EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0029

Padomes Direktīva 2000/29/EK (2000. gada 8. maijs) par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

OJ L 169, 10.7.2000, p. 1–112 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 258 - 369
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 033 P. 68 - 175
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 033 P. 68 - 175
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 189 - 296

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/29/oj

32000L0029Oficiālais Vēstnesis L 169 , 10/07/2000 Lpp. 0001 - 0112


Padomes Direktīva 2000/29/EK

(2000. gada 8. maijs)

par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā:

(1) Skaidrības un lietderības labad Padomes 1976. gada 21. decembra Direktīvā 77/93/EEK par aizsardzības pasākumiem pret augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu ievešanu un izplatību Kopienā [3] ir vairākkārt izdarīti, dažreiz visai būtiski, grozījumi [4]. Tāpēc minētā direktīva ir jākonsolidē.

(2) Augkopība ieņem ļoti svarīgu vietu Kopienā.

(3) Augkopības produkciju pastāvīgi apdraud kaitīgi organismi.

(4) Aizsardzība pret šādiem organismiem ir nepieciešama ne tikai tādēļ, lai novērstu ražas zaudējumus, bet arī lai kāpinātu lauksaimniecības produktivitāti.

(5) Sistemātiskai cīņai pret kaitīgiem organismiem Kopienā, ieviešot tajā fitosanitāro režīmu, kas piemērojams šajā telpā bez iekšējām robežām, būtu visai ierobežoti panākumi, ja vienlaicīgi netiktu veikti aizsardzības pasākumi pret šo organismu ievešanu Kopienā.

(6) Šādu pasākumu nepieciešamība ir jau sen atzīta, un tie ir paredzēti daudzu valstu tiesību aktos un starptautiskās konvencijās, arī 1951. gada 6. decembra Starptautiskajā augu aizsardzības konvencijā (SAAK), kas noslēgta Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijā (FAO) un kam ir liela nozīme visā pasaulē.

(7) Viens no svarīgākajiem pasākumiem paredz uzskaitīt īpaši kaitīgos organismus, kuru ievešana Kopienā ir jāaizliedz, kā arī tos kaitīgos organismus, kuru ievešana dalībvalstīs arī jāaizliedz, ja tos pārnēsā daži augi vai augu produkti.

(8) Dažus no šiem kaitīgajiem organismiem nevar efektīvi pārbaudīt, ievedot augus vai augu produktus no šo organismu izplatības valstīm. Tādēļ vismaz nepieciešamības gadījumā jāparedz iespēja aizliegt ievest dažus augus un augu produktus vai jāparedz īpašas pārbaudes ražotājvalstīs.

(9) Šādas fitosanitārijas pārbaudes jāpiemēro tikai produktiem, kā izcelsme ir trešajās valstīs, un gadījumos, kad pastāv pārliecinoši pierādījumi, ka nav ievērota kāda no fitosanitārajām normām.

(10) Dažos apstākļos jāpieļauj atkāpes no atsevišķām normām. Pieredze rāda, ka dažām atkāpēm var būt piemērojama tāda pati steidzamības pakāpe, kādu piemēro drošības noteikumiem. Tāpēc šajā direktīvā paredzētā steidzamā izskatīšana ir jāpiemēro arī šīm atkāpēm.

(11) Pagaidu drošības pasākumi, kas nav noteikti šajā direktīvā, parasti jāpieņem dalībvalstij, kurā rodas problēmas saistībā ar kaitīgu organismu ievešanas un izplatības draudiem. Par visiem gadījumiem, kad jāveic drošības pasākumi, ir jāinformē Komisija.

(12) Ņemot vērā, ka augu un augu produktu tirdzniecībai starp Francijas Aizjūras departamentiem un pārējo Kopienu ir liela nozīme, šīs direktīvas noteikumus būtu ieteicams piemērot arī tur. Paturot prātā lauksaimnieciskās ražošanas īpatnības Francijas Aizjūras departamentos, būtu lietderīgi paredzēt papildu aizsardzības pasākumus, pamatojoties uz augu aizsardzības apsvērumiem. Šīs direktīvas noteikumi jāpapildina arī ar aizsardzības pasākumiem pret kaitīgu organismu ievešanu Francijas aizjūras departamentos no citiem Francijas reģioniem.

(13) Padomes 1991. gada 26. jūnija Regula (EEK) Nr. 1911/91 par Kopienas tiesību aktu piemērošanu Kanāriju salās [5] paredz integrēt Kanāriju salas Kopienas muitas teritorijā un attiecināt uz tām kopējo politiku dažādās jomās. Saskaņā ar minētās regulas 2. un 10. pantu, kopējo lauksaimniecības politiku jāsāk piemērot, stājoties spēkā īpašam apgādes režīmam. Tā jāpiemēro kopā ar īpašiem pasākumiem, kas skar lauksaimniecisko ražošanu.

(14) Padomes 1991. gada 26. jūnija Lēmumā 91/314/EEK, ar ko izveidota īpaša izvēles programma, kas ņem vērā Kanāriju salu nomaļo atrašanos okeānā (Poseican) [6], ir izklāstīti pamatprincipi, kuri jāievēro, risinot šo salu īpašās problēmas un grūtības.

(15) Tādēļ, pielāgojoties īpašiem fitosanitārajiem apstākļiem Kanāriju salās, ir ieteicams dažu šajā direktīvā paredzēto pasākumu piemērošanu pagarināt par sešiem mēnešiem pēc dienas, līdz kurai dalībvalstīs jāievieš jaunie noteikumi Francijas Aizjūras departamentu un Kanāriju salu aizsardzībai, kas izriet no šīs direktīvas pielikumiem.

(16) Ievērojot šīs direktīvas mērķus, ir ieteicams pārņemt sertifikātu paraugus, kas apstiprināti saskaņā ar SAAK 1979. gada 21. novembra redakciju un kuru tipveida forma izstrādāta ciešā sadarbībā ar starptautiskām organizācijām. Būtu arī ieteicams izstrādāt normas attiecībā uz šādu sertifikātu izsniegšanas nosacījumiem, normas iepriekšējo paraugu izmantošanai pārejas laikā, kā arī sertificēšanas nosacījumus, ja augu un augu produktu izcelsme ir trešās valstīs.

(17) Ievedot augus un augu produktus no trešām valstīm, iestādēm, kas šajās valstīs atbild par sertifikātu izsniegšanu, parasti jābūt pilnvarotām saskaņā ar SAAK. Būtu vēlams sastādīt šādu iestāžu sarakstus trešajās valstīs, kas nav līgumslēdzējas valstis.

(18) Jāvienkāršo procedūra, kas jāievēro, veicot dažādus grozījumus šīs direktīvas pielikumos.

(19) Jāprecizē šīs direktīvas darbības joma attiecībā uz kokmateriāliem. Šim nolūkam būtu lietderīgi cita starpā izpētīt Kopienas regulās sīki izklāstītos kokmateriālu aprakstus.

(20) Dažas sēklas nav iekļautas to augu, augu produktu un citu objektu sarakstā šīs direktīvas pielikumos, kas jāpakļauj fitosanitārajai pārbaudei izcelsmes valstī vai nosūtītājvalstī, pirms tos atļaut ievest Kopienā vai izmantot Kopienas iekšējā tirdzniecībā.

(21) Atsevišķos gadījumos jāparedz, ka Komisija oficiāli pārbauda augus, augu produktus un citus no trešām valstīm ievedamos objektus ārpuskopienas izcelsmes valstī.

(22) Kopienā veicamās pārbaudes jāuztic Komisijas algotiem ekspertiem, kā arī Komisijas rīcībā esošiem dalībvalstu algotiem ekspertiem. Šo ekspertu uzdevumi jāprecizē atkarībā no nepieciešamajām darbībām, ko paredz Kopienas fitosanitārais režīms.

(23) Šis režīms turpmāk attiecināms ne tikai uz tirdzniecību starp dalībvalstīm un trešajām valstīm, bet arī uz tirdzniecību atsevišķu dalībvalstu iekšienē.

(24) Visiem Kopienas reģioniem principā vajadzētu vienādā mērā gūt labumu no aizsardzības pret kaitīgiem organismiem. Taču jāņem vērā atšķirīgie ekoloģiskie apstākļi un dažu kaitīgo organismu nevienādā izplatība. Šā iemesla dēļ būtu jānosaka fitosanitārā ziņā īpaši apdraudētas aizsargājamās zonas, nodrošinot tām īpašu aizsardzību atbilstīgi iekšējā tirgus apstākļiem.

(25) Piemērojot Kopienas fitosanitāro režīmu Kopienai kā telpai bez iekšējām robežām un ieviešot aizsargājamās zonas, no vienas puses, jānošķir prasības, ko piemēro Kopienas produktiem, bet, no otras puses, prasības, ko piemēro trešo valstu importprecēm, kā arī jānoskaidro kaitīgie organismi, kas apdraud aizsargājamās zonas.

(26) Vispiemērotākā vieta fitosanitāro pārbaužu veikšanai ir ražošanas vieta. Tāpēc šādas Kopienas produktu pārbaudes obligāti jāveic ražošanas vietā un tām jāpakļauj arī visi attiecīgie augi un augu produkti, ko tur audzē, ražo, izmanto vai kas tur atrodas cita iemesla dēļ, kā arī tur izmantojamais augsnes substrāts. Lai šāda pārbaužu sistēma darbotos efektīvi, visiem ražotājiem oficiāli jāreģistrējas.

(27) Lai nodrošinātu efektīvāku Kopienas fitosanitārā režīma piemērošanu iekšējā tirgū, jāparedz iespēja fitosanitāro pārbaužu veikšanai izmantot arī citas esošās amatpersonas, ne tikai dalībvalstu oficiālo augu aizsardzības dienestu amatpersonas, kuru izglītība Kopienai jākoordinē un finansiāli jāatbalsta.

(28) Ja pārbaužu rezultāti ir apmierinoši, starpvalstu tirdzniecībā izmantojamā fitosanitārā sertifikāta vietā Kopienas produktiem piešķir attiecīgu pazīšanas zīmi (augu pasi) atkarībā no produkta veida, lai nodrošinātu tā brīvu apriti Kopienā vai tās reģionos, kuros šī augu pase ir derīga.

(29) Jāprecizē oficiālie pasākumi, kas jāveic, ja pārbaužu rezultāti nav apmierinoši.

(30) Lai nodrošinātu Kopienas fitosanitārā režīma ievērošanu iekšējā tirgū, jāizveido oficiālo pārbaužu sistēma, kas darbojas produkcijas tirdzniecības gaitā. Šādai sistēmai jābūt, cik vien iespējams, drošai un vienotai visā Kopienā, taču tajā nevajadzētu ietvert konkrētas pārbaudes uz dalībvalstu robežām.

(31) Iekšējā tirgū produkti, kā izcelsme ir trešajās valstīs, parasti jāpakļauj fitosanitārajai pārbaudei, tos pirmoreiz ievedot Kopienā. Ja pārbaužu rezultāti ir apmierinoši, trešo valstu produktiem piešķir augu pasi, kas tiem nodrošina brīvu apriti tādā pašā veidā kā Kopienas produktiem.

(32) Lai nodrošinātu vajadzīgās garantijas apstākļos, kas radušies pēc iekšējā tirgus izveides, ir svarīgi atsevišķu valstu un Kopienas mērogā nostiprināt fitosanitāro pārbaužu infrastruktūru uz Kopienas ārējām robežām, īpašu uzmanību pievēršot dalībvalstīm, caur kurām to ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ preces ieved Kopienā. Komisija piedāvā iekļaut Eiropas Savienības kopbudžetā šim nolūkam vajadzīgos līdzekļus.

(33) Lai uzlabotu Kopienas fitosanitārā režīma efektivitāti iekšējā tirgū, dalībvalstīm jāsaskaņo par fitosanitāriju atbildīgā personāla darba pienākumi. Komisija līdz 1993. gada 1. janvārim iesniegs Kopienas fitosanitārās prakses kodeksu.

(34) Dalībvalstis turpmāk nevarēs pieņemt īpašus fitosanitāros noteikumus augu vai augu produktu, kuru izcelsme ir citās dalībvalstīs, ievešanai savā teritorijā. Visi noteikumi, kas skar fitosanitārās prasības augiem un augu produktiem, jāizstrādā Kopienas mērogā.

(35) Jāizveido Kopienas finanšu iemaksu sistēma, lai Kopienas mērogā sadalītu iespējamo riska nastu, kas vēl pastāv tirdzniecībā Kopienas fitosanitārā režīma apstākļos.

(36) Lai nepieļautu inficēšanos ar kaitīgiem organismiem, kas ievesti no trešajām valstīm, jābūt Kopienas finanšu iemaksām, kas paredzētas fitosanitāro pārbaužu infrastruktūras nostiprināšanai uz Kopienas ārējām robežām.

(37) Šis režīms paredz arī pienācīgu atbalstu dažu izdevumu segšanai, dalībvalstīm veicot īpašus pasākumus, lai ierobežotu un vajadzības gadījumā novērstu inficēšanos ar kaitīgiem organismiem, kas ievesti no trešajām valstīm vai citiem Kopienas apvidiem, un iespēju robežās atlīdzinātu radušos kaitējumu.

(38) Steidzamā kārtā sīki jāizstrādā Kopienas finanšu iemaksu mehānisms.

(39) Komisijai jāsaņem izsmeļošas ziņas par minēto kaitīgo organismu iespējamiem izplatīšanās cēloņiem.

(40) Cita starpā Komisijai jāpārrauga Kopienas fitosanitārā režīma pareiza piemērošana.

(41) Jānoskaidro, vai kaitīgo organismu ievešana notikusi nepietiekamu apskašu vai pārbaužu dēļ. Seku novēršanai jāpiemēro Kopienas tiesību akti, ņemot vērā konkrētus īpašus pasākumus.

(42) Dalībvalstīm un Komisijai cieši jāsadarbojas Pastāvīgajā augu veselības komitejā, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 76/894/EEK [7].

(43) Šī direktīva nedrīkst ierobežot dalībvalstu saistības attiecībā uz VIII pielikuma B daļā noteiktajiem pārņemšanas un piemērošanas termiņiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šī direktīva attiecas uz aizsardzības pasākumiem pret augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu ievešanu dalībvalstīs no citām dalībvalstīm vai trešajām valstīm.

Tā attiecas arī uz:

a) aizsardzības pasākumiem pret kaitīgu organismu izplatīšanos Kopienā saistībā ar augu, augu produktu un ar tiem saistītu objektu apriti kādā dalībvalstī, sākot no 1993. gada 1. jūnija;

b) aizsardzības pasākumiem pret kaitīgu organismu ievešanu Francijas Aizjūras departamentos no citiem Francijas reģioniem un otrādi – citos Francijas reģionos no Francijas Aizjūras departamentiem;

c) aizsardzības pasākumiem pret kaitīgu organismu ievešanu Kanāriju salās no citiem Spānijas reģioniem un otrādi – citos Spānijas reģionos no Kanāriju salām.

2. Neskarot priekšnosacījumus, kas jārada fitosanitārā stāvokļa aizsardzībai dažos Kopienas reģionos, ņemot vērā atšķirīgos lauksaimniecības un ekoloģiskos apstākļus, var noteikt aizsardzības pasākumus, pamatojoties uz augu fitosanitārajiem aizsardzības pasākumiem Francijas Aizjūras departamentos un Kanāriju salās, kas ir papildus šajā direktīvā noteiktajiem pasākumiem saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

3. Šī direktīva neattiecas uz Seūtu un Meliļu.

4. Katra dalībvalsts izveido vai izraugās vienu centrālo iestādi, kas valsts valdības pakļautībā cita starpā atbild par koordinācijas un sakaru nodrošināšanu, risinot fitosanitārijas jautājumus saskaņā ar šo direktīvu. Šim nolūkam būtu vēlams izraudzīties oficiālo augu aizsardzības dienestu, kas izveidots saskaņā ar Starptautisko augu aizsardzības konvenciju (SAAK). Par to un par visām turpmākām izmaiņām paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

5. Kas attiecas uz aizsardzības pasākumiem pret kaitīgu organismu ievešanu citos Francijas reģionos un pārējās dalībvalstīs no Francijas Aizjūras departamentiem, kā arī pret to izplatīšanos Francijas Aizjūras departamentos, šā panta 1. punkta a) apakšpunktā, 3. panta 4. punktā, 4. panta 2. un 4. punktā, 5. panta 2. un 4. punktā, 6. panta 5. un 6. punktā, 10. panta 1. un 2. punktā un 13. panta 8., 10. un 11. punktā minētos datumus aizstāj ar datumu, kas sakrīt ar sešu mēnešu termiņa beigām, skaitot no dienas, līdz kurai dalībvalstīm jāievieš jaunie noteikumi Francijas aizjūras departamentu aizsardzībai, rīkojoties saskaņā ar I līdz V pielikumu. No tās pašas dienas svītro šā panta 1. punkta b) apakšpunktu un 2. punktu.

6. Kas attiecas uz aizsardzības pasākumiem pret kaitīgu organismu ievešanu citos Spānijas reģionos un pārējās dalībvalstīs no Kanāriju salām, kā arī pret to izplatīšanos Kanāriju salās, šā panta 1. punkta a) apakšpunktā, 3. panta 4. punktā, 4. panta 2. un 4. punktā, 5. panta 2. un 4. punktā, 6. panta 5. un 6. punktā, 10. panta 1. un 2. punktā un 13. panta 8., 10. un 11. punktā minētos datumus aizstāj ar datumu, kas sakrīt ar sešu mēnešu termiņa beigām, skaitot no dienas, līdz kurai dalībvalstīm jāievieš jaunie noteikumi Kanāriju salu aizsardzībai, rīkojoties saskaņā ar I līdz V pielikumu. No tās pašas dienas svītro šā panta 1. punkta c) apakšpunktu.

2. pants

1. Šajā direktīvā:

a) uzskata, ka augi ir dzīvi augi un dzīvas augu daļas, ieskaitot sēklas;

pie dzīvām augu daļām pieskaitāmi:

- augļi vārda botāniskajā nozīmē, izņemot uzglabāšanai sasaldētus augļus,

- dārzeņi, izņemot uzglabāšanai sasaldētus dārzeņus,

- bumbuļi, bumbuļsīpoli, sīpoli, sakneņi,

- griezti ziedi,

- zari ar lapām,

- nozāģēti koki ar lapotni,

- augu audu kultūras;

uzskata, ka sēklas ir sēklas vārda botāniskajā nozīmē, izņemot sēklas, kas nav paredzētas sēšanai;

b) uzskata, ka augu produkti ir augu izcelsmes produkti, neapstrādāti vai pēc vienkāršas apstrādes, tiktāl, ka tie vairs nav augi;

c) uzskata, ka stādīšana ir jebkura augu novietošana, kas nodrošina to turpmāku augšanu, reproducēšanu vai pavairošanu;

d) uzskata, ka pie augiem, kas paredzēti stādīšanai, pieskaitāmi:

- jau iestādīti augi, kas netiks pārstādīti vai kuri būs jāpārstāda pēc ievešanas, vai

- augi, kas ievešanas brīdī nav iestādīti, bet kuri tiks iestādīti vēlāk;

e) uzskata, ka kaitīgi organismi ir dzīvnieku vai augu valsts izcelsmes kaitēkļi, kas apdraud augus vai augu produktus, vai ka tie ir vīrusi, mikoplazma vai citi patogēni;

f) uzskata, ka augu pase ir oficiāla uzlīme, kas apliecina, ka ir izpildīti šīs direktīvas noteikumi attiecībā uz fitosanitārajiem normatīviem un īpašajām prasībām, un ka tā ir:

- standartizēta Kopienas mērogā dažādiem augu un augu produktu veidiem, un

- sagatavota dalībvalsts oficiālajā atbildīgajā iestādē un izsniegta saskaņā ar ieviešanas noteikumiem, kuri sīki reglamentē augu pases izsniegšanas kārtību.

Īpašiem produktu veidiem var izraudzīties nevis uzlīmi, bet citu oficiāli saskaņotu marķējumu saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

Standartizāciju panāk saskaņā ar šīs direktīvas 8. pantā noteikto procedūru. Standartizācijas gaitā augu pasēm, kas saskaņā ar 10. panta 1. punkta otro daļu nav derīgas visos Kopienas reģionos, nosaka atšķirīgu marķējumu;

g) dalībvalsts atbildīgās oficiālās iestādes ir:

i) dalībvalsts oficiālais augu aizsardzības dienests(-i), kas minēts(-i) 1. panta 4. punktā; vai

ii) jebkura valsts iestāde, kas izveidota

- valsts mērogā,

- vai reģionālajā līmenī valsts iestāžu pārraudzībā, ievērojot attiecīgās dalībvalsts konstitūcijā noteiktos ierobežojumus.

Dalībvalsts atbildīgās oficiālās iestādes var saskaņā ar valsts likumiem deleģēt šajā direktīvā paredzēto uzdevumu veikšanu jebkurai juridiskai personai savā pakļautībā un pārraudzībā neatkarīgi no tā, vai šī persona ir publisko vai privāto tiesību subjekts, uzticot tai saskaņā ar tās oficiāli apstiprinātajiem statūtiem pildīt vienīgi konkrētas publiskas funkcijas, ja vien šī juridiskā persona un tās darbinieki nav personīgi ieinteresēti veicamo pasākumu iznākumā.

Dalībvalstis nodrošina ciešu sadarbību starp pirmās daļas ii) un i) apakšpunktā minētajām iestādēm.

Turklāt saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru var apstiprināt arī citas juridiskas personas, kas reģistrētas pirmās daļas i) apakšpunktā minēto iestāžu vai iestādes vārdā un rīkojas šīs iestādes pakļautībā un pārraudzībā, ja vien šī persona nav personīgi ieinteresēta veicamo pasākumu iznākumā.

Centrālā iestāde, kas minēta 1. panta 4. punktā, informē Komisiju par attiecīgās dalībvalsts atbildīgajām oficiālajām iestādēm. Komisija šo informāciju nosūta pārējām dalībvalstīm;

h) uzskata, ka aizsargājamā zona ir tāda zona Kopienā, kurā:

- kaut arī tur pastāv labvēlīgi apstākļi, nav endēmiski sastopami vai izplatīti viens vai vairāki šajā direktīvā minētie kaitīgie organismi, kas izplatīti vienā vai vairākos Kopienas reģionos,

- nonākot labvēlīgos ekoloģiskajos apstākļos, pastāv dažiem kultūraugiem kaitīgu organismu izplatīšanās draudi, kaut arī šie organismi nav endēmiski sastopami vai izplatīti Kopienā,

un kas, kā atzīts saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, atbilst pirmajā un otrajā ievilkumā noteiktajiem nosacījumiem un kurā – pirmajā ievilkumā minētajā gadījumā – pēc attiecīgās dalībvalsts(-u) pieprasījuma, kā arī, pamatojoties uz veikto pienācīgo apsekojumu rezultātiem, kas noteikti 21. pantā minēto ekspertu pārraudzībā saskaņā ar tajā noteikto procedūru, nav gūti pierādījumi, kas liecinātu par pretējo. Otrajā ievilkumā minētajā gadījumā apsekojumu veikšana nav obligāta.

Uzskata, ka kaitīgs organisms ir izplatīts kādā teritorijā, ja ir zināms, ka tas tur sastopams, un ja nav oficiāli veikti tā apkarošanas pasākumi vai vismaz divus gadus pēc kārtas šādi pasākumi izrādījušies neefektīvi.

Gadījumā, kas minēts pirmās daļas pirmajā ievilkumā, attiecīgā(-à) dalībvalsts(-is) oficiāli veic regulārus un sistemātiskus apsekojumus, pārbaudot tādu organismu klātbūtni, attiecībā pret kuriem pasludināta aizsargājamā zona. Par katru šādu organismu atradumu tūlīt informē Komisiju. Pastāvīgā augu veselības komiteja novērtē šāda atraduma risku un lemj par piemērotu rīcību saskaņā ar 18. pantā minēto procedūru.

Precīzākus pirmajā un trešajā daļā minētos apsekojumus var noteikt saskaņā ar 18. pantā minēto procedūru, pamatojoties uz atzītiem zinātnes un statistikas principiem.

Iepriekš minēto apsekojumu rezultātus paziņo Komisijai. Komisija šo informāciju nosūta pārējām dalībvalstīm.

Komisija līdz 1998. gada 1. janvārim iesniedz Padomei ziņojumu par aizsargājamo zonu darbību, vajadzības gadījumā pievienojot pienācīgus priekšlikumus;

i) apliecinājumu vai pasākumu uzskata par oficiālu, ja, neskarot 21. panta noteikumus, to veikuši:

- dalībvalsts oficiālā augu aizsardzības dienesta pārstāvji vai citi ierēdņi viņu uzdevumā, ja apliecinājumi vai pasākumi ir saistībā ar 7. panta 1. punktā vai 8. panta 2. punktā norādīto sertifikātu izsniegšanu,

- šādi pārstāvji, ierēdņi vai vienas no dalībvalsts atbildīgo oficiālo iestāžu kompetenti darbinieki, visos pārējos gadījumos ievērojot nosacījumu, ka šie darbinieki nav personīgi ieinteresēti veicamo pasākumu iznākumā un atbilst obligātajām kvalifikācijas prasībām.

Dalībvalstis nodrošina, lai to ierēdņiem un kompetentajiem darbiniekiem būtu vajadzīgā kvalifikācija, kas viņiem ļauj pienācīgi piemērot šo direktīvu. Saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, var izstrādāt šo personu kvalifikācijas vadlīnijas.

Komisija Augu veselības pastāvīgajā komitejā izveido Kopienas programmas, kas paredz attiecīgo ierēdņu un kompetento darbinieku tālākizglītošanu, lai tuvinātu valsts mērogā iegūtās zināšanas un pieredzi iepriekš minētajam kvalifikācijas līmenim, un pārrauga to izpildi. Tā iesaistās šīs tālākizglītošanas finansēšanā un šim nolūkam ierosina iekļaut vajadzīgos līdzekļus Kopienas budžetā.

2. Ja vien nav skaidri norādīts citādi, šīs direktīvas noteikumi attiecas uz kokmateriāliem tikai tiktāl, ciktāl tie pilnīgi vai daļēji saglabājuši savu dabisko apaļo virsmu, ar mizu vai bez tās, vai tie ir šķeldu, skaidu, zāģskaidu, koksnes atlikumu vai atgriezumu veidā.

Izņemot noteikumus, kas skar V pielikumu, tie attiecas arī uz kokmateriāliem neatkarīgi no tā, vai tie atbilst pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, ja tie kalpo kā kravas stiprinājums, starplikas, paletes vai iepakojuma materiāls, ko faktiski izmanto, pārvadājot jebkurus objektus, ja vien kokmateriāli var radīt draudus augu veselībai.

3. pants

1. Dalībvalstis aizliedz ievest savā teritorijā I pielikuma A daļā uzskaitītos kaitīgos organismus.

2. Dalībvalstis aizliedz ievest savā teritorijā II pielikuma A daļā uzskaitītos augus un augu produktus, ja tie satur attiecīgos kaitīgos organismus, kas uzskaitīti minētajā pielikumā.

3. Panta 1. un 2. punktu nepiemēro apstākļos, kas nosakāmi saskaņā ar 17. pantā izklāstīto procedūru, ja augus, izņemot stādīšanai paredzētos augus, tikai viegli skāruši I pielikuma A daļā vai II pielikuma A daļā uzskaitītie kaitīgie organismi, par kuriem iepriekš panākta vienošanās ar iestādēm, kuras pārstāv dalībvalstis fitosanitārijas jomā.

4. Sākot no 1993. gada 1. jūnija, dalībvalstis nodrošina 1. un 2. punkta piemērošanu arī gadījumos, kad minēto kaitīgo organismu izplatība ir saistīta ar augu, augu produktu vai citu objektu apriti dalībvalsts teritorijā.

5. No 1993. gada 1. jūnija dalībvalstis aizliedz attiecīgajās aizsargājamās zonās ievest un izplatīt:

a) kaitīgos organismus, kas uzskaitīti I pielikuma B daļā;

b) augus un augu produktus, kas uzskaitīti II pielikuma B daļā, ja tie satur tur uzskaitītos kaitīgos organismus.

6. Saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru:

a) I un II pielikumā uzskaitītos kaitīgos organismus sīkāk iedala šādi:

- organismus, kuri nav konstatēti nevienā Kopienas reģionā un ir jāuzmana visā Kopienā, attiecīgi iekļauj I pielikuma A daļas I iedaļā un II pielikuma A daļas I iedaļā,

- organismus, kuri konstatēti Kopienā, taču nav endēmiski sastopami vai izplatīti Kopienas iekšienē, un kuri ir jāuzmana visā Kopienā, attiecīgi iekļauj I pielikuma A daļas II iedaļā un II pielikuma A daļas II iedaļā,

- pārējos organismus attiecīgi iekļauj I pielikuma B daļā un II pielikuma B daļā iepretim attiecīgajām aizsargājamajām zonām;

b) kaitīgos organismus, kas ir endēmiski sastopami vai izplatīti vienā vai vairākos Kopienas reģionos, svītro no saraksta, izņemot a) apakšpunkta otrajā un trešajā ievilkumā minētos organismus;

c) I un II pielikuma virsrakstus un to dažādās daļas un iedaļas saskaņo ar a) un b) apakšpunktu.

7. Saskaņā ar 18. pantā izklāstīto procedūru, ja vien nav skaidri norādīts citādi, var nolemt, ka dalībvalstis noteic, ka:

a) to teritorijā aizliegts tieši vai netieši ievest un izplatīt noteiktus organismus, kas, kā uzskata, ir kaitīgi augiem vai augu produktiem, bet kuri nav uzskaitīti I un II pielikumā, vai ka ir vajadzīga īpaša atļauja, ievērojot nosacījumus, kas noteikti saskaņā ar to pašu procedūru;

b) to teritorijā aizliegts ievest un izplatīt noteiktus organismus, kas uzskaitīti II pielikumā, bet kuri sastopami uz augiem, kas nav uzskaitīti minētajā pielikumā, un kuri, kā uzskata, ir kaitīgi augiem vai augu produktiem, vai ka ir vajadzīga īpaša atļauja, ievērojot nosacījumus, kas noteikti saskaņā ar to pašu procedūru;

c) to teritorijā aizliegts izolētā veidā ievest un izplatīt noteiktus organismus, kas uzskaitīti I un II pielikumā un kuri, kā uzskata, ir kaitīgi augiem vai augu produktiem, vai ka ir vajadzīga īpaša atļauja, ievērojot nosacījumus, kas noteikti saskaņā ar to pašu procedūru.

Pirmā daļa attiecas arī uz tiem organismiem, kurus neskar Padomes 1990. gada 23. aprīļa Direktīva 90/220/EEK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izlaišanu dabas vidē [8] vai citi īpašie Kopienas noteikumi par ģenētiski modificētiem organismiem.

Ievērojot nosacījumus, kas noteikti saskaņā ar 18. pantā izklāstīto procedūru, 1. punktu un 5. punkta a) apakšpunktu, kā arī 2. punktu un 5. punkta b) apakšpunktu nepiemēro izmēģinājumiem vai zinātniskajiem pētījumiem un šķirņu selekcijas darbam.

Pēc pirmajā daļā paredzēto pasākumu apstiprināšanas minēto daļu nepiemēro, ievērojot nosacījumus, kas noteikti saskaņā ar 18. pantā izklāstīto procedūru, izmēģinājumiem vai zinātniskajiem pētījumiem un šķirņu selekcijas darbam.

4. pants

1. Dalībvalstis aizliedz ievest savā teritorijā augus un augu produktus, kas uzskaitīti III pielikuma A daļā, ja to izcelsme ir minētajā pielikuma daļā uzskaitītajās valstīs.

2. Dalībvalstis no 1993. gada 1. jūnija nodrošina aizliegumu ievest augus, augu produktus un citus III pielikuma B daļā uzskaitītos objektus attiecīgajās aizsargājamajās zonās, kas atrodas to teritorijā.

3. Direktīvas III pielikumu groza saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, iekļaujot tā A daļā augus, augu produktus un citus objektus, kas apdraud augu veselību visos Kopienas reģionos, un tā B daļā – augus, augu produktus un citus objektus, kas apdraud augu veselību tikai aizsargājamajās zonās. Turpat norāda arī aizsargājamās zonas.

4. Sākot no 1993. gada 1. jūnija, 1. punktu vairs nepiemēro augiem, augu produktiem un citiem Kopienas izcelsmes objektiem.

5. Ievērojot nosacījumus, kas noteikti saskaņā ar 18. pantā izklāstīto procedūru, 1. un 2. punktu nepiemēro izmēģinājumiem vai zinātniskajiem pētījumiem un šķirņu selekcijas darbam.

6. Ja nepastāv kaitīgu organismu izplatīšanās draudi, dalībvalsts var noteikt, ka atsevišķi noteiktos gadījumos 1. un 2. punktu nepiemēro augiem, augu produktiem un citiem objektiem, ko audzē, iegūst vai izmanto tās tiešajā pierobežas zonā ar trešo valsti un ieved minētajā dalībvalstī izmantošanai pierobežas punktos tās teritorijā.

Piešķirot šādu atvieglojumu, dalībvalsts norāda vietas nosaukumu un personu, kas tos izmanto. Šīs ziņas periodiski precizē un nodod Komisijas rīcībā.

Augiem, augu produktiem un citiem objektiem, uz ko attiecas atvieglojums saskaņā ar pirmo daļu, nodrošina dokumentāru izcelsmes pierādījumu, norādot to vietu attiecīgajā trešajā valstī, kur iegūti minētie augi, augu produkti un citi objekti.

