ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 139

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

66 metai
2023m. gegužės 26d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2023 m. gegužės 25 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1027, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

1

 

*

2023 m. kovo 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/1028, kuriuo dėl termino sudėtingas varikliu varomas orlaivis apibrėžties iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 748/2012

10

 

*

2023 m. gegužės 25 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/1029, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios fosmeto liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III ir V priedai ( 1 )

15

 

*

2023 m. gegužės 25 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/1030, kuriuo dėl Bacillus amyloliquefaciens (padermė AH2), Bacillus amyloliquefaciens (padermė IT-45) ir Purpureocillium lilacinum (padermė PL11) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 IV priedas ( 1 )

28

 

*

2023 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1031, kuriuo dėl paukštienos ir kiaušinių sektorių produktų ir kiaušinių albumino tipinių kainų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

31

 

*

2023 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1032, kuriuo nustatomos priemonės, kad į Sąjungos teritoriją nepatektų ir joje neišplistų pomidorų vaisiaus rudųjų raukšlių virusas (ToBRFV), ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1191

34

 

*

2023 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1033, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1080, kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui nustatomas galutinis antidempingo muitas, ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1081, kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui nustatomi galutiniai kompensaciniai muitai

44

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2023 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/1034 dėl pasiūlymo iš dalies pakeisti Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencijos I priedą pateikimo Europos Sąjungos vardu rengiantis keturioliktajam šalių konferencijos susitikimui

47

 

*

2023 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/1035, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

49

 

*

2023 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/1036 dėl valstybių narių mokėjimo agentūrų 2022 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2023) 3271)

57

 

*

2023 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/1037 dėl valstybių narių mokėjimo agentūrų 2022 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2023) 3274)

73

 

*

2023 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/1038 dėl Jungtinės Karalystės mokėjimo agentūrų 2022 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2023) 3275)

81

 

*

2023 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/1039 dėl Jungtinės Karalystės mokėjimo agentūrų 2022 finansinių metų sąskaitų patvirtinimo atsižvelgiant į skolas, susidariusias dėl Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu finansuojamų išlaidų (pranešta dokumentu Nr. C(2023) 3272)

88

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2023 5 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 139/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/1027

2023 m. gegužės 25 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 (1), ypač į jo 32 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2012 m. sausio 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje;

(2)

remiantis tų priemonių peržiūros rezultatais, iš Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priede pateikto fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašo turėtų būti išbraukti su dviem mirusiais asmenimis susiję įrašai. Su 19 fizinių asmenų susiję įrašai tame sąraše turėtų būti atnaujinti ir iš dalies pakeisti;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. gegužės 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. FORSSELL


(1)  OL L 16, 2012 1 19, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

A skirsnyje (Asmenys) išbraukiami du įrašai:

122.

Dr. Fayssal ABBAS;

161.

Dr. Mohamad Zafer MOHABAK;

2)

A skirsnyje (Asmenys) 5, 8, 12, 50, 51, 74, 107, 119, 120, 121, 192, 271, 284, 285, 290, 291, 324, 325 ir 326 įrašai pakeičiami šiais įrašais:

 

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„5.

Hafiz (

Image 1
) MAKHLOUF (
Image 2
)

(dar žinomas kaip Hafez Makhlouf)

Gimimo data: 1971 4 2;

Gimimo vieta: Damascus (Damaskas), Sirija;

Diplomatinio paso Nr. 014637352;

Lytis: vyras

Buvęs pulkininkas ir Generalinio žvalgybos direktorato Damasko padalinio vieno skyriaus vadovas, ėjęs pareigas po 2011 m. gegužės mėn. Makhlouf šeimos narys; prezidento Bashar al-Assad pusbrolis.

2011 5 9

8.

Rami (

Image 3

) MAKHLOUF (

Image 4

)

Gimimo data: 1969 7 10;

Gimimo vieta: Damascus (Damaskas), Sirija;

Paso Nr. 000098044;

Išdavimo Nr. 002-03-0015187;

Lytis: vyras

Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, turintis interesų finansinių paslaugų, transporto ir nekilnojamojo turto sektoriuose. Jis turi finansinių interesų ir (arba) užima aukštas ir vadovaujamas pareigas investiciniuose fonduose Al Mashreq, Bena Properties ir Cham Holding.

Pasinaudodamas savo verslo interesais teikia finansavimą ir paramą Sirijos režimui.

Jis yra įtakingas Makhlouf šeimos narys ir yra glaudžiai susijęs su Assad šeima; prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis.

2011 5 9

12.

Ghazwan Rifaat Kheir BEK

(dar žinomas kaip Ghazqan Kheir Bek)

Gimimo data: 1961 3 10;

Gimimo vieta: Al-Shamiyah (al Šamija), Latakia (Latakija), Sirija;

Tapatybės kortelės numeris: 06010037444;

Lytis: vyras

Buvęs transporto ministras, ėjęs pareigas po 2011 m. gegužės mėn. (paskirtas 2014 8 27). Anksčiau ėjo Tartuso uosto generalinio direktoriaus pareigas. Kaip buvęs Vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už Sirijos režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 10 21

50.

Tarif (

Image 5
) AKHRAS (
Image 6
)

(dar žinomas kaip Al Akhras (

Image 7
))

Gimimo data: 1951 6 2;

Gimimo vieta: Homs (Chomsas), Sirija;

Sirijos paso Nr. 0000092405;

Lytis: vyras

Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas. Jis yra Akhras Group (prekės, prekyba, perdirbimas ir logistika) steigėjas ir buvęs Chomso prekybos rūmų pirmininkas. Glaudūs verslo ryšiai su prezidento Bashar al-Assad šeima. Buvęs Sirijos prekybos rūmų federacijos valdybos narys. Teikė režimui logistinę paramą (autobusus ir tankų vilkikus). Todėl jis iš Sirijos režimo gauna naudos ir jį remia.

2011 9 2

51.

Issam (

Image 8

) ANBOUBA (

Image 9

)

Anbouba for Agricultural Industries Co. direktorius;

Gimimo data: 1952;

Gimimo vieta: Homs (Chomsas), Sirija;

Lytis: vyras

Įvairiuose Sirijos ekonomikos sektoriuose, pavyzdžiui, žemės ūkio, nekilnojamojo turto ir bankininkystės sektoriuose, veiklą vykdantis įtakingas verslininkas. Finansiniais ryšiais susijęs su aukštais Sirijos pareigūnais. Vienas iš Cham Holding steigėjų.

2011 9 2

74.

Mohammad Walid GHAZAL

Gimimo data: 1951 11 1;

Gimimo vieta: Aleppo (Alepas), Sirija;

Sirijos nacionalinis tapatybės kortelės numeris: 02020332623;

Lytis: vyras

Buvęs aprūpinimo būstu ir miestų plėtros ministras (paskirtas 2014 8 27). Kaip buvęs Vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už Sirijos režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 10 21

107.

Mohammad Ibrahim AL-SHA’AR

Gimimo data: 1956 10 1;

Gimimo vieta: Al-Haffah (al Hafa), Latakia (Latakija), Sirija;

Lytis: vyras

Buvęs vidaus reikalų ministras. Kaip buvęs Vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už Sirijos režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus. Sirijos nacionalinio pažangos fronto pirmininko pavaduotojas.

2011 12 1

119.

Sufian (

Image 10

) ALLAW (

Image 11

)

Gimimo data: 1944 2 8;

Gimimo vieta: al-Bukamal (al Bukamalis), Deir Ezzor (Deir az Zoras), Sirija;

Lytis: vyras

Buvęs naftos ir mineralinių išteklių ministras. Susijęs su Sirijos režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2012 2 27

120.

Dr. Adnan (

Image 12

) SLAKHO (

Image 13

)

Gimimo data: 1955 9 7;

Gimimo vieta: Al-Malihah (al Maliha), Rif Dimashq (Rif Damaškas), Sirija;

Lytis: vyras

Buvęs pramonės ministras. Buvęs švietimo ministras ir dabartinis Vietos administravimo ministerijos verslo plėtros konsultantas. Susijęs su Sirijos režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2012 2 27

121.

Dr. Saleh (

Image 14

) AL-RASHED (

Image 15

)

Gimimo data: 1964 8 1;

Gimimo vieta: Aleppo Province (Alepo provincija), Sirija;

Lytis: vyras

Buvęs švietimo ministras ir dabartinis Al-Sham privačiojo universiteto, susijusio su Sirijos režimu ir jo smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus, Tarptautinių santykių ir diplomatijos fakulteto Tarptautinių santykių departamento vadovas.

2012 2 27

192.

Hashim Anwar AL-AQQAD

(dar žinomas kaip Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)

Gimimo data: 1961 8 8;

Gimimo vieta: Damascus (Damaskas), Sirija;

Sirijos nacionalinis tapatybės kortelės numeris: 01020018085;

Lytis: vyras

Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, turintis interesų ir (arba) užsiimantis veikla įvairiuose Sirijos ekonomikos sektoriuose. Turi interesų Anwar Akkad Sons Group (AASG) ir jos patronuojamojoje įmonėje United Oil ir (arba) daro joms didelę įtaką. AASG yra konglomeratas, kuris turi interesų naftos, dujų, cheminių medžiagų, draudimo, pramonės įrenginių, nekilnojamojo turto, turizmo, parodų rengimo, rangos, draudimo ir medicininės įrangos sektoriuose. Jis taip pat yra vienas iš įtakingos apsaugos bendrovės (ProGuard) steigėjų.

Be to, Hashim Anwar al-Aqqad dar 2012 m. buvo Sirijos Parlamento narys.

Hashim Anwar al-Aqqad veikla nebūtų buvusi tokia sėkminga be režimo pagalbos. Kadangi jo verslo ir politiniai ryšiai su režimu yra platūs, jis teikia paramą Sirijos režimui ir gauna iš jo naudos.

2014 7 23

271.

Khaled AL-ZUBAIDI

(dar žinomas kaip (Mohammed) Khaled / Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi / Zubedi

(خالد الزبيدي)

Pilietybė: Sirijos;

Pareigos: Zubaidi ir Qalei LLC bendrasavininkis; Agar Investment Company direktorius; Bendrovės Al Zubaidi ir bendrovės Al Zubaidi & Al Taweet generalinis direktorius; Zubaidi Development Company direktorius ir savininkas; Enjaz Investment Company bendrasavininkis;

Lytis: vyras

Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, daug investavęs į statybos pramonę, įskaitant 50 % akcijų paketą bendrovėje Zubaidi and Qalei LLC, kuri stato prabangų turistinį miestą Grand Town ir kuriai režimas yra suteikęs 45 metų trukmės susitarimą, už tai gaudamas 19–21 % jos pajamų. Vykdydamas verslo veiklą, ypač dėl šio akcijų paketo Grand Town projekte, Khaled al-Zubaidi gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia.

Per vieną iš savo bendrovių (Hijaz Company) Khaled al-Zubaidi pasirašė (350 000  USD vertės) Sirijos futbolo klubo „Wihda FC“ rėmimo sutartį. Sirijos turizmo rūmų federacijos narys nuo 2019 m. Sirijos ir Alžyro verslo tarybos pirmininkas.

2019 1 21

284.

Mazin AL-TARAZI

(dar žinomas kaip

Image 16
; Mazen al-Tarazi)

(مازن الترزي)

Gimimo data: 1962 m. rugsėjo mėn.;

Pilietybė: Sirijos;

Pareigos: verslininkas

Lytis: vyras

Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, daug investavęs į statybos ir aviacijos sektorius. Investuodamas ir vykdydamas veiklą, Mazin al-Tarazi gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia. Visų pirma Mazin al-Tarazi yra sudaręs susitarimą su bendrove Damascus Cham Holding dėl 320 mln. USD investicijų į Marota City – režimo remiamo prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalo – statybą. Jam taip pat suteikta licencija dėl privačios oro transporto bendrovės Sirijoje. 2019 m. rugsėjo mėn. jis sukūrė al-Dana Group Investments LLC, 25 mln. SYP vertės bendrovę, kuri vykdo eksporto ir importo veiklą ir investuoja į turizmo infrastruktūrą ir komercinius kompleksus. Mazin Al-Tarazi yra Sirijos ir Irano verslo tarybos (SIBC) narys ir veikė kaip Irano režimo tarpininkas perkant nekilnojamąjį turtą Sirijoje.

2019 1 21

285.

Samer FOZ

(dar žinomas kaip Samir Foz / Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

Gimimo data: 1973 5 20;

Gimimo vieta: Homs (Chomsas), Sirija;

Pilietybės: Sirijos, Turkijos;

Turkijos paso numeris: U 09471711 (išdavimo vieta: Turkija; galioja iki: 2024 7 21;

Sirijos nacionalinis numeris: 06010274705;

Adresas: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE;

Lytis: vyras

Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, turintis interesų ir vykdantis veiklą daugelyje Sirijos ekonomikos sektorių. Samer Foz teikia Sirijos režimui finansinę ir kitą paramą, įskaitant karinių saugumo ir apsaugos pajėgų (Military Security Shield Forces) finansavimą Sirijoje ir tarpininkavimą sudarant susitarimus dėl grūdų. Dėl savo sąsajų su režimu jis taip pat gauna finansinės naudos naudodamasis komercinėmis galimybėmis, kurias teikia prekyba kviečiais ir rekonstrukcijos projektai.

2021 m. Samer Foz atidarė cukraus perdirbimo gamyklą (Samer Foz Factory) palaikydamas Sirijos režimo tikslą didinti cukraus gamybą visoje šalyje.

2019 1 21

290.

Waseem AL-KATTAN

(وسيم القطان)

(dar žinomas kaip Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Gimimo data: 1976 3 4

Pilietybė: Sirijos;

Sirijos nacionalinis tapatybės kortelės numeris: 10090110187

Pareigos: Damasko kaimo provincijos prekybos rūmų pirmininkas;

Giminystė / verslo partnerystė / subjektai ar partneriai / sąsajos:

Larosa Furniture / Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; Sirijos prekybos rūmų federacijos iždininkas;

Lytis: vyras

Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, gaunantis naudos iš režimo ir jį remiantis. Daugelio įmonių ir kontroliuojančiųjų bendrovių, turinčių interesų ir veikiančių įvairiuose ekonomikos sektoriuose, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto, prabangių viešbučių ir prekybos centrų sektoriuose, savininkas. Waseem al-Kattan greitai iškilo kaip įtakingas verslininkas, apmokestinus į apgultyje esančią Rytų Gutą kontrabanda vežamas prekes, ir šiuo metu dalyvauja agresyvių formų klientelizmo veikloje režimo naudai. Waseem al-Kattan dėl savo glaudžių ryšių su režimu gauna finansinės naudos, nes jam sudarytos palankios sąlygos dalyvauti viešuosiuose konkursuose ir gauti valstybinių agentūrų skiriamas licencijas ir sutartis.

2020 m. W. Al-Kattan buvo išrinktas Damasko prekybos rūmų nariu. 2021 m. lapkričio mėn. Sirijos Vyriausybė paskyrė W. Al-Kattan Sirijos prekybos rūmų federacijos sekretoriumi, nepaisant to, kad jis pralaimėjo rinkimus. 2022 m. Al-Kattan buvo paskirtas Sirijos ir Omano verslo tarybos pirmininku.

2020 2 17

291.

Amer FOZ

(dar žinomas kaip Amer Zuhair Fawz)

(عامر فوز)

Gimimo data: 1976 3 11;

Gimimo vieta: Homs (Chomsas), Sirija;

Pilietybė: Sirijos; Sent Kitso ir Nevio;

Nacionalinis Nr. 06010274747;

Paso Nr.: 002-14-L169340

JAE rezidento kortelės Nr.: 784-1976-7135283-5

Pareigos: District 6 Company steigėjas; Easy life Company partneris steigėjas;

Giminystė / verslo partnerystė / subjektai ar partneriai / sąsajos: Samer Foz Asas Steel Company pirmininko pavaduotojas; Aman Holding;

Lytis: vyras

Įtakingas verslininkas, turintis asmeninių ir šeimyninių verslo interesų ir vykdantis veiklą įvairiuose Sirijos ekonomikos sektoriuose. Jis gauna finansinės naudos, nes gali naudotis prekybos galimybėmis, ir remia Sirijos režimą.

Jis taip pat yra susijęs su savo broliu Samer Foz, kurį, kaip įtakingą Sirijoje veiklą vykdantį verslininką, remiantį režimą arba gaunantį iš jo naudos, Taryba į sąrašą yra įtraukusi nuo 2019 m. sausio mėn. Kartu su broliu jis vykdo keletą komercinių projektų, visų pirma Adra al-Ummaliyya vietovėje (Damasko priemiesčiuose). Tarp šių projektų yra gamykla, kurioje gaminami kabeliai ir kabelių priedai, taip pat projektas, skirtas elektros energijai iš saulės energijos gaminti. Jie taip pat Assad režimo vardu dalyvavo įvairioje veikloje su ISIS („Da’esh“), be kita ko, tiekė ginklus ir šaudmenis mainais už kviečius ir naftą.

2020 2 17

324.

Ahmed KHALIL KHALIL

(dar žinomas kaip Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil)

(احمد خليل خليل)

Gimimo data: 1969;

Gimimo vieta: Qayrun (Kairūnas);

Lytis: vyras

Ahmed Khalil Khalil yra 2017 m. įsteigtos ir „Vagnerio grupės“ Sirijoje prižiūrimos privačios Sirijos apsaugos bendrovės Sanad Protection and Security Services, aktyviai veikiančios Rusijos interesų (fosfatai, dujos ir naftos objektų saugumo užtikrinimas) Sirijoje apsaugos srityje, bendrasavininkis. Sirijos režimas gauna pajamų iš gamtos išteklių eksploatavimo. Be to, bendrovė aktyviai verbuoja Sirijos samdinius į Libiją ir Ukrainą.

Taigi, Ahmed Khalil Khalil remia Sirijos režimą ir iš jo gauna naudos.

2022 7 21

325.

Nasser Deeb DEEB

(dar žinomas kaip Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb)

(ناصر ديب)

Gimimo data: 1974 2 21;

Gimimo vieta: Baniyas, Tartus (Tartusas), Sirija;

Sirijos nacionalinis tapatybės kortelės numeris: 10090110187;

Lytis: vyras

Nasser Deeb Deeb yra 2017 m. įsteigtos ir „Vagnerio grupės“ prižiūrimos privačios Sirijos apsaugos bendrovės Sanad Protection and Security Services, aktyviai veikiančios Rusijos interesų (fosfatai, dujos ir naftos objektų saugumo užtikrinimas) Sirijoje apsaugos srityje, bendrasavininkis. Sirijos režimas gauna pajamų iš gamtos išteklių eksploatavimo. Be to, jis kartu su Khodr Ali Taher taip pat yra bendrovės „Ella Services“ bendrasavininkis.

Eidamas šias pareigas Nasser Deeb Deeb remia Sirijos režimą ir iš jo gauna naudos.

2022 7 21

326.

Issam SHAMMOUT

(dar žinomas kaip Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout)

(محمد عصام شموط)

Gimimo data: 1971 8 26

Gimimo vieta: 232, Tanzeem Kafarsus, Damascus (Damaskas), Sirija

Lytis: vyras

Issam Shammout yra oro transporto bendrovės Cham Wings savininkas ir direktorių valdybos pirmininkas ir Shmmout Group, veikiančios automobilių, plieno, aviacijos, krovinių siuntimo, statybos ir nekilnojamojo turto sektoriuose, vadovas.

Eidamas šias pareigas Issam Shammout yra Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas.

2022 7 21“.


