EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005O0005-20081001

Consolidated text: Eiropas Centrālās bankas pamatnostādne (2005. gada 17. februāris) par Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām un statistikas informācijas sniegšanas procedūrām Eiropas Centrālo banku sistēmā valdības finanšu statistikas jomā (ECB/2005/5) (2005/327/EK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2005/327/2008-10-01

2005O0005 — LV — 01.10.2008 — 003.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2005. gada 17. februāris)

par Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām un statistikas informācijas sniegšanas procedūrām Eiropas Centrālo banku sistēmā valdības finanšu statistikas jomā

(ECB/2005/5)

(2005/327/EK)

(OV L 109, 29.4.2005, p.81)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2006. gada 3. februāris),

  L 40

32

11.2.2006

►M2

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2006. gada 18. decembris) (2007/C 17/01)

  C 17

1

25.1.2007

 M3

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2007. gada 15. novembris),

  L 311

49

29.11.2007

►M4

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2008. gada 5. septembris),

  L 276

32

17.10.2008
▼B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2005. gada 17. februāris)

par Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām un statistikas informācijas sniegšanas procedūrām Eiropas Centrālo banku sistēmā valdības finanšu statistikas jomā

(ECB/2005/5)

(2005/327/EK)EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus, un jo īpaši to 5.1. un 5.2. pantu, 12.1. pantu un 14.3. pantu,

tā kā:

(1)

Lai pildītu savus uzdevumus Eiropas Centrālo banku sistēmai (ECBS) vajadzīga visaptveroša un uzticama valdības finanšu statistika (VFS).

(2)

Šajā pamatnostādnē noteiktās procedūras neietekmē atbildību un kompetenci dalībvalstu līmenī un Kopienas līmenī.

(3)

Statūtu 5.1. pantā noteikts, ka Eiropas Centrālā banka (ECB) ar valstu centrālo banku (VCB) atbalstu vāc ECBS uzdevumu veikšanai vajadzīgo statistikas informāciju no kompetentām valstu iestādēm vai tieši no uzņēmējiem. Statūtu 5.2. pantā noteikts, ka VCB, ciktāl tas ir iespējams, veic 5.1. pantā aprakstītos uzdevumus.

(4)

Daļa no informācijas, kas vajadzīga, lai izpildītu ECBS statistikas prasības VFS jomā, sagatavo kompetentās valstu iestādes, kas nav VCB. Tādēļ dažu uzdevumu, kas jāveic saskaņā ar šo pamatnostādni, veikšanai ir vajadzīga sadarbība starp ECBS un kompetentajām valstu iestādēm, ievērojot Statūtu 5.1. pantu un Padomes 1998. gada 23. novembra Regulas (EK) Nr. 2533/98 par Eiropas Centrālās bankas vākto statistikas informāciju ( 1 ) 4. pantu.

(5)

Ir jāizveido efektīvas procedūras VFS sniegšanai ECBS ietvaros, lai nodrošinātu, ka ECBS rīcībā savlaicīgi ir VFS, kas atbilst ECBS vajadzībām, un ka savstarpēji atbilst VFS un to pašu rādītāju prognozes, ko sagatavojušas VCB, neatkarīgi no tā, vai statistiku sagatavo VCB vai kompetentās valstu iestādes.

(6)

Saskaņotības dēļ ECBS prasībām VFS jomā jābūt, cik vien tas iespējams, pamatotām uz Kopienas statistikas standartiem, kas noteikti Padomes 1996. gada 25. jūnija Regulā (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas Nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā ( 2 ) (tālāk tekstā – “EKS 95”).

(7)

EKS 95 B. pielikuma Nosūtīšanas programmas 2. tabula (“Valsts pārvaldes galvenie rādītāji”), kas ir pieejama divas reizes gadā (trīs un astoņus mēnešus pēc pēdējā aptvertā gada beigām), satur lielāko daļu pamatinformācijas, kas vajadzīga, lai izpildītu ziņošanas prasības attiecībā uz ieņēmumiem un izdevumiem. Atlikusī pamatinformācija, kas vajadzīga euro zonas un Eiropas Savienības (ES) kopējo ieņēmumu un izdevumu sagatavošanai, galvenokārt ir saistīta ar darījumiem starp dalībvalstīm un ES budžetu.

(8)

Atsevišķa valsts parāda un deficīta-parāda korekciju statistika ir pieejama divas raizes gadā (pirms 1. marta un 1. septembra) saskaņā ar Padomes 1993. gada 22. novembra Regulu (EK) Nr. 3605/93 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru ( 3 ). EKS 95 B pielikuma Nosūtīšanas programmas 6. tabula (“Finanšu konti pēc sektora (darījumi)”) un 7. tabula (“Bilances par finanšu aktīviem un saistībām”), tostarp valsts pārvaldes sektora un tā apakšsektoru finanšu konti, ir pieejama reizi gadā (deviņus mēnešus pēc pēdējā aptvertā gada beigām). Tomēr šie datu avoti neapmierina ECBS vajadzības attiecībā uz datu aptveramību un savlaicīgumu.

(9)

Attiecībā uz valsts parāda un deficīta-parāda korekciju statistiku, ECBS prasa arī datus, ko nevar iegūt no iepriekšminētās statistikas, īpaši datus par parāda iedalījumu pēc sākotnējā un atlikušā termiņa, denominācijas un turētājiem, kā arī datus par citām plūsmām, sasaistot darījumus pēc tirgus vērtības (saskaņā ar EKS 95) un izmaiņas valsts parādā pēc nominālās vērtības (saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 3605/93). Tādēļ, neņemot vērā iepriekš minētos datu avotus, kompetentajām valstu iestādēm jāveic papildus datu sagatavošana.

(10)

VFS datu vākšanas sistēmu un resursu ierobežojumi nozīmē, ka iespējams būs jāpiešķir atkāpes no šīs pamatnostādnes prasībām.

(11)

VCB pārsūta ECB konfidenciālus statistikas datus apmērā, kāds vajadzīgs ECBS uzdevumu pildīšanai. Konfidencialitātes režīms ir noteikts Regulas (EK) Nr. 2533/98 8. pantā un Eiropas Centrālās bankas 1998. gada 22. decembra Pamatnostādnē ECB/1998/NP28 par kopīgiem noteikumiem un obligātiem standartiem, lai aizsargātu to atsevišķo statistikas datu konfidencialitāti, ko savākusi Eiropas Centrālā banka ar valstu centrālo banku palīdzību ( 4 ).

(12)

Jāizveido procedūra, lai efektīvi veiktu tehniskus grozījumus šīs pamatnostādnes pielikumos, ar noteikumu, ka šādi grozījumi nemainīs tās konceptuālo pamatu un neietekmēs ziņošanas pienākumus. Pielietojot šo procedūru, ņem vērā ECBS Statistikas komitejas viedokli. VCB šādus tehniskus grozījumus pielikumos var ierosināt ar Statistikas komitejas starpniecību.

(13)

Saskaņā ar Statūtu 12.1. un 14.3. pantu ECB pamatnostādnes ir neatņemama Kopienas tiesību sastāvdaļa,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.1. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē:

1) “iesaistītā dalībvalsts” ir dalībvalsts, kura ir pieņēmusi vienoto valūtu saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu;

2) “euro zona” ir iesaistīto dalībvalstu ekonomiskā teritorija un ECB;

3) “parāds ar mainīgo procentu likmi” ir parāds saistībā ar tādiem finanšu instrumentiem, kuru kupona maksājumi nav vis iepriekš noteikta procentuālā daļa no pamatsummas, bet gan ir atkarīga no citas procentu likmes vai peļņas likmes, vai cita rādītāja;

4) “ieņēmumu un izdevumu statistika” ir statistika, kas ietverta I pielikuma 1.A tabulā, 1.B tabulā un 1.C tabulā;

5) “deficīta-parāda korekciju statistika” ir statistika, kas ietverta I pielikuma 2.A tabulā un 2.B tabulā;

6) “parāda statistika” ir statistika, kas ietverta I pielikuma 3.A. tabulā un 3.B. tabulā;

7) “pilns datu kopums” ir visas “ieņēmumu un izdevumu statistikas”, “deficīta-parāda korekciju statistikas” un “parāda statistikas” kategorijas;

8) “pamatkategorijas” un “sekundārās kategorijas” ir kategorijas, kas attiecīgi nosauktas I pielikumā;

9) “daļējs datu kopums” ir visas kategorijas vai pamatkategorijas kādā no šiem: “ieņēmumu un izdevumu statistika”, “deficīta-parāda korekciju statistika” vai “parāda statistika”.

