EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2024-20210501

Consolidated text: Komisijas Regula (ES) 2019/2024 (2019. gada 1. oktobris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2024/2021-05-01

02019R2024 — LV — 01.05.2021 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/2024

(2019. gada 1. oktobris),

ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 315, 5.12.2019., 313. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS REGULA (ES) 2021/341 (2021. gada 23. februāris),

  L 68

108

26.2.2021
▼B

KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/2024

(2019. gada 1. oktobris),

ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  
Šajā regulā noteiktas ekodizaina prasības šādu ražojumu laišanai tirgū vai nodošanai ekspluatācijā: no elektrotīkla darbināmas aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, t. sk. iekārtas nepārtikas preču atdzesēšanai.
2.  

Šo regulu nepiemēro šādiem ražojumiem:

a) 

aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, ko darbina no citiem enerģijas avotiem, nevis ar elektroenerģiju;

b) 

atstati komponenti, piemēram, kondensācijas iekārta, kompresori vai ūdens kondensators, kas jāpievieno atstatam aukstumskapim, lai tas darbotos;

c) 

pārtikas pārstrādes aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju;

d) 

aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, kas īpaši testētas un apstiprinātas zāļu vai zinātnisko paraugu uzglabāšanai;

e) 

aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, kam nav integrētas dzesēšanas sistēmas un kas darbojas ar dzesinātu gaisu, kuru nodrošina ārējs gaisa dzesinātājs; izņemot atstatus aukstumskapjus un 6. kategorijas atdzesētu produktu tirdzniecības automātus, kā noteikts III pielikuma 5. tabulā;

f) 

profesionālas aukstumiekārtas, ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapji, kondensācijas iekārtas un procesa dzesinātāji, kā definēts Regulā (ES) 2015/1095;

g) 

vīna uzglabāšanas iekārtas un minibāri.

3.  

Prasības, kas noteiktas II pielikuma 1. punktā un 3. punkta k) apakšpunktā, nepiemēro šādiem ražojumiem:

a) 

aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, kurās neizmanto tvaika kompresijas atdzesēšanas ciklu;

b) 

aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju dzīvu pārtikas produktu pārdošanai un izstādīšanai, piemēram aukstumiekārtas, kas paredzētas dzīvu zivju un vēžveidīgo pārdošanai un izstādīšanai, dzesināti akvāriji un ūdens tvertnes;

c) 

aukstumletes;

d) 

horizontālas konstrukcijas vitrīnas ar integrētu uzglabāšanas nodalījumu, kas konstruētas dzesināšanas režīma darba temperatūrām;

▼M1

e) 

stūra/izliekti aukstumskapji un karuseļveida aukstumskapji;

▼B

f) 

tirdzniecības automāti, kas konstruēti sasaldēšanas režīma darba temperatūrām;

g) 

vitrīnas zivju izkārtošanai uz sasmalcināta ledus.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) 

“aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju” ir termoizolēts aukstumskapis ar vienu vai vairākiem konkrētās temperatūrās noregulētiem nodalījumiem, ko dzesē ar dabisku vai piespiedu konvekciju vienā vai vairākos enerģiju patērējošos procesos, kas ir paredzēts pārtikas produktu un citu preču izstādīšanai noteiktās, par apkārtnes temperatūru zemākās temperatūrās un pārdošanai pircējiem ar apkalpojošā personāla starpniecību vai bez tās, kam var piekļūt tieši caur atvērtām malām vai vienām vai vairākām durvīm un/vai atvilktnēm, t. sk. aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, kurām ir zonas tādu pārtikas produktu un citu preču uzglabāšanai, kas nav pieejamas pircējiem, izņemot minibārus un vīna uzglabāšanas iekārtas;

2) 

“pārtikas produkti” ir pārtika, sastāvdaļas, dzērieni (arī vīns) un citas preces, ko galvenokārt izmanto patēriņam un kas jāatdzesē noteiktās temperatūrās;

3) 

“kondensācijas iekārta” ir ražojums, kurā integrēts vismaz viens elektrisks kompresors un viens kondensators, kas spēj pazemināt un pastāvīgi uzturēt zemu vai vidēju temperatūru aukstumiekārtas vai aukstumsistēmas iekšienē, izmantojot tvaika kompresijas ciklu, kad tas pievienots iztvaikotājam un izplešanās ierīcei, kā noteikts Regulā (ES) 2015/1095;

4) 

“atstats aukstumskapis” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, ko veido rūpnieciski ražotu komponentu salikums un kam, lai tas darbotos kā aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, jābūt papildus pievienotam pie atstatiem komponentiem (kondensācijas iekārta un/vai kompresors un/vai ūdens kondensators), kas nav aukstumskapja integrāla daļa;

5) 

“pārtikas pārstrādes aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kas īpaši testēta un apstiprināta pārtikas pārstrādei, piemēram, saldējuma mašīnas, ar mikroviļņu sildīšanas funkciju aprīkoti atdzesētu produktu tirdzniecības automāti vai ledus ģeneratori; izņemot aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, kas aprīkotas ar vienu īpaši pārtikas pārstrādei paredzētu nodalījumu, kura tilpums nepārsniedz 20 % no iekārtas neto tilpuma;

6) 

“neto tilpums” ir jebkura nodalījuma bruto tilpuma daļa pēc pārtikas produktu un citu preču uzglabāšanai vai izstādīšanai neizmantojamo sastāvdaļu un tukšumu tilpuma atņemšanas, izteikts kubikdecimetros (dm3) vai litros (l);

7) 

“bruto tilpums” ir nodalījuma iekšējais tilpums bez iekšējās apdares un ar aizvērtām durvīm vai vākiem, izteikts kubikdecimetros (dm3) vai litros (l);

8) 

“īpaši testēts un apstiprināts” nozīmē, ka ražojums atbilst visām šādām prasībām:

a) 

tas ir īpaši konstruēts un testēts norādītajiem ekspluatācijas apstākļiem vai lietojumiem saskaņā ar norādītajiem Savienības tiesību aktiem vai saistītiem aktiem, attiecīgajiem dalībvalsts tiesību aktiem un/vai attiecīgajiem Eiropas vai starptautiskajiem standartiem;

b) 

tas ir papildināts ar tehniskajā dokumentācijā iekļaujamu pierādījumu sertifikāta, tipa apstiprinājuma zīmes vai testēšanas pārskata veidā, ka ražojums ir īpaši apstiprināts attiecībā uz minētajiem ekspluatācijas apstākļiem vai lietojumiem;

c) 

tas ir laists tirgū īpaši norādītajiem ekspluatācijas apstākļiem vai lietojumiem, kā apliecina vismaz tehniskā dokumentācija, par ražojumu sniegtā informācija un jebkādi reklāmas, informācijas vai tirdzniecības materiāli;

9) 

