EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0430(02)

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu

OV L 128, 30.4.2014, p. 49–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/242/oj

Related Council decision
Related Council decision

30.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/49


NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu

EIROPAS SAVIENĪBA, turpmāk “Savienība”,

un

AZERBAIDŽĀNAS REPUBLIKA,

turpmāk “Puses”,

VĒLOTIES atvieglot cilvēku savstarpējos sakarus, kas ir būtisks nosacījums noturīgu ekonomisko, humāno, kultūras, zinātnisko un citu attiecību attīstībā, atvieglojot vīzu izsniegšanu Savienības un Azerbaidžānas Republikas pilsoņiem, uz savstarpīguma pamata,

ŅEMOT VĒRĀ Partnerības un sadarbības nolīgumu, ar ko izveido partnerību starp Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, kā arī sarunas par ES un Azerbaidžānas Asociācijas nolīgumu, kas tika sāktas 2010. gadā,

ŅEMOT VĒRĀ Prāgas Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmē 2009. gada 7. maijā pieņemtajā kopīgajā deklarācijā pausto politisko atbalstu vīzu režīma liberalizācijai drošā vidē,

ATZĪSTOT, ka vīzu režīma atvieglināšana nedrīkstētu izraisīt nelikumīgu migrāciju, un pievēršot īpašu uzmanību drošībai un atpakaļuzņemšanai,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu un Protokolu par Šengenas acquis, kas iekļauts Eiropas Savienības sistēmā, kuri pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Apvienoto Karalisti un Īriju,

ŅEMOT VĒRĀ protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Piemērošanas mērķis un joma

Šā nolīguma mērķis ir, pamatojoties uz savstarpīgumu, atvieglot vīzu izsniegšanu Savienības un Azerbaidžānas Republikas pilsoņiem, kuru paredzētā uzturēšanās 180 dienu laikposmā nepārsniedz 90 dienas.

2. pants

Vispārējs noteikums

1.   Šajā nolīgumā paredzētie vīzu režīma atvieglojumi attiecas uz Savienības un Azerbaidžānas Republikas pilsoņiem, ja tie jau nav atbrīvoti no vīzas prasības ar Azerbaidžānas Republikas, Savienības vai dalībvalstu normatīvajiem aktiem, šo nolīgumu vai citiem starptautiskiem nolīgumiem.

2.   Uz jautājumiem, kas šā nolīguma noteikumos nav skarti, piemēram, atteikums izsniegt vīzu, ceļošanas dokumentu atzīšana, pierādījums par pietiekamiem iztikas līdzekļiem, ieceļošanas atteikums un izraidīšanas pasākumi, attiecas Azerbaidžānas Republikas vai dalībvalstu, vai Savienības tiesību akti.

3. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti, Īrijas Republiku un Apvienoto Karalisti;

b)

“Savienības pilsonis” ir a) punktā definētās dalībvalsts pilsonis;

c)

“Azerbaidžānas Republikas pilsonis” ir persona, kurai ir Azerbaidžānas Republikas pilsonība saskaņā ar tās spēkā esošajiem tiesību aktiem;

d)

“vīza” ir dalībvalsts vai Azerbaidžānas Republikas izsniegta atļauja, kas vajadzīga tranzītam caur dalībvalstu vai Azerbaidžānas Republikas teritoriju vai, lai uzturētos dalībvalstu vai Azerbaidžānas Republikas teritorijā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā;

e)

“persona, kas likumīgi uzturas” ir:

attiecībā uz Azerbaidžānas Republiku – Savienības pilsonis, kurš ir saņēmis pagaidu vai pastāvīgu uzturēšanās atļauju, kas atļauj uzturēties Azerbaidžānas Republikas teritorijā ilgāk par 90 dienām,

attiecībā uz Savienību – Azerbaidžānas Republikas pilsonis, kuram, pamatojoties uz Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem, ir atļauja vai tiesības uzturēties dalībvalsts teritorijā ilgāk par 90 dienām.

