ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 285

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. lapkričio 7d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2125, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo (Carne Barrosã (SKVN)) specifikacijos pakeitimas

1

 

*

2022 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2126, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Castagna di Roccamonfina (SGN))

3

 

*

2022 m. lapkričio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2127, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 biocidinių produktų grupei Ecolab UA BPF 1-Propanol suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas ( 1 )

4

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. spalio 27 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2022/2128, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1311 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (ECB/2019/21) (ECB/2022/37)

15

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2022 11 7   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/2125

2022 m. spalio 31 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo („Carne Barrosã“ (SKVN)) specifikacijos pakeitimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Portugalijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Carne Barrosã“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1263/96 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Carne Barrosã“ (SKVN) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  1996 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1263/96, papildantis Reglamento (EB) Nr. 1107/96 dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų įregistravimo vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 17 straipsnyje nustatyta tvarka priedą (OL L 163, 1996 7 2, p. 19).

(3)  OL C 252, 2022 7 1, p. 31.


2022 11 7   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/2126

2022 m. spalio 31 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Castagna di Roccamonfina“ (SGN))

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Italijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Castagna di Roccamonfina“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Castagna di Roccamonfina“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „Castagna di Roccamonfina“ (SGN).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.6 klasei „Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 252, 2022 7 1, p. 26.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


2022 11 7   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/2127

2022 m. lapkričio 4 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 biocidinių produktų grupei „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 44 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

2019 m. kovo 26 d. bendrovė „Ecolab Deutschland GmbH“ Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 43 straipsnio 1 dalį pateikė paraišką, kad biocidinių produktų grupei „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ (produktai priskiriami 1-o tipo produktams, kaip apibrėžta to reglamento V priede) būtų suteiktas Sąjungos autorizacijos liudijimas, ir raštu pateikė patvirtinimą, kad Švedijos kompetentinga institucija sutiko paraišką įvertinti. Paraiška buvo užregistruota Biocidinių produktų registre bylos numeriu BC-RS050191-24;

(2)

„Ecolab UA BPF 1-Propanol“ yra veikliosios medžiagos propan-1-olio, kuri yra įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą Sąjungos patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašą kaip 1-o tipo produktas;

(3)

2021 m. rugsėjo 9 d. vertinančioji kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 1 dalį pateikė Agentūrai vertinimo ataskaitą ir atlikto vertinimo išvadas;

(4)

2022 m. kovo 24 d. Agentūra pateikė Komisijai nuomonę (2), „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ biocidinių produktų charakteristikų santraukos projektą ir galutinę biocidinių produktų grupės vertinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 3 dalį;

(5)

nuomonėje padaryta išvada, kad „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ yra biocidinių produktų grupė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies s punkte, kad jai gali būti suteiktas Sąjungos autorizacijos liudijimas pagal to reglamento 42 straipsnio 1 dalį ir kad, jei laikomasi biocidinio produkto charakteristikų santraukos projekto, ji atitinka to reglamento 19 straipsnio 1 ir 6 dalyse nustatytas sąlygas;

(6)

2022 m. balandžio 12 d. Agentūra pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 4 dalį pateikė Komisijai biocidinio produkto charakteristikų santraukos projektą visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis;

(7)

Komisija pritaria Agentūros nuomonei ir mano, kad „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ turėtų būti suteiktas Sąjungos autorizacijos liudijimas;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrovei „Ecolab Deutschland GmbH“ suteikiamas biocidinių produktų grupės „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ tiekimo rinkai ir naudojimo pagal priede pateiktą biocidinio produkto charakteristikų santrauką Sąjungos autorizacijos liudijimas Nr. EU-0028430-0000.

Sąjungos autorizacijos liudijimas galioja nuo 2022 m. lapkričio 27 d. iki 2032 m. spalio 31 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. lapkričio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2021 m. kovo 1 d. ECHA nuomonė dėl „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ Sąjungos autorizacijos liudijimo (ECHA/BPC/315/2022), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


PRIEDAS

Biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauka

Ecolab UA BPF 1-Propanol

1 produkto tipas – Asmens higiena (dezinfekcijos priemonės)

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0028430-0000

R4BP objekto numeris: EU-0028430-0000

I DALIS

PIRMAS INFORMACIJOS LYGMUO

1.   ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1.   Grupės pavadinimas

Pavadinimas

Ecolab UA BPF 1-Propanol

1.2.   Produkto tipas (-ai)

Produkto tipas (-ai)

PT 01 - Asmens higiena

1.3.   Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Pavadinimas

Ecolab Deutschland GmbH

Adresas

Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Vokietija

Autorizacijos liudijimo numeris

EU-0028430-0000

R4BP objekto numeris

EU-0028430-0000

Autorizacijos liudijimo data

2022 m. lapkričio 27 d.

Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data

2032 m. spalio 31 d.

1.4.   Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas

Ecolab Europe GmbH

Gamintojo adresas

Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Šveicarija

Gamybos vieta

Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Šveicarija

AFP GmbH, Otto-Brenner-Straße 16, 21337 Liuneburgas Vokietija

Acideka S.A., Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6. 4a planta, 48013 Bilbao Ispanija

Adiego, Adiego Ctra De Valencia KM 5, 900, 50410 Cuarte de Huerva Saragosa Ispanija

Allied Products, Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate, Fishers Way, Belvedere, Kent, DA17 6BS Belvederis Jungtinė Karalystė

Arkema GmbH, Morschheimer Strasse 19, D-67292 Kirchheimbolanden Vokietija

Azelis Denmark, Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kgs Lyngby Danija

Belinka-Ljublijana, Belinka Zasavska Cesta, 95 1001 Ljubljana Slovėnija

Radio street 24 Bld 1, 105005 Maskva Rusijos Federacija

Bio Productions Ltd inc Starpro, 72 Victoria Road Victoria Industrial Estate, West Sussex, RH15 9LH Berdžes Hilis Jungtinė Karalystė

Bioxal SA, Route des Varennes - Secteur A, BP 30072 71103 Cedex Prancūzija

Bores Srl, Via Pioppa 179, 44030 Pontegradella (FE) Italija

Brenntag Ardennes, Route de Tournes, CD n 2, 08090 Cliron Prancūzija

Brenntag CEE - Guntramsdorf, Blending Bahnstr 13 A, 2353 Guntramsdorf Austrija

Brenntag GmbH, Humboldtring 15, 45472 Muehlheim Vokietija

Brenntag Kaiserslautern, Merkurstr. 47, 67663 Kaiserslautern Vokietija

Brenntag Nordic - Haslev, Høsten Teglværksvej 47, 4690 Haslev Danija

Brenntag Nordic - Vejle, Strandgade 35, 7100 Vejle Danija

Brenntag Normandy, 12 Sente des Jumelles, BP 11 76710 Montville Prancūzija

Brenntag PL-Zgierz, ul. Kwasowa 5, 95–100 Zgierz Lenkija

Brenntag Quimica, Calle Gutemberg n° 22, Poligono Industrial El Lomo, 28906 Getafe Madrid Ispanija

Brenntag Schweizerhall, Elsaesserstr. 231, CH-4056 Bazelis Šveicarija Šveicarija

Brenntag SRL, Str. Gării nr 1, 077040 Chiaina, Ilfovas Rumunija

Budich International GmbH, Dieselstrasse 10, 32120 Hiddenhausen Vokietija

Caldic Deutschland Chemie B.V, Karlshof 10, D 40231 Diuseldorfas Vokietija

The Carbon Group„ P43 R772, County Cork Ringaskiddy Airija

Colep Bad Schmiedeberg, Kemberger Str. 3, 06905 Bad Šmydebergas Vokietija

Comercial Farmaceutica Castel LANA S.A., „Cofarcas“ Condado de Trevino 46 P.I Villalonquejar, 09080 Burgos Ispanija

Comercial Godo, França 13, 08700 Igaulada Barcelona Ispanija

Courtois Sarl, ZA Sous Le Beer, Route de Pacy, 27730 Bueil Prancūzija

DAN-MOR (Dr Wipe) Natural products and Chemicals Ltd, Or Akiva Industrial Zone, Hailian street 29, 30600 Akiva Izraelis

Denteck BV, Heliumstraat 8, 2718 SL Zoetermeer Nyderlandai

Donauchem Kft (Hungary), Bányalég utca 37–43, H-1225 Budapeštas Vengrija

Detergents Burguera S.L, Joan Ballester 50, 07630 Campos (Illes Baleares) Ispanija

Champion Technologies Ltd., Minto Avenue, Altens Industrial Estate, AB12 3JZ Aberdynas Jungtinė Karalystė

ECL Biebesheim, Justus-von-Liebig-Straße 11, 64584 Biebesheim am Rhein Vokietija

ECL Chalons, Avenue Du General Patton, 51000 Chalons en Champagne Prancūzija

ECL Cisterna, Nalco italiana Manufacturing Srl. Via Ninfina II, 04012 Cisterna di Latina Italija

Champion Technologies Ltd. Fawley, Fawley Cadland Road Hythe, Hampshire, SO45 3NP Sautamptonas Jungtinė Karalystė

Ecolab Leeds, Lotherton Way, Garforth, LS25 2JY Leeds Jungtinė Karalystė

ECL Mandra, 25TH KM Old National Road of Athens To Thiva, 19600 Mandra Graikija

ECL Maribor, Vajngerlova Ulica 4, 2000 Maribor Slovėnija

ECL Microtek B.V., Gesinkkampstraat 19, 7051 HR Varsseveld Nyderlandai

ECL Microtek Mosta, Sorbonne Centre F20 Mosta Technopark, Mst 3000 Mosta Malta

ECL Microtek Zutphen, Hekkehorst 24, 7027 BN Ziutfenas Nyderlandai

Ecolab Ltd (IE) and Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE), Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91, Vestmido graf. Malingaras Airija

ECL Niewegein, Brugwal 11A, 3432 NZ Nieuwegein Nyderlandai

ECL Rovigo Esoform, Esoform SRL Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Italija

ECL Rozzano, Via A. Grandi, 20089 Milanas Italija

ECL Tessenderlo, Havenlaan 4, Ravenshout 4 210 , B-3980 Tessenderlo Belgija

ECL Weavergate/Ecolab Ltd (UK)/Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK), Winnington Avenue, CW8 3AA Nortvičas Jungtinė Karalystė

