EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0623

Komisijas Lēmums Nr. 93/623/EEK (1993. gada 20. oktobris), ar ko nosaka identifikācijas dokumentu (pasi) reģistrētiem zirgu dzimtas dzīvniekiem

Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 053 P. 219 - 229
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 053 P. 219 - 229
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 94 - 104
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 94 - 104

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; Atcelts ar 32008R0504 . Latest consolidated version: 23/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/623/oj

31993D0623Oficiālais Vēstnesis L 298 , 03/12/1993 Lpp. 0045 - 0055
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 53 Lpp. 0219
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 53 Lpp. 0219


Komisijas Lēmums Nr. 93/623/EEK

(1993. gada 20. oktobris),

ar ko nosaka identifikācijas dokumentu (pasi) reģistrētiem zirgu dzimtas dzīvniekiem

(93/623/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu Nr.90/427/EEK par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem [1] un jo īpaši tās 8. panta 1. punkta pirmo apakšpunktu,

tā kā reģistrētu zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas dokumentam jāļauj izsekot dzīvnieku izcelsmei un jāsatur visa zirgu dzimtas dzīvnieka ciltslietu informācija;

tā kā 1990. gada 26. jūnijā Padome pieņēma Direktīvu 90/426/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kuri reglamentē zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadājumus un ievešanu no trešām valstīm [2], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 92/36/EEK [3]; tā kā saskaņā ar šo direktīvu ir izveidoti īpaši veterinārie sertifikāti reģistrētu zirgu ievedumiem; tā kā šajos sertifikātos ir atsauce uz identifikācijas dokumentu (pasi);

tā kā saskaņā ar Direktīvu 90/426/EEK identifikācijas dokuments jāizsniedz šķirnes dzīvnieku audzēšanas iestādei vai citai kompetentai iestādei dzīvnieka izcelsmes valstī, kas nodarbojas ar zirgu ciltsgrāmatu vai šīs šķirnes dzīvnieku reģistru, vai starptautiskai organizācijai vai asociācijai, kas nodarbojas ar sacīkšu zirgiem; tā kā identifikācijas dokumentam jāsatur noteikta informācija par veselību, kas garantē zirgu dzimtas dzīvnieka veselības stāvokli;

tā kā lai nodrošinātu reģistrētu zirgu dzimtas dzīvnieku identifikāciju, kā arī lai būtu pieejama visa nepieciešamā informācija par to veselību, jo īpaši attiecībā uz vakcināciju un laboratorijas analīzēm, jāizveido identifikācijas dokuments;

tā kā pasākumi, ko nosaka šis lēmums, ir saskaņā ar Pastāvīgās zootehniskās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Reģistrētu zirgu identifikācijas dokumentiem jāsaskan ar pielikuma nosacījumiem.

2. pants

Ar identifikācijas dokumentiem, kas minēti 1. pantā:

- var apgādāt reģistrētus zirgu dzimtas dzīvniekus, kas dzimuši pirms 1998. gada 1. janvāra,

- jāapgādā reģistrētus zirgu dzimtas dzīvniekus, kas dzimuši 1998. gada 1. janvārī un vēlāk.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1993. gada 20. oktobrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

René Steichen

[1] OV L 224, 18.8.1990., 55. lpp.

[2] OV L 224, 18.8.1990., 42. lpp.

[3] OV L 157, 10.6.1992., 28. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

REĢISTRĒTA ZIRGU DZIMTAS DZĪVNIEKA IDENTIFIKĀCIJAS DOKUMENTS

PASE

Vispārējā daļa – instrukcijas

I. Pasēm jāsatur visas vajadzīgās lietošanas instrukcijas un ziņas par kompetento iestādi, kas tās ir izsniegusi.

II. Pasē norādītā informācija

A. Pasē jābūt sekojošai informācijai:

1. I iedaļa

Īpašnieks

Jānorāda īpašnieka vai tā pilnvarotās personas uzvārds.

2. II un III iedaļas

Identifikācija

Zirgu dzimtas dzīvnieks jāidentificē kompetentajai iestādei.

3. IV iedaļa

Atzīmes par identitātes pārbaudēm

Visos gadījumos, ja to prasa likums un noteikumi, kompetentajām iestādēm jāizdara atzīmes par zirgu dzimtas dzīvnieku identitātes pārbaužu rezultātiem.

4. V un VI iedaļa

Atzīmes par vakcināciju

Par visām vakcinācijām jāizdara atzīme V iedaļā (zirgu gripa) un VI iedaļā (visas cita veida vakcinācijas).

5. VII iedaļa

Laboratorijas analīzes

Jāizdara atzīme par analīžu rezultātiem, lai noteiktu transmisīvās slimības.

B. Pases var saturēt šādu informāciju:

VIII iedaļa

Veselības pamatprasības

VIII iedaļa nosaka veselības pamatprasības.

Tajā ir uzskaitītas slimības, kas jāatzīmē veselības apliecībā.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Maladies dont l’inclusion dans le certificat zoosanitaire joint au passeport doit être envisagéeDiseases for which an endorsement must be made on the health certificate attached to the passportSlimības, par kurām jāizdara atzīme veterinārajā sertifikātā, kas tiek pievienots pasei

1. Peste équineAfrican horse sicknessĀfrikas zirgu mēris

2. Stomatite vésiculeuseVesicular stomatitisvezikulārais stomatīts

3. DourineDourinevaislas sērga

4. MorveGlandersienāši

5. Encéphalomyélites équines (tous types)Equine encephalomyelitis (all types)Visu veidu zirgu encefalomielīti

6. Anémie infectieuseinfectious anaemiainfekciozā anēmija

7. RageRabiestrakumsērga

8. Fièvre charbonneuseAnthraxSibīrijas mēris

--------------------------------------------------

Top