European flag

oficialusis leidinys
Europos Sąjungos

LT

Seriju L


2024/206

2024 2 29

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2024/206

2023 m. gruodžio 18 d.

kuriuo nustatomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/2116 teikiamo pranešimo apie pažeidimus, susijusius su Europos žemės ūkio garantijų fondu ir Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai, dažnumas ir forma ir kuriuo panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1975

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) 2021/2116 50 straipsnio 3 dalį ir Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2024/205 (2), valstybės narės privalo pranešti apie pažeidimus, susijusius su Europos žemės ūkio garantijų fondu ir Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai;

(2)

Sąjungos finansiniai interesai turėtų būti saugomi vienodai, nepriklausomai nuo to, kokiais fondais naudojamasi siekiant tikslų, kuriais tie fondai įsteigti. Tuo tikslu Reglamento (ES) 2021/2116 52 straipsnio 2 dalyje Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo taisykles dėl procedūrų, susijusių su bendradarbiavimo pareigomis, kurias valstybės narės turi vykdyti, kad įgyvendintų joms tenkančią pareigą pranešti apie pažeidimus, susijusius su bendros žemės ūkio politikos finansavimu. Tokios taisyklės turėtų būti lygiavertės išsamioms pranešimo apie pažeidimus taisyklėms, nustatytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060 (3) XII priede, ir atitikti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2024/203 (4) nustatytas taisykles;

(3)

siekiant užtikrinti pažeidimų, apibrėžtų Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 (5) 1 straipsnio 2 dalyje, ir valstybių narių bendros žemės ūkio politikos strateginiuose planuose nustatytų sąlygų kitų nesilaikymo atvejų veiksmingą analizę ir bendrą valdymą, valstybės narės Komisijai turėtų reguliariai ir laiku teikti visą su pažeidimais, apie kuriuos turi būti pranešama pagal Reglamento (ES) 2021/2116 50 straipsnio 3 dalį ir Deleguotąjį reglamentą (ES) 2024/205, susijusią informaciją. Siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, būtina nustatyti vienodas tos informacijos teikimo sąlygas, visų pirma teikimo dažnumą ir formą;

(4)

siekdamos kuo didesnės naudos iš elektroninėmis priemonėmis vykdomų informacijos mainų ir kartu išlaikyti tokių mainų saugumą, valstybės narės apie pažeidimus turėtų pranešti per specialią Pažeidimų valdymo sistemą (IMS);

(5)

valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti saugų duomenų perdavimą per IMS, kad informacija būtų prieinama, vientisa, autentiška ir konfidenciali;

(6)

siekiant išvengti tolesnių pažeidimo padarinių už pranešančiosios valstybės narės teritorijos ribų, valstybės narės Komisijai turėtų pranešti apie tokį pažeidimą nedelsdamos;

(7)

siekiant užtikrinti, kad pateiktą informaciją būtų galima palyginti, pranešimuose apie pažeidimus būtina nurodyti vieną valiutą, t. y. euro. Jei valstybės narės nėra įsivedusios euro, būtina nustatyti valiutos kursą, taikomą į eurus konvertuojant atitinkamas sumas, ir valiutos kursą, taikomą konvertuojant išlaidas, kurios neįtrauktos į mokėjimo agentūros sąskaitas;

(8)

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1975 (6), kuriuo nustatomas pranešimų apie pažeidimus 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu dažnumas ir forma, turėtų būti panaikintas. Vis dėlto jis turėtų būti toliau taikomas, kai pranešama apie pažeidimus, susijusius su pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 (7) skirta parama;

(9)

kadangi su atitinkamais fondais susiję mokėjimai jau atlikti ir gali būti, kad padaryta pažeidimų, šis reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti nedelsiant. Todėl jis turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(10)

dėl šio reglamento buvo konsultuotasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu pagal Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsnio 1 dalį;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Žemės ūkio fondų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas valstybių narių pagal Reglamento (ES) 2021/2116 50 straipsnio 3 dalį teikiamų pranešimų apie pažeidimus dažnumas ir forma.

2 straipsnis

Pranešimo apie pažeidimus dažnumas

1.   Valstybės narės Deleguotojo reglamento (ES) 2024/205 3 straipsnio 3 dalyje nurodytą pirminį pranešimą apie pažeidimus Komisijai pateikia per du mėnesius nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos.

Tačiau atitinkama valstybė narė Komisijai praneša apie tokį pažeidimą nedelsdama, jei tikėtina, kad jis sukels tolesnių padarinių už pranešančiosios valstybės narės teritorijos ribų.

2.   Valstybės narės Deleguotojo reglamento (ES) 2024/205 3 straipsnio 5 dalyje nurodytus papildomus pranešimus Komisijai pateikia nedelsdamos, kai tik gauna atitinkamą informaciją.

3 straipsnis

Pranešimo forma

Deleguotojo reglamento (ES) 2024/205 3 straipsnyje nurodyta informacija siunčiama elektroninėmis priemonėmis per specialią Pažeidimų valdymo sistemą (IMS).

4 straipsnis

euro naudojimas

1.   Sumos, apie kurias praneša valstybės narės, nurodomos eurais.

2.   Valstybės narės, kurios nėra įsivedusios euro iki pranešimo pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2024/205 3 straipsnį pateikimo dienos, nacionaline valiuta išreikštas sumas konvertuoja į eurus vadovaudamosi Reglamento (ES) 2021/2116 94 straipsniu. Jei išlaidos nėra įtrauktos į mokėjimo agentūros sąskaitas, naudojamas naujausias mėnesinis buhalterinis valiutos kursas, kurį Komisija elektroninėmis priemonėmis buvo paskelbusi pirminio pranešimo pateikimo metu.

5 straipsnis

Panaikinimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1975 panaikinamas.

Tačiau jis toliau taikomas pranešimams apie pažeidimus, susijusius su parama, skirta pagal Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OL L 435, 2021 12 6, p. 187.

(2)   2023 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2024/205, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2116 papildomas specialiosiomis nuostatomis dėl pranešimo apie pažeidimus, susijusius su Europos žemės ūkio garantijų fondu ir Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai, ir kuriuo panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1971 (OL L, 2024/205, 2024 mm dd, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/205/oj).

(3)   2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (OL L 231, 2021 6 30, p. 159).

(4)   2023 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2024/203, kuriuo nustatoma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/691 teikiamo pranešimo apie pažeidimus, susijusius su Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondu atleistiems darbuotojams, forma (OL L, 2024/203, 2024 mm dd, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/203/oj).

(5)   1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

(6)   2015 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1975, kuriuo nustatomas pranešimų apie pažeidimus, susijusius su Europos žemės ūkio garantijų fondu ir Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai, dažnumas ir forma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 (OL L 293, 2015 11 10, p. 23).

(7)   2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/206/oj

ISSN 1977-0723 (electronic edition)