5. pants

1. Dalībvalstis aizliedz ievest savā teritorijā augus un augu produktus un citus IV pielikuma A daļā uzskaitītos objektus, ja nav ievērotas attiecīgās īpašās prasības, kuras norādītas minētajā pielikuma daļā.

2. Dalībvalstis no 1993. gada 1. jūnija aizliedz augu, augu produktus un citu IV pielikuma B daļā uzskaitīto objektu ievešanu un apriti aizsargājamajās zonās, ja nav ievērotas attiecīgās šajā pielikuma daļā norādītās īpašās prasības.

3. Ievērojot 18. pantā noteikto procedūru, groza IV pielikumu saskaņā ar 3. panta 6. punktā noteiktajiem kritērijiem.

4. Sākot no 1993. gada 1. jūnija, dalībvalstis nodrošina 1. punkta piemērošanu arī augu, augu produktu un citu objektu apritei dalībvalsts teritorijā, taču neierobežojot 6. panta 7. punktu. Šo daļu, kā arī 1. un 2. punktu, nepiemēro augu, augu produktu, pārtikas produktu vai dzīvnieku barības apritei nelielos daudzumos, ja tie paredzēti īpašnieka vai saņēmēja nerūpnieciskām un nekomerciālām vajadzībām vai patēriņam pārvadājumu laikā, ja vien nepastāv kaitīgu organismu izplatīšanās draudi.

5. Ievērojot nosacījumus, kas noteikti saskaņā ar 18. pantā izklāstīto procedūru, 1., 2. un 4. punktu nepiemēro izmēģinājumiem vai zinātniskajiem pētījumiem un šķirņu selekcijas darbam.

6. Ja nepastāv kaitīgu organismu izplatīšanās draudi, dalībvalsts var noteikt, ka atsevišķi noteiktos gadījumos 1., 2. un 4. punktu nepiemēro augiem, augu produktiem un citiem objektiem, ko audzē, iegūst vai izmanto tās tiešajā pierobežas zonā ar trešo valsti un ieved minētajā dalībvalstī izmantošanai pierobežas punktos tās teritorijā.

Piešķirot šādu atvieglojumu, dalībvalsts norāda vietas nosaukumu un personu, kas tos izmanto. Šīs ziņas periodiski precizē un nodod Komisijas rīcībā.

Augiem, augu produktiem un citiem objektiem, uz kuriem attiecas atvieglojums saskaņā ar pirmo daļu, nodrošina dokumentāru izcelsmes pierādījumu, norādot to vietu attiecīgajā trešajā valstī, kur iegūti minētie augi, augu produkti un citi objekti.

6. pants

1. Dalībvalstis nosaka, ka, vismaz ievedot augus, augu produktus un citus V pielikuma A daļā uzskaitītos objektus citā dalībvalstī, tie un to iepakojums oficiālā kārtā rūpīgi jāapskata vai nu pilnībā, vai ņemot raksturīgus paraugus, un, vajadzības gadījumā, oficiāli jāapskata arī transportlīdzeklis, ar kuru tos pārvadā, lai pārliecinātos, ka:

a) tie nesatur I pielikuma A daļā uzskaitītos kaitīgos organismus;

b) II pielikuma A daļā uzskaitītie augi un augu produkti nesatur attiecīgos kaitīgos organismus, kas uzskaitīti minētajā pielikuma daļā;

c) IV pielikuma A daļā uzskaitītie augi, augu produkti un citi objekti atbilst attiecīgajām īpašajām prasībām, kas norādītas minētajā pielikuma daļā.

2. Tiklīdz ir apstiprināti 3. panta 6. punkta a) apakšpunktā un 5. panta 3. punktā paredzētie pasākumi, šā panta 1. punktu piemēro vienīgi attiecībā uz I pielikuma A daļas II iedaļu, II pielikuma A daļas II iedaļu un IV pielikuma A daļas II iedaļu. Ja, veicot apskati saskaņā ar šo noteikumu, atklāj kaitīgus organismus, kas uzskaitīti I pielikuma A daļas I iedaļā vai II pielikuma A daļas I iedaļā, pieņem, ka 10. pantā minētie nosacījumi nav ievēroti.

3. Dalībvalstis nosaka 1. punktā minētos inspicēšanas pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību 3. panta 4., 5. un 7. punktam vai 5. panta 2. punktam, ja galamērķa dalībvalsts izmanto vienu no iepriekš minētajos pantos uzskaitītajām iespējām.

4. Dalībvalstis nosaka, ka IV pielikuma A daļā minētās sēklas, ko ieved citā dalībvalstī, oficiāli jāapskata, lai pārliecinātos, ka tās atbilst attiecīgajām īpašajām prasībām, kas uzskaitītas minētajā pielikuma daļā.

5. Sākot no 1993. gada 1. jūnija un neierobežojot 7. punktu, 1., 3. un 4. punktu, piemēro arī augu, augu produktu un citu objektu apritei dalībvalsts teritorijā. Panta 1., 3. un 4. punktu nepiemēro attiecībā uz I pielikuma B daļā vai II pielikuma B daļā uzskaitītajiem kaitīgajiem organismiem, bet IV pielikuma B daļā noteiktās īpašās prasības nepiemēro augu, augu produktu un citu objektu pārvadājumiem caur aizsargājamo zonu vai ārpus tās.

Oficiālās apskates, kas minētas 1., 3. un 4. punktā, veic saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a) tās piemēro arī attiecīgajiem augiem vai augu produktiem, ko audzējis, ražojis vai izmantojis ražotājs vai kas viņa saimniecībā atrodas cita iemesla dēļ, kā arī tur izmantotajam augsnes substrātam;

b) tās veic saimniecībā, vēlams, ražošanas vietā;

c) tās periodiski veic piemērotā laikā, vismaz vienreiz gadā, obligāti veicot vismaz vizuālu apskati un neierobežojot IV pielikumā uzskaitītās īpašās prasības; var veikt papildu darbības, ja tās paredzētas saskaņā ar 8. punktu.

Visus ražotājus, kas pakļauti otrajā daļā minētajai oficiālajai apskatei, kura jāveic saskaņā ar 1. līdz 4. punktu, iekļauj oficiālajā reģistrā, piešķirot reģistrācijas numuru, pēc kura tos var atpazīt. Pēc pieprasījuma šādi izveidoti oficiālie reģistri ir pieejami Komisijai.

Ražotājam ir jāuzņemas zināmi pienākumi, kas noteikti saskaņā ar 8. punktu. Cita starpā viņam tūlīt jāinformē attiecīgās dalībvalsts atbildīgā oficiālā iestāde par visiem neparastiem kaitīgiem organismiem, simptomiem un visām citām augu anomālijām.

Panta 1., 3. un 4. punktu nepiemēro augu, augu produktu, pārtikas produktu vai dzīvnieku barības apritei nelielos daudzumos, ja tie paredzēti īpašnieka vai saņēmēja nerūpnieciskām un nekomerciālām vajadzībām vai patēriņam pārvadājumu laikā, ja vien nepastāv kaitīgu organismu izplatīšanās draudi.

6. Sākot no 1993. gada 1. jūnija, dalībvalstis paredz, ka saskaņā ar 5. punkta trešo daļu oficiālajā vietējā, reģionālajā vai valsts reģistrā iekļauj arī dažus V pielikuma A daļā neuzskaitīto augu, augu produktu vai citu objektu ražotājus, kas norādīti saskaņā ar 8. punktu, vai ražošanas zonā esošās kolektīvās noliktavas, vai nosūtīšanas centrus. Tiem jebkurā brīdī var noteikt apskates, kas paredzētas 5. punkta otrajā daļā.

Saskaņā ar 8. punktu var izveidot tādu sistēmu, kas, vajadzības gadījumā un ciktāl tas ir iespējams, ļauj noteikt dažu augu, augu produktu un citu objektu izcelsmi, paturot prātā ražošanas īpatnības vai tirdzniecības apstākļus.

7. Dalībvalstis, ja vien nepastāv kaitīgu organismu izplatīšanās draudi, var atbrīvot:

- no 5. un 6. punktā noteiktās oficiālās reģistrācijas mazos ražotājus vai pārstrādātājus, kam visu attiecīgo augu, augu produktu un citu objektu ražošana un pārdošana gala rezultātā ir paredzēta to personu vajadzībām vietējā tirgū, kuras nav profesionāli iesaistītas augu audzēšanā (vietējā apritē), vai

- augu, augu produktu un citu objektu vietējo apriti no 5. un 6. punktā paredzētajām oficiālajām apskatēm, ja to izcelsme ir no ražotājiem, kam nav oficiāli jāreģistrējas.

Padome, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu un ņemot vērā gūto pieredzi, līdz 1998. gada 1. janvārim atkārtoti izskata šīs direktīvas noteikumus par vietējo apriti.

8. Ievērojot 18. pantā noteikto procedūru, var pieņemt izpildes noteikumus, kas attiecas uz:

- mazāk stingriem nosacījumiem par augu, augu produktu un citu izsrādājumu apriti aizsargājamajā zonā, kas izveidota, lai pasargātu minētos augus, augu produktus un citus objektus no viena vai vairākiem kaitīgiem organismiem,

- garantijām augu, augu produktu un citu objektu pārvadājumiem caur aizsargājamo zonu, kas izveidota, lai pasargātu minētos augus, augu produktus un citus objektus no viena vai vairākiem kaitīgiem organismiem,

- oficiālo apskašu biežumu un grafiku, arī attiecībā uz 5. punkta otrās daļas c) apakšpunktā minēto turpmāko rīcību,

- 5. punkta ceturtajā daļā minēto reģistrēto ražotāju pienākumiem,

- 6. punktā minēto produktu specifikāciju un to produktu specifikāciju, kam paredzēta 6. punktā noteiktā sistēma,

- citām prasībām saistībā ar 7. punktā minēto atbrīvojumu, jo īpaši prasībām, kas skar "mazā ražotāja" un "vietējā tirgus" jēdzienu un attiecīgās procedūras.

9. Izpildes noteikumus saistībā ar 5. punkta trešajā daļā minēto reģistrācijas kārtību un reģistrācijas numuru var pieņemt saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

7. pants

1. Ja, pamatojoties uz 6. panta 1. un 3. punktā noteikto apskati, uzskata, ka ir izpildīti tur izklāstītie nosacījumi, drīkst izdot fitosanitāro sertifikātu saskaņā ar VII pielikuma A daļā ietverto paraugu, kas sastādīts vismaz vienā no Kopienas oficiālajām valodām un aizpildīts (tas neattiecas uz zīmogu un parakstu) tikai ar lielajiem burtiem vai tikai mašīnrakstā, vēlams, vienā no galamērķa dalībvalsts oficiālajām valodām.

Botāniskos nosaukumus atveido latīniski. Sertifikāts ar neapstiprinātiem labojumiem vai dzēsumiem ir nederīgs. Izsniegtām sertifikāta kopijām jābūt ar ierakstu vai spiedogu "kopija" vai "dublikāts".

2. Dalībvalstis nosaka, ka augus, augu produktus un citus V pielikuma A daļā uzskaitītos objektus nedrīkst ievest citā dalībvalstī, ja tiem nav pievienots fitosanitārais sertifikāts, kas izdots saskaņā ar 1. punktu. Fitosanitāro sertifikātu nedrīkst izdot agrāk kā 14 dienas pirms datuma, kurā augus, augu produktus un citus objektus izved no nosūtītājas dalībvalsts.

3. Pasākumus, kas jāveic dalībvalstīm saskaņā ar 6. panta 3. punktu, ciktāl tie skar IV pielikuma B daļā minētās sēklas, un saskaņā ar 6. panta 4. punktu, nosaka, ievērojot 17. pantā noteikto procedūru, vēlākais, 1991. gada 31. decembrī.

8. pants

1. Izņemot 2. punktā paredzētos gadījumus, dalībvalstis nosaka, ka augus, augu produktus un citus V pielikuma A daļā uzskaitītos objektus, kas ievesti to teritorijā no dalībvalsts un kas jāieved citas dalībvalsts teritorijā, atbrīvo no turpmākām apskatēm saskaņā ar 6. pantu, ja tiem pievienots dalībvalsts fitosanitārais sertifikāts, kurš izdots saskaņā ar VII pielikuma A daļā ietverto paraugu.

2. Ja augus, augu produktus vai citus objektus no kādas dalībvalsts sadala, uzglabā vai nomaina to iepakojumu citā dalībvalstī un tos pēc tam ieved kādā trešajā dalībvalstī, otrajai dalībvalstij nav jāveic jauna apskate saskaņā ar 6. pantu, ja tai oficiāli apliecināts, ka šie produkti netika pakļauti riskam, kura dēļ varētu apšaubīt to atbilstību 6. pantā izklāstītajiem nosacījumiem. Šajā gadījumā izdod reeksporta fitosanitāro sertifikātu tikai vienā oriģinālā saskaņā ar VII pielikuma B daļā noteikto paraugu, kas sagatavots vismaz vienā no Kopienas oficiālajām valodām un aizpildīts (tas neattiecas uz zīmogu un parakstu) tikai ar lielajiem burtiem vai tikai mašīnrakstā, vēlams, vienā no galamērķa dalībvalsts oficiālajām valodām. Šis sertifikāts jāpievieno fitosanitārajam sertifikātam, ko izdevusi pirmā dalībvalsts, vai minētā sertifikāta apliecinātajai kopijai. Šim sertifikātam var būt virsraksts "Reeksporta fitosanitārais sertifikāts". Direktīvas 8. panta 1. punkta otro daļu piemēro mutatis mutandis.

Reeksporta fitosanitāro sertifikātu nedrīkst izdot agrāk kā 14 dienas pirms datuma, kurā augus, augu produktus vai citus objektus izved no reeksporta valsts.

3. Direktīvas 1. un 2. punktu piemēro arī tad, ja augus, augu produktus vai citus objektus ieved vairākās dalībvalstīs pēc kārtas. Ja šajā gadījumā izdod vairākus reeksporta sertifikātus, produktiem jāpievieno šādi dokumenti:

a) jaunākais fitosanitārais sertifikāts vai apstiprināta kopija;

b) jaunākais reeksporta fitosanitārais sertifikāts;

c) reeksporta fitosanitārie sertifikāti, kas izdoti pirms b) apakšpunktā minētā sertifikāta, vai apstiprinātas kopijas.

9. pants

1. To augu, augu produktu vai citu objektu gadījumā, uz kuriem attiecas IV pielikuma A daļā noteiktās īpašās prasības, oficiālajam fitosanitārajam sertifikātam, kas nepieciešams saskaņā ar 7. pantu, jābūt izdotam šo augu, augu produktu un citu objektu izcelsmes valstī, ja vien:

- tie nav kokmateriāli, kad saskaņā ar IV pielikuma A daļā noteiktajām īpašajām prasībām pietiek ar to, ka tie ir nomizoti,

- citos gadījumos, kad tādā mērā IV pielikuma A daļā noteiktās īpašās prasības var izpildīt arī citur, nevis tikai izcelsmes vietā.

2. Panta 1. punktu piemēro arī IV pielikuma B daļā uzskaitītajiem augiem un augu produktiem, ko ieved dalībvalstīs, kuru nosaukums ir norādīts minētajā pielikuma daļā iepretim minētajiem produktiem.

10. pants

1. Ja, pamatojoties uz 6. panta 1., 3. un 4. punktā paredzēto apskati, ko veic saskaņā ar 6. panta 5. punktu, uzskata, ka šajos punktos izklāstītie nosacījumi ir ievēroti, 7. vai 8. pantā minēto fitosanitāro sertifikātu vietā no 1993. gada 1. jūnija izdod augu pasi, ievērojot noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar 4. punktu.

Ja apskate neskar aizsargājamo zonu nosacījumus vai ja tiek uzskatīts, ka šie nosacījumi nav ievēroti, izsniegtā augu pase nav derīga šajās zonās un šādos gadījumos saskaņā ar 2. panta 1. punkta f) apakšpunktu tajā paredzēts izdarīt attiecīgo atzīmi.

2. Sākot no 1993. gada 1. jūnija, augus, augu produktus un citus V pielikuma A daļas I iedaļā minētos objektus nedrīkst pārvadāt Kopienā, izņemot vietējos pārvadājumus 6. panta 7. punkta nozīmē, ja kopā ar tiem, to iepakojumu vai transportlīdzekļiem, ar ko tos pārvadā, nav augu pases, kas derīga attiecīgajā teritorijā un ir izdota saskaņā ar 1. punktu.

Sākot no 1993. gada 1. jūnija, augus, augu produktus un citus V pielikuma A daļas II iedaļā minētos objektus nedrīkst ievest vai pārvadāt norādītajā aizsargājamajā zonā, ja kopā ar tiem, to iepakojumu vai transportlīdzekļiem, ar ko tos pārvadā, nav augu pases, kas derīga šajā zonā un ir izdota saskaņā ar 1. punktu. Ja ir ievēroti 6. panta 8. punktā minētie nosacījumi, kas attiecas uz pārvadājumiem caur aizsargājamajām zonām, šo punkta daļu nepiemēro.

Pirmo un otro daļu nepiemēro augu, augu produktu, pārtikas produktu vai dzīvnieku barības pārvadājumiem nelielos daudzumos, ja tie paredzēti īpašnieka vai saņēmēja nerūpnieciskām un nekomerciālām vajadzībām vai patēriņam pārvadājumu laikā un ja nepastāv kaitīgu organismu izplatīšanās risks.

3. Vēlāk un jebkurā Kopienas reģionā augu pasi var aizstāt ar citu augu pasi, ievērojot šādus noteikumus:

- neierobežojot konkrētās prasības, kas paredzētas IV pielikumā vai citos gadījumos norādītas saskaņā ar 4. punktu, augu pasi var aizstāt vienīgi tad, ja sūtījumi ir sadalīti (un ja vairāki sūtījumi vai to daļas ir apvienotas) vai mainās sūtījumu fitosanitārais stāvoklis,

- aizstāšana var notikt vienīgi pēc tādas fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma, kura ir vai nav ražotājs un kura mutatis mutandis iekļauta oficiālā reģistrā saskaņā ar 6. panta 5. punkta trešo daļu,

- aizvietotājpasi var sagatavot tikai atbildīgā oficiālā iestāde tajā teritorijā, kurā atrodas pieprasītāja saimniecība, un vienīgi tad, ja ražotājs, veicot nosūtīšanu, var garantēt attiecīgā produkta identitāti un to, ka nepastāv infekcijas draudi, ko var izraisīt I un II pielikumā uzskaitītie kaitīgie organismi,

- aizvietošanas gaitā jāievēro noteikumi, ko pieņem saskaņā ar 4. punktu,

- aizvietotājpasē jābūt īpašai atzīmei, kas noteikta saskaņā ar 4. punktu un ietver sākotnējā ražotāja numuru un, ja mainās fitosanitārais stāvoklis, arī par šīm izmaiņām atbildīgā uzņēmēja numuru.

4. Ievērojot 18. pantā noteikto procedūru, var pieņemt izpildes noteikumus attiecībā uz:

- sīki izstrādāto augu pasu izsniegšanas kārtību, kas noteikta 1. punktā,

- to, ar kādiem nosacījumiem augu pasi drīkst aizstāt saskaņā ar 3. punkta pirmo ievilkumu,

- aizvietotājpases saņemšanas kārtību, kas noteikta 3. punkta trešajā ievilkumā,

- īpašo atzīmi, kas izdarāma aizvietotājpasē saskaņā ar 3. punkta piekto ievilkumu.

11. pants

1. Ja, pamatojoties uz 6. panta 1., 3. un 4. punktā paredzēto apskati, ko veic saskaņā ar 6. panta 5. punktu, secina, ka šo punktu nosacījumi nav ievēroti, augu pasi neizsniedz, neierobežojot minētā panta 2. punktu.

2. Īpašos gadījumos, ja, ņemot vērā attiecīgās apskates laikā iegūtos rezultātus, atklājas, ka daļa no augiem vai augu produktiem, ko audzējis, ražojis vai izmantojis ražotājs vai kuri kāda cita iemesla dēļ atrodas viņa uzņēmumā, arī kā daļa no izmantotā augsnes substrāta, nevar radīt apdraudējumu un veicināt kaitīgu organismu izplatību, minētajai daļai nepiemēro 1. punktu.

3. Gadījumos, kad piemēro 1. punktu, attiecībā uz augiem, augu produktiem vai augsnes substrātu paredz vienu vai vairākus šādus oficiālos pasākumus:

- veic pienācīgu apstrādi, pēc kuras izsniedz attiecīgo augu pasi saskaņā ar 10. pantu, ja uzskata, ka apstrādes rezultātā ievēroti vajadzīgie nosacījumi,

- veicot oficiālo pārraudzību, piešķir atļauju pārvietot tos uz zonām, kurās tie neradīs papildu apdraudējumu,

- veicot oficiālo pārraudzību, piešķir atļauju pārvietot tos uz rūpnieciskās pārstrādes vietām,

- iznīcināšanu.

Ievērojot 18. pantā noteikto procedūru, var pieņemt izpildes noteikumus attiecībā uz:

- to, ar kādiem nosacījumiem drīkst apstiprināt vienu vai vairākus pasākumus, kas minēti pirmajā daļā,

- šādu pasākumu īpatnībām un nosacījumiem.

4. Gadījumos, kad piemēro 1. punktu, ražotāja darbību pilnībā vai daļēji aptur, kamēr noskaidro, ka kaitīgo organismu izplatīšanās draudi ir novērsti. Kamēr šī darbība ir apturēta, 10. pantu nepiemēro.

5. Ja, pamatojoties uz oficiālo apskati, ko veic saskaņā ar 6. panta 6. punktu, uzskata, ka tajā minētie produkti satur I un II pielikumā minētos kaitīgos organismus, mutatis mutandis piemēro šā panta 2., 3. un 4. punktu.

12. pants

1. Dalībvalstis nedrīkst pieprasīt papildu deklarāciju saistībā ar 7., 8. vai 9. pantā minēto fitosanitāro sertifikātu.

2. Ja konstatē, ka daļa no augu, augu produktu vai citu objektu kravas satur kaitīgos organismus, kas uzskaitīti I un II pielikumā, atlikušās daļas ievešanu neaizliedz, ja nerodas aizdomas, ka tā var saturēt kaitīgos organismus un pastāv to izplatīšanās iespējamība.

3. Dalībvalstis noteic, ka fitosanitārajos sertifikātos vai reeksporta fitosanitārajos sertifikātos, ko uzrāda, ievedot augus, augu produktus un citus objektus to teritorijā, kompetentais dienests iespiež ievešanas zīmogu, kurā jānorāda vismaz dienesta nosaukums un ievešanas datums.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka to augu aizsardzības organizācija informē reeksporta dalībvalsts organizāciju par visiem augu, augu produktu vai citu objektu aizturēšanas gadījumiem, tos ievedot no minētās dalībvalsts, ja uz tiem attiecas aizliegumi vai ierobežojumi saistībā ar fitosanitārajiem pasākumiem. Šī informācija neierobežo pasākumus, kas pēc pirmās minētās augu aizsardzības organizācijas ieskatiem būtu jāveic saistībā ar aizturēto kravu, un tā jāsniedz, cik vien ātri iespējams, lai ieinteresētā augu aizsardzības organizācija varētu izpētīt šo gadījumu, jo īpaši, lai veiktu nepieciešamos pasākumus, kas turpmāk ļautu novērst līdzīgus atgadījumus un, vajadzības gadījumā un iespēju robežās, veiktu tādus pasākumus saistībā ar aizturēto kravu, kuri ir samērojami ar riska apmēriem katrā konkrētā gadījumā. Ievērojot 17. pantā noteikto procedūru, var izveidot vienotu informācijas sistēmu.

5. Sākot no 1993. gada 1. janvāra, dalībvalstis organizē oficiālas pārbaudes, lai nodrošinātu šīs direktīvas, jo īpaši, tās 10. panta 2. punkta noteikumu izpildi, ko veic izlases veidā un bez jebkādas diskriminācijas attiecībā uz augu, augu produktu vai citu objektu izcelsmi un ievērojot šādus noteikumus:

- gadījumpārbaudes – ikreiz un jebkurā vietā, kad pārvadā augus, augu produktus un citus objektus,

- gadījumpārbaudes saimniecībās, kur audzē, ražo, uzglabā vai piedāvā pārdošanai augus, augu produktus un citus objektus, kā arī pircēju uzņēmumos,

- gadījumpārbaudes – vienlaicīgi ar jebkuru citu dokumentu pārbaudi, ko veic nevis fitosanitāro, bet citu iemeslu dēļ.

Šīs pārbaudes regulāri jāveic uzņēmumos, kas iekļauti oficiālajā reģistrā saskaņā ar 10. panta 3. punktu un 13. panta 8. punktu, un tās var regulāri veikt uzņēmumos, kas iekļauti oficiālajā reģistrā saskaņā ar 6. panta 6. punktu.

Pārbaudes var būt ar konkrētu mērķi, ja noskaidrojas, ka nav ievērots viens vai vairāki šīs direktīvas noteikumi.

6. Ja augus, augu produktus vai citus objektus komerciālām vajadzībām iepērk galīgie lietotāji, kas ir profesionāli augu ražotāji, viņiem vismaz vienu gadu jāsaglabā attiecīgās augu pases un jāreģistrē uzskaites dati.

Inspektoriem nodrošina piekļūšanu augiem, augu produktiem vai citiem objektiem jebkurā ražošanas un tirdzniecības ķēdes posmā. Viņi ir tiesīgi veikt jebkuru vajadzīgo izmeklējumu, veicot attiecīgās oficiālās pārbaudes, arī saistībā ar augu pasēm un uzskaites datiem.

7. Veicot oficiālās pārbaudes, dalībvalstis var pieaicināt 21. pantā minētos ekspertus.

8. Ja, veicot oficiālās pārbaudes saskaņā ar 5. un 6. punktu, atklājas, ka augi, augu produkti vai citi objekti rada kaitīgu organismu izplatīšanās draudus, tiem piemēro oficiālus pasākumus saskaņā ar 11. panta 3. punktu.

13. pants

1. Dalībvalstis vismaz attiecībā uz V pielikuma B daļā uzskaitītajiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem, ko ieved to teritorijā no trešajām valstīm, nosaka, ka:

a) šie augi, augu produkti un citi objekti un to iepakojums oficiālā kārtā rūpīgi jāpārbauda pilnībā vai ņemot raksturīgus paraugus, un vajadzības gadījumā arī oficiālā kārtā rūpīgi jāpārbauda transportlīdzekļi, ar kuriem tos pārvadā, lai pārliecinātos, ciktāl to var noteikt:

- ka tie nesatur I pielikuma A daļā uzskaitītos kaitīgos organismus,

- II pielikuma A daļā uzskaitīto augu un augu produktu gadījumā, ka tie nesatur attiecīgos kaitīgos organismus, kas uzskaitīti minētajā pielikuma daļā,

- IV pielikuma A daļā uzskaitīto augu, augu produktu un citu objektu gadījumā, ka tie atbilst attiecīgajām īpašajām prasībām, kas norādītas minētajā pielikuma daļā;

b) tiem ir pievienoti 7. vai 8. pantā paredzētie sertifikāti un ka fitosanitāro sertifikātu nedrīkst izsniegt agrāk kā 14 dienas pirms datuma, kurā augus, augu produktus vai citus objektus izved no nosūtītājas valsts. Sertifikāti, kas noteikti 7. vai 8. pantā, ietver informāciju saskaņā ar SAAK pielikumā, kas grozīts 1979. gada 21. novembrī, noteikto paraugu neatkarīgi no tā formas, un tos izsniedz iestādes, kuras pilnvarotas šim nolūkam saskaņā ar SAAK vai, trešo valstu gadījumā, pamatojoties uz attiecīgās valsts normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem. Ievērojot 17. pantā noteikto procedūru, var sagatavot to iestāžu sarakstu, ko atsevišķas trešās valstis pilnvarojušas izdot sertifikātus.

Atkāpjoties no pirmās daļas, pārejas laikā drīkst izmantot fitosanitāros sertifikātus, kas izdoti saskaņā ar SAAK pielikumā noteikto paraugu tā sākotnējā redakcijā. Šā laikposma beigu datumu var noteikt saskaņā ar 17. pantā noteikto procedūru.

2. Šā panta 1. punktu piemēro 6. panta 4. punktā un 7. panta 3. punktā minētajos gadījumos.

3. Dalībvalstis arī var noteikt, ka oficiāli jāpārbauda kravas, kā izcelsme ir trešajās valstīs un kurās nav deklarēti augi, augu produkti vai citi V pielikuma B daļā uzskaitītie objekti, ja pastāv nopietnas aizdomas, ka ir pārkāpti attiecīgie noteikumi.

Ievērojot 17. pantā izklāstīto procedūru:

- var noteikt, kādos gadījumos jāveic šādas pārbaudes,

- var noteikt, kādas metodes izmantojamas šajās pārbaudēs.

Ja pēc pārbaudes vēl paliek šaubas par kravas saturu, jo īpaši attiecībā uz augu ģinti, sugu vai izcelsmi, pieņem, ka sūtījums satur V pielikuma B daļā uzskaitītos augus, augu produktus vai citus objektus.

4. Ja nepastāv kaitīgu organismu izplatīšanās draudi:

- šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro augiem, augu produktiem un citiem objektiem, ko caur trešās valsts teritoriju pārvadā tieši starp diviem punktiem Kopienā,

- šā panta 1. un 2. punktu un 4. panta 1. punktu nepiemēro tranzītpārvadājumiem caur Kopienas teritoriju,

- šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro nelieliem augu, augu produktu, pārtikas produktu vai dzīvnieku barības daudzumiem, ja tie paredzēti īpašnieka vai saņēmēja nerūpnieciskām un nekomerciālām vajadzībām vai patēriņam pārvadājumu laikā.

5. Ievērojot nosacījumus, kas noteikti saskaņā ar 18. pantā izklāstīto procedūru, šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro izmēģinājumiem vai zinātniskajiem pētījumiem un šķirņu selekcijas darbam.

6. Ja nepastāv kaitīgu organismu izplatīšanas draudi, dalībvalsts var noteikt, ka atsevišķi noteiktos gadījumos 1. un 2. punktu nepiemēro augiem, augu produktiem un citiem objektiem, ko audzē, iegūst vai izmanto tās tiešajā pierobežas zonā ar trešo valsti un ieved minētajā dalībvalstī izmantošanai pierobežas punktos tās teritorijā.

Piešķirot šādu atvieglojumu, dalībvalsts norāda vietas nosaukumu un personu, kas tos izmanto. Šīs ziņas periodiski precizē un nodod Komisijas rīcībā.

Augiem, augu produktiem un citiem objektiem, uz kuriem attiecas atvieglojums saskaņā ar pirmo daļu, nodrošina dokumentāru izcelsmes pierādījumu, norādot to vietu attiecīgajā trešajā valstī, kur iegūti minētie augi, augu produkti un citi objekti.

7. Komisija un kompetentās iestādes dažās trešās valstīs var panākt un apstiprināt tehniskās vienošanās saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, kas paredz, ka darbības saistībā ar šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajām pārbaudēm var veikt arī ieinteresētajā trešajā valstī Komisijas pakļautībā un saskaņā ar attiecīgajiem 21. panta noteikumiem, sadarbojoties ar oficiālo augu aizsardzības organizāciju minētajā valstī.

8. Sākot no 1993. gada 1. jūnija, 1. punkta a) apakšpunktu attiecina uz kaitīgiem organismiem un īpašām prasībām, kas attiecīgi minētas I, II un IV pielikuma B daļā, ja sūta kravas uz aizsargājamo zonu. No minētās dienas 1. punktu piemēro gadījumos, kad Kopienā pirmo reizi ieved attiecīgos augus, augu produktus vai citus objektus, neierobežojot īpašās vienošanās, kas šajā sakarā panāktas starp Kopienu un dažām trešām valstīm.

Dalībvalstis nodrošina, ka importētājus obligāti iekļauj oficiālajā reģistrā mutatis mutandis saskaņā ar 6. panta 5. punktu, neatkarīgi no tā, vai tie ir ražotāji.

Dokumentu un identitātes pārbaudes, kā arī pārbaudes, kas paredzētas, lai nodrošinātu 4. panta noteikumu izpildi, jāveic tajā pašā vietā un tajā pašā laikā, kad veic pārējās administratīvās formalitātes attiecībā uz importu, ieskaitot muitas formalitātes.

Fitosanitārās pārbaudes veic tajās vietās, kurās veic punkta trešajā daļā minētās pārbaudes, vai to vietu tuvumā. Dalībvalstu kompetentās iestādes nosūta Komisijai un pārējām dalībvalstīm iebraukšanas vietu sarakstu. Tomēr atsevišķos gadījumos fitosanitārās pārbaudes var veikt galapunktā, ja vien nodrošinātas īpašas garantijas attiecībā uz augu, augu produktu un citu objektu pārvadājumiem. Ievērojot 18. pantā noteikto procedūru, pieņem izpildes noteikumus, kuros var noteikt obligātos pārbaužu nosacījumus. Uzskata, ka fitosanitārās pārbaudes ir trešajā daļā minēto formalitāšu obligāta sastāvdaļa.

No šā punkta noteikumiem dalībvalstis var atkāpties tikai saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti 7. punktā minēto tehnisko vienošanos ietvaros.

9. Paredz Kopienas finanšu iemaksas dalībvalstīs pārbaužu infrastruktūras objektu stiprināšanai, ciktāl tie ir saistīti ar fitosanitārajām pārbaudēm, ko veic saskaņā ar 8. punkta ceturto daļu.

