Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01991R3922-20120408

Padomes Regula (EEK) Nr. 3922/91 ( 1991. gada 16. decembris ) par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3922/2012-04-08

1991R3922 — LV — 08.04.2012 — 008.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES REGULA (EEK) Nr. 3922/91

(1991. gada 16. decembris)

par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā

(OV L 373, 31.12.1991, p.4)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 2176/96 of 13 November 1996 (*)

  L 291

15

14.11.1996

 M2

COMMISSION REGULATION (EC) No 1069/1999 of 25 May 1999 (*)

  L 130

16

26.5.1999

 M3

COMMISSION REGULATION (EC) No 2871/2000 of 28 December 2000 (*)

  L 333

47

29.12.2000

►M4

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1592/2002 (2002. gada 15. jūlijs)

  L 240

1

7.9.2002

►M5

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1899/2006 (2006. gada 12. decembris),

  L 377

1

27.12.2006

►M6

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1900/2006 (2006. gada 20. decembris),

  L 377

176

27.12.2006

 M7

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 8/2008 (2007. gada 11. decembris),

  L 10

1

12.1.2008

►M8

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 216/2008 (2008. gada 20. februāris)

  L 79

1

19.3.2008

 M9

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 859/2008 (2008. gada 20. augusts),

  L 254

1

20.9.2008(*)

Šis tiesību akts nekad nav publicēts latviešu valodā.
▼B

PADOMES REGULA (EEK) Nr. 3922/91

(1991. gada 16. decembris)

par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomāEIROPAS KOPIENU PADOME

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 84. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ( 1 ),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu ( 2 ),

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ( 3 ),

tā kā saskaņā ar Līguma 8.a pantu jāparedz pasākumi, kuru mērķis ir pakāpeniska iekšējā tirgus izveide līdz 1992. gada 31. decembrim; tā kā iekšējais tirgus aptvers telpu bez iekšējām robežām, kurā nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite;

tā kā jāsaglabā augsts civilās aviācijas vispārējais drošības līmenis Eiropā un dalībvalstīs pastāvošajām tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām jāsasniedz augstākie Kopienā pastāvošie kritēriji;

tā kā drošība ir svarīgākais faktors Kopienas gaisa transportā; tā kā jāņem vērā 1944. gada 7. decembrī Čikāgā parakstītā Starptautiskā civilās aviācijas konvencija, kura paredz ieviest pasākumus, lai nodrošinātu drošu gaisa kuģu ekspluatāciju,

tā kā esošie ierobežojumi attiecībā uz gaisa kuģu un aviācijas izstrādājumu, kā arī noteiktu aviācijas jomas pakalpojumu pārvietošanu no vienas dalībvalsts uz otru radītu traucējumus iekšējā tirgū;

tā kā Apvienotās aviācijas institūcijas (JAA), Eiropas civilās aviācijas konferences (ECAC) asociētā organizācija izstrādājušas vienošanās, lai sadarbotos, izstrādājot un īstenojot vienotas prasības aviācijai (JARs) visās gaisa kuģu drošības un ekspluatācijas jomās;

tā kā saskaņā ar kopējo transporta politiku, tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz gaisa kuģu drošību un ekspluatāciju jāsaskaņo pamatojoties uz Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) izstrādātajiem vienoto aviācijas prasību (JAR) kodiem;

tā kā visu dalībvalstu pievienošanās Apvienotajām aviācijas institūcijām (JAA) un Komisijas līdzdalība tās darbībā sekmētu šādu saskaņošanu;

tā kā, lai sasniegtu Kopienas mērķus attiecībā uz personu un izstrādājumu brīvu apriti, kā arī attiecībā uz kopēju transporta politiku, dalībvalstīm jāatzīst izstrādājumu, organizāciju un personu, kuras iesaistītas izstrādājumu konstruēšanā, ražošanā, apkopē un ekspluatācijā, sertifikācija bez tālākas tehniskas izpētes vai novērtējuma, ja izstrādājums, organizācija vai persona sertificēta saskaņā ar kopējām tehniskām prasībām un administratīvām procedūrām;

tā kā drošības problēmu rašanās gadījumā dalībvalstīm steidzami jāveic visi attiecīgie pasākumi; tā kā šādus pasākumus pienācīgi jāpamato un gadījumos, ja kopējās tehniskās prasībās un administratīvās procedūrās atklājas nepilnības, Komisijas uzdevums, īstenojot savas izpildpilnvaras, ir pieņemt nepieciešamos grozījumus;