4. pants

Dokumentārs pierādījums, kas apliecina brauciena mērķi

1.   Turpmāk norādīto Savienības un Azerbaidžānas Republikas pilsoņu kategorijām attiecīgi norādītie dokumenti ir pietiekami, lai pamatotu mērķi ieceļošanai otras Puses teritorijā:

a)

tuviem radiniekiem – laulātajiem, bērniem (tostarp adoptētiem bērniem), vecākiem (tostarp aizbildņiem), vecvecākiem un mazbērniem –, kas apmeklē Eiropas Savienības pilsoņus, kuri likumīgi uzturas Azerbaidžānas Republikas teritorijā, vai Azerbaidžānas Republikas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstīs, vai Eiropas Savienības pilsoņus, kuri uzturas tās dalībvalsts teritorijā, kuras pilsoņi viņi ir, vai Azerbaidžānas Republikas pilsoņus, kuri uzturas Azerbaidžānas Republikas teritorijā:

uzņēmējas personas rakstisks uzaicinājums;

b)

neskarot 10. pantu, oficiālu delegāciju dalībniekiem, tostarp šādu delegāciju pastāvīgiem dalībniekiem, kas pēc dalībvalstīm, Eiropas Savienībai vai Azerbaidžānas Republikai adresēta oficiāla ielūguma piedalīsies oficiālās sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko Azerbaidžānas Republikas vai kādā dalībvalsts teritorijā:

dalībvalsts vai Azerbaidžānas Republikas kompetentās iestādes vai Eiropas Savienības iestādes vēstule, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir attiecīgi tās delegācijas dalībnieks vai tās delegācijas pastāvīgais dalībnieks un ieceļo otras Puses teritorijā, lai piedalītos iepriekšminētajos pasākumos; šai vēstulei pievieno oficiālā ielūguma kopiju;

c)

darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem:

uzņēmējas juridiskās personas vai uzņēmuma, šādas juridiskās personas vai uzņēmuma organizācijas vai biroja, vai filiāles, Azerbaidžānas Republikas vai dalībvalstu valsts vai reģionālās iestādes, vai tirdzniecības un rūpniecības izstāžu, konferenču un simpoziju, kas notiek Azerbaidžānas Republikas vai kādas dalībvalsts teritorijā, rīkošanas komitejas rakstisks uzaicinājums, ko atbilstoši valsts tiesību aktiem apstiprinājušas kompetentās iestādes;

d)

šoferiem, kas veic starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumus starp Azerbaidžānas Republikas un dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti dalībvalstīs vai Azerbaidžānas Republikā:

Azerbaidžānas Republikas valsts pārvadātāju sabiedrības vai asociācijas (apvienības), kas nodrošina starptautiskos autotransporta pārvadājumus, vai dalībvalstu valsts pārvadātāju apvienību, kas nodrošina starptautiskos autotransporta pārvadājumus, rakstisks pieprasījums, kurā norādīts braucienu mērķis, maršruts, ilgums un biežums;

e)

skolēniem, studentiem, personām, kas iegūst pēcdiploma izglītību, un pavadošiem pedagogiem, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām, kā arī citu ar mācībām saistītu pasākumu dēļ:

uzņemošās universitātes, akadēmijas, institūta, koledžas vai skolas rakstisks uzaicinājums vai dokuments, kas apliecina uzņemšanu, vai studenta apliecība vai apliecinošs dokuments par apmeklējamiem kursiem;

f)

personām, kas piedalās zinātniskos, akadēmiskos, kultūras vai mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums piedalīties šajos pasākumos;

g)

