EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0530

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 530/2012 ( 2012. gada 13. jūnijs ), ar ko paredz paātrināti pakāpeniski ieviest prasību par dubultkorpusu vai līdzvērtīgu konstrukciju attiecībā uz vienkorpusa naftas tankkuģiem (pārstrādāta redakcija)

OV L 172, 30.6.2012, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/530/oj

30.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 172/3


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 530/2012

(2012. gada 13. jūnijs),

ar ko paredz paātrināti pakāpeniski ieviest prasību par dubultkorpusu vai līdzvērtīgu konstrukciju attiecībā uz vienkorpusa naftas tankkuģiem

(pārstrādāta versija)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 417/2002 (2002. gada 18. februāris), ar ko paredz paātrināti pakāpeniski ieviest prasību par dubultkorpusu vai līdzvērtīgu konstrukciju attiecībā uz vienkārša korpusa naftas tankkuģiem (3), ir vairākkārt būtiski grozīta (4). Ņemot vērā to, ka ir vajadzīgi turpmāki grozījumi, skaidrības labad minētā regula būtu jāpārstrādā.

(2)

Atbilstīgi kopējai transporta politikai būtu jāveic pasākumi, lai uzlabotu jūras transporta drošību un novērstu tā izraisīto piesārņojumu.

(3)

Savienību ir nopietni satraukuši kuģu satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti naftas tankkuģi, un ar tiem saistītā Kopienas piekrastes piesārņošana, kā arī kaitējums, kas tiek nodarīts Kopienas faunai, florai un citiem jūras resursiem.

(4)

Savā paziņojumā par kopēju drošu jūru politiku Komisija uzsvēra 1993. gada 25. janvāra ārkārtējā apspriedē par vides aizsardzību un transportu izteikto lūgumu atbalstīt Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) iniciatīvu samazināt atšķirību starp jauno un esošo kuģu drošību, modernizējot un/vai pakāpeniski izņemot no aprites esošos kuģus.

(5)

Ar savu 1993. gada 8. jūnija Rezolūciju par kopēju drošu jūru politiku (5) Padome pilnībā atbalstīja Komisijas paziņojumā noteiktos mērķus.

(6)

Savā 1994. gada 11. marta Rezolūcijā par kopēju drošu jūru politiku (6) Eiropas Parlaments atbalstīja Komisijas paziņojumu un jo īpaši aicināja rīkoties, lai uzlabotu tankkuģu drošības standartus.

(7)

Savā 2000. gada 20. janvāra Rezolūcijā par naftas noplūdi, ko izraisīja kuģa Erika avārija (7), Eiropas Parlaments atbalstīja visus Komisijas centienus tuvināt datumu, līdz kuram naftas tankkuģiem obligāti būs jābūt ar dubultkorpusa konstrukciju.

(8)

Savā 2002. gada 21. novembra Rezolūcijā par naftas tankkuģa Prestige katastrofu pie Galisijas krasta (8) Eiropas Parlaments pieprasīja noteikt stingrākus pasākumus, kas var stāties spēkā agrāk, un norādīja, ka šīs jaunās katastrofas dēļ atkārtoti tiek uzsvērta vajadzība veikt efektīvus pasākumus starptautiskā un Savienības līmenī, lai ievērojami uzlabotu kuģošanas drošību.

(9)

SJO 1973. gada Starptautiskajā konvencijā par piesārņošanas novēršanu no kuģiem un tās 1978. gada protokolā (MARPOL 73/78) ir noteikusi starptautiski saskaņotus piesārņojuma novēršanas noteikumus, kas attiecas uz naftas tankkuģu konstrukciju un ekspluatāciju. Dalībvalstis ir MARPOL 73/78 dalībnieces.

(10)

Atbilstīgi MARPOL 73/78 3.3. pantam minēto konvenciju nepiemēro karakuģiem, jūras kara palīgkuģiem un citiem kuģiem, kuri pieder valstij vai kurus pārvalda valsts un izmanto tikai valsts nekomerciāliem mērķiem.

