EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010A0429(01)

2010/224/,Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses

OJ L 108, 29.4.2010, p. 3–354 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 025 P. 5 - 356

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/02/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2010/224/oj

22010A0429(01)

2010/224/,Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses

Oficiālais Vēstnesis L 108 , 29/04/2010 Lpp. 0003 - 0354


Stabilizācijas un asociācijas nolīgums

starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

kas ir Eiropas Kopienas dibināšanas līguma, Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma un Līguma par Eiropas Savienību Līgumslēdzējas Puses, turpmāk "dalībvalstis", un

EIROPAS KOPIENA UN EIROPAS ATOMENERĢIJAS KOPIENA,

turpmāk "Kopiena",

no vienas puses, un

MELNKALNES REPUBLIKA, turpmāk "Melnkalne",

no otras puses,

abas kopā turpmāk "Puses",

ŅEMOT VĒRĀ spēcīgās saites starp Pusēm un to kopīgās vērtības, vēlmi stiprināt šīs saites un iedibināt ciešas un ilgstošas attiecības, kas balstās uz savstarpīgumu un abpusēju interesi, ļaujot Melnkalnei turpmāk stiprināt un paplašināt attiecības ar Kopienu un tās dalībvalstīm;

ŅEMOT VĒRĀ šā nolīguma nozīmi Dienvidaustrumeiropas valstu Stabilizācijas un asociācijas procesa (SAP) kontekstā, lai izveidotu un konsolidētu stabilu kārtību Eiropā, kas pamatojas uz sadarbību, kuras galvenais elements ir Eiropas Savienība, kā arī Stabilitātes pakta kontekstā;

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Savienības gatavību iespējami pilnīgi iekļaut Melnkalni Eiropas politiskajā un ekonomiskajā apritē un šīs valsts kā iespējamās ES kandidātvalsts statusu, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Savienību (turpmāk "ES Līgums"), Eiropadomes 1993. gadā jūnijā noteikto kritēriju izpildi un uz SAP nosacījumiem šā nolīguma veiksmīgas īstenošanas gadījumā, jo īpaši attiecībā uz reģionālo sadarbību;

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas partnerību, kas nosaka prioritātes attiecībā uz rīcību, atbalstot šīs valsts centienus tuvināties Eiropas Savienībai;

ŅEMOT VĒRĀ Pušu apņemšanos visiem līdzekļiem veicināt politisko, ekonomisko un institucionālo stabilizāciju Melnkalnē un visā reģionā, attīstot pilsonisku sabiedrību un panākot demokratizāciju, veidojot iestādes, veicot valsts pārvaldes reformu un reģionālās tirdzniecības integrāciju, ar lielāku sadarbību ekonomikā, kā arī plaša spektra sadarbību, īpaši tieslietu, brīvības un drošības jomā, un stiprinot valsts un reģionālo drošību;

ŅEMOT VĒRĀ Pušu apņemšanos palielināt politisko un ekonomikas brīvību kā šā nolīguma pamatu, kā arī to apņemšanos ievērot cilvēktiesības un tiesiskumu, tostarp ievērojot mazākumtautībām piederīgo personu tiesības un demokrātijas principus ar daudzpartiju sistēmu un brīvām un godīgām vēlēšanām;

ŅEMOT VĒRĀ Pušu apņemšanos pilnībā īstenot visus principus un noteikumus, kuri paredzēti ANO hartā, EDSO, īpaši Eiropas Drošības un sadarbības konferencē (turpmāk "Helsinku Nobeiguma akts"), Madrides un Vīnes konferencē pieņemtajos noslēguma dokumentos, Parīzes Hartā par jaunu Eiropu, kā arī Dienvidaustrumeiropas stabilitātes paktā, lai veicinātu stabilitāti reģionā un reģiona valstu sadarbību;

ATKĀRTOTI APSTIPRINOT visu bēgļu un valsts iekšienē pārvietoto personu tiesības atgriezties un tiesības uz viņu īpašuma aizsardzību un citas saistītas cilvēktiesības;

ŅEMOT VĒRĀ Pušu apņemšanos ievērot brīvā tirgus ekonomikas principus un ilgtspējīgu attīstību, kā arī Kopienas gatavību atbalstīt Melnkalnes ekonomikas reformas;

ŅEMOT VĒRĀ Pušu apņemšanos īstenot brīvu tirdzniecību saskaņā ar tiesībām un pienākumiem, ko rada dalība PTO;

ŅEMOT VĒRĀ Pušu vēlmi turpmāk attīstīt pastāvīgu politisko dialogu par savstarpēji interesējošiem divpusējiem un starptautiskiem jautājumiem, tostarp reģionālajiem aspektiem, ņemot vērā Eiropas Savienības kopējo ārējo un drošības politiku (KĀDP);

ŅEMOT VĒRĀ Pušu apņemšanos apkarot organizēto noziedzību un stiprināt sadarbību cīņā pret terorismu, pamatojoties uz 2001. gada 20. oktobra Eiropas konferencē pieņemto deklarāciju;

PĀRLIECĪBĀ, ka Stabilizācijas un asociācijas nolīgums (turpmāk "šis nolīgums") radīs jaunus apstākļus ekonomikas attiecībām starp Pusēm un īpaši tirdzniecības un investīciju attīstībai – faktoriem, kam ir būtiska nozīme ekonomikas pārstrukturēšanas un modernizācijas procesā;

IEVĒROJOT Melnkalnes apņemšanos tuvināt tiesību aktus attiecīgo nozaru Kopienas tiesību aktiem, kā arī tos efektīvi īstenot;

ŅEMOT VĒRĀ Kopienas vēlmi nodrošināt izšķirošu atbalstu reformai, kā arī uz visaptveroša daudzgadu pamata izmantot visus pieejamos sadarbības instrumentus un tehnisko, finansiālo un ekonomisko palīdzību šo centienu īstenošanai;

APLIECINOT, ka tajos šā nolīguma noteikumos, kas ir saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma (turpmāk "EK Līgums") III daļas IV sadaļu, paredzēts, ka Apvienotā Karaliste un Īrija uzskatāmas par atsevišķām Līgumslēdzējām Pusēm un nevis par Kopienas daļu, līdz Apvienotā Karaliste vai Īrija (vajadzības gadījumā) paziņos Melnkalnei, ka tā ir uzņēmusies saistības kā Kopienas daļa saskaņā ar protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kurš pievienots ES Līgumam un EK Līgumam. Saskaņā ar protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots minētajiem līgumiem, tas pats attiecas arī uz Dāniju;

ATGĀDINOT par Zagrebas sammitu, kur tika aicināts turpināt attiecību nostiprināšanu starp Stabilizācijas un asociācijas procesā esošajām valstīm un Eiropas Savienību, kā arī veicināt reģionālo sadarbību;

ATGĀDINOT par Saloniku sammitu, kur tika pastiprināts Stabilizācijas un asociācijas process kā politisks pamats Eiropas Savienības attiecībām ar Rietumbalkānu valstīm un uzsvērta to iespējamā integrācija Eiropas Savienībā, pamatojoties uz katras valsts reformu attīstību un atsevišķajiem nopelniem;

ATGĀDINOT par Centrāleiropas Brīvās tirdzniecības nolīguma parakstīšanu 2006. gada 19. decembrī Bukarestē, lai veicinātu reģiona spēju piesaistīt ieguldījumus un iespējas integrēties globālajā ekonomikā;

VĒLOTIES veidot ciešāku sadarbību kultūras jomā un attīstīt informācijas apmaiņu,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

1. Ar šo tiek izveidota asociācija starp Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses.

2. Šīs asociācijas mērķi ir šādi:

a) atbalstīt Melnkalnes centienus stiprināt demokrātiju un tiesiskumu;

b) sekmēt Melnkalnes politisko, ekonomisko un institucionālo stabilitāti un visa reģiona stabilizāciju;

c) nodrošināt piemērotu pamatu politiskajam dialogam, lai tādējādi ļautu attīstīt ciešas politiskas attiecības starp Pusēm;

d) atbalstīt Melnkalnes centienus attīstīt ekonomisko un starptautisko sadarbību, arī tuvinot tās tiesību aktus Kopienas tiesību aktiem;

e) atbalstīt Melnkalnes centienus pabeigt pāreju uz funkcionējošu tirgus ekonomiku;

f) veicināt saskanīgas ekonomiskās attiecības un pakāpeniski veidot brīvās tirdzniecības zonu starp Kopienu un Melnkalni;

g) veicināt reģionālo sadarbību visās šā nolīguma aptvertajās jomās.

I SADAĻA

VISPĀRĒJI PRINCIPI

2. pants

To demokrātisko principu un cilvēktiesību ievērošana, kas izsludinātas ar Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un definētas Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, Helsinku Nobeiguma aktā un Parīzes Hartā jaunai Eiropai, tostarp pilnīgas sadarbības ar Starptautisko Kara noziegumu tribunālu bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY), starptautisko tiesību aktu principu ievērošana un tiesiskums, kā arī tirgus ekonomikas principi atbilstīgi EDSO Bonnas Konferences par ekonomisko sadarbību dokumentam ir Pušu iekšpolitikas un ārpolitikas pamatā un šā nolīguma būtiski elementi.

3. pants

Cīņa pret masu iznīcināšanas ieroču un to piegādes līdzekļu izplatīšanu ir būtiska šā nolīguma sastāvdaļa.

4. pants

Līgumslēdzējas puses atkārtoti apstiprina, cik svarīga ir starptautisko saistību īstenošana, īpaši pilnīga sadarbība ar ICTY.

5. pants

Miers un stabilitāte starptautiskā un reģionālā mērogā, labu kaimiņattiecību veidošana, cilvēktiesības un minoritāšu tiesības un aizsardzība ir būtiski svarīgi elementi ES Padomes 1999. gada 21. jūnija secinājumos minētajā Stabilizācijas un asociācijas procesā. Šā nolīguma noslēgšana un īstenošana atbilst Eiropas Savienības Padomes 1997. gada 29. aprīļa secinājumiem, un tās pamatā ir Melnkalnes sasniegumi.

6. pants

Melnkalne apņemas turpināt veicināt sadarbību un labas kaimiņattiecības ar pārējām reģiona valstīm, ietverot atbilstīgu abpusēju koncesiju līmeni attiecībā uz personu, preču, kapitāla un pakalpojumu apriti, kā arī kopīgu interešu projektu attīstību, īpaši attiecībā uz robežu pārvaldību un organizētās noziedzības, korupcijas, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, nelegālās migrācijas un cilvēku tirdzniecības, kājnieku ieroču un vieglo ieroču, kā arī narkotiku tirdzniecības apkarošanu. Šīs saistības ir svarīgs faktors Pušu attiecību un sadarbības attīstībā un tādējādi sekmē stabilitāti reģionā.

7. pants

Puses apliecina, cik svarīgi tām ir cīnīties pret terorismu un īstenot starptautiskās saistības šajā jomā.

8. pants

Asociāciju īsteno pakāpeniski, un to pilnībā īstenos ilgākais 5 gadu pārejas laikā.

Stabilizācijas un asociācijas padome (turpmāk "SAP"), kas izveidota saskaņā ar 119. pantu, pastāvīgi – parasti reizi gadā – pārbauda nolīguma piemērošanu un Melnkalnes tiesību, administratīvās, institucionālās un ekonomiskās reformas. Šo pārbaudi veic saskaņā ar preambulu un nolīguma vispārīgajiem principiem. To veic, ņemot vērā Eiropas partnerībā noteiktās prioritātes, kas attiecas uz šo nolīgumu, un saskaņā ar Stabilizācijas un asociācijas procesā izveidotajiem mehānismiem, īpaši ar Stabilizācijas un asociācijas procesa progresa ziņojumu.

Stabilizācijas un asociācijas padome, pamatojoties uz šo pārbaudi, sniegs ieteikumus un var pieņemt lēmumus. Ja pārbaudes laikā atklāj īpašas grūtības, tās var risināt ar šajā nolīgumā paredzēto domstarpību izšķiršanas mehānismu palīdzību.

Pilnīgu asociāciju īsteno pakāpeniski. Ne vēlāk kā trešajā gadā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Stabilizācijas un asociācijas padome veic rūpīgu nolīguma piemērošanas pārbaudi. Pamatojoties uz šo pārbaudi, Stabilizācijas un asociācijas padome novērtē Melnkalnes progresu un var pieņemt lēmumus, kas reglamentēs nākamos asociācijas posmus.

Iepriekš minētā pārbaude neattieksies uz preču brīvu apriti, kam IV sadaļā ir paredzēts īpašs grafiks.

9. pants

Nolīgums pilnībā atbilst attiecīgajiem PTO noteikumiem un īstenojams saskaņā ar tiem, jo īpaši ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (1994. gada VVTT) XXIV pantu un Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) V pantu.

II SADAĻA

POLITISKAIS DIALOGS

10. pants

1. Pušu politisko dialogu turpmāk attīsta saskaņā ar šo nolīgumu. Tas pavada un stiprina Eiropas Savienības un Melnkalnes tuvināšanos un veicina ciešu solidaritātes saišu un jaunu sadarbības veidu izveidi starp Pusēm.

2. Politiskais dialogs jo īpaši veicina:

a) Melnkalnes pilnīgu iekļaušanos demokrātisko valstu kopienā un pakāpenisku tuvināšanos Eiropas Savienībai;

b) Pušu nostājas konverģenci starptautiskajos jautājumos, tostarp KĀDP jautājumos, attiecīgā gadījumā arī atbilstīgi apmainoties ar informāciju, īpaši jautājumos, kas, iespējams, varētu būtiski skart Pušu intereses;

c) reģionālo sadarbību un labu kaimiņattiecību veidošanu;

d) kopīgu viedokli par drošību un stabilitāti Eiropā, tostarp sadarbību jomās, uz kurām attiecas Eiropas Savienības kopējā ārējā un drošības politika.

3. Puses uzskata, ka masu iznīcināšanas ieroču (MII) un to nogādes līdzekļu izplatīšana gan valstīm, gan nevalstiskiem veidojumiem ir viens no nopietnākajiem draudiem starptautiskajai stabilitātei un drošībai. Tādēļ Puses vienojas sadarboties un sniegt savu ieguldījumu cīņā pret masu iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu izplatīšanu, pilnībā ievērojot un valsts līmenī īstenojot saistības, kuras tās uzņēmušās starptautiskos atbruņošanās un ieroču neizplatīšanas līgumos un nolīgumos, kā arī citas starptautiskas saistības šajā jautājumā. Puses vienojas, ka šis noteikums ir būtisks šā nolīguma elements un ietilps politiskajā dialogā, kas nostiprinās šos nolīguma elementus un papildinās tos.

Puses arī vienojas sadarboties cīņā pret masu iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu izplatīšanu un sniegt savu ieguldījumu šādā veidā:

a) veicot pasākumus, lai parakstītu vai ratificētu visus citus attiecīgos starptautiskos instrumentus, vai lai tiem pievienotos un tos pilnībā īstenotu;

b) ieviešot efektīvu valsts eksporta kontroles sistēmu, kontrolējot gan ar MII saistītu produktu eksportu, gan tranzītu, tostarp kontroli pār divējāda lietojuma tehnoloģiju galīgo izmantošanu saistībā ar MII, un nosakot efektīvas sankcijas par eksporta kontroles pārkāpumiem;

c) politiskais dialogs šajā jautājumā var notikt reģionālā līmenī.

11. pants

1. Politiskais dialogs notiek Stabilizācijas un asociācijas padomē, kas ir kopumā atbildīga par jebkuru jautājumu, kuru Puses vēlas apspriest.

2. Pēc Pušu lūguma politiskais dialogs var notikt arī šādos veidos:

a) vajadzības gadījumā sanāksmēs, kurās piedalās Melnkalnes vecākās amatpersonas, no vienas puses, un Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts, ģenerālsekretāra/augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā un Eiropas Kopienu Komisijas pārstāvji, no otras puses;

b) pilnībā izmantojot visus diplomātiskos kanālus starp Pusēm, tostarp atbilstīgos kontaktus trešās valstīs un Apvienoto Nāciju Organizācijā, EDSO, Eiropas Padomē un citos starptautiskos forumos;

c) jebkādā citā veidā, kas sniegtu lietderīgu ieguldījumu šā dialoga nostiprināšanā, attīstīšanā un veicināšanā, tostarp tajos veidos, kas paredzēti Saloniku darba kārtībā, kura pieņemta Eiropas Padomes secinājumos Salonikos 2003. gada 19. un 20. jūnijā.

12. pants

Politiskais dialogs parlamentārajā līmenī notiek Stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā, kas izveidota saskaņā ar 125. pantu.

13. pants

Politiskais dialogs var būt daudzpusējs un risināties reģionālajā līmenī, iesaistot citas reģiona valstis, tostarp ES un Rietumbalkānu forumā.

III SADAĻA

REĢIONĀLĀ SADARBĪBA

14. pants

Saskaņā ar apņemšanos uzturēt mieru un stabilitāti starptautiskajā un reģionālajā līmenī un veidot labas kaimiņattiecības Melnkalne aktīvi veicina reģionālo sadarbību. Kopienas palīdzības programmas var sniegt tehnisko palīdzību reģionālas vai pārrobežu nozīmes projektu atbalstam.

Ja Melnkalne gatavojas stiprināt sadarbību ar kādu no šā nolīguma 15., 16. un 17. pantā minētajām valstīm, tā informē Kopienu un tās dalībvalstis un apspriežas ar tām saskaņā ar X sadaļu.

Melnkalnei pilnībā īsteno esošos divpusējos nolīgumus, attiecībā uz kuriem ir risinātas sarunas saskaņā ar Saprašanās memorandu par tirdzniecības veicināšanu un liberalizāciju, ko Serbija un Melnkalne parakstīja Briselē 2001. gada 27. jūnijā, un Centrāleiropas Brīvās tirdzniecības nolīgumu, kas parakstīts Bukarestē 2006. gada 19. decembrī.

15. pants

Sadarbība ar citām valstīm, kas parakstījušas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu

Pēc šā nolīguma parakstīšanas Melnkalne sāks sarunas ar valstīm, kas jau ir parakstījušas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, lai noslēgtu divpusējas konvencijas par reģionālo sadarbību, kuru nolūks ir paplašināt sadarbības jomu starp attiecīgajām valstīm.

Šo konvenciju galvenie elementi ir šādi:

a) politiskais dialogs;

b) brīvās tirdzniecības zonu izveide atbilstīgi attiecīgajiem PTO noteikumiem;

c) savstarpējas koncesijas attiecībā uz darba ņēmēju pārvietošanos, uzņēmējdarbības veikšanu, pakalpojumu sniegšanu, kārtējiem maksājumiem un kapitāla apriti, kā arī citām politikas jomām saistībā ar personu pārvietošanos šim nolīgumam līdzvērtīgā līmenī;

d) sadarbības noteikumi citās jomās neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav noteiktas šajā nolīgumā, īpaši tieslietu, brīvības un drošības jomā.

Šajās konvencijās ietver noteikumus attiecīgu institucionālu mehānismu izveidei.

Tās noslēdz divu gadu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā. Melnkalnes gatavība slēgt šādas konvencijas ir priekšnosacījums turpmākai Melnkalnes un Eiropas Savienības attiecību attīstībai.

Melnkalne uzsāk līdzīgas sarunas ar citām reģiona valstīm, kad tās ir parakstījušas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu.

16. pants

Sadarbība ar citām valstīm, kuras ir iesaistītas Stabilizācijas un asociācijas procesā

Melnkalne veic reģionālo sadarbību ar citām valstīm, kuras ir iesaistītas Stabilizācijas un asociācijas procesā dažās vai visās sadarbības jomās, kas noteiktas šajā nolīgumā, īpaši tajās jomās, kuras skar kopīgas intereses. Šāda sadarbība vienmēr atbilst šā nolīguma principiem un mērķiem.

17. pants

Sadarbība ar citām valstīm, kuras ir ES kandidātvalstis un uz kurām neattiecas SAP

1. Melnkalnei būtu jāveicina sadarbība un jāslēdz konvencijas par reģionālo sadarbību ar ES kandidātvalstīm visās sadarbības jomās, uz kurām attiecas šis nolīgums. Šādu konvenciju mērķim vajadzētu būt pakāpeniski pielāgot divpusējās attiecības starp Melnkalni un šīm valstīm attiecīgajām Kopienas un tās dalībvalstu attiecībām ar šīm valstīm.

2. Melnkalne uzsāk sarunas ar Turciju, kura ir izveidojusi muitas savienību ar Kopienu, lai uz abpusēja izdevīguma principiem noslēgtu nolīgumu par brīvās tirdzniecības zonas izveidi saskaņā ar 1994. gada VVTT XXIV pantu, kā arī liberalizētu uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanu starp tām šim nolīgumam līdzvērtīgā līmenī saskaņā ar VVPT V pantu.

Šīs sarunas būtu jāsāk iespējami drīz, lai līdz 18. panta 1. punktā minētā pārejas laika beigām noslēgtu iepriekš minēto nolīgumu.

IV SADAĻA

PREČU BRĪVA APRITE

18. pants

1. Kopiena un Melnkalne laikposmā, kas nepārsniedz piecus gadus no šā nolīguma stāšanās spēkā, pakāpeniski izveido divpusēju brīvās tirdzniecības zonu saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem un atbilstīgi 1994. gada VVTT un PTO noteikumiem. Tās vienlaikus ņem vērā turpmāk noteiktās īpašās prasības.

2. Tirdzniecībā starp Pusēm preču klasifikācijai piemēro kombinēto nomenklatūru.

3. Šajā nolīgumā muitas nodoklī un maksājumā ar līdzvērtīgu iedarbību ietilpst jebkāda veida nodokļi vai maksājumi, ko uzliek saistībā ar preču importu vai eksportu, ietverot visu veidu papildnodokļus vai uzcenojumus saistībā ar šādu importu vai eksportu, taču tajā neietilpst:

a) maksājumi, kas atbilst iekšējam nodoklim, kas piemērots atbilstīgi 1994. gada VVTT III panta 2. punkta noteikumiem;

b) antidempinga un kompensācijas pasākumi;

c) maksa vai atlīdzība, kas ir samērīga ar sniegto pakalpojumu izmaksām.

4. Attiecībā uz katru produktu pamatnodoklis, kam jāpiemēro šajā nolīgumā minētie secīgie tarifa samazinājumi, ir

a) Kopienas kopējais muitas tarifs, kas izveidots saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87 [1] un ko faktiski piemēro erga omnes šā nolīguma parakstīšanas dienā;

b) Melnkalnes piemērotais tarifs [2].

5. Ja pēc šā nolīguma parakstīšanas erga omnes piemēro kādus tarifa samazinājumus, jo īpaši samazinājumus saistībā ar

a) PTO sarunām par tarifiem vai

b) iespējamu Melnkalnes pievienošanos PTO, vai

c) samazinājumiem, kas izriet no Melnkalnes pievienošanās PTO.

Šādi samazinātie nodokļi no samazinājuma piemērošanas dienas aizstāj 4. punktā minēto pamatnodokli.

6. Kopiena un Melnkalne viena otrai paziņo attiecīgos pamatnodokļus vai jebkādas to izmaiņas.

I NODAĻA

Rūpniecības ražojumi

19. pants

Definīcija

1. Šī nodaļa attiecas uz Kopienas vai Melnkalnes izcelsmes ražojumiem, kas uzskaitīti kombinētās nomenklatūras 25. līdz 97. nodaļā, izņemot ražojumus, kuri uzskaitīti PTO Nolīguma par lauksaimniecību I pielikuma I§ ii) punktā.

2. Tirdzniecība starp Pusēm ar ražojumiem, ko aptver Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums, notiek saskaņā ar minētā nolīguma noteikumiem.

20. pants

Kopienas koncesijas rūpniecības ražojumiem

1. Ar šā nolīguma spēkā stāšanos tiek atcelti ievedmuitas nodokļi un līdzvērtīgas iedarbības maksājumi par Melnkalnes izcelsmes rūpniecības ražojumu importu Kopienā.

2. Ar šā nolīguma spēkā stāšanos tiek atcelti daudzuma ierobežojumi un līdzvērtīgas iedarbības pasākumi par Melnkalnes izcelsmes rūpniecības ražojumu importu Kopienā.

21. pants

Melnkalnes koncesijas rūpniecības ražojumiem

1. Ar šā nolīguma spēkā stāšanos tiek atcelti ievedmuitas nodokļi par Kopienas izcelsmes rūpniecības ražojumu importu Melnkalnē, izņemot I pielikumā uzskaitītās preces.

2. Ar šā nolīguma spēkā stāšanos tiek atcelti maksājumi, kam ir ievedmuitas nodokļiem līdzvērtīga iedarbība, par Kopienas izcelsmes rūpniecības ražojumu importu Melnkalnē.

3. Ievedmuitas nodokļus par I pielikumā uzskaitīto Kopienas izcelsmes rūpniecības ražojumu importu Melnkalnē pakāpeniski samazina un atceļ saskaņā ar šajā pielikumā norādīto grafiku.

4. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu tiek atcelti kvantitatīvie ierobežojumi attiecībā uz Kopienas izcelsmes rūpniecības ražojumu importu Melnkalnē un pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību.

22. pants

Nodokļi un eksporta ierobežojumi

1. Ar šā nolīguma spēkā stāšanos Kopiena un Melnkalne tirdzniecībā savā starpā atceļ visus izvedmuitas nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību.

2. Ar šā nolīguma spēkā stāšanos Kopiena un Melnkalne savā starpā atceļ visus kvantitatīvos eksporta ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību.

23. pants

Ātrāka muitas nodokļu samazināšana

Melnkalne apliecina gatavību samazināt muitas nodokļus tirdzniecībā ar Kopienu drīzāk nekā paredzēts 21. pantā, ja to ļauj tās vispārējais ekonomikas stāvoklis un stāvoklis attiecīgajā tautsaimniecības nozarē.

Stabilizācijas un asociācijas padome analizē stāvokli saistībā ar šo jautājumu un izdara attiecīgus ieteikumus.

II NODAĻA

Lauksaimniecība un zivsaimniecība

24. pants

Definīcija

1. Šo nodaļu piemēro tirdzniecībā ar lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem, kuru izcelsme ir Kopienā vai Melnkalnē.

2. "Lauksaimniecības un zivsaimnniecības produkti" ir produkti, kas uzskaitīti kombinētās nomenklatūras 1. līdz 24. nodaļā, kā arī produkti, kas uzskaitīti PTO Nolīguma par lauksaimniecību I pielikuma I§ ii) punktā.

3. Šajā definīcijā ietvertas zivis un zivsaimniecības produkti, ko aptver 3. nodaļa, pozīcijas 1604 un 1605 un apakšpozīcijas 051191, 230120 un ex190220 ("pildīti mīklas izstrādājumi, kas pēc svara satur vairāk nekā 20 % zivs, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku").

25. pants

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti

Šā nolīguma 1. protokolā ir izklāstīts tirdzniecības režīms attiecībā uz tajā uzskaitītajiem pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem.

26. pants

Kopienas koncesijas Melnkalnes izcelsmes lauksaimniecības produktu importam

1. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Kopiena atceļ visus kvantitatīvos ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Melnkalnes izcelsmes lauksaimniecības produktu importu.

2. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Kopiena atceļ ievedmuitas nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Melnkalnes izcelsmes lauksaimniecības produktu importu, izņemot produktus kombinētās nomenklatūras pozīcijās 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 un 2204.

Attiecībā uz produktiem kombinētās nomenklatūras 7. un 8. nodaļā, attiecībā uz kuriem kopējā muitas tarifā paredzēts piemērot procentuālos muitas nodokļus un īpašu muitas nodokli, atcelšana attiecas tikai uz nodokļa procentuālo daļu.

3. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Kopienas noteiktie muitas nodokļi, ko piemēro, importējot Kopienā Melnkalnes izcelsmes intensīvi barotu jaunlopu gaļas produktus, kuri definēti II pielikumā, ir 20 % no procentuālā nodokļa un 20 % no īpašā nodokļa atbilstīgi kopējam muitas tarifam, nepārsniedzot ikgadējo tarifa kvotu, kas ir 800 tonnas, izteiktas liemeņu svarā.

27. pants

Melnkalnes koncesijas lauksaimniecības produktiem

1. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Melnkalne atceļ visus kvantitatīvos ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu.

2. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Melnkalne

a) atceļ ievedmuitas nodokļus par tādu konkrētu Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu, kuri uzskaitīti III pielikuma a) punktā;

b) pakāpeniski samazina ievedmuitas nodokļus par tādu konkrētu Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu, kuri uzskaitīti III pielikuma b) punktā, saskaņā ar minētajā pielikumā norādīto grafiku katram produktam;

c) pakāpeniski samazina ievedmuitas nodokļus līdz 50 % par tādu konkrētu Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu, kuri uzskaitīti III pielikuma c) punktā, saskaņā ar minētajā pielikumā norādīto grafiku katram produktam.

28. pants

Vīna un stipro alkoholisko dzērienu protokols

Šā nolīguma 2. protokolā ir izklāstīti noteikumi, kas attiecas uz tajā minētajiem vīna un stipro alkoholisko dzērienu produktiem.

29. pants

Kopienas koncesijas attiecībā uz zivīm un zivsaimniecības produktiem

1. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Kopiena atceļ visus kvantitatīvos ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Melnkalnes izcelsmes zivju un zivsaimniecības produktu importu.

2. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Kopiena likvidē visus muitas nodokļus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Melnkalnes izcelsmes zivīm un zivsaimniecības produktiem, izņemot tos, kas uzskaitīti IV pielikumā. Šā nolīguma IV pielikumā uzskaitītajiem produktiem piemēro tajā izklāstītos noteikumus.

30. pants

Melnkalnes koncesijas attiecībā uz zivīm un zivsaimniecības produktiem

1. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Melnkalne atceļ visus kvantitatīvos ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Kopienas izcelsmes zivju un zivsaimniecības produktu importu.

2. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Melnkalne likvidē visus muitas nodokļus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Kopienas izcelsmes zivīm un zivsaimniecības produktiem, izņemot tos, kas uzskaitīti V pielikumā. Šā nolīguma V pielikumā uzskaitītajiem produktiem piemēro tajā izklāstītos noteikumus.

31. pants

Atkārtotas izskatīšanas klauzula

Ņemot vērā Pušu savstarpējās tirdzniecības apjomu ar lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem, to īpašās problēmas, Kopienas kopējo politiku un Melnkalnes lauksaimniecības un zivsaimniecības politikas noteikumus, lauksaimniecības lomu Melnkalnes ekonomikā un daudzpusējo tirdzniecības sarunu rezultātus PTO, kā arī iespējamo Melnkalnes iestāšanos PTO, Kopiena un Melnkalne ne vēlāk kā pēc trīs gadiem no šā nolīguma stāšanās spēkā Stabilizācijas un asociācijas padomē pa atsevišķiem produktiem saskaņoti un uz abpusējības principa izskata iespējas piešķirt viena otrai turpmākas koncesijas, lai panāktu lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu tirdzniecības lielāku liberalizāciju.

32. pants

Drošības klauzula attiecībā uz lauksaimniecību un zivsaimniecību

Neatkarīgi no citiem šā nolīguma noteikumiem un jo īpaši - no 41. panta, un ņemot vērā lauksaimniecības un zivsaimniecības tirgus īpašās problēmas, ja kādas Puses izcelsmes produktu imports, uz ko attiecas koncesijas atbilstīgi 25., 26., 27., 28., 29. un 30. pantam, rada ievērojamus traucējumus otras Puses tirgū vai iekšējos regulatīvajos mehānismos, Puses nekavējoties apspriežas, lai rastu piemērotu risinājumu. Kamēr šāds risinājums nav rasts, attiecīgā Puse var veikt atbilstīgus pasākumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem.

33. pants

Lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu un tādu pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība, kas nav vīns un stiprie alkoholiskie dzērieni

1. Melnkalne nodrošina to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, kas Kopienā reģistrētas saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 510/2006 ( 2006. gada 20. marts) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību [3], ievērojot šo pantu. Melnkalnes ģeogrāfiskās izcelsmes norādes var tikt reģistrētas Kopienā, ja tās atbilst nosacījumiem, kas noteikti minētajā regulā.

2. Melnkalne aizliedz izmantot savā teritorijā Kopienā aizsargātus nosaukumus salīdzināmiem produktiem, kas neatbilst ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu specifikācijai. Šo noteikumu piemēro arī tad, ja ir norādīta produkta īstā ģeogrāfiskā izcelsme, ja ģeogrāfiskās izcelsmes norāde ir lietota tulkojumā, nosaukumam pievienoti apzīmējumi "veids", "tips", "stils", "imitācija", "metode" vai līdzīgi kategorijas apzīmējumi.

3. Melnkalne atsaka reģistrēt preču zīmi, kuras lietojums atbilst 2. punktā minētajām situācijām.

4. Preču zīmes, kuru lietojums atbilst 2.punktā minētajām situācijām un kuras ir reģistrētas Melnkalnē vai iegūtas lietojot, nedrīkst izmantot pēc 2009. gada 1. janvāra. Tomēr tas neattiecas uz preču zīmēm, kas reģistrētas Melnkalnē, un preču zīmēm, kas iegūtas lietojot un kas pieder trešo valstu valstspiederīgajiem, ciktāl tās nekādā veidā nemaldina sabiedrību attiecībā uz kvalitāti, specifikāciju un preču ģeogrāfisko izcelsmi.

5. Jebkāda ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, kas aizsargātas saskaņā ar 1. punktu, lietošana kā termini, kas Melnkalnē sarunvalodā parasti tiek lietoti kā vispārpieņemti apzīmējumi šāda veida precēm, ir jābeidz līdz 2009. gada 1. janvārim.

6. Melnkalne nodrošina, ka attiecībā uz precēm, kas tiek eksportētas no tās teritorijas pēc 2009. gada 1. janvāra, netiek pārkāpti šis pants.

7. Melnkalne nodrošina 1. līdz 6. punktā minēto aizsardzību pēc pašas iniciatīvas, kā arī pēc kādas ieinteresētās personas pieprasījuma.

III NODAĻA

Kopīgi noteikumi

34. pants

Darbības joma

Šī nodaļa attiecas uz Pušu savstarpējo tirdzniecību ar visiem izstrādājumiem, ja vien šeit vai 1. protokolā nav paredzēts citādi.

35. pants

Uzlabotas koncesijas

Šī sadaļa nekādā veidā netraucē kādai no Pusēm vienpusēji piemērot labvēlīgākus pasākumus.

36. pants

Pārtraukšana

1. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu tirdzniecībā starp Kopienu un Melnkalni neievieš nekādus jaunus ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļus vai maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību, kā arī nepalielina jau esošos nodokļus vai maksājumus.

2. Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu tirdzniecībā starp Kopienu un Melnkalni neievieš nekādus jaunus importa vai eksporta kvantitatīvos ierobežojumus, vai pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību, kā arī nepadara stingrākus jau esošos ierobežojumus vai pasākumus.

3. Neskarot koncesijas atbilstīgi 26., 27., 28., 29. un 30. pantam, šā panta 1. un 2. punkts nekādā veidā neierobežo Melnkalni un Kopienu turpināt savu lauksaimniecības un zivsaimniecības politiku, kā arī veikt jebkādus pasākumus saskaņā ar šo politiku, ciktāl netiek skarts importa režīms II - V pielikumā un 1. protokolā.

37. pants

Fiskālas diskriminācijas aizliegums

1. Kopiena un Melnkalne atturas no jebkādiem pasākumiem vai iekšējas fiskālas darbības, kas tieši vai netieši rada diskrimināciju starp vienas Puses izstrādājumiem un līdzīgiem otras Puses izcelsmes izstrādājumiem, vai atceļ šādus pasākumus un darbības, ja tādas pastāv.

2. Par ražojumiem, kurus eksportē uz kādu no Pusēm, nevar saņemt iekšējo netiešo nodokļu kompensāciju, kas pārsniedz uzlikto netiešo nodokļu apjomu.

38. pants

Fiskālie muitas nodokļi

Noteikumus par ievedmuitas nodokļu atcelšanu piemēro arī fiskālajiem muitas nodokļiem.

39. pants

Muitas savienības, brīvās tirdzniecības zonas, pierobežas tirdzniecības režīmi

1. Šis nolīgums neaizliedz saglabāt vai veidot muitas savienības, brīvās tirdzniecības zonas vai pierobežas tirdzniecības režīmus, ja vien tas neietekmē šajā nolīgumā paredzētos tirdzniecības režīmus.

2. Pārejas laikā, kas norādīts 18. pantā, šis nolīgums neskar to, kā tiek īstenoti īpašie preferenciālie režīmi attiecībā uz preču apriti, kas vai nu noteikti pierobežas tirdzniecības režīmos, kuri iepriekš noslēgti starp vienu vai vairākām dalībvalstīm un Serbiju un Melnkalni, vai izriet no III sadaļā norādītajiem divpusējiem nolīgumiem, ko Melnkalne noslēgusi, lai veicinātu reģionālo tirdzniecību.

3. Par šā panta 1. un 2. punktā minētajiem nolīgumiem un, ja vajadzīgs, citiem svarīgiem jautājumiem saistībā ar to attiecīgo tirdzniecības politiku ar trešām valstīm Puses apspriežas Stabilizācijas un asociācijas padomē. Īpaši tad, ja kāda trešā valsts pievienojas Savienībai, šādas apspriedes notiek, lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā šajā nolīgumā minētās Kopienas un Melnkalnes abpusējās intereses.

40. pants

Dempings un subsidēšana

1. Nekas šajā nolīgumā nekavē Puses veikt tirdzniecības aizsardzības pasākumus saskaņā ar šā panta 2. punktu un 41. pantu.

2. Ja kāda Puse atklāj, ka tirdzniecībā ar otru Pusi pastāv dempings un/vai kompensējama subsidēšana, pirmā minētā Puse var veikt atbilstīgus pasākumus pret šādu praksi saskaņā ar PTO nolīgumu par 1994. gada VVTT VI panta īstenošanu un PTO nolīgumu par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem, kā arī saskaņā ar tās attiecīgajiem iekšējiem tiesību aktiem.

41. pants

Drošības klauzula

1. Starp Pusēm piemēro 1994. gada VVTT XIX pantu un PTO nolīgumu par aizsargpasākumiem.

2. Neatkarīgi no šā panta 1. punkta, ja kādas Puses izstrādājumu importē otras Puses teritorijā tādos palielinātos daudzumos vai tādos apstākļos, kas rada vai draud radīt

a) nopietnus zaudējumus līdzīgu vai tieši konkurējošu produktu iekšzemes ražošanai importējošās Puses teritorijā; vai

b) nopietnus traucējumus kādā ekonomikas nozarē vai grūtības, kas var izraisīt nopietnu ekonomiskās situācijas pasliktināšanos kādā importējošās Puses reģionā,

importējošā Puse var veikt attiecīgus divpusējus drošības pasākumus saskaņā ar nosacījumiem un procedūrām, kas izklāstītas šajā pantā.

3. Divpusēji aizsardzības pasākumi, kas vērsti pret otras Puses importu, nepārsniedz to, kas nepieciešams, lai novērstu problēmas, kā noteikts 2. punktā, kuras radījusi šā nolīguma piemērošana. Pieņemtajam aizsardzības pasākumam būtu jāsastāv no attiecīgajam izstrādājumam šajā nolīgumā paredzētās preferences robežas palielināšanas vai samazināšanas apturēšanas līdz maksimālajai robežai, kas atbilst 18. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktā un 5. punktā minētajam pamatnodoklim tam pašam produktam. Šādos pasākumos ietver skaidri noteiktus elementus šo pasākumu izbeigšanai visvēlākais noteiktā laikposma beigās, un tos neveic ilgāk kā divus gadus.

Ārkārtējos apstākļos pasākumus var pagarināt uz laikposmu, kas nepārsniedz divus gadus. Nekādus divpusējus aizsardzības pasākumus nepiemēro tādu izstrādājumu importam, kuri iepriekš jau bijuši pakļauti šādiem pasākumiem, vismaz četrus gadus kopš šo pasākumu piemērošanas izbeigšanas.

4. Šajā pantā minētajos gadījumos pirms tajā norādīto pasākumu uzsākšanas vai gadījumos, kad piemēro 5. punkta b) apakšpunktu, Kopiena, no vienas puses, vai Melnkalne, no otras puses, iespējami drīz iesniedz Stabilizācijas un asociācijas padomei visu informāciju, kas vajadzīga rūpīgai situācijas pārbaudei, lai meklētu abām attiecīgajām Pusēm pieņemamu risinājumu.

5. Īstenojot 1., 2., 3. un 4. punktu, piemēro šādus noteikumus:

a) problēmas, kas rodas šajā pantā minētas situācijas dēļ, nekavējoties iesniedz izskatīšanai Stabilizācijas un asociācijas padomei, kura var pieņemt lēmumus to novēršanai.

Ja trīsdesmit dienu laikā no lietas nodošanas Stabilizācijas un asociācijas padomei tā vai eksportējošā Puse nav pieņēmusi lēmumu problēmu novēršanai vai nav atrasts cits apmierinošs risinājums, importējošā Puse saskaņā ar šo pantu var veikt atbilstīgus pasākumus, lai novērstu problēmu. Izvēloties aizsardzības pasākumus, priekšroka jādod tādiem pasākumiem, kas vismazāk traucē šā nolīguma darbību. Aizsardzības pasākumos, ko piemēro saskaņā ar 1994. gada VVTT XIX pantu un PTO nolīgumu par aizsargpasākumiem, saglabā saskaņā ar šo nolīgumu piešķirto preferences līmeni/robežu;

b) ja ārkārtas vai kritiski apstākļi, kas liek tūlītēji rīkoties, neļauj veikt, attiecīgi, iepriekšēju informēšanu vai izskatīšanu, skartā Puse šajā pantā minētajās situācijās var nekavējoties piemērot drošības pasākumus, lai situāciju labotu, un tā tūlīt par to informē otru Pusi.

Par aizsardzības pasākumiem tūlīt ziņo Stabilizācijas un asociācijas padomei, un par tiem šajā padomē regulāri apspriežas, jo īpaši, lai izstrādātu grafiku to atcelšanai, tiklīdz apstākļi to ļauj.

6. Ja Kopiena, no vienas puses, vai Melnkalne, no otras puses, pakļauj administratīvām procedūrām, kuru mērķis ir ātri sniegt informāciju par tirdzniecības plūsmu tendencēm, tādu produktu importu, kuri varētu izraisīt šajā pantā minētās problēmas, tā par to informē otru Pusi.

42. pants

Deficīta klauzula

1. Ja šīs sadaļas ievērošanas rezultātā:

a) rodas eksportējošās Puses pārtikas produktu vai citu tai svarīgu izstrādājumu kritisks deficīts vai tā draudi, vai

b) notiek kāda izstrādājuma, attiecībā uz ko eksportējošā Puse saglabā kvantitatīvus eksporta ierobežojumus, izvedmuitas nodokļus vai pasākumus, vai maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību, reeksports uz kādu trešo valsti, un ja minētās situācijas eksportējošajai Pusei rada vai varētu radīt ievērojamas grūtības,

šī Puse var veikt attiecīgus pasākumus saskaņā ar nosacījumiem un procedūrām, kas izklāstītas šajā pantā.

2. Izvēloties veicamos pasākumus, priekšroku jādod tādiem pasākumiem, kas vismazāk traucē šā nolīguma darbību. Šos pasākumus piemēro tā, ka tie neizraisa tīšu vai nepamatotu diskrimināciju vienādos apstākļos vai slēptus tirdzniecības ierobežojumus, un tos atceļ, kad apstākļi vairs nepamato to saglabāšanu.

3. Pirms 1. punktā norādīto pasākumu veikšanas vai iespējami drīz, ja piemēro 4. punktu, Kopiena vai Melnkalne iesniedz Stabilizācijas un asociācijas padomei visu vajadzīgo informāciju, lai meklētu abām Pusēm pieņemamu risinājumu. Puses Stabilizācijas un asociācijas padomē var vienoties par līdzekļiem šo grūtību pārvarēšanai. Ja 30 dienu laikā no lietas nodošanas Stabilizācijas un asociācijas padomei nav panākta nekāda vienošanās, eksportējošā Puse attiecībā uz konkrētā izstrādājuma eksportu var veikt pasākumus saskaņā ar šo pantu.

4. Ja ārkārtas vai kritiski apstākļi, kas liek tūlītēji rīkoties, neļauj veikt, attiecīgi, iepriekšēju informēšanu vai izskatīšanu, Kopiena vai Melnkalne var nekavējoties piemērot drošības pasākumus, lai situāciju labotu, un tūlīt par to informē otru Pusi.

5. Par pasākumiem, ko piemēro saskaņā ar šo pantu, tūlīt ziņo Stabilizācijas un asociācijas padomei, un par tiem šajā padomē regulāri apspriežas, jo īpaši, lai izstrādātu grafiku to atcelšanai, tiklīdz apstākļi to ļauj.

43. Pants

Valsts monopoli

Attiecībā uz komerciāla rakstura valsts monopoliem, Melnkalne nodrošina, ka līdz ar šā nolīguma spēkā stāšanos starp Eiropas Savienības dalībvalstu un Melnkalnes valstspiederīgajiem nepastāv nekāda diskriminācija attiecībā uz nosacījumiem, saskaņā ar kuriem preces iepērk un laiž pārdošanā.

44. pants

Izcelsmes noteikumi

Ja vien šajā nolīgumā nav paredzēts citādi, 3. protokolā ir izstrādāti izcelsmes noteikumi šā nolīguma piemērošanas nolūkos.

45. pants

Atļautie ierobežojumi

Šis nolīgums neliedz piemērot importa, eksporta vai tranzīta aizliegumus vai ierobežojumus, kas pamatoti ar sabiedrības morāles, sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumiem, cilvēku un dzīvnieku veselības un dzīvības aizsardzības vai augu aizsardzības apsvērumiem, valsts mākslas, vēstures vai arheoloģisko vērtību aizsardzības, kā arī intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma aizsardzības apsvērumiem, vai noteikumiem par zeltu un sudrabu. Šādus aizliegumus vai ierobežojumus tomēr nedrīkst piemērot kā patvaļīgas diskriminācijas vai slēptas ierobežošanas līdzekļus tirdzniecībā starp Pusēm.

46. pants

Nespēja nodrošināt administratīvo sadarbību

1. Puses vienojas, ka administratīvā sadarbība ir būtiski svarīga šajā sadaļā noteiktā preferenciālā režīma īstenošanai un kontrolei, un uzsver savu apņemšanos cīnīties pret pārkāpumiem un krāpšanu muitas un ar to saistītos jautājumos.

2. Ja kāda Puse uz objektīvas informācijas pamata konstatē nespēju nodrošināt administratīvo sadarbību un/vai atklāj pārkāpumus vai krāpšanu atbilstīgi šai sadaļai, attiecīgā Puse saskaņā ar šo pantu var pagaidu kārtā apturēt konkrētā preferenciālā režīma piemērošanu attiecīgajam izstrādājumam vai izstrādājumiem.

3. Šā panta nolūkā nespēja nodrošināt administratīvo sadarbību inter alia nozīmē:

a) atkārtotu nespēju izpildīt pienākumu pārbaudīt attiecīgā izstrādājuma vai izstrādājumu izcelsmes statusu;

b) atkārtotu atteikšanos veikt izcelsmes apliecinājuma pārbaudi un/vai paziņot tās rezultātus, vai nepamatotu kavēšanos ar šo darbību;

c) atkārtotu atteikšanos vai nepamatotu kavēšanos, iegūstot atļauju veikt administratīvas sadarbības uzdevumus, lai pārbaudītu dokumentu autentiskumu vai informācijas pareizību saistībā ar konkrētā preferenciālā režīma piešķiršanu.

Šā panta nolūkā pārkāpums vai krāpšana var, inter alia, tikt konstatēta arī tad, ja bez izskaidrojoša iemesla strauji palielinās preču imports, pārsniedzot otras Puses parasto ražošanas līmeni un eksporta jaudu, un šāds palielinājums ir saistīts ar objektīvu informāciju par pārkāpumiem vai krāpšanu.

4. Uz pagaidu apturēšanu attiecas šādi noteikumi:

a) Puse, kas uz objektīvas informācijas pamata konstatē nespēju nodrošināt administratīvo sadarbību un/vai atklāj pārkāpumus vai krāpšanu, par to tūlīt paziņo Stabilizācijas un asociācijas komitejai, sniedzot arī objektīvu informāciju, un, pamatojoties uz visu attiecīgo informāciju un objektīviem secinājumiem, uzsāk apspriešanos minētajā komitejā, lai rastu abām Pusēm pieņemamu risinājumu;

b) ja Puses ir uzsākušas apspriešanos Stabilizācijas un asociācijas komitejā, kā minēts iepriekš, un trīs mēnešu laikā pēc minētās paziņošanas nav spējušas vienoties par pieņemamu risinājumu, attiecīgā Puse var pagaidu kārtā apturēt attiecīgajam izstrādājumam vai izstrādājumiem piemērojamo konkrēto preferenciālo režīmu. Par pagaidu apturēšanu tūlīt paziņo Stabilizācijas un asociācijas komitejai;

c) šajā pantā paredzētā pagaidu apturēšana nepārsniedz to, kas nepieciešams skartās Puses finansiālo interešu aizsardzībai. Tā nepārsniedz sešu mēnešu laikposmu, kuru var pagarināt. Par pagaidu apturēšanu tūlīt pēc tās pieņemšanas paziņo Stabilizācijas un asociācijas komitejai. Par to regulāri apspriežas Stabilizācijas un asociācijas komitejā, jo īpaši, lai to atceltu, tiklīdz vairs nepastāv nosacījumi tās piemērošanai.

5. Vienlaikus ar paziņošanu Stabilizācijas un asociācijas komitejai saskaņā ar šā panta 4. punkta a) apakšpunktu attiecīgajai Pusei būtu jāpublicē arī paziņojums importētājiem Oficiālajā Vēstnesī. Šajā paziņojumā attiecībā uz konkrēto ražojumu būtu jānorāda, ka uz objektīvas informācijas pamata ir atklāta nespēja nodrošināt administratīvo sadarbību un/vai pārkāpumi vai krāpšana.

47. pants

Ja kompetentās iestādes pieļauj kļūdu eksporta preferenciālās sistēmas pareizā vadībā un jo īpaši, piemērojot šim nolīgumam pievienoto 3. protokolu, un ja šīs kļūdas rezultātā iestājas sekas ievedmuitas nodokļu veidā, tā Līgumslēdzēja puse, uz kuru šīs sekas attiecas, var lūgt Stabilizācijas un asociācijas padomei izskatīt iespēju pieņemt visus vajadzīgos pasākumus problēmas atrisināšanai.

48. pants

Šā nolīguma piemērošana neskar Kopienas tiesību aktu piemērošanu Kanāriju salām.

V SADAĻA

DARBA ŅĒMĒJU PĀRVIETOŠANĀS, UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANA, PAKALPOJUMU SNIEGŠANA, KAPITĀLS

I NODAĻA

Darba ņēmēju pārvietošanās

49. pants

1. Ievērojot katrā dalībvalstī piemērojamos nosacījumus un kārtību:

a) attieksmē pret darba ņēmējiem, kas ir Melnkalnes valstspiederīgie un kas tiek likumīgi nodarbināti kādas dalībvalsts teritorijā, nepastāv nekāda diskriminācija valstspiederības dēļ attiecībā uz darba apstākļiem, atalgojumu vai atlaišanu, salīdzinot ar attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgajiem;

b) kādā dalībvalstī likumīgi nodarbināta darba ņēmēja, izņemot sezonas darba ņēmējus un darba ņēmējus, kam piemēro divpusējos nolīgumus 50. panta nozīmē, ja vien šajos nolīgumos nav paredzēts citādi, likumīgi dzīvojošajam laulātajam un bērniem attiecīgā darba ņēmēja atļautajā nodarbinātības posmā ir piekļuve šīs dalībvalsts darba tirgum.

2. Melnkalne, ievērojot valstī piemērojamos nosacījumus un kārtību, nodrošina 1. punktā minēto attieksmi pret darba ņēmējiem, kuri ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie un tiek likumīgi nodarbināti Melnkalnē, kā arī to laulātajiem un bērniem, kas likumīgi dzīvo Melnkalnē.

50. pants

1. Ņemot vērā stāvokli dalībvalstu darba tirgū un ievērojot to tiesību aktus un tajās spēkā esošos noteikumus darba ņēmēju mobilitātes jomā:

a) būtu jāsaglabā un, ja iespējams, jāuzlabo mehānismi Melnkalnes darba ņēmēju esošās nodarbinātības iespējas, ko dalībvalstis nodrošinājušas saskaņā ar divpusējiem nolīgumiem;

b) pārējās dalībvalstis izskata iespēju slēgt līdzīgus nolīgumus.

2. Pēc trīs gadiem Stabilizācijas un asociācijas padome izskata iespēju noteikt citus uzlabojumus, tostarp mehānismus piekļuvei profesionālajām mācībām, saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošajiem noteikumiem un procedūrām un ņemot vērā stāvokli darba tirgos dalībvalstīs un Kopienā.

51. pants

1. Izstrādā noteikumus darba ņēmēju, kas ir Melnkalnes valstspiederīgie un kas ir likumīgi nodarbināti kādas dalībvalsts teritorijā, un to ģimenes locekļu, kuri likumīgi uzturas šajā valstī, sociālās drošības sistēmu koordinēšanai. Šim nolūkam ar Stabilizācijas un asociācijas padomes lēmumu, kas nedrīkst ietekmēt nekādas tiesības vai pienākumus, kuri noteikti divpusējos nolīgumos, ja tie paredz labvēlīgāku attieksmi, tiek ieviesti šādi noteikumi:

a) šādu darba ņēmēju visi apdrošināšanas, nodarbinātības un uzturēšanās laikposmi dažādās dalībvalstīs tiek saskaitīti kopā pensiju un vecuma, invaliditātes un nāves ikgadējo pabalstu aprēķināšanai, kā arī šādu darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu medicīniskās aprūpes nodrošināšanai;

b) visa veida pensijas vai ikgadējie vecuma, nāves, nelaimes gadījuma darbā, arodslimības un to dēļ radušās invaliditātes pabalsti, izņemot pabalstus, kas nav atkarīgi no iemaksām, ir brīvi pārskaitāmi ar likmi, ko saskaņā ar likumu piemēro debitora dalībvalstī vai dalībvalstīs;

c) attiecīgie darba ņēmēji saņem ģimenes pabalstus iepriekš minētajiem ģimenes locekļiem.

2. Melnkalne nodrošina darba ņēmējiem, kas ir dalībvalstu valstspiederīgie un ir likumīgi nodarbināti kādas dalībvalsts teritorijā, un to ģimenes locekļiem, kuri likumīgi uzturas šajā valstī, līdzīgu attieksmi tai, kāda norādīta 1. punkta b) un c) apakšpunktā.

II NODAĻA

Tiesības veikt uzņēmējdarbību

52. pants

Definīcija

Šajā nolīgumā:

a) "Kopienas uzņēmums" vai "Melnkalnes uzņēmums" attiecīgi ir uzņēmums, kurš izveidots atbilstīgi kādas dalībvalsts vai Melnkalnes tiesību aktiem un kura juridiskā adrese, galvenā pārvalde vai galvenā uzņēmējdarbības vieta atrodas Kopienas vai Melnkalnes teritorijā. Tomēr, ja šim uzņēmumam, kas izveidots atbilstīgi kādas dalībvalsts vai Melnkalnes tiesību aktiem, attiecīgi Kopienas vai Melnkalnes teritorijā ir tikai tā juridiskā adrese, to par Kopienas vai Melnkalnes uzņēmumu uzskata tādā gadījumā, ja tā darbība ir faktiski un ilgstoši saistīta ar kādas dalībvalsts vai Melnkalnes ekonomiku;

b) uzņēmuma "meitasuzņēmums" ir tāds uzņēmums, kura darbību faktiski kontrolē cits uzņēmums;

c) uzņēmuma "filiāle" ir šķietami patstāvīga uzņēmējdarbības vieta bez juridiskas personas statusa, piemēram, mātesuzņēmuma atzars, kam ir sava pārvalde un materiālais nodrošinājums, kurš nepieciešams, lai kārtotu darījumus ar trešām personām tā, ka, lai gan trešās personas apzinās, ka vajadzības gadījumā ir iespējams nodrošināt juridisku saikni ar mātesuzņēmumu, kura galvenais birojs ir ārvalstīs, tām tomēr nav jāvēršas tieši mātesuzņēmumā, bet visus darījumus iespējams veikt šajā atzara struktūrā;

d) "tiesības veikt uzņēmējdarbību" ir:

i) attiecībā uz valstspiederīgajiem – tiesības veikt saimniecisku darbību kā pašnodarbinātām personām un izveidot uzņēmumus, kurus tie faktiski kontrolē. Valstspiederīgo pašnodarbinātā un uzņēmuma vadītāja statuss tiem nedod tiesības meklēt vai saņemt darbu darba tirgū, ne arī tiesības piekļūt citas Puses darba tirgum. Šī nodaļa neattiecas uz personām, kas nav tikai un vienīgi pašnodarbinātas;

ii) attiecībā uz Kopienas vai Melnkalnes uzņēmumiem – tiesības veikt saimniecisku darbību, izveidojot meitasuzņēmumus un filiāles attiecīgi Melnkalnē vai Kopienā;

e) "darbība" ir saimnieciskās darbības veikšana;

f) "saimnieciska darbība" principā ietver rūpnieciska, tirdznieciska un profesionāla rakstura darbības un amatnieku darbības;

g) "Kopienas valstspiederīgais" un "Melnkalnes valstspiederīgais" attiecīgi ir fiziska persona, kas ir kādas dalībvalsts vai Melnkalnes valstspiederīgais.

Saistībā ar starptautisko jūras transportu, ietverot vairākveidu pārvadājumus, starp kuriem ir arī pārvadājums pa jūru, uz Kopienas vai Melnkalnes valstspiederīgajiem, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Kopienas vaiMelnkalnes, un uz kuģošanas sabiedrībām, kuras veic uzņēmējdarbību ārpus Kopienas vai Melnkalnes un kuras kontrolē Kopienas vai Melnkalnes valstspiederīgie, attiecas šīs nodaļas un III nodaļas priekšrocības, ja to kuģi ir reģistrēti konkrētajā dalībvalstī vai Melnkalnē, saskaņā ar to attiecīgajiem tiesību aktiem;

h) "finanšu pakalpojumi" ir VI pielikumā aprakstītās darbības. Stabilizācijas un asociācijas padome var paplašināt vai grozīt šā pielikuma darbības jomu.

53. pants

1. Melnkalne sekmē Kopienas uzņēmumu un valstspiederīgo darbības uzsākšanu tās teritorijā. Šajā nolūkā Melnkalne ar šā nolīguma stāšanos spēkā nodrošina:

a) attiecībā uz Kopienas uzņēmumu tiesībām veikt uzņēmējdarbību Melnkalnes teritorijā – ne mazāk labvēlīgu attieksmi kā pret savas valsts uzņēmumiem vai kādas trešās valsts uzņēmumiem, piemērojot labāko;

b) attiecībā uz Kopienas uzņēmumu meitasuzņēmumu un filiāļu darbību Melnkalnes teritorijā, kad tās ir sākušas veikt uzņēmējdarbību – ne mazāk labvēlīgu attieksmi kā pret savas valsts uzņēmumiem un filiālēm vai kādas trešās valsts uzņēmuma meitasuzņēmumiem un filiālēm, piemērojot labāko.

2. Kopiena un tās dalībvalstis ar šā nolīguma stāšanos spēkā nodrošina:

a) attiecībā uz Melnkalnes uzņēmumu tiesībam veikt uzņēmējdarbību – ne mazāk labvēlīgu attieksmi kā pret saviem uzņēmumiem vai kādas trešās valsts uzņēmumiem, piemērojot labāko;

b) attiecībā uz Melnkalnes uzņēmumu meitasuzņēmumiem un filiālem, kas veic uzņēmējdarbību tās teritorijā – ne mazāk labvēlīgu attieksmi kā pret saviem uzņēmumiem un filiālēm vai kādas trešās valsts uzņēmuma meitasuzņēmumiem un filiālēm, kas veic uzņēmējdarbību to teritorijā, piemērojot labāko.

3. Puses nepieņem nekādus jaunus diskriminējošus noteikumus vai pasākumus attiecībā uz jebkuru citas Puses uzņēmumu tiesībām veikt uzņēmējdarbību to teritorijā vai saistībā ar to darbību, kad tie sākuši veikt uzņēmējdarbību, salīdzinot ar pašu uzņēmumiem.

4. Četrus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Stabilizācijas un asociācijas padome izstrādā kārtību, kādā iepriekšminētos noteikumus attiecina arī uz Kopienas valstspiederīgo un Melnkalnes valstspiederīgo tiesībām veikt uzņēmējdarbību, lai tie varētu sākt saimniecisku darbību kā pašnodarbinātas personas.

5. Neatkarīgi no šā panta:

a) Kopienas uzņēmumu meitasuzņēmumiem un filiālēm ar šā nolīguma stāšanos spēkā ir tiesības Melnkalnē izmantot un īrēt nekustamo īpašumu;

b) Kopienas uzņēmumu meitasuzņēmumiem un filiālēm ar šā nolīguma stāšanos spēkā ir tiesības iegūt un izmantot īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu tāpat kā Melnkalnes uzņēmumiem un attiecībā uz sabiedrisko īpašumu/kopējas intereses īpašumu – tādas pašas tiesības, kādas ir attiecīgi Melnkalnes uzņēmumiem, ja šīs tiesības ir nepieciešamas, lai veiktu saimnieciskās darbības, kuru dēļ tās veic uzņēmējdarbību.

54. pants

1. Izņemot VI pielikumā aprakstītos finanšu pakalpojumus, Puses, ievērojot 56. pantu, var paredzēt noteikumus uzņēmumu un valstspiederīgo tiesībām veikt uzņēmējdarbību un darbību to teritorijā, ciktāl šie noteikumi nav diskriminējoši pret otras Puses uzņēmumiem un valstspiederīgajiem salīdzinājumā ar pašu uzņēmumiem un valstspiederīgajiem.

2. Attiecībā uz finanšu pakalpojumiem, neatkarīgi no citiem šā nolīguma noteikumiem, Pusēm neliedz veikt pasākumus piesardzības apsvērumu dēļ, tostarp pasākumus ieguldītāju, noguldītāju, apdrošinājuma ņēmēju un personu, pret kurām finanšu pakalpojumu sniedzējam ir fiduciārs pienākums, aizsardzībai, vai pasākumus, lai nodrošinātu finanšu sistēmas integritāti un stabilitāti. Šādus pasākumus Puses nevar izmantot kā veidu, lai izvairītos no saviem pienākumiem atbilstīgi šim nolīgumam.

3. Nekas šajā nolīgumā nav interpretējams tā, ka Pusei būtu pienākums izpaust ziņas, kas attiecas uz atsevišķu klientu darījumiem un rēķiniem, vai jebkādu konfidenciālu vai īpašuma informāciju, kas ir valsts iestāžu rīcībā.

55. pants

1. Neskarot jebkuru pretēju noteikumu, kas ietverts daudzpusējā nolīgumā par Eiropas kopējās aviācijas telpas (turpmāk "ECAA") izveidi [4], šī nodaļa neattiecas uz gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, pārvadājumu pakalpojumiem pa iekšējiem ūdensceļiem un jūras kabotāžas pakalpojumiem.

2. Stabilizācijas un asociācijas padome var sniegt ieteikumus, lai uzlabotu uzņēmējdarbības tiesības un darbības 1. punkta aptvertajās jomās.

56. pants

1. Šā nolīguma 53. un 54. pants nekavē kādu no Pusēm piemērot īpašus noteikumus attiecībā uz tādu otras Puses uzņēmumu, kas nav juridiski izveidoti pirmās Puses teritorijā, filiāļu tiesībām veikt uzņēmējdarbību un darbību to teritorijā, pamatojoties uz juridiskām vai tehniskām atšķirībām starp šīm filiālēm salīdzinājumā ar tādu uzņēmumu filiālēm, kas ir juridiski izveidoti tās teritorijā vai – attiecībā uz finanšu pakalpojumiem – piesardzības apsvērumu dēļ.

2. Atšķirīga attieksme nepārsniedz to, kas ir obligāti nepieciešams sakarā ar šādām juridiskām vai tehniskām atšķirībām, vai – attiecībā uz finanšu pakalpojumiem – piesardzības apsvērumu dēļ.

57. pants

Lai Kopienas valstspiederīgie un Melnkalnes valstspiederīgie varētu vieglāk sākt un veikt reglamentētu profesionālu darbību attiecīgi Melnkalnē un Kopienā, Stabilizācijas un asociācijas padome izskata, kādi pasākumi jāveic kvalifikāciju savstarpējai atzīšanai. Tā var veikt visus šim nolūkam vajadzīgos pasākumus.

58. pants

1. Kopienas uzņēmumam, kas veic uzņēmējdarbību Melnkalnē, vai Melnkalnes uzņēmumam, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā, saskaņā ar uzņēmējdarbības teritorijā - attiecīgi Melnkalnes Republikas un Kopienas teritorijā spēkā esošajiem tiesību aktiem ir tiesības pašam vai ar meitasuzņēmumu vai filiāļu starpniecību nodarbināt darbiniekus, kuri nav dalībvalstu vai Melnkalnes valstspiederīgie, ja šie darbinieki ir pamata darbinieki, kā noteikts 2. punktā, un ja viņus nodarbina tikai šie uzņēmumi, meitasuzņēmumi vai filiāles. Šo darbinieku uzturēšanās un darba atļaujas aptver tikai šādu nodarbinātības laikposmu.

2. Minēto uzņēmumu, turpmāk – "organizāciju", pamata darbinieki ir "darbinieki, kas pārcelti darbā citā uzņēmuma struktūrā", kā definēts c) apakšpunktā, turpmāk uzskaitītajās kategorijās ar noteikumu, ka organizācija ir juridiska persona un attiecīgās personas (izņemot akciju kontrolpaketes īpašniekus) vismaz vienu gadu tieši pirms šādas pārcelšanas ir tajā strādājušas vai bijušas tās līdzdalībnieki:

a) personas, kas organizācijā ieņem vadošus amatus un tieši vada uzņēmuma pārvaldi, un ko vispārīgi uzrauga vai vada uzņēmuma valde vai akcionāru padome, vai līdzvērtīga struktūra, tostarp

i) veic uzņēmuma struktūras vai apakšstruktūras vadību,

ii) veic uzraudzību un kontroli pār citu pārraudzības, profesionālo vai vadošo darbinieku darbu,

iii) var personīgi pieņemt darbā un atlaist no darba vai ieteikt pieņemt darbā, atlaist no darba vai veikt citas ar personālu saistītas darbības;

b) personas, kas strādā organizācijā un kam ir īpašas zināšanas, kuras ir būtiskas saistībā ar uzņēmuma darbību, pētījumu aparatūru, metodēm vai vadību. Šādu zināšanu novērtējumā var atspoguļot ne tikai zināšanas, kas ir specifiskas konkrētajam uzņēmumam, bet arī augstu kvalifikāciju saistībā ar darba vai aroda veidu, kam nepieciešamas specifiskas tehniskas zināšanas, tostarp piederība akreditētai profesijai;

c) "darbinieks, kas pārcelts darbā citā uzņēmuma struktūrā" ir fiziska persona, kas strādā organizācijā vienas Puses teritorijā un saimnieciskās darbības veikšanai uz laiku tiek pārcelta darbā otras Puses teritorijā; attiecīgās organizācijas galvenajai uzņēmējdarbības vietai jābūt kādas Puses teritorijā, un darbiniekam jābūt pārceltam uz šīs organizācijas uzņēmuma filiāli vai meitasuzņēmumu, kas efektīvi veic līdzīgas saimnieciskas darbības otras Puses teritorijā.

3. Melnkalnes valstspiederīgajiem un Kopienas valstspiederīgajiem tiek atļauta iebraukšana un īslaicīga uzturēšanās attiecīgi Kopienas vai Melnkalnes teritorijā, ja šie uzņēmumu pārstāvji ir personas, kas uzņēmumā ieņem vadošus amatus, kā noteikts 2. punkta a) apakšpunktā, un ir atbildīgas par Kopienas meitasuzņēmuma vai filiāles vai Melnkalnes meitasuzņēmuma vai filiāles izveidi attiecīgi kādā dalībvalstī vaiMelnkalnē, un ja

a) šie pārstāvji nav iesaistīti tiešā pārdošanā vai pakalpojumu sniegšanā un saņem atlīdzību no avota, kas atrodas uzņēmējdarbības teritorijā, un

b) uzņēmuma galvenā uzņēmējdarbības vieta ir attiecīgi ārpus Kopienas vai ārpus Melnkalnes, un tai šajā dalībvalstī vai Melnkalnē attiecīgi nav citas pārstāvniecības, biroja, filiāles vai meitasuzņēmuma.

III NODAĻA

Pakalpojumu sniegšana

59. pants

1. Kopiena un Melnkalne apņemas saskaņā ar turpmāk norādītiem noteikumiem veikt vajadzīgos pasākumus, lai pakāpeniski ļautu sniegt pakalpojumus Kopienas uzņēmumiem, Melnkalnes uzņēmumiem vai Kopienas vai Melnkalnes valstspiederīgajiem, kas veic uzņēmējdarbību kādas Puses teritorijā, kura nav tā Puse, kur atrodas tā persona, kam pakalpojumi paredzēti.

2. Vienlaikus ar 1. punktā minēto liberalizācijas procesu Puses atļauj pagaidu pārvietošanos fiziskām personām, kas sniedz pakalpojumu vai kas strādā pie pakalpojumu sniedzēja kā pamata darbinieki, kā noteikts 58. pantā, tostarp fiziskām personām, kuras pārstāv Kopienas vai Melnkalnes uzņēmumu vai valstspiederīgo un vēlas īslaicīgi iebraukt, lai veiktu sarunas par pakalpojumu pārdošanu vai slēgtu nolīgumus par pakalpojumu pārdošanu šā pakalpojumu sniedzēja vārdā, ja šie pārstāvji paši neveic tiešu pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

3. Pēc četriem gadiem Stabilizācijas un asociācijas padome pieņem vajadzīgos pasākumus, lai pakāpeniski īstenotu 1. punktu. Tiek ņemts vērā Pušu sasniegtais to tiesību aktu tuvināšanā.

60. pants

1. Puses nepieņem nekādus pasākumus vai rīcības, kas maina nosacījumus pakalpojumu sniegšanai Kopienas vai Melnkalnes valstspiederīgajiem vai uzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību kādā Pusē, kas nav tā Puse, kurā atrodas tā persona, kam pakalpojumi paredzēti, salīdzinājumā ar stāvokli dienā pirms šā nolīguma stāšanās spēkā.

2. Ja kāda Puse uzskata, ka pasākumi, ko otra Puse ieviesusi kopš šā nolīguma stāšanās spēkā, rada situāciju, kurā pakalpojumu sniegšana ir ierobežota daudz vairāk, nekā tas bijis šā nolīguma spēkā stāšanās dienā, pirmā minētā Puse var uzaicināt otru Pusi uzsākt apspriešanos.

61. pants

Transporta pakalpojumu sniegšanai starp Kopienu un Melnkalni piemēro šādus noteikumus.

1) Attiecībā uz iekšzemes transportu 4. protokolā ir izstrādāti noteikumi, ko piemēro Pušu attiecībām, lai, konkrēti, nodrošinātu, neierobežotu autotransporta tranzīta plūsmu cauri Melnkalnei un visai Kopienai, nediskriminācijas principa efektīvu piemērošanu un pakāpenisku Melnkalnes transporta tiesību aktu saskaņošanu ar attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem.

2) Attiecībā uz starptautisko jūras transportu Puses apņemas efektīvi piemērot principu par neierobežotu piekļuvi starptautiskajam tirgum un tirdzniecībai uz komerciāliem pamatiem, kā arī ievērot starptautiskās un Eiropas saistības attiecībā uz drošuma, drošības un vides standartiem.

Puses apliecina apņemšanos veidot brīvu konkurences vidi kā starptautiskā jūras transporta būtisku sastāvdaļu.

3) Piemērojot 2. punkta principus, Puses:

a) neievieš kravas sadalīšanas klauzulas turpmākos divpusējos nolīgumos ar trešām valstīm;

b) ar šā nolīguma stāšanos spēkā atceļ visus vienpusējus pasākumus un administratīvus, tehniskus un citus šķēršļus, kas varētu ierobežot brīvu pakalpojumu sniegšanu starptautiskajā jūras transportā vai ieviest diskrimināciju tajā;

c) katra Puse kuģiem, kurus izmanto otras Puses valstspiederīgie vai uzņēmumi, inter alia, nodrošina ne mazāk labvēlīgu režīmu kā to, ko nodrošina saviem kuģiem attiecībā uz piekļuvi ostām, kuras atvērtas starptautiskajai tirdzniecībai, šo ostu infrastruktūras un ostu palīgpakalpojumu izmantošanai, kā arī attiecībā uz saistītām maksām un atlīdzībām, muitu, piestātņu sadalījumu un iekraušanas un izkraušanas iekārtām.

4) Lai nodrošinātu tāda transporta starp Pušu teritorijām koordinētu attīstību un pakāpenisku liberalizāciju, kas pielāgots to tirdznieciskajām vajadzībām, nosacījumus par abpusēju tirgus piekļuvi gaisa transporta jomā izstrādā ECAA.

5) Līdz ECAA noslēgšanai, Puses neveic nekādus pasākumus vai darbības, kas uzliek lielākus ierobežojumus vai veido diskrimināciju salīdzinājumā ar stāvokli pirms šā nolīguma stāšanās spēkā.

6) Melnkalne pielāgo savus tiesību aktus, tostarp administratīvos, tehniskos un citus noteikumus, Kopienas tiesību aktiem, kas ir spēkā gaisa, jūras iekšzemes ūdensceļu transporta un iekšzemes transporta jomā, ciktāl tas ļauj panākt liberalizāciju un savstarpēju piekļuvi Pušu tirgiem un atvieglo pasažieru un preču kustību.

7) Vienlaikus ar vispārējo attīstību šajā nodaļā izvirzīto mērķu sasniegšanai Stabilizācijas un asociācijas padome izskata iespējas, kā radīt apstākļus, lai uzlabotu brīvību sniegt gaisa transporta, iekšzemes un iekšzemes ūdensceļu transporta pakalpojumus.

IV NODAĻA

Kārtējie maksājumi un kapitāla aprite

62. pants

Saskaņā ar VIII pantu Nolīgumā par Starptautisko valūtas fondu Puses apņemas atļaut maksājumus un pārskaitījumus brīvi konvertējamā valūtā saistībā ar kārtējo maksājumu bilanci starp Kopienu un Melnkalni.

63. pants

1. Attiecībā uz darījumiem maksājumu bilances kapitāla un finanšu kontā ar šā nolīguma stāšanos spēkā Puses nodrošina brīvu apriti kapitālam saistībā ar tiešiem ieguldījumiem uzņēmumos, kas izveidoti saskaņā ar uzņēmējas valsts tiesību aktiem, un ieguldījumiem, kuri veikti saskaņā ar V sadaļas II nodaļu, kā arī šo ieguldījumu un to radītās peļņas pārvēršanu likvīdos līdzekļos vai repatriāciju.

2. Attiecībā uz darījumiem maksājumu bilances kapitāla un finanšu kontā ar šā nolīguma stāšanos spēkā Puses nodrošina brīvu apriti kapitālam saistībā ar kredītiem, kas paredzēti tirdznieciskiem darījumiem vai pakalpojumu sniegšanai, kur piedalās kādas Puses rezidents, kā arī ar finanšu aizdevumiem un kredītiem, kuru maksājuma termiņš pārsniedz vienu gadu.

3. Ar šā nolīguma stāšanos spēkā Melnkalne nodrošina ES valstspiederīgajiem, kuri iegādājas nekustamo īpašumu tās teritorijā, tādu pašu režīmu kā saviem valstspiederīgajiem.

4. Ar šā nolīguma stāšanos spēkā Kopiena un Melnkalne nodrošina arī brīvu apriti kapitālam saistībā ar ieguldījumu portfeļiem un finanšu aizdevumiem un kredītiem, kuru maksājuma termiņš nepārsniedz vienu gadu.

5. Neskarot 1. punktu, Puses neievieš nekādus jaunus ierobežojumus kapitāla apritei un kārtējiem maksājumiem starp Kopienas un Melnkalnes iedzīvotājiem, un negroza esošos noteikumus, lai tie kļūtu ierobežojošāki.

6. Neskarot 62. pantu un šo pantu, ja ārkārtas apstākļos kapitāla brīva aprite starp Kopienu un Melnkalni izraisa vai draud izraisīt nopietnas grūtības valūtas maiņas kursa politikas vai monetārās politikas darbībai Kopienā vai Melnkalnē, Kopiena un Melnkalne attiecīgi var veikt aizsardzības pasākumus attiecībā uz kapitāla apriti starp Kopienu un Melnkalni laikposmam, kas nepārsniedz sešus mēnešus, ja šādi pasākumi ir noteikti vajadzīgi.

7. Nekas minētajos noteikumos neierobežo Pušu uzņēmēju tiesības izmantot labvēlīgākus noteikumus, kas, iespējams, paredzēti esošos divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos, kuros iesaistītas šā nolīguma Puses.

8. Puses savstarpēji apspriežas, lai atvieglotu kapitāla apriti starp Kopienu un Melnkalni nolūkā veicināt šā nolīguma mērķu sasniegšanu.

64. pants

1. Pirmā gada laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Kopiena un Melnkalne veic pasākumus, kas ļauj radīt vajadzīgos apstākļus Kopienas noteikumu par kapitāla brīvu apriti turpmākai pakāpeniskai piemērošanai.

2. Otrā gada beigās pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Stabilizācijas un asociācijas padome nosaka kārtību, kādā Melnkalne pilnībā piemēro Kopienas noteikumus par kapitāla brīvu apriti.

V NODAĻA

Vispārīgi noteikumi

65. pants

1. Šo sadaļu piemēro ar ierobežojumiem, ko pamato ar sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai veselības aizsardzības apsvērumiem.

2. To nepiemēro darbībām, kas jebkuras Puses teritorijā, lai arī epizodiski, ir saistītas ar valsts varas īstenošanu.

66. pants

Šīs sadaļas nolūkā nekas šajā nolīgumā neliedz Pusēm piemērot savus normatīvos aktus par fizisku personu iebraukšanu un uzturēšanos, darbu, darba apstākļiem un fizisku personu tiesībām veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši attiecībā uz uzturēšanās atļaujas piešķiršanu, atjaunošanu vai atteikšanos šādu atļauju izsniegt, ja Puses tos nepiemēro tādā veidā, ka tiek atceltas vai pasliktinās priekšrocības, kas jebkurai no tām ir paredzētas saskaņā ar kādu konkrētu šā nolīguma noteikumu. Šis noteikums neskar 65. panta piemērošanu.

67. pants

Šī sadaļa attiecas arī uz uzņēmumiem, kuri kopīgi pieder tikai Melnkalnes uzņēmumiem vai Melnkalnes valstspiederīgajiem un Kopienas uzņēmumiem vai valstspiederīgajiem un atrodas to kontrolē.

68. pants

1. Vislielākās labvēlības režīms, ko nodrošina saskaņā ar šo sadaļu, neattiecas uz nodokļu atvieglojumiem, ko Puses piešķir vai piešķirs nākotnē, pamatojoties uz nolīgumiem, kuru mērķis ir novērst nodokļu dubultu uzlikšanu, vai uz citiem ar nodokļiem saistītiem pasākumiem.

2. Nekas šajā sadaļā neliedz Pusēm pieņemt vai ieviest pasākumus, kuru mērķis ir novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, atbilstīgi nodokļu noteikumiem nolīgumos par nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanu vai citiem ar nodokļiem saistītiem pasākumiem, vai valsts tiesību aktiem nodokļu jomā.

3. Nekas šajā sadaļā neliedz dalībvalstīm vai Melnkalnei, piemērojot to nodokļu tiesību aktu attiecīgos noteikumus, piemērot dažādus nosacījumus tādiem nodokļu maksātājiem, kas neatrodas vienādā stāvoklī, jo īpaši saistībā ar to dzīvesvietu.

69. pants

1. Puses cik vien iespējams cenšas izvairīties no ierobežojumu piemērošanas, tostarp no ierobežojumiem saistībā ar importu, maksājumu bilances nolūkā. Puse, kas šādus pasākumus ievieš, iespējami drīz iesniedz otrai Pusei to atcelšanas grafiku.

2. Ja vienai vai vairākām dalībvalstīm vai Melnkalnei ir nopietnas maksājumu bilances problēmas vai tās drīzumā varētu rasties, Kopiena un Melnkalne saskaņā ar PTO nolīguma noteikumiem var pieņemt ierobežojošus pasākumus, tostarp pasākumus attiecībā uz importu, kuru ilgums ir ierobežots un kuri nedrīkst pārsniegt maksājumu bilances problēmu risināšanai nepieciešamos pasākumus. Kopiena un Melnkalne par to tūlīt informē otru Pusi.

3. Jebkuri ierobežojoši pasākumi neattiecas uz pārskaitījumiem saistībā ar ieguldījumiem un jo īpaši uz investētu vai reinvestētu summu un ienākumu no šīm summām repatriāciju.

70. pants

Šīs sadaļas noteikumus pakāpeniski pielāgo, īpaši ņemot vērā prasības VVPT V pantā.

71. pants

Šis nolīgums netraucē nevienai Pusei piemērot pasākumus, kas vajadzīgi, lai nepieļautu, ka šo nolīgumu izmanto, lai apietu tās pasākumus attiecībā uz trešās valsts piekļuvi tās tirgum.

VI SADAĻA

TIESĪBU AKTU TUVINĀŠANA, TIESĪBAIZSARDZĪBA UN KONKURENCES NOTEIKUMI

72. pants

1. Puses atzīst, cik svarīgi ir tuvināt esošos Melnkalnes tiesību aktus Kopienas tiesību aktiem un tos efektīvi īstenot. Melnkalne cenšas nodrošināt, lai tās esošie un turpmāk pieņemtie tiesību akti tiktu pakāpeniski pielāgoti Kopienas acquis. Melnkalne nodrošina savu esošo un turpmāk pieņemto tiesību aktu pienācīgu īstenošanu un izpildi.

2. Tiesību aktu tuvināšana sākas šā nolīguma parakstīšanas dienā, un to līdz šā nolīguma 8. pantā noteiktā pārejas laika beigām pakāpeniski attiecina uz visiem Kopienas acquis elementiem, kas minēti šajā nolīgumā.

3. Agrīnā posmā tiesību aktu tuvināšana attieksies uz iekšējā tirgus acquis pamatelementiem, ietverot tiesību aktus finanšu nozarē, tieslietu, brīvības un drošības, kā arī ar tirdzniecību saistītās jomās. Turpmākajā posmā Melnkalne pievēršas pārējām acquis daļām.

Tuvināšana notiek saskaņā ar programmu, kas jāpieņem, vienojoties Eiropas Komisijai un Melnkalnei.

4. Melnkalne pēc vienošanās ar Eiropas Komisiju nosaka arī kārtību, kādā tiek pārraudzīta tiesību aktu tuvināšana un tiesībaizsardzības darbību veikšana.

73. pants

Konkurence un citi noteikumi attiecībā uz ekonomiku

1. Turpmāk norādītais nav savienojams ar pareizu nolīguma darbību, ja tas var skart tirdzniecību starp Kopienu un Melnkalni:

i) visi tādi nolīgumi starp uzņēmumiem, uzņēmumu apvienību lēmumi un saskaņotas darbības starp uzņēmumiem, kuru mērķis ir novērst, ierobežot vai izkropļot konkurenci;

ii) situācija, kad viens vai vairāki uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo stāvokli visā Kopienas vai Melnkalnes teritorijā vai ievērojamā tās daļā;

iii) jebkurš valsts atbalsts, kas izkropļo vai draud izkropļot konkurenci, dodot priekšrocības konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētām precēm.

2. Praksi, kas ir pretrunā šim pantam, izvērtē, pamatojoties uz kritērijiem, kas izriet no Kopienas konkurences noteikumu piemērošanas, jo īpaši no EK Līguma 81., 82., 86. un 87. panta un Kopienas iestāžu pieņemtiem skaidrojošiem instrumentiem.

3. Puses nodrošina, ka savā darbībā neatkarīgai iestādei tiek piešķirtas pilnvaras šā panta 1. punkta i) un ii) apakšpunkta pilnīgai ieviešanai attiecībā uz privātiem un valsts uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem, kam piešķirtas īpašas tiesības.

4. Melnkalne izveido savā darbībā neatkarīgu iestādi, kurai tiek piešķirtas vajadzīgās pilnvaras 1. punkta iii) apakšpunkta pilnīgai piemērošanai viena gada laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā. Šī iestāde ir tiesīga, inter alia, piešķirt atļaujas valsts atbalsta shēmām un individuālā atbalsta subsīdijām saskaņā ar 2. punktu, kā arī pieprasīt atmaksāt nelikumīgi piešķirtu valsts atbalstu.

5. Kopiena, no vienas puses, un Melnkalne, no otras puses, nodrošina pārredzamību valsts atbalsta jomā, inter alia iesniedzot citām Pusēm regulāru gada pārskatu vai līdzvērtīgu dokumentu, kurā ievērotas Kopienas apsekojuma par valsts atbalstu metodes un noformējums. Pēc kādas Puses lūguma otra Puse sniedz informāciju par konkrētiem valsts atbalsta gadījumiem.

6. Melnkalne izveido visaptverošu sarakstu ar valsts atbalsta shēmām, kuras ieviestas pirms 4. punktā minētās iestādes izveidošanas, un pielāgo šīs atbalsta shēmas 2. punktā minētajiem kritērijiem laikposmā, kas nepārsniedz 4 gadus no šā nolīguma stāšanās spēkā.