2023 5 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 139/10


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2023/1028

2023 m. kovo 20 d.

kuriuo dėl termino „sudėtingas varikliu varomas orlaivis“ apibrėžties iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 748/2012

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (1), ypač į jo 19 straipsnio 1 dalį ir 62 straipsnio 13 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 748/2012 (2) nustatyti civilinių orlaivių gaminių, dalių ir prietaisų, kaip antai į juos įmontuojamų variklių, oro sraigtų ir dalių, tinkamumo skraidyti sertifikavimo ir aplinkosauginio sertifikavimo reikalavimai, taikomi siekiant Reglamento (ES) 2018/1139 tikslų;

(2)

Reglamento (ES) 2018/1139 140 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 (3) priimtos įgyvendinimo taisyklės su Reglamentu (ES) 2018/1139 būtų suderintos ne vėliau kaip 2023 m. rugsėjo 12 d. Todėl Reglamentas (ES) Nr. 748/2012 turėtų būti iš dalies pakeistas, t. y. įtraukta termino „sudėtingas varikliu varomas orlaivis“ apibrėžtis;

(3)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/1358 (4) iš dalies pakeistas Reglamento (ES) Nr. 748/2012 3 straipsnis, kad būtų atnaujintos nuorodos į Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedą. Deleguotojo reglamento (ES) 2022/1358 1 straipsnio 5 punkte netyčia nurodyta, kad juo pakeičiamos Reglamento (ES) Nr. 748/2012 3 straipsnio 3 ir 4 dalys. Iš tiesų turėjo būti pakeistos to straipsnio 2 ir 3 dalys. Siekiant išvengti painiavos, dabar reikėtų pakeisti visą Reglamento (ES) Nr. 748/2012 3 straipsnį;

(4)

Deleguotojo reglamento (ES) 2022/1358 1 straipsnio 6 punkte netyčia nurodyta, kad juo pakeista Reglamento (ES) Nr. 748/2012 8 straipsnio 3 dalis. Iš tiesų Reglamento (ES) Nr. 748/2012 8 straipsnio 3 dalis laikoma svarbia tinkamam Reglamento (ES) Nr. 748/2012 veikimui ir turėjo būti išlaikyta. Todėl pirminė 8 straipsnio 3 dalis turėtų būti vėl įrašyta kaip nauja 6 dalis;

(5)

Deleguotojo reglamento (ES) 2022/1358 1 straipsnio 8 punkte netyčia nurodyta, kad juo pakeistos Reglamento (ES) Nr. 748/2012 9 straipsnio 2 ir 3 dalys. Iš tiesų šios nuostatos laikomos svarbiomis tinkamam Reglamento (ES) Nr. 748/2012 veikimui ir turėjo būti išlaikytos. Siekiant išvengti painiavos, dabar reikėtų pakeisti visą Reglamento (ES) Nr. 748/2012 9 straipsnį;

(6)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 748/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas ir ištaisytas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 748/2012 1 straipsnio 2 dalis papildoma ha punktu:

„ha)

sudėtingas varikliu varomas orlaivis:

i)

lėktuvas:

kurio didžiausioji sertifikuotoji kilimo masė viršija 5 700 kg arba

kurio didžiausioji sertifikuotoji keleivių krėslų konfigūracija viršija devyniolika vietų, arba

kuris sertifikuotas būti valdomas mažiausiai dviejų pilotų įgulos, arba

kuris turi a) turboreaktyvinį variklį (-ius) arba daugiau nei vieną turbosraigtinį variklį; arba

ii)

sertifikuotas sraigtasparnis:

kurio didžiausioji kilimo masė viršija 3 175 kg arba

kurio didžiausioji keleivių krėslų konfigūracija viršija devynias vietas, arba

kuris turi būti valdomas mažiausiai dviejų pilotų įgulos; arba

iii)

orlaivis su pasviruoju sraigtu.“

2 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 748/2012 ištaisomas taip:

1)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Tolesnis tipo pažymėjimų ir susijusių tinkamumo skraidyti pažymėjimų galiojimas

1.   Gaminiams, kuriems valstybė narė iki 2003 m. rugsėjo 28 d. buvo išdavusi tipo pažymėjimą ar dokumentą, leidžiantį išduoti tinkamumo skraidyti pažymėjimą, taikomos šios nuostatos:

a)

laikoma, kad tokiam gaminiui yra išduotas tipo pažymėjimas pagal šį reglamentą, jei:

i)

jo tipo sertifikavimo pagrindas buvo:

JAA tipo sertifikavimo pagrindas – gaminiams, sertifikuotiems pagal JAA procedūras, apibūdintas jų JAA duomenų lape, arba

kitiems gaminiams – tipo sertifikavimo pagrindas, apibrėžtas projektavimo valstybės išduotame tipo pažymėjimo duomenų lape, jei ta projektavimo valstybė yra:

valstybė narė, išskyrus atvejus, kai agentūra, pirmiausia atsižvelgdama į taikomas sertifikavimo specifikacijas ir operacinę patirtį, nustato, kad toks tipo sertifikavimo pagrindas neužtikrina saugos lygio, lygiaverčio saugos lygiui, kurio reikalaujama Reglamentu (ES) 2018/1139 ir šiuo reglamentu, arba

valstybė, su kuria valstybė narė yra sudariusi dvišalį tinkamumo skraidyti arba panašų susitarimą, pagal kurį šie gaminiai sertifikuoti remiantis tos projektavimo valstybės sertifikavimo specifikacijomis, išskyrus atvejus, kai agentūra nustato, jog šios projektavimo valstybės sertifikavimo specifikacijos arba operacinė patirtis ar saugos sistema neužtikrina saugos lygio, lygiaverčio saugos lygiui, kurio reikalaujama Reglamentu (ES) 2018/1139 ir šiuo reglamentu.

Agentūra atlieka pirmąjį antros įtraukos nuostatų poveikio vertinimą, kad parengtų Komisijai skirtą nuomonę, kurioje pateikiamos galimos šio reglamento pataisos;

ii)

gaminiui taikyti Čikagos konvencijos 16 priede nustatytieji aplinkos apsaugos reikalavimai;

iii)

gaminiui taikyti projektavimo valstybės tinkamumo skraidyti nurodymai;

b)

atskiro orlaivio, kuris į valstybės narės registrą buvo įtrauktas iki 2003 m. rugsėjo 28 d., projektas laikomas patvirtintu pagal šį reglamentą, jei:

i)

jo pagrindinis tipo projektas buvo įtrauktas į a punkte nurodytą tipo pažymėjimą;

ii)

visi šio pagrindinio tipo projekto pakeitimai, dėl kurių atsakomybė teko ne tipo pažymėjimo turėtojui, buvo patvirtinti ir

iii)

buvo laikomasi iki 2003 m. rugsėjo 28 d. registravimo valstybės narės nustatytų arba priimtų tinkamumo skraidyti nurodymų, įskaitant visus projektavimo valstybės tinkamumo skraidyti nurodymų pakeitimus, kuriems pritarė registravimo valstybė narė.

2.   Gaminių, kurių tipo sertifikavimo procesas JAA arba valstybėje narėje tebevyko 2003 m. rugsėjo 28 d., atveju taikomos šios nuostatos:

a)

jei gaminio sertifikavimo procesas vyksta keliose valstybėse narėse, sertifikuojant remiamasi toliausią sertifikavimo proceso etapą pasiekusiu projektu;

b)

I priedo (21 dalies) 21.A.15 dalies a, b ir c punktai netaikomi;

c)

nukrypstant nuo I priedo (21 dalies) 21.B.80 dalies, tipo sertifikavimo pagrindas yra JAA arba, kai taikytina, valstybės narės nustatytas pagrindas, galiojantis paraiškos dėl patvirtinimo pateikimo dieną;

d)

atitikties I priedo (21 dalies) 21.A.20 dalies a ir d punktams tikslais atitikties patikrinimas pagal JAA ar valstybės narės procedūras laikomas atliktu agentūros.

3.   Gaminių, kuriems išduotas nacionalinis tipo pažymėjimas ar jam lygiavertis dokumentas ir kurių pakeitimo tvirtinimo procesas valstybėje narėje nebuvo užbaigtas tuo metu, kai tipo pažymėjimas turėjo būti patvirtintas pagal šį reglamentą, atveju taikomos šios sąlygos:

a)

jei tvirtinimo procesas vyksta keliose valstybėse narėse, remiamasi toliausią tvirtinimo proceso etapą pasiekusiu projektu;

b)

I priedo (21 dalies) 21.A.93 dalis netaikoma;

c)

taikytinas tipo sertifikavimo pagrindas yra JAA arba, kai taikytina, valstybės narės nustatytas pagrindas, galiojantis paraiškos dėl pakeitimo patvirtinimo pateikimo dieną;

d)

atitikties I priedo (21 dalies) 21.B.107 daliai tikslais atitikties patikrinimas pagal JAA ar valstybės narės procedūras laikomas atliktu agentūros.

4.   Gaminių, kuriems išduotas nacionalinis tipo pažymėjimas ar jam lygiavertis dokumentas ir kurių valstybės narės vykdomas esminio remonto projekto patvirtinimo procesas nebuvo užbaigtas tuo metu, kai pagal šį reglamentą turėjo būti nustatytas tipo pažymėjimas, atitikties I priedo (21 dalies) 21.A.433 dalies a punktui tikslais atitikties patikrinimas pagal JAA ar valstybės narės procedūras laikomas atliktu agentūros.

5.   Laikoma, kad valstybės narės išduotas tinkamumo skraidyti pažymėjimas, kuriuo patvirtinama atitiktis pagal 1 dalį nustatytam tipo pažymėjimui, tenkina šio reglamento reikalavimus.“

;

2)

8 straipsnis papildomas 6 dalimi:

„6.   Projektavimo organizacijos patvirtinimai, kuriuos pagal JAA reikalavimus ir procedūras suteikė ar pripažino valstybė narė ir kurie galiojo iki 2003 m. rugsėjo 28 d., laikomi atitinkančiais šį reglamentą.“

;

3)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Gamybinės organizacijos

1.   Už gaminių, dalių ir prietaisų gamybą atsakinga organizacija įrodo savo tinkamumą pagal I priedo (21 dalies) nuostatas. Šio tinkamumo įrodyti nereikalaujama, kai organizacija gamina dalis arba prietaisus, kuriuos pagal I priedo (21 dalies) nuostatas galima įmontuoti į patvirtinto tipo gaminį be oficialaus išleidimo pažymėjimo (t. y. EASA 1 formos).

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, gamintojas, kurio pagrindinė verslo vieta yra ne valstybėje narėje, gali įrodyti savo tinkamumą įgydamas tos valstybės išduodamą gaminio, dalies ir prietaiso, dėl kurio jis teikia paraišką, pažymėjimą, jeigu:

a)

ta valstybė – tai gamybos valstybė ir

b)

agentūra nustatė, kad tos valstybės sistemoje numatyto nepriklausomo atitikties tikrinimo lygis atitinka nustatytąjį šiuo reglamentu: jis užtikrinamas taikant lygiavertę organizacijų patvirtinimo sistemą arba tiesioginiu tos valstybės kompetentingos institucijos dalyvavimu.

3.   Gamybinės organizacijos patvirtinimai, kuriuos pagal JAA reikalavimus ir procedūras suteikė ar pripažino valstybė narė ir kurie galiojo iki 2003 m. rugsėjo 28 d., laikomi atitinkančiais šį reglamentą.

4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, gamybinė organizacija gali kreiptis į kompetentingą instituciją, prašydama išimties tvarka netaikyti Reglamento (ES) 2018/1139 9 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų aplinkos apsaugos reikalavimų.

5.   Nukrypstant nuo I priedo (21 dalies) 21.B.225 dalies d punkto 1 ir 2 papunkčių, pagal I priedą (21 dalį) išduotą galiojantį patvirtinimo pažymėjimą turinti gamybinė organizacija visus pažeidimus, susijusius su I priedo reikalavimų, nustatytų Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/201 (*1), nesilaikymu, gali ištaisyti iki 2025 m. kovo 7 d.

Jei po 2025 m. kovo 7 d. organizacija tų pažeidimų dar nėra ištaisiusi, patvirtinimo pažymėjimas visiškai ar iš dalies atšaukiamas, apribojamas arba sustabdomas jo galiojimas.

6.   Nukrypstant nuo Ipriedo (21 dalies) 21.A.125C dalies a punkto 1 papunkčio, organizacija, gaminanti gaminius, dalis ar prietaisus be patvirtinimo pažymėjimo ir turinti galiojantį atskirąjį leidimą, išduotą pagal I priedą (21 dalį) ne vėliau kaip 2023 m. kovo 7 d., neprivalo laikytis atitinkamų I priedo reikalavimų, nustatytų Deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/201.

7.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, fizinis arba juridinis asmuo, kurio pagrindinė verslo vieta yra valstybėje narėje ir kuris yra atsakingas už 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų gaminių bei jų dalių ir prietaisų gamybą, savo tinkamumą gali įrodyti alternatyviai, pagal Ib priedą (21L dalį).

8.   Įrodyti tinkamumo pagal 1 arba 2 dalį nereikia, jei gamybinė organizacija arba fizinis ar juridinis asmuo užsiima šia gamybine veikla:

a)

dalių arba prietaisų, kuriuos pagal I priedą (21 dalį) galima be oficialaus išleidimo pažymėjimo (t. y. EASA 1 formos) įmontuoti į sertifikuoto tipo gaminį, gamyba;

b)

dalių, kurias pagal Ib priedą (21L dalį) galima be oficialaus išleidimo pažymėjimo (t. y. EASA 1 formos) įmontuoti į orlaivį, kurio projekto atitiktis deklaruota, gamyba;

c)

orlaivių, kurių projekto atitiktis deklaruota pagal 2 straipsnio 3 dalį, ir dalių, kurias galima įmontuoti į tokius orlaivius, gamyba. Tokiu atveju gamybinę veiklą pagal Ib priedo (21L dalies) A skirsnio R poskyrį vykdo gamybinė organizacija arba fizinis ar juridinis asmuo, kurio pagrindinė verslo vieta yra valstybėje narėje.

(*1)  2021 m. gruodžio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/201, kuriuo dėl valdymo sistemų ir pranešimo apie įvykius sistemų, kurias turi sukurti projektavimo ir gamybinės organizacijos, ir dėl Agentūros taikomų procedūrų iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 748/2012 (OL L 33, 2022 2 15, p. 7).“"

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2023 m. rugpjūčio 25 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. kovo 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 212, 2018 8 22, p. 1.

(2)  2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės (OL L 224, 2012 8 21, p. 1).

(3)  2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (OL L 79, 2008 3 19, p. 1).

(4)  2022 m. birželio 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1358, kuriuo dėl sportinei ir rekreacinei aviacijai naudojamų orlaivių proporcingesnių reikalavimų įgyvendinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 748/2012 (OL L 205, 2022 8 5, p. 7).


2023 5 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 139/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2023/1029

2023 m. gegužės 25 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios fosmeto liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III ir V priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą ir 18 straipsnio 1 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

didžiausia leidžiamoji fosmeto liekanų koncentracija (toliau – DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedo A dalyje;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 1 dalį Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos dabartinės fosmeto DLK peržiūros (2). Ji pasiūlė pakeisti liekanų apibrėžtį vykdymo užtikrinimo tikslais iš „fosmeto ir fosmeto oksono, išreikšto fosmetu“ į „fosmetą“. Komisija mano, kad ši nauja liekanų apibrėžtis yra tinkama atsižvelgiant į Reglamentą (EB) Nr. 396/2005;

(3)

pagrįstoje nuomonėje dėl nustatytos fosmeto DLK peržiūros pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 1 dalį Tarnyba nustatė riziką vartotojams, susijusią su greipfrutams, apelsinams, citrinoms, žaliosioms citrinoms, mandarinams, kokosams, obuoliams, kriaušėms, svarainiams, šliandroms, lokvoms, abrikosams, persikams, valgomosioms vynuogėms, vynuogėms vynui gaminti, mėlynėms, spanguolėms, kinkanams ir bulvėms nustatyta DLK. Be to, atsižvelgdama į sprendimą neatnaujinti veikliosios medžiagos fosmeto patvirtinimo (3), Tarnyba paskelbė veikliosios medžiagos pesticido fosmeto keliamos rizikos vertinimo tarpusavio peržiūros išvadą (4), kurioje paaiškino, kad fosmeto keliamos rizikos vartotojams per maistą vertinimas negalėjo būti baigtas, nes duomenys, įskaitant metabolito fosmeto oksono toksikologines savybes ir genotoksiškumo potencialą, buvo neišsamūs. Atsižvelgdama į duomenų spragas, Tarnyba negalėjo atmesti žalingo poveikio žmonių sveikatai galimybės, nes visiems produktams nustatyta fosmeto DLK. Todėl nė viena nustatyta fosmeto DLK, įskaitant nustatytąją remiantis Kodekso didžiausia leidžiamąja koncentracija (CXL), negali būti patvirtinta kaip saugi vartotojams. Todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 17 straipsnį kartu su to reglamento 14 straipsnio 1 dalies a punktu tikslinga to reglamento III priedo A dalyje išbraukti nustatytas fosmeto DLK vertes. Fosmeto DLK visuose produktuose turėtų būti nustatyta pagal kiekvienam produktui būdingas ir saugias vartotojams nustatymo ribas (toliau – LPD), kurios turėtų būti nustatytos Reglamento (EB) Nr. 396/2005 V priede pagal to reglamento 18 straipsnio 1 dalies b punktą;

(4)

be to, Tarnyba ir valstybė narė nustatė, kad apelsinams, bulvėms, obuoliams, kriaušėms, ananasams, melionams, arbūzams, cukrinių runkelių šaknims ir pienui (galvijų) nustatyta numatytoji 0,01* mg/kg vertė neužtikrina pakankamo vartotojų apsaugos lygio. Todėl šių produktų nustatymo ribos turėtų būti mažesnės ir įmanomos nustatyti – 0,005* mg/kg, o tokia riba yra saugi vartotojams;

(5)

Komisija konsultavosi su Europos Sąjungos etaloninėmis pesticidų liekanų laboratorijomis dėl būtinybės pritaikyti tam tikras nustatymo ribas. Tos laboratorijos pasiūlė konkretiems produktams taikomas nustatymo ribas, kurias analizės požiūriu būtų įmanoma nustatyti;

(6)

per Pasaulio prekybos organizaciją konsultuotasi dėl naujos DLK su Sąjungos prekybos partneriais ir į jų pastabas atsižvelgta;

(7)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

prieš pradedant taikyti naujas DLK vertes turėtų būti skiriamas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės, trečiosios šalys ir maisto tvarkymo subjektai galėtų pasirengti laikytis dėl DLK pakeitimo atsiradusių reikalavimų;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 III ir V priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2023 m. rugsėjo 15 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. gegužės 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  Europos maisto saugos tarnyba; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for phosmet according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2022;20(7):7448.

(3)  2022 m. sausio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/94, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepratęsiamas veikliosios medžiagos fosmeto patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas (OL L 16, 2022 1 25, p. 33).

(4)  Europos maisto saugos tarnyba; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance phosmet, EFSA Journal 2021;19(3):6237.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 III ir V priedai iš dalies keičiami taip:

1.

III priedo A dalyje fosmetui skirta skiltis išbraukiama.

2.

V priede įterpiama ši fosmetui skirta skiltis:

Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

Kodas numeris

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, ir atskirų produktų pavyzdžiai  (1)

Fosmetas

(1)

(2)

(3)

0100000

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; MEDŽIŲ RIEŠUTAI

 

0110000

Citrusiniai vaisiai

 

0110010

Greipfrutai

0,01  ((*))

0110020

Apelsinai

0,005  ((*))

0110030

Citrinos

0,01  ((*))

0110040

Žaliosios citrinos

0,01  ((*))

0110050

Mandarinai

0,01  ((*))

0110990

Kita (2)

0,01  ((*))

0120000

Medžių riešutai

0,01  ((*))

0120010

Migdolai

 

0120020

Bertoletijos

 

0120030

Anakardžiai

 

0120040

Kaštainiai

 

0120050

Kokosai

 

0120060

Lazdyno riešutai

 

0120070

Makadamijos

 

0120080

Karijos

 

0120090

Pinijos

 

0120100

Pistacijos

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

0120990

Kita (2)

 

0130000

Sėklavaisiai

 

0130010

Obuoliai

0,005  ((*))

0130020

Kriaušės

0,005  ((*))

0130030

Svarainiai

0,01  ((*))

0130040

Šliandros

0,01  ((*))

0130050

Lokvos / japoninės lokvos

0,01  ((*))

0130990

Kita (2)

0,01  ((*))

0140000

Kaulavaisiai

0,01  ((*))

0140010

Abrikosai

 

0140020

Vyšnios (saldžiosios)

 

0140030

Persikai

 

0140040

Slyvos

 

0140990

Kita (2)

 

0150000

Uogos ir smulkūs vaisiai

0,01  ((*))

0151000

a)

vynuogės

 

0151010

Valgomosios vynuogės

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

0152000

b)

braškės ir žemuogės

 

0153000

c)

uogos, augančios ant dvimečių ūglių

 

0153010

Gervuogės

 

0153020

Gervuogės

 

0153030

Avietės (raudonosios ir geltonosios)

 

0153990

Kita (2)

 

0154000

d)

kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

0154010

Mėlynės

 

0154020

Spanguolės

 

0154030

Serbentai (juodieji, raudonieji ir baltieji)

 

0154040

Agrastai (žalieji, raudonieji ir geltonieji)

 

0154050

Erškėtuogės

 

0154060

Šilkmedžio uogos (juodojo ir baltojo)

 

0154070

Gudobelės vaisiai / pietinės gudobelės vaisiai

 

0154080

Šeivamedžio uogos

 

0154990

Kita (2)

 

0160000

Kiti vaisiai su

 

0161000

a)

valgoma luobele

0,01  ((*))

0161010

Datulės

 

0161020

Figos

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

0161040

Kinkanai

 

0161050

Karambolos

 

0161060

Persimonai / rytiniai persimonai

 

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai

 

0161990

Kita (2)

 

0162000

b)

nevalgoma luobele, smulkūs

0,01  ((*))

0162010

Kiviai (žalieji, raudonieji, geltonieji)

 

0162020

Ličiai

 

0162030

Valgomosios pasifloros

 

0162040

Opuncijos

 

0162050

Gelčių sėklos

 

0162060

Virgininiai juodmedžiai (virgininiai persimonai)

 

0162990

Kita (2)

 

0163000

c)

nevalgoma luobele, stambūs

 

0163010

Avokadai

0,01  ((*))

0163020

Bananai

0,01  ((*))

0163030

Mangai

0,01  ((*))

0163040

Papajos

0,01  ((*))

0163050

Granatai

0,01  ((*))

0163060

Peruvinės anonos

0,01  ((*))

0163070

Gvajavos

0,01  ((*))

0163080

Ananasai

0,005  ((*))

0163090

Duonvaisiai

0,01  ((*))

0163100

Durijai

0,01  ((*))

0163110

Dygliuotosios anonos

0,01  ((*))

0163990

Kita (2)

0,01  ((*))

0200000

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

0210000

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

0211000

a)

bulvės

0,005  ((*))

0212000

b)

tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,01  ((*))

0212010

Manijokai

 

0212020

Valgomieji batatai

 

0212030

Dioskorėjos

 

0212040

Bermudinės marantos

 

0212990

Kita (2)

 

0213000

c)

kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

0,01  ((*))

0213010

Burokėliai

 

0213020

Morkos

 

0213030

Salierai

 

0213040

Krienai

 

0213050

Topinambai

 

0213060

Pastarnokai

 

0213070

Petražolių šaknys / šakninės petražolės

 

0213080

Ridikai

 

0213090

Pūteniai

 

0213100

Griežčiai

 

0213110

Ropės

 

0213990

Kita (2)

 

0220000

Svogūninės daržovės

0,01  ((*))

0220010

Valgomieji česnakai

 

0220020

Valgomieji svogūnai

 

0220030

Valgomieji svogūnėliai

 

0220040

Svogūnlaiškiai / žalieji svogūnai ir tuščialaiškiai česnakai

 

0220990

Kita (2)

 

0230000

Vaisinės daržovės

 

0231000

a)

Solanaceae ir Malvaceae

0,01  ((*))

