EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2017-20210501

Consolidated text: Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2017 (2019. gada 11. marts), ar ko attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1059/2010 (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2017/2021-05-01

02019R2017 — LV — 01.05.2021 — 002.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2017

(2019. gada 11. marts),

ar ko attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1059/2010

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 315, 5.12.2019., 134. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/340 (2020. gada 17. decembris),

  L 68

62

26.2.2021
▼B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2017

(2019. gada 11. marts),

ar ko attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1059/2010

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  
Šī regula nosaka prasības attiecībā uz marķējumu un papildu informācijas sniegšanu, kuras piemērojamas no elektrotīkla darbināmām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, t. sk. arī iebūvējamām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, kā arī no elektrotīkla darbināmām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, kuras var darbināt arī ar akumulatoru.
2.  

Šo regulu nepiemēro:

a) 

trauku mazgāšanas mašīnām, kas ietilpst Direktīvas 2006/42/EK darbības jomā;

b) 

sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, kuras ir darbināmas ar akumulatoru un kuras var pieslēgt elektrotīklam, izmantojot atsevišķi iegādātu maiņstrāvas-līdzstrāvas pārveidotāju.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) 

“elektrotīkls” nozīmē elektroapgādi no elektrotīkla ar 230 (± 10 %) voltu spriegumu un 50 Hz maiņstrāvas frekvenci;

2) 

“sadzīves trauku mazgāšanas mašīna” ir iekārta, kas mazgā un skalo galda piederumus un ko ražotājs atbilstības deklarācijā ir deklarējis kā atbilstošu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/35/ES ( 1 ) vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/53/ES ( 2 ) prasībām;

3) 

“iebūvējama sadzīves trauku mazgāšanas mašīna” ir sadzīves trauku mazgāšanas mašīna, ko projektē, testē un tirgo tikai nolūkā to:

a) 

uzstādīt skapītī vai (no augšas, apakšas un sāniem) apdarināt ar paneļiem;

b) 

cieši piestiprināt pie skapīša sāniem, augšējās virsmas vai grīdas vai pie paneļiem; un

c) 

aprīkot ar integrētu rūpnieciska ražojuma priekšējo virsmu vai piemontēt tai individuāla projekta priekšējo paneli;

4) 

“tirdzniecības vieta” ir vieta, kurā sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas tiek izstādītas vai kurā tās piedāvā iegādāties, nomāt vai iegādāties uz nomaksu.

Pielikumos piemērojamās papildu definīcijas ir norādītas I pielikumā.

3. pants

Piegādātāju pienākumi

1.  

Piegādātāji nodrošina, ka:

a) 

katra sadzīves trauku mazgāšanas mašīna tiek piegādāta ar drukātu marķējumu III pielikumā noteiktajā formātā;

▼M1

b) 

v pielikumā noteiktajā ražojuma informācijas lapā iekļautās parametru vērtības tiek ievadītas ražojumu datubāzes publiskajā daļā;

▼B

c) 

pēc tirgotāja īpaša pieprasījuma ražojuma informācijas lapu dara pieejamu drukātā veidā;

d) 

ražojumu datubāzē ir ievadīts tehniskās dokumentācijas saturs, kā norādīts VI pielikumā;

e) 

jebkurā konkrēta sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļa vizuālajā reklāmā atbilstoši VII un VIII pielikuma prasībām ir norādīta marķējumā redzamā energoefektivitātes klase un energoefektivitātes klašu diapazons;

f) 

visos tehniska rakstura reklāmas materiālos par konkrētu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeli, tostarp publicētos internetā, kuros aprakstīti konkrētā modeļa tehniskie parametri, atbilstoši VII pielikuma prasībām ir norādīta konkrētā modeļa marķējumā redzamā energoefektivitātes klase un energoefektivitātes klašu diapazons;

g) 

tirgotājiem ir darīts pieejams katra sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļa elektroniskais marķējums III pielikumā norādītajā formātā un ar tur prasīto informāciju;

h) 

tirgotājiem ir darīta pieejama katra sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļa elektroniskā informācijas lapa, kas atbilst V pielikuma prasībām.

2.  
Energoefektivitātes klase un gaisvadītā trokšņa emisiju klase ir definētas II pielikumā, un tās aprēķina saskaņā ar IV pielikumu.