7. a) Piemērojot 1. punkta iii) apakšpunktu, Puses atzīst, ka pirmo piecu gadu laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā Melnkalnes piešķirto valsts atbalstu izvērtē, ņemot vērā to, ka Melnkalni uzskata par teritoriju, kas ir identiska tām teritorijām, kuras aprakstītas EK Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā.

b) Četru gadu laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā Melnkalne iesniedz Eiropas Komisijai informāciju par tās IKP uz vienu iedzīvotāju, saskaņojot tos NUTS II līmenī. Šā panta 4. punktā minētā iestāde un Eiropas Komisija tad kopā izskata Melnkalnes reģionu atbilstību un ar to saistīto maksimālo atbalsta intensitāti, lai izstrādātu reģionālā atbalsta karti saskaņā ar attiecīgajām Kopienas pamatnostādnēm.

8. Attiecīgi 5. protokolā ir paredzēti noteikumi par valsts atbalstu tērauda rūpniecības nozarē. Šajā protokolā ir iekļauti noteikumi, ko piemēro, ja pārstrukturēšanas atbalsts tiek piešķirts tērauda rūpniecības nozarē. Tajā uzsvērts šāda atbalsta izņēmuma raksturs un tas, ka šāds atbalsts būtu ierobežots laikā un saistīts ar jaudas samazinājumu, ievērojot īstenošanas iespēju programmas.

9. Attiecībā uz produktiem II sadaļas IV nodaļā:

a) nepiemēro 1. punkta iii) apakšpunktu;

b) jebkuru praksi, kas ir pretrunā 1. punkta i) apakšpunktam, vērtē saskaņā ar kritērijiem, kurus Kopiena izstrādājusi, ņemot vērā EK Līguma 36. un 37. pantu, un īpašus Kopienas instrumentus, kas pieņemti uz šā pamata.

10. Ja viena no Pusēm uzskata, ka konkrēta prakse nav savienojama ar 1. punktu, tā pēc apspriešanās Stabilizācijas un asociācijas padomē vai pēc 30 darba dienām pēc jautājuma nodošanas šādai apspriešanai var veikt attiecīgus pasākumus. Nekas šajā pantā neskar un neietekmē to, ka Kopiena vai Melnkalne var veikt kompensācijas pasākumus saskaņā ar 1994. gada VVTT un PTO nolīgumu par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem un attiecīgiem ar to saistītiem valsts tiesību aktiem.

74. pants

Valsts uzņēmumi

Trešā gada beigās pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Melnkalne piemēro valsts uzņēmumiem un tiem uzņēmumiem, kam piešķirtas īpašas un ekskluzīvas tiesības, EK Līgumā izklāstītos principus, īpaši atsaucoties uz 86. pantu.

Valsts uzņēmumu īpašās tiesības pārejas laikā neietver iespēju piemērot kvantitatīvus ierobežojumus vai pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Kopienas importu Melnkalnē.

75. pants

Intelektuālais, rūpnieciskais un komerciālais īpašums

1. Saskaņā ar šo pantu un VII pielikumu Puses apliecina, cik svarīgi tām ir nodrošināt adekvātu un efektīvu intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību aizsardzību un piemērošanu.

2. Ar šā nolīguma stāšanos spēkā Puses viena otrai nodrošina tādu attieksmi pret uzņēmumiem un valstspiederīgajiem attiecībā uz intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību atzīšanu un aizsardzību, kas nav mazāk labvēlīga kā tā, ko tās nodrošina pret trešām valstīm saskaņā ar divpusējiem nolīgumiem.

3. Melnkalne veic vajadzīgos pasākumus, lai ne vēlāk kā pēc pieciem gadiem no šā nolīguma stāšanās spēkā garantētu tādu intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību aizsardzības līmeni, kas ir līdzīgs Kopienas līmenim, ietverot efektīvus līdzekļus šo tiesību piemērošanai.

4. Melnkalne iepriekš minētajā laikposmā apņemas pievienoties VII pielikumā minētajām daudzpusējām konvencijām par intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesībām. Stabilizācijas un asociācijas padome var pieņemt lēmumu, ka Melnkalnei ir jāpievienojas konkrētām daudzpusējām konvencijām šajā jomā.

5. Ja intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma jomā rodas problēmas, kas skar tirdzniecības nosacījumus, tās pēc jebkuras Puses lūguma nekavējoties tiek izskatītas Stabilizācijas un asociācijas padomē, lai panāktu abpusēji apmierinošus risinājumus.

76. pants

Valsts iepirkums

1. Kopiena un Melnkalne uzskata, ka būtu vēlams atvērt konkurencei valsts līgumu piešķiršanu, pamatojoties uz nediskriminācijas un savstarpīguma principiem, jo īpaši ievērojot PTO noteikumus.

2. Ar šā nolīguma stāšanos spēkā Melnkalnes uzņēmumiem neatkarīgi no tā, vai tie veic uzņēmējdarbību Kopienā, nodrošina piekļuvi līgumtiesību piešķiršanas procedūrām Kopienā atbilstīgi Kopienas iepirkuma noteikumiem tādā režīmā, kas ir ne mazāk labvēlīgs kā tas, kuru piemēro Kopienas uzņēmumiem.

Minētos noteikumus piemēro arī līgumiem sabiedrisko pakalpojumu jomā, kad Melnkalnes valdība ir pieņēmusi tiesību aktus, ar kuriem šajā jomā ievieš Kopienas noteikumus. Kopiena regulāri pārbauda, vai Melnkalne patiešām ir pieņēmusi šādus tiesību aktus.

3. Ar šā nolīguma stāšanos spēkā Kopienas uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību Melnkalnē saskaņā ar V sadaļas II nodaļu, piešķir piekļuvi līgumtiesību piešķiršanas procedūrām Melnkalnē tādā režīmā, kas ir ne mazāk labvēlīgs kā tas, kuru piemēro Melnkalnes uzņēmumiem.

4. Ar šā nolīguma stāšanos spēkā Kopienas uzņēmumiem, kas neveic uzņēmējdarbību Melnkalnē, tiek nodrošināta piekļuve līgumtiesību piešķiršanas procedūrām Melnkalnē tādā režīmā, kas ir ne mazāk labvēlīgs kā tas, kuru piemēro Melnkalnes uzņēmumiem.

5. Stabilizācijas un asociācijas padome regulāri izskata iespēju, ka Melnkalne paredz visiem Kopienas uzņēmumiem piekļuvi līgumtiesību piešķiršanas procedūrām Melnkalnē. Melnkalne katru gadu iesniedz Stabilizācijas un asociācijas padomei pārskata ziņojumu par pasākumiem, ko tā veikusi, lai veicinātu pārredzamību un nodrošinātu valsts pasūtījumu jomā pieņemto lēmumu efektīvu izskatīšanu tiesā.

6. Ar valsts līgumu izpildi saistītām tiesībām veikt uzņēmējdarbību, darbībām, pakalpojumu sniegšanai starp Kopienu un Melnkalni, kā arī attiecībā uz darbaspēka nodarbināšanu un pārvietošanos piemēro 49. līdz 64. pantu.

77. pants

Standartizācijas, metroloģijas, akreditācijas un atbilstības novērtēšana

1. Melnkalne veic vajadzīgos pasākumus, lai pakāpeniski panāktu atbilstību Kopienas tehniskajiem noteikumiem un Eiropas standartizācijas, metroloģijas, akreditācijas un atbilstības novērtēšanas procedūrām.

2. Šajā nolūkā Puses cenšas:

a) veicināt Kopienas tehnisko noteikumu, Eiropas standartu un atbilstības novērtēšanas procedūru izmantošanu;

b) sniegt palīdzību, lai veicinātu kvalitātes infrastruktūras attīstību standartizācijas, metroloģijas, akreditācijas un atbilstības novērtēšanas jomā;

c) veicināt Melnkalnes līdzdalību to organizāciju darbā, kuru darbība saistīta ar standartiem, atbilstības novērtēšanu, metroloģiju un līdzīgām funkcijām (piemēram, CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET, utt.) [5];

d) ja vajadzīgs, noslēgt nolīgumu par atbilstības novērtēšanas un rūpniecisko izstrādājumu pieņemamību pēc tam, kad Melnkalnes tiesību akti un procedūras būs pietiekami saskaņotas ar Kopienas tiesību aktiem un procedūrām, kā arī būs pieejamas speciālas zināšanas.

78. pants

Patērētāju aizsardzība

Puses sadarbojas, lai pielāgotu Melnkalnes patērētāju aizsardzības standartus Kopienas standartiem. Efektīva patērētāju tiesību aizsardzība nepieciešama, lai nodrošinātu tirgus ekonomikas pareizu darbību, un šī aizsardzība atkarīga no administratīvās infrastruktūras attīstības, nodrošinot tirgus uzraudzību un tiesībaizsardzību šajā jomā.

Šim nolūkam un ņemot vērā kopīgās intereses, Puses nodrošina:

a) aktīvas patērētāju aizsardzības politiku saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, tostarp informētības līmeņa palielināšanu un neatkarīgu organizāciju izveidi;

b) Melnkalnes patērētāju aizsardzības tiesību aktu saskaņošanu ar attiecīgajiem spēkā esošajiem Kopienas tiesību aktiem;

c) efektīvu patērētāju tiesību juridisko aizsardzību, lai uzlabotu patēriņa preču kvalitāti un saglabātu pienācīgus drošības standartus;

d) noteikumu uzraudzību, ko veic kompetentas iestādes, un tiesas pieejamības nodrošināšanu domstarpību gadījumā;

e) informācijas apmaiņu par bīstamiem produktiem.

79. pants

Darba apstākļi un iespēju vienlīdzība

Melnkalne pakāpeniski saskaņo savus tiesību aktus ar Kopienas tiesību aktiem šādās jomās: darba apstākļi, īpaši drošība un veselības aizsardzība darbā, un iespēju vienlīdzība.

VII SADAĻA

TIESISKUMS, BRĪVĪBA UN DROŠĪBA

80. pants

Iestāžu un tiesiskuma nostiprināšana

Sadarbojoties tieslietu, brīvības un drošības jomā, Puses īpašu uzmanību pievērš tiesiskuma nostiprināšanai, iestāžu nostiprināšanai visos pārvaldes līmeņos kopumā un jo īpaši tiesībaizsardzības un tiesvedības jomā. Sadarbības īpašs mērķis ir tiesu neatkarības principa stiprināšana un to efektivitātes uzlabošana, uzlabojot policijas un citu tiesībaizsardzības iestāžu darbu, nodrošinot atbilstīgu apmācību un apkarojot korupciju un organizēto noziedzību.

81. pants

Personas datu aizsardzība

Ar šā nolīguma stāšanos spēkā Melnkalne saskaņo savus personas datu aizsardzības tiesību aktus ar Kopienas tiesību aktiem un citiem Eiropas un starptautiskajiem tiesību aktiem par privātās dzīves aizsardzību. Melnkalne izveido vienu vai vairākas neatkarīgas uzraudzības struktūras ar pietiekamiem finanšu resursiem un cilvēkresursiem, lai efektīvi uzraudzītu un garantētu valsts tiesību aktu izpildi personas datu aizsardzības jomā. Puses sadarbojas, lai sasniegtu šo mērķi.

82. pants

Vīzas, robežu pārvaldība, patvērums un migrācija

Puses sadarbojas vīzu, robežkontroles, patvēruma un migrācijas jomā un izstrādā sadarbības pamatu šajās jomās, tostarp reģionālā līmenī, attiecīgi ņemot vērā un pilnībā izmantojot citas esošās iniciatīvas šajā jomā.

Sadarbība iepriekš minētajās jomās pamatojas uz savstarpējām apspriedēm un Pušu ciešu koordināciju, un tajā ietver tehnisko un administratīvo palīdzību:

a) informācijas apmaiņai par tiesību aktiem un praksi;

b) tiesību aktu izstrādei;

c) iestāžu darba efektivitātes veicināšanai;

d) personāla apmācībām;

e) ceļošanas dokumentu drošībai un viltotu dokumentu atklāšanai;

f) robežu pārvaldībai.

Sadarbība jo īpaši koncentrējas uz šādiem aspektiem:

a) patvēruma jomā – uz valsts tiesību aktu īstenošanu atbilstīgi Konvencijai par bēgļu statusu, kas pieņemta Ženēvā 1951. gada 28. jūlijā, un Protokola par bēgļu statusu standartiem, kas pieņemts Ņujorkā 1967. gada 31. janvārī, šādi nodrošinot neizraidīšanas principa ievērošanu, kā arī citas patvēruma meklētāju un bēgļu tiesības;

b) legālās migrācijas jomā – uz noteikumiem par uzņemšanu un uzņemtās personas tiesībām un statusu. Attiecībā uz migrāciju Puses vienojas par taisnīgu attieksmi pret citu valstu valstspiederīgajiem, kas likumīgi dzīvo to teritorijā, un par integrācijas politikas veicināšanu ar mērķi pielīdzināt viņu tiesības un pienākumus savu valstspiederīgo tiesībām un pienākumiem.

83. pants

Nelikumīgas imigrācijas novēršana un kontrole; atpakaļuzņemšana

1. Puses sadarbojas, lai novērstu un kontrolētu nelikumīgu imigrāciju. Šajā nolūkā Melnkalne un dalībvalstis uzņem atpakaļ savus valstspiederīgos, kas nelikumīgi atrodas otras Puses teritorijā, un Puses arī vienojas noslēgt un pilnībā īstenot atpakaļuzņemšanas nolīgumu, tostarp saistības par citu valstu valstspiederīgo un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanu.

Dalībvalstis un Melnkalne nodrošina saviem valstspiederīgajiem atbilstīgus identitātes dokumentus un attiecina arī uz viņiem administratīvos atvieglojumus, kas nepieciešami šādiem nolūkiem.

Konkrētas procedūras valstspiederīgo un trešo valstu valstspiederīgo un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanai ir noteiktas Eiropas Kopienas un Melnkalnes nolīgumā par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras valstī uzturas bez atļaujas.

2. Melnkalne piekrīt slēgt nolīgumus par atpakaļuzņemšanu ar valstīm, kas iesaistījušās Stabilizācijas un asociācijas procesā.

3. Melnkalne apņemas veikt visus vajadzīgos pasākumus šajā pantā minēto atpakaļuzņemšanas nolīgumu elastīgas un ātras īstenošanas nodrošināšanai.

4. Stabilizācijas un asociācijas padome nosaka citus kopīgus pasākumus, kādus varētu veikt, lai novērstu un kontrolētu nelikumīgu imigrāciju, tostarp cilvēku tirdzniecību un nelikumīgās migrācijas tīklus.

84. pants

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un terorisma finansēšana

1. Puses sadarbosies, lai novērstu savu finanšu sistēmu izmantošanu noziedzīgās darbībās iegūtu līdzekļu legalizēšanai kopumā un jo īpaši tādu līdzekļu legalizēšanai, kas iegūti noziedzīgos nodarījumos, kuri saistīti ar narkotiskajām vielām, kā arī terorisma finansēšanai.

2. Sadarbība šajā jomā var ietvert administratīvo un tehnisko palīdzību ar mērķi veicināt noteikumu īstenošanu un efektīvu darbību nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas standartiem un mehānismiem, kas ir līdzvērtīgi Kopienā un citos starptautiskajos forumos, konkrēti, Finanšu darbības uzdevumu grupā (FATF) šajā jomā pieņemtajiem standartiem un mehānismiem.

85. pants

Sadarbība nelikumīgu narkotisko vielu apkarošanai

1. Atbilstīgi to attiecīgajām pilnvarām un kompetencēm Puses sadarbojas, lai nodrošinātu līdzsvarotu un integrētu pieeju narkotisko vielu jautājumiem. Stratēģijas un rīcības narkotisko vielu jomā ir vērstas uz to, lai nostiprinātu struktūras nelikumīgu narkotisko vielu apkarošanai, samazinātu to piegādi, tirdzniecību un pieprasījumu, kā arī lai nodrošinātu efektīvāku kontroli pār prekursoriem.

2. Puses vienojas par vajadzīgajām sadarbības metodēm šo mērķu sasniegšanai. Rīcības pamatojas uz vispārpieņemtajiem principiem atbilstīgi ES narkotiku kontroles stratēģijai.

86. pants

Organizētas noziedzības un citu nelikumīgu darbību novēršana un apkarošana

Puses sadarbojas, lai apkarotu un novērstu organizēto noziedzību un citas nelikumīgas darbības, piemēram:

a) kontrabandu un cilvēku tirdzniecību;

b) nelikumīgas darbības ekonomikā, un jo īpaši skaidras naudas un bezskaidras naudas norēķinu līdzekļu viltošanu, nelikumīgus darījumus ar tādiem produktiem kā, piemēram, rūpnieciskie atkritumi un radioaktīvie materiāli, un darījumus ar nelikumīgiem, viltotiem vai pirātiskiem ražojumiem;

c) korupciju gan privātajā, gan valsts sektorā, jo īpaši saistībā ar nepārredzamu administratīvo praksi;

d) fiskālo krāpšanu;

e) identitātes zādzību;

f) nelikumīgu narkotisko un psihotropo vielu tirdzniecību;

g) nelikumīgu ieroču tirdzniecību;

h) dokumentu viltošanu;

i) preču, tostarp automobiļu, kontrabandu un nelikumīgu tirdzniecību;

j) kibernoziegumus.

Attiecībā uz naudas viltošanu Melnkalne cieši sadarbojas ar Kopienu, lai apkarotu banknošu un monētu viltošanu un lai novērstu un sodītu par jebkādu banknošu vai monētu viltošanu, kas var notikt tās teritorijā. Novēršanas jomā Melnkalne centīsies īstenot pasākumus, kas atbilst attiecīgajos Kopienas tiesību aktos paredzētajiem pasākumiem, un pievienosies starptautiskām konvencijām, kas saistītas ar šo tiesību jomu. Saistībā ar aizsardzību pret naudas viltošanu Melnkalne varētu saņemt Kopienas atbalstu apmaiņas, palīdzības un apmācību jomā. Tiek sekmēta reģionālā sadarbība un atbilstība starptautiski atzītiem standartiem organizētās noziedzības apkarošanas jomā.

87. pants

Terorisma apkarošana

Saskaņā ar starptautiskajām konvencijām, kurās Puses ir dalībnieces, un to attiecīgajiem valsts normatīvajiem aktiem Puses vienojas sadarboties, lai novērstu un apturētu terora aktus un to finansēšanu:

a) pilnībā īstenojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1373 (2001) un citas attiecīgās ANO rezolūcijas, starptautiskās konvencijas un dokumentus;

b) apmainoties ar informāciju par teroristu grupām un to atbalsta tīkliem saskaņā ar starptautiskajiem un valsts tiesību aktiem;

c) apmainoties ar pieredzi par terorisma apkarošanas līdzekļiem un metodēm, tehniskajiem aspektiem un apmācību, kā arī apmainoties ar pieredzi attiecībā uz terorisma novēršanu.

VIII SADAĻA

SADARBĪBAS POLITIKAS JOMAS

88. pants

1. Kopiena un Melnkalne izveido ciešu sadarbību, kuras mērķis ir atbalstīt Melnkalnes attīstību un izaugsmes iespējas. Šāda sadarbība stiprina esošās ekonomikas saites iespējami plašākā aspektā un ir abpusēji izdevīga Pusēm.

2. Politikas jomas un citi pasākumi tiek izstrādāti tā, lai panāktu ilgtspējīgu Melnkalnes ekonomikas un sociālo attīstību. Šai politikai būtu jānodrošina, ka ekoloģiski apsvērumi arī ir pilnībā iekļauti jau no paša sākuma un ka tie ir saistīti ar harmoniskas sociālās attīstības prasībām.

3. Sadarbības politikas jomas iekļauj reģionālā sadarbības režīmā. Īpašu uzmanību būs jāpievērš pasākumiem, kas var sekmēt sadarbību starp Melnkalni un kaimiņvalstīm, tostarp ES dalībvalstīm, tādējādi veicinot stabilitāti reģionā. Stabilizācijas un asociācijas padome var noteikt prioritātes sadarbībai turpmāk norādītajās politikas jomās atbilstīgi Eiropas partnerībai.

89. pants

Ekonomikas un tirdzniecības politika

Kopiena un Melnkalne veicina ekonomikas reformas norisi, sadarbojoties, lai uzlabotu izpratni par to attiecīgo ekonomiku pamatprincipiem, ekonomikas politikas noteikšanu un īstenošanu tirgus ekonomikā.

Šajā nolūkā Kopiena un Melnkalne sadarbojas:

a) informācijas apmaiņai par makroekonomikas rezultātiem un perspektīvām un par attīstības stratēģijām;

b) lai kopīgi analizētu abpusēji nozīmīgus ekonomikas jautājumus, tostarp izstrādājot ekonomikas politikas koncepciju un instrumentus tās īstenošanai; un

c) plašākas sadarbības veicināšanai, lai paātrinātu zinātības pieplūdumu un piekļuvi jaunajām tehnoloģijām.

Melnkalne cenšas izveidot funkcionējošu tirgus ekonomiku un pakāpeniski saskaņot Melnkalnes politiku ar Ekonomikas un monetārās savienības politiku, kas ir orientēta uz stabilitāti. Pēc Melnkalnes iestāžu lūguma Kopiena var sniegt palīdzību, atbalstot Melnkalnes centienus šajā sakarā.

Sadarbības mērķis ir arī tiesiskuma stiprināšana uzņēmējdarbības jomā, izmantojot stabilu un nediskriminējošu tirdzniecības tiesisko pamatu.

Sadarbība šajā jomā ietver informācijas apmaiņu par Eiropas Ekonomikas un monetārās savienības principiem un darbību.

90. pants

Sadarbība statistikas jomā

Sadarbībā Puses galvenokārt pievērš uzmanību prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis statistikas jomā, tostarp ekonomikas, tirdzniecības, monetārajā un finanšu jomā. Sadarbības īpašais mērķis būs tādas efektīvas un ilgtspējīgas statistikas sistēmas izveide, kas spēj sniegt ticamus, objektīvus un precīzus datus, kuri nepieciešami Melnkalnes pārejas un reformu procesa plānošanai un pārraudzībai. Sadarbībai būtu arī jānodrošina tas, ka Melnkalnes statistikas birojs spēj labāk apmierināt patērētāju (gan valsts pārvaldes, gan privātā sektora) vajadzības. Statistikas sistēmai būtu jāatbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas noteiktajiem statistikas pamatprincipiem, Eiropas Statistikas prakses kodeksam un Eiropas statistikas tiesību aktu noteikumiem, un tā attīstās Kopienas acquis virzienā. Puses jo īpaši sadarbojas, lai nodrošinātu datu konfidencialitāti, lai progresīvi uzlabotu datu savākšanu un to nodošanu Eiropas Statistikas sistēmai un lai apmainītos ar informāciju par metodēm, zinātības nodošanu un apmācību.

91. pants

Banku darbība, apdrošināšana un citi finanšu pakalpojumi

Melnkalne un Kopiena sadarbībā pievērš uzmanību prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis banku darbības, apdrošināšanas un finanšu pakalpojumu jomā. Pušu sadarbības mērķis ir atbilstīgas sistēmas izveide un attīstība, lai Melnkalnē veicinātu banku darbību, apdrošināšanu un finanšu pakalpojumus, pamatojoties uz godīgas konkurences praksi un nodrošinot vajadzīgos apstākļus.

92. pants

Sadarbība iekšējās kontroles un ārējās revīzijas jomā

Puses sadarbībā uzmanību pievērš prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis valsts iekšējās finanšu kontroles (VIFK) un ārējās revīzijas jomā. Puses jo īpaši sadarbojas - izstrādājot un pieņemot atbilstīgu reglamentējumu -, ar mērķi attīstīt pārredzamu, efektīvu un ekonomisku VIFK (ietverot finanšu pārvaldības un kontroles un funkcionāli neatkarīgas iekšējās revīzijas) un neatkarīgu ārējās revīzijas sistēmu izveidi Melnkalnē atbilstīgi starptautiski pieņemtajiem standartiem un metodoloģijām, kā arī ES paraugpraksei. Sadarbība ir vērsta arī uz Melnkalnes Augstākās revīzijas iestādes spēju palielināšanu. Lai varētu izpildīt koordinēšanas un saskaņošanas pienākumus, kas izriet no iepriekš minētajām prasībām, sadarbībai būtu jāattiecas arī uz centrālo saskaņošanas vienību izveidi un stiprināšanu finanšu pārvaldībai un kontrolei un iekšējai revīzijai.

93. pants

Ieguldījumu veicināšana un aizsardzība

Saskaņā ar to attiecīgo kompetenci Pušu sadarbības mērķis ieguldījumu veicināšanas un aizsardzības jomā ir nodrošināt labvēlīgus apstākļus iekšzemes un ārvalstu privātajiem ieguldījumiem, kas ir ļoti svarīgi Melnkalnes ekonomikas un rūpniecības atveseļošanai. Sadarbība jo īpaši paredz to, ka Melnkalnei jāuzlabo tiesisko regulējumu, kas veicina un aizsargā ieguldījumus.

94. pants

Rūpnieciskā sadarbība

Sadarbības mērķis ir veicināt Melnkalnes rūpniecības un atsevišķu nozaru modernizāciju un pārstrukturēšanu. Tas attiecas arī uz rūpniecisko sadarbību starp uzņēmējiem ar mērķi stiprināt privāto sektoru, pamatojoties uz tādiem nosacījumiem, kas nodrošina vides aizsardzību.

Rūpnieciskās sadarbības iniciatīvas atspoguļo abu Pušu noteiktās prioritātes. Tajās tiek ņemti vērā rūpnieciskās attīstības reģionālie aspekti, nepieciešamības gadījumā sekmējot transnacionālās partnerattiecības. Iniciatīvām jo īpaši būtu jāsekmē uzņēmumiem piemērotas sistēmas izveide, vadības un zinātības uzlabošana un jāatbalsta tirgus attīstība, pārredzamība un uzņēmējdarbības vide. Īpašu uzmanību velta efektīvu eksporta veicināšanas pasākumu izveidei Melnkalnē.

Sadarbībā ņem vērā Kopienas acquis rūpnieciskās politikas jomā.

95. pants

Mazie un vidējie uzņēmumi

Pušu sadarbības mērķis ir privātā sektora mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstīšana un stiprināšana, jaunu uzņēmumu izveide nozarēs, kas piedāvā iespējas izaugsmei un sadarbībai starp Kopienas MVU un Melnkalnes MVU. Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritātes, kas saistītas ar Kopienas acquis MVU jomā, kā arī Eiropas Mazo uzņēmumu hartā noteiktās desmit pamatnostādnes.

96. pants

Tūrisms

Pušu sadarbības mērķis tūrisma jomā galvenokārt ir informācijas plūsmas par tūrismu (izmantojot starptautiskus tīklus, datubāzes, utt.) stiprināšana; tādu infrastruktūru izveides veicināšana, kas stimulētu ieguldījumus tūrisma jomā, kā arī Melnkalnes dalība nozīmīgās Eiropas tūrisma organizācijās. Sadarbības mērķis ir arī kopīgu rīcību iespēju izpēte un sadarbības stiprināšana starp tūrisma uzņēmumiem, ekspertiem un valdībām un kompetentajām iestādēm tūrisma jomā, kā arī zinātības nodošana (apmācībās, pieredzes apmaiņās, semināros). Sadarbībā pienācīgi ņem vērā Kopienas acquis šajā nozarē.

Sadarbību var iekļaut reģionālā sadarbības režīmā.

97. pants

Lauksaimniecība un agrorūpniecības nozare

Pušu sadarbību attīsta visās prioritārajās jomās, kas saistītas ar Kopienas acquis lauksaimniecības jomā, kā arī veterinārijas un fitosanitārajā jomā. Sadarbības īpašais mērķis ir Melnkalnes lauksaimniecības un agrorūpniecības nozares modernizēšana un pārstrukturēšana, jo īpaši lai panāktu atbilstību Kopienas sanitārajām prasībām, uzlabotu ūdens resursu apsaimniekošanu un lauku attīstību, attīstītu meža nozari Melnkalnē, kā arī atbalsts Melnkalnes tiesību aktu un prakses pakāpeniskai tuvināšanai Kopienas noteikumiem un standartiem.

98. pants

Zivsaimniecība

Puses izskata iespējas noteikt savstarpēji izdevīgas kopējas intereses jomas zivsaimniecības nozarē. Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritātes saistībā ar Kopienas acquis zivsaimniecības jomā, tostarp starptautisko saistību – starptautisko un reģionālo zivsaimniecības organizāciju noteikumu par zvejniecības resursu pārvaldību un saglabāšanu – ievērošanu.

99. pants

Muita

Puses izveido sadarbību muitas jomā, lai garantētu tirdzniecības jomā pieņemamo tiesību aktu atbilstību un panāktu Melnkalnes muitas sistēmu tuvināšanu Kopienas sistēmai, tādējādi atbalstot liberalizācijas pasākumus, kas plānoti saskaņā ar šo nolīgumu, un Melnkalnes muitas tiesību aktu pakāpenisku tuvināšanu acquis.

Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritātes, kas saistītas ar Kopienas acquis muitas jomā.

Noteikumi par Pušu abpusējo administratīvo palīdzību muitas jomā Ir paredzēti 6. protokolā.

100. pants

Nodokļi

Puses izveido sadarbību nodokļu jomā, ietverot pasākumus ar mērķi turpmāk reformēt Melnkalnes fiskālo sistēmu un pārstrukturēt nodokļu administrēšanu, lai nodrošinātu efektīvu nodokļu iekasēšanu un veicinātu cīņu pret fiskālo krāpšanu.

Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritātes, kas saistītas ar Kopienas acquis nodokļu jomā un cīņu pret nelabvēlīgu nodokļu konkurenci. Kaitīgas konkurences nodokļu jomā novēršanai būtu jānotiek, pamatojoties uz rīcības kodeksu par uzņēmējdarbības nodokļiem, kuru Padome apstiprināja 1997. gada 1. decembrī.

Sadarbība ir vērsta arī uz pārredzamības uzlabošanu un korupcijas apkarošanu, ietverot informācijas apmaiņu ar dalībvalstīm, lai sekmētu tādu pasākumu īstenošanu, ar kuriem novērš fiskālo krāpšanu, nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Melnkalne pabeidz arī divpusējo nolīgumu tīkla izveidi ar dalībvalstīm atbilstīgi ESAO Nodokļu paraugkonvencijas par ienākumiem un kapitālu atjauninātai versijai, kā arī pamatojoties uz ESAO Paraugnolīgumu par informācijas apmaiņu nodokļu jautājumos, ciktāl pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts tiem pievienojas.

101. pants

Sadarbība sociālajā jomā

Attiecībā uz nodarbinātību Puses jo īpaši sadarbojas, lai modernizētu darbā iekārtošanas un konsultāciju pakalpojumus, nodrošinot palīgpasākumus un veicinot vietējo attīstību, lai sniegtu ieguldījumu rūpniecības un darba tirgus pārstrukturēšanā. Sadarbība ietver arī tādus pasākumus kā pētījumi, ekspertu nosūtīšana un informācijas un apmācību darbības.

Puses sadarbojas, lai veicinātu Melnkalnes nodarbinātības politikas reformu saistībā ar pastiprinātu ekonomikas reformu un integrāciju. Sadarbībā tiek atbalstīta arī Melnkalnes sociālā nodrošinājuma sistēmas pielāgošana jaunajām ekonomiskajām un sociālajām prasībām, un tajā tiek pielāgoti Melnkalnes tiesību akti par darba apstākļiem un iespēju vienlīdzību sievietēm un vīriešiem, invalīdiem un cilvēkiem, kas pieder minoritāšu grupām, kā arī uzlabots darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzības līmenis, ņemot par pamatu Kopienā esošo aizsardzības līmeni. Melnkalne nodrošina Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) pamata konvenciju ievērošanu un stingru piemērošanu.

Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritātes, kas saistītas ar Kopienas acquis šajā jomā.

102. pants

Izglītība un apmācība

Puses sadarbojas, lai paaugstinātu vispārējās izglītības, arodizglītības un apmācību līmeni Melnkalnē, kā arī jaunatnes politikas un jaunatnes nodarbinātības līmeni, tostarp neformālo izglītību. Augstākās izglītības sistēmu prioritāte ir Boloņas deklarācijas mērķu sasniegšana saskaņā ar starpvaldību līmenī uzsākto Boloņas procesu.

Puses arī sadarbojas, lai Melnkalnē nodrošinātu tādu piekļuvi izglītībai un apmācībām visos līmeņos, kas nav diskriminējoša dzimuma, ādas krāsas, etniskās piederības vai reliģiskās pārliecības dēļ.

Attiecīgās Kopienas programmas un instrumenti sekmē izglītības un apmācību struktūru un darbības uzlabošanu Melnkalnē.

Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritātes, kas saistītas ar Kopienas acquis šajā jomā.

103. pants

Sadarbība kultūras jomā

Puses apņemas veicināt sadarbību kultūras jomā. Šī sadarbība inter alia palīdz palielināt savstarpēju sapratni un cieņu indivīdu, kopienu un tautu vidū. Puses arī apņemas sadarboties, lai veicinātu kultūras daudzveidību, īpaši atbilstīgi UNESCO Konvencijai par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu.

104. pants

Sadarbība audiovizuālajā jomā

Puses sadarbojas, lai veicinātu audiovizuālās ražošanas nozares attīstību Eiropā un sekmētu kopdarbu kino un televīzijas jomā.

Sadarbība varētu inter alia ietvert arī programmas un iespējas žurnālistu un citu plašsaziņas līdzekļu profesionāļu apmācībām, kā arī tehnisko palīdzību valsts un privātajiem plašsaziņas līdzekļiem, lai stiprinātu to neatkarību, profesionalitāti un saites ar Eiropas plašsaziņas līdzekļiem.

Melnkalne saskaņo savu politiku pārrobežu apraides saturisko aspektu reglamentēšanas jomā ar Kopienas politiku un savus tiesību aktus – ar ES acquis. Melnkalne īpašu uzmanību pievērš jautājumiem, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību iegūšanu programmām, kuras pārraida ar satelīta, cietzemes frekvenču vai kabeļa palīdzību.

105. pants

Informācijas sabiedrība

Sadarbība tiks attīstīta visās jomās, kas saistītas ar Kopienas acquis attiecībā uz informācijas sabiedrību. Tajā galvenokārt atbalstīs Melnkalnes politikas un tiesību aktu pakāpenisku pielāgošanu Kopienas politikai un tiesību aktiem šajā jomā.

Puses sadarbosies arī ar mērķi turpmāk attīstīt informācijas sabiedrību Melnkalnē. Vispārējie mērķi būs visas sabiedrības sagatavošana digitālajam gadsimtam, ieguldījumu piesaiste un tīklu un pakalpojumu sadarbspējas nodrošināšana.

106. pants

Elektronisko sakaru tīkli un elektronisko sakaru pakalpojumi

Sadarbībā galvenā uzmanība tiek pievērsta prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis šajā jomā. Puses jo īpaši stiprina sadarbību elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu jomā, lai Melnkalne trīs gadu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā varētu pieņemt Kopienas acquis šajā nozarē.

107. pants

Informācija un komunikācija

Kopiena un Melnkalne veic vajadzīgos pasākumus, lai veicinātu savstarpēju informācijas apmaiņu. Prioritāras ir tādas programmas, kuru mērķis ir sniegt plašai sabiedrībai pamatinformāciju par Kopienu, kā arī specializētāku informāciju Melnkalnes profesionālajām aprindām.

108. pants

Transports

Puses sadarbībā pievērš uzmanību prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis transporta jomā.

Sadarbība var būt īpaši vērsta uz Melnkalnes transporta veidu pārstrukturēšanu un modernizāciju, uzlabojot pasažieru brīvu kustību un preču brīvu apriti, sekmējot pieeju transporta tirgum un iekārtām, tostarp ostu un lidostu pieejamību. Turklāt sadarbība var atbalstīt multimodālo infrastruktūru attīstību saistībā ar galvenajiem Eiropas komunikāciju tīkliem, īpaši, lai sekmētu reģionālo saišu attīstību Dienvidaustrumeiropā atbilstīgi Saprašanās memorandam par galvenā reģionālā transporta tīkla attīstību. Sadarbības mērķim vajadzētu būt sasniegt tādus darbības standartus, kas ir līdzvērtīgi Kopienas standartiem, kā arī attīstīt Melnkalnē tādu transporta sistēmu, kas ir savietojama ar Kopienas sistēmu un ir tai pielāgota, kā arī uzlabot vides aizsardzību transporta jomā.

109. pants

Enerģētika

Sadarbībā uzmanība tiek pievērsta prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis enerģētikas jomā. Tās pamatā ir Enerģētikas kopienas līgums, un to attīstīta ar mērķi pakāpeniski iekļaut Melnkalni Eiropas enerģētikas tirgos. Sadarbība jo īpaši ietver:

a) enerģētikas politikas formulēšanu un plānošanu, tostarp infrastruktūras modernizēšanu, piedāvājuma uzlabošanu un dažādošanu, piekļuves enerģētikas tirgum uzlabošanu, tostarp tranzīta atvieglošanu, reģionāla nozīmīguma elektroenerģijas pārrobežu savienojumu ar kaimiņvalstīm pārvadi, sadali un atjaunošanu;

b) energotaupības, energoefektivitātes, atjaunojamās enerģijas un enerģētikas ražošanas un patēriņa ietekmes uz vidi izpētes veicināšanu;

c) pamatnosacījumu noteikšanu enerģētikas uzņēmumu pārstrukturēšanai un sadarbībai starp uzņēmumiem šajā nozarē.

110. pants

Kodoldrošība

Puses sadarbojas kodoldrošības un drošības pasākumu jomā. Sadarbība varētu ietvert šādus aspektus:

a) Pušu normatīvo aktu par aizsardzību pret radiāciju, kodoldrošību un kodolmateriālu uzskaiti un kontroli uzlabošanu, kā arī uzraudzības iestāžu un to resursu nostiprināšanu;

b) tādu nolīgumu starp dalībvalstīm vai Eiropas Atomenerģijas kopienu un Melnkalni noslēgšanas veicināšanu, kas atiecas uz kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu un informācijas apmaiņu un gatavību ārkārtas situācijām, un, vajadzības gadījumā, uz vispārējiem ar kodoldrošību saistītiem jautājumiem;

c) trešās personas atbildību kodolnegadījumos.

111. pants

Vide

Puses veido un stiprina sadarbību, lai izpildītu ļoti svarīgu uzdevumu – apkarotu turpmāku vides degradāciju un sāktu vides situācijas uzlabošanu, kas vērsta uz ilgtspējīgu attīstību.

Puses jo īpaši izveido sadarbību, kuras mērķis ir stiprināt administratīvās struktūras un procedūras, lai nodrošinātu ar vidi saistītu jautājumu stratēģisko plānošanu un koordinēšanu starp attiecīgajiem dalībniekiem, un galveno uzmanību pievērš Melnkalnes tiesību aktu saskaņošanai ar Kopienas acquis. Sadarbībavarētu būt arī vērsta uz stratēģiju izstrādi, lai ievērojami mazinātu gaisa un ūdens piesārņojumu vietējā, reģionālā un pārrobežu līmenī, lai izveidotu efektīvu, videi nekaitīgu, ilgtspējīgu un atjaunojamu enerģijas ražošanas un patēriņa sistēmu un lai novērtētu ietekmi uz vidi un veiktu stratēģisko vides novērtējumu. Īpašu uzmanību pievērš Kioto protokola ratificēšanai un īstenošanai.

112. pants

Sadarbība zinātniskās pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomā

Puses sekmē sadarbību civilās zinātniskās pētniecības un tehnoloģiju attīstības (PTA) jomā, pamatojoties uz savstarpēju izdevīgumu un, ņemot vērā resursu pieejamību, piekļuvi to attiecīgajām programmām, ievērojot atbilstīgu intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību efektīvas aizsardzības līmeni.

Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritātes, kas saistītas ar Kopienas acquis pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomā.

113. pants

Reģionālā un vietējā attīstība

Puses tiecas stiprināt sadarbību reģionālās un vietējās attīstības jomā ar mērķi sekmēt ekonomikas attīstību un samazināt atšķirības starp reģioniem. Īpašu uzmanību pievērš pārrobežu, starptautiskajai un starpreģionālajai sadarbībai.

Sadarbībā ņem vērā prioritātes, kas saistītas ar Kopienas acquis reģionālās attīstības jomā.

114. pants

Valsts pārvalde

Sadarbības mērķis ir nodrošināt Melnkalnē efektīvas un atbildīgas valsts pārvaldes veidošanos, jo īpaši, lai atbalstītu tiesiskuma īstenošanu, valsts iestāžu pareizu darbību visas Melnkalnes sabiedrības labā un ES un Melnkalnes attiecību netraucētu attīstību.

Sadarbība šajā jomā galvenokārt pievēršas iestāžu veidošanai, tostarp pārredzamu un objektīvu darbā pieņemšanas procedūru attīstīšanai un īstenošanai, cilvēkresursu vadībai un karjeras attīstībai civildienestā, turpmākai apmācībai, ētikas normu sekmēšanai valsts pārvaldē. Sadarbība attiecas gan uz valsts pārvaldi, gan uz vietējā līmeņa pārvaldi.

IX SADAĻA

FINANSIĀLĀ SADARBĪBA

115. pants

Šā nolīguma mērķu sasniegšanai un saskaņā ar 5., 116. un 118. pantu Melnkalne var saņemt finansiālu palīdzību no Kopienas subsīdiju un aizdevumu veidā, tostarp Eiropas Investīciju bankas aizdevumus. Nosacījums Kopienas atbalstu piešķiršanai ir turpmāki panākumi atbilsmē Kopenhāgenas politiskajiem kritērijiem un jo īpaši - panākumi Eiropas partnerības īpašo prioritāšu ievērošanā. Vērā ņem arī rezultātus gada pārskatos par Stabilizācijas un asociācijas procesā iesaistītajām valstīm, jo īpaši attiecībā uz saņēmēja apņemšanos veikt demokrātiskas, ekonomiskas un institucionālas reformas, kā arī citos Padomes secinājumos, kas jo īpaši saistīti ar pielāgošanās programmas ievērošanu. Palīdzība Melnkalnei tiek virzīta atbilstīgi novērotajām vajadzībām, izraudzītajām prioritātēm, spējai izmantot un atmaksāt, kā arī pasākumiem ekonomikas reformai un pārstrukturēšanai.

116. pants

Finansiālai palīdzībai subsīdiju veidā atbilst darbības, kuras paredzētas attiecīgā Padomes regulā saskaņā ar daudzgadīgu indikatīvo programmu un kuru pamatā ir ikgadējās rīcības programmas, ko Kopiena izveido pēc apspriešanās ar Melnkalni.

Finansiāla palīdzība var aptvert visas sadarbības nozares, īpašu uzmanību pievēršot tiesiskumam, brīvībai un drošībai, tiesību aktu tuvināšanai, ekonomikas attīstībai un vides aizsardzībai.

117. pants

Pēc Melnkalnes lūguma vai īpašas nepieciešamības gadījumā Kopiena sadarbībā ar starptautiskajām finanšu institūcijām varētu izskatīt iespēju piešķirt ārkārtas makrofinansiālu palīdzību, kas atkarīga no konkrētiem nosacījumiem un no visu finanšu resursu pieejamības. Šādu palīdzību piešķirtu, pamatojoties uz to nosacījumu izpildi, kas jānosaka programmā, par kuru Melnkalne vienojas ar Starptautisko valūtas fondu.

118. pants

Lai panāktu pieejamo resursu optimālu izmantošanu, Puses nodrošina, ka Kopienas iemaksas tiek cieši saskaņotas ar iemaksām no citiem avotiem, piemēram, dalībvalstīm, citām valstīm un starptautiskajām finanšu institūcijām.

Šim nolūkam Puses regulāri apmainās ar informāciju par visiem palīdzības avotiem.

X SADAĻA

INSTITUCIONĀLI, VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

119. pants

Ar šo tiek izveidota Stabilizācijas un asociācijas padome, kas pārrauga šā nolīguma piemērošanu un īstenošanu. Tā pienācīgā līmenī tiekas regulāri un kad apstākļi to pieprasa. Tā izskata visus svarīgos jautājumus saistībā ar šo nolīgumu un jebkādus citus divpusējus vai starptautiskus savstarpējas intereses jautājumus.

120. pants

1. Stabilizācijas un asociācijas padomi veido Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas locekļi, no vienas puses, un Melnkalnes valdības locekļi, no otras puses.

2. Stabilizācijas un asociācijas padome pieņem savu reglamentu.

3. Stabilizācijas un asociācijas padomes locekļus var pārstāvēt saskaņā ar noteikumiem, kas jāizstrādā reglamentā.

4. Stabilizācijas un asociācijas padomi pēc kārtas vada Kopienas un Melnkalnes pārstāvis saskaņā ar noteikumiem, kas jāizstrādā reglamentā.

5. Jautājumos, kuri uz to attiecas, Eiropas Investīciju banka piedalās Stabilizācijas un asociācijas padomes darbā novērotāja statusā.

121. pants

Lai sasniegtu šā nolīguma mērķus, Stabilizācijas un asociācijas padome ir pilnvarota pieņemt lēmumus šā nolīguma darbības jomā un tur paredzētajos gadījumos. Pieņemtie lēmumi ir Pusēm saistoši, un tās veic pasākumus, lai tos izpildītu. Stabilizācijas un asociācijas padome var izstrādāt arī attiecīgus ieteikumus. Tā savus lēmumus un ieteikumus izstrādā pēc Pušu savstarpējas vienošanās.

122. pants

1. Stabilizācijas un asociācijas padomei tās darbā palīdz Stabilizācijas un asociācijas komiteja, kurā ietilpst Eiropas Savienības Padomes pārstāvji un Eiropas Komisijas pārstāvji, no vienas puses, un Melnkalnes valdības pārstāvji, no otras puses.

2. Stabilizācijas un asociācijas padome savā reglamentā nosaka Stabilizācijas un asociācijas komitejas pienākumus, kas ietver Stabilizācijas un asociācijas padomes sanāksmju sagatavošanu, un nosaka to, kā minētā komiteja darbojas.

3. Stabilizācijas un asociācijas padome var deleģēt Stabilizācijas un asociācijas komitejai jebkādas savas pilnvaras. Tādā gadījumā Stabilizācijas un asociācijas komiteja pieņem lēmumus saskaņā ar 121. pantā izstrādātajiem nosacījumiem.

123. pants

Stabilizācijas un asociācijas komiteja var veidot apakškomitejas. Stabilizācijas un asociācijas komiteja šā nolīguma pienācīgai īstenošanai vajadzīgās apakškomitejas izveido līdz pirmā gada beigām, kopš stājies spēkā šis nolīgums.

Izveido apakškomiteju, kas nodarbosies ar migrācijas jautājumiem.

124. pants

Stabilizācijas un asociācijas padome var nolemt izveidot citas īpašas komitejas vai struktūras, kas tai var palīdzēt tās pienākumu veikšanā. Stabilizācijas un asociācijas padome savā reglamentā nosaka šādu komiteju vai struktūru sastāvu un pienākumus un to, kā tās darbojas.

125. pants

Ar šo tiek izveidota Stabilizācijas un asociācijas parlamentārā komiteja. Tā ir Melnkalnes parlamenta deputātu un Eiropas Parlamenta deputātu forums, kur tikties un apmainīties viedokļiem. Tā pati nosaka savu sanāksmju biežumu.

Stabilizācijas un asociācijas parlamentāro komiteju veido Eiropas Parlamenta locekļi un Melnkalnes parlamenta locekļi.

Stabilizācijas un asociācijas parlamentārā komiteja pieņem savu reglamentu.

Stabilizācijas un asociācijas parlamentāro komiteju pēc kārtas vada Eiropas Parlamenta loceklis un Melnkalnes parlamenta loceklis saskaņā ar noteikumiem, kas jāizstrādā tās reglamentā.

126. pants

Puses šā nolīguma darbības jomā apņemas nodrošināt, lai otras Puses fiziskajām un juridiskajām personām bez diskriminācijas salīdzinājumā ar pirmās Puses pašas valstspiederīgajiem būtu pieeja Pušu kompetentajām tiesām un administratīvajām iestādēm, lai aizstāvētu savas individuālās tiesības un īpašumtiesības.

127. pants

Nekas šajā nolīgumā neliedz Pusei veikt jebkādus pasākumus,

a) ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai nepieļautu informācijas izpaušanu pretrunā tās drošības interesēm;

b) kas attiecas uz ieroču, munīcijas vai militārā aprīkojuma ražošanu vai tirdzniecību vai uz aizsardzības nolūkiem vajadzīgu pētniecību, attīstību vai ražošanu, ja šie pasākumi nepasliktina konkurences apstākļus attiecībā uz ražojumiem, kas nav domāti īpašiem militāriem nolūkiem;

c) ko tā uzskata par būtiski svarīgiem pašas drošībai nopietnu iekšējo traucējumu gadījumā, kuri skar likumības un kārtības uzturēšanu, kara laikā vai nopietna starptautiska saspīlējuma gadījumā ar kara draudiem, vai lai pildītu pienākumus, ko tā ir uzņēmusies veikt, lai saglabātu mieru un starptautisko drošību.

128. pants

1. Jomās, uz ko attiecas šis nolīgums, un neskarot nekādus tā īpašos noteikumus:

a) pasākumi, ko Melnkalne piemēro attiecībā uz Kopienu, nav iemesls nekādai diskriminācijai starp dalībvalstīm, to valstspiederīgajiem, uzņēmumiem vai firmām;

b) pasākumi, ko Kopiena piemēro attiecībā uz Melnkalni, nav iemesls nekādai diskriminācijai starp Melnkalnes valstspiederīgajiem, kā arī starp Melnkalnes uzņēmumiem vai firmām.

2. Šā panta 1. punkts neskar Pušu tiesības piemērot attiecīgas nodokļu tiesību aktu normas nodokļu maksātājiem, kuru stāvoklis ir atšķirīgs viņu pastāvīgās dzīvesvietas dēļ.

129. pants

1. Puses veic visus vajadzīgos vispārīgos vai īpašos pasākumus, lai izpildītu savas saistības saskaņā ar šo nolīgumu. Tās nodrošina, ka šā nolīguma mērķi tiek sasniegti.

2. Puses vienojas pa attiecīgiem kanāliem nekavējoties apspriesties par visiem jautājumiem, kas attiecas uz šā nolīguma interpretāciju vai piemērošanu, un citiem Pušu attiecību aspektiem, ja to lūdz kāda no Pusēm.

3. Katra Puse var vērsties Stabilizācijas un asociācijas padomē par domstarpībām attiecībā uz šā nolīguma piemērošanu vai interpretāciju. Šajā gadījumā piemēro 130. pantu un, vajadzības gadījumā, 7. protokolu.

Stabilizācijas un asociācijas padome var atrisināt domstarpības ar saistošu lēmumu.

4. Ja kāda Puse uzskata, ka otra Puse nav izpildījusi savas saistības saskaņā ar šo nolīgumu, tā var veikt attiecīgus pasākumus. Pirms tam, izņemot īpašas steidzamības gadījumus, tā sniedz Stabilizācijas un asociācijas padomei visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga vispusīgai situācijas izpētei, lai rastu abām Pusēm pieņemamu risinājumu.

Izvēloties pasākumus, priekšroku jādod tādiem, kas vismazāk traucē šā nolīguma darbību. Par šiem pasākumiem nekavējoties ziņo Stabilizācijas un asociācijas padomei, un par tiem, ja otra Puse to pieprasa, notiek apspriešanās Stabilizācijas un asociācijas padomē, Stabilizācijas un asociācijas komitejā vai jebkurā citā struktūrā, kas izveidota, pamatojoties uz 123. vai 124. pantu.

5. Šā panta 2., 3. un 4. punkta piemērošana nekādā veidā neietekmē un neskar 32., 40., 41., 42. un 46. pantu un 3. protokolu (Jēdziena "noteiktas izcelsmes izstrādājumi" definīcija un administratīvās sadarbības metodes).

130. pants

1. Ja starp Pusēm rodas domstarpības par šā nolīguma interpretāciju vai īstenošanu, jebkura no Pusēm nosūta otrai Pusei un Stabilizācijas un asociācijas padomei oficiālu pieprasījumu atrisināt konkrētās domstarpības.

Ja kāda Puse uzskata, ka otra Puse, pieņemot kādu pasākumu vai nerīkojoties vispār, pārkāpj savas saistības saskaņā ar šo nolīgumu, oficiālajā pieprasījumā atrisināt domstarpības sniedz šāda viedokļa iemeslus un norāda, ka attiecīgā gadījumā Puse var pieņemt 129. panta 4. punktā paredzētos pasākumus.

2. Puses cenšas atrisināt domstarpības, sākot labas gribas apspriedes ar Stabilizācijas un asociācijas padomi un citām struktūrām, kā paredzēts 3. punktā, lai cik drīz vien iespējams sasniegtu savstarpēji pieņemamu risinājumu.

3. Puses iesniedz Stabilizācijas un asociācijas padomei visu būtisko informāciju, kas vajadzīga situācijas padziļinātai izskatīšanai.

Kamēr domstarpības nav atrisināts, tās apspriež katrā Stabilizācijas un asociācijas padomes sanāksmē, ja vien nav uzsākta 7. protokolā paredzētā šķīrējtiesas procedūra. Domstarpības uzskata par atrisinātām, kad Stabilizācijas un asociācijas padome ir pieņēmusi saistošu lēmumu šajā jautājumā, kā paredzēts 129. panta 3. punktā, vai kad tā ir paziņojusi, ka domstarpības vairs nepastāv.

Apspriešanās par domstarpībām var notikt jebkurā Stabilizācijas un asociācijas komitejas vai kādas citas attiecīgas komitejas vai struktūras, kas izveidota, pamatojoties uz 123. vai 124. pantu, sanāksmē saskaņā ar Pušu vienošanos, vai ja to pieprasa kāda no Pusēm. Apspriešanās var notikt arī rakstveidā.

Visa informācija, kas tiek izpausta apspriešanās laikā, saglabā konfidencialitāti.

4. Attiecībā uz jautājumiem, uz kuriem attiecas 7. protokola piemērošanas joma, jebkura no Pusēm saskaņā ar minēto protokolu var iesniegt domstarpību jautājumu atrisināšanai šķīrējtiesā, ja Pusēm nav izdevies atrisināt domstarpības divu mēnešu laikā no domstarpību atrisināšanas procedūras uzsākšanas saskaņā ar 1. punktu.

131. pants

Kamēr saskaņā ar šo nolīgumu nav panāktas līdzvērtīgas tiesības fiziskām personām un uzņēmējiem, šis nolīgums neskar tiesības, kas tiem nodrošinātas esošos nolīgumos, kuri ir saistoši vienai vai vairākām dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnei, no otras puses.

132. pants

Galvenie principi Melnkalnes dalībai Kopienas programmās ir noteikti 8. protokolā.

I līdz VII pielikums un 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. protokols ir šā nolīguma sastāvdaļa.

133. pants

Šis nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Jebkura no Pusēm šo nolīgumu var denonsēt, par to paziņojot otrai Pusei. Šis nolīgums vairs nav spēkā pēc sešiem mēnešiem pēc šāda paziņojuma dienas.

Jebkura no Pusēm šo nolīgumu var nekavējoties apturēt, ja otra Puse neievēro kādu no šā nolīguma būtiskajiem elementiem.

134. pants

Šajā nolīgumā "Puses" ir Kopiena vai tās dalībvalstis, vai Kopiena un tās dalībvalstis saskaņā ar to attiecīgajām pilnvarām, no vienas puses, un Melnkalnes Republika, no otras puses.

135. pants

Šis nolīgums attiecas, no vienas puses, uz teritorijām, kurās piemēro Eiropas Kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumus, un atbilstīgi šo līgumu nosacījumiem, un, no otras puses, uz Melnkalnes teritoriju.

136. pants

Šā nolīguma depozitārs ir Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs.

137. pants

Šis nolīgums ir sastādīts divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, īru, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā un oficiālajā valodā, ko lieto Melnkalnē, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

138. pants

Puses apstiprina šo nolīgumu saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām.

Šis nolīgums stājas spēkā pirmajā dienā otrajā mēnesī pēc tā mēneša, kad Puses viena otrai paziņo par pirmajā daļā minēto procedūru pabeigšanu.

139. pants

Pagaidu nolīgums

Ja laikā, kamēr vēl nav pabeigtas procedūras, kas vajadzīgas, lai šis nolīgums stātos spēkā, dažas šā nolīguma daļas, jo īpaši tās, kas attiecas uz preču brīvu apriti, kā arī attiecīgie noteikumi par transportu, īsteno ar pagaidu nolīgumiem starp Kopienu un Melnkalni, Puses vienojas, ka šādos apstākļos šā nolīguma IV sadaļas un 73., 74. un 75. panta, 1., 2., 3., 5., 6. un 7. protokola un 4. protokola nolūkā jēdziens "nolīguma spēkā stāšanās diena" ir diena, kad stājas spēkā attiecīgais pagaidu nolīgums saistībā ar minētajos noteikumos izklāstītajiem pienākumiem.

Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete.

V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada piecpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-hetedik év október tizenötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħmistax-il jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii şapte.

V Luxemburgu dňa pätnásteho októbra dvetisícsedem.

V Luxembourgu, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju.

Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

+++++ TIFF +++++

Za Českou republiku

+++++ TIFF +++++

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Eesti Vabariigi nimel

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Latvijas Republikas vārdā

+++++ TIFF +++++

Lietuvos Respublikos vardu

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

A Magyar Köztársaság részéről

+++++ TIFF +++++

Għal Malta

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Pentru România

+++++ TIFF +++++

Za Republiko Slovenijo

+++++ TIFF +++++

Za Slovenskú republiku

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

U ime Republike Crne Gore

+++++ TIFF +++++

[1] Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

[2] Official Gazette of Montenegro Nr. 17/07

[3] OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

[4] Daudzpusējais nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Melnkalnes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbijas Republiku un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas Kopējās aviācijas telpas izveidi (OV L 285, 16.10.2006., 3. lpp.).

[5] Eiropas Standartizācijas komiteja, Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja, Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts, Eiropas Akreditācijas kooperācija, Eiropas Reglamentētās metroloģijas kooperācija, Eiropas Metroloģijas organizācija

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

I. A PIELIKUMS

MELNKALNES TARIFA KONCESIJAS ATTIECĪBĀ UZ KOPIENAS RŪPNIECĪBAS RAŽOJUMIEM

(Minēti 21. pantā)

Nodokļu likmes samazinās šādi:

a) šā nolīguma spēkā stāšanās dienā ievedmuitas nodokli samazina līdz 80 % no nodokļa pamatlikmes;

b) pirmā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ievedmuitas nodokli samazina līdz 50 % no nodokļa pamatlikmes;

c) otrā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ievedmuitas nodokli samazina līdz 25 % no nodokļa pamatlikmes;

d) trešā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas atlikušos ievedmuitas nodokļus atceļ.

KN kods | Apraksts |

2515 | Marmors, travertīns, ekausīns un citi kaļķa ieži pieminekļiem vai būvniecībai, ar īpatsvaru 2,5 vai vairāk, sīkgraudainais ģipšakmens (alabastrs), rupji apstrādāti vai neapstrādāti, sazāģēti vai nesazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūrveida (ietverot kvadrātveida) blokos vai plātnēs: |

| –marmors un travertīns |

25151100 | – –neapstrādāts vai rupji apstrādāts |

251512 | – –tikai sazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ietverot kvadrātveida) blokos vai plātnēs |

25151220 | – – –ne biezāki par 4 cm |

25151250 | – – –biezāks par 4 cm, bet ne biezāks par 25 cm |

25151290 | – – –citādi |

2522 | Neveldzētie, veldzētie un hidrauliskie kaļķi, izņemot kalcija oksīdu un hidroksīdu, kas minēti pozīcijā 2825: |

25222000 | –veldzētie kaļķi |

2523 | Portlandcements, aluminātcements, sārņu, sulfātizturīgais un tamlīdzīgi hidrauliskie cementi, nekrāsoti vai iekrāsoti vai klinkeru veidā: |

| –portlandcements |

25232900 | – –citādi |

36020000 | Gatavas sprāgstvielas, izņemot šaujampulverus |

360300 | degauklas; detonējošās auklas; triecienkapseles vai detonatora kapseles; degļi; elektrodetonatori: |

36030010 | –degauklas; detonējošās auklas |

36030090 | –citādi |

38200000 | Gatavi pretaizsalšanas līdzekļi un atkausēšanas šķidrumi |

4406 | Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka: |

44069000 | –citādi |

4410 | Kokskaidu plātnes, orientētās kokskaidu plātnes (OSB) un tamlīdzīgas plātnes (piemēram, vafeļplātnes) no koksnes vai citiem koksnveida materiāliem, aglomerētiem vai neaglomerētiem ar sveķiem vai citām organiskām saistvielām: |

| –no koka |

441012 | – –orientēta kokskaidu plātne (OSB) |

44101210 | – – –neapstrādātas vai kam apstrāde nav veikta tālāk par slīpēšanu |

44101900 | – –citādi |

4412 | Saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli |

44121000 | –no bambusa |

| –citādi |

441294 | – –galdniekplātnes, saklātņu plātnes un plātnes ar vidusdaļu no līmētām līstēm |

44129410 | – – –ar vismaz vienu ārējo kārtu no lapu koku koksnes |

44129490 | – – –citādi |

441299 | – –citādi |

44129970 | – – –citādi |

6403 | Apavi ar gumijas, plastmasas, ādas vai kompozītās ādas ārējo zoli un ādas virsu: |

| –citādi apavi ar ādas ārējo zoli |

640351 | – –kas nosedz potīti |

| – – –citādi |

| – – – –kas nosedz potīti, bet nenosedz stilbu, ar saistzoles garumu |

| – – – – –24 cm vai vairāk |

64035115 | – – – – – –vīriešu apavi |

64035119 | – – – – – –sieviešu apavi |

| – – – –citādi, ar saistzoles garumu |

| – – – – –24 cm vai vairāk |

64035195 | – – – – – –vīriešu apavi |

64035199 | – – – – – –sieviešu apavi |

6405 | Citādi apavi: |

64051000 | –ar ādas vai kompozītās ādas virsu |

7604 | Alumīnija stieņi un profili: |

760410 | –no neleģētā alumīnija |

76041090 | – –profili |

| –no alumīnija sakausējumiem |

760429 | – –citādi |

76042990 | – – –profili |

7616 | Citādi alumīnija izstrādājumi: |

| –citādi |

761699 | – –citādi |

76169990 | – – –citādi |

8415 | Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kam ir ventilators ar motoru un ierīces gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai; ietverot aparātus, kuros mitrumu atsevišķi neregulē: |

| –citādi |

84158100 | – –ar iebūvētu dzeses agregātu un ierīci režīma pārslēgšanai (reversīvie siltumsūkņi) |

8507 | Elektriskie akumulatori, ietverot to separatorus, taisnstūra formā (ietverot kvadrātu) vai citā formā |

850720 | –Citādi svina–skābes akumulatori |

| – –citādi |

85072098 | – – –citādi |

8517 | Telefonu aparāti, ietverot telefonus ciparu līniju sistēmām vai augstfrekvences līniju sistēmām; citādi aparāti balss, attēlu vai citu datu pārraidei vai saņemšanai, ietverot aparātus saziņai augstfrekvences līniju sistēmās vai bezvadu tīklā (tāds kā teritoriālais tīkls), izņemot pārraides vai saņemšanas aparātus, kas minēti pozīcijā 8443, 8525, 8527 vai 8528: |

| –telefonu aparāti, ietverot telefonus ciparu līniju sistēmām vai augstfrekvences līniju sistēmām |

85171200 | – –telefoni šūnu tīkliem vai citiem bezvadu tīkliem |

8703 | Automobiļi un citi mehāniskie transportlīdzekļi, kas paredzēti galvenokārt cilvēku pārvadāšanai (izņemot pozīcijā 8702 minētos), ietverot autofurgonus un sacīkšu automobiļus: |

| citādi transportlīdzekļi ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuram ir taisnas maiņvirziena kustības virzulis |

870322 | – –kura darba tilpums pārsniedz 1000 cm3, bet nepārsniedz 1500 cm3. |

87032210 | – – –jauni |

ex87032210 | – – – –pasažieru automašīnas |

87032290 | – – –lietoti |

870323 | – –kura darba tilpums pārsniedz 1500 cm3, bet nepārsniedz 3000 cm3. |

| – – –jauni |

87032319 | – – – –citādi |

ex87032319 | – – – – –pasažieru automašīnas |

87032390 | – – –lietoti |

| –citādi automobiļi ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeli vai pusdīzeli) |

870332 | – –ar cilindra tilpumu, kas pārsniedz 1500 cm3, bet ne vairāk kā 2500 cm3 |

| – – –jauni |

87033219 | – – – –citādi |

ex87033219 | – – – – –pasažieru automašīnas |

87033290 | – – –lietoti |

870333 | – –kuru darba tilpums pārsniedz 2500 cm3: |

| – – –jauni |

87033311 | – – – –dzīvojamie autofurgoni |

87033390 | – – –lietoti |

I. B PIELIKUMS

MELNKALNES TARIFA KONCESIJAS ATTIECĪBĀ UZ KOPIENAS RŪPNIECĪBAS RAŽOJUMIEM

(Minēti 21. pantā)

Nodokļu likmes samazinās šādi:

a) šā nolīguma spēkā stāšanās dienā ievedmuitas nodokli samazina līdz 85 % no nodokļa pamatlikmes;

b) pirmā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ievedmuitas nodokli samazina līdz 70 % no nodokļa pamatlikmes;

c) otrā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ievedmuitas nodokli samazina līdz 55 % no nodokļa pamatlikmes;

d) trešā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ievedmuitas nodokli samazina līdz 40 % no nodokļa pamatlikmes;

e) ceturtā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ievedmuitas nodokli samazina līdz 20 % no nodokļa pamatlikmes;

f) piektā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas atlikušos ievedmuitas nodokļus atceļ.

KN kods | Apraksts |

2501 | Sāls (ietverot galda sāli un denaturēto sāli) un tīrs nātrija hlorīds, ūdens šķīdumā vai neizšķīdināts vai ar pievienotām pretsalipšanas vielām un nesējvielām; jūras ūdens: |

| –vārāmā sāls (ietverot galda un denaturēto) un tīrs nātrija hlorīds, ūdens šķīdumā vai neizšķīdināta vai ar pievienotām pretsalipes vielām un nesējvielām |

| – –citādi |

| – – –citādi |

25010091 | – – – –sāls, kas derīgs lietošanai pārtikā |

3304 | Kosmētikas vai dekoratīvās kosmētikas līdzekļi un ādas kopšanas līdzekļi (izņemot medikamentozos), ietverot pretiedeguma un iedeguma līdzekļus; manikīra vai pedikīra līdzekļi: |

| –citādi |

33049900 | – –citādi |

3305 | Matu kopšanas līdzekļi: |

33051000 | –Šampūni |

330590 | –citādi |

33059090 | – –citādi |

3306 | Mutes dobuma vai zobu higiēnas līdzekļi, ietverot protēžu fiksēšanas pastas un pulverus; zobu diegs (vaskots diegs zobstarpu tīrīšanai), atsevišķā mazumtirdzniecības iepakojumā: |

33061000 | –zobu pastas |

3401 | Ziepes; organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi, ko izmanto kā ziepes, stieņos, gabalos vai figūru veidā un kas satur vai nesatur ziepes; organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi ķermeņa mazgāšanai, šķidri vai krēmveida, safasēti mazumtirdzniecībai, kuri satur vai nesatur ziepes; papīrs, vate, filcs un neaustās drānas, piesūcināti, pārklāti vai apsmidzināti ar ziepēm, vai mazgāšanas līdzekļiem: |

| –ziepes un organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi stieņos, gabalos un figūru veidā un papīrs, vate, filcs un neaustās drānas, piesūcināti vai pārklāti ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem |

34011100 | – –tualetes ziepes (ietverot ziepes ar medikamentiem) |

3402 | Organiskās virsmaktīvās vielas (izņemot ziepes); virsmaktīvie līdzekļi, mazgāšanas līdzekļi (ietverot mazgāšanas palīglīdzekļus) un tīrīšanas līdzekļi, kas satur vai nesatur ziepes, izņemot pozīcijā: |

340220 | –līdzekļi, kas safasēti mazumtirdzniecībai |

34022020 | – –virsmaktīvās vielas |

34022090 | – –mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi |

340290 | –citādi |

34029090 | – –mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi |

3923 | Plastmasas izstrādājumi preču pārvadāšanai un iepakošanai; plastmasas aizbāžņi, vāki, vāciņi un citādi izstrādājumi aizvākošanai: |

| –maisiņi un kulītes (ietverot tūtas) |

39232100 | – –no etilēna polimēriem |

392329 | – –no citām plastmasām |

39232910 | – – –no poli(vinilhlorīda) |

392390 | –citādi |

39239010 | – –cauruļveida formā presēti tīkli |

39239090 | – –citādi |

3926 | Citādi plastmasas izstrādājumi un izstrādājumi no citiem materiāliem, kas minēti pozīcijās 3901-3914 |

392690 | –citādi |

| – –citādi |

39269097 | – – –citādi |

4011 | Jaunas gumijas pneimatiskās riepas: |

40111000 | –vieglajiem automobiļiem (ietverot kravas pasažieru autofurgonus un sacīkšu automobiļus) |

4202 | Koferi, somas, tualetes maciņi, diplomātportfeļi, portfeļi, skolassomas, briļļu futrāļi, binokļu somas, fotosomas, mūzikas instrumentu futrāļi, ieroču makstis un tamlīdzīgi izstrādājumi; ceļojuma somas, izolēti pārtikas vai dzērienu maisiņi, kosmētikas somas, mugursomas, rokassomas, iepirkumu somas, kabatas portfeļi, maki, karšu futrāļi, cigarešu etvijas, tabakmaki, rīku somas, sporta somas, futrāļi pudelēm, dārglietu lādītes, pūdernīcas, asu priekšmetu futrāļi un tamlīdzīgi izstrādājumi no ādas vai mākslīgās ādas, no plastmasas plēves, no tekstilmateriāliem, no vulkanizētas šķiedras vai no kartona, vai arī pilnīgi vai lielākoties pārklāti ar šādiem materiāliem vai papīru: |

| –koferi, somas, tualetes maciņi, diplomātportfeļi, portfeļi, skolassomas un tamlīdzīgas somas |

420211 | – –ar ādas, mākslīgās ādas vai lakādas ārējo virsmu |

42021110 | – – –diplomātportfeļi, portfeļi, skolassomas un tamlīdzīgi izstrādājumi |

42021190 | – – –citādi |

4203 | Apģērba gabali un apģērba piederumi no ādas vai mākslīgās ādas |

42031000 | –apģērba gabali |

| –Cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi) |

420329 | – –citādi |

42032910 | – – –dažādi aizsargcimdi |

4418 | Namdaru un būvgaldnieku darinājumi, ietverot šūnveida koka paneļus, saliktus grīdas dēļus, jumstiņus un lubas: |

441810 | –logi, stiklotas durvis un to rāmji |

44181050 | – –skujkoku koksnes |

44181090 | – –citādi |

441820 | –durvis, to aplodas un sliekšņi |

44182050 | – –skujkoku koksnes |

44182080 | – –no citu sugu koku koksnes |

44184000 | –betonēšanas veidņi |

441890 | –citādi |

44189010 | – –līmēti laminēti kokmateriāli |

44189080 | – –citādi |

4802 | Nekrītots papīrs un kartons, izmantojams rakstīšanai, apdrukai vai citiem grafiskiem darbiem, neperforētas perfokartes un perforatora lentes papīrs ruļļos vai jebkura izmēra taisnstūrveida (ietverot kvadrātu) loksnēs, izņemot pozīcijā 4801 vai 4803 minēto papīru; rokas lējuma papīrs un kartons: |

| –citāds papīrs un kartons, kas nesatur mehāniskā procesā iegūtas šķiedras vai satur tās ne vairāk kā 10 % no kopējā šķiedru daudzuma |

480255 | – –kas sver 40 g/m2 vai vairāk, bet ne vairāk par 150 g/m2, ruļļos |

48025515 | – – –kas sver 40 g/m2 vai vairāk, bet ne vairāk par 60 g/m2 |

ex48025515 | – – – –cits, izņemot neapstrādātu dekoratīvo papīru |

48025525 | – – –kas sver 60 g/m2 vai vairāk, bet ne vairāk par 75 g/m2 |

ex48025525 | – – – –cits, izņemot neapstrādātu dekoratīvo papīru |

48025530 | – – –kas sver 75 g/m2 vai vairāk, bet ne vairāk par 80 g/m2 |

ex48025530 | – – – –cits, izņemot neapstrādātu dekoratīvo papīru |

48025590 | – – –ar virsmas blīvumu 80 g/m2 vai vairāk |

ex48025590 | – – – –cits, izņemot neapstrādātu dekoratīvo papīru |

4819 | Kastes, kārbas, kastītes, somas un citāda tara no papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma; mapes, vēstuļu saturētāji un tamlīdzīgi izstrādājumi no papīra vai kartona izmantošanai iestādēs, veikalos utt.: |

48191000 | –kastes un kārbas no gofrēta papīra vai kartona |

48192000 | –salokāmas kastes un kārbas no negofrēta papīra vai kartona |

48193000 | –maisi un somas, kuru pamatnes platums ir 40 cm vai vairāk |

48194000 | –citādi maisiņi un kulītes, ietverot tūtas |

4820 | Reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības reģistri, piezīmju grāmatiņas, veidlapu grāmatas, kvīšu grāmatiņas, vēstuļu un pierakstu bloki, dienasgrāmatas un tamlīdzīgi izstrādājumi, burtnīcas, piezīmju grāmatas, apvākojumi, ātršuvēji, aktu vāki, paškopējošas lietvedības veidlapas un formulāri, pa lapām salikti kopējamie komplekti un citādi papīra vai kartona kancelejas piederumi; kolekciju vai paraugu albumi un grāmatu apvāki no papīra vai kartona: |

482010 | –reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības reģistri, piezīmju grāmatiņas, veidlapu grāmatas, kvīšu grāmatiņas, vēstuļu un pierakstu bloki, dienasgrāmatas un tamlīdzīgi izstrādājumi |

48201010 | – –reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības reģistri, veidlapu grāmatas un kvīšu grāmatiņas |

48202000 | –burtnīcas |

48209000 | –citādi |

4821 | Jebkura veida birkas un etiķetes no papīra vai kartona ar iespiestu tekstu vai attēlu vai bez tā: |

482110 | –apdrukātas |

48211010 | – –pašlīmējošas |

482190 | –citādi |

48219010 | – –pašlīmējošas |

49100000 | Visādi iespiesti kalendāri, ietverot kalendāru blokus (noplēšamos kalendārus): |

4911 | Citādi iespieddarbi, arī iespiesti attēli un fotogrāfijas: |

491110 | –tirdzniecības reklāmas materiāli, preču katalogi un tamlīdzīga produkcija |

49111010 | – –preču katalogi |

49111090 | – –citādi |

| –citādi |

49119900 | – –citādi |

5111 | Austi audumi no vilnas aparātdzijas vai smalko dzīvnieku matu aparātdzijas: |

| –ar vilnas vai smalko dzīvnieku matu saturu 85 % no masas vai vairāk |

511119 | – –citādi |

51111910 | – – –ar virsmas blīvumu vairāk nekā 300 g/m2, bet ne vairāk kā 450 g/m2 |

51111990 | – – –ar virsmas blīvumu vairāk nekā 450 g/m2 |

5112 | Austi audumi no vilnas ķemmdzijas vai smalko dzīvnieku matu ķemmdzijas: |

| –ar vilnas vai smalko dzīvnieku matu saturu 85 % no masas vai vairāk |

51121100 | – –ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m2 |

511219 | – –citādi |

51121910 | – – –ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2, bet ne vairāk kā 375 g/m2 |

51121990 | – – –ar virsmas blīvumu vairāk nekā 375 g/m2 |

5209 | Kokvilnas audumi, ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2: |

| –balināti |

52092100 | – –audekla pinuma |

52092200 | – –3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā sarža |

52092900 | – –citādi audumi |

| –krāsotas |

52093100 | – –audekla pinuma |

52093200 | – –3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā sarža |

52093900 | – –citādi audumi |

| –no dažādu krāsu dzijām |

52094100 | – –audekla pinuma |

52094300 | – –citādi 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā sarža, audumi |

52094900 | – –citādi audumi |

6101 | Vīriešu vai zēnu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi trikotāžas izstrādājumi, izņemot pozīcijā 6103 minētos: |

610190 | –no citiem tekstilmateriāliem |

61019020 | – –mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci un tamlīdzīgi izstrādājumi |

ex61019020 | – – –no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem |

61019080 | – –anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi |

ex61019080 | – – –no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem |

6115 | Trikotāžas zeķubikses, garās zeķes, īsās zeķes un citādas zeķes, arī elastīgās zeķes (piemēram, zeķes slimniekiem ar paplašinātām vēnām) un apavi bez pazolēm: |

| –citādi |

61159500 | – –no kokvilnas |

611596 | – –no sintētiskajām šķiedrām |

61159610 | – – –pusgarās zeķes |

| – – –citādi |

61159699 | – – – –citādi |

6205 | Vīriešu vai zēnu virskrekli: |

62052000 | –no kokvilnas |

62053000 | –no ķīmiskajām šķiedrām |

620590 | –no citiem tekstilmateriāliem |

62059010 | – –no linu vai rāmiju šķiedras |

62059080 | – –citādi |

6206 | Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes: |

62061000 | –no zīda vai no zīda atkritumiem |

62062000 | –no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem |

62063000 | –no kokvilnas |

62064000 | –no ķīmiskajām šķiedrām |

620690 | –no citiem tekstilmateriāliem |

62069010 | – –no linu vai rāmiju šķiedras |

62069090 | – –citādi |

6207 | Vīriešu vai zēnu U krekliņi un citādi apakškrekli, īsās un garās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi: |

| –garās un īsās apakšbikses |

62071100 | – –no kokvilnas |

62071900 | – –no citiem tekstilmateriāliem |

| –naktskrekli un pidžamas [vīriešiem] |

62072100 | – –no kokvilnas |

62072200 | – –no ķīmiskajām šķiedrām |

62072900 | – –no citiem tekstilmateriāliem |

| –citādi |

62079100 | – –no kokvilnas |

620799 | – –no citiem tekstilmateriāliem |

62079910 | – – –no ķīmiskajām šķiedrām |

62079990 | – – –citādi |

6208 | Sieviešu vai meiteņu U krekliņi un citādi apakškrekli, kombinē, apakšsvārki, biksītes, stilbbikses, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, rītakleitas un tamlīdzīgi izstrādājumi: |

| –kombinē un apakšsvārki |

62081100 | – –no ķīmiskajām šķiedrām |

62081900 | – –no citiem tekstilmateriāliem |

| –naktskrekli un pidžamas [sievietēm] |

62082100 | – –no kokvilnas |

62082200 | – –no ķīmiskajām šķiedrām |

62082900 | – –no citiem tekstilmateriāliem |

| –citādi |

62089100 | – –no kokvilnas |

62089200 | – –no ķīmiskajām šķiedrām |

62089900 | – –no citiem tekstilmateriāliem |

6211 | Treniņtērpi, slēpošanas kostīmi un peldkostīmi; citādi apģērba gabali: |

| –citādi vīriešu vai zēnu apģērba gabali |

621132 | – –no kokvilnas |

62113210 | – – –darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām |

| – – –oderēti treniņtērpi |

62113231 | – – – –ar virspusi no viena vienāda auduma |

| – – – –citādi |

62113241 | – – – – –augšdaļas |

62113242 | – – – – –apakšējās daļas |

| –citādi sieviešu vai meiteņu apģērba gabali |

621142 | – –no kokvilnas |

62114210 | – – –priekšauti, kombinezoni, virsvalki un citādi apģērbi darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām (derīgi vai nederīgi lietošanai sadzīvē) |

| – – –siltie treniņtērpi ar oderi |

62114231 | – – – –ar virspusi no viena vienāda auduma |

| – – – –citādi |

62114241 | – – – – –augšdaļas |

62114242 | – – – – –apakšējās daļas |

62114290 | – – –citādi |

621143 | – –no ķīmiskajām šķiedrām |

62114310 | – – –priekšauti, kombinezoni, virsvalki un citādi apģērbi darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām (derīgi vai nederīgi lietošanai sadzīvē) |

| – – –siltie treniņtērpi ar oderi |

62114331 | – – – –ar virspusi no viena vienāda auduma |

| – – – –citādi |

62114341 | – – – – –augšdaļas |

62114342 | – – – – –apakšējās daļas |

62114390 | – – –citādi |

6301 | Segas un pledi: |

630120 | –segas (izņemot elektriskās segas) un pledi no vilnas vai smalkas spalvas |

63012010 | – –trikotāžas |

63012090 | – –citādi |

630190 | –citādas segas un pledi |

63019010 | – –trikotāžas |

63019090 | – –citādi |

6302 | Gultas, galda, tualetes un virtuves veļa: |

| –citāda gultas veļa, apdrukāta |

63022100 | – –no kokvilnas |

| –citāda gultas veļa |

63023100 | – –no kokvilnas |

| –citāda galda veļa |

63025100 | – –no kokvilnas |

630253 | – –no ķīmiskajām šķiedrām |

63025390 | – – –citādi |

6403 | Apavi ar gumijas, plastmasas, ādas vai kompozītās ādas ārējo zoli un ādas virsu: |

| –citādi apavi ar ādas ārējo zoli: |

640359 | – –citādi |

| – – –citādi |

| – – – –apavi, kam priekša veidota no sloksnēm vai viena vai vairākiem perforētiem ielaidumiem |

| – – – – –citādi, ar saistzoles garumu |

| – – – – – –24cm vai vairāk |

64035935 | – – – – – – –vīriešu apavi |

64035939 | – – – – – – –sieviešu apavi |

| – – – –citādi, ar saistzoles garumu |

| – – – – –24 cm vai vairāk |

64035995 | – – – – – –vīriešu apavi |

64035999 | – – – – – –sieviešu apavi |

6802 | Apstrādāts akmens (izņemot slānekli) pieminekļiem un būvniecībai un tā izstrādājumi, izņemot preces, kas minētas pozīcijā 6801; mozaīkas klucīši un tamlīdzīgi izstrādājumi no dabiskā akmens (ietverot slānekli) uz pamatnes vai bez tās; dabiskā akmens (ietverot slānekli) mākslīgi krāsotas granulas, drupatas un pulveris: |

| –citādi tēstie vai zāģētie akmeņi pieminekļiem vai būvniecībai un to izstrādājumi ar plakanu vai līdzenu virsmu |

68022100 | – –marmors, travertīns un alabastrs |

68022300 | – –granīts |

68022900 | – –citādi akmeņi |

ex68022900 | – – –citādi kaļķa ieži |

| –citādi |

680291 | – –marmors, travertīns un alabastrs |

68029110 | – – –pulēts, apdarināts vai citādi apstrādāts alabastrs, bet ne kalts |

68029190 | – – –citādi |

680293 | – –granīts |

68029310 | – – –pulēti, apdarināti vai citādi apstrādāti, bet ne kalti, ar tīro svaru 10 kg vai vairāk |

68029390 | – – –citādi |

6810 | Cementa, betona vai mākslīgā akmens izstrādājumi, stiegroti vai nestiegroti: |

| –flīzes, plāksnes, ķieģeļi un tamlīdzīgi izstrādājumi |

681011 | – –būvbloki un ķieģeļi |

68101110 | – – –no vieglbetona (kura pamatā ir sasmalcināts pumeks, granulēti izdedži u. c.) |

68101190 | – – –citādi |

| –citādi izstrādājumi |

681091 | – –saliekamie konstrukciju elementi būvniecībai vai inženierceltniecībai |

68109190 | – – –citādi |

68109900 | – –citādi |

6904 | Celtniecības ķieģeļi, grīdas bloki, nesošās vai apdares plāksnes un tamlīdzīgi keramikas izstrādājumi: |

69041000 | –celtniecības ķieģeļi |

69049000 | –citādi |

6905 | Kārniņi, deflektori, dūmvadu aizsargi, dūmvadu daļas, arhitektūras rotājumi un citādas būvdetaļas no keramikas: |

69051000 | –kārniņi |

7207 | Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti: |

| –ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25 % |

720711 | – –ar taisnstūrveida (ietverot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums nepārsniedz dubultbiezumu |

72071190 | – – –kalti |

720712 | – –citādi, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu |

72071290 | – – –kalti |

720719 | – –citādi |

| – – –ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu |

72071912 | – – – –velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā |

72071919 | – – – –kalti |

72071980 | – – –citādi |

720720 | –ar oglekļa masas saturu 0,25 % vai vairāk |

| – –ar taisnstūrveida (ietverot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums nepārsniedz dubultbiezumu |

| – – –velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā |

| – – – –citādi, kas satur |

72072015 | – – – – –0,25 % no svara vai vairāk, bet mazāk par 0,6 % oglekli |

72072017 | – – – – –0,6 % no svara vai vairāk oglekli |

72072019 | – – –kalti |

| – –citādi, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu |

72072032 | – – –velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā |

72072039 | – – –kalti |

| – –ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu |

72072052 | – – –velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā |

72072059 | – – –kalti |

72072080 | – –citādi |

7213 | Stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos, no dzelzs vai neleģētā tērauda: |