žurnālistiem un tehniskajiem darbiniekiem, kas viņus pavada profesionālā statusā:

apliecība vai cits dokuments, ko izsniegusi profesionāla organizācija vai pieteikuma iesniedzēja darba devējs, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir kvalificēts žurnālists, un apstiprina, ka brauciena mērķis ir veikt žurnālista darbu, vai kas apliecina, ka attiecīgā persona ir tehniskais darbinieks, kas pavada žurnālistu profesionālā statusā;

h)

starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas viņus pavada profesionālā statusā:

rakstisks uzaicinājums no uzņēmējorganizācijas, kompetentajām iestādēm, dalībvalstu vai Azerbaidžānas Republikas valsts sporta federācijām vai no Azerbaidžānas Republikas vai dalībvalstu valsts olimpiskajām komitejām;

i)

sadraudzības pilsētu organizēto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem:

attiecīgo pilsētu administrācijas vadītāja/mēra rakstisks uzaicinājums;

j)

personām, kas ceļo medicīnisku iemeslu dēļ, un nepieciešamajām pavadošajām personām:

medicīniskās iestādes oficiāls dokuments, kas apliecina medicīniskās aprūpes nepieciešamību šajā iestādē un pavadoņa nepieciešamību, un pierādījums par pietiekamiem finanšu līdzekļiem medicīniskās aprūpes izdevumu segšanai;

k)

profesiju pārstāvjiem, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus, kas norisinās Azerbaidžānas Republikas vai dalībvalstu teritorijā:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums, kas apstiprina, ka konkrētā persona piedalās attiecīgajā pasākumā;

l)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kuru ceļojuma mērķis ir izglītošanās, semināri un konferences, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums, apstiprinājums, ka persona pārstāv pilsoniskās sabiedrības organizāciju, un attiecīgā reģistra izziņa par minētās organizācijas nodibināšanu, ko valsts iestāde izsniegusi saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

m)

radiniekiem, kas apmeklē bēru ceremonijas:

oficiāls dokuments, kas apliecina nāves faktu, kā arī dokuments, kas pierāda ģimenes vai cita veida saikni starp pieteikuma iesniedzēju un mirušo;

n)

militāro un civilo apbedījumu vietu apmeklējumam:

oficiāls dokuments, kas apliecina kapa esamību un saglabāšanu, kā arī ģimenes vai cita veida saikni starp pieteikuma iesniedzēju un apglabāto personu.

2.   Šā panta 1. punktā minētajā rakstiskajā uzaicinājumā ietver šādus datus:

a)

par uzaicināto personu: vārds un uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, pases numurs, ceļojuma laiks un mērķis, ieceļošanas reižu skaits un, attiecīgos gadījumos, ielūgtās personas pavadošā laulātā un bērnu vārds un uzvārds;

b)

par uzaicinātāju: vārds, uzvārds un adrese;

c)

ja uzaicinātājs ir juridiska persona, uzņēmums vai organizācija: pilns nosaukums un adrese un:

ja uzaicinājumu izsniegusi organizācija vai iestāde – uzaicinājuma parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats,

ja uzaicinātājs ir juridiska persona vai uzņēmums, vai šādas juridiskās personas vai uzņēmuma birojs vai filiāle, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalsts vai Azerbaidžānas Republikas teritorijā, – reģistrācijas numurs, kā to nosaka attiecīgās dalībvalsts vai Azerbaidžānas tiesību akti.

3.   Šā panta 1. punktā minēto kategoriju personām visu kategoriju vīzas tiek izsniegtas saskaņā ar vienkāršotu procedūru, nepieprasot nekādus citus Pušu tiesību aktos paredzētus pamatojumus, ielūgumus vai ceļojuma mērķa apstiprinājumus.

