EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996D0409-20130701

Consolidated text: Dalībvalstu valdību pārstāvju padomes Lēmums ( 1996. gada 25. jūnijs ) par pagaidu ceļošanas dokumenta ieviešanu (96/409/KĀDP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/409/2013-07-01

1996D0409 — LV — 01.07.2013 — 003.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJU PADOMES LĒMUMS

(1996. gada 25. jūnijs)

par pagaidu ceļošanas dokumenta ieviešanu

(96/409/KĀDP)

(OV L 168, 6.7.1996, p.4)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

PADOMĒ SANĀKUŠO DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJU LĒMUMS (2006. gada 30. novembrī),

  L 363

422

20.12.2006

►M2

PADOMES REGULA (ES) Nr. 517/2013 (2013. gada 13. maijs),

  L 158

1

10.6.2013


Grozīta ar:

►A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJU PADOMES LĒMUMS

(1996. gada 25. jūnijs)

par pagaidu ceļošanas dokumenta ieviešanu

(96/409/KĀDP)EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI, KAS SANĀCA PADOMĒ,

apzinoties, ka vienotas formas pagaidu ceļošanas dokumenta izveide, ko dalībvalstīm jāizdod Savienības pilsoņiem viņu izcelsmes dalībvalstīs, kurās nav pastāvīgas diplomātiskas vai konsulāras pārstāvniecības, vai citos apstākļos, kas aprakstīti šā lēmuma II pielikuma noteikumos, notiek saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 8. c pantu;

ņemot vērā, ka vienota pagaidu ceļošanas dokumenta ieviešana var nodrošināt reālu palīdzību tiem Savienības pilsoņiem, kuri nonākuši grūtā situācijā;

pārliecībā, ka šāda dokumenta ieviešana skaidri parādīs, kāds ir praktisks labums būt Savienības pilsonim,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.1. pants

Tiek ieviests pagaidu ceļošanas dokuments, tā vienota forma parādīta I pielikumā, kas ir šā lēmuma sastāvdaļa.

Noteikumi, kas reglamentē pagaidu ceļošanas dokumenta izdošanu un ar to saistītos drošības pasākumus, iekļauti II un III pielikumā un ir šā lēmuma sastāvdaļa. Noteikumus un pasākumus var grozīt, dalībvalstīm vienprātīgi vienojoties; šādi grozījumi stājas spēkā mēnesi pēc pieņemšanas, ja vien dalībvalstis nepieprasa tos atkārtoti pārskatīt ministru līmenī.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā, kad visas dalībvalstis ir paziņojušas Padomes Ģenerālsekretariātam, ka ir pabeigtas procedūras, kas vajadzīgas, lai saskaņā ar to tiesību sistēmām piemērotu šo lēmumu.

3. pants

Šo lēmumu publicē Oficiālajā Vēstnesī.
ANNEX I — ANNEXE I — ANEXO I — BILAG I — ANLAGE I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — IARSCRÍBHINN I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGE I ►A1   — PŘÍLOHA I — I LISA — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — ZAŁĄCZNIK 1 — PRILOGA I — PRÍLOHA I ◄ ►M1   — ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I ◄ ►M2   — PRILOG I ◄

image

►(3) A1  

►(3) M1  

►(3) M2  

image

image

image

►(7) A1  

►(7) A1  

►(7) A1  

►(7) M1  

►(7) M1  

►(7) M2  

►(7) M2  

image

►(3) A1  

►(3) M1  

►(3) M2  
II PIELIKUMS

NOTEIKUMI, KAS REGLAMENTĒ PAGAIDU CEĻOŠANAS DOKUMENTA IZDOŠANU

1.

Pagaidu ceļošanas dokuments (PCD), kura vienota forma parādīta I pielikumā, ir ceļojuma dokuments, ko var izdot vienam braucienam uz pieteikuma iesniedzēja izcelsmes dalībvalsti, dzīvesvietas valsti vai, izņēmuma kārtā, uz citu galamērķi. To var izdot dalībvalstu pilsoņiem saskaņā ar tās valsts pilnvarojumu, kuras pilsonis ir pieteikuma iesniedzējs.

2.

PCD var izdot, ja ievēroti šādi nosacījumi:

a) saņēmējam jābūt tās dalībvalsts pilsonim, kuras pase vai ceļošanas dokuments ir pazaudēts, nozagts, iznīcināts vai uz laiku nav pieejams, un

b) viņš/viņa ir tādas valsts teritorijā, kur personas izcelsmes valstij nav pieejama diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība, kas var izdot ceļošanas dokumentu, vai valsts nav citādi pārstāvēta,

c) ir saņemta atļauja no personas izcelsmes dalībvalstu iestādēm.

3.

Lai saņemtu PCD, pieteikuma iesniedzējam jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kas kopā ar jebkādām diplomātiskā dienesta apstiprinātām personu vai tautību apliecinošām dokumentu fotokopijām jānosūta pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts attiecīgajai atbildīgajai iestādei. Tā var nebūt tuvākā iestāde, ja cita iestāde šajā apgabalā ir piemērotāka. Izdevējiestāde iekasē no pieteikuma iesniedzēja un saglabā tādas maksas un nodevas, kādas tā parasti iekasē par pagaidu pases izdošanu. Pieteikuma iesniedzēji, kuriem nepietiek līdzekļu, lai segtu citus ar vietējām izmaksām saistītos izdevumus, vajadzības gadījumā saskaņā ar norādījumiem, ko izcelsmes dalībvalsts noteikusi pieteikuma iesniegšanas brīdī, saņem nepieciešamos līdzekļus.

4.