72131000 | –ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām un citādām deformācijām |

| –citādi |

721391 | – –ar apļveida šķērsgriezumu mazāk nekā 14 mm diametrā |

72139110 | – – –izmantošanai betona stiegrojumam |

| – – –citādi |

72139149 | – – – –ar oglekļa masas saturu vairāk nekā 0,06 %, bet mazāk nekā 0,25 % |

ex72139149 | – – – – –izņemot tos, kuru diametrs ir 8 mm vai mazāk |

721399 | – –citādi |

72139910 | – – –ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25 % |

72139990 | – – –ar oglekļa masas saturu 0,25 % vai vairāk |

7214 | Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ietverot pēc velmēšanas liektus stieņus: |

72141000 | –kalti |

72142000 | –ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām un citām deformācijām vai pēc velmēšanas liekti |

| –citādi |

721499 | – –citādi |

| – – –ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25 % |

72149910 | – – – –izmantošanai betona stiegrojumam |

| – – – –citādi, ar apaļu šķērsgriezumu diametrā |

72149931 | – – – – –80 mm vai vairāk |

72149939 | – – – – –nepārsniedz 80 mm |

72149950 | – – – –citādi |

| – – –ar oglekļa masas saturu 0,25 % vai vairāk |

| – – – –ar apaļu šķērsgriezumu diametrā |

72149971 | – – – – –80 mm vai vairāk |

72149979 | – – – – –nepārsniedz 80 mm |

72149995 | – – – –citādi |

7215 | Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi: |

72151000 | –no automātu tērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti |

721550 | –citādi, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti |

| – –ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25 % |

72155011 | – – –ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātu) šķērsgriezumu |

72155019 | – – –citādi |

72155080 | – –ar oglekļa masas saturu 0,25 % vai vairāk |

72159000 | –citādi |

7224 | Citāds leģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās; citāda nerūsējošā tērauda pusfabrikāti: |

722410 | –lietņi un citas pirmformas |

72241010 | – –no instrumentu tērauda |

72241090 | – –citādi |

722490 | –citādi |

| – –citādi |

| – – –ar taisnstūrveida (ietverot kvadrātveida) šķērsgriezumu |

| – – – –Karsti velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā |

| – – – – –platumā, kas mazāks par dubultu biezumu |

72249005 | – – – – – –ar oglekļa masas saturu ne vairāk nekā 0,7 %, ar mangāna masas saturu 0,5 % vai vairāk, bet ne vairāk par 1,2 %, ar silīcija masas saturu 0,6 % vai vairāk, bet ne vairāk par 2,3 %; ar bora masas saturu 0,0008 % vai vairāk un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par šās nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu |

72249007 | – – – – – –citādi |

72249014 | – – – – –citādi |

72249018 | – – – –kalti |

| – – –citādi |

| – – – –Karsti velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā |

72249031 | – – – – –ar oglekļa masas saturu ne mazāk kā 0,9 %, bet ne vairāk kā 1,15 %, ar hroma masas saturu ne mazāk kā 0,5 %, bet ne vairāk kā 2 % un ar molibdēna masas saturu ne vairāk kā 0,5 % |

72249038 | – – – – –citādi |

72249090 | – – – –kalti |

7228 | Citu leģēto tēraudu stieņi; citu leģēto tēraudu leņķi, fasonprofili un speciālie profili; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi: |

722820 | –silīcijmangāntērauda stieņi |

72282010 | – –ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, četrpusēji velmēti |

| – –citādi |

72282099 | – – –citādi |

722830 | –citādi stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti |

72283020 | – –no instrumentu tērauda |

| – –ar oglekļa masas saturu 0,9 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,15 %, ar hroma masas saturu 0,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu ne vairāk kā 0,5 % |

72283041 | – – –ar apaļu šķērsgriezumu 80 mm vai vairāk diametrā |

72283049 | – – –citādi |

| – –citādi |

| – – –ar apaļu šķērsgriezumu, diametrā |

72283061 | – – – –80mm vai vairāk |

72283069 | – – – –nepārsniedz 80 mm |

72283070 | – – –ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, četrpusēji velmēti |

72283089 | – – –citādi |

722840 | –citādi stieņi, pēc kalšanas tālāk neapstrādāti |

72284010 | – –no instrumentu tērauda |

72284090 | – –citādi |

722860 | –citādi stieņi |

72286020 | – –no instrumentu tērauda |

72286080 | – –citādi |

7314 | Stiepļu pinumi (ietverot bezgalu lentes), režģi, sieti un žogi no dzelzs vai tērauda stieplēm; dzelzs vai tērauda perforētas vilktas loksnes: |

731420 | –režģi, sieti un žogi, krustojumu vietās metināti, no stieples ar maksimālo šķērsgriezumu 3 mm vai vairāk un sieta acu izmēru 100 cm2 vai vairāk |

73142090 | – –citādi |

| –citādi režģi, sieti un žogi, krustojumu vietās metināti |

73143900 | – –citādi |

731700 | Dzelzs vai tērauda naglas, smailnaglas, spraudītes, rievotas naglas, U veida āķi (izņemot pozīcijā 8305 minētos) un tamlīdzīgi izstrādājumi, ar citu metālu galviņām vai bez tām, izņemot izstrādājumus ar vara galviņām: |

| –citādi |

| – –auksti štancētas no stieples |

73170040 | – – –rūdītas tērauda naglas ar oglekļa masas saturu 0,5 % vai vairāk |

| – – –citādi |

73170069 | – – – –citādi |

73170090 | – –citādi |

7605 | Alumīnija stieples: |

| –no neleģētā alumīnija |

76051100 | – –ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru vairāk nekā 7mm |

76051900 | – –citādi |

7606 | Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm: |

| –taisnstūrveida (ietverot kvadrātveida) |

760611 | – –no neleģētā alumīnija |

| – – –citādas, kuru biezums |

76061191 | – – – –nepārsniedz 3 mm |

76061193 | – – – –nav mazāks par 3mm, bet mazāks par 6 mm |

76061199 | – – – –nav mazāks par 6 mm |

760612 | – –no alumīnija sakausējumiem |

| – – –citādi |

| – – – –citādas, kuru biezums |

76061291 | – – – – –nepārsniedz 3 mm |

76061293 | – – – – –nav mazāks par 3 mm, bet mazāks par 6 mm |

76061299 | – – – – –nav mazāks par 6 mm |

7607 | Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm: |

| –bez pamatnes |

760711 | – –velmēta, bet tālāk neapstrādāta |

76071110 | – – –ne biezāka par 0,021 mm |

76071190 | – – –vismaz 0,021 mm bieza, bet ne biezāka par 0,2 mm |

760719 | – –citādi |

76071910 | – – –ne biezāka par 0,021 mm |

| – – –vismaz 0,021 mm bieza, bet ne biezāka par 0,2 mm |

76071999 | – – – –citādi |

760720 | –ar pamatni |

76072010 | – –ne biezāka (neskaitot jebkuru pamatni) par 0,021 mm |

| – –vismaz 0,021 mm bieza (neskaitot jebkuru pamatni), bet ne biezāka par 0,2 mm |

76072099 | – – –citādi |

7610 | Alumīnija konstrukcijas (izņemot saliekamas būvkonstrukcijas, kas minētas pozīcijā 9406) un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, piloni, režģu masti, jumta pārsegumi, būvkopnes, durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi, margas, balsti un kolonnas); alumīnija plāksnes, stieņi, profili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās: |

76101000 | –durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi |

761090 | –citādi |

76109090 | – –citādi |

7614 | Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas: |

76141000 | –ar tērauda serdi |

76149000 | –citādi |

8311 | Stieples, stieņi, caurules, plāksnes, elektrodi un tamlīdzīgi izstrādājumi no parastā metāla vai no metāla karbīdiem, ar pārklājumu vai serdi no kušņu materiāla, izmantojami lodēšanai ar mīkstlodi, cietlodi, metināšanai vai metāla un metāla karbīdu uzklāšanai; parastā metāla aglomerēta pulvera stieples, kuras izmanto metalizēšanā izsmidzinot: |

831110 | –parastā metāla elektrodi ar pārklājumu, izmantojami loka elektrometināšanā |

83111010 | – –metināšanas elektrodi ar dzelzs vai tērauda serdi un ugunsizturīga materiāla pārklājumu |

83111090 | – –citādi |

83112000 | –parastā metāla stieple ar serdi, izmantojama loka elektrometināšanā |

8418 | Ledusskapji, saldētavas un citas dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, elektriskas vai cita veida; siltumsūkņi, izņemot gaisa kondicionēšanas iekārtas pozīcijā 8415: |

841810 | –kombinētas dzesinātājsaldētavas ar atsevišķām ārdurvīm |

84181020 | – –ar vairāk nekā 340 l ietilpību |

ex84181020 | – – –izņemot tās, kas paredzētas izmantošanai civilajā aviācijā |

84181080 | – –citādi |

ex84181080 | – – –izņemot tās, kas paredzētas izmantošanai civilajā aviācijā |

| –mājsaimniecības ledusskapji |

841821 | – –kompresijas tipa |

| – – –citādi |

| – – – –citādi, kuru tilpība |

84182191 | – – – – –nepārsniedz 250 litrus |

84182199 | – – – – –pārsniedz 250 l, bet nepārsniedz 340 l |

841830 | –skapjveida saldētavas ar ietilpību līdz 800 l |

84183020 | – –ar ietilpību līdz 400 l |

ex84183020 | – – –izņemot tās, kas paredzētas izmantošanai civilajā aviācijā |

84183080 | – –ar ietilpību vairāk par 400 l, bet ne vairāk par 800 l |

ex84183080 | – – –izņemot tās, kas paredzētas izmantošanai civilajā aviācijā |

841840 | –vertikālie saldētājskapji ar ietilpību līdz 900 l |

84184020 | – –ar ietilpību līdz 250 l |

ex84184020 | – – –izņemot tās, kas paredzētas izmantošanai civilajā aviācijā |

84184080 | – –ar ietilpību vairāk par 250 l, bet ne vairāk par 900 l |

ex84184080 | – – –izņemot tās, kas paredzētas izmantošanai civilajā aviācijā |

8422 | Trauku mazgājamās mašīnas; iekārtas pudeļu un citu trauku mazgāšanai un žāvēšanai; iekārtas pudeļu, kannu, kārbu, maisiņu un citu tilpņu pildīšanai, aizvākošanai, noslēgšanai, kapsulēšanai vai marķēšanai; iekārtas pudeļu, burku, tūbiņu un tamlīdzīgas taras aizkapsulēšanai; citādas iekārtas iepakošanai un iesaiņošanai (ietverot karstās vakuuma iesaiņošanas iekārtas); iekārtas dzērienu gāzēšanai: |

| –trauku mazgājamās mašīnas |

84221100 | – –mājsaimniecības |

8426 | Derikceltņi; celtņi, ietverot kabeļceltņus; pārvietojamās ceļamkāpnes, statņu transportieri un celtņautomobiļi: |

| –citādas mašīnas |

842691 | – –uzstādīšanai sauszemes transportlīdzekļos |

84269110 | – – –hidrauliskie celtņi, kas paredzēti transportlīdzekļu piekraušanai un izkraušanai |

84269190 | – – –citādi |

8450 | Veļas mazgājamās mašīnas mājsaimniecībai vai veļas mazgātavām, ietverot mašīnas ar sausināšanas ierīcēm: |

| –mašīnas ar sausveļas ietilpību līdz 10 kg |

845011 | – –pilnīgi automātiskas mašīnas |

| – – –ar sausveļas ietilpību līdz 6 kg |

84501111 | – – – –ar veļas ielādi no priekšas |

8483 | Transmisijas vārpstas (ietverot sadales vārpstas un kloķvārpstas) un kloķi; gultņu korpusi un slīdgultņi; zobrati un zobpārvadi; lodīšu gaitas skrūves vai rullīšu skrūves; pārnesumkārbas un citādi ātruma regulatori, ietverot hidrotransformatorus; spararati un trīši, ietverot polispastus; sajūgi un vārpstu sakabes (ietverot kardāna savienojumus): |

848330 | –gultņu korpusi bez lodīšu vai rullīšu gultņiem; slīdgultņi |

84833080 | – –slīdgultņi |

8703 | Automobiļi un citi mehāniskie transportlīdzekļi, kas paredzēti galvenokārt cilvēku pārvadāšanai (izņemot pozīcijā 8702 minētos), ietverot autofurgonus un sacīkšu automobiļus: |

| –citādi transportlīdzekļi ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuram ir taisnas maiņvirziena kustības virzulis |

870324 | – –kuru darba tilpums pārsniedz 3000 cm3: |

87032410 | – – –jauni |

ex87032410 | – – – –pasažieru automašīnas |

87032490 | – – –lietoti |

| –citādi automobiļi ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeli vai pusdīzeli) |

870333 | – –kuru darba tilpums pārsniedz 2500 cm3: |

| – – –jauni |

87033319 | – – – –citādi: |

ex87033319 | – – – – –pasažieru automašīnas |

9401 | Sēdekļi (izņemot pozīcijā 9402 minētos), arī par gultām pārveidojamie, un to daļas: |

94014000 | –sēdekļi, kas pārveidojami par gultām, izņemot dārza vai ceļojuma krēslus |

| –citādi sēdekļi, ar koka karkasu |

94016100 | – –polsterēti |

94016900 | – –citādi |

| –citādi sēdekļi, ar metāla karkasu |

94017100 | – –polsterēti |

94017900 | – –citādi |

94018000 | –citādi sēdekļi |

9403 | Citādas mēbeles un to daļas: |

940340 | –koka mēbeles virtuvēm |

94034090 | – –citādi |

94035000 | –koka mēbeles guļamistabām |

940360 | –citādas koka mēbeles |

94036010 | – –koka mēbeles ēdamistabām un dzīvojamām istabām |

94036090 | – –citādas koka mēbeles |

9404 | Matraču pamatnes; gultas piederumi un tamlīdzīgi izstrādājumi (piemēram, matrači, segas, vatētas segas, dūnu segas, dīvānspilveni, pufi un spilveni) ar atsperēm vai pildīti ar jebkuru materiālu, vai no porainas gumijas vai plastmasas, arī apvilkti: |

| –matrači |

940429 | – –no citiem materiāliem |

94042910 | – – –atsperu matrači |

940490 | –citādi: |

94049090 | – –citādi |

940600 | Saliekamās būvkonstrukcijas: |

| –citādi |

94060020 | – –no koka |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

ZĪDĀMU TEĻU GAĻAS PRODUKTU DEFINĪCIJA

(Minēti 26. panta 3. punktā)

Neatkarīgi no noteikumiem kombinētās nomenklatūras interpretēšanai produktu apraksta formulējums jāuzskata par orientējošu, un preferenču sistēmu šajā pielikumā nosaka, izmantojot KN kodus. Ja norādīti ex KN kodi, tad preferenču sistēmu nosaka, pamatojoties gan uz KN kodu, gan attiecīgo aprakstu.

KN kods | TARIC apakšgrupa | Apraksts |

0102 | | Dzīvi liellopi: |

010290 | | –citādi |

| | – –mājlopu sugas |

| | – – –kuru svars pārsniedz 300 kg |

| | – – – –teles (govis līdz pirmajai atnešanās reizei) |

ex01029051 | | – – – – –kaušanai |

| 10 | –kam vēl nav pastāvīgo zobu; kuru svars ir 320 kg vai vairāk, bet nepārsniedz 470 kg [1] |

ex01029059 | | – – – – –citādas |

| 11 21 31 91 | –kam vēl nav pastāvīgo zobu; kuru svars ir 320 kg vai vairāk, bet nepārsniedz 470 kg [1] |

| | – – – –citādas |

ex01029071 | | – – – – –kaušanai |

| 10 | –Buļļi un jauni vērši, kam vēl nav pastāvīgo zobu; kuru svars ir 350 kg vai vairāk, bet nepārsniedz 500 kg [1] |

ex01029079 | | – – – – –citādas |

| 21 91 | –Buļļi un jauni vērši, kam vēl nav pastāvīgo zobu; kuru svars ir 350 kg vai vairāk, bet nepārsniedz 500 kg [1] |

0201 | | Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa: |

ex02011000 | | –liemeņi un pusliemeņi |

| 91 | –Liemeņi, kas sver 180 kg vai vairāk, bet nepārsniedz 300 kg svaru, un pusliemeņi, kas sver 90 kg vai vairāk, bet nepārsniedz 150 kg svaru, ar zemu skrimšļu pārkaulošanās pakāpi (jo īpaši symphysis pubis skrimšļi un mugurkaula izaugumi), kuru gaļa ir gaiši rozā krāsā un kuru tauki ar ļoti smalku tekstūru ir baltā līdz gaiši dzeltenā krāsā [1] |

020120 | | –citādi neatkaulotie izcirtņi |

ex02012020 | | – –rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas |

| 91 | –Rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas, kas sver 90 kg vai vairāk, bet nepārsniedz 150 kg svaru, ar zemu skrimšļu pārkaulošanās pakāpi (jo īpaši symphysis pubis skrimšļi un mugurkaula izaugumi), kuru gaļa ir gaiši rozā krāsā un kuru tauki ar ļoti smalku tekstūru ir baltā līdz gaiši dzeltenā krāsā [1] |

ex02012030 | | – –nesadalītas vai sadalītas priekšējās ceturtdaļas |

| 91 | –Sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas, kas sver 45 kg vai vairāk, bet nepārsniedz 75 kg svaru, ar zemu skrimšļu pārkaulošanās pakāpi (jo īpaši mugurkaula izaugumiem), kuru gaļa ir gaiši rozā krāsā un kuru tauki ar ļoti smalku tekstūru ir baltā līdz gaiši dzeltenā krāsā [1] |

ex02012050 | | – –nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas |

| 91 | –sadalītas liemeņa gurnu daļas, kas sver 45 kg vai vairāk, bet nepārsniedz 75 kg svaru (bet "Pistola" izcirtņu gadījumā, 38 kg vai vairāk, nepārsniedzot 68 kg), ar zemu skrimšļu pārkaulošanās pakāpi (jo īpaši mugurkaula izaugumiem), kuru gaļa ir gaiši rozā krāsā un kuru tauki ar ļoti smalku tekstūru ir baltā līdz gaiši dzeltenā krāsā [1] |

[1] Importēšanu saskaņā ar šo apakšpozīciju nosaka attiecīgie Kopienas noteikumi.

--------------------------------------------------

III a PIELIKUMS

MELNKALNES TARIFA KONCESIJAS KOPIENAS IZCELSMES PRIMĀRAJIEM LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTIEM

(Minēti 27. panta 2. punkta a) apakšpunktā)

Atbrīvojums no muitas nodokļa attiecībā uz neierobežotu daudzumu ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu

KN kods | Apraksts |

0101 | Dzīvi zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi |

010190 | –citādi |

| – –zirgi |

01019011 | – – –kaušanai |

01019019 | – – –citādi |

01019030 | – –ēzeļi |

01019090 | – –mūļi un zirgēzeļi |

0105 | Dzīvi mājputni, t. i., vistas, pīles, zosis, tītari un pērļu vistiņas: |

| –svarā līdz 185 g |

01051200 | – –tītari |

010519 | – –citādi |

01051920 | – – –zosis |

01051990 | – – –pīles un pērļu vistiņas |

0106 | Citi dzīvi dzīvnieki: |

| –zīdītāji |

010619 | – –citādi |

01061910 | – – –mājas truši |

01061990 | – – –citādi |

01062000 | –rāpuļi (ietverot čūskas un jūras bruņurupučus) |

| –putni |

010639 | – –citādi |

01063910 | – – –baloži |

020500 | Svaiga, atdzesēta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļa: |

02050020 | –svaigs vai dzesināts |

02050080 | –saldēta |

0206 | Svaigi, atdzesēti vai saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti: |

020610 | –svaigi vai atdzesēti liellopu subprodukti |

02061010 | – –farmaceitisku produktu ražošanai |

| – –citādi |

02061091 | – – –aknas |

02061095 | – – –diafragmas biezā daļa un plānā daļa |

02061099 | – – –citādi |

| saldēti liellopu subprodukti: |

02062100 | – –mēles |

02062200 | – –aknas |

020629 | – –citādi |

02062910 | – – –farmaceitisku produktu ražošanai |

| – – –citādi |

02062991 | – – – –diafragmas biezā daļa un plānā daļa |

02062999 | – – – –citādi |

02063000 | –svaigi vai atdzesēti cūku subprodukti |

| –saldēti cūku subprodukti |

02064100 | – –aknas |

020649 | – –citādi |

02064920 | – – –mājas cūku |

02064980 | – – –citādi |

020680 | –citādi, svaigi vai atdzesēti |

02068010 | – –farmaceitisku produktu ražošanai |

| – –citādi |

02068091 | – – –zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu |

02068099 | – – –aitu un kazu |

020690 | –citādi, saldēti |

02069010 | – –farmaceitisku produktu ražošanai |

| – –citādi |

02069091 | – – –zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu |

02069099 | – – –aitu un kazu |

0208 | Citāda svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un gaļas subprodukti: |

020810 | –trušu vai zaķu |

| – –mājas trušu |

02081011 | – – –svaigs vai dzesināts |

02081019 | – – –saldēta |

02081090 | – – –citādi |

02083000 | –primātu |

020840 | –vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo kārtas zīdītāju); lamantīnu un jūrasgovju (jūrassirēnu kārtas zīdītāju) |

02084010 | – –vaļu gaļa |

02084090 | – –citādi |

02085000 | –rāpuļu (ietverot čūskas un jūras bruņurupučus) |

020890 | –citādi |

02089010 | – –mājas baložu |

| – –medījumu, izņemot trušus vai zaķus |

02089020 | – – –paipalu |

02089040 | – – –citādi |

02089055 | – –roņu gaļa |

02089060 | – –ziemeļbriežu |

02089070 | – –varžu kājiņas |

02089095 | – –citādi |

0210 | Sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta gaļa un gaļas subprodukti; pārtikas miltu izstrādājumi un pārtikas izstrādājumi no gaļas vai gaļas subproduktiem: |

| –citādi, ietverot pārtikas miltu izstrādājumi un pārtikas izstrādājumi no gaļas vai gaļas subproduktiem |

02109100 | – –primātu |

02109200 | – –vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo kārtas zīdītāju); lamantīnu un jūrasgovju (jūrassirēnu kārtas zīdītāju) |

02109300 | – –rāpuļu (ietverot čūskas un jūras bruņurupučus) |

021099 | – –citādi |

| – – –gaļa |

02109910 | – – – –sālīta, sālījumā vai žāvēta zirgu gaļa |

| – – – –aitu un kazu |

02109921 | – – – – –neatkaulota |

02109929 | – – – – –atkaulota |

02109931 | – – – –ziemeļbriežu |

02109939 | – – – –citādi |

| – – –subprodukti |

| – – – –mājas cūku |

02109941 | – – – – –aknas |

02109949 | – – – – –citādi |

| – – – –liellopu |

02109951 | – – – – –diafragmas biezā daļa un plānā daļa |

02109959 | – – – – –citādi |

02109960 | – – – –aitu un kazu |

| – – – –citādi |

| – – – – –mājputnu aknas |

02109971 | – – – – – –taukās zosu vai pīļu aknas, sālītas vai sālījumā |

02109979 | – – – – – –citādi |

02109980 | – – – – –citādi |

02109990 | – – –gaļas vai gaļas subproduktu milti |

040700 | Putnu olas čaumalās, svaigas, konservētas vai pagatavotas: |

| –mājputnu |

| – –inkubējamas olas |

04070011 | – – –tītaru vai zosu |

04070019 | – – –citādi |

0408 | Putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, pagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī, formēti, saldēti vai citādi konservēti, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu: |

| –olu dzeltenumi |

040811 | – –žāvēts |

04081120 | – – –nederīgi pārtikai |

040819 | – –citādi |

04081920 | – – –nederīgi pārtikai |

| –citādi |

040891 | – –žāvēts |

04089120 | – – –nederīgi pārtikai |

040899 | – –citādi |

04089920 | – – –nederīgi pārtikai |

04100000 | Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti un iekļauti |

0601 | Sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī, veģetējoši vai ziedos; cigoriņu augi un saknes, izņemot pozīcijā 1212 minētās saknes: |

060110 | –sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, vainagi un sakneņi, neizdīguši |

06011010 | – –hiacinšu |

06011020 | – –narcišu |

06011030 | – –tulpju |

06011040 | – –gladiolas |

06011090 | – –citādi |

060120 | –sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi, veģetējoši vai ziedos; cigoriņu augi un saknes |

06012010 | – –cigoriņu augi un saknes |

06012030 | – –orhideju, hiacinšu, narcišu un tulpju |

06012090 | – –citādi |

0602 | Citi veģetējoši augi (ietverot to saknes), spraudeņi un potzari; micēlijs: |

060290 | –citādi |

06029010 | – –micēlijs |

06029020 | – –ananāsu stādi |

0604 | Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas, kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzāles, sūnas un ķērpji: |

| –citādi |

060491 | – –svaigas |

06049120 | – – –Ziemassvētku eglītes |

06049140 | – – –skujkoku zari |

06049190 | – – –citādi |

060499 | – –citādi |

06049910 | – – –tikai kaltēti, bet tālāk neapstrādāti |

06049990 | – – –citādi |

0713 | Kaltēti lobīti pākšu dārzeņi, arī mizoti vai šķelti: |

071333 | – –kāršu pupiņas, ietverot baltās pupiņas (Phaseolus vulgaris) |

07133390 | – – –citādi |

07133900 | – –citādi |

07134000 | –lēcas |

07135000 | –rupjsēklu (cūku) pupas (Vicia faba var. major) un sīksēklu un vidējrupjsēklu pupas (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) |

07139000 | –citādi |

0714 | Manioks, niedru maranta, saleps, topinambūri, batātes un tamlīdzīgas saknes un bumbuļi ar augstu cietes vai inulīna saturu, svaigi, atdzesēti, saldēti vai kaltēti, arī šķēlītēs vai zirnīšos; sāgo palmas serdes: |

071410 | –manioks |

07141010 | – –miltu granulas |

| – –citādi |

07141091 | – – –lietošanai pārtikā, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 28 kg, svaigi un veseli vai mizoti un saldēti, arī šķēlītēs |

07141099 | – – –citādi |

071420 | –batātes |

07142010 | – –svaigas, nesadalītas, paredzētas lietošanai pārtikā |

07142090 | – –citādi |

071490 | –citādi |

| – –niedru maranta, saleps un tamlīdzīgas saknes un bumbuļi ar augstu cietes saturu |

07149011 | – – –lietošanai pārtikā, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 28 kg, svaigi un veseli vai mizoti un saldēti, arī šķēlītēs |

07149019 | – – –citādi |

07149090 | – –citādi |

0801 | Kokosrieksti, Brazīlijas rieksti un Indijas rieksti, svaigi vai kaltēti, arī lobīti vai mizoti: |

| –kokosrieksti |

08011100 | – –žāvēti ar desikantiem |

08011900 | – –citādi |

0802 | Citādi rieksti, svaigi vai kaltēti, arī lobīti vai mizoti: |

| –mandeles |

080211 | – –nelobīti |

08021110 | – – –rūgtās |

08021190 | – – –citādi |

080212 | – –lobīti |

08021210 | – – –rūgtās |

08021290 | citādi |

| –lazdu un dižlazdu (Corylus spp.) rieksti |

08022100 | – –nelobīti |

08022200 | – –lobīti |

ex08022200 | – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg |

ex08022200 | – – –citādi |

| –valrieksti |

08023100 | – –nelobīti |

08023200 | – –lobīti |

08024000 | –ēdamie kastaņi (Castanea spp.) |

08025000 | –pistācijas |

08026000 | –makadāmiju rieksti |

080290 | –citādi |

08029020 | – –beteļrieksti, kolu rieksti un pekanrieksti |

08029050 | – –pīniju rieksti |

08029085 | – –citādi |

0804 | Dateles, vīģes, ananasi, avokado, gvajaves, mango un mangostāni, svaigi vai žāvēti: |

08041000 | –dateles |

08043000 | –ananasi |

08044000 | –avokado |

08045000 | –gvajaves, mango un mangostāni |

0806 | Vīnogas, svaigas vai žāvētas: |

080620 | –žāvēts |

08062010 | – –korintes |

08062030 | – –sultanīnas |

08062090 | – –citādi |

0810 | Citi svaigi augļi un ogas: |

08106000 | –duriāni |

081090 | –citādi |

08109030 | – –tamarindi, kešjukoku augļi, ličī, džekfrūti, sapodillas |

08109040 | – –pasifloru augļi, karambolas un pitahajas |

| – –upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas: |

08109050 | – – –upenes |

08109060 | – – –sarkanās jāņogas |

08109070 | – – –citādi |

08109095 | – –citādi |

0811 | Saldēti augļi un rieksti, termiski neapstrādāti vai termiski apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu: |

081190 | –citādi |

| – –ar cukura vai citu saldinātāju piedevu |

| – – –kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara |

08119011 | – – – –tropu augļi un tropu rieksti |

08119019 | – – – –citādi |

| – – –citādi |

08119031 | – – – –tropu augļi un tropu rieksti |

08119039 | – – – –citādi |

| – –citādi |

08119050 | – – –mellenes (Vaccinium myrtillus) |

08119070 | – – –Kanādas mellenes (Vaccinium myrtilloides) un šaurlapu mellenes (Vaccinium angustifolium) |

08119085 | – – –tropu augļi un tropu rieksti |

0812 | Augļi un rieksti, kas konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), bet nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā: |

081290 | –citādi |

08129070 | – –gvajaves, mango, mangostāni, tamarindi, kešjukoku augļi, ličī, džekfrūti, sapodillas, pasifloru augļi, karambolas, pitahajas un tropu rieksti |

0813 | Žāvēti augļi, izņemot pozīcijās 0801-0806 minētos; šajā nodaļā minēto riekstu vai žāvētu augļu maisījumi: |

081340 | –citādi augļi |

08134050 | – –papaijas |

08134060 | – –tamarindi |

08134070 | – –kešjukoku augļi, ličī, džekfrūti, sapodillas, pasifloru augļi, karambolas un pitahajas |

08134095 | – –citādi |

081350 | –šajā nodaļā minēto riekstu vai žāvētu augļu maisījumi |

| – –žāvētu augļu maisījumi, izņemot pozīcijās 0801-0806 minētos augļus |

| – – –bez žāvētām plūmēm |

08135012 | – – – –papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu un pitahaju maisījumi |

08135015 | – – – –citādi |

08135019 | – – –ar žāvētām plūmēm |

| – –maisījumi, kas sastāv tikai no žāvētiem riekstiem, kuri minēti pozīcijās 0801 un 0802 |

08135031 | – – –no tropu riekstiem |

08135039 | – – –citādi |

| – –citādi maisījumi |

08135091 | – – –bez plūmēm un vīģēm |

08135099 | – – –citādi |

08140000 | Citrusaugļu vai meloņu un arbūzu mizas, svaigas, saldētas, kaltētas vai īslaicīgai glabāšanai konservētas sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā |

0901 | Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez kofeīna; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki; kafijas aizstājēji, kas satur kafiju jebkurā samērā: |

| –negrauzdēta kafija |

09011100 | – –ar kofeīnu |

09011200 | – –bez kofeīna |

0902 | Tēja, arī aromatizēta: |

09021000 | –zaļā tēja (nefermentēta) tiešajā iepakojumā, ar svaru līdz 3kg |

09022000 | –citāda zaļā tēja (nefermentēta) |

09023000 | –melnā tēja (fermentēta) un daļēji fermentēta tēja tiešajā iepakojumā, ar svaru līdz 3kg |

09024000 | –citāda melnā tēja (fermentēta) un citāda daļēji fermentēta tēja |

0904 | Piper ģints pipari; kaltēti, saberzti vai malti Capsicum un Pimenta ģints dārzeņi (dārzeņpipari, smaržīgie pipari u. tml.): |

| –pipari |

09041100 | – –neberzti un nemalti |

09041200 | – –saberzti vai malti |

090420 | –Capsicum ģints vai pimenta ģints dārzeņi, kaltēti, grūsti vai malti |

| – –neberzti un nemalti |

09042010 | – – –dārzeņpipari (paprika) |

09042030 | – – –citādi |

09042090 | – –saberzti vai malti |

09050000 | Vaniļa |

0906 | Kanēlis un kanēļkoka ziedi: |

| –neberzti un nemalti |

09061100 | – –kanēlis (Cinnamomum zeylanicum Blume) |

09061900 | – –citādi |

09062000 | –saberzti vai malti |

09070000 | Krustnagliņas (veseli augļi, ziedi un stublāji) |

0908 | Muskatrieksti, muskatriekstu mizas un kardamons |

09081000 | –muskatrieksti |

09082000 | –muskatriekstu mizas |

09083000 | –kardamons |

0909 | Parastā anīsa, zvaigžņotā anīsa, fenheļa, koriandra, kumīna vai ķimeņu sēklas; kadiķogas: |

09091000 | –anīsa vai anīsa koka sēklas |

09092000 | –koriandra sēklas |

09093000 | –kumīna sēklas |

09094000 | –pļavas ķimeņu sēklas |

09095000 | –fenheļa sēklas; kadiķogas |

0910 | Ingvers, safrāns, kurkuma, mārsils, lauru lapas, karijs un citas garšvielas: |

09101000 | –ingvers |

091020 | –safrāns |

09102010 | – –neberzti un nemalti |

09102090 | – –saberzti vai malti |

09103000 | –kurkuma |

| –citādas garšvielas |

091091 | – –maisījumi, kas minēti šīs nodaļas 1. piezīmes b) apakšpunktā |

09109110 | – – –neberzti un nemalti |

09109190 | – – –saberzti vai malti |

091099 | – –citādi |

09109910 | – – –grieķu siena trigonellas sēklas |

| – – –mārsils |

| – – – –neberzti un nemalti |

09109931 | – – – – –mazais mārsils (Thymus serpyllum) |

09109933 | – – – – –citādi |

09109939 | – – – –saberzti vai malti |

09109950 | – – –lauru lapas |

09109960 | – – –karijs |

| – – –citādi |

09109991 | – – – –neberzti un nemalti |

09109999 | – – – –saberzti vai malti |

1006 | Rīsi: |

100610 | –izkulti, nelobīti rīsi |

10061010 | – –sējai |

| – –citādi |

| – – –tvaicēti |

10061021 | – – – –apaļgraudu |

10061023 | – – – –vidējgraudu |

| – – – –garengraudu |

10061025 | – – – – –ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3 |

10061027 | – – – – –ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku |

| – – –citādi |

10061092 | – – – –apaļgraudu |

10061094 | – – – –vidējgraudu |

| – – – –garengraudu |

10061096 | – – – – –ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3 |

10061098 | – – – – –ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku |

100620 | –lobīti rīsi |

| – –tvaicēti |

10062011 | – – –apaļgraudu |

10062013 | – – –vidējgraudu |

| – – –garengraudu |

10062015 | – – – –ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3 |

10062017 | – – – –ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku |

| – –citādi |

10062092 | – – –apaļgraudu |

10062094 | – – –vidējgraudu |

| – – –garengraudu |

10062096 | – – – –ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3 |

10062098 | – – – –ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku |

100630 | –daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti rīsi, arī pulēti vai glazēti |

| – –daļēji slīpēti rīsi |

| – – –tvaicēti |

10063021 | – – – –apaļgraudu |

10063023 | – – – –vidējgraudu |

| – – – –garengraudu |

10063025 | – – – – –ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3 |

10063027 | – – – – –ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku |

| – – –citādi |

10063042 | – – – –apaļgraudu |

10063044 | – – – –vidējgraudu |

| – – – –garengraudu |

10063046 | – – – – –ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3 |

10063048 | – – – – –ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku |

| – –pilnīgi noslīpēti rīsi |

| – – –tvaicēti |

10063061 | – – – –apaļgraudu |

10063063 | – – – –vidējgraudu |

| – – – –garengraudu |

10063065 | – – – – –ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3 |

10063067 | – – – – –ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku |

| – – –citādi |

10063092 | – – – –apaļgraudu |

10063094 | – – – –vidējgraudu |

| – – – –garengraudu |

10063096 | – – – – –ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3 |

10063098 | – – – – –ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku |

10064000 | –šķeltie rīsi |

1007 | Graudu sorgo: |

10070010 | –hibrīdi sējai |

10070090 | –citādi |

1008 | Griķi, sāre un miežabrāļi; citādi graudaugu produkti: |

10081000 | –griķi |

10082000 | –sāre |

10083000 | –miežabrāļi |

100890 | –cita labība |

10089010 | – –tritikāle |

10089090 | – –citādi |

1102 | Labības milti, izņemot kviešu miltus un labības maisījuma miltus: |

11021000 | –rudzu milti |

110220 | –kukurūzas milti |

11022010 | – –ar tauku saturu līdz 1,5 % |

11022090 | – –citādi |

110290 | –citādi |

11029010 | – –miežu milti |

11029030 | – –auzu milti |

11029050 | – –rīsu milti |

11029090 | – –citādi |

1103 | Labības putraimi, rupja maluma milti un granulas: |

| –putraimi un rupja maluma milti |

110311 | – –kviešu |

11031110 | – – –cieto kviešu |

11031190 | – – –parasto kviešu un speltas kviešu |

110313 | – –kukurūzas |

11031310 | – – –ar tauku saturu līdz 1,5 % |

11031390 | – – –citādi |

110319 | – –citu graudaugu |

11031910 | – – –rudzu |

11031930 | – – –miežu |

11031940 | – – –auzu |

11031950 | – – –rīsu |

11031990 | – – –citādi |

110320 | –granulas |

11032010 | – –rudzu |

11032020 | – –miežu |

11032030 | – –auzu |

11032040 | – –kukurūzas |

11032050 | – –rīsu |

11032060 | – –kviešu |

11032090 | – –citādi |

1104 | Citādi apstrādāti labības graudi (piemēram, atsēnaloti, placināti, pārslas, grūbas, šķelti vai drupināti), izņemot pozīcijas 1006 rīsus; graudaugu dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai malti: |

| –placināti graudi vai graudu pārslas |

110412 | – –auzu |

11041210 | – – –placināti |

11041290 | – – –pārslas |

110419 | – –citu graudaugu |

11041910 | – – –kviešu |

11041930 | – – –rudzu |

11041950 | – – –kukurūzas |

| – – –miežu |

11041961 | – – – –placināti |

11041969 | – – – –pārslas |

| – – –citādi |

11041991 | – – – –rīsu pārslas |

11041999 | – – – –citādi |

| –citādi apstrādāti graudi (piemēram, atsēnaloti, grūbas, šķelti vai drupināti) |

110422 | – –auzu |

11042220 | – – –atsēnaloti (izlobīti vai spraukti) |

11042230 | – – –ar atdalītu sēklapvalku un pulēti vai drupināti ("Gruetze" vai "grutten") |

11042250 | – – –grūbas |

11042290 | – – –tikai drupināti |

11042298 | – – –citādi |

110423 | – –kukurūzas |

11042310 | – – –atsēnaloti (izlobīti vai spraukti), arī šķelti vai drupināti |

11042330 | – – –grūbas |

11042390 | – – –tikai drupināti |

11042399 | – – –citādi |

110429 | – –citu graudaugu |

| – – –miežu |

11042901 | – – – –atsēnaloti (izlobīti vai spraukti) |

11042903 | – – – –ar atdalītu sēklapvalku un pulēti vai drupināti ("Gruetze" vai "grutten") |

11042905 | – – – –grūbas |

11042907 | – – – –tikai drupināti |

11042909 | – – – –citādi |

| – – –citādi |

| – – – –atsēnaloti (izlobīti vai spraukti), arī šķelti vai drupināti |

11042911 | – – – – –kviešu |

11042918 | – – – – –citādi |

11042930 | – – – –grūbas |

| – – – –tikai drupināti |

11042951 | – – – – –kviešu |

11042955 | – – – – –rudzu |

11042959 | – – – – –citādi |

| – – – –citādi |

11042981 | – – – – –kviešu |

11042985 | – – – – –rudzu |

11042989 | – – – – –citādi |

110430 | –graudaugu dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai malti |

11043010 | – –kviešu |

11043090 | – –citu graudaugu |

1105 | Kartupeļu milti, pulveris, pārslas, granulas un zirnīši: |

11051000 | –milti, rupja maluma milti un pulveris |

11052000 | –pārslas, granulas un zirnīši |

1106 | Pozīcijas 0713 kaltēto pākšu dārzeņu, pozīcijas 0714 sāgo palmas serdes un sakņu vai bumbuļu, vai 8. nodaļā minēto produktu milti, rupja maluma milti un pulveris: |

11061000 | –pozīcijā 0713 minēto kaltēto pākšu dārzeņu |

110620 | –pozīcijā 0714 minēto sāgo vai sakņu un bumbuļu |

11062010 | – –denaturēti |

11062090 | – –citādi |

110630 | –produktu, kas iekļauti 8. nodaļā |

11063010 | – –banānu |

11063090 | – –citādi |

1107 | Iesals, arī grauzdēts: |

110710 | –negrauzdēts |

| – –kviešu |

11071011 | – – –miltu veidā |

11071019 | – – –citādi |

| – –citādi |

11071091 | – – –miltu veidā |

11071099 | – – –citādi |

11072000 | –apdedzināti |

1108 | Cietes; inulīns: |

| –cietes |

11081100 | – –kviešu ciete |

11081200 | – –kukurūzas ciete |

11081300 | – –kartupeļu ciete |

11081400 | – –manioka ciete |

110819 | – –citādas cietes |

11081910 | – – –rīsu ciete |

11081990 | – – – –citādi |

11082000 | –inulīns |

11090000 | Kviešu lipeklis, arī kaltēts |

150200 | Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot pozīcijā 1503 minētos: |

15020010 | –rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu |

15020090 | –citādi |

150300 | Tauku stearīns, tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta, nesajaukta un citādi nesagatavota: |

| –tauku stearīns un oleostearīns |

15030011 | – –rūpnieciskām vajadzībām |

15030019 | – –citādi |

15030030 | –taleļļa rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu |

15030090 | – –citādi |

1504 | Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām: |

150410 | –zivju aknu eļļas un to frakcijas |

15041010 | – –ar A vitamīna saturu līdz 2500 SV/g |

| – –citādi |

15041091 | – – –paltusu |

15041099 | – – –citādi |

150420 | –zivju tauki un eļļas un to frakcijas, izņemot aknu eļļas |

15042090 | – –citādi |

150430 | –jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas |

15043090 | – –citādi |

1507 | Sojas pupu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām: |

150710 | –neapstrādāta eļļa, attīrīta vai neattīrīta no līmvielām |

15071010 | – –tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu |

150790 | –citādi |

15079010 | – –tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu |

1508 | Zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām: |

150810 | –neapstrādāta eļļa |

15081010 | – –tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu |

15081090 | – –citādi |

150890 | –citādi |

15089010 | – –tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu |

15089090 | – –citādi |

151000 | Citādas eļļas un to frakcijas, kas iegūtas tikai no olīvām, arī rafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, ietverot šo eļļu vai frakciju maisījumus ar eļļām vai frakcijām, kas minētas pozīcijā 1509: |

15100010 | –neapstrādātas eļļas |

15100090 | –citādi |

1512 | Saulespuķu eļļa, saflora eļļa vai kokvilnas eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām: |

| –kokvilnas eļļa un tās frakcijas |

151221 | – –neapstrādāta eļļa, ar atdalītu vai neatdalītu gosipolu |

15122110 | – – –tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu |

15122190 | – – –citādi |

151229 | – –citādi |

15122910 | – – –tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu |

15122990 | – – –citādi |

1514 | Rapšu, ripšu vai sinepju eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām: |

| –rapšu eļļa ar zemu erukskābes saturu un tās frakcijas |

151411 | – –neapstrādāta eļļa |

15141110 | – – –tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu |

15141190 | – – –citādi |

151419 | – –citādi |

15141910 | – – –tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu |

15141990 | – – –citādi |

| –citādi |

151491 | – –neapstrādāta eļļa |

15149110 | – – –tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu |

15149190 | – – –citādi |

151499 | – –citādi |

15149910 | – – –tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu |

15149990 | – – –citādi |

1516 | Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas: |

151620 | –augu tauki un eļļas un to frakcijas |

| – –citādi |

| – – –citādi |

| – – – –citādi |

15162098 | – – – – –citādi |

151800 | Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādājumus; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai šās nodaļas dažādo tauku un eļļu frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi, kas citur nav minēti un iekļauti: |

| –šķidras, jauktas negaistošas augu eļļas tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu |

15180031 | – –neattīrīta |

15180039 | – –citādi |

152200 | Degra; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atliekas: |

| –taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atliekas |

| – –kuros ir eļļa ar olīveļļas īpašībām |

15220031 | – – –ziepju pamatvielas |

15220039 | – – –citādi |

| – –citādi |

15220091 | – – –eļļas nogulsnes; ziepju pamatvielas |

15220099 | – – –citādi |

1702 | Citādi cukuri, ietverot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu; grauzdēts cukurs: |

| –laktoze un laktozes sīrups |

17021100 | – –kas satur 99 % no svara vai vairāk laktozi, kas izteikta kā bezūdens laktoze, aprēķinot sausnā |

17021900 | – –citādi |

170220 | –kļavu cukurs un kļavu sīrups |

17022010 | – –aromatizēts vai iekrāsots kļavu cukurs cietā veidā |

17022090 | – –citādi |

170230 | –glikoze un glikozes sīrups, kas nesatur fruktozi vai sausā veidā satur mazāk par 20 % no svara fruktozi |

17023010 | – –izoglikoze |

| – –citādi |

| – – –kas sausā veidā satur 99 svara % vai vairāk glikozi |

17023051 | – – – –balta kristāliska pulvera veidā, aglomerēti vai neaglomerēti |

17023059 | – – – –citādi |

| – – –citādi |

17023091 | – – – –balta kristāliska pulvera veidā, aglomerēti vai neaglomerēti |

17023099 | – – – –citādi |

170240 | –glikoze un glikozes sīrups, kas sausā veidā satur vismaz 20 % no svara, bet mazāk par 50 % no svara fruktozi, neskaitot invertcukuru |

17024010 | – –izoglikoze |

17024090 | – –citādi |

170260 | –citāda fruktoze un fruktozes sīrups, kas sausā veidā satur fruktozi, izņemot invertcukuru, vairāk par 50 % no svara |

17026010 | – –izoglikoze |

17026080 | – –inulīna sīrups |

17026095 | – –citādi |

170290 | –citādi produkti, ietverot invertcukuru un citus cukurus, un cukura sīrupa maisījumus, kas sausā veidā satur 50 % no svara fruktozi |

17029030 | – –izoglikoze |

17029050 | – –maltodekstrīns un maltodekstrīna sīrups |

| – –grauzdētais cukurs |

17029071 | – – –ar saharozes saturu sausnā 50 % no svara vai vairāk |

| – – –citādi |

17029075 | – – – –pulvera veidā, aglomerēti vai neaglomerēti |

17029079 | – – – –citādi |

17029080 | – –inulīna sīrups |

17029099 | – –citādi |

1902 | Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots: |

190220 | –pildīti makaronu izstrādājumi (pasta), arī termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti |

19022030 | – –kuru sastāvā ir vairāk nekā 20 % no svara desu un tamlīdzīgu izstrādājumu, jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ietverot jebkura veida vai izcelsmes taukus |

2007 | Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas, termiski apstrādātas, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai bez tās: |

| –citādi |

200799 | – –citādi |

| – – –citādi |

20079998 | – – – –citādi |

2008 | Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas citur nav minētas un iekļautas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, arī ar cukura vai citu saldinātāju vai spirta piedevu: |

| –rieksti, zemesrieksti un citas sēklas, arī maisījumā |

200819 | – –citādi, ietverot maisījumus |

| – – –tiešajā iepakojumā, ar tīrsvaru virs 1 kg |

| – – – –citādi |

20081919 | – – – – –citādi |

2009 | Augļu sulas (ietverot vīnogu misu) un dārzeņu sulas, neraudzētas un bez spirta piedevas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu: |

| –apelsīnu sula |

200911 | – –saldēta |

| – – –kuru Briksa vērtība pārsniedz 67 |

20091111 | – – – –kuru vērtība nepārsniedz € 30 par 100 kg tīrā svara |

20091119 | – – – –citādi |

| – – –kuru Briksa vērtība nepārsniedz 67 |

20091191 | – – – –kuru vērtība nepārsniedz € 30 par 100 kg tīrā svara, un pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara |

20091199 | – – – –citādi |

200919 | – –citādi |

| – – –kuru Briksa vērtība pārsniedz 67 |

20091911 | – – – –kuru vērtība nepārsniedz € 30 par 100 kg tīrā svara |

20091919 | – – – –citādi |

| – – –kuras Briksa vērtība pārsniedz 20, bet nepārsniedz 67 |

20091991 | – – – –kuru vērtība nepārsniedz € 30 par 100 kg tīrā svara, un pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara |

20091998 | – – – –citādi |

| –greipfrūtu (ietverot pomelo) sula |

200929 | – –citādi |

| – – –kuru Briksa vērtība pārsniedz 67 |

20092911 | – – – –kuru vērtība nepārsniedz € 30 par 100 kg tīrā svara |

20092919 | – – – –citādi |

| – – –kuras Briksa vērtība pārsniedz 20, bet nepārsniedz 67 |

20092991 | – – – –kuru vērtība nepārsniedz € 30 par 100 kg tīrā svara, un pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara |

20092999 | – – – –citādi |

| –citu viena veida citrusu augļu sula |

200939 | – –citādi |

| – – –kuru Briksa vērtība pārsniedz 67 |

20093911 | – – – –kuru vērtība nepārsniedz € 30 par 100 kg tīrā svara |

20093919 | – – – –citādi |

| – – –kuras Briksa vērtība pārsniedz 20, bet nepārsniedz 67 |

| – – – –kuru vērtība pārsniedz € 30 par 100 kg tīrā svara |

20093931 | – – – – –ar cukura piedevu |

20093939 | – – – – –bez cukura piedevas |

| – – – –kuru vērtība nepārsniedz € 30 par 100 kg tīrā svara |

| – – – – –citronu sula |

20093951 | – – – – – –kuriem pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara |

20093955 | – – – – – –kuriem pievienotā cukura saturs nepārsniedz 30 % no svara |

20093959 | – – – – – –bez cukura piedevas |

| – – – – –citu citrusaugļu sulas |

20093991 | – – – – – –kuriem pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara |

20093995 | – – – – – –kuriem pievienotā cukura saturs nepārsniedz 30 % no svara |

20093999 | – – – – – –bez cukura piedevas |

| –ananasu sula |

200949 | – –citādi |

| – – –kuru Briksa vērtība pārsniedz 67 |

20094911 | – – – –kuru vērtība nepārsniedz € 30 par 100 kg tīrā svara |

20094919 | – – – –citādi |

| – – –kuras Briksa vērtība pārsniedz 20, bet nepārsniedz 67 |

20094930 | – – – –kuru vērtība pārsniedz € 30 par 100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu |

| – – – –citādi |

20094991 | – – – – –kuriem pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara |

20094993 | – – – – –kuriem pievienotā cukura saturs nepārsniedz 30 % no svara |

20094999 | – – – – –bez cukura piedevas |

| –vīnogu sula (ietverot vīnogu misu) |

200969 | – –citādi |

| – – –kuru Briksa vērtība pārsniedz 67 |

20096911 | – – – –kuru vērtība nepārsniedz € 22 par 100 kg tīrā svara |

20096919 | – – – –citādi |

| – – –kuras Briksa vērtība pārsniedz 30, bet nepārsniedz 67 |

| – – – –kuru vērtība pārsniedz € 18 par 100 kg tīrā svara |

20096951 | – – – – –koncentrēta |

20096959 | – – – – –citādi |

| – – – –kuru vērtība nepārsniedz € 18 par 100 kg tīrā svara |

| – – – – –kuriem pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara |

20096971 | – – – – – –koncentrēta |

20096979 | – – – – – –citādi |

20096990 | – – – – –citādi |

| –ābolu sula |

200979 | – –citādi |

| – – –kuru Briksa vērtība pārsniedz 67 |

20097911 | – – – –kuru vērtība nepārsniedz € 22 par 100 kg tīrā svara |

20097919 | – – – –citādi |

| – – –kuras Briksa vērtība pārsniedz 20, bet nepārsniedz 67 |

20097930 | – – – –kuru vērtība pārsniedz € 18 par 100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu |

| – – – –citādi |

20097991 | – – – – –kuriem pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara |

20097993 | – – – – –kuriem pievienotā cukura saturs nepārsniedz 30 % no svara |

20097999 | – – – – –bez cukura piedevas |

200980 | –citu viena veida augļu vai dārzeņu sulas |

| – –kuru Briksa vērtība pārsniedz 67 |

| – – –bumbieru sula |

20098011 | – – – –kuru vērtība nepārsniedz € 22 par 100 kg tīrā svara |

20098019 | – – – –citādi |

| – – –citādi |

| – – – –kuru vērtība nepārsniedz € 30 par 100 kg tīrā svara |

20098034 | – – – – –tropu augļu sulas |

20098035 | – – – – –citādi |

| – – – –citādi |

20098036 | – – – – –tropu augļu sulas |

20098038 | – – – – –citādi |

200990 | –sulu maisījumi |

| – –kuru Briksa vērtība pārsniedz 67 |

| – – –ābolu un bumbieru sulu maisījumi |

20099011 | – – – –kuru vērtība nepārsniedz € 22 par 100 kg tīrā svara |

20099019 | – – – –citādi |

| – – –citādi |

20099021 | – – – –kuru vērtība nepārsniedz €30 par 100 kg tīrā svara |

20099029 | – – – –citādi |

2106 | Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur: |

210690 | –citādi |

| – –aromatizēti vai iekrāsoti cukura sīrupi |

21069030 | – – –izoglikozes sīrupi |

| – – –citādi |

21069051 | – – – –laktozes sīrups |

21069055 | – – – –glikozes sīrups un maltodekstrīna sīrups |

21069059 | – – – –citādi |

2302 | Klijas, atsijas un citi atlikumi, granulēti vai negranulēti, kas iegūti, sijājot, maļot vai citādi apstrādājot labības graudus vai pākšaugus: |

230210 | –kukurūzas |

23021010 | – –kuru cietes saturs nepārsniedz 35 % no svara |

23021090 | – –citādi |

230230 | –kviešu |

23023010 | – –ar cietes saturu ne vairāk par 28 % no svara, un kuriem caur sietu ar 0,2 mm acojumu izsijātā daļa nepārsniedz 10 % no svara vai arī izsijātās daļas pelnvielu saturs sausnā ir 1,5 % no svara vai vairāk |

23023090 | – –citādi |

230240 | –citu graudaugu |

| – –rīsu |

23024002 | – – –kuru cietes saturs nepārsniedz 35 % no svara |

23024008 | – – –citādi |

| – –citādi |

23024010 | – – –ar cietes saturu ne vairāk par 28 % no svara, un kuriem caur sietu ar 0,2 mm acojumu izsijātā daļa nepārsniedz 10 % no svara vai arī izsijātās daļas pelnvielu saturs sausnā ir 1,5 % no svara vai vairāk |

23024090 | – – –citādi |

23025000 | –pākšaugu |

2303 | Cietes ražošanas atlikumi un tamlīdzīgi atlikumi, biešu mīkstums, cukurniedru rauši un citi cukura ražošanas atkritumi, drabiņas vai šķiedenis un atkritumi, granulēti vai negranulēti: |

230310 | –cietes ražošanas atliekas un tamlīdzīgas atliekas |

| – –kukurūzas cietes ražošanas atliekas (izņemot koncentrētus graudu mērcēšanas šķidrumus) ar proteīnu saturu sausnā |

23031011 | – – –vairāk par 40 % no svara |

23031019 | – – –līdz 40 % no svara |

230320 | –biešu mīkstums, cukurniedru rauši un citi cukura ražošanas atkritumi |

23032090 | – –citādi |

23033000 | –alus vai spirta rūpniecības šķiedenis un atkritumi |

23040000 | Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot sojas pupu eļļu |

23050000 | Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti ekstrahējot zemesriekstu eļļu |

2306 | Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti ekstrahējot augu taukus un eļļas, izņemot pozīcijā 2304 vai 2305 minētās: |

23061000 | –kokvilnas sēklas |

23062000 | –linsēklas |

23063000 | –saulespuķu sēklas |

| –rapšu vai ripšu sēklu |

23064100 | – –no rapšu sēklām ar zemu erukskābes saturu |

23064900 | – –citādi |

230690 | –citādi |

23069005 | – –kukurūzas dīgļu |

| – –citādi |

| – – –eļļas rauši un citādi olīveļļas ekstrakcijas atlikumi |

23069011 | – – – –ar olīveļļas saturu 3 % no svara vai mazāk |

23069019 | – – – –ar olīveļļas saturu vairāk par 3 % no svara |

23069090 | – – –citādi |

230800 | Augu izcelsmes materiāli un augu atkritumi, atliekas un blakusprodukti, granulēti vai negranulēti, izmantojami dzīvnieku barībai, kas citur nav minēti un iekļauti: |

| –vīnogu čagas |

23080011 | – –ar kopējo spirta masas koncentrāciju ne vairāk par 4,3 % mas un ar sausnas saturu ne mazāk par 40 % no svara |

23080019 | – –citādi |

23080040 | –ozolzīles un zirgkastaņi augļu izspaidas vai čagas, izņemot vīnogu |

23080090 | –citādi |

2309 | Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā: |

230990 | –citādi |

23099010 | – –zivju vai jūras zīdītāju šķīstošās atliekas |

23099020 | – –produkti, kas minēti šīs nodaļas 5. papildu piezīmē |

| – –citādi, ietverot premiksus |

| – – –kas satur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu, maltodekstrīna sīrupu, kurš minēts 17023051 līdz 17023099, 17024090, 17029050 un 21069055. apakšpozīcijā, vai piena produktus: |

| – – – –kuros ir ciete, glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns vai maltodekstrīna sīrups |

| – – – – –kuros nav cietes vai cietes saturs ir 10 % no svara vai mazāk |

23099031 | – – – – – –kuros nav piena produktu vai šādu produktu saturs nepārsniedz 10 % no svara |

23099033 | – – – – – –kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no svara |

23099035 | – – – – – –kuros piena produktu saturs ir vismaz 50 %, bet nepārsniedz 75 % no svara |

23099039 | – – – – – –kuros piena produktu saturs ir vismaz 75 % no svara |

| – – – – –kuros cietes saturs pārsniedz 10 %, bet nepārsniedz 30 % no svara |

23099041 | – – – – – –kuros nav piena produktu vai šādu produktu saturs nepārsniedz 10 % no svara |

23099043 | – – – – – –kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no svara |

23099049 | – – – – – –kuros piena produktu saturs ir vismaz 50 % no svara |

| – – – – –kuros cietes saturs pārsniedz 30 % no svara |

23099051 | – – – – – –kuros nav piena produktu vai šādu produktu saturs nepārsniedz 10 % no svara |

23099053 | – – – – – –kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no svara |

23099059 | – – – – – –kuros piena produktu saturs ir vismaz 50 % no svara |

23099070 | – – – –kas nesatur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu un maltodekstrīna sīrupu, bet satur piena produktus |

| – – –citādi |

23099091 | – – – –biešu mīkstums ar pievienotu melasi |

| – – – –citādi |

23099095 | – – – – –kas satur 49 % no svara vai vairāk holīna hlorīdu uz organiskas vai neorganiskas bāzes |

23099099 | – – – – –citādi |

3301 | Ēteriskās eļļas (atbrīvotas vai neatbrīvotas no terpēniem), ietverot konkrēteļļas un absolūteļļas; rezinoīdi; ekstrahēti oleosveķi; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos un tamlīdzīgās vielās, kas iegūti ar tvaiku absorbēšanu vai macerāciju; terpēnu blakusprodukti, kas radušies, atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi: |

| –citrusaugļu ēteriskās eļļas |

330112 | – –apelsīnu: |

33011210 | – – –neatbrīvotas no terpēniem |

33011290 | – – –atbrīvotas no terpēniem |

330113 | – –citronu: |

33011310 | – – –neatbrīvotas no terpēniem |

33011390 | – – –atbrīvotas no terpēniem |

330119 | – –citādi |

33011920 | – – –neatbrīvotas no terpēniem |

33011980 | – – –atbrīvotas no terpēniem |

| –ēteriskās eļļas, izņemot citrusaugļu eļļas: |

330124 | – –piparmētras (Mentha piperita): |

33012410 | – – –neatbrīvotas no terpēniem |

33012490 | – – –atbrīvotas no terpēniem |

330125 | – –pārējo mētru: |

33012510 | – – –neatbrīvotas no terpēniem |

33012590 | – – –atbrīvotas no terpēniem |

330129 | – –citādi |

| – – –neļķu un īlangīlangu: |

33012911 | – – – –neatbrīvotas no terpēniem |

33012931 | – – – –atbrīvotas no terpēniem |

| – – –citādi |

33012941 | – – – –neatbrīvotas no terpēniem |

| – – – –atbrīvotas no terpēniem |

33012971 | – – – – –ģerāniju; jasmīnu; vetivērijas |

33012979 | – – – – –lavandas vai lavandīnas |

33012991 | – – – – –citādi |

33013000 | –rezinoīdi |

3302 | Smaržvielu maisījumi un maisījumi (ietverot spirta šķīdumus) uz vienas vai vairāku šādu vielu bāzes, kurus izmanto kā rūpniecības izejvielas;itādi izstrādājumi uz smaržvielu bāzes, kurus izmanto dzērienu ražošanā: |

330210 | –pārtikas rūpniecībai vai dzērienu ražošanai: |

| – –izmantošanai dzērienu rūpniecībā |

33021040 | – – –citādi |

33021090 | – –pārtikas rūpniecībai |

3501 | Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes: |

350190 | –citādi |

35019010 | – –kazeīna līmes |

3502 | Albumīni (ietverot divu vai vairāku sūkalu proteīnu koncentrātus, kas sausnā satur vairāk par 80 % no kopējās masas sūkalu proteīnus), albumināti un citi albumīna atvasinājumi: |

| –olu albumīns |

350211 | – –žāvēts |

35021110 | – – –nederīgi vai padarāmi nederīgi pārtikai |

35021190 | – – –citādi |

350219 | – –citādi |

35021910 | – – –nederīgi vai padarāmi nederīgi pārtikai |

35021990 | – – –citādi |

350220 | –piena albumīns, ietverot divu vai vairāku sūkalu proteīnu koncentrātus |

35022010 | – –nederīgi vai padarāmi nederīgi pārtikai |

| – –citādi |

35022091 | – – –žāvēts (piemēram, plātnītēs, zvīņās, pārslās, pulverī) |

35022099 | – – –citādi |

350290 | –citādi |

| – –albumīni, izņemot olu albumīnu un piena albumīnu (laktalbumīnu): |

35029020 | – – –nederīgi vai padarāmi nederīgi pārtikai |

35029070 | – – –citādi |

35029090 | – –albumināti un citādi albumīna atvasinājumi |

350300 | Želatīns (ietverot želatīnu taisnstūrveida, arī kvadrātveida, plāksnēs, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, iekrāsots vai nekrāsots) un želatīna atvasinājumi; zivju līme; citādas dzīvnieku izcelsmes līmes, izņemot kazeīna līmes, kas minētas pozīcijā 3501: |

35030010 | –želatīns un tā atvasinājumi |

35030080 | –citādi |

35040000 | Peptoni un to atvasinājumi; citādas olbaltumvielas un to atvasinājumi, kas citur nav minēti vai iekļauti; hromētās vai nehromētās ādas pulveris |

3505 | Dekstrīni un citas modificētās cietes (piemēram, želatinizētas vai esterificētas cietes); līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes bāzes: |

350510 | –dekstrīni un citādas modificētās cietes |

| – –citādas modificētās cietes |

35051050 | – – –esterificētas vai ēterificētas cietes |

4101 | Liellopu vai zirgu jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas), atmatotas vai neatmatotas un šķeltas vai nešķeltas: |

410120 | –veselas ādas, kuru svars katrai vienkārši kaltētai ādai nepārsniedz 8 kg, sausi sālītai — 10 kg un svaigai, slapji sālītai vai citādi konservētai ādai — 16 kg |

41012010 | – –svaigas |

41012030 | – –slapji sālītas |

41012050 | – –kaltētas vai sausi sālītas |

41012090 | – –citādi |

410150 | –veselas ādas, kuru svars pārsniedz 16 kg |

41015010 | – –svaigas |

41015030 | – –slapji sālītas |

41015050 | – –kaltētas vai sausi sālītas |

41015090 | – –citādi |

41019000 | –citādas, ietverot mugurdaļas un vēderus |

4102 | Aitu vai jēru jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas), ar vilnu vai bez tās, šķeltas vai nešķeltas, kuras neizslēdz šīs nodaļas 1. piezīmes c) apakšpunkts: |

410210 | –ar vilnu |

41021010 | – –jēru ādas |

41021090 | – –citādi |

| –bez apmatojuma |

41022100 | – –piķelētas |

41022900 | – –citādi |

4103 | Citādas jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas), ar apmatojumu vai bez tā, šķeltas vai nešķeltas, kuras neizslēdz šīs nodaļas 1. piezīmes b) vai c) apakšpunkts: |

41032000 | –rāpuļāda |

41033000 | –cūkāda |

410390 | –citādi |

41039010 | – –kazu vai kazlēnu āda |

41039090 | – –citādi |

4301 | Neapstrādātas kažokādas (ietverot galvas, astes, ķepas un citus gabalus vai atgriezumus, kas noder kažokādu izstrādājumu izgatavošanai), izņemot jēlādas, kas minētas pozīcijās 4101, 4102 vai 4103: |

43011000 | –ūdeļādas, veselas, arī ar galvu, asti vai ķepām |

43013000 | –Astrahaņas, platastes, karakula, Persijas un tamlīdzīgu jēru ādas, Indijas, Ķīnas, Mongolijas vai Tibetas jēru ādas, veselas, arī ar galvu, asti vai ķepām |

43016000 | –lapsādas, veselas, arī ar galvu, asti vai ķepām |

430180 | –citādas kažokādas, veselas, arī ar galvu, asti vai ķepām |

43018030 | – –murkšķu ādas |

43018050 | – –savvaļas kaķu ādas |

43018080 | – –citādi |

43019000 | –galvas, astes, ķepas un citi ādu gabali vai atgriezumi, kas noder kažokādu izstrādājumu izgatavošanai |

50010000 | Attīšanai derīgi zīdvērpēja kokoni |

50020000 | Jēlzīds (negrodots) |

50030000 | Zīda atgājas (ietverot tīšanai nederīgus kokonus, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras) |

--------------------------------------------------

III b PIELIKUMS

MELNKALNES TARIFA KONCESIJAS KOPIENAS IZCELSMES PRIMĀRAJIEM LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTIEM

(Minēti 27. panta 2. punkta b) apakšpunktā)

Muitas nodokļus produktiem, kas uzskaitīti šajā pielikumā, samazinās un atcelts saskaņā ar šajā pielikumā katram produktam norādīto grafiku

- šā nolīguma spēkā stāšanās dienā ievedmuitas nodokli samazina līdz 80 % no muitas nodokļa likmes;

- pirmā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ievedmuitas nodokli samazina līdz 60 % no muitas nodokļa likmes;

- otrā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ievedmuitas nodokli samazina līdz 40 % no muitas nodokļa likmes;

- trešā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ievedmuitas nodokli samazina līdz 20 % no muitas nodokļa likmes;

- ceturtā gada 1. janvārī pēc nolīguma spēkā stāšanās dienas ievedmuitas nodokli samazina līdz 0 % no muitas nodokļa likmes.

KN kods | Apraksts |

0102 | Dzīvi liellopi: |

010290 | –citādi |

| – –mājlopu sugas |

01029005 | – – –svarā līdz 80 kg |

| – – –kuru svars pārsniedz 80 kg, bet nepārsniedz 160 kg |

01029021 | – – – –kaušanai |

01029029 | – – – –citādi |

| – – –kuru svars pārsniedz 160 kg, bet nepārsniedz 300 kg |

01029041 | – – – –kaušanai |

01029049 | – – – –citādi |

| – – –kuru svars pārsniedz 300 kg |

| – – – –teles (govis līdz pirmajai atnešanās reizei) |

01029051 | – – – – –kaušanai |

01029059 | – – – – –citādi |

| – – – –govis |

01029061 | – – – – –kaušanai |

01029069 | – – – – –citādi |

| – – – –citādi |

01029071 | – – – – –kaušanai |

01029079 | – – – – –citādi |

01029090 | – –citādi |

0103 | Dzīvas cūkas: |

| –citādi |

010391 | – –kuru svars nepārsniedz 50 kg |

01039110 | – – –mājlopu sugas |

01039190 | – – –citādi |

010392 | – –kuru svars ir 50 kg vai vairāk |

| – – –mājlopu sugas |

01039211 | – – – –sivēnmātes, kas vismaz vienreiz atnesušās, kuru svars ir vismaz 160 kg |

01039219 | – – – –citādi |

01039290 | – – –citādi |

0105 | Dzīvi mājputni, t. i., vistas, pīles, zosis, tītari un pērļu vistiņas: |

| –svarā līdz 185 g |

010511 | – –vistas |

| – – –cilts vistu un vaislas vistu cāļi |

01051119 | – – – –citādi |

| – – –citādi |

01051199 | – – – –citādi |

| –citādi |

01059400 | – –vistas |

010599 | – –citādi |

01059910 | – – –pīles |

01059920 | – – –zosis |

01059930 | – – –tītari |

01059950 | – – –pērļu vistiņas |

0203 | Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa: |

| –svaigs vai dzesināts |

020311 | – –liemeņi un pusliemeņi |

02031110 | – – –mājas cūku |

02031190 | – – –citādi |

020312 | – –šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem |

| – – –mājas cūku |

02031211 | – – – –šķiņķi un to izcirtņi |

02031219 | – – – –pleči un to izcirtņi |

02031290 | – – –citādi |

020319 | – –citādi |

| – – –mājas cūku |

02031911 | – – – –priekšējās daļas un to izcirtņi |

02031913 | – – – –garie muguras gabali un to izcirtņi ar kauliem |

02031915 | – – – –vēderdaļas (cauraugušās) un to izcirtņi |

| – – – –citādi |

02031955 | – – – – –atkaulota |

02031959 | – – – – –citādi |

02031990 | – – –citādi |

| –saldēta |

020321 | – –liemeņi un pusliemeņi |

02032110 | – – –mājas cūku |

02032190 | – – –citādi |

020322 | – –šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem |

| – – –mājas cūku |

02032211 | – – – –šķiņķi un to izcirtņi |

02032219 | – – – –pleči un to izcirtņi |

02032290 | – – –citādi |

020329 | – –citādi |

| – – –mājas cūku |

02032911 | – – – –priekšējās daļas un to izcirtņi |

02032913 | – – – –garie muguras gabali un to izcirtņi ar kauliem |

02032915 | – – – –vēderdaļas (cauraugušās) un to izcirtņi |

| – – – –citādi |

02032955 | – – – – –atkaulota |

02032959 | – – – – –citādi |

02032990 | – – –citādi |

0207 | Pozīcijas 0105 mājputnu gaļa un subprodukti, svaigi, atdzesēti vai saldēti: |

| –tītariem |

020724 | – –nesadalītas, svaigas vai atdzesētas |

02072410 | – – –noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu), t. s. "80 % tītari" |

02072490 | – – –noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, arī bez kakla, sirds, aknām un kuņģa (vai guzas), t. s. "73 % tītari", vai citādi |

020725 | – –nesadalītas, saldētas |

02072510 | – – –noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu), t. s. "80 % tītari" |

02072590 | – – –noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, arī bez kakla, sirds, aknām un kuņģa (vai guzas), t. s. "73 % tītari", vai citādi |

020726 | – –gabali un subprodukti, svaigi vai atdzesēti |

| – – –gabali |

02072610 | – – – –atkaulota |

| – – – –neatkaulota |

02072620 | – – – – –puses vai ceturtdaļas |

02072630 | – – – – –veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem |

02072640 | – – – – –muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali |

02072650 | – – – – –krūtiņas un to gabali |

| – – – – –kājas un to gabali |

02072660 | – – – – – –stilbiņi un to gabali |

02072670 | – – – – – –citādi |

02072680 | – – – – –citādi |

| – – –subprodukti |

02072691 | – – – –aknas |

02072699 | – – – –citādi |

020727 | – –saldēti gabali un subprodukti |

| – – –gabali |

02072710 | – – – –atkaulota |

| – – – –neatkaulota |

02072720 | – – – – –puses vai ceturtdaļas |

02072730 | – – – – –veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem |

02072740 | – – – – –muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali |

02072750 | – – – – –krūtiņas un to gabali |

| – – – – –kājas un to gabali |

02072760 | – – – – – –stilbiņi un to gabali |

02072770 | – – – – – –citādi |

02072780 | – – – – –citādi |

| – – –subprodukti |

02072791 | – – – –aknas |

02072799 | – – – –citādi |

| –pīles, zosis vai pērļu vistiņas |

020732 | – –nesadalītas, svaigas vai atdzesētas |

| – – –pīļu |

02073211 | – – – –noplūktas, notecinātas, bez zarnām, bet neķidātas, ar galvu un kājām, t. s. "85 % pīles" |

02073215 | – – – –noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu), t. s. "70 % pīles" |

02073219 | – – – –noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām un bez kakla, sirds, aknām un kuņģa (vai guzas), t. s. "63 % pīles", vai citādas |

| – – –zosu |

02073251 | – – – –noplūktas, notecinātas, neķidātas, ar galvu un kājām, t. s.. "82 % zosis" |

02073259 | – – – –noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu) vai bez šiem orgāniem, t. s. "75 % zosis", vai citādas |

02073290 | – – –pērļu vistiņu |

020733 | – –nesadalītas, saldētas |

| – – –pīļu |

02073311 | – – – –noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu), t. s. "70 % pīles" |

02073319 | – – – –noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām un bez kakla, sirds, aknām un kuņģa (vai guzas), t. s. "63 % pīles", vai citādas |

| – – –zosu |

02073351 | – – – –noplūktas, notecinātas, neķidātas, ar galvu un kājām, t. s.. "82 % zosis" |

02073359 | – – – –noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu) vai bez šiem orgāniem, t. s. "75 % zosis", vai citādas |

02073390 | – – –pērļu vistiņu |

020734 | – –treknās aknas, svaigas vai atdzesētas |

02073410 | – – –zosu |

02073490 | – – –pīļu |

020735 | – –citādi, svaigi vai atdzesēti |

| – – –gabali |

| – – – –atkaulota |

02073511 | – – – – –zosu |

02073515 | – – – – –pīļu un pērļu vistiņu |

| – – – –neatkaulota |

| – – – – –puses vai ceturtdaļas |

02073521 | – – – – – –pīļu |

02073523 | – – – – – –zosu |

02073525 | – – – – – –pērļu vistiņu |

02073531 | – – – – –veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem |

02073541 | – – – – –muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali |

| – – – – –krūtiņas un to gabali |

02073551 | – – – – – –zosu |

02073553 | – – – – – –pīļu un pērļu vistiņu |

| – – – – –kājas un to gabali |

02073561 | – – – – – –zosu |

02073563 | – – – – – –pīļu un pērļu vistiņu |

02073571 | – – – – –zosu un pīļu liemeņi |

02073579 | – – – – –citādi |

| – – –subprodukti |

02073591 | – – – –aknas, izņemot treknās aknas |

02073599 | – – – –citādi |

020736 | – –citādi, saldēti |

| – – –gabali |

| – – – –atkaulota |

02073611 | – – – – –zosu |

02073615 | – – – – –pīļu un pērļu vistiņu |

| – – – –neatkaulota |

| – – – – –puses vai ceturtdaļas |

02073621 | – – – – – –pīļu |

02073623 | – – – – – –zosu |

02073625 | – – – – – –pērļu vistiņu |

02073631 | – – – – –veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem |

02073641 | – – – – –muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali |

| – – – – –krūtiņas un to gabali |

02073651 | – – – – – –zosu |

02073653 | – – – – – –pīļu un pērļu vistiņu |

| – – – – –kājas un to gabali |

02073661 | – – – – – –zosu |

02073663 | – – – – – –pīļu un pērļu vistiņu |

02073671 | – – – – –zosu un pīļu liemeņi |

02073679 | – – – – –citādi |

| – – –subprodukti |

| – – – –aknas |

02073681 | – – – – –zosu treknās aknas |

02073685 | – – – – –pīļu treknās aknas |

02073689 | – – – – –citādi |

02073690 | – – – –citādi |

020900 | Nepārstrādāti vai nekausēti, svaigi, atdzesēti, saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti cūku tauki bez liesuma un mājputnu tauki: |

| –cūku speķis |

02090011 | – –svaigs, atdzesēts, saldēts, sālīts vai sālījumā |

02090019 | – –žāvēti vai kūpināti |

02090030 | –cūku tauki, izņemot apakšpozīcijā 02090011 vai 02090019 minētos |

02090090 | –mājputnu tauki |

0404 | Sūkalas, arī iebiezinātas un ar cukura vai cita saldinātāja piedevu; produkti, kas satur dabiskās piena sastāvdaļas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu, kuri nav minēti vai iekļauti citur: |

040410 | –sūkalas un pārveidotās sūkalas, arī iebiezinātas vai ar cukuru vai citiem saldinātājiem |

| – –pulverī, granulās vai citādā cietā veidā |

| – – –bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara |

| – – – –nepārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara |

04041002 | – – – – –nepārsniedz 1,5 % |

04041004 | – – – – –pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 % |

04041006 | – – – – –pārsniedz 27 % |

| – – – –pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara |

04041012 | – – – – –nepārsniedz 1,5 % |

04041014 | – – – – –pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 % |

04041016 | – – – – –pārsniedz 27 % |

| – – –citādas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara |

| – – – –nepārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara |

04041026 | – – – – –nepārsniedz 1,5 % |

04041028 | – – – – –pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 % |

04041032 | – – – – –pārsniedz 27 % |

| – – – –pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara |

04041034 | – – – – –nepārsniedz 1,5 % |

04041036 | – – – – –pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 % |

04041038 | – – – – –pārsniedz 27 % |

| – –citādi |

| – – –bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara |

| – – – –nepārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara |

04041048 | – – – – –nepārsniedz 1,5 % |

04041052 | – – – – –pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 % |

04041054 | – – – – –pārsniedz 27 % |

| – – – –pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara |

04041056 | – – – – –nepārsniedz 1,5 % |

04041058 | – – – – –pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 % |

04041062 | – – – – –pārsniedz 27 % |

| – – –citādas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara |

| – – – –nepārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara |

04041072 | – – – – –nepārsniedz 1,5 % |

04041074 | – – – – –pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 % |

04041076 | – – – – –pārsniedz 27 % |

| – – – –pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara |

04041078 | – – – – –nepārsniedz 1,5 % |

04041082 | – – – – –pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 % |

04041084 | – – – – –pārsniedz 27 % |

040490 | –citādi |

| – –bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, kuru tauku saturs pēc svara |

04049021 | – – –nepārsniedz 1,5 % |

04049023 | – – –pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 % |

04049029 | – – –pārsniedz 27 % |

| – –citādas, kura tauku saturs pēc svara |

04049081 | – – –nepārsniedz 1,5 % |

04049083 | – – –pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 % |

04049089 | – – –pārsniedz 27 % |

040700 | Putnu olas čaumalās, svaigas, konservētas vai pagatavotas: |

| –Mājputnu |

04070030 | – –Citādi |

04070090 | –citādi |

0408 | Putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, pagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī, formēti, saldēti vai citādi konservēti, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu: |

| –olu dzeltenumi |

040811 | – –žāvēts |

04081180 | – – –citādi |

040819 | – –citādi |

| – – –citādi |

04081981 | – – – –šķidri |

04081989 | – – – –citādi, arī saldēti |

| –citādi |

040891 | – –žāvēts |

04089180 | – – –citādi |

040899 | – –citādi |

04089980 | – – –citādi |

0602 | Citi veģetējoši augi (ietverot to saknes), spraudeņi un potzari; micēlijs: |

060210 | –neapsakņoti spraudeņi un potzari |

06021090 | – –citādi |

060220 | –koki, krūmi un krūmveidīgie, arī potēti, kas ražo pārtikas augļus un riekstus |

06022010 | – –vīnstīgas, potētas vai apsakņotas |

06023000 | –rododendri un acālijas, potētas vai nepotētas |

060240 | –rozes, potētas vai nepotētas |

06024010 | – –neacotas un nepotētas |

06024090 | – –acotas vai potētas |

060290 | –citādi |

06029030 | – –dārzeņu un zemeņu stādi |

| – –citādi |

| – – –āra kultūras |

| – – – –koki, krūmi un krūmveidīgie |

06029041 | – – – – –meža koki |

| – – – – –citādi |

06029045 | – – – – – –apsakņoti spraudeņi un stādi |

06029049 | – – – – – –citādi |

| – – – –citādas āra kultūras |

06029051 | – – – – –daudzgadīgi augi |

06029059 | – – – – –citādi |

| – – –telpaugi |

06029070 | – – – –apsakņoti spraudeņi un stādi, izņemot kaktusus |

| – – – –citādi |

06029091 | – – – – –ziedoši augi ar ziedpumpuriem vai ziediem, izņemot kaktusus |

06029099 | – – – – –citādi |

0603 | Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi, kaltēti, krāsoti, balināti, piesūcināti vai citādi apstrādāti griezti ziedi un ziedpumpuri: |

| –svaigas |

06031100 | – –rozes |

06031200 | – –neļķes |

06031300 | – –orhidejas |

06031400 | – –krizantēmas |

060319 | – –citādi |

06031910 | – – –gladiolas |

06031990 | – – –citādi |

06039000 | –citādi |

0703 | Sīpoli, šalotes, ķiploki, puravi un citādi sīpolu dārzeņi, svaigi vai atdzesēti: |

070310 | –sīpoli un šalotes |

| – –sīpoli |

07031011 | – – –dēstiem |

07031019 | – – –citādi |

07031090 | – –šalotes |

07032000 | –ķiploki |

07039000 | –puravi un citi sīpolu dārzeņi |

0704 | Galviņkāposti, ziedkāposti, kolrābji, lapu kāposti un tamlīdzīgi pārtikas kāpostaugi, svaigi vai atdzesēti: |

070490 | –citādi |

07049090 | – –citādi |

0705 | Dārza salāti (Lactuca sativa) un cigoriņi (Cichorium spp.), svaigi vai atdzesēti: |

| –dārza salāti |

07051100 | – –galviņsalāti |

07051900 | – –citādi |

| –cigoriņi |

07052100 | – –lapu cigoriņi (Cichorium intybus var. foliosum) |

07052900 | – –citādi |

0706 | Burkāni, galda rāceņi un kāļi, galda bietes, auzu saknes (puravlapu plostbārži), sakņu selerijas, redīsi un tamlīdzīgi sakņu dārzeņi, svaigi vai atdzesēti: |

07061000 | –burkāni un galda rāceņi un kāļi |

070690 | –citādi |

07069010 | – –sakņu selerijas |

07069030 | – –mārrutki (Cochlearia armoracia) |

07069090 | – –citādi |

0708 | Pākšu dārzeņi, lobīti vai nelobīti, svaigi vai atdzesēti: |

07081000 | –zirņi (Pisum sativum) |

07082000 | –pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.) |

07089000 | –citādi pākšu dārzeņi |

0709 | Citi svaigi vai atdzesēti dārzeņi: |

07092000 | –sparģeļi |

07093000 | –baklažāni |

07094000 | –selerijas, izņemot sakņu selerijas |

| –sēnes un trifeles |

07095100 | – –atmatenes |

070959 | – –citādi |

07095910 | – – –gailenes |

07095930 | – – –samtbekas |

07095950 | – – –trifeles |

07095990 | – – –citādi |

070990 | –citādi |

07099010 | – –salātu dārzeņi, izņemot dārza salātus (Lactuca sativa) un cigoriņus (Cichorium spp.) |

07099020 | – –mangoldi jeb lapu bietes un lapu artišoki |

| – –olīvas |

07099031 | – – –kas nav paredzētas eļļas ražošanai |

07099039 | – – –citādi |

07099040 | – –kaperi |

07099050 | – –fenhelis |

07099060 | – –cukurkukurūza |

07099070 | – –kabači |

07099080 | – –artišoki |

07099090 | – –citādi |

0710 | Saldēti dārzeņi (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī): |

07101000 | –kartupeļi |

| –pākšu dārzeņi, lobīti vai nelobīti |

07102100 | – –zirņi (Pisum sativum) |

07102200 | – –pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.) |

07102900 | – –citādi |

07103000 | –spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodene |

071080 | –citādi dārzeņi |

07108010 | – –olīvas |

| – –Capsicum ģints vai Pimenta ģints dārzeņi |

07108051 | – – –dārzeņpipari (paprika) |

07108059 | – – –citādi |

| – –sēnes |

07108061 | – – –atmatenes |

07108069 | – – –citādi |

07108070 | – –tomāti |

07108080 | – –artišoki |

07108085 | – –sparģeļi |

07108095 | – –citādi |

07109000 | –dārzeņu maisījumi |

0711 | Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņi (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai: |

071120 | –olīvas |

07112010 | – –kas nav paredzētas eļļas ražošanai |

07112090 | – –citādi |

07114000 | –gurķi un kornišoni (pipargurķīši) |

| –sēnes un trifeles |

07115100 | – –atmatenes |

07115900 | – –citādi |

071190 | –citādi dārzeņi; dārzeņu maisījumi |

| – –dārzeņi |

07119010 | – – –Capsicum ģints vai Pimenta ģints dārzeņi, izņemot dārzeņpiparus |

07119050 | – – –sīpoli |

07119080 | – – –citādi |

07119090 | – –dārzeņu maisījumi |

0712 | Kaltēti dārzeņi, veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai pulverī, bet tālāk neapstrādāti: |

