ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 153

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. birželio 3d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. birželio 3 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/876, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą 8a straipsnio 1 dalis

1

 

*

2022 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/877, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą

11

 

*

2022 m. birželio 3 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/878, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

15

 

*

2022 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/879, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

53

 

*

2022 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/880, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

75

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. birželio 3 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2022/881, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą

77

 

*

2022 m. birželio 3 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/882, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą

88

 

*

2022 m. birželio 3 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/883, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

92

 

*

2022 m. birželio 3 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/884, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

128

 

*

2022 m. birželio 3 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/885, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

139

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2022 6 3   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/876

2022 m. birželio 3 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą 8a straipsnio 1 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą (1), ypač į jo 8a straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 765/2006;

(2)

atsižvelgiant į padėties Baltarusijoje rimtumą ir tebesitęsiančius žmogaus teisių pažeidimus bei represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, į fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, išdėstytą Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priede, turėtų būti įtraukta 12 asmenų ir aštuoni subjektai;

(3)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. birželio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. COLONNA


(1)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

į A lentelę „2 straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai asmenys“ įtraukiami šie fiziniai asmenys:

 

Vardas, pavardė

(Perraša iš baltarusių k.) (Perraša iš rusų k.)

Vardas, pavardė

(rašyba baltarusių k.)

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„184.

Ihar Vasilievich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Pareigos: Baltarusijos Respublikos centrinės rinkimų ir Respublikos referendumų vykdymo komisijos pirmininkas

Gimimo data: 1964 4 28

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Nuo 2021 m. gruodžio 13 d. eidamas Baltarusijos Respublikos centrinės rinkimų ir Respublikos referendumų vykdymo komisijos pirmininko pareigas, Ihar Karpenka yra atsakingas už 2022 m. vasario 27 d. konstitucinio referendumo, kuris neatitinka tarptautinių teisinės valstybės, demokratijos bei žmogaus teisių standartų ir Venecijos komisijos nustatytų kriterijų, rengimą ir vykdymą. Visų pirma, rengimo procesas buvo neskaidrus ir nebuvo įtraukta pilietinė visuomenė ar demokratinė opozicija tremtyje.

Todėl jis yra atsakingas už didelį kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Baltarusijoje.

2022 6 3

185.

Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich OLEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Pareigos: Aliaksei Aleksin sūnus, „Belneftgaz“, „Energo-Oil“ ir „Grantlo“ (anksčiau – „Energo-Oil-Invest“) akcininkas

Gimimo data: 1987 4 25

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Dzmitry Aleksin yra garsaus Baltarusijos verslininko Aliaksei Aleksin sūnus. 2021 m. jis tapo bendrovių, priklausančių jo tėvui arba su juo siejamų, įskaitant „Energo-Oil“, „Belneftgaz“ ir „Grantlo“ (anksčiau – „Energo-Oil-Invest“), bendrasavininkiu. Remiantis Aliaksandr Lukashenka (Aleksandro Lukašenkos) pasirašytais dekretais toms bendrovėms buvo suteiktas lengvatinis režimas: „Inter Tobacco“ buvo suteiktos išimtinės lengvatos importuoti į Baltarusiją tabako produktus, o „Belneftgaz“ buvo paskirta nacionaline tranzito stebėsenos operatore.

Todėl jis gauna naudos iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo.

2022 6 3

186.

Vital Aliakseevich ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich OLEKSIN

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Pareigos: Aliaksei Aleksin sūnus, „Belneftgaz“, „Energo-Oil“ ir „Grantlo“ (anksčiau – „Energo-Oil-Invest“) akcininkas

Gimimo data: 1997 8 29

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Vital Aleksin yra garsaus Baltarusijos verslininko Aliaksei Aleksin sūnus. 2021 m. jis tapo bendrovių, priklausančių jo tėvui arba su juo siejamų, įskaitant „Energo-Oil“, „Belneftgaz“ ir „Grantlo“ (anksčiau – „Energo-Oil-Invest“), bendrasavininkiu. Remiantis Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenkos) pasirašytais dekretais toms bendrovėms buvo suteiktas lengvatinis režimas: „Inter Tobacco“ buvo suteiktos išimtinės lengvatos importuoti į Baltarusiją tabako produktus, o „Belneftgaz“ buvo paskirta nacionaline tranzito stebėsenos operatore.

Todėl jis gauna naudos iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo.

2022 6 3

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Pareigos: Serbijos verslininkas ir politikas, susijęs su bendrove „Dana Holdings“.

Gimimo data: 1954 1 17

Gimimo vieta: Peja/ Pec (Pečas), Kosovas

Lytis: vyras

Pilietybė: Serbijos

Paso Nr.: 012830978 (galioja iki 2026 12 27)

Bogoljub Karić yra Serbijos verslininkas ir politikas. Kartu su savo šeimos nariais jis sukūrė nekilnojamojo turto bendrovių tinklą Baltarusijoje ir užmezgė ryšių su Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenkos) šeima tinklą. Visų pirma jis glaudžiai susijęs su „Dana Holdings“ ir jos buvusia patronuojamąja bendrove „Dana Astra“ ir, kaip pranešama, atstovavo tiems subjektams susitikimuose su A. Lukashenka (A. Lukašenka). Projektą „Minsk World“, kurį plėtojo su B. Karić siejama bendrovė, A. Lukashenka (A. Lukašenka) apibūdino kaip „Slavų pasaulio bendradarbiavimo pavyzdį“. Dėl tų glaudžių ryšių su A. Lukashenka (A. Lukašenka) ir jo aplinka, su Karić siejamoms bendrovėms A. Lukashenka (A. Lukašenka) režimas taikė lengvatas, be kita ko, taikė mokesčių lengvatas ir teikė žemės sklypus nekilnojamojo turto plėtrai.

Todėl jis iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2022 6 3

188.

Andrii SICH

Andrey SYCH

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Pareigos: Vienas iš valstybinės televizijos kanalo „Belarus 1“ laidos „Platform“ vedėjų

Organizacijos „Rusj molodaja“ narys

Gimimo data: 1990 9 20

Gimimo vieta: Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Andrii Sich yra vienas iš valstybinės televizijos kanalo „Belarus 1“ laidos „Platform“ vedėjų. Eidamas tas pareigas jis rėmė režimo naratyvus, kuriais siekiama diskredituoti nepriklausomą žiniasklaidą, kenkti demokratijai ir pateisinti represijas. Jis rėmė A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo naratyvą apie Vakarų valstybių ketinimus organizuoti perversmą Baltarusijoje ir ragino taikyti griežtas bausmes tariamai susijusiems asmenims, rėmė dezinformacijos kampaniją apie netinkamą elgesį su migrantais, atvykstančiais į Sąjungą iš Baltarusijos, ir propagavo nepriklausomos žiniasklaidos, kaip užsienio įtakos agentų, kurių veikla turėtų būti apribota, įvaizdį. Todėl jis remia A.

Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

2022 6 3

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich MIKUSHEV

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Pareigos: Gomel (Gomelio) regiono/srities prokuratūros Baudžiamosiose bylose priimtų teismo sprendimų vykdymo priežiūros departamento vadovas; vyresnysis patarėjas teisės klausimais.

Gimimo data: 1980 3 21

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Dzianis Mikusheu yra Gomel (Gomelio) regiono/srities prokuratūros Baudžiamosiose bylose priimtų teismo sprendimų vykdymo priežiūros departamento vadovas ir vyresnysis patarėjas teisės klausimais. Eidamas tas pareigas jis yra atsakingas už Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovich ir Mikalai Statkevich patraukimo baudžiamojon atsakomybėn inicijavimą. Jis prisidėjo prie savavališko Siarhei Tsikhanouski sulaikymo, kaip nurodyta Žmogaus teisių tarybos darbo grupės savavališko sulaikymo klausimais ataskaitoje.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2022 6 3

190.