0231010

Pomidorai

 

0231020

Paprikos

 

0231030

Baklažanai

 

0231040

Valgomosios ybiškės

 

0231990

Kita (2)

 

0232000

b)

moliūginių šeimos (valgoma luobele)

0,01  ((*))

0232010

Agurkai

 

0232020

Kornišonai

 

0232030

Cukinijos

 

0232990

Kita (2)

 

0233000

c)

moliūginių šeimos (nevalgoma luobele)

 

0233010

Melionai

0,005  ((*))

0233020

Moliūgai

0,01  ((*))

0233030

Arbūzai

0,005  ((*))

0233990

Kita (2)

0,01  ((*))

0234000

d)

saldieji kukurūzai

0,01  ((*))

0239000

e)

kitos vaisinės daržovės

0,01  ((*))

0240000

Kopūstinės daržovės (išskyrus brassica rūšių šakniavaisius ir brassica rūšių jaunų lapų augalus)

0,01  ((*))

0241000

a)

žiedinės brassica daržovės

 

0241010

Brokoliniai kopūstai

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

0241990

Kita (2)

 

0242000

b)

gūžinės

 

0242010

Briuseliniai kopūstai

 

0242020

Gūžiniai kopūstai

 

0242990

Kita (2)

 

0243000

c)

lapinės

 

0243010

Pekininiai kopūstai

 

0243020

Lapiniai kopūstai

 

0243990

Kita (2)

 

0244000

d)

ropiniai kopūstai

 

0250000

Lapinės daržovės, prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

 

0251000

a)

salotos ir salotiniai augalai

0,01  ((*))

0251010

Sultenės

 

0251020

Sėjamosios salotos

 

0251030

Salotinės trūkažolės plačialapis varietetas

 

0251040

Sėjamosios pipirnės, kiti daigai ir ūgliai

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės

 

0251070

Sareptinio bastučio raukšlėtasis varietetas

 

0251080

Jaunų lapų augalai (įskaitant brassica rūšis)

 

0251990

Kita (2)

 

0252000

b)

špinatai ir panašūs (lapai)

0,01  ((*))

0252010

Daržiniai špinatai

 

0252020

Paprastosios portulakos

 

0252030

Burokėlių lapai

 

0252990

Kita (2)

 

0253000

c)

vynuogių ir panašių rūšių augalų lapai

0,01  ((*))

0254000

d)

rėžiukai

0,01  ((*))

0255000

e)

paprastosios trūkažolės / cikorijos

0,01  ((*))

0256000

f)

prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

0,02  ((*))

0256010

Daržiniai builiai

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

0256030

Salierų lapai

 

0256040

Petražolės

 

0256050

Vaistiniai šalavijai

 

0256060

Kvapieji rozmarinai

 

0256070

Čiobreliai

 

0256080

Bazilikai ir valgomosios gėlės

 

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai

 

0256100

Vaistiniai kiečiai

 

0256990

Kita (2)

 

0260000

Ankštinės daržovės

0,01  ((*))

0260010

Pupelės (su ankštimis)

 

0260020

Pupelės (be ankščių)

 

0260030

Žirniai (su ankštimis)

 

0260040

Žirniai (be ankščių)

 

0260050

Lęšiai

 

0260990

Kita (2)

 

0270000

Stiebinės daržovės

0,01  ((*))

0270010

Smidrai

 

0270020

Dygieji artišokai

 

0270030

Salierai

 

0270040

Paprastojo pankolio azorinis varietetas

 

0270050

Artišokai

 

0270060

Porai

 

0270070

Rabarbarai

 

0270080

Bambukų ūgliai

 

0270090

Palmių šerdys

 

0270990

Kita (2)

 

0280000

Grybai, samanos ir kerpės

0,01  ((*))

0280010

Auginamieji grybai

 

0280020

Miško grybai

 

0280990

Samanos ir kerpės

 

0290000

Dumbliai ir prokariotai

0,01  ((*))

0300000

ANKŠTINIAI AUGALAI

0,01  ((*))

0300010

Pupos

 

0300020

Lęšiai

 

0300030

Žirniai

 

0300040

Lubinai

 

0300990

Kita (2)

 

0400000

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI

0,01  ((*))

0401000

Aliejinių augalų sėklos

 

0401010

Sėmenys

 

0401020

Žemės riešutai

 

0401030

Aguonų sėklos

 

0401040

Sezamų sėklos

 

0401050

Saulėgrąžų sėklos

 

0401060

Rapsų sėklos

 

0401070

Sojos

 

0401080

Garstyčių sėklos

 

0401090

Vilnamedžių sėklos

 

0401100

Moliūgų sėklos

 

0401110

Dažiniai dygminai

 

0401120

Agurklės

 

0401130

Sėjamosios judros

 

0401140

Kanapių sėklos

 

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 

0401990

Kita (2)

 

0402000

Aliejiniai vaisiai

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

0402020

Alyvpalmių branduoliai

 

0402030

Alyvpalmių vaisiai

 

0402040

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai

 

0402990

Kita (2)

 

0500000

JAVAI

0,01  ((*))

0500010

Miežiai

 

0500020

Grikiai ir kitos javams prilyginamos kultūros

 

0500030

Kukurūzai

 

0500040

Tikrosios soros

 

0500050

Sėjamoji aviža

 

0500060

Ryžiai

 

0500070

Rugiai

 

0500080

Dvispalviai sorgai

 

0500090

Paprastieji kviečiai

 

0500990

Kita (2)

 

0600000

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI, KAKAVA ir SALDŽIOSIOS CERATONIJOS

 

0610000

Arbata

0,01  ((*))

0620000

Kavos pupelės

0,05  ((*))

0630000

Žolelių užpilai (gauti iš

0,05  ((*))

0631000

a)

žiedai

 

0631010

Vaistinės ramunės

 

0631020

Jamaikinės kinrožės

 

0631030

Rožės

 

0631040

Jazminai

 

0631050

Liepa

 

0631990

Kita (2)

 

0632000

b)

lapai ir prieskoninės žolės

 

0632010

Daržinės braškės

 

0632020

Siauralapis raibsteglis

 

0632030

Paragvajinis bugienis

 

0632990

Kita (2)

 

0633000

c)

šaknys

 

0633010

Valerijonas

 

0633020

Ženšenis

 

0633990

Kita (2)

 

0639000

d)

bet kurios kitos augalo dalys

 

0640000

Kakavos pupelės

0,05  ((*))

0650000

Saldžiosios ceratonijos

0,05  ((*))

0700000

APYNIAI

0,05  ((*))

0800000

PRIESKONIAI

 

0810000

Sėklos prieskoniai

0,05  ((*))

0810010

Anyžinė ožiažolė

 

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 

0810030

Salierai

 

0810040

Blakinės kalendros

 

0810050

Kmynai

 

0810060

Krapai

 

0810070

Paprastieji pankoliai

 

0810080

Vaistinės ožragės

 

0810090

Muskatai

 

0810990

Kita (2)

 

0820000

Vaisių prieskoniai

0,05  ((*))

0820010

Kvapieji pimentai

 

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

 

0820030

Kmynai

 

0820040

Kardamonas

 

0820050

Kadagio uogos

 

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

 

0820070

Vanilė

 

0820080

Tamarindas

 

0820990

Kita (2)

 

0830000

Žievės prieskoniai

0,05  ((*))

0830010

Cinamonas

 

0830990

Kita (2)

 

0840000

Šaknys ir šakniastiebiai prieskoniai

 

0840010

Paprastasis saldymedis

0,05  ((*))

0840020

Imbieras (10)

 

0840030

Daržinės ciberžolės

0,05  ((*))

0840040

Krienai (11)

 

0840990

Kita (2)

0,05  ((*))

0850000

Pumpurų prieskoniai

0,05  ((*))

0850010

Gvazdikėliai

 

0850020

Kaparėliai

 

0850990

Kita (2)

 

0860000

Žiedų purkų prieskoniai

0,05  ((*))

0860010

Šafranai

 

0860990

Kita (2)

 

0870000

Kevalų prieskoniai

0,05  ((*))

0870010

Muskatmedžio vaisiai

 

0870990

Kita (2)

 

0900000

CUKRINIAI AUGALAI

 

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

0,005  ((*))

0900020

Cukranendrės

0,01  ((*))

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

0,01  ((*))

0900990

Kita (2)

0,01  ((*))

1000000

GYVŪNINIAI PRODUKTAI. SAUSUMOS GYVŪNAI

 

1010000

Prekės iš

0,01  ((*))

1011000

a)

kiaulių

 

1011010

Raumenys

 

1011020

Riebalai

 

1011030

Kepenys

 

1011040

Inkstai

 

1011050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1011990

Kita (2)

 

1012000

b)

galvijų

 

1012010

Raumenys

 

1012020

Riebalai

 

1012030

Kepenys

 

1012040

Inkstai

 

1012050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1012990

Kita (2)

 

1013000

c)

avių

 

1013010

Raumenys

 

1013020

Riebalai

 

1013030

Kepenys

 

1013040

Inkstai

 

1013050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1013990

Kita (2)

 

1014000

d)

ožkų

 

1014010

Raumenys

 

1014020

Riebalai

 

1014030

Kepenys

 

1014040

Inkstai

 

1014050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1014990

Kita (2)

 

1015000

e)

arklinių šeimos gyvūnų

 

1015010

Raumenys

 

1015020

Riebalai

 

1015030

Kepenys

 

1015040

Inkstai

 

1015050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1015990

Kita (2)

 

1016000

f)

naminių paukščių

 

1016010

Raumenys

 

1016020

Riebalai

 

1016030

Kepenys

 

1016040

Inkstai

 

1016050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1016990

Kita (2)

 

1017000

g)

kitų ūkiuose auginamų sausumos gyvūnų

 

1017010

Raumenys

 

1017020

Riebalai

 

1017030

Kepenys

 

1017040

Inkstai

 

1017050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1017990

Kita (2)

 

1020000

Pienas

 

1020010

Galvijai

0,005  ((*))

1020020

Avys

0,01  ((*))

1020030

Ožkos

0,01  ((*))

1020040

Laukinis arklys

0,01  ((*))

1020990

Kita (2)

0,01  ((*))

1030000

Paukščių kiaušiniai

0,01  ((*))

1030010

Višta

 

1030020

Didžioji antis

 

1030030

Pilkoji žąsis

 

1030040

Paprastoji putpelė

 

1030990

Kita (2)

 

1040000

Medus ir kiti bitininkystės produktai (7)

0,05  ((*))

1050000

Varliagyviai ir ropliai

0,01  ((*))

1060000

Sausumos bestuburiai gyvūnai

0,01  ((*))

1070000

Laukiniai sausumos stuburiniai gyvūnai

0,01  ((*))

1100000

ŽUVYS, ŽUVŲ PRODUKTAI IR VISI KITI JŪRŲ BEI GĖLŲJŲ VANDENŲ GYVŪNŲ PRODUKTAI (8)

 

1200000

PRODUKTAI AR JŲ DALYS, NAUDOJAMI TIK GYVŪNŲ PAŠARAMS (8)

 

1300000

PERDIRBTI MAISTO PRODUKTAI (9)

 


((*))  Analizinio nustatymo apatinė riba.

(1)  Dėl išsamaus augalinių ir gyvūninių produktų, kuriems taikoma DLK, sąrašo žiūrėti I priedą.“


2023 5 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 139/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2023/1030

2023 m. gegužės 25 d.

kuriuo dėl Bacillus amyloliquefaciens (padermė AH2), Bacillus amyloliquefaciens (padermė IT-45) ir Purpureocillium lilacinum (padermė PL11) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 IV priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

konkreti didžiausia leidžiamoji Bacillus amyloliquefaciens (padermė AH2), Bacillus amyloliquefaciens (padermė IT-45) ir Purpureocillium lilacinum (padermė PL11) liekanų koncentracija (toliau – DLK) nenustatyta. Todėl taikoma numatytoji 0,01 mg/kg vertė, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 1 dalies b punkte;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/1455 (2) patvirtinta nedidelės rizikos veiklioji medžiaga Bacillus amyloliquefaciens (padermė AH2). Atlikdama veikliosios medžiagos pesticido keliamos rizikos vertinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 (3) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) padarė išvadą (4), kad dėl su maistu susijusios rizikos vartotojams vertinimo tam tikros informacijos nėra ir rizikos valdytojai turi papildomai tai apsvarstyti. Kaip nustatyta šios medžiagos peržiūros ataskaitoje (5), parengtoje atliekant veikliosios medžiagos rizikos vertinimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009, Bacillus amyloliquefaciens (padermė AH2) nėra patogeniška žmonėms, nėra tikėtina, kad ji gamins toksinus, kurie neigiamai veiks žmonių sveikatą, o rizika žmonėms dėl metabolitų yra nedidelė. Atsižvelgiant į veikliosios medžiagos Bacillus amyloliquefaciens (padermė AH2) keliamos pesticido rizikos vertinimo tarpusavio peržiūrą, peržiūros ataskaitą ir Reglamento (EB) Nr. 396/2005 5 straipsnį ir 14 straipsnio 2 dalies a, c ir d punktus, šios medžiagos DLK nustatyti nereikia, todėl Bacillus amyloliquefaciens (padermė AH2) tikslinga įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 396/2005 IV priedą;

(3)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/159 (6) patvirtinta nedidelės rizikos veiklioji medžiaga Bacillus amyloliquefaciens (padermė IT-45). Atlikdama veikliosios medžiagos pesticido keliamos rizikos vertinimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 Tarnyba padarė išvadą (7), kad dėl su maistu susijusios rizikos vartotojams vertinimo tam tikros informacijos nėra ir rizikos valdytojai turi papildomai tai apsvarstyti. Kaip nustatyta šios medžiagos peržiūros ataskaitoje (8), parengtoje atliekant veikliosios medžiagos rizikos vertinimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009, Bacillus amyloliquefaciens (padermė IT-45) nėra patogeniška žmonėms, nėra tikėtina, kad ji gamins toksinus, kurie neigiamai veiks žmonių sveikatą, o rizika žmonėms dėl metabolitų yra nedidelė. Atsižvelgiant į veikliosios medžiagos Bacillus amyloliquefaciens (padermė IT-45) keliamos pesticido rizikos vertinimo tarpusavio peržiūrą, peržiūros ataskaitą ir Reglamento (EB) Nr. 396/2005 5 straipsnį ir 14 straipsnio 2 dalies a, c ir d punktus, šios medžiagos DLK nustatyti nereikia, todėl Bacillus amyloliquefaciens (padermė IT-45) tikslinga įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 396/2005 IV priedą;

(4)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/4 (9) patvirtinta nedidelės rizikos veiklioji medžiaga Purpureocillium lilacinum (padermė PL11). Atlikdama veikliosios medžiagos pesticido keliamos rizikos vertinimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 Tarnyba padarė išvadą (10), kad dėl su maistu susijusios rizikos vartotojams vertinimo tam tikros informacijos nėra ir rizikos valdytojai turi papildomai tai apsvarstyti. Kaip nustatyta šios medžiagos peržiūros ataskaitoje (11), parengtoje atliekant veikliosios medžiagos rizikos vertinimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009, Purpureocillium lilacinum (padermė PL11) nėra patogeniška žmonėms, o rizika žmonėms dėl metabolitų yra nedidelė. Atsižvelgiant į veikliosios medžiagos Purpureocillium lilacinum (padermė PL11) keliamos pesticido rizikos vertinimo tarpusavio peržiūrą, peržiūros ataskaitą ir Reglamento (EB) Nr. 396/2005 5 straipsnį ir 14 straipsnio 2 dalies a, c ir d punktus, šios medžiagos DLK nustatyti nereikia, todėl Purpureocillium lilacinum (padermė PL11) tikslinga įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 396/2005 IV priedą;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 IV priede abėcėlės tvarka įterpiami šie įrašai: Bacillus amyloliquefaciens (padermė AH2), Bacillus amyloliquefaciens (padermė IT-45) ir Purpureocillium lilacinum (padermė PL11).

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. gegužės 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  2021 m. rugsėjo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1455, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama nedidelės rizikos veiklioji medžiaga Bacillus amyloliquefaciens (padermė AH2) ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 315, 2021 9 7, p. 1).

(3)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

(4)  Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain AH2. EFSA Journal 2020;18(7):6156. Doi: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6156.

(5)  Veikliosios medžiagos Bacillus amyloliquefaciens padermės AH2 peržiūros ataskaita [patvirtinta Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto 2021 liepos 5 d. posėdyje] SANTE/11938/2020 Rev. 4, 6 July 2021. https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances/details/1257.

(6)  2022 m. vasario 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/159, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama nedidelės rizikos veiklioji medžiaga Bacillus amyloliquefaciens (padermė IT-45) ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 26, 2022 2 7, p. 7).

(7)  Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain IT-45. EFSA Journal 2021;19(5):6594. Doi: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6594.

(8)  Veikliosios medžiagos Bacillus amyloliquefaciens padermės IT-45 peržiūros ataskaita [patvirtinta Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto 2021 m. gruodžio 1–2 d. posėdyje] SANTE/10762/2021 Rev. 1, 2021 m. gruodžio 1–2 d. https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances/details/1333.

(9)  2022 m. sausio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/4, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama nedidelės rizikos veiklioji medžiaga Purpureocillium lilacinum (padermė PL11) ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 1, 2022 1 5, p. 5).

(10)  Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Purpureocillium lilacinum strain PL11. EFSA Journal 2022;20(5):6393. Doi: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.6393.

(11)  Veikliosios medžiagos Purpureocillium lilacinum padermės PL11 peržiūros ataskaita [patvirtinta Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto 2021 m. spalio 22 d. posėdyje] SANTE/10418/2021 Rev. 4. https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances/details/1285.


2023 5 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 139/31


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/1031

2023 m. gegužės 24 d.

kuriuo dėl paukštienos ir kiaušinių sektorių produktų ir kiaušinių albumino tipinių kainų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 183 straipsnio b punktą,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2014, kuriuo nustatoma prekybos tvarka, taikoma tam tikroms prekėms, gaunamoms perdirbant žemės ūkio produktus, ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1216/2009 ir (EB) Nr. 614/2009 (2), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/95 (3) nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir paukštienos bei kiaušinių sektorių ir kiaušinių albumino tipinės kainos;

(2)

iš reguliarios duomenų, pagal kuriuos nustatomos paukštienos bei kiaušinių sektorių produktų ir kiaušinių albumino tipinės kainos, kontrolės matyti, kad reikia pakeisti kai kurių produktų importo tipines kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą pagal produktų kilmę;

(3)

Reglamentas (EB) Nr. 1484/95 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

siekiant užtikrinti, kad ši priemonė būtų taikoma kuo greičiau pateikus atnaujintus duomenis, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. gegužės 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Wolfgang BURTSCHER

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 150, 2014 5 20, p. 1.

(3)  1995 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1484/95, nustatantis išsamias papildomų importo muitų sistemos taikymo taisykles ir papildomus importo muitus paukštienos bei kiaušinių sektoriams bei kiaušinių albuminui ir panaikinantis Reglamentą Nr. 163/67/EEB (OL L 145, 1995 6 29, p. 47).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių aprašymas

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

3 straipsnyje nurodytas užstatas

(EUR/100 kg)

Kilmės šalis  (1)

0207 14 10

Užšaldytos Gallus domesticus rūšies paukščių (vištų ir gaidžių) skerdenėlių dalys be kaulų

258,9

12

BR


(1)  2020 m. spalio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1470 dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros, taikomos Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistikai, ir kitos verslo statistikos geografinio suskirstymo (OL L 334, 2020 10 13, p. 2).