Šo iemaksu mērķis ir uzlabot pārbaudes punktu, izņemot galapunkta punktu, nodrošinājumu ar iekārtām un aparatūru, kas ir nepieciešama pārbaužu un apskašu veikšanai un, vajadzības gadījumā, 11. punktā paredzēto pasākumu veikšanai, lai pārsniegtu jau sasniegto līmeni, pildot obligātos nosacījumus, kuri noteikti izpildes noteikumos saskaņā ar 8. punkta ceturto daļu.

Komisija šim nolūkam ierosina iekļaut pienācīgus līdzekļus Eiropas Savienības kopbudžetā.

Nepārsniedzot šim nolūkam pieejamos līdzekļu limitus, Kopienas iemaksas nodrošina līdz 50 % izdevumu, kas tieši saistīti ar iekārtu un aparatūras uzlabošanu.

Precīzi skaitļi ir noteikti izpildes regulā, ievērojot 18. pantā noteikto procedūru.

Lēmumu par Kopienas finanšu iemaksu piešķiršanu un apmēriem pieņem saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, ņemot vērā ieinteresētās dalībvalsts sniegto informāciju un iesniegtos dokumentus un, vajadzības gadījumā, izmeklējumu rezultātus, ko Komisijas pakļautībā veikuši 21. pantā minētie eksperti, un šī summa ir atkarīga no šim nolūkam pieejamiem līdzekļiem.

10. Sākot no 1993. gada 1. jūnija, 10. panta 1. un 3. punktu tādā pašā veidā piemēro augiem, augu produktiem vai citiem šā panta 1. punktā minētajiem objektiem, ja vien tie ir uzskaitīti V pielikuma A daļā un ja, ņemot vērā 8. punktā noteikto pārbaudi, uzskata, ka ir ievēroti 1. punktā minētie nosacījumi.

11. Sākot no 1993. gada 1. jūnija, ja, ņemot vērā 8. punktā paredzētās pārbaudes, uzskata, ka 1. punktā minētie nosacījumi nav ievēroti, uzreiz veic vienu vai vairākus šeit izklāstītos oficiālos pasākumus:

- veic piemērotu apstrādi, ja uzskata, ka pēc šādas apstrādes tiks izpildīti šie nosacījumi,

- izņem no kravas inficētu/kaitēkļu skartu produkciju,

- ievieš karantīnu līdz brīdim, kad būs pieejami izmeklējumu vai oficiālo pārbaužu rezultāti,

- neizsniedz atļauju nosūtīt produktus uz galapunktu ārpus Kopienas,

- iznīcina kravu.

Direktīvas 11. panta 3. punkta otro daļu piemēro mutatis mutandis.

Veicot pirmās daļas otrajā ievilkumā minēto produkcijas izņemšanu vai neizsniedzot pirmās daļas ceturtajā ievilkumā minēto atļauju, dalībvalstis nosaka, ka attiecīgā atbildīgā oficiālā iestāde anulē fitosanitāros sertifikātus vai reeksporta fitosanitāros sertifikātus, kas jāuzrāda, ievedot augus, augu produktus vai citus objektus to teritorijā. Šādā gadījumā iepriekš minētās atbildīgās iestādes iespiež minētā sertifikāta titullapā redzamā vietā trīsstūra spiedogu ar uzrakstu "anulēts", obligāti norādot iestādes nosaukumu un anulēšanas datumu. Uzrakstam, ko iespiež ar lielajiem burtiem, jābūt vismaz vienā no Kopienas oficiālajām valodām.

14. pants

Padome pēc Komisijas ierosinājuma pieņem pielikumu grozījumus.

Tikmēr 17. pantā noteikto procedūru piemēro šādos gadījumos:

a) papildinot III pielikumu ar to augu, augu produktu vai citu objektu pozīcijām, kuru izcelsme ir norādītās trešās valstis, ja:

i) šīs pozīcijas ieviestas pēc tādas dalībvalsts lūguma, kura jau piemēro īpašus aizliegumus šādu produktu ievešanai no trešām valstīm;

ii) kaitīgi organismi, kas sastopami izcelsmes valstī, apdraud augu veselību visā Kopienā vai tās daļā; un

iii) ievešanas brīdī nevar droši konstatēt to iespējamo klātbūtni attiecīgajos produktos;

b) papildinot citus pielikumus ar to augu, augu produktu vai citu objektu pozīcijām, kā izcelsme ir norādītajās trešās valstīs, ja:

i) šīs pozīcijas ieviestas pēc tādas dalībvalsts lūguma, kura jau piemēro īpašus aizliegumus vai ierobežojumus šo produktu ievešanai no trešām valstīm, un

ii) kaitīgi organismi, kas sastopami izcelsmes valstī, apdraud kultūraugu veselību visā Kopienā vai tās daļā, un nevar paredzēt iespējamā kaitējuma apmērus;

c) izdarot grozījumus pielikumu B daļā pēc vienošanās ar attiecīgo dalībvalsti;

d) izdarot jebkurus citus pielikumu grozījumus, kas izriet no zinātnes un tehnikas attīstības.

15. pants

1. Ievērojot 17. pantā noteikto procedūru vai, steidzamos gadījumos, 19. pantā noteikto procedūru, dalībvalstīm pēc pieprasījuma var atļaut noteikt atbrīvojumu:

- no 4. panta 1. un 2. punkta attiecībā uz III pielikuma A un B daļas prasībām, neierobežojot 4. panta 5. punkta noteikumus, un no 5. panta 1. un 2. punkta, kā arī 13. panta 1. punkta a) apakšpunkta trešā ievilkuma attiecībā uz citām IV pielikuma A daļas I iedaļā un IV pielikuma B daļā minētajām prasībām,

- no 7. panta 2. punkta un 13. panta 1. punkta b) apakšpunkta attiecībā uz kokmateriāliem, ja pastāv līdzvērtīgi drošības pasākumi,

ja noskaidrots, ka kaitīgo organismu izplatīšanās draudus var novērst, ņemot vērā vienu vai vairākus šeit norādītos faktorus:

- augu vai augu produktu izcelsmi,

- pienācīgu apstrādi,

- īpašus drošības pasākumus, izmantojot augus vai augu produktus.

Šo risku novērtē, izmantojot pieejamos zinātnes un tehnikas atzinumus; ja šī informācija ir nepietiekama, to papildina ar papildu izziņu vākšanu vai, vajadzības gadījumā, ar pētījumiem, ko veic Komisijas pakļautībā un saskaņā ar attiecīgajiem 21. panta noteikumiem attiecīgo augu, augu produktu vai citu objektu izcelsmes valstī.

Jebkuru atļauju katrā atsevišķā gadījumā attiecina uz visu Kopienas teritoriju vai tās daļu saskaņā ar nosacījumiem, kas ņem vērā kaitīgo organismu izplatīšanās draudus, ko aizsargājamajās zonās vai atsevišķos reģionos rada attiecīgais produkts, un atšķirīgos lauksaimniecības un ekoloģiskos apstākļus. Šādos gadījumos attiecīgās dalībvalstis tiek nepārprotami atbrīvotas no dažām saistībām, kas izriet no iepriekš minētajiem noteikumiem, pieņemot lēmumus par atļauju piešķiršanu.

Risku novērtē, izmantojot pieejamos zinātnes un tehnikas atzinumus. Ja šī informācija ir nepietiekama, to papildina ar papildu izziņu vākšanu vai, vajadzības gadījumā, ar pētījumiem, ko veic Komisija attiecīgo augu, augu produktu vai citu objektu izcelsmes valstī.

2. Kas attiecas uz 1. punktā paredzētajiem atbrīvojumiem, katrā atsevišķā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir ievēroti atbrīvojuma piešķiršanas nosacījumi.

3. Dalībvalstis informē Komisiju par atbrīvojumiem, kas piešķirti saskaņā ar 1. punktu. Komisija katru gadu paziņo šo informāciju pārējām dalībvalstīm.

Ievērojot 17. pantā noteikto procedūru, var atbrīvot dalībvalstis no pienākuma sniegt šīs ziņas.

16. pants

1. Katra dalībvalsts nekavējoties ziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm par visiem I pielikuma A daļas I iedaļā vai II pielikuma A daļas I iedaļā minētajiem kaitīgajiem organismiem, kas sastopami tās teritorijā, vai par I pielikuma A daļas II iedaļā vai B daļā un II pielikuma A daļas II iedaļā vai B daļā minēto kaitīgo organismu parādīšanos tajā dalībvalsts teritorijas daļā, kurā tie iepriekš nav konstatēti.

Tā veic visus vajadzīgos pasākumus, lai iznīcinātu vai, ja tas nav iespējams, aizkavētu attiecīgo kaitīgo organismu izplatīšanos. Tā informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par veiktajiem pasākumiem.

2. Katra dalībvalsts nekavējoties ziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm par visiem I vai II pielikumā neuzskaitīto kaitīgo organismu faktiskajiem vai šķietamajiem parādīšanās gadījumiem, kuri nav iepriekš konstatēti tās teritorijā. Tā arī informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par tās veiktajiem vai paredzamajiem aizsardzības pasākumiem. Šiem pasākumiem cita starpā jānovērš attiecīgo kaitīgo organismu izplatīšanās draudi pārējo dalībvalstu teritorijā.

Kas attiecas uz augu, augu produktu vai citu objektu sūtījumiem no trešajām valstīm, ja uzskata, ka pastāv 1. punktā un šā punkta pirmajā daļā minēto kaitīgo organismu ievešanas vai izplatīšanās draudi, attiecīgā dalībvalsts nekavējoties veic nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu Kopienas teritoriju no minētajiem draudiem, un dara to zināmu Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

Ja dalībvalsts uzskata, ka pastāv citi varbūtēji draudi, kuri nav minēti otrajā daļā, tā nekavējoties ziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm par pasākumiem, kas pēc tās ieskatiem būtu jāveic. Ja tā uzskata, ka šie pasākumi netiks veikti vajadzīgajā laikā, lai novērstu kaitīgu organismu ievešanu vai izplatīšanos tās teritorijā, tā var veikt jebkurus pagaidu papildpasākumus pēc saviem ieskatiem, kamēr Komisija nav noteikusi pasākumus saskaņā ar 3. punktu.

Komisija līdz 1992. gada 31. decembrim iesniedz Padomei ziņojumu par šā noteikuma nodrošināšanu kopā ar saviem priekšlikumiem.

3. Gadījumos, kas minēti 1. un 2. punktā, Komisija, cik vien ātri iespējams, noskaidro radušos stāvokli Augu veselības pastāvīgajā komitejā. Izmeklējumus uz vietas var veikt Komisijas pakļautībā un saskaņā ar attiecīgajiem 21. panta noteikumiem. Vajadzīgos pasākumus, ieskaitot tos, kas paredz pieņemt lēmumu par dalībvalstu veikto pasākumu atcelšanu vai grozīšanu, var noteikt, ievērojot 19. pantā izklāstīto procedūru. Komisija seko līdzi stāvokļa attīstībai un, ievērojot to pašu procedūru, groza vai atceļ minētos pasākumus atkarībā no apstākļiem. Kamēr nav noteikts pasākums saskaņā ar iepriekš minēto procedūru, dalībvalsts var turpināt piemērot izraudzītos pasākumus.

4. Vajadzības gadījumā sīki izstrādātus noteikumus 1. un 2. punkta piemērošanai pieņem saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

17. pants

1. Ja ir jāievēro šajā pantā noteiktā procedūra, Augu veselības pastāvīgās komitejas (turpmāk "komiteja") priekšsēdētājs pēc savas ierosmes vai pēc dalībvalsts pieprasījuma nekavējoties ierosina jautājuma izskatīšanu.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz komitejā veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par projektu termiņā, ko atkarībā no jautājuma steidzamības var noteikt priekšsēdētājs. Atzinumu pieņem ar balsu vairākumu, kā tas noteikts Līguma 205. panta 2. punktā attiecībā uz lēmumiem, kuri Padomei jāapstiprina pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis komitejā vērtē tā, kā tas noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. Ja pasākumi ir saskaņā ar komitejas atzinumu, Komisija tos apstiprina un uzreiz ievieš. Ja pasākumi nav saskaņā ar komitejas atzinumu vai ja atzinums nav sagatavots, Komisija tūlīt iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome apstiprina pasākumus ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja triju mēnešu laikā pēc priekšlikuma iesniegšanas Padome nav apstiprinājusi pasākumus, Komisija apstiprina ierosinātos pasākumus un nekavējoties tos īsteno, ja vien Padome ar vienkāršu balsu vairākumu nav noraidījusi minētos pasākumus.

18. pants

1. Ja ir jāievēro šajā pantā noteiktā procedūra, komitejas priekšsēdētājs pēc savas ierosmes vai pēc dalībvalsts pieprasījuma nekavējoties ierosina jautājuma izskatīšanu komitejā.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par projektu termiņā, ko atkarībā no jautājuma steidzamības var noteikt priekšsēdētājs. Atzinumu pieņem ar balsu vairākumu, kā tas noteikts Līguma 205. panta 2. punktā attiecībā uz lēmumiem, kuri Padomei jāapstiprina pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis komitejā vērtē tā, kā tas noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. Ja pasākumi ir saskaņā ar komitejas atzinumu, Komisija tos apstiprina un uzreiz ievieš. Ja pasākumi nav saskaņā ar komitejas atzinumu vai ja atzinums nav sagatavots, Komisija tūlīt iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome apstiprina pasākumus ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja triju mēnešu laikā pēc jautājuma iesniegšanas Padomei, tā nav apstiprinājusi pasākumus, Komisija apstiprina ierosinātos pasākumus.

19. pants

1. Ja ir jāievēro šajā pantā noteiktā procedūra, komitejas priekšsēdētājs pēc savas ierosmes vai pēc dalībvalsts pieprasījuma nekavējoties ierosina jautājuma izskatīšanu komitejā.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja divu dienu laikā sniedz atzinumu par šo projektu. Atzinumu pieņem ar balsu vairākumu, kā tas noteikts Līguma 205. panta 2. punktā attiecībā uz lēmumiem, kuri Padomei jāapstiprina pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis komitejā vērtē tā, kā tas noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. Ja pasākumi ir saskaņā ar komitejas atzinumu, Komisija tos apstiprina un uzreiz ievieš. Ja pasākumi nav saskaņā ar komitejas atzinumu vai ja atzinums nav sagatavots, Komisija tūlīt iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome apstiprina pasākumus ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja 15 dienu laikā pēc priekšlikuma iesniegšanas Padome nav apstiprinājusi pasākumus, Komisija apstiprina ierosinātos pasākumus un nekavējoties tos īsteno, ja vien Padome ar vienkāršu balsu vairākumu nav noraidījusi minētos pasākumus.

20. pants

1. Šī direktīva neskar Kopienas noteikumus par fitosanitārajām prasībām attiecībā uz augiem un augu produktiem, izņemot gadījumus, kad tā paredz vai nepārprotami neiebilst pret stingrākām prasībām šajā sakarā.

2. Šīs direktīvas grozījumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu saskaņu ar 1. punktā minētajiem Kopienas noteikumiem, pieņem ievērojot 18. pantā noteikto procedūru.

3. Dalībvalstis var veikt īpašus augu aizsardzības pasākumus pret kaitīgiem organismiem, kas parasti apdraud augus vai augu produktus glabāšanas laikā, kad to teritorijā ieved jebkurus augus vai augu produktus, jo īpaši tos, kuri uzskaitīti VI pielikumā, kā arī attiecībā uz to iepakojumu vai transportlīdzekļiem, ar kuriem tos pārvadā.

21. pants

1. Lai nodrošinātu pareizu un vienādu šīs direktīvas piemērošanu, un neskarot pārbaudes, ko veic dalībvalstu iestāžu pakļautībā, Komisija var organizēt pārbaudes, ko tās pakļautībā veic eksperti, gan uz vietas, gan citādi, pārbaudot 3. punktā minēto uzdevumu izpildi saskaņā ar šā panta noteikumiem.

Ja šādas pārbaudes veic dalībvalstī, tas jādara, sadarbojoties ar minētās dalībvalsts oficiālo augu aizsardzības organizāciju, kā tas noteikts 4. un 5. punktā un saskaņā ar 7. punktā izklāstīto procedūru.

2. Ekspertus, kas minēti 1. pantā, var algot:

- Komisija,

- dalībvalstis, nododot viņus Komisijas rīcībā uz īsu laiku vai konkrēta uzdevuma veikšanai.

Viņiem vismaz vienā dalībvalstī jāapgūst kvalifikācija, kas nepieciešama personām, kam uzticēts veikt un uzraudzīt oficiālās fitosanitārās pārbaudes.

3. Pārbaudes, kas minētas 1. punktā, var attiekties uz šādu uzdevumu izpildi:

- 6. pantā noteikto apskašu pārraudzība,

- 13. panta 1. punktā paredzēto pārbaužu pārraudzība vai veikšana sadarbībā ar dalībvalstīm, ievērojot šā punkta piektajā daļā izklāstītos noteikumus,

- 13. panta 7. punktā minētajās tehniskajās vienošanās noteikto darbību veikšana,

- 15. panta 1. punktā un 16. panta 3. punktā minēto izmeklējumu veikšana,

- palīdzība Komisijai, tai risinot 6. punktā minētos jautājumus,

- jebkuru citu pienākumu veikšana, ko ar kvalificētu balsu vairākumu Padome pēc Komisijas priekšlikuma uzticējusi veikt ekspertiem.

4. Veicot 3. punktā izklāstītos uzdevumus, 1. punktā minētie eksperti drīkst:

- apmeklēt augu audzētavas, lauku saimniecības un citas vietas, kur audzē, ražo, pārstrādā vai uzglabā augus, augu produktus un citus objektus,

- apmeklēt vietas, kur veic apskates saskaņā ar 6. pantu vai pārbaudes saskaņā ar 13. pantu,

- iztaujāt dalībvalstu oficiālo augu aizsardzības organizāciju amatpersonas,

- pavadīt dalībvalstu valsts inspektorus, kad viņi veic darbības, kas izriet no šīs direktīvas piemērošanas.

5. Īstenojot 1. punkta otrajā daļā minēto sadarbību, attiecīgās dalībvalsts augu aizsardzības organizāciju savlaicīgi brīdina par veicamo uzdevumu, lai tā varētu veikt vajadzīgos sagatavošanās darbus.

Dalībvalstis dara visu nepieciešamo, lai nodrošinātu pārbaužu mērķu sasniegšanu un to efektivitāti. Tās nodrošina ekspertiem iespēju netraucēti veikt savus uzdevumus un dara visu nepieciešamo, lai viņu rīcībā būtu visas pieprasītās un pieejamās vajadzīgās iekārtas, ieskaitot laboratorijas aparatūru un laboratorijas personālu. Komisija apņemas atmaksāt izdevumus saistībā ar šiem pieprasījumiem, ievērojot Eiropas Savienības kopbudžetā šim nolūkam paredzētos līdzekļu limitus.

Eksperti saņem pienācīgu pilnvarojumu no ieinteresētās dalībvalsts oficiālās augu aizsardzības organizācijas, ja to paredz šīs valsts tiesību akti, un ievēro minētās dalībvalsts amatpersonām paredzētās normas un ierasto praksi.

Ja viņu uzdevums ir uzraudzīt 6. pantā minētās apskates, 13. panta 1. punktā minētās pārbaudes vai veikt 15. panta 1. punktā un 16. panta 3. punktā minētos izmeklējumus, viņi nedrīkst pieņemt lēmumus uz vietas. Eksperti par savām darbībām un gūtajiem rezultātiem ziņo Komisijai.

Ja viņu uzdevums paredz veikt pārbaudes saskaņā ar 13. panta 1. punktu, šīs pārbaudes jāietver esošajā pārbaužu plānā un jāievēro procedūras noteikumi, ko izstrādājusi attiecīgā dalībvalsts; tomēr, veicot kopīgu pārbaudi, attiecīgā dalībvalsts var atļaut ievest kravu Kopienā tikai tad, ja pret to neiebilst tās augu aizsardzības organizācija un Komisija. Saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, šo nosacījumu var attiecināt arī uz citām neatceļamām prasībām, ko piemēro kravām pirms ievešanas Kopienā, ja pieredze rāda, ka tas ir nepieciešams. Ja Kopienas eksperts un valsts inspektors nevar vienoties, attiecīgā dalībvalsts veic vajadzīgos pagaidu pasākumus, nepieņemot galīgo lēmumu.

Valsts kriminālprocesa un administratīvo sodu likumdošanas normas visos gadījumos piemēro saskaņā ar ierasto procedūru. Ja eksperti atklāj šīs direktīvas noteikumu varbūtēju pārkāpumu, viņi par to ziņo attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

6. Komisija:

- izveido tīklu, ko izmanto, lai paziņotu par kaitīgu organismu parādīšanos,

- sniedz ieteikumus, kā sastādīt ekspertu un valsts inspektoru darbības vadlīnijas.

Lai palīdzētu Komisijai veikt otro uzdevumu, dalībvalstis informē Komisiju par pašreizējo valsts pārbaužu norisi fitosanitārijas jomā.

7. Ievērojot 18. pantā noteikto procedūru, Komisija pieņem sīki izstrādātus noteikumus šā panta piemērošanai, ieskaitot noteikumus, kas skar 1. punkta otrajā daļā minēto sadarbību.

8. Komisija, ne vēlāk kā 1994. gada 31. decembrī, ziņo Padomei par pieredzi, kas gūta, pildot šā panta noteikumus. Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu apstiprina pasākumus, kas vajadzīgi šo noteikumu grozīšanai, piemērotos gadījumos ņemot vērā šo pieredzi.

22. pants

Ja konstatē kaitīga organisma parādīšanos pēc tā ievešanas vai izplatīšanās Kopienā vai ja pastāv tādas aizdomas, dalībvalstis var saņemt Kopienas finanšu iemaksas fitosanitārajai uzraudzībai saskaņā ar 23. un 24. pantu, lai atlīdzinātu izdevumus, kas tieši saistīti ar nepieciešamajiem pasākumiem, kuri veikti vai paredzēti minētā kaitīgā organisma apkarošanai un turpmākai likvidēšanai vai, ja tas nav iespējams, ierobežošanai. Komisija šim nolūkam ierosina iekļaut pienācīgus līdzekļus Eiropas Savienības kopbudžetā.

23. pants

1. Ieinteresētā dalībvalsts pēc tās pieprasījuma var saņemt 22. pantā minētās Kopienas finanšu iemaksas, ja konstatē, ka konkrētais kaitīgais organisms, arī tad, ja tas nav iekļauts I un II pielikumā:

- ir izziņots saskaņā ar 16. panta 1. punktu vai 2. punkta pirmo daļu un

- rada tiešus draudus visai Kopienai vai tās daļai, jo atrasts apvidū, kurā tas nekad agrāk nav konstatēts, vai tas ir ticis vai tiek apkarots, un

- ir ievests minētajā apvidū ar augu, augu produktu vai citu objektu kravu no trešās valsts vai cita Kopienas apvidus.

2. Nepieciešamie pasākumi 22. panta nozīmē ir šādi:

a) iznīcināšana, dezinfekcija, kaitīgo organismu iznīcināšana, sterilizēšana, tīrīšana vai jebkura cita apstrāde, ko oficiāli veic vai kam pēc oficiāla pieprasījuma jāpakļauj:

i) augi, augu produkti vai citi objekti kravā(-às), ar kurām kaitīgais organisms ievests attiecīgajā teritorijā, un kuri, kā atzīts, satur vai var saturēt kaitīgos organismus;

ii) augi, augu produkti un citi objekti, kas, kā atzīts, satur vai var saturēt ievesto kaitīgo organismu, kuri izaudzēti no attiecīgās kravas (kravu) augiem vai atradušies tiešā tuvumā šo kravu augiem, augu produktiem un citiem objektiem vai no tiem izaudzētiem augiem;

iii) augsnes substrāti un zeme, kas, kā atzīts, satur vai var saturēt attiecīgo kaitīgo organismu;

iv) ražošanas materiāli, iepakošanas, iesaiņošanas un glabāšanas materiāli, noliktavas vai pakotavas telpas un transporta līdzekļi, kas bija saskarē ar visiem vai dažiem iepriekš minētajiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem;

b) pārbaudes vai izmēģinājumi, ko veic oficiāli vai pēc oficiāla pieprasījuma, lai noskaidrotu ievesta kaitīga organisma klātbūtnes faktu vai tās apmērus;

c) aizliegumi vai ierobežojumi augsnes substrātu, kultivējamo platību vai telpu izmantošanai, kā arī tādu augu, augu produktu vai citu objektu izmantošanai, kuri nav ievesti ar attiecīgo kravu (kravām) un nav izaudzēti no attiecīgā materiāla, ja tas izriet no oficiāli pieņemtiem lēmumiem, ņemot vērā draudus augu veselībai saistībā ar ievesto kaitīgo organismu.

3. Maksājumi, ko veic no valsts līdzekļiem, lai:

- pilnībā vai daļēji segtu 2. punkta a) un b) apakšpunktā aplūkoto pasākumu izmaksas, izņemot izmaksas saistībā ar attiecīgās kompetentās valsts iestādes ekspluatācijas izmaksām, vai

- pilnībā vai daļēji atlīdzinātu finansiālos zaudējumus, izņemot ieņēmumu zaudējumus, kas tieši izriet no kāda vai kādiem 2. punkta c) apakšpunktā aplūkotajiem pasākumiem,

ir uzskatāmi par izdevumiem, kas tieši saistīti ar 2. punktā minētajiem nepieciešamajiem pasākumiem.

Atkāpjoties no pirmās daļas otrā ievilkuma, izpildes regulā var noteikt saskaņā ar 18. pantā izklāstīto procedūru, kādos gadījumos ieņēmumu zaudējumu atlīdzināšana uzskatāma par izdevumiem, kas tieši saistīti ar nepieciešamajiem pasākumiem, ievērojot šajā sakarā 5. punktā ietvertos nosacījumus, kā arī laika ierobežojumus, kuri attiecas uz šiem gadījumiem un nedrīkst pārsniegt trīs gadus.

4. Lai varētu pretendēt uz Kopienas finanšu iemaksām un neierobežojot 16. pantu, ieinteresētā dalībvalsts iesniedz pieteikumu Komisijā ne vēlāk kā nākamā kalendārā gada beigās pēc tam, kad tika konstatēta kaitīga organisma klātbūtne, un uzreiz paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm:

- norādi uz 1. punkta pirmajā ievilkumā paredzēto apliecinājumu,

- kaitīgā organisma raksturojumu un izplatības apmērus, kā tas minēts 22. pantā, kā arī to, kur un kādā veidā tas atrasts,

- to 1. punkta trešajā ievilkumā minēto kravu saturu, ar kurām ievests kaitīgais organisms,

- kādiem jau veiktajiem vai plānotajiem nepieciešamajiem pasākumiem tā meklē palīdzību, pievienojot to grafiku, un

- iegūtos rezultātus un faktiskās vai paredzamās izmaksas, kā arī to izmaksu daļu, ko sedz vai segs no dalībvalsts atvēlētiem valsts līdzekļiem, īstenojot minētos nepieciešamos pasākumus.

Ja kaitīgā organisma klātbūtne konstatēta pirms 1997. gada 30. janvāra, šo datumu uzskata par tā konstatēšanas datumu šā punkta un 5. punkta nozīmē, ja vien faktiskais konstatēšanas datums nav reģistrēts pirms 1995. gada 1. janvāra. Šo noteikumu tomēr nepiemēro attiecībā uz 3. punkta otrajā daļā minēto ieņēmumu zaudējumu atlīdzināšanu, ja tie nav izņēmuma gadījumi, uz kuriem attiecas 3. punktā minētajā izpildes regulā izklāstītie nosacījumi, kas attiecas uz vēlāk radušos ieņēmumu zaudējumiem.

5. Neierobežojot 24. pantu, par Kopienas finanšu iemaksu piešķiršanu un to apmēriem lemj saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, ņemot vērā ieinteresētās dalībvalsts iesniegtās ziņas un dokumentus saskaņā ar 4. punktu un, vajadzības gadījumā, to izmeklējumu rezultātus, ko Komisijas pakļautībā veikuši 21. pantā minētie eksperti saskaņā ar 16. panta 3. punkta pirmo daļu, paturot prātā 1. punkta otrajā ievilkumā minētā apdraudējuma apmērus un ievērojot šim nolūkam pieejamos līdzekļus.

Iekļaujoties šim nolūkam pieejamo līdzekļu robežās, Kopienas finanšu iemaksas sedz līdz 50 %, bet 3. punkta otrajā daļā minētās ieņēmumu zaudējumu atlīdzināšanas gadījumā, līdz 25 % izdevumu, kas tieši saistītas ar 2. punktā minētajiem nepieciešamajiem pasākumiem, ar nosacījumu, ka šie pasākumi veikti ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc 22. pantā minētā kaitīgā organisma konstatēšanas vai ka tos plāno veikt minētajā laikposmā.

Iepriekš minēto termiņu var pagarināt saskaņā ar to pašu procedūru, ja attiecīgo apstākļu izpēte ļauj secināt, ka pasākumu mērķis ir sasniedzams pieņemamā papildtermiņā. Kopienas finanšu iemaksas pakāpeniski samazinās šo gadu gaitā.

Ja dalībvalsts nespēj sniegt nepieciešamās ziņas par kravas saturu saskaņā ar 4. punkta trešo ievilkumu, tā paziņo varbūtējus infekcijas avotus un paskaidro, kāpēc nebija iespējams noteikt šīs kravas. Finanšu iemaksu piešķīrumu var apstiprināt, ievērojot to pašu procedūru, atkarībā no minēto ziņu novērtējuma.

Sīki izstrādātas šā punkta izpildes normas ietver izpildes regulā saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

6. Atkarībā no stāvokļa, kas izveidojies Kopienā, var pieņemt lēmumu saskaņā ar 18. vai 19. pantā noteikto procedūru, kurš paredz veikt turpmākus pasākumus vai paredz, ka attiecīgā dalībvalsts, veicot vai plānojot pasākumus, ievēros noteiktas prasības vai papildu nosacījumus, ja tie ir nepieciešami konkrētā mērķa sasniegšanai.

Par Kopienas finanšu iemaksu piešķiršanu sakarā ar šādu turpmāko rīcību, prasību vai nosacījumu izpildi lemj, ievērojot to pašu procedūru. Nepārsniedzot šim nolūkam pieejamo līdzekļu robežas, Kopienas atbalsts nodrošina līdz 50 % izdevumu, kas tieši saistīti ar minēto turpmāko rīcību, prasību vai nosacījumu izpildi.

Ja šādas turpmākās rīcības, prasību vai nosacījumu izpildes galvenais mērķis ir aizsargāt teritorijas Kopienā ārpus attiecīgās dalībvalsts, var pieņemt lēmumu, ievērojot to pašu procedūru, ka ar Kopienas finanšu piešķīrumu sedz vairāk nekā 50 % izdevumu.

Kopienas finanšu iemaksām ir ierobežots laiks, un tās pakāpeniski samazinās šo gadu gaitā.

7. Kopienas finanšu iemaksu piešķiršana neskar prasības, kas var būt attiecīgajai dalībvalstij vai fiziskām personām pret trešajām personām, 24. panta 3. punktā minētajos gadījumos - arī pret citām dalībvalstīm sakarā ar izdevumu kompensāciju, zaudējumu vai cita kaitējuma atlīdzināšanu saskaņā ar attiecīgās valsts, Kopienas vai starptautiskajām tiesībām. Tiesības, ko ietver šīs prasības, likumiskā kārtā pārņems Kopiena, tām stājoties spēkā pēc Kopienas finanšu iemaksu izmaksāšanas, ciktāl šos izdevumus, zaudējumus vai citu kaitējumu sedz no minētām iemaksām.

8. Kopienas finanšu iemaksas var piešķirt pa daļām.

Ja atklājas, ka Kopienas iemaksu piešķiršanai vairs nav pamatojuma, veic šeit izklāstītos pasākumus.

Kopienas finanšu iemaksu summu, kas piešķirta attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar 5. un 6. punktu, var samazināt vai apturēt, ja, ņemot vērā minētās dalībvalsts sniegto informāciju vai to izmeklējumu rezultātus, kurus Komisijas pakļautībā veikuši 21. pantā minētie eksperti, vai pienācīgas apskates rezultātus, ko veikusi Komisija saskaņā ar procedūrām, kas ir analoģiskas 39. panta procedūrām Padomes 1999. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 1260/1999, ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem [9], konstatē, ka:

- nepamatoti nav veikti, pilnībā vai daļēji, nepieciešamie pasākumi, par kuriem pieņemts lēmums saskaņā ar 5. un 6. punktu, vai nav ievērotas normas vai termiņi, kas noteikti saskaņā ar minētajiem noteikumiem vai kuri izriet no nospraustajiem mērķiem, vai

- šie pasākumi vairs nav vajadzīgi, vai

- konstatē stāvokli, kas izklāstīts Regulas (EK) Nr. 1260/1999 39. pantā.

9. Piemēro 8. un 9. pantu Padomes 1999. gada 17. maija Regulā (EK) Nr. 1258/1999 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu [10]mutatis mutandis.

10. Attiecīgās dalībvalstis pilnīgi vai daļēji atmaksā Kopienai summas, kas izmaksātas, piešķirot Kopienas finanšu iemaksas saskaņā ar 5. un 6. punktu, ja no 8. punktā norādītajiem avotiem izriet, ka:

a) nepieciešamie pasākumi, kas jāņem vērā saskaņā ar 5. vai 6. punktu,

i) nav īstenoti vai

ii) īstenoti, neievērojot normas vai termiņus, kas noteikti saskaņā ar minētajiem noteikumiem vai izriet no nospraustajiem mērķiem,

vai

b) izmaksātās summas nav izmantotas mērķiem, kuriem piešķirtas finanšu iemaksas,

vai

c) konstatē stāvokli, kas aplūkots Regulas (EK) Nr. 1260/1999 39. pantā.