Mikalai Ivanavich DOLIA

Nikolai Ivanovich DOLYA

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Pareigos: Gomel (Gomelio) apygardos teismo teisėjas

Gimimo data: 1979 7 3

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens tapatybės Nr.: 3070379H041PBI

Mikalai Dolia yra Gomel (Gomelio) apygardos teismo teisėjas. Eidamas tas pareigas jis yra atsakingas už Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovich ir Mikalai Statkevich nuteisimą neproporcingai ilgai kalėti. Jis prisidėjo prie savavališko Siarhei Tsikhanouski sulaikymo, kaip nurodyta Žmogaus teisių tarybos darbo grupės savavališko sulaikymo klausimais ataskaitoje.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2022 6 3

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich PARSHIN

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Pareigos: Pagrindinio kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija Baltarusijoje departamento (GUBOPiK) vadovas

Gimimo data: 1974 2 19

Adresas: Skryganova g. 4A, butas 211, Minskas, Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Nuo 2021 m. Andrei Parshyn yra Vidaus reikalų ministerijos Pagrindinio kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija departamento (GUBOPiK) vadovas. GUBOPiK yra viena iš pagrindinių įstaigų, atsakingų už politinį persekiojimą Baltarusijoje, įskaitant savavališką ir neteisėtą aktyvistų ir pilietinės visuomenės narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

GUBOPiK savo „Telegram“ paskyroje paskelbė iš Baltarusijos aktyvistų ir paprastų piliečių prievarta išgautų prisipažinimų vaizdo įrašus, atskleisdamas juos Baltarusijos plačiajai visuomenei ir panaudodamas juos kaip politinio spaudimo priemonę. GUBOPiK taip pat sulaikė vieną iš pagrindinių interneto svetainės rusų kalba „Wikipedia“ redaktorių Marką Bernsteiną už informacijos apie Rusijos agresiją prieš Ukrainą, laikomos antirusiškomis „melagingomis naujienomis“, skelbimą.

Todėl Andrei Parshyn yra atsakingas už Baltarusijoje vykdomus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir represijas prieš pilietinę visuomenę.

2022 6 3

192.

Ihar Piatrovich TUR

Igor Petrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь Петрович ТУР

Pareigos: valstybinės televizijos kanalo „ONT“ darbuotojas, kelių laidų („Propaganda“, „To be completed“) autorius ir diktorius

Gimimo data: 1989 3 26

Gimimo vieta: Grodno / Hrodna (Gardinas), Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Ihar Tur yra valstybinės televizijos kanalo „ONT“ darbuotojas ir vienas iš pagrindinių A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo propagandininkų. Jis yra laidos „Propaganda“, kurioje ragina imtis smurto, diskredituoja opozicijos aktyvistus ir rodo vaizdo įrašus su prievarta išgautais politinių kalinių prisipažinimais, vedėjas. Jis yra daugelio melagingų pranešimų apie Baltarusijos opozicijos protestus, dezinformacijos apie įvykius Sąjungoje ir išpuolius prieš pilietinę visuomenę autorius. Be to, jis yra atsakingas už dezinformacijos ir smurtą skatinančios informacijos skleidimą internete. Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenka) jį apdovanojo medaliu už jo darbą žiniasklaidos srityje.

Todėl jis iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2022 6 3

193.

Lyudmila Leanidauna HLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Pareigos: Laikraščio „SB Belarus Segodnya“ specialioji korespondentė, valstybinės televizijos kanalo „Belarus 1“ laidų vedėja

Gimimo data: 1983 6 30

Adresas: Vodolazhsky g. 8A, butas 45, Minskas, Baltarusija

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Lyudmila Hladkaya – viena iš žinomiausių A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo propagandininkų. Ji yra laikraščio „SB Belarus Segodnya“ darbuotoja ir yra susijusi su kitomis režimą palaikančiomis žiniasklaidos priemonėmis, įskaitant valstybinės televizijos kanalą „Belarus 1“. Ji, kalbėdama apie demokratinę opoziciją, dažnai vartoja neapykantos kalbą ir menkinamąją kalbą. Ji taip pat surengė daug „pokalbių“ su neteisėtai sulaikytais Baltarusijos piliečiais, dažnai studentais, parodydama juos žeminančioje padėtyje ir pašiepdama. Ji skatino Baltarusijos saugumo aparato vykdomas represijas ir dalyvavo dezinformacijos ir manipuliavimo informacija kampanijose. Ji viešai reiškia paramą Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenkai) ir didžiuojasi, kad tarnauja jo režimui. A. Lukashenka (A. Lukašenka) ją viešai pagyrė ir apdovanojo už jos darbą.

Todėl ji iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2022 6 3

194.

Ryhor Yuryevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Pareigos: valstybinės televizijos kanalo „CTV“ darbuotojas, kelių laidų („Secret Springs of Politics“, „Order of Judas“, „Panopticon“) autorius ir vedėjas

Laipsnis: atsargos leitenantas

Gimimo data: 1995 10 18

Gimimo vieta: Minsk (Minskas), Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Ryhor Azaronak yra vienas iš pagrindinių A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo propagandininkų. Jis yra politinių aktualijų skiltininkas, valstybinės televizijos kanalo „CTV“ savaitinių propagandos laidų autorius ir vedėjas. Savo laidose jis pritarė smurtui prieš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo disidentus ir kalbėdamas apie aktyvistus, žurnalistus ir kitus A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo oponentus sistemingai vartojo menkinamąją kalbą. Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenka) apdovanojo jį medaliu „For Courage“ („Už drąsą“).

Todėl jis iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2022 6 3

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Pareigos: Atvirosios akcinės bendrovės „Belaruskali“ generalinis direktorius

Baltarusijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos nuolatinio komiteto užsienio reikalams ir nacionaliniam saugumui narys

Gimimo data: 1976 6 15

Gimimo vieta: Pogost (Pogosto) gyvenvietė, Soligorsk (Soligorsko) sritis, Minsk (Minsko) provincija, Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Ivan Galavatyi yra valstybės valdomos įmonės „Belaruskali“, kuri yra pagrindinis A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo pajamų ir užsienio valiutos šaltinis, generalinis direktorius. Jis yra Nacionalinės Asamblėjos Respublikos Tarybos narys, taip pat eina įvairias kitas aukštas pareigas Baltarusijoje. Per savo karjerą jis gavo ne vieną valstybinį apdovanojimą, be kita ko, įteiktą paties Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenkos). Jis glaudžiai susijęs su A. Lukashenka (A. Lukašenka) ir jo šeimos nariais. Todėl jis iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

„Belaruskali“ darbuotojai, dalyvavę streikuose ir taikiuose protestuose po suklastotų 2020 m. rugpjūčio mėn. prezidento rinkimų Baltarusijoje, negavo priemokų ir buvo atleisti iš darbo. A. Lukashenka (A. Lukašenka) pats asmeniškai grasino streikuotojus pakeisti šachtininkais iš Ukrainos. Todėl Ivan Galavatyi yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę.

2022 6 3“;

2)

į B lentelę „2 straipsnio 1 dalyje nurodyti juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos“ įtraukiami šie juridiniai asmenys:

 

Pavadinimas

(Perraša iš baltarusių k.)

(Perraša iš rusų k.)

Pavadinimas

(rašyba baltarusių k.)

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„28.

Atviroji akcinė bendrovė „Belaruskali“

Адкрытае акцыянернае таварыства 'Беларуськалiй'

Открытое акционерное общество 'Беларуськалий'

Adresas: Korzha g. 5, Soligorsk (Soligorskas), 223710 Minsko sritis, Baltarusija

Registracijos data: 1996 12 23

Registracijos numeris: 600122610

AAB „Belaruskali“ yra valstybės valdoma įmonė ir viena didžiausių kalio karbonato gamintojų pasaulyje, teikianti 20 % pasaulinio kalio karbonato eksporto. Atitinkamai ji yra didelis Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo pajamų ir užsienio valiutos šaltinis. A. Lukashenka (A. Lukašenka) apibūdino ją kaip „nacionalinį lobį, pasididžiavimą ir vieną iš Baltarusijos eksporto ramsčių“. Todėl „Belaruskali“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

„Belaruskali“ darbuotojai, dalyvavę streikuose ir taikiuose protestuose po suklastotų 2020 m. rugpjūčio mėn. prezidento rinkimų Baltarusijoje, įmonės vadovybės buvo bauginami ir atleisti iš darbo. A. Lukashenka (A. Lukašenka) pats asmeniškai grasino streikuotojus pakeisti šachtininkais iš Ukrainos. Todėl „Belaruskali“ yra atsakinga už pilietinės visuomenės represijas Baltarusijoje ir remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

2022 6 3

29.

