?

23.11.2011    | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | L 306/2523.11.2011    | EN | Official Journal of the European Union | L 306/25
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1176/2011REGULATION (EU) No 1176/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
(2011. gada 16. novembris)of 16 November 2011
par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotībuon the prevention and correction of macroeconomic imbalances
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 121. panta 6. punktu,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 121(6) thereof,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,Having regard to the proposal from the European Commission,
pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,
ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (1),Having regard to the opinion of the European Central Bank (1),
ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (2),
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),Acting in accordance with the ordinary legislative procedure (3),
tā kā:Whereas:
(1) | Dalībvalstu ekonomikas politikas koordinēšana Savienībā būtu jāpilnveido kontekstā ar ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm un nodarbinātības pamatnostādnēm, kā paredzēts Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD), un tai būtu jāatbilst stabilu cenu, saprātīgas un ilgtspējīgas publisko finanšu un monetārās sistēmas un noturīgas maksājumu bilances pamatprincipiem.(1) | The coordination of the economic policies of the Member States within the Union should be developed in the context of the broad economic policy guidelines and the employment guidelines, as provided for by the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), and should entail compliance with the guiding principles of stable prices, sound and sustainable public finances and monetary conditions and a sustainable balance of payments.
(2) | Ir jāizdara secinājumi par Ekonomikas un monetārās savienības darbības pirmajos desmit gados gūto pieredzi, un jo īpaši ir jāuzlabo Savienības ekonomikas pārvaldība, to balstot uz valstu lielāku atbildību.(2) | There is a need to draw lessons from the first decade of functioning of the economic and monetary union and, in particular, for improved economic governance in the Union built on stronger national ownership.
(3) | Dinamiska iekšējā tirgus izveide un saglabāšana būtu jāuzskata par elementu, kas ļaus pareizi un netraucēti darboties Ekonomikas un monetārajai savienībai.(3) | Achieving and maintaining a dynamic internal market should be considered an element of the proper and smooth functioning of the economic and monetary union.
(4) | Uzlabotās ekonomikas pārvaldības sistēmas pamatā vajadzētu būt vairākām savstarpēji saistītām un saskaņotām ilgtspējīgas izaugsmes un nodarbinātības politikas nostādnēm, jo īpaši pievēršot uzmanību iekšējā tirgus attīstībai un nostiprināšanai, starptautiskās tirdzniecības un konkurences veicināšanai, Eiropas pusgadam ekonomikas un budžeta politikas pastiprinātai koordinācijai (Eiropas pusgads), efektīvai sistēmai pārmērīgu valsts budžeta deficītu novēršanai un koriģēšanai (Stabilitātes un izaugsmes pakts (SIP)), stabilai sistēmai makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanai un koriģēšanai, prasību minimumam attiecībā uz valstu budžeta sistēmām un stingrākam finanšu tirgus regulējumam un uzraudzībai, ietverot makrouzraudzību, ko veic Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK).(4) | The improved economic governance framework should rely on several interlinked and coherent policies for sustainable growth and jobs, in particular a Union strategy for growth and jobs, with particular focus on developing and strengthening the internal market, fostering international trade and competitiveness, a European Semester for strengthened coordination of economic and budgetary policies (European Semester), an effective framework for preventing and correcting excessive government deficits (the Stability and Growth Pact (SGP)), a robust framework for preventing and correcting macroeconomic imbalances, minimum requirements for national budgetary frameworks, and enhanced financial market regulation and supervision, including macroprudential supervision by the European Systemic Risk Board (ESRB).
(5) | Ekonomikas pārvaldības pastiprināšanai būtu jāietver Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu ciešāka un agrīnāka iesaistīšana. Atzīstot, ka šajā dialogā Eiropas Parlamenta partneri ir attiecīgās Savienības iestādes un to pārstāvji, Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var piedāvāt iespēju piedalīties viedokļu apmaiņā dalībvalstij, uz kuru attiecas Padomes ieteikums vai lēmums saskaņā ar šīs regulas 7. panta 2. punktu, 8. panta 2. punktu vai 10. panta 4. punktu. Dalībvalsts piedalīšanās šādā viedokļu apmaiņā ir brīvprātīga.(5) | The strengthening of economic governance should include a closer and more timely involvement of the European Parliament and the national parliaments. While recognising that the counterparts of the European Parliament in the framework of the dialogue are the relevant institutions of the Union and their representatives, the competent committee of the European Parliament may offer an opportunity to participate in an exchange of views to a Member State which is the subject of a Council recommendation or decision in accordance with Article 7(2), Article 8(2) or Article 10(4) of this Regulation. The Member State's participation in such an exchange of views is voluntary.
(6) | Komisijai vajadzētu būt spēcīgākai lomai pastiprinātas uzraudzības procedūrā attiecībā uz katras dalībvalsts konkrētu izvērtējumu, uzraudzību, apmeklējumiem uz vietas, ieteikumiem un brīdinājumiem.(6) | The Commission should have a stronger role in the enhanced surveillance procedure as regards assessments that are specific to each Member State, monitoring, on-site missions, recommendations and warnings.
(7) | Jo īpaši būtu jāpaplašina dalībvalstu ekonomikas politikas uzraudzība papildus budžeta uzraudzībai, lai ietvertu sīkāk izstrādātu un oficiālāku sistēmu pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanai un palīdzētu tās skartajām dalībvalstīm izstrādāt korektīvo pasākumu plānus pirms šo noviržu nostiprināšanās. Ekonomikas politikas uzraudzības paplašināšanai būtu jānoris vienlaikus ar fiskālās uzraudzības padziļināšanu.(7) | In particular, surveillance of the economic policies of the Member States should be broadened beyond budgetary surveillance to include a more detailed and formal framework to prevent excessive macroeconomic imbalances and to help the Member States affected to establish corrective plans before divergences become entrenched. Such broadening of the surveillance of economic policies should take place in parallel with a deepening of fiscal surveillance.
(8) | Lai palīdzētu risināt šo pārmērīgo makroekonomisko nelīdzsvarotību, tiesību aktos jānosaka sīki izstrādāta procedūra.(8) | To help correct such excessive macroeconomic imbalances, it is necessary to lay down a detailed procedure in legislation.
(9) | LESD 121. panta 3. un 4. punktā minēto daudzpusējo uzraudzību ir lietderīgi papildināt ar īpašiem noteikumiem, lai atklātu makroekonomisko nelīdzsvarotību, kā arī lai novērstu un koriģētu pārmērīgu makroekonomisko nelīdzsvarotību Savienībā. Ir būtiski saskaņot šo procedūru ar ikgadējo daudzpusējās uzraudzības ciklu.(9) | It is appropriate to supplement the multilateral surveillance procedure referred to in paragraphs 3 and 4 of Article 121 TFEU with specific rules for the detection of macroeconomic imbalances, as well as the prevention and correction of excessive macroeconomic imbalances within the Union. It is essential that the procedure should be aligned with the annual multilateral surveillance cycle.
(10) | Ar minēto procedūru būtu jāievieš brīdināšanas mehānisms, lai laikus atklātu veidojošos makroekonomisko nelīdzsvarotību. Tas būtu jābalsta uz indikatīvu un pārredzamu rādītāju kopsavilkumu, kurā iekļautu indikatīvas robežvērtības, apvienojot ar ekonomikas novērtējumu. Šajā novērtējumā inter alia būtu jāņem vērā nominālā un faktiskā konverģence eurozonā un ārpus tās.(10) | That procedure should establish an alert mechanism for the early detection of emerging macroeconomic imbalances. It should be based on the use of an indicative and transparent ‘scoreboard’ comprising indicative thresholds, combined with economic judgement. This judgement should take into account, inter alia, nominal and real convergence inside and outside the euro area.
