ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 322I

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. gruodžio 16d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/2474, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

1

 

*

2022 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/2475, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

315

 

*

2022 m. gruodžio 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2476, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

318

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/2477, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

466

 

*

2022 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/2478, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

614

 

*

2022 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/2479, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

687

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2022 12 16   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 322/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/2474

2022 m. gruodžio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2022 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2022/2478 kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 833/2014 (2);

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 833/2014 įgyvendinamos tam tikros Tarybos sprendime 2014/512/BUSP (3) numatytos priemonės;

(3)

2022 m. gruodžio 16 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/2478 kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP;

(4)

tikslinga papildyti ribojamų prekių, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Rusijos kariuomenės ir technologijų stiprinimo arba jos gynybos ir saugumo sektoriaus plėtros, sąrašą įtraukiant bepiločių orlaivių variklius, papildomą cheminėms ir biologinėms medžiagoms skirtą įrangą, riaušių malšinimo medžiagas ir elektroninius komponentus;

(5)

Sprendimu (BUSP) 2022/2478 išplečiamas su Rusijos kariniu pramoniniu kompleksu susijusių subjektų, kuriems taikomi griežtesni dvejopo naudojimo prekių ir technologijų, taip pat prekių ir technologijų, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Rusijos gynybos ir saugumo sektoriaus technologinio stiprinimo, eksporto apribojimai, sąrašas įtraukiant 168 naujus subjektus. Atsižvelgiant į konkrečią riziką, kad tam tikros prekės ar technologijos bus nukreiptos iš Krymo ar Sevastopolio į Rusijos Federaciją, taip pat tikslinga į šį galutinių naudotojų sąrašą įtraukti tam tikrus Rusijos kontroliuojamus subjektus, įsikūrusius Kryme arba Sevastopolyje. Šis įtraukimas nekeičia fakto, kad Sąjunga nepripažįsta Rusijos Federacijos įvykdytos neteisėtos Krymo ir Sevastopolio aneksijos ir toliau ją griežtai smerkia;

(6)

Sprendimu (BUSP) 2022/2478 pratęsiamas Rusijos žiniasklaidos priemonių, kurias nuolat kontroliuoja Rusijos vadovybė, transliavimo licencijų galiojimo sustabdymas Sąjungoje ir nustatomas draudimas transliuoti jų turinį;

(7)

Rusijos Federacija vykdo sistemingą tarptautinę manipuliavimo žiniasklaida ir faktų iškraipymo kampaniją, siekdama sustiprinti kaimyninių šalių ir Sąjungos bei jos valstybių narių destabilizavimo strategiją. Visų pirma propaganda ne kartą ir nuolat buvo nukreipta prieš Europos politines partijas, ypač rinkimų laikotarpiais, pilietinę visuomenę, prieglobsčio prašytojus, Rusijos etnines mažumas seksualines mažumas ir prieš Sąjungos ir jos valstybių narių demokratinių institucijų veikimą;

(8)

siekdama pateisinti ir paremti savo agresiją Ukrainoje, Rusijos Federacija vykdė nuolatinius ir suderintus propagandos veiksmus, nukreiptus prieš pilietinę visuomenę Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse, smarkiai iškraipydama faktus ir jais manipuliuodama;

(9)

tie propagandos veiksmai buvo vykdomi per įvairias žiniasklaidos priemones, kurias tiesiogiai arba netiesiogiai nuolat kontroliuoja Rusijos Federacijos vadovybė. Tokie veiksmai kelia didelę tiesioginę grėsmę Sąjungos viešajai tvarkai ir saugumui. Tų žiniasklaidos priemonių vaidmuo skatinant ir remiant agresiją prieš Ukrainą ir destabilizuojant jos kaimynines šalis yra esminis ir labai svarbus;

(10)

atsižvelgiant į padėties sunkumą ir reaguojant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, būtina nustatyti, laikantis Pagrindinių teisių chartijoje pripažintų pagrindinių teisių ir laisvių, visų pirma jos 11 straipsnyje pripažintos saviraiškos ir informacijos laisvės, papildomas ribojamąsias priemones siekiant sustabdyti tokių žiniasklaidos priemonių transliavimo veiklą Sąjungoje arba nukreiptą prieš Sąjungą. Tos priemonės turėtų būti taikomos, kol nebus nutraukta agresija prieš Ukrainą ir kol Rusijos Federacija ir su ja susijusios žiniasklaidos priemonės nenutrauks propagandinių veiksmų prieš Sąjungą ir jos valstybes nares;

(11)

laikantis Pagrindinių teisių chartijoje pripažintų pagrindinių teisių ir laisvių, visų pirma jos 11, 16 ir 17 straipsniuose pripažintų saviraiškos ir informacijos laisvės, laisvės užsiimti verslu ir teisės į nuosavybę, tomis priemonėmis neužkertamas kelias toms žiniasklaidos priemonėms ir jų darbuotojams vykdyti Sąjungoje kitą veiklą nei transliavimas, kaip antai tyrimus ir pokalbius. Visų pirma, tomis priemonėmis nekeičiama pareiga paisyti teisių, laisvių ir principų, nurodytų Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje, įskaitant Pagrindinių teisių chartiją, ir valstybių narių konstitucijose, atitinkamose jų taikymo srityse;

(12)

siekiant užtikrinti atitiktį Sprendime 2014/512/BUSP numatytai transliavimo licencijų sustabdymo procedūrai, Taryba turėtų naudotis įgyvendinimo įgaliojimais spręsdama, ar ribojamosios priemonės turi būti pradėtos taikyti šiame reglamente nustatytą dieną keliems šio reglamento XV priede išvardytiems subjektams;

(13)

Sprendimu (BUSP) 2022/2478 papildomas jau galiojantis draudimas, susijęs su naujomis investicijomis į Rusijos energetikos sektorių, papildomai uždraudžiant naujas investicijas į Rusijos kasybos sektorių, išskyrus kasybos ir karjerų eksploatavimo veiklą, susijusią su tam tikromis svarbiausiomis žaliavomis;

(14)

tikslinga išplėsti eksporto draudimą, apimantį prekes ir technologijas, tinkamas naudoti aviacijos ir kosmoso pramonėje, įtraukiant orlaivių variklius ir jų dalis. Šis draudimas ir draudimas tūpti Sąjungos teritorijoje, virš jos pakilti arba skristi, taikomi tiek pilotuojamiems, tiek nepilotuojamiems orlaiviams. Be to, Sprendimu (BUSP) 2022/2478 nustatyta nukrypti leidžianti nuostata, kuria leidžiama teikti techninę pagalbą, susijusią su prekių ir technologijų, tinkamų naudoti aviacijos arba kosmoso pramonėje, naudojimu, kai tai būtina siekiant išvengti palydovų susidūrimo ar jų neplanuoto grįžimo į atmosferą. Be to, juo nacionalinėms kompetentingoms institucijoms suteikiama galimybė taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, kad tam tikras aviacijos prekes, kurios taip pat plačiai naudojamos medicinos srityje, būtų galima eksportuoti medicinos, farmacijos ir humanitariniais tikslais;

(15)

tikslinga taip pat išplėsti prekių, kurios galėtų prisidėti prie Rusijos pramonės pajėgumų stiprinimo, sąrašą įtraukiant tokius gaminius kaip generatorius, žaislinius bepiločius orlaivius, knyginius kompiuterius, standžiuosius diskus, IT komponentus, naktinio matymo ir radionavigacijos įrangą, kameras ir lęšius;

(16)

Sprendimu (BUSP) 2022/2478 dar šešiems mėnesiams pratęsiamas išimties, taikomos importuojamam Rusijos kilmės arba iš Rusijos eksportuojamam metanoliui, galiojimas;

(17)

Reglamente (ES) Nr. 833/2014 nustatytas draudimas vamzdynais arba jūrų transportu iš Rusijos importuoti žalią naftą. Be to, Reglamente (ES) Nr. 833/2014 numatytos laikinos nukrypti leidžiančios nuostatos dėl importo vamzdynais ir jūromis vežamo importo Bulgarijai. Tomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis buvo išimtinai siekiama užtikrinti tiekimo saugumą valstybėse narėse, joms išlaikant vienodas sąlygas. Todėl tikslinga paaiškinti, kad, kaip ir valstybių narių, importuojančių Rusijos žalią naftą vamzdynais, atveju, Bulgarija negali parduoti naftos produktų, gautų iš Rusijos žalios naftos, kuri importuota remiantis ta nukrypti leidžiančia nuostata, pirkėjams, esantiems kitose valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse. Transporto priemonės ar orlaivio aprūpinimui ir užpildymui degalais valstybėse narėse, kurios naudojasi tomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, tas draudimas netaikomas;

(18)

vis dėlto, vadovaujantis solidarumo su Ukraina principu, Sprendimu 2022/2478 Vengrijai, Slovakijai ir Bulgarijai leidžiama eksportuoti į Ukrainą tam tikrus perdirbtus naftos produktus, pagamintus iš Rusijos žalios naftos, kuri importuota remiantis tomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, be kita ko, kai tai būtina, juos gabenant tranzitu per kitas valstybes nares;

(19)

Sprendimu (BUSP) 2022/2478 taip pat leidžiama Bulgarijai eksportuoti į trečiąsias valstybes tam tikrus perdirbtus naftos produktus, pagamintus iš Rusijos žalios naftos, kuri importuota remiantis tomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis. Tai būtina siekiant mažinti aplinkosaugos ir saugumo riziką, kadangi tokie produktai Bulgarijoje negali būti saugiai laikomi. Metinės eksporto apimtys neturėtų viršyti tokių produktų vidutinių eksporto apimčių per paskutinius penkerius metus;

(20)

tikslinga nustatyti, kad 3m ir 3n straipsniuose nustatyti apribojimai netaikomi gamtinių dujų kondensatams iš suskystintų gamtinių dujų (SGD) gamybos įmonių, siekiant užtikrinti suskystintų gamtinių dujų tiekimo saugumą. Siekiant išvengti apribojimų apėjimo rizikos ir užtikrinti, kad pagal 3m ir 3n straipsnius kontroliuojami gamtinių dujų kondensato produktai nebūtų perkami, importuojami arba transportuojami į Sąjungą ar trečiąsias valstybes, tikslinga nustatyti pranešimų teikimo prievolę ekonominės veiklos vykdytojams, sudarantiems sandorius dėl gamtinių dujų kondensatų iš SGD gamybos įmonių;

(21)

Sprendimu (BUSP) 2022/2478 į Rusijos valstybei priklausančių arba jos kontroliuojamų subjektų, kuriems taikomas draudimas sudaryti sandorius, sąrašą įtraukiamas Rusijos regioninės plėtros bankas „Russian Regional Development Bank“;

(22)

Sprendimu (BUSP) 2022/2478 Sąjungos piliečiams draudžiama eiti bet kokias pareigas visų Rusijos valstybei priklausančių arba jos kontroliuojamų juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, įsisteigusių Rusijoje, valdymo organuose. Jame taip pat numatyta galimybė kompetentingoms institucijoms suteikti savo piliečiams leidimą eiti tokias pareigas esamose bendrosiose įmonėse ar panašiose juridinėse struktūrose, taip pat Rusijoje įsteigtose ES patronuojamosiose įmonėse, kai tokių pareigų ėjimas yra reikalingas siekiant užtikrinti ypatingos svarbos energijos tiekimą arba kai juridinis asmuo, subjektas ar organizacija dalyvauja transportuojant tranzitu per Rusiją naftą, kurios kilmės šalis yra trečioji valstybė, ir tokių pareigų ėjimas reikalingas siekiant vykdyti operacijas, kurios nėra draudžiamos pagal kitas nuostatas;

(23)

Sprendimu (BUSP) 2022/2478 pratęsiamas draudimo sudaryti sandorius su tam tikrais Rusijos valstybės valdomais subjektais išimties taikymas, jei toks sandoris yra tikrai būtinas siekiant likviduoti bendrąją įmonę arba panašią juridinę struktūrą. Be to, juo nustatoma galimybė nacionalinėms kompetentingoms institucijoms leisti vykdyti sandorius, kurie būtini tiems Rusijos valstybės valdomiems subjektams siekiant atsiimti investicijas ir pasitraukti iš ES įmonių;

(24)

siekiant padėti Sąjungos veiklos vykdytojams atsiimti investicijas iš Rusijos rinkos, Sprendimu (BUSP) 2022/2478 nustatoma laikina nukrypti nuo Reglamentu (ES) 833/2014 nustatytų importo ir eksporto draudimų leidžianti nuostata. Siekiant sudaryti sąlygas sparčiam pasitraukimui iš Rusijos rinkos, ši nukrypti leidžianti nuostata taikoma laikinai ir ribota apimtimi, leidžiant tokių prekių pardavimą, tiekimą ar perdavimą arba jų importą į Sąjungą iki 2023 m. rugsėjo 30 d., ir ji taikoma tik toms prekėms, kurios fiziškai jau buvo Rusijoje atitinkamų draudimų įsigaliojimo metu. Be to, nacionalinės institucijos turėtų užtikrinti, kad dėl atsiimtų investicijų Rusijoje likusios draudžiamos prekės nepasitarnautų kariniams galutiniams naudotojams ar nebūtų skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais;

(25)

tikslinga valstybių narių pareigą teikti informaciją apie 100 000 EUR viršijančius trečiosiose šalyse įsisteigusių juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, kurių dauguma priklauso Rusijos piliečiams ar Rusijoje gyvenantiems fiziniams asmenims, indėlius suvienodinti su panašiomis prievolėmis, jau galiojančiomis kitų rūšių indėliams;

(26)

be to, Sprendimu (BUSP) 2022/2478 išplečiamas galiojantis draudimas teikti tam tikras paslaugas Rusijos Federacijai ir Rusijoje įsisteigusiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, uždraudžiant teikti reklamos, rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugas, taip pat produktų bandymo ir techninių patikrų paslaugas. Remiantis Svarbiausiu produktų klasifikatoriumi, nustatytu Jungtinių Tautų statistikos biuro Statistikos leidinyje (Statistical Papers, Series M, No 77, CPC prov., 1991), „rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos“ apima rinkos tyrimus ir viešosios nuomonės apklausos paslaugas. „Techninių bandymų ir analizės paslaugos“ apima sudėties ir švarumo patikras, analizės paslaugas, fizinių savybių bandymų ir analizės paslaugas, sudėtinių mechaninių ir elektros sistemų tyrimo ir analizės paslaugas, techninių patikrų paslaugas ir kitas techninių bandymų ir analizės paslaugas. Toliau leidžiama teikti techninę pagalbą, susijusią su į Rusiją eksportuojamomis prekėmis, su sąlyga, kad tokios techninės pagalbos teikimo metu pagal šį reglamentą nedraudžiama parduoti, tiekti ar eksportuoti tokias prekes. „Reklamos paslaugos“ apima reklamos ploto arba laiko pardavimo ar nuomos paslaugas, reklamos planavimo, kūrimo ir skelbimo paslaugas, taip pat kitas reklamos paslaugas;

(27)

Sprendimu BUSP 2022/2478 išsamiau paaiškinamos ir iš dalies keičiamos plieno gaminių, kurių kilmės šalis yra Rusija arba kurie buvo eksportuoti iš Rusijos, importo draudimo išimtys;

(28)

galiausiai, Sprendimu (BUSP) 2022/2478 atliekamos tam tikros techninės pataisos dėstomojoje dalyje;

(29)

tos priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl, visų pirma siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse jos būtų taikomos vienodai, būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(30)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„x)

kasybos ir karjerų eksploatavimo sektorius – su ne energijos gamyba susijusių išteklių vietos nustatymo, gavybos, valdymo ir apdorojimo veiklos sektorius.“;

2)

3a straipsnis pakeičiamas taip:

„3a straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

įsigyti naują kapitalo dalį arba padidinti turimą kapitalo dalį bet kuriame juridiniame asmenyje, subjekte ar organizacijoje, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia energetikos sektoriuje Rusijoje;

b)

suteikti bet kuriam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia energetikos sektoriuje Rusijoje, arba siekiant dokumentais užfiksuotu tikslu finansuoti tokį juridinį asmenį, subjektą arba organizaciją bet kokią naują paskolą ar kreditą arba teikti kitos formos finansavimą, įskaitant nuosavą kapitalą, arba dalyvauti bet kuriame susitarime dėl tokios paslaugos, kredito ar finansavimo;

c)

su bet kuriuo juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia energetikos sektoriuje Rusijoje, įkurti bendrąją įmonę;

d)

teikti investicines paslaugas, tiesiogiai susijusias su a, b ir c punktuose nurodyta veikla.

2.   Draudžiama:

a)

įsigyti naują kapitalo dalį arba padidinti turimą kapitalo dalį bet kuriame juridiniame asmenyje, subjekte ar organizacijoje, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia kasybos ir karjerų eksploatavimo sektoriuje Rusijoje;

b)

suteikti bet kuriam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia kasybos ir karjerų eksploatavimo sektoriuje Rusijoje, arba siekiant dokumentais užfiksuotu tikslu finansuoti tokį juridinį asmenį, subjektą arba organizaciją bet kokią naują paskolą ar kreditą arba teikti kitos formos finansavimą, įskaitant nuosavą kapitalą, arba dalyvauti bet kuriame susitarime dėl tokios paslaugos, kredito ar finansavimo;

c)

su bet kuriuo juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia kasybos ir karjerų eksploatavimo sektoriuje Rusijoje, įkurti bendrąją įmonę;

d)

teikti investicines paslaugas, tiesiogiai susijusias su a, b ir c punktuose nurodyta veikla.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti vykdyti bet kurią 1 dalyje nurodytą veiklą, jei nustato, kad:

a)

ji būtina siekiant užtikrinti kritiškai būtinos energijos tiekimą Sąjungoje, taip pat gamtinių dujų ir naftos, įskaitant perdirbtos naftos produktus, transportavimą iš Rusijos ar per Rusiją į Sąjungą, arba

b)

ji išimtinai susijusi su Rusijos energetikos sektoriuje veiklą vykdančiu juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, nuosavybės teise priklausančiais juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, įsteigtiems ar įregistruotiems pagal valstybės narės teisę.

4.   Apie leidimus, suteiktus pagal 3 dalį, atitinkama (-os) valstybė (-s) narė (-s) informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

5.   2 dalyje nustatytas draudimas netaikomas kasybos ir karjerų eksploatavimo veiklai, kurios didžiausią vertę sudaro arba kurios pagrindinė paskirtis yra bet kurių XXX priede išvardytų medžiagų gamyba.“;

3)

3c straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši dalis:

„5b.   Kiek tai susiję su XI priedo C dalyje išvardytomis prekėmis, 1 ir 4 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. gruodžio 17 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2023 m. sausio 16 d.“

;

b)

įterpiamos šios dalys:

„6b.   Nukrypstant nuo 4 dalies, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti teikti techninę pagalbą, susijusią su 1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų naudojimu, jei nustato, kad teikti tokią techninę pagalbą būtina siekiant išvengti palydovų susidūrimo arba jų neplanuoto grįžimo į atmosferą.

6c.   Nukrypstant nuo 1 ir 4 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti XI priedo B dalyje išvardytas preke, klasifikuojamas priskiriant KN kodus 8517 71 00, 8517 79 00 ir 9026 00 00, arba teikti susijusią techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, jei nustato, kad tai būtina medicininiais ar farmaciniais tikslais arba humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant palankesnes sąlygas tokiai pagalbai teikti, arba evakuacijai vykdyti.

