ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 276

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. spalio 26d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. spalio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2056, kuriuo nustatomos Žvejybos vakarų ir vidurio Ramiajame vandenyne konvencijos rajone taikytinos išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 520/2007

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. spalio 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/2057, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2020/1706, kuriuo leidžiama pradėti naudoti tam tikrų žuvininkystės produktų 2021–2023 m. laikotarpio Sąjungos autonomines tarifines kvotas ir nustatomas tų kvotų valdymas ( 1 )

37

 

*

2022 m. vasario 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2058, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas 325bd straipsnio 7 dalyje nurodytais alternatyvaus vidaus modelių metodo likvidumo terminų techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

40

 

*

2022 m. birželio 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2059, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf ir 325bg straipsniuose nurodyti grįžtamojo patikrinimo ir pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimų techniniai elementai ( 1 )

47

 

*

2022 m. birželio 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2060, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 pagal jo 325be straipsnio 3 dalį papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi galimybės modeliuoti rizikos veiksnius pagal vidaus modelių metodą (IMA) vertinimo kriterijai ir to vertinimo dažnumas ( 1 )

60

 

*

2022 m. spalio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2061, kuriuo dėl Jungtinei Karalystei ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirtų įrašų trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti naminių paukščių, naminių paukščių genetinės medžiagos produktų ir naminių paukščių bei medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos siuntas, sąrašuose iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai ( 1 )

69

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/2062 dėl Europos plėtros fondo šalių finansinių įnašų, mokėtinų tam fondui finansuoti, kuriuo nustatoma trečioji 2022 m. įnašo dalis

139

 

*

2022 m. spalio 13 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2022/2063, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2020/637 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams, (ECB/2022/35)

142

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2022 m. spalio 17 d. Es ir JK specialiojo prekybos komiteto muitinių bendradarbiavimo ir prekių kilmės taisyklių klausimams sprendimas Nr. 1/2022 dėl konsultacijų procedūros, taikytinos atsisakymo taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą atveju, pagal Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą [2022/2064]

147

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

REGLAMENTAI

2022 10 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 276/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/2056

2022 m. spalio 19 d.

kuriuo nustatomos Žvejybos vakarų ir vidurio Ramiajame vandenyne konvencijos rajone taikytinos išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 520/2007

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

vienas iš bendros žuvininkystės politikos (BŽP) tikslų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1380/2013 (3), yra garantuoti, kad gyvieji vandens ištekliai būtų naudojami užtikrinant darnias ekonomines, aplinkos ir socialines sąlygas;

(2)

Tarybos sprendimu 98/392/EB (4) Sąjunga patvirtino 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją ir Tarybos sprendimu 98/414/EB (5) ratifikavo Susitarimą dėl 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatų, susijusių su vienos valstybės ribas viršijančių žuvų išteklių ir toli migruojančių žuvų išteklių apsauga ir valdymu, įgyvendinimo, kuriuose nustatyti principai ir taisyklės, susiję su gyvųjų jūrų išteklių išsaugojimu ir valdymu. Vykdydama platesnio masto tarptautinius įsipareigojimus, Sąjunga prisideda prie pastangų išsaugoti žuvų išteklius tarptautiniuose vandenyse ir siekia stiprinti pasaulinę vandenynų valdyseną ir skatinti darnų žvejybos valdymą;

(3)

Tarybos sprendimu 2005/75/EB (6) Europos bendrija patvirtino savo prisijungimą prie Konvencijos dėl toli migruojančių žuvų išteklių apsaugos ir valdymo vakarų ir vidurio Ramiajame vandenyne (toliau – Konvencija), pagal kurią įsteigta Žvejybos vakarų ir vidurio Ramiajame vandenyne komisija (angl. WCPFC);

(4)

WCPFC turi įgaliojimus priimti teisiškai privalomus sprendimus jos kompetencijai priklausančių žvejybos išteklių klausimais (išteklių išsaugojimo ir valdymo priemones, arba IIVP). Tie sprendimai daugiausia skirti Konvencijos susitariančiosioms šalims, tačiau jais taip pat nustatomos operatorių (pvz., žvejybos laivų kapitonų) pareigos;

(5)

įsigaliojusios IIVP tampa privalomos visoms Konvencijos susitariančiosioms šalims, įskaitant Sąjungą;

(6)

nors atitinkamos pagrindinės IIVP nuostatos įgyvendinamos kasmet priimant žvejybos galimybių reglamentą, likusios nuostatos paskutinį kartą įgyvendintos pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 520/2007 (7) V antraštinę dalį. Todėl būtina užtikrinti, kad WCPFC priimtos IIVP būtų įgyvendintos Sąjungos teisėje visiškai ir laiku ir todėl vienodai bei veiksmingai įgyvendinamos Sąjungoje ir kad Sąjungos žvejybos laivų operatoriams būtų užtikrintas aiškumas ir nuspėjamumas;

(7)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 Sąjungos veikla tarptautinėse žvejybos organizacijose turi būti grindžiama turimomis patikimiausiomis mokslinėmis rekomendacijomis, siekiant užtikrinti, kad žvejybos ištekliai būtų valdomi laikantis BŽP tikslų, visų pirma užtikrinti, kad jūrų gyvųjų biologinių išteklių naudojimas būtų aplinkos požiūriu darnus ilguoju laikotarpiu ir būtų atkurtos bei išlaikytos tokio dydžio žvejojamų rūšių populiacijos, kurios viršytų lygius, kuriems esant galimas didžiausias tausios žvejybos laimikis, sudaryti sąlygas ekonominiu požiūriu perspektyviai ir konkurencingai žvejybai ir perdirbimo pramonei, taip pat sausumoje vykdomai su žvejyba susijusiai veiklai ir prisidėti prie galimybių gauti tvariai tiekiamų maisto produktų užtikrinimo;

(8)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/473 (8) Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) Komisijai paprašius turi padėti Sąjungai ir valstybėms narėms palaikyti ryšius su trečiosiomis valstybėmis ir regioninėmis tarptautinėmis žvejybos organizacijomis, kurių narė yra Sąjunga. Pagal tą reglamentą, kai to reikia siekiant įgyvendinti Sąjungos įsipareigojimus, EŽKA Komisijos prašymu turi koordinuoti valstybių narių kontrolės ir inspektavimo veiklą vykdant tarptautines kontrolės ir inspektavimo programas, kurios gali apimti programas, numatytas WCPFC IIVP. Tuo tikslu EŽKA drauge su atitinkamomis valstybėmis narėmis gali parengti bendras operacines inspektavimo ir stebėsenos programas nustatydamos jungtinės veiklos planus. Todėl tikslinga priimti tokias šio reglamento nuostatas, pagal kurias EŽKA, kai Komisija ją paskiria, būtų Komisijos paskirtoji įstaiga, kuri iš valstybių narių gauna ir WCPFC sekretoriatui perduoda su kontrole ir inspektavimu susijusią informaciją, pvz., inspektavimo jūroje ataskaitas ir pagal WCPFC regioninę stebėtojų programą (toliau – RSP) teikiamus pranešimus;

(9)

atsižvelgiant į tai, kad IIVP ateityje WCPFC metiniuose susitikimuose greičiausiai bus toliau iš dalies keičiamos, ir siekiant tas IIVP sparčiai įgyvendinti Sąjungos teisėje, taip pat geriau užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ir toliau remti ilgalaikį darnų išteklių valdymą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl informacijos apie laivus teikimo, su laivų stebėjimo sistema (LSS) susijusių reikalavimų, pagal RSP vykdomo stebėjimo aprėpties procentinio dydžio, stebėtojų teisių ir pareigų, laivų operatorių, kapitonų ir įgulų teisių ir pareigų, ataskaitų teikimo terminų bei I–VI priedų, kuriuose nustatytos poveikio paukščiams mažinimo priemonės, laivų žymėjimo bei kitų techninių specifikacijų, minimaliųjų WCPFC laivų stebėjimo sistemoje naudojamų automatinių vietos duomenų pranešimų daviklių standartų, WCPFC perkrovimo deklaracijos ir ryklių pavadžių atvaizdų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (9) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(10)

šiame reglamente numatyti deleguotieji įgaliojimai neturėtų daryti poveikio būsimų IIVP pakeitimų įgyvendinimui Sąjungos teisėje laikantis įprastos teisėkūros procedūros;

(11)

vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 42 (10) straipsnio 1 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir 2021 m. birželio 14 d. jis pateikė oficialias pastabas. Asmens duomenys, apdorojami vykdant šį reglamentą, turėtų būti tvarkomi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (11) ir Reglamento (ES) 2018/1725. Siekiant užtikrinti, kad būtų vykdomos pareigos pagal šį reglamentą, asmens duomenys turėtų būti saugomi 10 metų laikotarpį. Jei atitinkamų asmens duomenų prireikia tam, kad būtų galima imtis tolesnių veiksmų, susijusių su pažeidimu, inspektavimu arba teisminėmis ar administracinėmis procedūromis, galima tuos duomenis saugoti ilgesnį nei 10 metų laikotarpį, tačiau tas laikotarpis negali viršyti 20 metų;

(12)

Reglamento (EB) Nr. 520/2007 4 straipsnio 4 dalis ir 28 straipsnis turėtų būti išbraukti, nes šiuo reglamentu įgyvendinamos visos WCPFC priemonės,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos rajone, kuriame taikoma Konvencija dėl toli migruojančių žuvų išteklių apsaugos ir valdymo vakarų ir vidurio Ramiajame vandenyne, prie kurios Sąjunga prisijungė pagal Sprendimą 2005/75/EB, žvejojamų išteklių ir žuvų rūšių, kurioms taikoma ši konvencija, išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas Sąjungos žvejybos laivams, vykdantiems žvejybą Konvencijos rajone.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

Konvencija – Konvencija dėl toli migruojančių žuvų išteklių apsaugos ir valdymo vakarų ir vidurio Ramiajame vandenyne su visais laikui bėgant padaromais jos pakeitimais;

2)

Konvencijos rajonas – rajonas, kuriame taikoma Konvencija, kaip apibūdinta jos 3 straipsnio 1 dalyje;

3)

WCPFC – pagal Konvenciją įsteigta Žvejybos vakarų ir vidurio Ramiajame vandenyne komisija;

4)

Sąjungos žvejybos laivas – su valstybės narės vėliava plaukiojantis laivas, naudojamas ar skirtas naudoti žvejybos tikslais, įskaitant aptarnaujančius laivus, transportinius laivus ir visus kitus tokioje žvejyboje tiesiogiai dalyvaujančius laivus;

5)

žvejyba –

a)

žuvų paieška, gaudymas, rinkimas ar žvejojimas;

b)

bandymas surasti, sugauti, surinkti ar sužvejoti žuvis;

c)

dalyvavimas bet kurioje kitoje veikloje, kurios pagrįstai tikėtinas rezultatas – žuvų suradimas, sugavimas, surinkimas arba sužvejojimas bet kuriuo tikslu;

d)

žuvų suburiamųjų įrenginių ar susijusios elektroninės įrangos, pvz., radijo švyturių, statymas, paieška arba surinkimas;

e)

visi jūroje vykdomi veiksmai, įskaitant perkrovimą, kuriais tiesiogiai prisidedama prie bet kurios a–d punktuose nurodytos veiklos arba padedama jai pasirengti, arba

f)

laivo, transporto priemonės, orlaivio arba transporto priemonės su oro pagalve naudojimas vykdant bet kurią a–d punktuose nurodytą veiklą, išskyrus veiklą, vykdomą susiklosčius avarinėms situacijoms, dėl kurių kyla pavojus įgulos narių sveikatai ir saugumui arba laivo saugumui;

6)

išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės (IIVP) – taikytinos WCPFC priimtos išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės;

7)

žvejybos galimybės – valstybei narei skirtos žvejybos kvotos, žvejybos pastangos arba žvejybos draudimo laikotarpiai, nustatyti galiojančiame Sąjungos teisės akte, kuris taikomas Konvencijos rajonui;

8)

žodžių junginys „netinkamos žmonių maistui“:

a)

be kita ko, reiškia žuvis, kurios:

i)

yra įstrigusios ar sutraiškytos gaubiamajame tinkle,

ii)

yra sužalotos ryklių arba banginių, arba

iii)

nugaišo ir sugedo tinkle, kai dėl žvejybos įrankio gedimo nebuvo galima nei įprastai iškelti tinklo su laimikiu, nei paleisti gyvų žuvų į jūrą; ir

b)

neapima žuvų, kurios:

i)

yra nepageidaujamos dėl dydžio, mažos paklausos ar rūšinės sudėties arba

ii)

yra sugedusios ar užterštos dėl žvejybos laivo įgulos veikimo ar neveikimo;

9)

žuvų suburiamasis įrenginys (ŽSĮ) – vandens paviršiuje arba arti jo plūduriuojantis įrengtas ar neįrengtas, gyvas ar negyvas bet kokio dydžio objektas (arba jų grupė), įskaitant plūdurus, plūdes, tinklus, tinklinį audinį, objektus iš plastiko ar bambuko, rąstus ir bangininius ryklius, aplink kuriuos gali burtis žuvys;

10)

seklusis statymas – žvejyba, kurią vykdant dauguma kabliukų žvejojama seklesniame nei 100 m gylyje;

11)

registras – žvejybos laivų WCPFC registras;

12)

WIN – WCPFC identifikavimo numeris;

13)

LSS – laivų stebėjimo sistema;

14)

RSP – WCPFC nustatyta Regioninių stebėtojų programa, skirta patikrintiems laimikio bei kitiems moksliniams duomenims ir papildomai informacijai apie žvejybą Konvencijos rajone rinkti ir IIVP įgyvendinimui stebėti;

15)

prietaisinis plūduras – plūduras su aiškiai pažymėtu registracijos numeriu, pagal kurį tą plūdurą galima identifikuoti, kuriame įrengta palydovinio stebėjimo sistema, leidžianti stebėti jo buvimo vietą;

16)

duomenų plūduras – dreifuojantis ar inkarinis plūdrusis įrenginys, valdžios subjekto arba pripažintos mokslo organizacijos ar subjekto įrengtas aplinkos duomenims elektroniniu būdu rinkti ir vertinti, o ne žvejybos veiklai vykdyti;

17)

WCPFC perkrovimo deklaracija – dokumentas, kuriame pateikiama IV priede išdėstyta informacija;

18)

Rytinių tarptautinių vandenų anklavas – tarptautinių vandenų rajonas, kuris vakaruose ribojasi su Kuko Salų išskirtine ekonomine zona, rytuose – su Prancūzijos Polinezijos išskirtine ekonomine zona, o šiaurėje – su Kiribačio išskirtine ekonomine zona ir kurio geografinės koordinatės nustatytos V priede pateiktame žemėlapyje;

19)

raguotosios rajos – Mobulidae šeimos žuvų, prie kurių priskiriamos mantos ir mobulės, rūšys;

20)

automatinis vietos duomenų pranešimų daviklis (angl. ALC) – beveik tikralaikių palydovinių geografinių koordinačių nustatymo duomenų siųstuvas;

21)

išmetimas į jūrą – laimikio išmetimas atgal į jūrą;

22)

įgaliotasis inspektorius – Konvencijos susitariančiosios šalies inspektorius, kurio tapatybė pranešta WCPFC;

23)

įgaliotasis Sąjungos inspektorius – Sąjungos inspektorius, kurio tapatybė pranešta WCPFC pagal bet kurį aktą, priimtą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 (12) 79 straipsnio 7 dalį.

4 straipsnis

Leidimai

1.   Valstybės narės reguliuoja žvejybos leidimų skaičių ir žvejybos lygį pagal žvejybos galimybes.

2.   Kiekviename leidime nurodoma ši informacija apie Sąjungos žvejybos laivą, kuriam jis išduotas:

a)

konkretūs rajonai, rūšys ir laikotarpiai, kuriems leidimas galioja;

b)

veikla, kurią leidžiama vykdyti Sąjungos žvejybos laivui;

c)

draudimas Sąjungos žvejybos laivui žvejoti, laikyti laive, perkrauti ar iškrauti kitos valstybės jurisdikcijai priklausančiuose rajonuose, išskyrus atvejus, kai tai daroma pagal licenciją arba leidimą, kurių reikalauja ta kita valstybė;

d)

reikalavimas Sąjungos žvejybos laive turėti pagal šią dalį išduotą leidimą arba patvirtintą jo kopiją ir pakrantės valstybės išduotą licenciją ar leidimą arba patvirtintą tos licencijos ar leidimo kopiją, taip pat galiojantį laivo registracijos liudijimą.

II SKYRIUS

Išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės

5 straipsnis

Tropinių tunų žvejybos gaubiamaisiais tinklais laimikio laikymas

1.   Išskirtinėse ekonominėse zonose ir tarptautiniuose vandenyse Konvencijos rajone, kurio ribos yra 20° šiaurės platumos ir 20° pietų platumos, gaubiamaisiais tinklais žvejojančiuose Sąjungos laivuose laikomas visas didžiaakių tunų, dryžųjų tunų ir gelsvauodegių tunų laimikis, išskyrus šiuos atvejus:

a)

kai reiso metu paskutinį kartą panaudojus įrankį nebėra pakankamai vietos visoms paskutinį kartą panaudotu žvejybos įrankiu sužvejotoms žuvims laikyti; tokiu atveju tuo paskutinį kartą panaudotu žvejybos įrankiu sužvejotų žuvų perteklius gali būti perkeltas į kitą gaubiamaisiais tinklais žvejojantį laivą ir jame laikomas, jei tai nedraudžiama pagal taikytinus teisės aktus,

b)

kai žuvys yra netinkamos žmonių maistui ir

c)

kai esama rimtų įrangos veikimo sutrikimų.

2.   Jei Sąjungos žvejybos laivo kapitonas nusprendžia, kad žuvys neturėtų būti paimamos į laivą dėl priežasčių, susijusių su jų dydžiu, paklausa ar rūšine sudėtimi, žuvys paleidžiamos prieš visiškai sutraukiant tinklą ir ištraukus ne daugiau kaip pusę tinklo.

3.   Jei Sąjungos žvejybos laivo kapitonas nusprendžia, kad žuvys, sužvejotos paskutinį kartą panaudojus įrankį reiso metu, neturėtų būti paimtos į laivą, nes nebėra pakankamai vietos visoms tuo paskutinį kartą panaudotu žvejybos įrankiu sužvejotoms žuvims laikyti, tas žuvis galima išmesti į jūrą su sąlyga, kad:

a)

kapitonas ir įgula stengiasi kuo greičiau paleisti gyvas žuvis ir

b)

išmetus žuvis į jūrą, jokia tolesnė žvejyba nevykdoma tol, kol žvejybos laive esančios žuvys neiškraunamos arba neperkraunamos.

4.   Žuvys iš Sąjungos žvejybos laivų išmetamos į jūrą tik RSP stebėtojui apytikriai įvertinus į jūrą išmestinų žuvų rūšinę sudėtį.

5.   Per 48 valandas po žuvų išmetimo į jūrą Sąjungos žvejybos laivo kapitonas WCPFC sekretoriatui pateikia, kaip papildomas adresates įtraukdamas vėliavos valstybę narę ir Komisiją, ataskaitą, kurioje nurodo šią informaciją:

a)

Sąjungos žvejybos laivo pavadinimą, vėliavos valstybę ir WIN, kapitono vardą, pavardę ir pilietybę,

b)

licencijos numerį,

c)

laive esančio stebėtojo vardą ir pavardę,

d)

žuvų išmetimo į jūrą datą, laiką ir vietą (platumą/ilgumą),

e)

žvejybos įrankio užmetimo datą, laiką, vietą (platumą/ilgumą) ir tipą (dreifuojantysis ŽSĮ, inkarinis ŽSĮ, laisvai plaukiojančių žuvų būrys ir t. t.),

f)

priežastį, dėl kurios žuvys buvo išmestos į jūrą, įskaitant pareiškimą apie iškeltų žuvų būklę, jei žuvys buvo išmestos į jūrą dėl to, kad buvo netinkamos žmonių maistui,

g)

apytikriai įvertintą į jūrą išmestų žuvų kiekį tonomis ir rūšinę sudėtį,

h)

apytikriai įvertintą tuo paskutinį kartą reiso metu panaudotu žvejybos įrankiu sužvejotų laive paliktų žuvų kiekį tonomis ir rūšinę sudėtį,

i)

jei žuvys buvo išmestos į jūrą pagal 3 dalį, pareiškimą, kad jokia tolesnė žvejyba nebus vykdoma tol, kol nebus iškrautas laive esantis laimikis, ir

j)

visą kitą informaciją, kurią Sąjungos žvejybos laivo kapitonas laiko svarbia.

6.   Sąjungos žvejybos laivo kapitonas 5 dalyje nurodytą informaciją tuo pačiu metu, kai ją pateikia WCPFC sekretoriatui, pateikia laive esančiam RSP stebėtojui.

6 straipsnis

Tropinių tunų žvejybos gaubiamaisiais tinklais stebėsena ir kontrolė

1.   Nepaisant 26 straipsnio, žvejybos galimybių reglamente apibrėžtais draudimo naudoti ŽSĮ laikotarpiais pranešimų apie laivų koordinates perdavimo dažnumas LSS padidinamas iki 30 minučių.

2.   Gaubiamaisiais tinklais žvejojantys Sąjungos laivai draudimo naudoti ŽSĮ laikotarpiais neteikia duomenų rankiniu būdu.

3.   Jei WCPFC sekretoriatas nebegauna per LSS perduodamų automatinių pranešimų apie Sąjungos žvejybos laivo koordinates, laivas nenukreipiamas grįžti į uostą tol, kol WCPFC sekretoriatas neišbando visų pagrįstų priemonių, kad vėl kaip įprasta galėtų automatiškai gauti LSS pranešimus apie koordinates.

4.   Gaubiamaisiais tinklais žvejojančiame Sąjungos laive turi būti RSP stebėtojas, jei tas laivas žvejoja rajono, kurio ribos yra 20° šiaurės platumos ir 20° pietų platumos, vandenyse:

a)

tarptautiniuose vandenyse,

b)

tarptautiniuose vandenyse ir vienos ar daugiau pakrantės valstybių jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse arba

c)

dviejų ar daugiau pakrantės valstybių jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse.

7 straipsnis

ŽSĮ ir prietaisinių plūdurų naudojimas vykdant tropinių tunų žvejybą gaubiamaisiais tinklais

1.   ŽSĮ, kuriuos numatoma statyti Konvencijos rajone arba kurie į jį nuplukdomi, projektas ir konstrukcija turi atitikti šias specifikacijas:

a)

jei plūdrioji, arba plaustinė, ŽSĮ dalis (plokščia arba ritinio formos konstrukcija) yra padengta tinkliniu audeklu, jo ištempta akis turi būti mažesnė kaip 7 cm, o tinklinis audeklas turi būti gerai apvyniotas aplink visą plūdriąją dalį, kad nekabėtų po statomu ŽSĮ;

b)

jei naudojamas tinklinis audeklas, jo ištempta akis turi būti mažesnė kaip 7 cm arba jis turi būti tvirtai surištas taip, kad būtų pailgos (cilindro) formos, o jo gale turi būti pakankamai svarmenų tinkliniam audeklui vandens storymėje įtempti. Kaip alternatyva gali būti naudojamas tinklinio audeklo gabalas, kurio ištempta akis mažesnė kaip 7 cm, su svarmenimis arba standi skiautė (pvz., drobės arba nailono).

2.   Draudimo naudoti ŽSĮ laikotarpiais, nustatytais Sąjungos aktais dėl žvejybos galimybių paskirstymo, gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems Sąjungos laivams, įskaitant visus jų žvejybos įrankius ir tenderius, draudžiama žvejybos įrankio užmetimo metu prie ŽSĮ priartėti arčiau nei per vieną jūrmylę.

3.   Sąjungos žvejybos laivai nenaudojami žuvims suburti arba suburtoms žuvims perkelti, be kita ko, pasitelkiant povandenines šviesas ar iš žuvų pagamintą jauką.

4.   Sąjungos žvejybos laivas draudimo naudotis ŽSĮ laikotarpiu neiškelia ŽSĮ ar susijusios elektroninės įrangos, išskyrus tais atvejais, kai:

a)

ŽSĮ arba susijusi elektroninė įranga iškeliami ir laikomi laive iki iškrovimo arba iki draudimo naudoti ŽSĮ laikotarpio pabaigos ir

b)

Sąjungos žvejybos laivas neužmeta žvejybos įrankių 7 dienas po ŽSĮ iškėlimo arba arčiau nei 50 jūrmylių spinduliu nuo ŽSĮ iškėlimo vietos.

5.   Be to, kas nurodyta 4 dalyje, Sąjungos žvejybos laivai, vykdydami žvejybos veiklą, negali bendradarbiauti vieni su kitais, kad sužvejotų suburtas žuvis.

6.   Sąjungos žvejybos laivai draudimo laikotarpiu negali užmesti žvejybos įrankių arčiau nei per vieną jūrmylę nuo vietos, kurioje per 24 valandas iki užmetimo kitas laivas iškėlė ŽSĮ, jei Sąjungos žvejybos laivo kapitonas žino to ŽSĮ vietą ir iškėlimo laiką.

7.   Valstybės narės užtikrina, kad su jų vėliava plaukiojantys laivai, vykdantys veiklą pakrantės valstybės vandenyse, laikytųsi tos pakrantės valstybės įstatymų, reglamentuojančių ŽSĮ valdymą, įskaitant jo sekimą.

8 straipsnis

Prietaisiniai plūdurai

Prietaisiniai plūdurai aktyvuojami tik gaubiamaisiais tinklais žvejojančiame laive.

9 straipsnis

Duomenų plūdurai

1.   Žvejyba arčiau nei per vieną jūrmylę nuo duomenų plūduro arba sąveika su juo draudžiama. Šis draudimas apima ir duomenų plūduro apsupimą žvejybos įrankiu, plūduro pririšimą ar pritvirtinimą prie laivo ar bet kurio žvejybos įrankio, laivo dalies ar segmento arba prie duomenų plūduro ar jo pritvirtinimo vietos ir duomenų plūduro inkaro lyno nukirtimą.

2.   Jei Sąjungos žvejybos laivo žvejybos įrankis susipainioja su duomenų plūduru, įsipainiojęs žvejybos įrankis pašalinamas darant kuo mažiau žalos duomenų plūdurui.

3.   Sąjungos žvejybos laivo kapitonas vėliavos valstybei narei praneša apie visus įsipainiojimo atvejus ir nurodo įsipainiojimo datą, vietą ir pobūdį, o kartu pateikia visą ant duomenų plūduro esančią informaciją, pagal kurią jį galima identifikuoti. Ta vėliavos valstybė narė pranešimą nedelsdama persiunčia Komisijai.

4.   Nepaisant 1 dalies, pagal mokslinių tyrimų programas, apie kurias pranešta Komisijai ir kurioms vykdyti Komisija suteikė leidimą, Sąjungos žvejybos laivai gali vykdyti veiklą arčiau kaip per vieną jūrmylę nuo duomenų plūduro, jei tarp jų ir to duomenų plūduro nevyksta 1 dalyje nurodyta sąveika.

10 straipsnis

Rytinių tarptautinių vandenų anklavo specialusis valdymo rajonas

1.   Rytinių tarptautinių vandenų anklave veiklą vykdančių Sąjungos žvejybos laivų kapitonai apie visus pastebėtus žvejybos laivus praneša savo vėliavos valstybei narei, Komisijai arba jos paskirtai įstaigai ir WCPFC sekretoriatui. Pateikiant informaciją, be kita ko, nurodoma: data ir laikas (UTC), koordinatės (tikrieji ilgumos ir platumos laipsniai), pelengas, žymenys, greitis (mazgais) ir laivo tipas. Žvejybos laivai užtikrina, kad informacija būtų perduota per šešias valandas nuo žvejybos laivo pastebėjimo.

2.   Gretimoms pakrantės valstybėms arba teritorijoms turi būti nuolat perduodami beveik tikralaikiai LSS duomenys.

11 straipsnis

Perkrovimas

1.   Visos Konvencijos rajone vykstančios toli migruojančių žuvų, kurioms taikoma Konvencija, perkrovimo operacijos atliekamos uoste, o žuvys sveriamos pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 60 straipsnį.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai apie perkrovimo operacijas, kurias atlieka su jų vėliava plaukiojantys laivai, išskyrus atvejus, kai laivas veiklą vykdo pagal frachtavimo, nuomos ar kitus panašius mechanizmus kaip neatskiriama Konvencijos rajono pakrantės valstybės vidaus laivyno dalis.

