ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 239

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. rugsėjo 15d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. rugsėjo 14 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1529, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

1

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/1530, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

149

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2022 9 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 239/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/1529

2022 m. rugsėjo 14 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 ir 3 dalis,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 269/2014;

(2)

remiantis Tarybos atlikta peržiūra, informacija, susijusi su 548 asmenimis ir dviem subjektais, įtrauktais į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedą, turėtų būti iš dalies pakeista. Be to, iš tame priede pateikto sąrašo turėtų būti išbraukti įrašai dėl dviejų asmenų ir vieno mirusio asmens, taip pat aštuoni įrašų dublikatai;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BEK


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.


PRIEDAS

Sprendimo 2014/145/BUSP priede:

1)

įrašai, susiję su šiais asmenimis išbraukiami:

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY (Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИ);

906.

Olga AYZIMAN (Ольга АЙЗИМАН);

916.

Saodat NARZIEVA (Саодат НАРЗИЕВА);

2)

šie įrašų dublikatai išbraukiami:

338.

Alexey CHERNYAK (Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК);

402.

Leonid BABASHOV (Леонид Иванович БАБАШОВ);

418.

Alexander BORODAI (Александр Юрьевич БОРОДАЙ);

521.

Tatyana LOBACH (Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ);

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV (Александр Михайлович БАБАКОВ);

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ);

827.

Alexei Konstantinovich PUSHKOV (Алексей Константинович ПУШКОВ);

966.

Vladislav Nikolaevich DEINEGO (Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО);

3)

įrašai, susiję su toliau išvardytais asmenimis ir subjektais, pakeičiami šiais įrašais:

Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1976 8 15

Gimimo vieta: Ulan-Ude (Ulan Udė), Buryat ASSR (Buriatijos ATSR), Rusijos TFSR (dabar Rusijos Federacija)

Kaip buvęs „Krymo ministro pirmininko pavaduotojas“ R. I. Temirgaliev atliko svarbų vaidmenį „aukščiausiajai tarybai“ priimant sprendimus dėl 2014 m. kovo 16 d.„referendumo“, nukreipto prieš Ukrainos teritorinį vientisumą. Jis vykdė aktyvią lobistinę veiklą, kad Krymas būtų integruotas į Rusijos Federaciją.

2014 m. birželio 11 d. jis atsistatydino iš vadinamosios „Krymo Respublikos“„ministro pirmininko pirmojo pavaduotojo“ pareigų. Buvęs Rusijos ir Kinijos regioninės plėtros investicinio fondo valdymo bendrovės generalinis direktorius.

Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ar politiką.

2014 3 17

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1961 6 13

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija, arba Sevastopolis, Ukraina

2014 m. vasario 23 d. A. M. Chaliy tapo „Sevastopolio liaudies meru“ gavęs liaudies pritarimą ir sutiko su šio „balsavimo“ rezultatais. Jis vykdė aktyvią kampaniją, kad po 2014 m. kovo 16 d. referendumo Sevastopolis taptų atskiru Rusijos Federacijos vienetu. Jis buvo vienas iš asmenų, pasirašiusių 2014 m. kovo 18 d.„sutartį dėl Krymo prisijungimo prie Rusijos Federacijos“. 2014 m. balandžio 1–14 d. jis laikinai ėjo Sevastopolio „gubernatoriaus“ pareigas ir buvo „išrinktas“ Sevastopolio miesto „įstatymų leidžiamosios asamblėjos“ pirmininku. Buvęs Sevastopolio miesto „įstatymų leidžiamosios asamblėjos“ narys (iki 2019 m. rugsėjo mėn.).

Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ar politiką.

Už dalyvavimą aneksavimo procese apdovanotas Rusijos valstybės pirmojo laipsnio ordinu „Už nuopelnus tėvynei“.

Miesto istorinės ir kultūrinės plėtros labdaros fondo „35-oji pakrantės baterija“ pirmininkas.

Bendrovės „Smart Electric Networks LLC“ („OOO „Разумные электрические сети““) generalinis direktorius.

2014 3 17

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1958 1 5

Gimimo vieta: Abakan (Abakanas), Khakassia (Chakasija), Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos Saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas.

2014 m. kovo 1 d. V. A. Ozerov Federacijos Tarybos Saugumo ir gynybos komiteto vardu Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2017 m. liepos mėn. jis atsistatydino iš Saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pareigų. Jis ir toliau buvo Tarybos narys ir Vidaus reguliavimo ir parlamentinių reikalų komiteto narys.

2017 m. spalio 10 d. Dekretu Nr. 372-SF V. A. Ozerov buvo įtrauktas į Federacijos Tarybos laikinosios komisijos dėl valstybės suverenumo apsaugos ir apsaugos nuo kišimosi į Rusijos Federacijos vidaus reikalus sudėtį.

Jo įgaliojimai Federacijos Taryboje baigėsi 2019 m. rugsėjo mėn. Nuo 2019 m. spalio mėn. – fondo „Rospolitika“ konsultantas.

Šiuo metu jis yra Rusijos prezidentinės nacionalinės ekonomikos ir viešojo administravimo akademijos konsultacinio centro „Taktinių sprendimų agentūra“ vadovo pavaduotojas.

2014 3 17

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1957 2 15

Gimimo vieta: Barnaulas, Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos oro desanto pajėgų vadas, generolas pulkininkas. Eidamas vadovaujamąsias pareigas yra atsakingas už Rusijos oro pajėgų dislokavimą Kryme.

Buvęs Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos Gynybos komiteto pirmininkas. Valstybės Dūmos Pilietinės visuomenės vystymo komiteto pirmininko pavaduotojas.

2014 5 12

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1960 5 19

Gimimo vieta: Ignatovo (Ignatovas), Vologodsk Oblast (Vologodsko sritis), TSRS (dabar Rusijos Federacija)

Buvęs Valstybės Dūmos narys ir buvęs Dūmos Konstitucinės teisės komiteto pirmininkas. Atsakingas už teisės aktų dėl Krymo ir Sevastopolio aneksijos prie Rusijos Federacijos priėmimo palengvinimą.

Buvęs partijos „Vieningoji Rusija“ Aukščiausiosios tarybos narys. Dūmos pirmininko V. V. Volodin patarėjas. Šiuo metu yra Rusijos mokslų akademijos Valstybės ir teisės instituto vadovaujantis tyrėjas.

Vienas iš Rusijos teisininkų asociacijos pirmininkų.

2014 5 12

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (dar žinomas kaip Bes („Velnias“))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

Dar žinomas kaip Igor Nikolaevich BEREGOVOY

(Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1965 12 30

Gimimo vieta: Simferopolis, Krymas, Ukraina

Vienas iš buvusių pasiskelbusios Horlivkos liaudies kariuomenės vadovų. Jis perėmė Ukrainos Saugumo tarnybos biuro regioninės valdžios pastato Donecke kontrolę, o vėliau užėmė Vidaus reikalų ministerijos regioninį skyrių Horlivkos mieste. Jis turi ryšių su Igor Strelkov / Girkin; pastarajam vadovaujant jis dalyvavo Horlivkos savivaldybės tarybos liaudies deputato Volodymyr Rybak nužudyme.

Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ar politiką. 2022 m. balandžio mėn. jis grįžo į Berdianską su Rusijos karinėmis pajėgomis ir dalyvauja „užtikrinant viešąją tvarką“ regione.

2014 5 12

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Lytis: moteris

Gimimo data: 1980 3 18

Gimimo vieta: Mikhailovka (Michailovka), Voroshilovgrad region (Vorošylovhrado regionas), Ukrainos TSR, arba Yevpatoria (Eupatorija), Ukrainos TSR (dabar Ukraina)

Buvusi Valstybės Dūmos narė, išrinkta neteisėtai aneksuotoje Krymo Autonominėje Respublikoje.

Buvusi vadinamosios „Krymo Respublikos“ prokurorė. Aktyviai įgyvendino Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją.

Buvusi Tarptautinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja, Rusijos Federacijos Tyrimų dėl užsienio kišimosi į vidaus reikalus komisijos narė, Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos Saugumo ir kovos su korupcija komiteto narė. Buvusi Rusijos Federacijos diplomatinio korpuso ambasadorė.

Šiuo metu Federalinės Nepriklausomų valstybių sandraugos reikalų, užsienyje gyvenančių tėvynainių ir tarptautinio humanitarinio bendradarbiavimo agentūros („Rossotrudničestvo“) vadovo pavaduotoja.

2015 m. vadinamosios „Krymo Respublikos“„valdžios institucijos“ ją apdovanojo ordinu „Už ištikimybę pareigai“.

2014 5 12

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1972 7 25

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Buvęs vadinamasis „Donecko Liaudies Respublikos ministras pirmininkas“, atsakingas už vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos vyriausybės“ separatistinę „vyriausybinę“ veiklą (pvz., 2014 m. liepos 8 d. jis pareiškė: „mūsų karinės pajėgos vykdo specialiąją operaciją prieš Ukrainos „fašistus““); pasirašė susitarimo memorandumą dėl „„Novorossiya“ sąjungos“. Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ar politiką; vadovauja „Donbaso savanorių sąjungai“.

„Donbaso savanorių sąjungos“ valdybos pirmininkas. Aktyviai dalyvauja verbuojant ir apmokant „savanorius“, siunčiamus kovoti į Donbasą.

Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. – Valstybės Dūmos narys. 2021 m. spalio mėn. jis pareiškė, kad separatistinės pajėgos Rytų Ukrainoje yra „rusų pajėgos“.

Valstybės Dūmos Nepriklausomų Valstybių Sandraugos reikalų, Eurazijos integracijos ir ryšių su tėvynainiais komiteto pirmininko pavaduotojas..

Balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą

2014 7 12

63.

Alexander KHODAKOVSKY

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ)

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1972 12 18

Gimimo vieta: Donetsk (Doneckas), Ukraina

Buvęs vadinamasis „Donecko Liaudies Respublikos saugumo ministras“, pagal šias pareigas atsakingas už vadinamosios Donecko Liaudies Respublikos Vyriausybės separatistų saugumo veiksmus. Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ar politiką.

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos vidaus reikalų ministerijos“„Vostok“ bataliono, kovojančio Mariupolyje, vadas. Todėl jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2014 7 12

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1950 12 15

Gimimo vieta: Vladivostokas, Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos Federacijos Saugumo tarybos nuolatinis narys. Būdamas Saugumo tarybos, kuri konsultuoja nacionalinio saugumo klausimais ir juos koordinuoja, narys, dalyvavo formuojant Rusijos Vyriausybės politiką, kuria kėsinamasi į Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę.

Jis tebėra partijos „Vieningoji Rusija“ Aukščiausiosios tarybos pirmininkas ir Rusijos Federacijos įgaliotasis atstovas Kontaktinės grupės padėties Ukrainoje sureguliavimo klausimais.

Valstybinės įmonės „JSC Tactical Missiles Corporation“ direktorių valdybos pirmininkas.

Turi Rusijos Federacijos diplomatinio korpuso ambasadoriaus rangą.

2014 7 25

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1981 7 10

Gimimo vieta: Kuibyshev (Kuibyševas) (Samara), Rusijos Federacija

Buvęs Valstybės Dūmos narys.

Būdamas Dūmos nariu jis paskelbė apie nepripažintos vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“„de facto ambasados“ Maskvoje inauguraciją ir jis prisideda prie veiksmų, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

Buvęs Rusijos Valstybės Dūmos Fizinio lavinimo, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas.

Nuo 2021 m. rugsėjo 19 d. – „Khabarovsk Krai“ (Chabarovsko krašto) gubernatorius.

Nuo 2021 m. vasario 6 d. – Rusijos liberalų demokratų partijos regioninio skyriaus koordinatorius.

Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. Prezidento V. Putino dekretu Rusijos Federacijos Valstybės tarybos narys.

2014 7 25

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1983 2 10 (arba 1983 3 10)

Gimimo vieta: Sievierodonetsk (Sjevjerodoneckas), Ukraina

Vienas iš vadinamosios Donecko Liaudies Respublikos pasiskelbusių vadovų. Jis prašė Rusijos intervencijos į Rytų Ukrainą, be kita ko, dislokuojant Rusijos taikos palaikymo pajėgas. Jis buvo susijęs su Igor Strelkov / Girkin, kuris yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. P. Gubarev buvo atsakingas už asmenų verbavimą į ginkluotas separatistų pajėgas.

Atsakingas už regioninės valdžios pastato Donecke perėmimą kartu su prorusiškomis pajėgomis, pasiskelbęs „liaudies gubernatoriumi“.

Nepaisant to, kad buvo areštuotas už kėsinimąsi į Ukrainos teritorinį vientisumą, o vėliau paleistas, jis toliau atlieka svarbų vaidmenį separatistų veikloje, taip kenkdamas Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Pasak jo paties pareiškimo, 2022 m. kovo mėn. jis kovojo Rusijos ginkluotosiose pajėgose netoli Kyjivo.

2014 7 25

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергiй Вадимович АБIСОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1967 11 27

Gimimo vieta: Simferopolis, Krymas, Ukraina

Sutikdamas pagal 2014 m. gegužės 5 d. Rusijos prezidento dekretą Nr. 301 būti paskirtas vadinamuoju „Krymo Respublikos“ vidaus reikalų ministru“ savo, kaip „vidaus reikalų ministro“, veiksmais kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir vieningumui.

2018 m. birželio mėn. atleistas iš vadinamojo „Krymo Respublikos“ vidaus reikalų ministro“ pareigų. Jis yra vadinamosios „Krymo Respublikos“ ministrų tarybos „pirmininko“ padėjėjas.

Toliau dirba vadinamojo „Krymo Respublikos vadovo“ padėjėju.

2014 7 30

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1951 7 25

Gimimo vieta: Leningradas, TSRS (dabar Sankt Peterburgas, Rusijos Federacija)

Y. Kovalchuk seniai pažįsta Prezidentą V. Putiną. Jis yra vienas iš „Ozero Dacha“ – kooperatinės bendrovės, vienijančios įtakingą grupę Prezidentui V. Putinui artimų asmenų – įkūrėjų.

Jis gauna naudos iš savo ryšių su Rusijos sprendimus priimančiais asmenimis. Jis yra „Bank Rossiya“ pirmininkas ir didžiausias akcininkas, 2013 m. jam priklausė maždaug 38 % akcijų; „Bank Rossiya“ laikomas asmeniniu aukščiausių Rusijos Federacijos pareigūnų banku. Nuo tada, kai buvo neteisėtai aneksuotas Krymas, „Bank Rossiya“ atidarė filialus visame Kryme ir Sevastopolyje, taip įtvirtinant jų integravimą į Rusijos Federaciją. Per „Bank Rossiya“ Y. Kovalchuk taip pat perėmė Krymo vyndarių, vynuogynų ir distiliavimo gamyklų kontrolę.

Be to, „Bank Rossiya“ priklauso svarbi Nacionalinės žiniasklaidos grupės („National MEDIA Group“) kapitalo dalis; savo ruožtu, ši grupė kontroliuoja televizijos stotis, kurios aktyviai remia Rusijos vyriausybės politiką destabilizuoti Ukrainą.

2014 7 30

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1971 5 23

Gimimo vieta: Dzhankoy (Džankojus), Ukraina

Valstybės Dūmos narys, išrinktas neteisėtai aneksuotoje Krymo Autonominėje Respublikoje.

Buvęs vadinamasis „Krymo ministro pirmininko pirmasis pavaduotojas“. M. Sheremet atliko svarbų vaidmenį organizuojant ir įgyvendinant Kryme 2014 m. kovo 16 d. referendumą dėl susijungimo su Rusija. Kaip pranešama, referendumo metu M. Sheremet vadovavo Maskvai palankioms „savigynos pajėgoms“ Kryme. Taigi, jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2016 m. rugsėjo 18 d. neteisėtai aneksuotame Krymo pusiasalyje išrinktas Dūmos deputatu, 2021 m. rugsėjo 19 d. neteisėtai aneksuotoje Krymo Autonominėje Respublikoje išrinktas Valstybės Dūmos nariu. Valstybės Dūmos Saugumo ir kovos su korupcija komiteto narys.

2014 9 12

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1949 8 11

Gimimo vieta: Klin (Klinas), Maskvos sritis, Rusijos Federacija

Buvęs Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl „Krymo Respublikos“ priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – „Krymo Respublikos“ ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

Buvęs Dagestano respublikos vadovas. Buvęs Rusijos Federacijos prezidento patarėjas.

Valstybės Dūmos narys ir frakcijos „Vieningoji Rusija“ vadovas Valstybės Dūmoje. Eidamas tas pareigas, dalyvavo ratifikuojant vyriausybės sprendimus dėl „“Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties““. Taigi, jis aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2014 9 12

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1957 8 19

Gimimo vieta: Stefanidin Dar, Rostovo sritis, Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos ir užsienio kazokų pajėgų sąjungos pirmininkas („atamanas“). Valstybės Dūmos narys. Dūmos NVS reikalų, Eurazijos integracijos ir santykių su tėvynainiais komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas.

Jis rėmė Krymo aneksiją ir pripažino, kad Rusijos kazokai aktyviai dalyvavo Ukrainos konflikte Maskvos remiamų separatistų pusėje. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl „Krymo Respublikos“ priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – „Krymo Respublikos“ ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2022 m. vasario mėn. jis parėmė politinės partijos „Vieningoji Rusija“ pateiktą rezoliucijos projektą kreiptis į Rusijos prezidentą dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką. Todėl jis remia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2014 9 12

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1963 2 8

Gimimo vieta: Chisinau (Kišiniovas), Moldavijos TSR (dabar Moldovos Respublika)

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos narys. Užsienio reikalų komiteto narys. Jis yra žinomas politinės partijos „Vieningoji Rusija“ narys, 2021 m. rugsėjo mėn. buvo pakartotinai išrinktas į Valstybės Dūmą ir yra verslininkas, daug investavęs Ukrainoje ir Kryme.

2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl „Krymo Respublikos“ priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – „Krymo Respublikos“ ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

Susijungus politinėms partijoms – „Teisinga Rusija“, „Už tiesą“ ir „Rusijos patriotai“, A. M. Babakov tapo susijungusio subjekto Centrinės tarybos prezidiumo sekretoriumi.

Valstybės Dūmos narys, Energetikos, paramos MVĮ, Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) reikalų, Eurazijos integracijos ir paramos tėvynainiams komisijų narys.

