ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 234

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. rugsėjo 9d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1490 dėl leidimo naudoti spaustą citrinų eterinį aliejų, distiliuotą spausto citrinų aliejaus likutinę frakciją, distiliuotą citrinų eterinį aliejų (lakiąją frakciją) ir distiliuotą žaliųjų citrinų eterinį aliejų kaip tam tikrų rūšių gyvūnų pašarų priedus ( 1 )

1

 

*

2022 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/1491, kuriuo dėl 17-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008 ( 1 )

10

 

*

2022 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1492 dėl leidimo naudoti Escherichia coli CCTCC M2020321 gaminamą L-valiną kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ( 1 )

14

 

*

2022 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1493 dėl leidimo naudoti Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 ir Escherichia coli KCCM 80246 gaminamą L-metioniną kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus ( 1 )

18

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. rugsėjo 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1494 dėl neišspręstų prieštaravimų dėl biocidinio produkto Mouskito Spray autorizacijos liudijimo suteikimo sąlygų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 6264)  ( 1 )

23

 

*

2022 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1495, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nukeliama patvirtinimo, kad medetomidiną galima naudoti 21-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimo pabaigos data ( 1 )

26

 

*

2022 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1496, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nukeliama patvirtinimo, kad tebukonazolą galima naudoti 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimo pabaigos data ( 1 )

28

 

*

2022 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1497, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 3 dalį nustatoma, ar produktas, kurio sudėtyje yra presu išspausto paprikų dervingojo aliejaus, yra biocidinis produktas ( 1 )

30

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2022 m. liepos 26 d. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimu įsteigtos Jungtinės tarybos sprendimas Nr. 1/2022 dėl tam tikrų ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimo IV priede išvardytų produktų, kuriems gali būti taikomos apsaugos priemonės, referencinių kiekių koregavimo [2022/1498]

32

 

*

2022 m. liepos 26 d. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimu įsteigtos Jungtinės tarybos sprendimas Nr. 2/2022 dėl Angolos prašymo pagal EPS 119 straipsnio 1 dalį [2022/1499]

34

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2022 9 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/1490

2022 m. kovo 1 d.

dėl leidimo naudoti spaustą citrinų eterinį aliejų, distiliuotą spausto citrinų aliejaus likutinę frakciją, distiliuotą citrinų eterinį aliejų (lakiąją frakciją) ir distiliuotą žaliųjų citrinų eterinį aliejų kaip tam tikrų rūšių gyvūnų pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. To reglamento 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB (2);

(2)

pagal Direktyvą 70/524/EEB suteiktas neterminuotas leidimas naudoti spaustą citrinų eterinį aliejų, distiliuotą spausto citrinų aliejaus likutinę frakciją, distiliuotą citrinų eterinį aliejų (lakiąją frakciją) ir distiliuotą žaliųjų citrinų eterinį aliejų kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalies b punktu, šie priedai buvo įtraukti į pašarų priedų registrą kaip esami produktai;

(3)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su to reglamento 7 straipsniu, buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti spaustą citrinų eterinį aliejų, distiliuotą spausto citrinų aliejaus likutinę frakciją, distiliuotą citrinų eterinį aliejų (lakiąją frakciją) ir distiliuotą žaliųjų citrinų eterinį aliejų kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus;

(4)

pareiškėjas paprašė leisti spaustą citrinų eterinį aliejų, distiliuotą spausto citrinų aliejaus likutinę frakciją, distiliuotą citrinų eterinį aliejų (lakiąją frakciją) ir distiliuotą žaliųjų citrinų eterinį aliejų naudoti ir geriamajame vandenyje. Tačiau Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 geriamajame vandenyje neleidžiama naudoti kvapiųjų junginių. Todėl spausto citrinų eterinio aliejaus, distiliuotos spausto citrinų aliejaus likutinės frakcijos, distiliuoto citrinų eterinio aliejaus (lakiosios frakcijos) ir distiliuoto žaliųjų citrinų eterinio aliejaus neturėtų būti leista naudoti geriamajame vandenyje;

(5)

pareiškėjas paprašė tuos priedus priskirti prie priedų kategorijos „jusliniai priedai“ ir funkcinės grupės „kvapieji junginiai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(6)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2021 m. kovo 18 d. priimtoje nuomonėje (3) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis spaustas citrinų eterinis aliejus, distiliuota spausto citrinų aliejaus likutinė frakcija, distiliuotas citrinų eterinis aliejus (lakioji frakcija) ir distiliuotas žaliųjų citrinų eterinis aliejus nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, vartotojų sveikatai ar aplinkai. Tarnyba padarė išvadą, kad gyvūnai augintiniai ir dekoratyvinės žuvys paprastai nepatiria spausto citrinų eterinio aliejaus, distiliuotos spausto citrinų aliejaus likutinės frakcijos, distiliuoto citrinų eterinio aliejaus (lakiosios frakcijos) ir distiliuoto žaliųjų citrinų eterinio aliejaus poveikio, todėl negalima daryti išvados dėl šių rūšių gyvūnų. Todėl šių priedų negali būti leidžiama naudoti šių rūšių gyvūnų pašaruose. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad spaustas citrinų eterinis aliejus, distiliuota spausto citrinų aliejaus likutinė frakcija, distiliuotas citrinų eterinis aliejus (lakioji frakcija) ir distiliuotas žaliųjų citrinų eterinis aliejus turėtų būti laikomi odą jautrinančiomis medžiagomis bei odą, akis ir kvėpavimo takus dirginančiomis medžiagomis ir kad spaustame citrinų aliejuje ir jo likutinėje frakcijoje yra furokumarinų, galinčių sukelti fototoksiškumą. Todėl Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio žmonių, ypač priedo naudotojų, sveikatai;

(7)

Tarnyba padarė išvadą, kad spaustas citrinų eterinis aliejus, distiliuota spausto citrinų aliejaus likutinė frakcija, distiliuotas citrinų eterinis aliejus (lakioji frakcija) ir distiliuotas žaliųjų citrinų eterinis aliejus yra naudojami maisto produktuose kaip kvapiosios medžiagos, o jų funkcija pašaruose iš esmės būtų tokia pati kaip maisto produktuose, todėl papildomų veiksmingumo įrodymų nebereikia. Be to, ji patvirtino pašarų priedų pašaruose analizės metodų taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(8)

spausto citrinų eterinio aliejaus, distiliuotos spausto citrinų aliejaus likutinės frakcijos, distiliuoto citrinų eterinio aliejaus (lakiosios frakcijos) ir distiliuoto žaliųjų citrinų eterinio aliejaus vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtas medžiagas;

(9)

tai, kad spausto citrinų eterinio aliejaus, distiliuotos spausto citrinų aliejaus likutinės frakcijos, distiliuoto citrinų eterinio aliejaus (lakiosios frakcijos) ir distiliuoto žaliųjų citrinų eterinio aliejaus neleidžiama naudoti geriamajame vandenyje kaip kvapiųjų medžiagų, netrukdo jų naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kuriais šeriama su vandeniu;

(10)

kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti nagrinėjamosios medžiagos leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkcinei grupei „kvapieji junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Priede nurodytas medžiagas ir premiksus, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2023 m. kovo 29 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2022 m. rugsėjo 29 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

2.   Maistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2023 m. rugsėjo 29 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2022 m. rugsėjo 29 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

3.   Nemaistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2024 m. rugsėjo 29 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2022 m. rugsėjo 29 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2021;19(4):6548.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Veikliosios medžiagos kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b139-eo

Spaustas citrinų eterinis aliejus

Priedo sudėtis

Citrus limon (L.) Osbeckvaisių žievelių išgautas spaustas citrinų eterinis aliejus

Skysto pavidalo

Penimi viščiukai

35

1.

Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Spaustą citrinų eterinį aliejų leidžiama maišyti su kitais botaniniais priedais, jeigu perilalhedido, furokumarinų ir metoksikumarinų kiekiai pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose yra mažesni už jų kiekį, susidarantį naudojant vieną priedą, kurio kiekis atitinka tam tikrai rūšiai ar gyvūnų kategorijai nustatytą didžiausią arba rekomenduojamą kiekį.

4.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2032 m. rugsėjo 29 d.

Penimi kalakutai

Lašišinės žuvys

40

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Spaustas citrinų eterinis aliejus, išgautas taikant Europos Tarybos apibrėžtą Citrus limon (L.) Osbeck vaisių žievelių šaltojo spaudimo metodą (1).

 

d-limonenas: 60–73 %

 

β-pinenas (pin-2(10)-enas): 9–18 %

 

γ-terpinenas: 6–12 %

 

α-pinenas (pin-2(3)-enas): 1,3–3,0 %

 

Sabinenas (4(10)-tujenas): 0,3–3,0 %

 

Geranialis: 0,1–2,0 %

 

Neralis: 0,1–1,8 %

 

Perilaldehidas: ≤ 0,023 %

 

Furokumarinai: ≤ 0,3 %

 

Metoksikumarinai ≤ 0,06 %

 

CAS numeris: 84929–31–7

 

FEMA numeris: 2625

 

CoE numeris: 139

Vištos dedeklės

52

Penimos kiaulės

74

Paršeliai

62

Paršavedės

92

Veršeliai (pieno pakaitalui)

Penimi galvijai

Pieninės karvės

90

Analizės metodas  (2)

Fitocheminio žymens d-limoneno kiekybinis nustatymas pašarų priede arba kvapiųjų junginių mišinyje:

dujų chromatografija kartu su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (pagal ISO 855)

Arkliai

137

Avys/ožkos

Triušiai

30

2b139- rf

Distiliuota spausto citrinų aliejaus likutinė frakcija

Priedo sudėtis

Citrus limon (L.) Osbeck vaisių žievelių išgauto spausto citrinų aliejaus distiliuota likutinė frakcija

Skysto pavidalo

Penimi viščiukai

11

1.

Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Distiliuotą spausto citrinų aliejaus frakciją leidžiama maišyti su kitais botaniniais priedais, jeigu perilalhedido, furokumarinų ir metoksikumarinų kiekiai pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose yra mažesni už jų kiekį, susidarantį naudojant vieną priedą, kurio kiekis atitinka tam tikrai rūšiai ar gyvūnų kategorijai nustatytą didžiausią arba rekomenduojamą kiekį.

4.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2032 m. rugsėjo 29 d.

Vištos dedeklės

Penimi kalakutai

Triušiai

Lašišinės žuvys

12

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Distiliuota spausto citrinų aliejaus likutinė frakcija, gaunama distiliuojant iš Citrus limon (L.) Osbeck vaisių žievelių išgautą spaustą citrinų eterinį aliejų.

Veikliosios medžiagos specifikacijos:

 

d-limonenas 5989–27–5 01.045 51–63 53.3 49.3–56.8

 

c-terpinenas 99–85–4 01.020 8–17 16.9 12.8–23.3

 

Geranialis 141–27–5 05.188 6–12 10.4 9.5–11.2

 

Neralis 106–26–3 0.8724 5–9 7.8 6.2–8.9

 

b-pinenas (pin-2(10)-enas) 127–91–3 01.003 0.3–5.5 1.24 0.32–3.38

 

b-bisabolenas 495–61–4 01.028 0.3–4

 

d-limonenas: 51–63 %

 

γ-terpinenas: 8–17 %

 

Geranialis: 6–12 %

 

Neralis: 5–9 %

 

β-pinenas (pin-2(10)-enas): 0,3–5,5 %

 

β-bisabolenas: 0,3–4 %

 

Perilaldehidas: ≤ 0,092 %

 

Furokumarinai: ≤ 0,8 %

 

Metoksikumarinai: ≤ 0,22 %

 

CoE numeris: 139

Atrajotojai

20

Paršeliai

20

Penimos kiaulės

24

Paršavedės

30

Arkliai

35

Analizės metodas  (2)

Fitocheminio žymens d-limoneno kiekybinis nustatymas pašarų priede arba kvapiųjų junginių mišinyje:

dujų chromatografija kartu su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (pagal ISO 855)

2b139-di

Distiliuotas citrinų eterinis aliejus (lakioji frakcija)

Priedo sudėtis

Distiliuotas citrinų eterinis aliejus (lakioji frakcija), gaunamas iš spausto citrinų eterinio aliejaus, išgauto iš Citrus limon (L.) Osbeck vaisių žievelių.

Skysto pavidalo

Penimi viščiukai

36

1.

Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Distiliuotą citrinų eterinį aliejų (lakiąją frakciją) leidžiama maišyti su kitais botaniniais priedais, jeigu perilalhedido, furokumarinų ir metoksikumarinų kiekiai pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose yra mažesni už jų kiekį, susidarantį naudojant vieną priedą, kurio kiekis atitinka tam tikrai rūšiai ar gyvūnų kategorijai nustatytą didžiausią arba rekomenduojamą kiekį.

4.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2032 m. rugsėjo 29 d.

Vištos dedeklės

53

Triušiai

56

Penimi kalakutai

48

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Distiliuotas citrinų eterinis aliejus (lakioji frakcija), pagal Europos Tarybos apibrėžtą metodą gaunamas iš spausto citrinų eterinio aliejaus, išgauto iš Citrus limon (L.) Osbeck vaisių žievelių (1).

Veikliosios medžiagos specifikacijos:

 

d-limonenas: 66–78 %

 

β-pinenas (pin-2(10)-enas): 5–20 %

 

γ-terpinenas: 1,5–9,5 %

 

α-pinenas (pin-2(3)-enas): 0,5–3,0 % Sabinenas: 0,3–3,0 %

 

Furokumarinai: ≤ 0,1 mg/kg

 

Metoksikumarinai: ≤ 0,1 mg/kg

 

CoE numeris: 139

Paršeliai

64

Penimos kiaulės

76

Paršavedės

94

Veršeliai (pieno pakaitalui)

Penimi galvijai

Avys/ožkos

95

Arkliai

141

Analizės metodas  (2)

Fitocheminio žymens d-limoneno kiekybinis nustatymas pašarų priede arba kvapiųjų junginių mišinyje:

dujų chromatografija kartu su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (pagal ISO 855)

Pieninės karvės

91

Lašišinės žuvys

Dekoratyvinės žuvys

Šunys

60

Katės

30

2b141-eo

Distiliuotas žaliųjų citrinų eterinis aliejus

Priedo sudėtis

Distiliuotas žaliųjų citrinų eterinis aliejus, išgautas iš neluptų Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle rūšies augalų vaisių

Skysto pavidalo

Penimi viščiukai

8,5

1.

Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Distiliuotą žaliųjų citrinų eterinį aliejų leidžiama maišyti su kitais botaniniais priedais, jeigu perilalhedido, furokumarinų ir metoksikumarinų kiekiai pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose yra mažesni už jų kiekį, susidarantį naudojant vieną priedą, kurio kiekis atitinka tam tikrai rūšiai ar gyvūnų kategorijai nustatytą didžiausią arba rekomenduojamą kiekį.

4.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2032 m. rugsėjo 29 d.

Vištos dedeklės

12,5

Penimi kalakutai

11

Paršeliai

15

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Distiliuotas žaliųjų citrinų eterinis aliejus, išgautas taikant Europos Tarybos apibrėžtą neluptų Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle rūšies augalų vaisių distiliavimo vandens garais metodą (1)

Veikliosios medžiagos specifikacijos:

 

d-limonenas: 45–52 %

 

γ-terpinenas: 10–14 %

 

Terpinolenas: 5,5–10,5 %

 

αterpineolis: 6–8 %

 

β-kariofilenas: 0,2–0,8 %

 

Furokumarinai: ≤ 0,0083 %

 

Metoksikumarinai: ≤ 0,03 %

 

CoE numeris: 141

Penimos kiaulės

18

Laktuojančios paršavedės

22

Penimi galvijai

33,5

Veršeliai (pieno pakaitalui)

35,5

Pieninės karvės

21,5

Avys/ožkos

Arkliai

33,5

Triušiai

13,5

Lašišinės žuvys

Dekoratyvinės žuvys

30

Analizės metodas  (2)

Fitocheminio žymens d-limoneno kiekybinis nustatymas pašarų priede arba kvapiųjų junginių mišinyje:

dujų chromatografija kartu su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (pagal ISO 855)


(1)  Gamtiniai kvapiųjų medžiagų šaltiniai. Ataskaita Nr. 2 (2007 m.)

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


2022 9 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2022/1491

2022 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo dėl 17-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 (2) priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai ir aiškinimai, galioję 2008 m. spalio 15 d.;

(2)

2021 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentu (ES) 2021/2036 (3) Komisija priėmė 2017 m. gegužės mėn. Tarptautinių apskaitos standartų valdybos (TASV) paskelbtą ir 2020 m. birželio mėn. iš dalies pakeistą naująjį 17-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą (TFAS) „Draudimo sutartys“. Tas standartas turi būti taikomas nuo 2023 m. sausio 1 d. Leidžiama taikyti anksčiau;

(3)

2021 m. gruodžio 9 d. TASV paskelbė dar vieną 17-ojo TFAS pataisą. 17-ojo TFAS pereinamojo laikotarpio reikalavimų pataisa leidžia įmonėms, pirmą kartą taikančioms 17-ąjį TFAS ir 9-ąjį TFAS „Finansinės priemonės“, įveikti ankstesnio ataskaitinio laikotarpio lyginamosios informacijos vienkartinius grupavimo skirtumus;

(4)

dėl šiuo pataisymu įvesto neprivalomo grupavimo persidengimo įmonės gali padidinti lyginamosios informacijos, pateikiamos pirmą kartą taikant 17-ąjį TFAS ir 9-ąjį TFAS, naudingumą. Taikymo sritis apima finansinį turtą, susijusį su draudimo įsipareigojimais, kuris iki šiol nebuvo patikslintas pagal 9-ąjį TFAS;

(5)

pasikonsultavusi su Europos finansinės atskaitomybės patariamąja grupe, Komisija daro išvadą, kad 17-ojo TFAS „Draudimo sutartys“ pataisa atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus priėmimo kriterijus;

(6)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priede pateiktas 17-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) „Draudimo sutartys“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodytą pataisą įmonės gali taikyti tik pirmą kartą taikydamos 17-ąjį TFAS „Draudimo sutartys“ ir 9-ąjį TFAS „Finansinės priemonės“.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL L 320, 2008 11 29, p. 1).

(3)  2021 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/2036, kuriuo dėl 17-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL L 416, 2021 11 23, p. 3).


PRIEDAS

17-ojo TFAS ir 9-ojo TFAS taikymas pirmą kartą Lyginamoji informacija

17-ojo TFAS pataisa

17-ojo TFAS „Draudimo sutartys“ pataisa

Įterpiami C2A, C28A–C28E, C33A straipsniai ir antraštė prieš C28A straipsnį. Kad būtų patogu skaityti, šie straipsniai nepabraukiami.

C priedas

Įsigaliojimo data ir pereinamasis laikotarpis

...

Įsigaliojimo data

...

C2A

2021 m. gruodžio mėn. paskelbtu dokumentu 17-ojo TFAS ir 9-ojo TFAS taikymas pirmą kartą. Lyginamoji informacija įterpti C28A–C28E ir C33A straipsniai. Ūkio subjektas, kuris pasirenka taikyti C28A–C28E ir C33A straipsnius, turi juos taikyti pirmą kartą taikydamas 17-ąjį TFAS.

Pereinamasis laikotarpis

...

Lyginamoji informacija

...

Ūkio subjektai, kurie pirmą kartą tuo pačiu metu taiko 17-ąjį TFAS ir 9-ąjį TFAS

C28A

Ūkio subjektui, kuris pirmą kartą tuo pačiu metu taiko 17-ąjį TFAS ir 9-ąjį TFAS, leidžiama taikyti C28B–C28E straipsnius (grupavimo persidengimas) siekiant pateikti lyginamąją informaciją apie finansinį turtą, jei lyginamoji informacija apie tą finansinį turtą nebuvo patikslinta pagal 9-ąjį TFAS. Lyginamoji informacija apie finansinį turtą nebus tikslinama pagal 9-ąjį TFAS, jeigu ūkio subjektas nusprendžia nepatikslinti ankstesnių laikotarpių (žr. 9-ojo TFAS 7.2.15 straipsnį) arba patikslina ankstesnius laikotarpius, tačiau finansinio turto pripažinimas tais ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais buvo nutrauktas (žr. 9-ojo TFAS 7.2.1 straipsnį).

C28B

Ūkio subjektas, taikantis finansiniam turtui grupavimo persidengimą, pateikia lyginamąją informaciją taip, lyg tam finansiniam turtui būtų buvę taikomi 9-ojo TFAS grupavimo ir vertinimo reikalavimai. Ūkio subjektas naudoja pagrįstą ir patvirtinamą informaciją, turimą taikymo pradžios datą (žr. C2 straipsnio b punktą), kad nustatytų, kaip ūkio subjektas tikisi, kad finansinis turtas bus grupuojamas ir vertinamas pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS (pavyzdžiui, ūkio subjektas gali naudotis preliminariais vertinimais, atliktais rengiantis pirmą kartą taikyti 9-ąjį TFAS).

C28C

Taikydamas finansiniam turtui grupavimo persidengimą, ūkio subjektas neprivalo taikyti 9-ojo TFAS 5.5 skirsnyje nustatytų vertės sumažėjimo reikalavimų. Jeigu, remiantis grupavimu, nustatytu taikant C28B straipsnį, finansiniam turtui būtų taikomi 9-ojo TFAS 5.5 skirsnyje nustatyti vertės sumažėjimo reikalavimai, tačiau taikydamas grupavimo persidengimą ūkio subjektas tų reikalavimų netaiko, ūkio subjektas ir toliau pateikia bet kokią sumą, pripažintą dėl vertės sumažėjimo ankstesniu laikotarpiu pagal 39-ąjį TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“. Priešingu atveju visos tokios sumos panaikinamos.

