European flag

oficialusis leidinys
Europos Sąjungos

LT

Seriju L


2023/2684

2023 11 28

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2023/2684

2023 m. lapkričio 21 d.

dėl monetų emisijos apimties 2024 metais patvirtinimo (ECB/2023/28)

Europos Centrinio Banko vykdomoji valdyba,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2015 m. gruodžio 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2015/2332 dėl eurų monetų emisijos apimties patvirtinimo procedūrų sistemos (ECB/2015/43) (1), ypač į jo 2 straipsnio 9 dalį,

kadangi:

(1)

nuo 1999 m. sausio 1 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) turi išimtinę teisę tvirtinti monetų, kurias gali išleisti valstybės narės, kurių valiuta yra euro (toliau – euro zonos valstybės narės), emisijos apimtį;

(2)

20 euro zonos valstybių narių pateikė ECB prašymus patvirtinti 2024 metais išleidžiamų monetų emisijos apimtį, taip pat pastabas, paaiškinančias šios prognozės metodiką. Kai kurios iš šių euro zonos valstybių narių taip pat pateikė papildomą informaciją dėl apyvartinių monetų, kai šią informaciją buvo galima gauti ir kai atitinkamos euro zonos valstybės narės ją laiko svarbia patvirtinimo prašymui pagrįsti;

(3)

kadangi euro zonos valstybės narės savo teisę išleisti eurų monetas gali įgyvendinti tik ECB patvirtinus emisijos apimtį, pagal Sprendimo (ES) 2015/2332 (ECB/2015/43) 3 straipsnio 1 dalį euro zonos valstybės narės negali viršyti ECB patvirtintų emisijos apimčių prieš tai negavusios išankstinio ECB patvirtinimo;

(4)

remiantis Sprendimo (ES) 2015/2332 (ECB/2015/43) 2 straipsnio 9 dalimi, kadangi nėra poreikio keisti prašomos monetų emisijos apimties, Vykdomoji valdyba yra įgaliota priimti šį sprendimą dėl metinių eurų monetų emisijos apimties 2024 m. patvirtinimo prašymų, kuriuos pateikė euro zonos valstybės narės,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamos Sprendimo (ES) 2015/2332 (ECB/2015/43) 1 straipsnyje pateiktos apibrėžtys.

2 straipsnis

2024 metais išleidžiamų eurų monetų emisijos apimties patvirtinimas

ECB tvirtina eurų monetų, kurias euro zonos valstybės narės gali išleisti 2024 metais, emisijos apimtį kaip nurodyta šioje lentelėje:

 

2024 metais išleidžiamų eurų monetų patvirtinta emisijos apimtis

Apyvartinės monetos

Kolekcinės monetos

(apyvartai neskirtos)

Monetų emisijos apimtis

(milijonais EUR)

(milijonais EUR)

(milijonais EUR)

Belgija

22,40

0,30

22,70

Vokietija

419,00

172,00

591,00

Estija

12,60

0,46

13,06

Airija

32,36

0,50

32,86

Graikija

129,90

0,61

130,51

Ispanija

280,47

40,00

320,47

Prancūzija

334,00

60,00

394,00

Italija

268,81

4,88

273,69

Kipras

6,50

0,01

6,51

Kroatija

42,78

0,20

42,98

Latvija

7,90

0,20

8,10

Lietuva

12,00

0,48

12,48

Liuksemburgas

13,50

0,32

13,82

Malta

6,70

0,50

7,20

Nyderlandai

34,00

1,00

35,00

Austrija

128,50

176,76

305,26

Portugalija

74,60

1,70

76,30

Slovėnija

22,00

1,00

23,00

Slovakija

14,00

2,50

16,50

Suomija

10,00

5,00

15,00

Iš viso

1 872,02

468,42

2 340,44

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja tą dieną, kai apie jį pranešama adresatams.

4 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro.

Priimta Frankfurte prie Maino 2023 m. lapkričio 21 d.

ECB Pirmininkė

Christine LAGARDE


(1)   OL L 328, 2015 12 12, p. 123.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2684/oj

ISSN 1977-0723 (electronic edition)