Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982D0814

Komisijas Lēmums (1982. gada 17. novembris) par Svazilendas Karalistes to uzņēmumu sarakstu, kas ir apstiprināti svaigas gaļas importam Kopienā

OJ L 343, 4.12.1982, p. 24–25 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 026 P. 149 - 150
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 026 P. 149 - 150
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 015 P. 190 - 191
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 015 P. 190 - 191
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 17 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/814/oj

31982D0814Oficiālais Vēstnesis L 343 , 04/12/1982 Lpp. 0024 - 0025
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 15 Lpp. 0190
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 26 Lpp. 0149
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 15 Lpp. 0190
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 03 Sējums 26 Lpp. 0149


Komisijas Lēmums

(1982. gada 17. novembris)

par Svazilendas Karalistes to uzņēmumu sarakstu, kas ir apstiprināti svaigas gaļas importam Kopienā

(82/814/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1972. gada 12. decembra Direktīvu 72/462/EEK par veselības un veterinārās ekspertīzes problēmām, importējot liellopus, cūkas un svaigu gaļu no trešām valstīm [1], un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu un 18. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu,

tā kā trešo valstu uzņēmumiem nedrīkst atļaut eksportēt svaigu gaļu uz Kopienu, ja vien tie neatbilst vispārējiem un īpašajiem nosacījumiem, kas paredzēti Direktīvā 72/462/EEK;

tā kā Svazilenda saskaņā ar Direktīvas 72/462/EEK 4. panta 3. punktu ieteikusi vienu uzņēmumu, kam atļauts veikt eksportu uz Kopienu;

tā kā Kopienas veiktajā pārbaudē uz vietas konstatēts, ka šā uzņēmuma higiēnas standarti ir pietiekami labi un ka tādēļ saskaņā ar minētās direktīvas 4. panta 1. punktu to var apstiprināt svaigas gaļas importam Kopienā;

tā kā jāatceras, ka svaigas gaļas importam piemēro arī citus Kopienas tiesību aktus veterinārijas jomā, jo īpaši attiecībā uz veselības aizsardzības prasībām, tostarp īpašus noteikumus Dānijai, Īrijai un Apvienotajai Karalistei;

tā kā uz nosacījumiem svaigas gaļas importam no šā lēmuma pielikumā minētā uzņēmuma joprojām attiecas citur paredzētie noteikumi un Līguma vispārīgie noteikumi; tā kā jo īpaši uz tādu noteiktu kategoriju gaļas importu no trešām valstīm un reeksportu uz citām dalībvalstīm kā, piemēram, gaļa, kas sver mazāk par 3 kilogramiem, vai gaļa, kuras sastāvā ir dažu tādu vielu atli kumi, uz ko vēl neattiecas saskaņotie Kopienas noteikumi, joprojām attiecas importētājas dalībvalsts veselības tiesību akti;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterinārijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Ar šo pielikumā minēto Svazilendas uzņēmumu apstiprina svaigas gaļas importam Kopienā saskaņā ar minēto pielikumu.

2. Importam no 1. punktā minētā uzņēmuma joprojām piemēro citur paredzētos Kopienas veterināros noteikumus, un jo īpaši tos, kas attiecas uz veselības aizsardzības prasībām.

2. pants

Dalībvalstīs aizliegts importēt svaigu gaļu no uzņēmumiem, kas nav minēti šā lēmuma pielikumā.

3. pants

Šo lēmumu piemēro no 1983. gada 1. janvāra.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1982. gada 17. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Poul Dalsager

[1] OV L 302, 31.12.1972., 28. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

UZŅĒMUMU SARAKSTS

LIELLOPU GAĻA

Nr. | Uzņēmums | Adrese |

Lopkautuves un izcirstuves

SG1 | The Swaziland Meat Corporation Ltd | Manzini |

--------------------------------------------------

Top