EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1788

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1788 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 attiecībā uz prasību sarakstu transportlīdzekļu ES tipa apstiprināšanai un groza un labo Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014, (ES) 2015/96, (ES) 2015/68 un (ES) 2015/208 attiecībā uz transportlīdzekļu konstrukciju un vispārīgajām prasībām, ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtu veiktspēju, transportlīdzekļu bremzēšanas prasībām un transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/4378

OJ L 277, 13.10.2016, p. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1788/oj

13.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 277/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1788

(2016. gada 14. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 attiecībā uz prasību sarakstu transportlīdzekļu ES tipa apstiprināšanai un groza un labo Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014, (ES) 2015/96, (ES) 2015/68 un (ES) 2015/208 attiecībā uz transportlīdzekļu konstrukciju un vispārīgajām prasībām, ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtu veiktspēju, transportlīdzekļu bremzēšanas prasībām un transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 5. februāra Regulu (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (1) un jo īpaši tās 17. panta 5. punktu, 18. panta 4. punktu, 19. panta 6. punktu, 20. panta 8. punktu, 27. panta 6. punktu, 28. panta 6. punktu, 49. panta 3. punktu, 53. panta 12. punktu, 60. panta 1. punktu, 61. un 70. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 167/2013 27. panta 3. punkts pieļauj izmantot virtuālas testēšanas metodes kā alternatīvu fiziskai testēšanai, ko veic pilnvaroti tehniskie dienesti, tāpēc, ņemot vērā, ka šādas virtuālas testēšanas metodes ievērojami samazina slogu ražotājiem un ir īpaši viegli izmantojamas gabarītu pārbaudei, Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 (2) III pielikumā ietvertais to prasību saraksts, kurām var veikt virtuālo testēšanu, būtu jāpapildina ar papildu prasībām.

(2)

Lai uzlabotu precizitāti, Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XIII pielikumā noteiktās tehniskās prasības saistībā ar trokšņu līmeņa, ko uztver vadītājs, mērierīcēm būtu jāatjaunina saskaņā ar tehnikas progresu.

(3)

Lai nodrošinātu konsekvenci, Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XIV pielikumā nepieciešams noteikt papildu nosacījumus sastāvdaļas ES tipa apstiprinājumam sēdeklim.

(4)

Skaidrībai un precizitātei būtu jāpievieno papildu prasības informācijai, kas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XXII pielikumu jāiekļauj vadītāja rokasgrāmatā, jo īpaši attiecībā uz informāciju par to, kā nofiksēt trīspunktu sakabi sāniski un vertikāli, lai pārvietotos pa ceļiem, par norādījumiem un īpašiem brīdinājumiem par samazinātiem 3. tipa jūgvārpstas aizsargierīces izmēriem un par eļļošanas intervāliem.

(5)

Savas tehniskās konstrukcijas dēļ T vai C kategorijas transportlīdzekļi ar hidrostatisko piedziņu, ko vada ar labo pēdu, un tādi C kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālais projektētais ātrums ir mazāks par 15 km/h, kas minēti Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XXIII pielikumā par vadības ierīcēm, būtu jāatbrīvo no prasības, lai tie būtu aprīkoti ar sajūgu, bremžu un akseleratora pedāļiem, kuriem jādarbojas un jābūt novietotiem tāpat kā mehāniskajos transportlīdzekļos.

(6)

Lai uzlabotu precizitāti, Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XXIII pielikumā noteiktās prasības motora drošai iedarbināšanai būtu jāuzlabo un jāpielāgo noteiktu transportlīdzekļu konstrukcijas īpatnībām.

(7)

Lai nodrošinātu konsekvenci ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 1322/2014, Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 (3) X pielikumā par prasībām vadītāja informācijas sistēmām noteiktās prasības vadības ierīcēm saistībā ar virtuālajiem termināļiem būtu jāpārvieto uz Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XXIII pielikumu par vadības ierīcēm piemērojamām prasībām.

(8)

Konsekvences un vienkāršošanas labad Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XXIV pielikumā par aizsardzību pret citiem mehāniskiem apdraudējumiem noteiktās prasības elastīgo hidraulisko šļūteņu marķējumam būtu jāsaskaņo ar standartu ISO 17165-1:2007, ko patlaban izmanto šļūteņu ražotāji.

(9)

Lai nodrošinātu konsekvenci, Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XXIX pielikuma par aizsardzību pret bīstamām vielām darbības jomā būtu jāiekļauj jebkurš ar kabīni aprīkots traktors, ieskaitot ar pirmā līmeņa kabīnēm aprīkotos, pat ja tās nenodrošina nekādu aizsardzību.

(10)

Lai nodrošinātu termina “kabīne” vienotu izpratni, Deleģētajā regulā (ES) 2015/208 būtu jāiekļauj “kabīnes” definīcija. Definīcijai vajadzētu būt balstītai uz starptautiski atzīto standartu EN 15695-1:2009.

(11)

Deleģētās regulas (ES) 2015/208 III pielikumā ietvertajos traktoru maksimālā teorētiskā ātruma aprēķinos būtu jāņem vērā jaunākie tehniskie risinājumi motoru vadības jomā.

(12)

Deleģētās regulas (ES) 2015/208 VII pielikumā noteiktie nosacījumi ISO prasību izpildei attiecībā uz redzeslauku un vējstikla tīrītājiem tieši neietver nosacījumus par tiešo un netiešo redzamību. Tiešās un netiešās redzamības nosacījumi būtu nepārprotami jāparedz minētajā pielikumā, lai nodrošinātu, ka ISO prasības tiek izpildītas vienveidīgi.

(13)

Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XII pielikumā minētajām apgaismes iekārtām būtu jāatbilst noteiktām stingrākām prasībām ātriem traktoriem, lai palielinātu to drošumu.

(14)

Vadības ierīcēm, kas sniedz vadītājam taktilo informāciju, ir uz āru izvirzītas malas. Lai pasargātu transportlīdzekļa pasažierus, vienlaikus saglabājot iespēju sniegt taktilo informāciju, ir nepieciešams Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XIII pielikumā iekļaut īpašas prasības šīm ierīcēm.

(15)

Tā kā noteiktām ārējām konfigurācijām ir īpašs mērķis, Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XIV pielikumā būtu jāiekļauj īpašas prasības lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu ārpusei un aprīkojumam.

(16)

Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XVII pielikuma prasībām kabīnes apsildes un dzesēšanas sistēmām vajadzētu būt saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XXIX pielikuma prasībām spiediena līmenim un gaisa plūsmai.

(17)

Ir nepieciešams uzlabot Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XIX pielikumā minēto reģistrācijas numura zīmju redzamību.

(18)

Noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXV pielikuma prasības degvielas tvertnēm būtu jāsaskaņo ar jaunākajiem tehniskajiem risinājumiem, kas minēti Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumos Nr. 34.

(19)

T2 traktoru īpašo izmēru dēļ ir nepieciešams pielāgot Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXVIII pielikumā norādīto platformas garumu.

(20)

Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXIX pielikumā iekļautās prasības par vilkšanas ierīcēm jāpielāgo, ņemot vērā jaunākos tehniskos risinājumus.

(21)

Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXXIII pielikumā ir papildus nepieciešamas definīcijas attiecībā uz kāpurķēdēm. Nepieciešams arī atjaunināt vairākas pastāvošās definīcijas, lai ņemtu vērā jaunākos tehniskos risinājumus.

(22)

Lai nodrošinātu testu konsekvenci gan velkošajam transportlīdzeklim (traktoram), gan velkamajam transportlīdzeklim (piekabei vai maināmai velkamai iekārtai), Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXXIV pielikumā ir nepieciešami papildu termini un prasības attiecībā uz mehāniskajām sakabēm. Jāpielāgo vairāki termini un prasības saistībā ar mehāniskajām sakabēm, lai izvairītos no tā, ka vieni un tie paši termini tiek lietoti dažādos kontekstos.

(23)

Atsevišķi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/68 (4) I pielikumā iekļautie termini un prasības saistībā ar lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļiem ar hidrostatisko piedziņu būtu jāsaskaņo ar jaunākajiem tehniskajiem risinājumiem attiecībā uz bremžu konstrukciju un uzstādīšanu.

(24)

Deleģētās regulas (ES) 2015/68 II pielikumā iekļautie bremžu testi būtu jāsaskaņo ar jaunākajiem tehniskajiem risinājumiem attiecībā uz bremžu darbību un veiktspēju un attiecīgajām ANO EEK Noteikumu Nr. 13 prasībām.

(25)

Nepieciešamas papildu definīcijas attiecībā uz alternatīvajiem bremžu testiem, un atsevišķi Deleģētās regulas (ES) 2015/68 VII pielikumā noteiktie termini un prasības būtu jāprecizē, lai tie pilnībā atbilstu ANO EEK Noteikumos Nr. 13 ietvertajām prasībām.

(26)

Atsevišķi Deleģētās regulas (ES) 2015/68 IX pielikumā iekļautie termini un prasības saistībā ar lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļiem ar hidrostatisko piedziņu būtu jāsaskaņo ar jaunākajiem tehniskajiem risinājumiem attiecībā uz šādos transportlīdzekļos uzstādīto bremžu veiktspēju.

(27)

Deleģētās regulas (ES) 2015/68 XII pielikuma prasības par elektroniski kontrolētām bremzēšanas sistēmām atsevišķiem traktoriem būtu jāpielāgo, lai, cik iespējams, izvairītos no kļūmēm un uzlabotu bremžu veiktspēju.

(28)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/96 (5) iekļautās definīcijas attiecībā uz piesārņotāju emisijām no dzinējiem būtu jāsaskaņo ar atbilstošajām definīcijām, ko izmanto attiecībā uz visurgājēju tehniku. Nepieciešams arī pilnībā saskaņot minētajā regulā iekļautās prasības visurgājējai tehnikai ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/68/EK (6) iekļautajām prasībām un ar ANO EEK Noteikumiem Nr. 96.

(29)

Lai uzlabotu Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014, Deleģētās regulas (ES) 2015/96, Deleģētās regulas (ES) 2015/68 un Deleģētās regulas (ES) 2015/208 lasāmību un skaidrību, ir nepieciešams izlabot dažas redakcionālas kļūdas, pretrunas un nepareizas atsauces.

(30)

Regulas (ES) Nr. 167/2013 I pielikumā attiecībā uz prasībām transportlīdzekļu ES tipa apstiprināšanai būtu jāatļauj noteikt funkcionālās drošības prasības papildu transportlīdzekļu kategorijām, ja tas nepieciešams.

(31)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 167/2013.

(32)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza un jālabo Deleģētā regula (ES) Nr. 1322/2014, Deleģētā regula (ES) 2015/96, Deleģētā regula (ES) 2015/68 un Deleģētā regula (ES) 2015/208.

(33)

Regula (ES) Nr. 167/2013, Deleģētā regula (ES) Nr. 1322/2014, Deleģētā regula (ES) 2015/96, Deleģētā regula (ES) 2015/68 un Deleģētā regula (ES) 2015/208 jau ir piemērojamas, un to grozījumi ietver vairākus labojumus, tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā, cik ātri vien iespējams,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību

Regulas (ES) Nr. 167/2013 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1322/2014

Deleģēto regulu (ES) Nr. 1322/2014 groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2015/96

Deleģēto regulu (ES) 2015/96 groza šādi:

1)

regulas 2. pantu groza šādi:

a)

pirmo teikumu un ievadteikumu aizstāj ar šādiem:

“Šajā regulā piemēro Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 (*1) XXXIII pielikuma definīcijas. Piemēro arī šādas definīcijas:

(*1)  Komisijas 2014. gada 8. decembra Deleģētā regula (ES) 2015/208, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai (OV L 42, 17.2.2015., 1. lpp.).”"

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2)

“atgāzēs esošo piesārņotāju pēcapstrādes sistēma” ir atgāzu virzīšanās caur ierīci vai sistēmu, kuras mērķis ir ķīmiski vai fiziski mainīt emitētos piesārņotājus pirms to nonākšanas atmosfērā, tostarp virzīšanās caur katalizatoriem, cietdaļiņu tvērējiem vai jebkuru citu sastāvdaļu, sistēmu vai atsevišķu tehnisku mezglu, lai samazinātu vai apstrādātu motora gāzveida un cietdaļiņu piesārņotāju emisijas atgāzēs;”

c)

panta 4. un 5. punktu aizstāj ar šādiem:

“4)

“piesārņojuma kontroles ierīce” ir sastāvdaļa, sistēma vai atsevišķs tehnisks mezgls, kas ir daļa no atgāzēs esošo piesārņotāju pēcapstrādes sistēmas;

5)

“piesārņojuma kontroles aizstājējierīce” ir sastāvdaļa, sistēma vai atsevišķs tehnisks mezgls, kas paredzēts, lai ar to daļēji vai pilnīgi aizstātu atgāzēs esošo piesārņotāju pēcapstrādes sistēmu transportlīdzeklī, kuram piešķirts tipa apstiprinājums atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 167/2013 un šai regulai;”

d)

panta 12. punktu aizstāj ar šādu:

“12)

“efektīvā jauda” ir motora jauda, kas noteikta testu stendā uz kloķvārpstas vai tās ekvivalenta pie atbilstošā motora apgriezienu skaita ar ANO EEK Noteikumu Nr. 120 01. grozījumu sērijas 4. pielikuma 1. tabulā uzskaitītajām papildiekārtām un aprīkojumu (*2), šo jaudu nosakot atmosfēras standartapstākļos.

(*2)  OV L 166, 30.6.2015., 170. lpp.”"

2)

regulas 4. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Tipa apstiprinājumu attiecībā uz piesārņotāju emisijām atgāzēs un ārējā trokšņa līmeņa prasībām tipa apstiprinātājiestādes var paplašināt, attiecinot to uz dažādiem transportlīdzekļu variantiem, versijām un motoru tipiem un saimēm, ja transportlīdzekļa variants, versija, spēkiekārtas veiktspējas un piesārņojuma kontroles sistēmas parametriem ir identiski raksturlielumi vai ja tie saglabājas līmeņos, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 167/2013 19. panta 3. un 4. punktā.”

b)

panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a)

motora tipa vai motoru saimes parametri, kā noteikts Direktīvas 97/68/EK II pielikumā un šīs regulas I pielikuma 9.1. punktā;

b)

motora atgāzēs esošo piesārņotāju pēcapstrādes sistēma, kā aprakstīts Direktīvas 97/68/EK I pielikuma 6.10. punktā un šīs regulas I pielikuma 9.1.10. punktā un II pielikuma 3.3. punktā;”

c)

panta 4. punkta d), e) un f) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a)

attiecībā uz standarta degvielām – prasības, kas noteiktas ANO EEK Noteikumu Nr. 120 01. grozījumu sērijas 7. pielikumā un Direktīvas 97/68/EK V pielikumā;

b)

attiecībā uz piesārņojuma kontroles ierīcēm un piesārņojuma kontroles aizstājējējierīcēm – prasības, kas noteiktas Direktīvas 97/68/EK III pielikuma 5. papildinājumā;

c)

attiecībā uz testa iekārtām – prasības, kas noteiktas Direktīvas 97/68/EK III pielikumā.”

3)

7. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Papildus pirmajā daļā minētajām prasībām, lai alternatīvs tipa apstiprinājums tiktu atzīts par ekvivalentu šajā regulā paredzētajam apstiprinājumam, ražotājs nodrošina nediskriminējošu piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 167/2013 XV nodaļā un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 (*3) 8. pantā.

(*3)  Komisijas 2014. gada 19. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1322/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina un groza attiecībā uz transportlīdzekļu konstrukciju un lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanas vispārīgajām prasībām (OV L 364, 18.12.2014., 1. lpp.).”"

4)

regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:

“9. pants

Ārējā trokšņa līmeņa mērīšana

1.   Tipa apstiprināšanas vajadzībām tehniskie dienesti mēra ar pneimatiskām riepām aprīkotu T kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu un ar kustībā esošām kāpurķēžu lentēm aprīkotu C kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu ārējā trokšņa līmeni saskaņā ar testēšanas nosacījumiem un metodēm, kas noteiktas III pielikuma 1.3.1. punktā.

2.   Tehniskie dienesti ievēro testēšanas nosacījumus un izmanto metodes, kas noteiktas III pielikuma 1.3.2. punktā, arī T un C kategorijas stacionāriem lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar kāpurķēžu lentēm, un rezultātus reģistrē saskaņā ar III pielikuma 1.3.2.4. punkta noteikumiem.

3.   Tipa apstiprināšanas vajadzībām tehniskie dienesti mēra ar kāpurķēdēm aprīkotu C kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu ārējā trokšņa līmeni saskaņā ar stacionārās testēšanas nosacījumiem un metodēm, kas noteiktas III pielikuma 1.3.2. punktā.

4.   Tehniskie dienesti ievēro testēšanas nosacījumus un izmanto metodes, kas noteiktas III pielikuma 1.3.3. punktā, C kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar kāpurķēdēm, un reģistrē rezultātus.”

5)

regulas 10. pantu aizstāj ar šādu:

“10. pants

Prasības par spēkiekārtas veiktspējas raksturlielumiem

Lai novērtētu lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu spēkiekārtas veiktspējas raksturlielumus, efektīvās jaudas, motora griezes momenta un īpatnējā degvielas patēriņa mērījumus veic saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 120 01. grozījumu sēriju.”

6)

regulas 11. panta 4. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Tipa apstiprināšanas vajadzībām Direktīvas 97/68/EK 9. panta 3.c, 3.d un 4.a punktā noteiktos termiņus pagarina par trim gadiem attiecībā uz T2, T4.1 un C2 kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļiem, kas definēti Regulas (ES) Nr. 167/2013 4. panta 3., 6. un 9. punktā un aprīkoti ar L līdz R kategorijas motoriem.”

7)

regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

“12. pants

ES tipa apstiprināšanas procedūras

Neskarot 11. pantu, ja ražotājs to pieprasa, valsts iestādes nedrīkst, pamatojoties uz transportlīdzekļu emisijām, atteikt ES tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu jaunam transportlīdzekļa vai motora tipam vai aizliegt reģistrēt, pārdot vai nodot ekspluatācijā jaunu transportlīdzekli un pārdot vai izmantot jaunus motorus, ja attiecīgais transportlīdzeklis vai motori atbilst Regulā (ES) Nr. 167/2013 un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/504 (*4) noteiktajām prasībām.