“vīna uzglabāšanas iekārta” ir aukstumiekārta ar tikai viena veida nodalījumu vīna uzglabāšanai, kam ir precīzas temperatūras regulators uzglabāšanas apstākļu un mērķtemperatūras nodrošināšanai un kas ir aprīkota ar vibrācijas slāpētājiem, kā noteikts Regulā (ES) 2019/2019;

10) 

“nodalījums” ir tāda noslēgta telpa aukstumiekārtā ar tiešās pārdošanas funkciju, kura no cita(-iem) nodalījuma(-iem) atdalīta ar starpsienu, tvertni vai līdzīgu konstrukciju, kurai var tieši piekļūt caur vienām vai vairākām ārējām durvīm un kura var būt sadalīta apakšnodalījumos. Šajā regulā, ja vien nav norādīts citādi, ar nodalījumu saprot gan nodalījumus, gan apakšnodalījumus;

11) 

“ārējās durvis” ir aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju daļa, ko var vērt vai noņemt, lai vismaz būtu iespējams objektus ievietot aukstumiekārtā ar tiešās pārdošanas funkciju vai izņemt no tās;

12) 

“apakšnodalījums” ir noslēgta telpa nodalījumā, kuras darba temperatūras diapazons ir citāds nekā nodalījumam, kurā tas atrodas;

13) 

“minibārs” ir aukstumiekārta, kuras kopējais tilpums ir maksimāli 60 l un kura galvenokārt paredzēta pārtikas produktu uzglabāšanai un pārdošanai viesnīcu numuros un līdzīgās telpās, kā noteikts Regulā (ES) 2019/2019;

14) 

“atdzesētu produktu tirdzniecības automāts ar rotējošiem plauktiem” ir atdzesētu produktu tirdzniecības automāts ar rotējošiem plauktiem, kas sadalīti nodalījumos, kuros pārtikas produkti un citas preces izvietoti uz horizontālas virsmas un no kuriem produktus paņem caur atsevišķām izsniegšanas durvīm;

15) 

“atdzesētu produktu tirdzniecības automāts” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kas paredzēta pircēja maksājumu vai žetonu pieņemšanai un dzesinātu pārtikas produktu vai citu preču izsniegšanai bez apkalpojošā personāla starpniecības;

16) 

“aukstumlete” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kam ir vienas vai vairākas durvis vai atvilktnes iekārtas vertikālajā daļā un atveres iekārtas augšējā virsmā, kurām var viegli piekļūt un kurās var ievietot traukus pārtikas produktu, piemēram, picas piedevu un salātu sastāvdaļu, īslaicīgai uzglabāšanai;

17) 

“horizontālas konstrukcijas vitrīna ar integrētu uzglabāšanas nodalījumu” ir horizontālas konstrukcijas aukstumskapis, kam paredzēts apkalpojošais personāls un kam ir vismaz 100 litru (l) uz garuma metru (m) liels atdzesētu produktu uzglabāšanas nodalījums, kurš parasti atrodas vitrīnas pamatnē;

18) 

“horizontālas konstrukcijas aukstumskapis” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kam ir horizontāls, augšpusē izvietots un no augšpuses atverams preču izstādīšanas laukums;

19) 

“darba temperatūra dzesināšanas režīmā” ir temperatūra no –3,5 °C līdz 15 °C diapazonā iekārtās, kas energotaupības nolūkā aprīkotas ar energovadības sistēmām, un no –3,5 °C līdz 10 °C diapazonā iekārtās, kas nav aprīkotas ar energoekonomijai paredzētām energovadības sistēmām;

20) 

“darba temperatūra” ir standarttemperatūra nodalījuma iekšienē testa laikā;

▼M1

21) 

“stūra/izliekts aukstumskapis” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, ko izmanto ģeometriskas nepārtrauktības nodrošināšanai starp diviem lineāriem aukstumskapjiem, kas viens pret otru izvietoti leņķī un/vai veido izliekumu. Stūra/izliektam aukstumskapim nav identificējamas garenass vai garuma, jo tā forma (ķīļveida u. tml.) ir domāta tikai tukšuma aizpildīšanai un to nav paredzēts ekspluatēt kā savrupu aukstumiekārtu. Stūra/izliekta aukstumskapja divas malas veido 30–90° leņķi;

▼B

22) 

“darba temperatūra sasaldēšanas režīmā” nozīmē, ka temperatūra ir zemāka par –12 Celsija grādiem (°C);

23) 

“vitrīna zivju izkārtošanai uz sasmalcināta ledus” ir horizontālas konstrukcijas aukstumskapis, kam paredzēts apkalpojošais personāls un kas konstruēts un laists tirgū īpaši svaigu zivju izstādīšanai. Raksturīgi, ka vitrīnas augšpusē ir sasmalcināta ledus kārta, ko izmanto izstādīto svaigo zivju temperatūras uzturēšanai, un tai ir arī iebūvēta drenāžas novadcaurule;

24) 

“ekvivalents modelis” ir modelis, kuram saistībā ar attiecīgo sniedzamo tehnisko informāciju ir tādi paši tehniskie raksturlielumi, bet kuru tas pats ražotājs, importētājs vai pilnvarotais pārstāvis laiž tirgū vai nodod ekspluatācijā kā citu modeli ar atšķirīgu modeļa identifikatoru;

25) 

“modeļa identifikators” ir kods, parasti burtciparu, ar kuru konkrētu ražojuma modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai tādu pašu ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja nosaukumu;

26) 

“ražojumu datubāze” ir datu kopums, kas attiecas uz ražojumiem, kas ir sistemātiski sakārtots un kam ir uz pircējiem orientēta publiskā daļa, kurā ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību ir pieejama informācija par ražojuma individuālajiem parametriem, tiešsaistes portāls pieejamībai un atbilstības daļa ar skaidri noteiktām pieejamības un drošības prasībām, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/1369 ( 1 );

27) 

“dzērienu dzesētājs” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kas paredzēta tam, lai noteiktā ātrumā dzesētu fasētus dzērienus ar ilgu glabāšanas laiku (izņemot vīnu), kuri ievietošanas brīdī ir apkārtnes temperatūrā un paredzēti pārdošanai noteiktās temperatūrās, kas ir zemākas par apkārtnes temperatūru. Dzērienu dzesētājs ļauj piekļūt dzērieniem tieši caur atvērtām malām un/vai vienām vai vairākām durvīm un atvilktnēm. Energotaupības nolūkā laikā, kad dzesētājs netiek virināts, temperatūra tā iekšienē drīkst palielināties, jo dzērienu uzglabāšanas laiks ir ilgs;

28) 

“energoefektivitātes indekss” (EEI) ir aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju relatīvās energoefektivitātes indeksa skaitlis, izteikts procentos un aprēķināts saskaņā ar III pielikuma 2. punktu;

▼M1

29) 

“karuseļveida aukstumskapis” ir apaļas/apļveida formas lielveikala aukstumskapis, ko var uzstādīt kā savrupu iekārtu vai kā iekārtu, kas savieno divus lineārus lielveikala aukstumskapjus. Karuseļveida aukstumskapji var arī būt aprīkoti ar griešanās sistēmu, kas ļauj pārtikas produktus izstādīt, lai tie būtu redzami 360 ° leņķī;

30) 

“lielveikala aukstumskapis” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kas paredzēta pārtikas produktu un citu preču pārdošanai un izstādīšanai mazumtirdzniecībā, piemēram, lielveikalos. Par lielveikala aukstumskapjiem neuzskata dzērienu dzesētājus, atdzesētu produktu tirdzniecības automātus, sveramā saldējuma vitrīnas un saldējuma saldēšanas lādes.