Akcinė bendrovė „Baltarusijos kalio karbonato bendrovė“

ААТ 'Беларуская калiйная кампанiя'

ОАО 'Белорусская калийная компания'

Adresas: Masherova al. 35, 220002 Minskas, Baltarusija

Registracijos data: 2013 9 13

Registracijos numeris: 192050251

Tel.: +375 (17)-309-30-10; +375 (17)-309-30-30

El. pašto adresas: info@belpc.by

Akcinė bendrovė „Baltarusijos kalio karbonato bendrovė“ yra Baltarusijos valstybinio kalio karbonato gamintojo „Belaruskali“ eksporto atšaka. „Belaruskali“ yra vienas iš didžiausių A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo pajamų šaltinių. „Baltarusijos kalio karbonato bendrovės“ tiekimas sudaro 20 % pasaulinio kalio karbonato eksporto.

Valstybė užtikrina „Baltarusijos kalio karbonato bendrovei“ monopolio teises eksportuoti kalio trąšas. Dėl Baltarusijos valdžios institucijų suteikto lengvatinio režimo bendrovė gauna dideles pajamas. Todėl „Baltarusijos kalio karbonato bendrovė“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2022 6 3

30.

RAB „Inter Tobacco“

Таварыства з абмежаванай адказнасцю 'Iнтэр Табак'

Общество с ограниченной ответственностью 'Интер Тобако'

Adresas: 131 Novodvorskiy kaimas, Novodvorskiy kaimo taryba, 223016 Minsko rajonas, Minsko sritis, Baltarusija (Laisvoji ekonominė zona „Minskas“)

Registracijos data: 2002 10 10

Registracijos numeris: 808000714

RAB „Inter Tobacco“ yra tabako gamybos pramonės Baltarusijoje dalis. Jai tenka didelė pelningos vidaus cigarečių rinkos Baltarusijoje dalis. Pagal Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenkos) pasirašytą dekretą šiai bendrovei suteiktos išimtinės lengvatos importuoti tabako gaminius į Baltarusiją. Be to, Lukashenka (Lukašenka) yra paskelbęs prezidento dekretą perbraižyti Baltarusijos sostinės Minsko ribas, kad būtų skirta žemės „Inter Tobacco“ fabrikui: tikėtina, mokesčių slėpimo tikslais. „Inter Tobacco“ priklauso Alexei Oleksin (Aleksėjui Oleksinui) ir artimiems jo šeimos nariams (jos savininkas – Oleksin (Oleksino) bendrovė „Energo-Oil“).

Todėl „Inter Tobacco“ gauna naudos iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo.

2022 6 3

31.

Atviroji akcinė bendrovė „Naftan“

Адкрытае акцыянернае таварыства 'НАФТАН'

Открытое акционерное общество 'НАФТАН'

Adresas: Novopolotsk 1, 211440 Vitebsko sritis, Baltarusija

Registracijos data: 1992 m.

Registracijos numeris: 300042199

Valstybės valdoma įmonė AAB „Naftan“ yra didelis A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo pajamų ir užsienio valiutos šaltinis. Todėl „Naftan“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

„Naftan“ darbuotojai, dalyvavę streikuose ir taikiuose protestuose po suklastotų 2020 m. rugpjūčio mėn. prezidento rinkimų Baltarusijoje, įmonės vadovybės buvo bauginami ir atleisti iš darbo. Todėl „Naftan“ yra atsakinga už pilietinės visuomenės represijas Baltarusijoje ir remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

2022 6 3

32.

Atviroji akcinė bendrovė „Grodno Tobacco Factory Neman“ (Gardino tabako fabrikas „Neman“)

Адкрытае акцыянернае таварыства 'Гродзенская тытунёвая фабрыка Нёман'

Oткрытое акционерное общество 'Гродненская табачная фабрика Неман'

Adresas: Ordzhonikidze g. 18, 230771 Grodno / Hrodno (Gardinas), Baltarusija

Registracijos data: 1996 12 30

Registracijos numeris: 500047627

AAB „Grodno Tobacco Factory Neman“ yra Baltarusijos valstybės valdoma įmonė ir vienas iš svarbiausių A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo pajamų šaltinių. Šiai bendrovei priklauso 70–80 % tabako rinkos Baltarusijoje. Todėl „Grodno Tobacco Factory Neman“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

Baltarusijoje pagamintos „Grodno Tobacco Factory Neman“ prekės ženklo cigaretės yra dažniausiai į Sąjungos kontrabanda įvežamos cigaretės ir yra pelningos kontrabandinės tabako prekybos dalis. Kontrabandos schemoje naudojami Baltarusijos valstybės valdomoms bendrovėms „Belaruskali“ ir „Grodno Azot“ priklausantys traukinių vagonai. Todėl „Grodno Tobacco Factory Neman“ dalyvauja sudarant palankesnes sąlygas neteisėtam ribojamų prekių gabenimui į Sąjungos teritoriją.

2022 6 3

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства 'БЕЛМЫТСЭРВIС'

Республиканское унитарное предприятие 'БЕЛТАМОЖСЕРВИС'

Adresas: Minsk-Dzerzhinsk plento 17-as km., administracinis pastatas, biuras 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsko regionas/sritis, Baltarusija

Registracijos data: 1999 6 9

Registracijos numeris: 101561144

„Beltamozhservice“ yra valstybės valdoma bendrovė ir viena didžiausių logistikos bendrovių Baltarusijoje. Ji glaudžiai susijusi su Baltarusijos valdžios institucijomis ir užsiima prekių kontrabanda ir reeksportu iš Baltarusijos į Rusiją. Bendrovė gauna naudos iš ryšių su Baltarusijos valdžios institucijomis ir užtikrina daug pajamų A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimui. Todėl „Beltamozhservice“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2022 6 3

34.

Atviroji akcinė bendrovė „Managing Company of Holding „Belkommunmash““ (Holdingo „Belkommunmash“ valdymo bendrovė)

Адкрытае акцыянернае таварыства "Кiруючая кампанiя холдынгу "Белкамунмаш""

Открытое акционерное общество "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш""

Adresas: Perekhodnaya g. 64B-2, 220070 Minskas, Baltarusija

Registracijos data: 1991 8 13

Registracijos numeris: 100205408

„Belkommunmash“ yra Baltarusijos viešojo transporto priemonių gamintoja. Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenka) remia „Belkommunmash“ verslą, garantuodamas, kad bendrovė įvykdys sutartinius įsipareigojimus partneriams, ir naudoja savo įtaką jos verslo veiklai remti. Todėl „Belkommunmash“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos.

„Belkommunmash“ atleido darbuotojus, keršydama už jų protestą prieš suklastotus 2020 m. prezidento rinkimų rezultatus, ir todėl ji yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

2022 6 3

35.

„Belteleradio Company“ / National State Television and Radio Company of the Republic of Belarus („Belteleradio bendrovė“ / Baltarusijos Respublikos nacionalinė valstybinė televizijos ir radijo bendrovė)

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Adresas: Makayonka g. 9, Minskas, Baltarusija

Registracijos data: 1994 9 14

Registracijos numeris: 100717729

Svetainė: tvr.by

„Belteleradio Company“ yra valstybinė televizijos ir radijo transliavimo bendrovė, kontroliuojanti Baltarusijoje septynis televizijos kanalus ir penkias radijo stotis. Po suklastotų 2020 m. rugpjūčio mėn. prezidento rinkimų „Belteleradio Company“ atleido protestavusius darbuotojus iš jos kontroliuojamų žiniasklaidos priemonių ir pakeitė juos Rusijos žiniasklaidos darbuotojais. Todėl ji yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę.

„Belteleradio Company“ prižiūri televizijos ir radijo stotis, kurios aktyviai skleidžia propagandą ir todėl remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

2022 6 3“.