(11) | Lai rādītāju kopsavilkums būtu efektīvs brīdināšanas mehānisma elements, tas būtu jāveido no ierobežota ekonomikas, finanšu un strukturālo rādītāju kopuma ar attiecīgām indikatīvām robežvērtībām, lai atklātu makroekonomisko nelīdzsvarotību. Rādītāji un robežvērtības vajadzības gadījumā būtu jākoriģē tā, lai pielāgotos makroekonomiskās nelīdzsvarotības mainīgumam, ko inter alia izraisa draudi makroekonomiskajai stabilitātei, un lai ņemtu vērā uzlabotas attiecīgās statistikas pieejamību. Rādītāji nebūtu jāsaprot kā ekonomikas politikas mērķi, bet kā instrumenti, lai ņemtu vērā makroekonomiskās nelīdzsvarotības mainīgo dabu Savienībā.(11) | In order to function efficiently as an element of the alert mechanism, the scoreboard should consist of a limited set of economic, financial and structural indicators relevant to the detection of macroeconomic imbalances, with corresponding indicative thresholds. The indicators and thresholds should be adjusted when necessary, in order to adapt to the changing nature of macroeconomic imbalances due, inter alia, to evolving threats to macroeconomic stability, and in order to take into account the enhanced availability of relevant statistics. The indicators should not be understood as goals for economic policy in themselves but as tools to take account of the evolving nature of the macroeconomic imbalances within the Union.
(12) | Tādēļ, gatavojot rādītāju kopsavilkumu un dalībvalstu makroekonomikas un makrofinansiālo rādītāju kopumu, Komisijai būtu cieši jāsadarbojas ar Eiropas Parlamentu un Padomi. Komisijai ieteikumi par rādītāju un robežvērtību noteikšanu un pielāgošanu būtu jāiesniedz Eiropas Parlamenta kompetentajām komitejām un Padomei komentāru izteikšanai. Komisijai būtu jāinformē Eiropas Parlaments un Padome par jebkurām izmaiņām rādītājos un robežvērtībās un jāsniedz pamatojums, kāpēc šādas izmaiņas ierosinātas.(12) | The Commission should closely cooperate with the European Parliament and the Council when drawing up the scoreboard and the set of macroeconomic and macrofinancial indicators for Member States. The Commission should present suggestions for comments to the competent committees of the European Parliament and of the Council on plans to establish and adjust the indicators and thresholds. The Commission should inform the European Parliament and the Council of any changes to the indicators and thresholds and explain its reasons for suggesting such changes.
(13) | Veidojot rādītāju kopsavilkumu, pienācīga uzmanība būtu jāpievērš arī tam, lai tiktu ņemti vērā atšķirīgie ekonomiskie apstākļi, tostarp ekonomiskās iedzīšanas radītās sekas.(13) | In developing the scoreboard, due consideration should also be given to catering for heterogeneous economic circumstances, including catching-up effects.
(14) | Vienas vai vairāku robežvērtību pārsniegšana ne vienmēr norāda uz makroekonomiskās nelīdzsvarotības rašanos, jo ekonomikas politikas veidošanā būtu jāņem vērā savstarpējās saiknes starp makroekonomikas rādītājiem. Secinājumus nevajadzētu izdarīt no rādītāju kopsavilkuma automātiskas nolasīšanas – ekonomiskajam novērtējumam būtu jānodrošina tas, lai tiktu ņemta vērā visa rādītāju kopsavilkuma un cita informācija un tā kļūtu par neatņemamu vispusīgas analīzes daļu.(14) | The crossing of one or more indicative thresholds need not necessarily imply that macroeconomic imbalances are emerging, as economic policy-making should take into account interlinks between macroeconomic variables. Conclusions should not be drawn from an automatic reading of the scoreboard: economic judgement should ensure that all pieces of information, whether from the scoreboard or not, are put in perspective and become part of a comprehensive analysis.
(15) | Balstoties uz daudzpusējās uzraudzības procedūru un brīdināšanas mehānismu vai negaidītu un nozīmīgu ekonomisko norišu gadījumā, kurām nepieciešama steidzama analīze, piemērojot šo regulu, Komisijai būtu jāidentificē tās dalībvalstis, par kurām jāveido padziļināts pārskats. Padziļinātais pārskats būtu jāsagatavo bez pieņēmuma, ka nelīdzsvarotība jau pastāv, un tajā būtu jāietver pamatīga nelīdzsvarotības cēloņu analīze pārskata dalībvalstī, pienācīgi ņemot vērā ekonomiskos nosacījumus un apstākļus, kas specifiski valstij, un plašāku analītisko instrumentu kopumu, rādītājus un kvalitatīvo informāciju, kas specifiska valstij. Kad Komisija veic padziļināto pārskatu, dalībvalstij būtu jāsadarbojas, lai nodrošinātu to, ka Komisijai pieejamā informācija ir pēc iespējas pilnīga un pareiza. Turklāt Komisijai būtu pienācīgi jāņem vērā jebkura cita informācija, kuru attiecīgā dalībvalsts uzskata par būtisku un kuru dalībvalsts ir paziņojusi Padomei un Komisijai.(15) | Based on the multilateral surveillance procedure and the alert mechanism, or in the event of unexpected, significant economic developments that require urgent analysis for the purpose of this Regulation, the Commission should identify the Member States to be subject to an in-depth review. The in-depth review should be undertaken without the presumption that an imbalance exists and should encompass a thorough analysis of sources of imbalances in the Member State under review, taking due account of country-specific economic conditions and circumstances and of a wider set of analytical tools, indicators and qualitative information of country-specific nature. When the Commission is undertaking the in-depth review, the Member State should cooperate to ensure that the information available to the Commission is as complete and correct as possible. Furthermore, the Commission should give due consideration to any other information which, in the opinion of the Member State concerned is relevant, and which the Member State has put forward to the Council and to the Commission.
(16) | Padziļinātais pārskats būtu jāapspriež Padomē un attiecībā uz dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro – Eurogrupā. Attiecīgā gadījumā padziļinātājā pārskatā būtu jāņem vērā Padomes ieteikumi vai pārskata dalībvalstīm adresēti aicinājumi, kas pieņemti saskaņā ar LESD 121., 126. un 148. pantu un šīs regulas 6., 7., 8. un 10. pantu, un pārskata dalībvalsts plānotie politikas pasākumi, kā tas atspoguļots valstu reformu programmās, kā arī starptautiskā paraugprakse attiecībā uz rādītājiem un metodoloģijām. Ja negaidītu un nozīmīgu ekonomisko norišu gadījumā, kurām nepieciešama steidzama analīze, Komisija nolemj veikt padziļinātu pārskatu, tai būtu jāinformē attiecīgās dalībvalstis.(16) | The in-depth review should be discussed within the Council, and within the Eurogroup for the Member States whose currency is the euro. The in-depth review should take into account, where appropriate, Council recommendations or invitations addressed to Member States under review adopted in accordance with Articles 121, 126 and 148 TFEU and under Articles 6, 7, 8 and 10 of this Regulation, and the policy intentions of the Member State under review, as reflected in its national reform programmes, as well as international best practices as regards indicators and methodologies. When the Commission decides to undertake an in-depth review in the event of significant and unexpected economic developments that require urgent analysis, it should inform the Member States concerned.
(17) | Izvērtējot makroekonomiskās nelīdzsvarotības, būtu jāņem vērā to nopietnība un to iespējamā negatīvā ekonomiskā un finansiālā ietekme, kas ir nelabvēlīga Savienības ekonomikas stabilitātei un apdraud Ekonomiskās un monetārās savienības raitu darbību. Visās dalībvalstīs ir vajadzīgi pasākumi, lai novērstu makroekonomisko nelīdzsvarotību un konkurētspējas novirzes, īpaši eurozonā. Tomēr politikas problēmu raksturs, svarīgums un steidzamība atkarībā no attiecīgajām dalībvalstīm var ievērojami atšķirties. Ņemot vērā vajadzīgā pielāgojuma vārīgumu un apjomu, politikas rīcība ir īpaši steidzami vajadzīga dalībvalstīs ar pastāvīgi lielu tekošā konta deficītu un konkurētspējas zudumu. Turklāt dalībvalstīs, kuras uzkrāj lielus tekošā konta pārpalikumus, politikas mērķim vajadzētu būt noteikt un īstenot pasākumus, kas palīdz stiprināt iekšzemes pieprasījumu un izaugsmes potenciālu.(17) | When assessing macroeconomic imbalances, account should be taken of their severity and their potential negative economic and financial spill-over effects which aggravate the vulnerability of the Union economy and are a threat to the smooth functioning of the economic and monetary union. Actions to address macroeconomic imbalances and divergences in competitiveness are required in all Member States, particularly in the euro area. However, the nature, importance and urgency of the policy challenges may differ significantly depending on the Member States concerned. Given vulnerabilities and the magnitude of the adjustment required, the need for policy action is particularly pressing in Member States showing persistently large current-account deficits and competitiveness losses. Furthermore, in Member States that accumulate large current-account surpluses, policies should aim to identify and implement measures that help strengthen their domestic demand and growth potential.