(*4)  Komisijas 2015. gada 11. marta Īstenošanas regula (ES) 2015/504, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 attiecībā uz administratīvajām prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai un tirgus uzraudzībai (OV L 85, 28.3.2015, 1. lpp.).”"

8)

14. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Atkāpjoties no 4. panta 1. punkta attiecībā uz piesārņotāju emisiju, dalībvalstis saskaņā ar šīs regulas V pielikuma nosacījumiem pēc ražotāja pieprasījuma un ar nosacījumu, ka apstiprinātājiestāde ir piešķīrusi attiecīgo atļauju nodošanai ekspluatācijā atbilstīgi elastīguma sistēmai, atļauj laist tirgū noteiktu skaitu tādu transportlīdzekļu, kas aprīkoti ar motoriem, kuri atbilst Direktīvas 97/68/EK 9. panta prasībām.”

9)

regulas I–IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

4. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2015/68

Deleģēto regulu (ES) 2015/68 groza šādi:

1)

regulas 2. pantu groza šādi:

a)

pirmo teikumu un ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“Šajā regulā piemēro Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 (*5) 2. panta un XII un XXXIII pielikuma definīcijas. Piemēro arī šādas definīcijas:

(*5)  Komisijas 2014. gada 8. decembra Deleģētā regula (ES) 2015/208, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai (OV L 42, 17.2.2015., 1. lpp.).”"

b)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5)

“pārvads” ir to sastāvdaļu kopums, kas atrodas starp vadības ierīci un bremzēm, izņemot vadības līnijas, barošanas līnijas un papildlīnijas starp traktoriem un velkamajiem transportlīdzekļiem, un tās funkcionāli savieno ar mehāniskiem, hidrauliskiem, pneimatiskiem elektriskiem līdzekļiem vai to kombināciju. Ja bremzēšanas spēku iegūst vai papildina no enerģijas avota, kas ir neatkarīgs no vadītāja, tad enerģijas rezerve sistēmā arī ir pārvada daļa;”

c)

panta 17. punktu svītro;

d)

pievieno šādu 37. un 38. punktu:

“37)

“enerģijas avots” ir ierīce, kas dod bremžu darbināšanai nepieciešamo enerģiju vai nu tieši, vai netieši ar enerģijas uzkrāšanas ierīces starpniecību;

38)

“enerģijas uzkrāšanas ierīce” ir ierīce, kas uzkrāj enerģijas avota enerģiju, lai iedarbinātu vai atlaistu bremzes.”

2)

I–V, VII, VIII, IX, XI, XII un XIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu.

5. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2015/208

Deleģēto regulu (ES) 2015/208 groza šādi:

1)

regulas 2. pantu groza šādi:

a)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5)

“parasti montētas riepas” ir tāds(-i) riepu veids(-i), ko ražotājs paredzējis attiecīgajam transportlīdzekļa tipam un kas norādīts(-i) informācijas dokumentā, uz ko ir atsauce Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 (*6) 2. pantā;

(*6)  Komisijas 2015. gada 11. marta Īstenošanas regula (ES) 2015/504, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 attiecībā uz administratīvajām prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai un tirgus uzraudzībai (OV L 85, 28.3.2015, 1. lpp.).”"

b)

panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6)

“parasti montētas kāpurķēdes” ir kāpurķēžu veids(-i), ko ražotājs paredzējis attiecīgajam transportlīdzekļa tipam un kas norādīts(-i) informācijas dokumentā, uz ko ir atsauce Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 2. pantā;”

c)

panta 12. punktu aizstāj ar šādu:

“12)

“transportlīdzeklis ar kravu” ir līdz tā tehniski pieļaujamajai maksimālajai pilnajai masai piekrauts transportlīdzeklis;”

d)

pievieno šādu 13. punktu:

“13)

“kabīne” ir vadītāja vieta, kas no visām pusēm aptver vadītāju, veidojot fizisku barjeru, un neļauj vadītāja atrašanās vietā brīvi iekļūt ārējam gaisam.”

2)

5. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Par mērījumu metodēm un testu rezultātiem apstiprinātājai iestādei ziņo, izmantojot testa protokolu, kura formāts norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 9. pantā.”

3)

I, III, V, VII, X, XII–XV, XVII, XIX, XX, XXII, XXV–XXXI, XXXIII un XXXIV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas V pielikumu.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 60, 2.3.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 19. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1322/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina un groza attiecībā uz transportlīdzekļu konstrukciju un lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanas vispārīgajām prasībām (OV L 364, 18.12.2014., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 8. decembra Deleģētā regula (ES) 2015/208, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai (OV L 42, 17.2.2015., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 15. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/68, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina attiecībā uz transportlīdzekļu bremzēšanas prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai (OV L 17, 23.1.2015., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2014. gada 1. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/96, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina, iekļaujot tajā prasības par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu ekoloģiskajiem un spēkiekārtas veiktspējas raksturlielumiem (OV L 16, 23.1.2015., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 16. decembra Direktīva 97/68/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no iekšdedzes motoriem, ko uzstāda visurgājējai tehnikai (OV L 59, 27.2.1998., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 167/2013 I pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 6. rindā šūnā, kas atbilst ailei “Reglamentējošais akts”, iekļauj šādu saīsinājumu:

“RVFSR”;

2)

pielikuma 9. rindā ierakstu, kas atbilst T3a kategorijas transportlīdzekļiem, aizstāj ar “X”;

3)

pielikuma 17. rindā ierakstu, kas atbilst T3b kategorijas transportlīdzekļiem, aizstāj ar “X”;

4)

pielikuma 23. rindā ierakstus, kas atbilst T3a un T3b kategorijas transportlīdzekļiem, aizstāj ar “X”;

5)

pielikuma 30. rindā ierakstus, kas atbilst Ca un Cb kategorijas transportlīdzekļiem, aizstāj ar “X”;

6)

pielikuma 34. rindā šūnā, kas atbilst T3b kategorijas transportlīdzekļiem, iekļauj šādu burtu:

“X”.


II PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 III, V, VIII, IX, X, XIII līdz XVIII, XXI līdz XXIV, XXVI un XXIX pielikumu groza šādi.

1)

III pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 5.2. punktā 1. tabulu aizstāj ar šādu:

1. tabula

To prasību saraksts, attiecībā uz kurām var veikt virtuālo testēšanu

Atsauce uz deleģēto aktu

Pielikuma Nr.

Prasības

Ierobežojumi/piezīmes

Regula (ES) Nr. 1322/2014

IX

nepārtrauktas vai pārtrauktas apgāšanās īpašības sāniski krītošam šauras šķērsbāzes traktoram ar vadītāja sēdekļa priekšā piestiprinātu aizsargrāmi

B4. iedaļa

Regula (ES) Nr. 1322/2014

XV

Darbības telpai un piekļūšanai vadītāja vietai piemērojamās prasības

Vienīgi prasības attiecībā uz izmēriem un novietojumu

Regula (ES) 2015/208

VII

Prasības par redzeslauku un vējstikla tīrītājiem

Vienīgi prasības attiecībā uz izmēriem, novietojumu un redzamību

Regula (ES) 2015/208

IX

Prasības par atpakaļskata spoguļiem

Vienīgi prasības attiecībā uz izmēriem, novietojumu un redzamību

Regula (ES) 2015/208

XII

Prasības par apgaismes iekārtām

Vienīgi 5. un 6. punktā minētās prasības attiecībā uz izmēriem, novietojumu un redzamību (izņemot kolorimetriskās un fotometriskās prasības)

Regula (ES) 2015/208

XIII

Prasības par transportlīdzeklī esošu personu aizsardzību, tostarp iekšējo apdari, pagalvjiem, drošības jostām un transportlīdzekļa durvīm

2. daļa

Vienīgi prasības attiecībā uz izmēriem, tostarp formas sīku aprakstu, un novietojumu

Regula (ES) 2015/208

XIV

Prasības par transportlīdzekļa ārpusi un aprīkojumu

Vienīgi prasības attiecībā uz izmēriem, tostarp formas sīku aprakstu, un novietojumu”

b)

pielikuma 6.2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“6.2.2.

Matemātiskā modeļa validēšanas process

Matemātisko modeli validē, to salīdzinot ar reāliem testa apstākļiem. Veic fizisku testu, lai rezultātus, kas iegūti, izmantojot matemātisko modeli, salīdzinātu ar fiziskā testa rezultātiem. Pārliecinās par testa rezultātu salīdzināmību. Šai nolūkā izgatavotājs tehniskajam dienestam sniedz atbilstības ziņojumu, kas ietver informāciju par matemātisko modeli un saikni starp rezultātiem, kas iegūti, izmantojot matemātisko modeli, un fiziskā testa rezultātiem atbilstoši 6.1. punktā sniegtajai shēmai. Izgatavotājs vai tehniskais dienests izstrādā un iesniedz apstiprinātājiestādei validēšanas ziņojumu, kurā apstiprina matemātiskā modeļa atbilstību. Par visām matemātiskā modeļa vai programmatūras izmaiņām, kuru dēļ validēšanas ziņojums varētu kļūt nederīgs, informē apstiprinātājiestādi, kas var pieprasīt, lai tiktu veikts jauns validēšanas process. Validēšanas procesa plūsmkarte ir parādīta 7. punkta 1. attēlā.”

c)

iekļauj šādu 6.2.7. un 6.2.8. punktu:

“6.2.7.

Apstiprināšanas process, izmantojot virtuālo testēšanu

Atbilstību 5.2. punkta 1. tabulā noteiktajām prasībām, izmantojot virtuālās testēšanas procedūras, drīkst pierādīt vienīgi tad, ja tās ir veiktas saskaņā ar matemātisko modeli, kas validēts atbilstoši 6.2.2. punkta prasībām. Šā modeļa piemērojamību un ierobežojumus saskaņo ar tehniskajiem dienestiem, un tam ir nepieciešams apstiprinātājiestādes apstiprinājums.

6.2.8.

Virtuālās testēšanas protokols

Tehniskais dienests sniedz testa protokolu par virtuālās testēšanas rezultātiem. Testa protokolam ir jāsaskan ar atbilstības ziņojumu un validācijas ziņojumu, un tajā ietver vismaz šādus elementus: virtuālā prototipa uzbūvēšana, simulācijas ievaddati un simulācijas rezultāti saistībā ar tehniskajām prasībām.”

2)

V pielikumu groza šādi:

a)

iekļauj šādu 4.4. punktu:

“4.4.

Pielikuma 4.1.2. punktu piemēro no 1.7.2021.

Tomēr no 4.1.2. punktā minētā pienākuma ir atbrīvoti R un S kategorijas transportlīdzekļu izgatavotāji, kuri transportlīdzekļu diagnostikas vai pārprogrammēšanas vajadzībām neizmanto diagnostikas rīkus vai fizisku vai bezvadu saziņu ar vadības ierīces bloku(-iem).”

b)

pielikuma 6.2. punktu aizstāj ar šādu:

“6.2.

Transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības, uz ko attiecas 6.1. punkts, norāda izgatavotāja remonta un tehniskās apkopes informācijas tīmekļa vietnē.”;

c)

pielikuma 1. papildinājuma 2.5. punktu un 2.5.1. līdz 2.5.4. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.5.

Vadības bloku pārprogrammēšanas un diagnostikas vajadzībām, lai veiktu pārkalibrēšanu pēc remonta vai programmatūras ielādi nomainītajā elektroniskajā vadības blokā, vai pārkodētu vai reinicializētu rezerves daļas vai sastāvdaļas, jābūt iespējai izmantot nepatentētu aparatūru.

2.5.1.

Pārprogrammēšanu un diagnostiku (PC-VCI komunikācijas saskarne) saskaņā ar ISO 22900-2, SAE J2534 vai TMC RP1210 veic no 1.7.2021.

Tomēr no 1.7.2023. šā punkta pirmo daļu piemēro šādiem izgatavotājiem:

a)

R un S kategorijas transportlīdzekļu izgatavotājiem,

b)

T un C kategorijas transportlīdzekļu izgatavotājiem, kuru ražošanas apjoms ir mazāks par šā pielikuma 6.1. punktā noteiktajiem ierobežojumiem,

c)

sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisko vienību izgatavotājiem, kuru ražošanas apjoms ir mazāks par šā punkta 6.1. punktā noteiktajiem ierobežojumiem.

2.5.2.

Var lietot arī Ethernet, seriālā kabeļa vai lokālā tīkla (LAN) saskarni un alternatīvus datu nesējus, piemēram, kompaktdisku (CD), ciparvideodisku (DVD) vai pusvadītāju atmiņas ierīci, taču ar noteikumu, ka tādēļ nav vajadzīgs patentēts komunikācijas programmnodrošinājums (piemēram, dziņi vai spraudņi) un aparatūra. Lai validētu izgatavotājam specifiska lietojuma un ISO 22900-2, SAE J2534 vai TMC RP1210 atbilstošo transportlīdzekļa komunikācijas saskarņu (VCI) saderību, izgatavotājs piedāvā vai nu neatkarīgi izstrādātas VCI validēšanu, vai informāciju un jebkādas speciālas aparatūras nomu, kas ir vajadzīga, lai VCI izgatavotājs varētu pats veikt šādu validēšanu. Attiecībā uz maksu par šādu validēšanu vai informāciju un aparatūru piemēro Regulas (ES) Nr. 167/2013 55. pantā minētos nosacījumus.

2.5.3.

Transportlīdzekļu izgatavotāju programmnodrošinājuma līdzāspastāvēšanu nodrošina no 1.7.2021.

Tomēr no 1.7.2023. šā punkta pirmo daļu piemēro šādiem izgatavotājiem:

a)

R un S kategorijas transportlīdzekļu izgatavotājiem;

b)

T un C kategorijas transportlīdzekļu izgatavotājiem, kuru ražošanas apjoms ir mazāks par šā pielikuma 6.1. punktā noteiktajiem ierobežojumiem;

c)

sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisko vienību izgatavotājiem, kuru ražošanas apjoms ir mazāks par šā pielikuma 6.1. punktā noteiktajiem ierobežojumiem.

2.5.4.

Lai nodrošinātu komunikāciju starp transportlīdzekli un diagnostikas rīkiem, fiziskajiem diagnostikas savienotājiem starp VCI un transportlīdzekli piemēro šādus standartus: SAE J1939-13, ISO 11783-2, ISO 15031-3 un ISO 13400-4.”;

3)

VIII pielikuma 4.3.b attēlu aizstāj ar šādu:

4.3.b attēls

Divstatņu ROPS

SKAIDROJUMS

Image

4)

IX pielikuma B1 daļas 3.1.4.3.3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.1.4.3.3.

Datorprogramma (BASIC) nepārtrauktās vai pārtrauktās apgāšanās īpašību noteikšanai sāniski krītošam šauras šķērsbāzes traktoram ar priekšā piestiprinātu apgāšanās aizsargkonstrukciju ir aprakstīta B4 iedaļā, bet piemēri sniegti 6.1. līdz 6.11. attēlā.”;

5)

X pielikuma B2 iedaļas 4.2.1.6. punktu aizstāj ar šādu:

“4.2.1.6.

Papildu trieciena testi

Ja trieciena testa laikā rodas plaisas vai plīsumi, kurus nevar uzskatīt par nenozīmīgiem, otrs līdzīgs tests, bet ar kritiena augstumu

Formula

jāveic uzreiz pēc trieciena testa, kas izraisījis šīs plaisas vai plīsumus, kur “a” ir paliekošās deformācijas (Dp) attiecība pret elastīgo deformāciju (De):

Formula

kas mērītas trieciena punktā. Papildu paliekošā deformācija, kuru izraisījis otrais trieciens, nepārsniedz 30 % no paliekošās deformācijas, kuru izraisījis pirmais trieciens.

Lai varētu veikt papildu testu, visu trieciena testu laikā jāmēra elastīgā deformācija.”

6)

XIII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1.3. punktu aizstāj ar šādu:

“1.3.

Mērierīces

Mērījumiem izmanto skaņas līmeņa precīzijas kvalitātes mērītāju, kas atbilst šādu Starptautiskās elektrotehnikas komisijas standartu prasībām: IEC 61672-1:2013 Elektroakustika. Skaņas līmeņa mērītāji. 1. daļa: Specifikācijas. Mērījumus veic, izmantojot frekvenciālā svēruma tīklu atbilstoši līknei A, un iestata tā, lai reakcija būtu lēna, kā aprakstīts IEC publikācijā.”

b)

iekļauj šādu 1.3.1., 1.3.2. un 1.3.3. punktu:

“1.3.1.

Iekārtu kalibrē bieži, un, ja iespējams, to dara pirms katras mērījumu sesijas.

1.3.2.

Testa protokolā sniedz mērīšanas iekārtas atbilstīgu tehnisko aprakstu.

1.3.3.

Ja rādījumi ir mainīgi, izmanto maksimālo rādījumu vidējo vērtību.”;

c)

pielikuma 2.2.1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Mikrofona membrāna jāpavērš uz priekšu, un mikrofona centram jābūt 790 mm virs un 150 mm attālumā uz priekšu no sēdekļa atsauces punkta (S), kas aprakstīts XIV pielikuma 8. papildinājumā. Jāizvairās no pārmērīgas mikrofona vibrācijas.”

d)

pielikuma 3.2.1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Mikrofona membrāna jāpavērš uz priekšu, un mikrofona centram jābūt 790 mm virs un 150 mm attālumā uz priekšu no sēdekļa atsauces punkta (S), kas aprakstīts XIV pielikuma 8. papildinājumā. Jāizvairās no pārmērīgas mikrofona vibrācijas.”

7)

XIV pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1.14. punkta tabulā pirmo rindu aizstāj ar šādu:

“I klase

traktori ar pašmasu līdz 3 600  kg;”

b)

pielikuma 2.6.2. punkta pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

garuma mērījumiem: ± 0,5 %,”;

c)

pielikuma 3.5.3.2.7. punktu aizstāj ar šādu:

“3.5.3.2.7.

