EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0628

Komisijas Direktīva (1990. gada 30. oktobris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām

OJ L 341, 6.12.1990, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 020 P. 3 - 15
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 020 P. 3 - 15
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 202 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Iesaist. atcelta ar 32009R0661

?: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/628/oj

31990L0628

Komisijas Direktīva (1990. gada 30. oktobris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām

Oficiālais Vēstnesis L 341 , 06/12/1990 Lpp. 0001 - 0013
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 20 Lpp. 0003
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 20 Lpp. 0003
CS.ES Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 202 - 214
ET.ES Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 202 - 214
HU.ES Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 202 - 214
LT.ES Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 202 - 214
LV.ES Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 202 - 214
MT.ES Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 202 - 214
PL.ES Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 202 - 214
SK.ES Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 202 - 214
SL.ES Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 202 - 214


Komisijas Direktīva

(1990. gada 30. oktobris),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām

(90/628/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 77/541/EEK (1977. gada 28. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Spānijas un Portugāles Pievienošanās aktu, un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā vispusīga Direktīvas 77/541/EEK novērtēšana rāda, ka iespējams vēl vairāk uzlabot ceļu satiksmes drošību, piemērojot praktisko pieredzi un tehnoloģijas attīstību un ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskajā komisijas veikto darbu, jo īpaši Noteikumus Nr. 16, kas:

- iekļauj prasības attiecībā uz īpašiem transportlīdzekļu veidiem paredzētu "četrpunktu drošības jostu" tipa apstiprinājumu,

- iekļauj prasības attiecībā uz tipa apstiprinājumu drošības jostām ar savilcējiem,

- precizē attiecīgo drošības jostu uzstādīšanu visās sēdvietās visu kategoriju mehāniskajos transportlīdzekļos attiecīgā gadījumā ar minimāliem izņēmumiem,

- ievieš paraugu attiecībā uz dokumentu, ar ko apliecina drošības jostu faktisko uzstādīšanu konkrētā transportlīdzekļu tipā, kas ir jāapstiprina,

- ievieš testa prasības attiecībā uz drošības jostu augstuma regulētājierīcēm

un

- ievieš stingrākas prasības attiecībā uz ražojumu atbilstību;

tā kā minētā pieredze rāda, ka dažas pašreizējās definīcijas un prasības nedaudz jāpielāgo;

tā kā jāuzlabo pasažieru aizsardzība jo īpaši autobusos un tālsatiksmes autobusos pret izsviešanu ceļu satiksmes negadījumā un šajā nolūkā direktīvā jāievieš papildu grozījumi;

tā kā jādara viss, lai šos grozījumus varētu piemērot, vēlākais, līdz 1991. gada 31. decembrim;

tā kā direktīvas pieņemšana par to, ka drošības jostas obligāti jālieto visiem pasažieriem transportlīdzekļos, kuru svars ir mazāks par 3,5 tonnām, jāsaista ar papildu grozījumiem minētajā direktīvā, lai prasība attiecībā uz to, ka trīspunktu drošības jostas ar spriegotājiem jāuzstāda arī šādu transportlīdzekļu aizmugurējās sānu sēdvietās, kļūtu obligāta;

tā kā šīs direktīvas noteikumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja to direktīvu pielāgošanai tehnikas attīstībai, kuras attiecas uz tehnisko šķēršļu atcelšanu tirdzniecībā mehānisko transportlīdzekļu nozarē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvas 77/541/EEK pielikumus groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. No 1991. gada 1. maija neviena dalībvalsts nedrīkst:

a) drošības jostu vai ierobežotājsistēmu dēļ:

- atteikt EEK tipa apstiprinājuma piešķiršanu, Padomes Direktīvas 70/156/EEK [2] 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minētā sertifikāta kopijas izsniegšanu vai valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu kāda tipa transportlīdzeklim, vai

- aizliegt transportlīdzekļu nodošanu ekspluatācijā,

ja šā tipa transportlīdzeklim vai šo tipu transportlīdzekļiem drošības jostas vai ierobežotājsistēmas ir apstiprinātas saskaņā ar Direktīvu 77/541/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar šo direktīvu;

b) - atteikt EEK detaļas tipa apstiprinājuma piešķiršanu drošības jostas vai ierobežotājsistēmas tipam, ko paredzēts uzstādīt transportlīdzeklī, kas atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 77/541/EEK prasībām,

- aizliegt šādu drošības jostas un ierobežotājsistēmas laišanu tirgū, ja uz tām ir šajā direktīvā paredzētās EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes.

2. No 1992. gada 1. jūlija dalībvalstis:

a) - vairs neizsniedz Direktīvas 70/156/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minētā sertifikāta kopiju attiecībā uz transportlīdzekļu tipu,

- drīkst atteikt valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu attiecībā uz tāda tipa transportlīdzekli,

kā drošības jostas vai ierobežotājsistēmas nav apstiprinātas saskaņā ar Direktīvu 77/541/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar šo direktīvu;

b) - drīkst atteikt EEK detaļas tipa apstiprinājuma piešķiršanu tāda tipa drošības jostām vai ierobežotājsistēmām, ko paredzēts uzstādīt transportlīdzeklī, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 77/541/EEK prasībām.

