ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 303

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. lapkričio 23d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2287, kuriuo dėl dideliu išgyvenamumu grindžiamos įpareigojimo iškrauti laimikį išimties taikymo paprastųjų otų žvejybai Juodojoje jūroje pratęsimo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2065, kuriuo nustatomas paprastųjų otų žvejybai Juodojoje jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas

1

 

*

2022 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2288, kuriuo dėl dideliu išgyvenamumu grindžiamos įpareigojimo iškrauti laimikį išimties taikymo venerų (Venus spp.), šukučių (Pecten jacobaeus) ir venerupių (Venerupis spp.) žvejybai vakarų Viduržemio jūroje pratęsimo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2066, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1022

3

 

*

2022 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2289, kuriuo dėl įpareigojimo iškrauti laimikį, sužvejotą vykdant tam tikrą žvejybą Šiaurės jūroje, išimčių taikymo 2023 m. iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2014

6

 

*

2022 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2290, kuriuo dėl tam tikrų įpareigojimo iškrauti laimikį išimčių taikymo 2023 m. vakarų vandenyse iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2015

12

 

*

2022 m. rugsėjo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2291, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų I priedo nuostatos dėl heksachlorbenzeno ( 1 )

19

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2022 11 23   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/2287

2022 m. rugpjūčio 12 d.

kuriuo dėl dideliu išgyvenamumu grindžiamos įpareigojimo iškrauti laimikį išimties taikymo paprastųjų otų žvejybai Juodojoje jūroje pratęsimo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2065, kuriuo nustatomas paprastųjų otų žvejybai Juodojoje jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (1), ypač į jo 15 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą sužvejotų žuvų rūšių, kurioms taikomi laimikio limitai, laimikį. Įpareigojimas iškrauti rūšių, pagal kurias apibrėžiama žvejyba, žuvų laimikį pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies d punktą turėjo būti pradėtas taikyti ne vėliau kaip nuo 2017 m. sausio 1 d. Viena iš tų rūšių yra paprastieji otai Juodojoje jūroje;

(2)

2016 m. spalio 20 d. Komisija priėmė Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/87 (2), kuriuo nustatomas paprastųjų otų žvejybai Juodojoje jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas, kuriuo numatyta statomaisiais dugniniais žiauniniais tinklais sužvejotiems paprastiesiems otams taikoma išgyvenamumu grindžiama išimtis. Šis reglamentas buvo taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.2021 m. rugpjūčio 25 d. buvo priimtas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2065 (3), kuriuo nustatomas paprastųjų otų žvejybai Juodojoje jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas ir kuris taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

(3)

Bulgarija ir Rumunija turi tiesioginių paprastųjų otų žvejybos valdymo Juodojoje jūroje interesų. 2021 m. vasario 12 d. tos valstybės narės Komisijai pateikė bendrą rekomendaciją, kurioje prašoma atnaujinti išmetimo į jūrą mažinimo planą ir paprastiesiems otams, sužvejotiems statomaisiais dugniniais žiauniniais tinklais Juodojoje jūroje, vėl taikyti išgyvenamumu grindžiamą išimtį. 2021 m. liepos 15 d. tos valstybės narės pateikė atnaujintą bendrą rekomendaciją. Pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2065 3 straipsnio 3 dalį 2022 m. balandžio 29 d. ir 2022 m. gegužės 10 d. tos valstybės narės pateikė papildomų su žvejyba žiauniniais tinklais susijusių duomenų apie statomaisiais dugniniais žiauniniais tinklais Juodojoje jūroje sužvejotų paprastųjų otų išgyvenamumo įverčius;

(4)

pateiktą atnaujintą bendrą rekomendaciją įvertino Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (4) (ŽMTEK); be to, jis palankiai įvertino pastangas, įdėtas atliekant Juodojoje jūroje sužvejotų paprastųjų otų išgyvenamumo tyrimą, per kurį buvo nagrinėjamas sužvejotų žuvų gyvybingumas. ŽMTEK taip pat pripažino, kad pateikti duomenys yra vertingi vertinant paprastųjų otų išgyvenamumą. Bulgarijos ir Rumunijos vandenyse atliktas tyrimas atskleidė didelį vienagijais žiauniniais tinklais sužvejotų paprastųjų otų gyvybingumą (didesnis kaip 80 %). Atsižvelgdamas į tai, ŽMTEK padarė išvadą, kad išgyvenamumas yra didelis;

(5)

2022 m. liepos 7 d. Bulgarija ir Rumunija pateikė atnaujintą bendrą rekomendaciją dėl dideliu išgyvenamumu grindžiamos įpareigojimo iškrauti laimikį išimties taikymo paprastųjų otų žvejybai Juodojoje jūroje pratęsimo dvejiems metams;

(6)

Komisija mano, kad minėtame tyrime pateikti išgyvenamumo įrodymai yra pakankamai reikšmingi. Todėl Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte numatytos išimties taikymas turėtų būti pratęstas. Taigi Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2065 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės daro tiesioginį poveikį su Sąjungos laivų žvejybos sezonu susijusiai ekonominei veiklai ir jų žvejybos sezono planavimui, todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas. Remiantis bendra rekomendacija ir atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje nustatytą tvarkaraštį, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo vėlesnės datos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2065 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Įpareigojimo iškrauti laimikį išimtis, skirta rūšims, kurių individams, remiantis moksliniais įrodymais, būdingas didelis išgyvenamumas, pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punktą iki 2024 m. gruodžio 31 d. taikoma paprastiesiems otams (Scophthalmus maximus), sužvejotiems statomaisiais dugniniais žiauniniais tinklais (GNS) Juodojoje jūroje.“

2)

3 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

3)

4 straipsnio antras sakinys pakeičiamas taip:

„Šis reglamentas taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2023 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugpjūčio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 354, 2013 12 28, p. 22.

(2)  2016 m. spalio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/87, kuriuo nustatomas paprastųjų otų žvejybai Juodojoje jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (OL L 14, 2017 1 18, p. 9).

(3)  2021 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2065, kuriuo nustatomas paprastųjų otų žvejybai Juodojoje jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (OL L 421, 2021 11 26, p. 14).

(4)  Bendrų rekomendacijų dėl įpareigojimo iškrauti laimikį ir Techninių priemonių reglamento vertinimas (STECF-22–05).


2022 11 23   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/3


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/2288

2022 m. rugpjūčio 16 d.

kuriuo dėl dideliu išgyvenamumu grindžiamos įpareigojimo iškrauti laimikį išimties taikymo venerų (Venus spp.), šukučių (Pecten jacobaeus) ir venerupių (Venerupis spp.) žvejybai vakarų Viduržemio jūroje pratęsimo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2066, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1022

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1022, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 508/2014, (1) ypač į jo 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/2066 (2) nustatytos įpareigojimo iškrauti tam tikrų vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių laimikį įgyvendinimo laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. nuostatos;

(2)

atsižvelgdamos į Viduržemio jūros patariamosios tarybos nuomonę, 2022 m. gegužės 9 d. Ispanija, Prancūzija ir Italija (aukšto lygio grupė „Pescamed“) pateikė Komisijai bendrą rekomendaciją, kurioje siūloma pratęsti tam tikrų įpareigojimo iškrauti laimikį išimčių taikymą demersinei žvejybai vakarų Viduržemio jūroje;

(3)

bendrą rekomendaciją 2022 m. gegužės 16–20 d. įvertino Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK) (3);

(4)

2022 m. liepos 8 d. aukšto lygio grupė „Pescamed“ pateikė atnaujintą bendrą rekomendaciją; ją taip pat įvertino ŽMTEK;

(5)

kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 (4) 18 straipsnyje, Komisija atnaujintą 2022 m. liepos 8 d. bendrą rekomendaciją išnagrinėjo atsižvelgdama į ŽMTEK vertinimą ir siekdama užtikrinti, kad ji būtų suderinama su atitinkamomis išsaugojimo priemonėmis, įskaitant įpareigojimą iškrauti laimikį;

(6)

atnaujintoje 2022 m. liepos 8 d. bendroje rekomendacijoje siūloma pratęsti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte nustatytų dideliu išgyvenamumu grindžiamų išimčių taikymą mechanizuotomis dragomis sužvejotoms veneroms (Venus spp.), šukutėms (Pecten jacobaeus) ir venerupėms (Venerupis spp.);

