TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. rugsėjo 4 d. ( *1 )

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 1896/2006 — Europos mokėjimo įsakymo procedūra — Netinkamas įteikimas — Pasekmės — Vykdytinu paskelbtas Europos mokėjimo įsakymas — Prieštaravimas — Peržiūra išimtiniais atvejais — Terminai“

Sujungtose bylose C‑119/13 ir C‑120/13

dėl Amtsgericht Wedding (Vokietija) atitinkamai 2013 m. sausio 7 d. ir vasario 5 d. nutartimis, kurias Teisingumo Teismas gavo 2013 m. kovo 14 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą bylose

eco cosmetics GmbH & Co. KG

prieš

Virginie Laetitia Barbara Dupuy (C‑119/13),

ir

Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH

prieš

Tetyana Bonchyk (C‑120/13)

TEISINGUMO TEISMAS (trečioji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas M. Ilešič, teisėjai C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (pranešėja) ir E. Jarašiūnas,

generalinis advokatas Y. Bot,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

V. L. B. Dupuy, atstovaujamos Rechtsanwältin M. Stawska-Höbel,

Vokietijos vyriausybės, atstovaujamos T. Henze ir J. Kemper,

Graikijos vyriausybės, atstovaujamos F. Dedousi ir M. Skorila,

Italijos vyriausybės, atstovaujamos G. Palmieri, padedamos avvocato dello Stato L. D’Ascia,

Europos Komisijos, atstovaujamos A.‑M. Rouchaud‑Joët ir B. Eggers,

susipažinęs su 2014 m. balandžio 9 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

Sprendimą

1

Prašymai priimti prejudicinį sprendimą pateikti dėl 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1896/2006, nustatančio Europos mokėjimo įsakymo procedūrą (OL L 399, p. 1), išaiškinimo.

2

Šie prašymai pateikti nagrinėjant, pirma, eco cosmetics GmbH & Co. KG (toliau – eco cosmetics), kurios buveinė yra Vokietijoje, ir V. L. B. Dupuy, gyvenančios Prancūzijoje, ir, antra, Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH, kurio buveinė yra Austrijoje, ir T. Bonchyk, gyvenančios Vokietijoje, ginčus dėl Europos mokėjimo įsakymo procedūros.

Teisinis pagrindas

Sąjungos teisė

3

Reglamento Nr. 1896/2006 13, 19 ir 23–25 konstatuojamosios dalys suformuluotos taip:

„(13)

Prašyme išduoti Europos mokėjimo įsakymą ieškovui turėtų būti privaloma pateikti informaciją, kurios pakaktų reikalavimui aiškiai apibrėžti ir pagrįsti, kad atsakovas galėtų priimti gerai apsvarstytą sprendimą pareikšti prieštaravimą dėl reikalavimo ar jo neginčyti.

<...>

(19)

Dėl valstybių narių civilinio proceso taisyklių, ypač reglamentuojančių dokumentų įteikimą, skirtumų būtina konkrečiai ir išsamiai apibrėžti minimalius reikalavimus, kurie turėtų būti taikomi Europos mokėjimo įsakymo procedūroje. Visų pirma, laikantis tų reikalavimų, jokie teisine fikcija grindžiami būdai neturėtų būti laikomi pakankamais Europos mokėjimo įsakymui įteikti.

<...>

(23)

Atsakovas gali pateikti savo prieštaravimą naudodamas standartinę formą, nustatytą šiame reglamente. Tačiau teismai turėtų atsižvelgti į bet kuria kita rašytine forma pateiktą prieštaravimą, jei jis yra aiškiai suformuluotas.

(24)

Nustatytu laiku atsakovui pateikus prieštaravimą Europos mokėjimo įsakymo procedūra turėtų būti nutraukta ir byla automatiškai turėtų būti perduodama nagrinėti bendra tvarka, jei ieškovas aiškiai nenurodė tokiu atveju nutraukti procesą. Šio reglamento taikymo tikslais įprasto civilinio proceso [bendros civilinio proceso tvarkos] sąvoka nebūtinai turėtų būti aiškinama pagal nacionalinę teisę.