07122000 | –sīpoli |

| –sēnes, ausaines (Auricularia spp.), receklenes (Tremella spp.) un trifeles |

07123100 | – –atmatenes |

07123200 | – –ausaines (Auricularia spp.) |

07123300 | – –receklenes (Tremella spp.) |

07123900 | – –citādi |

071290 | –citādi dārzeņi; dārzeņu maisījumi |

07129005 | – –kartupeļi, arī gabaliņos vai šķēlītēs sagriezti, bet tālāk nesagatavoti |

| – –cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata) |

07129019 | – – –citādi |

07129030 | – –tomāti |

07129050 | – –burkāni |

07129090 | – –citādi |

0713 | Kaltēti lobīti pākšu dārzeņi, arī mizoti vai šķelti: |

071310 | –zirņi (Pisum sativum) |

07131090 | – –citādi |

07132000 | –aunazirņi |

| –pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.) |

07133100 | – –zeltainās pupiņas (Vigna mungo (L.) Hepper vai Vigna radiata (L.) Wilczek) |

07133200 | – –šķautnainās pupiņas (Phaseolus vai Vigna angularis) |

080300 | Banāni, ietverot miltu banānus, svaigi vai žāvēti: |

| –svaigas |

08030011 | – –miltu banāni |

08030019 | – –citādi |

08030090 | –žāvēts |

0804 | Dateles, vīģes, ananasi, avokado, gvajaves, mango un mangostāni, svaigi vai žāvēti: |

080420 | –vīģes |

08042010 | – –svaigas |

08042090 | – –žāvēts |

0805 | Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti: |

080510 | –apelsīni |

08051020 | – –saldie apelsīni, svaigi |

08051080 | – –citādi |

08054000 | –greipfrūti, ietverot pomelo |

080550 | –citroni (Citrus limon, C. limonum) un laimi (Citrus aurantifolia) |

08055010 | – –citroni (Citrus limon, Citrus limonum) |

08055090 | – –laimi (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) |

08059000 | –citādi |

0807 | Svaigas melones (ietverot arbūzus) un papaijas: |

| –melones un arbūzi |

08071900 | – –citādi |

08072000 | –papaijas |

0810 | Citi svaigi augļi un ogas: |

081040 | –dzērvenes, mellenes, brūklenes un citas melleņu (Vaccinium) un dzērveņu (Oxycoccus) ģints ogas |

08104010 | – –brūklenes (Vaccinium vitis idaea) |

08104030 | – –mellenes (Vaccinium myrtillus) |

08104050 | – –lielogu dzērvenes (Vaccinium macrocarpon) un krūmmellenes (Vaccinium corymbosum) |

08104090 | – –citādi |

0811 | Saldēti augļi un rieksti, termiski neapstrādāti vai termiski apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu: |

081110 | –zemenes |

| – –ar cukura vai citu saldinātāju piedevu |

08111011 | – – –kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara |

08111019 | – – –citādi |

08111090 | – –citādi |

081120 | –avenes, kazenes, zīdkoka ogas, kazeņavenes, upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas |

| – –ar cukura vai citu saldinātāju piedevu |

08112011 | – – –kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara |

08112019 | – – – –citādi |

| – –citādi |

08112031 | – – –avenes |

08112039 | – – –upenes |

08112051 | – – –sarkanās jāņogas |

08112059 | – – –kazenes un zīdkoka ogas |

08112090 | – – –citādi |

081190 | –citādi |

| – –citādi |

| – – –ķirši |

08119075 | – – – –skābie ķirši (Prunus cerasus) |

08119080 | – – – –citādi |

08119095 | – – –citādi |

ex08119095 | – – – –aprikozes |

ex08119095 | – – – –persiki |

ex08119095 | – – – –citādi |

0812 | Augļi un rieksti, kas konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), bet nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā: |

08121000 | –ķirši |

081290 | –citādi |

08129010 | – –aprikozes |

08129020 | – –apelsīni |

08129030 | – –papaijas |

08129040 | – –mellenes (Vaccinium myrtillus) |

08129098 | – –citādi |

ex08129098 | – – –kazenes |

ex08129098 | – – –avenes |

ex08129098 | – – –citādi |

0813 | Žāvēti augļi, izņemot pozīcijās 0801-0806 minētos; šajā nodaļā minēto riekstu vai žāvētu augļu maisījumi: |

08131000 | –aprikozes |

08132000 | –žāvētas plūmes |

08133000 | –āboli |

081340 | –citādi augļi |

08134010 | – –persiki, arī nektarīni |

08134030 | – –bumbieri |

0901 | Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez kofeīna; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki; kafijas aizstājēji, kas satur kafiju jebkurā samērā: |

| –grauzdēta kafija |

09012100 | – –ar kofeīnu |

09012200 | – –bez kofeīna |

090190 | –citādi |

09019010 | – –kafijas pupiņu čaumalas un apvalki |

09019090 | – –kafijas aizstājēji, kas satur kafiju |

110100 | Kviešu vai labības maisījuma milti: |

| –kviešu milti |

11010011 | – –cieto kviešu |

11010015 | – –parasto un speltas kviešu |

11010090 | –labības maisījuma milti |

150100 | Cūku tauki (arī kausēti tauki) un mājputnu tauki, izņemot pozīcijā 0209 vai 1503 minētos: |

15010090 | –mājputnu tauki |

160300 | Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas: |

16030010 | –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1kg |

16030080 | –citādi |

1702 | Citādi cukuri, ietverot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu; grauzdēts cukurs: |

170290 | –citādi produkti, ietverot invertcukuru un citus cukurus, un cukura sīrupa maisījumus, kas sausā veidā satur 50 % no svara fruktozi |

17029060 | – –mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu |

2001 | Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas: |

20011000 | –gurķi un kornišoni (pipargurķīši) |

200190 | –citādi |

20019010 | – –mango čatnijs |

20019020 | – –Capsicum ģints dārzeņi, izņemot dārzeņpiparus un Jamaikas piparus |

20019050 | – –sēnes |

20019065 | – –olīvas |

20019070 | – –dārzeņpipari (paprika) |

20019091 | – –tropu augļi un tropu rieksti |

20019093 | – –sīpoli |

20019099 | – –citādi |

2002 | Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti: |

200210 | –tomāti, veseli vai sagriezti |

20021010 | – –mizoti |

20021090 | – –citādi |

200290 | –citādi |

| – –ar sausnas saturu mazāk par 12 % no svara |

20029011 | – – –tiešajā iepakojumā, ar tīrsvaru virs 1 kg |

20029019 | – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg |

| – –ar sausnas saturu ne mazāk par 12 %, bet ne vairāk par 30 % no svara |

20029031 | – – –tiešajā iepakojumā, ar tīrsvaru virs 1 kg |

20029039 | – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg |

| – –ar sausnas saturu vairāk par 30 % no svara |

20029091 | – – –tiešajā iepakojumā, ar tīrsvaru virs 1 kg |

20029099 | – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg |

2003 | Bez etiķa vai etiķskābes sagatavotas vai konservētas sēnes un trifeles: |

200310 | –Atmatenes |

20031020 | – –konservētas īslaicīgai uzglabāšanai, pilnīgi termiski apstrādātas |

20031030 | – –citādi |

20032000 | – –trifeles |

20039000 | –citādi |

2004 | Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti citi dārzeņi, izņemot 2006. pozīcijā minētos: |

200410 | –kartupeļi |

20041010 | –termiski apstrādāti, bet ne citādi sagatavoti |

| – –citādi |

20041099 | – – –citādi |

200490 | –citādi dārzeņi un dārzeņu maisījumi |

20049030 | – –skābie kāposti, kaperi un olīvas |

20049050 | – –zirņi (Pisum sativum) un nenobriedušas Phaseolus spp. sugas pupiņas pākstīs |

| – –citādi, ietverot maisījumus |

20049091 | – – –sīpoli, termiski apstrādāti, bet ne citādi sagatavoti |

20049098 | – – –citādi |

2005 | Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesasaldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos: |

20051000 | –homogenizēti dārzeņi |

200520 | –kartupeļi |

| – –citādi |

20052020 | – – –plānās šķēlītēs, apcepti, arī sālīti vai aromatizēti, hermētiskā tarā, derīgi tūlītējam patēriņam |

20052080 | – – –citādi |

20054000 | –zirņi (Pisum sativum) |

| –pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.) |

20055100 | – –lobītas pupiņas |

20055900 | – –citādi |

20056000 | –sparģeļi |

200570 | –olīvas |

20057010 | – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 5 kg |

20057090 | – –citādi |

| –citādi dārzeņi un dārzeņu maisījumi |

20059100 | – –bambusa dzinumi |

200599 | – –citādi |

20059910 | – – –Capsicum ģints dārzeņi, izņemot dārzeņpiparus un Jamaikas piparus |

20059920 | – – –kaperi |

20059930 | – – –artišoki |

20059940 | – – –burkāni |

20059950 | – – –dārzeņu maisījumi |

20059960 | – – –skābie kāposti |

20059990 | – – –citādi |

200600 | Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un citādas augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas, iecukurotas vai glazētas): |

20060010 | –ingvers |

| –citādi |

| – –kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara |

20060031 | – – –ķirši |

20060035 | – – –tropu augļi un tropu rieksti |

20060038 | – – –citādi |

| – –citādi |

20060091 | – – –tropu augļi un tropu rieksti |

20060099 | – – –citādi |

2007 | Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas, termiski apstrādātas, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai bez tās: |

200710 | –homogenizēti produkti |

20071010 | – –kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara |

| – –citādi |

20071091 | – – –tropu augļu |

20071099 | – – –citādi |

| –citādi |

200791 | – –citrusu augļi |

20079110 | – – –kuru cukura saturs pārsniedz 30 % no svara |

20079130 | – – –ar cukura saturu vairāk nekā 13 %, bet ne vairāk kā 30 % no svara |

20079190 | – – –citādi |

200799 | – –citādi |

| – – –kuru cukura saturs pārsniedz 30 % no svara |

20079910 | – – – –plūmju biezenis un žāvētu melnplūmju biezenis un pasta tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru vairāk nekā 100 kg, rūpnieciskai pārstrādei |

20079920 | – – – –ēdamo kastaņu biezenis un pasta |

| – – – –citādi |

20079931 | – – – – –ķiršu |

20079933 | – – – – –zemeņu |

20079935 | – – – – –aveņu |

20079939 | – – – – –citādi |

| – – –ar cukura saturu vairāk nekā 13 %, bet ne vairāk kā 30 % no svara |

20079955 | – – – –ābolu biezenis, ietverot kompotus |

20079957 | – – – –citādi |

| – – –citādi |

20079991 | – – – –ābolu biezenis, ietverot kompotus |

20079993 | – – – –tropu augļu un tropu riekstu |

2008 | Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas citur nav minētas un iekļautas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, arī ar cukura vai citu saldinātāju vai spirta piedevu: |

| –rieksti, zemesrieksti un citas sēklas, arī maisījumā |

200811 | – –zemesrieksti |

| – – –citādi, tiešajā iepakojumā, kuru tīrais svars |

| – – – –pārsniedz 1 kg |

20081192 | – – – – –apdedzināti |

20081194 | – – – – –citādi |

| – – – –nepārsniedz 1 kg |

20081196 | – – – – –apdedzināti |

20081198 | – – – – –citādi |

200819 | – –citādi, ietverot maisījumus |

| – – –tiešajā iepakojumā, ar tīrsvaru virs 1 kg |

20081911 | – – – –tropu rieksti; maisījumi, kuros 50 % no svara vai vairāk ir tropu rieksti un tropu augļi |

| – – – –citādi |

20081913 | – – – – –grauzdētas mandeles un pistācijas |

| – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg |

20081991 | – – – –tropu rieksti; maisījumi, kuros 50 % no svara vai vairāk ir tropu rieksti un tropu augļi |

| – – – –citādi |

| – – – – –grauzdēti rieksti |

20081993 | – – – – – –mandeles un pistācijas |

20081995 | – – – – – –citādi |

20081999 | – – – – –citādi |

200820 | –ananasi |

| – –ar spirta piedevu |

| – – –tiešajā iepakojumā, ar tīrsvaru virs 1 kg |

20082011 | – – – –kuru cukura saturs pārsniedz 17 % no svara |

20082019 | – – – –citādi |

| – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg |

20082031 | – – – –kuru cukura saturs pārsniedz 19 % no svara |

20082039 | – – – –citādi |

| – –bez spirta piedevas |

| – – –ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg |

20082051 | – – – –kuru cukura saturs pārsniedz 17 % no svara |

20082059 | – – – –citādi |

| – – –ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg |

20082071 | – – – –kuru cukura saturs pārsniedz 19 % no svara |

20082079 | – – – –citādi |

20082090 | – – –bez cukura piedevas |

200830 | –citrusu augļi |

| – –ar spirta piedevu |

| – – –kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara |

20083011 | – – – –ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas |

20083019 | – – – –citādi |

| – – –citādi |

20083031 | – – – –ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas |

20083039 | – – – –citādi |

| – –bez spirta piedevas |

| – – –ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg |

20083051 | – – – –greipfrūtu daiviņas |

20083055 | – – – –mandarīni (arī tanžerīni un sacumas); klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusaugļu hibrīdi |

20083059 | – – – –citādi |

| – – –ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1kg |

20083071 | – – – –greipfrūtu daiviņas |

20083075 | – – – –mandarīni (arī tanžerīni un sacumas); klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusaugļu hibrīdi |

20083079 | – – – –citādi |

20083090 | – – –bez cukura piedevas |

200840 | –bumbieri |

| – –ar spirta piedevu |

| – – –tiešajā iepakojumā, ar tīrsvaru virs 1 kg |

| – – – –kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara |

20084011 | – – – – –ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas |

20084019 | – – – – –citādi |

| – – – –citādi |

20084021 | – – – – –ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas |

20084029 | – – – – –citādi |

| – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg |

20084031 | – – – –kuru cukura saturs pārsniedz 15 % no svara |

20084039 | – – – –citādi |

| – –bez spirta piedevas |

| – – –ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg |

20084051 | – – – –kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara |

20084059 | – – – –citādi |

| – – –ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg |

20084071 | – – – –kuru cukura saturs pārsniedz 15 % no svara |

20084079 | – – – –citādi |

| – – –bez cukura piedevas |

200850 | –aprikozes |

| – –ar spirta piedevu |

| – – –tiešajā iepakojumā, ar tīrsvaru virs 1 kg |

| – – – –kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara |

20085011 | – – – – –ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas |

20085019 | – – – – –citādi |

| – – – –citādi |

20085031 | – – – – –ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas |

20085039 | – – – – –citādi |

| – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg |

20085051 | – – – –kuru cukura saturs pārsniedz 15 % no svara |

20085059 | – – – –citādi |

| – –bez spirta piedevas |

| – – –ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg |

20085061 | – – – –kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara |

20085069 | – – – –citādi |

| – – –ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg |

20085071 | – – – –kuru cukura saturs pārsniedz 15 % no svara |

20085079 | – – – –citādi |

| – – –bez cukura piedevas, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru |

20085092 | – – – –5 kg vai vairāk |

20085094 | – – – –4,5 kg vai vairāk, bet mazāk nekā 5 kg |

20085099 | – – – –līdz 4,5 kg |

200860 | –ķirši |

| – –ar spirta piedevu |

| – – –kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara |

20086011 | – – – –ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas |

20086019 | – – – –citādi |

| – – –citādi |

20086031 | – – – –ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas |

20086039 | – – – –citādi |

| – –bez spirta piedevas |

| – – –ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru |

20086050 | – – – –pārsniedz 1kg |

20086060 | – – – –nepārsniedz 1 kg |

| – – –bez cukura piedevas, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru |

20086070 | – – – –4,5 kg vai vairāk |

20086090 | – – – –līdz 4,5 kg |

200870 | –persiki, arī nektarīni |

| – –ar spirta piedevu |

| – – –tiešajā iepakojumā, ar tīrsvaru virs 1 kg |

| – – – –kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara |

20087011 | – – – – –ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas |

20087019 | – – – – –citādi |

| – – – –citādi |

20087031 | – – – – –ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas |

20087039 | – – – – –citādi |

| – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1kg |

20087051 | – – – –kuru cukura saturs pārsniedz 15 % no svara |

20087059 | – – – –citādi |

| – –bez spirta piedevas |

| – – –ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1kg |

20087061 | – – – –kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara |

20087069 | – – – –citādi |

| – – –ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg |

20087071 | – – – –kuru cukura saturs pārsniedz 15 % no svara |

20087079 | – – – –citādi |

| – – –bez cukura piedevas, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru |

20087092 | – – – –5 kg vai vairāk |

20087098 | – – – –līdz 5 kg |

200880 | –zemenes |

| – –ar spirta piedevu |

| – – –kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara |

20088011 | – – – –ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas |

20088019 | – – – –citādi |

| – – –citādi |

20088031 | – – – –ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas |

20088039 | – – – –citādi |

| – –bez spirta piedevas |

20088050 | – – –ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg |

20088070 | – – –ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg |

20088090 | – – –bez cukura piedevas |

| –citādi, arī maisījumi, izņemot apakšpozīcijā 2008 minētos |

200892 | – –maisījumi |

| – – –ar spirta piedevu |

| – – – –kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara |

| – – – – –ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas |

20089212 | – – – – – –no tropu augļiem (ietverot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk) |

20089214 | – – – – – –citādi |

| – – – – –citādi |

20089216 | – – – – – –no tropu augļiem (ietverot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk) |

20089218 | – – – – – –citādi |

| – – – –citādi |

| – – – – –ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas |

20089232 | – – – – – –no tropu augļiem (ietverot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk) |

20089234 | – – – – – –citādi |

| – – – – –citādi |

20089236 | – – – – – –no tropu augļiem (ietverot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk) |

20089238 | – – – – – –citādi |

| – – –bez spirta piedevas |

| – – – –ar cukura piedevu |

| – – – – –tiešajā iepakojumā, ar tīrsvaru virs 1 kg |

20089251 | – – – – – –no tropu augļiem (ietverot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk) |

20089259 | – – – – – –citādi |

| – – – – –citādi |

| – – – – – –augļu maisījumi, kuros nevienu augļu nav vairāk par 50 % no augļu kopējā svara |

20089272 | – – – – – – –no tropu augļiem (ietverot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk) |

20089274 | – – – – – – –citādi |

| – – – – – –citādi |

20089276 | – – – – – – –no tropu augļiem (ietverot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk) |

20089278 | – – – – – – –citādi |

| – – – –bez cukura piedevas, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru |

| – – – – –5 kg vai vairāk |

20089292 | – – – – – –no tropu augļiem (ietverot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk) |

20089293 | – – – – – –citādi |

| – – – – –4,5 kg vai vairāk, bet mazāk nekā 5 kg |

20089294 | – – – – – –no tropu augļiem (ietverot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk) |

20089296 | – – – – – –citādi |

| – – – – –līdz 4,5 kg |

20089297 | – – – – – –no tropu augļiem (ietverot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk) |

20089298 | – – – – – –citādi |

200899 | – –citādi |

| – – –ar spirta piedevu |

| – – – –ingvers |

20089911 | – – – – –ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas |

20089919 | – – – – –citādi |

| – – – –vīnogas |

20089921 | – – – – –kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara |

20089923 | – – – – –citādi |

| – – – –citādi |

| – – – – –kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara |

| – – – – – –ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas |

20089924 | – – – – – –tropu augļi |

20089928 | – – – – – – –citādi |

| – – – – – –citādi |

20089931 | – – – – – – –tropu augļi |

20089934 | – – – – – – –citādi |

| – – – – –citādi |

| – – – – – –ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas |

20089936 | – – – – – – –tropu augļi |

20089937 | – – – – – – –citādi |

| – – – – – –citādi |

20089938 | – – – – – – –tropu augļi |

20089940 | – – – – – – –citādi |

| – – –bez spirta piedevas |

| – – – –ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg |

20089941 | – – – – –ingvers |

20089943 | – – – – –vīnogas |

20089945 | – – – – –plūmes un žāvētas plūmes |

20089946 | – – – – –pasifloru augļi, gvajaves un tamarindi |

20089947 | – – – – –mango, mangostāni, papaijas, kešjukoku augļi, ličī, džekfrūti, sapodillas, karambolas un pitahajas |

20089949 | – – – – –citādi |

| – – – –ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg |

20089951 | – – – – –ingvers |

20089961 | – – – – –pasifloru augļi un gvajaves |

20089962 | – – – – –mango, mangostāni, papaijas, tamarindi, kešjukoku augļi, ličī, džekfrūti, sapodillas, karambolas un pitahajas |

20089967 | – – – – –citādi |

| – – – –bez cukura piedevas |

| – – – – –plūmes un žāvētas plūmes, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru |

20089972 | – – – – – –5 kg vai vairāk |

20089978 | – – – – – –līdz 5 kg |

20089999 | – – – – –citādi |

2009 | Augļu sulas (ietverot vīnogu misu) un dārzeņu sulas, neraudzētas un bez spirta piedevas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu: |

| –apelsīnu sula |

20091200 | – –nesaldēta, kuras Briksa vērtība nepārsniedz 20 |

| –greipfrūtu (ietverot pomelo) sula |

20092100 | – –kuru Briksa vērtība nepārsniedz 20 |

| –citu viena veida citrusu augļu sula |

200931 | – –kuru Briksa vērtība nepārsniedz 20 |

| – – –kuru vērtība pārsniedz €30 par 100 kg tīrā svara |

20093111 | – – – –ar cukura piedevu |

20093119 | – – – –bez cukura piedevas |

| – – –kuru vērtība nepārsniedz €30 par 100 kg tīrā svara |

| – – – –citronu sula |

20093151 | – – – – –ar cukura piedevu |

20093159 | – – – – –bez cukura piedevas |

| – – – –citu citrusaugļu sulas |

20093191 | – – – – –ar cukura piedevu |

20093199 | – – – – –bez cukura piedevas |

| –ananasu sula |

200941 | – –kuru Briksa vērtība nepārsniedz 20 |

20094110 | – – –kuru vērtība pārsniedz €30 par 100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu |

| – – –citādi |

20094191 | – – – –ar cukura piedevu |

20094199 | – – – –bez cukura piedevas |

200950 | –tomātu sula |

20095010 | – –ar cukura piedevu |

20095090 | – –citādi |

| –vīnogu sula (ietverot vīnogu misu) |

200961 | – – –kuru Briksa vērtība nepārsniedz 30 |

20096110 | – – –kuru vērtība pārsniedz €18 par 100 kg tīrā svara |

20096190 | – – –kuru vērtība nepārsniedz €18 par 100 kg tīrā svara |

| –ābolu sula |

200971 | – –kuru Briksa vērtība nepārsniedz 20 |

20097110 | – – –kuru vērtība pārsniedz €18 par 100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu |

| – – –citādi |

20097191 | – – – –ar cukura piedevu |

20097199 | – – – –bez cukura piedevas |

200980 | –citu viena veida augļu vai dārzeņu sulas |

| – –kuru Briksa vērtība nepārsniedz 67 |

| – – –bumbieru sula |

20098050 | – – – –kuru vērtība pārsniedz €18 par 100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu |

| – – – –citādi |

20098061 | – – – – –kuriem pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara |

20098063 | – – – – –kuriem pievienotā cukura saturs nepārsniedz 30 % no svara |

20098069 | – – – – –bez cukura piedevas |

| – – –citādi |

| – – – –kuru vērtība pārsniedz €30 par 100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu |

20098071 | – – – – –ķiršu sula |

20098073 | – – – – –tropu augļu sulas |

20098079 | – – – – –citādi |

| – – – –citādi |

| – – – – –kuriem pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara |

20098085 | – – – – – –tropu augļu sulas |

20098086 | – – – – – –citādi |

| – – – – –kuriem pievienotā cukura saturs nepārsniedz 30 % no svara |

20098088 | – – – – – –tropu augļu sulas |

20098089 | – – – – – –citādi |

| – – – – –bez cukura piedevas |

20098095 | – – – – – –lielogu dzērveņu (Vaccinium macrocarpon) sula |

20098096 | – – – – – –ķiršu sula |

20098097 | – – – – – –tropu augļu sulas |

20098099 | – – – – – –citādi |

200990 | –sulu maisījumi |

| – –kuru Briksa vērtība nepārsniedz 67 |

| – – –ābolu un bumbieru sulu maisījumi |

20099031 | – – – –kuru vērtība nepārsniedz €18 par 100 kg tīrā svara, un pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara |

20099039 | – – – –citādi |

| – – –citādi |

| – – – –kuru vērtība pārsniedz €30 par 100 kg tīrā svara |

| – – – – –citrusaugļu sulu un ananasu sulas maisījumi |

20099041 | – – – – – –ar cukura piedevu |

20099049 | – – – – – –citādi |

| – – – – –citādi |

20099051 | – – – – – –ar cukura piedevu |

20099059 | – – – – – –citādi |

| – – – –kuru vērtība nepārsniedz €30 par 100 kg tīrā svara |

| – – – – –citrusaugļu sulu un ananasu sulas maisījumi |

20099071 | – – – – – –kuriem pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara |

20099073 | – – – – – –kuriem pievienotā cukura saturs nepārsniedz 30 % no svara |

20099079 | – – – – – –bez cukura piedevas |

| – – – – –citādi |

| – – – – – –kuriem pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara |

20099092 | – – – – – – –tropu augļu sulu maisījumi |

20099094 | – – – – – – –citādi |

| – – – – – –kuriem pievienotā cukura saturs nepārsniedz 30 % no svara |

20099095 | – – – – – – –tropu augļu sulu maisījumi |

20099096 | – – – – – – –citādi |

| – – – – – –bez cukura piedevas |

20099097 | – – – – – – –tropu augļu sulu maisījumi |

20099098 | – – – – – – –citādi |

220600 | Citi raudzēti dzērieni (piemēram, sidrs, bumbieru vīns, medalus); raudzēto dzērienu maisījumi un raudzēto dzērienu un bezalkoholisko dzērienu maisījumi, kas citur nav minēti un iekļauti: |

22060010 | –čagu ekstrakta vīns |

| –citādi |

| – –dzirkstošie |

22060031 | – – –ābolu sidrs un bumbieru vīns |

22060039 | – – –citādi |

| – –nedzirkstošie, tarā ar tilpumu |

| – – –2 litri vai mazāk |

22060051 | – – – –ābolu sidrs un bumbieru vīns |

22060059 | – – – –citādi |

| – – –vairāk par 2 l |

22060081 | – – – –ābolu sidrs un bumbieru vīns |

22060089 | – – –citādi |

220900 | Etiķis un etiķa aizstājēji, kas iegūti no etiķskābes: |

| –vīna etiķis, tarā ar tilpumu |

22090011 | – –2 litri vai mazāk |

22090019 | –vairāk par 2 l |

| – –citādi, tarā ar tilpumu |

22090091 | – –2 litri vai mazāk |

22090099 | – –vairāk par 2 l |

2309 | Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā: |

230910 | –suņu vai kaķu barība, safasēta mazumtirdzniecībai |

| – –kas satur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu, maltodekstrīna sīrupu, kurš minēts 17023051 līdz 17023099, 17024090, 17029050 un 21069055. apakšpozīcijā, vai piena produktus: |

| – – –kuros ir ciete, glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns vai maltodekstrīna sīrups |

| – – – –kuros nav cietes vai cietes saturs ir 10 % no svara vai mazāk |

23091011 | – – – – –kuros nav piena produktu vai šādu produktu saturs nepārsniedz 10 % no svara |

23091013 | – – – – –kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no svara |

23091015 | – – – – –kuros piena produktu saturs ir vismaz 50 %, bet nepārsniedz 75 % no svara |

23091019 | – – – – –kuros piena produktu saturs ir vismaz 75 % no svara |

| – – – –kuros cietes saturs pārsniedz 10 %, bet nepārsniedz 30 % no svara |

23091031 | – – – – –kuros nav piena produktu vai šādu produktu saturs nepārsniedz 10 % no svara |

23091033 | – – – – –kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no svara |

23091039 | – – – – –kuros piena produktu saturs ir vismaz 50 % no svara |

| – – – –kuros cietes saturs pārsniedz 30 % no svara |

23091051 | – – – – –kuros nav piena produktu vai šādu produktu saturs nepārsniedz 10 % no svara |

23091053 | – – – – –kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no svara |

23091059 | – – – – –kuros piena produktu saturs ir vismaz 50 % no svara |

23091070 | – – –kas nesatur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu un maltodekstrīna sīrupu, bet satur piena produktus |

23091090 | – –citādi |

2401 | Neapstrādāta tabaka; tabakas atkritumi: |

240110 | –tabaka ar neizgrieztu vidējo dzīslu |

| – –dūmos kaltēta Virdžīnijas tipa tabaka un ēnā kaltēta gaišā Bērlija tipa tabaka (ietverot Bērlija hibrīdus); ēnā kaltēta gaišā Mērilendas tipa tabaka un karstumā kaltēta tabaka |

24011010 | – – –dūmos kaltēta Virdžīnijas tipa |

24011020 | – – –ēnā kaltēta gaišā Bērlija tipa (ietverot Bērlija hibrīdus) |

24011030 | – – –ēnā kaltēta gaišā Mērilendas tipa |

| – – –karstumā kaltēta tabaka |

24011041 | – – – –Kentuki tipa |

24011049 | – – – –citādi |

| – –citādi |

24011050 | – – –ēnā kaltēta gaišā tabaka |

24011060 | – – –saulē kaltēta austrumu tipa tabaka |

24011070 | – – –ēnā kaltēta tumšā tabaka |

24011080 | – – –dūmos kaltēta tabaka |

24011090 | – – –citāda tabaka |

240120 | –tabaka ar daļēji vai pilnīgi izgrieztu vidējo dzīslu |

| – –dūmos kaltēta Virdžīnijas tipa tabaka un ēnā kaltēta gaišā Bērlija tipa tabaka (ietverot Bērlija hibrīdus); ēnā kaltēta gaišā Mērilendas tipa tabaka un karstumā kaltēta tabaka |

24012010 | – – –dūmos kaltēta Virdžīnijas tipa |

24012020 | – – –ēnā kaltēta gaišā Bērlija tipa (ietverot Bērlija hibrīdus) |

24012030 | – – –ēnā kaltēta gaišā Mērilendas tipa |

| – – –karstumā kaltēta tabaka |

24012041 | – – – –Kentuki tipa |

24012049 | – – – –citādi |

| – –citādi |

24012050 | – – –ēnā kaltēta gaišā tabaka |

24012060 | – – –saulē kaltēta austrumu tipa tabaka |

24012070 | – – –ēnā kaltēta tumšā tabaka |

24012080 | – – –dūmos kaltēta tabaka |

24012090 | – – –citāda tabaka |

24013000 | –tabakas atkritumi |

--------------------------------------------------

III c PIELIKUMS

MELNKALNES TARIFA KONCESIJAS KOPIENAS IZCELSMES PRIMĀRAJIEM LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTIEM

(Minēti 27. panta 2. punkta c) apakšpunktā)

Muitas nodokļus produktiem, kas uzskaitīti šajā pielikumā, samazinās līdz 50 % saskaņā ar šajā pielikumā katram produktam norādīto grafiku

- šā nolīguma spēkā stāšanās dienā ievedmuitas nodokli samazina līdz 90 % no muitas nodokļa likmes;

- pirmā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ievedmuitas nodokli samazina līdz 80 % no muitas nodokļa likmes;

- otrā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ievedmuitas nodokli samazina līdz 70 % no muitas nodokļa likmes;

- trešā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ievedmuitas nodokli samazina līdz 60 % no muitas nodokļa likmes;

- ceturtā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ievedmuitas nodokli samazina līdz 50 % no muitas nodokļa likmes.

KN kods | Apraksts |

0104 | Dzīvas aitas un kazas: |

010410 | –aitas |

| – –citādi |

01041030 | – – –jēri (līdz 1 gada vecumam) |

01041080 | – – –citādi |

010420 | –kazas |

01042090 | – –citādi |

0201 | Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa: |

02011000 | –liemeņi un pusliemeņi |

ex02011000 | – –no teļa gaļas |

ex02011000 | – –no jauniem vēršiem |

ex02011000 | – –no citas gaļas |

020120 | –citādi neatkaulotie izcirtņi |

02012020 | – –rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas |

ex02012020 | – – –no teļa gaļas |

ex02012020 | – – –no jauniem vēršiem |

ex02012020 | – – –no citas gaļas |

02012030 | – –nesadalītas vai sadalītas priekšējās ceturtdaļas |

ex02012030 | – – –no teļa gaļas |

ex02012030 | – – –no jauniem vēršiem |

ex02012030 | – – –no citas gaļas |

02012050 | – –nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas |

ex02012050 | – – –no teļa gaļas |

ex02012050 | – – –no jauniem vēršiem |

ex02012050 | – – –no citas gaļas |

02012090 | – –citādi |

ex02012090 | – – –no teļa gaļas |

ex02012090 | – – –no jauniem vēršiem |

ex02012090 | – – –no citas gaļas |

02013000 | –atkaulota |

ex02013000 | – – –no teļa gaļas |

ex02013000 | – – –no jauniem vēršiem |

ex02013000 | – – –no citas gaļas |

0202 | Saldēta liellopu gaļa: |

02021000 | –liemeņi un pusliemeņi |

ex02021000 | – –no teļa gaļas |

ex02021000 | – –no jauniem vēršiem |

ex02021000 | – –no citas gaļas |

020220 | –citādi neatkaulotie izcirtņi |

02022010 | – –rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas |

ex02022010 | – – –no teļa gaļas |

ex02022010 | – – –no jauniem vēršiem |

ex02022010 | – – –no citas gaļas |

02022030 | – –nesadalītas vai sadalītas priekšējās ceturtdaļas |

ex02022030 | – – –no teļa gaļas |

ex02022030 | – – –no jauniem vēršiem |

ex02022030 | – – –no citas gaļas |

02022050 | – –nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas |

ex02022050 | – – –no teļa gaļas |

ex02022050 | – – –no jauniem vēršiem |

ex02022050 | – – –no citas gaļas |

02022090 | – –citādi |

ex02022090 | – – –no teļa gaļas |

ex02022090 | – – –no jauniem vēršiem |

ex02022090 | – – –no citas gaļas |

020230 | –atkaulota |

02023010 | – –liemeņa priekšējās ceturtdaļas, veselas vai sacirstas ne vairāk kā piecos gabalos, kuras katra ir atsevišķs gabals; rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas divos blokos, no kuriem vienā ir liemeņa priekšējā ceturtdaļa – vesela vai sacirsta ne vairāk kā piecos gabalos, un otrā – pakaļējā ceturtdaļa vienā gabalā, izņemot fileju |

ex02023010 | – – –no teļa gaļas |

ex02023010 | – – –no jauniem vēršiem |

ex02023010 | – – –no citas gaļas |

02023050 | – –pakrūtes gabali, pleca gabali un krūšu gabali |

ex02023050 | – – –no teļa gaļas |

ex02023050 | – – –no jauniem vēršiem |

ex02023050 | – – –no citas gaļas |

02023090 | – –citādi |

ex02023090 | – – –no teļa gaļas |

ex02023090 | – – –no jauniem vēršiem |

ex02023090 | – – –no citas gaļas |

0204 | Svaiga, atdzesēta vai saldēta kazu un aitu gaļa: |

02041000 | –svaigi vai atdzesēti jēru liemeņi un pusliemeņi |

| –citāda svaiga vai atdzesēta aitas gaļa |

02042100 | – –liemeņi un pusliemeņi |

020422 | – –citādi neatkaulotie izcirtņi |

02042210 | – – –īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas |

02042230 | – – –muguras gabali un/vai pakaļgali |

02042250 | – – –kājas |

02042290 | – – –citādi |

02042300 | – –atkaulota |

02043000 | –saldēti jēru liemeņi un pusliemeņi |

| –citāda saldēta aitas gaļa |

02044100 | – –liemeņi un pusliemeņi |

020442 | – –citādi neatkaulotie izcirtņi |

02044210 | – – –īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas |

02044230 | – – –muguras gabali un/vai pakaļgali |

02044250 | – – –kājas |

02044290 | – – –citādi |

020443 | – –atkaulota |

02044310 | – – –jēru |

02044390 | – – –citādi |

020450 | –kazas gaļa |

| – –svaigs vai dzesināts |

02045011 | – – –liemeņi un pusliemeņi |

02045013 | – – –īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas |

02045015 | – – –muguras gabali un/vai pakaļgali |

02045019 | – – –kājas |

| – – –citādi |

02045031 | – – – –neatkauloti izcirtņi |

02045039 | – – – –bezkaula izcirtņi |

| – –saldēta |

02045051 | – – –liemeņi un pusliemeņi |

02045053 | – – –īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas |

02045055 | – – –muguras gabali un/vai pakaļgali |

02045059 | – – –kājas |

| – – –citādi |

02045071 | – – – –neatkauloti izcirtņi |

02045079 | – – – –bezkaula izcirtņi |

0207 | Pozīcijas 0105 mājputnu gaļa un subprodukti, svaigi, atdzesēti vai saldēti: |

| –vistu |

020711 | – –nesadalītas, svaigas vai atdzesētas |

02071110 | – – –noplūktas un izķidātas, ar galvu un kājām, t. s. "83 % cāļi" |

02071130 | – – –noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu), t. s. "70 % cāļi" |

02071190 | – – –noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām un bez kakla, sirds, aknām un kuņģa (vai guzas), t. s. "65 % cāļi", vai citādas |

020712 | – –nesadalītas, saldētas |

02071210 | – – –noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu), t. s. "70 % cāļi" |

02071290 | – – –noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām un bez kakla, sirds, aknām un kuņģa (vai guzas), t. s. "65 % cāļi", vai citādas |

020713 | – –gabali un subprodukti, svaigi vai atdzesēti |

| – – –gabali |

02071310 | – – – –atkaulota |

| – – – –neatkaulota |

02071320 | – – – – –puses vai ceturtdaļas |

02071330 | – – – – –veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem |

02071340 | – – – – –muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali |

02071350 | – – – – –krūtiņas un to gabali |

02071360 | – – – – –kājas un to gabali |

02071370 | – – – – –citādi |

| – – –subprodukti |

02071391 | – – – –aknas |

02071399 | – – – –citādi |

020714 | – –saldēti gabali un subprodukti |

| – – –gabali |

02071410 | – – – –atkaulota |

| – – – –neatkaulota |

02071420 | – – – – –puses vai ceturtdaļas |

02071430 | – – – – –veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem |

02071440 | – – – – –muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali |

02071450 | – – – – –krūtiņas un to gabali |

02071460 | – – – – –kājas un to gabali |

02071470 | – – – – –citādi |

| – – –subprodukti |

02071491 | – – – –aknas |

02071499 | – – – –citādi |

0210 | Sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta gaļa un gaļas subprodukti; pārtikas miltu izstrādājumi un pārtikas izstrādājumi no gaļas vai gaļas subproduktiem: |

| –cūkgaļa |

021011 | – –šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem |

| – – –mājas cūku |

| – – – –sālīti vai sālījumā |

02101111 | – – – – –šķiņķi un to izcirtņi |

02101119 | – – – – –pleči un to izcirtņi |

| – – – –žāvēti vai kūpināti |

02101131 | – – – – –šķiņķi un to izcirtņi |

02101139 | – – – – –pleči un to izcirtņi |

02101190 | – – –citādi |

021012 | – –vēderdaļas (cauraugušās) un to izcirtņi |

| – – –mājas cūku |

02101211 | – – – –sālīti vai sālījumā |

02101219 | – – – –žāvēti vai kūpināti |

02101290 | – – –citādi |

021019 | – –citādi |

| – – –mājas cūku |

| – – – –sālīti vai sālījumā |

02101910 | – – – – –bekona sāni vai pusliemeņi bez šķiņķa (spenseri) |

02101920 | – – – – –3/4 pusliemeņi vai viduči |

02101930 | – – – – –priekšējās daļas un to izcirtņi |

02101940 | – – – – –muguras gabali un to izcirtņi |

02101950 | – – – – –citādi |

| – – – –žāvēti vai kūpināti |

02101960 | – – – – –priekšējās daļas un to izcirtņi |

02101970 | – – – – –muguras gabali un to izcirtņi |

| – – – – –citādi |

02101981 | – – – – – –atkaulota |

02101989 | – – – – – –citādi |

02101990 | – – –citādi |

021020 | –liellopu gaļa |

02102010 | – –neatkaulota |

02102090 | – –atkaulota |

0401 | Piens un krējums, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas: |

040110 | –kura tauku saturs nepārsniedz 1 % no svara |

04011010 | – –tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem |

04011090 | – –citādi |

040120 | –kura tauku saturs pārsniedz 1 %, bet nepārsniedz 6 % no svara |

| – –nepārsniedz 3 % |

04012011 | – – –tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem |

04012019 | – – –citādi |

| – –pārsniedz 3 % |

04012091 | – – –tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem |

04012099 | – – –citādi |

040130 | –kura tauku saturs pārsniedz 6 % no svara |

| – –nepārsniedz 21 % |

04013011 | – – –tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem |

04013019 | – – –citādi |

| – –pārsniedz 21 %, bet nepārsniedz 45 % |

04013031 | – – –tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem |

04013039 | – – –citādi |

| – –pārsniedz 45 % |

04013091 | – – –tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem |

04013099 | – – –citādi |

0402 | Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu: |

040210 | –pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura tauku saturs nepārsniedz 1,5 % no svara |

| – –bez cukura vai citu saldinātāju piedevas |

04021011 | – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg |

04021019 | – – –citādi |

| – –citādi |

04021091 | – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg |

04021099 | – – –citādi |

| –pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar tauku saturu vairāk nekā 1,5 % no svara |

040221 | – –bez cukura vai citu saldinātāju piedevas |

| – – –kura tauku saturs nepārsniedz 27 % no svara |

04022111 | – – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg |

| – – – –citādi |

04022117 | – – – – –kura tauku saturs nepārsniedz 11 % no svara |

04022119 | – – – – –kura tauku saturs pārsniedz 11 %, bet nepārsniedz 27 % no svara |

| – – –kura tauku saturs pārsniedz 27 % no svara |

04022191 | – – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg |

04022199 | – – – –citādi |

040229 | – –citādi |

| – – –kura tauku saturs nepārsniedz 27 % no svara |

| – – – –citādi |

04022915 | – – – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg |

04022919 | – – – – –citādi |

| – – –kura tauku saturs pārsniedz 27 % no svara |

04022991 | – – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg |

04022999 | – – – –citādi |

| –citādi |

040291 | – –bez cukura vai citu saldinātāju piedevas |

| – – –kura tauku saturs nepārsniedz 8 % no svara |

04029111 | – – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg |

04029119 | – – – –citādi |

| – – –kura tauku saturs pārsniedz 8 %, bet nepārsniedz 10 % no svara |

04029131 | – – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg |

04029139 | – – – –citādi |

| – – –kura tauku saturs pārsniedz 10 %, bet nepārsniedz 45 % no svara |

04029151 | – – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg |

04029159 | – – – –citādi |

| – – –kura tauku saturs pārsniedz 45 % no svara |

04029191 | – – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg |

04029199 | – – – –citādi |

040299 | – –citādi |

| – – –kura tauku saturs nepārsniedz 9,5 % no svara |

04029911 | – – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg |

04029919 | – – – –citādi |

| – – –kura tauku saturs pārsniedz 9,5 %, bet nepārsniedz 45 % no svara |

04029931 | – – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg |

04029939 | – – – –citādi |

| – – –kura tauku saturs pārsniedz 45 % no svara |

04029991 | – – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg |

04029999 | – – – –citādi |

0403 | Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao: |

040310 | –Jogurts |

| – –nearomatizēts, bez augļiem, riekstiem un kakao |

| – – –bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, kuru tauku saturs pēc svara |

04031011 | – – – –nepārsniedz 3 % |

04031013 | – – – –pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 % |

04031019 | – – – –pārsniedz 6 % |

| – – –citādas, kura tauku saturs pēc svara |

04031031 | – – – –nepārsniedz 3 % |

04031033 | – – – –pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 % |

04031039 | – – – –pārsniedz 6 % |

040390 | –citādi |

| – –nearomatizēts, bez augļiem, riekstiem un kakao |

| – – –pulverī, granulās vai citādā cietā veidā |

| – – – –bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, kuru tauku saturs pēc svara |

04039011 | – – – – –nepārsniedz 1,5 % |

04039013 | – – – – –pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 % |

04039019 | – – – – –pārsniedz 27 % |

| – – – –citādas, kura tauku saturs pēc svara |

04039031 | – – – – –nepārsniedz 1,5 % |

04039033 | – – – – –pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 % |

04039039 | – – – – –pārsniedz 27 % |

| – – –citādi |

| – – – –bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, kuru tauku saturs pēc svara |

04039051 | – – – – –nepārsniedz 3 % |

04039053 | – – – – –pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 % |

04039059 | – – – – –pārsniedz 6 % |

| – – – –citādas, kura tauku saturs pēc svara |

04039061 | – – – – –nepārsniedz 3 % |

04039063 | – – – – –pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 % |

04039069 | – – – – –pārsniedz 6 % |

0405 | - - - - - - Sviests un citi piena tauki; piena tauku pastas |

040510 | –sviests |

| – –kura tauku saturs nepārsniedz 85 % no svara |

| – – –dabisks sviests |

04051011 | – – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg |

04051019 | – – – –citādi |

04051030 | – – –atjaunotais sviests |

04051050 | – – –sūkalu sviests |

04051090 | – –citādi |

040520 | –piena tauku pastas |

04052090 | – –ar tauku saturu pēc svara vairāk nekā 75 %, bet mazāk par 80 % |

040590 | –citādi |

04059010 | – –ar tauku saturu pēc svara 99,3 % vai vairāk un ūdens saturu pēc svara līdz 0,5 % |

04059090 | – –citādi |

0406 | Siers un biezpiens: |

040610 | –svaigs (nenogatavināts un nesālīts) siers, arī sūkalu siers un biezpiens |

04061020 | – –kura tauku saturs nepārsniedz 40 % no svara |

04061080 | – –citādi |

040620 | –visu veidu rīvēts siers vai siera pulveris |

04062010 | – –Glaras zaļais siers (t.s. Schabziger) no vājpiena ar sasmalcinātu lapu garšaugu piedevu |

04062090 | – –citādi |

040630 | –kausētais siers, nerīvēts un neberzts |

04063010 | – –kura ražošanā izmantots tikai Ementāles, Grijēras un Apencelles siers un kurā kā piedeva var būt Glaras zaļais siers (t.s. Schabziger); safasēts mazumtirdzniecībai, kura tauku saturs sausnā nepārsniedz 56 % no svara |

| – –citādi |

| – – –kura tauku saturs nepārsniedz 36 % no svara un tauku saturs sausnā |

04063031 | – – – –nepārsniedz 48 % |

04063039 | – – – –pārsniedz 48 % |

04063090 | – – –kura tauku saturs pārsniedz 36 % no svara |

040640 | –zilie sieri un citādi sieri, kas satur Penicillium roqueforti dzīslas |

04064010 | – –rokfors |

04064050 | – –Gorgonzola |

04064090 | – –citādi |

040690 | –citādi sieri |

04069001 | – –pārstrādei |

| – –citādi |

04069013 | – – –Ementāles siers |

04069015 | – – –Grijēras siers, Sbrinz |

04069017 | – – –Bergkäse un Apencelles siers |

04069018 | – – –Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or un Tête de Moine |

04069019 | – – –Glaras zaļais siers (t.s. Schabziger) no vājpiena ar sasmalcinātu lapu garšaugu piedevu |

04069021 | – – –Čedaras siers |

04069023 | – – –Edamas siers |

04069025 | – – –Tilzītes siers |

04069027 | – – –Butterkäse |

04069029 | – – –kaškavals |

04069032 | – – –Feta |

04069035 | – – –KefaloTyri |

04069037 | – – –Finlandia |

04069039 | – – –Jarlsberg |

| – – –citādi |

04069050 | – – – –siers no aitas vai bifeļmātes piena traukos ar sālījumu vai aitādas vai kazādas maisos |

| – – – –citādi |

| – – – – –kuru tauku saturs nepārsniedz 40 % no svara un ūdens saturs beztauku vielā |

| – – – – – –nepārsniedz 47 % |

04069061 | – – – – – – –Grana Padano, Parmigiano Reggiano |

04069063 | – – – – – – –Fiore Sardo, Pecorino |

04069069 | – – – – – – –citādi |

| – – – – – –pārsniedz 47 %, bet nepārsniedz 72 % |

04069073 | – – – – – – –Provolone |

04069075 | – – – – – – –Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano |

04069076 | – – – – – – –Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø |

04069078 | – – – – – – –Haudas siers |

04069079 | – – – – – – –Esrom, Italico, Kernhem, SaintNectaire, SaintPaulin, Taleggio |

04069081 | – – – – – – –Cantal, Čestras siers, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey |

04069082 | – – – – – – –kamambērs |

04069084 | – – – – – – –Brī siers |

04069085 | – – – – – – –Kefalograviera, Kasseri |

| – – – – – – –citādi sieri, kuru ūdens saturs beztauku vielā |

04069086 | – – – – – – – –pārsniedz 47 %, bet nepārsniedz 52 % |

04069087 | – – – – – – – –pārsniedz 52 %, bet nepārsniedz 62 % |

04069088 | – – – – – – – –pārsniedz 62 %, bet nepārsniedz 72 % |

04069093 | – – – – – –pārsniedz 72 % |

04069099 | – – – – –citādi |

04090000 | Dabiskais medus |

0701 | Kartupeļi, svaigi vai atdzesēti: |

070190 | –citādi |

07019010 | – –cietes ražošanai |

| – –citādi |

07019050 | – – –jaunie, no 1. janvāra līdz 30. jūnijam |

07019090 | – – –citādi |

07020000 | Svaigi vai atdzesēti tomāti: |

ex07020000 | –no 1. aprīļa līdz 31. augustam |

0704 | Galviņkāposti, ziedkāposti, kolrābji, lapu kāposti un tamlīdzīgi pārtikas kāpostaugi, svaigi vai atdzesēti: |

07041000 | –ziedkāposti un brokoļi |

ex07041000 | – –puķkāposti |

ex07041000 | – –brokoļi |

07042000 | –Briseles kāposti (rožu kāposti) |

070490 | –citādi |

07049010 | – –baltie galviņkāposti un sarkanie galviņkāposti |

070700 | Gurķi un kornišoni, svaigi vai atdzesēti: |

07070005 | –gurķi |

ex07070005 | – –no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam |

07070090 | –kornišoni |

ex07070090 | – –no 1. septembra līdz 31. oktobrim |

0709 | Citi svaigi vai atdzesēti dārzeņi: |

070960 | –Capsicum ģints vai Pimenta ģints dārzeņi |

07096010 | – –dārzeņpipari (paprika) |

| – –citādi |

07096091 | – – –Capsicum ģints dārzeņi kapsicīna vai Capsicum oleoresin krāsvielu ražošanai |

07096095 | – – –ēterisko eļļu vai rezinoīdu rūpnieciskai ražošanai |

07096099 | – – –citādi |

07097000 | –spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodene |

0805 | Citrusaugļi, žāvēti vai svaigi: |

080520 | –mandarīni (arī tanžerīni un sacumas); klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusaugļu hibrīdi |

08052010 | – –klementīni |

ex08052010 | – – –no -. oktobra līdz 31. decembrim |

08052030 | – –šķirnes Monreale un sacumas |

ex08052030 | – – –no -. oktobra līdz 31. decembrim |

08052050 | – –mandarīni un vilkingi |

ex08052050 | – – –no 1. oktobra līdz 31. decembrim |

08052070 | – –tanžerīni |

ex08052070 | – – –no 1. oktobra līdz 31. decembrim |

08052090 | – –citādi |

ex08052090 | – – –no 1. oktobra līdz 31. decembrim |

0806 | Vīnogas, svaigas vai žāvētas: |

080610 | –svaigas |

08061010 | – –galda vīnogas |

ex08061010 | – – –no 1. jūlija līdz 30. septembrim |

08061090 | – –citādi |

ex08061090 | – – –no 1. jūlija līdz 30. septembrim |

0807 | Svaigas melones (ietverot arbūzus) un papaijas: |

| –melones un arbūzi |

08071100 | – –arbūzi |

ex08071100 | – – –no 1. jūlija līdz 30. augustam |

0808 | Svaigi āboli, bumbieri un cidonijas: |

080810 | –āboli |

08081010 | – –sidra āboli bez taras no 16. septembra līdz 15. decembrim |

08081080 | – –citādi |

080820 | –bumbieri un cidonijas |

| – –bumbieri |

08082010 | – – –vīna bumbieri bez taras no 1. augusta līdz 31. decembrim |

08082050 | – – –citādi |

08082090 | – –cidonijas |

0809 | Svaigas aprikozes, ķirši, persiki (ietverot nektarīnus), plūmes un ērkšķu plūmes: |

08091000 | –aprikozes |

080920 | –ķirši |

08092005 | – –skābie ķirši (Prunus cerasus) |

08092095 | – –citādi |

080930 | –persiki, arī nektarīni |

08093010 | – –nektarīni |

08093090 | – –citādi |

ex08093090 | – – –no 1. jūnija līdz 30. augustam |

080940 | –plūmes un ērkšķu plūmes |

08094005 | – –plūmes |

08094090 | – –ērkšķu plūmes |

0810 | Citi svaigi augļi un ogas: |

08101000 | –zemenes |

081020 | –avenes, kazenes, zīdkoka ogas un kazeņavenes |

08102010 | – –avenes |

08102090 | – –citādi |

08105000 | –kivi |

ex08105000 | – –no 1. novembra līdz 31. martam |

1509 | Olīveļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām: |

150910 | –neapstrādāta |

15091010 | – –spīdīgā olīveļļa |

15091090 | – –citādi |

15099000 | –citādi |

ex15099000 | – –iepakojumos ar tilpumu virs 25 litriem |

ex15099000 | – –citādi |

160100 | Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes: |

16010010 | –No aknām |

| –citādi |

16010091 | – –termiski neapstrādātas žāvētas vai uzziežamās desas |

16010099 | – –citādi |

1602 | Citādi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm: |

16021000 | –homogenizēti produkti |

160220 | –no jebkuru dzīvnieku aknām |

| – –zosu vai pīļu aknām |

16022011 | – – –ar tauko aknu saturu 75 % vai vairāk |

16022019 | – – –citādi |

16022090 | – –citādi |

| –no mājputniem, kas minēti pozīcijā 0105 |

160231 | – –tītariem |

| – – –ar mājputnu gaļas vai subproduktu saturu 57 % no svara vai vairāk |

16023111 | – – – –tikai no termiski neapstrādātas tītara gaļas |

16023119 | – – – –citādi |

16023130 | – – –ar mājputnu gaļas vai subproduktu saturu 25 % no svara vai vairāk, bet mazāk par 57 % |

16023190 | – – –citādi |

160232 | – –vistu |

| – – –ar mājputnu gaļas vai subproduktu saturu 57 % no svara vai vairāk |

16023211 | – – – –termiski neapstrādāti |

16023219 | – – – –citādi |

16023230 | – – –ar mājputnu gaļas vai subproduktu saturu 25 % no svara vai vairāk, bet mazāk par 57 % |

16023290 | – – –citādi |

160239 | – –citādi |

| – – –ar mājputnu gaļas vai subproduktu saturu 57 % no svara vai vairāk |

16023921 | – – – –termiski neapstrādāti |

16023929 | – – – –citādi |

16023940 | – – –ar mājputnu gaļas vai subproduktu saturu 25 % no svara vai vairāk, bet mazāk par 57 % |

16023980 | – – –citādi |

| –cūkāda |

160241 | – –šķiņķi un to izcirtņi |

16024110 | – – –mājas cūku |

16024190 | – – –citādi |

160242 | – –pleči un to izcirtņi |

16024210 | – – –mājas cūku |

16024290 | – – –citādi |

160249 | – –citādi, ietverot maisījumus |

| – – –mājas cūku |

| – – – –kas satur 80 % vai vairāk jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ietverot jebkura veida taukus: |

16024911 | – – – – –garie muguras gabali (izņemot kakla gabalus) un to izcirtņi, ietverot muguras gabalu vai šķiņķa maisījumus |

16024913 | – – – – –kakla gabali un to izcirtņi, ietverot kakla un pleča gabalu maisījumus |

16024915 | – – – – –citādi maisījumi, kas satur šķiņķi (gurnus), pleci, muguras gabalus vai kakla gabalus un to izcirtņus |

16024919 | – – – – –citādi |

16024930 | – – – –kas satur 40 % vai vairāk, bet mazāk par 80 % jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ietverot jebkura veida vai izcelsmes taukus |

16024950 | – – – –kas satur mazāk par 40 % jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ietverot jebkura veida vai izcelsmes taukus |

16024990 | – – –citādi |

160250 | –liellopu |

16025010 | – –termiski neapstrādāti; termiski apstrādātas gaļas vai subproduktu un termiski neapstrādātas gaļas vai subproduktu maisījumi |

| – –citādi |

| – – –hermētiskā tarā |

16025031 | – – – –sālīta liellopu gaļa |

16025039 | – – – –citādi |

16025080 | – – –citādi |

160290 | –citādi, ietverot izstrādājumus no jebkuru dzīvnieku asinīm |

16029010 | – –izstrādājumi no jebkuru dzīvnieku asinīm |

| – –citādi |

16029031 | – – –no medījuma vai truša |

16029041 | – – –ziemeļbriežu |

| – – –citādi |

16029051 | – – – –kas satur mājas cūku gaļu vai gaļas subproduktus |

| – – – –citādi |

| – – – – –kas satur liellopu gaļu vai subproduktus |

16029061 | – – – – – –termiski neapstrādāti; termiski apstrādātas gaļas vai subproduktu un termiski neapstrādātas gaļas vai subproduktu maisījumi |

16029069 | – – – – – –citādi |

| – – – – –citādi |

| – – – – – –aitu vai kazu |

| – – – – – – –termiski neapstrādāti; termiski apstrādātas gaļas vai subproduktu un termiski neapstrādātas gaļas vai subproduktu maisījumi |

16029072 | – – – – – – – –aitu |

16029074 | – – – – – – – –kazu |

| – – – – – – –citādi |

16029076 | – – – – – – – –aitu |

16029078 | – – – – – – – –kazu |

16029098 | – – – – – –citādi |

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

KOPIENAS KONCESIJAS MELNKALNES ZIVSAIMNIECĪBAS PRODUKTIEM PRODUKTI, KAS MINĒTI ŠĀ NOLĪGUMA 29. PANTA 2. PUNKTĀ

Uz turpmāk minēto Melnkalnes izcelsmes ražojumu importēšanu Kopienā attiecas šādas koncesijas:

KN kods | TARIC apakšgrupa | Apraksts | No šā nolīguma spēkā stāšanās brīža līdz tā paša gada 31. decembrim (n) | No 1. janvāra līdz 31. decembrim (n + 1) | Par katru turpmāko gadu, no 1. janvāra līdz 31. decembrim |

03019110 | | Dzīvas foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster); svaigas vai dzesinātas; saldētas, žāvētas, sālītas vai sālījumā, kūpinātas; filejas un pārējā zivs gaļa; zivju milti un granulas, kas derīgas cilvēku uzturam | TK 20 t: ar 0 % Virs TK: 90 % no MFN nodokļa likmes | TK 20 t: ar 0 % Virs TK: 80 % no MFN nodokļa likmes | TK 20 t: ar 0 % Virs TK: 70 % no MFN nodokļa likmes |

03019190 | |

03021110 | |

03021120 | |

03021180 | |

03032110 | |

03032120 | |

03032180 | |

03041915 | |

03041917 | |

ex03041919 | 30 |

ex03041991 | 10 |

03042915 | |

03042917 | |

ex03042919 | 30 |

ex03049921 | 11, 12, 20 |

ex03051000 | 10 |

ex03053090 | 50 |

03054945 | 61 |

ex03055980 | 61 |

ex03056980 | |

03019300 | | Dzīvas karpas; svaigas vai dzesinātas; saldētas, žāvētas, sālītas vai sālījumā, kūpinātas; filejas un pārējā zivs gaļa; zivju milti un granulas, kas derīgas cilvēku uzturam | TK 10 t: ar 0 % Virs TK: 90 % no MFN nodokļa likmes | TK 10 t: ar 0 % Virs TK: 80 % no MFN nodokļa likmes | TK 10 t: ar 0 % Virs TK: 70 % no MFN nodokļa likmes |

03026911 | |

03037911 | |

ex03041919 | 20 |

ex03041991 | 20 |

ex03042919 | 20 |

ex03049921 | 16 |

ex03051000 | 20 |

ex03053090 | 60 |

ex03054980 | 30 |

ex03055980 | 63 |

ex03056980 | 63 |

ex03019980 | 80 | Dzīvas parastās zobaines (Dentex dentex un Pagellus spp.) svaigas vai dzesinātas; saldētas; žāvētas, sālītas vai sālījumā, kūpinātas; filejas un pārējā zivs gaļa; milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā | TK 20 t: ar 0 % Virs TK: 80 % no MFN nodokļa likmes | TK 20 t: ar 0 % Virs TK: 55 % no MFN nodokļa likmes | TK 20 t: ar 0 % Virs TK: 30 % no MFN nodokļa likmes |

03026961 | |

03037971 | |

ex03041939 | 80 |

ex03041999 | 77 |

ex03042999 | 50 |

ex03049999 | 20 |

ex03051000 | 30 |

ex03053090 | 70 |

ex03054980 | 40 |

ex03055980 | 65 |

ex03056980 | 65 |

ex03019980 | 22 | Dzīvi labraki (Dicentrarchus labrax); svaigi vai dzesināti; saldēti; žāvēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti; filejas un pārējā zivs gaļa; zivju milti un granulas, kas derīgas cilvēku uzturam | TK 20 t: ar 0 % Virs TK: 80 % no MFN nodokļa likmes | TK 20 t: ar 0 % Virs TK: 55 % no MFN nodokļa likmes | TK 20 t: ar 0 % Virs TK: 30 % no MFN nodokļa likmes |

03026994 | |

ex03037700 | 10 |

ex03041939 | 85 |

ex03041999 | 79 |

ex03042999 | 60 |

ex03049999 | 70 |

ex03051000 | 40 |

ex03053090 | 80 |

ex03054980 | 50 |

ex03055980 | 67 |

ex03056980 | 67 |

KN kods | TARIC apakšgrupa | Apraksts | Ikgadējās tarifa kvotas apjoms (tīrais svars) |

16041311 16041319 ex16042050 | 10, 19 | Sagatavotas vai konservētas sardīnes | TK 200 t: ar 6 % Virs TK: MFN likme pilnā apmērā [1] |

16041600 16042040 | | Sagatavoti vai konservēti anšovi | TK 200 t: ar 12,5 % Virs TK: MFN likme pilnā apmērā [1] |

Nodokļa likme, kas piemērojama visiem HS pozīcijā 1604 minētajiem produktiem, izņemot sagatavotas vai konservētas sardīnes un anšovus, tiks samazināta atbilstīgi šādam grafikam:

Gads | 1. gads (nodoklis %) | 3. gads (nodoklis %) | 5. gads un turpmākie gadi (nodoklis %) |

Nodoklis | 90 % no MFN | 80 % no MFN | 70 % no MFN |

[1] Sākotnējais kvotas apmērs ir 200 tonnas. No ceturtā gada 1. janvāra pēc tam, kad šis nolīgums stājies spēkā, kvotas apjomu palielina līdz 250 tonnām ar nosacījumu, ka vismaz 80 % no iepriekšējās kvotas kopapjoma ir izlietota līdz attiecīgā gada 31. decembrim. Palielināto kvotas apjomu, ja tas izpildīts, turpina piemērot līdz brīdim, kad šā nolīguma puses vienojas par citu režīmu.

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

MELNKALNES KONCESIJAS KOPIENAS ZIVSAIMNIECĪBAS PRODUKTIEM PRODUKTI, KAS MINĒTI ŠĀ NOLĪGUMA 30. PANTA 2. PUNKTĀ

Uz turpmāk minēto Kopienas izcelsmes ražojumu importēšanu Melnkalnē attiecas šādas koncesijas:

KN kods | Apraksts | No šā nolīguma spēkā stāšanās brīža līdz tā paša gada (n) 31. decembrim (n) | No 1. janvāra līdz 31. decembrim (n + 1) | Par katru turpmāko gadu, no 1. janvāra līdz 31. decembrim |

03019110 03019190 03021110 03021120 03021180 03032110 03032120 03032180 03041915 03041917 ex03041919 ex03041991 03042915 03042917 ex03042919 ex03049921 ex03051000 ex03053090 03054945 ex03055980 ex03056980 | Dzīvas foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster); svaigas vai dzesinātas; saldētas, sālītas vai sālījumā, žāvētas vai kūpinātas; filejas un pārējā zivs gaļa; zivju milti un granulas, kas derīgas cilvēku uzturam | TK 20 t: ar 0 % Virs TK: 90 % no MFN nodokļa likmes | TK 20 t: ar 0 % Virs TK: 80 % no MFN nodokļa likmes | TK 20 t: ar 0 % Virs TK: 70 % no MFN nodokļa likmes |

ex03019980 03026961 03037971 ex03041939 ex03041999 ex03042999 ex03049999 ex03051000 ex03053090 ex03054980 ex03055980 ex03056980 | Dzīvas parastās zobaines (Dentex dentex un Pagellus spp.); svaigas vai dzesinātas, saldētas, sālītas vai sālījumā, žāvētas vai kūpinātas; zivju milti un granulas, kas derīgas cilvēku uzturam | TK: 20 t ar 0 % Virs TK: 80 % no MFN nodokļa likmes | TK: 20 t ar 0 % Virs TK: 60 % no MFN nodokļa likmes | TK: 20 t ar 0 % Virs TK: 40 % no MFN nodokļa likmes |

ex03019980 03026994 ex03037700 ex03041939 ex03041999 ex03042999 ex03049999 ex03051000 ex03053090 ex03054980 ex03055980 ex03056980 | Dzīvi labraki (Dicentrarchus labrax); svaigi vai dzesināti; saldēti; žāvēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti; filejas un pārējā zivs gaļa; zivju milti un granulas, kas derīgas cilvēku uzturam | TK 20 t: ar 0 % Virs TK: 80 % no MFN nodokļa likmes | TK 20 t: ar 0 % Virs TK: 60 % no MFN nodokļa likmes | TK 20 t: ar 0 % Virs TK: 40 % no MFN nodokļa likmes |

KN kods | Apraksts | Ikgadējās tarifa kvotas apjoms (tīrais svars) |

16041311 16041319 ex16042050 | Sagatavotas vai konservētas sardīnes | TK 20 t: ar 50 % no MFN Virs TK: MFN likme pilnā apmērā |

16041600 16042040 | Sagatavoti vai konservēti anšovi | TK 10 t: ar 50 % no MFN Virs TK: MFN likme pilnā apmērā |

Nodokļa likme, kas piemērojama visiem HS pozīcijā 1604 minētajiem produktiem, izņemot sagatavotas vai konservētas sardīnes un anšovus, tiks samazināta atbilstīgi šādam grafikam:

Gads | 1. gads (nodoklis %) | 2. gads (nodoklis %) | 3. gads (nodoklis %) | 4. gads un turpmākie gadi (nodoklis %) |

Nodoklis | 80 % no MFN | 70 % no MFN | 60 % no MFN | 50 % no MFN |

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

FINANŠU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA

(Minēts šā nolīguma V sadaļas II nodaļā)

FINANŠU PAKALPOJUMU DEFINĪCIJAS

Finanšu pakalpojumi ir visi finansiāla rakstura pakalpojumi, kurus piedāvā Puses finanšu pakalpojumu sniedzējs.

Finanšu pakalpojumi ietver šādas darbības jomas:

A. Apdrošināšana un ar to saistītie pakalpojumi:

1. tiešā apdrošināšana (to skaitā kopapdrošināšana):

a) dzīvības apdrošināšana,

b) nedzīvības apdrošināšana;

2. pārapdrošināšana un retrocesija;

3. apdrošināšanas starpniecība, piemēram, apdrošināšanas brokeru un aģentūru darbība;

4. apdrošināšanas palīgpakalpojumi, piemēram, konsultācijas, aktuāra pakalpojumi, riska novērtēšana un pretenziju izskatīšanas pakalpojumi.

B. Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu):

1. noguldījumu un citu atmaksājamu līdzekļu pieņemšana no sabiedrības;

2. visa veida kreditēšana, inter alia ietverot patēriņa kredītus, hipotekāros kredītus, faktūrkreditēšanu un tirdzniecības darījumu finansēšanu;

3. finanšu noma;

4. visi maksājumu un naudas pārskaitījumu pakalpojumi, tostarp kredītkartes, maksājumu kartes un debetkartes, ceļojumu čeki un bankas pārvedu vekseļi;

5. galvojumi un saistības;

6. tirdzniecība savā labā vai klientu uzdevumā biržā, ārpusbiržas tirgū vai citādi ar:

a) naudas tirgus instrumentiem (ietverot čekus, rēķinus, noguldījumu apliecības u.tt.);

b) ārvalstu valūtu,

c) atvasinātiem finanšu instrumentiem, tostarp ar standartizētiem nākotnes darījumiem un iespēju līgumiem,

d) valūtas maiņas un procentu likmes instrumentiem, tostarp mijmaiņas darījumiem, nestandartizētiem procentu likmes nākotnes līgumiem utt.,

e) pārvedamiem vērtspapīriem,

f) citiem apgrozāmiem instrumentiem un finanšu aktīviem, tostarp dārgmetāliem;

7. līdzdalība starpnieka statusā (publiski vai privāti) visu veidu vērtspapīru emisijās, tostarp parakstīšanā un izvietošanā, un ar šādām emisijām saistītu pakalpojumu sniegšana;

8. starpniecība naudas darījumos;

9. aktīvu pārvaldība, piemēram, naudas vai vērtspapīru portfeļa pārvaldība, visu veidu kolektīvo ieguldījumu pārvaldība, pensiju fondu pārvaldība, uzraudzības, depozīta un trasta pakalpojumi;

10. finanšu aktīvu, tostarp vērtspapīru, atvasināto finanšu instrumentu un citu apgrozāmu līdzekļu, norēķinu un mijieskaita pakalpojumi;

11. finanšu informācijas sniegšana un nodošana, finanšu datu un ar to saistītās programmatūras apstrāde, ko veic citu finanšu pakalpojumu sniedzēji;

12. konsultācijas, starpniecība un citi finanšu palīgpakalpojumi saistībā ar visām darbībām, kas minētas 1. līdz 11. punktā, ietverot datu bāzi par kredītiem un kredītu analīzi, ieguldījumu un portfeļu analīzi un konsultācijas, konsultācijas par uzņēmumu pārņemšanu, pārstrukturēšanu un to stratēģiju.

Finanšu pakalpojumu definīcija neattiecas uz šādām darbībām:

a) darbības, ko veic centrālās bankas vai jebkuras citas valsts iestādes saskaņā ar monetāro un valūtas maiņas kursa politiku;

b) darbības, ko veic centrālās bankas, valsts aģentūras vai dienesti, vai valsts iestādes valdības labā vai ar valdības garantijām, izņemot gadījumus, kad šīs darbības var veikt finanšu pakalpojumu sniedzēji, konkurējot ar šādām valsts iestādēm;

c) darbības, kas ir likumos noteikta sociālās nodrošināšanas vai valsts pensiju programmu sistēmas daļa, izņemot gadījumus, kad šīs darbības var veikt finanšu pakalpojumu sniedzēji, konkurējot ar valsts vai privātām iestādēm.

--------------------------------------------------

VII PIELIKUMS

INTELEKTUĀLĀ, RŪPNIECISKĀ UN KOMERCIĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

(Minētas šā nolīguma 75. pantā)

Šā nolīguma 75. panta 4. punkts ir saistīts ar šādām daudzpusējām konvencijām, kurās dalībvalstis ir Puses, vai ko dalībvalstis piemēro de facto:

- Konvencija par Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas dibināšanu (WIPO Konvencija, Stokholma, 1967. gads, ar labojumiem, kas izdarīti 1979. gadā);

- Bernes Konvencija par literāro un mākslas darbu aizsardzību (1971. gada Parīzes Akts);

- Briseles Konvencija par programmas saturošu satelīta pārraidītu signālu izplatīšanu (Brisele, 1974. gads);

- Budapeštas Nolīgums par starptautisku atzīšanu mikroorganismu deponēšanai patentu procedūru nolūkos (Budapešta, 1977. gads, ar grozījumiem, kas izdarīti 1980. gadā);

- Hāgas Vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju (Londonas Akts, 1934. gads, un Hāgas Akts, 1960. gads);

- Lokarno Nolīgums par dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas izveidošanu (Lokarno, 1968. gads, ar grozījumiem, kas izdarīti 1979. gadā);

- Madrides Nolīgums par preču zīmju starptautisko reģistrāciju (1967. gada Stokholmas Akts, ar grozījumiem, kas izdarīti 1979. gadā);

- Protokols attiecībā uz Madrides nolīgumu par preču zīmju starptautisko reģistrāciju (Madrides Protokols, 1989. gads);

- Nicas Nolīgums par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas nolūkos (Ženēva, 1977. gads, ar grozījumiem, kas izdarīti 1979. gadā);

- Parīzes Konvencija par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību (1967. gada Stokholmas Akts, ar grozījumiem, kas izdarīti1979. gadā);

- Patentu sadarbības līgums (Vašingtona, 1970. gads, ar grozījumiem, kas izdarīti 1979. gadā un izmaiņām, kas veiktas 1984. gadā);

- Līgums par Patentu tiesībām (Ženēva, 2000. gads);

- Starptautiskā konvencija par jaunu augu sugu aizsardzību (UPOV Konvencija, Parīze, 1961. gads, ar 1972., 1978. un 1991. gada redakcionāliem labojumiem);

- Konvencija par fonogrammu producentu aizsardzību pret šo fonogrammu neatļautu pavairošanu (Fonogrammu konvencija, Ženēva, 1971. gads);

- Starptautiskā konvencija par izpildītāju, fonogrammu producentu un raidorganizāciju tiesību aizsardzību (Romas Konvencija, 1961. gads).

- Strasbūras Nolīgums par patentu starptautisko klasifikāciju (Strasbūra, 1971. gads, ar grozījumiem, kas izdarīti 1979. gadā);

- Preču zīmju līgums (Ženēva, 1994. gads);

- Vīnes Nolīgums, ar kuru izveido preču zīmju figurālo elementu starptautisku klasifikāciju (Vīne, 1973. gads, ar grozījumiem, kas izdarīti 1985. gadā);

- WIPO līgums par autortiesībām (Ženēva, 1996. gads);

- WIPO līgums par izpildījumu un fonogrammām (Ženēva, 1996. gads);

- Eiropas Patentu konvencija;

- PTO Nolīgums par tirdzniecību saistītiem intelektuālā īpašuma tiesību aspektiem.

--------------------------------------------------

1. PROTOKOLS

par tirdzniecību starp kopienu un melnkalni ar pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem

1. Pants

1. Kopiena un Melnkalne apstrādātiem lauksaimniecības produktiem piemēro nodokļus, kas attiecīgi norādīti I un II pielikumā saskaņā ar tajos minētajiem nosacījumiem, ar vai bez kvotas ierobežojumiem.

2. Stabilizācijas un asociācijas padome lemj par:

a) apstrādātu lauksaimniecības produktu saraksta pagarināšanu saskaņā ar šo protokolu,

b) I un II pielikumā minēto nodokļu grozījumiem,

c) tarifa kvotu palielināšanu vai atcelšanu.

3. Stabilizācijas un asociācijas padome var aizstāt ar šo protokolu ieviestos nodokļus ar režīmu, kas izveidots, pamatojoties uz attiecīgajām tirgus cenām tiem Kopienas un Melnkalnes lauksaimniecības produktiem, kurus faktiski izmanto apstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanā, uz kuriem savukārt attiecas šis protokols.

2. pants

Saskaņā 1. pantu piemērotos nodokļus var samazināt ar Stabilizācijas un asociācijas padomes lēmumu:

a) ja tirdzniecībā starp Kopienu un Melnkalni samazina nodokļus, ko piemēro pamatproduktiem, vai

b) reaģējot uz samazinājumiem savstarpēju koncesiju rezultātā attiecībā uz apstrādātiem lauksaimniecības produktiem.

Samazinājumus, kas paredzēti a) apakšpunktā, aprēķina par to nodokļa daļu, kas paredzēta kā agrokomponents un kas atbilst lauksaimniecības produktiem, kuri faktiski izmantoti attiecīgo apstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanā, un atskaita no nodokļiem, ko piemēro šiem lauksaimniecības pamatproduktiem.

3. pants

Kopiena un Melnkalne informē viena otru par administratīvajiem pasākumiem, kas veikti attiecībā uz šajā protokolā iekļautajiem produktiem. Šiem pasākumiem būtu jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret visām ieinteresētajām personām, un tiem vajadzētu būt pēc iespējas vienkāršiem un elastīgiem.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

NODOKĻI, KO PIEMĒRO MELNKALNES IZCELSMES PREČU IMPORTAM KOPIENĀ

Par šeit uzskaitīto Melnkalnes izcelsmes apstrādātu lauksaimniecības produktu importu Kopienā ievedmuitas nodoklis ir nulle.