2. pants

VCB statistikas ziņošanas pienākumi

1.  VCB paziņo VFS, kā tas norādīts I pielikumā, Eiropas Centrālajai bankai uz kalendārā gada bāzes. Dati atbilst EKS 95 un Regulas (EK) Nr. 3605/93 principiem un definīcijām, kā tas papildus izklāstīts II pielikumā.

▼M2

2.  Dati aptver periodu no 1995. gada līdz gadam, uz kuru attiecas nosūtīšana (gads t-1).

▼B

3.  Datiem par deficītu/pārpalikumu, parādu, ieņēmumiem, izdevumiem vai nominālo iekšzemes kopproduktu (IKP) pievieno pārskatīšanas iemeslus, ja pārskatīšanas rezultātā notikušo izmaiņu apjoms deficītā/pārpalikumā ir vismaz 0.3 % no IKP, kā arī tad, ja izmaiņu apjoms parādā, ieņēmumos, izdevumos vai nominālajā iekšzemes kopproduktā ir vismaz 0.5 % no IKP.

3. pants

ECB statistikas ziņošanas pienākumi

1.  Pamatojoties uz VCB ziņotajiem datiem, ECB pārvalda “VFS datu bāzi”, kas ietver euro zonas un ES kopsavilkuma rādītājus. ECB VFS datu bāzes datus izplata valstu centrālajām bankām.

2.  VCB apzīmē savu statistikas informāciju, norādot, kuram tā var tikt darīta pieejama. ECB šos apzīmējumus ņem vērā, izplatot VFS datu bāzes datus.

4. pants

Termiņi

▼M1

1.  Pilnus datu kopumus VCB paziņo divas reizes gadā – pirms 15. aprīļa un pirms 15. oktobra.

▼B

2.  Daļējos datu kopumus VCB paziņo pēc pašu iniciatīvas, pirmajā punktā aprakstīto piegāžu starplaikos, kad ir kļuvusi pieejama jauna informācija. Ziņojot daļējo datu kopumu, kas aptver tikai pamatkategorijas, VCB var sniegt arī sekundāro kategoriju aplēses.

3.  ECB izplata VFS datu bāzes datus valstu centrālajām bankām vismaz reizi mēnesī, ne vēlāk kā nākošajā ECB darba dienā pēc tam, kad ECB pabeigusi datu sagatavošanu publikācijai.

5. pants

Sadarbība ar kompetentajām valstu iestādēm

1.  Ja visu datu vai to daļas un 2. pantā aprakstītās informācijas avoti ir kompetentās valstu iestādes, kas nav valstu centrālās bankas, VCB cenšas izveidot attiecīgu sadarbības kārtību ar šīm iestādēm, lai nodrošinātu pastāvīgu datu pārsūtīšanas struktūru ar mērķi ievērot ECBS standartus un prasības, ja šādi rezultāti jau nav sasniegti ar valstu tiesību aktiem.

2.  Ja šīs sadarbības laikā VCB nav spējīga izpildīt prasības, kas noteiktas 2. un 4. pantā, jo kompetentā valsts iestāde nav sniegusi VCB vajadzīgo informāciju, ECB un VCB apspriežas ar šo iestādi par to, kā informāciju var padarīt pieejamu.

6. pants

Pārsūtīšanas un kodēšanas standarti

VCB un ECB izmanto standartus, kas noteikti III pielikumā, lai pārsūtītu un kodētu datus, kas aprakstīti 2. un 3. pantā. Šī prasība neliedz izmantot kādus citus līdzekļus statistikas datu pārsūtīšanai uz ECB, kuri ir saskaņoti kā alternatīvs risinājums.

7. pants

Kvalitāte

1.  ECB un VCB uzrauga un veicina to datu kvalitāti, kas tiek ziņoti ECB.

2.  ECB Valde katru gadu ziņo ECB Padomei par gada VFS kvalitāti.

3.  Ziņojums vismaz attiecas uz datu pārklājumu, to, cik lielā mērā tie atbilst attiecīgajām definīcijām, un pārskatīšanu apjomu.

8. pants

Atkāpes

1.  ECB Padome piešķir atkāpes VCB, kas nespēj izpildīt 2. pantā un 4. panta 1. punktā noteiktās prasības. Piešķirtās atkāpes ir minētas IV pielikumā.

2.  VCB, kurai ir piešķirta atkāpe uz noteiktu laika posmu, ik gadu informē ECB par pasākumiem, kuri jāveic, lai pilnībā izpildītu ziņošanas prasības.

3.  ECB Padome katru gadu pārskata atkāpes.

9. pants

Vienkāršota grozījumu procedūra

Ņemot vērā Statistikas komitejas viedokli, ECB Valde ir tiesīga veikt tehniskus grozījumus šīs pamatnostādnes pielikumos ar nosacījumu, ka šādi grozījumi nemaina konceptuālo pamatsistēmu un neietekmē ziņošanas pienākumus.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī pamatnostādne stājas spēkā divas dienas pēc tās pieņemšanas.

11. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta iesaistīto dalībvalstu centrālajām bankām.

▼M4
I PIELIKUMS

DATU ZIŅOŠANAS PRASĪBAS

Pilns datu kopums aptver ieņēmumu un izdevumu statistiku (1.A tabula, 1.B tabula un 1.C tabula), deficīta–parāda korekciju statistiku (2.A tabula un 2.B tabula) un parāda statistiku (3.A tabula un 3.B tabula). Pamatkategorijas ir treknrakstā, bet pārējās ir sekundārās kategorijas. Daļējie datu kopumi aptver vismaz ieņēmumu un izdevumu statistikas, deficīta-parāda korekciju statistikas un parāda statistikas pamatkategorijas. Ja nav norādīts citādi, kategorijas attiecas uz vispārējās valdības sektoru.

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STATISTIKA1.A  tabula

Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Deficīts (–) vai pārpalikums (+)

1 = 7 – 8 = 2 + 3 + 4 + 5

Centrālās valdības deficīts (–) vai pārpalikums (+)

2

Pavalsts valdības deficīts (–) vai pārpalikums (+)

3

Vietējās valdības deficīts (–) vai pārpalikums (+)

4

Sociālās nodrošināšanas fondu deficīts (–) vai pārpalikums (+)

5

Sākotnējais deficīts (–) vai pārpalikums (+)

6 = 1 + 26

Kopējie ieņēmumi

7 = 9 + 31

Kopējie izdevumi

8 = 21 + 33

Kārtējie ieņēmumi

9 = 10 + 13 + 15 + 18 + 20

Tiešie nodokļi

10

t. sk. sabiedrību maksātie

11

t. sk. mājsaimniecību maksātie

12

Netiešie nodokļi

13

t. sk. PVN

14

Sociālās iemaksas

15

t. sk. darba devēju faktiskās sociālās iemaksas

16

t. sk. darbinieku sociālās iemaksas

17

Citi kārtējie ieņēmumi

18

t. sk. saņemamie procenti

19

Apgrozījums

20

Kārtējie izdevumi

21 = 22 + 26 + 27 + 29

Kārtējie pārvedumi

22 = 23 + 24 + 25

Sociālie maksājumi

23

Maksājamās subsīdijas

24

Citi maksājamie kārtējie pārvedumi

25

Maksājamie procenti

26

Atlīdzība nodarbinātajiem

27

t. sk. darba alga

28

Starppatēriņš

29

Bruto ietaupījumi

30 = 9 – 21

Kapitāla ieņēmumi

31

t. sk. kapitāla nodokļi

32

Kapitāla izdevumi

33 = 34 + 35 + 36

Investīcijas

34

Citas nefinanšu aktīvu neto iegādes

35

Maksājamie kapitāla pārvedumi

36

Ārpusbilances posteņi

EDP deficīts (–) vai pārpalikums (+)

37

EDP maksājamie procenti

38

Ieņēmumi no UMTS licenču pārdošanas

39

Faktiskās sociālās iemaksas

40

Sociālie pabalsti, kas nav sociālie pārvedumi natūrā

41

Iekšzemes kopprodukts

42

Iekšzemes kopprodukts salīdzināmajās cenās

43

Valdības investīcijas salīdzināmajās cenās

441.B  tabula

Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Dalībvalsts maksājumi ES budžetā

1 = 2 + 4 + 5 + 7

ES budžetā saņemamie netiešie nodokļi

2

t. sk. ES budžetā saņemamais PVN

3

Kārtējie ar starptautisko sadarbību saistītie maksājumi, kurus valdība maksā ES budžetā