Mērījumus pie sēdekļa stiprinājuma un uz sēdekļa veic viena un tā paša brauciena laikā.

Lai izmērītu un reģistrētu vibrācijas, izmanto akselerometru, mērījumu pastiprinātāju un magnētiskās lentes rakstītāju, elektronisku sistēmu datu ieguvei vai tieši nolasāmu vibrāciju mēraparātu. Uz šiem instrumentiem attiecas 3.5.3.3.2. līdz 3.5.3.3.6. punktā noteiktās specifikācijas.”

d)

pielikuma 3.5.3.3.4. punktu aizstāj ar šādu:

“3.5.3.3.4.

Magnētiskās lentes rakstītājs vai elektroniska datu ieguves sistēma

Ja izmanto lentes rakstītāju vai elektronisku sistēmu datu ieguvei, maksimālajai reproducēšanas kļūdai jābūt ± 3,5 % frekvenču diapazonā 1 līdz 80 Hz, ieskaitot lentes ātruma maiņu, to atskaņojot analīzes vajadzībām.”

e)

pievieno šādu 4. iedaļu:

“4.   Papildu nosacījumi sastāvdaļas ES tipa apstiprinājumam attiecībā uz sēdekli

Lai piešķirtu sastāvdaļas ES tipa apstiprinājumu, papildus 2. un 3. iedaļā minētajām prasībām sēdeklim ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

a)

regulēšanas diapazons pielāgošanai vadītāja masai ir vismaz no 50 līdz 120 kg;

b)

slīpuma leņķa izmaiņas, kas mērītas sāniskās stabilitātes testa laikā, nepārsniedz 5o;

c)

neviena no 3.5.3.3.7.2. punktā noteiktajām vērtībām nepārsniedz 1,25 m/s2;

d)

attiecība, kas minēta 3.5.7.4. un 3.5.7.5. punktā, nepārsniedz vērtību 2.”;

f)

pielikuma 5. papildinājuma 2) zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:

“2)

Uzstādītā sēdekļa polsterējuma virsmas slīpumam uz aizmuguri jābūt 3o līdz 12o horizontālā virzienā, mērot ar noslogojuma ierīci atbilstoši pielikuma 8. papildinājumam. Slīpuma leņķa izvēle šajā klasē ir atkarīga no vadītāja novietojuma sēžot.”;

g)

pielikuma 8. papildinājumā pievieno šādu 2.1. punktu:

“2.1.

Sēdekļa novietojums

Regulas XV pielikumā minēto sēdekļa atsauces punktu (S) iegūst, kad sēdeklis atrodas vistālāk uz aizmuguri atvirzītā stāvoklī un augstuma regulējuma diapazona viduspunktā. Sēdeklis, kuram ir piekarsistēma, jāieregulē piekares gājiena vidupunktā neatkarīgi no tā, vai tas ir regulējams atkarībā no vadītāja svara.”

8)

XV pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 4.2. punkta tabulā trešo rindu aizstāj ar šādu:

“augstuma rezerve:

vismaz 125 mm”

b)

pielikuma 4.2.1. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Vertikālais un horizontālais attālums starp secīgajiem pakāpieniem nav mazāks par 150 mm; tomēr ir pieļaujama 20 mm tolerance starp posmiem.”

c)

pielikuma 1. papildinājumā 6. attēlu aizstāj ar šādu:

6. attēls

(Avots: EN ISO 4254-1 Nr. 4.7)

Image Teksts attēlu

9)

XVI pielikuma 1. punkta 1. tabulu groza šādi:

a)

otro rindu aizstāj ar šādu:

“ISO 500-1:2014(*)

X

X1)

X1)

X1)

X”

b)

(***) zemsvītras piezīmi svītro;

10)

XVII pielikuma 2.6. punktu aizstāj ar šādu:

“2.6.

Pie traktora konstrukcijas vai aizsargierīces stingri piestiprina šādas turpmāk minētās drošības ierīces:

a)

ierīces, kuras izmanto, lai nodrošinātu ātrās atlaišanas montāžas sastāvdaļas;

b)

tādu aizsargierīču sastāvdaļas, kuras var atvērt bez instrumentiem.”;

11)

XVIII pielikuma 3.4. punktu aizstāj ar šādu:

“3.4.

Testa rezultāts

Pieņemšanas nosacījums

Jebkuras sistēmas sastāvdaļas un stiprinājuma zonas paliekoša deformācija ir pieņemama, iedarbojoties spēkiem, kas minēti 3.1. un 3.2. punktā. Tomēr nedrīkst rasties kļūme, kas atbrīvotu drošības jostu sistēmu, sēdekļa bloku vai sēdekļa regulējuma bloķēšanas mehānismu.

Nav nepieciešams, lai sēdekļa regulators vai bloķēšanas ierīce pēc testa slodzes piemērošanas būtu darba gatavībā.”

12)

XXI pielikuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.

Izpūtēja daļas, kurām vadītājs var pieskarties traktora normālas darbības laikā, kā aprakstīts XVII pielikuma 6.1. punktā, jāaizsargā ar segregāciju, aizsargiem vai režģiem, lai novērstu iespēju nejauši saskarties ar karstām virsmām.”;

13)

XXII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 2. punkta ag) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“ag)

informācija par eļļojamo vietu izvietojumu, drošu eļļošanas procesu un eļļošanas intervāliem (dienā/mēnesī/gadā);”

b)

pielikuma 3. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

informācija par trīspunktu uzkabes maksimālo celtspēju un par to, kā sāniski un vertikāli nostiprināt trīspunktu sakabi braukšanai pa ceļu;”;

c)

pielikuma 3. punkta l) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“l)

informācija par darbarīku izmantošanu ar jūgvārpstām un par to, ka vārpstu tehniski iespējamais slīpums ir atkarīgs no aizsarga un/vai klīrensa zonas formas un izmēra, tostarp īpaši norādījumi un brīdinājumi attiecībā uz:

i)

jūgvārpstu piekabināšanu un atkabināšanu;

ii)

pakaļējai jūgvārpstai piekabināto rīku vai mehānismu lietošanu;

iii)

jūgvārpstas 3. tipa izmantošanu ar samazinātiem izmēriem un sekām un apdraudējumu, ko rada aizsarga izmēra samazinājums, ja ir piemērojams;”;

14)

XXIII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1.2. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Vadības ierīcēm jāatbilst attiecīgajām piemērojamajām prasībām, kas saistībā ar to uzstādīšanu, izvietojumu, darbināšanu un apzīmēšanu noteiktas 1.2.1. līdz 1.2.4. punktā.”

b)

pielikuma 1.2.3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Lai nemulsinātu vadītāju, sajūga, bremžu un akseleratora pedāļiem jādarbojas un jābūt novietotiem tāpat kā mehāniskajos transportlīdzekļos, izņemot:

a)

transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar sedlveida sēdekli un stūres stieni un uzskatāmi par atbilstošiem EN 15997:2011 prasībām attiecībā uz droseles vadību un manuālo sajūga vadību;

b)

T vai C kategorijas transportlīdzekļus, kuru uzturēšanai kustībā nepieciešams pastāvīgi turēt nospiestu labo pedāli (piemēram, transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar gāzes pedāli un bezpakāpju variatoru, vai transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar diviem pedāļiem kustībai uz priekšu un atpakaļgaitā un hidrostatisko transmisiju);

c)

C kategorijas transportlīdzekļus, kuru maksimālais projektētais ātrums ir mazāks par 15 km/h un kas aprīkoti ar rokas vadības svirām diferenciālās stūrēšanas vadībai.”;

c)

pielikuma 2.1. punktu aizstāj ar šādu:

“2.1.

Apzīmējumi, ko lieto vadības ierīču apzīmēšanai, atbilst prasībām, kas noteiktas XXVI pielikuma 1. iedaļā.”;

d)

pielikuma 3.1.1. punktu aizstāj ar šādu:

“3.1.1.

Ja transportlīdzeklis aprīkots ar hidrostatisko transmisiju vai transmisiju ar hidrostatisku sastāvdaļu, 3.1. punktā noteiktā prasība, ka motoru nevar iedarbināt, ja vien sajūga mehānisms nav atvienots, interpretē kā prasību, ka motoru nedrīkst būt iespējams iedarbināt, ja vien transmisijas vadības ierīce nav neitrālā pozīcijā vai bez spiediena.”;

e)

pielikuma 3.2. punktu aizstāj ar šādu:

“3.2.

Ja vadītājs, kas stāv uz zemes (piemēram, blakus traktoram), var iedarbināt motoru un vienlaikus izpildīt prasības, lai nodrošinātu motora drošu iedarbināšanu atbilstoši 3.1. punktam, motora iedarbināšanai ir jāaktivizē vēl viena papildu vadības ierīce.”;

f)

iekļauj šādu 3.3. punktu:

“3.3.

Lai novērstu startera motora solenoīda šuntēšanu ar vienkāršiem rīkiem (piemēram, skrūvgriezi), tā spailes aizsargā.”;

g)

pielikuma panta 7.3. punktu aizstāj ar šādu:

“7.3.

Nodrošina, ka jūgvārpstu vienmēr var izslēgt no vadītāja vietas. Šī prasība attiecas arī uz saistīto(-ajām) jūgvārpstas ārējās vadības ierīci(-ēm), ja tāda(s) ir uzstādīta(s). Izslēgšanas ierīce vienmēr ir prioritāra vadības ierīce.”;

h)

pielikuma 7.4. punktu aizstāj ar šādu:

“7.4.

Papildu prasības jūgvārpstas ārējai(-ām) vadības ierīcei(-ēm), ja tāda(-s) ir uzstādīta(-s)”;

i)

pievieno šādu 12. punktu:

“12.   Virtuālie termināļi

Vadības ierīces, kas saistītas ar virtuālajiem termināļiem, atbilst standarta ISO 15077:2008 B pielikumā minētajām prasībām.”

15)

XXIV pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1.3. punktu aizstāj ar šādu:

“1.3.

Elastīgajām hidrauliskajām šļūtenēm jābūt nepārprotami identificējamām un neizdzēšami marķētām atbilstoši ISO 17165-1:2007 standarta 13. punktā minētajām prasībām.”;

b)

pielikuma 4.2. punktu aizstāj ar šādu:

“4.2.

Eļļošanas vietas nepārprotami norāda uz transportlīdzekļa ar simboliem, piktogrammām vai krāsu kodiem, un to izvietojumu un lietošanas norādījumus iekļauj vadītāja rokasgrāmatā.”;

16)

XXVI pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 3. iedaļu aizstāj ar šādu:

“3.   Hidrauliskā sakabe

Hidrauliskos vārstus un to savienotājuzmavas traktora aizmugurē, priekšā vai sānos, kā arī plūsmas virzienu un darbības režīmu ar krāsu kodiem un/vai numuriem norāda uz nodilumizturīga marķējuma, ko nebojā eļļa, degviela un ķīmiskas vielas, piemēram, mēslošanas līdzekļi; to izvietojumu un lietošanas norādījumus iekļauj vadītāja rokasgrāmatā.”

b)

pielikuma 5. iedaļu aizstāj ar šādu:

“5.   Papildu brīdinājuma signāli attiecībā uz bremzēšanu

Traktorus aprīko ar optiskiem bremžu atteices un defektu brīdinājuma signāliem atbilstoši Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/68 (*1) I pielikuma 2.2.1.29.1.1. līdz 2.2.1.29.2.1. punktam.

(*1)  Komisijas 2014. gada 15. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/68, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina attiecībā uz transportlīdzekļu bremzēšanas prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai (OV L 17, 23.1.2015., 1. lpp.).”"

17)

XXIX pielikuma 2. iedaļu aizstāj ar šādu:

“2.   Prasības kabīnei

2.1.

T un C kategorijas transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar kabīni, atbilst standarta EN 15695-1:2009 prasībām.

2.2.

T un C kategorijas transportlīdzekļus, kuri atbilstoši ražotāja deklarācijai nodrošina aizsardzību pret bīstamām vielām, aprīko ar 2., 3. vai 4. līmeņa kabīni saskaņā ar definīciju un atbilstoši prasībām, kas noteiktas standartā EN 15695-1:2009 (piemēram, transportlīdzeklim, kas nodrošina aizsardzību pret augu aizsardzības līdzekļiem, kuri rada vadītājam bīstamus tvaikus, nepieciešama 4. līmeņa kabīne).”.III PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2015/96 I līdz IV pielikumu groza šādi:

1)

I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 2.2. un 2.3. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.2.

Tipa apstiprinājuma pieteikumam pievieno informācijas mapi saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 2. un 6. pantu.

2.3.

Motoru, kas atbilst motora tipa vai bāzesmotora raksturlielumiem, kas aprakstīti Direktīvas 97/68/EK I un II pielikumā, iesniedz tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par apstiprinājuma testu veikšanu.”

b)

pielikuma 4. iedaļā trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Tipa apstiprināšanas informācijas dokumenti atbilst Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 2. pantā noteiktajiem.”

c)

pielikuma 6. iedaļu aizstāj ar šādu:

“6.   Ražošanas atbilstība

Papildus prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 167/2013 28. pantā, Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 7. pantā un Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 IV pielikumā, motoru ražošanas atbilstību pārbauda, ievērojot Direktīvas 97/68/EK I pielikuma 5. iedaļas noteikumus.”

d)

pielikuma 8. iedaļu aizstāj ar šādu:

“8.   Tirgus uzraudzība

Ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 167/2013 7. pantu, tirgus uzraudzību veic saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 4., 6. un 10. pantu un Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 III, V un IX pielikumu.”

e)

papildinājumu groza šādi:

i)

papildinājuma 1. iedaļas c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

ES tipa apstiprinājuma marķējums atbilstoši Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 5. pantam.”

ii)

papildinājuma 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.

Motora marķējumu precīzu izvietojumu norāda informācijas dokumentā saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 2. pantu.”

2)

II pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 2.1.2. un 2.1.3. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.1.2.

Tam pievieno informācijas dokumentu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 2. pantu.

2.1.3.

Ražotājs iesniedz tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par apstiprinājuma testu veikšanu, lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļa motoru, kas atbilst motora tipa vai bāzesmotora raksturlielumiem saskaņā ar šīs regulas I pielikumu un Direktīvas 97/68/EK II pielikumu.";

b)

pielikuma 2.2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.2.

Tam pievieno informācijas dokumentu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2015/504 2. pantu un motora vai motoru saimes, kā arī attiecīgā gadījumā lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļa tipā uzstādītu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību ES tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju.”

c)

pielikuma 3.2.1. un 3.2.2. punktu aizstāj ar šādiem:

“3.2.1.

ieplūdes retinājums nepārsniedz maksimāli pieļaujamo ieplūdes retinājumu, kas norādīts motoram ar tipa apstiprinājumu;

3.2.2.

izplūdes pretspiediens nepārsniedz maksimāli pieļaujamo izplūdes pretspiedienu, kas norādīts motoram ar tipa apstiprinājumu;”

d)

iekļauj šādu 3.2.3. punktu:

“3.2.3.

īpaši nosacījumi motora uzstādīšanai transportlīdzeklī saskaņā ar motora tipa apstiprinājuma sertifikātu.”

e)

pielikuma 4. iedaļu aizstāj ar šādu:

“4.   Apstiprinājums

Visiem lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu tipiem, kas aprīkoti ar motoru, kam izsniegts ES tipa apstiprinājuma sertifikāts saskaņā ar šīs regulas I pielikumu vai līdzvērtīgs tipa apstiprinājuma sertifikāts saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu, izsniedz ES tipa apstiprinājuma sertifikātu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 V pielikumu.”

3)

III pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1.3.1.1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.3.1.1.

Vienmērīgais ātrums pirms tuvošanās līnijai AA’ ir trīs ceturtdaļas no ražotāja deklarētā maksimālā projektētā ātruma (vmax), kādu var sasniegt augstākajā pārnesumā, ko lieto, pārvietojoties pa ceļiem.”

b)

pielikuma 1.3.1.2.3. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Ja šis rezultāts pārsniedz testētā lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļa kategorijai maksimālo pieļaujamo skaņas līmeni par vismaz 1 dB(A), veic vēl divus mērījumus.”

c)

pielikuma 1.3.2.4. punkta pirmās daļas otro un trešo teikumu aizstāj ar šādiem:

“Motora apgriezienu skaitu reģistrē saskaņā ar 9. panta noteikumiem. Reģistrē arī lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļa noslodzes stāvokli.”

d)

pielikuma 1.3.3. punktu aizstāj ar šādu:

1.3.3.   Ārējā trokšņa testēšanas noteikumi kustībā esošiem C kategorijas transportlīdzekļiem ar kāpurķēdēm

Ar kāpurķēdēm aprīkotiem C kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļiem troksni kustībā mēra tādiem ekspluatācijas kārtībā esošiem transportlīdzekļiem bez kravas, kuri, motoram darbojoties ar nominālo apgriezienu skaitu, ar konstantu ātrumu 5 km/h (± 0,5 km/h) pārvietojas pa mitru smilšu slāni, kā noteikts ISO 6395:2008 5.3.2. punktā. Mikrofonu novieto saskaņā ar 1.3.1. punkta noteikumiem. Izmērīto trokšņa vērtību reģistrē testa protokolā.”

4)

IV pielikumu aizstāj ar šādu:

“IV PIELIKUMS

Alternatīvu tipa apstiprinājumu atzīšana

Turpmāk norādītos tipa apstiprinājumus un attiecīgā gadījumā arī apstiprinājuma marķējumu atzīst par ekvivalentiem saskaņā ar šo regulu piešķirtam apstiprinājumam:

1.

attiecībā uz H, I, J un K kategorijas motoriem (IIIA posms), kas norādīti Direktīvas 97/68/EK 9. panta 3.a un 3.b punktā,

1.1.

tipa apstiprinājumi saskaņā ar Direktīvas 97/68/EK XII pielikuma 3.1., 3.2. un 3.3. punktu;

1.2.

IIIA posma tipa apstiprinājumi saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK;

2.

attiecībā uz L, M, N un P kategorijas motoriem (IIIB posms), kas norādīti Direktīvas 97/68/EK 9. panta 3.c punktā,

2.1.

tipa apstiprinājumi saskaņā ar Direktīvas 97/68/EK XII pielikuma 4.1., 4.2. un 4.3. punktu;

2.2.

