EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01994R2965-20031001

Consolidated text: Padomes Regula (EK) Nr. 2965/94 (1994. gada 28. novembris), ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2965/2003-10-01

1994R2965 — LV — 01.10.2003 — 002.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 2965/94

(1994. gada 28. novembris),

ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru

(OV L 314, 7.12.1994, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

PADOMES REGULA (EK) Nr. 2610/95 (1995. gada 30. oktobris),

  L 268

1

10.11.1995

►M2

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1645/2003 (2003. gada 18. jūnijs),

  L 245

13

29.9.2003
▼B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 2965/94

(1994. gada 28. novembris),

ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centruEIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 235. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā pēc 1993. gada 29. oktobra lēmuma, kas tika pieņemts ar kopīgu līgumu, kuru savā starpā noslēguši dalībvalstu valdību pārstāvji, kas valstu un valdību vadītāju līmenī tikās, lai noteiktu mītnes vietas dažām Eiropas Kopienu un Eiropola iestādēm un resoriem ( 1 ), dalībvalstu valdību pārstāvji ar kopīgu līgumu pieņēma deklarāciju par Savienības iestāžu Tulkošanas centra izveidi to Komisijas tulkošanas nodaļu pakļautībā, kas atrodas Luksemburgā, lai nodrošinātu tulkošanas pakalpojumus, kas vajadzīgi attiecīgo iestāžu darbībai, kuru mītnes tika noteiktas ar 1993. gada 29. oktobra lēmumu, izņemot Eiropas Monetāro institūtu;

tā kā racionāli būtu izveidot atsevišķu specializētu centru, kas paredzēts, lai nodrošinātu daudzu tādu iestāžu tulkošanas vajadzības, kas izkliedētas visā Savienībā;

tā kā noteikumiem, kas reglamentē Tulkošanas centra darbu, būtu jābūt tādiem, kas ļauj sniegt pakalpojumus administratīvi neatkarīgām iestādēm ar juridiskas personas statusu, kurām ir savs budžets, vienlaikus turpinot sadarbību ar Komisiju;

tā kā Līgums neparedz citādas darbības pilnvaras šīs regulas pieņemšanai kā tikai tās, kas ietvertas 235. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Ar šo tiek izveidots Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (turpmāk saukts par “Centru”).

▼M1

2. pants

1.  Centrs sniedz tulkošanas pakalpojumus, kas vajadzīgi šādu aģentūru un biroju darbībai:

 Eiropas Vides aģentūra,

 Eiropas Izglītības fonds,

 Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs,

 Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūra,

 Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra,

 Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi),

 Eiropas Policijas birojs (Eiropols) un Eiropola narkotiku apkarošanas vienība.

Centrs un katra no iepriekš minētajām aģentūrām un birojiem vienojas par kārtību, kādā notiks to sadarbība.

2.  Padomes izveidotās aģentūras un biroji, kas nav 1. punktā minētās aģentūras un biroji, var izmantot Centra pakalpojumus, pamatojoties uz līgumiem, ko noslēdz ar Centru.

3.  Savienības iestādes un struktūras, kam jau ir savi tulkošanas dienesti, var brīvi vērsties Centrā saskaņā ar līgumiem, kas jānoslēdz pušu starpā, lai varētu izmantot Centra pakalpojumus.

4.  Centrs pilnīgi piedalās Tulkošanas starpiestāžu komitejas darbā.

▼B

3. pants

1.  Centram ir juridiskas personas statuss.

2.  Lai veiktu savus uzdevumus, Centram visās dalībvalstīs ir plaša juridiska rīcībspēja, ko šo valstu likumi piešķir juridiskām personām.

4. pants

▼M1

1.  Centram ir administratīvā valde, ko veido

a) šīs regulas 2. panta 1. punktā minēto aģentūru un biroju pārstāvji — pa vienam no katras iestādes; var paredzēt tās aģentūras vai biroja pārstāvību, kas ir 2. panta 2. punktā minētā līguma līgumslēdzēja puse;

b) Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji — pa vienam no katras valsts;

c) divi Komisijas pārstāvji; un

d) to iestāžu un struktūru pārstāvji — no katras pa vienam — kurām ir pašu tulkošanas dienesti, bet kas noslēgušas brīvas sadarbības līgumus ar Centru.