3.   Sąjungos žvejybos laivo, iškraunančio toli migruojančių žuvų išteklių, kuriems taikoma Konvencija ir kurie žvejojami Konvencijos rajone, žvejybos produktus, kai jie perkraunami uoste arba už Konvencijos rajono ribų, kapitonas kiekvienos Konvencijos rajone sužvejoto laimikio perkrovimo operacijos atveju užpildo WCPFC perkrovimo deklaraciją. WCPFC perkrovimo deklaracija siunčiama Sąjungos žvejybos laivo valstybės narės kompetentingai institucijai.

4.   Sąjungos žvejybos laivo, priimančio toli migruojančių žuvų išteklių, kuriems taikoma Konvencija ir kurie žvejojami Konvencijos rajone, žvejybos produktus, kai jie perkraunami uoste arba už Konvencijos rajono ribų, kapitonas kiekvienos Konvencijos rajone sužvejoto laimikio perkrovimo operacijos atveju užpildo WCPFC perkrovimo deklaraciją. WCPFC perkrovimo deklaracija siunčiama Sąjungos žvejybos laivo valstybės narės kompetentingai institucijai.

5.   Vėliavos valstybės narės patvirtina tuos duomenis pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 109 straipsnį ir, kai įmanoma, patikslina iš perkrovimo operacijas vykdančių Sąjungos žvejybos laivų gautą informaciją naudodamosi visa turima informacija, pvz., duomenimis apie laimikį ir pastangas, koordinačių duomenimis, stebėtojų ataskaitomis ir stebėsenos uoste duomenimis.

12 straipsnis

Perkrovimas į šalių, kurios nėra susitariančiosios šalys, laivus ir iš jų

1.   Sąjungos žvejybos laivai nedalyvauja perkrovimo į laivą, plaukiojantį su šalies, kuri nėra susitariančioji šalis, vėliava, arba iš tokio laivo operacijose, išskyrus atvejus, kai WCPFC sprendimu leidimas suteiktas, pavyzdžiui:

a)

į registrą įtrauktam šalies, kuri nėra susitariančioji šalis, transportiniam laivui arba

b)

šalies, kuri nėra susitariančioji šalis, žvejybos laivui, turinčiam žvejybos susitariančiosios šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje licenciją, išduotą pagal WCPFC sprendimą.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju Sąjungos transportinio laivo kapitonas arba frachtuojanti valstybė narė vėliavos valstybės narės kompetentingai institucijai nusiunčia WCPFC perkrovimo deklaraciją ir taikoma 11 straipsnio 5 dalis.

III SKYRIUS

Jūrų gyvūnų apsauga

13 straipsnis

Raguotosios rajos

1.   Raguotąsias rajas (Mobula genties) tikslingai žvejoti arba specialiai užmesti jų žvejybos įrankius draudžiama.

2.   Taip pat draudžiama laikyti laive, perkrauti, iškrauti ar siūlyti parduoti raguotųjų rajų skerdenas arba skerdenų dalis.

3.   Sąjungos žvejybos laivai užtikrina, kad raguotosios rajos, kiek įmanoma, būtų greitai paleidžiamos gyvos ir nesužalotos ir tai būtų daroma taip, kad būtų kuo mažiau pakenkta sugautam individui, sykiu atsižvelgiant į įgulos saugumą.

4.   Nepaisant 3 dalies, tais atvejais, kai raguotosios rajos netyčia sugaunamos ir iškraunamos per gaubiamaisiais tinklais žvejojančio laivo vykdomą operaciją, tas laivas privalo nepažeistas raguotąsias rajas iškrovimo arba perkrovimo vietoje perduoti atsakingoms institucijoms arba, jei įmanoma, jas išmesti atgal į jūrą. Taip perduotų raguotųjų rajų negalima parduoti ar mainyti, tačiau jas galima dovanoti žmonių vidaus vartojimo reikmėms.

5.   Šio straipsnio 4 dalyje nurodytas laimikis registruojamas laivo žurnale pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 14 straipsnį. Pateikiant informaciją, be kita ko, nurodoma jų gyvybės būklė (negyvos ar gyvos) paleidimo į jūrą metu.

14 straipsnis

Bendroji ryklių apsaugos priemonė

Tunus ir buriažuvines ūdomis žvejojantys Sąjungos laivai negali naudoti šoninių lynų, nutiestų tiesiai nuo ūdų plūdurų arba vertikaliųjų ūdų, vadinamųjų ryklių pavadžių, kaip pavaizduota VI priede.

15 straipsnis

Ilgapelekiai pilkieji rykliai

1.   Draudžiama laikyti žvejybos laive, perkrauti, sandėliuoti, iškrauti arba siūlyti parduoti ilgapelekius pilkuosius ryklius (Carcharhinus longimanus) arba jų dalis.

2.   Visi sužvejoti ilgapelekiai pilkieji rykliai paleidžiami kuo greičiau, kai tik atplukdomi prie laivo borto (prieš paleidžiant atplukdomi tam, kad būtų lengviau nustatyti rūšį), ir tokiu būdu, kad būtų kuo mažiau sužaloti.

3.   RSP stebėtojams leidžiama imti ilgapelekių pilkųjų ryklių, kurie ištraukiami negyvi, biologinius ėminius, jei tie ėminiai imami vykdant WCPFC Mokslinio komiteto patvirtintą mokslinių tyrimų projektą.

4.   Atsitiktinai sugauti ilgapelekiai pilkieji rykliai registruojami laivo žurnale pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 14 straipsnį. Pateikiant informaciją, be kita ko, nurodoma jų gyvybės būklė (negyvi ar gyvi) paleidimo į jūrą metu.

16 straipsnis

Bangininiai rykliai

1.   Draudžiama užmesti gaubiamąjį tinklą ant tunų būrio, jei prieš užmetant tinklą pastebimas bangininis ryklys (Rhincodon typus).

2.   Jei gaubiamuoju tinklu netyčia apsupamas bangininis ryklys, Sąjungos žvejybos laivo kapitonas:

a)

užtikrina, kad būtų imtasi visų pagrįstų priemonių saugiam ryklio paleidimui į jūrą užtikrinti, ir

b)

apie įvykį praneša atitinkamai vėliavos valstybės narės institucijai ir, be kita ko, nurodo informaciją apie individų skaičių, išsamią informaciją apie tai, kaip ir kodėl jie buvo apsupti, kur tai įvyko ir kokių priemonių buvo imtasi saugiam ryklių paleidimui į jūrą užtikrinti, taip pat pateikia vertinimą, kokios būklės buvo rykliai paleidimo į jūrą metu (įskaitant tai, ar jie buvo paleisti gyvi, bet vėliau nugaišo).

3.   Atsitiktinai sugauti bangininiai rykliai registruojami laivo žurnale pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 14 straipsnį. Pateikiant informaciją, be kita ko, nurodoma jų gyvybės būklė (negyvi ar gyvi) paleidimo į jūrą metu.

17 straipsnis

Floridiniai šilkiniai rykliai

1.   Draudžiama žvejybos laive laikyti, perkrauti, sandėliuoti arba iškrauti floridinius šilkinius ryklius (Carcharhinus falciformis) arba jų dalis.

2.   Sužvejoti floridiniai šilkiniai rykliai paleidžiami kuo greičiau, kai tik atplukdomi prie laivo borto (prieš paleidžiant atplukdomi tam, kad būtų lengviau nustatyti rūšį), ir tokiu būdu, kad būtų kuo mažiau sužaloti.

3.   Atsitiktinai sugauti floridiniai šilkiniai rykliai registruojami laivo žurnale pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 14 straipsnį. Pateikiant informaciją, be kita ko, nurodoma jų gyvybės būklė (negyvi ar gyvi) paleidimo į jūrą metu.

4.   Valstybės narės, naudodamos duomenis, gautus vykdant stebėtojų programas ir kitomis priemonėmis, pvz., žvejybos žurnalų arba elektroninės stebėsenos duomenis, apytikriai įvertina į jūrą paleistų sugautų floridinių šilkinių ryklių skaičių, įskaitant jų gyvybės būklę (negyvi ar gyvi) paleidimo į jūrą metu, ir pateikia šią informaciją Komisijai pagal 38 straipsnio 3 dalies d punktą.

5.   RPS stebėtojams leidžiama imti floridinių šilkinių ryklių, kurie ištraukiami negyvi, biologinius ėminius, jei tie ėminiai imami vykdant WCPFC Mokslinio komiteto patvirtintą mokslinių tyrimų projektą.

18 straipsnis

Banginių būrio gyvūnai

1.   Draudžiama užmesti gaubiamąjį tinklą ant tunų būrio, jei prieš užmetant tinklą tame būryje pastebimas banginių būrio (pobūrio Cetacea) gyvūnas.

2.   Jei gaubiamuoju tinklu netyčia apsupamas banginių būrio gyvūnas, Sąjungos žvejybos laivas užtikrina, kad būtų imtasi visų pagrįstų priemonių saugiam jo paleidimui į jūrą užtikrinti. Tuo tikslu, be kita ko, sustabdomas tinklo vyniojimas ir žvejybos operacijos neatnaujinamos tol, kol gyvūnas paleidžiamas ir nebėra pavojaus, kad jis vėl bus sugautas.

3.   Atsitiktinai sugauti banginių būrio gyvūnai registruojami laivo žurnale pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 14 straipsnį. Pateikiant informaciją, be kita ko, nurodoma jų gyvybės būklė (negyvi ar gyvi) paleidimo į jūrą metu.

19 straipsnis

Poveikio jūrų paukščiams mažinimo priemonės

1.   Sąjungos laivai, žvejojantys ūdomis į pietus nuo 30 ° pietų platumos, taiko:

a)

bent dvi iš šių poveikio mažinimo priemonių: šoninius lynus su gramzdikliais, žvejybos įrankio statymą naktį arba paukščių baidymo lynus, arba

b)

kabliukų apsauginius gaubtus.

2.   Sąjungos laivai, žvejojantys ūdomis tarp 25° ir 30° pietinių lygiagrečių, taiko vieną iš šių poveikio mažinimo priemonių: šoninius lynus su gramzdikliais, paukščių baidymo lynus arba kabliukų apsauginius gaubtus.

3.   Sąjungos laivai, kurių bendrasis ilgis yra 24 metrai ar daugiau, žvejojantys ūdomis į šiaurę nuo 23° šiaurės platumos, taiko bent dvi iš šio reglamento I priedo 1 lentelėje nurodytų poveikio mažinimo priemonių, įskaitant bent vieną iš nurodytųjų tos lentelės A skiltyje.

4.   Paukščių baidymo lynai gali būti naudojami tik pagal šio reglamento I priede nustatytas specifikacijas.

5.   Šiame straipsnyje nurodytos priemonės registruojamos laivo žurnale pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 14 straipsnį. Pateikiant informaciją, be kita ko, nurodoma paleidžiamų ar išmetamų gyvūnų gyvybės būklė (negyvi ar gyvi).

20 straipsnis

Jūrų vėžliai

1.   Sąjungos žvejybos laivas kuo greičiau paima į laivą bet kokius sugautus komos ištiktus ar nejudančius kietakiaučius jūrų vėžlius (šeimos Cheloniidae) ir padeda jiems atsigauti, be kita ko, taiko gaivinimo priemones, prieš saugiai paleisdamas juos į vandenį. Sąjungos žvejybos laivų kapitonai ir operatoriai užtikrina, kad įgula žinotų ir taikytų tinkamus poveikio mažinimo ir elgesio su gyvūnais metodus.

2.   Gaubiamaisiais tinklais žvejojantys Sąjungos laivai:

a)

vengia žvejybos įrankiais apsupti jūrų vėžlius, o jei jūros vėžlys netyčia apsupamas žvejybos įrankiu arba į jį įsipainioja, imasi praktiškai įgyvendinamų priemonių vėžliui saugiai paleisti į jūrą,

b)

paleidžia visus pastebėtus į ŽSĮ ar kitus žvejybos įrankius įsipainiojusius jūros vėžlius,

c)

užtikrina, kad jūrų vėžliui įsipainiojus į tinklą tinklo vyniojimas būtų sustabdytas vos tik vėžlys iškyla iš vandens, vėžlys būtų išpainiotas taip, kad jo nesužeistų, prieš vėl pradedant vynioti tinklą, ir, kiek įmanoma, padeda vėžliui atsigauti prieš jį grąžindami į vandenį,

d)

turi panardinamuosius tinklelius ir prireikus juos naudoja vėžliams iškelti.

3.   Sekliojo statymo ūdomis žvejojantys Sąjungos laivai taiko bent vieną iš šių metodų, kad sugautų mažiau jūrų vėžlių:

a)

naudoja tik didelius apskrituosius kabliukus, kurie paprastai yra apskritimo arba ovalo formos ir kurie iš pradžių suprojektuoti ir pagaminti taip, kad jų smaigalys būtų statmenas strypeliui. Šie kabliukai negali būti palenkti daugiau kaip 10 laipsnių;

b)

jaukui naudoja tik pelekines žuvis;

c)

taiko bet kokią kitą priemonę, poveikio mažinimo planą ar veiksmą, kuriuos peržiūrėjo WCPFC Mokslinis komitetas ir WCPFC Technikos ir atitikties komitetas ir kuriuos WCPFC patvirtino kaip galinčius sumažinti sąveikos su vėžliais dažnį (vienam kabliukui, kuriuo žvejojama, tenkantį pastebėtų atvejų skaičių) vykdant žvejybą sekliojo statymo ūdomis.

4.   3 dalis netaikoma žvejybai sekliojo statymo ūdomis, kai nustatytas vidutinis sąveikos su jūrų vėžliais dažnis trejus pastaruosius metus yra mažesnis kaip 0,019 jūrų vėžlio (visų rūšių bendrai) 1 000 kabliukų ir kurios stebėjimo aprėptis kiekvienais iš tų trejų metų siekia bent 10 %.

21 straipsnis

Jūrų tarša

Sąjungos žvejybos laivams draudžiama į jūrą išmesti bet kokį plastiką, alyvą, degalų produktus ar alyvų atliekas, šiukšles, maisto atliekas, buitines atliekas, po deginimo likusius pelenus ir nuotekas. Šis draudimas neapima į vandenį žvejybos tikslais nuleidžiamų žvejybos įrankių ar prietaisų, kurie padeda žvejoti, pvz., ŽSĮ.

IV SKYRIUS

Laivams taikomi reikalavimai ir frachtavimas

22 straipsnis

Žvejybos laivų registras

1.   Valstybės narės užtikrina, kad Sąjungos žvejybos laivai pagal šį reglamentą būtų įrašyti į žvejybos laivų registrą.

2.   Laikoma, kad į registrą neįrašytiems Sąjungos žvejybos laivams Konvencijos rajone neleidžiama žvejoti, laikyti laive, perkrauti, transportuoti ar iškrauti toli migruojančių žuvų išteklių.

3.   Valstybės narės praneša Komisijai visą faktinę informaciją, iš kurios matyti, kad yra pagrįstų priežasčių įtarti, jog laivas, kuris nėra įrašytas į registrą, Konvencijos rajone vykdo toli migruojančių žuvų išteklių žvejybą arba dalyvauja žvejybos ar perkrovimo operacijose.

23 straipsnis

Informacijos apie laivą teikimas

1.   Kiekviena vėliavos valstybė narė Komisijai elektroniniu būdu pateikia šią informaciją apie kiekvieną į registrą įrašytą Sąjungos žvejybos laivą:

a)

Sąjungos žvejybos laivo pavadinimą, registracijos numerį, WIN, ankstesnius pavadinimus (jei jie žinomi) ir registracijos uostą,

b)

savininko (ar savininkų) pavadinimą (vardą, pavardę) ir adresą,

c)

kapitono vardą, pavardę ir pilietybę,

d)

ankstesnę vėliavos valstybę (jei tokia buvo),

e)

tarptautinį radijo šaukinį,

f)

laivo ryšio sistemos tipus ir numerius (Inmarsat A, B ir C numerius ir palydovinio ryšio telefono numerį),

g)

spalvotą laivo nuotrauką,

h)

laivo pastatymo vietą ir datą,

i)

laivo tipą,

j)

įprastą laivo įgulos sudėtį,

k)

žvejybos metodo arba metodų tipą,

l)

ilgį (nurodyti tipą ir matavimo vienetą),

m)

borto aukštį (nurodyti matavimo vienetą),

n)

didžiausią laivo plotį (nurodyti matavimo vienetą),

o)

bendrąją registrinę talpą (GRT) arba bendrąją talpą (GT),

p)

pagrindinio variklio (arba variklių) galią (nurodyti matavimo vienetą);

q)

krovumą, įskaitant šaldiklių tipą, talpą ir skaičių, žuvų talpyklų talpą ir šaldymo kamerų talpą (nurodyti matavimo vienetą),

r)

vėliavos valstybės narės išduoto leidimo formą ir numerį, įskaitant visus konkrečius rajonus, rūšis ir laikotarpius, kuriems jis galioja, ir

s)

Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktą numerį arba „Lloyd’s“ registro numerį.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai apie visus 1 dalyje nurodytos informacijos pakeitimus ir apie bet kokį Sąjungos žvejybos laivo įtraukimą į registrą arba išbraukimą iš jo per 12 dienų po tokio pakeitimo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip likus septynioms dienoms iki atitinkamo laivo žvejybos veiklos Konvencijos rajone pradžios.

3.   Valstybės narės pateikia Komisijai jos prašomą informaciją apie į žvejybos registrą įrašytus Sąjungos žvejybos laivus ne vėliau kaip per septynias dienas nuo tokio prašymo pateikimo dienos.

4.   Iki kiekvienų metų birželio 1 d. kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai visų Sąjungos žvejybos laivų, kurie praėjusiais kalendoriniais metais buvo įrašyti į registrą, sąrašą ir kartu nurodo kiekvieno laivo WIN ir tai, ar laivas žvejojo toli migruojančių žuvų išteklius jos nacionalinei jurisdikcijai nepriklausančiame Konvencijos rajone. Ši informacija atitinkamai nurodoma taip: laivas a) žvejojo arba b) nežvejojo.

5.   Valstybės narės, kurios eksploatuoja laivus pagal nuomos, frachtavimo arba panašius susitarimus, pagal kuriuos šalis, kuri nėra vėliavos valstybė, įpareigojama teikti duomenis, imasi priemonių, kuriomis užtikrinama, kad vėliavos valstybė galėtų įvykdyti savo pareigas pagal 4 dalį.

6.   Valstybės narės pateikia Komisijai išsamius žvejybos laivo registracijos duomenis, atitinkančius CMM 2014-03 1 priedėlyje nustatytas struktūros ir formato specifikacijas, ir laivo nuotraukas, atitinkančias CMM 2014-03 2 priedėlyje nustatytas specifikacijas.

7.   Laivo registracijos duomenys Komisijai teikiami elektroniniu formatu, laikantis CMM 2014-03 3 priedėlyje nustatytų elektroninio formato specifikacijų.

24 straipsnis

Bunkeriavimas

Valstybės narės užtikrina, kad su jų vėliava plaukiojantys žvejybos laivai bunkeriavimo paslaugas teiktų tik toliau nurodytiems laivams, būtų bunkeriuojami tik tų laivų arba iš jų gautų kitokią pagalbą:

a)

žvejybos laivams, plaukiojantiems su susitariančiųjų šalių vėliavomis,

b)

žvejybos laivams, plaukiojantiems su šalių, kurios nėra susitariančiosios šalys, vėliavomis, jei tokie laivai įrašyti į registrą, arba

c)

žvejybos laivams, kuriuos pagal frachtavimo, nuomos ar panašius susitarimus eksploatuoja ne susitariančiosios šalys ir kurie laikosi IIVP.

25 straipsnis

Žvejybos laivų žymėjimas ir identifikavimas

1.   Konvencijos rajone veiklą vykdantiems Sąjungos žvejybos laivams identifikavimo tikslu suteikiami Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos radijo šaukiniai (IRCS).

2.   Sąjungos žvejybos laivai privalo atitikti II priede nustatytas žymėjimo ir kitas technines specifikacijas.

26 straipsnis

Laivų stebėjimo sistema (LSS)

Konvencijos rajone veiklą vykdantys Sąjungos žvejybos laivai naudoja dvi stebėjimo sistemas:

a)

LSS, įdiegtą pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 9 straipsnį ir bet kokį pagal tą reglamentą priimtą teisės aktą, ir

b)

LSS, kuriai duomenis tiesiogiai perduoda Konvencijos rajono tarptautiniuose vandenyse veiklą vykdantys Sąjungos žvejybos laivai, kurią administruoja WCPFC arba kuri teikia duomenis Ramiojo vandenyno salų žuvininkystės forumo agentūrai ir dėl kurios valstybės narės:

i)

užtikrina, kad jų žvejybos laivai Konvencijos rajono tarptautiniuose vandenyse laikytųsi WCPFC nustatytų su LSS susijusių reikalavimų ir kad juose būtų įrengti ALC, perduodantys WCPFC nustatytus duomenis,

ii)

užtikrina, kad jų žvejybos laivuose esanti LSS įranga atitiktų III priede nustatytus žvejybos laivų stebėsenos Konvencijos rajone standartus, specifikacijas ir procedūras,

iii)

bendradarbiauja, kad užtikrintų nacionalinės LSS ir tarptautiniuose vandenyse naudojamos LSS suderinamumą,

iv)

užtikrina, kad jų žvejybos laivuose įrengti ALC atitiktų III priede nustatytus minimaliuosius standartus,

v)

užtikrina, kad numatytasis pranešimo apie koordinates dažnis laivui esant Konvencijos rajone būtų keturios valandos (šeši pranešimai apie koordinates per dieną),

vi)

užtikrina, kad iš Konvencijos rajono išplaukiantys laivai apie savo koordinates praneštų kartą per dieną.

27 straipsnis

Pranešimų apie laivų frachtavimą sistema

1.   Frachtuojanti valstybė narė per 20 dienų arba bet kuriuo atveju ne vėliau kaip likus 96 valandoms iki žvejybos veiklos pagal frachtavimo susitarimą pradžios praneša Komisijai apie kiekvieną laivą, kuris turi būti laikomas frachtuojamu, t. y. elektroniniu būdu pateikia šią informaciją apie kiekvieną frachtuojamą laivą:

a)

žvejybos laivo pavadinimą,

b)

WIN,

c)

savininko ar savininkų pavadinimą (vardą, pavardę) ir adresą,

d)

frachtuotojo pavadinimą (vardą, pavardę) ir adresą,

e)

frachtavimo susitarimo galiojimo trukmę ir

f)

žvejybos laivo vėliavos valstybę.

2.   Gavusi 1 dalyje nurodytą informaciją, Komisija nedelsdama ją praneša WCPFC sekretoriatui.

3.   Kiekviena frachtuojanti valstybė narė per 20 dienų arba bet kuriuo atveju ne vėliau kaip likus 96 valandoms iki žvejybos veiklos pagal frachtavimo susitarimą pradžios Komisijai ir vėliavos valstybei praneša apie:

a)

papildomus frachtuojamus laivus ir pateikia 1 dalyje nurodytą informaciją,

b)

visus 1 dalyje nurodytos informacijos apie bet kurį frachtuojamą laivą pasikeitimus ir

c)

bet kurio laivo, apie kurį anksčiau pranešta pagal 1 dalį, frachtavimo pabaigą.

4.   Frachtuojami gali būti tik į registrą įrašyti laivai.

5.   Laivai, įtraukti į WCPFC arba kitos regioninės žvejybos valdymo organizacijos tvarkomą NNN (neteisėtą, nedeklaruojamą ar nereguliuojamą) žvejybą vykdančių laivų sąrašą, negali būti frachtuojami.

6.   Laivų, apie kurių frachtavimą pranešta, laimikis ir žvejybos pastangos priskiriami frachtuojančioms valstybėms narėms arba susitariančiajai šaliai. Frachtuojanti valstybė narė kasmet Komisijai pateikia frachtuojamų laivų praėjusių metų laimikio ir žvejybos pastangų ataskaitą.

7.   6 dalis netaikoma tropinių tunų žvejybai gaubiamaisiais tinklais, kurios laimikis ir žvejybos pastangos priskiriami vėliavos valstybei.

V SKYRIUS

Regioninių stebėtojų programa

28 straipsnis

RSP

1.   RSP tikslas – rinkti patikrintus laimikio bei kitus mokslinius duomenis ir papildomą informaciją apie žvejybą Konvencijos rajone ir stebėti, kaip įgyvendinamos IIVP.

2.   RSP taikoma laivams, žvejojantiems:

a)

vien tik tarptautiniuose vandenyse,

b)

tarptautiniuose vandenyse ir vienos ar daugiau pakrantės valstybių jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse ir

c)

dviejų ar daugiau pakrantės valstybių jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse.

3.   Valstybės narės yra atsakingos už tai, kad stebėjimo aprėpties lygis atitiktų WCPFC nustatytą lygį.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad siunčiant RSP stebėtojus būtų kasmet užtikrinama 100 % žvejybos gaubiamaisiais tinklais stebėjimo aprėptis rajone, kurio ribos yra 20° šiaurės platumos ir 20° pietų platumos, ir bent 5 % kitos žvejybos stebėjimo aprėptis.

5.   RSP stebėtojų pareigos apima laimikio bei kitų mokslinių duomenų rinkimą, stebėjimą, kaip įgyvendinamos IIVP, ir papildomos informacijos apie žvejybą, kurią rinkti gali nuspręsti WCPFC, rinkimą.

6.   RSP stebėtojai turi likti dėmesingi ir rinkti informaciją apie bet kokią praktiką, kuri galėtų būti žalinga aplinkai, pagal taikytinas IIVP.

7.   Konvencijos rajone žvejojantys Sąjungos žvejybos laivai turi priimti į laivą RSP stebėtoją.

8.   Valstybės narės naudoja stebėtojų surinktą informaciją galimiems reikalavimų nesilaikymo atvejams tirti ir bendradarbiaudamos ja keičiasi, be kita ko, iniciatyviai prašo stebėtojų ataskaitų kopijų, reaguoja į prašymus jas pateikti ir padeda juos įvykdyti pagal WCPFC priimtus standartus.

9.   Stebėtojų teisės yra šios:

a)

turėti visapusišką prieigą prie visos laivo infrastruktūros ir įrangos, kurios stebėtojo gali būti laikomos būtinomis jo pareigoms vykdyti, įskaitant visapusišką prieigą prie kapitono tiltelio ir prie laive esančių žuvų ir vietų, kurios gali būti naudojamos laikyti, perdirbti, žuvis ar jas sverti,

b)

turėti visas sąlygas susipažinti su laivo įrašais, įskaitant jo žurnalus ir dokumentus, kad būtų galima juos inspektuoti ir kopijuoti, ir pakankamą prieigą prie navigacijos įrangos, jūrlapių ir radijo ryšio priemonių ir kitos su žvejyba susijusios informacijos,

c)

paprašius gauti prieigą prie ryšių įrangos bei įgulos, kad galėtų jomis naudotis su darbu susijusiems duomenims ar informacijai įvesti, perduoti ir gauti,

d)

turėti prieigą prie bet kurios kitos laive esančios papildomos įrangos, kuri gali padėti stebėtojui laive atlikti jo darbą, pvz., didelės galios žiūronų, elektroninių ryšio priemonių ir kt.,

e)

turėti sąlygas patekti į darbo denį tuo metu, kai ištraukiami tinklai ar ūdos, ir prieigą prie egzempliorių (gyvų arba negyvų), kad būtų galima surinkti ir paimti ėminius,

f)

gauti pranešimą apie ištraukimo arba tinklo užmetimo procedūrą iki jos pradžios likus ne mažiau kaip 15 minučių, išskyrus atvejus, kai stebėtojas konkrečiai paprašo, kad jam nebūtų pranešama,

g)

turėti sąlygas naudotis maistu ir patalpomis, taip pat medicinines ir sanitarines sąlygas, atitinkančias deramus standartus, paprastai taikomus einantiems aukštesnio rango pareigas laive,

h)

turėti pakankamai vietos ant kapitono tiltelio ar kitoje kanceliariniam darbui skirtoje erdvėje ir pakankamai vietos denyje stebėtojo pareigoms atlikti,

i)

turėti sąlygas laisvai vykdyti stebėtojo pareigas – stebėtojai nepuolami, jiems netrukdoma, nesipriešinama, jie negaišinami, nebauginami ir nesikišama į jų darbą, kurį jie atlieka eidami savo pareigas.