IIIB posma tipa apstiprinājumi saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK;

3.

attiecībā uz Q un R kategorijas motoriem, kas norādīti Direktīvas 97/68/EK 9. panta 3.d punktā,

3.1.

tipa apstiprinājumi saskaņā ar Direktīvas 97/68/EK XII pielikuma 5.1. un 5.2. punktu.

3.2.

IV posma tipa apstiprinājumi saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK;

3.3.

tipa apstiprinājumi saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 96 04. grozījumu sēriju attiecībā uz jaudas diapazoniem Q un R minēto ANO EEK noteikumu 5.2.1. punktā.”


IV PIELIKUMS

Deleģētās regulas (EK) 2015/68 I līdz V, VII, VIII, IX, XI, XII un XIII pielikumu groza šādi:

1)

I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1.3., 1.4. un 1.5. punktu svītro;

b)

pielikuma 2.1.1. punktu aizstāj ar šādu:

“2.1.1.

Bremžu sastāvdaļas un detaļas”

c)

pielikuma 2.1.1.1. un 2.1.1.2. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.1.1.1.

Bremžu sastāvdaļas un detaļas projektē, konstruē un uzstāda tā, lai, lietojot transportlīdzekli parastos apstākļos, neatkarīgi no vibrācijām, kādām tas var tikt pakļauts, tās atbilstu šā pielikuma prasībām.

2.1.1.2.

Jo īpaši bremžu sastāvdaļas un detaļas projektē, konstruē un uzstāda tā, lai tās būtu izturīgas pret koroziju un novecošanu, kas tās ietekmē.”

d)

pielikuma 2.1.1.4. punktu aizstāj ar šādu:

“2.1.1.4.

Nav atļauts uzstādīt tādus regulējamus vārstus, kuri transportlīdzekļa lietotājam ļauj mainīt bremžu sistēmas veiktspēju tā, ka ekspluatācijā uz to neattiecas šīs regulas prasības. Ir atļauts regulējams vārsts, ar kuru var rīkoties vienīgi izgatavotājs, izmantojot īpašus instrumentus, vai kurš aprīkots ar pret nesankcionētām manipulācijām drošu plombu, ar noteikumu, ka transportlīdzekļa lietotājs nevar šo vārstu regulēt vai ka izpildiestādes var viegli konstatēt visus lietotāja veiktos regulējumus.”

e)

pielikuma 2.1.1.5.1., 2.1.1.5.2. un 2.1.1.5.3. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.1.1.5.1.

ja Ra kategorijas transportlīdzekļus, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 30 km/h, un Sa kategorijas transportlīdzekļus tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams aprīkot ar automātisku bremzēšanas spēku regulatoru, tos var aprīkot ar ierīci, kurai ir vismaz trīs atsevišķi bremzēšanas spēku vadības iestatījumi;

2.1.1.5.2.

īpašā gadījumā, kad Ra kategorijas velkamajam transportlīdzeklim, kura maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 30 km/h, un Sa kategorijas transportlīdzekļiem pēc konstrukcijas var būt tikai divi atsevišķi slodzes nosacījumi “bez kravas” un “ar kravu”, transportlīdzeklim var būt tikai divi atsevišķi bremzēšanas spēku vadības iestatījumi;

2.1.1.5.3.

S-kategorijas transportlīdzekļos, kuros nav nekādas citas slodzes, izņemot papildmateriāla lietderīgo slodzi, kas nepārsniedz 10 % no tehniski pieļaujamo masu uz katru asi summas.”

f)

pielikuma 2.1.2.3. punktu aizstāj ar šādu:

“2.1.2.3.

Stāvbremžu sistēma

Stāvbremžu sistēmai jāspēj noturēt transportlīdzekli nekustīgi gan augšup, gan lejup vērstā ceļa slīpumā pat vadītāja prombūtnē, tādā gadījumā bremžu sistēmas darba daļas noturot bloķētā stāvoklī ar tīri mehānisku ierīci. Vadītājam jāspēj šādi bremzēt no sava sēdekļa, velkamā transportlīdzekļa gadījumā piemērojot 2.2.2.10. punkta prasības.

Velkamā transportlīdzekļa darba bremžu sistēmu (pneimatisko vai hidraulisko) un traktora stāvbremžu sistēmu var darbināt vienlaicīgi, ja vadītājs jebkurā laikā var pārliecināties, ka savienoto transportlīdzekļu stāvbremžu sistēmas veiktspēja, ko nodrošina tikai ar traktora stāvbremžu sistēmas mehānisku darbību, ir pietiekama.”

g)

pielikuma 2.1.5.1.3. punkta pirmās daļas pirmo teikumu svītro;

h)

pielikuma 2.1.8.1.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.1.8.1.2.

bremžu sistēmā, kurā ir ierīce, kas modulē gaisa spiedienu bremžu pārvadā, kā minēts II pielikuma I papildinājuma 6.2. punktā, šīs ierīces spiediena līnijā augšup un lejup no ierīces vistuvākajā pieejamajā vietā. Ja šo ierīci vada pneimatiski, ir vajadzīgs vēl viens testa pieslēgizvads, lai simulētu noslogotu stāvokli. Ja šāda ierīce nav uzstādīta, ir jānodrošina tikai viens spiediena testa pieslēgizvads, kas ir līdzvērtīgs šā pielikuma 2.1.5.1. punktā minētajam pieslēgizvadam spiediena līnijas lejasdaļā. Šos testa pieslēgizvadus izvieto tā, lai tie būtu viegli pieejami no zemes vai no transportlīdzekļa iekšpuses.”

i)

pielikuma 2.2.1.1. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Tb kategorijas traktoriem: ja tiek iedarbināta diferenciālbremžu funkcija, nav iespējams kustības ātrums, kas pārsniedz 40 km/h, vai arī pie ātruma, kas pārsniedz 40 km/h, diferenciālbremžu funkciju izslēdz. Šīs divas darbības nodrošina ar automātiskiem līdzekļiem.”

j)

pielikuma 2.2.1.2.6.1. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.1.2.6.1.

ja darba bremžu sistēma tiek iedarbināta ar vadītāja muskuļu enerģiju, kuru pastiprina enerģijas avots vai viena vai vairākas enerģijas rezerves, papildbremžu sistēmas darbību šo rezervju atteices gadījumā var nodrošināt ar vadītāja muskuļu enerģiju, kuru pastiprina tās enerģijas rezerves, ja tādas ir, kuras nav ietekmējusi minētā atteice, un vadības ierīcei pieliekamais spēks nepārsniedz norādīto maksimālo lielumu;”

k)

pielikuma 2.2.1.6.1. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.1.6.1.

Hidraulisko līniju un šļūteņu komplektu darbība transportlīdzekļiem ar vienu bremzējamo asi un piedziņas automātisku iedarbošanos uz visām pārējām asīm bremzēšanas laikā

Hidrauliskā pārvada hidrauliskajām līnijām jāiztur pārraušanas spiediens, kas ir vismaz četras reizes lielāks par transportlīdzekļa izgatavotāja norādīto maksimālo parastās darbības spiedienu (T). Šļūteņu komplekti atbilst ISO 1402:2009, 6605:2002 un 7751: 1997+A1:2011 standartam.”

l)

pielikuma 2.2.1.7. punkta otro teikumu svītro;

m)

pielikuma 2.2.1.10. punkta pirmās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Darba bremžu nodilumu ir iespējams kompensēt ar manuālās vai automātiskās regulēšanas sistēmas palīdzību.”

n)

pielikuma 2.2.1.10.1. punkta pirmās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Nodiluma automātiskās kompensēšanas ierīcēm, ja tādas ir uzstādītas, pēc II pielikuma 2.3. punktā aprakstītā I tipa testa veikšanas pēc sakaršanas un atdzišanas jāspēj brīvi darboties, kā noteikts II pielikuma 2.3.4. punktā.”

o)

pielikuma 2.2.1.11.1. punktu papildina ar šādu otro daļu:

“Hidrauliskajās bremžu sistēmās, kur hidrauliskajam pārvadam izmantotā šķidruma veids ir tāds pats kā tas, ko kopīgā tvertnē izmanto transportlīdzekļa citās iekārtās, sķidruma pareizo līmeni atļauts noteikt ar ierīci, kuras izmantošanai nepieciešams atvērt tvertni.”

p)

pielikuma 2.2.1.11.2. punktam pievieno šādu otro daļu:

“Hidrauliskajās bremžu sistēmās, kur hidrauliskajam pārvadam izmantotā šķidruma veids ir tāds pats kā tas, ko kopīgā tvertnē izmanto transportlīdzekļa citās iekārtās, hidrauliskā pārvada spiediena kritumu līdz konkrētam līmenim atļauts noteikt arī saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem.”

q)

pielikuma 2.2.1.11.3. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Šo simbolu piestiprina 100 mm attālumā no šķidruma tvertņu uzpildes atverēm atbilstoši prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 24. pantā.”

r)

pielikuma 2.2.1.13. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.1.13.

Tb kategorijas traktoriem, kuru maksimālais projektētais ātrums ir lielāks par 60 km/h

Neskarot 2.1.2.3. punkta prasības, gadījumos, kad papildu enerģijas avota lietošana ir būtiska bremžu sistēmas darbībai, rezerves enerģijai jābūt tādai, lai nodrošinātu, ka motora apstāšanās gadījumā vai enerģijas avota piedziņas iekārtas bojājuma gadījumā bremžu veiktspēja ir tik efektīva, lai norādītajos apstākļos apturētu transportlīdzekli. Turklāt, ja vadītāja pieliktā muskuļu enerģija stāvbremžu sistēmai tiek pastiprināta ar kādu palīgierīci, tad šīs palīgierīces bojājuma gadījumā stāvbremžu sistēmas iedarbināšanu vajadzības gadījumā nodrošina, lietojot enerģijas rezervi, kas nav atkarīga no tās enerģijas rezerves, kas parasti darbina šādu palīgierīci. Šī enerģijas rezerve var būt paredzēta darba bremžu sistēmai.”

s)

pielikuma 2.2.1.17.3. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.1.17.3.

Ja rodas atteice kādā no vadības līnijām, kas savieno divus transportlīdzekļus, kuri aprīkoti saskaņā ar šā pielikuma 2.1.4.1.2. punktu, vadības līnija, ko šī atteice neietekmē, automātiski nodrošina tādu bremžu veiktspēju, kāda velkamajam transportlīdzeklim noteikta II pielikuma 3.2.1. punktā.”

t)

pielikuma 2.2.1.18.6. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.1.18.6.

Ja vadības līnijā rodas bojājums (piemēram, lūzums vai noplūde), spiediens papildlīnijā turpmāko divu sekunžu laikā pēc darba bremžu sistēmas vadības ierīces pilnīgas iedarbināšanas samazinās līdz 1 000 kPa. Turklāt tad, kad darba bremžu sistēmas vadības ierīce tiek atlaista, spiediens papildlīnijā atjaunojas (skatīt arī 2.2.2.15.2. punktu).”

u)

pielikuma 2.2.1.18.9. punktā pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Traktorus, kas velk R vai S kategorijas transportlīdzekļus, kuri var atbilst tikai tādas darba bremžu sistēmas, stāvbremžu sistēmas vai automātiskās bremzēšanas sistēmas bremžu veiktspējas prasībām, kurai enerģija tiek uzglabāta hidrauliskajā enerģijas uzglabāšanas ierīcē, aprīko ar ISO 7638:2003 savienotāju, lai varētu norādīt velkamajā transportlīdzeklī uzkrātās enerģijas zemo līmeni, ko saņēmis minētais transportlīdzeklis, kā noteikts 2.2.2.15.1.1. punktā, ar atsevišķu brīdinājuma signālu caur ISO 7638:2003 atbilstoša elektriskā savienotāja 5. izvadu, kas norādīts 2.2.1.29.2.2. punktā (sk. arī 2.2.2.15.1. punktu).”

v)

pielikuma 2.2.1.20. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.1.20.

Ja II pielikuma 3.1.3.4. punktu var izpildīt, vienīgi ievērojot II pielikuma 3.1.3.4.1.1. punktā minētos nosacījumus, tad”

w)

pielikuma 2.2.1.25.1. punktu svītro;

x)

pielikuma 2.2.1.26.1.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.1.26.1.2.

Ja ārpus elektriskās vadības ierīces blokam(-iem) tiek pārrauti elektriskā vadības pārvada vadi, izņemot enerģijas padevi, vai vadības ierīces elektriska bojājuma gadījumā joprojām jābūt iespējai no vadītāja vietas iedarbināt stāvbremžu sistēmu un transportlīdzekli ar kravu tādējādi spēt nekustīgi noturēt 8 % augšup vai lejup vērstā slīpumā.”

y)

pielikuma 2.2.1.26.3. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.1.26.3.

Alternatīvi 2.2.1.26.1.2. un 2.2.1.26.2.1.2. punktā paredzētajām stāvbremžu sistēmas veiktspējas prasībām ir atļauti 2.2.1.26.3.1. un 2.2.1.26.3.2. punktā minētie varianti.

2.2.1.26.3.1.

automātiska stāvbremžu sistēmas iedarbināšana ir atļauta tad, ja transportlīdzeklis ir apstājies, ar noteikumu, ka tiek sasniegta 2.2.1.26.1.2. un 2.2.1.26.2.1.2. punktā minētā veiktspēja un pēc stāvbremžu sistēmas iedarbināšanas tā paliek ieslēgta neatkarīgi no aizdedzes (palaišanas) slēdža stāvokļa. Šajā alternatīvajā gadījumā stāvbremzes tiek automātiski izslēgtas, tiklīdz vadītājs no jauna sāk transportlīdzekļa kustību.

2.2.1.26.3.2.

iedarbināt stāvbremzi no vadītāja vietas, izmantojot papildu vadības ierīci, un tādējādi spēt noturēt transportlīdzekli ar kravu nekustīgi 8 % augšup vai lejup vērstā ceļa slīpumā. Šādā gadījumā tiek izpildītas arī 2.2.1.26.7. punkta prasības.”

z)

pielikuma 2.2.1.26.5. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Ja par stāvbremžu sistēmas iedarbināšanu parasti signalizē ar atsevišķu brīdinājuma signālu, kas atbilst visām 2.2.1.29.4. punkta prasībām, šo signālu izmanto, lai izpildītu prasības attiecībā uz sarkano signālu, kas noteiktas šā punkta pirmajā un otrajā daļā.”

aa)

pielikuma 2.2.1.29.1.1. un 2.2.1.29.1.2. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.2.1.29.1.1.

sarkans brīdinājuma signāls saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XXVI pielikumā, kurš informē par transportlīdzekļa bremžu iekārtas atteici, kā norādīts citos šā pielikuma punktos un V, VII, IX un XIII pielikumā, un kas liedz sasniegt noteikto darba bremžu veiktspēju vai vismaz viena no diviem neatkarīgiem darba bremžu kontūriem funkcionēšanu;

2.2.1.29.1.2.

attiecīgā gadījumā dzeltens brīdinājuma signāls saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 29. pantā, kurš informē par elektriski konstatētu transportlīdzekļa bremžu iekārtas defektu, par ko neinformē ar 2.2.1.29.1.1. punktā minēto brīdinājuma signālu.”

bb)

pielikuma 2.2.1.29.2. punktā pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Traktoriem, kuri aprīkoti ar elektrisko vadības līniju un/vai kam atļauts vilkt ar elektrisko vadības pārvadu aprīkotu transportlīdzekli, lai norādītu velkamā transportlīdzekļa bremžu iekārtas elektriskā vadības pārvada defektu, jāspēj nodrošināt atsevišķu brīdinājuma signālu saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 29. pantā.”

cc)

pielikuma 2.2.1.29.2.1. punktā trešo teikumu aizstāj ar šādu:

“Lai informētu par šādu velkamā transportlīdzekļa bremžu iekārtas defektu, šā pielikuma 2.2.1.29.1.1. punktā norādītā brīdinājuma signāla vietā un šajā punktā minētā papildinošā brīdinājuma signāla vietā traktorā alternatīvi var izmantot atsevišķu sarkanu brīdinājuma signālu saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 29. pantā.”

dd)

pielikuma 2.2.2.1. punktā pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“R1a un S1a kategorijas transportlīdzekļus nav nepieciešams aprīkot ar darba bremžu sistēmu. R1b un S1b kategorijas transportlīdzekļus, kuru tehniski pieļaujamo masu uz katru asi summa nepārsniedz 750 kg, nav nepieciešams aprīkot ar darba bremžu sistēmu.”

ee)

pielikuma 2.2.2.2. punktā pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“R1b un S1b kategorijas transportlīdzekļus, kuru tehniski pieļaujamo masu uz katru asi summa pārsniedz 750 kg, un R2 kategorijas transportlīdzekļus aprīko ar nepārtrauktas bremzēšanas vai daļēji pārtrauktas bremzēšanas, vai inerces tipa darba bremžu sistēmu.”

ff)

pielikuma 2.2.2.3.1.3. punktu svītro;

gg)

pielikuma 2.2.2.15.1.1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Ja gadījumos, kad paredzētā bremžu veiktspēja netiek nodrošināta, spiediens hidrauliskajās enerģijas uzkrāšanas ierīcēs nokrītas zem spiediena, kuru informācijas mapē norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs, vadītājs par šo zemo spiedienu tiek informēts ar atsevišķu brīdinājuma signālu, kas minēts 2.2.1.29.2.2. punktā un tiek pārraidīts pa ISO 7638:2003 atbilstoša elektriskā savienojuma 5. izvadu.”

hh)

pielikuma 2.2.2.18. punkta otrajā daļā pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Minētos transportlīdzekļus marķē ar neizdzēšamu marķējumu saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 24. pantā; minētais marķējums norāda bremžu sistēmas funkcijas, kad ISO 7638:2003 savienojums ir pievienots un atvienots.”

2)

II pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1.2. punktu aizstāj ar šādu:

“1.2.

