Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0105

Komisijas Direktīva 92/105/EEK (1992. gada 3. decembris), kas nosaka standartizācijas pakāpi augu pasēm, kuras izmantojamas noteiktu augu, augu produktu vai citu objektu pārvadājumos Kopienā, un nosaka sīki izstrādātu kārtību attiecībā uz šādu augu pasu izsniegšanu un uz to nomaiņas kritērijiem un norisēm

OJ L 4, 8.1.1993, p. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 047 P. 181 - 184
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 047 P. 181 - 184
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 333 - 336
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 333 - 336
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 333 - 336
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 333 - 336
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 333 - 336
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 333 - 336
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 333 - 336
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 333 - 336
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 333 - 336
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 58 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 58 - 61
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 3 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/105/oj

31992L0105Oficiālais Vēstnesis L 004 , 08/01/1993 Lpp. 0022 - 0025
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 47 Lpp. 0181
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 47 Lpp. 0181


Komisijas Direktīva 92/105/EEK

(1992. gada 3. decembris),

kas nosaka standartizācijas pakāpi augu pasēm, kuras izmantojamas noteiktu augu, augu produktu vai citu objektu pārvadājumos Kopienā, un nosaka sīki izstrādātu kārtību attiecībā uz šādu augu pasu izsniegšanu un uz to nomaiņas kritērijiem un norisēm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 21. decembra Direktīvu 77/93/EEK par aizsargpasākumiem, kas jāveic, lai Kopienā neievestu augiem vai augu izcelsmes produktiem kaitīgus organismus un neļautu tiem izplatīties Kopienas teritorijā [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 92/10/EEK [2], un jo īpaši tās 2. panta 1. punkta f) apakšpunktu un 10. panta 4. punktu,

tā kā Kopienas augu aizsardzības sistēmas piemērošana Kopienai kā teritorijai bez iekšējām robežām liks nodrošināt augu veselības pārbaudes potenciāli kaitīgiem Kopienas produktiem pirms to pārvadājumiem Kopienas teritorijā; tā kā vispiemērotākā vieta šo pārbaužu veikšanai ir oficiālā sarakstā reģistrētu ražotāju izvēlētā ražošanas vieta;

tā kā šādu pārbaužu apmierinoša iznākuma gadījumā augiem, to iesaiņojumam vai transporta līdzeklim, ar kuru tos pārvadā, jāpievieno nevis fitosanitārais sertifikāts, ko izmanto starptautiskajā tirdzniecībā, bet auga pase, kura pielāgota attiecīgā produkta tipam, lai nodrošinātu tā brīvu pārvadāšanu pa Kopienas teritoriju vai tām Kopienas daļām, kurās tā ir spēkā;

tā kā augu pases šī paša nolūka dēļ jāpievieno arī gadījumos, kad augu, augu izcelsmes produktu vai citu objektu izcelsmes vieta ir ārpus Kopienas un tie ir sekmīgi izturējuši prasītās augu veselības pārbaudes, kad pirmoreiz ievesti Kopienā;

tā kā dažādajiem augu veidiem vai augu izcelsmes produktiem ir jānosaka standartizēta forma;

tā kā sākuma fāzē tomēr ir jāizmanto sistēma, kurā tiek lietota vienkāršota augu pase ar standartizācijas pakāpi, lai augus, augu izcelsmes produktus vai citus objektus varētu pārvadāt no 1993. gada 1. janvāra; tā kā šī sistēma tiks pārskatīta, pamatojoties uz iegūto novērtējumu minētās fāzes laikā;

tā kā gadījumā, ja viena auga pase ir jānomaina pret citu, nomainītajai pasei jānosaka īpašs apzīmējums;

tā kā, lai nodrošinātu dalībvalstu augu, augu izcelsmes produktu vai citu objektu pārvadājumu pienācīgu uzraudzību, ir jāievieš sīkāk izstrādāta un vienveidīgāka kārtība augu pasu izsniegšanai un nomaiņai;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu aizsardzības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Ja auga pasi, kas minēta Padomes Direktīvas 77/93/EEK 2. panta 1. punkta f) apakšpunktā, izstrādā dalībvalstu atbildīgās oficiālās iestādes, paredzot to izmantojumam saskaņā ar šīs direktīvas 2. un 3. panta noteikumiem, dalībvalstis gādā, lai tiktu nodrošināti 2. punktā noteiktie nosacījumi.