4

Dažādi kārtējie pārvedumi, kurus valdība maksā ES budžetā

5

t. sk. ES budžeta ceturtais pašu resurss

6

Kapitāla pārvedumi, kurus valdība maksā ES budžetā

7

ES izdevumi dalībvalstī

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

No ES budžeta maksātās subsīdijas

9

Kārtējie pārvedumi, kurus valdība maksā ES budžetā

10

Kārtējie pārvedumi, kurus no ES budžeta maksā nevalstiskām vienībām

11

Kapitāla pārvedumi, kurus no ES budžeta maksā valdībai

12

Kapitāla pārvedumi, ko no ES budžeta maksā nevalstiskajām vienībām

13

Neto ieņēmumi no ES budžeta (neto saņēmējs +, neto maksātājs –)

14 = 8 – 1

Ārpusbilances postenis

Pašu resursu iekasēšanas izmaksas

151.C  tabula

Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Galapatēriņa izdevumi

1 = 2 + 3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 – 10

Individuālā patēriņa izdevumi

2

Kolektīvā patēriņa izdevumi

3

Darbinieku atalgojums

4 = [1A.27] (1)

Starppatēriņš

5 = [1A.29]

Sociālie pārvedumi natūrā, kas piegādāti ar ražotāju starpniecību

6

Pamatkapitāla patēriņš

7

Samaksātie ražošanas nodokļi, atskaitot saņemtās subsīdijas

8

Neto darbības rezultāts

9

Apgrozījums

10 = [1A.20]

Ārpusbilances postenis

Galapatēriņa izdevumi salīdzināmajās cenās

11

(1)   [x.y] attiecas uz x tabulas y kategoriju.

DEFICĪTA–PARĀDA KOREKCIJAS STATISTIKA2.A  tabula

Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Deficīts (–) vai pārpalikums (+)

1=[1A.1]

Korekcijas starp finanšu un nefinanšu kontiem

2 = 1 – 3

Neto darījumi ar finanšu aktīviem un saistībām

3 = 4 – 15

Darījumi ar finanšu aktīviem (konsolidēti)

4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13

Darījumi ar skaidru naudu un noguldījumiem

5

Darījumi ar vērtspapīriem, kas nav akcijas – īstermiņa un ilgtermiņa vērtspapīri

6

Darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem

7

Darījumi ar kredītiem

8

Darījumi ar akcijām un citiem kapitāla vērtspapīriem

9

Privatizācija

10

Kapitāla ieguldījumi

11

Citi

12

Darījumi ar citiem finanšu aktīviem

13

t. sk. uzkrātie nodokļi, atskaitot saņemtos nodokļu ieņēmumus

14

Darījumi ar saistībām (konsolidēti)

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 22

Darījumi ar skaidru naudu un noguldījumiem

16

Darījumi ar vērtspapīriem, kas nav akcijas – īstermiņa vērtspapīri

17

Darījumi ar vērtspapīriem, kas nav akcijas – ilgtermiņa vērtspapīri

18

Darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem

19

Darījumi ar kredītiem

20

t. sk. centrālo banku kredīti

21

Darījumi ar citām saistībām

22

Darījumi ar saistībām (konsolidēti)

= vispārējās valdības aizņemšanās nepieciešamība (VVAN)

23 = 16 + 17 + 18 + 20

23 = 25 + 26 + 27

23 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22

Darījumi ar ilgtermiņa parāda instrumentiem

24

Darījumi ar parāda instrumentiem, kas denominēti nacionālajā valūtā

25

Darījumi ar parāda instrumentiem, kas denominēti iesaistītā ārvalstu valūtā (1)

26

Darījumi ar parāda instrumentiem, kas denominēti neiesaistītā ārvalstu valūtā

27

Citas plūsmas

28 = 29 + 32

Pārvērtēšanas ietekme uz parādu

29 = 30 + 31

Ārvalstu valūtas turējumu ieguvumi un zaudējumi

30

Cita pārvērtēšanas ietekme – nominālvērtība

31

Citas pārmaiņas parāda apjomā

32

Parāda pārmaiņas

33 = 23 + 28

33 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22 + 28

(1)   Jāziņo par gadiem pirms tam, kad dalībvalsts kļuva par iesaistīto dalībvalsti.2.B  tabula

Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Darījumi ar parāda instrumentiem – nekonsolidēti

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Darījumi ar skaidru naudu un noguldījumiem (saistības) – nekonsolidēti

2

Darījumi ar īstermiņa vērtspapīriem (saistības) – nekonsolidēti

3

Darījumi ar ilgtermiņa vērtspapīriem (saistības) – nekonsolidēti

4

Darījumi ar centrālo banku kredītiem

5

Darījumi ar citiem kredītiem (saistības) – nekonsolidēti

6

Konsolidējošie darījumi

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Konsolidējošie darījumi – skaidra nauda un noguldījumi

8 = 2 – [2A.16]

Konsolidējošie darījumi – īstermiņa vērtspapīri

9 = 3 – [2A.17]

Konsolidējošie darījumi – ilgtermiņa vērtspapīri

10 = 4 – [2A.18]

Konsolidējošie darījumi – kredīti

11 = 6 – [2A.20] – [2A.21]

PARĀDA STATISTIKA3.A  tabula

Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Parāds

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

= 7 + 12 = 13 + 14 + 15

= 16 + 17 = 19 + 20 + 22

= 24 + 25 + 26 + 27

Parāds – skaidra nauda un noguldījumi (saistības)

2

Parāds – īstermiņa vērtspapīri (saistības)

3

Parāds – ilgtermiņa vērtspapīri (saistības)

4

Parāds – centrālās bankas kredīti (saistības)

5

Parāds – citi kredīti (saistības)

6

Parāds, kura turētāji ir dalībvalstu rezidenti

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Parāds, kura turētāji ir centrālās bankas

8

Citu monetāro finanšu iestāžu turētais parāds

9

Citu finanšu iestāžu turētais parāds

10

Parāds, kura turētāji ir citi dalībvalsts rezidenti

11

Parāds, kura turētāji ir dalībvalsts nerezidenti

12

Parāds, kas denominēts nacionālajā valūtā

13

Parāds, kas denominēts iesaistītā ārvalstu valūtā

14

Parāds, kas denominēts neiesaistītā ārvalstu valūtā

15

Īstermiņa parāds

16

Ilgtermiņa parāds

17

t. sk. ar mainīgu procentu likmi

18

Parāds ar atlikušo termiņu līdz 1 gadam

19

Parāds ar atlikušo termiņu 1–5 gadi

20

t. sk. ar mainīgu procentu likmi

21

Parāds ar atlikušo termiņu ilgāku par 5 gadiem

22

t. sk. ar mainīgu procentu likmi

23

Centrālās valdības parāda daļa

24 = [3B.7] – [3B.15]

Pavalsts valdības parāda daļa

25 = [3B.9] – [3B.16]

Vietējās valdības parāda daļa

26 = [3B.11] – [3B.17]

Sociālās nodrošināšanas fondu parāda daļa

27 = [3B.13] – [3B.18]

Ārpusbilances posteņi

Parāda vidējais atlikušais termiņš

28

Parāds – bezkupona obligācijas

293.B  tabula

Kategorija

Nr. un lineārā attiecība

Parāds (nekonsolidēts)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Konsolidējošie elementi

2 = 3 + 4 + 5 + 6 = 8 + 10 + 12 + 14

= 15 + 16 + 17 + 18

Konsolidējošie elementi – skaidra nauda un noguldījumi

3

Konsolidējošie elementi – īstermiņa vērtspapīri

4

Konsolidējošie elementi – ilgtermiņa vērtspapīri

5

Konsolidējošie elementi – kredīti

6

Centrālās valdības emitētais parāds

7

t. sk. citu valdības apakšsektoru turējumā

8

Pavalsts valdības emitētais parāds

9

t. sk. citu valdības apakšsektoru turējumā

10

Vietējās valdības emitētais parāds

11

t. sk. citu valdības apakšsektoru turējumā

12

Sociālās nodrošināšanas fondu emitētais parāds

13

t. sk. citu valdības apakšsektoru turējumā

14

Ārpusbilances posteņi

Citu valdības apakšsektoru vienību emitētais parāds centrālās valdības turējumā

15

Citu valdības apakšsektoru vienību emitētais parāds pavalsts valdības turējumā

16

Citu valdības apakšsektoru vienību emitētais parāds vietējās valdības turējumā

17

Citu valdības apakšsektoru vienību emitētais parāds sociālās nodrošināšanas fondu turējumā