C28D

Bet koks skirtumas tarp ankstesnės finansinio turto balansinės vertės ir balansinės vertės taikymo pradžios datą, atsirandantis taikant C28B–C28C straipsnius, pripažįstamas taikymo pradžios datą kaip pradinis nepaskirstytasis pelnas (arba atitinkamai kitas nuosavybės komponentas).

C28E

C28B–C28D straipsnius taikantis ūkio subjektas turi:

a)

atskleisti kiekybinę informaciją, kad finansinių ataskaitų vartotojai suprastų:

i)

grupavimo persidengimo taikymo mastą (pavyzdžiui, ar jis buvo taikomas visam finansiniam turtui, kurio pripažinimas nutrauktas lyginamuoju laikotarpiu);

ii)

ar ir kokiu mastu buvo taikomi 9-ojo TFAS 5.5 skirsnyje nustatyti vertės sumažėjimo reikalavimai (žr. C28C straipsnį);

b)

tuos straipsnius taikyti tik ataskaitinių laikotarpių nuo 17-ojo TFAS taikymo pradžios datos iki 17-ojo TFAS taikymo pirmą kartą datos lyginamajai informacijai (žr. C2 ir C25 straipsnius) ir

c)

9-ojo TFAS taikymo pirmą kartą datą taikyti 9-ajame TFAS nustatytus pereinamojo laikotarpio reikalavimus (žr. 9-ojo TFAS 7.2 skirsnį).

...

C33A

Finansinio turto, kurio pripažinimas nutraukiamas nuo 17-ojo TFAS taikymo pradžios datos iki taikymo pirmą kartą datos, atveju ūkio subjektas, pateikdamas lyginamąją informaciją, gali taikyti C28B–C28E straipsnius (grupavimo persidengimas) taip, tarsi tam turtui būtų buvęs taikomas C29 straipsnis. Toks ūkio subjektas turi pritaikyti C28B–C28E straipsnių reikalavimus taip, kad grupavimo persidengimas būtų grindžiamas tuo, kaip ūkio subjektas tikisi, kad finansinis turtas bus priskirtas taikant C29 straipsnį 17-ojo TFAS taikymo pirmą kartą datą.


2022 9 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/1492

2022 m. rugsėjo 8 d.

dėl leidimo naudoti Escherichia coli CCTCC M2020321 gaminamą L-valiną kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti Escherichia coli CCTCC M2020321 gaminamą L-valiną kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal minėto reglamento 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti Escherichia coli CCTCC M2020321 gaminamą L-valiną kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“ ir funkcinės grupės „aminorūgštys, jų druskos ir analogai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2022 m. sausio 27 d. priimtoje nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis Escherichia coli CCTCC M2020321 gaminamas L-valinas, tinkamu kiekiu pridedamas kaip mitybos priedas, nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, vartotojų saugai ar aplinkai. Kalbant apie priedo saugą naudotojui, Tarnyba negalėjo padaryti išvados, ar priedas gali būti toksiškas įkvėpus, dirginti odą ar akis arba jautrinti odą ar kvėpavimo takus, ir pažymėjo, kad priedo endotoksinų aktyvumas nekelia pavojaus su priedu dirbantiems naudotojams. Be to, Tarnyba padarė išvadą, kad medžiaga laikoma veiksmingu nepakeičiamosios aminorūgšties L-valino šaltiniu gyvūnų mityboje, o tam, kad priedas būtų veiksmingas atrajotojams, jis turėtų būti apsaugotas nuo suirimo didžiajame skrandyje. Tarnyba nemanė, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitas, kurias pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

todėl, atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio žmonių, ypač priedo naudotojų, sveikatai;

(6)

Escherichia coli CCTCC M2020321 gaminamo L-valino vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų suteikimo sąlygos yra įvykdytos;

(7)

todėl reikėtų leisti naudoti šią medžiagą, kaip nurodyta šio reglamento priede;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą medžiagą, priklausančią priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkcinei grupei „aminorūgštys, jų druskos ir analogai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2022;20(2):7163.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: aminorūgštys, jų druskos ir analogai

3c371ii

L-valinas

Priedo sudėtis

L-valinas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 98 % L-valino (sausosios medžiagos) ir ne daugiau kaip 1,5 % vandens

Miltelių pavidalo

Visų rūšių gyvūnai

 

 

1.

Priedas gali būti naudojamas su geriamuoju vandeniu.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos, stabilumas termiškai apdorojant ir stabilumas geriamajame vandenyje.

3.

Priedo ir premiksų etiketėse nurodoma: „Papildomai naudojant L-valiną, ypač su geriamuoju vandeniu, reikėtų atsižvelgti į visų nepakeičiamųjų ir sąlyginai nepakeičiamųjų aminorūgščių šaltinius mityboje, kad būtų išvengta disbalanso.“

4.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir tinkamas organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio, priedas ir premiksai naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų, odos ir akių apsaugos priemones.

2032 m. rugsėjo 29 d.

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Escherichia coli CCTCC M2020321 gaminamas L-valinas ((2S)-2-amino-3-metilbutano rūgštis)

Cheminė formulė: C5H11NO2

CAS numeris: 72-18-4

Analizės metodas  (1)

L-valino identifikavimas pašarų priede:

Maisto cheminių medžiagų kodekso L-valinui skirtas skyrius.

L-valino kiekio nustatymas pašarų priede:

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir optinio nustatymo metodą (IEC-VIS).

Valino kiekio nustatymas premiksuose, pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose:

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir optinio nustatymo metodą (IEC-VIS); Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009 (III priedo F dalis).

Valino kiekio nustatymas vandenyje:

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir optinio nustatymo metodą (IEC-VIS arba IEC-VIS/FLD).


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


2022 9 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/1493

2022 m. rugsėjo 8 d.

dėl leidimo naudoti Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 ir Escherichia coli KCCM 80246 gaminamą L-metioniną kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 ir Escherichia coli KCCM 80246 gaminamą L-metioniną. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal to reglamento 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 ir Escherichia coli KCCM 80246 gaminamą L-metioniną kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus, priskirtinus prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2022 m. kovo 23 d. priimtoje nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis nė vienas iš dviejų Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 ir Escherichia coli KCCM 80246 gaminamo L-metionino produktų nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, vartotojų sveikatai ar aplinkai. Dėl tos medžiagos naudotojo saugos Tarnyba padarė išvadą, kad nė viename iš tų produktų ši medžiaga nedirgina odos ir (arba) akių, nejautrina odos ir nėra toksiška įkvėpus. Tačiau, kai L-metionino produktas sudaro ne mažiau kaip 90 % pašarų priedo, jis kelia riziką naudotojui dėl endotoksinų poveikio įkvėpus. Todėl Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio žmonių, ypač tos medžiagos formos naudotojų, sveikatai;

(5)

Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 ir Escherichia coli KCCM 80246 gaminamas L-metioninas yra veiksmingas metionino šaltinis visų rūšių gyvūnams, o tam, kad medžiaga atrajotojams būtų tokia pat veiksminga kaip ir neatrajotojams, ji turėtų būti apsaugota nuo suirimo didžiajame skrandyje. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(6)

šios medžiagos vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šią medžiagą, kaip nurodyta šio reglamento priede;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkcinei grupei „aminorūgštys, jų druskos ir analogai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2022;20(4):7247.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: aminorūgštys, jų druskos ir analogai

3c305

L-metioninas

Priedo sudėtis

L-metioninas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 98,5 % L-metionino, o didžiausias drėgnis yra 0,5 %.