3. No 1997. gada 1. jūlija dalībvalstis:

- drīkst aizliegt tādu transportlīdzekļu nodošanu ekspluatācijā, kuru drošības jostas vai ierobežotājsistēmas nav apstiprinātas saskaņā ar Direktīvu 77/541/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar šo direktīvu,

- drīkst aizliegt tādu drošības jostu un ierobežotājsistēmu laišanu tirgū, ko paredzēts uzstādīt transportlīdzeklī un uz kā nav šajā direktīvā paredzēto EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmju.

3. pants

Dalībvalstīs īsteno noteikumus, kas vajadzīgi, lai līdz 1991. gada 1. maijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka procedūru, kā izdarīt šādas atsauces.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1990. gada 30. oktobrī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Martin Bangemann

[1] OV L 220, 29.8.1977., 95. lpp.

[2] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Direktīvas I pielikumu groza šādi:

1.4. Pielikuma 1.4. punktā beigās pievieno:"… regulētājierīci, izņemot četrpunktu drošības jostu."

Pievieno šādu jaunu 1.8.6. punktu:

"1.8.6. "Drošības jostas augstuma regulētājierīce" ir ierīce, ar ko drošības jostas augšējās cilpas augstumu var pielāgot konkrētā lietotāja prasībām un sēdekļa novietojumam. Šādu ierīci var uzskatīt par drošības jostas daļu vai drošības jostas stiprinājuma daļu."

Aiz 1.12. punkta pievieno jaunu 1.12.1. punktu:

"1.12.1. "Priekšējais pasažieru sēdeklis" ir jebkurš sēdeklis, kur minētā sēdekļa "priekšējais punkts H" ir vertikālajā šķērsplaknē, kas iet caur vadītāja punktu R, vai tās priekšā."

Pievieno šādu jaunu 1.22. punktu:

"1.22. "Savilcējierīce" ir papildu vai integrēta ierīce, kas savelk siksnu, lai mazinātu drošības jostas nokarāšanos sadursmes laikā."

Pielikuma 2.1.2.1. punktā pirmo teikumu groza šādi:

"…. rasējumiem un,

- attiecībā uz spriegotājiem, sniedz devēju uzstādīšanas instrukcijas;

- attiecībā uz savilcējierīcēm vai savilcējsistēmām, sniedz uzbūves un funkciju pilnu tehnisko aprakstu, tostarp par devēju — ja tāds ir —, aprakstot aktivizēšanas paņēmienu un visus vajadzīgos paņēmienus, kā nepieļaut nejaušu aktivizēšanu.

Rasējumos norāda…"

Pielikuma 2.1.2.1. punktam pievieno:"Ja ir paredzēts drošības jostu piestiprināt transportlīdzekļa konstrukcijai ar drošības jostas augstuma regulētājierīci, tehniskajā aprakstā norāda, vai šo ierīci uzskata vai neuzskata par drošības jostas daļu."

Pievieno šādu jaunu 2.1.4. punktu:

"2.1.4. "

Kompetentā iestāde pirms sastāvdaļu tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārbauda, vai ir paredzēti un vai tiek veikti pasākumi, kas nodrošina efektīvu ražojuma atbilstības kontroli."

"

2.4.2.1. Pielikuma 2.4.2.1. punktā pēdējo teikumu groza šādi:

"Sprādzes daļām, kas var saskarties ar lietotāja ķermeni, laukums ir vismaz 20 cm2 un platums — vismaz 46 mm, tos mēra plaknē, kura nav tālāk par 2,5 mm no saskares virsmas.

Attiecībā uz četrpunktu drošības jostu sprādzēm iepriekšējo prasību uzskata par izpildītu, ja sprādzes un lietotāja ķermeņa saskares virsma ir 20 līdz 40 cm2.""

Ar Direktīvu 82/319/EEK grozītā 2.4.2.3. punkta beigās pievieno šādu jaunu teikumu

[1]

:

"Četrpunktu drošības jostām šo testu var izdarīt, ja visas mēlītes nav ievietotas."

Pielikuma 2.4.4. punktu groza šādi:

"2.4.4. Fiksētājierīces un drošības jostas augstuma regulētājierīces

Fiksētājierīču stiprību testē, kā noteikts 2.7.6.1. un 2.7.6.2. punktā. Faktisko drošības jostas augstuma regulētājierīču stiprību testē, kā noteikts šīs direktīvas 2.7.6.2. punktā, ja tās nav testētas transportlīdzeklī, piemērojot grozīto Direktīvu 76/115/EEK par drošības jostu stiprinājumiem. Šīs daļas nedrīkst salūzt vai atdalīties noteiktās slodzes radītā spiediena dēļ."

Pievieno šādu jaunu 2.4.6. punktu:

"2.4.6. Savilcējierīce

2.4.6.1. Pēc tam, kad savilcējierīce iesniegta korozijas testam saskaņā ar 2.7.2. punktu, tā darbojas normāli (ieskaitot trieciena devēju, kas ir pievienots ierīcei ar oriģinālajām kontaktdakšām, cauri neplūstot strāvai).

