EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2014-20210501

Consolidated text: Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2014 (2019. gada 11. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1061/2010 un Komisijas Direktīvu 96/60/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2014/2021-05-01

02019R2014 — LV — 01.05.2021 — 002.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2014

(2019. gada 11. marts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1061/2010 un Komisijas Direktīvu 96/60/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 315, 5.12.2019., 29. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/340 (2020. gada 17. decembris),

  L 68

62

26.2.2021


Labota ar:

 C1

Kļūdu labojums, OV L 050, 24.2.2020, lpp 19 (2019/2014)
▼B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2014

(2019. gada 11. marts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1061/2010 un Komisijas Direktīvu 96/60/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  
Šī regula nosaka prasības attiecībā uz marķējumu un papildu informācijas sniegšanu par sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, kuras darbināmas no elektrotīkla, un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kuras darbināmas no elektrotīkla, tostarp tādām, kuras ir iespējams darbināt arī ar akumulatoru, un iebūvējamām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un iebūvējamām sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām.
2.  

Šo regulu nepiemēro:

a) 

veļas mazgāšanas mašīnām un veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kas ietilpst Direktīvas 2006/42/EK darbības jomā;

b) 

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kuras ir darbināmas ar akumulatoru un kuras var pieslēgt elektrotīklam, izmantojot atsevišķi iegādātu maiņstrāvas-līdzstrāvas pārveidotāju;

c) 

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību, kas mazāka par 2 kg, un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ar nominālo mazgāšanas ietilpību 2 kg vai mazāku.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) 

“elektrotīkls” ir elektroapgāde no maiņstrāvas tīkla ar 230 (± 10 %) voltu sprieguma un 50 Hz maiņstrāvas frekvenci;

2) 

“automātiska veļas mazgāšanas mašīna” ir veļas mazgāšanas mašīna, kura veļu pilnībā apstrādā pati, lietotājam neiesaistoties nevienā programmas izpildes brīdī;

3) 

“sadzīves veļas mazgāšanas mašīna” ir automātiska veļas mazgāšanas mašīna, kura mazgā un skalo mājsaimniecības veļu, izmantojot ūdeni, ķīmiskus, mehāniskus un termiskus līdzekļus, kura ir aprīkota arī ar centrifugēšanas funkciju un kuru tās ražotājs atbilstības deklarācijā ir deklarējis kā atbilstīgu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2014/35/ES ( 1 ) vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2014/53/ES ( 2 );

4) 

“sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna” ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīna, kurā papildus automātiskās veļas mazgāšanas mašīnas funkcijām tajā pašā cilindrā ir iekļauta arī tekstilizstrādājumu žāvēšana ar karsēšanu un izgriešanu un kuru tās ražotājs atbilstības deklarācijā ir deklarējis kā atbilstīgu Direktīvai 2014/35/ES vai Direktīvai 2014/53/ES;

5) 

“iebūvējama sadzīves veļas mazgāšanas mašīna” ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīna, kas projektēta, testēta un tiek tirgota tikai un vienīgi:

a) 

uzstādīšanai skapītī vai apdarināšanai (no augšas, apakšas un sāniem) ar paneļiem;

b) 

ciešai piestiprināšanai pie skapīša sāniem, augšējās virsmas vai grīdas vai pie paneļiem; un

c) 

aprīkošanai ar integrētu rūpnieciska ražojuma priekšējo virsmu vai individuāla projekta priekšējā paneļa piemontēšanai;

6) 

“iebūvējama sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna” ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna, kas projektēta, testēta un tiek tirgota tikai un vienīgi:

a) 

uzstādīšanai skapītī vai apdarināšanai (no augšas, apakšas un sāniem) ar paneļiem;

b) 

ciešai piestiprināšanai pie skapīša sāniem, augšējās virsmas vai grīdas vai pie paneļiem; un

c) 

aprīkošanai ar integrētu rūpnieciska ražojuma priekšējo virsmu vai individuāla projekta priekšējā paneļa piemontēšanai;

7) 

“vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas mašīna” ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīna, kas aprīkota ar vairāk nekā vienu cilindru, kuri atrodas atsevišķos blokos vai vienā korpusā;

8) 

“vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna” ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna, kas aprīkota ar vairāk nekā vienu cilindru, kuri atrodas atsevišķos blokos vai vienā korpusā;

9) 

“tirdzniecības vieta” ir vieta, kurā sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas tiek izstādītas vai kurā tās piedāvā iegādāties, nomāt vai iegādāties uz nomaksu.