▼M5

Tā kā tāda noteikuma piemērošana, ar ko nosaka lidojumu un darba laika ierobežojumus, var radīt ievērojamus traucējumus darba grafiku shēmās tiem uzņēmumiem, kuru darbības režīmi ir balstīti tikai uz nakts darbu, un tā kā Komisijai, pamatojoties uz pierādījumiem, kurus iesniedz iesaistītās puses, būtu jāveic novērtēšana un jāierosina koriģēt noteikumus attiecībā uz lidojumu un darba laika ierobežojumiem, lai ņemtu vērā šos īpašos darbības režīmus;

▼B

tā kā ir vēlams, lai tiktu koordinēts dalībvalstu finansējums, kas paredzēts aviācijas drošības uzlabošanas izpētei, lai nodrošinātu resursu optimālu izmantošanu un maksimālu labumu;

▼M5

Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai līdz 2009. gada 16. janvāris būtu jāpabeidz zinātniskais un medicīniskais III pielikuma Q apakšsadaļas un, nepieciešamības gadījumā, O apakšsadaļas izvērtējums. Pamatojoties uz šā izvērtējuma rezultātiem, un saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru Komisijai vajadzības gadījumā būtu nekavējoties jāizstrādā un jāiesniedz priekšlikumi, lai grozītu atbilstīgos tehniskos noteikumus;

Ņemot vērā, ka, pārskatot dažus 8.a pantā minētos noteikumus, būtu jāturpina saskaņot līdz šim pieņemtās salona apkalpes apmācības prasības, lai veicinātu salona apkalpes personāla brīvu kustību Kopienā. Šajā sakarā būtu jāpārskata iespēja turpināt salona apkalpes kvalifikācijas saskaņošanu;

▼M5

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību ( 4 ),

▼B

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

▼M5

1.  Šī regula attiecas uz tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas drošības jomā attiecībā uz gaisa kuģu ekspluatāciju un apkopi un uz šajos uzdevumos iesaistītajām personām un organizācijām.

▼B

2.  Saskaņotas tehniskās prasības un administratīvās procedūras, kuras minētas 1. punktā, attiecas uz visiem gaisa kuģiem, kurus ekspluatē operatori, kas definēti 2. panta a) apakšpunktā, neatkarīgi no tā vai gaisa kuģi reģistrēti dalībvalstī vai trešā valstī.

▼M5

3.  Šīs regulas attiecināšanu uz Gibraltāra lidostu saprot kā tādu, kas neskar attiecīgo Spānijas Karalistes un Apvienotās Karalistes tiesisko stāvokli attiecībā uz tās teritorijas, kurā lidosta atrodas, suverenitātes apstrīdēšanu.

4.  Šīs regulas attiecināšanu uz Gibraltāra lidostu ir atlikta līdz brīdim, kad tiks piemēroti pasākumi, kas ir iekļauti kopīgajā deklarācijā, ko 1987. gada 2. decembrī parakstīja Spānijas Karalistes un Apvienotās Karalistes ārlietu ministri. Spānijas un Apvienotās Karalistes valdības paziņo Padomei datumu, kad tās sāk piemērot šos pasākumus.

▼B

2. pants

Šajā regulā:

a) “operators” ir dalībvalstī dzīvojoša fiziska persona vai dalībvalstī reģistrēta juridiska persona, kura lieto vienu vai vairākus gaisa kuģus saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem noteikumiem, vai Kopienas gaisa pārvadātāji, kā tas definēts Kopienas tiesību aktos;

b) “izstrādājums” ir civilais gaisa kuģis, dzinējs, propelleris vai ierīce;

c) “ierīce” ir instruments, iekārta, mehānisms, aparatūra vai palīgierīce, kas tiek izmantoti vai paredzēti izmantošanai gaisa kuģī lidojuma laikā, kas uzstādīti, paredzēti uzstādīšanai vai piestiprināti civilajiem gaisa kuģiem, bet nav korpusa, dzinēja vai propellera sastāvdaļa;

d) “komponents” ir materiāls, daļa vai mezgls, uz ko neattiecas b) vai c) apakšpunkts un kas lietojams civilajos gaisa kuģos, dzinējos, propelleros vai ierīcēs;