2023 5 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 139/34


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/1032

2023 m. gegužės 25 d.

kuriuo nustatomos priemonės, kad į Sąjungos teritoriją nepatektų ir joje neišplistų pomidorų vaisiaus rudųjų raukšlių virusas (ToBRFV), ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1191

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (1), ypač į jo 30 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialiosios kontrolės reglamentas) (2), ypač į jo 22 straipsnio 3 dalį ir 52 straipsnį,

kadangi:

(1)

pomidorų vaisiaus rudųjų raukšlių virusas (ToBRFV) (toliau – nurodytasis kenkėjas) šiuo metu nėra įtrauktas į Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/2072 (3) pateiktus sąrašus kaip Sąjungos karantininis kenkėjas ar Sąjungos reguliuojamas nekarantininis kenkėjas. Tačiau jis atitinka Reglamento (ES) 2016/2031 I priedo 3 skirsnio 2 poskirsnyje nustatytus preliminaraus vertinimo, siekiant identifikuoti laikinai Sąjungos karantininiams kenkėjams priskirtinus kenkėjus, kuriems taikytinos laikinos priemonės, kaip nurodyta to reglamento 30 straipsnio 1 dalyje, kriterijus;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1191 (4) nustatytos priemonės, kad į Sąjungą nepatektų ir joje neišplistų nurodytasis kenkėjas. To reglamento galiojimas baigiasi 2023 m. gegužės 31 d.;

(3)

po Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1191 priėmimo surinkta naujesnės mokslinės informacijos apie nurodytojo kenkėjo plitimą ir tyrimo metodus, o Komisijos tarnyboms atlikus auditą gauta grįžtamoji informacija apie nuostatų įgyvendinimą ir jų poveikį apsaugai nuo ligos plitimo. Todėl yra pagrįstas poreikis priimti naują aktą, kuriame būtų nustatytos išsamesnės priemonės nei tos, kurios nustatytos tame reglamente;

(4)

siekiant užtikrinti kuo iniciatyvesnį požiūrį į fitosanitarinę apsaugą, reikėtų nustatyti priemones, taikytinas tokiais atvejais, kai Sąjungos teritorijoje esantis asmuo įtaria arba sužino apie nurodytojo kenkėjo buvimą, ir priemones, susijusias su atitinkamu pranešimu kompetentingai institucijai bei veiksmais, kurių ji turi imtis;

(5)

jei valstybės narės teritorijoje oficialiai patvirtinamas nurodytojo kenkėjo buvimas, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija turėtų nustatyti nustatytų ribų vietovę, kad būtų užtikrintas to kenksmingojo organizmo likvidavimas ir kad jis neišplistų į likusią Sąjungos teritorijos dalį. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi tinkamiausio ir proporcingiausio požiūrio, turėtų būti priimtos kitokios ribų nustatymo taisyklės, taikomos tais atvejais, kai nurodytojo kenkėjo buvimas patvirtinamas fiziškai apsaugotose gamybos vietos dalyse, nes dėl tos apsaugos sumažėja fitosanitarinė rizika;

(6)

siekiant užtikrinti iniciatyvesnį požiūrį į Sąjungos teritorijos apsaugą nuo nurodytojo kenkėjo, valstybės narės turėtų kasmet atlikti tyrimus, siekdamos nustatyti, ar jų teritorijoje nėra nurodytojo kenkėjo;

(7)

turėtų būti nustatytos Solanum lycopersicum L. augalų bei jų hibridų ir Capsicum spp. augalų sėklų (toliau – nurodytosios sėklos), taip pat sodinti skirtų Solanum lycopersicum L. augalų bei jų hibridų ir Capsicum spp. augalų (toliau – nurodytieji sodinti skirti augalai), išskyrus nurodytąsias sėklas, vežimo Sąjungoje taisyklės, nes tos sėklos ir kiti sodinti skirti augalai yra labiausiai tikėtini nurodytojo kenkėjo šeimininkai ir jo plitimo šaltinis;

(8)

tos taisyklės, kai tinkama, atsižvelgiant į augalo rūšį ir jo gamybą, turėtų apimti kenkėjų nebuvimą gamybos vietos dalyje, siuntų apžiūrą, mėginių ėmimą ir tyrimus, tinkamą siuntų tvarkymą ir motininiams augalams taikomas priemones. Toks požiūris būtinas siekiant prisitaikyti prie kiekvieno nurodytųjų sėklų ir nurodytųjų augalų gamybos ir vežimo atvejo techninių aplinkybių;

(9)

visų pirma kompetentinga institucija turėtų paimti visų nurodytųjų sėklų siuntų mėginius ir juos ištirti, kad galėtų aptikti nurodytąjį kenkėją. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, priklausomai nuo to, kas taikytina, prieš tolesnį perdirbimą taip pat turėtų atlikti tų nurodytųjų sėklų tyrimus, kuriais turėtų būti nustatyta, kad jos neužkrėstos nurodytuoju kenkėju. Tai būtina siekiant apsaugoti Sąjungos teritoriją nuo nurodytojo kenkėjo, nes nurodytosios sėklos yra visų atitinkamų augalų gamybos pradinė medžiaga;

(10)

siekiant apsaugoti Sąjungos teritoriją nuo nurodytojo kenkėjo, turėtų būti nustatyti nurodytųjų sėklų ir nurodytųjų sodinti skirtų augalų įvežimo į Sąjungą iš trečiųjų šalių reikalavimai. Siekiant užtikrinti nediskriminacinį požiūrį, šie reikalavimai turėtų būti panašūs į tuos, kurie susiję su nurodytųjų sėklų ir nurodytųjų sodinti skirtų augalų vežimu Sąjungoje;

(11)

tų reikalavimų tikslinga netaikyti tų veislių nurodytosioms sėkloms ir nurodytiesiems augalams, kurios, kaip žinoma, yra atsparios nurodytajam kenkėjui, nes su tais augalais susijusi atitinkama fitosanitarinė rizika sumažinama iki priimtino lygio. Valstybės narės turėtų Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikti reguliariai atnaujinamą tų atsparių veislių sąrašą;

(12)

siekiant užtikrinti veiksmingą oficialią nurodytojo kenkėjo įvežimo į Sąjungą kontrolę, kompetentinga institucija pirmojo įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės poste arba kontrolės punkte, kaip nurodyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/2123 (5), paima ir ištiria ne mažiau kaip 20 % nurodytųjų sėklų ir nurodytųjų sodinti skirtų augalų siuntų mėginius. Paimtų Izraelio kilmės nurodytųjų sėklų ir nurodytųjų sodinti skirtų augalų siuntų mėginių ir atliktų tyrimų rodiklis turėtų būti atitinkamai 50 %, o Kinijos kilmės – 100 % dėl didesnio atvejų, kai nurodytasis kenkėjas aptinkamas tų trečiųjų šalių kilmės prekėse, skaičiaus;

(13)

siekiant suteikti pakankamai laiko trečiosioms šalims, kompetentingoms institucijoms ir profesionaliems veiklos vykdytojams prisitaikyti prie šio reglamento nuostatų, jis turėtų būti taikomas nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Dėl šios priežasties ir siekiant išvengti teisinių spragų Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1191 taikymas turėtų būti pratęstas nuo 2023 m. gegužės 31 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.;

(14)

išsamus nurodytojo kenkėjo vertinimas dar neužbaigtas, kad būtų galima nustatyti jo keliamą riziką Sąjungos teritorijai. Dėl šios priežasties, kad tam vertinimui atlikti būtų pakankamai laiko, šis reglamentas turėtų būti taikomas iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

(15)

siekiant skubiai sumažinti nurodytojo kenkėjo keliamą fitosanitarinę riziką, šio reglamento taisyklės turėtų būti pradėtos taikyti kuo greičiau. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo;

(16)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos priemonės, kad į Sąjungos teritoriją nepatektų ir joje neišplistų pomidorų vaisiaus rudųjų raukšlių virusas (ToBRFV).

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

nurodytasis kenkėjas – pomidorų vaisiaus rudųjų raukšlių virusas (angl. Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV);

b)

nurodytieji augalai – Solanum lycopersicum L. augalai bei jų hibridai ir Capsicum spp. augalai, išskyrus nurodytąsias sėklas ir nurodytuosius vaisius;

c)

nurodytieji sodinti skirti augalai – sodinti skirti Solanum lycopersicum L. augalai bei jų hibridai ir Capsicum spp. augalai, išskyrus nurodytąsias sėklas;

d)

nurodytosios sėklos – Solanum lycopersicum L. augalų bei jų hibridų ir Capsicum spp. augalų sėklos;

e)

nurodytieji vaisiai – Solanum lycopersicum L. augalų bei jų hibridų ir Capsicum spp. augalų vaisiai.

3 straipsnis

Su nurodytuoju kenkėju susiję draudimai

Nurodytasis kenkėjas neįvežamas į Sąjungos teritoriją, nevežamas, nelaikomas, nedauginamas Sąjungos teritorijoje ir iš jos neišleidžiamas.

4 straipsnis

Priemonės, taikomos įtarus arba sužinojus apie nurodytojo kenkėjo buvimą

1.   Bet kuris asmuo Sąjungos teritorijoje, sužinojęs apie nurodytojo kenkėjo buvimą arba įtariantis jo buvimą, nedelsdamas informuoja kompetentingą instituciją ir pateikia jai visą susijusią informaciją apie to kenkėjo buvimą arba įtariamą buvimą.

2.   Gavusi tokią informaciją, kompetentinga institucija:

a)

nedelsdama užregistruoja pateiktą informaciją;

b)

imasi visų būtinų priemonių, kad patvirtintų ar paneigtų nurodytojo kenkėjo buvimą arba įtariamą buvimą;

c)

užtikrina, kad bet kuris asmuo, turintis nurodytųjų augalų, nurodytųjų sėklų ar nurodytųjų vaisių, kurie gali būti užkrėsti jo kontroliuojamu nurodytuoju kenkėju, būtų nedelsiant informuojamas apie:

i)

nurodytojo kenkėjo buvimą arba įtariamą buvimą ir

ii)

galimą riziką, susijusią su nurodytuoju kenkėju, ir priemones, kurių reikia imtis.

5 straipsnis

Nurodytojo kenkėjo buvimo tyrimai

1.   Kompetentingos institucijos kasmet atlieka tyrimus siekdamos nustatyti, ar nurodytasis kenkėjas yra jų teritorijoje.

2.   Tie tyrimai:

a)

apima mėginių ėmimą ir tyrimus, kaip nustatyta priede, ir

b)

yra grindžiami:

i)

įvertinta nurodytojo kenkėjo patekimo į valstybę narę ir išplitimo joje rizika ir

ii)

aiškiais mokslo ir technikos principais, atsižvelgiant į galimybę aptikti nurodytąjį kenkėją.

3.   Iki kiekvienų metų balandžio 30 d. kiekviena valstybė narė praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praėjusiais kalendoriniais metais atliktų tyrimų rezultatus.

6 straipsnis

Priemonės, taikomos patvirtinus nurodytojo kenkėjo buvimą

1.   Jei valstybės narės teritorijoje oficialiai patvirtinamas nurodytojo kenkėjo buvimas, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų imtasi tinkamų priemonių nurodytajam kenkėjui sunaikinti pagal Reglamento (ES) 2016/2031 17 straipsnį.

Ta kompetentinga institucija imasi šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų priemonių, nebent nurodytasis kenkėjas atitinka Reglamento (ES) 2016/2031 18 straipsnio 4 dalyje nustatytas sąlygas.

2 ir 3 dalyse nustatytos priemonės netaikomos nurodytiesiems tų veislių, kurios, kaip žinoma, yra atsparios nurodytajam kenkėjui, sodinti skirtiems augalams. Valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia reguliariai atnaujinamą tų atsparių veislių sąrašą.

2.   Kompetentinga institucija nedelsdama nustato šią nustatytų ribų vietovę:

a)

jei nurodytasis kenkėjas aptinkamas fiziškai apsaugotose gamybos vietos dalyse, į nustatytų ribų vietovę įtraukiama bent gamybos vietos dalis, kurioje buvo aptiktas nurodytasis kenkėjas;

b)

jei nurodytasis kenkėjas aptinkamas gamybos vietos dalyse, nenurodytose a punkte, į nustatytų ribų vietovę įtraukiama:

i)

užkrėsta zona, įskaitant bent gamybos vietos dalį, kurioje buvo aptiktas nurodytasis kenkėjas;

ii)

bent 30 m spinduliu aplink užkrėstą zoną esanti buferinė zona.

3.   Oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, nustatytų ribų vietovėje kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas:

a)

gamybos vietos dalyse, kuriose auginami nurodytieji sodinti skirti augalai arba nurodytosios sėklos:

i)

nedelsdamas pašalina ir sunaikina visas užkrėstas nurodytųjų sodinti skirtų augalų siuntas ir, kai taikytina, jų auginimo terpę ir iš tų siuntų gautas nurodytąsias sėklas. Jos pašalinamos ir sunaikinamos taip, kad nekiltų rizika, jog nurodytasis kenkėjas išplis;

ii)

darbuotojams, gamybos vietos dalyse naudojamai infrastruktūrai, įrankiams ir mašinoms, medžiagoms ir transporto priemonėms taiko specialiąsias higienos priemones, kad nurodytasis kenkėjas neplistų į kitas gamybos vietos dalyje esančias siuntas ir tarp paeiliui auginamų nurodytųjų augalų pasėlių arba į kitas gamybos vietos dalis;

iii)

bent derliaus nuėmimo pabaigoje sunaikina arba apdoroja auginimo terpę taip, kad nekiltų atpažintina rizika, jog nurodytasis kenkėjas išplis;

b)

gamybos vietos dalyse, kuriose auginami nurodytieji vaisiai:

i)

bent derliaus nuėmimo pabaigoje pašalina iš gamybos vietos dalių ir sunaikina visus užkrėstus nurodytuosius augalus. Jie pašalinami taip, kad nekiltų atpažintina rizika, jog nurodytasis kenkėjas išplis;

ii)

darbuotojams, gamybos vietos dalyse naudojamai infrastruktūrai, įrankiams ir mašinoms, vaisiams pakuoti ir vežti naudojamoms medžiagoms ir transporto priemonėms taiko specialiąsias higienos priemones, kad nurodytasis kenkėjas neplistų tarp paeiliui auginamų nurodytųjų augalų pasėlių arba į kitas gamybos vietos dalis;

iii)

bent derliaus nuėmimo pabaigoje sunaikina arba apdoroja auginimo terpę taip, kad nekiltų atpažintina rizika, jog nurodytasis kenkėjas išplis.

7 straipsnis

Nurodytųjų sodinti skirtų augalų vežimas Sąjungoje

1.   Nurodytieji sodinti skirti augalai Sąjungoje gali būti vežami tik su augalo pasu, išduodamu atitinkamai kompetentingai institucijai ar profesionaliam veiklos vykdytojui padarius išvadą, kad tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

nurodytieji sodinti skirti augalai yra kilę iš nurodytųjų sėklų, atitinkančių 8 ir 10 straipsniuose nustatytus reikalavimus;

b)

nurodytieji sodinti skirti augalai buvo išauginti gamybos vietos dalyje, kurioje nurodytasis kenkėjas, kaip žinoma, neaptinkamas, remiantis tinkamu laiku tam kenkėjui aptikti atliktomis oficialiomis patikromis;

c)

kompetentinga institucija paėmė nurodytųjų sodinti skirtų augalų, turinčių nurodytojo kenkėjo požymių, mėginius ir juos ištyrė, ir šie tyrimai parodė, kad tie augalai neužkrėsti nurodytuoju kenkėju;

d)

nurodytųjų sodinti skirtų augalų siuntos buvo laikomos atskirai nuo kitų nurodytųjų augalų siuntų taikant atitinkamas higienos priemones.

Šioje dalyje nurodyti mėginiai tyrimams atlikti imami priede nustatyta tvarka.

2.   1 dalyje nustatytos augalo paso išdavimo sąlygos netaikomos nurodytiesiems tų veislių, kurios, kaip žinoma, yra atsparios nurodytajam kenkėjui, sodinti skirtiems augalams. Valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia reguliariai atnaujinamą tų atsparių veislių sąrašą.

8 straipsnis

Nurodytųjų sėklų vežimas Sąjungoje

1.   Nurodytosios sėklos Sąjungoje gali būti vežamos tik su augalo pasu, išduodamu atitinkamai kompetentingai institucijai ar profesionaliam veiklos vykdytojui padarius išvadą, kad tenkinamos šios sąlygos:

a)

nurodytųjų sėklų motininiai augalai buvo išauginti gamybos vietos dalyje, kurioje nurodytasis kenkėjas, kaip žinoma, neaptinkamas, remiantis tinkamu laiku tam kenkėjui aptikti atliktomis oficialiomis patikromis;

b)

jei tai nurodytųjų sėklų siunta, kurią sudaro sėklos, gautos iš daugiau kaip 30 motininių augalų, kompetentinga institucija prieš perdirbimą priede nustatyta tvarka paėmė tos nurodytųjų sėklų siuntos mėginius ir atliko tyrimus, siekdama nustatyti, ar joje nėra nurodytojo kenkėjo, arba profesionalūs veiklos vykdytojai, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, paėmė tos siuntos mėginius ir atliko tyrimus, kuriais nustatyta, kad ji neužkrėsta nurodytuoju kenkėju. Kompetentingai institucijai pranešama, jei nurodytasis kenkėjas buvo aptiktas, o užkrėstos nurodytųjų sėklų partijos negali būti vežamos Sąjungos teritorijoje;

c)

jei tai nurodytųjų sėklų siunta, kurią sudaro sėklos, gautos iš ne daugiau kaip 30 motininių augalų, kompetentinga institucija priede nustatyta tvarka paėmė mėginius ir atliko tyrimus, siekdama nustatyti, ar toje siuntoje nėra nurodytojo kenkėjo, arba profesionalūs veiklos vykdytojai, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, paėmė nurodytųjų sėklų arba kiekvieno tų nurodytųjų sėklų motininio augalo mėginius ir atliko tyrimus. Atlikus tuos tyrimus nustatyta, kad nurodytosios sėklos arba motininiai augalai nėra užkrėsti nurodytuoju kenkėju. Kompetentingai institucijai pranešama, jei nurodytasis kenkėjas buvo aptiktas, o nurodytųjų sėklų partijos, kurias sudaro sėklos, gautos iš užkrėstų motininių augalų, negali būti vežamos Sąjungos teritorijoje;

d)

įtarus nurodytojo kenkėjo buvimą, tuos mėginius paima ir tyrimus atlieka tik kompetentingos institucijos pagal Reglamento (ES) 2016/2031 87 straipsnio 3 dalies c punktą;

e)

visų nurodytųjų sėklų siuntų kilmė registruojama ir patvirtinama dokumentais.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies a, b, c ir d punktų, nurodytosios sėklos, kurios buvo surinktos iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. ir dėl kurių atitinkama kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, prieš pirmą kartą jas vežant Sąjungos viduje, nustatė, kad jos atitinka Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1191 reikalavimus, gali būti vežamos Sąjungoje su augalo pasu, kuriuo patvirtinama atitiktis tiems reikalavimams.

3.   Nurodytųjų sėklų siuntos, kurios pirmą kartą Sąjungos viduje vežamos po 2021 m. balandžio 1 d. ir kurios buvo ištirtos iki 2020 m. rugsėjo 30 d. taikant imunofermentinės analizės (IFA) metodą, turėtų būti dar kartą tiriamos taikant kitą nei IFA metodą, kaip nurodyta priedo 3 punkte.

4.   Mėginiai imami ir jų tyrimai atliekami priede nustatyta tvarka.

5.   1 ir 2 dalyse nustatytos augalo paso išdavimo sąlygos netaikomos nurodytosioms tų veislių, kurios, kaip žinoma, yra atsparios nurodytajam kenkėjui, augalų sėkloms. Valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia reguliariai atnaujinamą tų atsparių veislių sąrašą.

9 straipsnis

Nurodytųjų sodinti skirtų augalų įvežimas į Sąjungą

1.   Nurodytieji trečiųjų šalių kilmės sodinti skirti augalai, išskyrus tų veislių, kurios, kaip žinoma, yra atsparios nurodytajam kenkėjui, augalus, gali būti įvežami į Sąjungą tik tuo atveju, jei prie jų pridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kurio skiltyje „Papildoma deklaracija“ nurodomi šie duomenys:

a)

oficialus patvirtinimas, kad nurodytieji sodinti skirti augalai yra kilę iš sėklų, atitinkančių 10 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

b)

oficialus patvirtinimas, kad nurodytieji sodinti skirti augalai buvo išauginti gamybos vietos dalyje, kurią užregistravo ir prižiūri kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija ir kurioje nurodytasis kenkėjas, kaip žinoma, neaptinkamas, remiantis tinkamu laiku tam kenkėjui aptikti atliktomis oficialiomis patikromis, paimtais mėginiais ir jų tyrimais;

c)

registruotos gamybos vietos dalies pavadinimas.

2.   Nurodytieji trečiųjų šalių kilmės tų veislių, kurios, kaip žinoma, yra atsparios nurodytajam kenkėjui, sodinti skirti augalai gali būti įvežami į Sąjungą tik tuo atveju, jei prie jų pridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kurio skiltyje „Papildoma deklaracija“ patvirtinamas šis atsparumas.

10 straipsnis

Nurodytųjų sėklų įvežimas į Sąjungą

1.   Nurodytosios trečiųjų šalių kilmės sėklos, išskyrus tų veislių, kurios, kaip žinoma, yra atsparios nurodytajam kenkėjui, augalų sėklas, gali būti įvežamos į Sąjungą tik tuo atveju, jei prie jų pridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kurio skiltyje „Papildoma deklaracija“ nurodomi visi šie duomenys:

a)

oficialus patvirtinimas, kad įvykdytos visos šios sąlygos:

i)

atitinkamų nurodytųjų sėklų motininiai augalai buvo išauginti gamybos vietos dalyje, kurioje nurodytasis kenkėjas, kaip žinoma, neaptinkamas, remiantis tinkamu laiku tam kenkėjui aptikti atliktomis oficialiomis patikromis;

ii)

jei tai nurodytųjų sėklių siunta, kurią sudaro sėklos, gautos iš daugiau kaip 30 motininių augalų, prieš perdirbimą priede nustatyta tvarka buvo oficialiai paimti tos nurodytųjų sėklų siuntos mėginiai ir nurodytajam kenkėjui aptikti buvo atlikti tyrimai, kuriais nustatyta, kad siunta neužkrėsta nurodytuoju kenkėju;

iii)

jei tai nurodytųjų sėklų siunta, kurią sudaro sėklos, gautos iš ne daugiau kaip 30 motininių augalų, priede nustatyta tvarka buvo paimti nurodytųjų sėklų arba kiekvieno atskiro tų nurodytųjų sėklų motininio augalo mėginiai ir atlikti jų tyrimai. Atlikus tuos tyrimus nustatyta, kad nurodytosios sėklos arba motininiai augalai nėra užkrėsti nurodytuoju kenkėju;

b)

informacija, kuria užtikrinamas motininių augalų gamybos vietos dalies atsekamumas.

2.   Nurodytosios trečiųjų šalių kilmės tų veislių, kurios, kaip žinoma, yra atsparios nurodytajam kenkėjui, augalų sėklos gali būti įvežamos į Sąjungą tik tuo atveju, jei prie jų pridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kurio skiltyje „Papildoma deklaracija“ patvirtinamas šis atsparumas.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, nurodytosios sėklos, kurios buvo surinktos iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. ir kurios, kaip nustatyta prieš įvežant jas į Sąjungą, atitinka Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1191 reikalavimus, gali būti įvežamos į Sąjungos teritoriją, jei prie jų pridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kurio skiltyje „Papildoma deklaracija“ pateikiamas šis patvirtinimas: „Šios sėklos buvo surinktos iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Nustatyta, kad jos atitinka Reglamento (ES) 2020/1191 reikalavimus.“

11 straipsnis

Oficialios patikros įvežant į Sąjungą

Kompetentinga institucija pirmojo įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės poste arba Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2123 2 straipsnyje nurodytame kontrolės punkte šio reglamento priede nustatyta tvarka paima ir ištiria ne mažiau kaip 20 % nurodytųjų sėklų ir nurodytųjų sodinti skirtų augalų siuntų mėginius.