Pielikumos piemērojamās papildu definīcijas ir norādītas I pielikumā.

3. pants

Piegādātāju pienākumi

1.  

Piegādātāji nodrošina, ka:

a) 

katra sadzīves veļas mazgāšanas mašīna un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna ir aprīkota ar drukātu marķējumu III pielikumā noteiktajā formātā, bet vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas gadījumā – X pielikumā noteiktajā formātā;

▼M1

b) 

V pielikumā noteiktajā ražojuma informācijas lapā iekļautās parametru vērtības tiek ievadītas ražojumu datubāzes publiskajā daļā;

▼B

c) 

ja sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu tirgotāji to īpaši pieprasa – ražojuma informācijas lapa ir pieejama drukātā formā;

d) 

ražojumu datubāzē ir ievadīts VI pielikumā noteiktās tehniskās dokumentācijas saturs;

e) 

katrā konkrēta sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas modeļa vizuālajā reklāmā atbilstoši VII un VIII pielikuma prasībām ir norādīta marķējumā redzamā energoefektivitātes klase un energoefektivitātes klašu diapazons;

f) 

visos tehniska rakstura reklāmas materiālos par konkrētu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas modeli, tostarp publicētos internetā, kuros aprakstīti konkrētā modeļa tehniskie parametri, atbilstoši VII pielikuma prasībām ir norādīta konkrētā modeļa marķējumā redzamā energoefektivitātes klase un energoefektivitātes klašu diapazons;

g) 

tirgotājiem ir pieejams katra sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas modeļa elektroniskais marķējums III pielikumā norādītajā formātā un ar tur prasīto informāciju;

h) 

tirgotājiem ir pieejama katra sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas modeļa elektroniskā informācijas lapa, kas atbilst V pielikuma prasībām.

2.  
Energoefektivitātes klase un gaisvadītā trokšņa emisiju klase ir definētas II pielikumā, un tās aprēķina saskaņā ar IV pielikumu.

4. pants

Tirgotāju pienākumi

Tirgotāji nodrošina, ka:

a) 

tirdzniecības vietā, tai skaitā tirdzniecības izstādēs, uz katras sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas ir marķējums, ko piegādātāji nodrošina atbilstoši 3. panta 1. punkta a) apakšpunktam; iebūvējamām iekārtām marķējumu izvieto tā, lai tas būtu skaidri saredzams, bet visām pārējām iekārtām to izvieto sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas priekšpusē vai augšpusē uz ārējās virsmas;

b) 

tālpārdošanas un tiešsaistes pārdošanas gadījumā marķējums un ražojuma informācijas lapa ir nodrošināti saskaņā ar VII un VIII pielikuma prasībām;

c) 

katrā konkrēta sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas modeļa vizuālajā reklāmā atbilstoši VII pielikuma prasībām ir norādīta konkrētā modeļa marķējumā redzamā energoefektivitātes klase un energoefektivitātes klašu diapazons;

d) 

visos tehniska rakstura reklāmas materiālos par konkrētu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas modeli, tostarp publicētos internetā, kuros aprakstīti konkrētā modeļa tehniskie parametri, atbilstoši VII pielikuma prasībām ir norādīta konkrētā modeļa marķējumā redzamā energoefektivitātes klase un energoefektivitātes klašu diapazons.

5. pants

Tiešsaistes mitināšanas platformu pienākumi

Ja Direktīvas 2000/31/EK 14. pantā minētais mitināšanas [Direktīvā 2000/31/EK: “glabāšana”] pakalpojumu sniedzējs dod iespēju sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas tieši pārdot savā interneta vietnē, pakalpojuma sniedzējs nodrošina tirgotāja sniegtā elektroniskā marķējuma un elektroniskās ražojuma informācijas lapas attēlošanu vizualizācijas mehānismā saskaņā ar VIII pielikuma noteikumiem un tirgotāju informē par pienākumu attēlot minēto informāciju.

