ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 2

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

66 metai
2023m. sausio 4d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2023 m. sausio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/3, kuriuo ištaisoma Reglamento (ES) 2019/1781, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi elektros variklių ir tolydžiojo reguliavimo pavarų ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 641/2009, kuriuo nustatomi autonominių beriebokšlių apytakinių siurblių ir į gaminius įmontuojamų beriebokšlių apytakinių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai, teksto redakcija vokiečių kalba ( 1 )

1

 

*

2023 m. sausio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/4, kuriuo leidžiama pateikti rinkai grybų miltelius, kuriuose yra vitamino D2, kaip naują maisto produktą ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

3

 

*

2023 m. sausio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/5, kuriuo leidžiama pateikti rinkai naminių svirplių Acheta domesticus miltelius, iš kurių pašalinta dalis riebalų, kaip naują maisto produktą ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

9

 

*

2023 m. sausio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/6, kuriuo leidžiama pateikti rinkai valgomųjų dantenių Lentinula edodes miceliais fermentuotus žirnių ir ryžių baltymus kaip naują maisto produktą ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

16

 

*

2023 m. sausio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/7, kuriuo leidžiama pateikti rinkai lakto-N-tetraozę, pagamintą naudojant Escherichia coli BL21(DE3) išvestines padermes, kaip naują maisto produktą ir kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

21

 

*

2023 m. sausio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/8 dėl leidimo naudoti Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 ir Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparatus kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašarų priedus atnaujinimo, kuriuo panaikinami įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 868/2011, (ES) Nr. 1111/2011 ir (ES) Nr. 227/2012 ( 1 )

28

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/9, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 9934)  ( 1 )

34

 

*

2022 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/10, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2333 dėl tam tikrų neatidėliotinų priemonių, susijusių su avių ir ožkų raupais Ispanijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 9947)  ( 1 )

126

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2023 1 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 2/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2023/3

2023 m. sausio 3 d.

kuriuo ištaisoma Reglamento (ES) 2019/1781, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi elektros variklių ir tolydžiojo reguliavimo pavarų ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 641/2009, kuriuo nustatomi autonominių beriebokšlių apytakinių siurblių ir į gaminius įmontuojamų beriebokšlių apytakinių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai, teksto redakcija vokiečių kalba

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnį,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (ES) 2019/1781 (2) teksto redakcijoje vokiečių kalba yra klaidų 7 konstatuojamosios dalies antrame sakinyje ir 3 straipsnio 7 punkte, kai kalbama apie tinklą, ir 2 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktyje, kai kalbama apie gaminius, kurie skirti veikti tiesiogiai prijungti prie elektros tinklo;

(2)

todėl Reglamento (ES) 2019/1781 teksto redakcija vokiečių kalba turėtų būti atitinkamai ištaisyta. Teksto redakcijų kitomis kalbomis taisyti nereikia;

(3)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2009/125/EB 19 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

(Netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba.)

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. sausio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 285, 2009 10 31, p. 10.

(2)  2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/1781, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi elektros variklių ir tolydžiojo reguliavimo pavarų ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 641/2009, kuriuo nustatomi autonominių beriebokšlių apytakinių siurblių ir į gaminius įmontuojamų beriebokšlių apytakinių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 640/2009 (OL L 272, 2019 10 25, p. 74).


2023 1 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 2/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/4

2023 m. sausio 3 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai grybų miltelius, kuriuose yra vitamino D2, kaip naują maisto produktą ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2015/2283 nustatyta, kad pateikti Sąjungos rinkai galima tik leidžiamus naudoti ir į Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą įtrauktus naujus maisto produktus;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2470 (2) nustatytas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas;

(3)

2020 m. vasario 21 d. bendrovė „Monterey Mushrooms Inc.“ (toliau – pareiškėja) pagal Reglamento (ES) 2015/2283 10 straipsnio 1 dalį pateikė Komisijai paraišką leisti pateikti Sąjungos rinkai grybų miltelius, kuriuose yra vitamino D2, kaip naują maisto produktą. Pareiškėja paprašė leisti tam tikruose visiems vartotojams skirtuose maisto produktuose naudoti grybų miltelius, kuriuose yra vitamino D2. Pareiškėja taip pat paprašė leisti naudoti naują maisto produktą maisto papilduose kūdikiams nuo 7 iki 11 mėnesių, taip pat maisto papilduose, apibrėžtuose Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/46/EB (3), išskyrus maisto papildus kūdikiams ir mažiems vaikams, specialiosios medicininės paskirties maisto produktuose, apibrėžtuose Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 609/2013 (4), išskyrus specialiosios medicininės paskirties maisto produktus kūdikiams, ir viso paros raciono pakaitaluose svoriui kontroliuoti, apibrėžtuose Reglamente (ES) Nr. 609/2013. Paraiškos teikimo proceso metu pareiškėja atsiėmė prašymą suteikti leidimą naudoti naują maisto produktą maisto papilduose kūdikiams nuo 7 iki 11 mėnesių;

(4)

2020 m. vasario 21 d. pareiškėja taip pat pateikė Komisijai prašymą apsaugoti šiai paraiškai pagrįsti pateiktus tam tikrus originalius nuosavybinius duomenis: grybų miltelių, kuriuose yra vitamino D2, tapatybės duomenis (5), analizės sertifikatus ir partijų duomenis (6), stabilumo tyrimų ataskaitas (7) ir suvartojimo vertinimo ataskaitą (8);

(5)

2021 m. vasario 5 d. Komisija paprašė Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) atlikti grybų miltelių, kuriuose yra vitamino D2, kaip naujo maisto produkto vertinimą;

(6)

2022 m. balandžio 26 d. Tarnyba pagal Reglamento (ES) 2015/2283 11 straipsnį priėmė mokslinę nuomonę „Grybų miltelių, kuriuose yra vitamino D2, – naujo maisto produkto pagal Reglamentą (ES) 2015/2283 sauga (NF 2019/1471)“ (9);

(7)

toje mokslinėje nuomonėje Tarnyba padarė išvadą, kad grybų milteliai, kuriuose yra vitamino D2, yra saugūs, jei naudojami pagal siūlomas paskirtis ir laikantis pasiūlytų koncentracijos verčių. Todėl mokslinė nuomonė yra pakankamas pagrindas nustatyti, kad grybų milteliai, kuriuose yra vitamino D2, pagal konkrečias naudojimo sąlygas atitinka pateikimo rinkai sąlygas pagal Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnio 1 dalį;

(8)

šio maisto papildo etiketėje vartotojai turėtų būti tinkamai informuoti, kad kūdikiai ir jaunesni nei 3 metų vaikai neturėtų vartoti maisto papildų, kurių sudėtyje yra vitamino D2 (iš grybų miltelių);

(9)

mokslinėje nuomonėje Tarnyba taip pat pažymėjo, kad jos išvada dėl naujo maisto produkto saugos buvo pagrįsta moksliniais duomenimis apie naujo maisto produkto tapatybę, partijų analizės informacija, atitinkamais analizės sertifikatais ir stabilumo tyrimais, be kurių ji nebūtų galėjusi įvertinti naujo maisto produkto ir padaryti išvadų;

(10)

Komisija paprašė pareiškėjos išsamiau paaiškinti pateiktą pagrindimą dėl nuosavybės teisės į šiuos duomenis ir paaiškinti teiginį dėl išimtinės teisės naudoti tuos duomenis, kaip reikalaujama Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalies b punkte;

(11)

pareiškėja nurodė, kad paraiškos pateikimo metu ji turėjo nuosavybės teisę į mokslinius duomenis apie naujo maisto produkto tapatybę, partijų analizės informaciją, atitinkamus analizės sertifikatus ir stabilumo tyrimus ir turėjo išimtinę teisę jais naudotis;

(12)

Komisija įvertino visą pareiškėjos pateiktą informaciją ir padarė išvadą, kad pareiškėja pateikė pakankamą pagrindimą, jog įvykdė Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Todėl moksliniai duomenys apie grybų miltelių, kuriuose yra vitamino D2, tapatybę (10), analizės sertifikatai ir partijų duomenys (11) bei stabilumo tyrimų ataskaitos (12) turėtų būti apsaugoti pagal Reglamento (ES) 2015/2283 27 straipsnio 1 dalį. Taigi, penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo pateikti Sąjungos rinkai grybų miltelius, kuriuose yra vitamino D2, turėtų būti leista tik pareiškėjai;

(13)

tačiau leidimas tik pareiškėjai pateikti rinkai grybų miltelius, kuriuose yra vitamino D2, ir tik pareiškėjos naudai naudoti pareiškėjos dokumentų rinkinyje pateiktus mokslinius duomenis neužkerta kelio kitiems pareiškėjams pateikti paraišką leisti pateikti rinkai tą patį naują maisto produktą, jei jų paraiška yra pagrįsta teisėtai gauta informacija, kuria pagrindžiamas toks leidimas;

(14)

tikslinga, kad grybų miltelių, kuriuose yra vitamino D2, kaip naujo maisto produkto įtraukimas į Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą apimtų Reglamento (ES) 2015/2283 9 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją;

(15)

grybų milteliai, kuriuose yra vitamino D2, turėtų būti įtraukti į Įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/2470 nustatytą Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(16)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Grybų miltelius, kuriuose yra vitamino D2, leidžiama pateikti Sąjungos rinkai.

Grybų milteliai, kuriuose yra vitamino D2, įtraukiami į Įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/2470 nustatytą Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą.

2.   Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Pateikti Sąjungos rinkai 1 straipsnyje nurodytą naują maisto produktą penkerius metus nuo 2023 m. sausio 24 d. leidžiama tik bendrovei „Monterey Mushrooms Inc.“ (13), nebent paskesni pareiškėjai gautų to naujo maisto produkto leidimą nesiremdami pagal 3 straipsnį apsaugotais moksliniais duomenimis arba gautų bendrovės „Monterey Mushrooms Inc.“ sutikimą.

3 straipsnis

Paraiškos dokumentų rinkinyje esantys moksliniai duomenys, atitinkantys Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos nenaudojami paskesnių pareiškėjų naudai be bendrovės „Monterey Mushrooms Inc.“ sutikimo.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. sausio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 327, 2015 12 11, p. 1.

(2)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (OL L 351, 2017 12 30, p. 72).

(3)  2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL L 183, 2002 7 12, p. 51).

(4)  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (OL L 181, 2013 6 29, p. 35).

(5)  I priedas. Grybų miltelių, kuriuose yra daug vitamino D2, tapatybė.

(6)  II priedas. Analizės sertifikatai ir partijų duomenys.

(7)  III priedas. Stabilumo ataskaitos.

(8)  V priedas. Suvartojimo vertinimo ataskaita.

(9)  EFSA Journal 2022;20(6):7326.

(10)  I priedas. Grybų miltelių, kuriuose yra daug vitamino D2, tapatybė.

(11)  II priedas. Analizės sertifikatai ir partijų duomenys.

(12)  III priedas. Stabilumo ataskaitos.

(13)  Adresas: 260 Westgate DRIVE Watsonville, CA 95076, Jungtinės Valstijos.


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 lentelėje (Leidžiami naudoti nauji maisto produktai) įterpiamas šis įrašas: [Leidinių biurui: įrašyti į EN versiją abėcėlės tvarka.]

Leidžiamas naudoti naujas maisto produktas

Naujo maisto produkto naudojimo sąlygos

Papildomi specialieji ženklinimo reikalavimai

Kiti reikalavimai

Duomenų apsauga

Grybų milteliai, kuriuose yra vitamino D2

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas vitamino D2 kiekis (μg/100 g arba 100 ml)

1.

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „Ultravioletine spinduliuote apdoroti grybų milteliai, kuriuose yra vitamino D2“.

2.

Maisto papildų, kurių sudėtyje yra vitamino D2 (iš grybų miltelių), etiketėje turi būti nurodyta, kad jų neturėtų vartoti kūdikiai ir jaunesni nei 3 metų vaikai.

 

Leidimas naudoti suteiktas 2023 m. sausio 24 d. Įtraukimas grindžiamas nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį.

Pareiškėja: „Monterey Mushrooms Inc.“, 260 Westgate DRIVE Watsonville, CA 95076, Jungtinės Valstijos.

Duomenų apsaugos laikotarpiu pateikti Sąjungos rinkai naują maisto produktą grybų miltelius, kuriuose yra vitamino D2, leidžiama tik bendrovei „Monterey Mushrooms Inc.“, nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą šiam naujam maisto produktui, nenaudodami nuosavybinių mokslinių įrodymų ar mokslinių duomenų, apsaugotų pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį, arba gautų bendrovės „Monterey Mushrooms inc.“ sutikimą.

Duomenų apsaugos pabaigos data: 2028 m. sausio 24 d.“

Pieno pakaitalai

1,1

Pieno gaminių pakaitalai, išskyrus pieną

2,2

Pusryčių javainiai ir javainių batonėliai

2,2

Sriubos

2,2

Sausos sriubos

22,5

Išrūgų milteliai

14,1

Vaisių bei daržovių sultys ir nektarai

1,1

Vaisių bei daržovių sulčių milteliai

12,4

Vaisių bei daržovių sulčių koncentratas (skystas)

3,4

Gaivieji gėrimai, parduodami siejant jų vartojimą su fiziniais pratimais, ir fermentuoti nealkoholiniai gėrimai (išskyrus fermentuotus pieno gėrimus)

1,1

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, išskyrus kūdikiams skirtus maisto produktus

Laikantis konkrečių asmens, kuriam skirtas produktas, mitybos reikalavimų, bet ne daugiau kaip 15 μg per parą

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, apibrėžti

Reglamente (ES) Nr. 609/2013

15 μg per parą

Pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti

5 μg/valg.

Maisto papildai, apibrėžti Direktyvoje 2002/46/EB, išskyrus maisto papildus kūdikiams ir mažiems vaikams

15 μg per parą

(2)

2 lentelėje (Specifikacijos) įterpiamas šis įrašas:

Leidžiamas naudoti naujas maisto produktas

Specifikacijos

Grybų milteliai, kuriuose yra vitamino D2

Aprašymas/apibrėžtis:

Naujas maisto produktas gaminamas taikant kontroliuojamą supjaustytų griežinėliais ir (arba) kubeliais Agaricus bisporus grybų apšvitinimą ultravioletine spinduliuote, po to juos dehidratuojant ir sumalant į miltelius.

Ultravioletinė spinduliuotė – veikimas ultravioletine šviesa, kurios bangų ilgio diapazonas panašus į taikomą apdorojant ultravioletine spinduliuote naujus maisto produktus, kuriuos leidžiama naudoti pagal Reglamentą (ES) 2015/2283.

Charakteristikos/sudėtis

Vitamino D2 kiekis: 125–375 μg/g

Drėgnis: ≤ 7 %

Peleningumas: ≤ 13,5 %

Vandens aktyvumas: < 0,5

Riebalai: ≤ 4,5 %

Bendras angliavandenių kiekis: ≤ 60 %

Baltymai: ≤ 40 %

Sunkieji metalai

Švinas: ≤ 0,5 mg/kg

Kadmis: ≤ 0,5 mg/kg

Gyvsidabris: ≤ 0,1 mg/kg

Arsenas: ≤ 0,3 mg/kg

Mikotoksinai

Aflatoksinas B1: ≤ 2 μg/kg

Aflatoksinai (B1 + B2 + G1 + G2 suma): < 4 μg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai

Bendras aerobinių bakterijų skaičius: ≤ 5 000 KSV/g

Bendras mielių ir pelėsių skaičius: < 100 KSV/g

Koliforminės bakterijos: < 100 LTS/g

Salmonelės (Salmonella spp.): nėra 25 g

Staphylococus aureus (auksinis stafilokokas): nėra 10 g

Escherichia coli: nėra 10 g

Listeria monocytogenes: nėra 25 g

KSV – kolonijas sudarantys vienetai. LTS – labiausiai tikėtinas skaičius.“


2023 1 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 2/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/5

2023 m. sausio 3 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai naminių svirplių Acheta domesticus miltelius, iš kurių pašalinta dalis riebalų, kaip naują maisto produktą ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo 12 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2015/2283 nustatyta, kad pateikti Sąjungos rinkai galima tik leidžiamus naudoti ir į Sąjungos sąrašą įtrauktus naujus maisto produktus;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2470 (2) nustatytas Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašas;

(3)

2019 m. liepos 24 d. bendrovė „Cricket One Co. Ltd“ (toliau – pareiškėja) pagal Reglamento (ES) 2015/2283 10 straipsnio 1 dalį pateikė Komisijai paraišką leisti pateikti Sąjungos rinkai naminių svirplių Acheta domesticus miltelius, iš kurių pašalinta dalis riebalų, kaip naują maisto produktą. Paraiškoje prašoma iš nedalytų naminių svirplių Acheta domesticus gautus miltelius, iš kurių pašalinta dalis riebalų, leisti naudoti daugiagrūdėje duonoje ir bandelėse, krekeriuose ir duonos lazdelėse, javainių batonėliuose, sausuose premiksuose, skirtuose kepiniams, sausainiuose, sausuose įdarytuose ir neįdarytuose makaronų gaminiuose, padažuose, perdirbtuose bulvių produktuose, ankštinių augalų ir daržovių patiekaluose, picose, makaronų gaminiuose, išrūgų milteliuose, mėsos pakaitaluose, sriubose ir sriubų koncentratuose ar tirpiųjų sriubų milteliuose, iš kukurūzų miltų pagamintuose užkandžiuose, į alų panašiuose gėrimuose, šokoladiniuose konditerijos gaminiuose, riešutuose ir aliejingosiose sėklose, užkandžiuose, išskyrus traškučius, ir mėsos pusgaminiuose, skirtuose visiems vartotojams;

(4)

2019 m. liepos 24 d. pareiškėja taip pat pateikė Komisijai prašymą apsaugoti nuosavybinius mokslinius tyrimus ir duomenis, pateiktus paraiškai pagrįsti, t. y. išsamų gamybos proceso aprašymą (3), pirminių analizių rezultatus (4), analitinius duomenis apie teršalus (5), stabilumo tyrimų rezultatus (6), mikrobiologinių parametrų analitinius duomenis (7) ir baltymų įsisavinimo tyrimų rezultatus (8);

(5)

2020 m. liepos 8 d. Komisija paprašė Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) atlikti naminių svirplių Acheta domesticus miltelių, iš kurių pašalinta dalis riebalų, kaip naujo maisto produkto vertinimą;

(6)

2022 m. kovo 23 d. Tarnyba pagal Reglamento (ES) 2015/2283 11 straipsnį priėmė mokslinę nuomonę dėl naminių svirplių Acheta domesticus miltelių, iš kurių pašalinta dalis riebalų, kaip naujo maisto produkto pagal Reglamentą (ES) 2015/2283 saugos (angl. „Safety of partially defatted whole Acheta domesticus (house cricket) powder as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283“) (9);

(7)

savo mokslinėje nuomonėje Tarnyba padarė išvadą, kad naminių svirplių Acheta domesticus milteliai, iš kurių pašalinta dalis riebalų, yra saugūs, jei naudojami pagal siūlomas naudojimo sąlygas ir laikantis pasiūlytų koncentracijos verčių. Todėl ta mokslinė nuomonė yra pakankamas pagrindas nustatyti, kad naminių svirplių Acheta domesticus milteliai, iš kurių pašalinta dalis riebalų, naudojami daugiagrūdėje duonoje ir bandelėse, krekeriuose ir duonos lazdelėse, javainių batonėliuose, sausuose premiksuose, skirtuose kepiniams, sausainiuose, sausuose įdarytuose ir neįdarytuose makaronų gaminiuose, padažuose, perdirbtuose bulvių produktuose, ankštinių augalų ir daržovių patiekaluose, picose, makaronų gaminiuose, išrūgų milteliuose, mėsos pakaitaluose, sriubose ir sriubų koncentratuose ar tirpiųjų sriubų milteliuose, iš kukurūzų miltų pagamintuose užkandžiuose, į alų panašiuose gėrimuose, šokoladiniuose konditerijos gaminiuose, riešutuose ir aliejingosiose sėklose, užkandžiuose, išskyrus traškučius, ir mėsos pusgaminiuose, skirtuose visiems vartotojams, atitinka jų pateikimo rinkai sąlygas pagal Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnio 1 dalį;