(7)

dėl venerų (Venus spp.) ŽMTEK padarė išvadą, kad patvirtinamojoje informacijoje pateikta patikimų didelio išgyvenamumo įverčių. Todėl Komisija mano, kad išimties taikymas turėtų būti pratęstas;

(8)

dėl šukučių (Pecten jacobaeus) ir venerupių (Venerupis spp.) ŽMTEK pabrėžė, kad pateikta papildomų su šukutėmis (Pecten jacobaeus) susijusių įrodymų. Komisija pripažįsta, kad esama mokslinių tyrimų ir leidinių, susijusių su šių dviejų rūšių ir kitų panašių rūšių dvigeldžiais moliuskais, kurie sužvejojami mechanizuotomis dragomis kituose jūrų baseinuose ir kuriuos anksčiau įvertino ŽMTEK. Dėl panašumų su vakarų Viduržemio jūros šukutėmis (Pecten jacobaeus) ir venerupėmis (Venerupis spp.) tikėtinas didelis tų rūšių išgyvenamumas turėtų būti nagrinėjamas atsižvelgiant į šias dvi rūšis, o kartu valstybių narių turėtų būti paprašyta parengti su vakarų Viduržemio jūra susijusius tyrimus;

(9)

kadangi įrodymų dėl šukučių (Pecten jacobaeus) ir venerupių (Venerupis spp.) išgyvenamumo nepakanka ir ŽMTEK padarė išvadą, kad reikia pateikti papildomų mokslinių įrodymų dėl šių rūšių dvigeldžių moliuskų vakarų Viduržemio jūroje išgyvenamumo, Komisija mano, kad išimties taikymas turėtų būti pratęstas tik trumpam laikotarpiui. Todėl atitinkamos valstybės narės turėtų pateikti atitinkamus mokslinius įrodymus, kad ŽMTEK galėtų juos įvertinti;

(10)

atnaujintoje 2022 m. liepos 8 d. bendroje rekomendacijoje atitinkamos valstybės narės atnaujino įsipareigojimą didinti žvejybos įrankių selektyvumą remiantis dabartinių mokslinių tyrimų programų rezultatais, kad būtų sumažintas ir apribotas nepageidaujamas laimikis, visų pirma laimikis, kurį sudaro mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiantys individai;

(11)

be to, siekdamos sumažinti žuvų jauniklių mirtingumą, atnaujintoje 2022 m. liepos 8 d. bendroje rekomendacijoje atitinkamos valstybės narės taip pat įsipareigojo nustatyti daugiau žvejybos draudimo rajonų, jei turima įrodymų, kad juose esama žuvų jauniklių santalkų;

(12)

atnaujintoje 2022 m. liepos 8 d. bendroje rekomendacijoje siūlomos priemonės atitinka Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalį, 15 straipsnio 5 dalies b punktą ir 18 straipsnio 3 dalį. Todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2066 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės daro tiesioginį poveikį Sąjungos laivų žvejybos sezono planavimui ir susijusiai ekonominei veiklai, todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas. Tačiau jis turėtų būti taikomas nuo vėlesnės datos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2066 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies a, b ir c punktai pakeičiami taip:

„a)

šukutėms (Pecten jacobaeus), sužvejotoms mechanizuotomis dragomis (HMD), iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

b)

venerupėms (Venerupis spp.), sužvejotoms mechanizuotomis dragomis (HMD), iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

c)

veneroms (Venus spp.), sužvejotoms mechanizuotomis dragomis (HMD), iki 2024 m. gruodžio 31 d.;“

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Tiesioginių žvejybos valdymo Viduržemio jūroje interesų turinčios valstybės narės iki 2022 ir 2022 m. gegužės 1 d. Komisijai pateikia papildomus išmetimo į jūrą duomenis ir kitus aktualius mokslinius įrodymus, kuriais pagrindžiamas 1 dalies a ir b punktuose nustatytos išimties taikymas. Pateiktus duomenis ir informaciją ne vėliau kaip iki liepos 31 d. įvertina ŽMTEK.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugpjūčio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 172, 2019 6 26, p. 1.

(2)  2021 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2066, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1022 nustatant išsamias įpareigojimo iškrauti tam tikrų vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių laimikį įgyvendinimo 2022–2024 m. laikotarpiu nuostatas (OL L 421, 2021 11 26, p. 17).

(3)  Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK) atliktas bendrų rekomendacijų dėl įpareigojimo iškrauti laimikį ir Techninių priemonių reglamento vertinimas (STECF-22–05).

(4)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).


2022 11 23   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/6


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/2289

2022 m. rugpjūčio 18 d.

kuriuo dėl įpareigojimo iškrauti laimikį, sužvejotą vykdant tam tikrą žvejybą Šiaurės jūroje, išimčių taikymo 2023 m. iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2014

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/973, kuriuo nustatomas Šiaurės jūros demersinių išteklių ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas ir Šiaurės jūroje taikomo įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimo nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 676/2007 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008 (1), ypač į jo 11 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2020/2014 (2) nustatomos išsamios įpareigojimo iškrauti laimikį, sužvejotą vykdant tam tikrą žvejybą Šiaurės jūroje, įgyvendinimo 2021–2023 m. nuostatos;

(2)

pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/2014 tam tikros įpareigojimo iškrauti laimikį išimtys taikomos iki 2022 m. gruodžio 31 d. Šiais atvejais tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės turėjo kuo greičiau ir ne vėliau kaip 2022 m. gegužės 1 d. pateikti papildomų šios išimties taikymą pagrindžiančių mokslinių įrodymų. Pateiktus įrodymus iki 2022 m. liepos 31 d. turėjo įvertinti Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (toliau – ŽMTEK);

(3)

pasikonsultavusios su Šiaurės jūros patariamąja taryba (toliau – NSAC) ir Pelaginių išteklių patariamąja taryba (toliau – PELAC), Belgija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai ir Švedija (toliau – Ševeningeno grupė) 2022 m. gegužės 2 d. pateikė Komisijai bendrą rekomendaciją;

(4)

bendrą rekomendaciją 2022 m. gegužės 16–20 d. peržiūrėjo ŽMTEK (3). 2022 m. liepos 20 d. posėdyje, kuriame stebėtojo teisėmis dalyvavo Europos Parlamento atstovai, Komisija pateikė deleguotojo akto projektą iš valstybių narių atstovų sudarytai Žuvininkystės ir akvakultūros ekspertų grupei;

(5)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/2014 8 straipsniu suteikta išgyvenamumu grindžiama išimtis, kuri iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikoma paprastųjų otų (Scophthalmus maximus) laimikiui, sužvejotam Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (toliau – ICES) 4 parajonio Sąjungos vandenyse sijiniais tralais (TBB), kurių maišo akys yra 80 mm arba didesnės;

(6)

bendroje rekomendacijoje prašoma šios išimties taikymą pratęsti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(7)

ŽMTEK atkreipė dėmesį į pastaraisiais metais matomą tendenciją, kad mažėja tiek laimikis, tiek į jūrą išmetamų žuvų kiekis. ŽMTEK pripažino, jog iš ICES rekomendacijos matyti, kad paprastųjų otų ištekliai Šiaurės jūroje yra geros būklės ir, atsižvelgiant į nedidelį išmetamų į jūrą žuvų kiekį ir darant prielaidą, kad išgyvenamumas yra 38–75 %, šios išimties taikymo iki 2023 m. gruodžio 31 d. poveikis būtų ribotas. ŽMTEK taip pat pažymėjo, kad pradėtas mokslinių tyrimų projektas dėl paprastųjų otų išgyvenamumo, ir jo preliminarūs rezultatai, kurie bus gauti 2023 m., turėtų būti reikšmingi šios išimties taikymui;

(8)

taigi, dėl ŽMTEK nurodytų priežasčių, su kuriomis Komisija sutinka, šią išimtį turėtų būti leista taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d.; be to, taip bus suteikta pakankamai laiko užbaigti vykdomą mokslinių tyrimų projektą, kuriuo siekiama gauti patikimesnės informacijos apie paprastųjų otų išmetimą į jūrą ir išgyvenamumą. Valstybių narių prašoma ne vėliau kaip 2023 m. gegužės 1 d. šio projekto rezultatus pateikti ŽMTEK įvertinti;

