ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 119

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

66 metai
2023m. gegužės 5d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2023 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/912 dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) XXVIII straipsnį dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, sudarymo Sąjungos vardu

1

 

*

VERTIMAS. Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) XXVIII straipsnį dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2023 m. gegužės 4 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/913, kuriuo įgyvendinamas Reglamento (EB) Nr. 1183/2005 dėl ribojamųjų priemonių, taikomų atsižvelgiant į padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje, 9 straipsnis

20

 

*

2023 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/914, kuriuo įgyvendinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 802/2004 ( 1 )

22

 

*

2023 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/915 dėl didžiausios leidžiamosios tam tikrų teršalų koncentracijos maiste, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 ( 1 )

103

 

*

2023 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/916, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Melocotón de Cieza (SGN))

158

 

*

2023 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/917, kuriuo ištaisoma Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, redakcija lenkų kalba ( 1 )

159

 

*

2023 m. gegužės 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/918, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų aklonifeno, ametoktradino, beflubutamido, bentiavalikarbo, boskalido, kaptano, kletodimo, cikloksidimo, ciflumetofeno, dazometo, diklofopo, dimetomorfo, etefono, fenazakvino, fluopikolido, fluoksastrobino, flurochloridono, folpeto, formetanato, Helicoverpa armigera nukleopolihedroviruso, himeksazolo, indolilsviesto rūgšties, mandipropamido, metalaksilo, metaldehido, metamo, metazachloro, metribuzino, milbemektino, paklobutrazolo, penoksulamo, fenmedifamo, metilpirimifoso, propamokarbo, prokvinazido, protiokonazolo, S-metolachloro, Spodoptera littoralis nukleopolihedroviruso, Trichoderma asperellum padermės T34 ir Trichoderma atroviride padermės I-1237patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

160

 

*

2023 m. gegužės 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/919, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/804, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies (išskyrus ketų) arba plieno (išskyrus nerūdijantįjį plieną), apskritimo formos skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, nustatomas galutinis antidempingo muitas

166

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2023 m. gegužės 4 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/920 dėl paramos priemonės pagal Europos taikos priemonę Sakartvelo gynybos pajėgoms remti

169

 

*

2023 m. gegužės 4 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/921 dėl paramos priemonės pagal Europos taikos priemonę Moldovos Respublikos ginkluotosioms pajėgoms remti

173

 

*

2023 m. gegužės 4 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2023/922, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje

177

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

2023 5 5   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 119/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2023/912

2023 m. balandžio 25 d.

dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) XXVIII straipsnį dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, sudarymo Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

remiantis Tarybos sprendimu (ES) 2022/1665 (2), Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) XXVIII straipsnį dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos (toliau – Susitarimas), buvo pasirašytas Sąjungos vardu 2023 m. sausio 17 d. su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau;

(2)

Susitarimo tikslas – laikantis Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) XXVIII straipsnio nustatyti tarifinių kvotų, įtrauktų į GATT 1994 ES skirtą CLXXV sąrašą, paskirstymą atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos;

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) XXVIII straipsnį dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, patvirtinamas Sąjungos vardu (3).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Susitarimo 3 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą (4).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo priėmimo.

Priimta Liuksemburge 2023 m. balandžio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. KULLGREN


(1)  2023 m. kovo 15 d. pritarimas (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2022 m. rugsėjo 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/1665 dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) XXVIII straipsnį dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, pasirašymo Sąjungos vardu (OL L 251, 2022 9 29, p. 1).

(3)  _Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 3.

(4)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


2023 5 5   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 119/3


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų SUSITARIMAS pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) XXVIII straipsnį dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos

EUROPOS SĄJUNGA,

toliau – Sąjunga,

ir

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS,

toliau – Jungtinės Valstijos,

toliau abi – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į derybas, vykusias pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) XXVIII straipsnį dėl nuolaidų, taikomų į Sąjungai skirtą CLXXV muitų tarifų sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms, pakeitimo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, apie kurias PPO narėms pranešta Dokumente G/SECRET/42/Add.2,

SUSITARĖ:

1 STRAIPSNIS

Sąjungos, kuriai nebepriklauso Jungtinė Karalystė, tarifinės kvotos

Jungtinės Valstijos ir Sąjunga sutinka su siūlomais dokumento G/SECRET/42/Add.2 1 priede nustatytais Sąjungos įsipareigojimais dėl tarifinių kvotų, dėl kurių Jungtinės Valstijos pagal GATT 1994 XXVIII straipsnį turi teisę derėtis arba konsultuotis, kiekių, kurie nurodyti toliau:

tarifinė kvota Nr. 005 (galvijų mėsa / galvijų valgomieji subproduktai): Sąjungai tenkantis konkrečiai Jungtinėms Valstijoms / Kanadai suteiktos dalies kiekis pakeičiamas į 10 500 tonų;

tarifinė kvota Nr. 015 (kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta: – naminių kiaulių skerdenų dalys, šviežios, atšaldytos arba užšaldytos, su kaulais arba be kaulų, išskyrus atskirai pateikiamą išpjovą): Sąjungai tenkantis erga omnes dalies kiekis pakeičiamas į 4 786 tonas;

tarifinė kvota Nr. 017 (kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta: naminių kiaulių nugarinės ir kumpiai be kaulų, švieži, atšaldyti arba užšaldyti): Sąjungai tenkantis erga omnes kvotos kiekis pakeičiamas į 5 720 tonų;

tarifinė kvota Nr. 018 (kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta: naminių kiaulių nugarinės ir kumpiai be kaulų, švieži, atšaldyti arba užšaldyti): Sąjungai tenkantis konkrečiai Jungtinėms Valstijoms suteiktos kvotos kiekis pakeičiamas į 0 tonų;

tarifinė kvota Nr. 030 (nugriebto pieno milteliai): Sąjungai tenkantis erga omnes kvotos kiekis pakeičiamas į 62 917 tonų;

tarifinė kvota Nr. 044 (bulvės, šviežios arba atšaldytos, nuo sausio 1 d. iki gegužės 15 d.): Sąjungai tenkantis erga omnes kvotos kiekis pakeičiamas į 4 295 tonas;

tarifinė kvota Nr. 045 (pomidorai): Sąjungai tenkantis erga omnes kvotos kiekis pakeičiamas į 472 tonas;

tarifinė kvota Nr. 047 (morkos ir ropės, šviežios arba atšaldytos): Sąjungai tenkantis erga omnes kvotos kiekis pakeičiamas į 1 244 tonas;

tarifinė kvota Nr. 048 (agurkai, švieži arba atšaldyti, nuo lapkričio 1 d. iki gegužės 15 d.): Sąjungai tenkantis erga omnes kvotos kiekis pakeičiamas į 647 tonas;

tarifinė kvota Nr. 051 (džiovinti svogūnai): Sąjungai tenkantis erga omnes kvotos kiekis pakeičiamas į 9 770 tonų;

tarifinė kvota Nr. 056 (migdolai): Sąjungai tenkantis erga omnes kvotos kiekis pakeičiamas į 86 223 tonas;

tarifinė kvota Nr. 065 (šviežios (saldžiosios) vyšnios, nuo gegužės 21 d. iki liepos 15 d.): Sąjungai tenkantis erga omnes kvotos kiekis pakeičiamas į 151 toną;

tarifinė kvota Nr. 068 (paprastieji kviečiai (vidutinės ir žemos kokybės)): Sąjungai tenkantis konkrečiai Jungtinėms Valstijoms suteiktos kvotos kiekis pakeičiamas į 572 000 tonų;

tarifinė kvota Nr. 069 (miežiai): Sąjungai tenkantis erga omnes kvotos kiekis pakeičiamas į 307 105 tonas;

tarifinė kvota Nr. 071 (kukurūzai): Sąjungai tenkantis erga omnes kvotos kiekis pakeičiamas į 276 440 tonų;

tarifinė kvota Nr. 074 (žaliaviniai ryžiai): Sąjungai tenkantis erga omnes kvotos kiekis pakeičiamas į 7 tonas;

tarifinė kvota Nr. 076 (iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai): Jungtinėms Valstijoms suteikta šios kvotos dalis, kuri Sąjungos viduje administruojama pagal atitinkamus jos teisės aktus, pakeičiama į 25 772 tonas;

tarifinė kvota Nr. 077 (iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai): Jungtinėms Valstijoms suteikta šios kvotos dalis, kuri Sąjungos viduje administruojama pagal atitinkamus jos teisės aktus, pakeičiama į 1 910 tonų;

tarifinė kvota Nr. 080 (smulkinti ryžiai): Sąjungai tenkantis erga omnes kvotos kiekis pakeičiamas į 28 360 tonų;

tarifinė kvota Nr. 110 (vaisių sultys): Sąjungai tenkantis erga omnes kvotos kiekis pakeičiamas į 6 551 toną;

tarifinė kvota Nr. 111 (vynuogių sultys): Sąjungai tenkantis erga omnes kvotos kiekis pakeičiamas į 2 525 tonas;

tarifinė kvota Nr. 112 (maisto produktai): Sąjungai tenkantis erga omnes kvotos kiekis pakeičiamas į 783 tonas;

tarifinė kvota Nr. 113 (maisto produktai): Sąjungai tenkantis konkrečiai Jungtinėms Valstijoms suteiktos kvotos kiekis pakeičiamas į 1 286 tonas;

tarifinė kvota Nr. 121 (kiti produktai, naudojami gyvūnų pašarams, kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės): Sąjungai tenkantis erga omnes kvotos kiekis pakeičiamas į 2 800 tonų;

tarifinė kvota Nr. 122 (kiti produktai, naudojami gyvūnų pašarams, kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės): Sąjungai tenkantis erga omnes kvotos kiekis pakeičiamas į 2 700 tonų;

tarifinė kvota Nr. 123 (šunų ir kačių ėdalas): Sąjungai tenkantis erga omnes kvotos kiekis pakeičiamas į 1 732 tonas;

tarifinė kvota Nr. 011 (perdirbtos Pandalus borealis rūšies krevetės): Sąjungai tenkantis erga omnes kvotos kiekis pakeičiamas į 500 tonų;

tarifinė kvota Nr. 013 (fanera, pagaminta iš spygliuočių nenaudojant kitų medžiagų: – nulupta žieve, bet toliau neparuoštu paviršiumi, storesnė kaip 8,5 mm, arba – nušlifuota, storesnė kaip 18,5 mm): Sąjungai tenkantis erga omnes kvotos kiekis pakeičiamas į 448 500 kubinių metrų.

Be to, siekdamos palengvinti tarifinės kvotos naudojimą, Jungtinės Valstijos ir Sąjunga susitaria dėl šio numatytų įsipareigojimų pakeitimo:

tarifinė kvota Nr. 011 (galvijų mėsa, užšaldyta; galvijų valgomieji subproduktai, užšaldyti): Sąjunga kvotos neviršijančiam kiekiui taikomo muito ad valorem dalį sumažina nuo 20 iki 15 %.

2 STRAIPSNIS

Vykstančios Sąjungos derybos pagal GATT 1994 XXVIII straipsnį

1.   Jungtinės Valstijos žino, kad, kaip PPO narėms pranešta dokumente G/SECRET/42/Add.2, Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos ši tebeveda derybas ir konsultacijas su kitomis PPO narėmis, turinčiomis teisę derėtis arba konsultuotis pagal GATT 1994 XXVIII straipsnį.

2.   Po tų derybų ir konsultacijų Sąjunga gali norėti apsvarstyti galimus pirmiau minėtame sąraše nustatytų arba dokumente G/SECRET/42/Add.2 Sąjungos pasiūlytų dalių ir kiekių pakeitimus. Jei Sąjunga numato pakeisti savo ankstesnį įsipareigojimą dėl tarifinės kvotos, dėl kurios Jungtinės Valstijos turi teisę derėtis arba konsultuotis, ji, nepažeisdama kiekvienai šaliai pagal GATT 1994 XXVIII straipsnį suteiktų teisių, prieš tai konsultuojasi su Jungtinėmis Valstijomis, kad būtų rastas abiem pusėms priimtinas sprendimas.

3 STRAIPSNIS

Baigiamosios nuostatos

1.   Sąjunga ir Jungtinės Valstijos viena kitai praneša apie šiam Susitarimui įsigalioti būtinų vidaus procedūrų užbaigimą. Šis Susitarimas įsigalioja paskutinio pranešimo dieną.

2.   Šis Susitarimas yra tarptautinis Sąjungos ir Jungtinių Valstijų susitarimas, be kita ko, GATT 1994 XXVIII straipsnio 3 dalies a ir b punktų taikymo tikslais.

PRIIMTA Briuselyje du tūkstančiai dvidešimt trečių metų sausio septynioliktą dieną dviem egzemplioriais anglų kalba.

Europos Sąjungos vardu

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu


SUSITARIMO PRIEDAS

G/SECRET/42/Add.2

Tarifinių kvotų, kurios turi būti pakeistos Europos Sąjungai skirtame CLXXV sąraše, sąrašas:

Siūlomi šie pakeitimai:

Tarifines kvotas dabartinės sudėties Europos Sąjungai, iš kurios išstojo Jungtinė Karalystė (ES 27), ir Jungtinei Karalystei siūloma paskirstyti remiantis su kiekviena tarifine kvota susijusiais reprezentatyvaus laikotarpio (2013–2015 m.) prekybos srautais. Paskirstomi kiekiai nustatyti atitinkamas ES 27 ir Jungtinės Karalystės išnaudotas dalis (%) pritaikius visam numatytam tarifinės kvotos kiekiui. Visoms tarifinėms kvotoms taikyta vienoda strategija, įskaitant duomenis ir metodiką. Toliau pateikiamos dabartinės nuolaidos ir siūlomi ES 27 tenkantys kiekiai.

1.   Tarifinės kvotos, kurios turi būti pakeistos I dalies I-B skirsnyje (žemės ūkio produktai)

Tarifinės kvotos numeris

Tarifinės kvotos aprašymas

Matavimo vienetas

Kitos sąlygos

___

Tiekiančioji šalis

Dabartinė CLXXV sąraše nustatyta nuolaida

(ES 28)

Siūlomas ES 27 tenkantis kiekis

001

Gyvi galvijai

Vienetų

 

710

710

002

Gyvi galvijai

Vienetų

 

711

711

003

Gyvi galvijai

Vienetų

 

24 070

24 070

004

Gyvos avys ir ožkos, išskyrus grynaveislius veislinius gyvulius

t

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

215

215

004

Gyvos avys ir ožkos, išskyrus grynaveislius veislinius gyvulius

t

Kitos

105

105

004

Gyvos avys ir ožkos, išskyrus grynaveislius veislinius gyvulius

t

Erga omnes

91

91

005

Galvijų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

Galvijų valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti

t (produkto svorio)

Argentina

17 000

16 936

005

Galvijų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

Galvijų valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti

t (produkto svorio)

Australija

7 150

2 481

005

Galvijų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

Galvijų valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti

t (produkto svorio)

Urugvajus

2 300

2 022

005

Galvijų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

Galvijų valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti

t (produkto svorio)

JAV / Kanada

11 500

11 481

006

Aukštos kokybės galvijų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t

Naujoji Zelandija

1 300

846

007

Aukštos kokybės galvijų mėsa be kaulų, šviežia arba atšaldyta

Galvijų valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti

t

Argentina

12 500

12 453

008

Galvijų mėsa be kaulų, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

Galvijų valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti

t

Brazilija

10 000

8 951

009

Galvijų mėsa be kaulų, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

Galvijų valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti

t

Urugvajus

4 076

3 584

010

Galvijų mėsa, užšaldyta

Galvijų valgomieji subproduktai, užšaldyti

t (svoris be kaulų)

 

54 875

43 732

011

Galvijų mėsa, užšaldyta

Galvijų valgomieji subproduktai, užšaldyti

t (svoris su kaulais)

 

63 703

19 676

012

Buivolų mėsa be kaulų, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (be kaulų)

Argentina

200

200

013

Buivolų mėsa be kaulų, užšaldyta

t (be kaulų)

Australija

2 250

1 405

014

Kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta:

naminių kiaulių skerdenos ir skerdenų pusės, šviežios, atšaldytos arba užšaldytos

t

 

15 067

15 067

015

Kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta:

naminių kiaulių skerdenų dalys, šviežios, atšaldytos arba užšaldytos, su kaulais arba be kaulų, išskyrus atskirai pateikiamą išpjovą

t

Kanada

4 624

4 623

015

Kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta:

naminių kiaulių skerdenų dalys, šviežios, atšaldytos arba užšaldytos, su kaulais arba be kaulų, išskyrus atskirai pateikiamą išpjovą

t

Erga omnes

6 135

6 133

016

Kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta:

naminių kiaulių nugarinės ir jų dalys, su kaulais, šviežios arba atšaldytos;

naminių kiaulių šoninės (su raumenų sluoksneliais) ir jų dalys, užšaldytos

t

 

7 000

7 000

017

Kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta:

naminių kiaulių nugarinės ir kumpiai be kaulų, švieži, atšaldyti arba užšaldyti

t

 

35 265

12 680

018

Kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta:

naminių kiaulių nugarinės ir kumpiai be kaulų, švieži, atšaldyti arba užšaldyti

t

JAV

4 922

1 770

019

Kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta:

naminių kiaulių išpjovos, šviežios, atšaldytos arba užšaldytos

t

 

5 000

3 780

020

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (skerdenos svorio)

Argentina

23 000

17 006

020

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (skerdenos svorio)

Australija

19 186

3 837

020

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (skerdenos svorio)

Čilė

3 000

2 628

020

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (skerdenos svorio)

Grenlandija

100

48

020

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (skerdenos svorio)

Islandija

600

349

020

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (skerdenos svorio)

Naujoji Zelandija

228 389

114 184

020

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (skerdenos svorio)

Urugvajus

5 800

4 759

020

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (skerdenos svorio)

Bosnija ir Hercegovina

850

410

020

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (skerdenos svorio)

Kitos

200

200

020

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (skerdenos svorio)

Erga omnes

200

178

021

Galvijų valgomieji subproduktai, užšaldyti

t

Argentina

700

700

021

Galvijų valgomieji subproduktai, užšaldyti

t

Kitos

800

800

022

Viščiukų skerdenėlės, šviežios, atšaldytos arba užšaldytos

t

 

6 249

4 054

023

Naminių paukščių mėsa ir valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti

t

JAV

21 345

21 345

024

Viščiukų skerdenėlių dalys, šviežios, atšaldytos arba užšaldytos

t

 

8 570

8 253

025

Gallus domesticus rūšies paukščių skerdenėlių dalys be kaulų, užšaldytos

t

 

2 705

2 427

026

Gallus domesticus rūšies paukščių skerdenėlių dalys, užšaldytos

t

Brazilija

9 598

8 308

026

Gallus domesticus rūšies paukščių skerdenėlių dalys, užšaldytos

t

Erga omnes

15 500

13 471

027

Kalakutų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t

 

1 781

1 781

028

Kalakutų skerdenėlių dalys, užšaldytos

t

Brazilija

3 110

2 692

028

Kalakutų skerdenėlių dalys, užšaldytos

t

Erga omnes

4 985

4 253

029

Sūdyta paukščių mėsa

t

Brazilija

170 807

129 930

029

Sūdyta paukščių mėsa

t

Tailandas

92 610

68 385

029

Sūdyta paukščių mėsa

t

Kitos

828

824

030

Nugriebto pieno milteliai

t

 

68 537

68 536

031

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai

t (sviesto ekvivalentu)

 

11 360

11 360

032

Sviestas, pagamintas ne vėliau kaip prieš šešias savaites, kurio riebumas ne mažesnis kaip 80 %, bet mažesnis kaip 85 % masės, vienintelio uždaro ir nenutrūkstamo proceso metu tiesiogiai pagamintas iš pieno ir grietinėlės nenaudojant sandėliuotų žaliavų

Sviestas, pagamintas ne vėliau kaip prieš šešias savaites, kurio riebumas ne mažesnis kaip 80 %, bet mažesnis kaip 85 % masės, vienintelio uždaro bei nenutrūkstamo proceso metu tiesiogiai pagamintas iš pieno ir grietinėlės nenaudojant sandėliuotų žaliavų, kuriame pieno riebalai gali būti tirštinami ir (arba) skaidomi į frakcijas (procesai vadinami „ammix“ ir „spreadable“)

t

Naujoji Zelandija

74 693

47 177

033

Sūriai ir varškė:

picos sūris, kurio sausosios medžiagos riebumas ne mažesnis kaip 38 %, o vandens kiekis ne mažesnis kaip 52 % masės, susmulkintas į ne didesnius kaip 1 g masės gabalėlius, užšaldytas ir supakuotus į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 5 kg

t

 

5 360

5 360

034

Kiti sūriai

t

 

19 525

19 525

035

Sūriai ir varškė:

Emmentaler, įskaitant lydytą Emmentaler

t

 

18 438

18 438

036

Sūriai ir varškė:

Gruyère, Sbrinz, įskaitant lydytą Gruyère

t

 

5 413

5 413

037

Sūriai ir varškė:

lydyti skirtas sūris

t

 

20 007

11 741

038

Lydyti skirtas sūris

t

Australija

500

500

038

Lydyti skirtas sūris

t

Naujoji Zelandija

4 000

1 670

039

Sūriai ir varškė:

Cheddar

t

 

15 005

14 941

040

Cheddar

t

Naujoji Zelandija

7 000

4 361

040

Cheddar

t

Australija

3 711

3 711

041

Cheddar

t

Kanada

4 000

0

042

Vartoti skirti naminių paukščių kiaušiniai su lukštais

t

 

135 000

114 669

043

Kiaušinių tryniai

Paukščių kiaušiniai be lukštų

t (kiaušinių su lukštu ekvivalentu)

 

7 000

7 000

044

Bulvės, šviežios arba atšaldytos, nuo sausio 1 d. iki gegužės 15 d.

t

 

4 295

4 292

045

Pomidorai

t

 

472

464

046

Valgomieji česnakai

t

Argentina

19 147

19 147

046

Valgomieji česnakai

t

Kinija

48 225

40 556

046

Valgomieji česnakai

t

Kitos

6 023

3 711

047

Morkos ir ropės, šviežios arba atšaldytos

t

 

1 244

1 192

048

Agurkai, švieži arba atšaldyti, nuo lapkričio 1 d. iki gegužės 15 d.

t

 

1 134

500

049

Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos (saldžiosios paprikos)

t

 

500

500

050

Agaricus genties pievagrybiai, paruošti, konservuoti arba konservuoti neilgam saugojimui

t

Kinija

1 450

1 450

050

Agaricus genties pievagrybiai, paruošti, konservuoti arba konservuoti neilgam saugojimui

t

Erga omnes

33 980

33 980

051

Džiovinti svogūnai

t

 

12 000

9 696

052

Maniokai

t

Tailandas

5 750 000

3 096 027

053

Maniokai, išskyrus miltų ir rupinių granules

Marantos, salepai ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo

t

Kinija

350 000

275 805

053

Maniokai, išskyrus miltų ir rupinių granules

Marantos, salepai ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo

t

Indonezija

825 000

0

053

Maniokai, išskyrus miltų ir rupinių granules

Marantos, salepai ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo

t

Kitos PPO narės, išskyrus Tailandą, Kiniją ir Indoneziją

145 590

124 552

053

Maniokai, išskyrus miltų ir rupinių granules

Marantos, salepai ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo

t

Kitos PPO nepriklausančios šalys

30 000

30 000

053

Maniokai, išskyrus miltų ir rupinių granules

Marantos, salepai ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo

t

Kitos PPO nepriklausančios šalys

2 000

1 691

054

Batatai, išskyrus skirtus vartoti žmonių maistui

t

Kinija

600 000

252 641

055

Batatai, išskyrus skirtus vartoti žmonių maistui

t

Kitos, išskyrus Kiniją

5 000

4 985

056

Migdolai, išskyrus karčiuosius

t

 

90 000

85 958

057

Tikrieji apelsinai, švieži

t

 

20 000

20 000

058

Kiti citrusinių hibridai

t

 

15 000

14 931

059

Citrinos, nuo sausio 15 d. iki birželio 14 d.

t

 

10 000

8 156

060

Šviežios valgomosios vynuogės, nuo liepos 21 d. iki spalio 31 d.

t

 

1 500

885

061

Švieži obuoliai, nuo balandžio 1 d. iki liepos 31 d.

t

 

696

666

062

Šviežios kriaušės, išskyrus kriaušes, skirtas kriaušių sidrui gaminti (perry), palaidas, nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.

t

 

1 000

810

063

Švieži abrikosai, nuo rugpjūčio 1 d. iki gegužės 31 d.

t

 

500

74

064

Švieži abrikosai, nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d.

t

 

2 500

1 387

065

Šviežios vyšnios, išskyrus rūgščiąsias vyšnias, nuo gegužės 21 d. iki liepos 15 d.

t

 

800

105

066

Kietieji kviečiai

t

 

50 000

50 000

067

Aukštos kokybės kviečiai

t

 

300 000

300 000

068

Paprastieji kviečiai (vidutinės ir žemos kokybės)

t

JAV

572 000

571 943

068

Paprastieji kviečiai (vidutinės ir žemos kokybės)

t

Kanada

38 853

1 463

068

Paprastieji kviečiai (vidutinės ir žemos kokybės)

t

Kitos

2 371 600

2 285 665

068

Paprastieji kviečiai (vidutinės ir žemos kokybės)

t

Erga omnes

129 577

129 577

069

Miežiai

t

 

307 105

306 812

070

Salykliniai miežiai

t

 

50 890

20 789

071

Kukurūzai

t

 

277 988

269 214

072

Kukurūzai

t

 

500 000

500 000

073

Kukurūzai

t

 

2 000 000

2 000 000

074

Žaliaviniai ryžiai

t

 

7

5

075

Lukštenti (rudieji) ryžiai

t

 

1 634

1 416

076

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai

t

 

63 000

36 731

077

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai

t

Tailandas

4 313

3 663

077

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai

t

Kitos

9 187

6 859

078

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai

t

Tailandas

1 200

1 019

078

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai

t

Erga omnes

25 516

22 442

079

Smulkinti ryžiai, skirti maisto produktams, klasifikuojamiems 1901 10 00 subpozicijoje, gaminti

t

 

1 000

1 000

080

Smulkinti ryžiai

t

 

31 788

26 581

081

Smulkinti ryžiai

t

 

100 000

93 709

082

Grūdinis sorgas

t

 

300 000

300 000

083

Soros

t

 

1 300

888

084

Apdorotos avižos, išskyrus smulkintas

t

 

10 000

231

085

Maniokų krakmolas

t

 

8 000

6 632

086

Maniokų krakmolas

t

 

2 000

1 658

087

Dešros, sausos arba tepamos, nevirtos ir nekeptos

Kitos dešros

t

 

3 002

164

088

Paruošta kalakutų mėsa

t

Brazilija

92 300

89 950

088

Paruošta kalakutų mėsa

t

Kitos

11 596

11 301

089

Paruošta nevirta ir nekepta vištiena, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

Brazilija

15 800

10 969

089

Paruošta nevirta ir nekepta vištiena, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