Paimtų Izraelio kilmės nurodytųjų sėklų ir nurodytųjų sodinti skirtų augalų siuntų mėginių ir atliktų tyrimų rodiklis yra atitinkamai 50 %, o Kinijos kilmės – 100 %.

12 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1191 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1191 12 straipsnyje data „2023 m. gegužės 31 d.“ pakeičiama data „2023 m. rugpjūčio 31 d.“.

13 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo data

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. gegužės 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 317, 2016 11 23, p. 4.

(2)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(3)  2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2072, kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų įgyvendinimo sąlygos, panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 690/2008 ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2019 (OL L 319, 2019 12 10, p. 1).

(4)  2020 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1191, kuriuo nustatomos priemonės, kuriomis siekiama neleisti pomidorų vaisiaus rudųjų raukšlių virusui (ToBRFV) patekti į Sąjungą ir joje išplisti, ir panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1615 (OL L 262, 2020 8 12, p. 6).

(5)  2019 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2123, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas atvejų, kuriais tam tikrų prekių tapatumo ir fiziniai patikrinimai gali būti atliekami kontrolės punktuose, o dokumentų patikrinimai – toliau nuo pasienio kontrolės postų esančiose vietose, ir sąlygų, kuriomis jie gali būti atliekami, taisyklėmis (OL L 321, 2019 12 12, p. 64).


PRIEDAS

1.   Nurodytųjų sėklų, išskyrus tų veislių, kurios, kaip žinoma, yra atsparios nurodytajam kenkėjui, augalų sėklas, mėginių ėmimo schemos

Sėklų mėginiai tyrimams atlikti imami pagal šias mėginių ėmimo schemas, atsižvelgiant į sėklų siuntas, kurios nurodytos atitinkamose Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 31 „Siuntų mėginių ėmimo metodikos“ (ISPM31) lentelėse:

a)

jei sėklų siuntą sudaro sėklos, gautos iš ne daugiau kaip 30 motininių augalų:

taikoma hipergeometrinė mėginių ėmimo schema, pagal kurią 95 % patikimumu galima nustatyti, kad užkrėstų augalų yra ne mažiau nei 10 %, arba

tiriamas kiekvienas sėklų siuntos motininis augalas;

b)

jei sėklų siuntą sudaro ne daugiau kaip 3 000 sėklų, taikoma hipergeometrinė mėginių ėmimo schema, pagal kurią 95 % patikimumu galima nustatyti, kad užkrėstų augalų yra ne mažiau nei 10 %;

c)

jei sėklų siuntą sudaro daugiau kaip 3 000, bet ne daugiau kaip 30 000 sėklų, taikoma mėginių ėmimo schema, pagal kurią 95 % patikimumu galima nustatyti, kad užkrėstų augalų yra ne mažiau nei 1 %;

d)

jei sėklų siuntą sudaro daugiau kaip 30 000 sėklų, taikoma mėginių ėmimo schema, pagal kurią 95 % patikimumu galima nustatyti, kad užkrėstų augalų yra ne mažiau nei 0,1 %.

Taikant polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodus, mėginių dalis sudaro ne daugiau kaip 1 000 sėklų.

2.   Nurodytųjų augalų, išskyrus tų veislių, kurios, kaip žinoma, yra atsparios nurodytajam kenkėjui, augalus, mėginių ėmimo schemos

a)

Tų nurodytųjų augalų atveju, kai taikytina, iš kiekvienos gamybos vietos dalies ir kiekvienos veislės paimamas bent vienas mėginys, kurį sudaro ne daugiau kaip 200 jaunų augalų lapų nuo augalų viršaus arba vaisių taurėlapių.

b)

Užkrėtimo požymių turinčių augalų atveju mėginiai tyrimams atlikti imami ne mažiau kaip iš 3 užkrėtimo požymių turinčių lapų.

c)

Motininių augalų tyrimams atlikti atitinkamai imami jauni lapai nuo augalų viršaus arba vaisių taurėlapiai.

3.   Tyrimų metodai, taikomi siekiant aptikti nurodytąjį kenkėją ant sėklų, išskyrus tų veislių, kurios, kaip žinoma, yra atsparios nurodytajam kenkėjui, augalų sėklas, ir jį identifikuoti

Nurodytasis kenkėjas ant nurodytųjų sėklų aptinkamas taikant vieną iš šių tyrimų metodų:

tikralaikę AT-PGR naudojant Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos protokole (2020) (1) aprašytus pradmenis ir zondus,

tikralaikę AT-PGR naudojant W. Menzel ir S. Winter (2021) (2) nurodytus pradmenis ir zondus,

tikralaikę AT-PGR naudojant J. M. Bernabé-Orts et al. (2021) (3) nurodytus pradmenis ir zondus.

Jeigu aptikimo tyrimo rezultatas teigiamas, kenkėjui identifikuoti, naudojant tą patį mėginį, bus atliktas antras tyrimas taikant vieną iš pirmiau išvardytų tikralaikės AT-PGR metodų, kuris skiriasi nuo taikyto kenkėjui aptikti. Jeigu kenkėjo aptikimo ant apvilktų sėklų ir jo identifikavimo tyrimų rezultatai yra nenuoseklūs, sėklų apvalkalas, jei taikytina, pašalinamas ir sėklos ištiriamos pakartotinai.

4.   Tyrimų metodai, taikomi siekiant aptikti nurodytąjį kenkėją ant nurodytųjų augalų, išskyrus tų veislių, kurios, kaip žinoma, yra atsparios nurodytajam kenkėjui, augalus, ir ant nurodytųjų vaisių ir jį identifikuoti

Nurodytasis kenkėjas ant nurodytųjų augalų, išskyrus nurodytuosius tų veislių, kurios, kaip žinoma yra atsparios nurodytajam kenkėjui, augalus, ir ant nurodytųjų vaisių aptinkamas taikant vieną iš šių tyrimų metodų:

IFA – tik tiriant užkrėtimo požymių turinčią medžiagą,

įprastą AT-PGR naudojant R. Alkowni et al. (2019) (4) nurodytus pradmenis,

įprastą AT-PGR naudojant J. Rodriguez-Mendoza et al. (2019) (5) nurodytus pradmenis,

tikralaikę AT-PGR naudojant Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos protokole (2020) (1) aprašytus pradmenis ir zondus,

tikralaikę AT-PGR naudojant W. Menzel ir S. Winter (2021) (2) nurodytus pradmenis ir zondus,

tikralaikę AT-PGR naudojant J. M. Bernabé-Orts et al. (2021) (3) nurodytus pradmenis ir zondus.

Jeigu aptikimo tyrimo rezultatas teigiamas, kenkėjui identifikuoti, naudojant tą patį mėginį, bus atliktas antras tyrimas taikant vieną iš pirmiau išvardytų AT-PGR metodų, kuris skiriasi nuo taikyto kenkėjui aptikti.


(1)  ISF (2020) Detection of Infectious Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) in Tomato and Pepper Seed. https://worldseed.org/our-work/seed-health/ishi-methods/, version1.5, upload 29/03/2023.

(2)  Menzel, W. & Winter, S. (2021). Identification of novel and known tobamoviruses in tomato and other solanaceous crops using a new pair of generic primers and development of a specific RT- qPCR for ToBRFV. Acta Horticulturae 1316, p. 143–148.

(3)  Bernabé-Orts, J.M., Torre, C., Méndez-López, E., Hernando, Y., Aranda, M.A. (2021) New Resources for the Specific and Sensitive Detection of the Emerging Tomato Brown Rugose Fruit Virus. Viruses 13, 1680.

(4)  Alkowni, R, Alabdallah, O., Fadda, Z. (2019) Molecular identification of tomato brown rugose fruit virus in tomato in Palestine. Journal of Plant Pathology 101(3), p. 719–723.

(5)  Rodríguez-Mendoza, J., Garcia-Avila, C.J., López-Buenfil, J.A., Araujo- Ruiz, K., Quezada, A., Cambrón-Crisantos, J.M., Ochoa-Martínez, D.L. (2019) Identification of Tomato brown rugose fruit virus by RT-PCR from a coding region or replicase. Mexican Journal of Phytopathology 37(2), p. 346–356.


2023 5 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 139/44


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/1033

2023 m. gegužės 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1080, kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui nustatomas galutinis antidempingo muitas, ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1081, kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui nustatomi galutiniai kompensaciniai muitai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį, ir į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (2), ypač į jo 24 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2020 m. liepos 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/1080, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui nustatomas galutinis antidempingo muitas (3),

atsižvelgdama į 2020 m. liepos 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/1081, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1037 18 straipsnį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui nustatomas galutinis antidempingo muitas (4),

kadangi:

1.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

1.1.   Antidempingo muitas

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 470/2014 (5) (toliau – pradinis antidempingo reglamentas) importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui nustatė galutinį antidempingo muitą.

(2)

Atlikus pakartotinį absorbcijos tyrimą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 (6) 12 straipsnį, Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1394 (7) Komisija iš dalies pakeitė pradiniu antidempingo reglamentu nustatyto antidempingo muito dydį.

(3)

Atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį, Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1080 (8) Komisija pratęsė galutinio antidempingo muito (toliau – galiojančios priemonės) taikymą dar penkeriems metams. Galiojančios priemonės svyruoja nuo 17,5 % iki 75,4 %.

1.2.   Kompensaciniai muitai

(4)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 471/2014 (9) (toliau – pradinis antisubsidijų reglamentas) Komisija importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui nustatė galutinį kompensacinį muitą.

(5)

Atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Reglamento (ES) 2016/1037 18 straipsnį, Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1081 (10) Komisija pratęsė galutinio kompensacinio muito (toliau – galiojančios priemonės) taikymą dar penkeriems metams. Galiojančios priemonės svyruoja nuo 3,2 % iki 17,1 %.

1.3.   Produktas, kuriam taikomos priemonės

(6)

Produktas, kuriam taikomos priemonės, – Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliarinis stiklas, kurį sudaro grūdintas silikatinis lakštinis stiklas, kurio sudėtyje esančios geležies kiekis mažesnis kaip 300 ppm, laidumas saulės energijai didesnis nei 88 % (matuojant pagal AM1,5 300–2 500 nm), atsparumas karščiui yra iki 250 °C temperatūros (matuojant pagal EN 12150), atsparumas terminiam šokui yra Δ 150 K (matuojant pagal EN 12150), o mechaninis atsparumas ne mažesnis kaip 90 N/mm2 (matuojant pagal EN 1288–3), kurio KN kodas šiuo metu yra ex 7007 19 80 (TARIC kodai 7007198012, 7007198018, 7007198080 ir 7007198085) (paprastai vadinamas soliariniu stiklu).

(7)

Produktas, kuriam taikomos priemonės, dažniausiai naudojamas kaip viena iš sudedamųjų dalių gaminant fotovoltinius modulius iš kristalinio silicio ir plonasluoksnius fotovoltinius modulius elektros energijai gaminti (toliau – fotovoltiniai moduliai) ir plokščius fototerminės energijos kolektorius, naudojamus, pavyzdžiui, karštam vandeniui ruošti (toliau – fototerminiai moduliai).

(8)

Tačiau produktas, kuriam taikomos priemonės, apibrėžiamas pagal jo fizines ir technines savybes, o ne pagal jo konkrečią paskirtį. Bet koks pašalinimas iš sąrašo dėl galutinės paskirties galėtų sudaryti sąlygas išvengti priemonių. Todėl priemonės taikomos visam stiklui, kurio fizinės ir techninės savybės minimos 6 konstatuojamojoje dalyje, neatsižvelgiant į jo paskirtį. Tai, kad priemonės taikomos kitos paskirties stiklui, pavyzdžiui, naudojamam šiltnamiams ir baldams, buvo paaiškinta pradiniuose antidempingo ir kompensacinių muitų reglamentuose (11).

2.   PAAIŠKINIMAS DĖL PRODUKTO, KURIAM TAIKOMOS PRIEMONĖS

(9)

Remiantis standartine teisėkūros praktika, patvirtinta Europos Teisingumo Teismo praktikoje, Sąjungos teisės aktų konstatuojamosios dalys yra aiškinimo priemonės. Sąjungos teisės aiškinimu siekiama aiškumo, atsižvelgiant į jos objektyviai išreikštą tikslą. Aiškinimu turi būti siekiama teisės akto tikslo ir esmės, atsižvelgiant į jo kontekstą ir bendruosius tikslus. Kadangi Komisijai buvo pranešta, kad valstybių narių valdžios institucijoms kilo sunkumų aiškinant pradinio antidempingo ir antisubsidijų reglamento produkto apibrėžtąją sritį, ji siekia didesnio aiškumo šiuo klausimu.

(10)

Taigi, siekdama užtikrinti vienodą galiojančių priemonių įgyvendinimą, Komisija nusprendė, kad tikslinga iš dalies pakeisti 2020 m. liepos 22 d. Reglamento (ES) 2020/1080 ir 2020 m. liepos 22 d. Reglamento (ES) 2020/1081 rezoliucinę dalį, kad būtų išaiškintas produktas, kuriam taikomos priemonės nuo jų pirminio priėmimo.

(11)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2016/1036 15 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1080 1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„Importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui, kurį sudaro grūdintas silikatinis lakštinis stiklas, kurio sudėtyje esančios geležies kiekis mažesnis kaip 300 ppm, laidumas saulės energijai didesnis nei 88 % (matuojant pagal AM1,5 300–2 500 nm), atsparumas karščiui yra iki 250 °C temperatūros (matuojant pagal EN 12150), atsparumas terminiam šokui yra Δ 150 K (matuojant pagal EN 12150), o mechaninis atsparumas ne mažesnis kaip 90 N/mm2 (matuojant pagal EN 1288–3), kurio KN kodas šiuo metu yra ex 7007 19 80 (TARIC kodai 7007198012, 7007198018, 7007198080 ir 7007198085), nustatomas galutinis antidempingo muitas. Soliariniam stiklui, kuriam taikomas antidempingo muitas, priskiriamas visas pirmiau minėtas technines ir fizines savybes atitinkantis stiklas, nepriklausomai nuo to, ar jis naudojamas fotovoltiniams moduliams, plokštiems fototerminės energijos rinkėjams, baldams, šiltnamiams statyti ar naudojamas pagal kitą paskirtį.“

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1081 1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„Importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui, kurį sudaro grūdintas silikatinis lakštinis stiklas, kurio sudėtyje esančios geležies kiekis mažesnis kaip 300 ppm, laidumas saulės energijai didesnis nei 88 % (matuojant pagal AM1,5 300–2 500 nm), atsparumas karščiui yra iki 250 °C temperatūros (matuojant pagal EN 12150), atsparumas terminiam šokui yra Δ 150 K (matuojant pagal EN 12150), o mechaninis atsparumas ne mažesnis kaip 90 N/mm2 (matuojant pagal EN 1288–3), kurio KN kodas šiuo metu yra ex 7007 19 80 (TARIC kodai 7007198012, 7007198018, 7007198080 ir 7007198085), nustatomas kompensacinis muitas. Soliariniam stiklui, kuriam taikomas kompensacinis muitas, priskiriamas visas pirmiau minėtas technines ir fizines savybes atitinkantis stiklas, nepriklausomai nuo to, ar jis naudojamas fotovoltiniams moduliams, plokštiems fototerminės energijos rinkėjams, baldams, šiltnamiams statyti ar naudojamas pagal kitą paskirtį.“

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. gegužės 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  OL L 176, 2016 6 30, p. 55.

(3)  OL L 238, 2020 7 23, p. 1.

(4)  OL L 238, 2020 7 23, p. 43.

(5)  2014 m. gegužės 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 470/2014, kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir jam nustatyto laikinojo muito galutinis surinkimas, OL L 142, 2014 5 14, p. 1.

(6)  2015 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1394, kuriuo, atlikus pakartotinį absorbcijos tyrimą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 12 straipsnį, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 470/2014 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2015/588, kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir jam nustatyto laikinojo muito galutinis surinkimas (OL L 215, 2015 8 14, p. 42.)

(7)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 343, 2009 12 22, p. 51).

(8)  2020 m. liepos 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1080, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį, importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 238, 2020 7 23, p. 1).

(9)  2014 m. gegužės 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 471/2014, kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui nustatomi galutiniai kompensaciniai muitai (OL L 142, 2014 5 14, p. 23).

(10)  2020 m. liepos 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1081, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1037 18 straipsnį, importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui nustatomas galutinis kompensacinis muitas (OL L 238, 2020 7 23, p. 43).

(11)  Pradinio antidempingo reglamento B.2 skirsnis ir pradinio antisubsidijų reglamento B.3 skirsnis.


SPRENDIMAI

2023 5 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 139/47


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2023/1034

2023 m. gegužės 22 d.

dėl pasiūlymo iš dalies pakeisti Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencijos I priedą pateikimo Europos Sąjungos vardu rengiantis keturioliktajam šalių konferencijos susitikimui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvenciją (1) (toliau – Konvencija) Sąjungos buvo sudaryta Tarybos sprendimu 82/461/EEB (2) ir ji įsigaliojo 1983 m. lapkričio 1 d.;

(2)

pagal Konvencijos XI straipsnį Konvencijos šalių konferencija (toliau – Šalių konferencija) gali priimti Konvencijos I ir II priedų dalinius pakeitimus;

(3)

tokius dalinius pakeitimus Šalių konferencija gali priimti savo 2023 m. spalio 23–28 d. vyksiančiame keturioliktajame susitikime. Konvencijos sekretoriatas pagal Konvencijos XI straipsnio 3 dalį pranešė Konvencijos šalims, kad dalinių pakeitimų pasiūlymus reikia pateikti ne vėliau kaip 2023 m. gegužės 26 d. Būdama Konvencijos šalis, Sąjunga gali teikti tokius pasiūlymus;

(4)

Baltijos paprastųjų jūrų kiaulių (Phocoena phocoena) (tik Baltijos paprastųjų populiacijos) įtraukimas į Konvencijos I priedą būtų moksliškai pagrįstas, nes ši rūšis priskiriama prie sparčiai nykstančių rūšių, be to, tai atitiktų Sąjungos teisę bei Sąjungos įsipareigojimą bendradarbiauti tarptautiniu mastu biologinės įvairovės apsaugos klausimais;

(5)

todėl Sąjunga turėtų pateikti tokį pasiūlymą iš dalies pakeisti Konvencijos I priedą. Komisija turėtų perduoti pasiūlymą Konvencijos sekretoriatui,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Rengiantis keturioliktajam Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencijos šalių konferencijos susitikimui, Sąjunga turi pateikti pasiūlymą iš dalies pakeisti Konvencijos I priedą – į jį įtraukti Baltijos paprastąsias jūrų kiaules (Phocoena phocoena) (tik Baltijos paprastųjų populiaciją).

2.   Komisija Sąjungos vardu perduoda 1 dalyje nurodytą pasiūlymą Konvencijos sekretoriatui.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2023 m. gegužės 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. BUSCH


(1)  OL L 210, 1982 7 19, p. 11.

(2)  1982 m. birželio 24 d. Tarybos sprendimas 82/461/EEB dėl Migruojančiųjų laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencijos sudarymo (OL L 210, 1982 7 19, p. 10).


2023 5 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 139/49


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2023/1035

2023 m. gegužės 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

Europos Sąjungos Taryba,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. gegužės 31 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/255/BUSP (1);

(2)

2022 m. gegužės 30 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/849 (2), kuriuo Sprendime 2013/255/BUSP nustatytų ribojamųjų priemonių taikymas buvo pratęstas iki 2023 m. birželio 1 d.;

(3)

remiantis Sprendimo 2013/255/BUSP peržiūros rezultatais, jame nustatytų ribojamųjų priemonių taikymas turėtų būti pratęstas iki 2024 m. birželio 1 d.;

(4)

iš Sprendimo 2013/255/BUSP I priede pateikto fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašo turėtų būti išbraukti su dviem mirusiais asmenimis susiję įrašai. Su 19 fizinių asmenų susiję įrašai tame sąraše turėtų būti atnaujinti ir iš dalies pakeisti;

(5)

todėl Sprendimas 2013/255/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2013/255/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

34 straipsnis pakeičiamas taip:

„34 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2024 m. birželio 1 d. Jis nuolat peržiūrimas. Jis gali būti atitinkamai atnaujinamas ar iš dalies keičiamas, jeigu Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nebuvo pasiekti.“

;

2)

I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2023 m. gegužės 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. FORSSELL


(1)  2013 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje (OL L 147, 2013 6 1, p. 14).

(2)  2022 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/849, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 148, 2022 5 31, p. 52).


PRIEDAS

Sprendimo 2013/255/BUSP I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

A skirsnyje (Asmenys) išbraukiami du įrašai:

122.

Dr. Fayssal ABBAS;

161.

Dr. Mohamad Zafer MOHABAK;

2)

A skirsnyje (Asmenys) 5, 8, 12, 50, 51, 74, 107, 119, 120, 121, 192, 271, 284, 285, 290, 291, 324, 325 ir 326 įrašai pakeičiami šiais įrašais:

 

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„5.

Hafiz (

Image 17
) MAKHLOUF (
Image 18
)

(dar žinomas kaip Hafez Makhlouf)

Gimimo data: 1971 4 2;

Gimimo vieta: Damascus (Damaskas), Sirija;

Diplomatinio paso Nr. 014637352;

Lytis: vyras

Buvęs pulkininkas ir Generalinio žvalgybos direktorato Damasko padalinio vieno skyriaus vadovas, ėjęs pareigas po 2011 m. gegužės mėn. Makhlouf šeimos narys; prezidento Bashar al-Assad pusbrolis.

2011 5 9

8.