6. pants

Mērīšanas metodes

Informāciju, kas sniedzama saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot uzticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas un aprēķinu veikšanas metodes, ņemot vērā IV pielikumā noteiktās atzītās vismodernākās mērīšanas un aprēķinu metodes.

7. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības vajadzībām

Veicot Regulas (ES) 2017/1369 8. panta 3. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes, dalībvalstis piemēro šī regulas IX pielikumā izklāstīto procedūru.

8. pants

Pārskatīšana

Komisija ne vēlāk kā 2025. gada 25. decembrī pārskata šo regulu, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, un pārskatīšanas rezultātus, tostarp vajadzības gadījumā pārskatītas regulas priekšlikuma projektu, iesniedz Apspriežu forumam.

Veicot pārskatīšanu, it sevišķi jāizvērtē šādi jautājumi:

a) 

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu enerģijas patēriņa un funkcionālā un vidiskā snieguma uzlabošanas iespējas;

b) 

tas, vai ir lietderīgi saglabāt divas sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energoefektivitātes skalas;

c) 

esošo pasākumu spēja panākt izmaiņas galalietotāju uzvedībā, proti, tos mudināt iegādāties energoefektīvāku un resursefektīvāku sadzīves tehniku un izmantot energoefektīvākas un resursefektīvākas programmas;

d) 

iespēja sekmēt aprites ekonomikas mērķu sasniegšanu.

9. pants

Atcelšana

Regulu (ES) Nr. 1061/2010 atceļ no 2021. gada 1. marta.

Direktīvu 96/60/EK atceļ no 2021. gada 1. marta.

10. pants

Pārejas pasākumi

No 2019. gada 25. decembra līdz 2021. gada 28. februārim ražojuma informācijas lapu, ko prasa Regulas (ES) Nr. 1061/2010 3. panta b) punkts, var nevis sagatavot drukātā formā, bet gan darīt pieejamu ar Regulas (ES) 2017/1369 12. pantu izveidotajā ražojumu datubāzē. Šādā gadījumā piegādātājs nodrošina, ka pēc īpaša tirgotāja pieprasījuma ražojuma informācijas lapu dara pieejamu drukātā veidā.

No 2019. gada 25. decembra līdz 2021. gada 28. februārim zīmi, ko prasa Direktīvas 96/60/EK 2. panta 3. punkts, var nevis sagatavot drukātā formā, bet gan darīt pieejamu ar Regulas (ES) 2017/1369 12. pantu izveidotajā ražojumu datubāzē. Šādā gadījumā piegādātājs nodrošina, ka pēc īpaša tirgotāja pieprasījuma zīmi dara pieejamu drukātā veidā.

11. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. marta. Tomēr 10. pantu piemēro no 2019. gada 25. decembra un 3. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu piemēro no 2020. gada 1. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Pielikumos piemērojamās definīcijas

Piemēro šādas definīcijas:

1) 

“energoefektivitātes indekss” (EEI) ir svērtā enerģijas patēriņa un standarta cikla enerģijas patēriņa attiecība;

2) 

“programma” ir iepriekš noteiktu darbību virkne, ko piegādātājs ir deklarējis kā piemērotu konkrēta veida tekstilizstrādājumu mazgāšanai, žāvēšanai vai nepārtrauktai mazgāšanai un žāvēšanai;

3) 

“mazgāšanas cikls” ir pilns mazgāšanas process, kas definēts izvēlētajā programmā un kas ietver virkni dažādu darbību, to vidū mazgāšanu, skalošanu un centrifugēšanu;

4) 

“žāvēšanas cikls” ir pilns žāvēšanas process, kas definēts prasītajā programmā un ietver virkni dažādu darbību, to vidū sildīšanu un izgriešanu;

5) 

“pilns cikls” ir mazgāšanas un žāvēšanas process, kas sastāv no mazgāšanas cikla un žāvēšanas cikla;

6) 

“nepārtraukts cikls” ir pilns cikls, kurā process norit bez pārtraukuma un bez nepieciešamības lietotājam iejaukties kādā programmas posmā;