Kitos

340

236

090

Virta arba kepta Gallus domesticus rūšies paukščių mėsa

t

Brazilija

79 477

52 665

090

Virta arba kepta Gallus domesticus rūšies paukščių mėsa

t

Tailandas

160 033

109 441

090

Virta arba kepta Gallus domesticus rūšies paukščių mėsa

t

Kitos

11 443

8 471

091

Paruošta vištiena, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 25 % masės, bet mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

Brazilija

62 905

59 699

091

Paruošta vištiena, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 25 % masės, bet mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

Tailandas

14 000

8 019

091

Paruošta vištiena, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 25 % masės, bet mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

Kitos

2 800

1 669

092

Paruošta vištiena, kurios sudėtyje mažiau kaip 25 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

Brazilija

295

163

092

Paruošta vištiena, kurios sudėtyje mažiau kaip 25 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

Tailandas

2 100

1 162

092

Paruošta vištiena, kurios sudėtyje mažiau kaip 25 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

Kitos

470

260

093

Paruošta nevirta ir nekepta ančių, žąsų, perlinių vištų mėsa, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

Tailandas

10

0

094

Paruošta virta ančių, žąsų, perlinių vištų mėsa, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

Tailandas

13 500

8 572

094

Paruošta virta ančių, žąsų, perlinių vištų mėsa, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

Kitos

220

159

095

Paruošta virta ančių, žąsų, perlinių vištų mėsa, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 25 % masės, bet mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

Tailandas

600

300

095

Paruošta virta ančių, žąsų, perlinių vištų mėsa, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 25 % masės, bet mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

Kitos

148

0

096

Paruošta virta ančių, žąsų, perlinių vištų mėsa, kurios sudėtyje mažiau kaip 25 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

Tailandas

600

278

096

Paruošta virta ančių, žąsų, perlinių vištų mėsa, kurios sudėtyje mažiau kaip 25 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

Kitos

125

58

097

Paruošta arba konservuota naminių kiaulių mėsa

t

 

6 161

6 161

098

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukranendrių cukrus

t

Australija

9 925

4 961

098

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukranendrių cukrus

t

Brazilija

388 124

358 454

098

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukranendrių cukrus

t

Kuba

10 000

10 000

098

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukranendrių cukrus

t

Erga omnes

372 876

341 460

099

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus

t (baltojo cukraus ekvivalentu)

Indija

10 000

5 841

099

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus

t (baltojo cukraus ekvivalentu)

AKR šalys

1 294 700

921 707

100

Chemiškai gryna fruktozė

t

 

4 504

4 504

101

Chemiškai gryna fruktozė

t

 

1 253

1 253

102

Konditerijos gaminiai

t

 

2 289

2 245

103

Šokoladas

t

 

107

81

104

Šokoladas

t

 

2 026

2 026

105

Maisto produktai iš javų

t

 

191

191

106

Tešlos gaminiai

t

 

532

497

107

Sausainiai

t

 

409

409

108

Konservuoti ananasai, citrusiniai vaisiai, kriaušės, abrikosai, vyšnios, persikai ir braškės

t

 

2 838

2 820

109

Apelsinų sultys, užšaldytos, kurių tankis 20 °C temperatūroje ne didesnis kaip 1,33 g/cm3

t

 

1 500

1 500

110

Vaisių sultys

t

 

7 044

6 436

111

Vynuogių sultys (įskaitant vynuogių misą)

t

 

14 029

0

112

Maisto produktai

t

 

921

702

113

Maisto produktai

t

JAV

1 550

831

114

Vynas iš šviežių vynuogių (išskyrus putojančius vynus ir rūšinius vynus, pagamintus konkrečiuose regionuose), induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio

hl

 

40 000

4 689

115

Vynas iš šviežių vynuogių (išskyrus putojančius vynus ir rūšinius vynus, pagamintus konkrečiuose regionuose), induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio

hl

 

20 000

15 647

116

Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatizuoti augalais arba aromatinėmis medžiagomis, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 18 % tūrio

hl

 

13 810

13 808

117

Sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kito javų apdorojimo liekanos, granuliuotos arba negranuliuotos

t

 

475 000

458 068

118

Kukurūzų glitimas

t

 

10 000

10 000

119

Produktai, kurių sudėtyje baltymai sudaro ne mažiau kaip 12,5 % masės, sudaryti iš daiginto salyklo ir miežių atsijų, nusijotų prieš salyklo gaminimą, mišinio (jo sudėtyje gali būti ir kitų grūdų) su po salyklo gamybos likusiomis miežių atliekomis

Produktai, kurių sudėtyje baltymai sudaro ne mažiau kaip 12,5 % masės, o krakmolas – ne daugiau kaip 28 % masės, sudaryti iš daiginto salyklo ir miežių atsijų, nusijotų prieš salyklo gaminimą, mišinio (jo sudėtyje gali būti ir kitų grūdų) su po salyklo gamybos likusiomis miežių atliekomis

t

 

20 000

20 000

120

Produktai, kurių sudėtyje baltymai sudaro ne mažiau kaip 15,5 % masės, sudaryti iš daiginto salyklo ir miežių atsijų, nusijotų prieš salyklo gaminimą, mišinio (jo sudėtyje gali būti ir kitų grūdų) su po salyklo gamybos likusiomis miežių atliekomis

Produktai, kurių sudėtyje baltymai sudaro ne mažiau kaip 15,5 % masės, o krakmolas – ne daugiau kaip 23 % masės, sudaryti iš daiginto salyklo ir miežių atsijų, nusijotų prieš salyklo gaminimą, mišinio (jo sudėtyje gali būti ir kitų grūdų) su po salyklo gamybos likusiomis miežių atliekomis

t

 

100 000

100 000

121

Kiti produktai, naudojami gyvūnų pašarams:

kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės

t

 

2 800

2 746

122

Kiti produktai, naudojami gyvūnų pašarams:

kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės

t

 

2 700

2 670

123

Šunų ir kačių ėdalas

t

 

2 058

1 393

124

Kiaušinių albuminas

t (kiaušinių su lukštu ekvivalentu)

 

15 500

15 500

2.   Tarifinės kvotos, kurios turi būti pakeistos I dalies II-B skirsnyje (kiti produktai)

Tarifinės kvotos numeris

Tarifinės kvotos aprašymas

Matavimo vienetas

Kitos sąlygos Tiekimo šalis

Dabartinė CLXXV sąraše nustatyta nuolaida (ES 28)

Siūlomas ES 27 tenkantis kiekis

001

Tunai (Thunnus genties) ir Euthynnus genties žuvys

t

 

17 250

17 221

002

Silkės

t

 

34 000

31 888

003

Sidabrinės jūrų lydekos (Merluccius bilinearis)

t

 

2 000

1 999

004

Coregonus genties žuvys

t

 

1 000

1 000

005

Allocyttus genties ir Pseudocyttus maculatus rūšies žuvys

t

 

200

200

006

Gadus morhua ir Gadus ogac rūšies menkės ir Boreogadus saida rūšies žuvys:

t

 

25 000

24 998

007

Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų (išskyrus sveikas arba supjaustytas į gabalus žuvis): iš sardinių, pelamidžių, Scomber scombrus ir Scomber japonicas rūšių skumbrių, Orcynopsis unicolor rūšies žuvų

t

 

865

631

008

Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų (išskyrus sveikas arba supjaustytas į gabalus žuvis): iš sardinių, pelamidžių, Scomber scombrus ir Scomber japonicas rūšių skumbrių, Orcynopsis unicolor rūšies žuvų

t

Tailandas

1 410

123

009

Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų (išskyrus sveikas arba supjaustytas į gabalus žuvis): iš tunų, dryžųjų tunų arba kitų Euthynnus genties žuvų

t

 

742

742

010

Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų (išskyrus sveikas arba supjaustytas į gabalus žuvis): iš tunų, dryžųjų tunų arba kitų Euthynnus genties žuvų

t

Tailandas

1 816

1 816

011

Pandalus borealis rūšies krevetės, išdarinėtos, virtos, užšaldytos, bet toliau neapdorotos

t

 

500

474

012

Gėlavandeniai vėžiai, išvirti su krapais, užšaldyti

t

 

3 000

2 965

013

Fanera, pagaminta iš spygliuočių nenaudojant kitų medžiagų: – nulupta žieve, bet toliau neparuoštu paviršiumi, storesnė kaip 8,5 mm, arba – nušlifuota, storesnė kaip 18,5 mm

Kubinių m

 

650 000

482 648

014

Nebalinti lininiai verpalai (išskyrus pakulinius verpalus), kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 333,3 decitekso (metrinis numeris ne didesnis kaip 30)

t

 

400

400

015

Panašūs smulkūs stiklo dirbiniai, išskyrus: stiklinius karoliukus, perlų imitacijas ir brangakmenių ir pusbrangių akmenų imitacijas

t

 

52

52

016

Ferosilicis

t

 

12 600

12 600

017

Ferosilikomanganas

t

 

18 550

18 550

018

Ferochoromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,10 % masės, o chromas – daugiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės

t

 

2 950

2 804


REGLAMENTAI

2023 5 5   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 119/20


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/913

2023 m. gegužės 4 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamento (EB) Nr. 1183/2005 dėl ribojamųjų priemonių, taikomų atsižvelgiant į padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje, 9 straipsnis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1183/2005 dėl ribojamųjų priemonių, taikomų atsižvelgiant į padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje (1), ypač į jo 9 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2005 m. liepos 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 1183/2005;

(2)

2023 m. kovo 1 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1533 (2004), atnaujino informaciją, susijusią su vienu asmeniu, kuriam taikomos ribojamosios priemonės;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1183/2005 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1183/2005 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. gegužės 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OL L 193, 2005 7 23, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1183/2005 I priedo a dalies (2 ir 2a straipsniuose nurodytų asmenų sąrašas) 30 įrašas pakeičiamas taip:

„30.

Bosco TAGANDA

(alias a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia (kai dalyvavo APR), e) Terminator, f) Tango Romeo (šaukinys), g) Romeo (šaukinys), h) Major)

Adresas: Belgija (nuo 2022 m. gruodžio 14 d.).

Gimimo data: 1973–1974 m.

Gimimo vieta: Bigogvė, Ruanda.

Pilietybė: Kongo Demokratinės Respublikos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d. (iš dalies pakeista 2016 m. spalio 13 d., 2020 m. rugpjūčio 19 d., 2023 m. kovo 1 d.).

Kita informacija: Gimęs Ruandoje, vaikystėje persikraustė į Niamitabą, Masisio teritoriją, Šiaurės Kivu. Sudarius Itūrio taikos susitarimus, 2004 m. gruodžio 11 d. prezidento dekretu buvo paskirtas FARDC brigados generolu. Buvęs CNDP štabo vadas, o po Laurent Nkunda suėmimo 2009 m. sausio mėn. tapo CNDP karo vadu. Nuo 2009 m. sausio mėn. buvo de facto vado pavaduotojas, Šiaurės ir Pietų Kivu provincijose vykdant prieš FDLR nukreiptas kelias operacijas iš eilės: „Umoja Wetu“, „Kimia II“ ir „Amani Leo“. 2013 m. kovo mėn. atvyko į Ruandą ir kovo 22 d. savanoriškai pasidavė TBT pareigūnams Kigalyje. Perduotas TBT Hagoje, Nyderlanduose. 2014 m. birželio 9 d. TBT patvirtino 13 jam pateiktų kaltinimų dėl karo nusikaltimų ir 5 kaltinimus dėl nusikaltimų žmoniškumui; teismo procesas buvo pradėtas 2015 m. rugsėjo mėn. 2019 m. liepos 8 d. TBT jį pripažino kaltu dėl 18 karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, įvykdytų Itūryje 2002–2003 m., punktų. 2019 m. lapkričio 7 d. jis buvo nuteistas iš viso 30 metų laisvės atėmimo bausme. Jis apskundė ir apkaltinamąjį nuosprendį, ir bausmę. 2021 m. kovo 30 d. TBT apeliacinė kolegija patvirtino jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį ir bausmę. 2022 m. gruodžio 14 d. jis buvo perkeltas į Belgijos teritoriją siekiant įvykdyti bausmę. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Bosco Taganda buvo „UPC/L“ – vienos iš ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte, dalyvaujančių vykdant neteisėtą prekybą ginklais pažeidžiant ginklų embargą, karo vadas, turintis įtakos šios grupuotės politikai, jai vadovaujantis ir kontroliuojantis jos veiklą. 2004 m. gruodžio mėn. jis buvo paskirtas FARDC generolu, tačiau atsisakė priimti šį paaukštinimą ir todėl netapo FARDC nariu. Generalinio sekretoriaus specialiojo įgaliotinio vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais biuro duomenimis, jis buvo atsakingas už vaikų verbavimą ir naudojimą Itūryje 2002–2003 m. ir yra tiesiogiai ir (arba) kaip vadovas atsakingas už 155 vaikų verbavimo ir naudojimo Šiaurės Kivu provincijoje 2002–2009 m. atvejus. Būdamas CNDP štabo vadu jis buvo tiesiogiai atsakingas už žudynes Kivandžoje (2008 m. lapkričio mėn.) ir joms vadovavo.

Gimė Ruandoje, vaikystėje persikraustė į Niamitabą, Masisio teritoriją Šiaurės Kivu provincijoje. 2011 m. birželio mėn. gyveno Gomoje ir buvo didelių ūkių Ngungo rajone, Masisio teritorijoje, Šiaurės Kivu provincijoje savininkas. Sudarius Itūrio taikos susitarimus, 2004 m. gruodžio 11 d. prezidento dekretu buvo paskirtas FARDC brigados generolu. Buvo CNDP štabo vadas, o po Laurent Nkunda suėmimo 2009 m. sausio mėn. tapo CNDP karo vadu. Nuo 2009 m. sausio mėn. jis buvo de facto vado pavaduotojas, Šiaurės ir Pietų Kivu provincijose vykdant prieš FDLR nukreiptas kelias operacijas iš eilės: „Umoja Wetu“, „Kimia II“ ir „Amani Leo“. 2013 m. kovo mėn. atvyko į Ruandą, kovo 22 d. savanoriškai pasidavė TBT pareigūnams Kigalyje ir vėliau buvo perduotas TBT Hagoje, Nyderlanduose. 2014 m. birželio 9 d. TBT patvirtino 13 jam pateiktų kaltinimų dėl karo nusikaltimų ir 5 kaltinimus dėl nusikaltimų žmoniškumui. Teismo procesas buvo pradėtas 2015 m. rugsėjo mėn.“


2023 5 5   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 119/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/914

2023 m. balandžio 20 d.

kuriuo įgyvendinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 802/2004

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimo 57 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su to susitarimo 21 protokolo 1 straipsniu,

atsižvelgdama į 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (1), ypač į jo 23 straipsnio 1 dalį,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 802/2004, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (2), buvo keletą kartų keičiamas. Kadangi dabar turi būti padaryti kiti pakeitimai, siekiant aiškumo Reglamentas (EB) Nr. 802/2004 turėtų būti panaikintas ir pakeistas;

(2)

Reglamentas (EB) Nr. 139/2004 grindžiamas privalomu pranešimu apie koncentracijas prieš joms įsigaliojant. Pranešimas turi svarbias teisines pasekmes, kurios yra palankios siūlomos koncentracijos šalims. Tačiau pažeidus įsipareigojimą dėl pranešimo, šalims gali būti skiriamos baudos ir tai joms gali sudaryti nepalankias civilinės teisės aplinkybes. Todėl siekiant teisinio aiškumo, būtina tiksliai apibūdinti pranešime pateikiamos informacijos dalyką ir turinį;

(3)

pranešančiosios šalys turi visiškai ir sąžiningai informuoti Komisiją apie faktus ir aplinkybes, kurios būtų svarbios priimant sprendimą dėl koncentracijos, apie kurią pranešta;

(4)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 139/2004 taip pat leidžiama nagrinėjamoms įmonėms, prieš nusiunčiant pranešimą, argumentuotame pareiškime prašyti, kad klausimą dėl to reglamento reikalavimus atitinkančios koncentracijos viena ar daugiau valstybių narių perduotų svarstyti Komisijai arba Komisija jį perduotų svarstyti atitinkamai vienai ar daugiau valstybių narių. Kad Komisija ir suinteresuotų valstybių narių kompetentingos institucijos galėtų per trumpą laikotarpį įvertinti, ar reiktų perduoti klausimą spręsti kitiems, svarbu, kad Komisijai ir suinteresuotų valstybių narių kompetentingoms institucijoms būtų pateikta pakankamai informacijos. Tuo tikslu argumentuotame pareiškime, kuriame prašoma svarstymą perduoti kitiems, turėtų būti tam tikra konkreti informacija;

(5)

siekiant supaprastinti ir paspartinti pranešimų, argumentuotų pareiškimų ir informacijos apie įsipareigojimus nagrinėjimą, turėtų būti naudojamos standartinės formos. Tos formos pateikiamos šio reglamento prieduose. Šio reglamento priedų formatas gali keistis, o atitinkamas formas gali pakeisti elektroninės formos, kuriose pateikiami tie patys informacijos reikalavimai;

(6)

kadangi, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 139/2004, pranešimas yra teisinių terminų atskaitos taškas, turėtų būti nustatytos ir tokius terminus bei jų įsigaliojimo laiką reglamentuojančios sąlygos;

(7)

siekiant teisinio tikrumo, turėtų būti nustatytos Reglamente (EB) Nr. 139/2004 numatytų terminų skaičiavimo taisyklės. Visų pirma, turėtų būti nustatyta laikotarpių pradžia ir pabaiga bei aplinkybės, laikinai sustabdančios tokių laikotarpių eigą, reikiamai atsižvelgiant į reikalavimus, atsirandančius dėl ypač griežto įstatymais procedūrai skiriamo termino;

(8)

nuostatos dėl bylos nagrinėjimo, kurį Komisija atlieka pagal Reglamentą (EB) Nr. 139/2004, turėtų būti suformuluotos taip, kad visiškai apsaugotų teisę būti išklausytam ir teisę į gynybą. To siekdama Komisija turėtų skirtingai traktuoti šalis, kurios praneša apie koncentraciją, kitas siūlomoje koncentracijoje dalyvaujančias šalis, trečiąsias šalis ir šalis, dėl kurių Komisija ketina priimti sprendimą, kuriuo skiriama bauda ar periodinės baudos;

(9)

pranešančiųjų šalių ir kitų siūlomoje koncentracijoje dalyvaujančių šalių prašymu, Komisija turėtų suteikti galimybę iki pranešimo neoficialiai ir visiškai konfidencialiai aptarti numatomą koncentraciją. Be to, po pranešimo Komisija turėtų palaikyti glaudžius ryšius su tomis šalimis tiek, kiek reikia, kad būtų galima su jomis aptarti visas praktines ar teisines problemas, kylančias pirmojo bylos nagrinėjimo metu, siekiant, jei įmanoma, tokias problemas išspręsti bendru sutarimu;

(10)

vadovaujantis pagarbos teisėms į gynybą principu, pranešančiosioms šalims turėtų būti suteikta galimybė pateikti pastabas dėl visų prieštaravimų, į kuriuos savo sprendimuose Komisija siūlo atsižvelgti. Kitoms siūlomoje koncentracijoje dalyvaujančioms šalims taip pat turėtų būti pranešta apie Komisijos prieštaravimus ir joms turėtų būti suteikta galimybė pareikšti nuomonę;

(11)

pakankamai suinteresuotoms trečiosioms šalims taip pat turėtų būti suteikta galimybė pareikšti nuomonę, jei jos dėl to pateikia prašymą raštu;

(12)

įvairūs asmenys, turintys teisę teikti pastabas, savo pačių ir gero administravimo interesais turėtų teikti pastabas raštu, nedarant poveikio jų teisei tam tikrais atvejais reikalauti rašytinę procedūrą papildančio žodinio bylos nagrinėjimo. Vis dėlto skubiais atvejais Komisijai turėtų būti suteikta galimybė nedelsiant pradėti žodinį bylos nagrinėjimą dalyvaujant pranešančiosioms šalims, kitoms dalyvaujančioms šalims ar trečiosioms šalims;

(13)

būtina nustatyti pasisakančiųjų asmenų teises, kokiu mastu jiems turėtų būti leidžiama susipažinti su Komisijos byla ir kokiomis sąlygomis jiems gali būti atstovaujama ar padedama;

(14)

suteikdama teisę susipažinti su byla, Komisija turėtų užtikrinti komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos apsaugą; Komisija turėtų turėti galimybę paprašyti, kad dokumentus ar pareiškimus pateikusios įmonės nurodytų, kuri informacija yra konfidenciali;

(15)

siekiant suteikti galimybę Komisijai tinkamai įvertinti pranešančiųjų šalių siūlomus įsipareigojimus, kuriais siekiama užtikrinti, kad koncentracija būtų suderinama su vidaus rinka, ir siekiant užtikrinti tinkamą konsultavimąsi su kitomis dalyvaujančiomis šalimis, trečiosiomis šalimis ir valstybių narių valdžios institucijomis, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 139/2004, turėtų būti nustatyta įsipareigojimų pateikimo tvarka ir terminai;

(16)

dokumentai iš esmės turėtų būti perduodami Komisijai ir iš jos gaunami skaitmeninėmis priemonėmis, atsižvelgiant į informacinių ir ryšių technologijų raidą ir tokio perdavimo poveikį aplinkai. Tai visų pirma taikoma pranešimams, argumentuotiems pareiškimams, pastaboms, teikiamoms atsakant į Komisijos prieštaravimus, pareikštus pranešančiosioms šalims, ir įsipareigojimams, siūlomiems pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 2 dalį arba 8 straipsnio 2 dalį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

Šis reglamentas taikomas koncentracijų kontrolei, vykdomai pagal Reglamentą (EB) Nr. 139/2004.

II SKYRIUS

PRANEŠIMAI IR KITI PAREIŠKIMAI

2 straipsnis

Asmenys, turintys teisę pateikti pranešimus

1.   Pranešimus pateikia Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys ar įmonės.

2.   Kai pranešimus pasirašo asmenų arba įmonių įgalioti išorės atstovai, jie raštu pateikia įrodymus, kad yra tam tinkamai įgalioti.

3 straipsnis

Pranešimų pateikimas

1.   Pranešimai pateikiami naudojant I priede pateikiamą CO formą. Pagal II priede išdėstytas sąlygas pranešimai gali būti pateikiami naudojant tame priede pateikiamą sutrumpintą CO formą. Bendri pranešimai pateikiami vienoje formoje.

2.   1 dalyje nurodytos formos ir visi atitinkami patvirtinamieji dokumentai pateikiami Komisijai vadovaujantis 22 straipsniu ir Komisijos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtais nurodymais.

3.   Pranešimai rengiami viena iš Sąjungos oficialiųjų kalbų. Pranešančiosioms šalims ši kalba yra ir proceso kalba bei bet kokių paskesnių su ta pačia koncentracija susijusių procedūrų kalba. Patvirtinamieji dokumentai pateikiami jų originalo kalba. Jei dokumento originalo kalba nėra viena iš Sąjungos oficialiųjų kalbų, pridedamas vertimas į proceso kalbą.

4.   Kai pranešimai parengiami vadovaujantis Europos ekonominės erdvės susitarimo 57 straipsniu, jie gali būti pateikiami ir viena iš ELPA valstybių oficialių kalbų arba ELPA priežiūros institucijos darbo kalba. Jei pranešimams pasirinkta kalba nėra Sąjungos oficialioji kalba, pranešančiosios šalys kartu prideda visų dokumentų vertimus į Sąjungos oficialiąja kalbą. Vertimui pasirinkta kalba nulemia, kokią kalbą Sąjunga naudos kaip pranešančiųjų šalių proceso kalbą.

4 straipsnis

Pateikiama informacija ir dokumentai

1.   Pranešimuose pateikiama informacija, įskaitant dokumentus, kurios reikalaujama I ir II prieduose pateiktose taikomose formose. Informacija turi būti teisinga ir išsami.

2.   Rašytiniu pranešančiųjų šalių prašymu Komisija gali atleisti nuo įpareigojimo pateikti pranešime kokią nors konkrečią informaciją, įskaitant dokumentus, arba leisti nevykdyti kokių nors kitų I ir II prieduose nurodytų reikalavimų tada, kai Komisija yra tos nuomonės, kad tyrimo metu atsižvelgti į tuos įpareigojimus ar reikalavimus nėra būtina.

3.   Komisija nedelsdama raštu patvirtina pranešančiosioms šalims arba jų atstovams, kad gavo pranešimą ir atsakymą į Komisijos raštą, išsiųstą pagal 5 straipsnio 2 ir 3 dalis.

5 straipsnis

Pranešimo įsigaliojimo data

1.   Pagal 2, 3 ir 4 dalies nuostatas pranešimai įsigalioja tą dieną, kurią juos gauna Komisija.

2.   Jei pranešime trūksta kokios nors esminės informacijos ar dokumentų, Komisija nedelsdama apie tai raštu praneša pranešančiosioms šalims arba jų atstovams. Tokiais atvejais pranešimas įsigalioja tą dieną, kurią Komisija gauna išsamią informaciją.

3.   Komisijai nedelsiant pranešama apie esminius vėlesnius pranešime nurodytų faktų pakeitimus, apie kuriuos pranešančiosios šalys žino arba turėtų žinoti, arba bet kokia po pranešimo paaiškėjusi nauja informacija, apie kurią šalys žino arba turėtų žinoti, ir apie kurią turėjo būti pranešta, jeigu ji būtų buvusi žinoma pranešimo metu. Tokiais atvejais, kai šie esminiai pakeitimai arba nauja informacija galėtų turėti reikšmingą poveikį koncentracijos įvertinimui, Komisija gali laikyti, kad pranešimas įsigalioja tą dieną, kurią ji gauna atitinkamą informaciją; Komisija apie tai raštu ir nedelsdama praneša pranešančiosioms šalims arba jų atstovams.

4.   Taikant šį straipsnį, neteisinga ar klaidinanti informacija laikoma neišsamia informacija, nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 139/2004 14 straipsnio 1 dalies.

5.   Skelbdama apie pranešimą pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 3 dalį, Komisija nurodo ir jo gavimo datą. Jeigu vėliau taikant šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalis paaiškėja, kad faktinė pranešimo data yra vėlesnė, negu nurodytoji paskelbiant, Komisija papildomai paskelbia vėlesnę datą.

6 straipsnis

Konkrečios nuostatos dėl argumentuotų pareiškimų, papildymų ir liudijimų

1.   Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytuose argumentuotuose pareiškimuose pateikiama informacija, įskaitant dokumentus, kurios prašoma pagal šio reglamento III priedą. Pateikiama informacija turi būti teisinga ir išsami.

2.   Šio reglamento 2 straipsnis, 3 straipsnio 1 dalies trečias sakinys, 3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys, 4 straipsnis, 5 straipsnio 1–4 dalys ir 22 straipsnis mutatis mutandis taikomi argumentuotiems pareiškimams pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 4 ir 5 dalis.

3.   Šio reglamento 2 straipsnis, 3 straipsnio 1 dalies trečiasis sakinys, 3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys, 4 straipsnis, 5 straipsnio 1–4 dalys ir 22 straipsnis mutatis mutandis taikomi pranešimų papildymams ir liudijimams pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 10 straipsnio 5 dalį.