4. pants

Tirgotāju pienākumi

Tirgotāji nodrošina, ka:

a) 

tirdzniecības vietā, tai skaitā tirdzniecības izstādēs, uz katras sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas ir marķējums, ko piegādātāji nodrošina atbilstoši 3. panta 1. punkta a) apakšpunktam; iebūvējamām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām marķējumu izvieto tā, lai tas būtu skaidri saredzams, bet visām pārējām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām to izvieto uz ārējās virsmas mašīnas priekšpusē vai augšpusē;

b) 

tālpārdošanas gadījumā marķējums un ražojuma informācijas lapa ir nodrošināti saskaņā ar VII un VIII pielikuma prasībām;

c) 

jebkurā konkrēta sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļa vizuālajā reklāmā atbilstoši VII pielikuma prasībām ir norādīta konkrētā modeļa marķējumā redzamā energoefektivitātes klase un energoefektivitātes klašu diapazons;

d) 

visos tehniska rakstura reklāmas materiālos par konkrētu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeli, tostarp publicētos internetā, kuros aprakstīti konkrētā modeļa tehniskie parametri, atbilstoši VII pielikuma prasībām ir norādīta konkrētā modeļa marķējumā redzamā energoefektivitātes klase un energoefektivitātes klašu diapazons.

5. pants

Tiešsaistes mitināšanas platformu pienākumi

Ja Direktīvas 2000/31/EK 14. pantā minētais mitināšanas [Direktīvā 2000/31/EK: “glabāšana”] pakalpojumu sniedzējs dod iespēju savā interneta vietnē tieši pārdot sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas, pakalpojuma sniedzējs nodrošina tirgotāja sniegtā elektroniskā marķējuma un elektroniskās ražojuma informācijas lapas attēlošanu vizualizācijas mehānismā saskaņā ar VIII pielikuma noteikumiem un tirgotāju informē par pienākumu attēlot minēto informāciju.

6. pants

Mērīšanas metodes

Informāciju, kas sniedzama saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot uzticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas un aprēķina metodes, ņemot vērā IV pielikumā noteiktās atzītās vismodernākās mērīšanas un aprēķina metodes.

7. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības vajadzībām

Veicot Regulas (ES) 2017/1369 8. panta 3. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes, dalībvalstis piemēro šīs regulas IX pielikumā noteikto verifikācijas procedūru.

8. pants

Pārskatīšana

Komisija ne vēlāk kā 2025. gada 25. decembrī pārskata šo regulu, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, un pārskatīšanas rezultātus, tostarp vajadzības gadījumā pārskatītas regulas priekšlikuma projektu, iesniedz Apspriežu forumam.

Veicot pārskatīšanu, it sevišķi jāizvērtē šādi jautājumi:

a) 

iespējas uzlabot sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energopatēriņu, kā arī funkcionālo un vidisko sniegumu;

b) 

esošo pasākumu spēja panākt izmaiņas galalietotāju uzvedībā, proti, tos mudināt iegādāties energoefektīvāku un resursefektīvāku sadzīves tehniku un izmantot energoefektīvākas un resursefektīvākas programmas;

c) 

iespēja sekmēt aprites ekonomikas mērķu sasniegšanu.

9. pants

Atcelšana

Deleģēto regulu (ES) Nr. 1059/2010 atceļ no 2021. gada 1. marta.

10. pants

Pārejas pasākumi

No 2019. gada 25. decembra līdz 2021. gada 28. februārim ražojuma informācijas lapu, ko prasa Deleģētās regulas (ES) Nr. 1059/2010 3. panta b) apakšpunkts, var nevis nodrošināt drukātā formā kopā ar ražojumu, bet gan darīt pieejamu ražojumu datubāzē. Šādā gadījumā piegādātājs nodrošina, ka pēc īpaša tirgotāja pieprasījuma ražojuma informācijas lapu dara pieejamu drukātā veidā.

11. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. marta. Tomēr 10. pantu piemēro no 2019. gada 25. decembra un 3. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu piemēro no 2020. gada 1. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Pielikumos piemērojamās definīcijas

Piemēro šādas definīcijas:

1) 

“energoefektivitātes indekss” (EEI) ir programmas “eco” un standarta programmas enerģijas patēriņa attiecība;

2) 

“programmas “eco” enerģijas patēriņš” (EPEC) ir sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas enerģijas patēriņš kilovatstundās uz ciklu programmā “eco”;

3) 

“standarta programmas enerģijas patēriņš” (SPEC) ir enerģijas patēriņš kilovatstundās uz ciklu, ko izmanto par referenci un kas atkarīgs no sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas nominālās ietilpības;

4) 

“programma” ir iepriekš definētu darbību kopums, ko piegādātājs ir deklarējis kā piemērotu konkrētiem netīrības līmeņiem un/vai pielādējuma veidam;

5) 

“cikls” ir pilns mazgāšanas, skalošanas un žāvēšanas process izvēlētajā programmā, kas aptver darbību virkni līdz visu darbību pabeigšanai;

6) 

“kvadrātkods” ir matricas svītrkods, kas iekļauts ražojuma modeļa energomarķējumā un kas satur saiti uz informāciju par šo modeli, kura ir pieejama ražojumu datubāzes publiskajā daļā;

7) 

“trauku komplekts” (ps) ir galda piederumu komplekts vienai personai bez ēdiena servēšanas piederumiem;

8) 

“ēdiena servēšanas piederumi” ir priekšmeti, kas paredzēti ēdiena gatavošanai un pasniegšanai; tie var būt katli, ēdiena servēšanas trauki un rīki, kā arī paplātes;

9) 

“nominālā ietilpība” ir maksimālais trauku komplektu skaits kopā ar ēdiena servēšanas piederumiem, ko vienā ciklā var nomazgāt, noskalot un nožāvēt sadzīves trauku mazgāšanas mašīnā, kurā priekšmeti ievietoti atbilstoši piegādātāja norādījumiem;

10) 

“programmas “eco” ūdens patēriņš” (EPWC) ir sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas ūdens patēriņš litros uz ciklu programmā “eco”;

11) 

“mazgāšanas veiktspējas indekss” (IC) ir sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas mazgāšanas veiktspējas un references sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas mazgāšanas veiktspējas attiecība;

12) 

“žāvēšanas veiktspējas indekss” (ID) ir sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas žāvēšanas veiktspējas un references sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas žāvēšanas veiktspējas attiecība;

13) 

“programmas ilgums” (Tt) ir laiks no izvēlētās programmas darbības sākšanas, izņemot lietotāja iestatītu palaides atlikšanu, līdz brīdim, kad indikators ziņo, ka programma ir beigusies, un lietotājs var piekļūt ievietotajiem priekšmetiem;

14) 

eco” apzīmē sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas programmu, ko ražotājs deklarējis kā piemērotu vidēji netīru galda piederumu mazgāšanai un uz ko attiecas energomarķējumā un ražojuma informācijas lapā sniegtā informācija;

15) 

“izslēgts režīms” ir stāvoklis, kad sadzīves trauku mazgāšanas mašīna ir pieslēgta elektrotīklam un nenodrošina nekādas funkcijas; par izslēgtu režīmu uzskata arī šādus režīmus:

a) 

stāvoklis, kas tikai norāda uz izslēgta režīma stāvokli;

b) 

stāvoklis, kurā tiek nodrošinātas tikai tās funkcijas, ar ko paredzēts nodrošināt elektromagnētisko savietojamību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/30/ES ( 3 );

16) 

“gaidstāves režīms” ir stāvoklis, kad sadzīves trauku mazgāšanas mašīna ir pieslēgta elektrotīklam un nodrošina tikai šādas funkcijas, kas var ilgt nenoteiktu laiku:

a) 

reaktivācijas funkciju vai reaktivācijas funkciju un tikai iespējotas reaktivācijas funkcijas indikāciju; un/vai

b) 

reaktivācijas funkciju caur savienojumu ar tīklu; un/vai

c) 

informācijas vai statusa rādījumus un/vai

d) 

detektēšanas funkciju avārijas pasākumu ierosināšanai;

17) 

“tīkls” ir komunikācijas infrastruktūra, kam piemīt saišu topoloģija, arhitektūra, ieskaitot fiziskos komponentus, organizatoriski principi, komunikācijas procedūras un formāti (protokoli);

18) 

“palaides atlikšanas režīms” ir stāvoklis, kad lietotājs ir atlasījis izvēlētās programmas cikla sākuma atlikšanu uz konkrētu laiku;

19) 

“garantija” ir jebkādas mazumtirgotāja vai piegādātāja saistības pret patērētāju:

a) 

atlīdzināt samaksāto cenu; vai

b) 

jebkādā veidā nomainīt vai saremontēt sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas vai rīkoties ar tām, ja tās neatbilst garantijas paziņojumā vai attiecīgajā reklāmā norādītajām specifikācijām;

20) 

“vizualizācijas mehānisms” ir jebkurš ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuāla tehnoloģija, ko izmanto interneta satura attēlošanai lietotājiem;

21) 

“ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kurā attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi vai peles uzvirzīšanu uz cita attēla vai datu kopas vai cita attēla vai datu kopas izpletes uz skārienekrāna;

22) 

“skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārieniem, piemēram, planšetdatora, ievadvirsmas datora vai viedtālruņa ekrāns;

23) 

“alternatīvais teksts” ir teksts, ko piedāvā kā alternatīvu grafiskai informācijai, kas ļauj sniegt informāciju negrafiskā formā, ja vizualizācijas ierīces nevar attēlot grafiskas formas informāciju, vai kā palīglīdzekli pieejamībai, piemēram, ievadi balss sintēzes lietojumprogrammās;

▼M1

24) 

“deklarētās vērtības” ir piegādātāja norādītās vērtības uz Regulas (ES) 2017/1369 3. panta 3. punkta pamata un saskaņā ar šīs regulas 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu un VI pielikumu uzrādītajiem, aprēķinātajiem vai izmērītajiem tehniskajiem parametriem, kuru atbilstības verifikāciju veic dalībvalstu iestādes.

▼B
II PIELIKUMS

A.    ►M1  Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energoefektivitātes klases  ◄

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas energoefektivitātes klasi nosaka, pamatojoties uz energoefektivitātes indeksu (EEI), kā norādīts 1. tabulā.

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas EEI aprēķina saskaņā ar IV pielikumu.1. tabula

Energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss

A

EEI < 32

B

32 ≤ EEI < 38

C

38 ≤ EEI < 44

D

44 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 56

F

56 ≤ EEI < 62

G

EEI ≥ 62

B.    Gaisvadītā trokšņa emisiju klases

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas gaisvadītā trokšņa emisiju klasi nosaka, pamatojoties uz gaisvadītā trokšņa emisijām, kā norādīts 2. tabulā.2. tabula

Gaisvadītā trokšņa emisiju klases

Gaisvadītā trokšņa emisiju klase

Troksnis (dB(A))

A

n < 39

B

39 ≤ n < 45

C

45 ≤ n < 51

D

51 ≤ n
III PIELIKUMS

Marķējums

1.   MARĶĒJUMS

image

Marķējumā iekļauj šādu informāciju:

I. 

Kvadrātkods

II. 

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

III. 

Piegādātāja modeļa identifikators

IV. 

Energoefektivitātes klašu skala no A līdz G

V. 

Energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikuma A punktu

VI. 

Programmas “eco” enerģijas patēriņš (EPEC) kWh uz 100 cikliem, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim

VII. 

Programmas “eco” nominālā ietilpība, kas izteikta standarta trauku komplektos

VIII. 

Programmas “eco” ūdens patēriņš (EPWC) litros uz ciklu, noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata

IX. 

Programmas “eco” ilgums (h:min), noapaļots līdz tuvākajai pilnajai minūtei

X. 

Gaisvadītā trokšņa emisijas, kas izteiktas dB(A) re 1 pW, noapaļotas līdz tuvākajam veselajam skaitlim, un gaisvadītā trokšņa emisiju klase, kuru nosaka saskaņā ar II pielikuma B punktu

XI. 

Šīs regulas numurs, proti, “2019/2017”

2.   MARĶĒJUMA NOFORMĒJUMS

Marķējuma noformējums atbilst turpmākajā attēlā norādītajam.

image

Kur:

a) 

marķējuma platums ir vismaz 96 mm, un augstums ir vismaz 192 mm. Ja marķējums tiek drukāts lielākā formātā, tā saturs ir jāsaglabā proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

b) 

marķējuma fons ir 100 % balts;

c) 

izmantojamie burtveidoli: Verdana un Calibri;

d) 

marķējuma elementu izmēri un specifikācijas atbilst sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu marķējuma noformējumā norādītajam;

e) 

krāsas atbilst ciānfuksīndzeltenmelnā (CMYK) krāsu modelim pēc šāda parauga: 0,70,100,0: 0 % ciānkrāsa, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

f) 

marķējums atbilst visām šīm prasībām (numerācija attiecas uz augstāk redzamo attēlu):

image

ES logotipa krāsas ir šādas:

— 
fons: 100,80,0,0,
— 
zvaigznes: 0,0,100,0,

image

enerģijas logotipa krāsa: 100,80,0,0;

image

kvadrātkods ir 100 % melns;

image

piegādātāja nosaukums ir 100 % melns un Verdana treknrakstā, fonta izmērs 9 pt;

image

modeļa identifikators ir 100 % melns un Verdana parastā fontā, fonta izmērs 9 pt;

image

A–G skalu atveido šādi:

— 
energoefektivitātes skalas burti ir 100 % balti un Calibri treknrakstā, fonta izmērs 19 pt; burtus centrē uz ass, kas atrodas 4,5 mm no bultu kreisās malas,
— 
A–G energoefektivitātes skalas bultu krāsa ir šāda:
— 
A klase: 100,0,100,0,
— 
B klase: 70,0,100,0,
— 
C klase: 30,0,100,0,
— 
D klase: 0,0,100,0,
— 
E klase: 0,30,100,0,
— 
F klase: 0,70,100,0,
— 
G klase: 0,100,100,0;

image

iekšējās sadalošās līnijas ir 0,5 pt biezas un 100 % melnas;

image

energoefektivitātes klases burts ir 100 % balts un Calibri treknrakstā, fonta izmērs 33 pt. Energoefektivitātes klases bulta un atbilstošā bulta A līdz G skalā ir novietotas tā, ka to smailes ir vienādā augstumā. Energoefektivitātes klases bultā burts ir izvietots bultas taisnstūra daļas centrā, un bulta ir 100 % melna;

image

programmas “eco” enerģijas patēriņa vērtība uz 100 cikliem ir Verdana treknrakstā, fonta izmērs 28 pt; “kWh” atveido Verdana parastā fontā, fonta izmērs 18 pt; piktogrammā skaitlis “100”, kas reprezentē 100 ciklus, ir Verdana parastā fontā ar fonta izmēru 14 pt. Vērtība un mērvienība ir centrētas un 100 % melnas;

image

piktogrammas attēlo, kā norādīts marķējuma noformējumā, ievērojot šādus nosacījumus:

— 
piktogrammu līnijas ir 1,2 pt biezas, un tās un teksti (skaitļi un mērvienības) ir 100 % melni,
— 
teksti zem piktogrammas ir centrēti un Verdana treknrakstā ar fonta izmēru 16 pt, savukārt mērvienību norāda Verdana parastā fontā ar fonta izmēru 12 pt,
— 
gaisvadītā trokšņa emisiju piktogramma: skaļrunī attēloto decibelu skaits ir Verdana treknrakstā ar fonta izmēru 12 pt, savukārt mērvienība “dB” ir Verdana parastā fontā ar fonta izmēru 9 pt; trokšņa klašu diapazons (no A līdz D) ir centrēts zem piktogrammas, un piemērojamās trokšņa klases burts ir Verdana treknrakstā ar fonta izmēru 16 pt, bet pārējo trokšņa klašu burti – Verdana parastā fontā ar fonta izmēru 10 pt;

image

regulas numurs ir 100 % melns un Verdana parastā fontā, fonta izmērs 6 pt.
IV PIELIKUMS

Mērīšanas metodes un aprēķini

Lai nodrošinātu un verificētu atbilstību šīs regulas prasībām, mērījumus un aprēķinus veic, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai citas ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kurās ņemta vērā vispāratzīta mūsdienīga prakse, un saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

▼M1

Ja parametrs ir deklarēts uz Regulas (ES) 2017/1369 3. panta 3. punkta pamata un saskaņā ar VI pielikuma 4. tabulu, šajā pielikumā minēto aprēķinu vajadzībām piegādātājs izmanto tā deklarēto vērtību.

▼B

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas enerģijas patēriņu, EEI, ūdens patēriņu, programmas ilgumu, tīrīšanas un žāvēšanas veiktspēju un gaisvadītā trokšņa emisijas mēra un/vai aprēķina, izmantojot programmu “eco” pie sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas nominālās ietilpības. Enerģijas patēriņu, ūdens patēriņu, programmas ilgumu, mazgāšanas un žāvēšanas veiktspēju mēra vienlaicīgi.

EPWC izsaka litros uz ciklu un noapaļo līdz vienai zīmei aiz komata.