5. pants

Daudzkārtējo ieceļošanas vīzu izsniegšana

1.   Dalībvalstu un Azerbaidžānas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu uz pieciem gadiemšādu kategoriju pilsoņiem:

a)

laulātajiem, bērniem (tostarp adoptētiem bērniem), kas ir jaunāki par 21 gadu vai atrodas apgādībā, vecākiem (tostarp aizbildņiem), kas apmeklē Eiropas Savienības pilsoņus, kuri likumīgi uzturas Azerbaidžānas Republikas teritorijā, vai Azerbaidžānas Republikas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā, vai Eiropas Savienības pilsoņus, kuri uzturas tās dalībvalsts teritorijā, kuras pilsoņi viņi ir, vai Azerbaidžānas Republikas pilsoņus, kuri uzturas Azerbaidžānas Republikas teritorijā;

b)

oficiālu delegāciju pastāvīgiem dalībniekiem, kas pēc dalībvalstīm, Eiropas Savienībai vai Azerbaidžānas Republikai adresēta oficiāla ielūguma regulāri piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko Azerbaidžānas Republikas vai kādas dalībvalsts teritorijā.

Atkāpjoties no pirmā teikuma, ja nepieciešamība vai nodoms ceļot bieži vai regulāri ir nepārprotami attiecināts uz īsāku laikposmu, daudzkārtējās ieceļošanas vīzas derīguma termiņu nosaka tikai uz attiecīgo laikposmu, jo īpaši tad, ja:

a) apakšpunktā minēto personu gadījumā to Azerbaidžānas Republikas pilsoņu uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš, kuri likumīgi uzturas kādā no dalībvalstīm, vai to Savienības pilsoņu uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš, kuri likumīgi uzturas Azerbaidžānas Republikā,

b) apakšpunktā minēto personu gadījumā oficiālas delegācijas pastāvīga dalībnieka statusa spēkā esības termiņš

ir īsāks par pieciem gadiem.

2.   Dalībvalstu un Azerbaidžānas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu uz vienu gadušādu kategoriju pilsoņiem ar noteikumu, ka iepriekšējā gadā tie ir saņēmuši vismaz vienu vīzu un to ir izmantojuši atbilstoši apmeklētās valsts tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos:

a)

studentiem un personām, kuras iegūst pēcdiploma izglītību, kas regulāri ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām;

b)

žurnālistiem un tehniskajiem darbiniekiem, kas viņus pavada profesionālā statusā;

c)

sadraudzības pilsētu rīkoto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem;

d)

šoferiem, kas veic starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumus starp Azerbaidžānas Republikas un dalībvalstu teritorijām, ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti dalībvalstīs vai Azerbaidžānas Republikā;

e)

personām, kam medicīnisku iemeslu dēļ nepieciešams regulāri ieceļot, un nepieciešamām pavadošām personām;

f)

profesiju pārstāvjiem, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumos un regulāri dodas uz Azerbaidžānas Republiku vai dalībvalstīm;

g)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kuri regulāri ceļo uz Azerbaidžānas Republiku vai dalībvalstīm ar mērķi izglītoties, apmeklēt seminārus un konferences, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām;

h)

personām, kuras piedalās zinātniskos, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās, kas regulāri ceļo uz Azerbaidžānas Republiku vai dalībvalstīm;

i)

starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas viņas pavada profesionālā statusā;

j)

oficiālu delegāciju dalībniekiem, kas pēc dalībvalstij, Eiropas Savienībai vai Azerbaidžānas Republikai adresēta oficiāla ielūguma regulāri piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko Azerbaidžānas Republikas vai dalībvalstu teritorijā;

k)

darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem, kas regulāri ceļo uz Azerbaidžānas Republiku vai dalībvalstīm.

Atkāpjoties no pirmā teikuma, ja nepieciešamība vai nodoms ceļot bieži vai regulāri ir nepārprotami attiecināts uz īsāku laikposmu, daudzkārtējās ieceļošanas vīzas derīguma termiņu nosaka tikai uz attiecīgo laikposmu.

