ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 321

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. gruodžio 15d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/2455, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1217/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros susitarimams ( 1 )

1

 

*

2022 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/2456, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1218/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių specializacijos susitarimams ( 1 )

3

 

*

2022 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2457, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1993, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas iš Indijos, Indonezijos, Malaizijos, Taivano ir Tailando siunčiamiems tam tikriems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos, Indonezijos, Malaizijos, Taivano ir Tailando kilmės

5

 

*

2022 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2458 dėl tam tikrų žuvų išteklių 2022 m. žvejybos kvotų sumažinimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 atsižvelgiant į ankstesniais metais viršytas kitų išteklių žvejybos kvotas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1926

10

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. gruodžio 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2459 dėl didesnio vizos mokesčio taikymo Gambijos atžvilgiu

18

 

*

2022 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas (ES) 2022/2460 dėl ilgalaikės nacionalinės pagalbos žemės ūkiui Švedijos šiauriniuose regionuose schemos (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 9240)

22

 

*

2022 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2461, kuriuo pripažįstama, kad schema KZR INiG tinka atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2018/2001 nustatytiems biodegalų, skystųjų bioproduktų, biomasės kuro, iš atsinaujinančiųjų išteklių pagaminto nebiologinės kilmės skystojo ir dujinio kuro bei perdirbtos anglies kuro reikalavimams įrodyti, ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/603 ( 1 )

38

 

*

2022 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2462, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2323, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo sudaromas Laivų perdirbimo kompleksų europinis sąrašas ( 1 )

42

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. vasario 11 d. Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos susitarimo dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų pasirašymo Sąjungos vardu klaidų ištaisymas ( OL L 106, 2014 4 9 )

71

 

*

2022 m. birželio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/978, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/159, kuriuo tam tikriems importuojamiems plieno produktams nustatoma galutinė apsaugos priemonė, klaidų ištaisymas ( OL L 167, 2022 6 24 )

72

 

*

2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007, klaidų ištaisymas ( OL L 150, 2018 6 14 )

74

 

*

2022 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2387, kuriuo dėl eksploatuojamų vidaus degimo variklių, sumontuotų ne keliais judančiuose mechanizmuose, išmetamų dujinių teršalų stebėsenos nuostatų pritaikymo įtraukiant mažesnės kaip 56 kW ir didesnės kaip 560 kW galios variklius iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/655, klaidų ištaisymas ( OL L 316, 2022 12 8 )

75

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2022 12 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2022/2455

2022 m. gruodžio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1217/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros susitarimams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1971 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2821/71 dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo kai kurioms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų rūšims (1),

paskelbusi šio reglamento projektą (2),

pasikonsultavusi su Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamuoju komitetu,

kadangi:

1.

Reglamentu (EEB) Nr. 2821/71 Komisija įgaliojama reglamentu ir pagal Sutarties 101 straipsnio 3 dalį paskelbti, kad Sutarties 101 straipsnio 1 dalis netaikoma tam tikrų kategorijų susitarimams dėl mokslinių tyrimų ir plėtros;

2.

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1217/2010 (3) apibrėžiamos mokslinių tyrimų ir plėtros susitarimų, kurie, Komisijos nuomone, paprastai atitinka Sutarties 101 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas, rūšys. To reglamento galiojimas baigiasi 2022 m. gruodžio 31 d.;

3.

2019 m. rugsėjo 5 d. Komisija pradėjo Reglamento (ES) Nr. 1217/2010 vertinimą. Iš vertinimo metu surinktų įrodymų matyti, kad Reglamentas (ES) Nr. 1217/2010 buvo naudinga priemonė, o jo taisyklės tebėra aktualios suinteresuotiesiems subjektams. Remdamasi vertinimo rezultatais, 2021 m. birželio 7 d. Komisija pradėjo politikos galimybių poveikio vertinimą, kad galėtų priimti naują bendrosios išimties reglamentą, skirtą susitarimams dėl mokslinių tyrimų ir plėtros;

4.

siekiant suteikti pakankamai laiko, kad Komisija galėtų užbaigti susitarimams dėl mokslinių tyrimų ir plėtros skirto naujo bendrosios išimties reglamento priėmimo procesą, ir atsižvelgiant į Komisijos įgaliojimus pagal Reglamento (EEB) Nr. 2821/71 2 straipsnio 1 dalį, Reglamento (ES) Nr. 1217/2010 taikymo laikotarpis turėtų būti pratęstas šešiais mėnesiais;

5.

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1217/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1217/2010 9 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jis nustoja galioti 2023 m. birželio 30 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. gruodžio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 285, 1971 12 29, p. 46. Nuo 2009 m. gruodžio 1 d. EB sutarties 81 straipsnis (buvęs EEB sutarties 85 straipsnis) tapo Sutarties 101 straipsniu. Šios nuostatos iš esmės yra identiškos. Šiame reglamente nuorodos į EEB sutarties 85 straipsnį arba į EB sutarties 81 straipsnį prireikus turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į Sutarties 101 straipsnį.

(2)  OL C 405, 2022 10 21, p. 53.

(3)  2010 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1217/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros susitarimams (OL L 335, 2010 12 18, p. 36).


2022 12 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2022/2456

2022 m. gruodžio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1218/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių specializacijos susitarimams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1971 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2821/71 dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo kai kurioms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų rūšims (1),

paskelbusi šio reglamento projektą (2),

pasikonsultavusi su Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EEB) Nr. 2821/71 Komisija įgaliojama reglamentu ir pagal Sutarties 101 straipsnio 3 dalį paskelbti, kad Sutarties 101 straipsnio 1 dalis netaikoma tam tikrų rūšių specializacijos susitarimams;

(2)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1218/2010 (3) apibrėžiamos specializacijos susitarimų, kuriuos Komisija paprastai laiko atitinkančiais Sutarties 101 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas, rūšys. To reglamento galiojimas baigiasi 2022 m. gruodžio 31 d.;

(3)

2019 m. rugsėjo 5 d. Komisija pradėjo Reglamento (ES) Nr. 1218/2010 vertinimą. Iš vertinimo metu surinktų įrodymų matyti, kad Reglamentas (ES) Nr. 1218/2010 buvo naudinga priemonė, o jo taisyklės tebėra aktualios suinteresuotiesiems subjektams. Remdamasi vertinimo rezultatais, 2021 m. birželio 7 d. Komisija pradėjo politikos galimybių poveikio vertinimą, kad galėtų priimti naują bendrosios išimties reglamentą, skirtą specializacijos susitarimams;

(4)

siekiant suteikti pakankamai laiko, kad Komisija galėtų užbaigti specializacijos susitarimams skirto naujo bendrosios išimties reglamento priėmimo procesą, ir atsižvelgiant į Komisijos įgaliojimus pagal Reglamento (EEB) Nr. 2821/71 2 straipsnio 1 dalį, Reglamento (ES) Nr. 1218/2010 taikymo laikotarpis turėtų būti pratęstas šešiais mėnesiais;

(5)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1218/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1218/2010 7 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jis nustoja galioti 2023 m. birželio 30 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. gruodžio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 285, 1971 12 29, p. 46. Nuo 2009 m. gruodžio 1 d. EB sutarties 81 straipsnis (buvęs EEB sutarties 85 straipsnis) tapo Sutarties 101 straipsniu. Šios nuostatos iš esmės yra identiškos. Šiame reglamente nuorodos į EEB sutarties 85 straipsnį arba į EB sutarties 81 straipsnį prireikus turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į Sutarties 101 straipsnį.

(2)  OL C 405, 2022 10 21, p. 50.

(3)  2010 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1218/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių specializacijos susitarimams (OL L 335, 2010 12 18, p. 43 ).


2022 12 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/2457

2022 m. gruodžio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1993, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas iš Indijos, Indonezijos, Malaizijos, Taivano ir Tailando siunčiamiems tam tikriems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos, Indonezijos, Malaizijos, Taivano ir Tailando kilmės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis antidempingo reglamentas), ypač į jo 13 straipsnio 4 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2017 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/1993, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas iš Indijos, Indonezijos, Malaizijos, Taivano ir Tailando siunčiamiems tam tikriems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos, Indonezijos, Malaizijos, Taivano ir Tailando kilmės (2),

kadangi:

1.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

Taryba Reglamentu (ES) Nr. 791/2011 (3) tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams nustatė galutinius antidempingo muitus.

(2)

Atlikus priemonių vengimo tyrimus, Tarybos įgyvendinimo reglamentais (ES) Nr. 672/2012 (4), (ES) Nr. 21/2013 (5) ir (ES) Nr. 1371/2013 (6) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1711 (7), šių priemonių taikymas išplėstas iš Indijos, Indonezijos, Malaizijos, Taivano ir Tailando siunčiamiems tam tikriems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip šių šalių kilmės, išskyrus pagamintus bendrovių „Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd.“ ir „Pyrotek India Pvt. Ltd“.

(3)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 976/2014 (8) šių priemonių taikymas taip pat išplėstas importuojamiems šiek tiek pakeistiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams.

(4)

Šiuo metu galiojančios priemonės nustatytos Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1993, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, su pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/788 (9), kuriuo nuo priemonių atleista bendrovė „SPG Glass Fibre PVT. Ltd“.

2.   PROCEDŪRA

2.1.   Prašymas taikyti išimtį

(5)

2021 m. rugpjūčio 23 d. Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo prašymą atleisti nuo antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems iš Indijos siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos kilmės. Prašymą pateikė bendrovė „Urja Products Private Limited“ (toliau – pareiškėjas).

(6)

Prašyme pateikta įrodymų, kad pareiškėjas yra naujas eksportuojantis gamintojas ir atitinka atleidimo nuo priemonių kriterijus pagal pagrindinio antidempingo reglamento 13 straipsnio 4 dalį, t. y.: 1) laikotarpiu, kurio duomenimis remtasi nustatant priemones, t. y. 2012 m. balandžio 1 d. – 2013 m. kovo 31 d. (toliau – pradinis tiriamasis laikotarpis), į Sąjungą neeksportavo peržiūrimojo produkto; 2) nėra susijęs su jokiu eksportuotoju ar gamintoju, kuriam taikomos pradiniu reglamentu nustatytos antidempingo priemonės; 3) faktiškai eksportavo peržiūrimąjį produktą į Sąjungą pasibaigus pradiniam tiriamajam laikotarpiui arba yra prisiėmęs neatšaukiamų sutartinių įsipareigojimų eksportuoti į Sąjungą didelį jo kiekį ir 4) nevengė priemonių.

(7)

Komisija nustatė, kad prašyme pateikta pakankamai įrodymų, pagrindžiančių tyrimo inicijavimą pagal pagrindinio antidempingo reglamento 13 straipsnio 4 dalį, siekiant nustatyti, ar galima pareiškėją atleisti nuo išplėstųjų priemonių.

2.2.   Inicijavimas

(8)

2022 m. balandžio 20 d. Komisija Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/651 (10) inicijavo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1993 peržiūrą, siekdama nustatyti, ar galima pareiškėjui taikyti išimtį. Tuo pačiu reglamentu Komisija panaikino Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1993 pareiškėjo importuojamam peržiūrimajam produktui nustatytus antidempingo muitus, o muitinėms pavedė imtis reikiamų veiksmų tokiam importuojamam produktui registruoti (toliau – inicijavimo reglamentas).

(9)

Suinteresuotosios šalys paragintos susisiekti su Komisija, kad galėtų dalyvauti peržiūros tyrime. Visoms suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė per Įgyvendinimo reglamente (ES) 2022/651 nustatytus terminus pateikti pastabas dėl tyrimo inicijavimo ir pateikti prašymą išklausyti dalyvaujant Komisijai ar prekybos bylas nagrinėjančiam pareigūnui arba jiems abiem. Nei pastabų, nei prašymų išklausyti nebuvo gauta.

2.3.   Peržiūrimasis produktas

(10)

Peržiūrimasis produktas – tinkliniai stiklo pluošto audiniai, kurių akutės ilgis ir plotis yra didesni nei 1,8 mm, o svoris didesnis nei 35 g/m2, išskyrus stiklo pluošto diskus, siunčiami iš Indijos, deklaruojami arba nedeklaruojami kaip Indijos kilmės, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ir ex 7019 69 90 (TARIC kodai 7019 63 00 14, 7019 64 00 14, 7019 65 00 14, 7019 66 00 14 ir 7019 69 90 14). Šie KN ir TARIC kodai pateikiami tik kaip informacija.

(11)

Tinkliniai stiklo pluošto audiniai gali skirtis akučių dydžiu ir svoriu (skaičiuojant m2); paprastai jie naudojami statybų sektoriuje kaip stiprinamoji medžiaga (išorinei šiluminei izoliacijai, grindų sustiprinimui ir sienų remontui).

2.4.   Peržiūros tiriamasis laikotarpis

(12)

Atliekant peržiūros tyrimą nagrinėtas 2012 m. balandžio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d. laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis).

2.5.   Tyrimas

(13)

Komisija paprašė pareiškėjo užpildyti klausimyną, kad gautų informacijos, kurią manė esant reikalingą tyrimui. Pareiškėjas klausimyno atsakymus pateikė 2022 m. birželio 2 d.

(14)

Tuomet 2022 m. rugsėjo mėn. Komisija surengė tikrinamąjį vizitą pareiškėjo patalpose. Komisija siekė patikrinti visą informaciją, kuri, jos nuomone, buvo reikalinga siekiant nustatyti, ar pareiškėjas įvykdė reikiamas sąlygas.

3.   NUSTATYTI FAKTAI

(15)

Dėl 1 sąlygos Komisija nurodė ankstesnes išvadas (11), kad pareiškėjas per pradinį tiriamąjį laikotarpį tiriamojo produkto negamino ir neeksportavo į Sąjungą. Todėl padaryta išvada, kad 1 sąlyga įvykdyta.

(16)

Dėl 2 sąlygos atlikus tyrimą nustatyta, kad yra kelios susijusios bendrovės, t. y. „Jayatma Industries Ltd“, kurios veikla susijusi su tekstilės gaminiais ir drabužiais, „Mihikita Enterprises Ltd“, kurios veikla susijusi su statyba, ir „Denis Chem Lab Ltd“, kurios veikla susijusi su medicinos priemonėmis. Nė viena iš šių bendrovių nedalyvavo gaminant, perdirbant, parduodant ar perkant tiriamąjį produktą. Todėl padaryta išvada, kad 2 sąlyga įvykdyta.

(17)

Kalbant apie 3 sąlygą, 2021 m. pareiškėjas tiriamąjį produktą eksportavo dviem ES bendrovėms. Todėl buvo padaryta išvada, kad pareiškėjas atitinka 3 sąlygą.

(18)

Galiausiai atliekant tyrimą nustatyta, kad pareiškėjas pagamino visą kiekį, kurį eksportavo į Sąjungą. Taip pat nustatyta, kad pareiškėjas neimportavo jokių žaliavų iš Kinijos peržiūrimajam produktui gaminti. Todėl atlikus tyrimą patvirtinta, kad pareiškėjas nevengė priemonių, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnyje. Todėl Komisija padarė išvadą, kad laikytasi ir 4 kriterijaus.

(19)

Taigi Komisija padarė išvadą, kad pareiškėjas atitinka kriterijus pagal pagrindinio antidempingo reglamento 13 straipsnio 4 dalį. Todėl pareiškėjas turėtų būti atleistas nuo galiojančių antidempingo priemonių pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/1993;

(20)

Todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1993 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

4.   BENDROVIŲ, ATLEISTŲ NUO IŠPLĖSTŲJŲ PRIEMONIŲ, SĄRAŠO PAKEITIMAS

(21)

Atsižvelgdama į pirmiau nurodytas išvadas ir remdamasi pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalimi ir 11 straipsnio 4 dalimi, Komisija padarė išvadą, kad pareiškėjas turėtų būti įtrauktas į bendrovių, kurioms netaikomos Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1993 nustatytos antidempingo priemonės, sąrašą.

(22)

Pareiškėjui ir Sąjungos pramonei buvo pranešta apie Komisijos ketinimą atleisti „Urja Products Private Limited“ nuo galiojančių antidempingo priemonių.

(23)

Šalims buvo suteikta galimybė teikti pastabas. Pastabų negauta.

(24)

Šis reglamentas atitinka pagal Reglamento (ES) 2016/1036 15 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1993 su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/788, 1 straipsnio 1 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, kurių akutės ilgis ir plotis yra didesni nei 1,8 mm, o svoris didesnis nei 35 g/m2, išskyrus stiklo pluošto diskus, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ir ex 7019 69 90 (TARIC kodai 7019 63 00 19, 7019 64 00 19, 7019 65 00 18, 7019 66 00 18 ir 7019 69 90 19), nustatomas galutinis antidempingo muitas.“

„3.   Galutinio antidempingo muito, taikomo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės produktui, kaip nurodyta 2 dalyje, taikymas išplečiamas tokiems patiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams (KN kodai šiuo metu yra ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ir ex 7019 69 90), siunčiamiems iš Indijos ir Indonezijos, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos ir Indonezijos kilmės (TARIC kodai 7019 63 00 14, 7019 63 00 15, 7019 64 00 14, 7019 64 00 15, 7019 65 00 14, 7019 65 00 15, 7019 66 00 14 7019 66 00 15, 7019 69 90 14 ir 7019 69 90 15), išskyrus tuos, kuriuos gamina „Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd“ (papildomas TARIC kodas B942), „Pyrotek India Pvt. Ltd“ (papildomas TARIC kodas C051), „SPG Glass Fibre Pvt. Ltd“ (papildomas TARIC kodas C205) ir „Urja Products Private Limited“ (papildomas TARIC kodas C861), tokiems patiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, siunčiamiems iš Malaizijos, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Malaizijos kilmės (TARIC kodai 7019 63 00 11, 7019 64 00 11, 7019 65 00 11, 7019 66 00 11 ir 7019 69 90 11), ir tokiems patiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, siunčiamiems iš Taivano ir Tailando, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Taivano ir Tailando kilmės (TARIC kodai 7019 63 00 12, 7019 63 00 13, 7019 64 00 12, 7019 64 00 13, 7019 65 00 12, 7019 65 00 13, 7019 66 00 12, 7019 66 00 13, 7019 69 90 12 ir 7019 69 90 13).

„Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd“, „Pyrotek India Pvt. Ltd“, „SPG Glass Fibre PVT. Ltd“ ir „Urja Products Private Limited“ atleidžiamos nuo priemonių, jeigu valstybių narių muitinėms pateikiama galiojanti komercinė sąskaita faktūra, atitinkanti šio reglamento II priede išdėstytus reikalavimus. Nepateikus tokios sąskaitos faktūros taikomas 1 dalyje nustatytas antidempingo muitas.“

2 straipsnis

1.   Muitinėms nurodoma nutraukti importuojamų produktų registraciją, nustatytą vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/651 3 straipsniu.