2022 6 3   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/11


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/877

2022 m. birželio 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimą 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 765/2006 (2);

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 765/2006 įgyvendinamos Sprendime 2012/642/BUSP numatytos priemonės;

(3)

Tarybos sprendimu (BUSP) 2022/882 (3) sankcijų apimtis išplečiama siekiant toliau įgyvendinti 2022 m. kovo 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, pateiktas Baltarusijai įsitraukus į nepriimtiną ir neteisėtą Rusijos karinį išpuolį prieš Ukrainą, kuris pagal tarptautinę teisę laikomas karine agresija;

(4)

atsižvelgiant į padėties rimtumą, būtina imtis papildomų priemonių. Todėl Sprendimu (BUSP) 2022/882 buvo išplėstas subjektų, kuriems taikomi apribojimai, susiję su leidimais parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas bei prekes ir technologijas, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Baltarusijos karinio ir technologinio tobulinimo arba prie jos gynybos ir saugumo sektoriaus plėtros, sąrašas. Sprendimu (BUSP) 2022/882 taip pat išplečiamas Baltarusijos kredito įstaigų ir jų patronuojamųjų įmonių Baltarusijoje, kurioms taikomos su specializuotų finansinių mokėjimų pranešimų paslaugų teikimu susijusios ribojamosios priemonės, sąrašas;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

1zb straipsnis pakeičiamas taip:

„1zb straipsnis

1.   Draudžiama teikti specializuotas finansinių mokėjimų pranešimų paslaugas, kurios naudojamos keičiantis finansiniais duomenimis, XV priede išvardytiems juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms ir bet kuriam Baltarusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso XV priede nurodytam subjektui.

2.   Kiekvienam XV priede nurodytam juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai 1 dalyje išdėstytas draudimas taikomas nuo tame priede nurodytos datos. Draudimas nuo tos pačios dienos taikomas bet kuriam Baltarusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso XV priede nurodytam subjektui.“;

2)

9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės nustato sankcijų, įskaitant atitinkamas baudžiamąsias sankcijas, taikomų pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės taip pat numato atitinkamas priemones iš tokių pažeidimų gautų lėšų konfiskavimui.“;

3)

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 V priedas pakeičiamas šio reglamento I priede pateiktu tekstu;

4)

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 XV priedas pakeičiamas šio reglamento II priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. birželio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. COLONNA


(1)  OL L 285, 2012 10 17, p. 1.

(2)  2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą (OL L 134, 2006 5 20, p. 1).

(3)  2022 m. birželio 3 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/882, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą (OL L 153, 2022 6 3).


I PRIEDAS

„V PRIEDAS

1e STRAIPSNIO 7 DALYJE, 1f STRAIPSNIO 7 DALYJE IR 1fa STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

Baltarusijos gynybos ministerija Baltarusijos gynybos ministerija

AB „140 Repair Plant“

AB „558 Aircraft Repair Plant“

AB „2566 Radioelectronic Armament Repair Plant“

AB „AGAT – Control Systems – Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding“

AAB „AGAT Electromechanical Plant“

„AGAT – SYSTEM“

RAB „ATE – Engineering“

„BelOMO Holding“

Valstybinė užsienio prekybos unitarinė įmonė „Belspetsvneshtechnika“

UAB „Beltechexport“

„BSVT-New Technologies“

Gomelio srities vykdomojo komiteto Vidaus reikalų departamentas

Baltarusijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenė

„KGB Alpha“

AAB „Kidma Tech“

„Minotor-Service“

Minsko ratinių traktorių gamykla

RAB „Oboronnye Initsiativy“

AAB „KB Radar Managing Company“

AB „Peleng“

Baltarusijos Respublikos valstybinis karo pramonės komitetas

Baltarusijos Respublikos valstybės saugumo komitetas

AB „Transaviaexport Airlines“

AAB „Volatavto“


II PRIEDAS

„XV PRIEDAS

1zb STRAIPSNYJE NURODYTŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ AR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

Juridinio asmens, subjekto ar įstaigos pavadinimas

Taikymo data

„Belagroprombank“

2022 m. kovo 20 d.

„Bank Dabrabyt“

2022 m. kovo 20 d.

Development Bank of the Republic of Belarus (Baltarusijos Respublikos plėtros bankas)

2022 m. kovo 20 d.

Belinvestbank (Baltarusijos plėtros ir rekonstrukcijos bankas)

2022 m. birželio 14 d.


2022 6 3   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/15


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/878

2022 m. birželio 3 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 269/2014;

(2)

Sąjunga ir toliau tvirtai remia Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą ir toliau smerkia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui;

(3)

Sąjunga kuo griežčiausiai smerkia Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų Bučoje ir kituose Ukrainos miestuose įvykdytus žiaurumus, apie kuriuos buvo pranešta. Sąjunga remia visas priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos atsakytų už žmogaus teisių pažeidimus ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus Ukrainoje;

(4)

atsižvelgdama į padėties rimtumą, Taryba mano, kad į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti įtraukti 65 asmenys ir 18 subjektų;

(5)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. birželio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. COLONNA


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.


PRIEDAS

Į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašą įtraukiami šie asmenys ir subjektai:

1)   ASMENYS

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV

(rusų k.: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas ir vadas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Adresas: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Motostrelkovy passage, 3

Pulkininkas Azatbek Asanbekovich Omurbekov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), vadas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams ir buvo pramintas „Bučos skerdiku“ dėl jo tiesioginės atsakomybės už žudynes, išžaginimus ir kankinimus Bučoje.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1112.

Andrei Boevich KURBANOV

(rusų k.: Андрей Боевич КУРБАНОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas

Gimimo data: 1970 1 7

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 4615 949409

Nacionalinis tapatybės Nr.: У-184386

Andrei Boevich Kurbanov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1113.

Viacheslav Sergeevich KLOBUKOV

(rusų k.: Вячеслав Сергеевич КЛОБУКОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas

Gimimo data: 1978 11 19

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 8001 142195

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-703443

Viacheslav Sergeevich Klobukov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1114.

Aleksandr Viktorovich VINS

(rusų k.: Александр Викторович ВИНС)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas

Gimimo data: 1969 1 24

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0801 547363

Nacionalinis tapatybės Nr.: T-194304

Aleksandr Viktorovich Vins yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1115.

Aleksandr Leonidovich SHERSHNEV

(rusų k.: Александр Леонидович ШЕРШНЕВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas

Gimimo data: 1978 1 14

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 3802 634927

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-529191

Aleksandr Leonidovich Shershnev yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1116.

Sergei Aleksandrovich VETROV

(rusų k.: Сергей Александрович ВЕТРОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1982 9 25

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 6804 36337

Nacionalinis tapatybės Nr.: X-296449

Sergei Aleksandrovich Vetrov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1117.

Ruslan Ovsepovich MITIAEV

(rusų k.: Руслан Овсепович МИТЯЕВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1978 10 30

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 6002 284996

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-052935

Ruslan Ovsepovich Mitiaev yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1118.

Andrei Nikolaevich ERMISHKO

(rusų k.: Андрей Николаевич ЕРМИШКО)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1972 11 5

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 1202 583493

Nacionalinis tapatybės Nr.: У-639041

Andrei Nikolaevich Ermishko yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1119.

Maksim Alekseevich PLATONENKOV

(rusų k.: Максим Алексеевич ПЛАТОНЕНКОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1980 1 3

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 5003 593303

Nacionalinis tapatybės Nr.: У-874515

Maksim Alekseevich Platonenkov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1120.

Vladimir Viktorovich MATAFONOV

(rusų k.: Владимир Викторович МАТАФОНОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1979 9 5

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 7600 562816

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-594713

Vladimir Viktorovich Matafonov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV

(dar žinomas kaip Dmitrii Ivanovich LVIV)

(rusų k.: Дмитрий Иванович ЛЬВОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1975 8 15

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 7603 794013

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-620752

Dmitrii Ivanovich Lvov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1122.

Evgenii Valerievich LADYZHENSKII

(rusų k.: Евгений Валерьевич ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1977 1 1

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 8103 551489

Nacionalinis tapatybės Nr.: У-853407

Evgenii Valerievich Ladyzhenskii yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1123.

Dmitrii Viktorovich PAKHANDRIN

(rusų k.: Дмитрий Викторович ПАХАНДРИН)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1976 9 19

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0402 274319

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-620770

Dmitrii Viktorovich Pakhandrin yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1124.

Anatolii Aleksandrovich SHIPITSYN

(rusų k.: Анатолий Александрович ШИПИЦЫН)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1977 9 12

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 5301 903199

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-607350

Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1125.