(9)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/2014 10 straipsniu suteikta išgyvenamumu grindžiama išimtis, kuri iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikoma atlantinių skumbrių ir atlantinių silkių laimikiui, sužvejotam ICES 2a ir 3a kvadratuose ir 4 parajonyje vykdant žvejybą gaubiamaisiais tinklais ir laikantis tam tikrų su laivo įranga ir žvejybos įrankiais, kuriuose įdiegta elektroninė registravimo ir dokumentavimo sistema, ir su žvejybos įrankio įrengimu ir laimikio paleidimu susijusių sąlygų;

(10)

bendroje rekomendacijoje prašoma šios išimties taikymą pratęsti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(11)

ŽMTEK pažymėjo, kad, nesant naujos patvirtinamosios informacijos, 70 % atlantinių skumbrių ir atlantinių silkių išgyvenamumo įverčiai, nurodyti dokumente STECF PLEN 14–02, tebegalioja. ŽMTEK taip pat pripažino, kad svarbu, jog pratęsiant panašių išimčių taikymo gretimuose šiaurės vakarų vandenų ir Šiaurės jūros regionuose galiojimo laiką būtų užtikrintas suderinamumas. ŽMTEK taip pat pabrėžė, kad leidimą šią išimtį taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d. reikėtų išsamiau įvertinti per įpareigojimo iškrauti laimikį platesnę peržiūrą, planuojamą atlikti 2023 m., siekiant įvertinti, ar išgyvenamumo įverčiai tebegalioja, koks šios išimties poveikis ištekliams ir kaip ją taiko atitinkami laivynai;

(12)

taigi, dėl ŽMTEK nurodytų priežasčių, su kuriomis Komisija sutinka, šią išimtį turėtų būti leista taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d., taip kartu užtikrinant Šiaurės jūrai ir šiaurės vakarų vandenims taikomų priemonių derėjimą ir nuoseklumą. Valstybių narių prašoma ne vėliau kaip 2023 m. gegužės 1 d. pateikti papildomų duomenų dėl atlantinių skumbrių ir atlantinių silkių išgyvenamumo ŽMTEK įvertinti, kad jais remiantis būtų galima atlikti šios išimties vertinimą per įpareigojimo iškrauti laimikį peržiūrą 2023 m.;

(13)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/2014 11 straipsnio 10 dalimi suteikta de minimis išimtis, kuri iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikoma tam tikram mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių paprastųjų merlangų kiekiui, sužvejotam ICES 4a ir 4b kvadratų Sąjungos vandenyse vykdant mišriąją demersinių išteklių žvejybą 70–99 mm dydžio akių (TR2) demersiniais tralais arba traukiamaisiais tinklais (OTB, OTT, SDN, SSC);

(14)

bendroje rekomendacijoje prašoma šios išimties taikymą pratęsti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(15)

ŽMTEK pažymėjo, kad nors pateikti duomenys susiję su kur kas didesniu negu ICES 4a ir 4b kvadratai rajonu, atrodo, kad ši išimtis taikoma tik daliai nepageidaujamo laimikio, todėl selektyvumo didinimas turėtų likti prioritetu. ŽMTEK taip pat pripažino, kad įvairių valstybių narių įvairiuose žvejybos sektoriuose šiuo metu vykdomi žuvų elgsenos, susijusios su reagavimu į šviesą, tyrimai teikia naujų galimybių atlikti selektyvumo bandymus siekiant sumažinti nepageidaujamą laimikį ir skatinamas tolesnis darbas šioje tyrimų srityje, o jo rezultatai turėtų būti apibendrinti siekiant nustatyti, kuriai žvejybos veiklai tokias technologijas būtų galima geriausiai panaudoti;

(16)

taigi, dėl ŽMTEK nurodytų priežasčių, su kuriomis Komisija sutinka, šią išimtį turėtų būti leista taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d., taip kartu suteikiant pakankamai laiko užbaigti atliekamus žuvų elgsenos, susijusios su reagavimu į šviesą, tyrimus. Valstybių narių prašoma ne vėliau kaip 2023 m. gegužės 1 d. šių tyrimų rezultatus pateikti ŽMTEK įvertinti;

(17)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/2014 11 straipsnio 12 dalimi suteikta de minimis išimtis, kuri iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikoma atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių, atlantinių silkių ir paprastųjų merlangų suminiam kiekiui, sužvejotam ICES 4b ir 4c kvadratuose į pietus nuo 54° šiaurės platumos pelaginės žvejybos traleriais, kurių bendras ilgis neviršija 25 metrų ir kurie pelaginiais tralais (OTM/PTM) žvejoja atlantines skumbres, paprastąsias staurides ir atlantines silkes;

(18)

bendroje rekomendacijoje prašoma šios išimties taikymą pratęsti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(19)

ŽMTEK pripažino, kad toliau didinti selektyvumą būtų sunku ir kad laimikio rūšiavimo išlaidos dėl atitinkamų žuvų rūšių ir žvejybos pobūdžio būtų didelės. ŽMTEK taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad laimikio sudėtis ir į jūrą išmetamų žuvų kiekis kasmet kinta, ir pabrėžė, kad žuvų išmetimą į jūrą taikant šią išimtį stebėti sunku, nes laivai per tą patį žvejybos reisą gali naudoti skirtingus žvejybos įrankius;

(20)

taigi, dėl ŽMTEK nurodytų priežasčių, su kuriomis Komisija sutinka, šią išimtį turėtų būti leista taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d., taip kartu suteikiant pakankamai laiko pagerinti stebėseną ir gauti papildomos informacijos apie atskirus laimikio ir išmetimo į jūrą rodiklius pagal kiekvieną šiame laivyne naudojamų žvejybos įrankių tipą. Valstybių narių prašoma ne vėliau kaip 2023 m. gegužės 1 d. šią papildomą informaciją pateikti ŽMTEK įvertinti;

(21)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/2014 11 straipsnio 13 dalimi suteikta de minimis išimtis, kuri iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikoma atlantinių šprotų, paprastųjų tobių, norveginių menkučių ir šiaurinių žydrųjų merlangų suminiam kiekiui, sužvejotam vykdant mišriąją demersinių išteklių žvejybą didesnių nei 80 mm dydžio akių tralais (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) ICES 3a kvadrate ir ICES 4 parajonyje, taip pat vykdant šiaurinių dryžakojų krevečių žvejybą žvejybos įrankiais su rūšiuojamosiomis grotelėmis, kurių strypeliai išdėstyti ne didesniu kaip 19 mm atstumu, arba su lygiaverčiu selektyvumo didinimo įtaisu ir – ICES 3a kvadrate – su didesnių nei 35 mm dydžio akių žuvų sulaikymo įtaisu, o ICES 4 parajonyje – su didesnių nei 32 mm dydžio akių žuvų sulaikymo įtaisu;

(22)

bendroje rekomendacijoje prašoma šios išimties taikymą pratęsti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(23)

ŽMTEK pažymėjo, kad šių pramoninių rūšių priegauda demersinių žuvų, skirtų žmonėms vartoti, žvejyboje yra labai nedidelė. Be to, ŽMTEK pripažino, kad toliau didinti šios žvejybos selektyvumą sunku;

(24)

taigi, dėl ŽMTEK nurodytų priežasčių, su kuriomis Komisija sutinka, šią išimtį turėtų būti leista taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(25)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/2014 11 straipsnio 14 dalimi suteikta de minimis išimtis, kuri iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikoma tam tikram mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių paprastųjų molvų (Molva molva) kiekiui, sužvejotam ICES 4 parajonyje vykdant demersinę europinių jūrinių lydekų žvejybą ūdomis (LLS);

(26)

bendroje rekomendacijoje prašoma šios išimties taikymą pratęsti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(27)

ŽMTEK pažymėjo, kad pateiktoje informacijoje nurodyti nedideli žvejojant ūdomis į jūrą išmetamų paprastųjų molvų kiekiai, o tai rodo, kad poveikis ištekliams yra nedidelis. ŽMTEK taip pat pripažino, kad dėl atitinkamos žvejybos pobūdžio ir gana nedidelio į jūrą išmetamų žuvų kiekio, kuriam ši išimtis taikoma, sunkumai toliau didinti selektyvumą yra suprantami;

