EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0687

Padomes direktīva (1978. gada 25. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu noteikumu koordinēšanu attiecībā uz zobārstu darbību

OJ L 233, 24.8.1978, p. 10–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 003 P. 21 - 25
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 40 - 43
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 40 - 43
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 6 - 9
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 6 - 9
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 70 - 74
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 70 - 74

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007; Atcelts ar 32005L0036 . Latest consolidated version: 01/01/2007

?: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/687/oj

31978L0687Oficiālais Vēstnesis L 233 , 24/08/1978 Lpp. 0010 - 0014
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 6 Sējums 2 Lpp. 0006
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 05 Sējums 3 Lpp. 0021
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 6 Sējums 2 Lpp. 0006
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 2 Lpp. 0040
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 06 Sējums 2 Lpp. 0040


Padomes direktīva

(1978. gada 25. jūlijs)

par normatīvo un administratīvo aktu noteikumu koordinēšanu attiecībā uz zobārstu darbību

(78/687/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 49., 57., 66. un 235. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā ar nolūku sasniegt diplomu, sertifikātu un citu zobārsta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu, kas noteikta ar Padomes 1978. gada 25. jūlija Direktīvu 78/686/EEK par diplomu, sertifikātu un citu zobārsta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu, tostarp par pasākumiem, kas ļautu efektīvi īstenot tiesības veikt uzņēmējdarbību, kā arī veicina pakalpojumu sniegšanas brīvību [3], dalībvalstu apmācības kursu salīdzināmība ļauj koordinēšanu šajā jomā saistīt ar prasību ievērot minimālos standartus, kas atstāj dalībvalstīm brīvību organizēt apmācības;

tā kā, nolūkā sasniegt diplomu, sertifikātu un citu specializēto zobārsta kvalifikāciju apliecinošo dokumentu savstarpēju atzīšanu un lai visus profesijas pārstāvjus, kas ir dalībvalstu pilsoņi, Kopienā nostādītu vienlīdzīgā situācijā, ir nepieciešama zināma prasību saskaņošana attiecībā uz specializētu zobārstu apmācību; tā kā šim nolūkam būtu jānosaka konkrēti minimālie kritēriji attiecībā uz tiesībām sākt specializētu apmācību minimālo apmācības laikposmu, šo apmācības metodi un norises vietu, kā arī uz to attiecināmo pārraudzību; tā kā šie kritēriji attiecas tikai uz specializācijām, kas ir kopīgas vairākām dalībvalstīm;

tā kā veselības aizsardzības labad nepieciešams Kopienā virzīties uz attiecīgo profesionāļu darbības jomas kopīgu definējumu; tā kā šī direktīva šajā stadijā neļauj panākt pilnīgu zobārstu darbības saskaņošanu dažādās dalībvalstīs;

tā kā dalībvalstis nodrošinās, ka kopš šīs direktīvas īstenošanas zobārstu apmācība sniegs tiem visas nepieciešamās iemaņas, lai veiktu darbības, kas saistītas ar zobu, mutes, žokļu un saistīto audu anomāliju un slimību profilaksi, diagnosticēšanu un ārstēšanu;

tā kā šīs darbības veikšanas nosacījumu koordinēšana, kā paredzēts saskaņā ar šo direktīvu, neizslēdz jebkādu turpmāku koordinēšanu;

tā kā šajā direktīvā paredzētā koordinēšana aptver zobārstu profesionālo apmācību; tā kā, ciktāl tas skar apmācību, vairākums dalībvalstu šobrīd nenorāda atšķirību starp zobārstiem, kas veic savu darbību kā darbinieki, un tiem, kas ir pašnodarbinātas personas; tā kā, šā iemesla dēļ un lai, ciktāl iespējams, veicinātu profesionāļu pārvietošanos Kopienā, šķiet nepieciešams paplašināt šīs direktīvas piemērošanu uz zobārstiem, kas veic savu darbību kā darbinieki;