Ecolab LTD Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, SA11 2HZ Port Talbotas Jungtinė Karalystė

Ferdinand Eiermacher GmbH & Co. KG, Westring 24, 48356 Nordwalde Vokietija

F.E.L.T., B.P 64 10 Rue du Vertuquet, 59531 Neuville En Ferrain Prancūzija

Gallows Green Services Ltd., Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane, YO7 3HR Thirskas Jungtinė Karalystė

Gerdisa German Rodriguez Drogas IND., Gerdisa Poligono Industrial Miralcampo C.Pintura n.-4, parc.37, 19200 Azuqueca de Henares Gvadalachara Ispanija

Girasol Natural Products BV, De Veldoven 12–14, 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Nyderlandai

Henkel Engels, 48 Pr. Stroitelei, 413116 Saratov Rusijos Federacija

IMECO GmbH & Co. KG, Boschstraße 5, D-63768 Hösbach Vokietija

Innovate GmbH, Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburg Vokietija

Interfill LCC-Tosno, 187000 Moskovskoye shosse 1, 187000 Leningradskaya oblast Rusijos Federacija

Jodel, Jodel Zona Industrial 2050, 2050 Aveiras de Cima Portugalija

Kleimann GmbH, Am Trieb 13, 72820 Sonnenbühl Vokietija

Kompak Nederland BV, 433651 Bavel 0031–161 Bavel Nyderlandai

La Antigua Lavandera S.L., Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410 Apartado de Correos 58, 41500 Alcala De Guadaira Sevilla Ispanija

Laboratoires Anios, Pavé du moulin, 59260 Lille-Hellemmes Prancūzija

Laboratoires Anios, 3330 Rue de Lille, 59262 Sainghin-en-Mélantois Prancūzija

Laboratoires Prodene Klint, Site de Mitry-Mory 2, Rue Denis Papin ZI Mitry-Compans, 77290 Mitri Mori Prancūzija

Lichtenheldt GmbH, Lichtenheldt Industriestrasse 7–9, 23812 Wahlstedt Vokietija

Lonza GmbH, Morianstr.32, 42103 Wuppertal Vokietija

Multifill BV, Constructieweg 25-A, 3641 SB Mijdrecht Nyderlandai

NALCO Finland Manufacturing Oy (Tesjoki), Kivikummuntie 1, 07955 Tesjoki Suomija

NALCO Celra, Celra C/Tramuntana s/n Poligona Industrial, 17460 Celrà Ispanija

NOPA Nordisk Parfumerivare, Hvedevej 2–22, DK-8900 Randers Danija

Nuova Farmec Srl, Via Flemming 7, 37026 Settimo di Pescantina (VR) Verona Italija

Pal International Ltd, Sandhurst Street, LE17 4JA Leicester Jungtinė Karalystė

Planol GmbH, Maybachstr 17, 63456 Hanau Vokietija

Plum A/S, Frederik Plums Vej 2, DK 5610 Assens Danija

Productos La Corberana S.L., Ctra Corbera Polinyá, s/n° 4, 46612 Valensija Ispanija

The Proton Group Ltd, Ripley DRIVE, Normanton Industrial Estate, WF6 1QT Wakefield Jungtinė Karalystė

Quimicas Morales S.L., Misiones, 11 Urb. El Sebadal, 05005 Las Palmas de Gran Canaria Ispanija

RNM Productos Quimicos, Lda Rua da Fabrica 123, Segade, 4765–080 Kareira Vila Nova de Famalicão Portugalija

RP Adam Ltd (Arpal Group), North Riverside Business Park, Riverside Road„ TD7 5DU Selkerkas Jungtinė Karalystė

Roquette & Barentz, Roquette Freres, Route De La Gorgue, F-62136 Lestrem Prancūzija

Rutpen Ltd, Membury Airfield, Lambourn, RG16 7TJ Membury Jungtinė Karalystė

Simagec, Z.I. de Rousset/Peynier, 54 Avenue de la Plaine„ 13790 Rusė Prancūzija

Solimix, Montseny 17–19 Pol. Ind. Sant Pere, Molanta, 08799 Olerdola Barcelona Ispanija

Staub & Co - Silbermann GmbH, Industriestraße 3, D-86456 Gablingen Vokietija

Stockmeier Chemie, Eilenburg GmbH & Co. Kg, Gustav-Adolf-Ring 5, 04838 Ellenburg Vokietija

Synerlogic BV (IN2FOOD), L.J. Costerstraat 5, 6827 Arnhem Nyderlandai

Techtex (Technical Textile Services Ltd), Units 7 & 8, Rhodes Business Park Silburn Way, Middleton, M24 4NE Mančesteris Jungtinė Karalystė

Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue, SK9 3RN Wilmslow Jungtinė Karalystė

Univar SPA, Via Caldera 21, 20–153 Milanas Italija

Van Dam Bodegraven B.V, Postbus 48 NL, 2410 AA Bodegraven Nyderlandai

McBride, Calle Ramón Esteve, 0 S/N (Pol L’Illa)„ 08650 Botjosa (la) Barcelona Ispanija

Extruplast, Avenue de la Repentie, 1700 La Rošelis Prancūzija

Brenntag Hungary Kft, Bányalég u. 45, 1225 Budapeštas Vengrija

dr. Becher GmbH, Vor den Specken 3„ 30926 Zėlcė Vokietija

Danlind AS, Lægaardvej 90–94, DK-7500 Holstebro Danija

Farmak Moravia a.s, Na Vlčinci 16„ 779 00 Oloumoc Čekija

Hydrachem LTD, Gillmans Industrial Estate, Natts Lane, RH14 9EZ Bilingsherstas Jungtinė Karalystė

Julius Hoesch GmbH, Birkesdorfer Str. 5, 52353 Diurenas Vokietija

Medentech LTD, Whitemill Industrial Estate, Wexford Veksfordas Airija

MKS GmbH & CO KG, Am Ockenheimer Graben 43, 55411 Bingenas prie Reino Vokietija

PDI, Aber Park, Aber Road, CH6 5EX Flintas Jungtinė Karalystė

Peenwhite LTD, Midpoint 18 Business Park, Aston Way„ CW10 0HS Midlvičas Jungtinė Karalystė

Jago Pro Sp.z.o.o., Szczakowska 35, 43–600 Javožnas Lenkija

Wesso AG, Martin-Luther-Str.10, 91217 Hersbrukas Vokietija

CID Lines NV, Waterpoorstraat 2, 8900 Ipras Belgija

1.5.   Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga

Propan-1-olis

Gamintojo pavadinimas

BASF SE

Gamintojo adresas

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Liudvigshafenas Vokietija

Gamybos vieta

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Liudvigshafenas Vokietija


Veiklioji medžiaga

Propan-1-olis

Gamintojo pavadinimas

OQ Corporation

Gamintojo adresas

2001 FM 3057, TX 77414 Bei Sitis Jungtinės Amerikos Valstijos

Gamybos vieta

2001 FM 3057, TX 77414 Bei Sitis Jungtinės Amerikos Valstijos

2.   PRODUKTO GRUPĖS SUDĖTIS IR FORMULIACIJA

2.1.   Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį

Bendrasis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Funkcinė paskirtis

CAS numeris

EB numeris

Kiekis (proc.)

Ne mažesnis nei

Ne didesnis nei

Propan-1-olis

 

Veiklioji medžiaga

71-23-8

200-746-9

70,35

75,38

2.2.   Formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

II DALIS

ANTRAS INFORMACIJOS LYGMUO – PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA (-OS)

Produkto charakteristikų metasantrauka 1

1.   PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1.   Produkto charakteristikų metasantraukos 1 identifikatorius

Identifikatorius

meta SPC 1

1.2.   Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

Numeris

1-1

1.3.   Produkto tipas (-ai)

Produkto tipas (-ai)

PT 01 - Asmens higiena

2.   PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 SUDĖTIS

2.1.   Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 1

Bendrasis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Funkcinė paskirtis

CAS numeris

EB numeris

Kiekis (proc.)

Ne mažesnis nei

Ne didesnis nei

Propan-1-olis

 

Veiklioji medžiaga

71-23-8

200-746-9

70,35

75,38

2.2.   Produkto charakteristikų metasantraukoje 1 nurodyto mišinio tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3.   PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos

Degus skystis ir garai.

Smarkiai pažeidžia akis.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Pavojingumo frazės

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. – Nerūkyti.

Mūvėti naudoti klausos apsaugos priemones.

Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / gydytojui.

Stengtis neįkvėpti garų.

Pasijutus blogai, skambinti Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / gydytojui.

4.   PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS

4.1.   Naudokite aprašymą

Lentelė 1.

Naudojimas # 1 – Rankų dezinfekcija

Produkto tipas

PT 01 - Asmens higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Higieninis rankų dezinfekantas

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos

Bendrinis pavadinimas: Bakterijos

Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: Tuberculosis bacilli

Bendrinis pavadinimas: Tuberculosis bacilli

Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: Mielės

Bendrinis pavadinimas: Mielės

Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: Apvalkaliniai virusai

Bendrinis pavadinimas: Apvalkaliniai virusai

Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas)

Bendrinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas)

Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis

vidaus

Viduje

Rankų dezinfekcija

Maisto apdorojimo zonos (pramonės, įstaigų ir ligoninių virtuvių zonos (nesiliečiant su pacientais))

Higieninis rankų dezinfekantas, regimai švarioms rankoms

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: Rankinis arba automatinis pumpavimas

Išsamus aprašymas:

Rankinis (alkūninė svirtis arba bekontaktė) Automatinis (pompa)

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas

Naudojimo kiekis: 3 ml

Skiedimas (%): Paruoštas naudoti

Taikymo skaičiaus ir laikas:

10 kartų per dieną

Vartotojų kategorija (-os)

pramonės

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

100–20 000  ml HDPE butelis, kanistras.