(8)

toje nuomonėje Tarnyba, remdamasi paskelbtais ribotais duomenimis apie su vabzdžiais apskritai susijusią alergiją maistui, pagal kuriuos Acheta domesticus vartojimas buvo nevienareikšmiškai susietas su tam tikrais anafilaksijos atvejais, ir remdamasi duomenimis, įrodančiais, kad Acheta domesticus sudėtyje yra daug galinčių alergizuoti baltymų, padarė išvadą, kad vartojant šį naują maisto produktą gali atsirasti jautrumas Acheta domesticus baltymams. Tarnyba rekomendavo atlikti tolesnius Acheta domesticus alergiškumo mokslinius tyrimus;

(9)

siekdama atsižvelgti į Tarnybos rekomendaciją, Komisija šiuo metu nagrinėja būdus, kaip atlikti būtinus Acheta domesticus alergiškumo tyrimus. Kol Tarnyba neįvertino mokslinių tyrimų duomenų ir, atsižvelgdama į tai, kad iki šiol, įrodymai, tiesiogiai susiję su Acheta domesticus vartojimu ir pirminio įjautrinimo ir alergijos atvejais, nėra vienareikšmiai, Komisija mano, kad į Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašą neturėtų būti įtraukti specialūs ženklinimo reikalavimai, susiję su Acheta domesticus potencialu sukelti pirminį įjautrinimą;

(10)

Tarnyba savo nuomonėje taip pat nurodė, kad naminių svirplių Acheta domesticus miltelių, iš kurių pašalinta dalis riebalų, vartojimas gali sukelti alergines reakcijas asmenims, kurie yra alergiški vėžiagyviams, moliuskams ir erkutėms. Be to, Tarnyba pažymėjo, kad naujame maisto produkte gali būti papildomų alergenų, jei šių alergenų yra substratuose, kuriais šeriami vabzdžiai. Todėl maisto produktai, kurių sudėtyje yra naminių svirplių Acheta domesticus miltelių, iš kurių pašalinta dalis riebalų, turėtų būti tinkamai paženklinti laikantis Reglamento (ES) 2015/2283 9 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

(11)

savo mokslinėje nuomonėje Tarnyba taip pat pažymėjo, kad jos išvada dėl naminių svirplių Acheta domesticus miltelių, iš kurių pašalinta dalis riebalų, saugos buvo pagrįsta moksliniais tyrimais ir duomenimis, apimančiais išsamų gamybos proceso aprašymą, pirminių analizių rezultatus, analitinius duomenis apie teršalus, stabilumo tyrimų rezultatus, mikrobiologinių parametrų analitinius duomenis ir baltymų įsisavinimo tyrimų rezultatus, be kurių ji nebūtų galėjusi įvertinti naujo maisto produkto ir padaryti išvados;

(12)

Komisija paprašė pareiškėjos išsamiau paaiškinti pateiktą pagrindimą dėl nuosavybės teisės į šiuos mokslinius tyrimus ir duomenis ir patikslinti reikalavimą suteikti išimtinę teisę jais remtis pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalies b punktą;

(13)

pareiškėja pareiškė, kad pagal nacionalinę teisę paraiškos pateikimo metu ji turėjo nuosavybės teisę į mokslinius tyrimus ir duomenis, apimančius išsamų gamybos proceso aprašymą, pirminių analizių rezultatus, analitinius duomenis apie teršalus, stabilumo tyrimų rezultatus, mikrobiologinių parametrų analitinius duomenis ir baltymų įsisavinimo tyrimų rezultatus, ir turėjo išimtinę teisę jais naudotis, ir kad trečiosios šalys negali teisėtai susipažinti su šiais duomenimis ir tyrimais, jais naudotis arba remtis;

(14)

Komisija įvertino visą pareiškėjos pateiktą informaciją ir padarė išvadą, kad pareiškėja pateikė pakankamą pagrindimą, jog įvykdė Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Todėl moksliniai tyrimai ir duomenys, apimantys išsamų gamybos proceso aprašymą, pirminių analizių rezultatus, analitinius duomenis apie teršalus, stabilumo tyrimų rezultatus, mikrobiologinių parametrų analitinius duomenis ir baltymų įsisavinimo tyrimų rezultatus, turėtų būti apsaugoti pagal Reglamento (ES) 2015/2283 27 straipsnio 1 dalį. Todėl penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo pateikti Sąjungos rinkai naminių svirplių Acheta domesticus miltelius, iš kurių pašalinta dalis riebalų, turėtų būti leidžiama tik pareiškėjai;

(15)

tačiau leidimas tik pareiškėjai pateikti rinkai naminių svirplių Acheta domesticus miltelius, iš kurių pašalinta dalis riebalų, ir tik pareiškėjos naudai naudoti pareiškėjos dokumentų rinkinyje pateiktus mokslinius tyrimus ir duomenis neužkerta kelio kitiems pareiškėjams pateikti paraišką leisti pateikti rinkai tą patį naują maisto produktą, jei jų paraiška yra pagrįsta teisėtai gauta informacija, kuria pagrindžiamas toks leidimas;

(16)

naminių svirplių Acheta domesticus milteliai, iš kurių pašalinta dalis riebalų, turėtų būti įtraukti į Įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/2470 nustatytą Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(17)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1)   Naminių svirplių Acheta domesticus miltelius, iš kurių pašalinta dalis riebalų, leidžiama pateikti Sąjungos rinkai.

Naminių svirplių Acheta domesticus milteliai, iš kurių pašalinta dalis riebalų, įtraukiami į Įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/2470 nustatytą Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą.

2)   Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Pateikti Sąjungos rinkai 1 straipsnyje nurodytą naują maisto produktą penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 2023 m. sausio 24 d. leidžiama tik bendrovei „Cricket One Co. Ltd“ (10), nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą šiam naujam maisto produktui nesinaudodami pagal 3 straipsnį apsaugotais moksliniais duomenimis arba gautų bendrovės „Cricket One Co. Ltd“ sutikimą.

3 straipsnis

Paraiškos dokumentų rinkinyje esantys moksliniai duomenys, atitinkantys Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos nenaudojami paskesnių pareiškėjų naudai be bendrovės „Cricket One Co. Ltd“ sutikimo.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. sausio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 327, 2015 12 11, p. 1.

(2)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (OL L 351, 2017 12 30, p. 72).

(3)  „Cricket One CO.“ 2019, 2020 ir 2021 (nepaskelbta).

(4)  „Cricket One CO.“ 2019, 2020 ir 2021 (nepaskelbta).

(5)  „Cricket One CO.“ 2018, 2019, 2020 ir 2021 (nepaskelbta).

(6)  „Cricket One CO.“ 2020 (nepaskelbta).

(7)  „Cricket One CO.“ 2018, 2019, 2020 ir 2021 (nepaskelbta).

(8)  „Cricket One CO.“ 2019, 2020 ir 2021 (nepaskelbta).

(9)  EFSA Journal 2022;20(5):7258.

(10)  „Cricket One Co. Ltd“ 383/3/51 Quang Trung Street, Ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh City, Vietnamas.


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 lentelėje (Leidžiami naudoti nauji maisto produktai) įterpiamas šis įrašas:

Leidžiamas naudoti naujas maisto produktas

Naujo maisto produkto naudojimo sąlygos

Papildomi specialieji ženklinimo reikalavimai

Kiti reikalavimai

Duomenų apsauga

Naminių svirplių Acheta domesticus milteliai, iš kurių pašalinta dalis riebalų

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis (g/100g)

(parduodami tokiu pavidalu arba paruošiami pagal gamintojo instrukcijas)

1.

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „naminių svirplių Acheta domesticus milteliai, iš kurių pašalinta dalis riebalų“.

2.

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naminių svirplių Acheta domesticus miltelių, iš kurių pašalinta dalis riebalų, etiketėje nurodoma, kad ši sudedamoji dalis gali sukelti alerginę reakciją vartotojams, kurie, kaip žinoma, yra alergiški vėžiagyviams, moliuskams ir jų produktams bei erkutėms.

Jei reikia, šis teiginys pateikiamas šalia sudedamųjų dalių sąrašo.

 

Leidimas naudoti suteiktas 2023 1 24. Įtraukimas grindžiamas nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį.

Pareiškėja: „Cricket One Co. Ltd“ 383/3/51 Quang Trung street, Ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh City, Vietnamas.

Duomenų apsaugos laikotarpiu pateikti Sąjungos rinkai naują maisto produktą naminių svirplių Acheta domesticus miltelius, iš kurių pašalinta dalis riebalų, leidžiama tik bendrovei „Cricket One Co. Ltd“, nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą šiam naujam maisto produktui nenaudodami pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį apsaugotų nuosavybinių mokslinių įrodymų ar mokslinių duomenų arba gautų bendrovės „Cricket One Co. Ltd“ sutikimą.

Duomenų apsaugos pabaigos data: 2028 1 24.“

Daugiagrūdė duona ir bandelės; krekeriai ir duonos lazdelės

2

Javainių batonėliai

3

Premiksai, skirti kepiniams (sausi)

3

Sausainiai

1,5

Makaronų gaminiai (sausi)

0,25

Įdaryti makaronų gaminiai (sausi)

3

Padažai

1

Perdirbtų bulvių produktai, ankštinių augalų ir daržovių patiekalai, picos, makaronų gaminiai

1

Išrūgų milteliai

3

Mėsos pakaitalai

5

Sriubos ir sriubų koncentratai ar tirpiųjų sriubų milteliai

1

Iš kukurūzų miltų pagaminti užkandžiai

4

Į alų panašūs gėrimai;

0,1

Šokoladiniai konditerijos gaminiai

2

Riešutai ir aliejingosios sėklos

2

Užkandžiai, išskyrus traškučius

5

Mėsos pusgaminiai

2

 

2)

2 lentelėje (Specifikacijos) įterpiamas šis įrašas:

Leidžiamas naudoti naujas maisto produktas

Specifikacijos

Naminių svirplių Acheta domesticus milteliai, iš kurių pašalinta dalis riebalų

Aprašymas / apibrėžtis:

Naujas maisto produktas – milteliai, iš kurių pašalinta dalis riebalų, gauti iš nedalytų naminių svirplių Acheta domesticus taikant procedūrą, kurią sudaro šie etapai: vabzdžiai 24 valandas laikomi nešerti, kad pasišalintų jų žarnyno turinys, tada jie nužudomi užšaldant, išplaunami, termiškai apdorojami, išdžiovinami, mechaninės ekstruzijos būdu iš jų ekstrahuojamas aliejus ir tada sumalami.

Charakteristikos / sudėtis:

Žali baltymai (N x 6,25) (masės dalis %): 74,0–78,0

Riebalai (masės dalis %): 9,0–12,0

Drėgnis (masės dalis %): 3,0–6,0

Žalia ląsteliena (masės dalis %): 8,0–10,0

Chitinas  (*1) (masės dalis %): 4,0–8,5

Peleningumas (masės dalis %): ≤ 5,6

Peroksidų skaičius (mekv O2/kg riebalų): ≤ 5,0

Manganas: ≤ 100,0 mg/kg

Cianidas ≤ 5,0 mg/kg

Sunkieji metalai:

Švinas: ≤ 0,1 mg/kg

Kadmis: ≤ 0,025 mg/kg

Mikotoksinai:

Aflatoksinai (B1, B2, G1, G2 suma): ≤ 0,4 μg/kg

Deoksinivalenolis: ≤ 200,0 μg/kg

Ochratoksinas A: ≤ 1,0 μg/kg

Dioksinai ir dioksinų tipo bifenilai

Dioksinų ir dioksinų tipo bifenilų sumos viršutinė vertė, ( (*2)WHO2005 PCDD/F-PCB-TEF): ≤ 1,25 pg/g riebalų

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras aerobinių bakterijų skaičius: ≤ 105 KSV/g

Mielės ir pelėsiai: ≤ 100 KSV/g

Escherichia coli: ≤ 50 KSV/g

Salmonella spp.: neaptikta 25 gramuose

Listeria monocytogenes: neaptikta 25 gramuose

Bacillus cereus (spėjama): ≤ 100 KSV/g

Enterobakterijos (spėjama): < 100 KSV/g

Koaguliazę gaminantys stafilokokai: ≤ 100 KSV/g


(*1)  Chitinas apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp rūgštiniame tirpale išplautos ląstelienos ir rūgštiniame tirpale išplauto lignino (ADF-ADL), kaip aprašyta Hahn et al. (2018 m.).

(*2)  Polichlorintų dibenzo-para-dioksinų (PCDD)-polichlorintų dibenzofuranų (PCDF) ir dioksinų tipo polichlorintų bifenilų (PCB) sumos viršutinė vertė, išreikšta kaip Pasaulio sveikatos organizacijos toksiškumo ekvivalento faktoriai (naudojant 2005 m. PSO TEF).

KSV – kolonijas sudarantys vienetai.“


2023 1 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 2/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/6

2023 m. sausio 3 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai valgomųjų dantenių Lentinula edodes miceliais fermentuotus žirnių ir ryžių baltymus kaip naują maisto produktą ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2015/2283 nustatyta, kad pateikti Sąjungos rinkai galima tik leidžiamus naudoti ir į Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą įtrauktus naujus maisto produktus;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2470 (2) nustatytas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas;

(3)

2019 m. gruodžio 12 d. bendrovė „MycoTechnology, Inc.“ (toliau – pareiškėja) pagal Reglamento (ES) 2015/2283 10 straipsnio 1 dalį pateikė Komisijai paraišką leisti pateikti Sąjungos rinkai valgomųjų dantenių Lentinula edodes miceliais fermentuotus žirnių ir ryžių baltymus kaip naują maisto produktą. Pareiškėja paprašė fermentuotus žirnių ir ryžių baltymus leisti naudoti konditerijos kepiniuose, duonoje, bandelėse, skrebučiuose, picose, pusryčių javainiuose, javainių batonėliuose, vaisių ir daržovių gėrimuose, paruoštuose sumaišyti gėrimų milteliuose, kakavos ir šokoladiniuose konditerijos gaminiuose, pieno gaminių pakaitaluose ir nepieniniuose pakaitiniuose maisto produktuose svoriui kontroliuoti, raugintuose pieno gaminiuose, makaronų gaminiuose, mėsos pusgaminiuose ir mėsos gaminiuose, paruoštose vartoti sriubose ir sriubų koncentratuose ar tirpiųjų sriubų milteliuose, salotose, mėsos pakaitaluose, pieno gėrimuose ir vieno valgio pakaitiniuose maisto produktuose svoriui kontroliuoti, skirtuose visiems vartotojams;

(4)

2019 m. gruodžio 12 d. pareiškėja taip pat pateikė Komisijai prašymą apsaugoti paraiškai pagrįsti pateiktus nuosavybinius mokslinius tyrimus ir duomenis, t. y. išsamų gamybos proceso aprašymą (3) ir naujo maisto produkto sudėties analizes (4);

(5)

2020 m. balandžio 22 d. Komisija paprašė Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) atlikti Lentinula edodes miceliais fermentuotų žirnių ir ryžių baltymų kaip naujo maisto produkto vertinimą;

(6)

2022 m. vasario 28 d. Tarnyba pagal Reglamento (ES) 2015/2283 11 straipsnį priėmė mokslinę nuomonę dėl valgomųjų dantenių Lentinula edodes miceliais fermentuotų žirnių ir ryžių baltymų kaip naujo maisto produkto pagal Reglamentą (ES) 2015/2283 saugos (angl. „SAFEty of pea and rice protein fermented by Shiitake (Lentinula edodes“) (5);

(7)

savo mokslinėje nuomonėje Tarnyba padarė išvadą, kad Lentinula edodes miceliais fermentuoti žirnių ir ryžių baltymai siūlomomis naudojimo sąlygomis yra saugūs. Todėl ta mokslinė nuomonė yra pakankamas pagrindas nustatyti, kad fermentuoti žirnių ir ryžių baltymai, naudojami konditerijos kepiniuose, duonoje, bandelėse, skrebučiuose, picose, pusryčių javainiuose, javainių batonėliuose, vaisių ir daržovių gėrimuose, paruoštuose sumaišyti gėrimų milteliuose, kakavos ir šokoladiniuose konditerijos gaminiuose, pieno gaminių pakaitaluose ir nepieniniuose pakaitiniuose maisto produktuose svoriui kontroliuoti, raugintuose pieno gaminiuose, makaronų gaminiuose, mėsos pusgaminiuose ir mėsos gaminiuose, paruoštose vartoti sriubose ir sriubų koncentratuose ar tirpiųjų sriubų milteliuose, salotose, mėsos pakaitaluose, pieno gėrimuose ir vieno valgio pakaitiniuose maisto produktuose svoriui kontroliuoti, skirtuose visiems vartotojams, atitinka jų pateikimo rinkai sąlygas pagal Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnio 1 dalį;

(8)

savo mokslinėje nuomonėje Tarnyba taip pat pažymėjo, kad jos išvada dėl naujo maisto produkto saugos buvo pagrįsta pareiškėjos paraiškoje pateiktais moksliniais tyrimais ir duomenimis, apimančiais išsamų gamybos proceso aprašymą ir naujo maisto produkto sudėties analizes, be kurių ji nebūtų galėjusi įvertinti naujo maisto produkto ir padaryti išvados;

(9)

Komisija paprašė pareiškėjos išsamiau paaiškinti pateiktą pagrindimą dėl nuosavybės teisės į šiuos mokslinius tyrimus ir duomenis ir patikslinti reikalavimą suteikti išimtinę teisę jais remtis pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalies b punktą;

(10)

pareiškėja pareiškė, kad pagal nacionalinę teisę paraiškos pateikimo metu ji turėjo nuosavybės teisę į mokslinius tyrimus ir duomenis, apimančius išsamų gamybos proceso aprašymą ir naujo maisto produkto sudėties analizes, ir turėjo išimtinę teisę jais naudotis, ir kad trečiosios šalys negali teisėtai susipažinti su šiais duomenimis ir tyrimais, jais naudotis arba remtis;

(11)

Komisija įvertino visą pareiškėjos pateiktą informaciją ir padarė išvadą, kad pareiškėja pateikė pakankamą pagrindimą, jog įvykdė Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Todėl moksliniai tyrimai ir duomenys, apimantys išsamų gamybos proceso aprašymą ir naujo maisto produkto sudėties analizes, turėtų būti apsaugoti pagal Reglamento (ES) 2015/2283 27 straipsnio 1 dalį. Todėl penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo pateikti Sąjungos rinkai Lentinula edodes miceliais fermentuotus žirnių ir ryžių baltymus turėtų būti leidžiama tik pareiškėjai;

(12)

tačiau leidimas tik pareiškėjai pateikti rinkai naują maisto produktą ir tik pareiškėjos naudai naudoti pareiškėjos dokumentų rinkinyje pateiktus mokslinius tyrimus ir duomenis neužkerta kelio kitiems pareiškėjams pateikti paraišką leisti pateikti rinkai tą patį naują maisto produktą, jei jų paraiška yra pagrįsta teisėtai gauta informacija, kuria pagrindžiamas toks leidimas;

(13)

tikslinga, kad Lentinula edodes miceliais fermentuotų žirnių ir ryžių baltymų kaip naujo maisto produkto įtraukimas į Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą apimtų Reglamento (ES) 2015/2283 9 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją;

(14)

Lentinula edodes miceliais fermentuoti žirnių ir ryžių baltymai turėtų būti įtraukti į Įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/2470 nustatytą Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Valgomųjų dantenių Lentinula edodes miceliais fermentuotus žirnių ir ryžių baltymus leidžiama pateikti Sąjungos rinkai.

Valgomųjų dantenių Lentinula edodes miceliais fermentuoti žirnių ir ryžių baltymai įtraukiami į Įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/2470 nustatytą Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą.

2.   Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Pateikti Sąjungos rinkai 1 straipsnyje nurodytą naują maisto produktą penkerius metus nuo 2023 m. sausio 24 d. leidžiama tik bendrovei „MycoTechnology, Inc“ (6), nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą šiam naujam maisto produktui nesinaudodami pagal 3 straipsnį apsaugotais moksliniais duomenimis arba gautų bendrovės „MycoTechnology, Inc“ sutikimą.

3 straipsnis

Paraiškos dokumentų rinkinyje esantys moksliniai duomenys, atitinkantys Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos nenaudojami paskesnių pareiškėjų naudai be bendrovės „MycoTechnology, Inc“ sutikimo.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. sausio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 327, 2015 12 11, p. 1.

(2)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (OL L 351, 2017 12 30, p. 72).

(3)  „MycoTechnology, Inc.“ (2020 m., nepaskelbta).

(4)  „MycoTechnology, Inc.“ (2020 ir 2021 m., nepaskelbta).

(5)  EFSA Journal 2022;20(4):7205.

(6)  Adresas: 18250 E. 40th Avenue, Suite 50, Aurora, 80011 Colorado, Jungtinės Valstijos.


