Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01995R1683-20131018

Padomes Regula (EK) Nr. 1683/95 ( 1995. gada 29. maijs ), ar ko nosaka vienotu vīzu formu

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1683/2013-10-18

1995R1683 — LV — 18.10.2013 — 005.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1683/95

(1995. gada 29. maijs),

ar ko nosaka vienotu vīzu formu

(OV L 164, 14.7.1995, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

PADOMES REGULA (EK) Nr. 334/2002 (2002. gada 18. februāris),

  L 53

7

23.2.2002

 M2

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1791/2006 (2006. gada 20. novembrī),

  L 363

1

20.12.2006

►M3

PADOMES REGULA (EK) Nr. 856/2008 (2008. gada 24. jūlijs),

  L 235

1

2.9.2008

►M4

PADOMES REGULA (ES) Nr. 517/2013 (2013. gada 13. maijs),

  L 158

1

10.6.2013

►M5

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 610/2013 (2013. gada 26. jūnijs),

  L 182

1

29.6.2013


Grozīta ar:

 A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1683/95

(1995. gada 29. maijs),

ar ko nosaka vienotu vīzu formuEIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas Līgumu, un jo īpaši tā 100.c panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā saskaņā ar Līguma 100.c panta 3. punktu Padomei līdz 1996. gada 1. janvārim jāparedz pasākumi attiecībā uz vīzu vienotu formu;

tā kā vienotas vīzu formas ieviešana ir nozīmīgs pasākums vīzu politikas saskaņošanā; tā kā Līguma 7.a pantā paredzēts, ka iekšējais tirgus aptver teritoriju bez iekšējām robežām, kurā saskaņā ar Līguma noteikumiem ir nodrošināta personu brīva kustība; tā kā šis pasākums jāuzskata arī par daļu no pasākumiem, kas paredzēti Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļā;

tā kā ir svarīgi, lai vienotas formas vīzās būtu visa vajadzīgā informācija un tās atbilstu ļoti augstiem tehniskiem standartiem, jo īpaši attiecībā uz aizsardzību pret viltojumiem; tā kā vīzām jābūt piemērotām lietošanai visās dalībvalstīs un uz tām jābūt visiem pazīstamām drošības zīmēm, kas skaidri saskatāmas ar neapbruņotu aci;

tā kā šī regula nosaka vienīgi tādas specifikācijas, kas nav slepenas; tā kā šīs specifikācijas jāpapildina ar citām specifikācijām, kuras, lai izvairītos no viltojumiem, jāpatur slepenībā un kurās nedrīkst ietvert personu datus vai atsauces uz šādiem datiem; tā kā būtu jāpiešķir Komisijai tiesības pieņemt citas specifikācijas;

tā kā, lai nodrošinātu, ka minētajai informācijai nevar piekļūt nepiederīgas personas, ir svarīgi, lai katra dalībvalsts izraudzītos tikai vienu iestādi, kas ir atbildīga par vienotas formas vīzu iespiešanu, paturot tiesības vajadzības gadījumā šo iestādi mainīt; tā kā drošības apsvērumu dēļ katrai dalībvalstij jāpaziņo Komisijai un citām dalībvalstīm kompetentās iestādes nosaukums;

tā kā efektivitātes labad šī Regula būtu jāpiemēro visām vīzām, uz ko attiecas 5. pants; tā kā dalībvalstīm vajadzētu būt iespējamam sagatavot vienotā formā arī citas vīzas, ko var izmantot mērķiem, kuri nav paredzēti 5. pantā, ar noteikumu, ka uz tām ir ar neapbruņotu aci pamanāmas atšķirības zīmes, lai tās nevarētu sajaukt ar vienotās formas vīzām;

tā kā attiecībā uz personu datiem, kas jāietver vienotas formas vīzās saskaņā ar šīs regulas pielikumu, būtu jānodrošina, lai tiktu ievēroti dalībvalstu pieņemtie datu aizsardzības noteikumi, kā arī attiecīgie Kopienas tiesību akti,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Vīzas, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar 5. pantu, izgatavo vienotā formā (kā uzlīmi). Tās atbilst pielikumā norādītajiem parametriem.