e) izstrādājuma, pakalpojuma, organizācijas vai personas “sertifikācija” ir jebkāda veida juridiska atzīšana, ka šāds izstrādājums, pakalpojums, iestāde vai persona atbilst piemērojamām prasībām. Šāda sertifikācija ietver divas darbības:

i) pārbaudi, ka izstrādājums, pakalpojums, iestāde vai persona tehniski atbilst piemērojamām prasībām; šī darbība tiek dēvēta par “tehnisko datu konstatējumu”;

ii) formālas atbilstības apliecinājums piemērojamām prasībām, izsniedzot sertifikātu, licenci, apstiprinājumu vai citu dokumentu saskaņā ar valstu tiesību aktiem un procedūrām; šī darbība tiek dēvēta par “juridisko datu konstatējumu”;

f) “apkope” ir visas nepieciešamās pārbaudes, pakalpojumi, pārveidošana un remonts visā gaisa kuģa ekspluatācijas laikā, lai pārliecinātos, ka gaisa kuģis joprojām atbilst tipa sertifikācijai un nodrošina augstu drošības līmeni visos apstākļos; te jo īpaši ietverta pārveidošana, ko, saskaņā ar derīguma pārbaudi lidojumam, nosaka iestādes, kuras noslēgušas h) apakšpunktā minētās vienošanās;

g) “valsts variants” ir valsts prasības vai noteikumi papildus vienotām prasībām aviācijai (JAR) vai to vietā;

h) “vienošanās” ir Eiropas Civilās aviācijas konferences (ECAC) pārraudzībā izstrādātas vienošanās par sadarbību, izstrādājot un īstenojot vienotas prasības visās jomās attiecībā uz gaisa kuģu drošību un drošu ekspluatāciju. Šīs vienošanās norādītas I pielikumā;

▼M5

i) “Iestāde” III pielikumā ir kompetentā iestāde, kas piešķīrusi gaisa kuģa ekspluatanta apliecību (AOC).

▼M5

3. pants

1.  Neskarot 11. pantu, Kopienā piemērojamās kopējās tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz komerciālajiem pārvadājumiem ar lidmašīnām ir tās, kas norādītas III pielikumā.

2.  Atsauces uz III pielikuma M apakšsadaļu vai kādu no tās noteikumiem attiecas uz M sadaļu vai attiecīgajiem noteikumiem Komisijas Regulā (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu ( 5 ).

▼B

4. pants

▼M5

1.  Attiecībā uz jomām, kuras nav minētas III pielikumā, pieņem kopējās tehniskās prasības un administratīvās procedūras, pamatojoties uz Līguma 80. panta 2. punktu. Nepieciešamības gadījumā Komisija, cik ātri vien iespējams, iesniedz atbilstīgus priekšlikumus šajās jomās.

▼B

2.  Līdz brīdim, kad būs pieņemti 1. punktā minētie priekšlikumi, dalībvalstis piemēro esošos valstu noteikumus.

5. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka to civilās aviācijas atbildīgās iestādes izpilda nosacījumus dalībai Apvienotajās aviācijas institūcijās (JAA), kurus nosaka vienošanās un bez atrunām paraksta šīs vienošanās līdz 1992. gada 1. janvārim.

▼M5

6. pants

Gaisa kuģus, ko ekspluatē atbilstoši dalībvalsts piešķirtajām licencēm saskaņā ar kopējām tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām, var ekspluatēt atbilstoši šiem pašiem nosacījumiem citās dalībvalstīs bez šo citu dalībvalstu papildu tehniskajām prasībām vai novērtējuma.

7. pants

Dalībvalstis atzīst sertifikāciju, kuru, ievērojot šo regulu, citas dalībvalsts jurisdikcijā un to pārziņā esošajām organizācijām vai personām, kas veic gaisa kuģu un attiecīgo izstrādājumu ekspluatāciju, piešķīrusi šī cita dalībvalsts vai kāda iestāde šīs dalībvalsts vārdā.

8. pants

1.  Regulas 3. līdz 7. panta noteikumi neliedz dalībvalstij nekavējoties reaģēt uz drošības problēmu, kas saistīta ar izstrādājumu, personu vai organizāciju, uz ko attiecas šī regula.

Ja drošības problēmu rada neatbilstošs drošības līmenis attiecībā uz kopējo tehnisko prasību un administratīvo procedūru piemērošanu vai šo prasību un procedūru nepilnības, dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par veiktajiem pasākumiem un to veikšanas iemesliem.