III SKYRIUS

TERMINAI

7 straipsnis

Terminų pradžia

Terminai prasideda kitą darbo dieną, kaip apibrėžta šio reglamento 24 straipsnyje, po to, kai įvyksta atitinkamoje Reglamento (EB) Nr. 139/2004 nuostatoje nurodytas įvykis.

8 straipsnis

Terminų pasibaigimas

1.   Darbo dienomis apskaičiuotas terminas pasibaigia paskutinei darbo dienai pasibaigus.

2.   Kalendorine diena Komisijos nustatytas laikotarpis baigiasi tai dienai pasibaigus.

9 straipsnis

Termino trukmės skaičiavimo sustabdymas

1.   Reglamento (EB) Nr. 139/2004 9 straipsnio 4 dalyje ir 10 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytų terminų trukmės skaičiavimas sustabdomas, jei Komisija turi priimti sprendimą pagal to reglamento 11 straipsnio 3 dalį arba 13 straipsnio 4 dalį, remdamasi vienu iš šių pagrindų:

(a)

informacija, kurią pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 11 straipsnio 2 dalį Komisijos prašymu turėjo pateikti viena iš pranešančiųjų šalių ar kita dalyvaujanti šalis, kaip apibrėžta šio reglamento 11 straipsnyje, per Komisijos nustatytą laikotarpį nebuvo pateikta arba buvo pateikta ne visa;

(b)

informacija, kurią pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 11 straipsnio 2 dalį Komisijos prašymu turėjo pateikti trečioji šalis, per Komisijos nustatytą laikotarpį nebuvo pateikta arba buvo pateikta ne visa dėl aplinkybių, už kurias atsako viena iš pranešančiųjų šalių ar kita dalyvaujanti šalis, kaip apibrėžta šio reglamento 11 straipsnyje;

(c)

viena iš pranešančiųjų šalių arba kita dalyvaujanti šalis, kaip apibrėžta šio reglamento 11 straipsnyje, neleido atlikti patikrinimo, kuris, Komisijos nuomone, būtinas remiantis Reglamento (EB) Nr. 139/2004 13 straipsnio 1 dalimi, arba atsisakė bendradarbiauti atliekant tokį patikrinimą pagal to reglamento 13 straipsnio 2 dalį;

(d)

pranešančiosios šalys Komisijai nepranešė apie esminius pranešime nurodytų faktų pasikeitimus arba bet kurią naują šio reglamento 5 straipsnio 3 dalyje nurodyto pobūdžio informaciją.

2.   Reglamento (EB) Nr. 139/2004 9 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytų terminų trukmės skaičiavimas sustabdomas, jei Komisija turi priimti sprendimą pagal to reglamento 11 straipsnio 3 dalį prieš tai nepateikusi paprasto prašymo pateikti informaciją dėl aplinkybių, už kurias atsako viena iš koncentracijoje dalyvaujančių įmonių.

3.   Reglamento (EB) Nr. 139/2004 9 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytų terminų trukmės skaičiavimas sustabdomas:

(a)

1 dalies a ir b punktuose nurodytais atvejais – laikotarpiui nuo paprastame prašyme pateikti informaciją nustatyto termino pabaigos iki reikalingos išsamios ir teisingos informacijos, kurią pateikti nurodyta sprendime, gavimo arba nuo to momento, kai Komisija praneša pranešančiosioms šalims, kad, atsižvelgiant į jos vykdomo tyrimo rezultatus arba rinkos pokyčius, prašoma informacija nebėra būtina;

(b)

1 dalies c punkte nurodytais atvejais – laikotarpiui nuo nepavykusio bandymo atlikti patikrinimą iki patikrinimo, kurį atlikti nurodyta sprendime, užbaigimo arba nuo to momento, kai Komisija praneša pranešančiosioms šalims, kad, atsižvelgiant į jos vykdomo tyrimo rezultatus arba rinkos pokyčius, patikrinimas, kurį nurodyta atlikti, nebėra būtinas;

(c)

1 dalies d punkte nurodytais atvejais – laikotarpiui nuo tame punkte nurodytų faktinių aplinkybių pasikeitimo iki išsamios ir teisingos informacijos gavimo;

(d)

2 dalyje nurodytais atvejais – laikotarpiui nuo sprendime nustatyto termino pabaigos iki reikalingos išsamios ir teisingos informacijos, kurią pateikti nurodyta sprendime, gavimo arba nuo to momento, kai Komisija praneša pranešančiosioms šalims, kad, atsižvelgiant į jos vykdomo tyrimo rezultatus arba rinkos pokyčius, prašoma informacija nebėra būtina.

4.   Termino trukmės skaičiavimas sustabdomas kitą darbo dieną po dienos, kurią įvyko sustabdymą nulėmęs įvykis. Trukmės skaičiavimas atnaujinamas pasibaigus dienai, kurią pašalinama sustabdymo priežastis. Jei tokia diena yra nedarbo diena, termino trukmės skaičiavimas atnaujinamas pasibaigus kitai darbo dienai.

5.   Komisija per pagrįstą laikotarpį apdoroja visus duomenis, gautus jai atliekant tyrimą, iš kurių ji galėtų manyti, jog prašoma informacija arba patikrinimas, kurį nurodyta atlikti, nebėra būtini, kaip nustatyta 3 dalies a, b ir d punktuose.

10 straipsnis

Terminų laikymasis

1.   Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 4 dalies ketvirtoje pastraipoje, 9 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 1 ir 3 dalyje bei 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų terminų laikomasi ir tada, kai Komisija atitinkamą sprendimą priima nepasibaigus terminui.

2.   Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje, 4 straipsnio 5 dalies trečioje pastraipoje, 9 straipsnio 2 dalyje, 22 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje ir 22 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytų terminų suinteresuota valstybė narė laikosi ir tada, kai ta valstybė narė praneša Komisijai raštu, pateikia rašytinį prašymą arba atitinkamai prisijungia prie tokio prašymo nepasibaigus terminui.

3.   Reglamento (EB) Nr. 139/2004 9 straipsnio 6 dalyje nurodyto termino laikomasi ir tada, kai suinteresuotos valstybės narės kompetentinga institucija toje straipsnio dalyje nurodytu būdu apie tai praneša nagrinėjamoms įmonėms nesibaigus terminui.

IV SKYRIUS

NAUDOJIMASIS TEISE BŪTI IŠKLAUSYTAM IR KLAUSYMAI

11 straipsnis

Išklausomos šalys

Pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 18 straipsnyje nustatytą teisę būti išklausytam išskiriamos šios šalys:

(a)

pranešančiosios šalys, t. y. pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 2 dalį pranešimą pateikiantys asmenys arba įmonės;

(b)

kitos dalyvaujančios šalys, t. y. siūlomos koncentracijos šalys, išskyrus pranešančiąsias šalis, pavyzdžiui, pardavėjas ir vykdant koncentraciją įsigyjama įmonė;

(c)

tretieji asmenys, t. y. fiziniai arba juridiniai asmenys, įskaitant klientus, tiekėjus ir konkurentus, jei jie yra pakankamai suinteresuoti, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 139/2004 18 straipsnio 4 dalies antrajame sakinyje, ir kurie visų pirma yra:

i)

nagrinėjamų įmonių administravimo arba valdymo organų nariai arba tų įmonių pripažinti atstovai,

ii)

vartotojų asociacijos, kai siūloma koncentracija yra susijusi su galutinių vartotojų vartojamais produktais ar paslaugomis;

(d)

šalys, dėl kurių Komisija numato priimti sprendimą pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 14 arba 15 straipsnį.

12 straipsnis

Sprendimai dėl koncentracijų sustabdymo

1.   Jei Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 7 straipsnio 3 dalį ketina priimti sprendimą, kuris neigiamai paveiktų vieną ar daugiau šalių, ji apie savo prieštaravimus raštu informuoja pranešančiąsias šalis ir kitas dalyvaujančias šalis bei nustato terminą, per kurį jos gali pareikšti nuomonę raštu.

2.   Jei Komisija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 139/2004 18 straipsnio 2 dalimi, priima to straipsnio 1 dalyje nurodytą laikiną sprendimą, nesuteikdama pranešančiosioms šalims ir kitoms dalyvaujančioms šalims galimybės pareikšti nuomonę, ji nedelsdama nusiunčia joms laikino sprendimo tekstą ir nustato terminą, per kurį jos gali pareikšti nuomonę raštu.

Kai tik pranešančiosios šalys ir kitos dalyvaujančios šalys pareiškia nuomonę, Komisija priima galutinį sprendimą, kuriuo panaikinamas, iš dalies keičiamas arba patvirtinamas laikinas sprendimas. Jei pranešančiosios šalys ir kitos dalyvaujančios šalys per nustatytą terminą nepareiškia nuomonės raštu, Komisijos laikinas sprendimas tampa galutiniu tam laikotarpiui pasibaigus.

13 straipsnis

Sprendimai dėl bylos esmės

1.   Jei Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 3 dalį arba 8 straipsnio 2–6 dalis ketina priimti sprendimą, ji prieš pasikonsultuodama su Patariamuoju komitetu išklauso šalis pagal to reglamento 18 straipsnio 1 ir 3 dalis.

Šio reglamento 12 straipsnio 2 dalis taikoma mutatis mutandis tada, kai, taikydama Reglamento (EB) Nr. 139/2004 18 straipsnio 2 dalį, Komisija priima laikiną sprendimą pagal to reglamento 8 straipsnio 5 dalį.

2.   Komisija savo prieštaravimus pranešančiosioms šalims pateikia raštu prieštaravimo pareiškime. Pateikusi prieštaravimo pareiškimą Komisija pranešančiosioms šalims gali skirti vieną ar kelis papildomus prieštaravimo pareiškimus, jei ji nori pareikšti naujų prieštaravimų arba pakeisti jau pareikštų prieštaravimų pobūdį.

Informuodama apie prieštaravimus Komisija nustato terminą, per kurį pranešančiosios šalys Komisijai gali pateikti rašytines pastabas.

Komisija raštu informuoja kitas dalyvaujančias šalis apie pirmoje pastraipoje nurodytus prieštaravimus ir nustato terminą, per kurį tos šalys Komisijai gali pateikti rašytines pastabas.

Komisija neprivalo atsižvelgti į pastabas, gautas pasibaigus jos nustatytam terminui.

3.   Teikdamos rašytines pastabas, šalys, kurioms skirti prieštaravimai arba kurios informuotos apie tuos prieštaravimus, gali išdėstyti visas joms žinomas svarbias faktines aplinkybes ir prideda visus svarbius dokumentus, įrodančius išdėstytas faktines aplinkybes. Jos taip pat gali pasiūlyti Komisijai išklausyti asmenis, galinčius patvirtinti tas faktines aplinkybes. Jos savo pastabas pateikia Komisijai vadovaudamosi 22 straipsniu ir nurodymais, kuriuos Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija nedelsdama perduoda šių rašytinių pastabų kopijas valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

4.   Pateikusi prieštaravimo pareiškimą Komisija gali pranešančiosioms šalims pateikti faktų pranešimą, kuriuo jos informuojamos apie papildomus arba naujus faktus ar įrodymus, kuriais Komisija gali remtis jau pareikštiems prieštaravimams pagrįsti.

Pateikdama faktų pranešimą Komisija nustato terminą, per kurį pranešančiosios šalys Komisijai gali pateikti rašytines pastabas.

5.   Jei Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 14 arba 15 straipsnį ketina priimti sprendimą, ji prieš pasikonsultuodama su Patariamuoju komitetu išklauso šalis, dėl kurių Komisija ketina priimti tokį sprendimą, pagal to reglamento 18 straipsnio 1 ir 3 dalis.

2 dalies pirmoje ir antroje pastraipoje bei 3 ir 4 dalyse numatyta tvarka taikoma mutatis mutandis.

14 straipsnis

Žodinis bylos nagrinėjimas

1.   Jei Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 3 dalį arba 8 straipsnio 2–6 dalis ketina priimti sprendimą, ji pranešančiosioms šalims, kurios to paprašė savo rašytinėse pastabose, suteikia galimybę argumentus išdėstyti per žodinį bylos nagrinėjimą. Kituose procedūros etapuose Komisija taip pat gali suteikti galimybę pranešančiosioms šalims savo nuomonę pareikšti žodžiu.

2.   Jei Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 3 dalį arba 8 straipsnio 2–6 dalis ketina priimti sprendimą, ji kitoms dalyvaujančioms šalims, kurios to paprašė savo rašytinėse pastabose, taip pat suteikia galimybę argumentus išdėstyti per žodinį bylos nagrinėjimą. Kituose procedūros etapuose Komisija taip pat gali suteikti galimybę kitoms dalyvaujančioms šalims savo nuomonę pareikšti žodžiu.

3.   Jei Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 14 arba 15 straipsnį ketina priimti sprendimą, ji šalims, kurioms siūlo skirti baudą arba reguliariai mokamą baudą, suteikia galimybę argumentus išdėstyti per žodinį bylos nagrinėjimą, jei to prašoma jų rašytinėse pastabose. Kituose procedūros etapuose Komisija taip pat gali suteikti galimybę tokioms šalims savo nuomonę pareikšti žodžiu.

15 straipsnis

Žodinio bylos nagrinėjimo eiga

1.   Žodinį bylos nagrinėjimą visiškai nepriklausomai vykdo bylas nagrinėjantis pareigūnas.

2.   Komisija kviečia asmenis, kurie turi būti išklausyti, atvykti į žodinį bylos nagrinėjimą jos nustatytą dieną.

3.   Komisija kviečia valstybių narių kompetentingas institucijas dalyvauti žodiniame bylos nagrinėjime.

4.   Pakviesti dalyvauti asmenys dalyvauja asmeniškai arba jiems atstovauja teisiniai atstovai ar atitinkamai pagal jų įstatus įgalioti atstovai. Įmonėms ir įmonių asociacijoms taip pat gali atstovauti tinkamai įgaliotas atstovas, paskirtas iš jų nuolatinių darbuotojų.

5.   Komisijos išklausomiems asmenims gali padėti jų advokatai arba kiti kvalifikuoti ir tinkamai įgalioti asmenys, kuriuos patvirtina bylas nagrinėjantis pareigūnas.

6.   Žodinis bylos nagrinėjimas nėra viešas. Kiekvienas asmuo gali būti išklausomas atskirai arba dalyvaujant kitiems pakviestiems dalyvauti asmenims, atsižvelgiant į teisėtą įmonių interesą saugoti savo komercines paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją.

7.   Bylą nagrinėjantis pareigūnas gali leisti visoms šalims, kaip apibrėžta 11 straipsnyje, Komisijos tarnyboms ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms užduoti klausimus per žodinį bylos nagrinėjimą.

8.   Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti parengiamąjį susitikimą su šalimis ir Komisijos tarnybomis, kad palengvintų veiksmingą žodinio bylos nagrinėjimo organizavimą.

9.   Kiekvieno išklausomo asmens pareiškimai įrašomi. Paprašius, žodinio bylos nagrinėjimo įrašas pateikiamas tame bylos nagrinėjime dalyvavusiems asmenims. Atsižvelgiama į teisėtą įmonių interesą apsaugoti savo komercines paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją.

16 straipsnis

Trečiųjų asmenų išklausymas

1.   Jei tretieji asmenys kreipiasi su prašymu būti išklausyti, Komisija raštu informuoja juos apie bylos pobūdį ir nagrinėjimo dalyką bei nustato terminą, per kurį jie gali pareikšti savo nuomonę.

2.   Jei buvo paskelbtas prieštaravimo pareiškimas arba papildomas prieštaravimo pareiškimas, Komisija gali išsiųsti tretiesiems asmenims nekonfidencialią to pareiškimo versiją arba informuoti juos apie bylos pobūdį ir dalyką kitomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo tikslu pagal 18 straipsnio 3 dalies antrą ir trečią pastraipas pranešančiosios šalys per penkias darbo dienas nuo pareiškimo gavimo nurodo, kurią prieštaravimo pareiškime nurodytą informaciją laiko konfidencialia. Komisija pateikia nekonfidencialią prieštaravimo pareiškimo versiją tretiesiems asmenims tik tam, kad ją pagal Reglamentą (EB) Nr. 139/2004 būtų galima naudoti atitinkamose bylose. Prieš gaudami nekonfidencialią prieštaravimo pareiškimo versiją, tretieji asmenys sutinka su šiuo naudojimo apribojimu.

Jei prieštaravimo pareiškimas nebuvo paskelbtas, Komisija neprivalo teikti 1 dalyje nurodytiems tretiesiems asmenims jokios informacijos, išskyrus informaciją apie bylos pobūdį ir dalyką.

3.   1 dalyje nurodyti tretieji asmenys savo nuomonę pareiškia raštu per nustatytą terminą. Prireikus, Komisija gali suteikti tretiesiems asmenims, kurie to paprašė savo rašytinėse pastabose, galimybę dalyvauti bylos nagrinėjime. Kitais atvejais ji taip pat gali suteikti tokiems tretiesiems asmenims galimybę pareikšti savo nuomonę žodžiu.

4.   Komisija gali pakviesti bet kurį kitą fizinį ar juridinį asmenį pareikšti savo nuomonę tiek raštu, tiek žodžiu, įskaitant per žodinį bylos nagrinėjimą.

V SKYRIUS

GALIMYBĖ SUSIPAŽINTI SU BYLA IR KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS TVARKYMAS

17 straipsnis

Galimybė susipažinti su byla ir dokumentų naudojimas

1.   Jei to prašoma, Komisija suteikia galimybę susipažinti su byla šalims, kurioms ji pateikė prieštaravimo pareiškimą, kad jos galėtų pasinaudoti savo teise į gynybą. Galimybė susipažinti suteikiama po to, kai Komisija praneša apie prieštaravimo pareiškimą pranešančiosioms šalims.

2.   Gavusi prašymą, Komisija taip pat suteikia galimybę kitoms dalyvaujančioms šalims, kurioms buvo pranešta apie prieštaravimus, susipažinti su byla, jei to reikia jų pastaboms parengti.

3.   Teisė susipažinti su byla netaikoma:

(a)

konfidencialiai informacijai;

(b)

Komisijos vidaus dokumentams;

(c)

valstybių narių kompetentingų institucijų vidaus dokumentams;

(d)

Komisijos ir valstybių narių kompetentingų institucijų susirašinėjimui;

(e)

valstybių narių kompetentingų institucijų susirašinėjimui ir

(f)

Komisijos ir kitų konkurencijos institucijų susirašinėjimui.

4.   Dokumentai, gauti susipažinus su byla pagal šį straipsnį, gali būti naudojami tik atitinkamoje byloje pagal Reglamentą (EB) Nr. 139/2004.

18 straipsnis

Konfidencialios informacijos tvarkymas

1.   Informacijos, įskaitant dokumentus, Komisija neperduoda ir nesuteikia galimybės su ja susipažinti, jei:

(a)

joje yra komercinių paslapčių ar kitos konfidencialios informacijos, ir

(b)

Komisija nemano, kad nagrinėjant bylą informaciją atskleisti būtina.

2.   Asmenys, įmonės ar įmonių asociacijos, kurie pareiškia savo nuomonę ar pastabas pagal šio reglamento 12, 13 ir 16 straipsnius arba pateikia informaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 11 straipsnį, arba vėliau, nagrinėjant tą pačią bylą, pateikia Komisijai papildomą informaciją, aiškiai nurodo bet kokią medžiagą, kurią laiko konfidencialia, nurodydami priežastis, ir iki Komisijos nustatytos dienos pateikia atskirą nekonfidencialią versiją.

3.   Nepažeisdama 2 dalies nuostatų, Komisija gali reikalauti, kad Reglamento (EB) Nr. 139/2004 3 straipsnyje nurodyti asmenys, įmonės ir įmonių asociacijos visais atvejais, kai jie pateikia ar pateikė dokumentus ar pareiškimus pagal Reglamentą (EB) Nr. 139/2004, nurodytų tuos dokumentus ar jų dalis, kuriuose, jų manymu, yra komercinių paslapčių ar kitos jiems priklausančios konfidencialios informacijos ir nurodytų įmones, kurių atžvilgiu tokie dokumentai laikytini konfidencialiais.

Komisija taip pat gali reikalauti, kad Reglamento (EB) Nr. 139/2004 3 straipsnyje nurodyti asmenys, įmonės arba įmonių asociacijos nurodytų bet kurią Komisijos priimto prieštaravimo pareiškimo, bylos santraukos ar sprendimo dalį, kurioje, jų nuomone, yra komercinių paslapčių.

Jei nurodomos komercinės paslaptys ar kita konfidenciali informacija, asmenys, įmonės ir įmonių asociacijos nurodo priežastis ir iki Komisijos nustatytos dienos pateikia atskirą nekonfidencialią versiją.

4.   Jei asmenys, įmonės ar įmonių asociacijos nesilaiko 2 ar 3 dalies nuostatų, Komisija gali daryti prielaidą, kad atitinkamuose dokumentuose ar pareiškimuose konfidencialios informacijos nėra.

VI SKYRIUS

NAGRINĖJAMŲ ĮMONIŲ SIŪLOMI ĮSIPAREIGOJIMAI

19 straipsnis

Įsipareigojimų pateikimo terminai

1.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 2 dalį nagrinėjamos įmonės siūlomus įsipareigojimus pateikia Komisijai per 20 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos.

2.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 8 straipsnio 2 dalį nagrinėjamos įmonės siūlomus įsipareigojimus pateikia Komisijai per 65 darbo dienas nuo dienos, kurią pradėta procedūra.

Jeigu nagrinėjamos įmonės pirmą kartą pasiūlo įsipareigojimus per mažiau nei 55 darbo dienas nuo dienos, kurią pradėta procedūra, tačiau pateikia pakeistą įsipareigojimų versiją per 55 ar daugiau darbo dienų nuo tos dienos, pakeisti įsipareigojimai laikomi naujais įsipareigojimais taikant Reglamento (EB) Nr. 139/2004 10 straipsnio 3 dalies antrą sakinį.

Jei pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 10 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą pratęsiamas sprendimo priėmimo pagal 8 straipsnio 1–3 dalis laikotarpis, įsipareigojimams pateikti skirtas 65 darbo dienų laikotarpis automatiškai pratęsiamas tiek pat darbo dienų.

Išskirtinėmis aplinkybėmis Komisija gali sutikti apsvarstyti įsipareigojimus, pasiūlytus pasibaigus atitinkamam jų pateikimo terminui, kaip nurodyta šiame straipsnyje. Spręsdama, ar priimti svarstyti tokiomis aplinkybėmis pasiūlytus įsipareigojimus, Komisija visų pirma atsižvelgia į būtinybę laikytis Reglamento (EB) Nr. 139/2004 19 straipsnio 5 dalies reikalavimų.

3.   7, 8 ir 9 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

20 straipsnis

Įsipareigojimų pateikimo tvarka

1.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 2 dalį arba 8 straipsnio 2 dalį nagrinėjamų įmonių siūlomi įsipareigojimai pateikiami Komisijai vadovaujantis 22 straipsniu ir Komisijos nurodymais, paskelbtais Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija tokius įsipareigojimus nedelsdama perduoda valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

2.   Be 1 dalyje nustatytų reikalavimų, nagrinėjamos įmonės, siūlydamos įsipareigojimus pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 2 dalį arba 8 straipsnio 2 dalį, kartu pateikia informaciją, kurią reikia nurodyti šio reglamento IV priede pateiktoje RM formoje vadovaujantis 22 straipsniu ir Komisijos nurodymais, paskelbtais Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Pateikiama informacija turi būti teisinga ir išsami.

4 straipsnis taikomas mutatis mutandis RM formai, pateikiamai kartu su įsipareigojimais, siūlomais pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 2 dalį arba 8 straipsnio 2 dalį.

3.   Siūlydamos įsipareigojimus pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 2 dalį arba 8 straipsnio 2 dalį, nagrinėjamos įmonės tuo pat metu aiškiai įvardija visą informaciją, kuri, jų manymu, yra konfidenciali, nurodydamos priežastis, ir pateikia atskirą nekonfidencialią versiją.

4.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 2 dalį arba 8 straipsnio 2 dalį siūlomus įsipareigojimus pasirašo pranešančiosios šalys, taip pat visos kitos dalyvaujančios šalys, kurioms įsipareigojimais nustatomos pareigos.

5.   Nekonfidenciali įsipareigojimų versija skelbiama Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje iškart po to, kai priimamas sprendimas pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 2 dalį arba 8 straipsnio 2 dalį. Šiuo tikslu pranešančiosios šalys per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 2 dalį arba 8 straipsnio 2 dalį pateikia Komisijai nekonfidencialią įsipareigojimų versiją.

21 straipsnis

Patikėtiniai

1.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 2 dalį arba 8 straipsnio 2 dalį nagrinėjamų įmonių siūlomi įsipareigojimai gali apimti vieno ar daugiau nepriklausomų patikėtinių, kurie savo sąskaita padėtų Komisijai prižiūrėti, kaip šalys laikosi įsipareigojimų, arba įgyvendinti įsipareigojimus, paskyrimą. Patikėtinius gali paskirti šalys, juos patvirtinus Komisijai, arba Komisija. Patikėtiniai savo užduotis atlieka prižiūrimi Komisijos.

2.   Komisija savo sprendimą pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 2 dalį arba 8 straipsnio 2 dalį gali susieti su sąlygomis ar pareigomis, susijusiomis su 1 dalyje nurodytais patikėtiniais.

VII SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

22 straipsnis

Dokumentų perdavimas ir pasirašymas

1.   Dokumentai perduodami Komisijai ir iš jos gaunami skaitmeninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai Komisija išimties tvarka leidžia naudoti kitas 6 ir 7 dalyse nurodytas priemones.

2.   Jei reikalaujamas parašas, skaitmeninėmis priemonėmis teikiami dokumentai turi būti pasirašyti bent vienu kvalifikuotu elektroniniu parašu (KEP), atitinkančiu Reglamente (ES) Nr. 910/2014 (eIDAS reglamente) (3) ir jo būsimuose pakeitimuose nustatytus reikalavimus.

3.   Išsamios perdavimo ir pasirašymo priemonių techninės specifikacijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje.

4.   Visi darbo dieną Komisijai elektroniniu būdu perduoti dokumentai, išskyrus I, II ir III prieduose pateiktas formas, laikomi gautais jų išsiuntimo dieną, jei automatinio gavimo patvirtinimo laiko žymoje nurodoma, kad jie buvo gauti tą dieną. Laikoma, kad darbo dieną Komisijai elektroniniu būdu perduotos I, II ir III prieduose pateiktos formos gautos jų išsiuntimo dieną, jei automatinio gavimo patvirtinimo laiko žymoje nurodoma, kad jos buvo gautos tą dieną iki Konkurencijos GD interneto svetainėje nurodytų darbo valandų arba darbo valandomis. I, II ir III prieduose pateiktos formos, elektroniniu būdu perduotos Komisijai darbo dieną po Konkurencijos GD interneto svetainėje nurodytų darbo valandų, laikomos gautomis kitą darbo dieną. Visi dokumentai, elektroniniu būdu perduoti Komisijai ne darbo dieną, laikomi gautais kitą darbo dieną.