Milteliai

Visų rūšių gyvūnai

1.

L-metioninas gali būti naudojamas su geriamuoju vandeniu.

2.

Priedo ir premiksų etiketėse nurodoma:

„Papildomai naudojant L-metioniną, ypač su geriamuoju vandeniu, reikėtų atsižvelgti į visas nepakeičiamąsias ir sąlyginai nepakeičiamąsias aminorūgštis, kad būtų išvengta disbalanso.“

3.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos, stabilumas termiškai apdorojant ir stabilumas geriamajame vandenyje.

4.

Atsižvelgiant į endotoksinų kiekį priede ir jo dulkingumą, užtikrinama, kad nebūtų viršijama didžiausia leidžiamoji endotoksinų ekspozicija – 1 600 TV endotoksinų/m3 oro (3).

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jo naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2032 m. rugsėjo 29 d.

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

L-metioninas, gaunamas fermentuojant su Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 ir Escherichia coli KCCM 80246

Cheminė formulė: C5H11NO2S

CAS numeris: 63-68-3

Analizės metodai  (1)

L-metionino nustatymas pašarų priede:

Maisto cheminių medžiagų kodekso L-metioninui skirtas skyrius ir

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir optinio nustatymo metodą (IEC-VIS/FLD), EN ISO 17180.

Metionino nustatymas premiksuose:

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir optinio nustatymo metodą (IEC-VIS/FLD), EN ISO 17180, ir

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir fotometrinio nustatymo metodą (IEC-VIS), Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009 (2) (III priedo F dalis).

Metionino nustatymas kombinuotuosiuose pašaruose ir pašarinėse žaliavose:

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir fotometrinio nustatymo metodą (IEC-VIS), Reglamentas (EB) Nr. 152/2009 (III priedo F dalis).

Metionino nustatymas vandenyje:

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir fotometrinio nustatymo metodą (IEC-VIS).

3c305ii

L-metioninas

Priedo sudėtis

L-metionino preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 90 % L-metionino, o didžiausias drėgnis yra 0,5 %.

kitų aminorūgščių ≤ 0,63 %

Milteliai

Visų rūšių gyvūnai

1.

L-metioninas gali būti naudojamas su geriamuoju vandeniu.

2.

Priedo ir premiksų etiketėse nurodoma:

„Papildomai naudojant L-metioniną, ypač su geriamuoju vandeniu, reikėtų atsižvelgti į visas nepakeičiamąsias ir sąlyginai nepakeičiamąsias aminorūgštis, kad būtų išvengta disbalanso.“

3.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos, stabilumas termiškai apdorojant ir stabilumas geriamajame vandenyje.

4.

Atsižvelgiant į endotoksinų kiekį priede ir jo dulkingumą, užtikrinama, kad nebūtų viršijama didžiausia leidžiamoji endotoksinų ekspozicija – 1 600 TV endotoksinų/m3 oro (3).

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jo naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2032 m. rugsėjo 29 d.

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

L-metioninas, gaunamas fermentuojant su Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 ir Escherichia coli KCCM 80246

Cheminė formulė: C5H11NO2S

CAS numeris: 63-68-3

Analizės metodai  (1)

L-metionino nustatymas pašarų priede:

Maisto cheminių medžiagų kodekso L-metioninui skirtas skyrius ir

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir optinio nustatymo metodą (IEC-VIS/FLD), EN ISO 17180.

Metionino nustatymas premiksuose:

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir optinio nustatymo metodą (IEC-VIS/FLD), EN ISO 17180, ir

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir fotometrinio nustatymo metodą (IEC-VIS), Reglamentas (EB) Nr. 152/2009 (III priedo F dalis).

Metionino nustatymas kombinuotuosiuose pašaruose ir pašarinėse žaliavose:

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir fotometrinio nustatymo metodą (IEC-VIS), Reglamentas (EB) Nr. 152/2009 (III priedo F dalis).

Metionino nustatymas vandenyje:

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir fotometrinio nustatymo metodą (IEC-VIS).


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(2)  2009 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009, nustatantis oficialiai pašarų kontrolei taikytinus Bendrijos ėminių ėmimo ir analizės metodus (OL L 54, 2009 2 26, p. 1).

(3)  Ekspozicija apskaičiuota remiantis endotoksinų kiekiu priede ir priedo dulkingumu pagal EFSA taikytą metodą (EFSA Journal 2018;16(10):5458); analizės metodas – Europos farmakopėja 2.6.14. (bakteriniai endotoksinai).


SPRENDIMAI

2022 9 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/1494

2022 m. rugsėjo 7 d.

dėl neišspręstų prieštaravimų dėl biocidinio produkto „Mouskito Spray“ autorizacijos liudijimo suteikimo sąlygų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012

(pranešta dokumentu Nr. C(2022) 6264)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 36 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2015 m. spalio 19 d. bendrovė „Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.“ (toliau – pareiškėja) pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 34 straipsnį kelių valstybių narių, įskaitant Prancūziją, kompetentingoms institucijoms pateikė paraišką dėl biocidinio produkto „Mouskito Spray“ (toliau – biocidinis produktas) lygiagretaus tarpusavio pripažinimo. Biocidinis produktas yra žmogaus odai nuo vabzdžių įkandimų apsaugoti skirtas ir paruoštas naudoti produktas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos etilbutilacetilaminopropionato (IR 3535). Belgija yra referencinė valstybė narė, atsakinga už paraiškos vertinimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 34 straipsnio 1 dalyje;

(2)

pareiškėja pateikė teiginius dėl apsaugos nuo uodų (Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus), musių (Stomoxys calcitrans), bičių (Apis mellifera), vapsvų (Vespula vulgaris), smėlio muselių (Phlebotomus) ir erkių Trombicula autumnalis vidutinių platumų klimato zonose;

(3)

2019 m. liepos 11 d. Prancūzija pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 35 straipsnio 2 dalį pateikė prieštaravimus koordinavimo grupei, nurodydama, kad biocidinis produktas neatitinka to reglamento 19 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nustatytos sąlygos, todėl jo negalima naudoti siekiant apsisaugoti nuo bičių ir vapsvų. 2019 m. rugsėjo 16 d. minėtas klausimas buvo aptartas koordinavimo grupės posėdyje;

(4)

koordinavimo grupėje susitarimas nebuvo pasiektas, todėl Belgija 2019 m. lapkričio 7 d. neišspręstus prieštaravimus perdavė Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 36 straipsnio 1 dalį. Belgija Komisijai pateikė išsamų klausimo, dėl kurio valstybės narės negalėjo susitarti, aprašymą ir jų nesutarimo priežastis. Tas aprašymas buvo pateiktas atitinkamoms valstybėms narėms bei pareiškėjai;

(5)