3.   Šā panta 2. punktā minēto kategoriju personām dalībvalstu un Azerbaidžānas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu, kas nav īsāks par diviem gadiem un nepārsniedz piecus gadus ar noteikumu, ka iepriekšējos divos gados tie ir izmantojuši uz vienu gadu izsniegto daudzkārtējo ieceļošanas vīzu atbilstoši apmeklētās valsts tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos, izņemot gadījumus, kad nepieciešamība vai nodoms ceļot bieži vai regulāri ir nepārprotami attiecināts uz īsāku laikposmu – šādā gadījumā daudzkārtējās ieceļošanas vīzas derīguma termiņu nosaka tikai uz attiecīgo laikposmu.

4.   Personu, kas minētas šā panta 1. līdz 3. punktā, uzturēšanās kopējais ilgums dalībvalstu vai Azerbaidžānas Republikas teritorijā 180 dienu laikposmā nepārsniedz 90 dienas.

6. pants

Maksa par vīzu pieteikumu izskatīšanu

1.   Maksa par vīzu pieteikumu izskatīšanu ir EUR 35.

Saskaņā ar 14. panta 4. punktā noteikto procedūru iepriekšminēto summu var pārskatīt.

2.   Neskarot 3. punktu, no maksas par vīzu pieteikuma izskatīšanu ir atbrīvotas šādu kategoriju personas:

a)

Eiropas Savienības pilsoņu, kuri likumīgi uzturas Azerbaidžānas Republikas teritorijā, Azerbaidžānas Republikas pilsoņu, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā, Eiropas Savienības pilsoņu, kuri uzturas tās dalībvalsts teritorijā, kuras pilsoņi viņi ir, un Azerbaidžānas Republikas pilsoņu, kuri uzturas Azerbaidžānas Republikas teritorijā, tuvi radinieki – laulātie, bērni (tostarp adoptētie bērni), vecāki (tostarp aizbildņi), vecvecāki un mazbērni;

b)

oficiālu delegāciju dalībnieki, tostarp oficiālu delegāciju pastāvīgie dalībnieki, kas pēc dalībvalstīm, Eiropas Savienībai vai Azerbaidžānas Republikai adresēta oficiāla ielūguma piedalīsies oficiālās sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko Azerbaidžānas Republikas vai kādas dalībvalsts teritorijā;

c)

skolēni, studenti, personas, kas iegūst pēcdiploma izglītību, un pavadošie pedagogi, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām, kā arī citu ar mācībām saistītu pasākumu dēļ;

d)

personas ar invaliditāti un, ja vajadzīgs, viņas pavadošās personas;

e)

starptautisku sporta pasākumu dalībnieki un personas, kas viņas pavada profesionālā statusā;

f)

personas, kas piedalās zinātniskos, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās;

g)

personas, kuras iesniegušas dokumentus, kas pierāda viņu vajadzību ceļot humānu apsvērumu dēļ, tostarp – lai saņemtu neatliekamu ārstniecisko palīdzību, un persona, kas šādu personu pavada; vai lai piedalītos tuva radinieka bērēs, vai lai apmeklētu smagi slimu tuvu radinieku;

h)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji, kuru ceļojuma mērķis ir izglītošanās, semināri un konferences, tostarp arī saskaņā ar apmaiņas programmām;

i)

pensionāri;

j)

bērni, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu;

k)

žurnālisti un tehniskie darbinieki, kas viņus pavada profesionālā statusā.

3.   Ja dalībvalsts vai Azerbaidžānas Republika vīzas izsniegšanas nolūkā sadarbojas ar ārpakalpojumu sniedzēju, ārpakalpojumu sniedzējs var iekasēt maksu par pakalpojumu. Minētā maksa ir samērīga ar izmaksām, kas ārpakalpojuma sniedzējam radušās, pildot tā uzdevumus, un tā nepārsniedz EUR 30. Dalībvalstis un Azerbaidžānas Republika visiem pieteikuma iesniedzējiem saglabā iespēju pieteikumus iesniegt tieši to konsulātos.