(11)

Tankkuģu vecuma un nelaimes gadījumu statistikas salīdzinājums uzrāda pieaugošu nelaimes gadījumu skaita rādītāju vecākiem kuģiem. Ir panākta starptautiska vienošanās, ka MARPOL 73/78 1992. gada grozījumu – ar kuriem prasa dubultkorpusa vai līdzvērtīgas konstrukcijas standartus piemērot esošajiem vienkorpusa naftas tankkuģiem, kad tie sasniedz zināmu vecumu, – pieņemšana nodrošinās minētajiem naftas tankkuģiem augstāku aizsardzības pakāpi pret nejaušiem naftas piesārņojumiem sadursmes vai uzskriešanas uz sēkļa gadījumā.

(12)

Savienības interesēs ir pieņemt pasākumus, lai nodrošinātu, ka naftas tankkuģi, kas ienāk ostās un piestātnēs atklātā jūrā vai noenkurojas teritorijā, kura atrodas dalībvalstu jurisdikcijā, un naftas tankkuģi, kas kuģo ar dalībvalstu karogiem, atbilstu MARPOL 73/78 I pielikuma 20. noteikumam ar 2004. gada Rezolūcijas MEPC 117(52) grozījumiem, kuru pieņēma SJO Jūras vides aizsardzības komiteja (MEPC), lai samazinātu nejauša naftas piesārņojuma risku Eiropas ūdeņos.

(13)

Rezolūcija MEPC 114(50), kas pieņemta 2003. gada 4. decembrī, ieviesa jaunu 21. noteikumu MARPOL 73/78 I pielikumā par naftas piesārņojuma novēršanu no naftas tankkuģiem, pārvadājot smagos naftas produktus, ar kuru aizliedz pārvadāt smagos naftas produktus vienkorpusa naftas tankkuģos. Minētā 21. noteikuma 5., 6. un 7. punktā paredz tādu atbrīvojumu iespējamību, ar ko atkāpjas no atsevišķām šīs regulas noteikumu prasībām. Eiropas Padomes prezidējošās valsts Itālijas paziņojums Eiropas Savienības vārdā, kurš reģistrēts MEPC 50. sesijas oficiālajā ziņojumā (MEPC 50/3), izsaka politisku apņemšanos neizmantot minētos atbrīvojumus.

(14)

MARPOL 73/78 grozījumi, ko SJO pieņēma 1992. gada 6. martā, stājās spēkā 1993. gada 6. jūlijā. Minētie pasākumi prasību par dubultkorpusu vai līdzvērtīgu konstrukciju attiecina uz naftas tankkuģiem, kas piegādāti 1996. gada 6. jūlijā vai vēlāk, ar mērķi novērst naftas piesārņojumu sadursmes vai uzskriešanas uz sēkļa gadījumā. Minēto grozījumu ietvaros attiecībā uz vienkorpusa naftas tankkuģiem, kas piegādāti pirms minētā datuma, paredz pakāpeniskas izņemšanas no aprites plānu, kas stājās spēkā 1995. gada 6. jūlijā, saskaņā ar kuru naftas tankkuģiem, kas piegādāti pirms 1982. gada 1. jūnija, būs jāatbilst prasībai par dubultkorpusa vai līdzvērtīgas konstrukcijas standartiem ne vēlāk kā 25 gadus un, dažos gadījumos, 30 gadus pēc to piegādes dienas. Tādus esošus vienkorpusa naftas tankkuģus neļaus ekspluatēt pēc 2005. gada un, dažos gadījumos, 2012. gada, ja vien tie neatbilst MARPOL 73/78 I pielikuma 19. noteikumā paredzētajai prasībai par dubultkorpusu vai līdzvērtīgu konstrukciju. Attiecībā uz esošajiem vienkorpusa naftas tankkuģiem, kas piegādāti pēc 1982. gada 1. jūnija, vai tiem, kas piegādāti pirms 1982. gada 1. jūnija un pārbūvēti, lai atbilstu MARPOL 73/78 prasībām par izolētām balasta tilpnēm un to aizsargizvietojumu, minēto termiņu sasniegs vēlākais 2026. gadā.