2.4.6.2. Pārbauda, vai nejauša ierīces darbība nevar lietotājam radīt miesas bojājumus.

2.4.6.3. Pirotehniskas savilcējierīces:

2.4.6.3.1. Pēc tam, kad savilcējierīce iesniegta kondicionēšanai saskaņā ar 2.7.10.2. punktu, tās darbība nedrīkst aktivizēties temperatūras iedarbībā un ierīce darbojas normāli.

2.4.6.3.2. Veic piesardzības pasākumus, lai novērstu karstu gāzu izspiešanu, aizdegoties blakus esošiem viegli uzliesmojošiem materiāliem."

2.6.1.2. Pielikuma 2.6.1.2. punktā beigās pievieno:"Ja drošības jostām ir spriegotāji, tiem pirms tam izdarīts 2.7.7.3. punktā noteiktais tests attiecībā uz izturību pret putekļiem; turklāt, ja drošības jostas vai ierobežotājsistēmas ir aprīkotas ar savilcējierīci, kas ietver pirotehniskus līdzekļus, ierīci pirms tam kondicionē, kā norādīts 2.7.10.2. punktā."

Pievieno šādu jaunu 2.6.1.2.3. punktu:

"2.6.1.2.3. Ja drošības jostu paredzēts izmantot ar drošības jostas augstuma regulētājierīci, kas iepriekš definēta 1.8.6. punktā, izdarot testu, ierīce ir noregulēta visnelabvēlīgākajā(-ajās) pozīcijā(-ās), ko izvēlas par testēšanu atbildīgais tehniskais dienests. Tomēr, ja augstuma regulēšanas ierīce ietver pašu stiprinājumu, kā pieļauts ar Direktīvu 76/115/EEK, par testu atbildīgais tehniskais dienests, ja vēlas, var turpmāk piemērot 2.7.8.1. punkta noteikumus."

Pievieno šādu jaunu 2.6.1.2.4. punktu:

"2.6.1.2.4. Drošības jostai ar savilcējierīci vienu no dinamikas testiem izdara ar ierīci, kuru izmanto, un otru – ar ierīci, kuru neizmanto.

Pirmajā gadījumā:

2.6.1.2.4.1. testa laikā iepriekš 2.6.1.3.2. punktā norādīto minimālo pārvietojumu var samazināt par pusi;

2.6.1.2.4.2. pēc testa spēks, ko mēra, kā norādīts 2.7.10.1. punktā, nepārsniedz 100 daN."

2.6.1.3.2. Pielikuma 2.6.1.3.2. punktā aiz pirmā teikuma pievieno:"Attiecībā uz četrpunktu drošības jostu, minimālo pārvietojumu, kas norādīts gurnu augstumam, var samazināt par pusi." (Pārējais bez izmaiņām.)

Pielikuma 2.7.6.1. punktā aiz pirmā teikuma 2.7.6.1. punktā, kas grozīts ar Direktīvu 82/319/EEK, pievieno šādu jaunu teikumu:"Testējot četrpunktu drošības jostas, sprādzi pievieno testa mehānismam ar siksnām, kas piestiprinātas sprādzei un mēlītei vai divām mēlītēm, kuras ir aptuveni simetriskas attiecībā pret sprādzes ģeometrisko centru."

Pārējais punkts paliek bez izmaiņām.

Pielikuma 2.7.6.2. punktu groza šādi:

"2.7.6.2. Fiksētājierīces un visas drošības jostas augstuma regulētājierīces testē tā….. siksnu pilnībā notin no tītavas."

Pielikuma 2.7.7.2.2. punkta otro teikumu groza šādi:"Visu šādu testa iekārtu konstrukcija nodrošina, ka vajadzīgo paātrinājumu sasniedz, pirms siksna izvilkta no spriegotāja vairāk par 5 mm un ka izvilkšanas vidējais paātrinājuma palielinājums ir vismaz 25 g/s un nav vairāk par 150 g/s."

Pielikuma 2.7.8.1. punkta beigās pievieno šādus jaunus teikumus:"Ja dinamikas tests ir veikts transportlīdzekļu tipam, tas nav jāatkārto citiem transportlīdzekļu tipiem, ja katrs stiprinājuma punkts ir tuvāk par 50 mm no testējamās drošības jostas atbilstīgā stiprinājuma punkta. Alternatīva ir tāda, ka ražotāji var noteikt hipotētisku stiprinājumu pozīciju testēšanai, lai ierobežotu reālo stiprinājumu punktu maksimālo skaitu. Ja drošības josta aprīkota ar drošības jostas augstuma regulētājierīci, kas iepriekš definēta 1.8.6. punktā, ierīces un stiprinājuma līdzekļu novietojums ir tāds pats kā transportlīdzekļa projektā."Pašreizējā 2.7.8.1. punkta angļu valodas tekstā piekto rindu labo šādi:"…or with the data supplied by the manufacturer…"

Pielikuma 2.7.8.1.1. punktu groza, pievienojot sākumā šādus divus teikumus:

"Ja drošības josta vai ierobežotājsistēma ar savilcējierīcēm, kurās izmanto sastāvdaļas, kas nav ietvertas pašā drošības jostas komplektā, drošības jostas komplektu kopā ar vajadzīgajām transportlīdzekļa papildu daļām uzstāda ratiņiem tā, kā noteikts 2.7.8.1.2. līdz 2.7.8.1.6. punktā.

