EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970L0157

Padomes Direktīva (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu

OJ L 42, 23.2.1970, p. 16–20 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(I) P. 95 - 100
English special edition: Series I Volume 1970(I) P. 111 - 116
Greek special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 61 - 66
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 189 - 193
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 189 - 193
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 001 P. 117 - 121
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 001 P. 117 - 121
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001 P. 59 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001 P. 59 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 001 P. 59 - 63
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001 P. 59 - 63
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 001 P. 59 - 63
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001 P. 59 - 63
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 001 P. 59 - 63
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001 P. 59 - 63
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 001 P. 59 - 63
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 001 P. 57 - 62
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 001 P. 57 - 62
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 009 P. 3 - 8

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/157/oj

31970L0157Oficiālais Vēstnesis L 042 , 23/02/1970 Lpp. 0016 - 0020
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 1 Lpp. 0117
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Nodaļa 1970(I) Lpp. 0095
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 1 Lpp. 0117
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Nodaļa 1970(I) Lpp. 0111 - 0116
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 1 Lpp. 0061
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 1 Lpp. 0189
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 1 Lpp. 0189


Padomes Direktīva

(1970. gada 6. februāris)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu

(70/157/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu;

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu;

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1];

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2];

tā kā tehniskās prasības, kurām mehāniskiem transportlīdzekļiem jāatbilst saskaņā ar valstu tiesību aktiem, cita starpā attiecas uz pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes sistēmu;

tā kā šīs prasības katrā dalībvalstī ir atšķirīgas; tā kā tāpēc ir nepieciešams, lai visas dalībvalstis pieņemtu vienādas prasības, vai nu papildinot, vai aizstājot pastāvošos noteikumus, jo īpaši, lai attiecībā uz katru transportlīdzekļa tipu varētu piemērot EEK tipa apstiprināšanas procedūru, kas tika ieviesta ar Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [3],

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir jebkurš mehāniskais transportlīdzeklis ar virsbūvi vai bez tās, kas paredzēts lietošanai uz ceļiem, kam ir vismaz četri riteņi un maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 25 kilometrus stundā, izņemot transportlīdzekļus, kuri brauc pa sliedēm, lauksaimniecības traktorus un mašīnas, kā arī transportlīdzekļus, kas iesaistīti publisko pakalpojumu sniegšanā.

2. pants

Neviena dalībvalsts nevar atteikties piešķirt EEK vai valsts tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim saistībā ar pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes sistēmu, ja tā trokšņu līmenis vai izplūdes sistēma atbilst pielikumā noteiktajām prasībām.

3. pants

Grozījumus, kas ir vajadzīgi direktīvas pielikuma prasību pielāgošanai, lai ievērotu tehnikas progresu, izņemot 1.1. un 1.4.1.4. punktā noteiktās prasības, pieņem saskaņā ar procedūru, kura ir noteikta 13. pantā Padomes direktīvā par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu.

4. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā noteikumi, kuros ir prasības, kas ir vajadzīgas, lai izpildītu šo direktīvu astoņpadsmit mēnešu laikā no tās paziņošanas dienas, un tās par to tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos savus tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1970. gada 6. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. Harmel

[1] OV C 160, 18.12.1969., 7. lpp.

[2] OV C 48, 16.4.1969., 16. lpp.

[3] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

I. PIEĻAUJAMIE TROKŠŅU LĪMEŅI

I.1. Ierobežojumi

Šīs direktīvas 1. pantā minēto transportlīdzekļu trokšņu līmenis, kas mērīts saskaņā ar šajā pielikumā paredzētajām prasībām, nedrīkst pārsniegt šādus līmeņus:

| Transportlīdzekļa kategorija | Vērtības, kas izteiktas dB (A) (decibelos (A)) |

I.1.1. | Transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai ar ne vairāk kā deviņām sēdvietām, vadītāja sēdekli ieskaitot | 82 |

I.1.2. | Transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai ar vairāk kā deviņām sēdvietām, vadītāja sēdekli ieskaitot, kam maksimālais pieļaujamais svars nepārsniedz 3,5 tonnas | 84 |

I.1.3. | Transportlīdzekļi preču pārvadāšanai, kam maksimālais pieļaujamais svars nepārsniedz 3,5 tonnas | 84 |

I.1.4. | Transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai ar vairāk kā deviņām sēdvietām, vadītāja sēdekli ieskaitot, kam maksimālais pieļaujamais svars pārsniedz 3,5 tonnas | 89 |

I.1.5. | Transportlīdzekļi preču pārvadāšanai, kam maksimālais pieļaujamais svars pārsniedz 3,5 tonnas | 89 |

I.1.6. | Transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai ar vairāk kā deviņām sēdvietām, vadītāja sēdekli ieskaitot, kam dzinēja jauda ir vienāda ar vai pārsniedz 200 ZS DIN | 91 |

I.1.7. | Transportlīdzekļi preču vai materiālu pārvadāšanai, kam dzinēja jauda ir vienāda ar vai pārsniedz 200 ZS DIN un maksimālais pieļaujamais svars pārsniedz 12 tonnas | 91 |

I.2. Mērinstrumenti

Transportlīdzekļu radīto troksni mēra ar tāda tipa trokšņu līmeņa mērītāju, kāds aprakstīts Starptautiskās elektrotehnikas komisijas 179. publikācijas 1. izdevumā (1965. gads).