“saķeres izmantojuma līkne” ir līkne, kas raksturo bremzēšanas spēka attiecību pret transportlīdzekļa bremzēšanas pakāpi, neņemot vērā rites pretestību un ceļa virsmas normālu reakciju uz konkrēto asi.”

b)

pielikuma 2.1.4.2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tb, R2b, R3b, R4b un S2b kategorijas transportlīdzekļu reakcijai uz ceļa ar samazinātu saķeri ir jāatbilst šā pielikuma 1. papildinājuma prasībām vai XI pielikuma prasībām, ja transportlīdzeklis aprīkots ar bremžu pretbloķēšanas sistēmu (ABS).”

c)

pielikuma 2.2.2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.2.2.

Lai pārbaudītu atbilstību I pielikuma 2.2.1.2.4. punkta prasībām, 0. tipa testu veic, kad transportlīdzekļa motors ir atvienots no transmisijas un transportlīdzekļa sākotnējais ātrums ir 30 km/h.

Vidējais maksimālais palēninājums, iedarbinot stāvbremžu sistēmas vadības ierīci, un palēninājums brīdī, pirms transportlīdzeklis apstājas, nav mazāks par 1,5 m/s2. Tādu pašu prasību piemēro papildu vadības ierīcei, kas minēta I pielikuma 2.2.1.2.4. punktā.

Testu veic transportlīdzeklim ar kravu. Bremžu vadības ierīcei pieliktais spēks nedrīkst pārsniegt norādītos lielumus.”

d)

pielikuma 2.3.1.4. punktā pievieno šādu teikumu:

“Alternatīvā variantā šo testu attiecīgos gadījumos atļauts veikt arī tad, ja bremžu iedarbināšanu laikā motors ir atvienots no transmisijas.”

e)

pielikuma 2.3.2.1. punktu aizstāj ar šādu:

“2.3.2.1.

R1, R2, S1, R3a, R4a un S2a kategorijas transportlīdzekļu un tādu R3b un S2b kategorijas transportlīdzekļu, kuru tehniski pieļaujamo masu uz katru asi summa nepārsniedz 10 000 kg, darba bremžu sistēmu testē tā, ka piekrautam transportlīdzeklim enerģijas padeve bremzēm ir vienāda ar to, ko reģistrē tādā pašā laika periodā, kad ar noslogotu testējamo transportlīdzekli 1,7 km brauc ar vienmērīgu ātrumu 40 km/h uz leju pa 7 % slīpumu.

Alternatīvi uzskata, ka šī prasība ir izpildīta attiecībā uz R3a, R4a un S2a kategorijas transportlīdzekļiem un tādiem R3b un S2b kategorijas transportlīdzekļiem, kuru tehniski pieļaujamo masu uz katru asi summa nepārsniedz 10 000 kg, ja tie ir izturējuši III tipa testu atbilstoši 2.5. punktam.”

f)

pielikuma 2.3.4.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.3.4.2.

Ja, transportlīdzeklim pārvietojoties ar nemainīgu ātrumu v = 60 km/h vai ar maksimālo velkamam transportlīdzeklim projektēto ātrumu (mazāko no abiem minētajiem) un atlaistām bremzēm, bremžu trumuļu/disku asimptotiskā temperatūra nepaaugstinās virs 80°C, uzskata, ka atlikušie bremzētājmomenti ir pieņemami.”

g)

pielikuma 2.5.3. punktu aizstāj ar šādu:

“2.5.3.

R3b un S2b kategorijas transportlīdzekļiem, ja tehniski pieļaujamo masu uz katru asi summa nepārsniedz 10 000 kg.”

h)

pielikuma 3.1.1.2. punktu groza šādi:

i)

pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Tāda traktora gadījumā, kuram atļauts vilkt R vai S kategorijas bezbremžu transportlīdzekli, minimālo vajadzīgo savienoto transportlīdzekļu veiktspēju, kas noteikta 3.1.1.2.1. punktā, sasniedz ar traktoram piekabinātu bezbremžu velkamo transportlīdzekli, kas piekrauts līdz maksimālajai masai, kuru norādījis traktora izgatavotājs.”

ii)

trešās daļas pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:

“PM + R = savienoto transportlīdzekļu masa (masa PM + deklarētā nebremzēta velkamā transportlīdzekļa masa PR)”;

i)

pielikuma 3.1.3.3. punkta otrajā daļā pievieno šādu ievilkumu:

“—

dzesēšanas perioda laikā neveic stāvbremžu sistēmas manuālu pārregulēšanu.”

j)

pielikuma 3.1.3.3. punktam pievieno šādu ceturto daļu:

“Karstas statiskās stāvbremžu sistēmas testu var neveikt, ja stāvbremžu sistēma iedarbojas vienīgi uz bremzētājvirsmām, kuras neizmanto darba bremzēšanas laikā.”

k)

pielikuma 3.1.3.4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Ja šo prasību nevar ievērot fizisku ierobežojumu dēļ (piemēram, ierobežota riepu un ceļa saķere, kas traktoram neļauj radīt pietiekamu bremzēšanas spēku, vai traktora pilnībā mehāniskas stāvbremžu sistēmas veiktspēja, kā noteikts 3.1.3.1. punktā, nav pietiekama, lai noturētu savienotos transportlīdzekļus), uzskata, ka tā ir ievērota, ja ir izpildīta alternatīvā prasība, kas paredzēta šā pielikuma 3.1.3.4.1. punktā saistībā ar I pielikuma 2.2.1.20. punktu.”

l)

pielikuma 3.1.3.4.1., 3.1.3.4.1.1. un 3.1.3.4.1.2. punktu aizstāj ar šādiem:

“3.1.3.4.1.

Pielikuma 3.1.3.4. punkta prasību uzskata par izpildītu attiecībā uz velkamo transportlīdzekli, kas aprīkots ar darba bremzēm, ja ir izpildīti 3.1.3.4.1.1. punkta nosacījumi, vai attiecībā uz bezbremžu vai inerciāli bremzētu velkamo transportlīdzekli, ja ir izpildīti 3.1.3.4.1.2. punkta nosacījumi.

3.1.3.4.1.1.

Pat traktora motoram negriežoties, savienotie transportlīdzekļi ar maksimālo pieļaujamo masu paliek nekustīgi paredzētajā slīpumā, ja vadītājs no savas vietas ar vienu vadības ierīci ir iedarbinājis traktora stāvbremžu sistēmu un velkamā transportlīdzekļa darba bremžu sistēmu vai tikai traktora stāvbremžu sistēmu.

3.1.3.4.1.2.

Traktora stāvbremžu sistēma var noturēt nekustīgi traktoru, kas savienots ar bezbremžu vai inerciāli bremzētu velkamo transportlīdzekli, kura masa ir vienāda ar vislielāko savienoto transportlīdzekļu masu PM+R, kas minēta testa protokolā. Šo masu nosaka šādā veidā:

a)

bezbremžu velkamajiem transportlīdzekļiem: PM+R = savienoto transportlīdzekļu masa (masa PM, kam pieskaitīta norādītā bezbremžu velkamā transportlīdzekļa masa PR) saskaņā ar 3.1.1.2. punktu;

b)

inerciāli bremzētiem velkamajiem transportlīdzekļiem: PM+R = savienoto transportlīdzekļu masa (masa PM, kam pieskaitīta inerciāli bremzēta velkamā transportlīdzekļa masa saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem).

PM = traktora masa (vajadzības gadījumā arī balasta svars un/vai atbalsta slodze).”

m)

pielikuma 3.2.1.3. punkta piekto daļu aizstāj ar šādu:

“Testa ātrums ir 60 km/h vai maksimālais projektētais velkamā transportlīdzekļa ātrums, izmantojot mazāko no tiem.”

n)

pielikuma 3.2.3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.2.3.

Automātiskā bremžu sistēma

Automātiskās bremzēšanas veiktspēja I pielikuma 2.2.1.17.1. un 2.2.1.18.5. punktā aprakstītās atteices gadījumā, kad transportlīdzekli ar kravu testē, sākot no ātruma 40 km/h vai 0,8 vmax (izmantjot mazāko no tiem), nav mazāka par 13,5 % no maksimālās statiskās riteņa slodzes. Ja veiktspējas līmenis pārsniedz 13,5 %, ir pieļaujama riteņu bloķēšanās.”

o)

pielikuma 1. papildinājumu groza šādi:

i)

papildinājuma 1.1.3. punktu aizstāj ar šādu:

“1.1.3.

Tomēr 1.1.1. un 1.1.2. punktā minēto kategoriju transportlīdzekļi, kas aprīkoti gan ar 1. vai 2. kategorijas (traktoriem), gan A vai B kategorijas (velkamiem transportlīdzekļiem) bremžu pretbloķēšanas sistēmu un atbilst XI pielikuma attiecīgajām prasībām, atbilst arī visām attiecīgajām šā papildinājuma prasībām ar šādiem izņēmumiem vai nosacījumiem:”

ii)

iekļauj šādu 1.1.5. un 1.1.6. punktu:

“1.1.5.

Šā papildinājuma prasības piemēro bremžu iekārtām, kas aprīkotas ar lielākā diametra riepām, ko izgatavotājs paredzējis minētajam transportlīdzekļa tipam.

1.1.6.

Atbilstību saķeres izmantojuma un savietojamības prasībām saistībā ar šā papildinājuma 1., 2. un 3. diagrammu pierāda ar aprēķiniem.”

iii)

papildinājuma 3. iedaļu aizstāj ar šādu:

“3.   Prasības T kategorijas traktoriem

3.1.   Divasu traktori

3.1.1.

Ja k vērtība ir no 0,2 līdz 0,8:

Formula

Šā punkta noteikumi neietekmē II pielikuma prasības par bremžu veiktspēju. Tomēr, ja testos, kas veikti, ievērojot šā punkta noteikumus, tiek iegūta tāda bremžu veiktspēja, kas ir lielāka par II pielikumā norādīto, noteikumus par saķeres izmantošanas līkni piemēro 1. diagrammas apgabaliem robežās, kas noteiktas ar taisnām līnijām k = 0,8 un z = 0,8.

3.1.2.

Visām bremzēšanas pakāpēm no 0,15 līdz 0,30:

3.1.2.1.

Katras ass saķeres izmantojuma līknes atrodas starp divām līnijām, kas ir paralēlas ideālas saķeres izmantojuma līknei, ko aprēķina pēc vienādojuma k = z ±0,08, kā norādīts 1. diagrammā, un pakaļējās ass saķeres izmantojuma līkne bremzēšanas pakāpēm z > 0,3 atbilst attiecībai

Formula

3.1.3.

Traktoriem, kam atļauts vilkt R3b, R4b un S2b kategorijas transportlīdzekļus, kuriem ir bremžu sistēmas ar pneimopārvadu:

3.1.3.1.

testējot transportlīdzekli ar atvienotu enerģijas avotu, nobloķētu barošanas līniju un pneimatiskajai vadības līnijai pieslēgtu 0,5 litru tvertni un sistēmai darbojoties ar ieslēgšanas un izslēgšanas spiedienu, spiedienam barošanas līnijas un pneimatiskās vadības līnijas savienotājgalviņā pēc bremžu vadības ierīces pilnas iedarbināšanas ir no 650 līdz 850 kPa neatkarīgi no transportlīdzekļa slodzes nosacījumiem;

3.1.3.2.

ar elektriskās vadības līniju aprīkotiem transportlīdzekļiem darba bremžu sistēmas vadības ierīces pilna iedarbināšana nodrošina digitālā pieprasījuma lielumu, kas atbilst spiedienam no 650 līdz 850 kPa (sk. standartu ISO 11992:2003, tostarp arī standartu ISO 11992-2:2003 un tā grozījumu Nr. 1:2007).

3.1.3.3.

šie lielumi ir uzskatāmā veidā pieejami traktorā, kad tas ir atvienots no velkamā transportlīdzekļa. Savienojamības diapazoni, kas norādīti šā papildinājuma 3.1.6., 4.1. un 4.2. punkta diagrammās, nedrīkst pārsniegt 750 kPa un/vai atbilstošo digitālā pieprasījuma lielumu (sk. ISO 11992:2003, tostarp arī ISO 11992-2:2003 un tā grozījumu Nr. 1:2007);

3.1.3.4.

nodrošina, lai barošanas līnijas savienotājgalviņā būtu pieejams vismaz 700 kPa liels spiediens, ja sistēma strādā ar ieslēgšanas spiedienu. Šā spiediena esību pierāda, neiedarbinot darba bremzes.

3.1.4.

Traktoriem, kam atļauts vilkt ar hidraulisko bremžu sistēmām aprīkotus R3b, R4b un S2b kategorijas transportlīdzekļus:

3.1.4.1.

testējot ar enerģijas avotu tukšgaitas režīmā un 2/3 no motora maksimālā apgriezienu skaita, velkamā transportlīdzekļa simulatora vadības līnija (III pielikuma 3.6. punkts) ir savienota ar hidraulisko vadības līniju. Bremzēšanas vadības ierīces pilnīga iedarbināšana nodrošina no 11 500 līdz 15 000 kPa lielu spiedienu hidrauliskajā vadības līnijā un no 1 500 līdz 3 500 kPa lielu spiedienu papildlīnijā neatkarīgi no transportlīdzekļa slodzes nosacījumiem;

3.1.4.2.

šie lielumi ir uzskatāmā veidā pieejami traktorā, kad tas ir atvienots no velkamā transportlīdzekļa. Savienojamības diapazoni, kas norādīti 3.1.6., 4.1. un 4.2. punktā, nedrīkst pārsniegt 13 300 kPa.

3.1.5.

Papildinājuma 3.1.1. un 3.1.2. punkta prasību verifikācija

3.1.5.1.

Lai pārliecinātos, vai ir ievērotas 3.1.1. un 3.1.2. punkta prasības, izgatavotājs iesniedz priekšējās un pakaļējās ass saķeres izmantojuma līknes, kas aprēķinātas pēc šādām formulām:

Formula

Formula

Līknes zīmē abiem turpmāk minētajiem transportlīdzekļa slodzes nosacījumiem:

3.1.5.1.1.

bez kravas, nepārsniedzot minimālo masu, ko informācijas dokumentā deklarējis izgatavotājs;

3.1.5.1.2.

ar kravu; ja ir paredzētas vairākas slodzes sadalījuma iespējas, tiek ņemts vērā tas variants, kurā visvairāk noslogota priekšējā ass.

3.1.5.2.

Īpašas prasības traktoriem, kuriem visas asis ir pastāvīgi nekustīgi savienotas ar pilnpiedziņu (100 % bloķēšanas pakāpe), vai pilnpiedziņa automātiski ieslēdzas bremzēšanas laikā (100 % bloķēšanas pakāpe)

3.1.5.2.1.

Papildinājuma 3.1.5.1. punktā minētā matemātiskā verifikācija nav jāveic.

3.1.5.3.

Traktori ar pastāvīgu pilnpiedziņu, izņemot 3.1.5.2. punktā minētos.

3.1.5.3.1.

Ja transportlīdzekļiem ar pastāvīgu pilnpiedziņu vai apstākļos, kad bremzēšanas laikā pilnpiedziņa ir ieslēgta, nav iespējams veikt matemātisku pārbaudi saskaņā ar 3.1.5.1. punktu, izgatavotājs var, izmantojot riteņu bloķēšanās secības testu, pārbaudīt, vai priekšējo riteņu bloķēšanās notiek vai nu vienlaikus ar aizmugurējo riteņu bloķēšanos, vai pirms tās.

3.1.5.4.

Tomēr traktoriem, kam pilnpiedziņa automātiski tiek iedarbināta tad, ja transportlīdzeklis sāk bremzēt, braucot ar ātrumu, kas lielāks par 20 km/h, bet automātiski netiek iedarbināta, ja transportlīdzeklis sāk bremzēt, braucot ar ātrumu, kas nepārsniedz 20 km/h, nav jāpierāda atbilstība 3.1.5.1. punkta prasībām tad, ja pilnpiedziņa nav ieslēgta bremzēšanas laikā.

3.1.5.5.

Procedūra, kā verificējama atbilstība 3.1.5.3. punkta prasībām

3.1.5.5.1.

Riteņu bloķēšanās secības testu transportlīdzeklim ar kravu un bez tās veic uz ceļa segumiem, kuru saķeres koeficients ir tāds, ka riteņu bloķēšanās uz pirmās ass notiek, ja bremzēšanas pakāpe ar 3.1.5.5.2. punktā minēto sākotnējo testa ātrumu ir no 0,55 līdz 0,8.

3.1.5.5.2.

Testa ātrums:

0,9 vmax, bet nepārsniedzot 60 km/h.

3.1.5.5.3.

Spēks, ko piemēro pedālim, drīkst pārsniegt pieļaujamos iedarbināšanas spēkus atbilstoši II pielikuma 3.1.1. punktā noteiktajam.

3.1.5.5.4.

Pedālim spēku piemēro un palielina tā, lai transportlīdzekļa otrais ritenis nobloķētos 0,5 līdz 1 sekundi pēc bremzēšanas sākuma un līdz brīdim, kad bloķējas abi vienas ass riteņi (testa laikā drīkst bloķēties arī citi riteņi, piemēram, vienlaicīgas bloķēšanās laikā).

3.1.5.5.4.1.

Ja, veicot testu transportlīdzeklim ar kravu, nav iespējams panākt otrā riteņa bloķēšanos 1 s laikā, šo testu var neveikt ar nosacījumu, ka riteņu bloķēšanos 3.1.5.5.4. punktā minētajos apstākļos var pierādīt testā bez kravas.

Ja otrā riteņa bloķēšanos 1 s laikā nav iespējams panākt arī testā bez kravas, trešo, izšķirošo testu veic uz ceļa segumiem ar saķeres koeficientu, kas nepārsniedz 0,3, ar testa ātrumu 0,8 vmax km/h, bet nepārsniedzot 60 km/h.

3.1.5.5.4.2.

Šā papildinājuma 3.1.5.5. punktā minētajos testos priekšējo un aizmugurējo riteņu vienlaicīga bloķēšanās attiecas uz gadījumiem, kad laikposms no pēdējā (otrā) riteņa pirmās bloķēšanās uz aizmugurējās ass līdz pēdējā (otrā) riteņa pirmajai bloķēšanai uz priekšējās ass nepārsniedz 0,3 sekundes.