(18) | Būtu jāņem vērā arī attiecīgās dalībvalsts ekonomisko korekciju iespējas un tas, cik sekmīgi pildīti iepriekšējie ieteikumi, kas izdoti saskaņā ar šo regulu, un citi ieteikumi, kas izdoti saskaņā ar LESD 121. pantu kā daļa no daudzpusējās uzraudzības, jo īpaši vispārējās pamatnostādnes dalībvalstu un Savienības ekonomikas politikai.(18) | The economic adjustment capacity and the track record of the Member State concerned as regards compliance with earlier recommendations issued under this Regulation and other recommendations issued under Article 121 TFEU as part of multilateral surveillance, in particular the broad guidelines for the economic policies of the Member States and of the Union, should also be considered.
(19) | Nevēlamas makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzības un korekcijas procedūrai ar preventīviem un korektīviem elementiem būs vajadzīgi pastiprināti uzraudzības instrumenti, līdzīgi tiem, kurus izmanto daudzpusējā uzraudzības procedūrā. Tas varētu ietvert biežākas Komisijas uzraudzības misijas dalībvalstīs, kuru naudas vienība ir euro vai dalībvalstīs, kad piedalās 2006. gada 16. marta Nolīgumā starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras (VKM II) (4) un papildu ziņošanu no dalībvalstu puses, ja ir konstatēta nopietna nelīdzsvarotība, tostarp nelīdzsvarotība, kas apdraud Ekonomikas un monetārās savienības pienācīgu darbību. Attiecīgā gadījumā dialogā būtu aktīvi jāiesaista sociālie partneri un citas ieinteresētās personas valstī.(19) | A procedure to monitor and correct adverse macroeconomic imbalances, with preventive and corrective elements, will require enhanced surveillance tools based on those used in the multilateral surveillance procedure. This could include enhanced surveillance missions to Member States by the Commission, in liaison with the European Central Bank (ECB) for Member States whose currency is the euro or Member States participating in the Agreement of 16 March 2006 between the European Central Bank and the national central banks of the Member States outside the euro area laying down the operating procedures for an exchange rate mechanism in stage three of Economic and Monetary Union (4) (ERM II), and additional reporting by Member States in case of severe imbalances, including imbalances that jeopardise the proper functioning of the economic and monetary union. Social partners and other national stakeholders should, where appropriate, be involved in the dialogue.
(20) | Ja dalībvalstī ir konstatēta makroekonomiskā nelīdzsvarotība, tai būtu jānosūta ieteikumi, iesaistot vajadzības gadījumā attiecīgās komitejas, lai sniegtu norādes par veicamajiem politikas pasākumiem. Attiecīgajai dalībvalstij politikas pasākumi būtu jāveic laikus un būtu jāizmanto visi pieejamie valsts iestāžu kontrolē esošie politikas instrumenti. Vajadzības gadījumā būtu jāiesaista attiecīgās ieinteresētās personas valstī, tostarp sociālie partneri, saskaņā ar LESD un valsts tiesisko un politisko kārtību. Politiskā rīcība būtu jāpieskaņo attiecīgās dalībvalsts videi un apstākļiem, un tai būtu jāaptver galvenās ekonomikas politikas jomas, iespējams, ietverot arī fiskālā un atalgojuma politiku, darba tirgu, produktu un pakalpojumu tirgu un finanšu sektora regulējumu. Būtu jāņem vērā saistības saskaņā ar VKM II.(20) | If macroeconomic imbalances are identified, recommendations, where appropriate involving the relevant committees, should be addressed to the Member State concerned to provide guidance on appropriate policy responses. The policy response of the Member State concerned should be timely and should use all available policy instruments under the control of public authorities. Where appropriate, relevant national stakeholders, including social partners, should also be involved in accordance with the TFEU and national legal and political arrangements. The policy response should be tailored to the specific environment and circumstances of the Member State concerned and should cover the main economic policy areas, potentially including fiscal and wage policies, labour markets, product and services markets and financial sector regulation. The commitments under ERM II should be taken into account.
(21) | ESRK brīdinājumi un ieteikumi dalībvalstīm vai Savienībai attiecas uz makrofinansiāla rakstura riskiem. Tiem attiecīgā gadījumā vajadzētu būt par pamatu atbilstīgai Komisijas rīcībai makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzības kontekstā. Būtu stingri jāievēro ESRK neatkarības un konfidencialitātes prasības.(21) | The warnings and recommendations by the ESRB to Member States or to the Union address risks of a macrofinancial nature. These should also warrant appropriate follow-up action by the Commission in the context of the surveillance of macroeconomic imbalances, where appropriate. The independence and confidentiality of the ESRB should be strictly observed.
(22) | Ja ir konstatēta nopietna makroekonomiskā nelīdzsvarotība, to skaitā nelīdzsvarotība, kas apdraud Ekonomikas un monetārās savienības pienācīgu darbību, būtu jāuzsāk pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra, kas var ietvert ieteikumu izdošanu dalībvalstij, pastiprinātas uzraudzības un pārraudzības prasības un – attiecībā uz dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, – izpildes iespējas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1174/2011 (2011. gada 16. novembris) par izpildes pasākumiem pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai eurozonā (5), ja ilgstoši netiek veikti korektīvie pasākumi.(22) | If severe macroeconomic imbalances are identified, including imbalances that jeopardise the proper functioning of the economic and monetary union, an excessive imbalance procedure should be initiated that may include issuing recommendations to the Member State, enhanced surveillance and monitoring requirements and, in respect of Member States whose currency is the euro, the possibility of enforcement in accordance with Regulation (EU) No 1174/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area (5) in the event of sustained failure to take corrective action.
(23) | Dalībvalstij, kurai piemērota pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra, būtu jāizveido korektīvo pasākumu plāns, kurā sīki izklāstīta politika, kuras mērķis ir ieviest Padomes ieteikumus. Korektīvo pasākumu plānā būtu jāietver termiņi, kādos paredzēts ieviest pasākumus. To būtu jāapstiprina ar Padomes ieteikumu. Minētais ieteikums būtu jānosūta Eiropas Parlamentam.(23) | A Member State subject to the excessive imbalance procedure should establish a corrective action plan setting out details of its policies designed to implement the Council's recommendations. The corrective action plan should include a timetable for implementing the measures envisaged. It should be endorsed by a recommendation of the Council. That recommendation should be transmitted to the European Parliament.
(24) | Padomei būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt atsevišķus lēmumus, ar kuriem konstatē, ka nav ievēroti Padomes pieņemtie ieteikumi, kuros atbilstīgi korektīvo pasākumu plānam noteikti politikas pasākumi. Kā daļa no dalībvalstu ekonomikas politikas koordinēšanas, ko īsteno Padome, kā paredzēts LESD 121. panta 1. punktā, šādi atsevišķi lēmumi ir pašsaprotams turpinājums ieteikumiem, kurus Padome pieņēmusi, pamatojoties uz LESD 121. panta 4. punktu korektīvā pasākumu plāna kontekstā.(24) | The power to adopt individual decisions establishing non-compliance with the recommendations adopted by the Council within the framework of the corrective action plan should be conferred on the Council. As part of the coordination of the economic policies of the Member States conducted within the Council, as provided for in Article 121(1) TFEU, those individual decisions are an integral follow-up to the recommendations adopted by the Council on the basis of Article 121(4) TFEU in the context of the corrective action plan.
(25) | Piemērojot šo regulu, Padomei un Komisijai būtu pilnībā jāievēro dalībvalstu parlamentu un sociālo partneru loma, kā arī atšķirības starp valstu sistēmām, piemēram, atalgojuma noteikšanas sistēmām.(25) | In applying this Regulation, the Council and the Commission should fully respect the role of national parliaments and social partners, as well as differences in national systems, such as the systems for wage formation.