I.3. Mērījumu apstākļi

Mērījumus veic transportlīdzekļiem bez kravas pietiekoši klusā un atklātā vietā (fona un vēja troksnis vismaz 10 dB (A) zemāks par mērāmo troksni).

Šī vieta var būt, piemēram, atklāta vieta, kuras rādiuss ir 50 metru, kuras centrālās daļas rādiuss ir vismaz 20 metru, ar betona, asfalta vai līdzīga materiāla segumu, kas nav klāta ar garu zāli, irdenu augsni vai pelniem.

Pārbaudes trases virsma ir tāda, kas nerada pārmērīgu troksni saskarē ar riepām. Šis nosacījums attiecas tikai tāda trokšņa mērījumiem, ko rada transportlīdzekļi kustībā.

Mērījumus veic labos laika apstākļos ar mazu vēja ātrumu. Transportlīdzekļa vai mikrofona tuvumā drīkst atrasties tikai novērotājs, kurš veic iekārtas nolasījumus, jo skatītāju klātbūtne transportlīdzekļa vai mikrofona tuvumā var ievērojami ietekmēt iekārtas darbību. Konstatētās rādītāja svārstības, kas nav saistāmas ar vispārējā skaņas līmeņa raksturlielumiem, mērījumu nolasīšanā neņem vērā.

I.4. Mērīšanas metode

I.4.1. Kustībā esošu transportlīdzekļu trokšņa mērījumi (tipa apstiprināšanai)

Katrā transportlīdzekļa pusē jāveic vismaz divi mērījumi. Noregulēšanas nolūkā var veikt iepriekšējus mērījumus, kas netiek ņemti vērā.

Mikrofonu novieto 1,2 metru augstumā virs zemes 7,5 metru attālumā no transportlīdzekļa centra līnijas CC’, kas mērīta gar šīs līnijas perpendikulu PP’ (1. attēls).

Uz pārbaudes trases iezīmē divas līnijas AA’ un BB’, kas paralēlas līnijai PP’ un atrodas attiecīgi 10 metru attālumā pirms un aiz šīs līnijas. Transportlīdzeklis šķērso līniju AA’ tālāk norādītā vienmērīgā ātrumā. Tad, cik ātri vien iespējams, pilnībā atver droseļvārstu un tur to šādā stāvoklī, līdz transportlīdzekļa aizmugurējā daļa [1] šķērso līniju BB’; pēc tam pēc iespējas ātrāk aizver droseļvārstu.

Maksimālais reģistrētais skaņas līmenis veido mērījumu rezultātu.

I.4.1.1. Transportlīdzekļi bez pārnesumkārbas

Transportlīdzeklis šķērso līniju AA’ ar vienmērīgu ātrumu, kas atbilst mazākajam no šādiem trīs ātrumiem:

- dzinēja darbības ātrums, kas vienāds ar trīs ceturtdaļām no dzinēja darbības ātruma, pie kāda tas attīsta maksimālo jaudu,

- dzinēja darbības ātrums, kas vienāds ar trīs ceturtdaļām no maksimālā dzinēja darbības ātruma, ko pieļauj regulators,

- 50 kilometri stundā.

I.4.1.2. Transportlīdzekļi ar mehānisko pārnesumkārbu

I.4.1.2.1. - ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar pārnesumkārbu, kurai ir divi, trīs vai četri pārnesuma skaitļi, jāizvēlas otrais pārnesums,

I.4.1.2.2. - ja pārnesumkārbai ir vairāk kā četri pārnesuma skaitļi, jāizvēlas trešais pārnesums,

I.4.1.2.3. – ja transmisijai ir divi pārnesuma skaitļi (pārneses pārnesumkārba vai divu ātrumu pakaļējās ass komplekts), jāizvēlas pārnesuma skaitlis, ar kuru var sasniegt vislielāko transportlīdzekļa ātrumu.

Transportlīdzeklis šķērso līniju AA’ ar vienmērīgu ātrumu, kas atbilst mazākajam no šādiem trīs ātrumiem:

- dzinēja darbības ātrums, kas vienāds ar trīs ceturtdaļām no dzinēja darbības ātruma, pie kāda tas attīsta maksimālo jaudu,

- dzinēja darbības ātrums, kas vienāds ar trīs ceturtdaļām no maksimālā dzinēja darbības ātruma, ko pieļauj regulators,

- 50 kilometri stundā.