PCD jābūt derīgam nedaudz ilgāk par minimālo laikposmu, kas pieprasīts braucienam, kuram to izdod. Aprēķinot šo laikposmu, jāpiešķir pabalsti, lai vajadzības gadījumā, varētu pārnakšņot un izmantot ceļojuma laikā vajadzīgos sakarus.

5.

Lai varētu saglabāt arhīvā, katra izdotā dokumenta fotokopija jāpatur izdevējiestādē un otra kopija jānosūta pieteikuma iesniedzēja izcelsmes dalībvalsts iestādei.

6.

Katra dalībvalsts var attiecināt šos noteikumus uz citām personām, kas ar to saistītas un ko tā vēlas uzņemt.
III PIELIKUMS

DROŠĪBAS PASĀKUMI, KAS SAISTĪTI AR PAGAIDU CEĻOŠANAS DOKUMENTU

Pagaidu ceļošanas dokumentu (PCD) sagatavo un izdod, ievērojot šādus drošības pasākumus.

1.   Izmērsatvērts:

18 × 13 cm,

salocīts:

9 × 13 cm.

2.   Papīrs

PCD drukā uz papīra, kas ir drošs pret viltojumiem, uz kura nav optisko dzidrinātāju (apmēram 90 g/m2), izmantojot standarta ūdenszīmi “ķēdes pavediens”, ko juridiski aizsargā šā dokumenta izgatavotājam, ar divām neredzamām šķiedrām (zilu un dzeltenu SSI/05), kas fluorescē ultravioletajā gaismā, un reaģentiem pret ķīmisku dzēšanu.

3.   Numerācijas sistēma

Katra dalībvalsts izdod dokumentus, izmantojot centralizētu numerācijas sistēmu, numuru papildinot ar izdevējas dalībvalsts lielajiem sākuma burtiem.

▼M2Beļģija

=

B

[OOOOO]

Bulgārija

=

BG

[OOOOO]

Čehija

=

CZ

[OOOOO]

Dānija

=

DK

[OOOOO]

Vācija

=

D

[OOOOO]

Igaunija

=

EE

[OOOOO]

Grieķija

=

GR

[OOOOO]

Spānija

=

E

[OOOOO]

Francija

=

F

[OOOOO]

Horvātija

=

HR

[OOOOO]

Īrija

=

IRL

[OOOOO]

Itālija

=

I

[OOOOO]

Kipra

=

CY

[OOOOO]

Latvija

=

LV

[OOOOO]

Lietuva

=

LT

[OOOOO]

Luksemburga

=

L

[OOOOO]

Ungārija

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Nīderlande

=

NL

[OOOOO]

Austrija

=

A

[OOOOO]

Polija

=

PL

[OOOOO]

Portugāle

=

P

[OOOOO]

Rumānija

=

RO

[OOOOO]

Slovēnija

=

SI

[OOOOO]

Slovākija

=

SK

[OOOOO]

Somija

=

FIN

[OOOOO]

Zviedrija

=

S

[OOOOO]

Apvienotā Karaliste

=

UK

[OOOOO]

▼B

Izmantojot OCR-B rakstu zīmes, numurs ir augstspiedumā dokumenta 1. un 4. lapā melnā krāsā ar zaļu fluorescenci ultravioletā gaismā.

4.   Turētāja fotogrāfijas piestiprināšana

Turētāja fotogrāfijai jābūt stingri piestiprinātai dokumentam, lai to nevarētu viegli noņemt. Fotogrāfija ir laminēta atbilstīgi valsts praksei, ar to saprotot, ka dalībvalstis attiecīgi rīkojas, lai nodrošinātu dokumentam attiecīga līmeņa drošību.

5.   Turētāja personas datu ierakstīšana

Turētāja personas datu ierakstīšanai PCD veidlapā ir konsekventa pieeja. Šos datus ieraksta ar roku vai mašīnrakstā un pārklāj ar laminātu.

6.   Izdevēja iestādes zīmogs

Kad PCD ir gatavs, izdevējiestādes zīmogu uzspiež daļēji uz dokumenta un daļēji uz turētāja fotogrāfijas.

7.   Papildu aizsardzības elementi

Uz PCD lapām, kur ieraksta datus, ņemot vērā iespējamo īrisspiedumu, ir gijošēta fona druka ar netiešu augstspiedumu četrās krāsās.

Izmanto šādu drukāšanas tehniku:

 DOBSPIEDUMS uz papīra virspuses, ietverot tekstu 1. lappusē, slēptu attēlu un mikroiespiedumu ar atstarojošu zilas krāsas tinti,

 OFSETSPIEDUMS uz papīra virspuses un otras puses divās krāsās īrisspiedumā,

 1. teksts zilā, atstarojošā krāsā,

 2. antiskanera fons gaiši zilā krāsā,

 3. gijošēta fona druka ar ĪRISSPIEDUMA efektu divās krāsās — zaļā un violetā — violetā ar dzeltenu fluorescenci ultravioletā gaismā.

Izmantotās tintes ir nekopējamas, jebkāda veida krāsainu oriģinālu kopijās ir skaidri redzamas krāsu maiņas. Turklāt vismaz viena krāsa satur fluorescējošas vielas. Tintes arī satur reaģentus pret ķīmisku dzēšanu.

8.   Drukas veidi

Izmanto īpaši šim dokumentam izveidotus daudzkrāsainus, apstrādātus gijošētas fona drukas veidus ar integrētām mikrorakstzīmēm.

9.   Tukšu PCD veidlapu uzglabāšana

Lai līdz minimumam samazinātu viltošanas iespējamību, visas dalībvalstis nodrošina tādus PCD tukšo veidlapu uzglabāšanas apstākļus, lai tās nevarētu nozagt.

Top