(26) | Ja Padome uzskata, ka dalībvalstī vairs nepastāv pārmērīga makroekonomiskā nelīdzsvarotība, pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra būtu jāizbeidz pēc tam, kad Padome pēc Komisijas ieteikuma atceļ savus attiecīgos ieteikumus. Minētā atcelšana būtu jāveic, balstoties uz vispusīgu Komisijas analīzi, kas rāda, ka dalībvalsts ir rīkojusies saskaņā ar attiecīgiem Padomes ieteikumiem un vairs nepastāv cēloņi un saistītie riski, kuri norādīti Padomes ieteikumā, ar ko ievada pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru, inter alia ņemot vērā makroekonomiskās norises, perspektīvas un netiešās ietekmes efektu. Pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras izbeigšana būtu jādara zināma atklātībai.(26) | If the Council considers that a Member State is no longer affected by an excessive macroeconomic imbalance, the excessive imbalance procedure should be closed following the Council's abrogation, on a recommendation from the Commission, of its relevant recommendations. That abrogation should be based on a comprehensive analysis by the Commission showing that the Member State has acted in line with the relevant Council recommendations and that the underlying causes and associated risks identified in the Council recommendation opening the excessive imbalance procedure no longer exist, taking account, inter alia, of macroeconomic developments, prospects and spill-over effects. The closure of the excessive imbalance procedure should be made public.
(27) | Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, efektīvas sistēmas izveidošanu makroekonomiskās nelīdzsvarotības konstatēšanai un pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanai un labošanai, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, jo starp dalībvalstīm pastāv cieši savstarpēji tirdznieciski un finansiāli sakari un valstu ekonomikas politika netieši ietekmē Savienību un eurozonu kopumā, un to, ka šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,(27) | Since the objective of this Regulation, namely the establishment of an effective framework for the detection of macroeconomic imbalances and the prevention and correction of excessive macroeconomic imbalances, cannot be sufficiently achieved by the Member States because of the deep trade and financial interlinks between Member States and the spill-over effects of national economic policies on the Union and the euro area as a whole, and can therefore be better achieved at the level of the Union, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve that objective,
IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.HAVE ADOPTED THIS REGULATION:
I   NODAĻACHAPTER I
PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJASSUBJECT MATTER AND DEFINITIONS
1. pantsArticle 1
PriekšmetsSubject matter
1.   Šajā regulā paredzēti sīki izstrādāti noteikumi, lai atklātu makroekonomisko nelīdzsvarotību, kā arī novērstu un koriģētu pārmērīgu makroekonomisko nelīdzsvarotību Savienībā.1.   This Regulation sets out detailed rules for the detection of macroeconomic imbalances, as well as the prevention and correction of excessive macroeconomic imbalances within the Union.
2.   Šo regulu piemēro kontekstā ar Eiropas pusgadu, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1175/2011 (2011. gada 16. novembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK)Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (6).2.   This Regulation shall be applied in the context of the European Semester as set out in Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies (6).
3.   Šo regulu piemēro, pilnībā ņemot vērā LESD 152. pantu, un ieteikumos, ko izdod saskaņā ar šo regulu, ņem vērā valstu praksi un atalgojuma noteikšanas sistēmas. Šajā regulā ņem vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 28. pantu, tādējādi tā neskar tiesības apspriest, slēgt vai īstenot koplīgumus, vai arī rīkot protesta akcijas atbilstīgi valstu tiesību aktiem un praksei.3.   The application of this Regulation shall fully observe Article 152 TFEU, and the recommendations issued under this Regulation shall respect national practices and institutions for wage formation. This Regulation takes into account Article 28 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and accordingly does not affect the right to negotiate, conclude or enforce collective agreements or to take collective action in accordance with national law and practices.
2. pantsArticle 2
DefinīcijasDefinitions
Šajā regulā:For the purposes of this Regulation:
1) | “nelīdzsvarotība” ir jebkura tendence, kura rada makroekonomikas norises, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var nelabvēlīgi ietekmēt dalībvalsts ekonomikas vai Ekonomikas un monetārās savienības, vai visas Savienības stabilu darbību;(1) | ‘imbalances’ means any trend giving rise to macroeconomic developments which are adversely affecting, or have the potential adversely to affect, the proper functioning of the economy of a Member State or of the economic and monetary union, or of the Union as a whole;
2) | “pārmērīga nelīdzsvarotība” ir nopietna nelīdzsvarotība, tostarp tāda, kas apdraud vai var apdraudēt Ekonomikas un monetārās savienības pienācīgu darbību.(2) | ‘excessive imbalances’ means severe imbalances, including imbalances that jeopardise or risks jeopardising the proper functioning of the economic and monetary union.
II   NODAĻACHAPTER II
NELĪDZSVAROTĪBAS NOTEIKŠANADETECTION OF IMBALANCES
3. pantsArticle 3
Brīdināšanas mehānismsAlert mechanism
1.   Izveido brīdināšanas mehānismu, lai veicinātu nelīdzsvarotības agrīnu identificēšanu un uzraudzību. Komisija sagatavo gada ziņojumu, kurā iekļauj kvalitatīvu ekonomikas un finanšu novērtējumu, balstoties uz rādītāju kopsavilkumu, kuru vērtības salīdzina ar to indikatīvajām robežvērtībām, kā paredzēts 4. pantā. Ikgadējo ziņojumu, kurā iekļautas kopsavilkumā ietverto rādītāju vērtības, dara zināmu atklātībai.1.   An alert mechanism shall be established to facilitate the early identification and the monitoring of imbalances. The Commission shall prepare an annual report containing a qualitative economic and financial assessment based on a scoreboard with a set of indicators the values of which are compared to their indicative thresholds, as provided for in Article 4. The annual report, including the values of the indicators of the scoreboard, shall be made public.
2.   Komisijas ikgadējais ziņojums ietver ekonomikas un finanšu izvērtējumu, kurš sniedz priekšstatu par rādītāju dinamiku un kurā, izvērtējot nelīdzsvarotības izmaiņas, vajadzības gadījumā izmantoti arī citi attiecīgi ekonomikas un finanšu rādītāji. Secinājumus neizdara, vien mehāniski nolasot kopsavilkuma rādītājus. Izvērtējumā ņem vērā nelīdzsvarotības veidošanos Savienībā un eurozonā. Ziņojumā arī norāda, vai robežvērtību pārkāpšana vienā vai vairākās dalībvalstīs liecina par iespējamu nelīdzsvarotības parādīšanos. To dalībvalstu izvērtējums, kurām ir liels tekošā konta deficīts, var atšķirties no to dalībvalstu izvērtējuma, kurām ir liels tekošā konta pārpalikums.2.   The Commission's annual report shall contain an economic and financial assessment putting the movement of the indicators into perspective, drawing, if necessary, on other relevant economic and financial indicators when assessing the evolution of imbalances. Conclusions shall not be drawn from a mechanical reading of the scoreboard indicators. The assessment shall take into account the evolution of imbalances in the Union and in the euro area. The report shall also indicate whether the crossing of thresholds in one or more Member States signifies the possible emergence of imbalances. The assessment of Member States showing large current-account deficits may differ from that of Member States that accumulate large current-account surpluses.
3.   Ikgadējā ziņojumā norāda dalībvalstis, kuras pēc Komisijas ieskatiem var skart vai apdraudēt nelīdzsvarotība.3.   The annual report shall identify Member States that the Commission considers may be affected by, or may be at risk of being affected by, imbalances.
4.   Komisija ikgadējo ziņojumu laicīgi nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.4.   The Commission shall transmit the annual report to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee in a timely manner.
5.   Kā daļu no daudzpusējās uzraudzības saskaņā ar LESD 121. panta 3. punktu Padome apspriež Komisijas ikgadējo ziņojumu un veic tā vispārēju izvērtējumu. Eurogrupa apspriež ziņojumu tiktāl, ciktāl tas attiecas uz dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro.5.   As part of the multilateral surveillance in accordance with Article 121(3) TFEU, the Council shall discuss and carry out an overall assessment of the Commission's annual report. The Eurogroup shall discuss the report as far as it relates to Member States whose currency is the euro.
4. pantsArticle 4
Rādītāju kopsavilkumsScoreboard
1.   Rādītāju kopsavilkumu, kas sastāv no rādītāju kopuma, izmanto kā instrumentu, lai veicinātu nelīdzsvarotības agrīnu identificēšanu un uzraudzību.1.   The scoreboard comprising the set of indicators, shall be used as a tool to facilitate early identification and monitoring of imbalances.