7) 

“kvadrātkods” ir matricas svītrkods, kas iekļauts ražojuma modeļa energomarķējumā un kas satur saiti uz informāciju par šo modeli, kura ir pieejama ražojumu datubāzes publiskajā daļā;

8) 

“nominālā ietilpība” ir sausu konkrēta veida tekstilizstrādājumu maksimālā masa kilogramos, ko piegādātājs norādījis ar 0,5 kg intervālu un ko izvēlētajā programmā var apstrādāt, attiecīgi, vienā sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas mazgāšanas ciklā vai vienā pilnā sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas ciklā, ja veļa ielādēta atbilstoši piegādātāja norādījumiem;

9) 

“nominālā mazgāšanas ietilpība” ir sausu konkrēta veida tekstilizstrādājumu maksimālā masa kilogramos, ko piegādātājs norādījis ar 0,5 kg intervālu un ko izvēlētajā programmā var apstrādāt, attiecīgi, vienā sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas mazgāšanas ciklā vai vienā sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas ciklā, ja veļa ielādēta atbilstoši piegādātāja norādījumiem;

10) 

“nominālā žāvēšanas ietilpība” ir sausu konkrēta veida tekstilizstrādājumu maksimālā masa kilogramos, ko piegādātājs norādījis ar 0,5 kg intervālu un ko izvēlētajā programmā var apstrādāt vienā sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas žāvēšanas ciklā, ja veļa ielādēta atbilstoši piegādātāja norādījumiem;

11) 

“eco 40-60” apzīmē programmu, kuru piegādātājs deklarējis kā spējīgu izmazgāt vidēji netīru kokvilnas veļu, kas saskaņā ar kopšanas norādēm mazgājama 40 °C vai 60 °C temperatūrā, kopā tajā pašā ciklā un uz kuru attiecas energomarķējumā un ražojuma informācijas lapā norādītā informācija;

12) 

“skalošanas efektivitāte” ir lineārā alkilbenzola sulfonāta (LAS) atlieku satura koncentrācija apstrādātajos tekstilmateriālos pēc sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla (IR) vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas pilnā cikla (JR), kas izteikta gramos uz kilogramu sausu tekstilizstrādājumu;

13) 

“svērtais enerģijas patēriņš (EW)” ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla vidējais svērtais enerģijas patēriņš kilovatstundās uz ciklu programmā “eco 40-60” pie nominālās mazgāšanas ietilpības un pie puses un ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības;

14) 

“svērtais enerģijas patēriņš (EWD)” ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas un žāvēšanas cikla vidējais svērtais enerģijas patēriņš kilovatstundās uz ciklu pie nominālās mazgāšanas ietilpības un pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības;

15) 

“standarta cikla enerģijas patēriņš” (SCE) ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas enerģijas patēriņš kilovatstundās uz ciklu, ko izmanto par referenci un kas atkarīgs no nominālās ietilpības;

16) 

“svērtais ūdens patēriņš (WW)” ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla vidējais svērtais ūdens patēriņš litros uz ciklu programmā “eco 40-60” pie nominālās mazgāšanas ietilpības un pie puses un ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības;

17) 

“svērtais ūdens patēriņš (WWD)” ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas un žāvēšanas cikla vidējais svērtais ūdens patēriņš litros uz ciklu pie nominālās mazgāšanas ietilpības un pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības;

18) 

“atlikušais mitruma saturs” attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas ciklu ir mitruma daudzums, ko mašīnā ievietotā veļa satur mazgāšanas cikla beigās;

19) 

“galīgais mitruma saturs” attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ir mitruma daudzums, ko mašīnā ievietotā veļa satur žāvēšanas cikla beigās;

20) 

“gatavs ievietošanai skapī” ir stāvoklis, kādu sasniedz apstrādātie tekstilmateriāli, kuri žāvēšanas ciklā izžāvēti, līdz sasniegts galīgā mitruma saturs 0 %;

21) 

“programmas ilgums” (tW) ir laiks no izvēlētās programmas darbības sākšanas, izņemot lietotāja iestatītu palaides atlikšanu, līdz brīdim, kad indikators ziņo, ka programma ir beigusies, un lietotājs var piekļūt ievietotajiem priekšmetiem;