▼B

Pielikumos piemērojamās papildu definīcijas ir norādītas I pielikumā.

3. pants

Ekodizaina prasības

II pielikumā noteiktās ekodizaina prasības piemēro no tajā norādītajiem datumiem.

4. pants

Atbilstības novērtēšana

1.  
Atbilstības novērtēšanas procedūra, kas norādīta Direktīvas 2009/125/EK 8. pantā, ir minētās direktīvas IV pielikumā izklāstītā iekšējās dizaina kontroles sistēma vai minētās direktīvas V pielikumā izklāstītā vadības sistēma.
2.  
Lai saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 8. pantu veiktu atbilstības novērtēšanu, tehniskajā dokumentācijā ietver kopiju no ražojuma informācijas, kas sniegta saskaņā ar II pielikuma 3. punktu, un to aprēķinu datus un rezultātus, kas norādīti šīs regulas III pielikumā.
3.  

Ja konkrēta modeļa tehniskajā dokumentācijā iekļautā informācija ir iegūta:

a) 

no modeļa, kam attiecībā uz sniedzamo tehnisko informāciju ir tādi paši tehniskie raksturlielumi, bet ko ražojis cits ražotājs; vai

b) 

veicot aprēķinus uz konstrukcijas pamata vai ekstrapolējot no citiem tā paša vai cita ražotāja modeļiem iegūtus rezultātus, vai arī izmantojot abus šos paņēmienus,

tehniskajā dokumentācijā iekļauj detalizētu informāciju par šādu aprēķinu, ražotāja veikto novērtēšanu nolūkā pārliecināties par aprēķinu precizitāti un attiecīgā gadījumā deklarāciju par atbilstību starp dažādu ražotāju modeļiem.

Tehniskajā dokumentācijā ietver visu ekvivalento modeļu sarakstu, t. sk. modeļu identifikatorus.

4.  
Tehniskajā dokumentācijā ietver informāciju tādā secībā un veidā, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2019/2018 VI pielikumā. Izņemot 1. panta 3. punktā minētos ražojumus, tirgus uzraudzības vajadzībām ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji, neskarot Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punkta g) apakšpunktu, drīkst atsaukties uz tehnisko dokumentāciju, kura augšupielādēta ražojumu datubāzē un kurā ir tāda pati informācija, kā noteikts Deleģētajā regulā (ES) 2019/2018.

5. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkos

Veicot Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes, dalībvalstis piemēro IV pielikumā izklāstīto verifikācijas procedūru.

6. pants

Apiešana un programmatūras atjauninājumi

Ražotājs, importētājs vai pilnvarotais pārstāvis nedrīkst laist tirgū ražojumus, kas konstruēti tā, ka spēj detektēt, ka tie tiek testēti (piemēram, atpazīstot testa apstākļus vai testēšanas ciklu), un attiecīgi reaģēt, testa laikā automātiski mainot savus raksturlielumus nolūkā sasniegt vēlamāku jebkādu to parametru līmeni, ko ražotājs, importētājs vai pilnvarotais pārstāvis deklarējis tehniskajā dokumentācijā vai iekļāvis jebkuros pievienotajos dokumentos.

Ražojuma enerģijas patēriņš un nekādi citi deklarētie parametri nedrīkst pasliktināties arī pēc programmatūras vai aparātprogrammatūras atjauninājuma, mērot atbilstoši tam pašam testēšanas standartam, kas sākotnēji izmantots atbilstības deklarācijas vajadzībām, ja vien galalietotājs pirms atjaunināšanas nav devis nepārprotamu piekrišanu. Ja atjauninājums tiek noraidīts, veiktspējā nedrīkst rasties nekādas izmaiņas.

Programmatūras atjauninājums nekādā gadījumā nedrīkst mainīt ražojuma veiktspēju veidā, kas padara to neatbilstīgu ekodizaina prasībām saskaņā ar atbilstības deklarāciju.

7. pants

Kritēriji

Kritēriji šīs regulas pieņemšanas laikā tirgū pieejamajiem ražojumiem un tehnoloģijām ar vislabākajiem raksturlielumiem ir norādīti V pielikumā.

8. pants

Pārskatīšana

Komisija šo regulu pārskata, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, un ne vēlāk kā 2023. gada 25. decembrī. Apspriežu forumam iesniedz šāda novērtējuma rezultātus, kā arī attiecīgā gadījumā pārskatīšanas priekšlikuma projektu.

Pārskatīšanā cita starpā novērtē:

a) 

energoefektivitātes indeksa prasību līmeni;

b) 

to, vai ir lietderīgi grozīt EEI formulu, kā arī modelēšanas parametrus un korekcijas koeficientus;

c) 

to, cik lietderīgi būtu ražojumu kategorijas iedalīt vēl sīkāk;

d) 

to, vai ir lietderīgi noteikt papildu resursefektivitātes prasības saskaņā ar aprites ekonomikas principiem, t. sk., vai vajadzētu iekļaut vairāk rezerves daļu;

e) 

to, vai ir lietderīgi noteikt energoefektivitātes prasības un papildu informācijas prasības attiecībā uz aukstumletēm, horizontālas konstrukcijas vitrīnām ar integrētu uzglabāšanas nodalījumu, kas darbojas dzesināšanas režīma darba temperatūrās, stūra skapjiem, tirdzniecības automātiem, kas konstruēti sasaldēšanas režīma darba temperatūrām, un vitrīnām zivju izkārtošanai uz sasmalcināta ledus;

f) 

to, vai ir lietderīgi noteikt dzērienu dzesētāja [ekvivalento tilpumu] atbilstoši neto tilpumam, nevis bruto tilpumam;

g) 

to, vai attiecībā uz lielveikala aukstumskapjiem ir lietderīgi ieviest EEI formulu atbilstoši neto tilpumam, nevis kopējam preču izstādīšanas laukumam;

h) 

pielaižu līmeni.

9. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Pielikumos piemērojamās definīcijas

Piemēro šādas definīcijas:

1) 

“rezerves daļa” ir atsevišķa daļa, ar ko var aizstāt daļu, kurai ražojumā ir tāda pati vai līdzīga funkcija;

2) 

“profesionāls remontētājs” ir operators vai uzņēmums, kas nodrošina aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju remonta un profesionālas tehniskās apkopes pakalpojumus;

3) 

“durvju blīve” ir mehānisks blīvējums, kas aizpilda spraugu starp aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju durvīm un korpusu, lai novērstu gaisa noplūdi no aukstumiekārtas uz āru;

4) 

“vakuumizolācijas panelis” (VIP) ir izolācijas panelis, ko veido ciets, daudzporains materiāls, kas ievietots plānā, gāznecaurlaidīgā ārējā apvalkā, no kura ir izvadītas gāzes un kurš ir noslēgts, lai neļautu gāzēm no ārpuses iekļūt panelī;

5) 

“saldējuma saldēšanas lāde” ir horizontālas konstrukcijas lāde, kas paredzēta fasēta saldējuma uzglabāšanai un/vai izstādīšanai un pārdošanai, kur pircējs fasētajam saldējumam var piekļūt, atverot necaurredzamu vai caurredzamu vāku no augšpuses, un kā neto tilpums ir ≤ 600 litru (l); ja saldējuma saldēšanas lādes ir ar caurredzamu vāku, tad neto tilpums, kas dalīts ar kopējo preču izstādīšanas laukumu, ir ≥ 0,35 metri (m);

6) 

“caurredzams vāks” ir durvis, kas izgatavotas no caurredzama materiāla, kurš nosedz vismaz 75 % durvju virsmas, un kas ļauj galalietotājam caur to saskatīt preces;

7) 

“kopējais preču izstādīšanas laukums” (TDA) ir kopējais redzamais pārtikas produktu un citu preču laukums, t. sk. caur stiklojumu redzamais laukums, ko nosaka kā neto tilpuma horizontālo un vertikālo projicēto virsmas laukumu summu un izsaka kvadrātmetros (m2);

8) 

“garantija” ir jebkādas mazumtirgotāja, vai arī ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja saistības pret patērētāju:

a) 

atlīdzināt samaksāto cenu; vai

b) 

jebkādā veidā nomainīt, saremontēt vai apstrādāt aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, ja tās neatbilst garantijas paziņojumā vai attiecīgajā reklāmā izklāstītajām specifikācijām;

9) 

“sveramā saldējuma vitrīna” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kurā saldējumu var uzglabāt, izstādīt un iesvērt un kura darbojas noteiktās temperatūras robežās, kā norādīts III pielikuma 5. tabulā;

10) 

“enerģijas patēriņš gadā” (AE) ir vidējais enerģijas patēriņš dienā, kas reizināts ar 365 (dienu skaitu gadā), izteikts kilovatstundās gadā (kWh/gadā) un aprēķināts saskaņā ar III pielikuma 2. punkta b) apakšpunktu;

11) 

“enerģijas patēriņš dienā” (Edaily ) ir enerģijas daudzums, ko aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju patērē 24 stundās standartapstākļos, izteikts kilovatstundās dienā (kWh/24 h);

12) 

“enerģijas standarta patēriņš gadā” (SAE) ir aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju enerģijas patēriņa atsauces rādītājs gadā, izteikts kilovatstundās gadā (kWh/gadā) un aprēķināts saskaņā ar III pielikuma 2. punkta c) apakšpunktu;

13) 

“M” un “N” ir modelēšanas parametri, kas ņem vērā kopējo preču izstādīšanas laukumu vai energopatēriņa atkarību no tilpuma, un to vērtības ir noteiktas III pielikuma 4. tabulā;

14) 

“temperatūras koeficients” (C) ir korekcijas koeficients, kas precizē darba temperatūras atšķirību;

15) 

“klimata klases koeficients” (CC) ir korekcijas koeficients, kas precizē atšķirības apkārtnes apstākļos, kādiem aukstumiekārta ir paredzēta;

16) 

“P” ir korekcijas koeficients, kas precizē atšķirības starp integrāliem un atstatiem aukstumskapjiem;

17) 

“integrāls aukstumskapis” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kam ir integrēta atdzesēšanas sistēma, kurā iekļauts kompresors un kondensācijas iekārta;

18) 

“atdzesēšanas skapis” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kas pastāvīgi uztur aukstumskapī uzglabāto produktu temperatūru dzesināšanas režīma darba temperatūrā;

19) 

“saldēšanas skapis” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kas pastāvīgi uztur aukstumskapī uzglabāto produktu temperatūru sasaldēšanas režīma darba temperatūrā;

20) 

“vertikālas konstrukcijas aukstumskapis” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kam priekšpusē ir vertikāls vai slīps atvērums preču izstādīšanai;

21) 

“kombinētas konstrukcijas aukstumskapis” ir aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju, kurā ir apvienoti vertikālas un horizontālas konstrukcijas aukstumskapja preču izstādīšanas un iekārtas atvēršanas virzieni;

▼M1

22) 

“deklarētās vērtības” ir ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja norādītās vērtības saskaņā ar 4. pantu uzrādītajiem, aprēķinātajiem vai izmērītajiem tehniskajiem parametriem, kuru atbilstības verifikāciju veic dalībvalstu iestādes;

▼B

23) 

“riteņplauktu aukstumskapis” ir lielveikala aukstumskapis, kurā preces var izstādīt vai nu tieši uz paletēm, vai uz riteņotiem plauktiem, kurus aukstumskapja iekšienē var ievietot, paceļot, pagriežot vai noņemot apakšējo priekšējo daļu, ja tāda ir;

24) 

“M iepakojums” ir testa iepakojums, kas aprīkots ar temperatūras mērierīci;

25) 

“multitemperatūras tirdzniecības automāts” ir atdzesētu produktu tirdzniecības automāts, kuram ir vismaz divi nodalījumi ar dažādām darba temperatūrām.
II PIELIKUMS

Ekodizaina prasības

1.   Energoefektivitātes prasības

a) 

No 2021. gada 1. marta aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju EEI nedrīkst pārsniegt 1. tabulā noteiktās vērtības.1. tabula

Aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju maksimālais EEI, izteikts %

 

EEI

Saldējuma saldēšanas lādes

80

Visas pārējās aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju

100

b) 

No 2023. gada 1. septembra aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju (izņemot atdzesētu produktu tirdzniecības automātus ar rotējošiem plauktiem) EEI nedrīkst pārsniegt 2. tabulā noteiktās vērtības.2. tabula

Aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju maksimālais EEI, izteikts %

 

EEI

Saldējuma saldēšanas lādes

50

Visas pārējās aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju, izņemot atdzesētu produktu tirdzniecības automātus ar rotējošiem plauktiem

80

2.   Resursefektivitātes prasības

No 2021. gada 1. marta aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju jāatbilst šādām prasībām:

a) 

Rezerves daļu pieejamība

1. 

Aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji dara pieejamas profesionāliem remontētājiem vismaz šādas rezerves daļas:

— 
termostati,
— 
palaides releji,
— 
neapsarmošanas sildrezistori,
— 
temperatūras sensori,
— 
programmatūra un aparātprogrammatūra, t. sk. atiestatīšanas programmatūra,
— 
iespiedshēmas plates un
— 
gaismas avoti

vismaz astoņus gadus pēc modeļa pēdējās vienības laišanas tirgū.

2. 

Aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji dara pieejamas profesionāliem remontētājiem un galalietotājiem vismaz šādas rezerves daļas:

— 
durvju rokturi un durvju viras,
— 
kloķi, ciparripas un pogas,
— 
durvju blīves un
— 
papildu paplātes, grozi un plaukti uzglabāšanai

vismaz astoņus gadus pēc modeļa pēdējās vienības laišanas tirgū.

3. 

Aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji nodrošina, ka 1. un 2. punktā minētās rezerves daļas var nomainīt ar plaši pieejamiem darbarīkiem, iekārtai nenodarot paliekošus bojājumus.

4. 

Ne vēlāk kā divus gadus pēc modeļa pirmās vienības laišanas tirgū un līdz šo rezerves daļu pieejamības perioda beigām ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja brīvpiekļuves tīmekļvietnē ir publiski pieejams to rezerves daļu saraksts, uz kurām attiecas 1. punkts, un to pasūtīšanas procedūra.

5. 

No modeļa pirmās vienības laišanas tirgū un līdz šo rezerves daļu pieejamības perioda beigām ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja brīvpiekļuves tīmekļvietnē ir publiski pieejams to rezerves daļu saraksts, uz kurām attiecas 2. punkts, to pasūtīšanas procedūra un remonta instrukcijas.

b) 

Rezerves daļu maksimālais piegādes laiks

Šā punkta a) apakšpunktā minētajā periodā ražotājs, importētājs vai pilnvarotais pārstāvis nodrošina aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju rezerves daļu piegādi 15 darbdienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas.

Pieejamajām rezerves daļām, uz ko attiecas a) apakšpunkta 1. punkts, rezerves daļu pieejamību drīkst ierobežot, nodrošinot to tikai profesionāliem remontētājiem, kas reģistrēti saskaņā ar c) apakšpunkta 1. un 2. punktu.

c) 

Piekļuve remonta un tehniskās apkopes informācijai

Pēc tam, kad pagājuši divi gadi pēc modeļa vai ekvivalenta modeļa pirmās vienības laišanas tirgū, un līdz a) apakšpunktā minētā perioda beigām ražotājs, importētājs vai pilnvarotais pārstāvis profesionāliem remontētājiem nodrošina piekļuvi iekārtas remonta un tehniskās apkopes informācijai, ievērojot šādus nosacījumus:

1) 

ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja tīmekļvietnē norāda profesionālo remontētāju reģistrēšanās procesu informācijas saņemšanai; lai apstiprinātu šādu pieprasījumu, ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji drīkst pieprasīt, lai profesionāls remontētājs pierāda, ka:

i) 

profesionālajam remontētājam ir aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju remontam vajadzīgā tehniskā kompetence un tas atbilst elektroiekārtu remontētājiem piemērojamajiem noteikumiem dalībvalstīs, kurās tas darbojas. Kā pierādījumu par atbilstību šim punktam pieņem atsauci uz profesionālu remontētāju oficiālu reģistrācijas sistēmu, ja šāda sistēma attiecīgajā dalībvalstī ir ieviesta;

ii) 

profesionālajam remontētājam ir apdrošināšana, kas sedz no tā darbības izrietošās saistības, neatkarīgi no tā, vai dalībvalsts to pieprasa;

2) 

ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji piecās darbdienās no pieprasījuma veikšanas dienas apstiprina vai atsaka reģistrāciju;

3) 

ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji drīkst iekasēt saprātīgu un proporcionālu maksu par piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai vai par atjauninājumu regulāru saņemšanu. Maksa ir saprātīga, ja tā neliek atteikties no piekļuves tāpēc, ka nav ņemts vērā tas, kādā apjomā profesionālais remontētājs informāciju izmanto.

Pēc reģistrācijas profesionālajam remontētājam vienas darbdienas laikā no pieprasījuma veikšanas brīža ir jābūt pieejamai pieprasītajai remonta un tehniskās apkopes informācijai. Attiecīgā gadījumā informāciju drīkst sniegt par ekvivalentu modeli vai tās pašas saimes modeli.

Pieejamajā remonta un tehniskās apkopes informācijā ietver:

— 
ierīces nepārprotamu identifikāciju,
— 
demontāžas karti vai klaidskatu,
— 
remonta instrukciju tehnisko rokasgrāmatu,
— 
nepieciešamo remonta un testēšanas iekārtu sarakstu,
— 
informāciju par sastāvdaļām un diagnosticēšanu (piemēram, mērījumu teorētiskās minimālās un maksimālās vērtības),
— 
vadojuma un savienojumu diagrammas,
— 
bojājumu un kļūdu diagnostikas kodus (attiecīgā gadījumā arī ražotāja īpašos kodus),
— 
instrukcijas attiecīgās programmatūras un aparātprogrammatūras, kā arī atiestatīšanas programmatūras uzstādīšanai un
— 
informāciju par to, kā piekļūt reģistrētajiem datiem par paziņotajiem gadījumiem, kuri saglabāti aukstumiekārtā ar tiešās pārdošanas funkciju (attiecīgā gadījumā).
d) 

Prasības attiecībā uz demontāžu materiālu atgūšanas un reciklēšanas nolūkā, vienlaikus izvairoties no piesārņojuma

1. 

Ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji nodrošina, ka aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju ir konstruētas tā, lai Direktīvas 2012/19/ES VII pielikumā minētos materiālus un sastāvdaļas varētu noņemt, izmantojot plaši pieejamus darbarīkus.

2. 

Ražotāji, importētāji un pilnvarotie pārstāvji izpilda Direktīvas 2012/19/ES 15. panta 1. punktā noteiktos pienākumus.

3. 

Ja aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju ir vakuumizolācijas paneļi, aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju marķē ar burtiem “VIP”.