Tiesības, kas minētas 7. punkta otrajā teikumā, sākot no atmaksāšanas brīža, tiek likumiskā kārtā nodotas atpakaļ attiecīgajai dalībvalstij, ciktāl tās var šādā veidā nodrošināt.

Nokavējuma procentus aprēķina pēc neatmaksātām summām saskaņā ar Finanšu regulas noteikumiem un ievērojot Komisijas izstrādāto procedūru, kas noteikta saskaņā ar 18. pantā izklāstīto procedūru.

24. pants

1. Kas attiecas uz 22. pantā minēto kaitīgo organismu parādīšanās iemesliem, paredz šādas darbības.

Komisija pārbauda, vai kaitīgā organisma parādīšanās attiecīgajā apvidū ir izskaidrojama ar to, ka šajā apvidū tika ievesta viena vai vairākas kravas, kas saturēja kaitīgo organismu, un noskaidro, no kuras dalībvalsts vai caur kurām dalībvalstīm un kādā secībā šī(-īs) krava(-as) tika atvesta(-as).

Dalībvalsts, no kuras tika saņemta(-as) krava(-as), kas saturēja kaitīgo organismu, neatkarīgi no tā, vai tā ir iepriekš minētā vai cita dalībvalsts, uzreiz sīki informē Komisiju, pēc tās pieprasījuma, par kravas (kravu) izcelsmi un visiem veiktajiem administratīvajiem pasākumiem, ieskaitot šajā direktīvā paredzētās apskates, pārbaudes un apsekojumus, lai noskaidrotu, kāpēc minētā dalībvalsts nav konstatējusi kravas (kravu) neatbilstību šīs direktīvas noteikumiem. Tā arī informē Komisiju, pēc tās pieprasījuma, par visu pārējo tādas pašas izcelsmes kravu galapunktiem šajā laikposmā.

Lai papildinātu šo informāciju, 21. pantā minētie eksperti var veikt izmeklēšanu Komisijas pakļautībā.

2. Informāciju, kas iegūta, ievērojot šos noteikumus vai 16. panta 3. punkta noteikumus, izskata komitejā, lai noskaidrotu nepilnības Kopienas fitosanitārajos noteikumos vai to īstenošanā un lai noteiktu pasākumus, kuri būtu jāveic šo nepilnību novēršanai.

Informāciju, kas minēta 1. punktā, arī izmanto, lai saskaņā ar Līgumu noskaidrotu, vai dalībvalsts, no kuras tika saņemta(-as) krava(-as), nav konstatējusi to neatbilstību prasībām, kā dēļ attiecīgajā apvidū parādījās kaitīgais organisms, tāpēc ka minētā dalībvalsts nav izpildījusi kādas no savām saistībām, kas izriet no Līguma un šīs direktīvas noteikumiem, pirmām kārtām, attiecībā uz 6. pantā noteiktajām apskatēm vai 13. panta 1. punktā noteiktajām pārbaudēm.

3. Ja 2. punktā minētos secinājumus izdara attiecībā uz 23. panta 1. punktā minēto dalībvalsti, tai nepiešķir Kopienas finanšu iemaksas, un ja tās ir piešķirtas, tad neizmaksā, bet ja tās ir izmaksātas, tad tās ir atmaksājamas Kopienai. Pēdējā gadījumā piemēro 23. panta 10. punkta trešo daļu.

Ja 2. punktā minēto secinājumu izdara attiecībā uz citu dalībvalsti, piemēro Kopienas tiesību aktus, paturot prātā 23. panta 7. punktu.

25. pants

Kas attiecas uz 13. panta 9. punktā minētajām finanšu iemaksām, Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem noteikumus attiecībā uz izņēmuma gadījumiem, kam ir noteicoša nozīme Kopienā, pamatojot Kopienas iemaksas līdz 70 % izdevumu, kuri tieši saistīti ar aparatūras un iekārtu pilnveidošanu, nepārsniedzot šim nolūkam pieejamo līdzekļu limitus, un ar nosacījumu, ka tas neattiecas uz lēmumiem saskaņā ar 23. panta 5. vai 6. punktu.

26. pants

Komisija, ne vēlāk kā 2002. gada 20. janvārī, pārbauda 13. panta 9. punkta un 22., 23. un 24. panta piemērošanas rezultātus un iesniedz Padomei ziņojumu kopā ar nepieciešamajiem grozījumu priekšlikumiem.

27. pants

Ar šo atceļ Direktīvu 77/93/EEK, kas grozīta ar VIII pielikuma A daļā minētajiem tiesību aktiem, neskarot dalībvalstu saistības attiecībā uz VIII pielikuma B daļā norādītajiem pārņemšanas un piemērošanas termiņiem.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās jāizmanto saskaņā ar korelācijas tabulu IX pielikumā.

28. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

29. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 8. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Pina Moura

[1] Atzinums sniegts 2000. gada 15. februārī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] OV C 129, 27.4.1998., 36. lpp.

[3] OV L 26, 31.1.1977., 20. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 1999/53/EK (OV L 142, 5.6.1999., 29. lpp.).

[4] Skatīt VIII pielikuma A daļu.

[5] OV L 171, 29.6.1991., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2674/1999 (OV L 326, 18.12.1999., 3. lpp.).

[6] OV L 171, 29.6.1991., 5. lpp.

[7] OV L 340, 9.12.1976., 25. lpp.

[8] OV L 117, 8.5.1990., 15. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/35/EK (OV L 169, 27.6.1997., 72. lpp.).

[9] OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp.

[10] OV L 160, 26.6.1999., 103. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

A DAĻA KAITĪGIE ORGANISMI, KURUS AIZLIEGTS IEVEST UN IZPLATĪT VISĀS DALĪBVALSTĪS

I iedaļa KAITĪGIE ORGANISMI, KURI NAV SASTOPAMI NEVIENĀ KOPIENAS REĢIONĀ UN KURI JĀUZMANA VISĀ KOPIENĀ

a) Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības posmā

1. Acleris spp. (ārpuseiropas sugas)

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

4. Anoplophora chinensis (Thomson)

5. Anoplophora malasiaca (Forster)

6. Arrhenodes minutus Drury

7. Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas), kas ir šādu vīrusu pārnēsātājs:

a) pupu zeltainās mozaīkas vīruss,

b) pupu vieglās plankumainības vīruss,

c) salātu dzeltēšanas vīruss,

d) piparu tigrē slimības vīruss,

e) kabaču lapu čokurošanās vīruss,

f) eiforbiju mozaīkas vīruss,

g) tomātu Floridas vīruss.

8. Cikāžu dzimtas (ārpuseiropas) sugas, kas ir zināmi Pīrsa slimības pārnēsātāji (izraisītājs - Xylella fastidiosa), piemēram, šādi:

a) Carneocephala fulgida Nottingham,

b) Draeculacephala minerva Ball,

c) Graphocephala atropunctata (Signoret).

9. Choristoneura spp. (ārpuseiropas sugas)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4. Diabrotica virgifera Le Conte

11. Heliothis zea (Boddie)

11.1. Hirschmanniella spp., izņemot Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

12. Liriomyza sativae Blanchard

13. Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen

14. Monochamus spp. (ārpuseiropas sugas)

15. Myndus crudus Van Duzee

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen

17. Premnotrypes spp. (ārpuseiropas sugas)

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21. Spodoptera eridania (Cramer)

22. Spodoptera frugiperda (Smith)

23. Spodoptera litura (Fabricus)

24. Thrips palmi Karny

25. Šādas raibspārnmušu dzimtas (ārpuseiropas) sugas:

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann),

b) Anastrepha ludens (Loew),

c) Anastrepha obliqua Macquart,

d) Anastrepha suspensa (Loew),

e) Dacus ciliatus Loew,

f) Dacus curcurbitae Coquillet,

g) Dacus dorsalis Hendel,

h) Dacus tryoni (Froggatt),

i) Dacus tsuneonis Miyake,

j) Dacus zonatus Saund,

k) Epochra canadensis (Loew),

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi,

m) Pardalaspis quinaria Bezzi,

n) Pterandrus rosa (Karsch),

o) Rhacochlaena japonica Ito,

p) Rhagoletis cingulata (Loew),

q) Rhagoletis completa Cresson,

r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken),

s) Rhagoletis indifferens Curran,

t) Rhagoletis mendax Curran,

u) Rhagoletis pomonella Walsh,

v) Rhagoletis ribicola Doane,

w) Rhagoletis suavis (Loew).

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (ārpuseiropas populācijas)

27. Xiphinema californicum Lamberti un Bleve-Zacheo

b) Baktērijas

1. Xylella fastidiosa (Well un Raju)

c) Sēnītes

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (ārpuseiropas sugas)

4. Endocronartium spp. (ārpuseiropas sugas)

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto un Ito

6. Gymnosporangium spp. (ārpuseiropas sugas)

7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba un Pouzar

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen

13. Phyloosticta solitaria Ell. & Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone un Boerema

15. Thecaphora solani Barrus

15.1 Tilletia indica Mitra

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d) Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

1. Gobu floēmas nekrozes mikoplazma

2. Šādi kartupeļu vīrusi un vīrusiem līdzīgi organismi:

a) kartupeļu Andu latentais vīruss,

b) kartupeļu Andu plankumainības vīruss,

c) Arrakačas B tipa vīruss, celms oca,

d) kartupeļu melnās gredzenplankumainības vīruss,

e) kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds,

f) kartupeļu T tipa vīruss,

g) kartupeļu A, M, S, V, X un Y tipa (ieskaitot Yo, Yn un Yc) vīrusu un kartupeļu lapu ritināšanās vīrusa ārpuseiropas izolāti.

3. Tabakas gredzenplankumainības vīruss

4. Tomātu gredzenplankumainības vīruss

5. Šādi Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. un Vitis L. vīrusi un vīrusiem līdzīgi organismi:

a) krūmmelleņu lapu lāsumainības vīruss,

b) (Amerikas) ķiršu aslapainības vīruss,

c) (Amerikas) persiku mozaīkas vīruss,

d) persiku neīstā riketsija,

e) persiku rozešu mozaīkas vīruss,

f) persiku rozešu mikoplazma,

g) persiku X-slimības mikoplazma,

h) persiku dzeltēšanas mikoplazma,

i) (Amerikas) plūmju joslu mozaīkas vīruss,

j) (Amerikas) avenāju lapu čokurošanās vīruss,

k) zemenāju latentais "C" vīruss,

l) zemenāju lapu dzīslu balēšanas vīruss,

m) zemenāju vējslotu mikoplazma,

n) Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. un Vitis L. ārpuseiropas vīrusi un vīrusiem līdzīgi organismi.

6. Vīrusi, ko pārnēsā Bemisia tabaci Genn., piemēram, šādi:

a) pupu zeltainās mozaīkas vīruss,

b) pupu vieglās plankumainības vīruss,

c) salātu dzeltēšanas vīruss,

d) piparu tigrē slimības vīruss,

e) kabaču lapu čokurošanās vīruss,

f) eiforbiju mozaīkas vīruss,

g) tomātu Floridas vīruss.

e) Parazītiskie augi

1. Arceuthobium spp. (ārpuseiropas sugas)

II iedaļa KAITĪGIE ORGANISMI, KAS SASTOPAMI KOPIENĀ UN KURI JĀUZMANA VISĀ KOPIENĀ

a) Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības posmā

1. Globodera pallida (Stone) Behrens

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3. Heliothis armigera (Hübner)

4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

5. Liriomyza trifolii (Burgess)

6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas)

6.2. Meloidogyne fallax Karssen

7. Opogona sacchari (Bojer)

8. Popilia japonica Newman

8.1. Rhizoecus hibisci Kawai un Takagi

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

b) Baktērijas

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al.

2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

c) Sēnītes

1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

1. Ābeļu proliferācijas mikoplazma

2. Aprikožu hlorotiskās lapu ritināšanās mikoplazma

3. Bumbieru nīkulības mikoplazma

B DAĻA KAITĪGIE ORGANISMI, KURUS AIZLIEGTS IEVEST UN IZPLATĪT DAŽĀS AIZSARGĀJAMĀS ZONĀS

a) Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības posmā

Suga | Aizsargājamā(-ās) zona(-as) |

| |

1. | Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) | DK, IRL, P (Starp Douru un Minju upēm, kalnu apgabali, Krasta Beira, Iekšbeira, Ribatežu austrumu apgabali, Alentežu, Madeira un Azoru salas), UK, S, FI |

2. | Globodera pallida (Stone) Behrens | FI |

3. | Leptinotarsa decemlineata Say | E (Menorka un Ibisa), IRL, P (Azoru salas un Madeira), UK, S (Malmehūsa, Kristjānstade, Blekinge, Kalmara, Gotlandes lēne, Hallande), FI (Ālandes, Turku, Ūsimā, Kimi, Hames, Pirkanmā, Satakuntas apgabals) |

b) Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Suga | Aizsargājamā(-ās) zona(-as) |

| |

1. | Biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss | DK, F (Bretaņa), FI, IRL (Azoru salas), S, UK |

2. | Tomātu virālā plankumainība | DK, S, FI |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

A DAĻA KAITĪGIE ORGANISMI, KURU IEVEŠANA UN IZPLATĪŠANA AIZLIEGTA VISĀS DALĪBVALSTĪS, JA TIE ATRODAMI UZ DAŽIEM AUGIEM VAI AUGU PRODUKTIEM

I iedaļa KAITĪGIE ORGANISMI, KAS NAV SASTOPAMI KOPIENĀ UN KURI JĀUZMANA VISĀ KOPIENĀ

a) Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības posmā

Suga | Inficēšanās objekts |

1.Aculops fuchsiae Keifer | Fuchsia L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

2.Aleurocantus spp. | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

3.Anthonomus bisignifer (Schenkling) | Fragaria L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

4.Anthonomus signatus (Say) | Fragaria L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

5.Aonidella citrina Coquillet | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

6.Aphelenchoïdes besseyi Christie | Oryza spp. sēklas |

7.Aschistonyx eppoi Inouye | Juniperus L. augi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, izņemot augļus un sēklas |

8.Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhere) Nickle et al. | Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. un Tsuga Carr. augi, izņemot augļus un sēklas, un skujkoku (Coniferales) koksne, kuras izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas |

9.Carposina niponensis Walsingham | Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. un Pyrus L. augi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, izņemot sēklas |

10.Diaphorina citri Kuway | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, kā arī Murraya König augi, iznemot augļus un sēklas |

11.Enarmonia packardi (Zeller) | Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. un Pyrus L. augi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, izņemot sēklas |

12.Enarmonia prunivora Walsh | Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. un Rosa L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, kā arī Malus Mill. un Prunus L. augļi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas |

13.Eotetranychus lewisi McGregor | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

14.Eotetranychus orientalis Klein | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

15.Grapholita inopinata Heinrich | Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. un Pyrus L. augi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, izņemot sēklas |

16.Hishomonus phycitis | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

17.Leucaspis japonica Ckll. | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

18.Listronotus bonariensis (Kuschel) | Krustziežu dzimtas, graudzāļu dzimtas un Trifolium spp. augu sēklas, kuru izcelsmes zeme ir Argentīna, Austrālija, Bolīvija, Čīle, Jaunzēlande un Urugvaja |

19.Šādas Margarodes ģints ārpuseiropas sugas:(a)Margarodes vitis (Phillipi)(b)Margarodes vredendalensis de Klerk(c)Margarodes prieskaensis Jakubski | Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas |

20.Numonia pyrivorella (Matsumura) | Pyrus L. augi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, izņemot sēklas |

21.Oligonychus perditus Pritchard un Baker | Juniperus L. augi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, izņemot augļus un sēklas |

22.Pissodes ģints (ārpuseiropas) sugas | Skujkoku apakšklases (Coniferales) augi, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu un izolēta skujkoku (Coniferales) miza, kuras izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas |

23.Radopholus citrophilus Huettel Dickson un Kaplan | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf . augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas, kā arī ārumu, marantu, banānu dzimtas, Persea ģints un strelīciju dzimtas augi, apsakņoti vai kopā ar augsnes substrātu |

24.Saissetia nigra (Nietm.) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

25.Scirtothrips aurantii Faure | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot sēklas |

26.Scirtothrips dorsalis Hood | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

27.Scirtothrips citri (Moultex) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot sēklas |

28.Scolytidae spp. (ārpuseiropas sugas) | Skujkoku apakšklases (Coniferales) augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu un izolēta skujkoku (Coniferales) miza, kuras izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas |

29.Tachypterellus quadrigibbus Say | Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. un Pyrus L. augi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, izņemot sēklas |

30.Toxoptera citricida Kirk. | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

31.Trioza erytreae Del Guercio | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, kā arī Clausena Burm. f. augi, izņemot augļus un sēklas |

32.Unaspis citri Comstock | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

Suga | Inficēšanās objekts |

1.Citrusu zaļēšanas baktērija | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

2.Citrusu plankumainā hloroze | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

3.Erwinia stewartii (Smith) Dye | Zea mais L. sēklas |

4.Xanthomonas campestris (visi Citrus ģints augiem patogēnie celmi) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot sēklas |

5.Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye un pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye | Oryza spp. sēklas |

c) Sēnītes

Suga | Inficēšanās objekts |

1.Alternaria alternata (Fr.) Keissler (ārpuseiropas patogēnie izolāti) | Cydonia Mill., Robinia Mill. un Pyrus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs ārpus Eiropas |

2.Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx | Prunus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

3.Atropellis spp. | Pinus L. augi, izņemot augļus un sēklas, izolēta Pinus. L. augu miza un koksne |

4.Ceratocystis coerulescens Bakshi (Münch) | Acer saccharum Marsh. augi, izņemot augļus un sēklas, kā izcelsme ir Ziemeļamerikas valstīs, Acer saccharum Marsh. koksne, arī Ziemeļamerikas valstīs iegūtā koksne, kura nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu |

5.Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori un Nambu) Deighton | Pinus L. augi, izņemot augļus un sēklas, un Pinus. L. koksne |

6.Cercospora angolensis Carv. un Mendes | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot sēklas |

7.Ciborinia camelliae Kohn | Camelia L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs ārpus Eiropas |

8.Diaporthe vaccinii Shaer | Vaccinium spp. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

9.Elsinoe spp.Bitanc. un Jenk. Mendes | Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas, un Citrus L. augi un to hibrīdi, izņemot sēklas un augļus, Citrus reticulata Blanco un Citrus sinensis (L.) augļi, kā izcelsme ir Dienvidamerikā |

10.Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian un Maire) Gordon | Phoenix spp. augi, izņemot augļus un sēklas |

11.Guignardia citricarpa Kiely (visi Citrus ģints augiem patogēnie celmi) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. Augi un to hibrīdi, izņemot sēklas |

12.Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto | Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. un Pyrus L. augi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, izņemot sēklas |

13.Puccinia pittieriana Hennings | Nakteņu dzimtas augi, izņemot augļus un sēklas |

14.Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers | Pinus L. augi, izņemot augļus un sēklas |

15.Venturia nashicola Tanaka un Yamamoto | Pyrus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas |

d) Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Suga | Inficēšanās objekts |

1.Biešu galotnes čokurošanās vīruss (ārpuseiropas izolāti) | Beta vulgaris L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

2.Kazenāju latentais vīruss | Rubus L. augi, kas paredzēti stādīšanai |

3.Iedegas | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

4.Cadang-Cadang viroīds | Palmu dzimtas augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs ārpus Eiropas |

5.Ķiršu lapu ritināšanās vīruss | Rubus L. augi, kas paredzēti stādīšanai |

6.Citrusu mozaīkas vīruss | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

7.Citrusu tristēzas vīruss (ārpuseiropas izolāti) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

8.Leproze | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

9.Sīko ķiršu patogēns (ārpuseiropas izolāti) | Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum. augi, kā arī to hibrīdi un šķirnes, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

10.Dabiskās izplatības psoroze | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

11.Palmu letālās dzeltēšanas mikoplazma | Palmu dzimtas augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs ārpus Eiropas |

12.Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss | Rubus L. augi, kas paredzēti stādīšanai |

13.Sacumu pundurainības vīruss | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

14.Driskaino lapu vīruss | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

15.Vējslotu (MLO) vīruss | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

Suga | Inficēšanās objekts |

1.Aphelenchoides besseyi Christie | Fragaria L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

2.Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) | Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas |

3.Ditylenchus destructor Thorne | Crocus L., Gladiolus Tourn. ex L. ģints punduršķirņu un to hibrīdu, piemēram, Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanushort., Gladiolus ramosushort., Gladiolus tubergeniihort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L. sīpoli un bumbuļsīpoli, kas paredzēti stādīšanai, un kartupeļu (Solanum tuberosum L.) bumbuļi, kas paredzēti stādīšanai |

4.Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev | Allium ascalonicum L., Allium cepa L. un Allium schoenoprasum L. sēklas un sīpoli, kas paredzēti stādīšanai, Allium porrum L. augi, kas paredzēti stādīšanai, Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston 'Golden Yellow', Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L. sīpoli un bumbuļsīpoli, kas paredzēti stādīšanai, un Medicago sativa L. sēklas |

5.Circulifer haematoceps | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

6.Circulifer tenellus | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

7.Radopholus similis (Cobb) Thorne | Ārumu (Araceae), marantu (Marantaceae), banānu dzimtas (Musaceae), Persea spp. ģints un strelīciju (Strelitziaceae) dzimtas augi, apsakņoti vai kopā ar augsnes substrātu |

b) Baktērijas

Suga | Inficēšanas objekts |

1.Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al. | Medicago sativa L. sēklas |

2.Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al. | Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. augi, kas paredzēti stādīšanai |

3.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., izņemot Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., un Stranvaesia Lindl. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

4.Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey | DianthusL. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

5.Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr and Burkholder | DianthusL. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

6.Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. | Prunus persica (L.) Batsch un Prunus persicavar. nectarina (Ait.) augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

7.Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye | Phaseolus L. sēklas |

8.Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye | PrunusL. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

9.Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye | Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. un Capsicum spp. augi, kas paredzēti stādīšanai |

10.Xanthomonas fragariae Kennedy un King | FragariaL. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

11.Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. | VitisL. augi, izņemot augļus un sēklas |

c) Sēnītes

Suga | Inficēšanās objekts |

1.Ceratocystis fimbriata f. spp. platani Walter | Platanus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, un Platanus L. koksne, arī koksne, kura nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu |

2.Colletotrichum acutatum Simmonds | Fragaria L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

3.Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr | Castanea Mill. un Quercus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai, koksne un izolēta Castanea Mill. miza |

4.Didymella ligulicola (Baker, Dimock un Davis) v. Arx | Dendranthema (DC.) Des Moul. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

5.Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma | Dianthus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

6.Phoma tracheiphila (Petri) Kankaveli un Gikashvili | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot sēklas |

7.Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae | Fragaria L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

8.Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. un de Toni | Helianthus annuus L. sēklas |

9.Puccinia horiana Hennings | Dendranthema (DC.) Des Moul. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

10.Scirrhia pini Funk un Parker | Pinus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

11.Verticillium albo-atrum Reinke un Berthold | Humulus lupulus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

12.Verticillium dahliae Klebahn | Humulus lupulus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

d) Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Suga | Inficēšanās objekts |

1.Smiltsķērsu mozaīkas vīruss | Fragaria L. un Rubus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

2.Biešu lapu čokurošanās vīruss | Beta vulgaris L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

3.Krizantēmu pundurainības viroīds | Dendranthema (DC.) Des Moul. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

4.Citrusu tristēzas vīruss (Eiropas izolāti) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

5.Citrusu dzīslu enāciju koksnaino izaugumu vīruss | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

6.Vīnogulāju flavescence dorée MLO | Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas |

7.Plūmju virālo baku vīruss | Prunus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

8.Kartupeļu stolbūra mikoplazma | Nakteņu dzimtas augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

9.Avenāju gredzenplankumainības vīruss | Fragaria L. un Rubus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

10.Spiroplasma citri Saglio et al. | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas |

11.Zemenāju lapu čokurošanās vīruss | Fragaria L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

12.Zemenāju latentais gredzenplankumainības vīruss | Fragaria L. un Rubus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

13.Zemenāju lapu apmales dzeltēšanas vīruss | Fragaria L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

14.Tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss | Fragaria L. un Rubus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

15.Tomātu virālā plankumainība | Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul. augi, visas Jaungvinejas Impatiens, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. hibrīdu varietātes. Nicotiana tabacum L., nodrošinot pierādījumus, ka tā paredzēta pārdošanai profesionāliem tabakas ražotājiem. Solanum melongena L. un Solanum tuberosum L., kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

16.Tomātu dzeltenās lapu čokurošanās vīruss | Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas |

B DAĻA KAITĪGIE ORGANISMI, KURUS AIZLIEGTS IEVEST UN IZPLATĪT DAŽĀS AIZSARGĀJAMĀS ZONĀS, JA TIE ATRODAMI UZ DAŽIEM AUGIEM VAI AUGU PRODUKTIEM

a) Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības posmā

Suga | Inficēšanās objekts | Aizsargājamā (-s) zona (-s) |

1.Anthonomus grandis (Boh.) | Gossypium spp. sēklas un augļi (pogaļas) un neattīrīta kokvilna | EL, E (Andalūzija, Katalonija, Estremadūra, Mursija, Valensija) |

2.Cephalcia lariciphila (Klug) | Larix Mill. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersi) |

3.Dendroctonus micans Kugelan | Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. un Pseudotsuga Carr. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu, izolēta skujkoku miza | EL, IRL, UK |

4.Gilphinia hercyniae (Hartig) | Picea A. Dietr. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersi) |

5.Gonipterus scutellatus Gyll. | Eucalyptus l'Herit. augi, izņemot augļus un sēklas | EL, P |

6.a)Ips amitinus Eichhof | Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. Un Pinus L. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu, izolēta skujkoku miza | EL, F (Korsika), IRL, UK |

b)Ips cembrae Heer | Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. un Pseudotsuga Carr. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu, izolēta skujkoku miza | EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala) |

c)Ips duplicatus Sahlberg | Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. un Pinus L. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu, izolēta skujkoku miza | EL, IRL, UK |

d)Ips sexdentatus Börner | Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. un Pinus L. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu, izolēta skujkoku miza | IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala) |

e)Ips typographus Heer | Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. un Pseudotsuga Carr. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu, izolēta skujkoku miza | IRL, UK |

7.Matsucoccus feytaudi Duc. | Izolēta skujkoku (Coniferales) miza un koksne | F (Korsika) |

8.Pissodes ģints (Eiropas sugas) | Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. augi, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu, izolēta skujkoku miza | IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersi) |

9.Sternochetus mangiferae Fabricius | Mangifera spp. sēklas, kā izcelsme ir tresās valstīs | E (Granada un Malaga), P (Alentežu, Algarve un Madeira) |

10.Thaumetopea pityocampa (Den. un Schiff.) | Pinus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot augļus un sēklas | E (Ibisa) |

Suga | Inficēšanās objekts | Aizsargājamā (-ās) zona (-as) |

1.Curtobacterium flaccumfaciens pv. Flaccumfaciens (Hedges) Collins un Jones | Phaseolus vulgaris L. un Dolichos Jacq. Sēklas | EL, E, P |

2.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Augu daļas, izņemot augļus, sēklas un augus, kas paredzēti stādīšanai, kuras satur dzīvus ziedputekšņus Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., izņemot Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., un Stranvaesia Lindl. apputeksnēšanai | E, F (Šampaņa-Ardēni, Elzasa (izņemot Lejasreinas departamentu), Lotringa, Franškontē, Rona-Alpi (izņemot Ronas departamentu), Burgundija, Overņa (izņemot Pijdedomas departamentu), Provansa-Alpi-Kotdazīra, Korsika, Langdoka-Rusijona), IRL, I, P, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas), A, FI |

c) Sēnītes

Suga | Inficēšanās objekts | Aizsargājamā (-ās) zona (-as) |

1.Glomerella gossypii Edgerton | Gossypium spp. sēklas un augļi (pogaļas) | EL |

2.Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet | Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. un Pseudotsuga Carr. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | IRL, UK (Ziemeļīrija) |

3.Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller | Populus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | IRL, UK (Ziemeļīrija) |

d) Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Suga | Inficēšanās objekts | Aizsargājamā (-ās) zona (-as) |

Citrusu tristēzas vīruss (Eiropas izolāti) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi, ar lapām un kātiem | EL, F (Korsika), I, P |

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

A DAĻA AUGI, AUGU PRODUKTI UN CITI OBJEKTI, KURUS AIZLIEGTS IEVEST VISĀS DALĪBVALSTĪS

Apraksts | Izcelsmes valsts |

| |

1. | Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. un Tsuga Carr. augi, izņemot augļus un sēklas | Valstis ārpus Eiropas |

2. | Castanea Mill. un Quercus L. augi ar lapām, izņemot augļus un sēklas | Valstis ārpus Eiropas |

3. | Populus L. augi ar lapām, izņemot augļus un sēklas | Ziemeļamerikas valstis |

4. | Izolēta skujkoku (Coniferales) miza | Valstis ārpus Eiropas |

5. | Izolēta Castanea Mill. miza | Trešās valstis |

6. | Izolēta Quercus L. miza, izņemot Quercus suber L. mizu | Ziemeļamerikas valstis |

7. | Izolēta Acer saccharum Marsh. miza | Ziemeļamerikas valstis |

8. | Izolēta Populus L. miza | Amerikas kontinenta valstis |

9. | Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. un Rosa L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot augus miera stāvoklī bez lapām, ziediem un augļiem | Valstis ārpus Eiropas |

9.1. | Photinia Ldl. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot augus miera stāvoklī bez lapām, ziediem un augļiem | ASV, Ķīna, Japāna, Dienvidkoreja un Korejas Demokrātiskā Tautas Republika |

10. | Solanum tuberosum L. bumbuļi, sēklas kartupeļi | Trešās valstis, izņemot Šveici |

11. | Stolonus vai bumbuļus veidojošo Solanum tuberosum L. sugu un to hibrīdu augi, kas paredzēti stādīšanai un norādīti III A pielikuma 10. pozīcijā | Trešās valstis |

12. | Solanum L. sugu un to hibrīdu bumbuļi, izņemot 10 un 11. pozīcijā minētos | Neskarot īpašās prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļā minētajiem kartupeļu bumbuļiem, trešās valstis, izņemot Alžīriju, Kipru, Ēģipti, Izraēlu, Lībiju, Maltu, Maroku, Sīriju, Šveici, Tunisiju un Turciju, un citas trešās valstis, kas atrodas ārpus Eiropas, kurās, kā atzīts saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. vai kurās ievēro noteikumus, kas atzīti par līdzvērtīgiem Kopienas noteikumiem par Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. apkarošanu veic saskaņā ar 18. pantā izklāstīto procedūru |

13. | Nakteņu dzimtas augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas un augus, kuri iekļauti III pielikuma A daļas 10., 11. vai 12. pozīcijā | Trešās valstis, kas nav Eiropas un Vidusjūras valstis |

14. | Augsne un augsnes substrāts kā tāds, kas pilnīgi vai daļēji sastāv no augsnes vai cietām organiskajām daļām, piemēram, no augu daļām, humusa, arī no kūdras vai mizas, izņemot tīru kūdru | Turcija, Baltkrievija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Moldāvija, Krievija, Ukraina un trešās valstis ārpus Eiropas kontinenta, izņemot Kipru, Ēģipti, Izraēlu, Lībiju, Maltu, Maroku, Tunisiju |

15. | VīnkokuVitis L. augi, izņemot augļus | Trešās valstis |

16. | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas | Trešās valstis |

17. | Phoenix spp. augi, izņemot augļus un sēklas | Alžīrija, Maroka |

18. | Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. un to hibrīdu augi, kā arī Fragaria L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | Neierobežojot noteikumus, kas piemērotā gadījumā attiecas uz III pielikuma A daļas 9. pozīcijā minētajiem augiem, valstis ārpus Eiropas, izņemot Vidusjūras valstis, Austrāliju, Jaunzēlandi, Kanādu, ASV kontinentālās pavalstis |

19. | Graudzāļu dzimtas augi, izņemot bambusveidīgo un prosasveidīgo apakšdzimtas, kā arī Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. un Uniola L. ģints dekoratīvo daudzgadīgo zāļu augus, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | Trešās valstis, kas nav Eiropas un Vidusjūras valstis |

B DAĻA AUGI, AUGU PRODUKTI UN CITI OBJEKTI, KURUS AIZLIEGTS IEVEST DAŽĀS AIZSARGĀJAMĀS ZONĀS

Apraksts | Aizsargājamā (-ās) zona (-as) |

| |

1. | Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 9. un 18. pozīcijā minētajiem augiem, piemērotā gadījumā augi un dzīvi ziedputekšņi, kas iegūti trešās valstīs, izņemot valstis, kurās, kā atzīts saskaņā ar 18. pantā izklāstīto procedūru, nav sastopama Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., un izmantojami Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., izņemot Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., un Stranvaesia Lindl. apputeksnēšanai, izņemot augļus un sēklas | E, F (Šampaņa-Ardēni, Elzasa (izņemot Lejasreinas departamentu), Lotringa, Franškontē, Rona-Alpi (izņemot Ronas departamentu), Burgundija, Overņa (izņemot Pijdedomas departamentu), Provansa-Alpi-Kotdazīra, Korsika, Langdoka-Rusijona), IRL, I, P, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas), A, FI |