Prancūzija nesutinka su referencinės valstybės narės rekomendacija dėl autorizavimo naudojimui siekiant apsisaugoti nuo vapsvų ir bičių. Kalbant konkrečiau, Prancūzija mano, kad, remiantis pareiškėjos pateiktais imituoto naudojimo bandymo duomenimis, konkrečios naudojimo paskirties veiksmingumas nebuvo įrodytas, nes pagal šio bandymo modelį nebuvo galima nustatyti visiškos apsaugos trukmės (2), ir produktas nebuvo naudojamas ant į žmogaus odą panašaus paviršiaus;

(6)

Belgija teigia, kad pareiškėja atliko bandymus, kurių reikalaujama pagal pateikiant paraišką galiojusias gaires, ir pažymi, kad nėra nustatyto protokolo dėl vapsvų ir bičių. Belgija mano, kad konkretaus teiginio negalima atmesti vien dėl to, kad nėra nustatyto bandymų protokolo, todėl reikia remtis ekspertų vertinimu. Belgija pripažino, kad, remiantis pareiškėjos pateiktais bandymo duomenimis, visiškos apsaugos trukmė nebuvo nustatyta, tačiau, remdamasi ekspertų vertinimu, padarė išvadą, kad teiginys dėl bičių ir vapsvų atbaidymo yra pakankamai pagrįstas;

(7)

2021 m. gruodžio 17 d. Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 36 straipsnio 2 dalį paprašė Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – Agentūra) pateikti šiuo klausimu nuomonę. Agentūros buvo paprašyta nurodyti i) ar veiksmingumo atbaidant bites ir vapsvas vertinimui atlikti reikia nustatyti visiškos apsaugos trukmę ir ar pareiškėjos atliktu imituoto naudojimo bandymu galima nustatyti visiškos apsaugos trukmę, ii) ar reikėtų atlikti imituoto naudojimo bandymus ant į žmogaus odą panašaus paviršiaus ir iii) ar atlikus imituoto naudojimo bandymus gauti duomenys rodo, kad, naudojant biocidinį produktą, užtikrinama vapsvų ir bičių kontrolė, t. y. jos atbaidomos naudojant rekomenduojamą dozę, ir ar jais galima pagrįsti teiginį, kad produktas „atbaido vapsvas ir bites“;

(8)

2022 m. kovo 2 d. Biocidinių produktų komitetas priėmė nuomonę (3);

(9)

Agentūros teigimu, teiginiams apie produktą pagrįsti reikalingi su faktinėmis naudojimo sąlygomis susiję veiksmingumo duomenys. Apsaugos trukmė yra labai svarbus parametras, ypač produktams, skirtiems naudoti siekiant apsisaugoti nuo pavojingų vabzdžių, be kita ko, atsižvelgiant į tai, kad bičių ir vapsvų įgėlimai dėl alerginių reakcijų į jų nuodus kelia realią grėsmę pažeidžiamiems asmenims;

(10)

Agentūra pripažįsta, kad sutartų veiksmingumo bandymų protokolų ar kriterijų, taikomų išviršiniu būdu naudojamiems vapsvų ir bičių repelentams, nėra, ir mano, kad savo teiginiui pagrįsti pareiškėja privalo pateikti veiksmingumo duomenis, gautus iš praktinio naudojimo situacijai modeliuoti skirtų tyrimų;

(11)

pareiškėjos atlikti tyrimai buvo soduose atlikti lauko tyrimai. Biocidinio produkto kaip repelento veiksmingumas buvo tiriamas naudojant gaudykles – plastikinius butelius, pripildytus cukraus tirpalo ir ploviklio tiksliniams organizmams gaudyti. Gaudyklių paviršius buvo apdorotas bandomuoju produktu arba nebuvo apdorotas. Agentūros teigimu, bandymų su bičių ir vapsvų repelentais atlikimas vietoj žmonių kaip bandomąjį objektą naudojant gaudykles su atraktantu gali būti priimtinas, visų pirma dėl etikos klausimų, kylančių dėl neišvengiamų ir skausmingų bičių ir vapsvų įgėlimų poveikio žmonėms. Tačiau iš pareiškėjos atlikto lauko tyrimo metu surinktų duomenų negalima nustatyti visiškos apsaugos trukmės;

(12)

Agentūra taip pat pažymi, kad butelių, naudojamų kaip gaudyklės, paviršius, kuris yra iš neporėtos medžiagos, labai skiriasi nuo bet kokios medžiagos, imituojančios žmogaus odos savybes, ypač absorbcijos ir kvapo požiūriu, o tai gali turėti įtakos repelento veiksmingumui. Bandymo modelis turėtų leisti kuo labiau imituoti praktinio naudojimo situaciją, pavyzdžiui, pageidautina naudoti į žmogaus odą panašų absorbcinį paviršių ar tekstūrą, pvz., gyvūnų odą, arba bet kokią dirbtinę porėtą medžiagą, modifikuotą žmogaus odai imituoti;

(13)

Agentūros teigimu, pareiškėjos pateikti lauko bandymų duomenys iš esmės yra tinkami ir jais remiantis galima įrodyti produktų, kurie skirti naudoti kaip erdviniai ar paviršiniai repelentai, veiksmingumą ir pagrįsti teiginį „atbaido vapsvas ir bites“. Tačiau pateiktas bandymas netinka pagrįsti numatomai paskirčiai, t. y. repelento naudojimui išviršiniu būdu vapsvoms ir bitėms atbaidyti, kai produktas tepamas ant žmogaus odos ir taip apsisaugoma nuo vabzdžių įkandimų ir (arba) įgėlimų. Gauti duomenys turėtų būti susiję su šia numatoma paskirtimi. Atliekant bandymą apdorotas gaudyklių paviršius nepakankamai imituoja praktinio naudojimo situaciją, todėl bandymo modelis negali būti laikomas tinkamu produkto veiksmingumui pagal prašomą naudojimo paskirtį įrodyti;

(14)

atsižvelgdama į Agentūros nuomonę, Komisija mano, kad biocidinis produktas neatitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nustatytos sąlygos, todėl jo negalima naudoti kaip vapsvų ir bičių repelento;

(15)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Biocidinis produktas, kurios bylos numeris Biocidinių produktų registre BC-SC020110-71, neatitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nustatytos sąlygos, todėl jo negalima naudoti kaip vapsvų ir bičių repelento.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 7 d.

Komisijos vardu

Stella KYRIAKIDES

Komisijos narė


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  Visiškos apsaugos trukmė apibrėžiama kaip laikas nuo repelento panaudojimo iki dviejų ar daugiau įgėlimų ant apdorotos odos arba pirmojo patvirtinto įgėlimo (po kurio kitas įgėlimas atsiranda per 30 minučių).

(3)  ECHA opinion ECHA/BPC/318/2022, https://echa.europa.eu/documents/10162/3443002/art_38_ethyl_butylacetylaminopropionate_bpc_opinion_en.pdf/1b489ec3-7868-2814-a3aa-a34557f4374d?t=1655449588766.