22) 

“cikla ilgums” (tWD) attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas pilnu ciklu ir laiks no mazgāšanas ciklam izvēlētās programmas darbības sākuma, izņemot lietotāja iestatītu palaides atlikšanu, līdz brīdim, kad indikators ziņo, ka žāvēšanas cikls ir beidzies, un lietotājs var piekļūt ievietotajai veļai;

23) 

“izslēgts režīms” ir stāvoklis, kad sadzīves veļas mazgāšanas mašīna vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna ir pieslēgta elektrotīklam un nenodrošina nekādas funkcijas; par izslēgto režīmu uzskata arī šādus režīmus:

a) 

stāvoklis, kas tikai norāda uz izslēgtā režīma stāvokli;

b) 

stāvoklis, kurā tiek nodrošinātas tikai tās funkcijas, ar ko paredzēts nodrošināt elektromagnētisko savietojamību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/30/ES ( 3 );

24) 

“gaidstāves režīms” ir stāvoklis, kad sadzīves veļas mazgāšanas mašīna vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna ir pieslēgta elektrotīklam un nodrošina tikai šādas funkcijas, kas var ilgt nenoteiktu laiku:

a) 

reaktivācijas funkciju vai reaktivācijas funkciju un tikai iespējotas reaktivācijas funkcijas indikāciju; un/vai

b) 

reaktivācijas funkciju caur savienojumu ar tīklu; un/vai

c) 

informācijas vai statusa rādījumus; un/vai

d) 

detektēšanas funkciju ārkārtas pasākumu ierosināšanai;

25) 

“tīkls” ir komunikācijas infrastruktūra, kam piemīt saišu topoloģija, arhitektūra, ieskaitot fiziskos komponentus, organizatoriski principi, komunikācijas procedūras un formāti (protokoli);

26) 

“pretburzīšanās funkcija” ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas darbība, ko izpilda pēc programmas beigām, lai novērstu pārmērīgu veļas saburzīšanos;

27) 

“palaides atlikšanas režīms” ir stāvoklis, kad lietotājs ir atlasījis izvēlētās programmas cikla sākuma vai beigu atlikšanu uz konkrētu laiku;

28) 

“garantija” ir jebkādas mazumtirgotāja vai piegādātāja saistības pret patērētāju:

a) 

atlīdzināt samaksāto cenu; vai

b) 

jebkādā veidā nomainīt vai saremontēt sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu vai rīkoties ar tām, ja tās neatbilst garantijas paziņojumā vai attiecīgajā reklāmā norādītajām specifikācijām;

29) 

“vizualizācijas mehānisms” ir jebkurš ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuāla tehnoloģija, ko izmanto interneta satura attēlošanai lietotājiem;

30) 

“ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kurā attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi vai peles uzvirzīšanu uz cita attēla vai datu kopas vai cita attēla vai datu kopas izpletes uz skārienekrāna;

31) 

“skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārieniem, piemēram, planšetdatora, ievadvirsmas datora vai viedtālruņa ekrāns;

32) 

“alternatīvais teksts” ir teksts, ko piedāvā kā alternatīvu grafiskai informācijai, kas ļauj sniegt informāciju negrafiskā formā, ja vizualizācijas ierīces nevar attēlot grafiskas formas informāciju, vai kā palīglīdzekli pieejamībai, piemēram, ievadi balss sintēzes lietojumprogrammās;

▼M1

33) 

“deklarētās vērtības” ir piegādātāja norādītās vērtības uz Regulas (ES) 2017/1369 3. panta 3. punkta pamata un saskaņā ar šīs regulas 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu un VI pielikumu uzrādītajiem, aprēķinātajiem vai izmērītajiem tehniskajiem parametriem, kuru atbilstības verifikāciju veic dalībvalstu iestādes.

▼B
II PIELIKUMS

A.    Energoefektivitātes klases

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla energoefektivitātes klasi nosaka, pamatojoties uz tās energoefektivitātes indeksu (EEIW), kā norādīts 1. tabulā.