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

A DAĻA ĪPAŠĀS PRASĪBAS, KURAS JĀNOSAKA VISĀM DALĪBVALSTĪM ATTIECĪBĀ UZ AUGU, AUGU PRODUKTU UN CITU OBJEKTU IEVEŠANU UN APRITI VISĀS DALĪBVALSTĪS

I iedaļa AUGI, AUGU PRODUKTI UN CITI OBJEKTI, KURU IZCELSME IR ĀRPUSKOPIENAS VALSTĪS

Augi, augu produkti un citi objekti | Īpašās prasības |

1.1.Skujkoku (Coniferales) koksne, izņemot Thuja L. koksni, kā arī šāda veida koksnišķeldas, skaidas, koksnes atlikumus vai atgriezumus, kas pilnībā vai daļēji iegūtas no šiem skujkokiemiepakojuma kastes, redeļkastes vai kabeļspoles,paliktņus, kastu paliktņus vai citus kravu paliktņus,kravas stiprinājumus, starplikas un balstus,taču ieskaitot Kanādas, Ķīnas, Japānas, Korejas, Taivānas un ASV izcelsmes koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu | Izmantojot piemērotu koksnes indikatoru sistēmu, kas apstiprināta saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, jānodrošina pierādījumi, ka tā tikusi pakļauta pienācīgai termiskai apstrādei, kas ļauj 30 minūtes ilgi koksnes iekšienē uzturēt ne mazāk kā 56 °C temperatūru. |

1.2.Skujkoku (Coniferales) koksne šķeldu, skaidu, koksnes atlikumu vai atgriezumu veidā, kas pilnīgi vai daļēji iegūta no šiem skujkokiem, kuru izcelsmes zeme ir Kanāda, Ķīna, Japāna, Koreja, Taivāna un ASV | (a)Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ražojums pirms nosūtīšanas ticis pakļauts pienācīgai fumigācijai, atrodoties uz kuģa vai konteinerā, un(b)ka ražojumu pārvadā slēgtos konteineros vai tādā veidā, kas izslēdz atkārtotu invadēšanos |

1.3.Skujkoku (Coniferales) koksne, izņemot Thuja L. koksni, iepakojuma kastu, redeļkastu, koka tvertņu, paliktņu, kastu paliktņu vai citu kravu plātņu, kravas stiprinājumu, starpliku un balstu veidā, arī koksne, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu un kuras izcelsmes zeme ir Kanāda, Ķīna, Japāna, Koreja, Taivāna un ASV | Koksnei jābūt nomizotai, un tajā nedrīkst būt Monochamus ģints (ārpuseiropas sugu) kaitēkļu ejas, kuru diametrs pārsniedz 3 mm, koksnes mitruma saturs, kas izteikts kā sausnas procenti ražošanas laikā, nedrīkst sasniegt 20 %. |

1.4.Kanādā, Ķīnā, Japānā, Korejā, Taivānā un ASV iegūta Thuja L koksne, ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu | Koksnei jābūt nomizotai, un tajā nedrīkst būt Monochamus ģints (ārpuseiropas sugu) kaitēkļu ejas, kuru diametrs pārsniedz 3 mm. |

1.5.Skujkoku (Coniferales) koksne, kuras izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, izņemot Kanādu, Ķīnu, Japānu, Koreju, Taivānu un ASV, izņemot koksnes šķeldas, skaidas, atlikumus vai atgriezumus, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem, betieskaitot koksni, kura nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu | (a)Koksnei jābūt nomizotai, un tajā nedrīkst būt Monochamus ģints (ārpuseiropas sugu) kaitēkļu ejas, kuru diametrs pārsniedz 3 mm,vai(b)uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "Kiln dried" (žāvēts kamerā) jeb "KD" vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos ražošanas laikā, nesasniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. |

2.1.Acer saccharum Marsh. koksne, kas iegūta Ziemeļamerikas valstīs, arī koksne, kura nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, izņemot koksni, kas paredzēta finiera ražošanai | Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "Kiln dried" (žāvēts kamerā) jeb "KD" vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nesasniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. |

2.2.Acer saccharum Marsh. koksne, kas iegūta Ziemeļamerikas valstīs, izņemot 2.1. pozīcijā minēto koksni | Jābūt attiecīgiem pavaddokumentiem vai citiem pierādījumiem, kas apliecina, ka koksne ir paredzēta finiera lokšņu ražošanai. |

3.Castanea Mill. un Quercus L. koksne, kas iegūta Ziemeļamerikas valstīs, arī koksne, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu | Koksnei jābūt nomizotai un (a)apzāģētai, pilnībā noņemot tās apaļo virsmu,vai(b)jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ūdens saturs koksnē nepārsniedz 20 %, to norādot sausnas procentos,vai(c)jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne dezinficēta, to attiecīgi apstrādājot ar karstu gaisu vai karstu ūdeni, vai, ja tie ir zāģmateriāli kopā ar mizas atliekām vai bez tām, uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "Kiln dried" (žāvēts kamerā),"KD" vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nesasniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. |

4.Castanea Mill. koksne | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 3. pozīcijā minētajiem augu produktiem, (a)jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksnes izcelsme ir apvidos, kuros nav sastopama Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,vai(b)koksnei jābūt nomizotai. |

5.Platanus L. koksne, kas iegūta ASV vai Armēnijā, ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu | Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "Kiln dried" (žāvēts kamerā) jeb "KD" vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nesasniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. |

6.Populus L. koksne, kas iegūta Amerikas kontinenta valstīs | Koksnei jābūt nomizotai. |

7.Koksnes šķeldas, skaidas, atlikumi vai atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no Acer saccharum Marsh. Castanea Mill., Platanus L., Populus L. un Quercus L., kuri kā izcelsme ir valstīs ārpus Eiropas, un no skujkokiem (Coniferales), kuri kā izcelsme ir valstīs ārpus Eiropas, izņemot Kanādu, Ķīnu, Japānu, Koreju, Taivānu un ASV | Ražojumiem obligāti jābūt iegūtiem no koksnes, kurai noņemta miza, vai no koksnes pēc mākslīgās žāvēšanas, kuras mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nesasniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu, vai no koksnes, kas pirms nosūtīšanas tikusi pakļauta fumigācijai uz kuģa vai konteinerā, un tie jāpārvadā slēgtos konteineros vai tādā veidā, kas izslēdz atkārtotu invadēšanos. |

8.1.Skujkoku (Coniferales) augi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, izņemot augļus un sēklas | Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 1. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti kokaudzētavās un audzēšanas vietā nav sastopami Pissodes spp. (ārpuseiropas sugas) kaitēkļi. |

8.2.Skujkoku (Coniferales) augi augstumā virs 3 m, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, izņemot augļus un sēklas | Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 1. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1. pozīcijā minētajiem augiem, attiecīgā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti kokaudzētavās un audzēšanas vietā nav sastopami Scolytidae spp. (ārpuseiropas sugas) kaitēkļi. |

9.Pinus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 1. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1. un 8.2. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers vai Scirrhia pini Funk un Parker klātbūtnes simptomi. |

10.Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. un Tsuga Carr. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 1. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2. vai 9. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Melampsora medusae Thümen klātbūtnes simptomi. |

11.1.Castanea Mill. un Quercus L. augi, izņemot augļus un sēklas, | Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 2. pozīcijā minētajiem augiem, |

a)kuri kā izcelsme ir valstīs ārpus Eiropas | jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Cronartium spp. (ārpuseiropas sugas) klātbūtnes simptomi; |

b)kuru izcelsme ir Ziemeļamerikas valstīs | jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopams Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. |

11.2.Castanea Mill. un Quercus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 2. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 11.1 pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka (a)augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopama Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,vai(b)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr klātbūtnes simptomi. |

12.Platanus L. augi, kā izcelsme ir ASV vai Armēnijā un kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter klātbūtnes simptomi. |

13.1.Populus L. augi, kâ izcelsme ir treðajâs valstîs un paredzçti stâdîðanai, izòemot sçklas | Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 3. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Melampsora medusae Thümen klātbūtnes simptomi. |

13.2.Populus L. augi, kā izcelsme ir Amerikas kontinenta valstīs, izņemot augļus un sēklas | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 3. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 13.1. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Mycosphaerella populorum G. E. Thompson klātbūtnes simptomi. |

14.Ulmus L. augi, kā izcelsme ir Ziemeļamerikas valstīs un kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti gobu floēmas nekrozes mikoplazmas klātbūtnes simptomi. |

15.Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. un Pyrus L. augi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas un kuri paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 9., 18. pozīcijā un III pielikuma B daļas 1 pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: augu izcelsmes valsts ir valsts, kurā nav sastopama Monilinia fructicola (Winter) Honey,vaiaugu izcelsme ir no apvidus, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, nav sastopama Monilinia fructicola (Winter) Honey un, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Monilinia fructicola (Winter) Honey klātbūtnes simptomi. |

16.No 15. februāra līdz 30. septembrim – Prunus L. augi, kuru izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: augļu izcelsme ir valstī, kurā nav sastopama Monilinia fructicola (Winter) Honey,vaiaugļu izcelsme ir apvidus, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, nav sastopama Monilinia fructicola (Winter) Honey,vaiaugļi pirms novākšanas un/vai izvešanas attiecīgi testēti un apstrādāti, lai nodrošinātos pret Monilinia spp. |

16.1.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi, kā izcelsme ir trešās valstīs | Augļiem jābūt bez kātiem un lapām, un uz iepakojuma jābūt piestiprinātam izcelsmes marķējumam. |

16.2.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi, kā izcelsme ir trešās valstīs | Neierobežojot noteikumus, kas skar IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.1., 16.3., 16.4. un 16.5. pozīcijā minētos augļus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augļu izcelsme ir valstī, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, nav sastopams Xanthomonas campestris (neviens no Citrus ģints patogēnajiem celmiem),vai(b)augļu izcelsme ir apvidus, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, nav sastopams Xanthomonas campestris (neviens no Citrus ģints patogēnajiem celmiem), un tas ir norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētajā sertifikātā,vai(c)vai arī:saskaņā ar oficiālo kontroles un pārbaudes režīmu, audzēšanas laukā nav novēroti Xanthomonas campestris (visi celmi, kas ir patogēniski Citrus ģintij) klātbūtnes simptomi, sākoties pēdējam veģetācijas periodam,unaudzēšanas laukā novāktiem augļiem nav novēroti Xanthomonas campestris (neviena celma, kas ir patogēnisks Citrus ģintij) klātbūtnes simptomi,unaugļi ir apstrādāti, piemēram, ar nātrija ortofenilfenātu, kas norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētajā sertifikātā,unaugļi ir iepakoti saimniecības teritorijā vai šim nolūkam reģistrētajos nosūtīšanas centrosvainodrošināta atbilstība jebkurai sertifikācijas sistēmai, kas saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru atzīta par līdzvērtīgu iepriekš minētajiem noteikumiem. |

16.3.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi, kā izcelsme ir trešās valstīs | Neierobežojot noteikumus, kas skar IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.1., 16.2., 16.4. un 16.5. pozīcijā minētos augļus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augļu izcelsme ir valstī, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, nav sastopama Cercospora angolensis Carv. et Mendes,vai(b)augļu izcelsme ir apvidus, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, nav sastopama Cercospora angolensis Carv. et Mendes un tas norādīts šīs direktīvas 7. vai 8. pantā minētajā sertifikātā,vai(c)sākoties pēdējam veģetācijas periodam, audzēšanas laukā un tā tuvākajā apkārtnē nav novēroti Cercospora angolensis Carv. et Mendes klātbūtnes simptomi,un,veicot attiecīgu oficiālu pārbaudi, audzēšanas laukā novāktiem augļiem nav novēroti šā organisma klātbūtnes simptomi. |

16.4.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi, kā izcelsme ir trešās valstīs, izņemot Citrus aurantium L. augļus | Neierobežojot noteikumus, kas skar IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.1., 16.2., 16.3. un 16.5. pozīcijā minētos augļus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augļu izcelsme ir valstī, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, nav sastopama Guignardia citricarpa Kiely (neviens no Citrus ģints patogēnajiem celmiem),Vai(b)augļu izcelsme ir apvidus, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, nav sastopama Guignardia citricarpa Kiely (neviens celms, kas ir patogēnisks Citrus ģintij) un tas norādīts šīs direktīvas 7. un 8. pantā minētajā sertifikātā,Vai(c)sākoties pēdējam veģetācijas periodam, audzēšanas laukā un tā tuvākajā apkārtnē nav novēroti Guignardia citricarpa Kiely (neviena celma, kas ir patogēns Citrus ģintij) klātbūtnes simptomi un, veicot attiecīgu oficiālu apsekošanu, audzēšanas laukā novāktiem augļiem nav novēroti šā organisma klātbūtnes simptomi,vai(d)augļu izcelsme ir no audzēšanas lauka, kurā veikta attiecīga apstrāde pret Guignardia citricarpa Kiely (pret visiem celmiem, kas ir patogēniski Citrus ģintij),un,veicot attiecīgu oficiālu apsekošanu, audzēšanas laukā novāktiem augļiem nav novēroti šā organisma klātbūtnes simptomi. |

16.5.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi, kuru izcelsme ir trešās valstīs, kurās uz šiem augļiem sastopami Tephritidae sugas (ārpuseiropas sugas) kaitēkļi | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma B daļas 2., 3. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.1., 16.2. un 16.3. pozīcijā minētos augļus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augļu izcelsme ir apvidos, kuros šis organisms nav sastopams, vai, ja šī prasība nav izpildāma,(b)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē, pēdējo triju mēnešu laikā pirms ražas novākšanas vismaz reizi mēnesī veicot oficiālas pārbaudes, nav novēroti minētā organisma klātbūtnes simptomi un audzēšanas vietā novāktiem augļiem, veicot attiecīgu oficiālu apsekošanu, nav novēroti minētā organisma klātbūtnes simptomi, vai, ja arī šī prasība nav izpildāma,(c)attiecīgi oficiāli apsekojot raksturīgus paraugus, uz augļiem nav atrodams minētais organisms jebkurā attīstības posmā, vai, ja arī šī prasība nav izpildāma;(d)augļi attiecīgi apstrādāti, veicot piemērotu termisku apstrādi ar tvaiku, aukstumapstrādi vai ātrsaldēšanu, kas efektīvi iedarbojas uz minēto organismu un nekaitē augļiem, un ja šie paņēmieni nav pieejami, veicot ķīmisko apstrādi, ja vien to neaizliedz Kopienas tiesību akti. |

17.Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., izņemot Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., un Stranvaesia Lindl. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 9., 18. pozīcijā un III pielikuma B daļas 1. pozīcijā vai IV pielikuma A daļas I iedaļas 15. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augu izcelsme ir no valstīm, kurās, kā atzīts saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, nav sastopama Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,vai(b)audzēšanas laukā un tā tuvākajā apkārtnē ir iznīcināti augi, kam novēroti Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. klātbūtnes simptomi. |

18.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas, kā arī ārumu (Araceae), marantu (Marantaceae), banānu (Musaceae) dzimtas, Persea ģints un strelīciju (Strelitziaceae) dzimtas augi, apsakņoti vai kopā ar augsnes substrātu | Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 16. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augu izcelsme ir no valstīm, kurās nav sastopami Radopholus citrophilus Huettel et al. un Radopholus similis (Cobb) Thorne,vai(b)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, raksturīgiem augsnes un sakņu paraugiem no audzēšanas vietas veikts oficiāls nematoloģisks tests vismaz attiecībā uz Radopholus citrophilus Huettel et al. un Radopholus similis (Cobb) Thorne un šajās pārbaudēs tajos nav atrasti minētie kaitīgie organismi. |

19.1.Crataegus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopama Phyllosticta solitaria Ell. un Ev. | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 9. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 15. un 17. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē uz augiem nav novēroti Phyllosticta solitaria Ell. un Ev. klātbūtnes simptomi. |

19.2.Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās uz attiecīgo ģinšu augiem ir sastopami minētie kaitīgie organismiMinētie kaitīgie organismi ir uz Fragaria L. augiem:Phytophtora fragariae Hickman, var. fragariae,smiltsķērsu mozaīkas vīruss,avenāju gredzenplankumainības vīruss,zemenāju lapu čokurošanās vīruss,zemenāju latentais gredzenplankumainības vīruss,zemenāju lapu apmales dzeltēšanas vīruss,tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss,Xanthomonas fragariae Kennedy et King;uz Malus Mill. augiem:Phyllosticta solitaria Ell. un Ev.;uz Prunus L. augiem:aprikožu hlorotiskās lapu ritināšanās mikoplazma,Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye,uz Prunus persica (L.) Batsch augiem:Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.;uz Pyrus L. augiem:Phyllosticta solitaria Ell. un Ev.;uz Rubus L. augiem:smiltsķērsu mozaīkas vīruss,avenāju gredzenplankumainības vīruss,zemenāju latentais gredzenplankumainības vīruss,tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss,uz visu sugu augiem:vīrusi un vīrusiem līdzīgi organismi, kas izplatīti ārpus Eiropas. | Neierobežojot noteikumus, kas piemērotā gadījumā skar III pielikuma A daļas 9. un 18. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 15. un 17. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā nav novēroti minēto kaitīgo organismu izraisītu slimību simptomi. |

20.Cydonia Mill. un Pyrus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopama bumbieru nīkulības mikoplazma | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 9. un 18. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 15., 17. un 19.2. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka triju pēdējo veģetācijas periodu laikā audzēšanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē ir iznīcināti augi, kuru simptomi rada aizdomas par bumbieru nīkulības mikoplazmas klātbūtni. |

21.1.Fragaria L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās, ir sastopami minētie kaitīgie organismiMinētie kaitīgie organismi ietver: zemenāju latento "C" vīrusu,zemenāju lapu dzīslu balēšanas vīrusu,zemenāju vējslotu mikoplazmu | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 18. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 19.2. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augi, kas nav izaudzēti no sēklām, ir:oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi,vaitieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo triju veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi;(b)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, uz augiem audzēšanas vietā vai uz ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti minēto kaitīgo organismu izraisītu slimību simptomi. |

21.2.Fragaria L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopams Aphelenchoides besseyi Christie | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 18. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 19.2. un 21.1. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, uz augiem audzēšanas vietā nav novēroti Aphelenchoides besseyi Christie klātbūtnes simptomi,vai(b)audzējot augus audu kultūrā, šie augi ir iegūti no augiem, kuri atbilst šā apraksta a) apakšpunkta prasībām vai ir oficiāli testēti, izmantojot attiecīgās nematoloģiskās metodes, un tajos nav atrasts Aphelenchoides besseyi Christie. |

21.3.Fragaria L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 18. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 19.2., 21.1. un 21.2. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augu izcelsme ir no apvidus, kurā nav sastopami Anthonomus signatus Say un Anthonomus bisignifer (Schenkling). |

22.1.Malus Mill. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās uz Malus Mill. augiem ir sastopami minētie kaitīgie organismi.Minētie kaitīgie organismi ietver: (Amerikas) ķiršu aslapainības vīrusu,tomātu gredzenplankumainības vīrusu | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 9. un 18. pozīcijā, III pielikuma B daļas 1. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 15., 17. un 19.2. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augi ir:oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi,vaitieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi;(b)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, uz augiem audzēšanas vietā vai uz ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti minēto kaitīgo organismu izraisītu slimību simptomi. |

22.2.Malus Mill. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopama ābeļu proliferācijas mikoplazma | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 9. un 18. pozīcijā, III pielikuma B daļas 1. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 15., 17., 19.2. un 22.1. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augļu izcelsme ir apvidos, kuros nav sastopama ābeļu proliferācijas mikoplazma;vai(b)aa)augi, kas nav izaudzēti no sēklām, ir:oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz ābeļu proliferācijas mikoplazmu, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi,vaitieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo sešu pilnu veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz ābeļu proliferācijas mikoplazmu, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi;bb)sākoties pēdējiem trim pilniem veģetācijas periodiem, augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti ābeļu proliferācijas mikoplazmas izraisītu slimību simptomi. |

23.1Turpmāk norādīto Prunus L. sugu augi, izņemot sēklas, kuru izcelsmes valsts ir, kurās ir izplatīts plūmju virālo baku vīruss:Prunus amygdalus Batsch,Prunus armeniaca L.,Prunus blireiana Andre,Prunus brigantina Vill.,Prunus cerasifera Ehrh.,Prunus cistena Hansen,Prunus curdica Fenzl un Fritsch.,Prunus domestica ssp. domestica L.,Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,Prunus glandulosa Thunb.,Prunus holosericea Batal.,Prunus hortulana Bailey,Prunus japonica Thunb.,Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,Prunus maritima Marsh.,Prunus mume Sieb un Zucc.,Prunus nigra Ait.,Prunus persica (L.) Batsch,Prunus salicina L.,Prunus sibirica L.,Prunus simonii Carr.,Prunus spinosa L.,Prunus tomentosa Thunb.,Prunus triloba Lindl.,citas Prunus L. sugas, kas ir ieņēmīgas pret plūmju virālo baku vīrusu. | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 9. un 18. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 15. un 19.2. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augi, kas nav izaudzēti no sēklām, ir:oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un ir oficiāli testēts vismaz attiecībā uz plūmju virālo baku vīrusu, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāts minētais kaitīgais organisms,vaitieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un triju pēdējo veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz plūmju virālo baku vīrusu, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāts minētais kaitīgais organisms;(b)sākoties pēdējiem trim pilniem veģetācijas periodiem, uz augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē, nav novēroti plūmju virālo baku vīrusa izraisītas slimības simptomi;(c)audzēšanas vietā ir iznīcināti augi, kam novērotas citu vīrusu vai vīrusiem līdzīgo patogēnu izraisītas slimības pazīmes. |

23.2Prunus L. augi, kas paredzēti stādīšanai(a)un kā izcelsme ir valstīs, kurās uz Prunus L. augiem ir sastopami minētie kaitīgie organismi(b)un kuru izcelsmes valstis ir valstis, kurās ir sastopami minētie kaitīgie organismi, izņemot sēklas(c)un kuru izcelsmes valsts ārpus Eiropas, kurās ir sastopami minētie kaitīgie organismi, izņemot sēklasMinētie kaitīgie organismi ietver: a) apakšpunktā norādītajā gadījumā:tomātu gredzenplankumainības vīrusu;vai b) apakšpunktā norādītajā gadījumā:(Amerikas) ķiršu aslapainības vīrusu,(Amerikas) persiku mozaīkas vīrusu,persiku neīsto riketsiju,persiku rozešu mikoplazmu,persiku dzeltēšanas mikoplazmu,(Amerikas) plūmju joslu mozaīkas vīrusu,persiku X-slimības mikoplazmu;vai c) apakšpunktā norādītajā gadījumā:sīko ķiršu patogēnu. | Neierobežojot noteikumus, kas skar piemērotā gadījumā III pielikuma A daļas 9. un 18. pozīcijā vai IV pielikuma A daļas I iedaļas 15., 19.2. un 23.1. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augi ir:oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi,vaitieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un triju pēdējo veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi;(b)sākoties pēdējiem trim pilniem veģetācijas periodiem, uz augiem audzēšanas vietā vai uz ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti minēto kaitīgo organismu izraisītu slimību simptomi. |

24.Rubus L. augi, kas paredzēti stādīšanai(a)un kā izcelsme ir valstīs, kurās uz Rubus L. augiem ir sastopami minētie kaitīgie organismi(b)un kā izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopami minētie kaitīgie organismi, izņemot sēklasMinētie kaitīgie organismi ietver: apakšpunktā norādītajā gadījumā:tomātu gredzenplankumainības vīrusu,kazenāju latento vīrusu,ķiršu lapu ritināšanās vīrusu,plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusu;apakšpunktā norādītajā gadījumā:(Amerikas) avenāju lapu čokurošanās vīrusu,(Amerikas) ķiršu aslapainības vīrusu | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 19.2. pozīcijā minētajiem augiem, (a)uz augiem nedrīkst būt laputis vai to oliņas;(b)jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:aa)augi ir:oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un ir oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi,vaitieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos, un pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi;bb)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, uz augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti minēto kaitīgo organismu izraisītu slimību simptomi. |

25.1.Solanum tuberosum L. bumbuļi, kuru izcelsmes valstis ir valstis, kurās ir sastopams Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival | Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 10., 11. un 12. pozīcijā minētajiem bumbuļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka (a)bumbuļu izcelsme ir apvidos, kuros nav sastopams Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (visas rases, izņemot 1. rasi, t.i., parasto Eiropas rasi) un, sākoties attiecīgajam periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival klātbūtnes simptomi;vai(b)izcelsmes valstī ievēro noteikumus, kuri, kā atzīts saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, ir līdzvērtīgi Kopienas noteikumiem attiecībā uz Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival apkarošanu. |

25.2.Solanum tuberosum L. bumbuļi | Neierobežojot III pielikuma A daļas 10., 11. un 12. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.1. pozīcijā minētos noteikumus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)bumbuļi kā izcelsme ir valstīs, kurās nav sastopams Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al.;vai(b)izcelsmes valstī ievēro noteikumus, kuri, kā atzīts saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, ir līdzvērtīgi Kopienas noteikumiem attiecībā uz Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al. apkarošanu. |

25.3Solanum tuberosum L. bumbuļi, kuru izcelsmes valstis ir valstis, kurās ir sastopams kartupeļu vārpstveida viroīds, izņemot agros kartupeļus | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 10., 11. un 12. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.1 un 25.2. pozīcijā minētos bumbuļus, jānomāc to dīgtspēja. |

25.4.Solanum tuberosum L. bumbuļi, kas paredzēti stādīšanai | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daeas 10., 11. un 12. pozīcijā un IV pielikuma A daeas I iedaeas 25.1., 25.2. un 25.3. pozīcijā minētos bumbueus, jābīt oficiālam apliecinājumam, ka bumbueu izcelsme ir no tīruma, kurā nav sastopamas Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens un Globodera pallida (Stone) Behrens, un aa)sastopams Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith,vaibb)apvidos, kur ir izplatīts Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, bumbuļu izcelsme ir no audzēšanas vietas, kurā nav sastopams Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, vai to par tādu uzskata pēc attiecīgā pasākuma, kas veikts, lai iznīcinātu Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, ko novērtē saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru,uncc)bumbuļu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav izplatīti Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (neviena populācija) un Meloidogyne fallax Karssen, vaidd)no apvidiem, kuros ir izplatīti Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen,bumbuļu izcelsme ir no audzēšanas vietas, kurā nav sastopami Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (neviena populācija) un Meloidogyne fallax Karssen, par ko liecina ikgadēja saimniekkultūru pārbaude, kas veikta piemērotā laikā pēc audzēšanas vietā izaudzēto kartupeļu novākšanas, gan vizuāli pārbaudot saimniekaugus, gan pārgriežot bumbuļus, vaipēc bumbuļu novākšanas tiem izlases veidā testēti slimības simptomi pēc attiecīgās inducēšanas metodes vai tie testēti laboratorijā, kā arī piemērotā laikā tiem veikta pārbaude, gan vizuāli pārbaudot bumbuļus, gan tos pārgriežot, arī tad, kad jāaizdara iepakojums vai tara pirms laišanas tirgū saskaņā ar noslēgšanas noteikumiem Padomes 1996. gada 14. jūnija Direktīvā 66/403/EEK par sēklas kartupeļu tirdzniecību, un nav novēroti Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (nevienas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen klātbūtnes simptomi. |

25.5.Nakteņu dzimtas augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopama kartupeļu stolbūra mikoplazma | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 10., 11., 12. Un 13. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.1., 25.2., 25.3. un 25.4. pozīcijā minētos bumbuļus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā uz augiem nav novēroti kartupeļu stolbūra mikoplazmas klātbūtnes simptomi. |

25.6.Nakteņu (Solanaceae) dzimtas augi, izņemot Solanum tuberosum L. bumbuļus un Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopams kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 11., 13. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.5. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā uz augiem nav novēroti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda klātbūtnes simptomi. |

25.7.Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. un Solanum melongena L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopams Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 11. un 13. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.5. un 25.6. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopams Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;vai(b)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā uz augiem nav novēroti Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith klātbūtnes simptomi. |

25.8.Solanum tuberosum L. bumbuļi, izņemot bumbuļus, kas paredzēti stādīšanai | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 12. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.1., 25.2. un 25.3. pozīcijā minētos bumbuļus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka bumbuļu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav zināms, ka ir sastopams Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. |

26.Humulus lupulus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā uz apiņiem nav novēroti Verticillium albo-atrum Reinke un Berthold un Verticillum dahliae Klebahn klātbūtnes simptomi. |

27.1.Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. un Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā nav novēroti Heliothis armigera Hübner vai Spodoptera littoralis (Boisd.) klātbūtnes simptomi,vai(b)augi ir attiecīgi apstrādāti, lai tos pasargātu no minētajiem organismiem. |

27.2.Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. un Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augi, izņemot sēklas | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 27.1. pozīcijā minētajiem augiem, (a)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā nav novēroti Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugiperda Smith vai Spodoptera litura (Fabricius) klātbūtnes simptomivai(b)augi ir attiecīgi apstrādāti, lai tos pasargātu no minētajiem organismiem. |

28.Dendranthema (DC.) Des Moul. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 27.1. un 27.2. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augi ir, vēlākais, trešās paaudzes pēcteči, kas iegūti no materiāla, kurā, veicot virusoloģisko pārbaudi, nav konstatēts krizantēmu pundurainības viroīds, vai tieši iegūti no materiāla, kas nesatur krizantēmu pundurainības viroīdu, pamatojoties uz oficiālas pārbaudes rezultātiem, kura veikta ziedēšanas laikā, izmantojot raksturīgu paraugus, kas aptver vismaz 10 % augu;(b)augu vai spraudeņu:izcelsme ir no saimniecībām, kurās triju mēnešu laikā pirms nosūtīšanas vismaz reizi mēnesī veiktas oficiālas pārbaudes un minētajā laikposmā nav konstatēti Puccinia horiana Hennings klātbūtnes simptomi un kuru tuvākajā apkārtnē triju mēnešu laikā pirms augu eksporta nav novēroti Puccinia horiana Hennings klātbūtnes simptomi,vaiattiecīgi apstrādāti pret Puccinia horiana Hennings;(c)spraudeņiem vai dēstu dobē nav novēroti Didymella |

29.Dianthus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 27.1. un 27.2. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: augi iegūti tieši no mātesaugiem, kas, kā liecina oficiāli apstiprināti testi, kas veikti vismaz vienreiz divu iepriekšējo gadu laikā, nesatur Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr un Burkholder un Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma,augiem nav novēroti iepriekš minēto kaitīgo organismu klātbūtnes simptomi. |

30.Tulipa L. un Narcissus L. sīpoli, izņemot sīpolus, kam uz iepakojuma vai citādā veidā norādīts, ka tie paredzēti pārdošanai galīgajiem lietotājiem, kas profesionāli nenodarbojas ar grieztu ziedu ražošanu | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, augiem nav novēroti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev klātbūtnes simptomi. |

31.Pelargonium L'Herit. ex Ait. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopams tomātu gredzenplankumainības vīruss: | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 27.1. un 27.2. pozīcijā minētajiem augiem, |

a)kurās nav izplatīti Xiphinema americanum Cobb sensu lato (ārpuseiropas populācijas) vai citi tomātu gredzenplankumainības vīrusa pārnēsātāji | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi ir: (a)iegūti tieši audzēšanas vietās, kurās nav sastopams tomātu gredzenplankumainības vīruss,vai(b)vēlākais, ceturtās paaudzes pēcteči, kas iegūti no mātesaugiem, kuri saskaņā ar oficiāli apstiprinātu virusoloģiskās pārbaudes sistēmas rezultātiem nesatur tomātu gredzenplankumainības vīrusu; |

b)kurās ir izplatīti Xiphinema americanum Cobb sensu lato (ārpuseiropas populācijas) vai citi tomātu gredzenplankumainības vīrusa pārnēsātāji | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi ir: (a)iegūti tieši audzēšanas vietās, kurās nedz augsne, nedz augi nesatur tomātu gredzenplankumainības vīrusu;vai(b)vēlākais, otrās paaudzes pēcteči, kas iegūti no mātesaugiem, kuri saskaņā ar oficiāli apstiprinātu virusoloģiskās pārbaudes sistēmas rezultātiem nesatur tomātu gredzenplankumainības vīrusu. |

32.1.saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, minētie kaitīgie organismi: Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Capsicum annuum L., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. un to hibrīdu augi, Exacum spp., Gerbera Cass., Gypsophila L., Lactuca spp., Leucanthemum L., Lupinus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Solanum melongena L., Tanacetum L. un Verbena L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās, kā apliecinātsAmauromyza maculosa (Malloch),Liriomyza bryoniae (Kaltenbach),Liriomyza huidobrensis (Blanchard),Liriomyza sativae Blanchard,Liriomyza trifolii (Burgess) nav sastopami | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 11. un 13. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 27.1., 27.2., 28. un 29. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)triju mēnešu laikā pirms augu eksporta audzēšanas vietā nav novēroti minēto kaitīgo organismu klātbūtnes simptomi, vismaz vienreiz mēnesī veicot oficiālas pārbaudes;vai(b)augi ir testēti tieši pirms izvešanas un tajos nav atklātas minēto kaitīgo organismu klātbūtnes simptomi, kā arī attiecīgi apstrādāti, lai iznīcinātu minētos kaitīgos organismus. |

32.2.IV pielikuma A daļas I iedaļas 32.1. pozīcijā ietverto sugu augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir Amerikas kontinenta valstīs vai citās trešajās valstīs, kuras nav minētas IV pielikuma A daļas I iedaļas 32.1. pozīcijā | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 11. un 13. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 27.1., 27.2., 28., 29. un 32.1. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka triju mēnešu laikā pirms augu eksporta, vismaz vienreiz mēnesī veicot oficiālas pārbaudes, audzēšanas vietā nav novēroti Amauromyza maculosa (Malloch), Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae Blanchard vai Liriomyza trifolii (Burgess) klātbūtnes simptomi. |