2022 9 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/1495

2022 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nukeliama patvirtinimo, kad medetomidiną galima naudoti 21-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimo pabaigos data

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 14 straipsnio 5 dalį,

pasikonsultavusi su Biocidinių produktų nuolatiniu komitetu,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1731 (2) medetomidinas buvo patvirtintas kaip veiklioji medžiaga, skirta 21-o tipo biocidiniams produktams gaminti, jei laikomasi to reglamento priede nustatytų specifikacijų ir sąlygų;

(2)

patvirtinimo, kad medetomidiną galima naudoti 21-o tipo biocidiniams produktams gaminti (toliau – patvirtinimas), galiojimas baigsis 2022 m. gruodžio 31 d.2021 m. birželio 27 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 13 straipsnio 1 dalį buvo pateikta paraiška pratęsti patvirtinimo galiojimą (toliau – paraiška);

(3)

2021 m. gruodžio 10 d. Norvegijos vertinančioji kompetentinga institucija pranešė Komisijai apie savo sprendimą, priimtą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 14 straipsnio 1 dalį, kad turi būti atliktas išsamus paraiškos vertinimas. Pagal to reglamento 8 straipsnio 1 dalį vertinančioji kompetentinga institucija išsamų paraiškos vertinimą turi atlikti per 365 dienas nuo jos patvirtinimo;

(4)

vertinančioji kompetentinga institucija prireikus gali pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų tiek duomenų, kad jų pakaktų atlikti vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 8 straipsnio 2 dalį. Tokiu atveju 365 dienų laikotarpis sustabdomas, tačiau ne ilgiau nei iš viso 180 dienų, išskyrus tuos atvejus, kai ilgesnės trukmės sustabdymas pateisinamas dėl prašomų duomenų pobūdžio arba išimtinių aplinkybių;

(5)

per 270 dienų nuo vertinančiosios kompetentingos institucijos rekomendacijos gavimo Europos cheminių medžiagų agentūra turi parengti ir pateikti Komisijai nuomonę dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo pratęsimo pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 14 straipsnio 3 dalį;

(6)

dėl to patvirtinimo galiojimas dėl nuo pareiškėjo nepriklausančių priežasčių gali baigtis anksčiau negu bus priimtas sprendimas dėl jo galiojimo pratęsimo. Todėl patvirtinimo galiojimo pabaigos datą tikslinga nukelti tiek, kad pakaktų laiko paraiškai išnagrinėti. Atsižvelgiant į terminus, per kuriuos vertinančioji kompetentinga institucija turi atlikti vertinimą, o Europos cheminių medžiagų agentūra – parengti ir pateikti savo nuomonę, taip pat į laiką, reikalingą nuspręsti, ar patvirtinimo, kad medetomidiną galima naudoti 21-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimą galima pratęsti, patvirtinimo galiojimo pabaigos data turėtų būti nukelta į 2025 m. birželio 30 d.;

(7)

pratęsus patvirtinimo galiojimo pabaigos datą, medetomidinas tebelieka patvirtintas kaip skirtas naudoti 21-o tipo biocidiniams produktams gaminti laikantis Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1731 nustatytų specifikacijų ir sąlygų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinimo, kad medetomidiną galima naudoti 21-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimo pabaigos data, nurodyta Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1731, nukeliama į 2025 m. birželio 30 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2015 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1731, kuriuo medetomidinas patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga, skirta 21-o tipo biocidiniams produktams gaminti (OL L 252, 2015 9 29, p. 33).


2022 9 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/1496

2022 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nukeliama patvirtinimo, kad tebukonazolą galima naudoti 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimo pabaigos data

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 14 straipsnio 5 dalį,

pasikonsultavusi su Biocidinių produktų nuolatiniu komitetu,

kadangi:

(1)

veiklioji medžiaga tebukonazolas buvo įtraukta į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (2) I priedą kaip skirta naudoti 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti. Todėl iki 2020 m. kovo 31 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 86 straipsnį ji buvo laikoma patvirtinta pagal tą reglamentą, jei laikomasi Direktyvos 98/8/EB I priede išdėstytų reikalavimų;

(2)

2018 m. rugsėjo 27 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 13 straipsnio 1 dalį buvo pateikta paraiška pratęsti patvirtinimo, kad tebukonazolą galima naudoti 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimą (toliau – paraiška);

(3)

2019 m. vasario 6 d. Danijos vertinančioji kompetentinga institucija pranešė Komisijai apie savo sprendimą, priimtą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 14 straipsnio 1 dalį, kad turės būti atliktas išsamus paraiškos vertinimas. Pagal to reglamento 8 straipsnio 1 dalį vertinančioji kompetentinga institucija išsamų paraiškos vertinimą turi atlikti per 365 dienas nuo jos patvirtinimo;

(4)

vertinančioji kompetentinga institucija prireikus gali pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų tiek duomenų, kad jų pakaktų atlikti vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 8 straipsnio 2 dalį. Tokiu atveju 365 dienų laikotarpis sustabdomas, tačiau ne ilgiau nei iš viso 180 dienų, išskyrus tuos atvejus, kai ilgesnės trukmės sustabdymas pateisinamas dėl prašomų duomenų pobūdžio arba išimtinių aplinkybių;

(5)

per 270 dienų nuo vertinančiosios kompetentingos institucijos rekomendacijos gavimo Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – Agentūra) turi parengti ir pateikti Komisijai nuomonę dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimo pratęsimo pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 14 straipsnio 3 dalį;

(6)

pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2019/1951 (3) patvirtinimo, kad tebukonazolą galima naudoti 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimo pabaigos data buvo nukelta iki 2022 m. rugsėjo 30 d., kad pakaktų laiko paraiškai išnagrinėti;

(7)

2022 m. gegužės 3 d. vertinančioji kompetentinga institucija pranešė Komisijai ketinanti patvirtinimo galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitą Agentūrai pateikti pirmąjį 2024 m. pusmetį;

(8)

dėl to patvirtinimo galiojimas dėl nuo pareiškėjo nepriklausančių priežasčių gali baigtis anksčiau negu bus priimtas sprendimas dėl jo galiojimo pratęsimo. Todėl patvirtinimo galiojimo pabaigos datą tikslinga nukelti tiek, kad pakaktų laiko paraiškai išnagrinėti. Atsižvelgiant į terminus, iki kurių vertinančioji kompetentinga institucija turi atlikti vertinimą, Agentūra – parengti ir pateikti savo nuomonę, o Komisija – priimti sprendimą, ar patvirtinimo, kad tebukonazolą galima naudoti 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimą galima pratęsti, galiojimo pabaigos data turėtų būti nukelta iki 2026 m. birželio 30 d.;

(9)

patvirtinimo galiojimo pabaigos datą nukėlus, tebukonazolas tebelieka patvirtintas kaip skirtas naudoti 8-o tipo biodiciniams produktams gaminti laikantis Direktyvos 98/8/EB I priede išdėstytų reikalavimų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendime (ES) 2019/1951 nustatyta patvirtinimo, kad tebukonazolą galima naudoti 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimo pabaigos data nukeliama iki 2026 m. birželio 30 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).

(3)  2019 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1951, kuriuo nukeliama patvirtinimo, kad tebukonazolą galima naudoti 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimo pabaigos data (OL L 304, 2019 11 26, p. 21).