3.   Informācijas prasības

No 2021. gada 1. marta uzstādītājiem un galalietotājiem paredzētās rokasgrāmatas un ražotāju, importētāju un pilnvaroto pārstāvju brīvpiekļuves tīmekļvietnes ietver šādu informāciju:

a) 

ieteicamie temperatūras iestatījumi katrā nodalījumā optimālai pārtikas produktu saglabāšanai;

b) 

aplēse par temperatūras iestatījumu ietekmi uz pārtikas izšķērdēšanu;

c) 

dzērienu dzesētājiem: “Šo iekārtu paredzēts ekspluatēt klimatā, kur maksimālā temperatūra un gaisa mitrums ir attiecīgi [norādīt dzērienu dzesētājam piemērojamo siltāko temperatūru un dzērienu dzesētājam piemērojamo relatīvo mitrumu atbilstoši 7. tabulai].”;

d) 

saldējuma saldēšanas lādēm: “Šo iekārtu paredzēts ekspluatēt klimatā, kur temperatūras un gaisa mitruma diapazons ir attiecīgi no [norādīt piemērojamo minimālo temperatūru atbilstoši 9. tabulai] līdz [norādīt piemērojamo maksimālo temperatūru atbilstoši 9. tabulai] un no [norādīt piemērojamo minimālo relatīvo mitrumu atbilstoši 9. tabulai] līdz [norādīt piemērojamo maksimālo relatīvo mitrumu atbilstoši 9. tabulai].”;

e) 

norādījumi par aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju pareizu uzstādīšanu un galalietotāja veiktu apkopi, t. sk. tīrīšanu;

f) 

integrāliem aukstumskapjiem: “Ja kondensatora serpentīncaurule netiek tīrīta [kondensatora serpentīncaurules tīrīšanas ieteicamais biežums, izteikts reizēs gadā], iekārtas efektivitāte ievērojami samazinās.”;

g) 

profesionālu remontdarbu pieejamība, piemēram, tīmekļvietnes, adreses, kontaktinformācija;

h) 

informācija, kas attiecas uz rezerves daļu pasūtīšanu tieši vai citos ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja piedāvātos veidos, piemēram tīmekļvietnes, adreses, kontaktinformācija;

i) 

minimālais periods, kurā pieejamas aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju remontam vajadzīgās rezerves daļas;

j) 

ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja piedāvātās aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju garantijas minimālais ilgums;

k) 

norādījumi par to, kā informāciju par modeli atrast ražojumu datubāzē, kas minēta Deleģētajā regulā (ES) 2019/2018, šādam nolūkam izmantojot tīmekļa saiti uz informāciju, kas par modeli saglabāta ražojumu datubāzē, vai saite uz ražojumu datubāzi un informācija par to, kā uz ražojuma atrast modeļa identifikatoru.
III PIELIKUMS

Mērījumu metodes un aprēķini

Nolūkā nodrošināt un verificēt atbilstību šīs regulas prasībām mērījumus un aprēķinus veic, izmantojot harmonizētos standartus vai citas ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kuras ir vispāratzītas un mūsdienīgas un atbilst turpmāk izklāstītajiem noteikumiem. Minēto harmonizēto standartu atsauces numuri šādā nolūkā ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

▼M1

Ja parametrs ir deklarēts saskaņā ar 4. pantu, ražotājs, importētājs vai pilnvarotais pārstāvis šajā pielikumā minēto aprēķinu vajadzībām izmanto tā deklarēto vērtību.

▼B

1.   Vispārīgi testēšanas nosacījumi

a) 

Apkārtnes apstākļi atbilst 1. iestatījumam, izņemot saldējuma saldēšanas lādes un sveramā saldējuma vitrīnas, ko testē 2. iestatījumam atbilstošos apkārtnes apstākļos, kā norādīts 3. tabulā.

b) 

Ja nodalījumu var iestatīt dažādās temperatūrās, to testē zemākajā darba temperatūrā.

c) 

Kad testē atdzesētu produktu tirdzniecības automātus ar maināma tilpuma nodalījumiem, nodalījumu ar visaugstāko darba temperatūru iestata uz vismazāko neto tilpumu.

d) 

Pie dzērienu dzesētājiem norādītais dzesēšanas ātrums nozīmē ātrumu, kādā tiek sasniegta vajadzīgā temperatūra pēc tam, kad pusi no atdzesētajiem dzērieniem dzesētājā aizstāj ar neatdzesētiem.3. tabula

Apkārtnes apstākļi

 

Sausā termometra temperatūra (°C)

Relatīvais mitrums (%)

Rasas punkts (°C)

Ūdens tvaika masa sausā gaisā (g/kg)

1. iestatījums

25

60

16,7

12,0

2. iestatījums

30

55

20,0

14,8

2.   EEI noteikšana

a) 

Visām aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju EEI, kas izteikts % un noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata, izsaka kā AE (kWh/gadā) attiecību pret atsauces SAE (kWh/gadā) un aprēķina šādi:

EEI = AE/SAE.

b) 

AE, kas izteikts kWh/gadā un noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata, aprēķina šādi:

AE = 365 × Edaily ,

kur:

— 
Edaily ir aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju enerģijas patēriņš 24 stundās, kas izteikts kWh/24 h un noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata.
c) 

SAE izsaka kWh/gadā un noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata. Aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju, kurām visos nodalījumos ir viena temperatūras klase, un atdzesētu produktu tirdzniecības automātiem SAE aprēķina šādi:

SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C

Aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju, kurām vairāk nekā vienā nodalījumā ir atšķirīgas temperatūras klases, izņemot atdzesētu produktu tirdzniecības automātus, SAE aprēķina šādi:

image

;

kur:

1) 

c ir nodalījuma veida indeksa skaitlis diapazonā no 1 līdz n, un n ir nodalījumu veidu kopējais skaits;

2) 

M un N vērtības ir norādītas 4. tabulā.4. tabula

M un N vērtības

Kategorija

M vērtība

N vērtība

Dzērienu dzesētāji

2,1

0,006

Saldējuma saldēšanas lādes

2,0

0,009

Atdzesētu produktu tirdzniecības automāti

4,1

0,004

Sveramā saldējuma vitrīnas

25,0

30,400

Vertikālas un kombinētas konstrukcijas lielveikala aukstumskapji

9,1

9,100

Horizontālas konstrukcijas lielveikala aukstumskapji

3,7

3,500

Vertikālas un kombinētas konstrukcijas lielveikala saldēšanas skapji

7,5

19,300

Horizontālas konstrukcijas lielveikala saldēšanas skapji

4,0

10,300

Riteņplauktu aukstumskapji (no 2021. gada 1. marta)

9,2

11,600

Riteņplauktu aukstumskapji (no 2023. gada 1. septembra)

9,1

9,100

3) 

temperatūras koeficienta (C) vērtības ir norādītas 5. tabulā.