18
II PIELIKUMS

METODOLOĢISKĀS DEFINĪCIJAS

1.   Metodoloģiskās atsauces

I pielikumā norādītās kategorijas pamatā definētas atbilstoši EKS 95 A pielikumam un/vai Padomes 1993. gada 22. novembra Regulai (EK) Nr. 3605/93 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru ( 5 ). Papildu metodoloģiskās definīcijas ir noteiktas šīs pamatnostādnes 1. pantā. Konkrēti, šajā tabulā ir norādīti sektoru un apakšsektoru kodi.EKS 95 sektori un apakšsektori

 
 

Valsts

Nacionāli privāti

Ārvalstu kontrolēti

Kopējā ekonomika

S.1

 
 
 

Nefinanšu sabiedrības

S.11

S.11001

S.11002

S.11003

Finanšu sabiedrības

S.12

 
 
 

Centrālā banka

S.121

 
 
 

Citas monetārās finanšu iestādes

S.122

S.12201

S.12202

S.12203

Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus

S.123

S.12301

S.12302

S.12303

Finanšu palīgsabiedrības

S.124

S.12401

S.12402

S.12403

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

S.125

S.12501

S.12502

S.12503

Vispārējā valdība

S.13

 
 
 

Centrālā valdība

S.1311

 
 
 

Pavalsts valdība

S.1312

 
 
 

Vietējā valdība

S.1313

 
 
 

Sociālās nodrošināšanas fondi

S.1314

 
 
 

Mājsaimniecības

S.14

 
 
 

Bezpeļņas iestādes mājsaimniecību apkalpošanai

S.15

 
 
 

Pārējā pasaule

S.2

 
 
 

ES

S.21

 
 
 

ES dalībvalstis

S.211

 
 
 

ES iestādes

S.212

 
 
 

Trešās valstis un starptautiskas organizācijas

S.22

 
 
 

2.   Kategoriju noteikšana ( 6 )

1.A   tabula

1. Deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1A.1] atbilst S.13 tīrajiem aizdevumiem (+)/tīrajiem aizņēmumiem (–) (B.9).

2. Centrālās valdības deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1A.2] atbilst S.1311 tīrajiem aizdevumiem (+)/tīrajiem aizņēmumiem (–) (B.9).

3. Pavalsts valdības deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1A.3] atbilst S.1312 tīrajiem aizdevumiem (+)/tīrajiem aizņēmumiem (–) (B.9).

4. Vietējās valdības deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1A.4] atbilst S.1313 tīrajiem aizdevumiem (+)/tīrajiem aizņēmumiem (–) (B.9).

5. Sociālās nodrošināšanas fondu deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1A.5] atbilst S.1314 tīrajiem aizdevumiem (+)/tīrajiem aizņēmumiem (–) (B.9).

6. Sākotnējais deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1A.6] atbilst deficītam (–) vai pārpalikumam (+) [1A.1], pieskaitot maksājamos procentus [1.A.26].

7. Kopējie ieņēmumi [1A.7] atbilst kārtējiem ieņēmumiem [1A.9], pieskaitot kapitāla ieņēmumus [1A.31].

8. Kopējie izdevumi [1A.8] atbilst kārtējiem izdevumiem [1A.21], pieskaitot kapitāla izdevumus [1A.33].

9. Kārtējie ieņēmumi [1A.9] atbilst tiešajiem nodokļiem [1A.10], pieskaitot netiešos nodokļus [1A.13], pieskaitot sociālās iemaksas [1A.15], pieskaitot citus kārtējos ieņēmumus [1A.18], pieskaitot apgrozījumu [1A.20].

10. Tiešie nodokļi [1A.10] atbilst kārtējiem ienākuma un bagātības u. c. nodokļiem (D.5), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem.

11. Tiešie nodokļi, t. sk. sabiedrību maksātie [1A.11], atbilst kārtējiem ienākuma bagātības u. c. nodokļiem (D.5), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem un S.11 un S.12 izlietojumiem.

12. Tiešie nodokļi, t. sk. mājsaimniecību maksātie [1A.12], atbilst kārtējiem ienākuma un bagātības u. c. nodokļiem (D.5), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem un S.13 un S.14 izlietojumiem.

13. Netiešie nodokļi [1A.13] atbilst ražošanas un importa nodokļiem (D.2), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem, pieskaitot ES budžetā saņemamos netiešos nodokļus [1B.2].

14. Netiešie nodokļi, t. sk. PVN [1A.14], atbilst pievienotās vērtības veida nodokļiem (D.211), kas uzrādīti kā daļa no S.13 un S.212 resursiem.

15. Sociālās iemaksas [1A.15] atbilst sociālajām iemaksām (D.61), kas uzrādītas kā daļa no S.13 resursiem.

16. Sociālās iemaksas, t. sk. darba devēju faktiskās iemaksas [1A.16], atbilst darba devēju faktiskajām sociālajām iemaksām (D.6111), kas uzrādītas kā daļa no S.13 resursiem.

17. Sociālās iemaksas, t. sk. darba ņēmēju faktiskās iemaksas [1A.17], atbilst darba ņēmēju faktiskajām sociālajām iemaksām (D.6112), kas uzrādītas kā daļa no S.13 resursiem.

18. Citi kārtējie ieņēmumi [1A.18] atbilst īpašuma ienākumiem (D.4), nedzīvības apdrošināšanas prasībām (D.72), kārtējai starptautiskai sadarbībai (D.74) un dažādiem kārtējiem pārvedumiem (D.75), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem, izņemot S.13 procentu resursus (D.41), kuri ir arī S.13 izmantojumi, pieskaitot citu ražošanas subsīdiju ieņēmumus (D.39), kas ir S.13 izmantojumi, atņemot kārtējos pārvedumus, kurus no ES budžeta maksā valdībai [1B.10], pieskaitot neto ieņēmumus no ES budžeta [1B.14], ja tie ir pozitīvi.

19. Citi kārtējie ieņēmumi, t. sk. saņemamie procenti [1A.19], atbilst procentiem (D.41), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem un visu sektoru, izņemot S.13, izlietojumiem.

20. Apgrozījums [1A.20] atbilst tirgus produkcijai (P.11), pieskaitot produkciju pašu galapatēriņam (P.12), pieskaitot maksājumus par citu netirgojamo produkciju (P.131), kas uzrādīta kā daļa no S.13 resursiem.

21. Kārtējie izdevumi [1A.21] atbilst kārtējiem pārvedumiem [1A.22], pieskaitot maksājamos procentus [1A.26], pieskaitot darbinieku atalgojumu [1A.27], pieskaitot starppatēriņu [1A.29].

22. Kārtējie pārvedumi [1A.22] atbilst sociālajiem maksājumiem [1A.23], pieskaitot subsīdijas [1A.24], pieskaitot citus kārtējos maksājamos pārvedumus [1A.25].

23. Sociālie maksājumi [1A.23] atbilst sociālajiem pabalstiem, kas nav sociālie pabalsti natūrā (D.62), pieskaitot sociālos pabalstus natūrā, kas attiecas uz izdevumiem, kuri radušies to preču iegādē, kas ar preču ražotāju starpniecību piegādātas mājsaimniecībām (D6311 + D63121 + D63131), kuri uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem, pieskaitot dažādus kārtējos pārvedumus (D.75), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem un S.15 resursiem.

24. Maksājamās subsīdijas [1A.24] atbilst subsīdijām (D.3), kas uzrādītas kā daļa no S.13 resursiem, pieskaitot subsīdijas, ko no ES budžeta maksā [1B.9] valstu rezidentiem.

25. Citi kārtējie maksājamie pārvedumi [1A.25] atbilst kārtējiem ienākuma un bagātības u. c. nodokļiem (D.5), citiem ražošanas nodokļiem (D.29), īpašuma ienākumiem (D.4), izņemot procentus (D.41), nedzīvības neto apdrošināšanas prēmijām (D.71), kārtējai starptautiskai sadarbībai (D.74), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem, un dažādiem kārtējiem pārvedumiem (D.75), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem un visu sektoru, izņemot S.15, resursiem, atņemot kārtējos pārvedumus (D.74 un D.75), ko valdība maksā ES budžetā [1B.4 un 1B.5], atņemot neto ieņēmumus no ES budžeta [1B.14], ja tie ir negatīvi.

26. Maksājamie procenti [1A.26] atbilst procentiem (D.41), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem un visu sektoru, izņemot S.13, resursiem.

27. Darbinieku atalgojums [1A.27] atbilst darbinieku atalgojumam (D.1), kas uzrādīts kā daļa no S.13 izlietojumiem.

28. Darbinieku atalgojums, t. sk. darba alga [1A.28], atbilst darba algai (D.11), kas uzrādīta kā daļa no S.13 izlietojumiem.