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla EEIW aprēķina saskaņā ar IV pielikumu.1. tabula

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas cikla energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss (EEIW)

A

EEIW ≤ 52

B

52 < EEIW ≤ 60

C

60 < EEIW ≤ 69

D

69 < EEIW ≤ 80

E

80 < EEIW ≤ 91

F

91 < EEIW ≤ 102

G

EEIW > 102

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas pilna cikla energoefektivitātes klasi nosaka, pamatojoties uz tās energoefektivitātes indeksu (EEIWD), kā norādīts 2. tabulā.

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas pilna cikla EEIWD aprēķina saskaņā ar IV pielikumu.2. tabula

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas pilna cikla energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss (EEIWD)

A

EEIWD ≤ 37

B

37 < EEIWD ≤ 45

C

45 < EEIWD ≤ 55

D

55 < EEIWD ≤ 67

E

67 < EEIWD ≤ 82

F

82 < EEIWD ≤ 100

G

EEIWD > 100

B.    Centrifugēšanas efektivitātes klases

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla centrifugēšanas efektivitātes klasi nosaka, pamatojoties uz atlikušo mitruma saturu (D), kā norādīts 3. tabulā.

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla D aprēķina saskaņā ar IV pielikumu.3. tabula

Centrifugēšanas efektivitātes klases

Centrifugēšanas efektivitātes klase

Atlikušais mitruma saturs (D) (%)

A

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G

D ≥ 90

C.    Gaisvadītā trokšņa emisiju klases

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla gaisvadītā trokšņa emisiju klasi nosaka, pamatojoties uz gaisvadītā trokšņa emisijām, kā norādīts 4. tabulā.4. tabula

Gaisvadītā trokšņa emisiju klases

Fāze

Gaisvadītā trokšņa emisiju klase

Troksnis (dB)

Centrifugēšana

A

n < 73

B

73 ≤ n < 77

C

77 ≤ n < 81

D

n ≥ 81
III PIELIKUMS

A.    Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu marķējums

1.   SADZĪVES VEĻAS MAZGĀŠANAS MAŠĪNU MARĶĒJUMS

1.1.   Marķējums

image

1.2.   Marķējumā iekļauj šādu informāciju:

I. 

Kvadrātkods

II. 

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

III. 

Piegādātāja modeļa identifikators

IV. 

Energoefektivitātes klašu skala no A līdz G

V. 

Energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikumu

VI. 

Svērtais enerģijas patēriņš 100 ciklos, izteikts kWh un noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, saskaņā ar IV pielikumu

VII. 

Programmas “eco 40-60” nominālā ietilpība kg

VIII. 

Svērtais ūdens patēriņš ciklā litros uz ciklu, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim saskaņā ar IV pielikumu

IX. 

Programmas “eco 40-60” ilgums pie nominālās ietilpības, izteikts h:min un noapaļots līdz tuvākajai veselajai minūtei

X. 

Centrifugēšanas efektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar II pielikuma B punktu

XI. 

Centrifugēšanas fāzes gaisvadītā trokšņa emisijas, izteiktas dB(A) re 1 pW, noapaļotas līdz tuvākajam veselajam skaitlim, un gaisvadītā trokšņa emisiju klase, kura noteikta saskaņā ar II pielikuma C punktu

XII. 

Šīs regulas numurs, proti, “2019/2014”

2.   SADZĪVES VEĻAS MAZGĀŠANAS MAŠĪNU MARĶĒJUMA NOFORMĒJUMS

Marķējuma noformējums atbilst turpmākajā attēlā norādītajam.

image

Kur:

a) 

Marķējuma platums ir vismaz 96 mm, un augstums ir vismaz 192 mm. Ja marķējums tiek drukāts lielākā formātā, tā saturs ir jāsaglabā proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām.

b) 

Marķējuma fons ir 100 % balts.

c) 

Izmantojamie burtveidoli: Verdana un Calibri.

d) 

Marķējuma elementu izmēri un specifikācijas atbilst sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu marķējuma noformējumam norādītajai informācijai.

e) 