(15)

MEPC 46. sesijā 2001. gada 27. aprīlī ar Rezolūciju MEPC 95(46) un 2003. gada 4. decembrī ar Rezolūciju MEPC 111(50) tika pieņemti svarīgi MARPOL 73/78 I pielikuma 20. noteikuma grozījumi, ar kuriem ievieš jaunu paātrinātas pakāpeniskas izņemšanas no aprites plānu attiecībā uz vienkorpusa naftas tankkuģiem. Attiecīgie pēdējie datumi, līdz kuriem naftas tankkuģiem jāatbilst MARPOL 73/78 I pielikuma 19. noteikumam, ir atkarīgi no kuģa izmēra un vecuma. Tādēļ naftas tankkuģi minētajā plānā ir sadalīti trīs kategorijās atbilstīgi to tonnāžai, konstrukcijai un vecumam. Visas minētās kategorijas, tostarp zemākā – 3. kategorija, ir svarīgas iekšējai tirdzniecībai Savienībā.

(16)

Pēdējais datums, līdz kuram vienkorpusa naftas tankkuģiem jābūt pakāpeniski izņemtiem no aprites, ir kuģa piegādes gadadiena atbilstīgi grafikam, kas ilgst no 2003. līdz 2005. gadam 1. kategorijas naftas tankkuģiem un līdz 2010. gadam 2. un 3. kategorijas naftas tankkuģiem.

(17)

MARPOL 73/78 I pielikuma 20. noteikumā ir paredzēta prasība, ka visus vienkorpusa naftas tankkuģus var turpināt ekspluatēt, ievērojot atbilstību stāvokļa novērtēšanas sistēmai, kas pieņemta ar 2001. gada 27. aprīļa Rezolūciju MEPC 94(46), kas grozīta ar 2002. gada 11. oktobra Rezolūciju MEPC 99(48) un ar 2003. gada 4. decembra Rezolūciju MEPC 112(50). Stāvokļa novērtēšanas sistēmā ir paredzēts karoga dalībvalsts administrācijas pienākums izdot paziņojumu par atbilstību, kā arī piedalīties apskates procedūrās stāvokļa novērtēšanas sistēmas ietvaros. Stāvokļa novērtēšanas sistēma ir izveidota tā, lai noteiktu strukturālas nepilnības novecojošos naftas tankkuģos, un tā būtu jāattiecina uz visiem naftas tankkuģiem, kas pārsniedz 15 gadu vecumu.

(18)

MARPOL 73/78 I pielikuma 20.5. noteikumā ir paredzēta atkāpe 2. un 3. kategorijas naftas tankkuģiem, saskaņā ar kuru tos zināmos apstākļos drīkst ekspluatēt pēc termiņa beigām, kurš noteikts to pakāpeniskajai izņemšanai no aprites. Tā paša pielikuma 20.8.2. noteikumā ir paredzētas MARPOL 73/78 līgumslēdzēju pušu tiesības liegt ienākt ostās vai piestātnēs atklātā jūrā, kas atrodas to jurisdikcijā, naftas tankkuģiem, ko atļauts ekspluatēt atbilstīgi šim izņēmumam. Dalībvalstis ir paziņojušas savu nodomu izmantot tādas tiesības. Ikviens lēmums par šo tiesību izmantošanu būtu jāpaziņo SJO.

(19)

Ir svarīgi nodrošināt, lai šīs regulas noteikumi neradītu draudus naftas tankkuģiem un to apkalpei, kas meklē drošu ostu vai patvēruma vietu.

(20)

Lai ļautu kuģu būvētavām dalībvalstīs remontēt vienkorpusa naftas tankkuģus, dalībvalstis var izdarīt izņēmumus, ļaujot tādiem kuģiem ienākt savās ostās, ja tie neved nekādu kravu.