KN kods | Apraksts |

(1) | (2) |

0403 | Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao: |

040310 | –Jogurts |

| – –aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao |

| – – –pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura piena tauku saturs pēc svara |

04031051 | – – – –nepārsniedz 1,5 % |

04031053 | – – – –pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 % |

04031059 | – – – –pārsniedz 27 % |

| – – –citāds, kura tauku saturs pēc svara |

04031091 | – – – –nepārsniedz 3 % |

04031093 | – – – –pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 % |

04031099 | – – – –pārsniedz 6 % |

040390 | –citādi |

| – –aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao |

| – – –pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura piena tauku saturs pēc svara |

04039071 | – – – –nepārsniedz 1,5 % |

04039073 | – – – –pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 % |

04039079 | – – – –pārsniedz 27 % |

| – – –citāds, kura piena tauku saturs pēc svara |

04039091 | – – – –nepārsniedz 3 % |

04039093 | – – – –pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 % |

04039099 | – – – –pārsniedz 6 % |

0405 | Sviests un citi piena tauki; piena tauku pastas: |

040520 | –piena tauku pastas |

04052010 | – –ar tauku saturu pēc svara 39 % vai vairāk, bet mazāk nekā 60 % |

04052030 | – –ar tauku saturu pēc svara 60 % un vairāk, bet ne vairāk kā 75 % |

05010000 | Cilvēku mati, neapstrādāti, mazgāti vai nemazgāti, sukāti vai nesukāti; cilvēku matu atkritumi |

0502 | Mājas cūku vai mežacūku sari un spalva; āpšu un citu dzīvnieku spalvas suku ražošanai; šādu saru un spalvu atkritumi |

0505 | Ādas un citas putnu daļas ar spalvām vai dūnām, spalvas un to daļas (arī ar apgrieztām malām) un dūnas bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai; putnu spalvu vai to daļu pulveris un atkritumi |

0506 | Kauli un ragu serdeņi, neapstrādāti, attaukoti, sākotnēji apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai atželatinēti; šo produktu pulveris un atkritumi |

0507 | Ziloņkauls, bruņurupuču bruņas, vaļu bārda un vaļu bārdas bārkstis, ragi, briežragi, nagi un knābji, neapstrādāti vai sākotnēji apstrādāti, bet negriezti pēc formas; šo produktu pulveris un atkritumi |

05080000 | Koraļļi un tamlīdzīgi materiāli, neapstrādāti vai tikai sākotnēji apstrādāti; mīkstmiešu, vēžveidīgo vai adatādaiņu čaulas un vāki, sēpiju skeleta plāksnītes, neapstrādātas vai tikai sākotnēji apstrādātas, bet negrieztas pēc formas, šo produktu pulveris un atkritumi |

05100000 | Ambra, bebru cirkšņu sekrēts, cibets un muskuss; spāniešu mušas; žults, arī kaltēta; dziedzeri un citi dzīvnieku izcelsmes produkti, ko izmanto farmaceitisku preparātu izgatavošanai, svaigi, dzesināti, saldēti vai citādi konservēti īslaicīgai glabāšanai |

0511 | Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti vai ietverti; pārtikā nelietojami beigti 1. vai 3. nodaļā minētie dzīvnieki: |

| –citādi |

051199 | – –citādi |

| – – –Dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi |

05119931 | – – – –jēlvaski |

05119939 | – – – –citādi |

05119985 | – – –citādi |

05119985 | – – – –Zirgu astri un to atlikumi, likti vai nelikti kārtās, ar vai bez atbalstošā materiāla |

0710 | Saldēti dārzeņi (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī): |

07104000 | –Cukurkukurūza |

0711 | Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņi (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai: |

071190 | –citādi dārzeņi; dārzeņu maisījumi |

| – –dārzeņi |

07119030 | – – –Cukurkukurūza |

09030000 | Mate |

1212 | Ceratoniju pākstis, jūras aļģes un citādas aļģes, cukurbietes un cukurniedres, svaigas, dzesinātas, saldētas vai žāvētas, arī samaltas; augļu kauliņi un kodoli un citi galvenokārt pārtikā lietojami augu produkti (ietverot negrauzdētas Chycorium intybus sativum šķirnes cigoriņu saknes), kuri citur nav minēti un iekļauti: |

12122000 | –jūras aļģes un citas aļģes |

1302 | Augu sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un pektāti; agars un citi no augu produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti: |

| –augu sulas un ekstrakti |

13021200 | – –lakricas |

13021300 | – –apiņu |

130219 | – –citādi |

13021980 | – – –citādi |

130220 | –pektīni, pektināti un pektāti |

13022010 | – –sausie atlikumi |

13022090 | – –citādi |

| –no augu valsts produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti |

13023100 | – –agars |

130232 | – –recinātāji un biezinātāji, arī pārveidoti, no ceratoniju pākstīm vai sēklām vai no guaras sēklām |

13023210 | – – –no ceratoniju pākstīm vai sēklām |

1401 | Augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto pīšanai (piemēram, bambusi, rotangpalmas, niedres, meldri, kārkli, rafijas, attīrīti, balināti vai krāsoti graudaugu salmi un liepu mizas) |

1404 | Augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur |

1505 | Vilnas tauki un taukvielas, ko iegūst no tiem (ietverot lanolīnu) |

15060000 | Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām |

1515 | Citādas negaistošās augu eļļas un tauki (ietverot jojobas eļļu) un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām: |

151590 | –citādi |

15159011 | – –tungas koku eļļa; jojobas eļļa un oitisiku eļļa; miršu vasks un sumahu vasks; to frakcijas |

ex15159011 | – – –jojobas eļļa un oitisiku eļļa; miršu vasks un sumahu vasks; to frakcijas |

1516 | Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas: |

151620 | –augu tauki un eļļas un to frakcijas |

15162010 | – –hidrogenēta rīcineļļa, t. s. "opālvasks" |

1517 | Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šajā nodaļā uzskaitīto tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārtikas tauki un eļļas vai to frakcijas, kuras iekļautas pozīcijā 1516: |

151710 | –margarīns, izņemot šķidro margarīnu |

15171010 | – –ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % no svara |

151790 | –citādi |

15179010 | – –ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % no svara |

| – –citādi |

15179093 | – – –pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, ko izmanto veidņu eļļām |

151800 | Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādājumus; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai šās nodaļas dažādo tauku un eļļu frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi, kas citur nav minēti un iekļauti: |

15180010 | –linoksīns |

| –citādi |

15180091 | – –Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādājumus; |

| – –citādi |

15180095 | – – –dzīvnieku vai dzīvnieku un augu tauku un eļļu vai to frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi |

15180099 | – – –citādi |

15200000 | Neattīrīts glicerīns; glicerīnūdens un glicerīna sārmi |

1521 | Krāsoti vai nekrāsoti, rafinēti vai nerafinēti augu vaski (izņemot triglicerīdus), bišu vasks, citu kukaiņu vaski un spermacets |

152200 | Degra; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atliekas: |

15220010 | –degra |

1702 | Citādi cukuri, ietverot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu; grauzdēts cukurs: |

17025000 | –ķīmiski tīra fruktoze |

170290 | –citādi produkti, ietverot invertcukuru un citus cukurus, un cukura sīrupa maisījumus, kas sausā veidā satur 50 % no svara fruktozi |

17029010 | – –ķīmiski tīra maltoze |

1704 | Cukura konditorejas izstrādājumi (ietverot balto šokolādi) bez kakao piedevas |

1803 | Kakao pasta, attaukota vai neattaukota |

18040000 | Kakao sviests, tauki un eļļa |

18050000 | Kakao pulveris bez cukura vai cita saldinātāja piedevas |

1806 | Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu |

1901 | Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401-0404 precēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur |

1902 | Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots: |

| –termiski neapstrādāti mīklas izstrādājumi, bez pildījuma un citādi nesagatavoti |

19021100 | – –ar olu piedevu |

190219 | – –citādi |

19021910 | – – –bez kviešu miltu vai rupja maluma miltu piedevas |

19021990 | – – –citādi |

190220 | –pildīti makaronu izstrādājumi (pasta), arī termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti |

| – –citādi |

19022091 | – – –termiski apstrādāti |

19022099 | – – –citādi |

190230 | –citādi pastas izstrādājumi |

19023010 | – –žāvēts |

19023090 | – –citādi |

190240 | –kuskuss |

19024010 | – –nesagatavots |

19024090 | – –citādi |

19030000 | Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā |

1904 | Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudaugu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugu produkti (izņemot kukurūzu) graudu veidā vai pārslu veidā vai citādi pārstrādātos graudos (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus), iepriekš termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti, kas nav citur minēti un iekļauti |

1905 | Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti |

2001 | Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas: |

200190 | –citādi |

20019030 | – –cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata) |

20019040 | – –jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas, kas satur 5 % vai vairāk cietes |

20019060 | – –palmu galotņu pumpuri |

2004 | Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos: |

200410 | –kartupeļi |

| – –citādi |

20041091 | – – –miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā |

200490 | –citādi dārzeņi un dārzeņu maisījumi |

20049010 | – –cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata) |

2005 | Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesasaldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos |

200520 | –kartupeļi |

20052010 | – –miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā |

20058000 | –cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata) |

2008 | Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas citur nav minētas un iekļautas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, arī ar cukura vai citu saldinātāju vai spirta piedevu: |

| –rieksti, zemesrieksti un citas sēklas, arī maisījumā |

200811 | – –zemesrieksti |

20081110 | – – –zemesriekstu sviests |

| –citādi, arī maisījumi, izņemot apakšpozīcijā 200819 minētos |

20089100 | – –palmu galotņu pumpuri |

200899 | – –citādi |

| – – –bez spirta piedevas |

| – – – –bez cukura piedevas |

20089985 | – – – – –kukurūza, izņemot cukurkukurūzu (Zea mays var. saccharata) |

20089991 | – – – – –jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas, kas satur 5 % vai vairāk cietes |

2101 | Kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to bāzes vai uz kafijas, tējas vai mates bāzes; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti: |

2102 | Raugi (aktīvi vai neaktīvi); citi neaktīvi vienšūnu organismi (izņemot vakcīnas, kas minētas pozīcijā 3002); gatavi cepamie pulveri |

2103 | Gatavas mērces un produkti to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes |

2104 | Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai; homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi |

210500 | Saldējums, ar vai bez kakao |

2106 | Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur: |

210610 | –proteīna koncentrāti un strukturētas olbaltumvielas |

21061020 | – –kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk par 1,5 % no svara piena taukus, 5 % no svara saharozi vai izoglikozi, 5 % no svara glikozi vai cieti |

21061080 | – –citādi |

210690 | –citādi |

21069020 | – –salikti alkohola izstrādājumi (alkoholisko preparātu maisījumi), kas nav uz smaržvielu bāzes un kurus izmanto dzērienu ražošanā |

| – –citādi |

21069092 | – – –kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk par 1,5 % no svara piena taukus, 5 % no svara saharozi vai izoglikozi, 5 % no svara glikozi vai cieti |

21069098 | – – –citādi |

2201 | Ūdens, ietverot dabiskos vai mākslīgos minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, nearomatizēts, ledus un sniegs |

2202 | Ūdens, ietverot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts, un citi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas iekļautas pozīcijā 2009 |

220300 | Iesala alus |

2205 | Vermuts un citi svaigo vīnogu vīni, kas aromatizēti ar augiem vai aromātiskām vielām |

2207 | Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk; etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti |

2208 | Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā 80 tilp. %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni |

2402 | Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem |

2403 | Citādi tabakas izstrādājumi un tabakas rūpnieciski aizstājēji; "homogenizēta" vai "atjaunota" tabaka; tabakas ekstrakti un esences |

2905 | Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi: |

| –citādi daudzvērtīgie spirti |

29054300 | – –mannīts |

290544 | – –D-glicīts (sorbīts) |

| – – –ūdens šķīdumā |

29054411 | – – – –kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no kopējās masas vai mazāk D-mannīta |

29054419 | – – – –citādi |

| – – –citādi |

29054491 | – – – –Kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no kopējās masas vai mazāk D-mannīta |

29054499 | – – – –citādi |

29054500 | – –glicerīns |

3301 | Ēteriskās eļļas (atbrīvotas vai neatbrīvotas no terpēniem), ietverot konkrēteļļas un absolūteļļas; rezinoīdi; ekstrahēti oleosveķi; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos un tamlīdzīgās vielās, kas iegūti ar tvaiku absorbēšanu vai macerāciju; terpēnu blakusprodukti, kas radušies, atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi: |

330190 | –citādi |

33019010 | – –blakusprodukti, kas satur terpēnu, kurš rodas ēterisko eļļu deterpenizēšanas rezultātā |

| – –ekstrahētie oleosveķi: |

33019021 | – – –no lakricas un apiņiem |

33019030 | – – –citādi |

33019090 | – –citādi |

3302 | Smaržvielu maisījumi un maisījumi (ietverot spirta šķīdumus) uz vienas vai vairāku šādu vielu bāzes, kurus izmanto kā rūpniecības izejvielas;itādi izstrādājumi uz smaržvielu bāzes, kurus izmanto dzērienu ražošanā: |

330210 | –pārtikas rūpniecībai vai dzērienu ražošanai |

| – –dzērienu ražošanai: |

| – – –preparāti, kas satur dažādas smaržīgas vielas, bezalkoholisko dzērienu ražošanai: |

33021010 | – – – –kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 0,5 tilp. % |

| – – – –citādi |

33021021 | – – – – –kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk par 1,5 % no svara piena taukus, 5 % no svara saharozi vai izoglikozi, 5 % no svara glikozi vai cieti |

33021029 | – – – – –citādi |

3501 | Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes: |

350110 | –kazeīns |

35011010 | – –reģenerētu tekstilšķiedru ražošanai |

35011050 | – –rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu un lopbarības ražošanu |

35011090 | – –citādi |

350190 | –citādi |

35019090 | – –citādi |

3505 | Dekstrīni un citas modificētās cietes (piemēram, želatinizētas vai esterificētas cietes); līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes bāzes: |

350510 | –dekstrīni un citādas modificētās cietes |

35051010 | – –dekstrīni |

| – –citādas modificētās cietes |

35051090 | – – –citādi |

350520 | –līmes |

35052010 | – –kas satur mazāk par 25 % no kopējās masas cieti, dekstrīnus vai citādas modificētas cietes |

35052030 | – –kas satur 25 % vai vairāk, bet mazāk par 55 % no kopējās masas cietes, dekstrīnus vai citādas modificētas cietes |

35052050 | – –kas satur 55 % vai vairāk, bet mazāk par 80 % no kopējās masas cietes, dekstrīnus vai citādas modificētas cietes |

35052090 | – –kas satur 80 % vai vairāk cietes, dekstrīnu vai pārējo modificēto ciešu |

3809 | Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un citādi izstrādājumi un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs un kas citur nav minēti vai iekļauti: |

380910 | –uz vielu ar cietes īpašībām bāzes |

38091010 | – –kuros šādu vielu saturs nepārsniedz 55 % no kopējās masas |

38091030 | – –kuros šādu vielu saturs ir 55 % vai vairāk, bet nepārsniedz 70 % no kopējās masas |

38091050 | – –kuros šādu vielu saturs ir 70 % vai vairāk, bet nepārsniedz 83 % no kopējās masas |

38091090 | – –kuros šādu vielu saturs ir 83 % no kopējās masas vai vairāk |

3823 | Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas; rūpnieciskie alifātiskie spirti |

3824 | Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur: |

382460 | –sorbitols, izņemot 290544. subpozīcijā minēto: |

| – –ūdens šķīdumā |

38246011 | – – –kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no kopējās masas vai mazāk D-mannīta |

38246019 | – – –citādi |

| – –citādi |

38246091 | – – –kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no kopējās masas vai mazāk D-mannīta |

38246099 | – – –citādi |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

NODOKĻI, KO PIEMĒRO KOPIENAS IZCELSMES PREČU IMPORTAM MELNKALNĒ

(tūlīt vai pakāpeniski)

KN kods | Apraksts | Nodokļa likme (% no MFN) |

2008. g. | 2009. g. | 2010. g. | 2011. g. | 2012. gads un turpmākie gadi |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

0403 | Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao: | | | | | |

040310 | –Jogurts | | | | | |

| – –aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao | | | | | |

| – – –pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura piena tauku saturs pēc svara | | | | | |

04031051 | – – – –nepārsniedz 1,5 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

04031053 | – – – –pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

04031059 | – – – –pārsniedz 27 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – – –citāds, kura tauku saturs pēc svara | | | | | |

04031091 | – – – –nepārsniedz 3 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

04031093 | – – – –pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

04031099 | – – – –pārsniedz 6 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

040390 | –citādi | | | | | |

| – –aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao | | | | | |

| – – –pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura piena tauku saturs pēc svara | | | | | |

04039071 | – – – –nepārsniedz 1,5 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

04039073 | – – – –pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

04039079 | – – – –pārsniedz 27 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – – –citāds, kura piena tauku saturs pēc svara | | | | | |

04039091 | – – – –nepārsniedz 3 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

04039093 | – – – –pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

04039099 | – – – –pārsniedz 6 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

0405 | Sviests un citi piena tauki; piena tauku pastas: | | | | | |

040520 | –piena tauku pastas | | | | | |

04052010 | – –ar tauku saturu pēc svara 39 % vai vairāk, bet mazāk nekā 60 % | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |

04052030 | – –ar tauku saturu pēc svara 60 % un vairāk, bet ne vairāk kā 75 % | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |

05010000 | Cilvēku mati, neapstrādāti, mazgāti vai nemazgāti, sukāti vai nesukāti; cilvēku matu atkritumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0502 | Mājas cūku vai mežacūku sari un spalva; āpšu un citu dzīvnieku spalvas suku ražošanai; šādu saru un spalvu atkritumi: | | | | | |

05021000 | –mājas cūku vai mežacūku sari un spalvas un to atkritumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05029000 | –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0505 | Ādas un citas putnu daļas ar spalvām vai dūnām, spalvas un to daļas (arī ar apgrieztām malām) un dūnas bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai; putnu spalvu vai to daļu pulveris un atkritumi: | | | | | |

050510 | –putnu spalvas, ko izmanto pildījumam; dūnas (pūka) | | | | | |

05051010 | – –jēlvaski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05051090 | – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05059000 | –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0506 | Kauli un ragu serdeņi, neapstrādāti, attaukoti, sākotnēji apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai atželatinēti; šo produktu pulveris un atkritumi: | | | | | |

05061000 | –ar skābi apstrādāts kaulu želatīns un kauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05069000 | –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0507 | Ziloņkauls, bruņurupuču bruņas, vaļu bārda un vaļu bārdas bārkstis, ragi, briežragi, nagi un knābji, neapstrādāti vai sākotnēji apstrādāti, bet negriezti pēc formas; šo produktu pulveris un atkritumi: | | | | | |

05071000 | –ziloņkauls; ziloņkaula pulveris un atkritumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05079000 | –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05080000 | Koraļļi un tamlīdzīgi materiāli, neapstrādāti vai tikai sākotnēji apstrādāti; mīkstmiešu, vēžveidīgo vai adatādaiņu čaulas un vāki, sēpiju skeleta plāksnītes, neapstrādātas vai tikai sākotnēji apstrādātas, bet negrieztas pēc formas, šo produktu pulveris un atkritumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05100000 | Ambra, bebru cirkšņu sekrēts, cibets un muskuss; spāniešu mušas; žults, arī kaltēta; dziedzeri un citi dzīvnieku izcelsmes produkti, ko izmanto farmaceitisku preparātu izgatavošanai, svaigi, dzesināti, saldēti vai citādi konservēti īslaicīgai glabāšanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0511 | Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti vai ietverti; pārtikā nelietojami beigti 1. vai 3. nodaļā minētie dzīvnieki: | | | | | |

| –citādi | | | | | |

051199 | – –citādi | | | | | |

| – – –dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi | | | | | |

05119931 | – – – –jēlvaski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05119939 | – – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05119985 | – – –citādi | | | | | |

ex05119985 | – – – –zirgu astri un to atlikumi, likti vai nelikti kārtās, ar vai bez atbalstošā materiāla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0710 | Saldēti dārzeņi (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī): | | | | | |

07104000 | –cukurkukurūza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0711 | Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņi (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai: | | | | | |

071190 | –citādi dārzeņi; dārzeņu maisījumi | | | | | |

| – –dārzeņi | | | | | |

07119030 | – – –cukurkukurūza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09030000 | Mate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1212 | Ceratoniju pākstis, jūras aļģes un citādas aļģes, cukurbietes un cukurniedres, svaigas, dzesinātas, saldētas vai žāvētas, arī samaltas; augļu kauliņi un kodoli un citi galvenokārt pārtikā lietojami augu produkti (ietverot negrauzdētas Chycorium intybus sativum šķirnes cigoriņu saknes), kuri citur nav minēti un iekļauti: | | | | | |

12122000 | –jūras aļģes un citas aļģes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1302 | Augu sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un pektāti; agars un citi no augu produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti: | | | | | |

| –augu sulas un ekstrakti | | | | | |

13021200 | – –lakricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13021300 | – –apiņu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

130219 | – –citādi | | | | | |

13021980 | – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

130220 | –pektīni, pektināti un pektāti | | | | | |

13022010 | – –sausie atlikumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13022090 | – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| –no augu valsts produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti | | | | | |

13023100 | – –agars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

130232 | – –recinātāji un biezinātāji, arī pārveidoti, no ceratoniju pākstīm vai sēklām vai no guaras sēklām | | | | | |

13023210 | – – –no ceratoniju pākstīm vai sēklām | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1401 | Augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto pīšanai (piemēram, bambusi, rotangpalmas, niedres, meldri, kārkli, rafijas, attīrīti, balināti vai krāsoti graudaugu salmi un liepu mizas): | | | | | |

14011000 | –bambusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14012000 | –rotangpalmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14019000 | –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1404 | Augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: | | | | | |

14042000 | –kokvilnas īsšķiedras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14049000 | –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1505 | Vilnas tauki un taukvielas, ko iegūst no tiem (ietverot lanolīnu): | | | | | |

15050010 | –neapstrādāti vilnas tauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15050090 | –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15060000 | Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1515 | Citādas negaistošās augu eļļas un tauki (ietverot jojobas eļļu) un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām: | | | | | |

151590 | –citādi | | | | | |

15159011 | – –tungas koku eļļa; jojobas eļļa un oitisiku eļļa; miršu vasks un sumahu vasks; to frakcijas | | | | | |

ex15159011 | – –jojobas eļļa un oitisiku eļļa; miršu vasks un sumahu vasks; to frakcijas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1516 | Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas: | | | | | |

151620 | –augu tauki un eļļas un to frakcijas | | | | | |

15162010 | – –hidrogenēta rīcineļļa, t. s. "opālvasks" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1517 | Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šajā nodaļā uzskaitīto tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārtikas tauki un eļļas vai to frakcijas, kuras iekļautas pozīcijā 1516: | | | | | |

151710 | –margarīns, izņemot šķidro margarīnu | | | | | |

15171010 | – –ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % no svara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

151790 | –citādi | | | | | |

15179010 | – –ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % no svara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| – –citādi | | | | | |

15179093 | – – –pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, ko izmanto veidņu eļļām | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

151800 | Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādājumus; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai šās nodaļas dažādo tauku un eļļu frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi, kas citur nav minēti un iekļauti: | | | | | |

15180010 | –linoksīns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| –citādi | | | | | |

15180091 | – –Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādājumus; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| – –citādi | | | | | |

15180095 | – – –dzīvnieku vai dzīvnieku un augu tauku un eļļu vai to frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15180099 | – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15200000 | Neattīrīts glicerīns; glicerīnūdens un glicerīna sārmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1521 | Krāsoti vai nekrāsoti, rafinēti vai nerafinēti augu vaski (izņemot triglicerīdus), bišu vasks, citu kukaiņu vaski un spermacets: | | | | | |

15211000 | –augu vaski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

152190 | –citādi | | | | | |

15219010 | – –rafinēts vai nerafinēts, iekrāsots vai nekrāsots spermacets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| – –rafinēts vai nerafinēts, iekrāsots vai nekrāsots bišu vasks un citu kukaiņu vaski | | | | | |

15219091 | – – –jēlvaski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15219099 | – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

152200 | Degra; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atliekas: | | | | | |

15220010 | –degra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1702 | Citādi cukuri, ietverot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu; grauzdēts cukurs: | | | | | |

17025000 | –ķīmiski tīra fruktoze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

170290 | –citādi produkti, ietverot invertcukuru un citus cukurus, un cukura sīrupa maisījumus, kas sausā veidā satur 50 % no svara fruktozi | | | | | |

17029010 | – –ķīmiski tīra maltoze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1704 | Cukura konditorejas izstrādājumi (ietverot balto šokolādi) bez kakao piedevas: | | | | | |

170410 | –košļājamā gumija ar cukura pārklājumu vai bez tā | | | | | |

| – –kurā ir mazāk nekā 60 % saharozes (ietverot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) | | | | | |

17041011 | – – –košļājamā gumija plāksnītēs | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

17041019 | – – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – –kas satur vismaz 60 % no svara vai vairāk saharozes (ietverot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) | | | | | |

17041091 | – – –košļājamā gumija plāksnītēs | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

17041099 | – – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

170490 | –citādi | | | | | |

17049010 | – –lakricas ekstrakts, kas satur vairāk nekā 10 % saharozes, bet bez citām piedevām | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

17049030 | – –baltā šokolāde | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – –citādi | | | | | |

17049051 | – – –konditorejas pastas, ietverot marcipānu, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru 1 kg vai vairāk | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

17049055 | – – –pastilas pret kakla sāpēm un pretklepus dražejas | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

17049061 | – – –ar cukuru pārklātas (apgrauzdētas) preces | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – – –citādi | | | | | |

17049065 | – – – –konditorejas izstrādājumi košļājamās gumijas un želejas veidā, ietverot augļu pastas cukura konditorejas izstrādājumu veidā | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

17049071 | – – – –karameles ar pildījumu vai bez tā | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

17049075 | – – – –īrisi, mīkstās karameles un tamlīdzīgas konfektes | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – – – –citādi | | | | | |

17049081 | – – – – –presētas tabletes | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

17049099 | – – – – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

1803 | Kakao pasta, attaukota vai neattaukota: | | | | | |

18031000 | –neattaukota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18032000 | –pilnīgi vai daļēji attaukota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18040000 | Kakao sviests, tauki un eļļa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18050000 | Kakao pulveris bez cukura vai cita saldinātāja piedevas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1806 | Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu: | | | | | |

180610 | –kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātāju piedevu | | | | | |

18061015 | – –kas nesatur saharozi vai satur mazāk par 5 % saharozi (ietverot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18061020 | – –kas satur 5 % vai vairāk, bet mazāk par 65 % saharozi (ietverot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18061030 | – –kas satur 65 % vai vairāk, bet mazāk par 80 % saharozi (ietverot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18061090 | – –kas satur 80 % no svara vai vairāk saharozi (ietverot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

180620 | –citādi izstrādājumi briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs, kuru svars pārsniedz 2 kg, vai šķidrā, pastas, pulvera, granulu veidā vai citādā nefasētā veidā konteineros vai tiešajā iepakojumā ar tilpību lielāku par 2 kg | | | | | |

18062010 | – –kas satur 31 % no svara vai vairāk kakao sviesta vai satur 31 % no svara vai vairāk kakao sviesta un piena tauku kopējā masā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18062030 | – –kas satur 25 % vai vairāk, bet mazāk nekā 31 % kakao sviesta un piena tauku kopējā masā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| – –citādi | | | | | |

18062050 | – – –ar kakao sviesta saturu 18 % no svara vai vairāk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18062070 | – – –šokolādes piena skaidiņas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18062080 | – – –aromatizēta šokolādes glazūra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18062095 | – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| –citādi, brikešu, plāksnīšu vai tāfelīšu veidā | | | | | |

18063100 | – –ar pildījumu | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

180632 | – –bez pildījuma | | | | | |

18063210 | – – –ar graudaugu produktu, augļu vai riekstu piedevu | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

18063290 | – – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

180690 | –citādi | | | | | |

| – –šokolāde un šokolādes izstrādājumi | | | | | |

| – – –šokolādes konfektes ar pildījumu vai bez pildījuma | | | | | |

18069011 | – – – –ar pievienotu alkoholu | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

18069019 | – – – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – – –citādi | | | | | |

18069031 | – – – –ar pildījumu | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

18069039 | – – – –bez pildījuma | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

18069050 | – –cukura konditorejas izstrādājumi un to aizstājēji ar kakao piedevu, pagatavoti no cukura aizstājējiem | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

18069060 | – –uz maizes ziežami produkti ar kakao piedevu | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

18069070 | – –izstrādājumi ar kakao piedevu, kas paredzēti dzērienu ražošanai | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

18069090 | – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

1901 | Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401-0404 precēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur: | | | | | |

19011000 | –pārtikas produkti zīdaiņiem, safasēti mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19012000 | –maisījumi un mīklas pozīcijā 1905 minēto maizes un konditorejas izstrādājumu ražošanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

190190 | –citādi | | | | | |

| – –iesala ekstrakts | | | | | |

19019011 | – – –ar sausā ekstrakta daudzumu 90 % no svara vai vairāk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19019019 | – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| – –citādi | | | | | |

19019091 | – – –kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai satur mazāk par 1,5 % piena taukus, 5 % saharozi (ietverot invertcukuru) vai izoglikozi, 5 % glikozi vai cieti, izņemot pārtikas izstrādājumus pulvera veidā, kas iegūti no pozīciju 0401-0404 precēm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19019099 | – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1902 | Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots: | | | | | |

| –termiski neapstrādāti mīklas izstrādājumi, bez pildījuma un citādi nesagatavoti | | | | | |

19021100 | – –ar olu piedevu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

190219 | – –citādi | | | | | |

19021910 | – – –bez kviešu miltu vai rupja maluma miltu piedevas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19021990 | – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

190220 | –pildīti makaronu izstrādājumi (pasta), arī termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti | | | | | |

| – –citādi | | | | | |

19022091 | – – –termiski apstrādāti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19022099 | – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

190230 | –citādi pastas izstrādājumi | | | | | |

19023010 | – –žāvēts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19023090 | – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

190240 | –kuskuss | | | | | |

19024010 | – –nesagatavots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19024090 | – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19030000 | Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1904 | Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudaugu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugu produkti (izņemot kukurūzu) graudu veidā vai pārslu veidā vai citādi pārstrādātos graudos (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus), iepriekš termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti, kas nav citur minēti un iekļauti: | | | | | |

190410 | –gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudus vai graudu produktus: | | | | | |

19041010 | – –no kukurūzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19041030 | – –no rīsiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19041090 | – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

190420 | –gatavi pārtikas produkti, kas iegūti no neapgrauzdētām graudu pārslām vai no neapgrauzdēto graudu pārslu un grauzdēto graudu pārslu maisījumiem vai no uzpūstiem graudiem | | | | | |

19042010 | – –samaisījumu (Müsli) veida izstrādājumi uz neapgrauzdētu graudu pārslu bāzes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| – –citādi | | | | | |

19042091 | – – –no kukurūzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19042095 | – – –no rīsiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19042099 | – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19043000 | Bulguri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

190490 | –citādi | | | | | |

19049010 | – –rīsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19049080 | – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1905 | Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti: | | | | | |

19051000 | –sausmaizītes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

190520 | –piparkūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi | | | | | |

19052010 | – –kas satur mazāk nekā 30 % saharozes (ietverot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19052030 | – –kuros saharozes saturs (ietverot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) ir 30 % no svara vai mazāks, bet nepārsniedz 50 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19052090 | – –kas satur mazāk nekā 50 % saharozes (ietverot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| –saldie cepumi; vafeles | | | | | |

190531 | – –saldie cepumi | | | | | |

| – – –pilnīgi vai daļēji glazētas ar šokolādi vai ar citiem izstrādājumiem, kuru sastāvā ir kakao | | | | | |

19053111 | – – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 85g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19053119 | – – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| – – –citādi | | | | | |

19053130 | – – – –ar piena tauku saturu 8 % vai vairāk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| – – – –citādi | | | | | |

19053191 | – – – – –sviestmaižu cepumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19053199 | – – – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

190532 | – –vafeles | | | | | |

19053205 | – – –kuru ūdens saturs pārsniedz 10 % no svara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| – – –citādi | | | | | |

| – – – –pilnīgi vai daļēji glazētas ar šokolādi vai ar citiem izstrādājumiem, kuru sastāvā ir kakao | | | | | |

19053211 | – – – – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 85 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19053219 | – – – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| – – – –citādi | | | | | |

19053291 | – – – – –sālītas, ar pildījumu vai bez pildījuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19053299 | – – – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

190540 | –sausiņi, grauzdiņi un tamlīdzīgi grauzdēti izstrādājumi | | | | | |

19054010 | – –sausiņi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19054090 | – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

190590 | –citādi | | | | | |

19059010 | – –macas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19059020 | – –dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi izstrādājumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| – –citādi | | | | | |

19059030 | – – –maizes izstrādājumi bez medus, olu, siera vai augļu piedevas, kuru cukura saturs sausnā nepārsniedz 5 % un tauku saturs sausnā arī nepārsniedz 5 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19059045 | – – –cepumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19059055 | – – –presēti vai uzpūsti izstrādājumi, vircoti vai sālīti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| – – –citādi | | | | | |

19059060 | – – – –ar saldinātāju piedevu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19059090 | – – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2001 | Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas: | | | | | |

200190 | –citādi | | | | | |

20019030 | – –cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata) | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

20019040 | – –jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas, kas satur 5 % vai vairāk cietes | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

20019060 | – –palmu galotņu pumpuri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

2004 | Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos: | | | | | |

200410 | –kartupeļi | | | | | |

| – –citādi | | | | | |

20041091 | – – –miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

200490 | –citādi dārzeņi un dārzeņu maisījumi | | | | | |

20049010 | – –cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata) | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

2005 | Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesasaldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos: | | | | | |

200520 | –kartupeļi | | | | | |

20052010 | – –miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

20058000 | –cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata) | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

2008 | Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas citur nav minētas un iekļautas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, arī ar cukura vai citu saldinātāju vai spirta piedevu: | | | | | |

| –rieksti, zemesrieksti un citas sēklas, arī maisījumā | | | | | |

200811 | – –zemesrieksti | | | | | |

20081110 | – – –zemesriekstu sviests | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| –citādi, arī maisījumi, izņemot apakšpozīcijā 200819 minētos | | | | | |

20089100 | – –palmu galotņu pumpuri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

200899 | – –citādi | | | | | |

| – – –bez spirta piedevas | | | | | |

| – – – –bez cukura piedevas | | | | | |

20089985 | – – – – –kukurūza, izņemot cukurkukurūzu (Zea mays var. saccharata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

20089991 | – – – – –jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas, kas satur 5 % vai vairāk cietes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2101 | Kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to bāzes vai uz kafijas, tējas vai mates bāzes; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti: | | | | | |

| –kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu pamata vai uz kafijas pamata: | | | | | |

210111 | – –ekstrakti, esences vai koncentrāti | | | | | |

21011111 | – – –ar sausnas, kas bāzēta uz kafiju, saturu 95 % no svara vai vairāk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21011119 | – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

210112 | – –izstrādājumi uz šādu ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes | | | | | |

21011292 | – – –izstrādājumi uz šādu ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21011298 | – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

210120 | –tējas vai mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz ekstraktu, esenču un koncentrātu bāzes vai uz tējas vai mates bāzes | | | | | |

21012020 | – –ekstrakti, esences vai koncentrāti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| – –izstrādājumi | | | | | |

21012092 | – – –uz tējas vai mates ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21012098 | – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

210130 | –grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti | | | | | |

| – –grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji | | | | | |

21013011 | – – –grauzdēti cigoriņi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21013019 | – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| – –grauzdētu cigoriņu un citu grauzdētu kafijas aizstājēju ekstrakti, esences un koncentrāti | | | | | |

21013091 | – – –grauzdētu cigoriņu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21013099 | – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2102 | Raugi (aktīvi vai neaktīvi); citi neaktīvi vienšūnu organismi (izņemot vakcīnas, kas minētas pozīcijā 3002); gatavi cepamie pulveri: | | | | | |

210210 | –aktīvie raugi | | | | | |

21021010 | – –kultūrraugs | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – –maizes raugs: | | | | | |

21021031 | – – –žāvēts | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

21021039 | – – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

21021090 | – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

210220 | –neaktīvi raugi; citi nedzīvi vienšūnu mikroorganismi: | | | | | |

| – –neaktīvie raugi | | | | | |

21022011 | – – –tablešu, kubiņu vai tamlīdzīgā veidā vai tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21022019 | – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21022090 | – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21023000 | –gatavi cepamie pulveri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2103 | Gatavas mērces un produkti to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes: | | | | | |

21031000 | –sojas mērce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21032000 | –tomātu kečups un citādas tomātu mērces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

210330 | –sinepju pulveris un gatavas sinepes | | | | | |

21033010 | – –sinepju pulveris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21033090 | – –gatavas sinepes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

210390 | –citādi | | | | | |

21039010 | – –mango čatnijs šķidrā veidā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21039030 | – –aromātiskās rūgtvielas ar spirta tilpumkoncentrāciju 44,2-49,2 tilp. %, ar genciānu, garšvielu un dažādu sastāvdaļu saturu no 1,5 līdz 6 svara % un ar cukura saturu no 4 % līdz 10 %, traukos ar tilpumu 0,5 l vai mazāk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21039090 | – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2104 | Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai; homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi: | | | | | |

210410 | –gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai | | | | | |

21041010 | – –žāvēts | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

21041090 | – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

21042000 | –homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

210500 | Saldējums, ar vai bez kakao: | | | | | |

21050010 | –kurā nav piena tauku vai šādu tauku ir mazāk par 3 % no svara | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| –ar piena tauku saturu: | | | | | |

21050091 | – –3 % vai vairāk, bet ne vairāk par 7 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

21050099 | – –7 % vai vairāk | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

2106 | Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur: | | | | | |

210610 | –proteīna koncentrāti un strukturētas olbaltumvielas | | | | | |

21061020 | – –kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk par 1,5 % no svara piena taukus, 5 % no svara saharozi vai izoglikozi, 5 % no svara glikozi vai cieti | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

21061080 | – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

210690 | –citādi | | | | | |

21069020 | – –salikti alkohola izstrādājumi (alkoholisko preparātu maisījumi), kas nav uz smaržvielu bāzes un kurus izmanto dzērienu ražošanā | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – –citādi | | | | | |

21069092 | – – –kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk par 1,5 % no svara piena taukus, 5 % no svara saharozi vai izoglikozi, 5 % no svara glikozi vai cieti | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

21069098 | – – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

2201 | Ūdens, ietverot dabiskos vai mākslīgos minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, nearomatizēts, ledus un sniegs: | | | | | |

220110 | –minerālūdeņi un gāzētie ūdeņi | | | | | |

| – –dabiskie minerālūdeņi | | | | | |

22011011 | – – –negāzēti | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |

22011019 | – – –citādi | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |

22011090 | – –citādi | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |

22019000 | –citādi | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |

2202 | Ūdens, ietverot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts, un citi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas iekļautas pozīcijā 2009: | | | | | |

22021000 | –ūdens, ietverot minerālūdeni un gāzēto ūdeni ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizētu minerālūdeni un gāzēto ūdeni | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |

220290 | –citādi | | | | | |

22029010 | – –kuros nav pozīcijās 0401-0404 minēto produktu vai tauku, kas iegūti no pozīcijās 0401-0404 minētajiem produktiem | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |

| – –citādi, kuros tauki, kas iegūti no pozīcijās 0401-0404 minētajiem produktiem, ir | | | | | |

22029091 | – – –nepārsniedz 0,2 % | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |

22029095 | – – –0,2 % vai vairāk, bet ne vairāk par 2 % | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |

22029099 | – – –2 % vai vairāk | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |

220300 | Iesala alus: | | | | | |

| –tarā ar 10 l vai mazāku tilpumu | | | | | |

22030001 | – –pudelēs | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22030009 | – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22030010 | –tarā ar 10 l vai lielāku tilpumu | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

2205 | Vermuts un citi svaigo vīnogu vīni, kas aromatizēti ar augiem vai aromātiskām vielām: | | | | | |

220510 | –tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu | | | | | |

22051010 | – –kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir 18 tilp. % vai mazāk | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22051090 | – –kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 18 tilp. % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

220590 | –citādi | | | | | |

22059010 | – –kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir 18 tilp. % vai mazāk | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22059090 | – –kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 18 tilp. % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

2207 | Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk; etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti: | | | | | |

22071000 | –nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22072000 | –etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

2208 | Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā 80 tilp. %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni: | | | | | |

220820 | –alkoholiski šķidrumi, kas iegūti destilējot vīnogu vīnu vai vīnogu čagas | | | | | |

| – –tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu | | | | | |

22082012 | – – –konjaks | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22082014 | – – –armanjaks | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22082026 | – – –grapa | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22082027 | – – –Heresas brendijs (Brandy de Jerez) | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22082029 | – – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – –tarā ar tilpumu vairāk par 2 l | | | | | |

22082040 | – – –neapstrādāti destilāti | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – – –citādi | | | | | |

22082062 | – – – –konjaks | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22082064 | – – – –armanjaks | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22082086 | – – – –grapa | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22082087 | – – – –Heresas brendijs (Brandyde Jerez) | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22082089 | – – – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

220830 | –viskiji | | | | | |

| – –burbons, tarā ar tilpumu | | | | | |

22083011 | – – –2 litri vai mazāk | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22083019 | – – –vairāk par 2 l | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – –skotu viskijs | | | | | |

| – – –iesala viskijs, tarā ar tilpumu | | | | | |

22083032 | – – – –2 litri vai mazāk | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22083038 | – – – –vairāk par 2 l | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – – –jauktais viskijs, tarā ar tilpumu | | | | | |

22083052 | – – – –2 litri vai mazāk | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22083058 | – – – –vairāk par 2 l | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – – –citādi, tarā ar tilpumu | | | | | |

22083072 | – – – –2 litri vai mazāk | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22083078 | – – – –vairāk par 2 l | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – –citādi, tarā ar tilpumu | | | | | |

22083082 | – – –2 litri vai mazāk | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22083088 | – – –vairāk par 2 l | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

220840 | –rums un citi alkoholiskie dzērieni, kas iegūti destilējot raudzētus cukurniedru produktus | | | | | |

| – –tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu | | | | | |

22084011 | – – –rums, kura sastāvā gaistošu vielu, izņemot etilspirtu vai metilspirtu, nav mazāk par 225 g vienā hektolitrā tīra spirta (ar 10 % pielaidi) | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – – –citādi | | | | | |

22084031 | – – – –kuru vērtība pārsniedz € 7,9 par litru tīra spirta | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22084039 | – – – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – –tarā ar tilpumu vairāk par 2 l | | | | | |

22084051 | – – –rums, kura sastāvā gaistošu vielu, izņemot etilspirtu vai metilspirtu, nav mazāk par 225 g vienā hektolitrā tīra spirta (ar 10 % pielaidi) | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – –citādi | | | | | |

22084091 | – – – –kuru vērtība pārsniedz € 2 par litru tīra spirta | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22084099 | – – – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

220850 | –džins un kadiķu degvīns (Geneva) | | | | | |

| – –džins, tarā ar tilpumu | | | | | |

22085011 | – – –2 litri vai mazāk | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22085019 | – – –vairāk par 2 l | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – –kadiķu degvīns (Geneva), tarā ar tilpumu | | | | | |

22085091 | – – –2 litri vai mazāk | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22085099 | – – –vairāk par 2 l | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

220860 | –degvīns | | | | | |

| – –ar spirta tilpumkoncentrāciju 45,4 % vai mazāk, traukos ar tilpumu: | | | | | |

22086011 | – – –2 litri vai mazāk | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22086019 | – – –vairāk par 2 l | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – –ar spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 45,4 tilp. %, tarā ar tilpumu | | | | | |

22086091 | – – –2 litri vai mazāk | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22086099 | – – –vairāk par 2 l | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

220870 | –liķieri un uzlijas | | | | | |

22087010 | – –tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22087090 | – –tarā ar tilpumu vairāk par 2 l | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

220890 | –citādi | | | | | |

| – –araks tarā ar tilpumu | | | | | |

22089011 | – – –2 litri vai mazāk | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22089019 | – – –vairāk par 2 l | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – –plūmju, bumbieru vai ķiršu spirta uzlējumi (izņemot liķierus), tarā ar tilpumu | | | | | |

22089033 | – – –2 litri vai mazāk | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22089038 | – – –vairāk par 2 l | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – –citi alkoholiski šķidrumi un citi alkoholiskie dzērieni tarā ar tilpumu | | | | | |

| – – –2 litri vai mazāk | | | | | |

22089041 | – – – –ūzo | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – – – –citādi | | | | | |

| – – – – –stiprie alkoholiskie dzērieni (izņemot liķierus) | | | | | |

| – – – – – –destilēti no augļiem | | | | | |

22089045 | – – – – – – –kalvadoss | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22089048 | – – – – – – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – – – – – –citādi | | | | | |

22089052 | – – – – – – –graudu degvīns (Korn) | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22089054 | – – – – – – – –tekila | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22089056 | – – – – – – – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22089069 | – – – – –citi alkoholiski dzērieni | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – – –vairāk par 2 l | | | | | |

| – – – –stiprie alkoholiskie dzērieni (izņemot liķierus) | | | | | |

22089071 | – – – – –destilēti no augļiem | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22089075 | – – – – –tekila | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22089077 | – – – – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22089078 | – – – –citi alkoholiski dzērieni | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| – –nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80 tilp. %, tarā ar tilpumu | | | | | |

22089091 | – – –2 litri vai mazāk | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

22089099 | – – –vairāk par 2 l | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

2402 | Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem: | | | | | |

24021000 | –cigāri, Manilas cigāri un cigarilli, kas satur tabaku | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

240220 | –cigaretes, kas satur tabaku | | | | | |

24022010 | – –ar krustnagliņām | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

24022090 | – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

24029000 | –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

2403 | Citādi tabakas izstrādājumi un tabakas rūpnieciski aizstājēji; "homogenizēta" vai "atjaunota" tabaka; tabakas ekstrakti un esences: | | | | | |

240310 | –smēķējamā tabaka, kas satur vai nesatur tabakas aizstājējus jebkurā samērā | | | | | |

24031010 | – –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 500 g | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

24031090 | – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

| –citādi | | | | | |

24039100 | – –"homogenizēta" vai "atjaunota" tabaka | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

240399 | – –citādi | | | | | |

24039910 | – – –košļājamā tabaka un šņaucamā tabaka | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

24039990 | – – –citādi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

2905 | Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi: | | | | | |

| –citādi daudzvērtīgie spirti | | | | | |

29054300 | – –mannīts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

290544 | – –D-glicīts (sorbīts) | | | | | |

| – – –ūdens šķīdumā | | | | | |

29054411 | – – – –kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no kopējās masas vai mazāk D-mannīta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

29054419 | – – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| – – –citādi | | | | | |

29054491 | – – – –kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no kopējās masas vai mazāk D-mannīta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

29054499 | – – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

29054500 | – –glicerīns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3301 | Ēteriskās eļļas (atbrīvotas vai neatbrīvotas no terpēniem), ietverot konkrēteļļas un absolūteļļas; rezinoīdi; ekstrahēti oleosveķi; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos un tamlīdzīgās vielās, kas iegūti ar tvaiku absorbēšanu vai macerāciju; terpēnu blakusprodukti, kas radušies, atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi: | | | | | |

330190 | –citādi | | | | | |

33019010 | – –blakusprodukti, kas satur terpēnu, kurš rodas ēterisko eļļu deterpenizēšanas rezultātā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| – –ekstrahētie oleosveķi: | | | | | |

33019021 | – – –no lakricas un apiņiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

33019030 | – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

33019090 | – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3302 | Smaržvielu maisījumi un maisījumi (ietverot spirta šķīdumus) uz vienas vai vairāku šādu vielu bāzes, kurus izmanto kā rūpniecības izejvielas;itādi izstrādājumi uz smaržvielu bāzes, kurus izmanto dzērienu ražošanā: | | | | | |

330210 | –pārtikas rūpniecībai vai dzērienu ražošanai | | | | | |

| – –dzērienu ražošanai | | | | | |

| – – –preparāti, kas satur dažādas smaržīgas vielas, bezalkoholisko dzērienu ražošanai | | | | | |

33021010 | – – – –kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 0,5 tilp. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| – – – –citādi | | | | | |

33021021 | – – – – –kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk par 1,5 % no svara piena taukus, 5 % no svara saharozi vai izoglikozi, 5 % no svara glikozi vai cieti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

33021029 | – – – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3501 | Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes: | | | | | |

350110 | –kazeīns | | | | | |

35011010 | – –reģenerētu tekstilšķiedru ražošanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

35011050 | – –rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu un lopbarības ražošanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

35011090 | – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

350190 | –citādi | | | | | |

35019090 | – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3505 | Dekstrīni un citas modificētās cietes (piemēram, želatinizētas vai esterificētas cietes); līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes bāzes: | | | | | |

350510 | –dekstrīni un citādas modificētās cietes | | | | | |

35051010 | – –dekstrīni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| – –citādas modificētās cietes | | | | | |

35051090 | – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

350520 | –līmes | | | | | |

35052010 | – –kas satur mazāk par 25 % no kopējās masas cieti, dekstrīnus vai citādas modificētas cietes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

35052030 | – –kas satur 25 % vai vairāk, bet mazāk par 55 % no kopējās masas cietes, dekstrīnus vai citādas modificētas cietes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

35052050 | – –kas satur 55 % vai vairāk, bet mazāk par 80 % no kopējās masas cietes, dekstrīnus vai citādas modificētas cietes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

35052090 | – –kas satur 80 % vai vairāk cietes, dekstrīnu vai pārējo modificēto ciešu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3809 | Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un citādi izstrādājumi un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs un kas citur nav minēti vai iekļauti: | | | | | |

380910 | –uz vielu ar cietes īpašībām bāzes | | | | | |

38091010 | – –kuros šādu vielu saturs nepārsniedz 55 % no kopējās masas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

38091030 | – –kuros šādu vielu saturs ir 55 % vai vairāk, bet nepārsniedz 70 % no kopējās masas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

38091050 | – –kuros šādu vielu saturs ir 70 % vai vairāk, bet nepārsniedz 83 % no kopējās masas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

38091090 | – –kuros šādu vielu saturs ir 83 % no kopējās masas vai vairāk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3823 | rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas; rūpnieciskie alifātiskie spirti: | | | | | |

| –rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes, rafinējot iegūtas skābās eļļas | | | | | |

38231100 | – –stearīnskābe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

38231200 | – –oleīnskābe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

38231300 | – –taleļļas taukskābes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

382319 | – –citādi | | | | | |

38231910 | – – –destilētas taukskābes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

38231930 | – – –taukskābju destilāts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

38231990 | – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

38237000 | –rūpnieciskie alifātiskie spirti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3824 | Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur: | | | | | |

382460 | –sorbitols, izņemot 2905 44. apakšpozīcijā minēto: | | | | | |

| – –ūdens šķīdumā | | | | | |

38246011 | – – –kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no kopējās masas vai mazāk D-mannīta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

38246019 | – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| – –citādi | | | | | |

38246091 | – – –kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no kopējās masas vai mazāk D-mannīta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

38246099 | – – –citādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------------------------

2. PROTOKOLS

par savstarpējām atvieglotām tirdzniecības koncesijām konkrētiem vīniem un vīnu, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu nosaukumu savstarpēju atzīšanu, aizsardzību un kontroli

1. pants

Šajā protokolā ir ietverti:

1) Nolīgums par savstarpējām atvieglotas tirdzniecības koncesijām konkrētiem vīniem (šā protokola I pielikums);

2) Nolīgums par vīnu, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu nosaukumu savstarpēju atzīšanu, aizsardzību un kontroli (šā protokola II pielikums).

2. pants

Nolīgumi, kas minēti 1. pantā, attiecas uz:

1) vīniem, uz kuriem attiecas 1983. gada 24. jūnijā Briselē parakstītajā Starptautiskajā konvencijā par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu iekļautās harmonizētās sistēmas pozīcija 2204 un kas ir ražoti no svaigām vīnogām,

a) kuru izcelsme ir Kopiena un kas ražoti atbilstīgi noteikumiem, kas reglamentē enoloģisko praksi un procesus, kas minēti V sadaļā Padomes 1999. gada 17. maija Regulā (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju [1], un noteikumiem Komisijas 2000. gada 24. jūlija Regulā (EK) Nr. 1622/2000, kas nosaka konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopējo organizāciju ieviešanai un kas izveido Kopienas enoloģiskās prakses un procesu kodeksu [2];

vai

b) kuru izcelsme ir Melnkalne un kuri ražoti saskaņā ar noteikumiem, kas reglamentē enoloģisko praksi un procesus atbilstīgi Melnkalnes tiesību aktiem. Šie noteikumi, kas reglamentē enoloģisko praksi un procesus, atbilst Kopienas tiesību aktiem;

2) stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas atbilst 1. punktā minētās konvencijas pozīcijai 2208, kuru:

a) izcelsme ir Kopiena un kuri atbilst noteikumiem Padomes 1989. gada 29. maija Regulā (EEK) Nr. 1576/89, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, nosaukumu un noformējumu [3], un noteikumiem Komisijas 1990. gada Regulā (EEK) Nr. 1014/90, ar ko paredz sīki izstrādātus ieviešanas noteikumus attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu definīciju, nosaukumu un noformējumu [4];

vai

b) kuru izcelsme ir Melnkalne un kuri ražoti saskaņā ar Melnkalnes tiesību aktiem, kas atbilst Kopienas tiesību aktiem;

3) aromatizētajiem vīniem, kas atbilst 1. punktā minētās konvencijas pozīcijai 2205, kuru:

a) izcelsme ir Kopiena un kuri atbilst noteikumiem Padomes 1991. gada 10. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1601/91, ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus saturošu kokteiļu definēšanu un to nosaukumu un noformējumu veidošanu [5], kurā veikti grozījumi;

vai

b) kuru izcelsme ir Melnkalne un kuri ražoti saskaņā ar Melnkalnes tiesību aktiem, kas atbilst Kopienas tiesību aktiem.

[1] OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1791/2006 ( 2006. gada 20. novembris), ar ko pielāgo atsevišķas regulas un lēmumus brīvas preču aprites, personu pārvietošanās brīvības, uzņēmējdarbības tiesību, konkurences politikas, lauksaimniecības (tostarp tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā), transporta politikas, nodokļu, statistikas, enerģētikas, vides, sadarbības tieslietu un iekšlietu jomā, muitas savienības, ārējo attiecību, kopējās ārpolitikas un drošības politikas un iestāžu jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

[2] OV L 194, 31.7.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 556/2007 (OV L 132, 24.5.2007., 3. lpp.).

[3] OV L 160, 12.6.1989., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2005. gada Pievienošanās aktu.

[4] OV L 105, 25.4.1990., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2140/98 (OV L 270, 7.10.1998., 9. lpp.).

[5] OV L 149, 14.6.1991., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2005. gada Pievienošanās aktu.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

NOLĪGUMS

starp Kopienu un Melnkalni par savstarpējām atvieglotas tirdzniecības koncesijām konkrētiem vīniem

1. Šā protokola 2. pantā minēto šādu vīnu importam Kopienā piemēro turpmāk norādītās koncesijas:

KN kods | Apraksts (saskaņā ar 2. protokola 2. panta 1. punkta a) apakšpunktu) | piemērojamais nodoklis | daudzums (hl) |

bij. 220410 | Kvalitatīvais dzirkstošais vīns | atbrīvojums | 16000 |

bij. 220421 | Svaigu vīnogu vīns |

2. Kopiena piešķir atvieglotu nulles nodokli saskaņā ar 1. punktā minētajām tarifa kvotām, ievērojot nosacījumu, ka Melnkalne nemaksā eksporta subsīdijas par šo daudzumu eksportu.

3. Šā protokola 2. pantā minēto šādu vīnu importam Melnkalnē piemēro turpmāk norādītās koncesijas:

Melnkalnes muitas tarifa kods | Apraksts (saskaņā ar 2. protokola 2. panta 1. punkta a) apakšpunktu) | piemērojamais nodoklis | daudzums, no kura stājas spēkā (hl) | ikgadējais palielinājums (hl) | īpaši noteikumi |

bij. 220410 | Kvalitatīvais dzirkstošais vīns | atbrīvojums | 1500 | 1000 | [1] |

bij. 220421 | Svaigu vīnogu vīns |

4. Melnkalne piešķir atvieglotu nulles nodokli 3. punktā minēto tarifa kvotu ietvaros ar nosacījumu, ka Kopiena nemaksā eksporta subsīdijas par šo daudzumu eksportu.

5. Saskaņā ar šo nolīgumu piemēro 4. protokolā paredzētos izcelsmes noteikumus.

6. Vīna importēšanai atbilstīgi šajā nolīgumā paredzētajām koncesijām jāuzrāda sertifikāts un pavaddokuments saskaņā ar Komisijas 2001. gada 24. aprīļa Regulu (EK) Nr. 883/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 ieviešanai attiecībā uz vīnu nozares produktu tirdzniecību ar trešām valstīm [2], lai attiecīgais vīns atbilstu 2. protokola 2. panta 1. punktam. Sertifikātu un pavaddokumentu izsniedz savstarpēji atzīta oficiāla iestāde, kas norādīta kopīgi sastādītajos sarakstos.

7. Puses ne vēlāk kā trīs gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās izskata iespējas viena otrai piešķirt turpmākas koncesijas, ņemot vērā vīna tirdzniecības attīstību Pušu starpā.

8. Puses nodrošina to, ka citi pasākumi neliek pārskatīt savstarpēji piešķirtos atvieglojumus.

9. Par jebkuru problēmu, kas saistīta ar šā nolīguma darbību, pēc jebkuras Puses pieprasījuma rīko apspriedes.

[1] Ikgadējo palielinājumu piemēro līdz brīdim, kad kvota sasniedz 3500 hl maksimumu.

[2] OV L 128, 10.5.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1791/2006 ( 2006. gada 20. novembris), ar ko pielāgo atsevišķas regulas un lēmumus brīvas preču aprites, personu pārvietošanās brīvības, uzņēmējdarbības tiesību, konkurences politikas, lauksaimniecības (tostarp tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā), transporta politikas, nodokļu, statistikas, enerģētikas, vides, sadarbības tieslietu un iekšlietu jomā, muitas savienības, ārējo attiecību, kopējās ārpolitikas un drošības politikas un iestāžu jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

NOLĪGUMS

starp kopienu un melnkalni par vīnu, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu nosaukumu savstarpēju atzīšanu, aizsardzību un kontroli

1. pants

Mērķi

1. Puses, pamatojoties uz nediskriminācijas un savstarpīguma principiem, atzīst, aizsargā un kontrolē šā protokola 2. pantā minēto produktu nosaukumus saskaņā ar šajā pielikumā noteiktajiem nosacījumiem.

2. Puses veic jebkādus vispārējus un konkrētus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka šajā pielikumā noteiktās saistības ir izpildītas un ka šajā pielikumā izvirzītie mērķi ir sasniegti.

2. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā, izņemot, ja šeit ir paredzēts citādi, ir spēkā šādas definīcijas:

a) "izcelsme", ja termins izmantots saistībā ar kādas Puses nosaukumu, nozīmē, ka

- vīns ir pilnībā ražots attiecīgajā Pusē tikai no tādām vīnogām, kas pilnībā ievāktas šajā Pusē,

- stiprais alkoholiskais dzēriens vai aromatizētais vīns ir ražots šajā Pusē;

b) "ģeogrāfiskās izcelsmes norāde", kā norādīts 1. papildinājumā, nozīmē norādi, kas definēta Nolīguma par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību (turpmāk "TRIPS nolīgums"), 22. panta 1. punktā;

c) "tradicionāls apzīmējums" ir tradicionāli izmantots nosaukums, kā norādīts 2. papildinājumā, kas attiecas tieši uz ražošanas metodi vai uz kvalitāti, krāsu, vīna tipu vai vietu, vai īpašu notikumu, kas saistīts ar attiecīgā vīna vēsturi, un ko to atzīst ar Puses normatīvajiem aktiem, lai aprakstītu un noformētu tādu vīnu, kura izcelsme ir šīs Puses teritorijā;

d) "homonīms" nozīmē vienu un to pašu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi vai tradicionālo apzīmējumu dažādu vietu, procedūru vai lietu apzīmēšanai, vai tik līdzīgu terminu, ka tos iespējams sajaukt;

e) "apraksts" ir teksts, ko izmanto vīna, stiprā alkoholiskā dzēriena vai aromatizētā vīna aprakstīšanai etiķetē vai vīna, stiprā alkoholiskā dzēriena vai aromatizētā vīna transporta pavaddokumentos, tirdzniecības dokumentos, it īpaši faktūrās, piegādes pavadzīmēs un reklāmas materiālos;

f) "marķējums" ir visi apraksti un citas norādes, simboli, attēli, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes vai preču zīmes, kas atšķir vīnus, stipros alkoholiskos dzērienus vai aromatizētos vīnus un atrodas uz taras, ietverot tās plombu, vai uz tarai piestiprinātas birkas un uz apvalka, kas nosedz pudeļu kaklu;

g) "noformējums" ir terminu, netiešu norādījumu un tamlīdzīgu vārdu kopums, kas norāda uz vīnu, stipro alkoholisko dzērienu vai aromatizēto vīnu, ko izmanto uz marķējuma, iepakojuma, uz taras, aizkorķējuma, un uz jebkāda veida reklāmas un/vai tirdzniecības veicināšanas materiāliem;

h) "iepakojums" ir aizsargiesaiņojums, piemēram, papīrs, visu veidu salmu iepakojamais materiāls, kārbas un kastes, ko izmanto, lai transportētu vienu vai vairākus traukus vai pārdotu tos galīgajam patērētājam;

i) "ražots" nozīmē visu vīndarīšanas, stipro alkoholisko dzērienu gatavošanas un aromatizēto vīnu ražošanas procesu;

j) "vīns" ir dzēriens, kas rodas presētu vai nepresētu svaigu vīnogu vai to misas pilnīgas vai daļējas alkoholiskas rūgšanas rezultātā tikai no tām vīnogu šķirnēm, kas minētas šajā nolīgumā;

k) "vīnogu šķirnes" ir Vitis Vinifera augu šķirnes, neskarot jebkādus tiesību aktus, kas ir spēkā Pusē attiecībā uz dažādu vīnogu šķirņu izmantošanu vīna ražošanai šajā Pusē;

l) "PTO nolīgums" nozīmē 1994. gada 15. aprīlī parakstīto Marrākešas Nolīgumu, ar ko izveido Pasaules Tirdzniecības organizāciju.

3. pants

Vispārējie importa un realizācijas noteikumi

Ja vien šajā nolīgumā nav paredzēts citādi, 2. pantā minēto produktu importēšanu un realizāciju veic atbilstīgi Puses teritorijā piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

I SADAĻA

ABPUSĒJA VĪNU, STIPRO ALKOHOLISKO DZĒRIENU UN AROMATIZĒTO VĪNU NOSAUKUMU AIZSARDZĪBA

4. pants

Aizsargāti nosaukumi

Neskarot 5., 6. un 7. pantu, aizsargā šādus nosaukumus:

a) attiecībā uz produktiem, kas minēti šā protokola 2. pantā:

- norādes uz dalībvalsts vārdu, kurā vīnam, stiprajam alkoholiskajam dzērienam un aromatizētajam vīnam ir izcelsme, vai citi nosaukumi, kas norāda dalībvalsti,

- ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas uzskaitītas 1. papildinājuma A daļas a) apakšpunktā – vīniem, b) apakšpunktā – stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, un c) apakšpunktā – aromatizētajiem vīniem,

- tradicionālos apzīmējumus, kas norādīti 2. papildinājuma A daļā;

b) attiecībā uz vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem vai aromatizētajiem vīniem, kuru izcelsme ir Melnkalne:

- norādes uz nosaukumu "Melnkalne" vai jebkādu citu nosaukumu, kas apzīmē šo valsti,

- ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas uzskaitītas 1. papildinājuma B daļas a) apakšpunktā – vīniem, b) apakšpunktā – stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, un c) apakšpunktā – aromatizētajiem vīniem.

5. pants

Uz Kopienas dalībvalstīm un Melnkalni norādošu nosaukumu aizsardzība

1. Atsauces uz Kopienas dalībvalstīm un citus nosaukumus, ko izmanto dalībvalsts norādīšanai ar mērķi noteikt vīna, stiprā alkoholiskā dzēriena un aromatizētā vīna izcelsmi, Melnkalnē:

a) rezervē vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un aromatizētajiem vīniem, kuru izcelsme ir attiecīgā dalībvalsts, un

b) Kopiena tos neizmanto citādi kā vien saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Kopienas normatīvajos aktos.

2. Atsauces uz Melnkalni un citus nosaukumus, ko izmanto Melnkalnes norādīšanai (ar vai bez tam sekojoša vīnogu šķirnes nosaukuma) ar mērķi noteikt vīna, stiprā alkoholiskā dzēriena un aromatizētā vīna izcelsmi, Kopienā:

a) aizsargā attiecībā uz vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un aromatizētajiem vīniem, kuru izcelsme ir Melnkalne, un

b) Melnkalne tos neizmanto citādi, kā vien saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Melnkalnes normatīvajos aktos.

6. pants

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība

1. Kopienā lietotās 1. papildinājuma A daļā uzskaitītās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes Melnkalnē:

a) aizsargā attiecībā uz vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un aromatizētajiem vīniem, kuru izcelsme ir Kopiena; un

b) neizmanto citādi kā vien saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Kopienas normatīvajos aktos.

2. Melnkalnē lietotās 1. papildinājuma B daļā uzskaitītās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes Kopienā:

a) aizsargā attiecībā uz vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un aromatizētajiem vīniem, kuru izcelsme ir Melnkalne; un

b) neizmanto citādi kā vien saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Melnkalnes normatīvajos aktos.

3. Puses veic visus vajadzīgos pasākumus saskaņā ar šo nolīgumu, lai savstarpēji aizsargātu 4. panta a) un b) punkta otrajos ievilkumos minētos nosaukumus, ko izmanto to vīnu, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu aprakstam un noformējumam, kuru izcelsme ir Pušu teritorijā. Tādēļ katra Puse izmanto attiecīgos TRIPS nolīguma 23. pantā minētos tiesiskos līdzekļus, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību un novērstu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu izmantošanu tādu vīnu, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu identificēšanai, uz kuriem neattiecas attiecīgās norādes vai apraksti.

4. Šā protokola 4. pantā minētās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes rezervē tikai un vienīgi tiem produktiem, kuru izcelsme ir tās Puses teritorija, uz kuru tie attiecas, un tos var izmantot tikai saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti attiecīgās puses normatīvajos aktos.

5. Šajā nolīgumā paredzētā aizsardzība aizliedz, jo īpaši, aizsargāto nosaukumu jebkādu izmantošanu tādiem vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un aromatizētajiem vīniem, kuru izcelsme nav norādītajā ģeogrāfiskajā apgabalā, un to piemēro pat tad, ja:

a) ir norādīta vīna, stiprā alkoholiskā dzēriena vai aromatizētā vīna patiesā izcelsme,

b) attiecīgā ģeogrāfiskā norāde izmantota tulkojumā,

c) nosaukumam pievienoti apzīmējumi "veids", "tips", "stils", "imitācija", "metode" vai tamlīdzīgi kategorijas apzīmējumi,

d) aizsargātais nosaukums jebkādā veidā izmantots attiecībā uz produktiem, uz kuriem attiecas 1983. gada 14. jūnijā Briselē parakstītajā Starptautiskajā konvencijā par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu iekļautās harmonizētās sistēmas pozīcija 2009.

6. Ja 1. papildinājumā minētās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ir homonīmi, aizsardzību piešķir katrai norādei ar nosacījumu, ka tā tikusi izmantota labticīgi. Puses savstarpēji lemj par praktiskajiem izmantošanas nosacījumiem, saskaņā ar kuriem homonīmās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes atšķir citu no citas, ņemot vērā vajadzību nodrošināt taisnīgu attieksmi pret attiecīgajiem ražotājiem un nemaldināt patērētājus.

7. Ja 1. papildinājumā minētā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde ir homonīma ar trešās valsts ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, piemēro TRIPS nolīguma 23. panta 3. punktu.

8. Šā nolīguma noteikumi nekādā ziņā neskar jebkuras personas tiesības tirdzniecības operācijās izmantot attiecīgās personas vārdu vai šīs personas uzņēmējdarbības priekšteča vārdu, izņemot gadījumus, kad šāda vārda izmantošana maldina patērētājus.

9. Nekas šajā nolīgumā neuzliek Pusei par pienākumu aizsargāt citas Puses ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kas minēta 1. papildinājumā, kas izcelsmes valstī netiek aizsargāta vai kuras aizsardzība tajā beidz darboties, vai kas attiecīgajā valstī vairs netiek lietota.

10. Šim nolīgumam stājoties spēkā, Puses vairs neuzskata, ka 1. papildinājumā minētās aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes Pusēs sarunvalodā parasti lieto kā vispārpieņemtu apzīmējumu vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un aromatizētajiem vīniem, kā paredzēts TRIPS nolīguma 24. panta 6. punktā.

7. pants

Tradicionālo apzīmējumu aizsardzība

1. Kopienā lietotos 2. papildinājumā uzskaitītos tradicionālos apzīmējumus Melnkalnē:

a) neizmanto tādu vīnu nosaukumam vai noformējumam, kuru izcelsme ir Melnkalnē; un

b) tos nedrīkst izmantot tādu vīnu aprakstam vai noformējumam, kuru izcelsme ir Kopiena, citādi kā vien saistībā ar izcelsmes vīniem un kategoriju valodā, kas norādīta 2. papildinājumā, un saskaņā ar Kopienas normatīvajos aktos paredzētajiem nosacījumiem.

2. Melnkalne veic visus vajadzīgos pasākumus saskaņā ar šo nolīgumu, lai aizsargātu 4. pantā minētos tradicionālos apzīmējumus, kas izmantoti tādu vīnu aprakstam un noformējumam, kuru izcelsme ir Kopienas teritorija. Tādēļ Melnkalne paredz atbilstīgus tiesiskos līdzekļus, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību un novērstu tradicionālo apzīmējumu izmantošanu tādu vīnu aprakstam, kuriem nav tiesību uz šiem tradicionālajiem apzīmējumiem, pat ja izmantotie tradicionālie apzīmējumi ir papildināti ar tādiem apzīmējumiem kā "veids", "tips", "stils", "imitācija", "metode" vai tamlīdzīgiem apzīmējumiem.

3. Tradicionālā apzīmējuma aizsardzība attiecas tikai:

a) uz valodu vai valodām, kurās tas norādīts 2. papildinājumā, un nevis uz tulkojumu; un

b) uz produkta kategoriju, saistībā ar kuru tas Kopienā ir aizsargāts atbilstīgi 2. papildinājumā noteiktajam.

4. Aizsardzība, kas paredzēta 3. punktā, neskar 4. pantu.

8. pants

Preču zīmes

1. Pušu atbildīgās iestādes atsaka tādas vīna, stiprā alkoholiskā dzēriena vai aromatizētā vīna preču zīmes reģistrāciju, kas ir identiska, līdzīga vai ietver atsauci uz tādu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, ko aizsargā šā nolīguma I sadaļas 4. pants, attiecībā uz tādu vīnu, stipro alkoholisko dzērienu vai aromatizēto vīnu, kuram nav šādas izcelsmes un kurš neatbilst attiecīgajiem noteikumiem par ģeogrāfiskās izcelsmes norādies lietošanu.

2. Pušu atbildīgās iestādes atsaka tāda vīna preču zīmes reģistrāciju, kas ietver tradicionālu apzīmējumu vai sastāv no šāda apzīmējuma, kurš aizsargāts ar šo nolīgumu, ja attiecīgajam vīnam tradicionālais apzīmējums nav rezervēts atbilstīgi 2. papildinājumā norādītajam.

3. Melnkalne veic visus vajadzīgos pasākumus, lai grozītu visas preču zīmes tā, lai pilnībā likvidētu jebkādas atsauces uz Kopienas ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas aizsargātas saskaņā ar šā nolīguma I sadaļas 4. pantu. Visas minētās atsauces novērš vēlākais līdz 2008. gada 31. decembrim.

9. pants

Eksports

Puses veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tad, ja vīni, stiprie alkoholiskie dzērieni un aromatizētie vīni, kuru izcelsme ir Pusē, tiek eksportēti un realizēti ārpus šīs Puses, 4. panta a) apakšpunkta ii) punktā un b) apakšpunkta ii) punktā minētās aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, un vīnu gadījumā – 4. panta a) apakšpunkta iii) punktā minētie attiecīgās Puses tradicionālie apzīmējumi, neizmanto tādu produktu aprakstam un noformējumam, kuru izcelsme ir otra Puse.

II SADAĻA

IZPILDE UN SAVSTARPĒJĀ PALĪDZĪBA KOMPETENTO IESTĀŽU STARPĀ UN NOLĪGUMA VADĪBA

10. pants

Darba grupa

1. Izveido darba grupu, kas darbojas Lauksaimniecības apakškomitejas paspārnē, kas paredzēta saskaņā ar šā nolīguma starp Melnkalni un Kopienu 123. pantu.

2. Darba grupa nodrošina šā nolīguma pienācīgu darbību un izskata visus jautājumus, kas var rasties, to izpildot.

3. Darba grupa var izteikt ieteikumus, apspriest un izvirzīt šā nolīguma mērķiem lietderīgus priekšlikumus par jebkādu savstarpēji interesējošu jautājumu vīnu, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu nozarē. Darba grupa sanāk pēc jebkuras Puses pieprasījuma pārmaiņus Kopienā un Melnkalnē Pušu savstarpēji noteiktā laikā, vietā un veidā.

11. pants

Pušu uzdevumi

1. Puses vai nu tieši, vai ar 10. pantā minētās darba grupas starpniecību uztur kontaktus visos jautājumos, kas saistīti ar šā nolīguma īstenošanu un darbību.

2. Melnkalne ieceļ Lauksaimniecības, mežu un ūdens apsaimniekošanas ministriju par tās pārstāvniecības iestādi. Kopiena ieceļ Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorātu par tās pārstāvniecības iestādi. Puse paziņo otrai Pusei, ja tā nomaina savu pārstāvniecības iestādi.

3. Pārstāvniecības iestāde nodrošina visu to struktūru darbību koordināciju, kas ir atbildīgas par šā nolīguma izpildes nodrošināšanu.

4. Puses:

a) savstarpēji groza šā nolīguma 4. pantā minētos sarakstus ar Stabilizācijas un asociācijas komitejas lēmumu, lai ņemtu vērā jebkādus grozījumus Pušu normatīvajos aktos;

b) ar Stabilizācijas un asociācijas komitejas lēmumu savstarpēji vienojas, ka šā nolīguma papildinājumos veicamas izmaiņas. Papildinājumus atbilstīgi konkrētajam gadījumam uzskata par mainītiem no dienas, kas reģistrēta vēstuļu apmaiņā Pušu starpā, vai no dienas, kad pieņemts darba grupas lēmums;

c) savstarpēji izlemj 6. panta 6. punktā minētos praktiskos nosacījumus;

d) informē viena otru par nodomu lemt par jauniem sabiedriskajai kārtībai būtiskiem noteikumiem vai spēkā esošo noteikumu grozījumiem, piemēram, veselības vai patērētāju aizsardzības jomā, kas ietekmē vīna, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu nozari;

e) Viena otrai paziņo par jebkādiem likumdošanas, administratīviem vai tiesas lēmumiem saistībā ar šā nolīguma īstenošanu un cita citu informē par pasākumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz šiem lēmumiem.

12. pants

Šā nolīguma piemērošana un darbība

Puses norāda 3. papildinājumā noteiktos kontaktpunktus, kas būs atbildīgi par šā nolīguma piemērošanu un darbību.

13. pants

Izpilde un savstarpējā palīdzība starp Pusēm

1. Ja vīna, stiprā alkoholiskā dzēriena vai aromatizētā vīna apraksts vai noformējums, jo īpaši uz marķējuma, oficiālos vai tirdzniecības dokumentos, vai reklāmas materiālos, pārkāpj šo nolīgumu, Puses piemēro vajadzīgos administratīvos pasākumus un/vai uzsāk tiesvedību ar mērķi apkarot negodīgu konkurenci vai novērst aizsargātā nosaukuma nelikumīgu izmantošanu jebkādā citā veidā.

2. Pirmajā punktā minētos pasākumus un tiesvedību izmanto, ja:

a) apraksti vai tulkojums aprakstam, nosaukumiem, uzrakstiem vai attēliem, kas saistīti ar vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem vai aromatizētā vīna dzērieniem, kuru nosaukumi ir aizsargāti saskaņā ar šo nolīgumu, tiek tieši vai netieši izmantoti, sniedzot nepatiesu vai maldinošu informāciju par vīna, stiprā alkoholiskā dzēriena vai aromatizētā vīna izcelsmi, īpatnībām vai kvalitāti;

b) ja iepakojumam izmanto taru, kas rada maldinošu priekšstatu par vīna izcelsmi.

3. Ja vienai no Pusēm ir pamats aizdomām, ka:

a) šā protokola 2. pantā definētais vīns, stiprais alkoholiskais dzēriens vai aromatizētais vīns, kas tiek vai ticis tirgots Melnkalnē un Kopienā, neatbilst noteikumiem, kas Kopienā vai Melnkalnē reglamentē vīnu, stipro alkoholisko dzērienu vai aromatizēto vīnu nozari, vai šim nolīgumam; un

b) šajā neatbilstībā ir īpaši ieinteresēta otra Puse, un tā var būt pamats administratīvu pasākumu veikšanai un/vai tiesvedības uzsākšanai,

tā nekavējoties informē otras Puses pārstāvniecības iestādi.

4. Informācijā, kas sniedzama saskaņā ar 3. punktu, iekļauj sīku informāciju par neatbilstību noteikumiem, kas reglamentē Puses vīnu, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu nozari, un/vai šim nolīgumam, un tai pievieno oficiālos, tirdzniecības vai citus atbilstīgus dokumentus ar sīkāku informāciju par jebkādiem administratīviem pasākumiem vai tiesvedību, kas vajadzības gadījumā var tikt piemēroti.

14. pants

Apspriešanās

1. Ja kāda no Pusēm uzskata, ka otra nav pildījusi savas saistības saskaņā ar šo nolīgumu, tad Puses apspriežas.

2. Puse, kas pieprasa apspriedi, nodrošina otru Pusi ar visu vajadzīgo informāciju attiecīgās lietas sīkai izskatīšanai.

3. Gadījumos, kad kavēšanās var apdraudēt cilvēku veselību vai mazināt krāpšanas ierobežošanas pasākumu efektivitāti, pagaidu aizsardzības pasākumus var veikt bez iepriekšējas apspriešanās ar noteikumu, ka apspriede tiek uzsākta tūlīt pēc šo pasākumu veikšanas.

4. Ja pēc 1. un 3. punktā paredzētās apspriešanās Puses nav vienojušās, tā Puse, kura pieprasīja apspriešanos vai kura veica 3. punktā minētos pasākumus, var veikt atbilstīgus pasākumus saskaņā ar šā nolīguma 129. pantu, lai šo nolīgumu varētu pareizi piemērot.

III SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

15. pants

Nelielu daudzumu tranzīts

I. Šis nolīgums neattiecas uz vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un aromatizētajiem vīniem:

a) kas tranzītā tiek vesti caur vienas Puses teritoriju; vai

b) kuru izcelsme ir vienas Puses teritorija un kuri tiek nelielos daudzumos nosūtīti Pušu starpā saskaņā ar noteikumiem un atbilstīgi procedūrai, kas paredzēta II. punktā.

II. Attiecībā uz vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un aromatizētajiem vīniem par nelieliem daudzumiem uzskata:

1. daudzumus, kas ir marķētā, ne vairāk kā piecus litrus lielā traukā ar vienreiz lietojamu korķi, ja kopējais pārvadājamais daudzums, ko veido vai neveido atsevišķi sūtījumi, nepārsniedz 50 litrus;

2. a) daudzumus, ko pārvadā ceļotāju personīgajā bagāžā un kas nepārsniedz 30 litrus;

b) daudzumus, ko viena privātpersona sūta citai, ja viena sūtījuma daudzums nepārsniedz 30 litrus;

c) daudzumus, kas ir daļa no to privātpersonu iedzīves, kuras maina dzīvesvietu;

d) daudzumus, kurus ieved zinātniskiem vai tehniskiem eksperimentiem, nepārsniedzot 1 hektolitru;

e) daudzumus, ko ieved diplomātiskām, konsulārām un līdzīgām iestādēm kā daļu no tām piešķirtā ar nodokli neapliekamā daudzuma;

f) daudzumus, kas atrodas starptautiskajos transportlīdzekļos kā pārtikas krājumi.

Šā panta 1. punktā minēto atbrīvojumu nedrīkst apvienot ar vienu vai vairākiem 2. punktā minētajiem atbrīvojumiem.

16. pants

Iepriekš izveidoto krājumu realizācija

1. Vīnus, stipros alkoholiskos dzērienus vai aromatizētos vīnus, kas šā nolīguma spēkā stāšanās brīdī ir saražoti, sagatavoti, aprakstīti un noformēti saskaņā ar Pušu normatīvajiem aktiem, bet kurus šis nolīgums aizliedz, drīkst tirgot līdz brīdim, kad beidzas krājumi.

2. Izņemot gadījumus, kad Puses pieņem noteikumus par pretējo, vīnus, stipros alkoholiskos dzērienus vai aromatizētos vīnus, kas saražoti, sagatavoti, aprakstīti/nosaukti un noformēti saskaņā ar šo nolīgumu, bet kuru ražošana, sagatavošana, aprakstīšana un noformēšana nolīguma grozījumu dēļ vairs neatbilst šim nolīgumam, var turpināt realizēt līdz brīdim, kad beidzas krājumi.