2.   Registruotam importui galutinis muitas atgaline data netaikomas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  OL L 288, 2017 11 7, p. 4.

(3)  2011 m. rugpjūčio 3 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 791/2011, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, galutinis surinkimas (OL L 204, 2011 8 9, p. 1).

(4)  2012 m. liepos 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 672/2012, kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš Malaizijos siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Malaizijos kilmės (OL L 196, 2012 7 24, p. 1).

(5)  2013 m. sausio 10 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 21/2013, kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš Taivano ir Tailando siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Taivano ir Tailando kilmės (OL L 11, 2013 1 16, p. 1).

(6)  2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1371/2013, kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš Indijos ir Indonezijos siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos ir Indonezijos kilmės (OL L 346, 2013 12 20, p. 20).

(7)  2018 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1711, kuriuo dėl Indijos eksportuojantiems gamintojams suteiktų išimčių taikymo datos iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1371/2013 (OL L 286, 2018 11 14, p. 12).

(8)  2014 m. rugsėjo 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 976/2014, kuriuo galutinio antidempingo muito, Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 nustatyto importuojamiems tam tikriems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama importuojamiems šiek tiek pakeistiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams (OL L 274, 2014 9 16, p. 13).

(9)  2018 m. gegužės 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/788, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1993, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas iš Indijos, Indonezijos, Malaizijos, Taivano ir Tailando siunčiamiems tam tikriems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos, Indonezijos, Malaizijos, Taivano ir Tailando kilmės (OL L 134, 2018 5 31, p. 5).

(10)  2022 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/651, kuriuo inicijuojama Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1993, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas iš Indijos, Indonezijos, Malaizijos, Taivano ir Tailando siunčiamiems tam tikriems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip šių šalių kilmės, peržiūra siekiant nustatyti galimybę atleisti nuo šių priemonių vieną Indijos eksportuojantį gamintoją, panaikinamas antidempingo muitas šio eksportuojančio gamintojo importuojamam produktui ir nustatoma privaloma šio eksportuojančio gamintojo importuojamo produkto registracija (OL L 119, 2022 4 21, p. 68).

(11)  Remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1371/2013 50 konstatuojamąja dalimi Komisija nustatė, kad „„Urja Products“ negamina tiriamojo produkto“.


2022 12 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/2458

2022 m. gruodžio 14 d.

dėl tam tikrų žuvų išteklių 2022 m. žvejybos kvotų sumažinimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 atsižvelgiant į ankstesniais metais viršytas kitų išteklių žvejybos kvotas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1926

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Sąjungos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantį reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (1), ypač į jo 105 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalis,

kadangi:

(1)

2021 m. žvejybos kvotos nustatytos Tarybos reglamentuose (ES) 2020/1579 (2), (ES) 2021/90 (3), (ES) 2021/91 (4) ir (ES) 2021/92 (5);

(2)

2022 m. žvejybos kvotos nustatytos Tarybos reglamentuose (ES) 2021/91, (ES) 2021/1888 (6), (ES) 2022/109 (7) ir (ES) 2022/110 (8);

(3)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 1 dalimi, kai Komisija nustato, kad valstybė narė viršijo jai skirtas žvejybos kvotas, ji turi perviršį išskaityti iš būsimų tos valstybės narės žvejybos kvotų;

(4)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1926 (9) sumažintos tam tikrų žuvų išteklių 2022 m. žvejybos kvotos atsižvelgiant į ankstesniais metais viršytas žvejybos kvotas;

(5)

tačiau tam tikrų valstybių narių, t. y. Ispanijos, Prancūzijos, Lietuvos ir Lenkijos, tam tikras išskaitytinas kiekis negalėjo būti išskaitytas pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2022/1926 iš peržvejotų išteklių kvotų, nes tokių išteklių kvotų tos valstybės narės 2022 m. neturėjo;

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu peržvejotų išteklių kvotos perviršio išskaityti kitais metais po metų, kuriais viršyta kvota, negalima, nes atitinkama valstybė narė tų išteklių kvotos neturi, tas perviršis gali būti išskaitytas iš kitų tame pačiame geografiniame rajone žvejojamų arba tokios pačios komercinės vertės išteklių kvotų, pasikonsultavus su atitinkamomis valstybėmis narėmis;

(7)

remiantis Komisijos komunikatu 2022/C 369/03 dėl peržvejotų kiekių išskaitymo iš kvotų pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 1, 2 ir 5 dalis gairių (10) (toliau – gairės), pageidautina, kad tas perviršis būtų išskaitomas iš to paties laivyno, kuris viršijo kvotą, žvejojamų išteklių kvotų;

(8)

su atitinkamomis valstybėmis narėmis konsultuotasi dėl tam tikrų kiekių išskaitymo iš kitų nei peržvejotieji išteklių žvejybos kvotų. Todėl tų kitų išteklių žvejybos kvotas, skirtas toms valstybėms narėms 2022 metams, reikėtų sumažinti;

(9)

atsižvelgiant į tai, kad dygiosios rajos 7d kvadrate (RJC/07D.) yra rombinių rajožuvių išteklių 7d kvadrate (SRX/07D.) porūšis, iš Airijos pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2022/1926 išskaitytinas kiekis dėl dygiųjų rajų peržvejojimo 7d kvadrate yra išskaitomas iš 2022 m. rombinių rajožuvių žvejybos 7d kvadrate kvotos;

(10)

2021 m. Portugalija peržvejojo savo europinių ančiuvių žvejybos kvotą 9 ir 10 parajoniuose ir CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenyse (ANE/9/3411). 2022 m. rugpjūčio 22 d. Portugalija paprašė išskaitytiną kiekį, įskaitant 1,4 daugiklį pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 2 dalį, paskirstyti per trejus metus. Pagal gairių 3 punkto a papunktį išskaityti kiekį per dvejus ar daugiau metų gali būti leidžiama, jei žuvys yra valdomos tausiai, remiantis tinkamomis atitinkamiems ištekliams skirtomis mokslinėmis rekomendacijomis. Kasmet atliekami akustiniai tyrimai, kuriais stebimas europinių ančiuvių gausumo ir biomasės pasiskirstymas, ir kelių biologinių parametrų tyrimai parodė, kad įvertinta europinių ančiuvių biomasė 2022 m. padidėjo 64 proc., palyginti su 2021 m. tyrimais. Portugalijos mokslo institutas IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), bendradarbiaudamas su Ispanijos mokslo institutu IEO (Instituto Español de Oceanografía), išbando naują žvejybos kontrolės taisyklę pasitelkiant valdymo strategijos vertinimą. Kol Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (ICES) pateiks šio ištekliaus lyginamąjį standartą, galima pritarti išskaitytino kiekio paskirstymui per dvejus, o ne per trejus metus;

(11)

remiantis naujausiais 2022 m. rugsėjo 9 d. Prancūzijos perduotais duomenimis, Reglamente (ES) 2021/92 nustatyta 2021 m. bendra 1 tonos „Kitoms“ šalims skirta atlantinių baltųjų marlinų Atlanto vandenyne (WHM/ATLANT_AMS) kvota, pagal kurią Prancūzijai leista žvejoti, buvo viršyta. Atsižvelgiant į tai, kad Prancūzija pranešė apie 2 972 kg laimikį pagal šią „Kitoms“ šalims skirtą kvotą, Prancūzijai skirta 2022 m. atlantinių baltųjų marlinų žvejybos Atlanto vandenyne kvota dėl šio peržvejojimo turėtų būti sumažinta, įskaitant 1,5 daugiklio pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 3 dalies c punktą taikymą. Taigi atitinkamas išskaitytinas kiekis turėtų būti įtrauktas į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1926 priedą;

(12)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1926 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)

vėliau gali būti padaryta atnaujinimų ar pataisymų, jei bus nustatyta, kad šiais ar ankstesniais metais valstybės narės padarė klaidų ar praleidimų pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 33 straipsnį deklaruotuose laimikio duomenyse arba pateikė neteisingus duomenis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentuose (ES) 2021/91, (ES) 2021/1888, (ES) 2022/109 ir (ES) 2022/110 nustatytos 2022 m. žvejybos kvotos, nurodytos šio reglamento I priede, sumažinamos – iš jų išskaitomas tame priede nustatytas alternatyvių išteklių kiekis.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1926 priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

3 straipsnis

Dėl 2021 m. peržvejotų europinių ančiuvių išteklių 9 ir 10 parajoniuose ir CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenyse (ANE/9/3411) iš Portugalijos 2022 m. išskaitytinas 2 954,752 tonų kiekis paskirstomas per dvejus metus.

2022 ir 2023 m. išskaitytinas metinis kiekis sudaro 1 477,376 tonų, nedarant poveikio jokiam tolesniam kvotų koregavimui dėl galimo vėlesnio peržvejojimo.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2020 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentas (ES) 2020/1579, kuriuo nustatomos 2021 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2020/123 nuostatos dėl tam tikrų žvejybos kituose vandenyse galimybių (OL L 362, 2020 10 30, p. 3).

(3)  2021 m. sausio 28 d. Tarybos reglamentas (ES) 2021/90, kuriuo nustatomos 2021 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Viduržemio ir Juodojoje jūrose (OL L 31, 2021 1 29, p. 1).

(4)  2021 m. sausio 28 d. Tarybos reglamentas (ES) 2021/91, kuriuo 2021 ir 2022 metams Sąjungos žvejybos laivams nustatomos tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybės (OL L 31, 2021 1 29, p. 20).

(5)  2021 m. sausio 28 d. Tarybos reglamentas (ES) 2021/92, kuriuo 2021 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams (OL L 31, 2021 1 29, p. 31).

(6)  2021 m. spalio 27 d. Tarybos reglamentas (ES) 2021/1888, kuriuo nustatomos 2022 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/92, kiek tai susiję su tam tikromis žvejybos kituose vandenyse galimybėmis (OL L 384, 2021 10 29, p. 1).

(7)  2022 m. sausio 27 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/109, kuriuo 2022 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams (OL L 21, 2022 1 31, p. 1).

(8)  2022 m. sausio 27 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/110, kuriuo nustatomos 2022 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Viduržemio ir Juodojoje jūrose (OL L 21, 2022 1 31, p. 165).

(9)  2022 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1926 dėl tam tikrų žuvų išteklių 2022 m. žvejybos kvotų sumažinimo atsižvelgiant į ankstesniais metais viršytas žvejybos kvotas (OL L 265, 2022 10 12, p. 67).

(10)  Komisijos komunikatas dėl peržvejotų kiekių išskaitymo iš kvotų pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 1, 2 ir 5 dalis gairių, kuriuo pakeičiamas Komunikatas 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) (OL C 369, 2022 9 27, p. 3).


I PRIEDAS

IŠSKAITYMAI IŠ ALTERNATYVIŲ IŠTEKLIŲ 2022 M. ŽVEJYBOS KVOTŲ

PERŽVEJOTI IŠTEKLIAI

 

ALTERNATYVŪS IŠTEKLIAI

Valstybė narė

Rūšies kodas

Rajono kodas

Rūšies pavadinimas

Rajono pavadinimas

Kiekis, kurio negalima išskaityti iš peržvejotų išteklių 2022 m. žvejybos kvotos (kilogramais)

 

Valstybė narė

Rūšies kodas

Rajono kodas

Rūšies pavadinimas

Rajono pavadinimas

Kiekis, išskaitytinas iš alternatyvių išteklių 2022 m. žvejybos kvotos (kilogramais)

ESP

GHL

1N2AB.

Juodieji paltusai

1 ir 2 parajonių Norvegijos vandenys

56 667

 

ESP

COD

1/2B.

Atlantinės menkės

1 parajonis ir 2b kvadratas

56 667

ESP

HAD

1N2AB.

Juodadėmės menkės

1 ir 2 parajonių Norvegijos vandenys

19 059

 

ESP

COD

1/2B.

Atlantinės menkės

1 parajonis ir 2b kvadratas

7 627

REB

1N2AB.

Paprastieji jūriniai ešeriai

1 ir 2 parajonių Norvegijos vandenys

11 432

ESP

OTH

1N2AB.

Kitos rūšys

1 ir 2 parajonių Norvegijos vandenys

41 357

 

ESP

REB

1N2AB.

Paprastieji jūriniai ešeriai

1 ir 2 parajonių Norvegijos vandenys

41 357

FRA

RED

51214S

Paprastieji jūriniai ešeriai

5 parajonio Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; 12 ir 14 parajonių tarptautiniai vandenys

3 516

 

FRA

BLI

5B67-

Melsvosios molvos

6 ir 7 parajoniai; 5 parajonio Jungtinės Karalystės ir tarptautiniai vandenys

3 516

LTU

HER

4AB.

Atlantinės silkės

4 parajonio į šiaurę nuo 53° 30′ šiaurės platumos Jungtinės Karalystės, Sąjungos ir Norvegijos vandenys

13 592

 

LTU

MAC

2CX14-

Atlantinės skumbrės

6, 7 parajoniai, 8a, 8b, 8d ir 8e kvadratai; 5b kvadrato Jungtinės Karalystės ir tarptautiniai vandenys; 2a kvadrato, 12 ir 14 parajonių tarptautiniai vandenys

13 592

POL

MAC

2A34.

Atlantinės skumbrės

2a kvadrato, 3 ir 4 parajonių Jungtinės Karalystės ir Sąjungos vandenys

63 850

 

POL

HER

3D-R30

Atlantinės silkės

25–27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračių Sąjungos vandenys

63 850


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1926 priedas pakeičiamas taip:

IŠSKAITYMAI IŠ PERŽVEJOTŲ IŠTEKLIŲ 2022 M. ŽVEJYBOS KVOTŲ

Valstybė narė

Rūšies kodas

Rajono kodas

Rūšies pavadinimas

Rajono pavadinimas

Pradinė 2021 m. kvota (kilogramais)

2021 m. leidžiamas iškrauti kiekis (bendras patikslintas kiekis kilogramais) (1)

Bendras 2021 m. laimikis (kilogramais)

Išnaudotas kvotos kiekis, palyginti su leidžiamu iškrauti kiekiu (%)

Žvejybos kvotos perviršis, palyginti su leidžiamu iškrauti kiekiu (kilogramais)

Daugiklis (2)

Papildomas daugiklis (3)  (4)

Išskaitytino kiekio likutis iš ankstesnių vienų ar kelerių metų (5) (kilogramais)

Iš 2022 (6) ir vėlesnių metų žvejybos kvotų išskaitytinas kiekis (kilogramais)

Iš peržvejotų išteklių 2022 m. žvejybos kvotų išskaitytinas kiekis (7) (kilogramais)

Iš alternatyvių išteklių 2022 m. žvejybos kvotų išskaitytinas kiekis (kilogramais)

Iš 2023 m. ir vėlesnių metų žvejybos kvotų išskaitytinas kiekis (kilogramais)

CYP

SWO

MED

Paprastosios durklažuves

Viduržemio jura

52 230

52 230

55 703

106,65  %

3 473

/

C (8)

/

3 473

3 473

/

/

DEU

HER

4AB.

Atlantines silkes

4 parajonio i šiaure nuo 53° 30' šiaures platumos Jungtines Karalystes, Sajungos ir Norvegijos vandenys

33 852 000

17 152 318

18 844 967

109,87  %

1 692 649

/

A (8)

/

1 692 649

1 692 649

/

/

DNK

COD

03AN.

Atlantines menkes

Skagerakas

1 515 000

1 556 000

1 598 949

102,76  %

42 949

/

C (8)

/

42 949

42 949

/

/

DNK

HER

4AB.

Atlantines silkes

4 parajonio i šiaure nuo 53° 30' šiaures platumos Jungtines Karalystes, Sajungos ir Norvegijos vandenys

49 993 000

49 711 223

51 805 988

104,21  %

2 094 765

/

/

/

2 094 765

2 094 765

/

/

ESP

COD

1/2B.

Atlantines menkes

1 parajonis ir 2b kvadratas

11 331 000

8 580 172

8 604 667

100,29  %

24 495

/

A (8)

/

24 495

24 495

/

/

ESP

GHL

1N2AB.

Juodieji paltusai

1 ir 2 parajoniu Norvegijos vandenys

/

6 000

43 778

729,63  %

37 778

1,00

A

/

56 667

/

56 667

/

ESP

HAD

1N2AB.

Juodademes menkes

1 ir 2 parajoniu Norvegijos vandenys

/

0

19 059

Netaikoma

19 059

1,00

/

/

19 059

/

19 059

/

ESP

OTH

1N2AB.

Kitos rušys

1 ir 2 parajoniu Norvegijos vandenys

/

0

27 571

Netaikoma

27 571

1,00

A

/

41 357

/

41 357

/

EST

GHL

N3LMNO

Juodieji paltusai

NAFO 3LMNO kvadratai

331 000

502 500

515 085

102,50  %

12 585

/

/

/

12 585

12 585

/

/

FRA

RED

51214S

Paprastieji juriniai ešeriai

5 parajonio Sajungos ir tarptautiniai vandenys; 12 ir 14 parajoniu tarptautiniai vandenys

0

0

3 516

Netaikoma

3 516

1,00

/

/

3 516

/

3 516

/

FRA

WHM

ATLANT

Atlantiniai baltieji marlinai

Atlanto vandenynas

1 000  (9)

1 000  (9)

2 972

297,20  %

1 972

1,00

C

/

2 958

2 958

/

/

GRC

BFT

AE45WM

Paprastieji tunai

Atlanto vandenynas i rytus nuo 45° vakaru ilgumos ir Viduržemio jura

314 030

314 030

322 640

102,74  %

8 610

/

C (8)

/

8 610

8 610

/

/

IRL

HER

6AS7BC

Atlantines silkes

6aS, 7b, 7c

1 236 000

1 513 457

1 605 894

106,11  %

92 437

/

/

/

92 437

92 437

/

/

IRL

RJC

07D.

Dygiosios rajos

7d

/

0

1 741

Netaikoma

1 741

1,00

/

/

1 741  (10)

1 741  (10)

/

/

LTU

HER

4AB.

Atlantines silkes

4 parajonio i šiaure nuo 53° 30' šiaures platumos Jungtines Karalystes, Sajungos ir Norvegijos vandenys

/

452 600

466 192

103,00  %

13 592

/

/

/

13 592

/

13 592

/

LVA

SPR

3BCD-C

Atlantiniai šprotai

22–32 pakvadraciu Sajungos vandenys

30 845 000

28 709 205

29 084 587

101,31  %

375 382

/

C (8)

/

375 382

375 382

/

/

NLD

HER

4AB.