(21)

Maz ticams, ka SJO varētu grozīt attiecīgo MARPOL 73/78 noteikumu un Rezolūciju MEPC 111(50) un 94(46), ko pieņēma šajā regulā minētā Jūras vides aizsardzības komiteja, saturu. Tomēr šajos tekstos varētu ieviest nebūtiskus grozījumus, piemēram, pārnumurēšanu. Lai šo regulu pastāvīgi pielāgotu jaunākajām norisēm saistībā ar atbilstīgiem starptautiskiem tiesību aktiem, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu tikai attiecībā uz šādiem grozījumiem, ciktāl tie nepaplašina šīs regulas darbības jomu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, pienācīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

Šīs regulas mērķis ir izstrādāt paātrinātas pakāpeniskas ieviešanas plānu, lai MARPOL 73/78, kā tā definēta šīs regulas 3. pantā, noteiktās dubultkorpusa vai līdzvērtīgas konstrukcijas prasības piemērotu vienkorpusa naftas tankkuģiem, un aizliegt transportēt smagos naftas produktus uz dalībvalstu ostām vai no tām vienkorpusa naftas tankkuģos.

2. pants

Darbības joma

1.   Šī regula attiecas uz naftas tankkuģiem, kuru dedveits ir 5 000 tonnu un lielāks un:

a)

kuri kuģo ar kādas dalībvalsts karogu;

b)

kuri ienāk ostā vai terminālī atklātā jūrā vai iziet no tā, vai noenkurojas kādas dalībvalsts jurisdikcijā esošā zonā, neatkarīgi no tā, ar kādas valsts karogu tie kuģo.

Šīs regulas 4. panta 3. punkta nolūkā šo regulu piemēro naftas tankkuģiem, kuru dedveits ir 600 tonnas un lielāks.

2.   Šo regulu nepiemēro nevienam karakuģim, jūras kara palīgkuģim vai citam kuģim, kas pieder kādai valstij vai ko pārvalda kāda valsts, un ko pašlaik izmanto tikai valsts nekomerciāliem mērķiem. Dalībvalstis, tiktāl, cik tas ir saprātīgi un praktiski iespējams, cenšas ievērot šo regulu attiecībā uz šajā punktā minētajiem kuģiem.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā ir spēkā šādas definīcijas:

1)

“MARPOL 73/78” ir 1973. gada Starptautiskā konvencija par piesārņošanas novēršanu no kuģiem, kurā grozījumi izdarīti ar 1978. gada protokolu, kas attiecas uz minēto konvenciju, un abu dokumentu atjauninātās redakcijas;

2)

“naftas tankkuģis” ir naftas tankkuģis atbilstoši MARPOL 73/78 I pielikuma 1.5. noteikumam;

3)

“dedveits” ir dedveits atbilstoši MARPOL 73/78 I pielikuma 1.23. noteikumam;

4)

“1. kategorijas naftas tankkuģis” ir naftas tankkuģis, kura dedveits ir 20 000 tonnu vai lielāks un kurš kā kravu pārvadā jēlnaftu, smago degvielu, smago dīzeļdegvielu vai smēreļļu; vai tankkuģis, kura dedveits ir 30 000 tonnu vai lielāks un kurš pārvadā citus naftas produktus, nekā minēts iepriekš, bet neatbilst prasībām MARPOL 73/78 I pielikuma 18.1. līdz 18.9., 18.12. līdz 18.15., 30.4., 33.1., 33.2., 33.3., 35.1., 35.2. un 35.3. noteikumā;

5)

“2. kategorijas naftas tankkuģis” ir naftas tankkuģis, kura dedveits ir 20 000 tonnu vai lielāks un kurš kā kravu pārvadā jēlnaftu, smago degvielu, smago dīzeļdegvielu vai smēreļļu; vai tankkuģis, kura dedveits ir 30 000 tonnu vai lielāks un kurš pārvadā citus naftas produktus, nekā minēts iepriekš, un tas atbilst prasībām MARPOL 73/78 I pielikuma 18.1. līdz 18.9., 18.12. līdz 18.15., 30.4., 33.1., 33.2., 33.3., 35.1., 35.2. un 35.3. noteikumā un ir aprīkots ar izolētām balasta tilpnēm, kuru novietojums atbilst prasībām par aizsargizvietojumu (SBT/PL);