Denis Nikolaevich DEEV

(rusų k.: Денис Николаевич ДЕЕВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1977 7 30

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 9002 427497

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-624703

Denis Nikolaevich Deev yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1126.

Oleg Iurievich BUKHVALOV

(rusų k.: Олег Юрьевич БУХВАЛОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1979 5 20

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 1804 68726

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-584921

Oleg Iurievich Bukhvalov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1127.

Dmitrii Aleksandrovich SMOLIAGO

(rusų k.: Дмитрий Александрович СМОЛЯГО)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1976 12 27

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 2702 603048

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-670103

Dmitrii Aleksandrovich Smoliago yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1128.

Aleksei Viacheslavovich BOLSHAKOV

(rusų k.: Алексей Вячеславович БОЛЬШАКОB)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1976 3 15

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0802 576504

Nacionalinis tapatybės Nr.: У-053364

Aleksei Viacheslavovich Bolshakov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1129.

Roman Vladimirovich NADEZDHIN

(rusų k.: Роман Владимирович НАДЕЖДИН)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1977 7 21

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 1002 570526

Nacionalinis tapatybės Nr.: У-874071

Roman Vladimirovich Nadezdhin yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1130.

Viktor Vladimirovich FILIPPOV

(rusų k.: Виктор Владимирович ФИЛИППОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1972 10 27

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0502 898734

Nacionalinis tapatybės Nr.: У-721933

Viktor Vladimirovich Filippov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1131.

Faik Sameddin ogly MAMEDOV

(dar žinomas kaip Faik Samaddin MAMMADOV)

(rusų k.: Фаик Самеддин оглы МАМЕДОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1978 11 24

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 9902 119102

Nacionalinis tapatybės Nr.: 802348

Faik Mamedov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1132.

Igor Evgenievich FEDOTOV

(rusų k.: Игорь Евгеньевич ФЕДОТОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1980 12 9

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 6602 516592

Nacionalinis tapatybės Nr.: 845762

Igor Evgenievich Fedotov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1133.

German Nikolaevich KULEMIN

(rusų k.: Герман Николаевич КУЛЕМИН)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1982 3 29

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 6702 594036

Nacionalinis tapatybės Nr.: 949685

German Nikolaevich Kulemin yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1134.

Roman Victorovich BURDO

(rusų k.: Роман Викторович БУРДО)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1980 11 26

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 1003 651875

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1083746

Roman Victorovich Burdo yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1135.

Dmitry Arkadyevich KOZLOV

(rusų k.: Дмитрий Аркадьевич КОЗЛОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1978 10 11

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0801 272127

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1088985

Dmitry Arkadyevich Kozlov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN

(rusų k.: Иван Александрович КУРКИН)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1982 1 17

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0804 232754

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1091451

Ivan Alexandrovich Kurkin yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1137.

Evgeny Yurievich VAZHENOV

(rusų k.: Евгений Юрьевич ВАЖЕНОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1985 1 27

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 1005 944897

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1092162

Evgeny Yurievich Vazhenov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1138.

Dmitry Yulianovich IONOV

(rusų k.: Дмитрий Юлианович ИОНОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1965 7 3

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 1005 724322

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1093778

Dmitry Yulianovich Ionov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1139.

Alexander Anatolyevich KOCHERGIN

(rusų k.: Александр Анатольевич КОЧЕРГИН)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1971 12 10

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0803 940939

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1093786

Alexander Anatolyevich Kochergin yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1140.

Alexander Vladimirovich KOPYLOV

(rusų k.: Александр Владимирович КОПЫЛОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1980 9 29

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 7301 420589

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1094262

Alexander Vladimirovich Kopylov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1141.

Maxim Vladimirovich CHERNYSHEV

(rusų k.: Максим Владимирович ЧЕРНЫШЕВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1980 10 8

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0810 999451

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1094540

Maxim Vladimirovich Chernyshev yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1142.

Stanislav Igorevich MAKAROV

(rusų k.: Станислав Игорьевич МAКАРОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1982 8 16

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0810 953377

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1095194

Stanislav Igorevich Makarov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1143.

Andrey Nikolaevich IVANOV

(rusų k.: Андрей Николаевич ИВАНОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1981 2 26

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 2701 493476

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1095611

Andrey Nikolaevich Ivanov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1144.

Sergei Gennadyevich PERESHIVKIN

(rusų k.: Сергей Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1973 1 19

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0804 277244

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1100141

Sergei Gennadyevich Pereshivkin yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1145.

Aleksey Vladimirovich PRYSEV

(rusų k.: Алексей Владимирович ПРЫСЕВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1975 11 25

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0501 704733

Išdavimo data: 2002 3 20

Tapatybės Nr.: У-360702

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 1100633

Aleksey Vladimirovich Prysev yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1146.

Sergey Viktorovich RUDENKO

(rusų k.: Сергей Викторович РУДЕНКО)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1975 10 7

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0801 524291

Išdavimo data: 2002 3 14

Tapatybės Nr.: У-268570

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 1100637

Sergey Viktorovich Rudenko yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1147.

Olga Aleksandrovna KHAMENOK

(rusų k.: Ольга Александровна ХАМЕНОК)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majorė

Gimimo data: 1981 12 14

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Paso Nr.: 6004 190824

Išdavimo data: 2003 10 10

Tapatybės Nr.: Ф-142685

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 1102882

Olga Aleksandrovna Khamenok yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majorė. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Ji vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl ji yra atsakinga už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1148.

Dmitriy Gennadyevich LEVIN

(rusų k.: Дмитрий Геннадьевич ЛЕВИН)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1982 10 25

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0804 98883

Išdavimo data: 2003 6 30

Tapatybės Nr.: У-268857

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 1103126

Dmitriy Gennadyevich Levin yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1149.

Dmitriy Alekseevich GONCHAR

(rusų k.: Дмитрий Алексеевич ГОНЧАР)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1970 1 31

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0802 562844

Išdavimo data: 2002 5 27

Tapatybės Nr.: У-265899

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 1103591

Dmitriy Alekseevich Gonchar yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1150.

Sergey Sergeevich ZORIN

(rusų k.: Сергей Сергеевич ЗОРИН)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1982 10 25

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 7503 78809

Išdavimo data: 2003 3 2

Tapatybės Nr.: X-115531

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 1166487

Sergey Sergeevich Zorin yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1151.

Aleksandr Aleksandrovich POTAPOV

(rusų k.: Александр Александрович ПОТАПОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1981 5 8

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 6603 808655

Išdavimo data: 2003 4 29

Tapatybės Nr.: X-078567

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 1170231

Aleksandr Aleksandrovich Potapov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1152.

Stepan Viktorovich GRIGOROV

(rusų k.: Степан Викторович ГРИГОРОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1979 3 26

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 8110 342164

Išdavimo data: 2010 7 9

Tapatybės Nr.: Ф-594680

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 1194779

Stepan Viktorovich Grigorov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1153.

Sergey Viktorovich MOSALEV

(rusų k.: Сергей Викторович МОСАЛЕВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1978 1 19

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0802 688231

Išdavimo data: 2015 10 18

Tapatybės Nr.: Ф-866954

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 2737869

Sergey Viktorovich Mosalev yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1154.

Valentin Pavlovich LUTSAK

(rusų k.: Валентин Павлович ЛУЦАК)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1979 4 5

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 5004 572078

Išdavimo data: 2004 8 28

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-879492

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 3102560

Valentin Pavlovich Lutsak yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1155.