2.   Rādītāju kopsavilkums sastāv no neliela skaita atbilstīgiem, praktiskiem, vienkāršiem, izmērāmiem un dalībvalstīm pieejamiem makroekonomikas un makrofinansiāliem rādītājiem. Tas dod iespēju agrīni identificēt makroekonomisko nelīdzsvarotību, kas rodas īstermiņā, un nelīdzsvarotību, kas rodas strukturālo un ilgtermiņa tendenču rezultātā.2.   The scoreboard shall comprise a small number of relevant, practical, simple, measurable and available macroeconomic and macrofinancial indicators for Member States. It shall allow for the early identification of macroeconomic imbalances that emerge in the short-term and imbalances that arise due to structural and long-term trends.
3.   Rādītāju kopsavilkumā inter alia iekļauj rādītājus, kas ir noderīgi agrīnai šādu problēmu identificēšanai:3.   The scoreboard shall, inter alia, encompass indicators which are useful in the early identification of:
a) | iekšējā nelīdzsvarotība, tostarp nelīdzsvarotība, ko var izraisīt valsts un privātā sektora parāds, izmaiņas finanšu un aktīvu tirgos, tostarp nekustamā īpašuma tirgū; izmaiņas privātā sektora kredītu plūsmā; un izmaiņas nodarbinātībā;(a) | internal imbalances, including those that can arise from public and private indebtedness; financial and asset market developments, including housing; the evolution of private sector credit flow; and the evolution of unemployment;
b) | ārējā nelīdzsvarotība, tostarp nelīdzsvarotība, ko var izraisīt izmaiņas tekošajā kontā un dalībvalstu ieguldījumu neto pozīcijās, reālie valūtas maiņas kursi; eksporta tirgus sadalījums; cenu un izmaksu izmaiņas un ārpuscenu konkurētspēja, ņemot vērā ražīguma rādītāju veidojošās daļas.(b) | external imbalances, including those that can arise from the evolution of current account and net investment positions of Member States; real effective exchange rates; export market shares; changes in price and cost developments; and non-price competitiveness, taking into account the different components of productivity.
4.   Veicot rādītāju kopsavilkuma ekonomisko interpretāciju brīdināšanas mehānisma izmantošanas laikā, Komisija pievērš īpašu uzmanību izmaiņām reālajā ekonomikā, tostarp, ekonomikas izaugsmei, nodarbinātības un bezdarba rādītājiem, nominālajai un reālajai konverģencei eurozonā un ārpus tās, ražīguma izmaiņām un tā veidotājiem, piemēram, pētniecībai un izstrādei un ārvalstu un iekšzemes ieguldījumiem, kā arī izmaiņām nozarēs, tostarp enerģētikā, kas ietekmē IKP un tekošo kontu.4.   In undertaking its economic reading of the scoreboard in the alert mechanism, the Commission shall pay close attention to developments in the real economy, including economic growth, employment and unemployment performance, nominal and real convergence inside and outside the euro area, productivity developments and its relevant drivers such as research and development and foreign and domestic investment, as well as sectoral developments including energy, which affect GDP and current account performance.
Rādītāju kopsavilkums ietver arī indikatīvas robežvērtības rādītājiem kā brīdinājuma līmeni. Rādītāju un robežvērtību izvēle sekmē konkurētspēju Savienībā.The scoreboard shall also include indicative thresholds for the indicators, to serve as alert levels. The choice of indicators and thresholds shall be conducive towards promoting competitiveness in the Union.
Rādītāju kopsavilkumam, kad vien tas ir atbilstīgi, ir augstākās un zemākās brīdinājumu robežvērtības, kuras, ja to pamato monetārās savienības specifiskās īpašības un attiecīgie ekonomiskie apstākļi, ir atšķirīgas eurozonas dalībvalstīm un dalībvalstīm, kas neietilpst eurozonā. Veidojot rādītāju kopsavilkumu, pienācīgu uzmanību pievērš arī tam, lai tiktu ņemti vērā atšķirīgie ekonomiskie apstākļi, tostarp ekonomiskās iedzīšanas radītās sekas.The scoreboard of indicators shall have upper and lower alert thresholds unless inappropriate, which shall be differentiated for euro and non-euro area Member States if justified by specific features of the monetary union and relevant economic circumstances. In developing the scoreboard, due consideration shall be given to catering for heterogeneous economic circumstances, including catching-up effects.
5.   Sagatavojot rādītājus attiecībā uz finanšu tirgus stabilitāti, pienācīgi ņem vērā ESRK darbu. Komisija aicina ESRK paust nostāju par plānotajiem rādītājiem, kas raksturo finanšu tirgus stabilitāti.5.   The work of the ESRB shall be taken into due consideration in the drafting of indicators relevant to financial market stability. The Commission shall invite the ESRB to provide its views regarding draft indicators, relevant to financial market stability.
6.   Komisija kopsavilkumā ietveramo rādītāju kopumu un robežvērtības dara zināmas atklātībai.6.   The Commission shall make the set of indicators and the thresholds in the scoreboard public.
7.   Komisija regulāri izvērtē rādītāju kopsavilkuma atbilstību, tostarp rādītāju sastāvu, noteiktās robežvērtības un izmantoto metodoloģiju, un vajadzības gadījumā pielāgo vai groza tos. Komisija izmaiņas izmantotajā metodoloģijā, rādītāju kopsavilkuma saturā un saistītajās robežvērtībās dara zināmas atklātībai.7.   The Commission shall assess on a regular basis the appropriateness of the scoreboard, including the composition of indicators, the thresholds set and the methodology used, and it shall adjust or modify them where necessary. The Commission shall make changes in the underlying methodology and composition of the scoreboard and the associated thresholds public.
8.   Komisija vismaz reizi gadā atjaunina kopsavilkumā iekļauto rādītāju vērtības.8.   The Commission shall update the values for the indicators on the scoreboard at least on an annual basis.
5. pantsArticle 5
Padziļināts pārskatsIn-depth review
1.   Pienācīgi ņemot vērā 3. panta 5. punktā minēto Padomes un Eurogrupas apspriešanos vai, ja negaidītu un nozīmīgu ekonomisko norišu gadījumā šīs regulas nolūkā nepieciešama steidzama analīze, Komisija veic padziļinātu pārskatu par katru dalībvalsti, kuru pēc Komisijas ieskatiem var skart vai apdraudēt nelīdzsvarotība.1.   Taking due account of the discussions within the Council and the Eurogroup referred to in Article 3(5), or in the event of unexpected, significant economic developments that require urgent analysis for the purpose of this Regulation, the Commission shall undertake an in-depth review for each Member State that it considers may be affected by, or may be at risk of being affected by, imbalances.
Padziļinātā pārskata pamatā ir sīki izstrādāta analīze par apstākļiem, kas ir specifiski valstij, tostarp par dalībvalstu atšķirīgo sākotnējo pozīciju; tajā pārbauda ekonomisko rādītāju plašu spektru, un tās veikšanai izmanto analītiskos instrumentus un kvalitatīvo informāciju, kas ir specifiska valstij. Pārskatā ņem vērā darba attiecību un sociālā dialoga īpatnības valstī.The in-depth review shall build on a detailed analysis of country-specific circumstances, including the different starting positions across Member States; it shall examine a broad range of economic variables and involve the use of analytical tools and qualitative information of country-specific nature. It shall acknowledge the national specificities regarding industrial relations and social dialogue.
Komisija pienācīgi ņem vērā arī jebkuru citu informāciju, ko attiecīgā dalībvalsts uzskata par atbilstīgu un ir paziņojusi Komisijai.The Commission shall also give due consideration to any other information which the Member State concerned considers to be relevant and has communicated to the Commission.
Komisija veic padziļināto pārskatu saistībā ar uzraudzības misijām attiecīgajā dalībvalstī saskaņā ar 13. pantu.The Commission shall undertake its in-depth review in conjunction with surveillance missions to the Member State concerned in accordance with Article 13.