Atlantines silkes

4 parajonio i šiaure nuo 53° 30' šiaures platumos Jungtines Karalystes, Sajungos ir Norvegijos vandenys

46 381 000

45 488 813

46 533 481

102,30  %

1 044 668

/

/

/

1 044 668

1 044 668

/

/

POL

MAC

2A34.

Atlantines skumbres

2a kvadrato, 3 ir 4 parajoniu Jungtines Karalystes ir Sajungos vandenys

/

0

63 850

Netaikoma

63 850

1,00

/

/

63 850

/

63 850

/

PRT

ALF

3X14-

Paprastieji beriksai

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ir 14 parajoniu Sajungos ir tarptautiniai vandenys

145 000

136 677

139 363

101,97  %

2 686

/

/

/

2 686

2 686

/

/

PRT

ANE

9/3411

Europiniai anciuviai

9 ir 10 parajoniai; CECAF 34.1.1 rajono Sajungos vandenys

7 829 000

8 752 733

10 863 270

124,11  %

2 110 537

1,40

/

/

2 954 752  (11)

1 477 376  (11)

/

1 477 376  (11)

PRT

ANF

8C3411

Velniažuvines

8c kvadratas, 9 ir 10 parajoniai; CECAF 34.1.1 rajono Sajungos vandenys

584 000

648 238

657 235

101,39  %

8 997

/

C (8)

/

8 997

8 997

/

/

PRT

BFT

AE45WM

Paprastieji tunai

Atlanto vandenynas i rytus nuo 45° vakaru ilgumos ir Viduržemio jura

572 970

572 970

583 215

101,79  %

10 245

/

C (8)

/

10 245

10 245

/

/

PRT

HKE

8C3411

Europines jurines lydekos

8c kvadratas, 9 ir 10 parajoniai; CECAF 34.1.1 rajono Sajungos vandenys

2 483 000

2 093 417

2 207 568

105,45  %

114 151

/

C (8)

/

114 151

114 151

/

/

SWE

HER

03A.

Atlantines silkes

3a kvadratas

9 498 000

13 085 112

13 223 209

101,06  %

138 097

/

/

/

138 097

138 097

/

/


(1)  Valstybems narems pagal atitinkamus žvejybos galimybiu reglamentus skirtos žvejybos kvotos, atsižvelgus i pasikeitima žvejybos galimybemis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 del bendros žuvininkystes politikos, kuriuo iš dalies keiciami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22), 16 straipsnio 8 dali, kvotu perkelima iš 2020 m. i 2021 m. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96, nustatancio bendru leistinu sugavimu ir kvotu kasmetinio valdymo papildomas salygas (OL L 115, 1996 5 9, p. 3), 4 straipsnio 2 dali ir pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 9 dali arba žvejybos galimybiu perskirstyma ir išskaityma pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 37 ir 105 straipsnius.

(2)  Kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 2 dalyje. Visais atvejais, kai perviršis yra 100 tonu arba mažesnis, išskaitytinas kiekis turi buti lygus perviršiui, padaugintam iš 1,00.

(3)  Kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 3 dalyje, su salyga, kad perviršis yra didesnis nei 10 %.

(4)  Raide „A“ reiškia, kad del 2019, 2020 ir 2021 m. iš eiles viršytu žvejybos kvotu taikytas papildomas 1,5 daugiklis. Raide „C“ reiškia, kad taikytas papildomas 1,5 daugiklis, nes ištekliams taikomas daugiametis planas.

(5)  Iš ankstesniu vienu ar keleriu metu likes kiekis.

(6)  2022 m. išskaitytinas kiekis.

(7)  2022 m. išskaitytinas kiekis, kuri butu galima išskaityti atsižvelgiant i 2022 m. spalio 19 d. turima kvota.

(8)  Papildomas daugiklis netaikomas, nes perviršis yra ne didesnis nei 10 % leidžiamo iškrauti kiekio.

(9)  Kvota „Kitos“, pagal kuria Prancuzijai buvo leista žvejoti.

(10)  Išskaitytina iš 2022 m. Airijai skirtos rombiniu rajožuviu ištekliu žvejybos 7d rajone kvotos (SRX/07D.).

(11)  Portugalijos prašymu 2 954 752 kg kiekis, 2022 m. išskaitytinas del peržvejojimo 2021 m., vienodai paskirstytas per dvejus metus (2022 ir 2023 m.).“


SPRENDIMAI

2022 12 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/18


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/2459

2022 m. gruodžio 8 d.

dėl didesnio vizos mokesčio taikymo Gambijos atžvilgiu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 810/2009, nustatantį Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas), (1) ypač į jo 25a straipsnio 5 dalies b punktą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 810/2009 25a straipsnio 2 dalimi, Komisija turi reguliariai vertinti trečiųjų šalių bendradarbiavimą readmisijos srityje. Remiantis pagal tą nuostatą atliktu vertinimu, bendradarbiavimas readmisijos srityje su Gambija buvo įvertintas kaip nepakankamas. Atsižvelgiant į veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant pagerinti bendradarbiavimo lygį, ir į bendrus Sąjungos santykius su Gambija, laikyta, kad Gambija nepakankamai bendradarbiauja su Sąjunga readmisijos klausimais ir todėl Sąjungai reikia imtis veiksmų;

(2)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 810/2009 25a straipsnio 5 dalies a punktu 2021 m. spalio 7 d. buvo priimtas Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1781 (2), kuriuo tam tikrų Gambijos piliečių atžvilgiu buvo laikinai sustabdytas tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 810/2009 nuostatų taikymas;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 810/2009 25a straipsnio 2 dalį Komisija nuolat vertino bendradarbiavimą su Gambija readmisijos srityje po Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/1781 įsigaliojimo. Iš vertinimo matyti, kad reikšmingos pažangos nepadaryta: bendradarbiauti tapatybės nustatymo ir grąžinimo srityse tebėra sunku, nesilaikyta ES ir Gambijos readmisijos tvarkoje nustatytų terminų, o iki 2022 m. kovo mėn. buvo taikomas grąžinimo užsakomiesiems skrydžiams Gambijos vienašališkai nustatytas moratoriumas. Nepaisant tam tikrų nedidelių pokyčių – iš jų pirmiausia paminėtinas trijų leidimų nutūpti išdavimas grąžinimo operacijoms po to, kai sustabdytas Gambijos moratoriumas, – bendradarbiavimas readmisijos srityje tebėra nepakankamas ir jį vis dar reikia realiai bei ilgam laikui pagerinti;

(4)

Komisijos vertinimas rodo, kad, nepaisant Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2021/1781 nustatytų priemonių, Gambijos bendradarbiavimas su Sąjunga readmisijos srityje tebėra nepakankamas, todėl reikia imtis tolesnių veiksmų nedarant poveikio Įgyvendinimo sprendimui (ES) 2021/1781;

(5)

palaipsniui didinamas vizos mokestis Gambijos piliečiams turėtų būti aiškus ženklas Gambijos valdžios institucijoms, kad reikia imtis būtinų veiksmų bendradarbiavimui readmisijos srityje gerinti;

(6)

todėl tiems Gambijos piliečiams, kuriems pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1806 (3) taikomas vizos reikalavimas, turėtų būti taikomas 120 EUR vizos mokestis, kaip išdėstyta Reglamente (EB) Nr. 810/2009. Vadovaujantis tuo reglamentu tas mokestis nėra susijęs su vaikais iki 12 metų. Jis taip pat neturėtų būti taikomas prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 810/2009 yra atleisti nuo vizos mokesčio arba jis jiems yra sumažintas;

(7)

šiuo sprendimu neturėtų būti daroma poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB (4), kuria, nepriklausomai nuo pilietybės, teisė laisvai judėti suteikiama ir Sąjungos piliečio šeimos nariams, vykstantiems pas jį ar jį lydintiems, taikymui. Taigi, šis sprendimas neturėtų būti taikomas Sąjungos piliečio, kuriam taikoma Direktyva 2004/38/EB, arba trečiosios šalies piliečio, kuris pagal Sąjungos ir trečiosios šalies susitarimą naudojasi teise laisvai judėti, lygiaverte Sąjungos piliečių teisei laisvai judėti, šeimos nariams;

(8)

šiame sprendime numatytos priemonės neturėtų daryti poveikio valstybių narių įsipareigojimams pagal tarptautinę teisę, kurių jos turi, be kita ko, kaip priimančiosios šalys, kuriose įsikūrusios tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos arba kuriose vyksta tarptautinės konferencijos, organizuojamos Jungtinių Tautų ar kitų valstybėse narėse įsikūrusių tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų. Taigi, taikomas didesnis vizos mokestis neturėtų būti taikomas prašantiems išduoti vizą Gambijos piliečiams, kiek tai reikalinga, kad valstybės narės laikytųsi savo, kaip tokių organizacijų ar tokių konferencijų priimančiųjų šalių, įsipareigojimų;

(9)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Kadangi šis sprendimas grindžiamas Šengeno acquis, remdamasi to protokolo 4 straipsniu, per šešis mėnesius po to, kai Taryba nusprendžia dėl šio sprendimo, Danija turi nuspręsti, ar jį įtrauks į savo nacionalinę teisę;

(10)

šis sprendimas yra Šengeno acquis nuostatų, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB (5), plėtojimas; todėl Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(11)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip tai suprantama Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (6), kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB (7) 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį;

(12)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip tai suprantama Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (8), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2008/146/EB (9) 3 straipsniu;

(13)

Lichtenšteino atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip tai suprantama Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (10), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2011/350/ES (11) 3 straipsniu;

(14)

šis sprendimas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis arba kitaip su ja susijęs, kaip tai suprantama 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje, 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje ir 2011 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis sprendimas taikomas Gambijos piliečiams, kuriems pagal Reglamentą (ES) 2018/1806 taikomas vizos reikalavimas.

2.   Šis sprendimas netaikomas tiems Gambijos piliečiams, kuriems pagal Reglamento (ES) 2018/1806 4 ar 6 straipsnį vizos reikalavimas netaikomas.

3.   Šis sprendimas nedaro poveikio galimybei atskirais atvejais pagal Reglamento (EB) Nr. 810/2009 16 straipsnio 6 dalį netaikyti vizos mokesčio arba jį sumažinti.

4.   Šis sprendimas netaikomas prašantiems išduoti vizą Gambijos piliečiams, kurie yra Sąjungos piliečio, kuriam taikoma Direktyva 2004/38/EB, arba trečiosios šalies piliečio, kuris pagal Sąjungos ir trečiosios šalies susitarimą naudojasi teise laisvai judėti, lygiaverte Sąjungos piliečių teisei laisvai judėti, šeimos nariai.

5.   Šis sprendimas nedaro poveikio atvejams, kai valstybė narė yra saistoma įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, būtent:

a)

kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančioji šalis;

b)

kaip tarptautinės konferencijos, kurią rengia ar globoja Jungtinės Tautos ar kitos valstybėje narėje įsikūrusios tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos, priimančioji šalis;

c)

pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo arba

d)

pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos sudarytą Taikinimo sutartį (Laterano paktą) su paskutiniais daliniais pakeitimais.

6.   Šis sprendimas nedaro poveikio Įgyvendinimo sprendime (ES) 2021/1781 numatytoms ir pagal tą sprendimą taikomoms priemonėms.

2 straipsnis

Prašymo išduoti vizą mokestis

Prašantys išduoti vizą Gambijos piliečiai moka 120 EUR vizos mokestį.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

4 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai, Vokietijos Federacinei Respublikai, Estijos Respublikai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Kroatijos Respublikai, Italijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei, Vengrijai, Maltos Respublikai, Nyderlandų Karalystei, Austrijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Rumunijai, Slovėnijos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Suomijos Respublikai ir Švedijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2022 m. gruodžio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. RAKUŠAN


(1)  OL L 243, 2009 9 15, p. 1.

(2)  2021 m. spalio 7 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1781 dėl tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009 nuostatų taikymo Gambijai sustabdymo (OL L 360, 2021 10 11, p. 124).

(3)  2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1806, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams tas reikalavimas netaikomas, sąrašus (OL L 303, 2018 11 28, p. 39).

(4)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 77).

(5)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).

(6)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(7)  1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 176, 1999 7 10, p. 31).

(8)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(9)  2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2008/146/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 53, 2008 2 27, p. 1).

(10)  OL L 160, 2011 6 18, p. 21.

(11)  2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas 2011/350/ES dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su patikrinimų prie vidaus sienų panaikinimu ir asmenų judėjimu (OL L 160, 2011 6 18, p. 19).


2022 12 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/22


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2022/2460

2022 m. gruodžio 13 d.

dėl ilgalaikės nacionalinės pagalbos žemės ūkiui Švedijos šiauriniuose regionuose schemos

(pranešta dokumentu Nr. C(2022) 9240)

(Tekstas autentiškas tik švedų kalba)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo į Europos Sąjungą aktą, ypač į jo 142 straipsnį,

kadangi:

(1)

Sprendimu 96/228/EB (1) Komisija patvirtino ilgalaikės nacionalinės pagalbos žemės ūkiui Švedijos šiauriniuose regionuose schemą (toliau – Šiaurės šalių pagalbos schema), apie kurią pranešė Švedija pagal Stojimo akto 143 straipsnį, siekdama, kad ji būtų patvirtinta pagal Stojimo akto 142 straipsnį. Sprendimas 96/228/EB pakeistas Komisijos sprendimu C(2010) 6050 (2). Tas sprendimas buvo pakeistas Komisijos sprendimu (ES) 2018/479 (3);

(2)

kadangi Švedijai suteiktas leidimas įgyvendinti Sprendime (ES) 2018/479 nurodytą Šiaurės šalių pagalbos schemą nustoja galioti 2022 m. gruodžio 31 d., reikia priimti naują sprendimą;

(3)

2022 m. liepos 1 d. raštu Švedija pranešė Komisijai apie savo pasiūlymą pratęsti Šiaurės šalių pagalbos schemos galiojimą. Švedija pasiūlė Komisijai iš dalies pakeisti Sprendimą (ES) 2018/479 ir taip pratęsti schemos galiojimą vieniems metams, padidinti bendrą metinę referencinę vertę, t. y. šiek tiek pakoreguoti pagalbos dydį, ir pakeisti datą, kada Švedija turėtų pateikti pasiūlymus dėl dalinio schemos pakeitimo ir pratęsimo;

(4)

Stojimo akto 142 straipsnyje nurodyta ilgalaikė nacionalinė pagalba skirta užtikrinti, kad Komisijos nustatytuose šiauriniuose regionuose būtų išsaugota žemės ūkio veikla;

(5)

atsižvelgiant į Stojimo akto 142 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus veiksnius, tikslinga nurodyti į paregionius suskirstytus administracinius vienetus, esančius šiauriau 62-osios lygiagretės arba greta jos, kuriuos veikia panašios klimato sąlygos, dėl kurių itin sudėtinga vykdyti žemės ūkio veiklą. Gyventojų tankis šiuose paregioniuose neviršija 10 gyventojų viename kvadratiniame kilometre ir manoma, kad žemės ūkio naudmenos sudaro ne daugiau kaip 10 % bendro savivaldybės paviršiaus ploto, o žmonėms vartoti skirtiems pasėliams auginti tenkanti žemės ūkio naudmenų dalis sudaro ne daugiau kaip 20 %. Reikėtų įtraukti net ir tokiose vietovėse esančius reikalavimų neatitinkančius paregionius, jei juos supa reikalavimus atitinkantys paregioniai;

(6)

kad schemą būtų lengviau administruoti ir derinti su parama, teikiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/2115 (4), tikslinga į vietoves, kurioms teikiama pagalba pagal šį sprendimą, įtraukti tokius pačius administracinius vienetus, kaip tie, kurie priklauso vietovei, kurios ribos BŽŪP strateginiame plane dėl bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimo Švedijoje 2023–2027 m. nustatytos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 (5) 32 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą ir pagal Reglamento (ES) 2021/2115 71 straipsnio 2 dalį;

(7)

referencinis laikotarpis, pagal kurį turi būti vertinamas žemės ūkio gamybos vystymasis ir bendros pagalbos dydis, remiantis turima nacionaline statistika ir siekiant užtikrinti, kad pagalba būtų vienodai teikiama visiems gamybos sektoriams, turėtų būti 1993 m.;

(8)

pagal Stojimo akto 142 straipsnį bendros teikiamos pagalbos sumos turėtų pakakti žemės ūkio veiklai išsaugoti šiauriniuose Švedijos regionuose, tačiau bendra teikiama pagalba negali viršyti pagalbos dydžio, nustatyto referenciniam laikotarpiui iki stojimo. Siekiant suteikti tinkamo dydžio pagalbą pagal Stojimo akto 142 straipsnį atsižvelgiant į dabartines gamybos sąnaudas, tačiau neviršijant pagalbos sumos per nustatytą referencinį laikotarpį iki stojimo, nustatant didžiausią leidžiamą pagalbos pagal tą straipsnį sumą tikslinga atsižvelgti į vartotojų kainų indekso kitimą Švedijoje nuo 1993 iki 2022 m.;

(9)

todėl, remiantis duomenimis nuo 1993 m. iki 2022 m. balandžio mėn. pabaigos, didžiausia nustatoma metinė pagalbos suma turėtų būti 473,75 mln. SEK, apskaičiuota kaip vidurkis 6 metų laikotarpiui nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d.;

(10)

siekiant supaprastinti Šiaurės šalių pagalbos schemą ir suteikti Švedijai galimybę lanksčiau nukreipti pagalbą įvairiems gamybos sektoriams, reikėtų nustatyti vieną didžiausią vidutinę metinę bendros pagalbos sumą, įskaitant atskirą didžiausią pagalbos už karvių pieno gamybą ir transportavimą sumą, taip siekiant užtikrinti subalansuotą pagalbos paskirstymą;

(11)

pagalba turėtų būti teikiama kasmet, grindžiama gamybos veiksniais (sutartiniais ūkiniais gyvūnais ir hektarais), išskyrus karvės pieno atvejį, kai teikiama pagalba turėtų būti grindžiama gamybos vienetais (kilogramais) ir neviršyti šiuo sprendimu nustatytų bendrų ribų;

(12)

siekiant nedelsiant reaguoti į žemės ūkio produkcijos kainų svyravimus ir išsaugoti žemės ūkio veiklą šiauriniuose Švedijos regionuose, tikslinga leisti Švedijai kiekvieniems kalendoriniams metams nustatyti kiekvienam tam tikros pagalbos kategorijos sektoriui ir kiekvienam gamybos vienetui teikiamos pagalbos sumą;

(13)

