EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R2967

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2967/85 (1985. gada 24. oktobris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas mēroga piemērošanu cūku liemeņu klasificēšanai

OJ L 285, 25.10.1985, p. 39–40 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 038 P. 76 - 77
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 038 P. 76 - 77
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 019 P. 192 - 193
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 019 P. 192 - 193
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 252 - 253
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 86 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 86 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; Atcelts ar 32008R1249 . Latest consolidated version: 15/08/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2967/oj

31985R2967Oficiālais Vēstnesis L 285 , 25/10/1985 Lpp. 0039 - 0040
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 19 Lpp. 0192
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 38 Lpp. 0076
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 19 Lpp. 0192
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 03 Sējums 38 Lpp. 0076


Komisijas Regula (EEK) Nr. 2967/85

(1985. gada 24. oktobris),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas mēroga piemērošanu cūku liemeņu klasificēšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2759/75 par cūkgaļas tirgus kopējo organizāciju [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 2966/80 [2], un jo īpaši tās 2. pantu un 4. panta 6. punktu,

ņemot vērā Padomes 1984. gada 13. novembra Regulu (EEK) Nr. 3220/84, ar ko nosaka Kopienas mērogu cūku liemeņu klasificēšanai [3], un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu,

tā kā Regulas (EEK) Nr. 3220/84 piemērošanai būtu jāizklāsta sīki izstrādāti noteikumi, jo īpaši pasākumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu tās vienādu piemērošanu;

tā kā tiek pieņemts, ka "svars" ir auksta liemeņa svars; tā kā to aprēķina, svēršanas rezultātam piemērojot konversijas koeficientu, kas jānosaka; tā kā minētais koeficients var mainīties atkarībā no laika, kas paiet starp cūkas svēršanu un kaušanu; tā kā tāpēc pieļaujams koeficienta labojums;

tā kā liemeņu liesās gaļas saturu vērtē ar atļautām klasifikācijas metodēm; tā kā drīkst atļaut tikai statistiski pārbaudītas vērtēšanas metodes; tā kā klasifikācijas metodes atļauj, vērtēšanā ņemot vērā statistiskās kļūdas maksimālu pielaidi, kas jānorāda sīkāk;

tā kā liemeņu marķēšana, neskarot Regulas (EEK) Nr. 3220/84 4. panta 2. punktu, ir jāveic obligāti; tā kā, lai tirgu padarītu caurskatāmāku, jānosaka sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz liemeņu marķēšanu un identificēšana, tomēr noteiktos apstākļos pieļaujot atkāpes;

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cūkgaļas vadības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā ir izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi, lai īstenotu Regulu (EEK) Nr. 3220/84, ar ko nosaka Kopienas mērogu cūku liemeņu klasificēšanai.

2. pants

1. Auksta liemeņa svaru, kā minēts Regulas (EEK) Nr. 3220/84 2. panta 2. punkta pirmajā daļā, iegūst, atņemot 2,0 % no silta liemeņa svara, kas reģistrēts ne vēlāk kā 45 minūtes pēc tam, kad cūka nokauta.

2. Ja kādā kautuvē nav iespējams ievērot 45 minūšu periodu starp kaušanu un svēršanu, dalībvalsts attiecīgā kompetentā iestāde drīkst ļaut šo periodu pagarināt ar noteikumu, ka 1. punktā minēto 2,0 % atskaitījumu samazina par 0,1 punktu par katru pagājušo stundas ceturksni vai tā daļu.

3. Atkāpjoties no 1. un 2. punkta noteikumiem, auksta liemeņa svaru var aprēķināt saskaņā ar iepriekš noteiktu absolūtā svara samazinājuma mērogu, ko izstrādā dalībvalstis saskaņā ar savu cūku ganāmpulku īpašībām un par ko paziņo Komisijai. Šādu mērogu izmantošanu atļauj saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2759/75 24. pantā paredzēto procedūru, ja atsevišķām svara kategorijām samazinājumi, ciktāl iespējams, atbilst tiem, kas izriet no 1. un 2. punkta.

3. pants

1. Nevienu metodi liemeņa liesās gaļas satura novērtēšanai nedrīkst atļaut kā klasifikācijas metodi Regulas (EEK) Nr. 3220/84 2. panta 3. punkta nozīmē, ja vien:

- atbilstīgi novērtēšanas metodei tas nav pamatots ar attiecīgās valsts vai reģiona cūkgaļas produkcijas reprezentatīvu paraugu, kas sastāv vismaz no 120 liemeņiem, kuros liesās gaļas saturu novērtē saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3220/84 2. panta 3. punkta pirmo daļu vai nu tieši, vai izmantojot līdzvērtīgas attiecīgās valsts secēšanas metodes, un

- noteikšanas koeficients ir lielāks par R2 = 0,64.

2. Turklāt uz klasifikācijas metožu atļaušanu jāattiecina novērtējuma atlikuma standartkļūda, kas ir mazāka par Se = 2,5.

3. Dalībvalstis informē Komisiju par klasifikācijas metodēm, kuras tās vēlas atļaut piemērot savā teritorijā, norādot principus, uz kuriem šīs metodes pamatojas, kā arī vienādojumus, ko izmanto, lai novērtētu liesās gaļas procentuālo saturu, ietverot korelāciju starp liesās gaļas saturu, kas noteikts ar kādu attiecīgās valsts secēšanas metodi, kas minētajā nolūkā izmantota, un secēšanas metodi, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 3220/84 2. panta 3. punkta pirmajā daļā.

Klasifikācijas metožu piemērošanu dalībvalsts teritorijā atļauj saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Regulas (EEK) Nr. 2759/75 24. pantā.

4. Klasifikācijas metožu piemērošanai visos aspektos jāatbilst aprakstam, kas sniegts Kopienas lēmumā, ar kuru tās atļauj.

4. pants

1. Ciktāl tas nav pretrunā ar Regulas (EEK) Nr. 3220/84 4. panta 2. punktu, cūku liemeņus marķē ar lielo burtu, kas apzīmē liemeņa šķiru pēc 3. panta 2. un 3. punktā minētās shēmas vai arī marķējumā norāda novērtēto liesās gaļas procentuālo saturu saskaņā ar 4. panta 1. punktu un, ja nepieciešams, visas pārējās ziņas, ko uzskata par vajadzīgām. Burtiem vai cipariem jābūt vismaz 2 centimetrus augstiem. Marķēšanai drīkst izmantot jebkuru netoksisku, neizdzēšamu un karstumizturīgu tinti, kā arī jebkuru citu pastāvīgu marķēšanas veidu, ko iepriekš apstiprinājusi valsts kompetentā iestāde.

2. Liemeņu puses marķē uz priekšējās apakšciskas vai gurna ādas.

3. Marķēšanai var izmantot arī etiķeti, kas piestiprināta tā, lai to nevarētu noņemt nesabojājot.

5. pants

Gadījumos, kas precizēti Regulas (EEK) Nr. 3220/84 4. panta 2. punktā, katru cūkas liemeni atsevišķi apzīmē kādā nemaināmā veidā.

6. pants

Dalībvalstis veic pasākumus, ko tās uzskata par vajadzīgiem, lai nodrošinātu šīs regulas ieviešanu to teritorijā, un par šādiem pasākumiem tās iespējami drīz informē Komisiju.

7. pants

Šī regula stājas spēkā 1985. gada 1. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1985. gada 24. oktobrī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Frans Andriessen

[1] OV L 282, 1.11.1975., 1. lpp.

[2] OV L 307, 18.11.1980., 5. lpp.

[3] OV L 301, 20.11.1984., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Top