Savienībā ārpakalpojumu sniedzējs veic savu darbību saskaņā ar Vīzu kodeksu un pilnībā ievērojot Azerbaidžānas Republikas tiesību aktus.

Azerbaidžānas Republikā ārpakalpojumu sniedzējs veic savu darbību saskaņā ar Azerbaidžānas un ES dalībvalstu tiesību aktiem.

7. pants

Vīzu pieteikumu izskatīšanas termiņš

1.   Dalībvalstu un Azerbaidžānas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti lēmumu par pieprasījumu izsniegt vīzu pieņem 10 kalendārajās dienās no pieteikuma un vīzas izsniegšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

2.   Atsevišķos gadījumos termiņu, kas vajadzīgs, lai pieņemtu lēmumu par vīzas pieteikumu, var pagarināt līdz 30 kalendārajām dienām, ja nepieciešama pieteikuma padziļināta pārbaude.

3.   Steidzamos gadījumos lēmuma par vīzas pieteikumu pieņemšanas termiņu var samazināt līdz 2 darbdienām vai mazāk.

Ja pieteikuma iesniedzējiem ir jāvienojas par pieteikuma iesniegšanas laiku, parasti pieteikuma iesniegšanas apmeklējums notiek divu nedēļu laikā pēc dienas, kad apmeklējums lūgts. Neatkarīgi no iepriekšējā teikuma, ārpakalpojumu sniedzēji nodrošina to, ka vīzas pieteikumu parasti var iesniegt bez liekas kavēšanās.

Pamatotos steidzamības gadījumos konsulāts pieteikuma iesniedzējiem var atļaut iesniegt pieteikumus, vai nu iepriekš nenosakot apmeklējuma laiku, vai pieņemot viņus nekavējoties.

8. pants

Izceļošana dokumentu nozaudēšanas vai zādzības gadījumā

Eiropas Savienības un Azerbaidžānas Republikas pilsoņi, kuri ir nozaudējuši savus personu apliecinošos dokumentus vai kuriem šie dokumenti ir nozagti, kamēr viņi uzturas Azerbaidžānas Republikas vai dalībvalstu teritorijā, var atstāt Azerbaidžānas Republikas vai dalībvalstu teritoriju bez vīzas vai citas atļaujas, pamatojoties uz dalībvalstu vai Azerbaidžānas Republikas diplomātisko pārstāvniecību vai konsulāro dienestu izdotiem derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības šķērsot robežu.

9. pants

Vīzas pagarināšana ārkārtas apstākļos

Eiropas Savienības un Azerbaidžānas Republikas pilsoņiem, kuriem force majeure apstākļu dēļ nav iespējas atstāt Azerbaidžānas Republikas vai dalībvalstu teritoriju līdz viņu vīzā norādītajam termiņam, izsniegtās vīzas derīguma termiņu un/vai uzturēšanās ilgumu pagarina bez maksas saskaņā ar Azerbaidžānas Republikas vai uzņēmējas dalībvalsts piemērotiem tiesību aktiem par laikposmu, kas vajadzīgs, lai viņi atgrieztos savā dzīvesvietas valstī.

10. pants

Diplomātiskās pases

1.   Eiropas Savienības un Azerbaidžānas Republikas pilsoņi, kas ir derīgu diplomātisko pasu turētāji, drīkst bez vīzas ieceļot Azerbaidžānas Republikas vai dalībvalstu teritorijā, izceļot no tās vai tranzītā to šķērsot.

2.   Personas, kas minētas 1. punktā, drīkst uzturēties Azerbaidžānas Republikas vai dalībvalstu teritorijā ne ilgāk kā 90 dienas 180 dienu laikposmā.

11. pants

Vīzu teritoriālais derīgums

Ievērojot Azerbaidžānas Republikas un dalībvalstu valsts normatīvos aktus par valsts drošību, un, ievērojot ES noteikumus par vīzām ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, Savienības un Azerbaidžānas Republikas pilsoņiem ir tādas pašas tiesības ceļot pa dalībvalstu un Azerbaidžānas Republikas teritoriju kā Azerbaidžānas Republikas un Eiropas Savienības pilsoņiem.