Švedija turėtų diferencijuoti pagalbą savo šiauriniuose regionuose ir nustatyti metines pagalbos sumas atsižvelgdama į gamtinių kliūčių sunkumą ir kitus objektyvius, skaidrius ir pagrįstus kriterijus, susijusius su Stojimo akto 142 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje išdėstytais tikslais, kurie yra: išsaugoti tradicinę pirminę gamybą ir perdirbimą, visų pirma tinkamą plėtoti atitinkamų regionų klimato sąlygomis, gerinti žemės ūkio produktų gamybos, pardavimo ir perdirbimo struktūras, lengvinti tokių produktų realizavimą ir užtikrinti aplinkos apsaugą ir kraštovaizdžio išsaugojimą;

(14)

pagalba turėtų būti išmokama kasmet, remiantis faktiniu reikalavimus atitinkančių gamybos veiksnių skaičiumi. Tačiau pagalbą už karvių pieną, vištas dedekles ir skerstinas kiaules, taip pat už karvių pieno transportavimą Švedijai turėtų būti leista išmokėti dalimis kas mėnesį. Kad gamyba vyktų nepertraukiamai, pagalba už karvių pieną grindžiama faktine produkcija;

(15)

reikėtų vengti kompensacijos gamintojams permokų ir nedelsiant, o vėliausiai iki kitų metų birželio 1 d., susigrąžinti nepagrįstai išmokėtas sumas;

(16)

kaip numatyta Stojimo akto 142 straipsnio 2 dalyje, pagal šį sprendimą suteikta pagalba neturėtų didinti bendros gamybos, palyginti su tradiciniu gamybos lygiu toje vietovėje, kuriai taikoma Šiaurės šalių pagalbos schema;

(17)

todėl būtina nustatyti kiekvienos pagalbos kategorijos didžiausią metinį reikalavimus atitinkančių gamybos veiksnių skaičių ir didžiausią už karvių pieno gamybą skirtinos reikalavimus atitinkančios metinės paramos sumą, kurie būtų tokie patys kaip referenciniais laikotarpiais arba mažesni;

(18)

jei tam tikros kategorijos gamybos veiksnių skaičius arba pagaminto karvių pieno kiekis viršija didžiausią tiems metams nustatytą lygį, siekiant laikytis 5 metų vidurkio, kitais kalendoriniais metais po tų metų, kai didžiausias skaičius arba kiekis buvo viršytas, reikalavimus atitinkančių gamybos veiksnių skaičių arba karvių pieno kiekį reikėtų sumažinti atitinkamu gamybos veiksnių skaičiumi, išskyrus pagalbą, skirtą karvių pieno transportavimui, vištoms dedeklėms ir skerstinoms kiaulėms bei karvių pienui, už kuriuos skirtiną sumą paskutinį tų metų, kai viršytas maksimalus kiekis, mėnesį galima sumažinti perteklinę sumą atitinkančia suma;

(19)

kadangi pranešant Komisijai apie pasiūlymus dėl šiuo sprendimu leidžiamos teikti pagalbos pratęsimo ir dalinio pakeitimo galima laiku parengti schemos vertinimą, būtina sudaryti sąlygas tokį pranešimą pateikti tais pačiais metais, kai teikiama ataskaita už 5 metų laikotarpį, ir pratęsti leidimo teikti pagalbą pagal Šiaurės šalių pagalbos schemą galiojimą nuo penkerių iki šešerių metų;

(20)

pagal Stojimo akto 143 straipsnio 2 dalį Švedija turi Komisijai teikti informaciją apie pagalbos įgyvendinimą ir poveikį. Kad būtų galima geriau įvertinti ilgalaikį pagalbos poveikį ir siekiant nustatyti vidutinį daugiametės pagalbos dydį, tikslinga kas penkerius metus pranešti apie pagalbos socialinį ir ekonominį poveikį ir teikti metines ataskaitas, kuriose būtų nurodyta finansinė ir kita su įgyvendinimu susijusi informacija, būtina siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame sprendime nustatytų sąlygų;

(21)

siekiant apsaugoti teisėtus pagalbos gavėjų lūkesčius ir užtikrinti pagalbos schemos tęstinumą, kad būtų galima veiksmingai siekti Stojimo akto 142 straipsnio tikslų, tikslinga nustatyti Švedijos pasiūlytiems ir Komisijos padarytiems pagalbos schemos pakeitimams taikytinas taisykles;

(22)

Švedija turėtų užtikrinti, kad pagalbos gavėjai būtų tinkamai kontroliuojami. Siekiant užtikrinti tų kontrolės priemonių veiksmingumą ir Šiaurės šalių pagalbos schemos įgyvendinimo skaidrumą, tos priemonės turėtų būti kuo labiau suderintos su priemonėmis, taikomomis pagal bendrą žemės ūkio politiką;

(23)

kad būtų pasiektas Stojimo akto 142 straipsnyje nurodytas tikslas išsaugoti gamybą ir pagalbą būtų lengviau administruoti, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2023 m. sausio 1 d.;

(24)

siekiant aiškumo Sprendimas (ES) 2018/479 turėtų būti panaikintas. Tikslinga nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones, susijusias su ataskaitų apie pagalbą, išmokėtą pagal Komisijos sprendimą (ES) 2018/479 2018–2022 m., teikimu pagal Stojimo akto 142 straipsnį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Leidžiama teikti pagalba

1.   Nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d. Švedijai leidžiama įgyvendinti ilgalaikės pagalbos žemės ūkiui jos šiauriniuose regionuose, kurie išvardyti I priede, schemą.

2.   Bendra suteiktos pagalbos suma turi neviršyti 473,75 mln. SEK per kalendorinius metus. Didžiausios metinės sumos – tai pagalbos, suteiktos per šešerių kalendorinių metų laikotarpį, kuriam taikomas šis sprendimas, metiniai vidurkiai.

3.   Pagalbos kategorijos ir kiekvienos kategorijos gamybos sektoriai, leidžiamos didžiausios vidutinės metinės sumos, nurodytos 2 dalyje, įskaitant atskirą didžiausią sumą už karvių pieno gamybą ir transportavimą, taip pat didžiausias kasmetinis reikalavimus atitinkančių gamybos veiksnių skaičius pagal kiekvieną pagalbos kategoriją nustatyti II priede.

4.   Pagalba teikiama remiantis reikalavimus atitinkančiais gamybos veiksniais arba produkcijos kiekiu, kaip nurodyta toliau:

a)

už karvių pieno gamybą – už kilogramą faktiškai pagaminto pieno;

b)

už gyvulininkystę – už sutartinį ūkinį gyvūną;

c)

už pasėlius ir sodininkystę, įskaitant uogų auginimą, – už hektarą;

d)

už karvių pieno transportavimą – kaip kompensacija už faktiškai patirtas išlaidas, iš jų atėmus visą kitą viešąją paramą už tas pačias išlaidas.

Su produkcijos kiekiu susietą pagalbą galima teikti tik už pagamintą karvių pieną ir jos jokiu būdu negalima sieti su būsima produkcija.

Įvairių rūšių gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius ūkinius gyvūnus koeficientai pateikti II priede.

5.   Laikydamasi 3 dalies ir neviršydama II priede nurodytų ribų, Švedija turi diferencijuoti pagalbą savo šiauriniuose regionuose ir kasmet, remdamasi objektyviais kriterijais, susijusiais su gamtinių kliūčių sunkumu ir kitais veiksniais, kurie turi įtakos siekiant Stojimo akto 142 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje išdėstytų tikslų, nustatyti pagalbos už gamybos veiksnį, išlaidas arba gamybos vienetą sumas.

2 straipsnis

Referenciniai laikotarpiai

Stojimo akto 142 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos antroje įtraukoje nurodytas referencinis laikotarpis šio sprendimo 1 straipsnyje nurodytų kiekių ir pagalbos dydžio atžvilgiu yra 1993 m.

3 straipsnis

Pagalbos teikimo sąlygos

1.   Švedija, laikydamasi šiame sprendime nustatytų ribų, nustato pagalbos teikimo įvairių kategorijų pagalbos gavėjams sąlygas. Tokios sąlygos apima taikomus tinkamumo ir atrankos kriterijus bei užtikrina vienodas sąlygas gavėjams.

2.   Pagalba gavėjams išmokama remiantis faktiniais gamybos veiksniais arba, jei tai karvių pieno gamyba, faktiniu produkcijos kiekiu, kaip nurodyta 1 straipsnio 4 dalyje.

3.   Pagalba išmokama kasmet, išskyrus pagalbą už karvių pieną, karvių pieno transportavimą, vištas dedekles ir skerstinas kiaules, kuri išmokama dalimis kas mėnesį.

4.   Į II priede nustatyto didžiausio metinio gamybos veiksnių skaičiaus arba pagalbos teikimo reikalavimus atitinkančio kiekio perviršį atsižvelgiama atitinkamai sumažinant gamybos veiksnių skaičių kitais metais po perviršio, jei pagalba išmokama metinėmis dalimis, arba paskutinį metų mėnesį, jei pagalba išmokama kas mėnesį.

5.   Jei, remiantis oficialiomis arba oficialiai patvirtintomis statistinėmis prognozėmis, 4 dalyje nurodytas perviršis atrodo tikėtinas, Švedija imasi tinkamų priemonių jo išvengti.

6.   Permoka arba gavėjui nepagrįstai išmokėta suma susigrąžinama atitinkamas sumas išskaičiuojant iš kitais metais gavėjui išmokamos pagalbos arba, jei gavėjui nėra mokėtina jokia pagalba, tais metais susigrąžinama kitaip. Nepagrįstai išmokėtos sumos susigrąžinamos iki kitų metų birželio 1 d.

4 straipsnis

Informavimo ir kontrolės priemonės

1.   Švedija, teikdama informaciją pagal Stojimo akto 143 straipsnio 2 dalį, kiekvienais metais iki birželio 1 d. pateikia Komisijai informaciją apie pagalbos, suteiktos pagal šį sprendimą, įgyvendinimą praėjusiais kalendoriniais metais.

Pateikiant šią informaciją visų pirma nurodoma:

a)

išsamus administracinių vienetų, kuriuose išmokėta pagalba, žemėlapis ir, prireikus, kiti duomenys apie juos;

b)

visa ataskaitinių metų produkcija paregioniuose, kuriems gali būti teikiama pagalba pagal šį sprendimą, išreikšta II priede nurodytais kiekvieno produkto kiekiais;

c)

bendras gamybos veiksnių ir kiekių skaičius, pagalbos teikimo reikalavimus atitinkančių gamybos veiksnių ir kiekių skaičius ir kiekvieno II priede nurodyto gamybos sektoriaus remiamų gamybos veiksnių ir kiekių skaičius kiekviename sektoriuje pagal produktus, taip pat nurodant visus galimus didžiausio leidžiamo metinio gamybos veiksnių ir kiekių skaičiaus perviršius ir, jei yra, pateikiant priemonių, kurių imtasi, kad būtų išvengta tokio perviršio, aprašymą;

d)

bendra išmokėtos pagalbos suma, bendra pagalbos suma pagal pagalbos kategoriją ir gamybos rūšį, gavėjams išmokėtos sumos pagal gamybos veiksnį ir (arba) kitą vienetą, taip pat kriterijai, kuriais remiantis pagalbos sumos diferencijuojamos pagal paregionius ir ūkių rūšis arba kitokiu pagrindu;

e)

taikoma mokėjimo sistema, pateikiant išsamią informaciją apie visus apytikriais skaičiavimais pagrįstus avansus, galutinius mokėjimus, taip pat nustatytas permokas ir jų susigrąžinimą;

f)

administraciniuose vienetuose, kuriems taikomas šis sprendimas, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 32 straipsnį išmokėtos pagalbos sumos;

g)

nuorodos į nacionalinės teisės aktus, kuriais remiantis įgyvendinama pagalba.

2.   Iki 2028 m. birželio 1 d. Švedija, be metinės ataskaitos už 2027 m., pateikia Komisijai ataskaitą už 5 metų laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Toje ataskaitoje visų pirma nurodoma:

a)

bendra per 5 metų laikotarpį išmokėtos pagalbos suma ir jos pasiskirstymas pagal pagalbos kategorijas, gamybos rūšis ir paregionius;

b)

bendras kiekvienos kategorijos produkcijos kiekis per metus ir per 5 metų laikotarpį, gamybos veiksnių skaičius ir pagalbos teikimo reikalavimus atitinkančių regionų ūkininkų pajamų lygis;

c)

žemės ūkio gamybos, perdirbimo ir prekybos raida socialiniame ir ekonominiame šiaurinių regionų kontekste;

d)

pagalbos poveikis aplinkos apsaugai ir kaimo kraštovaizdžio išsaugojimui;

e)

ataskaitoje pateiktais duomenimis pagrįsti pasiūlymai dėl pagalbos vystymo vidutiniu laikotarpiu.

3.   Duomenis Švedija pateikia Sąjungoje naudojamus statistikos standartus atitinkančiu pavidalu.

4.   Švedija imasi visų šiam sprendimui taikyti būtinų veiksmų ir tinkamų pagalbos gavėjų kontrolės priemonių.

5.   Kontrolės priemonės turi būti kiek įmanoma labiau suderintos su kontrolės sistemomis, taikomomis pagal Sąjungos paramos schemas.

5 straipsnis

Pakeitimų taikymas

1.   Remdamasi 4 straipsnyje nurodyta informacija apie paramos schemą ir atsižvelgdama į nacionalines ir Sąjungos žemės ūkio gamybos aplinkybes bei kitus svarbius veiksnius, iki 2028 m. liepos 1 d. Švedija pateikia tinkamus pasiūlymus Komisijai dėl šiuo sprendimu leistos teikti pagalbos pratęsimo ir dalinio pakeitimo.

2.   Komisijai nusprendus iš dalies pakeisti šį sprendimą, visų pirma, remiantis kokiais nors bendro rinkų organizavimo arba tiesioginės paramos schemos pokyčiais, arba pasikeitus kurios nors leidžiamos nacionalinės valstybės pagalbos žemės ūkiui tarifui, bet koks pagal šį sprendimą leidžiamos teikti pagalbos pakeitimas taikomas tik nuo kitų metų po tų metų, kuriais priimtas tas pakeitimas.

6 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas (ES) 2018/479 panaikinamas nuo 2023 m. sausio 1 d. Tačiau to sprendimo 4 straipsnio 2 dalis toliau taikoma 2018–2022 m. pagal tą sprendimą suteiktai pagalbai.

7 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas nuo 2023 m. sausio 1 d.

8 straipsnis

Adresatas

Šis sprendimas skirtas Švedijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2022 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  1996 m. vasario 28 d. Komisijos sprendimas 96/228/EB dėl ilgalaikės nacionalinės pagalbos schemos Švedijos šiaurinių regionų ūkininkams (OL L 76, 1996 3 26, p. 29).

(2)  2010 m. rugsėjo 8 d. Komisijos sprendimas C(2010) 6050 dėl ilgalaikės nacionalinės pagalbos schemos Švedijos šiaurinių regionų ūkininkams.

(3)  2018 m. kovo 20 d. Komisijos sprendimas (ES) 2018/479 dėl ilgalaikės nacionalinės pagalbos žemės ūkiui Švedijos šiauriniuose regionuose schemos (OL L 79, 2018 3 22, p. 55).

(4)  2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 (OL L 435, 2021 12 6, p. 1).

(5)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).


I PRIEDAS

1 PAREGIONIS

Provincija

Administracinis vienetas

Parapija

Dalarna

Älvdalen

Idre

Jämtland

Krokom

Hotagen

 

Strömsund

Frostviken

 

Åre

Åre

 

 

Kall

 

 

Undersåker

 

Berg

Storsjö

 

Härjedalen

Linsell

 

 

Hede

 

 

Ljusnedal

 

 

Tännäs

Västerbotten

Storuman

Tärna

 

Sorsele

Sorsele

 

Dorotea

Risbäck

 

Vilhelmina

Vilhelmina

Norrbotten

Arvidsjaur

Arvidsjaur

 

Arjeplog

Arjeplog

 

Jokkmokk

Jokkmokk

 

 

Porjus

 

Pajala

Muonionalusta

 

 

Junosuando

 

Gällivare

Gällivare

 

 

Nilivaara

 

 

Malmberget

 

Kiruna

Jukkasjärvi

 

 

Vittangi

 

 

Karesuando

1 paregionio žemės ūkio paskirties žemės plotas

6 700  ha

2 PAREGIONIS

Provincija

Administracinis vienetas

Rajonas

Dalarna

Malung

Lima

 

 

Transtrand

 

Älvdalen

Särna

Västernorrland

Örnsköldsvik

Trehörningsjö

Jämtland

Ragunda

Borgvattnet

 

 

Stugun

 

Bräcke

Bräcke

 

 

Nyhem

 

 

Håsjö

 

 

Sundsjö

 

 

Revsund

 

 

Bodsjö

 

Krokom

Näskott

 

 

Aspås

 

 

Ås

 

 

Laxsjö

 

 

Föllinge

 

 

Offerdal

 

 

Alsen

 

Strömsund

Ström

 

 

Alanäs

 

 

Gåxsjö

 

 

Hammerdal

 

 

Bodum

 

 

Tåsjö

 

Åre

Mattmar

 

 

Mörsil

 

 

Hallen

 

Berg

Berg

 

 

Hackås

 

 

Oviken

 

 

Myssjö

 

 

Åsarne

 

 

Klövsjö

 

 

Rätan

 

Härjedalen

Sveg

 

 

Vemdalen

 

 

Ängersjö

 

 

Lillhärdal

 

Östersund

Östersund

 

 

Frösö

 

 

Sunne

 

 

Näs

 

 

Lockne

 

 

Marieby

 

 

Brunflo

 

 

Kyrkås

 

 

Lit

 

 

Häggenås

Västerbotten

Vindeln

Vindeln

 

 

Åmsele

 

Norsjö

Norsjö

 

Malå

Malå

 

Storuman

Stensele

 

Sorsele

Gargnäs

 

Dorotea

Dorotea

 

Åsele

Åsele

 

 

Fredrika

 

Lycksele

Lycksele

 

 

Björksele

 

 

Örträsk

 

Skellefteå

Boliden

 

 

Fällfors

 

 

Jörn

 

 

Kalvträsk

Norrbotten

Jokkmokk

Vuollerim

 

Övertorneå

Svanstein

 

Pajala

Pajala

 

 

Korpilombolo

 

 

Tärendö

 

Gällivare

Hakkas

2 paregionio žemės ūkio paskirties žemės plotas

46 600  ha

3 PAREGIONIS

Provincija

Administracinis vienetas

Rajonas

Värmland

Torsby

Södra Finnskoga

Dalarna

Älvdalen

Älvdalen

Gävleborg

Nordanstig

Hassela

 

Ljusdal

Hamra

 

 

Los

 

 

Kårböle

Västernorrland

Ånge

Haverö

 