29. Starppatēriņš [1A.29] atbilst starppatēriņam (P.2), kas uzrādīts kā daļa no S.13 izlietojumiem.

30. Bruto ietaupījumi [1A.30] atbilst kārtējiem ieņēmumiem [1A.9], atņemot kārtējos izdevumus [1A.21].

31. Kapitāla ieņēmumi [1A.31] atbilst saņemamiem kapitāla pārvedumiem (D.9), kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām, un uzrādīti kā kapitāla pārvedums, ko maksā visi sektori, izņemot S.13, atņemot kapitāla pārvedumus, ko no ES budžeta maksā valdībai [1B.12].

32. Kapitāla ieņēmumi, t. sk. kapitāla nodokļi [1A.32], atbilst kapitāla nodokļiem (D.91), kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām.

33. Kapitāla izdevumi [1A.33] atbilst investīcijām [1A.34], pieskaitot citas nefinanšu aktīvu neto iegādes [1A.35], pieskaitot maksājamos kapitāla pārvedumus [1A.36].

34. Investīcijas [1A.34] atbilst kopējā pamatkapitāla veidošanai (P.51), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām.

35. Citas nefinanšu aktīvu neto iegādes [1A.35] atbilst krājumu pieaugumam (P.52), neto vērtslietu iegādēm (P.53) un neražoto nefinanšu aktīvu neto iegādei (K.2), kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām.

36. Maksājamie kapitāla pārvedumi [1A.36] atbilst maksājamajiem kapitāla pārvedumiem (D.9), kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām un uzrādīti kā kapitāla pārvedums, ko saņem visi sektori, izņemot S.13, pieskaitot kapitāla pārvedumus, ko no ES budžeta maksā nevalstiskām vienībām [1B.13], atņemot kapitāla pārvedumus, ko valdība maksā ES budžetā [1B.7].

37.  EDP (pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra) deficīts (–) vai pārpalikums (+) [1A.37] atbilst EDP S.13 tīrajiem aizdevumiem (+)/tīrajiem aizņēmumiem (–) (EDPB.9).

38.  EDP maksājamie procenti [1A.38] atbilst EDP procentiem (EDPD.41), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem un visu sektoru, izņemot S.13, resursiem.

39. Ieņēmumi no UMTS (universālo mobilo telekomunikāciju sistēmu) licenču pārdošanas [1A.39] atbilst ieņēmumiem no trešās paaudzes mobilo telefonu licenču pārdošanas, kas uzrādīta kā nefinanšu aktīvu atsavināšana saskaņā ar Eurostat lēmumu par mobilo telefonu licenču sadali.

40. Faktiskās sociālās iemaksas [1A.40] atbilst faktiskajām sociālajām iemaksām (D.611), kas uzrādītas kā daļa no S.13 resursiem.

41. Sociālie pabalsti, kas nav sociālie pārvedumi natūrā [1A.41], atbilst sociālajiem pabalstiem, kas nav sociālie pārvedumi natūrā (D.62), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem.

42. Iekšzemes kopprodukts [1A.42] atbilst iekšzemes kopproduktam (B.1*g) tirgus cenās.

43. Iekšzemes kopprodukts salīdzināmajās cenās [1A.43] atbilst iekšzemes kopproduktam (B.1*g) salīdzināmajās cenās.

44. Valdības investīcijas salīdzināmajās cenās [1A.44] atbilst kopējā pamatkapitāla veidošanai (P.51), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām, salīdzināmajās cenās.

1.B   tabula

1. Dalībvalsts maksājumi ES budžetā [1B.1] atbilst ES budžetā saņemamiem netiešajiem nodokļiem, pieskaitot kārtējo starptautisko sadarbību (D.74), ko dalībvalsts maksā ES budžetā [1B.4], pieskaitot dažādus kārtējos pārvedumus (D.75), ko dalībvalsts maksā ES budžetā [1B.5], pieskaitot kapitāla pārvedumus (D.9), ko dalībvalsts maksā ES budžetā [1B.7].

2. ES budžetā saņemamie netiešie nodokļi [1B.2] atbilst ražošanas un importa nodokļiem (D.2), kas uzrādīti kā S.212 resursi.

3. Netiešie nodokļi, t. sk. ES budžetā saņemtais PVN [1B.3], atbilst pievienotās vērtības veida nodokļiem (D.211), kas uzrādīti kā S.212 resursi.

4. Kārtējie ar starptautisko sadarbību saistītie maksājumi, kurus valdība maksā ES budžetā [1B.4], atbilst kārtējai starptautiskajai sadarbībai (D.74), kas uzrādīta kā S.212 resursi un S.13 izlietojumi.

5. Dažādi kārtējie pārvedumi, kurus valdība maksā ES budžetā [1B.5], atbilst dažādiem kārtējiem pārvedumiem (D.75), kas uzrādīti kā S.212 resursi un S.13 izlietojumi.

6. Dažādi kārtējie pārvedumi, kurus valdība maksā ES budžetā, t. sk. ES ceturtais pašu resurss [1B.6], atbilst uz NKP pamatotajam ceturtajam pašu resursam (EKS 95 4 138. punkts), kas kā dažādi kārtējie pārvedumi (D.75) uzrādīts kā daļa no S.212 resursiem un S.13 izlietojumiem.

7. Kapitāla pārvedumi, kurus valdība maksā ES budžetā [1B.7], atbilst maksājamiem kapitāla pārvedumiem (D.9), kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām kā S.212 saņemamie kapitāla pārvedumi.

8. ES izdevumi dalībvalstī [1B.8] atbilst subsīdijām (D.3), ko maksā no ES budžeta [1B.9], pieskaitot kārtējos pārvedumus (D.7), ko no ES budžeta maksā valdībai [1B.10], pieskaitot kārtējos pārvedumus (D.7), ko no ES budžeta maksā nevalstiskām vienībām [1B.11], pieskaitot kapitāla pārvedumus (D.9), ko no ES budžeta maksā valdībai [1B.12], pieskaitot kapitāla pārvedumus (D.9), ko no ES budžeta maksā nevalstiskām vienībām [1B.13].

9. Subsīdijas, ko maksā no ES budžeta [1B.9], atbilst subsīdijām (D.3), kas uzrādītas kā daļa no S.212 resursiem.

10. Kārtējie pārvedumi, ko no ES budžeta maksā valdībai [1B.10], atbilst kārtējai starptautiskajai sadarbībai (D.74) un dažādiem kārtējiem pārvedumiem (D.75), kas uzrādīti kā daļa no S.13 resursiem un S.212 izlietojumiem.

11. Kārtējie pārvedumi, ko no ES budžeta maksā nevalstiskām vienībām [1B.11], atbilst dažādiem kārtējiem pārvedumiem (D.75), kas uzrādīti kā daļa no S.212 izlietojumiem un visu sektoru, izņemot S.13, resursiem.

12. Kapitāla pārvedumi, ko no ES budžeta maksā valdībai [1B.12], atbilst saņemamiem kapitāla pārvedumiem (D.9), kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām un S.212 aktīvu pārmaiņām.

13. Kapitāla pārvedumi, ko no ES budžeta maksā nevalstiskām vienībām [1B.13], atbilst maksājamiem kapitāla pārvedumiem (D.9), kas uzrādīti kā daļa no S.212 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un tīrās vērtības pārmaiņām.

14. Neto ieņēmumi no ES budžeta [1B.14] atbilst valdības neto ieņēmumiem no ES budžeta, pieskaitot nevalstisko vienību neto ieņēmumus no ES budžeta.

15. Pašu resursu iekasēšanas izmaksas [1B.15] ir tā daļa no tirgus produkcijas (P.11), kas uzrādīta kā daļa no S.13 resursiem, t. i., pašu resursu iekasēšanas izmaksas, par kurām samaksāts no ES budžeta.

1.C   tabula

1. Galapatēriņa izdevumi [1C.1] atbilst galapatēriņa izdevumiem (P.3), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem.

2. Individuālā patēriņa izdevumi [1C.2] atbilst individuālā patēriņa izdevumiem (P.31), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem.

3. Kolektīvā patēriņa izdevumi [1C.3] atbilst kolektīvā patēriņa izdevumiem (P.32), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem.

4. Darbinieku atalgojums [1C.4] atbilst [1A.27].

5. Starppatēriņš [1C.5] atbilst [1A.29].

6. Sociālie pārvedumi natūrā, kas piegādāti ar ražotāju starpniecību [1C.6], atbilst sociālajiem pabalstiem natūrā, kas attiecas uz izdevumiem, kuri radušies to preču iegādē, kas ar preču ražotāju starpniecību piegādātas mājsaimniecībām (D.6311 + D.63121 + D.63131), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem.