6)

“3. kategorijas naftas tankkuģis” ir naftas tankkuģis, kura dedveits ir 5 000 tonnu vai lielāks, bet mazāks nekā 4. un 5. punktā norādītais;

7)

“vienkorpusa naftas tankkuģis” ir naftas tankkuģis, kurš neatbilst prasībām par dubultkorpusu vai līdzvērtīgu konstrukciju, kas noteiktas MARPOL 73/78 I pielikuma 19. un 28.6. noteikumā;

8)

“dubultkorpusu naftas tankkuģis” ir naftas tankkuģis, kurš atbilst šādām prasībām:

a)

tankkuģa dedveits ir 5 000 tonnu vai lielāks, tankkuģis atbilst prasībām par dubultkorpusu vai līdzvērtīgu konstrukciju, kas noteiktas MARPOL 73/78 I pielikuma 19. un 28.6. noteikumā, vai prasībām minētās konvencijas 20.1.3. noteikumā; vai

b)

tankkuģa dedveits ir 600 tonnu vai lielāks, bet mazāks nekā 5 000 tonnu, tas aprīkots ar dubultdibena tankiem vai telpām atbilstoši MARPOL 73/78 I pielikuma 19.6.1. noteikumam un ar sāna rezervuāru vai tvertnēm atbilstoši minētās konvencijas 19.3.1. noteikumam un kas atbilst 19.6.2. noteikuma prasībām par distanci w;

9)

“vecums” ir kuģa vecums, izteikts kā gadu skaits pēc tā piegādes dienas;

10)

“smagā dīzeļdegviela” ir dīzeļdegviela atbilstoši definīcijai MARPOL 73/78 I pielikuma 20. noteikumā;

11)

“smagā degviela” ir jēlnaftas smagie destilāti vai atliekas vai tādu vielu maisījumi atbilstoši definīcijai MARPOL 73/78 I pielikuma 20. noteikumā;

12)

“smagie naftas produkti” ir:

a)

jēlnaftas, kuru blīvums 15 °C temperatūrā ir lielāks nekā 900 kg/m3 (atbilst zemākai API klasei nekā 25,7);

b)

naftas, kuras nav jēlnaftas un kuru blīvums 15 °C temperatūrā ir lielāks nekā 900 kg/m3 vai kuru kinemātiskā viskozitāte 50 °C temperatūrā ir lielāka nekā 180 mm2 (atbilst kinemātiskai viskozitātei, kas ir lielāka nekā 180 cSt);

c)

bitumens un darva, kā arī to emulsijas.

4. pants

Vienkorpusa naftas tankkuģu atbilstība dubultkorpusa vai līdzvērtīgas konstrukcijas prasībām

1.   Nevienu naftas tankkuģi nav atļauts ekspluatēt ar dalībvalsts karogu un nevienam naftas tankkuģim, neatkarīgi no tā karoga, nav atļauts ienākt ostās vai piestātnēs atklātā jūrā, kas atrodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā, ja vien tāds tankkuģis nav dubultkorpusu naftas tankkuģis.

2.   Neatkarīgi no 1. punkta 2. vai 3. kategorijas naftas tankkuģus, kam visā kravas tanka garumā ir tikai dubultdibeni vai dubultsienas, kuras neizmanto naftas transportēšanai, vai kam visā kravas tanka garumā ir dubultkorpusa nodalījumi, kurus neizmanto naftas transportēšanai, bet kas neatbilst nosacījumiem, kuri paredzēti, lai piešķirtu atbrīvojumu no MARPOL 73/78 I pielikuma 20.1.3. noteikuma, drīkst turpināt ekspluatēt, bet ne ilgāk kā līdz kuģa piegādes gadadienai 2015. gadā vai ne ilgāk kā līdz dienai, kad pēc kuģa piegādes ir pagājuši 25 gadi, atkarībā no tā, kura no šīm dienām ir agrāk.