3.1.6.

Traktori, kam atļauts vilkt velkamus transportlīdzekļus

3.1.6.1.

Visiem spiedieniem no 20 līdz 750 kPa (pneimatiskās bremžu sistēmas gadījumā) un no 350 līdz 13 300 kPa (hidrauliskās bremžu sistēmas gadījumā) pieļaujamā attiecība starp bremzēšanas pakāpi TM/FM un spiedienu pm atrodas apgabalos, kas parādīti 2. diagrammā.

3.2.   Traktori, kuriem ir vairāk nekā divas asis

Šā papildinājuma 3.1. punkta prasības attiecas uz transportlīdzekļiem, kuriem ir vairāk nekā divas asis. Papildinājuma 3.1.2. punkta prasības par riteņu bloķēšanās secību uzskatāmas par izpildītām, ja gadījumā, kad bremzēšanas pakāpes ir no 0,15 līdz 0,30, vismaz vienas no priekšējām asīm izmantotā saķere ar ceļa segumu ir lielāka nekā tā, kuru izmanto vismaz viena no pakaļējām asīm.”

iv)

papildinājuma 6.1. punktu aizstāj ar šādu:

“6.1.

Transportlīdzekļus, kuri atbilst šā papildinājuma prasībām ar transportlīdzekļa balstiekārtas mehāniski vadītas ierīces palīdzību, marķē atbilstoši Deleģētās regulas (ES) 2015/208 24. panta prasībām un ar attiecīgiem datiem, kas norāda minētās ierīces lietderīgo gājienu starp stāvokļiem, kuri attiecīgi atbilst transportlīdzeklim ar kravu un bez tās, un norāda jebkādu sīkāku informāciju par to, kā noregulējama pārbaudāmā ierīce.”

v)

papildinājuma 6.3. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Marķējuma paraugu mehāniski vadāmai ierīcei, kas iebūvēta transportlīdzeklī, kurš aprīkots ar pneimatisko vai hidraulisko bremžu sistēmu, nodrošina atbilstoši prasībām, kas noteiktas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 (*1) 5. pantā.

(*1)  Komisijas 2015. gada 11. marta Īstenošanas regula (ES) 2015/504, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 attiecībā uz administratīvajām prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai un tirgus uzraudzībai (OV L 85, 28.3.2015., 1. lpp.).”"

vi)

papildinājuma 2. diagrammas virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Pieļaujamā attiecība starp bremzēšanas pakāpi TM/FM un savienotājgalviņas spiedienu pm ar pneimatiskām vai hidrauliskām bremžu sistēmām aprīkotiem T un C kategorijas traktoriem”;

3)

III pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 3.6.2.1.2.1. punktu svītro;

b)

simbola A aprakstu 2. papildinājuma 1.1. punktā aizstāj ar šādu:

“A = hidrauliskais akumulators (pirmsuzlādes spiediens: 1 000 kPa)”;

4)

IV pielikumu groza šādi:

a)

A daļas 1.2.2.1. punktā trešo teikumu aizstāj ar šādu:

“Sākotnējo spiedienu norāda informācijas mapē.”

b)

B daļu groza šādi:

i)

šīs daļas 1.2.2.1. punktā trešo teikumu aizstāj ar šādu:

“Sākotnējo enerģijas līmeni norāda informācijas mapē.”

ii)

šīs daļas 1.3.2.1. punktā trešo teikumu aizstāj ar šādu:

“Sākotnējo enerģijas līmeni norāda informācijas mapē.”

c)

C daļu groza šādi:

i)

šīs daļas 1.1.1. punktam pievieno šādu daļu:

“Enerģijas uzglabāšanas ierīces, ko izmanto kā pulsācijas slāpētājus hidraulisko bremžu sistēmās, kur noteikto darba bremžu veiktspēju sasniedz, izmantojot enerģijas avotu, šā pielikuma nozīmē neuzskata par enerģijas uzkrāšanas ierīcēm.”

ii)

šīs daļas 2.1.3. punktu aizstāj ar šādu:

“2.1.3.

Rezultātu interpretācija

Traktoriem, kuriem nav atļauts piekabināt velkamu transportlīdzekli, laiks t nepārsniedz 30 s.”

5)

Regulas V pielikuma 2.2.1. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.1.

reakcijas laika prasībām, kā noteikts III pielikuma 6. iedaļā;”

6)

Regulas VII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Alternatīvas testa prasības transportlīdzekļiem, kuriem ir veikti testi, kas līdzvērtīgi I, II vai III tipa testiem”;

b)

pielikuma 1. un 2. iedaļu aizstāj ar šādām:

“1.   Definīcijas

Šajā pielikumā:

1.1.

“konkrētais velkamais transportlīdzeklis” ir velkamais transportlīdzeklis, kas pārstāv to velkamo transportlīdzekļu tipu, kuram tiek prasīts tipa apstiprinājums;

1.2.

“identisks” norāda uz no identiskiem materiāliem izgatavotām detaļām, ko izmanto transportlīdzekļu sastāvdaļām, kurām ir identiskas ģeometriskās un mehāniskās īpašības,;

1.3.

“standarta ass” ir ass, par kuru ir sagatavots testa protokols;

1.4.

“standarta bremze” ir bremze, par kuru ir sagatavots testa protokols;

1.5.

“nominālā testēšanas masa” ir diska vai trumuļa masa, ko ražotājs norāda diskam vai trumulim, ar kuru tehniskais dienests veic attiecīgo testu;

1.6.

“faktiskā testēšanas masa” ir masa, ko tehniskais dienests mēra pirms testa;

1.7.

“bremžu ieejas griezes momenta robežlielums” ir ieejas griezes moments, kas vajadzīgs, lai radītu izmērāmu bremzētājmomentu;

1.8.

“deklarētais bremžu ieejas griezes momenta robežlielums” ir bremžu ieejas griezes momenta robežlielums, kuru norādījis izgatavotājs un kas ir reprezentatīvs bremzēm;

1.9.

“deklarētais ārējais diametrs” ir diska ārējais diametrs, kuru norādījis izgatavotājs un kas ir reprezentatīvs šim diskam;

1.10.

“nominālais ārējais diametrs” ir ārējais diametrs, ko ražotājs norāda diskam, ar kuru tehniskais dienests veic attiecīgo testu;

1.11.

“faktiskais ārējais diametrs” ir diska ārējais diametrs, ko tehniskais dienests mēra pirms testa;

1.12.

“sadales vārpstas faktiskais garums” ir attālums no S veida izciļņa centra līnijas līdz darba sviras centra līnijai;

1.13.

“bremzēšanas koeficients” ir bremzēšanas ieejas un izejas vērtību attiecība.

2.   Vispārīgas prasības

Tipa apstiprināšanai iesniegtajiem transportlīdzekļiem un to sistēmām II pielikumā noteiktie I un/vai II tipa vai III tipa testi nav jāveic šādos gadījumos.

2.1.

Attiecīgais transportlīdzeklis ir traktors vai velkamais transportlīdzeklis, kurš no riepu, asu absorbētās bremzēšanas enerģijas, riepu montēšanas veida un bremžu konstrukcijas viedokļa ir identisks traktoram vai velkamajam transportlīdzeklim, kurš:

2.1.1.

ir izturējis I un/vai II tipa vai III tipa testu un

2.1.2.

ir saņēmis tipa apstiprinājumu attiecībā uz absorbēto bremzēšanas enerģiju tādai masai uz asi, kas nav mazāka par konkrētā transportlīdzekļa masu.

2.2.

Attiecīgais transportlīdzeklis ir traktors vai velkamais transportlīdzeklis, kura ass(-is) no riepu, asu absorbētās bremzēšanas enerģijas, riepu montēšanas veida un bremžu konstrukcijas viedokļa attiecībā uz bremzēšanu ir identiska(-as) asij vai asīm, kura(-as) ir atsevišķi izturējusi(-šas) I un/vai II tipa vai III tipa testu tādai masai uz katru asi, kas nav mazāka par attiecīgā transportlīdzekļa masu, ja ass absorbētā bremzēšanas enerģija nepārsniedz ass absorbēto enerģiju atsauces testā vai testos, kas veikti atsevišķai asij.

2.3.

Attiecīgais transportlīdzeklis ir traktors, kas aprīkots ar ilgstošas bremzēšanas sistēmu jeb lēninātāja sistēmu (izņemot motorbremzes), kura ir identiska ilgstošas bremzēšanas sistēmai, kas testēta šādos apstākļos:

2.3.1.

veicot testu vismaz 6 % ceļa slīpumā (II tipa tests), šī ilgstošas bremzēšanas sistēma ir stabilizējusi transportlīdzekli, kura maksimālā masa testa laikā ir ne mazāka par tipa apstiprinājumam iesniegtā transportlīdzekļa maksimālo masu;

2.3.2.

iepriekš minētā testa laikā pārliecinās, ka ilgstošas bremzēšanas sistēmas kustīgo sastāvdaļu rotācijas ātrums ir tāds, ka, apstiprinājumam iesniegtajam transportlīdzeklim sasniedzot braukšanas ātrumu 30 km/h, palēninātājmoments nav mazāks par 2.3.1. punktā minētajā testā noteikto palēninātājmomentu.

2.4.

Attiecīgais transportlīdzeklis ir velkamais transportlīdzeklis, kas aprīkots ar pneimatiskajām S veida izcilņu vai diska bremzēm, kuras atbilst 1. papildinājuma verifikācijas prasībām attiecībā uz īpašību pārbaudi salīdzinājumā ar īpašībām, kas sniegtas standarta ass testa protokolā, kā norādīts testa protokolā. Citu konstrukciju bremzes, kas atšķiras no pneimatiskajām S veida izcilņu vai diska bremzēm, var apstiprināt pēc līdzvērtīgas informācijas iesniegšanas.”

c)

pielikuma 4. iedaļu aizstāj ar šādu:

“4.   Tipa apstiprinājuma sertifikāts

Ja piemēro iepriekš minētās prasības, tipa apstiprinājuma sertifikātā iekļauj šādu informāciju:

4.1.

šā pielikuma 2.1. punktā minētajā gadījumā norāda apstiprinājuma numuru transportlīdzeklim, kuram veikts I un/vai II tipa vai III tipa standarta tests;

4.2.

šā pielikuma 2.2. punktā minētajos gadījumos aizpilda I tabulu pēc parauga, kas sniegts Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 V pielikumā;

4.3.

šā pielikuma 2.3. punktā minētajā gadījumā aizpilda II tabulu pēc Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 V pielikumā sniegtā parauga;

4.4.

šā pielikuma 2.4. punktā minētajā gadījumā aizpilda III tabulu pēc Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 V pielikumā sniegtā parauga.”

d)

pielikuma 1. papildinājumu groza šādi:

i)

papildinājuma 2. iedaļu aizstāj ar šādu:

“2.   Šajā pielikumā izmantotie simboli ir paskaidroti turpmāk:

2.1.

Simboli

P

=

transportlīdzekļa masas daļa uz asi, tam stāvot

F

=

ceļa seguma parastā reakcija uz asi, transportlīdzeklim stāvot, = P g

FR

=

ceļa seguma kopējā parastā statiskā reakcija uz visiem velkamā transportlīdzekļa riteņiem

Fe

=

testa ass slodze

Pe

=

Fe / g

g

=

brīvās krišanas paātrinājums (g = 9,81 m/s2)

C

=

bremžu ieejas griezes moments

C0

=

bremžu ieejas griezes momenta robežlielums. Šo griezes momentu var noteikt, ekstrapolējot mērījumus diapazonā, kas nepārsniedz 15 % bremzēšanas pakāpi, vai izmantojot līdzvērtīgas metodes

C0,dec

=

deklarētais bremžu iedarbināšanas griezes momenta robežlielums

Cmax

=

maksimālais bremžu ieejas griezes moments

R

=

riepas dinamiskais rites rādiuss. Ra un Sa kategorijas transportlīdzekļiem riepas dinamiskā rites rādiusa vietā kā alternatīvu var izmantot riepu izgatavotāja noteikto statiskās slodzes rādiusu

T

=

bremzēšanas spēks riepas un ceļa saskares vietā

TR

=

kopējais bremzēšanas spēks velkamā transportlīdzekļa riepu/ceļa saskares vietā

M

=

bremzētājmoments = T.R

z

=

bremzēšanas pakāpe = T/F vai M/(R F)

s

=

bremžu cilindra virzuļa gājiens (darba gājiens un brīvgājiens)

sp

=

lietderīgais bremžu cilindra virzuļa gājiens (gājiens, kurā bīdes spēks ir 90 % no vidējā bīdes spēka lieluma ThA)

Image

ThA

=

vidējais bīdes spēks (vidējā bīdes spēka vērtību nosaka, integrējot vērtības starp vienu trešdaļu un divām trešdaļām virzuļa kopējā gājiena Smax)

l

=

sviras garums

r

=

bremžu trumuļu iekšējais rādiuss vai bremžu disku faktiskais rādiuss

p

=

bremžu iedarbināšanas spiediens

Piezīme.

Simboli ar indeksu “e” attiecas uz parametriem, kas saistīti ar standarta bremžu testu, un tos attiecīgā gadījumā var pievienot citiem simboliem.”

ii)

pielikuma 3.1.2. punktu aizstāj ar šādu:

“3.1.2.

Asu kombinācijas testu rezultātus var izmantot atbilstoši šā pielikuma 2.1. punkta prasībām, ja buksēšanas testu un sakarsušu bremžu veiktspējas testu laikā katra ass nodrošina līdzvērtīgu bremzēšanas enerģiju.”

iii)

pielikuma 3.7. punktu aizstāj ar šādu:

“3.7.

Identifikācija

3.7.1.

Uz ass redzamā vietā vienkopus, bez noteiktas secības, salasāmi un neizdzēšami norāda vismaz šādu identifikācijas informāciju:

3.7.1.1.

ass izgatavotājs un/vai marka;

3.7.1.2.

ass identifikators;

3.7.1.3.

bremžu identifikators;

3.7.1.4.

Fe identifikators;

3.7.1.5.

testa protokola numura pamatdaļa;

3.7.1.6.

identifikatoru paraugs:

Ass izgatavotājs un/vai marka ABC

ID1-XXXXXX

ID2-YYYYYY

ID3-11111

ID4-ZZZZZZZ

3.7.2.

Uz neiebūvētas bremžu automātiskās regulēšanas ierīces redzamā vietā vienkopus, salasāmi un neizdzēšami norāda vismaz šādu identifikācijas informāciju:

3.7.2.1.

izgatavotājs un/vai marka pēc vajadzības

3.7.2.2.

tips

3.7.2.3.

versija

3.7.3.

Bremžu uzlikām vai klučiem, kas uzmontēti uz bremžu loka vai atbalsta plates, ir salasāmi un neizdzēšami norādīta katras bremžu uzlikas vai kluča marka un tips.

3.7.4.

Identifikatori

3.7.4.1.

Ass identifikators

Ass identifikators norāda ass kategoriju pēc tās bremzēšanas spēka/momenta spējas, kā to norādījis ass izgatavotājs.

Ass identifikators ir burtu un ciparu kombinācija, kas sastāv no četrām rakstzīmēm “ID1-”, kurām seko ne vairāk kā 20 rakstzīmes.

3.7.4.2.

Bremžu identifikators

Bremžu identifikators ir burtu un ciparu kombinācija, kas sastāv no četrām rakstzīmēm “ID2-”, kurām seko ne vairāk kā 20 rakstu zīmes.

Bremzes ar vienādu identifikatoru ir bremzes, kas neatšķiras attiecībā uz šādiem kritērijiem:

a)

bremžu tips;

b)

bremžu suporta korpusa, bremžu kluču turētāja, bremžu disku un bremžu trumuļa pamatmateriāls;

c)

izmēri ar indeksu “e” saskaņā ar testa protokolu;

d)

pamata metode, ko bremzē izmanto bremzēšanas spēka radīšanai;

e)

diska bremžu gadījumā berzes gredzena montāžas metode: fiksēts vai peldošs;

f)

bremzēšanas koeficients BF;

g)

atšķirīgas bremžu īpašības attiecībā uz VII pielikuma prasībām, kuras nav minētas šā papildinājuma 3.7.4.2.1. punktā.

3.7.4.2.1.

Viena bremžu identifikatora robežās pieļaujamās atšķirības

Viens bremžu identifikators drīkst ietvert atšķirīgas bremžu īpašības attiecībā uz šādiem kritērijiem:

a)

deklarētā maksimālā bremžu iedarbināšanas griezes momenta Cmax palielinājums;

b)

novirze no deklarētās bremžu diska un bremžu trumuļa masas mdec: ±20 procenti;

c)

metode, ar kādu bremžu uzlika/klucis piestiprināts pie bremžu loka/atbalsta plates;

d)

disku bremžu gadījumā – bremžu maksimālā gājiena spējas palielinājums;

e)

sadales vārpstas faktiskais garums;

f)

deklarētais griezes momenta robežlielums C0,dec;

g)

±5 mm no diska deklarētā ārējā diametra;

h)

diska dzesēšanas tips (ventilējams/neventilējams);

i)

rumba (ar iebūvētu rumbu vai bez tās);

j)

disks ar iebūvētu trumuli – ar stāvbremzes funkciju vai bez tās;

k)

disku berzes virsmu un diska stiprinājuma ģeometriskā attiecība;

l)

bremžu uzliku tips;

m)

materiāla variācijas (izņemot pamatmateriāla izmaiņas, sk. 3.7.4.2. punktu), attiecībā uz kurām izgatavotājs apstiprina, ka šāda materiāla variācija nemaina bremžu veiktspēju vajadzīgajos testos;

n)

atbalsta plate un loki.

3.7.4.3.

Fe identifikators

Fe identifikators norāda slodzi uz testa asi. Fe identifikators ir burtu un ciparu kombinācija, kas sastāv no četrām rakstzīmēm “ID3-”, kurām seko Fe daN izteikta vērtība bez daN mērvienības identifikatora.

3.7.4.4.

Testa protokola identifikators

Testa protokola identifikators ir burtu un ciparu kombinācija, kas sastāv no četrām rakstzīmēm “ID4-”, kurām seko testa protokola numura pamatdaļa.