10.   Stebėtojų pareigos yra šios:

a)

gebėti atlikti šiuo reglamentu ir taikytinomis IIVP nustatytas pareigas,

b)

pripažinti sutartas konfidencialumo taisykles ir procedūras, susijusias su laivų ir laivų savininkų vykdomomis žvejybos operacijomis, ir jų laikytis,

c)

einant pareigas pagal RSP visą laiką išlikti nepriklausomiems ir nešališkiems,

d)

laikytis RSP protokolų, skirtų RSP stebėtojams laive,

e)

laikytis susitariančiosios šalies ir bendradarbiaujančiosios šalies, kuri nėra susitariančioji šalis, kaip apibrėžta Konvencijoje, kurių jurisdikcijai priklauso laivas, įstatymų ir kitų teisės aktų,

f)

laikytis hierarchijos ir visuotinių elgesio taisyklių, taikomų visai laivo įgulai,

g)

pareigas vykdyti taip, kad nebūtų nederamai trukdoma laivui vykdyti teisėtas operacijas, deramai atsižvelgiant į laivo veiklos reikalavimus ir tuo tikslu reguliariai palaikant ryšį su laivo kapitonu,

h)

būti susipažinus su laive taikomomis avarinėmis procedūromis, be kita ko, žinoti gelbėjimosi plaustų, gesintuvų ir pirmosios pagalbos rinkinių buvimo vietas,

i)

reguliariai palaikyti ryšį su laivo kapitonu svarbiais su stebėtoju ir jo pareigomis susijusiais klausimais,

j)

paisyti įgulos etninių tradicijų ir laivo vėliavos valstybės papročių,

k)

laikytis taikomo stebėtojų elgesio kodekso,

l)

nedelsiant parengti ir pateikti ataskaitas Komisijai WCPFC nustatyta tvarka,

m)

nederamai netrukdyti laivui vykdyti teisėtų operacijų, vykdyti savo pareigas deramai atsižvelgiant į laivo veiklos reikalavimus ir, kiek įmanoma, kuo mažiau trukdant Konvencijos rajone žvejojančių laivų veiklą.

29 straipsnis

Laivų operatorių, kapitonų ir įgulų teisės ir pareigos

1.   Laivų operatorių ir kapitonų teisės yra šios:

a)

išankstinį pranešimą apie RSP stebėtojo skyrimą gauti per pagrįstos trukmės laikotarpį,

b)

reikalauti, kad tas stebėtojas laikytųsi visuotinių elgesio taisyklių, hierarchijos ir taikytinų teisės aktų bei reglamentuojamųjų nuostatų, ir

c)

turėti galimybę peržiūrėti RSP stebėtojo ataskaitą ir pateikti pastabas ir teisę įtraukti papildomą informaciją, kuri laikoma svarbia, arba asmeninį pareiškimą.

2.   Žvejybos laivų operatoriai, įskaitant žvejybos laivų kapitonus, laikosi šių pareigų:

a)

kai to reikalauja WCPFC, priima į laivą asmenis, kurie identifikuoti kaip RSP stebėtojai,

b)

informuoja įgulą apie RSP stebėtojo įlipimo į laivą laiką, taip pat jų teises ir pareigas RSP stebėtojui įlipus į laivą,

c)

padeda RSP stebėtojui saugiai įlipti į laivą ir išlipti iš jo sutartoje vietoje ir sutartu laiku,

d)

praneša RSP stebėtojui apie žvejybos įrankio užmetimą arba ištraukimą į laivą ne vėliau kaip likus 15 minučių, išskyrus atvejus, kai stebėtojas konkrečiai paprašo, kad jam nebūtų pranešama,

e)

leidžia ir padeda RSP stebėtojui saugiai įvykdyti visas pareigas,

f)

suteikia RSP stebėtojui visapusišką prieigą prie laivo įrašų, įskaitant laivo žurnalus ir dokumentus, kad tuos įrašus būtų galima inspektuoti ir kopijuoti,

g)

suteikia RSP stebėtojui pakankamą prieigą prie navigacijos įrangos, jūrlapių ir radijo ryšio priemonių bei prie kitos su žvejyba susijusios informacijos,

h)

suteikia prieigą prie bet kurios kitos laive esančios papildomos įrangos, kuri gali padėti RSP stebėtojui laive atlikti jo darbą, pvz., didelės galios žiūronų, elektroninių ryšio priemonių ir kt.,

i)

leidžia ir padeda RSP stebėtojui paimti ir saugoti laimikio ėminius,

j)

sudaro sąlygas laive esančiam RSP stebėtojui naudotis maistu, patalpomis ir tinkamais sanitariniais patogumais, už kuriuos nemoka nei stebėtojas, nei RSP stebėtojo skyrėjas, nei stebėtojus skirianti Vyriausybė, taip pat sudaro medicinines sąlygas, atitinkančias pagrįstus standartus, kurie paprastai taikomi einantiems aukštesnio rango pareigas laive,

k)

laive esančiam RSP stebėtojui jo buvimo laive laikotarpiu teikia draudimo apsaugą,

l)

leidžia ir padeda RSP stebėtojui naudotis visapusiška prieiga prie visos laivo infrastruktūros ir įrangos, kurios stebėtojo gali būti laikomos būtinomis jo pareigoms vykdyti, įskaitant visapusišką prieigą prie kapitono tiltelio ir prie laive esančių žuvų ir vietų, kuriose žuvys gali būti laikomos, perdirbamos, sveriamos ar saugomos,

m)

užtikrina, kad RSP stebėtojas nebūtų užpultas, jam nebūtų trukdoma, prieštaraujama, jis nebūtų gaišinamas ir bauginamas, nesikiša į jo darbą, nedaro jam įtakos, neduoda ir nebando duoti kyšių jam vykdant savo pareigas,

n)

užtikrina, kad RSP stebėtojas nebūtų verčiamas ar įtikinėjamas nevykdyti savo pareigų.

3.   Žvejybos laivo įgulos teisės, be kita ko, yra šios:

a)

reikalauti, kad RSP stebėtojas laikytųsi visuotinių elgesio taisyklių, hierarchijos ir taikytinų įstatymų bei kitų teisės aktų,

b)

laivo kapitono teikiamą išankstinį pranešimą apie RSP stebėtojo skyrimą gauti per pagrįstos trukmės laikotarpį ir

c)

turėti teisę į privatumą jų asmeniniam naudojimui skirtose vietose.

4.   Žvejybos laivo įgula laikosi šių pareigų:

a)

netrukdo RSP stebėtojui eiti pareigų ir jo negaišina, neverčia ir neįtikinėja nesilaikyti savo pareigų,

b)

laikosi šio reglamento, pagal Konvenciją nustatytų taisyklių bei procedūrų ir valstybės narės, kurios jurisdikcijai priklauso laivas, nustatytų gairių, taisyklių ir sąlygų,

c)

leidžia ir padeda suteikti ir užtikrinti visapusišką prieigą prie laivo infrastruktūros ir įrangos, kurios stebėtojo gali būti laikomos būtinomis jo pareigoms vykdyti, įskaitant visapusišką prieigą prie kapitono tiltelio ir prie laive esančių žuvų ir vietų, kuriose žuvys gali būti laikomos, perdirbamos, sveriamos ar saugomos,

d)

leidžia ir padeda RSP stebėtojui saugiai įvykdyti visas pareigas,

e)

leidžia ir padeda RSP stebėtojui paimti ir saugoti laimikio ėminius,

f)

laikosi žvejybos laivo kapitono nurodymų, susijusių su RSP stebėtojų pareigomis.

30 straipsnis

Stebėtojų saugumas

1.   Jei RSP stebėtojas dingsta arba manoma, kad jis iškrito už borto, žvejybos laivo kapitonas:

a)

nedelsdamas nutraukia visas žvejybos operacijas,

b)

nedelsdamas pradeda paieškos ir gelbėjimo operacijas ir paiešką vykdo ne trumpiau kaip 72 valandas, išskyrus atvejus, kai force majeure atveju valstybės narės yra priverstos leisti su jų vėliava plaukiojantiems laivams nutraukti paieškos ir gelbėjimo operacijas dar nepraėjus 72 valandoms arba kai vėliavos valstybė narė nurodo tęsti paiešką ilgiau nei 72 valandas,

c)

nedelsdamas apie tai praneša vėliavos valstybei narei,

d)

nedelsdamas visomis turimomis ryšio priemonėmis apie tai perspėja kitus netoliese esančius laivus,

e)

visapusiškai bendradarbiauja vykdant visas paieškos ir gelbėjimo operacijas,

f)

nepriklausomai nuo to, ar paieška sėkminga, grąžina laivą tolesniam tyrimui į artimiausią uostą, dėl kurio susitarė vėliavos valstybė narė ir stebėtojo skyrėjas,

g)

stebėtojo skyrėjui ir atitinkamoms institucijoms pateikia incidento ataskaitą ir

h)

visapusiškai bendradarbiauja atliekant visus oficialius tyrimus ir saugo visus galimus įrodymus ir mirusio ar dingusio stebėtojo asmeninius daiktus bei patalpas.

2.   Jei RSP stebėtojas miršta, taikomi ir 1 dalies a, c ir h punktai. Be to, žvejybos laivo kapitonas užtikrina, kad kūnas būtų gerai išsaugotas autopsijos ir tyrimo tikslais.

3.   Jei RSP stebėtojas suserga sunkia liga arba yra sunkiai sužalojamas ir dėl to kyla grėsmė jo sveikatai arba saugumui, žvejybos laivo kapitonas:

a)

nedelsdamas nutraukia žvejybos operacijas,

b)

nedelsdamas apie tai praneša vėliavos valstybei narei,

c)

pasirūpina stebėtoju ir suteikia jam visą laive prieinamą ir įmanomą gydymą,

d)

kiek įmanoma greičiau padeda stebėtoją išlaipinti ir pervežti į medicinos įstaigą, turinčią pajėgumų suteikti reikiamą priežiūrą, pagal vėliavos valstybės narės nurodymus, arba, jei tokių nurodymų nėra, pagal RSP stebėtojo skyrėjo pateiktus nurodymus ir

e)

visapusiškai bendradarbiauja atliekant visus oficialius ligos ar sužalojimo priežasties tyrimus.

4.   Taikant 1–3 dalis, vėliavos valstybė narė užtikrina, kad apie įvykį nedelsiant būtų pranešta atitinkamam jūrų gelbėjimo koordinavimo centrui, RSP stebėtojo skyrėjui ir WCPFC sekretoriatui.

5.   Jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad RSP stebėtojas buvo užpultas, bauginamas, jam grasinta arba prie jo priekabiauta taip, kad kilo pavojus jo sveikatai ar saugumui, ir RSP stebėtojas arba RSP stebėtojo skyrėjas nurodo vėliavos valstybei narei, kad stebėtojas pageidauja būti išlaipintas iš žvejybos laivo, vėliavos valstybė narė užtikrina, kad žvejybos laivo kapitonas:

a)

nedelsdamas imtųsi veiksmų, kad būtų užtikrintas RSP stebėtojo saugumas, o laive susiklosčiusi padėtis būtų sušvelninta ir išspręsta,

b)

kuo greičiau praneštų vėliavos valstybei narei ir RSP stebėtojo skyrėjui apie padėtį, be kita ko, apie stebėtojo būklę ir buvimo vietą,

c)

padėtų saugiai išlaipinti stebėtoją vėliavos valstybės narės ir RSP stebėtojo skyrėjo sutartu būdu ir sutartoje vietoje, kad jam būtų lengviau gauti visą reikiamą gydymą, ir

d)

visapusiškai bendradarbiautų atliekant visus oficialius incidento tyrimus.

6.   Jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad RSP stebėtojas buvo užpultas, bauginamas, jam grasinta arba prie jo priekabiauta, bet nei stebėtojas, nei stebėtojo skyrėjas nepageidauja, kad stebėtojas būtų išlaipintas iš žvejybos laivo, vėliavos valstybė narė užtikrina, kad žvejybos laivo kapitonas:

a)

kuo greičiau imtųsi veiksmų, kad būtų užtikrintas RSP stebėtojo saugumas, o laive susiklosčiusi padėtis sušvelninta ir išspręsta,

b)

kuo greičiau praneštų vėliavos valstybei narei ir RSP stebėtojo skyrėjui apie padėtį ir

c)

visapusiškai bendradarbiautų atliekant visus oficialius incidento tyrimus.

7.   Jei, RSP stebėtojui išsilaipinus iš žvejybos laivo uoste, RSP stebėtojo skyrėjas nustato, kad galėjo įvykti pažeidimas, per kurį RSP stebėtojas buvo užpultas ar prie jo buvo priekabiaujama žvejybos laive, RSP stebėtojo skyrėjas apie tai raštu praneša vėliavos valstybei narei ir WCPFC sekretoriatui. Ta valstybė narė apie gautą pranešimą informuoja Komisiją arba jos paskirtą įstaigą.

8.   Gavusi 7 dalyje nurodytą pranešimą, vėliavos valstybė narė:

a)

remdamasi RSP stebėtojo skyrėjo pateikta informacija ištiria įvykį ir imasi visų tinkamų veiksmų atsižvelgdama į tyrimo rezultatus,

b)

visapusiškai bendradarbiauja RSP stebėtojo skyrėjo atliekamame tyrime, be kita ko, RSP stebėtojo skyrėjui ir atitinkamoms institucijoms pateikia incidento ataskaitą ir

c)

stebėtojo skyrėjui ir WCPFC sekretoriatui praneša, įtraukdama Komisiją arba jos paskirtą įstaigą kaip papildomas adresates, apie savo tyrimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi.

9.   Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionaliniai stebėtojų skyrėjai:

a)

nedelsdami praneštų valstybei narei, jei vykdydamas savo pareigas RSP stebėtojas miršta, dingsta arba manoma, kad jis iškrito už borto,

b)

visapusiškai bendradarbiautų vykdant visas paieškos ir gelbėjimo operacijas,

c)

visapusiškai bendradarbiautų atliekant visus oficialius su RSP stebėtoju susijusio incidento tyrimus,

d)

padėtų kuo greičiau išlaipinti RSP stebėtoją ir pakeisti jį kitu tuo atveju, jei tas stebėtojas suserga sunkia liga arba yra sunkiai sužalojamas,

e)

padėtų kuo greičiau išlaipinti RSP stebėtoją, jei, susiklosčius padėčiai, kai tam stebėtojui grasinama, jis užpuolamas, bauginamas ar prie jo priekabiaujama, jis pageidauja būti išlaipintas iš laivo, ir

f)

vėliavos valstybei narei paprašius pateiktų RSP stebėtojo ataskaitos dėl įtariamų pažeidimų, susijusių su tuo skyrėjo paskirtu RSP stebėtoju, kopiją.

10.   Vėliavos valstybės narės užtikrina, kad jų įgaliotieji inspektavimo laivai bendradarbiautų vykdant RSP stebėtojo paieškos ir gelbėjimo operacijas.

VI SKYRIUS

Įlaipinimas ir inspektavimas

31 straipsnis

Sąjungos žvejybos laivo kapitono pareigos inspektavimo metu

1.   Nedarant poveikio Sąjungos žvejybos laivo kapitono pareigoms inspektavimo metu, nustatytoms bet kuriuo aktu, priimtu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, Sąjungos žvejybos laivo kapitonas įlaipinimo į laivą ir inspektavimo metu:

a)

laikosi tarptautiniu mastu pripažintų geros jūreivystės principų, kad būtų išvengta grėsmės įgaliotųjų inspektavimo laivų ir inspektorių saugumui,

b)

sutinka įlaipinti įgaliotuosius inspektorius į laivą ir padeda greitai ir saugiai juos įlaipinti,

c)

bendradarbiauja ir teikia pagalbą laivo inspektavimo metu pagal WCPFC įlaipinimo ir inspektavimo procedūras,

d)

nederamai netrukdo įgaliotiesiems inspektoriams atlikti pareigų ir jų negaišina,

e)

leidžia įgaliotiesiems inspektoriams palaikyti ryšį su inspektavimo laivo įgula, inspektavimo laivo institucijomis ir inspektuojamo žvejybos laivo institucijomis,

f)

suteikia įgaliotiesiems inspektoriams tinkamas patalpas ir paslaugas, lygiavertes patalpoms ir paslaugoms, kurios paprastai teikiamos einantiems aukštesnio rango pareigas laive, įskaitant, kai tinkama, maistą ir apgyvendinimą, ir

g)

sudaro sąlygas įgaliotiesiems inspektoriams saugiai išsilaipinti.

2.   Jei Sąjungos žvejybos laivo kapitonas atsisako leisti vykdyti įgaliotojo inspektoriaus įlaipinimo ir inspektavimo veiklą šiame reglamente nustatyta tvarka, tas kapitonas paaiškina tokio atsisakymo priežastį. Inspektavimo laivo institucijos nedelsdamos praneša žvejybos laivo vėliavos valstybės narės institucijoms ir Komisijai arba jos paskirtai įstaigai apie laivo kapitono atsisakymą ir pateiktą paaiškinimą. Komisija nedelsdama apie tai informuoja WCPFC sekretoriatą.

3.   Gavusios pranešimą apie atsisakymą pagal 2 dalį, žvejybos laivo vėliavos valstybės narės institucijos nurodo kapitonui sutikti, kad būtų vykdomas įlaipinimas ir inspektavimas, išskyrus atvejus, kai dėl visuotinai priimtų tarptautinių taisyklių, procedūrų ir praktikos, susijusių su sauga jūroje, įlaipinimą į laivą ir inspektavimą būtina atidėti.

4.   Jei kapitonas nesilaiko pagal 3 dalį duoto nurodymo, vėliavos valstybė narė sustabdo laivo žvejybos leidimo galiojimą ir nurodo laivui nedelsiant grįžti į uostą. Vėliavos valstybė narė nedelsdama praneša inspektavimo laivo institucijoms ir Komisijai arba jos paskirtai įstaigai apie veiksmus, kurių ji ėmėsi tokiomis aplinkybėmis.

32 straipsnis

Sunkių pažeidimų atveju taikoma procedūra

1.   Iš susitariančiosios šalies įgaliotojo inspektoriaus gavusi pranešimą apie galimą sunkų pažeidimą, kaip nurodyta 33 straipsnyje, atitinkamo žvejybos laivo vėliavos valstybė narė nedelsdama:

a)

prisiima įsipareigojimą atlikti tyrimą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008 (13) 43 straipsnį ir, jei tai pagrįsta įrodymais, atitinkamo žvejybos laivo atžvilgiu imtis vykdymo užtikrinimo veiksmų ir apie tai pranešti įgaliotojo inspektoriaus institucijoms, Komisijai arba jos paskirtai įstaigai ir WCPFC sekretoriatui, arba

b)

įgalioja įgaliotojo inspektoriaus institucijas užbaigti galimo pažeidimo tyrimą ir apie tai pranešti Komisijai arba jos paskirtai įstaigai ir WCPFC sekretoriatui.

2.   Įgaliotieji Sąjungos inspektoriai inspektavimo ataskaitas tvarko pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 76 straipsnį.

3.   Taikant 1 dalies b punktą, įgaliotojo inspektoriaus valstybės narės institucijos, užbaigusios tyrimą, žvejybos laivo vėliavos valstybės institucijoms nedelsdamos pateikia konkrečius įgaliotųjų inspektorių surinktus įrodymus ir atlikto tyrimo rezultatus. Gavusi pranešimą pagal 1 dalį, žvejybos laivo vėliavos valstybė narė nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per tris darbo dienas į jį atsako.

33 straipsnis

Sunkus pažeidimas

1.   Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 90 straipsnyje apibrėžtais sunkiais pažeidimais laikomi šie pažeidimai:

a)

žvejyba neturint vėliavos valstybės narės išduotos licencijos, leidimo ar žvejybos leidimo,

b)

nepakankamas informacijos apie laimikį ir su laimikiu susijusių duomenų registravimas atsižvelgiant į šiame reglamente nustatytus duomenų teikimo reikalavimus arba iš esmės neteisingos informacijos apie laimikį ar su juo susijusių duomenų pateikimas,

c)

žvejyba draudžiamame rajone,

d)

žvejyba draudžiamu laikotarpiu,

e)

tyčinis tam tikrų rūšių žuvų sužvejojimas arba laikymas laive, pažeidžiant taikytinas IIVP ir šį reglamentą,

f)

sunkus žvejybos galimybes atitinkančių laimikio limitų arba kvotų pažeidimas,

g)

uždraustų žvejybos įrankių naudojimas,

h)

žvejybos laivo žymenų, identifikavimo ar registracijos duomenų falsifikavimas arba tyčinis slėpimas,

i)

su pažeidimo tyrimu susijusių įrodymų slėpimas, klastojimas ar naikinimas,

j)

daugkartiniai pažeidimai, kuriuos vertinant kartu galima spręsti, kad visiškai nepaisoma galiojančių pagal šį reglamentą nustatytų priemonių,

k)

atsisakymas sutikti, kad būtų vykdomas įlaipinimas ir inspektavimas,

l)

nederamas įgaliotojo inspektoriaus trukdymas ar gaišinimas,

m)

RSP stebėtojo bauginimas arba fiziniai išpuoliai prieš jį;

n)

tyčinis LSS duomenų klastojimas arba jos gadinimas,

o)

į registrą neįrašytų Sąjungos žvejybos laivų vykdoma žvejyba,

p)

žvejyba prie duomenų plūduro arba duomenų plūduro paėmimas į laivą pažeidžiant 9 straipsnio 1 arba 2 dalį.

2.   Nustačius, kad Sąjungos žvejybos laivas dalyvavo darant sunkų pažeidimą, vėliavos valstybės narės institucijos panaikina to laivo licenciją ir užtikrina, kad laivas tame Konvencijos rajone nežvejos iki tol, kol bus įvykdytos vėliavos valstybės narės už pažeidimą nustatytos sankcijos.

34 straipsnis

Vykdymo užtikrinimas

1.   Vėliavos valstybės narės institucijos su jos vėliava plaukiojančių žvejybos laivų arba tokių laivų kapitonų ar įgulos kišimąsi į įgaliotojo inspektoriaus arba įgaliotojo inspektavimo laivo veiklą traktuoja taip pat kaip ir bet kokį kitą tokį jos išimtinėje jurisdikcijoje vykstantį kišimąsi.

2.   Įgaliotieji Sąjungos inspektoriai, vykdydami veiklą, kuria siekiama įgyvendinti šiame reglamente nustatytas procedūras, vykdo priežiūrą, kurios tikslas – identifikuoti Konvencijos rajono tarptautiniuose vandenyse žvejybos veiklą vykdančius šalių, kurios nėra susitariančiosios šalys, žvejybos laivus ir žvejybos laivus, kurie atrodo neturintys nacionalinės priklausomybės. Apie visus tokius identifikuotus laivus nedelsiant pranešama vėliavos valstybei narei, Komisijai arba jos paskirtai įstaigai ir WCPFC sekretoriatui.

3.   Apie 2 dalyje nurodytus šalių, kurios nėra susitariančiosios šalys, žvejybos laivus valstybės narės praneša Komisijai arba jos paskirtai įstaigai ir atitinkamo laivo vėliavos valstybei.

VII SKYRIUS

Uosto valstybės taikomos priemonės

35 straipsnis

Uosto valstybės taikomos priemonės

Sąjungos žvejybos laivo kapitonas bendradarbiauja su susitariančiosios šalies uosto administracija įgyvendinant pagal Konvenciją ir šį reglamentą uosto valstybės taikomas priemones.

36 straipsnis

Procedūra, taikoma tuo atveju, kai įtariama NNN žvejyba

Jeigu valstybė narė po inspektavimo uoste gauna inspektavimo ataskaitą, kurioje nurodyta, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog su jos vėliava plaukiojantis laivas vykdė NNN žvejybą arba su žvejyba susijusią veiklą, kuria prisidedama prie NNN žvejybos, ji nedelsdama išsamiai ištiria šį klausimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 43 straipsnį ir Konvencijos 25 straipsnį.

VIII SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

37 straipsnis

Gairės

1.   Komisija pateikia žvejybos galimybių WCPFC valdomuose žvejybos rajonuose turinčioms valstybėms narėms visas WCPFC patvirtintas gaires, visų pirma susijusias su:

a)

elgesio su raguotosiomis rajomis praktika,

b)

elgesio su bangininiais rykliais ir kitais rykliais praktika,

c)

elgesiu su jūros vėžliais ir

d)

banginių būrio gyvūnų paleidimu į jūrą.

2.   Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodytos gairės būtų pateiktos su jų vėliava plaukiojančių laivų, vykdančių veiklą tuose žvejybos rajonuose, kapitonams. Tie kapitonai imasi visų pagrįstų veiksmų, kad tos gairės būtų taikomos.

38 straipsnis

Ataskaitų teikimas

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 20 d. pagal taikytinus WCPFC ataskaitų teikimo reikalavimus, susijusius su moksliniais duomenimis, pateikia Komisijai mokslinius duomenis, o ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 15 d. – metinę šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą, atitinkančią WCPFC ataskaitų teikimo reikalavimus, nustatytus pagal IIVP, kurioje, be kita ko, nurodo visas patikras, kurias jos įvedė savo laivynams, ir visas stebėsenos, kontrolės ir atitikties užtikrinimo priemones, kurias jos nustatė siekdamos užtikrinti, kad tokios patikros būtų vykdomos.

2.   Sąjungos laivų laimikis ir žvejybos pastangos pagal taikytinas IIVP nurodomi pagal šias rūšių grupes: ilgapelekiai tunai, didžiaakiai tunai, dryžieji tunai, gelsvauodegiai tunai, paprastosios durklažuvės, kitos buriažuvinės ir rykliai. Nurodomas ir apytikriai įvertintas į jūrą išmestų ir paleistų kiekvienos iš tų rūšių žuvų kiekis. Taip pat nurodomas apytikriai įvertintas kitų Komisijos nustatytų rūšių žuvų laimikis.

3.   1 dalyje nurodytoje metinėje ataskaitoje, be kita ko, konkrečiai nurodoma:

a)

su jų vėliava plaukiojančių žvejybos laivų, sužvejojusių dryžuosius marlinus (Kajikia audax) kaip priegaudą, laimikio dydis, taip pat laivų, žvejojančių dryžuosius marlinus Konvencijos rajone į pietus nuo 15° pietų platumos, skaičius ir laimikio dydis,

b)

kiekvieno pietų Ramiojo vandenyno ilgapelekius tunus (Thunnus alalunga) žvejojančio su jų vėliava plaukiojančio žvejybos laivo metinis laimikis ir pietų Ramiojo vandenyno ilgapelekių tunų žvejybos veiklą Konvencijos rajone į pietus nuo 20° pietų platumos vykdančių laivų skaičius,

c)

šio reglamento įgyvendinimo pažanga atsižvelgiant į jūrų vėžlių išsaugojimą, įskaitant surinktą informaciją apie sąveiką su jūrų vėžliais vykdant pagal Konvenciją valdomą žvejybą,

d)

remiantis duomenimis, surinktais pagal stebėtojų programas ir kitomis priemonėmis, apytikriai įvertintas į jūrą paleistų floridinių šilkinių ryklių ir ilgapelekių pilkųjų ryklių skaičius, įskaitant jų gyvybės būklę (negyvi arba gyvi) paleidimo į jūrą metu,

e)

Komisijai jų nusiųstų WCPFC perkrovimo deklaracijų, gautų pagal 11 straipsnio 3 ir 4 dalis, skaičius,

f)

visi atvejai, kuriais bangininiai rykliai buvo apsupti su jų vėliava plaukiojančių laivų gaubiamaisiais tinklais, įskaitant išsamią informaciją, kurios reikalaujama 16 straipsnio 2 dalies b punkte,

g)

visi atvejai, kuriais banginių būrio gyvūnai buvo apsupti su jų vėliava plaukiojančių laivų gaubiamaisiais tinklais, kaip nustatyta 18 straipsnio 2 dalyje,

h)

visos perkrovimo operacijos, kurioms taikomas 11 straipsnis, laikantis CMM 2009–06 II priede pateiktų gairių,

i)

metinis atitikties priemonių patvirtinimas pagal Konvencijos 25 straipsnio 8 dalį, susijusį su atitikties užtikrinimo priemonėmis, kurių jos ėmėsi reaguodamos į bet kokį įtariamą šio reglamento pažeidimą, įskaitant inspektorių įlaipinimą į su jų vėliava plaukiojančius žvejybos laivus ir jų inspektavimą, per kurį buvo pastebėti įtariami pažeidimai, taip pat visas pradėtas procedūras ir taikomas sankcijas.