(28)

taigi, dėl ŽMTEK nurodytų priežasčių, su kuriomis Komisija sutinka, šią išimtį turėtų būti leista taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(29)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/2014 11 straipsnio 15 dalimi suteikta de minimis išimtis, kuri iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikoma tam tikram paprastųjų stauridžių (Trachurus spp.) kiekiui, sužvejotam ICES 4b ir 4c kvadratuose vykdant mišriąją demersinių išteklių žvejybą 80–99 mm dydžio akių (TR2) demersiniais tralais (OTB, OTT, PTB);

(30)

bendroje rekomendacijoje prašoma šios išimties taikymą pratęsti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(31)

ŽMTEK pažymėjo, kad vykdant šią žvejybą į jūrą išmetama daug žuvų ir atrodo, kad ši išimtis taikoma tik daliai nepageidaujamo laimikio, todėl tolesnis selektyvumo didinimas turėtų likti prioritetu. ŽMTEK taip pat pripažino, kad apskaičiuotos nepageidaujamo paprastųjų stauridžių laimikio iškrovimo išlaidos, nors ir pagrįstos 2013–2016 m. laikotarpiu į jūrą išmestų kiekių vidurkiu, yra didelės;

(32)

taigi, dėl ŽMTEK nurodytų priežasčių, su kuriomis Komisija sutinka, šią išimtį turėtų būti leista taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d., taip kartu suteikiant pakankamai laiko išbandyti tolesnius žvejybos įrankių selektyvumo patobulinimus ir įvertinti jų diegimą laivynuose, vykdančiuose šią mišriąją žvejybą. Valstybių narių prašoma atlikti naujus selektyvumo bandymus ir ne vėliau kaip 2023 m. gegužės 1 d. pateikti papildomos aktualios ir atnaujintos informacijos ŽMTEK įvertinti, kad ja remiantis būtų galima atlikti šios išimties vertinimą per įpareigojimo iškrauti laimikį peržiūrą 2023 m.;

(33)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/2014 11 straipsnio 16 dalimi suteikta de minimis išimtis, kuri iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikoma tam tikram atlantinių skumbrių (Scomber scombrus) kiekiui, sužvejotam ICES 4b ir 4c kvadratuose vykdant mišriąją demersinių išteklių žvejybą 80–99 mm dydžio akių (TR2) demersiniais tralais (OTB, OTT, PTB);

(34)

bendroje rekomendacijoje prašoma šios išimties taikymą pratęsti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(35)

ŽMTEK pažymėjo, kad vykdant šią žvejybą į jūrą išmetama daug žuvų, todėl tolesnis selektyvumo didinimas turėtų likti prioritetu. Vis dėlto ŽMTEK taip pat pripažino, kad sunku didinti selektyvumą nesudarant didelių komercinių nuostolių tokią mišriąją žvejybą vykdantiems laivams;

(36)

taigi, dėl ŽMTEK nurodytų priežasčių, su kuriomis Komisija sutinka, šią išimtį turėtų būti leista taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d., taip kartu suteikiant pakankamai laiko išbandyti tolesnius žvejybos įrankių selektyvumo patobulinimus ir įvertinti jų diegimą laivynuose, vykdančiuose šią mišriąją žvejybą. Valstybių narių prašoma atlikti naujus selektyvumo bandymus ir ne vėliau kaip 2023 m. gegužės 1 d. pateikti papildomos aktualios ir atnaujintos informacijos ŽMTEK įvertinti, kad ja remiantis būtų galima atlikti šios išimties vertinimą per įpareigojimo iškrauti laimikį peržiūrą 2023 m.;

(37)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/2014 11 straipsnio 17 dalimi suteikta de minimis išimtis, kuri iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikoma tam tikram šiaurinių žydrųjų merlangų (Micromesistius poutassou) kiekiui, sužvejotam vykdant šios rūšies žuvų pramoninę žvejybą pelaginės žvejybos traleriais ICES 4 parajonyje ir jas laive perdirbant į surimio pagrindinę sudedamąją dalį;

(38)

bendroje rekomendacijoje prašoma šios išimties taikymą pratęsti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(39)

ŽMTEK pažymėjo, kad nepageidaujamas šiaurinių žydrųjų merlangų laimikis vykdant pramoninę pelaginių išteklių žvejybą yra palyginti nedidelis ir poveikio bendriems ištekliams neturės. ŽMTEK taip pat pripažino, kad tolesnis selektyvumo didinimas gali lemti nebeapskaičiuojamą mirtingumą, nes ištrūkusių šiaurinių žydrųjų merlangų išgyvenamumas greičiausiai yra nedidelis. Be to, ŽMTEK atkreipė dėmesį į nepageidaujamo laimikio tvarkymo laive išlaidas;

(40)

taigi, dėl ŽMTEK nurodytų priežasčių, su kuriomis Komisija sutinka, šią išimtį turėtų būti leista taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(41)

bendroje rekomendacijoje prašyta nustatyti naują de minimis išimtį dėl tam tikro kiekio šiaurinių dryžakojų krevečių (Pandalus borealis), sužvejojamų vykdant demersinę žvejybą tralais (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) su didesnio nei 70 mm dydžio akimis ICES 3a kvadrate, kuriuose įtaisytos rūšiuojamosios grotelės, kurių strypeliai išdėstyti ne didesniu kaip 35 mm atstumu, arba lygiavertis selektyvumo didinimo įtaisas, ir su didesnio nei 80 mm dydžio akimis ICES 4 parajonyje;

(42)

ŽMTEK pažymėjo, kad, atsižvelgiant į nedidelius žuvų išmetimo į jūrą rodiklius ir kiekius, šios išimties poveikis bendrame atitinkamos žvejybos kontekste tikriausiai bus minimalus. ŽMTEK taip pat pripažino, kad dar labiau padidinti selektyvumą siekiant sumažinti tokią mažą priegaudą praktiškai sunku;

(43)

taigi, dėl ŽMTEK nurodytų priežasčių, su kuriomis Komisija sutinka, šią išimtį turėtų būti leista taikyti iki išmetimo į jūrą mažinimo plano pabaigos datos – 2023 m. gruodžio 31 d.;

(44)

šiame reglamente nustatytos priemonės daro tiesioginį poveikį Sąjungos laivų žvejybos sezono planavimui ir susijusiai ekonominei veiklai, todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas. Jis taikomas nuo 2023 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

8 straipsnio 2 dalis ir 10 straipsnio 6 dalis išbraukiamos;

2)

11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

10 punktas pakeičiamas taip:

„10)

mišriosios demersinių išteklių žvejybos, vykdomos laivų, naudojančių 70–99 mm dydžio akių (TR2) demersinius tralus arba traukiamuosius tinklus (OTB, OTT, SDN, SSC), ICES 4a ir 4b kvadratų Sąjungos vandenyse atveju:

tokį mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių paprastųjų merlangų kiekį, kuris neviršija 4 % bendro metinio paprastųjų merlangų laimikio;“;

b)

12 punktas pakeičiamas taip:

„12)

pelaginių išteklių žvejybos, vykdomos pelaginės žvejybos traleriais, kurių bendrasis ilgis neviršija 25 metrų ir kurie pelaginiais tralais (OTM/PTM) žvejoja atlantines skumbres, paprastąsias staurides ir atlantines silkes, ICES 4b ir 4c kvadratuose į pietus nuo 54 laipsnių šiaurės platumos atveju:

tokį atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių, atlantinių silkių ir paprastųjų merlangų suminį kiekį, kuris neviršija 1 % bendro metinio atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių, atlantinių silkių ir paprastųjų merlangų laimikio;“;

c)

13 punktas pakeičiamas taip:

„13)

mišriosios demersinių išteklių žvejybos, vykdomos didesnių nei 80 mm dydžio akių demersiniais tralais (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN), ICES 3a kvadrate ir ICES 4 parajonyje atveju, taip pat šiaurinių dryžakojų krevečių žvejybos, vykdomos ICES 3a kvadrate žvejybos įrankiais su rūšiuojamosiomis grotelėmis, kurių strypeliai išdėstyti ne didesniu kaip 19 mm atstumu, arba su lygiaverčiu selektyvumo didinimo įtaisu ir didesnių nei 35 mm dydžio akių žuvų sulaikymo įtaisu, o ICES 4 parajonyje – su didesnių nei 32 mm dydžio akių žuvų sulaikymo įtaisu, atveju:

tokį atlantinių šprotų, paprastųjų tobių, norveginių menkučių ir šiaurinių žydrųjų merlangų suminį kiekį, kuris neviršija 1 % bendro metinio laimikio, sužvejoto vykdant mišriąją demersinių išteklių žvejybą ir šiaurinių dryžakojų krevečių žvejybą;“;

d)