Priimdamos sprendimą dėl prašymų gauti leidimą medicininiais, farmaciniais ar humanitariniais tikslais pagal šią dalį, nacionalinės kompetentingos valdžios institucijos neišduoda eksporto leidimo jokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad prekės gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais.“

;

4)

3ea straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Apie leidimus, suteiktus pagal 5, 5a ir 5b dalis, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.“

;

5)

3g straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

tiesiogiai ar netiesiogiai nuo 2023 m. rugsėjo 30 d. importuoti į Sąjungą arba pirkti XVII priede išvardytus geležies ir plieno produktus, jei jie perdirbti trečiojoje valstybėje, inkorporuojant į juos XVII priede išvardytus Rusijos kilmės geležies ir plieno produktus. XVII priede išvardytų produktų, perdirbtų trečiojoje valstybėje, inkorporuojant į juos Rusijos kilmės plieno produktus, klasifikuojamus KN 7207 11, 7207 12 10 arba 7224 90 pozicijoje, atveju šis draudimas taikomas nuo 2024 m. balandžio 1 d. KN 7207 11 pozicijos atveju ir nuo 2024 m. spalio 1 d. KN 7207 12 10 bei 7224 90 pozicijų atveju;“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kiek tai susiję su XVII priedo B dalyje išvardytomis prekėmis, kurios neišvardytos to priedo A dalyje, ir nedarant poveikio 4 daliai, 1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. spalio 7 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2023 m. sausio 8 d. Ši nuostata netaikoma prekėms, klasifikuojamoms KN 7207 11, 7207 12 10 ir 7224 90 pozicijose, kurioms taikomos 4, 5 ir 5a dalys.“

;

c)

įterpiama ši dalis:

„5a.   1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi prekių, klasifikuojamų KN 722490 pozicijoje, toliau nurodytų kiekių importui, įsigijimui ar transportavimui arba susijusios techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui:

a)

147 007 metrinės tonos 2022 m. gruodžio 17 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.;

b)

110 255 metrinės tonos 2024 m. sausio 1 d.–2024 m. rugsėjo 30 d.“;

d)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Komisija ir valstybės narės 4, 5 ir 5a dalyse nurodytas importo kiekio kvotas valdo pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 (*1) 49-54 straipsniuose numatytą tarifinių kvotų valdymo sistemą.

(*1)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).“;"

6)

3i straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3b dalis pakeičiama taip:

„3b.   Kiek tai susiję su XXI priedo B dalyje išvardytomis prekėmis, 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. spalio 7 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2023 m. sausio 8 d.

Ši nuostata netaikoma XXI priedo B dalyje išvardytoms prekėms, klasifikuojamoms KN 2905 11 pozicijoje, kurioms taikoma 3ba dalis.“

;

b)

įterpiama ši dalis:

„3ba.   Kiek tai susiję su XXI priedo B dalyje išvardytomis prekėmis, klasifikuojamomis KN 2905 11 pozicijoje, 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. spalio 7 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2023 m. birželio 18 d.“

;

7)

3k straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kiek tai susiję su XXIII priedo A dalyje išvardytomis prekėmis, 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. balandžio 9 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2022 m. liepos 10 d.“

;

b)

3a dalis pakeičiama taip:

„3a.   Kiek tai susiję su XXIII priedo A dalyje išvardytomis prekėmis, klasifikuojamomis KN 2701, 2702, 2703 ir 2704 pozicijose, 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. spalio 7 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2023 m. sausio 8 d.“

;

c)

įterpiama ši dalis:

„3b.   Kiek tai susiję su XXIII priedo B dalyje išvardytomis prekėmis, 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. gruodžio 17 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2023 m. sausio 16 d.“

;

d)

įterpiama ši dalis:

„5a.   Valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti KN 8417 20, 8419 81 80 ir 8438 10 10 pozicijose išvardytas prekes arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą, jei nustato, kad tokios prekės arba susijusios techninės pagalbos arba finansinės paramos teikimas yra reikalingi fizinių asmenų namų ūkio reikmėms.“

;

e)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Priimdamos sprendimą dėl prašymų gauti leidimą, nurodytą 5 ir 5a dalyse, kompetentingos institucijos neišduoda eksporto leidimo jokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje, jei jos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad prekės gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais.“

;

8)

3m straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

7 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Nuo 2023 m. vasario 5 d. draudžiama perduoti arba transportuoti KN 2710 pozicijoje klasifikuojamus naftos produktus, gautus iš žalios naftos, importuotos remiantis Bulgarijos kompetentingos institucijos pagal 5 dalį suteikta nukrypti leidžiančia nuostata, į kitas valstybes nares arba trečiąsias šalis, arba parduoti tokius naftos produktus pirkėjams kitose valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse.

Nukrypstant nuo antroje pastraipoje nustatyto draudimo, Bulgarijos kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti į Ukrainą XXXI priede išvardytus tam tikrus naftos produktus, gautus iš pagal 5 dalį importuotos žalios naftos, jei nustato, kad:

a)

produktai skirti išskirtiniam naudojimui Ukrainoje;

b)

tokiu pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu nesiekiama apeiti antroje pastraipoje nustatytų draudimų.

Nukrypstant nuo antroje pastraipoje nustatyto draudimo, Bulgarijos kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti į bet kurią trečiąją valstybę XXXII priede išvardytus tam tikrus naftos produktus, gautus iš pagal 5 dalį importuotos žalios naftos, laikantis tame priede nurodytų eksporto apimčių kvotų, jei nustato, kad:

a)

produktai Bulgarijoje negali būti laikomi dėl aplinkosaugos ir saugumo rizikos;

b)

tokiu pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu nesiekiama apeiti antroje pastraipoje nustatytų draudimų.

Apie leidimus, išduotus pagal šią dalį, Bulgarija informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo išdavimo.“;

b)

8 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Nuo 2023 m. vasario 5 d., nukrypstant nuo trečioje pastraipoje nustatytų draudimų, Vengrijos ir Slovakijos kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti į Ukrainą XXXI priede išvardytus tam tikrus naftos produktus, gautus iš pagal 3 dalies d punktą importuotos žalios naftos, jei nustato, kad:

a)

produktai skirti išskirtiniam naudojimui Ukrainoje;

b)

tokiu pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu nesiekiama apeiti trečioje pastraipoje nustatytų draudimų.

Apie leidimus, išduotus pagal šią dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo išdavimo.“;

c)

pridedamos šios dalys:

„11.   Fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos per dvi savaites informuoja valstybės narės, kurioje yra jų gyvenamoji vieta arba kurioje jie įsikūrę, įsisteigę arba registruoti, kompetentingą instituciją apie visus sandorius dėl Rusijos kilmės arba iš Rusijos eksportuojamų KN 2709 00 10 subpozicijoje klasifikuojamų gamtinių dujų kondensatų iš suskystintų gamtinių dujų gamybos įmonių pirkimo, importo arba perdavimo į Sąjungą. Pranešimuose pateikiama informacija apie kiekius.

Atitinkama valstybė narė informaciją, gautą pagal ankstesnę pastraipą, pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

12.   Remdamasi pagal 11 dalį gauta informacija, Komisija ne vėliau kaip 2023 m. birželio 18 d. peržiūri priemonių, susijusių su Rusijos kilmės arba iš Rusijos eksportuojamais KN 2709 00 10 subpozicijoje klasifikuojamais gamtinių dujų kondensatais iš suskystintų gamtinių dujų gamybos įmonių, veikimą.“

;

9)

3n straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„12.   Fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos per dvi savaites informuoja valstybės narės, kurioje yra jų gyvenamoji vieta arba kurioje jie įsikūrę, įsisteigę arba registruoti, kompetentingą instituciją apie visus sandorius dėl Rusijos kilmės arba iš Rusijos eksportuojamų KN 2709 00 10 subpozicijoje klasifikuojamų gamtinių dujų kondensatų iš suskystintų gamtinių dujų gamybos įmonių pirkimo arba perdavimo į trečiąsias valstybes. Pranešimuose pateikiama informacija apie kiekius.

Atitinkama valstybė narė informaciją, gautą pagal ankstesnę pastraipą, pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

13.   Remdamasi pagal 12 dalį gauta informacija, Komisija ne vėliau kaip 2023 m. birželio 18 d. peržiūri priemonių, susijusių su Rusijos kilmės arba iš Rusijos eksportuojamais KN 2709 00 10 subpozicijoje klasifikuojamais gamtinių dujų kondensatais iš suskystintų gamtinių dujų gamybos įmonių, veikimą.“

;

10)

5 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Nuo 2022 m. balandžio 12 d. draudžiama bet kurio Rusijoje įsisteigusio juridinio asmens, subjekto ar organizacijos, kurių daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei, perleidžiamuosius vertybinius popierius įtraukti į biržos prekybos sąrašą ir teikti su jais susijusias paslaugas, o nuo 2023 m. sausio 29 d. – prekiauti jais, Sąjungoje registruotose arba pripažintose prekybos vietose.“

;

11)

5aa straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiamos šios dalys:

„1b.   Draudžiama nuo 2023 m. sausio 16 d. eiti bet kokias pareigas bet kokių toliau nurodytų subjektų valdymo organuose:

a)

Rusijoje įsisteigusių juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, kuriuos kontroliuoja valstybė arba kurių daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei arba kurių pelno dalį turi teisę gauti Rusija, jos vyriausybė ar centrinis bankas arba su kuriais Rusija, jos vyriausybė ar centrinis bankas palaiko kitus esminius ekonominius santykius;

b)

Rusijoje įsisteigusių juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies a punkte nurodytam subjektui, arba

c)

Rusijoje įsisteigusių juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, veikiančių šios dalies a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

Šis draudimas netaikomas 1 dalyje nurodytiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kuriems taikoma 1a dalis.

1c.   Nukrypstant nuo 1b dalies, kompetentingos institucijos gali leisti eiti pareigas 1b dalyje nurodyto juridinio asmens, subjekto ar organizacijos valdymo organe, jei nustato, kad tas juridinis asmuo, subjektas ar organizacija yra:

a)

bendroji įmonė arba panaši juridinė struktūra, kurioje dalyvauja 1b dalyje nurodytas juridinis asmuo, subjektas ar organizacija ir kurią yra sudaręs juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės teisę anksčiau nei 2022 m. gruodžio 17 d., arba

b)

1b dalyje nurodytas juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kurie buvo įsteigti Rusijoje anksčiau nei 2022 m. gruodžio 17 d. ir kuriuos nuosavybės teise turi arba vieni ar kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės teisę.

1d.   Nukrypstant nuo 1b dalies, kompetentingos institucijos gali leisti eiti pareigas 1b dalyje nurodyto juridinio asmens, subjekto ar organizacijos valdymo organe, jei nustato, kad eiti tokias pareigas būtina siekiant užtikrinti ypatingos svarbos energijos tiekimą.

1e.   Nukrypstant nuo 1b dalies, kompetentingos institucijos gali leisti eiti pareigas 1b dalyje nurodyto juridinio asmens, subjekto ar organizacijos valdymo organe, jei nustato, kad juridinis asmuo, subjektas ar organizacija dalyvauja tiekiant tranzitu per Rusiją trečiosios valstybės kilmės naftą, ir kad tokių pareigų ėjimas yra reikalingas vykdant operacijas, kurios nėra draudžiamos pagal 3m ir 3n straipsnius.“

;

b)

įterpiamos šios dalys:

„2d.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas sutarčių, sudarytų iki 2022 m. gruodžio 17 d. su XIX priedo C dalyje nurodytu juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2023 m. kovo 18 d.

2e.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas XIX priedo C dalyje nurodytų juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų pagal sutartis, įvykdytas iki 2023 m. kovo 18 d.“

;

c)

3 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

sandoriams, įskaitant pardavimą, kurie yra tikrai būtini, kad būtų galima ne vėliau kaip 2023 m. birželio 30 d. likviduoti bendrąsias įmones arba panašias juridines struktūras, kurie sudaryti anksčiau nei 2022 m. kovo 16 d. ir kuriuose dalyvauja 1 dalyje nurodytas juridinis asmuo, subjektas ar organizacija;“;

d)

įterpiama ši dalis:

„3a.   Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti vykdyti sandorius, kurie yra tikrai būtini 1 dalyje nurodytiems subjektams arba jų patronuojamosioms įmonėms Sąjungoje siekiant iki 2023 m. birželio 30 d. atsiimti investicijas ir pasitraukti iš Sąjungoje įsisteigusio juridinio asmens, subjekto ar organizacijos.“

;

e)

pridedama ši dalis:

„5.   Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal 1c, 1d, 1e ir 3a dalis suteiktą leidimą per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.“

;

12)

5 g straipsnio 1 dalyje įterpiamas šis punktas:

„aa)

ne vėliau kaip 2023 m. gegužės 27 d. valstybės narės, kurioje jos įsikūrusios, nacionalinei kompetentingai institucijai arba Komisijai pateikia už Sąjungos ribų įsisteigusio juridinio asmens, subjekto ar organizacijos, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso Rusijos piliečiams arba Rusijoje gyvenantiems fiziniams asmenims, turimų indėlių, viršijančių 100 000 EUR, sąrašą. Jos kas 12 mėnesių pateikia atnaujintą informaciją apie tokių indėlių sumas;“;

13)

5n straipsnis pakeičiamas taip:

„5n straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti apskaitos, audito, įskaitant teisės aktų nustatytą auditą, buhalterijos ir konsultavimo mokesčių klausimais paslaugas arba verslo ir valdymo konsultacijų ar viešųjų ryšių paslaugas:

a)

Rusijos vyriausybei arba

b)

Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

2.   Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai teikti architektūros ir inžinerijos, teisinio konsultavimo paslaugas ir IT konsultavimo paslaugas:

a)

Rusijos vyriausybei arba

b)

Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

2a.   Draudžiama teikti rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugas, techninių bandymų ir analizės paslaugas bei reklamos paslaugas:

a)

Rusijos vyriausybei arba

b)

Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

3.   1 dalis netaikoma paslaugų, kurios yra tikrai būtinos, kad iki 2022 m. liepos 5 d. būtų nutrauktos sutartys, kurios neatitinka šio straipsnio ir kurios yra sudarytos iki 2022 m. birželio 4 d., arba tokioms sutartims įvykdyti būtinos papildomos sutartys, teikimui.

4.   2 dalis netaikoma paslaugų, kurios yra tikrai būtinos, kad iki 2023 m. sausio 8 d. būtų nutrauktos sutartys, kurios neatitinka šio straipsnio ir kurios yra sudarytos iki 2022 m. spalio 7 d., arba tokioms sutartims įvykdyti būtinos papildomos sutartys, teikimui.

4a.   2a dalis netaikoma paslaugų, kurios yra tikrai būtinos, kad iki 2023 m. sausio 16 d. būtų nutrauktos sutartys, kurios neatitinka šio straipsnio ir kurios yra sudarytos anksčiau nei 2022 m. gruodžio 17 d., arba tokioms sutartims įvykdyti būtinos papildomos sutartys, teikimui.

5.   1 ir 2 dalys netaikomos paslaugų, kurios yra tikrai būtinos siekiant pasinaudoti teise į gynybą teismo procese ir teise į veiksmingą teisinę gynybą, teikimui.

6.   1 ir 2 dalys netaikomos paslaugų, kurios yra tikrai būtinos siekiant užtikrinti galimybę pasinaudoti teismo, administracinėmis ar arbitražo procedūromis valstybėje narėje, taip pat pripažinti valstybėje narėje priimto teismo ar arbitražo sprendimą arba užtikrinti jo vykdymą, teikimui, jei toks paslaugų teikimas yra suderinamas su šio reglamento ir Reglamento (ES) Nr. 269/2014 tikslais.

7.   1, 2 ir 2a dalys netaikomos paslaugų, skirtų išskirtinai naudotis Rusijoje įsisteigusiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kuriuos nuosavybės teise turi arba vienas ar kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies narės, Šveicarijos arba šalies partnerės, nurodytos VIII priede, teisę, teikimui.

8.   2 ir 2a dalys netaikomos paslaugų, būtinų humanitariniams tikslams, ekstremaliosioms visuomenės sveikatos situacijoms ir įvykio, galinčio turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai ar pasekmių sušvelninimui arba reagavimui į stichines nelaimes, teikimui.

9.   2 dalis netaikoma paslaugų, būtinų programinės įrangos naujinimui nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, kurias leidžiama teikti pagal 2 straipsnio 3 dalies d punktą ir 2a straipsnio 3 dalies d punktą VII priede išvardytų prekių atžvilgiu, teikimui.

10.   Nukrypstant nuo 1, 2 ir 2a dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti teikti jose nurodytas paslaugas, jei nustato, kad tai būtina:

a)

humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant palankesnes sąlygas tokiai pagalbai teikti, arba evakuacijai vykdyti;

b)

pilietinės visuomenės veiklai, kuria tiesiogiai skatinama Rusijoje laikytis demokratijos bei teisinės valstybės principų ir gerbti žmogaus teises, vykdyti;

c)

Sąjungos ir valstybių narių arba šalių partnerių diplomatinių ir konsulinių atstovybių, įskaitant atstovybes, ambasadas ir misijas, arba tarptautinių organizacijų, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, veikimui Rusijoje;

d)

siekiant užtikrinti kritiškai būtinos energijos tiekimą Sąjungoje, taip pat titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos pirkimą, importavimą ar transportavimą į Sąjungą;

e)

siekiant užtikrinti nuolatinį infrastruktūros ir aparatinės bei programinės įrangos, kuri yra itin svarbi žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkos saugai, veikimą;

f)

civilinių branduolinių pajėgumų sukūrimui, eksploatavimui, techninei priežiūrai, branduolinio kuro tiekimui bei pakartotiniam apdorojimui ir saugai, taip pat civiliniams branduoliniams įrenginiams užbaigti reikalingai tolesnei projektavimo, statybos ir eksploatavimo veiklai, medžiagų pirmtakų, skirtų medicininių radioaktyviųjų izotopų gamybai ir panašiems medicinos tikslams, arba aplinkos radiacijos stebėsenai ir bendradarbiavimui civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje, būtinų technologijų tiekimui, arba

g)

siekiant sudaryti sąlygas Sąjungos telekomunikacijų operatoriams teikti elektroninių ryšių paslaugas, būtinas elektroninių ryšių paslaugų teikimui, techninei priežiūrai ir saugumui, įskaitant kibernetinį saugumą, Rusijoje, Ukrainoje, Sąjungoje, tarp Rusijos ir Sąjungos, taip pat tarp Ukrainos ir Sąjungos, taip pat duomenų centrų paslaugoms Sąjungoje teikti.

11.   Apie leidimus, suteiktus pagal 10 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.“;

14)

įterpiami šie straipsniai:

„12b straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h ir 3k straipsnių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti arba perduoti II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX ir XXIII prieduose, taip pat Reglamento (ES) 2021/821 I priede išvardytas prekes ir technologijas iki 2023 m. rugsėjo 30 d., kai toks pardavimas, tiekimas ar perdavimas yra tikrai būtinas siekiant atsiimti investicijas Rusijoje arba nutraukti verslo veiklą Rusijoje, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

prekes ir technologijas nuosavybės teise turi valstybės narės pilietis arba juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės teisę, arba Rusijoje įsteigti juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kuriuos nuosavybės teise turi arba vienas ar kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės teisę, ir

b)

kompetentingos institucijos, priimančios sprendimus dėl prašymų suteikti leidimą, neturi pagrįstų priežasčių manyti, kad prekės gali būti skirtos kariniam galutiniam naudotojui arba gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais Rusijoje, ir

c)

atitinkamos prekės ir technologijos fiziškai buvo Rusijoje prieš įsigaliojant 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h arba 3k straipsnyje nustatytiems atitinkamiems draudimams tų prekių ir technologijų atžvilgiu.

2.   Nukrypstant nuo 3g ir 3i straipsnių, kompetentingos institucijos gali leisti importuoti arba perduoti XVII ir XXI prieduose išvardytas prekes iki 2023 m. rugsėjo 30 d., kai toks importavimas ar perdavimas yra tikrai būtinas siekiant atsiimti investicijas Rusijoje arba nutraukti verslo veiklą Rusijoje, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

prekes nuosavybės teise turi valstybės narės pilietis arba juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės teisę, arba Rusijoje įsteigti juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kuriuos nuosavybės teise turi arba vienas ar kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės teisę, ir

b)

atitinkamos prekės fiziškai buvo Rusijoje prieš įsigaliojant 3g ir 3i straipsniuose nustatytiems atitinkamiems draudimams tų prekių atžvilgiu.