32.3.Zālaugu sugu augi, izņemot IV pielikuma A daļas I iedaļā 32.1. pozīcijā minētos augus, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kuras nav minētas IV pielikuma A daļas I iedaļas 32.1. pozīcijā, izņemot sēklas | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 11. un 13. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 27.1., 27.2., 28. un 29. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)audzēšanas vietā nav novēroti Amauromyza maculosa (Malloch) vai Linomyza sativae Blanchard klātbūtnes simptomi, veicot oficiālu pārbaudi pirms augu eksporta;vai(b)augi ir testēti tieši pirms izvešanas un tajos nav atklātas minēto kaitīgo organismu klātbūtnes simptomi, kā arī attiecīgi apstrādāti, lai iznīcinātu minētos kaitīgos organismus. |

33.Augi ar saknēm, iestādīti vai paredzēti stādīšanai, kas audzēti atklātā laukā | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. sependoniscus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens un Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. |

34.Augsne un augsnes substrāts, kas atrodas kopā ar augiem un pilnībā vai daļēji sastāv no augsnes vai cietām organiskajām daļām, piemēram, no augu daļām, humusa, arī no kūdras, mizas vai cietām neorganiskajām daļām, un nodrošina augu dzīvotspējas uzturēšanu, kura izcelsmes valsts ir:Turcija,Baltkrievija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Moldāvija, Krievija, Ukraina;valstis ārpus Eiropas, izņemot Kipru, Ēģipti, Izraēlu, Lībiju, Maltu, Maroku, Tunisiju | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augsnes substrāts stādīšanas brīdī:nesatur augsni un organiskās daļas,vainesatur kukaiņus un kaitīgas nematodes un ir attiecīgi testēts, termiski apstrādāts vai fumigēts, lai tajā nebūtu citu kaitīgu organismu,vaiattiecīgi termiski apstrādāts vai fumigēts, lai tajā nebūtu kaitīgu organismu, un(b)pēc stādīšanas:veikti attiecīgi pasākumi, kas augsnes substrātu pasargā no kaitīgiem organismiem,vaidivas nedēļas pirms nosūtīšanas augi attīrīti no augsnes substrāta, atstājot to tādā daudzumā, kas nepieciešams to dzīvotspējas uzturēšanai pārvadāšanas laikā, un, ja tie ir pārstādīti, šim nolūkam izmantotais augsnes substrāts atbilst a) apakšpunktā noteiktajām prasībām. |

35.1.Beta vulgaris L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā nav novēroti biešu galotnes čokurošanās vīrusa (ārpuseiropas izolāti) klātbūtnes simptomi. |

35.2.Beta vulgaris L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopams biešu galotnes čokurošanās vīruss | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 35.1. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)audzēšanas apvidū nav sastopams biešu galotnes čokurošanās vīruss;un,(b)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti biešu galotnes čokurošanās vīrusa klātbūtnes simptomi. |

36.1.Ficus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)vismaz vienreiz mēnesī veicot oficiālas pārbaudes, audzēšanas vietā triju mēnešu laikā pirms augu eksporta nav konstatēta Thrips palmi Karny klātbūtne;vai(b)sūtījums ir attiecīgi apstrādāts, lai to pasargātu no tripšiem (Thysanoptera);vai(c)augi izaudzēti siltumnīcās, kurās attiecīgajā laikposmā veikti oficiāli pārraudzības pasākumi attiecībā uz Thrips palmi Karny un nav konstatēta Thrips palmi Karny klātbūtne. |

36.2.Augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas un izņemot Ficus L. augus | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augu izcelsme ir no valsts, kurā nav sastopams Thrips palmi Karny;vai(b)vismaz vienreiz mēnesī veicot oficiālas pārbaudes, audzēšanas vietā triju mēnešu laikā pirms augu eksporta nav konstatēta Thrips palmi Karny klātbūtne;vai(c)sūtījums attiecīgi apstrādāts, lai to pasargātu no tripšiem (Thysanoptera). |

37.Palmu dzimtas augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs ārpus Eiropas | Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 17. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augu izcelsme ir no apvidus, kurā nav sastopama palmu letālās dzeltēšanas mikoplazma un Cadang-Cadang viroīds, un, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti to klātbūtnes simptomi;vai(b)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, augiem nav novēroti palmu letālās dzeltēšanas mikoplazmas un Cadang-Cadang viroīda klātbūtnes simptomi un augi, kas rada aizdomas, ka tie varētu būt inficēti ar šiem organismiem, audzēšanas vietā ir iznīcināti un pārējie augi attiecīgi apstrādāti, lai tajos nebūtu Myndus crudus Van Duzee;(c)audzējot augus audu kultūrā, šie augi ir iegūti no augiem, kuri atbilst a) un b) apakšpunktā noteiktajām prasībām. |

38.1.Camelia L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs ārpus Eiropas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopama Ciborinia camelliae Kohn;vai(b)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, ziedošiem augiem audzēšanas vietā nav novēroti Ciborinia camelliae Kohn klātbūtnes simptomi. |

38.2.Fuchsia L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir ASV vai Brazīlijā | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav novēroti Aculops fuchsiae Keifer klātbūtnes simptomi un tieši pirms izvešanas veiktās pārbaudes liecina, ka augi nesatur Aculops fuchsiae Keifer. |

39.Koki un krūmi, izņemot sēklas un augus audu kultūrā, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir trešajās valstīs ārpus Eiropas un Vidusjūras baseina | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17., 18. pozīcijā, III pielikuma B daļas 1. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26., 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.1. un 38.2. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi: ir tīri (proti, no augu atliekām) un nav ziedu un augļu,audzēti dēstu audzētavās,ir testēti attiecīgajā laikā un pirms eksporta uz tiem nav novērotas kaitīgu baktēriju, vīrusu un vīrusiem līdzīgu organismu klātbūtnes pazīmes un simptomi, kā arī kaitīgu nematožu, kukaiņu, ērču un sēnīšu klātbūtnes vai to izraisītu slimību pazīmes un simptomi, vai tie attiecīgi apstrādāti, lai iznīcinātu šos organismus. |

40.Lapu koki un krūmi, izņemot sēklas un augus audu kultūrā, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir trešajās valstīs ārpus Eiropas un Vidusjūras baseina | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17. un 18. pozīcijā, III pielikuma B daļas 1. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26., 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.1., 38.2. un 39. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi ir miera stāvoklī un bez lapām. |

41.Viengadīgi un divgadīgi augi, izņemot graudzāļu dzimtas augus, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs ārpus Eiropas un Vidusjūras baseina, izņemot sēklas | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 11., 13. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.5., 25.6., 32.1., 32.2., 32.3., 33., 34., 35.1. un 35.2. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi: izaudzēti dēstu audzētavās,nesatur augu atliekas, ziedus un augļus,testēti vajadzīgajā laikā un pirms izvešanas, unneuzrāda kaitīgu baktēriju, vīrusu un vīrusiem līdzīgu organismu klātbūtnes simptomi unneuzrāda kaitīgu nematožu, kukaiņu, ērču un sēnīšu klātbūtnes simptomi vai attiecīgi apstrādāti, lai iznīcinātu šos organismus. |

42.Graudzāļu dzimtas augi, izņemot bambusveidīgo un prosasveidīgo augu apakšdzimtas, kā arī Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. un Uniola L. ģints dekoratīvo daudzgadīgo zāļu augus, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs ārpus Eiropas un Vidusjūras baseina, izņemot sēklas | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 33. un 34. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka šie augi: izaudzēti dēstu audzētavās,unnesatur augu atliekas, ziedus un augļus,unir testēti un pirms izvešanas, unneuzrāda kaitīgu baktēriju, vīrusu un vīrusiem līdzīgu organismu klātbūtnes simptomi unneuzrāda kaitīgu nematožu, kukaiņu, ērču un sēnīšu klātbūtnes simptomi vai attiecīgi apstrādāti, lai iznīcinātu šos organismus. |

43.Dabiski vai mākslīgi radīti punduraugi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs ārpus Eiropas | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17., 18. pozīcijā, III pielikuma B daļas 1. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 9., 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26., 27.1., 27.2., 28., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.1., 38.2., 39., 40. un 42. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augi, arī dabā iegūtie augi, pirms nosūtīšanas vismaz divus gadus pēc kārtas audzēti, glabāti un sagatavoti oficiāli reģistrētās dēstu audzētavās, kurās pastāv oficiāli uzraudzīts kontroles režīms;(b)augi a) apakšpunktā minētajās dēstu audzētavās:aa)vismaz a) apakšpunktā minētajā periodāiestādīti podos un novietoti plauktā vismaz 50 cm augstumā no zemes,attiecīgi apstrādāti, lai tos pasargātu no ārpuseiropas rūsas paveidiem; fitosanitārajā sertifikātā, kas paredzēts šīs direktīvas 7. panta iedaļā "dezinsekcija un/vai dezinficēšana", jānorāda darbīgā viela, tās koncentrācija un apstrādes datums,ievērojot atbilstošus intervālus, vismaz sešas reizes gadā oficiāli testēti attiecībā uz šīs direktīvas pielikumos iekļauto kaitīgo organismu klātbūtni. Šīs pārbaudes, kas skar arī augus, kuri aug a) apakšpunktā minēto dēstu audzētavu tuvākajā apkārtnē, veic, vismaz vizuāli apsekojot katru lauka vai audzētavas rindu un apskatot visas augu daļas virs augsnes substrāta vismaz 300 augu izlasei, kas pieder konkrētai ģintij, ja minētās ģints augu skaits nepārsniedz 3000, vai 10 % augu, ja minētās ģints augu skaits pārsniedz 3000, attiecīgu laiku pārbauda, lai nodrošinātos pret konkrētiemkaitīgiem organismiem– nesatur attiecīgos kaitīgos organismus, kā novērots šajās pārbaudēs, kuras aplūkotas iepriekšējā ievilkumā. Kaitēkļu skarti augi ir jāizņem. Atlikušos augus vajadzības gadījumā pienācīgi apstrādā un pēc tam,iestādīti agrāk neizmantotā mākslīgā augsnes substrātā vai dabiskā augsnes substrātā, kas fumigēts vai attiecīgi termiski apstrādāts un nesatur nekādus kaitīgus organismus,turēti tādos apstākļos, kas pasargā augsnes substrātu no kaitīgiem organismiem, un divu nedēļu laikā pirms nosūtīšanas tie:nopurināti un noskaloti ar tīru ūdeni, lai attīrītu no sākotnējā augsnes substrāta, un atstāti ar plikām saknēm vainopurināti un noskaloti ar tīru ūdeni, lai attīrītu no sākotnējā augsnes substrāta, un pārstādīti augsnes substrātā, kas atbilst aa) punkta piektajā ievilkumā izklāstītajiem nosacījumiem, vaiattiecīgi termiski apstrādāti, lai pasargātu augsnes substrātu no kaitīgiem organismiem; fitosanitārajā sertifikātā, kas paredzēts šīs direktīvas 7. panta iedaļā "dezinsekcija un/vai dezinficēšana" jānorāda aktīvā sastāvdaļa, tās koncentrācija un apstrādes datums;bb)ievietoti slēgtā tarā, kas oficiāli aizzīmogota un uz kuras norādīts reģistrētās dēstu audzētavas reģistrācijas numurs; šis numurs jānorāda arī šīs direktīvas 7. pantā paredzētā fitosanitārā sertifikāta papildu deklarācijas ailē, lai varētu identificēt sūtījumus. |

44.Neļķu dzimtas (izņemot ģinti Dianthus L.), kurvjziežu dzimtas (izņemot ģinti Dendranthema (DC.) Des Moul.), krustziežu, tauriņziežu un rožu dzimtas (izņemot ģinti Fragaria L.) daudzgadīgie zālaugi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir trešajās valstīs ārpus Eiropas un Vidusjūras baseina | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 32.1., 32.2., 32.3., 33. un 34. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka šie augi: izaudzēti dēstu audzētavās unnesatur augu atliekas, ziedus un augļus, kā arītestēti vajadzīgajā laikā un pirms izvešanas unneuzrāda kaitīgu baktēriju, vīrusu un vīrusiem līdzīgo patogēnu klātbūtnes simptomus,unneuzrāda kaitīgu nematožu, kukaiņu, ērču un sēnīšu klātbūtnes simptomus vai attiecīgi apstrādāti, lai iznīcinātu šos organismus. |

45.Euphorbia pulcherrima Willd. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās sastopama Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas) | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopama Bemisia tabaci Genn.,vaivismaz vienreiz mēnesī veicot oficiālas pārbaudes, triju mēnešu laikā pirms izvešanas augiem audzēšanas vietā nav novēroti Bemisia tabaci Genn. klātbūtnes simptomi. |

45.1.Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās sastopams tomātu dzeltenās lapu čokurošanās vīruss | Neskarot prasības, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 13. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.5., 25.6. un 25.7. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā |

a)kurās nav izplatīta Bemisia tabaci Genn. | jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augiem nav novēroti tomātu dzeltenās lapu čokurošanās vīrusa klātbūtnes simptomi. |

b)kurās ir izplatīta Bemisia tabaci Genn. | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augiem nav novēroti tomātu dzeltenās lapu čokurošanās vīrusa klātbūtnes simptomi unaa)augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopama Bemisia tabaci Genn. vaibb)vismaz vienreiz mēnesī veicot oficiālas pārbaudes, triju mēnešu laikā pirms augu eksporta audzēšanas vietā nav konstatēta Bemisia tabaci Genn. klātbūtne,vai(b)audzēšanas vietā nav novēroti tomātu dzeltenās lapu čokurošanās vīrusa klātbūtnes simptomi un audzēšanas vietā piemēro attiecīgo apstrādes un pārraudzības režīmu, lai nodrošinātos pret Bemisia tabaci Genn. |

46.Augi, izņemot sēklas, bumbuļus, bumbuļsīpolus un sakneņus, kas paredzēti stādīšanai un kā izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopami minētie kaitīgie organismiMinētie kaitīgie organismi ietver: pupu zeltainās mozaīkas vīrusu,pupu vieglās plankumainības vīrusu,salātu dzeltēšanas vīrusu,piparu tigrē slimības vīrusu,kabaču lapu čokurošanās vīrusu,citus vīrusus, ko pārnēsā Bemisia tabaci Genn. | Neskarot prasības, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 13. pozīcijā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.5., 25.6. 32.1., 32.2., 32.3., 35.1., 35.2., 44., 45. un 45.1. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā |

a)kurās nav izplatīta Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas) vai citi minēto kaitīgo organismu pārnēsātāji | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka pilna veģetācijas perioda laikā augiem nav novēroti minēto kaitīgo organismu klātbūtnes simptomi. |

b)kurās ir izplatīta Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas) vai citi minēto kaitīgo organismu pārnēsātāji | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka attiecīgajā laikposmā augiem nav novēroti minēto kaitīgo organismu klātbūtnes simptomi un (a)augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopama Bemisia tabaci Genn. un citi minēto kaitīgo organismu pārnēsātāji;vai(b)audzēšanas vietā nav sastopama Bemisia tabaci Genn. un citi minēto kaitīgo organismu pārnēsātāji, par ko liecina piemērotā laikā veikti oficiāli testi;vai(c)augi attiecīgi apstrādāti, lai iznīcinātu Bemisia tabaci Genn. |

47.Helianthus annuus L. sēklas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)sēklas ievestas no apvidiem, kuros nav sastopama Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. un de Toni,vai(b)sēklas attiecīgi apstrādātas pret Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. un de Toni, izņemot sēklas, kas iegūtas no šķirnēm, kuras ir rezistentas pret visām audzēšanas apvidū izplatītajām Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. un de Toni rasēm. |

48.Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. sēklas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka sēklas iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi vai līdzvērtīgu metodi, kas apstiprināta saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru un (a)sēklas ievestas no apvidiem, kuros nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye un kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds; vai(b)pēdējā pilna veģetācijas perioda laikā augiem audzēšanas vietā nav novēroti minēto kaitīgo organismu izraisītu slimību simptomi; vai(c)izmantojot raksturīgus paraugus un piemērotas metodes, sēklas oficiāli testētas vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem un šajās pārbaudēs nav atklāti minētie kaitīgie organismi. |

49.1.Medicago sativa L. sēklas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā nav novēroti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev klātbūtnes simptomi un Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev nav atrasts laboratorijas testos, izmantojot raksturīgus paraugus,vai(b)pirms izvešanas veikta augu fumigācija. |

49.2.Medicago sativa L. sēklas, kuru izcelsmes valstis ir valstis, kurās ir sastopams Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 49.1. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)pēdējo desmit gadu laikā lauku saimniecībā vai tās tuvākajā apkārtnē nav konstatēta Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. klātbūtne;(b)vai arī:šī kultūraugu šķirne ir atzīta kā ļoti rezistenta pret Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,vaivācot sēklas, tiem nav iestājies ceturtais pilnais veģetācijas periods pēc sējas un šiem kultūraugiem līdz šim tikai vienreiz novāktas sēklas,vaiinertās vielas saturs, kas noteikts saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro Kopienā realizējamo sēklu sertificēšanai, nepārsniedz 0,1 % no svara;(c)pēdējā pilnā veģetācijas periodā vai, piemērotā gadījumā, pēdējo divu veģetācijas periodu laikā audzēšanas vietā vai jebkuriem tās tuvumā esošiem Medicago sativa L. kultūraugiem nav novēroti Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. klātbūtnes simptomi;(d)kultūraugi izaudzēti zemes platībā, kurā triju pēdējo gadu laikā pirms sējas nav audzēti Medicago sativa L. kultūraugi. |

50.Oryza sativa L. sēklas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)sēklas oficiāli testētas, izmantojot piemērotas nematoloģiskos testus, un tajos nav atrasts Aphelenchoides besseyi Christie;vai(b)sēklas attiecīgi apstrādātas ar karstu ūdeni vai izmantojot citu piemērotu paņēmienu pret Aphelenchoides besseyi Christie. |

51.Phaseolus L. sēklas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)sēklas ievestas no apvidiem, kuros nav sastopams Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye;vai(b)raksturīga sēklu parauga pārbaude liecina, ka tās nesatur Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. |

52.Zea mais L. sēklas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)sēklas ievestas no apvidiem, kuros nav sastopama Erwinia stewartii (Smith) Dye,vai(b)raksturīga sēklu parauga pārbaude liecina, ka tās nesatur Erwinia stewartii (Smith) Dye. |

53.Triticum, Secale un X Triticosecale ģints sēklas no Afganistānas, Indijas, Irākas, Meksikas, Nepālas, Pakistānas un ASV, kur ir sastopama Tilletia indica Mitra | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka sēklas ievestas no apvidus, kurā nav sastopama Tilletia indica Mitra. Fitosanitārajā sertifikātā, kas paredzēts 7. pantā, jānorāda minētais apvidus. |

54.Triticum, Secale un X Triticosecale ģints graudi no Afganistānas, Indijas, Irākas, Meksikas, Nepālas, Pakistānas un ASV, kur ir sastopama Tilletia indica Mitra | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (i)sēklas ievestas no apvidus, kurā nav sastopama Tilletia indica Mitra. Minētais apvidus vai apvidi jānorāda 7. pantā paredzētā fitosanitārā sertifikāta iedaļā "izcelsmes vieta" vai(ii)pēdējā pilna veģetācijas perioda laikā augiem audzēšanas vietā nav novēroti Tilletia indica Mitra klātbūtnes simptomi un raksturīgi graudu paraugi, kas ņemti un testēti gan ražas novākšanas brīdī, gan pirms nosūtīšanas, nesatur Tilletia indica Mitra; pēdējais fakts jānorāda 7. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta iedaļā "produkcijas nosaukums", iekļaujot ierakstu "paraugi testēti un nesatur Tilletia indica Mitra". |

Augi, augu produkti un citi objekti | Īpašas prasības |

1.Castanea Mill. koksne | (a)Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksnes izcelsme ir apvidos, kuros nav sastopama Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;vai(b)koksnei jābūt nomizotai. |

2.Platanus L. koksne, arī koksne, kura nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu | (a)Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksnes izcelsme ir apvidos, kuros nav sastopams Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter;vai(b)uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "Kiln dried" (žāvēts kamerā) jeb "KD" vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nesasniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. |

3.Izolēta Castanea Mill. miza | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)koku miza ievesta no apvidiem, kuros nav sastopama Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;vai(b)kravai veikta fumigâcija vai cita piemçrota apstrâde pret Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. |

4.PinusL. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Scrirrhia pini Funk un Parker klātbūtnes simptomi. |

5.Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. un Tsuga Carr. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 4. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Melampsora medusae Thümen klātbūtnes simptomi. |

6.Populus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Melampsora medusae Thümen klātbūtnes simptomi. |

7.Castanea Mill. un Quercus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopama Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;vai(b)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr klātbūtnes simptomi. |

8.Populus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augu izcelsme ir no apvidus, kurā nav sastopams Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter,vai(b)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter klātbūtnes simptomi. |

9.Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., izņemot Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., un Stranvaesia Lindl. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augu izcelsme ir no apvidiem, kuros, kā atzīts saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, nav sastopami Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;vai(b)audzēšanas laukā un tā tuvākajā apkārtnē ir iznīcināti augi ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. klātbūtnes pazīmēm. |

10.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augi, izņemot augļus un sēklas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopami Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli un Gikashvili, citrusu dzīslu enāciju koksnaino izaugumu vīruss un citrusu tristēzas vīruss (Eiropas celmi);vai(b)augi iegūti atbilstoši sertifikācijas shēmai, kas paredz, ka tos iegūst tiešā veidā no materiāla, ko uzglabā piemērotos apstākļos, un katru atsevišķi oficiāli testē vismaz attiecībā uz citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas vīrusa celmiem) un citrusu dzīslu enāciju koksnaino izaugumu vīrusu, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, kas apstiprinātas saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, un ko pastāvīgi audzē no kukaiņiem aizsargātā siltumnīcā vai izolētā kamerā, kur nav novēroti Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Pandri) Kanchaveli un Gikashvili, citrusu tristēzas vīrusa (Eiropas celmu) un citrusu dzīslu enāciju koksnaino izaugumu vīrusa klātbūtnes simptomi;vaic)augiem:piemēro sertifikācijas shēmu, kas paredz, ka tos iegūst tiešā veidā no materiāla, ko uzglabā piemērotos apstākļos, un katru atsevišķi oficiāli testē vismaz attiecībā uz citrusu dzīslu enāciju koksnaino izaugumu vīrusu un citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas celmiem), izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, kas apstiprinātas saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, un šīs pārbaudes neuzrāda citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas celmus) un saskaņā ar šajā ievilkumā minētajām metodēm, veicot individuālas pārbaudes, oficiāli atzīts, ka tie nesatur citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas celmus),unsākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, veikta pārbaude un nav novēroti Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Pandri) Kanchaveli un Gikashvili, citrusu dzīslu enāciju koksnaino izaugumu vīrusa un citrusu tristēzas vīrusa klātbūtnes simptomi. |

11.Ārumu (Araceae), marantu (Marantaceae), banānu (Musaceae) dzimtas, Persea spp. ģints un strelīciju dzimtas augi, apsakņoti vai kopā ar augsnes substrātu | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā nav novēroti Radopholus similis (Cobb) Thorne klātbūtnes simptomi;vaib)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, veikts augsnes un aizdomīgu augu sakņu oficiāls nematoloģisks tests vismaz attiecībā uz Radopholus similis (Cobb) Thorne un šajās pārbaudēs nav atklāts minētais kaitīgais organisms. |

12.Fragaria L. Prunus L. un Rubus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopami minētie kaitīgie organismi;vaib)pēdējā pilna veģetācijas perioda laikā augiem audzēšanas vietā nav novēroti minēto kaitīgo organismu izraisītu slimību simptomi.Minētie kaitīgie organismi ietver:uz Fragaria L augiem:Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae,smiltsķērsu mozaīkas vīrusu,avenāju gredzenplankumainības vīrusu,zemenāju lapu čokurošanās vīrusu,zemenāju latento gredzenplankumainības vīrusu,zemenāju lapu apmales dzeltēšanas vīrusu,tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusu,Xanthomonas fragariae Kennedy un King;uz Prunus L. augiem:aprikožu hlorotiskās lapu ritināšanās mikoplazmu,Xanthomonas campestrispv. pruni (Smith) Dye;uz Prunus persica (L.) Batsch augiem:Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al) Young et al.;uz Rubus L. augiem:smiltsķērsu mozaīkas vīrusu,avenāju gredzenplankumainības vīrusu,zemenāju latento gredzenplankumainības vīrusu,tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusu. |

13.Cydonia Mill. un Pyrus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 9. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopama bumbieru nīkulības mikoplazma;vaib)pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu laikā audzēšanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē ir iznīcināti augi, kuru simptomi rada aizdomas par bumbieru nīkulības mikoplazmas klātbūtni. |

14.Fragaria L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 12. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopams Aphelenchoides besseyi Christie;vaib)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā augiem nav novēroti Aphelenchoides besseyi Christie klātbūtnes simptomi;vaic)audzējot augus audu kultūrā, tie ir iegūti no augiem, kas atbilst šā apraksta b) apakšpunkta prasībām, vai oficiāli testēti, izmantojot piemērotas nematoloģiskās metodes, un tiem nav atrasts Aphelenchoides besseyi Christie. |

15.Malus Mill. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 9. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopama ābeļu proliferācijas mikoplazma;vai(b)aa)augi, kas nav izaudzēti no sēklām, ir:oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas shēmu, kas paredz, ka tos tiešā veidā iegūst no materiāla, ko uzglabā piemērotos apstākļos un oficiāli pārbauda vismaz attiecībā uz ābeļu proliferācijas mikoplazmu, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs tam nav atrasti minētie kaitīgie organismi,vaitieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo sešu pilnu veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz ābeļu proliferācijas mikoplazmu, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs tam nav atrasts minētais kaitīgais organisms;bb)sākoties pēdējiem trim pilniem veģetācijas periodiem, augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti ābeļu proliferācijas mikoplazmas izraisītu slimību simptomi. |

16.Šādu Prunus L. sugu augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas:Prunus amygdalus Batsch,Prunus armeniaca L.,Prunus blireiana Andre,Prunus brigantina Vill.,Prunus cerasifera Ehrh.,Prunus cistena Hansen,Prunus curdica Fenzl un Fritsch.,Prunus domestica ssp. domestica L.,Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid,Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,Prunus glandulosa Thunb.,Prunus holosericea Batal.,Prunus hortulana Bailey,Prunus japonica Thunb.,Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,Prunus maritima Marsh.,Prunus mume Sieb & Zucc.,Prunus nigra Ait.,Prunus persica (L.) Batsch,Prunus salicina L.,Prunus sibirica L.,Prunus simonii Carr.,Prunus spinosa L.,Prunus tomentosa Thunb.,Prunus triloba Lindl., citas Prunus L. sugas, kas ir ieņēmīgas pret plūmju virālo baku vīrusu | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 12. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopams plūmju virālo baku vīruss;vaib)aa)augi, kuri nav izaudzēti no sēklām, ir:oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas shēmu, kas paredz, ka tos tiešā veidā iegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz plūmju virālo baku vīrusu, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos tiem nav atrasti minētie kaitīgie organismi,vaitieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz plūmju virālo baku vīrusu, izmantojot attiecīgos indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav atrasti minētie kaitīgie organismi;bb)sākoties pēdējiem trim pilniem veģetācijas periodiem, augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti plūmju virālo baku vīrusa izraisītas slimības simptomi;cc)audzēšanas vietā ir iznīcināti augi, kuriem ir vīrusu vai vīrusiem līdzīgo patogēnu izraisītas slimības simptomi. |

17.Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējiem diviem pilniem veģetācijas periodiem, mātes celma augiem audzēšanas vietā nav novēroti vīnogulāju flavescence dorée MLO un Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. klātbūtnes simptomi. |

18.1.Solanum tuberosum L. bumbuļi, kas paredzēti stādīšanai | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)ir ievēroti Kopienas noteikumi attiecībā uz Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival apkarošanu;unb)bumbuļu izcelsme ir no apvidus, kurā nav sastopams Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al., vai ir ievēroti Kopienas noteikumi attiecībā uz Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al. apkarošanu;unc)bumbuļu izcelsme ir no apvidus, kurā nav sastopams Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens & Globodera pallida (Stone) Behrens;und)aa)bumbuļu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopams Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith; vaibb)apvidos, kuros ir izplatīts Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, bumbuļu izcelsme ir no audzēšanas vietas, kur nav sastopams Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vai to par tādu uzskata pēc attiecīga pasākuma veikšanas, lai iznīcinātu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;une)bumbuļu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopami Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (neviena populācija) un Meloidogyne fallax Karssen, vai no apvidiem, kuros Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen ir sastopami:bumbuļu izcelsme ir no audzēšanas vietas, kurā nav sastopami Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (neviena populācija) un Meloidogyne fallax Karssen, ņemot vērā saimniekkultūru ikgadēju apsekošanu, ko veic vajadzīgajā laikā, gan vizuāli pārbaudot saimniekaugus, gan pārgriežot bumbuļus pēc audzēšanas vietā izaudzēto kartupeļu novākšanas, vaipēc bumbuļu novākšanas tiem izlases veidā testēti slimības simptomi pēc attiecīgās inducēšanas metodes vai tie testēti laboratorijā, kā arī piemērotā laikā veikta to pārbaude, gan ārēji apskatot bumbuļus, gan tos pārgriežot, arī tad, kad jāaizdara iepakojums vai tara pirms laišanas tirgū saskaņā ar noslēgšanas noteikumiem Padomes Direktīvā 66/403/EEK, un nav konstatētas Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (nevienas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen klātbūtnes simptomi. |

18.2.Solanum tuberosum L. bumbuļi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot tādu šķirņu bumbuļus, kuras oficiāli apstiprinātas vienā vai vairākās dalībvalstīs saskaņā ar Padomes 1970. gada 29. septembra Direktīvu 70/457/EEK par kopējo lauksaimniecības augu šķirņu katalogu | Neskarot īpašās prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.1. pozīcijā minētajiem bumbuļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka bumbuļi: pieder izlases materiālam, šo apliecinājumu pienācīgā veidā iekļaujot bumbuļiem pievienotajā dokumentā,izaudzēti Kopienā,uniegūti tiešā pēctecībā no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un Kopienas iekšienē oficiāli testēts karantīnā, izmantojot piemērotas metodes, un, kā liecina pārbaudes, nesatur kaitīgus organismus. |

18.3.Stolonus vai bumbuļus veidojošo Solanum L. sugu vai to hibrīdu augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.1. vai 18.2. pozīcijā minētos Solanum tuberosum L. bumbuļus un kultūru pavairošanas materiālu, kas glabājas gēnu bankās vai ģenētiskā materiāla kolekcijās | a)Augi uzglabāti karantīnas apstākļos un, testējot tos karantīnas laikā, nesatur nekādus kaitīgus organismus;b)testēšana karantīnas laikā, kuras minētas a) apakšpunktā,aa)uzrauga attiecīgās dalībvalsts oficiālās augu aizsardzības organizācijas un veic apmācīts minētās organizācijas vai kādas citas oficiāli apstiprinātas organizācijas zinātniskais personāls;bb)veic ar piemērotu aparatūru aprīkotā vietā, kas nodrošina kaitīgu organismu ierobežošanu un materiāla, kā arī indikatoraugu uzturēšanu tādā veidā, kas nepieļauj nekādus kaitīgo organismu izplatīšanās draudus;cc)veic katrai materiāla vienībai,vismaz viena pilna veģetatīvā perioda laikā regulāri vizuālas pārbaudes veidā novērtējot kaitīgu organismu klātbūtnes simptomus, ņemot vērā materiāla īpatnības un attīstības posmu testēšanas programmas laikā,veicot testēšanu saskaņā ar attiecīgajām metodēm, kas jāiesniedz izskatīšanai 18. pantā minētajai komitejai:visus kartupeļu paraugus testē vismaz attiecībā uzkartupeļu Andu latento vīrusu,Arrakačas vīrusa B. oca celmu,kartupeļu melnās gredzenplankumainības vīrusu,kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīdu,kartupeļu T tipa vīrusu,kartupeļu Andu plankumainības vīrusu,A, M, S, V, X un Y tipa (arī Yo, Yn un Yc) kartupeļu parasto vīrusu un kartupeļu lapu ritināšanās vīrusu,Clayibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al.,Pseudomonas solanaceanum (Smith) Smith,no sēklām audzētos kartupeļus testē vismaz attiecībā uz iepriekš uzskaitītajiem vīrusiem un viroīdiem;dd)attiecīgi testē jebkuras citas slimības simptomus, veicot apskati, lai noteiktu kaitīgos organismus, kas izraisījuši šos simptomusi;c)jebkuru materiālu, kas saskaņā ar b) apakšpunktā minētajiemm testiem satur b) apakšpunktā minētos kaitīgos organismus, nekavējoties iznīcina vai izmanto paņēmienus, kas iznīcina šo (-os) kaitīgo (-os) organismu (-us);d)ikviena organizācija vai pētniecības iestāde, kurā glabājas šis materiāls, par to paziņo dalībvalsts oficiālajam augu aizsardzības dienestam. |

18.4.Stolonus vai bumbuļus veidojošo Solanum L. sugu vai to hibrīdu augi, kas paredzēti stādīšanai un glabājas gēnu bankās vai ģenētiskā materiāla kolekcijas | Ikviena organizācija vai pētniecības iestāde, kurā glabājas šis materiāls, par to paziņo dalībvalsts oficiālajam augu aizsardzības dienestam. |