14 punktas pakeičiamas taip:

„14)

demersinės europinių jūrinių lydekų žvejybos, vykdomos laivų, naudojančių ūdas (LLS), ICES 4 parajonyje atveju:

tokį mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių paprastųjų molvų (Molva molva) kiekį, kuris neviršija 3 % bendro metinio paprastųjų molvų laimikio, sužvejoto vykdant tą demersinę žvejybą;“;

e)

15 punktas pakeičiamas taip:

„15)

mišriosios demersinių išteklių žvejybos, vykdomos 80–99 mm dydžio akių (TR2) demersiniais tralais (OTB, OTT, PTB), ICES 4b ir 4c kvadratuose atveju:

tokį paprastųjų stauridžių (Trachurus spp.) kiekį, kuris 2021 ir 2022 m. neviršija 6 %, o 2023 m. – 5 % bendro metinio paprastųjų stauridžių laimikio, sužvejoto vykdant tą žvejybą;“;

f)

16 punktas pakeičiamas taip:

„16)

mišriosios demersinių išteklių žvejybos, vykdomos 80–99 mm dydžio akių (TR2) demersiniais tralais (OTB, OTT, PTB), ICES 4b ir 4c kvadratuose atveju:

tokį atlantinių skumbrių (Scomber scombrus) kiekį, kuris 2021 ir 2022 m. neviršija 6 %, o 2023 m. – 5 % bendro metinio atlantinių skumbrių laimikio, sužvejoto vykdant tą žvejybą;“;

g)

17 punktas pakeičiamas taip:

„17)

pramoninės žvejybos, kurią vykdant pelaginės žvejybos traleriais ICES 4 parajonyje žvejojami šiauriniai žydrieji merlangai ir šios rūšies žuvys laive perdirbamos į surimio pagrindinę sudedamąją dalį, atveju:

tokį šiaurinių žydrųjų merlangų (Micromesistius poutassou) kiekį, kuris neviršija 5 % bendro metinio šiaurinių žydrųjų merlangų laimikio;“;

h)

pridedamas 18 punktas:

„18)

demersinės žvejybos, vykdomos ICES 3a kvadrate didesnių nei 70 mm dydžio akių tralais (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN), kuriuose įtaisytos rūšiuojamosios grotelės, kurių strypeliai išdėstyti ne didesniu kaip 35 mm atstumu, arba lygiavertis selektyvumo didinimo įtaisas, o ICES 4 parajonyje – didesnių nei 80 mm dydžio akių tralais, atveju:

tokį šiaurinių dryžakojų krevečių (Pandalus borealis) kiekį, kuris neviršija 0,01 % bendro metinio laimikio, sužvejoto vykdant tą žvejybą.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2023 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugpjūčio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/973, kuriuo nustatomas Šiaurės jūros demersinių išteklių ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas ir Šiaurės jūroje taikomo įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimo nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 676/2007 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008 (OL L 179, 2018 7 16, p. 1).

(2)  2020 m. rugpjūčio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2014, kuriuo nustatomos išsamios įpareigojimo iškrauti laimikį, sužvejotą vykdant tam tikrą žvejybą Šiaurės jūroje, įgyvendinimo 2021–2023 m. nuostatos (OL L 415, 2020 12 10, p. 10).

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/26710926/STECF+22-05+-+Eval+JRs+Lo+and+TM.pdf/68ecb905-d160-41d8-b784-70ec5ce74c15


2022 11 23   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/12


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/2290

2022 m. rugpjūčio 19 d.

kuriuo dėl tam tikrų įpareigojimo iškrauti laimikį išimčių taikymo 2023 m. vakarų vandenyse iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2015

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/472, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenyse ir gretimuose vandenyse žvejojamų išteklių ir tų išteklių žvejybos planas, iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2016/1139 ir (ES) 2018/973 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr. 1300/2008 (1), ypač į jo 13 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2020/2015 (2) pateikiamos išsamios įpareigojimo iškrauti laimikį, sužvejotą vykdant tam tikrą demersinių išteklių žvejybą vakarų vandenyse, įgyvendinimo 2021–2023 m. laikotarpiu nuostatos;

(2)

pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/2015 tam tikros įpareigojimo iškrauti laimikį išimtys laikinai taikomos iki 2022 m. gruodžio 31 d. Šiais atvejais tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės turėjo kuo skubiau ir ne vėliau kaip 2022 m. gegužės 1 d. pateikti papildomos mokslinės informacijos, kuria būtų pagrįstas šios išimties taikymas. Pateiktus įrodymus iki 2022 m. liepos 31 d. turėjo įvertinti Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (toliau – ŽMTEK);

(3)

2022 m. gegužės 3 d. šiaurės vakarų vandenų regiono valstybės narės (Belgija, Airija, Ispanija, Prancūzija ir Nyderlandai) pateikė Komisijai bendrą rekomendaciją. 2022 m. liepos 25 d. pateikta patikslinta tos bendros rekomendacijos redakcija;

(4)

toje bendroje rekomendacijoje prašyta nustatyti naują dideliu išgyvenamumu grindžiamą išimtį, taikomą ICES 7e kvadrate šešių jūrmylių atstumu nuo kranto, išskyrus nustatytas jauniklių augimo vietas, mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių jūrų liežuvių laimikiui, sužvejojamam mažesnio nei 12 m ilgio laivų, naudojančių dugninius tralus su kėtoklėmis (OTB), kurių tralo maišo akių dydis yra didesnis nei 80 mm;

(5)

ŽMTEK atkreipė dėmesį į tai, kad gauta nemažai informacijos ir paaiškinimų, pagrindžiančių šią išimtį, ir pripažino, kad vykdant šią žvejybą į jūrą išmetamų žuvų kiekis yra nedidelis;

(6)

taigi, dėl ŽMTEK nurodytų priežasčių, su kuriomis Komisija sutinka, šią išimtį turėtų būti leista taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(7)

bendroje rekomendacijoje taip pat prašyta nustatyti naują de minimis išimtį europiniams jūrų liežuviams (Solea solea), taikomą ne daugiau kaip 3 % bendro metinio šios rūšies žuvų laimikio, ICES 7j ir 7k kvadratuose sužvejojamo laivų, kurie europiniams jūrų liežuviams žvejoti naudoja 80–119 mm dydžio tinklo akių sijinius tralus (TBB), į kuriuos įtaisyta flamandiškoji sekcija;

(8)

ŽMTEK atkreipė dėmesį į geresnius rezultatus, pasiektus naudojant selektyvesnius žvejybos įrankius, ir į tai, kad sumažėjo nepageidaujamas neverslinio dydžio žuvų laimikis. Dabartinis į jūrą išmetamų žuvų kiekis yra minimalus. ŽMTEK taip pat pažymėjo, kad planuojama pagilinti žinias apie išteklius atliekant genetinius tyrimus, kurie gali padėti geriau suprasti išteklių ribas ir išteklių dydį. ŽMTEK nuomone, tai padeda nustatyti atitinkamos žvejybos poveikį ir taip sutelkti dėmesį į valdymo priemonių, tokių kaip prašomos išimtys, poveikį įpareigojimui iškrauti laimikį;

(9)

todėl, atsižvelgiant į sunkumus toliau didinti selektyvumą ir į minimalų išmetamų į jūrą žuvų kiekį, nustatytą ŽMTEK, šią išimtį turėtų būti leista taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d., taip kartu suteikiant valstybėms narėms galimybę toliau vykdyti atitinkamus tyrimus, padėsiančius pagerinti žinias apie išteklius;

(10)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/2015 13 straipsnio 1 dalies a punktu suteikta de minimis išimtis paprastiesiems merlangams (Merlangius merlangus), taikoma ne daugiau kaip 5 % bendro metinio šios rūšies žuvų laimikio, ICES 7b–7k kvadratuose sužvejojamo laivų, kurie naudoja ne mažesnio kaip 80 mm dydžio tinklo akių demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), taip pat pelaginius tralus (OTM, PTM) ir sijinius tralus (BT2), kurių tinklo akių dydis 80–119 mm;