4.1.1.   Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. bendrąsias priemones (5.1)

4.1.2.   Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendrąsias priemones (5.2)

4.1.3.   Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias priemones (5.3)

4.1.4.   Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias priemones (5.4)

4.1.5.   Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias priemones (5.5)

5.   BENDRIEJI (1) PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 NAUDOJIMO NURODYMAI

5.1.   Naudojimo instrukcijos

Naudojimas 1 – Rankų dezinfekcija

Rankų dezinfekcija maisto apdorojimo zonoms:

Naudoti 3 ml produkto ant švarių ir sausų rankų:

30 sekundžių bakterijoms / mielėms / tuberculosis bacilli / apvalkaliniams virusams

60 sekundžių virusams (riboto spektro virusinis aktyvumas)

Pasirūpinti, kad rankos išliktų drėgnos visą sąlyčio laiką

5.2.   Rizikos valdymo priemonės

Vengti patekimo į akis.

Jei reikia papildyti, būtina mūvėti pirštines ir akių apsaugos priemones.

Atsiradus odos sausumui, naudoti atitinkamą odos priežiūros losjoną.

5.3.   Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

ĮKVĖPUS: Išnešti į gryną orą; būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

PRARIJUS: Išskalauti burną.

Pasireiškus simptomams: Skambinti 112 / kviesti greitąją medicinos pagalbą.

Nepasireiškus simptomams: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

Informacija sveikatos priežiūros personalui / gydytojui: Prireikus imtis gyvybės palaikymo veiksmų, po to, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.

PATEKUS ANT ODOS: Atsiradus sudirgimui, plauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Netyčia patekus ant odos: nuplauti vandeniu.

PATEKUS Į AKIS: Nedelsiant kelias minutes skalauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plaukite akis bent 15 minučių. Skambinti 112 / kviesti greitąją medicinos pagalbą.

Ekologinės atsargumo priemonės: saugoti nuo sąlyčio su dirvožemiu, paviršiniu ar požeminiu vandeniu.

5.4.   Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Produktas ir produkto likučiai: Saugoti, kad produkto nepatektų į kanalizaciją, vandentakius arba dirvą. Jei įmanoma, geriau perdirbti, o ne išmesti arba sudeginti. Jei perdirbti neįmanoma, išmesti pagal vietos taisykles. Atliekas išmesti patvirtintame atliekų šalinimo objekte

Pakuotė: Tuščias talpyklas pristatyti į patvirtintą atliekų tvarkymo vietą, kad būtų perdirbtos arba pašalintos. Pakuotę išmesti tik jei ji visiškai tuščia ir uždaryta. Pakartotinai nenaudoti tuščių talpyklų. Išmesti laikantis vietinių, valstybinių ir federalinių taisyklių.

5.5.   Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti atokiau nuo šilumos ir užsiliepsnojimo šaltinių. Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo oksiduojančiųjų medžiagų. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti tinkamai pažymėtose talpyklose. Laikyti 0–25 °C temperatūroje.

Laikymo terminas: 4 metai

6.   KITA INFORMACIJA

7.   TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: INDIVIDUALŪS PRODUKTAI, NURODYTI PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE 1

7.1.   Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas

Skinman Sensitive

Rinka: EU

 

P3-Manodes LI

Rinka: EU

Epicare DES

Rinka: EU

Manodes LI

Rinka: EU

Autorizacijos liudijimo numeris

EU-0028430-0001 1-1

Bendrasis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Funkcinė paskirtis

CAS numeris

EB numeris

Kiekis (proc.)

Propan-1-olis

 

Veiklioji medžiaga

71-23-8

200-746-9

70,35


(1)  Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 1.


SPRENDIMAI

2022 11 7   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/15


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2022/2128

2022 m. spalio 27 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1311 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (ECB/2019/21) (ECB/2022/37)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką, 12 straipsnio 1 dalį, 18 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką ir 34 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką,

atsižvelgdama į 2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gaires (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės) (ECB/2014/60) (1),

kadangi:

(1)

vadovaudamasi Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 1 straipsnio 4 dalimi, Valdančioji taryba gali bet kuriuo metu pakeisti Eurosistemos pinigų politikos operacijų įgyvendinimo priemones, reikalavimus, kriterijus ir procedūras;

(2)

siekdama tikslo palaikyti kainų stabilumą, išlaikant bankų skolinimą palankiomis sąlygomis ir taip prisidedant prie skatinamosios pinigų politikos valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro, Valdančioji taryba 2019 m. liepos 22 d. priėmė Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2019/1311 (ECB/2019/21) (2). Šiame sprendime numatyta laikotarpiu nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. kovo mėn. vykdyti trečią tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų seriją (TITRO-III);

(3)

nuo tada, kai buvo priimtas Sprendimas (ES) 2019/1311 (ECB/2019/21), TITRO-III parametrai ir sąlygos buvo kelis kartus koreguoti, kai buvo manoma, kad tai būtina ir tikslinga pagal to meto riziką kainų stabilumui, pinigų politikos poveikio perdavimo mechanizmui ir euro zonos ekonomikos perspektyvoms. Šios korekcijos buvo atliekamos dezinfliacijos aplinkybėmis, kuriomis, siekiant užtikrinti vidutinio laikotarpio kainų stabilumą, reikėjo laikytis itin skatinamojo pobūdžio pinigų politikos. Visų pirma, 2019 m. rugsėjo 12 d., siekdama išlaikyti bankų skolinimą palankiomis sąlygomis, užtikrinti sklandų pinigų politikos poveikio perdavimą valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro, ir paremti skatinamąją pinigų politiką, Valdančioji taryba nusprendė pakeisti tam tikrus TITRO-III parametrus, įskaitant sprendimą prailginti visų operacijų terminą nuo dvejų iki trejų metų ir sumažinti taikytinas palūkanų normas. 2020 m. kovo 12 d., siekdama paremti bankų skolinimą labiausiai nuo koronaviruso ligos (COVID-19) plitimo nukentėjusiems asmenims, visų pirma, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, Valdančioji taryba nusprendė pakeisti tam tikrus TITRO-III parametrus, įskaitant sprendimą padidinti skolinimosi sumą. Be to, siekdama toliau remti kredito teikimą namų ūkiams ir įmonėms plintančių ekonomikos sutrikimų ir padidėjusio netikrumo aplinkybėmis, 2020 m. balandžio 30 d. Valdančioji taryba nusprendė papildomai laikinai sumažinti visoms TITRO-III taikomas palūkanų normas, laikantis tam tikrų sąlygų (3). 2020 m. gruodžio 10 d. Valdančioji taryba nusprendė dar kartą pakoreguoti TITRO-III sąlygas, kad pandemijos laikotarpiu būtų išsaugotos palankios finansavimo sąlygos ir taip būtų palaikomas visų ūkio sektorių kreditavimas, skatinama ekonominė veikla ir vidutiniu laikotarpiu palaikomas kainų stabilumas. Konkrečiai ji nusprendė iki 2022 m. birželio mėn. pratęsti laikotarpį, kuriuo bus taikomos gerokai palankesnės sąlygos, 2021 m. birželio–gruodžio mėn. įvykdyti tris papildomas operacijas ir padidinti bendrą sumą, kurią dalyviai turi teisę skolintis TITRO-III metu. Tuo metu Valdančioji taryba, laikydamasi savo simetrijos tikslo, pažymėjo, kad ir toliau yra pasirengusi atitinkamai koreguoti visas turimas priemones, kad užtikrintų tvarią infliacijos raidą siekiamo lygio link (4);

(4)

taigi pagal poreikius pakoreguotos TITRO-III atliko svarbų vaidmenį palaikant kainų stabilumą, ypač ūminiu pandemijos laikotarpio etapu, nes buvo išsaugotos palankios finansavimo sąlygos dezinfliacijos aplinkybėmis ir remiama skatinamoji pinigų politika, kuri buvo reikalinga siekiant sumažinti didelę ekonomikos nuosmukio ir kainų stabilumo mažėjimo riziką. Tuo laikotarpiu Europos Centrinis bankas (ECB) per TITRO-III sudarė ypač palankias finansavimo sąlygas dalyvaujančioms kredito įstaigoms, taip siekdamas išlaikyti skolinimą realiajai ekonomikai, susiklosčius itin nepalankioms sąlygoms;

(5)

infliacija sparčiai ir netikėtai pakilo iki tokio precedento neturinčio lygio, kokio nebuvo pasiekusi nuo euro įvedimo, o tai daugiausia lėmė netikėtai išaugusios energijos kainos ir tiekimo trūkumai, ir vidutinio laikotarpio infliacijos prognozės nuo 2021 m. pabaigos buvo labai padidintos, todėl reikia iš esmės iš naujo įvertinti tinkamą pinigų politikos poziciją. Po Rusijos invazijos į Ukrainą energijos ir žaliavų kainos labai išaugo, o dėl tokios padėties sukeltų prekybos sutrikimų padidėjo tiekimo kliūtys, išaugo neapibrėžtumas ir visuose sektoriuose padidėjo infliacijos spaudimas. Šio drastiško aplinkybių pasikeitimo nebuvo galima numatyti nei TITRO-III įvedimo metu, nei jos sąlygų korekcijų metu, ir šiuos pokyčius didžiąja dalimi lėmė išorės sukrėtimai. Dėl šio netikėto ir precedento neturinčio aplinkybių pasikeitimo, kurį dar labiau sustiprino Rusijos invazijos į Ukrainą neigiami padariniai ekonomikai, būtina pakoreguoti pinigų politikos poziciją ir koreguoti visas pinigų politikos priemones, įskaitant TITRO-III. Visų pirma, Valdančioji taryba, vykdydama ECB suteiktus kainų stabilumo įgaliojimus ir siekdama užtikrinti, kad infliacija vidutiniu laikotarpiu įsitvirtintų ties jos siekiamu 2 % lygiu, pinigų politiką pradėjo normalizuoti sparčiau ir anksčiau. Valdančioji taryba nusprendė nuo 2021 m. gruodžio mėn. nebetęsti grynojo turto pirkimų pagal turto pirkimo programą ir specialiąją pandeminę pirkimo programą, o paskui – didinti ECB pagrindines pinigų politikos palūkanų normas; iki šiol jos padidintos iš viso 200 bazinių punktų;