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 lentelėje (Leidžiami naudoti nauji maisto produktai) įterpiamas šis įrašas:

Leidžiamas naudoti naujas maisto produktas

Naujo maisto produkto naudojimo sąlygos

Papildomi specialieji ženklinimo reikalavimai

Kiti reikalavimai

Duomenų apsauga

Valgomųjų dantenių Lentinula edodes miceliais fermentuoti žirnių ir ryžių baltymai

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „Valgomųjų dantenių miceliais fermentuoti žirnių ir ryžių baltymai“.

 

Leidimas naudoti suteiktas 2023 1 24. Įtraukimas grindžiamas nuosavybiniais moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį.

Pareiškėja: „MycoTechnology, Inc.“, 18250 E. 40th Avenue, Suite 50, Aurora, 80011 Colorado, Jungtinės Valstijos. Duomenų apsaugos laikotarpiu pateikti rinkai Sąjungoje naują maisto produktą valgomųjų dantenių Lentinula edodes miceliais fermentuotus žirnių ir ryžių baltymus leidžiama tik bendrovei „MycoTechnology, Inc.“, nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą dėl šio naujo maisto produkto, nesinaudodami nuosavybiniais moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį, arba gautų „MycoTechnology, Inc.“ sutikimą.

Duomenų apsaugos pabaigos data: 2028 1 24.“

Konditerijos kepiniai, duona, bandelės, skrebučiai, picos

5 g/100 g

Pusryčių javainiai ir javainių batonėliai

33 g/100 g

Vaisių ir daržovių gėrimai

20 g/100 ml

Paruošti sumaišyti gėrimų milteliai

93 g/100 g

Kakavos ir šokoladiniai konditerijos gaminiai

7 g/100 g

Pieno gaminių pakaitalai ir nepieniniai pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti

11 g/100 g

Rauginti pieno gaminiai

5 g/100 g

Makaronų gaminiai

15 g/100 g

Mėsos pusgaminiai ir mėsos gaminiai

14 g/100 g

Paruoštos vartoti sriubos ir sriubų koncentratai ar tirpiųjų sriubų milteliai

3 g/100 g

Salotos

26 g/100 g

Mėsos pakaitalai

40 g/100 g

Pieno gėrimai

1 g/100 g

Vieno valgio pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti

1 g/100 g

2)

2 lentelėje (Specifikacijos) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

Leidžiamas naudoti naujas maisto produktas

Specifikacijos

Valgomųjų dantenių Lentinula edodes miceliais fermentuoti žirnių ir ryžių baltymai

Aprašymas:

Naujas maisto produktas gaminamas 65 % žirnių ir 35 % ryžių baltymų koncentratų mišinį fermentuojant valgomųjų dantenių Lentinula edodes miceliais, po to jį termiškai apdorojant fermentacijai nutraukti, o tada atliekant kelis džiovinimo etapus, kad susidarytų milteliai.

Charakteristikos / sudėtis:

Baltymai (% sausosios masės, N x 6,25): ≥ 75,0

Drėgnis: ≤ 7,0

Bendras riebalų kiekis (% sausosios masės): ≤ 10,0

Peleningumas (% sausosios masės): ≤ 10,0

Angliavandeniai (% pagal skaičiavimus): ≤ 15,0

Mikotoksinai:

Aflatoksinas B1 (μg/kg): < 1,0

Aflatoksinas B2 (μg/kg): < 1,0

Aflatoksinas G1 (μg/kg): < 1,0

Aflatoksinas G2 (μg/kg): < 1,0

Bendra aflatoksinų koncentracija (B1+B2+G1+G2) (μg/kg): < 3,0

Sunkieji metalai:

Arsenas (μg/g): < 0,1

Kadmis (μg/g): < 0,1

Švinas (μg/g): < 0,3

Gyvsidabris (μg/g): < 0,1

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras aerobinių bakterijų skaičius: < 1 000 KSV/g

Bendras mielių/pelėsių skaičius: < 100 KSV/g

Koliforminės bakterijos: ≤ 10 KSV/g

Salmonella spp.: nėra 25 gramuose

Escherichia coli: < 10 KSV/g

Listeria monocytogenes: nėra 25 gramuose

*KSV – kolonijas sudarantys vienetai.“


2023 1 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 2/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/7

2023 m. sausio 3 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai lakto-N-tetraozę, pagamintą naudojant Escherichia coli BL21(DE3) išvestines padermes, kaip naują maisto produktą ir kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2015/2283 nustatyta, kad pateikti Sąjungos rinkai galima tik leidžiamus naudoti ir į Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą įtrauktus naujus maisto produktus;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2470 (2) nustatytas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas;

(3)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/484 (3) leista pateikti Sąjungos rinkai lakto-N-tetraozę, gautą mikrobiologinės fermentacijos būdu naudojant Escherichia coli (E. coli) genetiškai modifikuotą padermę K12 DH1, kaip naują maisto produktą pagal Reglamentą (ES) 2015/2283;

(4)

2020 m. gegužės 22 d. bendrovė „Chr. Hansen A/S“ (toliau – pareiškėja) pagal Reglamento (ES) 2015/2283 10 straipsnio 1 dalį pateikė Komisijai paraišką leisti pateikti Sąjungos rinkai lakto-N-tetraozę (LNT), gautą mikrobiologinės fermentacijos būdu naudojant dvi genetiškai modifikuotas padermes (produkuojančiają padermę ir neprivalomą naudoti skaidančiają padermę), gautas iš E. coli BL21(DE3) šeimininkinės padermės, kaip naują maisto produktą. Pareiškėja paprašė leisti LNT naudoti pradinio maitinimo kūdikių mišiniuose ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniuose, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 609/2013 (4), kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose bei kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose maisto produktuose, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose specialiosios medicininės paskirties maisto produktuose, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, specialiosios medicininės paskirties maisto produktuose, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, išskyrus kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus, pieno gėrimuose ir panašiuose mažiems vaikams skirtuose produktuose, taip pat maisto papilduose, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/46/EB (5). Pareiškėja taip pat pasiūlė įtraukti rekomendaciją, kad maisto papildai, kurių sudėtyje yra LNT, neturėtų būti vartojami, jei tą pačią dieną vartojamas motinos pienas, kurio sudėtyje natūraliai yra LNT, ir (arba) kiti maisto produktai, į kuriuos pridėta LNT. Vėliau, 2022 m. birželio 17 d., pareiškėja pakeitė pirminį paraiškoje pateiktą prašymą dėl LNT naudojimo maisto papilduose, kad būtų išbraukta papildų naudojimo kūdikiams ir mažiems vaikams paskirtis;

(5)

2020 m. gegužės 22 d. pareiškėja taip pat pateikė Komisijai prašymą apsaugoti paraiškai pagrįsti pateiktus nuosavybinius mokslinius tyrimus ir duomenis, t. y. masių spektrometrijos (MS), branduolinio magnetinio rezonanso (BMR) bei efektyviosios anijonų mainų chromatografijos ir aptikimo impulsiniu ampermetru (HPAEC-PAD) metodų patvirtinimą bei LNT ir angliavandenių šalutinių produktų (lakto-N-triozės II (LNT2), para-lakto-N-heksaozės (PLNH), laktozės ir gliukozės / galaktozės), kurių yra naujame maisto produkte, tapatybės nustatymo rezultatus (6), genetiškai modifikuotų LNT ir lakto-N-neotetraozės (LNnT) produkuojančiosios padermės ir neprivalomos naudoti skaidančiosios padermės aprašymą (7), genetiškai modifikuotų LNT ir LNnT produkuojančiosios padermės ir neprivalomos naudoti skaidančiosios padermės deponavimo pažymėjimus (8), tikralaikės kiekybinės polimerazės grandininės reakcijos (kPGR) sistemos ir metodų patvirtinimo ataskaitas dėl genetiškai modifikuotų LNT ir LNnT produkuojančiosios padermės ir neprivalomos naudoti skaidančiosios padermės (9), bakterijų grįžtamųjų mutacijų bandymą naudojant LNT (10), žinduolių ląstelių mikrobranduolių tyrimą in vitro naudojant LNT (11), 7 dienų dozių intervalo nustatymo ir toksiškumo per virškinimo traktą tyrimą su žiurkėmis naudojant LNT (12) ir 90 dienų toksiškumo per virškinimo traktą tyrimą su žiurkėmis naudojant LNT (13);

(6)

2021 m. sausio 27 d. Komisija paprašė Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) atlikti LNT, gautos mikrobinės fermentacijos būdu naudojant dvi genetiškai modifikuotas padermes (produkuojančiąją padermę ir neprivalomą naudoti skaidančiąją padermę), gautas iš Escherichia coli (E. coli) BL21(DE3) šeimininkinės padermės, kaip naujo maisto produkto vertinimą pagal Reglamento (ES) 2015/2283 10 straipsnio 3 dalį;

(7)

2022 m. kovo 23 d. Tarnyba pagal Reglamento (ES) 2015/2283 11 straipsnio reikalavimus priėmė mokslinę nuomonę dėl lakto-N-tetraozės (LNT), pagamintos naudojant Escherichia coli BL21(DE3) išvestines padermes, kaip naujo maisto produkto pagal Reglamentą (ES) 2015/2283 saugos (angl. „SAFEty of lacto-N-tetraose (LNT) produced by derivative strains of Escherichia coli BL21(DE3) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 (14)“;

(8)

savo mokslinėje nuomonėje Tarnyba padarė išvadą, kad LNT yra saugi numatytiems tiksliniams vartotojams siūlomomis naudojimo sąlygomis. Todėl ta mokslinė nuomonė yra pakankamas pagrindas nustatyti, kad LNT, naudojama pradinio maitinimo kūdikių mišiniuose ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniuose, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 609/2013, kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose bei kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose maisto produktuose, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose specialiosios medicininės paskirties maisto produktuose, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, specialiosios medicininės paskirties maisto produktuose, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, išskyrus kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus, pieno gėrimuose ir panašiuose mažiems vaikams skirtuose produktuose, taip pat maisto papilduose, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/46/EB, atitinka jos pateikimo rinkai sąlygas pagal Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnio 1 dalį;

(9)

savo mokslinėje nuomonėje Tarnyba taip pat pažymėjo, kad jos išvada dėl naujo maisto produkto saugos buvo pagrįsta moksliniais tyrimais ir duomenimis, apimančiais MS, BMR ir HPAEC-PAD metodų patvirtinimą bei LNT ir angliavandenių šalutinių produktų LNT2, PLNH, laktozės ir gliukozės / galaktozės, kurių yra naujame maisto produkte, tapatybės nustatymo rezultatus, genetiškai modifikuotų LNT ir LNnT produkuojančiosios padermės ir neprivalomos naudoti skaidančiosios padermės aprašymą, genetiškai modifikuotų LNT ir LNnT produkuojančiosios padermės ir neprivalomos naudoti skaidančiosios padermės deponavimo pažymėjimus, kPGR sistemos ir metodų patvirtinimo ataskaitas dėl genetiškai modifikuotų LNT ir LNnT produkuojančiosios padermės ir neprivalomos naudoti skaidančiosios padermės, bakterijų grįžtamųjų mutacijų bandymą naudojant LNT, žinduolių ląstelių mikrobranduolių tyrimą in vitro naudojant LNT, 7 dienų dozių intervalo nustatymo ir toksiškumo per virškinimo traktą tyrimą su žiurkėmis naudojant LNT ir 90 dienų toksiškumo per virškinimo traktą tyrimą su žiurkėmis naudojant LNT, be kurių ji nebūtų galėjusi įvertinti naujo maisto produkto ir padaryti savo išvados;

(10)

Komisija paprašė pareiškėjos išsamiau paaiškinti pateiktą pagrindimą dėl nuosavybės teisės į šiuos mokslinius tyrimus ir duomenis ir patikslinti reikalavimą suteikti išimtinę teisę jais remtis pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalies b punktą;

(11)

pareiškėja pareiškė, kad pagal nacionalinę teisę paraiškos pateikimo metu ji turėjo nuosavybės teisę į mokslinius tyrimus ir duomenis, apimančius MS, BMR ir HPAEC-PAD metodų patvirtinimą bei LNT ir angliavandenių šalutinių produktų LNT2, PLNH, laktozės ir gliukozės / galaktozės, kurių yra naujame maisto produkte, tapatybės nustatymo rezultatus, genetiškai modifikuotų LNT ir LNnT produkuojančiosios padermės ir neprivalomos naudoti skaidančiosios padermės aprašymą, genetiškai modifikuotų LNT ir LNnT produkuojančiosios padermės ir neprivalomos naudoti skaidančiosios padermės deponavimo pažymėjimus, kPGR sistemos ir metodų patvirtinimo ataskaitas dėl genetiškai modifikuotų LNT ir LNnT produkuojančiosios padermės ir neprivalomos naudoti skaidančiosios padermės, bakterijų grįžtamųjų mutacijų bandymą naudojant LNT, žinduolių ląstelių mikrobranduolių tyrimą in vitro naudojant LNT, 7 dienų dozių intervalo nustatymo ir toksiškumo per virškinimo traktą tyrimą su žiurkėmis naudojant LNT ir 90 dienų toksiškumo per virškinimo traktą tyrimą su žiurkėmis naudojant LNT, ir turėjo išimtinę teisę jais naudotis ir kad trečiosios šalys negali naudotis ar remtis tais duomenimis ir tyrimais;

(12)

Komisija įvertino visą pareiškėjos pateiktą informaciją ir padarė išvadą, kad pareiškėja pateikė pakankamą pagrindimą, jog įvykdė Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Todėl moksliniai tyrimai ir duomenys, apimantys MS, BMR ir HPAEC-PAD metodų patvirtinimą bei LNT ir angliavandenių šalutinių produktų LNT2, PLNH, laktozės ir gliukozės / galaktozės, kurių yra naujame maisto produkte, tapatybės nustatymo rezultatus, genetiškai modifikuotų LNT ir LNnT produkuojančiosios padermės ir neprivalomos naudoti skaidančiosios padermės aprašymą, genetiškai modifikuotų LNT ir LNnT produkuojančiosios padermės ir neprivalomos naudoti skaidančiosios padermės deponavimo pažymėjimus, kPGR sistemos ir metodų patvirtinimo ataskaitas dėl genetiškai modifikuotų LNT ir LNnT produkuojančiosios padermės ir neprivalomos naudoti skaidančiosios padermės, bakterijų grįžtamųjų mutacijų bandymą naudojant LNT, žinduolių ląstelių mikrobranduolių tyrimą in vitro naudojant LNT, 7 dienų dozių intervalo nustatymo ir toksiškumo per virškinimo traktą tyrimą su žiurkėmis naudojant LNT ir 90 dienų toksiškumo per virškinimo traktą tyrimą su žiurkėmis naudojant LNT, turėtų būti apsaugoti pagal Reglamento (ES) 2015/2283 27 straipsnio 1 dalį. Todėl penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo pateikti Sąjungos rinkai LNT turėtų būti leidžiama tik pareiškėjai;

(13)

tačiau leidimas tik pareiškėjai pateikti rinkai LNT ir tik pareiškėjos naudai naudoti pareiškėjos dokumentų rinkinyje pateiktus mokslinius tyrimus ir duomenis neužkerta kelio kitiems pareiškėjams pateikti paraišką leisti pateikti rinkai tą patį naują maisto produktą, jei jų paraiška yra pagrįsta teisėtai gauta informacija, kuria pagrindžiamas toks leidimas;

(14)

laikantis pareiškėjos pasiūlytų ir Tarnybos įvertintų maisto papildų, kurių sudėtyje yra LNT, naudojimo sąlygų, vartotojus, naudojant tinkamą etiketę, būtina informuoti, kad maisto papildai, kurių sudėtyje yra LNT, neturėtų būti vartojami, jei tą pačią dieną vartojami kiti maisto produktai, į kuriuos pridėta LNT;

(15)

tikslinga, kad LNT, pagamintos naudojant E. coli BL21(DE3) išvestines padermes, kaip naujo maisto produkto įtraukimas į Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą apimtų Reglamento (ES) 2015/2283 9 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją;

(16)

LNT, pagaminta naudojant E. coli BL21(DE3) išvestines padermes, turėtų būti įtraukta į Įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/2470 nustatytą Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(17)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Lakto-N-tetraozę, pagamintą naudojant E. coli BL21(DE3) išvestines padermes, leidžiama pateikti Sąjungos rinkai.

Lakto-N-tetraozė, pagaminta naudojant E. coli BL21(DE3) išvestines padermes, įtraukiama į Įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/2470 nustatytą Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą.

2.   Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Pateikti Sąjungos rinkai 1 straipsnyje nurodytą naują maisto produktą penkerius metus nuo 2023 m. sausio 24 d. leidžiama tik bendrovei „Chr. Hansen A/S“ (15), nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą šiam naujam maisto produktui nesinaudodami pagal 3 straipsnį apsaugotais moksliniais duomenimis arba gautų bendrovės „Chr. Hansen A/S“ sutikimą.

3 straipsnis

Paraiškos dokumentų rinkinyje esantys moksliniai duomenys, atitinkantys Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos nenaudojami paskesnių pareiškėjų naudai be bendrovės „Chr. Hansen A/S“ sutikimo.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. sausio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 327, 2015 12 11, p. 1.

(2)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (OL L 351, 2017 12 30, p. 72).

(3)  2020 m. balandžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/484, kuriuo leidžiama pateikti rinkai lakto-N-tetraozę kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 (OL L 103, 2020 4 3, p. 3).

(4)  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (OL L 181, 2013 6 29, p. 35).

(5)  2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL L 183, 2002 7 12, p. 51).

(6)  „Chr. Hansen“ 2019 ir 2021 (nepaskelbta).

(7)  „Chr. Hansen“ 2019 ir 2021 (nepaskelbta).

(8)  „Chr. Hansen“ 2020 (nepaskelbta).

(9)  „Chr. Hansen“ 2021 (nepaskelbta).

(10)  „Chr. Hansen“ 2018 (nepaskelbta) ir Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S., and Parkot J. 2020. A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats. Food and Chemical Toxicology, 136, 111118.

(11)  „Chr. Hansen“ 2018 (nepaskelbta) ir Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S., and Parkot J. 2020. A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats. Food and Chemical Toxicology, 136, 111118.

(12)  „Chr. Hansen“ 2018 ir 2021 (nepaskelbta) ir Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S., and Parkot J. 2020. A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats. Food and Chemical Toxicology, 136, 111118.

(13)  „Chr. Hansen“ 2019 ir 2021 (nepaskelbta) ir Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S., and Parkot J. 2020. A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats. Food and Chemical Toxicology, 136, 111118.

(14)  EFSA Journal 2022;20(5):7242.

(15)  Adresas: Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danija.


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 lentelėje (Leidžiami naudoti nauji maisto produktai) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

Leidžiamas naudoti naujas maisto produktas

Naujo maisto produkto naudojimo sąlygos

Papildomi specialieji ženklinimo reikalavimai

Kiti reikalavimai

Duomenų apsauga

„Lakto-N-tetraozė (LNT)

(pagaminta naudojant E. coli BL21(DE3) išvestines padermes)

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis (išreikštas lakto-N-tetraoze)

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „lakto-N-tetraozė“.

Maisto papildų, kurių sudėtyje yra lakto-N-tetraozės (LNT), etiketėje turi būti nurodyta, kad:

a)

jų neturėtų vartoti jaunesni nei 3 metų vaikai;

b)

jie neturėtų būti vartojami, jei tą pačią dieną vartojami kiti maisto produktai, į kuriuos pridėta lakto-N-tetraozės.

 

Leidimas naudoti suteiktas 2023 1 24. Įtraukimas grindžiamas nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį.

Pareiškėja: „Chr. Hansen A/S“, Boege Allé 10-12, 2970 Hoersholm, Danija. Duomenų apsaugos laikotarpiu pateikti Sąjungos rinkai naują maisto produktą lakto-N-tetraozę leidžiama tik bendrovei „Chr. Hansen A/S“, nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą šiam naujam maisto produktui nenaudodami pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį apsaugotų nuosavybinių mokslinių įrodymų ar mokslinių duomenų arba gautų „Chr. Hansen A/S“ sutikimą.