3.   Apie leidimus, suteiktus pagal 1 ir 2 dalis, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

4.   Visi 1 dalyje nurodyti leidimai, susiję su prekėmis ir technologijomis, išvardytomis VII priede ir Reglamento (ES) 2021/821 I priede, kai įmanoma, išduodami elektroninėmis priemonėmis naudojant formas, kuriose pateikiami bent visi IX priede pateiktoje C pavyzdinėje formoje nustatyti elementai, toje pavyzdinėje formoje nustatyta seka.

12c straipsnis

1.   Kompetentingos institucijos su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija keičiasi informacija apie pagal 12b straipsnio 1 dalį išduotus leidimus dėl prekių ir technologijų, išvardytų VII priede ir Reglamento (ES) 2021/821 I priede. Keitimasis informacija vykdomas naudojantis pagal Reglamento (ES) 2021/821 23 straipsnio 6 dalį nustatyta elektronine sistema.

2.   Taikant šį straipsnį gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, kuriuo jos buvo prašyta, įskaitant 2d straipsnio 4 dalyje minėtus informacijos mainus.

3.   Valstybės narės ir Komisija užtikrina taikant šį straipsnį gautos konfidencialios informacijos apsaugą pagal Sąjungos teisę ir atitinkamą nacionalinę teisę.

4.   Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad įslaptintos informacijos, kuri buvo pateikta arba kuria apsikeista pagal šį straipsnį, slaptumo žymos laipsnis nebūtų sumažintas arba ta informacija nebūtų išslaptinta be informaciją teikiančios šalies išankstinio raštiško sutikimo.“;

15)

IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

16)

VII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;

17)

IX priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą;

18)

XI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IV priedą;

19)

XV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento V priedą.

19 punktas taikomas vieno ar kelių šio reglamento V priede išvardytų subjektų atžvilgiu nuo 2023 m. vasario 1 d. ir su sąlyga, kad Taryba, išnagrinėjusi atitinkamus atvejus, taip nusprendžia įgyvendinimo aktu;

20)

XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VI priedą;

21)

XIX priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VII priedą;

22)

XXIII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VIII priedą;

23)

XXV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IX priedą;

24)

XXX priedas pridedamas pagal šio reglamento X priedą;

25)

XXXI priedas pridedamas pagal šio reglamento XI priedą;

26)

XXXII priedas pridedamas pagal šio reglamento XII priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BEK


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. [OJ L 322 I, 16.12.2022.

(2)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 1).

(3)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 13).


I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 833/2014 IV priedas pakeičiamas taip:

„IV PRIEDAS

2 straipsnio 7 dalyje, 2a straipsnio 7 dalyje ir 2b straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių arba juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų sąrašas

AB „Sirius“

AAB „Stankoinstrument“

AAB „Chemcomposite“

AB „Kalashnikov“

AB Tulos ginklų gamykla

Mokslinis-gamybinis koncernas „Technologii Maschinostrojenija“

AAB „Wysokototschnye Kompleksi“

AAB „Almaz-Antey“

AAB mokslo ir gamybos asociacija „Bazalt“

AB Admiraliteto laivų statykla

P. Aleksandrovo vardo mokslinių tyrimų technologinis institutas (NITI)

Ribotos atsakomybės bendrovė „Argut“

Gynybos ministerijos ryšių centras

Federalinis tyrimų centras Boreskovo katalizės institutas

Rusijos prezidento administracijos federalinė valstybės biudžetinė įmonė

Rusijos prezidento administracijos federalinė valstybės biudžetinė įmonė Specialusis skrydžių padalinys „Rossiya“

Federalinė valstybės unitarinė įmonė N. L. Duchovo vardo automatikos tyrimų institutas (VNIIA)

Užsienio žvalgybos tarnyba (SVR)

Vidaus reikalų ministerijos Žemutinio Naugardo srities bendrosios administracijos teismo ekspertizės centras

Tarptautinis kvantinės optikos ir kvantinių technologijų centras (Rusijos kvantinių technologijų centras)

Korporacija „Irkut“

Viešoji AB mokslinė-gamybinė korporacija „Irkut“

AB Kompiuterinės įrangos mokslinių tyrimų institutas

AB Centrinis mašinų gamybos mokslinių tyrimų institutas (AB „TsNIIMash“)

AB Kazanės sraigtasparnių gamyklos remonto tarnyba

AB laivų statybos įmonė „Zaliv“

AB raketų ir kosmoso centras „Progress“

AB Uralo Kamensko metalurgijos gamykla

Viešoji AB Kazanės sraigtasparnių gamykla

Komsomolsko prie Amūro aviacijos gamykla (KNAAPO)

Rusijos Federacijos gynybos ministerija

Maskvos fizikos ir technologijų institutas

AB mokslo ir gamybos asociacija „Didelio tikslumo sistemos“

AB mokslo ir gamybos asociacija „Splav“

Jungtinė pramonės korporacija „Oboronprom“

Viešoji AB Berijevo orlaivių bendrovė

Viešoji AB korporacija „Irkut“

Viešoji AB „Kazanės sraigtasparniai“

AB M. F. Stelmacho vardo mokslinių tyrimų institutas „Polyus“

AB „Promtech-Dubna“

Viešoji AB Jungtinė orlaivių korporacija

Koncernas „Radiotechnikos ir informacinės sistemos“ (RTI)

Ribotos atsakomybės bendrovė „Rapart Services“

AAB „Rosoboronexport“ (ROE)

Valstybinė korporacija „Rusijos technologijos“ („Rostec“)

AB „Azimuth“, priklausanti korporacijai „Rostekh“

Rusijos orlaivių korporacija „MiG“

AB „Rusijos sraigtasparniai“

BĮ KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

AB „Suchojaus aviacija“

AB „Suchojaus civiliniai orlaiviai“

AB Taktinių raketų korporacija

AB „Tupolev“

Jungtinė variklių gamybos korporacija „Saturn“

Jungtinė orlaivių korporacija

AB „AeroKompozit“

Jungtinė variklių korporacija

AB jungtinė variklių gamybos korporacija „Aviadvigatel“

Jungtinė įrangos gamybos korporacija

Jungtinė laivų statybos korporacija

AB gamybos asociacija „Sevmash“

Laivų statykla „Krasnoye Sormovo“

Laivų statykla „Severnaya“

Laivų statykla „Yantar“

„UralVagonZavod“

„Baikal Electronics“

Radiofonijos technologijų kompetencijos centras

Centrinis mokslinių tyrimų institutas „Tsiklon“

„Crocus Nano Electronics“

Laivų remonto centras „Dalzavod“

„Elara“

Mokslinis gamybinis centras „Elektroninės kompiuterinės ir informacinės sistemos“

ELPROM

„Engineering Center Ltd.“

„Forss Technology Ltd.“

„Integral SPB“

AB „Element“

AB „Pella-Mash“

AB laivų statybos įmonė „Vympel“

Ribotos atsakomybės bendrovė „Kranark“

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

Ribotos atsakomybės bendrovė „Center“

„MCST Lebedev“

Mašinų gamykla „Miass“

Novosibirsko mikroelektronikos tyrimų ir plėtros centras

MPI VOLNA

Lenino ordino Doležalio energotechnikos mokslinių tyrimų ir konstravimo institutas

Laivų remonto įmonė „Nerpa“

„NM-Tekh“

AB Novorosijsko laivų statybos įmonė

Mokslinis gamybinis susivienijimas „Electronic Systems“

Mokslinių tyrimų ir gamybos įmonė „Istok“

Mokslo ir technikos centras „Metrotek“

AAB „GosNIIkhimanalit“

AAB „Svetlovskoye Predpriyatiye Era“

AAB TSRY

Ribotos atsakomybės bendrovė „Elkomtekh“

Ribotos atsakomybės bendrovė „Planar“

Ribotos atsakomybės bendrovė „Sertal“

Ribotos atsakomybės bendrovė „Photon Pro“

Viešoji AB „Zvezda“

Viešoji AB Amūro laivų statybos įmonė

AB Laivų statybos ir remonto technologijų centras

AB „Kronshtadt“

Ribotos atsakomybės bendrovė „Avant Space“

Gamybinis susivienijimas „Strela“

„Radioavtomatika“

Mokslinių tyrimų centras „Module“

„Robin Trade Limited“

R.J. Aleksejevo centrinis laivų su povandeniniais sparnais konstravimo biuras

Konstravimo biuras „Rubin Sever“

„Russian Space Systems“

Rybinsko laivų inžinerijos įmonė

Taikomosios chemijos tyrimų institutas

Elektronikos tyrimų institutas

Hipergarsinių sistemų mokslinių tyrimų institutas

Mokslinių tyrimų institutas „Submikron“

Sergey IONOV

„Serniya Engineering“

Laivų statybos įmonė „Severnaya Verf“

Laivų remonto centras „Zvezdochka“

Valstybinis aviacijos sistemų tyrimų ir bandymų poligonas („GkNIPAS“)

Mašinų gamybos projektavimo biuras „Raduga Bereznya“

AB Rusijos Federacijos valstybinis mokslo centras – A. I. Leipunskio fizikos ir energetikos institutas

Valstybinis Bachirevo mašinų gamybos mokslinių tyrimų institutas („GosNIImash“)

Tomsko bendro mikrobangų ir fotoninių integrinių grandynų ir modulių projektavimo centras

UAB „Pella-Fjord“

AB Jungtinės laivų statybos korporacijos 35-oji laivų statykla

AB Jungtinės laivų statybos korporacijos Astrachanės laivų statykla

AB jungtinės laivų statybos korporacijos centrinis konstravimo biuras „Aysberg“

AB Jungtinės laivų statybos korporacijos Baltijos laivų statybos įmonė

AB jungtinės laivų statybos korporacijos laivų statybos įmonė „Krasnoye Sormovo“

AB jungtinės laivų statybos korporacijos laivų remonto centras „Zvyozdochka“

Jungtinės laivų statybos korporacijos Pabaltijo laivų statybos įmonė „Yantar“

Jungtinės laivų statybos korporacijos mokslinių tyrimų projektavimo ir technologijų biuras „Onega“

AB jungtinės laivų statybos korporacijos laivų statykla „Sredne-Nevsky“

Uralo kompozicinių medžiagų mokslinių tyrimų institutas

Uralo projektavimo ir konstravimo biuras „Detal“

Bandymų įmonė „Vega“

Ribotos atsakomybės bendrovė „Vertikal“

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

Ribotos atsakomybės bendrovė VTK

Jaroslavlio laivų statybos įmonė

UAB „Elmiks-VS“

UAB „Sparta“

UAB „Svyaz Inzhiniring“

46-asis TSNII, centrinis mokslinių tyrimų institutas

Alagiro rezistorių gamykla

Visos Rusijos optinio ir fizinio matavimo tyrimų institutas

AB visos Rusijos mokslinių tyrimų institutas „Etalon“

AB „Almaz“

Arzamaso mokslinė gamybinė įmonė „Temp Avia“

Ribotos atsakomybės bendrovė Valstybinių gynybos užsakymų automatizuoto viešojo pirkimo sistema

Dolgoprudno automatikos projektavimo biuras (AB DDBA)

AB Elektroninių kompiuterijos technologijų mokslinių tyrimų centras

AB „Electrosignal“

AB „Energiya“

Inžinerijos centras „Moselectronproekt“

Mokslinis gamybinis susivienijimas „Etalon“

Evgeny Krayushin

Užsienio prekybos asociacija „Mashpriborintorg“

Ribotos atsakomybės bendrovė „Ineko“

AB „Informakustika“

Didelės energijos fizikos institutas

Teorinės ir eksperimentinės fizikos institutas

Viešoji AB „Inteltech“

ISE SO RAN, Didžiasrovės elektronikos institutas

AB Kalugos telemechanikos įtaisų mokslinių tyrimų institutas

AB mokslinių tyrimų institutas „Kulon“

Projektavimo biuras „Lutch“

AB gamykla „Meteor“

AB Maskvos ryšių mokslinių tyrimų institutas

AB Maskvos Darbo raudonosios vėliavos ordino radiotechnikos tyrimų institutas

AB „NPO Elektromechaniki“

AB Omsko gamybinis susivienijimas „Irtysh“

AB Omsko prietaisų gamybos mokslinių tyrimų institutas

AB „Optron“

AAB laivų statykla „Pella“

AB Čeliabinsko radijo gamykla „Polyot“

Pskovo nuotolinio ryšio įrangos gamykla

AB „Radiozavod“

AB „Razryad“

Mokslinis gamybinis susivienijimas „Mars“

Riazanės radijo gamykla

AB mokslinis gamybinis centras „Vigstar“

Mokslinė gamybinė įmonė „Radiosviaz“

Mokslinių tyrimų institutas „Ferrite-Domen“

Ryšio valdymo sistemų mokslinių tyrimų institutas

Radijo komponentų mokslinis gamybinis susivienijimas ir mokslinių tyrimų institutas

Mokslinė gamybinė įmonė „Kant“

Mokslinė gamybinė įmonė „Svyaz“

AB mokslinė gamybinė įmonė „Almaz“

AB mokslinė gamybinė įmonė „Salyut“

Mokslinė gamybinė įmonė „Volna“

AB mokslinė gamybinė įmonė „Vostok“

Mokslinių tyrimų institutas „Argon“

Mokslinių tyrimų institutas ir gamykla „Platan“

AB automatinių sistemų ir ryšių komplekslų mokslinių tyrimų institutas „Neptun“

Specialusis relinių technologijų projektavimo ir technikos biuras

AB specialusis projektavimo biuras „Salut“

Taktinių raketų korporacija, AB „Salut“

Taktinių raketų korporacija, AB valstybinis I. I. Toropovo vardo mašinų gamybos projektavimo biuras „Vympel“

Taktinių raketų korporacija, AB URALELEMENT

Taktinių raketų korporacija, AB gamykla „Dagdiesel“

Taktinių raketų korporacija, AB Jūrinės šiluminės technikos mokslinių tyrimų institutas

Taktinių raketų korporacija, AB gamybinis susivienijimas „Strela“

Taktinių raketų korporacija, AB Kulakovo gamykla

Taktinių raketų korporacija, AB „Ravenstvo“

Taktinių raketų korporacija, AB „Ravenstvo-service“

Taktinių raketų korporacija, AB Saratovo radijo prietaisų gamykla

Taktinių raketų korporacija, AB „Severny Press“

Taktinių raketų korporacija, AB Automatikos projektavimo mokslinių tyrimų centras

Taktinių raketų korporacija, mokslo ir gamybos korporacija „KB Mashinostroeniya“

Taktinių raketų korporacija, mokslinis gamybinis susivienijimas „Elektromechanika“

Taktinių raketų korporacija, mokslinis gamybinis susivienijimas „Molniya“

Taktinių raketų korporacija, Petrovsko elektromechanikos gamykla „Molot“

Taktinių raketų korporacija, viešoji AB MBDB ISKRA

Taktinių raketų korporacija, viešoji AB „ANPP Temp Avia“

Taktinių raketų korporacija, projektavimo biuras „Raduga“

Taktinių raketų korporacija, Centrinis automatikos projektavimo biuras

Taktinių raketų korporacija, 711-oji aviacijos remonto gamykla

Taktinių raketų korporacija, AB valstybinė mokslinė gamybinė įmonė „Region“

Taktinių raketų korporacija, AB Turajevo mašinų gamybos projektavimo biuras „Soyuz“

Taktinių raketų korporacija, Azovo optikos ir mechanikos gamykla

Taktinių raketų korporacija, jūrų povandeninės ginkluotės koncernas „Gidropribor“

Taktinių raketų korporacija, AB KRASNY GIDROPRESS

Taktinių raketų korporacija, AB „Avangard“

Taktinių raketų korporacija, AB koncernas „Granit-Electron“

Taktinių raketų korporacija, AB „Elektrotyaga“

Taktinių raketų korporacija, AB „GosNIIMash“

Taktinių raketų korporacija, Riazanės projektavimo biuras „Globus“

Taktinių raketų korporacija, Smolensko aviacijos gamykla

Taktinių raketų korporacija, „TRV Engineering“

Taktinių raketų korporacija, Uralo projektavimo biuras „Detal“

Taktinių raketų korporacija, RAB „Zvezda-Strela“

Tambovo gamykla (TZ) „Oktyabr“

Jungtinės laivų statybos korporacijos gamybinis susivienijimas Šiaurės mašinų gamybos įmonė

Jungtinės laivų statybos korporacijos 5-oji laivų statykla

Federalinis dvejopos paskirties technologijų centras „Soyuz“

Turajevo mašinų gamybos projektavimo biuras „ Soyuz“

Žukovskio centrinis aerohidrodinamikos institutas („TsAGI“)

„Rosatomflot“.

Liulkos eksperimentinio projektavimo biuras

Liulkos mokslo ir technologijų centras

AB „Aviaagregat“

Centrinis aerohidrodinamikos institutas („TsAGI“)

UAB „Turborus“

Federalinė autonominė įstaiga Baranovo centrinis variklių gamybos institutas Centrinis aviacijos variklių institutas (CIAM)

Federalinė valstybinė biudžetinė įstaiga Žukovskio vardo nacionalinis tyrimų institutas

Federalinė valstybinė unitarinė įmonė Valstybinis aviacijos sistemų mokslinių tyrimų institutas („GosNIIAS“)

AB 123-oji aviacijos remonto gamykla (123 ARZ)

AB 218-oji aviacijos remonto gamykla (218 ARZ)

AB 360-oji aviacijos remonto gamykla (360 ARZ)

AB 514-oji aviacijos remonto gamykla (514 ARZ)

AB 766-oji UPTK

AB aviacijos remonto gamykla „Aramil“ (AARZ)

AB „Aviaremont“

AB Gromovo skrydžių tyrimų institutas

AB „Metallist Samara“

AB Černyševo vardo Maskvos mašinų gamykla

AB „NII Stali“

AB „Remdizel“

AB speciali gamybinė ir techninė bazė „Zvezdochka“ (SPTB „Zvezdochka“)

AB STAR

AB Votkinsko mašinų gamykla

AB Jaroslavlio radijo gamykla

AB Zlatousto mašinų gamykla (AB „Zlatmash“)

Ribotos atsakomybės bendrovė specializuotos gamybos centras „OSK Propulsion“

Lytkarino mašinų gamykla

Maskvos aviacijos institutas

Maskvos terminės technologijos institutas

Omsko variklių projektavimo biuras

AB 170-oji pagalbinės skrydžių įrangos remonto gamykla (170 RZ SOP)

AAB 20-oji aviacijos remonto gamykla (20 ARZ)

AAB 275-oji aviacijos remonto gamykla (275 ARZ)

AAB 308-oji aviacijos remonto gamykla (308 ARZ)

AAB 32-oji pagalbinės skrydžių įrangos remonto gamykla (32 RZ SOP)

AAB 322-oji aviacijos remonto gamykla (322 ARZ)

AAB 325-oji aviacijos remonto gamykla (325 ARZ)

AAB 680-oji aviacijos remonto gamykla (680 ARZ)

AAB 720-oji pagalbinės skrydžių įrangos remonto gamykla (720 RZ SOP)

AAB Volgogrado radijo technikos gamykla (VZ RTO)

Viešoji AB „Agregat“

Dujų turbinų mokslinių tyrimų ir gamybos centras „Salut“

Laivų statyklos „Zvezdochka“ mokslo ir gamybos susivienijimas „Vint“ (SPU „Vint“)

Taikomosios akustikos tyrimų institutas (NIIPA)

Sibiro Šaplygino aviacijos mokslinių tyrimų institutas („SibNIA“)

Programinės įrangos mokslinių tyrimų institutas

Laivų statyklos „Zvezdochka“ patronuojamoji įmonė Sevastopolio laivų statykla

Tulos ginklų gamykla

Rusijos radijo navigacijos ir laiko institutas

Federalinė techninio reguliavimo ir metrologijos agentūra („Rosstandart“)