12. pants

Apvienotā komiteja nolīguma pārvaldībai

1.   Puses izveido Apvienoto ekspertu komiteju (turpmāk “komiteja”), kurā ir Savienības un Azerbaidžānas Republikas pārstāvji. Savienību pārstāv Eiropas Komisija, kurai palīdz dalībvalstu eksperti.

2.   Komitejai ir jo īpaši šādi uzdevumi:

a)

uzraudzīt šā nolīguma īstenošanu;

b)

ierosināt šā nolīguma grozījumus vai papildinājumus;

c)

risināt domstarpības, kas radušās sakarā ar šā nolīguma noteikumu interpretāciju vai piemērošanu.

3.   Komitejas sēdes sasauc pēc vajadzības, ja to pieprasa viena no Pusēm, bet vismaz vienreiz gadā.

4.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

13. pants

Nolīguma saistība ar divpusējiem nolīgumiem starp dalībvalstīm un Azerbaidžānas Republiku

Šis nolīgums no tā stāšanās spēkā prevalē pār jebkuriem starp atsevišķām dalībvalstīm un Azerbaidžānas Republiku noslēgtu divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu vai vienošanosnoteikumiem, ciktāl šo nolīgumu vai vienošanos noteikumi attiecas uz jautājumiem, kurus reglamentē šis nolīgums.

14. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Puses šo nolīgumu ratificē vai apstiprina saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām, un tas stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Puses ir paziņojušas viena otrai par iepriekšminēto procedūru pabeigšanu.

2.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, šis nolīgums stājas spēkā tikai dienā, kad stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par atpakaļuzņemšanu, ja šī diena ir pēc šā panta 1. punktā paredzētās dienas.

3.   Šis nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, ja vien tas netiek izbeigts saskaņā ar šā panta 6. punktu.

4.   Šo nolīgumu var grozīt ar Pušu rakstisku vienošanos. Grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad Puses viena otrai ir paziņojušas par šim nolūkam vajadzīgo iekšējo procedūru pabeigšanu.

5.   Katra Puse šo nolīgumu var pilnīgi vai daļēji pārtraukt sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības apsvērumu dēļ. Lēmumu par pārtraukšanu otrai Pusei paziņo ne vēlāk kā 48 stundas pirms tā stāšanās spēkā. Puse, kas pārtraukusi šā nolīguma piemērošanu, nekavējoties informē otru Pusi, tiklīdz pārtraukšanas iemesli vairs nav spēkā.

6.   Katra no Pusēm var izbeigt šo nolīgumu, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. Šis nolīgums zaudē spēku 90 dienas pēc šāda paziņojuma dienas.

Viļņā, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit devītajā novembrī divos oriģināleksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un azerbaidžāņu valodā; visi teksti ir vienlīdz autentiski.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


PROTOKOLS

par dalībvalstīm, kas Šengenas acquis nepiemēro pilnībā

Tās dalībvalstis, kurām Šengenas acquis ir saistošs, bet kuras vēl neizsniedz Šengenas vīzas, gaidot attiecīgu Padomes lēmumu par šo jautājumu, izsniedz valsts vīzas, kuras ir derīgas tikai šovalstu teritorijā.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 582/2008/EK (2008. gada 17. jūnijs), ar ko ievieš vienkāršotu režīmu personu kontrolei pie ārējām robežām, pamatojoties uz to, ka tranzītam caur to attiecīgajām teritorijām Bulgārija, Kipra un Rumānija dažus dokumentus vienpusēji atzīst par līdzvērtīgiem savām attiecīgās valsts vīzām (1), ir veikti saskaņoti pasākumi, lai vienkāršotu Šengenas vīzu un Šengenas uzturēšanās atļauju turētāju tranzītu caur to dalībvalstu teritorijām, kas šobrīd Šengenas acquis vēl nepiemēro pilnībā.