(25)

Pasibaigus terminui, per kurį turėjo būti pateiktas prieštaravimas, tam tikrais išimtiniais atvejais atsakovas turėtų turėti teisę kreiptis dėl Europos mokėjimo įsakymo peržiūros. Peržiūra išimtiniais atvejais neturėtų reikšti, kad atsakovui suteikiama antra galimybė paprieštarauti reikalavimui. Peržiūros procedūros metu reikalavimo esmė neturi būti svarstoma daugiau nei to reikia atsakovo nurodytų išimtinių aplinkybių pagrindu [pagrįstumas turėtų būti vertinamas tik remiantis argumentais, išplaukiančiais iš atsakovo nurodytų išimtinių aplinkybių]. Kitos išimtinės aplinkybės galėtų apimti atvejus, kai Europos mokėjimo įsakymas buvo pagrįstas prašymo formoje pateikta neteisinga informacija.“

4

Pagal šio reglamento 27 konstatuojamąją dalį „<...> Europos mokėjimo įsakymo vykdymo procedūrą ir toliau turėtų reglamentuoti nacionalinės teisės aktai“.

5

Reglamento Nr. 1896/2006 1 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta:

„Šio reglamento tikslas:

a)

supaprastinti, pagreitinti tarptautinio pobūdžio bylų dėl neginčytinų piniginių reikalavimų procesą bei sumažinti jo išlaidas nustatant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą.“

6

Šio reglamento 6 straipsnio „Jurisdikcija“ 1 dalyje numatyta:

„Taikant šį reglamentą, jurisdikcija nustatoma pagal atitinkamas Bendrijos teisės normas, visų pirma pagal [2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos] Reglamentą (EB) Nr. 44/2001 [dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, 2001, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42)].“

7

Reglamento Nr. 1896/2006 12 straipsnio 3 ir 5 dalys suformuluotos taip:

„3.   Europos mokėjimo įsakyme atsakovui pranešama apie šias galimybes:

a)

sumokėti ieškovui įsakyme nurodytą sumą

arba

b)

paprieštarauti įsakymui pateikiant kilmės teismui prieštaravimo pareiškimą, kuris išsiunčiamas per 30 dienų nuo įsakymo įteikimo jam.

<...>

5.   Teismas užtikrina, kad įsakymas būtų įteiktas atsakovui pagal nacionalinės teisės aktus, tokiu būdu, kuris atitinka 13, 14 ir 15 straipsniuose nustatytus minimalius reikalavimus.“

8

Reglamento Nr. 1896/2006 13 straipsnyje „Dokumento įteikimas atsakovui patvirtinant jo gavimą“ nustatyta:

„Europos mokėjimo įsakymas atsakovui gali būti įteikiamas pagal valstybės, kurioje bus įteikiama, nacionalinės teisės aktus, vienu iš šių būdų:

a)

įteikiant asmeniškai, kai atsakovas gavimą patvirtina, įskaitant gavimo datą, ir pasirašo;

b)

įteikiant asmeniškai, kai šį įteikimą patvirtina dokumentą įteikusio kompetentingo asmens pasirašytas dokumentas, patvirtinantis, kad atsakovas gavo dokumentą arba be jokio teisinio pagrindo atsisakė jį priimti, ir kuriame įrašoma įteikimo data;

c)

įteikiant paštu, kai atsakovas gavimą patvirtinančiame dokumente įrašo gavimo datą, jį pasirašo ir grąžina;

d)

įteikiant elektroninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, faksu arba elektroniniu paštu, kai atsakovas gavimą patvirtinančiame dokumente įrašo gavimo datą, jį pasirašo ir grąžina.“

9

Šio reglamento 14 straipsnio „Dokumento įteikimas be atsakovo patvirtinimo apie jo gavimą“ 1 ir 2 dalyse numatyta:

„1.   Europos mokėjimo įsakymas atsakovui taip pat gali būti įteikiamas pagal valstybės, kurioje bus [turi būti] įteikiama, nacionalinės teisės aktus vienu iš šių būdų:

a)

atsakovo adresu asmeniškai įteikiant asmenims, gyvenantiems tame pačiame namų ūkyje, kaip ir atsakovas, arba jame dirbantiems;

b)

kai atsakovas yra savarankiškai dirbantis asmuo arba juridinis asmuo: atsakovo verslo patalpose asmeniškai įteikiant jo įdarbintiems asmenims;

c)

įsakymą paliekant atsakovo pašto dėžutėje;

d)

įsakymą paliekant pašte arba kompetentingoje valdžios institucijoje ir į atsakovo pašto dėžutę įdedant rašytinį pranešimą apie įsakymo palikimą, jei rašytiniame pranešime aiškiai nurodomas teisminis dokumento pobūdis arba pranešimo teisinis poveikis, t. y. tai, kad jis prilygsta įsakymo įteikimui ir pradedamas skaičiuoti nustatytų terminų laikas;

e)

įteikiant paštu be patvirtinimo pagal 3 dalį, kai atsakovo adresas yra kilmės valstybėje narėje;

f)

elektroninėmis priemonėmis, kai automatiškai patvirtinamas pristatymas, jei atsakovas iš anksto aiškiai sutiko su šiuo įteikimo būdu.

2.   Šiame reglamente įteikimas pagal 1 dalies nuostatas yra neleistinas, jei atsakovo adresas tiksliai nežinomas.“

10

To paties reglamento 15 straipsnis „Įteikimas atstovui“ suformuluotas taip:

„Įteikti pagal 13 ar 14 straipsnius taip pat galima ir atsakovo atstovui.“

11

Pagal Reglamento Nr. 1896/2006 16 straipsnį:

„1.   Atsakovas gali kilmės teismui pateikti prieštaravimo dėl Europos mokėjimo įsakymo pareiškimą, naudodamas VI priede pateiktą F standartinę formą, kuri pateikiama jam kartu su Europos mokėjimo įsakymu.

2.   Prieštaravimo pareiškimas išsiunčiamas per 30 dienų nuo įsakymo įteikimo atsakovui.

3.   Prieštaravimo pareiškime atsakovas nurodo, kad jis ginčija reikalavimą, ir neprivalo šiuo tikslu pateikti priežasčių.

<...>“

12

Šio reglamento 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„Jei prieštaravimo pareiškimas pateikiamas per 16 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, teismo procesas [procedūra] tęsiamas [tęsiama] kilmės valstybės narės kompetentinguose teismuose laikantis įprasto civilinio proceso taisyklių [bendros civilinio proceso tvarkos], išskyrus atvejus, kai ieškovas aiškiai nurodo tuo atveju nutraukti teismo procesą [procedūrą].

<...>“

13

To paties reglamento 18 straipsnyje „Vykdytinumas“ numatyta:

1.   Jei per 16 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, atsižvelgiant į laiką, kurio reikia, kad pareiškimas pasiektų gavėją, prieštaravimo pareiškimas nepateikiamas kilmės teisme, kilmės teismas nedelsdamas paskelbia Europos mokėjimo įsakymą vykdytinu naudodamas VII priede pateiktą G standartinę formą. Teismas patikrina įteikimo datą.

2.   Nepažeidžiant 1 dalies, formalius vykdytinumo reikalavimus reglamentuoja kilmės valstybės narės teisės aktai.

3.   Teismas vykdytiną Europos mokėjimo įsakymą siunčia ieškovui.“

14

Reglamento Nr. 1896/2006 20 straipsnyje „Peržiūra išimtiniais atvejais“ nustatyta:

„1.   Pasibaigus 16 straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui atsakovas turi teisę prašyti peržiūrėti Europos mokėjimo įsakymą kilmės valstybės narės kompetentingame teisme, jei:

a)

i)

mokėjimo įsakymas įteiktas vienu iš 14 straipsnyje numatytų būdų

ir

ii)

ne dėl atsakovo kaltės dokumentas nebuvo įteiktas laiku, nesuteikiant jam galimybės pasiruošti gynybai

arba

b)

atsakovas negalėjo paprieštarauti reikalavimui dėl force majeure arba dėl ypatingų aplinkybių ne dėl savo kaltės,

su sąlyga, kad abiem atvejais jis veikia nedelsdamas.

2.   Pasibaigus 16 straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui atsakovas taip pat turi teisę prašyti, kad kilmės valstybės narės kompetentingas teismas peržiūrėtų Europos mokėjimo įsakymą, jei mokėjimo įsakymas buvo išduotas akivaizdžiai neteisingai, atsižvelgiant į šiame reglamente nustatytus reikalavimus arba dėl kitų išimtinių aplinkybių.

3.   Jei teismas atmeta atsakovo prašymą dėl to, kad netaikomas nė vienas 1 ir 2 dalyje nurodytas peržiūros pagrindas, Europos mokėjimo įsakymas lieka galioti.

Jei teismas nusprendžia, kad peržiūra yra pagrįsta dėl vienos iš 1 ir 2 dalyse nustatytų priežasčių, Europos mokėjimo įsakymas netenka galios.“

15

Šio reglamento 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„Nepažeidžiant šio reglamento nuostatų, vykdymo procedūros atliekamos vadovaujantis vykdančiosios valstybės narės teisės aktais.

Vykdytinas Europos mokėjimo įsakymas vykdomas tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir vykdytinas sprendimas, priimtas vykdančiojoje valstybėje narėje.“

16

To paties reglamento 26 straipsnis „Ryšys su nacionaline proceso teise“ suformuluotas taip:

„Visus procesinius klausimus, kurie šiame reglamente konkrečiai nenagrinėjami, reglamentuoja nacionalinės teisės aktai.“

Vokietijos teisė

17

Pagal Vokietijos teisę mokėjimo įsakymo procedūra reglamentuojama Civilinio proceso kodekse (Zivilprozessordnung).

Pagrindinės bylos ir prejudiciniai klausimai

Byla C‑119/13

18

Eco cosmetics, pagal Vokietijos teisę įsteigta bendrovė, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui pateikė prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą Prancūzijoje gyvenančiai V. L. B. Dupuy.

19

2010 m. kovo 22 d.Amtsgericht Wedding (Wedding apylinkės teismas) pagal Reglamento Nr. 1896/2006 12 straipsnį patenkino šį prašymą ir išdavė pageidaujamą Europos mokėjimo įsakymą, paskui išsiuntė jį tarptautiniu registruotu laišku (su gavimo patvirtinimo forma). Remiantis šia forma, 2010 m. kovo 31 d. šis įsakymas buvo įteiktas eco cosmetics nurodytu adresu. Kitos su įteikimu susijusios detalės gavimo patvirtinimo formoje nenurodytos.

20

2010 m. gegužės 20 d. prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas paskelbė minėtą įsakymą vykdytinu.

21

2010 m. liepos 28 d. advokato raštu V. L. B. Dupuy užginčijo nagrinėjamą mokėjimo įsakymą. 2010 m. rugpjūčio 5 d. rašte prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodė, kad prieštaravimas pareikštas pavėluotai ir kad šioje proceso stadijoje galima tik pateikti prašymą dėl peržiūros pagal Reglamento Nr. 1896/2006 20 straipsnį.

22

Po dviejų mėnesių 2010 m. spalio 7 d. laišku V. L. B. Dupuy pateikė prašymą dėl peržiūros, bet detaliau savo nuomonės neišsakė. Prašymo dėl peržiūros motyvus ji išdėstė po šešių mėnesių 2011 m. balandžio 13 d. pateiktame advokato rašte.

23

V. L. B. Dupuy visų pirma tvirtina, kad išduotas Europos mokėjimo įsakymas jai apskritai nebuvo įteiktas. Ji nurodo, kad iš eco cosmetics nurodytu adresu esančio buto išsikraustė 2009 m. spalio mėn. ir kad apie mokėjimo įsakymą sužinojo tik 2010 m. liepos 23 d. iš savo banko.

Byla C‑120/13

24

Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH, pagal Austrijos teisę įsteigtas bankas, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui pateikė prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą Vokietijoje gyvenančiai T. Bonchyk.

25

2010 m. rugsėjo 2 d.Amtsgericht Wedding išdavė pageidaujamą Europos mokėjimo įsakymą ir du kartus išsiuntė jį paštu šio banko nurodytu adresu, tačiau įsakymo įteikti nepavyko.

26

Vėliau šis bankas nurodė naują adresą, kuriuo nagrinėjamas Europos mokėjimo įsakymas buvo įteiktas, t. y. 2011 m. vasario 1 d. įmestas į pašto dėžutę.

27

2011 m. kovo 10 d.Amtsgericht Wedding paskelbė šį mokėjimo įsakymą vykdytinu.

28

2011 m. birželio 1 d. faksu T. Bonchyk užginčijo jai išduotą Europos mokėjimo įsakymą. Ji tvirtino, kad apie šio įsakymo egzistavimą sužinojo tik atsitiktinai ir kad tuo adresu, kuriuo jis įteiktas, nebegyvena nuo 2009 m.

29

2011 m. birželio 17 d. rašte Amtsgericht Wedding nurodė T. Bonchyk, kad jos prieštaravimas pareikštas pavėluotai ir kad šioje proceso stadijoje galima tik pateikti prašymą dėl peržiūros pagal Reglamento Nr. 1896/2006 20 straipsnį. 2011 m. birželio 24 d. advokato raštu suinteresuotasis asmuo pateikė prašymą dėl peržiūros.

30

Šiomis aplinkybėmis Amtsgericht Wedding nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tokius prejudicinius klausimus, bylose C‑119/13 ir C‑120/13 suformuluotus vienodai, išskyrus antrąjį prejudicinį klausimą, kuris pateikiamas tik byloje C‑119/13:

„1.

Ar <...> Reglamentą <...> Nr. 1896/2006 <...> reikia aiškinti taip, kad atsakovas gali pateikti prašymą peržiūrėti Europos mokėjimo įsakymą teisme ir tuo atveju, kai mokėjimo įsakymas jam neįteiktas arba įteiktas netinkamai? Ar tokiu atveju galima atitinkamai remtis Reglamento Nr. 1986/2006 20 straipsnio 1 arba 2 dalimi?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas:

Ar tuo atveju, kai mokėjimo įsakymas atsakovui neįteiktas arba įteiktas netinkamai, pateikdamas prašymą dėl peržiūros atsakovas turi laikytis terminų? Ar tokiu atveju reikia remtis Reglamento Nr. 1896/2006 20 straipsnio 3 dalimi?

3.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas:

Kokių procesinių pasekmių atsiranda, jei prašymas dėl peržiūros patenkinamas? Ar tokiu atveju galima atitinkamai remtis Reglamento Nr. 1896/2006 20 straipsnio 3 dalimi arba 17 straipsnio 1 dalimi?“

31

2013 m. balandžio 8 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartimi bylos C‑119/13 ir C‑120/13 buvo sujungtos, kad būtų bendrai vykdoma rašytinė ir žodinė proceso dalys ir priimtas galutinis sprendimas.

Dėl prejudicinių klausimų

Dėl pirmojo klausimo

32

Visų pirma primintina, kad pagal nacionalinių teismų ir Teisingumo Teismo bendradarbiavimo procedūrą, įtvirtintą SESV 267 straipsnyje, pastarasis turi pateikti nacionaliniam teismui naudingą atsakymą, kuris leistų šiam išspręsti nagrinėjamą bylą. Tokiu atveju prireikus Teisingumo Teismui gali tekti performuluoti jam pateiktus klausimus. Be to, Teisingumo Teismas turi aiškinti visas Sąjungos teisės nuostatas, kurių reikia nacionaliniams teismams, kad jie išspręstų nagrinėjamas bylas, net jei šios nuostatos nėra aiškiai nurodytos šių teismų Teisingumo Teismui pateiktuose klausimuose (Sprendimo Worten, C‑342/12, EU:C:2013:355, 30 punktas ir jame nurodyta teismo praktika).

33

Todėl, net jei pateiktuose klausimuose dėl išaiškinimo formaliai nurodytas tik Reglamento Nr. 1896/2006 20 straipsnis, ši aplinkybė netrukdo Teisingumo Teismui pateikti visapusišką Sąjungos teisės išaiškinimą, kuris galėtų būti naudingas sprendimui pagrindinėse bylose priimti. Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas turi iš visos nacionalinio teismo pateiktos informacijos, ypač iš prašymų priimti prejudicinį sprendimą motyvuojamosios dalies, atrinkti aiškintinus teisės klausimus, atsižvelgdamas į bylų dalyką (Sprendimo Worten, EU:C:2013:355, 31 punktas ir jame nurodyta teismo praktika).