4.   Teikdamos 1 dalyje nurodytą savo metinę ataskaitą, valstybės narės taip pat praneša Komisijai bendrą laivų, žvejojusių paprastąsias durklažuves, skaičių ir bendrą paprastųjų durklažuvių (Xiphias gladius) laimikį, kurį sužvejojo:

a)

laivai, plaukiojantys su jų vėliava į pietus nuo 20° pietų platumos, išskyrus laivus, vykdančius kitos susitariančiosios šalies vidaus žvejybos veiklą pagal frachtavimo, nuomos ar kitą panašų mechanizmą,

b)

laivai, vykdantys jų vidaus žvejybos veiklą į pietus nuo 20° pietų platumos pagal frachtavimo, nuomos ar kitą panašų mechanizmą, ir

c)

visi kiti laivai, žvejojantys jų vandenyse į pietus nuo 20° pietų platumos.

5.   Valstybės narės taip pat kuo greičiau praneša Komisijai arba jos paskirtai įstaigai apie pastebėtus žvejybos laivus, kurie atrodo neturintys nacionalinės priklausomybės ir gali būti Konvencijos rajono tarptautiniuose vandenyse žvejojantys rūšių, kurioms taikoma Konvencija, žuvis.

39 straipsnis

WCPFC pranešimai apie įtariamus reikalavimų nesilaikymo atvejus

1.   Jei Komisija iš WCPFC gauna kokios nors informacijos, iš kurios galima įtarti, kad valstybė narė ar su jos vėliava plaukiojantys laivai nesilaiko Konvencijos ar IIVP, Komisija tą informaciją nedelsdama perduoda atitinkamai valstybei narei.

2.   Gavusi 1 dalyje nurodytą Komisijos arba jos paskirtos įstaigos informaciją, atitinkama valstybė narė Komisijai per vieną mėnesį pateikia visų su įtariamais reikalavimų nesilaikymo atvejais susijusių tyrimų rezultatus ir informaciją apie visus veiksmus, kurių imtasi reikalavimų nesilaikymo problemai spręsti.

3.   Komisija 2 dalyje nurodytus rezultatus perduoda WCPFC likus ne mažiau kaip 60 dienų iki WCPFC Technikos ir atitikties komiteto posėdžio.

40 straipsnis

Konfidencialumas ir duomenų apsauga

1.   Be Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 112 ir 113 straipsniuose nustatytų įpareigojimų, valstybės narės ir Komisija arba jos pagal šį reglamentą paskirta įstaiga užtikrina, kad visos WCPFC sekretoriui perduotos ir iš jo gautos elektroninės ataskaitos ir pranešimai būtų tvarkomi konfidencialiai.

2.   Visi pagal šį reglamentą renkami, perduodami ir saugomi asmens duomenys tvarkomi laikantis reglamentų (ES) 2016/679 ir (ES) 2018/1725.

3.   Pagal šį reglamentą tvarkomi asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 metų, išskyrus atvejus, kai tie asmens duomenys yra būtini, kad būtų galima imtis tolesnių veiksmų, susijusių su pažeidimu ar inspektavimu, arba teisminių ar administracinių procedūrų tikslais. Tais atvejais asmens duomenys gali būti saugomi 20 metų. Ilgesnį laikotarpį saugomi asmens duomenys nuasmeninami.

41 straipsnis

Dalinių pakeitimų tvarka

1.   Komisijai pagal 42 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant iš dalies pakeisti šį reglamentą, kiek tai susiję su:

a)

informacija apie laivą, pateiktina Komisijai pagal 23 straipsnio 1 dalį,

b)

26 straipsnyje nustatytais su LSS susijusiais reikalavimais,

c)

28 straipsnio 4 dalyje nurodytu pagal RSP vykdomo stebėjimo aprėpties procentiniu dydžiu,

d)

28 straipsnio 9 ir 10 punktuose nurodytomis RSP stebėtojų teisėmis ir pareigomis,

e)

29 straipsnyje nurodytomis laivų operatorių, kapitonų ir įgulų teisėmis ir pareigomis,

f)

ataskaitų teikimo pagal 38 straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą terminais,

g)

I–VI priedais.

2.   1 dalyje nurodyti deleguotieji įgaliojimai turi būti susiję tik su Sąjungai privalomų IIVP pakeitimų ar jas pakeičiančių priemonių įgyvendinimu Sąjungos teisėje.

42 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   41 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2022 m. lapkričio 15 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 41 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 41 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

43 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 520/2007 dalinis pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 520/2007 4 straipsnio 4 dalis ir 28 straipsnis išbraukiami.

44 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2022 m. spalio 19 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkė

R. METSOLA

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BEK


(1)  OL C 341, 2021 8 24, p. 108.

(2)  2022 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2022 m. spalio 4 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

(4)  1998 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimas 98/392/EB dėl Europos bendrijos 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos ir 1994 m. liepos 28 d. Susitarimo, susijusio su jos XI dalies įgyvendinimu, patvirtinimo (OL L 179, 1998 6 23, p. 1).

(5)  1998 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas 98/414/EB dėl Europos bendrijos susitarimo dėl 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatų, susijusių su dviejų ar daugiau valstybių vandenyse sutinkamų žuvų išteklių ir toli migruojančių žuvų išteklių apsauga ir valdymu, įgyvendinimo ratifikavimo (OL L 189, 1998 7 3, p. 14).

(6)  2004 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas 2005/75/EB dėl Bendrijos prisijungimo prie Konvencijos dėl toli migruojančių žuvų išteklių apsaugos ir valdymo vakarinėje ir centrinėje Ramiojo vandenyno dalyse (OL L 32, 2005 2 4, p. 1).

(7)  2007 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 520/2007, nustatantis labai migruojančių žuvų rūšių tam tikrų išteklių apsaugos technines priemones ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 973/2001 (OL L 123, 2007 5 12, p. 3).

(8)  2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/473 dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (OL L 83, 2019 3 25, p. 18).

(9)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(10)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

(11)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(12)  2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Sąjungos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

(13)  2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 (OL L 286, 2008 10 29, p. 1).


I PRIEDAS

POVEIKIO PAUKŠČIAMS MAŽINIMO PRIEMONĖS

1 lentelė. Poveikio mažinimo priemonės

A skiltis

B skiltis

Bortinis žvejybos įrankio statymas naudojant paukščių baidymo uždangą ir šoninius lynus su gramzdikliais (1)

Paukščių baidymo lynas (2)

Žvejybos įrankių užmetimas naktį esant minimaliam denio apšvietimui

Mėlynai nudažytas jaukas

Paukščių baidymo lynas

Giliojo ūdų statymo įrenginys

Šoniniai lynai su gramzdikliais

Žuvų atliekų išmetimo valdymas

Kabliukų apsauginiai gaubtai (3)

 

Specifikacijos

1.

Paukščių baidymo lynai (į pietus nuo 25° pietų platumos)

a)

Laivuose, kurių bendras ilgis ≥ 35 m

i)

Turi būti ištempiamas bent vienas paukščių baidymo lynas. Kai paukščių labai gausu arba jie labai aktyvūs, laivams rekomenduojama, jei praktiškai įmanoma, naudoti dar vieną paukščių baidymo lyną. Abu paukščių baidymo lynai turi būti ištempiami tuo pat metu – po vieną iš abiejų užmestos ūdos pusių. Jei naudojami du paukščių baidymo lynai, kabliukai su jauku turi būti užmetami tarp tų dviejų paukščių baidymo lynų esančiame plote.

ii)

Turi būti naudojamas paukščių baidymo lynas su ilgomis ir trumpomis baidjuostėmis. Baidjuostės turi būti ryškių spalvų, o ilgos baidjuostės turi būti naudojamos pramaišiui su trumpomis.

1.

Ilgosios baidjuostės prie lyno tvirtinamos ne didesniais kaip 5 m intervalais lankstinėmis jungtimis, neleidžiančiomis baidjuostėms apsivynioti aplink lyną. Ilgosios baidjuostės turi būti pakankamo ilgio, kad pasiektų vandens paviršių, kai jūra rami.

2.

Trumposios baidjuostės (ilgesnės kaip 1 m) tvirtinamos ne didesniu kaip 1 m atstumu viena nuo kitos.

iii)

Laivuose turi būti naudojamas toks paukščių baidymo lynas, kurio pageidaujamas ore esančios dalies ilgis būtų ne mažesnis kaip 100 m. Kad ore esanti paukščių baidymo lyno dalis būtų tokio ilgio, lyno ilgis turi būti ne mažesnis kaip 200 m ir jis turi būti pritvirtintas didesniame kaip 7 m aukštyje virš vandens prie paukščių baidymo lyno stiebo, kuris turi būti kiek įmanoma arčiau laivagalio.

iv)

Jei laivai naudoja tik vieną paukščių baidymo lyną, jis turi būti ištemptas priešvėjinėje grimztančių jaukų pusėje.

b)

Laivuose, kurių bendras ilgis mažesnis kaip 35 m

i)

Turi būti naudojamas paukščių baidymo lynas su ilgomis ir trumpomis baidjuostėmis arba tik su trumpomis baidjuostėmis.

ii)

Baidjuostės turi būti ryškių spalvų, ilgos ir (arba) trumpos (bet ilgesnės kaip 1 m ilgio) ir išdėstytos tokiais intervalais:

1.

Ilgosios baidjuostės pirmojoje 75 m paukščių baidymo lyno atkarpoje tvirtinamos ne didesniais kaip 5 m intervalais.

2.

Trumposios baidjuostės tvirtinamos ne didesniais kaip 1 m intervalais.

iii)

Ilgosios baidjuostės turėtų būti tvirtinamos prie lyno taip, kad negalėtų apsivynioti aplink jį. Visos ilgosios baidjuostės turi siekti vandens paviršių, kai jūra rami. Pirmojoje 15 m atkarpoje baidjuostės gali būti modifikuotos, kad nesusipainiotų.

iv)

Laivuose turi būti naudojamas toks paukščių baidymo lynas, kurio ore esančios dalies ilgis būtų ne mažesnis kaip 75 m. Kad ore esanti paukščių baidymo lyno dalis būtų tokio ilgio, lynas turi būti pritvirtintas didesniame kaip 6 m aukštyje virš vandens prie paukščių baidymo lyno stiebo, kuris turi būti kiek įmanoma arčiau laivagalio. Lynas turi būti pakankamai įtemptas, kad ore esančios jo dalies ilgis būtų kiek įmanoma didesnis ir kad esant šoniniam vėjui lynas visą laiką būtų tiesiai už laivo. Kad būtų galima išvengti susipainiojimo, geriausia naudoti ilgą vandenyje esančią lyno arba vienagijės virvės dalį.

v)

Jei naudojami du paukščių baidymo lynai, jie abu turi būti ištempti priešingose pagrindinio lyno pusėse.

2.

Paukščių baidymo lynai (į šiaurę nuo 23° šiaurės platumos)

a)

Ilgoji baidjuostė

i)

Mažiausias ilgis – 100 m

ii)

Turi būti prikabinta prie laivo ne žemesniame kaip 5 m aukštyje virš vandens laivagalio priešvėjinėje pusėje toje vietoje, kurioje lynas su kabliukais panyra į vandenį.

iii)

Turi būti pritvirtinta taip, kad ore esanti dalis visą laiką būtų virš grimztančių kabliukų su jauku.

iv)

Baidjuostės turi būti pritvirtintos mažesniu kaip 5 m atstumu viena nuo kitos, būti su lankstinėmis jungtimis ir pakankamai ilgos, kad būtų kuo arčiau vandens.

v)

Jei naudojami du (t. y. poriniai) paukščių baidymo lynai, jie abu turi būti ištempti priešingose pagrindinio lyno pusėse.

b)

trumpoji baidjuostė (laivuose, kurių bendras ilgis ≥ 24 m)

i)

Turi būti prikabinta prie laivo ne žemesniame kaip 5 m aukštyje virš vandens laivagalio priešvėjinėje pusėje toje vietoje, kurioje lynas su kabliukais panyra į vandenį.

ii)

Turi būti pritvirtinta taip, kad ore esanti dalis visą laiką būtų virš grimztančių kabliukų su jauku.

iii)

Baidjuostės turi būti pritvirtintos mažesniu kaip 1 m atstumu viena nuo kitos ir turi būti ne trumpesnės kaip 30 cm.

iv)

Jei naudojami du (t. y. poriniai) paukščių baidymo lynai, jie abu turi būti ištempti priešingose pagrindinio lyno pusėse.

c)

Trumpoji baidjuostė (laivuose, kurių bendras ilgis mažesnis kaip 24 m)

Šis modelis peržiūrimas ne vėliau kaip per trejus metus nuo įgyvendinimo datos remiantis moksliniais duomenimis.

i)

Turi būti prikabinta prie laivo ne žemesniame kaip 5 m aukštyje virš vandens laivagalio priešvėjinėje pusėje toje vietoje, kurioje lynas su kabliukais panyra į vandenį.

ii)

Turi būti pritvirtinta taip, kad ore esanti dalis visą laiką būtų virš grimztančių kabliukų su jauku.

iii)

Jei naudojamos baidjuostės, raginama naudoti tokias, kurios skirtos tvirtinti mažesniu nei 1 m atstumu viena nuo kitos ir yra ne trumpesnės kaip 30 cm.

iv)

Jei naudojami du (t. y. poriniai) paukščių baidymo lynai, jie abu turi būti ištempti priešingose pagrindinio lyno pusėse.

3.

Bortinis žvejybos įrankio statymas naudojant paukščių baidymo uždangą ir šoninius lynus su gramzdikliais

a)

Pagrindinis lynas užmetamas nuo kairiojo arba dešiniojo borto kiek įmanoma toliau nuo laivagalio (ne mažiau kaip 1 m) ir, jei naudojamas pagrindinio lyno užmetimo įrenginys, jis turi būti sumontuotas laivagalio priešakyje ne mažesniu kaip 1 m atstumu.

b)

Atskridus jūrų paukščiams įrenginys turi palaikyti pagrindinį lyną neįtemptą, kad kabliukai liktų panirę į vandenį.

c)

Paukščių baidymo uždanga turi būti įrengta taip:

i)

stiebas nugarinėje lyno užmetimo įrenginio pusėje turi būti ne trumpesnis kaip 3 m,

ii)

turi būti ne mažiau kaip trys pagrindinės baidjuostės, pritvirtintos prie viršutinės stiebo 2 m atkarpos,

iii)

pagrindinės baidjuostės skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 20 mm,

iv)

prie kiekvienos pagrindinės baidjuostės galo pritvirtintos šoninės baidjuostės turi būti pakankamai ilgos, kad vilktųsi vandeniu (kai nėra vėjo), o jų skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 10 mm.

4.

Žvejybos įrankio užmetimas naktį

a)

Žvejybos įrankių negalima užmesti tarp jūrinio saulėlydžio ir jūrinio saulėtekio.

b)

Jūrinis saulėlydis ir jūrinis saulėtekis apibrėžiami atitinkamai platumai, vietos laikui ir datai skirtose jūrų astronominio metraščio lentelėse.

c)

Denio apšvietimas turi būti minimalus. Minimalus denio apšvietimas turėtų atitikti minimaliuosius saugos ir navigacijos standartus.

5.

Šoniniai lynai su gramzdikliais

Reikalaujama laikytis šių mažiausio gramzdiklių svorio specifikacijų:

a)

vienas gramzdiklis ne mažesnio kaip 40 g svorio, pritvirtintas 50 cm atstumu nuo kabliuko,

b)

ne mažesnio kaip 45 g bendro svorio, pritvirtintas ne didesniu kaip 1 m atstumu nuo kabliuko,

c)

ne mažesnio kaip 60 g bendro svorio, pritvirtintas ne didesniu kaip 3,5 m atstumu nuo kabliuko, arba

d)

ne mažesnio kaip 98 g bendro svorio, pritvirtintas ne didesniu kaip 4 m atstumu nuo kabliuko.

6.

Kabliukų apsauginiai gaubtai

Kabliukų apsauginiai gaubtai uždengia kabliukų su jauku smaigalį ir užkarpą, kad užmetant ūdas jų nepultų jūriniai paukščiai. Vykdant WCPFC valdomų išteklių žvejybą naudojami toliau nurodyti patvirtinti įtaisai.

Kabliukų dėklai (Hookpod), atitinkantys šias eksploatacines charakteristikas:

a)

gaubiantys kabliuko smaigalį ir užkarpą, kol kabliukas panardinamas į ne mažesnį kaip 10 metrų gylį arba laikomas panardintas ne trumpiau kaip 10 minučių,

b)

atitinkantys šiame priede nurodytus dabartinius minimaliuosius šoninių lynų gramzdinimo svoriais standartus ir

c)

suprojektuoti taip, kad liktų ant žvejybos įrankio ir nebūtų pamesti.

7.

Žuvų atliekų išmetimo valdymas

a)

Užmetant arba ištraukiant žvejybos įrankius neišmetamos jokios žuvų atliekos

b)

arba žuvų atliekos išmetamos strategiškai – pro tą laivo pusę, kurioje neužmetami ir neištraukiami žvejybos įrankiai, taip tikslingai nuviliojant paukščius nuo kabliukų su jauku.

8.

Mėlynai nudažytas jaukas

a)

Jei naudojamas mėlynai nudažytas jaukas, jis turi būti dažomas visiškai atitirpintas.

b)

WCPFC sekretoriatas išplatina standartinį spalvos pavyzdį.

c)

Visas jaukas turi būti nudažytas pavyzdyje nurodyto atspalvio spalva.

9.

Giliojo ūdų statymo įrenginys

a)

Ūdų statymo įrenginys turi būti įrengtas taip, kad kabliukus panardintų gerokai giliau nei tuo atveju, kai toks įrenginys nenaudojamas, ir kad dauguma kabliukų būtų panardinti į ne mažesnį kaip 100 m gylį.


(1)  A skiltyje nurodytas bortinis žvejybos įrankio statymas naudojant paukščių baidymo uždangą ir šoninius lynus su gramzdikliais traktuojamas kaip dvi poveikio mažinimo priemonės.

(2)  Ir A, ir B skiltyse nurodyto paukščių baidymo lyno pasirinkimas prilygsta dviejų (t. y. porinių) paukščių baidymo lynų naudojimui vienu metu.

(3)  Kabliukų apsauginiai gaubtai gali būti naudojami kaip atskira priemonė.


II PRIEDAS

ŽVEJYBOS LAIVŲ ŽYMENYS IR KITOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1.   

Ant Sąjungos žvejybos laivų visuomet turi būti aiškiai matomas WIN, kuris nurodomas anglų kalba:

a)

ant laivo korpuso arba antstato, kairiojo ir dešiniojo bortų. Operatoriai gali pritvirtinti įrenginius, pakreiptus kampu į laivo šoną arba antstatą, su sąlyga, kad pokrypio kampas netrukdytų pamatyti ženklo iš kito laivo ar oro,

b)

ant denio, išskyrus 3 dalyje numatytais atvejais. Jeigu uždėjus tentą arba kitą laikiną uždangą uždengiamas ant denio esantis žymuo, tentas arba uždanga taip pat turi būti pažymėti. Šie žymenys turėtų būti pažymėti skersai laivo, o skaitmenų arba raidžių viršutinė dalis turėtų būti atsukta į laivapriekio pusę.

2.   

WIN nurodomas:

a)

kiek įmanoma aukščiau virš vaterlinijos abiejose laivo pusėse ir užtikrinama, kad jis nebūtų nurodomas tokiose korpuso dalyse kaip laivapriekio ir laivagalio išvirtimas,

b)

taip, kad žymenų nebūtų galima uždengti žvejybos įrankiu, nepriklausomai nuo to, ar jis laikomas laive ar naudojamas,

c)

taip, kad per jį netekėtų iš špigatų ar per bortą išpilamos atliekos, įskaitant vietas, kurios gali būti pažeistos arba nublukintos tam tikrų rūšių žuvų laimikio, ir

d)

taip, kad dalis jo nebūtų už vaterlinijos.

3.   

Neturi būti reikalaujama bedeniuose laivuose WIN nurodyti ant horizontalaus paviršiaus. Tačiau operatoriai raginami įtaisyti lentelę su WIN, kad ją būtų galima aiškiai matyti iš oro.

4.   

Valtys, luotai ir plaukiojančios priemonės, kuriuos laivas gabena žvejybos operacijoms vykdyti, turi būti pažymėti tuo pačiu WIN kaip ir atitinkamas laivas.

5.   

WIN, kuriais žymimi Sąjungos žvejybos laivai, turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

visą numerį turi sudaryti didžiosios raidės ir skaitmenys,

b)

raidžių ir skaitmenų plotis turi būti proporcingas aukščiui,

c)

raidžių ir skaitmenų aukštis (h) turi būti proporcingas laivo dydžiui ir atitikti šiuos reikalavimus:

i)

jei WIN nurodomas ant korpuso, antstato ir (arba) nuožulnių paviršių: bendrasis laivo ilgis nurodomas metrais (m), raidžių ir skaitmenų aukštis metrais (m) turi būti ne mažesnis kaip: 1,0 m laivuose, kurių ilgis ne mažesnis kaip 25 m, 0,8 m laivuose, kurių ilgis ne mažesnis kaip 20 m, bet mažesnis kaip 25 m, 0,6 m laivuose, kurių ilgis ne mažesnis kaip 15 m, bet mažesnis kaip 20 m, 0,4 m laivuose, kurių ilgis ne mažesnis kaip 12 m, bet mažesnis kaip 15 m, 0,3 m laivuose, kurių ilgis ne mažesnis kaip 5 m, bet mažesnis kaip 12 m, 0,1 m laivuose, kurių ilgis mažesnis kaip 5 m,

ii)

jei WIN nurodomas ant denio: visų klasių laivuose, kurių ilgis ne mažesnis kaip 5 m, numerio aukštis turi būti ne mažesnis kaip 0,3 m,

d)

brūkšnelio ilgis lygus pusei raidžių ir skaitmenų aukščio,

e)

visų raidžių, skaitmenų ir brūkšnelio plotis yra h/6,

f)

tarpas tarp raidžių ir (arba) skaitmenų nėra didesnis už h/4 ir nėra mažesnis už h/6,

g)

tarpas tarp gretimų raidžių su nuožulniais kraštais nėra didesnis už h/8 ir nėra mažesnis už h/10,

h)

WIN yra baltas juodame fone arba juodas baltame fone,

i)

aplink WIN esantis fonas sudaro ne mažesnio už h/6 pločio rėmą,

j)

visas numeris yra nudažytas geros kokybės jūriniais dažais,

k)

jei naudojamos šviesogrąžės arba šilumą spinduliuojančios medžiagos, WIN atitinka šių specifikacijų reikalavimus ir

l)

WIN ir jo fonas visada yra geros būklės.


III PRIEDAS

WCPFC LAIVŲ STEBĖJIMO SISTEMOJE NAUDOJAMŲ AUTOMATINIŲ VIETOS DUOMENŲ PRANEŠIMŲ DAVIKLIŲ (ALC) MINIMALIEJI STANDARTAI

1.   

ALC automatiškai ir nepriklausomai nuo jokios laive vykdomos veiklos perduoda šiuos duomenis:

i)

ALC pastovų unikalųjį identifikatorių,

ii)

esamas laivo geografines koordinates (platumą ir ilgumą) ir

iii)

ii punkte nurodytų laivo koordinačių nustatymo datą ir laiką (suderintuoju pasauliniu laiku [UTC]).

2.   

1 dalies ii ir iii punktuose nurodyti duomenys gaunami iš palydovinės koordinačių nustatymo sistemos.

3.   

Žvejybos laivuose įrengtas ALC turi pajėgti kas valandą perduoti 1 dalyje nurodytus duomenis.

4.   

1 dalyje nurodytus duomenis įprastomis eksploatavimo sąlygomis WCPFC turi gauti per 90 minučių nuo to laiko, kai juos sugeneruoja ALC.

5.   

Žvejybos laivuose įrengti ALC turi būti apsaugoti taip, kad būtų užtikrintas 1 dalyje nurodytų duomenų saugumas ir vientisumas.

6.   

Įprastomis eksploatavimo sąlygomis informacija ALC turi būti saugiai, patikimai ir integruotai saugoma.

7.   

Jokiam kitam subjektui, išskyrus stebėsenos instituciją, neturi būti pagrįstai įmanoma pakeisti jokių ALC saugomų tos institucijos duomenų, įskaitant pranešimų apie koordinates teikimo tai institucijai dažnį.

8.   

Jokios į ALC arba terminalų programinę įrangą įdiegtos funkcijos, padedančios atlikti priežiūrą, neturi leisti be leidimo patekti į jokias ALC zonas ir taip sukelti pavojų LSS veikimui.

9.   

ALC laivuose įrengiami pagal jų gamintojų specifikacijas ir taikomus standartus.

10.   

Įprastomis palydovinės navigacijos eksploatavimo sąlygomis pagal perduodamus duomenis nustatytų koordinačių vidutinis kvadratinis nuokrypis (angl. Distance Root Mean Squared (DRMS)) neturi viršyti 100 kvadratinių metrų (t. y. šio nuokrypio turi neviršyti 98 % koordinačių).

11.   

ALC ir (arba) perdavimo paslaugų teikėjas turi būti pajėgus palaikyti galimybę perduoti duomenis į kelias nepriklausomas paskirties vietas.

12.   

Palydovinis navigacijos dekoderis ir siųstuvas turi būti visiškai integruoti tame pačiame nuo klastojimo apsaugotame fiziniame korpuse.

13.   

ALC trikties arba gedimo atveju naudojama tokia standartinė rankiniu būdu teikiamo pranešimo apie koordinates forma:

a)

WIN

b)

Laivo pavadinimas

c)

Data – dd/mm/MM

d)

Laikas 24 val. formatu – HH:MM (UTC)

e)

Platuma – DD-MM-SS (Š/P)

f)

Ilguma – DD-MM-SS (R/V)

g)

Veikla (žvejyba / paieška / tranzitas / perkrovimas)


IV PRIEDAS

Į WCPFC PERKROVIMO DEKLARACIJĄ ĮTRAUKTINA INFORMACIJA

1.

Unikalus dokumento atpažinties kodas

2.

Žvejybos laivo pavadinimas ir jo WIN

3.

Transportinio laivo pavadinimas ir jo WIN

4.

Žuvų surinkimui naudojamas žvejybos įrankis

5.

Perkrautinų produktų (1) (įskaitant rūšį ir apdorojimo būklę (2)) kiekis

6.

Žuvies būvis (šviežia ar užšaldyta)

7.

Perkrautinų šalutinių produktų (3) kiekis

8.

Toli migruojančių žuvų išteklių laimikio geografinė padėtis (4)

9.

Perkrovimo data ir vieta (5)

10.

Jei taikoma, WCPFC stebėtojo vardas, pavardė ir parašas

11.

Laive, į kurį perkraunama, jau esančių produktų kiekis ir tų produktų geografinė kilmė (6)


(1)  Tunai ir jiems giminingų rūšių žuvys.

(2)  Neišdarinėtos; išdarinėtos ir be galvos; išdarinėtos, be galvos ir be uodegos; tik išdarinėtos, su žiaunomis; be žiaunų ir išdarinėtos; be žiaunų, išdarinėtos ir be uodegos; ryklių pelekai.

(3)  Tunams negiminingų ir jiems giminingų rūšių žuvys.