Komisija saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru izlemj, vai neatbilstošais drošības līmenis vai kopējo tehnisko prasību un administratīvo procedūru nepilnības attaisno pastāvīgu to pasākumu piemērošanu, kas pieņemti atbilstīgi šī punkta pirmajam apakšpunktam. Tādā gadījumā Komisija veic arī nepieciešamos pasākumus, lai saskaņā ar 4. pantu vai 11. pantu grozītu attiecīgās kopējās tehniskās prasības un administratīvās procedūras. Ja dalībvalsts pasākumus atzīst par nepamatotiem, tā šos pasākumus atceļ.

2.  Dalībvalsts var piešķirt atbrīvojumus no šajā regulā paredzētajām tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām neparedzētu steidzamu ekspluatācijas apstākļu vai ierobežota ilguma ekspluatācijas vajadzību gadījumā.

Komisiju un pārējās dalībvalstis informē par piešķirtajiem atbrīvojumiem, kolīdz šādi atbrīvojumi atkārtojas vai arī ja tie piešķirti uz laika periodu, kas ilgāks par diviem mēnešiem.

Kad Komisija un pārējās dalībvalstis ir informētas par dalībvalsts saskaņā ar otro daļu piešķirtajiem atbrīvojumiem, Komisija pārbauda, vai atbrīvojumi atbilst šīs regulas vai citu Kopienas tiesību aktu noteikumu drošības mērķiem.

Ja Komisija atzīst, ka piešķirtie atbrīvojumi neatbilst šīs regulas vai citu Kopienas tiesību aktu noteikumu drošības mērķiem, tā saskaņā ar 12.a pantā minēto procedūru lemj par drošības pasākumiem.

Tādā gadījumā attiecīgā dalībvalsts atbrīvojumu atceļ.

3.  Gadījumos, kad drošības līmeni, kas līdzvērtīgs tādam līmenim, ko panāk, piemērojot III pielikumā noteiktās kopējās tehniskās prasības un administratīvās procedūras, iespējams nodrošināt ar citiem līdzekļiem, dalībvalstis var, nediskriminējot pretendentus valstspiederības dēļ un ņemot vērā nepieciešamību netraucēt konkurenci, apstiprināt atkāpi no šiem noteikumiem.

Tādos gadījumos attiecīgās dalībvalstis dara zināmu Komisijai savu nodomu piešķirt šādu apstiprinājumu, tās iemeslus un paredzētos nosacījumus, lai nodrošinātu līdzvērtīga drošības līmeņa panākšanu.

Komisija 3 mēnešu laikā pēc dalībvalsts paziņojuma saņemšanas uzsāk 12. panta 2. punktā minēto procedūru, lai izlemtu, vai ierosināto pasākuma apstiprinājumu var piešķirt.

▼M6

Šādā gadījumā Komisija paziņo savu lēmumu visām dalībvalstīm, kam ir tiesības piemērot attiecīgo pasākumu. Lai atspoguļotu attiecīgo pasākumu, saskaņā ar 11. pantu var arī grozīt III pielikuma attiecīgos noteikumus.

▼M5

Uz attiecīgo pasākumu attiecas 6. un 7. pants.

4.  Neskarot 1., 2. un 3. punktu, dalībvalsts var pieņemt vai paturēt spēkā noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma Q apakšsadaļas OPS 1.1105 6. punktu, OPS 1.1110 1.3. un 1.4.1. punktu, OPS 1.1115 un OPS 1.1125 2.1. punktu, līdz tiek izveidoti Kopienas noteikumi, ko pamato zinātniskā pieredze un labākā prakse.

Dalībvalsts informē Komisiju par noteikumiem, ko tā izlēmusi paturēt spēkā.

Attiecībā uz valstu noteikumiem, kas atšķiras no pirmajā apakšpunktā minētajiem OPS 1 noteikumiem un ko dalībvalstis paredz pieņemt pēc III pielikuma spēkā stāšanās datuma, Komisija trīs mēnešu laikā pēc dalībvalsts paziņojuma saņemšanas uzsāk 12. panta 2. punktā minēto procedūru, lai izlemtu, vai šie noteikumi atbilst šīs regulas un citu Kopienas tiesību aktu noteikumu drošības mērķiem un vai var atļaut šādu noteikumu piemērošanu.