Timrå

Ljustorp

 

Härnösand

Stigsjö

 

 

Viksjö

 

Sundsvall

Indal

 

 

Holm

 

 

Liden

 

Kramfors

Nordingrå

 

 

Vibyggerå

 

 

Ullånger

 

 

Torsåker

 

Sollefteå

Graninge

 

 

Junsele

 

 

Edsele

 

 

Ramsele

 

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

 

 

Anundsjö

 

 

Skorped

 

 

Sidensjö

 

 

Nätra

 

 

Själevad

 

 

Mo

 

 

Gideå

 

 

Björna

Jämtland

Ragunda

Ragunda

 

Bräcke

Hällesjö

 

Krokom

Rödön

 

Strömsund

Fjällsjö

 

Åre

Marby

 

Härjedalen

Älvros

 

 

Överhogdal

 

 

Ytterhogdal

 

Östersund

Norderö

Västerbotten

Nordmaling

Nordmaling

 

Bjurholm

Bjurholm

 

Robertsfors

Bygdeå

 

 

Nysätra

 

Vännäs

Vännäs

 

Umeå

Umeå Landsförsamling

 

 

Tavelsjö

 

 

Sävar

 

Skellefteå

Skellefteå Landsförsamling

 

 

Kågedalen

 

 

Byske

 

 

Lövånger

 

 

Burträsk

Norrbotten

Överkalix

Överkalix

 

Kalix

Nederkalix

 

 

Töre

 

Övertorneå

Övertorneå

 

 

Hietaniemi

 

Älvsbyn

Älvsby

 

Luleå

Luleå Domkyrkoförsamling

 

 

Örnäset

 

 

Nederluleå

 

 

Råneå

 

Piteå

Piteå Stadsförsamling

 

 

Hortlax

 

 

Piteå Landsförsamling

 

 

Norrfjärden

 

Boden

Överluleå

 

 

Gunnarsbyn

 

 

Edefors

 

 

Sävast

 

Haparanda

Nedertorneå-Haparanda

 

 

Karl Gustav

3 paregionio žemės ūkio paskirties žemės plotas

108 650  ha

4 PAREGIONIS

Provincija

Administracinis vienetas

Rajonas

Värmland

Torsby

Lekvattnet

 

 

Nyskoga

 

 

Norra Finnskoga

 

 

Dalby

 

 

Norra Ny

 

Filipstad

Rämmen

 

Hagfors

Gustav Adolf

Dalarna

Vansbro

Järna

 

 

Nås

 

 

Äppelbo

 

Malung

Malung

 

Rättvik

Boda

 

 

Ore

 

Orsa

Orsa

 

Mora

Våmhus

 

 

Venjan

 

Falun

Bjursås

 

Ludvika

Säfsnäs

Gävleborg

Ovanåker

Ovanåker

 

 

Voxna

 

Nordanstig

Ilsbo

 

 

Harmånger

 

 

Jättendal

 

 

Gnarp

 

 

Bergsjö

 

Ljusdal

Ljusdal

 

 

Färila

 

 

Ramsjö

 

 

Järvsö

 

Bollnäs

Rengsjö

 

 

Undersvik

 

 

Arbrå

 

Hudiksvall

Bjuråker

Västernorrland

Ånge

Borgsjö

 

 

Torp

 

Timrå

Timrå

 

 

Hässjö

 

 

Tynderö

 

Härnösand

Härnösands Domkyrkoförsamling

 

 

Högsjö

 

 

Häggdånger

 

 

Säbrå

 

 

Hemsö

 

Sundsvall

Sundsvalls Gustav Adolf

 

 

Skönsmon

 

 

Skön

 

 

Alnö

 

 

Sättna

 

 

Selånger

 

 

Stöde

 

 

Tuna

 

 

Attmar

 

 

Njurunda

 

Kramfors

Gudmundrå

 

 

Nora

 

 

Skog

 

 

Bjärtrå

 

 

Styrnäs

 

 

Dal

 

 

Ytterlännäs

 

Sollefteå

Sollefteå

 

 

Multrå

 

 

Långsele

 

 

Ed

 

 

Resele

 

 

Helgum

 

 

Ådals-Liden

 

 

Boteå

 

 

Överlännäs

 

 

Sånga

 

Örnsköldsvik

Arnäs

 

 

Grundsunda

Jämtland

Ragunda

Fors

Västerbotten

Umeå

Umeå Stadsförsamling

 

 

Teg

 

 

Ålidhem

 

 

Holmsund

 

 

Hörnefors

 

 

Holmön

 

 

Umeå Maria

 

Skellefteå

Skellefteå Sankt Olov

 

 

Skellefteå Sankt Örjan

 

 

Bureå

4 paregionio žemės ūkio paskirties žemės plotas

69 050  ha

5 PAREGIONIS

Provincija

Administracinis vienetas

Rajonas

Värmland

Kil

Boda

 

Eda

Eda

 

 

Järnskog

 

 

Skillingmark

 

 

Köla

 

Torsby

Fryksände

 

 

Vitsand

 

 

Östmark

 

Grums

Värmskog

 

Årjäng

Silbodal

 

 

Sillerud

 

 

Karlanda

 

 

Holmedal

 

 

Blomskog

 

 

Trankil

 

 

Västra Fågelvik

 

 

Töcksmark

 

 

Östervallskog

 

Sunne

Gräsmark

 

 

Lysvik

 

Filipstad

Gåsborn

 

Hagfors

Hagfors

 

 

Ekshärad

 

 

Norra Råda

 

 

Sunnemo

 

Arvika

Arvika Östra

 

 

Arvika Västra

 

 

Stavnäs

 

 

Högerud

 

 

Glava

 

 

Bogen

 

 

Gunnarskog

 

 

Ny

 

 

Älgå

 

 

Mangskog

 

 

Brunskog

 

Säffle

Svanskog

 

 

Långserud

Dalarna

Gagnef

Mockfjärd

 

 

Gagnef

 

 

Floda

 

Leksand

Leksand

 

 

Djura

 

 

Ål

 

 

Siljansnäs

 

Rättvik

Rättvik

 

Mora

Mora

 

 

Sollerön

 

Falun

Svärdsjö

 

 

Enviken

Gävleborg

Ockelbo

Ockelbo

 

Ovanåker

Alfta

 

Gävle

Hamrånge

 

Söderhamn

Söderhamn

 

 

Sandarne

 

 

Skog

 

 

Ljusne

 

 

Söderala

 

 

Bergvik

 

 

Mo

 

 

Trönö

 

 

Norrala

 

Bollnäs

Bollnäs

 

 

Segersta

 

Bollnäs

Hanebo

 

Hudiksvall

Hudiksvall

 

 

Idenor

 

 

Hälsingtuna

 

 

Rogsta

 

 

Njutånger

 

 

Enånger

 

 

Delsbo

 

 

Norrbo

 

 

Forsa

 

 

Hög

5 paregionio žemės ūkio paskirties žemės plotas

72 300  ha


II PRIEDAS

 

Didžiausia vidutinė metinė pagalba per šešerių metų laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d. (mln. SEK)

Didžiausias metinis reikalavimus atitinkančių gamybos veiksnių skaičius (1)

Karvių pienas ir pagalba už karvių pieno transportavimą

 

po 450 000  tonų

Ožkavedės, skerstinos kiaulės, paršavedės, vištos dedeklės

 

17 000  SŪG

Smulkūs vaisiai, daržovės ir bulvės

 

3 660  hektarų

BENDRA PAGALBOS SUMA

473,75 (2)

 


(1)  Perskaičiavimo į sutartinius ūkinius gyvūnus (SŪG) koeficientas: ožkavedė sudaro 0,20 SŪG, višta dedeklė – 0,01 SŪG, paršavedė – 0,33 SŪG, o skerstina kiaulė – 0,10 SŪG.

(2)  Iš kurių ne daugiau kaip 443,44 mln. SEK dydžio pagalbą galima skirti karvių pieno ir pagalbos už karvių pieno transportavimą kategorijai.


2022 12 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/38


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/2461

2022 m. gruodžio 14 d.

kuriuo pripažįstama, kad schema „KZR INiG“ tinka atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2018/2001 nustatytiems biodegalų, skystųjų bioproduktų, biomasės kuro, iš atsinaujinančiųjų išteklių pagaminto nebiologinės kilmės skystojo ir dujinio kuro bei perdirbtos anglies kuro reikalavimams įrodyti, ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/603

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (1), ypač į jos 30 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva (ES) 2018/2001 nustatyti tam tikro kuro (t. y. biodegalų, skystųjų bioproduktų, biomasės kuro, iš atsinaujinančiųjų išteklių pagaminto nebiologinės kilmės skystojo ir dujinio kuro bei perdirbtos anglies kuro) reikalavimai. Jais užtikrinama, kad šį kurą įskaičiuoti į toje direktyvoje nustatytus rodiklius būtų galima tik tuo atveju, jei jis tvariai pagamintas ir leidžia reikšmingai sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su iškastiniu kuru. Tos direktyvos 29 straipsnyje nustatyti tvarumo ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijai, taikomi biodegalams, skystiesiems bioproduktams ir biomasės kurui. Be to, tos direktyvos 26 straipsnyje ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/807 (2) nustatyti kriterijai, pagal kuriuos nustatoma: i) kurios biodegalams, skystiesiems bioproduktams ar biomasės kurui gaminti naudojamos pradinės žaliavos kelia didelę netiesioginio žemės paskirties keitimo riziką ir ii) kuriuos tam tikras sąlygas atitinkančius biodegalus, skystuosius bioproduktus arba biomasės kurą, kurie kelia didelę netiesioginio žemės paskirties keitimo riziką, galima sertifikuoti kaip keliančius nedidelę netiesioginio žemės paskirties keitimo riziką. Direktyvos (ES) 2018/2001 25 straipsnio 2 dalyje nustatyti išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijai, taikomi transporto sektoriuje naudojamam iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintam nebiologinės kilmės skystajam ir dujiniam kurui bei perdirbtos anglies kurui. Tos direktyvos 28 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad ekonominės veiklos vykdytojai į Sąjungos duomenų bazę įrašytų informaciją apie sudarytus sandorius ir transporto sektoriuje naudojamo tam tikro kuro iš atsinaujinančiųjų išteklių (biodegalų, biodujų ir iš atsinaujinančiųjų išteklių pagaminto nebiologinės kilmės skystojo ir dujinio kuro) ir perdirbtos anglies kuro tvarumo charakteristikas;

(2)

Direktyvoje (ES) 2018/2001 taip pat nustatytos taisyklės, kaip apskaičiuoti iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintos elektros energijos įnašą siekiant transporto sektoriaus tikslų. Visų pirma tos direktyvos 27 straipsnio 3 dalyje išdėstytos šio įnašo apskaičiavimo taisyklės, taikomos kai elektros energija tiesiogiai naudojama elektrinėms transporto priemonėms varyti ir kai ji naudojama transporto sektoriuje naudojamam nebiologinės kilmės skystajam ir dujiniam kurui iš atsinaujinančiųjų išteklių gaminti;

(3)

savanoriškoms schemoms tenka svarbus vaidmuo teikiant įrodymus, kad biodegalai ir skystieji bioproduktai atitinka tvarumo kriterijus ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių kiekio sumažėjimo kriterijus. Pagal Direktyvą (ES) 2018/2001, naudojantis savanoriškomis schemomis galima: i) patvirtinti viso iš biomasės pagaminto kuro, įskaitant dujinį ir kietąjį kurą, atitiktį toje direktyvoje nustatytiems tvarumo kriterijams; ii) pateikti tikslius duomenis apie sumažintą išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį; iii) patvirtinti iš atsinaujinančiųjų išteklių pagaminto nebiologinės kilmės skystojo ir dujinio transporto kuro ir perdirbtos anglies kuro atitiktį išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams ir iv) įrodyti, kad laikomasi tos direktyvos 27 straipsnio 3 dalies taisyklių, pagal kurias apskaičiuojama iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintos elektros energijos dalis transporto sektoriuje. Savanoriškos schemos taip pat gali padėti įrodyti, kad ekonominės veiklos vykdytojai į Sąjungos arba nacionalines duomenų bazes pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 28 straipsnio 4 dalį įrašo tikslią informaciją apie tam tikrą transporto sektoriuje naudojamą kurą iš atsinaujinančiųjų išteklių ir perdirbtos anglies kurą. Be to, savanoriškos schemos gali būti naudojamos nedidelę netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką keliantiems biodegalams, skystiesiems bioproduktams ir biomasės kurui sertifikuoti. Komisija gali nuspręsti, kad savanoriškos nacionalinės arba tarptautinės schemos gali būti naudojamos visais šiais tikslais arba kai kuriais iš jų;

(4)

pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 30 straipsnio 9 dalį, jeigu ekonominės veiklos vykdytojas pateikia pagal Komisijos pripažintą savanorišką schemą gautų įrodymų arba duomenų apie atitiktį tvarumo ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams, tiek, kiek taikomas sprendimas dėl pripažinimo, valstybė narė neturi reikalauti, kad tiekėjas pateiktų papildomų įrodymų;

(5)

2020 m. rugpjūčio 28 d. Komisijai pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 30 straipsnio 4 dalį pateiktas prašymas pripažinti schemą „KZR INiG“. Gavusi prašymą Komisija įvertino tą schemą ir nustatė tam tikrų problemų, dėl kurių schema negalėjo būti laikoma suderinama su tvarumo kriterijais, nustatytais Direktyvos (ES) 2018/2001 29 straipsnyje. 2021 m. birželio 25 d. prašymas pateiktas pakartotinai ir tos problemos buvo tinkamai išspręstos. Atlikusi vertinimą Komisiją padarė išvadą, kad schemoje: i) tinkamai atsižvelgta į Direktyvos (ES) 2018/2001 29 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus žemės ūkio biomasės tvarumo kriterijus; ii) pateikti tikslūs duomenys apie išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimą Direktyvos (ES) 2018/2001 29 straipsnio 10 dalies taikymo tikslu ir iii) taikyta masės balanso metodika pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 30 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus. Tačiau Komisija nemanė, kad schemoje tinkamai atsižvelgta į miško biomasės tvarumo kriterijus, nustatytus Direktyvos (ES) 2018/2001 29 straipsnio 6 ir 7 dalyse. Todėl Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2022/603 (3) pripažinta, kad schema „KZR INiG“ tinka tik atitikčiai Direktyvos (ES) 2018/2001 29 straipsnio 2–5 ir 10 dalyse nustatytiems reikalavimams įrodyti;

(6)

schema „KZR INiG“ buvo papildomai pakeista siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta ir į miško biomasės tvarumo kriterijus, nustatytus Direktyvos (ES) 2018/2001 29 straipsnio 6 ir 7 dalyse. 2022 m. rugsėjo 23 d. prašymas pateiktas pakartotinai ir padarytais papildomais pakeitimais tinkamai išspręstos visos likusios problemos, kurios buvo nustatytos anksčiau;

(7)

schema „KZR INiG“ apimamos šių rūšių žaliavos: žemės ūkio biomasė, miško biomasė, atliekos ir liekanos. Schema taip pat apimamos visos kuro rūšys. Jos geografinė aprėptis – pasaulinė, taip pat ja apimama visa kilmės grandinė (biometano atveju – iki gamybos įrenginio). 2022 m. rugsėjo 23 d. gavusi pakartotiną prašymą pripažinti schemą „KZR INiG“, Komisija ją iš naujo įvertino ir nustatė, kad joje: i) tinkamai atsižvelgiama į Direktyvos (ES) 2018/2001 29 straipsnio 2–7 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus; ii) pateikiami tikslūs duomenys apie išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimą tos direktyvos 29 straipsnio 10 dalies taikymo tikslais ir iii) taikoma masės balanso metodika pagal tos direktyvos 30 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus;

(8)

Komisijos atliktame vertinime neatsižvelgta į įgyvendinimo aktą, kuris turi būti priimtas pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 29 straipsnio 8 dalį, dėl atitikties tos direktyvos 29 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatytiems tvarumo kriterijams įrodymo gairių (4). Todėl šiuo atžvilgiu schema „KZR INiG“ bus iš naujo įvertinta;

(9)

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/996 (5) bus taikomas tik nuo 2023 m. gruodžio 30 d. Atsižvelgiant į naująjį įgyvendinimo reglamentą schema „KZR INiG“ turėtų būti iš naujo įvertinta;

(10)

atlikusi schemos „KZR INiG“ vertinimą Komisiją nustatė, kad ji atitinka tinkamus patikimumo, skaidrumo ir nepriklausomo audito standartus ir Direktyvos (ES) 2018/2001 VI priede nustatytus metodinius reikalavimus;

(11)

skaidrumo ir teisinio tikrumo sumetimais tikslinga, kad viename Komisijos akte būtų išsamiai nustatyti visi su tvarumu ir išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu susiję kriterijai, į kuriuos, kaip manoma, tinkamai atsižvelgiama schemoje „KZR INiG“. Todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/603 turėtų būti pakeistas;

(12)

pripažinta schema „KZR INiG“ turėtų būti nurodyta Komisijos interneto svetainės EUROPA skiltyje, skirtoje savanoriškoms schemoms;

(13)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Biodegalų, skystųjų bioproduktų ir biomasės kuro tvarumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Savanoriškoje schemoje „KZR INiG“ (toliau – schema), kuri Komisijai pateikta pripažinti 2022 m. rugsėjo 23 d., įrodomi šie elementai, susiję su pagal schemą audituojamu kuru:

a)

biodegalų, skystųjų bioproduktų ir biomasės kuro siuntų atitiktis Direktyvos (ES) 2018/2001 29 straipsnio 2–7 ir 10 dalyse nustatytiems tvarumo kriterijams;

b)

tai, kad ekonominės veiklos vykdytojai laikosi prievolės į Sąjungos arba nacionalines duomenų bazes pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 28 straipsnio 4 dalį įrašyti tikslią informaciją apie transporto sektoriuje naudojamą kurą iš atsinaujinančiųjų išteklių ir perdirbtos anglies kurą.

Be to, schemoje pateikiami tikslūs duomenys apie išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimą Direktyvos (ES) 2018/2001 29 straipsnio 10 dalies taikymo tikslais, nes jais užtikrinama, kad ankstesnių kilmės grandinės grandžių ekonominės veiklos vykdytojai perduotų visą svarbią informaciją tolesnių kilmės grandinės grandžių ekonominės veiklos vykdytojams.

Pakeitus savanoriškos schemos „KZR INiG“, kurios pripažinimo prašymas Komisijai pateiktas 2022 m. rugsėjo 23 d., turinį taip, kad gali pasikeisti pagrindas, kuriuo remiantis priimtas šis sprendimas, apie tai nedelsiant pranešama Komisijai. Komisija įvertina pakeitimus, apie kuriuos pranešta, siekdama nustatyti, ar schemoje vis dar tinkamai laikomasi tvarumo kriterijų, dėl kurių ji pripažinta.