(4)  Laimikio geografinė padėtis reiškia, jog yra užtektinai informacijos, kad būtų galima nustatyti, kokia laimikio dalis buvo sugauta toliau nurodytuose rajonuose: tarptautiniuose vandenyse, už Konvencijos rajono ribų, IEZ (išvardijama atskirai). Laivas, į kurį perkraunama, laimikio padėties nurodyti neprivalo.

(5)  Perkrovimo vietos platuma ir ilguma turi būti nurodoma dešimtainiais laipsniais, 0,1 laipsnio tikslumu, kartu su ja turi būti pateikiamas vietos aprašas, pvz., tarptautiniai vandenys, už Konvencijos rajono ribų ar konkrečiai nurodytoje IEZ.

(6)  Produktų kilmė nurodoma pagal RŽMO rajoną, taip pat nurodomas produktų iš kiekvieno skirtingo rajono kiekis.


V PRIEDAS

RYTINIŲ TARPTAUTINIŲ VANDENŲ ANKLAVO KOORDINATĖS IR ŽEMĖLAPIS

ILGUMA

PLATUMA

–155.495308

–11.375548

–155.498321

–11.391248

–155.375667

–11.6652

–155.144789

–12.031226

–155.087069

–12.286791

–155.011312

–12.527927

–154.988916

–12.541928

–155.011131

–12.528155

–155.4405

–12.58823

–155.8398

–12.7045

–156.3396

–12.96024

–156.748

–13.26971

–157.0805

–13.57845

–157.4277

–13.99567

–157.6434

–14.37697

–157.7986

–14.73752

–157.9131

–15.11709

–157.962

–15.46605

–158.039622

–15.653761

–158.122829

–15.877123

–158.127739

–15.869203

–158.231024

–15.803568

–158.36955

–15.745447

–158.496828

–15.694033

–158.661362

–15.634953

–158.821586

–15.583395

–159.026918

–15.539192

–159.190663

–15.503491

–159.372631

–15.472738

–159.548569

–15.453715

–159.736692

–15.448871

–159.90316

–15.449959

–160.083542

–15.463548

–160.226654

–15.480612

–160.365423

–15.495182

–160.451319

–15.514117

–160.406016

–15.448192

–160.316351

–15.338878

–160.217964

–15.213622

–160.156932

–15.110787

–160.074995

–14.978629

–160.011413

–14.890788

–159.926847

–14.750107

–159.87787

–14.621808

–159.79653

–14.407807

–159.75968

–14.275899

–159.711458

–14.113648

–159.682425

–13.98575

–159.655144

–13.863674

–159.621745

–13.726376

–159.619708

–13.634445

–159.616001

–13.561895

–159.614094

–13.509574

–159.561966

–13.476838

–159.464666

–13.417237

–159.323121

–13.349332

–159.212807

–13.287211

–159.104174

–13.209011

–158.983445

–13.143509

–158.882253

–13.049931

–158.744371

–12.94646

–158.649624

–12.872332

–158.560938

–12.795621

–158.495677

–12.723884

–158.424306

–12.639442

–158.333838

–12.548261

–158.2853

–12.45563

–158.071642

–12.43816

–157.8909

–12.42376

–157.747379

–12.436771

–157.631174

–12.428707

–157.4811

–12.39678

–157.229515

–12.356368

–157.039477

–12.306157

–156.868471

–12.243143

–156.665366

–12.174288

–156.495214

–12.106995

–156.3649

–12.01769

–156.25113

–11.967768

–156.113903

–11.894359

–156.012144

–11.844092

–155.895851

–11.761728

–155.77415

–11.66355–

–155.688884

–11.572012

–155.593209

–11.478779

–155.495308

–11.375548

Image 1

Paaiškinimai:

1.

Rytinių tarptautinių vandenų anklavas (E-HSP)

2.

Tarptautiniai vandenys

3.

Kiribatis

4.

Kuko Salos

5.

Prancūzijos Polinezija

VI PRIEDAS

RYKLIŲ PAVADŽIŲ SCHEMA

Image 2

Paaiškinimai:

1.

Ūda

2.

Plūduras

3.

Plūduro lynas

4.

Ryklių pavadžiai

5.

Pagrindinis lynas

6.

Ilginamieji lynai

II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2022 10 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 276/37


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/2057

2022 m. spalio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2020/1706, kuriuo leidžiama pradėti naudoti tam tikrų žuvininkystės produktų 2021–2023 m. laikotarpio Sąjungos autonomines tarifines kvotas ir nustatomas tų kvotų valdymas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

apsirūpinimas tam tikrais žuvininkystės produktais Sąjungoje šiuo metu priklauso nuo importo iš trečiųjų valstybių. Per pastaruosius dešimtmečius, norėdama patenkinti žuvininkystės produktų vartojimo poreikius, Sąjunga tapo labiau priklausoma nuo importo. Siekiant nepakenkti Sąjungos žuvininkystės produktų gamybai ir užtikrinti tinkamą tiekimą Sąjungos perdirbimo pramonei, kai kurių žuvininkystės produktų importo muitai turėtų būti sumažinti arba jų taikymas sustabdytas, laikantis atitinkamo dydžio tarifinių kvotų;

(2)

Tarybos reglamentu (ES) 2020/1706 (1) leidžiama pradėti naudoti tam tikrų žuvininkystės produktų 2021–2023 m. laikotarpio Sąjungos autonomines tarifines kvotas ir nustatomas tų kvotų valdymas. Siekiant užtikrinti tinkamą tiekimą Sąjungos perdirbimo pramonei šiuo laikotarpiu, nustatyti atitinkami kiekvienos tarifinės kvotos dydžiai;

(3)

2021 m. liepos 19 d. Reglamentas (ES) 2020/1706 buvo iš dalies pakeistas Tarybos reglamentu 2021/1203 (2) įtraukiant, be kita ko, naujas kvotas, galiojančias iki 2022 m. spalio 31 d., nes baigė galioti dvišaliai protokolai su Islandijos Respublika ir Norvegijos Karalyste, kuriuose numatytos tam tikrų žuvų ir žuvininkystės produktų kvotos;

(4)

tačiau derybos dėl naujų papildomų protokolų su Islandijos Respublika ir Norvegijos Karalyste, kuriuose numatytos tam tikrų žuvų ir žuvininkystės produktų kvotos, bus baigtos ne anksčiau kaip 2022 m. spalio 31 d.;

(5)

todėl būtina nustatyti naujas kvotas, galiojančias iki Reglamento (ES) 2020/1706 taikymo pabaigos;

(6)

dėl skubos priežasčių, siekiant išvengti neapmuitinamų žuvininkystės medžiagų, skirtų perdirbti Sąjungoje, trūkumo, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2020/1706 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2022 m. spalio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. BLAŽEK


(1)  2020 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2020/1706, kuriuo leidžiama pradėti naudoti tam tikrų žuvininkystės produktų 2021–2023 m. laikotarpio Sąjungos autonomines tarifines kvotas ir nustatomas tų kvotų valdymas (OL L 385, 2020 11 17, p. 3).

(2)  2021 m. liepos 19 d. Tarybos reglamentas (ES) 2021/1203, kuriuo dėl Sąjungos autonominių tarifinių tam tikrų žuvininkystės produktų kvotų įtraukimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2020/1706 (OL L 261, 2021 7 22, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (ES) 2020/1706 priedo lentelė papildoma šiais įrašais:

Eilės Nr.

KN kodas

TARIC kodas

Aprašymas

Metinis kvotos kiekis (tonomis) (1)

Kvotos muitas

Kvotos laikotarpis

09.2509

ex 1604 12 91

13

Silkės, pagardintos prieskoniais ir (arba) marinuotos acte, užpiltos sūrymu, skirtos perdirbti

17 500 (grynojo sausojo svorio)

0  %

2022 11 1–2023 12 31

93

ex 1604 12 99

16

17

09.2510

ex 0303 51 00

10

Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii), užšaldytos, skirtos perdirbti (2)

11 670

0  %

2022 11 1–2023 12 31

20

09.2512

 

 

Užšaldytos žuvys, skirtos perdirbti

3 850

0  %

2022 11 1–2023 12 31

0303 55 30

10

Peru stauridės (Trachurus murphyi)

ex 0303 55 90

95

Kitos Trachurus spp. žuvys, išskyrus Trachurus trachurus, Trachurus murphyi rūšių staurides ir paprastąsias staurides (Caranx trachurus)

0303 56 00

10

Karališkieji ešeriai (Rachycentron canadum)

0303 69 90

10

Kitos žuvys

0303 89 90

11

21

30

91

0303 82 00

10

Rombinės rajos (Rajidae)

0303 89 55

10

Auksaspalvės dorados (Sparus aurata)

09.2513

0304 86 00

20

Silkių (Clupea harengus, Clupea pallasii) filė, užšaldyta, skirta perdirbti

29 170

0  %

2022 11 1–2023 12 31

ex 0304 99 23

10

Silkių (Clupea harengus, Clupea pallasii) filė puselės (juostelės), užšaldytos, skirtos perdirbti  (2)

20

09.2514

0304 49 50

10

Paprastųjų jūrinių ešerių (Sebastes spp.) filė, šviežia arba atšaldyta, skirta perdirbti

1 520

0  %

2022 11 1–2023 12 31


(1)  Išreikšta grynuoju svoriu, jei nenurodyta kitaip.

(2)  Nuo vasario 15 d. iki birželio 15 d. tarifinė kvota nesuteikiama prekėms, deklaruotoms išleidimui į laisvą apyvartą įforminti.


2022 10 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 276/40


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/2058

2022 m. vasario 28 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas 325bd straipsnio 7 dalyje nurodytais alternatyvaus vidaus modelių metodo likvidumo terminų techniniais reguliavimo standartais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl riziką ribojančių reikalavimų kredito įstaigoms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 325bd straipsnio 7 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

bendroji pozicijos rizikos veiksnio priskyrimo pagrindinei rizikos veiksnių kategorijai metodika Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bd straipsnio 1 dalies tikslais turėtų sudaryti sąlygas įstaigoms nustatyti pagrindines rizikos veiksnių kategorijas ir pagrindines rizikos veiksnių pakategores, atitinkančias rizikos veiksniui būdingą riziką, kad būtų galima nustatyti tinkamą jo likvidumo terminą. Bendroji metodika turėtų būti pakankamai bendro pobūdžio, kad ją būtų galima taikyti daugumai rizikos veiksnių;

(2)

atsižvelgiant į tam tikrų rizikos veiksnių, įskaitant rizikos veiksnius, nepriskiriamus jokiai Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bd straipsnio 2 lentelėje nurodytai pagrindinei rizikos veiksnių kategorijai, ypatumus, tiems rizikos veiksniams taikoma bendroji metodika galėtų lemti skirtingus atskirų įstaigų rezultatus, o dėl to ir nepakankamą suderinimą bei galimą reglamentavimo arbitražą. Todėl bendrąją metodiką būtina papildyti specialiosiomis taisyklėmis;

(3)

geras grynųjų ne biržos palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių atitinkamų pagrindinių valiutų likvidumo rodiklis yra didelė vidutinė tų priemonių dienos apyvarta. Todėl į tą apyvartos rodiklį tikslinga atsižvelgti nustatant, kurios valiutos turėtų sudaryti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bd straipsnio 2 lentelėje nurodytos palūkanų normos pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos likvidžiausių valiutų pakategorę. Patikimas statistinių duomenų šaltinis ne biržos palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių apyvartai įvertinti pagal atskiras priemones ir valiutas yra Tarptautinių atsiskaitymų banko (TAB) Centrinių bankų trejų metų informacijos apie ne biržos palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių apyvartą apžvalga (2). Dėl šios priežasties, o ir suderinamumo su tarptautine praktika užtikrinimo tikslais, nustatant valiutas, sudarančias likvidžiausių valiutų pakategorę, vertėtų atsižvelgti į tos apžvalgos rezultatus;

(4)

be to, geras grynųjų ne biržos užsienio valiutos išvestinių finansinių priemonių atitinkamų pagrindinių valiutų porų likvidumo rodiklis yra didelė vidutinė tų priemonių dienos apyvarta. Todėl į tą rodiklį tikslinga atsižvelgti nustatant, kurios valiutų poros turėtų sudaryti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bd straipsnio 2 lentelėje nurodytos užsienio valiutos kurso pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos likvidžiausių valiutų porų pakategorę. Patikimas statistinių duomenų šaltinis ne biržos užsienio valiutos išvestinių finansinių priemonių apyvartai įvertinti pagal atskiras priemones ir valiutas yra TAB Centrinių bankų trejų metų informacijos apie ne biržos užsienio valiutos išvestinių finansinių priemonių apyvartą apžvalga (3). Dėl šios priežasties, o ir suderinamumo su tarptautine praktika užtikrinimo tikslais, nustatant valiutų poras, sudarančias likvidžiausių valiutų porų pakategorę, vertėtų atsižvelgti į tos apžvalgos rezultatus;

(5)

dėl nuosavybės vertybinių popierių rinkų įvairovės Sąjungoje Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bd straipsnio 2 lentelėje nurodytos nuosavybės vertybinių popierių pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos nuosavybės vertybinių popierių kainos ir kintamumo pakategorės tikslais būtina apibrėžti mažą ir didelę rinkos kapitalizaciją remiantis absoliučios ribos ir santykinės ribos deriniu. Atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti suderinamumą su tarptautiniais reguliavimo standartais, absoliučią ribą tikslinga pagrįsti Bazelio bankų priežiūros komiteto nustatyta riba (4). Turint omenyje tai, kad Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1646 (5) pateiktas pagrindinių indeksų, pagrįstų indeksų sudedamųjų dalių likvidumu, sąrašas, ir tai, kad to sąrašo sudarymo metodika grindžiama rinkos kapitalizacija bei laisvosiomis akcijomis ir minimalios likvidumo ribos sąlyga, tikslinga nustatyti santykinę ribą pagal tą įgyvendinimo reglamentą. Todėl Įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1646 išvardytų pagrindinių indeksų, kurių visos sudedamosios dalys kotiruojamos Sąjungoje, nuosavybės vertybiniai popieriai turėtų būti laikomi didelės rinkos kapitalizacijos nuosavybės vertybiniais popieriais, o visi kiti nuosavybės vertybiniai popieriai turėtų būti laikomi mažos rinkos kapitalizacijos nuosavybės vertybiniais popieriais;

(6)

šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(7)

Europos bankininkystės institucija dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (6) 37 straipsnį, pateikti rekomendacijų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS

Rizikos veiksnių priskyrimas

1 straipsnis

Bendroji metodika

1.   Priskirdamos rizikos veiksnius Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bd straipsnio 2 lentelėje nurodytoms pagrindinėms rizikos veiksnių kategorijoms, įstaigos kiekvieną rizikos veiksnį priskiria tinkamiausiai pagrindinei rizikos veiksnių kategorijai pagal rizikos veiksnio atspindimos rizikos pobūdį ir duomenis, naudojamus kaip to rizikos veiksnio įvesties duomenys rizikos vertinimo modelyje.

Priskirdamos rizikos veiksnius toje lentelėje nurodytoms pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos pagrindinėms rizikos veiksnių pakategorėms, įstaigos rizikos veiksnį priskiria tos pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos tinkamiausiai pagrindinei rizikos veiksnių pakategorei pagal rizikos veiksnio atspindimos rizikos pobūdį ir duomenis, naudojamus kaip to rizikos veiksnio įvesties duomenys rizikos vertinimo modelyje.

2.   Taikant 1 dalį, jei rizikos veiksnio pobūdis neatitinka nė vienos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bd straipsnio 2 lentelėje nurodytos pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos, tą rizikos veiksnį įstaigos priskiria toje lentelėje nurodytai pagrindinei rizikos veiksnių kategorijai „Biržos prekės“ ir tos kategorijos pagrindinei rizikos veiksnių pakategorei „Kitos rūšys“.

3.   Taikant 1 dalį, rizikos veiksnio, kurį būtų galima priskirti daugiau nei vienai pagrindinei rizikos veiksnių kategorijai arba pagrindinei rizikos veiksnių pakategorei, atveju įstaigos nustato visas tas atitinkamas kategorijas ir atitinkamas pakategores.

Tarp tų pagrindinių rizikos veiksnių kategorijų arba tų atitinkamų pagrindinių rizikos veiksnių pakategorių rizikos veiksnys priskiriamas pagrindinei rizikos veiksnių kategorijai ir atitinkamai pagrindinei rizikos veiksnių pakategorei, kurių likvidumo terminas yra ilgiausias.

Jei tą patį ilgiausią likvidumo terminą turi daugiau nei viena pagrindinė rizikos veiksnių kategorija arba atitinkama pagrindinė rizikos veiksnių pakategorė, rizikos veiksnys gali būti priskiriamas bet kuriai iš tų pagrindinių rizikos veiksnių kategorijų ir jų atitinkamų pagrindinių rizikos veiksnių pakategorių.

2 straipsnis

Specialioji metodika, taikoma vienarūšių indeksų priemonėms

1.   Nukrypstant nuo 1 straipsnio, savo rizikos vertinimo modelyje vienarūšio indekso priemonės poziciją rodydama kaip vieną rizikos veiksnį, įstaiga gali nuspręsti tą rizikos veiksnį priskirti pagal 2 dalyje nustatytą metodiką.

Taikant šį straipsnį, vienarūšis indeksas – indeksas, kurio sudėtis yra viena iš šių:

a)

nuosavybės vertybiniai popieriai ar kiti indeksai, sudaryti tik iš nuosavybės vertybinių popierių;

b)

obligacijos ar kiti indeksai, sudaryti tik iš obligacijų;

c)

kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai arba kiti indeksai, sudaryti tik iš kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių;

d)

biržos prekės ar kiti indeksai, sudaryti tik iš biržos prekių.

2.   Vieno rizikos veiksnio, kuriuo modeliuojama vienarūšio indekso priemonė, kaip nurodyta 1 dalyje, likvidumo terminą įstaiga gali nustatyti taip:

a)

įstaiga rizikos veiksnį priskiria Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bd straipsnio 2 lentelėje nurodytai pagrindinei rizikos veiksnių kategorijai, atitinkančiai tinkamą vienarūšio indekso sudėties kategoriją;

b)

siekdama nustatyti tinkamus likvidumo terminus, įstaiga atskirai kiekvienai vienarūšio indekso sudedamajai daliai taiko 1 straipsnyje nustatytą bendrąją metodiką;

c)

įstaiga apskaičiuoja likvidumo terminų, nustatytų pagal b punktą, svertinį vidurkį remdamasi kiekvienos sudedamosios dalies atitinkamu svoriu indekse;

d)

rizikos veiksnio, kuriuo modeliuojama vienarūšio indekso priemonė, likvidumo terminas yra trumpiausias indekso sudedamųjų dalių pakategorių likvidumo terminas, kuris yra ilgesnis arba lygus c punkte nurodytam svertiniam vidurkiui.

Taikant a punktą, vienarūšio indekso, kurio sudėtis nurodyta 1 dalies b ir c punktuose, priemonės rizikos veiksnys priskiriamas pagrindinei rizikos veiksnių kategorijai „Kredito marža“.

3 straipsnis

Specialioji metodika, taikoma infliacijos, vienos valiutos ir skirtingų valiutų bazės rizikos veiksniams

1.   Nukrypstant nuo 1 straipsnio, konkrečios valiutos infliacijos rizikos veiksnius įstaigos priskiria pagrindinei rizikos veiksnių kategorijai „Palūkanų norma“ ir tos valiutos pagrindinei rizikos veiksnių pakategorei.

2.   Nukrypstant nuo 1 straipsnio, vienos valiutos bazės rizikos veiksnius ir skirtingų valiutų bazės rizikos veiksnius įstaigos priskiria pagrindinei rizikos veiksnių kategorijai „Palūkanų norma“ ir valiutos, kuria išreikšta bazė, pagrindinei rizikos veiksnių pakategorei.

4 straipsnis

Specialioji metodika, taikoma atpirkimo sandorių ir dividendų rizikos veiksniams

1.   Nukrypstant nuo 1 straipsnio, nuosavybės vertybinių popierių atpirkimo sandorių normų ir dividendų rizikos veiksnius įstaigos priskiria pagrindinei rizikos veiksnių kategorijai „Nuosavybės vertybiniai popieriai“.

2.   Nukrypstant nuo 1 straipsnio, pagrindinės rizikos veiksnių pakategorės nustatymo tikslais konkretaus nuosavybės vertybinio popieriaus atpirkimo sandorių normų ir dividendų rizikos veiksniai laikomi rizikos veiksniais, atitinkančiais to nuosavybės vertybinio popieriaus kintamumą.

2 SKYRIUS

Likvidžiausių valiutų pakategorės nustatymas, likvidžiausių valiutų porų pakategorės nustatymas ir mažos bei didelės rinkos kapitalizacijos pakategorių apibrėžtis

5 straipsnis

Likvidžiausių valiutų pakategorė

Valiutos, kurios sudaro Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bd straipsnio 2 lentelėje nurodytos palūkanų normos pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos likvidžiausių valiutų pakategorę, yra šio reglamento I priede išvardytos valiutos.

6 straipsnis

Likvidžiausių valiutų porų pakategorė

Valiutų poros, kurios sudaro Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bd straipsnio 2 lentelėje nurodytos užsienio valiutos kurso pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos likvidžiausių valiutų porų pakategorę, yra šio reglamento II priede išvardytos valiutų poros.

7 straipsnis

Mažos ir didelės rinkos kapitalizacijos apibrėžtis

1.   Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bd straipsnio 2 lentelėje nurodytos nuosavybės vertybinių popierių pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos nuosavybės vertybinių popierių kainos ir kintamumo pakategorės tikslais nuosavybės vertybiniai popieriai, kurių rinkos kapitalizacija didelė, atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a)

nuosavybės vertybinių popierių rinkos kapitalizacija viršija 1,75 mlrd. EUR;

b)

nuosavybės vertybiniai popieriai yra įtraukti į vieną iš Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1646 I priede nustatytų pagrindinių indeksų, kurių visos sudedamosios dalys kotiruojamos Sąjungoje.

2.   Visi kiti nuosavybės vertybiniai popieriai, kurie nėra nurodytieji 1 dalyje, yra laikomi nuosavybės vertybiniais popieriais, kurių rinkos kapitalizacija maža.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. vasario 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(2)  „Interest rate derivatives market turnover in 2019“, BIS Triennial Central Bank Survey 2019, Monetary and Economic Department.

(3)  „Global foreign exchange market turnover in 2019“, BIS Triennial Central Bank Survey 2019, Monetary and Economic Department.

(4)  „Minimum capital requirements for market risk“, 2019 m. sausio mėn. (peržiūrėta 2019 m. vasario mėn.).

(5)  2016 m. rugsėjo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1646, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms nustatomi pagrindinių indeksų ir pripažintų biržų techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 245, 2016 9 14, p. 5).

(6)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).


I PRIEDAS

5 straipsnyje nurodytų likvidžiausių valiutų sąrašas

euro (EUR);

JAV doleris (USD);

svaras sterlingų (GBP);

jena (JPY);

Australijos doleris (AUD);

Švedijos krona (SEK);

Kanados doleris (CAD).


II PRIEDAS

6 straipsnyje nurodytų likvidžiausių valiutų porų sąrašas

Šiame priede vartojami šie valiutų kodai:

 

EUR (euro), USD (JAV doleris), JPY (jena), GBP (svaras sterlingų), CHF (Šveicarijos frankas), CAD (Kanados doleris), MXN (Meksikos pesas), CNY (ženminbi juanis), NZD (Naujosios Zelandijos doleris), RUB (Rusijos rublis), HKD (Honkongo doleris), SGD (Singapūro doleris), TRY (Turkijos lira), KRW (Pietų Korėjos vonas), SEK (Švedijos krona), ZAR (randas), INR (Indijos rupija), NOK (Norvegijos krona), BRL (realas), AUD (Australijos doleris), DKK (Danijos krona), BGN (levas), HRK (kuna).

 

EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, EUR/MXN, EUR/CNY, EUR/NZD, EUR/RUB EUR/HKD, EUR/SGD, EUR/TRY, EUR/KRW, EUR/SEK, EUR/ZAR, EUR/INR, EUR/NOK, EUR/BRL, EUR/AUD.

 

USD/JPY, USD/GBP, USD/AUD, USD/CAD, USD/CHF, USD/MXN, USD/CNY, USD/NZD, USD/RUB, USD/HKD, USD/SGD, USD/TRY, USD/KRW, USD/SEK, USD/ZAR, USD/INR, USD/NOK, USD/BRL, USD/DKK, USD/BGN, USD/HRK.

 

JPY/GBP, JPY/CAD, JPY/CHF, JPY/MXN, JPY/CNY, JPY/NZD, JPY/RUB, JPY/HKD, JPY/SGD, JPY/TRY, JPY/KRW, JPY/SEK, JPY/ZAR, JPY/INR, JPY/NOK, JPY/BRL, JPY/DKK, JPY/AUD, JPY/BGN, JPY/HRK.

 

GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/MXN, GBP/CNY, GBP/NZD, GBP/RUB, GBP/HKD, GBP/SGD, GBP/TRY, GBP/KRW, GBP/SEK, GBP/ZAR, GBP/INR, GBP/NOK, GBP/BRL, GBP/DKK, GBP/BGN, GBP/HRK.

 

AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/MXN, AUD/CNY, AUD/NZD, AUD/RUB, AUD/HKD, AUD/SGD, AUD/TRY, AUD/KRW, AUD/SEK, AUD/ZAR, AUD/INR, AUD/NOK, AUD/BRL.

 

CAD/CHF, CAD/MXN, CAD/CNY, CAD/NZD, CAD/RUB, CAD/HKD, CAD/SGD, CAD/TRY, CAD/KRW, CAD/SEK, CAD/ZAR, CAD/INR, CAD/NOK, CAD/BRL.

 

CHF/MXN, CHF/CNY, CHF/NZD, CHF/RUB, CHF/HKD, CHF/SGD, CHF/TRY CHF/KRW, CHF/SEK, CHF/ZAR, CHF/INR, CHF/NOK, CHF/BRL, CHF/DKK, CHF/BGN, CHF/HRK.

 

MXN/CNY, MXN/NZD, MXN/RUB, MXN/HKD, MXN/SGD, MXN/TRY, MXN/KRW, MXN/SEK, MXN/ZAR, MXN/INR, MXN/NOK, MXN/BRL.

 

CNY/NZD, CNY/RUB, CNY/HKD, CNY/SGD, CNY/TRY, CNY/KRW, CNY/SEK, CNY/ZAR, CNY/INR, CNY/NOK, CNY/BRL.

 

NZD/RUB, NZD/HKD, NZD/SGD, NZD/TRY, NZD/KRW, NZD/SEK, NZD/ZAR, NZD/INR, NZD/NOK, NZD/BRL.

 

RUB/HKD, RUB/SGD, RUB/TRY, RUB/KRW, RUB/SEK, RUB/ZAR, RUB/INR, RUB/NOK, RUB/BRL.

 

HKD/SGD, HKD/TRY, HKD/KRW, HKD/SEK, HKD/ZAR, HKD/INR, HKD/NOK HKD/BRL.

 

SGD/TRY, SGD/KRW, SGD/SEK, SGD/ZAR, SGD/INR, SGD/NOK, SGD/BRL.

 

TRY/KRW, TRY/SEK, TRY/ZAR, TRY/INR, TRY/NOK, TRY/BRL.

 

KRW/SEK, KRW/ZAR, KRW/INR, KRW/NOK, KRW/BRL.

 

SEK/ZAR, SEK/INR, SEK/NOK, SEK/BRL.

 

ZAR/INR, ZAR/NOK, ZAR/BRL.

 

INR/NOK, INR/BRL.

 

NOK/BRL.