(11)

bendroje rekomendacijoje prašoma šios išimties taikymą iki 2023 m. gruodžio 31 d. pratęsti ICES 7d ir 7e kvadratuose;

(12)

ŽMTEK pažymėjo, jog dėl to, kad neturima visų laivyno valstybių narių laimikio duomenų, šios išimties poveikio visapusiškai įvertinti neįmanoma, tačiau pripažįsta, kad šiaurės vakarų vandenų regiono valstybės narės toliau deda pastangas didinti atitinkamos žvejybos selektyvumą. Vis dėlto ŽMTEK pakartojo, kad prioritetu turėtų būti Keltų jūros paprastųjų merlangų mirtingumo dėl žvejybos mažinimas;

(13)

taigi dėl ŽMTEK nurodytų priežasčių, su kuriomis sutinka Komisija, ir visų pirma dėl peržiūrėtos išimties ribotos geografinės taikymo srities (ICES 7d ir 7e kvadratai), kuri, palyginti su paskutiniais dvejais metais, neapima tų žvejybos rajonų (ICES 7b, 7c ir 7f–7k kvadratai), kuriuose sužvejojami Keltų jūros paprastieji merlangai, ir apima tik tuos rajonus, kuriuose sužvejojami daugiausia Šiaurės jūros paprastieji merlangai, šią išimtį turėtų būti leista taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d. Be to, siekiant užtikrinti, kad šios išimties taikymas būtų atidžiai stebimas, valstybių narių prašoma užtikrinti griežtą šios išimties taikymo stebėseną ir rinkti susijusius išmetimo į jūrą duomenis bei juos pateikti Komisijai iki 2023 m. gegužės 1 d.;

(14)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/2015 13 straipsnio 1 dalies g punktu suteikta de minimis išimtis mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio dydžio nesiekiantiems megrimams (Lepidorhombus spp.), iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikoma ne daugiau kaip 4 % bendro metinio šios rūšies žuvų laimikio, ICES 7 parajonyje sužvejojamo laivų, kurie naudoja 80–119 mm dydžio tinklo akių (BT2) sijinius tralus; taip pat naudoja demersinius tralus (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) tokiomis sąlygomis:

ICES 7f, 7g kvadratuose, 7h kvadrato dalyje į šiaurę nuo 49° 30′ šiaurės platumos ir 7j kvadrato dalyje į šiaurę nuo 49° 30′ šiaurės platumos ir į rytus nuo 11° vakarų ilgumos – TR2 žvejybos įrankius naudojantiems laivams, kurių laimikio daugiau kaip 55 % sudaro paprastieji merlangai arba kurių laimikio daugiau kaip 55 % bendrai sudaro velniažuvinės, europinės jūrinės lydekos arba megrimai,

ICES 7 parajonyje, už minėtos zonos ribų – TR2 žvejybos įrankius naudojantiems laivams;

(15)

bendroje rekomendacijoje prašoma šios išimties taikymą pratęsti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(16)

ŽMTEK pažymėjo, kad šios išimties poveikis yra nedidelis ir kad iš šiaurės vakarų vandenų regiono valstybių narių pateiktų papildomų įrodymų matyti, jog dalies laivynų, kuriems taikoma ši išimtis, į jūrą išmetamų žuvų kiekis yra nedidelis;

(17)

taigi, dėl ŽMTEK nurodytų priežasčių, su kuriomis Komisija sutinka, šią išimtį turėtų būti leista taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d., taip kartu suteikiant pakankamai laiko surinkti papildomos informacijos apie atskirus laivynų, apie kuriuos turima mažiau duomenų, laimikio ir išmetimo į jūrą rodiklius. Valstybių narių prašoma šią papildomą informaciją ne vėliau kaip 2023 m. gegužės 1 d. pateikti ŽMTEK įvertinti;

(18)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/2015 13 straipsnio 1 dalies h punktu suteikta de minimis išimtis europiniams jūrų liežuviams (Solea solea), iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikoma ne daugiau kaip 3 % bendro metinio šios rūšies žuvų laimikio, ICES 7a kvadrate sužvejojamo laivų, kurie naudoja padidinto selektyvumo (su flamandiškąja sekcija) 80–119 mm dydžio tinklo akių (BT2) sijinius tralus;

(19)

bendroje rekomendacijoje prašoma šios išimties taikymą pratęsti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(20)

ŽMTEK atkreipė dėmesį į tai, kad naudojant selektyvesnius žvejybos įrankius padaryta pažanga – labai sumažintas nepageidaujamas neverslinio dydžio žuvų laimikis ir išmetamų į jūrą žuvų kiekis; šiuo metu jis yra minimalus;

(21)

taigi, dėl ŽMTEK nurodytų priežasčių, su kuriomis Komisija sutinka, šią išimtį turėtų būti leista taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(22)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/2015 13 straipsnio 1 dalies f punktu suteikta de minimis išimtis, iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikoma smulkiadyglėms saulažuvėms (Caprus aper), ICES 7b–7c ir 7f–7k kvadratuose sužvejojamoms laivų, kurie naudoja demersinius tralus;

(23)

bendroje rekomendacijoje prašoma šios išimties taikymą pratęsti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(24)

ŽMTEK pripažino, kad žvejybos įrankių, kuriais siekiama padidinti tik smulkiadyglių saulažuvių žvejybos selektyvumą, bandymai yra sudėtingi. Todėl ŽMTEK pažymėjo, kad toliau didinti šios rūšies žuvų žvejybos selektyvumą ir jį užtikrinti nesudarant neproporcingai didelių išlaidų atitinkamiems laivynams bus sunku;

(25)

taigi, dėl ŽMTEK nurodytų priežasčių, su kuriomis Komisija sutinka, šią išimtį turėtų būti leista taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(26)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/2015 13 straipsnio 1 dalies d punktu suteikta de minimis išimtis juodadėmėms menkėms (Melanogrammus aeglefinus), iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikoma ne daugiau kaip 5 % bendro metinio šios rūšies žuvų laimikio, sužvejojamo:

laivų, kurie vykdo žvejybą ne mažesnio kaip 100 mm dydžio tinklo akių visais demersiniais tralais bei traukiamaisiais tinklais (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX) ICES 7b, 7c ir 7e–7k kvadratuose ir kurių laimikio ne daugiau kaip 30 % sudaro norveginiai omarai (netaikoma sijiniams tralams),

laivų, kurie vykdo žvejybą bent 80 mm dydžio akių tinklais ICES 7b, 7c ir 7e–7k kvadratuose ir kurių laimikio daugiau kaip 30 % sudaro norveginiai omarai,

laivų, kurie vykdo žvejybą bent 80 mm dydžio tinklo akių sijiniais tralais ICES 7b, 7c ir 7e–7k kvadratuose, kartu naudodami flamandiškąją sekciją;

(27)

bendroje rekomendacijoje prašoma šios išimties taikymą pratęsti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(28)

ŽMTEK atkreipė dėmesį į nuolatines šiaurės vakarų vandenų regiono valstybių narių pastangas didinti atitinkamos žvejybos selektyvumą ir į Keltų jūroje pradėtus naudoti selektyvesnius žvejybos įrankius. ŽMTEK taip pat pažymėjo, kad toliau didinti šios rūšies žuvų žvejybos selektyvumą bus sunku;

(29)

taigi, dėl ŽMTEK nurodytų priežasčių, su kuriomis Komisija sutinka, šią išimtį turėtų būti leista taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d.; Be to, siekiant užtikrinti, kad šios išimties taikymas būtų atidžiai stebimas, valstybių narių prašoma užtikrinti griežtą šios išimties taikymo stebėseną ir rinkti susijusius išmetimo į jūrą duomenis bei juos pateikti Komisijai iki 2023 m. gegužės 1 d.;

(30)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/2015 13 straipsnio 1 dalies i punktu suteikta de minimis išimtis atlantinėms argentinoms (Argentina silus), kurios ICES 5b kvadrate (ES vandenyse) ir ICES 6 parajonyje sužvejojamos laivų, naudojančių ne mažesnio kaip 100 mm dydžio tinklo akių (TR1) demersinius tralus (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX), ir iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikoma ne daugiau kaip 0,6 % bendro metinio šios rūšies žuvų laimikio, sužvejojamo naudojant bet kokius žvejybos įrankius tuose rajonuose;