2.   Komisijas padziļinātajā pārskatā ietver izvērtējumu par to, vai attiecīgajā dalībvalstī pastāv nelīdzsvarotība un vai šī nelīdzsvarotība ir pārmērīga. Tā izpēta atklātās nelīdzsvarotības izcelsmi, ņemot vērā dominējošos ekonomiskos apstākļus, tostarp ciešus savstarpējus tirdzniecības un finanšu sakarus starp dalībvalstīm un valstu ekonomikas politiku izraisīto netiešo ietekmi. Padziļinātajā pārskatā analizē attiecīgās pārmaiņas saistībā ar Savienības stratēģiju izaugsmes un nodarbinātības jomā. Tajā apsver arī ekonomisko norišu atbilstību Savienībā un eurozonā kopumā. Komisija jo īpaši ņem vērā:2.   The Commission's in-depth review shall include an evaluation of whether the Member State in question is affected by imbalances, and of whether these imbalances constitute excessive imbalances. It shall examine the origin of the detected imbalances against the background of prevailing economic circumstances, including the deep trade and financial interlinks between Member States and the spill-over effects of national economic policies. The in-depth review shall analyse relevant developments related to the Union strategy for growth and jobs. It shall also consider the relevance of economic developments in the Union and the euro area as a whole. It shall, in particular, take into account:
a) | attiecīgā gadījumā Padomes ieteikumus vai aicinājumus, kas adresēti pārskata dalībvalstīm un kas pieņemti saskaņā ar LESD 121., 126. un 148. pantu un saskaņā ar šīs regulas 6., 7., 8. un 10. pantu;(a) | where appropriate, Council recommendations or invitations addressed to Member States under review adopted in accordance with Articles 121, 126 and 148 TFEU and under Articles 6, 7, 8 and 10 of this Regulation;
b) | pārskata dalībvalsts plānotos politikas pasākumus, kas atspoguļoti tās valsts reformu programmās un, attiecīgā gadījumā, tās stabilitātes vai konverģences programmā;(b) | the policy intentions of the Member State under review, as reflected in its national reform programmes and, where appropriate, in its stability or convergence programme;
c) | jebkādus ESRK brīdinājumus vai ieteikumus saistībā ar sistēmiskajiem riskiem, kurus mēģināts novērst vai kuri attiecas uz pārskata dalībvalsti. Ievēro ESRK konfidencialitātes prasības.(c) | any warnings or recommendations from the ESRB on systemic risks addressed to, or being relevant to, the Member State under review. The confidentiality regime of the ESRB shall be observed.
3.   Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par padziļinātā pārskata rezultātiem un dara tos zināmus atklātībai.3.   The Commission shall inform the European Parliament and the Council of the results of the in-depth review and shall make them public.
6. pantsArticle 6
Preventīvie pasākumiPreventive action
1.   Ja, balstoties uz 5. pantā minēto padziļināto pārskatu, Komisija uzskata, ka dalībvalstī pastāv nelīdzsvarotība, tā attiecīgi informē Eiropas Parlamentu, Padomi un Eurogrupu. Padome pēc Komisijas ieteikuma var nosūtīt attiecīgajai dalībvalstij nepieciešamos ieteikumus saskaņā ar LESD 121. panta 2. punktā minēto procedūru.1.   If, on the basis of the in-depth review referred to in Article 5, the Commission considers that a Member State is experiencing imbalances, it shall inform the European Parliament, the Council and the Eurogroup accordingly. The Council, on a recommendation from the Commission, may address the necessary recommendations to the Member State concerned, in accordance with the procedure set out in Article 121(2) TFEU.
2.   Padome par ieteikumu paziņo Eiropas Parlamentam un dara to zināmu atklātībai.2.   The Council shall inform the European Parliament of the recommendation and shall make it public.
3.   Padomes un Komisijas ieteikumos pilnībā ievēro LESD 152. pantu un ņem vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 28. pantu.3.   The recommendations of the Council and of the Commission shall fully observe Article 152 TFEU and shall take into account Article 28 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
4.   Padome katru gadu saistībā ar Eiropas pusgadu pārskata savu ieteikumu, un attiecīgā gadījumā pielāgo to saskaņā ar 1. punktu.4.   The Council shall review its recommendation annually in the context of the European Semester and may, if appropriate, adjust it in accordance with paragraph 1.
III   NODAĻACHAPTER III
PĀRMĒRĪGAS NELĪDZSVAROTĪBAS NOVĒRŠANAS PROCEDŪRAEXCESSIVE IMBALANCE PROCEDURE
7. pantsArticle 7
Pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras uzsākšanaOpening of the excessive imbalance procedure
1.   Ja, balstoties uz 5. pantā minēto padziļināto pārskatu, Komisija uzskata, ka attiecīgajā dalībvalstī pastāv pārmērīga nelīdzsvarotība, tā informē Eiropas Parlamentu, Padomi un Eurogrupu.1.   If, on the basis of the in-depth review referred to in Article 5, the Commission considers that the Member State concerned is affected by excessive imbalances, it shall inform the European Parliament, the Council and the Eurogroup accordingly.
Komisija informē arī attiecīgās Eiropas uzraudzības iestādes un ESRK. ESRK tiek aicināta veikt darbības, ko tā uzskata par nepieciešamām.The Commission shall also inform the relevant European Supervisory Authorities and the ESRB. The ESRB is invited to take the steps that it deems necessary.
2.   Padome pēc Komisijas ieteikuma saskaņā ar LESD 121. panta 4. punktu var pieņemt ieteikumu, kurā konstatē, ka pastāv pārmērīga nelīdzsvarotība, un iesaka attiecīgajai dalībvalstij uzsākt korektīvus pasākumus.2.   The Council, on a recommendation from the Commission, may, in accordance with Article 121(4) TFEU, adopt a recommendation establishing the existence of an excessive imbalance and recommending that the Member State concerned take corrective action.
Padomes ieteikumā izklāsta nelīdzsvarotības raksturu un sekas un norāda politikas ieteikumu kopumu, kas jāievēro, un termiņu, kādā attiecīgajai dalībvalstij jāiesniedz korektīvo pasākumu plāns. Padome saskaņā ar LESD 121. panta 4. punktu var darīt savu ieteikumu zināmu atklātībai.The Council's recommendation shall set out the nature and implications of the imbalances and shall specify a set of policy recommendations to be followed and a deadline within which the Member State concerned is to submit a corrective action plan. The Council may, as provided for in Article 121(4) TFEU, make its recommendation public.
8. pantsArticle 8
Korektīvo pasākumu plānsCorrective action plan
1.   Jebkura dalībvalsts, kurā ir uzsākta pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra, iesniedz Padomei un Komisijai korektīvo pasākumu plānu, kas pamatojas uz Padomes ieteikumu, kas minēts 7. panta 2. punktā un kurā noteikts šā plāna iesniegšanas termiņš. Korektīvo pasākumu plānā minēti konkrēti politikas pasākumi, ko attiecīgā dalībvalsts ir veikusi vai plāno veikt, un to īstenošanas termiņi. Korektīvo pasākumu plānā ņem vērā šādu politikas pasākumu ekonomisko un sociālo ietekmi, un tas ir saskaņā ar ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm un nodarbinātības pamatnostādnēm.1.   Any Member State for which an excessive imbalance procedure is opened shall submit a corrective action plan to the Council and the Commission based on, and within a deadline to be defined in, the Council's recommendation referred to in Article 7(2). The corrective action plan shall set out the specific policy actions the Member State concerned has implemented or intends to implement and shall include a timetable for those actions. The corrective action plan shall take into account the economic and social impact of the policy actions and shall be consistent with the broad economic policy guidelines and the employment guidelines.
2.   Padome, balstoties uz Komisijas ziņojumu, izvērtē korektīvo pasākumu plānu divu mēnešu laikā pēc tā iesniegšanas. Ja Padome, pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, uzskata korektīvo pasākumu plānu par pietiekamu, tā apstiprina to ieteikuma veidā, uzskaitot vajadzīgos konkrētos pasākumus un termiņus to veikšanai, un nosaka uzraudzības termiņu, pienācīgu uzmanību pievēršot nosūtīšanas kanāliem un atzīstot, ka ir iespējamas lielas laika atšķirības starp korektīvā pasākuma pieņemšanu un faktisko nelīdzsvarotības novēršanu.2.   The Council, on the basis of a Commission report, shall assess the corrective action plan within 2 months of submission of that plan. If, upon a Commission recommendation, the Council considers the corrective action plan sufficient, it shall endorse the plan by way of a recommendation listing the specific actions required and the deadlines for taking them, and shall establish a timetable for surveillance, paying due attention to the transmission channels and recognising that there may be long lags between the adoption of the corrective action and the actual resolution of imbalances.