Būdamas Valstybės Dūmos narys, ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl „“Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties““. Taigi, jis aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2014 9 12

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV

(dar žinomas kaip Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1981 9 15

Gimimo vieta: Luhansk (Luhanskas), Ukraina

„Luhansko Liaudies Respublikos“„Liaudies tarybos“ deputatas, atstovaujantis „Luhansko ekonominei sąjungai“. Buvo kandidatas 2014 m. lapkričio 2 d. vadinamuosiuose „rinkimuose“ į vadinamojo „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadovo pareigas. Tais „rinkimais“ pažeista Ukrainos teisė ir todėl jie buvo neteisėti. Buvęs vadinamosios profesinių sąjungų federacijos vadovas. „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamosios „Liaudies tarybos“ narys. Šiuo metu tarpregioninės viešosios organizacijos „Luhansko bendruomenių sąjunga“ valdybos pirmininkas, Rusijos ir Donbaso integracijos komiteto atstovas.

Taigi, sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, taip pat oficialiai dalyvaudamas kaip kandidatas neteisėtuose „rinkimuose“, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Tėvynainių sąjungos valdybos pirmininkas.

Aktyviai remia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 11 29

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА)

Santuokinis vardas ir pavardė: Lesya TARASYUK

(Леся ТАРАСЮК)

Lytis: moteris

Gimimo data: 1976 3 11

Gimimo vieta: Dzhambul / Jambul / Taraz (Tarazas)(Kazachstanas)

Buvusi vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“„švietimo, mokslo, kultūros ir religijos ministrė“.

Todėl sutikusi eiti ir eidama šias pareigas ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Dirba Maskvoje esančiame fonde „Mir Detiam“.

2014 11 29

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO

(dar žinomas kaip Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)

Vladislav Nikolaevich DEINEGO

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1964 3 12

Gimimo vieta: Romny (Romnai), Sumy oblast (Sumų sritis), Ukraina

Ромны, Сумская область, Украина

arba galbūt Gornyatskiy kaimas, Perevalsk (Perevalsko) rajonas, Luhansk Oblast (Luhansko sritis), Ukraina.

Buvęs vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“„Liaudies tarybos“„pirmininko pavaduotojas“.

Taigi, sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Šiuo metu eina vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamojo „užsienio reikalų ministro“ pareigas. Sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 11 29

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Вiктор В’ячеславович ЯЦЕНКО)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1985 4 22

Gimimo vieta: Kherson (Chersonas), Ukraina

Buvęs vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „ryšių ministras“ (iki 2019 m. spalio mėn.).

Taigi, sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Partijos „Teisinga Rusija. Patriotai. Už tiesą“ (A Just Russia – Patriots – For Truth) centrinės tarybos narys.

2015 2 16

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1981 8 3

Gimimo vieta: Simferopolis, Ukrainos TSR (dabar Ukraina)

Buvęs Valstybės Dūmos narys, išrinktas neteisėtai aneksuotoje Krymo Autonominėje Respublikoje.

Buvęs Dūmos Finansų rinkų komiteto narys.

2014 m. kovo mėn. A. Kozenko buvo paskirtas vadinamosios „Krymo Respublikos“ valstybės tarybos pirmininko pavaduotoju. Jis viešai pripažino, kad dalyvavo 2014 m. įvykiuose, nulėmusiuose neteisėtą Krymo ir Sevastopolio aneksiją; šią aneksiją jis viešai gynė, be kita ko, 2016 m. kovo 12 d. interneto svetainėje gazetacrimea.ru paskelbtame interviu. Už dalyvavimą aneksavimo procese vietos „valdžios institucijos“ jį apdovanojo medaliu „Už Krymo Respublikos gynybą“.

Šiuo metu jis yra Rusijos ir Donbaso integracijos komiteto koordinatorius.

2016 11 9

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Lytis: moteris

Gimimo data: 1965 6 24

Gimimo vieta: Belogorsk (Belogorskas), Ukrainos TSR (dabar Ukraina)

Buvusi Valstybės Dūmos narė, išrinkta neteisėtai aneksuotoje Krymo Autonominėje Respublikoje.

Buvusi Dūmos Kultūros komiteto narė.

Nuo 2012 m. ji yra Krymo Autonominės Respublikos aukščiausiosios tarybos narė, o 2014 m. kovo mėn. duomenimis, rėmė neteisėtai aneksuoto Krymo ir Sevastopolio integraciją į Rusijos Federaciją. 2014 m. rugsėjo mėn. S. Savchenko buvo išrinkta į vadinamosios „Krymo Respublikos“ valstybės tarybą. Ji ne kartą viešuose pareiškimuose gynė neteisėtą Krymo ir Sevastopolio aneksiją, be kita ko, 2016 m. balandžio 2 d. ir 2016 m. rugpjūčio 20 d. interneto svetainėje c-pravda.ru paskelbtuose interviu. 2014 m. apdovanota Rusijos valstybės II laipsnio ordinu „Už nuopelnus tėvynei“, o 2015 m. „Krymo Respublikos“„valdžios institucijos“ apdovanojo ją ordinu „Už ištikimybę pareigai“.

Šiuo metu ji yra „Krymo Respublikos“ Valstybės tarybos pirmininko patarėja.

2016 11 9

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1968 6 7

Gimimo vieta: Novorossiysk (Novorosijskas), Rusijos Federacija

Buvęs Sevastopolio rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas (iki 2019 m. gegužės mėn.). Eidamas šias pareigas jis dalyvavo organizuojant 2018 m. kovo 18 d. Rusijos prezidento rinkimus neteisėtai aneksuotame Kryme ir Sevastopolyje ir taip aktyviai rėmė ir įgyvendino politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Nuo 2022 m. kovo mėn. – Novorosijsko administracijos vidaus politikos skyriaus vadovas.

2018 5 14

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1967 11 10

Gimimo vieta: Leningradas, TSRS (dabar Sankt Peterburgas, Rusijos Federacija)

Paso Nr.: 722706177 (2015 m.)

Buvęs „Stroigazmontazh“ (SGM) generalinio direktoriaus pavaduotojas infrastruktūros projektams; jis nuo 2015 m. prižiūrėjo Rusiją ir neteisėtai aneksuotą Krymo pusiasalį jungiančio tilto per Kerčės sąsiaurį (įskaitant per tiltą einančio geležinkelio dalį) statybą. Todėl jis padeda įtvirtinti neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2020 10 1

204.

Aleksei Yurievich CHERNIAK

(dar žinomas kaip Alexey Yurievich CHERNYAK)

(Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1973 8 27

Gimimo vieta: Almata, buvusi Kazachstano TSR (dabar Kazachstanas)

Pilietybė: Rusijos

Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos narys nuo 2021 m. rugsėjo 19 d. Išrinktas neteisėtai aneksuotos Krymo Autonominės Respublikos vadinamojoje „Simferopolio rinkimų apygardoje“.

Valdančiosios partijos „Vieningoji Rusija“ narys.

Įsipareigodamas eiti ir eidamas šias pareigas, jis siekė tolesnės vadinamosios „Krymo Respublikos“ integracijos į Rusijos Federaciją. Be to, jis balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinio Susirinkimo Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“. Taigi, jis aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2022 2 21

205.

Leonid Ivanovich BABASHOV

(Леонид Иванович БАБАШОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1966 1 31

Gimimo vieta: Petrovka, Krymo sritis, Ukrainos TSR (dabar Ukraina)

Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos narys nuo 2021 m. rugsėjo 19 d. Išrinktas neteisėtai aneksuotos Krymo Autonominės Respublikos vadinamojoje „Yevpatoria (Eupatorijos) rinkimų apygardoje“.

Valdančiosios partijos „Vieningoji Rusija“ narys.

Įsipareigodamas eiti ir eidamas šias pareigas, jis siekė tolesnės vadinamosios „Krymo Respublikos“ integracijos į Rusijos Federaciją. Be to, jis balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“. Taigi, jis aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2022 2 21

206.

Tatiana Georgievna LOBACH

(Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ)

Lytis: moteris

Gimimo data: 1974 1 8

Gimimo vieta: Khmelnytskyi (Chmelnyckis) Ukrainos SSR (dabar Ukraina)

Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos narė nuo 2021 m. rugsėjo 19 d. Išrinkta neteisėtai aneksuoto Sevastopolio vadinamojoje „Sevastopolio rinkimų apygardoje“.

Valdančiosios partijos „Vieningoji Rusija“ narė.

Įsipareigodama eiti ir eidama šias pareigas, ji siekė tolesnės neteisėtai aneksuoto Sevastopolio integracijos į Rusijos Federaciją. Be to, ji balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“. Taigi, ji aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2022 2 21

212.

Sergei Kuzhugetovich SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

Gimimo data: 1955 5 21

Gimimo vieta: Čadanas, Tuvos Respublika, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Pareigos: Rusijos Federacijos gynybos ministras

Lytis: vyras

Sergei Shoigu yra Rusijos Federacijos gynybos ministras. Jis viešai komentavo, kad Krymas yra ir išliks Rusijos. Jam vadovaujant ir duodant nurodymus Rusijos karinės pajėgos neteisėtai aneksuotame Kryme surengė karines pratybas ir užėmė poziciją prie sienos. Jam tenka galutinė atsakomybė už bet kokius karinius veiksmus, nukreiptus prieš Ukrainą.

Todėl jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje ir į juos kėsinamasi, rėmimą ir įgyvendinimą.

2022 2 23

213.

Anton Eduardovich VAINO

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

Gimimo data: 1972 2 17

Gimimo vieta: Talinas, Estija

Pilietybė: Rusijos

Pareigos: Prezidentūros kanceliarijos vadovas

Lytis: vyras

Anton Vaino yra Prezidentūros kanceliarijos vadovas. Jis atlieka aktyvų vaidmenį Kremliaus sprendimų priėmimo procese, dalyvaudamas Rusijos Saugumo Tarybos veikloje ir darydamas įtaką prezidento sprendimų Rusijos gynybos ir nacionalinio saugumo srityje rengimui. Anton Vaino taip pat dalyvauja susitikimuose dėl Krymo ir Sevastopolio socialinio ir ekonominio vystymosi.

Todėl jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje ir į juos kėsinamasi, rėmimą ir įgyvendinimą.

2022 2 23

214.

Marat Shakirzyanovich KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Gimimo data: 1966 8 9

Gimimo vieta: Kazanė, Tatarstano Respublika, Rusijos Federacija

Pareigos: Rusijos ministro pirmininko pavaduotojas, atsakingas už statybą ir regioninę plėtrą

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Marat Khusnullin yra Rusijos ministro pirmininko pavaduotojas, atsakingas už statybą ir regioninę plėtrą. Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už Rusijos vyriausybės politiką dėl okupuoto Krymo, įskaitant vandens tiekimą Krymui ir Sevastopoliui.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

2022 2 23

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

Gimimo data: 1952 6 17

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Susiję subjektai: Rusijos gynybos ministerija; Rusijos karinis jūrų laivynas

Lytis: vyras

Vladimir Kasatonov yra Rusijos karinio jūrų laivyno vyriausiojo vado pavaduotojas. Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už karinio jūrų laivyno operacijas Ukrainoje arba nukreiptas į Ukrainą.

Todėl jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje ir į juos kėsinamasi, rėmimą ir įgyvendinimą.

2022 2 23

221.

Sergei SUROVIKIN

(Cергей СУРОВИКИН)

Gimimo data: 1966 10 11

Gimimo vieta: Novosibirsk (Novosibirskas), Rusijos Federacija

Pareigos: armijos generolas, oro ir kosminių pajėgų vadas

Laipsnis: armijos generolas

Susiję subjektai: Rusijos oro ir kosminės pajėgos; Gynybos ministerija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Armijos generolas Sergei Surovikin nuo 2017 m. spalio 31 d. yra Rusijos oro ir kosminių pajėgų vyriausiasis vadas. Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už oro operacijas Ukrainoje arba nukreiptas į Ukrainą.

Todėl jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje ir į juos kėsinamasi, rėmimą ir įgyvendinimą.

2022 2 23

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Gimimo data: 1974 11 19

Pareigos: „VTB Bank“ valdybos prezidento pavaduotojas ir pirmininkas

Pilietybė: Rusijos

Susiję asmenys: Alexander Vasilyevich Bortnikov (tėvas); Tatiana Borisovna Bortnikova (motina)

Susiję subjektai: „VTB Bank“

Lytis: vyras

Denis Bortnikov yra Federalinės saugumo tarnybos (FSB) direktoriaus ir Rusijos Federacijos Saugumo tarybos nuolatinio nario Alexander Bortnikov, kuris dalyvauja formuojant Rusijos vyriausybės politiką, kuria kėsinamasi į Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę, sūnus ir todėl yra su juo susijęs.

Jis yra „VTB Bank“ valdybos prezidento pavaduotojas ir pirmininkas; eidamas šias pareigas jis siekia įteisinti savo tėvo šešėlines ir (arba) neteisėtas pajamas. Taigi, jis taip pat finansiškai remia Rusijos sprendimus priimančius asmenis, atsakingus už Krymo aneksiją ir Rytų Ukrainos destabilizavimą.

2022 2 23

227.

Igor Ivanovich SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Gimimo data: 1967 1 4

Gimimo vieta: Bilibino (Bilibinas), Rusijos Federacija

Lytis: vyras

Igor Ivanovich Shuvalov yra Valstybės plėtros korporacijos VEB.RF pirmininkas ir Eurazijos ekonomikos komisijos tarybos narys. Jis yra buvęs Rusijos Ministro Pirmininko pirmasis pavaduotojas. Eidamas šias pareigas, jis pareiškė, kad po Rusijos Federacijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos Rusija pakeis biudžeto taisykles, kad įtrauktų į jas dar du mln. gyventojų.

Taigi, jis remia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 2 23

228.

Margarita Simonovna SIMONYAN

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

Gimimo data: 1980 4 6

Gimimo vieta: Krasnodar (Krasnodaras), TSRS (dabar Rusijos Federacija)

Pareigos: televizijos naujienų tinklo anglų k. RT („Russia Today“) vyriausioji redaktorė

Susiję asmenys: Dmitry Konstantinovich Kiselyov

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Margarita Simonyan yra viena iš pagrindinių valdžios propagandos skleidėjų. Ji taip pat yra televizijos naujienų tinklo anglų k. RT („Russia Today“) vyriausioji redaktorė. Eidama šias pareigas, ji skatino teigiamą požiūrį į Krymo aneksiją ir separatistų veiksmus Donbase.

Taigi, ji rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 2 23

229.

Maria Vladimirovna ZAKHAROVA

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

Gimimo data: 1975 12 24

Gimimo vieta: Maskva, buvusi SSRS (dabar Rusijos Federacija)

Pareigos: Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir spaudos departamento direktorė

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Maria Zakharova yra Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir spaudos departamento direktorė. Kaip viena iš pagrindinių valdžios propagandos skleidėjų ji skatino Rusijos pajėgų dislokavimas Ukrainoje.

Taigi, ji rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 2 23

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

Gimimo data: 1954 8 10

Gimimo vieta: Pekinas, Kinija

Pilietybė: Rusijos

Tel. ir faks.: 8 (495) 697-58-69

Priimamojo Rusijos Federacijoje adresas: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Priimamojo Rusijos Federacijoje telefono ir fakso numeriai: (342) 253-66-01

Lytis: vyras

Aleksey Konstantinovich Pushkov yra Permės apskrities senatorius, valdančiosios politinės partijos „Vieningoji Rusija“ narys ir Informacijos politikos komisijos pirmininkas. Jis padarė kelis pareiškimus, kuriais rėmė Krymo pusiasalio aneksiją, ir ją pristatė kaip įvykusį faktą. Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl „“Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties““.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, rėmimą.

2022 2 23

233.

Pyotr Olegovych TOLSTOY

(dar žinomas kaip Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Gimimo data: 1969 6 20

Gimimo vieta: Maskva, TSRS (dabar Rusijos Federacija)

Pareigos: Rusijos žurnalistas, prodiuseris, laidų vedėjas ir politikas. Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas nuo 2016 m. ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos pirmininko pavaduotojas nuo 2020 m. sausio 28 d.

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Pyotr Tolstoy yra Valstybės Dūmos narys ir Rusijos delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (PACE) vadovas. Jis taip pat yra televizijos laidos „Vremya Pokazhet“ vedėjas. Vienas iš pagrindinių valdžios propagandos skleidėjų, dažnai pasisako už Krymo aneksiją.

Todėl yra atsakingas už veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 2 23

235.

Gennady Andreevich ZYUGANOV

(Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ)

Gimimo data: 1944 6 26

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

236.

Yury Vyacheslavovich AFONIN

(Юрий Вячеславович АФОНИН)

Gimimo data: 1977 3 22

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

237.

Vladimir Ivanovich KASHIN

(Владимир Иванович КАШИН)

Gimimo data: 1948 8 10

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

238.

Dmitry Georgyevich NOVIKOV

(Дмитрий Георгиевич НОВИКОВ)

Gimimo data: 1969 9 12

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

239.

Nikolai Mikhailovich KHARITONOV

(Николай Михайлович ХАРИТОНОВ)

Gimimo data: 1948 10 30

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

240.

Nikolai Vasilevich KOLOMEYTSEV

(Николай Васильевич КОЛОМЕЙЦЕВ)

Gimimo data: 1956 9 1

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

241.

Sergey Aleksandrovich SHARGUNOV

(Сергей Александрович ШАРГУНОВ)

Gimimo data: 1980 5 12

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

242.

Vadim Valentinovich KUMIN

(Вадим Валентинович КУМИН)

Gimimo data: 1973 1 1

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

243.

Yury Petrovich SINELSHCHIKOV

(Юрий Петрович СИНЕЛЬЩИКОВ)

Gimimo data: 1947 9 26

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

244.

Kazbek Kutsukovich TAYSAYEV

(Казбек Куцукович ТАЙСАЕВ)

Gimimo data: 1967 2 12

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

245.

Alexey Vladimirovich KURINNY

(Алексей Владимирович КУРИННЫЙ)

Gimimo data: 1974 1 18

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

246.

Anzhelika Egorovna GLAZKOVA

(Анжелика Егоровна ГЛАЗКОВА)

Gimimo data: 1968 12 28

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

247.

Alexander Andreevich YUSHCHENKO

(Александр Андреевич ЮЩЕНКО)

Gimimo data: 1969 11 19

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

248.

Vyacheslav Mikhailovich MARKHAYEV

(Вячеслав Михайлович МАРХАЕВ)

Gimimo data: 1955 6 1

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

249.

Anatoly Zhamalovich BIFOV

(Aнатолий Жамалович БИФОВ)

Gimimo data: 1963 1 7

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

250.

Nikolay Vasilevich AREFYEV

(Николай Васильевич АРЕФЬЕВ)

Gimimo data: 1949 3 11

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

251.

Boris Olegovych KOMOTSKY

(Борис Олегович КОМОЦКИЙ)

Gimimo data: 1956 1 31

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

252.