(6)

pagrindinių pinigų politikos palūkanų normų didinimas iki šiol buvo sklandžiai perduodamas namų ūkiams ir įmonėms euro zonoje, tačiau esant dabartinėms aplinkybėms būtina toliau spartinti palūkanų normų politikos perdavimą finansavimo sąlygoms platesniu mastu. Pagal dabartines TITRO-III kainų nustatymo sąlygas prieš ir po dviejų specialių palūkanų normų laikotarpių nuo 2020 m. birželio 24 d. iki 2022 m. birželio 23 d. taikytina palūkanų norma yra susieta su palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe arba palūkanų norma, taikoma pagrindinėms refinansavimo operacijoms, visą atitinkamos operacijos terminą. Tai lėtina bankų skolinimo sąlygų normalizavimą ir kliudo ECB vykdyti jam suteiktus kainų stabilumo įgaliojimus. Iš tiesų, padidinus politikos palūkanų normas, TITRO-III norma koreguojama tik labai palaipsniui. Todėl dabartinės TITRO-III sąlygos suteikia labai mažai paskatų dalyvaujančioms kredito įstaigoms iš anksto grąžinti TITRO-III likučius. Dabartinės TITRO-III sąlygos taip pat prisideda prie to, kad išlaikomas didesnis Eurosistemos balansas, o tai savo ruožtu yra kliūtis siekiamam pinigų politikos normalizavimui. Taip yra todėl, kad centrinių bankų balanso dydis yra pagrindinis signalas, rodantis kokio laipsnio skatinimą pinigų politika teikia ekonomikai, ir darantis tiesioginį poveikį likvidumo kainai rinkoje. TITRO-III sąlygų pakoregavimas, pašalinant veiksnius, atgrasančius dalyvius iš anksto grąžinti jų TITRO-III likučius, taip pat prisidėtų prie to, kad būtų sumažintas Eurosistemos balansas, taip priartinant jį prie dabartinės pinigų politikos pozicijos. Taigi TITRO-III sąlygų pakoregavimu siekiama tikslo palaikyti kainų stabilumą, paspartinant finansavimo sąlygų normalizavimą ir mažinant Eurosistemos balansą;

(7)

2022 m. spalio 27 d. Valdančioji taryba nusprendė patvirtinti papildomas pinigų politikos priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad infliacija laiku vėl taptų ECB siekiamo 2 % vidutiniu laikotarpiu dydžio. Valdančioji taryba mano, kad visos 2022 m. spalio 27 d. patvirtintos priemonės yra būtinos ir proporcingos tam, kad būtų įgyvendinta pinigų politikos pozicija, kurios tikslinga laikytis siekiant atkurti kainų stabilumą vidutiniu laikotarpiu. Viena iš šio priemonių rinkinio priemonių yra Valdančiosios tarybos sprendimas kiekvienai atitinkamai dar nesibaigusiai TITRO-III taikytiną palūkanų normą apskaičiuoti taip: nuo 2022 m. lapkričio 23 d. iki kiekvienos atitinkamos dar nesibaigusios TITRO-III termino pabaigos arba išankstinio grąžinimo dienos palūkanų norma turėtų būti indeksuojama iki tuo laikotarpiu, o ne kiekvienos atitinkamos TITRO-III terminu, taikytinų vidutinių ECB pagrindinių palūkanų normų, kad būtų prisidedama prie bendro pinigų politikos normalizavimo proceso;

(8)

manoma, kad TITRO-III palūkanų normos susiejimas su vidutine palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe arba vidutine palūkanų norma, taikoma pagrindinėms refinansavimo operacijoms, likusiu atitinkamos TITRO-III terminu yra tinkama priemonė tam, kad būtų paskatintas spartesnis finansavimo sąlygų normalizavimas ir sumažintas Eurosistemos balansas, siekiant tikslo palaikyti kainų stabilumą. Ši priemonė turėtų padidinti bankų finansavimo kaštus, taip prisidedant prie to, kad dabartinėmis infliacijos didėjimo aplinkybėmis būtų laiku atkurtas kainų stabilumas Be to, bankų finansavimo kaštų padidėjimas, atsiradantis dėl TILTRO-III sąlygų koregavimo, turėtų daryti nemažą poveikį skolinimo palūkanų normoms. Pakeistų TITRO-III sąlygų poveikis bankų skolinimo palūkanų normoms galiausiai turėtų daryti reikšmingai infliaciją mažinantį poveikį vidutiniu laikotarpiu. Be to, TITRO-III sąlygų pokyčiai taip pat turėtų pašalinti veiksnius, atgrasančius dalyvaujančias skolinimo įstaigas iš anksto grąžinti pagal TITRO-III pasiskolintų sumų likučius, taip sumažinant Eurosistemos balansą ir prisidedant prie bendro pinigų politikos normalizavimo;

(9)

susiejus TITRO-III palūkanų normą su vidutine palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe arba vidutine palūkanų norma, taikoma pagrindinėms refinansavimo operacijoms, likusiu atitinkamos TITRO-III terminu, neviršijama tai, kas būtina. Nėra kitų pinigų politikos priemonių, kurios būtų mažiau intervencinės ir kurios tuo pat metu būtų lygiai tokios pat veiksmingos siekiant tikslo paskatinti finansavimo sąlygų normalizvimą ir kartu sumažinti Eurosistemos balansą. Be to, pageidaujamas priartėjimas prie griežtesnių pinigų politikos ir finansavimo sąlygų, kurį būtų galima pasiekti pakoregavus TITRO-III kainų nustatymo sąlygas, negalėtų būti veiksmingiau pasiektas didinant palūkanų normas;

(10)

bet koks neigiamas poveikis, kurį siūlomi pakeitimai galėtų turėti dalyvaujančioms kredito įstaigoms, sušvelninamas išsaugant iki 2022 m. lapkričio 22 d. dabar galiojančias palankias kainų nustatymo sąlygas, nustatant papildomas išankstinio grąžinimo datas, kuriomis šios įstaigos gali iš anksto grąžinti TITRO-III likučius, suteikiant joms pakankamai laiko persvarstyti, prieš įsigaliojant pakeitimams, savo finansavimo įvairovę, taip pat ir toliau numatant tokią TITRO-III palūkanų normą, kuri, net ir atlikus pakeitimus, yra palanki lyginant su rinka grindžiamomis finansavimo galimybėmis. Todėl laikotarpiu nuo kiekvienos atitinkamos TITRO-III atsiskaitymo dienos iki 2022 m. lapkričio 22 d. turėtų būti taikoma esama palūkanų normos skaičiavimo tvarka. Be to, turėtų būti nustatytos trys papildomos savanoriško išankstinio grąžinimo datos, TITRO-III dalyviams suteikiant papildomų galimybių nutraukti atitinkamą TITRO-III arba sumažinti TITRO-III sumą iki termino pabaigos;

(11)

atsižvelgiant į tikslo palaikyti kainų stabilumą svarbą, yra būtina pakeisti TITRO-III kainų nustatymo sąlygas kiek įmanoma greičiau ir nenumatant pereinamojo laikotarpio priemonių, tam, kad būtų pasiekti ketinami pasiekti tikslai paskatinti spartesnį finansinių sąlygų normalizavimą ir sumažinti Eurosistemos balansą. Priėmus pereinamojo laiktarpio priemones, pakeitimai taptų mažiau veiksmingi, norint paskatinti bankus normalizuoti skolinimo sąlygas, ir būtų išsaugoti stiprūs nuo išankstinio grąžinimo atgrasantys veiksniai, taip pat kiltų rizika, kad priemone siunčiamas politikos signalas nebūtų toks ryškus. Dėl to šis sprendimas turėtų įsigalioti skubiai;

(12)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą (ES) 2019/1311 (ECB/2019/21),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Sprendimas (ES) 2019/1311 (ECB/2019/21) iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

23 punktas išbraukiamas;

b)

pridedami šie punktai:

„29)

palūkanų normos laikotarpis iki SIRP – laikotarpis nuo atitinkamos TITRO-III atsiskaitymo dienos iki 2020 m. birželio 23 d., t. y. palūkanų normos laikotarpis, einantis iš karto prieš specialų palūkanų normos laikotarpį (SIRP);

30)

palūkanų normos laikotarpis po ASIRP – laikotarpis nuo 2022 m. birželio 24 d. iki ankstesnės iš šių datų: atitinkamai, iki 2022 m. lapkričio 22 d. arba atitinkamos TITRO-III išankstinio grąžinimo dienos, t. y. palūkanų normos laikotarpis, einantis iš karto po papildomo specialaus palūkanų normos laikotarpio (ASIRP);

31)

pagrindinis palūkanų normos laikotarpis – laikotarpis nuo atitinkamos TITRO-III atsiskaitymo dienos iki ankstesnės iš šių datų: atitinkamai, iki 2022 m. lapkričio 22 d. arba atitinkamos TITRO-III išankstinio grąžinimo dienos, t. y. laikotarpis, apimantis palūkanų normos laikotarpį iki SIRP, specialų palūkanų normos laikotarpį, papildomą specialų palūkanų normos laikotarpį ir palūkanų normos laikotarpį po ASIRP;

32)

paskutinis palūkanų normos laikotarpis – laikotarpis nuo 2022 m. lapkričio 23 d. iki ankstesniosios iš šių datų: atitinkamai, iki atitinkamos TITRO-III termino pabaigos arba atitinkamos TITRO-III išankstinio grąžinimo dienos.“;

2)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Palūkanos

1.   Palūkanų norma, taikytina sumoms, kurias pagal kiekvieną iš pirmų septynių TITRO-III pasiskolino dalyviai, kurių tinkamas grynasis skolinimas specialiu ataskaitiniu laikotarpiu yra lygus jų nustatytam grynajam skolinimui arba jį viršija, ir kurių tinkamas grynasis skolinimas papildomu specialiu ataskaitiniu laikotarpiu yra mažesnis už jų nustatytą grynąjį skolinimą, apskaičiuojama, kaip nurodyta toliau, laikantis 6 straipsnio 3a dalyje įtvirtintų sąlygų:

a)

specialiu palūkanų normos laikotarpiu palūkanų norma yra vidutinė palūkanų norma, taikoma už naudojimąsi indėlių galimybe tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų. Bet kuriuo atveju gauta palūkanų norma negali būti didesnė už gaunamą, atėmus 100 bazinių punktų;

b)

papildomu specialiu palūkanų normos laikotarpiu taikoma mažesnioji iš šių palūkanų normų:

i)

vidutinė palūkanų norma, taikoma pagrindinėms refinansavimo operacijoms tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų;

ii)

vidutinė palūkanų norma, taikoma už naudojimąsi indėlių galimybe atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu;

c)

atitinkamos TITRO-III palūkanų normos laikotarpiais iki SIRP ir po ASIRP palūkanų norma yra vidutinė palūkanų norma, taikoma už naudojimąsi indėlių galimybe atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu;

d)

atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu palūkanų norma yra vidutinė palūkanų norma, taikoma už naudojimąsi indėlių galimybe tuo laikotarpiu.