5.   Elektroniniu būdu Komisijai perduoti dokumentai nelaikomi gautais, jei dokumentai arba jų dalys:

(a)

yra netinkami naudoti (sugadinti);

(b)

juose yra virusų, kenkimo programų ar kitų grėsmių;

(c)

juose yra elektroninių parašų, kurių galiojimo Komisija negali patikrinti.

Tokiais atvejais Komisija nedelsdama informuoja siuntėją.

6.   Komisijai registruotu paštu siunčiami dokumentai laikomi gautais jų gavimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu adresu dieną. Šis adresas taip pat nurodomas Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje.

7.   Komisijai asmeniškai perduodami dokumentai laikomi gautais jų gavimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu adresu dieną, jei tai patvirtinama Komisijos gavimo patvirtinimu. Šis adresas taip pat nurodomas Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje.

23 straipsnis

Terminų nustatymas

1.   Nustatydama 12 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 13 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 1 dalyje nurodytus terminus, Komisija atsižvelgia į bylos skubumą ir laiką, kurio reikia pranešančiosioms šalims, kitoms dalyvaujančioms šalims ar tretiesiems asmenims savo nuomonei ar pastaboms parengti. Komisija taip pat atsižvelgia į valstybės, kurioje yra pranešančiosios šalys, kitos dalyvaujančios šalys arba tretieji asmenys, valstybinių švenčių dienas.

2.   Terminai nustatomi nurodant tikslią kalendorinę datą.

24 straipsnis

Darbo dienos

Reglamente (EB) Nr. 139/2004 ir šiame reglamente darbo dienos reiškia visas dienas, išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir Komisijos nustatytas švenčių dienas, iki kiekvienų metų pradžios skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

25 straipsnis

Panaikinimas ir pereinamojo laikotarpio nuostata

1.   Nedarant poveikio 2 daliai, Reglamentas (EB) Nr. 802/2004 panaikinamas nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

2.   Reglamentas (EB) Nr. 802/2004 ir toliau taikomas visoms koncentracijoms, patenkančioms į Reglamento (EB) Nr. 139/2004 taikymo sritį, apie kurias buvo pranešta 2023 m. rugpjūčio 31 d. arba anksčiau.

26 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. balandžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL L 133, 2004 4 30, p. 1.

(3)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).


I PRIEDAS

FORMA, SKIRTA PRANEŠTI APIE KONCENTRACIJĄ PAGAL TARYBOS REGLAMENTĄ (EB) Nr. 139/2004

(CO FORMA)

ĮVADAS

A.   CO formos paskirtis

(1)

Šioje CO formoje nurodoma informacija, kurią pranešančiosios šalys turi nurodyti teikdamos Europos Komisijai pranešimą apie siūlomą susijungimą, įsigijimą ar kitokią koncentraciją. Europos Sąjungos susijungimų kontrolės sistema yra nustatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 139/2004 (1) ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2023/914, kuriuo įgyvendinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (toliau – Įgyvendinimo reglamentas) (2), prie kurio ir pridedama ši CO forma. Atkreipkite dėmesį į atitinkamas Europos ekonominės erdvės susitarimo (3) (toliau – EEE susitarimas) nuostatas.

B.   Ryšiai iki pranešimo pateikimo ir prašymai atleisti nuo įpareigojimo pateikti informaciją

1.   Informacijos, kurią reikia nurodyti CO formoje, rūšys

(2)

CO formoje reikia nurodyti šią informaciją:

(a)

pagrindinę informaciją, kuri iš esmės yra būtina visoms koncentracijoms įvertinti (1–10 skirsniai);

(b)

informacija apie veiksmingumą (11 skirsnis);

(c)

informacija, kurią reikia pateikti, kai steigiamos bendrosios įmonės (12 skirsnis).

(3)

Informacija, kurią prašoma nurodyti 1–10 skirsniuose, iš esmės turi būti pateikta visais atvejais, todėl ji yra išsamaus pranešimo reikalavimas. 11 skirsnyje reikia pateikti informaciją apie sandorio, apie kurį pranešama, veiksmingumą, ir ją pranešančiosios šalys gali pateikti, jei pageidauja, kad Komisija iš pat pradžių apsvarstytų teiginius dėl veiksmingumo. 12 skirsnis turi būti pildomas visais bendrųjų įmonių atvejais; tokiais atvejais ta informacija yra išsamaus pranešimo reikalavimas.

2.   Informacija, kurios neturima dėl objektyvių priežasčių

(4)

Išskirtinėmis aplinkybėmis pranešančiosios šalys dėl objektyvių priežasčių gali neturėti dalies arba visos tam tikros informacijos, kurią reikia nurodyti šioje CO formoje (pvz., todėl, kad informacijos apie tikslinę bendrovę neįmanoma gauti nepasibaigus ginčijamam viešajam konkursui). Tokiu atveju pranešančiosios šalys gali prašyti Komisijos atleisti jas nuo pareigos pateikti atitinkamą informaciją arba netaikyti kurio nors kito CO formos reikalavimo, susijusio su ta informacija. Prašymas turėtų būti pateiktas vadovaujantis B.4 skirsnyje pateiktais nurodymais.

3.   Informacija, kuri nėra būtina Komisijai nagrinėjant bylą

(5)

Pagal Įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 2 dalį Komisija gali atleisti nuo pareigos CO formoje pateikti kokią nors konkrečią informaciją, įskaitant dokumentus, arba netaikyti kokių nors kitų reikalavimų, jeigu Komisija mano, kad bylai išnagrinėti nebūtina vykdyti tų pareigų ar reikalavimų.

(6)

Nors tai būtina Komisijai nagrinėjant tam tikras bylas, kitais atvejais Įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 2 dalis būtų taikoma visų pirma šios CO formos 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 5.5 ir 5.6 skirsniuose ir 10 skirsnyje nurodytai informacijai.

(7)

Tokiomis aplinkybėmis pranešančiosios šalys gali prašyti Komisijos atleisti jas nuo pareigos pateikti atitinkamą informaciją arba netaikyti kurio nors kito CO formos reikalavimo, susijusio su šia informacija. Šis prašymas turėtų būti pateiktas vadovaujantis B.4 skirsnyje pateiktais nurodymais.

4.   Ryšiai iki pranešimo pateikimo ir prašymai atleisti nuo įpareigojimo pateikti informaciją

(8)

Visais įprastais atvejais pranešančiosios šalys raginamos dalyvauti diskusijose iki pranešimo pateikimo, remiantis CO formos projektu. Galimybė palaikyti ryšius iki pranešimo pateikimo yra paslauga, kuria Komisija siūlo pranešančiosioms šalims pasinaudoti savanoriškai, kad pasirengtų oficialiai susijungimo nagrinėjimo procedūrai. Nors ryšiai iki pranešimo pateikimo nėra privalomi, jie yra ypač naudingi tiek pranešančiosioms šalims, tiek Komisijai, nes padeda, be kita ko, tiksliai nustatyti, kiek informacijos reikia pateikti CO formoje, o daugeliu atvejų gerokai sumažinti prašomos informacijos kiekį.

(9)

Palaikydamos ryšius iki pranešimo pateikimo, pranešančiosios šalys gali teikti prašymus atleisti nuo įpareigojimo pateikti informaciją. Komisija apsvarstys pateiktus prašymus atleisti nuo įpareigojimo pateikti informaciją, jei bus įvykdyta viena iš toliau nurodytų sąlygų:

(a)

pranešančiosios šalys tinkamai pagrįs, kodėl dėl objektyvių priežasčių neturi atitinkamos informacijos, ir pateiks geriausius trūkstamų duomenų įverčius, nurodydamos šių įverčių šaltinius. Kai įmanoma, pranešančiosios šalys turi nurodyti, iš kur Komisija ar atitinkama (-os) valstybė(s) narė(s) ir ELPA valstybė(s) galėtų gauti prašomą informaciją, kurios jos neturi;

(b)

pranešančiosios šalys tinkamai pagrįs, kodėl atitinkama informacija nėra būtina bylai nagrinėti.

(10)

Prašymai atleisti nuo įpareigojimo pateikti informaciją turėtų būti pateikiami pačiame CO formos projekte (atitinkamo skirsnio ar poskirsnio pradžioje). Komisijos Konkurencijos generalinis direktoratas (toliau – Konkurencijos GD) prašymus atleisti nuo įpareigojimo pateikti informaciją nagrinės peržiūrėdamas CO formos projektą. Konkurencijos GD atsakymą dėl prašymo atleisti nuo įpareigojimo pateikti informaciją paprastai pateiks per penkias darbo dienas.

(11)

Siekiant išvengti abejonių, net jei Komisija pripažino, kad kuri nors konkreti informacija, kurią prašoma nurodyti šioje CO formoje, yra nebūtina teikiant pranešimą naudojantis CO forma, Komisija gali bet kuriuo metu paprašyti tos informacijos procedūros metu, visų pirma teikdama prašymą pateikti informaciją pagal Susijungimų reglamento 11 straipsnį.

(12)

Pranešančiosioms šalims siūloma susipažinti su periodiškai atnaujinama Konkurencijos GD „Geriausia EB susijungimų kontrolės procedūrų praktika“, kuri skelbiama Konkurencijos GD svetainėje ir kurioje pateikiamos rekomendacijos dėl ryšių iki pranešimo pateikimo ir pranešimų rengimo.

C.   Teisingo ir išsamaus pranešimo reikalavimas

(13)

Kaip paaiškinta B.1 skirsnyje, informacija, kurią prašoma nurodyti 1–10 skirsniuose, iš esmės turi būti pateikta visais įprastais atvejais (4), todėl ji yra išsamaus pranešimo reikalavimas. Visa prašoma informacija turi būti pateikta atitinkamame CO formos skirsnyje ir turi būti teisinga ir išsami.

(14)

Visų pirma reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad:

(a)

vadovaujantis Susijungimų reglamento 10 straipsnio 1 dalimi ir Įgyvendinimo reglamento 5 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Susijungimų reglamente nustatyti pranešimo terminai nepradedami skaičiuoti tol, kol Komisija negaus visos informacijos, kuri turi būti pateikta pranešime. Taip siekiama užtikrinti, kad Komisija galėtų įvertinti koncentraciją, apie kurią pranešta, griežtai laikydamasi Susijungimų reglamente nustatytų terminų;

(b)

rengdama (-os) pranešimą, pranešančioji (-iosios) šalis (-ys) turi patikrinti, ar Komisijai teikiamų kontaktinių asmenų vardai ir pavardės bei numeriai, visų pirma e. pašto adresai, yra tikslūs, aktualūs ir naujausi;

(c)

vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento 5 straipsnio 4 dalimi, neteisinga arba klaidinanti informacija pranešime bus laikoma neišsamia informacija;

(d)

prašomi kontaktiniai duomenys turi būti pateikti Konkurencijos GD svetainėje nurodytu formatu (5). Siekiant, kad tyrimo procesas vyktų tinkamai, kontaktiniai duomenys turi būti tikslūs. Šiuo tikslu užtikrinkite, kad pateikiami e. pašto adresai būtų asmeniniai ir priskirti konkretiems kontaktiniams asmenims, o ne bendros įmonių pašto dėžutės (pvz., info@, hello@). Komisija gali pripažinti pranešimą neišsamiu dėl netinkamų kontaktinių duomenų;

(e)

pagal Susijungimų reglamento 14 straipsnio 1 dalies a punktą pranešančiosioms šalims, kurios tyčia ar dėl neatsargumo pateikia neteisingą arba klaidinančią informaciją, gali būti skiriamos baudos, siekiančios 1 % nagrinėjamos įmonės bendrosios apyvartos. Be to, pagal Susijungimų reglamento 6 straipsnio 3 dalies a punktą ir 8 straipsnio 6 dalies a punktą Komisija gali atšaukti savo sprendimą dėl koncentracijos, apie kurią pranešta, suderinamumo, jeigu jis priimtas remiantis neteisinga informacija, už kurią atsako viena iš koncentracijos šalių.

D.   Kaip pranešti

(15)

Informacija, kurią prašoma nurodyti šioje CO formoje, pateikiama pagal nurodytus CO formos skirsnius ir punktų numerius, pasirašant 13 skirsnyje nurodytą deklaraciją ir pridedant patvirtinamuosius dokumentus. Jei informacija, kurią prašoma nurodyti viename skirsnyje, iš dalies (arba visiškai) sutampa su informacija, kurią prašoma nurodyti kitame skirsnyje, ta pati informacija neturėtų būti pateikiama du kartus, tačiau turėtų būti naudojamos tikslios kryžminės nuorodos.

(16)

CO formą turi pasirašyti asmenys, teisiškai įgalioti veikti kiekvienos pranešančiosios šalies vardu, arba vienas ar daugiau pranešančiosios šalies ar šalių įgaliotas (-i) išorės atstovas (-ai). Prie CO formos turi būti pridedamas atitinkamas įgaliojimas (6). Techninės specifikacijos ir nurodymai dėl pranešimų (įskaitant parašus) pateikiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

(17)

Pranešančiųjų šalių prašoma, kad pildydamos šios CO formos 6, 8, 9 ir 10 skirsnius jos apgalvotų, ar, siekiant aiškumo, šiuos skirsnius geriausia pateikti numeruojant paeiliui ar grupuojant pagal kiekvieną paveiktą rinką (arba paveiktų rinkų grupes) atskirai.

(18)

Siekiant aiškumo, tam tikra informacija gali būti pateikiama prieduose. Tačiau svarbu tai, kad visa pagrindinė ir esminė informacija, visų pirma informacija apie šalių rinkos dalis ir jų didžiausius konkurentus, būtų pateikiama pagrindinėje CO formos dalyje. Šios CO formos priedai turi būti naudojami tik CO formoje pateiktai informacijai papildyti.

(19)

Patvirtinamieji dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba; jeigu tai nėra viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų, jie turi būti išversti į proceso kalbą (Įgyvendinimo reglamento 3 straipsnio 4 dalis).

(20)

Patvirtinamieji dokumentai gali būti originalų kopijos. Pastaruoju atveju pranešančioji šalis turi patvirtinti, kad kopijos yra tikros ir išsamios.

E.   Konfidencialumas ir asmens duomenys

(21)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 339 straipsnyje ir Susijungimų reglamento 17 straipsnio 2 dalyje bei atitinkamose EEE susitarimo nuostatose (7) nustatyta, kad Komisija, valstybės narės, ELPA priežiūros institucija ir ELPA valstybės, jų pareigūnai ir kiti tarnautojai neatskleistų taikant reglamentą gautos informacijos, kuriai taikomas įpareigojimas saugoti profesinę paslaptį. Tas pats principas turi būti taikomas ir konfidencialumui tarp pranešančiųjų šalių apsaugoti.

(22)

Jeigu manote, kad jūsų interesai būtų pažeisti, jei kokia nors informacija, kurią prašoma pateikti, būtų paskelbta ar kitaip atskleista kitoms šalims, šią informaciją turėtumėte pateikti atskirai, ant kiekvieno lapo aiškiai užrašydami „komercinės paslaptys“. Taip pat reikėtų nurodyti priežastis, kodėl ši informacija neturėtų būti atskleista arba paskelbta.

(23)

Susijungimų ar bendrų įsigijimų atveju arba kitais atvejais, kai pranešimą pildo daugiau nei viena šalis, komercinės paslaptys gali būti pateikiamos atskirame dokumente ir pranešime nurodomos kaip priedas. Tam, kad pranešimas būtų laikomas išsamiu, į jį turi būti įtraukti visi tokie priedai.

(24)

Visi šioje CO formoje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (8).

F.   Šios CO formos terminų apibrėžtys ir nurodymai

(25)

Šiame priede vartojamų terminų apibrėžtys:

(a)

„koncentracijos šalis / šalys“ arba „šalis / šalys“: šie terminai susiję tiek su įsigyjančia (-iomis) šalimi (-imis), tiek įsigyjama (-omis) šalimi(s) arba susijungiančiomis šalimis, įskaitant visas įmones, kurių kontrolinis akcijų paketas įsigyjamas arba dėl kurių skelbiamas viešasis konkursas. Jei nenurodyta kitaip, terminai „pranešančioji (-iosios) šalis (-ys)“ ir „koncentracijos šalis (-ys)“ apima visas įmones, kurios priklauso toms pačioms grupėms, kaip ir minėtosios šalys;

(b)

„atitinkama produkto rinka“: atitinkama produkto rinka, apimanti visus tuos produktus ar paslaugas arba produktus ir paslaugas, kuriuos dėl produktų ar paslaugų savybių, kainų ir vartojimo paskirties vartotojai laiko sukeičiamais arba pakeičiamais. Kai kuriais atvejais atitinkamą produkto rinką gali sudaryti daug atskirų produktų ar paslaugų arba produktų ir paslaugų, kuriems būdingos beveik identiškos fizinės arba techninės charakteristikos ir kurie yra pakeičiami. Vertinant atitinkamą produkto rinką analizuojama, kodėl taikant apibrėžtį šios rinkos apima tam tikrus produktus arba paslaugas ir kodėl neapima kitų produktų arba paslaugų, atsižvelgiant, pavyzdžiui, į produktų ir paslaugų pakeičiamumą, kainas, kryžminį paklausos elastingumą arba kitus svarbius veiksnius (pavyzdžiui, atitinkamais atvejais pasiūlos pakeičiamumą);

(c)

„atitinkama geografinė rinka“: atitinkama geografinė rinka, apimanti teritoriją, kurioje nagrinėjamos įmonės tiekia ar perka atitinkamus produktus arba paslaugas, kurioje konkurencijos sąlygos yra pakankamai vienodos ir kurią galima išskirti iš gretimų geografinių teritorijų visų pirma dėl to, kad tose teritorijose konkurencijos sąlygos pastebimai skiriasi. Vertinant atitinkamą geografinę rinką, atsižvelgiama, be kita ko, į atitinkamų produktų arba paslaugų pobūdį ir charakteristikas, patekimo į rinką kliūtis, vartotojų prioritetus, pastebimus įmonių rinkos dalių gretimose geografinėse teritorijose skirtumus arba didelius kainų skirtumus;

(d)

„horizontalieji sutapimai“: dėl koncentracijos atsiranda horizontalieji sutapimai, kai koncentracijos šalys vykdo verslo veiklą toje pačioje (-ose) atitinkamoje (-ose) produkto ir geografinėje (-ėse) rinkoje (-ose) (įskaitant ruošiamų produktų kūrimą (9)(10).

(e)

„nehorizontalusis santykis“: dėl koncentracijos atsiranda nehorizontalusis santykis, kai koncentracijos šalių veikla yra susieta, bet nesutampa horizontaliai;

(f)

„vertikalusis santykis“: dėl koncentracijos atsiranda vertikalieji santykiai, kai viena ar kelios koncentracijos šalys užsiima verslo veikla produkto rinkoje, kuri yra aukštesnės arba žemesnės grandies už produkto rinką, kurioje veiklą vykdo bet kuri kita koncentracijos šalis (įskaitant ruošiamų produktų kūrimą) (11);

(g)

„paveiktos rinkos“: paveiktos rinkos yra visos atitinkamos produkto ir geografinės rinkos, taip pat galimos alternatyvios atitinkamos produkto ir geografinės rinkos, kuriose šalių veikla sutampa horizontaliai arba yra susijusi vertikaliai ir kurios neatitinka nagrinėjimo sąlygų pagal Pranešimo dėl supaprastintos procedūros (12) 5 punktą, ir kurioms netaikomos Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 8 punkte nustatytos lankstumo sąlygos.

(26)

Finansiniai duomenys, kuriuos reikia nurodyti 4 skirsnyje, turi būti pateikiami eurais pagal atitinkamų metų ar kitų atitinkamų laikotarpių valiutų kursų vidurkį.

G.   Nagrinėjamų įmonių renkamų kiekybinių ekonominių duomenų apibūdinimas

(27)

Tam, kad CO forma būtų laikoma išsamia, būtina pateikti šios formos 5.5 ir 5.6 skirsniuose nurodytą informaciją.

(28)

Daugiau informacijos konkurencijos šalys gali rasti Konkurencijos GD dokumente „Geriausia ekonominių įrodymų teikimo ir duomenų rinkimo bylose, susijusiose su SESV 101 ir 102 straipsnių taikymu, ir susijungimo bylose patirtis“, kuri skelbiama Konkurencijos GD interneto svetainėje ir yra periodiškai atnaujinama.

H.   Komisijos ir kitų konkurencijos institucijų tarptautinis bendradarbiavimas

(29)

Komisija ragina koncentracijos šalis sudaryti palankesnes sąlygas tarptautiniam Komisijos ir kitų konkurencijos institucijų, nagrinėjančių tą pačią koncentraciją, bendradarbiavimui. Komisijos patirtis rodo, kad tinkamas Komisijos ir konkurencijos institucijų EEE nepriklausančiose jurisdikcijose bendradarbiavimas yra labai naudingas nagrinėjamoms įmonėms.

(30)

Be to, Komisija ragina koncentracijos šalis pateikti pareiškimus dėl konfidencialumo atsisakymo, kad Komisija galėtų dalytis informacija su kitomis EEE nepriklausančių šalių konkurencijos institucijomis, nagrinėjančiomis tą pačią koncentraciją. Kiekvienu tokiu atsisakymo pareiškimu sudaromos palankesnės sąlygos bendroms diskusijoms ir koncentracijos analizei, nes Komisijai suteikiama galimybė dalytis svarbia informacija, įskaitant konfidencialią verslo informaciją, gautą iš koncentracijos šalių, su kita konkurencijos institucija, nagrinėjančia tą pačią koncentraciją. Todėl Komisija ragina koncentracijos šalis naudoti Komisijos pavyzdinį atsisakymo pareiškimą, kuris skelbiamas Konkurencijos GD svetainėje ir periodiškai atnaujinamas.

1 SKIRSNIS

KONCENTRACIJOS APIBŪDINIMAS

1.1.

Pateikite informacijos apie koncentraciją santrauką, joje nurodydami koncentracijos šalis, koncentracijos pobūdį (pvz., susijungimas, įsigijimas arba bendroji įmonė), koncentracijos šalių veiklos sritis, rinkas, kurioms koncentracija turės poveikio (įskaitant pagrindines paveiktas rinkas (13)), ir strateginį ir ekonominį koncentracijos pagrindimą.

1.2.

Pateikite 1.1 skirsnyje pateiktos informacijos nekonfidencialią santrauką (iki 500 žodžių), be kita ko nurodydami: kaip vykdoma koncentracija (pvz., perkant akcijas, viešojo konkurso būdu, sudarant sutartį ir t. t.), susijungimų reglamento straipsnius, pagal kuriuos sandoris laikomas koncentracija, nagrinėjamas įmones. Nurodykite kiekvienos nagrinėjamos įmonės visą pavadinimą, įsisteigimo šalį, galutinį kontroliuojantį subjektą, pateikite trumpą veiklos aprašymą ir nurodykite geografines veiklos sritis. Naujai įsteigtų bendrųjų įmonių atveju nurodykite numatomą veiklą ir geografinės veiklos sritis. Gavus pranešimą šią santrauką numatoma skelbti Konkurencijos GD svetainėje. Santrauka turi būti parengta taip, kad joje nebūtų konfidencialios informacijos arba komercinių paslapčių.

Pavyzdys (teikdami pranešimą išbraukite)

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

 

[Išsamus bendrovės A pavadinimas] ([Sutrumpintas bendrovės A pavadinimas], [Bendrovės A kilmės valstybė]), kurią kontroliuoja [Bendrovė X]

 

[Išsamus bendrovės B pavadinimas] ([Sutrumpintas bendrovės B pavadinimas], [Bendrovės B kilmės valstybė]), kurią kontroliuoja [Bendrovė Y]

 

[Bendrovė A] įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę (visos / dalies) [Bendrovės B] kontrolę ARBA

 

[Bendrovė A] visiškai susijungia, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies a punkte, su [Bendrove B] ARBA

 

[Bendrovė A] ir [Bendrovė B] įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą [Bendrovės C] kontrolę.

Koncentracija vykdoma [koncentracijos vykdymo priemonės, pvz., akcijų / turto įsigijimo būdu ir pan.].

Nagrinėjamos įmonės vykdo šią verslo veiklą:

a.

[Bendrovė A]: [Glaustas veiklos apibūdinimas, pvz., įvairios cheminės medžiagos ir pagrindinė veikla žemės ūkio mokslų, didelio efektyvumo plastikų ir cheminių medžiagų, angliavandenilių ir energetikos produktų ir paslaugų srityse].

b.

[Bendrovė B]: [Glaustas veiklos apibūdinimas, pvz., silicio technologijos ir inovacijos ir pagrindinė veikla polimerų ir kitų silicio chemija grindžiamų medžiagų kūrimo ir gamybos srityse].

2 SKIRSNIS

INFORMACIJA APIE ŠALIS

2.1.

Informacija apie koncentracijos šalis (14)

Nurodykite šią informaciją apie kiekvieną koncentracijos šalį:

2.1.1.

įmonės pavadinimas;

2.1.2.

ar įmonė yra pranešančioji šalis;

2.1.3.

atitinkamo kontaktinio asmens vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, e. pašto adresas ir pareigos; reikia nurodyti adresą dokumentams įteikti, kuriuo būtų galima siųsti dokumentus, visų pirma Komisijos sprendimus ir kitus procedūrinius dokumentus, o nurodytas kontaktinis asmuo turi būti laikomas turinčiu įgaliojimus priimti įteikiamus dokumentus;

2.1.4.

jeigu yra paskirtas vienas įmonės įgaliotas išorės atstovas ar keli jų, atstovas arba atstovai, kuriems gali būti siunčiami dokumentai, visų pirma Komisijos sprendimai ir kiti procedūriniai dokumentai:

2.1.4.1.

kiekvieno atstovo vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, e. pašto adresas ir pareigos ir

2.1.4.2.

originalus įgaliojimas (pranešančiajai šaliai ar šalims).

2.2.

Šalių veiklos pobūdis

Apibūdinkite kiekvienos iš koncentracijos šalių įmonės veiklos pobūdį.

3 SKIRSNIS

INFORMACIJA APIE KONCENTRACIJĄ, NUOSAVYBĘ IR KONTROLĘ (15)

Informaciją, kurią reikia pateikti šiame skirsnyje, galima iliustruoti pasitelkiant organizacinės struktūros schemas arba diagramas, kuriomis parodoma koncentracijos šalių nuosavybės ir kontrolės struktūra prieš koncentracijos užbaigimą ir po jo.

3.1.