Rusijos mokslo ir aukštojo mokslo ministerijos (FTIAN) Valijevo federalinė valstybinė biudžetinė mokslo įstaiga

Federalinė valstybinė unitarinė įmonė Visos Rusijos fizinių, techninių ir radiotechninių matavimų mokslinių tyrimų institutas (VNIIFTRI)

Rusijos mokslų akademijos Lebedevo fizikos institutas

Rusijos mokslų akademijos Kietojo kūno fizikos institutas (ISSP)

Ržanovo puslaidininkių fizikos institutas, Rusijos mokslų akademijos Sibiro skyrius (IPP SB RAS)

AB jungtinė variklių gamybos korporacija „Permskije motory“

AB Uralo civilinės aviacijos gamykla

AB centrinis jūrų inžinerijos projektavimo biuras „Rubin“

AB „Aeropribor-Voskhod“

AB Orlaivių ir erdvėlaivių įrangos korporacija

AB Centrinis automatizavimo ir hidraulinių tyrimų institutas (CNIIAG)

AB Orlaivių ir erdvėlaivių sistemų projektavimo biuras

AB „Afanasyev Technomac“

UAB laivų statybos korporacija „Ak Bars“

AB Gavrilov Jamo mašinų gamykla AGAT

AB centrinis jūrų projektavimo biuras „Almaz“

AB „Eleron“

AB „Rubin“

AB „Suchoj“ filialas Komsomolsko prie Amūro Jurijaus Gagarino vardo aviacijos gamykla

PAO II filialas „Aviastar“

Rusijos orlaivių korporacijos „MiG“ filialas Žemutinio Naugardo orlaivių gamykla „Sokol“

Novosibirsko Čkalovo aviacijos gamykla

AB visos Rusijos mokslinių tyrimų institutas „Gradient“

AB Almetjevsko radijo prietaisų gamykla „Radiopribor“ (JSC AZRP)

AB Efimovo eksperimentinis projektavimo biuras „Elektroavtomatika“

AB „Industrial Controls Design Bureau“

AB Kazanės prietaisų gamybos ir projektavimo biuras

AB „Microtechnology“

Fazotrono radijo inžinerijos mokslinių tyrimų institutas

AB „Radiopribor“

AB Ramensko prietaisų gamybos ir projektavimo biuras

AB mokslinių tyrimų ir gamybos centras SAPSAN

AB „Rychag“

AB mokslo ir gamybos įmonė „Izmeritel“

AB V. I. Šimko radioelektronikos mokslo ir gamybos susivienijimas

AB Taganrogo ryšių mokslinių tyrimų institutas

AB Uralo prietaisų gamykla

AB „Vzlet Engineering Testing Support“

AB radio gamykla „Zhiguli“

AB Briansko elektromechanikos gamykla

Viešoji AB Maskvos elektromechanikos ir automatizavimo institutas

Viešoji AB Stavropolio radiotechnikos gamykla „Signal“

Viešoji AB „Techpribor“

AB Ramenskio aviacijos prietaisų gamykla

AB Tarasovo „Aviaavtomatika“

Cheminės inžinerijos projektavimo biuras „KBKhM“

Tolimųjų Rytų laivų statybos ir laivų remonto centras

Iljušino aviacijos komplekso padalinys: Mesiščevo eksperimentinės mechanikos inžinerijos gamykla

Jūrų technologinių problemų institutas, Rusijos mokslų akademijos Tolimųjų Rytų padalinys

Irkutsko aviacijos gamykla

AB gamykla „AeroComposite-Ulyanovsk“

AB Jakovlevo eksperimentinio projektavimo biuras

AB federalinis mokslinis gamybinis centras „Altai“

AB centrinis specialusis projektavimo biuras „Prozhektor“

AB Iljušino aviacijos kompleksas

AB centrinis projektavimo biuras „Lazurit“

AB mokslinių tyrimų ir plėtros įmonė „Protek“

AB „SPMDB Malachite“

AB Votkinsko mašinų gamykla

Kaliazino mašinų gamykla. Rusijos orlaivių korporacija „MiG“ padalinys

Rusijos Federacijos gynybos ministerijos Pagrindinis giliavandenių tyrimų direktoratas

Mokslinė gamybinė įmonė „Start“

Viešoji AB „Radiofizika“

Luchovicko aviacijos gamykla, Rusijos orlaivių korporacijos „MiG“ padalinys

Viešoji AB Briansko karinis pramoninis kompleksas

Viešoji AB Voronežo orlaivių gamybos įmonė

Mintso radiotechnikos institutas

Rusijos federalinis branduolinės energetikos centras. Visos Rusijos eksperimentinės fizikos mokslinių tyrimų institutas

AB „Shvabe“

Ribotos atsakomybės bendrovė Specialusis technologijų centras

Sankt Peterburgo jūrų inžinerijos biuras „Malakhit“

Sankt Peterburgo centrinis laivų projektavimo biuras „Almaz“

Sankt Peterburgo laivų statybos institutas „Krylov 45“

Strateginių valdymo punktų korporacija

Rusijos mokslų akademijos Trapeznikovo valdymo problemų institutas

AAB Vladimiro radijo ryšio prietaisų konstravimo biuras

AB „Voentelecom“

Charkevičiaus informacijos perdavimo problemų institutas (IITP), Rusijos mokslų akademija

„AK Bars Holding“

Specialusis jūrų mokslinių tyrimų automatizavimo biuras, Rusijos mokslų akademijos Tolimųjų Rytų filialas

Ribotos atsakomybės bendrovė „Biologinės sintezės sistemos“

AB „Borisfen“

AB Barnaulo šovinių gamykla

AB mokslinis gamybinis susivienijimas „Avrora“

AB Briansko automobilių gamykla

AB centrinis mokslinių tyrimų institutas „Burevestnik“

AB Kosmoso prietaisų mokslinių tyrimų institutas

AAB mašinų gamykla „Arsenal“

AB Centrinis automatikos projektavimo biuras

AB Zelenodolsko laivų projektavimo ir statybos centras

AB gamykla „Elecon“

AB mašinų gamybos įmonė „Avitec“

AB Tichomirovo prietaisų projektavimo mokslinių tyrimų institutas

AB „Tulatochmash“

Viešoji AB Bruko elektroninio valdymo mašinų institutas INEUM

AB mokslinė ir gamybinė įmonė „Krasnoznamenets“

AB Golembiovskio mokslinis gamybinis susivienijimas „Pribor“

AB mokslinis gamybinis susivienijimas „Impuls“

„RusBITech“

„ROTOR 43“

Viešoji AB Rostovo optinės ir mechaninės įrangos gamykla

AB RATEP

PLAZ

OKB „Technika“

„Ocean Chips“

A. Nudelmano vardo Tiksliosios mašinų gamybos konstruktorių biuras

AB „Angstrem“

NPCAP

Novosibirsko dirbtinio pluošto gamykla

Novosibirsko šovinių gamykla (kitas pavadinimas – SIBFIRE), AB „Новосибирский Патронный Завод“

„Novator DB“

AB Bachirevo mechanikos inžinerijos mokslinių tyrimų institutas

AB „NII Stali“

AB Nevskojės projektavimo biuras

AB „Neva Electronica“

ENICS

AB Makejevo valstybinis raketų centras

AB KURGANPRIBOR“.


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 833/2014 VII priedas pakeičiamas taip:

„VII PRIEDAS

2a straipsnio 1 dalyje ir 2b straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų sąrašas

A dalis

Šiame priede taikomos Reglamento (ES) 2021/821 I priede pateiktos bendrosios pastabos, akronimai, santrumpos ir terminų apibrėžtys, išskyrus I dalies „Bendrosios pastabos, akronimai ir santrumpos ir sąvokų apibrėžtys“ I priedo bendrųjų pastabų 2 punktą.

Šiame priede vartojami Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše (2020/C 85/01) apibrėžti terminai.

Nedarant poveikio šio reglamento 12 straipsnio taikymui, nekontroliuojamiems objektams, į kurių sudėtį įeina vienas ar daugiau šiame priede išvardytų komponentų, nėra taikomos šio reglamento 2a ir 2b straipsniuose nurodytos kontrolės priemonės.

Nedarant poveikio šio reglamento 12 straipsnio taikymui, nekontroliuojamiems objektams, į kurių sudėtį įeina vienas ar daugiau šiame priede išvardytų komponentų, nėra taikomos šio reglamento 2a ir 2b straipsniuose nurodytos kontrolės priemonės.

I kategorija. Elektronika

X.A.I.001

Elektroniniai įtaisai ir komponentai.

a.

„Integriniai mikroprocesorių grandynai“, „integriniai mikrokompiuterių grandynai“ ir integriniai mikrovaldiklių grandynai, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

ne mažesnis kaip 5 gigaflopų veikimo greitis ir aritmetinės logikos įtaisas, turintis ne siauresnę nei 32 bitų prieigą;

2.

taktų dažnis, viršijantis 25 MHz, arba

3.

daugiau nei viena duomenų ar komandų magistralė arba nuoseklusis ryšio prievadas, leidžiantys tiesiogiai išoriškai sujungti lygiagrečius „integrinius mikroprocesorių grandynus“ 2,5 MB/s perdavimo sparta.

b.

Šie integriniai atmintinės grandynai:

1.

elektra trinamos programuojamosios pastoviosios atmintinės (EEPROM), kurių talpa:

a.

viršija 16 megabitų vienam moduliui, kai tai atmintuko tipo atmintinė, arba

b.

viršija bet kurią iš toliau nurodytų ribų, kai tai kito tipo EEPROM:

1.

viršija 1 megabitą vienam moduliui, arba

2.

viršija 256 kilobitus vienam moduliui, o maksimali kreipties trukmė mažesnė nei 80 ns;

2.

statinės laisvosios kreipties atmintinės (SRAM), kurių talpa

a.

viršija 1 megabitą vienam moduliui, arba

b.

viršija 256 kilobitus vienam moduliui, o maksimali kreipties trukmė mažesnė nei 25 ns;

c.

Analoginiai skaitmenų keitikliai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

8 bitų ar didesnė, bet mažesnė nei 12 bitų skiriamoji geba, kai išvesties sparta didesnė kaip 200 megaatskaitų per sekundę (MSPS);

2.

12 bitų skiriamoji geba, kai išvesties sparta didesnė kaip 105 megaatskaitos per sekundę (MSPS);

3.

didesnė nei 12 bitų, bet ne didesnė nei 14 bitų skiriamoji geba, kai išvesties sparta didesnė kaip 10 megaatskaitų per sekundę (MSPS), arba

4.

didesnė nei 14 bitų skiriamoji geba, kai išvesties sparta didesnė kaip 2,5 megaatskaitos per sekundę (MSPS).

d.

Vartotojo programuojami loginiai įtaisai, kurių maksimalus nesimetrinių skaitmeninių įvadų / išvadų skaičius yra 200–700.

e.

Sparčiosios Furjė transformacijos (FFT) procesoriai, kurių 1 024 taškų kompleksinės sparčiosios Furjė transformacijos vardinė vykdymo trukmė mažesnė kaip 1 ms.

f.

Užsakomieji integriniai grandynai, kurių funkcija yra nežinoma arba įrangos, kurioje integriniai grandynai bus naudojami, kontrolės statusas gamintojui nėra žinomas, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

daugiau kaip 144 galinių įtaisų, arba

2.

mažesnė nei 0,4 ns tipinė „pagrindinio loginio elemento signalo perdavimo vėlinimo trukmė“.

g.

Šie impulsinės arba neslopstančiosios bėgančiosios bangos „vakuuminiai elektroniniai įtaisai“:

1.

įtaisai su susietaisiais rezonatoriais arba jų atmainos;

2.

įtaisai su spiralinio, lenktojo bangolaidžio ar sulankstytojo bangolaidžio schemomis arba jų atmainos, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

ne mažesnis kaip pusės oktavos „akimirkinis dažnių juostos plotis“ ir vidutinės galios (išreikštos kW) ir dažnio (išreikšto GHz) sandauga, didesnė kaip 0,2, arba

b.

mažesnis kaip pusės oktavos „akimirkinis dažnių juostos plotis“ ir vidutinės galios (išreikštos kW) ir dažnio (išreikšto GHz) sandauga, didesnė kaip 0,4.

h.

Lankstieji bangolaidžiai, suprojektuoti naudoti esant didesniam kaip 40 GHz dažniui.

i.

Paviršinių akustinių bangų ir priepaviršinių tūrinių akustinių bangų įtaisai, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

1 GHz viršijantis nešlio dažnis, arba

2.

ne didesnis kaip 1 GHz nešlio dažnis ir

a.

„šalinio dažnių lapelio malšinimo koeficientas‘, viršijantis 55 dB;

b.

didžiausiosios vėlinimo trukmės (išreikštos μs) ir dažnių juostos pločio (išreikšto MHz) sandauga, didesnė kaip 100, arba

c.

dispersinio vėlinimo trukmė, didesnė kaip 10 μs;

Techninė Pastaba . Taikant X.A.I.001 i punktą, „šalinio dažnių lapelio malšinimo koeficientas‘ yra didžiausia malšinimo koeficiento vertė, nurodyta duomenų lape.

j.

Šie ‚elementai‘:

1.

„pirminiai elementai‘, kurių „energijos tankis‘ 293 K (20 °C) temperatūroje yra ne didesnis kaip 550 Wh/kg;

2.

„antriniai elementai‘, kurių ‚energijos tankis‘ 293 K (20 °C) temperatūroje yra ne didesnis kaip 350 Wh/kg.

Pastaba . X.A.I.001 j punktas netaikomas baterijoms, įskaitant vieno elemento baterijas.

Techninės pastabos

1.

Taikant X.A.I.001 j punktą, energijos tankis (Wh/kg) apskaičiuojamas vardinę įtampą padauginus iš vardinės talpos ampervalandėmis (Ah), padalytos iš masės kilogramais. Jei vardinė talpa nenurodyta, tai energijos tankis apskaičiuojamas vardinę įtampą, pakeltą kvadratu, padauginus iš išsikrovimo trukmės valandomis, padalytos iš išsikrovimo krūvio omais ir masės kilogramais.

2.

Taikant X.A.I.001 j punktą, ‚elementas‘ yra elektrocheminis prietaisas, kuris sudarytas iš teigiamo ir neigiamo elektrodų ir elektrolito ir kuris yra elektros energijos šaltinis. Tai yra pagrindinė baterijos dalis.

3.

Taikant X.A.I.001 j punkto 1 papunktį, ‚pirminis elementas‘ yra ‚elementas‘, kuris nėra suprojektuotas būti įkraunamas iš jokio kito šaltinio.

4.

Taikant X.A.I.001 j punkto 2 papunktį‚ ‚antrinis elementas‘ yra ‚elementas‘, kuris yra suprojektuotas būti įkraunamas iš išorinio elektros šaltinio.

k.

„Superlaidieji“ elektromagnetai ar solenoidai, kurie specialiai suprojektuoti visiškai įsikrauti arba išsikrauti greičiau nei per minutę ir kuriems būdingos visos šios charakteristikos:

Pastaba . X.A.I.001 k punktas netaikomas „superlaidiesiems“ elektromagnetams ar solenoidams, specialiai suprojektuotiems magnetinio rezonanso vizualizavimo (MRI) medicinos įrangai.

1.

didžiausias iškrovimo metu tiekiamos energijos kiekis, padalytas iš išsikrovimo trukmės, viršijantis 500 kJ per minutę;

2.

didesnis kaip 250 mm vidinis srovės apvijos skersmuo, ir

3.

didesnė kaip 8 T vardinė magnetinė indukcija (magnetinio srauto tankis) arba didesnis kaip 300 A/mm2„visuminis srovės tankis“ apvijoje.

l.

Elektromagnetinio energijos kaupimo grandynai arba sistemos, kuriuose yra komponentų, pagamintų iš „superlaidžiųjų“ medžiagų ir specialiai suprojektuotų veikti temperatūroje, žemesnėje nei bent vieno iš „superlaidininko“ sandų „kritinė temperatūra“, ir kuriems būdingos visos šios charakteristikos:

1.

1 MHz viršijantis rezonanso veikimo dažnis;

2.

ne mažesnis kaip 1 MJ/m3 kaupiamos energijos tankis, ir

3.

mažesnė kaip 1 ms išsikrovimo trukmė.

m.

Metalo keramikos konstrukcijos vandenilio ar vandenilio izotopų tiratronai, kurių vardinė pikinė srovė ne mažesnė kaip 500 A.

n.

Nenaudojama.

o.

Saulės elementai, elementų tarpusavio jungties stiklo dangtis (cell-interconnect-coverglass, CIC), saulės skydai, saulės gardelės, kurie yra „tinkami naudoti kosmose“ ir kuriems netaikomas 3A001 e punkto 4 papunktis (1).

X.A.I.002

Bendrosios paskirties „elektroniniai mazgai“, moduliai ir įranga.

a.

Elektroninė bandymo įranga, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

b.

Skaitmeniniai duomenų registravimo magnetofonai, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

60 Mb/s viršijanti didžiausia skaitmeninio sietuvo perdavimo sparta ir sraigtinio skleidimo naudojimas;

2.

120 Mb/s viršijanti didžiausia skaitmeninio sietuvo perdavimo sparta ir fiksuotųjų galvučių naudojimas, arba

3.

„tinkami naudoti kosmose“.

c.

Įranga, kurios didžiausia skaitmeninio sietuvo perdavimo sparta viršija 60 Mb/s ir kuri suprojektuota skaitmeniniams vaizdo magnetofonams paversti skaitmeniniais duomenų registravimo magnetofonais.

d.

Nemoduliniai analoginiai osciloskopai, kurių dažnių juostos plotis ne mažesnis kaip 1 GHz.

e.

Modulinių analoginių osciloskopų sistemos, kurioms būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

centrinis blokas, kurio dažnių juostos plotis ne mažesnis kaip 1 GHz, arba

2.

įdedamieji moduliai, kurių kiekvieno dažnių juostos plotis ne mažesnis kaip 4 GHz.

f.

Analoginiai stroboskopiniai osciloskopai pasikartojantiems reiškiniams analizuoti, kurių efektyvusis dažnių juostos plotis didesnis kaip 4 GHz.

g.

Skaitmeniniai osciloskopai ir pereinamųjų vyksmų (procesų) įrašytuvai, kuriuose taikomi analoginių signalų keitimo skaitmeniniais metodai ir kuriais galima išsaugoti pereinamųjų vyksmų parametrus nuosekliai nuskaitant vieninius įėjimo signalus vienas po kito einančiais mažesniais nei 1 ns intervalais (daugiau nei 1 gigaatskaita per sekundę (GSPS), kurių skaitmeninė skyra ne mažesnė kaip 8 bitų ir kurie išsaugo ne mažiau kaip 256 atskaitas.

Pastaba .X.A.I.002 taikomas šiems „specialiai suprojektuotiems“ analoginių osciloskopų komponentams:

1.

įdedamiesiems moduliams;

2.

išoriniams stiprintuvams;

3.

priešstiprintuviams;

4.

strobavimo įtaisams;

5.

elektroniniams vamzdžiams.

X.A.I.003

Specialioji apdorojimo įranga, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

a.

Dažnio keitikliai ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

b.

Masių spektrometrai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

c.

Visi blyksniniai rentgeno aparatai arba jiems suprojektuotų impulsinių energijos sistemų komponentai, įskaitant Markso generatorius, didelio galingumo impulso formavimo tinklus, aukštos įtampos kondensatorius ir paleidiklius.

d.

Impulsų stiprintuvai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

e.

Ši elektroninė įranga delsai generuoti ar laiko intervalams matuoti:

1.

skaitmeniniai delsos generatoriai, kurių skiriamoji geba per ne mažesnius kaip 1 μs laiko intervalus yra ne didesnė kaip 50 ns, arba

2.

daugiakanalė (trijų ir daugiau kanalų) arba modulinė laiko intervalų matavimo ir chronometrinė įranga, kurios skiriamoji geba per ne mažesnius kaip 1 μs laiko intervalus yra ne didesnė kaip 50 ns.

f.