▼B

2.  Šā panta 1. punktā minēto pārstāvju vietnieki tiek izraudzīti, lai aizstātu pārstāvjus viņu prombūtnes laikā.

3.  Administratīvo valdi vada viens no Komisijas pārstāvjiem.

5. pants

1.  Administratīvās valdes locekļus ieceļ uz trim gadiem.

2.  Administratīvās valdes locekļa amatā var iecelt atkārtoti.

6. pants

1.  Priekšsēdētājs sasauc administratīvās valdes sanāksmi vismaz divreiz gadā un ja vismaz trešā daļa no locekļiem, kas minēti 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā, to lūdz.

2.  Administratīvās valdes lēmumus pieņem ar divu trešdaļu balsu vairākumu.

3.  Katram administratīvās valdes loceklim ir viena balss.

4.  Priekšsēdētājs nebalso.

7. pants

Administratīvā valde izstrādā savu reglamentu.

8. pants

1.  Administratīvā valde pieņem Centra gada darba programmu, pamatojoties uz direktora sagatavotu projektu.

2.  Šā panta 1. punktā paredzētajā kārtībā gada laikā programmu var pielāgot.

▼M2

3.  Centra Administratīvā valde pieņem Centra darbības gada pārskatu un nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un tām iestādēm, kuras minētas 2. pantā, vēlākais līdz 15. jūnijam.

4.  Centrs katru gadu sniedz budžeta lēmējiestādei jebkādu informāciju, kas ir būtiska, lai veiktu novērtējuma procedūras.

▼B

9. pants

1.  Centru vada direktors, ko pēc Komisijas priekšlikuma administratīvā valde ieceļ uz pieciem gadiem; viņu var iecelt amatā atkārtoti.

2.  Direktors ir Centra juridiskais pārstāvis. Viņš vai viņa atbild par:

 darba programmas un Administratīvās valdes pieņemtu lēmumu atbilstīgu izstrādi un izpildi,

 ikdienas administratīvo vadību,

 Centram uzticēto uzdevumu izpildi,

 budžeta izpildi,

 visiem personāla jautājumiem,

 administratīvās valdes sanāksmju sagatavošanu.

3.  Direktors ir pakļauts Administratīvajai valdei.

10. pants

1.  Katram finanšu gadam, kas atbilst kalendārajam gadam, tiek sastādīta Centra ieņēmumu un izdevumu tāme, un tā tiek iekļauta Centra budžetā.

▼M1

2.  

a) Centra budžeta ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvaroti.

▼M2

b) Centra ieņēmumus veido maksājumi, ko veikušas iestādes, kuru uzdevumā Centrs strādā, un tās iestādes un struktūras, ar kurām noslēgtas vienošanās par veicamo darbu, tostarp par starpiestāžu sadarbību, kā arī Kopienas atbalsts.

▼M2 —————

▼B

3.  Centra izdevumi ietver darbinieku atalgojumu, administratīvās un infrastruktūras izmaksas un darbības izmaksas.

▼M1

11. pants

1.  Pirms atkārtotas izskatīšanas, ko paredz 19. pants, katra 2. panta 1. punktā minētā aģentūra vai birojs, kuram ir īpašas grūtības sakarā ar pakalpojumiem, ko sniedz Centrs, var griezties Centrā, lai rastu vispiemērotākos risinājumus minētajām grūtībām.

2.  Gadījumā, kad šādus risinājumus nevar rast trīs mēnešu laikā, attiecīgā aģentūra vai birojs var nosūtīt Komisijai atbilstīgi motivētu paziņojumu, lai tā varētu veikt vajadzīgos pasākumus un, vajadzības gadījumā, saziņā ar Centra vadību un ar tās palīdzību organizēt sistemātiskāku trešo personu palīdzību attiecīgo dokumentu tulkošanai.