2022 9 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/1497

2022 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 3 dalį nustatoma, ar produktas, kurio sudėtyje yra presu išspausto paprikų dervingojo aliejaus, yra biocidinis produktas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2021 m. rugsėjo 8 d. Belgija paprašė Komisijos nuspręsti, ar produktas, kurio sudėtyje, kaip nurodė gamintojas, yra presu išspausto paprikų dervingojo aliejaus ir kurį gamintojas parduoda Belgijoje kaip kačių ir šunų repelentą (toliau – produktas), yra biocidinis produktas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies a punkte;

(2)

remiantis Belgijos pateikta informacija, produktas yra purškalas, skirtas naudoti ant lauko paviršių (pvz., terasose, ant takų, sienų, tvorų ir t. t.), siekiant nuo šių paviršių atbaidyti kates ir šunis. Numatoma produkto paskirtis skiriasi nuo purškalų, kuriuose yra tų pačių ar panašių sudedamųjų dalių ir kurie skirti naudoti savigynai nuo agresyvių gyvūnų, naudojimo paskirties;

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 2 dalį tame reglamente vartojama cheminės medžiagos apibrėžtis yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (2) 3 straipsnio 1 dalyje pateikta apibrėžtis, kurioje cheminė medžiaga apibrėžiama kaip natūralus arba gamybos proceso metu gautas cheminis elementas ir cheminių elementų junginys;

(4)

remiantis Europos cheminių medžiagų agentūros gairėmis, (3) visas gyvas arba neperdirbtas negyvas organizmas ar jo dalys (pavyzdžiui, šakelės, vaisiai ar žiedai ir t. t.) nelaikomi medžiagomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006;

(5)

presu išspaustas paprikų dervingasis aliejus yra aliejinga organinė derva, gaunama presu išspaudus Capsicum genties augalų vaisius. Todėl presu išspaustas paprikų dervingasis aliejus yra pagamintas iš natūralių cheminių elementų junginių, tačiau nėra visas gyvas arba neperdirbtas negyvas organizmas ar jo dalys;

(6)

todėl presu išspaustas paprikų dervingasis aliejus turėtų būti laikomas chemine medžiaga, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 1 dalyje, ir pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 2 dalies a punktą jis taip pat turėtų būti laikomas chemine medžiaga, kaip apibrėžta tame reglamente;

(7)

tam tikromis aplinkybėmis katės ir šunys gali būti nepageidautini arba jų poveikis žmonėms, žmonių veiklai arba jų naudojamiems ar gaminamiems produktams yra žalingas, todėl jiems galėtų būti taikoma kenksmingojo organizmo apibrėžtis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies g punkte. Kadangi produkte esantis presu išspaustas paprikų dervingasis aliejus yra skirtas paveikti tokius kenksminguosius organizmus, jis yra veiklioji medžiaga, kaip apibrėžta to reglamento 3 straipsnio 1 dalies c punkte;

(8)

kadangi produkto sudėtyje yra veikliosios medžiagos ir jis skirtas ne tik fiziniu ar mechaniniu būdu atbaidyti kenksmingąjį organizmą, produktas turėtų būti laikomas biocidiniu produktu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies a punkte;

(9)

19-o tipo produktai, apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede, apima produktus, skirtus kenksmingiesiems organizmams atbaidyti arba privilioti. Kadangi produktas naudojamas katėms ir šunims atbaidyti, toks naudojimas atitinka 19-o tipo produktų aprašymą;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Produktas, kurio sudėtyje yra presu išspausto paprikų dervingojo aliejaus ir kuris naudojamas ant lauko paviršių, siekiant nuo šių paviršių atbaidyti kates ir šunis, yra laikomas biocidiniu produktu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies a punkte, ir priskiriamas 19-o tipo produktams, kaip apibrėžta to reglamento V priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(3)  V priedo „Prievolės registruoti išimtys“ gaires (žr. 19 psl.) galima rasti https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/annex_v_en.pdf/8db56598-f7b7-41ba-91df-c55f9f626545.


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

2022 9 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/32


EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR PAVB EPS VALSTYBIŲ EKONOMINĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMU ĮSTEIGTOS JUNGTINĖS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1/2022

2022 m. liepos 26 d.

dėl tam tikrų ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimo IV priede išvardytų produktų, kuriems gali būti taikomos apsaugos priemonės, referencinių kiekių koregavimo [2022/1498]

JUNGTINĖ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 35 ir 102 straipsnius, ir Jungtinės tarybos sprendimą Nr. 1/2019 (Jungtinės tarybos darbo tvarkos taisykles),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Vadovaujantis Susitarimo IV priedo 1 išnaša, tame priede išdėstyti referenciniai kiekiai, taikomi žvaigždute pažymėtoms muitų tarifų eilutėms, Susitarimo 35 straipsnio tikslais pakoreguojami pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje ir Gaborone

Jungtinės tarybos vardu

PAVB EPS valstybių atstovas

Mmusi KGAFELA

ES atstovas

Valdis DOMBROVSKIS


PRIEDAS

PAKOREGUOTI REFERENCINIAI KIEKIAI, KAIP NURODYTA ŠIO SPRENDIMO 1 STRAIPSNYJE

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Muitų tarifų eilutė

1 metai

2 metai

3 metai

4 metai

5 metai

6 metai

7 metai

8 metai

9 metai

10 metai

11 metai

12 metai

0206 21 00

100

110

121

133

146

161

177

195

215

237

261

287

0206 29 00

1 005

1 106

1 206

1 307

1 407

1 508

1 609

1 709

1 810

1 910

2 011

2 111

0206 49 00

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

9 500

10 000

10 500

1104 19 10

150

165

182

200

220

242

266

293

322

354

390

429

1107 10 10

2 373

2 613

2 874

3 161

3 478

3 825

4 204

4 628

5 089

5 595

6 152

6 771

0401 20 07

6 353

6 986

7 701

8 457

9 315

10 234

11 256

12 379

13 625

14 973

16 485

18 119

2001 10 00

1 302

1 432

1 576

1 732

1 905

2 096

2 305

2 536

2 791

3 069

3 376

3 714

2001 90 10

270

297

328

360

396

436

480

527

580

638

701

771

1806 31

3 046

3 350

3 655

3 959

4 264

4 569

4 873

5 178

5 482

5 787

6 091

6 396

1806 32

938

1 032

1 126

1 220

1 314

1 408

1 501

1 595

1 689

1 783

1 877

1 971

1806 90

7 196

7 916

8 635

9 355

10 074

10 794

11 514

12 233

12 953

13 672

14 392

15 112


2022 9 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/34


EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR PAVB EPS VALSTYBIŲ EKONOMINĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMU ĮSTEIGTOS JUNGTINĖS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 2/2022

2022 m. liepos 26 d.

dėl Angolos prašymo pagal EPS 119 straipsnio 1 dalį [2022/1499]

JUNGTINĖ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 100, 101 ir 119 straipsnius, ir Jungtinės tarybos sprendimo Nr. 1/2019 (Jungtinės tarybos darbo tvarkos taisyklių) 8 straipsnio 4 dalį,

Primindama, kad Susitarimo 119 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog Šalys susitaria, kad, Angolai Jungtinei tarybai pateikus prašymą prisijungti prie Susitarimo, dėl prisijungimo sąlygų turėtų būti deramasi laikantis Susitarimo, atsižvelgiant į konkrečią Angolos padėtį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Jungtinė taryba pritaria Angolos prašymui pradėti derybas dėl jos galimo prisijungimo prie ES ir PAVB EPS sąlygų pagal EPS 119 straipsnio 1 dalį.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje ir Gaborone.

Jungtinės tarybos vardu

PAVB EPS valstybių atstovas

Mmusi KGAFELA

ES atstovas

Valdis DOMBROVSKIS