Chromatografinės ir spektrometrinės analizės prietaisai.

X.B.I.001

Elektroninių komponentų ir medžiagų gamybos įranga ir specialiai suprojektuoti jos komponentai ir pagalbiniai reikmenys:

a.

Įranga, specialiai suprojektuota gaminti elektroninėms lempoms, optiniams elementams ir specialiai suprojektuotiems jų komponentams, kuriems taikomas 3A001 (2) arba X.A.I.001.

b.

Įranga, specialiai suprojektuota gaminti puslaidininkiniams įtaisams, integriniams grandynams ir „elektroniniams mazgams“, kaip nurodyta toliau, ir sistemos, į kurias integruota tokia įranga arba kurios turi tokios įrangos charakteristikas:

Pastaba . X.B.I.001 b punktas taip pat taikomas įrangai, naudojamai arba modifikuotai naudoti kitiems įtaisams, tokiems kaip vizualizavimo įtaisai, elektrooptiniai įtaisai, akustinių bangų įtaisai, gaminti.

1.

Toliau nurodyta medžiagų, naudojamų X.B.I.001 b punkto antraštinėje dalyje nurodytiems įtaisams ir komponentams gaminti, apdorojimo įranga:

Pastaba . X.B.I.001 netaikomas kvarcinių krosnių vamzdžiams, krosnių išklojoms, mentėms, loveliams (išskyrus specialiai suprojektuotus skirtuvinius lovelius), barboteriams, kasetėms ar tigliams, specialiai suprojektuotiems apdorojimo įrangai, kuriai taikomas X.B.I.001 b punkto 1 papunktis.

a.

įranga polikristaliniam siliciui ir medžiagoms, kurioms taikomas 3C001 (3), gaminti;

b.

įranga, specialiai suprojektuota gryninti arba apdoroti III/V ir II/VI puslaidininkinėms medžiagoms, kurioms taikomas 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 arba 3C005 (4), išskyrus kristalų traukiamojo auginimo įrenginius, nurodytus X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio c papunktyje;

c.

toliau nurodyti kristalų traukiamojo auginimo įrenginiai ir krosnys:

Pastaba . X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio c papunktis netaikomas difuzijos ir oksidavimo krosnims.

1.

kita nei pastovios temperatūros krosnys atkaitinimo arba rekristalizacijos įranga, kuri pasižymi didele energijos perdavimo sparta ir kuria galima apdoroti plokšteles didesne nei 0,005 m2 per minutę sparta;

2.

„pagal nustatytą programą valdomi“ kristalų traukiamojo auginimo įrenginiai, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

įkraunami nepakeičiant tiglio talpyklos;

b.

galintys veikti esant didesniam kaip 2,5 x 105 Pa slėgiui, arba

c.

galintys išauginti didesnio kaip 100 mm skersmens kristalus;

d.

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ epitaksinio auginimo įranga, kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

ja galima pagaminti vienodo storio silicio sluoksnį, kurio storio nuokrypis per ne mažesnį kaip 200 mm ilgį yra mažesnis kaip ± 2,5 %;

2.

ja galima pagaminti vienodo storio bet kurios kitos medžiagos, išskyrus silicį, sluoksnį, kurio storio nuokrypis per plokštelę yra ne didesnis kaip ± 3,5 %, arba

3.

apdorojimo metu vykdoma atskirų plokštelių rotacija;

e.

molekulpluoščio epitaksinio auginimo įranga;

f.

magnetiniu lauku spartinamo ‚dulkinimo‘ įranga su specialiai suprojektuotais integruotais įkrovos fiksatoriais, leidžiančiais plokšteles perkelti į izoliuotą vakuuminę terpę;

g.

specialiai suprojektuota jonų implantavimo, jonais arba šviesa skatinamos difuzijos įranga, kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

paveikslo sukūrimo galimybė;

2.

200 keV viršijanti pluošto energija (spartinamoji įtampa);

3.

optimizuota veikti esant mažesnei kaip 10 keV pluošto energijai (spartinamajai įtampai), arba

4.

didelės energijos deguonies implantavimo į pakaitintą „padėklą“ galimybė;

h.

toliau nurodyta ‚pagal nustatytą programą valdoma‘ anizotropinio sausojo (pvz., plazminio) selektyvaus šalinimo (ėsdinimo) įranga:

1.

‚apdorojimo partijomis aparatai‘, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

baigmės taško nustatymas kitu nei optinės emisijos spektroskopijos būdu, arba

b.

mažesnis kaip 26,66 Pa reaktoriaus veikimo (ėsdinimo) slėgis;

2.

‚pavienių plokštelių apdorojimo aparatai‘, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

baigmės taško nustatymas kitu nei optinės emisijos spektroskopijos būdu

b.

mažesnis kaip 26,66 Pa reaktoriaus veikimo (ėsdinimo) slėgis, arba

c.

plokštelių manipuliavimo naudojant kasečių perkrovimo įtaisus ir įkrovos fiksatorius funkcija;

Pastabos

1.

‚Apdorojimo partijomis aparatai‘ yra aparatai, kurie nėra specialiai suprojektuoti pavienėms gaminamoms plokštelėms apdoroti. Tokiais aparatais galima vienu metu apdoroti dvi ar daugiau plokštelių pagal bendrus proceso parametrus, pvz., aukštadažnio signalo galią, temperatūrą, ėdžiųjų dujų rūšį, srauto spartą.

2.

‚Pavienių plokštelių apdorojimo aparatai‘ yra aparatai, specialiai suprojektuoti pavienėms gaminamoms plokštelėms apdoroti. Šiuose aparatuose gali būti taikomi automatinio plokštelių manipuliavimo metodai atskirai plokštelei įdėti į apdorojimo įrangą. Apibrėžtis apima įrangą, į kurią galima įdėti ir ja apdoroti kelias plokšteles, bet kiekvienai iš jų atskirai nustatomi ėsdinimo parametrai, pvz., aukštadažnio signalo galia ar baigmės taškas.

i.

„cheminio garinio nusodinimo“, pvz., plazma arba šviesa aktyvuoto cheminio garinio nusodinimo, įranga puslaidininkiniams įtaisams gaminti, turinti bet kurią iš toliau išvardytų savybių nusodinant oksidus, nitridus, metalus ar polikristalinį silicį:

1.

„cheminio garinio nusodinimo“ įranga, veikianti esant mažesniam kaip 105 Pa slėgiui, arba

2.

plazma aktyvuoto cheminio garinio nusodinimo įranga, veikianti esant mažesniam kaip 60 Pa slėgiui arba turinti automatinio plokštelių manipuliavimo naudojant kasečių perkrovimo įtaisus ir įkrovos fiksatorius funkciją;

Pastaba . X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio i papunktis netaikomas mažaslėgėms „cheminio garinio nusodinimo“ sistemoms arba reaktyviojo „dulkinimo“ įrangai.

j.

elektronpluoštės sistemos, kurios specialiai suprojektuotos ar modifikuotos kaukėms gaminti ar puslaidininkiniams įtaisams apdoroti ir kurioms būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

elektrostatinis pluošto kreipimas;

2.

kitokios formos nei Gauso pluošto profilis;

3.

3 MHz viršijanti skaitmeninių signalų keitimo analoginiais sparta;

4.

12 bitų viršijantis skaitmeninių signalų keitimo analoginiais tikslumas, arba

5.

pluošto padėties pagal taikinio grįžtamąjį ryšį valdymas ne mažesniu kaip 1 μm tikslumu;

Pastaba . X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio j papunktis netaikomas elektronpluoštėms nusodinimo sistemoms arba bendrosios paskirties rastriniams elektroniniams mikroskopams.

k.

ši paviršiaus glotniojo apdirbimo įranga puslaidininkinėms plokštelėms apdoroti:

1.

specialiai suprojektuota įranga plonesnių nei 100 μm plokštelių kitai pusei apdoroti ir joms vėliau atskirti, arba

2.

specialiai suprojektuota įranga, kuria pasiekiama, kad apdorotos plokštelės aktyviojo paviršiaus šiurkštis dviejų sigmų intervale būtų ne didesnis kaip 2 μm, nuskaičius visus rodmenis (TIR);

Pastaba . X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio k papunktis netaikomas vienpusio pritrynimo ir poliravimo įrangai plokštelių paviršiui glotninti.

l.

sujungimo įranga, kurioje yra viena ar kelios įprastos vakuumo kameros, specialiai suprojektuotos bet kokiai įrangai, kuriai taikomas X.B.I.001, integruoti į sukomplektuotą sistemą;

m.

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ įranga, kurioje naudojami „lazeriai“„monolitiniams integriniams grandynams“ pataisyti ar paderinti ir kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

padėties nustatymo tikslumas mažesnis nei ± 1 μm, arba

2.

taško matmuo (prapjovos plotis) mažesnis kaip 3 μm;

Techninė Pastaba . Taikant X.B.I.001 b punkto 1 papunktį, ‚dulkinimas‘ – viršutinio sluoksnio formavimo procesas, kai teigiamųjų jonų judėjimą link taikinio (dengiamosios medžiagos) paviršiaus pagreitina elektrinis laukas. Smūgiuojančių jonų kinetinės energijos užtenka taikinio paviršiaus atomams išmušti ir jiems nusodinti ant padėklo. ( Pastaba . Įprastos šio proceso atmainos yra triodinis, magnetroninis arba aukštadažnis dulkinimas dangos adhezijai sustiprinti ir nusėdimo spartai padidinti.)

2.

toliau nurodytos kaukės, kaukių padėklai, kaukių gamybos įranga ir vaizdo perkėlimo įranga X.B.I.001 antraštinėje dalyje nurodytiems įtaisams ir komponentams gaminti:

Pastaba . Terminu „kaukės“ įvardijamos kaukės, naudojamos elektronpluoštėje litografijoje, rentgeninėje litografijoje ir ultravioletinėje litografijoje, taip pat įprastoje ultravioletinėje ir regimojoje fotolitografijoje.

a.

gatavos kaukės, jų tarpiniai fotošablonai ir modeliai, išskyrus:

1.

gatavas kaukes arba tarpinius fotošablonus integriniams grandynams, kuriems netaikomas 3A001 (5), gaminti, arba

2.

kaukes ir tarpinius fotošablonus, kuriems būdingos šios abi charakteristikos:

a.

jų modelis grindžiamas 2,5 ar daugiau μm geometrija, ir

b.

modelis neturi specialių savybių, leidžiančių pakeisti numatomą paskirtį naudojant gamybos įrangą arba „programinę įrangą“;

b.

šie kaukių padėklai:

1.

kietąja paviršiaus danga (pvz., chromu, siliciu, molibdenu) dengti „padėklai“ (pvz., stiklo, kvarco, safyro) kaukėms, kurių matmenys didesni kaip 125 mm x 125 mm, ruošti, arba

2.

padėklai, specialiai suprojektuoti rentgeninės litografijos kaukėms;

c.

kitokia nei bendrosios paskirties kompiuteriai įranga, specialiai suprojektuota puslaidininkinių įtaisų arba integrinių grandynų automatizuotajam projektavimui (CAD);

d.

ši įranga ar aparatai kaukėms arba tarpiniams fotošablonams gaminti:

1.

fotooptinės žingsninės kameros, kuriose galima pagaminti didesnes kaip 100 mm x 100 mm matricas arba vienu kartu eksponuoti daugiau kaip 6 mm x 6 mm vaizdo (t. y. židinio) plokštumoje, arba išvesti mažesnio kaip 2,5 μm pločio linijas „padėklo“ fotoreziste;

2.

kaukių arba tarpinių šablonų gamybos įranga, kurioje naudojama jonpluoštė arba „lazerinė“ litografija ir kuria galima išvesti mažesnio kaip 2,5 μm pločio linijas, arba

3.

įranga arba laikikliai kaukėms ar tarpiniams šablonams keisti arba plėvelėms uždėti siekiant pašalinti defektus;

Pastaba . X.B.I.001 b punkto 2 papunkčio d papunkčio 1 ir 2 papunkčiai netaikomi kaukių gamybos įrangai, kurioje naudojami fotooptiniai metodai ir kurią buvo galima įsigyti rinkoje iki 1980 m. sausio 1 d. arba kurios veikimo charakteristikos nėra geresnės nei tokios įrangos.

e.

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ įranga kaukėms, tarpiniams šablonams arba plėvelėms tikrinti, kurios:

1.

skiriamoji geba yra 0,25 μm ar geresnė, ir

2.

tikslumas ne mažesniu kaip 63,5 mm vienos ar dviejų koordinačių atstumu yra ne mažesnis kaip 0,75 μm;

Pastaba . X.B.I.001 b punkto 2 papunkčio e papunktis netaikomas bendrosios paskirties rastriniams elektroniniams mikroskopams, išskyrus tuos, kurie specialiai suprojektuoti ir pritaikyti automatiniam paveikslų tikrinimui.

f.

tapdinimo ir eksponavimo įranga plokštelėms gaminti naudojant fotooptinius ar rentgeno spinduliuotės metodus, pvz., litografijos įranga, įskaitant tiek projekcijos vaizdo perkėlimo įrangą, tiek žigsninio eksponavimo (tiesioginio žingsninio plokštelės eksponavimo) arba žingsninio multiplikavimo įrangą, kuria galima atlikti bet kurią iš toliau nurodytų funkcijų:

Pastaba . X.B.I.001 b punkto 2 papunkčio f papunktis netaikomas fotooptinio sąlytinio ir nesąlytinio kaukių tapdinimo ir eksponavimo įrangai arba sąlytinio vaizdo perkėlimo įrangai.

1.

mažesnio kaip 2,5 μm dydžio paveikslo sukūrimas;

2.

tapdinimas didesniu kaip ± 0,25 μm (3 sigmų intervale) tikslumu;

3.

ne geresnis kaip ± 0,3 μm tapdinimas perkeliant iš vieno aparato į kitą, arba

4.

šviesos šaltinio bangos ilgį, mažesnį kaip 400 nm;

g.

elektronpluoštė, jonpluoštė arba rentgeninė projekcijos vaizdo perkėlimo įranga, kuria galima sukurti mažesnius kaip 2,5 μm paveikslus;

Pastaba . Dėl sufokusuoto kreipiamojo pluošto sistemų (tiesioginio vaizdo sukūrimo sistemų) žr. X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio j papunktį.

h.

įranga, kurioje naudojami „lazeriai“ vaizdui tiesiai plokštelėje sukurti ir kuria galima sukurti mažesnius kaip 2,5 μm paveikslus;

3.

ši įranga integriniams grandynams surinkti:

a.

‚pagal nustatytą programą valdomi‘ lustų prijungtuvai, kuriems būdingos visos šios charakteristikos:

1.

specialiai suprojektuoti „hibridiniams integriniams grandynams“;

2.

XY pozicionavimo slinktis, viršijanti 37,5 x 37,5 mm, ir

3.

išdėliojimo XY plokštumoje tikslumas, didesnis nei ± 10 μm;

b.

pagal nustatytą programą valdoma‘ įranga keliems lustams per vieną operaciją pagaminti (pvz., sijinių išvadų prijungtuvai, lusto laikiklio prijungtuvai, juostinio tiekiklio išvadų prijungtuvai);

c.

pusiau automatiniai arba automatiniai karštojo gaubtelių sandarinimo aparatai, kuriais gaubtelis lokaliai įkaitinamas iki aukštesnės nei korpuse esančio objekto temperatūros, kurie specialiai suprojektuoti keraminiams grandynų, kuriems taikomas 3A001 (6), korpusams ir kuriais per minutę užsandarinamas ne mažiau kaip vienas korpusas;

Pastaba . X.B.I.001 b punkto 3 papunktis netaikomas bendrosios paskirties varžinio taškinio suvirinimo aparatams.

4.

švariųjų patalpų filtrai, kuriais galima užtikrinti, kad ne didesnių kaip 0,3 μm dalelių skaičius ore neviršytų 10 dalelių 0,02832 m3, ir tokių filtrų medžiagos.

Techninė Pastaba . Taikant X.B.I.001, ‚valdomas pagal nustatytą programą‘ yra valdomas pagal elektroninėje atmintinėje saugomas komandas, kurias procesorius gali įvykdyti, kai norima atlikti iš anksto numatytas funkcijas. Įranga gali būti ‚valdoma pagal nustatytą programą‘, nepaisant to, ar elektroninė atmintinė yra įrangos viduje ar išorėje.

X.B.I.002

Elektroninių komponentų ir medžiagų tikrinimo arba bandymo įranga ir specialiai suprojektuoti jos komponentai ir pagalbiniai reikmenys.

a.

Įranga, specialiai suprojektuota tikrinti arba išbandyti elektroninėms lempoms, optiniams elementams ir specialiai suprojektuotiems jų komponentams, kuriems taikomas 3A001 (7) arba X.A.I.001.

b.

Įranga, specialiai suprojektuota tikrinti arba išbandyti puslaidininkiniams įtaisams, integriniams grandynams ir „elektroniniams mazgams“, kaip nurodyta toliau, ir sistemos, į kurias integruota tokia įranga arba kurios turi tokios įrangos charakteristikas:

Pastaba . X.B.I.002 b punktas taip pat taikomas įrangai, naudojamai arba modifikuotai naudoti kitiems įtaisams, tokiems kaip vizualizavimo įtaisai, elektrooptiniai įtaisai, akustinių bangų įtaisai, tikrinti arba išbandyti.

1.

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ tikrinimo įranga, naudojama automatiškai aptikti defektams, klaidoms ar užtaršos dalelėms, ne didesnėms kaip 0,6 μm, apdorojamose plokštelėse ir padėkluose arba ant jų, išskyrus spausdintines plokštes ar lustus, naudojant optinius vaizdo gavimo metodus paveikslams palyginti;

Pastaba . X.B.I.002 b 1 papunktis netaikomas bendrosios paskirties rastriniams elektroniniams mikroskopams, išskyrus tuos, kurie specialiai suprojektuoti ir pritaikyti automatiniam paveikslų tikrinimui.

2.

toliau nurodyta specialiai suprojektuota ‚pagal nustatytą programą valdoma‘ matavimo ir analizės įranga:

a.

specialiai suprojektuota įranga deguonies arba anglies kiekiui puslaidininkinėse medžiagose matuoti;

b.

įranga linijų pločiui matuoti, kurios skiriamoji geba yra 1 μm ar geresnė;

c.

specialiai suprojektuoti plokščio matuokliai, kuriais galima išmatuoti 10 μm ar mažesnius plokščio nuokrypius ir kurių skiriamoji geba yra 1 μm ar geresnė;

3.

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ plokštelių zondavimo įranga, kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

padėties nustatymo tikslumas geresnis nei 3,5 μm;

b.

tinkama išbandyti įtaisams, turintiems daugiau kaip 68 išvadus, arba

c.

tinkama atlikti bandymams esant didesniam kaip 1 GHz dažniui;

4.

ši bandymo įranga:

a.

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ įranga, specialiai suprojektuota išbandyti diskretiesiems puslaidininkiniams įtaisams ir bekorpusiams lustams esant didesniam kaip 18 GHz dažniui;

Techninė Pastaba . Diskretieji puslaidininkiniai įtaisai apima fotoelementus ir saulės elementus.

b.

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ įranga, kuri specialiai suprojektuota išbandyti integriniams grandynams ir jų „elektroniniams mazgams“ ir kuria galima atlikti funkcinius bandymus:

1.

didesne nei 20 MHz ‚bandymo operacijų sparta‘, arba

2.

didesne nei 10 MHz, bet 20 MHz neviršijančia ‚bandymo operacijų sparta‘ ir galima išbandyti korpusus, turinčius daugiau kaip 68 išvadus;

Pastabos X.B.I.002 b punkto 4 papunkčio b papunktis netaikomas bandymo įrangai, specialiai suprojektuotai išbandyti:

1.

atmintinėms;

2.

buities ir pramogų įrenginių „mazgams“ ar „elektroniniams mazgams“, ir

3.

elektroniniams komponentams, „elektroniniams mazgams“ ir integriniams grandynams, kuriems netaikomas 3A001 (8) arba X.A.I.001, jeigu į tokią bandymo įrangą neintegruota kompiuterijos įrenginių, kurie gali būti „programuojami vartotojo“.