Remdamiesi atitinkamais Susijungimų reglamento ir Komisijos suvestinio pranešimo dėl jurisdikcijos (16) kriterijais, apibūdinkite koncentracijos, apie kurią pranešama, pobūdį:

3.1.1.

nurodykite įmones arba asmenis, kurie išskirtinai ar bendrai, tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja kiekvieną iš koncentracijos šalių, ir apibūdinkite kiekvienos jų nuosavybės ir kontrolės struktūrą prieš koncentracijos užbaigimą;

3.1.2.

paaiškinkite, ar siūloma koncentracija yra:

a)

visiškas susijungimas;

b)

išskirtinės ar bendros kontrolės įgijimas;

c)

sutartis arba kitoks tiesioginės ar netiesioginės kontrolės perdavimo būdas, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 2 dalyje;

d)

bendros kontrolės įgijimas savarankiškoje bendrojoje įmonėje, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 4 dalyje, ir, jei taip, priežastis, kodėl bendroji įmonė laikoma savarankiška (17);

3.1.3.

paaiškinkite, kaip bus įgyvendinta koncentracija (pavyzdžiui, sudarant susitarimą, skelbiant viešąjį konkursą ir pan.);

3.1.4.

remdamiesi Susijungimų reglamento 4 straipsnio 1 dalimi, paaiškinkite, kurio iš šių veiksmų imtasi pranešimo pateikimo metu:

a)

sudarytas susitarimas;

b)

įsigytas kontrolinis akcijų paketas;

c)

paskelbtas viešasis konkursas arba ketinimas skelbti viešąjį konkursą;

d)

koncentracijos šalys parodė sąžiningą ketinimą sudaryti susitarimą;

3.1.5.

nurodykite numatomą esminių įvykių, kuriais koncentracija bus užbaigta, datą;

3.1.6.

paaiškinkite kiekvienos koncentracijos šalies nuosavybės ir kontrolės struktūrą po koncentracijos užbaigimo.

3.2.

Apibūdinkite koncentracijos ekonominį pagrindą.

3.3.

Nurodykite sandorio vertę (pirkimo kainą arba atitinkamai viso susijusio turto vertę; nurodykite, ar tai nuosavas kapitalas, pinigai ar kitas turtas).

3.4.

Apibūdinkite finansinę ar kitokią paramą, kurią koncentracijos šalys gavo iš valdžios institucijų, ir tokios paramos pobūdį bei dydį. Tuo tikslu:

3.4.1.

nurodykite, ar kuri nors iš koncentracijos šalių yra gavusi pagalbą, kuriai yra arba buvo taikoma Sąjungos valstybės pagalbos procedūra;

3.4.2.

nurodykite, ar pateikėte arba ketinate pateikti pranešimą pagal 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2022/2560 dėl vidaus rinką iškraipančių užsienio subsidijų (OL L 330, 2022 12 23, p. 1–45) 20 straipsnį.

3.5.

Pateikite visų jurisdikcijų už EEE ribų, kuriose apie koncentraciją buvo arba bus pranešta (prieš koncentracijos užbaigimą arba po jo) ir (arba) kuriose atliekamas tyrimas pagal susijungimų kontrolės taisykles, sąrašą. Nurodykite (faktinę arba numatomą) pranešimo kiekvienoje jurisdikcijoje datą ir, jei taikoma, nurodykite tyrimo etapą.

3.6.

Koncentracijos šalių atžvilgiu pateikite visų kitų paveiktose rinkose veikiančių įmonių, kuriose grupei priklausančios įmonės arba asmenys atskirai arba kartu turi 10 % arba daugiau balsavimo teisių, išleisto akcinio kapitalo arba kitų vertybinių popierių sąrašą, nurodydami turėtoją ir turimą procentinę dalį.

3.7.

Apibūdinkite, ar vienas ar daugiau šalių konkurentų turi reikšmingą kurios nors koncentracijos šalies nekontrolinį akcijų paketą (t. y. daugiau nei 10 %). Nurodykite procentinę dalį ir su akcijų paketu susijusias teises. Pateikite duomenis apie 2.1 skirsnyje nurodytų įmonių grupių per pastaruosius trejus metus įsigytas paveiktose rinkose veikiančias įmones.

4 SKIRSNIS

APYVARTA

Pateikite toliau nurodytus kiekvienos koncentracijos šalies paskutinių finansinių metų duomenis (18):

4.1.

apyvarta pasauliniu mastu;

4.2.

apyvarta ES mastu;

4.3.

apyvarta EEE mastu (ES ir ELPA);

4.4.

apyvarta kiekvienoje valstybėje narėje (nurodykite, jei yra, valstybę narę, kurioje apyvarta sudaro daugiau kaip du trečdalius apyvartos ES mastu);

4.5.

apyvarta ELPA mastu;

4.6.

apyvarta kiekvienoje ELPA valstybėje (nurodykite, jei yra, ELPA valstybę, kurioje apyvarta sudaro daugiau kaip du trečdalius apyvartos ELPA mastu; taip pat nurodykite, ar bendra nagrinėjamų įmonių apyvarta ELPA valstybių teritorijoje sudaro 25 % ar daugiau jų visos apyvartos EEE teritorijoje).

Apyvartos duomenys turi būti teikiami užpildant Komisijos parengtą lentelės šabloną, kuris skelbiamas Konkurencijos GD svetainėje.

5 SKIRSNIS

PATVIRTINAMIEJI DOKUMENTAI IR DUOMENYS

Pranešančiosios šalys privalo pateikti:

5.1.

visų su koncentracija susijusių dokumentų galutinių arba naujausių variantų kopijas, nepriklausomai nuo to, ar koncentracija vykdoma pagal koncentracijos šalių susitarimą, įsigyjant kontrolinį akcijų paketą ar dalyvaujant viešajame konkurse;

5.2.

viešojo konkurso atveju, pasiūlymo dokumento kopiją. Jeigu pranešimo metu pasiūlymo dokumento neįmanoma gauti, turi būti pateikiama naujausio dokumento, įrodančio ketinimą skelbti viešąjį konkursą, kopija, o pasiūlymo dokumento kopija turi būti pateikiama kuo greičiau, bet ne vėliau nei tada, kai ji pateikiama akcininkams;

5.3.

tinklalapio, jei yra, kuriame skelbiamos naujausios koncentracijos šalių metinės ataskaitos ir finansinės ataskaitos, nuorodą, o jei tokio tinklalapio nėra, naujausių koncentracijos šalių metinių ataskaitų ir finansinių ataskaitų kopijas;

5.4.

toliau nurodytų valdybos, direktorių valdybos ar stebėtojų tarybos, priklausomai nuo įmonės valdymo struktūros, nario (-ių) ar kito (-ų) asmens (-ų), atliekančio (-ių) panašias funkcijas (arba asmens, kuriam tokios funkcijos deleguotos ar pavestos) arba akcininkų susirinkimo parengtų, jiems parengtų ar jų gautų dokumentų kopijas:

(a)

valdybos, direktorių valdybos, stebėtojų tarybos ir (arba) akcininkų susirinkimo, per kurį aptartas sandoris, protokolą arba protokolo ištraukąs, susijusias su diskusijomis apie sandorį;

(b)

analizes, ataskaitas, studijas, tyrimus, pateiktis ir bet kokius palyginamuosius dokumentus, kuriais remiantis vertinama arba analizuojama koncentracija pagal jos pagrindines priežastis (įskaitant dokumentus, kuriuose sandoris aptariamas atsižvelgiant į galimus alternatyvius įsigijimus), rinkos dalis, konkurencijos sąlygas, konkurentus (esamus ir potencialius), pardavimo augimo ar plėtros į kitas produkto ar geografines rinkas galimybes ir (arba) bendrąsias rinkos sąlygas;

(c)

paskutinių dvejų metų analizes, ataskaitas, studijas, tyrimus ir bet kokius palyginamuosius dokumentus, kuriais remiantis vertinama bet kuri iš paveiktų rinkų (19) pagal rinkos dalis, konkurencijos sąlygas, konkurentus (esamus ir potencialius) ir (arba) pardavimo augimo ar plėtros į kitas produkto ar geografines rinkas galimybes.

Pateikite 5.4 skirsnyje minėtų dokumentų sąrašą, nurodydami kiekvieno dokumento parengimo datą ir adresato (-tų) vardą, pavardę ir pareigas.

5.5.

duomenis, kuriuos renka ir saugo kiekviena koncentracijos šalis įprastomis veiklos sąlygomis ir kurie gali būti naudingi atliekant kiekybinę ekonominę analizę. Į duomenų apibūdinimą visų pirma reikėtų įtraukti informaciją apie:

(a)

tokių duomenų rūšį (informaciją apie pardavimą arba pasiūlymus, pelno dydžius, viešojo pirkimo procedūros duomenis ir pan.);

(b)

išskaidymo lygmenį (pagal valstybes, produktus, klientus, sutartis ir pan.);

(c)

laikotarpį, kurio duomenys žinomi, ir formatą;

(d)

duomenų šaltinį (pavyzdžiui, santykių su klientais valdymo programine įranga arba iš išorės paslaugų teikėjų įsigytas duomenų rinkinys ir pan.).

5.6.

5.5 skirsnyje pateiktų duomenų naudojimo įprastomis veiklos sąlygomis apibūdinimą. Visų pirma, jei svarbu, apibūdinkite vidaus duomenų rinkinius, kurie buvo parengti remiantis pirmiau nurodytais duomenimis, taip pat vidaus atskaitomybės produktų ir analizės rūšis, pavyzdžiui, verslo strategiją, rinkodaros planus, investicijų planus, rinkos tyrimus ir konkurentų stebėseną (pvz., vienos koncentracijos šalies ir jos pagrindinių konkurentų arba koncentracijos šalių produktų ir (arba) paslaugų bei ruošiamų produktų palyginimą; konkurentų strategiją ir pozicionavimą arba SSGG (20) analizes).

6 SKIRSNIS

RINKOS APIBRĖŽTYS

Atitinkamos produkto ir geografinės rinkos padeda nustatyti apimtį, pagal kurią turi būti vertinama dėl koncentracijos atsiradusio naujo subjekto įtaka rinkoje (21). Apibūdindamos atitinkamas produkto ir geografines rinkas, pranešančiosios šalys turi pateikti (be visų produkto ir geografinės rinkos apibrėžčių, kurios, jų manymu, yra tinkamos) visų galimų alternatyvių produkto ir geografinių rinkų apibrėžtis. Galimų alternatyvių produkto ir geografinių rinkų apibrėžtys gali būti nustatomos remiantis ankstesniais Komisijos ir Sąjungos teismų sprendimais arba (visų pirma tais atvejais, kai Komisijos ar Teismo praktikoje precedentų nėra) nurodant sektoriaus ataskaitas, rinkos tyrimus ir pranešančiųjų šalių vidaus dokumentus.

6.1.

Aptarkite visų galimų atitinkamų rinkų apibrėžtis, kai dėl siūlomos koncentracijos gali atsirasti paveiktų rinkų. Paaiškinkite, kaip, pranešančiųjų šalių nuomone, turėtų būti apibrėžtos atitinkamos produkto ir geografinės rinkos.

6.2.

Atsižvelgdami į visas aptartas galimų atitinkamų rinkų apibrėžtis, nurodykite kiekvieną paveiktą rinką (22) ir pateikite informacijos santrauką apie koncentracijos šalių veiklą kiekvienoje galimoje atitinkamoje rinkoje. Lenteles papildykite tiek eilučių, kiek reikia, kad būtų aprėptos visos jūsų svarstomos galimos rinkos:

Paveiktų rinkų santrauka

Horizontalieji sutapimai

Produkto rinkos apibrėžtis

Geografinės rinkos apibrėžtis

Bendra rinkos dalis

[Nurodykite metus]

[Nurodykite rodiklį]

 

 

 

 

 

 

Paveiktų rinkų santrauka

Vertikalieji santykiai

Pradinės grandies rinka

Galutinės grandies rinka

Produkto rinkos apibrėžtis

Geografinės rinkos apibrėžtis

Bendra rinkos dalis

[Nurodykite metus] [Nurodykite rodiklį]

Produkto rinkos apibrėžtis

Geografinės rinkos apibrėžtis

Bendra rinkos dalis

[Nurodykite metus] [Nurodykite rodiklį]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

Apibūdinkite visų galimų alternatyvių rinkų apibrėžčių (kai tokios rinkos apima visą EEE arba jos dalį), išskyrus 6.2 skirsnyje nustatytas paveiktas rinkas, kuriose sandoris, apie kurį pranešama, gali turėti didelį poveikį, produkto ir geografinę aprėptį, pavyzdžiui, jei:

a)

kurios nors koncentracijos šalies rinkos dalis yra didesnė nei 25 % ir kuri nors koncentracijos šalis toje rinkoje yra potencialus konkurentas. Šalį galima laikyti potencialiu konkurentu visų pirma tada, kai ji planuoja ateiti į rinką arba per paskutiniuosius trejus metus tokius planus kūrė ar įgyvendino;

b)

kuri nors koncentracijos šalis vykdo veiklą produkto rinkoje, kuri yra gretima rinka, glaudžiai susijusi su produkto rinka, kurioje veiklą vykdo bet kuri kita koncentracijos šalis, o šalių atskiros ar bendros rinkos dalys bet kurioje iš šių rinkų yra 30 % arba didesnė. Produkto rinkos yra laikomos glaudžiai susijusiomis gretimomis rinkomis, kai produktai vienas kitą papildo (23) arba priklauso produktų asortimentui, kurį paprastai perka tos pačios rūšies klientai tam pačiam galutiniam naudojimui (24).

Siekiant suteikti Komisijai galimybę nuo pradžių apsvarstyti siūlomos koncentracijos konkurencinį poveikį 6 skirsnyje nustatytose rinkose, pranešančiosios šalys raginamos taip pat pateikti informaciją apie tas rinkas pagal šios CO formos 8–10 skirsnius.

7 SKIRSNIS

INFORMACIJA APIE RINKAS, KURIOMS TAIKOMAS PRANEŠIMO DĖL SUPAPRASTINTOS PROCEDŪROS 8 PUNKTAS

Rinkų, kurioms taikomas Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 8 punktas, atveju iš esmės reikia užpildyti tik 7 skirsnį. Tačiau jei yra kuri nors iš aplinkybių, išvardytų Pranešimo apie supaprastintą procedūrą II.C skirsnyje, lankstumo sąlyga paprastai nebus taikoma (25) . Tokiu atveju reikėtų užpildyti šios formos 6, 8, 9 ir 10 skirsnius.

7.1.

Kiekvienos rinkos, kuriai taikomas Pranešimo apie supaprastintą procedūrą 8 punktas, atveju pažymėkite atitinkamus langelius (26).

Pagal visas galimos rinkos apibrėžtis i) bendra šalių rinkos dalis yra 20 % arba didesnė, tačiau mažesnė nei 25 % bet kurioje atitinkamoje rinkoje, kurioje šalių veikla sutampa, ir ii) nėra nė vienos iš ypatingų aplinkybių, apibūdintų Pranešimo dėl supaprastintos procedūros II.C skirsnyje.

Pagal visas galimos rinkos apibrėžtis bendra šalių rinkos dalis yra 20 % arba didesnė, tačiau mažesnė nei 25 % bet kurioje atitinkamoje rinkoje, kurioje šalių veikla sutampa, ir, nors nėra nė vienos iš ypatingų aplinkybių, apibūdintų Pranešimo dėl supaprastintos procedūros II.C skirsnyje, dėl koncentracijos nekyla jokių konkurencijos problemų dėl 7.4 poskirsnyje paaiškintų priežasčių.

Nėra nė vienos iš ypatingų aplinkybių, apibūdintų Pranešimo dėl supaprastintos procedūros II.C skirsnyje, o atskiros ir bendros koncentracijos šalių, kurios vykdo verslo veiklą rinkoje, kuri yra aukštesnės arba žemesnės grandies už rinką, kurioje veikia kita koncentracijos šalis (vertikalieji santykiai), rinkos dalys atitinka bent vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

yra 30 % arba didesnės, tačiau mažesnės nei 35 % pradinės ir galutinės grandies rinkose,

yra mažesnės nei 50 % vienoje rinkoje, o visų koncentracijos šalių atskiros ir bendros rinkos dalys visose kitose vertikaliai susijusiose rinkose yra mažesnės nei 10 %.

Yra viena arba kelios iš ypatingų aplinkybių, apibūdintų Pranešimo dėl supaprastintos procedūros II.C skirsnyje, dėl koncentracijos nekyla jokių konkurencijos problemų dėl 7.4 poskirsnyje paaiškintų priežasčių, o visų koncentracijos šalių, kurias sieja vertikalieji santykiai, atskiros ir bendros rinkos dalys atitinka bent vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

yra 30 % arba didesnės, tačiau mažesnės nei 35 % pradinės ir galutinės grandies rinkose,

yra mažesnės nei 50 % vienoje rinkoje, o visų koncentracijos šalių atskiros ir bendros rinkos dalys visose kitose vertikaliai susijusiose rinkose yra mažesnės nei 10 %.

7.2.

Užpildykite toliau pateiktą lentelę, jei dėl koncentracijos atsiranda horizontalieji sutapimai, kuriems taikomas Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 8 punktas. Lentelę pildykite tiek kartų, kiek reikia, kad būtų aprėptos visos jūsų svarstytos galimos rinkos:

Horizontalieji sutapimai – rinkos dalys

Precedentai (pateikite nuorodą į atitinkamus punktus)

Svarstyta galima produkto rinka

Svarstyta galima geografinė rinka

Tiekėjas

X–2 metai

X–1 metai

X metai

Vertė

Apimtis

Vertė

Apimtis

Vertė

Apimtis

 

 

 

Nagrinėjama įmonė Nr. 1

%

%

%

%

%

%

Nagrinėjama įmonė Nr. 2

%

%

%

%

%

%

Nagrinėjama įmonė Nr. 3

%

%

%

%

%

%

Bendra

%

%

%

%

%

%

Konkurentas Nr. 1

Nepildykite.

%

%

Konkurentas Nr. 2

%

%

Konkurentas Nr. 3

%

%

Kiti

%

%

Iš viso

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Rinkos dydis

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Apibūdinkite šalių veiklą šioje rinkoje:

Čia pateikite daugiau informacijos (ypač jei nėra precedentų, turėtumėte pateikti šalių nuomonę apie produkto / geografinės rinkos apibrėžtį):

Rinkos dalių apskaičiavimo rodikliai, šaltiniai ir metodika. Jei vertė ir apimtis nėra labiausiai paplitę rinkos dalių apskaičiavimo rodikliai atitinkamose rinkose, turėtumėte pateikti rinkos dalis, apskaičiuotas pagal alternatyvius rodiklius, ir paaiškinti.

Pateikite konkurentų Nr. 1, 2 ir 3 kontaktinius duomenis nustatytu formatu.

7.3.

Užpildykite toliau pateiktą lentelę, jei dėl koncentracijos atsiranda vertikalieji santykiai, kuriems taikomas Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 8 punktas. Lentelę pildykite tiek kartų, kiek reikia, kad būtų aprėptos visos jūsų svarstytos galimos rinkos (27):

Vertikalieji santykiai – rinkos dalys

PRADINĖ GRANDIS

Precedentai (pateikite nuorodą į atitinkamus punktus)

Svarstyta galima produkto rinka

Svarstyta galima geografinė rinka

Tiekėjas

X–2 metai

X–1 metai

X metai

Vertė

Apimtis

Vertė

Apimtis

Vertė

Apimtis

 

 

 

Nagrinėjama įmonė Nr. 1

%

%

%

%

%

%

Nagrinėjama įmonė Nr. 2

%

%

%

%

%

%

Nagrinėjama įmonė Nr. 3

%

%

%

%

%

%

Bendra

%

%

%

%

%

%

Konkurentas Nr. 1

Nepildykite.

%

%

Konkurentas Nr. 2

%

%

Konkurentas Nr. 3

%

%

Kiti

%

%

Iš viso

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Rinkos dydis

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Apibūdinkite šalių veiklą šioje rinkoje:

Čia pateikite daugiau informacijos (ypač jei nėra precedentų, turėtumėte pateikti šalių nuomonę apie produkto / geografinės rinkos apibrėžtį):

Rinkos dalių apskaičiavimo rodikliai, šaltiniai ir metodika. Jei vertė ir apimtis nėra labiausiai paplitę rinkos dalių apskaičiavimo rodikliai atitinkamose rinkose, turėtumėte pateikti rinkos dalis, apskaičiuotas pagal alternatyvius rodiklius, ir paaiškinti.

Pateikite konkurentų Nr. 1, 2 ir 3 kontaktinius duomenis nustatytu formatu.

GALUTINĖ GRANDIS

Precedentai (pateikite nuorodą į atitinkamus punktus)

Svarstyta galima produkto rinka

Svarstyta galima geografinė rinka

Tiekėjas

X–2 metai

X–1 metai

X metai

Vertė

Apimtis

Vertė

Apimtis

Vertė

Apimtis

 

 

 

Nagrinėjama įmonė Nr. 1

%

%

%

%

%

%

Nagrinėjama įmonė Nr. 2

%

%

%

%

%

%

Nagrinėjama įmonė Nr. 3

%

%

%

%

%

%

Bendra

%

%

%

%

%

%

Konkurentas Nr. 1

Nepildykite.

%

%

Konkurentas Nr. 2

%

%

Konkurentas Nr. 3

%

%

Kiti

%

%

Iš viso

100 %

100 %

Rinkos dydis

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Apibūdinkite šalių veiklą šioje rinkoje:

Čia pateikite daugiau informacijos (ypač jei nėra precedentų, turėtumėte pateikti šalių nuomonę apie produkto / geografinės rinkos apibrėžtį):

Rinkos dalių apskaičiavimo rodikliai, šaltiniai ir metodika. Jei vertė ir apimtis nėra labiausiai paplitę rinkos dalių apskaičiavimo rodikliai atitinkamose rinkose, turėtumėte pateikti rinkos dalis, apskaičiuotas pagal alternatyvius rodiklius, ir paaiškinti.

Pateikite konkurentų Nr. 1, 2 ir 3 kontaktinius duomenis nustatytu formatu.

7.4.

Apsaugos priemonės ir išlygos.

Pateikite šią informaciją apie 7.2 ir 7.3 skirsniuose nurodytas rinkas (28).

Bet kuri iš koncentracijos šalių turi reikšmingą nekontrolinį akcijų paketą (t. y. daugiau nei 10 %) arba bendrų vadovų bendrovėse, veikiančiose tose pačiose rinkose, kaip ir bet kuri kita šalis, arba vertikaliai susijusiose rinkose (pavyzdžiui, įsigyjanti bendrovė turi mažumos dalį arba bendrų vadovų bendrovėje, veikiančioje toje pačioje rinkoje, kaip ir įsigyjama bendrovė).

Taip

Ne

Vienas ar daugiau šalių konkurentų turi reikšmingą kurios nors iš nagrinėjamų įmonių nekontrolinį akcijų paketą (t. y. daugiau nei 10 %).

Jei taip:

nurodykite akcijų paketo dydį %:

nurodykite su akcijų paketu susijusias teises:

Taip

Ne

Šalys veikia glaudžiai susijusiose gretimose rinkose ir bet kuri iš šalių atskirai užima 30 % ar didesnę rinkos dalį bet kurioje iš šių rinkų pagal bet kokią galimos rinkos apibrėžtį.

Taip

Ne

Bet kurioje rinkoje lieka mažiau nei trys konkurentai, turintys didesnes nei 5 % rinkos dalis, todėl atsiranda horizontalieji sutapimai arba vertikalieji santykiai pagal bet kokią galimos rinkos apibrėžtį.

Taip

Ne

Atitinkamos rinkos dalies ribos yra viršijamos pajėgumų atžvilgiu pagal bet kokią galimos rinkos apibrėžtį (29).

Taip

Ne

Šalys (arba viena iš jų) yra naujos sutampančių rinkų dalyvės (t. y. į rinką atėjo per paskutiniuosius trejus metus).

Taip

Ne

Šalys yra svarbios novatorės sutampančiose rinkose.

Taip

Ne

Per pastaruosius penkerius metus šalys rinkai pateikė svarbų ruošiamą produktą.

Taip

Ne

Dėl koncentracijos atsiranda ruošiamų produktų tarpusavio arba ruošiamų ir parduodamų produktų sutapimų.

Taip

Ne

Viena iš šalių planuoja plėstis į produkto rinkas ir (arba) geografines rinkas, kuriose veikia kita koncentracijos šalis arba kurios yra vertikaliai susijusios su rinkomis, kuriose veikia kita koncentracijos šalis.

Paaiškinkite su tokiais planais susijusius produktus ar paslaugas ir terminus: [laisvas tekstas]

Taip

Ne

Daugiau nei dviejų lygių gamybos grandinėse atskiros arba bendros šalių rinkos dalys sudaro 30 % arba daugiau bet kuriame iš vertės grandinės lygių (pagal vertę, apimtį, gamybą ar pajėgumus).

Taip

Ne

Jei į kurį nors iš pirmiau pateiktų klausimų atsakėte „taip“, paaiškinkite, kodėl, jūsų nuomone, atitinkamoje rinkoje nekyla konkurencijos problemų, ir pateikite visą svarbią informaciją: [laisvas tekstas]

8 SKIRSNIS

RINKOS INFORMACIJA

8.1.

Apie kiekvieną paveiktą rinką pateikite šią kiekvienų paskutiniųjų trejų metų informaciją:

8.1.1.

apie kiekvieną koncentracijos šalį: įmonės veiklos pobūdis, pagrindinės veikiančios patronuojamosios bendrovės ir (arba) prekės ženklai, produktų pavadinimai ir (arba) prekių ženklai, naudojami kiekvienoje iš šių rinkų;

8.1.2.

viso rinkos dydžio pagal pardavimo vertę (eurais) ir apimtį (vienetais) įverčius (30). Turėtumėte nurodyti skaičiavimų pagrindą ir šaltinius ir, kai įmanoma, pateikti šiuos skaičiavimus patvirtinančius dokumentus;

8.1.3.

apie kiekvieną koncentracijos šalį: pardavimą pagal vertę ir apimtį, taip pat rinkos dalių įverčius;

8.1.4.

visų konkurentų (įskaitant importuotojus), turinčių ne mažesnę kaip 5 % nagrinėjamos atitinkamos rinkos dalį, rinkos dalies įverčius pagal vertę (ir, kai tinka, pagal apimtį). Turėtumėte nurodyti tų rinkos dalių apskaičiavimui naudotus šaltinius ir, kai įmanoma, pateikti tuos skaičiavimus patvirtinančius dokumentus;

8.1.5.

bendrų pajėgumų atitinkamose rinkose įvertį. Turėtumėte nurodyti, kokia šių pajėgumų dalis per pastaruosius trejus metus teko kiekvienai koncentracijos šaliai ir kokie buvo šių pajėgumų naudojimo atitinkami rodikliai. Jei taikoma, turėtumėte nurodyti kiekvienos koncentracijos šalies gamybos įrenginių vietą ir pajėgumus paveiktose rinkose.

8.1.6.

informaciją apie šalių ir jų konkurentų ruošiamus produktus (įskaitant jų kūrimo etapą, prognozuojamą pardavimą ir koncentracijos šalių rinkos dalis per artimiausius trejus–penkerius metus).

Informacija apie horizontaliuosius sutapimus ir vertikaliuosius santykius, susijusius su ruošiamais produktais

8.2.