Irina Anatolievna FILATOVA

(Ирина Анатольевна ФИЛАТОВА)

Gimimo data: 1978 8 8

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

253.

Sergey Georgiyevich LEVCHENKO

(Сергей Георгиевич ЛЕВЧЕНКО)

Gimimo data: 1953 11 2

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

254.

Artyom Vyacheslavovich PROKOFYEV

(Артём Вячеславович ПРОКОФЬЕВ)

Gimimo data: 1983 12 31

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

255.

Maria Vladimirovna DROBOT

(Мария Владимировна ДРОБОТ)

Gimimo data: 1982 3 21

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

256.

Ivan Nikolaevich BABICH

(Иван Николаевич БАБИЧ)

Gimimo data: 1982 9 2

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

257.

Nikolay Ivanovich OSADCHY

(Николай Иванович ОСАДЧИЙ)

Gimimo data: 1957 12 8

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

258.

Alexey Viktorovich KORNIYENKO

(Алексей Викторович КОРНИЕНКО)

Gimimo data: 1976 7 22

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

259.

Sergey Anatolevich GAVRILOV

(Сергей Анатольевич ГАВРИЛОВ)

Gimimo data: 1966 1 27

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

260.

Nikolay Nikolaevich IVANOV

(Николай Николаевич ИВАНОВ)

Gimimo data: 1957 1 17

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

261.

Roman Mikhailovich LYABIKHOV

(Роман Михайлович ЛЯБИХОВ)

Gimimo data: 1973 5 7

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

262.

Vladimir Pavlovich ISAKOV

(Владимир Павлович ИСАКОВ)

Gimimo data: 1987 2 25

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

263.

Renat Ismailovich SULEYMANOV

(Ренат Исмаилович СУЛЕЙМАНОВ)

Gimimo data: 1965 12 24

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

264.

Vladimir Nikolaevich BLOTSKY

(Владимир Николаевич БЛОЦКИЙ)

Gimimo data: 1977 11 10

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

265.

Sergey Mikhailovich PANTELEYEV

(Сергей Михайлович ПАНТЕЛЕЕВ)

Gimimo data: 1951 7 4

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

266.

Georgy Petrovich KAMNEV

(Георгий Петрович КАМНЕВ)

Gimimo data: 1983 1 5

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

267.

Nikolay Ivanovich VASILYEV

(Николай Иванович ВАСИЛЬЕВ)

Gimimo data: 1958 3 28

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

268.

Boris Viktorovich IVANYUZHENKOV

(Борис Викторович ИВАНЮЖЕНКОВ)

Gimimo data: 1966 2 28

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

269.

Viktor Ivanovich SOBOLEV

(Виктор Иванович СОБОЛЕВ)

Gimimo data: 1950 2 23

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

270.

Mikhail Yurevich AVDEYEV

(Михаил Юрьевич АВДЕЕВ)

Gimimo data: 1977 3 6

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

271.

Nina Alexandrovna OSTANINA

(Нина Александровна ОСТАНИНА)

Gimimo data: 1955 12 26

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

272.

Yevgeny Ivanovich BESSONOV

(Евгений Иванович БЕССОНОВ)

Gimimo data: 1968 11 26

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

273.

Nikolay Nikolaevich YEZERSKY

(Николай Николаевич ЕЗЕРСКИЙ)

Gimimo data: 1956 5 8

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

274.

Sergei Pavlovich OBUKHOV

(Сергей Павлович ОБУХОВ)

Gimimo data: 1958 10 5

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

275.

Denis Andreevich PARFYONOV

(Денис Андреевич ПАРФЕНОВ)

Gimimo data: 1987 9 22

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

276.

Andrei Anatolyevich ALEKHIN

(Андрей Анатольевич АЛЕХИН)

Gimimo data: 1959 2 9

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

277.

Petr Revoldovich AMMOSOV

(Петр Револьдович АММОСОВ)

Gimimo data: 1966 9 22

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

278.

Sergei Ivanovich KAZANKOV

(Сергей Иванович КАЗАНКОВ)

Gimimo data: 1972 10 9

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

279.

Oleg Aleksandrovich LEBEDEV

(Олег Александрович ЛЕБЕДЕВ)

Gimimo data: 1976 10 12

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

280.

Mikhail Nikolaevich MATVEYEV

(Михаил Николаевич МАТВЕЕВ)

Gimimo data: 1968 5 13

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

281.

Maria Nikolaevna PRUSAKOVA

(Мария Николаевна ПРУСАКОВА)

Gimimo data: 1983 9 4

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

282.

Oleg Nikolaevich SMOLIN

(Олег Николаевич СМОЛИН)

Gimimo data: 1952 2 10

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

283.

Mikhail Viktorovich SHCHAPOV

(Михаил Викторович ЩАПОВ)

Gimimo data: 1975 9 20

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

284.

Sergei Genrikhovich KARGINOV

(Сергей Генрихович КАРГИНОВ)

Gimimo data: 1969 9 5

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

285.

Yaroslav Evgenyevich NILOV

(Ярослав Евгеньевич НИЛОВ)

Gimimo data: 1982 3 20

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

286.

Vladimir Vladimirovich SIPYAGIN

(Владимир Владимирович СИПЯГИН)

Gimimo data: 1970 2 19

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

287.

Vasily Maksimovich VLASOV

(Василий Максимович ВЛАСОВ)

Gimimo data: 1995 6 27

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

288.

Boris Aleksandrovich CHERNYSHOV

(Борис Александрович ЧЕРНЫШОВ)

Gimimo data: 1991 6 25

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

289.

Andrey Konstantinovich LUGOVOY

(Андрей Константинович ЛУГОВОЙ)

Gimimo data: 1966 9 19

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

290.

Dmitry Aleksandrovich SVISHCHEV

(Дмитрий Александрович СВИЩЕВ)

Gimimo data: 1969 5 22

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

291.

Valery Sergeevich SELEZNYOV

(Валерий Сергеевич СЕЛЕЗНЕВ)

Gimimo data: 1964 9 5

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

292.

Kaplan Mugdinovich PANESH

(Каплан Мугдинович ПАНЕШ)

Gimimo data: 1974 9 4

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

293.

Arkady Nikolaevich SVISTUNOV

(Аркадий Николаевич СВИСТУНОВ)

Gimimo data: 1965 4 28

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

294.

Stanislav Aleksandrovich NAUMOV

(Станислав Александрович НАУМОВ)

Gimimo data: 1972 10 4

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

295.

Vladimir Alexeyevich KOSHELEV

(Владимир Алексеевич КОШЕЛЕВ)

Gimimo data: 1974 10 1

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

296.

Ivan Mikhailovich MUSATOV

(Иван Михайлович МУСАТОВ)

Gimimo data: 1976 2 14

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

297.

Yevgeny Vladimirovich MARKOV

(Евгений Владимирович МАРКОВ)

Gimimo data: 1973 11 8

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

298.

Ivan Konstantinovich SUKHAREV

(Иван Константинович СУХАРЕВ)

Gimimo data: 1978 6 10

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

299.

Boris Romanovich PAYKIN

(Борис Романович ПАЙКИН)

Gimimo data: 1965 3 26

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

300.

Yuri Aisovich NAPSO

(Юрий Аисович НАПСО)

Gimimo data: 1973 4 17

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

301.

Aleksei Nikolaevich DIDENKO

(Алексей Николаевич ДИДЕНКО)

Gimimo data: 1983 3 30

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

302.

Aleksei Aleksandrovich ZHURAVLYEV

(Алексей Александрович ЖУРАВЛЕВ)

Gimimo data: 1962 6 30

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

303.

Sergei Dmitrievich LEONOV

(Сергей Дмитриевич ЛЕОНОВ)

Gimimo data: 1983 5 9

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

304.

Gennady Yurevich SEMIGIN

(Геннадий Юрьевич СЕМИГИН)

Gimimo data: 1964 3 23

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

305.

Aleksandr Vasilevich TERENTYEV

(Александр Васильевич ТЕРЕНТЬЕВ)

Gimimo data: 1961 1 1

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

306.

Fedot Semyonovich TUMUSOV

(Федот Семёнович ТУМУСОВ)

Gimimo data: 1955 6 30

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

307.

Timur Borisovich KANOKOV

(Тимур Борисович КАНОКОВ)

Gimimo data: 1972 9 24

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

308.

Igor Aleksandrovich ANANSKIKH

(Игорь Александрович АНАНСКИХ)

Gimimo data: 1966 9 6

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

309.

Vadim Vladimirovich BELOUSOV

(Вадим Владимирович БЕЛОУСОВ)

Gimimo data: 1960 10 2

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

310.

Dmitry Gennadievich GUSEV

(Дмитрий Геннадьевич ГУСЕВ)

Gimimo data: 1972 7 23

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

311.

Aleksandr Aleksandrovich REMEZKOV

(Александр Александрович РЕМЕЗКОВ)

Gimimo data: 1962 4 7

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

312.

Andrei Anatolevich KUZNETSOV

(Андрей Анатольевич КУЗНЕЦОВ)

Gimimo data: 1972 5 29

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

313.

Sergei Vladimirovich KABYSHEV

(Сергей Владимирович КАБЫШЕВ)

Gimimo data: 1963 9 4

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

314.

Mikhail Gennadievich DELYAGIN

(Михаил Геннадьевич ДЕЛЯГИН)

Gimimo data: 1968 3 18

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

315.

Oleg Anatolevich NILOV

(Олег Анатольевич НИЛОВ)

Gimimo data: 1962 5 8

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

316.

Nikolai Petrovich BURLYAYEV

(Николай Петрович БУРЛЯЕВ)

Gimimo data: 1946 8 3

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

317.

Anatoli Gennadievich AKSAKOV

(Анатолий Геннадьевич АКСАКОВ)

Gimimo data: 1957 11 28

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

318.

Aleksandr Sergeevich AKSYONENKO

(Александр Сергеевич АКСЁНЕНКО)

Gimimo data: 1986 3 8

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

319.

Anatoly Aleksandrovich WASSERMAN

(Анатолий Александрович ВАССЕРМАН / укр. Анатолiй Олександрович ВАССЕРМАН)

Gimimo data: 1952 12 9

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

320.

Valery Karlovich GARTUNG

(Валерий Карлович ГАРТУНГ)

Gimimo data: 1960 11 12

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

321.

Yuri Innokentevich GRIGORYEV

(Юрий Иннокентьевич ГРИГОРЬЕВ)

Gimimo data: 1969 9 20

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

322.

Dmitri Vadimovich KUZNETSOV

(Дмитрий Вадимович КУЗНЕЦОВ)

Gimimo data: 1975 3 5

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

323.

Yana Valerievna LANTRATOVA

(Яна Валерьевна ЛАНТРАТОВА)

Gimimo data: 1988 12 14

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

324.

Anatoli Ivanovich LISITSYN

(Анатолий Иванович ЛИСИЦЫН)

Gimimo data: 1947 6 26

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

325.

Galina Petrovna KHOVANSKAYA

(Галина Петровна ХОВАНСКАЯ)

Gimimo data: 1943 8 23

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

326.

Sergey Vasilevich YAKHNYUK

(Сергей Васильевич ЯХНЮК)

Gimimo data: 1962 7 3

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

327.

Alexander Vladimirovich YAKUBOVSKY

(Александр Владимирович ЯКУБОВСКИЙ)

Gimimo data: 1985 5 7

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

328.

Azat Ferdinandovich YAGAFAROV

(Азат Фердинандович ЯГАФАРОВ)

Gimimo data: 1961 4 4

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

329.

Aleksandr Vladimirovich SHCHERBAKOV

(Александр Владимирович ЩЕРБАКОВ)

Gimimo data: 1965 5 12

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

330.

Nikolai Mikhailovich SHCHEGLOV

(Николай Михайлович ЩЕГЛОВ)

Gimimo data: 1960 3 16

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

331.

Adalbi Lyulevich SHKHAGOSHEV

(Адальби Люлевич ШХАГОШЕВ)

Gimimo data: 1967 6 6

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

332.

Vadim Nikolaevich SHUVALOV

(Вадим Николаевич ШУВАЛОВ)

Gimimo data: 1958 2 17

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

333.

Igor Nikolaevich SHUBIN

(Игорь Николаевич ШУБИН)

Gimimo data: 1955 12 20

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

334.

Nadezhda Vasilevna SHKOLKINA

(Надежда Васильевна ШКОЛКИНА)

Gimimo data: 1970 5 12

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

335.

Anton Vladimirovich SHIPULIN

(Антон Владимирович ШИПУЛИН)

Gimimo data: 1987 8 21

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

336.

Yuri Nikolaevich SHVYTKIN

(Юрий Николаевич ШВЫТКИН)

Gimimo data: 1965 5 24

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

337.

Sergey Viktorovich CHIZHOV

(Сергей Викторович ЧИЖОВ)

Gimimo data: 1964 3 16

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

339.

Sergei Vladimirovich TCHEPIKOV

(Сергей Владимирович ЧЕПИКОВ)

Gimimo data: 1967 1 30

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

340.

Nikita Yurevich CHAPLIN

(Никита Юрьевич ЧАПЛИН)

Gimimo data: 1982 7 28

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

341.

Elena Moiseevna TSUNAEVA

(Елена Моисеевна ЦУНАЕВА)

Gimimo data: 1969 1 13

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

342.

Nikolay Grigorevich TSED

(Николай Григорьевич ЦЕД)

Gimimo data: 1959 1 6

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

343.

Murat Ruslanovich KHASANOV

(Мурат Русланович ХАСАНОВ)

Gimimo data: 1970 12 10

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

344.

Ekaterina Vladimirovna KHARCHENKO

(Екатерина Владимировна ХАРЧЕНКО)

Gimimo data: 1977 8 11

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

345.

Biysultan Sultanbievich KHAMZAEV

(Бийсултан Султанбиевич ХАМЗАЕВ)

Gimimo data: 1982 5 24

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

346.

Tamara Ivanovna FROLOVA

(Тамара Ивановна ФРОЛОВА)

Gimimo data: 1959 11 2

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

347.

Vyacheslav Vasilevich FOMICHEV

(Вячеслав Васильевич ФОМИЧЁВ)

Gimimo data: 1965 4 26

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

348.

Vyacheslav FETISOV

(Вячеслав ФЕТИСОВ)

Gimimo data: 1958 4 20

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

349.

Pavel Mikhailovich FEDYAEV

(Павел Михайлович ФЕДЯЕВ)

Gimimo data: 1982 7 31

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

350.

Yevgeny Alexeyevich FYODOROV

(Евгений Алексеевич ФЁДОРОВ)

Gimimo data: 1963 5 11

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

351.

Airat Zakievich FARRAKHOV

(Айрат Закиевич ФАРРАХОВ)

Gimimo data: 1968 2 17

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

352.

Oksana Nikolaevna FADINA

(Оксана Николаевна ФАДИНА)

Gimimo data: 1976 7 3

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

353.

Rimma Amirovna UTYASHEVA

(Римма Амировна УТЯШЕВА)

Gimimo data: 1952 1 3

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

354.

Larisa Nikolaevna TUTOVA

(Лариса Николаевна ТУТОВА)

Gimimo data: 1969 10 18

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

355.

Artyom Viktorovich TUROV

(Артём Викторович ТУРОВ)

Gimimo data: 1984 3 1

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

356.

Andrey Fedorovich TRIFONOV

(Андрей Фёдорович ТРИФОНОВ)

Gimimo data: 1965 5 1

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

357.

Aleksandr Pavlovich TETERDINKO

(Александр Павлович ТЕТЕРДИНКО)

Gimimo data: 1983 11 20

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

358.

Roman Igorevich TERYUSHKOV

(Роман Игоревич ТЕРЮШКОВ)

Gimimo data: 1979 12 20

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

359.

Mikhail Borisovich TERENTYEV

(Михаил Борисович ТЕРЕНТЬЕВ)

Gimimo data: 1970 5 14

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

360.

Sergey Yurevich TEN

(Сергей Юрьевич ТЕН)

Gimimo data: 1976 8 25

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

361.

Muslim Barisovich TATRIEV

(Муслим Барисович ТАТРИЕВ)

Gimimo data: 1980 1 11

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

362.

Michail Vasilevich TARASENKO

(Михаил Васильевич ТАРАСЕНКО)

Gimimo data: 1947 11 21

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

363.

Artur Borisovich TAYMAZOV

(Артур Борисович ТАЙМАЗОВ)

Gimimo data: 1979 7 20

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

364.

Ekaterina Petrovna STENYAKINA

(Екатерина Петровна СТЕНЯКИНА)

Gimimo data: 1985 5 4

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

365.

Mikhail Evgenyevich STARSHINOV

(Михаил Евгеньевич СТАРШИНОВ)

Gimimo data: 1971 12 12

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

366.

Aleksandr Yurevich SPIRIDONOV

(Александр Юрьевич СПИРИДОНОВ)

Gimimo data: 1989 1 3

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

367.

Sergey Anatolevich SOLOVEV

(Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ)

Gimimo data: 1961 5 1

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

368.

Sergey Mikhailovich SOKOL

(Сергей Михайлович СОКОЛ)

Gimimo data: 1970 12 17

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

369.

Viktor Vladimirovich SMIRNOV

(Виктор Владимирович СМИРНОВ)

Gimimo data: 1968 9 9

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

370.

Valeriy Stepanovich SKRUG

(Валерий Степанович СКРУГ)

Gimimo data: 1963 6 20

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

371.

Andrei Vladimirovich SKOCH

(Андрей Владимирович СКОЧ)

Gimimo data: 1966 1 30

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

372.

Gennadiy Ivanovich SKLYAR

(Геннадий Иванович СКЛЯР)

Gimimo data: 1952 5 17

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

373.

Aleksandr Anatolevich SKACHKOV

(Александр Анатольевич СКАЧКОВ)

Gimimo data: 1960 11 21

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

374.

Aleksey Vladimirovich SITNIKOV

(Алексей Владимирович СИТНИКОВ)

Gimimo data: 1971 6 19

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

375.

Pavel Vladimirovich SIMIGIN

(Павел Владимирович СИМИГИН)

Gimimo data: 1968 7 26

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

376.

Leonid Jakovlevitch SIMANOVSKIY

(Леонид Яковлевич СИМАНОВСКИЙ)

Gimimo data: 1949 7 19

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

377.

Vladimir Borisovich SENIN

(Владимир Борисович СЕНИН)

Gimimo data: 1960 9 17

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

378.

Viktor Valentinovich SELIVERSTOV

(Виктор Валентинович СЕЛИВЕРСТОВ)

Gimimo data: 1954 8 2

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

379.