Techninė Pastaba . Taikant X.B.I.002 b punkto 4 papunkčio b papunktį, ‚bandymo operacijų sparta‘ apibrėžiama kaip didžiausias bandymo įtaiso skaitmeninių operacijų dažnis. Taigi ji yra ekvivalentiška didžiausiai duomenų spartai, kurią gali užtikrinti bandymo įtaisas, veikdamas nemultipleksiniu režimu. Dar vadinama tikrinimo sparta, didžiausiuoju skaitmeniniu dažniu arba didžiausiąja skaitmenine sparta.

c.

įranga, kuri specialiai suprojektuota židinio plokštumos matricų veikimui esant didesniam kaip 1 200 nm bangų ilgiui nustatyti atliekant ‚pagal nustatytą programą valdomą‘ matavimą arba kompiuterizuotą vertinimą ir kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

skenuojamosios šviesos dėmės skersmuo mažesnis nei 0,12 mm;

2.

suprojektuota šviesinio jautrio parametrams išmatuoti ir dažninei charakteristikai, moduliavimo funkcijai, jautrio vienodumui ar triukšmui įvertinti, arba

3.

suprojektuota įvertinti matricoms, tinkamoms kurti paveikslams su daugiau kaip 32 x 32 linijiniais elementais;

5.

elektronpluoštės bandymo sistemos, suprojektuotos veikti esant ne daugiau kaip 3 keV, arba „lazerio“ pluošto sistemos, kurios skirtos nesąlytiniam įjungtų puslaidininkinių įtaisų zondavimui ir kurioms būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

stroboskopinė funkcija atliekant arba pluošto temdymą, arba detektoriaus strobavimą;

b.

elektronų spektrometras įtampai matuoti, kurio skiriamoji geba yra mažesnė kaip 0,5 V, arba

c.

elektrinių bandymų pagalbinės priemonės integrinių grandynų veikimui analizuoti;

Pastaba . X.B.I.002 b punkto 5 papunktis netaikomas rastriniams elektroniniams mikroskopams, išskyrus tuos, kurie specialiai suprojektuoti ir pritaikyti nesąlytiniam įjungtų puslaidininkinių įtaisų zondavimui.

6.

‚pagal nustatytą programą valdomos‘ daugiafunkcės sufokusuoto jonų pluošto sistemos, kurios specialiai suprojektuotos kaukėms arba puslaidininkiniams įtaisams gaminti bei taisyti, jų fiziniam išdėstymui analizuoti ir jiems išbandyti, kurioms būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

pluošto padėties pagal taikinio grįžtamąjį ryšį valdymas ne mažesniu kaip 1 μm tikslumu, arba

b.

12 bitų viršijantis skaitmeninių signalų keitimo analoginiais tikslumas;

7.

dalelių matavimo sistemos, kuriose naudojami „lazeriai“, kurios suprojektuotos dalelių dydžiui ir koncentracijai ore matuoti ir kurioms būdingos šios abi charakteristikos:

a.

jomis galima išmatuoti ne didesnes kaip 0,2 μm daleles, kai srautas per minutę yra ne mažesnis kaip 0,02832 m3, ir

b.

jomis galima nustatyti, ar oras atitinka 10-ą ar geresnę oro švarumo klasę.

Techninė Pastaba . Taikant X.B.I.002, ‚valdomas pagal nustatytą programą‘ yra valdomas pagal elektroninėje atmintinėje saugomas komandas, kurias procesorius gali įvykdyti, kai norima atlikti iš anksto numatytas funkcijas. Įranga gali būti ‚valdoma pagal nustatytą programą‘, nepaisant to, ar elektroninė atmintinė yra įrangos viduje ar išorėje.

X.C.I.001

Puslaidininkinių įtaisų litografijai skirti pozityviniai rezistai, specialiai modifikuoti (optimizuoti) naudoti esant 193–370 nm bangų ilgiui.

X.D.I.001

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota elektroniniams įtaisams arba komponentams, kuriems taikomas X.A.I.001, bendrosios paskirties elektroninei įrangai, kuriai taikomas X.A.I.002, arba gamybos ir bandymo įrangai, kuriai taikomi X.B.I.001 ir X.B.I.002, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“; arba „programinė įranga“, specialiai suprojektuota įrangai, kuriai taikomi 3B001 g ir h punktai (9), „naudoti“.

X.E.I.001

„Technologija“, skirta elektroniniams įtaisams arba komponentams, kuriems taikomas X.A.I.001, bendrosios paskirties elektroninei įrangai, kuriai taikomas X.A.I.002, gamybos ir bandymo įrangai, kuriai taikomas X.B.I.001 arba X.B.I.002, arba medžiagoms, kurioms taikomas X.C.I.001, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

II kategorija. Kompiuteriai

Pastaba . II kategorija netaikoma prekėms, kurias savo asmeninėms reikmėms naudoja fiziniai asmenys.

X.A.II.001

Kompiuteriai, „elektroniniai mazgai“ ir susijusi įranga, kuriems netaikomas nei 4A001, nei 4A003 punktas (10), ir specialiai suprojektuoti jų komponentai.

Pastaba . „Skaitmeninių kompiuterių“ ir su jais susijusios įrangos, nurodytos X.A.II.001, kontrolės statusas yra nustatomas pagal kitos įrangos ar sistemų kontrolės statusą, tik jei:

a.

„skaitmeniniai kompiuteriai“ arba su jais susijusi įranga turi lemiamą reikšmę kitos įrangos arba sistemų veikimui;

b.

„skaitmeniniai kompiuteriai“ arba su jais susijusi įranga nėra kitos įrangos arba sistemų „pagrindinis elementas“, ir

N.B.1: „Signalų apdorojimo“ arba „vaizdo gerinimo“ įrangos, specialiai suprojektuotos kitai įrangai, kurios funkcijas riboja reikalavimai tai įrangai, kontrolės statusas yra nustatomas pagal kitos įrangos kontrolės statusą, netgi jei tai viršija „pagrindinio elemento“ parametrus. N.B.2: Dėl „skaitmeninių kompiuterių“ arba su jais susijusios įrangos, skirtos telekomunikacijų įrangai, kontrolės statuso žr. 5 kategorijos 1 dalį (Telekomunikacijos) (11) .

c.

„skaitmeninių kompiuterių“ ir su jais susijusios įrangos „technologija“ nustatoma 4E (12) .

a.

Elektroniniai kompiuteriai ir su jais susijusi įranga, „elektroniniai mazgai“ ir specialiai suprojektuoti jų komponentai, skirti veikti aukštesnėje nei 343 K (70 °C) aplinkos temperatūroje;

b.

„skaitmeniniai kompiuteriai“, apimantys „signalų apdorojimo“ arba „vaizdo gerinimo“ įrangą, turintys „koreguotą didžiausią spartą“ („APP“), lygią 0,0128 svertinio teraflopo (WT) arba didesnę;

c.

„elektroniniai mazgai“, specialiai suprojektuoti arba modifikuoti atlikimo efektyvumui pagerinti sujungiant procesorius:

1.

suprojektuoti taip, kad į konfigūracijas būtų galima sujungti 16 ar daugiau procesorių;

2.

nenaudojama;

1 Pastaba . X.A.II.001 c punktas taikomas tik „elektroniniams mazgams“ ir programuojamoms sujungimo grandinėms, kurių „koreguota didžiausia sparta“ neviršija X.A.II.001 b punkte nurodytų ribų, kai jie tiekiami kaip neintegriniai „elektroniniai mazgai“. Šis punktas netaikomas „elektroniniams mazgams“, kuriuos naudoti kaip susijusią įrangą, kuriai taikomas X.A.II.001 k punktas, dėl jiems būdingo projektavimo galimybės ribotos.

2 Pastaba . X.A.II.001 c punktas netaikomas „elektroniniams mazgams“, specialiai suprojektuotiems gaminiui arba gaminių šeimai, kurios didžiausioji konfigūracija neviršija X.A.II.001 b punkte nurodytų ribų.

d.

nenaudojama;

e.

nenaudojama;

f.

„signalų apdorojimo“ arba „vaizdo gerinimo“ įranga, turinti „koreguotą didžiausią spartą“ („APP“), lygią 0,0128 svertinio teraflopo (WT) arba didesnę;

g.

nenaudojama;

h.

nenaudojama;

i.

įranga, apimanti ‚galinį sąsajos įrenginį‘, kuris viršija X.A.III.101 nurodytas ribas;

Techninė Pastaba . Taikant X.A.II.001 i punktą, ‚galinis sąsajos įrenginys‘ – įrenginys, per kurį informacija patenka į telekomunikacijų sistemą arba iš jos išeina, pvz., telefonas, duomenų perdavimo įtaisas, kompiuteris ir t. t.

j.

specialiai suprojektuota įranga, skirta „skaitmeninių kompiuterių“ arba su jais susijusios įrangos išoriniam sujungimui, kurios duomenų perdavimo sparta viršija 80 MB/s;

Pastaba . X.A.II.001 j punktas netaikomas įrangai su vidiniais sujungimais (pvz., sisteminėms plokštėms, magistralėms), įrangai su pasyviaisiais sujungimais, „tinklų prieigos valdikliams“ arba ‚ryšių kanalų valdikliams‘.

Techninė Pastaba . Taikant X.A.II.001 j punktą, ‚ryšių kanalo valdiklis‘ – sietuvas, valdantis sinchroninės arba asinchroninės skaitmeninės informacijos srautą. Tai elektroninis ryšių prieigą laiduojantis mazgas, kuris gali būti įstatytas į kompiuterį arba į telekomunikacijų įrangą.

k.

„hibridiniai kompiuteriai“, „elektroniniai mazgai“ ir specialiai suprojektuoti jų komponentai, turintys skaitmeninius analogo keitiklius, kuriems būdingos visos toliau išvardytos charakteristikos:

1.

32 ar daugiau kanalų, ir

2.

14 bitų (pliuso ženklo bitas) ar didesnė skiriamoji geba, kai keitimo sparta yra ne mažesnė kaip 200 000 Hz.

X.D.II.001

„Programos“ tikrinimo ir patvirtinimo „programinė įranga“, „pirmines programas“ automatiškai kurianti „programinė įranga“ ir operacinės sistemos „programinė įranga“, specialiai suprojektuota „tikralaikio apdorojimo“ įrangai.

a.

„Programos“ tikrinimo ir patvirtinimo „programinė įranga“, taikanti matematinius bei analitinius metodus ir suprojektuota arba modifikuota „programoms“, apimančioms daugiau nei 500 000„pirminės programos“ komandų;

b.

„pirmines programas“ automatiškai kurianti „programinė įranga“, kuri jas kuria naudodama internetu iš išorinių jutiklių, aprašytų Reglamente (ES) 2021/821, gautus duomenis, arba

c.

operacinės sistemos „programinė įranga“, specialiai suprojektuota „tikralaikio apdorojimo“ įrangai, kuri užtikrina, kad „visiškosios pertraukties gaišties laikas“ neviršytų 20 μs.

Techninė Pastaba . Taikant X.D.II.001, ‚visiškosios pertraukties gaišties laikas‘ – laikas, kurio kompiuterinei sistemai reikia pertraukčiai dėl įvykio atpažinti ir apdoroti, taip pat kontekstui persijungti, kad būtų vykdoma pakaitinė atmintyje išsaugota užduotis, laukusi prieš pertrauktį.

X.D.II.002

„Programinė įranga“, išskyrus įrangą, kuriai taikomas 4D001 (13), specialiai suprojektuota arba modifikuota įrangai, kuriai taikomas 4A101 (14), „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.E.II.001

Įrangai, kuriai taikomas X.A.II.001, arba „programinei įrangai“, kuriai taikomas X.D.II.001 arba X.D.II.002, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ skirta „technologija“.

X.E.II.002

Įrangai, suprojektuotai ‚daugiasraučiui duomenų apdorojimui‘, „kurti“ arba „gaminti“ skirta „technologija“.

Techninė Pastaba . Taikant X.E.II.002, ‚daugiasrautis duomenų apdorojimas‘ – mikroprograma ar įrangos architektūros technika, kurią taikant vienu metu gali būti apdorojamos dvi ar daugiau duomenų sekų, valdomų viena ar daugiau komandų sekų, pavyzdžiui:

1.

viensraučių komandų ir daugiasraučių duomenų (SIMD) architektūros, tokios kaip vektoriniai arba matriciniai procesoriai;

2.

daugiasrautės viensraučių komandų ir daugiasraučių duomenų (MSIMD) architektūros;

3.

daugiasraučių komandų ir daugiasraučių duomenų (MIMD) architektūros, apimančios tas, kurios yra stipriai, vidutiniškai arba silpnai susijusios, arba

4.

apdorojimo elementų struktūruotos matricos, įskaitant sistolines matricas.

III kategorija. 1 dalis. Telekomunikacijos

Pastaba . III kategorijos 1 dalis netaikoma prekėms, kurias savo asmeninėms reikmėms naudoja fiziniai asmenys.

X.A.III.101

Telekomunikacijų įranga.

a.

Bet kokios rūšies telekomunikacijų įranga, kuriai netaikomas 5A001 a punktas (15), specialiai suprojektuota veikti žemesnėje nei 219 K (-54 °C) ir aukštesnėje nei 397 K (124 °C) temperatūroje.

b.

Telekomunikacijų perdavimo įranga ir sistemos, taip pat specialiai suprojektuoti komponentai ir pagalbiniai reikmenys, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų, funkcijų ar savybių:

Pastaba . Telekomunikacijų perdavimo įranga:

a.

Skirstoma į toliau nurodytas kategorijas arba jų derinius:

1.

Radijo įrenginiai (pvz., siųstuvai, imtuvai ir siųstuvai-imtuvai);

2.

Galinė linijos įranga;

3.

Tarpinė stiprintuvo įranga;

4.

Retransliavimo įranga;

5.

Regeneravimo įranga;

6.

Perkodavimo įtaisai (kodo keitikliai);

7.

Tankinimo (multiplex) įranga (įskaitant statistinį tankinimą);

8.

Moduliatoriai / demoduliatoriai (modemai);

9.

Transformuojanti tankinimo (transmultiplex) įranga (žr. CCITT Rec. G701);

10.

‚Pagal nustatytą programą valdoma‘ skaitmeninio kryžminio sujungimo įranga;

11.

‚Tinklų sietuvai‘ ir tiltai;

12.

‚Medijų prieigos įrenginiai‘,

b.

Suprojektuota naudoti vienkanalei arba daugiakanalei komunikacijai bet kuriuo iš šių būdų:

1.

laidu (linija);

2.

bendraašiu kabeliu;

3.

optiniu skaiduliniu kabeliu;

4.

elektromagnetine spinduliuote, arba

5.

akustinių bangų sklidimu po vandeniu.

1.

Kurioje naudojami skaitmeniniai metodai, įskaitant analoginių signalų skaitmeninį apdorojimą, ir kuri suprojektuota veikti didžiausiu tankinimo laipsniu: 45 Mbit/s viršijančia „skaitmeninio perdavimo sparta“ arba 90 Mbit/s viršijančia „visumine skaitmeninio perdavimo sparta“;

Pastaba . X.A.III.101.b.1 punktas netaikomas įrangai, specialiai suprojektuotai taip, kad ją būtų galima integruoti į bet kurią civiliniam naudojimui skirtą palydovinę sistemą ir joje naudoti.

2.

Modemai, naudojantys ‚vieno toninio dažnio kanalo juostos plotį‘, kurių ‚duomenų perdavimo sparta‘ viršija 9 600 bitų per sekundę;

3.

Kuri yra ‚pagal nustatytą programą valdoma‘ skaitmeninė kryžminio ryšio įranga, kurios vieno prievado „skaitmeninio perdavimo sparta“ viršija 8,5 Mbit/s.

4.

Įranga, kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

‚tinklo prieigos valdikliai‘ ir su jais susijusi bendroji informacinė terpė, kurios „skaitmeninio perdavimo sparta“ viršija 33 Mbit/s, arba

b.

„ryšių kanalo valdikliai“, kurių skaitmeninė išvesties ‚duomenų perdavimo sparta‘ viršija 64 000 bitų/s vienam kanalui;

Pastaba . Jeigu bet kurioje nevaldomoje įrangoje yra „tinklo prieigos valdiklis“, joje negali būti jokios rūšies telekomunikacijų sąsajos, išskyrus tokią, kuri aprašyta X.A.III.101 b punkto 4 papunktyje, tačiau kuris jai netaikomas.

5.

Kurioje naudojamas „lazeris“ ir kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

1 000 nm viršijantį perdavimo bangos ilgį; arba

b.

kurioje naudojama analoginė technika, turinti 45 MHz viršijantį dažnių juostos plotį;

c.

kurioje naudojama koherentinio optinio perdavimo arba koherentinės optinės detekcijos technika (dar vadinama optinio heterodino arba homodino technika);

d.

kurioje naudojami tankinimo pagal bangos ilgį metodai, arba

e.

kuri atlieka „optinį stiprinimą“;

6.

Radijo įranga, veikianti įėjimo ir išėjimo dažniais, viršijančiais:

a.

31 GHz palydovinio ryšio žemės stočių reikmėms, arba

b.

26,5 GHz kitoms reikmėms;

Pastaba . X.A.III.101 b punkto 6 papunktis netaikomas civiliniam naudojimui skirtai įrangai, atitinkančiai Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) paskirtą 26,5–31 GHz dažnių juostą.

7.

Radijo įranga, kurioje naudojamas bet kuris iš šių metodų:

a.

aukštesnio nei 4 lygio kvadratūrinės amplitudės moduliacijos (QAM) metodai, jei „visuminė skaitmeninio perdavimo sparta“ viršija 8,5 Mbit/s;

b.

aukštesnio nei 16 lygio QAM metodai, jei „visuminė skaitmeninio perdavimo sparta“ ne didesnė kaip 8,5 Mbit/s;

c.

kiti skaitmeninio moduliavimo būdai, kurių ‚spektrinis našumas‘ viršija 3 bit/s/Hz, arba

d.

veikianti 1,5 MHz – 87,5 MHz dažniu ir turinti prisitaikomąsias technines priemones, galinčias numalšinti trukdantį signalą daugiau kaip 15 dB.

Pastabos

1.

X.A.III.101.b.7 punktas netaikomas įrangai, specialiai suprojektuotai taip, kad ją būtų galima integruoti į bet kurią civiliniam naudojimui skirtą palydovinę sistemą ir joje naudoti.

2.

X.A.III.101 b punkto 7 papunktis netaikomas radijo ryšio retransliavimo įrangai, skirtai veikti Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) paskirtoje juostoje:

a.

kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

neviršija 960 MHz; arba

2.

kurių „visuminė skaitmeninio perdavimo sparta“ neviršija 8,5 Mbit/s, ir

b.

kurių ‚spektrinis našumas‘ neviršija 4 bit/s/Hz.

c.

‚Pagal nustatytą programą valdoma‘ perjungimo įranga ir susijusios signalizavimo sistemos, kurioms būdinga bet kuri iš šių charakteristikų, funkcijų arba savybių, ir specialiai suprojektuoti ‚komponentai‘ ir ‚pagalbiniai reikmenys‘:

Pastaba . Intelektiniai laikiniai tankintuvai (statistical multiplexers) su skaitmeniniais įvadais ir išvadais, kurie užtikrina perjungimą, laikomi ‚pagal nustatytą programą valdomais‘ perjungikliais.

1.

„Duomenų (pranešimų) perjungimo“ įranga arba sistemos, suprojektuotos „veikti paketiniu režimu“ ir jų elektroniniai mazgai bei komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

2.

Nenaudojama;

3.

‚Datagramų‘ paketų maršruto parinkimas arba perjungimas;

Pastaba . X.A.III.101 c punkto 3 papunktis netaikomas tinklams, kurie gali naudoti tik „tinklo prieigos valdiklius“, arba patiems „tinklo prieigos valdikliams“.