--------------------------------------------------

1. PAPILDINĀJUMS

AIZSARGĀTO NOSAUKUMU SARAKSTS

(kā minēts 2. protokola II pielikuma 4. un 6. pantā)

A DAĻA: KOPIENĀ

a) VĪNI, KURU IZCELSME IR KOPIENĀ

AUSTRIJA

1. Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

Noteiktie reģioni |

Burgenland |

Carnuntum |

Donauland |

Kamptal |

Kärnten |

Kremstal |

Mittelburgenland |

Neusiedlersee |

Neusiedlersee-Hügelland |

Niederösterreich |

Oberösterreich |

Salzburg |

Steiermark |

Südburgenland |

Süd-Oststeiermark |

Südsteiermark |

Thermenregion |

Tirol |

Traisental |

Vorarlberg |

Wachau |

Weinviertel |

Weststeiermark |

Wien |

2. Galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Bergland |

Steirerland |

Weinland |

Wien |

BEĻĢIJA

1. Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

Noteikto reģionu nosaukumi |

Côtes de Sambre et Meuse |

Hagelandse Wijn |

Haspengouwse Wijn |

Heuvellandse wijn |

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn |

2. Galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Vin de pays des jardins de Wallonie |

Vlaamse landwijn |

BULGĀRIJA

1. Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

Noteiktie reģioni |

Асеновград (Asenovgrad) |

Черноморски район (Black Sea Region) |

Брестник (Brestnik) |

Драгоево (Dragoevo) |

Евксиноград (Evksinograd) |

Хан Крум (Han Krum) |

Хърсово (Harsovo) |

Хасково (Haskovo) |

Хисаря (Hisarya) |

Ивайловград (Ivaylovgrad) |

Карлово (Karlovo) |

Карнобат (Karnobat) |

Ловеч (Lovech) |

Лозица (Lozitsa) |

Лом (Lom) |

Любимец (Lyubimets) |

Лясковец (Lyaskovets) |

Мелник (Melnik) |

Монтана (Montana) |

Нова Загора (Nova Zagora) |

Нови Пазар (Novi Pazar) |

Ново село (Novo Selo) |

Оряховица (Oryahovitsa) |

Павликени (Pavlikeni) |

Пазарджик (Pazardjik) |

Перущица (Perushtitsa) |

Плевен (Pleven) |

Пловдив (Plovdiv) |

Поморие (Pomorie) |

Русе (Ruse) |

Сакар (Sakar) |

Сандански (Sandanski) |

Септември (Septemvri) |

Шивачево (Shivachevo) |

Шумен (Shumen) |

Славянци (Slavyantsi) |

Сливен (Sliven) |

Южно Черноморие (Southern Black Sea Coast) |

Стамболово (Stambolovo) |

Стара Загора (Stara Zagora) |

Сухиндол (Suhindol) |

Сунгурларе (Sungurlare) |

Свищов (Svishtov) |

Долината на Струма (Struma valley) |

Търговище (Targovishte) |

Върбица (Varbitsa) |

Варна (Varna) |

Велики Преслав (Veliki Preslav) |

Видин (Vidin) |

Враца (Vratsa) |

Ямбол (Yambol) |

2. Galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Дунавска равнина (Danube Plain) |

Тракийска низина (Thracian Lowlands) |

KIPRA

1. Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

Grieķu valodā | Angļu valodā |

Noteiktie reģioni | Apakšreģioni (ar vai bez noteiktā reģiona nosaukumu pirms tiem) | Noteiktie reģioni | Apakšreģioni (ar vai bez noteiktā reģiona nosaukumu pirms tiem) |

Κουμανδαρία | | Commandaria | |

Λαόνα Ακάμα | | Laona Akama | |

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης | | Vouni Panayia – Ambelitis | |

Πιτσιλιά | | Pitsilia | |

Κρασοχώρια Λεμεσού … | Αφάμης vai Λαόνα | Krasohoria Lemesou … | Afames vai Laona |

2. Galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Grieķu valodā | Angļu valodā |

Λεμεσός | Lemesos |

Πάφος | Pafos |

Λευκωσία | Lefkosia |

Λάρνακα | Larnaka |

ČEHIJAS REPUBLIKA

1. Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

Noteiktie reģioni (kam seko vai neseko apakšreģiona nosaukums) | Apakšreģioni (kam seko vai neseko vīnaudzēšanas komūnas un/vai vīndarītavas nosaukums) |

čechy … | litoměřická mělnická |

Morava … | mikulovská slovácká velkopavlovická znojemská |

2. Galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

české zemské víno |

moravské zemské víno |

FRANCIJA

1. Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

Alsace Grand Cru, kam seko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Alsace, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Alsace vai Vin d'Alsace, kam seko vai neseko "Edelzwicker" vai vīnogu šķirnes nosaukums un/vai mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Ajaccio |

Aloxe-Corton |

Anjou, kam seko vai neseko Val de Loire vai Coteaux de la Loire, vai Villages Brissac |

Anjou, kam seko vai neseko "Gamay", "Mousseux" vai "Villages" |

Arbois |

Arbois Pupillin |

Auxey-Duresses vai Auxey-Duresses Côte de Beaune, vai Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages |

Bandol |

Banyuls |

Barsac |

Bâtard-Montrachet |

Béarn vai Béarn Bellocq |

Beaujolais Supérieur |

Beaujolais, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Beaujolais-Villages |

Beaumes-de-Venise, ar vai bez "Muscat de" pirms tā |

Beaune |

Bellet vai Vin de Bellet |

Bergerac |

Bienvenues Bâtard-Montrachet |

Blagny |

Blanc Fumé de Pouilly |

Blanquette de Limoux |

Blaye |

Bonnes Mares |

Bonnezeaux |

Bordeaux Côtes de Francs |

Bordeaux Haut-Benauge |

Bordeaux, kam seko vai neseko "Clairet" vai "Supérieur", vai "Rosé", vai "mousseux" |

Bourg |

Bourgeais |

Bourgogne, kam seko vai neseko "Clairet" vai "Rosé", vai mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Bourgogne Aligoté |

Bourgueil |

Bouzeron |

Brouilly |

Buzet |

Cabardès |

Cabernet d'Anjou |

Cabernet de Saumur |

Cadillac |

Cahors |

Canon-Fronsac |

Cap Corse, ar "Muscat de" pirms tā |

Cassis |

Cérons |

Chablis Grand Cru, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Chablis, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Chambertin |

Chambertin Clos de Bèze |

Chambolle-Musigny |

Champagne |

Chapelle-Chambertin |

Charlemagne |

Charmes-Chambertin |

Chassagne-Montrachet vai Chassagne-Montrachet Côte de Beaune, vai Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages |

Château Châlon |

Château Grillet |

Châteaumeillant |

Châteauneuf-du-Pape |

Châtillon-en-Diois |

Chenas |

Chevalier-Montrachet |

Cheverny |

Chinon |

Chiroubles |

Chorey-lès-Beaune vai Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune, vai Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages |

Clairette de Bellegarde |

Clairette de Die |

Clairette du Languedoc, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Clos de la Roche |

Clos de Tart |

Clos des Lambrays |

Clos Saint-Denis |

Clos Vougeot |

Collioure |

Condrieu |

Corbières, kam seko vai neseko Boutenac |

Cornas |

Corton |

Corton-Charlemagne |

Costières de Nîmes |

Côte de Beaune, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Côte de Beaune-Villages |

Côte de Brouilly |

Côte de Nuits |

Côte Roannaise |

Côte Rôtie |

Coteaux Champenois, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Coteaux d'Aix-en-Provence |

Coteaux d'Ancenis, kam seko vai neseko vīnogu šķirnes nosaukums |

Coteaux de Die |

Coteaux de l'Aubance |

Coteaux de Pierrevert |

Coteaux de Saumur |

Coteaux du Giennois |

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet |

Coteaux du Languedoc, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Coteaux du Layon vai Coteaux du Layon Chaume |

Coteaux du Layon, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Coteaux du Loir |

Coteaux du Lyonnais |

Coteaux du Quercy |

Coteaux du Tricastin |

Coteaux du Vendômois |

Coteaux Varois |

Côte-de-Nuits-Villages |

Côtes Canon-Fronsac |

Côtes d'Auvergne, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Côtes de Beaune, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Côtes de Bergerac |

Côtes de Blaye |

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire |

Côtes de Bourg |

Côtes de Brulhois |

Côtes de Castillon |

Côtes de Duras |

Côtes de la Malepère |

Côtes de Millau |

Côtes de Montravel |

Côtes de Provence, kam seko vai neseko Sainte Victoire |

Côtes de Saint-Mont |

Côtes de Toul |

Côtes du Frontonnais, kam seko vai neseko Fronton vai Villaudric |

Côtes du Jura |

Côtes du Lubéron |

Côtes du Marmandais |

Côtes du Rhône |

Côtes du Rhône Villages, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Côtes du Roussillon |

Côtes du Roussillon Villages, kam seko vai neseko komūnas Caramany vai Latour de France, vai Les Aspres, vai Lesquerde, vai Tautavel |

Côtes du Ventoux |

Côtes du Vivarais |

Cour-Cheverny |

Crémant d'Alsace |

Crémant de Bordeaux |

Crémant de Bourgogne |

Crémant de Die |

Crémant de Limoux |

Crémant de Loire |

Crémant du Jura |

Crépy |

Criots Bâtard-Montrachet |

Crozes Ermitage |

Crozes-Hermitage |

Echezeaux |

Entre-Deux-Mers vai Entre-Deux-Mers Haut-Benauge |

Ermitage |

Faugères |

Fiefs Vendéens, kam seko vai neseko apzīmējums "lieu dits" Mareuil, vai Brem, vai Vix, vai Pissotte |

Fitou |

Fixin |

Fleurie |

Floc de Gascogne |

Fronsac |

Frontignan |

Gaillac |

Gaillac Premières Côtes |

Gevrey-Chambertin |

Gigondas |

Givry |

Grand Roussillon |

Grands Echezeaux |

Graves |

Graves de Vayres |

Griotte-Chambertin |

Gros Plant du Pays Nantais |

Haut Poitou |

Haut-Médoc |

Haut-Montravel |

Hermitage |

Irancy |

Irouléguy |

Jasnières |

Juliénas |

Jurançon |

L'Etoile |

La Grande Rue |

Ladoix vai Ladoix Côte de Beaune, vai Ladoix Côte de beaune-Villages |

Lalande de Pomerol |

Languedoc, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Latricières-Chambertin |

Les-Baux-de-Provence |

Limoux |

Lirac |

Listrac-Médoc |

Loupiac |

Lunel, ar vai bez "Muscat de" pirms tā |

Lussac Saint-Émilion |

Mâcon vai Pinot-Chardonnay-Macôn |

Mâcon, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Mâcon-Villages |

Macvin du Jura |

Madiran |

Maranges Côte de Beaune vai Maranges Côtes de Beaune-Villages |

Maranges, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Marcillac |

Margaux |

Marsannay |

Maury |

Mazis-Chambertin |

Mazoyères-Chambertin |

Médoc |

Menetou Salon, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Mercurey |

Meursault vai Meursault Côte de Beaune, vai Meursault Côte de Beaune-Villages |

Minervois |

Minervois-la-Livinière |

Mireval |

Monbazillac |

Montagne Saint-Émilion |

Montagny |

Monthélie vai Monthélie Côte de Beaune, vai Monthélie Côte de Beaune-Villages |

Montlouis, kam seko vai neseko "mousseux" vai "pétillant" |

Montrachet |

Montravel |

Morey-Saint-Denis |

Morgon |

Moselle |

Moulin-à-Vent |

Moulis |

Moulis-en-Médoc |

Muscadet |

Muscadet Coteaux de la Loire |

Muscadet Côtes de Grandlieu |

Muscadet Sèvre-et-Maine |

Musigny |

Néac |

Nuits |

Nuits-Saint-Georges |

Orléans |

Orléans-Cléry |

Pacherenc du Vic-Bilh |

Palette |

Patrimonio |

Pauillac |

Pécharmant |

Pernand-Vergelesses vai Pernand-Vergelesses Côte de Beaune, vai Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages |

Pessac-Léognan |

Petit Chablis, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Pineau des Charentes |

Pinot-Chardonnay-Macôn |

Pomerol |

Pommard |

Pouilly Fumé |

Pouilly-Fuissé |

Pouilly-Loché |

Pouilly-sur-Loire |

Pouilly-Vinzelles |

Premières Côtes de Blaye |

Premières Côtes de Bordeaux, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Puisseguin Saint-Émilion |

Puligny-Montrachet vai Puligny-Montrachet Côte de Beaune, vai Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages |

Quarts-de-Chaume |

Quincy |

Rasteau |

Rasteau Rancio |

Régnié |

Reuilly |

Richebourg |

Rivesaltes, ar vai bez "Muscat de" pirms tā |

Rivesaltes Rancio |

Romanée (La) |

Romanée Conti |

Romanée Saint-Vivant |

Rosé des Riceys |

Rosette |

Roussette de Savoie, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Roussette du Bugey, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Ruchottes-Chambertin |

Rully |

Saint Julien |

Saint-Amour |

Saint-Aubin vai Saint-Aubin Côte de Beaune, vai Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages |

Saint-Bris |

Saint-Chinian |

Sainte-Croix-du-Mont |

Sainte-Foy Bordeaux |

Saint-Émilion |

Saint-Emilion Grand Cru |

Saint-Estèphe |

Saint-Georges Saint-Émilion |

Saint-Jean-de-Minervois, ar vai bez "Muscat de" pirms tā |

Saint-Joseph |

Saint-Nicolas-de-Bourgueil |

Saint-Péray |

Saint-Pourçain |

Saint-Romain vai Saint-Romain Côte de Beaune, vai Saint-Romain Côte de Beaune-Villages |

Saint-Véran |

Sancerre |

Santenay vai Santenay Côte de Beaune, vai Santenay Côte de Beaune-Villages |

Saumur Champigny |

Saussignac |

Sauternes |

Savennières |

Savennières-Coulée-de-Serrant |

Savennières-Roche-aux-Moines |

Savigny vai Savigny-lès-Beaune |

Seyssel |

Tâche (La) |

Tavel |

Thouarsais |

Touraine Amboise |

Touraine Azay-le-Rideau |

Touraine Mesland |

Touraine Noble Joue |

Touraine, kam seko vai neseko "mousseux" vai "pétillant" |

Tursan |

Vacqueyras |

Valençay |

Vin d'Entraygues et du Fel |

Vin d'Estaing |

Vin de Corse, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Vin de Lavilledieu |

Vin de Savoie vai Vin de Savoie-Ayze, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Vin du Bugey, kam seko vai neseko mazākas ģeogrāfiskas vienības nosaukums |

Vin Fin de la Côte de Nuits |

Viré Clessé |

Volnay |

Volnay Santenots |

Vosne-Romanée |

Vougeot |

Vouvray, kam seko vai neseko "mousseux" vai "pétillant" |

2. Galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Vin de pays de l'Agenais |

Vin de pays d'Aigues |

Vin de pays de l'Ain |

Vin de pays de l'Allier |

Vin de pays d'Allobrogie |

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence |

Vin de pays des Alpes Maritimes |

Vin de pays de l'Ardèche |

Vin de pays d'Argens |

Vin de pays de l'Ariège |

Vin de pays de l'Aude |

Vin de pays de l'Aveyron |

Vin de pays des Balmes dauphinoises |

Vin de pays de la Bénovie |

Vin de pays du Bérange |

Vin de pays de Bessan |

Vin de pays de Bigorre |

Vin de pays des Bouches du Rhône |

Vin de pays du Bourbonnais |

Vin de pays du Calvados |

Vin de pays de Cassan |

Vin de pays Cathare |

Vin de pays de Caux |

Vin de pays de Cessenon |

Vin de pays des Cévennes, kam seko vai neseko Mont Bouquet |

Vin de pays Charentais, kam seko vai neseko Ile de Ré vai Ile d'Oléron, vai Saint-Sornin |

Vin de pays de la Charente |

Vin de pays des Charentes-Maritimes |

Vin de pays du Cher |

Vin de pays de la Cité de Carcassonne |

Vin de pays des Collines de la Moure |

Vin de pays des Collines rhodaniennes |

Vin de pays du Comté de Grignan |

Vin de pays du Comté tolosan |

Vin de pays des Comtés rhodaniens |

Vin de pays de la Corrèze |

Vin de pays de la Côte Vermeille |

Vin de pays des coteaux charitois |

Vin de pays des coteaux d'Enserune |

Vin de pays des coteaux de Besilles |

Vin de pays des coteaux de Cèze |

Vin de pays des coteaux de Coiffy |

Vin de pays des coteaux Flaviens |

Vin de pays des coteaux de Fontcaude |

Vin de pays des coteaux de Glanes |

Vin de pays des coteaux de l'Ardèche |

Vin de pays des coteaux de l'Auxois |

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse |

Vin de pays des coteaux de Laurens |

Vin de pays des coteaux de Miramont |

Vin de pays des coteaux de Montélimar |

Vin de pays des coteaux de Murviel |

Vin de pays des coteaux de Narbonne |

Vin de pays des coteaux de Peyriac |

Vin de pays des coteaux des Baronnies |

Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon |

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan |

Vin de pays des coteaux du Libron |

Vin de pays des coteaux du Littoral Audois |

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard |

Vin de pays des coteaux du Salagou |

Vin de pays des coteaux de Tannay |

Vin de pays des coteaux du Verdon |

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban |

Vin de pays des côtes catalanes |

Vin de pays des côtes de Gascogne |

Vin de pays des côtes de Lastours |

Vin de pays des côtes de Montestruc |

Vin de pays des côtes de Pérignan |

Vin de pays des côtes de Prouilhe |

Vin de pays des côtes de Thau |

Vin de pays des côtes de Thongue |

Vin de pays des côtes du Brian |

Vin de pays des côtes de Ceressou |

Vin de pays des côtes du Condomois |

Vin de pays des côtes du Tarn |

Vin de pays des côtes du Vidourle |

Vin de pays de la Creuse |

Vin de pays de Cucugnan |

Vin de pays des Deux-Sèvres |

Vin de pays de la Dordogne |

Vin de pays du Doubs |

Vin de pays de la Drôme |

Vin de pays Duché d'Uzès |

Vin de pays de Franche-Comté, kam seko vai neseko Coteaux de Champlitte |

Vin de pays du Gard |

Vin de pays du Gers |

Vin de pays des Hautes-Alpes |

Vin de pays de la Haute-Garonne |

Vin de pays de la Haute-Marne |

Vin de pays des Hautes-Pyrénées |

Vin de pays d'Hauterive, kam seko vai neseko Val d'Orbieu vai Coteaux du Termenès, vai Côtes de Lézignan |

Vin de pays de la Haute-Saône |

Vin de pays de la Haute-Vienne |

Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude |

Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb |

Vin de pays des Hauts de Badens |

Vin de pays de l'Hérault |

Vin de pays de l'Ile de Beauté |

Vin de pays de l'Indre et Loire |

Vin de pays de l'Indre |

Vin de pays de l'Isère |

Vin de pays du Jardin de la France, kam seko vai neseko Marches de Bretagne vai Pays de Retz |

Vin de pays des Landes |

Vin de pays de Loire-Atlantique |

Vin de pays du Loir et Cher |

Vin de pays du Loiret |

Vin de pays du Lot |

Vin de pays du Lot et Garonne |

Vin de pays des Maures |

Vin de pays de Maine et Loire |

Vin de pays de la Mayenne |

Vin de pays de Meurthe-et-Moselle |

Vin de pays de la Meuse |

Vin de pays du Mont Baudile |

Vin de pays du Mont Caume |

Vin de pays des Monts de la Grage |

Vin de pays de la Nièvre |

Vin de pays d'Oc |

Vin de pays du Périgord, kam seko vai neseko Vin de Domme |

Vin de pays de la Petite Crau |

Vin de pays des Portes de Méditerranée |

Vin de pays de la Principauté d'Orange |

Vin de pays du Puy de Dôme |

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques |

Vin de pays des Pyrénées-Orientales |

Vin de pays des Sables du Golfe du Lion |

Vin de pays de la Sainte Baume |

Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert |

Vin de pays de Saint-Sardos |

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche |

Vin de pays de Saône et Loire |

Vin de pays de la Sarthe |

Vin de pays de Seine et Marne |

Vin de pays du Tarn |

Vin de pays du Tarn et Garonne |

Vin de pays des Terroirs landais, kam seko vai neseko Coteaux de Chalosse vai Côtes de L'Adour, vai Sables Fauves, vai Sables de l'Océan |

Vin de pays de Thézac-Perricard |

Vin de pays du Torgan |

Vin de pays d'Urfé |

Vin de pays du Val de Cesse |

Vin de pays du Val de Dagne |

Vin de pays du Val de Montferrand |

Vin de pays de la Vallée du Paradis |

Vin de pays du Var |

Vin de pays du Vaucluse |

Vin de pays de la Vaunage |

Vin de pays de la Vendée |

Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas |

Vin de pays de la Vienne |

Vin de pays de la Vistrenque |

Vin de pays de l'Yonne |

VĀCIJA

1. Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

Noteikto reģionu nosaukumi (kam seko vai neseko apakšreģiona nosaukumu) | Apakšreģioni |

Ahr … | Walporzheim/Ahrtal |

Baden … | Badische Bergstraße Bodensee Breisgau Kaiserstuhl Kraichgau Markgräflerland Ortenau Tauberfranken Tuniberg |

Franken … | Maindreieck Mainviereck Steigerwald |

Hessische Bergstraße … | Starkenburg Umstadt |

Mittelrhein … | Loreley Siebengebirge |

Mosel-Saar-Ruwer vai Mosel, vai Saar, vai Ruwer … | Bernkastel Burg Cochem Moseltor Obermosel Ruwertal Saar |

Nahe … | Nahetal |

Pfalz … | Mittelhaardt Deutsche Weinstraße Südliche Weinstraße |

Rheingau … | Johannisberg |

Rheinhessen … | Bingen Nierstein Wonnegau |

Saale-Unstrut … | Mansfelder Seen Schloß Neuenburg Thüringen |

Sachsen … | Elstertal Meißen |

Württemberg … | Bayerischer Bodensee Kocher-Jagst-Tauber Oberer Neckar Remstal-Stuttgart Württembergischer Bodensee Württembergisch Unterland |

2. Galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Landwein | Tafelwein |

Ahrtaler Landwein | Albrechtsburg |

Badischer Landwein | Bayern |

Bayerischer Bodensee-Landwein | Burgengau |

Landwein Main | Donau |

Landwein der Mosel | Lindau |

Landwein der Ruwer | Main |

Landwein der Saar | Mosel |

Mecklenburger Landwein | Neckar |

Mitteldeutscher Landwein | Oberrhein |

Nahegauer Landwein | Rhein |

Pfälzer Landwein | Rhein-Mosel |

Regensburger Landwein | Römertor |

Rheinburgen-Landwein | Stargarder Land |

Rheingauer Landwein | |

Rheinischer Landwein | |

Saarländischer Landwein der Mosel | |

Sächsischer Landwein | |

Schwäbischer Landwein | |

Starkenburger Landwein | |

Taubertäler Landwein | |

GRIEĶIJA

1. Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

Noteiktie reģioni |

Grieķu valodā | Angļu valodā |

Σάμος | Samos |

Μοσχάτος Πατρών | Moschatos Patra |

Μοσχάτος Ρίου – Πατρών | Moschatos Riou Patra |

Μοσχάτος Κεφαλληνίας | Moschatos Kephalinia |

Μοσχάτος Λήμνου | Moschatos Lemnos |

Μοσχάτος Ρόδου | Moschatos Rhodos |

Μαυροδάφνη Πατρών | Mavrodafni Patra |

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας | Mavrodafni Kephalinia |

Σητεία | Sitia |

Νεμέα | Nemea |

Σαντορίνη | Santorini |

Δαφνές | Dafnes |

Ρόδος | Rhodos |

Νάουσα | Naoussa |

Ρομπόλα Κεφαλληνίας | Robola Kephalinia |

Ραψάνη | Rapsani |

Μαντινεία | Mantinia |

Μεσενικόλα | Mesenicola |

Πεζά | Peza |

Αρχάνες | Archanes |

Πάτρα | Patra |

Ζίτσα | Zitsa |

Αμύνταιο | Amynteon |

Γουμένισσα | Goumenissa |

Πάρος | Paros |

Λήμνος | Lemnos |

Αγχίαλος | Anchialos |

Πλαγιές Μελίτωνα | Slopes of Melitona |

2. Galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Grieķu valodā | Angļu valodā |

Ρετσίνα Μεσογείων, kam seko vai neseko Αττικής | Retsina of Mesogia, kam seko vai neseko Attika |

Ρετσίνα Κρωπίας vai Ρετσίνα Κορωπίου, kam seko vai neseko Αττικής | Retsina of Kropia vai Retsina Koropi, kam seko vai neseko Attika |

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, kam seko vai neseko Αττικής | Retsina of Markopoulou, kam seko vai neseko Attika |

Ρετσίνα Μεγάρων, kam seko vai neseko Αττικής | Retsina of Megara, kam seko vai neseko Attika |

Ρετσίνα Παιανίας vai Ρετσίνα Λιοπεσίου, kam seko vai neseko Αττικής | Retsina of Peania vai Retsina of Liopesi, kam seko vai neseko Attika |

Ρετσίνα Παλλήνης, kam seko vai neseko Αττικής | Retsina of Pallini, kam seko vai neseko Attika |

Ρετσίνα Πικερμίου, kam seko vai neseko Αττικής | Retsina of Pikermi, kam seko vai neseko Attika |

Ρετσίνα Σπάτων, kam seko vai neseko Αττικής | Retsina of Spata, kam seko vai neseko Attika |

Ρετσίνα Θηβών, kam seko vai neseko Βοιωτίας | Retsina of Thebes, kam seko vai neseko Viotias |

Ρετσίνα Γιάλτρων, kam seko vai neseko Ευβοίας | Retsina of Gialtra, kam seko vai neseko Evvia |

Ρετσίνα Καρύστου, kam seko vai neseko Ευβοίας | Retsina of Karystos, kam seko vai neseko Evvia |

Ρετσίνα Χαλκίδας, kam seko vai neseko Ευβοίας | Retsina of Halkida, kam seko vai neseko Evvia |

Βερντεα Ζακύνθου | Verntea Zakynthou |

Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος | Regional wine of Mount Athos Agioritikos |

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου | Regional wine of Anavyssos |

Αττικός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Attiki-Attikos |

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας | Regional wine of Vilitsa |

Τοπικός Οίνος Γρεβενών | Regional wine of Grevena |

Τοπικός Οίνος Δράμας | Regional wine of Drama |

Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Dodekanese - Dodekanissiakos |

Τοπικός Οίνος Επανομής | Regional wine of Epanomi |

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος | Regional wine of Heraklion - Herakliotikos |

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Thessalia - Thessalikos |

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Thebes - Thivaikos |

Τοπικός Οίνος Κισσάμου | Regional wine of Kissamos |

Τοπικός Οίνος Κρανιάς | Regional wine of Krania |

Κρητικός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Crete - Kritikos |

Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος | Regional wine of Lasithi - Lasithiotikos |

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Macedonia - Macedonikos |

Τοπικός Οίνος Νέας Μεσήμβριας | Regional wine of Nea Messimvria |

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Messinia - Messiniakos |

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος | Regional wine of Peanea |

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος | Regional wine of Pallini - Palliniotikos |

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos |

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου | Regional wine of Slopes of Ambelos |

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου | Regional wine of Slopes of Vertiskos |

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα | Regional wine of Slopes of Kitherona |

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Korinthos - Korinthiakos |

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας | Regional wine of Slopes of Parnitha |

Τοπικός Οίνος Πυλίας | Regional wine of Pylia |

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας | Regional wine of Trifilia |

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου | Regional wine of Tyrnavos |

ΤοπικόςΟίνος Σιάτιστας | Regional wine of Siatista |

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδας | Regional wine of Ritsona Avlidas |

Τοπικός Οίνος Λετρίνων | Regional wine of Letrines |

Τοπικός Οίνος Σπάτων | Regional wine of Spata |

Toπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού | Regional wine of Slopes of Pendeliko |

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος | Regional wine of Aegean Sea |

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου | Regional wine of Lilantio Pedio |

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου | Regional wine of Markopoulo |

Τοπικός Οίνος Τεγέας | Regional wine of Tegea |

Τοπικός Οίνος Αδριανής | Regional wine of Adriani |

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας | Regional wine of Halikouna |

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής | Regional wine of Halkidiki |

Καρυστινός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Karystos - Karystinos |

Τοπικός Οίνος Πέλλας | Regional wine of Pella |

Τοπικός Οίνος Σερρών | Regional wine of Serres |

Συριανός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Syros - Syrianos |

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού | Regional wine of Slopes of Petroto |

Τοπικός Οίνος Γερανείων | Regional wine of Gerania |

Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος | Regional wine of Opountia Lokridos |

Tοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας | Regional wine of Sterea Ellada |

Τοπικός Οίνος Αγοράς | Regional wine of Agora |

Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης | Regional wine of Valley of Atalanti |

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας | Regional wine of Arkadia |

Τοπικός Οίνος Παγγαίου | Regional wine of Pangeon |

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων | Regional wine of Metaxata |

Τοπικός Οίνος Ημαθίας | Regional wine of Imathia |

Τοπικός Οίνος Κλημέντι | Regional wine of Klimenti |

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας | Regional wine of Corfu |

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας | Regional wine of Sithonia |

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων | Regional wine of Mantzavinata |

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Ismaros - Ismarikos |

Τοπικός Οίνος Αβδήρων | Regional wine of Avdira |

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων | Regional wine of Ioannina |

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας | Regional wine of Slopes of Egialia |

Toπικός Οίνος Πλαγίες Αίνου | Regional wine of Slopes of Enos |

Θρακικός Τοπικός Οίνος vai Τοπικός Οίνος Θράκης | Regional wine of Thrace – Thrakikos vai Regional wine of Thrakis |

Τοπικός Οίνος Ιλίου | Regional wine of Ilion |

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος | Regional wine of Metsovo - Metsovitikos |

Τοπικός Οίνος Κορωπίου | Regional wine of Koropi |

Τοπικός Οίνος Φλώρινας | Regional wine of Florina |

Τοπικός Οίνος Θαψανών | Regional wine of Thapsana |

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος | Regional wine of Slopes of Knimida |

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Epirus – Epirotikos |

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος | Regional wine of Pisatis |

Τοπικός Οίνος Λευκάδας | Regional wine of Lefkada |

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος | Regional wine of Monemvasia – Monemvasios |

Τοπικός Οίνος Βελβεντού | Regional wine of Velvendos |

Λακωνικός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Lakonia – Lakonikos |

Tοπικός Οίνος Μαρτίνου | Regional wine of Martino |

Aχαϊκός Tοπικός Οίνος | Regional wine of Achaia |

Τοπικός Οίνος Ηλιείας | Regional wine of Ilia |

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης | Regional wine of Thessaloniki |

Τοπικός Οίνος Κραννώνος | Regional wine of Krannona |

Τοπικός Οίνος Παρνασσού | Regional wine of Parnassos |

Τοπικός Οίνος Μετεώρων | Regional wine of Meteora |

Τοπικός Οίνος Ικαρίας | Regional wine of Ikaria |

Τοπικός Οίνος Καστοριάς | Regional wine of Kastoria |

UNGĀRIJA

1. Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

Noteiktie reģioni | Apakšreģioni (ar vai bez noteiktā reģiona nosaukumu pirms tiem) |

Ászár-Neszmély(-i) … | Ászár(-i) Neszmély(-i) |

Badacsony(-i) | |

Balatonboglár(-i) … | Balatonlelle(-i) Marcali |

Balatonfelvidék(-i) … | Balatonederics-Lesence(-i) Cserszeg(-i) Kál(-i) |

Balatonfüred-Csopak(-i) … | Zánka(-i) |

Balatonmelléke vai Balatonmelléki … | Muravidéki |

Bükkalja(-i) | |

Csongrád(-i) … | Kistelek(-i) Mórahalom vai Mórahalmi Pusztamérges(-i) |

Eger vai Egri … | Debrő(-i), kam seko vai neseko Andornaktálya(-i) vai Demjén(-i), vai Egerbakta(-i), vai Egerszalók(-i), vai Egerszólát(-i), vai Felsőtárkány(-i), vai Kerecsend(-i), vai Maklár(-i), vai Nagytálya(-i), vai Noszvaj(-i), vai Novaj(-i), vai Ostoros(-i), vai Szomolya(-i), vai Aldebrő(-i), vai Feldebrő(-i), vai Tófalu(-i), vai Verpelét(-i), vai Kompolt(-i), vai Tarnaszentmária(-i) |

Etyek-Buda(-i) … | Buda(-i) Etyek(-i) Velence(-i) |

Hajós-Baja(-i) | |

Kőszegi | |

Kunság(-i) … | Bácska(-i) Cegléd(-i) Duna mente vai Duna menti Izsák(-i) Jászság(-i) Kecskemét-Kiskunfélegyháza vai Kecskemét-Kiskunfélegyházi Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i) Kiskőrös(-i) Monor(-i) Tisza mente vai Tisza menti |

Mátra(-i) | |

Mór(-i) | |

Pannonhalma (Pannonhalmi) | |

Pécs(-i) … | Versend(-i) Szigetvár(-i) Kapos(-i) |

Szekszárd(-i) | |

Somló(-i) … | Kissomlyó-Sághegyi |

Sopron(-i) … | Köszeg(-i) |

Tokaj(-i) … | Abaújszántó(-i) vai Bekecs(-i), vai Bodrogkeresztúr(-i), vai Bodrogkisfalud(-i), vai Bodrogolaszi, vai Erdőbénye(-i), vai Erdőhorváti, vai Golop(-i), vai Hercegkút(-i), vai Legyesbénye(-i), vai Makkoshotyka(-i), vai Mád(-i), vai Mezőzombor(-i), vai Monok(-i), vai Olaszliszka(-i), vai Rátka(-i), vai Sárazsadány(-i), vai Sárospatak(-i), vai Sátoraljaújhely(-i), vai Szegi, vai Szegilong(-i), vai Szerencs(-i), vai Tarcal(-i), vai Tállya(-i), vai Tolcsva(-i), vai Vámosújfalu(-i) |

Tolna(-i) … | Tamási Völgység(-i) |

Villány(-i) … | Siklós(-i), kam seko vai neseko Kisharsány(-i) vai Nagyharsány(-i), vai Palkonya(-i), vai Villánykövesd(-i), vai Bisse(-i), vai Csarnóta(-i), vai Diósviszló(-i), vai Harkány(-i), vai Hegyszentmárton(-i), vai Kistótfalu(-i), vai Márfa(-i), vai Nagytótfalu(-i), vai Szava(-i), vai Túrony(-i), vai Vokány(-i) |

ITĀLIJA

1. Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita) |

Albana di Romagna |

Asti vai Moscato d'Asti, vai Asti Spumante |

Barbaresco |

Bardolino superiore |

Barolo |

Brachetto d'Acqui vai Acqui |

Brunello di Motalcino |

Carmignano |

Chianti, kam seko vai neseko Colli Aretini vai Colli Fiorentini, vai Colline Pisane, vai Colli Senesi, vai Montalbano, vai Montespertoli, vai Rufina |

Chianti Classico |

Fiano di Avellino |

Forgiano |

Franciacorta |

Gattinara |

Gavi vai Cortese di Gavi |

Ghemme |

Greco di Tufo |

Montefalco Sagrantino |

Montepulciano d'Abruzzo Colline Tramane |

Ramandolo |

Recioto di Soave |

Sforzato di Valtellina vai Sfursat di Valtellina |

Soave superiore |

Taurasi |

Valtellina Superiore, kam seko vai neseko Grumello vai Inferno, vai Maroggia, vai Sassella, vai Stagafassli, vai Vagella |

Vermentino di Gallura vai Sardegna Vermentino di Gallura |

Vernaccia di San Gimignano |

Vino Nobile di Montepulciano |

D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata) |

Aglianico del Taburno vai Taburno |

Aglianico del Vulture |

Albugnano |

Alcamo vai Alcamo classico |

Aleatico di Gradoli |

Aleatico di Puglia |

Alezio |

Alghero vai Sardegna Alghero |

Alta Langa |

Alto Adige vai dell'Alto Adige (Südtirol vai Südtiroler), kam seko vai neseko: Colli di Bolzano (Bozner Leiten),Meranese di Collina vai Meranese (Meraner Hugel vai Meraner),Santa Maddalena (St. Magdalener),Terlano (Terlaner),Valle Isarco (Eisacktal vai Eisacktaler),Valle Venosta (Vinschgau) |

Ansonica Costa dell'Argentario |

Aprilia |

Arborea vai Sardegna Arborea |

Arcole |

Assisi |

Atina |

Aversa |

Bagnoli di Sopra vai Bagnoli |

Barbera d'Asti |

Barbera del Monferrato |

Barbera d'Alba |

Barco Reale di Carmignano vai Rosato di Carmignano, vai Vin Santo di Carmignano,vai Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice |

Bardolino |

Bianchello del Metauro |

Bianco Capena |

Bianco dell'Empolese |

Bianco della Valdinievole |

Bianco di Custoza |

Bianco di Pitigliano |

Bianco Pisano di S. Torpè |

Biferno |

Bivongi |

Boca |

Bolgheri e Bolgheri Sassicaia |

Bosco Eliceo |

Botticino |

Bramaterra |

Breganze |

Brindisi |

Cacc'e mmitte di Lucera |

Cagnina di Romagna |

Caldaro (Kalterer) vai Lago di Caldaro (Kalterersee), kam seko vai neseko "Classico" |

Campi Flegrei |

Campidano di Terralba vai Terralba, vai Sardegna Campidano di Terralba, vai Sardegna Terralba |

Canavese |

Candia dei Colli Apuani |

Cannonau di Sardegna, kam seko vai neseko Capo Ferrato vai Oliena, vai Nepente di Oliena Jerzu |

Capalbio |

Capri |

Capriano del Colle |

Carema |

Carignano del Sulcis vai Sardegna Carignano del Sulcis |

Carso |

Castel del Monte |

Castel San Lorenzo |

Casteller |

Castelli Romani |

Cellatica |

Cerasuolo di Vittoria |

Cerveteri |

Cesanese del Piglio |

Cesanese di Affile vai Affile |

Cesanese di Olevano Romano vai Olevano Romano |

Cilento |

Cinque Terre vai Cinque Terre Sciacchetrà, kam seko vai neseko Costa de sera vai Costa de Campu, vai Costa da Posa |

Circeo |

Cirò |

Cisterna d'Asti |

Colli Albani |

Colli Altotiberini |

Colli Amerini |

Colli Berici, kam seko vai neseko"Barbarano" |

Colli Bolognesi, kam seko vai neseko Colline di Riposto vai Colline Marconiane, vai Zola Predona, vai Monte San Pietro, vai Colline di Oliveto, vai Terre di Montebudello, vai Serravalle |

Colli Bolognesi Classico-Pignoletto |

Colli del Trasimeno vai Trasimeno |

Colli della Sabina |

Colli dell'Etruria Centrale |

Colli di Conegliano, kam seko vai neseko Refrontolo vai Torchiato di Fregona |

Colli di Faenza |

Colli di Luni (Regione Liguria) |

Colli di Luni (Regione Toscana) |

Colli di Parma |

Colli di Rimini |

Colli di Scandiano e di Canossa |

Colli d'Imola |

Colli Etruschi Viterbesi |

Colli Euganei |

Colli Lanuvini |

Colli Maceratesi |

Colli Martani, kam seko vai neseko Todi |

Colli Orientali del Friuli, kam seko vai neseko Cialla vai Rosazzo |

Colli Perugini |

Colli Pesaresi, kam seko vai neseko Focara vai Roncaglia |

Colli Piacentini, kam seko vai neseko Vigoleno vai Gutturnio, vai Monterosso Val d'Arda, vai Trebbianino Val Trebbia, vai Val Nure |

Colli Romagna Centrale |

Colli Tortonesi |

Collina Torinese |

Colline di Levanto |

Colline Lucchesi |

Colline Novaresi |

Colline Saluzzesi |

Collio Goriziano vai Collio |

Conegliano-Valdobbiadene, kam seko vai neseko Cartizze |

Conero |

Contea di Sclafani |

Contessa Entellina |

Controguerra |

Copertino |

Cori |

Cortese dell'Alto Monferrato |

Corti Benedettine del Padovano |

Cortona |

Costa d'Amalfi, kam seko vai neseko Furore vai Ravello, vai Tramonti |

Coste della Sesia |

Delia Nivolelli |

Dolcetto d'Acqui |

Dolcetto d'Alba |

Dolcetto d'Asti |

Dolcetto delle Langhe Monregalesi |

Dolcetto di Diano d'Alba vai Diano d'Alba |

Dolcetto di Dogliani superior vai Dogliani |

Dolcetto di Ovada |

Donnici |

Elba |

Eloro, kam seko vai neseko Pachino |

Erbaluce di Caluso vai Caluso |

Erice |

Esino |

Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone |

Etna |

Falerio dei Colli Ascolani vai Falerio |

Falerno del Massico |

Fara |

Faro |

Frascati |

Freisa d'Asti |

Freisa di Chieri |

Friuli Annia |

Friuli Aquileia |

Friuli Grave |

Friuli Isonzo vai Isonzo del Friuli |

Friuli Latisana |

Gabiano |

Galatina |

Galluccio |

Gambellara |

Garda (Regione Lombardia) |

Garda (Regione Veneto) |

Garda Colli Mantovani |

Genazzano |

Gioia del Colle |

Girò di Cagliari vai Sardegna Girò di Cagliari |

Golfo del Tigullio |

Gravina |

Greco di Bianco |

Greco di Tufo |

Grignolino d'Asti |

Grignolino del Monferrato Casalese |

Guardia Sanframondi o Guardiolo |

Irpinia |

I Terreni di Sanseverino |

Ischia |

Lacrima di Morro vai Lacrima di Morro d'Alba |

Lago di Corbara |

Lambrusco di Sorbara |

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro |

Lambrusco Mantovano, kam seko vai neseko: Oltrepò Mantovano vai Viadanese-Sabbionetano |

Lambrusco Salamino di Santa Croce |

Lamezia |

Langhe |

Lessona |

Leverano |

Lison Pramaggiore |

Lizzano |

Loazzolo |

Locorotondo |

Lugana (Regione Veneto) |

Lugana (Regione Lombardia) |

Malvasia delle Lipari |

Malvasia di Bosa vai Sardegna Malvasia di Bosa |

Malvasia di Cagliari vai Sardegna Malvasia di Cagliari |

Malvasia di Casorzo d'Asti |

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco |

Mandrolisai vai Sardegna Mandrolisai |

Marino |

Marmetino di Milazzo vai Marmetino |

Marsala |

Martina vai Martina Franca |

Matino |

Melissa |

Menfi, kam seko vai neseko Feudo vai Fiori, vai Bonera |

Merlara |

Molise |

Monferrato, kam seko vai neseko Casalese |

Monica di Cagliari vai Sardegna Monica di Cagliari |

Monica di Sardegna |

Monreale |

Montecarlo |

Montecompatri Colonna vai Montecompatri, vai Colonna |

Montecucco |

Montefalco |

Montello e Colli Asolani |

Montepulciano d'Abruzzo |

Monteregio di Massa Marittima |

Montescudaio |

Monti Lessini vai Lessini |

Morellino di Scansano |

Moscadello di Montalcino |

Moscato di Cagliari vai Sardegna Moscato di Cagliari |

Moscato di Noto |

Moscato di Pantelleria vai Passito di Pantelleria, vai Pantelleria |

Moscato di Sardegna, kam seko vai neseko: Gallura vai Tempio Pausania, vai Tempio |

Moscato di Siracusa |

Moscato di Sorso-Sennori vai Moscato di Sorso, vai Moscato di Sennori, vai Sardegna Moscato di Sorso-Sennori, vai Sardegna Moscato di Sorso, vai Sardegna Moscato di Sennori |

Moscato di Trani |

Nardò |

Nasco di Cagliari vai Sardegna Nasco di Cagliari |

Nebiolo d'Alba |

Nettuno |

Nuragus di Cagliari vai Sardegna Nuragus di Cagliari |

Offida |

Oltrepò Pavese |

Orcia |

Orta Nova |

Orvieto (Regione Umbria) |

Orvieto (Regione Lazio) |

Ostuni |

Pagadebit di Romagna, kam seko vai neseko Bertinoro |

Parrina |

Penisola Sorrentina, kam seko vai neseko Gragnano vai Lettere, vai Sorrento |

Pentro di Isernia vai Pentro |

Pergola |

Piemonte |

Pietraviva |

Pinerolese |

Pollino |

Pomino |

Pornassio vai Ormeasco di Pornassio |

Primitivo di Manduria |

Reggiano |

Reno |

Riesi |

Riviera del Brenta |

Riviera del Garda Bresciano vai Garda Bresciano |

Riviera Ligure di Ponente, kam seko vai neseko: Riviera dei Fiori vai Albenga o Albenganese, vai Finale, vai Finalese, vai Ormeasco |

Roero |

Romagna Albana spumante |

Rossese di Dolceacqua vai Dolceacqua |

Rosso Barletta |

Rosso Canosa vai Rosso Canosa Canusium |

Rosso Conero |

Rosso di Cerignola |

Rosso di Montalcino |

Rosso di Montepulciano |

Rosso Orvietano vai Orvietano Rosso |

Rosso Piceno |

Rubino di Cantavenna |

Ruchè di Castagnole Monferrato |

Salice Salentino |

Sambuca di Sicilia |

San Colombano al Lambro vai San Colombano |

San Gimignano |

San Martino della Battaglia (Regione Veneto) |

San Martino della Battaglia (Regione Lombardia) |

San Severo |

San Vito di Luzzi |

Sangiovese di Romagna |

Sannio |

Sant'Agata de Goti |

Santa Margherita di Belice |

Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto |

Sant'Antimo |

Sardegna Semidano, kam seko vai neseko Mogoro |

Savuto |

Scanzo vai Moscato di Scanzo |

Scavigna |

Sciacca, kam seko vai neseko Rayana |

Serrapetrona |

Sizzano |

Soave |

Solopaca |

Sovana |

Squinzano |

Strevi |

Tarquinia |

Teroldego Rotaliano |

Terracina, ar vai bez "Moscato di" pirms tā |

Terre dell'Alta Val Agri |

Terre di Franciacorta |

Torgiano |

Trebbiano d'Abruzzo |

Trebbiano di Romagna |

Trentino, kam seko vai neseko Sorni vai Isera, vai d'Isera, vai Ziresi, vai dei Ziresi |

Trento |

Val d'Arbia |

Val di Cornia, kam seko vai neseko Suvereto |

Val Polcevera, kam seko vai neseko Coronata |

Valcalepio |

Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige) |

Valdadige (Etschtaler), kam seko vai neseko Terra dei Forti (Regieno Veneto) |

Valdichiana |

Valle d'Aosta vai Vallée d'Aoste, kam seko vai neseko: Arnad-Montjovet vai Donnas, vai Enfer d'Arvier, vai Torrette, vai Blanc de Morgex et de la Salle, vai Chambave, vai Nus |

Valpolicella, kam seko vai neseko Valpantena |

Valsusa |

Valtellina |

Valtellina superiore, kam seko vai neseko Grumello vai Inferno, vai Maroggia, vai Sassella, vai Vagella |

Velletri |

Verbicaro |

Verdicchio dei Castelli di Jesi |

Verdicchio di Matelica |

Verduno Pelaverga vai Verduno |

Vermentino di Sardegna |

Vernaccia di Oristano vai Sardegna Vernaccia di Oristano |

Vernaccia di San Gimignano |

Vernacia di Serrapetrona |

Vesuvio |

Vicenza |

Vignanello |

Vin Santo del Chianti |

Vin Santo del Chianti Classico |

Vin Santo di Montepulciano |

Vini del Piave vai Piave |

Vittorio |

Zagarolo |

2. Galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Allerona |

Alta Valle della Greve |

Alto Livenza (Regione veneto) |

Alto Livenza (Regione Fruili Venezia Giula) |

Alto Mincio |

Alto Tirino |

Arghillà |

Barbagia |

Basilicata |

Benaco bresciano |

Beneventano |

Bergamasca |

Bettona |

Bianco di Castelfranco Emilia |

Calabria |

Camarro |

Campania |

Cannara |

Civitella d'Agliano |

Colli Aprutini |

Colli Cimini |

Colli del Limbara |

Colli del Sangro |

Colli della Toscana centrale |

Colli di Salerno |

Colli Ericini |

Colli Trevigiani |

Collina del Milanese |

Colline del Genovesato |

Colline Frentane |

Colline Pescaresi |

Colline Savonesi |

Colline Teatine |

Condoleo |

Conselvano |

Costa Viola |

Daunia |

Del Vastese vai Histonium |

Delle Venezie (Regione Veneto) |

Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia) |

Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige) |

Dugenta |

Emilia vai dell'Emilia |

Epomeo |

Esaro |

Fontanarossa di Cerda |

Forlì |

Fortana del Taro |

Frusinate vai del Frusinate |

Golfo dei Poeti La Spezia vai Golfo dei Poeti |

Grottino di Roccanova |

Isola dei Nuraghi |

Lazio |

Lipuda |

Locride |

Marca Trevigiana |

Marche |

Maremma toscana |

Marmilla |

Mitterberg vai Mitterberg tra Cauria e Tel, vai Mitterberg zwischen Gfrill und Toll |

Modena vai Provincia di Modena |

Montecastelli |

Montenetto di Brescia |

Murgia |

Narni |

Nurra |

Ogliastra |

Osco vai Terre degli Osci |

Paestum |

Palizzi |

Parteolla |

Pellaro |

Planargia |

Pompeiano |

Provincia di Mantova |

Provincia di Nuoro |

Provincia di Pavia |

Provincia di Verona vai Veronese |

Puglia |

Quistello |

Ravenna |

Roccamonfina |

Romangia |

Ronchi di Brescia |

Ronchi Varesini |

Rotae |

Rubicone |

Sabbioneta |

Salemi |

Salento |

Salina |

Scilla |

Sebino |

Sibiola |

Sicilia |

Sillaro vai Bianco del Sillaro |

Spello |

Tarantino |

Terrazze Retiche di Sondrio |

Terre del Volturno |

Terre di Chieti |

Terre di Veleja |

Tharros |

Toscana vai Toscano |

Trexenta |

Umbria |

Valcamonica |

Val di Magra |

Val di Neto |

Val Tidone |

Valdamato |

Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige) |

Vallagarina (Regione Veneto) |

Valle Belice |

Valle del Crati |

Valle del Tirso |

Valle d'Itria |

Valle Peligna |

Valli di Porto Pino |

Veneto |

Veneto Orientale |

Venezia Giulia |

Vigneti delle Dolomiti vai Weinberg Dolomiten (Regione Trentino – Alto Adige) |

Vigneti delle Dolomiti vai Weinberg Dolomiten (Regione Veneto) |

LUKSEMBURGA

Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

Noteiktie reģioni (kam seko vai neseko komūnas vai komūnas daļu nosaukums) | Komūnu vai komūnu daļu nosaukumi |

Moselle Luxembourgeoise … | Ahn |

| Assel |

| Bech-Kleinmacher |

| Born |

| Bous |

| Burmerange |

| Canach |

| Ehnen |

| Ellingen |

| Elvange |

| Erpeldingen |

| Gostingen |

| Greiveldingen |

| Grevenmacher |

| Lenningen |

| Machtum |

| Mertert |

| Moersdorf |

| Mondorf |

| Niederdonven |

| Oberdonven |

| Oberwormeldingen |

| Remerschen |

| Remich |

| Rolling |

| Rosport |

| Schengen |

| Schwebsingen |

| Stadtbredimus |

| Trintingen |

| Wasserbillig |

| Wellenstein |

| Wintringen |

| Wormeldingen |

MALTA

1. Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

Noteiktie reģioni (kam seko vai neseko noteiktā reģiona nosaukums) | Apakšreģioni |

Island of Malta … | Rabat |

| Mdina vai Medina |

| Marsaxlokk |

| Marnisi |

| Mgarr |

| Ta' Qali |

| Siggiewi |

Gozo … | Ramla |

| Marsalforn |

| Nadur |

| Victoria Heights |

2. Galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Maltiešu valodā | Angļu valodā |

Gzejjer Maltin | Maltese Islands |

PORTUGĀLE

1. Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

Noteiktie reģioni (kam seko vai neseko noteiktā reģiona nosaukums) | Apakšreģioni |

Alenquer | |

Alentejo … | Borba Évora Granja-Amareleja Moura Portalegre Redondo Reguengos Vidigueira |

Arruda | |

Bairrada | |

Beira Interior … | Castelo Rodrigo Cova da Beira Pinhel |

Biscoitos | |

Bucelas | |

Carcavelos | |

Colares | |

Dão, kam seko vai neseko Nobre … | Alva Besteiros Castendo Serra da Estrela Silgueiros Terras de Azurara Terras de Senhorim |

Douro, ar vai bez Vinho do vai Moscatel do pirms tā … | Baixo Corgo Cima Corgo Douro Superior |

Encostas d'Aire … | Alcobaça Ourém |

Graciosa | |

Lafões | |

Lagoa | |

Lagos | |

Lourinhã | |

Madeira vai Madère, vai Madera, vai Vinho da Madeira, vai Madeira Weine, vai Madeira Wine, vai Vin de Madère, vai Vino di Madera, vai Madeira Wijn | |

Madeirense | |

Óbidos | |

Palmela | |

Pico | |

Portimão | |

Port vai Porto, vai Oporto, vai Portwein, vai Portvin, vai Portwijn, vai Vin de Porto, vai Port Wine, vai Vinho do Porto | |

Ribatejo … | Almeirim Cartaxo Chamusca Coruche Santarém Tomar |

Setúbal, ar vai bez Moscatel pirms nosaukuma, vai kam seko Roxo | |

Tavira | |

Távora-Varosa | |

Torres Vedras | |

Trás-os-Montes … | Chaves Planalto Mirandês Valpaços |

Vinho Verde … | Amarante Ave Baião Basto Cávado Lima Monção Paiva Sousa |

2. Galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Noteiktie reģioni (kam seko vai neseko apakšreģiona nosaukums) | Apakšreģioni |

Açores | |

Alentejano | |

Algarve | |

Beiras … | Beira Alta Beira Litoral Terras de Sicó |

Duriense | |

Estremadura … | Alta Estremadura |

Minho | |

Ribatejano | |

Terras Madeirenses | |

Terras do Sado | |

Transmontano | |

RUMĀNIJA

1. Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

Noteiktie reģioni (kam seko vai neseko apakšreģiona nosaukums) | Apakšreģioni |

Aiud | |

Alba Iulia | |

Babadag | |

Banat, kam seko vai neseko … | Dealurile Tirolului Moldova Nouă Silagiu |

Banu Mărăcine | |

Bohotin | |

Cernăteşti - Podgoria | |

Coteşti | |

Cotnari | |

Crişana, kam seko vai neseko … | Biharia Diosig Şimleu Silvaniei |

Dealu Bujorului | |

Dealu Mare, kam seko vai neseko … | Boldeşti Breaza Ceptura Merei Tohani Urlaţi Valea Călugărească Zoreşti |

Drăgăşani | |

Huşi, kam seko vai neseko … | Vutcani |

Iana | |

Iaşi, kam seko vai neseko … | Bucium Copou Uricani |

Lechinţa | |

Mehedinţi, kam seko vai neseko … | Corcova Golul Drâncei Oreviţa Severin Vânju Mare |

Miniş | |

Murfatlar, kam seko vai neseko … | Cernavodă Medgidia |

Nicoreşti | |

Odobeşti | |

Oltina | |

Panciu | |

Pietroasa | |

Recaş | |

Sâmbureşti | |

Sarica Niculiţel, kam seko vai neseko … | Tulcea |

Sebeş - Apold | |

Segarcea | |

Ştefăneşti, kam seko vai neseko … | Costeşti |

Târnave, kam seko vai neseko … | Blaj Jidvei Mediaş |

2. Galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Noteiktie reģioni (kam seko vai neseko apakšreģiona nosaukums) | Apakšreģioni |

Colinele Dobrogei | |

Dealurile Crişanei | |

Dealurile Moldovei, vai … | Dealurile Covurluiului Dealurile Hârlăului Dealurile Huşilor Dealurile laşilor Dealurile Tutovei Terasele Siretului |

Dealurile Munteniei | |

Dealurile Olteniei | |

Dealurile Sătmarului | |

Dealurile Transilvaniei | |

Dealurile Vrancei | |

Dealurile Zarandului | |

Terasele Dunării | |

Viile Caraşului | |

Viile Timişului | |

SLOVĀKIJA

Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

Noteiktie reģioni (kam seko termins "vinohradnícka oblasť") | Apakšreģioni (kam seko vai neseko noteiktā reģiona nosaukums) (kam seko termins "vinohradnícky rajón") |

Južnoslovenská … | Dunajskostredský Galantský Hurbanovský Komárňanský Palárikovský Šamorínsky Strekovský Štúrovský |

Malokarpatská … | Bratislavský Doľanský Hlohovecký Modranský Orešanský Pezinský Senecký Skalický Stupavský Trnavský Vrbovský Záhorský |

Nitrianska … | Nitriansky Pukanecký Radošinský Šintavský Tekovský Vrábeľský Želiezovský Žitavský Zlatomoravecký |

Stredoslovenská … | Fiľakovský Gemerský Hontiansky Ipeľský Modrokamenecký Tornaľský Vinický |

Tokaj / -ská / -sky / -ské … | Čerhov Černochov Malá Tŕňa Slovenské Nové Mesto Veľká Bara Veľká Tŕňa Viničky |

Východoslovenská … | Kráľovskochlmecký Michalovský Moldavský Sobranecký |

SLOVĒNIJA

1. Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

Noteiktie reģioni (kam seko vai neseko vīnaudzēšanas komūnas un/vai vīndarītavas nosaukums) |

Bela krajina vai Belokranjec |

Bizeljsko-Sremič vai Sremič-Bizeljsko |

Dolenjska |

Dolenjska, cviček |

Goriška Brda vai Brda |

Haloze vai Haložan |

Koper vai Koprčan |

Kras |

Kras, teran |

Ljutomer-Ormož vai Ormož-Ljutomer |

Maribor vai Mariborčan |

Radgona-Kapela vai Kapela Radgona |

Prekmurje vai Prekmurčan |

Šmarje-Virštanj vai Virštanj-Šmarje |

Srednje Slovenske gorice |

Vipavska dolina vai Vipavec, vai Vipavčan |

2. Galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Podravje |

Posavje |

Primorska |

SPĀNIJA

1. Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

Noteiktie reģioni (kam seko vai neseko apakšreģiona nosaukums) | Apakšreģioni |

Abona | |

Alella | |

Alicante … | Marina Alta |

Almansa | |

Ampurdán-Costa Brava | |

Arabako Txakolina-Txakolí de Alava vai Chacolí de Álava | |

Arlanza | |

Arribes | |

Bierzo | |

Binissalem-Mallorca | |

Bullas | |

Calatayud | |

Campo de Borja | |

Cariñena | |

Cataluña | |

Cava | |

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina | |

Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina | |

Cigales | |

Conca de Barberá | |

Condado de Huelva | |

Costers del Segre … | Raimat Artesa Valls de Riu Corb Les Garrigues |

Dehesa del Carrizal | |

Dominio de Valdepusa | |

El Hierro | |

Finca Élez | |

Guijoso | |

Jerez-Xérès-Sherry vai Jerez, vai Xérès, vai Sherry | |

Jumilla | |

La Mancha | |

La Palma … | Hoyo de Mazo Fuencaliente Norte de la Palma |

Lanzarote | |

Málaga | |

Manchuela | |

Manzanilla | |

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda | |

Méntrida | |

Mondéjar | |

Monterrei … | Ladera de Monterrei Val de Monterrei |

Montilla-Moriles | |

Montsant | |

Navarra … | Baja Montaña Ribera Alta Ribera Baja Tierra Estella Valdizarbe |

Penedés | |

Pla de Bages | |

Pla i Llevant | |

Priorato | |

Rías Baixas … | Condado do Tea O Rosal Ribera do Ulla Soutomaior Val do Salnés |

Ribeira Sacra … | Amandi Chantada Quiroga-Bibei Ribeiras do Miño Ribeiras do Sil |

Ribeiro | |

Ribera del Duero | |

Ribera del Guardiana … | Cañamero Matanegra Montánchez Ribera Alta Ribera Baja Tierra de Barros |

Ribera del Júcar | |

Rioja … | Alavesa Alta Baja |

Rueda | |

Sierras de Málaga … | Serranía de Ronda |

Somontano | |

Tacoronte-Acentejo … | Anaga |

Tarragona | |

Terra Alta | |

Tierra de León | |

Tierra del Vino de Zamora | |

Toro | |

Uclés | |

Utiel-Requena | |

Valdeorras | |

Valdepeñas | |

Valencia … | Alto Turia Clariano Moscatel de Valencia Valentino |

Valle de Güímar | |

Valle de la Orotava | |

Valles de Benavente (Los) | |

Vinos de Madrid … | Arganda Navalcarnero San Martín de Valdeiglesias |

Ycoden-Daute-Isora | |

Yecla | |

2. Galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Vino de la Tierra de Abanilla |

Vino de la Tierra de Bailén |

Vino de la Tierra de Bajo Aragón |

Vino de la Tierra de Betanzos |

Vino de la Tierra de Cádiz |

Vino de la Tierra de Campo de Belchite |

Vino de la Tierra de Campo de Cartagena |

Vino de la Tierra de Cangas |

Vino de la Terra de Castelló |

Vino de la Tierra de Castilla |

Vino de la Tierra de Castilla y León |

Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra |

Vino de la Tierra de Córdoba |

Vino de la Tierra de Desierto de Almería |

Vino de la Tierra de Extremadura |

Vino de la Tierra Formentera |

Vino de la Tierra de Gálvez |

Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste |

Vino de la Tierra de Ibiza |

Vino de la Tierra de Illes Balears |

Vino de la Tierra de Isla de Menorca |

Vino de la Tierra de La Gomera |

Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra |

Vino de la Tierra de Los Palacios |

Vino de la Tierra de Norte de Granada |

Vino de la Tierra Norte de Sevilla |

Vino de la Tierra de Pozohondo |

Vino de la Tierra de Ribera del Andarax |

Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza |

Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas |

Vino de la Tierra de Ribera del Queiles |

Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord |

Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz |

Vino de la Tierra de Valdejalón |

Vino de la Tierra de Valle del Cinca |

Vino de la Tierra de Valle del Jiloca |

Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense |

Vino de la Tierra Valles de Sadacia |

APVIENOTĀ KARALISTE

1. Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

English Vineyards |

Welsh Vineyards |

2. Galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

England vai Berkshire |

Buckinghamshire |

Cheshire |

Cornwall |

Derbyshire |

Devon |

Dorset |

East Anglia |

Gloucestershire |

Hampshire |

Herefordshire |

Isle of Wight |

Isles of Scilly |

Kent |

Lancashire |

Leicestershire |

Lincolnshire |

Northamptonshire |

Nottinghamshire |

Oxfordshire |

Rutland |

Shropshire |

Somerset |

Staffordshire |

Surrey |

Sussex |

Warwickshire |

West Midlands |

Wiltshire |

Worcestershire |

Yorkshire |

Wales vai Cardiff |

Cardiganshire |

Carmarthenshire |

Denbighshire |

Gwynedd |

Monmouthshire |

Newport |

Pembrokeshire |

Rhondda Cynon Taf |

Swansea |

The Vale of Glamorgan |

Wrexham |

(b) STIPRIE ALKOHOLISKIE DZĒRIENI, KURU IZCELSME IR KOPIENĀ

1. Rums

Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2. (a) Viskijs

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Šos apzīmējumus var papildināt ar norādi "malt" vai "grain")

(b) Viskijs

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Šos apzīmējumus var papildināt ar norādi "Pot Still".)

3. Graudu spirts

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4. Vīna spirts

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(Apzīmējumu "Cognac" var papildināt ar šādām norādēm:

- Fine

- Grande Fine Champagne

- Grande Champagne

- Petite Champagne

- Petite Fine Champagne

- Fine Champagne

- Borderies

- Fins Bois

- Bons Bois)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Eau-de-vie de Faugères / Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

Сунгурларска гроздова ракия / Sungurlarska grozdova rakiya

Гроздова ракия от Сунгурларе / Grozdova rakiya from Sungurlare

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) /Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya / Grozdova rakiya from Sliven)

Стралджанска Мускатова ракия / Straldjanska Muscatova rakiya

Мускатова ракия от Стралджа / Muscatova rakiya from Straldja

Поморийска гроздова ракия / Pomoriyska grozdova rakiya

Гроздова ракия от Поморие / Grozdova rakiya from Pomorie

Русенска бисерна гроздова ракия / Russenska biserna grozdova rakiya

Бисерна гроздова ракия от Русе / Biserna grozdova rakiya from Russe

Бургаска Мускатова ракия / Bourgaska Muscatova rakiya

Мускатова ракия от Бургас / Muscatova rakiya from Bourgas

Добруджанска мускатова ракия / Dobrudjanska muscatova rakiya

Мускатова ракия от Добруджа / muscatova rakiya from Dobrudja

Сухиндолска гроздова ракия / Suhindolska grozdova rakiya

Гроздова ракия от Сухиндол / Grozdova rakiya from Suhindol

Карловска гроздова ракия / Karlovska grozdova rakiya

Гроздова Ракия от Карлово / Grozdova Rakiya from Karlovo

Vinars Târnave

Vinars Vaslui

Vinars Murfatlar

Vinars Vrancea

Vinars Segarcea

5. Brendijs

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Brandy italiano

Brandy Αττικής / Brandy of Attica

Brandy Πελλοπονήσου / Brandy of the Peloponnese

Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of Central Greece

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand

Weinbrand Dürnstein

Karpatské brandy špeciál

6. Vīnogu čagu spirts

Eau-de-vie de marc de Champagne or

Marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte

Grappa lombarda / Grappa di Lombardia

Grappa trentina / Grappa del Trentino

Grappa friulana / Grappa del Friuli

Grappa veneta / Grappa del Veneto

Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete

Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro of Macedonia

Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly

Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Ζιβανία / Zivania

Pálinka

7. Augļu spirts

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot / Südtiroler

Marille / Aprikot dell'Alto Adige / Marille dell'Alto Adige

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano / Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

Williams trentino / Williams del Trentino

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino

Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto

Aguardente de pêra da Lousã

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

Bošácka Slivovica

Szatmári Szilvapálinka

Kecskeméti Barackpálinka

Békési Szilvapálinka

Szabolcsi Almapálinka

Slivovice

Pálinka

Троянска сливова ракия / Troyanska slivova rakiya

Сливова ракия от Троян / Slivova rakiya from Troyan

Силистренска кайсиева ракия / Silistrenska kayssieva rakiya

Кайсиева ракия от Силистра / Kayssieva rakiya from Silistra

Тервелска кайсиева ракия / Tervelska kayssieva rakiya

Кайсиева ракия от Тервел / Kayssieva rakiya from Tervel

Ловешка сливова ракия / Loveshka slivova rakiya

Сливова ракия от Ловеч / Slivova rakiya from Lovech

Pălincă

Ţuică Zetea de Medieşu Aurit

Ţuică de Valea Milcovului

Ţuică de Buzău

Ţuică de Argeş

Ţuică de Zalău

Ţuică Ardelenească de Bistriţa

Horincă de Maramureş

Horincă de Cămârzan

Horincă de Seini

Horincă de Chioar

Horincă de Lăpuş

Turţ de Oaş

Turţ de Maramureş

8. Degvīns no ābolu vai bumbieru sidra

Calvados

Calvados du Pays d'Auge

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Genciāna spirts

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian / Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina / Genziana del Trentino

10. Augļu spirta dzērieni

Pacharán

Pacharán navarro

11. Stiprie alkoholiskie dzērieni ar kadiķogu aromātu

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandres Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

Vilniaus Džinas

Spišská Borovička

Slovenská Borovička Juniperus

Slovenská Borovička

Inovecká Borovička

Liptovská Borovička

12. Stiprie alkoholiskie dzērieni ar ķimeņu aromātu

Dansk Akvavit / Dansk Aquavit

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

13. Stiprie alkoholiskie dzērieni ar anīsa aromātu

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Oύζο / Ouzo

14. Liķieri

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis português

Finnish berry / Finnish fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör

Jägertee / Jagertee / Jagatee

Allažu Ķimelis

Čepkelių

Demänovka Bylinný Likér

Polish Cherry

Karlovarská Hořká

15. Stiprie alkoholiskie dzērieni

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch / Swedish Punch

Slivovice

16. Degvīns

Svensk Vodka / Swedish Vodka

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

Polska Wódka / Polish Vodka

Laugarício Vodka

Originali Lietuviška Degtinė

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass

Latvijas Dzidrais

Rīgas Degvīns

LB Degvīns

LB Vodka

17. Rūgtie stiprie alkoholiskie dzērieni

Rīgas melnais Balzāms / Riga Black Balsam

Demänovka bylinná horká

(c) AROMATIZĒTIE VĪNI, KURU IZCELSME IR KOPIENĀ

Nürnberger Glühwein

Pelin

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

B DAĻA: MELNKALNĒ

(a) VĪNI, KURU IZCELSME IR MELNKALNĒ

1. Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

Noteiktie reģioni | Apakšreģioni (kam seko vai neseko vīnaudzēšanas komūnas un/vai vīndarītavas nosaukums) |

Crnogorsko primorje | Boko-kotorski Budvansko-barski Ulcinjski Grahovsko-nudoski |

Crnogorski basen Skadarskog jezera | Podgorički Crmnički Riječki Bjelopavlićki Katunski |

--------------------------------------------------

2. PAPILDINĀJUMS

KOPIENĀ LIETOTO VĪNA TRADICIONĀLO APZĪMĒJUMU UN KVALITĀTES NOSAUKUMU SARAKSTS

kā minēts 2. protokola II pielikuma 4. un 7. pantā

Tradicionālie apzīmējumi | Attiecīgie vīni | Vīna kategorija | Valoda |

ČEHIJAS REPUBLIKA

pozdní sběr | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | čehu |

archivní víno | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | čehu |

panenské víno | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | čehu |

VĀCIJA

Qualitätswein | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Qualitätswein garantierten Ursprungs / Q.g. U | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Qualitätswein mit Prädikät / at/ Q.b.A.m. Pr / Prädikatswein | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs / Q.g. U | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns | vācu |

Auslese | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Beerenauslese | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Eiswein | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Kabinett | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Spätlese | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Trockenbeerenauslese | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Landwein | Visi | Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | |

Affentaler | Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz / Bühl, Bühlertal, Neuweier / Baden-Baden | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Badisch Rotgold | Baden | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Ehrentrudis | Baden | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Hock | Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau | Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Klassik / Classic | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Liebfrau(en)milch | Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Moseltaler | Mosel-Saar-Ruwer | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Riesling-Hochgewächs | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Schillerwein | Württemberg | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Weißherbst | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Winzersekt | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns | vācu |

GRIEĶIJA

Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d'origine controlée) | VisI | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | grieķu |

Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d'origine de qualité supérieure) | VisI | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | grieķu |

Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel) | Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini) | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | grieķu |

Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux) | Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος(de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini) | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | grieķu |

Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi) | Visi | Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

Τοπικός Οίνος (vins de pays) | Visi | Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

Αγρέπαυλη (Agrepavlis) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

Αμπέλι (Ampeli) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

Aρχοντικό (Archontiko) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

Κάβα [1](Cava) | Visi | Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru) | Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos) | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | grieķu |

Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | grieķu |

Κάστρο (Kastro) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

Κτήμα (Ktima) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

Λιαστός (Liastos) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

Μετόχι (Metochi) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

Μοναστήρι (Monastiri) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

Νάμα (Nama) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

Νυχτέρι (Nychteri) | Σαντορίνη | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | grieķu |

Ορεινό κτήμα (Orino Ktima) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

Πύργος (Pyrgos) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | grieķu |

Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | grieķu |

Βερντέα (Verntea) | Ζάκυνθος | Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

Vinsanto | Σαντορίνη | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | grieķu |

SPĀNIJA

Denominacion de origen (DO) | VisI | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs pusdzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | spāņu |

Denominacion de origen calificada (DOCa) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs pusdzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | spāņu |

Vino dulce natural | Visi | Quality liquor wine psr | spāņu |

Vino generoso | [2] | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | spāņu |

Vino generoso de licor | [3] | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | spāņu |

Vino de la Tierra | Visi | Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | |

Aloque | DO Valdepeñas | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | spāņu |

Amontillado | DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | spāņu |

Añejo | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | spāņu |

Añejo | DO Malaga | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | spāņu |

Chacoli / Txakolina | DO Chacoli de Bizkaia DO Chacoli de Getaria DO Chacoli de Alava | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | spāņu |

Clásico | DO Abona DO El Hierro DO Lanzarote DO La Palma DO Tacoronte-Acentejo DO Tarragona DO Valle de Güimar DO Valle de la Orotava DO Ycoden-Daute-Isora | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | spāņu |

Cream | DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | angļu |

Criadera | DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | spāņu |

Criaderas y Soleras | DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | spāņu |

Crianza | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | spāņu |

Dorado | DO Rueda DO Malaga | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | spāņu |

Fino | DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | spāņu |

Fondillon | DO Alicante | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | spāņu |

Gran Reserva | Visi noteiktā reģionā ražotie kvalitatīvie vīni Cava | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns | spāņu |

Lágrima | DO Málaga | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | spāņu |

Noble | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | spāņu |

Noble | DO Malaga | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | spāņu |

Oloroso | DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | spāņu |

Pajarete | DO Málaga | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | spāņu |

Pálido | DO Condado de Huelva DO Rueda DO Málaga | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | spāņu |

Palo Cortado | DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | spāņu |

Primero de cosecha | DO Valencia | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | spāņu |

Rancio | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | spāņu |

Raya | DO Montilla-Moriles | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | spāņu |

Reserva | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | spāņu |

Sobremadre | DO vinos de Madrid | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | spāņu |

Solera | DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | spāņu |

Superior | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | spāņu |

Trasañejo | DO Málaga | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | spāņu |

Vino Maestro | DO Málaga | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | spāņu |

Vendimia inicial | DO Utiel-Requena | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | spāņu |

Viejo | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | spāņu |

Vino de tea | DO La Palma | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | spāņu |

FRANCIJA

Appellation d'origine contrôlée | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs pusdzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | franču |

Appellation contrôlée | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs pusdzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | |

Appellation d'origine Vin Délimité de qualité supérieure | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs pusdzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | franču |

Vin doux naturel | AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | franču |

Vin de pays | Visi | Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | franču |

Ambré | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | franču |

Château | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns | franču |

Clairet | AOC Bourgogne AOC Bordeaux | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | franču |

Claret | AOC Bordeaux | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | franču |

Clos | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | franču |

Cru Artisan | AOCMédoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | franču |

Cru Bourgeois | AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | franču |

Cru Classé, éventuellement précédé de: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième. | AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | franču |

Edelzwicker | AOC Alsace | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Grand Cru | AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | franču |

Grand Cru | Champagne | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns | franču |

Hors d'âge | AOC Rivesaltes | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | franču |

Passe-tout-grains | AOC Bourgogne | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | franču |

Premier Cru | AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns | franču |

Primeur | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | franču |

Rancio | AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | franču |

Sélection de grains nobles | AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l'Aubance, Cadillac | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | franču |

Sur Lie | AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d'Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | franču |

Tuilé | AOC Rivesaltes | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | franču |

Vendanges tardives | AOC Alsace, Jurançon | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | franču |

Villages | AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | franču |

Vin de paille | AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Hermitage | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | franču |

Vin jaune | AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Château-Châlon) | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | franču |

ITĀLIJA

Denominazione di Origine Controllata / D.O.C. | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs pusdzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns, daļēji fermentēta vīnogu misa ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | itāļu |

Denominazione di Origine Controllata e Garantita / D.O.C.G. | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs pusdzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns, daļēji fermentēta vīnogu misa ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | itāļu |

Vino Dolce Naturale | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | itāļu |

Inticazione geografica tipica (IGT) | Visi | Galda vīns, "vin de pays", vīns no pārgatavinātām vīnogām un daļēji fermentēta vīnogu misa ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | itāļu |

Landwein | Vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi no Bolcāno autonomās provinces | Galda vīns, "vin de pays", vīns no pārgatavinātām vīnogām un daļēji fermentēta vīnogu misa ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | vācu |

Vin de pays | Vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi no Aostas reģiona | Galda vīns, "vin de pays", vīns no pārgatavinātām vīnogām un daļēji fermentēta vīnogu misa ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | franču |

Alberata o vigneti ad alberata | DOC Aversa | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns | itāļu |

Amarone | DOC Valpolicella | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Ambra | DOC Marsala | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Ambrato | DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | itāļu |

Annoso | DOC Controguerra | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Apianum | DOC Fiano di Avellino | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | latīņu |

Auslese | DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Barco Reale | DOC Barco Reale di Carmignano | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Brunello | DOC Brunello di Montalcino | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Buttafuoco | DOC Oltrepò Pavese | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs pusdzirkstošais vīns | itāļu |

Cacc'e mitte | DOC Cacc'e Mitte di Lucera | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Cagnina | DOC Cagnina di Romagna | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Cannellino | DOC Frascati | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Cerasuolo | DOC Cerasuolo di Vittoria DOC Montepulciano d'Abruzzo | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Chiaretto | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | itāļu |

Ciaret | DOC Monferrato | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Château | DOC de la région Valle d'Aosta | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs pusdzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | franču |

Classico | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs pusdzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | itāļu |

Dunkel | DOC Alto Adige DOC Trentino | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Est! Est!! Est!!! | DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns | latīņu |

Falerno | DOC Falerno del Massico | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Fine | DOC Marsala | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | itāļu |

Fior d'Arancio | DOC Colli Euganei | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | itāļu |

Falerio | DOC Falerio dei colli Ascolani | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Flétri | DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Garibaldi Dolce (ou GD) | DOC Marsala | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | itāļu |

Governo all'uso toscano | DOCG Chianti / Chianti Classico IGT Colli della Toscana Centrale | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | itāļu |

Gutturnio | DOC Colli Piacentini | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs pusdzirkstošais vīns | itāļu |

Italia Particolare (ou IP) | DOC Marsala | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | itāļu |

Klassisch / Klassisches Ursprungsgebiet | DOC Caldaro DOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena e Terlano) | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Kretzer | DOC Alto Adige DOC Trentino DOC Teroldego Rotaliano | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Lacrima | DOC Lacrima di Morro d'Alba | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Lacryma Christi | DOC Vesuvio | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | itāļu |

Lambiccato | DOC Castel San Lorenzo | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

London Particolar (ou LP ou Inghilterra) | DOC Marsala | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | itāļu |

Morellino | DOC Morellino di Scansano | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Occhio di Pernice | DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Oro | DOC Marsala | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | itāļu |

Pagadebit | DOC pagadebit di Romagna | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | itāļu |

Passito | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | itāļu |

Ramie | DOC Pinerolese | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Rebola | DOC Colli di Rimini | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Recioto | DOC Valpolicella DOC Gambellara DOCG Recioto di Soave | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns | itāļu |

Riserva | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs pusdzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | itāļu |

Rubino | DOC Garda Colli Mantovani DOC Rubino di Cantavenna DOC Teroldego Rotaliano DOC Trentino | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Rubino | DOC Marsala | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | itāļu |

Sangue di Giuda | DOC Oltrepò Pavese | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs pusdzirkstošais vīns | itāļu |

Scelto | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Sciacchetrà | DOC Cinque Terre | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Sciac-trà | DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Sforzato, Sfursàt | DO Valtellina | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Spätlese | DOC / IGT de Bolzano | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | vācu |

Soleras | DOC Marsala | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | itāļu |

Stravecchio | DOC Marsala | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | itāļu |

Strohwein | DOC / IGT de Bolzano | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | vācu |

Superiore | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs pusdzirkstošais vīns, Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns, | itāļu |

Superiore Old Marsala (ou SOM) | DOC Marsala | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | itāļu |

Torchiato | DOC Colli di Conegliano | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Torcolato | DOC Breganze | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Vecchio | DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | itāļu |

Vendemmia Tardiva | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs pusdzirkstošais vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | itāļu |

Verdolino | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | itāļu |

Vergine | DOC Marsala DOC Val di Chiana | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | itāļu |

Vermiglio | DOC Colli dell Etruria Centrale | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | itāļu |

Vino Fiore | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Vino Nobile | Vino Nobile di Montepulciano | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Vino Novello o Novello | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | itāļu |

Vin santo / Vino Santo / Vinsanto | DOC et DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | itāļu |

Vivace | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | itāļu |

KIPRA

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | grieķu |

Τοπικός Οίνος (Regional Wine) | Visi | Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

Μοναστήρι (Monastiri) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns un galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

Κτήμα (Ktima) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns un galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es)) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns un galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

Μονή (Moni) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns un galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | grieķu |

LUKSEMBURGA

Marque nationale | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns | franču |

Appellation contrôlée | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns | franču |

Appellation d'origine controlée | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns | franču |

Vin de pays | Visi | Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | franču |

Grand premier cru | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | franču |

Premier cru | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | franču |

Vin classé | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | franču |

Château | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns | franču |

UNGĀRIJA

minőségi bor | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | ungāru |

különleges minőségű bor | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | ungāru |

fordítás | Tokaj / -i | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | ungāru |

máslás | Tokaj / -i | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | ungāru |

szamorodni | Tokaj / -i | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | ungāru |

aszú … puttonyos, completed by the numbers 3-6 | Tokaj / -i | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | ungāru |

aszúeszencia | Tokaj / -i | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | ungāru |

eszencia | Tokaj / -i | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | ungāru |

tájbor | Visi | Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | ungāru |

bikavér | Eger, Szekszárd | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | ungāru |

késői szüretelésű bor | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | ungāru |

válogatott szüretelésű bor | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | ungāru |

muzeális bor | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | ungāru |

siller | Visi | Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, and Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | ungāru |

AUSTRIJA

Qualitätswein | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart / Prädikatswein | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Ausbruch / Ausbruchwein | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Auslese / Auslesewein | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Beerenauslese (wein) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Eiswein | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Kabinett / Kabinettwein | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Schilfwein | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Spätlese / Spätlesewein | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Strohwein | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Trockenbeerenauslese | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Landwein | Visi | Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | |

Ausstich | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns un galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | vācu |

Auswahl | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns un galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | vācu |

Bergwein | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns un galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | vācu |

Klassik / Classic | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Erste Wahl | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns un galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | vācu |

Hausmarke | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns un galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | vācu |

Heuriger | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns un galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | vācu |

Jubiläumswein | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns un galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | vācu |

Reserve | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | vācu |

Schilcher | Steiermark | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns un galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | vācu |

Sturm | Visi | Daļēji fermentēta vīnogu misa ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | vācu |

PORTUGĀLE

Denominação de origem (DO) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs pusdzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | portugāļu |

Denominação de origem controlada (DOC) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs pusdzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | portugāļu |

Indicação de proveniencia regulamentada (IPR) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs pusdzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | portugāļu |

Vinho doce natural | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | portugāļu |

Vinho generoso | DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | portugāļu |

Vinho regional | Visi | Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | portugāļu |

Canteiro | DO Madeira | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | portugāļu |

Colheita Seleccionada | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | portugāļu |

Crusted / Crusting | DO Porto | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | angļu |

Escolha | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | portugāļu |

Escuro | DO Madeira | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | portugāļu |

Fino | DO Porto DO Madeira | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | portugāļu |

Frasqueira | DO Madeira | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | portugāļu |

Garrafeira | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | portugāļu |

Lágrima | DO Porto | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | portugāļu |

Leve | Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi Estremadura and Ribatejano DO Madeira, DO Porto | Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | portugāļu |

Nobre | DO Dão | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | portugāļu |

Reserva | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | portugāļu |

Reserva velha (or grande reserva) | DO Madeira | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | portugāļu |

Ruby | DO Porto | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | angļu |

Solera | DO Madeira | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | portugāļu |

Super reserva | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns | portugāļu |

Superior | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns, galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | portugāļu |

Tawny | DO Porto | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | angļu |

Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) ou Character | DO Porto | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | angļu |

Vintage | DO Porto | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | angļu |

SLOVĒNIJA

Penina | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns | slovēņu |

pozna trgatev | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | slovēņu |

izbor | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | slovēņu |

jagodni izbor | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | slovēņu |

suhi jagodni izbor | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | slovēņu |

ledeno vino | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | slovēņu |

arhivsko vino | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | slovēņu |

mlado vino | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | slovēņu |

Cviček | Dolenjska | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | slovēņu |

Teran | Kras | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | slovēņu |

SLOVĀKIJA

forditáš | Tokaj / -ská / -ský / -ské | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | slovāku |

mášláš | Tokaj / -ská / -ský / -ské | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | slovāku |

samorodné | Tokaj / -ská / -ský / -ské | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | slovāku |

výber … putňový, papildināts ar skaitļiem no 3 līdz 6 | Tokaj / -ská / -ský / -ské | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | slovāku |

výberová esencia | Tokaj / -ská / -ský / -ské | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | slovāku |

esencia | Tokaj / -ská / -ský / -ské | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | slovāku |

BULGĀRIJA

Гарантирано наименование за произход (ГНП) (guaranteed appellation of origin) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs pusdzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns un noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | bulgāru |

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП) (guaranteed and controlled appellation of origin) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs pusdzirkstošais vīns, noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs dzirkstošais vīns un noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | bulgāru |

Благородно сладко вино (БСВ) (noble sweet wine) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs deserta vīns | bulgāru |

регионално вино (Regional wine) | Visi | Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | bulgāru |

Ново (young) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | bulgāru |

Премиум (premium) | Visi | Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | bulgāru |

Резерва (reserve) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | bulgāru |

Премиум резерва (premium reserve) | Visi | Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | bulgāru |

Специална резерва (special reserve) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | bulgāru |

Специална селекция (special selection) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | bulgāru |

Колекционно (collection) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | bulgāru |

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва (premium oak) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | bulgāru |

Беритба на презряло грозде (vintage of overripe grapes) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | bulgāru |

Розенталер (Rosenthaler) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | bulgāru |

RUMĀNIJA

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | rumāņu |

Cules la maturitate deplină (C.M.D.) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | rumāņu |

Cules târziu (C.T.) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | rumāņu |

Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.) | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | rumāņu |

Vin cu indicaţie geografică | Visi | Galda vīns ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi | rumāņu |

Rezervă | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | rumāņu |

Vin de vinotecă | Visi | Noteiktā reģionā ražots kvalitatīvs vīns | rumāņu |

[1] Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999 paredzētā termina "cava aizsardzība neskar ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzību, kas piemērojama noteiktā ģeogrāfiskā reģionā ražotiem kvalitatīviem dzirkstošajiem vīniem" Cava

[2] Attiecīgie vīni ir noteiktā reģionā ražoti kvalitatīvi deserta vīni, kas paredzēti Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 VI Pielikuma, L punkta 8. apakšpunktā.

[3] Attiecīgie vīni ir noteiktā reģionā ražoti kvalitatīvi deserta vīni, kas paredzēti Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 VI Pielikuma, L punkta 11. apakšpunktā.

--------------------------------------------------

3. PAPILDINĀJUMS

KONTAKTPUNKTU SARAKSTS

Kā minēts 2. protokola II pielikuma 12. pantā

a) Melnkalne

Ljiljana Simovic, padomniece starptautiskās sadarbības jautājumos

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Government of the Republic of Montenegro

Rimski trg 46, 81000 Podgorica

Tālr. +382 81 48 22 71;

Fakss: +382 81 23 43 06

E-pasts: ljiljanas@mn.yu; radanad@mn.yu

b) Kopiena

European Commission

Directorate-General for Agriculture and Rural Development

Directorate B International Affairs II

Head of Unit B.2 Enlargement

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

Tālrunis: +32 2 299 11 11

Fakss: +32 2 296 62 92

E-pasts: AGRI EC Montenegro wine trade

--------------------------------------------------

3. PROTOKOLS

par jēdziena "noteiktas izcelsmes izstrādājumi" definīciju un administratīvās sadarbības metodēm šā Kopienas un Melnkalnes nolīguma piemērošanai

SATURS

I SADAĻA VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. pants Definīcijas

II SADAĻA JĒDZIENA "NOTEIKTAS IZCELSMES IZSTRĀDĀJUMI" DEFINĪCIJA

2. pants Vispārējās prasības

3. pants Kumulācija Kopienā

4. pants Kumulācija Melnkalnē

5. pants Izstrādājumi, kas iegūti pilnībā

6. pants Pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti izstrādājumi

7. pants Nepietiekama apstrāde vai pārstrāde

8. pants Kvalificēšanas vienība

9. pants Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīki

10. pants Komplekti

11. pants Neitrāli elementi

III SADAĻA TERITORIĀLĀS PRASĪBAS

12. pants Teritorialitātes princips

13. pants Tieša transportēšana

14. pants Izstādes

IV SADAĻA ATLAIDES VAI ATBRĪVOJUMI

15. pants Muitas nodokļu atlaižu vai atbrīvojumu aizliegums

V SADAĻA IZCELSMES APLIECINĀJUMS

16. pants Vispārējās prasības

17. pants Pārvadājumu sertifikāta EUR 1 izdošanas procedūra

18. pants Ar atpakaļejošu spēku izdoti pārvadājumu sertifikāti EUR 1

19. pants Pārvadājumu sertifikāta EUR 1 dublikāta izdošana

20. pants Pārvadājumu sertifikātu EUR 1 izdošana, pamatojoties uz iepriekš izdotu vai sagatavotu izcelsmes apliecinājumu

21. pants Uzskaites nošķiršana

22. pants Nosacījumi faktūras deklarācijas sagatavošanai

23. pants Atzīts eksportētājs

24. pants Izcelsmes apliecinājuma derīgums

25. pants Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

26. pants Importēšana pa daļām

27. pants Atbrīvojumi no izcelsmes apliecinājuma

28. pants Apliecinošie dokumenti

29. pants Izcelsmes apliecinājuma un apliecinošo dokumentu saglabāšana

30. pants Neatbilstība un formālas kļūdas

31. pants Summas, kas izteiktas euro

VI SADAĻA PASĀKUMI ADMINISTRATĪVAI SADARBĪBAI

32. pants Savstarpēja palīdzība

33. pants Izcelsmes apliecinājumu pārbaude

34. pants Domstarpību izšķiršana

35. pants Sankcijas

36. pants Brīvās zonas

VII SADAĻA SEŪTA UN MELIĻA

37. pants Šā protokola piemērošana

38. pants Īpaši nosacījumi

VIII SADAĻA NOBEIGUMA NOTEIKUMI

39. pants Šā protokola grozījumi

PIELIKUMU SARAKSTS

I pielikums: Ievada piezīmes II pielikuma sarakstam

II pielikums: Apstrādes vai pārstrādes darbības, kas jāveic attiecībā uz nenoteiktas izcelsmes materiāliem, lai izgatavotais izstrādājums varētu iegūt noteiktas izcelsmes statusu

III pielikums: Paraugs preču aprites apliecībai EUR 1 un preču aprites apliecības EUR 1 pieteikumam

IV pielikums: Faktūras deklarācijas teksts

V pielikums Izstrādājumi, kas nav iekļauti 3. un 4. pantā paredzētajā kumulācijā

KOPĪGĀS DEKLARĀCIJAS

Kopīgā deklarācija par Andoras Firstisti

Kopīgā deklarācija par Sanmarīno Republiku

I SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajā protokolā:

a) "ražošana" ir jebkura apstrāde vai pārstrāde, ietverot komplektēšanu vai specifiskas darbības;

b) "materiāls" ir jebkuras sastāvdaļas, izejvielas, daļas vai detaļas utt., kas izmantotas izstrādājuma ražošanā;

c) "izstrādājums" ir saražotais izstrādājums, pat ja vēlāk to paredzēts izmantot citā ražošanas operācijā;

d) "preces" ir gan materiāli, gan izstrādājumi;

e) "muitas vērtība" ir vērtība, ko nosaka saskaņā ar 1994. gada nolīgumu par to, kā īstenojams Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību VII pants, (PTO nolīgums par muitas vērtējumu);

f) "ražotāja cena" ir cena, ko Kopienā vai Melnkalnē par izstrādājuma ražošanu maksā ražotājam, kura uzņēmumā ir veikta izstrādājuma pēdējā apstrādes vai pārstrādes darbība ar noteikumu, ka cenā ir ietverta visu izmantoto materiālu vērtība, atskaitot jebkurus iekšējos nodokļus, ko atmaksā vai ko varētu atmaksāt, ja iegūto izstrādājumu eksportē;

g) "materiālu vērtība" ir muitas vērtība izmantototajiem materiāliem bez noteiktas izcelsmes to importēšanas laikā vai, ja tā nav zināma un to nevar noskaidrot, tad pirmā cena, ko var noskaidrot, kura Kopienā vai Melnkalnē samaksāta par šiem materiāliem;

h) "noteiktas izcelsmes materiālu vērtība" ir to g) punktā noteikto materiālu vērtība, ko piemēro mutatis mutandis;

i) "pievienotā vērtība" ir izstrādājuma ražotāja cena, no kuras atņemta katra tā ražošanā izmantotā materiāla muitas vērtība, kura izcelsme ir citās valstīs, kas minētas 3. un 4. pantā, vai, ja muitas vērtība nav zināma vai to nevar noskaidrot, tā ir pirmā noskaidrotā cena, kas Kopienā vai Melnkalnē maksāta par materiāliem;

j) "nodaļas" un "pozīcijas" ir nodaļas un pozīcijas (četru ciparu kodi) nomenklatūrā, kas veido Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu, kura šajā protokolā minēta kā "Harmonizētā sistēma" vai "HS";

k) "klasificēts" ir jēdziens, kas norāda, ka izstrādājums vai materiāls ir klasificēts kādā konkrētā pozīcijā;

l) "sūtījums" ir izstrādājumi, ko vienlaicīgi nosūta no viena eksportētāja vienam saņēmējam, vai uz ko attiecas vienots transporta dokuments par to nosūtīšanu no eksportētāja saņēmējam, vai, ja šāda dokumenta nav, viena faktūra;

m) "teritorijas" ietver teritoriālos ūdeņus.

II SADAĻA

JĒDZIENA "NOTEIKTAS IZCELSMES IZSTRĀDĀJUMI" DEFINĪCIJA

2. pants

Vispārīgas prasības

1. Šā nolīguma īstenošanas nolūkā par Kopienas izcelsmes izstrādājumiem uzskata šādus izstrādājumus:

a) izstrādājumus, kas ir pilnībā iegūti Kopienā 5. panta nozīmē;

b) Kopienā iegūtus izstrādājumus, kuru sastāvā ir materiāli, kas nav pilnībā iegūti Kopienā, ar noteikumu, ka šie materiāli ir Kopienā pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti 6. panta nozīmē;

2. Šā nolīguma īstenošanas nolūkā par Melnkalnes izcelsmes izstrādājumiem uzskata šādus izstrādājumus:

a) izstrādājumus, kas ir pilnībā iegūti Melnkalnē 5. panta nozīmē;

b) Melnkalnē iegūtus izstrādājumus, kuru sastāvā ir materiāli, kas nav pilnībā iegūti Melnkalnē, ar noteikumu, ka šie materiāli ir Melnkalnē pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti 6. panta nozīmē.

3. pants

Kumulācija Kopienā

1. Neskarot 2. panta 1. punktu, uzskata, ka izstrādājumu izcelsme ir Kopienā, ja šādi izstrādājumi ir tur iegūti un to sastāvā ir materiāli ar izcelsmi Melnkalnē, Kopienā vai jebkurā citā valstī vai teritorijā, kas piedalās Eiropas Savienības Stabilizācijas un asociācijas procesā [1], vai to sastāvā ir materiāli ar izcelsmi Turcijā, kuriem piemēro ES un Turcijas Asociācijas padomes 1995. gada 22. decembra lēmumu [2], ar noteikumu, ka Kopienā veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz 7. pantā minētās darbības. Šādiem materiāliem nav jābūt pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem.

2. Ja Kopienā veiktā apstrāde vai pārstrāde nepārsniedz 7. pantā minētās darbības, iegūto izstrādājumu uzskata par Kopienas izcelsmes izstrādājumu tikai tādā gadījumā, ja tur pievienotā vērtība ir lielāka nekā to izmantoto materiālu vērtība, kuru izcelsme ir jebkurā no citām valstīm vai teritorijām, kas minētas 1. punktā. Ja tas tā nav, iegūto izstrādājumu uzskata par izstrādājumu ar izcelsmi valstī, kurai ir visaugstākā ražošanā izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtība Kopienā.

3. Izstrādājumi, kuru izcelsme ir vienā no 1. punktā minētajām valstīm vai teritorijām, kurus Kopienā neapstrādā vai nepārstrādā, saglabā savu izcelsmi, ja tos eksportē uz kādu no šīm valstīm vai teritorijām.

4. Šajā pantā paredzēto kumulāciju var piemērot tikai tad, ja:

a) valstu vai teritoriju, kuras ir iesaistītas attiecīga noteiktas izcelsmes statusa iegūšanā, un galamērķa valsts starpā ir piemērojams atvieglotas tirdzniecības nolīgums saskaņā ar Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (1994. gada VVTT) XXIV pantu;

b) materiāliem un izstrādājumiem piešķirts noteiktās izcelsmes statuss, piemērojot izcelsmes noteikšanas noteikumus, kas ir vienādi ar šajā protokolā paredzētajiem;

un

c) paziņojumi, kas norāda uz nepieciešamo prasību izpildi kumulācijas piemērošanai, ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērija) un Melnkalnē saskaņā ar tās noteikto kārtību.

Kumulāciju, kas paredzēta šajā pantā, piemēro no dienas, kas norādīta paziņojumā, kuru publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērija).

Kopiena ar Eiropas Komisijas starpniecību sniedz Melnkalnei sīkāku informāciju par nolīgumiem un to attiecīgajiem izcelsmes noteikumiem, kurus piemēro attiecībā uz citām valstīm vai teritorijām, kas minētas 1. punktā.

Izstrādājumus, kas minēti V pielikumā, neiekļauj šajā pantā paredzētajā kumulācijā.