Turėtumėte pateikti lentelėse nurodytą informaciją apie kiekvienos galimos atitinkamos produkto ir geografinės rinkos apibrėžtį, kai yra horizontalusis sutapimas arba vertikalusis santykis, susijęs su i) vienu ar keliais vienos ar kelių koncentracijos šalių parduodamais produktais ir vienu ar keliais kitų koncentracijos šalių ruošiamais produktais (31) arba ii) koncentracijos šalių ruošiamais produktais:

Horizontalieji sutapimai, susiję su ruošiamais produktais

Precedentai (pateikite nuorodą į atitinkamus punktus)

Svarstyta galima produkto rinka

Svarstyta galima geografinė rinka

Tiekėjas

X–2 metai (32)

X–1 metai

X metai

Ruošiami produktai (33)

(Nurodykite pavadinimą)

Vertė

Apimtis

Vertė

Apimtis

Vertė

Apimtis

 

 

 

Nagrinėjama įmonė Nr. 1

%

%

%

%

%

%

 

Nagrinėjama įmonė Nr. 2

%

%

%

%

%

%

 

Nagrinėjama įmonė Nr. 3

%

%

%

%

%

%

 

Bendra

%

%

%

%

%

%

 

Konkurentas Nr. 1

%

%

%

%

%

%

 

Konkurentas Nr. 2

%

%

%

%

%

%

 

Konkurentas Nr. 3

%

%

%

%

%

%

 

Kiti

%

%

%

%

%

%

 

Iš viso

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Nepildykite.

Rinkos dydis

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Apibūdinkite šalių veiklą šioje rinkoje:

Čia pateikite daugiau informacijos (ypač jei nėra precedentų, turėtumėte pateikti šalių nuomonę apie produkto / geografinės rinkos apibrėžtį):

Rinkos dalių apskaičiavimo rodikliai, šaltiniai ir metodika. Jei vertė ir apimtis nėra labiausiai paplitę rinkos dalių apskaičiavimo rodikliai atitinkamose rinkose, turėtumėte pateikti rinkos dalis, apskaičiuotas pagal alternatyvius rodiklius, ir paaiškinti.

Pateikite informaciją apie šalių ir jų konkurentų ruošiamus produktus (įskaitant jų kūrimo etapą, prognozuojamą pardavimą ir koncentracijos šalių rinkos dalis per artimiausius trejus–penkerius metus).

Pateikite konkurentų Nr. 1, 2 ir 3 kontaktinius duomenis nustatytu formatu.

Vertikalieji santykiai, susiję su ruošiamais produktais

PRADINĖ GRANDIS

Precedentai (pateikite nuorodą į atitinkamus punktus)

Svarstyta galima produkto rinka

Svarstyta galima geografinė rinka

Tiekėjas

X–2 metai (34)

X–1 metai

X metai

Ruošiami produktai (nurodykite pavadinimą) (35)

Vertė

Apimtis

Vertė

Apimtis

Vertė

Apimtis

 

 

 

Nagrinėjama įmonė Nr. 1

%

%

%

%

%

%

 

Nagrinėjama įmonė Nr. 2

%

%

%

%

%

%

 

Nagrinėjama įmonė Nr. 3

%

%

%

%

%

%

 

Bendra

%

%

%

%

%

%

 

Konkurentas Nr. 1

%

%

%

%

%

%

 

Konkurentas Nr. 2

%

%

%

%

%

%

 

Konkurentas Nr. 3

%

%

%

%

%

%

 

Kiti

%

%

%

%

%

%

 

Iš viso

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Nepildykite.

Rinkos dydis

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Apibūdinkite šalių veiklą šioje rinkoje:

Čia pateikite daugiau informacijos (ypač jei nėra precedentų, turėtumėte pateikti šalių nuomonę apie produkto / geografinės rinkos apibrėžtį):

Rinkos dalių apskaičiavimo rodikliai, šaltiniai ir metodika. Jei vertė ir apimtis nėra labiausiai paplitę rinkos dalių apskaičiavimo rodikliai atitinkamose rinkose, turėtumėte pateikti rinkos dalis, apskaičiuotas pagal alternatyvius rodiklius, ir paaiškinti.

Pateikite informaciją apie šalių ir jų konkurentų ruošiamus produktus (įskaitant jų kūrimo etapą, prognozuojamą pardavimą ir koncentracijos šalių rinkos dalis per artimiausius trejus–penkerius metus).

Pateikite konkurentų Nr. 1, 2 ir 3 kontaktinius duomenis nustatytu formatu.

GALUTINĖ GRANDIS

Precedentai (pateikite nuorodą į atitinkamus punktus)

Svarstyta galima produkto rinka

Svarstyta galima geografinė rinka

Tiekėjas

X–2 metai (36)

X–1 metai

X metai

Ruošiami produktai

(Nurodykite pavadinimą) (37)

Vertė

Apimtis

Vertė

Apimtis

Vertė

Apimtis

 

 

 

Nagrinėjama įmonė Nr. 1

%

%

%

%

%

%

 

Nagrinėjama įmonė Nr. 2

%

%

%

%

%

%

 

Nagrinėjama įmonė Nr. 3

%

%

%

%

%

%

 

Bendra

%

%

%

%

%

%

 

Konkurentas Nr. 1

%

%

%

%

%

%

 

Konkurentas Nr. 2

%

%

%

%

%

%

 

Konkurentas Nr. 3

%

%

%

%

%

%

 

Kiti

%

%

%

%

%

%

 

Iš viso

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Nepildykite.

Rinkos dydis

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Apibūdinkite šalių veiklą šioje rinkoje:

Čia pateikite daugiau informacijos (ypač jei nėra precedentų, turėtumėte pateikti šalių nuomonę apie produkto / geografinės rinkos apibrėžtį):

Rinkos dalių apskaičiavimo rodikliai, šaltiniai ir metodika. Jei vertė ir apimtis nėra labiausiai paplitę rinkos dalių apskaičiavimo rodikliai atitinkamose rinkose, turėtumėte pateikti rinkos dalis, apskaičiuotas pagal alternatyvius rodiklius, ir paaiškinti.

Pateikite informaciją apie šalių ir jų konkurentų ruošiamus produktus (įskaitant jų kūrimo etapą, prognozuojamą pardavimą ir koncentracijos šalių rinkos dalis per artimiausius trejus–penkerius metus).

Pateikite konkurentų Nr. 1, 2 ir 3 kontaktinius duomenis nustatytu formatu.

9 SKIRSNIS

PASIŪLOS STRUKTŪRA

9.1.

Glaustai paaiškinkite pasiūlos struktūrą kiekvienoje paveiktoje rinkoje. Visų pirma nurodykite:

(a)

kaip šios rinkos veikia;

(b)

kaip koncentracijos šalys ir jų didžiausi konkurentai gamina ir parduoda prekes ir (arba) paslaugas (pavyzdžiui, ar koncentracijos šalys ir jų didžiausi konkurentai gamina ir parduoda vietoje);

(c)

kaip koncentracijos šalys įkainoja produktus ir (arba) paslaugas;

(d)

kiekvienos koncentracijos šalies vertikaliosios integracijos pobūdį ir apimtį, palyginti su jų didžiausiais konkurentais.

Paklausos struktūra

9.2.

Glaustai paaiškinkite paklausos struktūrą kiekvienoje paveiktoje rinkoje, visų pirma nurodydami:

(a)

rinkų etapus, pavyzdžiui, pagal jų kilimą, augimą, brandumą ir nuosmukį, taip pat paklausos augimo greičio prognozę;

(b)

klientų prioritetų svarbą, pavyzdžiui, pagal jų lojalumą prekės ženklui, paslaugų teikimą prieš pardavimą ir po pardavimo, viso produktų asortimento teikimą arba tinklo poveikį;

(c)

pakeitimo sąnaudas (pagal laiką ir išlaidas), kurias patiria klientai, kai keičia tiekėją, kuris tiekia:

i)

esamus produktus;

ii)

naujus produktus, pakeičiančius esamus produktus (įskaitant įprastą sutarčių su klientais trukmę);

(d)

klientų koncentracijos ar sklaidos lygį;

(e)

kaip klientai perka nagrinėjamus produktus ar paslaugas, visų pirma, ar jie naudoja viešojo pirkimo metodus, pavyzdžiui, prašymus teikti pasiūlymus ar konkurso procedūras.

10 SKIRSNIS

PRODUKTŲ DIFERENCIJAVIMAS IR KONKURENCIJOS INTENSYVUMAS

10.1.

Glaustai paaiškinkite produktų diferencijavimo lygį kiekvienoje paveiktoje rinkoje, visų pirma nurodydami:

(a)

produktų diferencijavimo pagal kokybę (vertikalusis diferencijavimas) ir kitas produkto savybes (horizontalusis ir geografinis diferencijavimas) vaidmenį ir svarbą;

(b)

klientų segmentavimą į skirtingas grupes, apibūdindami kiekvienos grupės tipinį klientą;

(c)

horizontaliųjų sutapimų atveju – bendrą koncentracijos šalių konkurenciją, taip pat koncentracijos šalių produktų pakeičiamumo lygį, įskaitant pagal kiekvieną klientų grupę ir tipinius klientus, nurodytus atsakant į b punkto klausimą.

Platinimo sistemos ir paslaugų tinklai

10.2.

Glaustai apibūdinkite:

(a)

rinkoje vyraujančias platinimo sistemas ir jų svarbą; nurodykite, kokią platinimo dalį vykdo trečiosios šalys ir (arba) įmonės, priklausančios tai pačiai grupei, kaip ir šalys, taip pat išimtinio platinimo sutarčių ir kitų rūšių ilgalaikių sutarčių svarbą;

(b)

vyraujančius paslaugų tinklus (pavyzdžiui, techninės priežiūros ir remonto) ir jų svarbą šiose rinkose. Kurią šių paslaugų dalį teikia trečiosios šalys ir (arba) įmonės, priklausančios tai pačiai grupei, kaip ir šalys?

Įėjimas į rinką ir pasitraukimas iš jos

10.3.

Nurodykite, ar per paskutiniuosius penkerius metus į kurią nors paveiktą rinką įėjo naujas svarbus dalyvis? Jei taip, nurodykite tokius naujus rinkos dalyvius ir kiekvieno tokio dalyvio dabartinės rinkos vertės įverčius.

10.4.

Nurodykite, ar, jūsų nuomone, yra įmonių (įskaitant tas, kurios šiuo metu veikia tik už ES arba EEE ribų), kurios gali įeiti į kurią nors paveiktą rinką? Jei taip, paaiškinkite, kodėl toks įėjimas yra tikėtinas, ir pateikite laikotarpio, per kurį toks įėjimas gali įvykti, įvertį.

10.5.

Glaustai apibūdinkite pagrindinius veiksnius, turinčius įtakos įėjimui į kiekvieną paveiktą rinką, nagrinėdami įėjimą tiek geografiniu, tiek produkto požiūriu. Tai darydami, atitinkamai turėtumėte atsižvelgti į:

(a)

visas įėjimo į rinką išlaidas (MTP, gamybos, platinimo sistemų sukūrimo, skatinimo, reklamos, aptarnavimo ir pan.) reikšmingo ir perspektyvaus konkurento lygmeniu, nurodydami tokio konkurento rinkos dalį;

(b)

visas teisines arba administracines įėjimo į rinką kliūtis, pavyzdžiui, valdžios leidimus ar bet kurios formos standartus;

(c)

visas klientų pritraukimo kliūtis, pavyzdžiui, susijusias su produktų sertifikavimo procedūromis arba reputacijos ir įrodytos patirties svarba;

(d)

būtinybę ir galimybę įgyti patentus, praktinę patirtį ir kitas intelektinės nuosavybės teises šiose rinkose;

(e)

tai, ar atitinkamose rinkose kiekviena koncentracijos šalis yra patentų, praktinės patirties ir kitų teisių savininkė, licenciatė ar licenciarė;

(f)

masto ir įvairovės ekonomijos ir tinklo poveikio svarbą gaminant ar platinant produktus ir (arba) paslaugas paveiktose rinkose;

(g)

galimybę naudotis žaliavų šaltiniais, pavyzdžiui, galimybę gauti žaliavų ir naudotis būtina infrastruktūra.

10.6.

Paaiškinkite, ar kuri nors koncentracijos šalis arba kuris nors konkurentas turi ruošiamų produktų (38) arba planuoja plėsti gamybos arba pardavimo pajėgumus kurioje nors paveiktoje rinkoje. Jei taip, pateikite koncentracijos šalių planuojamo pardavimo ir rinkos dalies per artimiausius trejus–penkerius metus įvertį.

10.7.

Nurodykite, ar per paskutiniuosius penkerius metus iš kurios nors paveiktos rinkos pasitraukė kuris nors dalyvis. Jei taip, nurodykite įmonę, kuri pasitraukė iš rinkos, ir pateikite jos rinkos dalies, turėtos likus metams iki pasitraukimo, įvertį.

Moksliniai tyrimai ir plėtra

10.8.

Paaiškinkite mokslinių tyrimų ir plėtros svarbą įmonės gebėjimui ilguoju laikotarpiu konkuruoti paveiktose rinkose. Paaiškinkite koncentracijos šalių paveiktose rinkose vykdomų mokslinių tyrimų ir plėtros pobūdį. Tai darydami, atitinkamai turėtumėte atsižvelgti į:

(a)

šiose rinkose ir koncentracijos šalių vykdomų mokslinių tyrimų ir plėtros tendencijas ir intensyvumą. Mokslinių tyrimų ir plėtros intensyvumas gali būti iliustruojamas nurodant mokslinių tyrimų ir plėtros išlaidas; moksliniams tyrimams ir plėtrai skiriamą darbuotojų skaičių (etato ekvivalentu); mokslinių tyrimų ir plėtros objektų skaičių ir svarbą arba patentinių paraiškų, pateiktų per paskutiniuosius trejus metus, skaičių;

(b)

technologinės plėtros kryptį tose rinkose per atitinkamą laikotarpį (įskaitant naujų produktų ir (arba) paslaugų pateikimo rinkai dažnį, produktų ir (arba) paslaugų, gamybos procesų, platinimo sistemų plėtrą ir pan.);

(c)

koncentracijos šalių artimiausių trejų metų mokslinių tyrimų planus ir prioritetus.

Kontaktiniai duomenys

10.9.

Nurodykite toliau išvardytų šalių teisės departamento vadovo (ar kito panašias funkcijas atliekančio asmens, o tais atvejais, kai tokio asmens nėra – vykdomojo direktoriaus) vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį ir e. pašto adresą (39):

(a)

8.1.4 skirsnyje nurodytų konkurentų;

(b)

kiekvienos šalies dešimties didžiausių klientų kiekvienoje paveiktoje rinkoje;

(c)

10.3 skirsnyje nurodytų naujų rinkos dalyvių ir

(d)

10.4 skirsnyje nurodytų potencialių rinkos dalyvių.

Kontaktiniai duomenys turi būti teikiami užpildant Komisijos parengtą šabloną, kuris skelbiamas Konkurencijos GD svetainėje.

10.10.

Nurodykite pagrindinių koncentracijos šalyse esančių profesinių sąjungų ir (arba) darbuotojų asociacijų vieno ar kelių atstovų vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį ir e. pašto adresą. Kontaktiniai duomenys turi būti teikiami užpildant Komisijos parengtą šabloną, kuris skelbiamas Konkurencijos GD svetainėje.

11 SKIRSNIS

VEIKSMINGUMO DIDINIMAS

Jeigu pageidaujate, kad Komisija nuo pradžių atskirai apsvarstytų (40), ar tikėtina, kad dėl koncentracijos padidėjęs veiksmingumas padidins naujo subjekto galimybes ir paskatas konkurencingai veikti vartotojų naudai, pateikite kiekvieno su bet kuriuo atitinkamu produktu susijusio veiksmingumo padidėjimo, kurio dėl siūlomos koncentracijos tikisi šalys (įskaitant išlaidų mažinimą, naujų produktų pateikimą ir paslaugų ar produktų tobulinimą), aprašymą ir susijusius patvirtinamuosius dokumentus (41).

Apie kiekvieną nurodytą veiksmingumo didinimą pateikite šią informaciją:

(a)

išsamų paaiškinimą, kaip siūloma koncentracija leistų naujam subjektui padidinti veiksmingumą. Nurodykite veiksmus, kurių šalys ketina imtis veiksmingumui didinti, riziką, susijusią su veiksmingumo didinimu, laiką ir išlaidas, reikalingus veiksmingumui padidinti;

(b)

kai pagrįstai įmanoma, kiekybinį veiksmingumo didinimo įvertinimą ir išsamų paaiškinimą, kaip tas kiekybinis įvertinimas atliktas. Kai taikoma, pateikite ir veiksmingumo padidėjimo, susijusio su naujų produktų pateikimu ar kokybės pagerinimu, reikšmingumo įvertį. Pateikdami duomenis apie veiksmingumo didinimą, susijusį su išlaidų mažinimu, atskirai nurodykite vienkartinį pastoviųjų išlaidų sumažinimą, reguliarų pastoviųjų išlaidų sumažinimą ir kintamųjų išlaidų sumažinimą (EUR už vienetą ir EUR per metus);

(c)

tikėtiną mastą, kuriuo klientams tas veiksmingumo didinimas būtų naudingas, ir išsamų paaiškinimą, kaip tokia išvada pasiekta;

(d)

priežastį, kodėl šalis arba šalys negalėtų analogiškai padidinti veiksmingumo kitomis priemonėmis, nei siūloma koncentracija, ir tokiu būdu, kuris nekeltų konkurencijos problemų.

12 SKIRSNIS

BENDROSIOS ĮMONĖS BENDRAS POVEIKIS

Bendrosios įmonės atveju, taikant Susijungimų reglamento 2 straipsnio 4 dalį, atsakykite į šiuos klausimus:

(a)

ar dvi arba daugiau patronuojančiųjų bendrovių iš esmės išlaiko veiklą toje pačioje rinkoje, kurioje veikia bendroji įmonė, arba rinkoje, kuri yra aukštesnės arba žemesnės grandies už bendrosios įmonės rinką, arba su šia rinka glaudžiai susijusioje gretimoje rinkoje?

Jei atsakymas teigiamas, apie kiekvieną nurodytą rinką pateikite šiuos duomenis:

i)

kiekvienos patronuojančiosios bendrovės apyvartą per praėjusiuosius finansinius metus;

ii)

bendrosios įmonės veiklos ekonominę reikšmę minėtajai apyvartai;

iii)

kiekvienos patronuojančiosios bendrovės rinkos dalį;

(b)

jeigu atsakymas į a punktą yra teigiamas ir jeigu manote, kad įsteigus bendrąją įmonę nebus derinami savarankiškų įmonių veiksmai ir taip ribojama konkurencija pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, atitinkamas EEE susitarimo nuostatas (42), pateikite motyvus;

(c)

nepriklausomai nuo atsakymų į a ir b punktus ir siekdami užtikrinti, kad Komisija galėtų išsamiai įvertinti atvejį, jeigu manote, kad vykdomos SESV 101 straipsnio 3 dalyje ir, kai taikoma, atitinkamose EEE susitarimo nuostatose (43) nustatytos sąlygos, paaiškinkite, kodėl taip yra. Pagal SESV 101 straipsnio 3 dalį SESV 101 straipsnio 1 dalies nuostatos gali būti pripažįstamos netaikytinomis, jeigu dėl sandorio:

i)

pagerėja prekių gamyba ar platinimas, skatinama techninė arba ekonominė pažanga;

ii)

vartotojams tenka sąžininga gautos naudos dalis;

iii)

nenustatomi nagrinėjamų įmonių apribojimai, kurie nėra būtini šiems tikslams pasiekti, ir

iv)

tokioms įmonėms nesuteikiama galimybė panaikinti konkurenciją didelės atitinkamų produktų dalies atžvilgiu.

13 SKIRSNIS

DEKLARACIJA

Pranešimo pabaigoje turi būti pateikta toliau nurodyta visų pranešančiųjų šalių arba jų vardu pasirašyta deklaracija:

Pranešančioji šalis arba šalys pareiškia, kad, jų žiniomis ir įsitikinimu, šiame pranešime pateikta informacija yra tikra, teisinga ir išsami, pateiktos tikros ir išsamios CO formoje reikalaujamų dokumentų kopijos, visi įverčiai nurodyti kaip įverčiai ir yra geriausi pagrindinių faktų įverčiai, o visos pareikštos nuomonės yra nuoširdžios. Šalys yra susipažinusios su Susijungimų reglamento 14 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatomis.

Skaitmeniniu parašu pasirašytose formose toliau nurodyti laukeliai yra tik informacinio pobūdžio. Jie turėtų atitikti atitinkamo (-ų) elektroninio (-ių) parašo (-ų) metaduomenis.

Data:

[1 pasirašantis asmuo]

Vardas ir pavardė:

Organizacija:

Pareigos:

Adresas:

Telefono numeris:

E. paštas:

[„pasirašyta e. parašu“ / parašas]

[2 pasirašantis asmuo, jei yra]

Vardas ir pavardė:

Organizacija:

Pareigos:

Adresas:

Telefono numeris:

E. paštas:

[„pasirašyta e. parašu“ / parašas]


(1)  2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (toliau – Susijungimų reglamentas) (OL L 24, 2004 1 29, p. 1).

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 22.

(3)  Visų pirma žr. Europos ekonominės erdvės susitarimo (EEE susitarimas) 57 straipsnį, EEE susitarimo XIV priedo 1 punktą, EEE susitarimo 21 bei 24 protokolus (visi pateikiami https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A21994A0103%2801%29), taip pat ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo (toliau – Susitarimas dėl Priežiūros institucijos ir Teismo) 4 protokolą, pateikiamą https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_1994_344_R_0001_003. Visos nuorodos į ELPA valstybes turi būti suprantamos kaip nuorodos į tas ELPA valstybes, kurios yra EEE susitarimo Susitariančiosios Šalys. 2004 m. gegužės 1 d. tokios valstybės buvo Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

(4)  Ir 12 skirsnyje bendrųjų įmonių atvejais.

(5)  Žr. https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en.

(6)  Žr. įgaliojimo šabloną, pateikiamą https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power_of_attorney_template_en.docx.

(7)  Visų pirma žr. EEE susitarimo 122 straipsnį, EEE susitarimo 24 protokolo 9 straipsnį ir Susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teismo 4 protokolo XIII skyriaus 17 straipsnio 2 dalį.

(8)  OL L 295, 2018 11 21, p. 39. Taip pat žr. pareiškimą apie privatumo apsaugą, susijusį su susijungimų tyrimais ir skelbiamą adresu https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en.

(9)  Ruošiami produktai yra produktai, kurie gali būti pateikti rinkai trumpuoju arba vidutinės trukmės laikotarpiu. Ruošiami produktai taip pat apima paslaugas.

(10)  Horizontalieji sutapimai, susijęs su ruošiamais produktais, apima ruošiamų produktų sutapimus ir vieno ar daugiau parduodamo (-ų) produkto (-ų) ir vieno ar daugiau ruošiamo (-ų) produkto (-ų) sutapimus.

(11)  Vertikalieji santykiai, susijęs su ruošiamais produktais, apima ruošiamų produktų santykius ir vieno ar daugiau parduodamo (-ų) produkto (-ų) ir vieno ar daugiau ruošiamo (-ų) produkto (-ų) santykius.

(12)  Komisijos pranešimas dėl supaprastinto tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (OL С 160, 2023 5 5, p. 1) (toliau – Pranešimas dėl supaprastintos procedūros).

(13)  Žr. 6 skirsnį, kuriame pateikiama daugiau informacijos, kaip nustatyti paveiktas rinkas.

(14)  Įskaitant tikslinę bendrovę ginčijamo viešojo konkurso atveju; šiuo atveju reikėtų pateikti kuo daugiau informacijos.

(15)  Žr. Susijungimų reglamento 3 straipsnio 3–5 dalis ir 5 straipsnio 4 dalį.

(16)  Žr. Komisijos suvestinį pranešimą dėl jurisdikcijos pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (OL C 95, 2008 4 16, p. 1), pateikiamą https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52008XC0416%2808%29 (Komisijos suvestinis pranešimas dėl jurisdikcijos).

(17)  Žr. Suvestinio pranešimo dėl jurisdikcijos B IV skirsnį.

(18)  Dėl apyvartos apskaičiavimo žr. Komisijos suvestinį pranešimą dėl jurisdikcijos.

(19)  Žr. 6 skirsnį, kuriame pateikiama daugiau informacijos, kaip nustatyti paveiktas rinkas.

(20)  SSGG reiškia stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę. Duomenims, kuriuos prašoma pateikti, taip pat priskiriamas bet kuris kitas metodas, skirtas konkretaus produkto / inovacijos konkurencinei aplinkai pavaizduoti.

(21)  Žr. Komisijos pranešimą dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo Bendrijos konkurencijos teisės tikslams (OL C 372, 1997 12 9, p. 5).

(22)  Palaikydamos ryšius iki pranešimo pateikimo, pranešančiosios šalys atskleidžia informaciją, susijusią su visomis galimai paveiktomis rinkomis, net jei jos galiausiai mano, kad šios rinkos nėra paveiktos, ir nepaisant to, kad pranešančiosios šalys gali laikytis tam tikros nuomonės dėl rinkos apibrėžties.

(23)  Produktai (arba paslaugos) papildo vienas kitą, kai, pavyzdžiui, vieno produkto naudojimas (arba vartojimas) iš esmės leidžia numanyti, kad yra naudojamas (arba vartojamas) kitas produktas, pavyzdžiui, sankabų staklės ir sankabos, spausdintuvai ir spausdintuvų kasetės.

(24)  Pavyzdžiui, tokiam produktų asortimentui priklausytų viskis ir džinas, parduodami barams ir restoranams, ir įvairios tam tikros kategorijos prekėms skirtos pakavimo medžiagos, parduodamos tokių prekių gamintojams.

(25)  Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 11 punktas.

(26)  Visų rinkų, kurioms taikomas Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 8 punktas, atveju užpildykite tik vieną lentelę ir pažymėkite (visus) atitinkamus langelius.

(27)  Pavyzdžiui, jei vertindami pradinės grandies rinkos U ir galutinės grandies rinkos D vertikalųjį santykį atsižvelgėte į galimų pradinės grandies rinkų apibrėžtis U1 ir U2, turėtumėte pateikti dvi lenteles: vieną, kurioje nurodyta informacija apie U1 ir D, ir kitą, kurioje nurodyta informacija apie U2 ir D.

(28)  Užpildykite tik vieną lentelę apie visas rinkas, kurioms taikomas Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 8 punktas ir kurioms netaikoma nė viena iš apsaugos priemonių / išlygų (t. y. atsakymas į visus 7.4 skirsnio klausimus yra „Ne“). Kiekvienos rinkos, kuriai taikomas Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 8 punktas, atveju, kai atsakymas į bent vieną klausimą yra „Taip“, turėtumėte pateikti atskirą lentelę.

(29)  Jei šis rodiklis nėra svarbus rinkoms, kuriose dėl koncentracijos atsiranda horizontalusis sutapimas arba vertikalieji šalių veiklos santykiai, pasirinkite „Ne“.

(30)  Rinkos vertė ir apimtis turi atspindėti nagrinėjamų geografinių teritorijų produkcijos apimtį atėmus eksportą ir pridėjus importą.