2022 10 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 276/47


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/2059

2022 m. birželio 14 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf ir 325bg straipsniuose nurodyti grįžtamojo patikrinimo ir pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimų techniniai elementai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl riziką ribojančių reikalavimų kredito įstaigoms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 325bf straipsnio 9 dalies trečią pastraipą ir 325bg straipsnio 4 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad įstaigos kasdien skaičiuotų nukrypimus atsižvelgdamos į turimo portfelio, kurį sudaro visos turimiems prekybos operacijų sąrašams priskirtos pozicijos, vertės numatomų ir faktinių pokyčių grįžtamuosius patikrinimus. Tokiu grįžtamuoju patikrinimu, priklausomai nuo to, kokiu lygmeniu jis atliekamas, siekiama įvertinti, ar tikslinga skaičiuoti nuosavų lėšų reikalavimus prekybos operacijų sąrašo pozicijoms taikant alternatyvų vidaus modelių metodą ir ar nuosavų lėšų reikalavimai, susiję su modeliuojamais rizikos veiksniais, yra pakankami. Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad įstaigos, atlikdamos tokį grįžtamąjį patikrinimą, įskaitant visus koregavimus, kaip antai rezervus ar bet kokį vertinimo rezultatų koregavimą, naudotų portfelio vertę dienos pabaigoje;

(2)

atliekant grįžtamąjį rizikos vertės mato patikrinimą, į faktinius portfelio vertės pokyčius vis tiek turėtų būti įtrauktas tam tikras rinkos rizikos poveikis, į kurį neatsižvelgiama taikant vidaus rizikos vertinimo modelį. Atitinkamai visi su rinkos rizika susiję koregavimai, neatsižvelgiant į tai, kaip dažnai įstaigos juos atnaujina, turėtų būti įtraukiami į faktinius portfelio vertės pokyčius. Tačiau rizikos vertės mato grįžtamasis patikrinimas pagal numatomus portfelio vertės pokyčius turėtų būti atliekamas darant prielaidą, kad portfelis yra statinis. Todėl į tokių numatomų portfelio vertės pokyčių apskaičiavimą įstaigos turėtų įtraukti tik tuos koregavimus, kurie apskaičiuojami kasdien ir įtraukiami į vidaus rizikos vertinimo modelį;

(3)

kai kuriais atvejais dėl koregavimo pobūdžio ir tam koregavimui taikomo vidaus rizikos valdymo toks koregavimas gali būti apskaičiuojamas visoms pozicijų grupėms, kurios priskiriamos daugiau nei vienam prekybos operacijų sąrašui. Siekiant užtikrinti suderinimą visoje Sąjungoje, įstaigos, apskaičiuodamos faktinius ir numatomus prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius, turėtų būti įpareigotos arba perskaičiuoti tokį koregavimą kiekvienam prekybos operacijų sąrašui atskirai pagal tik prekybos operacijų sąrašui priskirtas pozicijas, arba, kai tenkinamos konkrečios sąlygos, atsižvelgti į pokyčius, atsirandančius dėl tokio koregavimo tik atlikdamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 6 dalyje nurodytą grįžtamąjį patikrinimą. Atitinkamai, kai įstaigos vykdo dienos pabaigos vertinimo procesą siekdamos nustatyti prekybos operacijų sąrašų portfelių vertes dienos pabaigoje, skaičiuojant numatomus ir faktinius pokyčius prekybos operacijų sąrašo lygmeniu joms neturėtų būti leidžiama koregavimo prekybos operacijų sąrašams paskirstyti proporcingai kiekvieno prekybos operacijų sąrašo įnašui į koregavimo vertę;

(4)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bg straipsnyje nustatytas pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimas yra svarbus užtikrinant, kad prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės teoriniai ir numatomi pokyčiai būtų pakankamai panašūs. Į Bazelio bankų ir priežiūros komiteto parengtus tarptautinius standartus įtraukti statistiniai patikrinimai, Spirmeno koreliacijos koeficientas ir Kolmogorovo ir Smirnovo kriterijaus metrika, taikomi siekiant įgyvendinti pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimą, yra šiam tikslui tinkamos priemonės, todėl įstaigos turėtų jas naudoti;

(5)

tarptautiniuose standartuose nustatyta, kad tais atvejais, kai prekybos operacijų sąrašų portfelių vertės teoriniai ir numatomi pokyčiai nėra pakankamai panašūs, įstaigos turėtų įvykdyti papildomą nuosavų lėšų reikalavimą. Tokiais atvejais turėtų būti reikalaujama, kad įstaigos apskaičiuotų papildomą nuosavų lėšų reikalavimą tokiems prekybos operacijų sąrašams ir apie jį praneštų kompetentingoms institucijoms;

(6)

pranešdamos apie pelno ir nuostolio priskyrimo rezultatus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325az straipsnio 2 dalies d punktą, įstaigos taip pat turėtų akcentuoti, kai prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės numatomi ir teoriniai pokyčiai iš esmės skiriasi. Tai turėtų padėti įstaigoms nustatyti galimus teorinių pokyčių skaičiavimo trūkumus;

(7)

vertinant, ar laikomasi pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimo, teoriniai portfelio vertės pokyčiai lyginami su numatomais pokyčiais, kurie apskaičiuojami darant prielaidą, kad portfelis yra statinis. Šio palyginimo tikslas – nustatyti, kiek reikšmingi yra įstaigos rizikos vertinimo modelio vertinimo procesų, kuriuos vykdant nustatomi teoriniai pokyčiai, ir įstaigos vidaus sistemų vertinimo procesų, kuriuos vykdant nustatomi numatomi pokyčiai, skirtumai. Siekiant užtikrinti, kad portfelio sudėties pokyčiai nedarytų įtakos tokiam palyginimui, portfelio, naudojamo pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimui, vertės teoriniai pokyčiai taip pat turėtų būti skaičiuojami darant prielaidą, kad portfelis yra statinis;

(8)

siekiant užtikrinti suderinamumą su tarptautiniais standartais, numatomi portfelio vertės pokyčiai, skaičiuojami siekiant įvertinti, ar laikomasi pelno ir nuostolių priskyrimo reikalavimo, turėtų būti suderinti su numatomais portfelio vertės pokyčiais, kuriuos įstaiga apskaičiuoja grįžtamojo patikrinimo tikslais;

(9)

vertinimo procesų, kuriuos vykdant nustatomi numatomi ir teoriniai portfelio vertės pokyčiai, skirtumų gali atsirasti rizikos vertinimo modelyje praleidus tam tikrus rizikos veiksnius arba dėl rizikos vertinimo modelio supaprastinimo. Kitų skirtumų gali atsirasti dėl duomenų, kuriuos įstaiga naudoja kaip įvesties duomenis savo portfelių vertei nustatyti, nesutapimų. Siekiant išvengti papildomų neatitikimų, atsirandančių dėl tokių įvesties duomenų skirtumų, šaltinių, įstaigoms turėtų būti leidžiama suderinti įvesties duomenis, jeigu tenkinamos tam tikros konkrečios sąlygos;

(10)

pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimo rezultatų teikimo dažnumas turėtų būti suderintas su galimybės modeliuoti rizikos veiksnius vertinimo dažnumu ir su nuosavų lėšų reikalavimų rinkos rizikai padengti duomenų teikimo dažnumu. Tokiu būdu įstaigos galės nustatyti nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti, remdamosi nuosekliais grįžtamojo patikrinimo reikalavimų, pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimų ir galimybės modeliuoti rizikos veiksnius vertinimo rezultatais;

(11)

būdas, kurį taikydamos įstaigos turėtų sumuoti savo bendrą nuosavų lėšų reikalavimų rinkos rizikai padengti sumą, turėtų būti suderintas su tarptautinių standartų reikalavimais. Todėl sumavimo formulė turėtų atspindėti pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimo rezultatus, įskaitant papildomą nuosavų lėšų reikalavimą, kai teoriniai ir numatomi pokyčiai nėra pakankamai panašūs. Be to, sumavimo formulė turėtų atspindėti diversifikavimo naudos sumažėjimą, kai nuosavų lėšų reikalavimai prekybos operacijų sąrašui apskaičiuojami taikant alternatyvų standartizuotą metodą, o ne alternatyvų vidaus modelių metodą;

(12)

siekiant padėti kompetentingoms institucijoms tikrinti, ar įstaigos laikosi šio reglamento, turėtų būti reikalaujama, kad įstaigos jo įgyvendinimą dokumentuotų;

(13)

šio reglamento nuostatos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, nes visose jose numatomi elementai, kurie turi būti įtraukti į prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti pagal alternatyvų vidaus modelių metodą. Siekiant užtikrinti tų nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, tarpusavio nuoseklumą, padėti gerai suprasti tas nuostatas ir užtikrinti lengvą prieigą prie jų asmenims, kuriems taikomi jose nustatytos pareigos, pageidautina visus techninius reguliavimo standartus, kurių reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 9 dalies trečią pastraipą ir 325bg straipsnio 4 dalies trečią pastraipą, pateikti viename reglamente;

(14)

šis reglamentas grindžiamas EBI Komisijai pateiktu techninių reguliavimo standartų projektu;

(15)

EBI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą, taip pat paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo rekomendacijas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS

TECHNINIAI ELEMENTAI, KURIE GRĮŽTAMOJO PATIKRINIMO REIKALAVIMŲ TIKSLAIS TURI BŪTI ĮTRAUKTI Į FAKTINIUS IR NUMATOMUS PORTFELIO VERTĖS POKYČIUS

1 skirsnis

Techniniai elementai, kurie turi būti įtraukti į faktinius portfelio vertės pokyčius

1 straipsnis

Techniniai elementai, kurie grįžtamojo patikrinimo reikalavimų, taikomų prekybos operacijų sąrašo lygmeniu, tikslais turi būti įtraukti į faktinius prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius

1.   Atlikdamos prekybos operacijų sąrašo grįžtamąjį patikrinimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 3 dalyje, įstaigos faktinius prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius apskaičiuoja taikydamos tuos pačius metodus, įskaitant tuos pačius kainodaros metodus, modelių parametrizavimą ir rinkos duomenis, kurie naudojami vykdant dienos pabaigos verčių apskaičiavimo procesą (toliau – dienos pabaigos vertinimo procesas), įskaitant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 105 straipsnio 8 dalyje nurodytos nepriklausomos kainų patikros rezultatus.

2.   Apskaičiuodamos faktinius prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius, įstaigos įtraukia to portfelio vertės pokyčius, atsiradusius dėl praėjusio laiko.

3.   Apskaičiuodamos faktinius prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius, įstaigos į tą vertę įtraukia visus koregavimus, į kuriuos buvo atsižvelgta vykdant 1 dalyje nurodytą dienos pabaigos vertinimo procesą ir kurie yra susiję su rinkos rizika, išskyrus visus šiuos koregavimus:

a)

kredito vertinimo koregavimus, atspindinčius dabartinę įstaigos sandorio šalių kredito rizikos rinkos vertę;

b)

koregavimus, susijusius su pačios įstaigos kredito rizika, kurie nebuvo įtraukti į nuosavas lėšas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 33 straipsnio 1 dalies b arba c punktą;

c)

papildomus vertės koregavimus, atskaitytus iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 34 straipsnį.

4.   3 dalyje nurodyto koregavimo vertę įstaigos apskaičiuoja remdamosi visomis pozicijomis, kurios priskirtos tam pačiam prekybos operacijų sąrašui. Įstaigos įtraukia koregavimo vertės pokyčius tik tą dieną, kurią apskaičiuojamas koregavimas.

5.   Be 3 dalies a, b ir c punktuose nustatytų išimčių, įstaigos, apskaičiuodamos prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės faktinius pokyčius, gali neįtraukti koregavimo, apskaičiuoto vykdant dienos pabaigos vertinimo procesą daugiau nei vienam prekybos operacijų sąrašui priskirtų pozicijų grupėms grynąja verte, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

toks koregavimas dėl jo pobūdžio apskaičiuojamas grynąja verte daugiau nei vienam prekybos operacijų sąrašui priskirtoms pozicijų grupėms;

b)

tokio koregavimo vidaus rizikos valdymas atitinka lygį, pagal kurį apskaičiuojamas koregavimas;

c)

atitinkama įstaiga dokumentuoja visus šiuos elementus:

i)

pozicijų grupes, kurioms apskaičiuojamas koregavimas;

ii)

i punkte nurodytų pozicijų grupių koregavimo apskaičiavimo pagrindimą;

iii)

pagrindimą, kodėl koregavimas neskaičiuojamas remiantis tik tam prekybos operacijų sąrašui priskirtomis pozicijomis.

2 straipsnis

Techniniai elementai, kurie grįžtamojo patikrinimo reikalavimų, taikomų įstaigos lygmeniu, tikslais turi būti įtraukti į faktinius portfelio vertės pokyčius

1.   Atlikdamos grįžtamąjį patikrinimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 6 dalyje, įstaigos faktinius portfelio vertės pokyčius apskaičiuoja taikydamos tuos pačius metodus, įskaitant tuos pačius kainodaros metodus, modelių parametrizavimą ir rinkos duomenis, kurie naudojami vykdant dienos pabaigos vertinimo procesą, įskaitant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 105 straipsnio 8 dalyje nurodytos nepriklausomos kainų patikros rezultatus.

2.   Apskaičiuodamos faktinius portfelio vertės pokyčius, įstaigos atsižvelgia į to portfelio vertės pokyčius, atsiradusius dėl praėjusio laiko.

3.   Apskaičiuodamos faktinius portfelio vertės pokyčius, įstaigos į tą vertę įtraukia visus koregavimus, į kuriuos buvo atsižvelgta vykdant 1 dalyje nurodytą dienos pabaigos vertinimo procesą ir kurie yra susiję su rinkos rizika, išskyrus visus šiuos koregavimus:

a)

kredito vertinimo koregavimus, atspindinčius dabartinę įstaigos sandorio šalių kredito rizikos rinkos vertę;

b)

koregavimus, susijusius su pačios įstaigos kredito rizika, kurie nebuvo įtraukti į nuosavas lėšas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 33 straipsnio 1 dalies b arba c punktą;

c)

papildomus vertės koregavimus, atskaitytus iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 34 straipsnį.

4.   3 dalyje nurodytų koregavimų vertės pokytį įstaigos apskaičiuoja remdamosi bet kuriuo iš šių elementų:

a)

visomis pozicijomis, priskirtomis prekybos operacijų sąrašams, kuriems nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti įstaigos apskaičiuoja pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje;

b)

visomis pozicijomis, kurioms taikomi nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti.

5.   Įstaigos įtraukia koregavimo vertės pokyčius tik tą dieną, kurią apskaičiuojamas koregavimas.

2 skirsnis

Techniniai elementai, kurie turi būti įtraukti į numatomus portfelio vertės reikalavimų pokyčius

3 straipsnis

Techniniai elementai, kurie grįžtamojo patikrinimo reikalavimų, taikomų prekybos operacijų sąrašo lygmeniu, tikslais turi būti įtraukti į numatomus prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius

1.   Atlikdamos prekybos operacijų sąrašo grįžtamąjį patikrinimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 3 dalyje, įstaigos numatomus prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius apskaičiuoja taikydamos tuos pačius metodus, įskaitant tuos pačius kainodaros metodus, modelių parametrizavimą ir rinkos duomenis, kurie naudojami vykdant dienos pabaigos vertinimo procesą, neatsižvelgdamos į jokius mokesčius ir komisinius.

2.   Apskaičiuodamos numatomus prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius, įstaigos į to prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius, atsiradusius dėl praėjusio laiko, atsižvelgia taip pat, kaip jos į tokius pokyčius atsižvelgia apskaičiuodamos:

a)

tikėtino trūkumo rizikos matą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325ba straipsnio 1 dalies a punkte;

b)

testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijaus rizikos matą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bk straipsnyje.

3.   Apskaičiuodamos numatomus prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius, įstaigos į tą vertę įtraukia visus koregavimus, į kuriuos buvo atsižvelgta vykdant 1 dalyje nurodytą dienos pabaigos vertinimo procesą ir kurie yra susiję su rinkos rizika, apskaičiuojami kasdien ir įtraukiami į įstaigos rizikos vertinimo modelį, išskyrus visus šiuos koregavimus:

a)

kredito vertinimo koregavimus, atspindinčius dabartinę įstaigos sandorio šalių kredito rizikos rinkos vertę;

b)

koregavimus, susijusius su pačios įstaigos kredito rizika, kurie nebuvo įtraukti į nuosavas lėšas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 33 straipsnio 1 dalies b arba c punktą;

c)

papildomus vertės koregavimus, atskaitytus iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 34 straipsnį.

4.   3 dalyje nurodyto koregavimo vertę įstaigos apskaičiuoja remdamosi visomis pozicijomis, kurios priskirtos tam prekybos operacijų sąrašui. Įstaigos įtraukia koregavimo vertės pokyčius remdamosi koregavimo vertės dienos pabaigoje ir, darant prielaidą, kad prekybos operacijų sąrašo portfelio pozicijos nesikeičia, koregavimo vertės kitos dienos pabaigoje palyginimu.

5.   Be 3 dalies a, b ir c punktuose nustatytų išimčių, įstaigos, apskaičiuodamos prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės numatomus pokyčius, gali neįtraukti koregavimo, grynąja verte apskaičiuoto vykdant dienos pabaigos vertinimo procesą daugiau nei vienam prekybos operacijų sąrašui priskirtoms pozicijų grupėms, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

toks koregavimas dėl jo pobūdžio apskaičiuojamas grynąja verte daugiau nei vienam prekybos operacijų sąrašui priskirtoms pozicijų grupėms;

b)

tokio koregavimo vidaus rizikos valdymas atitinka lygį, pagal kurį apskaičiuojamas koregavimas;

c)

įstaiga dokumentuoja visus šiuos elementus:

i)

pozicijų grupes, kurioms apskaičiuojamas koregavimas;

ii)

i punkte nurodytų pozicijų grupių koregavimo apskaičiavimo pagrindimą;

iii)

pagrindimą, kodėl koregavimas neskaičiuojamas remiantis tik tam prekybos operacijų sąrašui priskirtomis pozicijomis.

4 straipsnis

Techniniai elementai, kurie grįžtamojo patikrinimo reikalavimų, taikomų įstaigos lygmeniu, tikslais turi būti įtraukti į numatomus portfelio vertės pokyčius

1.   Atlikdamos grįžtamąjį patikrinimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 6 dalyje, įstaigos numatomus portfelio vertės pokyčius apskaičiuoja taikydamos tuos pačius metodus, įskaitant tuos pačius kainodaros metodus, modelių parametrizavimą ir rinkos duomenis, kurie naudojami vykdant dienos pabaigos vertinimo procesą, neatsižvelgdamos į jokius mokesčius ir komisinius.

2.   Apskaičiuodamos numatomus portfelio vertės pokyčius, įstaigos į to portfelio vertės pokyčius, atsiradusius dėl praėjusio laiko, atsižvelgia taip pat, kaip jos į tokius pokyčius atsižvelgia apskaičiuodamos:

a)

tikėtino trūkumo rizikos matą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325ba straipsnio 1 dalies a punkte;

b)

testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijaus rizikos matą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bk straipsnyje.

3.   Apskaičiuodamos numatomus portfelio vertės pokyčius, įstaigos į tą vertę įtraukia visus koregavimus, į kuriuos buvo atsižvelgta vykdant 1 dalyje nurodytą dienos pabaigos vertinimo procesą ir kurie yra susiję su rinkos rizika, apskaičiuojami kasdien ir įtraukiami į įstaigos rizikos vertinimo modelį, išskyrus visus šiuos koregavimus:

a)

kredito vertinimo koregavimus, atspindinčius dabartinę įstaigos sandorio šalių kredito rizikos rinkos vertę;

b)

koregavimus, susijusius su pačios įstaigos kredito rizika, kurie nebuvo įtraukti į nuosavas lėšas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 33 straipsnio 1 dalies b arba c punktą;

c)

papildomus vertės koregavimus, atskaitytus iš bendrų 1 lygio nuosavų lėšų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 34 straipsnį.

4.   3 dalyje nurodytų koregavimų vertės pokyčius įstaigos apskaičiuoja remdamosi bet kuriuo iš šių elementų:

a)

visomis tomis pozicijomis, priskirtomis prekybos operacijų sąrašams, kuriems nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti įstaigos apskaičiuoja pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje;

b)

visomis pozicijomis, kurioms taikomi nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti.

5 straipsnis

Dokumentavimo reikalavimai

Įstaigos taiko politiką ir procedūras, kuriomis nustatoma, kaip jos apskaičiuoja faktinius ir numatomus prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės arba portfelio vertės pokyčius pagal šio reglamento 1–4 straipsnius. Ši politika ir procedūros apima visus šiuos elementus:

a)

aprašant, kaip apskaičiuojami faktiniai atitinkamo portfelio vertės pokyčiai, – skirtumų tarp portfelio vertės dienos pabaigoje pokyčių, atsiradusių vykdant dienos pabaigos vertinimo procesą, ir faktinių atitinkamo portfelio vertės pokyčių metmenis;

b)

mokesčius ir komisinius bei aprašymą, kaip taikoma Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 4 dalies b punkte nurodyta išimtis;

c)

visų koregavimų sąrašą, kuriame apie kiekvieną koregavimą nurodoma visa ši informacija:

i)

koregavimo aprašymas ir tikslas;

ii)

koregavimo apskaičiavimo metodika ir procesas;

iii)

koregavimo apskaičiavimo dažnumas ir, jeigu jis skaičiuojamas rečiau nei kartą per dieną, tokio dažnumo pagrindimas;

iv)

ar koregavimas jautrus rinkos rizikai;

v)

pozicijų, kurioms apskaičiuojamas koregavimas, grupės ir priežastys, dėl kurių atliekamas skaičiavimas visoms tokioms grupėms;

vi)

ar ir kaip aktyviai apsidraudžiama nuo rizikos, kylančios dėl koregavimo pokyčių, ir nuo kurio (-ių) prekybos operacijų sąrašo (-ų) priklauso toks apsidraudimas;

vii)

ar ir kaip koregavimas įtraukiamas į faktinius atitinkamo portfelio vertės pokyčius Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 3 dalyje nurodyto grįžtamojo patikrinimo ir to reglamento 325bf straipsnio 6 dalyje nurodyto grįžtamojo patikrinimo tikslais;

viii)

ar ir kaip koregavimas įtraukiamas numatomus atitinkamo portfelio vertės pokyčius Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf ir 325bg straipsnių tikslais, taip pat apibūdinant, kaip apskaičiuojamas koregavimo pokytis, jeigu daroma prielaida, kad portfelio pozicijos nesikeičia.

2 SKYRIUS

PELNO IR NUOSTOLIO PRISKYRIMO REIKALAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 skirsnis

Kriterijai, būtini siekiant užtikrinti, kad teoriniai ir numatomi prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčiai būtų pakankamai panašūs, ir pasekmės tos sąlygos neatitinkantiems prekybos operacijų sąrašams

6 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1.   Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bg straipsnio 2 dalies tikslais įstaigos konkretaus prekybos operacijų sąrašo portfeliui apskaičiuoja šio reglamento 7 straipsnyje nustatytą Spirmeno koreliacijos koeficientą ir šio reglamento 8 straipsnyje nustatytą Kolmogorovo ir Smirnovo kriterijaus metriką ir, remdamosi tų skaičiavimų rezultatais, taiko šio reglamento 9 straipsnyje nurodytus kriterijus. Jeigu pagal tuos kriterijus teoriniai ir numatomi prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčiai nėra pakankamai panašūs, įstaigoms taikoma šio reglamento 10 straipsnyje nustatyta pasekmė.

2.   Taikydamos 1 dalį, įstaigos gali suderinti momentą (momentinį laiką), kuriuo jos apskaičiuoja teorinius prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius, su momentiniu laiku, kuriuo jos apskaičiuoja numatomus tos vertės pokyčius.

7 straipsnis

Spirmeno koreliacijos koeficiento apskaičiavimas

1.   Įstaigos apskaičiuoja šio reglamento 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą Spirmeno koreliacijos koeficientą toliau nurodyta tvarka atlikdamos šiuos veiksmus:

a)

jos nustato paskutinių 250 darbo dienų prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės numatomų ir teorinių pokyčių stebinių laiko eilutę;

b)

pagal a punkte nurodytą numatomų ir teorinių pokyčių laiko eilutę įstaigos parengia atitinkamą rangų laiko eilutę pagal 2 dalį, numatomų ir teorinių pokyčių laiko eilutę laikydamos pradine laiko eilute;

c)

Spirmeno koreliacijos koeficientą jos apskaičiuoja pagal šią formulę:

Formula

čia:

R HPL

=

rangų laiko eilutė, gauta iš b punkte nurodytos numatomų pokyčių laiko eilutės;

R RTPL

=

rangų laiko eilutė, gauta iš b punkte nurodytos teorinių pokyčių laiko eilutės;

Formula

=

RHPL rangų laiko eilutės standartinis nuokrypis, apskaičiuotas pagal 3 dalies a punktą;

Formula

=

RRTPL rangų laiko eilutės standartinis nuokrypis, apskaičiuotas pagal 3 dalies b punktą;

cov (RHPL , RRTPL )

=

RHPL ir RRTPL rangų laiko eilučių kovariacija, apskaičiuota pagal 3 dalies c punktą.

2.   Įstaigos nustato 1 dalies b punkte nurodytą rangų laiko eilutę pagal pradinę laiko eilutę toliau nurodyta tvarka atlikdamos šiuos veiksmus:

a)

kiekvienam pradinės laiko eilutės stebiniui įstaigos suskaičiuoja stebinių, kurių vertė yra mažesnė už tą stebinį toje laiko eilutėje, skaičių;

b)

kiekvieną stebinį įstaigos pažymi skaičiumi, gautu atlikus a punkte nurodytą skaičiavimą, padidindamos jį vienetu;

c)

jeigu žymint pagal b punktą du ar daugiau stebinių pažymimi tuo pačiu skaičiumi, tų žymių skaičius įstaigos papildomai padidina tokia trupmena:

Formula

kai N yra lygus tokį patį skaičių turinčių žymių kiekiui;

d)

įstaigos rangų laiko eilute laiko žymių laiko eilutę, gautą, kaip nurodyta b ir c punktuose.

3.   Įstaigos apskaičiuoja RHPL rangų laiko eilutės standartinį nuokrypį pagal a punkte nustatytą formulę, RRTPL rangų laiko eilutės standartinį nuokrypį – pagal b punkte nustatytą formulę, o šių laiko eilučių kovariaciją – pagal c punkte nustatytą formulę taip:

a)

Formula

;

b)

Formula

;

c)

Formula

;

čia:

I

=

indeksas, žymintis rangų laiko eilutės stebinį;

Formula

=

i-asis R HPL rangų laiko eilutės stebinys;

Formula

=

RHPL rangų laiko eilučių vidurkis;

Formula

=

i-asis RRTPL rangų laiko eilučių stebinys;

Formula

=

RRTPL rangų laiko eilučių vidurkis.

8 straipsnis

Kolmogorovo ir Smirnovo kriterijaus metrikos apskaičiavimas

1.   Įstaigos apskaičiuoja šio reglamento 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą Kolmogorovo ir Smirnovo kriterijaus metriką toliau nurodyta tvarka atlikdamos šiuos veiksmus:

a)

jos nustato paskutinių 250 darbo dienų, kuriomis stebimi numatomi ir teoriniai prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčiai, laiko eilutę;

b)

pagal a punkte nurodytą numatomų pokyčių laiko eilutę jos apskaičiuoja prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės numatomų pokyčių empirinę kumuliacinę pasiskirstymo funkciją;

c)

pagal a punkte nurodytą teorinių pokyčių laiko eilutę jos apskaičiuoja prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės teorinių pokyčių empirinę kumuliacinę pasiskirstymo funkciją;

d)

Kolmogorovo ir Smirnovo kriterijaus metriką jos gauna apskaičiuodamos didžiausią skirtumą tarp abiejų empirinių kumuliacinių skirstinių, apskaičiuotų pagal b ir c punktus esant bet kokioms galimoms pelno ir nuostolio vertėms.

2.   1 dalies tikslais iš laiko eilutės gauta empirinė pasiskirstymo funkcija yra suprantama kaip funkcija, pagal kurią, kaip įvestį naudojant bet kokį skaičių, gaunamas laiko eilutės stebinių, kurių vertė yra mažesnė arba lygi įvesties skaičiui, skaičiaus ir laiko eilutės stebinių bendro skaičiaus santykis.

9 straipsnis

Kriterijų, būtinų siekiant užtikrinti, kad teoriniai ir numatomi prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčiai būtų pakankamai panašūs, nustatymas

1.   Taikydamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bg straipsnio 2 dalį, įstaigos kiekvieną prekybos operacijų sąrašą priskiria žalios, oranžinės, geltonos arba raudonos zonos sąrašų grupei, kaip nurodyta 2–5 dalyse.