4. pants

Kumulācija Melnkalnē

1. Neskarot 2. panta 2. punkta noteikumus, uzskata, ka izstrādājumu izcelsme ir Melnkalnē, ja šādi izstrādājumi ir tur iegūti, kuru sastāvā ir materiāli ar izcelsmi Kopienā, Melnkalnē vai jebkurā citā valstī vai teritorijā, kas piedalās Eiropas Savienības Stabilizācijas un asociācijas procesā [1], vai to sastāvā ir materiāli ar izcelsmi Turcijā, kuriem piemēro ES un Turcijas Asociācijas padomes 1995. gada 22. decembra lēmumu [2], ar noteikumu, ka Melnkalnē veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz 7. pantā minētās darbības. Šādiem materiāliem nav jābūt pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem.

2. Ja Melnkalnē veiktā apstrāde vai pārstrāde nepārsniedz 7. pantā minētās darbības, iegūto izstrādājumu uzskata par Melnkalnes izcelsmes izstrādājumu tikai tādā gadījumā, ja tur pievienotā vērtība ir lielāka nekā to izmantoto materiālu vērtība, kuru izcelsme ir jebkurā no citām valstīm vai teritorijām, kas minētas 1. punktā. Ja tas tā nav, iegūto izstrādājumu uzskata par tās valsts izcelsmes izstrādājumu, kurai ir visaugstākā ražošanā izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtība Melnkalnē.

3. Izstrādājumi, kuru izcelsme ir vienā no 1. punktā minētajām valstīm vai teritorijām, kurus Melnkalnē neapstrādā vai nepārstrādā, saglabā savu izcelsmi, ja tos eksportē uz kādu no šīm valstīm vai teritorijām.

4. Šajā pantā paredzēto kumulāciju var piemērot tikai tad, ja:

a) valstu vai teritoriju, kuras ir iesaistītas attiecīga noteiktas izcelsmes statusa iegūšanā, un galamērķa valsts starpā ir piemērojams atvieglotas tirdzniecības nolīgums saskaņā ar Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (1994. gada VVTT) XXIV pantu;

b) materiāliem un izstrādājumiem piešķirts noteiktās izcelsmes statuss, piemērojot izcelsmes noteikšanas noteikumus, kas ir vienādi ar šajā protokolā paredzētajiem;

un

c) paziņojumi, kas norāda uz nepieciešamo prasību izpildi kumulācijas piemērošanai, ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērija) un Melnkalnē saskaņā ar tās noteikto kārtību.

Kumulāciju, kas paredzēta šajā pantā, piemēro no dienas, kas norādīta paziņojumā, kuru publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērija).

Kopiena ar Eiropas Komisijas starpniecību sniedz Melnkalnei sīkāku informāciju par nolīgumiem, tostarp par to spēkā stāšanās dienām un to attiecīgajiem izcelsmes noteikumiem, kurus piemēro attiecībā uz citām valstīm vai teritorijām, kas minētas 1. punktā.

Izstrādājumus, kas minēti V pielikumā, neiekļauj šajā pantā paredzētajā kumulācijā.

5. pants

Izstrādājumi, kas iegūti pilnībā

1. Šādus izstrādājumus uzskata par pilnībā iegūtiem Kopienā vai Melnkalnē:

a) minerālproduktus, kas iegūti Kopienas vai Melnkalnes zemes vai jūras dzīlēs;

b) Kopienā vai Melnkalnē novāktos augu valsts produktus;

c) Kopienā vai Melnkalnē dzimušus un audzētus dzīvus dzīvniekus;

d) produktus, kas iegūti no Kopienā vai Melnkalnē audzētiem dzīviem dzīvniekiem;

e) Kopienā vai Melnkalnē veiktu medību vai zvejas produktus;

f) jūras zvejas un citus jūras produktus, kas iegūti, zvejojot ar to kuģiem ārpus to teritoriālajiem ūdeņiem;

g) produktus, kas izgatavoti vienīgi no f) apakšpunktā minētajiem produktiem uz to zivju pārstrādes kuģiem;

h) lietotus priekšmetus, kas tur savākti un ir derīgi vienīgi izejvielu iegūšanai, tostarp lietotas riepas, kuras derīgas vienīgi atjaunošanai vai lai tās izmantotu kā atkritumus;

i) atkritumus un lūžņus, ko rada ražošanas darbības Kopienā vai Melnkalnē;

j) produktus, kas iegūti no jūras gultnes ārpus Kopienas vai Melnkalnes teritoriālajiem ūdeņiem, ar noteikumu, ka tām ir ekskluzīvas tiesības izmantot šo jūras gultni;

k) preces, ko tur ražo tikai no produktiem, kas minēti a) līdz j) apakšpunktā.

2. Termini "to kuģi" un "to zivju pārstrādes kuģi" 1. punkta f) un g) apakšpunktā attiecas tikai uz kuģiem un pārstrādes kuģiem:

a) kas ir reģistrēti vai pierakstīti Kopienas dalībvalstī vai Melnkalnē;

b) kas kuģo ar Kopienas dalībvalsts vai Melnkalnes karogu;

c) kas vismaz 50 % apmērā pieder Kopienas dalībvalstu vai Melnkalnes valstspiederīgajiem, vai uzņēmējsabiedrībai, kuras galvenais birojs atrodas vienā no šīm valstīm, kuras vadītājs vai vadītāji, direktoru padomes vai uzraudzības padomes priekšsēdētājs un lielākā daļa šādu padomju locekļu ir Kopienas dalībvalsts vai Melnkalnes valstspiederīgie, un turklāt — attiecībā uz personālsabiedrībām vai sabiedrībām ar ierobežotu atbildību — vismaz puse attiecīgā kapitāla pieder vai nu minētajām valstīm, vai minēto valstu iestādēm vai valstspiederīgajiem;

d) kuru kapteinis un virsnieki ir Kopienas dalībvalsts vai Melnkalnes valstspiederīgie;

un

e) uz kuriem vismaz 75 % apkalpes locekļu ir Kopienas dalībvalsts vai Melnkalnes valstspiederīgie.

6. pants

Pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti izstrādājumi

1. Piemērojot 2. pantu, izstrādājumus, kas nav pilnībā iegūti, uzskata par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem, ja ir ievēroti II pielikuma sarakstā izklāstītie nosacījumi.

Iepriekš minētie nosacījumi attiecībā uz visiem šajā nolīgumā ietvertajiem izstrādājumiem norāda to, kā jāapstrādā un jāpārstrādā tādi nenoteiktas izcelsmes materiāli, kurus izmanto ražošanā, un šos nosacījumus piemēro tikai tādiem materiāliem. Tādējādi, ja kādu izstrādājumu, kas atbilstīgi sarakstā izklāstītajiem nosacījumiem ieguvis noteiktas izcelsmes statusu, izmanto kāda cita izstrādājuma ražošanā, tad nosacījumus, kas piemērojami izstrādājumam, kurā to ietver, sākotnējam izstrādājumam nepiemēro un neņem vērā nenoteiktas izcelsmes materiālus, kas varētu būt izmantoti izstrādājuma sākotnējā ražošanā.

2. Neatkarīgi no 1. punkta nenoteiktas izcelsmes materiālus, ko saskaņā ar sarakstā izklāstītajiem nosacījumiem nevajadzētu izmantot izstrādājuma ražošanā, tomēr var izmantot, ja

a) to kopējā vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

b) piemērojot šo punktu, netiek pārsniegts neviens procentuālais daudzums, uz ko norādīts sarakstā, kas attiecas uz nenoteiktas izcelsmes materiālu maksimālo vērtību.

Šo punktu nepiemēro izstrādājumiem, uz ko attiecas harmonizētās sistēmas 50. līdz 63. nodaļa.

3. Panta 1. un 2. punktu piemēro, ievērojot 7. panta noteikumus.

7. pants

Nepietiekama apstrāde vai pārstrāde

1. Neskarot 2. punktu un neatkarīgi no tā, vai ir izpildītas 6. panta prasības, par nepietiekamu apstrādi vai pārstrādi, lai izstrādājumam piešķirtu noteiktas izcelsmes izstrādājuma statusu, uzskata šādas darbības:

a) darbības, kas paredzētas tam, lai nodrošinātu izstrādājumu uzturēšanu labā stāvoklī pārvadāšanas un uzglabāšanas laikā;

b) iepakojumu sadalīšana un komplektēšana;

c) mazgāšana, tīrīšana; putekļu, oksīdu, eļļas, krāsas vai citu pārklājumu notīrīšana;

d) tekstilizstrādājumu gludināšana vai presēšana;

e) vienkārša krāsošana un pulēšana;

f) labības un rīsu atsēnalošana, daļēja vai pilnīga balināšana, pulēšana un glazēšana;

g) cukura iekrāsošana vai cukurgraudiņu veidošana;

h) augļu, riekstu un dārzeņu mizošana, kauliņu izņemšana un lobīšana vai čaumalu noņemšana;

i) asināšana, vienkārša slīpēšana vai vienkārša sadalīšana;

j) sijāšana, šķirošana, sadalīšana, klasificēšana, kategorizēšana, piemeklēšana; (ietverot preču komplektēšanu);

k) vienkārša iepildīšana pudelēs, bundžās, flakonos, maisos, kārbās, kastēs, piestiprināšana uz pamatnes vai pie dēlīšiem, kā arī citas vienkāršas iepakošanas darbības;

l) uzrakstu, etiķešu, logotipu un citu tamlīdzīgu atšķirības zīmju piestiprināšana vai uzdrukāšana uz izstrādājumiem vai to iepakojumam;

m) vienkārša vienādu vai dažādu produktu sajaukšana; cukura sajaukšana ar jebkādām citām vielām;

n) vienkārša sastāvdaļu salikšana, lai iegūtu gatavu izstrādājumu, vai izstrādājumu sadale pa sastāvdaļām;

o) divu vai vairāku a) līdz n) apakšpunktā norādīto darbību apvienojums;

p) dzīvnieku kaušana.

2. Nosakot, vai attiecībā uz kādu konkrētu izstrādājumu veiktās apstrādes vai pārstrādes darbības jāuzskata par nepietiekamām 1. punkta nozīmē, visas Kopienā vai Melnkalnē attiecībā uz minēto izstrādājumu veiktās darbības izvērtē kopā.

8. pants

Kvalificēšanas vienība

1. Piemērojot šā protokola noteikumus, kvalificēšanas vienība ir izstrādājums, ko uzskata par pamatvienību, lai noteiktu klasifikācijas iedalījumu pēc harmonizētās sistēmas nomenklatūras.

Tādējādi uzskata:

a) ja izstrādājumu, ko veido priekšmetu grupa vai kopums, klasificē vienā pozīcijā saskaņā ar harmonizētās sistēmas noteikumiem, viss kopums veido kvalificēšanas vienību;

b) ja sūtījumā ir vairāki vienādi izstrādājumi, kas harmonizētajā sistēmā klasificēti vienā pozīcijā, tad, piemērojot šo protokolu, katrs izstrādājums jāņem vērā atsevišķi.

2. Ja saskaņā ar harmonizētās sistēmas 5. vispārējo noteikumu iesaiņojumu klasificē kopā ar tajā iesaiņoto izstrādājumu, tad iesaiņojumu un attiecīgo izstrādājumu uzskata par vienu veselu izcelsmes noteikšanas nolūkā.

9. pants

Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīki

Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīkus, ko nosūta ar kādu iekārtas vienību, mašīnu, aparatūru vai transportlīdzekli un kas ietilpst parastajā aprīkojumā, un ir iekļauti cenā vai arī nav norādīti atsevišķā faktūrā, uzskata par saistītiem ar attiecīgo iekārtas vienību, mašīnu, aparatūru vai transportlīdzekli.

10. pants

Komplekti

Uzskata, ka komplekti harmonizētās sistēmas 3. vispārējā noteikuma nozīmē ir ar noteiktu izcelsmi, ja visas to sastāvdaļas ir noteiktas izcelsmes izstrādājumi. Ja komplektu veido noteiktas un nenoteiktas izcelsmes izstrādājumi, tad tomēr uzskata, ka viss komplekts ir ar noteiktu izcelsmi ar noteikumu, ka nenoteiktas izcelsmes izstrādājumu vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas.

11. pants

Neitrāli elementi

Lai noteiktu to, vai izstrādājums ir noteiktas izcelsmes izstrādājums, nav jānosaka izcelsme ražošanas procesā izmantotajai

a) enerģijai un degvielai;

b) ražotnei un iekārtām;

c) mašīnām un darbarīkiem;

d) precēm, kuras neietilpst un kuras nav paredzēts iekļaut galaproduktā.

III SADAĻA

TERITORIĀLĀS PRASĪBAS

12. pants

Teritorialitātes princips

1. Izņemot 3. un 4. pantā un šā panta 3. punktā paredzēto, noteiktas izcelsmes statusa iegūšanas nosacījumi, kas noteikti II sadaļā, Kopienā vai Melnkalnē ir jāizpilda nepārtraukti.

2. Izņemot 3. un 4. pantā paredzēto, ja no Kopienas vai Melnkalnes uz citu valsti eksportētas noteiktas izcelsmes preces nosūta atpakaļ, tad tās jāuzskata par nenoteiktas izcelsmes precēm, ja vien muitas iestādēm nepierāda, ka:

a) ka atpakaļ nosūtītās preces ir tās pašas preces, kas tika eksportētas;

un

b) ka ar tām nav veiktas nekādas darbības, izņemot darbības, kas vajadzīgas, lai preces uzturētu labā stāvoklī, kamēr tās atradās attiecīgajā valstī vai kamēr tās eksportē.

3. Noteiktas izcelsmes statusa saņemšanu saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti II nodaļā, neietekmē ārpus Kopienas vai Melnkalnes veikta tādu materiālu apstrāde vai pārstrāde, kas eksportēti no Kopienas vai Melnkalnes un pēc tam reimportēti, ar noteikumu, ka:

a) minētie materiāli ir pilnībā iegūti Kopienā vai Melnkalnē vai pirms izvešanas apstrādāti vai pārstrādāti lielākā mērā nekā paredzēts 7. pantā;

un

b) ka atbilstīgi muitas iestāžu prasībām var pierādīt, ka

i) reimportētās preces ir iegūtas, apstrādājot vai pārstrādājot eksportētos materiālus,

un

ii) pievienotā vērtība, kas iegūta ārpus Kopienas vai Melnkalnes, piemērojot šā panta noteikumus, nepārsniedz 10 % no attiecīgā galaprodukta ražotāja cenas, kam tiek pieprasīts noteiktas izcelsmes statuss.

4. Šā panta 3. punkta piemērošanai II nodaļā paredzētie nosacījumi noteiktas izcelsmes statusa saņemšanai nav piemērojami attiecībā uz apstrādi vai pārstrādi, kas veikta ārpus Kopienas vai Melnkalnes. Tomēr, ja II pielikuma saraksta noteikumu, kas paredz maksimālo vērtību visiem izmantotiem nenoteiktas izcelsmes materiāliem, piemēro, lai noteiktu galaprodukta izcelsmes statusu, kopējā vērtība nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kas iestrādāti attiecīgās puses teritorijā, un kopējā pievienotā vērtība, kas iegūta ārpus Kopienas vai Melnkalnes, piemērojot šā panta noteikumus, nepārsniedz norādīto procentuālo daļu.

5. Šī panta 3. un 4. punkta piemērošanai "kopējā pievienotā vērtība" nozīmē visas izmaksas, kas rodas ārpus Kopienas vai Melnkalnes, ietverot tur iestrādāto materiālu vērtību.

6. Šā panta 3. un 4. punkta noteikumus nepiemēro izstrādājumiem, kas neatbilst II pielikuma sarakstā izvirzītajiem nosacījumiem vai kas var tikt uzskatīti par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem vienīgi, ja tiek piemērota 6. panta 2. punktā noteiktā vispārējā pielaide.

7. Šā panta 3. un 4. punkta noteikumus nepiemēro izstrādājumiem, uz ko attiecas harmonizētās sistēmas 50. līdz 63. nodaļa.

8. Šajā pantā paredzēto apstrādi vai pārstrādi, kas veikta ārpus Kopienas vai Melnkalnes, ir jāveic režīmā "izvešana pārstrādei" vai līdzīgā režīmā.

13. pants

Tieša transportēšana

1. Šajā nolīgumā paredzētais preferenciālais režīms piemērojams tikai tiem izstrādājumiem, kas atbilst šā protokola prasībām un kurus transportē tieši starp Kopienu un Melnkalnes vai caur citu valstu teritorijām vai teritorijām, kas minētas 3. un 4. pantā. Tomēr izstrādājumus, kas veido vienu sūtījumu, var pārvadāt caur citām teritorijām, vai nu izvedot caur šīm teritorijām vai īslaicīgi tajās uzglabājot, ar noteikumu, ka tie paliek tranzīta vai uzglabāšanas valsts muitas iestāžu uzraudzībā un ar tiem neveic nekādas citas darbības kā vien izkraušanu, atkārtotu iekraušanu vai tās darbības, kas vajadzīgas, lai saglabātu izstrādājumus labā stāvoklī.

Noteiktas izcelsmes izstrādājumus var transportēt pa cauruļvadiem cauri citām teritorijām, kas nav nedz Kopienas, nedz Melnkalnes teritorija.

2. Importētājvalsts muitas iestādēm sniedz pierādījumus par to, ka 1. punktā izklāstītie nosacījumi ir izpildīti, uzrādot,

a) vienotu pārvadāšanas dokumentu, kas aptver ceļu no eksportētājvalsts caur tranzīta valsti; vai

b) tranzītvalsts muitas iestāžu izsniegtu sertifikātu, kurā

i) sniegts precīzs izstrādājumu apraksts,

ii) norādīta preču izkraušanas un pārkraušanas diena un attiecīgā gadījumā kuģu nosaukumi vai citi izmantotie transportlīdzekļi,

un

iii) kurā apliecināti nosacījumi, ar kādiem izstrādājumi palika tranzīta valstī; vai

c) ja nav iepriekš minēto - jebkurus citus pamatojuma dokumentus.

14. pants

Izstādes

1. Noteiktas izcelsmes izstrādājumiem, kurus nosūta uz izstādi valstī vai teritorijā, kas nav minēta 3. un 4. pantā, un kurus pēc izstādes pārdod importēšanai Kopienā vai Melnkalnē, importējot piemēro šajā nolīgumā paredzētās priekšrocības ar noteikumu, ka muitas iestādēm pierāda, ka:

a) eksportētājs ir pārsūtījis šos produktus no Kopienas vai Melnkalnes uz valsti, kurā notiek izstāde, un tur tos izstādījis;

b) minētais eksportētājs izstrādājumus ir pārdevis vai citādi realizējis kādai personai Kopienā vai Melnkalnē;

c) izstrādājumi ir nosūtīti izstādes laikā vai tūlīt pēc izstādes tādā stāvoklī, kādā tos nosūtīja uz izstādi;

un

d) ka izstrādājumi pēc nosūtīšanas uz izstādi nav izmantoti citiem mērķiem, izņemot demonstrēšanu minētajā izstādē.

2. Saskaņā ar V sadaļu jāizdod vai jāsagatavo izcelsmes apliecinājums, un tas parastajā kārtībā jāiesniedz importētājvalsts muitas iestādēm. Tajā jānorāda izstādes nosaukums un adrese. Vajadzības gadījumā papildus var pieprasīt dokumentārus pierādījumus par izstādīšanas nosacījumiem.

3. Šā panta 1. punktu piemēro visām tirdzniecības, rūpniecības, lauksaimniecības vai amatniecības izstādēm, gadatirgiem vai līdzīgai publiskai izstādīšanai, ja šo pasākumu laikā izstrādājumi paliek muitas kontrolē un pasākumus nerīko privātiem mērķiem veikalos vai uzņēmumu telpās, lai pārdotu ārvalstu izstrādājumus.

IV SADAĻA

ATLAIDES VAI ATBRĪVOJUMI

15. pants

Muitas nodokļu atlaižu vai atbrīvojumu aizliegums

1. Tie nenoteiktas izcelsmes materiāli, kas ir izmantoti noteiktas izcelsmes izstrādājumu ražošanā Kopienā, Melnkalnē vai kādā citā 3. un 4. pantā minētā valstī vai teritorijā, kuriem izcelsmes apliecinājumi ir izsniegti vai sagatavoti saskaņā ar V sadaļu, Kopienā vai Melnkalnē nevar saņemt nekāda veida nodokļu atlaides vai atbrīvojumu no nodokļiem;

2. Šā panta 1. punktā paredzēto aizliegumu piemēro visiem pasākumiem, kas saistīti ar muitas nodokļu vai līdzvērtīgu maksājumu daļēju vai pilnīgu atmaksu, atvieglojumiem vai atbrīvojumiem, kuri Kopienā vai Melnkalnē piemērojami ražošanā izmantotajiem materiāliem, ja šādu atmaksu, atvieglojumus vai atbrīvojumus tieši vai netieši piemēro tad, ja no šādiem materiāliem iegūtus izstrādājumus eksportē, un nevis tad, ja tos izmanto pašmāju patēriņam.

3. Tādu izstrādājumu eksportētājam, kuriem ir izcelsmes apliecinājums, jābūt gatavam pēc muitas iestāžu pieprasījuma jebkurā brīdī uzrādīt visus attiecīgos dokumentus, kas apliecina to, ka nav saņemta nekāda atlaide par attiecīgo izstrādājumu ražošanā izmantotajiem nenoteiktas izcelsmes materiāliem un ka faktiski ir nomaksāti visi muitas nodokļi vai līdzvērtīgi maksājumi, kas piemērojami šādiem materiāliem.

4. Šā panta 1. līdz 3. punkta noteikumus piemēro arī iesaiņojumam 8. panta 2. punkta nozīmē, palīgierīcēm, rezerves daļām un darbarīkiem 9. panta nozīmē un komplektu izstrādājumiem 10. panta nozīmē, ja tiem nav noteiktas izcelsmes.

5. Šā panta 1., 2., 3. un 4. punktu piemēro vienīgi attiecībā uz tādu veidu materiāliem, uz kuriem attiecas šis nolīgums. Turklāt tie neaizkavē piemērot eksporta atmaksas sistēmu lauksaimniecības izstrādājumiem, kas piemērojama, eksportējot saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem.

V SADAĻA

IZCELSMES APLIECINĀJUMS

16. pants

Vispārīgas prasības

1. Importējot Melnkalnē Kopienas izcelsmes izstrādājumus un Kopienā importējot Melnkalnes izcelsmes izstrādājumus, priekšrocības, ko paredz šis nolīgums, var izmantot tad, ja tiek iesniegts

a) vai nu pārvadājumu sertifikāts EUR 1, kura paraugs ir III pielikumā; vai

b) panta 22. panta 1. punktā paredzētajos gadījumos deklarācija, turpmāk – "faktūras deklarācija", ko sagatavojis eksportētājs, pavadzīme vai kāds cits tirdzniecības dokuments, kurā attiecīgie izstrādājumi ir pietiekami sīki aprakstīti, lai tos varētu identificēt; faktūras teksts pievienots IV pielikumā.

2. Neatkarīgi no 1. punkta, noteiktas izcelsmes izstrādājumiem šā protokola nozīmē 27. pantā norādītajos gadījumos piemēro nolīgumā paredzētās priekšrocības arī tad, ja neiesniedz nevienu no iepriekš minētajiem dokumentiem.

17. pants

Pārvadājumu sertifikāta EUR 1 izdošanas procedūra

1. Pārvadājumu sertifikātu EUR 1 izdod eksportētājvalsts muitas iestādes pēc eksportētāja rakstiska pieteikuma vai, ja eksportētājs uzņemas atbildību – pēc viņa pilnvarota pārstāvja rakstiska pieteikuma.

2. Šajā nolūkā eksportētājs vai viņa pilnvarots pārstāvis aizpilda gan pārvadājumu sertifikātu EUR 1, gan pieteikuma veidlapu; to paraugi ir III pielikumā. Šīs veidlapas aizpilda vienā no valodām, kurās ir sagatavots šis nolīgums, un saskaņā ar eksportētājvalsts tiesību aktu noteikumiem. Ja tos raksta ar roku, lieto tinti un raksta ar drukātiem burtiem. Izstrādājumu apraksts jāsniedz šim nolūkam atvēlētajā ailē, neatstājot nevienu tukšu rindu. Ja aile nav pilnībā aizpildīta, tad zem pēdējās apraksta rindas jāievelk horizontāla līnija, visu tukšo laukumu šķērsām pārsvītrojot.

3. Eksportētājam, kurš iesniedz pieteikumu pārvadājumu sertifikāta EUR 1 saņemšanai, jābūt gatavam pēc tās eksportētājvalsts muitas darbinieku pieprasījuma, kurā izdots pārvadājumu sertifikāts EUR 1, jebkurā brīdī uzrādīt visus attiecīgos dokumentus, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī atbilstību citām šā protokola prasībām.

4. Pārvadājumu sertifikātu EUR 1 izsniedz Kopienas dalībvalsts vai Melnkalnes muitas iestādes, ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par Kopienas, Melnkalnes vai kādas citas 3. un 4. pantā minētās valsts vai teritorijas izcelsmes izstrādājumiem un ja tie atbilst šā protokola prasībām.

5. Muitas iestādes, kas izdod pārvadājumu sertifikātu EUR 1, veic visus vajadzīgos pasākumus, lai pārbaudītu izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu un atbilstību citām šā protokola prasībām. Šajā nolūkā tām ir tiesības prasīt visus pierādījumus un veikt jebkādas eksportētāja pārskatu pārbaudes vai citas pārbaudes, kuras tās uzskata par vajadzīgām. Tām ir jāgādā arī par to, lai 2. punktā minētās veidlapas būtu pareizi aizpildītas. Jo īpaši tās pārbauda, vai izstrādājumu aprakstam atvēlētā vieta ir aizpildīta tā, lai nebūtu iespējami nekādi krāpnieciski papildinājumi.

6. Pārvadājumu sertifikāta EUR 1 izdošanas dienu norāda sertifikāta 11. ailē.

7. Muitas iestādes izdod eksportētājam pārvadājumu sertifikātu EUR 1, tiklīdz ir veikta vai nodrošināta faktiskā eksportēšana.

18. pants

Ar atpakaļejošu spēku izdoti pārvadājumu sertifikāti EUR 1

1. Neatkarīgi no17. panta 7. punkta, pārvadājumu sertifikātu EUR 1 izņēmuma kārtā var izdot pēc attiecīgo izstrādājumu eksportēšanas,

a) ja tas netika izdots importēšanas laikā kļūdu, netīšas neizdarības vai īpašu apstākļu dēļ;

vai

b) ja atbilstīgi muitas iestāžu prasībām var pierādīt, ka pārvadājumu sertifikāts EUR 1 bija izdots, bet, attiecīgās preces importējot, netika pieņemts tehnisku iemeslu dēļ.

2. Šā panta 1. punkta piemērošanai eksportētājam savā pieteikumā jānorāda to izstrādājumu eksportēšanas vieta un diena, uz kuriem attiecas pārvadājumu sertifikāts EUR 1, kā arī pieteikuma iemesli.

3. Muitas iestādes pārvadājumu sertifikātu EUR 1 var izdot ar atpakaļejošu spēku tikai pēc tam, kad ir pārbaudījuši, vai informācija eksportētāja pieteikumā atbilst informācijai atbilstīgajos dokumentos.

4. Ar atpakaļejošu spēku izdoti pārvadājumu sertifikāti EUR 1 jāvizē ar šādu frāzi angļu valodā:

"ISSUED RETROSPECTIVELY".

5. Šā panta 4. punktā minēto norādi iekļauj pārvadājumu sertifikāta EUR 1 ailē "Piezīmes".

19. pants

Pārvadājumu sertifikāta EUR 1 dublikāta izdošana

1. Ja pārvadājumu sertifikāts EUR 1 ir nozagts, pazaudēts vai iznīcināts, eksportētājs var vērsties muitas iestādēs, kas sertifikātu izdevušas, lai iegūtu dublikātu, kuru sagatavo, pamatojoties uz šo iestāžu rīcībā esošiem eksportēšanas dokumentiem.

2. Izsniegtais dublikāts jāvizē ar šādu vārdu angļu valodā:

"DUPLICATE".

3. Šā panta 2. punktā minēto norādi iekļauj pārvadājumu sertifikāta EUR 1 dublikāta ailē "Piezīmes".

4. Dublikāts, uz kura jābūt oriģinālā pārvadājumu sertifikāta EUR 1 izdošanas datumam, ir derīgs no dienas, kad izdots pārvadājumu sertifikāta EUR 1 oriģināls.

20. pants

Pārvadājumu sertifikātu EUR 1 izdošana, pamatojoties uz iepriekš izdotu vai sagatavotu izcelsmes apliecinājumu

Kad noteiktas izcelsmes izstrādājumi nodoti muitas iestāžu kontrolē Kopienā vai Melnkalnē, oriģinālo izcelsmes apliecinājumu var aizstāt ar vienu vai vairākiem pārvadājumu sertifikātiem EUR 1, lai visus vai daļu no šiem izstrādājumiem nosūtītu uz kādu citu vietu Kopienā vai Melnkalnē. Pārvadājumu sertifikāta(-u) EUR 1 aizstājēju izdod tā muitas iestāde, kuras kontrolē ir nodoti attiecīgie izstrādājumi.

21. pants

Uzskaites nošķiršana

1. Gadījumā, ja noteiktas izcelsmes un nenoteiktas izcelsmes identisku un savstarpēji aizstājamu materiālu krājumu atsevišķa glabāšana rada ievērojamas izmaksas vai būtiskas grūtības, muitas iestādes pēc ieinteresēto personu rakstiska lūguma var atļaut tā saucamās "uzskaites nošķiršanas" metodes piemērošanu konkrēto krājumu pārvaldībā.

2. Ar šo metodi ir jāspēj nodrošināt, ka iegūto izstrādājumu skaits, kas var tikt uzskatīts par "noteiktas izcelsmes" izstrādājumiem, konkrētā atskaites laikposmā ir tāds pats, kāds tiktu iegūts, ja būtu veikta fiziska krājumu nošķiršana.

3. Muitas iestādes drīkst piešķirt šādu atļauju, izvirzot nosacījumus, kādus tās atzīst par vajadzīgiem.

4. Šo metodi fiksē un piemēro saskaņā ar vispārējiem grāmatvedības uzskaites principiem, ko piemēro izstrādājuma ražošanas valstī.

5. Šā atvieglojuma saņēmējs pēc vajadzības var izdot vai pieprasīt izcelsmes apliecinājumus par to izstrādājumu daudzumu, kurus var uzskatīt par noteiktas izcelsmes izstrādājumiem. Pēc muitas iestāžu prasības saņēmējs sniedz paskaidrojumu par to, kā šis daudzums tiek pārvaldīts.

6. Muitas iestādes uzrauga atļaujas izmantošanu un drīkst to atsaukt jebkurā brīdī, ja labuma guvējs atļauju jebkādā ziņā nepareizi izmanto vai nepilda kādus citus šajā protokolā noteiktos nosacījumus.

22. pants

Nosacījumi faktūras deklarācijas sagatavošanai

1. Šā protokola 16. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto faktūras deklarāciju var sagatavot:

a) 23. panta nozīmē atzīts eksportētājs;

vai

b) jebkurš eksportētājs attiecībā uz tādiem sūtījumiem, kas sastāv no vienas vai vairākām pakām, kurās ir noteiktas izcelsmes izstrādājumi ar kopējo vērtību līdz 6000 EUR.

2. Faktūras deklarāciju var sagatavot, ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par Kopienas, Melnkalnes vai kādas citas 3. un 4. pantā minētās valsts vai teritorijas izcelsmes izstrādājumiem un ja tie atbilst šā protokola prasībām.

3. Eksportētājam, kurš sagatavo faktūras deklarāciju, jābūt gatavam pēc eksportētājvalsts muitas iestāžu pieprasījuma jebkurā brīdī uzrādīt visus attiecīgos dokumentus, kas apliecina izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī atbilstību citām šā protokola prasībām.

4. Eksportētājs faktūras deklarāciju sagatavo, uzrakstot, uzspiežot vai uzdrukājot uz faktūras, pavadzīmes vai cita tirdzniecības dokumenta deklarāciju, kuras teksts ietverts IV pielikumā, kādā no minētajā pielikumā norādītajām valodām un saskaņā ar eksportētājvalsts tiesību aktu noteikumiem. Ja deklarāciju raksta ar roku, lieto tinti un raksta ar drukātiem burtiem.

5. Faktūras deklarācijā eksportētājs parakstās pašrocīgi. Tomēr atzītam eksportētājam 23. panta nozīmē šāda deklarācija nav jāparaksta, ja viņš iesniedz eksportētājvalsts muitas iestādēm rakstisku apliecinājumu par to, ka viņš uzņemas visu atbildību par jebkuru faktūras deklarāciju ar norādi uz viņu, it kā viņš pats to būtu parakstījis ar roku.

6. Eksportētājs faktūras deklarāciju var sagatavot tad, kad attiecīgos izstrādājumus eksportē, vai pēc to eksporta ar nosacījumu, ka importētājvalstī šo deklarāciju iesniedz ne vēlāk kā divus gadus pēc attiecīgo deklarācijā minēto izstrādājumu importēšanas.

23. pants

Atzīts eksportētājs

1. Eksportētājvalsts muitas iestādes var atļaut sagatavot faktūras deklarācijas jebkuram eksportētājam, turpmāk – "atzītais eksportētājs", kurš bieži veic tādu izstrādājumu sūtījumus, uz kuriem attiecas šis nolīgums, neatkarīgi no attiecīgo izstrādājumu vērtības. Eksportētājam, kurš vēlas saņemt šādu atļauju, atbilstīgi muitas iestāžu prasībām jāsniedz visas garantijas, kas vajadzīgas, lai pārbaudītu izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī to atbilstību citām šā protokola prasībām.

2. Muitas iestādes var piešķirt atzīta eksportētāja statusu saskaņā ar jebkuriem nosacījumiem, kurus tās uzskata par atbilstīgiem.

3. Muitas iestādes atzītajam eksportētājam piešķir muitas atļaujas numuru, kas jānorāda faktūras deklarācijā.

4. Muitas iestādes pārrauga, kā atzītais eksportētājs izmanto atļauju.

5. Piešķirto atļauju muitas iestādes jebkurā brīdī var atsaukt. Muitas iestādes tā rīkojas, ja atzītais eksportētājs vairs nesniedz 1. punktā minētās garantijas, vairs neizpilda 2. punktā minētos nosacījumus vai citādi nepareizi izmanto šo atļauju.

24. pants

Izcelsmes apliecinājuma derīgums

1. Izcelsmes apliecinājums ir derīgs četrus mēnešus no tā izdošanas dienas eksportētājvalstī, un minētajā laikā tas jāiesniedz importētājvalsts muitas iestādēm.

2. Izcelsmes apliecinājumus, ko importētājvalsts muitas iestādēm iesniedz pēc 1. punktā norādītā iesniegšanas termiņa, var pieņemt, lai piemērotu atvieglojumu režīmu, ja dokumentus līdz noteiktajam termiņam iesniegt nav bijis iespējams kādu ārkārtas apstākļu dēļ.

3. Citos gadījumos, kad uzrādīšana notikusi par vēlu, importētājvalsts muitas iestādes izcelsmes apliecinājumu var pieņemt, ja izstrādājumi uzrādīti pirms minētā termiņa.

25. pants

Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

Izcelsmes apliecinājumus iesniedz importētājvalsts muitas iestādēm saskaņā ar procedūrām, ko piemēro šajā valstī. Minētās iestādes var pieprasīt izcelsmes apliecinājuma tulkojumu, kā arī var pieprasīt, lai kopā ar importa deklarāciju tiktu iesniegts importētāja rakstisks apliecinājums, ka izstrādājumi atbilst šā nolīguma īstenošanai nepieciešamajiem nosacījumiem.

26. pants

Importēšana pa daļām

Ja pēc importētāja lūguma un saskaņā ar importētājvalsts muitas iestāžu noteiktajiem nosacījumiem izjauktus vai nesaliktus izstrādājumus harmonizētās sistēmas 2. vispārējā noteikuma a) apakšpunkta nozīmē, uz ko attiecas harmonizētās sistēmas XVI un XVII iedaļa vai pozīcija 7308 un 9406, importē pa daļām, tad vienotu šo izstrādājumu izcelsmes apliecinājumu iesniedz muitas iestādēm, importējot pirmo daļu.

27. pants

Atbrīvojumi no izcelsmes apliecinājuma

1. Izstrādājumus, kurus viena privātpersona otrai pārsūta sīkpakās vai kuri ir daļa no ceļotāja personīgās bagāžas, uzskata par noteiktas izcelsmes izstrādājumiem un izcelsmes apliecinājumu nepieprasa, ja tos neieved tirdzniecībai un ja ir deklarēts, ka tie atbilst šā protokola prasībām, un ja nav šaubu par šādas deklarācijas ticamību. Gadījumos, kad izstrādājumus sūta pa pastu, šo deklarāciju var rakstīt uz muitas deklarācijas CN22/CN23 veidlapām vai uz papīra lapas, ko šim dokumentam pievieno.

2. Ja importēšana notiek neregulāri un izstrādājumi ir paredzēti tikai saņēmēju, ceļotāju vai viņu ģimenes locekļu personīgai lietošanai, tad to neuzskata par preču importu pārdošanai, ja pēc izstrādājumu veida un daudzuma ir redzams, ka tos neieved komerciāliem mērķiem.

3. Turklāt šo izstrādājumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 500 EUR attiecībā uz sīkpakām vai 1200 EUR attiecībā uz izstrādājumiem, kas ir ceļotāja personīgā bagāža.

28. pants

Apliecinošie dokumenti

Dokumenti, kas minēti 17. panta 3. punktā un 22. panta 3. punktā un kas izmantojami, lai pierādītu, ka izstrādājumi, uz kuriem attiecas pārvadājumu sertifikāts EUR 1 vai faktūras deklarācija, ir Kopienas vai Melnkalnes izcelsmes izstrādājumi un atbilst pārējām šā protokola prasībām, inter alia var būt:

a) tieši pierādījumi darbībām, ko eksportētājs vai piegādātājs veicis, lai iegūtu attiecīgās preces, kuri ņemti, piemēram, no tā pārskatiem vai iekšējās grāmatvedības uzskaites;

b) dokumenti, kas apliecina izmantoto materiālu noteiktas izcelsmes statusu un kas izsniegti vai sagatavoti Kopienā vai Melnkalnē, kur šie dokumenti izmantoti saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

c) dokumenti, kas apliecina materiālu apstrādi vai pārstrādi Kopienā vai Melnkalnē un kas izsniegti vai sagatavoti Kopienā vai Melnkalnē, kur šie dokumenti izmantoti saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

d) pārvadājumu sertifikāti EUR 1 vai faktūras deklarācijas, kas apliecina izmantoto materiālu noteiktas izcelsmes statusu un kas izsniegti vai sagatavoti Kopienā vai Melnkalnē saskaņā ar šo protokolu, vai arī kādā citā no 3. un 4. pantā minētajām valstīm vai teritorijām, saskaņā ar izcelsmes noteikumiem, kuri ir identiski šā protokola noteikumiem;

e) atbilstīgi pierādījumi par apstrādi un pārstrādi, kas veikta ārpus Kopienas vai Melnkalnes, piemērojot 12. pantu, ja tie apliecina, ka minētā panta prasības ir izpildītas.

29. pants

Izcelsmes apliecinājuma un aplieinošo dokumentu saglabāšana

1. Eksportētājs, kurš iesniedzis pieteikumu, lai saņemtu pārvadājumu sertifikātu EUR 1, 17. panta 3. punktā minētos dokumentus glabā vismaz trīs gadus.

2. Eksportētājs, kurš gatavo faktūras deklarāciju, šīs faktūras deklarācijas kopiju un 22. panta 3. punktā minētos dokumentus glabā vismaz trīs gadus.

3. Eksportētājvalsts muitas iestādes, kas izdod pārvadājumu sertifikātu EUR 1, 17. panta 2. punktā minēto pieteikuma veidlapu glabā vismaz trīs gadus.

4. Importētājvalsts muitas iestādes tiem iesniegtos pārvadājumu sertifikātus EUR 1 un faktūras deklarācijas glabā vismaz trīs gadus.

30. pants

Neatbilstība un formālas kļūdas

1. Ja atklāj nelielu neatbilstību starp informāciju izcelsmes apliecinājumā un dokumentos, kas iesniegti muitas iestādei, lai nokārtotu formalitātes izstrādājumu importēšanai, tad izcelsmes apliecinājums ipso facto nezaudē spēku, ja attiecīgi konstatē, ka šis dokuments atbilst konkrētajiem izstrādājumiem.

2. Izcelsmes apliecinājumu nevar noraidīt acīmredzamu formālu kļūdu, piemēram, drukas kļūdu dēļ, ja šīs kļūdas nerada šaubas par to, ka informācija šajā dokumentā ir pareiza.

31. pants

Summas, kas izteiktas euro

1. Ja faktūra par izstrādājumiem ir citā valūtā, nevis euro, lai piemērotu 22. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 27. panta 3. punktu, katra attiecīgā valsts katru gadu nosaka Kopienas dalībvalstu, Melnkalnes un citu 3. un 4. pantā minēto valstu vai teritoriju valūtā izteikto summu ekvivalentus euro.

2. Uz sūtījumu attiecas 22. panta 1. punkta b) apakšpunkta vai 27. panta 3. punkta noteikumi, atsaucoties uz valūtu, kurā faktūra ir izrakstīta, saskaņā ar summu, ko noteikusi attiecīgā valsts.

3. Summas, kas izmantojamas katrā attiecīgajā valsts valūtā, ir līdzvērtīgas tām summām, kuras izteiktas euro pēc kursa oktobra pirmajā darba dienā. Summas līdz 15. oktobrim paziņo Eiropas Komisijai, un tās stājas spēkā no nākošā gada 1. janvāra. Eiropas Komisija paziņo visām attiecīgajām valstīm attiecīgās summas.

4. Valstis var noapaļot uz augšu vai uz leju summu, kas iegūta pēc euro izteiktas summas pārvēršanas tās valūtā. Noapaļotā summa nedrīkst atšķirties no konvertējot iegūtās summas par vairāk kā 5 %. Valstis var saglabāt nemainīgu to savas valūtas summu, kura ir līdzvērtīga euro izteiktajai summai, ja 3. punktā paredzētās ikgadējās korekcijas laikā šīs summas pārvēršana pirms noapaļošanas summu valsts valūtā palielina par mazāk nekā 15 %. Līdzvērtīgo summu valsts valūtā var saglabāt nemainīgu, ja konvertējot šī līdzvērtīgā summa samazinātos.

5. Pēc Kopienas vai Melnkalnes lūguma euro izteiktās summas pārskata Stabilizācijas un asociācijas komiteja. Veicot šo pārskatīšanu, Stabilizācijas un asociācijas komiteja izskata to, vai būtu vēlams saglabāt attiecīgos ierobežojumus reālā izteiksmē. Šajā nolūkā tā var nolemt mainīt euro izteiktās summas.

VI SADAĻA

PASĀKUMI ADMINISTRATĪVAI SADARBĪBAI

32. pants

Savstarpēja palīdzība

1. Ar Eiropas Komisijas starpniecību Eiropas Kopienas dalībvalstu un Melnkalnes muitas iestādes cita citai piegādā savu zīmogu nospiedumu paraugus, kurus tās izmanto, izdodot pārvadājumu sertifikātus EUR 1, kā arī to muitas iestāžu adreses, kuras atbild par šo sertifikātu un faktūras deklarāciju pārbaudi.

2. Lai nodrošinātu pareizu šā protokola piemērošanu, Kopiena un Melnkalne ar kompetento muitas iestāžu starpniecību palīdz viena otrai, pārbaudot pārvadājumu sertifikātu EUR 1 vai faktūras deklarāciju autentiskumu, kā arī šajos dokumentos sniegtās informācijas pareizību.

33. pants

Izcelsmes apliecinājumu pārbaude

1. Izcelsmes apliecinājumu turpmākas pārbaudes veic izlases veidā vai arī gadījumos, kad importētājvalsts muitas iestādēm rodas pamatotas šaubas par šādu dokumentu autentiskumu, attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu vai citu šā protokola prasību izpildi.

2. Šā panta 1. punkta īstenošanas nolūkā importētājvalsts muitas iestādes atdod atpakaļ eksportētājvalsts muitas iestādēm pārvadājumu sertifikātu EUR 1 un faktūru, ja tāda iesniegta, faktūras deklarāciju vai šo dokumentu kopijas, vajadzības gadījumā norādot pārbaudes iemeslus. Lai pamatotu pieprasītās pārbaudes nepieciešamību, pārsūtīta visus iegūtos dokumentus un informāciju, kas liecina, ka izcelsmes apliecinājumā sniegtā informācija nav pareiza.

3. Pārbaudi veic eksportētājvalsts muitas iestādes. Šajā nolūkā tām ir tiesības prasīt visus pierādījumus un veikt jebkādas eksportētāja pārskatu pārbaudes vai citas pārbaudes, kuras tās uzskata par vajadzīgām.

4. Ja importētājvalsts muitas iestādes nolemj attiecīgajam izstrādājumam apturēt atvieglojumu režīma piešķiršanu, tad, gaidot pārbaudes rezultātus, tās importētājam piedāvā izstrādājumus laist apgrozībā, veicot visus piesardzības pasākumus, ko tās atzīst par vajadzīgiem.

5. Muitas iestādes, kas lūdz veikt pārbaudi, pēc iespējas ātrāk tiek informētas par šīs pārbaudes rezultātiem. Šiem rezultātiem skaidri jāparāda, vai dokumenti ir autentiski un vai attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par Kopienas, Melnkalnes vai kādas citas 3. un 4. pantā minētās valsts vai teritorijas izcelsmes izstrādājumiem, un vai tie atbilst pārējām šā protokola prasībām.

6. Ja pamatotu šaubu gadījumā desmit mēnešu laikā no pārbaudes pieprasījuma iesniegšanas dienas nav saņemta atbilde vai ja atbildē nav pietiekamas informācijas, lai noteiktu attiecīgā dokumenta autentiskumu vai izstrādājumu īsto izcelsmi, muitas iestādes, kas pieprasījumu iesniegušas, izņemot ārkārtas gadījumus, liedz tiesības uz atvieglojumiem.

34. pants

Domstarpību izšķiršana

Ja rodas domstarpības saistībā ar 33. pantā minētajām pārbaudes procedūrām, ko muitas iestādes, kuras iesniegušas pieprasījumu veikt pārbaudi, un muitas iestādes, kuras atbild par šīs pārbaudes veikšanu, nevar atrisināt, vai ja rodas jautājumi par šā protokola interpretāciju, šīs domstarpības nodod izskatīšanai Stabilizācijas un asociācijas komitejā.

Visos gadījumos domstarpību izšķiršana starp importētāju un importētājvalsts muitas iestādēm noris saskaņā ar minētās valsts tiesību aktiem.

35. pants

Sankcijas

Katrai personai, kas sagatavo vai liek sagatavot dokumentu, kurā ietverta nepareiza informācija, lai panāktu atvieglojumu režīma piešķiršanu attiecībā uz izstrādājumiem, piemēro sankcijas.

36. pants

Brīvās zonas

1. Kopiena un Melnkalne veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka izstrādājumus, kurus tirgo ar izcelsmes apliecinājumu un kuri to transportēšanas laikā atrodas šo valstu brīvajā zonā, neaizstātu ar citiem izstrādājumiem un lai ar tiem netiktu veiktas citas darbības, kā vien darbības, kas paredzētas, lai novērstu to, ka eksportam domātie izstrādājumi sabojājas.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, kad Kopienas vai Melnkalnes izcelsmes izstrādājumu importē brīvajā zonā kā noteiktas izcelsmes izstrādājumu un tas tiek apstrādāts vai pārstrādāts, pēc eksportētāja pieprasījuma attiecīgās iestādes noformē jaunu pārvadājumu sertifikātu EUR 1, ja minētā apstrāde vai pārstrāde atbilst šā protokola noteikumiem.

VII SADAĻA

SEŪTA UN MELIĻA

37. pants

Šā protokola piemērošana

1. Šā protokola 2. pantā lietotais termins "Kopiena" neietver Seūtu vai Meliļu.

2. Importējot Seūtā un Meliļā Melnkalnes izcelsmes izstrādājumus, tiem piemēro visādā ziņā tādu pašu muitas režīmu kā to, ko piemēro izstrādājumiem ar izcelsmi Kopienas muitas teritorijā saskaņā ar 2. protokolu Aktam par Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanos Eiropas Kopienām. Melnkalne piešķir to Seūtas un Meliļas izcelsmes izstrādājumu importam, uz kuriem attiecas šis nolīgums, tādu pašu muitas režīmu kā tiem Kopienas izcelsmes izstrādājumiem, kurus importē no Kopienas.

3. Piemērojot 2. punktu attiecībā uz Seūtas un Meliļas izcelsmes izstrādājumiem, šo protokolu piemēro mutatis mutandis, ievērojot 38. pantā minētos īpašos nosacījumus.

38. pants

Īpaši nosacījumi

1. Ja turpmāk uzskaitītie izstrādājumi ir tieši transportēti saskaņā ar 13. pantu, uzskata,

1) ka Seūtas un Meliļas izcelsmes izstrādājumi ir

a) Seūtā un Meliļā pilnībā iegūti izstrādājumi;

b) izstrādājumi, kuri iegūti Seūtā un Meliļā un kuru ražošanā izmantoti izstrādājumi, kas nav minēti a) apakšpunktā, ar noteikumu, ka

i) minētie izstrādājumi ir pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti 6. panta nozīmē,

vai,

ii) šo izstrādājumu izcelsme ir Melnkalnē vai Kopienā ar noteikumu, ka to apstrāde vai pārstrāde pārsniedz 7. pantā minētās darbības;

2) ka Melnkalnes izcelsmes izstrādājumi ir:

a) pilnībā Melnkalnē iegūti izstrādājumi;

b) pilnībā Melnkalnē iegūti izstrādājumi, kuru ražošanā ir izmantoti citi, nevis a) apakšpunktā minētie, izstrādājumi ar noteikumu, ka

i) minētie izstrādājumi ir pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti 6. panta nozīmē,

vai

ii) šo izstrādājumu izcelsme ir Seūtā un Meliļā vai Kopienā ar noteikumu, ka to apstrāde vai pārstrāde pārsniedz 7. pantā minētās darbības.

2. Seūtu un Meliļu uzskata par vienotu teritoriju.

3. Eksportētājs vai viņa pilnvarotā persona pārvadājumu sertifikāta EUR 1 otrajā ailē vai faktūras deklarācijā ieraksta "Melnkalne" un "Seūta un Meliļa". Turklāt, ja izstrādājuma izcelsme ir Seūtā un Meliļā, to norāda pārvadājumu sertifikāta EUR 1 ceturtajā ailē vai faktūras deklarācijā.

4. Spānijas muitas iestādes ir atbildīgas par šā protokola piemērošanu Seūtā un Meliļā.

VIII SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

39. pants

Šā protokola grozījumi

Stabilizācijas un asociācijas padome var pieņemt lēmumu grozīt šā protokola noteikumus.

[1] Kā definēts Vispārējo lietu padomes 1997. gada aprīļa Secinājumos un Komisijas 1999. gada maija Paziņojumā par Stabilizācijas un asociācijas procesa izveidi ar Rietumbalkānu valstīm.

[2] ES un Turcijas Asociācijas padomes 1995. gada 22. decembra Lēmumu Nr. 1/95 piemēro izstrādājumiem, kas nav lauksaimniecības produkti, kā noteikts Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Turciju, un kas nav ogles un tērauda ražojumi, kā noteikts Nolīgumā starp Eiropas Ogļu un Tērauda kopienu un Turcijas Republiku par tirdzniecību ar ražojumiem, uz kuriem attiecas Eiropas Ogļu un Tērauda kopienas dibināšanas līgums.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

IEVADA PIEZĪMES II PIELIKUMA SARAKSTAM

1. piezīme:

Sarakstā izklāstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem visus izstrādājumus varētu uzskatīt par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem 6. panta nozīmē.

2. piezīme:

2.1. Saraksta pirmajās divās ailēs ir aprakstīti iegūtie izstrādājumi. Pirmajā ailē minēts harmonizētajā sistēmā izmantotās pozīcijas numurs vai nodaļas numurs, bet otrajā ailē ir preču apraksts, ko šajā sistēmā izmanto attiecīgajai pozīcijai vai nodaļai. Saraksta 3. vai 4. ailē ir noteikumi attiecībā uz katru ierakstu pirmajās divās ailēs. Ja pirms ieraksta pirmajā ailē ir "ex" zīme, tas nozīmē, ka 3. vai 4. ailes noteikumi attiecas tikai uz 2. ailē norādīto pozīcijas daļu.

2.2. Ja 1. ailē ir vairāku pozīciju numuri, vai arī nodaļas numurs, un tāpēc izstrādājumu apraksts 2. ailē ir vispārināts, tad 3. un 4. slejas noteikumi attiecas uz visiem izstrādājumiem, kas harmonizētajā sistēmā klasificēti attiecīgās nodaļas pozīcijās vai jebkurā no 1. ailē uzskaitītajām pozīcijām.

2.3. Ja sarakstā dažādi noteikumi attiecas uz dažādiem kādas pozīcijas izstrādājumiem, tad katrā ievilkumā ir tās pozīcijas daļas apraksts, uz ko attiecas 3. vai 4. ailes noteikumi.

2.4. Ja ierakstam pirmajās divās ailēs ir paredzēti noteikumi gan 3. ailē, gan 4. ailē, eksportētājs var izvēlēties, kuru no tiem piemērot. Ja 4. ailē izcelsmes noteikums nav ierakstīts, tad jāpiemēro 3. ailes noteikumi.

3. piezīme:

3.1. Attiecībā uz izstrādājumiem, kas ieguvuši noteiktas izcelsmes statusu un ko izmanto citu izstrādājumu ražošanā, 6. pantu piemēro neatkarīgi no tā, vai minētais statuss iegūts rūpnīcā, kurā izstrādājumus izmanto, vai arī citā rūpnīcā Pusē.

Piemērs:

Dzinēju, uz ko attiecas pozīcija 8407, par kuru noteikums paredz, ka iestrādāto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 40 % no ražotāja cenas, izgatavo no "pārējā leģētā tērauda, kas iepriekš apstrādāts kaļot", uz ko attiecas pozīcija ex7224.

Ja attiecīgais kalums Kopienā izkalts no nenoteiktas izcelsmes lietņa, tad kalums jau ir ieguvis noteiktas izcelsmes statusu, pamatojoties uz to noteikumu, kurš attiecas uz saraksta pozīciju ex7224. Tādā gadījumā, aprēķinot dzinēja vērtību, kalumu var uzskatīt par noteiktas izcelsmes kalumu neatkarīgi no tā, vai kalums ražots tajā pašā rūpnīcā, kurā dzinējs, vai citā Kopienas rūpnīcā. Tādējādi, aprēķinot izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtību, nenoteiktās izcelsmes lietņa vērtība netiek ņemta vērā.

3.2. Saraksta noteikums paredz vajadzīgās apstrādes vai pārstrādes minimumu, un jebkāda papildu apstrāde vai pārstrāde arī piešķir produktam noteiktas izcelsmes statusu; un otrādi, ja veiktā apstrāde vai pārstrāde nav pietiekama, noteiktas izcelsmes statusu nepiešķir. Tādējādi, ja noteikumā paredzēts, ka konkrētā izgatavošanas stadijā var izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālus, šādus materiālus atļauts izmantot arī iepriekšējās stadijās, bet nav atļauts izmantot vēlākās stadijās.

3.3. Neskarot 3.2. piezīmi, ja noteikumā izmantota frāze "ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem", tad var izmantot visu pozīciju materiālus (arī materiālus, kas ietilpst paša izstrādājuma pozīcijā un ir ar tādu pašu aprakstu), tomēr jāievēro visi īpašie ierobežojumi, kas noteikumā varētu būt ietverti.

Izteiciens "ražošana no visu pozīciju materiāliem, tostarp pārējiem materiāliem, kas minēti pozīcijā …" vai "ražošana no visu pozīciju materiāliem, tostarp izstrādājuma pozīcijas materiāliem" tomēr nozīmē, ka var izmantot jebkuras(-u) pozīcijas(-u) materiālus, izņemot tos, kuriem ir tāds pats apraksts kā izstrādājumam atbilstīgi saraksta 2. ailē minētajam.

3.4. Ja saraksta kādā noteikumā norādīts, ka izstrādājumu var izgatavot no vairāk nekā viena materiāla, tas nozīmē, ka var izmantot vienu vai vairākus materiālus. Tas nenozīmē to, ka jāizmanto visi šie materiāli.

Piemērs:

Noteikumā par audumiem, uz ko attiecas pozīcija 5208 līdz 5212, noteikts, ka var izmantot dabīgās šķiedras un cita starpā var izmantot arī ķīmiskos materiālus. Tas nenozīmē, ka ir jāizmanto abi; var izmantot vienu vai otru, vai abu veidu materiālus.

3.5. Ja saraksta noteikumā norādīts, ka izstrādājums jāizgatavo no konkrēta materiāla, tad šis nosacījums acīmredzot neliedz izmantot citus materiālus, kas tiem raksturīgo īpašību dēļ nevar atbilst šim noteikumam. (Skatīt arī 6.2. piezīmi saistībā ar tekstilmateriāliem.)

Piemērs:

Noteikums par gataviem pārtikas produktiem, kas iekļauti pozīcijā 1904, aizliedz izmantot graudaugus un to pārstrādes produktus, taču tas nenozīmē, ka nedrīkst izmantot minerālsāļus, ķīmiskās un citas piedevas, kas nav graudaugu produkti.

Tomēr tas neattiecas uz izstrādājumiem, kurus gan nevar izgatavot no konkrētiem sarakstā norādītiem materiāliem, tomēr var izgatavot no līdzīgiem materiāliem iepriekšējās ražošanas stadijās.

Piemērs:

Gadījumā, kad kādu apģērba gabalu, uz ko attiecas ex 62. nodaļa, izgatavo no neaustas drānas, ja attiecīgās šķiras preču ražošanā atļauts izmantot tikai nenoteiktas izcelsmes dziju, nav iespējams sākt ražošanu no neaustas drānas pat tad, ja neaustu drānu parasti nevar izgatavot no dzijas. Šādos gadījumos materiālam parasti vajadzētu būt pirmsdzijas, t.i., šķiedras stadijā.

3.6. Ja kādā noteikumā šajā sarakstā ir minētas divas vai vairākas maksimālās procentuālās vērtības nenoteiktas izcelsmes materiāliem, ko var izmantot, šos procentus nedrīkst skaitīt kopā. Citiem vārdiem, kopējā vērtība visiem izmantotajiem nenoteiktas izcelsmes materiāliem nedrīkst pārsniegt augstāko procentuālo vērtību. Turklāt nedrīkst pārsniegt arī atsevišķos procentuālos daudzumus, kas attiecas uz konkrētiem materiāliem.

4. piezīme:

4.1. Sarakstā izmantotais termins "dabiskās šķiedras" attiecas uz šķiedrām, kas nav mākslīgās vai sintētiskās šķiedras. Šo terminu attiecina tikai uz pirmsvērpšanas stadijām, tostarp atlikām, un, ja vien nav noteikts citādi, arī uz šķiedrām, kas ir kārstas, ķemmētas vai citādi apstrādātas, bet nav vērptas.

4.2. Termins "dabiskās šķiedras" attiecas uz astriem, kas iekļauti pozīcijā 0503, zīdu, kas iekļauts pozīcijā 5002 un 5003, kā arī vilnas šķiedrām un dzīvnieku smalkiem vai rupjiem matiem, kas iekļauti pozīcijā 5101 līdz 5105, kokvilnas šķiedrām, kas iekļautas pozīcijā 5201 līdz 5203, kā arī citām augu šķiedrām, kas iekļautas pozīcijā 5301 līdz 5305.

4.3. Terminus "tekstilmasa", "ķīmiski materiāli" un "materiāli papīra ražošanai" sarakstā izmanto, lai aprakstītu materiālus, kas nav klasificēti 50. līdz 63. nodaļā un kurus var izmantot mākslīgu, sintētisku vai papīra šķiedru vai dzijas ražošanai.

4.4. Terminu "ķīmiskās štāpeļšķiedras" sarakstā izmanto, atsaucoties uz sintētisku vai mākslīgu pavedienu grīsti, štāpeļšķiedrām vai atlikām, kas minētas pozīcijā 5501 līdz 5507.

5. piezīme:

5.1. Ja pie kāda izstrādājuma sarakstā ir atsauce uz šo piezīmi, tad 3. ailes nosacījumi neattiecas ne uz vienu tekstila pamatmateriālu, ko izmanto konkrētā izstrādājuma ražošanā un kas kopā veido 10 % vai mazāk no visu izmantoto tekstila pamatmateriālu kopējā svara. (Sk. arī 5.3. un 5.4. piezīmi.)

5.2. Tomēr 5.1. piezīmē minēto pielaidi var piemērot tikai jauktiem izstrādājumiem, kas izgatavoti no diviem vai vairākiem tekstila pamatmateriāliem.

Tekstila pamatmateriāli ir šādi:

- zīds,

- vilna,

- dzīvnieku rupjie mati,

- dzīvnieku smalkie mati,

- astri,

- kokvilna,

- materiāli papīra ražošanai un papīrs,

- lini,

- kaņepāji,

- džuta un citas lūksnes tekstilšķiedras,

- sizals un citas agavju ģints augu tekstilšķiedras,

- kokosšķiedra, abakas, rāmijas un citas augu tekstilšķiedras,

- sintētiskie ķīmiskie pavedieni,

- mākslīgie ķīmiskie pavedieni,

- strāvvadoši pavedieni,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no polipropilēna,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliestera,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliamīda,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliakrilnitrila,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliimīda,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no politetrafluoretilēna,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no polifenilēnsulfīda,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no polivinilhlorīda,

- citas sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras,

- mākslīgās ķīmiskās štāpeļšķiedras no viskozes,

- citas mākslīgās ķīmiskās štāpeļšķiedras,

- dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliētera segmentiem, ar vai bez pozamentiem,

- dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliestera segmentiem, ar vai bez pozamentiem,

- izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 5605 (metalizēta dzija), kuros iestrādāta lente ar alumīnija folijas pildījumu vai ar plastmasas kārtas pildījumu, ar alumīnija pulvera pārklājumu vai bez tā, kas platumā nepārsniedz 5 mm, kas ir iestiprināta ar caurspīdīgu vai krāsainu līmi starp divām plastmasas kārtām,

- citi izstrādājumi, uz ko attiecas pozīcija 5605.

Piemērs:

Pozīcijas 5205 dzija, kas izgatavota no pozīcijas 5203 kokvilnas šķiedrām un pozīcijas 5506 sintētiskām štāpeļšķiedrām, ir jaukta dzija. Tāpēc nenoteiktas izcelsmes sintētiskās štāpeļšķiedras, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuri paredz izgatavošanu no ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas), var izmantot, ja vien to kopsvars nepārsniedz 10 % no dzijas svara.

Piemērs:

Pozīcijas 5112 vilnas audums, kas izgatavots no pozīcijas 5107 vilnas dzijas un pozīcijas 5509 štāpeļšķiedru sintētiskas dzijas, ir jaukts audums. Tāpēc var izmantot sintētisku dziju, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuri paredz izgatavošanu no ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas), vai vilnas dziju, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuri paredz izgatavošanu no dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai), vai abas dzijas kopā, ja to kopējais svars nepārsniedz auduma svara 10 %.

Piemērs:

Audums ar šūtām plūksnām, kas minēts pozīcijā 5802 un kuru izgatavo no kokvilnas dzijas, kas minēta pozīcijā 5205, un no kokvilnas auduma, kas minēts pozīcijā 5210, ir jaukts izstrādājums tikai tad, ja kokvilnas audums pats par sevi ir jaukts audums, kas izgatavots no divās atsevišķās pozīcijās klasificētas dzijas, vai arī, ja izmantotā kokvilnas dzija ir jaukta.

Piemērs:

Ja konkrētais audums ar šūtām plūksnām ir izgatavots no kokvilnas dzijas, kas minēta pozīcijā 5205, un no sintētiska auduma, kas minēts pozīcijā 5407, tad izmantotā dzija acīmredzot ir divi atsevišķi tekstila pamatmateriāli, un tādējādi audums ar šūtām plūksnām ir jaukts izstrādājums.

5.3. Attiecībā uz izstrādājumiem, kuros ietilpst "dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliētera segmentiem, ar vai bez pozamentiem", šī pielaide attiecībā uz šo dziju ir 20 %.

5.4. Attiecībā uz izstrādājumiem, kuros ietilpst "lente ar alumīnija folijas pildījumu vai ar plastmasas kārtas pildījumu, ar alumīnija pulvera pārklājumu vai bez tā, kas platumā nepārsniedz 5 mm, kas ir iestiprināta ar caurspīdīgu vai krāsainu līmi starp divām plastmasas kārtām", šī pielaide attiecīgajai lentei ir 30 %.

6. piezīme:

6.1. Ja pie kāda izstrādājuma sarakstā ir atsauce uz šo piezīmi, tad tekstilmateriālus (izņemot oderes un starpoderes), kas neatbilst 3. ailes noteikumam par attiecīgiem apdarinātiem izstrādājumiem, var izmantot ar nosacījumu, ka tie ir iekļauti citā pozīcijā nekā izstrādājums un ka to vērtība nepārsniedz 8 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

6.2. Neskarot 6.3. piezīmi, materiālus, kas nav klasificēti 50. līdz 63. nodaļā, var brīvi izmantot tekstilizstrādājumu ražošanā neatkarīgi no tā, vai tajos ir vai nav tekstilmateriāli.

Piemērs:

Ja sarakstā noteikums paredz, ka konkrētam tekstilizstrādājumam (piemēram, biksēm) jāizmanto dzija, tad tas neliedz izmantot metāla izstrādājumus, piemēram, pogas, jo pogas nav klasificētas 50. līdz 63. nodaļā. Šā paša iemesla dēļ nav liegts izmantot rāvējslēdzējus, pat ja rāvējslēdzējos parasti ietilpst tekstilmateriāli.

6.3. Ja piemēro noteikumu par procentuālo daudzumu, aprēķinot izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtību, jāņem vērā 50. līdz 63. nodaļā neklasificēto materiālu vērtība.

7. piezīme:

7.1. "Specifiskie procesi" pozīcijā ex2707, 2713 līdz 2715, ex2901, ex2902 un ex3403 ir šādi:

a) vakuumdestilācija;

b) sekundārā destilēšana ar ļoti rūpīgu frakcionēšanu;

c) krekings;

d) riformings;

e) ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;

f) procesi, kas ietver šādas darbības: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrīdu, neitralizācija ar sārmu, atkrāsošana un attīrīšana ar dabiski aktīvu augsni, aktivētu augsni, aktivētu kokogli vai boksītu;

g) polimerizācija;

h) alkilēšana;

i) izomerizācija.

7.2. "Specifiskie procesi"pozīcijā 2710, 2711 un 2712 ir šādi:

a) vakuumdestilācija;

b) sekundārā destilēšana ar ļoti rūpīgu frakcionēšanu;

c) krekings;

d) riformings;

e) ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;

f) process, kas ietver visas šādas darbības: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrīdu, neitralizācija ar sārmu, atkrāsošana un attīrīšana ar dabiski aktīvu augsni, aktivētu augsni, aktivētu kokogli vai boksītu;

g) polimerizācija;

h) alkilēšana;

ij) izomerizācija;

k) tikai attiecībā uz smagajām eļļām pozīcijā ex2710 atsērošana ar ūdeņradi, samazinot sēra saturu apstrādājamos produktos vismaz par 85 % (metode ASTM D 1266-59 T);

l) tikai attiecībā uz pozīcijas 2710 izstrādājumiem deparafinēšana ar jebkuru paņēmienu, kas nav filtrācija;

m) tikai attiecībā uz pozīcijas ex2710 smagajām eļļām apstrāde ar ūdeņradi vairāk nekā 20 bar spiedienā un temperatūrā, kas ir augstāka par 250 °C, izmantojot katalizatoru, kas nav atsērošanas katalizators, ūdeņradim darbojoties kā aktīvajam ķīmiskās reakcijas elementam. Pozīcijas ex2710 ziežeļļu turpmāka apstrāde ar ūdeņradi (piemēram, attīrīšana ar ūdeņradi vai atkrāsošana), lai jo īpaši uzlabotu krāsu vai stabilitāti, tomēr neuzskata par specifiskiem procesiem;

n) tikai attiecībā uz pozīcijas ex2710 degvieleļļām destilācija atmosfēras spiedienā ar nosacījumu, ka 300 °C temperatūrā, izmantojot metodi ASTM D 86, destilējas mazāk par 30 % šo produktu tilpuma, ietverot zudumus;

o) tikai attiecībā uz pozīcijā ex2710 ietvertajām smagajām eļļām, kas nav gāzeļļas un degvieleļļas — apstrāde ar augstfrekvences elektrisko izlādi;

p) tikai attiecībā uz neapstrādātiem produktiem (izņemot vazelīnu, ozokerītu, lignītvasku vai kūdras vasku, parafīnu, kura eļļas saturs nepārsniedz 0,75 % no svara) pozīcijā ex2712 attīrīšana no eļļas, izmantojot frakcionētu kristalizāciju.

7.3. Attiecībā uz pozīciju ex2707, 2713 līdz 2715, ex2901, ex2902 un ex3403 izstrādājumiem vienkāršas darbības, piemēram, tīrīšana, dekantēšana, atsāļošana, ūdens atdalīšana, filtrēšana, krāsošana, marķēšana, sēra iegūšana, sajaucot izstrādājumus ar dažādu sēra saturu, kā arī jebkuru šo darbību apvienojums vai līdzīgas darbības noteiktu izcelsmi nepiešķir.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

TĀDAS APSTRĀDES VAI PĀRSTRĀDES SARAKSTS, KURA JĀVEIC NENOTEIKTAS IZCELSMES MATERIĀLIEM, LAI NO TIEM RAŽOTI IZSTRĀDĀJUMI VARĒTU IEGŪT NOTEIKTAS IZCELSMES STATUSU

Šajā nolīgumā var nebūt ietvertas visas sarakstā minētās preces. Tādēļ ir jāiepazīstas ar pārējiem šā nolīguma daļām.

HS pozīcija | Izstrādājuma apraksts | Nenoteiktas izcelsmes materiālu apstrāde vai pārstrāde, kas nodrošina izcelsmes statusu |

(1) | (2) | (3) vai (4) |

1. nodaļa | Dzīvi dzīvnieki | Visi 1. nodaļas dzīvnieki ir pilnībā iegūti | |

2. nodaļa | Gaļa un gaļas subprodukti | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli no 1. un 2. nodaļas ir pilnībā iegūti | |

3. nodaļa | Zivis un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki | Ražošana, kurā visi izmantotie 3. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti | |

ex 4. nodaļa | Piena pārstrādes produkti; putnu olas; dabiskais medus; citur neminēti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti; izņemot: | Ražošana, kurā visi izmantotie 4. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti | |

0403 | Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao | Ražošana, kurā: visi izmantotie 4. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti,visas izmantotās pozīcijas 2009 augļu sulas (izņemot ananāsu, laimu vai greipfrūtu sulu) ir noteiktas izcelsmes, unvisu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex 5. nodaļa | Citur neminēti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti; izņemot: | Ražošana, kurā visi izmantotie 5. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti | |

ex0502 | Mājas cūku vai mežacūku sari un spalva | Saru un matu mazgāšana, dezinficēšana, šķirošana un iztaisnošana | |

6. nodaļa | Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli no 6. nodaļas ir pilnībā iegūti, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

7. nodaļa | Dārzeņi un atsevišķas ēdamas saknes un bumbuļi | Ražošana, kurā visi izmantotie 7. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti | |

8. nodaļa | Ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu un meloņu miza | Ražošana, kurā: visi izmantotie augļi un rieksti ir pilnībā iegūti, unvisu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex 9. nodaļa | Kafija, tēja, mate un garšvielas; izņemot: | Ražošana, kurā visi izmantotie 9. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti | |

0901 | Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez kofeīna; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki; kafijas aizstājēji, kas satur kafiju jebkurā samērā | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem | |

0902 | Tēja, arī aromatizēta | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem | |

ex0910 | Garšvielu maisījumi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem | |

10. nodaļa | Graudaugi | Ražošana, kurā visi izmantotie 10. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti | |

ex 11. nodaļa | Miltrūpniecības produkti; iesals; cietes; inulīns; kviešu lipeklis; izņemot: | Ražošana, kurā visi izmantotie augļi vai pozīcijas 0714 labības, dārzeņi, saknes un bumbuļi ir pilnībā iegūti | |

ex1106 | Pozīcijā 0713 minēto kaltēto lobīto pākšu dārzeņu milti, rupja maluma milti un pulveris | Pozīcijas 0708 pākšaugu dārzeņu malšana un izžāvēšana | |

12. nodaļa | Eļļas augu sēklas un eļļas augu augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi; salmi un rupjā barība | Ražošana, kurā visi izmantotie 12. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti | |

1301 | Šellaka; dabiskie sveķi, sveķainas vielas, gumijas sveķi un oleosveķi (piemēram, balzami) | Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijā 1301 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

1302 | Augu izcelsmes sulas un ekstrakti; pektīnvielas, pektināti un pektāti; agars un pārējie augu izcelsmes recinātāji un biezinātāji, pārveidoti vai nepārveidoti: | | |

| –no augu produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti | Ražošana no nepārveidotiem augu recinātājiem un biezinātājiem | |

| –citādi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

14. nodaļa | Augu materiāli pīšanai; augu valsts produkti, kas citur nav minēti un iekļauti | Ražošana, kurā visi izmantotie 14. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti | |

ex 15. nodaļa | Dzīvnieku un augu tauki un eļļas un to šķelšanās produkti; sagatavoti pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

1501 | Cūku tauki (arī kausēti tauki) un mājputnu tauki, izņemot pozīcijā 0209 vai 1503 minētos | | |

| –no kauliem vai atlikām iegūti tauki | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot tādus, kas ietverti pozīcijā 0203, 0206 un 0207, vai kaulus no pozīcijas 0506 | |

| –citādi | Ražošana no cūkgaļas vai cūkgaļas subproduktiem, kas ietverti pozīcijā 0203 un 0206, vai no mājputnu gaļas vai subproduktiem no pozīcijas 0207 | |

1502 | Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot pozīcijā 1503 minētos | | |

| –no kauliem vai atlikām iegūti tauki | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot tādus, kas ietverti pozīcijā 0201, 0202, 0204 un 0206, vai kaulus no pozīcijas 0506 | |

| –citādi | Ražošana, kurā visi izmantotie 2. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti | |

1504 | Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām: | | |

| –cietās frakcijas | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ietverot citus pozīcijas 1504 materiālus | |

| –citādi | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli no 2. un 3. nodaļas ir pilnībā iegūti | |

ex1505 | Rafinēts lanolīns | Ražošana no neattīrītiem vilnas taukiem, kas ietverti pozīcijā 1505 | |

1506 | Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām: | | |

| –cietās frakcijas | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ietverot citus pozīcijas 1506 materiālus | |

| –citādi | Ražošana, kurā visi izmantotie 2. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti | |

1507 līdz 1515 | Augu eļļas un to frakcijas: | | |

| –sojas, zemesriekstu, palmu, kopras, palmu kodolu, babasū, tungas koku un oitisiku eļļa, miršu vasks un Japāņu vasks, jojobas eļļas frakcijas un eļļas tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām otra, izņemot pārtikas preču ražošanai | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

| –cietās frakcijas, izņemot jojobas eļļas | Ražošana no citiem pozīcijās 1507 līdz 1515 ietvertajiem materiāliem | |

| –citādi | Ražošana, kurā visi izmantotie augu izcelsmes materiāli ir pilnībā iegūti | |

1516 | Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, daļēji vai pilnīgi hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli no 2. nodaļas ir pilnībā iegūti, unvisi izmantotie augu izcelsmes materiāli ir pilnībā iegūti. Tomēr, drīkst izmantot pozīcijā 1507, 1508, 1511 un 1513 minētos materiālus | |

1517 | Margarīns; pārtikas maisījumi vai izstrādājumi no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šās nodaļas tauku vai eļļu frakcijām, izņemot pozīcijā 1516 iekļautos pārtikas taukus vai eļļas vai to frakcijas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli no 2. un 4. nodaļas ir pilnībā iegūti, unvisi izmantotie augu izcelsmes materiāli ir pilnībā iegūti. Tomēr, drīkst izmantot pozīcijā 1507, 1508, 1511 un 1513 minētos materiālus | |

16. nodaļa | Gaļas, zivju un vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku izstrādājumi | Ražošana: no 1. nodaļā minētajiem dzīvniekiem, un/vaikurā visi izmantotie materiāli no 3. nodaļas ir pilnībā iegūti | |

ex 17. nodaļa | Cukurs un cukura konditorejas izstrādājumi; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex1701 | Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā veidā ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevām | Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

1702 | Pārējie cukura veidi, ietverot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromātiskām un krāsojošām piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabīgo medu; grauzdēts cukurs: | | |

| –ķīmiski tīra maltoze un fruktoze | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ietverot citus pozīcijas 1702 materiālus | |

| –citādi cukuri cietā veidā, ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevām | Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

| –citādi | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem materiāliem jau jābūt ar noteiktas izcelsmes statusu | |

ex1703 | Melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cukuru, ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevām | Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

1704 | Cukura konditorejas izstrādājumi (ietverot balto šokolādi) bez kakao piedevas | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto 17. nodaļā ietverto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

18. nodaļa | Kakao un tā izstrādājumi | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto 17. nodaļā ietverto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

1901 | Iesala ekstrakts; citur neminēti un neietverti pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % no svara kakao; citur neminēti un neietverti pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401–0404 precēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara kakao: | | |

| –iesala ekstrakts | Ražošana no 10. nodaļā minētajiem graudaugiem | |

| –citādi | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto 17. nodaļā ietverto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

1902 | Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī vārīti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai pagatavoti ar citu paņēmienu, kā spageti, makaroni, nūdeles, lazanja, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, arī pagatavots: | | |

| –kuru sastāvā ir 20 % vai mazāk no svara gaļas, gaļas subproduktu, zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku | Ražošana, kurā visi izmantotie graudaugi un to atvasinājumi (izņemot cietos kviešus un tā atvasinājumus) ir pilnībā iegūti | |

| –kuru sastāvā ir vairāk kā 20 % no svara gaļas, gaļas subproduktu, zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku | Ražošana, kurā: kurā visi izmantotie graudaugi un to atvasinājumi (izņemot cietos kviešus un tā atvasinājumus) ir pilnībā iegūti, unvisi izmantotie materiāli no 2. un 3. nodaļas ir pilnībā iegūti | |

1903 | Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 1108 minēto kartupeļu cieti | |

1904 | Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudus vai graudu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugu produkti (izņemot kukurūzu) graudu veidā vai pārslu veidā vai citādi pārstrādātos graudos (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus), iepriekš termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti, kas nav citur minēti un iekļauti | Ražošana: no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 1806 minētos,kurā visi izmantotie graudaugi un milti (izņemot cietos kviešus Zea indurata sugas šķirņu kukurūzu un to atvasinājumus) ir pilnībā iegūti, unkurā visu izmantoto 17. nodaļā ietverto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

1905 | Maizes, miltu konditorejas izstrādājumi, kūkas, cepumi un pārējie maizes izstrādājumi ar vai bez kakao piedevas; dievmaizītes, tukšas kapsulas, ko izmanto farmācijā, pildāmas vafeles, rīspapīrs un līdzīgi produkti | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot 11. nodaļā minētos | |

ex 20. nodaļa | Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi; izņemot: | Ražošana, kurā visiem izmantotajie augļi, rieksti vai dārzeņi ir pilnībā iegūti | |

ex2001 | Jamss, saldie kartupeļi un līdzīgas pārtikas augu daļas, kas satur 5 % vai vairāk cietes, sagatavoti vai konservēti ar etiķi vai etiķskābi | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex2004 un ex2005 | Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti kartupeļi miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā, | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

2006 | Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un citādas augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas, iecukurotas vai glazētas) | Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

2007 | Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas, termiski apstrādātas, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai bez tās | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto 17. nodaļā ietverto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex2008 | –rieksti, bez cukura vai spirta piedevas | Ražošana, kurā izmantoto 0801, 0802 un 1202 līdz 1207 minēto riekstu un eļļasaugu sēklu vērtība, kas ir noteiktas izcelsmes izstrādājumi, ir lielāka par 60 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

| –zemesriekstu sviests; maisījumi, kuros pamatā ir graudaugi; palmu galotņu pumpuri; kukurūza | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

| –citādi, izņemot augļus un riekstus, kas termiski apstrādāti citādi, izņemot, tvaicējot vai vārot ūdenī, bez cukura piedevas, saldēti | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto 17. nodaļā ietverto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

2009 | Augļu sulas (ietverot vīnogu misu) un dārzeņu sulas, neraudzētas un bez spirta piedevas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto 17. nodaļā ietverto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex 21. nodaļa | Dažādi pārtikas produkti; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

2101 | Kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to bāzes vai uz kafijas, tējas vai mates bāzes; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visi izmantotie cigoriņi ir pilnībā iegūti | |

2103 | Gatavas mērces un produkti mērču gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes: | | |

| –gatavas mērces un produkti mērču gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr drīkst izmantot sinepju pulveri vai gatavas sinepes | |

| –sinepju pulveris un gatavas sinepes | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem | |

ex2104 | Gatavas zupas un buljoni un izstrādājumi to pagatavošanai | Ražošana no jebkurā pozīcijā minētiem materiāliem, izņemot sagatavotus vai konservētus dārzeņus, kas minēti pozīcijā 2002 līdz 2005 | |

2106 | Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur: | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto 17. nodaļā ietverto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex 22. nodaļa | Dzērieni, alkoholiski šķidrumi un etiķis; izņemot: | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā izmantotajām vīnogām vai no vīnogām iegūtiem materiāliem ir jābūt pilnībā iegūtiem izstrādājumiem | |

2202 | Ūdens, ietverot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts, un citi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas iekļautas pozīcijā 2009 | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem,kurā visu izmantoto 17. nodaļā ietverto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unkurā visām izmantotajām augļu sulām (izņemot ananāsu, laimu un greipfrūtu sulu) ir jābūt noteiktas izcelsmes izstrādājumiem | |

2207 | Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk; etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti | Ražošana: no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 2207 vai 2208 minētos, unkurā vīnogām vai materiāliem, kas ir to atvasinājumi, jābūt pilnībā iegūtiem, vai, ja visi citi izmantotie materiāli jau ir ar noteiktu izcelsmi, var izmantot araku, nepārsniedzot 5 % no tilpuma | |

2208 | Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80 tilp. %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiskie dzērieni | Ražošana: no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 2207 vai 2208 minētos, unkurā vīnogām vai materiāliem, kas ir to atvasinājumi, jābūt pilnībā iegūtiem, vai, ja visi citi izmantotie materiāli jau ir ar noteiktu izcelsmi, var izmantot araku, nepārsniedzot 5 % no tilpuma | |

ex 23. nodaļa | Pārtikas rūpniecības atliekas un atkritumi; gatava lopbarība; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex2301 | Vaļu rupja maluma milti; zivju vai vēžveidīgo milti, rupja maluma milti un granulas, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki, nederīgi lietošanai pārtikā | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli no 2. un 3. nodaļas ir pilnībā iegūti | |

ex2303 | Kukurūzas cietes ražošanas atliekas (izņemot koncentrētus graudu mērcēšanas šķidrumus) ar proteīnu saturu sausnā vairāk par 40 % no svara | Ražošana, kurā visai izmantotajai kukurūzai ir jābūt pilnībā iegūtai | |

ex2306 | Eļļas rauši un citādi olīveļļas ekstrakcijas cietie atlikumi ar olīveļļas saturu vairāk par 3 % no svara | Ražošana, kurā visām izmantotajām olīvām ir jābūt pilnībā iegūtām | |

2309 | Izstrādājumi, ko izmanto dzīvnieku barošanai | Ražošana, kurā: visiem izmantotajiem graudaugiem, cukuram vai melasei, gaļai vai pienam jau ir jābūt ar noteiktu izcelsmi, unvisi izmantotie materiāli no 3. nodaļas ir pilnībā iegūti | |

ex 24. nodaļa | Tabaka un tabakas rūpnieciski aizstājēji; izņemot: | Ražošana, kurā visi izmantotie 24. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti | |

2402 | Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem | Ražošana, kurā izmantotajiem vismaz 70 % neapstrādātas tabakas vai tabakas atbirumiem, kas minēti pozīcijā 2401, jau jābūt ar noteiktu izcelsmi | |

ex2403 | Smēķējamā tabaka | Ražošana, kurā izmantotajiem vismaz 70 % neapstrādātas tabakas vai tabakas atbirumiem, kas minēti pozīcijā 2401, jau jābūt ar noteiktu izcelsmi | |

ex 25. nodaļa | Sāls, sērs, zemes un akmens, apmešanas materiāli, kaļķi un cements; izņemot: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificēti citā pozīcijā nekā pats izstrādājums | |

ex2504 | Dabiskais kristāliskais grafīts ar paaugstinātu oglekļa saturu, attīrīts un malts | Neattīrīta dabīgā grafīta oglekļa satura bagātināšana, attīrīšana un malšana | |

ex2515 | Marmors, tikai sazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ietverot kvadrātveida) blokos vai plātnēs, ne biezāks par 25 cm | Marmora zāģēšana vai sadalīšana citādā veidā no (arī jau sazāģēta) marmora blokiem, kuru biezums ir lielāks par 25 cm | |

ex2516 | Granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un citādi akmeņi pieminekļiem vai būvniecībai, tikai sazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūrveida (ietverot kvadrātveida) blokos vai plātnēs, ne biezāki par 25 cm | Akmens zāģēšana vai sadalīšana citādā veidā no (arī jau sazāģēta) akmens blokiem, kuru biezums ir lielāks par 25 cm | |

ex2518 | Kalcinēts dolomīts | Neapdedzināta dolomīta apdedzināšana | |

ex2519 | Dabiskais magnija karbonāts (magnezīts) hermētiskā iepakojumā un magnija oksīds, tīrs vai ar piemaisījumiem, izņemot kausēto magnēziju un pārdedzināto (aglomerēto) magnēziju | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr drīkst izmantot dabīgo magnija karbonātu (magnezītu) | |

ex2520 | Ģipsis, īpaši sagatavots zobārstniecībai | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

ex2524 | Dabiskā azbesta šķiedras | Ražošana no azbesta koncentrāta | |

ex2525 | Vizlas pulveris | Vizlas vai vizlas atkritumu malšana | |

ex2530 | Minerālpigmenti, apdedzināti vai malti | Minerālpigmentu apdedzināšana vai malšana | |

26. nodaļa | Rūdas, sārņi un pelni | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificēti citā pozīcijā nekā pats izstrādājums | |

ex 27. nodaļa | Minerāldegvielas, minerāleļļas un to pārtvaices produkti; bitumenvielas; minerālvaski; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex2707 | Eļļas, kurās aromātisko komponentu svars pārsniedz nearomātisko komponentu svaru un kuras ir līdzīgas minerāleļļām, ko iegūst akmeņogļu darvas augsttemperatūras pārtvaicē un kurām vairāk kā 65 % tilpuma pārtvaicējas temperatūrā līdz 250 °C (ietverot naftas eļļas un benzola maisījumus), un ko izmanto kā kurināmo enerģētikā vai apkurei | Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiski procesi [1] vai Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā pats izstrādājums. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex2709 | No bitumenminerāliem iegūtas neapstrādātas eļļas | Destruktīva bitumenminerālu destilācija | |

2710 | Naftas eļļas un no bitumena materiāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti vai neiekļauti pārstrādes produkti, kas satur 70 % no svara vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi | Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiski procesi [2] vai Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā pats izstrādājums. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

2711 | Naftas gāzes un citādi gāzveida ogļūdeņraži | Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiski procesi [2] vai Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā pats izstrādājums. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

2712 | Naftas vazelīns; parafīna vasks, mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks, citādi minerālvaski un tamlīdzīgi produkti, kas iegūti sintēzē vai citos procesos, iekrāsoti vai nekrāsoti | Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiski procesi [2] vai Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā pats izstrādājums. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

2713 | Naftas kokss, naftas bitumens un citādas naftas eļļu vai no bitumenminerāliem iegūtu eļļu pārstrādes atliekas | Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiski procesi [1] vai Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā pats izstrādājums. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

2714 | Bitumens un dabīgais asfalts; bitumena slāneklis vai degslāneklis un bitumena smilšakmens; asfaltīti un asfalta ieži | Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiski procesi [1] vai Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā pats izstrādājums. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

2715 | Bitumena maisījumi uz dabiskā asfalta, dabiskā bituma, naftas bitumena, minerāldarvu vai minerāldarvu piķa bāzes (piemēram, bitumena mastikas, asfalta/bitumena lakas) | Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiski procesi [1] vai Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā pats izstrādājums. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex 28. nodaļa | Neorganiskas vielas, organiskie vai neorganiskie dārgmetālu, retzemju metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu savienojumi, izņemot: izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex2805 | "Mischmetall" | Ražošana, elektrolītiski un termiski apstrādājot, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex2811 | Sēra trioksīds | Ražošana no sēra dioksīda | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex2833 | Alumīnija sulfāts | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

ex2840 | Nātrija perborāts | Ražošana no nātrija tetraborāta pentahidrāta | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex2852 | Piesātināto aciklisko monokarbonskābju, to anhidrīdu, halogenīdu, peroksīdu un peroksiskābju dzīvsudraba savienojumi; to halogēn-, sulfo-, nitro- vai nitrozoatvasinājumi | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijas 2852, 2915 un 2916 materiālu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| Iekšējo ēteru dzīvsudraba savienojumi un to halogēn-, sulfo-, nitro- un nitrozoatvasinājumi | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr visu pozīcijā 2909 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| Slāpekļa heterociklisko savienojumu, kuros ir tikai slāpekļa heteroatomi, dzīvsudraba savienojumi | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijas 2852, 2932 un 2933 materiālu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| Nukleīnskābju un to sāļu dzīvsudraba savienojumi, ķīmiski definēti vai nedefinēti; citi heterocikliskie savienojumi | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijas 2852, 2932, 2933 un 2934 materiālu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| Naftēnskābju, to ūdenī šķīstošo sāļu un esteru dzīvsudraba savienojumi | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| Citi dzīvsudraba savienojumi liešanas veidņu un serdeņu saistvielām; ķīmiskās rūpniecības un tai radniecīgo nozaru ražotie ķīmiskie produkti un preparāti (arī dabīgo produktu maisījumi), citur nav minēti vai iekļauti | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

ex 29. nodaļa | Organiskās ķīmiskās vielas: izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex2901 | Acikliskie ogļūdeņraži izmantošanai par motordegvielu vai kurināmo | Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiski procesi [1] vai Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā pats izstrādājums. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex2902 | Ciklāni, ciklēni (izņemot azelēnus), benzols, toluols, ksiloli, izmantošanai par motordegvielu vai kurināmo | Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiski procesi [1] vai Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā pats izstrādājums. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex2905 | Šīs pozīcijas metālu alkoholāti un etanolspirti | Ražošana no visu pozīciju materiāliem, ietverot citus pozīcijas 2905 materiālus. Šās pozīcijas metālu alkoholātus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

2915 | Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to halogēn-, sulfo-, nitro- vai nitrozoatvasinājumi | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr visu pozīcijā 2915 un 2916 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex2932 | –iekšējie ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr visu pozīcijā 2909 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| –cikliskie acetāli un iekšējie pusacetāli un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

2933 | Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(s) | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr visu pozīcijā 2932 un 2933 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

2934 | Nukleīnskābes un to sāļi, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu; citi heterocikliskie savienojumi | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijas 2932, 2933 un 2934, materiālu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex2939 | Magoņu stiebru koncentrāti, kuri satur alkaloīdus ne mazāk par 50 % no svara | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

ex 30. nodaļa | Farmaceitiskie produkti; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

3002 | Cilvēka asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas ārstniecības, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; imūnserumi un citādas asins frakcijas un modificēti imūnpreparāti, kuri ir vai nav iegūti biotehnoloģiskos procesos; vakcīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un tamlīdzīgi produkti: | | |

| –produkti, kas sastāv no diviem vai vairākiem ārstnieciskām vai profilaktiskām vajadzībām sajauktiem vai nesajauktiem komponentiem, kuri safasēti nomērītās devās vai iepakoti mazumtirdzniecībai | Ražošana no visu pozīciju materiāliem, ietverot citus pozīcijas 3002 materiālus. Tomēr var izmantot šī apraksta materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

| –citādi | | |

| – –cilvēka asinis | Ražošana no visu pozīciju materiāliem, ietverot citus pozīcijas 3002 materiālus. Tomēr var izmantot šī apraksta materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

| – –dzīvnieku asinis, kas sagatavotas ārstniecības vai profilakses vajadzībām | Ražošana no visu pozīciju materiāliem, ietverot citus pozīcijas 3002 materiālus. Tomēr var izmantot šī apraksta materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

| – –asins frakcijas, izņemot imūnserumu, hemoglobīnu, asins globulīnus un seruma globulīnus | Ražošana no visu pozīciju materiāliem, ietverot citus pozīcijas 3002 materiālus. Tomēr var izmantot šī apraksta materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

| – –hemoglobīns, asins globulīni un seruma globulīni | Ražošana no visu pozīciju materiāliem, ietverot citus pozīcijas 3002 materiālus. Tomēr var izmantot šī apraksta materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

| – –citādi | Ražošana no visu pozīciju materiāliem, ietverot citus pozīcijas 3002 materiālus. Tomēr var izmantot šī apraksta materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

3003 un 3004 | Medikamenti (izņemot pozīcijās 3002, 3005, 3006 minētās preces): | | |

| –iegūti no pozīcijā 2941 minētā amikacīna | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr pozīcijā 3003 un 3004 norādītos materiālus var izmantot ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

| –citādi | Ražošana: kurā visi izmantotie materiāli ir klasificēti citā pozīcijā nekā pats izstrādājums. Tomēr pozīcijās 3003 un 3004 norādītos materiālus var izmantot ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenaskurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex3006 | –Farmaceitiskie atkritumi, kas minēti šīs nodaļas 4.k) piezīmē | Saglabā izstrādājuma izcelsmi tā sākotnējā izcelsmes klasifikācijā | |

| –sterili ķirurģijas un stomatoloģijas līdzekļi asiņošanas apturēšanai, absorbējoši vai neabsorbējoši: | | |

| –izgatavoti no plastmasas | Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas [5] | |

| –izgatavoti no auduma | Ražošana no [7]: dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai citādā veidā sagatavotas vērpšanai,vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| –ierīces, kas paredzētas stomas šķidruma savākšanai | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

ex 31. nodaļa | Mēslojumi, izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex3105 | Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju; citi mēslošanas līdzekļi; šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru līdz 10 kg, izņemot: nātrija nitrātskalcija cianamīdskālija sulfātsmagnija kālija sulfāts | Ražošana: kurā visi izmantotie materiāli ir klasificēti citā pozīcijā nekā pats izstrādājums. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex 32. nodaļa | Miecvielu un krāsošanas ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; pigmenti un pārējās krāsvielas; krāsas un lakas; tepes un pārējās mastikas; tintes; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex3201 | Tanīni un to sāļi, ēteri un esteri un citādi atvasinājumi | Ražošana no miecvielu ekstraktiem, kas iegūti no augiem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

3205 | Lakas; uz laku bāzes izgatavotie preparāti, kas minēti šīs nodaļas 3. piezīmē [3] | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 3203, 3204 un 3205 norādītos. Tomēr pozīcijā 3205 norādītos materiālus var izmantot ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex 33. nodaļa | Ēteriskās eļļas un rezinoīdi Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

3301 | Ēteriskās eļļas (attīrītas vai neattīrītas no terpēniem), ietverot cietās un absolūtās; ēteriskie sveķi; ekstrahēti oleosveķi; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos un tamlīdzīgās vielās, kas iegūtas ar tvaiku absorbēšanu vai macerāciju; terpēnu blakusprodukti, kas palikuši pēc ēterisko eļļu attīrīšanas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un to ūdens šķīdumi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ietverot materiālus no šīs pozīcijas citas "grupas" [4]. Tomēr var izmantot arī tās pašas grupas materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex 34. nodaļa | Ziepes, organiskās virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas līdzekļi, mākslīgie vaski, gatavi vaski, spodrināšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un tamlīdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, zobtehnikas vaski un izstrādājumi zobārstniecībai uz ģipša bāzes; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex3403 | Eļļošanas līdzekļi, kuros kā pamatkomponenti 70 % no svara vai vairāk ir naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem | Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiski procesi [1] vai Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā pats izstrādājums. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

3404 | Mākslīgie un gatavie vaski: | | |

| –uz parafīna, naftas vasku, no bitumena materiāliem iegūto vasku bāzes, pulējamais vasks vai zīmoglakas | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

| –citādi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot: hidrogenētas eļļas, kurām ir pozīcijā 1516 ietverto vasku īpašības,nenoteikta ķīmiskā sastāva taukskābes, vai rūpnieciski ražotus afiliātiskos spirtus, kuriem ir pozīcijā 3823 ietverto vasku īpašības, unmateriālus, kas minēti pozīcijā 3404Tomēr šos materiālus var izmantot ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex 35. nodaļa | Vielas uz olbaltumvielu bāzes; pārveidota ciete; līmes; fermenti; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

3505 | Dekstrīni un citas modificētās cietes (piemēram, želatinizētas vai esterificētas cietes); līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes bāzes: | | |

| –esterificētas vai ēterificētas cietes | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ietverot citus pozīcijas 3505 materiālus | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| –citādi | Ražošana no materiāliem, kuri nav klasificēti pozīcijā 1108 | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex3507 | Citur neminēti un neietverti gatavi fermenti | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

36. nodaļa | Sprāgstvielas; pirotehnikas izstrādājumi; sērkociņi; pirofori sakausējumi; daži degmaisījumi | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex 37. nodaļa | Foto un kino preces; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

3701 | Neeksponētas gaismjutīgas plakanās fotoplates un fotofilmas no jebkuriem materiāliem, izņemot papīru, kartonu vai tekstilmateriālu; neeksponētās gaismjutīgas plakanās filmas momentfotogrāfijai, iepakotas vai neiepakotas: | | |

| –krāsu filmas momentfotogrāfijai, iepakotas | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 3701 un 3702 minētos. Tomēr pozīcijā 3702 norādītos materiālus var izmantot ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| –citādi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 3701 un 3702 minētos. Tomēr pozīcijās 3701 un 3702 norādītos materiālus var izmantot ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

3702 | Gaismjutīgas neeksponētas fotofilmas ruļļos, no jebkura materiāla, izņemot papīru, kartonu un tekstilmateriālu; gaismjutīgas neeksponētas filmas momentfotogrāfijai, ruļļos | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 3701 un 3702 minētos | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

3704 | Fotoplates, fotofilmas, fotopapīrs, kartons un tekstilmateriāli, eksponēti, bet neattīstīti | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 3701 līdz 3704 minētos | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex 38. nodaļa | Dažādi ķīmiski produkti; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex3801 | –koloidālais grafīts eļļas suspensijā un puskoloidālais grafīts; oglekļa pastas elektrodiem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

| –grafīta pasta, kurā ir vairāk nekā 30 % grafīta pēc svara, maisījums ar minerāleļļām | Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijā 3403 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex3803 | Rafinēta taleļļa | Neattīrītas taleļļas pārstrāde | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex3805 | Attīrītas sulfātterpentīnu ēteriskās eļļas | Attīrīšana, destilējot vai pārstrādājot neattīrītas sulfātterpentīna ēteriskās eļļas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex3806 | Esteru sveķi | Ražošana no sveķskābēm | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex3807 | Koka darva (koka darvas piķis) | Koka darvas destilācija | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

3808 | Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, herbicīdi, pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori, dezinficējošie līdzekļi un tamlīdzīgi produkti, iepakojumā vai safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā vai preparātu un izstrādājumu veidā (piemēram, ar sēru apstrādātas lentes, daktis, sveces un mušpapīrs) | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

3809 | Citur neminētas un neiekļautas virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un citādi izstrādājumi un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

3810 | Metāla virsmu kodināšanas preparāti; kušņi un citi palīgpreparāti mīkstlodēšanai, cietlodēšanai vai metināšanai; pastas un pulveri mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kas sastāv no metāla un citiem materiāliem; preparāti, ko izmanto kā serdeņus vai pārklājumus metināšanas elektrodiem vai stieņiem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

3811 | Gatavi antidetonatori, oksidācijas inhibitori, pārsveķošanās inhibitori, biezinātāji, pretkorozijas līdzekļi un citādas gatavās piedevas minerāleļļām (ietverot benzīnu) vai citiem šķidrumiem, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas: | | |

| –gatavas piedevas smēreļļai, kas satur naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas | Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijā 3811 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

| –citādi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

3812 | Gatavi vulkanizācijas paātrinātāji; kaučuka vai plastmasas plastificēšanas savienojumi, kas citur nav minēti un iekļauti; antioksidanti un citi kaučuka un plastmasas stabilizēšanas savienojumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

3813 | Maisījumi un lādiņi ugunsdzēšamiem aparātiem; uzpildīti ugunsdzēšamie aparāti | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

3814 | Jaukti organiskie šķīdinātāji un atšķaidītāji, kas nav minēti vai iekļauti citur; gatavi krāsu un laku noņemšanas līdzekļi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

3818 | Leģēti ķīmiskie elementi, kurus izmanto elektronikā, disku, plātņu vai tamlīdzīgās formās; leģēti ķīmiskie savienojumi, kurus izmanto elektronikā | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

3819 | Hidraulisko bremžu šķidrumi un pārējie gatavie šķidrumi hidrauliskajiem pārvadiem, kas nesatur vai satur mazāk nekā 70 % naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumena minerāliem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

3820 | Gatavi pretaizsalšanas līdzekļi un atkausēšanas šķidrumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

ex3821 | Gatavas barotnes mikroorganismu (vīrusu u.c.), kā arī augu, cilvēka vai dzīvnieku šūnu kultūru uzturēšanai | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

3822 | Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes un gatavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes vai bez tās, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 3002 un 3006; sertificēti standarta materiāli | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

3823 | Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas; rūpnieciskie alifātiskie spirti: | | |

| –rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes, rafinējot iegūtas skābās eļļas | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

| –rūpnieciskie alifātiskie spirti | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ietverot citus pozīcijas 3823 materiālus | |

3824 | Gatavas saistvielas liešanas veidņiem un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur: | | |

| –sekojošais no šīs pozīcijas:gatavas saistvielas lietņu veidnēm vai serdeņiem uz dabīgo sveķu bāzesnaftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un esterisorbīts, izņemot pozīcijā 2905 minētonaftas sulfonāti, izņemot sārmu metālu, amonija vai etanolamīnu naftas sulfonātus; tiofenētas sulfonskābes un to sāļi no eļļām, kas iegūtas no bitumenminerāliemjonu apmaiņas sveķivakuumlampu gāzu absorbētājisārmains dzelzs oksīds gāzu attīrīšanaisālskābe, kas bagātināta ar amonjaku un oksīds, kas iegūts akmeņogļu attīrīšanas procesāsulfonaftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un to esteriFusela un Dipela eļļasāļu maisījumi, kam ir dažādi anjonipastas kopēšanai uz želatīna bāzes, ar vai bez papīra vai tekstila pamatnes | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| –citādi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

3901 līdz 3915 | Polimēri pirmformās, plastmasas atkritumi, atgriezumi un atlūzas; izņemot pozīciju 3907 un 3912, kuru noteikumi paredzēti zemāk: | | |

| –papildus homopolimerizācijas izstrādājumi, kuros vienkāršie monomeri ir vairāk kā 99 % no visa polimēru sastāva | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas, uniepriekš minētajās robežās no izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas [5] | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| –citādi | Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas [5] | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex3907 | –kopolimērs, kas iegūts no polikarbonāta un akrilonitrila-butadiēna- stirola kopolimēra (ABS) | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Materiālus, kas klasificēti vienā pozīcijā ar pašu izstrādājumu, tomēr var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas [5] | |

| –poliesteris | Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un/vai ražošana no tetrabrom-bis-fenola A polikarbonāta. | |

3912 | Celuloze un tās ķīmiskie atvasinājumi pirmformās, kas citur nav minēti un iekļauti | Ražošana, kurā visu to izmantoto materiālu vērtība, kuri klasificēti vienā pozīcijā ar izstrādājumu, nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

3916 līdz 3921 | Plastmasas pusfabrikāti, kā arī tās izstrādājumi; izņemot pozīciju 3916, 3917, 3920 un 3921, kuru noteikumi izklāstīti turpmāk: | | |

| –plakani izstrādājumi, kas pakļauti tālākai apstrādei, kas nav tikai virsmu apstrāde vai sagriešana formās, izņemot taisnstūrveida (tai skaitā kvadrātveida); pārējie izstrādājumi, kas pakļauti apstrādei, kas nav tikai virsmas apstrāde | Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| –citādi: | | |

| – –papildus homopolimerizācijas izstrādājumi, kuros vienkāršie monomeri ir vairāk kā 99 % no visa polimēru sastāva | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas, uniepriekš minētajās robežās no izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas [5] | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| – –citādi | Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas [5] | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex3916 un ex3917 | Profili un caurules | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas, uniepriekš minētajās robežās to materiālu vērtība, kuri klasificēti tajā pašā pozīcijā kā gatavais izstrādājums, nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex3920 | –jonomēru loksne vai plēve | Ražošana no daļējas termoplastiskās sāls, kas ir etilēna un metaakrilskābes kopolimērs, daļēji neitralizēts ar metāla joniem, galvenokārt cinka un nātrija joniem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| –reģenerētas celulozes plātnes, poliamīdi vai polietilēns | Ražošana, kurā visu to izmantoto materiālu vērtība, kuri klasificēti vienā pozīcijā ar izstrādājumu, nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex3921 | Metalizēta plastmasas folija | Ražošana no ļoti caurspīdīgas poliestera folijas, kas nav biezāka par 23 mikroniem [6] | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

3922 līdz 3926 | Plastmasas izstrādājumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

ex 40. nodaļa | Kaučuks un tā izstrādājumi; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex4001 | Laminētas loksnes vai krepa gumija apaviem | Dabīgās gumijas plākšņu laminēšana | |

4005 | Kombinētais nevulkanizētais kaučuks pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu, izņemot nevulkanizēto kaučuku, vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

4012 | Atjaunotas vai lietotas pneimatiskās gumijas riepas; cietās vai puspneimatiskās gumijas riepas, protektori un loka lentes: | | |

| –atjaunotas pneimatiskās, cietās vai puspneimatiskās gumijas riepas | Lietotu riepu atjaunošana | |

| –citādi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 4011 un 4012 minētos | |

ex4017 | Izstrādājumi no cietās gumijas (ebonīta) | Ražošana no ebonīta | |

ex 41. nodaļa | Jēlādas (izņemot kažokādas) un āda, izņemot: izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex4102 | Aitu vai jēru jēlādas bez apmatojuma | Apmatojuma atdalīšana no aitu vai jēru ādām | |

4104 līdz 4106 | Miecētas vai pirmēji apstrādātas jēlādas un ādas bez apmatojuma, šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk neapstrādātas | Iepriekš miecētu ādu atkārtota miecēšana vai Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

4107, 4112 un 4113 | Pēc miecēšanas vai pirmapstrādes tālāk apstrādāta āda, ietverot pergamentētu ādu bez vilnas vai apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas iekļauta pozīcijā 4114 | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 4104 līdz 4113 norādītos | |

ex4114 | Lakāda, dabiskā lakāda, lakādas imitācija; metalizētā āda | Ražošana no pozīcijā 4104 līdz 4106, 4107, 4112 vai 4113 klasificētajiem materiāliem ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

42. nodaļa | Ādas izstrādājumi, zirglietas un iejūgs; ceļojuma piederumi, somas un tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdvērpēja pavedienu) | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificēti citā pozīcijā nekā pats izstrādājums | |

ex 43. nodaļa | Kažokādas un mākslīgās kažokādas, to izstrādājumi, izņemot: izņemot: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificēti citā pozīcijā nekā pats izstrādājums | |

ex4302 | Miecētas vai izstrādātas zvērādas, saliktas: | | |

| –plātnes, krusti un līdzīgas formas | Nesaliktu miecētu vai izstrādātu ādu balināšana vai krāsošana papildus to piegriešanai un salikšanai | |

| –citādi | Ražošana no nesaliktām, miecētām vai izstrādātām kažokādām | |

4303 | Apģērba gabali, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām | Ražošana no nesaliktām, miecētām vai izstrādātām kažokādām, kas iekļautas pozīcijā 4302 | |

ex 44. nodaļa | Koksne un koka izstrādājumi, kokogle; izņemot: izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex4403 | Rupji apstrādāti kokmateriāli | Ražošana no rupji apstrādātiem kokmateriāliem, arī mizotiem vai nemizotiem, vai rupji tēstiem | |

ex4407 | Garumā sazāģēti vai sašķelti kokmateriāli, ēvelēti vai lobīti, aptēsti, slīpēti vai savienoti ar tapām, resnāki par 6 mm | Ēvelēšana, slīpēšana vai savienošana ar tapām | |

ex4408 | citādiem saklātņiem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saaudzēti garumā, ne biezāki | Līmēšana, ēvelēšana, slīpēšana vai savienošana ar tapām | |

ex4409 | Zāģmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no malām vai šķautnēm, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai savienoti ar tapām: | | |

| –slīpēti vai savienoti ar tapām | Slīpēšana vai savienošana ar tapām | |

| –noapaļoti un fasonēti izstrādājumi | Noapaļošana vai fasonēšana | |

ex4410 līdz ex4413 | Izstrādājumi ar noapaļotām malām, kā arī fasonēti izstrādājumi, to skaitā grīdlīstes un citi fasonēti dēļi | Noapaļošana vai fasonēšana | |

ex4415 | Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara | Ražošana no izmēros nesazāģētiem dēļiem | |

ex4416 | Mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka | Ražošana no šķeltām plankām, kas apstrādātas, apzāģējot no divām pusēm | |

ex4418 | –celtniecības un galdniecības koka izstrādājumi | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot šūnainos koka paneļus, jumstiņus (šķindeļus) un jumta dēlīšus | |

| –noapaļoti un fasonēti izstrādājumi | Noapaļošana vai fasonēšana | |

ex4421 | Sērkociņu skaliņi; koka naglas vai tapas apaviem | Ražošana no jebkuras pozīcijas kokmateriāliem, izņemot 4409 pozīcijā minētos apstrādātos kokmateriālus | |

ex 45. nodaļa | Korķis un korķa izstrādājumi; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

4503 | Dabiskā korķa izstrādājumi | Ražošana no 4501 pozīcijā ietvertā korķa | |

46. nodaļa | Izstrādājumi no salmiem, esparto un citiem pinamiem materiāliem; grozi un pīteņi | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

47. nodaļa | Papīra masa no koksnes vai cita celulozes šķiedrmateriāla; pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex 48. nodaļa | Papīrs un kartons, papīra masas, papīra vai kartona izstrādājumi, izņemot: izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex4811 | Papīrs un kartons, ruļļos, loksnēs vai vienīgi sagriezts | Ražošana no 47. nodaļā minētajiem papīrrūpniecības materiāliem | |

4816 | Koppapīrs, paškopējošais papīrs un citi kopējoši vai attēlu pārnesoši papīri (izņemot papīru pozīcijā 4809), papīrs trafaretspiedēm un ofsetplatēm, iepakots kastēs vai bez kastēm | Ražošana no 47. nodaļā minētajiem papīrrūpniecības materiāliem | |

4817 | Papīra vai kartona aploksnes, slēgtas vēstules, pastkartes bez zīmējumiem un sarakstes kartītes; kārbas, pasta maisiņi, kabatas grāmatiņas no papīra vai kartona, papīra kancelejas piederumu komplekti | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex4818 | Tualetes papīrs | Ražošana no 47. nodaļā minētajiem papīrrūpniecības materiāliem | |

ex4819 | Kastes, kārbas, kastītes, somas un citāda tara no papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex4820 | Vēstuļu bloki | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

ex4823 | Citāds papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām, sagriezts pēc izmēra vai formas | Ražošana no 47. nodaļā minētajiem papīrrūpniecības materiāliem | |

ex 49. nodaļa | Iespiestas grāmatas, laikraksti, attēli un citi poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi, rokraksti, mašīnraksti un plāni, izņemot: izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

4909 | Iespiestas vai ilustrētas pastkartes; iespiestas kartītes ar personiskiem sveicieniem, vēstījumiem vai paziņojumiem, ilustrētas vai neilustrētas, ar aploksnēm vai bez tām, ar izrotājumiem vai bez tiem | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 4909 un 4911 minētos | |

4910 | Visādi iespiesti kalendāri, ietverot kalendāru blokus: | | |

| –pārliekamie kalendāri, kam maināmais bloks nostiprināts uz pamata, izņemot papīra vai kartona pamatu | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

| –citādi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 4909 un 4911 minētos | |

ex 50. nodaļa | Zīds; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex5003 | Zīda atlikas (arī tīšanai nederīgi kokoni, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras), kārstas vai ķemmētas | Zīda atliku kāršana vai ķemmēšana | |

5004 līdz ex5006 | Zīda dzija un no zīda atlikām vērpta dzija | Ražošana no [7]: jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,citām dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vaipapīra ražošanas materiāliem | |

5007 | Audumi no zīda vai zīda atlikām: | | |

| –satur gumijas pavedienu | Ražošana no vienkārtas dzijas [7] | |

| –citādi | Ražošana no [7]: kokosšķiedras dzijas,dabīgām šķiedrām,mākslīgām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vaipapīravai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pagaidu apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex 51. nodaļa | Vilna, smalka vai rupja spalva; astru dzija un austi audumi; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

5106 līdz 5110 | Vilnas dzija no smalkas un rupjas dzīvnieku spalvas vai zirgu astriem | Ražošana no [7]: jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas, vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vaipapīra ražošanas materiāliem | |

5111 līdz 5113 | Audumi no vilnas, no smalkas un rupjas dzīvnieku spalvas vai zirgu astriem: | | |

| –satur gumijas pavedienu | Ražošana no vienkārtas dzijas [7] | |

| –citādi | Ražošana no [7]: kokosšķiedras dzijas,dabīgām šķiedrām,mākslīgām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vaipapīravai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pagaidu apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex 52. nodaļa | Kokvilna; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

5204 līdz 5207 | Kokvilnas dzija un diegi | Ražošana no [7]: jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas, vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vaipapīra ražošanas materiāliem | |

5208 līdz 5212 | Kokvilnas audumi: | | |

| –satur gumijas pavedienu | Ražošana no vienkārtas dzijas [7] | |

| –citādi | Ražošana no [7]: kokosšķiedras dzijas,dabīgām šķiedrām,mākslīgām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vaipapīravai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pagaidu apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex 53. nodaļa | Citādas augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un audumi no papīra pavedieniem; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

5306 līdz 5308 | Dzija no citām augu tekstilšķiedrām; papīra pavedieni | Ražošana no [7]: jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas, vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vaipapīra ražošanas materiāliem | |

5309 līdz 5311 | Audumi no citām augu tekstilšķiedrām; audumi no papīra dzijas: | | |

| –satur gumijas pavedienu | Ražošana no vienkārtas dzijas [7] | |

| –citādi | Ražošana no [7]: kokosšķiedras dzijas,džutas dzijas,dabīgām šķiedrām,mākslīgām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vaipapīravai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pagaidu apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

5401 līdz 5406 | No sintētiskā pavediena iegūta dzija, monopavediens un diegi | Ražošana no [7]: jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas, vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vaipapīra ražošanas materiāliem | |

5407 un 5408 | Audumi no sintētiskās šķiedras pavedieniem: | | |

| –satur gumijas pavedienu | Ražošana no vienkārtas dzijas [7] | |

| –citādi | Ražošana no [7]: kokosšķiedras dzijas,dabīgām šķiedrām,mākslīgām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vaipapīravai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pagaidu apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

5501 līdz 5507 | Sintētiskās štāpeļšķiedras | Ražošana no ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

5508 līdz 5511 | Sintētisko štāpeļšķiedru dzija un diegi šūšanai | Ražošana no [7]: jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas, vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vaipapīra ražošanas materiāliem | |

5512 līdz 5516 | Audumi no sintētiskām štāpeļšķiedrām: | | |

| –satur gumijas pavedienu | Ražošana no vienkārtas dzijas [7] | |

| –citādi | Ražošana no [7]: kokosšķiedras dzijas,dabīgām šķiedrām,mākslīgām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vaipapīravai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pagaidu apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex 56. nodaļa | Vate, filcs un neaustas drānas; speciāla dzija; auklas, tauvas, virves, troses un to izstrādājumi; izņemot: | Ražošana no [7]: kokosšķiedras dzijas,dabīgām šķiedrām,ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vaipapīra ražošanas materiāliem | |

5602 | Tūba, impregnēta vai neimpregnēta, ar vai bez apvalka, ar segumu, vai bez tā, laminēta vai nelaminēta: | | |

| –adatots filcs | Ražošana no [7]: dabīgām šķiedrām, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasaTomēr polipropilēna pavedienus no 5402 pozīcijas,polipropilēna šķiedru no pozīcijas 5503 vai 5506, vaipolipropilēna pavedienu grīstes, kas minētas pozīcijā 5501,kuru atsevišķo pavedienu vai šķiedras lineārais blīvums nav lielāks par 9 deciteksiem, var izmantot ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

| –citādi | Ražošana no [7]: dabīgām šķiedrām,mākslīgām štāpeļškiedrām, kas iegūtas no kazeīna, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

5604 | Gumijas pavedieni un kordi, ar tekstilmateriālu pārklājumu; tekstilpavedieni, lentes un tamlīdzīgi pozīcijas 5404 vai 5405 izstrādājumi, impregnēti, apvalkoti, ar pārklājumu vai caurslāņoti ar gumiju vai plastmasām: | | |

| –gumijas pavediens un aukla ar tekstila segumu | Ražošana no gumijas pavedieniem vai korda bez tekstilmateriālu pārklājuma | |

| –citādi | Ražošana no [7]: dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas, vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vaipapīra ražošanas materiāliem | |

5605 | Metalizēti pavedieni, dekoratīvi vai nedekoratīvi, derīgi kā tekstilpavedieni, lentes vai tamlīdzīgi izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 5404 vai 5405, kombinēti ar metāla pavedienu, lentes vai pūdera veidā vai pārklāti ar metālu | Ražošana no [7]: dabīgām šķiedrām,mākslīgām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vaipapīra ražošanas materiāliem | |

5606 | Pozamenta pavedieni, lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 5404 vai 5405, dekoratīvie pavedieni (izņemot pozīcijā 5605 minētos un dekoratīvos pavedienus no astriem); šenilpavedieni (arī šenilpavedieni no pūkām); cilpainie pavedieni | Ražošana no [7]: dabīgām šķiedrām,mākslīgām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vaipapīra ražošanas materiāliem | |

57. nodaļa | Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas: | | |

| –no adatotā filca | Ražošana no [7] dabīgām šķiedrām, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasasTomēr: polipropilēna pavedienus no 5402 pozīcijas,polipropilēna šķiedru no pozīcijas 5503 vai 5506, vaipolipropilēna pavedienu grīstes, kas minētas pozīcijā 5501,kuru atsevišķo pavedienu vai šķiedras lineārais blīvums nav lielāks par 9 deciteksiem, var izmantot ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas Džutas audumi var tikt izmantoti oderējumam | |

| –no citāda filca | Ražošana no [7]: dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas, vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

| –citādi | Ražošana no [7]: kokosšķiedras dzijas vai džutas dzijas,sintētisko vai mākslīgo pavedienu dzijas,dabīgām šķiedrām, vaimākslīgām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanaiDžutas audumi var tikt izmantoti oderējumam | |

ex 58. nodaļa | Speciāli audumi; tekstildrānas ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares materiāli; izšuvumi; izņemot: | | |

| –kombinēti ar gumijas diegu | Ražošana no vienkārtas dzijas [7] | |

| –citādi | Ražošana no [7]: dabīgām šķiedrām,mākslīgām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasasvai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pagaidu apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

5805 | Ar rokām darināti Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais un tamlīdzīgi gobelēni un izšūti gobelēni (piemēram, sīkdūrienā, krustdūrienā), apdarināti vai neapdarināti | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

5810 | Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu izšuvumu veidā | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

5901 | Tekstilaudumi, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu vāku izgatavošanai vai tamlīdzīgiem mērķiem; pausaudums; gruntēti linaudekli gleznošanai; stīvdrēbe un tamlīdzīgi stīvināti tekstilaudumi, ko parasti lieto cepuru pamatnēm | Ražošana no dzijas | |

5902 | Riepu kordaudumi no augstas stiprības neilona vai citu poliamīdu, poliesteru vai viskozes pavedieniem: | | |

| –saturoši tekstilmateriālu ne vairāk kā 90 % no svara | Ražošana no dzijas | |

| –citādi | Ražošana no ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

5903 | Tekstilaudumi, izņemot pozīcijā 5902 iekļautos, impregnēti, apvalkoti, pārklāti vai laminēti ar plastmasām | Ražošana no dzijas vai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pagaidu apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

5904 | Linolejs, pēc formas piegriezts vai nepiegriezts; grīdas seguma materiāli ar auduma pamatni, kas pēc formas ir piegriezti vai nepiegriezti | Ražošana no dzijas [7]: | |

5905 | Tekstilmateriālu sienu pārklājumi: | | |

| –impregnēti, pārklāti, segti vai laminēti ar gumiju, plastmasu vai citiem materiāliem | Ražošana no dzijas | |

| –citādi | Ražošana no [7]: kokosšķiedras dzijas,dabīgām šķiedrām,mākslīgām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasasvai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pagaidu apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

5906 | Gumijoti tekstilaudumi, izņemot pozīcijā 5902 iekļautos: | | |

| –trikotāžas audumi | Ražošana no [7]: dabīgām šķiedrām,mākslīgām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

| –Pārējie audumi no sintētisko pavedienu dzijas, saturoši pēc svara vairāk par 90 % tekstilmateriālu | Ražošana no ķīmiskiem materiāliem | |

| –citādi | Ražošana no dzijas | |

5907 | Tekstilaudumi, kas impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar iepriekš neminētiem paņēmieniem; apgleznoti audekli teātru dekorācijām, mākslas studiju prospekti un tamlīdzīgi | Ražošana no dzijas vai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pagaidu apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

5908 | Tekstildaktis, austas, pītas vai adītas lampām, petrolejas lampām, šķiltavām, svecēm vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem; gāzes lukturu kvēltīkliņi un cauruļveida trikotāža gāzes degļiem, impregnēti vai neimpregnēti: | | |

| –impregnēti vāciņi kvēllampām | Ražošana no cauruļveida trikotāžas gāzes lukturu kvēltīkliņu auduma | |

| –citādi | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

5909 līdz 5911 | Tekstilizstrādājumi, kas piemēroti rūpnieciskai lietošanai: | | |

| –pulēšanas diski vai gredzeni, izņemot no pozīcijas 5911 filca | Ražošana no pozīcijā 6310 minētās dzijas, auduma atkritumiem vai lupatām | |

| –austi audumi, kādus mēdz lietot papīra ražošanai vai citām tehniskām vajadzībām, velti vai nevelti, impregnēti vai neimpregnēti, pārklāti vai nepārklāti, cauruļveida vai bezgalīgi, ar vienu vai vairākiem šķēru un/vai audu vai plakanausti ar vairākām šķēru un vai audu sistēmām no pozīcijas 5911 | Ražošana no [7]: kokosšķiedras dzijas,šādiem materiāliem:politetrafluoroetilēna pavedieniem [8],kārtotiem poliamīda pavedieniem, kas ir pārklāti impregnējot vai pārklāti ar poliamīda sveķiem,aromātisko poliamīdu sintētisko tekstilšķiedru dzijas, kas iegūta, polidensējot m-fenilendiamīdu un izoftalskābi,politertrafluoretilēna monošķiedras [8],poli-p-fenilena tereftalamīda sintētisko tekstilšķiedru dzijas,stikla šķiedru pavedieniem, kas pārklāti ar fenola sveķiem un cauršūti ar akrila diegiem [8],kopoliestera monofilamentiem un tereftalskābes sveķiem un 1,4 cikloheksandimetanola un izoftalskābes,dabīgām šķiedrām,mākslīgām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

| –citādi | Ražošana no [7]: kokosšķiedras dzijas,dabīgām šķiedrām,mākslīgām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

60. nodaļa | Trikotāžas audumi | Ražošana no [7]: dabīgām šķiedrām,mākslīgām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

61. nodaļa | Trikotāžas apģērba gabali un apģērba piederumi: | | |

| –šūti vai citādi savienoti no diviem vai vairākiem adītiem vai tamborētiem auduma gabaliem, kas ir piegriezti vai uzreiz izgatavoti pēc formas | Ražošana no dzijas [7] [9] | |

| –citādi | Ražošana no [7]: dabīgām šķiedrām,mākslīgām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

ex 62. nodaļa | Apģērba gabali un apģērba piederumi, kas nav no trikotāžas; izņemot: | Ražošana no dzijas [7] [9]: | |

ex6202, ex6204, ex6206, ex6209 un ex6211 | Sieviešu, meiteņu un bērnu apģērbs un apģērba piederumi bērniem, izšūti | Ražošana no dzijas [9]: vai Ražošana no auduma bez izšuvumiem, ja neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas [9]. | |

ex6210 un ex6216 | Uguns izturīgie piederumi no auduma, kas pārklāts ar aluminizēta poliestera foliju | Ražošana no dzijas [9]: vai Ražošana no auduma bez pārklājuma, ar noteikumu, ka šāda auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas [9] | |

6213 un 6214 | Kabatas lakatiņi, šalles, lakati, kašnē, mantiļas, plīvuri un analogi izstrādājumi: | | |

| –izšūti | Ražošana no nebalinātiem atsevišķiem pavedieniem [7] [9] vai Ražošana no auduma bez izšuvumiem, ja neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas [9]. | |

| –citādi | Ražošana no nebalinātiem atsevišķiem pavedieniem [7] [9] vai Apstrāde, kura seko apdrukāšanai kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pagaidu apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja pozīcijā 6213 un 6214 minētā izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

6217 | Citādi gatavie apģērba piederumi; apģērba gabalu vai apģērba piederumu daļas, izņemot tās, kas iekļautas pozīcijā 6212 | | |

| –izšūti | Ražošana no dzijas [9]: vai Ražošana no auduma bez izšuvumiem, ja neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas [9] | |

| –uguns izturīgie piederumi no auduma, kas pārklāts ar aluminizēta poliestera foliju | Ražošana no dzijas [9]: vai Ražošana no auduma bez pārklājuma, ar noteikumu, ka šāda auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas [9] | |

| –piegrieztas starplikas apkaklēm un aprocēm | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

| –citādi | Ražošana no dzijas [9] | |

ex 63. nodaļa | Citādi gatavie tekstilizstrādājumi; komplekti; valkātas drēbes un lietoti tekstilizstrādājumi; lupatas; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

6301 līdz 6304 | Segas, ceļotāju pledi, gultasveļa u.c.; aizkari u.c.; citādi izstrādājumi mājas aprīkojumam: | | |

| –no filca vai neaustajiem materiāliem | Ražošana no [7]: dabīgām šķiedrām, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

| –citādi: | | |

| – –izšūti | Ražošana no nebalinātiem atsevišķiem pavedieniem [9] [10] vai ražošana no auduma bez izšuvumiem (izņemot trikotāžas audumus) ar noteikumu, ka neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

| – –citādi | Ražošana no nebalinātiem atsevišķiem pavedieniem [9] [10] | |

6305 | Maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai | Ražošana no [7]: dabīgām šķiedrām,mākslīgām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

6306 | Nojumes, markīzes un sauljumi; teltis; buras laivām, vējdēļiem vai sauszemes burāšanas līdzekļiem; tūrisma piederumi: | | |

| –no neaustajiem materiāliem | Ražošana no [7] [9]: dabīgām šķiedrām, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

| –citādi | Ražošana no nebalinātiem atsevišķiem pavedieniem [7] [9] | |

6307 | Citādi gatavie izstrādājumi, ietverot apģērba piegrieztnes | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

6308 | Komplekti, kas sastāv no auduma vai dzijas gabaliem, ar piederumiem vai bez tiem, pārklāju, gobelēnu, izšūtu galdautu vai salvešu vai tamlīdzīgu tekstilizstrādājumu izgatavošanai, iepakoti mazumtirdzniecībai | Katram priekšmetam no komplekta jāatbilst noteikumiem, kas uz to attiektos, ja nebūtu ietverti komplektā. Var izmantot arī izstrādājumus, kas ir nenoteiktas izcelsmes izstrādājumi, ar nosacījumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas | |

ex 64. nodaļa | Apavi, getras un tamlīdzīgi izstrādājumi; šādu izstrādājumu daļas; izņemot: | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot no pazolei piestiprinātām apavu virsām, vai citām zoles sastāvdaļām no pozīcijas 6406 | |

6406 | Apavu daļas (tai skaitā virsas, piestiprinātas vai nepiestiprinātas zolēm, kas nav ārējās zoles); izņemamas starpzoles, papēžu spilventiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi, kā arī to daļas | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex 65. nodaļa | Galvassegas un to daļas; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

6505 | Trikotāžas cepures un citādas mežģīņu, filca un citu tekstilmateriālu galvassegas, kas izgatavotas no viena gabala (bet ne no sloksnēm), arī oderētas, arī ar apdari; dažāda materiāla tīkliņi matiem, arī oderēti, arī ar apdari | Ražošana no dzijas vai tekstilšķiedrām [9] | |

ex6506 | Filca cepures un citas galvassegas no cepuru veidņiem, kapucēm vai plakanām sagatavēm, kas iekļautas pozīcijā 6501, arī neoderētas, ar apdari vai bez tās | Ražošana no dzijas vai tekstilšķiedrām [9] | |

ex 66. nodaļa | Lietussargi, saulessargi, spieķi, sēžamspieķi, pātagas, pletnes un to daļas; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

6601 | Lietussargi un saulessargi (ietverot spieķveida lietussargus, dārza saulessargus un tamlīdzīgus izstrādājumus) | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

67. nodaļa | Apstrādātas spalvas un dūnas un izstrādājumi no spalvām un dūnām, mākslīgas puķes; izstrādājumi no cilvēku matiem | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex 68. nodaļa | Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex6803 | Izstrādājumi no dabiskā slānekļa vai aglomerātā slānekļa | Ražošana no apstrādāta šīfera | |

ex6812 | Izstrādājumi no azbesta; izstrādājumi no maisījumiem uz azbesta vai azbesta un magnija karbonāta bāzes | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem | |

ex6814 | Izstrādājumi no vizlas, ietverot aglomerētu vai reģenerētu vizlu uz papīra, kartona vai cita materiāla pamata | Ražošana no apstrādātas vizlas (ietverot aglomerētu vai reģenerētu vizlu) | |

69. nodaļa | Keramikas izstrādājumi | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex 70. nodaļa | Stikls un stikla izstrādājumi; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex7003, ex7004 un ex7005 | Stikls ar nespīdošu virsmu | Ražošana no pozīcijā 7001 ietvertajiem materiāliem | |

7006 | Stikls, kas minēts pozīcijās 7003, 7004 vai 7005, izliekts, slīpētām malām, gravēts, urbts, emaljēts vai citādi apstrādāts, bet bez ietvara un citu materiālu apdares: | | |

| –stikla plāksne, kas pārklāta ar dielektrisku pārklājumu, pusvadītāju kategorija saskaņā ar SEMII standartiem [11] | Ražošana no nepārklāta stikla plāksnes, kas iekļauta pozīcijā 7006 | |

| –citādi | Ražošana no pozīcijā 7001 ietvertajiem materiāliem | |

7007 | Neplīstošais stikls, kas sastāv no rūdīta vai laminēta stikla | Ražošana no pozīcijā 7001 ietvertajiem materiāliem | |

7008 | Daudzkārtaini stikla izolatori | Ražošana no pozīcijā 7001 ietvertajiem materiāliem | |

7009 | Stikla spoguļi, ierāmēti vai neierāmēti, ietverot atpakaļskata spoguļus | Ražošana no pozīcijā 7001 ietvertajiem materiāliem | |

7010 | Baloni, pudeles, flakoni, burkas, krūzes, stikla pudelītes zālēm, ampulas un citi stikla trauki preču transportēšanai vai iepakošanai; stikla burkas konservēšanai; stikla aizbāžņi, vāki un citi aizvākošanas izstrādājumi | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem vai stikla trauku slīpēšana, ar noteikumu, ka neslīpētu stikla trauku vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

7013 | Stikla galda un virtuves trauki, tualetes un kancelejas piederumi, izstrādājumi mājas iekārtojumam un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot izstrādājumus, kas iekļauti pozīcijā 7010 vai 7018): | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem vai stikla trauku slīpēšana, ar noteikumu, ka neslīpētu stikla trauku vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas vai ar rokām veidotu stikla trauku apgleznošana (izņemot apgleznošanu ar zīdspiedes paņēmienu), ar noteikumu, ka ar rokām veidotu stikla trauku vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex7019 | Stikla šķiedras izstrādājumi (izņemot dziju) | Ražošana no: nekrāsotas lentes, priekšdzijas, dzijas un kapātiem diegiem, vaistikla vates | |

ex 71. nodaļa | Dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex7101 | Dabiskas vai kultivētas pērles, šķirotas, uz laiku savērtas ērtākai transportēšanai | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

ex7102, ex7103 un ex7104 | Apstrādāti dārgakmeņi un pusdārgakmeņi (dabiskie, sintētiskie vai reģenerētie) | Ražošana no neapstrādātiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem | |

7106, 7108 un 7110 | Dārgmetāli: - | | |

| –neapstrādāti | Ražošana no materiāliem, kuri nav klasificēti pozīcijā 7106, 7108 vai 7110, vai elektrolītiska, termiska vai ķīmiska pozīcijā 7106, 7108 vai 7110 klasificēto dārgmetālu izdalīšana, vai pozīcijā 7106, 7108 vai 7110 klasificēto dārgmetālu sakausēšana vienam ar otru vai to sakausēšana ar parastajiem metāliem | |

| –pusfabrikāti vai pulverveida | Ražošana no neapstrādātiem dārgmetāliem | |

ex7107, ex7109 un ex7111 | Ar dārgakmeņiem plaķēti parastie metāli, daļēji apstrādāti | Ražošana no neapstrādātiem metāliem, kas plaķēti ar dārgmetālu. | |

7116 | Izstrādājumi no dabiskām vai kultivētām pērlēm, dabiskiem, sintētiskiem vai reģenerētiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem: | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

7117 | Bižutērija | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem vai ražošana no parasto metālu detaļām bez dārgmetālu pārklājuma ar noteikumu, ka visu lietoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex 72. nodaļa | Dzelzs un tērauds; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

7207 | Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti | Ražošana no materiāliem, kas minēti pozīcijās 7201, 7202, 7203, 7204 vai 7205 | |

7208 līdz 7216 | Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, stieņi un loksnes, leņķdzelži, profili un sekcijas | Ražošana no lietņiem vai citām primārajām formām, kas minētas pozīcijā 7206 | |

7217 | Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples | Ražošana no pusfabrikātiem, kas minēti pozīcijā 7207 | |

ex7218, 7219 līdz 7222 | Nerūsējoša tērauda pusfabrikāti, plakanie velmējumi, stieņi un loksnes, leņķdzelži, profili un sekcijas | Ražošana no lietņiem vai citām primārajām formām, kas minētas pozīcijā 7218 | |

7223 | Nerūsējošā tērauda stieples | Ražošana no pusfabrikātiem, kas minēti pozīcijā 7218 | |

ex7224, 7225 līdz 7228 | Pārējo leģēto tēraudu pusfabrikāti, plakanie velmējumi, stieņi un loksnes, neregulāri satīti ruļļos; cita leģēta tērauda leņķdzelži, profili un sekcijas; leģētā un neleģētā tērauda dobi stieņi urbšanai | Ražošana no lietņiem vai citām primārajām formām, kas minētas pozīcijā 7206, 7218 vai 7224 | |

7229 | Citu leģēto tēraudu stieples | Ražošana no pusfabrikātiem, kas minēti pozīcijā 7224 | |

ex 73. nodaļa | Dzelzs vai tērauda izstrādājumi; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex7301 | Rievkonstrukcijas | Ražošana no pozīcijā 7206 ietvertajiem materiāliem | |

7302 | Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem un tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un pārējie šķērssavienojumi, gulšņi, savienojumu uzlikas, sliežu āķskrūves, pamatnes un savilktņi un pārējās detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai | Ražošana no pozīcijā 7206 ietvertajiem materiāliem | |

7304, 7305 un 7306 | Dzelzs vai tērauda (bet ne čuguna) lielu un mazu izmēru caurules un dobie profili | Ražošana no materiāliem pozīcijā 7206, 7207, 7218 vai 7224 | |

ex7307 | No vairākām daļām sastāvošu lielu un mazu izmēru cauruļvadu armatūra no nerūsējoša tērauda (ISO Nr. X5Cr NiMo 1712) | Sagatavju apvirpošana, urbšana, izrīvēšana, griešana, un atgratēšana, ar noteikumu, ka izmantoto sagatavju vērtība nepārsniedz 35 % no izstrādājuma ražotāja vērtības | |

7308 | Metālkonstrukcijas (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas) un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to rāmji, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr nevar izmantot profilus un fasonprofilus, kas minēti pozīcijā 7301 | |

ex7315 | Pretslīdes ķēdes | Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijā 7315 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex 74. nodaļa | Varš un tā izstrādājumi; izņemot: | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

7401 | Vara kušņi; cementvarš (nogulsnēts varš) | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

7402 | Nerafinēts varš; vara anodi elektrolītiskai rafinēšanai | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

7403 | Rafinēts varš un vara sakausējumi, neapstrādāti: | | |

| –rafinēts varš | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

| –vara sakausējumi un rafinēts varš, kas satur citus elementus | Ražošana no neapstrādāta rafinētā vara, vara atlikumiem un lūžņiem | |

7404 | Vara atkritumi un lūžņi | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

7405 | Vara ligatūras | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex 75. nodaļa | Niķelis un tā izstrādājumi; izņemot: | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

7501 līdz 7503 | Niķeļa kausējumi, tā plāva un pārējie niķeļa metalurģijas produkti; neapstrādāts niķelis; niķeļa atgriezumi un lūžņi | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex 76. nodaļa | Alumīnijs un tā izstrādājumi; izņemot: | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

7601 | Neapstrādāts alumīnijs | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenasvai ražošana no termiski vai elektrolītiski apstrādāta neleģēta alumīnija vai alumīnija atgriezumiem un lūžņiem | |

7602 | Alumīnija atgriezumi un lūžņi | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex7616 | Alumīnija izstrādājumi, kas nav sieti, stiepļu audumi, režģi, tīkli, žogu pinumi, armatūras audumi un līdzīgi materiāli (ietverot bezgalu lentes) no alumīnija stieples un izvilkta alumīnija; | Ražošana: no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot sietu, stiepļu audumu, režģi, tīklu, žogu pinumu, armatūras audumu un līdzīgus materiālus (ietverot bezgalu lentes) no alumīnija stieples un izvilkta alumīnija; unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

77. nodaļa | Rezervēta iespējamai izmantošanai nākotnē HS | | |

ex 78. nodaļa | Svins un tā izstrādājumi; izņemot: | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

7801 | Neapstrādāts svins: | | |

| –rafinēts svins | Ražošana no lietņu vai izstrādājumu svina | |

| –citādi | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr nevar izmantot atgriezumus un lūžņus no pozīcijas 7802 | |

7802 | Svina atkritumi un lūžņi | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex 79. nodaļa | Cinks un tā izstrādājumi; izņemot: | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

7901 | Neapstrādāts cinks | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr nevar izmantot atgriezumus un lūžņus no pozīcijas 7902 | |

7902 | Cinka atkritumi un lūžņi | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex 80. nodaļa | Alva un tās izstrādājumi; izņemot: | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

8001 | Neapstrādāta alva | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr nevar izmantot atgriezumus un lūžņus no pozīcijas 8002 | |

8002 un 8007 | Alvas atkritumi un lūžņi; citādi alvas izstrādājumi | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

81. nodaļa | Pārējie parastie metāli; metālkeramika; to izstrādājumi: | | |

| –pārējie parastie metāli, apstrādāti; to izstrādājumi | Ražošana, kurā visu to izmantoto materiālu vērtība, kuri klasificēti vienā pozīcijā ar izstrādājumu, nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

| –citādi | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex 82. nodaļa | Parasto metālu instrumenti, darbarīki, griešanas rīki, karotes un dakšiņas; to daļas no parastajiem metāliem; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

8206 | Divu vai vairāku pozīcijā 8202 līdz 8205 klasificēto instrumentu komplekti, kas paredzēti mazumtirdzniecībai | Ražošana, kurā izmantoti jebkuras pozīcijas materiāli, izņemot pozīcijas 8202 līdz 8205. Tomēr rokas darbarīki, kas minēti pozīcijā 8202 līdz 8205, var būt iekļauti komplektos, ar noteikumi, ka to vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas | |

8207 | Maināmie instrumenti (ar mehānisku piedziņu vai bez tās) rokas darbarīkiem vai darbmašīnām (piemēram, presēšanai, štancēšanai, caurumošanai, vītņgriešanai, vītņurbšanai, urbšanai, izvirpošanai, caurvilkšanai, frēzēšanai, virpošanai vai skrūvju ieskrūvēšanai), ietverot presformas metālu vilkšanai vai presēšanai, un instrumenti klinšu vai grunts urbšanai | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

8208 | Naži un asmeņi mašīnām vai mehāniskām ierīcēm | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex8211 | Naži ar zāģveida vai citādiem griezējasmeņiem (tai skaitā, koku potējamie naži), izņemot nažus, kas minēti pozīcijā 8208, un to asmeņi | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot asmeņus un rokturus no parastajiem metāliem | |

8214 | Citādi griezējizstrādājumi (piemēram, matu griešanas mašīnas, lieli miesnieku naži vai virtuves naži gaļas griešanai, kapājamie naži, papīrnaži); manikīra un pedikīra komplekti un instrumenti (tai skaitā, nagu vīles) | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot rokturus no parastajiem metāliem | |

8215 | Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, toršu lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un tamlīdzīgi virtuves un galda piederumi | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot rokturus no parastajiem metāliem | |

ex 83. nodaļa | Dažādi parasto metālu izstrādājumi; izņemot: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificēti citā pozīcijā nekā pats izstrādājums | |

ex8302 | Citādas pierīces, stiprinājumi un tamlīdzīgas detaļas izmantošanai ēkās un automātiskie durvju aizvērēji | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot citus materiālus no pozīcijas 8302, ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex8306 | Parastā metāla statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot citus materiālus no pozīcijas 8306, ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex 84. nodaļa | Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskas ierīces; to detaļas; izņemot: | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex8401 | Kodolenerģijas elementi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju [12] | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8402 | Ūdens tvaika vai citādi tvaika katli (izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus, kas spēj ražot arī zemspiediena tvaiku); ūdens pārkarsēšanas katli | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8403 un ex8404 | Centrālapkures katli, izņemot pozīcijā 8402 minētos un centrālapkures katlu palīgiekārtas | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 8403 un 8404 minētos | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8406 | Ūdens tvaika un citādas tvaika turbīnas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

8407 | Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai rotējošiem virzuļiem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

8408 | Kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļi un pusdīzeļi) | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

8409 | Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt dzinējiem, kas iekļauti pozīcijās 8407 un 8408: | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

8411 | Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un citādas gāzturbīnas | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8412 | Citādi dzinēji un motori | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

ex8413 | Rotorsūkņi | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex8414 | Rūpniecībā izmantojamie ventilatori, gaisa pūtēji un tamlīdzīgi | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8415 | Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kam ir ventilators ar motoru un ierīces gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai; ietverot aparātus, kuros mitrumu atsevišķi neregulē | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

8418 | Ledusskapji, saldētavas un citas dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, elektriskas vai cita veida; siltumsūkņi, izņemot pozīcijā 8415 minētās gaisa kondicionēšanas iekārtas | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem,kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unkurā visu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex8419 | Iekārtas kokapstrādes, papīra masas, un papīra un kartona rūpniecībai | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, uniepriekš minētajās robežās to materiālu vērtība, kuri klasificēti tajā pašā pozīcijā kā gatavais izstrādājums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8420 | Kalandri un citādas velmju (ruļļu) mašīnas, izņemot mašīnas metālam un stiklam, un to cilindri | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, uniepriekš minētajās robežās to materiālu vērtība, kuri klasificēti tajā pašā pozīcijā kā gatavais izstrādājums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8423 | Iekārtas svēršanai (izņemot svarus ar 0,05 g un lielāku precizitāti), ietverot svarus, kas apgādāti ar ierīcēm masas kontrolei un aprēķināšanai; atsvari visu tipu svariem | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8425 līdz 8428 | Iekārtas pacelšanai, pārvietošanai, iekraušanai vai izkraušanai | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8431 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8429 | Pašgājēji buldozeri ar maināmu vērstuvi, autogreideri, planētāji, skrēperi, mehāniskās lāpstas, ekskavatori, vienkausa krāvēji, blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi: | | |

| –ceļa veltņi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

| –citādi | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8431 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8430 | Citas mašīnas un mehānismi grunts, minerālu un rūdu pārvietošanai, planēšanai, profilēšanai, rakšanai, izstrādāšanai, blietēšanai, blīvēšanai, izņemšanai un urbšanai; iekārtas pāļu dzīšanai un iekārtas pāļu izvilkšanai; sniega arkli un sniega rotortīrītāji | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8431 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex8431 | Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt ceļa veltņiem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

8439 | Iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes šķiedrmateriāliem vai papīra un kartona ražošanai un apdarei | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, uniepriekš minētajās robežās to materiālu vērtība, kuri klasificēti tajā pašā pozīcijā kā gatavais izstrādājums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8441 | Citas iekārtas papīra masas, papīra un kartona izstrādājumu ražošanai, ietverot visdažādākās mašīnas papīra un kartona griešanai | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, uniepriekš minētajās robežās to materiālu vērtība, kuri klasificēti tajā pašā pozīcijā kā gatavais izstrādājums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex8443 | Printeri biroja tehnikai (piemēram, automātiskās datu apstrādes iekārtām, teksta apstrādes iekārtām, u.c.) | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

8444 līdz 8447 | Šajās pozīcijās klasificētās iekārtas izmantošanai tekstilrūpniecībā | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

ex8448 | Palīgierīces, paredzētas izmantošanai kopā ar pozīcijā 8444 un 8445 klasificētām iekārtām | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

8452 | Šujmašīnas, izņemot pozīcijā 8440 minētās brošēšanas mašīnas; skapīši, pamatnes un pārsegi, kas īpaši paredzēti šujmašīnām; šujmašīnu adatas: | | |

| –šujmašīnas (tikai slēgdūrienam), kuru korpusa masa nepārsniedz 16 kg bez motora vai 17 kg ar motoru | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,visu korpusa montāžā (bez motora) izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību, unizmantotais diega nostiepšanas mehānisms, izšūšanas mehānisms un zigzaga mehānisms jau ir ar noteiktas izcelsmes statusu | |

| –citādi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

8456 līdz 8466 | Darbgaldi un iekārtas, kā arī to daļas, kas klasificētas pozīcijā 8456 līdz 8466 | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

8469 līdz 8472 | Mašīnas birojam (piem., rakstāmmašīnas, kalkulatori, skaitļošanas, kopēšanas, kā arī brošēšanas iekārtas) | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

8480 | Metālliešanas veidkastes; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi; veidnes metālam (izņemot lietņu veidnes), metālu karbīdiem, stiklam, neorganiskiem materiāliem, gumijai vai plastmasai | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

8482 | Lodīšu vai rullīšu gultņi | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8484 | Starplikas un salaidumi no metāla loksnēm savienojumā ar citu materiālu vai no divām un vairākām metāla kārtām; starpliku un tamlīdzīgu savienojumu komplekti un sortimenti ar atšķirīgu sastāvu, kas iesaiņoti maisiņos, aploksnēs vai citā līdzīgā iesaiņojumā; mehāniskas noslēgierīces | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

ex8486 | darbagaldi dažādu materiālu apstrādei, to noņemot ar lāzeru vai citu gaismas vai fotonu staru kūli, ultraskaņu, elektrisko izlādi, elektroķīmiskos, jonu stara vai plazmas loka procesosmetālapstrādes darbagaldi (ietverot preses) metālu liekšanai, locīšanai, iztaisnošanai, izlīdzināšanai, griešanai, perforēšanai un izciršanaidarbagaldi akmens, keramikas, betona, azbestcementa un līdzīgu materiālu, kā arī stikla aukstajai apstrādeidetaļas un piederumi, kas piemērotas lietošanai tikai vai galvenokārt ar pozīcijas 8456, 8462 un 8464 darbagaldiemizzīmēšanas instrumenti, kas pieskaitāma attēlu ģenerēšanas aparatūrai, kuru izmanto masku vai tīklu ražošanai no substrātiem ar fotorezista pārklājumu; to detaļas un piederumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

| –veidņi, inžekcijas vai kompresijas tipa | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

| –citas celšanas, padošanas, iekraušanas un izkraušanas iekārtas | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| –detaļas, kas piemērotas lietošanai tikai vai galvenokārt ar pozīcijas 8428 darbagaldiem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

| –kameras, kuras izmanto iespiedplašu vai cilindru izgatavošanai, kas ir attēlu ģenerēšanas aparatūra, kuru izmanto masku vai tīklu ražošanai no substrātiem ar fotorezista – gaismjutīga materiāla – pārklājumu; to detaļas un piederumi | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem,kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unkurā visu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8487 | Dažādu mašīnu un mehānismu daļas, kam nav elektrotehnisko kabeļuzmavu, izolatoru, spoļu, kontaktu vai citādu elektrotehnisko detaļu un kas citur šajā nodaļā nav minētas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

ex 85. nodaļa | Elektroierīces un elektroiekārtas un to detaļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi; izņemot: | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8501 | Elektromotori un elektroģeneratori (izņemot ģeneratoriekārtas) | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8503 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8502 | Elektroģeneratoru iekārtas un rotējošie pārveidotāji | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8501 un 8503 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex8504 | Strāvas padeves ierīces automātiskajām datu apstrādes iekārtām | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

ex8517 | Cita aparatūra balss, attēlu vai citu datu pārraidei vai uztveršanai, arī bezvadu tīklos (piemēram, vietējos tīklos vai tīklos plašā teritorijā), izņemot pārraides vai uztveršanas aparatūru no 8443, 8525, 8527 vai 8528 pozīcijas | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex8518 | Mikrofoni un to statīvi; korpusos iemontēti vai neiemontēti skaļruņi; zemfrekvences elektriskie pastiprinātāji; elektriskās skaņas pastiprināšanas iekārtas | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8519 | Skaņu ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūra | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8521 | Videoieraksta vai video reproducēšanas aparatūra, ar video atskaņošanas ierīci vai bez tās | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8522 | Detaļas un piederumi, kas piemēroti lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar pozīcijā 8519 līdz 8521 minēto aparatūru: | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

8523 | –diski, kasetes, gatavi neierakstīti datu nesēji, "viedkartes" un citi informācijas nesēji skaņu vai tamlīdzīgu parādību ierakstīšanai, ietverot skaņuplašu izgatavošanas matricas un veidnes, taču izņemot 37. nodaļā minētos izstrādājumus; | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

| –diski, kasetes, gatavi ierakstīti datu nesēji, "viedkartes" un citi informācijas nesēji skaņu vai tamlīdzīgu parādību ierakstīšanai, ietverot skaņuplašu izgatavošanas matricas un veidnes, taču izņemot 37. nodaļā minētos izstrādājumus | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8523 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| –attāluma kartes un "viedkartes" ar divām vai vairākām elektroniskām integrālshēmām | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8541 un 8542 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenasvai difūzija, kurā integrālās shēmas tiek veidotas uz pusvadītāja substrāta, selektīvi ievadot vajadzīgo leģējošo piedevu, samontētas vai nesamontētas un/vai testētas vai netestētas valstīs, kas nav minētas 3. un 4. pantā | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| –"viedkartes" ar vienu elektronisko integrālshēmu | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8525 | Radiofonijas vai televīzijas raidaparatūra, kurā ietilpst vai neietilpst uztveres, skaņu ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūra; televīzijas kameras, digitālās kameras un vidoe kameras | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8526 | Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un tālvadības radioaparatūra | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8527 | Radiofonijas sakaru uztvērējaparatūra, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru vai pulksteni | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8528 | –monitori un projektori bez televīzijas uztveršanas ierīces, ko izmanto tikai vai galvenokārt datu apstrādes sistēmās no pozīcijas 8471 | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

–citi monitori un projektori bez televīzijas uztveršanas ierīces; televīzijas uztveršanas aparatūra, kurā ietilpst vai neietilpst radiouztvērēji, skaņu vai video ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūra | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību |

8529 | Detaļas, kas paredzētas galvenokārt vai tikai pozīcijā 8525 līdz 8528 klasificētai aparatūrai: | | |

| –kas paredzētas galvenokārt vai tikai video ieraksta un reproducēšanas aparatūrai | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

| –piemērotas izmantošanai tikai vai galvenokārt monitoriem un projektoriem bez televīzijas uztvērējas ierīces, kurus tikai vai galvenokārt izmanto datu apstrādes sistēmās no pozīcijas 8471 | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| –citādi | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8535 | Elektroaparāti elektrisko ķēžu atslēgšanai vai aizsardzībai, vai pieslēgšanai pie elektriskajām ķēdēm vai ieslēgšanai tajās, spriegumam virs 1000 V | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8538 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8536 | –Elektroaparāti elektrisko ķēžu atslēgšanai vai aizsardzībai, vai pieslēgšanai pie elektriskajām ķēdēm vai ieslēgšanai tajās, spriegumam līdz 1000 V | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8538 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| –savienotāji optiskajām šķiedrām, optisko šķiedru kūlīši vai kabeļi | | |

| – –no plastmasas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

| – –no keramikas, dzelzs un tērauda | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

| – –no vara | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

8537 | Pultis, paneļi, konsoles, galdi, skapji un citas pamatnes, kas aprīkotas ar divām vai vairākām elektrovadības vai elektrības sadales iekārtām, kuras iekļautas pozīcijās 8535 un 8536, ietverot 90. nodaļā minētos instrumentus vai ierīces un ciparvadības aparātus, izņemot komutācijas aparātus, kas iekļauti pozīcijā 8517: | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8538 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex8541 | Diodes, tranzistori un citas līdzīgas pusvadītāju ierīces; izņemot tādas, kas nav ieslēgtas mikroshēmā | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex8542 | Elektroniskās integrālshēmas un mikroshēmas: | | |

| –monolītās integrālās ciparu shēmas | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8541 un 8542 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenasvai difūzijas darbība (kurā integrālshēmas veido uz pusvadītāja apakšējā slāņa, selektīvi ievadot atbilstīgu piemaisījumu), samontēti vai nesamontēti un/vai pārbaudīti valstī, kas nav norādīta 3. vai 4. pantā | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| –daudzkristālu integrālās shēmas, kas ir iekārtu vai aparātu sastāvdaļas, kas šajā nodaļā citur nav minētas vai iekļautas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

| –citādi | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8541 un 8542 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8544 | Izolēti vadi (tai skaitā emaljēti vai anodēti), kabeļi (ietverot koaksiālos kabeļus) un citi izolēti elektrības vadītāji ar vai bez savienotājiem; optiskās šķiedras kabeļi, kas izgatavoti no atsevišķām šķiedrām aizsargapvalkos, samontēti vai nesamontēti ar elektrības vadītājiem, vai ar kabeļuzmavām vai bez tām | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

8545 | Ogles elektrodi, ogles sukas, loka lampas ogle, ogle baterijām un citādi elektrotehnikā lietojamie izstrādājumi no grafīta vai citiem oglekļa veidiem, ar metālu vai bez tā, kas paredzēti izmantošanai elektrotehnikā | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

8546 | Elektroizolatori no jebkura materiāla | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

8547 | Vienīgi no izolācijas materiāla izgatavoti elektrisko mašīnu, ierīču un iekārtu izolācijas piederumi, neskaitot montāžai paredzētās metāla daļas (piemēram, vītņotas ligzdas), izņemot izolatorus, kas iekļauti pozīcijā 8546; ar izolācijas materiālu apvilkta parastā metāla elektroizolācijas caurules un to savienotājelementi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

8548 | Pirmelementu, pirmbateriju, un elektrisko akumulatoru atkritumi un lūžņi; nolietoti pirmelementi, nolietotas pirmbaterijas un nolietoti elektriskie akumulatori; elektroiekārtu daļas un piederumi, kas citur šajā grupā nav minēti | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

ex 86. nodaļa | Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīves, ritošais sastāvs un to daļas; dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā daļas; visu veidu mehāniskās (ietverot elektromehāniskās) satiksmes signalizācijas iekārtas; izņemot: | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

8608 | Dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā detaļas; mehāniskās (ietverot elektromehāniskās) signalizācijas iekārtas, iekārtas kustības drošības vai vadības nodrošināšanai uz dzelzceļa, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, stāvvietās, ostās vai lidlaukos; to daļas | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex 87. nodaļa | Transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, un to daļas un piederumi; izņemot: | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

8709 | Ar celšanas un takelāžas ierīcēm neaprīkoti kravas transportētāji ar piedziņu, kādus izmanto rūpnīcās, noliktavās, ostās vai lidostās kravu pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, kādus izmanto uz dzelzceļa staciju peroniem; iepriekšminēto transportlīdzekļu detaļas | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8710 | Tanki un citas pašgājējas kaujas bruņumašīnas, ar bruņojumu vai bez tā, to detaļas un piederumi | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8711 | Motocikli (ietverot mopēdus) un motovelosipēdi, arī ar blakusvāģi; blakusvāģi: | | |

| –ar iekšdedzes virzuļmotoru, kura cilindra tilpums: | | |

| – –nepārsniedz 50 cm3 | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| – –pārsniedz 50 cm3 | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| –citādi | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex8712 | Divriteņi bez lodīšu gultņiem | Ražošana no materiāliem, kuri nav klasificēti pozīcijā 8714 | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8715 | Bērnu ratiņi un to daļas | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8716 | Piekabes un puspiekabes; citādi transporta līdzekļi bez mehāniskās piedziņas; to daļas | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex 88. nodaļa | Gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to detaļas; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex8804 | Rotējošie izpletņi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ietverot citus pozīcijas 8804 materiālus | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

8805 | Aparatūra un ierīces lidaparātu pacelšanai; bremzēšanas un tamlīdzīgas ierīces lidaparātu nosēdināšanai uz klāja; lidotāju sauszemes trenažieri; iepriekš minēto izstrādājumu daļas | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

89. nodaļa | Kuģi, laivas un peldošas būves | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr nevar izmantot korpusus no pozīcijas 8906 | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex 90. nodaļa | Optiskās ierīces un aparatūra, foto un kino ierīces un aparatūra, mērierīces un kontrolierīces un aparatūra, precīzijas instrumenti un iekārtas, medicīnas un ķirurģiski instrumenti un aparatūra; to daļas un piederumi; izņemot: | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

9001 | Optiskās šķiedras un optisko šķiedru kūļi; optiskās šķiedras kabeļi, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 8544; loksnes un plātnes no polarizācijas materiāla; lēcas (ietverot kontaktlēcas), prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi no dažādiem materiāliem, nesamontēti, izņemot šādus elementus no optiski neapstrādāta stikla | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

9002 | Lēcas, prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi no jebkura materiāla, iestiprināti, ja tie ir instrumentu vai ierīču daļas vai piederumi, izņemot tamlīdzīgus elementus no optiski neapstrādāta stikla | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

9004 | Brilles, aizsargbrilles un tamlīdzīgi koriģējoši, aizsargājoši vai citādi izstrādājumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

ex9005 | Binokļi, monokļi, pārējās optiskās caurules un to statīvi, izņemot astronomiskās ierīces un statīvus | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem,kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas; unkurā visu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex9006 | Fotokameras (izņemot kinokameras); zibspuldzes, izņemot elektriskās dzirksteļaizdedzes spuldzes | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem,kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unkurā visu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

9007 | Kinokameras un kinoprojektori ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtām vai bez tām | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem,kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unkurā visu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

9011 | Kombinēti optiskie mikroskopi, ietverot mikroskopus mikrofotogrāfijai, mikrofilmēšanai vai mikroprojicēšanai | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem,kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unkurā visu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex9014 | Citādi navigācijas instrumenti un ierīces | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

9015 | Kartogrāfijas (ietverot fotogrammetriju), hidrogrāfijas, okeanogrāfijas, hidroloģijas, meteoroloģijas vai ģeofizikas ierīces un instrumenti, izņemot kompasus; tālmēri | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

9016 | Svari ar 0,05 g vai lielāku jutību, ar atsvariem vai bez tiem: | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

9017 | Rasēšanas, iezīmēšanas vai skaitļošanas instrumenti un ierīces (piemēram, rasēšanas mašīnas, pantogrāfi, transportētāji, rasetnes, logaritmiskie lineāli, diska kalkulatori u. c.); rokas instrumenti lineāro izmēru mērīšanai (piemēram, mērlatas, mērlentes, mikrometri, kalibri), kas citur šajā nodaļā nav minēti | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

9018 | Medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas instrumenti un ierīces, ietverot scintigrāfijas aparatūru, citāda elektriskā medicīnas aparatūra un ierīces redzes pārbaudei: | | |

| –stomatoloģiskie krēsli ar attiecīgām ierīcēm un spļaujamtrauki | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ietverot citus pozīcijas 9018 materiālus | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

| –citādi | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

9019 | Mehanoterapijas ierīces; masāžas aparāti; psiholoģisko testu aparatūra profesionalitātes noteikšanai; ozona terapijas, skābekļa terapijas, aerosolterapijas, mākslīgās elpināšanas aparatūra vai citāda ārstnieciskā aparatūra elpošanas ceļu ārstēšanai | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

9020 | Citādi elpošanas aparāti un gāzmaskas, izņemot aizsargmaskas bez mehāniskām detaļām un maināmiem filtriem | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

9024 | Mašīnas un ierīces materiālu (piemēram, metālu, koksnes, tekstilmateriālu, papīra, plastmasu) cietības, stiprības, saspiežamības, elastības vai citu mehānisko īpašību pārbaudei | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

9025 | Hidrometri un tamlīdzīgas šķidrumā iegremdējamas ierīces, termometri, pirometri, barometri, higrometri un psihrometri, ar reģistrācijas kontrolierīcēm vai bez tām, kā arī jebkuras šo ierīču kombinācijas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

9026 | Ierīces un aparatūra šķidrumu vai gāzu patēriņa, līmeņa, spiediena vai citu mainīgo lielumu mērīšanai vai kontrolei (piemēram, patēriņa mērītāji, līmeņa rādītāji, manometri, siltuma skaitītāji), izņemot instrumentus un aparatūru, kas iekļauti pozīcijā 9014, 9015, 9028 vai 9032 | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

9027 | Fizikālās vai ķīmiskās analīzes ierīces un aparatūra (piemēram, polarimetri, refraktometri, spektrometri, gāzes vai dūmu analizatori); ierīces un aparatūra viskozitātes, porainības, izplešanās, virsmas spraiguma u. tml. mērīšanai vai kontrolei; ierīces un aparatūra siltuma, skaņas vai apgaismojuma mērīšanai vai kontrolei (ietverot eksponometrus); mikrotomi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

9028 | Saražotās vai patērējamās gāzes, šķidruma vai elektrības skaitītāji, ietverot attiecīgos kalibrējošos skaitītājus: | | |

| –detaļas un piederumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

| –citādi | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

9029 | Apgriezienu mērītāji, ieguves mērītāji, taksometri, hodometri, pedometri un tamlīdzīgas ierīces; spidometri un tahometri, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 9014 vai 9015; stroboskopi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

9030 | Osciloskopi, spektrometri un citi instrumenti un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot pozīcijas 9028 ierīces; ierīces un aparatūra α, β, γ, rentgena, kosmiskā vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai konstatēšanai | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

9031 | Mērīšanas vai kontroles ierīces, palīgierīces un iekārtas, kas citur šajā nodaļā nav minētas vai iekļautas; profilprojektori | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

9032 | Automātiskās regulēšanas vai vadības ierīces un aparatūra | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

9033 | 90. nodaļā minēto mašīnu, ierīču, instrumentu vai aparatūras daļas un piederumi (kas citur šajā nodaļā nav minēti vai ietverti | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

ex 91. nodaļa | Pulksteņi un to detaļas; izņemot: | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

9105 | Citādi pulksteņi | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

9109 | Pulksteņmehānismi, sakomplektēti un samontēti | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

9110 | Nesamontēti vai daļēji samontēti nokomplektēti pulksteņu mehānismi (mehānismu komplekti); samontēti nenokomplektēti pulksteņu mehānismi; pulksteņu vai rokas pulksteņu mehānismu sagataves | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 9114 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

9111 | Rokas pulksteņu korpusi, to daļas | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

9112 | Korpusi fiksētiem pulksteņiem un tamlīdzīgi korpusi citiem šās nodaļas izstrādājumiem un to daļas | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

9113 | Rokas pulksteņu siksniņas, lentas un aproces, kā arī to daļas: | | |

| –no parastā metāla ar vai bez plakēšanas vai pārklāšanas ar dārgmetāliem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

| –citādi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

92. nodaļa | Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

93. nodaļa | Ieroči un munīcija; to detaļas un piederumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

ex 94. nodaļa | Mēbeles; gultas piederumi, matrači, matraču pamati, polsterējumi un tamlīdzīgi pildīti mājas aprīkojuma izstrādājumi; lampas un apgaismes piederumi, kas citur nav minēti un iekļauti; izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi; saliekamās būvkonstrukcijas; izņemot: | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificēti citā pozīcijā nekā pats izstrādājums | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

ex9401 un ex9403 | Mēbeles no parastajiem metāliem, kas satur nepolsterētu kokvilnas audumu, kam svars ir 300 g/m2 vai mazāks | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem vai ražošana no kokvilnas auduma, kas jau sagatavots lietošanai ar 9401 vai 9403 pozīcijā ietvertajiem izstrādājumiem, ar noteikumu, ka: auduma vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas, unvisi pārējie izmantotie materiāli jau ir noteiktas izcelsmes materiāli un klasificēti jebkurā pozīcijā, izņemot pozīciju 9401 vai 9403 | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas. |

9405 | Lampas un apgaismes piederumi, ietverot prožektorus, starmešus un to detaļas, kas nav minētas un iekļautas citur; apgaismotas zīmes, izkārtnes un līdzīgi izstrādājumi, kuros atrodas pastāvīgs fiksēts gaismas avots, to detaļas, kas nav minētas vai ietvertas citur | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

9406 | Saliekamās būvkonstrukcijas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

ex 95. nodaļa | Rotaļlietas, spēles un sporta piederumi; to daļas un piederumi; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex9503 | Pārējās rotaļlietas; samazināti modeļi (mērogā) un tamlīdzīgi izklaidei paredzēti modeļi, kustīgi vai nekustīgi; visu veidu mozaīkmīklas (saliekamie attēli) | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex9506 | Golfa nūjas un to daļas | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Tomēr golfa nūju uzgaļu pagatavošanai var izmantot rupji aptēstus blokus | |

ex 96. nodaļa | Dažādi izstrādājumi; izņemot: | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

ex9601 un ex9602 | No dzīvnieku, augu vai minerālu izcelsmes materiāliem grieztie izstrādājumi | Ražošana no attiecīgajiem "apstrādātiem" materiāliem, kas klasificēti vienā pozīcijā ar izstrādājumu | |

ex9603 | Slotas un sukas (izņemot zaru slotas un līdzīgus izstrādājumus un no caunu vai vāveru matiem pagatavotās otas), ar roku darbināmas bezmotora mehāniskās ierīces grīdas uzkopšanai, krāsošanas spilventiņi un ruļļi, špakteļlāpstiņas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas. | |

9605 | Ceļojuma komplekti, ko izmanto personiskai higiēnai, šūšanai, drēbju vai apavu tīrīšanai | Katram priekšmetam no komplekta jāatbilst noteikumiem, kas uz to attiektos, ja nebūtu ietverti komplektā. Var izmantot arī izstrādājumus, kas ir nenoteiktas izcelsmes izstrādājumi, ar nosacījumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas | |

9606 | Pogas, spiedpogas, spraudpogas, pogu veidnes un citas šo izstrādājumu daļas; pogu sagataves | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

9608 | Lodīšu pildspalvas; rakstāmie un marķieri ar filca vai cita poraina materiāla smaili; pildspalvas un tamlīdzīgi rakstāmpiederumi; kopēšanas spalvas; pildzīmuļi ar spiežot vai skrūvējot izbīdāmu serdi; spalvaskāti, zīmuļturi un tamlīdzīgas preces; to detaļas (arī uzgaļi un piespraudes), izņemot tās, kas iekļautas pozīcijā 9609: | Ražošana no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem. Var izmantot arī spalvas, spalvu galiņus un citus ar izstrādājumu vienā pozīcijā klasificētus materiālus | |

9612 | Rakstāmmašīnu lentes vai tamlīdzīgas lentes, piesūcinātas ar tinti vai citādi apstrādātas nospiedumu iegūšanai, spolēs, kasetēs vai bez tām; zīmogspilveni, ar tinti piesūcināti vai nepiesūcināti, kārbiņās vai bez tām | Ražošana: no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, unkurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex9613 | Šķiltavas ar pjezoaizdedzi | Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijā 9613 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex9614 | Pīpes un pīpju kausiņi | Ražošana no rupji apstrādātām sagatavēm | |

97. nodaļa | Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas | Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem | |

[1] Īpašos nosacījumus attiecībā uz "specifiskiem procesiem" skatīt 7.1. un 7.3. ievada piezīmē.

[2] Īpašos nosacījumus attiecībā uz "specifiskiem" procesiem skatīt 7.2. ievada piezīmē.

[3] 32. nodaļas 3. piezīme nosaka, ka tie ir preparāti, ko izmanto jebkura materiāla krāsošanai vai izmanto kā sastāvdaļas krāsvielu ražošanā, ja tie nav klasificēti kādā citā 32. nodaļas pozīcijā.

[4] Pozīcijas daļa, kas atdalīta no pārējā teksta ar semikolu, uzskatāma par "grupu".

[5] Attiecībā uz izstrādājumiem, ko veido materiāli, kas klasificēti pozīcijā 3901 līdz 3906, no vienas puses, un pozīcijā 3907 līdz 3911, no otras, šo ierobežojumu piemēro tikai tai materiālu grupai, kura izstrādājumā ir pārsvarā pēc svara.

[6] Turpmāk raksturotās folijas uzskatāmas par ļoti caurspīdīgām: folijas