tā kā šīs direktīvas izziņošanas brīdī Itālijā ar stomatoloģiju nodarbojas vienīgi ārsti, kas vai nu specializējas odontostomatoloģijā, vai ne; tā kā atbilstīgi šai direktīvai Itālijai jārada jauna profesionāļu kategorija, kam ir tiesības nodarboties ar stomatoloģiju ar nosaukumu, kas nav ārsts; tā kā, radot jaunu profesiju, Itālijai ne tikai jāievieš īpaša apmācības sistēma, kas atbilst šajā direktīvā noteiktajiem kritērijiem, bet arī jāizveido šai jaunajai profesijai piemērotas struktūras, kā, piemēram, Padome; tā kā, ņemot vērā pieņemamo pasākumu apjomu, Itālijai būtu jāpiešķir papildu laikposms, lai panāktu atbilstību šai direktīvai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I NODAĻA

APMĀCĪBAS PRASĪBAS

1. pants

1. Dalībvalstis pieprasa, lai personām, kas vēlas iegūt un praktizēt zobārsta profesiju atbilstīgi Direktīvas 78/686/EEK 1. pantā minētajiem nosaukumiem, būtu diploms, sertifikāts vai cits minētās direktīvas 3. pantā norādīts kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kas garantē, ka pabeigtajā apmācības kursā persona ir apguvusi:

a) atbilstīgas zināšanas tajās zinātnēs, uz kurām balstās stomatoloģija, un labu zinātnisko metožu izpratni, tostarp bioloģisko funkciju mērīšanas principus, zinātniski konstatētu faktu novērtējumu un datu analīzi;

b) atbilstīgas zināšanas par vesela un slima cilvēka ķermeņa uzbūvi, fizioloģiju un uzvedību, kā arī dabīgās un sociālās vides ietekmi uz cilvēka veselības stāvokli, ciktāl šie faktori ietekmē stomatoloģiju;

c) atbilstīgas zināšanas par veselu un slimu zobu, mutes, žokļu un saistīto audu struktūru un darbību un to saistību ar pacienta vispārējo veselības stāvokli un fizisko un sociālo labklājību;

d) atbilstīgas zināšanas par klīniskajām disciplīnām un metodēm, kas sniedz zobārstam savstarpēji saistītu priekšstatu par zobu, mutes, žokļu un saistīto audu anomālijām, bojājumiem un slimībām, kā arī profilaktisko, diagnosticējošo un terapeitisko stomatoloģiju;

e) piemērotu klīnisko pieredzi atbilstīgā uzraudzībā.

Šī apmācība personu nodrošina ar vajadzīgajām iemaņām visu darbību veikšanai, kas saistās ar zobu, mutes, žokļu un saistīto audu anomāliju un slimību profilaksi, diagnosticēšanu un ārstēšanu.

2. Šāda veida pilnīga stomatoloģijas apmācība ietver vismaz piecu gadu klātienes mācību teorētisko un praktisko kursu, kuru pasniedz universitātē, augstākās izglītības iestādē, kurai ir atzīts līdzvērtīgs statuss, vai universitātes uzraudzībā, un tas ietver pielikumā uzskaitītos priekšmetus.

3. Lai kandidāts tiktu uzņemts šādās apmācībās, tam jābūt diplomam vai sertifikātam, kas dod tiesības tikt uzņemtam attiecīgajā apmācību kursā dalībvalsts universitātēs vai augstākās izglītības iestādēs, kam ir atzīts līdzvērtīgs statuss.

4. Nekas šajā direktīvā neietekmē iespēju, ka dalībvalstis saskaņā ar saviem tiesību aktiem un attiecībā uz to teritoriju var piešķirt dalībvalstī neiegūtu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu īpašniekiem atļauju sākt un veikt stomatoloģijas praksi.