Sergey Nikolaevich BORISENKO

(rusų k.: Сергей Николаевич БОРИСЕНКО)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1978 3 15

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0503 357858

Išdavimo data: 2003 1 30

Tapatybės Nr.: У-268030

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 3127462

Sergey Nikolaevich Borisenko yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(rusų k.: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Gimimo data: 1979 5 17

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Susiję asmenys:

Alexey Mordashov (vyras)

Kirill Mordashov (posūnis)

Nikita Mordashov (posūnis)

Susiję subjektai:

„Ondero Limited“, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

„Unifirm Limited“, Kipras

Marina Mordashova yra bendrovės „Severgroup“ pirmininko Alexey Mordashov sutuoktinė. Alexey Mordashov savo sutuoktinei Marina Mordashova per įvairias lengvatinio apmokestinimo bendroves, įskaitant „Unifirm Limited“, „Ondero Limited“ ir „Ranel Assets Limited“, kurios nuosavybės teise priklauso Marina Mordashova arba yra jos valdomos, perleido jam priklausiusias kelionių milžinės „TUI“ ir aukso bendrovės „Nordgold“ akcijas, kurių bendra vertė viršija 1,5 mlrd. EUR. Todėl Marina Alexandrovna Mordashova yra fizinis asmuo, susijęs su į sąrašą įtrauktu asmeniu, kuris yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, rėmimą ir už finansinės bei materialinės paramos teikimą, ir gauna naudos iš Rusijos sprendimus priimančių asmenų, atsakingų už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 6 3

 

 

„Ranel Assets Limited“, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

„Rayglow Limited“, Kipras

„ServerGroup LLC“ (Rusijos Federacija)

„KN-Holding LLC“ (JAV)

„Nordgold“

 

 

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(rusų k.: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Rusijos Federacijos Nacionalinio gynybos kontrolės centro vadovas, generolas pulkininkas

Gimimo data: 1962 9 10

Gimimo vieta: Averinskaya, Syamzhensky district, Vologda region

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Generolas pulkininkas Mikhail Mizintsev yra Rusijos Federacijos Nacionalinio gynybos kontrolės centro vadovas. M. Mizintsev pramintas „Mariupolio skerdiku“ ir įvardijamas kaip Mariupolio apgultį prižiūrėjęs vadas; vadovaudamas Rusijos pajėgų vykdomam Mariupolio bombardavimui jis pasitelkė taktiką, kuri anksčiau buvo naudojama Alepo (Sirija) apgultyje. M. Mizintsev visų pirma kaltinamas organizavus Mariupolio miesto bombardavimus, kurių metu buvo nužudyta tūkstančiai civilių gyventojų, įskaitant Mariupolio gimdymo namų ir teatro apšaudymus artilerijos ugnimi, per kuriuos buvo nužudyta šimtai vaikų. Todėl Mikhail Mizintsev yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1158.

Elizaveta Dmitrievna PESKOVA

(rusų k.: Елизавета Дмитриевна ПЕСКОВА)

Rusijos ir Prancūzijos istorinių iniciatyvų plėtros fondo pirmininko pavaduotoja

Gimimo data: 1998 1 9

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Susijęs asmuo: Dmitry Peskov (tėvas)

Elizaveta Peskova yra Rusijos Federacijos Prezidento Vladimiro Putino atstovo spaudai Dmitry Peskov, įtraukto į Sprendime 2014/145/BUSP pateiktą sąrašą, dukra.

Elizaveta Peskova yra Rusijos ir Prancūzijos istorinių iniciatyvų plėtros fondo pirmininko pavaduotoja ir komunikacijos įmonės steigėja. Ji užėmė šiuos pelningus postus ir gyvena prabangų gyvenimą dėl tėvo ryšių.

Todėl ji yra susijusi su į sąrašą įtrauktu asmeniu, kuris aktyviai remia veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

1159.

Nikolay Dmitrievich PESKOV

(dar žinomas kaip Nikolay Dmitrievich CHOLES/CHOULZ)

(rusų k.: Николай Дмитриевич ПЕСКОВ)

(dar žinomas kaip Николай Дмитриевич ЧОУЛЗ)

Gimimo data: 1990 2 3

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 721123760

Išdavimo data: 2012 9 12

Galioja iki: 2022 9 12

Nacionalinis tapatybės Nr. 4516913332

Susijęs asmuo: Dmitry Peskov (tėvas)

Nikolay Peskov yra Rusijos Federacijos Prezidento Vladimiro Putino atstovo spaudai Dmitry Peskov, įtraukto į Sprendime 2014/145/BUSP pateiktą sąrašą, sūnus.

Nikolay Peskov naudojasi savo tėvo turtu ir pinigais, todėl gauna tiesioginės naudos iš savo glaudaus ryšio su tėvu. Taigi ji yra susijęs su į sąrašą įtrauktu asmeniu, kuris aktyviai remia veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

1160.

Tatiana Aleksandrovna NAVKA

(rusų k.: Татьяна Александровна НАВКА)

Gimimo data: 1975 4 13

Gimimo vieta: Ukraina

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Tatiana Navka yra Rusijos Federacijos Prezidento Vladimiro Putino atstovo spaudai Dmitry Peskov, įtraukto į Sprendime 2014/145/BUSP pateiktą sąrašą, žmona.

Tatiana Navka yra bendrovių ir turto, esančių, inter alia, Rusijos Federacijos neteisėtai aneksuotame Krymo pusiasalyje, bendrasavininkė. Taigi ji remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Be to, ji yra susijusi su į sąrašą įtrauktu asmeniu, kuris aktyviai remia veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

1161.

Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV

(rusų k.: Сергей Владимирович САВОСТЬЯНОВ)

Maskvos miesto Dūmos narys

Gimimo data: 1984 8 22

Gimimo vieta: Lyubertsy (Liubercai), Maskvos regionas, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Sergey Savostynov yra Rusijos valstybės veikėjas ir politikas. 2019 m. rugsėjo 8 d. jis buvo išrinktas Maskvos miesto Dūmos deputatu.

Nepripažindamas nepriklausomų šalių teritorinio vientisumo ir propaguodamas buvusios Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos sienų atkūrimą, jis viešai remia Rusijos Federacijos veiksmus Ukrainoje. Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1162.

Andrei Yurievich LIPOV

(rusų k.: Андрей Юрьевич ЛИПОВ)

Rusijos federalinės ryšių, informacinių technologijų ir žiniasklaidos priežiūros tarnybos (Roskomnadzor) vadovas

Gimimo data: 1969 11 23

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Andrei Lipov yra Rusijos federalinės ryšių, informacinių technologijų ir žiniasklaidos priežiūros tarnybos (Roskomnadzor) vadovas. Roskomnadzor yra pagrindinė cenzūros ir represijų prieš laisvą žiniasklaidą Rusijoje vykdymo priemonė.

Kaip Roskomnadzor vadovas, A. Lipov yra atsakingas už sprendimus, dėl kurių buvo cenzūruojama ir uždaroma nepriklausoma Rusijos žiniasklaida.

Šiais veiksmais sukuriama cenzūruojama informacinė erdvė, kurioje propaguojama ir remiama Rusijos ginkluota agresija prieš Ukrainą ir jai pritariama.

2022 6 3

 

 

 

Be to, A. Lipov vadovaujama Roskomnadzor, teikdama paramą separatistiniams Ukrainos regionams, vadinamosioms „respublikoms“ Donbase, ir, visų pirma, Denis Pushilin, vadinamosios „Donecko liaudies respublikos“ vadovui, aktyviai pakenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui.

Todėl A. Lipov yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

 

1163.

Volodymir Vasilyovich SALDO

(ukrainiečių k.: Володимир Васильович САЛЬДО)

Chersono miesto tarybos narys, Taikos ir tvarkos palaikymo Chersone komiteto narys

Buvęs Chersono meras (2002–2012 m.) ir buvęs parlamento narys (Regionų partija, 2012–2014 m.)

Gimimo data: 1956 6 12

Pilietybė: Ukrainos

Lytis: vyras

2022 m. kovo mėn. Volodymir Saldo dalyvavo mitinge, skirtame Rusijos agresijai prieš Ukrainą remti, ir vėliau dalyvavo kuriant vadinamąjį „Išgelbėjimo komitetą taikai ir tvarkai palaikyti“ – bendradarbiavimo su Rusijos okupantais Chersono srityje organą. V. Saldo rėmė ir propagavo politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 6 3

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV

(ukrainiečių k.: Кирило Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Taikos ir tvarkos palaikymo Chersone komiteto pirmininkas

Gimimo data: 1976 m.

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

2022 m. kovo mėn. Kyrylo Stremousov dalyvavo kuriant vadinamąjį „Išgelbėjimo komitetą taikai ir tvarkai palaikyti“ – bendradarbiavimo su Rusijos okupantais Chersono srityje organą.

K. Stremousov rėmė ir propagavo politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 6 3

1165.