18.5.Solanum tuberosum L. bumbuļi, izņemot IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.1., 18.2., 18.3. vai 18.4. pozīcijā minētos bumbuļus | Uz iepakojuma jānorāda reģistrācijas numurs, bet ja kartupeļus pārvadā bez iepakojuma, kā beramkravu, tas jānorāda uz transportlīdzekļa, ar ko pārvadā kartupeļus, kas apliecina, ka kartupeļus izaudzējis oficiāli reģistrēts ražotājs vai tie ievesti no oficiāli reģistrētām kolektīvajām noliktavām vai nosūtīšanas centriem, kuri atrodas audzēšanas apvidū, norādot, ka bumbuļi nesatur Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith un ka: a)ir ievēroti Kopienas noteikumi attiecībā uz Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival apkarošanu;unb)vajadzības gadījumā ir ievēroti Kopienas noteikumi par Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) apkarošanu. |

18.6.Nakteņu dzimtas augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas un augus, kuri nav minēti IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.4. vai 18.5. pozīcijā | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.1., 18.2. un 18.3. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopama kartupeļu stolbūra mikoplazma;vaib)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, augiem audzēšanas vietā nav novēroti kartupeļu stolbūra mikoplazmas klātbūtnes simptomi. |

18.7.Capsicum annuum L., Lycopersicum lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. un Solanum melongena L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | Neskarot prasības, kas attiecas uz V pielikuma A daļas II iedaļas 18.6. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopams Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith; vaib)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, augiem audzēšanas vietā nav novēroti Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith klātbūtnes simptomi. |

19.Humulus lupulus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, apiņiem audzēšanas vietā nav novēroti Verticillium albo-atrum Reinke un Berthold un Verticillum dahliae Klebahn klātbūtnes simptomi. |

20.Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. un Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā nav novēroti Heliothis armigera Hübner vai Spodoptera littoralis (Boisd.) klātbūtnes simptomi;vaib)augi ir attiecīgi apstrādāti, lai pasargātu tos no minētajiem organismiem. |

21.1.Dendranthema (DC.) Des Moul. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 20. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)augi ir, vēlākais, trešās paaudzes pēcteči, kas iegūti no materiāla, kurā, veicot virusoloģisko testēšanu, nav konstatēts krizantēmu pundurainības viroīds, vai tieši iegūti no materiāla, kas nesatur krizantēmu pundurainības viroīdu, pamatojoties uz oficiālu ziedēšanas laikā veiktu testēšanu, izmantojot raksturīgu paraugu, kas aptver vismaz 10 % augu;b)augu vai spraudeņu izcelsme ir pašu audzētavā,kurā triju mēnešu laikā pirms nosūtīšanas vismaz reizi mēnesī veiktas oficiāla testēšana un minētajā laikā nav novēroti Puccinia horiana Hennings klātbūtnes simptomi un kuras tuvākajā apkārtnē triju mēnešu laikā pirms tirdzniecības nav novēroti Puccinia horiana Hennings klātbūtnes simptomi,vaisūtījums attiecīgi apstrādāts pret Puccinia horiana Hennings;c)neapsakņotu spraudeņu gadījumā, spraudeņiem vai augiem, no kuriem tie iegūti, nav novēroti Didymella ligulicola (Baker, Dimock un Davis) v. Arx klātbūtnes simptomi, bet apsakņotu spraudeņu gadījumā – spraudeņiem vai dēstu dobē nav novēroti Didymella ligulicola (Baker, Dimock un Davis) v. Arx klātbūtnes simptomi. |

21.2.Dianthus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 20. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: augi iegūti tiešā pēctecībā no mātesaugiem, kas, pamatojoties uz oficiāli apstiprinātajiem testiem, kas veikti vismaz vienreiz divu iepriekšējo gadu laikā, nesatur Erwinia chrysanthemi pv. Dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr un Burkholder un Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma,augiem nav novēroti iepriekš minēto kaitīgo organismu klātbūtnes simptomi. |

22.Tulipa L. un Narcissus L. sīpoli, izņemot sīpolus, kam uz iepakojuma vai citādā veidā norādīts, ka tie paredzēti pārdošanai galīgajiem lietotājiem, kas profesionāli nenodarbojas ar grieztu ziedu ražošanu | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, augiem nav novēroti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev klātbūtnes simptomi. |

23.Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Capsicum annuum L., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. un to hibrīdu augi, Exacum spp., Gerbera Cass., Gypsophila L., Lactuca spp., Leucanthemum L., Lupinus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Solanum melongena L., Spinacia L., Tanacetum L. un Verbena L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 20., 21.1. vai 21.2. pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)augu izcelsme ir no apvidus, kurā nav sastopamas Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess);vaib)triju mēnešu laikā pirms ražas novākšanas, vismaz vienreiz mēnesī veicot oficiālu testēšanu, audzēšanas vietā nav novēroti Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) vai Liriomyza trifolii (Burgess) klātbūtnes simptomi;vaic)tieši pirms tirdzniecības augi testēti un tiem nav novēroti minēto kaitīgo organismu klātbūtnes simptomi, kā arī tie attiecīgi apstrādāti, lai iznīcinātu Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess). |

24.Augi ar saknēm, iestādīti vai paredzēti stādīšanai, kas audzēti atklātā laukā | Jābūt pierādījumam, ka audzēšanas vietā nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. sependoniscus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens un Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. |

25.Beta vulgaris L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopams biešu galotnes čokurošanās vīruss;vaib)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas apvidū nav sastopams biešu galotnes čokurošanās vīruss un audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti biešu galotnes čokurošanās vīrusa klātbūtnes simptomi. |

26.Helianthus annuus L. sēklas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)sēklas ievestas no apvidiem, kuros nav sastopama Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. un de Toni;vaib)sēklas attiecīgi apstrādātas pret Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. un de Toni, izņemot sēklas, kas iegūtas no šķirnēm, kuras ir rezistentas pret visām audzēšanas apvidū sastopamajāmPlasmopara halstedii (Farlow) Berl. un de Toni rasēm. |

26.1.Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.6. un 23. Pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopams tomātu dzeltenās lapu čokurošanās vīruss;vaib)augiem nav novēroti tomātu dzeltenās lapu čokurošanās vīrusa klātbūtnes simptomiunaa)augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopama Bemisia tabaci Genn.;vaibb)vismaz vienreiz mēnesī veicot oficiālu testēšanu, triju mēnešu laikā pirms augu eksporta audzēšanas vietā nav konstatēta Bemisia tabaci Genn. Klātbūtne;vaic)audzēšanas vietā nav novēroti Bemisia tabaci Genn. klātbūtnes simptomi un audzēšanas vietā piemēro attiecīgo apstrādes un pārraudzības režīmu, lai nodrošinātos pret Bemisia tabaci Genn. |

27.Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. sēklas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka sēklas iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi vai līdzvērtīgu metodi, kas apstiprināta saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru: un a)sēklas ievestas no apvidiem, kuros nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye;vaib)pēdējā pilna veģetācijas perioda laikā augiem audzēšanas vietā nav novēroti minēto kaitīgo organismu izraisītu slimību simptomi;vaic)izmantojot raksturīgus paraugus un piemērotas metodes, sēklas oficiāli testētas vismaz attiecībā uz šiem kaitīgajiem organismiem un pārbaužu rezultāti liecina, ka tās nesatur šos kaitīgos organismus. |

28.1.Medicago sativa L. sēklas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā nav novēroti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev klātbūtnes simptomi un Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev nav atrasts laboratorijas pārbaudēs, izmantojot raksturīgus paraugus;vaib)pirms tirdzniecības veikta sēklu fumigācija. |

28.2.Medicago sativa L. sēklas | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 28.1. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)sēklas ievestas no apvidiem, kuros nav sastopams Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus) Davis et al.;vai(b)b) pēdējo desmit gadu laikā lauku saimniecībā vai tās tuvākajā apkārtnē nav konstatēta Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. klātbūtne;unšī kultūraugu šķirne ir atzīta kā ļoti rezistenta pret Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,vaivācot sēklas, tiem nav iestājies ceturtais pilnais veģetācijas periods pēc sējas un šiem kultūraugiem līdz šim tikai vienreiz novāktas sēklas,vaiinertās vielas saturs, kas noteikts saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro Kopienā realizējamo sēklu sertificēšanai, nepārsniedz 0,1 % no svara,pēdējā pilna veģetācijas perioda laikā vai vajadzības gadījumā pēdējo divu veģetācijas periodu laikā audzēšanas vietā vai jebkuriem Medicago sativa L. kultūraugiem tās tuvumā nav novēroti Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. klātbūtnes simptomi,kultūraugi izaudzēti zemes platībā, kurā pēdējo triju gadu laikā pirms sējas nav audzēti Medicago sativa L. kultūraugi. |

29.Phaseolus L. sēklas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: a)sēklas ievestas no apvidiem, kuros nav sastopams Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye;vaib)raksturīga sēklu parauga pārbaude liecina, ka tās nesatur Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. |

30.1.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi | Uz iepakojuma jābūt attiecīgam izcelsmes marķējumam. |

Augi, augu produkti un citi objekti | Īpašas prasības | Aizsargājamā(-ās) zona(-as) |

1.Skujkoku (Coniferales) koksne | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. un 7. pozīcijā minēto koksni, piemērotā gadījumā: (a)koksnei jābūt nomizotai;vai(b)jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Dendroctonus micans Kugelan;vai(c)uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "Kiln dried" (žāvēts kamerā), "KD" vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nesasniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. | EL, IRL, UK |

2.Skujkoku (Coniferales) koksne | Neskarot prasības, kas piemērotā gadījumā attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 7. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 1. pozīcijā minēto koksni: (a)koksnei jābūt nomizotai;vai(b)jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Ips duplicatus Sahlbergh;vai(c)uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "Kiln dried" (žāvēts kamerā), "KD" vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nesasniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. | EL, IRL, UK |

3.Skujkoku (Coniferales) koksne | Neskarot prasības, kas piemērotā gadījumā attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 7. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 1. un 2. pozīcijā minēto koksni: (a)koksnei jābūt nomizotai;vai(b)jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Ips typographus Heer;vai(c)uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "Kiln dried" (žāvēts kamerā), "KD" vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nesasniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. | IRL, UK |

4.Skujkoku (Coniferales) koksne | Neskarot prasības, kas piemērotā gadījumā attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 7. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 1., 2., 3. pozīcijā minēto koksni: (a)koksnei jābūt nomizotai;vai(b)jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Ips amitinus Eichhof;vai(c)uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "Kiln dried" (žāvēts kamerā), "KD" vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nesasniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. | EL, F (Korsika), IRL, UK |

5.Skujkoku (Coniferales) koksne | Neskarot prasības, kas piemērotā gadījumā attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 7. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 1., 2., 3. un 4. pozīcijā minēto koksni: (a)koksnei jābūt nomizotai;Vai(b)jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Ips cembrae Heer;vai(c)uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "Kiln dried" (žāvēts kamerā), "KD" vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nesasniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. | EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala) |

6.Skujkoku (Coniferales) koksne | Neskarot prasības, kas piemērotā gadījumā attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 7. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 1., 2., 3., 4. un 5. pozīcijā minēto koksni: (a)koksnei jābūt nomizotai;vai(b)jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Ips sexdentatus Börner;vai(c)uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "Kiln dried" (žāvēts kamerā), "KD" vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nesasniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. | IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala) |

6.1.Skujkoku (Coniferales) koksne | Neskarot prasības, kas piemērotā gadījumā attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 7. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 1., 2., 3., 4., 5. 6. pozīcijā minēto koksni, (a)koksnei jābūt nomizotaivai(b)jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne ievesta no apvidiem, kuros nav sastopamas Pissodes spp. (Eiropas sugas),vai(c)uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "Kiln dried" (žāvēts kamerā), "KD" vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā tikusi pakļauta mākslīgai žāvēšanai un tās mitruma saturs, ko nosaka sausnas procentos ražošanas laikā, nesasniedz 20 %, kas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. | IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersi) |

6.2.Skujkoku (Coniferales) koksne | Neskarot prasības, kas piemērotā gadījumā attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 7. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 4. pozīcijā minēto koksni: (a)koksnei jābūt nomizotai;vai(b)jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Matsucoccus feytaudi Duc. | F (Korsika) |

7.Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. un Pseudotsuga Carr. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10. pozīcijā un IV pielikuma A daļas II iedaļas 4., 5. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Dendroctonus micans Kugelan. | IRL, UK |

8.Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. un Pinus L. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10. pozīcijā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 4., 5. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 7. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Ips duplicatus Sahlberg. | EL, IRL, UK |

9.Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. un Pseudotsuga Carr. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10. pozīcijā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 4., 5. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 7., 8. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Ips typographus Heer. | IRL, UK |

10.Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. un Pinus L. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10. pozīcijā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 4., 5. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 7., 8., 9. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Ips amitinus Eichhof. | EL, F (Korsika), IRL, UK |

11.Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. un Pseudotsuga Carr. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10. pozīcijā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 4., 5. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 7., 8., 9., 10. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Ips cembrae Heer. | EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala) |

12.Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. un Pinus L. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10. pozīcijā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 4., 5. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 7., 8., 9., 10., 11. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Ips sexdentatus Börner. | IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala) |

13.Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. un Pinus L. augi augstumā virs 3 m, izņemot augļus un sēklas | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10. pozīcijā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 4., 5. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 7., 8., 9., 10., 11., 12. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopamas Pissodes spp. (Eiropas sugas). | IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersi) |

14.1.Izolēta skujkoku (Coniferales) miza | Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 4. pozīcijā minēto koku mizu, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kravai: (a)veikta fumigācija vai cita piemērota apstrāde pret mizgraužiem;vai(b)tā ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Dendroctonus micans Kugelan. | EL, IRL, UK |

14.2.Izolēta skujkoku (Coniferales) miza | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 4. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 14.1. pozīcijā minēto koku mizu, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kravai: (a)veikta fumigācija vai cita piemērota apstrāde pret mizgraužiem;vai(b)tā ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Ips amitinus Eichhof. | EL, F (Korsika), IRL, UK |

14.3.Izolēta skujkoku (Coniferales) miza | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 4. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 14.1., 14.2. pozīcijā minēto koku mizu, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kravai: (a)veikta fumigācija vai cita piemērota apstrāde pret mizgraužiem;vai(b)tā ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Ips cembrae Heer. | EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala) |

14.4.Izolēta skujkoku (Coniferales) miza | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 4. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 14.1., 14.2., 14.3. pozīcijā minēto koku mizu, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kravai: (a)veikta fumigācija vai cita piemērota apstrāde pret mizgraužiem;vai(b)tā ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Ips duplicatus Sahlberg. | EL, IRL, UK |

14.5.zolēta skujkoku (Coniferales) miza | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 4. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 14.1., 14.2., 14.3., 14.4. pozīcijā minēto koku mizu, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kravai: (a)veikta fumigācija vai cita piemērota apstrāde pret mizgraužiem;vai(b)tā ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Ips sexdentatus Börner. | IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala) |

14.6.Izolēta skujkoku (Coniferales) miza | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 4. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5. pozīcijā minēto koku mizu, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kravai: (a)veikta fumigācija vai cita piemērota apstrāde pret mizgraužiem;vai(b)tā ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Ips typographus Heer. | IRL, UK |

14.7.Izolēta skujkoku (Coniferales) miza | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 4. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 14.2. pozīcijā minēto koku mizu, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kravai: (a)veikta fumigācija vai cita piemērota apstrāde;vai(b)tā ievesta no apvidiem, kuros nav sastopams Matsucoccus feytaudi Duc. | F (Korsika) |

14.8.Izolēta skujkoku (Coniferales) miza | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 4. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5., 14.6. pozīcijā minēto koku mizu, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kravai: (a)veikta fumigācija vai cita piemērota apstrāde pret mizgraužiem;vai(b)tā ievesta no apvidiem, kuros nav sastopamas Pissodes spp. (Eiropas sugas). | IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersi) |

15.Larix Mill. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 10. pozīcijā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 5. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti dēstu audzētavās un ka audzēšanas vietā nav sastopama Cephalcia lariciphila (Klug.). | IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersi) |

16.Pinus L., Picea A. Dietr.,Larix Mill., Abies Mill. un Pseudotsuga Carr. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9. pozīcijā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 4. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15. pozīcijā minētos augus, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti dēstu audzētavās un ka audzēšanas vietā nav sastopama Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet. | IRL, UK (Ziemeļīrija) |

17.Pinus L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9. pozīcijā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 4. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 16. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti dēstu audzētavās un ka audzēšanas vietā un tās tiešajā apkārtnē nav sastopama Thaumetopoea pityocampa (Den. un Schiff.). | E (Ibisa) |

18.Picea A. Dietr. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 1. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 10. pozīcijā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 5. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 16. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti dēstu audzētavās un ka audzēšanas vietā nav sastopama Gilpinia hercyniae (Hartig). | EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersi) |

19.Eucalyptus l'Herit. augi, izņemot augļus un sēklas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augi ir attīrīti no augsnes un apstrādāti pret Gonipterus scutellatus Gyll.vai(b)augu izcelsme ir no apvidiem, kuros nav sastopams Gonipterus scutellatus Gyll. | EL, P |

20.1.Solanum tuberosum L. bumbuļi, kas paredzēti stādīšanai | Neierobežojot noteikumus, kas skar III pielikuma A daļas 10., 11. pozīcijā, IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.1., 25.2., 25.3., 25.4., 25.6. pozīcijā un IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.1., 18.2., 18.3., 18.4., 18.6. pozīcijā minētos augus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka bumbuļi: (a)izaudzēti apvidū, kurā nav sastopams biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss (BNDDV);vai(b)izaudzēti tīrumā vai izmantojot augsni saturošu augsnes substrātu, kas nav invadēti ar BNDDV, vai oficiāli testēti ar piemērotu metodi un tiem nav atrasts BNDDV;vai(c)ir nomazgāti un brīvi no augsnes. | DK, F (Bretaņa), FI, IRL (Azoru salas), S, UK |

20.2.Solanum tuberosum L. bumbuļi, izņemot IV pielikuma B daļas 20.1. pozīcijā minētos bumbuļus un tos, kas paredzēti cietes ražošanai saimniecībā, kurā ir oficiāli atzītas atkritumu pārstrādes iekārtas | Augsnes saturs kravā nedrīkst pārsniegt 1 % no svara. | DK, F (Bretaņa), FI, IRL (Azoru salas), S, UK |

20.3.Solanum tuberosum L. bumbuļi | Neskarot IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.1., 18.2., 18.5. pozīcijā izklāstītās prasības, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ievēroti noteikumi attiecībā uz Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, kas ir saskaņā ar noteikumiem, kuri ietverti Padomes 1969. gada 8. decembra Direktīvā 69/465/EEK par kartupeļu nematožu apkarošanu. | FI |

21.Augi un dzīvi ziedputekšņi Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., izņemot Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., un Stranvaesia Lindl. apputeksnēšanai, izņemot augļus un sēklas | Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 9., 18. pozīcijā un III pielikuma B daļas 1 pozīcijā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augu izcelsme ir no aizsargājamām zonām E, F (Šampaņa-Ardēni, Elzasa (izņemot Lejasreinas departamentu), Lotringa, Franškontē, Rona-Alpi (izņemot Ronas departamentu), Burgundija, Overņa (izņemot Pijdedomas departamentu), Provansa-Alpi-Kotdazīra, Korsika, Langdoka-Rusijona), IRL, I, P, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas), A, FI,vai(b)augi izaudzēti vai, ja tie pārvietoti uz "buferzonu", vismaz vienu gadu uzglabāti uz lauka,aa)kas atrodas oficiāli izraudzītā "buferzonā", kura aizņem vismaz 50 km2 platību, kur saimniekaugiem piemēro oficiāli atzītu un uzraudzītu kontroles režīmu, lai samazinātu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. izplatīšanās draudus, ko rada tur audzējamie augi;bb)kas pirms pēdējā pilna veģetācijas perioda sākuma oficiāli apstiprināts augu kultivēšanai saskaņā ar šajā pozīcijā noteiktajām prasībām;cc)kurā, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, tāpat kā pārējās "buferzonas" daļās nav sastopama Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.:pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm, ko vismaz divas reizes veic uz lauka un apkārtējā joslā, kuras rādiuss ir vismaz 250 m, proti, vienreiz jūlijā/augustā un vienreiz septembrī/oktobrī,unpamatojoties uz izlases pārbaudēm, ko laikposmā no jūlija līdz oktobrim vismaz vienreiz veic apkārtējā joslā, kuras rādiuss ir vismaz 1 km, izvēloties piemērotas vietas, galvenokārt vietas, kur aug attiecīgie indikatoraugi,unpamatojoties uz pārbaudēm, ko, iesākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, veic saskaņā ar attiecīgo laboratorijas metodi, izmantojot augu paraugus, ko oficiāli ņem no lauka vai citām "buferzonas" vietām un kam novēroti Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. klātbūtnes simptomi,undd)no kura, kā arī no citām "buferzonas" vietām bez iepriekšējas oficiālas izmeklēšanas un apstiprinājuma nav iznīcināts neviens saimniekaugs, kam novēroti Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. klātbūtnes simptomi. | E, F (Šampaņa-Ardēni, Elzasa (izņemot Lejasreinas departamentu), Lotringa, Franškontē, Rona-Alpi (izņemot Ronas departamentu), Burgundija, Overņa (izņemot Pijdedomas departamentu), Provansa-Alpi-Kotdazīra, Korsika, Langdoka-Rusijona), IRL, I, P, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas), A, FI |

22.Allium porrum L., Apium L., Beta L., Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L. augi, izņemot stādīšanai paredzētus augus | Augsnes saturs kravā nedrīkst pārsniegt 1 % no svara. | DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), S, UK |

23.Beta vulgaris L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas | (a)Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 35.1., 35.2. pozīcijā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 25. pozīcijā un IV pielikuma B daļas 22. pozīcijā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi:aa)katrs atsevišķi oficiāli testēti un tiem nav atrasts biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss (BNDDV);vaibb)izaudzēti no sēklām, kas atbilst IV pielikuma B daļas 27.1. un 27.2. pozīcijā izklāstītajām prasībām un:izaudzēti apvidos, kuros nav sastopams BNDDV,vaiizaudzēti augsnē vai augsnes substrātā, kas oficiāli testēts ar piemērotu metodi un tajā nav atrasts BNDDV,untestētie paraugi nesatur BNDDV;(b)organizācija vai pētniecības iestāde, kurā glabājas šis materiāls, par to informē dalībvalsts oficiālo augu aizsardzības dienestu. | DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), S, UK |

24.Begonia L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, bumbuļus un bumbuļsīpolus, un Euphorbia pulcherrima Willd. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, izņemot augus, uz kuru iepakojuma norādīts, ka tie paredzēti pārdošanai galīgajiem lietotājiem, kas profesionāli nenodarbojas ar augu audzēšanu, vai par to liecina to ziedu (vai pielapju) attīstība vai citi indikatori | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)augu izcelsme ir no apvidus, kurā nav sastopama Bemisia tabaci Genn.;vai(b)triju mēnešu laikā pirms tirdzniecības, vismaz vienreiz mēnesī veicot oficiālas pārbaudes, augiem audzēšanas vietā nav novēroti Bemisia tabaci Genn. klātbūtnes simptomi;vai(c)tieši pirms tirdzniecības augi attiecīgi apstrādāti, lai iznīcinātu Bemisia tabaci Genn. un, veicot pārbaudi, tiem nav novēroti dzīvu kaitīgo organismu klātbūtnes simptomi. | DK, IRL, P (starp Duru Minju upēm, kalnu apgabali, Krasta Beira, Iekšbeira, Ribatežu austrumu apgabali, Alentežu, Madeira un Azoru salas), UK, S, FI |

25.1.Beta vulgaris L. augi, kas paredzēti dzīvnieku barībai | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augu krava ir: (a)termiski apstrādāta, lai iznīcinātu biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīrusu;vai(b)apstrādāta, lai atdalītu augsni un sānu saknes un devitalizētu augus. | DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), S, UK |

25.2.Beta vulgaris L. augi, kas paredzēti rūpnieciskai pārstrādei | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi paredzēti rūpnieciskai pārstrādei un piegādāti pārstrādes uzņēmumiem, kas veic pienācīgi uzraudzītu atkritumu apsaimniekošanu, lai nepieļautu BNDDV izplatīšanos, un tos pārvadā tādā veidā, ka nepastāv kaitīgo organismu izplatīšanās draudi. | DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), S, UK |

26.Augsne un nesterilizēti biešu atgriezumi | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augsne vai atgriezumi apstrādāti, lai iznīcinātu biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīrusu. | DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), S, UK |

27.1.Beta vulgaris L sēklas un lopbarības biešu sēklas materiāls | Neskarot noteikumus Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvā 66/400/EEK par biešu sēklu tirdzniecību, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)"bāzes sēklu" un "sertificētu sēklu" kategorijas sēklas atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvas 66/400/EEK I pielikuma B daļas 3. pozīcijā; vai(b)ja "sēklas materiāls nav galīgi sertificēts", tas:atbilst Direktīvas 66/400/EEK 15. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem unto apstrādā saskaņā ar Direktīvas 66/400/EEK I pielikuma B daļā izklāstītajiem nosacījumiem un piegādā pārstrādes uzņēmumam, kas veic oficiāli atzītu atkritumu apsaimniekošanas pārraudzību, lai nepieļautu biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīrusa (BNDDV) izplatīšanos;(c)sēklas materiāls iegūts no kultūraugiem, kas izaudzēti apvidū, kurā nav sastopams BNDDV. | DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), S, UK |

27.2.Beta vulgaris L. dārzeņu sēklas | Neskarot noteikumus Padomes 1970. gada 29. septembra Direktīvā par dārzeņu sēklu tirdzniecību, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)apstrādātais sēklas materiāls satur ne vairāk kā 0,5 % inertās vielas no svara, granulētu sēklu gadījumā šis normatīvs jāievēro pirms granulēšanas; vai(b)ja sēklas materiāls ir neapstrādāts: tooficiāli iesaiņo tā, lai nepieļautu BNDDV izplatīšanās draudus, unapstrādā, lai nodrošinātu a) apakšpunktā izklāstīto nosacījumu izpildi un piegādā pārstrādes uzņēmumam, kas veic oficiāli atzītu atkritumu apsaimniekošanas pārraudzību, lai nepieļautu biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīrusa (BNDDV) izplatīšanos,vai(c)sēklas materiāls iegūts no kultūraugiem, kas izaudzēti apvidū, kurā nav sastopams BNDDV. | DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), S, UK |

28.Gossypium spp. sēklas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka: (a)sēklas materiāls apstrādāts ar skābi;un(b)sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā nav novēroti Glomerella gossypii Edgerton klātbūtnes simptomi un, pārbaudot raksturīgu paraugu, tajā nav atrasta Glomerella gossypii Edgerton. | EL |

28.1.Gossypium spp. sēklas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka sēklas materiāls ir apstrādāts ar skābi. | EL, E (Andalūzija, Katalonija, Estremadūra, Mursija, Valensija) |

29.Mangifera spp. sēklas | Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka sēklas ievestas no apvidiem, kuros nav sastopams Sternochetus mangiferae Fabricius. | E (Granada un Malaga), P (Alentežu, Algarvi un Madeira) |

30.Lietota lauksaimniecības tehnika | Tehnikai jābūt tīrai no augsnes un augu atlikumiem. | DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), S, UK |

31.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi, kuru izcelsmes zeme ir Spānija un Francija (izņemot Korsiku) | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 30.1. pozīcijā minētajiem augļiem: (a)augļiem jābūt bez lapām un kātiem; vai(b)ja augļiem ir lapas vai kāti, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augļi iesaiņoti slēgtā tarā, kas oficiāli aizzīmogota, un tos tādā veidā pārvadā caur aizsargājamo zonu, kura noteikta attiecībā uz šiem augļiem, uz taras jābūt atšķirības zīmei, kas jānorāda arī pasē. | EL, F (Korsika), I, P |

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

AUGI, AUGU PRODUKTI UN CITI OBJEKTI, KAM JĀVEIC FITOSANITĀRĀ PĀRBAUDE (PĀRVADĀJUMIEM KOPIENAS IEKŠIENĒ – AUDZĒŠANAS VIETĀ, JA TO IZCELSME IR KOPIENAS VALSTĪS, JA TO IZCELSMES VALSTS IR ĀRPUS KOPIENAS – IZCELSMES VALSTĪ VAI NOSŪTĪTĀJVALSTĪ), PIRMS TOS ATĻAUJ IEVEST KOPIENĀ

A DAĻA AUGI, AUGU PRODUKTI UN CITI OBJEKTI, KURU IZCELSME IR KOPIENĀ

I. Augi, augu produkti un citi ražojumi, kas ir tādu kaitīgo organismu potenciāli nesēji, kuri jāuzmana visā Kopienā, un kam vajadzīga augu pase

1. Augi un augu produkti

1.1. Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., izņemot Prunus laurocerasus L. un Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., izņemot Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., un Stranvaesia Lindl. ģints augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas.

1.2. Beta vulgaris L. un Humulus lupulus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas.

1.3. Stolonus vai bumbuļus veidojošo Solanum L. sugu vai to hibrīdu augi, kas paredzēti stādīšanai.

1.4. Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augi un Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas.

1.5. Neskarot 1.6. punktu, Citrus L. un to hibrīdu augi, izņemot augļus un sēklas.

1.6. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi ar lapām un kātiem.

1.7. Koksne 2. panta 2. punkta pirmās daļas nozīmē, ja tā:

a) pilnībā vai daļēji iegūta no šādu ģinšu kokiem:

- Castanea Mill, izņemot koksni bez mizas,

- Platanus L., arī koksne, kura nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu,

un

b) atbilst kādam no šeit iekļautajiem I pielikuma II daļas aprakstiem Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

[1]

.

KN kods | Apraksts |

44011000 | Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu veidā un tamlīdzīga malka |

44012200 | Koksnes šķeldas vai skaidas |

ex440130 | Koksnes atlikumi un atgriezumi, kas nav aglomerēti apaļkoku, brikešu un granulu veidā vai tamlīdzīgi |

440399 | Neapstrādāti kokmateriāli, arī nomizoti un aplievas, un četrskaldņu brusas: nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiemizņemot skujkokus, ozolus (Quercus spp.) vai dižskābaržus (Fagus spp.) |

ex44042000 | Šķeltas kārtis – pāļi, mieti un stabi, piesūcināti ar krāsu, bet gareniski nezāģēti lapkoku |

44061000 | Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka neimpregnēti |

ex440799 | Gareniski zāģēti vai plēsti kokmateriāli, drāzti vai mizoti, neēvelēti, slīpēti vai savienoti ar tapām, biezāki par 6 mm, piemēram, baļķi, zāģbaļķi, zāģbrusas, dēļi, plankas: izņemot skujkokus, tropu kokus, ozolus (Quercus spp.) vai dižskābaržus (Fagus spp.) |

1.8. Izolēta Castanea Mill. miza.

2. Tādu ražotāju ražoti augi, augu produkti un citi objekti, kas savu ražošanu un realizāciju uzticējuši personām, kuras profesionāli ražo augus, izņemot augus, augu produktus un citus objektus, kas izgatavoti un ir gatavi pārdošanai galīgajam lietotājam un par kuriem dalībvalstu atbildīgās oficiālās iestādes pārliecinājušās, ka to ražošana ir nošķirta no citas produkcijas ražošanas.

2.1. Augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. ģints sēklas un Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L. hibrīdus, visas Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. un Verbena L. Jaungvinejas hibrīdu šķirnes.

2.2. Nakteņu (Solanaceae) dzimtas augi, izņemot 1.3. punktā minētos augus, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas.

2.3. Ārumu, marantu, banānu dzimtas, Persea spp. ģints un strelīciju dzimtas augi, apsakņoti vai kopā ar augsnes substrātu.

2.4. Allium ascalonicum L., Allium cepa L. un Allium schoenoprasum L. sēklas un sīpoli, kas paredzēti stādīšanai, un Allium porrum L. augi, kas paredzēti stādīšanai.

3. Stādīšanai paredzēti sīpoli un bumbuļsīpoli, ko ražojuši ražotāji, kas savu ražošanu un realizāciju uzticējuši personām, kuras profesionāli ražo augus, izņemot augus, augu produktus un citus objektus, kas izgatavoti un ir gatavi pārdošanai galīgajam lietotājam un par kuriem dalībvalstu atbildīgās oficiālās iestādes pārliecinājušās, ka to ražošana ir nošķirta no citas produkcijas ražošanas saistībā ar Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston ‘Golden Yellow’, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. ģints punduršķirnēm un to hibrīdiem, piemēram, Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. un Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. un Tulipa L.

II. Augi, augu produkti un citi objekti, kas ir tādu kaitīgo organismu potenciāli nesēji, kuri jāuzmana dažās aizsargājamās zonās, un kam vajadzīga augu pase, kas ir derīga to ievešanai vai pārvadāšanai attiecīgajā zonā

Neskarot augus, augu produktus un citus I daļā minētos objektus.

1. Augi, augu produkti un citi objekti

1.1. Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. un Pseudotsuga Carr. augi.

1.2. Populus L un Beta vulgaris L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas.

1.3. Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus l'Hérit., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., izņemot Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., un Stranvaesia Lindl. augi, izņemot augļus un sēklas.

1.4. Dzīvi ziedputekšņi Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., izņemot Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., un Stranvaesia Lindl. apputeksnēšanai.