2 straipsnis

Sprendimas taikomas iki 2027 m. gruodžio 16 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas panaikinamas, jei:

a)

aiškiai įrodoma, kad savanoriška schema „KZR INiG“ neįgyvendinami priimant šį sprendimą svarbiais laikyti elementai, arba jei padaromas didelis struktūrinis tų elementų pažeidimas;

b)

įgyvendinant savanorišką schemą „KZR INiG“ Komisijai nepateikiamos metinės ataskaitos pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 30 straipsnio 5 dalį;

c)

įgyvendinant savanorišką schemą „KZR INiG“ netaikomi nepriklausomo audito standartai ir kiti reikalavimai, nustatyti Direktyvos (ES) 2018/2001 29 straipsnio 8 dalyje ar 30 straipsnio 8 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose, arba nepatobulinami kiti schemos elementai, laikomi svarbiais tolesniam schemos pripažinimui.

4 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/603 panaikinamas nuo 2022 m. gruodžio 16 d.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2022 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 328, 2018 12 21, p. 82.

(2)  2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/807, kuriuo dėl didelę netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką keliančių pradinių žaliavų, kurių auginimo teritorija reikšmingai plečiama į žemės, kurioje yra didelių anglies sankaupų, plotus, nustatymo ir nedidelę netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką keliančių biodegalų, skystųjų bioproduktų ir biomasės kuro sertifikavimo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 (OL L 133, 2019 5 21, p. 1).

(3)  2022 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/603 dėl pripažinimo, kad schema „KZR INiG“ tinka atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2018/2001 nustatytiems biodegalų, skystųjų bioproduktų, biomasės kuro, iš atsinaujinančiųjų išteklių pagaminto nebiologinės kilmės skystojo ir dujinio kuro bei perdirbtos anglies kuro reikalavimams įrodyti (OL L 114, 2022 4 12, p. 185).

(4)  2022 m. rugsėjo 14 d. Biodegalų, skystųjų bioproduktų ir biomasės kuro tvarumo komitetas pateikė teigiamą nuomonę dėl Įgyvendinimo reglamento dėl atitikties Direktyvos (ES) 2018/2001 29 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatytiems tvarumo kriterijams įrodymo gairių, bet jis kol kas oficialiai nepriimtas.

(5)  2022 m. birželio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/996 dėl tvarumo ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijų bei nedidelės netiesioginio žemės naudojimo keitimo rizikos kriterijų tikrinimo taisyklių (OL L 168, 2022 6 27, p. 1).


2022 12 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/42


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/2462

2022 m. gruodžio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2323, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo sudaromas Laivų perdirbimo kompleksų europinis sąrašas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 ir Direktyva 2009/16/EB (1), ypač į jo 16 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 6 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad laivų savininkai užtikrintų, kad perdirbti skirti laivai būtų perdirbami tik tuose laivų perdirbimo kompleksuose, kurie yra įtraukti į Laivų perdirbimo kompleksų europinį sąrašą (toliau – Europinis sąrašas), paskelbtą pagal to reglamento 16 straipsnį;

(2)

Europinis sąrašas pateikiamas Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/2323 (2);

(3)

atitinkamai 2022 m. balandžio 19 d. ir 2022 m. gruodžio 11 d. baigė galioti atitinkamai Lietuvoje ir Prancūzijoje esantiems laivų perdirbimo kompleksams UAB „Armar“ ir „Démonaval Recycling“ išduoti leidimai. Komisija iš Lietuvos ir Prancūzijos gavo informaciją, kad tiems kompleksams suteiktų leidimų vykdyti laivų perdirbimo veiklą galiojimas prieš jam pasibaigiant buvo pratęstas pagal Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 14 straipsnį. Todėl turėtų būti atnaujinta tų kompleksų įtraukimo į Europinį sąrašą galiojimo pabaigos data;

(4)

Bulgarija pranešė Komisijai, kad kompetentinga institucija jos teritorijoje esančiam laivų perdirbimo kompleksui „Ship and Industrial Service Ltd.“ suteikė veiklos leidimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 14 straipsnį. Bulgarija pateikė Komisijai visą būtiną informaciją, kad tas kompleksas galėtų būti įtrauktas į Europinį sąrašą. Todėl Europinis sąrašas turėtų būti atnaujintas, kad į jį būtų įtrauktas tas kompleksas;

(5)

Komisijai pranešta apie pasikeitusius atitinkamai Jungtinėje Karalystėje ir Prancūzijoje esančių laivų perdirbimo kompleksų „Dales Marine Services Ltd“ ir „Gardet & De Bezenac Recycling“ kontaktinius duomenis. Todėl Europinis sąrašas turėtų būti atitinkamai atnaujintas;

(6)

„Kishorn Port Ltd.“ informavo Komisiją apie licencijos pakeitimą, kuriuo apribojama veikla ir nustatomos sąlygos įrenginio operatoriui. Pakeitimu padidinami priimtini didžiausi laivo matmenys. Todėl Europinis sąrašas turėtų būti atitinkamai atnaujintas;

(7)

Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 15 straipsnio 4 dalį atliko Turkijoje esančio laivų perdirbimo komplekso „Işıksan“ laikotarpio vidurio vertinimą, kurio metu buvo neįmanoma patvirtinti, kad minėtas kompleksas ir toliau atitinka atitinkamus Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 13 straipsnio 1 dalies, visų pirma b, f ir i punktų, reikalavimus. Be to, nustatyta, kad minėtas kompleksas nesilaikė Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 13 straipsnio 2 dalies a–c punktuose nustatytų reikalavimų, susijusių su laivų, plaukiojusių su ES valstybių narių vėliavomis, perdirbimu. Maža to, iš turimos informacijos negalima daryti išvados, kad tam tikras skaičius laivų, kurie plaukiojo su ES valstybių narių vėliavomis ir kuriuos ketinta perdirbti komplekse „Işıksan“, galiausiai buvo išmontuoti tame komplekse, tačiau iš jos matyti, kad vietoj to tie laivai buvo perkelti į netoliese esančius kompleksus, kurie nėra įtraukti į Europinį sąrašą. Tokia praktika pažeidžia Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 13 straipsnio 1 dalies e punkte nustatytą reikalavimą, pagal kurį į Europinį sąrašą įtrauktų kompleksų operatoriai su ES valstybių narių vėliava plaukiojančius laivus turi perdirbti savo komplekse pagal konkrečiam laivui skirtą perdirbimo planą. Todėl Europinis sąrašas turėtų būti atnaujintas, kad šis kompleksas iš jo būtų išbrauktas;

(8)

Komisija atliko dviejų mirtinų nelaimingų atsitikimų, įvykusių 2021 m. vasario mėn. ir 2022 m. birželio mėn. kitame Turkijoje esančiame laivų perdirbimo komplekse „Simsekler“, tyrimo vertinimą ir pagrindinių priežasčių analizę. Vertinimuose padaryta išvada, kad nelaimingų atsitikimų priežastis lėmė ne tik individualūs veiksmai, bet ir pamatiniai organizaciniai veiksniai, kuriems laivų statykla turėtų skirti dėmesio, kad pagerintų savo rizikos kontrolę. Be to, 2021 m. birželio mėn. kompleksui perduotoje pirmojo nelaimingo atsitikimo ataskaitoje pateikta keletas konkrečių rekomendacijų, kaip pagerinti darbuotojų saugą. Kompleksas nevykdė Komisijos prašymo nuolat informuoti apie priemones, kurių buvo imtasi šiuo tikslu. Taigi minėtas kompleksas nesilaikė atitinkamų reikalavimų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 13 straipsnio 1 dalyje, visų pirma b, f ir i punktuose. Todėl Europinis sąrašas turėtų būti atnaujintas, kad šis kompleksas iš jo būtų išbrauktas;

(9)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2323 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 25 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/2323 priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2022 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 330, 2013 12 10, p. 1.

(2)  2016 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2323, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo sudaromas Laivų perdirbimo kompleksų europinis sąrašas (OL L 345, 2016 12 20, p. 119).


PRIEDAS

„PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 16 straipsnyje nurodytas Laivų perdirbimo kompleksų europinis sąrašas

A DALIS

Valstybėje narėje esantys laivų perdirbimo kompleksai

Komplekso pavadinimas

Perdirbimo metodas

Laivų, kurie gali būti perdirbti, rūšis ir dydis

Laivų perdirbimo komplekso veikimo apribojimai ir sąlygos, įskaitant su pavojingųjų atliekų tvarkymu susijusius apribojimus ir sąlygas

Informacija apie kompetentingos institucijos suteikiamo laivo perdirbimo plano aiškaus patvirtinimo arba patvirtinimo pagal nutylėjimą procedūrą (1)

Didžiausia metinė laivų perdirbimo apimtis, apskaičiuojama kaip atitinkamais metais tame komplekse perdirbtų laivų svorio, išreikšto LDT, suma (2)

Data, iki kurios laivų perdirbimo kompleksas įtrauktas į Europinį sąrašą (3)

BELGIJA

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

BELGIJA

Tel. +32 92512521

E. paštas: peter.wyntin@galloo.com

Krantinė (šlapioji prieplauka), rampa

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 265 m

plotis – 37 m

grimzlė – 12,5 m

 

Patvirtinimas pagal nutylėjimą, kurį galima peržiūrėti per ne vėliau kaip 30 dienų.

34 000  (4)

2025 m. kovo 31 d.

BULGARIJA

Ship and Industrial Service Ltd

Slipway 3

Asparuhovo district

9000 Varna

BULGARIJA

Tel. +359 888334114

E. paštas: d_kondov@yahoo.co.uk

Sausasis dokas

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 140 m

plotis – 16 m

grimzlė – 6 m

Tuščio laivo svoris – 1 800  tonų

Apribojimai ir sąlygos nustatyti atliekų tvarkymo leidime (Sprendimas Nr. 03-DO-655-00/25.01.2019)

Aiškus patvirtinimas, kurį galima peržiūrėti per ne vėliau kaip 30 dienų. Sprendimą dėl patvirtinimo priimanti kompetentinga institucija – regioninės aplinkos ir vandens inspekcijos, kurioje yra laivų perdirbimo kompleksas, direktorius.

12 500  (5)

2024 m. sausio 25 d.

DANIJA

FAYARD A/S

Kystvejen 100

DK-5330 Munkebo

DANIJA

www.fayard.dk

Tel. +45 75920000

E. paštas: fayard@fayard.dk

Sausasis dokas

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 415 m

plotis – 90 m

grimzlė – 7,8 m

Laivų perdirbimo komplekso veiklą reglamentuoja taikomi teisės aktai ir sąlygos, nustatytos Kertemindės savivaldybės 2018 m. lapkričio 7 d. aplinkosaugos leidime. Aplinkosaugos leidime nurodytos eksploatavimo valandos, specialios eksploatavimo sąlygos, atliekų tvarkymo ir laikymo sąlygos ir sąlyga, kad veikla turi būti vykdoma sausajame doke.

Patvirtinimas pagal nutylėjimą, kurį galima peržiūrėti ne vėliau kaip per 14 dienų.

0  (6)

2023 m. lapkričio 7 d.

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenaa

DANIJA

www.fornaes.com

Tel. +45 86326393

E. paštas: recycling@fornaes.dk

Krantinė, sausasis dokas

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 150 m

plotis – 25 m

grimzlė – 7 m

GT – 10 000

Nordiurso savivaldybė turi teisę nukreipti pavojingąsias atliekas į aplinkosauginiu požiūriu tinkamus priėmimo įrenginius.

Patvirtinimas pagal nutylėjimą, kurį galima peržiūrėti ne vėliau kaip per 14 dienų.

30 000  (7)

2026 m. gegužės 12 d.

Jatob ApS

Langerak 12

9900 Frederikshavn

DANIJA

www.jatob.dk

Tel. +45 86681689

E. paštas: post@jatob.dk

mathias@jatob.dk

Krantinė, stapelis

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 150 m

plotis – 30 m

grimzlė – 6 m

Atliekų frakcijos tvarkomos ir saugomos pagal aplinkosaugos leidimą. Aikštelėje iki vienų metų gali būti laikinai saugomos pavojingosios atliekos.

Patvirtinimas pagal nutylėjimą, kurį galima peržiūrėti ne vėliau kaip per 14 dienų.

13 000  (8)

2025 m. kovo 9 d.

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

DANIJA

www.modernamericanrecyclingservices.com/

E. paštas: kim@mars-eu.dk

Stapelis

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 290 m

plotis – 90 m

grimzlė – 14 m

Laivų perdirbimo komplekso veikimo sąlygos nustatytos Frederikshauno savivaldybės 2018 m. kovo 9 d. išduotame aplinkosaugos leidime.

Frederikshauno savivaldybė turi teisę nukreipti pavojingąsias atliekas į aplinkosauginiu požiūriu tinkamus priėmimo įrenginius.

Tame komplekse negalima saugoti pavojingųjų atliekų ilgiau kaip vienus metus.

Patvirtinimas pagal nutylėjimą, kurį galima peržiūrėti ne vėliau kaip per 14 dienų.

0  (9)

2023 m. rugpjūčio 23 d.

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

DANIJA

www.smedegaarden.net

Tel. +45 75128888

E. paštas: m@smedegaarden.net

Krantinė, stapelis

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 200 m*

plotis – 48 m

grimzlė – 7,5 m

(*Jei ilgis > 170 m, reikia gauti Esbjergo savivaldybės pritarimą)

Laivų perdirbimo komplekso veikimo sąlygos nustatytos Esbjergo savivaldybės 2015 m. birželio 4 d. išduotame aplinkosaugos leidime.

Esbjergo savivaldybė turi teisę nukreipti pavojingąsias atliekas į aplinkosauginiu požiūriu tinkamus priėmimo įrenginius.

Patvirtinimas pagal nutylėjimą, kurį galima peržiūrėti per ne vėliau kaip 14 dienų.

20 000  (10)

2026 m. kovo 11 d.

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

DANIJA

www.stenarecycling.dk

Tel. +45 20699190

E. paštas: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Sausasis dokas

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

 

ilgis – 40 m

 

plotis – 40 m

 

grimzlė – 10 m

Laivų perdirbimo komplekso veikimo sąlygos nustatytos Esbjergo savivaldybės 2017 m. spalio 5 d. išduotame aplinkosaugos leidime.

Esbjergo savivaldybė turi teisę nukreipti pavojingąsias atliekas į aplinkosauginiu požiūriu tinkamus priėmimo įrenginius, kaip nustatyta to laivų perdirbimo komplekso aplinkosaugos leidime.

Patvirtinimas pagal nutylėjimą, kurį galima peržiūrėti per ne vėliau kaip 14 dienų.

0  (11)

2024 m. vasario 7 d.

ESTIJA

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103 11712 Tallinn ESTIJA

Tel. +372 6102933

Faks. +372 6102444

E. paštas: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

Plūdrusis prie krantinės ir plūdriajame doke

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 197 m

plotis – 32 m

grimzlė – 9,6 m

Leidimas tvarkyti atliekas Nr. KL-511809. Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencija Nr. 0546. Uosto Vene-Balti taisyklės, MSR-Refonda laivų perdirbimo vadovas. Aplinkosaugos vadybos sistema, atliekų tvarkymas EP 4.4.6–1-13.

Kompleksas gali perdirbti tik tas pavojingas medžiagas, kurioms perdirbti jam išduota licencija.

Patvirtinimas pagal nutylėjimą, kurį galima peržiūrėti ne vėliau kaip per 30 dienų.

24 364  (12)

2026 m. vasario 15 d.

ISPANIJA

DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA)

Vega de Tapia, s/n

48903 Barakaldo-Bizkaia

ISPANIJA

Tel. +34 944971552

E. paštas: dina@dinascrapping.com

www.redena.es

Krantinė, išmontavimo rampa

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 120 m

plotis – 20 m

grimzlė – 6 m

Apribojimai įtraukti į integruotą aplinkosaugos leidimą.

Patvirtinimas pagal nutylėjimą. Tvirtinti kompetentinga institucija yra autonominės srities, kurioje yra kompleksas, aplinkosaugos institucija.

2 086  (13)

2026 m. kovo 3 d.

DDR VESSELS XXI, S.L.

Porto de „El Musel“

Gijón

ISPANIJA

Tel. +34 630144416

E. paštas: abarredo@ddr-vessels.com

Krantinė, išmontavimo rampa

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 169,9 m

(Atsižvelgiant į tai, kokios bus išsamios galimybių studijos išvados, galbūt galės būti priimami ilgesni laivai, kurių virtimo momentas esant ant rampos yra nulinis arba neigiamas.)

plotis – 25 m

Apribojimai įtraukti į integruotą aplinkosaugos leidimą.

Patvirtinimas pagal nutylėjimą. Tvirtinti kompetentinga institucija yra autonominės srities, kurioje yra kompleksas, aplinkosaugos institucija.

3 600  (14)

2025 m. liepos 28 d.

PRANCŪZIJA

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 Le Trait PRANCŪZIJA

Tel. +33 769791280

E. paštas: patrick@demonaval-recycling.fr

Krantinė, sausasis dokas

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 140 m

plotis – 25 m

gylis – 5 m

Su aplinka susiję apribojimai nustatomi prefektūros leidime.

Aiškus patvirtinimas. Sprendimą dėl patvirtinimo priimanti kompetentinga institucija – Aplinkos ministerija.

1 500  (15)

2027 m. rugsėjo 21 d.

GARDET & DE BEZENAC Recycling

/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

PRANCŪZIJA

Tel. +33 235951634

E. paštas: normandie@baudelet.fr

Plūdrusis ir elingas

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 150 m

plotis – 18 m

gylis – 7 m

LDT – 7 000

Su aplinka susiję apribojimai nustatomi prefektūros leidime.

Aiškus patvirtinimas. Sprendimą dėl patvirtinimo priimanti kompetentinga institucija – Aplinkos ministerija.

7 730  (16)

2026 m. gruodžio 29 d.

Grand Port Maritime de Bordeaux

152 Quai de Bacalan CS 41320 33082 Bordeaux Cedex

PRANCŪZIJA

Tel. +33 556905800

E. paštas: maintenance@bordeaux-port.fr

Krantinė, sausasis dokas

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 240 m

plotis – 37 m

gylis – 17 m

Su aplinka susiję apribojimai nustatomi prefektūros leidime.

Aiškus patvirtinimas. Sprendimą dėl patvirtinimo priimanti kompetentinga institucija – Aplinkos ministerija.

9 000  (17)

2026 m. rugsėjo 27 d.