(31)  Šio skirsnio pildyti nereikia, jei šią informaciją apie tuos pačius ruošiamus produktus nurodėte 8.1.6 skirsnyje.

(32)  Nurodykite rinkos dalis, jei viena ar kelios šalys turi parduodamų produktų.

(33)  Nurodykite konkurentų, turinčių parduodamų produktų, rinkos dalis. Jeigu parduodamų produktų nėra, nurodykite ne mažiau kaip tris konkurentus, kuriančius konkuruojančius produktus.

(34)  Nurodykite rinkos dalis, jei viena ar kelios šalys turi parduodamų produktų.

(35)  Nurodykite konkurentų, turinčių parduodamų produktų, rinkos dalis. Jeigu parduodamų produktų nėra, nurodykite ne mažiau kaip tris konkurentus, kuriančius konkuruojančius produktus.

(36)  Nurodykite rinkos dalis, jei viena ar kelios šalys turi parduodamų produktų.

(37)  Nurodykite konkurentų, turinčių parduodamų produktų, rinkos dalis. Jeigu parduodamų produktų nėra, nurodykite ne mažiau kaip tris konkurentus, kuriančius konkuruojančius produktus.

(38)  Atsižvelgiant į jūsų atsakymus į 8.1.6 ir 8.2 skirsnių klausimus.

(39)  Komisija gali bet kuriuo metu, įskaitant tuos atvejus, kai teikiamas išsamus pranešimas apie koncentraciją pagal CO formą, paprašyti pateikti daugiau šioje CO formoje nurodytų kategorijų rinkos dalyvių kontaktinių duomenų ir paprašyti pateikti kitų kategorijų rinkos dalyvių, pavyzdžiui, tiekėjų, kontaktinius duomenis.

(40)  Jei prašoma informacija apie veiksmingumo didinimą nepateikiama pranešimo etapu, šią informaciją galima pateikti vėliau. Tačiau kuo anksčiau pateikiama ši informacija, tuo geriau Komisija gali patikrinti su veiksmingumu susijusius teiginius.

(41)  Daugiau rekomendacijų dėl veiksmingumo didinimo vertinimo pateikta Komisijos gairėse dėl horizontaliųjų susijungimų vertinimo pagal Tarybos reglamentą dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės, (OL C 31, 2004 2 5, p. 5), pateikiama https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29.

(42)  Žr. EEE susitarimo 53 straipsnio 1 dalį.

(43)  Žr. EEE susitarimo 53 straipsnio 3 dalį.


II PRIEDAS

SUTRUMPINTA CO FORMA, SKIRTA PRANEŠTI APIE KONCENTRACIJĄ PAGAL REGLAMENTĄ (EB) Nr. 139/2004

(SUTRUMPINTA CO FORMA)

1.   Įvadas

(1)

Sutrumpintoje CO formoje nurodoma informacija, kurią pranešančiosios šalys turi nurodyti teikdamos Europos Komisijai pranešimą apie tam tikras siūlomas koncentracijas, kurios gali būti nagrinėjamos pagal supaprastintą procedūrą.

(2)

Pildydami šią sutrumpintą CO formą, atkreipkite dėmesį į 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (1) (toliau – Susijungimų reglamentas) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2023/914, kuriuo įgyvendinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (toliau – Įgyvendinimo reglamentas), (2) prie kurio ir pridedama ši CO forma. Taip pat atkreipkite dėmesį į Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo procedūros (3).

(3)

Dažniausia ši sutrumpinta CO forma gali būti naudojama pranešant apie koncentracijas, kai jos atitinka vieną iš šių sąlygų:

(a)

dvi ar daugiau įmonių įgyja bendrą bendrosios įmonės kontrolę, jei bendroji įmonė neturi dabartinės apyvartos Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje (4), o nagrinėjamos įmonės pranešimo pateikimo metu neplanavo perduoti bendrosios įmonės turto EEE teritorijoje (5);

(b)

dvi ar daugiau įmonių įgyja bendrą bendrosios įmonės kontrolę, jei ši bendroji įmonė EEE vykdo nereikšmingo masto veiklą. Tai susiję su koncentracijomis, kai yra vykdomos visos šios sąlygos (6):

i)

metinė dabartinė bendrosios įmonės apyvarta ir (arba) perkeltos veiklos apyvarta, taip pat numatoma metinė apyvarta EEE teritorijoje yra mažesnė nei 100 mln. EUR;

ii)

bendra turto, kurį planuojama perduoti bendrajai įmonei EEE pranešimo pateikimo metu, vertė yra mažesnė nei 100 mln. EUR;

(c)

dvi ar daugiau įmonių susijungia arba viena ar daugiau įmonių įgyja išskirtinę arba bendrą kitos įmonės kontrolę, jeigu nė viena iš koncentracijos šalių nevykdo verslo veiklos toje pačioje produkto ir geografinėje rinkoje arba atitinkamoje produkto rinkoje, kuri yra aukštesnės arba žemesnės grandies už produkto rinką, kurioje veikia kita koncentracijos šalis (7);

(d)

dvi ar daugiau įmonių susijungia arba viena ar daugiau įmonių įgyja išskirtinę ar bendrą kitos įmonės kontrolę ir toliau nustatytos sąlygos yra įvykdytos pagal visas galimas rinkos apibrėžtis (8):

i)

bendra visų koncentracijos šalių, kurios vykdo verslo veiklą toje pačioje produkto ir geografinėje rinkoje (horizontalusis sutapimas), rinkos dalis atitinka bent vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

aa)

yra mažesnė nei 20 %;

bb)

yra mažesnė nei 50 % ir šioje rinkoje dėl koncentracijos atsirandantis Herfindalio–Hiršmano indekso (HHI) prieaugis (delta) yra mažesnis nei 150;

ii)

Atskiros ir (arba) bendros visų koncentracijos šalių, kurios vykdo verslo veiklą produkto rinkoje, kuri yra aukštesnės arba žemesnės grandies už produkto rinką, kurioje veikia kita koncentracijos šalis (vertikalieji santykiai), rinkos dalys atitinka bent vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

aa)

yra mažesnės nei 30 % pradinės ir galutinės grandies rinkose,

bb)

yra mažesnės nei 30 % pradinės grandies rinkoje, o galutinės grandies rinkoje veikiančios koncentracijos šalys turi pirkimo dalį, kuri sudaro mažiau nei 30 % pradinės grandies išteklių,

cc)

yra mažesnės nei 50 % tiek pradinės, tiek galutinės grandies rinkose, dėl koncentracijos atsirandantis Herfindalio–Hiršmano indekso (HHI) prieaugis (delta) tiek pradinės, tiek galutinės grandies rinkose yra mažesnis nei 150, o mažesnės įmonės rinkos dalis tiek pradinės, tiek galutinės grandies rinkoje yra vienoda;

(e)

šalis įgyja išskirtinę įmonės, kurią ji jau kontroliuoja bendrai, kontrolę (9);

(4)

Be to, pranešančiųjų šalių prašymu, Komisija supaprastinta tvarka ir remdamasi sutrumpinta CO forma gali peržiūrėti koncentracijas, kai susijungia dvi ar daugiau įmonių arba viena ar daugiau įmonių įgyja išskirtinę ar bendrą kitos įmonės kontrolę, jei pagal visas galimos rinkos apibrėžtis vykdomos abi toliau nurodytos sąlygos (10):

(a)

visų koncentracijos šalių, dėl kurių veiklos atsiranda horizontalieji sutapimai, bendra rinkos dalis išlieka mažesnė nei 25 %;

(b)

atskiros ir bendros visų koncentracijos šalių, kurios yra susijusios vertikaliaisiais santykiais, rinkos dalys atitinka bent vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

i)

yra mažesnės nei 35 % pradinės ir galutinės grandies rinkose;

ii)

yra mažesnės nei 50 % vienoje rinkoje, o visų koncentracijos šalių atskiros ir bendros rinkos dalys visose kitose vertikaliai susijusiose rinkose yra mažesnės nei 10 %.

(5)

Be to, Komisija supaprastinta tvarka ir remdamasi sutrumpinta CO forma gali peržiūrėti koncentracijas, kai dvi ar daugiau įmonių įgyja bendrą bendrosios įmonės kontrolę, jei (11):

(a)

metinė dabartinė bendrosios įmonės apyvarta ir (arba) papildomos veiklos apyvarta EEE yra mažesnė kaip 150 milijonų eurų; ir

(b)

bendra turto, kurį planuojama perduoti bendrajai įmonei EEE pranešimo pateikimo metu, vertė yra mažesnė nei 150 mln. EUR.

(6)

Komisija visada gali pareikalauti pateikti CO formą, jei paaiškėja, kad nevykdomos sutrumpintos CO formos naudojimo sąlygos, arba kai, net jei tos sąlygos yra vykdomos, Komisija vis dėlto nustato, kad pranešimas pagal CO formą yra būtinas tam, kad būtų galima tinkamai ištirti galimas konkurencijos problemas.

2.   Kaip užpildyti ir pateikti sutrumpintą CO formą

(7)

Susijungimo, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies a punkte, arba bendros kontrolės, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, įgijimo atveju sutrumpintą CO formą turi bendrai užpildyti susijungimo šalys arba bendrą kontrolę įgyjančios šalys. Jei įgyjama išskirtinė kontrolė, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, sutrumpintą CO formą turi užpildyti įgijėjas. Įsigyjant įmonę viešojo konkurso būdu, sutrumpintą CO formą turi užpildyti konkurso dalyvis.

(8)

Priklausomai nuo koncentracijos savybių ir priežasčių, dėl kurių koncentracijai taikomas supaprastintas nagrinėjimas, reikia užpildyti skirtingus sutrumpintos CO formos skirsnius (12):

(a)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 ir 16 skirsniai turi būti pildomi visais atvejais.

(b)

8 skirsnis turi būti pildomas, jei dėl koncentracijos atsiranda horizontalieji šalių veiklos sutapimai.

(c)

9 ir (arba) 10 skirsniai turi būti pildomi, jei dėl koncentracijos atsiranda vertikalieji šalių veiklos santykiai.

(d)

11 skirsnis turi būti pildomas visais atvejais, išskyrus koncentracijas, kurioms taikomas Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 5 punkto a arba c papunktis.

(e)

12 skirsnis pildomas bendrosios įmonės atveju.

(9)

Prieš oficialiai pateikdamos pranešimą pagal supaprastintą procedūrą ir nepriklausomai nuo to, kuriai supaprastintai kategorijai priskiriama koncentracija, pranešančiosios šalys visais atvejais turi pateikti prašymą paskirti už bylą atsakingus pareigūnus. Prašyme turi būti nurodyta sandorio rūšis, supaprastintos bylos kategorija, kuriai ji priskiriama, ir numatoma pranešimo pateikimo diena (13). Pranešančiosioms šalims rekomenduojama apie tam tikrų kategorijų supaprastintas bylas pranešti tiesiogiai, nepalaikant jokių ryšių arba labai trumpai palaikant ryšius iki pranešimo pateikimo (14). Tokiais atvejais prašymas paskirti už bylą atsakingus pareigūnus turi būti pateiktas likus ne mažiau kaip savaitei iki numatomos pranešimo dienos. Tais atvejais, kai atsiranda koncentracijos šalių veiklos horizontaliųjų sutapimų arba nehorizontaliųjų santykių, ryšių palaikymą iki pranešimo pateikimo reikėtų pradėti pateikiant prašymą paskirti už bylą atsakingus pareigūnus likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki numatomos pranešimo dienos.

(10)

Visi sutrumpintoje CO formoje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (15).

(11)

Sutrumpintą CO formą turi pasirašyti asmenys, teisiškai įgalioti veikti kiekvienos pranešančiosios šalies vardu, arba vienas ar daugiau pranešančiosios šalies ar šalių įgaliotas (-i) išorės atstovas (-ai). Prie sutrumpintos CO formos turi būti pridedami atitinkami įgaliojimo dokumentai (16). Techninės specifikacijos ir nurodymai dėl parašų bus periodiškai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.   Šios sutrumpintos CO formos terminų apibrėžtys

(12)

Šioje sutrumpintoje formoje vartojamų terminų apibrėžtys:

(a)

„koncentracijos šalis / šalys“ arba „šalis / šalys“: tiek įsigyjanti (-ios) šalis (-ys), tiek įsigyjama (-os) šalis (-ys) arba susijungiančios šalys, įskaitant visas įmones, kurių kontrolinis akcijų paketas įsigyjamas arba dėl kurių skelbiamas viešasis konkursas. Jei nenurodyta kitaip, terminai „pranešančioji (-iosios) šalis (-ys)“ ir „koncentracijos šalis (-ys)“ apima visas įmones, kurios priklauso toms pačioms grupėms, kaip ir minėtosios šalys;

(b)

„metai“: kalendoriniai metai, jeigu nenurodyta kitaip. Visa informacija, kurią reikia nurodyti sutrumpintoje CO formoje, pateikiama dėl metų, einančių iki pranešimo metų, jeigu nenurodyta kitaip.

4.   Teisingo ir išsamaus pranešimo reikalavimas

(13)

Visa informacija, kurią reikia pateikti sutrumpintoje CO formoje, turi būti teisinga ir išsami. Prašoma informacija turi būti pateikta atitinkamame sutrumpintos CO formos skirsnyje. Kiekviena pranešimą pildanti šalis atsako už teikiamos informacijos tikslumą. Visų pirma, reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad:

(a)

pagal Susijungimų reglamento 10 straipsnio 1 dalį ir Įgyvendinimo reglamento 5 straipsnio 2 ir 4 dalis Susijungimų reglamente nustatyti pranešimo terminai nepradedami skaičiuoti tol, kol Komisija negaus visos informacijos, kuri turi būti pateikta pranešime. Šiuo reikalavimu užtikrinama, kad Komisija galėtų įvertinti koncentraciją, apie kurią pranešta, griežtai laikydamasi Susijungimų reglamente nustatytų terminų. Jei pranešimas yra neišsamus, Komisija nedelsdama raštu apie tai praneša pranešančiosioms šalims arba jų atstovams;

(b)

rengdama (-os) pranešimą, pranešančioji (-iosios) šalis (-ys) turi patikrinti, ar Komisijai teikiamų kontaktinių asmenų vardai ir pavardės, numeriai ir, visų pirma e. pašto adresai, yra tikslūs, aktualūs ir naujausi;

(c)

vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento 5 straipsnio 4 dalimi, neteisinga arba klaidinanti informacija pranešime bus laikoma neišsamia informacija.

(d)

prašomi kontaktiniai duomenys turi būti pateikti Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje nurodytu formatu (17). Siekiant, kad tyrimo procesas vyktų tinkamai, kontaktiniai duomenys turi būti tikslūs. Šiuo tikslu užtikrinkite, kad pateikiami e. pašto adresai būtų asmeniniai ir priskirti konkretiems kontaktiniams asmenims, o ne bendros įmonių pašto dėžutės (pvz., info@, hello@). Komisija gali pripažinti pranešimą neišsamiu dėl netinkamų kontaktinių duomenų;

(e)

pagal Susijungimų reglamento 14 straipsnio 1 dalies a punktą pranešančiosioms šalims, kurios tyčia ar dėl neatsargumo pateikia neteisingą arba klaidinančią informaciją, gali būti skiriamos baudos, siekiančios 1 % nagrinėjamos įmonės bendrosios apyvartos. Be to, pagal Susijungimų reglamento 6 straipsnio 3 dalies a punktą ir 8 straipsnio 6 dalies a punktą Komisija gali atšaukti savo sprendimą dėl koncentracijos suderinamumo, jeigu jis priimtas remiantis neteisinga informacija, už kurią atsako viena iš koncentracijos šalių;

(f)

galite raštu kreiptis į Komisiją, prašydami pripažinti pranešimą išsamiu, nepaisant to, kad nepateikta sutrumpintoje CO formoje reikalaujama informacija, jei jūs dėl objektyvių priežasčių neturite informacijos ar jos dalies (pavyzdžiui, todėl, kad informacijos apie tikslinę bendrovę nebuvo įmanoma gauti nepasibaigus ginčijamam viešajam konkursui). Komisija apsvarstys tokį prašymą, jei nurodysite priežastis, kodėl informacijos neturėjote, ir pateiksite geriausius trūkstamų duomenų įverčius, taip pat šių įverčių šaltinius. Jei įmanoma, turėtumėte nurodyti, iš kur Komisija galėtų gauti prašomą informaciją, kurios neturite;

(g)

pagal įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 2 dalį Komisija gali atleisti nuo pareigos pateikti kokią nors konkrečią informaciją pranešime, jeigu Komisija mano, kad bylai išnagrinėti nebūtina vykdyti tų pareigų ar reikalavimų. Todėl, prieš pateikdami pranešimą, galite pateikti rašytinį prašymą Komisijai atleisti jus nuo įpareigojimo pateikti tam tikrą informaciją, kuri, jūsų manymu, nereikalinga Komisijai nagrinėjant bylą. Tokie prašymai atleisti nuo įpareigojimo pateikti informaciją turėtų būti siunčiami kartu su sutrumpintos formos CO projektu pranešimo iki koncentracijos etape. Prašymai atleisti nuo įpareigojimo pateikti informaciją turėtų būti siunčiami atskiru e. laišku, adresuotu atsakingiems bylą nagrinėjantiems pareigūnams. Komisija apsvarstys prašymus atleisti nuo įpareigojimo pateikti informaciją, jei juose bus pakankamai pagrįsta, kodėl atitinkama informacija nėra būtina bylai nagrinėti. Vadovaujantis Konkurencijos GD „Geriausia EB susijungimų kontrolės procedūrų praktika“, Konkurencijos GD atsakymą dėl prašymo atleisti nuo įpareigojimo pateikti informaciją paprastai pateiktų per penkias darbo dienas. Siekiant išvengti abejonių, turėtumėte atkreipti dėmesį, kad vien tai, jog Komisija galėjo pritarti, kad tam tikra informacija, kurią reikia nurodyti sutrumpintoje CO formoje, nėra būtina pranešimui apie koncentraciją parengti, netrukdo Komisijai prašyti pateikti tą informaciją bet kuriuo metu (prieš pateikiant pranešimą ar po jo pateikimo), pavyzdžiui, pateikiant prašymą pateikti informaciją pagal Susijungimų reglamento 11 straipsnį.

5.   Grįžimas prie įprastos procedūros ir pranešimas naudojant CO formą

(14)

Vertindama, ar apie koncentraciją gali būti pranešama pagal supaprastintą procedūrą naudojant sutrumpintą CO formą, Komisija užtikrins, kad būtų pakankamai aiškiai nustatytos visos svarbios aplinkybės. Pranešančiosios šalys atsako už tai, kad pateikta informacija būtų teisinga ir išsami.

(15)

Jeigu pranešus apie koncentraciją Komisija mano, kad apie ją neturėtų būti pranešama pagal supaprastintą procedūrą, Komisija gali pareikalauti išsamaus arba, jei tinkama, dalinio pranešimo naudojant CO formą. Taip gali įvykti tada, kai:

(a)

paaiškėja, kad nevykdomos sutrumpintos CO formos naudojimo sąlygos;

(b)

nors sutrumpintos CO formos naudojimo sąlygos yra vykdomos, paaiškėja, kad išsamus arba dalinis pranešimas naudojant CO formą yra būtinas tam, kad būtų galima tinkamai ištirti galimas konkurencijos problemas arba nustatyti, kad sandoris yra koncentracija pagal Susijungimų reglamento 3 straipsnį;

(c)

sutrumpintoje CO formoje pateikta neteisinga ar klaidinanti informacija;

(d)

per 15 darbo dienų nuo sutrumpintos CO formos kopijos gavimo dienos valstybė narė arba ELPA valstybė pagrįstai nurodo konkurencijos problemas, kurias kelia koncentracija, apie kurią pranešta;

(e)

per Komisijos nustatytą terminą, per kurį trečiosios šalys turi pateikti pastabas, trečioji šalis nurodo pagrįstas konkurencijos problemas.

(16)

Tokiais atvejais pranešimas gali būti laikomas iš esmės neišsamiu pagal Įgyvendinimo reglamento 5 straipsnio 2 dalį. Komisija apie tai raštu ir nedelsdama praneš pranešančiosioms šalims arba jų atstovams. Pranešimas įsigalios tik tą dieną, kurią bus gauta visa reikalaujama informacija.

6.   Konfidencialumas

(17)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 339 straipsnyje ir Susijungimų reglamento 17 straipsnio 2 dalyje bei atitinkamose EEE susitarimo nuostatose nustatyta, kad Komisija, valstybės narės, ELPA priežiūros institucija ir ELPA valstybės, jų pareigūnai ir kiti tarnautojai neatskleistų taikant tą reglamentą gautos informacijos, kuriai taikomas įpareigojimas saugoti profesinę paslaptį. Tas pats principas turi būti taikomas ir konfidencialumui tarp pranešančiųjų šalių apsaugoti.

(18)

Jeigu manote, kad jūsų interesai būtų pažeisti, jei kokia nors informacija, kurią prašoma pateikti, būtų paskelbta ar kitaip atskleista kitoms šalims, šią informaciją turėtumėte pateikti atskirai, ant kiekvieno lapo aiškiai užrašydami „komercinės paslaptys“. Taip pat reikėtų nurodyti priežastis, kodėl ši informacija neturėtų būti atskleista arba paskelbta.

(19)

Susijungimų ar bendrų įsigijimų atveju arba kitais atvejais, kai pranešimą pildo daugiau nei viena šalis, komercinės paslaptys gali būti pateikiamos atskirame dokumente ir pranešime nurodomos kaip priedas. Siekiant, kad pranešimas būtų laikomas išsamiu, visi šie priedai turi būti teikiami kartu su pranešimu.

1 SKIRSNIS

BENDRA BYLOS INFORMACIJA

 (*1) Bylos numeris:

M.

 (*1) Bylos pavadinimas

Kalba:

Jei nenurodyta kitaip, lentelėse pateikiamos nuorodos į straipsnius turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į Susijungimų reglamento straipsnius

Pranešimas supaprastinta tvarka: taip

Susijungimų reglamentas

Jurisdikcija.

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 5 dalis

22 straipsnis

Pranešimo pagrindas:

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 5 dalis

22 straipsnis

Koncentracija:

Susijungimas [3 straipsnio 1 dalies a punktas] (18)

Išskirtinės kontrolės įgijimas [3 straipsnio 1 dalies b punktas]

Bendros kontrolės įgijimas [3 straipsnio 1 dalies b punktas] (19)

Bendros naujos bendrosios įmonės kontrolės įsigijimas [3 straipsnio 4 dalis] (20)

Bendros kontrolės įgijimas pagal bet kurį kitą scenarijų (t. y. kai lieka bent vienas kontroliuojantis akcininkas) [3 straipsnio 1 dalies b punktas ir 3 straipsnio 4 dalis] (21)

Bylos kategorija pagal Pranešimą dėl supaprastintos procedūros:

Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 5 punkto a papunktis

Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 5 punkto e papunktis

Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 5 punkto b papunktis

Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 5 punkto c papunktis

Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 8 punktas

Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 5 punkto d papunktis

Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 9 punktas

Pranešimas, susijęs su ankstesne byla (susijęs sandoris, lygiagretusis sandoris, sustabdyta arba nutraukta byla)? TAIP ☐ NE☐

Jei taip, nurodykite bylos numerį:

Pranešimas, susijęs su konsultacijomis dėl tos pačios koncentracijos? TAIP ☐ NE☐

Jei taip, nurodykite konsultacijų numerį:

Koncentracijos vykdymo būdai:

Viešasis konkursas, paskelbtas [DATA].

Akcijų įsigijimas

Turto įsigijimas

Vertybinių popierių įsigijimas

Valdymo sutarties ar kiti sutartiniai būdai

Naujai įsteigtos bendrosios įmonės akcijų įsigijimas

Koncentracijos vertė EUR:

Koncentracijoje dalyvaujančių bendrovių buveinė:

Toje pačioje valstybėje narėje

Toje pačioje trečiojoje valstybėje

Skirtingose valstybėse narėse

Skirtingose trečiosiose valstybėse

2 SKIRSNIS

KONCENTRACIJOJE DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS IR JŲ APYVARTA

Nagrinėjamos įmonės (22)

Kategorija (23)

Kontrolę turi

Glaustas nagrinėjamų įmonių verslo veiklos apibūdinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turėtumėte pateikti kiekvienos nagrinėjamos įmonės nuosavybės ir kontrolės struktūros diagramą iki koncentracijos užbaigimo ir ją užbaigus:

 

Nagrinėjamos įmonės

Kilmės šalis

Vaidmuo (24)

Apyvarta (mln. EUR) (25)

Apyvartos metai (26)

Pasauliniu mastu

Visos ES mastu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visų nagrinėjamų įmonių bendra apyvarta

 

 

 

Nė vienos nagrinėjamos įmonės apyvarta toje pačioje valstybėje narėje nepasiekia daugiau kaip dviejų trečdalių jos bendrosios apyvartos Sąjungoje.

Jei apie susijungimą pranešama pagal Susijungimų reglamento 1 straipsnio 3 dalį, taip pat turėtumėte užpildyti toliau pateikiamą lentelę. Joje turėtumėte nurodyti informaciją apie visas valstybes nares, kurios atitinka 1 straipsnio 3 dalies b ir c punktuose nustatytus kriterijus, ir, jei reikia, papildyti lentelę eilutėmis:

Atitinkamos valstybės narės pavadinimas taikant Susijungimų reglamento 1 straipsnio 3 dalies b ir c punktus

Bendra visų nagrinėjamų įmonių apyvarta šioje valstybėje narėje

(mln. EUR)

Atitinkamos nagrinėjamos įmonės pavadinimas taikant Susijungimų reglamento 1 straipsnio 3 dalies c punktą

Nagrinėjamos įmonės apyvarta šioje valstybėje narėje

(mln. EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nė vienos nagrinėjamos įmonės apyvarta toje pačioje valstybėje narėje nepasiekia daugiau kaip dviejų trečdalių jos bendrosios apyvartos Sąjungoje.


Apyvarta ELPA valstybių teritorijoje (27)

Bendra visų nagrinėjamų įmonių apyvarta ELPA valstybių teritorijoje sudaro 25 % ar daugiau visos jų apyvartos Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje.

TAIP ☐ NE☐

Kiekvienos iš bent dviejų nagrinėjamų įmonių apyvarta viršija 250 mln. EUR ELPA valstybių teritorijoje.

TAIP ☐ NE☐

Siūlomą koncentraciją būtų galima perduoti ELPA valstybei, nes dėl jos bet kurios ELPA valstybės teritorijoje atsiranda paveikta (-os) rinka (-os), kuriai (-ioms) būdingi visi atskiros rinkos požymiai.