I.4.1.3. Transportlīdzekļi ar automātisko pārnesumkārbu

Transportlīdzeklis šķērso līniju AA’ ar vienmērīgu ātrumu, kas ir mazākais no šādiem diviem ātrumiem:

- 50 kilometri stundā,

- trīs ceturtdaļas no maksimālā ātruma.

Ja var izvēlēties, jālieto braukšanas pa pilsētu paredzētā selektora pozīcija "normal".

I.4.1.4. Rezultātu interpretācija

I.4.1.4.1. Lai ņemtu vērā mērinstrumentu neprecizitātes, katrā mērījumā iegūtos rezultātus nosaka, atņemot 1 dB (A) no mērītāja nolasījuma.

I.4.1.4.2. Mērījumus uzskata par derīgiem, ja starpība starp diviem secīgiem mērījumiem vienā un tajā pašā transportlīdzekļa pusē nepārsniedz 2 dB (A).

I.4.1.4.3. Augstākais skaņas līmeņa mērījums veido pārbaudes rezultātu. Ja šis rezultāts pārsniedz pārbaudītā transportlīdzekļa kategorijai maksimālo pieļaujamo skaņas līmeni par 1 dB (A), jāveic vēl divi mērījumi. Trim no četriem šādi iegūtiem rezultātiem jāatbilst noteiktajiem ierobežojumiem.

+++++ TIFF +++++

Mērīšanas pozīcijas kustībā esošiem transportlīdzekļiem

I.4.2. Stāvošu transportlīdzekļu trokšņa mērījumi

I.4.2.1. Skaņas līmeņa mērītāja pozīcija

Mērījumus veic punktā X (norādīts 2. attēlā) 7 metru attālumā no tuvākās transportlīdzekļa virsmas.

Mikrofonu novieto 1,2 metru augstumā virs zemes.

I.4.2.2. Mērījumu skaits

Veic vismaz divus mērījumus.

I.4.2.3. Transportlīdzekļu pārbaudes nosacījumi

Transportlīdzekļa dzinēju bez ātruma regulatora darbina ar trīs ceturtdaļām no tāda apgriezienu skaita minūtē, pie kāda, saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja sniegto informāciju, tas attīsta maksimālo jaudu. Apgriezienu skaitu minūtē mēra ar atsevišķu instrumentu, piem., veltņu stendu un tahometru. Ja transportlīdzeklim ir uzstādīts regulators, kas liedz dzinējam pārsniegt ātrumu, pie kura tas attīstīta maksimālo jaudu, to darbina ar maksimālo regulatora pieļauto ātrumu.

Pirms mērījumu veikšanas dzinējam jābūt sasniegušam normālu darbības temperatūru.

I.4.2.4. Rezultātu interpretācija

Visus reģistrētos skaņas līmeņa nolasījumus protokolē.

Ja iespējams, norāda dzinēja jaudas aprēķināšanai izmantoto metodi. Jānorāda arī transportlīdzekļa slodzes stāvoklis.

Mērījumus uzskata par derīgiem, ja starpība starp diviem secīgiem mērījumiem vienā un tajā pašā transportlīdzekļa pusē nepārsniedz 2 dB (A)

Augstākais reģistrētais skaitlis veido mērījuma rezultātu.

+++++ TIFF +++++

Mērīšanas pozīcijas stāvošiem transportlīdzekļiem

II. IZPLŪDES SISTĒMA (TROKŠŅA SLĀPĒTĀJS)

II.1. Ja transportlīdzeklim ir uzstādīta izplūdes trokšņa samazināšanai paredzēta ierīce (trokšņa slāpētājs), piemēro II iedaļas noteikumus. Ja dzinējam ieplūdes daļā ir uzstādīts gaisa filtrs, kas nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību pieļaujamajam skaņas līmenim, filtru uzskata par trokšņa slāpētāja daļu, un uz to attiecas II iedaļas noteikumi.

II.2. Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma apliecībai pievieno izplūdes sistēmas rasējumu.

II.3. Trokšņa slāpētāja marķējums satur skaidri salasāmu un neizdzēšamu norādi uz tā marku un tipu.

II.4. Trokšņa slāpētāju konstrukcijā atļauts lietot šķiedrainu absorbējošu materiālu, ja izpilda šādus nosacījumus.

II.4.1. Šķiedraino absorbējošo materiālu nevar ievietot tajās trokšņa slāpētāja daļās, kurām plūst cauri izplūdes gāzes.

II.4.2. Ar piemērotu ierīci jāpārliecinās, ka visu trokšņa slāpētāja lietošanas laiku šķiedrainais absorbējošais materiāls paliek vietā.

II.4.3. Šķiedrainajam absorbējošajam materiālam jābūt izturīgam pret temperatūru, kas ir vismaz par 20 % augstāka par darba temperatūru tajā trokšņa slāpētāja daļā, kur novietoti šie šķiedrainie absorbējošie materiāli.

[1] Ja transportlīdzeklim ir piekabe vai puspiekabe, nosakot līnijas BB’ šķērsošanas laiku, tās neņem vērā.

--------------------------------------------------

Top