Ja šīs ierīces nav iespējams testēt uz testa ratiņiem, tad alternatīva ir tāda, ka ar parasto frontālā trieciena testu, ko izdara ar ātrumu 50 km/h saskaņā ar ISO procedūru 3560 (1975/11/01 – Autotransporta līdzekļi – Testa metode ar frontālo triecienu pret fiksētu barjeru), ražotājs var pierādīt, ka ierīce atbilst direktīvas prasībām."

Pielikuma 2.7.9.2. punktā otro teikumu 2.7.9.2. punktā, kas grozīts ar Direktīvu 82/319/EEK, groza šādi:"Sprādzei pieliek slodzi ar tiešo vilci, izmantojot siksnas, kas tai ir piesietas tā, lai uz visām siksnām iedarbotos 60/n daN liela slodze, kur n ir aizvērtai sprādzei piesaistīto siksnu skaits, uzskata, ka tas ir vismaz 2."

Pievieno šādu jaunu 2.7.10. punktu:

"2.7.10. Papildu testi drošības jostām ar savilcējierīcēm

2.7.10.1. Savilcējspēku mēra ne vēlāk kā četras sekundes pēc trieciena cik iespējams tuvu saskares punktam ar manekenu siksnas brīvajā posmā starp manekenu un savilcējierīci vai drošības jostas vadīklu, ja tāda ir, vajadzības gadījumā manekenu novieto atpakaļ sākotnējā sēdēšanas pozīcijā.

2.7.10.2. Kondicionēšana

Savilcējierīci var atdalīt no drošības jostas, lai testētu un turētu 24 stundas temperatūrā 60 ± 5 °C. Temperatūru pēc tam uz divām stundām paaugstina līdz 100 ± 5 °C. Pēc tam to 24 stundas tur temperatūrā –30 ± 5 °C. Pēc kondicionēšanas ierīci sasilda līdz apkārtējai temperatūrai. Ja tā ir atdalīta, to pievieno drošības jostai."

Šādi pārnumurē un groza 2.8. punktu:

"2.8. Ražojuma atbilstība

2.8.1. Visas drošības jostas vai ierobežotājsistēmas, kas apstiprinātas saskaņā ar šo direktīvu, ir ražotas atbilstīgi apstiprinātajam tipam, izpildot iepriekš 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. un 2.7. punktā noteiktās prasības.

2.8.2. Lai pārbaudītu, vai 2.8.1. punkta prasības ir izpildītas, izdara piemērotas produkcijas pārbaudes.

2.8.3. Apstiprinājuma īpašnieks jo īpaši:

2.8.3.1. nodrošina, lai būtu produkcijas kvalitātes efektīvas pārbaudes procedūras;

2.8.3.2. viņam ir pieejams katra apstiprinātā tipa atbilstības pārbaudei vajadzīgais pārbaudes aprīkojums;

2.8.3.3. nodrošina, lai testu rezultātu datus reģistrētu un lai pievienotie dokumenti būtu pieejami laikposmā, ko saskaņo ar administratīvo dienestu;

2.8.3.4. analizē katra testa veida rezultātus, lai pārbaudītu un nodrošinātu drošības jostas vai ierobežotājsistēmas īpašību stabilitāti, ņemot vērā rūpnieciskās ražošanas procesa svārstības;

2.8.3.5. nodrošina, lai katram drošības jostas vai ierobežotājsistēmas tipam izdarītu vismaz XVI pielikumā noteiktos testus;

2.8.3.6. nodrošina, lai visus paraugus vai testa gabalus, kas liecina par neatbilstību attiecīgajam testa tipam, uzskatītu par pietiekamu iemeslu citai parauga ņemšanai vai citam testam. Veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai atjaunotu attiecīgās produkcijas atbilstību.

2.8.4. Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt katrai ražošanas vienībai piemērojamo pārbaudes metožu atbilstību.

2.8.4.1. Katrā pārbaudē inspektoram uzrāda testu žurnālus un produkcijas apskates protokolus.

2.8.4.2. Inspektors izlases veidā var ņemt paraugus testu veikšanai ražotāja laboratorijā. Paraugu minimālo skaitu var noteikt, ņemot vērā paša ražotāja veikto pārbaužu rezultātus.

2.8.4.3. Ja kvalitātes līmenis ir neapmierinošs vai ja jāpārbauda to testu derīgums, kurus izdara, piemērojot 2.8.4.2. punktu, inspektors ņem paraugus nosūtīšanai tehniskajam dienestam, kas izdarījis tipa apstiprinājuma testus.

2.8.4.4. Atbildīgā iestāde var veikt jebkuru šajā direktīvā paredzēto testu.

2.8.4.5. Parastais kompetentās iestādes atļautais pārbaužu biežums ir divas reizes gadā. Ja vienā no šīm pārbaudēm reģistrē negatīvus rezultātus, kompetentā iestāde nodrošina, ka veic visus vajadzīgos pasākumus, lai cik iespējams drīz atjaunotu produkcijas atbilstību."

