EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1948

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1948 (2022. gada 13. oktobris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Brazīlijas Federatīvās Republikas izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/7421

OJ L 268, 14.10.2022, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1948/oj

14.10.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 268/43


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/1948

(2022. gada 13. oktobris),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Brazīlijas Federatīvās Republikas izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2021/953 tiek noteiks sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars (“ES digitālais Covid sertifikāts”), lai atvieglotu sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem nolūkā ierobežot SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 ļauj akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm ir Regulā (ES) 2021/953 paredzētie noteikumi jāpiemēro trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas darbības joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tāpēc visi šajā lēmumā izklāstītie konstatējumi par līdzvērtību būtu jāpiemēro Covid-19 vakcinācijas sertifikātiem, ko Brazīlijas Federatīvā Republika izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtību arī būtu jāattiecina uz Covid-19 vakcinācijas sertifikātiem, ko Brazīlijas Federatīvā Republika izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Brazīlijas Federatīvā Republika 2022. gada 25. maijā sniedza Komisijai detalizētu informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu izdošanu saskaņā ar sistēmu, kuras nosaukums ir Rede Nacional de Dados em Saúde. Brazīlijas Federatīvā Republika informēja Komisiju, ka tā uzskata, ka tās Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kas ir sadarbspējīga ar uzticamības satvaru, kurš izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un kas ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā saistībā Brazīlijas Federatīvā Republika informēja Komisiju, ka Covid-19 vakcinācijas sertifikātos, ko Brazīlijas Federatīvā Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu Rede Nacional de Dados em Saúde, ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā minētie dati.

(4)

Brazīlijas Federatīvā Republika informēja Komisiju arī par to, ka tā akceptē vakcinācijas sertifikātus, ko dalībvalstis un EEZ valstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(5)

Pēc Brazīlijas Federatīvās Republikas pieprasījuma Komisija 2022. gada 12. septembrī veica tehniskus testus, kas apliecināja, ka Brazīlijas Federatīvās Republikas saskaņā ar Rede Nacional de Dados em Saúde sistēmu izdotie Covid-19 vakcinācijas sertifikāti ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, ļaujot verificēt šo sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 vakcinācijas sertifikātos, ko Brazīlijas Federatīvā Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu Rede Nacional de Dados em Saúde, ir ietverti vajadzīgie dati.

(6)

Turklāt Brazīlijas Federatīvā Republika informēja Komisiju, ka tā izdod sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām. Pašlaik šīs vakcīnas ir Comirnaty, Jcovden, Vaxzevria, CoronaVac un Covid-19 (rekombinants), Fiocruz ražojums.

(7)

Brazīlijas Federatīvā Republika arī informēja Komisiju, ka tā neizdod sadarbspējīgus testa sertifikātus.

(8)

Turklāt Brazīlijas Federatīvā Republika informēja Komisiju par to, ka tā neizdod sadarbspējīgus pārslimošanas sertifikātus.

(9)

Brazīlijas Federatīvā Republika arī informēja Komisiju, ka tad, kad verificētāji Brazīlijas Federatīvajā Republikā verificēs sertifikātus, tajos iekļautie persondati tiks apstrādāti, tikai lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcinācijas statusu, un pēc tam tie netiks glabāti.

(10)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie elementi, lai konstatētu, ka Covid-19 vakcinācijas sertifikāti, ko Brazīlijas Federatīvā Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu Rede Nacional de Dados em Saúde, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(11)

Tāpēc Covid-19 vakcinācijas sertifikāti, ko Brazīlijas Federatīvā Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu Rede Nacional de Dados em Saúde, būtu jāakceptē saskaņā ar Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā minētajiem nosacījumiem.

(12)

Lai šo lēmumu varētu īstenot, Brazīlijas Federatīvā Republika būtu jāsavieno ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(13)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu šā lēmuma piemērošanu vai to atceltu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

(14)

Lai iespējami drīz Brazīlijas Federatīvo Republiku savienotu ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas sertifikātus, ko Brazīlijas Federatīvā Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu Rede Nacional de Dados em Saúde, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Brazīlijas Federatīvā Republika tiek savienota ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 13. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.).


Top