2.   Palūkanų norma, taikytina sumoms, kurias pagal kiekvieną iš pirmų septynių TITRO-III pasiskolino dalyviai, kurių tinkamas grynasis skolinimas specialiu ataskaitiniu laikotarpiu ir papildomu specialiu ataskaitiniu laikotarpiu yra mažesnis už jų nustatytą grynąjį skolinimą, bet kurių tinkamas grynasis skolinimas antru ataskaitiniu laikotarpiu viršija jų nustatytą grynąjį skolinimą, apskaičiuojama taip:

a)

specialiu palūkanų normos laikotarpiu taikoma mažesnioji iš šių palūkanų normų:

i)

vidutinė palūkanų norma, taikoma pagrindinėms refinansavimo operacijoms tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų;

ii)

palūkanų norma, apskaičiuota priklausomai nuo nukrypimo nuo nustatytos likučių sumos, kaip nurodyta c punkte;

b)

papildomu specialiu palūkanų normos laikotarpiu taikoma mažesnioji iš šių palūkanų normų:

i)

vidutinė palūkanų norma, taikoma pagrindinėms refinansavimo operacijoms tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų;

ii)

palūkanų norma, apskaičiuota priklausomai nuo nukrypimo nuo nustatytos likučių sumos, kaip nurodyta c punkte;

c)

atitinkamos TITRO-III palūkanų normos laikotarpiais iki SIRP ir po ASIRP palūkanų norma yra mažesnė už vidutinę palūkanų normą, taikomą pagrindinėms refinansavimo operacijoms atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu, ir gali būti tokia, kaip vidutinė palūkanų norma, taikoma už naudojimąsi indėlių galimybe atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu, priklausomai nuo nukrypimo nuo nustatytos likučių sumos;

d)

atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu palūkanų norma yra mažesnė už vidutinę palūkanų normą, taikomą pagrindinėms refinansavimo operacijoms tuo laikotarpiu, ir gali būti tokia, kaip vidutinė palūkanų norma, taikoma už naudojimąsi indėlių galimybe tuo laikotarpiu, priklausomai nuo nukrypimo nuo nustatytos likučių sumos.

3.   Palūkanų norma, taikytina sumoms, kurias pagal kiekvieną iš pirmų septynių TITRO-III pasiskolino dalyviai, kurių tinkamas grynasis skolinimas antru ataskaitiniu laikotarpiu, specialiu ataskaitiniu laikotarpiu ir papildomu specialiu ataskaitiniu laikotarpiu yra mažesnis už jų nustatytą grynąjį skolinimą, apskaičiuojama taip:

a)

specialiu palūkanų laikotarpiu palūkanų norma yra vidutinė palūkanų norma, taikoma pagrindinėms refinansavimo operacijoms tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų;

b)

papildomu specialiu palūkanų laikotarpiu palūkanų norma yra vidutinė palūkanų norma, taikoma pagrindinėms refinansavimo operacijoms tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų;

c)

atitinkamos TITRO-III palūkanų normos laikotarpiais iki SIRP ir po ASIRP palūkanų norma yra vidutinė palūkanų norma, taikoma pagrindinėms refinansavimo operacijoms atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu;

d)

atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu palūkanų norma yra vidutinė palūkanų norma, taikoma pagrindinėms refinansavimo operacijoms tuo laikotarpiu.

3a.   Palūkanų norma, taikytina sumoms, kurias pagal pirmas septynias TITRO-III pasiskolino dalyviai, kurių tinkamas grynasis skolinimas papildomu specialiu ataskaitiniu laikotarpiu yra lygus jų nustatytam grynajam skolinimui arba jį viršija, apskaičiuojama, kaip nurodyta toliau, laikantis 6 straipsnio 3b dalyje įtvirtintų sąlygų:

a)

atitinkamos TITRO-III palūkanų normos laikotarpiu iki SIRP palūkanų norma apskaičiuojama vadovaujantis atitinkamai 1 dalies c punktu, 2 dalies c punktu arba 3 dalies c punktu;

b)

specialiu palūkanų normos laikotarpiu palūkanų norma apskaičiuojama vadovaujantis atitinkamai 1 dalies a punktu, 2 dalies a punktu arba 3 dalies a punktu;

c)

papildomu specialiu palūkanų normos laikotarpiu palūkanų norma yra vidutinė palūkanų norma, taikoma už naudojimąsi indėlių galimybe tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų. Bet kuriuo atveju gauta palūkanų norma negali būti didesnė už gaunamą, atėmus 100 bazinių punktų;

d)

atitinkamos TITRO-III palūkanų normos laikotarpiais po ASIRP palūkanų norma yra vidutinė palūkanų norma, taikoma už naudojimąsi indėlių galimybe atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu;

e)

atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu palūkanų norma yra vidutinė palūkanų norma, taikoma už naudojimąsi indėlių galimybe tuo laikotarpiu.

3b.   Palūkanų norma, taikytina sumoms, kurias aštuntos ar vėlesnių TITRO-III metu pasiskolino dalyviai, kurių tinkamas grynasis skolinimas papildomu specialiu ataskaitiniu laikotarpiu yra lygus jų nustatytam grynajam skolinimui arba jį viršija, apskaičiuojama, kaip nurodyta toliau, laikantis 6 straipsnio 3b dalyje įtvirtintų sąlygų:

a)

papildomu specialiu palūkanų normos laikotarpiu palūkanų norma yra vidutinė palūkanų norma, taikoma už naudojimąsi indėlių galimybe tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų. Bet kuriuo atveju gauta palūkanų norma negali būti didesnė už gaunamą, atėmus 100 bazinių punktų;

b)

atitinkamos TITRO-III palūkanų normos laikotarpiu po ASIRP palūkanų norma yra vidutinė palūkanų norma, taikoma už naudojimąsi indėlių galimybe atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu;

c)

atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu palūkanų norma yra vidutinė palūkanų norma, taikoma už naudojimąsi indėlių galimybe tuo laikotarpiu.

3c.   Palūkanų norma, taikytina sumoms, kurias aštuntos ar vėlesnių TITRO-III metu pasiskolino dalyviai, kurių tinkamas grynasis skolinimas papildomu specialiu ataskaitiniu laikotarpiu yra mažesnis už jų nustatytą grynąjį skolinimą, apskaičiuojama, kaip nurodyta toliau:

a)

papildomu specialiu palūkanų laikotarpiu palūkanų norma yra vidutinė palūkanų norma, taikoma pagrindinėms refinansavimo operacijoms tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų;

b)

atitinkamos TITRO-III palūkanų normos laikotarpiu po ASIRP palūkanų norma yra vidutinė palūkanų norma, taikoma pagrindinėms refinansavimo operacijoms atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu;

c)

atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu palūkanų norma yra vidutinė palūkanų norma, taikoma pagrindinėms refinansavimo operacijoms tuo laikotarpiu.

4.   Išsamesnės palūkanų normos apskaičiavimo nuostatos išdėstytos I priede. Apie galutinę palūkanų normą ir atitinkamus duomenis, susijusius su jos apskaičiavimu, dalyviams pranešama pagal ECB interneto svetainėje paskelbtą TITRO-III informacinį kalendorių.

5.   Palūkanos mokamos atitinkamai kiekvienos TITRO-III termino pabaigoje arba vykdant išankstinį grąžinimą, kaip numatyta 5a straipsnyje.

6.   Jei, taikant NCB turimas priemones pagal sutarčių arba reguliavimo priemonių nuostatas, dalyvis turi grąžinti vienos iš pirmų septynių TITRO-III likučių sumas prieš tai, kai šiam dalyviui pranešami palūkanų normos duomenys, susiję su antru ir specialiu ataskaitiniais laikotarpiais, palūkanų norma, taikytina sumoms, kurias šis dalyvis pasiskolino kiekvienos iš pirmų septynių TITRO-III metu ir kurioms taikomas privalomas grąžinimas, yra: a) specialiu palūkanų normos laikotarpiu – vidutinė palūkanų norma, taikoma pagrindinėms refinansavimo operacijoms tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų; b) papildomu specialiu palūkanų normos laikotarpiu – vidutinė palūkanų norma, taikoma pagrindinėms refinansavimo operacijoms tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų; ir c) palūkanų normos laikotarpiu iki SIRP – vidutinė palūkanų norma, taikoma pagrindinėms refinansavimo operacijoms atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu iki dienos, kurią NCB pareikalavo įvykdyti grąžinimą. Jei tokį grąžinimą privaloma įvykdyti po to, kai dalyviui pranešami palūkanų normos duomenys, susiję su antru ir specialiu ataskaitiniais laikotarpiais, bet prieš tai, kai jam pranešami palūkanų normos duomenys, susiję su papildomu specialiu ataskaitiniu laikotarpiu, palūkanų norma, taikytina sumoms, kurias šis dalyvis pasiskolino kiekvienos iš pirmų septynių TITRO-III metu ir kurioms taikomas privalomas grąžinimas, nustatoma vadovaujantis 1–3 dalimis. Jei tokį grąžinimą privaloma įvykdyti po to, kai dalyviui pranešami palūkanų normos duomenys, susiję su papildomu specialiu ataskaitiniu laikotarpiu, palūkanų norma, taikytina grąžintinoms sumoms, kurias šis dalyvis pasiskolino kiekvienos iš pirmų septynių TITRO-III metu, nustatoma vadovaujantis 1–3a dalimis.