3.   Ja Padome, pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, korektīvo pasākumu plānā paredzētos pasākumus vai to īstenošanas termiņus uzskata par nepietiekamiem, tā pieņem ieteikumu dalībvalstij, aicinot iesniegt jaunu korektīvo pasākumu plānu, parasti divu mēnešu laikā. Padome jauno korektīvo pasākumu plānu pārbauda saskaņā ar šajā pantā minēto procedūru.3.   If, upon a Commission recommendation, the Council considers the actions or the timetable envisaged in the corrective action plan insufficient, it shall adopt a recommendation addressed to the Member State to submit, within 2 months as a rule, a new corrective action plan. The Council shall examine the new corrective action plan in accordance with the procedure laid down in this Article.
4.   Korektīvo pasākumu plānu, Komisijas ziņojumu un 2. un 3. punktā minēto Padomes ieteikumu dara zināmu atklātībai.4.   The corrective action plan, the Commission report and the Council recommendation referred to in paragraphs 2 and 3 shall be made public.
9. pantsArticle 9
Korektīvo pasākumu uzraudzībaMonitoring of corrective action
1.   Komisija uzrauga, kā tiek īstenots Padomes ieteikums, kas pieņemts saskaņā ar 8. panta 2. punktu. Šajā nolūkā dalībvalsts regulāri nosūta Padomei un Komisijai progresa ziņojumus, kuru biežumu nosaka Padome 8. panta 2. punktā minētajā ieteikumā.1.   The Commission shall monitor implementation of the Council's recommendation adopted under Article 8(2). For that purpose, the Member State shall present to the Council and the Commission at regular intervals progress reports, the frequency of which shall be established by the Council in the recommendation referred to in Article 8(2).
2.   Padome dalībvalstu progresa ziņojumus dara zināmus atklātībai.2.   The Council shall make Member States' progress reports public.
3.   Lai uzraudzītu korektīvo pasākumu plāna īstenošanu, Komisija var īstenot pastiprinātas uzraudzības misijas attiecīgajā dalībvalstī, sadarbojoties ar ECB, ja šādas misijas attiecas uz dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro vai kuras piedalās VKM II. Minēto misiju laikā Komisija attiecīgā gadījumā iesaista dialogā sociālos partnerus un citas ieinteresētās personas valstī.3.   The Commission may carry out enhanced surveillance missions to the Member State concerned, in order to monitor the implementation of the corrective action plan, in liaison with the ECB when those missions concern Member States whose currency is the euro or Member States participating in ERM II. The Commission shall, where appropriate, involve social partners and other national stakeholders in a dialogue during those missions.
4.   Ja attiecīgie ekonomiskie apstākļi būtiski mainās, Padome pēc Komisijas ieteikuma var grozīt saskaņā ar 8. panta 2. punktu pieņemto ieteikumu, ievērojot minētajā pantā noteikto procedūru. Attiecīgā gadījumā Padome attiecīgo dalībvalsti aicina iesniegt pārskatītu korektīvo pasākumu plānu un novērtē minēto pārskatīto korektīvo pasākumu plānu saskaņā ar 8. pantā noteikto procedūru.4.   In the event of relevant major changes in economic circumstances, the Council, on a recommendation from the Commission, may amend the recommendations adopted under Article 8(2) in accordance with the procedure laid down in that Article. Where appropriate, the Council shall invite the Member State concerned to submit a revised corrective action plan, and shall assess that revised corrective action plan in accordance with the procedure laid down in Article 8.
10. pantsArticle 10
Korektīvo pasākumu izvērtējumsAssessment of corrective action
1.   Pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, Padome izvērtē, vai attiecīgā dalībvalsts ir veikusi ieteiktos korektīvos pasākumus, ievērojot Padomes ieteikumu, kas sniegts saskaņā ar 8. panta 2. punktu.1.   On the basis of a Commission report, the Council shall assess whether the Member State concerned has taken the recommended corrective action in accordance with the Council's recommendation issued under Article 8(2).
2.   Komisija savu ziņojumu dara zināmu atklātībai.2.   The Commission shall make its report public.
3.   Padome izvērtējumu veic termiņā, kas paredzēts tās ieteikumā, kurš pieņemts saskaņā ar 8. panta 2. punktu.3.   The Council shall make its assessment by the deadline set by the Council in its recommendations adopted in accordance with Article 8(2).
4.   Ja Padome uzskata, ka dalībvalsts nav veikusi ieteiktos korektīvos pasākumus, tā pēc Komisijas ieteikuma pieņem lēmumu, kurā konstatē neizpildi, līdz ar ieteikumu, kurā nosaka jaunu termiņu korektīvā pasākuma veikšanai. Šādā gadījumā Padome informē Eiropadomi un dara zināmus atklātībai 9. panta 3. punktā minēto uzraudzības misiju secinājumus.4.   Where it considers that the Member State has not taken the recommended corrective action, the Council, on a recommendation from the Commission, shall adopt a decision establishing non-compliance, together with a recommendation setting new deadlines for taking corrective action. In this case, the Council shall inform the European Council, and shall make public the conclusions of the surveillance missions referred to in Article 9(3).
Komisijas ieteikums par neizpildes konstatēšanu ir uzskatāms par pieņemtu Padomē, ja vien tā ar kvalificētu balsu vairākumu desmit dienu laikā pēc ieteikuma pieņemšanas Komisijā nav nolēmusi to noraidīt. Attiecīgā dalībvalsts var lūgt minētajā laikposmā sasaukt Padomes sanāksmi, lai nobalsotu par šo lēmumu.The Commission's recommendation on establishing non-compliance shall be deemed to have been adopted by the Council, unless it decides, by qualified majority, to reject the recommendation within 10 days of its adoption by the Commission. The Member State concerned may request that a meeting of the Council be convened within that period to take a vote on the decision.
5.   Ja Padome, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, kas minēts 1. punktā, uzskata, ka dalībvalsts ir veikusi korektīvos pasākumu, kas ieteikts saskaņā ar 8. panta 2. punktu, tad uzskata, ka pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra tiek pareizi īstenota, un to uz laiku atliek. Tomēr uzraudzība turpinās, ievērojot termiņus, kas noteikti saskaņā ar 8. panta 2. punktu noteiktajā ieteikumā. Padome dara zināmus atklātībai iemeslus procedūras pagaidu atlikšanai un attiecīgās dalībvalsts veikto koriģējošo politikas pasākumu atzīšanai.5.   Where the Council, on the basis of the Commission's report referred to in paragraph 1, considers that the Member State has taken the corrective action recommended in accordance with Article 8(2), the excessive imbalance procedure shall be considered to be on track and shall be held in abeyance. Nevertheless, monitoring shall continue in accordance with the timetable set out in the recommendation under Article 8(2). The Council shall make public its reasons for holding the procedure in a position of abeyance and recognising the corrective policy actions taken by the Member State concerned.
11. pantsArticle 11
Pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras izbeigšanaClosing of the excessive imbalance procedure
Padome pēc Komisijas ieteikuma atceļ ieteikumus, kas pieņemti saskaņā ar 7., 8. vai 10. pantu, līdzko tā uzskata, ka attiecīgajā dalībvalstī vairs nepastāv pārmērīga nelīdzsvarotība, kā norādīts 7. panta 2. punktā minētajā ieteikumā. Padome nāk klajā ar publisku paziņojumu, atspoguļojot šo faktu.The Council, on a recommendation from the Commission, shall abrogate recommendations issued under Articles 7, 8 or 10 as soon as it considers that the Member State concerned is no longer affected by excessive imbalances as outlined in the recommendation referred to in Article 7(2). The Council shall make a public statement reflecting that fact.
12. pantsArticle 12
Balsošana PadomēVoting within the Council
Attiecībā uz 7. līdz 11. pantā minētajiem pasākumiem Padome lemj, neņemot vērā tā Padomes locekļa balsi, kurš pārstāv attiecīgo dalībvalsti.For the measures referred to in Articles 7 to 11, the Council shall act without taking into account the vote of the member of the Council representing the Member State concerned.