3.7.5.

Bremžu automātiskās regulēšanas ierīce (iebūvēta un neiebūvēta)

3.7.5.1.

Bremžu automātiskās regulēšanas ierīces tipi

Viena bremžu automātiskās regulēšanas ierīces tipa ietvaros bremžu automātiskās regulēšanas ierīces neatšķiras attiecībā uz šādiem kritērijiem:

a)

korpuss – pamatmateriāls;

b)

maksimālais pieļaujamais bremžu vārpstas moments;

c)

regulēšanas darbības princips.

3.7.5.2.

Bremžu automātiskās regulēšanas ierīces versijas attiecībā uz regulēšanas izpildi

Tāda tipa bremžu automātiskās regulēšanas ierīces, kas ietekmē bremžu uzliku darba attālumu, uzskata par atšķirīgām versijām.”

iv)

pielikuma 3.8. punktu aizstāj ar šādu:

“3.8.

Testa kritēriji

Ja asij vai bremzēm, kas izmainītas informācijas dokumentā noteiktajās robežās, ir vajadzīgs jauns testa protokols vai testa protokola paplašināšana, tad, lai noteiktu, vai nepieciešama sīkāka testēšana, izmanto šos kritērijus, ņemot vērā visnelabvēlīgākās konfigurācijas, kas saskaņotas ar tehnisko dienestu.

Tabulā lietotie saīsinājumi:

PT (pilns tests)

Tests:

3.5.1.: Aukstu bremžu veiktspējas papildu tests

3.5.2.: Bremžu siltumtests (I tipa tests) (*2)

3.5.3.: Bremžu siltumtests (III tipa tests) (*2)

BS (bremžu siltumtests)

Tests:

3.5.1. Aukstu bremžu veiktspējas papildu tests

3.5.2. Bremžu siltumtests (I tipa tests) (*2)

3.5.3. Bremžu siltumtests (III tipa tests) (*2)

Atšķirības saskaņā ar 3.7.4.2.1. punktu

Testa kritēriji

a)

Deklarētā maksimālā bremžu iedarbināšanas griezes momenta Cmax palielinājums

Izmaiņas pieļaujamas, neveicot papildu testēšanu

b)

Novirze no deklarētās bremžu diska un bremžu trumuļa masas mdec: ± 20 procenti

PT: Testē vieglāko variantu; ja jauna varianta nominālās testa masas nobīde no iepriekš testēta varianta ar augstāku nominālo vērtību ir mazāka par 5 %, vieglākās versijas tests nav vajadzīgs.

Testa parauga faktiskā testa masa no nominālās testa masas drīkst atšķirties par ±5 %.

c)

Metode, ar kādu bremžu uzlika/klucis piestiprināts pie bremžu loka/atbalsta plates

Visnelabvēlīgākie apstākļi, ko norādījis izgatavotājs un apstiprinājuši tehniskie dienesti, kas veic testu

d)

Disku bremžu gadījumā – bremžu maksimālā gājiena spējas palielinājums

Izmaiņas pieļaujamas, neveicot papildu testēšanu

e)

Sadales vārpstas faktiskais garums

Par visnelabvēlīgākajiem apstākļiem uzskata sadales vārpstas zemāko griezes izturību un to verificē:

i)

veicot bremžu siltumtestu; vai

ii)

izmaiņas ir pieļaujamas bez papildu testēšanas, ja ietekmi attiecībā uz gājienu un bremzēšanas spēku var noteikt, veicot aprēķinus. Tādā gadījumā testa protokolā norāda šādas ekstrapolētās vērtības: se, Ce, Te, Te/Fe

f)

Deklarētais griezes momenta robežlielums C0,dec

Pārbauda, vai bremžu veiktspēja arvien ir 1. diagrammā noteiktajās robežās

g)

±5 mm no diska deklarētā ārējā diametra

Par visnelabvēlīgāko apstākļu testu uzskatāms tests ar vismazāko diametru.

Testa parauga faktiskais ārējais diametrs no nominālā ārējā diametra, ko norādījis ass izgatavotājs, drīkst atšķirties par ±1 mm.

h)

Diska dzesēšanas tips (ventilējams/neventilējams)

Testē katru tipu

i)

Rumba (ar iebūvētu rumbu vai bez tās)

Testē katru tipu

j)

Disks ar iebūvētu trumuli – ar stāvbremzes funkciju vai bez tās

Šis aspekts nav jātestē

k)

Diska berzes virsmu un diska stiprinājuma ģeometriskā attiecība

Šis aspekts nav jātestē

l)

Bremžu uzliku veids

Jātestē katrs bremžu uzlikas veids

m)

Materiāla variācijas (izņemot pamatmateriāla izmaiņas, kā minēts 3.7.4.2. punktā), par kurām izgatavotājs apstiprina, ka šāda materiāla variācija attiecīgajos testos nemaina bremžu veiktspēju

Šis nosacījums nav jātestē

n)

Atbalsta plate un bremžu loki

Visnelabvēlīgākie testa apstākļi (*3):

Atbalsta plate:: minimālais biezums

Bremžu loks:: visvieglākais

3.8.1.

Ja bremžu automātiskās regulēšanas ierīce atšķiras no ierīces, kas testēta saskaņā ar 3.7.5.1. un 3.7.5.2. punktu, jāveic papildu tests saskaņā ar 3.6.2. punktu.”

7)

VIII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 2.2.18. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.18.

s': vadības ierīces faktiskais (lietderīgais) gājiens milimetros, ko nosaka, kā paredzēts 10.4. punktā.”

b)

pielikuma 2.2.23. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.23.

M*: bremzētājmoments, ko norādījis izgatavotājs. Šis bremzētājmoments rada vismaz noteikto bremzēšanas spēku B*;”

c)

pielikuma 2.2.24. punktu aizstāj ar šādu:

“2.2.24.

R: Riepas dinamiskais rites rādiuss. Ra un Sa kategorijas transportlīdzekļiem riepas dinamiskā rites rādiusa vietā kā alternatīvu var izmantot riepu izgatavotāja noteikto statiskās slodzes rādiusu;”

d)

pielikuma 5.5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.5.

Tādas inerces bremžu sistēmas gadījumā, kura uzmontēta daudzasu jūgstieņa velkamajiem transportlīdzekļiem, mēra gājiena zudumu, kas minēts 10.4.1. punktā.”

e)

pielikuma 9. iedaļu aizstāj ar šādu:

“9.   Testa protokoli

Apstiprinājuma pieteikumiem velkamajiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar inerces bremžu sistēmām, pievieno testa protokolus par vadības ierīci un bremzēm un testa protokolu par inerces tipa vadības ierīces, pārvada ierīces un velkamā transportlīdzekļa bremžu savietojamību; šajos protokolos iekļauj vismaz informāciju, kas noteikta Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 9. pantā.”

f)

pielikuma 10.3.1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Lai pārbaudītu, vai šie nosacījumi ir izpildīti, piemēro šādas nevienādības:”

g)

pielikuma 10.3.1.1. punktu aizstāj ar šādu:

“10.3.1.1.

mehāniskā pārvada inerces bremžu sistēmām:

Formula”;

h)

pielikuma 10.3.1.2. punktu aizstāj ar šādu:

“10.3.1.2.

hidrauliskā pārvada inerces bremžu sistēmām:

Formula”;

i)

pielikuma 10.4.3.2. punktu aizstāj ar šādu:

“10.4.3.2.

hidrauliskā pārvada inerces bremžu sistēmām:

Formula

Formula”;

j)

iekļauj šādu 10.4.4., 10.4.4.1., 10.4.4.1.1., 10.4.4.1.2., 10.4.4.2., 10.4.4.2.1., 10.4.4.2.2., 10.4.5., 10.4.5.1., 10.4.5.2., 10.4.5.3. un 10.4.5.4. punktu:

“10.4.4.

Kad velkamais transportlīdzeklis kustas atpakaļgaitā, izmanto šādas nevienādības:

10.4.4.1.

mehāniskā pārvada inerces bremžu sistēmām:

10.4.4.1.1.

Formula

10.4.4.1.2.

Formula

10.4.4.2.

hidrauliskā pārvada inerces bremžu sistēmām:

10.4.4.2.1.

Formula

10.4.4.2.2.

Formula

10.4.5.

Pārbaudes, ja ir uzstādīts pārslodzes aizsargs, kā paredzēts pielikuma 3.6. punktā

Piemēro šādas nevienādības:

10.4.5.1.

ja inerces vadības ierīcē iemontētais pārslodzes aizsargs ir mehānisks:

Formula

10.4.5.2.

ja inerces vadības ierīcē iemontētais pārslodzes aizsargs ir hidraulisks:

Formula

10.4.5.3.

ja pārslodzes aizsargs ir iemontēts inerces vadības ierīcē:

Formula

10.4.5.4.

ja pārslodzes aizsargs ir iemontēts bremzē:

Formula

k)

pielikuma 1. papildinājumā 5.A attēlu aizstāj ar šādu:

5.A attēls

Mehāniskā pārvada bremžu sistēma

(sk. šā pielikuma 2.3. punktu)

Image

8)

IX pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 5.2.2.2. punktu svītro;

b)

iekļauj šādu 5.2.3.1. punktu:

“5.2.3.1.

Ja hidrostatiskās piedziņas gadījumā transportlīdzekli nevar apstādināt slīpumā, lai apstādinātu transportlīdzekli no atlikušā lēnas kustības ātruma līdz pilnīgai apstājai, ir atļauts izmantot stāvbremžu sistēmu. Šajā nolūkā stāvbremžu sistēma jākonstruē tā, lai to būtu iespējams iedarbināt braukšanas laikā.”

c)

pielikuma 5.3.4. punktu aizstāj ar šādu:

“5.3.4.

Darba bremžu sistēmas bremzēšanas spēka sadali konstruē tā, lai bremzēšanas laikā nebūtu būtiska momenta ap transportlīdzekļa vertikālo asi, ja nav sasniegta saķeres robeža starp riepām un ceļu uz viendabīgiem ceļa segumiem.”

d)

pielikuma 5.3.12. punktā otro teikumu aizstāj ar šādu:

“To pierāda ar atbilstību tehniskajām prasībām, kas noteiktas saskaņā ar attiecīgajiem Deleģētās regulas (ES) 2015/208 19. panta noteikumiem.”

e)

pielikuma 6.1.2.2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Ass pacelšanās ir pieļaujama I un II klases transportlīdzekļiem, ja palēninājums pārsniedz 4,5 m/s2. Tomēr tiek saglabāta braukšanas stabilitāte.”

f)

pielikuma 6.2.2. punktā otro teikumu aizstāj ar šādu:

“III klases transportlīdzekļu gadījumā šī secība ir automātiska, izmantojot tikai darba bremžu vadības ierīci.”

g)

pielikuma 6.4.4.2. punkta tabulā piekto rindu aizstāj ar šādu:

“Berzes bremžu sistēma

80

60 ”;

h)

pielikuma 6.5.2. punkta otrajā daļā otro teikumu aizstāj ar šādu:

“III klases transportlīdzekļu gadījumā šī secība ir automātiska, izmantojot tikai stāvbremzes vadības ierīci.”

9)

XI pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 4.4. punktā otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Šo prasību pierāda ar atbilstību tehniskajām prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 19. pantā.”

b)

pielikuma 3. papildinājumā 1.1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.1.

Šā pielikuma 5.3.5. punktā norādīto bremzēšanas pakāpes vērtību var aprēķināt, izmantojot tiem diviem ceļa segumiem izmērīto saķeres koeficientu, uz kuriem ir veikts šis tests.

Šie divi ceļa segumi atbilst šā pielikuma 5.3.4. punktā minētajiem nosacījumiem.”

10)

XII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 3.1. punktā pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Uz traktora elektriskās vadības līnijas ir informācija par to, vai elektriskā vadības līnija spēj izpildīt I pielikuma 2.2.1.16.3. punkta prasības, neizmantojot pneimatiskās vadības līnijas palīdzību.”

b)

pielikuma 3.3.3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.3.3.

ja elektriskās vadības signāls ir pārsniedzis 100 kPa ekvivalentu ilgāk par 1 sekundi, velkamais transportlīdzeklis verificē, vai ir pneimatiskais signāls; ja pneimatiskā signāla nav, vadītājam no velkamā transportlīdzekļa tiek nosūtīts atsevišķs dzeltens brīdinājuma signāls, kā noteikts I pielikuma 2.2.1.29.2. punktā.”

c)

pielikuma 3.4. punktā pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Velkamais transportlīdzeklis var būt aprīkots, kā aprakstīts I pielikuma 2.1.4.1.3. punktā, ja vien to var darbināt tikai savienojumā ar traktoru, kas aprīkots ar elektrisko vadības līniju, kura atbilst I pielikuma 2.2.1.16.3. punkta prasībām.”

d)

pielikuma 3.5.3. punktā pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Ja traktors ir aprīkots saskaņā ar I pielikuma 2.1.4.1.3. punktu vai ja tas bez pneimatiskās vadības līnijas palīdzības (I pielikuma 2.1.4.1.2. punkts) atbilst I pielikuma 2.2.1.16.3. punkta prasībām, iedarbinot traktora stāvbremžu sistēmu, ar elektriskās vadības līnijas palīdzību tiek iedarbināta velkamā transportlīdzekļa bremžu sistēma.”

e)

pielikuma 4.1.3. panta pirmajā daļā otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Ja paredzēto darba bremžu veiktspēju vairs nevar nodrošināt (sarkans brīdinājuma signāls), par defektiem, ko izraisa elektrības piegādes traucējumi (piemēram, lūzums, pārrāvums), vadītājam ziņo, tiklīdz tie notiek, un paredzēto atlikušo bremžu veiktspēju nodrošina, darbinot darba bremžu vadības ierīci saskaņā ar II pielikuma 3.1.4. punktu.”

f)

pielikuma 4.1.10. punktā pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Ja ir atteice tāda velkamā transportlīdzekļa elektriskajā vadības pārvadā, kas elektriski pieslēgts tikai ar elektrisko vadības līniju saskaņā ar I pielikuma 2.1.4.1.3. punktu, velkamā transportlīdzekļa bremzēšanu nodrošina saskaņā ar I pielikuma 2.2.1.17.2.1. punktu.”

g)

pielikuma 4.2.2. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Velkamajiem transportlīdzekļiem, kas elektriski pieslēgti tikai ar elektrisko vadības līniju saskaņā ar I pielikuma 2.1.4.1.3. punktu un kas atbilst I pielikuma 2.2.1.17.2.2. punkta prasībām un II pielikuma 3.2.3. punktā noteiktajai veiktspējai, pietiek izpildīt šā pielikuma 4.1.10. punkta noteikumus, ja vairs nevar nodrošināt bremžu veiktspēju vismaz 30 % apjomā no tās, kas noteikta velkamā transportlīdzekļa darba bremžu sistēmai, vai nu nosūtot “barošanas līnijas bremzēšanas pieprasījuma” signālu caur elektriskās vadības līnijas datu pārraides sastāvdaļu, vai ilgstoši neveicot šādu datu pārraidi.”

h)

pielikuma 2. papildinājuma 3.2.2.2.1.4. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Pēc tam, kad bremžu sistēma ir pārbaudījusi, ka nav defektu, par kuriem būtu jābrīdina ar sarkano brīdinājuma signālu, šajā punktā minēto ziņojuma vērtību iestata uz 00b;”

11)

XIII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1.2. punktu svītro;

b)

pielikuma nosaukumu un 3. iedaļas pirmo daļu aizstāj ar šādiem:

“3.   Alternatīvās prasības

Alternatīvi 1. un 2. iedaļas prasībām traktoriem uzstādīts vienlīnijas hidrauliskais savienojums papildus 2.1. punkta prasībām atbilst visām šīs iedaļas prasībām.”

c)

pielikuma 3.9. punktu aizstāj ar šādu:

“3.9.

Bremžu vārstu un enerģijas avotu marķē atbilstoši prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 24. pantā.”


(*2)  attiecīgā gadījumā

(*3)  Tests nav jāveic, ja izgatavotājs var apliecināt, ka izmaiņas neietekmē izturību.


V PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) Nr. 2015/208 I, III, V, VII, X, XII līdz XV, XVII, XIX, XX, XXII, XXV līdz XXXI, XXXIII un XXXIV pielikumu groza šādi.

1)

I pielikumu groza šādi:

a)

virs rindas, kurā minēti noteikumi ar kārtas numuru 3, iekļauj šādu rindu:

“1

Apgaismes iekārta

Ar visiem grozījumiem līdz 02. grozījumu sērijai

OV L 177, 10.7.2010., 1. lpp.

T un C”;

b)

virs rindas, kurā minēti noteikumi ar kārtas numuru 7, iekļauj šādu rindu:

“6

Apgaismojums, gaismas signālierīces un to gaismas avoti

01. grozījumu sērijas 18. papildinājums

18. papildinājuma 1. labojums

01. grozījumu sērijas 19. papildinājums

OV L 177, 10.7.2010., 40. lpp.

T, C, R un S”;

c)

virs rindas, kurā minēti noteikumi ar kārtas numuru 10, iekļauj šādu rindu:

“8

Apgaismes iekārta

Ar visiem grozījumiem līdz 05. grozījumu sērijai

Noteikumu 4. pārskatītās redakcijas 1. labojums

OV L 177, 10.7.2010., 71. lpp.

T un C”;

d)

virs rindas, kurā minēti noteikumi ar kārtas numuru 21, iekļauj šādu rindu:

“20

Apgaismes iekārta

Ar visiem grozījumiem līdz 03. grozījumu sērijai

OV L 177, 10.7.2010., 170. lpp.

T un C”;

e)

virs rindas, kurā minēti noteikumi ar kārtas numuru 25, iekļauj šādu rindu:

“23

Apgaismojums, gaismas signālierīces un to gaismas avoti

Noteikumu sākotnējās redakcijas 17. papildinājums

OV L 4, 7.1.2012., 18. lpp.

T, C, R un S”

f)

virs rindas, kurā minēti noteikumi ar kārtas numuru 79, iekļauj šādu rindu:

“77

Apgaismes iekārta

Noteikumu sākotnējās redakcijas 14. papildinājums

OV L 4, 7.1.2012., 21. lpp.