Rami (

Image 19

) MAKHLOUF (

Image 20

)

Gimimo data: 1969 7 10;

Gimimo vieta: Damascus (Damaskas), Sirija;

Paso Nr. 000098044;

Išdavimo Nr. 002-03-0015187;

Lytis: vyras

Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, turintis interesų finansinių paslaugų, transporto ir nekilnojamojo turto sektoriuose. Jis turi finansinių interesų ir (arba) užima aukštas ir vadovaujamas pareigas investiciniuose fonduose Al Mashreq, Bena Properties ir Cham Holding.

Pasinaudodamas savo verslo interesais teikia finansavimą ir paramą Sirijos režimui.

Jis yra įtakingas Makhlouf šeimos narys ir yra glaudžiai susijęs su Assad šeima; prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis.

2011 5 9

12.

Ghazwan Rifaat Kheir BEK

(dar žinomas kaip Ghazqan Kheir Bek)

Gimimo data: 1961 3 10;

Gimimo vieta: Al-Shamiyah (al Šamija), Latakia (Latakija), Sirija;

Tapatybės kortelės numeris: 06010037444;

Lytis: vyras

Buvęs transporto ministras, ėjęs pareigas po 2011 m. gegužės mėn. (paskirtas 2014 8 27). Anksčiau ėjo Tartuso uosto generalinio direktoriaus pareigas. Kaip buvęs Vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už Sirijos režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 10 21

50.

Tarif (

Image 21
) AKHRAS (
Image 22
)

(dar žinomas kaip Al Akhras (

Image 23
))

Gimimo data: 1951 6 2;

Gimimo vieta: Homs (Chomsas), Sirija;

Sirijos paso Nr. 0000092405;

Lytis: vyras

Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas. Jis yra Akhras Group (prekės, prekyba, perdirbimas ir logistika) steigėjas ir buvęs Chomso prekybos rūmų pirmininkas. Glaudūs verslo ryšiai su prezidento Bashar al-Assad šeima. Buvęs Sirijos prekybos rūmų federacijos valdybos narys. Teikė režimui logistinę paramą (autobusus ir tankų vilkikus). Todėl jis iš Sirijos režimo gauna naudos ir jį remia.

2011 9 2

51.

Issam (

Image 24

) ANBOUBA (

Image 25

)

Anbouba for Agricultural Industries Co. direktorius;

Gimimo data: 1952;

Gimimo vieta: Homs (Chomsas), Sirija;

Lytis: vyras

Įvairiuose Sirijos ekonomikos sektoriuose, pavyzdžiui, žemės ūkio, nekilnojamojo turto ir bankininkystės sektoriuose, veiklą vykdantis įtakingas verslininkas. Finansiniais ryšiais susijęs su aukštais Sirijos pareigūnais. Vienas iš Cham Holding steigėjų.

2011 9 2

74.

Mohammad Walid GHAZAL

Gimimo data: 1951 11 1;

Gimimo vieta: Aleppo (Alepas), Sirija;

Sirijos nacionalinis tapatybės kortelės numeris: 02020332623;

Lytis: vyras

Buvęs aprūpinimo būstu ir miestų plėtros ministras (paskirtas 2014 8 27). Kaip buvęs Vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už Sirijos režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 10 21

107.

Mohammad Ibrahim AL-SHA’AR

Gimimo data: 1956 10 1;

Gimimo vieta: Al-Haffah (al Hafa), Latakia (Latakija), Sirija;

Lytis: vyras

Buvęs vidaus reikalų ministras. Kaip buvęs Vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už Sirijos režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus. Sirijos nacionalinio pažangos fronto pirmininko pavaduotojas.

2011 12 1

119.

Sufian (

Image 26

) ALLAW (

Image 27

)

Gimimo data: 1944 2 8;

Gimimo vieta: al-Bukamal (al Bukamalis), Deir Ezzor (Deir az Zoras), Sirija;

Lytis: vyras

Buvęs naftos ir mineralinių išteklių ministras. Susijęs su Sirijos režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2012 2 27

120.

Dr. Adnan (

Image 28

) SLAKHO (

Image 29

)

Gimimo data: 1955 9 7;

Gimimo vieta: Al-Malihah (al Maliha), Rif Dimashq (Rif Damaškas), Sirija;

Lytis: vyras

Buvęs pramonės ministras. Buvęs švietimo ministras ir dabartinis Vietos administravimo ministerijos verslo plėtros konsultantas. Susijęs su Sirijos režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2012 2 27

121.

Dr. Saleh (

Image 30

) AL-RASHED (

Image 31

)

Gimimo data: 1964 8 1;

Gimimo vieta: Aleppo Province (Alepo provincija), Sirija;

Lytis: vyras

Buvęs švietimo ministras ir dabartinis Al-Sham privačiojo universiteto, susijusio su Sirijos režimu ir jo smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus, Tarptautinių santykių ir diplomatijos fakulteto Tarptautinių santykių departamento vadovas.

2012 2 27

192.

Hashim Anwar AL-AQQAD

(dar žinomas kaip Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)

Gimimo data: 1961 8 8;

Gimimo vieta: Damascus (Damaskas), Sirija;

Sirijos nacionalinis tapatybės kortelės numeris: 01020018085;

Lytis: vyras

Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, turintis interesų ir (arba) užsiimantis veikla įvairiuose Sirijos ekonomikos sektoriuose. Turi interesų Anwar Akkad Sons Group (AASG) ir jos patronuojamojoje įmonėje United Oil ir (arba) daro joms didelę įtaką. AASG yra konglomeratas, kuris turi interesų naftos, dujų, cheminių medžiagų, draudimo, pramonės įrenginių, nekilnojamojo turto, turizmo, parodų rengimo, rangos, draudimo ir medicininės įrangos sektoriuose. Jis taip pat yra vienas iš įtakingos apsaugos bendrovės (ProGuard) steigėjų.

Be to, Hashim Anwar al-Aqqad dar 2012 m. buvo Sirijos Parlamento narys.

Hashim Anwar al-Aqqad veikla nebūtų buvusi tokia sėkminga be režimo pagalbos. Kadangi jo verslo ir politiniai ryšiai su režimu yra platūs, jis teikia paramą Sirijos režimui ir gauna iš jo naudos.

2014 7 23

271.

Khaled AL-ZUBAIDI

(dar žinomas kaip (Mohammed) Khaled / Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi / Zubedi

(خالد الزبيدي)

Pilietybė: Sirijos;

Pareigos: Zubaidi ir Qalei LLC bendrasavininkis; Agar Investment Company direktorius; Bendrovės Al Zubaidi ir bendrovės Al Zubaidi & Al Taweet generalinis direktorius; Zubaidi Development Company direktorius ir savininkas; Enjaz Investment Company bendrasavininkis;

Lytis: vyras

Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, daug investavęs į statybos pramonę, įskaitant 50 % akcijų paketą bendrovėje Zubaidi and Qalei LLC, kuri stato prabangų turistinį miestą Grand Town ir kuriai režimas yra suteikęs 45 metų trukmės susitarimą, už tai gaudamas 19–21 % jos pajamų. Vykdydamas verslo veiklą, ypač dėl šio akcijų paketo Grand Town projekte, Khaled al-Zubaidi gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia.

Per vieną iš savo bendrovių (Hijaz Company) Khaled al-Zubaidi pasirašė (350 000  USD vertės) Sirijos futbolo klubo „Wihda FC“ rėmimo sutartį. Sirijos turizmo rūmų federacijos narys nuo 2019 m. Sirijos ir Alžyro verslo tarybos pirmininkas.

2019 1 21

284.

Mazin AL-TARAZI

(dar žinomas kaip

Image 32
; Mazen al-Tarazi)

(مازن الترزي)

Gimimo data: 1962 m. rugsėjo mėn.;

Pilietybė: Sirijos;

Pareigos: verslininkas

Lytis: vyras

Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, daug investavęs į statybos ir aviacijos sektorius. Investuodamas ir vykdydamas veiklą, Mazin al-Tarazi gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia. Visų pirma Mazin al-Tarazi yra sudaręs susitarimą su bendrove Damascus Cham Holding dėl 320 mln. USD investicijų į Marota City – režimo remiamo prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalo – statybą. Jam taip pat suteikta licencija dėl privačios oro transporto bendrovės Sirijoje. 2019 m. rugsėjo mėn. jis sukūrė al-Dana Group Investments LLC, 25 mln. SYP vertės bendrovę, kuri vykdo eksporto ir importo veiklą ir investuoja į turizmo infrastruktūrą ir komercinius kompleksus. Mazin Al-Tarazi yra Sirijos ir Irano verslo tarybos (SIBC) narys ir veikė kaip Irano režimo tarpininkas perkant nekilnojamąjį turtą Sirijoje.

2019 1 21

285.

Samer FOZ

(dar žinomas kaip Samir Foz / Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

Gimimo data: 1973 5 20;

Gimimo vieta: Homs (Chomsas), Sirija;

Pilietybės: Sirijos, Turkijos;

Turkijos paso numeris: U 09471711 (išdavimo vieta: Turkija; galioja iki: 2024 7 21;

Sirijos nacionalinis numeris: 06010274705;

Adresas: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE;

Lytis: vyras

Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, turintis interesų ir vykdantis veiklą daugelyje Sirijos ekonomikos sektorių. Samer Foz teikia Sirijos režimui finansinę ir kitą paramą, įskaitant karinių saugumo ir apsaugos pajėgų (Military Security Shield Forces) finansavimą Sirijoje ir tarpininkavimą sudarant susitarimus dėl grūdų. Dėl savo sąsajų su režimu jis taip pat gauna finansinės naudos naudodamasis komercinėmis galimybėmis, kurias teikia prekyba kviečiais ir rekonstrukcijos projektai.

2021 m. Samer Foz atidarė cukraus perdirbimo gamyklą (Samer Foz Factory) palaikydamas Sirijos režimo tikslą didinti cukraus gamybą visoje šalyje.

2019 1 21

290.

Waseem AL-KATTAN

(وسيم القطان)

(dar žinomas kaip Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Gimimo data: 1976 3 4

Pilietybė: Sirijos;

Sirijos nacionalinis tapatybės kortelės numeris: 10090110187

Pareigos: Damasko kaimo provincijos prekybos rūmų pirmininkas;

Giminystė / verslo partnerystė / subjektai ar partneriai / sąsajos:

Larosa Furniture / Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; Sirijos prekybos rūmų federacijos iždininkas;

Lytis: vyras

Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, gaunantis naudos iš režimo ir jį remiantis. Daugelio įmonių ir kontroliuojančiųjų bendrovių, turinčių interesų ir veikiančių įvairiuose ekonomikos sektoriuose, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto, prabangių viešbučių ir prekybos centrų sektoriuose, savininkas. Waseem al-Kattan greitai iškilo kaip įtakingas verslininkas, apmokestinus į apgultyje esančią Rytų Gutą kontrabanda vežamas prekes, ir šiuo metu dalyvauja agresyvių formų klientelizmo veikloje režimo naudai. Waseem al-Kattan dėl savo glaudžių ryšių su režimu gauna finansinės naudos, nes jam sudarytos palankios sąlygos dalyvauti viešuosiuose konkursuose ir gauti valstybinių agentūrų skiriamas licencijas ir sutartis.

2020 m. W. Al-Kattan buvo išrinktas Damasko prekybos rūmų nariu. 2021 m. lapkričio mėn. Sirijos Vyriausybė paskyrė W. Al-Kattan Sirijos prekybos rūmų federacijos sekretoriumi, nepaisant to, kad jis pralaimėjo rinkimus. 2022 m. Al-Kattan buvo paskirtas Sirijos ir Omano verslo tarybos pirmininku.

2020 2 17

291.

Amer FOZ

(dar žinomas kaip Amer Zuhair Fawz)

(عامر فوز)

Gimimo data: 1976 3 11;

Gimimo vieta: Homs (Chomsas), Sirija;

Pilietybė: Sirijos; Sent Kitso ir Nevio;

Nacionalinis Nr. 06010274747;

Paso Nr.: 002-14-L169340

JAE rezidento kortelės Nr.: 784-1976-7135283-5

Pareigos: District 6 Company steigėjas; Easy life Company partneris steigėjas;

Giminystė / verslo partnerystė / subjektai ar partneriai / sąsajos: Samer Foz Asas Steel Company pirmininko pavaduotojas; Aman Holding;

Lytis: vyras

Įtakingas verslininkas, turintis asmeninių ir šeimyninių verslo interesų ir vykdantis veiklą įvairiuose Sirijos ekonomikos sektoriuose. Jis gauna finansinės naudos, nes gali naudotis prekybos galimybėmis, ir remia Sirijos režimą.

Jis taip pat yra susijęs su savo broliu Samer Foz, kurį, kaip įtakingą Sirijoje veiklą vykdantį verslininką, remiantį režimą arba gaunantį iš jo naudos, Taryba į sąrašą yra įtraukusi nuo 2019 m. sausio mėn. Kartu su broliu jis vykdo keletą komercinių projektų, visų pirma Adra al-Ummaliyya vietovėje (Damasko priemiesčiuose). Tarp šių projektų yra gamykla, kurioje gaminami kabeliai ir kabelių priedai, taip pat projektas, skirtas elektros energijai iš saulės energijos gaminti. Jie taip pat Assad režimo vardu dalyvavo įvairioje veikloje su ISIS („Da’esh“), be kita ko, tiekė ginklus ir šaudmenis mainais už kviečius ir naftą.

2020 2 17

324.

Ahmed KHALIL KHALIL

(dar žinomas kaip Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil)

(احمد خليل خليل)

Gimimo data: 1969;

Gimimo vieta: Qayrun (Kairūnas);

Lytis: vyras

Ahmed Khalil Khalil yra 2017 m. įsteigtos ir „Vagnerio grupės“ Sirijoje prižiūrimos privačios Sirijos apsaugos bendrovės Sanad Protection and Security Services, aktyviai veikiančios Rusijos interesų (fosfatai, dujos ir naftos objektų saugumo užtikrinimas) Sirijoje apsaugos srityje, bendrasavininkis. Sirijos režimas gauna pajamų iš gamtos išteklių eksploatavimo. Be to, bendrovė aktyviai verbuoja Sirijos samdinius į Libiją ir Ukrainą.

Taigi, Ahmed Khalil Khalil remia Sirijos režimą ir iš jo gauna naudos.

2022 7 21

325.

Nasser Deeb DEEB

(dar žinomas kaip Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb)

(ناصر ديب)

Gimimo data: 1974 2 21;

Gimimo vieta: Baniyas, Tartus (Tartusas), Sirija;

Sirijos nacionalinis tapatybės kortelės numeris: 10090110187;

Lytis: vyras

Nasser Deeb Deeb yra 2017 m. įsteigtos ir „Vagnerio grupės“ prižiūrimos privačios Sirijos apsaugos bendrovės Sanad Protection and Security Services, aktyviai veikiančios Rusijos interesų (fosfatai, dujos ir naftos objektų saugumo užtikrinimas) Sirijoje apsaugos srityje, bendrasavininkis. Sirijos režimas gauna pajamų iš gamtos išteklių eksploatavimo. Be to, jis kartu su Khodr Ali Taher taip pat yra bendrovės „Ella Services“ bendrasavininkis.

Eidamas šias pareigas Nasser Deeb Deeb remia Sirijos režimą ir iš jo gauna naudos.

2022 7 21

326.

Issam SHAMMOUT

(dar žinomas kaip Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout)

(محمد عصام شموط)

Gimimo data: 1971 8 26

Gimimo vieta: 232, Tanzeem Kafarsus, Damascus (Damaskas), Sirija

Lytis: vyras

Issam Shammout yra oro transporto bendrovės Cham Wings savininkas ir direktorių valdybos pirmininkas ir Shmmout Group, veikiančios automobilių, plieno, aviacijos, krovinių siuntimo, statybos ir nekilnojamojo turto sektoriuose, vadovas.

Eidamas šias pareigas Issam Shammout yra Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas.

2022 7 21“


2023 5 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 139/57


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/1036

2023 m. gegužės 24 d.

dėl valstybių narių mokėjimo agentūrų 2022 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2023) 3271)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 (1), ypač į jo 104 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 51 straipsnį,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) 2021/2116 104 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkte nustatyta, kad Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 4 straipsnio 1 dalies b punktas, 5 straipsnis, 7 straipsnio 3 dalis, 9, 17, 21 ir 34 straipsniai, 35 straipsnio 4 dalis, 36, 37, 38, 40–43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70–75, 77, 91–97, 99 ir 100 straipsniai, 102 straipsnio 2 dalis ir 110 bei 111 straipsniai ir toliau taikomi Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) atveju, kiek tai susiję su paramos gavėjų patirtomis išlaidomis ir mokėjimo agentūros mokėjimais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 (3) įgyvendinant kaimo plėtros programas 2022 finansiniais metais;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/128 (4) 64 straipsnio antros pastraipos a punkte nustatyta, kad Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 (5) 2 straipsnis, 3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, 3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 1 dalies b punktas, 5 straipsnis, 6 straipsnis, 7 straipsnis, 21–25 straipsniai, 27 straipsnis, 28 straipsnis, 29 straipsnis, 30 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai, 30 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys, 31–40 straipsniai ir 42–47 straipsniai ir toliau taikomi EŽŪFKP atveju, kiek tai susiję su paramos gavėjų patirtomis išlaidoms ir mokėjimo agentūros mokėjimais pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 įgyvendinant kaimo plėtros programas 2022 finansiniais metais;

(3)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/128 64 straipsnio antros pastraipos c punkte nustatyta, kad Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 II ir III priedai toliau taikomi Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/128 32 straipsnio f ir g punktų tikslais 2022 finansiniais metais;

(4)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/127 (6) 40 straipsnio antroje pastraipoje nustatyta, kad Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 (7) 5 straipsnis, 5a straipsnis, 7 straipsnio 3 ir 4 dalys, 10 straipsnis, 11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, 11 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnis, 13 straipsnis ir 41 straipsnio 5 dalis ir toliau taikomi EŽŪFKP atveju, kiek tai susiję su paramos gavėjų patirtomis išlaidomis ir mokėjimo agentūros mokėjimais pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 įgyvendinant kaimo plėtros programas 2022 finansiniais metais;

(5)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 51 straipsnį Komisija, remdamasi valstybių narių pateiktomis metinėmis finansinėmis ataskaitomis, prie kurių pridedama sąskaitoms patvirtinti reikalinga informacija, audito nuomonė dėl ataskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo, taip pat sertifikavimo įstaigų parengtos ataskaitos, turi patvirtinti to reglamento 7 straipsnyje nurodytų mokėjimo agentūrų sąskaitas iki metų, einančių po atitinkamų biudžetinių metų, gegužės 31 d.;

(6)

pagal Reglamento (ES) 2021/2116 35 straipsnį žemės ūkio finansiniai metai prasideda N – 1 metų spalio 16 d., o baigiasi N metų spalio 15 d. Siekiant EŽŪFKP išlaidoms taikomą ataskaitinį laikotarpį suderinti su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) išlaidoms taikomu ataskaitiniu laikotarpiu, tvirtinant 2022 finansinių metų sąskaitas turėtų būti atsižvelgiama į valstybių narių išlaidas, patirtas nuo 2021 m. spalio 16 d. iki 2022 m. spalio 15 d., kaip numatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/128 11 straipsnio 1 dalyje;

(7)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 33 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nustatyta, kad, remiantis to reglamento 33 straipsnio 1 dalyje nurodytu sprendimu dėl sąskaitų patvirtinimo, iš kiekvienos valstybės narės susigrąžintinos arba jai mokėtinos sumos turi būti nustatomos išskaičiuojant atitinkamų finansinių metų tarpines išmokas iš tų metų pripažintų išlaidų pagal 33 straipsnio 1 dalį. Komisija turi išskaičiuoti tą sumą iš vėlesnės tarpinės išmokos arba prie tos išmokos ją pridėti;

(8)

Komisija patikrino valstybių narių pateiktą informaciją ir joms pranešė apie patikrų rezultatus bei siūlomus pakeitimus;

(9)

Komisija, remdamasi metinėmis finansinėmis ataskaitomis ir prie jų pridėtais dokumentais, gali priimti sprendimą dėl visų mokėjimo agentūrų pateiktų metinių finansinių ataskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo;

(10)

remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 (8) 83 straipsniu, Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 36 straipsnio 5 dalyje nurodytas tarpinių išmokų mokėjimo terminas gali būti pertrauktas ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, siekiant atlikti papildomus patikrinimus tais atvejais, kai gaunama informacijos, kad šie mokėjimai yra susiję su pažeidimu, turinčiu sunkių finansinių pasekmių. Priimdama šį sprendimą Komisija turėtų atsižvelgti į sumas, kurioms turi įtakos toks pertraukimas, kad būtų išvengta netinkamų ar ne laiku atliekamų mokėjimų;

(11)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 41 straipsniu, Komisija dėl išlaidų, patirtų nesilaikant Sąjungos taisyklių, jau sumažino keletą 2022 finansinių tarpinių išmokų arba sustabdė jų mokėjimą. Priimdama šį sprendimą Komisija turėtų atsižvelgti į tokias sumas, kurios buvo sumažintas arba kurių mokėjimas buvo sustabdytas pagal to reglamento 41 straipsnį, kad būtų išvengta netinkamų ar ne laiku atliekamų mokėjimų arba sumų, kurioms vėliau galėtų būtų taikoma finansinė pataisa, kompensavimo;

(12)

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 36 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punkte nustatyta, kad tarpinės išmokos išmokamos neviršijant numatytos bendros EŽŪFKP įnašo sumos. Remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 23 straipsnio 2 dalimi, tuo atveju, kai bendra deklaracijose pateikiamų išlaidų suma viršija bendrą kaimo plėtros programai suplanuotą sumą, mokėtina suma negali viršyti suplanuotos sumos ir Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 34 straipsnio 2 dalyje nustatytos viršutinės ribos. Komisija apribotą sumą kompensuos vėliau, kai bus priimtas iš dalies pakeistas finansinis planas arba programavimo laikotarpio pabaigoje;