Duomenų apsaugos pabaigos data: 2028 1 24.“

Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

1,82 g/l galutiniame gatavame produkte, kuris parduodamas tokiu pavidalu arba paruošiamas pagal gamintojo instrukcijas

Tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

1,82 g/l galutiniame gatavame produkte, kuris parduodamas tokiu pavidalu arba paruošiamas pagal gamintojo instrukcijas

Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikiams bei mažiems vaikams skirti maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

1,82 g/l arba 1,82 g/kg galutiniame gatavame produkte, kuris parduodamas tokiu pavidalu arba paruošiamas pagal gamintojo instrukcijas

Mažiems vaikams skirti pieno gėrimai ir panašūs produktai

1,82 g/l galutiniame gatavame produkte, kuris parduodamas tokiu pavidalu arba paruošiamas pagal gamintojo instrukcijas

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Laikantis konkrečių kūdikių ir mažų vaikų, kuriems šie maisto produktai yra skirti, mitybos reikalavimų, tačiau bet kokiu atveju neviršijant 1,82 g/l arba 1,82 g/kg galutiniame gatavame produkte, kuris parduodamas tokiu pavidalu arba paruošiamas pagal gamintojo instrukcijas

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, išskyrus kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus

Laikantis konkrečių asmens, kuriam skirtas produktas, mitybos reikalavimų

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, skirti visiems vartotojams, išskyrus kūdikius ir mažus vaikus

4,6 g per parą

2)

2 lentelėje (Specifikacijos) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

Leidžiamas naudoti naujas maisto produktas

Specifikacijos

„Lakto-N-tetraozė (LNT)

(pagaminta naudojant E. coli BL21(DE3) išvestines padermes)

Aprašymas:

Lakto-N-tetraozė yra išgryninti ir koncentruoti, balti arba beveik balti milteliai, gaunami atliekant mikrobinę fermentaciją.

Apibrėžtis:

Cheminis pavadinimas: β-D-Galaktopiranozil-(1→3)-2-acetamido-2-deoksi-β-D-gliukopiranozil-(1→3)-β-D-galaktopiranozil-(1→4)-D-gliukopiranozė

Cheminė formulė: C26H45NO21

CAS Nr. 14116-68-8

Molekulinė masė: 707,63 Da

Šaltinis: dvi genetiškai modifikuotos Escherichia coli BL21(DE3) padermės (produkuojančioji padermė ir neprivaloma naudoti skaidančioji padermė)

Charakteristikos / Sudėtis:

Lakto-N-tetraozė (% sausosios medžiagos): ≥ 75,0 % (masės dalis)

D-laktozė (% sausosios medžiagos): ≤ 5,0 % (masės dalis)

Lakto-N-triozė II (% sausosios medžiagos): ≤ 5,0 % (masės dalis)

Para-lakto-N-heksaozė (% sausosios medžiagos): ≤ 5,0 % (masės dalis)

D-galaktozė ir D-gliukozė (% sausosios medžiagos): ≤ 5,0 % (masės dalis)

Kitų angliavandenių suma a: ≤ 15,0 % (masės dalis)

Drėgnis: ≤ 9,0 % (masės dalis)

Peleningumas: ≤ 1,0 % (masės dalis)

Baltymų liekanos: ≤ 0,01 % (masės dalis)

Sunkieji metalai ir teršalai:

Arsenas: ≤ 0,2 mg/kg

Aflatoksinas M1: ≤ 0,025 μg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai:

Standartinis bakterijų skaičius: ≤ 1 000 KSV/g

Enterobakterijos: ≤ 10 KSV/g

Salmonella spp.: nėra 25 gramuose

Mielės ir pelėsiai: ≤ 100 KSV/g

Cronobacter (Enterobacter) sakazaki: nėra 10 gramų

Endotoksinų liekanos: ≤ 10 EV/mg

a Kitų angliavandenių suma = 100 (% (masės dalis) sausosios medžiagos) – kiekybiškai išreikšti angliavandeniai (% (masės dalis) sausosios medžiagos) – pelenai (% (masės dalis) sausosios medžiagos). KSV – kolonijas sudarantys vienetai; EV – endotoksinų vienetai.“


2023 1 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 2/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/8

2023 m. sausio 3 d.

dėl leidimo naudoti Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 ir Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparatus kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašarų priedus atnaujinimo, kuriuo panaikinami įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 868/2011, (ES) Nr. 1111/2011 ir (ES) Nr. 227/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo ir atnaujinimo pagrindas bei tvarka;

(2)

Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 (ankstesnis taksonominis pavadinimas – Lactobacillus plantarum (DSM 21762)), Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 (ankstesnis taksonominis pavadinimas – Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236)) ir Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparatus kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašarų priedus leista naudoti 10 metų atitinkamais Komisijos įgyvendinimo reglamentais (ES) Nr. 868/2011 (2), (ES) Nr. 1111/2011 (3) ir (ES) Nr. 227/2012 (4);

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 14 straipsnio 1 dalį buvo pateikti prašymai atnaujinti leidimą naudoti Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 ir Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparatus kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašarų priedus ir tuos priedus priskirti prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“. Kartu su prašymais buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal to reglamento 14 straipsnio 2 dalį;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2021 m. gegužės 5 d. (5), 2022 m. sausio 26 d. (6) ir 2022 m. kovo 23 d. (7) nuomonėse padarė išvadą, kad pareiškėjas pateikė duomenų, iš kurių matyti, kad priedai atitinka esamas leidimo suteikimo sąlygas. Tarnyba padarė išvadą, kad Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 ir Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparatai nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, vartotojų saugai ar aplinkai. Ji taip pat padarė išvadą, kad Lactococcus lactis NCIMB 30117 turėtų būti laikomas kvėpavimo takus jautrinančia medžiaga, tačiau negalima daryti išvadų dėl odos jautrinimo ir šios medžiagos potencialo dirginti akis ir odą, o Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 turėtų būti laikoma odą ir kvėpavimo takus jautrinančia medžiaga, tačiau negalima daryti išvadų dėl jos potencialo dirginti odą ir akis. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 nedirgina odos ir akių, bet laikoma odą ir kvėpavimo takus jautrinančia medžiaga. Europos Sąjungos etaloninė laboratorija (toliau – ES etaloninė laboratorija) laikėsi nuomonės, kad ankstesniame vertinime padarytos išvados ir rekomendacijos dėl analizės metodų, taikytų gyvūnų pašaruose esančių medžiagų kontrolei, yra pagrįstos ir taikytinos dabartinėms paraiškoms;

(5)

Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 ir Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparatų vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl leidimas naudoti tuos priedus turėtų būti atnaujintas;

(6)

Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio žmonių, visų pirma priedų naudotojų, sveikatai. Tos apsaugos priemonės turėtų atitikti Sąjungos teisės aktus dėl darbuotojų saugos reikalavimų;

(7)

dėl leidimo naudoti Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 ir Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparatus kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašarų priedus atnaujinimo įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 868/2011, (ES) Nr. 1111/2011 ir (ES) Nr. 227/2012 turėtų būti panaikinti;

(8)

saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti leidimo naudotiLactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 ir Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparatus sąlygų pakeitimų, todėl tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų reikalavimų, atsiradusių dėl leidimo atnaujinimo;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas naudoti priede nurodytus preparatus, priklausančius priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinei grupei „siloso priedai“, atnaujinamas šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

1.   Priede nurodytus Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 ir Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparatus ir premiksus, kurių sudėtyje jų yra, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2023 m. liepos 24 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2023 m. sausio 24 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

2.   Kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 ir Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparatų ir kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2024 m. sausio 24 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2023 m. sausio 24 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jeigu jie skirti maistiniams gyvūnams.

3.   Kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 ir Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparatų ir kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2025 m. sausio 24 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2023 m. sausio 24 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jeigu jie skirti nemaistiniams gyvūnams.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 868/2011, (ES) Nr. 1111/2011 ir (ES) Nr. 227/2012 panaikinami.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. sausio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  2011 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 868/2011 dėl leidimo naudoti Lactobacillus plantarum (DSM 21762) ir Lactobacillus buchneri (DSM 22963) preparatus kaip pašarų priedus visų rūšių gyvūnams (OL L 226, 2011 9 1, p. 2).

(3)  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1111/2011 dėl leidimo Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) naudoti kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą (OL L 287, 2011 11 4, p. 30).

(4)  2012 m. kovo 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 227/2012 dėl leidimo Lactococcus lactis (NCIMB 30117) naudoti kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą (OL L 77, 2012 3 16, p. 8).

(5)  EFSA Journal 2021;19(5):6613.

(6)  EFSA Journal 2022;20(3):7149.

(7)  EFSA Journal 2022;20(4):7243.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg šviežios medžiagos

Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: siloso priedai

1k2071

Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762

Priedo sudėtis:

Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 5 × 1011 KSV/g priedo.

Kieto pavidalo

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas.

2.

Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1 × 108 KSV/kg šviežios medžiagos.

3.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jo naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. sausio 24 d.

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 gyvybingos ląstelės.

Analizės metodas  (1)

Kolonijų apskaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas (EN 15787)

Identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė arba DNR sekoskaitos metodai


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Priedo KSV kilograme šviežios medžiagos

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai

1k2073

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236

Priedo sudėtis:

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 1,2 × 1011 KSV/g priedo.

Kieto pavidalo

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas.

2.

Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 2,4 × 108 KSV/kg šviežios medžiagos.

3.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jo naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant akių, odos ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. sausio 24 d.

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 gyvybingos ląstelės.

Analizės metodas  (2)

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 apskaičiavimas pašarų priede:

paskleidimo ant plokštelės metodas (EN 15787).

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236:

impulsinė lauko gelių elektroforezė arba DNR sekoskaitos metodai


Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Priedo KSV kilograme šviežios medžiagos

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai

1k2083

Lactococcus lactis NCIMB 30117

Priedo sudėtis:

Lactococcus lactis NCIMB 30117 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 5 × 1010 KSV/g priedo

Kieto pavidalo

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas.

2.

Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1 × 108 KSV/kg šviežios medžiagos.

3.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jo naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant akių, odos ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2033 m. sausio 24 d.

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Lactococcus lactis NCIMB 30117 gyvybingos ląstelės.

Analizės metodas  (3)

Apskaičiavimas pašarų priede:

paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MSR agarą (ISO 15214)

Identifikavimas:

impulsinė lauko gelių elektroforezė arba DNR sekoskaitos metodai


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(3)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


SPRENDIMAI

2023 1 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 2/34


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/9

2022 m. gruodžio 20 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2022) 9934)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (1), visų pirma į jo 259 straipsnio 1 dalies c punktą,

kadangi:

(1)

labai patogeniškas paukščių gripas (LPPG) yra infekcinė virusinė paukščių liga, kuri gali turėti didelį poveikį paukštininkystės pelningumui ir dėl kurios gali sutrikti Sąjungos vidaus prekyba ir eksportas į trečiąsias šalis. LPPG virusais gali užsikrėsti migruojantys paukščiai, kurie juos gali išplatinti dideliais atstumais rudens ir pavasario migracijos metu. Todėl LPPG virusai laukiniuose paukščiuose kelia nuolatinę tiesioginio ir netiesioginio šių virusų patekimo į ūkius, kuriuose auginami naminiai ar nelaisvėje laikomi paukščiai, grėsmę. Kilus LPPG protrūkiui atsiranda pavojus, kad ligos sukėlėjas gali išplisti į kitus ūkius, kuriuose auginami naminiai ar nelaisvėje laikomi paukščiai;

(2)

Reglamentu (ES) 2016/429 nustatyta nauja ligų, kurios perduodamos gyvūnams arba žmonėms, prevencijos ir kontrolės teisės aktų sistema. LPPG patenka į tame reglamente pateiktą į sąrašą įtrauktos ligos apibrėžtį ir jam taikomos tame reglamente nustatytos ligų prevencijos ir kontrolės taisyklės. Be to, Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/687 (2) dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių, įskaitant LPPG atveju taikomas ligos kontrolės priemones, papildomas Reglamentas (ES) 2016/429;

(3)

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/641 (3) buvo priimtas pagal Reglamentą (ES) 2016/429 ir jame nustatytos neatidėliotinos Sąjungos lygmens priemonės, susijusios su LPPG protrūkiais;

(4)

tiksliau Įgyvendinimo sprendime (ES) 2021/641 nustatyta, kad apsaugos, priežiūros ir papildomos apribojimų taikymo zonos, kurias valstybės narės pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/687 nustatė po LPPG protrūkių, turi apimti bent tas teritorijas, kurios to įgyvendinimo sprendimo priede yra išvardytos kaip apsaugos, priežiūros ir papildomos apribojimų taikymo zonos;

(5)

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 priedas buvo neseniai iš dalies pakeistas Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2022/2420 (4) po LPPG protrūkių tarp naminių arba nelaisvėje laikomų paukščių Vokietijoje, Airijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Vengrijoje ir Nyderlanduose, į kuriuos reikėjo atsižvelgti tame priede;

(6)

po Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/2420 priėmimo dienos Vokietija, Prancūzija, Italija ir Vengrija pranešė Komisijai apie naujus LPPG protrūkius Vokietijos Šiaurės Reino-Vestfalijos, Šlėzvigo-Holšteino, Saksonijos-Anhalto, Tiuringijos, Saksonijos ir Žemutinės Saksonijos žemių ūkiuose, kuriuose laikomi naminiai arba nelaisvėje laikomi paukščiai, Prancūzijos Naujosios Akvitanijos ir Luaros krašto administraciniuose regionuose, Italijos Lombardijos ir Veneto regionuose ir Vengrijos Bačo-Kiškūno ir Čongrado-Čanado apskrityse;

(7)

Be to, Čekija, Kipras ir Lenkija pranešė Komisijai apie LPPG protrūkius Čekijos centrinės Bohemijos ir Pietų Bohemijos regionuose, Kipro Ammochostos rajone ir Lenkijos Opolės vaivadijoje esančiuose ūkiuose, kuriuose auginami naminiai arba nelaisvėje laikomi paukščiai;

(8)

Čekijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Kipro, Vengrijos ir Lenkijos kompetentingos institucijos ėmėsi būtinų ligos kontrolės priemonių, kurių reikalaujama pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/687, be kita ko, aplink šių protrūkių vietas nustatydamos apsaugos ir priežiūros zonas;

(9)

be to, Prancūzijos kompetentinga institucija nusprendė be apsaugos ir priežiūros zonų, nustatytų dėl tam tikrų protrūkių tos valstybės narės teritorijoje, nustatyti papildomas apribojimų taikymo zonas;

(10)

bendradarbiaudama su Čekija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Kipru, Vengrija ir Lenkija Komisija išnagrinėjo ligos kontrolės priemones, kurių ėmėsi tos valstybės narės, ir įsitikino, kad susijusių valstybių narių kompetentingų institucijų nustatytų apsaugos ir priežiūros zonų Čekijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Kipre, Vengrijoje ir Lenkijoje ribos yra pakankamai toli nuo ūkių, kuriuose patvirtinti nauji LPPG protrūkiai;

(11)

šiuo metu Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 priede nėra išvardytų Čekijos, Kipro ir Lenkijos apsaugos ir priežiūros zonų;

(12)

kad būtų išvengta bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos sutrikdymų ir trečiųjų šalių sudaromų nepagrįstų prekybos kliūčių, būtina bendradarbiaujant su Čekija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Kipru, Vengrija ir Lenkija skubiai Sąjungos lygmeniu apibrėžti šių valstybių narių pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/687 nustatytas naujas apsaugos ir priežiūros zonas, taip pat Prancūzijos nustatytas papildomas apribojimų taikymo zonas;

(13)

todėl teritorijos, kurios į Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 priedą įtrauktos kaip Vokietijos, Prancūzijos, Italijos ir Vengrijos apsaugos ir priežiūros zonos, taip pat teritorijos, įtrauktos kaip Prancūzijos papildomos apribojimų taikymo zonos, turėtų būti iš dalies pakeistos;

(14)

be to, naujos Čekijos, Kipro ir Lenkijos apsaugos ir priežiūros zonos turėtų būti įtrauktos į Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 priedą;

(15)

taigi Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų atnaujintas Sąjungos lygmeniu nustatomas skirstymas į regionus ir atsižvelgta į Čekijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Kipro, Vengrijos ir Lenkijos apsaugos ir priežiūros zonas, ir Prancūzijos papildomas apribojimų taikymo zonas, kurias tų valstybių narių kompetentingos institucijos tinkamai nustatė pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/687, bei jose taikytinų priemonių trukmę;

(16)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/641 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(17)

atsižvelgiant į tai, kad į epizootinę situaciją Sąjungoje dėl LPPG plitimo reikia reaguoti skubiai, svarbu, kad Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 pakeitimai, kurie turi būti padaryti šiuo sprendimu, įsigaliotų kuo greičiau;

(18)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2022 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Stella KYRIAKIDES

Komisijos narė


(1)  OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

(2)  2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/687, kuriuo dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 (OL L 174, 2020 6 3, p. 64).

(3)  2021 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/641 dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse (OL L 134, 2021 4 20, p. 166).

(4)  2022 m. gruodžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2420, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 318, 2022 12 12, p. 9).


PRIEDAS

„PRIEDAS

A dalis

Apsaugos zonos susijusiose valstybėse narėse*, kaip nurodyta 1 ir 2 straipsniuose:

Valstybė narė: Čekija

Protrūkio ADIS nuorodos numeris

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 39 straipsnį)

South Bohemian Region:

CZ-HPAI(P)-2022–00011

Frahelž (686689); Klec (666009); Lomnice nad Lužnicí (686697); Lužnice (689459); Kolence (706981); Ponědraž (725617); Ponědrážka (725625); Val u Veselí nad Lužnicí (776131); Záblatí u Ponědraže (725633).

2022 12 23

CZ-HPAI(P)-2022–00015

Bošilec (608572); Lhota u Dynína (634271); Frahelž (686689); Klec (666009); Lomnice nad Lužnicí (686697); Ponědraž (725617); Ponědrážka (725625); Val u Veselí nad Lužnicí (776131); Horusice (644978); Záblatí u Ponědraže (725633)

2023 1 1

Central Bohemian Region

CZ-HPAI(P)-2022–00012

CZ-HPAI(P)-2022–00013

CZ-HPAI(P)-2022–00014

CZ-HPAI(P)-2022–00016

Herink (627666); Hrusice (648655); Lensedly (662186); Štiřín (662496); Čenětice (676543); Křížkový Újezdec (676551); Dolní Lomnice u Kunic (677213); Kunice u Říčan (677230); Všešímy (677256); Mirošovice u Říčan (695475); Božkov u Mnichovic (697532); Mnichovice u Říčan (697541); Myšlín (697559); Modletice u Dobřejovic (627682); Ondřejov u Prahy (711276); Třemblat (770612); Turkovice u Ondřejova (711284); Pětihosty (747491); Petříkov u Velkých Popovic (720411); Radimovice u Velkých Popovic (720429); Chomutovice u Dobřejovic (627674); Popovičky (627704); Kovářovice (737038); Olešky (737470); Radějovice (737488); Jažlovice (745537); Senohraby (747505); Otice u Svojšovic (761460); Předboř u Prahy (734225); Všechromy (787094); Velké Popovice (779342)

2023 1 2

Valstybė narė: Vokietija

Protrūkio ADIS nuorodos numeris

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 39 straipsnį)

BRANDENBURG

DE-HPAI(NON-P)-2022–01306

Landkreis Prignitz

beginnend im Norden an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der B 103, der Kreisgrenze in Richtung Osten und Südosten folgend bis zur L 154, der L 154 in Richtung Halenbeck folgend bis Halenbeck, in Halenbeck entlang der Pritzwalker Straße bis zur L 155, der L 155 in Richtung Brügge folgend bis Brügge, in Brügge entlang der Hauptstraße in Richtung Brügge Ausbau, Brügge Ausbau durchquerend bis zur Kreuzung mit der B 103, der B 103 in Richtung Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

2022 12 23

DE-HPAI(NON-P)-2022–01323

Landkreis Prignitz

beginnend an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der L 14, der L 14, Jännersdorf einschließend, in Richtung Südosten folgend bis zum Fluss Stepenitz. dem Lauf der Stepenitz in Richtung Südwesten und Süden folgend bis zum Durchlass Weitgendorfer Chaussee, der Weitgendorfer Chaussee folgend bis zur L 13, der L 13 nach Westen über die Autobahn 24 folgend, dann weiter in Richtung Südwesten bis Putlitz Kreuzung Meyenburger Chaussee – Philippshof, der Straße Philippshof in Richtung Westen bis zur Parchimer Chaussee folgend, der Parchimer Chaussee, übergehend in die L 111 in Richtung Nordwesten, die A 24 überquerend, bis zur Kreisgrenze folgend, der Kreisgrenze in Richtung Westen, später in Richtung Norden, folgend bis zum Ausgangspunkt an der L 14 an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

2022 12 28

HESSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022–01324

Landkreis Marburg-Biedenkopf

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf und Breidenbach

2022 12 27

DE-HPAI(NON-P)-2022–01351

Landkreis Waldeck-Frankenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.899840 51.153197

Betroffen sind Teile der Gemeinden Vöhl, Frankenau

2023 1 4

DE-HPAI(NON-P)-2022–01334

Landkreis Waldeck-Frankenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

8.512425 51.093585

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bromskirchen, Battenberg (Eder)

2022 12 29

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(NON-P)-2022–01323

Landkreis Ludwigslust-Parchim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.041500, 53.309565. Betroffen ist die Gemeinde Ruhner Berge mit den Orten und Ortsteilen: Drenkow.