(1)  OV L 161, 20.6.2008., 30. lpp.


KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA

par nolīguma 10. pantu attiecībā uz diplomātiskajām pasēm

Savienība vai Azerbaidžānas Republika saskaņā ar nolīguma 14. panta 5. punktā noteikto procedūru, var daļēji apturēt šā nolīguma un jo īpaši 10. panta darbību, ja otra Puse, īstenojot 10. pantu, ir rīkojusies ļaunprātīgi vai ja tas izraisa apdraudējumu sabiedrības drošībai.

Ja 10. panta īstenošana tiek apturēta, abas Puses ar šo nolīgumu izveidotajā Apvienotajā komitejā sāk pārrunas, lai atrisinātu problēmas, kas izraisījušas šo apturēšanu.

Abas Puses prioritāri pasludina savu apņemšanos panākt dokumentu augsta līmeņa drošību diplomātiskajām pasēm, jo īpaši integrējot biometriskos identifikatorus. No Savienības puses tas tiks nodrošināts saskaņā ar prasībām, kas izklāstītas Padomes Regulā (EK) Nr. 2252/2004 (2004. gada 13. decembris) par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos (1).


(1)  OV L 385, 29.12.2004., 1. lpp.


KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA

attiecībā uz Dāniju

Puses ņem vērā, ka šis nolīgums neattiecas uz Dānijas diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro dienestu vīzu izsniegšanas procedūru.

Šādos apstākļos ir vēlams, lai Dānijas un Azerbaidžānas Republikas iestādes nekavējoties noslēgtu divpusēju nolīgumu par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu ar līdzīgiem noteikumiem, kādi ir nolīgumā starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku.


KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA

attiecībā uz Apvienoto Karalisti un Īriju

Puses ņem vērā, ka šo nolīgumu nepiemēro Apvienotās Karalistes un Īrijas teritorijā.

Šādos apstākļos ir vēlams, lai Apvienotās Karalistes, Īrijas un Azerbaidžānas Republikas iestādes noslēgtu divpusējus nolīgumus par vīzu atvieglotu izsniegšanu.


KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA

attiecībā uz Islandi, Norvēģiju, Šveici un Lihtenšteinu

Puses ņem vērā ciešās attiecības starp Eiropas Savienību un Šveici, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju, jo īpaši ņemot vērā 1999. gada 18. maija un 2004. gada 26. oktobra nolīgumus par šo valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā.

Šādos apstākļos ir vēlams, lai Šveices, Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas un Azerbaidžānas Republikas iestādes nekavējoties noslēgtu divpusējus nolīgumus par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu ar līdzīgiem noteikumiem, kādi ir nolīgumā starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku.


KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA

par sadarbību jautājumos, kas saistīti ar ceļošanas dokumentiem

Puses vienojas, ka Apvienotajai komitejai, kas izveidota ar nolīguma 12. pantu, uzraugot nolīguma īstenošanu, būtu jāizvērtē attiecīgo ceļošanas dokumentu drošības līmeņa ietekme uz nolīguma darbību. Tāpēc Puses vienojas regulāri informēt viena otru par pasākumiem, kas veikti, lai novērstu vairāku ceļošanas dokumentu vienlaicīgu esību, izstrādātu ceļošanas dokumentu aizsardzības tehniskos aspektus, kā arī par pasākumiem saistībā ar ceļošanas dokumentu personalizācijas procesu.


KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA

par dienesta pasēm

Puses, ņemot vērā šo sarunu satvaru, vēlreiz apliecina, ka šis nolīgums neietekmē iespēju atsevišķām dalībvalstīm un Azerbaidžānas Republikai slēgt divpusējus nolīgumus par vīzu prasības atcelšanu personām, kas ir dienesta pasu turētāji.


Top