Jei, taikant NCB turimas priemones pagal sutarčių arba reguliavimo priemonių nuostatas, dalyvis turi grąžinti aštuntos ar vėlesnių TITRO-III likučių sumas prieš tai, kai šiam dalyviui pranešama apie apskaičiuotą palūkanų normą, taikomą papildomu specialiu ataskaitiniu laikotarpiu, palūkanų norma, taikytina sumoms, kurias šis dalyvis pasiskolino aštuntos ar vėlesnių TITRO-III metu ir kurioms taikomas privalomas grąžinimas, nustatoma vadovaujantis 3c dalimi. Jei tokį grąžinimą privaloma įvykdyti po to, kai dalyviui pranešami palūkanų normos duomenys, susiję su papildomu specialiu ataskaitiniu laikotarpiu, palūkanų norma, taikytina sumoms, kurias šis dalyvis pasiskolino aštuntos ir vėlesnių TITRO-III metu ir kurioms taikomas privalomas grąžinimas, nustatoma vadovaujantis 3b ir 3c dalimis.

7.   Jeigu pagal 5a straipsnį sandorio šalys savanoriškai iš anksto grąžina sumas, pasiskolintas vienos iš pirmų septynių TITRO-III metu, prieš tai, kai joms pranešami papildomo specialaus ataskaitinio laikotarpio palūkanų normos duomenys, palūkanų norma papildomu specialiu palūkanų normos laikotarpiu apskaičiuojama vadovaujantis 1 dalies b punktu, 2 dalies b punktu ir 3 dalies b punktu.“;

3)

5a straipsnis papildomas šia 5 dalimi:

„5.   Be 1 dalyje numatytų išankstinio grąžinimo galimybių, dalyviai taip pat gali nutraukti arba sumažinti atitinkamų TITRO-III sumą iki termino pabaigos bet kurią iš toliau nurodytų papildomų išankstinio grąžinimo dienų:

a)

2022 m. lapkričio 23 d.;

b)

2023 m. sausio 25 d.;

c)

2023 m. vasario 22 d.

Taikant pirmos pastraipos a punktą ir nukrypstant nuo 3 ir 4 dalių nuostatų, susijusių su pranešimo apie ketinamo įvykdyti išankstinio grąžinimo laiką ir pranešimo privalomuoju poveikiu, dalyvis, kuris nutraukia arba sumažina atitinkamų TITRO-III sumą 2022 m. lapkričio 23 d., atitinkamam NCB ne vėliau kaip prieš savaitę iki papildomo išankstinio grąžinimo dienos praneša, kad pagal išankstinio grąžinimo procedūrą ketina įvykdyti grąžinimą tą papildomą išankstinio grąžinimo dieną. Pranešimas tampa privalomas atitinkamam dalyviui, likus vienai savaitei iki tokios išankstinio grąžinimo dienos.“;

4)

7 straipsnio 1 dalies f ir g punktai pakeičiami taip:

„f)

jei dalyvis nepateikia su trečia ataskaita susijusių duomenų arba auditoriaus atlikto duomenų, susijusių su trečia ataskaita, vertinimo rezultatų atitinkamam NCB iki atitinkamo termino, nurodyto ECB interneto svetainėje skelbiamame TITRO-III informaciniame kalendoriuje, taikomos šios taisyklės:

i)

jei su trečia ataskaita susijusius duomenis ar auditoriaus atlikto tų duomenų vertinimo rezultatus atitinkamas NCB gauna per 14 kalendorinių dienų laikotarpį, prasidedantį kitą dieną po atitinkamo termino pabaigos, dalyviui už kiekvieną dieną iki gavimo skiriama bauda, lygi dalyvio TITRO-III metu pasiskolintos sumos likučiui, padalytam iš 1 000 000 (arba, jei ta suma mažesnė nei 1 000 EUR, už kiekvieną dieną iki gavimo skiriama 1 000 EUR bauda). Atitinkamas NCB už kiekvieną dieną skiriamas baudas sukaupia ir, gavęs visus su trečia ataskaita susijusius duomenis arba auditoriaus atlikto minėtų duomenų vertinimo rezultatus, nurodo dalyviui jas sumokėti. Palūkanų normos duomenis, susijusius su antru ataskaitiniu laikotarpiu, atitinkamas NCB perduoda dalyviui 2022 m. liepos 1 d.;

ii)

jei atitinkamas NCB negauna su trečia ataskaita susijusių duomenų arba auditoriaus atlikto tų duomenų vertinimo rezultatų per i punkte nurodytą 14 kalendorinių dienų laikotarpį, to dalyvio atitinkamų TITRO-III metu pasiskolintoms sumoms papildomu specialiu palūkanų normos laikotarpiu taikoma palūkanų norma, apskaičiuota atitinkamai pagal 5 straipsnio 1 dalies b punktą, 5 straipsnio 2 dalies b punktą arba 5 straipsnio 3 dalies b punktą (jei dalyvis jau dalyvavo vienoje iš pirmų septynių TITRO-III), arba pagal 5 straipsnio 3c dalies a punktą (jei dalyvis dalyvavo aštuntoje arba vėlesnėse TITRO-III). Palūkanų normos laikotarpiu po ASIRP palūkanų norma apskaičiuojama atitinkamai pagal 5 straipsnio 1 dalies c punktą, 5 straipsnio 2 dalies c punktą, 5 straipsnio 3 dalies c punktą arba 5 straipsnio 3c dalies b punktą. Per atitinkamos TITRO-III paskutinį palūkanų normos laikotarpį palūkanų norma apskaičiuojama atitinkamai pagal 5 straipsnio 1 dalies d punktą, 5 straipsnio 2 dalies d punktą, 5 straipsnio 3 dalies d punktą arba 5 straipsnio 3c dalies c punktą. Jei per i papunktyje nurodytą 14 kalendorinių dienų laikotarpį atitinkamas NCB negauna su trečia ataskaita susijusių duomenų, dalyviui taip pat skiriama 5 000 EUR bauda, kurią atitinkamas NCB, gavęs visus su trečia ataskaita susijusius duomenis, nurodo tam dalyviui sumokėti;

g)

jei dalyvis kitais aspektais neįvykdo 6 straipsnio 6 dalyje, 6 straipsnio 7 dalyje arba 6 straipsnio 8a dalyje nustatytų pareigų, to dalyvio TITRO-III metu pasiskolintoms sumoms taikoma vidutinė palūkanų norma, taikoma pagrindinėms refinansavimo operacijoms kiekvienos atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu, išskyrus specialų palūkanų normos laikotarpį ir papildomą specialų palūkanų normos laikotarpį, kuriais taikoma vidutinė palūkanų norma, taikoma pagrindinėms refinansavimo operacijoms kiekvienu iš tų laikotarpių, atėmus 50 bazinių punktų, ir išskyrus atitinkamos TITRO-III paskutinį palūkanų normos laikotarpį, kuriuo taikoma vidutinė palūkanų norma, taikoma pagrindinėms refinansavimo operacijoms atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu;“;

5)

I priedas iš dalies keičiamas remiantis šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2022 m. lapkričio 8 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2022 m. spalio 27 d.

ECB Pirmininkė

Christine LAGARDE


(1)  OL L 91, 2015 4 2, p. 3.

(2)  2019 m. liepos 22 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/1311 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (ECB/2019/21) (OL L 204, 2019 8 2, p. 100).

(3)  Šie pakeitimai įgyvendinti 2020 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimu (ES) 2020/407, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1311 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (ECB/2020/13) (OL L 80, 2020 3 17, p. 23), ir 2020 m. balandžio 30 d. Europos Centrinio Banko sprendimu (ES) 2020/614, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1311 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (ECB/2020/25) (OL L 141, 2020 5 5, p. 28).

(4)  Šie pakeitimai įgyvendinti 2021 m. sausio 29 d. Europos Centrinio Banko sprendimu (ES) 2021/124, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1311 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (ECB/2021/3) (OL L 38, 2021 2 3, p. 93).


PRIEDAS

Sprendimo (ES) 2019/1311 (ECB/2019/21) I priedas iš dalies keičiamas taip:

3 skirsnis pakeičiamas taip:

„3.   Palūkanų normų apskaičiavimas

A.

NLSpecial žymi tinkamo grynojo skolinimo sumą specialiu ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.

Formula

B.

NLADSpecial žymi tinkamo grynojo skolinimo sumą papildomu specialiu ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Formula

C.

NSkovas 2021 žymi sumą, gautą sudėjus tinkamą grynąjį skolinimą laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. ir 2019 m. kovo 31 d. tinkamų paskolų likutį; ji apskaičiuojama taip:

Formula

EX žymi NSkovas 2021 procentinį nuokrypį nuo nustatyto likučio laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d., tai yra,

Formula

EX suapvalinamas iki 15 dešimtosios dalies po kablelio tikslumu. Kai OAB lygus nuliui, laikoma, kad EX lygus 1,15.

E.

k pre žymi palūkanų normos laikotarpį iki SIRP nuo atitinkamos TITRO-III atsiskaitymo dienos iki 2020 m. birželio 23 d., k special žymi specialų palūkanų normos laikotarpį nuo 2020 m. birželio 24 d. iki 2021 m. birželio 23 d., k adspecial žymi papildomą specialų palūkanų normos laikotarpį nuo 2021 m. birželio 24 d. iki 2022 m. birželio 23 d., k post žymi palūkanų normos laikotarpį po ASIRP nuo 2022 m. birželio 24 d. iki ankstesnės iš šių datų: atitinkamai, iki 2022 m. lapkričio 22 d. arba išankstinio grąžinimo dienos, k main žymi pagrindinį palūkanų normos laikotarpį nuo atitinkamos TITRO-III atsiskaitymo dienos iki ankstesnės iš šių datų: atitinkamai, iki 2022 m. lapkričio 22 d. arba išankstinio grąžinimo dienos, o k last žymi palūkanų normos laikotarpį nuo 2022 m. lapkričio 23 d. iki ankstesniosios iš šių datų: atitinkamai, iki atitinkamos TITRO-III termino pabaigos arba išankstinio grąžinimo dienos.