TAIP ☐ NE☐

3 SKIRSNIS

NAGRINĖJAMO (-Ų) Produkto (-Ų) (28) PAVADINIMAS PAGAL NACE KLASIFIKATORIŲ (29)

Produkto (-ų) pavadinimas

NACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 SKIRSNIS

KONCENTRACIJOS APIBŪDINIMO SANTRAUKA

Pateikite 1.1 skirsnyje pateiktos informacijos nekonfidencialią santrauką (iki 250 žodžių), be kita ko nurodydami: kaip vykdoma koncentracija (pvz., perkant akcijas, viešojo konkurso būdu, sudarant sutartį ir t. t.), susijungimų reglamento straipsnius, pagal kuriuos sandoris laikomas koncentracija, nagrinėjamas įmones. Nurodykite kiekvienos nagrinėjamos įmonės visą pavadinimą, įsisteigimo šalį, galutinį kontroliuojantį subjektą, pateikite trumpą veiklos aprašymą ir nurodykite geografines veiklos sritis. Naujai įsteigtų bendrųjų įmonių atveju nurodykite numatomą veiklą ir geografines veiklos sritis. Gavus pranešimą šią santrauką numatoma skelbti Konkurencijos GD svetainėje. Santrauka turi būti parengta taip, kad joje nebūtų konfidencialios informacijos arba komercinių paslapčių.

Pavyzdys (teikdami pranešimą išbraukite)

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

 

[Išsamus bendrovės A pavadinimas] ([Sutrumpintas bendrovės A pavadinimas], [Bendrovės A kilmės valstybė], kurią kontroliuoja [Bendrovė X]

 

[Išsamus bendrovės B pavadinimas] ([Sutrumpintas bendrovės B pavadinimas], [Bendrovės B kilmės valstybė], kurią kontroliuoja [Bendrovė Y]

 

[Bendrovė A] įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę (visos / dalies) [Bendrovės B] kontrolę ARBA

 

[Bendrovė A] visiškai susijungia, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies a punkte, su [Bendrove B] ARBA

 

[Bendrovė A] ir [Bendrovė B] įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą [Bendrovės C] kontrolę.

Koncentracija vykdoma [koncentracijos vykdymo priemonės, pvz., akcijų / turto įsigijimo būdu ir pan.].

Įmonių verslo veikla:

a.

[Bendrovė A]: [Glaustas veiklos apibūdinimas, pvz., įvairios cheminės medžiagos ir pagrindinė veikla žemės ūkio mokslų, didelio efektyvumo plastikų ir cheminių medžiagų, angliavandenilių ir energetikos produktų ir paslaugų srityse].

b.

[Bendrovė B]: [Glaustas veiklos apibūdinimas, pvz., silicio technologijos ir inovacijos ir pagrindinė veikla polimerų ir kitų silicio chemija grindžiamų medžiagų kūrimo ir gamybos srityse].

5 SKIRSNIS

KONCENTRACIJOS PAGRINDIMAS IR TERMINAI

5.1.   Koncentracijos pagrindimas

Turėtumėte pateikti siūlomos koncentracijos pagrindimo santrauką.

 

5.2.   Terminai

Turėtumėte pateikti siūlomos koncentracijos terminų (įskaitant teisiškai privalomą sandorio užbaigimo datą, jei taikoma) santrauką.

 

5.3.   Papildykite savo atsakymą bet kokia kita informacija, kurią norite pateikti Komisijai.

 

6 SKIRSNIS

JURISDIKCIJA (30)

6.1.   Glaustas koncentracijos ir kontrolės pasikeitimo apibūdinimas (iki 250 žodžių)

1 pavyzdys (teikdami pranešimą išbraukite)

Pagal XX.X.X pasirašytą akcijų pirkimo–pardavimo sutartį [Bendrovė A] įsigis akcijų, sudarančių 75 % visų [Bendrovės B] balsavimo teisių. Likę 25 % [Bendrovės B] balsavimo teisių priklausys [smulkiajam akcininkui M]. Kadangi sprendimai dėl [Bendrovės B] komercinės strategijos bus priimami paprasta balsų dauguma, [Bendrovė A], turinti daugumą akcijų ir balsų, darys lemiamą įtaką [Bendrovei B]. Todėl [Bendrovė B] bus visiškai kontroliuojama [Bendrovės A].

2 pavyzdys (teikdami pranešimą išbraukite)

Pagal XX.X.X pasirašytą akcijų pirkimo–pardavimo sutartį [Bendrovė A] įsigis akcijų, sudarančių 40 % visų [Bendrovės B] balsavimo teisių. Likę 60 % [Bendrovės B] balsavimo teisių priklausys [Bendrovei C]. Valdybą sudarys septyni nariai, iš kurių tris skirs [Bendrovė A]. [Bendrovė A] turės veto teises skiriant vyresniąją vadovybę, sudarant biudžetą ir verslo planą. Todėl [Bendrovė B] bus bendrai kontroliuojama [Bendrovės A] ir [Bendrovės C].

6.2.   Kontrolės įgijimas

☐   Išskirtinės kontrolės įgijimas

Įgijėjas įgyja išskirtinę tikslinės (-ių) bendrovės (-ių) kontrolę pagal Susijungimų reglamento 3 straipsnio 2 dalį. Turėtumėte nurodyti, kokiu būdu įgyjama išskirtinė kontrolė, pažymėdami atitinkamus langelius:

[Įmonė Nr. 1] įgyja teigiamą išskirtinę kontrolę, t. y. daugumą tikslinės (-ių) bendrovės (-ių) balsavimo teisių (de jure išskirtinė kontrolė)

[Įmonė Nr. 1] įgyja neigiamą išskirtinę tikslinės (-ių) bendrovės (-ių) kontrolę, t. y. galimybę naudotis išskirtinėmis veto teisėmis priimant strateginius sprendimus (de jure išskirtinė kontrolė). Turėtumėte paaiškinti, kokie yra šie strateginiai sprendimai:

[Įmonė Nr. 1] įgyja de facto išskirtinę tikslinės (-ių) bendrovės (-ių) kontrolę turėdama [turėtumėte nurodyti tikslų akcijų paketo dydį ir balsavimo teises] %, nes labai tikėtina, kad (tikslinės bendrovės) akcininkų susirinkimuose ji turės daugumą.

Taip pat turėtumėte nurodyti, ar koncentracijai būdingas kuris nors iš toliau nurodytų elementų:

Paskutiniųjų penkerių metų balsavimo tikslinės (-ių) bendrovės (-ių) akcininkų susirinkimuose modeliai: [turėtumėte pateikti informaciją apie kiekvienų metų dalyvavimo šiuose susirinkimuose rodiklį]. Turėdama tokį akcijų paketą, [Įmonė Nr. 1] būtų turėjusi daugumą [turėtumėte nurodyti, kuriuose susirinkimuose] metų akcininkų susirinkimuose.

Likusios akcijos yra plačiai pasiskirsčiusios.

Kiti svarbūs akcininkai turi struktūrinių, ekonominių ar giminystės sąsajų su [Įmone Nr. 1]. Turėtumėte paaiškinti šias sąsajas: [...].

Kiti akcininkai turi tik finansinių interesų (susijusių su tiksline bendrove).

☐   Bendros kontrolės įgijimas

[Įmonė Nr. 1], [Įmonė Nr. 2] ir [Įmonė Nr. 3] (prireikus, įrašykite kitas įmones) įgyja bendrą tikslinės (-ių) bendrovės (-ių) kontrolę pagal Susijungimų reglamento 3 straipsnio 2 dalį, turėdamos vienodas balsavimo teises, teises skirti sprendimus priimančių organų narius ar veto teises (Komisijos suvestinio pranešimo dėl jurisdikcijos 64–73 punktai).

 

Įgijėjai

Įmonė Nr. 1

Įmonė Nr. 2

Įmonė Nr. 3

Bendrosios įmonės akcijų dalis (%)

 

 

 

Balsavimo teisės (%)

 

 

 

Į tikslinės bendrovės sprendimus priimantį organą paskirtų atstovų skaičius  (31) / bendras sprendimus priimančio organo narių skaičius

 

 

 

Valdymo organo atstovas turi lemiamą balsą (taip / ne)

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Veto teisės skiriant vyresniąją vadovybę (taip / ne)

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Veto teisės tvirtinant verslo planą (taip / ne)

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Jei taip, pateikite naujausio tikslinės bendrovės verslo plano (-ų) kopiją.

Veto teisės tvirtinant biudžetą (taip / ne)

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Veto teisės dėl investicijų

Taip

Ne

Langelyje žemiau nurodykite investicijų dydį ir jų dažnumą konkrečiame sektoriuje.

Taip

Ne

Langelyje žemiau nurodykite investicijų dydį ir jų dažnumą konkrečiame sektoriuje.

Taip

Ne

Langelyje žemiau nurodykite investicijų dydį ir jų dažnumą konkrečiame sektoriuje.

 

 

 

Kitos su rinka susijusios teisės

Taip

Ne

Langelyje žemiau nurodykite veto teises.

Taip

Ne

Langelyje žemiau nurodykite veto teises.

Taip

Ne

Langelyje žemiau nurodykite veto teises.

 

 

 

[Įmonė Nr. 1], [Įmonė Nr. 2] ir [Įmonė Nr. 3] (prireikus, įrašykite kitas įmones) bendrą tikslinės (-ių) bendrovės (-ių) kontrolę pagal Susijungimų reglamento 3 straipsnio 2 dalį įgyja kitais būdais (žr. Komisijos suvestinio pranešimo dėl jurisdikcijos 74–80 punktus), visų pirma:

[Įmonė Nr. 1], [Įmonė Nr. 2] ir [Įmonė Nr. 3] (prireikus, įrašykite kitas įmones) bendrą tikslinės (-ių) bendrovės (-ių) kontrolę įgyja sudarydamos jungtinės veiklos sutartį, įsteigdamos kontroliuojančiąją bendrovę ar bet kokiais kitais teisiniais būdais.

[Įmonė Nr. 1], [Įmonė Nr. 2] ir [Įmonė Nr. 3] (prireikus, įrašykite kitas įmones) įgyja de facto bendrą tikslinės (-ių) bendrovės (-ių) kontrolę dėl didelio interesų bendrumo. Turėtumėte paaiškinti tokį interesų bendrumą: […]

6.3.   Savarankiškumas (pildoma tik tuo atveju, jei koncentracijai taikoma Susijungimų reglamento 3 straipsnio 4 dalis arba 3 straipsnio 1 dalies b punktas kartu su 3 straipsnio 4 dalimi)

Bendroji įmonė yra savarankiška pagal Susijungimų reglamento 3 straipsnio 4 dalį, nes bendroji įmonė ilgą laiką vykdo visas savarankiško ūkio subjekto funkcijas. Konkrečiau:

Bendroji įmonė turės pakankamai išteklių, kad galėtų savarankiškai veikti rinkoje, visų pirma, atskirą vadovybę, pakankamai finansinių išteklių, darbuotojų ir turto.

Bendroji įmonė turės galimybę pati patekti į rinką arba joje dalyvauti nepriklausomai nuo patronuojančiųjų bendrovių.

Bendroji įmonė ilgą laiką (t. y. ilgiau nei pradinį trejų metų laikotarpį) daugiau kaip 50 % parduos trečiosioms šalims.

ARBA

Bendroji įmonė ketina po pradinio laikotarpio daugiau kaip 50 % produkcijos parduoti patronuojančiosioms bendrovėms, tačiau šis pardavimas bus vykdomas rinkos sąlygomis, be kita ko tokiomis pačiomis sąlygomis, kurios taikomos parduodant trečiosioms šalims.

Bendroji įmonė ketina veikti ilgą laiką, nes ji nėra įsteigta trumpam ribotam laikotarpiui, o jos veiklos trukmė yra [nurodykite trukmę].

Nenumatoma priimti jokių trečiųjų šalių ar išorės sprendimų, nuo kurių iš esmės priklausytų bendrosios įmonės verslo veiklos pradžia.

Kita: [paaiškinkite]

6.4.   Papildykite savo atsakymą bet kokia kita informacija, kurią norite pateikti Komisijai.

 

7 SKIRSNIS

SUPAPRASTINTO NAGRINĖJIMO KATEGORIJA (PAGAL ATITINKAMUS PRANEŠIMO DĖL SUPAPRASTINTOS PROCEDŪROS PUNKTUS)

a)   Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 5 punkto a papunktis

Bendroji įmonė nevykdo veiklos Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje:

Bendroji įmonė neturi dabartinės (t. y. pranešimo metu) arba numatomos (per artimiausius trejus metus po pranešimo) apyvartos EEE teritorijoje.

Bendrosios įmonės patronuojančiosios bendrovės pranešimo metu neplanuoja perduoti turto bendrajai įmonei EEE teritorijoje (32).

Jei koncentracija atitinka Pranešimo apie supaprastintą procedūrą 5 punkto a papunktyje nurodytus kriterijus, 8, 9 ir 11 skirsnių pildyti nereikia.

IR (ARBA)

b)   Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 5 punkto b papunktis☐

Bendroji įmonė EEE šiuo metu vykdo arba numato vykdyti nedidelę veiklą:

Metinė dabartinė bendrosios įmonės apyvarta ir (arba) perkeltos veiklos (33) apyvarta pranešimo metu, taip pat numatoma trejų metų po pranešimo metinė apyvarta yra mažesnė nei 100 mln. EUR EEE teritorijoje.

Turto, kurį bendrajai įmonei planuojama perduoti pranešimo metu (34), bendra vertė yra mažesnė nei 100 mln. EUR EEE teritorijoje.

IR (ARBA)

c)   Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 5 punkto c papunktis (35)

Nė viena iš koncentracijos šalių nevykdo veiklos toje pačioje produkto ir geografinėje rinkoje.

Nė viena iš koncentracijos šalių nevykdo veiklos rinkoje, kuri yra aukštesnės arba žemesnės grandies už jų rinkas.

Jei koncentracija atitinka Pranešimo apie supaprastintą procedūrą 5 punkto c papunktyje nurodytus kriterijus, 8, 9 ir 11 skirsnių pildyti nereikia.

IR (ARBA)

d)   Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 5 punkto d papunktis☐

Dvi ar daugiau įmonių susijungia arba dvi ar daugiau įmonių įgyja išskirtinę ar bendrą kitos įmonės kontrolę ir Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 5 punkto d papunkčio i dalyje ir 5 punkto d papunkčio ii dalyje nustatytos sąlygos yra įvykdytos pagal visas galimos rinkos apibrėžtis (36).

Bendros visų koncentracijos šalių, kurios vykdo verslo veiklą toje pačioje produkto ir geografinėje rinkoje (horizontalieji sutapimai), rinkos dalys atitinka bent vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

yra mažesnės nei 20 %;

yra mažesnės nei 50 % ir šiose rinkose dėl koncentracijos atsirandantis Herfindalio–Hiršmano indekso (HHI) prieaugis (delta) yra mažesnis nei 150 (37).

Atskiros ir bendros visų koncentracijos šalių, kurios vykdo verslo veiklą produkto rinkoje, kuri yra aukštesnės arba žemesnės grandies už produkto rinką, kurioje veikia kita koncentracijos šalis (vertikalieji santykiai), rinkos dalys atitinka bent vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

yra mažesnės nei 30 % pradinės ir galutinės grandies rinkose;

yra mažesnės nei 30 % pradinės grandies rinkoje, o galutinės grandies subjektas turi pirkimo dalį, kuri sudaro mažiau nei 30 % pradinės grandies išteklių;

yra mažesnės nei 50 % tiek pradinės, tiek galutinės grandies rinkose, dėl koncentracijos atsirandantis HHI prieaugis (delta) tiek pradinės, tiek galutinės grandies rinkose yra mažesnis nei 150, o mažesnės įmonės rinkos dalys tiek pradinės, tiek galutinės grandies rinkoje yra vienodos (38).

IR (ARBA)

e)   Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 5 punkto e papunktis☐

Pranešančioji šalis įgyja išskirtinę įmonės, kurią ji jau kontroliuoja bendrai, kontrolę.

IR (ARBA)

f)   Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 8 punktas (lankstumo sąlyga)☐

Pagal visas galimos rinkos apibrėžtis i) bendros šalių rinkos dalys išlieka mažesnės nei 25 % bet kurioje atitinkamoje rinkoje, kurioje šalių veikla sutampa, ir ii) nėra nė vienos iš ypatingų aplinkybių, apibūdintų Pranešimo dėl supaprastintos procedūros II.C skirsnyje.

Pagal visas galimos rinkos apibrėžtis bendros šalių rinkos dalys išlieka mažesnės nei 25 % bet kurioje atitinkamoje rinkoje, kurioje šalių veikla sutampa, ir, nors nėra nė vienos iš ypatingų aplinkybių, apibūdintų Pranešimo dėl supaprastintos procedūros II.C skirsnyje, dėl koncentracijos nekyla jokių konkurencijos problemų dėl 11 skirsnyje paaiškintų priežasčių.

Nėra nė vienos iš ypatingų aplinkybių, apibūdintų Pranešimo dėl supaprastintos procedūros II.C skirsnyje, o atskiros ir bendros koncentracijos šalių, kurios vykdo verslo veiklą rinkoje, kuri yra aukštesnės arba žemesnės grandies už rinką, kurioje veikia kita koncentracijos šalis (vertikalieji santykiai), rinkos dalys atitinka bent vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

yra mažesnės nei 35 % pradinės ir galutinės grandies rinkose;

yra mažesnės nei 50 % vienoje rinkoje, o visų koncentracijos šalių atskiros ir bendros rinkos dalys visose kitose vertikaliai susijusiose rinkose yra mažesnės nei 10 %.

Yra viena arba kelios iš ypatingų aplinkybių, apibūdintų Pranešimo dėl supaprastintos procedūros II.C skirsnyje, dėl koncentracijos nekyla jokių konkurencijos problemų dėl 11 skirsnyje paaiškintų priežasčių, o visų koncentracijos šalių, kurias sieja vertikalieji santykiai, atskiros ir bendros rinkos dalys atitinka bent vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

yra mažesnės nei 35 % pradinės ir galutinės grandies rinkose;

yra mažesnės nei 50 % vienoje rinkoje, o visų koncentracijos šalių atskiros ir bendros rinkos dalys visose kitose vertikaliai susijusiose rinkose yra mažesnės nei 10 %.

IR (ARBA)

g)   Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 9 punktas (lankstumo sąlyga)☐

Metinė dabartinė bendrosios įmonės apyvarta ir (arba) perkeltos veiklos (39) apyvarta pranešimo metu yra didesnė nei 100 mln. EUR, bet mažesnė nei 150 mln. EUR EEE teritorijoje.

Bendra turto, kurį planuojama perduoti bendrajai įmonei pranešimo pateikimo metu, vertė yra didesnė nei 100 mln. EUR, bet mažesnė nei 150 mln. EUR EEE teritorijoje (40).

Jei bendroji įmonė veikia EEE ir dėl koncentracijos atsiranda horizontaliųjų sutapimų ir (arba) vertikaliųjų santykių, turėtumėte atitinkamai užpildyti 8 ir (arba) 9 skirsnį.

Papildykite savo atsakymą bet kokia kita informacija, kurią norite pateikti Komisijai.

 

8 SKIRSNIS

HORIZONTALIEJI SUTAPIMAI

8.1.

Turėtumėte užpildyti toliau pateiktą lentelę, jei dėl koncentracijos atsiranda horizontaliųjų sutapimų, įskaitant i) ruošiamų produktų (41) ir parduodamų produktų arba ii) ruošiamų produktų (t. y. skirtingų ruošiamų projektų) sutapimus (42)

Horizontalieji sutapimai – rinkos dalys ir ruošiami produktai

Precedentai (pateikite nuorodą į atitinkamus punktus)

Svarstyta galima produkto rinka

Svarstyta galima geografinė rinka

Tiekėjas

X–2 metai

X–1 metai

X metai

Ruošiami produktai (43)

(Pavadinimas)

Vertė

Apimtis

Vertė

Apimtis

Vertė

Apimtis

 

 

 

Nagrinėjama įmonė Nr. 1

%

%

%

%

%

%

 

Nagrinėjama įmonė Nr. 2

%

%

%

%

%

%

 

Nagrinėjama įmonė Nr. 3

%

%

%

%

%

%

 

Bendra

%

%

%

%

%

%

 

Konkurentas Nr. 1

Nepildykite

%

%

 

Konkurentas Nr. 2

%

%

 

Konkurentas Nr. 3

%

%

 

Kiti

%

%

 

Iš viso

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Nepildykite.

Rinkos dydis

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Apibūdinkite šalių veiklą šioje rinkoje:

Čia pateikite daugiau informacijos (ypač jei nėra precedentų, turėtumėte pateikti šalių nuomonę apie produkto / geografinės rinkos apibrėžtį):

Rinkos dalių apskaičiavimo rodikliai, šaltiniai ir metodika. Jei vertė ir apimtis nėra labiausiai paplitę rinkos dalių apskaičiavimo rodikliai atitinkamose rinkose, turėtumėte pateikti rinkos dalis, apskaičiuotas pagal alternatyvius rodiklius, ir paaiškinti:

Jei bylai taikomas Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 5 punkto d papunkčio i dalies bb punktas, turėtumėte nurodyti delta HHI:

Pateikite informaciją apie šalių ruošiamus produktus ir jų konkurentus (įskaitant jų plėtojimo etapą):

Pateikite konkurentų Nr. 1, 2 ir 3 kontaktinius duomenis nustatytu formatu:

8.2.

Papildykite savo atsakymą bet kokia kita informacija, kurią norite pateikti Komisijai.

 

9 SKIRSNIS

VERTIKALIEJI SANTYKIAI

9.1.

Turėtumėte užpildyti toliau pateiktą lentelę, jei dėl koncentracijos atsiranda vertikaliųjų santykių (44) , įskaitant i) ruošiamų produktų ir parduodamų produktų arba ii) ruošiamų produktų (t. y. skirtingų ruošiamų projektų) vertikaliuosius santykius. Lentelę pildykite tiek kartų, kiek reikia, kad būtų aprėptos visos jūsų svarstytos galimos rinkos (45):

Vertikalieji santykiai – rinkos dalys ir ruošiami produktai

PRADINĖ GRANDIS

Precedentai (pateikite nuorodą į atitinkamus punktus)

Svarstyta galima produkto rinka

Svarstyta galima geografinė rinka

Tiekėjas

X–2 metai

X–1 metai

X metai

Ruošiami produktai (pavadinimas) (46)

Vertė

Apimtis

Vertė

Apimtis

Vertė

Apimtis

 

 

 

Nagrinėjama įmonė Nr. 1

%

%

%

%

%

%

 

Nagrinėjama įmonė Nr. 2

%

%

%

%

%

%

 

Nagrinėjama įmonė Nr. 3

%

%

%

%

%

%

 

Bendra

%

%

%

%

%

%

 

Konkurentas Nr. 1

Nepildykite.

%

%

 

Konkurentas Nr. 2

%

%

 

Konkurentas Nr. 3

%

%

 

Kiti

%

%

 

Iš viso

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Nepildykite.

Rinkos dydis

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Apibūdinkite šalių veiklą šioje rinkoje:

Čia pateikite daugiau informacijos (ypač jei nėra precedentų, turėtumėte pateikti šalių nuomonę apie produkto / geografinės rinkos apibrėžtį):

Rinkos dalių apskaičiavimo rodikliai, šaltiniai ir metodika. Jei vertė ir apimtis nėra labiausiai paplitę rinkos dalių apskaičiavimo rodikliai atitinkamose rinkose, turėtumėte pateikti rinkos dalis, apskaičiuotas pagal alternatyvius rodiklius, ir paaiškinti:

Jei bylai taikomas Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 5 punkto d papunkčio ii dalies cc punktas, turėtumėte nurodyti delta HHI (trejų metų vertę ir apimtį):

Pateikite informaciją apie šalių ruošiamus produktus ir jų konkurentus (įskaitant jų plėtojimo etapą):

Pateikite konkurentų Nr. 1, 2 ir 3 kontaktinius duomenis nustatytu formatu:

GALUTINĖ GRANDIS

Precedentai (pateikite nuorodą į atitinkamus punktus)

Svarstyta galima produkto rinka

Svarstyta galima geografinė rinka

Tiekėjas

X–2 metai

X–1 metai

X metai

Ruošiami produktai (pavadinimas) (47)

Vertė

Apimtis

Vertė

Apimtis

Vertė

Apimtis

 

 

 

Nagrinėjama įmonė Nr. 1

%

%

%

%

%

%

 

Nagrinėjama įmonė Nr. 2

%

%

%

%

%

%

 

Nagrinėjama įmonė Nr. 3

%

%

%

%

%

%

 

Bendra

%

%

%

%

%

%

 

Konkurentas Nr. 1

Nepildykite.

%

%

 

Konkurentas Nr. 2

%

%

 

Konkurentas Nr. 3

%

%

 

Kiti

%

%

 

Iš viso

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Nepildykite.

Rinkos dydis

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Apibūdinkite šalių veiklą šioje rinkoje:

Čia pateikite daugiau informacijos (ypač jei nėra precedentų, turėtumėte pateikti šalių nuomonę apie produkto / geografinės rinkos apibrėžtį):

Rinkos dalių apskaičiavimo rodikliai, šaltiniai ir metodika. Jei vertė ir apimtis nėra labiausiai paplitę rinkos dalių apskaičiavimo rodikliai atitinkamose rinkose, turėtumėte pateikti rinkos dalis, apskaičiuotas pagal alternatyvius rodiklius, ir paaiškinti:

Jei bylai taikomas Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 5 punkto d papunkčio ii dalies cc punktas, turėtumėte nurodyti delta HHI (trejų metų vertę ir apimtį):

Pateikite informaciją apie šalių ruošiamus produktus ir jų konkurentus (įskaitant jų plėtojimo etapą):

Pateikite konkurentų Nr. 1, 2 ir 3 kontaktinius duomenis nustatytu formatu.

9.2.

Papildykite savo atsakymą bet kokia kita informacija, kurią norite pateikti Komisijai.

 

10 SKIRSNIS

VERTIKALIEJI SANTYKIAI, KURIEMS TAIKOMAS PRANEŠIMO DĖL SUPAPRASTINTOS PROCEDŪROS 5 PUNKTO D PAPUNKČIO II DALIES BB PUNKTAS

10.1.

Turėtumėte užpildyti toliau pateiktas lenteles, jei dėl koncentracijos atsiranda vertikaliųjų santykių, kuriems taikomas Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 5 punkto d papunkčio ii dalies bb punktas, įskaitant i) ruošiamų produktų ir parduodamų produktų santykius arba ii) ruošiamų produktų (t. y. skirtingų ruošiamų projektų) vertikaliuosius santykius. Lentelę pildykite tiek kartų, kiek reikia, kad būtų aprėptos visos jūsų svarstomos galimos rinkos (48):

Vertikalieji santykiai, kuriems taikomas Pranešimo dėl supaprastintos procedūros 5 punkto d papunkčio ii dalies bb punktas – rinkos dalys ir ruošiami produktai

PRADINĖ GRANDIS

Precedentai (pateikite nuorodą į atitinkamus punktus)

Svarstyta galima produkto rinka

Svarstyta galima geografinė rinka

Produktų pasiūla pradinės grandies rinkose

(Rinkos dalys)

Produktų pirkimas pradinės grandies rinkose

(Pirkimo dalys)

 

 

 

Subjektas

X–2 metai

X–1 metai

X metai

Ruošiami produktai (pavadinimas) (49)

X–2 metai

X–1 metai

X metai

 

 

 

 

Vertė

Apimtis

Vertė

Apimtis

Vertė

Apimtis

 

Vertė

Apimtis