3.   Nevienam naftas tankkuģim, kas pārvadā smagos naftas produktus, nav atļauts kuģot ar dalībvalsts karogu, ja vien tāds tankkuģis nav dubultkorpusu naftas tankkuģis.

Nevienam naftas tankkuģim, kas pārvadā smagos naftas produktus, neatkarīgi no tā karoga nav atļauts ienākt dalībvalstu jurisdikcijā esošās ostās vai piestātnēs atklātā jūrā vai iziet no tām, kā arī noenkuroties ūdeņos, kas ir dalībvalstu jurisdikcijā, ja vien tas nav dubultkorpusu naftas tankkuģis.

4.   Naftas tankkuģus, ko izmanto vienīgi ostās un kuģošanai pa iekšējiem ūdensceļiem, var atbrīvot no 3. punkta piemērošanas, ja tie ir pienācīgi sertificēti saskaņā ar tiesību aktiem attiecībā uz iekšējiem ūdensceļiem.

5. pants

Atbilstība kuģa stāvokļa novērtēšanas sistēmai

Neatkarīgi no valsts karoga, ar kādu kuģo vienkorpusa naftas tankkuģis, kas vecāks par 15 gadiem, tam ir aizliegts ienākt ostās vai terminālī atklātā jūrā vai iziet no tā, vai noenkuroties kādas dalībvalsts jurisdikcijā esošā zonā, ja vien šāds tankkuģis neatbilst 6. pantā minētās kuģa stāvokļa novērtēšanas sistēmas prasībām.

6. pants

Stāvokļa novērtēšanas sistēma

Šīs regulas 5. panta nolūkā piemēro kuģa stāvokļa novērtēšanas sistēmu, kas pieņemta ar 2001. gada 27. aprīļa Rezolūciju MEPC 94(46), kas grozīta ar 2002. gada 11. oktobra Rezolūciju MEPC 99(48) un 2003. gada 4. decembra Rezolūciju MEPC 112(50).

7. pants

Pēdējais datums

Pēc kuģa piegādes gadadienas 2015. gadā vairs nav atļauts:

a)

saskaņā ar MARPOL 73/78 I pielikuma 20.5. noteikumu turpināt ekspluatēt 2. un 3. kategorijas naftas tankkuģus, kas kuģo ar dalībvalsts karogu;

b)

pārējiem 2. un 3. kategorijas naftas tankkuģiem neatkarīgi no tā, ka tos turpina ekspluatēt ar kādas trešās valsts karogu saskaņā ar MARPOL 73/78 I pielikuma 20.5. noteikumu, ienākt ostās vai piestātnēs atklātā jūrā, kas atrodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā.

8. pants

Atbrīvojumi kuģiem grūtībās vai remontējamiem kuģiem

Atkāpjoties no 4., 5. un 7. panta, dalībvalsts kompetentā iestāde, ievērojot attiecīgās valsts noteikumus, var ārkārtējos apstākļos atļaut konkrētam kuģim ienākt ostā vai terminālī atklātā jūrā vai iziet no tā, vai noenkuroties zonā, kas atrodas minētās dalībvalsts jurisdikcijā, ja:

a)

naftas tankkuģis ir grūtībās un meklē patvēruma vietu;

b)

nepiekrauts naftas tankkuģis dodas uz remonta ostu.

9. pants

Paziņojums SJO

1.   Ievērojot šīs regulas 7. pantu, katra dalībvalsts paziņo SJO savu lēmumu liegt naftas tankkuģiem, kas tiek ekspluatēti saskaņā ar MARPOL 73/78 I pielikuma 20.5. noteikumu, ienākt ostās vai piestātnēs atklātā jūrā, kas atrodas tās jurisdikcijā, uz MARPOL 73/78 I pielikuma 20.8.2. noteikuma pamata.

2.   Katra dalībvalsts paziņo SJO, vai tā atļauj, aptur, atceļ vai noraida tādu 1. vai 2. kategorijas naftas tankkuģu ekspluatāciju, kuriem ir tiesības kuģot ar tās karogu, saskaņā ar šīs regulas 5. pantu, uz MARPOL 73/78 I pielikuma 20.8.1. noteikuma pamata.