Formula
yra pagrindinės refinansavimo operacijos (MRO) vidutinė palūkanų norma, taikytina TITRO-III k specialiu palūkanų normos laikotarpiu nuo 2020 m. birželio 24 d. iki 2021 m. birželio 23 d., išreikšta metine procentine norma, o
Formula
yra vidutinė palūkanų norma, taikoma už naudojimąsi indėlių galimybe (DF) TITRO-III k specialiu palūkanų normos laikotarpiu nuo 2020 m. birželio 24 d. iki 2021 m. birželio 23 d. ir išreikšta metine procentine norma, t. y.:

Formula
Formula

Anksčiau pateiktose lygtyse

Formula
žymi TITRO-III k laikotarpio k special dienų skaičių, o
Formula
žymi palūkanų normą, taikomą MRO TITRO-III k laikotarpio k special t dieną, jei ši MRO atliekama taikant fiksuotos palūkanų normos visiško paskirstymo režimą, arba
Formula
žymi minimalią pasiūlymo palūkanų normą, taikomą MRO TITRO-III k laikotarpio k special t dieną, jei ši MRO vykdoma pagal kintamos palūkanų normos konkurso procedūrą, ir kiekvienu atveju
Formula
yra išreiškiama metine procentine norma. Anksčiau pateiktose lygtyse
Formula
žymi palūkanų normą, taikomą DF TITRO-III k laikotarpio k special t dieną, išreikštą metine procentine norma.

Formula
yra vidutinė MRO palūkanų norma, taikytina TITRO-III k papildomu specialiu palūkanų normos laikotarpiu nuo 2021 m. birželio 24 d. iki 2022 m. birželio 23 d., išreikšta metine procentine norma, o
Formula
yra vidutinė DF palūkanų norma, taikytina TITRO-III k papildomu specialiu palūkanų normos laikotarpiu nuo 2021 m. birželio 24 d. iki 2022 m. birželio 23 d., išreikšta metine procentine norma, t. y.:

Formula
Formula

Anksčiau pateiktose lygtyse

Formula
žymi TITRO-III k laikotarpio k adspecial dienų skaičių, o
Formula
žymi palūkanų normą, taikomą MRO TITRO-III k laikotarpio k adspecial t dieną, jei ši MRO atliekama taikant fiksuotos palūkanų normos visiško paskirstymo režimą, arba
Formula
žymi minimalią pasiūlymo palūkanų normą, taikomą MRO TITRO-III k laikotarpio k adspecial t dieną, jei ši MRO vykdoma pagal kintamos palūkanų normos konkurso procedūrą, ir kiekvienu atveju
Formula
yra išreiškiama metine procentine norma. Anksčiau pateiktose lygtyse
Formula
žymi palūkanų normą, taikomą DF TITRO-III k laikotarpio k adspecial t dieną, išreikštą metine procentine norma.

Formula
yra vidutinė MRO palūkanų norma, taikytina nuo TITRO-III k atsiskaitymo dienos iki ankstesnės iš šių datų: atitinkamai iki 2022 m. lapkričio 22 d. arba TITRO-III k išankstinio grąžinimo dienos, išreikšta metine procentine norma, o
Formula
yra vidutinė DF palūkanų norma, taikytina nuo TITRO-III k atsiskaitymo dienos iki ankstesnės iš šių datų: atitinkamai, iki 2022 m. lapkričio 22 d. arba išankstinio grąžinimo dienos, išreikšta metine procentine norma, t. y.:

Formula
Formula

Anksčiau pateiktose lygtyse

Formula
žymi TITRO-III k laikotarpio k main dienų skaičių, o
Formula
žymi palūkanų normą, taikomą MRO TITRO-III k laikotarpio k main t dieną, jei ši MRO atliekama taikant fiksuotos palūkanų normos visiško paskirstymo režimą, arba
Formula
žymi minimalią pasiūlymo palūkanų normą, taikomą MRO TITRO-III k laikotarpio k main t dieną, jei ši MRO vykdoma pagal kintamos palūkanų normos konkurso procedūrą, ir kiekvienu atveju
Formula
yra išreiškiama metine procentine norma. Anksčiau pateiktose lygtyse
Formula
žymi palūkanų normą, taikomą DF TITRO-III k laikotarpio k main t dieną, išreikštą metine procentine norma.

Formula
yra vidutinė MRO palūkanų norma, taikytina nuo 2022 m. lapkričio 23 d. iki ankstesniosios iš šių datų: atitinkamai, iki TITRO-III k termino pabaigos arba išankstinio grąžinimo dienos, išreikšta metine procentine norma, o
Formula
yra vidutinė DF palūkanų norma, taikytina nuo 2022 m. lapkričio 23 d. iki ankstesniosios iš šių datų: atitinkamai, iki TITRO-III k termino pabaigos arba išankstinio grąžinimo dienos, išreikšta metine procentine norma, t. y.:

Formula
Formula

Anksčiau pateiktose lygtyse

Formula
žymi TITRO-III k laikotarpio k last dienų skaičių ir
Formula
žymi palūkanų normą, taikomą MRO TITRO-III k laikotarpio k last t dieną, jei ši MRO atliekama taikant fiksuotos palūkanų normos visiško paskirstymo režimą, arba
Formula
žymi minimalią pasiūlymo palūkanų normą, taikomą MRO TITRO-III k laikotarpio k last t dieną, jei ši MRO vykdoma pagal kintamos palūkanų normos konkurso procedūrą, ir kiekvienu atveju
Formula
yra išreiškiama metine procentine norma. Anksčiau pateiktose lygtyse
Formula
žymi palūkanų normą, taikomą DF TITRO-III k laikotarpio k last t dieną, išreikštą metine procentine norma.

F.

iri žymi palūkanų normos skatinamąjį patikslinimą, kai taikytina, matuojamą kaip vidutinio intervalo tarp

i)

Formula

ir

Formula

atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu dalis arba

ii)

Formula

ir

Formula

atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu dalis.

G.

Palūkanų norma, taikoma TITRO-III k terminu (galutinė palūkanų norma), išreikšta metine procentine norma, žymima rk . Palūkanų norma, taikoma TITRO-III k laikotarpiu kj,, kai j = pre, special, adspecial, post arba last, išreikšta metine procentine norma, žymima

Formula

.

H.

Palūkanų norma rk apibrėžiama taip:

Formula

Anksčiau pateiktoje lygtyje

Formula
žymi TITRO-III k laikotarpio k pre dienų skaičių, o
Formula
žymi TITRO-III k laikotarpio k post dienų skaičių.

Kiekvienai TITRO-III k taikoma palūkanų norma apskaičiuojama taip:

1)

pirmų septynių operacijų metu pasiskolintoms sumoms, t. y., kai k = 1,...,7.:

a)

jei dalyvis specialiu ataskaitiniu laikotarpiu ir papildomu specialiu ataskaitiniu laikotarpiu pasiekia arba viršija savo nustatytą grynąjį skolinimą, to dalyvio TITRO-III metu pasiskolintoms sumoms taikytina palūkanų norma yra:

i)

specialiu palūkanų normos laikotarpiu: vidutinė DF palūkanų norma tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų, kuri bet kuriuo atveju negali būti didesnė už gaunamą, atėmus 100 bazinių punktų, tai yra:

 

kai NLSpecial ≥ NLB, tai

Formula
;

ii)

papildomu specialiu palūkanų normos laikotarpiu: vidutinė DF palūkanų norma tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų, kuri bet kuriuo atveju negali būti didesnė už gaunamą, atėmus 100 bazinių punktų, tai yra:

 

kai NLADSpecial  ≥ NLB, tai

Formula
;

iii)

atitinkamos TITRO-III palūkanų normos laikotarpiais iki SIRP ir po ASIRP: vidutinė DF palūkanų norma atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLSpecial ≥ NLB ir NLADSpecial ≥ NLB, tai

Formula
;

iv)

atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu: vidutinė DF palūkanų norma atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLSpecial ≥ NLB ir NLADSpecial ≥ NLB, tai

Formula
.

b)

jei dalyvis specialiu ataskaitiniu laikotarpiu pasiekia arba viršija savo nustatytą grynąjį skolinimą, bet papildomu specialiu ataskaitiniu laikotarpiu nesiekia arba neviršija savo nustatyto grynojo skolinimo, to dalyvio TITRO-III metu pasiskolintoms sumoms taikytina palūkanų norma yra:

i)

specialiu palūkanų normos laikotarpiu: vidutinė DF palūkanų norma tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų, kuri bet kuriuo atveju negali būti didesnė už gaunamą, atėmus 100 bazinių punktų, tai yra:

 

kai NLSpecial ≥ NLB,

 

tai

Formula
;

ii)

papildomu specialiu palūkanų normos laikotarpiu: mažesnioji iš šių palūkanų normų: vidutinė MRO palūkanų norma tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų, arba vidutinė DF palūkanų norma atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLSpecial ≥ NLB ir NLADSpecial < NLB,

 

tai

Formula
;

iii)

atitinkamos TITRO-III palūkanų normos laikotarpiais iki SIRP ir po ASIRP: vidutinė DF palūkanų norma atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLSpecial ≥ NLB ir NLADSpecial < NLB, tai

Formula
;

(iv)

atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu: vidutinė DF palūkanų norma atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLSpecial  ≥ NLB ir NLADSpecial < NLB, tai

Formula
.

c)

jei dalyvis specialiu ataskaitiniu laikotarpiu nesiekia arba neviršija savo nustatyto grynojo skolinimo, bet papildomu specialiu ataskaitiniu laikotarpiu pasiekia arba viršija savo nustatytą grynąjį skolinimą ir antru ataskaitiniu laikotarpiu ne mažiau nei 1,15 % viršija savo nustatytą tinkamų paskolų likutį, to dalyvio TITRO-III metu pasiskolintoms sumoms taikytina palūkanų norma yra:

i)

specialiu palūkanų normos laikotarpiu: mažesnioji iš šių palūkanų normų: vidutinė MRO palūkanų norma tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų, arba vidutinė DF palūkanų norma atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB ir EX ≥ 1,15,

 

tai iri = 100 % ir

Formula
;

ii)

papildomu specialiu palūkanų normos laikotarpiu: vidutinė DF palūkanų norma tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų, kuri bet kuriuo atveju negali būti didesnė už gaunamą, atėmus 100 bazinių punktų, tai yra:

 

kai NLadspecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB ir EX ≥ 1,15,

 

tai

Formula
;

iii)

atitinkamos TITRO-III palūkanų normos laikotarpiais iki SIRP ir po ASIRP: vidutinė DF palūkanų norma atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB ir EX ≥ 1,15,

 

tai iri = 100 % ir

Formula
;

iv)

atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu: vidutinė DF palūkanų norma atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB ir EX ≥ 1,15, tai iri = 100 % ir

Formula
.