Recycleurs Bretons – Navaléo

170 rue Jacqueline Auriol

29470 Guipavas

PRANCŪZIJA

Tel. +33 298011106

E. paštas: navaleo@navaleo.fr

Krantinė, sausasis dokas

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 225 m

plotis – 34 m

gylis – 27 m

Su aplinka susiję apribojimai nustatomi prefektūros leidime.

Aiškus patvirtinimas. Sprendimą dėl patvirtinimo priimanti kompetentinga institucija – Aplinkos ministerija.

15 000  (18)

2025 m. birželio 19 d.

ITALIJA

San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 Genova

ITALIJA

Tel. +39 010251561

E. paštas:

segreteria@sgdp.it;

sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Krantinė, sausasis dokas

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 350 m

plotis – 75 m

gylis – 16 m

GT – 130 000

Apribojimai ir suvaržymai įtraukti į integruotą aplinkosaugos leidimą.

Aiškus patvirtinimas

38 564  (19)

2023 m. birželio 6 d.

LATVIJA

„Galaksis N“, Ltd.

Kapsedes street 2D

Liepāja, LV-3414

LATVIJA

Tel. +371 29410506

E. paštas: galaksisn@inbox.lv

Krantinė (šlapioji prieplauka), sausasis dokas

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 165 m

plotis – 22 m

gylis – 7 m

GT – 12 000

Žr. nacionalinį leidimą LI12IB0053.

Aiškus patvirtinimas – pranešama raštu per 30 darbo dienų.

0  (20)

2024 m. liepos 17 d.

LIETUVA

UAB „APK“

Minijos 180 (133A prieplauka) LT-93269 Klaipėda

LIETUVA

Tel. +370 46365776

Faks. +370 46365776

E. paštas: uab.apk@gmail.com

Krantinė (šlapioji prieplauka)

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 130 m

plotis – 35 m

gylis – 10 m

GT – 3 500

Žr. nacionalinį leidimą Nr. TL-KL.1-15/2015

Aiškus patvirtinimas – pranešama raštu per 30 darbo dienų.

1 500  (21)

2025 m. kovo 12 d.

UAB „Armar“

Minijos 180 (131 A prieplauka) LT-93269 Klaipėda

LIETUVA

Tel. +370 68532607

E. paštas: armar.uab@gmail.com

Krantinė (šlapioji prieplauka)

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 80 m

plotis – 16 m

gylis – 5 m

GT – 1 500

Žr. nacionalinį leidimą Nr. TL-KL.1-51/2017

Aiškus patvirtinimas – pranešama raštu per 30 darbo dienų.

3 910  (22)

2027 m. balandžio 12 d.

UAB „Demeksa“

Nemuno g. 42A (121 prieplauka) LT-93277 Klaipėda

LIETUVA

Tel. +370 63069903

E. paštas: uabdemeksa@gmail.com

Krantinė (šlapioji prieplauka)

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 58 m

plotis – 16 m

gylis – 5 m

GT – 3 500

Žr. nacionalinį leidimą Nr. TL-KL.1-64/2019

Aiškus patvirtinimas – pranešama raštu per 30 darbo dienų.

0  (23)

2024 m. gegužės 22 d.

UAB „Vakarų refonda“

Minijos 180 (129, 130, 131A, 131, 132, 133A prieplaukos) LT-93269 Klaipėda

LIETUVA

Tel. +370 46483940/483891

Faks. +370 46483891

E. paštas: refonda@wsy.lt

Krantinė (šlapioji prieplauka)

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 230 m

plotis – 55 m

gylis – 14 m

GT – 70 000

Žr. nacionalinį leidimą Nr. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.

Aiškus patvirtinimas – pranešama raštu per 30 darbo dienų.

20 140  (24)

2025 m. balandžio 30 d.

NYDERLANDAI

Damen Verolme Rotterdam B.V.

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam

NYDERLANDAI

Tel. +31 181234353

E. paštas: MZoethout@damenverolme.com

Sausasis dokas

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 400 m

plotis – 90 m

gylis – 12 m

aukštis – 90 m

Aikštelei išduotas veiklos leidimas; jame nurodyti apribojimai ir sąlygos, kad veikla būtų vykdoma nekenkiant aplinkai.

Aiškus patvirtinimas

0  (25)

2026 m. gegužės 21 d.

DECOM Amsterdam B.V.

Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam

NYDERLANDAI

Tel. +31 235581937

E. paštas: info@decomamsterdam.eu

Parengiamieji veiksmai prie prieplaukos, iškėlimas į krantą vertimui į metalo laužą.

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 240 m

plotis – 50 m

grimzlė – 9 m

Aikštelei išduotas veiklos leidimas; jame nurodyti apribojimai ir sąlygos, kad veikla būtų vykdoma nekenkiant aplinkai.

Aiškus patvirtinimas

17 500  (26)

2026 m. spalio 5 d.

Hoondert Services & Decommissioning B.V.

Spanjeweg 4

4455 TW Nieuwdorp NYDERLANDAI

Tel. +31 113352510

E. paštas: info@hsd.nl

Parengiamieji veiksmai prie prieplaukos, iškėlimas į krantą vertimui į metalo laužą.

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 175 m

plotis – 40 m

gylis – 10 m

Aikštelei išduotas veiklos leidimas; jame nurodyti apribojimai ir sąlygos, kad veikla būtų vykdoma nekenkiant aplinkai.

Aiškus patvirtinimas

30 000  (27)

2026 m. sausio 26 d.

Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

Estlandweg 10

4455 SV Nieuwdorp

NYDERLANDAI

Tel. +31 113351710

E. paštas: slf@sagro.nl

Parengiamieji veiksmai prie prieplaukos, iškėlimas į krantą vertimui į metalo laužą.

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 120 m

plotis – 20 m

gylis – 6 m

Aikštelei išduotas veiklos leidimas; jame nurodyti apribojimai ir sąlygos, kad veikla būtų vykdoma nekenkiant aplinkai.

Aiškus patvirtinimas

15 000  (28)

2024 m. kovo 28 d.

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1

3295 XZ

s-Gravendeel

Postbus 5234

3295 ZJ

s-Gravendeel

NYDERLANDAI

Tel. +31 180463990

E. paštas: gsnoek@sloperij-nederland.nl

Šlapioji švartavimosi vieta ir stapelis

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 200 m

plotis – 33 m

gylis – 5,5 m

aukštis – 45 m (Botleko tiltas)

Aikštelei išduotas veiklos leidimas; jame nurodyti apribojimai ir sąlygos, kad veikla būtų vykdoma nekenkiant aplinkai.

Parengiamieji veiksmai vykdomi prie prieplaukos, kol korpusas gali būti užvilktas ant stapelio naudojant 2 000  t tempiamojo pajėgumo suktuvą.

Aiškus patvirtinimas

17 500  (29)

2026 m. gegužės 12 d.

NORVEGIJA

ADRS Decom Gulen

Komplekso adresas:

Sløvågen 2

5960 Dalsøyra

NORVEGIJA

Biuro adresas:

Statsminister Michelsens vei 38

5230 Paradis

NORVEGIJA

https://adrs.no/

Krantinė, stapelis, šlapiasis / sausasis dokas

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 360 m

plotis – neribojamas

gylis – neribojamas

Žr. nacionalinį leidimą Nr. 2019.0501.T.

Aiškus patvirtinimas

0  (30)

2024 m. spalio 1 d.

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597

5578 Nedre Vats

NORVEGIJA

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Krantinė

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 290 m

plotis – neribojamas

gylis – neribojamas

Žr. nacionalinį leidimą Nr. 2005.0038.T.

Aiškus patvirtinimas

31 000  (31)

2024 m. sausio 28 d.

Green Yard AS

Angholmen

4485 Feda

NORVEGIJA

www.greenyard.no

Sausasis dokas (uždaroje erdvėje), stapelis

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 230 m

plotis – 25 m

gylis – 20 m

Žr. nacionalinį leidimą Nr. 2018.0833.T.

Stambios išmontavimo operacijos turi būti atliekamos uždarose patalpose.

Vienintelės lauke leidžiamos išmontavimo ir pjaustymo operacijos yra nedidelės operacijos, kurių reikia, kad laivas tilptų į uždarą erdvę. Išsamesnė informacija pateikiama leidime.

Aiškus patvirtinimas

0  (32)

2024 m. sausio 28 d.

Green Yard Kleven AS

6065 Ulsteinvik

NORVEGIJA

www.kleven.no

Krantinė, stapelis

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 170 m

plotis – 35 m

gylis – neribojamas

Žr. nacionalinį leidimą Nr. 2021.0011.T.

Aiškus patvirtinimas

0  (33)

2026 m. balandžio 9 d.

Fosen Gjenvinning AS

Stokksundveien 1432

7177 Revsnes

NORVEGIJA

Tel. +47 40039479

E. paštas: knut@fosengjenvinning.no

Krantinė

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai, išskyrus įrenginius ir laivus, naudojamus angliavandeniliams išgauti.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 150 m

plotis – 20 m

gylis – 7 m

Žr. nacionalinį leidimą Nr. 2006.0250.T.

Aiškus patvirtinimas

8 000  (34)

2024 m. sausio 9 d.

Aker Solutions AS (Stord)

Eldøyane 59

5411 Stord

NORVEGIJA

www.akersolutions.com

Krantinė (šlapioji prieplauka), stapelis

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 230 m

plotis – neribojamas

gylis – neribojamas

Žr. nacionalinį leidimą Nr. 2013.0111.T.

Aiškus patvirtinimas

43 000  (35)

2024 m. sausio 28 d.

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund,

NORVEGIJA

www.lutelandetoffshore.com

Krantinė

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – neribojamas

plotis – neribojamas

gylis – neribojamas

Žr. nacionalinį leidimą Nr 2014.0646.T.

Aiškus patvirtinimas

14 000  (36)

2024 m. sausio 28 d.

Norscrap West AS

Hanøytangen 122

5310 Hauglandhella

NORVEGIJA

www.norscrap.no

Krantinė, plūduriuojantis stapelis, sausasis dokas

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 150 m

plotis – 34 m

gylis – neribojamas

Žr. nacionalinį leidimą Nr. 2017.0864.T.

Ne daugiau kaip 8 000 LDT ant plūduriuojančio stapelio. Prieš užvelkant ant stapelio, 8 000 LTD viršijantys laivai turi būti sumažinti.

Aiškus patvirtinimas

4 500  (37)

2024 m. kovo 1 d.

SUOMIJA

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie FI-21100 Naantali

SUOMIJA

Tel. +358 244511

E. paštas: try@turkurepairyard.com

Krantinė, sausasis dokas

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 250 m

plotis – 40 m

grimzlė – 7,9 m

Apribojimai įtraukti į nacionalinį aplinkosaugos leidimą.

Aiškus patvirtinimas

20 000  (38)

2023 m. spalio 1 d.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ – ŠIAURĖS AIRIJA

Harland and Wolff (Belfast) Ltd

Queen’s Island

Belfast

BT3 9DU

Tel. +44 2890534189

Faks. +44 2890458515

E. paštas: Eoghan.Rainey@harland-wolff.com

Sausasis dokas ir šlapioji prieplauka

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 556 m

plotis – 93 m

grimzlė – 7,5 m

DWT – 550 000

Aikštelei išduotas atliekų tvarkymo licencijos formos leidimas (Nr. LN/20/11), kuriame nurodyti veiklos apribojimai ir nustatytos komplekso veiklos vykdytojui taikomos sąlygos.

Aiškus patvirtinimas

12 000  (39)

2025 m. birželio 16 d.

B DALIS

Trečiojoje šalyje esantys laivų perdirbimo kompleksai

Komplekso pavadinimas

Perdirbimo metodas

Laivų, kurie gali būti perdirbti, rūšis ir dydis

Laivų perdirbimo komplekso veikimo apribojimai ir sąlygos, įskaitant su pavojingųjų atliekų tvarkymu susijusius apribojimus ir sąlygas

Informacija apie kompetentingos institucijos suteikiamo laivo perdirbimo plano aiškaus patvirtinimo arba patvirtinimo pagal nutylėjimą procedūrą (40)

Didžiausia metinė laivų perdirbimo apimtis, apskaičiuojama kaip atitinkamais metais tame komplekse perdirbtų laivų svorio, išreikšto LDT, suma (41)

Data, iki kurios laivų perdirbimo kompleksas įtrauktas į Europinį sąrašą (42)

TURKIJA

Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 5 Aliağa

İzmir 35800

TURKIJA

Tel. +90 23261821 07-08-09

E. paštas: info@avsargemiltd.com

Laivapriekį ištraukus į krantą

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai, išskyrus įrenginius.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – neribojamas

plotis – 50 m

grimzlė – 15 m

Aikštelė turi Aplinkos ir miestų planavimo ministerijos išduotą laivų išmontavimo leidimą ir Transporto ir infrastruktūros ministerijos išduotą laivų išmontavimo leidimo sertifikatą, kuriuose nustatyti komplekso veikimo apribojimai ir sąlygos.

Patvirtinimas pagal nutylėjimą, kurį galima peržiūrėti per ne vėliau kaip 15 dienų.

Laivo perdirbimo planas yra dokumentų, tyrimų ir leidimų ir (arba) licencijų rinkinio, kuris pateikiamas kompetentingoms institucijoms siekiant gauti leidimą išmontuoti laivą, dalis. Laivo perdirbimo planas nėra tvirtinamas ar atmetamas kaip atskiras dokumentas.

54 224  (43)

2025 m. gruodžio 2 d.

EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 10 Aliağa

Izmir 35800

TURKIJA

Tel. +90 2326182162

E. paštas: pamirtaner@egecelik.com

Laivapriekį ištraukus į krantą

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – neribojamas

plotis – 50 m

grimzlė – 15 m

Aikštelė turi Aplinkos ir miestų planavimo ministerijos išduotą laivų išmontavimo leidimą ir Transporto ir infrastruktūros ministerijos išduotą laivų išmontavimo leidimo sertifikatą, kuriuose nustatyti komplekso veikimo apribojimai ir sąlygos.

Patvirtinimas pagal nutylėjimą, kurį galima peržiūrėti per ne vėliau kaip 15 dienų.

Laivo perdirbimo planas yra dokumentų, tyrimų ir leidimų ir (arba) licencijų rinkinio, kuris pateikiamas kompetentingoms institucijoms siekiant gauti leidimą išmontuoti laivą, dalis. Laivo perdirbimo planas nėra tvirtinamas ar atmetamas kaip atskiras dokumentas.

55 503  (44)

2025 m. vasario 12 d.

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET

LTD.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 3-4 Aliağa

Izmir 35800

TURKIJA

Tel. +90 2326182030

E. paštas: info@leyal.com.tr

Laivapriekį ištraukus į krantą

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – neribojamas

plotis – 100 m

grimzlė – 15 m

Aikštelė turi Aplinkos ir miestų planavimo ministerijos išduotą laivų išmontavimo leidimą ir Transporto ir infrastruktūros ministerijos išduotą laivų išmontavimo leidimo sertifikatą, kuriuose nustatyti komplekso veikimo apribojimai ir sąlygos.

Patvirtinimas pagal nutylėjimą, kurį galima peržiūrėti per ne vėliau kaip 15 dienų.

Laivo perdirbimo planas yra dokumentų, tyrimų ir leidimų ir (arba) licencijų rinkinio, kuris pateikiamas kompetentingoms institucijoms siekiant gauti leidimą išmontuoti laivą, dalis. Laivo perdirbimo planas nėra tvirtinamas ar atmetamas kaip atskiras dokumentas.

64 815  (45)

2023 m. gruodžio 9 d.

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 25 Aliağa

Izmir 35800

TURKIJA

Tel. +90 2326182065

E. paštas: demtas@leyal.com.tr

Laivapriekį ištraukus į krantą

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – neribojamas

plotis – 63 m

grimzlė – 15 m

Aikštelė turi Aplinkos ir miestų planavimo ministerijos išduotą laivų išmontavimo leidimą ir Transporto ir infrastruktūros ministerijos išduotą laivų išmontavimo leidimo sertifikatą, kuriuose nustatyti komplekso veikimo apribojimai ir sąlygos.

Patvirtinimas pagal nutylėjimą, kurį galima peržiūrėti per ne vėliau kaip 15 dienų.

Laivo perdirbimo planas yra dokumentų, tyrimų ir leidimų ir (arba) licencijų rinkinio, kuris pateikiamas kompetentingoms institucijoms siekiant gauti leidimą išmontuoti laivą, dalis. Laivo perdirbimo planas nėra tvirtinamas ar atmetamas kaip atskiras dokumentas.

57 275  (46)

2023 m. gruodžio 9 d.

ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 23 Aliağa

Izmir 35800

TURKIJA

Tel. +90 2326182105

E. paštas: oge@ogegemi.com

www.ogegemi.com

Laivapriekį ištraukus į krantą

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – neribojamas

plotis – 70 m

grimzlė – 15 m

Aikštelė turi Aplinkos ir miestų planavimo ministerijos išduotą laivų išmontavimo leidimą ir Transporto ir infrastruktūros ministerijos išduotą laivų išmontavimo leidimo sertifikatą, kuriuose nustatyti komplekso veikimo apribojimai ir sąlygos.

Patvirtinimas pagal nutylėjimą, kurį galima peržiūrėti per ne vėliau kaip 15 dienų.

Laivo perdirbimo planas yra dokumentų, tyrimų ir leidimų ir (arba) licencijų rinkinio, kuris pateikiamas kompetentingoms institucijoms siekiant gauti leidimą išmontuoti laivą, dalis. Laivo perdirbimo planas nėra tvirtinamas ar atmetamas kaip atskiras dokumentas.

62 471  (47)

2025 m. vasario 12 d.

Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 8-9 Aliağa

Izmir 35800

TURKIJA

Tel. +90 2326182092

E. paštas: info@sokship.com

Laivapriekį ištraukus į krantą

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – neribojamas

plotis – 90 m

grimzlė – 15 m

Aikštelė turi Aplinkos ir miestų planavimo ministerijos išduotą laivų išmontavimo leidimą ir Transporto ir infrastruktūros ministerijos išduotą laivų išmontavimo leidimo sertifikatą, kuriuose nustatyti komplekso veikimo apribojimai ir sąlygos.

Patvirtinimas pagal nutylėjimą, kurį galima peržiūrėti per ne vėliau kaip 15 dienų.

Laivo perdirbimo planas yra dokumentų, tyrimų ir leidimų ir (arba) licencijų rinkinio, kuris pateikiamas kompetentingoms institucijoms siekiant gauti leidimą išmontuoti laivą, dalis. Laivo perdirbimo planas nėra tvirtinamas ar atmetamas kaip atskiras dokumentas.