2. Jāievēro šādi nosacījumi:

a) auga pase sastāv no oficiālās etiķetes un pavaddokumenta ar vajadzīgo informāciju, kā noteikts šīs direktīvas pielikumā. Etiķete nedrīkst būt lietota iepriekš, un tai jābūt no piemērota materiāla. Atļauts izmantot pašlīmējošas etiķetes. "Pavaddokuments" nozīmē jebkuru dokumentu, ko parasti izmanto tirdzniecībā. Šis dokuments nav vajadzīgs, ja pielikumā noteiktā informācija ir izklāstīta uz minētās etiķetes;

b) vēlams, lai vajadzīgā informācija būtu dota iespiestā veidā, un tai jābūt vismaz vienā no Kopienas oficiālajām valodām;

c) stādīšanai paredzēto bumbuļu Solanum tuberosum L. auga pasei jāatbilst oficiālajai etiķetei, kas noteikta Padomes Direktīvā 66/403/EEK [3]. Atbilstību noteikumiem, kas reglamentē sēklas kartupeļu ievešanu un pārvadājumus aizsargājamā zonā, kura par tādu atzīta sakarā ar kaitīgiem organismiem attiecībā uz sēklas kartupeļiem, atzīmē vai nu uz etiķetes, vai uz jebkura cita tirdzniecības dokumenta.

3. Ja auga pase sastāv no etiķetes un pavaddokumenta, dalībvalstis prasa, lai:

a) tā auga pases daļa, kas sastāv no etiķetes, sniegtu vismaz tās ziņas, kas noteiktas pielikuma 1.-5. punktā;

b) tā auga pases daļa, kas sastāv no pavaddokumenta, sniegtu vismaz tās ziņas, kas noteiktas pielikuma 1.-10. punktā.

4. Jebkuras ziņas, ja tās ir būtiski svarīgas etiķetes mērķiem saskaņā ar Padomes Direktīvām 91/682/EEK [4], 92/33/EEK [5] vai 92/34/EEK [6], izņemot pielikumā noteiktās ziņas, var sniegt arī pavaddokumentā, taču tām jābūt nepārprotami nošķirtām no pielikumā noteiktās informācijas.

2. pants

1. 1. Dalībvalstis nodrošina, lai, izgatavojot, iespiežot un uzglabājot augu pases, tiktu ievēroti 2. punktā noteiktie nosacījumi.

2. Auga pasi izgatavo, iespiež un/vai pēc tam uzglabā vai nu tieši atbildīgās oficiālās iestādes, kas minētas Direktīvas 77/93/EEK1. panta 1. punktā, vai to uzraudzībā ražotājs, kas minēts 6. panta 4. punkta trešajā daļā, vai persona, kas minēta 10. panta 3. punkta otrajā ievilkumā, vai importētājs, kas minēts 12. panta 6. punkta otrajā daļā.

3. pants

1. Dalībvalstīm jānodrošina, lai izsniedzot un pievienojot augu pases augiem, augu izcelsmes produktiem vai citiem objektiem, to iesaiņojumam vai transporta līdzekļiem, kuri tos pārvadā, tiktu ievēroti 2. punktā noteiktie nosacījumi.

Izsniegšana ietver pases izstrādāšanu, it sevišķi informācijas aizpildīšanu, un rīcību, kas nepieciešama, lai auga pase kļūtu izmantojama tās iesniedzējam.

2. Šā panta 1. punkta sakarā atbildīgās oficiālās iestādes, kas minētas 1. panta 1. punktā, nepārkāpjot Direktīvas 77/93/EEK prasības, veic šādus uzdevumus:

a) nodrošina, lai ražotājs, persona vai importētājs, kas minēti 2. panta 2. punktā, grieztos pie tām ar lūgumu izsniegt auga pasi vai nomainīt auga pasi;

b) vajadzības gadījumā, pamatojoties uz pārbaudēm, kas paredzētas Direktīvas 77/93/EEK 6. panta 1., 2. un 3. punktā un tiek veiktas saskaņā ar 6. panta 4. punktu vai, pamatojoties uz minētās direktīvas 10. panta 3. punktā vai 12. panta 6. punktā izklāstītajām prasībām, nosaka ierobežojumus, kas piemērojami augiem, augu izcelsmes produktiem vai citiem objektiem un attiecīgi auga pases teritoriālajam derīgumam, vai nosaka minētās auga pases nomaiņu, kā arī aizpildāmo informāciju.