2022 12 28

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022–01325

Landkreis Rotenburg (Wümme)

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.263337/53.143515

Betroffen sind Teile der Gemeinden Reeßum, Horstedt, Rotenburg (Wümme), Bötersen, Hassendorf und Sottrum

2023 1 2

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022–00092

Stadt Bielefeld

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.495170/51.964723)

Betroffen sind Teile:

der Stadt Bielefeld

2022 12 23

DE-HPAI(NON-P)-2022–01299

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.582442/51.850401)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Gemeinden Verl und Schloß Holte-Stukenbrock,

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

2022 12 23

DE-HPAI(P)-2022–00097

Kreis Kleve

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.300396/51.727608)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit der Stadt Kalkar und den Gemeinden Uedem, Bedburg-Hau

2023 1 2

DE-HPAI(P)-2022–00091

Kreis Lippe

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.057176 51.979341)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Barntrup, Blomberg und der Gemeinde Dörentrup

2022 12 22

DE-HPAI(NON-P)-2022–01343

Kreis Lippe

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.959862/52.008142)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Lemgo, Blomberg, Detmold und der Gemeinde Dörentrup,

2022 12 28

DE-HPAI(NON-P)-2022–01324

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Laasphe

2022 12 27

DE-HPAI(NON-P)-2022–01324

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Laasphe

2022 12 27

DE-HPAI(NON-P)-2022–01333

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg und Bad Laasphe

2022 12 29

DE-HPAI(NON-P)-2022–01334

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg

des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Hallenberg

2022 12 29

DE-HPAI(NON-P)-2022–01335

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg und der Gemeinde Erndtebrück

2022 12 30

DE-HPAI(P)-2022–00090

Kreis Warendorf

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.870534/52.027914)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Warendorf mit den Städten Warendorf, Telgte und der Gemeinde Ostbevern

2022 12 18

SACHSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022–01305

Kreis Bautzen

Gemeinde Schmölln-Putzkau mit den Gemarkungen Niederputzkau, Oberputzkau, Schmölln, Tröbigau, Weickersdorf und Teile der Gemarkung Bischofswerda (Bereich südöstlich der B6)

2022 12 23

DE-HPAI(P)-2022–00096

Kreis Bautzen

Gemarkungen Brehmen, Brohna, Camina, Crosta, Droben, Großdubrau, Lomske, Luppa, Luttowitz und Teile der Gemarkungen Lippitsch: Bereich südlich der S101 bis Gemarkungsgrenze am Grenzgraben, Milkel: Bereich südlich der S101, Oppitz: Bereich südlich der im östlichen Gemarkungsbereich liegenden S101, westlich begrenzt durch den Feldweg, der auf die Gemarkungsgrenze Luppa (Waldstück Arabien) mündet, Quatitz: gesamter Bereich nördlich der S107 (Luttowitzer Straße) und westlich der K7210 (Großdubrauer Straße), Radibor: im Osten - Bereich nördlich der K7211 (Caminaer Straße), Bereich nördlich der Verbindungsstraße zwischen Caminaer Straße und Lilienstraße bis zur Gemarkungsgrenze Brohna sowie im Westen - Bereich nördlich des alten Bahndammes bis Gemarkungsgrenze Quoos, Sdier: Bereich westlich der Teiche Großteich und Oberer Großteich sowie Feld- und Waldbereich „Am Forsthaus“, östlich des Mädelteichs

2022 12 27

DE-HPAI(NON-P)-2022–01305

Kreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 14.213868/51.106638

Betroffen sind Teile der Stadt Neustadt in Sachsen

2022 12 23

SACHSEN-ANHALT

DE-HPAI(P)-2022–00094

Landkreis Börde

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

11.660969/52.275516

Betroffen ist die Einheitsgemeinde Wolmirstedt und die Ortschaften Schricke und Zielitz der Verbandsgebmeinde Elbe-Heide

2022 12 26

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2022–00093

Kreis Segeberg

Die Schutzzone erstreckt sich auf folgende bzw. Teile von folgenden Gemeinden:

Leezen, Mözen, Neversdorf, Schwissel, Dreggers, Klein Gladebrügge, Neuengörs; Traventhal und Wakendorf I

2022 12 23

Kreis Stormarn

Gemeinde Travenbrück

Das Gemeindegebiet nördlich der überirdischen Starkstromtrasse.

2022 12 23

THÜRINGEN

DE-HPAI(P)-2022–00095

Stadt Jena

Cospeda, Isserstedt, Krippendorf, Lützenroda, Remderoda, Vierzehnheiligen

2022 12 28

Landkreis Weimarer Land

Großromstedt, Kleinromstedt, Hohlstedt, Kötschau

2022 12 28

Valstybė narė: Prancūzija

Protrūkio ADIS nuorodos numeris

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 39 straipsnį)

Département: Dordogne (24)

FR-HPAI(P)-2022–01481

FR-HPAI(P)-2022–01480

FR-HPAI(P)-2022–01517

 

ARCHIGNAC

 

MARCILLAC SAINT QUENTIN

 

PAULIN

 

SAINT CREPIN ET CARLUCET

 

SAINT GENIES

 

SALIGNAC EYVIGUES

2022 12 27

Département: Indre (36)

FR-HPAI(P)-2022–01412

AIZE: Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize

BUXEUIL: Sud de D960

ROUVRES LES BOIS

2022 12 25

Département: Landes (40)

FR-HPAI(NON-P)-2022–00391

FR-HPAI(NON-P)-2022–00395

LEON

SAINT-MICHEL-ESCALUS

2022 12 16

Département: Loire-Atlantique (44)

FR-HPAI(P)-2022–01466

VIEILLEVIGNE

2022 12 24

FR-HPAI(P)-2022–01492

FR-HPAI(P)-2022–01497

FR-HPAI(P)-2022–01505

 

LIGNE

 

NORT-SUR-ERDRE

 

PETIT-MARS

 

LES TOUCHES

2023 1 2

Département: Maine-et-Loire (49)

FR-HPAI(P)-2022–01457

FR-HPAI(P)-2022–01471

FR-HPAI(P)-2022–01472

FR-HPAI(P)-2022–01483

FR-HPAI(P)-2022–01485

FR-HPAI(P)-2022–01486

FR-HPAI(P)-2022–01487

FR-HPAI(P)-2022–01489

FR-HPAI(P)-2022–01496

FR-HPAI(P)-2022–01498

FR-HPAI(P)-2022–01506

FR-HPAI(P)-2022–01511

FR-HPAI(P)-2022–01512

FR-HPAI(P)-2022–01516

FR-HPAI(P)-2022–01518

FR-HPAI(P)-2022–01519

FR-HPAI(P)-2022–01524

 

Andrezé

 

Beaupréau

 

Gesté

 

Jallais

 

La Chapelle-du-Genêt

 

La Jubaudière

 

La Poitevinière

 

Le Pin-en-Mauges

 

Saint-Philbert-en-Mauges

 

Villedieu-la-Blouère

 

La Romagne

 

Le Fief-Sauvin

 

La Renaudière

 

Montfaucon-Montigné

 

Roussay

 

Saint-André-de-la-Marche

 

Saint-Macaire-en-Mauges

 

Torfou

2023 1 2

FR-HPAI(P)-2022–01458

FR-HPAI(P)-2022–01467

LES CERQUEUX

YZERNAY

2022 12 24

Département: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022–01422

FR-HPAI(P)-2022–01435

FR-HPAI(P)-2022–01443

FR-HPAI(P)-2022–01444

FR-HPAI(P)-2022–01445

EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203

MOREAC - Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au nord de la D181 jusqu’à Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

RADENAC -Partie de la commune à l’ouest de la D11

BULEON - Partie de la commune au nord de la N24

GUEGON - Partie de la commune au nord de la N24

LANOUEE - Partie de la commune à l’ouest de la rivière de l’Oust jusqu’à Pomeleuc puis au sud de la D155 jusqu’à la Ville Hervieux puis au sud de la 764 jusqu’à la N24

LANTILLAC - Commune entière

PLEUGRIFFET - Partie de la commune au sud de la D117

2022 12 19

Département: Nord (59)

FR-HPAI(P)-2022–01423

 

NEUF-BERQUIN

 

STEENWERCK

 

ESTAIRES

 

LE DOULIEU

2022 12 16

FR-HPAI(P)-2022–01434

 

NEUF-BERQUIN

 

STEENWERCK

 

ESTAIRES

 

LE DOULIEU

 

AUBERS

 

HERLIES

 

ILLIES

2022 12 19

Département: Orne (61)

FR-HPAI(NON-P)-2022–00354

 

LA FERTE-EN-OUCHE

 

LA GONFRIERE

 

SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE

2022 12 16

Département: Pas-de Calais (62)

FR-HPAI(P)-2022–01427

 

ALLOUAGNE

 

BURBURE

 

CHOQUES

 

GONNEHEM

 

LABEUVRIERE

 

LAPUGNOY

 

LILLERS

 

LOZINGHEM

2022 12 19

Département: Deux – Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022–01449

 

MENIGOUTE

 

VASLES

2022 12 20

FR-HPAI(P)-2022–01476

FR-HPAI(P)-2022–01501

 

BRULAIN

 

MOUGON-THORIGNE

 

PRAHECQ

 

SAINTE-BLANDINE

 

SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE

2022 12 28

FR-HPAI(P)-2022–01411

FR-HPAI(P)-2022–01415

FR-HPAI(P)-2022–01414

FR-HPAI(P)-2022–01417

FR-HPAI(P)-2022–01430

FR-HPAI(P)-2022–01436

FR-HPAI(P)-2022–01428

FR-HPAI(P)-2022–01447

FR-HPAI(P)-2022–01448

FR-HPAI(P)-2022–01449

FR-HPAI(P)-2022–01477

FR-HPAI(P)-2022–01450

FR-HPAI(P)-2022–01475

FR-HPAI(P)-2022–01474

FR-HPAI(P)-2022–01482

FR-HPAI(P)-2022–01484

FR-HPAI(P)-2022–01473

FR-HPAI(P)-2022–01502

FR-HPAI(P)-2022–01504

FR-HPAI(P)-2022–01515

FR-HPAI(P)-2022–01499

FR-HPAI(P)-2022–01521

FR-HPAI(P)-2022–01522

FR-HPAI(P)-2022–01532

FR-HPAI(P)-2022–01541

FR-HPAI(P)-2022–01534

FR-HPAI(P)-2022–01538

FR-HPAI(P)-2022–01544

 

L’ABSIE

 

ARGENTONNAY

 

BOISME

 

BRESSUIRE

 

BRETIGNOLLES

 

LE BREUIL-BERNARD

 

LE BUSSEAU

 

CERIZAY

 

CHANTELOUP

 

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

 

LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT

 

CIRIERES

 

COMBRAND

 

COURLAY

 

GENNETON

 

LARGEASSE

 

MAULEON

 

MONTRAVERS

 

NEUVY-BOUIN

 

NUEIL-LES-AUBIERS

 

LA PETITE-BOISSIERE

 

LE PIN

 

PUGNY

 

SAINT-AMAND-SUR-SEVRE

 

SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE

 

SAINT-AUBIN-DU-PLAIN

 

SAINT-PAUL-EN-GATINE

 

SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES

 

TRAYES

 

VAL-EN-VIGNES

 

VERNOUX-EN-GATINE

2023 1 4

Département: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022–01523

 

GROSBREUIL

 

CHÂTEAU D’OLONNE

 

SAINTE FOY

 

LE GIROUARD

 

GROSBREUIL

 

TALMONT SAINT HILAIRE

 

LES ACHARDS

 

SAINT MATHURIN

 

SAINTE FLAIVE DES LOUPS

2022 12 29

FR-HPAI(P)-2022–01526

 

AUIGNY LES CLOUZEAUX

 

BEAULIEU SOUS LA ROCHE

 

LANDERONDE

 

LA ROCHE SUR YON

 

VENANSAULT

2022 12 16

FR-HPAI(P)-2022–01465

FR-HPAI(P)-2022–01468

FR-HPAI(P)-2022–01439

FR-HPAI(P)-2022–01453

 

CHALLANS

 

LE PERRIER

 

SALLERTAINE

 

SOULLANS

 

APPREMONT

 

COMMEQUIERS

 

LA CHAPELLE PALLAU

 

SAINT PAUL MONT PENIT

 

SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

2022 12 16

FR-HPAI(P)-2022–01536

 

LES LUCS SUR BOULOGNE

 

MONTREVERD

 

ROCHESERVIERE

 

SAINT PHILBERT DE BOUAINE

2023 1 5

FR-HPAI(P)-2022–01424

FR-HPAI(P)-2022–01426

FR-HPAI(P)-2022–01438

FR-HPAI(P)-2022–01440 FR-HPAI(P)-2022–01441

FR-HPAI(P)-2022–01442

FR-HPAI(P)-2022–01446

FR-HPAI(P)-2022–01451

FR-HPAI(P)-2022–01454

FR-HPAI(P)-2022–01455

FR-HPAI(P)-2022–01456

FR-HPAI(P)-2022–01459

FR-HPAI(P)-2022–01460

FR-HPAI(P)-2022–01461

FR-HPAI(P)-2022–01462

FR-HPAI(P)-2022–01463

FR-HPAI(P)-2022–01464

FR-HPAI(P)-2022–01469

FR-HPAI(P)-2022–01470

FR-HPAI(P)-2022–01478

FR-HPAI(P)-2022–01479

FR-HPAI(P)-2022–01488

FR-HPAI(P)-2022–01490

FR-HPAI(P)-2022–01491

FR-HPAI(P)-2022–01493

FR-HPAI(P)-2022–01494

FR-HPAI(P)-2022–01495

FR-HPAI(P)-2022–01500

FR-HPAI(P)-2022–01503

FR-HPAI(P)-2022–01507

FR-HPAI(P)-2022–01508

FR-HPAI(P)-2022–01509

FR-HPAI(P)-2022–01510

FR-HPAI(P)-2022–01513

FR-HPAI(P)-2022–01514

FR-HPAI(P)-2022–01520

FR-HPAI(P)-2022–01525

FR-HPAI(P)-2022–01527

FR-HPAI(P)-2022–01528

FR-HPAI(P)-2022–01529

FR-HPAI(P)-2022–01530

FR-HPAI(P)-2022–01531

FR-HPAI(P)-2022–01533

FR-HPAI(P)-2022–01537

FR-HPAI(P)-2022–01539

FR-HPAI(P)-2022–01540

FR-HPAI(P)-2022–01542

FR-HPAI(P)-2022–01543

FR-HPAI(P)-2022–01546

FR-HPAI(P)-2022–01551

FR-HPAI(P)-2022–01552

FR-HPAI(P)-2022–01553

FR-HPAI(P)-2022–01555

FR-HPAI(P)-2022–01556

FR-HPAI(P)-2022–01557

 

ANTIGNY

 

BAZOGES EN PAILLERS

 

BAZOGES EN PAREDS

 

BEAUREPAIRE

 

BOUFFERE

 

BOURNEZEAU

 

CHANTONNAY

 

CHANVERRIE

 

CHAVAGNES EN PAILLERS

 

CHAVAGNES LES REDOUX

 

CHEFFOIS

 

FOUGERE

 

LA BOISSIERE DE MONT TAIGU

 

LA BRUFFIERE

 

LA CAILLERE SAINT HILAIRE

 

LA CHATAIGNERAIE

 

LA GUYONNIERE

 

LA JAUDONNIERE

 

LA MEILLERAIE TILLAY

 

LA TARDIERE

 

LE BOUPERE

 

LES EPESSES

 

LES HERBIERS

 

LES LANDES GENUSSON

 

MENOMBLET

 

MONSIREIGNE

 

MONTAIGU

 

MONTOURNAIS

 

MORTAGNE SUR SEVRE

 

MOUCHAMPS

 

MOUILLERON SAINT GERMAIN

 

POUZAUGES

 

REAUMUR

 

ROCHETREJOUX

 

SAINT AUBIN DES ORMEAUX

 

SAINT CYR DES GATS

 

SAINT GEORGES DE MONTAIGU

 

SAINT GERMAIN DE PRINCAY

 

SAINT HILAIRE DE LOULAY

 

SAINT HILAIRE LE VOUHIS

 

SAINT LAURENT SUR SEVRE

 

SAINT MALO DU BOIS

 

SAINT MARS LA REORTHE

 

SAINT MARTIN DES NOYERS

 

SAINT MARTINS DES TILLEULS

 

SAINT LMAURICE LE GIRARD

 

SAINT MESMIN

 

SAINT PAUL EN PÄREDS

 

SAINT PIERRE DU CHEMIN

 

SAINT PROUANT

 

SAINT SULPICE EN PAREDS

 

SAINT VINCENT STERLANGES

 

SAINTE CECILE

 

SEVREMONT

 

SIGOURNAIS

 

TALLUD SAINTE GEMME

 

THOUARSAIS BOUILDROUX

 

TIFFAUGES

 

VENDRENNES

2023 1 5

Département: Vienne (86)

FR-HPAI(P)-2022–01449

SANXAY

2022 12 20

Valstybė narė: Italija

Protrūkio ADIS nuorodos numeris

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 39 straipsnį)

Region: Veneto

IT-HPAI(P)-2022–00050

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.074265, E11.604144

2022 12 18

IT-HPAI(P)-2022–00052

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.376213, E11.104264

2022 12 26

Region: Lombardia

IT-HPAI(P)-2022–00046

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.033964, E10.302944

2022 12 16

IT-HPAI(P)-2022–00051

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.073379, E10.367887

2022 12 30

IT-HPAI(P)-2022–00053

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.023717, E10.574713

2023 1 2

Valstybė narė: Kipras

Protrūkio ADIS nuorodos numeris

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 39 straipsnį)

CY-HPAI(P)-2022–00001

The zones include the parts of Ammochostos District that are contained within a circle of radius three kilometers, centered on GPS coordinates N35.01984619944396, E33.97468921268333

2022 12 24

CY-HPAI(NON-P)-2022–00001

The zones include the parts of Ammochostos District that are contained within a circle of radius three kilometers, centered on GPS coordinates N35.02081597901865, E33.987459243330854

2022 12 24

Valstybė narė: Vengrija

Protrūkio ADIS nuorodos numeris

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 39 straipsnį)

Bács-Kiskun megye

HU-HPAI(P)-2022–00211

HU-HPAI(P)-2022–00216

HU-HPAI(P)-2022–00219

HU-HPAI(P)-2022–00225

HU-HPAI(P)-2022–00285

HU-HPAI(P)-2022–00290

Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Jakabszállás, Móricgát és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 és a 46.679183 és a 19.663134, 46.686318 és a 19.661755, a 46.695600 és a 19.681280, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.631749 és a 19.677088 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2022 12 30

HU-HPAI(P)-2022–00212

HU-HPAI(P)-2022–00217

HU-HPAI(P)-2022–00226

HU-HPAI(P)-2022–00229–00230

HU-HPAI(P)-2022–00233–00245

HU-HPAI(P)-2022–00247–00251

HU-HPAI(P)-2022–00256

HU-HPAI(P)-2022–00258–00265

HU-HPAI(P)-2022–00270–00275

HU-HPAI(P)-2022–00277–00281

HU-HPAI(P)-2022–00283–00284

HU-HPAI(P)-2022–00286–00287

HU-HPAI(P)-2022–00289

HU-HPAI(P)-2022–00293

HU-HPAI(P)-2022–00295

Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Szank és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.489980 és a 19.772640, a 46.544237 és a 19.741665, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.517887 és a 19.678431, a 46.465166 és a 19.753716, a 46.540082 és a 19.646619, 46.457070 és a 19.620880, a 46.491690 és a 19.689880, a 46.559267 és a 19.683815, a 46.457070 és a 19.620880, 46.511456 és a 19.726186, a 46.493138 és a 19.690420, a 46.485781 és a 19.676447, a 46.499678 és a 19.687294, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.537062 és a 19.727489, a 46.520024 és a 19.725265, a 46.532441 és a 19.644402, a 46.545107 és a 19.702540, a 46.543879 és a 19.700779, a 46.556750 és a 19.783380, a 46.460140 és a 19.480575, a 46.469155 és a 19.769960, a 46.525178 és a 19.618940, a 46.566283 és a 19.627354, a 46.497336 és a 19.775280, 19.862000, a 46.449825 és a 19.874751, a 46.442671 és a 19.844208, a 46.442530 és a 19.847300, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.457105 és a 19.878381, a 46.446674 és a 19.842729, a 46.432070 és a 19.844230, a 46.417660 és a 19.855820, a 46.279380 és a 19.344527, a 46.448694 és a 19.835750, a 46.546400 és a 19.789500, a 46.451724 és a 19.878076, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.438902 és a 19.604347, a 46.444126 és a 19.851216, a 46.516127 és a 19.639443, a 46.497473 és a 19.648627, a 46.499154 és a 19.656645, a 46.565080 és a 19.626590, a 46.425183 és a 19.557660, a 46.524556 és a 19.632469, a 46.520633 és a 19.639630, a 46.543500 és a 19.817600, a 46.539300 és a 19.848100, a 46.534382 és a 19.835872, a 46.516400 és a 19.887200, valamint a 46.555300 és a 19.900300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2022 12 31

