European flag

oficialusis leidinys
Europos Sąjungos

LT

Seriju L


2024/288

2024 1 19

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2024/288

2024 m. sausio 18 d.

dėl tam tikroms prekėms iš tam tikrų trečiųjų šalių gabenti, apsaugoti arba sutvirtinti naudojamos medinės pakavimo medžiagos tikrinimo dažnumo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (1), ypač į jo 22 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/127 (2) nustatyti tam tikroms prekėms iš tam tikrų trečiųjų šalių gabenti, apsaugoti arba sutvirtinti naudojamos medinės pakavimo medžiagos įvežimo į Sąjungos teritoriją ir tos medžiagos fitosanitarinio tikrinimo reikalavimai, siekiant užtikrinti jų atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/2031 (3). Įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/127 nustatyta, kad fitosanitarinis tikrinimas turi būti taikomas ne mažiau kaip 15 % atitinkamų prekių siuntų. Tas įgyvendinimo reglamentas nustoja galioti 2023 m. gruodžio 31 d.;

(2)

be to, Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/2125 (4) nustatytos konkrečios oficialiosios medinės pakavimo medžiagos kontrolės vykdymo, pranešimo apie tam tikras siuntas ir priemonių, kurių reikia imtis neatitikties atvejais, taisyklės;

(3)

remiantis valstybių narių pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/127 atliktu fitosanitariniu tikrinimu, medinėje pakavimo medžiagoje, naudojamoje tam tikroms Baltarusijos, Kinijos ir Indijos kilmės prekėms vežti, buvo tam tikrų Sąjungos karantininių kenkėjų arba ji buvo paženklinta nesilaikant tarptautinių standartų;

(4)

kadangi, remiantis valstybėse narėse atliktu fitosanitariniu tikrinimu, gyvų kenkėjų įvežimo į Sąjungą rizika nesumažėjo, būtina, kad importuojamos medinės pakavimo medžiagos, naudojamos atitinkamoms Baltarusijos, Kinijos ir Indijos kilmės prekėms gabenti, apsaugoti arba sutvirtinti, fitosanitarinis tikrinimas ir toliau būtų atliekamas taip pat, kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/127;

(5)

šis reglamentas turėtų būti taikomas iki 2026 m. gruodžio 31 d., kad būtų suteikta laiko stebėti padėtį ir nustatyti, ar pagerėjo medinės pakavimo medžiagos, naudojamos atitinkamoms Baltarusijos, Kinijos ir Indijos kilmės prekėms gabenti, apsaugoti arba sutvirtinti, atitiktis šiam reglamentui ir Reglamentui (ES) 2016/2031;

(6)

siekiant išvengti teisinių spragų ir užtikrinti, kad fitosanitarinis tikrinimas ir toliau būtų atliekamas taip pat, kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/127, šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo greičiau;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomas medinės pakavimo medžiagos, naudojamos į Sąjungą įvežamoms nurodytoms prekėms sutvirtinti, apsaugoti arba gabenti, tikrinimo dažnumas.

Šis reglamentas netaikomas medinei pakavimo medžiagai, kuriai taikomos Tarptautiniame fitosanitarijos priemonių standarte Nr. 15 „Medinės pakavimo medžiagos reguliavimas tarptautinėje prekyboje“ (ISPM 15) (5) nustatytos išimtys.

2 straipsnis

Apibrėžtis

Šiame reglamente nurodytos prekės – prekės, atitinkančios visus šiuos reikalavimus:

a)

jos yra sutvirtintos, apsaugotos arba gabenamos naudojant medinę pakavimo medžiagą;

b)

jos yra kilusios iš vienos iš priede išvardytų trečiųjų šalių;

c)

joms priskiriamas vienas iš priede išvardytų Kombinuotosios nomenklatūros kodų (KN kodų), nustatytų Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (6) I priede.