Pielikuma 3.1. līdz 3.1.5. punktu aizstāj ar šādiem:

"3.1. Transportlīdzekļa aprīkojums [2]

3.1.1. Visi M un N kategorijas transportlīdzekļi, uz kuriem attiecas 9. pants (izņemot M2 kategorijas transportlīdzekļus, kā svars pārsniedz 3,5 t, un M3 kategorijas transportlīdzekļus, ja tajos ir īpaši paredzētas stāvvietas pasažieriem), ir aprīkoti ar drošības jostām vai ierobežotājsistēmām, kas atbilst šīs direktīvas prasībām.

3.1.2. Drošības jostu vai ierobežotājsistēmu veidi katrai sēdvietai, kurā tās jāuzstāda, ir norādīti XV pielikumā (kopā ar tiem nedrīkst izmantot nedz nebloķējamos drošības jostas spriegotājus (1.8.1. punkts), nedz manuāli atbloķējamos drošības jostas spriegotājus (1.8.2. punkts)). Visās sēdvietās, kurām XV pielikumā norādītas B veida klēpja drošības jostas, ir atļautas Br3 tipa klēpja drošības jostas, izņemot, ja lietotas tās savelkas tādā mērā, ka ievērojami samazina ērtības pēc normālas piesprādzēšanās.

3.1.3. Tomēr M1 kategorijas transportlīdzekļos XV pielikumā norādītajās un ar simbolu Ø marķētajās sānu sēdvietās atļauts uzstādīt B, Br3 vai Br4 tipa klēpja drošības jostas, ja starp sēdekli un tuvāko transportlīdzekļa sānu sienu ir eja, kas paredzēta, lai pasažieris varētu iekļūt citās transportlīdzekļa daļās. Telpu starp sēdekli un sānu sienu uzskata par eju, ja attālums starp šo sānu sienu, kad visas durvis ir aizvērtas, un vertikālu garenisko plakni, kas iet caur attiecīgā sēdekļa centra līniju, — to mēra no punkta R perpendikulāri transportlīdzekļa gareniskajai vidus plaknei — ir lielāks par 500 mm.

3.1.4. Ja drošības jostas nav obligātas, pēc ražotāja izvēles var uzstādīt jebkura veida drošības jostas vai ierobežotājsistēmas, kas atbilst šai direktīvai. No XV pielikumā atļautajiem veidiem var uzstādīt A veida drošības jostas kā alternatīvu klēpja drošības jostām sēdvietās, kurām XV pielikumā norādītas klēpja drošības jostas.

3.1.5. Trīspunktu drošības jostās ar spriegotājiem vienam spriegotājam jādarbojas vismaz uz diagonālās siksnas.

3.1.6. Izņemot M1 kategorijas transportlīdzekļus, 4. veida spriegotāja (1.8.4. punkts) vietā var atļaut 4N tipa spriegotāju ar avārijas bloķēšanu (1.8.5. punkts), ja par testiem atbildīgajiem dienestiem ir pierādīts, ka uzstādīt 4. veida spriegotāja nebūtu praktiski.

3.1.7. Priekšējās sānu un centra sēdvietās, kas norādītas XV pielikumā un marķētas ar simbolu *, minētajā pielikumā norādītā veida klēpja drošības jostas uzskata par pietiekamām, ja priekšējais stikls ir ārpus Direktīvas 74/60/EEK II pielikumā definētās atskaites zonas.

Attiecībā uz drošības jostām priekšējo stiklu uzskata par atskaites zonas daļu, ja tas var nonākt statiskā saskarē ar testa iekārtu, kad tiek izmantota Direktīvas 74/60/EEK II pielikumā aprakstītā metode.

3.1.8. Visās sēdvietās, kuras XV pielikumā marķētas ar simbolu , uzstāda XV pielikumā norādīto veidu klēpja drošības jostas, ja tās ir "atklātas sēdvietas", kas definētas 3.1.9. punktā.

3.1.9. "Atklāta sēdvieta" ir tāda, kur nav "aizsargstikla" sēdekļa priekšā šādā definētā telpā:

- starp divām horizontālām plaknēm — viena iet caur punktu H, un otra ir 400 mm virs tās,

- starp divām vertikālām gareniskām plaknēm, kas ir simetriskas attiecībā pret punktu H un kas ir 400 mm viena no otras,

- aiz vertikālas šķērsplaknes, kura ir 1,30 m no punkta H.

Šajā prasībā "aizsargstikls" ir virsma, kas ir pietiekami izturīga un kas nav pārtraukta tā, ka, lodi ar diametru 165 mm ģeometriski projicējot gareniskā horizontālā virzienā caur jebkuru punktu iepriekš definētajā telpā un caur lodes centru, aizsargstiklā nav neviena atvēruma, caur kuru to varētu šķērsot lodes ģeometriskā projekcija.

Sēdekli uzskata par "atklātu sēdvietu", ja iepriekš definētajā telpā aizsargstiklu kopējā virsmas platība ir mazāka par 800 cm2."