Aydyn Nikolaevich SARYGLAR

(Айдын Николаевич САРЫГЛАР)

Gimimo data: 1988 2 22

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

380.

Yuliya Vladimirovna SARANOVA

(Юлия Владимировна САРАНОВА)

Gimimo data: 1988 10 21

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

381.

Shamsail Yunusovich SARALIYEV

(Шамсаил Юнусович САРАЛИЕВ)

Gimimo data: 1973 11 5

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

382.

Aleksandr Mikhailovich SAMOKUTYAEV

(Александр Михайлович САМОКУТЯЕВ)

Gimimo data: 1970 3 13

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

383.

Vladimir Igorevich SAMOKISH

(Владимир Игоревич САМОКИШ)

Gimimo data: 1975 9 20

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

384.

Alla Leonidovna SALAEVA

(Алла Леонидовна САЛАЕВА)

Gimimo data: 1979 9 14

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

385.

Oleg Vladimirovich SAVCHENKO

(Олег Владимирович САВЧЕНКО)

Gimimo data: 1966 10 25

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

386.

Dmitry Ivanovich SAVELYEV

(Дмитрий Иванович САВЕЛЬЕВ)

Gimimo data: 1971 5 25

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

387.

Khizri Magomedovich ABAKAROV

(Хизри Магомедович АБАКАРОВ)

Gimimo data: 1960 6 28

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

388.

Bekkhan Vakhaevich AGAYEV

(Бекхан Вахаевич АГАЕВ)

Gimimo data: 1975 3 29

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

389.

Rahim Azizboevich ASIMOV

(Рахим Азизбоевич АЗИМОВ)

Gimimo data: 1964 8 16

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

390.

Elvira Rinatovna AITKULOVA

(Эльвира Ринатовна АИТКУЛОВА)

Gimimo data: 1973 8 19

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

391.

Nikolay Nikolaevich ALEXEYENKO

(Николай Николаевич АЛЕКСЕЕНКО)

Gimimo data: 1971 11 29

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

392.

Sergey Viktorovich ALTUKHOV

(Сергей Викторович АЛТУХОВ)

Gimimo data: 1982 2 23

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

393.

Andrey Gennadievich ALSHEVSKIH

(Андрей Геннадьевич АЛЬШЕВСКИХ)

Gimimo data: 1972 5 14

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

394.

Olga Nikolaevna AMELCHENKOVA

(Ольга Николаевна АМЕЛЬЧЕНКОВА)

Gimimo data: 1990 9 5

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

395.

Andrey Anatolevich ANIKEYEV

(Андрей Анатольевич АНИКЕЕВ)

Gimimo data: 1961 12 16

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

396.

Grigori Viktorovich ANIKEYEV

(Григорий Викторович АНИКЕЕВ)

Gimimo data: 1972 2 28

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

397.

Igor Aleksandrovich ANTROPENKO

(Игорь Александрович АНТРОПЕНКО)

Gimimo data: 1969 12 10

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

398.

Olga Nikolaevna ANUFRIYEVA

(Ольга Николаевна АНУФРИЕВА)

Gimimo data: 1974 8 18

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

399.

Valentina Nikolaevna ARTAMONOVA

(Валентина Николаевна АРТАМОНОВА)

Gimimo data: 1960 12 13

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

400.

Aljona Igorevna ARSCHINOVA

(Алёна Игоревна АРШИНОВА)

Gimimo data: 1985 3 3

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

401.

Rinat Zaydulaevich AYUPOV

(Ринат Зайдулаевич АЮПОВ),

Gimimo data: 1974 8 13

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

403.

Timofey BAZHENOV

(Тимофей БАЖЕНОВ)

Gimimo data: 1976 1 25

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

404.

Zarif Zakirovich BAIGUSKAROV

(Зариф Закирович БАЙГУСКАРОВ)

Gimimo data: 1967 6 30

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

405.

Bekkhan Abdulkhamidovich BARAKHOYEV

(Бекхан Абдулхамидович БАРАХОЕВ)

Gimimo data: 1973 8 1

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

406.

Anton Aleksandrovich BASANSKY

(Антон Александрович БАСАНСКИЙ)

Gimimo data: 1987 7 9

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

407.

Rima Akberdinowna BATALOVA

(Рима Акбердиновна БАТАЛОВА)

Gimimo data: 1964 1 1

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

408.

Vitaly Viktorovich BAKHMETYEV

(Виталий Викторович БАХМЕТЬЕВ)

Gimimo data: 1961 8 12

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

409.

Badma Nikolaevich BASHANKAYEV

(Бадма Николаевич БАШАНКАЕВ)

Gimimo data: 1978 6 16

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

410.

Irina Victorovna BELYCH

(Ирина Викторовна БЕЛЫХ)

Gimimo data: 1964 8 16

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

411.

Svetlana Victorovna BESSARAB

(Светлана Викторовна БЕССАРАБ)

Gimimo data: 1970 12 7

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

412.

Daniil Vladimirovich BESSARABOV

(Даниил Владимирович БЕССАРАБОВ)

Gimimo data: 1976 7 9

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

413.

Sergey Yurevich BIDONKO

(Сергей Юрьевич БИДОНЬКО)

Gimimo data: 1975 8 18

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

414.

Artyom Aleksandrovich BICHAYEV

(Артём Александрович БИЧАЕВ)

Gimimo data: 1990 4 4

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

415.

Irek Borissowitsch BOGUSLAWSKI

(Ирек Борисович БОГУСЛАВСКИЙ)

Gimimo data: 1967 9 9

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

416.

Jelena Veniaminovna BONDARENKO

(Елена Вениаминовна БОНДАРЕНКО)

Gimimo data: 1968 6 10

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

417.

Alexander Aleksandrovich BORISSOV

(Александр Александрович БОРИСОВ)

Gimimo data: 1974 8 17

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

419.

Nikolay Ivanovich BORTSOV

(Николай Иванович БОРЦОВ)

Gimimo data: 1945 5 8

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

420.

Sergey Mikhailovich BOYARSKIY

(Сергей Михайлович БОЯРСКИЙ)

Gimimo data: 1980 1 24

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

421.

Nikolai Gavrilovich BRYKIN

(Николай Гаврилович БРЫКИН)

Gimimo data: 1959 11 25

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

422.

Nikolai Robertovich BUDUYEV

(Николай Робертович БУДУЕВ)

Gimimo data: 1974 3 24

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

423.

Vadim Evgenyevich BULAVINOV

(Вадим Евгеньевич БУЛАВИНОВ)

Gimimo data: 1963 3 20

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

424.

Sergey Vladimirovich BURLAKOV

(Сергей Владимирович БУРЛАКОВ)

Gimimo data: 1971 5 26

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

425.

Vladimir Vladimirovich BURMATOV

(Владимир Владимирович БУРМАТОВ)

Gimimo data: 1981 8 18

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

426.

Maria Valerjevna BUTINA

(Мария Валерьевна БУТИНА)

Gimimo data: 1988 11 10

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

427.

Tatiana Victorovna BUTSKAYA

(Татьяна Викторовна БУЦКАЯ)

Gimimo data: 1975 5 8

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

428.

Ernest Abdulovich VALEEV

(Эрнест Абдулович ВАЛЕЕВ)

Gimimo data: 1950 4 7

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

429.

Oleg Dorianovich VALENCHUK

(Олег Дорианович ВАЛЕНЧУК)

Gimimo data: 1960 9 14

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

430.

Nikolai Sergeevich VALUEEV

(Николай Сергеевич ВАЛУЕВ)

Gimimo data: 1973 8 21

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

431.

Maria Victorovna VASILKOVA

(Мария Викторовна ВАСИЛЬКОВА)

Gimimo data: 1978 2 13

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

432.

Alexey Borisovich VELLER

(Алексей Борисович ВЕЛЛЕР)

Gimimo data: 1966 1 9

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

433.

Sergey Alexeyevich VEREMEENKO

(Сергей Алексеевич ВЕРЕМЕЕНКО)

Gimimo data: 1955 9 26

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

434.

Roman Mikhailovich VODYANOV

(Роман Михайлович ВОДЯНОВ)

Gimimo data: 1982 11 25

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

435.

Ilya Svetoslavovich VOLFSON

(Илья Светославович ВОЛЬФСОН)

Gimimo data: 1981 6 8

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

436.

Andrey Viktorovich VOROBEV

(Андрей Викторович ВОРОБЬЁВ)

Gimimo data: 1985 7 24

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

437.

Anatoliy VORONOVSKIY

(Анатолий ВОРОНОВСКИЙ)

Gimimo data: 1966 12 28

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

438.

Anatoli Borisovich VYBORNY

(Анатолий Борисович ВЫБОРНЫЙ)

Gimimo data: 1965 6 8

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

439.

Abdulkhakim Kutbudinovich GADZHIYEV

(Абдулхаким Кутбудинович ГАДЖИЕВ)

Gimimo data: 1966 2 13

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

440.

Murad Stanislavovich GADZHIYEV

(Мурад Станиславович ГАДЖИЕВ)

Gimimo data: 1961 7 31

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

441.

Ruslan Gadzhievich GADZHIYEV

(Руслан Гаджиевич ГАДЖИЕВ)

Gimimo data: 1978 8 29

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

442.

Oleg Vladimirovich GARIN

(Олег Владимирович ГАРИН)

Gimimo data: 1973 12 26

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

443.

Dzhamaladin Nabievich GASANOV

(Джамаладин Набиевич ГАСАНОВ)

Gimimo data: 1964 8 5

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

444.

Zaur Dalkhatovich GEKKIEV

(Заур Далхатович ГЕККИЕВ)

Gimimo data: 1961 2 12

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

445.

Olga Mikhailovna GERMANOVA

(Ольга Михайловна ГЕРМАНОВА)

Gimimo data: 1961 9 26

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

446.

Anton Aleksandrovich GETTA

(Антон Александрович ГЕТТА)

Gimimo data: 1980 4 29

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

447.

Dinar Zagitovich GILMUTDINOV

(Динар Загитович ГИЛЬМУТДИНОВ)

Gimimo data: 1969 8 10

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

448.

Ildar Irekovich GILMUTDINOV

(Ильдар Ирекович ГИЛЬМУТДИНОВ)

Gimimo data: 1962 9 3

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

449.

Andrei Petrovich GIMBATOV

(Андрей Петрович ГИМБАТОВ)

Gimimo data: 1979 7 19

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

450.

Boris Mikhailovich GLADKIKH

(Борис Михайлович ГЛАДКИХ)

Gimimo data: 1983 2 16

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

451.

Aleksey GOVYRIN

(Алексей ГОВЫРИН)

Gimimo data: 1983 5 26

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

452.

Oleg Aleksandrovich GOLIKOV

(Олег Александрович ГОЛИКОВ)

Gimimo data: 1968 10 21

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

453.

Nikolay Aleksandrovich GONCHAROV

(Николай Александрович ГОНЧАРОВ)

Gimimo data: 1984 1 13

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

454.

Anton Vadimovich GORELKIN

(Антон Вадимович ГОРЕЛКИН)

Gimimo data: 1982 12 22

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

455.

Andrey Yurevich GOROKHOV

(Андрей Юрьевич ГОРОХОВ)

Gimimo data: 1960 1 13

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

456.

Andrey Viktorovich GURULEV

(Андрей Викторович ГУРУЛЁВ)

Gimimo data: 1967 10 16

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

457.

Galina Innokentievna DANCHIKOVA

(Галина Иннокентьевна ДАНЧИКОВА)

Gimimo data: 1954 8 13

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

458.

Ivan Ivanovich DEMTSCHENKO

(Иван Иванович ДЕМЧЕНКО)

Gimimo data: 1960 9 27

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

459.

Viktor Efimovich DERYABKIN

(Виктор Ефимович ДЕРЯБКИН)

Gimimo data: 1954 5 11

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

460.

Viktor Viktorovich DSJUBA

(Виктор Викторович ДЗЮБА)

Gimimo data: 1977 8 10

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

461.

Oleg Dmitrievich DIMOV

(Олег Дмитриевич ДИМОВ)

Gimimo data: 1968 3 8

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

462.

Akhmed Shamkhanovich DOGAYEV

(Ахмед Шамханович ДОГАЕВ)

Gimimo data: 1965 8 18

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

463.

Nikolay Aleksandrovich DOLUDA

(Николай Александрович ДОЛУДА)

Gimimo data: 1952 6 10

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

464.

Andrey Nikolaevich DOROSHENKO

(Андрей Николаевич ДОРОШЕНКО)

Gimimo data: 1977 3 10

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

465.

Yuliya Nikolaevna DROZHZHINA

(Юлия Николаевна ДРОЖЖИНА)

Gimimo data: 1990 3 1

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

466.

Alexander Sergeevich DROZDOV

(Александр Сергеевич ДРОЗДОВ)

Gimimo data: 1970 11 1

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

467.

Tatyana Ivanovna DYAKONOVA

(Татьяна Ивановна ДЬЯКОНОВА)

Gimimo data: 1970 4 22

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

468.

Yelena Alexandrovna YEVTYUKHOVA

(Елена Александровна ЕВТЮХОВА)

Gimimo data: 1970 8 7

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

469.

Aleksey Petrovich YEZUBOV

(Алексей Петрович ЕЗУБОВ)

Gimimo data: 1948 2 10

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

470.

Vitali Borisovich JEFIMOW

(Виталий Борисович ЕФИМОВ)

Gimimo data: 1940 4 4

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

471.

Konstantin Yurevich ZAKHAROV

(Константин Юрьевич ЗАХАРОВ)

Gimimo data: 1973 3 31

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

472.

Viktor Vladislavovich SUBAREV

(Виктор Bладиславович ЗУБАРЕВ)

Gimimo data: 1961 2 20

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

473.

Oleg Ivanovich IVANINSKIY

(Олег Иванович ИВАНИНСКИЙ)

Gimimo data: 1966 6 5

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

474.

Vladimir Valerievich IVANOV

(Владимир Валерьевич ИВАНОВ)

Gimimo data: 1971 2 10

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

475.

Maxim Anatolevich IVANOV

(Максим Анатольевич ИВАНОВ)

Gimimo data: 1967 11 24

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

476.

Maksim Evgenyevich IVANOV

(Максим Евгеньевич ИВАНОВ)

Gimimo data: 1987 5 23

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

477.

Irina Valentinovna IVENSKIKH

(Ирина Валентиновна ИВЕНСКИХ)

Gimimo data: 1972 7 22

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

478.

Leonid Grigorievich IVLEV

(Леонид Григорьевич ИВЛЕВ)

Gimimo data: 1953 5 1

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

479.

Viktor Aleksandrovich IGNATOV

(Виктор Александрович ИГНАТОВ)

Gimimo data: 1968 10 15

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

480.

Igor Nikolaevich IGOSHIN

(Игорь Николаевич ИГОШИН)

Gimimo data: 1970 12 11

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

481.

Vladimir Alexeyevich ILYNIKH

(Владимир Алексеевич ИЛЬИНЫХ)

Gimimo data: 1975 5 20

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

482.

Alexander Vladimirovich ILTYAKOV

(Александр Владимирович ИЛЬТЯКОВ)

Gimimo data: 1971 10 9

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

483.

Andrei Konstantinovich ISSAJEV

(Андрей Константинович ИСАЕВ)

Gimimo data: 1964 10 1

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

484.

Dmitry Viktorovich ISLAMOV

(Дмитрий Викторович ИСЛАМОВ)

Gimimo data: 1977 12 5

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

485.

Dmitry Mikhailovich KADENKOV

(Дмитрий Михайлович КАДЕНКОВ)

Gimimo data: 1972 5 3

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

486.

Viktor Alexeyevich KAZAKOV

(Виктор Алексеевич КАЗАКОВ)

Gimimo data: 1949 4 4

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

487.

Rustam Galiullovich KALIMULLIN

(Рустам Галиуллович КАЛИМУЛЛИН)

Gimimo data: 1958 1 2

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

488.

Alexei Valerianovich KANAYEV

(Алексей Валерианович КАНАЕВ)

Gimimo data: 1971 9 30

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

489.

Georgy Aleksandrovich KARLOV

(Георгий Александрович КАРЛОВ)

Gimimo data: 1971 1 4

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

490.

Anatoly Evgenyevich KARPOV

(Анатолий Евгеньевич КАРПОВ)

Gimimo data: 1951 5 23

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

491.

Andrey Valerievich KARTAPOLOV

(Андрей Валериевич КАРТАПОЛОВ)

Gimimo data: 1963 11 9

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

492.

Igor Yurevich KASTYUKEVICH

(Игорь Юрьевич КАСТЮКЕВИЧ)

Gimimo data: 1976 12 6

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

493.

Pavel Rurikovich KACHKAEV

(Павел Рюрикович КАЧКАЕВ)

Gimimo data: 1951 10 4

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

494.

Ivan Ivanovich KVITKA

(Иван Иванович КВИТКА)

Gimimo data: 1967 5 4

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

495.

Viktor Borisovich KIDYAEV

(Виктор Борисович КИДЯЕВ)

Gimimo data: 1956 7 9

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

496.

Mikhail Vladimirovich KIZEEV

(Михаил Владимирович КИЗЕЕВ)

Gimimo data: 1978 3 31

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

497.

Mikhail Leonidovich KISLYAKOV

(Михаил Леонидович КИСЛЯКОВ)

Gimimo data: 1975 11 18

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

498.

Alexander Borisovich KOGAN

(Александр Борисович КОГАН)

Gimimo data: 1969 2 26

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

499.

Alfia Gumarovna KOGOGINA

(Альфия Гумаровна КОГОГИНА)

Gimimo data: 1968 2 22

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

500.

Aleksandr Nikolaevich KOZLOVSKIY

(Александр Николаевич КОЗЛОВСКИЙ)

Gimimo data: 1973 5 5

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

501.

Andrey Ivanovich KOLESNIK

(Андрей Иванович КОЛЕСНИК)

Gimimo data: 1960 2 26

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

502.

Oleg Alexeyevich KOLESNIKOV

(Олег Алексеевич КОЛЕСНИКОВ)

Gimimo data: 1968 9 11

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

503.

Sergey Vladimirovich KOLUNOV

(Сергей Владимирович КОЛУНОВ)

Gimimo data: 1973 3 22

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

504.

Vladimir Mikhailovich KONONOV

(Владимир Михайлович КОНОНОВ)

Gimimo data: 1958 3 13

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

505.

Olga Vladimirovna KOROBOVA

(Ольга Владимировна КОРОБОВА)

Gimimo data: 1978 9 15

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

506.

Natalya Vasilevna KOSTENKO

(Наталья Васильевна КОСТЕНКО)

Gimimo data: 1980 8 9

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

507.

Sergey Nikolaevich KOTKIN

(Сергей Николаевич КОТКИН)

Gimimo data: 1956 3 11

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

508.

Denis Borisovich KRAVCHENKO

(Денис Борисович КРАВЧЕНКО)

Gimimo data: 1976 4 17

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

509.

Anton Alexeyevich KRASNOSHTANOV

(Антон Алексеевич КРАСНОШТАНОВ)

Gimimo data: 1986 6 10

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

510.

Sergey Vladimirovich KRIVONOSOV

(Сергей Владимирович КРИВОНОСОВ)

Gimimo data: 1971 5 29

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

511.

Mikhail Vladimirovich KUZMIN

(Михаил Владимирович КУЗЬМИН)

Gimimo data: 1955 8 5

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

512.

Tatyana Alekseevna KUSAYKO

(Татьяна Алексеевна КУСАЙКО)

Gimimo data: 1960 1 15

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

513.

Vitaliy Vasilevich KUSHNAREV

(Виталий Васильевич КУШНАРЁВ)

Gimimo data: 1975 5 1

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

514.

Alexei Fedorovich LAVRINENKO

(Алексей Фёдорович ЛАВРИНЕНКО)

Gimimo data: 1955 8 20

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

515.

Dmitriy Viktorovich LAMEYKIN

(Дмитрий Викторович ЛАМЕЙКИН)

Gimimo data: 1977 2 27

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

516.

Yevgeniy Viktorovich LEBEDEV

(Евгений Викторович ЛЕБЕДЕВ)

Gimimo data: 1957 12 12

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

517.

Anatoliy Fedorovich LESUN

(Анатолий Фёдорович ЛЕСУН)

Gimimo data: 1959 2 27

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

518.

Ruslan Abdulvakhievich LECHKHADZHIEV

(Руслан Абдулвахиевич ЛЕЧХАДЖИЕВ)

Gimimo data: 1965 7 2

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

519.

Sergei Fedorovich LISSOVSKI

(Сергей Фёдорович ЛИСОВСКИЙ)

Gimimo data: 1960 4 25

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

520.

Vitali Viktorovich LIKHACHOV

(Виталий Викторович ЛИХАЧЁВ)

Gimimo data: 1964 2 22

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

522.

Vyacheslav Yurevich LOGINOV

(Вячеслав Юрьевич ЛОГИНОВ)

Gimimo data: 1979 1 9

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

523.

Ivan Ivanovich LOOR

(Иван Иванович ЛООР)

Gimimo data: 1955 12 11

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

524.

Dmitriy Nikolaevich LOTSMANOV

(Дмитрий Николаевич ЛОЦМАНОВ)

Gimimo data: 1975 3 2

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

525.

Roman Valerievich LYUBARSKIY

(Роман Валерьевич ЛЮБАРСКИЙ)

Gimimo data: 1980 7 16

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

526.

Alexander Georgievich MAZHUGA

(Александр Георгиевич МАЖУГА)

Gimimo data: 1980 8 6

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

527.

Denis MAIDANOV

(Денис МАЙДАНОВ)

Gimimo data: 1976 2 17

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

528.

Vyatscheslav Serafimovich MAKAROV

(Вячеслав Серафимович МАКАРОВ)

Gimimo data: 1955 5 7

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

529.

Zurab Gayozovic MAKIYEV

(Зураб Гайозович МАКИЕВ)

Gimimo data: 1976 9 30

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

530.

Alexander Aleksandrovich MAXIMOV

(Александр Александрович МАКСИМОВ)

Gimimo data: 1946 11 15

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

531.

Rafael Mirkhatimovich MARDANSHIN

(Рафаэль Мирхатимович МАРДАНШИН)

Gimimo data: 1961 12 24

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

532.

Andrey Pavlovich MARKOV

(Андрей Павлович МАРКОВ)

Gimimo data: 1972 6 30

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

533.

Aidar Raisovich METSHIN

(Айдар Раисович МЕТШИН)

Gimimo data: 1963 8 27

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

534.

Vitaly Valentinovich MILONOV

(Виталий Валентинович МИЛОНОВ)

Gimimo data: 1974 1 23

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

535.

Sergey Ivanovich MOROZOV

(Сергей Иванович МОРОЗОВ)

Gimimo data: 1956 12 10

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

536.

Natalya Vasilevna NAZAROVA

(Наталья Васильевна НАЗАРОВА)

Gimimo data: 1953 12 22

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

537.

Anton Igorevich NEMKIN

(Антон Игоревич НЕМКИН)

Gimimo data: 1983 8 22

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

538.

Nikolay Petrovich NIKOLAEV

(Николай Петрович НИКОЛАЕВ)

Gimimo data: 1970 4 2

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

539.

Vyacheslav NIKONOV

(Вячеслав НИКОНОВ)

Gimimo data: 1956 6 5

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

540.

Evgeniy Olegovych NIFANTIEV

(Евгений Олегович НИФАНТЬЕВ)

Gimimo data: 1978 9 14

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

541.

Nurbagand NURBAGANDOV

(Нурбаганд НУРБАГАНДОВ)

Gimimo data: 1957 3 19

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

542.

Yuliya Vasilevna OGLOBLINA

(Юлия Васильевна ОГЛОБЛИНА)

Gimimo data: 1989 11 1

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

543.

Leonid Anatolevich OGUL

(Леонид Анатольевич ОГУЛЬ)

Gimimo data: 1963 10 26

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

544.

Natalya Alekseevna ORLOVA

(Наталья Алексеевна ОРЛОВА)

Gimimo data: 1969 8 29

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

545.

Gennadiy Olegovych PANIN

(Геннадий Олегович ПАНИН)

Gimimo data: 1981 6 13

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

546.

Nikolay Vasilevich PANKOV

(Николай Васильевич ПАНКОВ)

Gimimo data: 1965 1 5

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

547.

Irina Aleksandrovna PANKINA

(Ирина Александровна ПАНЬКИНА)

Gimimo data: 1986 3 8

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

548.

Evgeny Alexeyevich PERVYSHOV

(Евгений Алексеевич ПЕРВЫШОВ)

Gimimo data: 1976 5 4

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

549.

Vyacheslav Anatolevich PETROV

(Вячеслав Анатольевич ПЕТРОВ)

Gimimo data: 1969 8 17

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

550.

Sergey Valerievich PETROV

(Сергей Валериевич ПЕТРОВ)

Gimimo data: 1965 4 19

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

551.

Yury Aleksandrovich PETROV

(Юрий Александрович ПЕТРОВ)

Gimimo data: 1947 4 10

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

552.

Nikolay Yurevich PETRUNIN

(Николай Юрьевич ПЕТРУНИН)

Gimimo data: 1976 2 27

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

553.

Valentina Nikolaevna PIVNENKO

(Валентина Николаевна ПИВНЕНКО)

Gimimo data: 1947 6 14

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

554.

Olga Vasilevna PILIPENKO

(Ольга Васильевна ПИЛИПЕНКО)

Gimimo data: 1966 1 4

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

555.

Dmitri Yurevich PIROG

(Дмитрий Юрьевич ПИРОГ)

Gimimo data: 1980 6 27

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

556.

Vladimir Nikolaevich PLOTNIKOV

(Владимир Николаевич ПЛОТНИКОВ)

Gimimo data: 1961 11 30

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

557.

Dmitriy Viktorovich POGORELYY

(Дмитрий Викторович ПОГОРЕЛЫЙ)

Gimimo data: 1977 10 4

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

558.

Nataliya Vladimirovna POLUYANOVA

(Наталия Владимировна ПОЛУЯНОВА)

Gimimo data: 1981 3 11

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

559.

Arkady Nikolaevich PONOMAREV

(Аркадий Николаевич ПОНОМАРЁВ)

Gimimo data: 1956 5 16

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

560.

Yevgeny POPOV

(Евгений ПОПОВ)

Gimimo data: 1978 9 11

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

561.

Aleksandr Sergeevich PROKOPYEV

(Александр Сергеевич ПРОКОПЬЕВ)

Gimimo data: 1986 8 5

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

562.

Roman Viktorovich PTITSYN

(Роман Викторович ПТИЦЫН)

Gimimo data: 1975 9 8

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

563.

Vladislav Matusovich REZNIK

(Владислав Маусович РЕЗНИК)

Gimimo data: 1954 5 17

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

564.

Vladimir Iosifovich RESIN

(Владимир Иосифович РЕСИН)

Gimimo data: 1936 2 21

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

565.

Victoria Sergeevna RODINA

(Виктория Сергеевна РОДИНА)

Gimimo data: 1989 10 29

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

566.

Irina Konstantinovna RODNINA

(Ирина Константиновна РОДНИНА)

Gimimo data: 1949 9 12

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

567.

Roman Yurevich ROMANENKO

(Роман Юрьевич РОМАНЕНКО)

Gimimo data: 1971 8 9

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

568.

Mikhail Valentinovich ROMANOV

(Михаил Валентинович РОМАНОВ)

Gimimo data: 1984 11 3

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

569.

Igor Nikolaevich RUDENSKY

(Игорь Николаевич РУДЕНСКИЙ)

Gimimo data: 1962 9 11

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

570.

Alexander Grigorievich RUMYANTSEV

(Александр Григорьевич РУМЯНЦЕВ)

Gimimo data: 1947 2 12

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

571.

Zhanna Anatolievna RYABTSEVA

(Жанна Анатольевна РЯБЦЕВА)

Gimimo data: 1977 12 8

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos Prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko Liaudies Respubliką ir Luhansko Liaudies Respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич МАТВЕЙЧЕВ)

Gimimo data: 1970 2 1

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys nuo 2021 m. rugsėjo 19 d. Valstybės Dūmos informacinės politikos, informacinių technologijų ir ryšių komiteto pirmininko pavaduotojas.

Už dalyvavimą Krymo aneksijoje ir paramą jai vietos „valdžios institucijos“ jį apdovanojo medaliu „Už Krymo Respublikos gynybą“.

Propagandininkas Rusijos televizijoje. Teigė, kad Ukrainos valstybingumas yra „mitologija“ ir kad Ukrainą ir jos valdžios institucijas iš tikrųjų kontroliuoja Jungtinės Amerikos Valstijos.

Taigi, jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2022 2 25

661.

Sergei Dmitrevich SIMONENKO

(Сергей Дмитриевич СИМОНЕНКО)

Pareigos: generolas majoras, gynybos ministro pavaduotojas ginkluotei, ginkluotės viršininkas

Gimimo data: 1968 4 2

Gimimo vieta: Kostyukovichi (Kasciukovičai), Mogilyov (Mogiliavo) sritis, Baltarusija

Lytis: vyras

Sergei Simonenko yra generolas majoras, Baltarusijos Respublikos gynybos ministro pavaduotojas, atsakingas už ginkluotę, ginkluotės viršininkas. Jis priklauso Baltarusijos armijai, kuri rėmė ir palengvino Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą nuo 2022 m. vasario 24 d., visų pirma paskutines kelias savaites iki agresijos pradžios rengdama bendras Baltarusijos ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų pratybas ir jose dalyvaudama. Todėl Sergei Simonenko kaip generolas majoras ir Baltarusijos Respublikos gynybos ministro pavaduotojas ginkluotei yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

662.

Andrei Valerianovich BURDYKO

(Андрей Валерьянович БУРДЫКО)

Pareigos: Pareigos: generolas majoras, gynybos ministro pavaduotojas logistikai, logistikos viršininkas

Gimimo vieta: Pleshchenitsy (Pleščanicai), Minsko sritis, Baltarusija

Lytis: vyras

Andrei Burdyko yra generolas majoras, Baltarusijos Respublikos gynybos ministro pavaduotojas, atsakingas už logistiką, logistikos viršininkas. Jis priklauso Baltarusijos armijai, kuri rėmė ir palengvino Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą nuo 2022 m. vasario 24 d., visų pirma paskutines kelias savaites iki agresijos pradžios rengdama bendras Baltarusijos ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų pratybas ir jose dalyvaudama. Todėl Andrei Burdyko kaip generolas majoras ir Baltarusijos Respublikos gynybos ministro pavaduotojas logistikai yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(dar žinomas kaip Yury Vitoldovich SHULEIKO)

(Юрий Витольдович ШУЛЕЙКО)

Gimimo data: 1968 m.

Gimimo vieta: Kozlovshchina (Kozlovščina), Dyatlovo (Zietelos) rajonas, Grodno (Gardino) sritis, Baltarusija

Telefono numeris: (+ 375 162 ) 21-23-32

Lytis: vyras

Yuri Vitoldovich Shuleyko yra Bresto srities vykdomojo komiteto pirmininkas. Eidamas šias pareigas, jis yra atsakingas už mobilizaciją ir civilinę saugą, taip pat už sąveiką su karinėmis organizacijomis, be kita ko, netoli Bresto vykdytose bendrose Rusijos ir Baltarusijos karinėse pratybose, rengiantis 2022 m. vasario 24 d. Rusijos karinei agresijai prieš Ukrainą.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

673.

Alisher USMANOV

(rusų k.: Алишер Бурханович УСМАНОВ;

uzbekų k.: Alisher USMONOV)

Gimimo data: 1953 9 9

Gimimo vieta: Chust (Čiustas), Uzbekijos TSR, TSRS (dabar Uzbekija)

Pasas: Rusijos paso Nr. 55 0314316, galioja nuo 2019 12 6 iki 2029 12 6.

Pareigos: Rusijos oligarchas

Lytis: vyras

Alisher Usmanov yra Kremliui palankus oligarchas, turintis itin artimų ryšių su Rusijos Federacijos Prezidentu Vladimiru Putinu. Apie jį kalbama kaip apie vieną iš Vladimiro Putino mėgstamiausių oligarchų. Jis laikomas vienu iš Rusijos verslininkų pareigūnų, kuriems buvo pavesta aptarnauti finansinius srautus, tačiau jų pozicija priklauso nuo prezidento valios. Kaip pranešama, A. Usmanov buvo Prezidento V. Putino priedanga ir sprendė jo verslo problemas. Remiantis FinCEN bylomis, Vladimiro Putino įtakingam patarėjui Valentin Yumashev jis išmokėjo 6 mln. USD. Rusijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas ir buvęs Rusijos prezidentas bei ministras pirmininkas Dmitry Medvedev galėjo asmeniškai naudotis A. Usmanov kontroliuojamomis prabangiomis buveinėmis.

Todėl jis aktyviai teikė materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

A. Usmanov turi interesų geležies rūdos ir plieno, žiniasklaidos ir interneto bendrovėse. Daugiausia akcijų jis turi plieno gigante „Metalloinvest“. Kai A. Usmanov perėmė verslo dienraščio „Kommersant“ kontrolę, buvo apribota redakcijos darbuotojų laisvė ir laikraštis pradėjo laikytis akivaizdžiai Kremliui palankios pozicijos. A. Usmanov priklausantis dienraštis „Kommersant“ paskelbė Dmitry Medvedev parengtą prieš Ukrainą nukreiptą propagandinį straipsnį, kuriame buvęs Rusijos prezidentas teigė, kad nėra prasmės derėtis su dabartinėmis Ukrainos valdžios institucijomis – jos, jo nuomone, yra tiesiogiai kontroliuojamos užsienio.

Todėl jis aktyviai rėmė Rusijos vyriausybės vykdomą Ukrainos destabilizavimo politiką.

2022 2 28

676.

Sergei Pavlovich ROLDUGIN

(Сергей Павлович РОЛДУГИН)

Gimimo data: 1951 9 28

Gimimo vieta: Sakhalin (Sachalino) sritis, Rusijos Federacija

Pareigos: violončelininkas, verslininkas, artimas Vladimirui Putinui draugas

Lytis: vyras

S. Roldugin yra verslininkas, turintis glaudžių ryšių su Vladimiru Putinu. Jis dalyvauja V. Putino tinklo finansinėje schemoje. Jis valdo bent penkis lengvatinio apmokestinimo subjektus ir savo turtą laiko „Bank Rossiya“ (kuriam Sąjunga taiko sankcijas), Maskvoje vadinamame „Putino pinigine“. Remiantis Tarptautinio tiriamosios žurnalistikos konsorciumo (ICIJ) tyrimu, S. Roldugin yra atsakingas už bent 2 mlrd. USD „perskirstymą“ per bankus ir lengvatinio apmokestinimo įmones V. Putino slaptame finansiniame tinkle. Jis taip pat dalyvavo „Troika Laundromat“ („Troikos“ pinigų plovykloje) ir per šią sistemą nukreipė milijardus USD. Be to, per „Troikos“ pinigų plovyklos įmones jis gavo daugiau nei 69 mln. USD.

Todėl jis yra atsakingas už aktyvų materialinės arba finansinės paramos teikimą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 2 28

680.

Vitaly Gennadyevich SAVELYEV

(Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ)

Gimimo data: 1954 1 18

Gimimo vieta: Tashkent (Taškentas), Uzbekistanas

Pareigos: Rusijos geležinkelių direktorių valdybos narys. Rusijos transporto ministras nuo 2020 m., buvęs „Aeroflot“ vykdomasis direktorius

Lytis: vyras

Vitaly Savelyev yra Rusijos Federacijos transporto ministras ir Rusijos geležinkelių direktorių valdybos narys, paskirtas eiti tas pareigas Rusijos Federacijos vyriausybės. Jis yra buvęs „Aeroflot“ vykdomasis direktorius.

2021 m. spalio mėn. Rusija pradėjo precedento neturintį karinių pajėgų telkimą prie arba netoli Ukrainos sienos ir okupuotame Ukrainos Krymo regione. Rusijos ginkluotosios pajėgos ten vykdė didelio masto karines pratybas. Dėl to įvyko konflikto eskalavimas, o Ukrainai buvo daromas destabilizuojamasis spaudimas. Tiek Rusijos ginkluotųjų pajėgų karinis personalas, tiek jų karinė įranga buvo perkeliami į arti Ukrainos sienos esančias teritorijas Rusijos geležinkeliais, o V. Savelyev yra jų direktorių valdybos narys.

Vadovaujant V. Savelyev, „Aeroflot“ užtikrino reguliarų keleivių vežimą oro transportu tarp Rusijos oro uostų ir Simferopolio tarptautinio oro uosto, taigi jis rėmė neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Taigi, jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

681.

Andrey Anatolyevich TURCHAK

(Андрей Анатольевич ТУРЧАК)

Gimimo data: 1975 12 20

Gimimo vieta: Leningrad (Leningradas), TSRS (dabar Sankt Peterburgas, Rusijos Federacija)

Pareigos: Partijos „Vieningoji Rusija“ Generalinės tarybos sekretorius Federacijos Tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas.

Lytis: vyras

Andrey Turchak yra partijos „Vieningoji Rusija“ Generalinės tarybos sekretorius ir Federacijos Tarybos pirmininkės pirmasis pavaduotojas. Jo politinė sėkmė siejama su jo tėvu, Anatoly Turchak, dalyvavusiu dziudo treniruotėse su Vladimiru Putinu ir broliais Rotenberg. Jis propagavo teigiamą požiūrį į separatistinių vadinamųjų „Donecko ir Luhansko Liaudies Respublikų“ pripažinimą.

Jis ragino Rusijos valdžios institucijas aprūpinti prorusiškas separatistų pajėgas Donbaso regione moderniais ginklais. Jis viešai pareiškė, kad Donbaso konflikto su Ukrainos valdžios institucijomis neįmanoma išspręsti taikiai. Jis pateikė nepagrįstų teiginių dėl planuojamo Ukrainos karinių pajėgų puolimo Donbase. Jis vadovavo deryboms su separatistinės vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadovu Denis Pushilin. Jis apsilankė separatistų ginkluotųjų pajėgų mobilizavimo punkte Donbaso fronto linijos zonoje, kad asmeniškai pasveikintų separatistinės vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ karius Tėvynės gynėjų dieną. Jis viešai gynė Rusijos sprendimą pripažinti Donbaso separatistines „respublikas“. Jis teigė, kad Rusija abejinga Vakarų sankcijoms.

Taigi, jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

682.

Tigran Edmondovich KEOSAYAN

(Тигран Эдмондович КЕОСАЯН)

Gimimo data: 1966 1 4

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: aktorius ir režisierius, NTV kanalo propagandinės politinio pobūdžio televizijos laidos „Tarptautinė pjūklorama su Tigran Keosayan“ (International Sawmill with Tigran Keosayan) vedėjas.

Lytis: vyras

Tigran Keosayan yra režisierius ir žurnalistas, jis skleidė prieš Ukrainą nukreiptą propagandą Rusijos žiniasklaidoje. Valstybės finansuojamoje savo TV laidoje „Tarptautinė pjūklorama su Tigran Keosayan“ (International Sawmill with Tigran Keosayan) jis nuolat apibūdindavo Ukrainą kaip silpną ir korumpuotą šalį, išlikusią tik dėl Vakarų teikiamos pagalbos. Jis teigė, kad Ukrainos valdžios institucijos yra neteisėtos. Jis ne kartą pareiškė, kad Krymas priklauso Rusijai ir kad Donbasas nėra Ukrainos dalis. T. Keosayan dalyvavo „Rusijos Donbaso“ forume, kurį Donecke surengė vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ valdžios institucijos siekdamos skleisti „Rusijos Donbaso“ doktriną. Jis viešai kaltino Ukrainą konflikto eskalavimu.

Taigi, jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

TV laida „Tarptautinė pjūklorama su Tigran Keosayan“ (International Sawmill with Tigran Keosayan) gavo Rusijos valstybės valdomų įmonių finansavimą, kuris nepateisinamas dėl komercinių priežasčių, bet buvo suteiktas kaip atlygis T. Keosayan už jo propagandos pastangas ir lojalumą Vladimirui Putinui. T. Keosayan pastatė propagandinį filmą „Krymo tiltas. Padaryta su meile!“ (The Crimean Bridge. Made with Love!), kuriame šlovinamas Krymo tiltas, jungiantis neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio teritoriją su Rusija. Pranešama, kad filmas sukurtas kaip dovana Prezidentui V. Putinui. Prezidento administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas Alexei Gromov padėjo užtikrinti filmo finansavimą valstybės lėšomis, iš kurių T. Keosayan gavo finansinį pelną.

Todėl jis gavo naudos iš Rusijos sprendimus priimančių asmenų, atsakingų už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 2 28

684.

Alexander PONOMARENKO

(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)

Gimimo data: 1964 10 27

Gimimo vieta: Bilohirskas (Bilohirsk), Ukrainos TSR (dabar Ukraina)

Pareigos: Rusijos oligarchas, Šeremetjevo tarptautinio oro uosto valdybos pirmininkas

Lytis: vyras

Alexander Ponomarenko yra Rusijos oligarchas ir Šeremetjevo tarptautinio oro uosto valdybos pirmininkas. A. Ponomarenko yra glaudžiai susijęs su kitais oligarchais, susijusiais su Vladimiru Putinu, taip pat su vadinamosios „Krymo Respublikos“ neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio teritorijoje vadovu Sergey Aksyonov. Jis dalyvavo finansuojant netoli Gelendzhik (Gelendžiko) esantį rūmų kompleksą, kuriuo, kaip manoma, asmeniškai naudojasi Prezidentas V. Putinas.

Todėl jis aktyviai teikė materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 2 28

687.

Yevgeniy Nikolaevich PRILEPIN

(Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН)

dar žinomas kaip Zakhar PRILEPIN

( Захар ПРИЛЕПИН)

dar žinomas kaip Yevgeniy LAVLINSKIY

( Евгений ЛАВЛИНСКИЙ)

Gimimo data: 1975 7 7

Gimimo vieta: Il’inka (Iljinka), Rusijos Federacija

Pareigos: žurnalistas, rašytojas, partijos „Teisinga Rusija. Patriotai. Už tiesą“ (A Just Russia – Patriots – For Truth) bendrapirmininkis, aktyvistas.

Lytis: vyras

Z. Prilepin yra Rusijos aktyvistas, žurnalistas, rašytojas ir partijos „Teisinga Rusija. Patriotai. Už tiesą“ (A Just Russia – Patriots – For Truth party) bendrapirmininkis. Jis viešai reiškė paramą Rusijos separatistams Kryme ir Donbase. Jis siuntė paramą Doneckui ir teikė patarimus separatistų lyderiams. Jis, palaikydamas separatistų pusę, dalyvavo Donbaso konflikte kaip vieno iš separatistų batalionų vado pavaduotojas ir savo dalyvavimą išsamiai apibūdino.

Be to, jis naudojosi savo, kaip garsaus rašytojo, žinomumu ir reputacija, kad skleistų prieš Ukrainą nukreiptą propagandą ir propaguotų teigiamą požiūrį į Krymo aneksiją ir separatistų veiksmus Donbase. Z. Prilepin vaizdavo Ukrainos valdžios institucijas kaip korumpuotas, kaltino jas dėl konflikto eskalavimo, vadino Kyjivą Rusijos miestu ir teigė, kad galutinis Rusijos tikslas turėtų būti užimti Kyjivą. Jis filmavosi Rusų propagandiniame dokumentiniame filme „Krymas. Kelias namo“, kuriame šlovinama Rusijos įvykdyta neteisėta Krymo pusiasalio aneksija.

Taigi, jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

688.

Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ)

dar žinomas kaip Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ)

Gimimo data: 1975 7 18

Gimimo vieta: Podolsk (Podolskas), Rusijos Federacija

Pareigos: aktyvistas, žurnalistas, propagandistas, pokalbių laidos „Antonimai“ (The Antonyms) Rusijos valstybės finansuojamame televizijos kanale „RT“ vedėjas.

Lytis: vyras

Anton Krasovsky yra žurnalistas, vedantis pokalbių laidą „Antonimai“ (The Antonyms) Rusijos valstybės finansuojamame televizijos kanale „RT“. Jis skleidė prieš Ukrainą nukreiptą propagandą. Jis Ukrainą vadino Rusijos žeme ir žemino ukrainiečius kaip tautą. Be to, jis grasino Ukrainai Rusijos invazija, jeigu Ukraina bent kiek priartėtų prie įstojimo į NATO. Jis teigė, kad dėl tokio veiksmo Ukrainos Konstitucija būtų „atimta“ ir „sudeginta Khreshchatyk gatvėje“. Be to, jis teigė, kad Ukraina turėtų prisijungti prie Rusijos.

Taigi, jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

689.

Arkady Viktorovich MAMONTOV

(Аркадий Викторович МАМОНТОВ)

Gimimo data: 1962 5 26

Gimimo vieta: Novosibirsk (Novosibirskas), Rusijos Federacija

Pareigos: TV žurnalistas ir televizijos laidų vedėjas, TV kanalo „Rossiya-1“ televizijos laidos „Arkady Mamontov autorinė programa“ (Author’s Program of Arkady Mamontov) vedėjas, dokumentinių filmų autorius.

Lytis: vyras

Arkady Mamontov yra televizijos laidos „Arkady Mamontov autorinė programa“ (Author’s Program of Arkady Mamontov) ir dokumentinių filmų Rusijos televizijai autorius. Jis skleidė prieš Ukrainą nukreiptą propagandą.

Jis režisavo propagandinį filmą, kuriame palaikoma neteisėta Krymo ir Sevastopolio aneksija ir kuriame jis vaizdavo, kad iki neteisėtos aneksijos Ukrainos vykdytas valdymas buvo chaotiškas ir kupinas anarchijos. Savo filmuose jis Ukrainą vaizdavo kaip neonacizmo, fašizmo, nacionalizmo ir priešrusiško nusiteikimo centrą. Jis sureikšmino kraštutinių dešiniųjų organizacijų vaidmenį Ukrainoje. Jis apkaltino Ukrainą šalyje vykdant diskriminacinę politiką prieš Rusijos kultūrą ir kalbą. Jis kenkė Ukrainos valdžios institucijų patikimumui ir neigė jų teisėtumą teigdamas, kad judėjimas „Euromaidanas“ buvo užsienio valstybių įkvėptas valstybės perversmas, o Ukrainos vyriausybė buvo priklausoma nuo Jungtinių Amerikos Valstijų.

Todėl jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

690.

Sergei Mikhailovich PINCHUK

(Сергей Михайлович ПИНЧУК)

Gimimo data: 1971 7 26

Gimimo vieta: Sevastopol (Sevastopolis), Ukrainos TSR (dabar Ukraina)

Pareigos: Viceadmirolas, Juodosios jūros laivyno vado pirmasis pavaduotojas

Lytis: vyras

Sergey Pinchuk yra viceadmirolas ir Juodosios jūros laivyno vado pirmasis pavaduotojas, pavaldus Rusijos ginkluotųjų pajėgų Pietų karinei apygardai, susijęs su kariniais veiksmais prieš Ukrainą.

2021 m. spalio mėn. vidurio Rusijos karinės pajėgos pradėjo beprecedentį pajėgų telkimą Ukrainos pasienyje arba šalia sienos ir okupuotame Ukrainos Krymo regione. Šiuo atžvilgiu daugelis stebėtojų ir politikos formuotojų išreiškė susirūpinimą dėl galimos naujos Rusijos invazijos į Ukrainą ar kitų agresyvių veiksmų. Juodosios jūros laivyno pajėgos dalyvavo masinėse karinėse pratybose prie Ukrainos sienų ir jos teritorijoje.

Vladimirui Putinui priėmus sprendimą pripažinti vadinamąsias „Donecko Liaudies Respubliką“ ir „Luhansko Liaudies Respubliką“, Pietų karinės apygardos kariai įžengė į šių dviejų apsišaukėliškų respublikų teritoriją. Kai 2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo plataus masto karinę invaziją į Ukrainą, Rusijos Juodosios jūros laivyno pajėgos vykdė išsilaipinimo Mariupolyje ir Odesoje operaciją.

Taigi Sergei Pinchuk yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

691.

Alexey Yurevich AVDEEV

(Алексей Юрьевич АВДЕЕВ)

Gimimo data: 1967 5 17

Gimimo vieta: Tashkent (Taškentas), TSRS (dabar Uzbekistanas)

Pareigos: generolas leitenantas, Pietų karinės apygardos vado pavaduotojas

Lytis: vyras

Alexey Avdeev yra Rusijos Pietų karinės apygardos, kuri dalyvavo kariniuose veiksmuose prieš Ukrainą, vado pavaduotojas.

Neseniai Ukraina tapo pagrindiniu Pietų karinės apygardos taikiniu. Todėl buvo suformuota nauja 8-oji armija, o apygardos buvimas neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio teritorijoje išplėstas. 2021 m. spalio mėn. vidurio Rusijos karinės pajėgos pradėjo beprecedentį pajėgų telkimą Ukrainos pasienyje arba šalia sienos ir okupuotame Ukrainos Krymo regione. Šiuo atžvilgiu daugelis stebėtojų ir politikos formuotojų išreiškė susirūpinimą dėl galimo naujo Rusijos invazijos į Ukrainą ar kitų agresyvių veiksmų. Pietų karinės apygardos pajėgos surengė karines pratybas teritorijose aplink Ukrainą ir perkėlė artileriją ir bataliono taktines grupes į Krymo pusiasalį. Vladimirui Putinui priėmus sprendimą pripažinti vadinamąsias „Donecko Liaudies Respubliką“ ir „Luhansko Liaudies Respubliką“, Pietų karinės apygardos kariai įžengė į šių dviejų apsišaukėliškų respublikų teritoriją. Pietų karinė apygarda taip pat prižiūrėjo separatistinių „respublikų“ ginkluotųjų pajėgų karines pratybas.

Taigi Alexey Avdeev yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Gimimo data: 1969 5 16

Gimimo vieta: Troitskaya kaimas, Krymsky (Krymsko) rajonas, Krasnodaro kraštas, TSRS (dabar Rusijos Federacija)

Pareigos: generolas leitenantas, Pietų karinės apygardos 8-osios bendrųjų pajėgų gvardijos armijos vadas

Lytis: vyras

Andrey Sychevoy – generolas leitenentas, Pietų karinės apygardos 8-osios bendrųjų pajėgų gvardijos armijos, kuri dalyvavo kariniuose veiksmuose prieš Ukrainą, vadas.

Neseniai Ukraina tapo pagrindiniu Pietų karinės apygardos taikiniu. Todėl buvo suformuota nauja 8-oji armija, o apygardos buvimas neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio teritorijoje išplėstas. 2021 m. spalio mėn. vidurio Rusijos karinės pajėgos pradėjo beprecedentį pajėgų telkimą Ukrainos pasienyje arba šalia sienos ir okupuotame Ukrainos Krymo regione. Šiuo atžvilgiu daugelis stebėtojų ir politikos formuotojų išreiškė susirūpinimą dėl galimo naujo Rusijos invazijos į Ukrainą ar kitų agresyvių veiksmų. Pietų karinės apygardos pajėgos surengė karines pratybas teritorijose aplink Ukrainą ir perkėlė artileriją ir bataliono taktines grupes į Krymo pusiasalį. Pietų karinė apygarda taip pat prižiūrėjo separatistinių „respublikų“ ginkluotųjų pajėgų karines pratybas. Vladimirui Putinui priėmus sprendimą pripažinti vadinamąsias „Donecko Liaudies Respubliką“ ir „Luhansko Liaudies Respubliką“, Pietų karinės apygardos kariai įžengė į šių dviejų apsišaukėliškų respublikų teritoriją. 2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo plataus masto karinę invaziją į Ukrainą.

Taigi Andrey Sychevoy yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

701.

Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY

(rusų k.: Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ;

baltarusių k.: Iван Iосiфавiч БАГУСЛАЎСКI)

Gimimo data: 1968 8 4

Gimimo vieta: Kalivaria, Baltarusijos TSR (dabar Baltarusija)

Pareigos: generolas majoras, Baltarusijos gynybos ministerijos ginkluotųjų pajėgų vyriausiosios karinės inspekcijos vadovas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Ivan Boguslavsky yra Baltarusijos gynybos ministerijos ginkluotųjų pajėgų vyriausiosios karinės inspekcijos vadovas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Ivan Boguslavsky dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

702.

Dmitry Anatolievich MIHOLAP

(rusų k.: Дмитрий Анатольевич МИХОЛАП;

baltarusių k.: Дзмiтрый Анатольевiч МIХАЛАП)

Gimimo data: 1974 12 28

Gimimo vieta: Kalivaria, Baltarusijos TSR (dabar Baltarusija)

Pareigos: pulkininkas, Baltarusijos oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų vado pavaduotojas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Dmitry Miholap yra Baltarusijos oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų vado pavaduotojas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Dmitry Miholap dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

704.

Victor Vladimirovich SOYKO

(rusų k.: Виктор Владимирович СОЙКО;

baltarusių k.: Вiктар Уладзiмiравiч СОЙКА)

Gimimo data: 1971 7 3

Gimimo vieta: Komsomolskaya, Baltarusijos TSR (dabar Baltarusija)

Pareigos: pulkininkas, Baltarusijos oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų vado pavaduotojas ginkluotei ir ginkluotės departamento vadovas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Victor Soyko yra Baltarusijos oro pajėgų vado pavaduotojas ginkluotei ir ginkluotės departamento vadovas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Victor Soyko dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

719.

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY

(Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ)

Gimimo data: 1987 5 16

Gimimo vieta: Jekaterinburgas, Rusijos Federacija

Pareigos: viešosios akcinės bendrovės „Pipe Metallurgical Company“ (Vamzdžių metalurgijos kompanija) direktorių valdybos pirmininkas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Alexander Dmitrievich Pumpyansky yra Dmitry Alexandrovich Pumpyansky (Rusijos piliečio, bendrovės „PJSC Pipe Metallurgical Company“, kuri yra naftos ir dujų pramonei skirtų plieno vamzdžių pasaulinio masto gamintoja iš Rusijos, direktorių valdybos pirmininko) sūnus. Jis – „Group Sinara“ buvęs pirmininkas ir buvęs valdybos narys. Abi bendrovės remia Rusijos Federacijos valdžios institucijas ir valstybės valdomas įmones, įskaitant Rusijos geležinkelius, „Gazprom“ ir „Rosneft“, ir gauna naudos iš bendradarbiavimo su jais.

Taigi, jis yra fizinis asmuo, turintis ryšių su įtakingu verslininku, susijusiu su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Be to, Alexander Dmitrievich Pumpyansky teikia materialinę arba finansinę paramą Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, arba gauna naudos iš jos.

2022 3 9

723.

Dmitry Arkadievich MAZEPIN

(Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН)

Gimimo data: 1968 4 18

Gimimo vieta: Minskas, Baltarusijos TSR (dabar Baltarusija)

Pareigos: „JSC UCC Uralchem“ vykdomasis direktorius

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Dmitry Arkadievich Mazepin yra mineralinių trąšų bendrovės „Uralchem“ vienas iš pagrindinių savininkų ir buvęs vykdomasis direktorius. Bendrovė „Uralchem Group“ yra Rusijos įmonė, gaminanti įvairius cheminius produktus, įskaitant mineralines trąšas ir amonio nitratą. Bendrovės teigimu, ji yra didžiausia amonio nitrato gamintoja ir antra pagal dydį amonio bei azoto trąšų gamintoja Rusijoje. Taigi, Dmitry Arkadievich Mazepin yra susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 m. vasario 24 d., po pirmųjų Rusijos agresijos prieš Ukrainą etapų, Dmitry Arkadievich Mazepin kartu su kitais 36 verslininkais susitiko su Prezidentu Vladimiru Putinu ir kitais Rusijos vyriausybės nariais, kad aptartų veiksmų, kurių ketinama imtis po Vakarų įvestų sankcijų, poveikį. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti šiame susitikime, rodo, kad jis priklauso artimiausiam Vladimiro Putino ratui ir remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi. Tai taip pat rodo, kad jis yra vienas iš įtakingiausių verslininkų, susijusių su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2021 m. gruodžio mėn. Dmitry Mazepin perrašė savo Kipre įsteigtas bendroves „Uralchem Holding“ ir „CI-Chemical Invest“, kontroliuojančias „Uralchem“, Rusijos jurisdikcijai specialiajame administraciniame rajone Kaliningrado srities Oktyabrsky saloje.

2022 3 9

731.

Dmitry Vladimirovich KONOV

(Дмитрий Владимирович КОНОВ)

Gimimo data: 1970 9 2

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: buvęs „PJSC SIBUR Holding“ valdybos pirmininkas Dirbo „OAO NK YUKOS“ iždo departamente; ėjo įvairias pareigas „AKB Trust and Investment Bank“, be kita ko, viceprezidento – Investicinės bankininkystės departamento vadovo ir Įmonių finansų departamento vykdomojo direktoriaus pareigas; buvęs bendrovių „OAO Gazprom NefteKhim Salavat“ ir „OAO Gazprombank“ direktorių valdybos narys.

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Dmitry Vladimirovich Konov – buvęs bendrovės „PJSC SIBUR Holding“ valdybos pirmininkas, eidamas šias pareigas prižiūrėjo bendrovės veiklą. „SIBUR Holding“ yra didžiausia integruota naftos chemijos produktų bendrovė Rusijoje ir viena iš sparčiausiai augančių pasaulio naftos chemijos pramonės įmonių. „SIBUR“ yra pirmaujanti besiformuojančių rinkų naftos chemijos pramonės grupė ir didžiausia naftos chemijos produktų gamintoja Rusijos rinkoje. Dideli „SIBUR“ akcijų paketai priklauso Vladimirui Putinui artimiems oligarchams: Leonid Mikhelson ir Gennady Timchenko.

„SIBUR Holding“ yra glaudžiai susijusi su Rusijos vyriausybe, todėl jos gaunamos pajamos yra svarbus Rusijos vyriausybės pajamų šaltinis.

Dmitry Konov buvo susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 9

732.

Nikita Dmitrievich MAZEPIN

(Никита Дмитриевич МАЗЕПИН)

Gimimo data: 1999 3 2

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: buvęs Rusijos lenktynininkas, su „Haas F1 Team“ dalyvavęs 2022 m. „Formulės 1“ pasaulio čempionate su neutralia vėliava, atstovaudamas Rusijos automobilių federacijai.

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Nikita Mazepin yra buvusio „JSC UCC Uralchem“ generalinio direktoriaus Dmitry Arkadievich Mazepin sūnus. Iki 2022 m. kovo mėn. jis buvo lenktynininkas komandoje „Haas F1 Team“, kurios sponsorius yra „Uralchem“.

Jis yra fizinis asmuo, turintis ryšių su įtakingu verslininku (savo tėvu), susijusiu su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 9

733.

Alexander Konstantinovich AKIMOV

(Александр Константинович АКИМОВ)

Gimimo data: 1954 11 10

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

734.

Ivan Nikolayevich ABRAMOV

(Иван Николаевич АБРАМОВ)

Gimimo data: 1978 6 16

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

735.

Mohmad Isaevich AKHMADOV

(Мохмад Исаевич АХМАДОВ)

Gimimo data: 1972 4 17

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

736.

Sergei Petrovich ARENIN

(Сергей Петрович АРЕНИН)

Gimimo data: 1958 8 29

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

737.

Yuri Viktorovich ARKHAROV

(Юрий Викторович АРХАРОВ)

Gimimo data: 1977 6 13

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

738.

Anatoly Dmitrievich ARTAMONOV

(Анатолий Дмитриевич АРТАМОНОВ)

Gimimo data: 1952 5 5

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

739.

Mikhail Alexandrovich AFANASOV

(Михаил Александрович АФАНАСОВ)

Gimimo data: 1953 6 15

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

740.

Oleg Aleksandrovich ALEKSEEV

(Олег Александрович АЛЕКСЕЕВ)

Gimimo data: 1967 12 21

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

741.

Yelena Vladimirovna AFANASEVA

(Елена Владимировна АФАНАСЬЕВА)

Gimimo data: 1975 3 27

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

742.

Alexander Davidovich BASHKIN

(Александр Давыдович БАШКИН)

Gimimo data: 1962 6 10

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

743.

Andrey Alexandrovich BAZILEVSKY

(Андрей Александрович БАЗИЛЕВСКИЙ)

Gimimo data: 1967 2 24

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

744.

Mukharbek Oybertovich BARAKHOYEV

(Мухарбек Ойбертович БАРАХОЕВ)

Gimimo data: 1971 1 4

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

745.

Sergei Vyacheslavovich BEZDENEZHNYKH

(Сергей Вячеславович БЕЗДЕНЕЖНЫХ)

Gimimo data: 1979 8 25

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

746.

Viktor Nikolayevich BONDAREV

(Виктор Николаевич БОНДАРЕВ)

Gimimo data: 1959 12 7

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

747.

Yegor Afanasyevich BORISOV

(Егор Афанасьевич БОРИСОВ)

Gimimo data: 1954 8 15

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

748.

Alexander Yuryevich BRYKSIN

(Александр Юрьевич БРЫКСИН)

Gimimo data: 1967 1 20

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

749.

Mikhail Vladimirovich BELOUSOV

(Михаил Владимирович БЕЛОУСОВ)

Gimimo data: 1953 10 11

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

750.

Sergei Vladimirovich BEREZKIN

(Сергей Владимирович БЕРЁЗКИН)

Gimimo data: 1955 6 23

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

751.

Vladimir Andreyevich BEKETOV

(Владимир Андреевич БЕКЕТОВ)

Gimimo data: 1949 3 29

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

752.

Yelena Vasilyevna BIBIKOVA

(Елена Васильевна БИБИКОВА)

Gimimo data: 1956 9 23

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

753.

Andrey Vladimirovich CHERNYSHEV

(Андрей Владимирович ЧЕРНЫШЁВ)

Gimimo data: 1970 7 10

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

754.

Alexander Vlademirovich DVOINYKH

(Александр Владимирович ДВОЙНЫХ)

Gimimo data: 1984 1 19

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

755.

Vadim Yevgenyevich DENGIN

(Вадим Евгеньевич ДЕНЬГИН)

Gimimo data: 1980 9 23

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

756.

Konstantin Konstantinovich DOLGOV

(Константин Константинович ДОЛГОВ)

Gimimo data: 1968 8 12

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

757.

Gennady Egorovich EMELYANOV

(Геннадий Егорович ЕМЕЛЬЯНОВ)

Gimimo data: 1957 1 1

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

758.

Olga Nikolayevna EPIFANOVA

(Ольга Николаевна ЕПИФАНОВА)

Gimimo data: 1966 8 19

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

759.

Arsen Suleymanovich FADZAYEV

(Арсен Сулейманович ФАДЗАЕВ)

Gimimo data: 1952 9 5

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

760.

Yury Viktorovich FEDOROV

(Юрий Викторович ФЁДОРОВ)

Gimimo data: 1972 1 1

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

761.

Nikolai Vasilyevich FYODOROV

(Николай Васильевич ФЁДОРОВ)

Gimimo data: 1958 5 9

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

762.

Airat Minerasikhovich GIBATDINOV

(Айрат Минерасихович ГИБАТДИНОВ)

Gimimo data: 1986 1 16

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

763.

Denis Vladimirovich GUSEV

(Денис Владимирович ГУСЕВ)

Gimimo data: 1976 12 26

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

764.

Lilia Salavatovna GUMEROVA

(Лилия Салаватовна ГУМЕРОВА)

Gimimo data: 1972 12 16

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

765.

Rimma Fyodorovna GALUSHINA

(Римма Фёдоровна ГАЛУШИНА)

Gimimo data: 1963 5 30

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

766.

Suleiman Sadulayevich GEREMEYEV

(Сулейман Садулаевич ГЕРЕМЕЕВ)

Gimimo data: 1971 1 20

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

767.

Tatyana Anatolyevna GIGEL

(Татьяна Анатольевна ГИГЕЛЬ)

Gimimo data: 1960 2 27

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

768.

Alexander Vladislavovich GUSAKOVSKY

(Александр Владиславович ГУСАКОВСКИЙ)

Gimimo data: 1970 8 25

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

769.

Dmitry Yuryevich GORITSKY

(Дмитрий Юрьевич ГОРИЦКИЙ)

Gimimo data: 1970 10 28

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

770.

Lyubov Nikolayevna GLEBOVA

(Любовь Николаевна ГЛЕБОВА)

Gimimo data: 1960 3 7

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

771.

Sergei Vasilyevich GORNYAKOV

(Сергей Васильевич ГОРНЯКОВ)

Gimimo data: 1966 1 5

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

772.

Svetlana Petrovna GORYACHEVA

(Светлана Петровна ГОРЯЧЕВА)

Gimimo data: 1947 6 3

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

773.

Vladimir Filippovich GORODETSKIY

(Владимир Филиппович ГОРОДЕЦКИЙ)

Gimimo data: 1948 7 11

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

774.

Eduard Vladimirovich ISAKOV

(Эдуард Владимирович ИСАКОВ)

Gimimo data: 1973 10 4

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

775.

Vasily Nikolayevich IKONNIKOV

(Василий Николаевич ИКОННИКОВ)

Gimimo data: 1961 4 26

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

776.

Sergey Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович ИВАНОВ)

Gimimo data: 1952 4 19

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

777.

Aleksey Nikolayevich KONDRATENKO

(Алексей Николаевич КОНДРАТЕНКО)

Gimimo data: 1969 12 16

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

778.

Alexander Bogdanovich KARLIN

(Александр Богданович КАРЛИН)

Gimimo data: 1951 10 29

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

779.

Andrey Akardyevich KLIMOV

(Андрей Аркадьевич КЛИМОВ)

Gimimo data: 1954 11 9

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

780.

Andrey Viktorovich KUTEPOV

(Андрей Викторович КУТЕПОВ)

Gimimo data: 1971 4 6

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

781.

Belan Bagaudinovich KHAMCHIEV

(Белан Багаудинович ХАМЧИЕВ)

Gimimo data: 1960 12 7

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

782.

Galina Nikolayevna KARELOVA

(Галина Николаевна КАРЕЛОВА)

Gimimo data: 1960 6 29

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

783.

Irina Andreyevna KOZHANOVA

(Ирина Андреевна КОЖАНОВА)

Gimimo data: 1987 7 6

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

784.

Krym Olievich KAZANOKOV

(Крым Олиевич КАЗАНОКОВ)

Gimimo data: 1962 7 19

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

785.

Murat Krym-Gerievich KHAPSIROKOV

(Мурат Крым-Гериевич ХАПСИРОКОВ)

Gimimo data: 1978 1 26

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

786.

Nikolai Fyodorovich KONDRATYUK

(Николай Фёдорович КОНДРАТЮК)

Gimimo data: 1957 7 11

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

787.

Oksana Vladimirovna KHLYAKINA

(Оксана Владимировна ХЛЯКИНА)

Gimimo data: 1969 11 28

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

788.

Sergey Viktorovich KALASHNIK

(Сергей Викторович КАЛАШНИК)

Gimimo data: 1978 3 31

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

789.

Vladimir Igorevich KOZHIN

(Владимир Игоревич КОЖИН)

Gimimo data: 1959 2 28

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

790.

Vladimir Igorevich KRUGLY

(Владимир Игоревич КРУГЛЫЙ)

Gimimo data: 1955 5 27

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

791.

Alexander Alexandrovich KARELIN

(Александр Александрович КАРЕЛИН)

Gimimo data: 1967 9 19

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

792.

Andrey Igoryevich KISLOV

(Андрей Игоревич КИСЛОВ)

Gimimo data: 1958 8 29

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

793.

Dmitry Gennadyevich KUZMIN

(Дмитрий Геннадьевич КУЗЬМИН)

Gimimo data: 1975 6 28

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

794.

Grigory Borisovich KARASIN

(Григорий Борисович КАРАСИН)

Gimimo data: 1949 8 23

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

795.

Konstantin Iosifovich KOSACHEV

(Константин Иосифович КОСАЧЕВ)

Gimimo data: 1962 9 17

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

796.

Natalia Vladimirovna KOSYKHINA

(Наталия Владимировна КОСИХИНА)

Gimimo data: 1972 8 7

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

797.

Nina Germanovna KULIKOVSKIH

(Нина Германовна КУЛИКОВСКИХ)

Gimimo data: 1961 2 5

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

798.

Olga Nikolayevna KHOKHLOVA

(Ольга Николаевна ХОХЛОВА)

Gimimo data: 1957 11 18

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

799.

Sergei Ivanovich KISLYAK

(Сергей Иванович КИСЛЯК)

Gimimo data: 1950 9 7

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

800.

Sergey Nikolayevich KOLBIN

(Сергей Николаевич КОЛБИН)

Gimimo data: 1969 10 29

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

801.

Vladimir Kasimirovich KRAVCHENKO

(Владимир Казимирович КРАВЧЕНКО)

Gimimo data: 1964 6 12

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

802.

Grigory Petrovich LEDKOV

(Григорий Петрович ЛЕДКОВ)

Gimimo data: 1969 3 26

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

803.

Vladimir Albertovich LEBEDEV

(Владимир Альбертович ЛЕБЕДЕВ)

Gimimo data: 1962 4 23

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

804.

Yulia Viktorovna LAZUTKINA

(Юлия Викторовна ЛАЗУТКИНА)

Gimimo data: 1981 3 11

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

805.

Alexei Petrovich MAYOROV

(Алексей Петрович МАЙОРОВ)

Gimimo data: 1961 12 29

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

806.

Igor Nikolayevich MOROZOV

(Игорь Николаевич МОРОЗОВ)

Gimimo data: 1956 10 13

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

807.

Sergei Gerasimovich MITIN

(Сергей Герасимович МИТИН)

Gimimo data: 1951 6 14

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

808.

Sergey Nikolayevich MURATOV

(Сергей Николаевич МУРАТОВ)

Gimimo data: 1964 1 13

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

809.

Farit Mubarakshevich MUKHAMETSHIN

(Фарит Мубаракшевич МУХАМЕТШИН)

Gimimo data: 1947 1 31

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

810.

Sergei Patrovich MIKHAILOV

(Сергей Петрович МИХАЙЛОВ)

Gimimo data: 1965 5 22

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

811.

Sergey Alexandrovich MARTYNOV

(Сергей Александрович МАРТЫНОВ)

Gimimo data: 1959 8 22

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

812.

Taimuraz Dzhambekovich MAMSUROV

(Таймураз Дзамбекович МАМСУРОВ)

Gimimo data: 1954 4 13

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

813.

Alexander Vladimirovich NAROLIN

(Александр Владимирович НАРОЛИН)

Gimimo data: 1972 6 27

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

814.

Alexander Valeryevich NIKITIN

(Александр Валерьевич НИКИТИН)

Gimimo data: 1976 4 26

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

815.

Boris Alexandrovich NEVZOROV

(Борис Александрович НЕВЗОРОВ)

Gimimo data: 1955 9 21

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

816.

Viktor Feodosyevich NOVOZHILOV

(Виктор Феодосьевич НОВОЖИЛОВ)

Gimimo data: 1965 2 16

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

817.

Alexander Vyacheslavovich NOVIUKHOV

(Александр Вячеславович НОВЬЮХОВ)

Gimimo data: 1975 10 5

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

818.

Vyacheslav Vladimirovich NAGOVITSYN

(Вячеслав Владимирович НАГОВИЦЫН)

Gimimo data: 1956 3 2

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

819.

Alexei Maratovich ORLOV

(Алексей Маратович ОРЛОВ)

Gimimo data: 1961 10 9

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

820.

Dina Ivanovna OYUN

(Дина Ивановна ОЮН)

Gimimo data: 1963 6 25

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

821.

Anna Ivanovna OTKE

(Анна Ивановна ОТКЕ)

Gimimo data: 1974 12 21

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

822.

Gennady Ivanovich ORDENOV

(Геннадий Иванович ОРДЕНОВ)

Gimimo data: 1957 9 4

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

823.

Alexander Yuryevich PRONYUSHKIN

(Александр Юрьевич ПРОНЮШКИН)

Gimimo data: 1987 7 31

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

824.

Dmitry Sergeyevich PERMINOV

(Дмитрий Сергеевич ПЕРМИНОВ)

Gimimo data: 1979 4 3

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

825.

Margarita Nikolayevna PAVLOVA

(Маргарита Николаевна ПАВЛОВА)

Gimimo data: 1979 1 22

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

826.

Yelena Alekseyevna PERMINOVA

(Елена Алексеевна ПЕРМИНОВА)

Gimimo data: 1980 12 5

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

828.

Elena Vladimirovna PISAREVA

(Елена Владимировна ПИСАРЕВА)

Gimimo data: 1967 1 20

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

829.

Irina Alexandrovna PETINA

(Ирина Александровна ПЕТИНА)

Gimimo data: 1972 8 31

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

830.

Sergey Nikolayevich PERMINOV

(Сергей Николаевич ПЕРМИНОВ)

Gimimo data: 1968 9 16

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

831.

Vladimir Vladimirovich POLETAYEV

(Владимир Владимирович ПОЛЕТАЕВ)

Gimimo data: 1975 5 23

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

832.

Alexander Vasilyevich RAKITIN

(Александр Васильевич РАКИТИН)

Gimimo data: 1958 5 17

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

833.

Grigoriy Alexeyevich RAPOTA

(Григорий Алексеевич РАПОТА)

Gimimo data: 1944 2 5

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

834.

Irina Valeryevna RUKAVISHNIKOVA

(Ирина Валерьевна РУКАВИШНИКОВА)

Gimimo data: 1973 2 3

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

835.

Sergey Nikolayevich RYABUKHIN

(Сергей Николаевич РЯБУХИН)

Gimimo data: 1954 11 13

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

836.

Akhmat Anzorovich SALPAGAROV

(Ахмат Анзорович САЛПАГАРОВ)

Gimimo data: 1962 12 31

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

837.

Alexei Vladimirovich SINITSYN

(Алексей Владимирович СИНИЦЫН)

Gimimo data: 1976 1 13

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

838.

Andrei Anatolyevich SHEVCHENKO

(Андрей Анатольевич ШЕВЧЕНКО)

Gimimo data: 1965 5 29

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

839.

Dmitry Vladimirovich SAVELYEV

(Дмитрий Владимирович САВЕЛЬЕВ)

Gimimo data: 1968 8 3

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

840.

Evgeny Stepanovich SAVCHENKO

(Евгений Степанович САВЧЕНКО)

Gimimo data: 1950 4 8

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

841.

Inna Yuryevna SVYATENKO

(Инна Юрьевна СВЯТЕНКО)

Gimimo data: 1967 9 6

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

842.

Lyudmila Nikolayevna SKAKOVSKAYA

(Людмила Николаевна СКАКОВСКАЯ)

Gimimo data: 1961 11 13

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

843.

Tatiana Anatolyevna SAKHAROVA

(Татьяна Анатольевна САХАРОВА)

Gimimo data: 1973 6 16

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

844.

Alexander Alexandrovich SAVIN

(Александр Александрович САВИН)

Gimimo data: 1962 1 28

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

845.

Anatoly Ivanovich SHIROKOV

(Анатолий Иванович ШИРОКОВ)

Gimimo data: 1967 12 29

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

846.

Artem Gennadyevich SHEIKIN

(Артём Геннадьевич ШЕЙКИН)

Gimimo data: 1980 3 25

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

847.

Elena Borisovna SHUMILOVA

(Елена Борисовна ШУМИЛОВА)

Gimimo data: 1978 4 1

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

848.

Galina Nikolayevna SOLODUN

(Галина Николаевна СОЛОДУН)

Gimimo data: 1968 1 26

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

849.

Lenar Rinatovich SAFIN

(Ленар Ринатович САФИН)

Gimimo data: 1969 2 11

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

850.

Nikolai Petrovich SEMISOTOV

(Николай Петрович СЕМИСОТОВ)

Gimimo data: 1968 12 2

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

851.

Valery Vladimirovich SEMYONOV

(Валерий Владимирович СЕМЁНОВ)

Gimimo data: 1960 9 16

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

852.

Oleg Polikarpovich TKACH

(Олег Поликарпович ТКАЧ)

Gimimo data: 1967 9 23

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

853.

Pavel Vladimirovich TARAKANOV

(Павел Владимирович ТАРАКАНОВ)

Gimimo data: 1982 6 21

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

854.

Lyudmila Zaumovna TALABAYEVA

(Людмила Заумовна ТАЛАБАЕВА)

Gimimo data: 1957 6 6

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

855.

Oleg Vladimirovich TSEPKIN

(Олег Владимирович ЦЕПКИН)

Gimimo data: 1965 9 15

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

856.

Peter Nikolayevich TULTAEV

(Пётр Николаевич ТУЛТАЕВ)

Gimimo data: 1961 1 1

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

857.

Vyacheslav Stepanovich TIMCHENKO

(Вячеслав Степанович ТИМЧЕНКО)

Gimimo data: 1950 11 20

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

858.

Valery Petrovich USATYUK

(Валерий Петрович УСАТЮК)

Gimimo data: 1948 7 14

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

859.

Mukharby Magomedovich ULBASHEV

(Мухарбий Магомедович УЛЬБАШЕВ)

Gimimo data: 1960 5 15

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

860.

Alexander Vladelenovich VAINBERG

(Александр Владеленович ВАЙНБЕРГ)

Gimimo data: 1961 2 2

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

861.

Alexander Gennadyevich VYSOKINSKY

(Александр Геннадьевич ВЫСОКИНСКИЙ)

Gimimo data: 1973 9 24

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

862.

Nikolay Nikolayevich VLADIMIROV

(Николай Николаевич ВЛАДИМИРОВ)

Gimimo data: 1979 11 18

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

863.

Yuri Konstantinovich VALYAEV

(Юрий Константинович ВАЛЯЕВ)

Gimimo data: 1959 4 18

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

864.

Alexander Georgyevich VARFOLOMEEV

(Александр Георгиевич ВАРФОЛОМЕЕВ)

Gimimo data: 1965 6 4

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

865.

Valery Nikolayevich VASILYEV

(Валерий Николаевич ВАСИЛЬЕВ)

Gimimo data: 1965 7 17

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

866.

Yury Leonidovich VOROBYOV

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЁВ)

Gimimo data: 1948 2 2

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

867.

Alexander Georgievich YAROSHUK

(Александр Георгиевич ЯРОШУК)

Gimimo data: 1965 11 15

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

868.

Andrey Vladimirovich YATSKIN

(Андрей Владимирович ЯЦКИН)

Gimimo data: 1969 4 25

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

869.

Irek Ishmukhametovich YALALOV

(Ирек Ишмухаметович ЯЛАЛОВ)

Gimimo data: 1961 1 27

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

870.

Andrei Nikolayevich YEPISHIN

(Андрей Николаевич ЕПИШИН)

Gimimo data: 1967 10 29

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

871.

Gennady Vladimirovich YAGUBOV

(Геннадий Владимирович ЯГУБОВ)

Gimimo data: 1968 4 17

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

872.

Anastasia Gennadyevna ZHUKOVA

(Анастасия Геннадьевна ЖУКОВА)

Gimimo data: 1974 11 8

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

873.

Bair Bayaskhalanovich ZHAMSUYEV

(Баир Баясхаланович ЖАМСУЕВ)

Gimimo data: 1959 1 29

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

874.

Nikolai Andreyevich ZHURAVLEV

(Николай Андреевич ЖУРАВЛЁВ)

Gimimo data: 1976 9 1

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

875.

Viktor Viktororvich ZOBNEV

(Виктор Викторович ЗОБНЕВ)

Gimimo data: 1964 6 7

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

876.

Igor Dmitryevich ZUBAREV

(Игорь Дмитриевич ЗУБАРЕВ)

Gimimo data: 1966 6 20

Lytis: vyras

Federacijos Tarybos narys, ratifikavęs vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

877.

Olga Sergeyevna ZABRALOVA

(Ольга Сергеевна ЗАБРАЛОВА)

Gimimo data: 1980 3 30

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

878.

Yelena Gennadyevna ZLENKO

(Елена Геннадьевна ЗЛЕНКО)

Gimimo data: 1967 6 20

Lytis: moteris

Federacijos Tarybos narė, ratifikavusi vyriausybės sprendimus dėl “Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2022 3 9

879.

Roman Arkadyevich ABRAMOVICH

( Роман Аркадьевич АБРАМОВИЧ)

Pareigos: artimas Vladimirui Putinui oligarchas. Pagrindinis „Evraz“ akcininkas. Buvęs Chukotka (Čiukotkos) gubernatorius.

Gimimo data: 1966 10 24

Gimimo vieta: Saratovas, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Adresas: 1 Lipovaya Aleya, Nemchinovo, Odinstvo district, Moscow, Russia

Susiję asmenys: Vladimiras Putinas

Susiję subjektai: „Evraz Group SA“, „LLC Evraz Holding“, „Millhouse Capital“

Roman Abramovich yra Rusijos oligarchas, turintis ilgalaikių ir glaudžių ryšių su Vladimiru Putinu. Jis turėjo privilegijuotą galimybę susisiekti su prezidentu ir palaikė labai gerus santykius su juo. Šie ryšiai su Rusijos vadovu padėjo jam išlaikyti didelį turtą. Jis yra vienas pagrindinių plieno pramonės grupės „Evraz“, kuri yra viena stambiausių Rusijos mokesčių mokėtojų, akcininkų.

Taigi, jis gavo naudos iš Rusijos sprendimus priimančių asmenų, atsakingų už Krymo aneksiją arba Ukrainos destabilizaciją. Be to jis yra vienas iš pagrindinių Rusijos verslininkų, vykdantis veiklą ekonomikos sektoriuose, užtikrinančiuose didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 15

892.

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN

(Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Pareigos: buvęs „Yandex NV“ vykdomasis direktorius ir buvęs vykdomojo direktoriaus pavaduotojas

Gimimo data: 1981 12 28

Gimimo vieta: Jerevanas, Armėnija

Pilietybė: Armėnijos

Lytis: vyras

Tigran Khudaverdyan – „Yandex“ – vienos iš pirmaujančių Rusijos technologijų bendrovių, kuri specializuojasi intelektiniuose produktuose ir paslaugose, grindžiamuose mašinų mokymusi – buvęs vykdomasis direktorius. Buvęs „Yandex“ naujienų vadovas apkaltino bendrovę, kad ji yra „vienas svarbiausių informacijos apie karą Ukrainoje slėpimo nuo rusų elementų“. Be to, bendrovė įspėja Rusijos vartotojus, jos paieškos sistema ieškančių internete naujienų apie Ukrainą, apie nepatikimą informaciją internete, po to, kai Rusijos vyriausybė pagrasino Rusijos žiniasklaidai dėl to, ką ji skelbia.

2022 m. vasario 24 d. T. Khudaverdyan Kremliuje dalyvavo oligarchų susitikime su Vladimiru Putinu, kad aptartų veiksmų, kurių ketinama imtis po Vakarų įvestų sankcijų, poveikį. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklauso Vladimirui Putinui artimų oligarchų ratui ir remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi. Be to, jis yra vienas iš pagrindinių verslininkų, vykdantis veiklą ekonomikos sektoriuose, užtikrinančiuose didelių pajamų šaltinį Rusijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją

2022 3 15

911.

Aleksandr Aleksandrovich SHULGIN

(Александр Александрович ШУЛЬГИН)

Gimimo data: 1977 5 2

Gimimo vieta: Essentuki (Jesentukai), Stavropolio kraštas, Rusijos Federacija

Pareigos: buvęs „Ozon Holdings Plc“ vykdomasis direktorius ir buvęs direktorius

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Aleksandr Aleksandrovich Shulgin yra įtakingas verslininkas, buvęs Rusijos pirmaujančios daugiakategorės e. prekybos platformos „Ozon“ vykdomasis direktorius. 2022 m. vasario 24 d. dalyvavo oligarchų susitikime su Prezidentu Vladimiru Putinu Kremliuje, kad aptartų veiksmų, kurių ketinama imtis po Vakarų įvestų sankcijų, poveikį. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklauso vidiniam Prezidentui Putinui artimų oligarchų ratui ir remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi. Be to, jis yra susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 4 8

917.

Musa Yusupovich BAZHAEV

(Муса Юсупович БАЖАЕВ)

Gimimo data: 1966 5 11

Gimimo vieta: Achkoy Martan (Ačchoi Martanas), Chechnya (Čečėnija), Rusijos Federacija

Pareigos: Rusijos verslininkas; dabartinis Maskvos „Alliance Group“, kuriai priklauso naftos, statybos, tekstilės, maisto, finansų ir žiniasklaidos įmonių turtas, prezidentas; buvęs „Russian Platinum“ pirmininkas.

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Musa Bazhaev yra „JSC Alliance Group“ prezidentas; jos pagrindiniais klientais laikomi didžiausi dujų ir naftos pramonės, pramonės įrenginių, telekomunikacijų sektoriaus ir būsto bei komunalinių paslaugų sektoriaus atstovai.

Be to, jis – „Russian Platinum“, įvardytos kaip vienos iš pirmaujančių Rusijos kasybos bendrovių, kuri užtikrina didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, buvęs direktorių valdybos pirmininkas. 2021 m. „VEB.RF“, „VTB Group“ ir „Russian Platinum“ pasirašė ketinimų memorandumą dėl platinos, vario ir nikelio rūdos Černogorsko telkinio Krasnojarsko regione finansavimo. Pasirašymo ceremonija įvyko Sankt Peterburgo tarptautiniame ekonomikos forume, dalyvaujant Prezidentui V. Putinui. Musa Bazhaev yra įtakingas Rusijos verslininkas, vienas iš 200 turtingiausių rusų, susijęs su ekonomikos sektoriumi, užtikrinančiu didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei.

Be to, Musa Bazhaev yra susijęs su „VEB.RF“, Rusijos finansų plėtros įstaiga, kuri aktyviai materialiai ar finansiškai remia Rusijos sprendimus priimančius asmenis, atsakingus už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, arba gauna naudos iš jų.

2022 4 8

918.

Grigory Viktorovich BEREZKIN

(Григорий Викторович БЕРЁЗКИН)

Gimimo data: 1966 8 9

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: „ESN Group“ direktorių valdybos pirmininkas

Pilietybė: Rusijos, Kroatijos

Pasas: Kroatijos paso Nr. 101644415 (galioja iki: 2023 3 18)

Lytis: vyras

Grigory Berezkin yra įtakingas Rusijos verslininkas ir laikomas Prezidento Vladimiro Putino „ranka juodiesiems darbams“.

Jis yra „ESN Group“, Rusijos privataus kapitalo grupės, turinčios investicijų įvairiose pramonės šakose, įskaitant žiniasklaidos, energetikos, infrastruktūros, IT, gamtos išteklių ir naftos chemijos sektoriuose, direktorių valdybos pirmininkas. „ESN Group“ yra viena didžiausių Rusijos bendrovių. 2019 m. „Saudi Basic Industries Corporation“ (SABIC), „Russian Direct Investment Fund“ (RDIF) ir „ESN Group“ pasirašė susitarimą investuoti į metanolio gamyklos projektavimo, statybos ir eksploatavimo projektą Amūro regione, Rusijos Tolimuosiuose Rytuose. 2021 m. „VEB.RF“, „VTB“, „ESN Group“, Rusijos Tolimųjų Rytų plėtros ministerija, „Marubeni Corporation“ ir „Mitsui O.S.K.“ Rytų ekonomikos forume pasirašė susitarimo memorandumą, kuriuo siekiama parengti metanoliu varomų laivų statybos Rusijos laivų statybos įmonėse projektą. Ceremonijoje dalyvavo Prezidentas V. Putinas.

Būdamas „ESN Group“ direktorių valdybos pirmininku Grigory Berezkin yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Be to, jis materialiai ir finansiškai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gauna iš jos naudos.

2022 4 8

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(rusų k.: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Gimimo data: 1979 5 17

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Susiję asmenys:

Alexey Mordashov (vyras)

Kirill Mordashov (posūnis)

Nikita Mordashov (posūnis)

Susiję subjektai:

„Ondero Limited“, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

„Unifirm Limited“, Kipras

„Ranel Assets Limited“, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

„Rayglow Limited“, Kipras

„ServerGroup LLC“ (Rusijos Federacija)

„KN-Holding LLC“ (Rusijos Federacija)

„Nordgold“

Marina Mordashova yra bendrovės „Severgroup“ pirmininko Alexey Mordashov sutuoktinė. Alexey Mordashov savo sutuoktinei Marina Mordashova per įvairias lengvatinio apmokestinimo bendroves, įskaitant „Unifirm Limited“, „Ondero Limited“ ir „Ranel Assets Limited“, kurios nuosavybės teise priklauso Marina Mordashova arba yra jos valdomos, perleido jam priklausiusias kelionių milžinės „TUI“ ir aukso bendrovės „Nordgold“ akcijas, kurių bendra vertė viršija 1,5 mlrd. EUR. Todėl Marina Alexandrovna Mordashova yra fizinis asmuo, susijęs su į sąrašą įtrauktu asmeniu, kuris yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, rėmimą ir už finansinės bei materialinės paramos teikimą, ir gauna naudos iš Rusijos sprendimus priimančių asmenų, atsakingų už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 6 3.“

Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„40.

ZAO Interavtomatika (IA)

dar žinoma kaip: ЗАО 'Интеравтоматика', CJSC 'Interavtomatika'

Adresas: 115280, Moscow, Avtozavodskaya st., 14, Rusijos Federacija

Svetainė: http://ia.ru

E. paštas: ia.office@ia.ru

Registracijos data: 1994 1 31

Valstybinės registracijos numeris: 1037739044111

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7725056162

Likviduojama

Likvidatorius: Alexey Anatolievich Ananyev

Bendrovė, kuri specializuojasi jėgainių kontrolės ir komunikacijos sistemų srityje ir kuri yra sudariusi sutartis dėl projektų, susijusių su jėgainių statyba ir dujų turbinų įrengimu Sevastopolyje ir Simferopolyje. Taip padedama užtikrinti nepriklausomą energijos tiekimą Krymui ir Sevastopoliui, tokiu būdu remiant jų atskyrimą nuo Ukrainos, ir kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2017 8 4

81.

Sovcombank

(ankstesnis pavadinimas: Buycombank)

Visas įmonės pavadinimas: Viešoji akcinė bendrovė „Sovcombank“

Subjekto rūšis: viešoji akcinė bendrovė

Adresas: Prospekt Tekstilshchikov, 46, Kostroma, Kostroma Oblast, 156000, Russian Federation

Registracijos data: 2014 9 1

Registracijos numeris: 1144400000425

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 4401116480

Susijęs subjektas: Rusijos Federacijos vyriausybė

„Sovcombank“, anksčiau vadintas „Buycombank“ yra vienas didžiausių Rusijos bankų ir Rusijos Federacijosvyriausybė bei Rusijos centrinis bankas yra jį pripažinęs sisteminės svarbos Rusijos finansų ir kredito įstaiga. Todėl „Sovcombank“ yra juridinis asmuo, subjektas arba organizacija, susijusi su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 4 8“.


SPRENDIMAI

2022 9 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 239/149


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/1530

2022 m. rugsėjo 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/145/BUSP (1);

(2)

2022 m. kovo 10 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/411 (2), kuriuo Sprendime 2014/145/BUSP numatytų priemonių galiojimas pratęstas dar šešių mėnesių laikotarpiui;

(3)

atsižvelgiant į tai, kad toliau vykdomi veiksmai, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, Sprendimo 2014/145/BUSP galiojimas turėtų būti pratęstas dar šešių mėnesių laikotarpiui;

(4)

remiantis Tarybos atlikta peržiūra, susijusia su atskirų asmenų ir subjektų įtraukimu į Sprendimo 2014/145/BUSP priede pateiktą sąrašą, turėtų būti atnaujinta informacija, susijusi su 548 asmenimis ir dviem subjektais. Be to, iš tame priede pateikto sąrašo turėtų būti išbraukti įrašai dėl dviejų asmenų ir vieno mirusio asmens, taip pat aštuoni įrašų dublikatai;

(5)

todėl Sprendimas 2014/145/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2014/145/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šis sprendimas taikomas iki 2023 m. kovo 15 d.“;

2)

priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 14 d.