1.5. Solanum tuberosum L. bumbuļi, kas paredzēti stādīšanai.

1.6. Beta vulgaris L. augi, kas paredzēti dzīvnieku barībai vai rūpnieciskai pārstrādei.

1.7. Augsne un nesterilizēti biešu (Beta vulgaris L.) atgriezumi.

1.8. Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. un Phaseolus vulgaris L. sēklas.

1.9. Gossypium spp. augļi (pogaļas) un neattīrīta kokvilna.

1.10. Koksne 2. panta 2. punkta pirmās daļas nozīmē, ja tā

a) pilnībā vai daļēji iegūta no skujkokiem (Coniferales), izņemot koksni, kas nomizota;

un

b) atbilst kādam no turpmāk iekļautajiem aprakstiem Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma II daļâ.

KN kods | Apraksts |

44011000 | Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu veidā un tamlīdzīga malka |

44012100 | Koksnes šķeldas vai skaidas |

ex440130 | Koksnes atlikumi un atgriezumi, kas nav aglomerēti apaļkoku, brikešu un granulu veidā vai tamlīdzīgi |

440320 | Neapstrādāti kokmateriāli, arī nomizoti vai aplievas, vai četrskaldņu brusas: nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem |

ex44041000 | Šķeltas kārtis – pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti |

44061000 | Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi: neimpregnēti |

ex440710 | Gareniski zāģēti vai plēsti kokmateriāli, drāzti vai mizoti, neēvelēti, slīpēti vai savienoti ar tapām, biezāki par 6 mm (piemēram, baļķi, zāģbaļķi, zāģbrusas, dēļi, plankas) |

ex441510 | Iepakošanas kastes, redeļkastes, kabeļspoles |

ex441520 | Paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi: izņemot paliktņus un kastu paliktņus, ja tie atbilst "UIC paliktņu" normatīviem un ir atbilstoši marķēti |

1.11. Izolēta skujkoku (Coniferales) miza.

2. Tādu ražotāju ražoti augi, augu produkti un citi objekti, kas savu ražošanu un realizāciju uzticējuši personām, kuras profesionāli ražo augus, izņemot augus, augu produktus un citus objektus, kas izgatavoti un ir gatavi pārdošanai galīgajam lietotājam un par kuriem dalībvalstu atbildīgās oficiālās iestādes pārliecinājušās, ka to ražošana ir nošķirta no citas produkcijas ražošanas.

2.1. Begonia L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, bumbuļus un bumbuļsīpolus, un Euphorbia pulcherrima Willd. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas.

B DAĻA AUGI, AUGU PRODUKTI UN CITI OBJEKTI, KURU IZCELSME IR TERITORIJĀS, KURAS NAV MINĒTAS A DAĻĀ

I. Augi, augu produkti un citi objekti, kas ir to kaitīgo organismu potenciāli nesēji, kuri jāuzmana visā Kopienā

1. Stādīšanai paredzēti augi, izņemot sēklas, bet ieskaitot krustziežu (Cruciferae), graudzāļu (Gramineae) dzimtas un Trifolium spp. ģints sēklas, kā izcelsme ir Argentīnā, Austrālijā, Bolīvijā, Čīlē, Jaunzēlandē un Urugvajā, Triticum, Secale un X Triticosecale ģints sēklas - Afganistānā, Indijā, Irākā, Meksikā, Nepālā, Pakistānā un ASV, Capsicum spp. Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. un Phaseolus L. sēklas.

2. Augu daļas, izņemot šādu augu augļus un sēklas:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L.,

- skujkoku (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh., kā izcelsme ir Ziemeļamerikas valstīs,

- Prunus L., kā izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas.

3. Augļi:

- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi,

- Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., un Vaccinium L., kā izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas.

4. Solanum tuberosum L. bumbuļi.

5. Izolēta miza:

- skujkoku (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh, Populus L. un Quercus L., izņemot Quercus suber L.

6. Koksne 2. panta 2. punkta pirmās daļas nozīmē, ja tā

a) pilnībā vai daļēji iegūta no šeit minēto augu kārtu, ģinšu vai sugu kokiem:

- Castanea Mill.,

- Castanea Mill., Quercus L., ieskaitot Ziemeļamerikas valstīs iegūtu koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu,

- Platanus L., arī koksne, kura nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu,

- skujkoki (Coniferales), izņemot Pinus L., kā izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas, arī koksne, kura nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu,

- Pinus L., arī koksne, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu,

- Populus L., kā izcelsme ir Amerikas kontinenta valstīs,

- Acer saccharum Marsh., arī koksne, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, kā izcelsme ir Ziemeļamerikas valstīs,

un

b) atbilst kādam no šeit iekļautajiem aprakstiem no Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma II daļas.

KN kods | Apraksts |

44011000 | Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu veidā un tamlīdzīga malka |

ex44012100 | Koksnes šķeldas vai skaidas skujkoku, kā izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas |

440122 | Koksnes šķeldas vai skaidas lapkoku |

ex440130 | Koksnes atlikumi un atgriezumi, kas nav aglomerēti apaļkoku, brikešu un granulu veidā vai tamlīdzīgi |

ex440320 | Neapstrādāti kokmateriāli, arī nomizoti vai aplievas, vai četrskaldņu brusas: nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, skujkoku, kā izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas |

44039100 | Neapstrādāti kokmateriāli, arī nomizoti vai aplievas, vai četrskaldņu brusas: nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiemozolkoka (Quercus spp.) |

440399 | Neapstrādāti kokmateriāli, arī nomizoti un aplievas, un četrskaldņu brusas: nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiemizņemot skujkoku, ozolu (Quercus spp.) vai dižskābaržu (Fagus spp.) |

ex44041000 | Šķeltas kārtis – pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti skujkoku, kā izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas |

ex44042000 | Šķeltas kārtis – pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti lapkoku |

44061000 | Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka: neimpregnēti |

ex440710 | Gareniski zāģēti vai plēsti kokmateriāli, drāzti vai mizoti, neēvelēti, slīpēti vai savienoti ar tapām, biezāki par 6 mm, piemēram, baļķi, zāģbaļķi, zāģbrusas, dēļi, plankas: skujkoku, kā izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas |

ex440791 | Gareniski zāģēti vai plēsti kokmateriāli, drāzti vai mizoti, neēvelēti, slīpēti vai savienoti ar tapām, biezāki par 6 mm, piemēram, baļķi, zāģbaļķi, zāģbrusas, dēļi, plankas: ozolkoka (Quercus spp.) |

ex440799 | Gareniski zāģēti vai plēsti kokmateriāli, drāzti vai mizoti, neēvelēti, slīpēti vai savienoti ar tapām, biezāki par 6 mm, piemēram, baļķi, zāģbaļķi, zāģbrusas, dēļi, plankas: izņemot skujkoku, tropu koku, ozolu (Quercus spp.) vai dižskābaržu (Fagus spp.) |

ex441510 | Iepakošanas kastes, redeļkastes un tvertnes no koksnes, kuras izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas |

ex441520 | Paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi no koksnes, kuras izcelsmes valsts ir ārpus Eiropas |

ex441600 | Koka mucas, arī mucu galdiņi, no ozolkoka (Quercus spp.) |

Atbrīvojums attiecas arī uz paliktņiem un kastu paliktņiem (KN kods ex441520), ja tie atbilst "UIC paliktņiem" noteiktajam standartam un ir attiecīgi marķēti.

7. a) Augsne un augsnes substrāts kā tāds, kas pilnīgi vai daļēji sastāv no augsnes vai cietām organiskajām daļām, piemēram, no augu daļām, humusa, arī no kūdras vai mizas, izņemot humusu, kurš sastāv tikai no kūdras.

b) Augiem pievienota augsne un augsnes substrāts, kas pilnībā vai daļēji sastāv no a) apakšpunktā norādītā materiāla vai pilnībā vai daļēji sastāv no kūdras vai jebkuras cietas neorganiskās daļas, kas nodrošina augu dzīvotspēju, kuru izcelsmes valsts ir Turcija, Baltkrievija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Moldāvija, Krievija, Ukraina un valstis ārpus Eiropas, izņemot Kipru, Ēģipti, Izraēlu, Lībiju, Maltu, Maroku un Tunisiju.

8. Triticum, Secale and X Triticosecale ģints graudi, kuru izcelsmes valsts ir Afganistāna, Indija, Irāka, Meksika, Nepāla, Pakistāna un ASV.

II. Augi, augu produkti un citi objekti, kas ir tādu kaitīgo organismu potenciāli nesēji, kuri jāuzmana dažās aizsargājamās zonās

Neskarot augus, augu produktus un citus I daļā minētos objektus.

1) Beta vulgaris L. augi, kas paredzēti dzīvnieku barībai vai rūpnieciskai pārstrādei.

2) Augsne un nesterilizēti biešu (Beta vulgaris L.) atgriezumi.

3) Dzīvi ziedputekšņi Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., izņemot Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., un Stranvaesia Lindl. apputeksnēšanai.

4) Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., izņemot Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., un Stranvaesia Lindl. augu daļas, izņemot augļus un sēklas.

5) Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. un Phaseolus vulgaris L. sēklas.

6) Gossypium spp. sēklas un augļi (pogaļas) un neattīrīta kokvilna.

7) Koksne 2. panta 2. punkta pirmās daļas nozīmē, ja tā

a) pilnībā vai daļēji iegūta no skujkokiem (Coniferales), izņemot Pinus L., kuru izcelsme ir ārpuskopienas Eiropas valstīs; un

b) atbilst kādam šeit iekļautajam aprakstam no Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma II daļas

KN kods | Apraksts |

44011000 | Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu veidā un tamlīdzīga malka |

44012100 | Koksnes šķeldas vai skaidas |

ex440130 | Koksnes atlikumi un atgriezumi, kas nav aglomerēti apaļkoku, brikešu un granulu veidā vai tamlīdzīgi |

440320 | Neapstrādāti kokmateriāli, arī nomizoti vai aplievas, vai četrskaldņu brusas: nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem |

ex44041000 | Šķeltas kārtis – pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti |

44061000 | Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi: neimpregnēti |

ex440710 | Gareniski zāģēti vai plēsti kokmateriāli, drāzti vai mizoti, neēvelēti, slīpēti vai savienoti ar tapām, biezāki par 6 mm, piemēram, baļķi, zāģbaļķi, zāģbrusas, dēļi, plankas |

441510 | Iepakošanas kastes, redeļkastes un kabeļspoles |

441520 | Paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi |

Atbrīvojums attiecas arī uz paliktņiem un kastu paliktņiem (KN kods ex441520), ja tie atbilst "UIC paliktņiem" noteiktajiem standartiem un ir attiecīgi marķēti.

8) Eucalyptus l'Hérit. augu daļas.

[1] OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2626/1999 (OV L 321, 14.12.1999., 3. lpp.).

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

AUGI UN AUGU PRODUKTI, KAM VAR PIEMĒROT ĪPAŠUS PASĀKUMUS

1. Graudaugi un to pārstrādes produkti.

2. Kaltēti pākšaugi.

3. Manioka bumbuļi un to pārstrādes produkti.

4. Augu eļļu ražošanas atlikumi.

--------------------------------------------------

VII PIELIKUMS

SERTIFIKĀTU PARAUGI

Noteikti šādi sertifikātu paraugi attiecībā uz

- tekstu,

- formu,

- aiļu izvietojumu un izmēriem,

- papīra un iespiedteksta krāsu.

A. Fitosanitārā sertifikāta paraugs

+++++ TIFF +++++

B. Reeksporta fitosanitārais sertifikāts

+++++ TIFF +++++

C. Paskaidrojumi

1. 2. aile

Sertifikāta atsauces numurs ietver:

- burtus "EK",

- dalībvalsts sākumburtu (-s),

- konkrēta sertifikāta pazīšanas zīmi, kas sastāv no cipariem vai no burtiem un cipariem, ar burtiem apzīmējot attiecīgās dalībvalsts provinci, rajonu u.tml., kurā šis sertifikāts izdots.

2. Nenumurēta aile

Šī aile paredzēta amatpersonas vajadzībām.

3. 8. aile

Ailē "Iepakojuma apraksts" norāda iepakojuma veidu.

4. 9. aile

Daudzumu norāda skaita vai svara vienībās.

5. 11. aile

Ja papildu deklarācijai nepietiek vietas, tās teksts jāizvieto veidlapas otrā pusē.

--------------------------------------------------

VIII PIELIKUMS

A DAĻA

ATCELTĀ DIREKTĪVA UN TĀS SECĪGIE GROZĪJUMI

(skatīt 27. pantu)

Padomes Direktīva 77/93/EEK (OV L 26, 31.1.1977., 20. lpp.) | izņemot 19. pantu |

Padomes Direktīva 80/392/EEK (OV L 100, 17.4.1980., 32. lpp.) | |

Padomes Direktīva 80/393/EEK (OV L 100, 17.4.1980., 35. lpp.) | |

Padomes Direktīva 81/7/EEK (OV L 14, 16.1.1981., 23. lpp.) | |

Padomes Direktīva 84/378/EEK (OV L 207, 2.8.1984., 1. lpp.) | |

Padomes Direktīva 85/173/EEK (OV L 65, 6.3.1985., 23. lpp.) | |

Padomes Direktīva 85/574/EEK (OV L 372, 31.12.1985., 25. lpp.) | |

Komisijas Direktīva 86/545/EEK (OV L 323, 18.11.1986., 14. lpp.) | |

Komisijas Direktīva 86/546/EEK (OV L 323, 18.11.1986., 16. lpp.) | |

Komisijas Direktīva 86/547/EEK (OV L 323, 18.11.1986., 21. lpp.) | |

Padomes Direktīva 86/651/EEK (OV L 382, 31.12.1986., 13. lpp.) | |

Padomes Direktīva 87/298/EEK (OV L 151, 11.6.1987., 1. lpp.) | |

Komisijas Direktīva 88/271/EEK (OV L 116, 4.5.1988., 13. lpp.) | |

Komisijas Direktīva 88/272/EEK (OV L 116, 4.5.1988., 19. lpp.) | |

Komisijas Direktīva 88/430/EEK (OV L 208, 2.8.1988., 36. lpp.) | |

Padomes Direktīva 88/572/EEK (OV L 313, 19.11.1988., 39. lpp.) | |

Padomes Direktīva 89/359/EEK (OV L 153, 16.6.1989., 28. lpp.) | |

Padomes Direktīva 89/439/EEK (OV L 212, 22.7.1989., 106. lpp.) | |

Padomes Direktīva 90/168/EEK (OV L 92, 7.4.1990., 49. lpp.) | |

Komisijas Direktīva 90/490/EEK (OV L 271, 3.10.1990., 28. lpp.) | |

Komisijas Direktīva 90/506/EEK (OV L 282, 13.10.1990., 67. lpp.) | |

Padomes Direktīva 90/654/EEK (OV L 353, 17.12.1990., 48. lpp.) | skar tikai I pielikuma 2. punktu |

Komisijas Direktīva 91/27/EEK (OV L 16, 22.1.1991., 29. lpp.) | |

Padomes Direktīva 91/683/EEK (OV L 376, 31.12.1991., 29. lpp.) | |

Komisijas Direktīva 92/10/EEK (OV L 70, 17.3.1992., 27. lpp.) | |

Padomes Direktīva 92/98/EEK (OV L 352, 2.12.1992., 1. lpp.) | |

Padomes Direktīva 92/103/EEK (OV L 363, 11.12.1992., 1. lpp.) | |

Padomes Direktīva 93/19/EEK (OV L 96, 22.4.1993., 33. lpp.) | |

Komisijas Direktīva 93/110/EK (OV L 303, 10.12.1993., 19. lpp.) | |

Padomes Direktīva 94/13/EK (OV L 92, 9.4.1994., 27. lpp.) | |

Komisijas Direktīva 95/4/EK (OV L 44, 28.2.1995., 56. lpp.) | |

Komisijas Direktīva 95/41/EK (OV L 182, 2.8.1995., 17. lpp.) | |

Komisijas Direktīva 95/66/EK (OV L 308, 21.12.1995., 77. lpp.) | |

Komisijas Direktīva 96/14/EK (OV L 68, 19.3.1996., 24. lpp.) | |

Komisijas Direktīva 96/78/EK (OV L 321, 12.12.1996., 20. lpp.) | |

Padomes Direktīva 97/3/EK (OV L 27, 30.1.1997., 30. lpp.) | |

Komisijas Direktīva 97/14/EK (OV L 87, 2.4.1997., 17. lpp.) | |

Komisijas Direktīva 98/1/EK (OV L 15, 21.1.1998., 26. lpp.) | |

Komisijas Direktīva 98/2/EK (OV L 15, 21.1.1998., 34. lpp.) | |

Komisijas Direktīva 1999/53/EK (OV L 142, 5.6.1999., 29. lpp.) | |

B DAĻA

PĀRŅEMŠANAS UN/VAI IEVIEŠANAS TERMIŅI

Direktīva | Pārņemšanas termiņš | Ieviešanas termiņš |

77/93/EEK | 23.12.1980. (11. panta 3. punkts) 1.5.1980. (citi noteikumi) | |

80/392/EEK | 1.5.1980. | |

80/393/EEK | 1.1.1983. (4. panta 11. punkts) 1.5.1980. (citi noteikumi) | |

81/7/EEK | 1.1.1981. (1. panta 1. punkts) 1.1.1983. (1. panta 2.a, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b punkts) 1.1.1983. (citi noteikumi) | |

84/378/EEK | 1.7.1985. | |

85/173/EEK | | 1.1.1983. |

85/574/EEK | 1.1.1987. | |

86/545/EEK | 1.1.1987. | |

86/546/EEK | | |

86/547/EEK | | piemēro līdz 31.12.1989. |

86/651/EEK | 1.3.1987. | |

87/298/EEK | 1.7.1987. | |

88/271/EEK | 1.1.1989. | |

88/272/EEK | | piemēro līdz 31.12.1989. |

88/430/EEK | 1.1.1989. | |

88/572/EEK | 1.1.1989. | |

89/359/EEK | | |

89/439/EEK | 1.1.1990. | |

90/168/EEK | 1.1.1991. | |

90/490/EEK | 1.1.1991. | |

90/506/EEK | 1.1.1991. | |

90/654/EEK | | |

91/27/EEK | 1.4.1991. | |

91/683/EEK | 1.6.1993. | |

92/10/EEK | 30.6.1992. | |

92/98/EEK | 16.5.1993. | |

92/103/EEK | 16.5.1993. | |

93/19/EEK | 1.6.1993. | |

93/110/EK | 15.12.1993. | |

94/13/EK | 1.1.1995. | |

95/4/EK | 1.4.1995. | |

95/41/EK | 1.7.1995. | |

95/66/EK | 1.1.1996. | |

96/14/EK | 1.4.1996. | |

96/78/EK | 1.1.1997. | |

97/3/EK | 1.4.1998. | |

97/14/EK | 1.5.1997. | |

98/1/EK | 1.5.1998. | |

98/2/EK | 1.5.1998. | |

1999/53/EK | 15.7.1999. | |

--------------------------------------------------

IX PIELIKUMS

KORELĀCIJAS TABULA

Direktīva 77/93/EEK | Šajā direktīvā |

1. panta 1. punkts | 1. panta 1. punkta pirmā daļa |

1. panta 2. punkts | 1. panta 3. punkts |

1. panta 3. punkts | 1. panta 1. punkta otrās daļas b) apakšpunkts |

1. panta 3.a punkts | 1. panta 1. punkta otrās daļas c) apakšpunkts |

1. panta 4. punkts | 1. panta 2. punkts |

1. panta 5. punkts | 1. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunkts |

1. panta 6. punkts | 1. panta 4. punkts |

1. panta 7. punkts | 1. panta 5. punkts |

1. panta 8. punkts | 1. panta 6. punkts |

2. panta 1. punkta a) apakšpunkts | 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts |

2. panta 1. punkta b) apakšpunkts | 2. panta 1. punkta b) apakšpunkts |

2. panta 1. punkta c) apakšpunkts | 2. panta 1. punkta c) apakšpunkts |

2. panta 1. punkta d) apakšpunkts | 2. panta 1. punkta d) apakšpunkts |

2. panta 1. punkta e) apakšpunkts | 2. panta 1. punkta e) apakšpunkts |

2. panta 1. punkta f) apakšpunkts | 2. panta 1. punkta f) apakšpunkts |

2. panta 1. punkta g) apakšpunkta a) punkts | 2. panta 1. punkta g) apakšpunkta i) punkts |

2. panta 1. punkta g) apakšpunkta b) punkts | 2. panta 1. punkta g) apakšpunkta ii) punkts |

2. panta 1. punkta h) apakšpunkts | 2. panta 1. punkta h) apakšpunkts |

2. panta 1. punkta i) apakšpunkts | 2. panta 1. punkta i) apakšpunkts |

2. panta 2. punkts | 2. panta 2. punkts |

3. panta 1. līdz 6. punkts | 3. panta 1. līdz 6. punkts |

3. panta 7. punkta a) apakšpunkts | 3. panta 7. punkta pirmā daļa |

3. panta 7. punkta a) apakšpunkts | 3. panta 7. punkta pirmās daļas a) apakšpunkts |

3. panta 7. punkta b) apakšpunkts | 3. panta 7. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts |

3. Panta 7. punkta c) apakšpunkts | 3. panta 7. punkta pirmās daļas c) apakšpunkts |

3. panta 7. punkta d) apakšpunkts | 3. panta 7. punkta otrā daļa |

3. panta 7. punkta e) apakšpunkts | 3. panta 7. punkta trešā daļa |

3. panta 7. punkta f) apakšpunkts | 3. panta 7. punkta ceturtā daļa |

4. panta 1. punkts | 4. panta 1. punkts |

4. panta 2. punkta a) apakšpunkts | 4. panta 2. punkts |

4. panta 2. punkta b) apakšpunkts | – |

4. panta 3., 4. un 5. punkts | 4. panta 3., 4. un 5. punkts |

4. panta 6. punkta a) apakšpunkts | 4. panta 6. punkta pirmā daļa |

4. panta 6. punkta b) apakšpunkts | 4. panta 6. punkta otrā daļa |

4. panta 6. punkta c) apakšpunkts | 4. panta 6. punkta trešā daļa |

5. panta 1. līdz 5. punkts | 5. panta 1. līdz 5. punkts |

5. panta 6. punkta a) apakšpunkts | 5. panta 6. punkta pirmā daļa |

5. panta 6. punkta b) apakšpunkts | 5. panta 6. punkta otrā daļa |

5. panta 6. punkta c) apakšpunkts | 5. panta 6. punkta trešā daļa |

6. panta 1. punkts | 6. panta 1. punkts |

6. panta 1. punkta a) apakšpunkts | 6. panta 2. punkts |

6. panta 2. punkts | 6. panta 3. punkts |

6. panta 3. punkts | 6. panta 4. punkts |

6. panta 4. punkts | 6. panta 5. punkts |

6. panta 5. punkts | 6. panta 6. punkts |

6. panta 6. punkts | 6. panta 7. punkts |

6. panta 7. punkts | 6. panta 8. punkts |

6. panta 8. punkts | 6. panta 9. punkts |

6. panta 9. punkts | – |

7. panta 1. punkta pirmā daļa | 7. panta 1. punkta pirmā daļa |

7. panta 1. punkta otrā daļa | 7. panta 1. punkta otrā daļa |

7. panta 1. punkta trešā daļa | – |

7. panta 2. punkts | 7. panta 2. punkts |

7. panta 3. punkts | 7. panta 3. punkts |

8. panta 1. punkts | 8. panta 1. punkts |

8. panta 2. punkta pirmā daļa | 8. panta 2. punkta pirmā daļa |

8. panta 2. punkta otrā daļa | 8. panta 2. punkta otrā daļa |

8. panta 2. punkta trešā daļa | – |

8. panta 3. punkts | 8. panta 3. punkts |

9. pants | 9. pants |

10. panta 1. punkts | 10. panta 1. punkts |

10. panta 2. punkta a) apakšpunkts | 10. panta 1. punkta pirmā daļa |

10. panta 2. punkta b) apakšpunkts | 10. panta 1. punkta otrā daļa |

10. panta 2. punkta c) apakšpunkts | 10. panta 1. punkta trešā daļa |

10. panta 3. punkts | 10. panta 3. punkts |

10. panta 4. punkts | 10. panta 4. punkts |

10. panta 5. punkts | – |

10.a pants | 11. pants |

11. panta 1. punkts | – |

11. panta 2. punkts | 12. panta 1. punkts |

11. panta 3. punkts | – |

11. panta 3.a punkts | – |

11. panta 4. punkts | 12. panta 2. punkts |

11. panta 5. punkts | 12. panta 3. punkts |

11. panta 6. punkts | 12. panta 4. punkts |

11. panta 7. punkts | 12. panta 5. punkts |

11. panta 8. punkts | 12. panta 6. punkts |

11. panta 9. punkts | 12. panta 7. punkts |

11. panta 10. punkts | 12. panta 8. punkts |

12. panta 1. punkts | 13. panta 1. punkts |

12. panta 2. punkts | 13. panta 2. punkts |

12. panta 3. punkts | – |

12. panta 3.a punkts | 13. panta 3. punkts |

12. panta 3.b punkts | 13. panta 4. punkts |

12. panta 3.c punkts | 13. panta 5. punkts |

12. panta 3. punkta d) apakšpunkta i) punkts | 13. panta 6. punkta pirmā daļa |

12. panta 3. punkta d) apakšpunkta ii) punkts | 13. panta 6. punkta otrā daļa |

12. panta 3. punkta d) apakšpunkta iii) punkts | 13. panta 6. punkta trešā daļa |

12. panta 4. punkts | – |

12. panta 5. punkts | 13. panta 7. punkts |

12. panta 6. punkts | 13. panta 8. punkts |

12. panta 6.a punkts | 13. panta 9. punkts |

12. panta 7. punkts | 13. panta 10. punkts |

12. panta 8. punkts | 13. panta 11. punkts |

13. panta pirmā daļa | 14. panta pirmā daļa |

13. panta otrā daļa | 14. panta otrā daļa |

13. panta otrās daļas pirmais ievilkums | 14. panta otrās daļas a) apakšpunkts |

13. panta otrās daļas pirmā ievilkuma pirmais apakšievilkums | 14. panta otrās daļas a) punkta i) apakšpunkts |

13. panta otrās daļas pirmā ievilkuma otrais apakšievilkums | 14. panta otrās daļas a) punkta ii) apakšpunkts |

13. panta otrās daļas pirmā ievilkuma trešais apakšievilkums | 14. panta otrās daļas a) punkta iii) apakšpunkts |

13. panta otrās daļas otrais ievilkums | 14. panta otrās daļas b) apakšpunkts |

13. panta otrās daļas otrā ievilkuma pirmais apakšievilkums | 14. panta otrās daļas b) punkta i) apakšpunkts |

13. panta otrās daļas otrā ievilkuma otrais apakšievilkums | 14. panta otrās daļas b) apakšpunkta ii) punkts |

13. panta otrās daļas trešais ievilkums | 14. panta otrās daļas c) apakšpunkts |

13. panta otrās daļas ceturtais ievilkums | 14. panta otrās daļas d) apakšpunkts |

14. pants | 15. pants |

15. panta 1. punkts | 16. panta 1. punkts |

15. panta 2. punkta a) apakšpunkts | 16. panta 2. punkta pirmā daļa |

15. panta 2. punkta b) apakšpunkts | 16. panta 2. punkta otrā daļa |

15. panta 2. punkta c) apakšpunkts | 16. panta 1. punkta otrā daļa |

15. panta 3. punkts | 16. panta 3. punkts |

15. panta 4. punkts | 16. panta 4. punkts |

16. pants | 17. pants |

16.a pants | 18. pants |

17. pants | 19. pants |

18. pants | 20. pants |

19. pants | – |

19.a panta 1. punkts | 21. panta 1. punkts |

19.a panta 2. punkts | 21. panta 2. punkts |

19.a panta 3. punkts | 21. panta 3. punkts |

19.a panta 4. punkts | 21. panta 4. punkts |

19.a panta 5. punkta a) apakšpunkts | 21. panta 5. punkta pirmā daļa |

19.a panta 5. punkta b) apakšpunkts | 21. panta 5. punkta otrā daļa |

19.a panta 5. punkta c) apakšpunkts | 21. panta 5. punkta trešā daļa |

19.a panta 5. punkta d) apakšpunkts | 21. panta 5. punkta ceturtā daļa |

19.a panta 6. punkts | 21. panta 6. punkts |

19.a panta 7. punkts | 21. panta 7. punkts |

19.a panta 8. punkts | 21. panta 8. punkts |

19.b pants | 22. pants |

19.c panta 1. punkts | 23. panta 1. punkts |

19.c panta 2. punkta pirmais ievilkums | 23. panta 2. punkta a) apakšpunkts |

19.c panta 2. punkta pirmā ievilkuma pirmais apakšievilkums | 23. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts |

19.c panta 2. punkta pirmā ievilkuma otrais apakšievilkums | 23. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts |

19.c panta 2. punkta pirmā ievilkuma trešais apakšievilkums | 23. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) punkts |

19.c panta 2. punkta pirmā ievilkuma ceturtais apakšievilkums | 23. panta 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts |

19.c panta 2. punkta otrais ievilkums | 23. panta 2. punkta b) apakšpunkts |

19.c panta 2. punkta trešais ievilkums | 23. panta 2. punkta c) apakšpunkts |

19.c panta 3. punkts | 23. panta 3. punkts |

19.c panta 4. punkts | 23. panta 4. punkts |

19.c panta 5. punkts | 23. panta 5. punkts |

19.c panta 6. punkts | 23. panta 6. punkts |

19.c panta 7. punkts | 23. panta 7. punkts |

19.c panta 8. punkts | 23. panta 8. punkts |

19.c panta 9. punkts | 23. panta 9. punkts |

19.c panta 10. punkta pirmās daļas pirmais ievilkums | 23. panta 10. punkta pirmās daļas a) apakšpunkts |

19.c panta 10. punkta pirmās daļas pirmais ievilkums | 23. panta 10. punkta pirmās daļas a) apakšpunkta i) punkts |

19.c panta 10. punkta pirmās daļas otrais ievilkums | 23. panta 10. punkta pirmās daļas a) apakšpunkta ii) punkts |

19.c panta 10. punkta otrā daļa | 23. panta 10. punkta otrā daļa |

19.c panta 10. punkta trešā daļa | 23. panta 10. punkta trešā daļa |

19.d pants | 24. pants |

– | 25. pants |

– | 26. pants |

20. pants | – |

– | 27. pants |

– | 28. pants |

– | 29. pants |

I pielikuma A daļa | I pielikuma A daļa |

I pielikuma B daļas a) apakšdaļas 1. pozīcija | I pielikuma B daļas a) apakšdaļas 1. pozīcija |

I pielikuma B daļas a) apakšdaļas 1.a pozīcija | I pielikuma B daļas a) apakšdaļas 2. pozīcija |

I pielikuma B daļas a) apakšdaļas 2. pozīcija | I pielikuma B daļas a) apakšdaļas 3. pozīcija |

I pielikuma B daļas d) apakšdaļa | I pielikuma B daļas b) apakšdaļa |

II pielikuma A daļas I iedaļa | II pielikuma A daļas I iedaļa |

II pielikuma A daļas II iedaļas a) apakšdaļa | II pielikuma A daļas II iedaļas a) apakšdaļa |

II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 1. pozīcija | II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 1. pozīcija |

II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 2. pozīcija | II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 2. pozīcija |

II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 3. pozīcija | II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 3. pozīcija |

II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 4. pozīcija | II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 4. pozīcija |

II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 5. pozīcija | II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 5. pozīcija |

II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 7. pozīcija | II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 6. pozīcija |

II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 8. pozīcija | II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 7. pozīcija |

II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 9. pozīcija | II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 8. pozīcija |

II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 10. pozīcija | II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 9. pozīcija |

II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 11. pozīcija | II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 10. pozīcija |

II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 12. pozīcija | II pielikuma A daļas II iedaļas b) apakšdaļas 11. pozīcija |

II pielikuma A daļas II iedaļas c) apakšdaļa | II pielikuma A daļas II iedaļas c) apakšdaļa |

II pielikuma A daļas I iedaļas d) apakšdaļa | II pielikuma A daļas I iedaļas d) apakšdaļa |

II pielikuma B daļa | II pielikuma B daļa |

III pielikums | III pielikums |

IV pielikuma A daļas I iedaļas 1.1. līdz 16.3. pozīcija | IV pielikuma A daļas I iedaļas 1.1. līdz 16.3. pozīcija |

IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.3.a pozīcija | IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.4. pozīcija |

IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.4. pozīcija | IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.5. pozīcija |

IV pielikuma A daļas I iedaļas 17. līdz 54. pozīcija | IV pielikuma A daļas I iedaļas 17. līdz 54. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 1. līdz 16. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 1. līdz 16. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 18. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 17. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 19.1. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.1. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 19.2. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.2. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 19.3. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.3. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 19.4. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.4. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 19.5. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.5. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 19.6. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.6. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 19.7. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.7. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 20. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 19. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 21. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 20. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 22.1. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 21.1. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 22.2. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 21.2. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 23. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 22. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 24. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 23. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 25. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 24. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 26. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 25. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 27. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 26. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 27.1. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 26.1. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 28. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 27. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 29.1. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 28.1. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 29.2. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 28.2. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 30. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 29. pozīcija |

IV pielikuma A daļas II iedaļas 31.1. pozīcija | IV pielikuma A daļas II iedaļas 30.1. pozīcija |

IV pielikuma B daļa | IV pielikuma B daļa |

V pielikums | V pielikums |

VII pielikums | VI pielikums |

VIII pielikums | VII pielikums |

– | VIII pielikums |

– | IX pielikums |

--------------------------------------------------

Top