7. Pamatkapitāla patēriņš [1C.7] atbilst pamatkapitāla patēriņam (K.1), kas uzrādīts kā daļa no S.13 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām.

8. Samaksātie ražošanas nodokļi, atskaitot saņemtās subsīdijas [1C.8], atbilst citu ražošanas nodokļu maksājumiem (D.29), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem, atskaitot citu ražošanas subsīdiju ieņēmumus (D.39), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem.

9. Neto darbības rezultāts [1C.9] atbilst darbības rezultātam, izņemot S.13 (B.2n).

10. Apgrozījums [1C.10] atbilst [1A.20].

11. Galapatēriņa izdevumi salīdzināmajās cenās [1C.11] atbilst galapatēriņa izdevumiem (P.3), kas uzrādīti kā daļa no S.13 izlietojumiem salīdzināmajās cenās.

2.A   tabula

1. Deficīts (–) vai pārpalikums (+) [2A.1] atbilst [1A.1].

2. Korekcija starp finanšu un nefinanšu kontiem [2A.2] atbilst deficītam (–) vai pārpalikumam (+) [2A.1], atskaitot neto darījumus ar finanšu aktīviem un saistībām [2A.3].

3. Neto darījumi ar finanšu aktīviem un saistībām [2A.3] atbilst darījumiem finanšu aktīvu neto iegādei [2A.4], atskaitot neto radušās saistības [2A.15].

4. Darījumi ar finanšu aktīviem [2A.4] atbilst darījumiem ar skaidru naudu un noguldījumiem (F.2) [2A.5], darījumiem ar vērtspapīriem, kas nav akcijas (F.33) [2A.6], darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (F.34) [2A.7], darījumiem ar kredītiem (F.4) [2A.8], darījumiem ar akcijām un citiem kapitāla vērtspapīriem (F.5) [2A.9] un darījumiem ar citiem finanšu aktīviem [2A.13], kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un tīrās vērtības pārmaiņām.

5. Darījumi ar skaidru naudu un noguldījumiem (aktīvi) [2A.5] atbilst skaidras naudas un noguldījumu neto iegādei (F.2), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un tīrās vērtības pārmaiņām.

6. Darījumi ar vērtspapīriem, kas nav akcijas – īstermiņa un ilgtermiņa vērtspapīri (aktīvi) [2A.6] atbilst vērtspapīru, kas nav akcijas, neto iegādei, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (F.33), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un tīrās vērtības pārmaiņām.

7. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (aktīvi) [2A.7] atbilst tīrajiem maksājumiem attiecībā uz atvasinātajiem finanšu instrumentiem (F.34), kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un tīrās vērtības pārmaiņām.

8. Darījumi ar kredītiem (aktīvi) [2A.8] atbilst jaunajiem kredītiem (F.4), ko piešķīrusi valdība, izņemot atmaksas valdībai, kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un tīrās vērtības pārmaiņām.

9. Darījumi ar akcijām un citiem kapitāla vērtspapīriem (aktīvi) [2A.9] atbilst akciju un citu kapitāla vērtspapīru neto iegādei (F.5), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām.

10. Privatizācija (neto) [2A.10] atbilst darījumiem ar akcijām un citiem kapitāla vērtspapīriem (F.5), kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un S.11 vai S.12 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām un ko S.13 veic parādnieka vienības kontroles nodošanas vai ieguves procesā (EKS 95 2.26. punkts ( 7 ); šādus darījumus S.13 var veikt tieši ar parādnieka vienību vai ar citu kreditora vienību.

11. Kapitāla ieguldījumi (neto) [2A.11] atbilst darījumiem ar akcijām un citiem kapitāla vērtspapīriem (F.5), kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un S.11 vai S.12 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām un ko S.13 neveic parādnieka vienības kontroles nodošanas vai ieguves procesā, un ko S.13 veic tieši ar parādnieka vienību.

12. Citi [2A.12] atbilst darījumiem ar akcijām un citiem kapitāla vērtspapīriem (F.5), kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un S.11, S.12 vai S.14 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām un ko S.13 neveic parādnieka vienības kontroles nodošanas vai ieguves procesā, un ko S.13 neveic tieši ar parādnieka vienību, bet gan ar citu kreditora vienību.

13. Darījumi ar citiem finanšu aktīviem [2A.13] atbilst monetārā zelta un speciālo aizņēmumtiesību neto iegādei (F.1), kas uzrādīta kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām, apdrošināšanas tehnisko rezervju neto iegādei (F.6) un citiem debitoru parādiem (F.7), kas uzrādīti kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un tīrās vērtības pārmaiņām.

14. Darījumi ar citiem finanšu aktīviem, t. sk. uzkrātie nodokļi, atskaitot saņemtos nodokļu ieņēmumus [2A.14], atbilst tai daļai no debitoru/kreditoru parādiem (F.7 aktīvi), kas attiecas uz nodokļiem un sociālajām iemaksām, kuras uzrādītas D2, D5, D6 un D91, atņemot faktiski iekasētās nodokļu summas, kas uzrādītas kā daļa no S.13 aktīvu pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, saistību un tīrās vērtības pārmaiņām.

15. Darījumi ar saistībām (konsolidēti) [2A.15] atbilst darījumiem ar skaidru naudu un noguldījumiem (F.2) [2A.16], darījumiem ar īstermiņa vērtspapīriem (F.331) [2A.17], darījumiem ar ilgtermiņa vērtspapīriem (F.332) [2A.18], darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (F.34) [2A.19], darījumiem ar kredītiem (F.4) [2A.20] un darījumiem ar citām saistībām [2A.22], kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.

16. Darījumi ar skaidru naudu un noguldījumiem (saistības) [2A.16] atbilst skaidras naudas un noguldījumu neto iegādei (F.2), kas uzrādīta kā daļa no S.13 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.

17. Darījumi ar vērtspapīriem, kas nav akcijas, – īstermiņa vērtspapīri (saistības) [2A.17] atbilst vērtspapīru, kas nav akcijas, neto iegādei, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus, kuru sākotnējais termiņš ir līdz vienam gadam (F.331), kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.

18. Darījumi ar vērtspapīriem, kas nav akcijas, – ilgtermiņa vērtspapīri (saistības) [2A.18] atbilst vērtspapīru, kas nav akcijas, neto iegādei, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus, kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par vienu gadu (F.332), kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.

19. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (saistības) [2A.19] atbilst tīrajiem ieņēmumiem attiecībā uz atvasinātajiem finanšu instrumentiem (F.34), kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.

20. Darījumi ar kredītiem (saistības) [2A.20] atbilst saņemtajiem jaunajiem kredītiem (F.4), atskaitot esošo kredītu atmaksas, kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.

21. Darījumi ar kredītiem, t. sk. centrālās bankas kredīti [2A.21] atbilst darījumiem ar kredītiem (F.4), kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām un S.121 aktīvu pārmaiņām.

22. Darījumi ar citām saistībām [2A.22] ir vienādi ar apdrošināšanas tehnisko rezervju neto saistību rašanos (F.6) un kreditoru parādiem (F.7), kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.13, aktīvu pārmaiņām.

23. Darījumi ar parāda vērtspapīriem (konsolidēti) [2A.23] ir vienādi ar skaidras naudas un noguldījumu neto saistību rašanos (F.2) [2A.16], vērtspapīriem, kas nav akcijas, izņemot atvasinātos instrumentus, [2A.17 un 2A.18] (F.33), un kredītiem (F.4) [2A.20]. Tā ir arī denominētas vispārējās valdības aizņemšanās nepieciešamība (VVAN).

24. Darījumi ar ilgtermiņa parāda instrumentiem [2A.24] ir vienādi ar tādu parāda instrumentu neto saistību rašanos [2A.23], kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par vienu gadu.

25. Darījumi ar parāda instrumentiem, kas denominēti nacionālajā valūtā [2A.25], ir vienādi ar tādu parāda instrumentu neto saistību rašanos [2A.23], kas denominēti dalībvalsts likumīgajā maksāšanas līdzeklī.

26. Darījumi ar parāda instrumentiem, kas denominēti iesaistītā ārvalsts valūtā [2A.26], ir vienādi ar tādu parāda instrumentu neto saistību rašanos [2A.23], kas denominēti ECU, pieskaitot parāda instrumentus, kas denominēti euro, pirms dalībvalsts kļuva par iesaistīto dalībvalsti, pieskaitot parāda instrumentus, kas denominēti dalībvalsts likumīgajā maksāšanas līdzeklī, pirms tā kļuva par iesaistīto dalībvalsti. Tas neietver nacionālo valūtu [2A.25].