4.

Nenaudojama;

5.

Daugiapakopis prioritetinis ir pirmenybinis kanalų perjungimas;

Pastaba . X.A.III.101 c punkto 5 papunktis netaikomas vienpakopiam iškvietos pirmumo nustatymui.

6.

suprojektuota automatiškai perduoti korines radijo iškvietas į kitus korinius perjungiklius arba automatiškai prisijungti prie centralizuotos abonentų duomenų bazės, kuri yra bendra daugiau nei vienam perjungikliui;

7.

turinti „pagal nustatytą programą valdomą“ skaitmeninę kryžminio ryšio įrangą, kurios vieno prievado „skaitmeninio perdavimo sparta“ viršija 8,5 Mbit/s;

8.

‚Bendrasis signalizavimo kanalas‘, veikiantis nesusietuoju arba iš dalies susietuoju režimu;

9.

‚Dinaminis adaptyvusis maršruto parinkimas‘;

10.

Kurie yra duomenų paketų perjungikliai, kanalo perjungikliai ir maršruto parinktuvai, kurių prievadai arba linijos viršija bet kurią iš šių charakteristikų:

a.

‚Ryšių kanalo valdiklio‘ vieno kanalo „duomenų perdavimo sparta“ – 64 000 bit/s, arba

Pastaba . X.A.III.101.c.10.a punktas netaikomas sudėtinėms tankinimo jungtims, sudarytoms tik iš ryšių kanalų, kuriems atskirai X.A.III.101.b.1 netaikomas.

b.

„Tinklo prieigos valdikliui“ ir susijusioms bendrosioms medijoms taikoma 33 Mbit/s ‚skaitmeninio perdavimo sparta‘;

Pastaba . X.A.III.101.c.10 punktas netaikomas duomenų paketų perjungikliams arba maršruto parinktuvams, kurių prievadai arba linijos neviršija X.A.III.101.c.10 punkte nurodytų ribų.

11.

„Optinis perjungimas“;

12.

Naudojami ‚asinchroninio persiuntimo veikos‘ (‚ATM‘) metodai.

d.

Ilgesnės kaip 50 m optinės skaidulos ir optiniai skaiduliniai kabeliai, suprojektuoti vienmodžiam veikimui;

e.

Centralizuota tinklo kontrolė, kuriai būdingos visos šios charakteristikos:

1.

gauna duomenis iš mazgų, ir

2.

apdoroja šiuos duomenis siekiant valdyti eismą, kuriam nereikia operatoriaus sprendimų, ir taip užtikrinti ‚dinaminį adaptyvųjį maršruto parinkimą‘;

1 Pastaba . X.A.III.101.e punktas neapima maršruto parinkimo pagal išankstinę informaciją.

2 Pastaba . X.A.III.101.e punktu nedraudžiamas eismo valdymas kaip prognozuojamų statistinių eismo sąlygų funkcija.

f.

Fazuotosios gardelinės antenos, veikiančios virš 10,5 GHz dažniais, turinčios aktyviuosius elementus ir paskirstytuosius komponentus, suprojektuotos elektroniniu būdu valdyti pluošto sudarymą ir nukreipimą, išskyrus tūpimo sistemas su Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) standartus atitinkančiais prietaisais (mikrobanginės tūpimo sistemos (MLS)).

g.

Judriojo ryšio įranga, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, jos elektroniniai mazgai ir komponentai, arba

h.

Radijo ryšio retransliavimo įranga, suprojektuota naudoti ne mažesniais kaip 19,7 GHz dažniais, ir jos komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

Techninė Pastaba . Taikant X.A.III.101:

1)

‚Asinchroninio persiuntimo veika‘ (‚ATM‘) – persiuntimas informaciją suskirstant į fragmentus; persiuntimas yra asinchroninis dėl to, kad fragmentų pasikartojimo dažnis priklauso nuo reikalaujamosios arba akimirkinės bitų perdavimo spartos.

2)

‚Vieno toninio dažnio kanalo juostos plotis‘ – duomenų perdavimo įranga, suprojektuota veikti vienu 3 100 Hz toninio dažnio kanalu, apibrėžtu CCITT rekomendacijoje G.151.

3)

‚Ryšių kanalo valdiklis‘ – fizinis sietuvas, valdantis sinchroninės arba asinchroninės skaitmeninės informacijos srautą. Tai elektroninis ryšių prieigą laiduojantis mazgas, kuris gali būti įstatytas į kompiuterį arba į telekomunikacijų įrangą.

4)

‚Datagrama‘ – tai savarankiškas, nepriklausomas duomenų subjektas, kuriuo perduodama informacija, pakankama maršrutui nuo šaltinio iki paskirties galinės duomenų įrangos, nesiremiant ankstesniais šio šaltinio ir paskirties galinės duomenų įrangos ir transportavimo tinklo informacijos mainais.

5)

‚Sparčioji atranka‘ – virtualiajai iškvietai taikoma priemonė, leidžianti galinei duomenų apdorojimo įrangai išplėsti galimybę perduoti duomenis sujungimo kūrimo ir nutraukimo paketais, viršijant pagrindines virtualiosios iškvietos galimybes.

6)

‚Tinklų sietuvas‘ – funkcinis įtaisas, kurį sudaro bet koks fizinės įrangos ir „programinės įrangos“ derinys, keičiantis vienoje sistemoje informacijai pateikti, apdoroti ar perduoti naudojamus protokolus į atitinkamus, tačiau skirtingus kitoje sistemoje naudojamus protokolus.

7)

‚Skaitmeninis visuminių paslaugų tinklas‘ (ISDN) – tai suvienytasis ištisinis skaitmeninis tinklas, kuriame visomis komunikacijos rūšimis (pvz., balso, teksto, duomenų, nejudamu ir judamu vaizdu) gaunami duomenys iš vieno stoties (perjungiklio) prievado (terminalo) perduodami abonentui viena prieigos linija ir gaunami iš jo.

8)

‚Paketas‘ – dvejetainių skaitmenų grupė, įskaitant duomenis ir iškvietos valdymo signalus, kuri perjungiama kaip sudėtinė visuma. Duomenys, iškvietos valdymo signalai ir galima klaidų kontrolės informacija išdėstyti nustatytu formatu.

9)

‚Bendras signalizavimo kanalas‘ – kontrolinės informacijos perdavimas (signalizavimas) atskiru kanalu nei tas, kuris naudojamas pranešimams. Signalizavimo kanalas paprastai kontroliuoja kelis pranešimų kanalus.

10)

‚Duomenų perdavimo sparta‘ – sparta, apibrėžta ITU rekomendacijoje 53-36, atsižvelgiant į tai, kad nebinarinio moduliavimo atveju bodų ir bitų per sekundę skaičiai nesutampa. Kodavimo, tikrinimo ir sinchronizavimo funkcijoms turi būti nurodyti bitai.

11)

‚Dinaminis adaptyvusis maršruto parinkimas‘ – automatinis pranešimų srauto maršruto pakeitimas remiantis faktinių esamų tinklo sąlygų nustatymu ir analize.

12)

‚Medijų prieigos įrenginys‘ – įrenginys, kuriame yra viena ar daugiau ryšių sąsajų („tinklo prieigos valdiklis“, „ryšių kanalo valdiklis“, modemas arba kompiuterio magistralė), skirtas galiniams įrenginiams prijungti prie tinklo.

13)

‚Spektrinis našumas‘ – ‚skaitmeninio perdavimo sparta‘ [bits/s] / 6 dB spektro juostos plotis, Hz.

14)

‚Valdomas pagal nustatytą programą‘ – valdymas naudojant elektroninėje atmintinėje saugomas komandas, kurias procesorius gali vykdyti, kai norima atlikti iš anksto numatytas funkcijas.

Pastaba . Įranga gali būti ‚valdoma pagal nustatytą programą‘, nepaisant to, ar elektroninė atmintinė yra įrangos viduje ar išorėje.

X.B.III.101

Telekomunikacijų bandymo įranga, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

X.C.III.101

Stiklo arba bet kurios kitos medžiagos, optimizuotos optinėms skaiduloms gaminti, ruošiniai, kurioms taikomas X.A.III.101 punktas.

X.D.III.101

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ įrangą, kuriai taikomi X.A.III.101 ir X.B.III.101 punktai, ir dinaminė adaptyvioji maršruto parinkimo programinė įranga:

a.

„Programinė įranga“, kitokia nei pateikiama mašininio vykdymo pavidalu, specialiai suprojektuota „dinaminiam adaptyviajam maršruto parinkimui“.

b.

nenaudojama.

X.E.III.101

Įrangai, kuriai taikomas X.A.III.101 arba X.B.III.101, arba „programinei įrangai“, kuriai taikomas X.D.III.101, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ skirta „technologija“ arba ši kita „technologija“:

a.

Šios specialiosios „technologijos“:

1.

„Technologija“, skirta apdoroti optinių skaidulų dangas, specialiai suprojektuota taip, kad ji būtų tinkama naudoti po vandeniu;

2.

„Technologija“, skirta „kurti“ įrangą, kurioje naudojama ‚sinchroninė skaitmeninė hierarchija“ (‚SDH‘) arba ‚sinchroninis optinis tinklas‘ (‚SONET‘).

Techninė Pastaba . Taikant X.E.III.101:

1)

‚Sinchroninė skaitmeninė hierarchija‘ (SDH) – skaitmeninė hierarchija, teikianti įvairių formų skaitmeninio srauto valdymo, tankinimo ir prieigos prie jo priemonių naudojant sinchroninio perdavimo formatą skirtingų rūšių laikmenose. Formatas grindžiamas sinchroninio perdavimo moduliu (STM), apibrėžtu CCITT rekomendacijose G.703, G.707, G.708, G.709 ir kitose dar nepaskelbtose rekomendacijose. ‚SDH‘ pirmojo lygio sparta yra 155,52 Mbits/s.

2)

‚Sinchroninis optinis tinklas’ (SONET) – tinklas, teikiantis įvairių formų skaitmeninio srauto valdymo, tankinimo ir prieigos prie jo priemonių naudojant sinchroninio perdavimo formatą optinėse skaidulose. Šis formatas yra ‚SDH‘ Šiaurės Amerikos variantas, jame taip pat naudojamas sinchroninio perdavimo modulis (STM). Tačiau jame naudojamas sinchroninio perdavimo signalas (STS) kaip pagrindinis perdavimo modulis, kurio pirmojo lygio sparta yra 51,81 Mbits/s. SONET standartai integruojami į ‚SDH‘ standartus.

III kategorija. 2 dalis. Informacijos saugumas

Pastaba . III kategorijos 2 dalis netaikoma prekėms, kurias savo asmeninėms reikmėms naudoja fiziniai asmenys.

X.A.III.201

Ši įranga:

a.

Nenaudojama;

b.

nenaudojama;

c.

Prekės, klasifikuojamos kaip masinio vartojimo rinkos šifravimo programinė įranga pagal Kriptografijos pastabą (5 kategorijos 2 dalies 3 Pastaba (16).

X.D.III.201

Ši „informacijos saugumo“„programinė įranga“:

Pastaba . Šis įrašas netaikomas „programinei įrangai“, suprojektuotai ar modifikuotai apsaugoti nuo tyčinės žalos kompiuteriui, pvz., virusų, kai „kriptografija“ naudojama tik autentiškumui nustatyti, skaitmeniniam parašui ir (arba) duomenų ar rinkmenų iššifravimui.

a.

nenaudojama;

b.

nenaudojama;

c.

„Programinė įranga“, pagal Kriptografijos pastabą (5 kategorijos 2 dalies 3 Pastaba) klasifikuojama kaip masinio vartojimo rinkos šifravimo programinė įranga (17).

X.E.III.201

Ši „informacijos saugumo“„technologija“, remiantis Bendrąja technologijų Pastaba:

a.

nenaudojama;

b.

„Technologija“, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, skirta „naudoti“ masinio vartojimo rinkos prekėms, kurioms taikomas X.A.III.201.c punktas, arba masinio vartojimo rinkos „programinei įrangai“, kuriai taikomas X.D.III.201.c punktas.

IV kategorija. Jutikliai ir lazeriai

X.A.IV.001

Jūrų ar antžeminė akustinė įranga, galinti aptikti povandeninius objektus ar elementus arba nustatyti jų buvimo vietą arba nustatyti antvandeninių laivų ar povandeninių transporto priemonių padėtį; specialiai suprojektuoti komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

X.A.IV.002

Šie optiniai jutikliai:

a.

Šie vaizdo skaisčio stiprintuvai ir specialiai suprojektuoti jų komponentai:

1.

Vaizdo skaisčio stiprintuvai, kuriems būdingos visos šios charakteristikos:

a.

didžiausias atsakas atitinka bangų ilgio diapazoną, viršijantį 400 nm, bet neviršijantį 1 050 nm;

b.

kurių elektroninio vaizdo stiprinimo mikrokanalinės plokštelės skylučių tarpas (atstumas tarp jų centrų) yra mažesnis kaip 25 μm ir

c.

kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

S-20, S-25 arba daugiašarmis fotokatodas, arba

2.

GaAs arba GaInAs fotokatodas;

2.

specialiai suprojektuotos mikrokanalinės plokštelės, kurioms būdingos abi šios charakteristikos:

a.

15 000 ar daugiau tuščiavidurių vamzdelių vienoje plokštelėje, ir

b.

skylučių tarpas (atstumas tarp jų centrų) mažesnis kaip 25 μm.

b.

Tiesioginio matymo vizualizavimo įranga, veikianti regimojoje ar infraraudonojoje spektro srityse, kurioje integruoti vaizdo skaisčio stiprintuvai ir kuriai būdingos X.A.IV.002.a.1 punkte nurodytos charakteristikos.

X.A.IV.003

Šios kameros:

a.

kameros, atitinkančios 6A003 b punkto 4 papunkčio 3 pastabos kriterijus (18);

b.

nenaudojama;

X.A.IV.004

Ši optika:

Pastaba . X.A.IV.004 netaikomas optiniams filtrams su fiksuotais oro tarpais arba Lyoto filtrams.

a.

Optiniai filtrai:

1.

kurių bangos ilgis didesnis kaip 250 nm, sudaryti iš daugiasluoksnių optinių dangų, ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

Juostos pločiai, ne mažesni kaip 1 nm visos trukmės tarp pusinio intensyvumo (Full Width Half Intensity, FWHI) lygis, o didžiausias pralaidumas ne mažesnis kaip 90 %, arba

b.

dažnių juostos plotis, ne mažesnis kaip 0,1 nm FWHI, ir didžiausias pralaidumas ne mažesnis kaip 50 %;

2.

kurių bangos ilgis didesnis kaip 250 nm ir kuriems būdingos visos šios charakteristikos:

a.

derinami 500 nm ar didesniame spektro intervale;

b.

ne didesnė kaip 1,25 nm momentinė filtro pralaidumo juosta;

c.

bangos ilgis atkuriamas 0,1 ms ribose 1 nm ar didesniu tikslumu derinamo spektro intervale, ir

d.

pavienis didžiausias pralaidumas ne mažesnis kaip 91 %;

3.

Optiniai neskaidrumo jungikliai (filtrai), kurių regos laukas yra 30° arba platesnis, o atsako trukmė ne ilgesnė kaip 1 ns;

b.

‚Fluorido pluošto‘ kabeliai ar jų optinės skaidulos, kurių silpimas mažesnis kaip 4 dB/km bangų ilgių diapazone, viršijančiame 1 000 nm, bet neviršijančiame 3 000 nm.

Techninė Pastaba . Taikant X.A.IV.004.b punktą ‚fluorido skaidulos‘ – skaidulos, pagamintos iš nesupakuotų birių fluorido junginių.

X.A.IV.005

Šie „lazeriai“:

a.

anglies dioksido (CO2) „lazeriai“, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

kurių nuolatinės veikos (CM) išėjimo galia viršija 10 kW,

2.

kurių išėjimo spinduliuotės „impulso trukmė“ viršija 10 μs, ir

a.

vidutinė išėjimo galia viršija 10 kW, arba

b.

kurių „didžiausioji impulsinė galia“ viršija 100 kW arba

3.

kurių išėjimo spinduliuotės „impulso trukmė“ yra ne ilgesnė kaip 10 μs ir

a.

kurių vieno impulso energija viršija 5 J, o „didžiausioji galia“ viršija 2,5 kW arba

b.

vidutinė išėjimo galia viršija 2,5 kW,

b.

Šie puslaidininkiniai lazeriai:

1.

pavieniai vienos skersinės modos puslaidininkiniai „lazeriai“, kuriems būdinga:

a.

vidutinė išėjimo galia viršija 100 mW, arba

b.

bangos ilgis viršija 1 050 nm;

2.

Pavieniai daugelio skersinių modų puslaidininkiniai „lazeriai“ arba pavienių puslaidininkinių „lazerių“ matricos, kurių bangos ilgis viršija 1 050 nm;

c.

rubino „lazeriai“, kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 20 J;

d.

„nederinamieji“„impulsiniai lazeriai“, kurių išėjimo bangos ilgis viršija 975 nm, bet neviršija 1 150 nm, ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

„impulso trukmė“ yra ne mažesnė kaip 1 ns, bet ne didesnė kaip 1 μs, ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

turi vienos skersinės modos išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

‚sienos jungties našumas‘ viršija 12 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 10 W, ir kurie gali veikti, kai impulsų pasikartojimo dažnis yra didesnis nei 1 kHz, arba

2.

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 20 W, arba

b.

turi daugelio skersinių modų išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

„sienos jungties našumas“ viršija 18 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 30 W,

2.

„didžiausioji galia“ viršija 200 MW, arba

3.

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 50 W, arba

2.

kurių „impulso trukmė“ viršija 1 μs ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

turi vienos skersinės modos išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

‚sienos jungties našumas‘ viršija 12 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 10 W, ir kurie gali veikti, kai impulsų pasikartojimo dažnis yra didesnis nei 1 kHz, arba

2.

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 20 W, arba

b.

turi daugelio skersinių modų išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

„sienos jungties našumas“ viršija 18 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 30 W, arba

2.

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 500 W,

e.

„nederinamieji“ nuolatinės veikos (CW) „lazeriai“, kurių išėjimo bangos ilgis viršija 975 nm, bet neviršija 1 150 nm, ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

turi vienos skersinės modos išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

‚sienos jungties našumas‘ viršija 12 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 10 W, ir kurie gali veikti, kai impulsų pasikartojimo dažnis yra didesnis nei 1 kHz, arba

b.

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 50 W, arba

2.

turi daugelio skersinių modų išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

„sienos jungties našumas“ viršija 18 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 30 W, arba

b.

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 500 W,

Pastaba . X.A.IV.005.e.2.b punktas netaikomas daugelio skersinių modų pramoniniams „lazeriams“, kurių išėjimo galia neviršija 2 kW ir kurių bendra masė yra didesnė nei 1 200 kg. Taikant šią pastabą bendra masė apima visus komponentus, reikalingus „lazerio“ veikimui, pvz., „lazerį“, maitinimo šaltinį, šilumokaitį, tačiau neapima išorinės optikos, skirtos spindulio reguliavimui ir (arba) siuntimui.

f.

„nederinamieji“„lazeriai“, kurių bangos ilgis viršija 1 400 nm, bet neviršija 1 555 nm, ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

išėjimo vieno impulso energija viršija 100 mJ, o „didžiausioji impulsinė galia“ viršija 1 W, arba

2.

kurių vidutinė arba CW išėjimo galia viršija 1 W,

g.

laisvaelektroniai „lazeriai“.

Techninė Pastaba . Taikant X.A.IV.005 nurodytas ‚sienos jungties našumas‘ apibrėžiamas kaip „lazerio“ išėjimo galios (ar „vidutinės išėjimo galios“) ir visos elektros energijos įėjimo galios, kurios reikia, kad „lazeris“ veiktų, įskaitant energijos tiekimą / kondicionavimą ir terminį kondicionavimą / šilumos keitiklį, santykis.