Krāsas atbilst CMYK jeb ciānfuksīndzeltenmelnajam krāsu modelim pēc šāda parauga: 0,70,100,0: 0 % ciāna, 70 % fuksīna, 100 % dzeltena, 0 % melna.

f) 

Marķējums atbilst visām šīm prasībām (numuri attiecas uz augstāk redzamo attēlu):

image

ES logotipa krāsas ir šādas:

— 
fons: 100,80,0,0,
— 
zvaigznes: 0,0,100,0;

image

enerģijas logotipa krāsa: 100,80,0,0;

image

kvadrātkods ir 100 % melns;

image

piegādātāja nosaukums ir 100 % melns un Verdana treknrakstā, fonta izmērs 9 pt;

image

modeļa identifikators ir 100 % melns un Verdana parastā fontā, fonta izmērs 9 pt;

image

A–G skalu atveido šādi:

— 
energoefektivitātes skalas burti ir 100 % balti un Calibri treknrakstā, fonta izmērs 19 pt; burti ir centrēti uz ass 4,5 mm atstatumā no bultu kreisās malas,
— 
A līdz G skalas bultu krāsas ir šādas:
— 
A klase: 100,0,100,0,
— 
B klase: 70,0,100,0,
— 
C klase: 30,0,100,0,
— 
D klase: 0,0,100,0,
— 
E klase: 0,30,100,0,
— 
F klase: 0,70,100,0,
— 
G klase: 0,100,100,0;

image

iekšējo sadalošo līniju biezums ir 0,5 pt, un tās ir 100 % melnas;

image

energoefektivitātes klases burts ir 100 % balts un Calibri treknrakstā, fonta izmērs 33 pt. Energoefektivitātes klases bulta un atbilstošā bulta A–G skalā ir izvietotas tā, ka to smailes ir vienādā augstumā. Energoefektivitātes klases bultā burts ir izvietots bultas taisnstūra daļas centrā, un bulta ir 100 % melna;

image

svērtā enerģijas patēriņa uz 100 cikliem vērtība ir Verdana treknrakstā, fonta izmērs 28 pt; “kWh” atveido Verdana parastā fontā, fonta izmērs 18 pt; skaitlis “100”, kas ikonā reprezentē 100 ciklus, ir Verdana parastā fontā, fonta izmērs 14 pt. Vērtība un mērvienība ir centrētas un 100 % melnas;

image

piktogrammas attēlo, kā redzams marķējuma noformējumā, ievērojot šādus nosacījumus:

— 
piktogrammu līnijas ir 1,2 pt biezas, un tās un teksti (skaitļi un mērvienības) ir 100 % melni,
— 
teksti zem trīs augšējām piktogrammām ir Verdana treknrakstā, fonta izmērs 16 pt, savukārt mērvienības norāda Verdana parastā fontā, fonta izmērs 12 pt, un viss ir centrēts zem piktogrammām,
— 
centrifugēšanas energoefektivitātes piktogramma: centrifugēšanas energoefektivitātes klašu diapazonu (A līdz G) centrē zem piktogrammas, kur piemērojamās centrifugēšanas energoefektivitātes klases burts ir Verdana treknrakstā ar fonta izmēru 16 pt, savukārt pārējie centrifugēšanas energoefektivitātes klašu burti ir Verdana parastā fontā ar fonta izmēru 10 pt,
— 
gaisvadītā trokšņa emisijas piktogramma: decibelu skaitu skaļrunī attēlo Verdana treknrakstā ar fonta izmēru 12 pt, savukārt mērvienību “dB” attēlo Verdana parastā fontā ar fonta izmēru 9 pt; trokšņa klašu diapazonu (A līdz D) centrē zem piktogrammas, kur piemērojamās trokšņa klases burts ir Verdana treknrakstā ar fonta izmēru 16 pt, savukārt pārējie trokšņa klašu burti ir Verdana parastā fontā ar fonta izmēru 10 pt;

image

regulas numurs ir 100 % melns un Verdana parastā fontā, fonta izmērs 6 pt.

B.    Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķējums

1.   SADZĪVES VEĻAS MAZGĀŠANAS UN ŽĀVĒŠANAS MAŠĪNU MARĶĒJUMS

1.1.   Marķējums