Jeigu prekybos operacijų sąrašas priskiriamas žalios zonos sąrašų grupei, laikoma, kad teoriniai ir numatomi to prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčiai yra pakankamai panašūs.

Jeigu prekybos operacijų sąrašas priskiriamas oranžinės, geltonos arba raudonos zonos sąrašų grupei, laikoma, kad teoriniai ir numatomi to prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčiai nėra pakankamai panašūs.

2.   Prekybos operacijų sąrašas priskiriamas žalios zonos sąrašų grupei, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

prekybos operacijų sąrašo Spirmeno koreliacijos koeficientas, apskaičiuotas pagal šio reglamento 7 straipsnį, yra didesnis nei 0,8;

b)

prekybos operacijų sąrašo Kolmogorovo ir Smirnovo kriterijaus metrika, apskaičiuota pagal šio reglamento 8 straipsnį, yra mažesnė nei 0,09.

3.   Prekybos operacijų sąrašas priskiriamas raudonos zonos sąrašų grupei, jeigu tenkinama bet kuri iš šių sąlygų:

a)

prekybos operacijų sąrašo Spirmeno koreliacijos koeficientas, apskaičiuotas pagal šio reglamento 7 straipsnį, yra mažesnis nei 0,7;

b)

prekybos operacijų sąrašo Kolmogorovo ir Smirnovo kriterijaus metrika, apskaičiuota pagal šio reglamento 8 straipsnį, yra didesnė nei 0,12.

4.   Prekybos operacijų sąrašas priskiriamas oranžinės zonos sąrašų grupei, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

prekybos operacijų sąrašas nepriskiriamas nei žalios, nei raudonos zonos sąrašų grupei;

b)

visų tam prekybos operacijų sąrašui priskirtų pozicijų nuosavų lėšų reikalavimai buvo apskaičiuoti praėjusį ketvirtį, remiantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a skyriuje nustatytu alternatyviu standartizuotu metodu.

5.   Prekybos operacijų sąrašas, kuris nepriskiriamas nei žalios, nei oranžinės, nei raudonos zonos sąrašų grupei, priskiriamas geltonos zonos sąrašų grupei.

10 straipsnis

Pasekmės prekybos operacijų sąrašams, kurie priskiriami geltonos, oranžinės arba raudonos zonos sąrašų grupėms

1.   Įstaigos, pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje, apskaičiuojančios nuosavų lėšų reikalavimus prekybos operacijų sąrašams, kurie pagal šio reglamento 9 straipsnį priskiriami raudonos, oranžinės arba geltonos zonos sąrašų grupei, priskirtoms pozicijoms, papildomo kapitalo poreikio koeficientą tų pozicijų atžvilgiu apskaičiuoja pagal šią formulę:

Formula

čia:

k

=

kaip nurodyta 2 dalyje;

SAima

=

nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti, apskaičiuoti pagal alternatyvų standartizuotą metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a skyriuje, visų pozicijų, priskirtų prekybos operacijų sąrašams, kuriems nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti įstaiga apskaičiuoja pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje, portfeliui;

IMAima

=

nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti, apskaičiuoti pagal alternatyvų standartizuotą metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje, visų pozicijų, priskirtų prekybos operacijų sąrašams, kuriems nuosavų lėšų reikalavimus įstaiga apskaičiuoja pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyrių, portfeliui.

2.   Taikant 1 dalį, koeficientas k apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Formula

čia:

SA i

=

nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti, apskaičiuoti pagal alternatyvų standartizuotą metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a skyriuje, visoms prekybos operacijų sąrašui i priskirtoms pozicijoms;

Formula

=

visų prekybos operacijų sąrašų, kurie pagal šio reglamento 9 straipsnį priskiriami raudonos, oranžinės arba geltonos zonos sąrašų grupėms, tarp jų ir tų, kuriems nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti apskaičiuojami pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje, indeksai;

Formula

=

visų prekybos operacijų sąrašų, kuriems nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti apskaičiuojami pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje, indeksai.

3.   Įstaigos, apskaičiuojančios nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje, prekybos operacijų sąrašams, kurie pagal šio reglamento 9 straipsnį priskirti raudonos arba oranžinės zonos sąrašų grupėms, priskirtų pozicijų atžvilgiu, kompetentingai institucijai apie tai praneša pateikdamos pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimo rezultatus pagal Reglamento (ES) Nr. 2013/575 325az straipsnio 2 dalies d punktą.

11 straipsnis

Atitikties pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimui vertinimo dažnumas

Visų prekybos operacijų sąrašų, kuriems toms įstaigoms suteiktas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325az straipsnio 2 dalyje nurodytas leidimas apskaičiuoti nuosavų lėšų reikalavimus taikant vidaus modelius, atitiktį pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimui įstaigos vertina kas ketvirtį.

2 skirsnis

Techniniai elementai, kurie pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimo tikslais turi būti įtraukti į teorinius ir numatomus prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius

12 straipsnis

Techniniai elementai, kurie turi būti įtraukti į teorinius prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius

1.   Taikydamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bg straipsnį, teorinius prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius įstaigos apskaičiuoja remdamosi portfelio vertės dienos pabaigoje ir, darant prielaidą, kad prekybos operacijų sąrašo portfelio pozicijos nesikeičia, to portfelio vertės kitos dienos pabaigoje palyginimu.

2.   Teorinius prekybos operacijų sąrašo portfelio pokyčius įstaigos apskaičiuoja taikydamos tuos pačius metodus, įskaitant tuos pačius kainodaros metodus, modelių parametrizavimą ir rinkos duomenis, kurie naudojami rizikos vertinimo modelyje.

3.   Teoriniai prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčiai apima tik visų į rizikos vertinimo modelį įtrauktų rizikos veiksnių, kuriems įstaigos taiko būsimų sukrėtimų scenarijus, vertės pokyčius.

13 straipsnis

Techniniai elementai, kurie pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimo tikslais turi būti įtraukti į numatomus prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius

Taikydamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bg straipsnį, numatomus prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius įstaigos apskaičiuoja pagal šio reglamento 3 straipsnį.

14 straipsnis

Pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimų duomenų suderinimas

1.   Taikydamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bg straipsnį, vietoje konkretaus rizikos veiksnio įvesties duomenų vertės, naudojamos prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės teoriniams pokyčiams apskaičiuoti, įstaigos gali naudoti to paties rizikos veiksnio tokio paties pobūdžio įvesties duomenų vertę, naudojamą prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės numatomiems pokyčiams apskaičiuoti, jeigu tenkinama bet kuri iš šių sąlygų:

a)

įvesties duomenų skirtumus lemia tai, kad duomenys gaunami iš skirtingų duomenų teikėjų;

b)

įvesties duomenų skirtumus lemia tai, kad įvesties duomenys iš rinkos duomenų šaltinio gaunami skirtingu laiku tą pačią darbo dieną.

2.   Taikydamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bg straipsnį, vietoje rizikos veiksnio vertės, naudojamos prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės teoriniams pokyčiams apskaičiuoti, įstaigos gali naudoti to paties rizikos veiksnio vertę, kuri naudojama prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės numatomiems pokyčiams apskaičiuoti, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

rizikos veiksnys, naudojamas prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės numatomiems pokyčiams apskaičiuoti, tiesiogiai neatitinka įvesties duomenų;

b)

rizikos veiksnys nustatytas pagal įvesties duomenis, taikant vertinimo sistemų metodus, naudojamus prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės numatomiems pokyčiams nustatyti;

c)

nė vienas iš b punkte nurodytų vertinimo sistemų metodų nebuvo atkurtas vertinimo sistemose, kurios buvo naudojamos rizikos vertinimo modelyje, siekiant nustatyti rizikos veiksnio vertę, naudojamą prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės teoriniams pokyčiams apskaičiuoti.

15 straipsnis

Dokumentavimo reikalavimai

1.   Įstaigos taiko politiką ir procedūras, kuriomis nustatoma, kaip jos apskaičiuoja teorinius pokyčius pagal šio reglamento 12 ir 14 straipsnius, ir paaiškinama, kaip prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės teoriniai pokyčiai apskaičiuojami modeliuojamiems ir nemodeliuojamiems rizikos veiksniams.

2.   Nustatydamos duomenų suderinimo, kaip nurodyta šio reglamento 14 straipsnyje, procedūras įstaigos laikosi abiejų šių nuostatų:

a)

jos palygina prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės teorinius pokyčius be šio reglamento 14 straipsnyje nurodytų suderinimų ir prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės teorinius pokyčius su šio reglamento 14 straipsnyje nurodytais suderinimais ir šį palyginimą dokumentuoja;

b)

jos įvertina suderinimų poveikį patikrinimų, naudojamų siekiant įvertinti atitiktį pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimui, metrikoms, nurodytoms šio reglamento 7 ir 8 straipsniuose, ir tą vertinimą dokumentuoja.

3.   Įstaigos dokumentuoja visus pagal šio reglamento 14 straipsnį atliekamus koregavimus, taikomus prekybos operacijų sąrašo portfelio teorinių pokyčių apskaičiavimo rizikos veiksnių įvesties duomenims, bei tokių koregavimų pagrindimą.

3 skirsnis

Nuosavų lėšų reikalavimai, apskaičiuojami taikant alternatyvų vidaus modelių metodą

16 straipsnis

Nuosavų lėšų reikalavimų rinkos rizikai padengti apskaičiavimas pagal alternatyvų vidaus modelių metodą įstaigoms, turinčioms prekybos operacijų sąrašus

Įstaigos, apskaičiuojančios nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje, kai kuriems savo prekybos operacijų sąrašams priskirtoms pozicijoms, nuosavų lėšų reikalavimus visoms savo prekybos knygos pozicijoms ir visoms savo ne prekybos knygos pozicijoms, keliančioms užsienio valiutos kurso arba biržos prekių kainos riziką, apskaičiuoja sudėdamos a ir b punktuose pateiktų formulių rezultatus taip:

a)

Formula

b)

Formula

čia:

IMAima

=

IMAima , kaip nurodyta šio reglamento 10 straipsnyje;

SAima

=

SAima , kaip nurodyta šio reglamento 10 straipsnyje;

Papildomo kapitalo poreikio koeficientas

=

papildomo kapitalo poreikio koeficientas, apskaičiuotas pagal šio reglamento 10 straipsnį;

C U

=

nuosavų lėšų reikalavimai, apskaičiuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a skyrių pozicijų, nepriskirtų prekybos operacijų sąrašams, kuriems nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti įstaigos apskaičiuoja pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje, portfeliui;

SAvisų sąrašų

=

nuosavų lėšų reikalavimai visų prekybos knygos pozicijų ir visų ne prekybos knygos pozicijų, keliančių užsienio valiutos kurso arba biržos prekių kainos riziką, rinkos rizikai padengti pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a skyriuje.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).


2022 10 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 276/60


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/2060

2022 m. birželio 14 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 pagal jo 325be straipsnio 3 dalį papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi galimybės modeliuoti rizikos veiksnius pagal vidaus modelių metodą (IMA) vertinimo kriterijai ir to vertinimo dažnumas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl riziką ribojančių reikalavimų kredito įstaigoms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 325be straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

vertinant galimybę modeliuoti rizikos veiksnius pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325be straipsnio 1 dalį turėtų būti nustatomas tinkamas rizikos matas, kurį įstaigos turi naudoti apskaičiuodamos kiekvieno rizikos veiksnio, įtraukto į įstaigos alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje, arba kurio įtraukimo į tą metodą procesas pradėtas, nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti. Modeliuojamiems rizikos veiksniams turėtų būti taikomas tikėtino trūkumo rizikos matas, apskaičiuojamas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bb straipsnį, o nemodeliuojamiems rizikos veiksniams turėtų būti taikomas testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijaus rizikos matas, apskaičiuojamas pagal to reglamento 325bk straipsnį;

(2)

tikėtino trūkumo rizikos matas turėtų apimti tikimybinį rizikos veiksnių pasiskirstymą per pakankamai ilgą istorinį laikotarpį, kuriuo stebimi atitinkami tų rizikos veiksnių rinkos duomenys. Todėl rizikos veiksnį reikėtų laikyti modeliuojamu, jeigu yra pakankamai stebimų ir patikrinamų kainų, atspindinčių tą rizikos veiksnį. Tam vertinimui atlikti turėtų būti tinkamas 12 mėnesių stebėjimo laikotarpis, kuris baigiasi ankstesnę ataskaitinę datą. Tačiau, siekiant atsižvelgti į galimą duomenų prieinamumo vėlavimą, įstaigoms turėtų būti leidžiama tą 12 mėnesių stebėjimo laikotarpį pakeisti perkeltuoju 12 mėnesių laikotarpiu. Siekiant užtikrinti praktikos palyginamumą visoje Sąjungoje, tokio perkėlimo trukmė turėtų būti ne daugiau kaip vienas mėnuo. Dėl tos pačios priežasties įstaigos turėtų nuosekliai taikyti tokius perkeltuosius laikotarpius visiems tos pačios rūšies rizikos veiksniams ir pateikti savo kompetentingai institucijai išsamius dokumentus, susijusius su tokių perkeltųjų laikotarpių taikymu;

(3)

gali būti, kad iš savo prekybos veiklos įstaigos gali turėti ne visą informaciją apie kainas, reikalingą modeliavimo galimybei įvertinti. Todėl vertinant, ar rizikos veiksnius galima modeliuoti, įstaigoms taip pat turėtų būti leidžiama naudoti iš pardavėjų, kurie yra trečioji šalis, gautą informaciją apie kainas, su sąlyga, kad tas kainas būtų galima patikrinti ir kad tų trečiųjų šalių pardavėjų atžvilgiu būtų atliekamas nepriklausomas jų kainų informacijos pagrįstumo auditas;

(4)

pagrindinis vertinimo, ar rizikos veiksnius galima modeliuoti, etapas yra nustatytų patikrinamų kainų tipiškumo tiems rizikos veiksniams vertinimas. Patikrinama kaina turėtų būti laikoma tipiška įstaigos rizikos veiksnio atžvilgiu, kai įstaiga rizikos veiksnio vertę gali išskaičiuoti iš patikrinamos kainos vertės, taikydama paprastai taikomas kiekybines metodikas. Kai kurioms iš šių metodikų reikia papildomų įvesties duomenų, kad įstaigos galėtų išskaičiuoti rizikos veiksnio vertę, todėl gali būti sudėtingiau įrodyti patikrinamų kainų tipiškumą. Todėl tos metodikos ir prireikus papildomi įvesties duomenys turėtų būti grindžiami objektyvia ir tinkamai dokumentuojama informacija, taip užkertant kelią įstaigoms vadovautis nepagrįstomis prielaidomis. Pagal tarptautinius standartus užtikrinimo priemonių suderinimas arba vertinimas dėl nepakankamo patikrinamumo ir reprezentatyvumo neturėtų būti laikomas tinkamu patikrinamų kainų informacijos šaltiniu;

(5)

kai rizikos veiksniai yra kreivės, paviršiaus arba kubo taškai, tų rizikos veiksnių modeliavimo galimybė turėtų būti vertinama pagal kiekvienos tos kreivės, paviršiaus arba kubo grupės modeliavimo galimybę, nes konkrečiai grupei priklausantys rizikos veiksniai turi bendrų savybių. Todėl tokios grupės modeliavimo galimybė turėtų būti vertinama atsižvelgiant į visas tai grupei priskirtas patikrinamas kainas, o patikrinamos kainos, tipiškos vienam grupės rizikos veiksniui, turėtų būti laikomos tipiškomis visiems tai pačiai grupei priskiriamiems rizikos veiksniams. Be to, įstaigoms turėtų būti leidžiama pasirinkti standartines grupes arba, kai manoma, kad labiau tinkama atsižvelgiant į konkrečią kreivę, paviršių ar kubą, jų pačių sukurtas alternatyvias grupes;

(6)

be to, rizikos veiksnių modeliavimo kriterijai turėtų apimti atvejus, kai įstaiga naudoja parametrinę funkciją, kad parodytų kreivę, paviršių arba kubą, ir savo rizikos vertinimo modelyje funkcijų parametrus nustato kaip rizikos veiksnius. Tais atvejais taikant tuos kriterijus turėtų būti nurodoma, kaip turėtų būti atliekamas modeliavimo galimybės vertinimas, atsižvelgiant į tų parametrinių funkcijų ir funkcijų parametrų ypatumus;

(7)

siekiant padėti kompetentingoms institucijoms įvertinti, ar laikomasi šio reglamento, būtina nurodyti, kaip įstaigos, vertindamos, ar rizikos veiksnį galima modeliuoti, turi taikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bi straipsnio 1 dalies e punkte numatytą bendrąjį dokumentavimo reikalavimą;

(8)

šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(9)

Europos bankininkystės institucija dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 37 straipsnį, pateikti rekomendacijų (2),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Galimybės modeliuoti rizikos veiksnius, kurie nepriskiriami kreivei, paviršiui arba kubui, vertinimo kriterijai

1.   Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325be straipsnio 1 dalyje nurodytų pozicijų rizikos veiksniai, kurie nepriskiriami kreivei, paviršiui ar kubui, yra vertinami kaip modeliuojami, jeigu tenkinamas bet kuris iš šių kriterijų:

a)

12 mėnesių stebėjimo laikotarpiu, kuris baigiasi ankstesnę ataskaitinę datą, nurodytą Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/451 (3) 2 straipsnio 1 dalies b punkte, tenkinamos abi šios sąlygos:

i)

įstaiga nustatė, kad to rizikos veiksnio atžvilgiu yra bent 24 kainos, kurias yra patikrinamos pagal šio reglamento 2 straipsnį, kurių stebėjimo datos yra skirtingos ir kurios laikomos tam rizikos veiksniui tipiškomis kainomis pagal šio reglamento 3 straipsnį;

ii)

nebuvo 90 dienų ar ilgesnio laikotarpio, kuriuo buvo taikomos mažiau nei keturios i punkte nurodytos patikrinamos kainos;

b)

a punkte nurodytu 12 mėnesių stebėjimo laikotarpiu įstaiga nustatė, kad to rizikos veiksnio atžvilgiu yra bent 100 kainų, kurios yra patikrinamos pagal šio reglamento 2 straipsnį, kurių stebėjimo datos yra skirtingos ir kurios laikomos tam rizikos veiksniui tipiškomis kainomis pagal šio reglamento 3 straipsnį.

2.   Įstaiga 1 dalyje nurodytą 12 mėnesių laikotarpį gali pakeisti 12 mėnesių laikotarpiu, kuris baigiasi ne anksčiau kaip likus vienam mėnesiui iki Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/451 2 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos ankstesnės ataskaitinės datos (toliau – perkeltasis laikotarpis), jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

įstaiga nuosekliai taiko tą perkeltąjį laikotarpį visiems tos pačios, kaip ir atitinkamas rizikos veiksnys, rūšies rizikos veiksniams;

b)

įstaiga tą perkeltąjį laikotarpį nuosekliai taiko ilgą laiką;

c)

įstaiga pateikia kompetentingai institucijai išsamų to perkeltojo laikotarpio taikymo aprašymą.

2 straipsnis

Patikrinamos kainos

1.   Laikoma, kad kaina yra patikrinama, jeigu tenkinama bet kuri iš šių sąlygų:

a)

kaina nustatoma pagal sandorį, kurio viena iš šalių buvo įstaiga ir kuris buvo sudarytas įprastomis rinkos sąlygomis;

b)

kaina nustatoma pagal sandorį, kurį trečiosios šalys sudarė įprastomis rinkos sąlygomis ir kuris atitinka visas 5 dalyje nustatytas sąlygas;

c)

kaina nustatoma pagal sąžiningą ir konkurencingą kainos pasiūlymą, kurį įprastomis rinkos sąlygomis pateikia pati įstaiga arba trečiosios šalys, vertes, kuriomis remdamasi įstaiga arba trečiosios šalys įsipareigojo vykdyti sandorį prekyboje įprastu būdu ir kuris atitinka visas 5 dalyje nustatytas sąlygas.

2.   Nepaisant 1 dalies, nelaikoma, kad kaina yra patikrinama, jeigu tenkinama kuri nors iš šių sąlygų:

a)

kaina nustatoma pagal dviejų tos pačios grupės subjektų sandorį arba kainos pasiūlymą;

b)

kaina nustatoma pagal sandorį arba kainos pasiūlymą, kurio apimtis nėra svarbi, palyginti su įprastu sandorių arba pasiūlymų, atspindinčių esamas rinkos sąlygas, apimtimi;

c)

kaina nustatoma pagal pasiūlymus, kurių pirkimo ir pardavimo kainų skirtumai labai skiriasi nuo pirkimo ir pardavimo kainų skirtumų, atspindinčių esamas rinkos sąlygas;

d)

kaina nustatoma pagal sandorį, kurio vienintelis tikslas – nustatyti pakankamą skaičių patikrinamų kainų, atitinkančių šio reglamento 1 straipsnyje nustatytus kriterijus;

e)

kaina nustatoma pagal įpareigojančius pasiūlymus, kurie buvo pateikti siekiant vienintelio tikslo – nustatyti pakankamą skaičių patikrinamų kainų, atitinkančių šio reglamento 1 straipsnyje nustatytus kriterijus.

3.   Patikrinamos kainos stebėjimo data turi būti tokia pati kaip ir data, kurią buvo įvykdytas sandoris, arba data, kurią buvo pateikti įpareigojantys kainos pasiūlymai. Patikrinamų kainų stebėjimo datos registruojamos visuose duomenų šaltiniuose nuosekliai naudojant vieną laiko juostą.

4.   Taikant šį straipsnį pardavėjas, kuris yra trečioji šalis, – įmonė, kuri šio reglamento 1 straipsnio tikslais įstaigoms teikia sandorių arba pasiūlymų duomenis, įskaitant duomenų teikimo paslaugų teikėjus, apibrėžtus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 (4) 2 straipsnio 1 dalies 36a punkte, ir daugiašales sistemas, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES (5) 4 straipsnio 1 dalies 19 punkte.

5.   Sandoris arba kainos pasiūlymai yra naudojami taikant 1 dalies b ir c punktus tik kai tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

sandorį arba pasiūlymus apdorojo arba surinko pardavėjas, kuris yra trečioji šalis;

b)

pardavėjas, kuris yra trečioji šalis, arba įstaiga sutiko įstaigos kompetentingai institucijai paprašius pateikti sandorio arba pasiūlymų įrodymus ir įrodymus, kad galima patikrinti pagal tą sandorį arba tuos pasiūlymus nustatytą kainą;

c)

pardavėjas, kuris yra trečioji šalis, įstaigai nurodė datą, kurią buvo stebėtas sandoris arba pasiūlymai, ir būtiniausią informaciją apie sandorį arba pasiūlymus, kad įstaiga patikrinamą kainą galėtų priskirti rizikos veiksniams, kurių atžvilgiu ta kaina, nustatyta pagal tą sandorį arba tuos pasiūlymus, laikoma tipiška pagal šio reglamento 3 straipsnį;

d)

įstaiga patikrino, ar pardavėjo, kuris yra trečioji šalis, atžvilgiu trečioji įmonė, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bi straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, bent kartą per metus atlieka nepriklausomą auditą, kurio metu tikrinamas jos kainų informacijos pagrįstumas, valdymas ir procesai, ir turi galimybę susipažinti su audito rezultatais ir ataskaitomis, kad, gavusi prašymą, galėtų tuos rezultatus ir ataskaitas pateikti savo kompetentingai institucijai.

6.   Taikant 5 dalies d punktą, nepriklausomo audito metu įvertinami visi šie aspektai:

a)

ar pardavėjas, kuris yra trečioji šalis, turi informacijos, būtinos patikrinti, ar kaina yra patikrinama, ir susieti patikrinamą kainą su rizikos veiksniais, kurių atžvilgiu ta kaina laikoma tipiška pagal šio reglamento 3 straipsnį;

b)

ar pardavėjas, kuris yra trečioji šalis, gali įrodyti a punkte nurodytos informacijos vientisumą;

c)

ar pardavėjas, kuris yra trečioji šalis, taiko vidaus procesus ir turi pakankamai darbuotojų, turinčių a punkte nurodytai informacijai valdyti tinkamų įgūdžių;

d)

ar tuo atveju, kai pardavėjas, kuris yra trečioji šalis, nepateikia įstaigai informacijos, reikalingos patikrinti kainos patikrinamumą, pardavėjas, kuris yra trečioji šalis, pagal sutartį privalo būti patikrinęs kainos patikrinamumą.

7.   Jeigu pardavėjas, kuris yra trečioji šalis, nepateikia įstaigai informacijos, reikalingos kainos patikrinamumui patikrinti, įstaiga turi sugebėti savo kompetentingai institucijai įrodyti, kad pardavėjas, kuris yra trečioji šalis, pagal sutartį privalo būti patikrinęs kainos patikrinamumą.

3 straipsnis

Rizikos veiksniams nustatytų patikrinamų kainų tipiškumas

1.   Patikrinama kaina laikoma tipiška rizikos veiksniui nuo jos stebėjimo dienos, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

a)

yra glaudus ryšys tarp rizikos veiksnio ir patikrinamos kainos;

b)

įstaiga yra nurodžiusi konceptualiai patikimą metodiką, kurią naudojant iš patikrinamos kainos vertės išskaičiuojama rizikos veiksnio vertė.

Taikant b punktą, visi pagal metodiką naudojami įvesties duomenys arba rizikos veiksnys, išskyrus patikrinamą kainą, grindžiami objektyviais duomenimis.

2.   Bet kokia patikrinama kaina gali būti laikoma stebėjimu taikant 1 straipsnį dėl visų rizikos veiksnių, kuriems ji yra tipiška pagal 1 dalį.

3.   Kai, siekdama užfiksuoti emitentų grupės tam tikrų požymių, įskaitant tų emitentų šalį, regioną ar sektorių, pokyčius visos rinkos mastu, įstaiga naudoja sisteminės kredito arba nuosavybės vertybinių popierių rizikos veiksnį, atskirų emitentų rinkos indeksų arba priemonių patikrinamos kainos laikomos tipiškomis to sisteminės rizikos veiksnio atžvilgiu tik tuo atveju, jeigu jų požymiai yra tokie patys kaip ir to sisteminės rizikos veiksnio.

4 straipsnis

Galimybės modeliuoti rizikos veiksnius, priskiriamus kreivei, paviršiui arba kubui, vertinimo kriterijai

1.   Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325be straipsnio 1 dalyje nurodytų pozicijų rizikos veiksniai, kurie priskiriami kreivei, paviršiui arba kubui, yra vertinami kaip modeliuojami toliau nurodyta tvarka atliekant šiuos veiksmus:

a)

įstaiga kiekvienos kreivės, paviršiaus ar kubo atveju nustato atitinkamas rizikos veiksnių grupes pagal šio reglamento 5 straipsnį;

b)

įstaiga nustato galimybę modeliuoti atitinkamas a punkte nurodytas grupes pagal 2 dalį;

c)

įstaiga laiko modeliuojamu bet kokį rizikos veiksnį, priskiriamą grupei, kuri laikyta modeliuojama pagal 2 dalį.

2.   Vertinimo, ar grupė yra modeliuojama, kriterijus yra bet kuris iš šių:

a)

12 mėnesių stebėjimo laikotarpiu, kuris baigiasi Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/451 2 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą ankstesnę ataskaitinę datą:

i)

įstaiga nustatė, kad tai grupei priskiriamos bent 24 kainos, kurios yra patikrinamos pagal šio reglamento 2 straipsnį, kurių stebėjimo datos yra skirtingos ir kurios yra priskirtos tai grupei, ir

ii)

nebuvo 90 dienų ar ilgesnio laikotarpio, kuriuo buvo taikomos mažiau nei keturios i punkte nurodytos patikrinamos kainos;

b)

a punkte nurodytu 12 mėnesių stebėjimo laikotarpiu įstaiga nustatė, kad tai grupei priskiriamos bent 100 kainų, kurios yra patikrinamos pagal šio reglamento 2 straipsnį, kurių stebėjimo datos yra skirtingos ir kurios yra priskirtos tai grupei.