T, C, R un S”;

2)

III pielikuma 2.6. punkta tekstu aizstāj ar šādu:

“2.6.

Lai apstiprinātājas iestādes varētu aprēķināt traktoru maksimālo teorētisko ātrumu, ražotājs norāda pārnesuma attiecību, vienam pilnam apgriezienam atbilstošu dzīto riteņu faktisko kustību uz priekšu, apgriezienu skaitu minūtē pie maksimālās jaudas vai atslēgšanās inicializācijas ātrumu pie pilnas slodzes un pilnībā atvērta droseļvārsta atkarībā no tā, kurš rādītājs ir lielāks, kā arī ātruma ierobežotāja, ja tāds ir, regulējumu atbilstīgi ražotāja norādījumiem. Maksimālo teorētisko ātrumu aprēķina bez 2.5. punktā minētajām pielaidēm.”

3)

V pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. iedaļu aizstāj ar šādu:

“1.   Definīcijas

Šajā pielikumā piemēro XXXIII pielikuma 1. iedaļā lietotās definīcijas. Piemēro arī šādas definīcijas:”

b)

pielikuma 2.3. punktu groza šādi:

i)

pirmo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Pielikuma 2.2. punktā noteiktās prasības nepiemēro C kategorijas traktoriem ar tērauda kāpurķēdēm, kas aprīkoti ar diferenciālo stūrēšanu.”

ii)

šā punkta trešo teikumu aizstāj ar šādu:

“Ja stūres sistēma ir apvienota ar bremžu sistēmu, piemēro prasības, kas noteiktas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/68 (*1).

(*1)  Komisijas 2014. gada 15. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/68, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina attiecībā uz transportlīdzekļu bremzēšanas prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai (OV L 17, 23.1.2015., 1. lpp.).”"

c)

pielikuma 3.4.1.1. punktā ceturto teikumu aizstāj ar šādu:

“Neskarot prasības, kas noteiktas Deleģētajā regulā (ES) 2015/68, ja starp hidraulisko stūres iekārtu un hidraulisko bremžu iekārtu ir hidraulisks savienojums un ja abām iekārtām ir vienots enerģijas avots, stūres iekārtas darbināšanai vajadzīgais spēks nepārsniedz 40 daN, ja kāda no šīm sistēmām sabojājas.”

4)

VII pielikuma 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

daļai, kas attiecas uz redzeslauku uz traktora sāniem, ISO 5721-2:2014 par redzeslauku uz lauksaimniecības traktoru sāniem un aizmuguri. ISO 5721-2:2014 standarta 5.1.3. punktā minētās prasības var tikt izpildītas, kombinējot tiešu un netiešu skatu.”

5)

X pielikumu aizstāj ar šādu:

“X PIELIKUMS

Prasības par vadītāja informācijas sistēmām

1.   Definīcijas

"Virtuāli termināļi" ir iebūvētas elektroniskas informācijas sistēmas ar displejiem, kas sniedz vadītājam vizuālu informāciju par transportlīdzekļa un tā sistēmu veiktspēju un ļauj uzraudzīt un vadīt dažādas funkcijas, izmantojot skārienekrānu vai tastatūru.

2.   Prasības

2.1.

Vadītāja informācijas sistēmas projektē tā, lai pēc iespējas mazāk novērstu vadītāja uzmanību, vienlaikus sniedzot nepieciešamo informāciju.

2.2.

Informācija, kas sniegta uz digitāla ekrāna, neizmantojot valodas formātu, atbilst ISO 3767: 1. daļas (1998 +A2:2012) un 2. daļas (2008) prasībām.”

6)

XII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 3. iedaļu aizstāj ar šādu:

“3.   Apstiprinājums

Veidnes 2.1. līdz 2.4. punktā minētajiem dokumentiem, kas iesniedzami ES tipa apstiprināšanas procesā, ir tās, kuras noteiktas Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 I pielikumā.”

b)

pielikuma 4. iedaļu aizstāj ar šādu:

“4.   Apstiprinājuma numurs un marķējumi

Katram transportlīdzeklim, kas apstiprināts saskaņā ar šajā pielikumā noteiktajām prasībām, piešķir apstiprinājuma numuru un marķējumu atbilstoši Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 IV pielikumā noteiktajam paraugam.”

c)

pielikuma 6.1. un 6.1.1. punktu aizstāj ar šādiem:

“6.1.   Galvenie tālās gaismas lukturi (ANO EEK Noteikumi Nr. 1, 8, 20, 98, 112 un 113, uz kuriem atsauces norādītas šīs regulas I pielikumā)

6.1.1.

Esība: obligāti traktoriem, kuru maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 40 km/h. Pārējiem traktoriem pēc izvēles. Galvenie tālās gaismas lukturi ir aizliegti R un S kategorijas transportlīdzekļos. Galvenie tālās gaismas lukturi, kā paredzēts ANO EEK Noteikumos Nr. 1 un uz kuriem atsauces norādītas I pielikumā, ir atļauti vienīgi traktoriem, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h. Galvenie tālās gaismas lukturi, kā paredzēts ANO EEK Noteikumos Nr. 1, 8 un 20 un uz kuriem atsauces norādītas I pielikumā, līdz 2020. gada 31. decembrim ir atļauti vienīgi jauniem traktoru tipiem, bet līdz 2022. gada 31. decembrim – vienīgi jauniem traktoriem.”

d)

pielikuma 6.2. punktu aizstāj ar šādu:

“6.2.

Galvenie tuvās gaismas lukturi (ANO EEK Noteikumi Nr. 1, 8, 20, 98, 112 un 113, uz kuriem atsauces norādītas šīs regulas I pielikumā)”;

e)

pielikuma 6.2.1. punktu aizstāj ar šādu:

“6.2.1.

Esība: traktorus aprīko ar galvenajiem tuvās gaismas lukturiem. Galvenie tuvās gaismas lukturi ir aizliegti R un S kategorijas transportlīdzekļos. Galvenie tuvās gaismas lukturi, kā paredzēts ANO EEK Noteikumos Nr. 1 un uz kuriem atsauces norādītas I pielikumā, ir atļauti vienīgi traktoriem, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h. Galvenie tuvās gaismas lukturi, kā paredzēts ANO EEK Noteikumos Nr. 1, 8 un 20 un uz kuriem atsauces norādītas I pielikumā, līdz 2020. gada 31. decembrim ir atļauti vienīgi jauniem traktoru tipiem, bet līdz 2022. gada 31. decembrim – vienīgi jauniem traktoriem.”

f)

pielikuma 6.25.5.1.2. punktu aizstāj ar šādu:

“6.25.5.1.2.

pārējie divi atpakaļatstarotāji atrodas ne augstāk kā 2 500 mm virs zemes un atbilst 6.25.5.1. punkta prasībām.”

7)

XIII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. iedaļas otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šajā pielikumā ir spēkā piedziņas sastāvdaļu aizsardzības definīcijas saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 (*2) 20. pantā.

(*2)  Komisijas 2014. gada 19. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1322/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina un groza attiecībā uz transportlīdzekļu konstrukciju un lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanas vispārīgajām prasībām (OV L 364, 18.12.2014., 1. lpp.).”"

b)

pielikuma 2. daļas 1.1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.1.

Pasažieru nodalījuma iekšējās daļas, izņemot sānu durvis, ar aizvērtām visām durvīm, logiem un piekļuves vākiem.”

c)

pielikuma 2. daļas 1.1.3.2. punktā pievieno šādu teikumu:

“Šī prasība neattiecas uz tām vadības ierīču daļām un apvalkiem starp to slēdžiem, kas izvirzīti uz āru mazāk nekā 5 mm, bet šādu daļu uz āru vērstie stūri ir neasi, izņemot gadījumus, kad šādas daļas ir izvirzītas mazāk nekā 1,5 mm.”

d)

pielikuma 2. daļas 3.1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Ja paneļi un sastāvdaļas utt. ir pārklāti ar materiāliem, kuru cietība ir mazāka par 60 pēc Šora A, pirmajā daļā aprakstīto izvirzījumu mērīšanas procedūru pielieto tikai pēc šādu materiālu noņemšanas.”

e)

pielikuma 2. daļas 4. iedaļas nosaukumu aizstāj ar šādu:

“Iekārta un procedūra 1.1.3. un 1.1.4. punkta piemērošanai.”

f)

pielikuma 4. daļu aizstāj ar šādu:

“4. DAĻA

Drošības jostas

Piemēro prasības, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 21. pantā.”

8)

XIV pielikumu aizstāj ar šādu:

“XIV PIELIKUMS

Prasības par transportlīdzekļa ārpusi un aprīkojumu

1.   Definīcijas

Šajā pielikumā piemēro XII pielikuma 1. iedaļas un XXXIII pielikuma 1. iedaļas definīcijas. Piemēro arī šādas definīcijas:

1.1.

“ārējā virsma” ir transportlīdzekļa ārpuse, tostarp riteņi, kāpurķēdes, durvis, buferi, dzinēja pārsegs, piekļuves līdzekļi, tvertnes, dubļu sargi, izplūdes sistēma;

1.2.

“liekuma rādiuss” ir tās riņķa līnijas loka rādiuss, kas ir vistuvāk attiecīgās sastāvdaļas apļveida formai;

1.3.

transportlīdzekļa “galējā ārmala” attiecībā uz transportlīdzekļa abām pusēm ir plakne, kas ir paralēla transportlīdzekļa gareniskajai vidusplaknei, sakrītot ar tā sānu ārējo malu, neņemot vērā šādus izvirzījumus:

a)

riepas netālu no vietas, kur tās saskaras ar zemi, un riepu spiediena mērītāju savienojumi un riepu piepumpēšanas / gaisa izlaišanas ierīces / kanāli;

b)

jebkādas pretslīdes ierīces, kas var būt uzmontētas uz riteņiem;

c)

atpakaļskata spoguļi, tostarp to balsti;

d)

sānu virzienrādītāju lukturi, kontūrgaismas lukturi, priekšējie un pakaļējie (sānu) gabarītgaismas lukturi, stāvgaismas lukturi, atpakaļatstarotāji, signālpaneļi un lēngaitas transportlīdzekļa aizmugurējās pazīšanas zīmes;

e)

šarnīru konstrukcijas uz T2, C2, T3 un C3 kategorijas traktoru salokāmām ROPS;

f)

mehāniski, elektriski, pneimatiski vai hidrauliski savienojumi un to balsti uz traktoru sāniem.

2.   Piemērošanas joma

2.1.

Šo pielikumu piemēro tām ārējās virsmas daļām, kuras transportlīdzeklim ar kravu, kam uzmontētas izmantošanai apstiprinātā vislielākā diametra riepas vai izmantošanai apstiprinātā vislielākā vertikālā izmēra kāpurķēdes, ar aizvērtiem visiem logiem, durvīm, piekļuves vākiem utt. atrodas:

2.1.1.

augstumā, kas nepārsniedz 0,75 m, daļām veidojot galējo ārmalu katrā vertikālajā plaknē, kas perpendikulāra transportlīdzekļa garenasij, izņemot tās daļas, kas atrodas vairāk nekā 80 mm no transportlīdzekļa galējās ārmalas virzienā uz tā garenisko vidusplakni, ja transportlīdzeklim ir uzmontētas tam apstiprinātas riepas vai kāpurķēžu komplekts, kas aprakstīts 2.1. punktā un ar kurām tam ir vismazākais kāpurķēdes gabarītplatums; ja ir vairāk nekā viens riepu vai kāpurķēžu komplekts, kas aprakstīts 2.1. punktā, ņem vērā to, kurš nodrošina transportlīdzekļa minimālo platumu;

2.1.2.

sānos un augstumā no 0,75 m līdz 2 m visām virsmām, izņemot:

2.1.2.1.

daļas, kurām nevar pieskarties ar sfēru, kuras diametrs ir 100 mm, to virzot horizontāli katrā vertikālajā plaknē, kas perpendikulāra transportlīdzekļa garenasij; sfēras pārvietojums nepārsniedz 80 mm, sākot no transportlīdzekļa kreisās un labās puses galējās ārmalas virzienā uz tā garenisko vidusplakni, ja transportlīdzeklim ir uzmontētas tam apstiprinātas riepas vai kāpurķēžu komplekts, kas aprakstīts 2.1. punktā un ar kurām tam ir vismazākais kāpurķēdes gabarītplatums; ja ir vairāk nekā viens riepu vai kāpurķēžu komplekts, kas aprakstīts 2.1. punktā, ņem vērā to, kurš nodrošina transportlīdzekļa minimālo platumu;

2.2.

Šo noteikumu mērķis ir samazināt risku vai miesas bojājumu smagumu personai, kurai trāpa transportlīdzekļa ārpuse vai kura ar to saskaras sadursmes gadījumā. Tas attiecas gan uz stacionāru, gan kustībā esošu transportlīdzekli.

2.3.

Šo pielikumu nepiemēro ārējiem atpakaļskata spoguļiem, tostarp to balstiem.

2.4.

Šo pielikumu nepiemēro ne kāpurķēdēm, ne to daļām, kuras atrodas vertikālās plaknes iekšpusē, ko veido C kategorijas transportlīdzekļu kāpurķēdes lentes vai ķēdes galējā ārmala.

2.5.

Šo pielikumu nepiemēro riteņu un riteņu aizsargu daļām, kuras atrodas vertikālās plaknes iekšpusē, ko veido riepu ārējā sānu siena.

2.6.

Šo pielikumu nepiemēro pakāpieniem un kāpšļiem, tostarp to balstiem, kas minēti Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XV pielikuma 3.3. un 4.2. punktā.

2.7.

Šo pielikumu nepiemēro mehāniskiem, elektriskiem, pneimatiskiem vai hidrauliskiem savienojumiem, tostarp to balstiem, kas uzmontēti uz traktoru sāniem.

2.8.

Šo pielikumu nepiemēro šarnīru konstrukcijām uz T2, C2, T3 un C3 kategorijas traktoru salokāmām ROPS.

3.   Prasības

3.1.

Uz transportlīdzekļa ārējās virsmas nav nevienas uz āru vērstas smailas vai asas daļas, raupjas virsmas vai jebkādu tādas formas, izmēru un virziena vai cietuma izvirzījumu, kas varētu palielināt risku vai miesas bojājumu smagumu personai, kurai trāpa transportlīdzekļa ārējā virsma vai kura ar to saskaras sadursmes gadījumā.

3.2.

Ārējām virsmām katrā transportlīdzekļa pusē nav nekādu uz āru vērstu daļu, kuras varētu aizķert gājējus, velosipēdistus vai motociklistus.

3.3.

Nevienas ārējās virsmas izvirzītās daļas liekuma rādiuss nav mazāks par 2,5 mm, vai arī katru ārējo daļu ar malām novieto pret garenasi tā, ka šīs daļas ārējā virsma ir līdzena un bez malām un atrodas plaknē, kas ir paralēla vertikālajai plaknei, kurā atrodas garenass. Šī prasība neattiecas uz tām ārējās virsmas daļām, kas izvirzītas uz āru mazāk nekā 5 mm, bet šādu daļu uz āru vērstie stūri ir neasi, izņemot gadījumus, kad šādas daļas ir izvirzītas mazāk nekā 1,5 mm.

3.4.

Ārējās virsmas izvirzītajām daļām, kas izgatavotas no materiāla, kura cietība pēc Šora nepārsniedz 60 (A), liekuma rādiuss var būt mazāks par 2,5 mm. Cietības mērījumu, izmantojot Šora (A) procedūru, var aizstāt ar sastāvdaļas ražotāja deklarētu cietības vērtību.

3.5.

Transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar hidropneimatisko, hidraulisko vai pneimatisko balstiekārtu vai ar automātiskas līmeņošanas ierīci atkarībā no slodzes, testē transportlīdzeklim ar kravu.

3.6.

T2, C2, T3 un C3 kategorijas traktoru ROPS savienojošām konstrukcijām piemēro vienīgi 3.1. punktu.

3.7.

Sānu virzienrādītāju lukturiem, kontūrgaismas lukturiem, priekšējiem un pakaļējiem (sānu) gabarītgaismas lukturiem, stāvgaismas lukturiem, atpakaļatstarotājiem, signālpaneļiem, darba lukturiem un lēngaitas transportlīdzekļa aizmugurējās pazīšanas zīmēm, tostarp to balstiem, piemēro vienīgi 3.1. un 3.2. punktu.

3.8.

R un S kategorijas transportlīdzekļu neaizsegtiem darbarīkiem, kuriem ir asas malas vai zobi, kad tie pacelti režīmā transportēšanai pa ceļu, un uz kuriem jau attiecas Direktīva 2006/42/EK, nav jāatbilst 3.1. līdz 3.5. punkta prasībām. Jebkurām citām neaizsegtām tādu R un S kategorijas transportlīdzekļu daļām, kuru maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 60 km/h, piemēro 3.1. līdz 3.5. punktu. Jebkurām citām neaizsegtām tādu R un S kategorijas transportlīdzekļu daļām, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 60 km/h, piemēro tikai 3.1. un 3.2. punktu.”

9)

XV pielikuma 2. daļu groza šādi:

a)

pielikuma 1.1.1. un 1.1.2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.1.1.

Pieteikumu transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam par tā elektromagnētisko savietojamību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 24. un 26. pantu un Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 I pielikumu iesniedz transportlīdzekļa ražotājs.

1.1.2.

Transportlīdzekļa ražotājs iesniedz informācijas dokumentu, kura paraugs norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 I pielikumā.”

b)

pielikuma 1.1.4. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Šāds transportlīdzeklis pārstāv transportlīdzekļa tipu, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 2. pantā minētajā informācijas dokumentā.”

c)

pielikuma 1.2.1. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

ESA tipa apstiprinājuma pieteikumu par transportlīdzekļa elektromagnētisko savietojamību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 24. un 26. pantu un Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 2. pantu iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai ESA ražotājs.”

d)

pielikuma 1.2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“1.2.2.

Transportlīdzekļa ražotājs iesniedz informācijas dokumentu, kura paraugs norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2015/504 I pielikumā.”