▼M6

Šādā gadījumā Komisija paziņo savu lēmumu visām dalībvalstīm, kam ir tiesības piemērot attiecīgo pasākumu. Lai atspoguļotu attiecīgo pasākumu, saskaņā ar 11. pantu var arī grozīt III pielikuma attiecīgos noteikumus.

▼M5

Uz attiecīgo pasākumu attiecas 6. un 7. panta noteikumi.

▼M5

8.a pants

1.  Eiropas Aviācijas drošības aģentūra līdz 2009. gada 16. janvāris pabeidz zinātnisku un medicīnisku III pielikuma Q apakšsadaļas un, nepieciešamības gadījumā, O apakšsadaļas izvērtējumu.

2.  Neskarot 7. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1592/2002 (2002. gada 15. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi ( 6 ), Eiropas Aviācijas drošības aģentūra palīdz Komisijai sagatavot priekšlikumus attiecībā uz piemērojamo III pielikuma O apakšsadaļas un Q apakšsadaļas tehnisko noteikumu izmaiņām.

▼B

9. pants

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus pētniecības programmu, lai uzlabotu civilo gaisa kuģu drošību un ekspluatāciju, koordinēšanā un par to informē Komisiju. Pēc apspriešanas ar dalībvalstīm, Komisija var nākt klajā ar jebkuriem attiecīgiem ierosinājumiem, lai sekmētu šādas valstu pētniecības programmas.

10. pants

Dalībvalstis paziņo Komisijai par:

a) jebkuru jaunu vai grozītu prasību vai procedūru, kas izstrādāta vai pieņemta saskaņā ar procedūru, ko nosaka vienošanās;

b) jebkuras vienošanās izmaiņām;

c) apspriežu rezultātiem ar nozares uzņēmumiem, kā arī ar citām ieinteresētajām organizācijām.

11. pants

▼M6

1.  Pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, papildinot to, kuri vajadzīgi zinātnes un tehnikas progresa dēļ un ar kuriem groza III pielikumā uzskaitītās kopējās tehniskās prasības un administratīvās procedūras, pieņem saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var izmantot 12. panta 4. punktā minēto steidzamības procedūru.

▼B

2.  Ja šā panta 1. punktā minētie grozījumi ietver dalībvalstu variantu, Komisija saskaņā ar ►M6  12. panta 3. punktā ◄ noteikto procedūru lemj par to vai iekļaut šo variantu kopējās tehniskās prasībās un administratīvās procedūrās.

▼M6

12. pants

1.  Komisijai palīdz Aviācijas drošības komiteja, turpmāk —“ Komiteja”.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

4.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

▼M5

12.a pants

Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 6. pantā paredzēto drošības procedūru.

Pirms lēmuma pieņemšanas Komisija apspriežas ar komiteju.

Lēmuma 1999/468/EK 6. panta b) apakšpunktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

Ja dalībvalsts nosūta Komisijas lēmumu Padomei, Padome trīs mēnešu laikā, pamatojoties uz kvalificētu balsu vairākumu, var pieņemt atšķirīgu lēmumu.

▼B

13. pants

1.  Dalībvalstis palīdz cita citai īstenot šo regulu un uzraudzīt tās īstenošanu.

2.  Sniedzot savstarpējo palīdzību, kas minēta šā panta 1. punktā, dalībvalstu kompetentās iestādes regulāri apmainās ar visu to rīcībā esošo informāciju par:

 nerezidentu izdarītiem šīs regulas pārkāpumiem un tiem uzliktajām sankcijām,

 dalībvalsts rezidentiem uzliktajām sankcijām attiecībā uz šādiem pārkāpumiem, kas izdarīti citās dalībvalstīs.

14. pants

Šī regula stājas spēkā 1992. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Vienošanās, kas minētas 2. panta 1. punkta h) apakšpunktā

“Vienošanās par vienotu prasību aviācijai (JAR) izstrādāšanu, pieņemšanu un īstenošanu”, kas noslēgta 1990. gada 11. septembrī Kiprā.

▼M4 —————

▼M8 —————( 1 ) OV C 270, 26.10.1990., 3. lpp.

( 2 ) OV C 267, 14.10.1991., 154. lpp.

( 3 ) OV C 159, 17.6.1991, 28. lpp.

( 4 ) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

( 5 ) OV L 315, 28.11.2003., 1. lpp.

( 6 ) OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1701/2003 (OV L 243, 27.9.2003., 5. lpp.).

Top