Aiz 3.2.2.3. punkta pievieno jaunu 3.2.2.4. punktu:

"3.2.2.4. Katrai sēdvietai paredzētās drošības jostas konstrukcija un uzstādīšana ir tāda, lai to varētu viegli aizsniegt un lietot. Turklāt, ja visu sēdekli vai sēdekļa spilvenu un/vai sēdekļa atzveltni var salocīt, lai iekļūtu transportlīdzekļa aizmugurē vai lai pārvadātu preces vai bagāžu, tad pēc salocīšanas un sēdekļu atjaunošanas sēdēšanas pozīcijā šiem sēdekļiem paredzētās drošības jostas ir aizsniedzamas lietošanai vai viena persona var tās viegli izvilkt no sēdekļa apakšas vai aizmugures atbilstīgi instrukcijām transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatā un tam nav vajadzīga apmācība vai pieredze."

Pielikuma 3.3.2. punktā ceturto teikumu groza šādi:"Priekšējo sānu sēdvietu drošības jostās vai ierobežotājsistēmās, izņemot četrpunktu drošības jostas, sprādzi šādā pašā veidā var arī aizvērt."Pielikuma 3.3.2. punkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:"Izdara pārbaudi, lai nodrošinātu, ka tad, ja sprādze saskaras ar drošības jostas lietotāju, saskares virsma atbilst šā pielikuma 2.4.2.1. punkta prasībām."

Direktīvas II pielikuma 1. punktā pievieno:"…/ierīci augšējās cilpas augstuma regulēšanai (1)"Direktīvas II pielikumā aiz tipa apstiprinājuma apliecības pievieno šādu dokumenta paraugu:

"

1. papildinājums

+++++ TIFF +++++

"

Direktīvas III pielikumu groza šādi:

—— Pielikuma 1.1.1. punktā:pievieno:

"9 = Spānijai,

21 = Portugālei"

burtus "GR" aizstāj ar "EL".

Pievieno šādu jaunu 1.1.3.2.3. punktu:

"1.1.3.2.3. burts "p", ja drošības jostas ir aprīkota savilcējierīci."

Direktīvas VII pielikumu groza šādi:

Pielikuma 3. punktā pirmajai daļai pievieno šādu jaunu teikumu:"Stiprinājuma punktu novietojuma pielaide ir tāda, ka katrs stiprinājuma punkts ir ne tālāk par 50 mm no atbilstīgā punkta A, B un K, kas norādīti 1. attēlā, vai attiecīgajā gadījumā no A1, B1 un K."

Pievieno šādu 3.1. punktu:

"3.1. Ja drošības josta ir aprīkota ar drošības jostas augstuma regulēšanas ierīci, kas definēta šīs direktīvas 1.8.6. punktā, šī ierīce ir nostiprināta vai nu pie cieta rāmja, vai pie transportlīdzekļa daļas, uz kuras to parasti uzmontē un kuru nekustīgi nostiprina uz testa ratiņiem."

Pielikumā 1. attēlu aizstāj ar šādu:

+++++ TIFF +++++

1. attēlsRatiņi, sēdeklis, stiprinājums

Direktīvas X pielikumu groza šādi.Pielikuma 2. punkta g) apakšpunktu groza, pievienojot beigās:"… vai — ja drošības josta ir aprīkota ar savilcējierīci —, tad, kad tā ir aktivizēta."

Pievieno šādu jaunu XV un XVI pielikumu

"

XV PIELIKUMS

Drošības jostas uzstādīšana un drošības jostas un spriegotāja VEIDU norādeS

Piezīmes:

* : attiecas uz I pielikuma 3.1.7. punktu.

: attiecas uz I pielikuma 3.1.8. un 3.1.9. punktu.

ø : attiecas uz I pielikuma 3.1.3. punktu.