Ja ražotājs, persona vai importētājs, kas minēti 2. panta 2. punktā, ir paredzējuši nosūtīt augu, augu izcelsmes produktu vai citu objektu uz minētās direktīvas 2. panta 1. punkta h) apakšpunktā minēto aizsargājamo zonu, kurai viņam nav derīgas auga pases, minētās atbildīgās oficiālās iestādes veic vajadzīgos pasākumus un attiecīgi nosaka, vai produkts ir kvalificēts attiecīgajai aizsargājamai zonai. Minētās atbildīgās oficiālās iestādes nodrošina, lai ražotājs, persona vai importētājs, kas norādīti 2. panta 2. punktā, ziņotu tām par savu iepriekšminēto nodomu pietiekamu laiku pirms nosūtīšanas un vienlaikus lūgtu izsniegt atbilstīgu auga pasi.

c) nodrošina, lai informācija tiktu aizpildīta vai nu viscaur ar lielajiem burtiem, ja auga pase ir iepriekš iespiesta, vai arī ar lielajiem burtiem vai viscaur ar drukātiem burtiem visos pārējos gadījumos. Augu vai augu izcelsmes produktu botānisko nosaukumu raksta ar latīņu alfabēta burtiem; neapstiprinātu grozījumu vai dzēsumu gadījumā auga pase zaudē derīgumu;

d) nodrošina, lai gadījumā, ja augs, augu izcelsmes produkts vai cits objekts ir kvalificēts specifiskai aizsargājamai zonai (zonām), uz auga pases pretī apzīmējumam "ZP" (zona protecta) būtu norādīts aizsargājamās zonas kods (kodi), kas apliecina, ka minētā auga pase attiecas uz augu, augu izcelsmes produktu vai citu objektu, kurš kvalificēts aizsargājamai zonai (zonām);

e) gadījumā, ja auga pase paredzēta augam, augu izcelsmes produktam vai citam objektam, kura izcelsmes vieta ir ārpus Kopienas, nodrošina, lai auga pasē būtu norādīta izcelsmes zeme vai vajadzības gadījumā nosūtītāja zeme;

f) gadījumā, ja auga pase jānomaina pret citu auga pasi, nodrošina, lai tiktu lietota auga pase, kas minēta 1. panta 1. punktā; uz minētās auga pases pretī apzīmējumam "NP" ("nomainītā pase") jānorāda sākotnēji reģistrētā ražotāja vai importētāja kods, kas apliecina, ka minētā auga pase ir nomainīta pret citu auga pasi;

g) atkarībā no minētās auga pases fiziskās glabāšanas vietas vai nu nogādā minēto auga pasi adresātam, vai arī tās attiecīgam izmantojumam pilnvaro 2. panta 2. punktā minēto ražotāju, personu vai importētāju;

h) nodrošina, lai minētās auga pases daļa, kas sastāv no etiķetes, tiktu pievienota augiem, augu izcelsmes produktiem vai citiem objektiem, to iesaiņojumiem vai transporta līdzekļiem, kas tos pārvadā, 2. panta 2. punktā minētā ražotāja, personas vai importētāja uzraudzībā tā, lai to nebūtu iespējams izmantot atkārtoti.

4. pants

Sistēmu, pēc kuras izmanto 1. panta 1. punktā minēto auga pasi, atkārtoti izskata vēlākais līdz 1994. gada 30. jūnijam.

1. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētā auga pase ir izmantojama līdz 1993. gada 30. jūnijam.

5. pants

1. Dalībvalstis gādā, lai normatīvie un administratīvie akti, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, stātos spēkā datumā, kurš minēts Padomes Direktīvas 91/683/EEK [7] 3. panta 1. punktā. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

2. Kad dalībvalstis pieņem šos lēmumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka kārtību, kā izdarīt šādas atsauces.

3. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai visus likumus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva. Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1992. gada 3. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Ray Mac Sharry

[1] OV L 26, 31.1.1977., 20. lpp.

[2] OV L 70, 17.3.1992., 27. lpp.

[3] OV 125, 11.7.1966., 2320./66. lpp.

[4] OV L 376, 31 12. 1991., 21. lpp.

[5] OV L 157, 10.6.1992., 1. lpp.

[6] OV L 157, 10.6.1992., 10. lpp.

[7] OV L 376, 31.12.1991., 29. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

VAJADZĪGĀ INFORMĀCIJA

1. "EEK auga pase".

2. EK dalībvalsts kods.

3. Atbildīgās oficiālās iestādes nosaukums vai atšķirības kods.

4. Reģistrācijas numurs.

5. Individuālās sērijas, nedēļas vai partijas numurs.

6. Botāniskais nosaukums.

7. Daudzums.

8. Apzīmējums "ZP" pases teritoriālā derīguma norādei un, vajadzības gadījumā, tās aizsargājamās zonas (zonu) nosaukums, kurai produkts ir kvalificēts.

9. Apzīmējums "NP" auga pases nomaiņas gadījumā un, vajadzības gadījumā, sākotnēji reģistrētā ražotāja vai importētāja kods.

10. Vajadzības gadījumā - izcelsmes valsts vai nosūtītājas valsts nosaukums trešo valstu produktiem.

--------------------------------------------------

Top