5. tabula

Temperatūras apstākļi un atbilstošās temperatūras koeficienta (C) vērtībasa)  Lielveikala aukstumskapji

Kategorija

Temperatūras klase

Vissiltākā M iepakojuma visaugstākā temperatūra (°C)

Visaukstākā M iepakojuma viszemākā temperatūra (°C)

Visu M iepakojumu visaugstākā minimālā temperatūra (°C)

C vērtības

Vertikālas un kombinētas konstrukcijas lielveikala aukstumskapji

M2

≤ + 7

≥ – 1

n. p.

1,00

H1 un H2

≤ + 10

≥ – 1

n. p.

0,82

M1

≤ + 5

≥ – 1

n. p.

1,15

Horizontālas konstrukcijas lielveikala aukstumskapji

M2

≤ + 7

≥ – 1

n. p.

1,00

H1 un H2

≤ + 10

≥ – 1

n. p.

0,92

M1

≤ + 5

≥ – 1

n. p.

1,08

Vertikālas un kombinētas konstrukcijas lielveikala saldēšanas skapji

L1

≤ – 15

n. p.

≤ – 18

1,00

L2

≤ – 12

n. p.

≤ – 18

0,90

L3

≤ – 12

n. p.

≤ – 15

0,90

Horizontālas konstrukcijas lielveikala saldēšanas skapji

L1

≤ – 15

n. p.

≤ – 18

1,00

L2

≤ – 12

n. p.

≤ – 18

0,92

L3

≤ – 12

n. p.

≤ – 15

0,92

▼M1

Vertikālas un kombinētas konstrukcijas lielveikala aukstumskapji

M0

≤ + 4

≥ –1

nepiemēro

1,30

Horizontālas konstrukcijas lielveikala aukstumskapji

M0

≤ + 4

≥ –1

nepiemēro

1,13

▼Bb)  Sveramā saldējuma vitrīnas

Temperatūras klase

Vissiltākā M iepakojuma visaugstākā temperatūra (°C)

Visaukstākā M iepakojuma viszemākā temperatūra (°C)

Visu M iepakojumu visaugstākā minimālā temperatūra (°C)

C vērtības

G1

– 10

– 14

n. p.

1,00

G2

– 10

– 16

n. p.

1,00

G3

– 10

– 18

n. p.

1,00

L1

– 15

n. p.

– 18

1,00

L2

– 12

n. p.

– 18

1,00

L3

– 12

n. p.

– 15

1,00

S

Īpašā klasifikācija

1,00c)  Atdzesētu produktu tirdzniecības automāti

Temperatūras klase (*2)

Maksimālā izmērītā produkta temperatūra (TV ) (°C)

C vērtības

1. kategorija

7

1 + (12 – TV)/25

2. kategorija

12

3. kategorija

3

4. kategorija

(TV1 + TV2)/2 (*1)

6. kategorija

(TV1 + TV2)/2 (*1)d)  Citas aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju

Kategorija

C vērtības

Citas iekārtas

1,00

4) 

koeficientu Y aprēķina šādi:

a) 

dzērienu dzesētājiem:

Yc ir dzērienu dzesētāja nodalījumu ekvivalentais tilpums ar mērķtemperatūru Tc, (Veqc ), ko aprēķina šādi:

Yc = Veq c = bruto tilpumsc × ((25 – Tc)/20) × CC,

kur Tc ir vidējā temperatūra nodalījumā un CC ir klimata klases koeficients. Tc vērtības ir norādītas 6. tabulā. CC vērtības ir norādītas 7. tabulā.6. tabula

Temperatūras klases un atbilstošās vidējās temperatūras nodalījumā (Tc) dzērienu dzesētājiem

Temperatūras klase (*)

Tc (°C)

K1

+ 3,5

K2

+ 2,5

K3

– 1,0

K4

+ 5,07. tabula

Ekspluatācijas apstākļi un atbilstošās CC vērtības dzērienu dzesētājiem

Vissiltākā apkārtnes temperatūra (°C)

Apkārtnes relatīvais mitrums (%)

CC

+ 25

60

1,00

+ 32

65

1,05

+ 40

75

1,10

b) 

saldējuma saldēšanas lādēm:

Yc ir saldējuma saldēšanas lādes nodalījumu ekvivalentais tilpums ar mērķtemperatūru Tc, (Veqc ), ko aprēķina šādi:

Yc = Veq c = bruto tilpumsc × ((12 – Tc)/30) × CC,

kur Tc ir vidējā temperatūra nodalījumā un CC ir klimata klases koeficients. Tc vērtības ir norādītas 8. tabulā. CC vērtības ir norādītas 9. tabulā.8. tabula

Temperatūras klases un atbilstošās vidējās temperatūras nodalījumā (Tc) saldējuma saldēšanas lādēm

Temperatūras klase

Tc (°C)

Vissiltākā M iepakojuma temperatūra visos testos (izņemot vāka atvēršanas testu) zemāka vai līdzvērtīga (°C)

Vissiltākā M iepakojuma maksimālā temperatūras paaugstināšanās, kas pieļaujama vāka atvēršanas testa laikā (°C)

– 18

2

– 18,0

– 7

2

– 7,09. tabula

Ekspluatācijas apstākļi un atbilstošās CC vērtības saldējumu saldēšanas lādēm

 

Minimums

Maksimums

CC

Apkārtnes temperatūra (°C)

Apkārtnes relatīvais mitrums (%)

Apkārtnes temperatūra (°C)

Apkārtnes relatīvais mitrums (%)

Saldējuma saldēšanas lāde ar caurredzamu vāku

16

80

30

55

1,00

35

75

1,10

40

40

1,20

Saldējuma saldēšanas lāde ar necaurredzamu vāku

16

80

30

55

1,00

35

75

1,04

40

40

1,10

c) 

atdzesētu produktu tirdzniecības automātiem:

Y ir atdzesētu produktu tirdzniecības automāta neto tilpums, t. i., summa, ko veido visu to nodalījumu tilpums, kuros tirdzniecībai tieši pieejamos produktus uzglabā, un to tukšumu tilpums, pa kuriem produkti pārvietojas padeves procesā, izteikts litros (l) un noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim;

d) 

visām pārējām aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju:

Yc aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju visu to nodalījumu TDA, kuriem ir vienāda temperatūras klase, izteikta kvadrātmetros (m2) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata;

5) 

P vērtības ir norādītas 10. tabulā.10. tabula

P vērtības

Aukstumskapja veids

P

Integrāli lielveikala aukstumskapji

1,10

Citas aukstumiekārtas ar tiešās pārdošanas funkciju

1,00
IV PIELIKUMS

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

▼M1

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz deklarēto vērtību verifikāciju, ko veic dalībvalsts iestādes, un ražotājs, importētājs vai pilnvarotais pārstāvis tās neizmanto kā vērtību pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā vai arī interpretējot šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

▼B

Ja modeļa konstrukcija ir tāda, ka modelis spēj detektēt, ka tiek testēts (piemēram, atpazīt testēšanas apstākļus vai testēšanas ciklu), un attiecīgi reaģēt, proti, testa laikā automātiski mainīt savu veiktspēju nolūkā sasniegt vēlamāku to parametru līmeni, kas norādīti šajā regulā vai iekļauti ražojumam pievienotajā tehniskajā dokumentācijā vai jebkādā citā dokumentācijā, modeli un visus ekvivalentos modeļus uzskata par neatbilstošiem.