(31)

bendroje rekomendacijoje prašoma šios išimties taikymą pratęsti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(32)

ŽMTEK pažymėjo, kad iš nedidelio išmetamų į jūrą žuvų kiekio, apie kurį pranešama, galima spręsti, kad šios išimties poveikis tikriausiai yra nedidelis. Be to, patobulinti selektyvumo didinimo priemones nesudarant neproporcingai didelių išlaidų atitinkamiems laivynams yra sunku. taigi, dėl ŽMTEK nurodytų priežasčių, su kuriomis Komisija sutinka, šią išimtį turėtų būti leista taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(33)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/2015 13 straipsnio 1 dalies j punktu suteikta de minimis išimtis paprastosioms stauridėms (Trachurus spp.), iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikoma ne daugiau kaip 3 % bendros metinės šių rūšių žuvų priegaudos, ICES 6 parajonyje ir ICES 7b–7k kvadratuose vykdant mišriąją demersinių išteklių žvejybą sužvejojamos laivų, kurie naudoja demersinius tralus, traukiamuosius tinklus ir sijinius tralus (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX);

(34)

bendroje rekomendacijoje prašoma šios išimties taikymą pratęsti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(35)

ŽMTEK atkreipė dėmesį į tai, kad dėl turimos ribotos informacijos įvertinti šios išimties poveikį sunku, ir pripažino, kad reikėtų skatinti pastangas didinti selektyvumą. ŽMTEK taip pat pripažino, kad didinti paprastųjų stauridžių žvejybos selektyvumą nesukeliant didelių komercinių nuostolių tokią mišriąją žvejybą vykdantiems laivams yra sunku. Be to, panašias išimtis dėl tų pačių išteklių iki 2023 m. gruodžio 31 d. leista taikyti ir pietvakarių vandenyse;

(36)

taigi, dėl ŽMTEK nurodytų priežasčių, su kuriomis Komisija sutinka, šią išimtį turėtų būti leista taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d. Taip kartu bus suteikta pakankamai laiko išbandyti kitus žvejybos įrankių selektyvumo patobulinimus ir įvertinti jų diegimą šią mišriąją žvejybą vykdančiuose laivynuose. Valstybių narių prašoma atlikti naujus selektyvumo bandymus ir ne vėliau kaip 2023 m. gegužės 1 d. pateikti papildomos aktualios ir atnaujintos informacijos ŽMTEK įvertinti, kad, ja remiantis, per įpareigojimo iškrauti laimikį peržiūrą 2023 m. būtų galima atlikti šios išimties vertinimą;

(37)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/2015 13 straipsnio 1 dalies k punktu suteikta de minimis išimtis atlantinėms skumbrėms (Scomber scombrus), taikoma ne daugiau kaip 3 % bendros metinės šios rūšies žuvų priegaudos, ICES 6 parajonyje ir ICES 7b–7k kvadratuose vykdant mišriąją demersinių žuvų žvejybą sužvejojamos laivų, kurie naudojami demersinius tralus, traukiamuosius tinklus ir sijinius tralus (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX);

(38)

bendroje rekomendacijoje prašoma šios išimties taikymą pratęsti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(39)

ŽMTEK atkreipė dėmesį į tai, kad dėl turimos ribotos informacijos įvertinti šios išimties poveikį sunku, ir pripažino, kad reikėtų skatinti pastangas didinti selektyvumą. ŽMTEK taip pat pripažino, kad didinti atlantinių skumbrių žvejybos selektyvumą nesukeliant didelių komercinių nuostolių tokią mišriąją žvejybą vykdantiems laivams yra sunku. Be to, panašias išimtis dėl tų pačių išteklių iki 2023 m. gruodžio 31 d. leista taikyti ir pietvakarių vandenyse;

(40)

taigi, dėl ŽMTEK nurodytų priežasčių, su kuriomis Komisija sutinka, šią išimtį turėtų būti leista taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d., taip kartu suteikiant pakankamai laiko išbandyti tolesnius žvejybos įrankių selektyvumo patobulinimus ir įvertinti jų diegimą laivynuose, vykdančiuose šią mišriąją žvejybą. Valstybių narių prašoma atlikti naujus selektyvumo bandymus ir ne vėliau kaip 2023 m. gegužės 1 d. pateikti papildomos aktualios ir atnaujintos informacijos ŽMTEK įvertinti, kad, ja remiantis, per įpareigojimo iškrauti laimikį peržiūrą 2023 m. būtų galima atlikti šios išimties vertinimą;

(41)

2022 m. gegužės 2 d. Komisijai bendrą rekomendaciją pateikė pietvakarių vandenų regiono valstybės narės (Belgija, Ispanija, Prancūzija, Nyderlandai ir Portugalija). 2022 m. liepos 28 d. pateikta patikslinta tos bendros rekomendacijos redakcija;

(42)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/2015 10 straipsnio 4 dalies a ir b punktais suteikta dideliu išgyvenamumu grindžiama išimtis, iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikoma rajų gegučių laimikiui, atitinkamai sužvejojamam sieniniais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose ir demersiniais tralais ICES 8 parajonyje;

(43)

bendroje rekomendacijoje prašoma šių išimčių taikymą pratęsti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(44)

ŽMTEK peržiūrėjo mokslinę informaciją ir padarė išvadą, kad pietvakarių vandenų regiono valstybės narės turėtų stengtis pagerinti laimikio duomenis ir, naudodamosi savo bendrais moksliniais pajėgumais, duomenis kaupti sistemingiau;

(45)

atsižvelgiant į pietvakarių vandenų regiono valstybių narių anksčiau pateiktus įrodymus dėl rajų gegučių išgyvenamumo ir į poreikį skirti pakankamai laiko, kad būtų užbaigtas tyrimas, kuriuo siekiama pagilinti mokslines žinias apie rajų gegučių išgyvenamumą (jo pirmuosius rezultatus tikimasi gauti 2023 m.), šias išimtis turėtų būti leista taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d. Be to, leidus taikyti šias išimtis bus užtikrintas nuoseklumas tarp šiaurės vakarų vandenų ir pietvakarių vandenų regionuose taikomų priemonių. Pietvakarių vandenų regiono valstybės narės turi pateikti šių tyrimų rezultatus ŽMTEK ne vėliau kaip 2023 m. gegužės 1 d., kad, jais remiantis, per įpareigojimo iškrauti laimikį peržiūrą 2023 m. būtų galima atlikti šios išimties vertinimą;

(46)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/2015 11 straipsnio 1 dalimi suteikta dideliu išgyvenamumu grindžiama išimtis, iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikoma raudonpelekių pagelų (Pagellus bogaraveo) laimikiui, ICES 9a kvadrate sužvejojamam smulkiosios žvejybos įrankiams priskiriama ūda „Voracera“, o ICES 8 ir 10 parajoniuose ir ICES 9a kvadrate – kabliukais ir ūdomis;

(47)

bendroje rekomendacijoje prašoma šios išimties taikymą pratęsti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(48)

ŽMTEK peržiūrėjo mokslinę informaciją ir padarė išvadą, kad patikimų išgyvenamumo įverčių turėtų būti gauta atlikus papildomų išgyvenamumo bandymų;

(49)

atsižvelgiant į anksčiau pietvakarių vandenų regiono valstybių narių pateiktus įrodymus dėl išgyvenamumo ir į tai, kad patikimų išgyvenamumo įverčių tikriausiai bus gauta atlikus papildomų išgyvenamumo bandymų, siekiant sudaryti sąlygas užbaigti tyrimus, šios išimties galiojimas turėtų būti pratęstas iki 2023 m. gruodžio 31 d. Pietvakarių vandenų regiono valstybės narės turi pateikti šių tyrimų rezultatus ŽMTEK ne vėliau kaip 2023 m. gegužės 1 d., kad, jais remiantis, per įpareigojimo iškrauti laimikį peržiūrą 2023 m. būtų galima atlikti šios išimties vertinimą;

(50)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/2015 14 straipsnio 1 dalies n punktu suteikta de minimis išimtis, iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikoma paprastiesiems merlangams (Merlangius merlangus), sužvejojamiems ICES 8 parajonyje naudojant žiauninius tinklus;

(51)

bendroje rekomendacijoje prašoma šios išimties taikymą pratęsti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(52)