HU-HPAI(P)-2022–00215

HU-HPAI(P)-2022–00218

HU-HPAI(P)-2022–00220–00221

HU-HPAI(P)-2022–00223–00224

HU-HPAI(P)-2022–00227–00228

HU-HPAI(P)-2022–00231–00232

HU-HPAI(P)-2022–00252

HU-HPAI(P)-2022–00254

HU-HPAI(P)-2022–00276

HU-HPAI(P)-2022–00282

HU-HPAI(P)-2022–00296

Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza, Kakantyú, Orgovány és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.673759 és a 19.497050, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.563426 és a 19.47272, 46.546941 és a 19.530264, a 46.619942 és 19.448554, 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2023 1 6

HU-HPAI(P)-2022–00246

Kispáhi és Orgovány települések közigazgatási területeinek a 46.735284 és a 19.458263 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2022 12 15

HU-HPAI(P)-2022–00257

Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.460140 és a 19.480575 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2022 12 21

HU-HPAI(P)-2022–00267

Kiskunfélegyháza, Pálmonostora és Petőfiszállás települések közigazgatási területeinek a 46.633607 és a 19.891596 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2022 12 23

HU-HPAI(P)-2022–00268

Jánoshalma és Mélykút települések közigazgatási területeinek a 46.279380 és a 19.344527 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2022 12 25

HU-HPAI(P)-2022–00291

Bácsalmás, Bácsszőlős és Mélykút települések közigazgatási területeinek a 46.181634 és a 19.389784 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2023 1 1

HU-HPAI(P)-2022–00292

Kisszállás település közigazgatási területének a 46.276290 és a 19.530357 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2022 12 31

HU-HPAI(P)-2022–00297

Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.6894859 és a 19.8074637 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2023 1 5

Csongrád-Csanád megye

HU-HPAI(P)-2022–00214

HU-HPAI(P)-2022–00222

HU-HPAI(P)-2022–00288

Nagymágocs és Szentes települések közigazgatási területének 46.647079 és a 20.325001, valamint a 46.664455 és a 20.294252, valamint a 46.608922 és a 20.406042 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2022 12 28

HU-HPAI(P)-2022–00229

HU-HPAI(P)-2022–00236

HU-HPAI(P)-2022–00243

HU-HPAI(P)-2022–00255–00256

HU-HPAI(P)-2022–00260

HU-HPAI(P)-2022–00265–00266

HU-HPAI(P)-2022–00271–00274

HU-HPAI(P)-2022–00279

HU-HPAI(P)-2022–00283

HU-HPAI(P)-2022–00286

Balástya, Bordány, Csengele, Forráskút, Kistelek és Üllés települések közigazgatási területének a 46.494360 és a 19.781250, a 46.556750 és a 19.783380, valamint a 46.497336 és a 19.775280, a 46.543500 és a 19.817600, a 46.539300 és a 19.848100, a 46.546400 és a 19.789500, a 46.534382 és a 19.835872, a 46.516400 és a 19.887200, valamint a 46.555300 és a 19.900300, 46.387300 és a 19.862000, a 46.359048 és a 19.888786, a 46.449825 és a 19.874751, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.457105 és a 19.878381, valamint a 46.451724 és a 19.878076 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2022 12 31

HU-HPAI(P)-2022–00294

Balástya, Kistelek és Ópusztaszer települések közigazgatási területének a 46.474248 és a19.988948 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2023 1 2

Békés megye

HU-HPAI(P)-2022–00269

Kaszaper és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.437833 és a 20.778503 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2022 12 21

Valstybė narė: Lenkija

Protrūkio ADIS nuorodos numeris

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 39 straipsnį)

PL-HPAI(P)-2022–00037

PL-HPAI(P)-2022–00039

PL-HPAI(P)-2022–00038

W województwie opolskim:

1.

Część gmin: Pokój, Domaszowice, Świerczów w powiecie namysłowskim

2.

Część gminy Wołczyn w powiecie kluczborskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.96876/17.90187 and

50.96334/17.91449 and

50.97138/17.86664

2023 1 5

B dalis

Priežiūros zonos susijusiose valstybėse narėse*, kaip nurodyta 1 ir 3 straipsniuose:

Valstybė narė: Čekija

Protrūkio ADIS nuorodos numeris

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 55 straipsnį)

South Bohemian Region:

CZ-HPAI(P)-2022–00011

Bošilec (608572); Sedlíkovice u Dolního Bukovska (628867); Drahov (631990), Dunajovice (633828); Dynín (634255); Lhota u Dynína (634271); Hatín (637513); Nítovice (663221); Dolní Slověnice (750727); Horní Slověnice (750735); Mazelov (762440); Neplachov (703389); Mláka (706990); Novosedly nad Nežárkou (707007); Smržov u Lomnice nad Lužnicí (686701); Kundratice u Svinů (760897); Přeseka (735060); Stará Hlína (753726); Újezdec u Kardašovy Řečice (721701); Hamr nad Nežárkou (776122); Horusice (644978); Veselí nad Lužnicí (780685); Vlkov nad Lužnicí (784061); Zlukov (793361); Kardašova Řečice (663204) – jižní část s částí obce Cikar ohraničená místní komunikací od východu kú probíhající na jih od komunikace 23 navazující dále na ulici Palackého směrem k jihu mezi rybníky Velká Ochoz a Řečice Popelov po ulici Cikar na západní hranici kú po ulici Řehořinky;

Břilice (615021) – severní část katastru od komunikace č. 15512; Velechvín (668494) – severní část katastru od komunikace 146;Holičky u Staré Hlíny (753742) – západní část katastru od komunikace č. 34

2023 1 1

Frahelž (686689); Klec (666009); Lomnice nad Lužnicí (686697); Lužnice (689459); Kolence (706981); Ponědraž (725617); Ponědrážka (725625); Val u Veselí nad Lužnicí (776131); Záblatí u Ponědraže (725633)

2022 12 24–2023 1 1

CZ-HPAI(P)-2022–00015

Pelejovice (628841); Sedlíkovice u Dolního Bukovska (628867); Drahov (631990); Dunajovice (633828); Dynín (634255); Nítovice (663221); Dolní Slověnice (750727); Horní Slověnice (750735); Hůrky u Lišova (649589); Lužnice (689459); Mazelov (762440); Neplachov (703389); Kolence (706981); Novosedly nad Nežárkou (707007); Smržov u Lomnice nad Lužnicí (686701); Kundratice u Svinů (760897); Sviny (760901); Ševětín (762458); Přeseka (735060); Hamr nad Nežárkou (776122); Veselí nad Lužnicí (780685); Vlkov nad Lužnicí (784061); Zlukov (793361); Žíšov u Veselí nad Lužnicí (780693);

Kardašova Řečice (663204) – jižní část s částí obce Cikar ohraničená místní komunikací od východu kú probíhající na jih od komunikace 23 navazující dále na ulici Palackého směrem k jihu mezi rybníky Velká Ochoz a Řečice Popelov po ulici Cikar na západní hranici kú po ulici Řehořinky;

Velechvín (668494) – severní část katastru od komunikace 146;

Dolní Bukovsko (628824) – východní část katastrálního území, kdy západní hranici od jihu tvoří silnice III. třídy č. 14711, na ní navazující v intravilánu obce ulice Luční a následně ulice Veselská a na ní navazující místní komunikace až po silnici II. třídy č. 147 vedoucí k severní hranici katastrálního území;

Kolný (668478) – východní část katarálního území, kdy západní hranici od jihu tvoří od turistického rozcestníku Kolná místní komunikace označená jako žlutá turistická cesta a na ni navazující cyklostezka č. 1054 směrem na severní hranici katastrálního území;

Hatín (637513) – západní část katastrálního území, kdy východní hranici od jihu tvoří místní komunikace Strážská (cyklostezka Nežárská) a na ni od rozcestníku Jemčina – zámek krátce na východ navazující Hradecká silnice a následně k severní hranici katastrálního území navazující cyklostezka č. 1170 (místní komunikace Jemčinská a Rudolfovská).

2023 1 10

Bošilec (608572); Lhota u Dynína (634271); Frahelž (686689); Klec (666009); Lomnice nad Lužnicí (686697); Ponědraž (725617); Ponědrážka (725625); Val u Veselí nad Lužnicí (776131); Horusice (644978); Záblatí u Ponědraže (725633).

2023 1 2–2023 1 10

Central Bohemian Region

CZ-HPAI(P)-2022–00012

CZ-HPAI(P)-2022–00013

CZ-HPAI(P)-2022–00014

CZ-HPAI(P)-2022–00016

Babice (600601); Březí u Říčan (613886); Čerčany (619663); Černé Voděrady (620084); Čestlice (623440); Čtyřkoly (624331); Dobřejovice (627640); Hvězdonice (650170); Chocerady (652024); Samechov (652059); Vestec u Chocerad (652067); Vlkovec (652075); Horní Jirčany (658600); Jesenice u Prahy (658618); Osnice (713279); Zdiměřice u Prahy (713287); Jevany (659312); Jílové u Prahy (660094); Kaliště u Ondřejova (662178); Ládví (662445); Těptín (662500); Klokočná (666467); Konojedy (708097); Kostelec u Křížků (670308); Kozmice u Benešova (671851); Krhanice (674362); Libeň u Libeře (682551); Libeř (682560); Louňovice (687359); Lštění (624357); Mrač (700002); Mukařov u Říčan (700321); Srbín (752967); Žernovka (700339); Nespeky (703770); Nupaky (623458); Oplany (708119); Bělčice u Ostředka (716278); Petroupim (719706); Pohoří u Prahy (724904); Poříčí nad Sázavou (726036); Hole u Průhonic (733962); Průhonice (733971); Přestavlky u Čerčan (735191); Dolní Jirčany (736414); Psáry (736422); Pyšely (737054); Zaječice (737071); Babice u Řehenic (744930); Malešín (744972); Kuří u Říčan (677647); Pacov u Říčan (717207); Říčany u Prahy (745456); Říčany-Radošovice (745511); Strašín u Říčan (756237); Voděrádky (745529); Soběhrdy (751537); Žíňany (751553); Strančice (756067); Svojšovice (761478); Struhařov u Mnichovic (757080); Hradec u Stříbrné Skalice (757667); Hradové Střimelice (757675); Kostelní Střimelice (757683); Stříbrná Skalice (757691); Sulice (759431); Světice u Říčan (760391); Svojetice (761176); Tehov u Říčan (765309); Tehovec (765317); Čakovice u Řehenic (744956); Lojovice (779318); Mokřany u Velkých Popovic (779326); Vestec u Prahy (781029); Vodslivy (716308); Vranov u Čerčan (785351); Vranovská Lhota (785369); Všestary u Říčan (787396); Vyžlovka (789046); Hodkovice u Zlatníků (793213); Zlatníky u Prahy (793221); Zvánovice (793795)

2023 1 11

Herink (627666); Hrusice (648655); Lensedly (662186); Štiřín (662496); Čenětice (676543); Křížkový Újezdec (676551); Dolní Lomnice u Kunic (677213); Kunice u Říčan (677230); Všešímy (677256); Mirošovice u Říčan (695475); Božkov u Mnichovic (697532); Mnichovice u Říčan (697541); Myšlín (697559); Modletice u Dobřejovic (627682); Ondřejov u Prahy (711276); Třemblat (770612); Turkovice u Ondřejova (711284); Pětihosty (747491); Petříkov u Velkých Popovic (720411); Radimovice u Velkých Popovic (720429); Chomutovice u Dobřejovic (627674); Popovičky (627704); Kovářovice (737038); Olešky (737470); Radějovice (737488); Jažlovice (745537); Senohraby (747505); Otice u Svojšovic (761460); Předboř u Prahy (734225); Všechromy (787094); Velké Popovice (779342)

2023 1 3–2023 1 11

Capital City of Prague

CZ-HPAI(P)-2022–00012

CZ-HPAI(P)-2022–00013

CZ-HPAI(P)-2022–00014

CZ-HPAI(P)-2022–00016

Benice (602582); Kolovraty (668591); Křeslice (676071);

Lipany (668605); Nedvězí u Říčan (702323); Pitkovice (773417); Šeberov (762130); Uhříněves (773425); Újezd u Průhonic (773999)

2023 1 11

Valstybė narė: Vokietija

Protrūkio ADIS nuorodos numeris

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 55 straipsnį)

BRANDENBURG

DE-HPAI(NON-P)-2022–01306

DE-HPAI(NON-P)-2022–01323

Landkreis Prignitz

beginnend im Norden an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der L 14, der Kreisgrenze in Richtung Norden, Westen und dann in Richtung Süden folgend bis zur Verbindungsstraße zwischen Heiligengrabe und Wilmersdorf (Alt Wittstocker Weg), dem Alt Wittstocker Weg in Richtung Nordwesten folgend bis Wilmersdorf, in Wilmersdorf an der Dorfstraße Wilmersdorf entlang in Richtung Neu Krüssow - vom Ortsausgang Wilmersdorf an der K 7052 bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße 7019, in Richtung Südwesten dieser nach Alt Krüssow folgend, der K 7019 durch Alt Krüssow in Richtung Beveringen folgend, hier entlang der Dorfstraße Beveringen bis zum Kreuzungspunkt Wegemühle an der Freyensteiner Chaussee, der Freyensteiner Chaussee folgend bis zur Kreuzung Zur Hainholzmühle, der Straße Zur Hainholzmühle folgend bis zur Straße Am Stadion, der Straße Am Stadion folgend bis zur Wegkreuzung Hainholzweg, ab hier der Straße Zum Stadion folgend bis zur Meyenburger Chaussee, ab hier der Straße Zum Stadion dann dem Heidbergweg folgend bis zur Meyenburger Chaussee, der Meyenburger Chaussee in Richtung Südwesten folgend bis zum Preddöhler Weg, dem Preddöhler Weg nach Norden folgend bis zur B 103, hier entlang der B 103 in Richtung Westen bis zur Kreuzung mit der L 111, entlang der L 111, Triglitz durchquerend bis zur Kreuzung mit der K 7025, der K 7025 in Richtung Laaske folgend, Laaske durchquerend bis Lockstädt, Lockstädt durchquerend bis Gülitz, Gülitz durchquerend in Richtung Schönholz bis zur L 13, der L 13 in Richtung Nordosten folgend bis zur K 7041, dieser entlang, Burow durchquerend, bis Pirow, Pirow durchquerend, der K 7041 weiter entlang bis zur Kreuzung mit der L 10, der L 10 folgend in Richtung Norden bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim, der Kreisgrenze folgend in Richtung Nordosten bis zum Ausgangspunkt an der L 14 an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

beginnend am nördlichsten Punkt der Gemarkung Freyenstein an der Kreisgrenze zum Landkreis Prignitz, dem Fluss „Dosse“ entlang der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern in südöstlicher Richtung bis zum Grabower Weg folgend, dem Grabower Weg folgend bis zur Ortschaft Wulfersdorf, von dort in gedachter Linie über die Kirche in die Dorfstraße und weiter in den Blesendorfer Weg mündend, den Blesendorfer Weg in südwestlicher Richtung folgend, dabei den Tetschendorfer Damm, den Tetschendorfer Weg und die Ganzower Straße kreuzend bis in die Ortschaft Blesendorf, in der Ortschaft Blesendorf der Blesendorfer Dorfstraße folgend, weiter in südwestlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Prignitz

2023 1 6

DE-HPAI(NON-P)-2022–01306

Landkreis Prignitz

beginnend im Norden an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der B 103, der Kreisgrenze in Richtung Osten und Südosten folgend bis zur L 154, der L 154 in Richtung Halenbeck folgend bis Halenbeck, in Halenbeck entlang der Pritzwalker Straße bis zur L 155, der L 155 in Richtung Brügge folgend bis Brügge, in Brügge entlang der Hauptstraße in Richtung Brügge Ausbau, Brügge Ausbau durchquerend bis zur Kreuzung mit der B 103, der B 103 in Richtung Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

2022 12 24–2023 1 6

DE-HPAI(NON-P)-2022–01323

Landkreis Prignitz

beginnend an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der L 14, der L 14, Jännersdorf einschließend, in Richtung Südosten folgend bis zum Fluss Stepenitz. dem Lauf der Stepenitz in Richtung Südwesten und Süden folgend bis zum Durchlass Weitgendorfer Chaussee, der Weitgendorfer Chaussee folgend bis zur L 13, der L 13 nach Westen über die Autobahn 24 folgend, dann weiter in Richtung Südwesten bis Putlitz Kreuzung Meyenburger Chaussee – Philippshof, der Straße Philippshof in Richtung Westen bis zur Parchimer Chaussee folgend, der Parchimer Chaussee, übergehend in die L 111 in Richtung Nordwesten, die A 24 überquerend, bis zur Kreisgrenze folgend, der Kreisgrenze in Richtung Westen, später in Richtung Norden, folgend bis zum Ausgangspunkt an der L 14 an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

2022 12 29–2023 1 6

HESSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022–01324

Landkreis Lahn-Dill

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dietzhölztal und Eschenburg

2023 1 5

Landkreis Marburg-Biedenkopf

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf, Breidenbach, Dautphetal und Steffenberg

2023 1 5

DE-HPAI(NON-P)-2022–01333

Landkreis Marburg-Biedenkopf

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.393029 50.989926

Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf, Breidenbach

2023 1 7

DE-HPAI(NON-P)-2022–01324

Landkreis Marburg-Biedenkopf

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf und Breidenbach

2022 12 28–2023 1 5

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinde Hatzfeld (Eder)

2023 1 5

DE-HPAI(NON-P)-2022–01351

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.899840 51.153197

Betroffen sind Teile der Gemeinden Lichtenfels, Vöhl, Korbach, Waldeck, Edertal, Bad Wildungen, Haina, Frankenau, Frankenberg (Eder)

2023 1 13

Landkreis Waldeck-Frankenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.899840 51.153197

Betroffen sind Teile der Gemeinden Vöhl, Frankenau

2023 1 5–2023 1 13

DE-HPAI(NON-P)-2022–01333

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.393029/50.989926

Betroffen sind Teile der Gemeinde Hatzfeld (Eder)

2023 1 7

DE-HPAI(NON-P)-2022–01334

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.512425 51.093585

Betroffen sind Teile der Gemeinden Hatzfeld (Eder), Battenberg (Eder), Allendorf (Eder), Bromskirchen)

2023 1 7

Landkreis Waldeck-Frankenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

8.512425 51.093585

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bromskirchen, Battenberg (Eder)

2022 12 30–2023 1 7

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(NON-P)-2022–01323

Landkreis Ludwigslust-Parchim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.041500, 53.309565. Betroffen sind im Landkreis Ludwigslust Parchim die Gemeinde Ganzlin mit den Orten und Ortsteilen: Klein Dammerow, die Gemeinde Gehlsbach mit den Orten und Ortsteilen: Ausbau Darß, Darß, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Wahlstorf, die Gemeinde Kreien mit den Orten und Ortsteilen: Wilsen, die Gemeinde Ruhner Berge mit den Orten und Ortsteilen: Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Suckow, die Gemeinde Siggelkow mit den Orten und Ortsteilen: Groß Pankow, Klein Pankow, Redlin.