►M1  Verifikācijas procesa ietvaros pārliecinoties par ◄ ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru:

1. 

Dalībvalsts iestādes verificē konkrēta modeļa vienas iekārtas atbilstību.

2. 

Modeli uzskata par atbilstīgu piemērojamajām prasībām, ja:

a) 

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un attiecīgā gadījumā vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam, importētājam vai pilnvarotajam pārstāvim nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b) 

deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs, importētājs vai pilnvarotais pārstāvis, nekur nenorāda vērtības, kas ražotājam, importētājam vai pilnvarotajam pārstāvim ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c) 

tad, kad dalībvalstu iestādes pārbauda konkrēta modeļa iekārtu, tās konstatē, ka ražotājs, importētājs vai pilnvarotais pārstāvis ir ieviesis sistēmu, kas atbilst 6. panta otrās daļas prasībām; un

▼M1

d) 

tad, kad dalībvalsts iestādes pārbauda konkrēta modeļa vienību, tā atbilst 6. panta trešās daļas prasībām, II pielikuma 2. iedaļā noteiktajām resursefektivitātes prasībām un II pielikuma 3. iedaļā noteiktajām informācijas prasībām; un

▼B

e) 

kad dalībvalsts iestādes testē šo modeļa iekārtu, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 11. tabulā.

3. 

Ja netiek iegūti 2. punkta a), b), c) vai d) apakšpunktā minētie rezultāti, modeli un visus ekvivalentos modeļus uzskata par šīs regulas prasībām neatbilstošiem.

4. 

Ja netiek iegūts 2. punkta e) apakšpunktā minētais rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa vienības. Tomēr šīs trīs papildu vienības drīkst izvēlēties arī no viena vai vairākiem ekvivalentiem modeļiem.

5. 

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim vienībām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 11. tabulā.

6. 

Ja netiek iegūts 5. punktā minētais rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi pārējie ekvivalentie modeļi neatbilst šīs regulas prasībām.

▼M1

7. 

Ja saskaņā ar šā pielikuma 3. punktu, 6. punktu vai otro daļu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

▼B

Dalībvalsts iestādes izmanto III pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalsts iestādes piemēro tikai 11. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1.–7. punktā aprakstīto procedūru. Attiecībā uz 11. tabulā norādītajiem parametriem nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, pielaides, kas noteiktas harmonizētajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.11. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Neto tilpums un attiecīgā gadījumā nodalījuma neto tilpums

Noteiktā vērtība () ir ne vairāk kā par 3 % vai 1 l (atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka) mazāka par deklarēto vērtību.

Bruto tilpums un attiecīgā gadījumā nodalījuma bruto tilpums

Noteiktā vērtība () ir ne vairāk kā par 3 % vai 1 l (atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka) mazāka par deklarēto vērtību.

TDA un attiecīgā gadījumā nodalījuma TDA

Noteiktā vērtība () ir ne vairāk kā par 3 % lielāka par deklarēto vērtību.

Edaily

Noteiktā vērtība () ir ne vairāk kā par 10 % lielāka par deklarēto vērtību.

AE

Noteiktā vērtība () ir ne vairāk kā par 10 % lielāka par deklarēto vērtību.

(1)   

Ja testē trīs papildu vienības, kā noteikts 4. punktā, noteiktā vērtība ir šo trīs papildu vienību vidējā aritmētiskā vērtība.
V PIELIKUMS

Indikatīvie kritēriji

Šīs regulas spēkā stāšanās laikā tika noteikts, ka vislabākās tirgū pieejamās tehnoloģijas aukstumiekārtu ar tiešās pārdošanas funkciju EEI ziņā ir tādas, kā turpmāk izklāstīts. 

TDA (m2), neto tilpums (l) vai bruto tilpums (l) (atkarībā no iekārtas)

T1 vai TV

AE (kWh gadā)

Lielveikala aukstumskapji

(vertikālas konstrukcijas lielveikala atdzesēšanas skapis)

3,3

 

4526

(= 12,4 kWh/24 h)

Lielveikala aukstumskapji

(horizontālas konstrukcijas lielveikala atdzesēšanas skapis)

2,2

 

2044

(= 5,6 kWh/24 h)

Lielveikala aukstumskapji

(vertikālas konstrukcijas lielveikala saldēšanas skapis)

3

 

9709

(= 26,6 kWh/24 h)

Lielveikala aukstumskapji

(horizontālas konstrukcijas lielveikala saldēšanas skapis)

1,4

 

1621

(= 4,4 kWh/24 h)

2,76

 

6424

(= 17,6 kWh/24 h)

Atdzesētu skārdeņu un pudeļu tirdzniecības automāts

548

7 °C

1547

(= 4,24 kWh/24 h)

Atdzesētu produktu tirdzniecības automāts ar spirālēm

472

3 °C

2070

(= 5,67 kWh/24 h)

Dzērienu dzesētājs

506

 

475

(= 1,3 kWh/24 h)

Saldējuma saldēšanas lāde

302

 

329

(= 0,9 kWh/24 h)

Sveramā saldējuma vitrīna

1,43

 

10862

(= 29,76 kWh/24 h)( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 4. jūlija Regula (ES) 2017/1369, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES (OV L 198, 28.7.2017., 1. lpp.).

►M1  ( *1 ) Multitemperatūras tirdzniecības automātos TV ir TV1 (maksimālā izmērītā produkta temperatūra vissiltākajā nodalījumā) un TV2 (maksimālā izmērītā produkta temperatūra visaukstākajā nodalījumā) vidējā vērtība, kas noapaļota līdz vienai zīmei aiz komata. ◄

( *2 ) 1. kategorija = atdzesētu skārdeņu un pudeļu automāti ar necaurredzamu priekšējo daļu, kuros produkti ir sakrauti cits uz cita; 2. kategorija = atdzesētu skārdeņu un pudeļu, konditorejas izstrādājumu un uzkodu automāti ar caurredzamu priekšējo daļu; 3. kategorija = atdzesētu ātrbojīgu pārtikas produktu automāti ar caurredzamu priekšējo daļu; 4. kategorija = atdzesētu produktu multitemperatūras automāti ar caurredzamu priekšējo daļu; 6. kategorija = kombinēti automāti, ko veido dažādu kategoriju automāti, kuri apvienoti vienā korpusā un kurus darbina viens dzesinātājs.

Top