27. Darījumi ar parāda instrumentiem, kas denominēti neiesaistītā ārvalsts valūtā [2A.27], ir vienādi ar tādu parāda instrumentu neto saistību rašanos [2A.23], kas nav iekļauti [2A.25] vai [2A.26].

28. Citas plūsmas [2A.28] atbilst pārvērtēšanas ietekmei uz parādu [2A.29], pieskaitot citas pārmaiņas parāda apjomā [2A.32].

29. Pārvērtēšanas ietekme uz parādu [2A.29] atbilst ārvalstu valūtas turējumu ieguvumiem un zaudējumiem [2A.30], pieskaitot citas novērtēšanas sekas – nominālvērtība [2A.31].

30. Ārvalstu valūtas turējumu ieguvumi un zaudējumi [2A.30] atbilst nominālajiem turēšanas ienākumiem/zaudējumiem (K.11) parādā [3A.1], kas valūtas kursu pārmaiņu dēļ maina vērtību pēc konvertācijas nacionālajā valūtā.

31. Cita pārvērtēšanas ietekme – nominālvērtība [2A.31] atbilst parāda pārmaiņām [2A.33], atskaitot darījumus ar parāda instrumentiem [2A.23], atskaitot ārvalstu valūtas turējumu ieguvumus un zaudējumus [2A.30], atskaitot citas pārmaiņas parāda apjomā [2A.32].

32. Citas pārmaiņas parāda apjomā [2A.32] atbilst citām apjoma pārmaiņām (K.7, K.8, K.10 un K.12) saistībās, kas klasificētas kā skaidra nauda un noguldījumi (AF.2), vērtspapīri, kas nav akcijas, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (AF.33), vai kredīti (AF.4), kas nav S.13 aktīvi.

33. Parāda pārmaiņas [2A.33] atbilst parādam [3A.1] t gadā, atskaitot parādu [3A.1] t–1 gadā.

2.B   tabula

1. Darījumi ar parāda instrumentiem – nekonsolidēti [2B.1] atbilst darījumiem ar skaidru naudu un noguldījumiem (saistības) – nekonsolidētiem [2B.2], pieskaitot darījumus ar īstermiņa vērtspapīriem (saistības) – nekonsolidētus [2B.3], darījumus ar ilgtermiņa vērtspapīriem (saistības) – nekonsolidētus [2B.4], pieskaitot darījumus ar centrālo banku kredītiem [2B.5], pieskaitot citus darījumus ar citiem kredītiem (saistības) – nekonsolidētus [2B.6].

2. Darījumi ar skaidru naudu un noguldījumiem (saistības) – nekonsolidēti [2B.2] atbilst darījumiem ar skaidru naudu un noguldījumiem (F.2), kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām.

3. Darījumi ar īstermiņa vērtspapīriem (saistības) – nekonsolidēti [2B.3] atbilst darījumiem ar vērtspapīriem, kas nav akcijas, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (F.33), kuru sākotnējais termiņš ir līdz vienam gadam, kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām.

4. Darījumi ar ilgtermiņa vērtspapīriem (saistības) – nekonsolidēti [2B.4] atbilst darījumiem ar vērtspapīriem, kas nav akcijas, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (F.33), kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par vienu gadu, kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām.

5. Darījumi ar centrālo banku kredītiem [2B.5] atbilst darījumiem ar kredītiem (F.4), kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām un S.121 aktīvu pārmaiņām.

6. Darījumi ar citiem kredītiem (saistības) – nekonsolidēti [2B.6] atbilst darījumiem ar kredītiem (F.4), kas uzrādīti kā daļa no S.13 saistību un tīrās vērtības pārmaiņām un visu sektoru, izņemot S.121, aktīvu pārmaiņām.

7. Konsolidējošie darījumi [2B.7] atbilst darījumiem ar parāda instrumentiem – nekonsolidētiem [2B.1], atskaitot konsolidētos darījumus ar parāda instrumentiem [2A.23].

8. Konsolidējošie darījumi – skaidra nauda un noguldījumi [2B.8] atbilst darījumiem ar skaidru naudu un noguldījumiem (saistības) – nekonsolidētiem [2B.2], atskaitot konsolidētos darījumus ar skaidru naudu un noguldījumiem (saistības) [2A.16].

9. Konsolidējošie darījumi – īstermiņa vērtspapīri [2B.9] atbilst darījumiem ar īstermiņa vērtspapīriem (saistības) – nekonsolidētiem [2B.3], atskaitot konsolidētos darījumus ar īstermiņa vērtspapīriem (saistības) [2A.17].

10. Konsolidējošie darījumi – ilgtermiņa vērtspapīri [2B.10] atbilst darījumiem ar ilgtermiņa vērtspapīriem (saistības) – nekonsolidētiem [2B.4], atskaitot konsolidētos darījumus ar ilgtermiņa vērtspapīriem (saistības) [2A.18].

11. Konsolidējošie darījumi – kredīti [2B.11] atbilst darījumiem ar citiem kredītiem (saistības) – nekonsolidētiem [2B.6], atskaitot konsolidētos darījumus ar kredītiem (saistības) [2A.20], atskaitot darījumus ar centrālo banku kredītiem [2A.21].

3.A   tabula

1. Parāds [3A.1] atbilst parādam, kas definēts Regulā (EK) Nr. 3605/93.

2. Parāds – skaidra nauda un noguldījumi (saistības) [3A.2] atbilst parāda [3A.1] daļai instrumentā skaidra nauda un noguldījumi (AF.2).

3. Parāds – īstermiņa vērtspapīri (saistības) [3A.3] atbilst parāda [3A.1] daļai instrumentā vērtspapīri, kas nav akcijas, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (AF.33), kuru sākotnējais termiņš ir līdz vienam gadam.

4. Parāds – ilgtermiņa vērtspapīri (saistības) [3A.4] atbilst parāda [3A.1] daļai instrumentā vērtspapīri, kas nav akcijas, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (AF.33), kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par vienu gadu.

5. Parāds – centrālās bankas kredīti (saistības) [3A.5] atbilst parāda [3A.1] daļai instrumentā kredīti (AF.4), kas ir S.121 aktīvs.

6. Parāds – citi kredīti (saistības) [3A.6] atbilst parāda [3A.1] daļai instrumentā kredīti (AF.4), kas nav S.121 aktīvs.

7. Parāds, kura turētāji ir dalībvalstu nerezidenti [3A.7], atbilst centrālās bankas turētajam parādam [3A.8], citu monetāro finanšu iestāžu turētajam parādam [3A.9], citu finanšu iestāžu turētajam parādam [3A.10] un citu dalībvalsts rezidentu turētajam parādam [3A.11].

8. Centrālās bankas turēts parāds [3A.8] atbilst parāda [3A.1] daļai, kas ir S.121 aktīvs.

9. Citu monetāro finanšu iestāžu turēts parāds [3A.9] atbilst parāda [3A.1] daļai, kas ir S.122 aktīvs.

10. Citu finanšu iestāžu turēts parāds [3A.10] atbilst parāda [3A.1] daļai, kas ir S.123, S.124 vai S.125 aktīvs.

11. Citu dalībvalsts rezidentu turēts parāds [3A.11] atbilst parāda [3A.1] daļai, kas ir S.11, S.14 vai S.15 aktīvs.

12. Dalībvalsts nerezidentu turēts parāds [3A.12] atbilst parāda [3A.1] daļai, kas ir S.2 aktīvs.

13. Parāds, kas denominēts nacionālajā valūtā [3A.13], atbilst parāda [3A.1] daļai, kas denominēta dalībvalsts likumīgajā maksāšanas līdzeklī.

14. Parāds, kas denominēts iesaistītā ārvalsts valūtā [3A.14], pirms dalībvalsts kļūšanas par iesaistīto dalībvalsti atbilst parāda [3A.1] daļai, kas denominēta kādas iesaistītās dalībvalsts likumīgajā maksāšanas līdzeklī (izņemot nacionālo valūtu [3A.13]), pieskaitot parādu, kas denominēts ECU vai euro.

15. Parāds, kas denominēts neiesaistītā ārvalsts valūtā [3A.15], atbilst parāda [3A.1] daļai, kas nav iekļauta [3A.13] vai [3A.14].

16. Īstermiņa parāds [3A.16] atbilst parāda [3A.1] daļai, kuras sākotnējais termiņš ir līdz vienam gadam.

17. Ilgtermiņa parāds [3A.17] atbilst parāda [3A.1] daļai, kuras sākotnējais termiņš ir ilgāks par vienam gadu.

18. Ilgtermiņa parāds, t. sk. ar mainīgu procentu likmi [3A.18], atbilst ilgtermiņa parāda [3A.17] daļai, kuras procentu likme ir mainīga.