66 167  (48)

2025 m. vasario 12 d.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR

Tel.: +44 1314543380; +44 7834658588

E. paštas: Phil@dalemarine.co.uk

Sausasis dokas ir šlapioji prieplauka

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai, išskyrus įrenginius.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 165 m

plotis – 20 m

grimzlė – 7,7 m

Aikštelei išduotas atliekų tvarkymo licencijos formos leidimas (Nr. WML/L/1157331), kuriame nurodyti veiklos apribojimai ir nustatytos komplekso veiklos vykdytojui taikomos sąlygos.

Aiškus patvirtinimas

5 019  (49)

2027 m. gegužės 22 d.

Kishorn Port Ltd

Kishorn Base

Kishorn

Strathcarron

IV54 8XA

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Tel. +44 1397773840

E. paštas: enquiries@kishornportltd.com

alasdair@kishornportltd.com

frank@fergusontransport.co.uk

Sausasis dokas

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

ilgis – 160 m

plotis – 160 m

grimzlė – 13,8 m

LDT – 26 448

Aikštelei išduotas atliekų tvarkymo licencijos formos leidimas (Nr. WML/L/1175043 Modification 01 ir WML/L/1175043 Modification 02), kuriame nurodyti veiklos apribojimai ir nustatytos komplekso veiklos vykdytojui taikomos sąlygos.

Aiškus patvirtinimas

38 148  (50)

2027 m. gegužės 22 d.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road

Brownsville TX, 78521

JUNGTINĖS VALSTIJOS

Tel. +1 9568312299

E. paštas: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Krantinė (šlapioji prieplauka), rampa

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžti laivai.

Didžiausi laivo matmenys:

 

ilgis – 366 m

 

plotis – 48 m

 

grimzlė – 9 m

Komplekso veikimo sąlygos nustatytos leidimuose, sertifikatuose ir įgaliojimuose, kuriuos kompleksui išdavė Aplinkos apsaugos agentūra, Teksaso aplinkos kokybės komisija, Teksaso generalinė žemės tarnyba ir JAV pakrančių apsaugos tarnyba.

Remiantis JAV toksinių cheminių medžiagų kontrolės įstatymu, į JAV draudžiama importuoti su užsienio valstybių vėliavomis plaukiojančius laivus, kuriuose PCB koncentracija viršija 50 milijonųjų dalių.

Kompleksas turi du galutiniam laivų perdirbimui skirtus elingus su rampomis (rytinį ir vakarinį). Laivai, plaukiojantys su ES valstybių narių vėliavomis, turi būti perdirbami tik ant rytinio elingo rampos.

Šiuo metu pagal JAV teisės aktus nėra numatyta jokios procedūros, susijusios su laivo perdirbimo planų patvirtinimu.

120 000  (51)

2023 m. gruodžio 9 d.


(1)  Kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo 7 straipsnio 3 dalyje.

(2)  Kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 32 straipsnio 1 dalies a punkto trečiame sakinyje.

(3)  Data, iki kurios laivų perdirbimo kompleksas įtrauktas į Europinį sąrašą, atitinka datą, iki kurios galioja valstybėje narėje suteiktas leidimas.

(4)  Remiantis pateikta informacija, komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 50 000 LDT per metus.

(5)  Remiantis pateikta informacija, komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 12 500 LDT per metus.

(6)  Remiantis pateikta informacija, komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 30 000 LDT per metus.

(7)  Remiantis pateikta informacija, komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 50 000 LDT per metus.

(8)  Remiantis pateikta informacija, komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 30 000 LDT per metus.

(9)  Remiantis pateikta informacija, komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 200 000 LDT per metus.

(10)  Remiantis pateikta informacija, komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 50 000 LDT per metus.

(11)  Remiantis pateikta informacija, komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 45 000 LDT per metus.

(12)  Remiantis pateikta informacija, komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 36 000 LDT per metus.

(13)  Remiantis pateikta informacija, komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 6 000 LDT per metus.

(14)  Remiantis pateikta informacija, komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 60 000 LDT per metus.

(15)  Remiantis pateikta informacija, komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 15 000 LDT per metus.

(16)  Remiantis pateikta informacija, komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 12 000 LDT per metus.

(17)  Remiantis pateikta informacija, komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 23 000 LDT per metus.

(18)  Remiantis pateikta informacija, komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 40 000 LDT per metus.

(19)  Remiantis pateikta informacija, komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 60 000 LDT per metus.

(20)  Remiantis pateikta informacija, komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 10 000 LDT per metus.

(21)  Pagal leidimą komplekse leidžiama perdirbti ne daugiau kaip 30 000 LDT per metus.

(22)  Pagal leidimą komplekse leidžiama perdirbti ne daugiau kaip 6 000 LDT per metus.

(23)  Pagal leidimą komplekse leidžiama perdirbti ne daugiau kaip 10 000 LDT per metus.

(24)  Pagal leidimą komplekse leidžiama perdirbti ne daugiau kaip 45 000 LDT per metus.

(25)  Pagal leidimą komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 100 000 LDT per metus.

(26)  Pagal leidimą komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 47 500 LDT per metus.

(27)  Pagal leidimą komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 100 000 LDT per metus.

(28)  Pagal leidimą komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 100 000 LDT per metus.

(29)  Pagal leidimą komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 40 000 LDT per metus.

(30)  Pagal leidimą komplekse leidžiama perdirbti ne daugiau kaip 75 000 LDT per metus.

(31)  Pagal leidimą komplekse leidžiama perdirbti ne daugiau kaip 75 000 LDT per metus.

(32)  Pagal leidimą komplekse leidžiama perdirbti ne daugiau kaip 30 000 LDT per metus.

(33)  Pagal leidimą komplekse leidžiama perdirbti ne daugiau kaip 30 000 LDT per metus.

(34)  Pagal leidimą komplekse leidžiama perdirbti ne daugiau kaip 10 000 LDT per metus.

(35)  Pagal leidimą komplekse leidžiama perdirbti ne daugiau kaip 85 000 LDT per metus.

(36)  Pagal leidimą komplekse leidžiama perdirbti ne daugiau kaip 200 000 LDT per metus.

(37)  Pagal leidimą komplekse leidžiama perdirbti ne daugiau kaip 100 000 LDT per metus.

(38)  Remiantis pateikta informacija, komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 40 000 LDT per metus.

(39)  Pagal leidimą komplekse leidžiama perdirbti ne daugiau kaip 300 000 LDT per metus.

(40)  Kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo 7 straipsnio 3 dalyje.

(41)  Kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 32 straipsnio 1 dalies a punkto trečiame sakinyje.

(42)  Jeigu nenurodyta kitaip, laivų perdirbimo kompleksas, kuris yra trečiojoje valstybėje, į Europinį sąrašą įtraukiamas penkerių metų laikotarpiui, kuris prasideda nuo atitinkamo Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo tas kompleksas įtraukiamas, įsigaliojimo dienos.

(43)  Komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 60 000 LDT per metus.

(44)  Komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 60 000 LDT per metus.

(45)  Komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 80 000 LDT per metus.

(46)  Komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 70 000 LDT per metus.

(47)  Komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 90 000 LDT per metus.

(48)  Komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 100 000 LDT per metus.

(49)  Pagal leidimą komplekse leidžiama perdirbti ne daugiau kaip 7 275 LDT per metus.

(50)  Pagal leidimą komplekse leidžiama perdirbti ne daugiau kaip 38 148 LDT per metus.

(51)  Komplekso didžiausia teorinė metinė laivų perdirbimo apimtis sudaro 120 000 LDT per metus.


Klaidų ištaisymas

2022 12 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/71


2014 m. vasario 11 d. Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos susitarimo dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų pasirašymo Sąjungos vardu klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 106, 2014 m. balandžio 9 d. )

Pavadinimas turinio puslapyje ir 2 puslapis, 2 konstatuojamoji dalis ir 1 straipsnis:

yra:

„Islandijos Respublika“,

turi būti:

„Islandija“.


2022 12 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/72


2022 m. birželio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/978, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/159, kuriuo tam tikriems importuojamiems plieno produktams nustatoma galutinė apsaugos priemonė, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 167, 2022 m. birželio 24 d. )

77 puslapis, II priedas, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/159 IV priedo IV.1 dalies lentelėje produkto Nr. 9 pakeitimas:

yra:

„9

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Korėjos Respublika

47 773,95

47 773,95

46 735,39

47 254,67

49 549,16

49 549,16

49 010,58

49 010,58

25 %

09.8846

Taivanas

44 302,39

44 302,39

43 339,29

43 820,84

45 948,59

45 948,59

45 449,15

45 449,15

25 %

09.8847

Indija

29 610,23

29 610,23

28 966,53

29 288,38

30 710,50

30 710,50

30 376,69

30 376,69

25 %

09.8848

Pietų Afrika

25 765,68

25 765,68

25 205,56

25 485,62

26 723,10

26 723,10

26 432,63

26 432,63

25 %

09.8853

Jungtinės Valstijos

24 090,93

24 090,93

23 567,21

23 829,07

24 986,11

24 986,11

24 714,52

24 714,52

25 %

09.8849

Turkija

20 046,66

20 046,66

19 610,86

19 828,76

20 791,56

20 791,56

20 565,57

20 565,57

25 %

09.8850

Malaizija

12 700,45

12 700,45

12 424,35

12 562,40

13 172,38

13 172,38

13 029,20

13 029,20

25 %

09.8851

Kitos šalys

50 944,84

50 944,84

49 837,34

50 391,09

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55

25 %

(11)“

turi būti:

„9

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Korėjos Respublika

47 773,95

47 773,95

46 735,39

47 254,67

49 549,16

49 549,16

49 010,58

49 010,58

25 %

09.8846

Taivanas

44 302,39

44 302,39

43 339,29

43 820,84

45 948,59

45 948,59

45 449,15

45 449,15

25 %

09.8847

Indija

29 610,23

29 610,23

28 966,53

29 288,38

30 710,50

30 710,50

30 376,69

30 376,69

25 %

09.8848

Pietų Afrika

25 765,68

25 765,68

25 205,56

25 485,62

26 723,10

26 723,10

26 432,63

26 432,63

25 %

09.8853

Jungtinės Valstijos

24 090,93

24 090,93

23 567,21

23 829,07

24 986,11

24 986,11

24 714,52

24 714,52

25 %

09.8849

Turkija

20 046,66

20 046,66

19 610,86

19 828,76

20 791,56

20 791,56

20 565,57

20 565,57

25 %

09.8850

Kitos šalys

63 645,29

63 645,29

62 261,69

62 953,49

66 010,25

66 010,25

65 292,75

65 292,75

25 %

(11)“

85 puslapis, II priedas, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/159 IV priedo IV.2 dalies lentelėje produkto Nr. 9 pakeitimas:

yra:

„9

Kitos šalys

50 944,84

50 944,84

49 837,34

50 391,09

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55 “

turi būti:

„9

Kitos šalys

63 645,29

63 645,29

62 261,69

62 953,49

66 010,25

66 010,25

65 292,75

65 292,75 “


2022 12 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/74


2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 150, 2018 m. birželio 14 d. )

86 puslapis, III priedas, 5 skirsnis, pavadinimas:

yra:

„5.

Produktų priėmimas iš kitų vienetų veiklos vykdytojų“,

turi būti:

„5.

Produktų priėmimas iš kitų veiklos vykdytojų ar vienetų“.

2022 12 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/75


2022 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2387, kuriuo dėl eksploatuojamų vidaus degimo variklių, sumontuotų ne keliais judančiuose mechanizmuose, išmetamų dujinių teršalų stebėsenos nuostatų pritaikymo įtraukiant mažesnės kaip 56 kW ir didesnės kaip 560 kW galios variklius iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/655, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 316, 2022 m. gruodžio 8 d. )

3 puslapis, 1 straipsnio 3 punktas:

yra:

„3)

3a straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

„3.   Pagal šį reglamentą iki 2022 m. gruodžio 26 d. patvirtinto variklio tipo arba variklių šeimos ES tipo patvirtinimų nereikia peržiūrėti arba išplėsti dėl bandymų, atliktų pagal priedo reikalavimus.“;“,

turi būti:

„3)

3a straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

„3.   Pagal šį reglamentą iki 2022 m. gruodžio 28 d. patvirtinto variklio tipo arba variklių šeimos ES tipo patvirtinimų nereikia peržiūrėti arba išplėsti dėl bandymų, atliktų pagal priedo reikalavimus.“;“;

6 puslapis, priedas, 7 punktas:

yra:

„2.6.1.1.1.

Bandomi 9 ISM grupės varikliai, kurių eksploatavimo tarpsnis pagal 2 lentelę yra mažesnis kaip a % EDP. Bandymų rezultatai pateikiami patvirtinimo institucijai iki 2024 m. gruodžio 26 d.

2.6.1.1.2.

Bandomi 9 ISM grupės varikliai, kurių eksploatavimo tarpsnis pagal 2 lentelę yra didesnis kaip b % EDP. Bandymų protokolai pateikiami patvirtinimo institucijai iki 2026 m. gruodžio 26 d.“,

turi būti:

„2.6.1.1.1.

Bandomi 9 ISM grupės varikliai, kurių eksploatavimo tarpsnis pagal 2 lentelę yra mažesnis kaip a % EDP. Bandymų rezultatai pateikiami patvirtinimo institucijai iki 2024 m. gruodžio 28 d.

2.6.1.1.2.

Bandomi 9 ISM grupės varikliai, kurių eksploatavimo tarpsnis pagal 2 lentelę yra didesnis kaip b % EDP. Bandymų protokolai pateikiami patvirtinimo institucijai iki 2026 m. gruodžio 28 d.“;

7 puslapis, priedas, 7 punktas:

yra:

„2.6.2.1.1.

Bandoma x ISM grupės variklių, kurių eksploatavimo tarpsnis pagal 3 lentelę yra mažesnis kaip c % EDP. Bandymų rezultatai pateikiami patvirtinimo institucijai iki 2024 m. gruodžio 26 d.

2.6.2.1.2.

Bandoma x ISM grupės variklių, kurių eksploatavimo tarpsnis pagal 3 lentelę yra didesnis kaip d % EDP. Bandymų rezultatai pateikiami patvirtinimo institucijai iki 2026 m. gruodžio 26 d.“,

turi būti:

„2.6.2.1.1.

Bandoma x ISM grupės variklių, kurių eksploatavimo tarpsnis pagal 3 lentelę yra mažesnis kaip c % EDP. Bandymų rezultatai pateikiami patvirtinimo institucijai iki 2024 m. gruodžio 28 d.

2.6.2.1.2.

Bandoma x ISM grupės variklių, kurių eksploatavimo tarpsnis pagal 3 lentelę yra didesnis kaip d % EDP. Bandymų rezultatai pateikiami patvirtinimo institucijai iki 2026 m. gruodžio 28 d.“;

8 puslapis, priedas, 7 punktas:

yra:

„2.6.2.2.1.

Pirmųjų x variklių bandymo rezultatai pateikiami iki vėlesnės datos:

a)

2024 m. gruodžio 26 d.;“,

turi būti:

„2.6.2.2.1.

Pirmųjų x variklių bandymo rezultatai pateikiami iki vėlesnės datos:

a)

2024 m. gruodžio 28 d.;“;

9 puslapis, priedas, 7 punktas:

yra:

„2.6.2.2.3.

a)

[…]

i)

vieno variklio, kurio eksploatavimo tarpsnis pagal 3 lentelę yra nuo c % iki d % EDP, bandymo rezultatus iki 2025 m. gruodžio 26 d., arba“,

turi būti:

„2.6.2.2.3.

a)

[…]

i)

vieno variklio, kurio eksploatavimo tarpsnis pagal 3 lentelę yra nuo c % iki d % EDP, bandymo rezultatus iki 2025 m. gruodžio 28 d., arba“;

9 puslapis, priedas, 7 punktas:

yra:

„2.6.3.1.1.

Bandoma pagal 4 lentelę x ISM grupės variklių, kurių ne keliais judantys mechanizmai pagaminti ne daugiau kaip 2 metai iki to bandymo dienos (žr. 2 paveikslą). Bandymų rezultatai pateikiami patvirtinimo institucijai iki 2024 m. gruodžio 26 d.

2.6.3.1.2.

Bandoma pagal 4 lentelę x ISM grupės variklių, kurių ne keliais judantys mechanizmai pagaminti ne mažiau kaip 4 metai iki to bandymo dienos (žr. 2 paveikslą). Bandymų rezultatai pateikiami patvirtinimo institucijai iki 2026 m. gruodžio 26 d.“,

turi būti:

„2.6.3.1.1.

Bandoma pagal 4 lentelę x ISM grupės variklių, kurių ne keliais judantys mechanizmai pagaminti ne daugiau kaip 2 metai iki to bandymo dienos (žr. 2 paveikslą). Bandymų rezultatai pateikiami patvirtinimo institucijai iki 2024 m. gruodžio 28 d.

2.6.3.1.2.

Bandoma pagal 4 lentelę x ISM grupės variklių, kurių ne keliais judantys mechanizmai pagaminti ne mažiau kaip 4 metai iki to bandymo dienos (žr. 2 paveikslą). Bandymų rezultatai pateikiami patvirtinimo institucijai iki 2026 m. gruodžio 28 d.“;

10 puslapis, priedas, 7 punktas:

yra:

„2.6.4.1.1.

Bandoma x ISM grupės variklių, kurių ne keliais judančių mechanizmų eksploatavimo tarpsnio odometro rodmuo pagal 4 ir 6 lenteles yra mažesnis kaip c (km). Bandymų rezultatai pateikiami patvirtinimo institucijai iki 2024 m. gruodžio 26 d.

2.6.4.1.2.

Bandoma x ISM grupės variklių, kurių ne keliais judančių mechanizmų eksploatavimo tarpsnio odometro rodmuo pagal 4 ir 6 lenteles yra didesnis kaip d (km). Bandymų rezultatai pateikiami patvirtinimo institucijai iki 2026 m. gruodžio 26 d.“,

turi būti:

„2.6.4.1.1.

Bandoma x ISM grupės variklių, kurių ne keliais judančių mechanizmų eksploatavimo tarpsnio odometro rodmuo pagal 4 ir 6 lenteles yra mažesnis kaip c (km). Bandymų rezultatai pateikiami patvirtinimo institucijai iki 2024 m. gruodžio 28 d.

2.6.4.1.2.

Bandoma x ISM grupės variklių, kurių ne keliais judančių mechanizmų eksploatavimo tarpsnio odometro rodmuo pagal 4 ir 6 lenteles yra didesnis kaip d (km). Bandymų rezultatai pateikiami patvirtinimo institucijai iki 2026 m. gruodžio 28 d.“