2011 m. kovo 4 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis Grigore prieš Regia Naţională a Pădurilor Romsilva – Direcţia Silvică Bucureşti

(Byla C‑258/10)

„Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa – Socialinė politika – Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga – Direktyva 2003/88/EB − Darbo laiko organizavimas – „Darbo laiko“ sąvoka – „Maksimalaus savaitės darbo laiko“ sąvoka – Girininkas, kuriam pagal darbo sutarties ir taikytinos kolektyvinės darbo sutarties sąlygas nustatytas lankstus 8 valandų per dieną ir 40 valandų per savaitę darbo laikas − Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos jis atsako už bet kokią žalą, padarytą jo prižiūrimoje miško valdoje − Kvalifikacija − Viršvalandžių įtaka atitinkamo asmens darbo užmokesčiui ir finansinėms išmokoms“

1.                     Socialinė politika – Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga – Direktyva 2003/88 dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų – Darbo laikas – Sąvoka – Girininkas – Darbas, apimantis pareigą 8 valandas per dieną ir 40 valandas per savaitę prižiūrėti miško valdą ir girininko atsakomybę už jo kompetencijai priskirtas sritis be apribojimų laiko atžvilgiu – Įtraukimas – Sąlygos – Buvimas darbo vietoje ir darbdavio žinioje – Nacionalinio teismo vertinimas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88 2 straipsnio 1 dalis) (žr. 58 punktą, rezoliucinės dalies 1 punktą)

2.                     Socialinė politika – Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga – Direktyva 2003/88 dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų – Darbo laikas – Sąvoka – Girininkas – Suteiktos tarnybinės patalpos – Įtaka darbo laiko apskaičiavimui – Kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti – Darbuotojo pareiga būti darbdavio nurodytoje vietoje ir jo žinioje – Nacionalinio teismo vertinimas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88 2 straipsnio 1 dalis) (žr. 64–70 punktus, rezoliucinės dalies 2 punktą)

3.                     Socialinė politika – Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga – Direktyva 2003/88 dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų – Maksimalus savaitės darbo laikas – Girininkas – Darbo sutartis, kurioje numatytas 40 valandų per savaitę maksimalus darbo laikas – Teisės aktuose įtvirtinta pareiga užtikrinti miško valdos priežiūrą nuolat arba viršijant maksimalų darbo laiką – Nepriimtinumas – Ribos – Nacionalinio teismo vertinimas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88 6 straipsnis, 17 straipsnio 1 dalis) (žr. 79 punktą, rezoliucinės dalies 3 punktą)

4.                     Socialinė politika – Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga – Direktyva 2003/88 dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų – Taikymo sritis – Darbo užmokestis – Netaikymas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88) (žr. 82–84 punktus, rezoliucinės dalies 4 punktą)

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Tribunal Dâmboviţa – 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 381) 2 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio aiškinimas – „Darbo laiko“ sąvoka – Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos girininkas atsako už bet kokią žalą, padarytą jo prižiūrimoje miško valdoje, neatsižvelgiant į jo darbo sutarties sąlygas, kuriose numatytas maksimalus 8 valandų darbo dienos laikas – „Maksimalaus savaitės darbo laiko“ sąvoka – Faktinis savaitės darbo laikas, viršijantis teisės aktais nustatytą savaitės darbo laiką – Įtaka atitinkamo asmens darbo užmokesčiui ir finansinėms išmokoms.

Rezoliucinė dalis

1.

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 2 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad laikotarpis, kuriuo girininkas, kurio darbo laikas pagal darbo sutartį yra 8 valandos per dieną, privalo užtikrinti miško valdos priežiūrą numatant, nelygu atvejis, drausminę, finansinę, administracinę ar baudžiamąją atsakomybę už žalą, padarytą jo valdomoje teritorijoje, neatsižvelgiant į tai, kada atsiranda žala, yra „darbo laikas“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, tik jei dėl šiam girininkui nustatyto įpareigojimo užtikrinti priežiūrą pobūdžio bei apimties ir jam taikomų atsakomybę reglamentuojančių nuostatų jis fiziškai privalo būti darbo vietoje ir darbdavio žinioje. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi atlikti reikiamus faktinių ir teisinių aplinkybių patikrinimus, visų pirma atsižvelgdamas į taikytiną nacionalinę teisę, kad įvertintų, ar būtent taip yra jo nagrinėjamoje byloje.

2.

Laikotarpis laikomas „darbo laiku“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2003/88 2 straipsnio 1 dalį, neatsižvelgiant į tai, ar suteiktos tarnybinės patalpos, esančios atitinkamam girininkui patikėtoje valdyti miško valdoje, jei toks suteikimas nereiškia, kad jis privalo fiziškai būti darbdavio nurodytoje vietoje ir jo žinioje, kad galėtų prireikus nedelsdamas imtis reikiamų veiksmų. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi atlikti reikiamus patikrinimus, kad įvertintų, ar būtent taip yra jo nagrinėjamoje byloje.

3.

Direktyvos 2003/88 6 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį iš esmės draudžiami atvejai, kai nors girininko darbo sutartyje numatytas maksimalus 8 valandų darbo dienos ir 40 valandų darbo savaitės laikas, faktiškai dėl teisės aktuose įtvirtintų pareigų jis privalo užtikrinti jam patikėtos valdyti miško valdos priežiūrą nuolat arba viršydamas šiame straipsnyje nustatytą maksimalų savaitės darbo laiką. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi atlikti reikiamus patikrinimus, kad įvertintų, ar būtent taip yra jo nagrinėjamoje byloje, ir prireikus nustatyti, ar pagrindinėje byloje įvykdytos Direktyvos 2003/88 17 straipsnio 1 dalyje arba 22 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos, susijusios su galimybe nukrypti nuo 6 straipsnio.

4.

Direktyva 2003/88 turi būti aiškinama taip, kad darbdavio pareiga sumokėti darbo užmokestį ir jam prilyginamas analogiškas išmokas už laikotarpį, kuriuo girininkas privalo užtikrinti jam patikėtos miško valdos priežiūrą, patenka ne į šios direktyvos, bet į atitinkamų nacionalinės teisės nuostatų taikymo sritį.