2023 1 6

Landkreis Ludwigslust-Parchim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.041500, 53.309565. Betroffen ist die Gemeinde Ruhner Berge mit den Orten und Ortsteilen: Drenkow

2022 12 28–2023 1 6

DE-HPAI(NON-P)-2022–01306

Landkreis Ludwigslust-Parchim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.277329, 53.287247. Betroffen ist die Gemeinde Ganzlin mit den Orten und Ortsteilen Liebhof, Tönchow und Wendisch Priborn.

2023 1 1

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 12.277329/53.287247. Betroffen sind die Ortschaft Altenhof, Gemeinde Eldetal mit Ortschaften Massow und Evchensruh, Gemeinde Fincken mit Ortschaften Marienhof, Knüppeldamm, Dammwolde, Jaebetz, Gemeinde Stuer mit Ortschaft Neu Stuer.

2022 12 26

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022–00089

Landkreis Aurich

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

7,649228/53,428679

Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn, Wiesmoor, Aurich, Ihlow, Wittmund, Friedeburg, Hesel, Firrel und Uplengen.

2022 12 17

Landkreis Aurich

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

7,649228/53,428679

Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn und Wiesmoor.

2022 12 9 –

2022 12 17

DE-HPAI(NON-P)-2022-01325

Landkreis Rotenburg (Wümme)

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.263337/53.143515

Betroffen sind Teile der Gemeinden Reeßum, Horstedt, Rotenburg (Wümme), Bötersen, Hassendorf, Sottrum, Zeven, Bülstedt, Elsdorf, Gyhum, Scheeßel, Ahausen, Hellwege, Ottersberg und Vorwerk

2023 1 11

Landkreis Rotenburg (Wümme)

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.263337/53.143515

Betroffen sind Teile der Gemeinden Reeßum, Horstedt, Rotenburg (Wümme), Bötersen, Hassendorf und Sottrum

2023 1 3 –

2023 1 11

DE-HPAI(P)-2022–00090

Landkreis Osnabrück

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

7.870534/52.027914

Betroffen sind Teile der Gemeinde Glandorf

2022 12 26

DE-HPAI(P)-2022–00091

Landkreis Hameln-Pyrmont

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.057176/51.979341

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bad Pyrmont und Aerzen

2022 12 31

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022–00092

Stadt Bielefeld

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.495170/51.964723)

Betroffen sind Teile:

der Stadt Bielefeld

2022 12 24 –

2023 1 1

Stadt Bielefeld

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.495170/51.964723)

Betroffen sind Teile:

der Stadt Bielefeld

des Kreises Lippe mit der Stadt Oerlinghausen

des Kreises Gütersloh mit der Städten Gütersloh, Halle, Werther, den Gemeinden Schloß Holte-Stukenbrock, Verl, Steinhagen

2023 1 1

DE-HPAI(NON-P)-2022–01299

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.582442/51.850401)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Gemeinden Verl, Schloß Holte-Stukenbrock,

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

2022 12 24 –

2023 1 1

Kreis Gütersloh

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.582442/51.850401)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Gütersloh, Rietberg und den Gemeinden Verl, Schloß Holte-Stukenbrock,

des Kreises Paderborn mit der Städten Delbrück, Paderborn und der Gemeinde Hövelhof

der Stadt Bielefeld

des Kreises Lippe mit der Stadt Oerlinghausen

2023 1 1

DE-HPAI(P)-2022–00097

Kreis Kleve

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.300396/51.727608)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit der Stadt Kalkar und den Gemeinden Uedem, Bedburg-Hau

2023 1 3 –

2023 1 11

Kreis Kleve

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.300396/51.727608)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit den Städten Kalkar, Kevelaer, Goch, Kleve, Emmerich, Rees und den Gemeinden Uedem, Bedburg-Hau, Weeze

des Kreises Wesel mit der Stadt Xanten und der Gemeinde Sonsbeck

2023 1 11

DE-HPAI(P)-2022–00091

Kreis Lippe

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.057176 51.979341)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Barntrup, Blomberg und der Gemeinde Dörentrup

2022 12 23 –

2022 12 31

Kreis Lippe

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.057176 51.979341)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Barntrup, Blomberg, Detmold, Lemgo, Schieder-Schwalenberg, Horn –Bad Meinberg, der Gemeinde Dörentrup, Extertal,

des Kreises Höxter mit der Stadt Steinheim

2022 12 31

DE-HPAI(NON-P)-2022–01343

Kreis Lippe

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.959862/52.008142)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Lemgo, Blomberg, Detmold und der Gemeinde Dörentrup,

2022 12 29 –

2023 1 6

Kreis Lippe

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.959862/52.008142)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Lemgo, Blomberg, Detmold, Barntrup, Horn-Bad Meinberg, Lage, Bad Salzuflen und den Gemeinden Dörentrup, Kalletal, Extertal

2023 1 6

NL-HPAI(P)-2022–00086

(Ausbruch in den Niederlanden)

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.043777/51.532737)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit den Städten Kevelaer, Goch und der Gemeinde Weeze

2022 12 22

DE-HPAI(P)-2022-00090

Kreis Warendorf

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.870534/52.027914)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Warendorf mit den Städten Warendorf, Telgte und der Gemeinde Ostbevern,

2022 12 19 –

2022 12 27

Kreis Warendorf

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.870534/52.027914)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Warendorf mit den Städten Warendorf, Telgte, Sassenberg und den Gemeinden Ostbevern, Everswinkel

des Kreises Steinfurt mit der Stadt Lengerich, den Gemeinden Ladbergen, Lienen,

der Stadt Münster

2022 12 27

DE-HPAI(NON-P)-2022–01324

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Laasphe

2022 12 28 –

2023 1 8

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Laasphe, Bad Berleburg und den Gemeinden Erndtebrück, Netphen

2023 1 8

DE-HPAI(NON-P)-2022–01333

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg und Bad Laasphe

2022 12 30 –

2023 1 8

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926)

Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22-015-01373, 01382, 01383 und 01388.

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg, Bad Laasphe und der Gemeinde Erndtebrück

2023 1 8

DE-HPAI(NON-P)-2022–01334

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg

des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Hallenberg

2022 12 30 –

2023 1 8

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585)

Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22-015-01373, 01382, 01383 und 01388.

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg

des Hochsauerlandkreises mit den Städten Hallenberg, Schmallenberg, Winterberg

2023 1 8

DE-HPAI(NON-P)-2022–01335

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg und der Gemeinde Erndtebrück

2022 12 31 –

2023 1 8

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843)

Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22-015-01373, 01382, 01383 und 01388.

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg, Bad Laasphe, Hilchenbach und der Gemeinde Erndtebrück

des Kreises Olpe mit der Gemeinde Kirchhundem

des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Schmallenberg

2023 1 8

RHEINLAND-PFALZ

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

DE-HPAI(P)-2022–00080

DE-HPAI(P)-2022–00081

DE-HPAI(P)-2022-00084

Kreis Altenkirchen

Union der 10 km Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS-Koordinaten:

 

7.685763/50.834267

 

7.640940/50.800340

 

7.710063/50.961332

 

7.980232/50.871116

Betroffen sind Verbandsgemeinden Hamm, Kirchen und Wissen sowie die Stadt Herdorf, außerdem in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld die Ortsgemeinden Werkhausen, Oberirsen, Ölsen, Wölmersen, Busenhausen, Kettenhausen, Obererbach, Heupelzen, Bachenberg, Hilgenroth, Volkerzen, Racksen, Isert, Eichelhardt, Idelberg und Helmeroth

2022 12 16

DE-HPAI(P)-2022–00084

DE-HPAI(NON-P)- 2022–01219

Kreis Altenkirchen

Union der 3 km-Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS- Koordinaten:

 

7.685763/50.834267

 

7.640940/50.800340

Betroffen sind die Stadt Wissen und die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen, jeweils ausserhalb der Ortslage Richtung Kreisgrenze zu NRW sowie die Ortsgemeinden Forst und Fürthen

2022 12 6–2022 12 16

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

Westerwaldkreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 7.640940/50.800340

Betroffen sind in der Gemeinde Stein-Wingert die Ortsteile Altburg und Alhausen und in der Gemeinde Mörsbach der nordwestliche Teil des Staatsforstes Hachenburg

2022 12 16

SACHSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022–01305

Kreis Bautzen

Gemeinden und Gemarkungen Birkau, Bischofswerda (nordwestlich der B6), Bühlau, Burkau, Cannewitz, Cossern, Demitz, Diehmen, Drauschkowitz, Dretschen, Frankenthal, Gaußig, Geißmannsdorf, Glaubnitz, Göda, Goldbach, Golenz, Großdrebnitz, Großhänchen, Großharthau, Großseitschen, Günthersdorf, Hauswalde, Kindisch, Kleindrebnitz, Kleinseitschen, Kynitzsch, Leutwitz, Medewitz, Naundorf, Nedaschütz, Niederneukirch, Oberneukirch, Pickau, Pohla, Pottschaplitz, Rammenau, Rauschwitz, Ringenhain, Rothnaußlitz, Säuritz, Schmiedefeld, Schönbrunn, Seeligstadt, Semmichau, Spittwitz, Stacha, Steinigtwolmsdorf, Taschendorf, Taucherwald, Tautewalde, Thumitz, Uhyst, Weißnaußlitz, Wölkau, Zockau

2023 1 1

Kreis Bautzen

Gemeinde Schmölln-Putzkau mit den Gemarkungen Niederputzkau, Oberputzkau, Schmölln, Tröbigau, Weickersdorf und Teile der Gemarkung Bischofswerda (Bereich südöstlich der B6)

2022 12 24 – 2023 1 1

DE-HPAI(P)-2022–00096

Kreis Bautzen

Gemeinden und Gemarkungen: Basankwitz, Bautzen, Bolbritz, Brohna, Brösa, Burk, Cölln, Commerau, Dahlowitz, Doberschütz, Eutrich, Gleina, Göbeln, Großwelka, Großwelka, Guhra, Gutta, Halbendorf/Spree, Hermsdorf, Holscha, Jesch, Jetscheba, Johnsdorf, Kauppa, Kleinbautzen, Kleinseidau, Kleinseidau, Kleinwelka, Klix, Königswartha, Kreckwitz, Krinitz, Kronförstchen, Lieske, Lietschen Flur, Lippen, Litten, Loga, Lömischau, Löschau, Lubachau, Malschwitz, Malsitz, Milkwitz, Muschelwitz, Neudorf/Spree, Niedergurig, Niederkaina, Niesendorf, Oehna, Pannewitz, Pließkowitz, Preititz, Purschwitz, Purschwitz, Quatitz, Quoos, Salga, Salzenforst, Särchen, Saritsch, Schmochtitz, Seidau, Spreewiese, Steinitz, Strohschütz, Teichnitz, Temritz, Wartha, Wetro, Zescha, Zschillichau und Teile der Gemarkungen Lippitsch, Milkel, Oppitz, Quatitz, Radibor, Sdier

2023 1 5

Kreis Bautzen

Gemarkungen Brehmen, Brohna, Camina, Crosta, Droben, Großdubrau, Lomske, Luppa, Luttowitz und Teile der Gemarkungen Lippitsch: Bereich südlich der S101 bis Gemarkungsgrenze am Grenzgraben, Milkel: Bereich südlich der S101, Oppitz: Bereich südlich der im östlichen Gemarkungsbereich liegenden S101, westlich begrenzt durch den Feldweg, der auf die Gemarkungsgrenze Luppa (Waldstück Arabien) mündet, Quatitz: gesamter Bereich nördlich der S107 (Luttowitzer Straße) und westlich der K7210 (Großdubrauer Straße), Radibor: im Osten - Bereich nördlich der K7211 (Caminaer Straße), Bereich nördlich der Verbindungsstraße zwischen Caminaer Straße und Lilienstraße bis zur Gemarkungsgrenze Brohna sowie im Westen - Bereich nördlich des alten Bahndammes bis Gemarkungsgrenze Quoos, Sdier: Bereich westlich der Teiche Großteich und Oberer Großteich sowie Feld- und Waldbereich „Am Forsthaus“, östlich des Mädelteichs

2022 12 28–2023 1 5

Kreis Görlitz

10 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 14.433951/51.274519

Betroffen ist die Gemeinde Boxberg mit den Ortsteilen Rauden und Mönau

2023 1 5

DE-HPAI(NON-P)-2022–01305

Kreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge

Gemarkungen Stolpen, Lauterbach, Langenwolmsdorf, Rückersdorf, Polenz, Neustadt in Sachsen, Langburkersdorf, Berthelsdorf, Niederottendorf und Oberottendorf

2023 1 1

Kreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 14.213868/51.106638

Betroffen sind Teile der Stadt Neustadt in Sachsen

2022 12 24 –

2023 1 1

SACHSEN-ANHALT

DE-HPAI(P)-2022–00094

Landkreis Börde

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

11.660969/52.275516

Betroffen sind:

im Landkreis Börde die Einheitsgemeinde Wolmirstedt, Teile der Verbandsgemeinde Elbe-Heide, der Einheitsgemeinde Barleben und der Einheitsgemeinde Niedere Börde

im Landkreis Jerichower Land die Ortsteile Schartau und Niegripp der Gemeinde Burg, die Ortschaften Hohenwarthe und Lostau der Gemeinde Möser

2023 1 4

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2022–00083

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Die Überwachungszone umfasst

die Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt die nicht in der Schutzzone liegen

die Gemeinde Bredenbek südlich des Straßenzugs Kieler Straße/Rendsburger Straße (K67)

die Gemeinde Bovenau südlich der Kieler Straße ausgenommen des Bereichs nördlich der gedachten Verbindungslinie zwischen der Koordinate 54.32441; 9.84070 (Einmündung Feldweg) und der Koordinate 54.32054; 9.85893 (Kreuzung Rendsburger Straße/Kronsfelde)

den südlich der Bundesautobahn A210 gelegenen Teil der Gemeinde Felde

den südlich der Landesstraße L255 gelegenen Teil der Gemeinde Schierensee

den westlich der Bundesautobahn A215 gelegenen Teil der Gemeinde Sören

den nördlich des Straßenzuges Dorfstraße/Heinkenborsteler Weg gelegenen Teil der Gemeinde Gnutz

den östlich des Straßenzugs Rüsterbergen-Hasenkrug-Dorfstraße gelegenen Teil der Gemeinde Schülp bei Rendsburg

die Gesamtfläche der Gemeinden Achterwehr, Bargstedt, Borgdorf-Seedorf, Brammer, Dätgen, Ellerdorf, Eisendorf, Groß Vollstedt, Haßmoor, Jevenstedt, Langwedel, Luhnstedt, Nortorf, Oldenhütten, Ostenfeld, Osterrönfeld, Rade bei Rendsburg, Schacht-Audorf, Schülldorf, Schülp bei Nortorf, Stafstedt, Warder, Westerrönfeld, Westensee, und der Stadt Rendsburg

2022 12 10

Kreis Rendsburg-Eckernförde

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,799269/54,237815

Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt

2022 12 2–2022 12 10

DE-HPAI(P)-2022–00093

Kreis Segeberg

Die Überwachungszone erstreckt sich auf folgende bzw. Teile von folgenden Gemeinden:

Oering, Seth, Sülfeld, Bark, Forstgutsbezirk Buchholz, Fredesdorf, Groß Niendorf, Högersdorf, Kükels, Leezen, Todesfelde, Wittenborn, Bahrenhof, Bühnsdorf, Fahrenkrug, Geschendorf, Groß Rönnau, Klein Gladebrügge, Klein Rönnau, Neuengörs, Rohlstorf, Schackendorf, Schieren, Stipsdorf, Wakendorf I, Weede, Bad Segeberg und Wahlstedt

2023 1 1

Kreis Segeberg

Die Schutzzone erstreckt sich auf folgende bzw. Teile von folgenden Gemeinden:

Leezen, Mözen, Neversdorf, Schwissel, Dreggers, Klein Gladebrügge, Neuengörs; Traventhal und Wakendorf I

2022 12 24–2023 1 1

DE-HPAI(P)-2022–00093

 

Kreis Stormarn

 

Stadt Bad Oldesloe

 

Gesamtes Stadtgebiet

 

Gemeinde Rehhorst:

 

Gesamtes Gemeindegebiet

 

Gemeinde Feldhorst:

 

Gesamtes Gemeindegebiet

 

Gemeinde Rümpel:

Das Gemeindegebiet mit einem Radius von 10 km um den Ausbruchsort mit den Geokoordinaten 10,298701/53,879455

Gemeinde Travenbrück

Das Gemeindegebiet südlich der überirdischen Starkstromtrasse.

 

Gemeinde Grabau:

 

Gesamtes Gemeindegebiet

 

Gemeinde Neritz:

 

Gesamtes Gemeindegebiet

2023 1 1

DE-HPAI(P)-2022–00093

Kreis Stormarn

Gemeinde Travenbrück

Das Gemeindegebiet nördlich der überirdischen Starkstromtrasse.

2022 12 24–2023 1 1

THÜRINGEN

DE-HPAI(P)-2022–00095

Stadt Jena:

Ammerbach, Burgau (bei Jena an der Saale), Closewitz, Drackendorf, Ernst-Abbe-Siedlung, Forsthaus (Jena), Göschwitz, Ilmnitz, Jena (An der Saale), Jena (Ost), Jenaprießnitz, Kunitz, Laasan, Leutra, Lichtenhain (Jena), Lobeda (bei Jena an der Saale), Lobeda Ost, Lobeda West, Löbstedt, Maua, Münchenroda, Neuwöllnitz, Siedlung Sonnenblick (Jena), Untermühle (bei Jena), Vorwerk Cospoth, Wenigenjena, Winzerla (bei Jena an der Saale), Wogau, Wöllnitz, Ziegenhain (bei Jena an der Saale), Zwätzen

2023 1 6

DE-HPAI(P)-2022–00095

Landkreis Saale-Holzland:

Bucha (bei Jena), Coppanz, Mühle Bucha, Nennsdorf, Oßmaritz, Pösen, Schorba, Hainichen (bei Jena), Stiebritz; Striebritz, Altengönna, Lehesten (bei Jena), Nerckewitz, Obermühle (Nerckewitz), Rödigen, Untermühle (Nerckewitz), Neuengönna, Porstendorf (bei Jena), Zimmern (bei Apolda)

2023 1 6

DE-HPAI(P)-2022–00095

Landkreis Weimarer Land

Apolda, Herressen, Nauendorf, Oberndorf (bei Apolda), Oberroßla, Rödigsdorf, Schöten, Sulzbach, Utenbach, Niedersynderstedt, Döbritschen, Vollradisroda, Frankendorf, Großschwabhausen, Hammerstedt, Kapellendorf, Kleinschwabhausen, Lehnstedt, Göttern, Magdala, Maina, Ottstedt (bei Magdala), Mellingen, Umpferstedt, Schwabsdorf, Wiegendorf, Hermstedt, Kösnitz, Stobra, Wormstedt, Niederroßla, Oßmannstedt, Ulrichshalben

2023 1 6

DE-HPAI(P)-2022–00095

Stadt Weimar

Süßenborn, Taubach,

2023 1 6

DE-HPAI(P)-2022–00095

Stadt Jena

Cospeda, Isserstedt, Krippendorf, Lützenroda, Remderoda, Vierzehnheiligen

2022 12 29–2023 1 6

DE-HPAI(P)-2022–00095

Landkreis Weimarer Land:

Großromstedt, Kleinromstedt, Hohlstedt, Kötschau

2022 12 29–2023 1 6

Valstybė narė: Airija

Protrūkio ADIS nuorodos numeris

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 55 straipsnį)

Monaghan County

IE-HPAI(P)-2022–00001

IE-HPAI(P)-2022–00003

That part of the County of Monaghan that comprises the Electoral Divisions of Killeevan and Newbliss, the Electoral Division of Clones, except for the townlands of Derryarrit and Skeatry, the Electoral Divisions of Clones Rural, Clones URBAN and St. Tierney, apart from the townlands situate in the protection zone, the townlands of Aghareagh, Closdaw, Corkish, Corlougharoe, Correvan, Drumanan, Drumacreeve, Drumary, Drumcrow, Drumgramph, Drumlina, Killyeg, Lislongfield, Tullyard, all in the Electoral Division of Drum, the Electoral Division of Drumhillagh, except for the townlands of Aghaclay, Carn, Corleck, Doosky, Drumhullagh, Drumkirk, Drumleny, Liscumaskey and Latnamard, the townlands of Annaghbrack, Brookvale, Carrowbarra, Carrowbarra Island, Coolatty, Gortmore South, Liscat, Naghill, Mullabrack, Mulladuff, Mullanacross, Skeagh, Skervan, Thornhill, all in the Electoral Division of Drumsnat, the Electoral Division of Drummully except for the townlands of Annaghraw and Clontask, the townlands of Derrins and Lurganboy, all in the Electoral Division of Killynenagh, the townlands of Aghagaw, Allagesh, Annagh, Annyeeb, Aughnahunshin, Corrinshigo, Crenlough, Drumslavog, Formoyle, Gortmore North, Graffagh, Killytur, Killydonnelly and Mullatagorry, all in the Electoral Division of Scotstown, the townlands of Cornacreeve, Cornaguillagh, Derrynahesco, Kilmore West, Lennaght and Sruveel, all in the Electoral Division of Sheskin, the townlands of Carolina, Crover, Drumaghkeel, Drumskelt, Drumgristin, Feagh, and Mullymagaraghan, all in the Electoral Division of Aghabog, and the townlands Aghnahola, Annaveagh, Annies, Carnroe, Cavanreagh, Cavany, Coolnacarte, Corraskea, Drumgarran, Drumreenagh, Dunsrim, Hilton Demense, Killyfargy, Lisarearke, Skerrick East, Lisnalee, all of the Electoral Division of Currin.