d)

jei dalyvis specialiu ataskaitiniu laikotarpiu nesiekia arba neviršija savo nustatyto grynojo skolinimo, papildomu specialiu ataskaitiniu laikotarpiu nesiekia arba neviršija savo nustatyto grynojo skolinimo, tačiau antru ataskaitiniu laikotarpiu ne mažiau nei 1,15 % viršija savo nustatytą tinkamų paskolų likutį, to dalyvio TITRO-III metu pasiskolintoms sumoms taikytina palūkanų norma yra:

i)

specialiu palūkanų normos laikotarpiu: mažesnioji iš šių palūkanų normų: vidutinė MRO palūkanų norma tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų, arba vidutinė DF palūkanų norma atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB ir EX ≥ 1,15,

 

tai iri = 100 % ir

Formula
;

ii)

papildomu specialiu palūkanų normos laikotarpiu: mažesnioji iš šių palūkanų normų: vidutinė MRO palūkanų norma tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų, arba vidutinė DF palūkanų norma atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLADSpecial < NLB, NLSpecial < NLB ir EX ≥ 1,15,

 

tai iri = 100 % ir

Formula
;

iii)

atitinkamos TITRO-III palūkanų normos laikotarpiais iki SIRP ir po ASIRP: vidutinė DF palūkanų norma atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ir EX ≥ 1,15,

 

tai iri = 100 % ir

Formula
;

iv)

atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu: vidutinė DF palūkanų norma atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ir EX ≥ 1,15,

 

tai iri = 100 % ir

Formula
.

e)

jei dalyvis specialiu ataskaitiniu laikotarpiu nesiekia arba neviršija savo nustatyto grynojo skolinimo, bet papildomu specialiu ataskaitiniu laikotarpiu pasiekia arba viršija savo nustatytą grynąjį skolinimą ir antru ataskaitiniu laikotarpiu mažiau nei 1,15 % viršija savo nustatytą tinkamų paskolų likutį, to dalyvio TITRO-III metu pasiskolintoms sumoms taikytina palūkanų norma yra:

i)

atitinkamos TITRO-III palūkanų normos laikotarpiu iki SIRP: palūkanų norma, kuri išdėstoma palaipsniui, linijiniu būdu, priklausomai nuo procentinės dalies, kuria dalyvis viršija savo nustatytą likutį, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB ir 0 < EX < 1,15,

 

tai

Formula
ir
Formula
;

ii)

specialiu palūkanų normos laikotarpiu: mažesnioji iš šių palūkanų normų: vidutinė MRO palūkanų norma tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų, arba palūkanų norma, apskaičiuota pagal i punktą, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB ir 0 < EX < 1,15,

 

tai

Formula
ir
Formula
;

iii)

papildomu specialiu palūkanų normos laikotarpiu: vidutinė DF palūkanų norma tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų, kuri bet kuriuo atveju negali būti didesnė už gaunamą, atėmus 100 bazinių punktų, tai yra:

 

kai NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB ir 0 < EX < 1,15, tai

Formula
;

iv)

atitinkamos TITRO-III palūkanų normos laikotarpiu po ASIRP: vidutinė DF palūkanų norma atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB ir 0 < EX < 1,15,

 

tai

Formula
;

v)

atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu: vidutinė DF palūkanų norma atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB ir 0 < EX < 1,15,

 

tai

Formula
.

f)

jei dalyvis specialiu ataskaitiniu laikotarpiu nesiekia arba neviršija savo nustatyto grynojo skolinimo, papildomu specialiu ataskaitiniu laikotarpiu nesiekia arba neviršija savo nustatyto grynojo skolinimo, tačiau antru ataskaitiniu laikotarpiu mažiau nei 1,15 % viršija savo nustatytą tinkamų paskolų likutį, to dalyvio TITRO-III metu pasiskolintoms sumoms taikytina palūkanų norma yra:

i)

specialiu palūkanų normos laikotarpiu: mažesnioji iš šių palūkanų normų: vidutinė MRO palūkanų norma tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų, arba palūkanų norma, apskaičiuota pagal iii punktą, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB ir 0 < EX< 1,15,

 

tai

Formula
ir
Formula
;

ii)

papildomu specialiu palūkanų normos laikotarpiu: mažesnioji iš šių palūkanų normų: vidutinė MRO palūkanų norma tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų, arba palūkanų norma, apskaičiuota pagal iii punktą, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ir 0 < EX < 1,15,

 

tai

Formula
ir
Formula
;

iii)

atitinkamos TITRO-III palūkanų normos laikotarpiais iki SIRP ir po ASIRP: palūkanų norma, kuri išdėstoma palaipsniui, linijiniu būdu, priklausomai nuo procentinės dalies, kuria dalyvis viršija savo nustatytą likutį, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ir 0 < EX < 1,15,

 

tai

Formula
ir
Formula
;

iv)

atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu: palūkanų norma, kuri išdėstoma palaipsniui, linijiniu būdu, priklausomai nuo procentinės dalies, kuria dalyvis viršija savo nustatytą likutį, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ir 0 < EX < 1,15,

 

tai

Formula
ir
Formula
.

g)

jei dalyvis specialiu ataskaitiniu laikotarpiu nesiekia arba neviršija savo nustatyto grynojo skolinimo, antru ataskaitiniu laikotarpiu neviršija savo nustatyto likučio, bet papildomu specialiu ataskaitiniu laikotarpiu pasiekia arba viršija savo nustatytą grynąjį skolinimą, to dalyvio TITRO-III metu pasiskolintoms sumoms taikytina palūkanų norma yra:

i)

atitinkamos TITRO-III palūkanų normos laikotarpiu iki SIRP: vidutinė MRO palūkanų norma atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB ir EX ≤ 0, tai iri = 0 % ir

Formula
;

ii)

specialiu palūkanų normos laikotarpiu: vidutinė MRO palūkanų norma tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB ir EX ≤ 0, tai

Formula
;

iii)

papildomu specialiu palūkanų normos laikotarpiu: vidutinė DF palūkanų norma tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų, kuri bet kuriuo atveju negali būti didesnė už gaunamą, atėmus 100 bazinių punktų, tai yra:

 

kai NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB ir EX ≤ 0

 

tai

Formula
;

iv)

atitinkamos TITRO-III palūkanų normos laikotarpiu po ASIRP: vidutinė DF palūkanų norma atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB ir EX ≤ 0, tai

Formula
;

v)

atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu: vidutinė DF palūkanų norma atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB ir EX ≤ 0, tai

Formula
.

h)

jei dalyvis specialiu ataskaitiniu laikotarpiu nesiekia arba neviršija savo nustatyto grynojo skolinimo, papildomu specialiu ataskaitiniu laikotarpiu nesiekia arba neviršija savo nustatyto grynojo skolinimo ir antru ataskaitiniu laikotarpiu neviršija savo nustatyto likučio, to dalyvio TITRO-III metu pasiskolintoms sumoms taikytina palūkanų norma yra:

i)

specialiu palūkanų normos laikotarpiu: vidutinė MRO palūkanų norma tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB ir EX ≤ 0, tai

Formula
;

ii)

papildomu specialiu palūkanų normos laikotarpiu: vidutinė MRO palūkanų norma tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ir EX ≤ 0,

 

tai

Formula
;

iii)

atitinkamos TITRO-III palūkanų normos laikotarpiais iki SIRP ir po ASIRP: vidutinė MRO palūkanų norma atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ir EX ≤ 0,

 

tai iri = 0 % ir

Formula
;

iv)

atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu: vidutinė MRO palūkanų norma atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB ir EX ≤ 0,

 

tai iri = 0 % ir

Formula
.

2)

aštuntos ir vėlesnių TITRO-III metu pasiskolintoms sumoms, tai yra, kai k = 8, 9 arba 10:

a)

jei dalyvis papildomu specialiu ataskaitiniu laikotarpiu pasiekia arba viršija savo nustatytą grynąjį skolinimą, to dalyvio TITRO-III metu pasiskolintoms sumoms taikytina palūkanų norma yra:

i)

papildomu specialiu palūkanų normos laikotarpiu: vidutinė DF palūkanų norma tuo laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų, kuri bet kuriuo atveju negali būti didesnė už gaunamą, atėmus 100 bazinių punktų, tai yra:

 

kai NLADSpecial ≥ NLB, tai

Formula
;

ii)

atitinkamos TITRO-III palūkanų normos laikotarpiu po ASIRP: vidutinė DF palūkanų norma atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLADSpecial ≥ NLB, tai

Formula
;

iii)

atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu: vidutinė DF palūkanų norma atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLADSpecial ≥ NLB, tai

Formula
.

b)

jei dalyvis papildomu specialiu ataskaitiniu laikotarpiu nesiekia arba neviršija savo nustatyto grynojo skolinimo, to dalyvio TITRO-III metu pasiskolintoms sumoms taikytina palūkanų norma yra:

i)

papildomu specialiu palūkanų normos laikotarpiu: vidutinė MRO palūkanų norma atitinkamu laikotarpiu, atėmus 50 bazinių punktų, tai yra:

 

kai NLADSpecial < NLB, tai

Formula
;

ii)

atitinkamos TITRO-III palūkanų normos laikotarpiu po ASIRP: vidutinė MRO palūkanų norma atitinkamos TITRO-III pagrindiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLADSpecial < NLB, tai

Formula
;

iii)

atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu: vidutinė MRO palūkanų norma atitinkamos TITRO-III paskutiniu palūkanų normos laikotarpiu, tai yra:

 

kai NLADSpecial < NLB, tai

Formula
.

Palūkanų normos skatinamasis patikslinimas (iri) išreiškiamas suapvalinus iki 15 dešimtosios dalies po kablelio tikslumu.

Palūkanų normos

Formula
Formula
išreiškiamos metine procentine norma, suapvalinus iki 13 dešimtosios dalies po kablelio tikslumu.

Formula
,
Formula
išreiškiamos metine procentine norma, suapvalinus iki 13 dešimtosios dalies po kablelio tikslumu.

Formula
,
Formula
išreiškiamos metine procentine norma, suapvalinus iki 13 dešimtosios dalies po kablelio tikslumu.

Galutinė palūkanų norma r k išreiškiama metine procentine norma, suapvalinus iki ketvirtos dešimtosios dalies po kablelio tikslumu.“