(13)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa, kaimo plėtros programų priemonėms, kurioms taikoma integruota administravimo ir kontrolės sistema, nuo 2019 paraiškų teikimo metų taikomos taisyklės dėl mokėjimo terminų. Sumažinimai už vėliausių mokėjimo terminų nesilaikymą, apskaičiuoti laikantis Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 5a straipsnio, atlikti pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 40 ir 41 straipsniuose nustatytą procedūrą ir į juos turi būti atsižvelgiama šiame sprendime dėl 2022 finansinių metų. Šie sumažinimai prireikus gali būti svarstomi laikantis Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnyje nustatytos atitikties patvirtinimo procedūros;

(14)

šiuo sprendimu taip pat turėtų būti atsižvelgiama į papildomus išteklius, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 58a straipsnyje;

(15)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 34 straipsnio 2 dalį bendra išankstinio finansavimo ir tarpinių išmokų suma turi neviršyti 95 % kiekvienai kaimo plėtros programai skirto EŽŪFKP finansinio įnašo. Ta riba pasiekta šios programos atveju: 2014LU06RDNP001. Su šia programa susijęs likutis bus padengtas programavimo laikotarpio pabaigoje;

(16)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54 straipsnio 2 dalį, jei neteisėtai išmokėtos sumos nesusigrąžinamos per ketverius metus nuo sugrąžinimo reikalavimo datos arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam teismui, 50 % finansinių neteisėtai išmokėtų sumų nesusigrąžinimo pasekmių turėtų tekti atitinkamai valstybei narei. Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad valstybės narės prie Komisijai pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 29 straipsnį siunčiamų metinių ataskaitų pridėtų patvirtintą lentelę, joje nurodydamos sumas, kurias jos turi sumokėti pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54 straipsnio 2 dalį. Valstybių narių įsipareigojimo pranešti apie susigrąžintinas sumas taikymo taisyklės nustatytos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 908/2014. Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 II priede pateikiamas lentelės, kuria valstybės narės turi naudotis teikdamos informaciją apie susigrąžintinas sumas, pavyzdys. Komisija, remdamasi valstybių narių užpildytomis lentelėmis, turėtų nuspręsti dėl finansinių atitinkamai daugiau kaip prieš ketverius arba aštuonerius metus neteisėtai išmokėtų sumų nesusigrąžinimo pasekmių;

(17)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54 straipsnio 3 dalį valstybės narės dėl tinkamai pagrįstų priežasčių gali nuspręsti nesiekti susigrąžinti neteisėtai išmokėtų sumų. Toks sprendimas gali būti priimtas tik tuo atveju, jei jau patirtų ir numatomų išlaidų suma viršija sumą, kuri turi būti susigrąžinta, arba jei susigrąžinimas neįmanomas dėl skolininko arba už pažeidimą teisiškai atsakingų asmenų nemokumo, nustatyto ir pripažinto pagal nacionalinę teisę. Jei toks sprendimas priimamas per ketverius metus nuo sugrąžinimo reikalavimo datos arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam teismui, 100 % finansinių nesusigrąžinimo pasekmių turėtų tekti Sąjungos biudžetui. Sumos, kurių tam tikra valstybė narė nusprendė nesusigrąžinti, ir tokio sprendimo priežastys nurodomos suvestinėje ataskaitoje, nurodytoje to reglamento 54 straipsnio 4 dalyje. Todėl tokios sumos neturėtų būti susigrąžinamos iš atitinkamų valstybių narių, o turi būti padengiamos iš Sąjungos biudžeto;

(18)

šiuo sprendimu taip pat turėtų būti atsižvelgiama į sumas, kurias valstybės narės dar turi sumokėti už EŽŪFKP 2007–2013 m. programavimo laikotarpį taikant Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54 straipsnio 2 dalį;

(19)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 51 straipsniu, šis sprendimas neturėtų daryti poveikio galimiems vėlesniems sprendimams, kuriuos Komisija gali priimti, kad iš Sąjungos lėšų nebūtų finansuojamos Sąjungos taisyklių neatitinkančios išlaidos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamos valstybių narių mokėjimo agentūrų 2022 finansinių metų sąskaitos, susijusios su išlaidomis, kurias 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP), taip pat atsižvelgiant į papildomus išteklius, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 58a straipsnyje.

Pagal kiekvieną kaimo plėtros programą, laikantis šio sprendimo, iš kiekvienos valstybės narės susigrąžintinos arba joms mokėtinos sumos nustatytos šio sprendimo I priede.

2 straipsnis

Valstybių narių mokėtinos sumos, susidariusios taikant Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54 straipsnio 2 dalį EŽŪFKP 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, nurodytos šio sprendimo II priede.

3 straipsnis

Kiekvienai kaimo plėtros programai taikomi sumažinimai už vėliausių mokėjimo terminų nesilaikymą pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalį nustatyti šio sprendimo III priede.

4 straipsnis

Šiuo sprendimu nedaroma poveikio būsimiems atitikties patvirtinimo sprendimams, kuriuos Komisija gali priimti pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnį, kad iš Sąjungos lėšų nebūtų finansuojamos Sąjungos taisyklių neatitinkančios išlaidos.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2023 m. gegužės 24 d.

Komisijos vardu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 435, 2021 12 6, p. 187.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(4)  2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/128, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2116 taikymo taisyklės dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, patikrų, užstatų ir skaidrumo (OL L 20, 2022 1 31, p. 131).

(5)  2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL L 255, 2014 8 28, p. 59).

(6)  2021 m. gruodžio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/127, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2116 papildomas mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir euro naudojimo taisyklėmis (OL L 20, 2022 1 31, p. 95).

(7)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).

(8)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui bei Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).


I PRIEDAS

2022 finansiniais metais pagal kaimo plėtros programas patvirtintos EŽŪFKP išlaidos

Pagal kiekvieną programą iš valstybės narės susigrąžintina arba jai mokėtina suma

Patvirtintos programos, kurių EŽŪFKP 2014–2020 m. išlaidos deklaruotos

Eurais Eurais

VN

CCI

Išlaidos 2022 m.

Pataisos

Iš viso

Vienkartinės sumos

Už 2022 m. finansinius metus patvirtinta priimta suma

Už finansinius metus valstybei narei grąžinta tarpinių mokėjimų suma, įskaitant išankstinio finansavimo patvirtinimą (*1)

Iš valstybės narės susigrąžintina (–) arba jai mokėtina (+) suma

Likusi suma, kuri turi būti sumokėta programavimo laikotarpio pabaigoje, nes pasiekta 95 % riba (*2)

 

 

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

 

AT

2014AT06RDNP001

613 162 817,18

13 560 848,02

626 723 665,20

0,00

626 723 665,20

626 723 665,20

0,00

0,00

BE

2014BE06RDRP001

65 269 470,06

0,00

65 269 470,06

0,00

65 269 470,06

65 269 468,50

1,56

0,00

BE

2014BE06RDRP002

39 806 703,64

0,00

39 806 703,64

0,00

39 806 703,64

39 615 025,65

191 677,99

0,00

BG

2014BG06RDNP001

230 084 002,69

0,00

230 084 002,69

0,00

230 084 002,69

230 490 011,83

- 406 009,14

0,00

CY

2014CY06RDNP001

20 797 600,04

0,00

20 797 600,04

0,00

20 797 600,04

20 797 600,04

0,00

0,00

CZ

2014CZ06RDNP001

370 873 169,24

30 606,96

370 903 776,20

0,00

370 903 776,20

370 904 485,32

- 709,12

0,00

DE

2014DE06RDRN001

1 068 753,47

0,00

1 068 753,47

0,00

1 068 753,47

1 068 753,47

0,00

0,00

DE

2014DE06RDRP003

121 470 055,13

0,00

121 470 055,13

0,00

121 470 055,13

121 470 016,15

38,98

0,00

DE

2014DE06RDRP004

269 473 265,88

0,00

269 473 265,88

0,00

269 473 265,88

269 473 265,88

0,00

0,00

DE

2014DE06RDRP007

162 347 015,66

0,00

162 347 015,66

0,00

162 347 015,66

162 347 032,89

-17,23

0,00

DE

2014DE06RDRP010

66 188 555,75

0,00

66 188 555,75

0,00

66 188 555,75

66 188 480,75

75,00

0,00

DE

2014DE06RDRP011

147 034 739,85

0,00

147 034 739,85

0,00

147 034 739,85

147 034 739,85

0,00

0,00

DE

2014DE06RDRP012

188 042 670,77

0,00

188 042 670,77

0,00

188 042 670,77

188 042 670,77

0,00

0,00

DE

2014DE06RDRP015

104 956 226,35

0,00

104 956 226,35

0,00

104 956 226,35

104 947 932,11

8 294,24

0,00

DE

2014DE06RDRP017

52 964 730,89

0,00

52 964 730,89

0,00

52 964 730,89

53 007 162,82

-42 431,93

0,00

DE

2014DE06RDRP018

6 035 848,20

0,00

6 035 848,20

0,00

6 035 848,20

6 035 848,20

0,00

0,00

DE

2014DE06RDRP019

156 242 543,88

0,00

156 242 543,88

0,00

156 242 543,88

156 242 629,85

-85,97

0,00

DE

2014DE06RDRP020

143 168 213,61

0,00

143 168 213,61

0,00

143 168 213,61

143 168 213,61

0,00

0,00

DE

2014DE06RDRP021

62 540 361,99

0,00

62 540 361,99

0,00

62 540 361,99

62 540 362,30

-0,31

0,00

DE

2014DE06RDRP023

93 754 625,77

0,00

93 754 625,77

0,00

93 754 625,77

93 754 625,77

0,00

0,00

DK

2014DK06RDNP001

99 938 832,41

0,00

99 938 832,41

0,00

99 938 832,41

99 938 832,41

0,00

0,00

EE

2014EE06RDNP001

99 822 865,70

0,00

99 822 865,70

0,00

99 822 865,70

99 848 909,30

-26 043,60

0,00

ES

2014ES06RDNP001

37 474 545,05

0,00

37 474 545,05

0,00

37 474 545,05

37 474 545,05

0,00

0,00

ES

2014ES06RDRP001

323 085 277,00

0,00

323 085 277,00

0,00

323 085 277,00

323 085 454,23

- 177,23

0,00

ES

2014ES06RDRP002

69 554 829,07

0,00

69 554 829,07

0,00

69 554 829,07

69 554 837,10

-8,03

0,00

ES

2014ES06RDRP003

52 695 158,52

0,00

52 695 158,52

0,00

52 695 158,52

52 695 939,40

- 780,88

0,00

ES

2014ES06RDRP004

8 372 890,56

0,00

8 372 890,56

0,00

8 372 890,56

8 372 885,93

4,63

0,00

ES

2014ES06RDRP005

28 736 274,39

0,00

28 736 274,39

0,00

28 736 274,39

28 736 274,39

0,00

0,00

ES

2014ES06RDRP006

9 814 368,21

0,00

9 814 368,21

0,00

9 814 368,21

9 815 637,86

-1 269,65

0,00

ES

2014ES06RDRP007

174 475 234,07

0,00

174 475 234,07

0,00

174 475 234,07

174 448 614,62

26 619,45

0,00

ES

2014ES06RDRP008

200 215 739,68

0,00

200 215 739,68

0,00

200 215 739,68

200 207 496,78

8 242,90

0,00

ES

2014ES06RDRP009

43 658 610,38

0,00

43 658 610,38

0,00

43 658 610,38

43 660 702,72

-2 092,34

0,00

ES

2014ES06RDRP010

125 384 056,12

0,00

125 384 056,12

0,00

125 384 056,12

125 384 052,67

3,45

0,00

ES

2014ES06RDRP011

114 358 688,77

0,00

114 358 688,77

0,00

114 358 688,77

114 358 686,38

2,39

0,00

ES

2014ES06RDRP012

11 620 285,95

-0,05

11 620 285,90

0,00

11 620 285,90

11 620 285,39

0,51

0,00

ES

2014ES06RDRP013

33 257 807,68

0,00

33 257 807,68

0,00

33 257 807,68

33 257 806,10

1,58

0,00

ES

2014ES06RDRP014

17 010 152,28

0,00

17 010 152,28

0,00

17 010 152,28

17 010 152,58

-0,30

0,00

ES

2014ES06RDRP015

12 446 765,31

0,00

12 446 765,31

0,00

12 446 765,31

12 446 768,62

-3,31

0,00

ES

2014ES06RDRP016

11 981 562,01

0,00

11 981 562,01

0,00

11 981 562,01

11 981 557,41

4,60

0,00

ES

2014ES06RDRP017

33 631 561,01

0,00

33 631 561,01

0,00

33 631 561,01

33 648 902,07

-17 341,06

0,00

FI

2014FI06RDRP001

460 958 253,23

0,00

460 958 253,23

0,00

460 958 253,23

460 962 648,99

-4 395,76

0,00

FI

2014FI06RDRP002

3 184 657,38

0,00

3 184 657,38

0,00

3 184 657,38

3 184 657,38

0,00

0,00

FR

2014FR06RDNP001

161 143 841,62

0,00

161 143 841,62

0,00

161 143 841,62

161 143 841,62

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRN001

3 533 496,34

0,00

3 533 496,34

0,00

3 533 496,34

3 533 496,34

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP001

26 143 033,22

0,00

26 143 033,22

0,00

26 143 033,22

26 143 033,23

-0,01

0,00

FR

2014FR06RDRP002

14 353 759,78

0,00

14 353 759,78

0,00

14 353 759,78

14 353 759,78

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP003

18 024 611,16

0,00

18 024 611,16

0,00

18 024 611,16

18 024 611,16

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP004

54 627 051,07

0,00

54 627 051,07

0,00

54 627 051,07

54 627 051,08

-0,01

0,00

FR

2014FR06RDRP006

15 242 232,90

0,00

15 242 232,90

0,00

15 242 232,90

15 242 232,91

-0,01

0,00

FR

2014FR06RDRP011

8 651 031,10

0,00

8 651 031,10

0,00

8 651 031,10

8 651 031,10

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP021

39 930 844,87

0,00

39 930 844,87

0,00

39 930 844,87

39 930 844,89

-0,02

0,00

FR

2014FR06RDRP022

26 898 740,91

0,00

26 898 740,91

0,00

26 898 740,91

26 898 740,90

0,01

0,00

FR

2014FR06RDRP023

15 642 466,86

0,00

15 642 466,86

0,00

15 642 466,86

15 642 466,86

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP024

54 558 956,73

-35 659,55

54 523 297,18

0,00

54 523 297,18

54 523 297,19

-0,01

0,00

FR

2014FR06RDRP025

59 807 868,25

0,00

59 807 868,25

0,00

59 807 868,25

59 807 868,24

0,01

0,00

FR

2014FR06RDRP026

89 712 562,78

0,00

89 712 562,78

0,00

89 712 562,78

89 712 562,79

-0,01

0,00

FR

2014FR06RDRP031

20 574 898,28

0,00

20 574 898,28

0,00

20 574 898,28

20 574 898,28

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP041

64 866 066,06

0,00

64 866 066,06

0,00

64 866 066,06

64 866 066,05

0,01

0,00

FR

2014FR06RDRP042

20 605 477,15

0,00

20 605 477,15

0,00

20 605 477,15

20 605 477,15

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP043

67 967 773,86

0,00

67 967 773,86

0,00

67 967 773,86

67 967 773,84

0,02

0,00

FR

2014FR06RDRP052

64 421 329,43

0,00

64 421 329,43

0,00

64 421 329,43

64 421 329,41

0,02

0,00

FR

2014FR06RDRP053

61 448 370,88

0,00

61 448 370,88

0,00

61 448 370,88

61 448 370,88

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP054

64 150 752,64

0,00

64 150 752,64

0,00

64 150 752,64

64 150 752,62

0,02

0,00

FR

2014FR06RDRP072

102 894 144,07

0,00

102 894 144,07

0,00

102 894 144,07

102 894 144,09

-0,02

0,00

FR

2014FR06RDRP073

230 410 842,90

-1 748 371,30

228 662 471,60

0,00

228 662 471,60

228 662 471,54

0,06

0,00

FR

2014FR06RDRP074

93 563 523,18

0,00

93 563 523,18

0,00

93 563 523,18

93 563 523,19

-0,01

0,00

FR

2014FR06RDRP082

188 826 122,37

-1 495 494,94

187 330 627,43

0,00

187 330 627,43

187 330 627,43

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP083

197 338 673,08

-6 232 629,92

191 106 043,16

0,00

191 106 043,16

191 106 043,16

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP091

100 111 167,11

0,00

100 111 167,11

0,00

100 111 167,11

100 111 167,14

-0,03

0,00

FR

2014FR06RDRP093

86 100 064,79

-2 340 634,22

83 759 430,57

0,00

83 759 430,57

83 759 430,57

0,00

0,00

FR

2014FR06RDRP094

20 358 953,92

0,00

20 358 953,92

0,00

20 358 953,92

20 358 964,60

-10,68

0,00

EL

2014GR06RDNP001

864 101 187,86

0,00

864 101 187,86

0,00

864 101 187,86

864 101 187,81

0,05

0,00

HR

2014HR06RDNP001

375 269 952,96

0,00

375 269 952,96

0,00

375 269 952,96

375 316 677,18

-46 724,22

0,00

HU

2014HU06RDNP001

650 508 247,74

1 491 088,92

651 999 336,66

0,00

651 999 336,66

651 999 347,97

-11,31

0,00

IE

2014IE06RDNP001

371 824 358,33

0,00

371 824 358,33

0,00

371 824 358,33

371 824 358,30

0,03

0,00

IT

2014IT06RDNP001

270 601 884,32

0,00

270 601 884,32

0,00

270 601 884,32

270 603 414,07

-1 529,75

0,00

IT

2014IT06RDRN001

9 474 249,68

0,00

9 474 249,68

0,00

9 474 249,68

9 474 249,68

0,00

0,00

IT

2014IT06RDRP001

42 925 515,11

0,00

42 925 515,11

0,00

42 925 515,11

43 013 445,12

-87 930,01

0,00

IT

2014IT06RDRP002

25 181 744,08

0,00

25 181 744,08

0,00

25 181 744,08

25 181 742,10

1,98

0,00

IT

2014IT06RDRP003

64 889 133,74

0,00

64 889 133,74

0,00

64 889 133,74

64 891 383,97

-2 250,23

0,00

IT

2014IT06RDRP004

23 461 115,82

0,00

23 461 115,82

0,00

23 461 115,82

23 499 740,85

-38 625,03

0,00

IT

2014IT06RDRP005

58 584 186,21

0,00

58 584 186,21

0,00

58 584 186,21

58 638 268,53

-54 082,32

0,00

IT

2014IT06RDRP006

15 480 939,30

0,00

15 480 939,30

0,00

15 480 939,30

15 506 624,21

-25 684,91

0,00

IT

2014IT06RDRP007

80 788 893,69

0,00

80 788 893,69

0,00

80 788 893,69

80 788 893,69

0,00

0,00

IT

2014IT06RDRP008

44 687 240,96

0,00

44 687 240,96

0,00

44 687 240,96

44 710 399,78

-23 158,82

0,00

IT

2014IT06RDRP009

64 472 596,62

0,00

64 472 596,62

0,00

64 472 596,62

64 472 595,22

1,40

0,00

IT

2014IT06RDRP010

63 616 850,59

0,00

63 616 850,59

0,00

63 616 850,59

63 617 263,25

- 412,66

0,00

IT

2014IT06RDRP011

20 169 418,43

0,00

20 169 418,43

0,00

20 169 418,43

20 167 389,09

2 029,34

0,00

IT

2014IT06RDRP012

50 098 963,82

0,00

50 098 963,82

0,00

50 098 963,82

50 145 722,36

-46 758,54

0,00

IT

2014IT06RDRP013

10 179 823,38

0,00

10 179 823,38

0,00

10 179 823,38

10 195 069,95

-15 246,57

0,00

IT

2014IT06RDRP014

62 462 663,24

0,00

62 462 663,24

0,00

62 462 663,24

62 462 663,08

0,16

0,00

IT

2014IT06RDRP015

14 146 131,15

0,00

14 146 131,15

0,00

14 146 131,15

14 173 748,06

-27 616,91

0,00

IT

2014IT06RDRP016

97 321 953,55

0,00

97 321 953,55

0,00

97 321 953,55

97 323 150,43

-1 196,88

0,00

IT

2014IT06RDRP017

53 615 791,80

0,00

53 615 791,80

0,00

53 615 791,80

53 674 994,46

-59 202,66

0,00

IT

2014IT06RDRP018

113 312 697,49

0,00

113 312 697,49

0,00

113 312 697,49

113 340 600,27

-27 902,78

0,00

IT

2014IT06RDRP019

174 260 030,84

0,00

174 260 030,84

0,00

174 260 030,84

174 596 371,23

- 336 340,39

0,00

IT

2014IT06RDRP020

189 012 946,55

0,00

189 012 946,55

0,00

189 012 946,55

189 354 460,12

- 341 513,57

0,00

IT

2014IT06RDRP021

172 446 891,62

0,00

172 446 891,62

0,00

172 446 891,62

172 632 045,96

- 185 154,34

0,00

LT

2014LT06RDNP001

243 029 559,40

0,00

243 029 559,40

0,00

243 029 559,40

243 030 936,72

-1 377,32

0,00

LU

2014LU06RDNP001

27 705 892,93

0,00

27 705 892,93

0,00

27 705 892,93

27 613 923,07

0,00

91 969,86

LV

2014LV06RDNP001

111 344 515,62

0,00

111 344 515,62

0,00

111 344 515,62

111 344 515,62

0,00

0,00

MT

2014MT06RDNP001

10 043 022,51

0,00

10 043 022,51

0,00

10 043 022,51

10 043 029,73

-7,22

0,00

NL

2014NL06RDNP001

126 160 623,78

0,00

126 160 623,78

0,00

126 160 623,78

126 162 845,70

-2 221,92

0,00

PL

2014PL06RDNP001

1 377 382 844,02

0,00

1 377 382 844,02

0,00

1 377 382 844,02

1 377 387 001,59

-4 157,57

0,00

PT

2014PT06RDRP001

31 022 126,76

2,73

31 022 129,49

0,00

31 022 129,49

31 022 121,67

7,82

0,00

PT

2014PT06RDRP002

517 451 658,60

0,00

517 451 658,60

0,00

517 451 658,60

517 354 244,54

97 414,06

0,00

PT

2014PT06RDRP003

31 010 517,65

0,00

31 010 517,65

0,00

31 010 517,65

31 002 882,73

7 634,92

0,00

RO

2014RO06RDNP001

1 029 757 902,20

1 439 883,27

1 031 197 785,47

0,00

1 031 197 785,47

1 031 161 921,49

35 863,98

0,00

SE

2014SE06RDNP001

301 463 151,40

0,00

301 463 151,40

0,00

301 463 151,40

301 839 453,60

- 376 302,20

0,00

SI

2014SI06RDNP001

130 507 941,88

0,00

130 507 941,88

0,00

130 507 941,88

130 508 017,27

-75,39

0,00

SK

2014SK06RDNP001

146 808 100,25

-3 140 717,74

143 667 382,51

0,00

143 667 382,51

146 048 085,98

-2 380 703,47

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*1)  Vi skiltis „Už finansinius metus valstybei narei grąžinta tarpinių mokėjimų suma, įskaitant išankstinio finansavimo patvirtinimą “, apima 2022 finansiniais metais deklaruotas neigiamas sumas. 2022 m. IV ketv. šios neigiamos sumos buvo išskaitytos iš ketvirtinių mokėjimų atitinkamoms valstybėms narėms.