▼M1

2. pants

1.  Saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto kārtību vienota parauga vīzām nosaka turpmākos tehniskos priekšrakstus attiecībā uz šādiem jautājumiem:

a) papildu elementi un drošības prasības, tostarp paaugstināti standarti viltošanas un falsifikācijas novēršanai;

b) tehniska rakstura metodes un standarti, kas lietojami, aizpildot veidlapu.

2.  Vīzu uzlīmju krāsas var mainīt saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto kārtību.

▼M3

3.  Saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto procedūru var nolemt, ka specifikācijas, kas minētas 2. pantā, ir slepenas un tās nepublicē. Šādā gadījumā tās dara pieejamas tikai dalībvalstu izraudzītām struktūrām, kas ir atbildīgas par drukāšanu, un personām, kuras atbilstīgi pilnvarojusi kāda dalībvalsts vai Komisija.

▼B

3. pants

▼M3 —————

▼B

2.  Katra dalībvalsts izraugās vienu iestādi, kas ir atbildīga par vīzu iespiešanu. Tā paziņo šīs iestādes nosaukumu Komisijai un pārējām dalībvalstīm. Divas vai vairākas dalībvalstis šim nolūkam var izraudzīties vienu iestādi. Katrai dalībvalstij ir tiesības mainīt tās izraudzīto iestādi. Par to tā attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

4. pants

1.  Neierobežojot attiecīgiem vispārīgos noteikumus par datu aizsardzību, personai, kurai vīza izsniegta, ir tiesības pārbaudīt vīzā sniegtos personas datus un vajadzības gadījumā lūgt izdarīt labojumus vai svītrojumus.

2.  Vienotas formas vīzās mašīnlasāmā formā nesniedz tādu informāciju, kas nav norādīta arī pielikuma 6. līdz 12. punkta iedaļās vai arī kas nav minēta attiecīgā ceļojuma dokumentā.

▼M5

5. pants

Šajā regulā “vīza” ir vīza, kā tā definēta 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 810/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) ( 1 ).

▼M1

6. pants

1.  Komisijai palīdz komiteja.

2.  Ja izdarīta atsauce uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK ( 2 ) 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais laikposms ir divi mēneši.

3.  Komiteja apstiprina savu reglamentu.

▼B

7. pants

Ja dalībvalstis izmanto vienotas vīzu formas nolūkos, kas atšķiras no 5. pantā minētajiem, jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka tās nevar sajaukt ar 5. pantā minētajām vīzām.

8. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs regulas 1. pantu piemēro, kad pagājuši seši mēneši pēc 2. pantā minēto pasākumu pieņemšanas.

▼M1

Pielikuma 2.a punktā minētās fotogrāfijas iestrādāšanu īsteno vismaz piecu gadu laikā pēc to tehnisko pasākumu pieņemšanas, kas šā pasākuma īstenošanai paredzēti 2. punktā.

▼B

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M3
PIELIKUMS

Jāpievieno šāds paraugs:

image

Drošības elementi

1. Iestrādāts fotoattēls, kas izveidots pēc augstiem drošības standartiem.

2. Optiski mainīga zīme (kinegramma vai tai līdzvērtīga zīme). Mainoties redzes leņķim, dažādā lielumā un dažādās krāsās kļūst redzamas 12 zvaigznes, burts “E” un zemeslode.