3.   Įstaiga 2 dalyje nurodytą 12 mėnesių laikotarpį gali pakeisti 12 mėnesių laikotarpiu, kuris baigiasi ne anksčiau kaip likus vienam mėnesiui iki Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/451 2 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos ankstesnės ataskaitinės datos (toliau – perkeltasis laikotarpis), jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

įstaiga tą perkeltąjį laikotarpį nuosekliai taiko visose kreivės, paviršiaus arba kubo grupėse;

b)

įstaiga tą perkeltąjį laikotarpį nuosekliai taiko ilgą laiką;

c)

įstaiga pateikia savo kompetentingai institucijai išsamų to perkeltojo laikotarpio taikymo aprašymą.

4.   Patikrinama kaina priskiriama grupei, jeigu ji pagal šio reglamento 3 straipsnį yra tipiška tai grupei priklausančio rizikos veiksnio atžvilgiu.

5.   Taikydama 4 dalį įstaiga rizikos veiksniu gali laikyti bet kurį grupei priskiriamos kreivės, paviršiaus arba kubo tašką, nepriklausomai nuo to, ar toks taškas yra rizikos veiksnys, įtrauktas į jos rizikos vertinimo modelį.

5 straipsnis

Rizikos veiksnių, priskiriamų kreivėms, paviršiams arba kubams, skirstymo į grupes metodai

1.   Kiekvienos kreivės, paviršiaus arba kubo, kuriam priskiriamas rizikos veiksnys, atveju įstaigos nustato tos kreivės, paviršiaus arba kubo grupes, naudodamos 2 dalyje nurodytas standartines iš anksto apibrėžtas grupes arba pačių įstaigų apibrėžtas grupes, jeigu tos įstaigos atitinka 3 dalies reikalavimus.

2.   Taikant 1 dalį, standartinės iš anksto apibrėžtos grupės yra šios:

a)

3 dalies 1 lentelės i eilutėje nurodytos devynios rizikos veiksnių, kurių vienas metais išreikštas termino matmuo yra t, grupės, priskiriamos šioms pagrindinėms rizikos veiksnių kategorijoms:

i)

„palūkanų norma“, išskyrus rizikos veiksnius, priskiriamus pagrindinei rizikos veiksnių pakategorei „kintamumas“;

ii)

„užsienio valiuta“, išskyrus rizikos veiksnius, priskiriamus pagrindinei rizikos veiksnių pakategorei „kintamumas“;

iii)

„biržos prekės“, išskyrus rizikos veiksnius, priskiriamus pagrindinėms rizikos veiksnių pakategorėms „energijos kintamumas ir išmetamo anglies dioksido kiekio kintamumas“, „tauriųjų metalų kintamumas ir spalvotųjų metalų kintamumas“ ir „kitų biržos prekių kintamumas“;

b)

3 dalies 1 lentelės ii eilutėje nurodytos šešios rizikos veiksnių, turinčių daugiau nei vieną metais išreikštą termino matmenį, kiekvienam termino matmeniui t nustatytos grupės, priskiriamos šioms pagrindinėms rizikos veiksnių kategorijoms:

i)

„palūkanų norma“, išskyrus rizikos veiksnius, priskiriamus pagrindinei rizikos veiksnių pakategorei „kintamumas“;

ii)

„užsienio valiuta“, išskyrus rizikos veiksnius, priskiriamus pagrindinei rizikos veiksnių pakategorei „kintamumas“;

iii)

„biržos prekės“, išskyrus rizikos veiksnius, priskiriamus pagrindinėms rizikos veiksnių pakategorėms „energijos kintamumas ir išmetamo anglies dioksido kiekio kintamumas“, „tauriųjų metalų kintamumas ir spalvotųjų metalų kintamumas“ ir „kitų biržos prekių kintamumas“;

c)

3 dalies 1 lentelės iii eilutėje nurodytos penkios rizikos veiksnių, turinčių vieną arba kelis metais išreikštus termino matmenis, kiekvienam termino matmeniui t nustatytos grupės, priskiriamos šioms pagrindinėms rizikos veiksnių kategorijoms:

i)

„kredito marža“, išskyrus rizikos veiksnius, priskiriamus pagrindinei rizikos veiksnių pakategorei „kintamumas“;

ii)

„nuosavybės vertybiniai popieriai“, išskyrus rizikos veiksnius, priskiriamus pagrindinėms rizikos veiksnių pakategorėms „kintamumas (didelė rinkos kapitalizacija)“ ir „kintamumas (maža rinkos kapitalizacija)“;

d)

3 dalies 1 lentelės iv eilutėje nurodytos penkios grupės rizikos veiksniams, kurių vienas ar keli likvidumo matmenys išreikšti naudojant pasirinkimo sandorių delta koeficientą (δ);

e)

3 dalies 1 lentelės iii eilutėje nurodytos penkios grupės ir 3 dalies 1 lentelės iv eilutėje nurodytos penkios grupės rizikos veiksniams, priskirtiems šioms pagrindinėms rizikos veiksnių kategorijoms:

i)

„užsienio valiuta“ – rizikos veiksniams, priskiriamiems pagrindinei rizikos veiksnių pakategorei „kintamumas“;

ii)

„kredito marža“ – rizikos veiksniams, priskiriamiems pagrindinei rizikos veiksnių pakategorei „kintamumas“;

iii)

„nuosavybės vertybiniai popieriai“ – tiems rizikos veiksniams, priskiriamiems pagrindinėms rizikos veiksnių pakategorėms „kintamumas (didelė rinkos kapitalizacija)“ ir „kintamumas (maža rinkos kapitalizacija)“;

iv)

„biržos prekės“ – tiems rizikos veiksniams, priskiriamiems pagrindinėms rizikos veiksnių pakategorėms „energijos kintamumas ir išmetamo anglies dioksido kiekio kintamumas“, „tauriųjų metalų kintamumas ir spalvotųjų metalų kintamumas“ ir „kitų biržos prekių kintamumas“;

f)

3 dalies 1 lentelės ii eilutėje nurodytos šešios grupės, 3 dalies 1 lentelės iii eilutėje nurodytos penkios grupės ir 3 dalies 1 lentelės iv eilutėje nurodytos penkios grupės rizikos veiksniams, priskiriamiems pagrindinei rizikos veiksnių kategorijai „palūkanų norma“ ir pagrindinei rizikos veiksnių pakategorei „kintamumas“ su terminų, galiojimo pabaigos ir likvidumo matmenimis.

Taikant d punktą, pasirinkimo sandorių rinkose, kuriose likvidumui apibrėžti taikomos kitokios priemonės nei pasirinkimo sandorių delta koeficientas, įstaigos konvertuoja 3 dalies 1 lentelės iv eilutėje nurodytas grupes pagal tose pasirinkimo sandorių rinkose vyraujančias priemones taikydamos kiekybinius metodus, parengtus pagal pačios įstaigos kainodaros modelius, su sąlyga, kad tie kainodaros modeliai buvo tinkamai dokumentuoti ir nepriklausomai patikrinti.

3.   Taikant 2 dalį, standartinę grupę galima suskirstyti į mažesnes grupes.

1 lentelė

Grupės Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i.

0 ≤ t < 0,75

0,75 ≤ t <1,5

1,5 ≤ t <4

4 ≤ t < 7

7 ≤ t < 12

12 ≤ t < 18

18 ≤ t < 25

25 ≤ t < 35

35 ≤ t

ii.

0 ≤ t <0,75

0,75 ≤ t < 4

4 ≤ t < 10

10 ≤ t < 18

18 ≤ t < 30

30 ≤ t

 

 

 

iii.

0 ≤ t < 1,5

1,5 ≤ t < 3,5

3,5 ≤ t < 7,5

7,5 ≤ t < 15

15 ≤ t

 

 

 

 

iv.

0 ≤ δ < 0,05

0,05 ≤ δ < 0,3

0,3 ≤ δ < 0.7

0,7 ≤ δ < 0,95

0,95 ≤ δ ≤ 1

 

 

 

 

4.   Taikydamos 1 dalį, įstaigos gali pačios nustatyti tam tikros kreivės, paviršiaus arba kubo grupes, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

a)

grupės apima visą kreivę, paviršių arba kubą;

b)

grupės nepersidengia;

c)

kiekvienoje grupėje yra tik vienas rizikos veiksnys, kuris naudojamas apskaičiuojant įstaigos vieno iš prekybos operacijų sąrašų portfelio vertės teorinius pokyčius, siekiant įvertinti, ar laikomasi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bg straipsnyje nustatytų pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimų.

5.   Vertindama galimybę modeliuoti tam tikrai terminų grupei priklausančios pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos „kredito marža“ rizikos veiksnius, įstaiga gali perkelti patikrinamas grupės kainas į gretimą su trumpesniais terminais susijusią grupę tik tuomet, kai įvykdomos visos šios sąlygos:

a)

įstaiga neturi jokio su ilgesniais terminais susijusiai grupei priskirto rizikos veiksnio pozicijos, todėl savo rizikos valdymo modelyje nenaudoja nė vieno iš šių rizikos veiksnių;

b)

patikrinama kaina skaičiuojama tik vienoje terminų grupėje;

c)

patikrinama kaina perkeliama tik vieną kartą.

6 straipsnis

Galimybės modeliuoti rizikos veiksnius, atspindinčius parametrinės kreivės, paviršiaus arba kubo funkcijos parametrus, vertinimo kriterijai

1.   Įstaigos, kurios naudoja vieną ar daugiau kreivę, paviršių arba kubą atspindinčių parametrinių funkcijų ir funkcijų parametrus kaip rizikos veiksnius įtraukia į savo vidaus rizikos vertinimo modelius, galimybę modeliuoti tuos funkcijų parametrus vertina kiekvienos parametrinės funkcijos atžvilgiu toliau nurodyta tvarka atlikdamos šiuos veiksmus:

a)

tos įstaigos nustato kreivės, paviršiaus arba kubo taškų, kurie buvo naudojami parametrinei funkcijai kalibruoti, rinkinį;

b)

tos įstaigos taiko 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą skirstymo į grupes metodą taip, tarsi jų rizikos vertinimo modelio rizikos veiksniai būtų taškai, nustatyti pagal a punktą;

c)

tos įstaigos galimybę modeliuoti grupes, gautas taikant 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą skirstymo į grupes metodą, pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis vertina taip, tarsi jų rizikos vertinimo modelio rizikos veiksniai būtų taškai, nustatyti pagal a punktą.

2.   Galimybė modeliuoti parametrinės funkcijos parametrą, kaip nurodyta 1 dalyje, yra vertinama nustatant kreivės, paviršiaus arba kubo taškų, kurie buvo naudojami tam funkcijos parametrui kalibruoti, rinkinį. Jeigu nustatyti taškai priklauso tik grupėms, kurios pagal 1 dalies c punktą vertinamos kaip modeliuojamos, funkcijos parametras yra vertinamas kaip modeliuojamas.

7 straipsnis

Dokumentavimas

1.   Įstaigos savo vidaus politikoje dokumentuoja visus šiuos aspektus:

a)

savo vidaus rizikos vertinimo modelio rizikos veiksnių, kuriems taikomas modeliavimo galimybės vertinimas, rinkinį ir aprašymą;

b)

informacijos apie patikrinamas kainas, kuri buvo naudojama vertinant galimybę modeliuoti rizikos veiksnius, šaltinius;

c)

kriterijus, pagal kuriuos kaina turi būti laikoma patikrinama pagal 2 straipsnį, įskaitant metmenis, kaip įstaiga vertina, ar sandorio arba tvirtosios kotiruotės apimtis yra svarbi, kaip nurodyta 2 straipsnio 2 dalies b punkte, ir ar kotiruotės pirkimo ir pardavimo kainų skirtumai yra pagrįsti, kaip nurodyta 2 straipsnio 2 dalies c punkte;

d)

priskyrimo procesą ir kriterijus, pagal kuriuos nustatomas 3 straipsnyje nurodytas patikrinamų kainų tipiškumas rizikos veiksniams, įskaitant metodikos, nustatytos rizikos veiksnio vertei išskaičiuoti iš patikrinamų kainų, metmenis ir bet kokius papildomus įvesties duomenis, kurių gali prireikti taikant metodiką;

e)

galimybės modeliuoti parametrines kreives, paviršius ar kubus vertinimą, kaip nurodyta 6 straipsnyje;

f)

5 straipsnyje nurodytų skirstymo į grupes metodų taikymą, taip pat nurodant, ar ir kaip įstaiga taiko 5 straipsnio 5 dalį;

g)

12 mėnesių perkeltojo laikotarpio naudojimą pagal 1 straipsnio 2 dalį arba 4 straipsnio 3 dalį.

2.   Įstaigos ne mažiau kaip vienus metus registruoja galimybės modeliuoti kiekvieną rizikos veiksnį vertinimo rezultatus, įskaitant 1 dalyje nurodytą dokumentavimą. Tais atvejais, kai rizikos veiksnių vienų metų rezultatų istorijos dar nėra, įstaigos užfiksuoja ilgiausią įmanomą turimų rezultatų istoriją.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(3)  2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/451, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 taikymo įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo srityje techniniai įgyvendinimo standartai ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 (OL L 97, 2021 3 19, p. 1).

(4)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(5)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).


2022 10 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 276/69


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/2061

2022 m. spalio 24 d.

kuriuo dėl Jungtinei Karalystei ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirtų įrašų trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti naminių paukščių, naminių paukščių genetinės medžiagos produktų ir naminių paukščių bei medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos siuntas, sąrašuose iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdamaį Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktą“) (1), visų pirma į jo 230 straipsnio 1 dalį ir 232 straipsnio 1 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (ES) 2016/429 reikalaujama, kad tam, kad gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntos galėtų būti įvežtos į Sąjungą, jos turi būti iš trečiosios šalies, teritorijos arba jos zonos ar laikymo vietos, įtrauktos į sąrašą pagal to reglamento 230 straipsnio 1 dalį;

(2)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/692 (2) nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, kuriuos turi atitikti tam tikrų rūšių ir kategorijų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntos iš trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, o jeigu vežami akvakultūros gyvūnai – iš laikymo vietų, tam, kad jas būtų galima įvežti į Sąjungą;

(3)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/404 (3) sudaryti sąrašai, į kuriuos įtrauktos trečiosios šalys, teritorijos arba zonos ar laikymo vietos, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą tų rūšių ir kategorijų gyvūnus, genetinės medžiagos produktus ir gyvūninius produktus, kuriems taikomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692;

(4)

konkrečiai Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV prieduose yra pateikti sąrašai, į kuriuos įtrauktos trečiosios šalys, jų teritorijos arba zonos, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti naminių paukščių, naminių paukščių genetinės medžiagos produktų ir naminių paukščių bei medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos siuntas;

(5)

Jungtinė Karalystė pranešė Komisijai apie 17 labai patogeniško paukščių gripo protrūkių tarp naminių paukščių Norfolko (11), Esekso (3), Somerseto (1) ir Linkolnšyro (1) grafystėse, Anglijoje (Jungtinė Karalystė), ir Luiso saloje (1), Škotijoje (Jungtinė Karalystė), kurie 2022 m. spalio 6 d. – 2022 m. spalio 12 d. buvo patvirtinti laboratoriniais tyrimais (AT-PGR);

(6)

be to, Jungtinės Amerikos Valstijos pranešė Komisijai apie 10 labai patogeniško paukščių gripo protrūkių tarp naminių paukščių Kolorado (1), Kentukio (1), Mičigano (2), Pensilvanijos (1), Pietų Dakotos (3) ir Jutos (2) valstijose (Jungtinės Amerikos Valstijos), kurie 2022 m. spalio 5 d. – 2022 m. spalio 12 d. buvo patvirtinti laboratoriniais tyrimais (AT-PGR);

(7)

po šių labai patogeniško paukščių gripo protrūkių Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų veterinarijos tarnybos aplink užkrėstus ūkius nustatė 10 km kontrolės zoną ir įgyvendino likvidavimo politiką, kad būtų suvaldytas labai patogeniškas paukščių gripas ir apribotas šios ligos plitimas;

(8)

Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Amerikos Valstijos pateikė Komisijai informaciją apie jų teritorijose susiklosčiusią epizootinę situaciją ir apie priemones, kurių jos ėmėsi, siekdamos užkirsti kelią tolesniam labai patogeniško paukščių gripo plitimui. Komisija tą informaciją įvertino. Remiantis tuo vertinimu ir siekiant apsaugoti Sąjungos gyvūnų sveikatos būklę, nebeturėtų būti leidžiama įvežti į Sąjungą naminių paukščių, naminių paukščių genetinės medžiagos produktų ir naminių bei medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos siuntų iš teritorijų, kurioms dėl naujausių labai patogeniško paukščių gripo protrūkių taikomi Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų veterinarijos tarnybų nustatyti apribojimai;

(9)

be to, Jungtinė Karalystė pateikė atnaujintą informaciją apie jos teritorijoje susiklosčiusią epizootinę situaciją, susijusią su vienu labai patogeniško paukščių gripo protrūkiu naminių paukščių ūkyje Berzėjuje, Orknio salyne, Škotijoje (Jungtinė Karalystė), kuris buvo patvirtintas 2022 m. liepos 6 d.;

(10)

Jungtinės Amerikos Valstijos taip pat pateikė atnaujintą informaciją apie jos teritorijoje susiklosčiusią epizootinę padėtį, susijusią su 71 labai patogeniško paukščių gripo protrūkiu naminių paukščių ūkiuose Kolorado (1), Delavero (2), Indianos (1), Ajovos (3), Kanzaso (1), Merilando (3), Mičigano (1), Minesotos (31), Misūrio (2), Šiaurės Karolinos (9), Šiaurės Dakotos (1), Pensilvanijos (11), Pietų Dakotos (1) ir Viskonsino (4) valstijose (Jungtinės Amerikos Valstijos), kurie buvo patvirtinti 2022 m. vasario 22 d. – 2022 m. birželio 7 d.;

(11)

Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Amerikos Valstijos taip pat pateikė informaciją apie priemones, kurių jos ėmėsi, siekdamos užkirsti kelią tolesniam šios ligos plitimui. Visų pirma po šių labai patogeniško paukščių gripo protrūkių Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų veterinarijos tarnybos įgyvendino likvidavimo politiką, kad būtų suvaldytas ir apribotas šios ligos plitimas, ir, įgyvendinusios likvidavimo strategiją užkrėstuose naminių paukščių ūkiuose savo teritorijose, taip pat baigė taikyti būtinąsias valymo ir dezinfekavimo priemones;

(12)

Komisija įvertino Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų pateiktą informaciją ir padarė išvadą, kad labai patogeniško paukščių gripo protrūkiai tuose naminių paukščių ūkiuose buvo suvaldyti ir kad nebėra jokios rizikos, susijusios su naminių paukščių prekių įvežimu į Sąjungą iš Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų zonų, iš kurių naminių paukščių prekių įvežimas į Sąjungą dėl šių protrūkių buvo laikinai sustabdytas;

(13)

todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai turėtų būti iš dalies pakeisti, kad būtų atsižvelgta į dabartinę epizootinę padėtį, susijusią su labai patogenišku paukščių gripu Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose;

(14)

atsižvelgiant į dabartinę dėl labai patogeniško paukščių gripo Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose susiklosčiusią epizootinę situaciją ir didelį jo patekimo į Sąjungą pavojų, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 pakeitimai, kurie turi būti padaryti šiuo reglamentu, turėtų įsigalioti skubos tvarka;

(15)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1961 (4) Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V priedo 2 dalis iš dalies pakeista įtraukiant GB-2.156 eilutę, kuria apibrėžta viena paveikta zona, įtraukta į to V priedo įrašą, skirtą Jungtinei Karalystei. Kadangi aptikta viena klaida, GB-2.156 zonai skirta eilutė turėtų būti atitinkamai ištaisyta. Šis ištaisymas turėtų būti taikomas nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1961 taikymo pradžios datos;

(16)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 ištaisymas

V priedo 2 dalies Jungtinei Karalystei skirtame įraše GB-2.156 zonai skirta eilutė pakeičiama taip:

„Jungtinė Karalystė

GB-2.156

Near Selby, Selby, North Yorkshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.85 and W0.98.“

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau 2 straipsnis taikomas nuo 2022 m. spalio 19 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. spalio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

(2)  2020 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taisyklės dėl tam tikrų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir jų gabenimo bei tvarkymo įvežus (OL L 174, 2020 6 3, p. 379).

(3)  2021 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/404, kuriuo, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/429, sudaromi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti gyvūnus, genetinės medžiagos produktus ir gyvūninius produktus, sąrašai (OL L 114, 2021 3 31, p. 1).

(4)  Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1961 2022 m. spalio 17 d. kuriuo dėl Kanadai, Jungtinei Karalystei ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirtų įrašų trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti naminių paukščių, naminių paukščių genetinės medžiagos produktų ir naminių paukščių bei medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos siuntas, sąrašuose iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai (OL L 270, 2022 10 18, p. 16).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai iš dalies keičiami taip:

1)

V priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

Jungtinės Karalystės įraše GB-2.127 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

GB

Jungtinė Karalystė

GB-2.127

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N, P1

 

2022 07 06

2022 10 09

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

N, P1

 

2022 07 06

2022 10 09

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N, P1

 

2022 07 06

2022 10 09

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N, P1

 

2022 07 06

2022 10 09

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N, P1

 

2022 07 06

2022 10 09

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N, P1

 

2022 07 06

2022 10 09

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N, P1

 

2022 07 06

2022 10 09

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N, P1

 

2022 07 06

2022 10 09

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N, P1

 

2022 07 06

2022 10 09

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N, P1

 

2022 07 06

2022 10 09“

ii)

Jungtinės Karalystės įraše po GB-2.164 zonai skirtos eilutės įrašomos GB-2.165–GB-2.181 zonoms skirtos eilutės:

GB

Jungtinė Karalystė

GB-2.165

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N, P1

 

2022 10 06

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

N, P1

 

2022 10 06

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N, P1

 

2022 10 06

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N, P1

 

2022 10 06

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N, P1

 

2022 10 06

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N, P1

 

2022 10 06

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N, P1

 

2022 10 06

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N, P1

 

2022 10 06

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N, P1

 

2022 10 06

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N, P1

 

2022 10 06

 

GB-2.166

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N, P1

 

2022 10 07

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

N, P1

 

2022 10 07

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N, P1

 

2022 10 07

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N, P1

 

2022 10 07

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N, P1

 

2022 10 07

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N, P1

 

2022 10 07

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N, P1

 

2022 10 07

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N, P1

 

2022 10 07

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N, P1

 

2022 10 07

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N, P1

 

2022 10 07

 

GB-2.167

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N, P1

 

2022 10 06

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

N, P1

 

2022 10 06

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N, P1

 

2022 10 06

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N, P1

 

2022 10 06

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N, P1

 

2022 10 06

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N, P1

 

2022 10 06

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N, P1

 

2022 10 06

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N, P1

 

2022 10 06

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N, P1

 

2022 10 06

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N, P1

 

2022 10 06

 

GB-2.168

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N, P1

 

2022 10 07

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

N, P1

 

2022 10 07

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N, P1

 

2022 10 07

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N, P1

 

2022 10 07

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N, P1

 

2022 10 07

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N, P1

 

2022 10 07

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N, P1

 

2022 10 07

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N, P1

 

2022 10 07

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N, P1

 

2022 10 07

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N, P1

 

2022 10 07

 

GB-2.169

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N, P1

 

2022 10 08

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

N, P1

 

2022 10 08

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N, P1

 

2022 10 08

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N, P1

 

2022 10 08

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N, P1

 

2022 10 08

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N, P1

 

2022 10 08

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N, P1

 

2022 10 08

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N, P1

 

2022 10 08

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N, P1

 

2022 10 08

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N, P1

 

2022 10 08

 

GB-2.170

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N, P1

 

2022 10 07

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

N, P1

 

2022 10 07

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N, P1

 

2022 10 07

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N, P1

 

2022 10 07

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N, P1

 

2022 10 07

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N, P1

 

2022 10 07

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N, P1

 

2022 10 07

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N, P1

 

2022 10 07

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N, P1

 

2022 10 07

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N, P1

 

2022 10 07

 

GB-2.171

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N, P1

 

2022 10 09

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

N, P1

 

2022 10 09

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N, P1

 

2022 10 09

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N, P1

 

2022 10 09

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N, P1

 

2022 10 09

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N, P1

 

2022 10 09

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N, P1

 

2022 10 09

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N, P1

 

2022 10 09

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N, P1

 

2022 10 09

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N, P1

 

2022 10 09

 

GB-2.172

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N, P1

 

2022 10 11

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

N, P1

 

2022 10 11

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N, P1

 

2022 10 11

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N, P1

 

2022 10 11

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N, P1

 

2022 10 11

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N, P1

 

2022 10 11

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N, P1

 

2022 10 11

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N, P1

 

2022 10 11

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N, P1

 

2022 10 11

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N, P1

 

2022 10 11

 

GB-2.173

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N, P1

 

2022 10 10

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

N, P1

 

2022 10 10

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N, P1

 

2022 10 10

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N, P1

 

2022 10 10

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N, P1

 

2022 10 10

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N, P1

 

2022 10 10

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N, P1

 

2022 10 10

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N, P1

 

2022 10 10

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N, P1

 

2022 10 10

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N, P1

 

2022 10 10

 

GB-2.174

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N, P1

 

2022 10 10

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

N, P1

 

2022 10 10

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N, P1

 

2022 10 10

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N, P1

 

2022 10 10

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N, P1

 

2022 10 10

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N, P1

 

2022 10 10

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N, P1

 

2022 10 10

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N, P1

 

2022 10 10

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N, P1

 

2022 10 10

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N, P1

 

2022 10 10

 

GB-2.175

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N, P1

 

2022 10 11

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

N, P1

 

2022 10 11

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N, P1

 

2022 10 11

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N, P1

 

2022 10 11

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N, P1

 

2022 10 11

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N, P1

 

2022 10 11

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N, P1

 

2022 10 11

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N, P1

 

2022 10 11

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N, P1

 

2022 10 11

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N, P1

 

2022 10 11

 

GB-2.176

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N, P1

 

2022 10 11

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

N, P1

 

2022 10 11

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N, P1

 

2022 10 11

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N, P1

 

2022 10 11

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N, P1

 

2022 10 11

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N, P1

 

2022 10 11

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N, P1

 

2022 10 11

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N, P1

 

2022 10 11

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N, P1

 

2022 10 11

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N, P1

 

2022 10 11

 

GB-2.177

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N, P1

 

2022 10 11

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

N, P1

 

2022 10 11

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N, P1

 

2022 10 11

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N, P1

 

2022 10 11

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N, P1

 

2022 10 11

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N, P1

 

2022 10 11

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N, P1

 

2022 10 11

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N, P1

 

2022 10 11

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N, P1

 

2022 10 11

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N, P1

 

2022 10 11

 

GB-2.178

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N, P1

 

2022 10 11

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

N, P1

 

2022 10 11

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N, P1

 

2022 10 11

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N, P1

 

2022 10 11

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N, P1

 

2022 10 11

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N, P1

 

2022 10 11

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N, P1

 

2022 10 11

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N, P1

 

2022 10 11

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N, P1

 

2022 10 11

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N, P1

 

2022 10 11

 

GB-2.179

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N, P1

 

2022 10 12

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

N, P1

 

2022 10 12

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N, P1

 

2022 10 12

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N, P1

 

2022 10 12

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N, P1

 

2022 10 12

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N, P1

 

2022 10 12

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N, P1

 

2022 10 12

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N, P1

 

2022 10 12

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N, P1

 

2022 10 12

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N, P1

 

2022 10 12

 

GB-2.180

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP

N, P1

 

2022 10 12

 

Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai

BPR

N, P1

 

2022 10 12

 

Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

SP

N, P1

 

2022 10 12

 

Skerstini beketeriai paukščiai

SR

N, P1

 

2022 10 12

 

Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius

DOC

N, P1

 

2022 10 12

 

Vienadieniai beketeriai paukščiukai

DOR

N, P1

 

2022 10 12

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius

POU-LT20

N, P1

 

2022 10 12

 

Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai

HEP

N, P1

 

2022 10 12

 

Beketerių paukščių periniai kiaušiniai

HER

N, P1

 

2022 10 12

 

Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių

HE-LT20

N, P1

 

2022 10 12

 

GB-2.181

Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius

BPP