European flag

oficialusis leidinys
Europos Sąjungos

LT

Seriju L


2023/2522

2023 11 16

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/2522

2023 m. lapkričio 8 d.

dėl prašymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/788 užregistruoti Europos piliečių iniciatyvą „Įsteikime Europos aplinkos instituciją“

(Tekstas autentiškas tik vengrų kalba)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos (1), ypač į jo 6 straipsnio 2 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

2023 m. rugsėjo 28 d. Komisijai pateiktas prašymas užregistruoti Europos piliečių iniciatyvą „Įsteikime Europos aplinkos instituciją“;

(2)

organizatorių išdėstytas iniciatyvos tikslas: paraginti Komisiją „įsteigti Europos aplinkos instituciją, kuri veiktų kaip Europos aplinkos agentūrą pakeičianti, oficialius įgaliojimus vykdanti institucija arba kaip nauja institucija“. Tai institucijai būtų suteikti įgaliojimai „priimti valstybėms narėms ir fiziniams ir juridiniams asmenims privalomus administracinius sprendimus“ ir „išduoti leidimus vykdyti poveikį aplinkai darančią veiklą bei ją prižiūrėti ir aplinkos taršos ES lygmeniu atvejais imtis veiksmų. Tokiais atvejais, laikydamasi principo „teršėjas moka“, ji baustų teršėją uždrausdama taršią veiklą, užtikrindama, kad būtų atkurta prieš imantis tokios veiklos buvusi padėtis, skirdama taršai proporcingas baudas ir t. t.“;

(3)

daugiau informacijos apie iniciatyvos dalyką, tikslus ir aplinkybes pateikiama jai skirto dokumento priede. Jame daroma nuoroda į Europos žaliąjį kursą ir paaiškinama, kad Sąjunga „siekia, kad mūsų žemynas taptų pirmuoju pasaulyje neutralaus poveikio klimatui žemynu, todėl vykstant socialinei bei ekonominei transformacijai neišvengiamai turės būti plačiai diegiamos naujos sudėtingos technologijos ir bus daromas naujas sudėtinis poveikis visos Sąjungos aplinkai.“ Todėl iniciatyva „siekiama įsteigti už aplinkos taršos ES lygmeniu prevenciją atsakingą instituciją, kuri turėtų naujausių aplinkos srities ekspertinių žinių ir kartu su valstybių narių nacionalinėmis aplinkosaugos institucijomis priimtų privalomus administracinius sprendimus tais atvejais, kai valstybių narių žemės ūkio, pramonės ar paslaugų sektorių veiklos poveikis aplinkai būtų nebe nacionalinio, bet ES lygmens“. Priede pateikiami ES lygmens poveikio aplinkai ir taršos, kurių atveju Europos aplinkos institucija galėtų imtis veiksmų, pavyzdžiai: tarpvalstybinės oro teršalų pernašų, vandens taršos, jūrų taršos, dirvožemio užterštumo, akustinės taršos, tarpvalstybinio atliekų tvarkymo ir klimato kaitos;

(4)

kalbant apie iniciatyvos tikslą, Komisija mano, kad pasiūlymas įsteigti aplinkos instituciją galėtų būtų pateiktas remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 192 straipsnio 1 dalimi, susijusia su veiksmais, kurių imantis būtų pasiekti Sąjungos aplinkos politikos tikslai. Visų pirma Komisija galėtų pasiūlyti, kad aplinkos institucijai būtų suteikti įgaliojimai priimti privalomus administracinius sprendimus, įskaitant sprendimus leisti vykdyti poveikį aplinkai darančią veiklą, uždrausti taršią veiklą ir skirti sankcijas, su sąlyga, kad tokie sprendimų priėmimo įgaliojimai neapimtų įgaliojimų naudotis politine diskrecija;

(5)

dėl šių priežasčių Komisija mano, kad nėra taip, kad kuri nors iniciatyvos dalis akivaizdžiai nepatektų į jos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis;

(6)

ta išvada nedaro poveikio vertinimui, ar šiuo atveju būtų tenkinamos konkrečios materialinės sąlygos, įskaitant atitikties proporcingumo bei subsidiarumo principams ir suderinamumo su pagrindinėmis teisėmis sąlygas, kad Komisija galėtų imtis veiksmų;

(7)

organizatorių grupė pateikė tinkamų įrodymų, kad ji atitinka Reglamento (ES) 2019/788 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus, ir pagal to reglamento 5 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą paskyrė kontaktinius asmenis;

(8)

šia iniciatyva nėra aiškiai siekiama piktnaudžiauti, ji nėra lengvabūdiška, nepagrįsta ar akivaizdžiai prieštaraujanti Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje išdėstytoms Sąjungos vertybėms arba Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintoms teisėms;

(9)

todėl iniciatyva „Įsteikime Europos aplinkos instituciją“ turėtų būti užregistruota;

(10)

išvada, kad Reglamento (ES) 2019/788 6 straipsnio 3 dalyje nustatytos registravimo sąlygos įvykdytos, nereiškia, kad Komisija kokiu nors būdu patvirtina faktinį iniciatyvos turinio tikslumą – už jį atsako tik iniciatyvos organizatorių grupė. Iniciatyvos turinys atspindi tik organizatorių grupės nuomonę ir jokiu būdu negali būti laikomas atspindinčiu Komisijos nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos piliečių iniciatyva „Įsteikime Europos aplinkos instituciją“ užregistruojama.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas piliečių iniciatyvos „Įsteikime Europos aplinkos instituciją“ organizatorių grupei, kuriai kaip kontaktiniai asmenys atstovauja Anna Júlia DONÁTH ir Rebeka HEVESI.

Priimta Briuselyje 2023 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu

Věra JOUROVÁ

Pirmininko pavaduotoja


(1)   OL L 130, 2019 5 17, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2522/oj

ISSN 1977-0723 (electronic edition)