Programmas “eco” ilgumu (Tt) izsaka stundās un minūtēs un noapaļo līdz tuvākajai veselajai minūtei.

Gaisvadītā trokšņa emisijas mēra dB(A) re 1 pW un noapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim.

1.   ENERGOEFEKTIVITĀTES INDEKSS

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļa EEI aprēķināšanai sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas EPEC salīdzina ar tās SPEC.

a) 

EEI aprēķina šādi (noapaļojot līdz vieni zīmei aiz komata):

EEI = (EPEC/SPEC) × 100,

kur:

EPEC ir sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas programmas “eco” enerģijas patēriņš kWh uz ciklu, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

SPEC ir sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas standarta programmas enerģijas patēriņš.

b) 

SPEC aprēķina kWh uz ciklu un noapaļo līdz trim zīmēm aiz komata šādi:

1) 

sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību ps ≥ 10 un platumu > 50 cm:

SPEC = 0,025 × ps + 1,350

2) 

sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību ps ≤ 9 vai platumu ≤ 50 cm:

SPEC = 0,090 × ps + 0,450 ,

kur “ps” ir trauku komplektu skaits.

▼M1

2.   MAZGĀŠANAS VEIKTSPĒJAS INDEKSS

Lai aprēķinātu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļa mazgāšanas veiktspējas indeksu (IC), programmas “eco” mazgāšanas veiktspēju salīdzina ar references trauku mazgāšanas mašīnas mazgāšanas veiktspēju.

IC aprēķina šādi un noapaļo līdz trim zīmēm aiz komata:

IC = exp (ln IC)

un

ln IC = (1/n) × Σn i = 1 ln (CT,i/CR,i),

kur:

CT,i ir testējamās sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas programmas “eco” mazgāšanas veiktspēja vienā testa atkārtojumā (i), noapaļota līdz trim zīmēm aiz komata;

CR,i ir standarta trauku mazgāšanas mašīnas mazgāšanas veiktspēja vienā testa atkārtojumā (i), noapaļota līdz trim zīmēm aiz komata;

n ir testa atkārtojumu skaits.

3.   ŽĀVĒŠANAS VEIKTSPĒJAS INDEKSS

Lai aprēķinātu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļa žāvēšanas veiktspējas indeksu (ID), programmas “eco” žāvēšanas veiktspēju salīdzina ar references trauku mazgāšanas mašīnas žāvēšanas veiktspēju.

ID aprēķina šādi un noapaļo līdz trim zīmēm aiz komata:

ID = exp (ln ID)

un

ln ID = (1/n) × Σn i = 1 ln(ID,i),

kur:

ID,i ir testējamās sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas programmas “eco” žāvēšanas veiktspējas indekss vienā testa atkārtojumā (i);

n ir kombinēto mazgāšanas un žāvēšanas testa atkārtojumu skaits.

ID,i aprēķina šādi un noapaļo līdz trim zīmēm aiz komata:

ln ID,i = ln (DT,i/DR,t),

kur:

DT,i ir testējamās sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas programmas “eco” vidējā žāvēšanas veiktspēja vienā testa atkārtojumā (i), noapaļota līdz trim zīmēm aiz komata;

DR,t ir references trauku mazgāšanas mašīnas žāvēšanas mērķrezultāts, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata.

4.   MAZJAUDAS REŽĪMI

Attiecīgā gadījumā mēra jaudas izmantojumu izslēgtā režīmā (Po), gaidstāves režīmā (Psm) un palaides atlikšanas režīmā (Pds), izsaka vatos un noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata.

Mērot jaudas izmantojumu mazjaudas režīmos, pārbauda un reģistrē:

— 
vai tiek attēlota informācija,
— 
vai tiek aktivēts tīkla pieslēgums.

▼B
V PIELIKUMS

Ražojuma informācijas lapa

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu ražojuma informācijas lapā ietvertās informācijas daļu atbilstoši 3. panta 1. punkta b) apakšpunktam piegādātājs ievada ražojumu datubāzē atbilstoši 3. tabulai.

Lietošanas rokasgrāmatā vai citos informatīvos materiālos, ko piegādā kopā ar ražojumu, skaidri norāda vai nu saiti uz modeli ražojumu datubāzē (kā URL (vienotais resursu vietrādis) vai kvadrātkodu), vai ražojuma reģistrācijas numuru.