2. pants

1. Dalībvalstis nodrošina, ka apmācība, kuru pabeidzot izsniedz diplomu, sertifikātu vai citu specializētā stomatologa kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, atbilst vismaz šādām prasībām:

a) tā ir saistīta ar piecu gadu klātienes mācību teorētiskā un praktiskā kursa pabeigšanu saskaņā ar 1. pantā minēto apmācību un apstiprināšanu vai Direktīvas 78/686/EEK 7. panta 1. punktā minēto dokumentu esamību;

b) tā ietver teorētisko un praktisko apmācību;

c) tā ir klātienes mācību kurss, kas ilgst vismaz trīs gadus un ko pārrauga kompetentas iestādes vai organizācijas;

d) tā notiek universitātes centrā, ārstēšanas, mācību un pētījumu centrā vai, attiecīgi, ārstniecības iestādē, ko šim nolūkam apstiprinājušas kompetentas iestādes vai struktūras;

e) tā ietver personīgu par speciālistu apmācāmā stomatologa iesaisti attiecīgo iestāžu darbībā un atbildībā.

2. Dalībvalstis uz diploma, sertifikāta vai cita specializētā stomatologa kvalifikāciju apliecinoša dokumenta piešķiršanu attiecina nosacījumu, ka šai personai jau ir kāds no 1. pantā minētajiem diplomiem, sertifikātiem vai citiem zobārsta kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem vai Direktīvas 78/686/EEK 7. panta 1. punktā minētie dokumenti.

3. 8. pantā noteiktajā termiņā dalībvalstis norāda tās iestādes vai struktūras, kas ir kompetentas izdot diplomus, sertifikātus vai citus 1. punktā minētos kvalifikāciju apliecinošos dokumentus.

4. Dalībvalstis var izdarīt atkāpi no 1. punkta a) apakšpunkta. Personas, attiecībā uz kurām šāda atkāpe ir izdarīta, nav tiesīgas izmantot Direktīvas 78/686/EEK 4. pantu.

3. pants

1. Neskarot 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto principu par apmācību klātienē un līdz brīdim, kad Padome pieņem lēmumu saskaņā ar 3. punktu, dalībvalstis var atļaut nepilnas slodzes speciālistu apmācības apstākļos, kurus apstiprinājušas kompetentās valsts iestādes, ja apmācīšana klātienē pamatotu iemeslu dēļ nav iespējama.

2. Specializētās apmācības kopējo ilgumu nedrīkst saīsināt, izmantojot 1. punktu. Apmācības standartu nedrīkst pasliktināt ne ar nepilnas slodzes apmācību, ne arī veicot privātu, apmaksātu profesionālo darbību.

3. Vēlākais četrus gadus pēc šīs direktīvas izziņošanas un, ņemot vērā situācijas pārskatu, pēc Komisijas priekšlikuma un paturot prātā, ka nepilnas slodzes mācību iespējai būtu jāturpina pastāvēt noteiktos apstākļos, kas būtu jāizskata atsevišķi katrai specializācijai, Padome lemj, vai 1. un 2. punkta noteikumi būtu jāsaglabā vai jāgroza.

4. pants

Kā pārejas pasākumu un neatkarīgi no 2. panta 1. punkta c) apakšpunkta un 3. panta dalībvalstis, kuru normatīvie vai administratīvie akti atļauj nepilnas slodzes speciālistu apmācību metodi šīs direktīvas izziņošanas brīdī, drīkst turpināt piemērot šos noteikumus kandidātiem, kas ir sākuši apmācību, lai kļūtu par speciālistiem ne vēlāk kā četrus gadus pēc šīs direktīvas izziņošanas. Šo laikposmu var pagarināt, ja Padome nav pieņēmusi lēmumu saskaņā ar 3. panta 3. punktu.

II NODAĻA

DARBĪBAS JOMA

5. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka zobu ķirurgiem kopumā ir tiesības uzsākt un izvērst darbību, kas saistīta ar zobu, mutes, žokļu un saistīto audu anomāliju un slimību profilaksi, diagnosticēšanu un ārstēšanu saskaņā ar regulējošajiem noteikumiem un profesionālās darbības normām, kas reglamentē attiecīgo profesiju šīs direktīvas izziņošanas brīdī.