▼B

12. pants

Pamatojoties uz līgumiem, kas ir jānoslēdz ar Centru, Komisija, saņemot izmaksu atlīdzinājumu, sniedz Centram turpmāk minēto palīdzību:

1) profesionālu palīdzību: terminoloģiju, datu bāzes, dokumentāciju, mašīntulkošanu, mācības un līgumtulku reģistrus, kā arī amatpersonu komandējumus uz Centra posteņiem;

2) pārvaldes pamatfunkciju pakalpojumu vadību: algu samaksu, veselības apdrošināšanas nodrošināšanu, pensiju shēmas, sociālās palīdzības organizēšanu.

▼M2

13. pants

1.  Par katru finanšu gadu sagatavo visu Centra ieņēmumu un izdevumu tāmi, kas atbilst kalendārajam gadam, un to iekļauj Centra budžetā, kurš ietver štata plānu.

2.  Centra budžeta ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvaroti.

3.  Valde katru gadu, pamatojoties uz projektu, ko sagatavojis direktors, sagatavo Centra ieņēmumu un izdevumu tāmi nākamajam finanšu gadam. Šo tāmi, kas ietver štata plānu, nosūta Komisijai, vēlākais, līdz 31. martam.

4.  Tāmi iesniedz Komisijai, kā arī Eiropas Parlamentam un Padomei (turpmāk tekstā “budžeta lēmējiestāde”.).

5.  Pamatojoties uz šo tāmi, Komisija ieraksta Eiropas Savienības budžeta projektā aplēses, kuras tā uzskata par vajadzīgām, ciktāl tas attiecas uz štata plānu un atbalsta apjomu, kāds jāsedz no vispārējā budžeta, kuru Komisija iesniedz budžeta lēmējiestādei saskaņā ar Līguma 272. pantu.

6.  Budžeta lēmējiestāde apstiprina apropriāciju piešķiršanu Centra subsidēšanai.

Budžeta lēmējiestāde pieņem Centra štata plānu.

7.  Centra budžetu pieņem Administratīvā valde. Tas ir galīgi apstiprināts pēc tam, kad apstiprināts Eiropas Savienības vispārējais budžets. Vajadzības gadījumā to attiecīgi koriģē.

8.  Valde iespējami drīz informē budžeta lēmējiestādi par tās nodomu īstenot jebkuru projektu, kurš varētu būtiski ietekmēt budžeta finansējumu, jo īpaši par jebkuriem projektiem, kuri attiecas uz īpašumu kā, piemēram, noma un ēku iegāde. Dalībvalstis par tiem informē Komisiju.

Ja budžeta lēmējiestāde ir paziņojusi savu nodomu sniegt atzinumu, tā nosūta Administratīvajai valdei atzinumu sešu nedēļu laikā no projekta izziņošanas dienas.

▼B

14. pants

1.  Direktors īsteno Centra budžetu.

▼M2

2.  Ne vēlāk kā līdz nākamā finanšu gada 1. martam, Centra grāmatvedis paziņo Komisijas grāmatvedim provizoriskos pārskatus, kuriem pievieno pārskatu par budžeta un finanšu pārvaldību iepriekšējā finanšu gada laikā. Komisijas grāmatvedis konsolidē iestāžu un decentralizēto struktūru provizoriskos pārskatus saskaņā ar Vispārējās finanšu regulas 128. pantu.

3.  Ne vēlāk kā līdz nākamā finanšu gada 31. martam, Komisijas grāmatvedis nosūta Centra pārskatus Revīzijas palātai kopā ar pārskatu par budžeta un finanšu pārvaldību iepriekšējā finanšu gada laikā. Finanšu gada pārskats par budžeta un finanšu pārvaldību jānosūta arī Eiropas Parlamentam un Padomei.

4.  Saņemot Revīzijas palātas sagatavotos apsvērumus par Centra provizoriskajiem pārskatiem saskaņā ar Vispārējās finanšu regulas 129. pantu, direktors pats uz savu atbildību sagatavo Centra galīgos pārskatus un iesniedz tos Administratīvajai valdei, lai tā izteiktu savu viedokli.