10. pants

Grozīšanas procedūra

1.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11. pantu attiecībā uz šajā regulā dotās norādes pielāgošanu SJO pieņemtiem nebūtiskiem grozījumiem, piemēram, pārnumurēšanu, kas izdarīti MARPOL 73/78 I pielikuma noteikumos, kā arī Rezolūcijās MEPC 111(50) un 94(46), kurā grozījumi izdarīti ar Rezolūcijām MEPC 99(48) un 112(50), tiktāl, ciktāl tādi grozījumi nepaplašina šīs regulas darbības jomu.

2.   Uz grozījumiem MARPOL 73/78 var neattiecināt šo regulu saskaņā ar 5. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2099/2002 (2002. gada 5. novembris), ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS) un groza regulas par kuģošanas drošību un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu (9).

11. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 10. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2012. gada 20. jūlija. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms šā piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 10. panta 1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Saskaņā ar 10. panta 1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

12. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 417/2002 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

13. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2012. gada 13. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

N. WAMMEN


(1)  OV C 43, 15.2.2012., 98. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. maija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2012. gada 7. jūnija lēmums.

(3)  OV L 64, 7.3.2002., 1. lpp.

(4)  Sk. I pielikumu.

(5)  OV C 271, 7.10.1993., 1. lpp.

(6)  OV C 91, 28.3.1994., 301. lpp.

(7)  OV C 304, 24.10.2000., 198. lpp.

(8)  OV C 25 E, 29.1.2004., 415. lpp.

(9)  OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Atceltā regula ar sekojošo grozījumu sarakstu

(minēta 12. pantā)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 417/2002

(OV L 64, 7.3.2002., 1. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2099/2002

(OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.)

tikai 11. pants

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1726/2003

(OV L 249, 1.10.2003., 1. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2172/2004

(OV L 371, 18.12.2004., 26. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 457/2007

(OV L 113, 30.4.2007., 1. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 219/2009

(OV L 87, 31.3.2009., 109. lpp.)

tikai pielikuma 7.4. punkts

Komisijas Regula (EK) Nr. 1163/2009

(OV L 314, 1.12.2009., 13. lpp.)

 


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 417/2002

Šī regula

1. pants

1. pants

2. panta 1. punkta ievaddaļa

2. panta 1. punkta ievaddaļa

2. panta 1. punkta pirmās daļas pirmais ievilkums

2. panta 1. punkta pirmās daļas b) punkts

2. panta 1. punkta pirmās daļas otrais ievilkums

2. panta 1. punkta pirmās daļas a) punkts

2. panta 1. punkta otrā daļa

2. panta 1. punkta otrā daļa

2. panta 2. punkts

2. panta 2. punkts

3. pants

3. pants

4. panta 1. punkta ievaddaļa

4. panta 1. punkts

4. panta 1. punkta a) apakšpunkts

4. panta 1. punkta b) apakšpunkts

4. panta 2. punkts

4. panta 2. punkts

4. panta 3. punkts

4. panta 3. punkts

4. panta 4. punkts

4. panta 4. punkts

4. panta 5. punkts

4. panta 6. punkts

5. pants

5. pants

6. pants

6. pants

7. panta ievaddaļa

7. panta ievaddaļa

7. panta pirmais ievilkums

7. panta a) punkts

7. panta otrais ievilkums

7. panta b) punkts

7. panta nobeiguma vārdi

7. panta ievaddaļa

8. panta 1. punkta ievaddaļa

8. panta ievaddaļa

8. panta 1. punkta pirmais ievilkums

8. panta a) punkts

8. panta 1. punkta otrais ievilkums

8. panta b) punkts

8. panta 2. punkts

9. panta 1. punkts

9. panta 2. punkts

9. panta 1. punkts

9. panta 3. punkts

9. panta 2. punkts

10. pants

11. pants

10. pants

11. pants

 

 

12. pants

12. panta pirmā daļa

12. panta otrā daļa

13. pants

13. pants

I pielikums

II pielikums


Top