Tās dalībvalstis, kurām nav šādu noteikumu vai tiesību normu, var definēt vai ierobežot konkrētu pirmajā daļā minēto darbību izvēršanu tādā mērā, kas ir salīdzināms ar pārējās dalībvalstīs esošo.

III NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6. pants

Personas, uz kurām attiecināms Direktīvas 78/686/EEK 19. pants, uzskata par tādām, kas izpilda 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktās prasības.

2. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā pret personām, uz kurām attiecināms Direktīvas 78/686/EEK 19. pants, izturas tāpat, kā pret tām personām, kurām ir 1. pantā minētie diplomi, sertifikāti vai citi zobārsta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

7. pants

Šo direktīvu attiecina arī uz tiem dalībvalstu pilsoņiem, kuri saskaņā ar Padomes 1968. gada 15. oktobra Regulu (EEK) Nr. 1612/68 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā [4] veic vai veiks kādu no Direktīvas 78/686/EEK 1. pantā minētajām darbībām.

8. pants

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai panāktu atbilstību šai direktīvai 18 mēnešu laikā no tās izziņošanas, un par to nekavējoties informē Komisiju. Tomēr Itālija veic šos pasākumus ne ilgāk kā sešu gadu laikā.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai galvenos savu tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

9. pants

Ja, piemērojot šo direktīvu, dalībvalsts sastopas ar būtiskām grūtībām dažās jomās, Komisija kopā ar attiecīgo valsti izskata šīs grūtības un lūdz Veselības aizsardzības vecāko amatpersonu komitejas, kas izveidotasaskaņā ar Lēmumu 75/365/EEK [5], kurājaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 78/689/EEK [6], atzinumu.

Vajadzības gadījumā Komisija Padomei iesniedz attiecīgus priekšlikumus.

10. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1978. gada 25. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

K. Von Dohnanyi

[1] OV C 101, 4.8.1970., 19. lpp.

[2] OV C 36, 28.3.1970., 19. lpp.

[3] OV L 233, 24.8.1978., 1. lpp.

[4] OV L 257, 19.10.1968., 2. lpp.

[5] OV L 167, 30.6.1975., 19. lpp.

[6] OV L 233, 24.8.1978., 17. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Zobārstu mācību programma

Mācību programma, kuru pabeidzot tiek iegūts diploms, sertifikāts vai cits zobārsta kvalifikāciju apliecinošs dokuments, ietver vismaz turpmāk minētos priekšmetus. Vienu vai vairākus no šiem priekšmetiem var mācīt saistībā ar pārējām disciplīnām vai kopā ar tām.

a) Pamatpriekšmeti:

ķīmija,

fizika,

bioloģija;

b) medicīniski bioloģiski priekšmeti un vispārīgi medicīnas priekšmeti:

anatomija,

embrioloģija,

histoloģija, tostarp citoloģija,

fizioloģija,

bioķīmija (vai fizioloģiskā ķīmija),

patoloģiskā anatomija,

vispārējā patoloģija,

farmakoloģija,

mikrobioloģija,

higiēna,

profilaktiskā medicīna un epidemioloģija,

radioloģija,

fizioterpija,

vispārējā ķirurģija,

vispārējā medicīna, tostarp pediatrija,

otolaringoloģija,

dermatoveneroloģija

vispārējā psiholoģija — psihopatoloģija — neiropatoloģija,

anestezioloģija;

c) priekšmeti, kas tieši saistīti ar stomatoloģiju:

prostodontija,

zobu materiāli un piederumi,

konservatīvā stomatoloģija,

profilaktiskā stomatoloģija,

anestēzija un nomierināšana stomatoloģijā,

īpašā ķirurģija,

īpašā patoloģija,

klīniskā prakse,

pedodontija,

ortodontija,

periodontija,

zobu radioloģija,

sakodiens un žokļa darbība,

profesionālā organizācija, ētika un tiesību akti,

stomatoloģijas sociālie aspekti.

--------------------------------------------------

Top