X.A.IV.006

Šie „magnetometrai“, „superlaidieji“ elektromagnetiniai jutikliai ir specialiai suprojektuoti komponentai:

a.

„Magnetometrai“, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, kurių ‚jautris’ mažesnis (geresnis) kaip 1,0 nT/Hz1/2.

Techninė Pastaba . Taikant X.A.IV.006.a, ‚jautris‘ (triukšmo lygis) yra vidutinė kvadratinė prietaisu ribojamo minimalaus triukšmo lygio, kuris yra mažiausias išmatuojamas signalas, vertė.

b.

„superlaidieji“ elektromagnetiniai jutikliai, komponentai, pagaminti iš „superlaidžiųjų“ medžiagų:

1.

kurie skirti veikti mažesnėse temperatūrose mažiausiai už vieno iš „superlaidžiųjų“ sandų „kritinę temperatūrą“ (įskaitant Džozefsono įtaisus arba „superlaidžiuosius“ kvantinius interferencinius įtaisus (SQUIDS)),

2.

kurie skirti aptikti elektromagnetinio lauko pokyčius, esant ne didesniems kaip 1 kHz dažniams, ir

3.

kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

Turintiems įtaisytų plonasluoksnių SQUIDS, kurių mažiausiasis topologinio elemento matmuo yra mažesnis kaip 2 μm ir turintiems susietųjų įėjimo ir išėjimo ryšio grandinių;

b.

skirti veikti, esant didžiausiajai magnetinio lauko srauto kitimo spartai, viršijančiai 1 x 106 magnetinio srauto kvantų per sekundę,

c.

skirti veikti be magnetinio ekranavimo nuo Žemės magnetinio lauko, arba

d.

Turintiems temperatūrinį koeficientą, mažesnį kaip 0,1 magnetinio srauto kvanto/K.

X.A.IV.007

Šie gravimetrai (laisvojo kritimo pagreičio matuokliai), skirti antžeminiam naudojimui, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821:

a.

kurių statinis tikslumas yra mažesnis (geresnis) kaip 100 μGal, arba

b.

kurie yra kvarcinio (Vordeno) tipo.

X.A.IV.008

Šios radarinės sistemos, įranga ir pagrindiniai komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, ir specialiai suprojektuoti jų komponentai:

a.

Orlaivių radarinė įranga, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, ir specialiai jai suprojektuoti komponentai.

b.

„Tinkamas naudoti kosmose“„lazerinis“ radaras arba šviesos aptikimo ir nuotolio nustatymo įrenginiai (lidarai), specialiai suprojektuoti meteorologiniam stebėjimui.

c.

Milimetrinių bangų skatinamos matymo radarinės vizualizavimo sistemos, specialiai suprojektuotos sukasparniams ir kurioms būdingos visos šios charakteristikos:

1.

Veikimo dažnis – 94 GHz;

2.

Vidutinė išėjimo galia yra mažesnė nei 20 mW;

3.

Radaro pluošto plotis – 1 laipsnis, ir

4.

Veikimo diapazonas lygus 1 500 m arba didesnis.

X.A.IV.009

Toliau nurodyta specialioji apdorojimo įranga

a.

Seisminė aptikimo įranga, kuriai netaikomas X.A.IV.009.c punktas.

b.

Jonizuojančiajai spinduliuotei atsparios TV kameros, išskyrus nurodytas Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, arba

c.

Seisminės įsilaužimo aptikimo sistemos, kuriomis nustatoma, klasifikuojama ir apibūdinama aptikto signalo šaltinio būklė.

X.B.IV.001

Įranga, įskaitant įrankius, štampus, tvirtiklius ar matuoklius, ir kiti jai specialiai suprojektuoti komponentai ir pagalbiniai reikmenys, specialiai suprojektuoti arba modifikuoti bet kuriam iš šių tikslų:

a.

Gaminti arba tikrinti:

1.

Laisvaelektronių „lazerių“ kintamo erdvinio periodiškumo magnetus;

2.

Laisvaelektronių „lazerių“ fotoinjektorius;

b.

Koreguoti laisvaelektronių „lazerių“ išilginį magnetinį lauką pagal leidžiamąsias nuokrypas.

X.C.IV.001

Optinės matavimo skaidulos, struktūriškai modifikuotos taip, kad jų ‚mūšos ilgis‘ būtų mažesnis kaip 500 mm (didelis dvejopas lūžimas), arba optinių jutiklių medžiagos, neaprašytos 6C002.b (19), ir kuriose cinko kiekis sudaro ne mažiau kaip 6 % ‚molinės frakcijos‘.

Techninė Pastaba . Taikant X.C.IV.001:

1)

‚Molinė frakcija‘ yra apibrėžiama kaip kristalą sudarančių ZnTe molių santykis su CdTe ir ZnTe molių suma.

2)

‚Mūšos ilgis‘ – atstumas, kurį turi praeiti du ortogonaliai poliarizuoti signalai, kurių pradinė fazė yra vienoda, kad būtų pasiektas 2 Pi radianų fazių skirtumas.

X.C.IV.002

Optinės medžiagos, išvardytos toliau:

a.

Mažos optinės sugerties medžiagos, išvardytos toliau:

1.

Nesupakuoto biraus fluorido junginiai, kuriuos sudaro 99,999 % ar geresnio grynumo sudedamosios dalys, arba

Pastaba . X.C.IV.002.a.1 punktas taikomas cirkonio arba aliuminio fluoridams ir jų atmainoms.

2.

Nesupakuoto biraus fluorido stiklas, pagamintas iš junginių, kuriems taikomas 6C004.e.1 punktas (20);

b.

‚Optinių skaidulų ruošiniai‘, pagaminti iš nesupakuoto biraus fluorido junginių, kuriuos sudaro 99,999 % ar geresnio grynumo sudedamosios dalys, „specialiai sukurti“‚fluorido skaiduloms‘, kurioms taikomas X.A.IV.004.b, gaminti.

Techninė Pastaba . Taikant X.C.IV.002:

1)

‚Fluorido skaidulos‘ – skaidulos, pagamintos iš nesupakuotų birių fluorido junginių.

2)

‚Optinių skaidulų ruošiniai‘ – strypai, luitai ar virbai iš stiklo, plastiko ar kitų medžiagų, specialiai apdorotų, kad jas būtų galima naudoti optinių skaidulų gamyboje. Ruošinio charakteristikomis nustatomi pagrindiniai gaunamų optinių skaidulų parametrai.

X.D.IV.001

„Programinė įranga“, išskyrus nurodyta Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, specialiai suprojektuota prekėms, kurioms taikomi 6A002, 6A003 (21), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 arba X.A.IV.008, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.D.IV.002

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota įrangai, kuriai taikomi X.A.IV.002, X.A.IV.004 arba X.A.IV.005, „kurti“ arba „gaminti“.

X.D.IV.003

Kita „programinė įranga“, išvardyta toliau:

a.

Skrydžių valdymo (ATC) „programinės įrangos“ taikomosios „programos“, naudojamos pagrindiniuose bendrosios paskirties kompiuteriuose, esančiuose skrydžių valdymo centruose, ir galinčios automatiškai perduoti pirminio radaro taikinio duomenis (jei jie nėra susiję su antrinio apžvalgos radaro (SSR) duomenimis) iš pagrindinio ATC centro į kitą ATC centrą;

b.

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota seisminėms įsilaužimo aptikimo sistemoms, nurodytoms X.A.IV.009.c, arba

c.

„Pirminis kodas“, specialiai suprojektuotas seisminėms įsilaužimo aptikimo sistemoms, nurodytoms X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001

„Technologija“, skirta įrangai, kuriai taikomi X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 arba X.A.IV.009.c, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.E.IV.002

„Technologija“, skirta įrangai, medžiagoms arba „programinei įrangai“, kuriai taikomi X.A.IV.002, X.A.IV.004 arba X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 arba X.D.IV.003, „kurti“ arba „gaminti“.

X.E.IV.003

Kitos „technologijos“, išvardytos toliau:

a.

Optinės gamybos technologijos, skirtos serijinei optinių komponentų gamybai didesne nei 10 m2 paviršiaus ploto sparta per metus ant vieno suklio ir turinčios visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.

Plotas viršija 1 m2 ir

2.

Paviršiaus konfigūracija, viršijanti λ/10 (rms), esant pasirinktam bangos ilgiui;

b.

„Technologija“, skirta optiniams filtrams, kurių dažnių juostos plotis yra ne didesnis kaip 10 nm, žvalgos zona (FOV) viršija 40°, o skiriamoji geba viršija 0,75 linijų porų miliradianui;

c.

„Technologija“, skirta kameroms, kurioms taikomas X.A.IV.003, „kurti“ arba „gaminti“;

d.

„Technologija“, reikalinga norint „kurti“ ar „gaminti“ ne triašio magnetinio zondo „magnetometrus“ arba ne triašio magnetinio zondo „magnetometrų“ sistemas, kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

„Jautris“ yra mažesnis (geresnis) kaip 0,05 nT/Hz1/2, esant mažesniems kaip 1 Hz dažniams, arba

2.

„Jautris“ yra mažesnis (geresnis) kaip 1 × 10–3 nT/Hz1/2, esant 1 Hz arba didesniems dažniams.

e.

„Technologija“, reikalinga aukštinamojo infraraudonosios spinduliuotės dažnio keitimo įtaisams, kuriems būdingos visos išvardytos charakteristikos, „kurti“ ar „gaminti“:

1.

Fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 700 nm, bet neviršijančią 1 500 nm, ir

2.

Infraraudonųjų spindulių fotodetektoriaus, organinio šviesos diodo (OLED) ir nanokristalo derinys infraraudonajai šviesai paversti regimąja šviesa.

Techninė Pastaba . X.E.IV.003 vartojama sąvoka ‚jautris‘ (arba triukšmo lygis) – vidutinė kvadratinė prietaisu ribojamo minimalaus triukšmo lygio, kuris yra mažiausias išmatuojamas signalas, vertė.

V kategorija. Navigacija ir avionika

X.A.V.001

Orlaivių komunikacijų įranga, visos orlaivių inercinės navigacijos sistemos ir kita avionikos įranga, įskaitant komponentus, išskyrus nurodytas Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

1 Pastaba. X.A.V.001 netaikomas ausinėms ar mikrofonams.

2 Pastaba. X.A.V.001 netaikomas prekėms, kurias savo asmeninėms reikmėms naudoja fiziniai asmenys.

X.B.V.001

Kita įranga, specialiai suprojektuota navigacijos ir avionikos įrangai bandyti, tikrinti ar „gaminti“.

X.D.V.001

„Programinė įranga“, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, skirta navigacijos, orlaivių komunikacijų ir kitai avionikos įrangai „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.E.V.001

„Technologija“, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, skirta navigacijos, orlaivių komunikacijų ir kitai avionikos įrangai „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

VI kategorija. Jūrininkystė

X.A.VI.001

Laivai, laivybos sistemos arba įranga ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai, komponentai ir pagalbiniai reikmenys:

a.

Šios povandeninio matymo sistemos:

1.

Televizijos sistemos (apimančios kameras, apšvietimo, stebėjimo ir signalų perdavimo įrangą), kurių ribinė skiriamoji geba darbo ore sąlygomis didesnė kaip 500 linijų ir kurios specialiai suprojektuotos ar modifikuotos per atstumą valdyti povandeninius aparatus, arba

2.

Povandeninės televizijos kameros, kurių ribinė skiriamoji geba darbo ore sąlygomis didesnė kaip 700 linijų.

Techninė Pastaba . Ribinė skiriamoji geba televizijoje yra horizontaliosios skyros matas, paprastai išreiškiamas didžiausiuoju linijų, išskiriamų bandomosios lentelės vaizdo aukštyje, naudojant IEEE standartą 208/1960 ar jam lygiavertį standartą, skaičiumi.

b.

Fotodiapozityvinės kameros, specialiai suprojektuotos arba modifikuotos naudoti po vandeniu, kurių juostos formatas yra ne mažesnis kaip 35 mm, ir turinčios automatinio fokusavimo arba nuotolinio fokusavimo funkciją, „specialiai suprojektuotą“ ar modifikuotą naudoti po vandeniu;

c.

Stroboskopinės šviesos sistemos, specialiai suprojektuotos arba modifikuotos naudoti po vandeniu, kurių išėjimo šviesos impulso (blyksnio) energija didesnė kaip 300 J;

d.

Kita povandeninių kamerų įranga, nenurodyta bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

e.

Nenaudojama;

f.

Laivai (antvandeniniai ar povandeniniai), įskaitant pripučiamas valtis, visų pirma jiems specialiai suprojektuoti komponentai, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

Pastaba . X.A.VI.001 f punktas netaikomas laikinai plaukiojantiems laivams, naudojamiems privačiam transportui arba keleiviams ir prekėms vežti iš Sąjungos muitų teritorijos arba per Sąjungos muitų teritoriją.

g.

Jūriniai varikliai (bortiniai ar užbortiniai) ir povandeninių laivų varikliai bei jiems specialiai suprojektuoti komponentai, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

h.

Izoliuojamieji povandeniniai kvėpavimo aparatai (nardymo įranga) ir jiems skirti pagalbiniai reikmenys, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

i.

Gelbėjimosi liemenės, nardymo balionai, nardymo kompasai ir nardymo kompiuteriai;

Pastaba . X.A.VI.001 i punktas netaikomas fizinių asmenų asmeninėms reikmėms naudojamoms prekėms.

j.

Povandeniniai prožektoriai ir varomoji įranga; arba

Pastaba . X.A.VI.001 j punktas netaikomas fizinių asmenų asmeninėms reikmėms naudojamoms prekėms.

k.

Oro kompresoriai ir filtravimo sistema, specialiai suprojektuoti oro balionams pripildyti;

X.D.VI.001

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota X.A.VI.001 nurodytai įrangai „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“.

X.D.VI.002

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota nepilotuojamiems povandeniniams aparatams, naudojamiems naftos ir dujų pramonėje, eksploatuoti.

X.E.VI.001

„Technologija“, skirta įrangai, kuriai taikomas X.A.VI.001, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

VII kategorija. Oro erdvė ir varomoji jėga

X.A.VII.001

Dyzeliniai varikliai ir traktoriai bei jiems specialiai suprojektuoti komponentai, nenurodyti Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821:

a.

Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821 nenurodyti dyzeliniai varikliai, skirti sunkvežimiams, traktoriams ir automobiliams, kurių išėjimo galia yra ne mažesnė kaip 298 kW.

b.

Nemagistraliniai ratiniai vilkikai, kurių krovumas yra ne mažesnis kaip 9 t; pagrindiniai komponentai ir pagalbiniai reikmenys, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

c.

Kelių vilkikai, pritaikyti puspriekabėms traukti, kurių pavienės arba sudvejintos galinės ašys skirtos ne mažesniam kaip 9 t svoriui, ir specialiai suprojektuoti pagrindiniai komponentai.

Pastaba . X.A.VII.001 b ir c punktai netaikomi transporto priemonėms, laikinai naudojamoms privačiam transportui arba keleiviams ir prekėms vežti iš Sąjungos muitų teritorijos arba per Sąjungos muitų teritoriją.

X.A.VII.002

Dujų turbininiai varikliai bei komponentai, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

a.

nenaudojama;

b.

nenaudojama.

c.

lėktuvų dujų turbininiai varikliai ir specialiai suprojektuoti jų komponentai;

d.

nenaudojama;

e.

specialiai hermetinei orlaivių kvėpavimo įrangai suprojektuoti komponentai, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

X.A.VII.003

Orlaivių varikliai, išskyrus nurodytus X.A.VII.002, Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821:

a.

stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu, arba

b.

elektriniai varikliai.

Techninė Pastaba . X.A.VII.003 nurodyti orlaiviai apima: lėktuvus, bepiločius orlaivius, sraigtasparnius, malūnsparnius, hibridinius orlaivius arba radijo bangomis valdomus modelius.

X.B.VII.001

Specialiai vibracijos bandymų įrangai suprojektuoti komponentai, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

Pastaba . X.B.VII.001 taikomas tik įrangai, skirtai „kurti“ ir „gaminti“. Jis netaikomas būklės stebėjimo sistemoms.

X.B.VII.002

Specialiai suprojektuota dujų turbinų menčių, kreipiamųjų ar antgalių gaubtų liejinių gamybos ar matavimo „įranga“, įrankiai arba tvirtikliai:

a.

Automatinė įranga, kuria ne mechaniniais metodais matuojamas aerodinaminio profilio sienelės storis;

b.

įrankiai, tvirtikliai ar matavimo įranga, skirti kiaurymių gręžimo „lazerio“ spinduliu, vandens srove ar ECM/EDM procesams, kuriems taikomas 9E003 c punktas (22);

c.

keraminių šerdžių šalinimo įranga;

d.

keraminių šerdžių gamybos įranga ar įrankiai;

e.

keraminių apvalkalų vaškinių modelių paruošimo įranga;

f.

keraminių apvalkalų išdegimo įranga.

X.D.VII.001

„Programinė įranga“, nenurodyta bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, skirta įrangai, kuriai taikomas X.A.VII.001 arba X.B.VII.001, „kurti“ ar „gaminti“.

X.D.VII.002

„Programinė įranga“, skirta įrangai, kuriai taikomas X.A.VII.002 arba X.B.VII.002, „kurti“ ar „gaminti“.

X.E.VII.001

„Technologija“, nenurodyta bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, skirta įrangai, kuriai taikomas X.A.VII.001 arba X.B.VII.001, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.E.VII.002

„Technologija“, skirta įrangai, kuriai taikomas X.A.VII.002 arba X.B.VII.002, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.E.VII.003

Kita „technologija“, neaprašyta 9E003 punkte (23):

a.

Menčių galų ortarpių kontrolės sistemos, kuriose naudojama aktyviojo kompensavimo apvalkalo technologija, numatyta tik projektavimo ir kūrimo duomenų bazėje, arba

b.

turbininių variklių rotorinėms sąrankoms skirti dujiniai guoliai.

VIII kategorija. Įvairūs įrenginiai

X.A.VIII.001

Šie naftos gavybos ir žvalgybos įrenginiai:

a.

matavimo prietaisai su integruota gręžimo galvute, įskaitant inercines navigacijos sistemas, skirtas matuoti gręžiant (MWD);

b.

dujų kontroliavimo sistemos, kurios nuolat veikia ir yra skirtos vandenilio sulfidui aptikti, ir joms skirti detektoriai;

c.

seisminio matavimo įrenginiai, įskaitant seisminius atspindžių prietaisus ir seisminių virpesių vibratorius;

d.

nuosėdų eholotai.

X.A.VIII.002

Įranga, elektroniniai mazgai ir komponentai, specialiai suprojektuoti kvantiniams kompiuteriams, kvantinė elektronika, kvantiniai jutikliai, kvantiniai procesoriai, kvantinių bitų grandinės, kvantinių bitų įtaisai arba kvantinės radarų sistemos.

1 Pastaba . Kvantiniai kompiuteriai atlieka skaičiavimus, panaudodami tokias bendras kvatinių būsenų savybes, kaip superpozicija, interferencija ir sietis.

2 Pastaba . Įrenginiai, grandynai ir įtaisai apima (bet neapsiriboja) superlaidžiuosius grandynus, kvantinį atkaitinimą, jonų gaudykles, fotonų sąveiką, silicį /sukinius, šaltuosius atomus.

X.A.VIII.003

Toliau išvardyti mikroskopai, susijusi įranga bei detektoriai:

a.

nuskaitantys elektroniniai mikroskopai (SEM);

b.

rastriniai Ožė mikroskopai;

c.

transmisiniai elektroniniai mikroskopai (TEM);

d.

atominės jėgos mikroskopai;

e.

nuskaitantys jėgos mikroskopai (SFM);

f.

įranga ir detektoriai, specialiai suprojektuoti naudoti su mikroskopais, nurodytais X.A.VIII.003 a–e punktuose, kai naudojamasi bet kuriuo iš šių medžiagų analizės metodų: