ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 235

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. rugsėjo 12d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. rugsėjo 9 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1501, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

1

 

*

2022 m. rugsėjo 9 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1502, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 5 dalis

4

 

*

2022 m. rugsėjo 9 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1503, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

6

 

*

2022 m. balandžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1504, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 taikymo taisyklės, susijusios su centrinės elektroninės mokėjimo informacijos sistemos (CESOP) sukūrimu siekiant kovoti su sukčiavimu PVM

19

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. rugsėjo 9 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/1505, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/392/BUSP Dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP Sahel Niger)

28

 

*

2022 m. rugsėjo 9 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/1506 dėl Europos Sąjungos veiksmų siekiant remti informacinių technologijų priemonių plėtojimą, kad būtų gerinama informacijos apie Sąjungos ribojamąsias priemones sklaida

30

 

*

2022 m. rugsėjo 9 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/1507, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

32

 

*

2022 m. rugsėjo 9 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/1508 dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse

34

 

*

2022 m. rugsėjo 9 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2022/1509, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

35

 

*

2022 m. rugsėjo 9 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2022/1510, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

37

 

*

2022 m. rugsėjo 7 d. Komisijos sprendimas (ES) 2022/1511 dėl importuojamų prekių, reikalingų kovai su COVID-19 protrūkio padariniais, atleidimo nuo importo muitų ir neapmokestinimo PVM 2022 m. (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 6284)

48

 

*

2022 m. rugsėjo 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1512 dėl prašymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/788 užregistruoti Europos piliečių iniciatyvą Vien per savivaldybes paskirstomomis ES lėšomis užtikrinti po 1 kW fotovoltinį įrenginį ir 0,6 kW vėjo turbiną kiekvienam namui Europoje (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 6108)

51

 

*

2022 m. rugsėjo 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1513 dėl prašymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/788 užregistruoti Europos piliečių iniciatyvą Saugoti ES kaimo paveldą, užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą ir tiekimą (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 6193)

53

 

*

2022 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1514, kuriuo Suomijai leidžiama autorizuoti biocidinius produktus, kuriuos sudaro in situ pagamintas azotas, kultūros paveldui apsaugoti (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 6274)

55

 

*

2022 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1515 dėl neišspręstų prieštaravimų dėl biocidinio produkto Mouskito Junior Lotion autorizacijos liudijimo suteikimo sąlygų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 6279)  ( 1 )

58

 

*

2022 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1516, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1073, kuriuo nustatomos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/953, techninės specifikacijos ir įgyvendinimo taisyklės ( 1 )

61

 

*

2022 m. rugsėjo 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1517, kuriuo dėl nuorodų į Europos vertinimo dokumentus dėl izoliacijos, pagamintos iš laisvo užpildo arba sudėtinės granuliuotos pūstos kamštienos arba laisvo užpildo granuliuoto natūralaus kamščio ir gumos bei kitų statybos produktų, paskelbimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/450 ( 1 )

65

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2022 9 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/1501

2022 m. rugsėjo 9 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, (1) ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 5 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 208/2014;

(2)

remiantis Tarybos atlikta peržiūra, iš Reglamento (ES) Nr. 208/2014 I priedo turėtų būti išbraukti įrašai apie keturis asmenis, kurių atžvilgiu ribojamųjų priemonių taikymas nustojo galioti 2022 m. rugsėjo 6 d., ir informacija apie jų teisę į gynybą ir jų teisę į veiksmingą teisminę apsaugą;

(3)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 208/2014 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. SÍKELA


(1)  OL L 66, 2014 3 6, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 208/2014 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

A skirsnyje (2 straipsnyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašas) išbraukiami įrašai, susiję su šiais asmenimis:

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych;

3.

Viktor Pavlovych Pshonka;

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych;

9.

Artem Viktorovych Pshonka;

2)

B skirsnyje (Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą) išbraukiama informacija, susijusi su šiais asmenimis:

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych;

3.

Viktor Pavlovych Pshonka;

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych;

9.

Artem Viktorovych Pshonka.


2022 9 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/4


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/1502

2022 m. rugsėjo 9 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 5 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 (1), ypač į jo 21 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. sausio 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2016/44;

(2)

2022 m. liepos 18 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliuciją 1970 (2011), atnaujino informaciją, susijusią su vienu asmeniu, kuriam taikomos ribojamosios priemonės;

(3)

todėl Reglamento (ES) 2016/44 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/44 II priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. SÍKELA


(1)  OL L 12, 2016 1 19, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) 2016/44 II priedo 6 įrašas pakeičiamas taip:

„6.

Vardas, pavardė: 1. ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Laipsnis: n. d. Pareigos: a) Išorės saugumo organizacijos direktorius, b) Išorės žvalgybos agentūros vadovas. Gim. data:1944 m. balandžio 4 d.Gim. vieta: Alrhaybat dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): a) Dorda Abuzed OE b) Abu Zayd Umar Hmeid Dorda dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr: Libijos paso numeris FK117RK0, išduotas 2018 m. lapkričio 25 d., išduotas Tripolyje (galioja iki: 2026 m. lapkričio 24 d.). Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (tikėtinas statusas / buvimo vieta: miręs). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d. (iš dalies pakeista 2014 m. birželio 27 d., 2016 m. balandžio 1 d., 2020 m. vasario 25 d., 2022 m. liepos 18 d.). Kita informacija: įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas).“


2022 9 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/6


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/1503

2022 m. rugsėjo 9 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 (1), ypač į jo 47 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2017 m. rugpjūčio 30 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2017/1509;

(2)

2022 m. liepos 26 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliuciją 1718 (2006), atnaujino informaciją, susijusią su 20 asmenų ir 24 subjektais, kuriems taikomos ribojamosios priemonės;

(3)

todėl Reglamento (ES) 2017/1509 XIII priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/1509 XIII priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. SÍKELA


(1)  OL L 224, 2017 8 31, p. 1.


PRIEDAS

1.   

Reglamento (ES) 2017/1509 XIII priedo antraštinėje dalyje „a) Fiziniai asmenys“ 1, 4, 8, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 28, 35, 36, 40, 41, 48, 50, 53, 63, 68 ir 78 įrašai pakeičiami taip:

 

Vardas, pavardė

Alias

Gimimo data

Įtraukimo į JT sąrašą data

Motyvų pareiškimas

„1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

Gimimo data: 1944 10 13

Pilietybė: KLDR

Adresas: Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

2009 7 16

Namchongang Trading Corporation direktorius; prižiūri urano sodrinimo programai reikalingų gaminių importą.

4.

Ri Hong-sop

 

Gimimo data: 1940 m.

Pilietybė: KLDR

Adresas: Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

2009 7 16

Buvęs Yongbyon branduolinių tyrimų centro direktorius ir Branduolinių ginklų instituto direktorius; prižiūrėjo tris itin svarbius objektus, kuriuose padedama gaminti ginklams skirtą plutonį: kuro gamybos įrenginį, branduolinį reaktorių ir perdirbimo įrenginį.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su;

Chang, Myong Ho;

Chang Myo’ng-Ho;

Chang Myong-Ho

Gimimo data: 1954 6 4

Paso Nr.: 645120196

Pilietybė: KLDR

2013 1 22

Ra Ky'ong-Su yra Tanchon Commercial Bank (TCB) pareigūnas. Eidamas šias pareigas jis TCB padėjo sudaryti sandorius. 2009 m. balandžio mėn. Sankcijų komitetas įtraukė Tanchon į sąrašą kaip pagrindinį KLDR finansinį subjektą, atsakingą už įprastinės ginkluotės, balistinių raketų ir su tokių ginklų surinkimu ir gamyba susijusių prekių pardavimą.

12.

Mun Cho'ng- Ch'o'l

 

Pilietybė: KLDR

Adresas: C/O Tanchon Commercial Bank, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR, Saemaeul 1-Dong, Pyongchon District

2013 3 7

Mun Cho'ng-Ch'o'l yra Tanchon Commercial Bank (TCB) pareigūnas. Eidamas šias pareigas jis TCB padėjo sudaryti sandorius. 2009 m. balandžio mėn. Sankcijų komitetas įtraukėTanchon į sąrašą; jis yra pagrindinis KLDR finansinis subjektas, atsakingas už įprastinės ginkluotės, balistinių raketų ir su tokių ginklų surinkimu ir gamyba susijusių prekių pardavimą.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Gimimo data: 1954 10 12

Pilietybė: KLDR

Adresas: KLDR

2016 3 2

Choe Chun-sik buvo Antrosios gamtos mokslų akademijos (Second Academy of Natural Sciences (SANS)) direktorius ir KLDR tolimojo nuotolio raketų programos vadovas.

17.

Jang Yong Son

 

Gimimo data: 1957 2 20

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 563110024 (išduotas KLDR)

2016 3 2

Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) atstovas. Ėjo KOMID atstovo Irane pareigas.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji;

Jian Wenji

Paso Nr.: PS 472330208 (baigia galioti 2017 7 4)

Pilietybė: KLDR

Adresas: KLDR

2016 3 2

Kang Mun Kil vykdė viešųjų pirkimų branduolinėje srityje veiklą kaip Namchongang, dar žinomos kaip Namhung, atstovas.

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k;

Kim Tong-Myong;

Kim Jin-Sok;

Kim, Hyok-Chol;

Kim Tong-Myo’ng;

Kim Tong Myong;

Kim Hyok Chol

Gimimo data: a) 1964 m.; b) 1962 8 28.

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 290320764 (išduotas KLDR)

2016 3 2

Kim Tong My'ong yra Tanchon Commercial Bank (TCB) pirmininkas; jis ėjo įvairias pareigas TCB bent nuo 2002 m. Jis taip pat dalyvavo tvarkant Amroggang reikalus.

24.

Kim Yong Chol

Kim Yong-Chol;

Kim Young-Chol;

Kim Young-Cheol;

Young-Chul

Gimimo data: 1962 2 18

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 472310168 (išduotas KLDR)

2016 3 2

KOMID atstovas. Ėjo KOMID atstovo Irane pareigas.

28.

Yu Chol U

 

Gimimo data: 1959 8 8

Pilietybė: KLDR

Adresas: KLDR

2016 3 2

Yu Chol U yra Nacionalinės oro ir kosminės erdvės vystymo administracijos direktorius.

35.

Kim Chol Sam

Jin Tiesan

(金铁三)

Gimimo data: 1971 3 11

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 645120378 (išduotas KLDR)

2016 11 30

Kim Chol Sam yra Daedong Credit Bank (DCB) atstovas, dalyvavęs administruojant sandorius DCB Finance Limited vardu. Įtariama, kad kaip DCB atstovas užsienyje Kim Chol Sam padėjo sudaryti sandorius, kurių vertė šimtai tūkstančių dolerių, ir, tikėtina, valdė milijonus dolerių su KLDR susijusiose sąskaitose, galimai siejamose su branduolinėmis / raketų programomis.

36.

Kim Sok Chol

 

Paso Nr.: 472310082

Gimimo data: 1955 5 8

Pilietybė: KLDR

Adresas: Mianmaras

2016 11 30

Ėjo KLDR ambasadoriaus Mianmare pareigas ir veikia kaip Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) tarpininkas. KOMID jam mokėjo už pagalbą; jis organizuoja susitikimus KOMID vardu, įskaitant KOMID ir su Mianmaro gynybos sektoriumi susijusių asmenų susitikimą finansiniams klausimams aptarti.

40.

Cho Il U

Cho Il Woo;

Cho Ch’o’l;

Jo Chol

Gimimo data: 1945 5 10

Gimimo vieta: Musan, North Hamgyong (Šiaurės Hamgjongo) provincija, KLDR

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 736410010

Adresas: KLDR

2017 6 2

Žvalgybos generalinio biuro penktojo biuro direktorius. Manoma, kad Cho yra atsakingas už užsienio šnipinėjimo operacijas ir užsienio žvalgybinės informacijos rinkimą KLDR naudai.

41.

Cho Yon Chun

Jo Yon Jun

Gimimo data: 1937 9 28

Pilietybė: KLDR

Adresas: KLDR

2017 6 2

Organizavimo ir orientavimo departamento, kuris duoda nurodymus skiriant darbuotojus į svarbiausias pareigas Korėjos darbininkų partijoje ir KLDR kariniuose organuose, direktoriaus pavaduotojas.

48.

Paek Se Bong

Paek Se Pong

Gimimo data: 1938 3 21

Pilietybė: KLDR

2017 6 2

Paek Se Bong yra buvęs Antrojo ekonomikos komiteto pirmininkas, buvęs Nacionalinės gynybos komisijos narys ir buvęs Munitions Industry Department (MID) (Amunicijos pramonės departamento) direktoriaus pavaduotojas.

50.

Pak To Chun

Pak Do Chun;

Pak To’-Ch’un

Gimimo data: 1944 3 9

Pilietybė: KLDR

2017 6 2

Pak To Chun yra buvęs Munitions Industry Department (MID) (Amunicijos pramonės departamento) sekretorius; šiuo metu konsultuoja klausimais, susijusiais su branduolinėmis ir raketų programomis. Jis yra buvęs Valstybinių reikalų komisijos narys ir yra Korėjos darbininkų partijos Politinio biuro narys.

53.

Ri Yong Mu

Ri Yong-Mu

Gimimo data: 1925 1 25

Pilietybė: KLDR

Adresas: KLDR

2017 6 2

Ri Yong Mu yra Valstybinių reikalų komisijos, kuri vadovauja ir teikia konsultacijas visais KLDR kariniais, gynybos ir su saugumu susijusiais klausimais, įskaitant įsigijimą ir viešuosius pirkimus, pirmininko pavaduotojas.

63.

Pak Yong Sik

Pak Yo’ng-sik

Gimimo data: 1950 m.

Pilietybė: KLDR

Adresas: KLDR

2017 9 11

Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos, kuri yra atsakinga už Korėjos darbininkų partijos karinės politikos rengimą ir įgyvendinimą, vadovauja KLDR kariuomenei bei ją kontroliuoja ir padeda valdyti šalies karinės gynybos pramonę, narys.

68.

Kim Tong Chol

Kim Tong-ch'o'l

Gimimo data: 1966 1 28

Pilietybė: KLDR

Lytis: vyras

Paso Nr.: a) 927234267; b) 108120258 (išdavė KLDR 2018 m. vasario 14 d.; galiojimo pabaigos data 2023 m. vasario 14 d.)

2017 12 22

Kim Tong Chol yra Foreign Trade Bank atstovas užsienyje.

78.

Ri Song Hyok

Li Cheng He

Gimimo data: 1965 3 19

Pilietybė: KLDR

Lytis: vyras

Paso Nr.: 654234735 (išduotas KLDR)

2017 12 22

Ri Song Hyok yra Koryo Bank ir Koryo Credit Development Bank atstovas užsienyje; esama duomenų, kad jis kūrė priedangos įmones siekiant KLDR vardu pirkti gaminius ir vykdyti finansinius sandorius.“

2.   

Reglamento (ES) 2017/1509 XIII priedo antraštinėje dalyje „b) Juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos“ 4, 8, 20, 22, 23, 30, 36, 42, 44, 45, 47, 50, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70 ir 75 įrašai pakeičiami taip:

 

Pavadinimas

Alias

Vieta

Įtraukimo į JT sąrašą data

Kita informacija

„4.

Namchongang Trading Corporation

a) NCG, b) NAMCHONGANG TRADING, c) NAM CHON GANG CORPORATION, d) NOMCHONGANG TRADING CO., e) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION, f) Namhung Trading Corporation, g) Korea Daeryonggang Trading Corporation, h) Korea Tearyonggang Trading Corporation

a) Chilgol, Pyongyang, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, b) Sengujadong 11-2/(arba Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang (Pchenjanas), Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

Telefono numeriai: +850-2-18111, 18222 (plėtinys 8573).

Faksas: +850-2-381-4687

2009 7 16

Namchongang yra KLDR prekybos bendrovė, pavaldi Atominės energijos generaliniam biurui (GBAE). Namchongang dalyvavo įsigyjant Japonijos kilmės vakuuminius siurblius, kurie buvo rasti KLDR branduoliniame objekte, taip pat branduolinės srities pirkimuose, susijusiuose su asmeniu iš Vokietijos. Be to, ji nuo XX a. paskutiniojo dešimtmečio pabaigos dalyvavo įsigyjant aliuminio vamzdžius ir kitą įrangą, ypač tinkamą urano sodrinimo programai. Jos atstovas yra buvęs diplomatas, atstovavęs Šiaurės Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kai Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) 2007 m. inspektavo Yongbyon branduolinius objektus. Namchongang ginklų platinimo veikla kelia rimtą susirūpinimą atsižvelgiant į anksčiau KLDR vykdytą ginklų platinimo veiklą.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

a) Kuryonggang Trading Corporation; b) Ryungseng Trading Corporation; c) Ryung Seng Trading Corporation; d) Ryungsong Trading Corporation; e) Kore Kuryonggang Trading Corporation

Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

2009 7 16

Korea Tangun Trading Corporation yra pavaldi KLDR Antrajai gamtos mokslų akademijai ir pirmiausia atsakinga už KLDR gynybos mokslinių tyrimų ir plėtros programoms reikalingų prekių ir technologijų viešuosius pirkimus, įskaitant (tačiau ne tik) masinio naikinimo ginklų ir siuntimo į taikinį sistemų programas ir viešuosius pirkimus, įskaitant medžiagas, kurios kontroliuojamos arba draudžiamos pagal atitinkamus daugiašalius kontrolės režimus.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited

a) East Sea Shipping Company; b) Korea Mirae Shipping Co. Ltd; c) Haeyang Crew Management Company

Adresas: Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

Kitas adresas: Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang (Pchenjanas).

IMO numeris: 1790183

2014 7 28

Ocean Maritime Management Company, Limited yra laivo Chong Chon Gang operatorius / valdytojas. 2013 m. liepos mėn. ši įmonė atliko svarbų vaidmenį organizuojant paslėpto ginklų ir susijusių reikmenų krovinio gabenimą iš Kubos į KLDR. Todėl Ocean Maritime Management Company, Limited prisidėjo prie veiklos, draudžiamos rezoliucijomis, būtent Rezoliucija 1718 (2006) su pakeitimais, padarytais Rezoliucija 1874 (2009), nustatytu ginklų embargu, ir prisidėjo prie to, kad nebūtų laikomasi šiomis rezoliucijomis nustatytų priemonių.

 

Laivai su IMO numeriu:

 

 

 

 

 

a)

Chol Ryong (Ryong Gun Bong)

8606173

 

 

2016 3 2

 

 

b)

Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle)

8909575

 

 

2016 3 2

 

 

c)

Chong Rim 2

8916293

 

 

2016 3 2

 

 

g)

Hoe Ryong

9041552

 

 

2016 3 2

 

 

h)

Hu Chang (O Un Chong Nyon)

8330815

 

 

2016 3 2

 

 

i)

Hui Chon (Hwang Gum San 2)

8405270

 

 

2016 3 2

 

 

j)

Ji Hye San (Hyok Sin 2)

8018900

 

 

2016 3 2

 

 

k)

Kang Gye (Pi Ryu Gang)

8829593

 

 

2016 3 2

 

 

l)

Mi Rim

8713471

 

 

2016 3 2

 

 

m)

Mi Rim 2

9361407

 

 

2016 3 2

 

 

n)

O Rang (Po Thong Gang)

8829555

 

 

2016 3 2

 

 

p)

Ra Nam 2

8625545

 

 

2016 3 2

 

 

q)

Ra Nam 3

9314650

 

 

2016 3 2

 

 

r)

Ryo Myong

8987333

 

 

2016 3 2

 

 

s)

Ryong Rim (Jon Jin 2)

8018912

 

 

2016 3 2

 

 

t)

Se Pho (Rak Won 2)

8819017

 

 

2016 3 2

 

 

u)

Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho)

8133530

 

 

2016 3 2

 

 

v)

South Hill 2

8412467

 

 

2016 3 2

 

 

x)

Tan Chon (Ryon Gang 2)

7640378

 

 

2016 3 2

 

 

y)

Thae Pyong San (Petrel 1)

9009085

 

 

2016 3 2

 

 

z)

Tong Hung San (Chong Chon Gang)

7937317

 

 

2016 3 2

 

 

aa)

Tong Hung 1

8661575

 

 

2016 3 2

 

22.

Chong-chongang Shipping Company

a) Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.; b) Chongchongang Shipping Co LTD

Adresas: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

Kitas adresas: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5342883

2016 3 2

2013 m. liepos mėn. Chongchongang Shipping Company savo laivu Chong Chon Gang bandė į KLDR tiesiogiai importuoti neteisėtą įprastinės ginkluotės ir ginklų krovinį.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

a) DCB; b) Taedong Credit Bank; c) Dae-Dong Credit Bank

Adresas: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

Kitas adresas: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

SWIFT: DCBKKPPY

2016 3 2

Daedong Credit Bank (DCB) teikė finansines paslaugas Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) ir Tanchon Commercial Bank (TCB). DCB bent nuo 2007 m. padėjo KOMID ir TCB vardu sudaryti šimtus finansinių sandorių, kurių vertė milijonai dolerių. Kai kuriais atvejais DCB sąmoningai padėjo sudaryti sandorius naudodamas apgaulingą finansinę praktiką.

30.

Office 39 (39 biuras)

Office #39 (39 biuras); Office No. 39 (Biuras Nr. 39); Central Committee Bureau 39 (Centrinio komiteto 39 biuras); Third Floor (Trečiasis aukštas); Division 39 (39 padalinys)

a) Second KWP Government Building (korėjietiškai: Ch’o’ngsa, Urban Tower (Korean Dong), Chung Ward, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR; b) Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR; c) Changwang Street, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

2016 3 2

KLDR valdžios sektoriaus subjektas.

36.

Singwang Economics and Trading General Corporation

 

Adresas: KLDR

IMO numeris: 5905801

2016 11 30

KLDR prekybos anglimi įmonė. KLDR didelę dalį pinigų savo branduolinėms ir balistinių raketų programoms gauna vykdydama gamtos išteklių kasybą ir parduodama tuos išteklius užsienyje.

42.

Korea Daesong General Trading Corporation

Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation

Adresas: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, KLDR.

Telefonas: +850-2-18111-8208. Faksas: +850-2-381-4432.

El. paštas: daesong@star-co.net.kp

2016 11 30

Siejama su Office 39 (39 biuru), kiek tai susiję su (mineralų (aukso) eksportu, metalais, mašinomis, žemės ūkio produktais, ženšeniu, juvelyriniais dirbiniais ir lengvosios pramonės produktais).

44.

Korea Kumsan Trading Corporation

 

Adresas: Haeun 2-dong, Pyogchon District, Pyongyang City/Mangyongdae, KLDR.

Telefonas: +850-2-18111-8550. Faksas: +850-2-381-4410/4416;

El. paštas: mhs-ip@star-co.net.kp

2017 6 2

Korea Kumsan Trading Corporation nuosavybės teise priklauso Atominės energijos generaliniam biurui, kuris prižiūri KLDR branduolinę programą, arba yra jo kontroliuojama, arba veikia ar teigia veikianti, tiesiogiai ar netiesiogiai, jo vardu arba jo naudai.

45.

Koryo Bank

 

Koryo Bank Building, Pulgun Street, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

2017 6 2

Koryo Bank vykdo veiklą KLDR ekonomikos finansinių paslaugų sektoriuje ir yra siejamas su Korėjos darbininkų partijos 38 ir 39 biurais (Office 38 ir Office 39).

47.

Foreign Trade Bank

a) Mooyokbank; b) Korea Trading Bank

Adresas: FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

SWIFT/BIC: FTBDKPPY

2017 8 4

Foreign Trade Bank yra valstybinis bankas; jis veikia kaip pagrindinis KLDR užsienio valiutos keitimo bankas ir teikė itin svarbią finansinę paramą Korea Kwangson Banking Corporation.

50.

Mansudae Overseas Project Group of Companies

Mansudae Art Studio

Yanggakdo International Hotel, RYUS, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

2017 8 4

Mansudae Overseas Project Group of Companies dalyvavo eksportuojant darbuotojus iš KLDR į kitas šalis su statybomis susijusiems darbams vykdyti, įskaitant su statulomis ir paminklais susijusius darbus, sudarė palankias sąlygas tokiam eksportavimui arba buvo už jį atsakinga, kad būtų gaunamos pajamos KLDR vyriausybei arba Korėjos darbininkų partijai. Gauta informacijos, kad Mansudae Overseas Project Group of Companies vykdė veiklą Afrikos ir Pietryčių Azijos šalyse, įskaitant Alžyrą, Angolą, Botsvaną, Beniną, Kambodžą, Čadą, Kongo Demokratinę Respubliką, Pusiaujo Gvinėją, Malaiziją, Mozambiką, Madagaskarą, Namibiją, Siriją, Togą ir Zimbabvę.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Adresas: Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR. Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5571322

2018 3 30

Su KLDR vėliava plaukiojančio laivo CHON MYONG 1, kuris 2017 m. gruodžio mėn. pabaigoje atliko kuro perdavimą iš laivo į laivą, registruotasis savininkas.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Adresas: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5963351

2018 3 30

KLDR tanklaivio PAEK MA, kuris 2018 m. sausio mėn. viduryje dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, savininkas.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Adresas: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5787684

2018 3 30

KLDR tanklaivio NAM SAN 8, kuris, manoma, dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, registruotasis savininkas ir laivo HAP JANG GANG 6 savininkas.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Adresas: Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5936312

2018 3 30

KLDR tanklaivio CHON MA SAN registruotasis savininkas. Su KLDR vėliava plaukiojantis CHON MA SAN pasiruošė galimoms perdavimo iš laivo į laivą operacijoms 2018 m. sausio mėn. pabaigoje. Su KLDR vėliava plaukiojančio motorinio tanklaivio YU JONG 2 kapitonas 2017 m. lapkričio 18 d. pranešė nenustatytam KLDR esančiam eismo vadovui, kad laivas siekia išvengti audros prieš perdavimą iš laivo į laivą. Kapitonas pasiūlė mazutą į YU JONG 2 perkelti pirmiau, nei į su KLDR vėliava plaukiojantį tanklaivį CHON MA SAN, nes CHON MA SAN, kaip didesnis laivas, buvo labiau tinkamas perdavimą iš laivo į laivą atlikti audros sąlygomis. Po to, kai į CHON MA SAN buvo pakrautas mazutas iš laivo, į YU JONG 2 vykdant perdavimo iš laivo į laivą operaciją 2017 m. lapkričio 19 d. buvo pakrauta 1 168 kilolitrai mazuto.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

a) KOREA ANSAN SHPG COMPANY; b) Korea Ansan SHPG CO

Adresas: Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5676084

2018 3 30

KLDR tanklaivio AN SAN 1, kuris, manoma, dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, registruotasis savininkas.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Adresas: Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5985863

2018 3 30

YU PHYONG 5 registruotasis savininkas. 2017 m. lapkričio mėn. pabaigoje YU PHYONG 5 atliko 1 721 metrinės tonos mazuto perdavimo iš laivo į laivą operaciją.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Adresas: Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5954061

2018 3 30

KLDR tanklaivių SAM JONG 1 ir SAM JONG 2 registruotasis savininkas. Manoma, kad abu laivai pažeisdami JT sankcijas 2018 m. sausio mėn. pabaigoje importavo rafinuotą naftą į KLDR.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

Korea Samma SHPG CO

Adresas: Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5145892

2018 3 30

Su KLDR vėliava plaukiojantis tanklaivis SAM MA 2, priklausantis Korea Samma Shipping Company, 2017 m. spalio mėn. viduryje atliko naftos perdavimą iš laivo į laivą ir klastojo dokumentus; per vieną operaciją buvo pakrauta beveik 1 600 metrinių tonų mazuto. Laivo kapitonui buvo nurodyta ištrinti SAMMA SHIPPING ir korėjietiškus užrašus, esančius laivo ženkle, ir vietoj to įrašyti „Hai Xin You 606“, siekiant nuslėpti laivo priklausymą KLDR.

67.

KOTI CORP

 

Adresas: Panama City, Panama.

IMO numeris: 5982254

2018 3 30

Su Panamos vėliava plaukiojančio laivo KOTI valdytojas ir komercinis valdytojas; šis laivas 2017 m. gruodžio 9 d. atliko, manoma, naftos produkto perdavimą iš laivo į laivą į su KLDR vėliava plaukiojantį laivą KUM UN SAN 3.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Adresas: Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5988369

2018 3 30

KLDR naftos produktų tanklaivio YU SON, kuris, manoma, dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, laivo valdytojas.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Adresas: Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5878561

2018 3 30

KLDR tanklaivio JI SONG 6, kuris, manoma, 2018 m. sausio mėn. pabaigoje dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, registruotasis savininkas. Šiai bendrovei taip pat priklauso laivai JI SONG 8 ir WOORY STAR.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

Adresas: 80 Raffles Place, #17-22 UOB Plaza, Singapore, 048624, Singapūras.

IMO numeris: 5987860

2018 3 30

Laivo YUK TUNG, kuris atliko rafinuotos naftos produkto perdavimą iš laivo į laivą, valdytojas ir komercinis valdytojas.“


2022 9 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/1504

2022 m. balandžio 6 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 taikymo taisyklės, susijusios su centrinės elektroninės mokėjimo informacijos sistemos (CESOP) sukūrimu siekiant kovoti su sukčiavimu PVM

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (1), ypač į jo 24e straipsnį,

kadangi:

(1)

Tarybos direktyva 2006/112/EB (2) su pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) 2020/284 (3), mokėjimo paslaugų teikėjams nuo 2024 m. sausio 1 d. nustatoma pareiga teikti ataskaitas. Nuo tos datos Europos Sąjungoje įsisteigę arba joje mokėjimo paslaugas teikiantys mokėjimo paslaugų teikėjai privalo saugoti tam tikrus įrašus apie tarptautinius mokėjimus, kuriuos atlieka valstybėse narėse esantys mokėtojai, taip pat tam tikrą informaciją apie gavėjus, ir šiuos įrašus perduoti valstybėms narėms kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) tikslais;

(2)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 904/2010 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2020/283 (4), valstybės narės šiuos įrašus privalo perduoti centrinei elektroninei mokėjimo informacijos sistemai (toliau – CESOP), kurią Komisija turi plėtoti ir prižiūrėti, jai teikti prieglobą ir vykdyti jos techninį valdymą;

(3)

siekiant užtikrinti tinkamą CESOP veikimą ir vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 904/2010 24e straipsnio a punktu, būtina priimti CESOP nustatymo technines priemones. Tose priemonėse turėtų būti nustatytos CESOP funkcijos, kurių reikia CESOP pajėgumams, aprašytiems Reglamento (ES) Nr. 904/2010 24c straipsnyje, sukurti. Priemonėmis taip pat turėtų būti užtikrintas aukštas patogumo naudoti lygis, sistemoje CESOP nustatant paieškos ir vizualizavimo priemones. Be to, CESOP turėtų palengvinti informacijos mainus tarp „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnų, suteikiant jiems galimybę tiesiogiai sistemoje CESOP greitai ir saugiai keistis informacija apie sukčiavimą PVM. Taip pat turėtų būti nustatytos priemonės, kurių, kai CESOP pradės veikti, turėtų imtis Komisija, kad galėtų sistemą prižiūrėti, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi CESOP IT infrastruktūros ir jos funkcijų veikimo kokybės standartų ir kad prireikus būtų padaryti atnaujinimai, reikalingi, kad Komisija ir valstybės narės galėtų tvarkyti sistemos incidentus;

(4)

kaip CESOP duomenų valdytojos, už sistemos valdymą yra atsakingos valstybės narės, o Komisijai, kaip jos prieglobos teikėjai ir duomenų tvarkytojai, pagal Reglamento (ES) Nr. 904/2010 24e straipsnio b punktą nustatomos pareigos, susijusios tik su techniniu CESOP valdymu. Jos turėtų apimti technines užduotis, kurių reikia kasdieniam CESOP administravimui, pavyzdžiui, įrašų apie „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnus, turinčius prieigą prie CESOP, saugojimą, įrašų apie mokėjimo paslaugų teikėjus, perdavusius duomenis valstybėms narėms, saugojimą, tinkamų organizacinių CESOP saugumo priemonių nustatymą, taip pat reikiamą „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnų mokymą ir paramos jiems teikimą, kad jie veiksmingai naudotųsi CESOP;

(5)

pagal Reglamento (ES) Nr. 904/2010 24b straipsnio 1 dalies b punktą valstybės narės duomenis CESOP turi siųsti naudodamos bendrą formatą. Turėtų būti nustatyta, kokius duomenų elementus mokėjimo paslaugų teikėjai turi pranešti XML formato dokumentu. Siekiant užtikrinti nacionalinių elektroninių sistemų ir CESOP bendrą veikimą pagal Reglamento (ES) Nr. 904/2010 24b straipsnio 3 dalį, valstybės narės turėtų patikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjų perduodami duomenys apimtų privalomus ir sinktaktiškai teisingus duomenų elementus pagal Direktyvos 2006/112/EB 243d straipsnį, nes CESOP gali veikti, tik jeigu privalomi duomenys joje registruojami teisingai;

(6)

valstybės narės turėtų paskirti „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnus, kurie turės prieigą prie CESOP, ir apie savo sprendimą pranešti Komisijai. Šiuo tikslu Komisija tiems pareigūnams turėtų suteikti prieigai prie CESOP skirtą unikalų identifikatorių ir tvarkyti visų „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnų, turinčių prieigą prie CESOP, sąrašą, remdamasi iš valstybių narių gauta informacija;

(7)

pagal Reglamento (ES) Nr. 904/2010 24e straipsnio g punktą Komisija turi nustatyti procedūras, kuriomis būtų užtikrintas tinkamų techninių ir organizacinių saugumo priemonių, skirtų CESOP plėtoti ir jos veikimui užtikrinti, taikymas. Keli CESOP centrinių komponentų saugumo aspektai taip pat priklauso nuo nacionalinių saugumo priemonių, pavyzdžiui, priemonių, skirtų perduodamų duomenų saugai kontroliuoti, ir priemonių, kuriomis užtikrinama, kad prie CESOP prieigą turėtų tik galiojantį unikalų identifikatorių turintys „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai, įgyvendinimo. Todėl valstybės narės Komisijai turėtų pateikti informaciją apie savo saugumo priemones. Valstybės narės ir Komisija turėtų viena kitą informuoti apie saugumo priemones, kurių imtasi, ir apie poreikį tas priemones atnaujinti;

(8)

asmens duomenų tvarkymui pagal šį reglamentą, taip pat valstybių narių ir Komisijos pareigoms taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 (5) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/1725 (6) nustatytos taisyklės. Pagal Reglamento (ES) Nr. 904/2010 24e straipsnio h punktą turi būti nustatyti valstybių narių ir Komisijos vaidmuo ir pareigos, susiję su CESOP duomenų valdymu. Valstybės narės kartu turėtų būti laikomos CESOP duomenų valdytojomis, nes jos sprendžia dėl CESOP duomenų tvarkymo ir naudojimo būdų. Komisija turėtų būti laikoma duomenų tvarkytoja, nes vykdydama visas savo užduotis ji veikia valstybių narių vardu;

(9)

šis reglamentas turėtų būti taikomas tik nuo 2024 m. sausio 1 d., kad būtų suderinta su Reglamento (ES) 2020/283 ir Direktyvos (ES) 2020/284 taikymu;

(10)

vadovaujantis Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsnio 1 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir 2022 m. vasario 2 d. jis pateikė nuomonę;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Administracinio bendradarbiavimo nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

CESOP nustatymo ir priežiūros techninės priemonės

1.   Komisija parengia CESOP nustatymo technines priemones, kad sistema galėtų atlikti šias funkcijas:

a)

gauti valstybių narių perduodamus mokėjimo duomenis;

b)

saugiai saugoti mokėjimo duomenis ne ilgiau kaip penkerius metus po kalendorinių metų, kuriais tą informaciją valstybės narės jai perdavė, pabaigos;

c)

pašalinti mokėjimo duomenų anomalijas ir klaidas, įskaitant to paties mokėjimo dvigubus įrašus;

d)

kaupti mokėjimo duomenis, susijusius su kiekvienu gavėju;

e)

sudaryti galimybę sistemoje CESOP atlikti mokėjimo duomenų paiešką ir juos vizualizuoti;

f)

analizuoti mokėjimo duomenis ir atlikti jų ir duomenų, kurie saugomi ir kuriais keičiamasi pagal Reglamento (ES) Nr. 904/2010 17 straipsnio 1 dalies a, b, d, e ir f punktus ir 33 straipsnio 2 dalies b punktą, kryžminę patikrą;

g)

atlikti automatinę analitiką ir pažymėti įtartinus gavėjus;

h)

sudaryti sąlygas „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnams vykdyti neautomatinę kontrolę ir analizę;

i)

generuoti CESOP ir „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnų atliktos analizės ir kontrolės rezultatų ataskaitas;

j)

„Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnams suteikti naudotojo prieigos kontrolės valdymo infrastruktūrą;

k)

sudaryti sąlygas „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnams tiesiogiai sistemoje CESOP keistis informacija, susijusia su tarpvalstybinio sukčiavimo PVM tyrimu ir atskleidimu;

l)

valstybėms narėms suteikti techninę infrastruktūrą, leidžiančią valdyti jų „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnų prieigos teises.

2.   Komisija atlieka šias CESOP priežiūros užduotis:

a)

užtikrina, kad CESOP ir jos funkcijos veiktų;

b)

atlieka priežiūrą nedarbo valandomis;

c)

užtikrina reikiamą techninį CESOP atnaujinimą, kad sistema tinkamai veiktų ir būtų tobulinama;

d)

sprendžia technines problemas.

2 straipsnis

Komisijos užduotys, susijusios su CESOP techniniu valdymu

Komisija atlieka šias CESOP techninio valdymo užduotis:

a)

saugo ir atnaujina „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnų, turinčių prieigą prie CESOP, ir jų unikalių asmeninių naudotojo identifikacinių kodų sąrašą pagal 5 straipsnį;

b)

įgyvendina organizacines ir technines saugumo priemones, nurodytas 6 straipsnyje;

c)

pagal valstybių narių pateiktus duomenis sudaro, tvarko ir atnaujina mokėjimo paslaugų teikėjų, kurie pranešė duomenis pagal Reglamento (ES) Nr. 904/2010 24b straipsnio 1 dalį, sąrašą;

d)

suteikia automatinę prieigą prie pagal c punktą tvarkomo sąrašo „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnams, turintiems prieigą prie CESOP;

e)

teikia techninę paramą „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnams naudojantis CESOP;

f)

rengia mokymus „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnams CESOP naudojimo klausimais.

3 straipsnis

CESOP ir nacionalinių elektroninių sistemų tarpusavio ryšys ir bendras sąveikumas

1.   Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų, kad mokėjimo informacijai rinkti skirtos nacionalinės elektroninės sistemos, įdiegtos pagal Reglamento (ES) Nr. 904/2010 24b straipsnio 2 dalį, veiktų ir jose būtų galima rinkti mokėjimo informaciją pagal to reglamento 24b straipsnio 1 dalį.

2.   Valstybės narės CESOP perduoda tik išsamią mokėjimo informaciją su visais privalomais duomenimis pagal Direktyvos 2006/112/EB 243d straipsnį ir laikydamosi šio reglamento priede nustatytų reikalavimų.

3.   Komisija užtikrina CESOP ir 1 dalyje nurodytų nacionalinių elektroninių sistemų sąveikumą.

4 straipsnis

Standartinė elektroninė forma

Reglamento (ES) Nr. 904/2010 24b straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta elektroninė standartinė forma teikiama standartizuotu XML formatu pagal šio reglamento priede pateiktą duomenų lentelę.

5 straipsnis

Su „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnais, kurie turės prieigą prie CESOP, susijusi praktinė tvarka

1.   Valstybės narės paskiria „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnus, kurie turės prieigą prie CESOP, ir Komisijai perduoda jų vardus, pavardes ir el. pašto adresus.

2.   Apie visus pagal 1 dalį pateiktos informacijos pakeitimus, įskaitant paskirtų „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnų pakeitimus, valstybės narės Komisijai praneša laiku ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių darbo dienų nuo pakeitimo.

3.   Komisija 1 dalyje nurodytiems „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnams iš karto suteikia unikalų asmeninį naudotojo identifikacinį kodą, kad jie galėtų turėti prieigą prie CESOP.

6 straipsnis

Procedūros, susijusios su techninėmis ir organizacinėmis saugumo priemonėmis, skirtomis CESOP plėtoti ir jos veikimui užtikrinti

1.   Valstybės narės Komisijai pateikia informaciją apie savo nacionalinio lygmens saugumo priemonių taikymą ir kiekvieną atnaujinimą.

Ta informacija apima duomenis apie priemones, priimtas siekiant užtikrinti, kad 5 straipsnyje nurodyti „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai turėtų prieigą prie CESOP, ir duomenis apie priemones, priimtas siekiant užtikrinti valstybių narių perduodamų duomenų šifravimą.

2.   Iki kiekvienų metų balandžio 30 d., pradedant nuo metų, einančių po šio reglamento taikymo pradžios datos, Komisija valstybėms narėms praneša apie priemones, kurių imtasi CESOP saugumui užtikrinti.

Pateikiama bent ši informacija:

a)

per ankstesnius metus įvykę saugumo incidentai, ir kaip jie buvo pašalinti;

b)

duomenys apie priimtas saugumo priemones arba taikomų saugumo priemonių pakeitimus;

c)

taikomų saugumo priemonių vertinimas ir ar Komisija mano, kad reikia kokių nors tų priemonių pakeitimų.

7 straipsnis

Duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojo vaidmuo ir pareigos

1.   Valstybės narės kartu yra CESOP duomenų valdytojos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 7 punkte. CESOP duomenų valdytojų pareigos nustatomos duomenų valdytojų susitarimu, kuriame išdėstomos duomenų subjekto teisių užtikrinimo taisyklės ir duomenų valdytojų pareigos, susijusios su Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsniuose nurodytos informacijos teikimu.

Valstybės narės yra atsakingos už:

a)

CESOP techninių specifikacijų parengimą ir prireikus jų patikslinimą, kad Komisija galėtų:

a)

nustatyti ir prižiūrėti CESOP pagal šio reglamento 1 straipsnį;

b)

vykdyti techninį CESOP valdymą pagal šio reglamento 2 straipsnį;

c)

užtikrinti Reglamento (ES) Nr. 904/2010 24b straipsnyje nurodytų nacionalinių elektroninių sistemų ir CESOP sąveikumą pagal šio reglamento 3 straipsnio 3 dalį;

d)

imtis saugumo priemonių pagal šio reglamento 6 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą;

b)

nustatyti „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnų, kurie turės prieigą prie CESOP, atrankos taisykles ir procedūras;

c)

atsakyti į duomenų subjektų prašymus, susijusius su naudojimusi Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje nustatytomis teisėmis.

2.   Komisija yra CESOP duomenų tvarkytoja, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2018/1725 3 straipsnio 12 punkte.

Komisija:

a)

valstybių narių vardu ir pagal jų nurodymus tvarko asmens duomenis ir saugo su tais nurodymais susijusius dokumentus;

b)

užtikrina pagal šį reglamentą tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą;

c)

suteikia valstybėms narėms reikiamą techninę infrastruktūrą, kad jos galėtų atsakyti į 1 dalies c punkte nurodytus prašymus;

d)

padeda valstybėms narėms laikytis Reglamento (ES) 2016/679 33–41 straipsniuose nustatytų pareigų;

e)

užtikrina, kad visi CESOP saugomi asmens duomenys būtų ištrinti pagal Reglamento (ES) Nr. 904/2010 24c straipsnio 2 dalį;

f)

suteikia valstybėms narėms visą informaciją, kurios reikia, kad būtų galima įrodyti, jos laikomasi šiame straipsnyje nustatytų pareigų, ir būtų sudarytos sąlygos ir padedama valstybėms narėms ar kitam valstybių narių įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus, visiškai laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolo (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2024 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 268, 2010 10 12, p. 1.

(2)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).

(3)  2020 m. vasario 18 d. Tarybos direktyva (ES) 2020/284, kuria dėl tam tikrų reikalavimų mokėjimo paslaugų teikėjams nustatymo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB (OL L 62, 2020 3 2, p. 7).

(4)  2020 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (ES) 2020/283, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 904/2010, kiek tai susiję su priemonėmis, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM (OL L 62, 2020 3 2, p. 1).

(5)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(6)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).


PRIEDAS

Elektroninė duomenų perdavimo forma

Lang. Nr.

Duomenų elemento pavadinimas

243d str.

Aprašymas

Formato pavyzdys

Privaloma

Patikra duomenis perduodant CESOP

1

Duomenis teikiančio MPT BIC/ID

1 dalies a punktas

BIC, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 260/2012 (1) 2 straipsnio 16 punkte, arba bet koks kitas identifikacinis įmonės kodas, kuriuo vienareikšmiškai identifikuojamas duomenis perduodantis mokėjimo paslaugų teikėjas.

Duomenis teikiančio mokėjimo paslaugų teikėjo BIC

Taip

BIC buvimo faktas, sintaktinė patikra

2

Gavėjo vardas, pavardė arba pavadinimas

1 dalies b punktas

Visi gavėjo pavadinimai, nurodyti mokėjimo paslaugų teikėjų įrašuose, įskaitant teisinį pavadinimą ir prekybinį pavadinimą.

Kortelės priėmėjo vardas, pavardė arba pavadinimas, pardavėjo vardas, pavardė arba pavadinimas, kreditoriaus vardas, pavardė arba pavadinimas.

Taip

Buvimo faktas

3

Gavėjo PVM mokėtojo kodas/mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris

1 dalies c punktas

Gavėjo PVM mokėtojo kodas arba kitas nacionalinis mokesčių mokėtojo kodas.

 

Neprivaloma Privaloma

ES valstybių narių PVM mokėtojų kodų sintaktinė patikra

4

Gavėjo sąskaitos ID

1 dalies d punktas

IBAN, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 260/2012 2 straipsnio 15 punkte, arba, jei IBAN nežinomas, kitas identifikatorius, kuriuo vienareikšmiškai identifikuojamas sandoryje dalyvaujantis gavėjas ir nurodoma jo vieta.

IBAN, kortelės priėmėjo ID, pardavėjo ID, e. sąskaitos identifikatorius.

Taip, jeigu lėšos pervedamos į gavėjo mokėjimo sąskaitą

IBAN buvimo faktas, sintaktinė patikra

5

Informaciją teikiančio MPT BIC/ID

1 dalies e punktas

BIC arba bet kuris kitas identifikacinis įmonės kodas, kuriuo vienareikšmiškai identifikuojamas gavėjo vardu veikiantis mokėjimo paslaugų teikėjas ir nurodoma jo vieta, jei lėšas gaunantis gavėjas neturi mokėjimo sąskaitos.

BIC

Tik jeigu lėšas gaunantis gavėjas neturi mokėjimo sąskaitos.

BIC buvimo faktas, sintaktinė patikra

6

Gavėjo adresas

1 dalies f punktas

Visi gavėjo adresai, nurodyti mokėjimo paslaugų teikėjų įrašuose (juridinis adresas, verslo adresas, sandėlio adresas).

Kortelės priėmėjo gatvės pavadinimas, pardavėjo adresas, sąskaitos turėtojo adresas.

Neprivaloma Privaloma

 

7

Grąžinimas

1 dalies h punktas

Bet kokie duomenys, nurodantys, kad sandoris yra mokėjimo grąžinimas, ir sąsaja su ankstesniu sandoriu, apie kurį pranešta.

 

Jei taikytina

Buvimo faktas

8

Data/laikas

2 dalies a punktas

Mokėjimo arba mokėjimo grąžinimo įvykdymo data ir laikas.

Pirkimo data, sandorio įvykdymo data, sandorio sukūrimo data.

Taip

Buvimo faktas, sintaktinė patikra

9

Suma

2 dalies b punktas

Mokėjimo arba mokėjimo grąžinimo suma.

 

Taip

Buvimo faktas

10

Valiuta

2 dalies b punktas

Mokėjimo arba mokėjimo grąžinimo valiuta.

 

Taip

Valiutos kodo buvimo faktas, sintaktinė patikra

11

Mokėjimo kilmės VN

2 dalies c punktas

Gavėjo gauto mokėjimo kilmės valstybė narė.

Mokėtojo šalies kodas.

Jeigu sandoris yra mokėjimas

Šalies kodo buvimo faktas, sintaktinė patikra

12

Grąžinimo paskirties VN

2 dalies c punktas

Grąžinimo paskirties valstybė narė.

Grąžinimo gavėjo šalies kodas.

Jeigu sandoris yra grąžinimas pagal 7 langelį.

Šalies kodo buvimo faktas, sintaktinė patikra

13

Mokėtojo vietos informacija

2 dalies c punktas

Nurodoma, kokia informacija naudota mokėjimo kilmės arba grąžinimo paskirties vietai nustatyti.

Detali informacija neperduodama, siekiant išvengti mokėtojo identifikavimo.

Mokėjimo paslaugų teikėjai nurodo, kad vieta buvo nustatyta pagal

mokėtojo IBAN,

kortelės turėtojo BIN intervalą,

kitus duomenis.

Pats identifikatorius (IBAN numeris, BIN numeris, adresas) niekada neturėtų būti perduodami.

Taip

Buvimo faktas

14

Sandorio ID

2 dalies d punktas

Bet kokia nuoroda, kuria vienareikšmiškai identifikuojamas mokėjimas.

Įgijėjo numeris, sandorio ID

Taip

Buvimo faktas

15

Fizinis buvimas

2 dalies e punktas

Bet kokia informacija, nurodanti mokėtojo buvimą pardavėjo fizinėse patalpose inicijuojant mokėjimą.

Įvestis pardavimo vietoje (POS)

Jei taikytina

Buvimo faktas


(1)  2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (OL L 94, 2012 3 30, p. 22).


SPRENDIMAI

2022 9 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/28


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/1505

2022 m. rugsėjo 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/392/BUSP Dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP Sahel Niger)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2012 m. liepos 16 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/392/BUSP (1), kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos BSGP misija Nigeryje Nigerio saugumo subjektų pajėgumų, skirtų kovai su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, stiprinimui remti (toliau – EUCAP SAHEL Niger);

(2)

2020 m. rugsėjo 7 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2020/1254 (2) ir pratęsė misiją iki 2022 m. rugsėjo 30 d.;

(3)

2022 m. birželio 15 d. Politinis ir saugumo komitetas (toliau – PSK) išnagrinėjo strateginę misijos peržiūrą ir susitarė pratęsti EUCAP SAHEL Niger iki 2024 m. rugsėjo 30 d.2022 m. birželio 28 d., baigdamas strateginę misijos peržiūrą, PSK taip pat susitarė, inter alia, kad misija pagal savo įgaliojimus turėtų galėti keistis ES įslaptinta informacija su Sąjungos teisingumo ir vidaus reikalų agentūromis;

(4)

Sprendimas 2012/392/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

EUCAP SAHEL Niger bus vykdoma aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2012/392/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 4 dalis pakeičiama ir 3 straipsnis papildomas nauja dalimi:

„4.   EUCAP SAHEL Niger, glaudžiai bendradarbiaudama su Sąjungos delegacija Niamėjuje, parengia ir įgyvendina komunikacijos strategiją, kuria skatinama laikytis ES vertybių ir informuojama apie ES veiksmus Sahelyje, visų pirma, Nigeryje.

5.   EUCAP SAHEL Niger nevykdo jokios vykdomosios funkcijos.“;

2)

13 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUCAP SAHEL Niger susijusioms išlaidoms padengti laikotarpiu nuo 2022 m. spalio 1 d. iki 2024 m. rugsėjo 30 d., yra 72 161 381,16 EUR.“;

3)

14 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   Misijos vadovas bendradarbiauja su kitomis BSGP misijomis, visų pirma, su EUCAP Sahel Mali, įskaitant Regioninę patariamąją ir koordinavimo grupę, ir su EUBAM Libya.“;

4)

15 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip ir papildoma nauja dalimi:

„4.   Vadovaujantis Sprendimu 2013/488/ES, vyriausiajam įgaliotiniui suteikiami įgaliojimai Sąjungos teisingumo ir vidaus reikalų agentūroms, visų pirma, Frontex ir Europolui, teikti EUCAP SAHEL Niger tikslais parengtą ES įslaptintą informaciją, pažymėtą atitinkamo kiekvienai iš jų taikomo lygio slaptumo žyma. Tuo tikslu sudaromi techniniai susitarimai.

5.   Vyriausiasis įgaliotinis 1–4 dalyse nurodytus įgaliojimus ir kompetenciją sudaryti 2 ir 4 dalyse nurodytus susitarimus gali pavesti asmenims, kurie yra jam pavaldūs, civiliniam operacijų vadui ir (arba) misijos vadovui.“;

5)

16 straipsnio antras sakinys pakeičiamas taip:

„Jis taikomas iki 2024 m. rugsėjo 30 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. SÍKELA


(1)  2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger) (OL L 187, 2012 7 17, p. 48).

(2)  2020 m. rugsėjo 7 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/1254, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP Sahel Niger) (OL L 294, 2020 9 8, p. 3).


2022 9 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/30


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/1506

2022 m. rugsėjo 9 d.

dėl Europos Sąjungos veiksmų siekiant remti informacinių technologijų priemonių plėtojimą, kad būtų gerinama informacijos apie Sąjungos ribojamąsias priemones sklaida

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

ribojamosios priemonės, kurias Taryba patvirtina remdamasi Europos Sąjungos sutarties 29 straipsniu ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 215 straipsniu, yra esminė Sąjungos išorės veiksmų užsienio politikos priemonė;

(2)

plati informacijos apie Sąjungoje galiojančias ribojamąsias priemones sklaida, lengva prieiga prie tokios informacijos ir keitimasis informacija tarp valstybių narių, suinteresuotųjų subjektų ir Komisijos yra esminė tų ribojamųjų priemonių veiksmingumo sąlyga;

(3)

Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą parodė, jog būtina skubiai imtis veiksmų, kad valstybės narės ir veiklos vykdytojai geriau galėtų įgyvendinti nuo 2022 m. vasario 24 d. patvirtintas ribojamąsias priemones. Dėl išaugusio poreikio veiksmingai įgyvendinti ribojamąsias priemones, dėl naujų reikalavimų, kurie atsirado dėl beprecedenčio ribojamųjų priemonių masto ir pobūdžio, ir dėl poreikio užtikrinti valstybių narių, suinteresuotųjų subjektų ir Komisijos saugius ryšius bei glaudų bendradarbiavimą jas įgyvendinant, reikia naujų ar patobulintų ir saugesnių informacinių technologijų priemonių;

(4)

vykdant veiksmą pagal bendrą užsienio ir gynybos politiką turėtų būti remiamas reikiamų taikomųjų programų ir duomenų bazių plėtojimas skubos tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1.   Sąjunga remia taikomųjų programų ir duomenų bazių, kurios yra būtinos siekiant teikti informaciją apie Sąjungoje galiojančias ribojamąsias priemones ir užtikrinti lengvą prieigą prie tokios informacijos, visų pirma, veiklos vykdytojams, dalyvaujantiems jų įgyvendinime, plėtojimą, taip pat informacinių technologijų priemonių, kuriomis sudaromos sąlygos valstybėms narėms, suinteresuotiesiems subjektams ir Komisijai saugiai keistis informacija, plėtojimą.

2.   Šiomis modernizuotomis informacinių technologijų priemonėmis, visų pirma, remiamas valstybių narių pareigų teikti ataskaitas įgyvendinimas, nesukuriant papildomų pareigų. Dėl ataskaitų teikimo tvarkos, turinčios didelių padarinių nacionalinėms administracijoms, turi būti atitinkamai konsultuojamasi Taryboje.

2 straipsnis

Finansinės nuostatos

1.   Finansinė orientacinė suma 1 straipsnyje nurodyto veiksmo įgyvendinimui yra 450 000 EUR.

2.   Visas išlaidas tvarko Komisija, vadovaudamasi Sąjungos bendrajam biudžetui taikomomis taisyklėmis ir procedūromis.

3 straipsnis

Neskelbtina komercinė informacija

Plėtodama modernizuotas sankcijoms skirtas informacinių technologijų priemones, Komisija užtikrina, kad neskelbtina komercinė informacija būtų tinkamai apsaugota taikant tinkamas technines apsaugos priemones.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir galiojimo trukmė

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. SÍKELA


2022 9 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/32


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/1507

2022 m. rugsėjo 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 5 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/119/BUSP (1);

(2)

remiantis Tarybos atlikta peržiūra, iš Sprendimo 2014/119/BUSP priedo turėtų būti išbraukti įrašai apie keturis asmenis, kurių atžvilgiu ribojamųjų priemonių taikymas nustojo galioti 2022 m. rugsėjo 6 d., ir informacija apie jų teisę į gynybą ir jų teisę į veiksmingą teisminę apsaugą;

(3)

todėl Sprendimas 2014/119/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2014/119/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šis sprendimas taikomas iki 2023 m. kovo 6 d.“;

2)

priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. SÍKELA


(1)  2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 66, 2014 3 6, p. 26).


PRIEDAS

Sprendimo 2014/119/BUSP priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

A skirsnyje (1 straipsnyje nurodytų asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašas) išbraukiami įrašai, susiję su šiais asmenimis:

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych;

3.

Viktor Pavlovych Pshonka;

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych;

9.

Artem Viktorovych Pshonka;

2.

B skirsnyje (Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą) išbraukiama informacija, susijusi su šiais asmenimis:

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych;

3.

Viktor Pavlovych Pshonka;

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych;

9.

Artem Viktorovych Pshonka.


2022 9 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/34


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/1508

2022 m. rugsėjo 9 d.

dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį ir 31 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2020 m. gegužės 4 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2020/610 (1), kuriuo numatyta pratęsti kai kuriems palestiniečiams išduotų nacionalinių leidimų atvykti į valstybių narių, nurodytų Tarybos bendrojoje pozicijoje 2002/400/BUSP (2), teritoriją ir joje būti galiojimą papildomam 24 mėnesių laikotarpiui;

(2)

remdamasi Bendrosios pozicijos 2002/400/BUSP taikymo įvertinimu, Taryba mano esant tinkama tų leidimų galiojimą pratęsti papildomam 24 mėnesių laikotarpiui,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2002/400/BUSP 2 straipsnyje nurodytos valstybės narės pagal tos bendrosios pozicijos 3 straipsnį išduotų nacionalinių leidimų atvykti į jų teritoriją ir joje būti galiojimą pratęsia papildomam 24 mėnesių laikotarpiui nuo 2022 m. sausio 31 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėj 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. SÍKELA


(1)  2020 m. gegužės 4 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/610 dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse (OL L 142/5, 2020 5 5, p. 5).

(2)  2002 m. gegužės 21 d. Tarybos bendroji pozicija 2002/400/BUSP dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse (OL L 138, 2002 5 28, p. 33).


2022 9 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/35


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2022/1509

2022 m. rugsėjo 9 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/137/BUSP (1), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/1333;

(2)

2022 m. liepos 18 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliuciją 1970 (2011), atnaujino informaciją, susijusią su vienu asmeniu, kuriam taikomos ribojamosios priemonės;

(3)

todėl Sprendimo (BUSP) 2015/1333 I ir III priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2015/1333 I ir III priedai iš dalies keičiami, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. SÍKELA


(1)  OL L 206, 2015 8 1, p. 34.


PRIEDAS

Sprendimo (BUSP) 2015/1333 I priedo ir III priedo 6 įrašas pakeičiamas taip:

„6.

Vardas, pavardė: 1. ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Laipsnis: n. d. Pareigos: a) Išorės saugumo organizacijos direktorius, b) Išorės žvalgybos agentūros vadovas. Gim. data:1944 m. balandžio 4 d.Gim. vieta: Alrhaybat dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): a) Dorda Abuzed OE b) Abu Zayd Umar Hmeid Dorda dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr: Libijos paso numeris FK117RK0, išduotas 2018 m. lapkričio 25 d., išduotas Tripolyje (galioja iki: 2026 m. lapkričio 24 d.). Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (tikėtinas statusas / buvimo vieta: miręs). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d. (iš dalies pakeista 2014 m. birželio 27 d., 2016 m. balandžio 1 d., 2020 m. vasario 25 d., 2022 m. liepos 18 d.). Kita informacija: įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas).“


2022 9 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/37


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2022/1510

2022 m. rugsėjo 9 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2013/183/BUSP (1), ypač į jo 33 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. gegužės 27 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/849;

(2)

2022 m. liepos 26 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliuciją 1718 (2006), atnaujino informaciją, susijusią su 20 asmenų ir 24 subjektais, kuriems taikomos ribojamosios priemonės;

(3)

todėl Sprendimo (BUSP) 2016/849 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2016/849 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. SÍKELA


(1)  OL L 141, 2016 5 28, p. 79.


PRIEDAS

1.   

Sprendimo (BUSP) 2016/849 I priedo antraštinėje dalyje „A. Asmenys“ 1, 4, 8, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 28, 35, 36, 40, 41, 48, 50, 53, 63, 68 ir 78 įrašai pakeičiami taip:

 

Vardas, pavardė

Alias

Gimimo data

Įtraukimo į JT sąrašą data

Motyvų pareiškimas

„1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

Gimimo data: 1944 10 13

Pilietybė: KLDR

Adresas: Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

2009 7 16

Namchongang Trading Corporation direktorius; prižiūri urano sodrinimo programai reikalingų gaminių importą.

4.

Ri Hong-sop

 

Gimimo data: 1940 m.

Pilietybė: KLDR

Adresas: Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

2009 7 16

Buvęs Yongbyon branduolinių tyrimų centro direktorius ir Branduolinių ginklų instituto direktorius; prižiūrėjo tris itin svarbius objektus, kuriuose padedama gaminti ginklams skirtą plutonį: kuro gamybos įrenginį, branduolinį reaktorių ir perdirbimo įrenginį.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su;

Chang, Myong Ho;

Chang Myo’ng-Ho;

Chang Myong-Ho

Gimimo data: 1954 6 4

Paso Nr.: 645120196

Pilietybė: KLDR

2013 1 22

Ra Ky'ong-Su yra Tanchon Commercial Bank (TCB) pareigūnas. Eidamas šias pareigas jis TCB padėjo sudaryti sandorius. 2009 m. balandžio mėn. Sankcijų komitetas įtraukė Tanchon į sąrašą kaip pagrindinį KLDR finansinį subjektą, atsakingą už įprastinės ginkluotės, balistinių raketų ir su tokių ginklų surinkimu ir gamyba susijusių prekių pardavimą.

12.

Mun Cho'ng- Ch'o'l

 

Pilietybė: KLDR

Adresas: C/O Tanchon Commercial Bank, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR, Saemaeul 1-Dong, Pyongchon District

2013 3 7

Mun Cho'ng-Ch'o'l yra Tanchon Commercial Bank (TCB) pareigūnas. Eidamas šias pareigas jis TCB padėjo sudaryti sandorius. 2009 m. balandžio mėn. Sankcijų komitetas įtraukėTanchon į sąrašą; jis yra pagrindinis KLDR finansinis subjektas, atsakingas už įprastinės ginkluotės, balistinių raketų ir su tokių ginklų surinkimu ir gamyba susijusių prekių pardavimą.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Gimimo data: 1954 10 12

Pilietybė: KLDR

Adresas: KLDR

2016 3 2

Choe Chun-sik buvo Antrosios gamtos mokslų akademijos (Second Academy of Natural Sciences (SANS)) direktorius ir KLDR tolimojo nuotolio raketų programos vadovas.

17.

Jang Yong Son

 

Gimimo data: 1957 2 20

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 563110024 (išduotas KLDR)

2016 3 2

Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) atstovas. Ėjo KOMID atstovo Irane pareigas.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji;

Jian Wenji

Paso Nr.: PS 472330208 (baigia galioti 2017 7 4)

Pilietybė: KLDR

Adresas: KLDR

2016 3 2

Kang Mun Kil vykdė viešųjų pirkimų branduolinėje srityje veiklą kaip Namchongang, dar žinomos kaip Namhung, atstovas.

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k;

Kim Tong-Myong;

Kim Jin-Sok;

Kim, Hyok-Chol;

Kim Tong-Myo’ng;

Kim Tong Myong;

Kim Hyok Chol

Gimimo data: a) 1964 m.; b) 1962 8 28.

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 290320764 (išduotas KLDR)

2016 3 2

Kim Tong My'ong yra Tanchon Commercial Bank (TCB) pirmininkas; jis ėjo įvairias pareigas TCB bent nuo 2002 m. Jis taip pat dalyvavo tvarkant Amroggang reikalus.

24.

Kim Yong Chol

Kim Yong-Chol;

Kim Young-Chol;

Kim Young-Cheol;

Young-Chul

Gimimo data: 1962 2 18

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 472310168 (išduotas KLDR)

2016 3 2

KOMID atstovas. Ėjo KOMID atstovo Irane pareigas.

28.

Yu Chol U

 

Gimimo data: 1959 8 8

Pilietybė: KLDR

Adresas: KLDR

2016 3 2

Yu Chol U yra Nacionalinės oro ir kosminės erdvės vystymo administracijos direktorius.

35.

Kim Chol Sam

Jin Tiesan

(金铁三)

Gimimo data: 1971 3 11

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 645120378 (išduotas KLDR)

2016 11 30

Kim Chol Sam yra Daedong Credit Bank (DCB) atstovas, dalyvavęs administruojant sandorius DCB Finance Limited vardu. Įtariama, kad kaip DCB atstovas užsienyje Kim Chol Sam padėjo sudaryti sandorius, kurių vertė šimtai tūkstančių dolerių, ir, tikėtina, valdė milijonus dolerių su KLDR susijusiose sąskaitose, galimai siejamose su branduolinėmis / raketų programomis.

36.

Kim Sok Chol

 

Paso Nr.: 472310082

Gimimo data: 1955 5 8

Pilietybė: KLDR

Adresas: Mianmaras

2016 11 30

Ėjo KLDR ambasadoriaus Mianmare pareigas ir veikia kaip Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) tarpininkas. KOMID jam mokėjo už pagalbą; jis organizuoja susitikimus KOMID vardu, įskaitant KOMID ir su Mianmaro gynybos sektoriumi susijusių asmenų susitikimą finansiniams klausimams aptarti.

40.

Cho Il U

Cho Il Woo;

Cho Ch’o’l;

Jo Chol

Gimimo data: 1945 5 10

Gimimo vieta: Musan, North Hamgyong (Šiaurės Hamgjongo) provincija, KLDR

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 736410010

Adresas: KLDR

2017 6 2

Žvalgybos generalinio biuro penktojo biuro direktorius. Manoma, kad Cho yra atsakingas už užsienio šnipinėjimo operacijas ir užsienio žvalgybinės informacijos rinkimą KLDR naudai.

41.

Cho Yon Chun

Jo Yon Jun

Gimimo data: 1937 9 28

Pilietybė: KLDR

Adresas: KLDR

2017 6 2

Organizavimo ir orientavimo departamento, kuris duoda nurodymus skiriant darbuotojus į svarbiausias pareigas Korėjos darbininkų partijoje ir KLDR kariniuose organuose, direktoriaus pavaduotojas.

48.

Paek Se Bong

Paek Se Pong

Gimimo data: 1938 3 21

Pilietybė: KLDR

2017 6 2

Paek Se Bong yra buvęs Antrojo ekonomikos komiteto pirmininkas, buvęs Nacionalinės gynybos komisijos narys ir buvęs Munitions Industry Department (MID) (Amunicijos pramonės departamento) direktoriaus pavaduotojas.

50.

Pak To Chun

Pak Do Chun;

Pak To’-Ch’un

Gimimo data: 1944 3 9

Pilietybė: KLDR

2017 6 2

Pak To Chun yra buvęs Munitions Industry Department (MID) (Amunicijos pramonės departamento) sekretorius; šiuo metu konsultuoja klausimais, susijusiais su branduolinėmis ir raketų programomis. Jis yra buvęs Valstybinių reikalų komisijos narys ir yra Korėjos darbininkų partijos Politinio biuro narys.

53.

Ri Yong Mu

Ri Yong-Mu

Gimimo data: 1925 1 25

Pilietybė: KLDR

Adresas: KLDR

2017 6 2

Ri Yong Mu yra Valstybinių reikalų komisijos, kuri vadovauja ir teikia konsultacijas visais KLDR kariniais, gynybos ir su saugumu susijusiais klausimais, įskaitant įsigijimą ir viešuosius pirkimus, pirmininko pavaduotojas.

63.

Pak Yong Sik

Pak Yo’ng-sik

Gimimo data: 1950 m.

Pilietybė: KLDR

Adresas: KLDR

2017 9 11

Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos, kuri yra atsakinga už Korėjos darbininkų partijos karinės politikos rengimą ir įgyvendinimą, vadovauja KLDR kariuomenei bei ją kontroliuoja ir padeda valdyti šalies karinės gynybos pramonę, narys.

68.

Kim Tong Chol

Kim Tong-ch'o'l

Gimimo data: 1966 1 28

Pilietybė: KLDR

Lytis: vyras

Paso Nr.: a) 927234267; b) 108120258 (išdavė KLDR 2018 m. vasario 14 d.; galiojimo pabaigos data 2023 m. vasario 14 d.)

2017 12 22

Kim Tong Chol yra Foreign Trade Bank atstovas užsienyje.

78.

Ri Song Hyok

Li Cheng He

Gimimo data: 1965 3 19

Pilietybė: KLDR

Lytis: vyras

Paso Nr.: 654234735 (išduotas KLDR)

2017 12 22

Ri Song Hyok yra Koryo Bank ir Koryo Credit Development Bank atstovas užsienyje; esama duomenų, kad jis kūrė priedangos įmones siekiant KLDR vardu pirkti gaminius ir vykdyti finansinius sandorius.“

2.   

Sprendimo (BUSP) 2016/849 I priedo antraštinėje dalyje „B. Subjektai“ 4, 8, 20, 22, 23, 30, 36, 42, 44, 45, 47, 50, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70 ir 75 įrašai pakeičiami taip:

 

Pavadinimas

Alias

Vieta

Įtraukimo į JT sąrašą data

Kita informacija

„4.

Namchongang Trading Corporation

a) NCG, b) NAMCHONGANG TRADING, c) NAM CHON GANG CORPORATION, d) NOMCHONGANG TRADING CO., e) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION, f) Namhung Trading Corporation, g) Korea Daeryonggang Trading Corporation, h) Korea Tearyonggang Trading Corporation

a) Chilgol, Pyongyang, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, b) Sengujadong 11-2/(arba Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang (Pchenjanas), Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika Telefono numeriai:

+850-2-18111, 18222 (plėtinys 8573).

Faksas: +850-2-381-4687

2009 7 16

Namchongang yra KLDR prekybos bendrovė, pavaldi Atominės energijos generaliniam biurui (GBAE). Namchongang dalyvavo įsigyjant Japonijos kilmės vakuuminius siurblius, kurie buvo rasti KLDR branduoliniame objekte, taip pat branduolinės srities pirkimuose, susijusiuose su asmeniu iš Vokietijos. Be to, ji nuo XX a. paskutiniojo dešimtmečio pabaigos dalyvavo įsigyjant aliuminio vamzdžius ir kitą įrangą, ypač tinkamą urano sodrinimo programai. Jos atstovas yra buvęs diplomatas, atstovavęs Šiaurės Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kai Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) 2007 m. inspektavo Yongbyon branduolinius objektus. Namchongang ginklų platinimo veikla kelia rimtą susirūpinimą atsižvelgiant į anksčiau KLDR vykdytą ginklų platinimo veiklą.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

a) Kuryonggang Trading Corporation; b) Ryungseng Trading Corporation; c) Ryung Seng Trading Corporation; d) Ryungsong Trading Corporation; e) Kore Kuryonggang Trading Corporation

Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

2009 7 16

Korea Tangun Trading Corporation yra pavaldi KLDR Antrajai gamtos mokslų akademijai ir pirmiausia atsakinga už KLDR gynybos mokslinių tyrimų ir plėtros programoms reikalingų prekių ir technologijų viešuosius pirkimus, įskaitant (tačiau ne tik) masinio naikinimo ginklų ir siuntimo į taikinį sistemų programas ir viešuosius pirkimus, įskaitant medžiagas, kurios kontroliuojamos arba draudžiamos pagal atitinkamus daugiašalius kontrolės režimus.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited

a) East Sea Shipping Company; b) Korea Mirae Shipping Co. Ltd; c) Haeyang Crew Management Company

Adresas: Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

Kitas adresas: Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang (Pchenjanas).

IMO numeris: 1790183

2014 7 28

Ocean Maritime Management Company, Limited yra laivo Chong Chon Gang operatorius / valdytojas. 2013 m. liepos mėn. ši įmonė atliko svarbų vaidmenį organizuojant paslėpto ginklų ir susijusių reikmenų krovinio gabenimą iš Kubos į KLDR. Todėl Ocean Maritime Management Company, Limited prisidėjo prie veiklos, draudžiamos rezoliucijomis, būtent Rezoliucija 1718 (2006) su pakeitimais, padarytais Rezoliucija 1874 (2009), nustatytu ginklų embargu, ir prisidėjo prie to, kad nebūtų laikomasi šiomis rezoliucijomis nustatytų priemonių.

 

Laivai su IMO numeriu:

 

 

 

 

 

a)

Chol Ryong (Ryong Gun Bong)

8606173

 

 

2016 3 2

 

 

b)

Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle)

8909575

 

 

2016 3 2

 

 

c)

Chong Rim 2

8916293

 

 

2016 3 2

 

 

g)

Hoe Ryong

9041552

 

 

2016 3 2

 

 

h)

Hu Chang (O Un Chong Nyon)

8330815

 

 

2016 3 2

 

 

i)

Hui Chon (Hwang Gum San 2)

8405270

 

 

2016 3 2

 

 

j)

Ji Hye San (Hyok Sin 2)

8018900

 

 

2016 3 2

 

 

k)

Kang Gye (Pi Ryu Gang)

8829593

 

 

2016 3 2

 

 

l)

Mi Rim

8713471

 

 

2016 3 2

 

 

m)

Mi Rim 2

9361407

 

 

2016 3 2

 

 

n)

O Rang (Po Thong Gang)

8829555

 

 

2016 3 2

 

 

p)

Ra Nam 2

8625545

 

 

2016 3 2

 

 

q)

Ra Nam 3

9314650

 

 

2016 3 2

 

 

r)

Ryo Myong

8987333

 

 

2016 3 2

 

 

s)

Ryong Rim (Jon Jin 2)

8018912

 

 

2016 3 2

 

 

t)

Se Pho (Rak Won 2)

8819017

 

 

2016 3 2

 

 

u)

Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho)

8133530

 

 

2016 3 2

 

 

v)

South Hill 2

8412467

 

 

2016 3 2

 

 

x)

Tan Chon (Ryon Gang 2)

7640378

 

 

2016 3 2

 

 

y)

Thae Pyong San (Petrel 1)

9009085

 

 

2016 3 2

 

 

z)

Tong Hung San (Chong Chon Gang)

7937317

 

 

2016 3 2

 

 

aa)

Tong Hung 1

8661575

 

 

2016 3 2

 

22.

Chong-chongang Shipping Company

a) Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.; b) Chongchongang Shipping Co LTD

Adresas: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

Kitas adresas: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5342883

2016 3 2

2013 m. liepos mėn. Chongchongang Shipping Company savo laivu Chong Chon Gang bandė į KLDR tiesiogiai importuoti neteisėtą įprastinės ginkluotės ir ginklų krovinį.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

a) DCB; b) Taedong Credit Bank; c) Dae-Dong Credit Bank

Adresas: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

Kitas adresas: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

SWIFT: DCBKKPPY

2016 3 2

Daedong Credit Bank (DCB) teikė finansines paslaugas Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) ir Tanchon Commercial Bank (TCB). DCB bent nuo 2007 m. padėjo KOMID ir TCB vardu sudaryti šimtus finansinių sandorių, kurių vertė milijonai dolerių. Kai kuriais atvejais DCB sąmoningai padėjo sudaryti sandorius naudodamas apgaulingą finansinę praktiką.

30.

Office 39 (39 biuras)

Office #39 (39 biuras); Office No. 39 (Biuras Nr. 39); Central Committee Bureau 39 (Centrinio komiteto 39 biuras); Third Floor (Trečiasis aukštas); Division 39 (39 padalinys)

a) Second KWP Government Building (korėjietiškai: Ch’o’ngsa, Urban Tower (Korean Dong), Chung Ward, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR; b) Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR; c) Changwang Street, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

2016 3 2

KLDR valdžios sektoriaus subjektas.

36.

Singwang Economics and Trading General Corporation

 

Adresas: KLDR

IMO numeris: 5905801

2016 11 30

KLDR prekybos anglimi įmonė. KLDR didelę dalį pinigų savo branduolinėms ir balistinių raketų programoms gauna vykdydama gamtos išteklių kasybą ir parduodama tuos išteklius užsienyje.

42.

Korea Daesong General Trading Corporation

Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation

Adresas: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, KLDR.

Telefonas: +850-2-18111-8208. Faksas: +850-2-381-4432.

El. paštas: daesong@star-co.net.kp

2016 11 30

Siejama su Office 39 (39 biuru), kiek tai susiję su (mineralų (aukso) eksportu, metalais, mašinomis, žemės ūkio produktais, ženšeniu, juvelyriniais dirbiniais ir lengvosios pramonės produktais).

44.

Korea Kumsan Trading Corporation

 

Adresas: Haeun 2-dong, Pyogchon District, Pyongyang City/Mangyongdae, KLDR.

Telefonas: +850-2-18111-8550. Faksas: +850-2-381-4410/4416;

El. paštas: mhs-ip@star-co.net.kp

2017 6 2

Korea Kumsan Trading Corporation nuosavybės teise priklauso Atominės energijos generaliniam biurui, kuris prižiūri KLDR branduolinę programą, arba yra jo kontroliuojama, arba veikia ar teigia veikianti, tiesiogiai ar netiesiogiai, jo vardu arba jo naudai.

45.

Koryo Bank

 

Koryo Bank Building, Pulgun Street, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

2017 6 2

Koryo Bank vykdo veiklą KLDR ekonomikos finansinių paslaugų sektoriuje ir yra siejamas su Korėjos darbininkų partijos 38 ir 39 biurais (Office 38 ir Office 39).

47.

Foreign Trade Bank

a) Mooyokbank; b) Korea Trading Bank

Adresas: FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

SWIFT/BIC: FTBDKPPY

2017 8 4

Foreign Trade Bank yra valstybinis bankas; jis veikia kaip pagrindinis KLDR užsienio valiutos keitimo bankas ir teikė itin svarbią finansinę paramą Korea Kwangson Banking Corporation.

50.

Mansudae Overseas Project Group of Companies

Mansudae Art Studio

Yanggakdo International Hotel, RYUS, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

2017 8 4

Mansudae Overseas Project Group of Companies dalyvavo eksportuojant darbuotojus iš KLDR į kitas šalis su statybomis susijusiems darbams vykdyti, įskaitant su statulomis ir paminklais susijusius darbus, sudarė palankias sąlygas tokiam eksportavimui arba buvo už jį atsakinga, kad būtų gaunamos pajamos KLDR vyriausybei arba Korėjos darbininkų partijai. Gauta informacijos, kad Mansudae Overseas Project Group of Companies vykdė veiklą Afrikos ir Pietryčių Azijos šalyse, įskaitant Alžyrą, Angolą, Botsvaną, Beniną, Kambodžą, Čadą, Kongo Demokratinę Respubliką, Pusiaujo Gvinėją, Malaiziją, Mozambiką, Madagaskarą, Namibiją, Siriją, Togą ir Zimbabvę.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Adresas: Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR. Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5571322

2018 3 30

Su KLDR vėliava plaukiojančio laivo CHON MYONG 1, kuris 2017 m. gruodžio mėn. pabaigoje atliko kuro perdavimą iš laivo į laivą, registruotasis savininkas.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Adresas: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5963351

2018 3 30

KLDR tanklaivio PAEK MA, kuris 2018 m. sausio mėn. viduryje dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, savininkas.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Adresas: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5787684

2018 3 30

KLDR tanklaivio NAM SAN 8, kuris, manoma, dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, registruotasis savininkas ir laivo HAP JANG GANG 6 savininkas.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Adresas: Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5936312

2018 3 30

KLDR tanklaivio CHON MA SAN registruotasis savininkas. Su KLDR vėliava plaukiojantis CHON MA SAN pasiruošė galimoms perdavimo iš laivo į laivą operacijoms 2018 m. sausio mėn. pabaigoje. Su KLDR vėliava plaukiojančio motorinio tanklaivio YU JONG 2 kapitonas 2017 m. lapkričio 18 d. pranešė nenustatytam KLDR esančiam eismo vadovui, kad laivas siekia išvengti audros prieš perdavimą iš laivo į laivą. Kapitonas pasiūlė mazutą į YU JONG 2 perkelti pirmiau, nei į su KLDR vėliava plaukiojantį tanklaivį CHON MA SAN, nes CHON MA SAN, kaip didesnis laivas, buvo labiau tinkamas perdavimą iš laivo į laivą atlikti audros sąlygomis. Po to, kai į CHON MA SAN buvo pakrautas mazutas iš laivo, į YU JONG 2 vykdant perdavimo iš laivo į laivą operaciją 2017 m. lapkričio 19 d. buvo pakrauta 1 168 kilolitrai mazuto.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

a) KOREA ANSAN SHPG COMPANY; b) Korea Ansan SHPG CO

Adresas: Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5676084

2018 3 30

KLDR tanklaivio AN SAN 1, kuris, manoma, dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, registruotasis savininkas.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Adresas: Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5985863

2018 3 30

YU PHYONG 5 registruotasis savininkas. 2017 m. lapkričio mėn. pabaigoje YU PHYONG 5 atliko 1 721 metrinės tonos mazuto perdavimo iš laivo į laivą operaciją.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Adresas: Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5954061

2018 3 30

KLDR tanklaivių SAM JONG 1 ir SAM JONG 2 registruotasis savininkas. Manoma, kad abu laivai pažeisdami JT sankcijas 2018 m. sausio mėn. pabaigoje importavo rafinuotą naftą į KLDR.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

Korea Samma SHPG CO

Adresas: Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5145892

2018 3 30

Su KLDR vėliava plaukiojantis tanklaivis SAM MA 2, priklausantis Korea Samma Shipping Company, 2017 m. spalio mėn. viduryje atliko naftos perdavimą iš laivo į laivą ir klastojo dokumentus; per vieną operaciją buvo pakrauta beveik 1 600 metrinių tonų mazuto. Laivo kapitonui buvo nurodyta ištrinti SAMMA SHIPPING ir korėjietiškus užrašus, esančius laivo ženkle, ir vietoj to įrašyti „Hai Xin You 606“, siekiant nuslėpti laivo priklausymą KLDR.

67.

KOTI CORP

 

Adresas: Panama City, Panama.

IMO numeris: 5982254

2018 3 30

Su Panamos vėliava plaukiojančio laivo KOTI valdytojas ir komercinis valdytojas; šis laivas 2017 m. gruodžio 9 d. atliko, manoma, naftos produkto perdavimą iš laivo į laivą į su KLDR vėliava plaukiojantį laivą KUM UN SAN 3.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Adresas: Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5988369

2018 3 30

KLDR naftos produktų tanklaivio YU SON, kuris, manoma, dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, laivo valdytojas.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Adresas: Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang (Pchenjanas), KLDR.

IMO numeris: 5878561

2018 3 30

KLDR tanklaivio JI SONG 6, kuris, manoma, 2018 m. sausio mėn. pabaigoje dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, registruotasis savininkas. Šiai bendrovei taip pat priklauso laivai JI SONG 8 ir WOORY STAR.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

Adresas: 80 Raffles Place, #17-22 UOB Plaza, Singapore, 048624, Singapūras.

IMO numeris: 5987860

2018 3 30

Laivo YUK TUNG, kuris atliko rafinuotos naftos produkto perdavimą iš laivo į laivą, valdytojas ir komercinis valdytojas.“


2022 9 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/48


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2022/1511

2022 m. rugsėjo 7 d.

dėl importuojamų prekių, reikalingų kovai su COVID-19 protrūkio padariniais, atleidimo nuo importo muitų ir neapmokestinimo PVM 2022 m.

(pranešta dokumentu Nr. C(2022) 6284)

(Tekstas autentiškas tik latvių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, slovėnų ir vokiečių kalbomis)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvą 2009/132/EB dėl Direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio b ir c punktų taikymo, neapmokestinant galutinio tam tikrų prekių importo pridėtinės vertės mokesčiu (1), ypač į jos 53 straipsnio pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1186/2009, nustatantį Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (2), ypač į jo 76 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

importuojamos prekės, reikalingos kovai su COVID-19 protrūkio padariniais, Komisijos sprendimu (ES) 2021/2313 (3), taikomu tam tikroms valstybėms narėms, atleidžiamos nuo importo muitų ir neapmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.;

(2)

2022 m. birželio 15 d. Komisija konsultavosi su valstybėmis narėmis, ar būtina pratęsti tame sprendime nustatytų priemonių galiojimą. 2022 m. birželio 21 d. Belgija, Latvija, Austrija, Portugalija ir Slovėnija (toliau – prašančiosios valstybės narės) pateikė atitinkamus prašymus;

(3)

pagal Sprendimą (ES) 2021/2313 vykdant importą į prašančiąsias valstybes nares buvo padedama valstybinėms organizacijoms arba kitoms organizacijoms, patvirtintoms nacionalinių kompetentingų institucijų, gauti reikiamų vaistų, medicinos reikmenų ir asmeninių apsaugos priemonių, kurių trūko. Prekybos tokiomis prekėmis statistiniai duomenys rodo, kad šių prekių importas mažėja, bet gali svyruoti atsiradus naujiems poreikiams, susijusiems su prekėmis, kurios reikalingos kovojant su COVID-19 pandemija. Sąjungoje vyksta skiepijimas ir imtasi kitų priemonių siekiant užkirsti kelią viruso plitimui, bet užsikrėtusiųjų COVID-19 infekcija skaičius prašančiose valstybėse narėse tebekelia pavojų visuomenės sveikatai. Vis dar pranešama apie kovai su COVID-19 pandemija reikalingų prekių stygių tose valstybėse narėse, todėl tikslinga prekes, importuojamas Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 74 straipsnyje nustatytais tikslais, atleisti nuo importo muitų, o prekių, importuojamų Direktyvos 2009/132/EB 51 straipsnyje nustatytais tikslais, neapmokestinti PVM;

(4)

prašančiosios valstybės narės turėtų informuoti Komisiją apie įvairių prekių, kurias siekiant kovoti su COVID-19 protrūkio padariniais leista įvežti be importo muitų ir be PVM, pobūdį ir kiekį, apie organizacijas, kurios patvirtintos tas prekes paskirstyti arba jomis aprūpinti, ir apie priemones, kurių imtasi siekiant užtikrinti, kad tos prekės būtų naudojamos tik kovos su to protrūkio padariniais tikslais;

(5)

atsižvelgiant į sunkumus, kuriuos numato patirti prašančiosios valstybės narės, nuo importo muitų turėtų būti atleidžiamos ir PVM neapmokestinamos prekės, importuojamos nuo 2022 m. liepos 1 d. Atleidimas turėtų būti taikomas iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

(6)

2022 m. liepos 22 d. įvyko konsultacijos su valstybėmis narėmis pagal Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 76 straipsnio pirmą pastraipą ir Direktyvos 2009/132/EB 53 straipsnio pirmą pastraipą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Prekes leidžiama įvežti be Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 2 straipsnio 1 dalies a punkte apibrėžtų importo muitų ir be Direktyvos 2009/132/EB 2 straipsnio 1 dalies a punkte apibrėžto importo pridėtinės vertės mokesčio (PVM), jei įvykdomos šios sąlygos:

a)

prekės yra skirtos kuriam nors iš šių tikslų:

i)

kad c punkte nurodytos įstaigos ir organizacijos jas nemokamai paskirstytų nuo COVID-19 protrūkio nukentėjusiems, galintiems nukentėti arba su COVID-19 protrūkiu kovojantiems asmenims;

ii)

kad jomis galėtų nemokamai naudotis nuo COVID-19 protrūkio nukentėję, galintys nukentėti arba su COVID-19 protrūkiu kovojantys asmenys, nors tos prekės išliktų c punkte nurodytų įstaigų ir organizacijų nuosavybė;

b)

prekės atitinka Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 75, 78, 79 ir 80 straipsniuose ir Direktyvos 2009/132/EB 52, 55, 56 ir 57 straipsniuose išdėstytus reikalavimus;

c)

prekės yra importuojamos į Belgiją, Latviją, Austriją, Portugaliją ar Slovėniją (toliau – prašančiosios valstybės narės) ir skirtos išleisti į laisvą apyvartą, jas importuoja valstybinės organizacijos, įskaitant valstybines įstaigas, viešąsias įstaigas ir kitas viešosios teisės reglamentuojamas įstaigas, ar jos importuojamos tų organizacijų interesais arba tas prekes importuoja tų valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintos organizacijos ar jos importuojamos tų organizacijų interesais.

2.   Prekes taip pat leidžiama įvežti be Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 2 straipsnio 1 dalies a punkte apibrėžtų importo muitų ir neapmokestinant Direktyvos 2009/132/EB 2 straipsnio 1 dalies a punkte apibrėžtu importo PVM, jei tos prekės yra skirtos išleisti į laisvą apyvartą ir jas importuoja pagalbos tarnybos arba jos importuojamos tų tarnybų interesais, siekiant patenkinti jų poreikius tuo laikotarpiu, kuriuo jos teikia pagalbą nuo COVID-19 protrūkio nukentėjusiems, galintiems nukentėti arba su COVID-19 protrūkiu kovojantiems asmenims.

2 straipsnis

1.   Kas du mėnesius, kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 15 dieną prašančiosios valstybės narės pateikia Komisijai informaciją apie įvairių prekių, įvežtų pagal 1 straipsnį atleidžiant nuo importo muitų ir neapmokestinant PVM, pobūdį ir kiekį.

2.   Ne vėliau kaip 2023 m. kovo 31 d. kiekviena prašančioji valstybė narė pateikia Komisijai šią informaciją:

a)

atitinkamos prašančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų patvirtintų organizacijų, kurios nurodytos 1 straipsnio 1 dalies c punkte, sąrašą;

b)

toliau išvardytą konsoliduotą informaciją apie įvairių prekių, kurias pagal 1 straipsnį leista įvežti be importo muitų ir be PVM, pobūdį ir kiekį;

i)

muitinės deklaracijos numerį,

ii)

priėmimo datą,

iii)

kombinuotosios nomenklatūros kodą,

iv)

Europos Bendrijų integruotojo tarifo kodą (TARIC),

v)

neto masę,

vi)

papildomą matavimo vienetą (jei taikoma),

vii)

prekių vertę,

viii)

muito normą,

ix)

PVM tarifą,

x)

nesurinktų muitų ir PVM sumą,

xi)

prekių kilmę,

xii)

1 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų įstaigų ir organizacijų, kurioms priklauso prekės ir kurios suteikia galimybę nemokamai jomis naudotis nuo COVID-19 protrūkio nukentėjusiems, galintiems nukentėti arba su COVID-19 protrūkiu kovojantiems asmenims, pavadinimus;

c)

informaciją apie priemones, kurių imtasi siekiant laikytis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 78, 79 ir 80 straipsnių ir Direktyvos 2009/132/EB 55, 56 ir 57 straipsnių;

d)

kai tinkama, prekėms, kurios patenka į šio sprendimo taikymo sritį, prašančiosios valstybės narės taikomas rizikos valdymo ir kontrolės priemones, numatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 (4) 46 straipsnyje.

3 straipsnis

1 straipsnis taikomas į prašančiąsias valstybes nares importuojamoms prekėms nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Latvijos Respublikai, Austrijos Respublikai, Portugalijos Respublikai ir Slovėnijos Respublikai.

Jis taikomas nuo 2022 m. liepos 1 d.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 7 d.

Komisijos vardu

Paolo GENTILONI

Komisijos narys


(1)  OL L 292, 2009 11 10, p. 5.

(2)  OL L 324, 2009 12 10, p. 23.

(3)  2021 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas (ES) 2021/2313 dėl importuojamų prekių, reikalingų kovai su COVID-19 protrūkio padariniais, atleidimo nuo importo muitų ir neapmokestinimo PVM 2022 m. (OL L 464, 2021 12 28, p. 11).

(4)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).


2022 9 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/51


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/1512

2022 m. rugsėjo 7 d.

dėl prašymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/788 užregistruoti Europos piliečių iniciatyvą „Vien per savivaldybes paskirstomomis ES lėšomis užtikrinti po 1 kW fotovoltinį įrenginį ir 0,6 kW vėjo turbiną kiekvienam namui Europoje“

(pranešta dokumentu Nr. C(2022) 6108)

(Tekstas autentiškas tik rumunų kalba)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos (1), ypač į jo 6 straipsnio 2 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

2022 m. liepos 11 d. Komisijai pateiktas prašymas užregistruoti Europos piliečių iniciatyvą „Vien per savivaldybes paskirstomomis ES lėšomis užtikrinti po 1 kW fotovoltinį įrenginį ir 0,6 kW vėjo turbiną kiekvienam namui Europoje“ (angl. „Every European house equipped with 1 kW photovoltaic and 0,6 kW wind turbines using ES funding through the municipalities alone“);

(2)

organizatoriai išdėstė šiuos iniciatyvos tikslus: „1) sumažinti kiekvieno namų ūkio CO2 pėdsaką; 2) didinti savivaldybių, energijos skirstytojų ir jos tiekėjų atskaitomybę, apriboti migraciją nuo vieno žaliosios energijos tiekėjo prie kito, užtikrinti, kad bent vienas savivaldybės darbuotojas išeitų profesionalų mokymą aplinkos klausimais, naudoti tik ES pagamintą įrangą; 3) daugiau žaliosios energijos išteklių naudoti labiausiai izoliuotuose kaimuose ir tinklų pakraščiuose, kur antraip energijos skirstytojų ir jos tiekėjų arba teritorinės administracijos lėšomis reikėtų investuoti į tinklo konsolidavimą; 4) keisti visuomenės įsivaizdavimą, kad žalioji energija yra brangi, o šviečiant visuomenę skatinti ją per dieną suvartoti bent 1 kW saulės energijos ir taip sumažinti sąskaitas už energiją. Mes siekiame užbaigti šį energijos karą, todėl įrengdami vietines iki 400 kW galingumo turbininių siurblių sistemas, lašelinio laistymo sistemas ir vandenilio generatorius kuriame kompaktiškas energijos zonas. Tai didžiulis žingsnis ES konkurencinio pranašumo link.“;

(3)

iniciatyvos priede pateikiama išsamesnės informacijos apie iniciatyvos dalyką, tikslus ir aplinkybes – nurodomos ir išsamiai išdėstomos priežastys jai pritarti. Organizatoriai teigia, kad atsparumui, sanglaudai ir regioninei plėtrai nepanaudotos lėšos galėtų būti per teritorines administracijas skirtos tam, kad maždaug 197 mln. namų ūkių visoje Sąjungoje būtų įrengta 600 mln. fotovoltinių plokščių, kurios pagamintų 197 000 megavatų žaliosios energijos; apskaičiuota, kad toks projektas kainuotų 750 mlrd. EUR ir padėtų pamatą žaliajai Europos energetikos sąjungai;

(4)

dėl raginimo imtis veiksmų ir įrengti fotovoltines plokštes bei vėjo turbinas, gaminančias žaliąją energiją namų ūkiams, taip siekiant sumažinti jų CO2 pėdsaką, pažymėtina, kad Komisija pagal Sutarties 194 straipsnio 2 dalį turi įgaliojimus pasiūlyti teisės aktų, kuriais būtų nustatyti įpareigojimai naujuose arba esamuose pastatuose įrengti atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginius ir kuriais būtų siekiama paspartinti leidimų atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos projektams išdavimo procedūras;

(5)

dėl raginimo iniciatyvos tikslų siekti naudojant Sąjungos lėšas pažymėtina, kad Sutarties 173 ir (arba) 175 straipsniais grindžiamoje Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonėje, Teisingos pertvarkos fonde ir programoje „InvestEU“, taip pat 91 straipsnio 1 dalies d punktu, 192 straipsnio 1 dalimi ir 194 straipsnio 1 dalies c punktu grindžiamame pasiūlytame naujame Socialinio klimato fonde numatytos didelės investicijos į žaliąją pertvarką;

(6)

dėl šių priežasčių nėra taip, kad pasiūlyta piliečių iniciatyva akivaizdžiai nepatektų į Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis;

(7)

ta išvada nedaro poveikio vertinimui, ar šiuo atveju būtų tenkinamos konkrečios materialinės sąlygos, įskaitant atitikties proporcingumo bei subsidiarumo principams ir suderinamumo su pagrindinėmis teisėmis sąlygas, kad Komisija galėtų imtis veiksmų;

(8)

organizatorių grupė pateikė tinkamų įrodymų, kad ji atitinka Reglamento (ES) 2019/788 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus, ir pagal to reglamento 5 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą paskyrė asmenis ryšiams;

(9)

šia iniciatyva nėra aiškiai siekiama piktnaudžiauti, ji nėra lengvabūdiška, nepagrįsta ar akivaizdžiai prieštaraujanti Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje išdėstytoms Sąjungos vertybėms ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintoms teisėms;

(10)

todėl iniciatyva „Vien per savivaldybes paskirstomomis ES lėšomis užtikrinti po 1 kW fotovoltinį įrenginį ir 0,6 kW vėjo turbiną kiekvienam namui Europoje“ turėtų būti užregistruota;

(11)

išvada, kad Reglamento (ES) 2019/788 6 straipsnio 3 dalyje nustatytos registravimo sąlygos įvykdytos, nereiškia, kad Komisija kokiu nors būdu patvirtina faktinį iniciatyvos turinio tikslumą – už jį atsako tik iniciatyvos organizatorių grupė. Iniciatyvos turinys atspindi tik organizatorių grupės nuomonę ir jokiu būdu negali būti laikomas atspindinčiu Komisijos nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos piliečių iniciatyva „Vien per savivaldybes paskirstomomis ES lėšomis užtikrinti po 1 kW fotovoltinį įrenginį ir 0,6 kW vėjo turbiną kiekvienam namui Europoje“ užregistruojama.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas piliečių iniciatyvos „Vien per savivaldybes paskirstomomis ES lėšomis užtikrinti po 1 kW fotovoltinį įrenginį ir 0,6 kW vėjo turbiną kiekvienam namui Europoje“ organizatorių grupei, kuriai kaip kontaktiniai asmenys atstovauja Augustinas DANILA ir Vladas VASILE.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 7 d.

Komisijos vardu

Věra JOUROVÁ

Pirmininko pavaduotoja


(1)  OL L 130, 2019 5 17, p. 55.


2022 9 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/53


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/1513

2022 m. rugsėjo 7 d.

dėl prašymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/788 užregistruoti Europos piliečių iniciatyvą „Saugoti ES kaimo paveldą, užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą ir tiekimą“

(pranešta dokumentu Nr. C(2022) 6193)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos (1), ypač į jo 6 straipsnio 2 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

2022 m. liepos 13 d. Komisijai pateiktas prašymas užregistruoti Europos piliečių iniciatyvą „Saugoti ES kaimo paveldą, užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą ir tiekimą“ („Protect the ES’s Rural Heritage, Food Security and Supply“);

(2)

organizatoriai išdėstė šiuos iniciatyvos tikslus: „Europos kaimo regionuose nyksta paveldas, pramonė ir vertybės, mažėja gyventojų, o tai visoje ES kelia grėsmę apsirūpinimo maistu saugumui ir tiekimui. Siekdami ateities kartoms išsaugoti šių regionų unikalumą ir ilgam užtikrinti ES maistą gaminančių bendruomenių ateitį, turime pasiekti, kad ES iš naujo įsipareigotų populiarinti regioninį paveldą, skatinti tvarų kaimo ekonomikos augimą ir kelti gyvenimo lygį. Šia Europos piliečių iniciatyva ES prašoma atnaujinti savo įsipareigojimus kaimo vietovėms, kad būtų atsižvelgiama į poreikį geriau apsirūpinti maistu, tiekti žemės ūkio žaliavas ir saugoti kaimišką gyvenseną, t. y. kaime gyvenančius žmones, jų vertybes ir pragyvenimo šaltinius.“;

(3)

iniciatyvos priede, išsamiai išdėstant priežastis ją remti, pateikiama papildomos informacijos apie iniciatyvos dalyką, tikslus ir aplinkybes. Organizatoriai teigia, kad „kaimo sektoriai ir juose dirbantys asmenys patiria vis didesnį spaudimą ir turi vis mažiau paskatų tęsti veiklą, todėl, jei nebus imtasi spręsti šių problemų, išnyks kai kurios svarbiausios pamatinės Europos bendruomenės ir vertybės“. Jie ragina Komisiją, neviršijant Sutartimis Sąjungai suteiktų kompetencijų, pateikti pasiūlymą dėl regioninio paveldo ir pramonės stiprinimo bei išsaugojimo visoje Sąjungoje, siekiant skatinti kaimo ekonomikos augimą ir remti kaimo vietovių darbo vietas ir veiklą. Organizatoriai taip pat prašo pripažinti apsirūpinimo maistu, be kita ko, trąšomis ir biodujų žaliavomis, saugumo ir tiekimo svarbą, kad maisto tiekimas Sąjungos regionuose išliktų tvirtas. Jie ragina Komisiją imtis veiksmų, kad Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai būtų naudojamas kaimo paveldui populiarinti ir apsirūpinimo maistu saugumo ir tiekimo svarbai pripažinti, taip pat mini poreikį išplėsti ilgalaikės ES kaimo vietovių vizijos iki 2040 m., Kaimo pakto ir ES kaimo veiksmų plano aprėptį (2);

(4)

laikantis Sutarties 39 straipsnyje nustatytų bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslų, Reglamentu dėl BŽŪP strateginių planų (3) siekiama bendrųjų tikslų: puoselėti pažangų, konkurencingą, atsparų ir įvairesnį žemės ūkio sektorių, užtikrinantį ilgalaikį aprūpinimą maistu, remti ir stiprinti aplinkos apsaugą ir stiprinti socioekonominę kaimo vietovių struktūrą (4). Kadangi Reglamentu (ES) 2021/2115 neapimamas iniciatyvos tikslas saugoti Sąjungos kaimo paveldą ir užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą ir tiekimą, Komisija, remdamasi Sutarties 42 straipsniu ir 43 straipsnio 2 dalimi, turi įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl teisės akto;

(5)

dėl šių priežasčių nėra taip, kad kuri nors iniciatyvos dalis akivaizdžiai nepatektų į Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis;

(6)

ta išvada nedaro poveikio vertinimui, ar šiuo atveju būtų tenkinamos konkrečios materialinės sąlygos, įskaitant atitikties proporcingumo bei subsidiarumo principams ir suderinamumo su pagrindinėmis teisėmis sąlygas, kad Komisija galėtų imtis veiksmų;

(7)

organizatorių grupė pateikė tinkamų įrodymų, kad ji atitinka Reglamento (ES) 2019/788 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus, ir pagal to reglamento 5 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą paskyrė asmenis ryšiams;

(8)

šia iniciatyva nėra aiškiai siekiama piktnaudžiauti, ji nėra lengvabūdiška, nepagrįsta ar akivaizdžiai prieštaraujanti Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje išdėstytoms Sąjungos vertybėms ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintoms teisėms;

(9)

todėl pasiūlyta piliečių iniciatyva „Saugoti ES kaimo paveldą, užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą ir tiekimą“ turėtų būti užregistruota;

(10)

išvada, kad Reglamento (ES) 2019/788 6 straipsnio 3 dalyje nustatytos registravimo sąlygos įvykdytos, nereiškia, kad Komisija kokiu nors būdu patvirtina faktinį iniciatyvos turinio tikslumą – už jį atsako tik iniciatyvos organizatorių grupė. Iniciatyvos turinys atspindi tik organizatorių grupės nuomonę ir jokiu būdu negali būti laikomas atspindinčiu Komisijos nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos piliečių iniciatyva „Saugoti ES kaimo paveldą, užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą ir tiekimą“ užregistruojama.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas pasiūlytos piliečių iniciatyvos „Saugoti ES kaimo paveldą, užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą ir tiekimą“ organizatoriams, kuriems kaip kontaktiniai asmenys atstovauja Česlovas TALLAT-KELPŠA ir Markus Valdemar SJÖHOLM.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 7 d.

Komisijos vardu

Věra JOUROVÁ

Pirmininko pavaduotoja


(1)  OL L 130, 2019 5 17, p. 55.

(2)  2021 m. birželio 30 d. pateiktame komunikate „Ilgalaikė ES kaimo vietovių vizija iki 2040 m.“ (COM(2021) 345 final) Komisija paskelbė apie Kaimo paktą ir Kaimo veiksmų planą. Daugiau informacijos apie šiuos veiksmus pateikiama adresu https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en.

(3)  2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 (OL L 435, 2021 12 6, p. 1).

(4)  Reglamento (ES) 2021/2115 5 straipsnis.


2022 9 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/55


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/1514

2022 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo Suomijai leidžiama autorizuoti biocidinius produktus, kuriuos sudaro in situ pagamintas azotas, kultūros paveldui apsaugoti

(pranešta dokumentu Nr. C(2022) 6274)

(Tekstas autentiškas tik suomių ir švedų kalbomis)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 55 straipsnio 3 dalį,

pasikonsultavusi su Biocidinių produktų nuolatiniu komitetu,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priede nurodytos veikliosios medžiagos, pasižyminčios aplinkai ar žmonių arba gyvūnų sveikatai palankesnėmis savybėmis. Todėl produktai, kurių sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų, gali būti autorizuojami supaprastinta tvarka. Azotas įtrauktas į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą nustačius apribojimą, kad jis skirtas naudoti tik ribotais kiekiais naudojimui paruoštose dujų talpose;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 86 straipsnį azotas patvirtintas kaip veiklioji medžiaga 18-o tipo biocidiniams produktams (insekticidams) gaminti (2). Biocidiniai produktai, kuriuos sudaro patvirtintas azotas, autorizuojami keliose valstybėse narėse ir tiekiami dujų balionuose (3);

(3)

azotas taip pat gali būti gaminamas in situ iš aplinkos oro. In situ pagamintas azotas šiuo metu nėra patvirtintas naudoti Sąjungoje ir nėra įtrauktas nei į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą, nei į veikliųjų medžiagų, įtrauktų į Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 II priede pateiktą esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra biocidiniuose produktuose, peržiūros programą, sąrašą (4);

(4)

2022 m. balandžio 5 d. Suomija, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 528/2012 55 straipsnio 3 dalimi, pateikė Komisijai prašymą leisti taikyti nuo to reglamento 19 straipsnio 1 dalies a punkto nukrypti leidžiančią nuostatą, prašydama leisti jai autorizuoti biocidinius produktus, kuriuos sudaro iš aplinkos oro in situ pagamintas azotas, kultūros paveldui apsaugoti (toliau – paraiška);

(5)

žalą kultūros paveldui gali daryti įvairūs kenksmingi organizmai – nuo vabzdžių iki mikroorganizmų. Šių organizmų buvimas gali lemti ne tik pačios kultūros vertybės praradimą, bet ir kelti pavojų, kad šie kenksmingi organizmai išplis į kitus šalia esančius objektus. Tinkamai neapdoroti objektai galėtų būti nepataisomai sugadinti, todėl kultūros paveldui kiltų rimtas pavojus;

(6)

in situ pagamintas azotas naudojamas siekiant sukurti reguliuojamą aplinką su labai maža deguonies koncentracija (deguonies stoka) nuolatinėse arba laikinose sandariose apdorojimo palapinėse arba kamerose kenksmingiems organizmams kultūros paveldo objektuose kontroliuoti. Azotas išskiriamas iš aplinkos oro ir pumpuojamas į apdorojimo palapinę arba kamerą, kur atmosferos azoto kiekis padidėja maždaug iki 99 proc. ir dėl to beveik visiškai nelieka deguonies. Į apdorojimo vietą pumpuojamo azoto drėgnis nustatomas pagal apdorojamo objekto poreikius. Kenksmingi organizmai negali išgyventi apdorojimo palapinėje arba kameroje sudarytomis sąlygomis;

(7)

remiantis Suomijos pateikta informacija, in situ pagaminto azoto naudojimas yra bene vienintelis veiksmingas kenksmingų organizmų kontrolės metodas, kurį galima taikyti visų rūšių medžiagoms ir medžiagų deriniams, aptinkamiems kultūros įstaigose, jų nepažeidžiant, ir jis yra veiksmingas kovojant su ant kultūros paveldo objektų esančiais įvairių vystymosi stadijų kenksmingais organizmais;

(8)

deguonies stokos arba modifikuotos ar reguliuojamos atmosferos metodas yra nurodytas standarte EN 16790: 2016 „Kultūros paveldo išsaugojimas. Integruota kenkėjų kontrolė kultūros paveldui apsaugoti“, o azotas šiame standarte apibūdinamas kaip dažniausiai naudojamas deguonies stokos sąlygoms sukurti;

(9)

esama ir kitų kenksmingų organizmų kontrolės metodų, tokių kaip terminio šoko metodai (aukšta arba žema temperatūra). Be to, šiuo tikslu gali būti naudojami biocidiniai produktai, kurių sudėtyje yra kitų veikliųjų medžiagų. Tačiau, Suomijos teigimu, kiekvienas iš šių metodų turi trūkumų atsižvelgiant į žalą, kuri gali būti padaryta tam tikroms medžiagoms apdorojimo metu;

(10)

paraiškoje nurodyta, kad kitos veikliosios medžiagos dėl jų pavojaus pobūdžio kultūros įstaigose naudojamos retai. Apdorojus šiomis medžiagomis, jų liekanos ant apdorotų objektų gali palaipsniui patekti į aplinką, o tai kelia pavojų žmonių sveikatai. Be to, šios veikliosios medžiagos gali reaguoti su paveldo objektuose esančiomis medžiagomis ir sukelti negrįžtamus pokyčius, ypač ant jų paviršiaus;

(11)

remiantis paraiškoje pateikta informacija, azoto balionų naudojimas nėra tinkama alternatyva kultūros įstaigoms, nes jis turi praktinių trūkumų. Dėl ribotos balionų talpos juos reikia dažnai transportuoti ir įrengti atskirą saugyklą. Be to, apdorojimas naudojant azoto balionus kultūros įstaigoms brangiai kainuotų;

(12)

reikalaujant, kad kultūros įstaigos naudotų kelis metodus kenksmingiems organizmams kontroliuoti (kiekvienas iš jų tinkamas konkrečioms medžiagoms ir objektams), užuot naudojus vieną jau naudojamą ir visoms medžiagoms tinkamą metodą, kultūros įstaigos patirtų papildomų išlaidų ir joms būtų sudėtingiau pasiekti integruotosios kenkėjų kontrolės tikslą nustoti naudoti pavojingesnes veikliąsias medžiagas. Be to, nustojus naudoti įrenginius ir įrangą, kurie buvo įsigyti siekiant taikyti in situ pagamintu azotu sukeliamos deguonies stokos metodą, būtų prarastos ankstesnės investicijos;

(13)

2019 m. keliuose Komisijos ekspertų grupės, sudarytos iš biocidinių produktų klausimais kompetentingų institucijų atstovų, posėdžiuose (5) buvo aptarta galimybė in situ gaminamam azotui taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 55 straipsnio 3 dalį;

(14)

be to, gavusi pirmą analogišką paraišką dėl nukrypti leidžiančios nuostatos dėl produktų, kuriuos sudaro Austrijoje in situ pagamintas azotas, Europos cheminių medžiagų agentūra Komisijos paprašymu dėl šios paraiškos surengė viešas konsultacijas, per kurias visi suinteresuotieji subjektai galėjo pareikšti savo nuomonę. Didžiojoje daugumoje iš 1487 gautų pastabų išreikštas pritarimas nukrypti leidžiančiai nuostatai. Daugelis respondentų nurodė, kad alternatyvūs metodai turi trūkumų: terminis apdorojimas gali pakenkti tam tikroms medžiagoms; naudojant kitas veikliąsias medžiagas, ant artefaktų lieka nuodingų liekanų, kurios palaipsniui patenka į aplinką; naudojant azoto balionus, apdorojimo vietoje neįmanoma kontroliuoti santykinio drėgnio, kuris reikalingas kai kurioms medžiagoms apdoroti;

(15)

in situ pagamintą azotą įtraukus į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą valstybės narės galėtų autorizuoti produktus, kuriuos sudaro in situ pagamintas azotas, netaikant nukrypti leidžiančios nuostatos pagal to reglamento 55 straipsnio 3 dalį; Tokia paraiška pateikta 2022 m. kovo mėn. Tačiau įvertinti šią paraišką, įtraukti medžiagą į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą ir gauti produkto autorizacijos liudijimus užtruks;

(16)

iš paraiškos matyti, kad Suomijoje nėra tinkamų alternatyvų, nes visi šiuo metu prieinami alternatyvūs metodai turi trūkumų, kadangi netinka visoms medžiagoms apdoroti arba kelia praktinių sunkumų;

(17)

remiantis visais šiais argumentais, galima daryti išvadą, kad in situ pagamintas azotas yra būtinas Suomijos kultūros paveldui apsaugoti ir kad nėra tinkamų alternatyvų. Todėl Suomijai turėtų būti leista, siekiant apsaugoti kultūros paveldą, tiekti rinkai ir naudoti biocidinius produktus, kuriuos sudaro in situ pagamintas azotas;

(18)

galimam in situ pagaminto azoto įtraukimui į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą ir vėlesniam valstybių narių autorizavimui naudoti produktus, sudarytus iš in situ pagaminto azoto, reikia laiko. Todėl tikslinga leisti taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą tokiu laikotarpiu, per kurį būtų galima užbaigti susijusias procedūras,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Suomija gali autorizuoti biocidinių produktų, kuriuos sudaro in situ pagamintas azotas, tiekimą rinkai ir naudojimą kultūros paveldui apsaugoti iki 2024 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Suomijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 8 d.

Komisijos vardu

Stella KYRIAKIDES

Komisijos narė


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2009 m. liepos 30 d. Komisijos direktyva 2009/89/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB, į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą azotą (OL L 199, 2009 7 31, p. 19).

(3)  Autorizuotų produktų sąrašas pateikiamas adresu https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/biocidal-products.

(4)  2014 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos (OL L 294, 2014 10 10, p. 1).

(5)  Komisijos ekspertų grupės, kurią sudaro už Reglamento (ES) Nr. 528/2012 įgyvendinimą atsakingų kompetentingų valstybių narių institucijų atstovai, 83-ias, 84-as, 85-as ir 86-as posėdžiai, vykę atitinkamai 2019 m. gegužės mėn., 2019 m. liepos mėn., 2019 m. rugsėjo mėn. ir 2019 m. lapkričio mėn. Posėdžių protokolai pateikiami čia https://ec.europa.eu/health/biocides/events_en#anchor0.


2022 9 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/58


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/1515

2022 m. rugsėjo 8 d.

dėl neišspręstų prieštaravimų dėl biocidinio produkto „Mouskito Junior Lotion“ autorizacijos liudijimo suteikimo sąlygų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012

(pranešta dokumentu Nr. C(2022) 6279)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 36 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2015 m. spalio 19 d. bendrovė „Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.“ (toliau – pareiškėja) pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 34 straipsnį kelių valstybių narių, įskaitant Prancūziją, kompetentingoms institucijoms pateikė paraišką dėl biocidinio produkto „Mouskito Junior Lotion“ (toliau – biocidinis produktas) lygiagretaus tarpusavio pripažinimo. Biocidinis produktas yra žmogaus odai nuo vabzdžių įkandimų apsaugoti skirtas ir paruoštas naudoti produktas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos etilbutilacetilaminopropionato (IR 3535). Belgija yra referencinė valstybė narė, atsakinga už paraiškos vertinimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 34 straipsnio 1 dalyje;

(2)

pareiškėja pateikė teiginius dėl apsaugos nuo uodų (Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus, Anopheles gambiae) tropinio klimato zonose ir apsaugos nuo uodų (Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus), musių (Stomoxys calcitrans), bičių (Apis mellifera), vapsvų (Vespula vulgaris) ir erkių (Ixodes ricinus) vidutinių platumų klimato zonose.

(3)

2019 m. birželio 19 d. Prancūzija pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 35 straipsnio 2 dalį pateikė prieštaravimus koordinavimo grupei, nurodydama, kad biocidinis produktas neatitinka to reglamento 19 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nustatytų sąlygų, todėl jo negalima naudoti siekiant apsisaugoti nuo bičių ir vapsvų. 2019 m. rugsėjo 16 d. minėtas klausimas buvo aptartas koordinavimo grupės posėdyje;

(4)

koordinavimo grupėje susitarimas nebuvo pasiektas, todėl Belgija 2019 m. lapkričio 7 d. neišspręstus prieštaravimus perdavė Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 36 straipsnio 1 dalį. Belgija Komisijai pateikė išsamų klausimo, dėl kurio valstybės narės negalėjo susitarti, aprašymą ir jų nesutarimo priežastis. Tas aprašymas buvo pateiktas atitinkamoms valstybėms narėms bei pareiškėjai;

(5)

Prancūzija nesutinka su referencinės valstybės narės rekomendacija dėl autorizavimo naudojimui siekiant apsisaugoti nuo vapsvų ir bičių. Kalbant konkrečiau, Prancūzija mano, kad, remiantis pareiškėjos pateiktais imituoto naudojimo bandymo duomenimis, konkrečios naudojimo paskirties veiksmingumas nebuvo įrodytas, nes pagal šio bandymo modelį nebuvo galima nustatyti visiškos apsaugos trukmės (2), ir produktas nebuvo naudojamas ant į žmogaus odą panašaus paviršiaus;

(6)

Belgija teigia, kad pareiškėja atliko bandymus, kurių reikalaujama pagal pateikiant paraišką galiojusias gaires, ir pažymi, kad nėra nustatyto protokolo dėl vapsvų ir bičių. Belgija mano, kad konkretaus teiginio negalima atmesti vien dėl to, kad nėra nustatyto bandymų protokolo, todėl reikia remtis ekspertų vertinimu. Belgija pripažino, kad, remiantis pareiškėjos pateiktais bandymo duomenimis, visiškos apsaugos trukmė nebuvo nustatyta, tačiau, remdamasi ekspertų vertinimu, padarė išvadą, kad teiginys dėl bičių ir vapsvų atbaidymo yra pakankamai pagrįstas;

(7)

2021 m. gruodžio 17 d. Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 36 straipsnio 2 dalį paprašė Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – Agentūra) pateikti šiuo klausimu nuomonę. Agentūros buvo paprašyta nurodyti i) ar veiksmingumo atbaidant bites ir vapsvas vertinimui atlikti reikia nustatyti visiškos apsaugos trukmę ir ar pareiškėjos atliktu imituoto naudojimo bandymu galima nustatyti visiškos apsaugos trukmę, ii) ar reikia atlikti imituoto naudojimo bandymus ant į žmogaus odą panašaus paviršiaus ir iii) ar atlikus imituoto naudojimo bandymus gauti duomenys rodo, kad, naudojant biocidinį produktą, užtikrinama vapsvų ir bičių kontrolė, t. y. jos atbaidomos naudojant rekomenduojamą dozę, ir ar jais galima pagrįsti teiginį, kad produktas „atbaido vapsvas ir bites“;

(8)

2022 m. kovo 2 d. Biocidinių produktų komitetas priėmė nuomonę (3);

(9)

Agentūros teigimu, teiginiams apie produktą pagrįsti reikalingi su faktinėmis naudojimo sąlygomis susiję veiksmingumo duomenys. Apsaugos trukmė yra labai svarbus parametras, ypač produktams, skirtiems naudoti siekiant apsisaugoti nuo pavojingų vabzdžių, be kita ko, atsižvelgiant į tai, kad bičių ir vapsvų įgėlimai dėl alerginių reakcijų į jų nuodus kelia realią grėsmę pažeidžiamiems asmenims;

(10)

Agentūra pripažįsta, kad sutartų veiksmingumo bandymų protokolų ar kriterijų, taikomų išviršiniu būdu naudojamiems vapsvų ir bičių repelentams, nėra, ir mano, kad savo teiginiui pagrįsti pareiškėja privalo pateikti veiksmingumo duomenis, gautus iš praktinio naudojimo situacijai modeliuoti skirtų tyrimų;

(11)

pareiškėjos atlikti tyrimai buvo soduose atlikti lauko tyrimai. Repelento veiksmingumas buvo tiriamas naudojant gaudykles – plastikinius butelius, pripildytus cukraus tirpalo ir ploviklio tiksliniams organizmams gaudyti. Gaudyklių paviršius buvo apdorojamas bandomuoju produktu du kartus per parą arba nebuvo apdorotas. Agentūros teigimu, bandymų su bičių ir vapsvų repelentais atlikimas vietoj žmonių kaip bandomąjį objektą naudojant gaudykles su atraktantu gali būti priimtinas, visų pirma dėl etikos klausimų, kylančių dėl neišvengiamų ir skausmingų bičių ir vapsvų įgėlimų poveikio žmonėms. Tačiau iš pareiškėjos atlikto lauko tyrimo metu surinktų duomenų negalima nustatyti visiškos apsaugos trukmės;

(12)

Agentūra taip pat pažymi, kad butelių, naudojamų kaip gaudyklės, paviršius, kuris yra iš neporėtos medžiagos, labai skiriasi nuo bet kokios medžiagos, imituojančios žmogaus odos savybes, ypač absorbcijos ir kvapo požiūriu, o tai gali turėti įtakos repelento veiksmingumui. Bandymo modelis turėtų leisti kuo labiau imituoti praktinio naudojimo situaciją, pavyzdžiui, pageidautina naudoti į žmogaus odą panašų absorbcinį paviršių ar tekstūrą, pvz., gyvūnų odą, arba bet kokią dirbtinę porėtą medžiagą, modifikuotą žmogaus odai imituoti;

(13)

Agentūros teigimu, pareiškėjos pateikti lauko bandymų duomenys iš esmės yra tinkami ir jais remiantis galima įrodyti produktų, kurie skirti naudoti kaip erdviniai ar paviršiniai repelentai, veiksmingumą ir pagrįsti teiginį „atbaido vapsvas ir bites“. Tačiau pateiktas bandymas netinka pagrįsti numatomai paskirčiai, t. y. repelento naudojimui išviršiniu būdu vapsvoms ir bitėms atbaidyti, kai produktas tepamas ant žmogaus odos ir taip apsisaugoma nuo vabzdžių įkandimų ir (arba) įgėlimų. Gauti duomenys turėtų būti susiję su šia numatoma paskirtimi. Atliekant bandymą apdorotas gaudyklių paviršius nepakankamai imituoja praktinio naudojimo situaciją, todėl bandymo modelis negali būti laikomas tinkamu produkto veiksmingumui pagal prašomą naudojimo paskirtį įrodyti;

(14)

atsižvelgdama į Agentūros nuomonę, Komisija mano, kad biocidinis produktas neatitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nustatytos sąlygos, todėl jo negalima naudoti kaip vapsvų ir bičių repelento;

(15)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Biocidinis produktas, kurios bylos numeris Biocidinių produktų registre BC-YL020104–40, neatitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nustatytos sąlygos, todėl jo negalima naudoti kaip vapsvų ir bičių repelento.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 8 d.

Komisijos vardu

Stella KYRIAKIDES

Komisijos narė


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  Visiškos apsaugos trukmė apibrėžiama kaip laikas nuo repelento panaudojimo iki dviejų ar daugiau įgėlimų ant apdorotos odos arba pirmojo patvirtinto įgėlimo (po kurio kitas įgėlimas atsiranda per 30 minučių).

(3)  ECHA opinion ECHA/BPC/318/2022, https://echa.europa.eu/documents/10162/3443002/art_38_ethyl_butylacetylaminopropionate_bpc_opinion_en.pdf/1b489ec3-7868-2814-a3aa-a34557f4374d?t=1655449588766


2022 9 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/61


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/1516

2022 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1073, kuriuo nustatomos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/953, techninės specifikacijos ir įgyvendinimo taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2021 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistemos, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas asmenims laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2021/953 sukurto ES skaitmeninio COVID pažymėjimo tikslas – įrodyti, kad asmuo paskiepytas nuo COVID-19, jo tyrimo rezultatas yra neigiamas arba jis yra persirgęs šia liga, kad pažymėjimą turintiems asmenims būtų sudarytos palankesnės sąlygos laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu;

(2)

tam, kad ES skaitmeninis COVID pažymėjimas būtų tinkamas naudoti visoje Sąjungoje, Komisija priėmė Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2021/1073 (2), kuriuo nustatytos techninės specifikacijos ir taisyklės, kurių paskirtis – užtikrinti galimybę pildyti, saugiai išduoti ir tikrinti ES skaitmeninius COVID pažymėjimus, užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nustatyti bendrą unikalaus pažymėjimo identifikatoriaus struktūrą ir sudaryti sąlygas generuoti galiojantį, saugų ir sąveikų brūkšninį kodą;

(3)

2022 m. birželio 29 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2022/1034 (3), kuriuo Reglamento (ES) 2021/953 dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo taikymo laikotarpis pratęsiamas iki 2023 m. birželio 30 d. Tuo pratęsimu užtikrinama, kad ES skaitmeniniu COVID pažymėjimu būtų galima ir toliau sudaryti palankesnes sąlygas laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu, kartu siekiant aukšto lygio visuomenės sveikatos apsaugos. Tai ypač svarbu tuo atveju, kai tam tikri laisvo judėjimo apribojimai visuomenės sveikatos sumetimais išlieka arba nustatomi (iš naujo), pavyzdžiui, reaguojant į naujų susirūpinimą keliančių SARS-CoV-2 atmainų atsiradimą ir plitimą;

(4)

siekiant išplėsti COVID-19 diagnostikos tyrimų, kurie gali būti naudojami išduodant ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, apimtį, Reglamentu (ES) 2022/1034 iš dalies pakeista Reglamento (ES) 2021/953 2 straipsnio 5 punkte pateikta greitųjų antigenų tyrimų apibrėžtis, kad ji apimtų laboratorijoje atliekamus antigenų tyrimus. Šiuo metu valstybės narės turi galimybę išduoti tyrimo pažymėjimus ir, priėmus Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2022/256 (4), persirgimo pažymėjimus, remdamosi antigenų tyrimais, kurie įtraukti į Sveikatos saugumo komitete suderintą ir nuolat atnaujinamą bendrą ES COVID-19 antigenų tyrimų sąrašą, kaip atitinkantys nustatytus kriterijus;

(5)

Reglamentu (ES) 2022/1034 taip pat iš dalies pakeista Reglamento (ES) 2021/953 5 straipsnio 5 dalis, kad valstybės narės galėtų išduoti skiepijimo pažymėjimus klinikinių tyrimų, kuriuos patvirtino valstybių narių etikos komitetai ir kompetentingos institucijos, dalyviams, neatsižvelgiant į tai, ar dalyviams buvo suleista potenciali vakcina nuo COVID-19, ar, siekiant nepakenkti tyrimams, kontrolinei grupei skirta dozė. Pagal Reglamento (ES) 2021/953 3 straipsnio 11 dalį prireikus Komisija paprašo Sveikatos saugumo komiteto, ECDC arba EMA parengti gaires dėl COVID-19 vakcinų, dėl kurių valstybėse narėse atliekami klinikiniai tyrimai, pripažinimo;

(6)

atsižvelgiant į šiuos Reglamento (ES) 2021/953 pakeitimus, siekiant užtikrinti ES skaitmeninio COVID pažymėjimo sąveikumą, turėtų būti atnaujintos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo pildymo taisyklės, kad būtų atsižvelgta į galimybę tyrimo ir persirgimo pažymėjimų reikmėms naudoti laboratorijoje atliekamus antigenų tyrimus ir išduoti skiepijimo pažymėjimus klinikinių tyrimų dalyviams;

(7)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1073 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

atsižvelgiant į poreikį skubiai įgyvendinti iš dalies pakeistas ES skaitmeninio COVID pažymėjimo technines specifikacijas, šis sprendimas turėtų įsigalioti trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2021/953 14 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1073 iš dalies keičiamas taip:

1)

II priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo I priedą;

2)

V priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo II priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. SÍKELA


(1)  OL L 211, 2021 6 15, p. 1.

(2)  2021 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1073, kuriuo nustatomos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/953, techninės specifikacijos ir įgyvendinimo taisyklės (OL L 230, 2021 6 30, p. 32).

(3)  2022 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/1034, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/953 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistema, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu (OL L 173, 2022 6 30, p. 37).

(4)  2022 m. vasario 22 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/256, kuriuo dėl persirgimo pažymėjimų išdavimo remiantis greitaisiais antigenų tyrimais iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/953 (OL L 42, 2022 2 23, p. 4).


I PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/1073 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

įvadiniame skirsnyje šeštos pastraipos pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Kadangi kai kurie reikšmių rinkiniai, pagrįsti šiame priede numatytomis kodavimo sistemomis, pvz., vakcinoms ir antigenų testams koduoti, dažnai kinta, Komisija juos skelbia ir reguliariai atnaujina ir jai padeda E. sveikatos tinklas ir Sveikatos saugumo komitetas.“;

2)

3 skirsnis papildomas šiomis pastraipomis:

„Jei ES skaitmeninį COVID pažymėjimą (ES SCP) naudojanti šalis nusprendžia išduoti skiepijimo pažymėjimus klinikinių tyrimų dalyviams vykstant klinikiniams tyrimams, vakcina koduojama pagal šį modelį:

CT_clinical-trial-identifier.

Jei klinikinis tyrimas užregistruotas ES klinikinių tyrimų registre, naudojamas klinikinio tyrimo identifikatorius iš šio registro. Kitais atvejais gali būti naudojami kitų registrų (pvz., clinicaltrials.gov arba „Australian New Zealand Clinical Trials Registry“) identifikatoriai.

Klinikinio tyrimo identifikatorius apima prefiksą, pagal kurį galima identifikuoti klinikinių tyrimų registrą (pvz., EUCTR – ES klinikinių tyrimų registras, NCT – clinicaltrials.gov, ACTRN – „Australian New Zealand Clinical Trials Registry“).

Jeigu Komisija gavo Sveikatos saugumo komiteto, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) arba Europos vaistų agentūros (EMA) gaires dėl pažymėjimų, išduodamų paskiepijus COVID-19 vakcina, dėl kurios atliekami klinikiniai tyrimai, pripažinimo, gairės paskelbiamos kaip reikšmių rinkinių dokumento dalis arba atskirai.“;

3)

4 skirsnyje įterpiama ši pastraipa:

„Jeigu šalis, kuri naudoja ES SCP, nusprendžia klinikinių tyrimų dalyviams išduoti skiepijimo pažymėjimus vykstant klinikiniams tyrimams, vakcinos rinkodaros leidimo turėtojui arba gamintojui kodas priskiriamas naudojant reikšmių rinkinyje jam priskirtą reikšmę, jei tokia yra. Kitais atvejais vakcinos rinkodaros leidimo turėtojui arba gamintojui kodas priskiriamas pagal 3 skirsnyje („COVID-19 vakcina“) aprašytą taisyklę (CT_clinical-trial-identifier).“;

4)

7 skirsnyje įterpiama ši pastraipa:

„Kodas LP217198-3 (greitasis imunologinis tyrimas) naudojamas ir greitiesiems antigenų testams, ir laboratorijoje atliekamiems antigenų tyrimams nurodyti.“;

5)

8 skirsnio antros pastraipos pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Reikšmių rinkinį sudaro antigenų testai, išvardyti bendrame atnaujintame COVID-19 antigenų testų sąraše, sudarytame remiantis Tarybos rekomendacija 2021/C 24/01, kuriam pritarė Sveikatos saugumo komitetas. Šį sąrašą tvarko Jungtinis tyrimų centras (JRC), naudodamas COVID-19 in vitro diagnostikos prietaisų ir tyrimo metodų duomenų bazę: https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/hsc-common-recognition-rat.“


II PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/1073 V priedo 4 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

4.1 punkte lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

trečioje eilutėje (laukelis „v/mp“, laukelio pavadinimas „COVID-19 vakcina“), skiltyje „Nurodymai“ antras sakinys pakeičiamas taip:

„Koduota reikšmė, pateikta reikšmių rinkinyje vaccine-medicinal-product.json, arba koduota reikšmė, nurodanti klinikinį tyrimą pagal II priedo 3 skirsnyje nustatytą taisyklę.“;

b)

ketvirtoje eilutėje (laukelis „v/ma“, laukelio pavadinimas „COVID-19 vakcinos rinkodaros leidimo turėtojas arba gamintojas“), skiltyje „Nurodymai“ antras sakinys pakeičiamas taip:

„Koduota reikšmė, pateikta reikšmių rinkinyje vaccine-mah-manf.json, arba koduota reikšmė, nurodanti klinikinį tyrimą pagal II priedo 4 skirsnyje nustatytą taisyklę.“;

2)

4.2 punkte lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

trečioje eilutėje (laukelis „t/nm“, laukelio pavadinimas „Testo pavadinimas (tik nukleorūgščių amplifikacijos tyrimams)“), skiltyje „Nurodymai“ trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Antigenų testų atveju: laukelis nenaudojamas, nes testo pavadinimas nurodomas netiesiogiai testo priemonės identifikatoriuje (t/ma).“;

b)

ketvirta eilutė pakeičiama taip:

t/ma

Testo priemonės identifikatorius (tik antigenų testai)

JRC duomenų bazėje pateikiamas antigenų testo priemonės identifikatorius. Reikšmių rinkinys (SSK bendras sąrašas):

visi į SSK bendrą sąrašą įtraukti antigenų testai (nemašininio nuskaitymo),

https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/hsc-common-recognition-rat (mašininio nuskaitymo, laukelio id_device reikšmės įtrauktos į sąrašą iš reikšmių rinkinio).

ES/EEE šalyse pažymėjimą išduodantys subjektai išduoda tyrimo rezultatų pažymėjimus tik dėl testų, įtrauktų į galiojantį reikšmių rinkinį. Reikšmių rinkinys atnaujinamas kas 24 valandas.

Į reikšmių rinkinį neįtrauktos reikšmės gali būti naudojamos trečiųjų valstybių išduotuose pažymėjimuose, tačiau ir tokiais atvejais turi būti naudojami JRC duomenų bazėje pateikti identifikatoriai. Kitų identifikatorių, pvz., pateiktų tiesiogiai testo gamintojų, naudoti negalima.

Tikrinant nustatoma, ar konkreti reikšmė yra įtraukta į atnaujintą duomenų reikšmių rinkinį ir, jei ne, parodoma, kad pažymėjimas negalioja. Jei identifikatorius pašalinamas iš reikšmių rinkinio, pažymėjimai, kuriuose jis naudojamas, gali būti pripažįstami ne ilgiau kaip 72 valandas nuo pašalinimo datos.

Reikšmių rinkinys skirstomas iš ES SCP tinklų sietuvo.

Antigenų testų atveju: privalomas 1 (vienas) netuščias laukelis.

NRA atveju: laukelis nenaudojamas, net jei NRA tyrimo identifikatorius pateikiamas JRC duomenų bazėje.

Pavyzdys:

„ma“: „344“ (SD BIOSENSOR Inc, STANDARD F COVID-19 Ag FIA)“;

c)

septintoje eilutėje (laukelis „t/tc“, laukelio pavadinimas „Tyrimo atlikimo centras ar vieta“), skiltyje „Nurodymai“ trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Antigenų testų atveju: laukelis neprivalomas. Jei naudojamas, laukelis negali būti tuščias.“;

3)

4.3 punkte lentelės antroje eilutėje (laukelis „r/fr“), skiltyse „Laukelio pavadinimas“ ir „Nurodymai“ išbraukiamas žodis „NRA“.


2022 9 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/65


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/1517

2022 m. rugsėjo 9 d.

kuriuo dėl nuorodų į Europos vertinimo dokumentus dėl izoliacijos, pagamintos iš laisvo užpildo arba sudėtinės granuliuotos pūstos kamštienos arba laisvo užpildo granuliuoto natūralaus kamščio ir gumos bei kitų statybos produktų, paskelbimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/450

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (1), ypač į jo 22 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 techninio vertinimo įstaigos turi taikyti Europos vertinimo dokumentuose, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pateiktus statybos produktų eksploatacinių savybių vertinimo metodus ir kriterijus, vertindamos tuose dokumentuose nurodytų statybos produktų esmines charakteristikas;

(2)

gamintojams pateikus keletą prašymų dėl Europos techninio vertinimo, techninio vertinimo įstaigų organizacija, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 305/2011 19 straipsniu, parengė ir priėmė 10 Europos vertinimo dokumentų ir vieną pataisą;

(3)

statybos produktai, su kuriais susiję Techninio vertinimo įstaigų organizacijos parengti ir priimti Europos vertinimo dokumentai, yra šie:

izoliacija, pagaminta iš laisvo užpildo arba sudėtinės granuliuotos pūstos kamštienos arba laisvo užpildo granuliuoto natūralaus kamščio ir gumos,

geosintetiniai cementiniai kompozito dembliai ir užtvaros,

ankstyvo slopinimo, greito atsako (ESFR), nuo K240 iki 480, aukštynsrautis kabamasis automatinis sprinkleris,

šlakinis cementas „CEM III/A“, kuriam atliktas atsparumo sulfatams įvertinimas (SR) su mažu efektyvių šarmų kiekiu (LA) ir (arba) maža hidratacijos šiluma (LH) (pasirinktinai),

inkarų į uolieną ir gruntą komplektas su iš anksto įtempiamu armatūros lynu,

nesrieginė mova, skirta mechaniškai sujungti armatūrinį plieną skersai apgniuždant strypus,

polistireninio betono mūro gaminiai ir iš jų pagaminti statybiniai rinkiniai sienoms,

termostatinės radiatorių sklendės,

įkalamas tvirtiklis ETICS tvirtinimui betone,

apsaugos nuo griūties lankstus rinkinys,

iš mineralinės vatos pagaminta ventiliacijos sistema su išorine ir vidine apdaila;

(4)

Europos vertinimo dokumente, kurio nuoroda, paskelbta Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2019/450 (2), yra 360001-01-0803, susijusiame su iš mineralinės vatos pagaminta ventiliacijos sistema su išorine ir vidine apdaila, yra klaida. Todėl būtina patikslinti, kad Europos vertinimo dokumentu, kurio nuoroda yra 360001-01-0803, pakeičiama ankstesnė Europos vertinimo dokumento redakcija, kurios nuoroda yra 360001-00-0803;

(5)

techninio vertinimo įstaigų organizacijos parengti ir priimti Europos vertinimo dokumentai atitinka poreikius, kuriuos reikia patenkinti atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 305/2011 I priede nustatytus esminius statybos darbų reikalavimus. Todėl tikslinga tų Europos vertinimo dokumentų nuorodas paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(6)

Europos vertinimo dokumentų nuorodų sąrašas skelbiamas Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2019/450. Siekiant aiškumo, į šį sąrašą turėtų būti įtrauktos nuorodos į naujus Europos vertinimo dokumentus;

(7)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/450 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

kad Europos vertinimo dokumentus būtų galima pradėti naudoti kuo anksčiau, šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/450 priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 88, 2011 4 4, p. 5.

(2)  2019 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/450 dėl statybos produktams taikomų Europos vertinimo dokumentų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 įgyvendinimą, paskelbimo (OL L 77, 2019 3 20, p. 78).


PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/450 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

priede eilės tvarka pagal nuorodų numerius įrašomos šios eilutės:

„040369-01-1201

Izoliacija, pagaminta iš laisvo užpildo arba sudėtinės granuliuotos pūstos kamštienos arba laisvo užpildo granuliuoto natūralaus kamščio ir gumos“

(pakeičia techninę specifikaciją „EAD 040369-00-1201“)

„080009-00-0301

Geosintetiniai cementiniai kompozito dembliai ir užtvaros“

„100002-00-1106

Ankstyvo slopinimo, greito atsako (ESFR), nuo K240 iki 480, aukštynsrautis kabamasis automatinis sprinkleris“

„150009-01-0301

Šlakinis cementas „CEM III/A“, kuriam atliktas atsparumo sulfatams įvertinimas (SR) su mažu efektyvių šarmų kiekiu (LA) ir (arba) maža hidratacijos šiluma (LH) (pasirinktinai)“

(pakeičia techninę specifikaciją „EAD 150009-00-0301“)

„160071-00-0102

Inkarų į uolieną ir gruntą komplektas su iš anksto įtempiamu armatūros lynu“

„160124-00-0301

Nesrieginė mova, skirta mechaniškai sujungti armatūrinį plieną skersai apgniuždant strypus“

„170010-00-0305

Polistireninio betono mūro gaminiai ir iš jų pagaminti statybiniai rinkiniai sienoms“

„280005-00-0702

Termostatinės radiatorių sklendės“

„330965-01-0601

Įkalamas tvirtiklis ETICS tvirtinimui betone“

(pakeičia techninę specifikaciją „EAD 330965-00-0601“)

„340109-00-0106

Apsaugos nuo griūties lankstus rinkinys“;

2)

eilutė, kurios nuoroda 360001-01-0803, pakeičiama taip:

„360001-01-0803

Iš mineralinės vatos pagaminta ventiliacijos sistema su išorine ir vidine apdaila

(pakeičia techninę specifikaciją „EAD 360001-00-0803“)“.