Transportlīdzekļu kategorijas | Sānu sēdvietas | Centra sēdvietas |

Priekšējās | Citas | Priekšējās | Citas |

Vadītāja | Vadītāja | | | | | | | | |

| | | |

M1 | Ar4m | Ar4m | Ø | A | * | B | vai | A | B |

| | | | | | Ar4m | | Br3 | | | | Br3 |

| | | | | | | | Br4m | | Ar4m | | Br4m |

M2 ≤ 3.5 t | Ar4m | Ar4m | | B | * | B | vai | A | | B |

| Ar4Nm | Ar4Nm | | Br3 | | Br3 | | | | Br3 |

| | | | | | | Br4m | | Br4m | | Ar4m | | Br4m |

| | | | | | | Br4Nm | | Br4Nm | | Ar4Nm | | Br4Nm |

M2 > 3.5 t | B | B | | B | | B | | | | B |

| Br3 | Br3 | | Br3 | | Br3 | | | | Br3 |

| Br4m | Br4m | | Br4m | | Br4m | | | | Br4m |

| Br4Nm | Br4Nm | | Br4Nm | | Br4Nm | | | | Br4Nm |

M3 | B | B | | B | | B | | | | B |

| Br3 | Br3 | | Br3 | | Br3 | | | | Br3 |

| Br4m | Br4m | | Br4m | | Br4m | | | | Br4m |

| Br4Nm | Br4Nm | | Br4Nm | | Br4Nm | | | | Br4Nm |

N1 | Ar4m | Ar4m | | B | * | B | vai | A | | B |

| Ar4Nm | Ar4Nm | | Br3 | | Br3 | | | | Br3 |

| | | | | | | Br4m | | Br4m | | Ar4m | | Br4m |

| | | | | | | Br4Nm | | Br4Nm | | Ar4Nm | | Br4Nm |

N2 | B | * | B | vai | A | | B | * | B | vai | A | | B |

| Br3 | | Br3 | | | | Br3 | | Br3 | | | | Br3 |

| Br4m | | Br4m | | Ar4m | | Br4m | | Br4m | | Ar4m | | Br4m |

| Br4Nm | | Br4Nm | | Ar4Nm | | Br4Nm | | Br4Nm | | Ar4Nm | | Br4Nm |

N3 | B | * | B | vai | A | | B | * | B | vai | A | | B |

| Br3 | | Br3 | | | | Br3 | | Br3 | | | | Br3 |

| Br4m | | Br4m | | Ar4m | | Br4m | | Br4m | | Ar4m | | Br4m |

| Br4Nm | | Br4Nm | | Ar4Nm | | Br4Nm | | Br4Nm | | Ar4Nm | | Br4Nm |

""

XVI PIELIKUMS

Ražojuma atbilstības kontrole

1. TESTI

Jāpierāda, ka drošības jostas atbilst prasībām, kas ir šādu testu pamatā.

1.1. Bloķēšanas sliekšņa un ilgmūžības pārbaude spriegotājiem ar avārijas bloķēšanu

Atbilstīgi 2.7.7.2. punkta noteikumiem, visnelabvēlīgākajā virzienā pēc vajadzības, pēc tam, kad ir veikta ilgmūžības testēšana, kas noteikta 2.7.2., 2.7.7.1. un 2.7.7.3. punktā, kā prasība 2.4.5.2.5. punktā.

1.2. Ilgmūžības pārbaude spriegotājiem ar automātisko bloķēšanu

Atbilstīgi 2.7.7.1. punkta noteikumiem, kā arī 2.7.2. un 2.7.7.3. punktā paredzētajiem testiem, kuri paredzēti 2.4.5.1.3. punktā.

1.3. Tests attiecībā uz siksnas stiprību pēc kondicionēšanas

Atbilstīgi 2.7.5. punktā noteiktajai procedūrai, pēc kondicionēšanas atbilstīgi 2.7.3.1. līdz 2.7.3.5. punkta prasībām.

1.3.1. Tests attiecībā uz siksnas stiprību pēc abrazīvās apstrādes

Atbilstīgi 2.7.5. punktā noteiktajai procedūrai, pēc kondicionēšanas atbilstīgi 2.7.3.6. punkta prasībām.

1.4. Mikroslīdēšanas tests

Atbilstīgi 2.7.4. punktā noteiktajai procedūrai.

1.5. Cieto daļu tests

Atbilstīgi 2.7.6. punktā noteiktajai procedūrai.

1.6. Drošības jostas vai ierobežotājsistēmas izpildījuma prasību pārbaude dinamikas testā

1.6.1. Testi ar kondicionēšanu

1.6.1.1. Drošības jostas vai ierobežotājsistēmas, kas aprīkotas ar spriegotāju ar avārijas bloķēšanu: atbilstīgi 2.7.8. un 2.7.9. punkta noteikumiem, izmantojot drošības jostu, kurai iepriekš izdarīti 45000 spriegotāja nolietojuma testa cikli, kas paredzēti 2.7.7.1. punktā, un testiem, kuri noteikti 2.4.2.3, 2.7.2 un 2.7.7.3. punktā.

1.6.1.2. Drošības jostas vai ierobežotājsistēmas, kas aprīkotas ar spriegotāju ar automātisko bloķēšanu: atbilstīgi 2.7.8. un 2.7.9. punkta noteikumiem, izmantojot drošības jostu, kam iepriekš izdarīti 10000 spriegotāja nolietojuma testa cikli, kas paredzēti 2.7.7.1. punktā, un arī testiem, kuri paredzēti 2.4.2.3, 2.7.2 un 2.7.7.3. punktā.

1.6.1.3. Statiska drošības josta: atbilstīgi 2.7.8. un 2.7.9. punkta noteikumiem, izmantojot drošības jostu, kurai iepriekš izdarīti 2.4.2.3. un 2.7.2. punktā paredzētajam testam.

1.6.2. Tests bez kondicionēšanas

Atbilstīgi 2.7.8. un 2.7.9. punkta noteikumiem.

2. TestU biežums un rezultāti

2.1. Pielikuma 1.1. līdz 1.5. punkta prasību atbilstības testēšanas biežumu kontrolē statistiski, un to izdara izlases veidā atbilstīgi vienai no parastajām kvalitātes nodrošināšanas procedūrām.