5.  Valde sniedz atzinumu par Centra galīgajiem pārskatiem.

6.  Ne vēlāk kā līdz nākamā finanšu gada 1. jūlijam, direktors nosūta galīgos pārskatus un Administratīvās valdes atzinumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai.

7.  Galīgos pārskatus publicē.

8.  Direktors nosūta Revīzijas palātai atbildi uz tās apsvērumiem ne vēlāk kā 30. septembrī. Direktors nosūta šo atbildi arī Administratīvajai valdei.

9.  Direktors pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma iesniedz tam visu informāciju, kas vajadzīga, lai netraucēti piemērotu attiecīgā finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru saskaņā ar Vispārējās finanšu regulas 146. panta 3. punktu.

10.  Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma, kas pieņēmusi lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, līdz n + 2 gada 30. aprīlim sniedz Komisijai apstiprinājumu par n gada budžeta izpildi.

15. pants

Centram piemērojamos finanšu noteikumus pieņem Administratīvā valde pēc apspriešanās ar Komisiju. Nav pieļaujamas nekādas atkāpes no Komisijas Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 (2002. gada 19. novembris) par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam ( 2 ), ja vien Centra īpašu vajadzību nodrošināšanai nav noteikts citādi un ja Komisijas ir devusi iepriekšēju piekrišanu.

▼B

16. pants

Uz Centru attiecas Protokols par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitāti.

17. pants

1.  Uz Centra personālu attiecas noteikumi un regulas, kas piemērojamas Eiropas Kopienu ierēdņiem un citiem darbiniekiem.

2.  Attiecībā uz saviem darbiniekiem Centrs īsteno pilnvaras, kas nodotas iestādei, kurai piešķirtas iecelšanas tiesības.

3.  Administratīvā valde pēc vienošanās ar Komisiju pieņem īstenošanas noteikumus, kas vajadzīgi, lai cita starpā nodrošinātu dažu darbu konfidenciālo raksturu.

18. pants

1.  Centra līgumisko atbildību reglamentē tiesību sistēma, ko piemēro attiecīgajam līgumam.

Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijā ir pieņemt nolēmumu, ievērojot visas šķīrējtiesas klauzulas, kas ietvertas līgumos, kurus noslēdzis Centrs.

2.  Ja pastāv tādas saistības, kas nav līgumsaistības, Centrs saskaņā ar vispārīgiem tiesību principiem, kas ir kopīgi visu dalībvalstu tiesību aktiem, atlīdzina jebkādu kaitējumu, ko nodarījuši tā darbinieki, pildot savus pienākumus.

Eiropas Kopienu Tiesa ir kompetenta visos strīdos attiecībā uz šādu kaitējumu atlīdzināšanu.

3.  Centra darbinieku personisko atbildību reglamentē attiecīgi noteikumi, kas tiem piemērojami.

▼M2

18.a pants

1.  Uz Centra dokumentiem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001 gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem ( 3 ).

2.  Valde nosaka praktiskus pasākumus Regulas (EK) Nr. 1049/2001 īstenošanai sešu mēnešu laikā no dienas, kad stājas spēkā Padomes Regula (EK) Nr. 1645/2003 (2003. gada 18. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2965/94, ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru ( 4 ).

3.  Centra lēmumi, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 8. pantu, var būt cēlonis tam, ka tiek iesniegta sūdzība ombudam vai lieta tiek nodota izskatīšanai Eiropas Kopienu Tiesā saskaņā ar 195. un 230. pantā izklāstītajiem attiecīgajiem nosacījumiem.

▼B

19. pants

Ne vēlāk par trīs gadiem pēc tam, kad beidzies Centra darbības sākuma periods, kas nepārsniedz trīs budžeta gadus, Centra darbības procedūras var pārskatīt Padome, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu un pēc Eiropas Parlamenta atzinuma saņemšanas.

20. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.( 1 ) OV C 323, 30.11.1993., 1. lpp.

( 2 ) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp., ar kļūdu labojumu OV L 2, 7.1.2003., 39. lpp.

( 3 ) OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

( 4 ) OV L 245, 29.9.2003., 13. lpp.

Top