IV   NODAĻACHAPTER IV
NOBEIGUMA NOTEIKUMIFINAL PROVISIONS
13. pantsArticle 13
Uzraudzības misijasSurveillance missions
1.   Komisija saskaņā ar šīs regulas mērķiem nodrošina pastāvīgu dialogu ar dalībvalstu iestādēm. Šajā nolūkā Komisija jo īpaši veic misijas ar mērķi izvērtēt ekonomisko situāciju dalībvalstī un identificēt riskus vai grūtības šīs regulas mērķu sasniegšanai.1.   The Commission shall ensure a permanent dialogue with the authorities of the Member States in accordance with the objectives of this Regulation. To that end, the Commission shall, in particular, carry out missions for the purpose of assessing the economic situation in the Member State and the identification of any risks or difficulties in complying with the objectives of this Regulation.
2.   Komisija var īstenot pastiprinātas uzraudzības misijas attiecībā uz dalībvalstīm, uz kurām attiecas ieteikums par pārmērīgas nelīdzsvarotības stāvokļa esamību saskaņā ar 7. panta 2. punktu, lai veiktu uzraudzību uz vietas.2.   The Commission may undertake enhanced surveillance missions for Member States which are the subject of a recommendation as to the existence of an excessive imbalance position under Article 7(2) for the purposes of on-site monitoring.
3.   Ja attiecīgā dalībvalsts ir dalībvalsts, kuras naudas vienība ir euro vai kura piedalās VKM II, Komisija attiecīgos gadījumos var aicināt Eiropas Centrālās bankas pārstāvjus piedalīties uzraudzības misijās.3.   Where the Member State concerned is a Member State whose currency is the euro or is participating in ERM II, the Commission may, if appropriate, invite representatives of the European Central Bank to participate in surveillance missions.
4.   Komisija ziņo Padomei par 2. punktā minēto misiju rezultātiem un attiecīgā gadījumā var pieņemt lēmumu darīt savus apsvērumus zināmus atklātībai.4.   The Commission shall report to the Council on the outcome of the missions referred to in paragraph 2 and may, if appropriate, decide to make its findings public.
5.   Gatavojot 2. punktā minētās misijas, Komisija attiecīgām dalībvalstīm nosūta pagaidu secinājumus, lai tās varētu izteikt komentārus.5.   When organising the missions referred to in paragraph 2, the Commission shall transmit its provisional findings to the Member State concerned for comments.
14. pantsArticle 14
Dialogs par ekonomikas jautājumiemEconomic Dialogue
1.   Lai pastiprinātu dialogu starp Savienības iestādēm, jo īpaši Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, un lai nodrošinātu lielāku pārredzamību un pārskatatbildību, Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var uzaicināt Padomes, Komisijas un attiecīgā gadījumā Eiropadomes un Eurogrupas priekšsēdētāju piedalīties komitejas sanāksmē, lai apspriestu:1.   In order to enhance the dialogue between the institutions of the Union, in particular the European Parliament, the Council and the Commission, and to ensure greater transparency and accountability, the competent committee of the European Parliament may invite the President of the Council, the Commission and, where appropriate, the President of the European Council or the President of the Eurogroup to appear before the committee to discuss:
a) | Padomes iesniegto informāciju par ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm, ievērojot LESD 121. panta 2. punktu;(a) | information provided by the Council on the broad guidelines of economic policy pursuant to Article 121(2) TFEU;
b) | Komisijas izstrādātās vispārējās norādes dalībvalstīm ikgadējā uzraudzības cikla sākumā;(b) | general guidance to Member States issued by the Commission at the beginning of the annual cycle of surveillance;
c) | Eiropadomes secinājumus par ekonomikas politikas virzību Eiropas pusgada kontekstā;(c) | the conclusions of the European Council concerning orientations for economic policies in the context of the European Semester;
d) | saskaņā ar šo regulu veiktās daudzpusējās uzraudzības rezultātus;(d) | the results of multilateral surveillance carried out under this Regulation;
e) | Eiropadomes secinājumus par daudzpusējās uzraudzības virzību un rezultātiem;(e) | the conclusions of the European Council concerning the orientations for, and results of, multilateral surveillance;
f) | pārskatu par Eiropas pusgada beigās veikto daudzpusējo uzraudzību;(f) | a review of the conduct of the multilateral surveillance at the end of the European Semester;
g) | ieteikumus, kas sagatavoti, ievērojot šīs regulas 7. panta 2. punktu, 8. panta 2. punktu un 10. panta 4. punktu.(g) | the recommendations taken pursuant to Article 7(2), Article 8(2) and Article 10(4) of this Regulation.
2.   Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var dot iespēju piedalīties viedokļu apmaiņā dalībvalstij, uz kuru attiecas Padomes ieteikums vai lēmums saskaņā ar 7. panta 2. punktu, 8. panta 2. punktu vai 10. panta 4. punktu.2.   The competent committee of the European Parliament may offer the opportunity to participate in an exchange of views to the Member State which is the subject of a Council recommendation or decision under Article 7(2), Article 8(2) or Article 10(4).
3.   Padome un Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu par šīs regulas piemērošanas rezultātiem.3.   The Council and the Commission shall regularly inform the European Parliament of the results of the application of this Regulation.
15. pantsArticle 15
Ikgadējā ziņošanaAnnual Reporting
Komisija katru gadu ziņo par šīs regulas piemērošanu, ietverot rādītāju kopsavilkuma atjauninājumu, kā noteikts 4. pantā, un iesniedz savus konstatējumus Eiropas Parlamentam un Padomei Eiropas pusgada kontekstā.The Commission shall report annually on the application of this Regulation, including the updating of the scoreboard as set out in Article 4 and shall present its findings to the European Parliament and to the Council in the context of the European Semester.
16. pantsArticle 16
PārskatīšanaReview
1.   Līdz 2014. gada 14. decembrim un turpmāk reizi piecos gados Komisija veic pārskatu par šīs regulas īstenošanu un ziņo par to.1.   By 14 December 2014 and every 5 years thereafter, the Commission shall review and report on the application of this Regulation.
Minētajos ziņojumos inter alia sniedz izvērtējumu par:Those reports shall evaluate, inter alia:
a) | šīs regulas efektivitāti;(a) | the effectiveness of this Regulation;
b) | progresu, kāds panākts nolūkā nodrošināt dalībvalstu ekonomikas politikas ciešāku koordinēšanu un dalībvalstu ekonomiskās darbības ilgtspējīgu konverģenci saskaņā ar LESD.(b) | the progress in ensuring closer coordination of economic policies and sustained convergence of economic performances of the Member States in accordance with the TFEU.
Vajadzības gadījumā minētajiem ziņojumiem pievieno priekšlikumu par šīs regulas grozīšanu.Where appropriate, those reports shall be accompanied by a proposal for amendments to this Regulation.
2.   Komisija 1. punktā minētos ziņojumus nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.2.   The Commission shall send the reports referred to in paragraph 1 to the European Parliament and to the Council.
17. pantsArticle 17
Stāšanās spēkāEntry into force
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.This Regulation shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union.
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Strasbūrā, 2011. gada 16. novembrīDone at Strasbourg, 16 November 2011.
Eiropas Parlamenta vārdā –For the European Parliament
priekšsēdētājsThe President
J. BUZEKJ. BUZEK
Padomes vārdā –For the Council
priekšsēdētājsThe President
W. SZCZUKAW. SZCZUKA
(1)  OV C 150, 20.5.2011., 1. lpp.(1)  OJ C 150, 20.5.2011, p. 1.
(2)  OV C 218, 23.7.2011., 53. lpp.(2)  OJ C 218, 23.7.2011, p. 53.
(3)  Eiropas Parlamenta 2011. gada 28. septembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2011. gada 8. novembra lēmums.(3)  Position of the European Parliament of 28 September 2011 (not yet published in the Official Journal) and decision of the Council of 8 November 2011.
(4)  OV C 73, 25.3.2006., 21. lpp.(4)  OJ C 73, 25.3.2006, p. 21.
(5)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 8. lpp.(5)  See page 8 of this Official Journal.
(6)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 12. lpp.(6)  See page 12 of this Official Journal.