That part of the County of Monaghan that comprises the Electoral Divisions of Killeevan and Newbliss, the Electoral Division of Clones, except for the townlands of Derryarrit and Skeatry, the Electoral Divisions of Clones Rural, Clones URBAN and St. Tierney, apart from the townlands situate in the protection zone, the townlands of Aghareagh, Closdaw, Cornawall, Corkish, Corlougharoe, Correvan, Drumanan, Drumacreeve, Drumary, Drumcrow, Drumgramph, Drumlina, Killyeg, Lislea, Lislongfield, Tullyard, all in the Electoral Division of Drum, the Electoral Division of Drumhillagh, except for the townlands of Aghaclay, Corleck, Drumhullagh, Drumkirk, Drumleny, Liscumaskey and Latnamard, the townlands of Annaghbrack, Brookvale, Carnasoo, Carrowbarra, Carrowbarra Island, Coolatty, Gortmore South, Liscat, Naghill, Mullabrack, Mulladuff, Mullanacross, Mullavannog, Skeagh, Skervan, Thornhill, all in the Electoral Division of Drumsnat, the Electoral Division of Drummully except for the townlands of Annaghraw and Clontask, the townlands of Briscarnagh, Derrins and Lurganboy, all in the Electoral Division of Killynenagh, the townlands of Aghagaw, Allagesh, Annagh, Annyeeb, Aughnahunshin, Corrinshigo, Crenlough, Drumslavog, Formoyle, Gortmore North, Graffagh, Killytur, Killydonnelly, Tirnaskea South and Mullatagorry, all in the Electoral Division of Scotstown, the townlands of Cornacreeve, Cornaguillagh, Derrynahesco, Derryallaghan, Derrynasell West, Kilmore West, Lennaght, Milligan and Sruveel, all in the Electoral Division of Sheskin, the townlands of Carolina, Crover, Drumaghakeel, Drumskelt, Drumgristin, Feagh, and Mullymagaraghan, all in the Electoral Division of Aghabog, and the townlands Aghnahola, Annaveagh, Annies, Carnroe, Cavanreagh, Cavany, Coolnacarte, Corraskea, Drumgarran, Drumreenagh, Dunsrim, Hilton Demense, Killyfargy, Lisarearke, Lisnalee and Skerrick East, all of the Electoral Division of Currin.

2022 12 22

Valstybė narė: Prancūzija

Protrūkio ADIS nuorodos numeris

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 55 straipsnį)

Département: Côtes-d’Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022–01419

FR-HPAI(P)-2022–01425

 

BOBITAL

 

BRUSVILY

 

CAULNES

 

DINAN

 

EVRAN

 

GUENROC

 

GUITTE

 

LANVALLAY

 

LE HINGLE

 

LES CHAMPS-GERAUX

 

PLOUASNE

 

PLUMAUDAN

 

SAINT-CARNE

 

SAINT-JUDOCE

 

TRELIVAN

 

YVIGNAC-LA-TOUR

2022 12 17

 

CALORGUEN

 

EVRAN

 

LE QUIOU

 

SAINT-ANDRE-DES-EAUX

 

SAINT-JUVAT

 

SAINT-MADEN

 

TREFUMEL

 

TREVRON

2022 12 09–2022 12 17

Département: Dordogne (24)

FR-HPAI(P)-2022–01481

FR-HPAI(P)-2022–01480

FR-HPAI(P)-2022–01517

 

VALOJOULX

 

LA DORNAC

 

NADAILLAC

 

SAINT-VINCENT-LE-PALUEL

 

PRATS6DE-CARLUX

 

BORREZE

 

MARQUAY

 

SAINT-AMAND-DE-COLY

 

PROISSANS

 

SAINT-ANDRE-D’ALLAS

 

SARLAT-LA-CANEDA

 

SIMEYROLS

 

TAMNIES

 

AUBAS

 

MONTIGNAC

 

JAYAC

 

LA CASSAGNE

 

LA CHAPELLE-AUBAREIL

 

COLY

 

ORLIAGUET

 

SAINTE-NATHALENE

 

SALIGNAC-EYVIGUES

 

MARCILLAC SAINT QUENTIN

2023 1 5

 

ARCHIGNAC

 

MARCILLAC SAINT QUENTIN

 

PAULIN

 

SAINT CREPIN ET CARLUCET

 

SAINT GENIES

 

SALIGNAC EYVIGUES

28.12.2022- 5.1.2022

Département: Eure (27)

FR-HPAI(NON-P)-2022–00354

 

MESNIL-EN-OUCHE (partie ouest/D49)

 

LES BOTTEREAUX

 

CHAMBLAC

 

CHAMBORD

 

LA GOULAFRIERE

 

JUIGNETTES

 

MONTREUIL-L’ARGILLE

 

SAINT-AGNAN-DE-CERNIERES

 

SAINT-DENIS-D’AUGERONS

 

SAINT-LAURENT-DU-TENCEMENT

 

LA TRINITE-DE-REVILLE

 

VERNEUSSES

2022 12 16

 

LA HAYE-SAINT-SYLVESTRE

 

MELICOURT

 

MESNIL-ROUSSET

 

NOTRE-DAME-DU-HAMEL

 

SAINT-PIERRE-DE-CERNIERES

2022 12 8–2022 12 16

Département:Finistère (29)

FR-HPAI(P)-2022–01421

FR-HPAI(P)-2022–01429

 

CARANTEC

 

GUICLAN

 

LOCQUENOLE

 

MESPAUL

 

MORLAIX

 

PLEYBER-CHRIST

 

PLOUENAN

 

PLOUEZOC’H

 

PLOUGASNOU

 

PLOUGOULM

 

PLOUVORN

 

SAINT MARTIN DES CHAMPS

 

SAINT POL DE LEON

 

SAINTE SEVE

 

SAINT THEGONNEC

 

TAULE

2022 12 16

 

HENVIC

 

TAULE

2022 12 8–2022 12 16

Département: Ille-et-Vilaine (35)

FR-HPAI(P)-2022–01419

 

LONGAULNAY

 

TREVERIEN

 

SAINT PERN

 

PLESDER

 

SAINT THUAL

 

MEDREAC à l’est de la RD 20 et au nord de la RD 220

2022 12 18

FR-HPAI(P)-2022–01418

 

LA SELLE GUERCHAISE

 

RANNEE

 

DROUGES

 

FORGES LA FORET

 

CHELUN

 

EANCE

 

MARTIGNE-FERCHAUD

2022 12 24

RANNEE à l’est de la D95 et au sud des lignes de la belle etoile

2022 11 1–2022 12 18

 

Département: Indre (36)

 

FR-HPAI(P)-2022–01412

AIZE: Nord de D31

BAUDRES

BOUGES-LE-CHATEAU

BRETAGNE

BUXEUIL: Nord de D960

FONTENAY

GUILLY

LA CHAPELLE-SAINT- LAURIAN

LANGE: Est du Nahon

LEVROUX: Nord D8

LINIEZ: Ouest de A20

MOULINS-SUR-CEPHONS: Nord D8

ORVILLE: Ouest de D25

POULAINES

SAINT-FLORENTIN

VALENCAY: Sud-Est du Nahon

VICQ-SUR-NAHON: Est du Nahon

2023 1 4

AIZE: Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize

BUXEUIL: Sud de D960

ROUVRES LES BOIS

2022 12 26–2023 1 4

Département: Landes (40)

FR-HPAI(NON-P)-2022–00391

 

AZUR

 

CASTETS

 

LEON

 

LINXE

 

MAGESCQ

 

MESSANGES

 

MOLIETS-ET-MAA

 

VIELLE-SAINT-GIRONS

2022 12 25

 

LEON

 

SAINT-MICHEL-ESCALUS

2022 12 17–2022 12 25

Département: Loire-Atlantique (44)

FR-HPAI(P)-2022–01492

FR-HPAI(P)-2022–01497

FR-HPAI(P)-2022–01505

 

CASSON

 

LE CELLIER

 

COUFFE

 

HERIC

 

JOUE-SUR-ERDRE

 

MESANGER

 

MOUZEIL

 

NORT-SUR-ERDRE

 

RIAILLE

 

SAFFRE

 

SAINT-MARS-DU-DESERT

 

SUCE-SUR-ERDRE

 

TEILLE

 

TRANS-SUR-ERDRE

2023 1 11

 

LIGNE

 

NORT-SUR-ERDRE

 

PETIT-MARS

 

LES TOUCHES

2023 1 3–2023 1 11

FR-HPAI(P)-2022–01466

 

LA PLANCHE

 

REMOUILLE

 

MONTBERT

 

AIGREFEUILLE

 

SAINT LUMINE DE CLISSON

 

SAINT HILAIRE DE CLISSON

2023 1 2

VIEILLEVIGNE

2022 12 25–2023 1 2

FR-HPAI(P)-2022–01498

 

LA BOISSIERE-DU-DORE

 

LA REGRIPPIERE

 

LA REMAUDIERE

2023 1 7

Département: Loiret (45)

FR-HPAI(P)-2022–01407

FR-HPAI(P)-2022–01420

FR-HPAI(P)-2022–01432

 

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

 

BELLEGARDE

 

BOUZY-LA-FORÊT

 

CHÂTENOY

 

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

 

COUDROY

 

LA COUR-MARIGNY

 

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

 

LADON

 

LORRIS

 

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

 

MONTLIARD

 

NESPLOY

 

NOYERS

 

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

 

PRESNOY

 

QUIERS-SUR-BÉZONDE

 

SURY-AUX-BOIS

 

THIMORY

 

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

 

VILLEMOUTIERS

 

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

 

BELLEGARDE

 

BOUZY-LA-FORÊT

 

CHÂTENOY

 

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

 

COUDROY

 

LA COUR-MARIGNY

 

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

 

LADON

 

LOMBREUIL

 

LORRIS

 

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

 

MONTLIARD

 

NESPLOY

 

MONTEREAU

 

LE MOULINET-SUR-SOLIN

 

OUSSOY-EN-GÂTINAIS

 

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

 

PRESNOY

 

QUIERS-SUR-BÉZONDE

 

SAINT MAURICE SUR FRESSARD

 

SURY-AUX-BOIS

 

THIMORY

 

VARENNES-CHANGY

 

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

 

VILLEMOUTIERS

 

BELLEGARDE

 

BOUZY-LA-FORÊT

 

CHÂTENOY

 

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

 

COUDROY

 

LA COUR-MARIGNY

 

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

 

LADON

 

LOMBREUIL

 

LORCY

 

LORRIS

 

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

 

MONTLIARD

 

MOULON

 

NESPLOY

 

MONTEREAU

 

LE MOULINET-SUR-SOLIN

 

OUSSOY-EN-GÂTINAIS

 

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

 

PRESNOY

 

QUIERS-SUR-BÉZONDE

 

SAINT MAURICE SUR FRESSARD

 

SURY-AUX-BOIS

 

THIMORY

 

VARENNES-CHANGY

 

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

 

VILLEMOUTIERS

2022 12 19

Departement: Maine-et-Loire (49)

FR-HPAI(P)-2022–01457

FR-HPAI(P)-2022–01471

FR-HPAI(P)-2022–01472

FR-HPAI(P)-2022–01483

FR-HPAI(P)-2022–01485

FR-HPAI(P)-2022–01486

FR-HPAI(P)-2022–01487

FR-HPAI(P)-2022–01489

FR-HPAI(P)-2022–01496

FR-HPAI(P)-2022–01498

FR-HPAI(P)-2022–01506

FR-HPAI(P)-2022–01511

FR-HPAI(P)-2022–01512

FR-HPAI(P)-2022–01516

FR-HPAI(P)-2022–01518

FR-HPAI(P)-2022–01519

FR-HPAI(P)-2022–01524

FR-HPAI(P)-2022–01458

FR-HPAI(P)-2022–01467

 

Bégrolles-en-Mauges

 

Chanteloup-les-Bois

 

Chemillé-en-Anjou

 

Chemillé-en-Anjou

 

Chemillé-en-Anjou

 

Chemillé-en-Anjou

 

Chemillé-en-Anjou

 

Chemillé-en-Anjou

 

Cholet

 

Cléré-sur-Layon

 

La Plaine

 

La Séguinière

 

La Tessouale

 

Le May-sur-Evre

 

Le Puy-Saint-Bonnet

 

Les Cerqueux-sous-Passavant

 

Nueil-sur-Layon

 

En entier

 

En entier

 

Chaudron-en-Mauges

 

La Boissière-sur-Evre

 

La Chaussaire

 

La Salle-et-Chapelle-Aubry

 

Montrevault-sur-Evre

 

Montrevault-sur-Evre

 

Montrevault-sur-Evre

 

Montrevault-sur-Evre

 

Montrevault-sur-Evre

 

Montrevault-sur-Evre

 

Nuaillé

 

Passavant-sur-Layon

 

Saint-Christophe-du-Bois

 

Saint-Léger-sous-Cholet

 

Le Longeron

 

Saint-Crespin-sur-Moine

 

Saint-Germain-sur-Moine

 

Tillières

 

Somloire

 

Toutlemonde

 

Trémentines

2023 1 11

 

ANDREZÉ

 

BEAUPRÉAU

 

GESTÉ

 

JALLAIS

 

LA CHAPELLE-DU-GENÊT

 

LA JUBAUDIÈRE

 

LA POITEVINIÈRE

 

LE PIN-EN-MAUGES

 

SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES

 

VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

 

LA ROMAGNE

 

LE FIEF-SAUVIN

 

LA RENAUDIÈRE

 

MONTFAUCON-MONTIGNÉ

 

ROUSSAY

 

SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE

 

SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES

 

TORFOU

2023 1 3–2023 1 11

Departement: Mayenne (53)

FR-HPAI(P)-2022–01431

 

BAIS

 

BREE

 

EVRON

 

HAMBERS

 

IZE

 

JUBLAINS

 

LIVET

 

MEZANGERS

 

MONTSURS

 

NEAU

 

SAINT-LEGER

 

SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES

 

TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE

 

VIMARTIN-SUR-ORTHE

 

VOUTRE

2022 12 16

 

ASSE-LE-BERENGER

 

EVRON

 

SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT

 

SAINT-GEORGES-SUR-ERVE

2022 12 8–2022 12 16

Departement: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022–01422

FR-HPAI(P)-2022–01435

FR-HPAI(P)-2022–01443

FR-HPAI(P)-2022–01444

FR-HPAI(P)-2022–01445

BIGNAN - Commune entière

BILLIO - Commune entière

BULEON - Commune entière

CREDIN - Partie de la commune à l’ouest de la D11 jusqu’à Bellevue puis au sud de la route allant de Bellevue à Le Pont du redressement

CRUGUEL - Commune entière

GUEGON -Partie de la commune au sud de la N24

GUEHENNO - Commune entière

EVELLYS - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqu’à Siviac puis au nord-ouest de la route allant à Naizin puis au nord de la D203

JOSSELIN - Commune entière

KERFOURN - Partie de la commmune au sud de la route allant de Le Guéric à Le Lindreu

LA CROIX HELLEAN - Commune entière

LANOUEE - Partie de la commune à l’est de la rivière de l’Oust jusqu’à Pomeleuc puis au nord de la D155 jusqu’à la Ville Hervieux puis au nord de la 764 jusqu’à la N24

LANTILLAC - Commune entière

LES FORGES - Partie de la commune à l’ouest de la D778

LOCMINE - Commune entière

MOREAC - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au sud de la D181 jusqu’à Keranna puis au sud de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

MOUSTOIR-AC - Partie de la commune au nord de la route allant de Plumelin à Moustoir-Ac puis au nord de la D318 et à l’ouest de la D767

PLEUGRIFFET - Commune entière

PLUMELIAU-BIEUZY - Partie de la commune au sud de la D203 et à l’est de la route allant du bourg à Talhouet Avalec en passant par Kerjegu et Beau Soleil

PLUMELIN - Partie de la commune au nord de la D117 jusqu’à Kerfourchec puis à l’est de la route allant à Moustoir-Ac

RADENAC - Commune entière

REGUINY - Partie de la commune au nord de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

SAINT-ALLOUESTRE - Commune entière

2022 12 28

EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203

MOREAC - Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au nord de la D181 jusqu’à Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

RADENAC -Partie de la commune à l’ouest de la D11

BULEON - Partie de la commune au nord de la N24

GUEGON - Partie de la commune au nord de la N24

LANOUEE - Partie de la commune à l’ouest de la rivière de l’Oust jusqu’à Pomeleuc puis au sud de la D155 jusqu’à la Ville Hervieux puis au sud de la 764 jusqu’à la N24

LANTILLAC - Commune entière

PLEUGRIFFET - Partie de la commune au sud de la D117

2022 12 20–2022 12 28

Département: Nord (59)

FR-HPAI(P)-2022–01423

 

BAILLEUL

 

ERQUINGHEM-LYS

 

LA GORGUE

 

MERRIS

 

MERVILLE

 

METEREN

 

NIEPPE

 

STRAZEELE

 

VIEUX-BERQUIN

2022 12 26

 

NEUF-BERQUIN

 

STEENWERCK

 

ESTAIRES

 

LE DOULIEU

2022 12 17 –

2022 12 26

FR-HPAI(P)-2022–01434

 

ALLENES-LES-MARAIS

 

ANNOEULLIN

 

BAILLEUL

 

BAUVIN

 

BEAUCAMPS-LIGNY

 

BOIS-GRENIER

 

DON

 

ERQUINGHEM-LE-SEC

 

ERQUINGHEM-LYS

 

ESCOBECQUES

 

FOURNES-EN-WEPPES

 

FROMELLES

 

HALLENNE-LES-HAUBOURDIN

 

HANTAY

 

LA BASSEE

 

LA GORGUE

 

LE MAISNIL

 

MARQUILLIES

 

MERRIS

 

MERVILLE

 

METEREN

 

NIEPPE

 

PROVIN

 

RADINGHEM-EN-WEPPES

 

SAINGHIN-EN-WEPPES

 

SALOME

 

STRAZEELE

 

VIEUX-BERQUIN

 

WAVRIN

 

WICRES

2022 12 28

 

NEUF-BERQUIN

 

STEENWERCK

 

ESTAIRES

 

LE DOULIEU

 

AUBERS

 

HERLIES

 

ILLIES

2022 12 20–2022 12 28

Département: Orne (61)

FR-HPAI(NON-P)-2022–00354

 

LA FERTE-EN-OUCHE

 

LA GONFRIERE

 

SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE

2022 12 16

Département: Pas-de-Calais (62)

FR-HPAI(P)-2022–01427

 

AMES

 

AMETTES

 

ANNEZIN

 

AUCHEL

 

AUCHY-AU-BOIS

 

AUMERVAL

 

BAILLEUL-LES-PERNES

 

BARLIN

 

BETHUNE

 

BEUGIN

 

BOURECQ

 

BEUVRY

 

BRUAY-LA-BUISSIERE

 

BUSNES

 

CALONNE-RICOUART

 

CALONNE-SUR-LA-LYS

 

CAMBLAIN-CHATELAIN

 

CAUCHY-A-LA-TOUR

 

DIEVAL

 

DIVION

 

DROUVIN-LE-MARAIS

 

ECQUEDECQUES

 

ESSARS

 

FERFAY

 

FLEURBAIX

 

FLORINGHEM

 

FOUQUEREUIL

 

FOUQUIERES-LES-BETHUNES

 

GOSNAY

 

GUARBECQUE

 

HAILLICOURT

 

HAM-EN-ARTOIS

 

HESDIGNEUL-LES-BETHUNE

 

HINGES

 

HOUCHIN