3 straipsnis

Fitosanitarinio tikrinimo dažnumas

Siekdamos patikrinti atitiktį Reglamento (ES) 2016/2031 43 straipsnio 1 daliai, kompetentingos institucijos atlieka ne mažiau kaip 15 % nurodytų prekių siuntų medinės pakavimo medžiagos, naudojamos į Sąjungą įvežamoms nurodytoms prekėms sutvirtinti, apsaugoti arba gabenti, fitosanitarinį tikrinimą.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo laikotarpis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2024 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(2)   2021 m. vasario 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/127, kuriuo nustatomi tam tikrų trečiųjų šalių kilmės tam tikroms prekėms vežti skirtos medinės pakavimo medžiagos įvežimo į Sąjungos teritoriją ir tokios medžiagos fitosanitarinių patikrinimų reikalavimai ir panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1137 (OL L 40, 2021 2 4, p. 3).

(3)   2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (OL L 317, 2016 11 23, p. 4).

(4)   2019 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2125, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas konkrečios oficialiosios medinių pakavimo medžiagų kontrolės vykdymo, pranešimo apie tam tikras siuntas ir priemonių, kurių reikia imtis neatitikties atvejais, taisyklėmis (OL L 321, 2019 12 12, p. 99).

(5)  Tarptautinis fitosanitarijos priemonių standartas Nr. 15 „Medinės pakavimo medžiagos reguliavimas tarptautinėje prekyboje“ (ISPM 15), paskelbtas adresu https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/#614

(6)   1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Nurodytos prekės, Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodai arba TARIC kodai ir 2 straipsnyje nurodyta kilmės šalis

Prekės aprašymas

Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodai arba TARIC kodai

Kilmės šalis

Skalūnai, grubiai aplyginti ar neaplyginti, arba tik suskaldyti arba nesuskaldyti pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes

2514

Baltarusija, Kinija, Indija

Marmuras, travertinas, ekausinas ir kiti paminklams ar statybai skirti kalkakmeniai, kurių savitasis sunkis ne mažesnis kaip 2,5, ir alebastras, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas ar nesuskaldytas pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes

2515

Baltarusija, Kinija, Indija

Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir kiti paminklams ar statybai skirti akmenys, grubiai aplyginti ar neaplyginti, arba tik suskaldyti arba nesuskaldyti pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes

2516

Baltarusija, Kinija, Indija

Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ar panašų pavidalą; medienos skiedros arba smulkiniai; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą

4401

Baltarusija, Kinija, Indija

Medinės dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės, būgnai ir panaši tara; mediniai kabelių būgnai; padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti mediniai krovimo skydai; mediniai padėklų apvadai

4415

Baltarusija, Kinija, Indija

Tašyti grindinio akmenys, apvadų (bordiūrų) akmenys ir šaligatvio arba grindinio plokštės iš gamtinių akmenų (išskyrus skalūnus)

6801

Baltarusija, Kinija, Indija

Apdoroti paminkliniai arba statybiniai akmenys (išskyrus skalūnus) ir jų dirbiniai, išskyrus prekes, priskiriamas 6801 pozicijai; mozaikos kubeliai ir panašūs dirbiniai iš gamtinių akmenų (įskaitant skalūnus), pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo; dirbtinai nudažytos gamtinių akmenų (įskaitant skalūnus) granulės, trupiniai ir milteliai

6802

Baltarusija, Kinija, Indija

Apdoroti skalūnai ir dirbiniai iš skalūnų arba iš aglomeruotų skalūnų

6803

Baltarusija, Kinija, Indija

Keraminės šaligatvio arba grindinio plytelės ir grindų plytelės, kokliai arba sienų apdailos plytelės; keraminiai mozaikos kubeliai ir panašūs dirbiniai, pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo; apdailos keramika

6907

Baltarusija, Kinija, Indija

Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm

7606

Baltarusija, Kinija, Indija


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/288/oj

ISSN 1977-0723 (electronic edition)