34

Nagrinėjamu atveju iš Teisingumo Teismo turimos bylų medžiagos matyti, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas neatmeta galimybės pagrindinių bylų aplinkybėmis taikyti Reglamento Nr. 1896/2006 16 ir 17 straipsniuose numatytą prieštaravimo procedūrą. Be to, Graikijos ir Italijos vyriausybės šias nuostatas laiko vienintelėmis taikytinomis pagrindinių bylų aplinkybėmis.

35

Šio reglamento 18 ir 19 straipsnių išaiškinimas pagrindinėse bylose taip pat svarbus, nes prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas Europos mokėjimo įsakymus paskelbė vykdytinais.

36

Tokiomis aplinkybėmis, siekiant naudingai atsakyti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui, reikia performuluoti pirmąjį klausimą taip, kad juo iš esmės siekiama sužinoti, ar Reglamentą Nr. 1896/2006 reikia aiškinti taip, kad jo 16–20 straipsniuose nurodytos procedūros taikomos tais atvejais, kai paaiškėja, kad mokėjimo įsakymas nebuvo įteiktas laikantis to reglamento 13–15 straipsniuose nustatytų minimalių reikalavimų.

37

Šiuo klausimu pirmiausia pažymėtina, jog iš Reglamento Nr. 1896/2006 12 straipsnio 5 dalies ir 13–15 straipsnių matyti, kad šiame reglamente nurodytas įsakymas turi būti įteiktas vienu iš minėtuose 13–15 straipsniuose nurodytų būdų, atitinkančių šiame reglamente nustatytus minimalius reikalavimus. Kaip nurodė generalinis advokatas savo išvados 36–41 punktuose, nesilaikant šių minimalių reikalavimų, būtų pažeista Reglamentu Nr. 1896/2006 siekiamų tikslų užtikrinti, viena, greitumą ir veiksmingumą ir, kita, teisės į gynybą paisymą, pusiausvyra.

38

Pirma, kiek tai susiję su galimybe taikyti Reglamento Nr. 1896/2006 16 ir 17 straipsniuose numatytą prieštaravimo procedūrą, pažymėtina, kad, kaip įtvirtinta šio reglamento 24 konstatuojamojoje dalyje, prieštaravimas yra įprasta priemonė, dėl kurios nutraukiama Europos mokėjimo įsakymo procedūra ir byla automatiškai perduodama nagrinėti bendra civilinio proceso tvarka.

39

Nuo to momento, kai reikalavimai, dėl kurių išduotas Europos mokėjimo įsakymas, užginčijami pateikiant prieštaravimą, Reglamente Nr. 1896/2006 įtvirtinta specialioji procedūra nebetaikoma, nes, remiantis šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies a punktu, jo tikslas yra tik „supaprastinti, pagreitinti tarptautinio pobūdžio bylų dėl neginčytinų piniginių reikalavimų procesą bei sumažinti jo išlaidas“.

40

Šiuo klausimu primintina, kad pagal Reglamento Nr. 1896/2006 16 straipsnį atsakovas gali kilmės teismui pateikti prieštaravimo dėl Europos mokėjimo įsakymo pareiškimą, naudodamas F standartinę formą, kuri pateikiama jam kartu su Europos mokėjimo įsakymo E standartine forma. Prieštaravimo pareiškimas išsiunčiamas per 30 dienų nuo įsakymo įteikimo atsakovui.

41

Tačiau jei Europos mokėjimo įsakymas neįteikiamas laikantis Reglamento Nr. 1896/2006 13–15 straipsniuose nustatytų minimalių reikalavimų, atsakovas negauna šio sprendimo 40 punkte minėtų formų, taigi nėra tinkamai informuojamas apie dėl jo išduoto Europos mokėjimo įsakymo egzistavimą ir jo pagrindą. Tokiu atveju atsakovas nebūtinai turi visą naudingą informaciją, kad galėtų nuspręsti, ar pateikti prieštaravimą dėl šio įsakymo.

42

Tokia situacija nesuderinama su teise į gynybą, nes Reglamento Nr. 1896/2006 16 ir 17 straipsniuose numatytos prieštaravimo procedūros negalima taikyti tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė pagrindinėse bylose.