19. Parāds ar atlikušo termiņu līdz vienam gadam [3A.19] atbilst parāda [3A.1] daļai, kuras atlikušais termiņš ir līdz vienam gadam.

20. Parāds ar atlikušo termiņu 1–5 gadi [3A.20] atbilst parāda [3A.1] daļai, kuras atlikušais termiņš ir 1–5 gadi.

21. Parāds ar atlikušo termiņu 1–5 gadi ar mainīgu procentu likmi [3A.21] atbilst parāda [3A.1] daļai, kuras atlikušais termiņš ir 1–5 gadi [3A.20] un kuras procentu likme ir mainīga.

22. Parāds ar atlikušo termiņu ilgāku par pieciem gadiem [3A.22] atbilst parāda [3A.1] daļai, kuras atlikušais termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem.

23. Parāds ar atlikušo termiņu, ilgāku par pieciem gadiem, t. sk. ar mainīgu procentu likmi [3A.23], atbilst parāda daļai, kuras atlikušais termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem [3A.22], un kuras procentu likme ir mainīga.

24. Centrālās valdības parāda daļa [3A.24] atbilst S.1311 saistībām, kas nav S.1311 aktīvi, atskaitot S.1311 aktīvus, kas ir S.13 saistības, kuras nav S.1311 [3B.15].

25. Pavalsts valdības parāda daļa [3A.25] atbilst S.1312 saistībām, kas nav S.1312 aktīvi, atskaitot S.1312 aktīvus, kas ir S.13 saistības, kuras nav S.1312 [3B.16].

26. Vietējās valdības parāda daļa [3A.26] atbilst S.1313 saistībām, kas nav S.1313 aktīvi, atskaitot S.1313 aktīvus, kas ir S.13 saistības, kuras nav S.1313 [3B.17].

27. Sociālās nodrošināšanas parāda daļa [3A.27] atbilst S.1314 saistībām, kas nav S.1314 aktīvi, atskaitot S.1314 aktīvus, kas ir S.13 saistības, kuras nav S.1314 [3B.18].

28. Parāda vidējais atlikušais termiņš [3A.28] atbilst vidējam atlikušajam termiņam, svērtam pēc atlikušajām summām, izteiktam gados.

29. Parāds – bezkupona obligācijas [3A.29] atbilst parāda [3A.1] daļai bezkupona obligāciju veidā, t. i., obligācijām bez kuponu maksājumiem, kuru procentu atlīdzība ir pamatota uz atšķirību dzēšanas un emisijas cenā.

3.B   tabula

1. Parāds – nekonsolidēts [3B.1] atbilst S.13 saistībām, ietverot tos, kas ir S.13 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

2. Konsolidējošie elementi [3B.2] atbilst S.13 saistībām, kas tajā pašā laikā ir S.13 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

3. Konsolidējošie elementi – skaidra nauda un noguldījumi [3B.3] atbilst konsolidējošo elementu [3B.2] daļai instrumentā skaidra nauda un noguldījumi (F.2).

4. Konsolidējošie elementi – īstermiņa vērtspapīri [3B.4] atbilst konsolidējošo elementu [3B.2] daļai instrumentā vērtspapīri, kas nav akcijas, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (F.33), kuru sākotnējais termiņš ir līdz vienam gadam.

5. Konsolidējošie elementi – ilgtermiņa vērtspapīri [3B.5] atbilst konsolidējošo elementu [3B.2] daļai instrumentā vērtspapīri, kas nav akcijas, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (F.33), kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par vienu gadu.

6. Konsolidējošie elementi – kredīti [3B.6] atbilst konsolidējošo elementu [3B.2] daļai instrumentā kredīti (F.4).

7. Centrālās valdības emitētais parāds [3B.7] atbilst S.1311 saistībām, kas nav S.1311 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

8. Centrālās valdības emitētais parāds, t. sk. citu valdības apakšsektoru turēts [3B.8], atbilst S.1311 saistībām, kas ir S.1312, S.1313 vai S.1314 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

9. Pavalsts valdības emitētais parāds [3B.9] atbilst S.1312 saistībām, kas nav S.1312 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

10. Pavalsts valdības emitētais parāds, t. sk. citu valdības apakšsektoru turēts [3B.10], atbilst S.1312 saistībām, kas ir S.1311, S.1313 vai S.1314 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

11. Vietējās valdības emitētais parāds [3B.11] atbilst S.1313 saistībām, kas nav S.1313 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

12. Vietējās valdības emitētais parāds, t. sk. citu valdības apakšsektoru turēts [3B.12], atbilst S.1313 saistībām, kas ir S.1311, S.1312 vai S.1314 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

13. Sociālās nodrošināšanas fondu emitētais parāds [3B.13] atbilst S.1314 saistībām, kas nav S.1314 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

14. Sociālās nodrošināšanas fondu emitētais parāds, t. sk. citu valdības apakšsektoru turēts [3B.14], atbilst S.1314 saistībām, kas ir S.1311, S.1312 vai S.1313 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

15. Citu valdības apakšsektoru vienību emitētais parāds centrālās valdības turējumā [3B.15] atbilst S.1312, S.1313 vai S.1314 saistībām, kas ir S.1311 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

16. Citu valdības apakšsektoru vienību emitētais parāds pavalsts valdības turējumā [3B.16] atbilst S.1311, S.1313 vai S.1314 saistībām, kas ir S.1312 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

17. Citu valdības apakšsektoru vienību emitētais parāds vietējās valdības turējumā, kuru emitējušas citu valdības apakšsektoru vienības [3B.17], atbilst S.1311, S.1312 vai S.1314 saistībām, kas ir S.1313 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

18. Citu valdības apakšsektoru vienību emitētais parāds sociālās nodrošināšanas fondu turējumā [3B.18] atbilst S.1311, S.1312 vai S.1313 saistībām, kas ir S.1314 aktīvi, tajos pašos instrumentos kā parāds [3A.1].

▼B
III PIELIKUMS

PĀRSŪTĪŠANAS UN KODĒŠANAS STANDARTI

Elektroniskai statistikas datu pārsūtīšanai, kas aprakstīta 2. un 3. pantā, VCB un ECB izmanto ECBS sniegto sistēmu, kas balstās uz “ESCB-Net” telekomunikāciju tīklu. Ziņojumu formāts, kas izstrādāts šai statistikas datu apmaiņai, ir “GESMES/TS” formāts. Katru laikrindu kodē, izmantojot šādu VFS kodu grupu.VFS kodu grupa

Numurs

Nosaukums

Apraksts

Kodu saraksts

1

Biežums

Laikrindu ziņošanas biežums

CL_FREQ

2

Datu izcelsmes apgabals

Ziņotājvalsts vai kopsavilkuma rādītāja divu simbolu, burtciparu ISO valsts kods

CL_AREA_EE

3

Korekciju rādītājs

Lielums norāda, vai attiecībā uz laikrindām ir veiktas kādas korekcijas, piemēram, saistībā ar sezonu un/vai darbdienām.

CL_ADJUSTMENT

4

Izlietojums vai kreditora/aktīvu sektors

Sektors, kura kategorija ir izlietojums/izmaiņas aktīvos

CL_SECTOR_ESA

5

Postenis

Laikrindas kategorija

CL_GOVNT_ITEM_ESA

6

Resurss vai debitora/pasīva sektors

Sektors, kura kategorija ir resurss/izmaiņas pasīvos un neto vērtībā

CL_SECTOR_ESA

7

Novērtēšana

Izmantotā vērtēšanas metode

CL_GOVNT_VALUATION

8

Laikrindas vienība

Ziņotās kategorijas vienība un citi raksturlielumi

CL_GOVNT_ST_SUFFIX

▼M4 —————( 1 ) OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

( 2 ) OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi veikti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1267/2003 (OV L 180, 18.7.2003., 1. lpp.).

( 3 ) OV L 332, 31.12.1993., 7. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi veikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 351/2002 (OV L 55, 26.2.2002., 23. lpp.).

( 4 ) Publicēta OV L 55, 24.2.2001., 72. lpp., kā 2000. gada 10. novembra Lēmuma ECB/2000/12 par dažu Eiropas Centrālās bankas tiesību aktu publicēšanu III pielikums.

( 5 ) OV L 332, 31.12.1993., 7. lpp.

( 6 ) [x.y] attiecas uz x tabulas y kategoriju.

( 7 ) Izraisot parādnieka vienības pārklasificēšanu no S.11001 vai S.12x01 apakšsektora uz S.11002/3 vai S.12x02/3 apakšsektoru vai otrādi.

Top