▼M4

3. Latents attēls un logotips ar burtu vai burtu kombināciju, kas norāda izsniedzēju dalībvalsti (vai burti “BNL” attiecībā uz Beniluksa valstīm, proti, Beļģiju, Luksemburgu un Nīderlandi). Logotips ir gaišs, turot horizontāli, un tumšs, pagriežot par 90°. Izmanto šādus logotipus: A – Austrija, BG – Bulgārija, BNL – Benilukss, CY – Kipra, CZE – Čehijas Republika, D – Vācija, DK – Dānija, E – Spānija, EST – Igaunija, F – Francija, FIN – Somija, GR – Grieķija, H – Ungārija, HR – Horvātija, I – Itālija, IRL – Īrija, LT – Lietuva, LVA – Latvija, M – Malta, P – Portugāle, PL – Polija, ROU – Rumānija, S – Zviedrija, SK – Slovākija, SVN – Slovēnija, UK – Apvienotā Karaliste.

▼M3

4. Ar lielajiem burtiem rakstīts vārds “vīza” redzams šā laukuma vidū optiski mainīgās krāsās. Atkarībā no redzes leņķa tas redzams zaļš vai sarkans.

5. Laukumā ir deviņu zīmju vīzas uzlīmes numurs, kas ir uzdrukāts. Izmanto īpašu burtu šriftu.

5a. Šajā laukumā ieraksta trīs burtu valsts kodu kā noteikts ICAO dokumentā 9303 par mašīnlasāmiem ceļošanas dokumentiem ( 3 ), norādot izdevēju dalībvalsti.

“Vīzas uzlīmes numurs” ir trīs burtu valsts kods, kā noteikts 5.a laukumā, un valsts numurs, kā noteikts 5. laukumā.

Aizpildāmās iedaļas

6. Šī iedaļa sākas ar vārdu “derīga”. Izsniedzēja iestāde norāda teritoriju vai teritorijas, kurās vīza ir derīga.

7. Šī iedaļa sākas ar vārdu “no”, un tai pašā rindā seko vārds “līdz”. Izsniedzēja iestāde šeit norāda vīzas derīguma termiņu.

8. Šī iedaļa sākas ar vārdiem “vīzas tips”. Izsniedzēja iestāde norāda vīzas kategoriju saskaņā ar šīs regulas 5. un 7. pantu. Tai pašā rindā seko vārdi “ieceļošanas reizes”, “uzturēšanās ilgums” (t. i., iesniedzēja paredzētais uzturēšanās ilgums), kā arī atkal parādās vārds “dienas”.

9. Šī iedaļa sākas ar vārdu “izsniegta”, un tajā norāda vietu, kur vīza izsniegta.

10. Šī iedaļa sākas ar vārdiem “izsniegšanas datums” (pēc tiem izsniedzēja iestāde ieraksta vīzas izsniegšanas datumu), un tai pašā rindā seko vārdi “pases numurs” (pēc tiem uzrāda vīzas saņēmēja pases numuru).

11. Šī iedaļa sākas ar vārdiem “uzvārds, vārds”.

12. Šī iedaļa sākas ar vārdu “piezīmes”. Šo iedaļu izsniedzēja iestāde izmanto, lai norādītu papildu informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu, ar noteikumu, ka tā atbilst šīs regulas 4. pantam. Šādām piezīmēm neaizpildītas atstāj nākamās divarpus rindiņas.

13. Šajā ailē jābūt attiecīgajai mašīnlasāmajai informācijai, lai vienkāršotu kontroli uz ārējām robežām. Mašīnlasāmajā tekstā jābūt drukātam tekstam fona drukā, kas norāda dalībvalsti, kura dokumentu izsniedz. Teksts neietekmē mašīnlasāmo zonu vai iespējas šo zonu nolasīt.

Papīrs ir dabiskā krāsā ar sarkanām un zilām zīmēm.

Vārdi, kas apzīmē iedaļas, ir angļu un franču valodā. Valsts, kas izsniedz vīzas, var pievienot kādu trešo oficiālo Kopienas valodu. Tomēr pirmajā rindā vārds “vīza” var būt jebkurā Kopienas oficiālajā valodā.( 1 ) OV L 243, 15.9.2009., 1. lpp.

( 2 ) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp..

( 3 ) Izņemot Vāciju: ICAO dokuments 9303 par mašīnlasāmiem ceļošanas dokumentiem nosaka, ka Vācijas valsts kods ir “D”.

Top