43

Antra, pažymėtina, kad tuo atveju, kai įteikimas neatitinka Reglamento Nr. 1896/2006 13–15 straipsniuose nustatytų minimalių reikalavimų, šio reglamento 16 straipsnio 2 dalyje nurodytas prieštaravimo pateikimo terminas nepradedamas skaičiuoti, taigi nuo šio termino pasibaigimo priklausančios procedūros, tokios kaip šio reglamento 18 straipsnyje nurodytas paskelbimas vykdytinu arba jo 20 straipsnyje nurodytas prašymas dėl peržiūros, net jei jos jau pradėtos, yra neteisėtos.

44

Konkrečiau kalbant apie peržiūros procedūrą, primintina, kad ji, kaip nurodyta pačiame Reglamento Nr. 1896/2006 20 straipsnio pavadinime, galima tik „išimtiniais atvejais“, kurių baigtinis sąrašas pateiktas tame straipsnyje, o neįteikimas tarp šių išimtinių atvejų nenurodytas.

45

Bet kuriuo atveju primintina, kad pagal Reglamento Nr. 1896/2006 26 straipsnį visus procesinius klausimus, kurie šiame reglamente konkrečiai nenagrinėjami, „reglamentuoja nacionalinės teisės aktai“, taigi tokiu atveju šis reglamentas pagal analogiją netaikomas.

46

Nagrinėjamu atveju Reglamente Nr. 1896/2006 nenumatyta, kokiomis teisių gynimo priemonėmis gali naudotis atsakovas, kai tik paskelbus Europos mokėjimo įsakymą vykdytinu paaiškėja, kad šis įsakymas nebuvo įteiktas laikantis šio reglamento 13–15 straipsniuose nustatytų minimalių reikalavimų.

47

Taigi tokiu atveju šie procesiniai klausimai reglamentuojami nacionalinės teisės aktuose, kaip nurodyta Reglamento Nr. 1896/2006 26 straipsnyje.

48

Bet kuriuo atveju pažymėtina, kad, kaip minėta šio sprendimo 43 punkte, tuomet, kai Europos mokėjimo įsakymas nebuvo įteiktas laikantis Reglamento Nr. 1896/2006 13–15 straipsniuose nustatytų minimalių reikalavimų, jam negali būti taikoma vykdymo procedūra, numatyta šio reglamento 18 straipsnyje. Darytina išvada, kad tokio mokėjimo įsakymo paskelbimas vykdytinu laikytinas neteisėtu.

49

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į pirmąjį klausimą reikia atsakyti, jog Reglamentą Nr. 1896/2006 reikia aiškinti taip, kad jo 16–20 straipsniuose nurodytos procedūros netaikomos tais atvejais, kai paaiškėja, kad Europos mokėjimo įsakymas nebuvo įteiktas laikantis to reglamento 13–15 straipsniuose nustatytų minimalių reikalavimų. Kai šis pažeidimas išaiškėja tik po to, kai Europos mokėjimo įsakymas paskelbiamas vykdytinu, atsakovas turi turėti galimybę pranešti apie pažeidimą ir, jei pažeidimas tinkamai įrodomas, paskelbimas vykdytinu turi būti pripažįstamas neteisėtu.

Dėl antrojo ir trečiojo klausimų

50

Atsižvelgiant į atsakymą į pirmąjį klausimą, į antrąjį ir trečiąjį klausimus atsakyti nereikia.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

51

Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

 

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendžia:

 

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1896/2006, nustatantį Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, reikia aiškinti taip, kad jo 16–20 straipsniuose nurodytos procedūros netaikomos tais atvejais, kai paaiškėja, kad Europos mokėjimo įsakymas nebuvo įteiktas laikantis to paties reglamento 13–15 straipsniuose nustatytų minimalių reikalavimų.

 

Kai šis pažeidimas išaiškėja tik po to, kai Europos mokėjimo įsakymas paskelbiamas vykdytinu, atsakovas turi turėti galimybę pranešti apie pažeidimą ir, jei pažeidimas tinkamai įrodomas, paskelbimas vykdytinu turi būti pripažįstamas neteisėtu.

 

Parašai.


( *1 ) Proceso kalba: vokiečių.