(*2)  Kai išmokų suma sudaro 95 % bendro EŽŪFKP įnašo, skirto kaimo plėtros programai (kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 34 straipsnio 2 dalyje), likusi suma bus sumokėta baigiant programą.


II PRIEDAS

Mokėjimo agentūrų sąskaitų patvirtinimas

2022 finansiniai metai. EŽŪFKP

Pataisos pagal Reglamento (ES) 1306/2013 54 straipsnio 2 dalį

 

 

Su 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu susijusios pataisos

Su 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu susijusios pataisos

Valstybė narė

Valiuta

Nacionaline valiuta

Eurais

Nacionaline valiuta

Eurais

AT

EUR

0,00

0,00

0,00

42 684,69

BE

EUR

0,00

0,00

0,00

893,39

BG

BGN

570 782,27

0,00

3 220 667,20

0,00

CY

EUR

0,00

0,00

0,00

69 743,97

CZ

CZK

12 489,18

0,00

51 636 495,68

0,00

DE

EUR

0,00

162 929,85

0,00

377 694,69

DK

DKK

149 399,60

0,00

16 532,31

0,00

EE

EUR

0,00

15 240,81

0,00

671 576,83

ES

EUR

0,00

23 960,66

0,00

2 652 237,81

FI

EUR

0,00

5 580,55

0,00

137 592,39

FR

EUR

0,00

25 778,47

0,00

158 403,86

EL

EUR

0,00

19 563,48

0,00

791 126,51

HR

HRK

70 564,40

0,00

0,00

0,00

HU

HUF

12 591 826,00

0,00

480 986 237,00

0,00

IE

EUR

0,00

3 860,20

0,00

102 836,72

IT

EUR

0,00

162 721,39

0,00

2 710 330,11

LT

EUR

0,00

0,00

0,00

393 278,00

LU

EUR

0,00

1 102,79

0,00

0,00

LV

EUR

0,00

5 039,79

0,00

215 758,46

MT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

PL

PLN

265 334,84

0,00

8 002 556,25

0,00

PT

EUR

0,00

939 781,83

0,00

5 440 185,46

RO

RON

44,66

0,00

65 793 664,44

0,00

SE

SEK

10 013,18

0,00

53 600,34

0,00

SI

EUR

0,00

0,00

0,00

724 031,47

SK

EUR

0,00

15 190,29

0,00

1 255 494,75


III PRIEDAS

Mokėjimo agentūrų sąskaitų patvirtinimas

2022 finansiniai metai. EŽŪFKP

Sumažinimai už vėliausių mokėjimo terminų nesilaikymą pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalį

Eurais

 

CCI

Sumažinimai už vėliausių mokėjimo terminų nesilaikymą 2022 finansiniais metais

AT

2014AT06RDNP001

0,00

BE

2014BE06RDRP001

0,00

BE

2014BE06RDRP002

0,00

BG

2014BG06RDNP001

0,00

CY

2014CY06RDNP001

43 777,26

CZ

2014CZ06RDNP001

33 469,07

DE

2014DE06RDRN001

0,00

DE

2014DE06RDRP003

0,00

DE

2014DE06RDRP004

0,00

DE

2014DE06RDRP007

0,00

DE

2014DE06RDRP010

0,00

DE

2014DE06RDRP011

0,00

DE

2014DE06RDRP012

0,00

DE

2014DE06RDRP015

0,00

DE

2014DE06RDRP017

0,00

DE

2014DE06RDRP018

6 980,27

DE

2014DE06RDRP019

0,00

DE

2014DE06RDRP020

0,00

DE

2014DE06RDRP021

0,00

DE

2014DE06RDRP023

0,00

DK

2014DK06RDNP001

94 284,66

EE

2014EE06RDNP001

0,00

ES

2014ES06RDNP001

0,00

ES

2014ES06RDRP001

1 029 691,04

ES

2014ES06RDRP002

0,00

ES

2014ES06RDRP003

0,00

ES

2014ES06RDRP004

149 211,96

ES

2014ES06RDRP005

0,00

ES

2014ES06RDRP006

0,00

ES

2014ES06RDRP007

2 326 500,41

ES

2014ES06RDRP008

0,00

ES

2014ES06RDRP009

0,00

ES

2014ES06RDRP010

0,00

ES

2014ES06RDRP011

0,00

ES

2014ES06RDRP012

311 888,99

ES

2014ES06RDRP013

241 500,94

ES

2014ES06RDRP014

0,00

ES

2014ES06RDRP015

0,00

ES

2014ES06RDRP016

0,00

ES

2014ES06RDRP017

9 792,10

FI

2014FI06RDRP001

0,00

FI

2014FI06RDRP002

0,00

FR

2014FR06RDNP001

0,00

FR

2014FR06RDRN001

0,00

FR

2014FR06RDRP001

147 957,18

FR

2014FR06RDRP002

21 819,01

FR

2014FR06RDRP003

5 662,91

FR

2014FR06RDRP004

0,00

FR

2014FR06RDRP006

0,00

FR

2014FR06RDRP011

4 904,98

FR

2014FR06RDRP021

2 051,35

FR

2014FR06RDRP022

0,00

FR

2014FR06RDRP023

5 370,74

FR

2014FR06RDRP024

0,00

FR

2014FR06RDRP025

0,00

FR

2014FR06RDRP026

0,00

FR

2014FR06RDRP031

119 951,32

FR

2014FR06RDRP041

0,00

FR

2014FR06RDRP042

25 855,69

FR

2014FR06RDRP043

0,00

FR

2014FR06RDRP052

0,00

FR

2014FR06RDRP053

0,00

FR

2014FR06RDRP054

0,00

FR

2014FR06RDRP072

0,00

FR

2014FR06RDRP073

0,00

FR

2014FR06RDRP074

0,00

FR

2014FR06RDRP082

0,00

FR

2014FR06RDRP083

0,00

FR

2014FR06RDRP091

0,00

FR

2014FR06RDRP093

0,00

FR

2014FR06RDRP094

637 341,66

EL

2014GR06RDNP001

0,00

HR

2014HR06RDNP001

0,00

HU

2014HU06RDNP001

2 402 487,98

IE

2014IE06RDNP001

0,00

IT

2014IT06RDNP001

0,00

IT

2014IT06RDRN001

0,00

IT

2014IT06RDRP001

30 552,99

IT

2014IT06RDRP002

0,00

IT

2014IT06RDRP003

4 558,73

IT

2014IT06RDRP004

0,00

IT

2014IT06RDRP005

0,00

IT

2014IT06RDRP006

0,00

IT

2014IT06RDRP007

0,00

IT

2014IT06RDRP008

22 974,99

IT

2014IT06RDRP009

0,00

IT

2014IT06RDRP010

22 899,34

IT

2014IT06RDRP011

0,00

IT

2014IT06RDRP012

0,00

IT

2014IT06RDRP013

107 853,77

IT

2014IT06RDRP014

0,00

IT

2014IT06RDRP015

17 596,93

IT

2014IT06RDRP016

422 993,64

IT

2014IT06RDRP017

2 267,07

IT

2014IT06RDRP018

8 041,68

IT

2014IT06RDRP019

5 266,72

IT

2014IT06RDRP020

2 473 314,13

IT

2014IT06RDRP021

27 524,83

LT

2014LT06RDNP001

0,00

LU

2014LU06RDNP001

0,00

LV

2014LV06RDNP001

0,00

MT

2014MT06RDNP001

130,26

NL

2014NL06RDNP001

0,00

PL

2014PL06RDNP001

0,00

PT

2014PT06RDRP001

0,00

PT

2014PT06RDRP002

0,00

PT

2014PT06RDRP003

0,00

RO

2014RO06RDNP001

0,00

SE

2014SE06RDNP001

0,00

SI

2014SI06RDNP001

0,00

SK

2014SK06RDNP001

1 880 434,28


2023 5 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 139/73


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/1037

2023 m. gegužės 24 d.

dėl valstybių narių mokėjimo agentūrų 2022 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2023) 3274)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 (1), ypač į jo 104 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 51 straipsnį,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) 2021/2116 104 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkte nustatyta, kad Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 4 straipsnio 1 dalies b punktas, 5 straipsnis, 7 straipsnio 3 dalis, 9, 17, 21 ir 34 straipsniai, 35 straipsnio 4 dalis, 36, 37, 38, 40–43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70–75, 77, 91–97, 99 ir 100 straipsniai, 102 straipsnio 2 dalis ir 110 bei 111 straipsniai ir toliau taikomi Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) atveju, kiek tai susiję su patirtomis išlaidomis ir mokėjimais 2022 finansiniais metais;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/128 (3) 64 straipsnio antros pastraipos a punkte nustatyta, kad Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 (4) 2 straipsnis, 3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, 3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 1 dalies b punktas, 5 straipsnis, 6 straipsnis, 7 straipsnis, 21–25 straipsniai, 27 straipsnis, 28 straipsnis, 29 straipsnis, 30 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai, 30 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys, 31–40 straipsniai ir 42–47 straipsniai ir toliau taikomi EŽŪGF atveju, kiek tai susiję su patirtomis išlaidoms ir mokėjimais 2022 finansiniais metais;

(3)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/128 64 straipsnio antros pastraipos c punkte nustatyta, kad Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 II ir III priedai toliau taikomi Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/128 32 straipsnio f ir g punktų tikslais 2022 finansiniais metais;

(4)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/127 (5) 40 straipsnio antroje pastraipoje nustatyta, kad Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 (6) 5 straipsnis, 5a straipsnis, 7 straipsnio 3 ir 4 dalys, 10 straipsnis, 11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, 11 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnis, 13 straipsnis ir 41 straipsnio 5 dalis ir toliau taikomi EŽŪGF atveju, kiek tai susiję su patirtomis išlaidomis ir mokėjimais 2022 finansiniais metais;

(5)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 51 straipsnį Komisija, remdamasi valstybių narių pateiktomis metinėmis finansinėmis ataskaitomis, prie kurių pridedama sąskaitoms patvirtinti reikalinga informacija, audito nuomonė dėl ataskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo, taip pat sertifikavimo įstaigų parengtos ataskaitos, turi patvirtinti to reglamento 7 straipsnyje nurodytų mokėjimo agentūrų sąskaitas iki metų, einančių po atitinkamų biudžetinių metų, gegužės 31 d.;

(6)

pagal Reglamento (ES) 2021/2116 35 straipsnį, žemės ūkio finansiniai metai prasideda N – 1 metų spalio 16 d., o baigiasi N metų spalio 15 d. Tvirtinant 2022 finansinių metų sąskaitas turėtų būti atsižvelgiama į valstybių narių išlaidas, patirtas nuo 2021 m. spalio 16 d. iki 2022 m. spalio 15 d., kaip numatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/128 11 straipsnio 1 dalyje;

(7)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 33 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nustatyta, kad, remiantis to reglamento 33 straipsnio 1 dalyje nurodytu sprendimu dėl sąskaitų patvirtinimo, iš kiekvienos valstybės narės susigrąžintinos arba jai mokėtinos sumos turi būti nustatomos išskaičiuojant atitinkamų finansinių metų tarpines išmokas iš tų metų pripažintų išlaidų pagal 33 straipsnio 1 dalį. Komisija tą sumą turi išskaičiuoti iš mėnesinės išmokos, susijusios su antrojo mėnesio po sprendimo dėl sąskaitų patvirtinimo priėmimo išlaidomis, arba ją prie tos išmokos pridėti;

(8)

Komisija patikrino valstybių narių pateiktą informaciją ir joms pranešė apie patikrų rezultatus bei siūlomus pakeitimus;

(9)

Komisija, remdamasi metinėmis finansinėmis ataskaitomis ir prie jų pridėtais dokumentais, gali priimti sprendimą dėl visų mokėjimo agentūrų pateiktų metinių finansinių ataskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo;

(10)

remiantis Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 5 straipsnio 5 dalimi, į visus mokėjimo terminų praleidimus turi būti atsižvelgiama ne vėliau kaip priimant sprendimą dėl sąskaitų patvirtinimo. Tam tikros kai kurių valstybių narių 2022 finansiniais metais deklaruotos išlaidos buvo patirtos pasibaigus nustatytiems terminams. Todėl šiame sprendime turėtų būti nustatyti atitinkami sumažinimai;

(11)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 41 straipsniu Komisija dėl viršutinių finansinių ribų nesilaikymo arba kontrolės sistemos trūkumų jau sumažino keletą 2022 finansinių metų mėnesinių išmokų arba sustabdė jų mokėjimą. Šiuo sprendimu Komisija turėtų atsižvelgti į tokias sumas, kurios buvo sumažintos arba kurių mokėjimas buvo sustabdytas, kad būtų išvengta netinkamų ar ne laiku atliekamų mokėjimų arba kompensacijų, kurioms vėliau galėtų būtų taikoma finansinė pataisa. Šios sumos prireikus gali būti svarstomos laikantis to reglamento 52 straipsnyje nustatytos atitikties patvirtinimo procedūros;

(12)

remdamasi finansinio ir atitikties patvirtinimo sprendimais pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 51 ir 52 straipsnius, kuriuos ji įgyvendino 2022 finansiniais metais, Komisija jau sumažino atitinkamas mėnesines išmokas, susijusias su EŽŪGF 2022 finansiniais metais mokėtinomis sumomis. Šiuo sprendimu atsižvelgiama į visas šias sumas;

(13)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54 straipsnio 2 dalį, jei neteisėtai išmokėtos sumos nesusigrąžinamos per ketverius metus nuo sugrąžinimo reikalavimo datos arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam teismui, 50 % finansinių neteisėtai išmokėtų sumų nesusigrąžinimo pasekmių turėtų tekti atitinkamai valstybei narei. Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad valstybės narės prie Komisijai pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 29 straipsnį siunčiamų metinių ataskaitų pridėtų patvirtintą lentelę, joje nurodydamos sumas, kurias jos turi sumokėti pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54 straipsnio 2 dalį. Valstybių narių įsipareigojimo pranešti apie susigrąžintinas sumas taikymo taisyklės nustatytos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 908/2014. Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 II priede pateikiamas lentelės, kuria valstybės narės turi naudotis teikdamos informaciją apie susigrąžintinas sumas, pavyzdys. Komisija, remdamasi valstybių narių užpildytomis lentelėmis, turėtų nuspręsti dėl finansinių atitinkamai daugiau kaip prieš ketverius arba aštuonerius metus neteisėtai išmokėtų sumų nesusigrąžinimo pasekmių;

(14)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54 straipsnio 3 dalį valstybės narės dėl tinkamai pagrįstų priežasčių gali nuspręsti nesiekti susigrąžinti neteisėtai išmokėtų sumų. Toks sprendimas gali būti priimtas tik tuo atveju, jei jau patirtų ir numatomų išlaidų suma viršija sumą, kuri turi būti susigrąžinta, arba jei susigrąžinimas neįmanomas dėl skolininko arba už pažeidimą teisiškai atsakingų asmenų nemokumo, nustatyto ir pripažinto pagal nacionalinę teisę. Jei toks sprendimas priimamas per ketverius metus nuo sugrąžinimo reikalavimo datos arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam teismui, 100 % finansinių nesusigrąžinimo pasekmių turėtų tekti Sąjungos biudžetui. Sumos, kurių valstybė narė nusprendė nesusigrąžinti, ir tokio sprendimo priežastys nurodomos suvestinėje ataskaitoje, nurodytoje to reglamento 54 straipsnio 4 dalyje. Todėl tokios sumos neturėtų būti susigrąžinamos iš atitinkamų valstybių narių, o padengiamos iš Sąjungos biudžeto;

(15)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 51 straipsniu, šis sprendimas neturėtų daryti poveikio galimiems vėlesniems sprendimams, kuriuos Komisija gali priimti, kad iš Sąjungos lėšų nebūtų finansuojamos Sąjungos taisyklių neatitinkančios išlaidos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamos valstybių narių mokėjimo agentūrų 2022 finansinių metų sąskaitos, susijusios su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) finansuojamomis išlaidomis.

Pagal šį sprendimą iš kiekvienos valstybės narės susigrąžintinos arba jai mokėtinos sumos, įskaitant sumas, susidariusias taikant Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54 straipsnio 2 dalį, yra nurodytos šio sprendimo I ir II prieduose.

2 straipsnis

Šiuo sprendimu nedaroma poveikio būsimiems atitikties patvirtinimo sprendimams, kuriuos Komisija gali priimti pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnį, kad iš Sąjungos lėšų nebūtų finansuojamos Sąjungos taisyklių neatitinkančios išlaidos.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2023 m. gegužės 24 d.

Komisijos vardu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 435, 2021 12 6, p. 187.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/128, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2116 taikymo taisyklės dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, patikrų, užstatų ir skaidrumo (OL L 20, 2022 1 31, p. 131).

(4)  2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL L 255, 2014 8 28, p. 59).

(5)  2021 m. gruodžio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/127, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2116 papildomas mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir euro naudojimo taisyklėmis (OL L 20, 2022 1 31, p. 95).

(6)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).


I PRIEDAS

Mokėjimo agentūrų sąskaitų patvirtinimas

2022 finansiniai metai. EŽŪGF

Iš valstybės narės susigrąžintina arba jai mokėtina suma

VN

 

2022 m. išlaidos (asignuotosios pajamos), patirtos mokėjimo agentūrų, kurių sąskaitos

Iš viso a + b

Sumažinimai ir sustabdymai visais finansiniais metais 1)

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54 straipsnio 2 dalį mokėtina suma

Iš viso, įskaitant sumažinimus ir sustabdymus

Už finansinius metus valstybei narei išmokėtos sumos

Iš valstybės narės susigrąžintina (–) arba jai mokėtina (+) suma 2)

patvirtintos

atskirtos

= metinėje deklaracijoje nurodytos išlaidos (asignuotosios pajamos)

= visos mėnesinėse deklaracijose nurodytos išlaidos (asignuotosios pajamos)

 

 

a

b

c=a+b

d

e

f=c+d+e

g

h=f-g

AT

EUR

711 124 945,28

0,00

711 124 945,28

-69 142 843,52

0,00

641 982 101,76

641 982 101,76

0,00

BE

EUR

563 469 110,23

0,00

563 469 110,23

-3 355 470,80

0,00

560 113 639,43

560 304 381,02

- 190 741,59

BG

BGN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BG

EUR

817 224 556,93

0,00

817 224 556,93

-9 999 812,85

0,00

807 224 744,08

807 666 231,95

- 441 487,87

CY

EUR

53 554 003,69

0,00

53 554 003,69

- 292 064,80

0,00

53 261 938,89

53 252 507,36

9 431,53

CZ

CZK

0,00

0,00

0,00

0,00

-60 832,27

-60 832,27

0,00

-60 832,27

CZ

EUR

869 951 444,06

0,00

869 951 444,06

-13 409 662,73

0,00

856 541 781,33

856 541 781,08

0,25

DE

EUR

4 785 423 691,21

0,00

4 785 423 691,21

-2 061 589,16

- 254 798,01

4 783 107 304,04

4 783 372 432,35

- 265 128,31

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 191,47

-1 191,47

0,00

-1 191,47

DK

EUR

829 480 010,17

0,00

829 480 010,17

-7 602 930,95

0,00

821 877 079,22

820 222 855,84

1 654 223,38

EE

EUR

193 550 993,08

0,00

193 550 993,08

- 644 142,44

0,00

192 906 850,64

192 822 050,67

84 799,97

ES

EUR

5 666 189 224,46

0,00

5 666 189 224,46

-18 819 069,18

- 981 775,27

5 646 388 380,01

5 649 483 252,09

-3 094 872,08

FI

EUR

532 007 917,30

0,00

532 007 917,30

-5 541 621,71

-36 310,08

526 429 985,51

526 444 909,04

-14 923,53

FR

EUR

7 473 864 122,77

0,00

7 473 864 122,77

-89 296 720,07

-15 710 912,61

7 368 856 490,09

7 385 172 632,53

-16 316 142,44

EL

EUR

2 005 280 173,71

0,00

2 005 280 173,71

-41 991 902,42

- 767 853,27

1 962 520 418,02

1 963 352 174,10

- 831 756,08

HR

HRK

0,00

0,00

0,00

0,00

- 501 432,22

- 501 432,22

0,00

- 501 432,22

HR

EUR

381 911 249,22

0,00

381 911 249,22

-1 154 543,99

0,00

380 756 705,23

381 161 087,48

- 404 382,25

HU

HUF

0,00