2.1.1. Turklāt, attiecībā uz spriegotājiem ar avārijas bloķēšanu, visus komplektus pārbauda:

2.1.1.1. vai nu atbilstīgi 2.7.7.2.1. un 2.7.7.2.2. punkta noteikumiem, visnelabvēlīgākajā virzienā, kā norādīts 2.7.7.2.1.2. punktā. Testa rezultāti atbilst 2.4.5.2.1.1. un 2.4.5.2.3. punkta prasībām,

2.1.1.2. vai arī atbilstīgi 2.7.7.2.3. punkta noteikumiem visnelabvēlīgākajā virzienā. Tomēr sasvēršanas ātrums var pārsniegt paredzēto ātrumu tiktāl, cik tas neietekmē testa rezultātus. Testa rezultāti atbilst 2.4.5.2.1.4. punkta prasībām.

2.2. Attiecībā uz dinamikas testa atbilstības pārbaudi atbilstīgi šā pielikuma 1.6. punktam, to veic ar šādu minimālo biežumu:

2.2.1. Testi ar kondicionēšanu

2.2.1.1. Attiecībā uz drošības jostām, kas aprīkotas ar spriegotāju ar avārijas bloķēšanu,

- ja vienā dienā saražotā produkcija pārsniedz 1000 drošības jostas, vienai no 100000 saražotām drošības jostām ne retāk kā reizi divās nedēļās,

- ja vienā dienā saražotā produkcija nepārsniedz 1000 drošības jostas, vienai no 10000 saražotām drošības jostām ne retāk kā reizi gadā

no katra bloķēšanas mehānisma veida [1] izdara šā pielikuma 1.6.1.1. punktā paredzēto testu.

2.2.1.2. Attiecībā uz drošības jostām, kas aprīkotas ar spriegotāju ar automātisko bloķēšanu, un statiskajām drošības jostām,

- ja vienā dienā saražotā produkcija pārsniedz 1000 drošības jostas, vienai no 100000 saražotām drošības jostām ne retāk kā vienreiz divās nedēļās,

- ja vienā dienā saražotā produkcija nepārsniedz 1000 drošības jostu, vienai no 10000 saražotām drošības jostām ne retāk kā vienreiz gadā,

izdara attiecīgi šā pielikuma 1.6.1.2. vai 1.6.1.3. punktā paredzēto testu.

2.2.2. Testi bez kondicionēšanas

2.2.2.1. Attiecībā uz drošības jostām, kas aprīkotas ar spriegotāju ar avārijas bloķēšanu, šā pielikuma 1.6.2. punktā paredzēto testu izdara šādam skaitam paraugu:

2.2.2.1.1. ja produkcija ir vismaz 5000 drošības jostu dienā, divas drošības jostas no katrām 25000 saražotajām ne retāk kā vienu dienā no katra bloķēšanas mehānisma veida;

2.2.2.1.2. ja produkcija nepārsniedz 5000 drošības jostu dienā, vienu drošības jostu no katrām 5000 saražotajām ne retāk kā vienu gadā no katra bloķēšanas mehānisma veida.

2.2.2.2. Attiecībā uz drošības jostām, kas aprīkotas ar spriegotāju ar automātisko bloķēšanu, un statiskajām drošības jostām, šā pielikuma 1.6.2. punktā paredzēto testu izdara šādam skaitam paraugu:

2.2.2.2.1. ja produkcija ir vismaz 5000 drošības jostu dienā, divas drošības jostas no katrām 25000 saražotajām ne retāk kā vienu dienā no katra apstiprinātā tipa,

2.2.2.2.2. ja produkcija ir mazāk par 5000 drošības jostām dienā, vienu drošības jostu no katrām 5000 saražotajām ne retāk kā vienu gadā no katra apstiprinātā tipa.

2.2.3. Rezultāti

Testa rezultāti atbilst I pielikuma 2.6.1.3.1. punktā noteiktajām prasībām.

Attiecībā uz I pielikuma 2.6.1.3.2. punktu (vai attiecīgā gadījumā 2.6.1.4. punktu) manekena pārvietojumu uz priekšu testā ar kondicionēšanu atbilstīgi šā pielikuma 1.6.1. punktam ar vienkāršotu pielāgotu paņēmienu, var kontrolēt.

2.3. Ja testa paraugs neiztur kādu konkrētu izdarīto testu vismaz trim citiem paraugiem izdara papildu testu attiecībā uz atbilstību tām pašām prasībām. Attiecībā uz dinamikas testiem, ja viens no šiem paraugiem to neiztur, apstiprinājuma īpašnieks vai tā pienācīgi pilnvarots pārstāvis paziņo kompetentajai iestādei, kura ir piešķīrusi tipa apstiprinājumu, norādot pasākumus, kas veikti, lai atjaunotu produkcijas atbilstību.

"

[1] OV L 139, 19.5.1982., 17. lpp.

[2] Papildus 3.1. punkta prasībām dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību aktiem dažiem transportlīdzekļu veidiem var pieņemt citu veidu drošības jostas vai ierobežotājsistēmas, uz kurām attiecas šī direktīva

[1] Šajā pielikumā “bloķēšanas mehānisma veids” ir visi spriegotāji ar avārijas bloķēšanu, kuru mehānismi atšķiras tikai ar devēju slīpuma leņķi(-iem) attiecībā pret transportlīdzekļa atskaites ass sistēmu.

--------------------------------------------------

Top