ŽMTEK padarė išvadą, kad ankstesni vertinimai rodo, jog vykdant žvejybą žiauniniais tinklais sužvejojamas paprastųjų merlangų laimikis ir į jūrą išmetamas kiekis yra nedideli, ir šios išimties poveikis paprastųjų merlangų ištekliams tikriausiai bus nedidelis;

(53)

atsižvelgiant į pietvakarių vandenų regiono valstybių narių anksčiau pateiktus įrodymus dėl neproporcingų nepageidaujamo laimikio tvarkymo išlaidų ir į planuojamus selektyvumo didinimo tyrimus, šios išimties taikymas turėtų būti pratęstas iki 2023 m. gruodžio 31 d. Pietvakarių vandenų regiono valstybės narės turi šių tyrimų rezultatus ne vėliau kaip 2023 m. gegužės 1 d. pateikti ŽMTEK, kad, jais remiantis, per įpareigojimo iškrauti laimikį peržiūrą 2023 m. būtų galima atlikti šios išimties vertinimą;

(54)

šiame reglamente nustatytos priemonės daro tiesioginį poveikį Sąjungos laivų žvejybos sezono planavimui ir susijusiai ekonominei veiklai, todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas. Jis turėtų būti taikomas nuo 2023 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2015 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte nurodyta išgyvenamumu grindžiama išimtis taikoma:

ICES 7d kvadrate šešių jūrmylių atstumu nuo kranto, išskyrus nustatytas jauniklių augimo vietas, mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių europinių jūrų liežuvių (Solea solea) laimikiui, sužvejojamam tralais su kėtoklėmis (žvejybos įrankių kodai: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX), kurių tralo maišo akių dydis yra 80–99 mm, laivų:

kurių didžiausias ilgis – 10 m, o didžiausia variklio galia – 221 kW, ir

kurie žvejoja ne didesnio kaip 30 metrų gylio vandenyse, o jų valksmo trukmė – ne ilgesnė kaip devyniasdešimt minučių;

ICES 7e kvadrate šešių jūrmylių atstumu nuo kranto, išskyrus nustatytas jauniklių augimo vietas, mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių europinių jūrų liežuvių (Solea solea) laimikiui, sužvejojamam tralais su kėtoklėmis (žvejybos įrankio kodas – OTB), kurių tralo maišo akių dydis yra didesnis nei 80 mm, laivų, kurių ilgis mažesnis nei 12 m.“;

2)

10 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   1 dalyje nurodyta išimtis taikoma rajų gegučių laimikiui:

a)

sužvejojamam sieniniais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kuo skubiau ir ne vėliau kaip iki 2023 m. gegužės 1 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios šios išimties taikymą sieniniais tinklais sužvejojamam rajų gegučių laimikiui. ŽMTEK tą mokslinę informaciją įvertina iki 2023 m. liepos 31 d.;

b)

sužvejojamam demersiniais tralais ICES 8 parajonyje. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kuo skubiau ir ne vėliau kaip iki 2023 m. gegužės 1 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios šios išimties taikymą demersiniais tralais sužvejojamam rajų gegučių laimikiui. ŽMTEK tą mokslinę informaciją įvertina iki 2023 m. liepos 31 d.“;

3)

11 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punkte nurodyta išgyvenamumu grindžiama išimtis taikoma raudonpelekių pagelų (Pagellus bogaraveo) laimikiui, ICES 9a kvadrate sužvejojamam smulkiosios žvejybos įrankiams priskiriama ūda „Voracera“, ir raudonpelekių pagelų laimikiui, ICES 8 ir 10 parajoniuose ir ICES 9a kvadrate sužvejojamam kabliukais ir ūdomis (žvejybos įrankių kodai: LHP, LHM, LLS, LLD).

2.   Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kuo skubiau ir ne vėliau kaip iki 2023 m. gegužės 1 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios 1 dalyje nustatytos išimties taikymą raudonpelekių pagelų laimikiui, ICES 8 parajonyje ir ICES 9a kvadrate sužvejojamam kabliukais ir ūdomis. ŽMTEK pateiktą mokslinę informaciją įvertina iki 2023 m. liepos 31 d.“;

4)

13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

paprastųjų merlangų (Merlangius merlangus) – ne daugiau kaip 3 % bendro metinio šios rūšies žuvų laimikio, ICES 7d ir 7e kvadratuose sužvejojamo laivų, kurie naudoja ne mažesnio kaip 80 mm dydžio tinklo akių demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), taip pat pelaginius tralus (OTM, PTM) ir sijinius tralus (BT2), kurių tinklo akių dydis 80–119 mm;“;

b)

1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

europinių jūrų liežuvių (Solea solea) – ne daugiau kaip 3 % bendro metinio šios rūšies žuvų laimikio, ICES 7d–7h, 7j ir 7k kvadratuose sužvejojamo laivų, kurie europiniams jūrų liežuviams žvejoti naudoja 80–119 mm dydžio tinklo akių TBB įrankį, į kurį įtaisyta flamandiškoji sekcija;“;

c)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kuo skubiau ir ne vėliau kaip iki 2023 m. gegužės 1 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios 1 dalies a, d, g, j ir k punktuose nustatytų išimčių taikymą.“;

d)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   1 dalies l punkte nustatyta de minimis išimtis taikoma iki 2022 m. gruodžio 31 d.“;

e)

4–7 dalys išbraukiamos;

5)

14 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   1 dalies m punkte nustatyta de minimis išimtis taikoma iki 2022 m. gruodžio 31 d.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2023 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugpjūčio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 83, 2019 3 25, p. 1.

(2)  2020 m. rugpjūčio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2015, kuriuo nustatomos išsamios įpareigojimo iškrauti laimikį, sužvejotą vykdant tam tikrą žvejybą vakarų vandenyse, įgyvendinimo 2021–2023 m. nuostatos (OL L 415, 2020 12 10, p. 22).


2022 11 23   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/19


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/2291

2022 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų I priedo nuostatos dėl heksachlorbenzeno

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (1), ypač į jo 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2019/1021 įgyvendinami Sąjungos įsipareigojimai pagal Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų organinių teršalų (2) ir 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Protokolą dėl patvariųjų organinių teršalų (3);

(2)

Reglamento (ES) 2019/1021 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, vadovaujantis 4 straipsniu, draudžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti to reglamento I priede išvardytas chemines medžiagas – atskiras, esančias mišinių ar gaminių sudėtyje;

(3)

heksachlorbenzenas įtrauktas į Reglamento (ES) 2019/1021 I priedą, nenustatant netyčia susidarančio teršalų mikrokiekio ribinės vertės;

(4)

Reglamento (ES) 2019/1021 15 straipsnio 1 dalimi Komisijai suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami esami I priedo įrašai, siekiant juos priderinti prie mokslo ir technikos pažangos;

(5)

Komisija nustatė, kad kai kuriose cheminėse medžiagose, mišiniuose ir gaminiuose, įskaitant pesticidus, chlorintuosius tirpiklius, rašalus, dangas, dažus ir dažomuosius miltelius, su mediena bei tekstile susijusius produktus ir plastikus, heksachlorbenzeno yra kaip priemaišos;

(6)

siekiant suteikti daugiau teisinio aiškumo ir palengvinti reikalavimų, susijusių su cheminių medžiagų, mišinių ar gaminių, kurių sudėtyje yra heksachlorbenzeno kaip netyčia susidarančio teršalų mikrokiekio, naudojimu, vykdymo užtikrinimą, heksachlorbenzeno kaip netyčia susidarančio teršalų mikrokiekio riba turėtų būti 10 mg/kg (0,001 % masės);

(7)

todėl Reglamentas (ES) 2019/1021 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2019/1021 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 169, 2019 6 25, p. 45.

(2)  OL L 209, 2006 7 31, p. 3.

(3)  OL L 81, 2004 3 19, p. 37.


PRIEDAS

Reglamento (ES) 2019/1021 I priedo A dalyje heksachlorbenzenui skirto įrašo ketvirtoje skiltyje („Speciali išimtis dėl tarpinio naudojimo ar kita specifikacija“) įterpiamas šis tekstas:

„Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas hekschlorbenzenui, esančiam cheminėse medžiagose, mišiniuose ar gaminiuose, kai jo koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 10 mg/kg (0,001 % masės).“