Serhiy Mikolayovich CHEREVKO

(ukrainiečių k.: Сергiй Миколайович ЧЕРЕВКО)

Taikos ir tvarkos palaikymo Chersone komiteto narys, buvęs Chersono mero pavaduotojas

Gimimo data: 1975 8 11

Pilietybė: Ukrainos

Lytis: vyras

2022 m. kovo mėn. Serhiy Cherevko dalyvavo kuriant vadinamąjį „Išgelbėjimo komitetą taikai ir tvarkai palaikyti“ – bendradarbiavimo su Rusijos okupantais Chersono srityje organą.

S. Cherevko rėmė ir propagavo politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 6 3

1166.

Tetiana KUZMICH

(ukrainiečių k.: Тетяна КУЗЬМИЧ)

Taikos ir tvarkos palaikymo Chersone komiteto narė

Buvusi Chersono mero pavaduotoja

Pilietinės visuomenės organizacijos Rusijos nacionalinės bendruomenės „Rusich“ pirmininkė

Gimimo data: 1968 4 10

Pilietybė: Ukrainos

Lytis: moteris

2022 m. kovo mėn. Tetiana Kuzmich dalyvavo kuriant vadinamąjį „Išgelbėjimo komitetą taikai ir tvarkai palaikyti“ – bendradarbiavimo su Rusijos okupantais Chersono srityje organą.

T. Kuzmich rėmė ir propagavo politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 6 3

1167.

Galina Viktorivna DANILCHENKO

(ukrainiečių k.: Галина Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)

Rusijos okupacinių pajėgų paskirta laikinai eiti Melitopolio miesto mero pareigas

Gimimo data: 1964 m.

Pilietybė: Ukrainos

Lytis: moteris

Galina Danilchenko laikinai eina Melitopolio miesto mero pareigas.

2022 m. kovo 4 d. Rusijos pajėgos pagrobė teisėtą Melitopolio merą ir ji buvo paskirta užimti jo pareigas. Be to, ji padarė keletą pareiškimų, kuriais pritariama Rusijos pajėgų buvimui jos mieste, ir ragino gyventojus nesipriešinti okupantams.

Taigi, eidama šias pareigas ji rėmė ir propagavo politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 6 3

1168.

Petr AKOPOV

(rusų k.: Петр АКОПОВ)

Pareigos: Rusijos propagandos skleidėjas: „RIA Novosti“ skiltininkas

Gimimo data: 1968 10 7 Gimimo vieta: nežinoma

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Petr Akopov yra Rusijos propagandos skleidėjas ir „RIA Novosti“ – Rusijos valstybinės vidaus naujienų agentūros, kurios valstybinę kontrolę iš tiesų vykdo „Rossiya Segodnya“, skiltininkas. Jis yra vienas iš pagrindinių vyriausybės propagandos veikėjų, straipsnių, kuriuose neigiama Ukrainos teisė į valstybingumą ir raginama „denacifikuoti“ ir „deukrainizuoti“ šalį, autorius, propaguojantis idėją, kad Ukraina turėtų būti neatsiejama Rusijos dalis.

Todėl Petr Akopov yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1169.

Timofey Nikolaevich SERGEYTSEV

(rusų k.: Тимофей Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Pareigos: Rusijos propagandos skleidėjas: „RIA Novosti“ skiltininkas

Gimimo data: 1963 11 3

Gimimo vieta: nežinoma Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Timofey Sergeytsev yra Rusijos propagandos skleidėjas ir „RIA Novosti“ – Rusijos valstybinės vidaus naujienų agentūros, kurios valstybinę kontrolę iš tiesų vykdo „Rossiya Segodnya“, skiltininkas. Jis yra vienas iš pagrindinių vyriausybės propagandos veikėjų, straipsnių, kuriuose neigiama Ukrainos teisė į valstybingumą ir raginama „denacifikuoti“ ir „deukrainizuoti“ šalį, autorius, propaguojantis idėją, kad Ukraina turėtų būti neatsiejama Rusijos dalis.

Todėl Timofey Sergeytsev yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1170.

Victoria NIKIFOROVA

(rusų k.: Виктория НИКИФОРОВА)

Pareigos: Rusijos propagandos skleidėja, dirbanti „RIA Novosti“

Gimimo data: 1971 6 12

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Victoria Nikiforova yra Rusijos propagandos skleidėja ir „RIA Novosti“ – Rusijos valstybinės vidaus naujienų agentūros, kurios valstybinę kontrolę iš tiesų vykdo „Rossiya Segodnya“, skiltininkė. Ji yra viena iš pagrindinių vyriausybės propagandos veikėjų, kuri neigė Ukrainos teisę egzistuoti, taip pat Ukrainos žmonių gebėjimą apsispręsti. Ji apibūdina Ukrainos žmones kaip „asmenis išplautomis smegenimis“ bei „įkaitus“ ir taip skatina teigiamą požiūrį į Rusijos agresiją prieš Ukrainą.

Todėl Victoria Nikiforova yra atsakinga už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1171.

Alina Maratovna KABAEVA

(dar žinoma kaip Alina Maratovna KABAYEVA)

(rusų k.: Алина Маратовна КАБАЕВА)

Pareigos: Nacionalinės žiniasklaidos grupės (angl. National Media Group, NMG) direktorių valdybos pirmininkė

Gimimo data: 1983 5 12

Gimimo vieta: Tashkent (Taškentas), Uzbekistanas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Susijęs subjektas: National Media Group (NMG)

Alina Kabaeva yra Nacionalinės žiniasklaidos grupės (angl. National Media Group, NMG) direktorių valdybos pirmininkė; šiai bendrovei priklauso daug akcijų beveik visose pagrindinėse Rusijos federalinėse žiniasklaidos priemonėse, kuriose skleidžiama Rusijos vyriausybės propaganda. Ji yra buvusi Rusijos gimnastė ir buvusi Valstybės Dūmos narė. Ji glaudžiai siejama su Prezidentu Vladimiru Putinu.

Todėl ji yra atsakinga už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ar saugumui Ukrainoje ir į juos kėsinamasi, rėmimą ir įgyvendinimą. Be to, ji yra siejama su į sąrašą įtrauktu asmeniu, kuris yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 6 3

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

(serbų k.: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Gimimo data: 1977 4 21

Gimimo vieta: Belgrade (Belgradas), Serbija

Susijęs asmuo: Andrey Igorevich Melnichenko (vyras)

Pilietybė: Serbijos, Kroatijos

Lytis: moteris

Paso Nr.: Kroatijos paso numeris 094949450 (galiojimo pabaigos data: 2023 12 23)

Aleksandra Melnichenko yra Andrey Igorevich Melnichenko, Rusijos pramonininko, kuriam priklauso pagrindinė trąšų gamintoja „EuroChem Group“ ir anglies bendrovė SUEK, žmona. Aleksandra Melnichenko naudojasi savo vyro turtingumu ir gauna iš to turto naudos. Jai ir jos vyrui priklauso du prabangūs mansardiniai apartamentai, kurių vertė viršija 30 mln. dolerių. 2022 m. kovo mėn. Aleksandra Melnichenko pakeitė savo vyrą kaip nauja „Firstline Trust“ tikroji savininkė, o „Firstline Trust“ valdo įmonė „Linetrust PTC Ltd“, kuri yra „EuroChem Group“ tikroji savininkė.

Todėl ji yra susijusi su įtakingu verslininku, veikiančiu ekonomikos sektoriuose, kurie yra reikšmingas pajamų šaltinis Rusijos Federacijos vyriausybei, kuri yra atsakinga už Krymo aneksiją ir padėties Ukrainoje destabilizavimą. Be to, Andrey Igorevich Melnichenko yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV

(rusų k.: Эдуард Юрьевич Худайнатов)

Gimimo data: 1960 9 11

Gimimo vieta: Shymkent (Šimkentas), SSRS (dabar Kazachstanas)

Pilietybė: Rusijos

Paso Nr.: 753296761 (Rusijos)

Lytis: vyras

Eduard Yurevich Khudaynatov yra Rusijos verslininkas, vykdantis veiklą energetikos sektoriuje. Jis yra bendrovės „Independent Oil and Gas Company“ (NOC, „JSC Neftegazholding“), vienos iš didžiausių Rusijos privačiųjų bendrovių ir vienos iš svarbiausių naftos tiekėjų, kuri vykdo naftos ir dujų telkinių žvalgymą, tyrimą ir vystymą, naftos perdirbimą, taip pat naftos produktų gamybą ir rinkodarą, savininkas. 2015 m. bendrovės pajamos siekė 2,2 mlrd. USD.

Bendrovė „Independent Oil and Gas Company“ pastaraisiais metais iš valstybės valdomos bendrovės „Rosneft“ įgijo reikšmingas energetikos sektoriuje veikiančių įmonių akcijas ir kartu jų turėtas gavybos licencijas. Be to, NOC kartu su „Rosneft“ dalyvauja projekte „Vostok Oil“. Pastaraisiais metais „Rosneft“ taip pat sumokėjo E. Khudaynatov 9,6 mlrd. USD mainais už bendrovę, kuriai priklauso naftos telkinys Taimyre.

2022 6 3

 

 

 

2019 m. bendrovės NOC ir „Rosneft“ Prezidento V. Putino paprašė naudos, susijusios su jų vykdoma gavybos veikla Arkties regione, ir jis ją joms suteikė.

E. Khudaynatov yra susijęs su Rusijos oligarchu Igor Sechin ir Prezidentu Vladimiru Putinu.

E. Khudaynatov ir I. Sechin kartu dirbo bendrovėje „Rosneft“, o jų bendrovės bendrai vykdo verslo veiklą energetikos sektoriuje.

2000 m. jis dirbo V. Putino pirmojoje prezidento rinkimų kampanijoje; jis ją administravo Tyumen (Tiumenės) srityje, kurioje E. Khudaynatov nuo 1997 m. buvo regioninės Dūmos narys.

 

 

 

 

Už „Rusijos pozicijos pasaulio energijos rinkoje stiprinimą ir jos investicinių perspektyvų gerinimą“ jis buvo apdovanotas ordinu „Už nuopelnus tėvynei“.

Todėl Eduard Yurevich Khudaynatov yra įtakingas verslininkas, vykdantis veiklą ekonomikos sektoriuose, kurie yra reikšmingas pajamų šaltinis Rusijos Federacijos vyriausybei. Jis gauna naudos iš Rusijos Federacijos vyriausybės ir yra susijęs su į sąrašą įtrauktais asmenimis.

 

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(rusų k.: Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Gimimo data: 1996 m.

Pilietybė: Rusijos

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (INN): 780103765308

Susiję asmenys: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (tėvas), Lyubov Valentinovna Prigozhina (motina), Polina Evgenievna Prigozhina (sesuo)

Susiję subjektai: „Lakhta Park“, „Lakhta Park Premium“, „Lakhta Plaza“, „Turtrans“

Lytis: vyras

Pavel Prigozhin yra Yevgeniy Prigozhin, įtakingo Rusijos verslininko, turinčio glaudžių ryšių su Prezidentu V. Putinu ir Rusijos gynybos ministerija, sūnus. Yevgeniy Prigozhin yra Rusijoje įsteigto juridinio asmens teisių neturinčio karinio subjekto „Wagner Group“ („Vagnerio grupės“) finansuotojas ir neoficialus vadovas, atsakingas už samdinių dislokavimą Ukrainoje.

Bendrovė „Concord“, taip pat žinoma kaip KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, kurią Yevgeniy Prigozhin įsteigė ir kuri jam priklausė iki 2019 m. lapkričio mėn., ir grupė kitų su juo susijusių bendrovių, įskaitant „Concord Management and Consulting LLC“ ir „Megaline LLC“, gauna naudos iš didelių viešųjų sutarčių su Rusijos gynybos ministerija po Rusijos Federacijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos ir Rusijos remiamų separatistų vykdomos Rytų Ukrainos okupacijos.

2022 6 3

 

 

 

Pavel Prigozhin yra anksčiau jo motinai Lyubov Valentinovna Prigozhina priklausiusių penkių bendrovių – „Beta LLC“, „Turstatus“, „Lakhta Park Premium LLC“, „Lakhta Park LLC“ ir „Lakhta Plaza LLC“ – savininkas.

Taigi jis yra susijęs su įtakingais verslininkais arba juridiniais asmenimis, subjektais ar organizacijomis, vykdančiais veiklą ekonomikos sektoriuose, kurie yra reikšmingas pajamų šaltinis Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir padėties Ukrainoje destabilizavimą.

 

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH

(rusų k.: Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Pareigos: vienas iš „Yandex N.V.“ steigėjų ir vykdomasis direktorius

Gimimo data: 1964 2 11

Gimimo vieta: Atyrau, Kazachstano Tarybų Socialistinė Respublika, SSRS (dabar Kazachstanas)

Pilietybė: Rusijos, Maltos

Lytis: vyras

Arkady Yurievich Volozh yra Rusijos verslininkas, turintis verslo interesų IT ir technologijų srityse. Jis yra bendrovės „Yandex“ steigėjas ir vykdomasis direktorius. „Yandex“ yra didžiausia interneto bendrovė Rusijoje, valdanti populiariausią Rusijos paieškos variklį.

Rusijos valstybiniai bankai, pavyzdžiui, „Sberbank“ ir VTB, yra „Yandex“ akcininkai ir investuotojai.

2019 m. „Yandex“ pritarė restruktūrizavimui, po kurio privilegijuotos akcijos (angl. „golden share“) buvo suteiktos naujai įsteigtam Viešojo intereso fondui, sukurtam siekiant „ginti Rusijos Federacijos interesus“. Pasitelkdama šį Viešojo intereso fondą Rusijos Federacijos vyriausybė gali naudotis veto teise į nustatytą sąrašą įtrauktais klausimais, pavyzdžiui, materialinės intelektinės nuosavybės pardavimo ir Rusijos naudotojų asmens duomenų pardavimo ar perdavimo užsienio bendrovėms klausimais, kurie abu laikomi turinčiais įtakos Rusijos „nacionaliniams interesams“. Bendrovei „Yandex“ taip pat tenka atsakomybė už valstybinės žiniasklaidos ir naratyvų propagavimą jos paieškos rezultatuose, taip pat už Kremliui kritiško turinio, pavyzdžiui, turinio, susijusio su Rusijos agresijos karu prieš Ukrainą, rango pažeminimą ir jo pašalinimą.

2022 6 3“

 

 

 

A. Volozh yra vienas iš įtakingų verslininkų, vykdančių veiklą ekonomikos sektoriuose, kurie yra reikšmingas pajamų šaltinis Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir padėties Ukrainoje destabilizavimą. Be to, kaip „Yandex“ steigėjas ir vykdomasis direktorius, jis materialiai ar finansiškai remia Rusijos Federacijos vyriausybę ir yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą.

 

2)   SUBJEKTAI

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„84.

JSC GARNIZON

(rusų k.: АО Гарнизон)

Adresas: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24, Moscow, Russia 115035; building 1

Pašto adresas: Sadovnicheskaya 53, Moscow, Russia 115035

Telefono Nr.: +7 (499) 790-92-12

Interneto svetainė: http://ao-garnizon.ru

El. paštas: info@ao-garnizon.ru

„JSC Garnizon“ yra kontroliuojančioji bendrovė, pavaldi Rusijos Federacijos gynybos ministerijai. Jos struktūrą sudaro daugiau kaip 60 subjektų. Ji vykdo Gynybos ministerijos nustatytas užduotis ir gina Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų interesus. Dėl Gynybos ministerijos interesų vykdomuose viešuosiuose pirkimuose ji veikė kaip perkančioji organizacija.

Todėl ji yra juridinis asmuo, kuris materialiai ar finansiškai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 6 3

85.

JSC OBORONENERGO

(rusų k.: АО Оборонэнерго)

Adresas: 107140, Moscow, 1st Krasnoselsky lane, 11, Russia

Telefono Nr.: +7 (495) 532-13-06

Interneto svetainė: https://oboronenergo.su

El. paštas: info@oen.su

„JSC Oboronenergo“ yra karinė elektros energijos tiekėja, kuri pagal vyriausybines sutartis teikia elektros energijos tiekimo paslaugas Rusijos kariniams daliniams ir kitiems Gynybos ministerijai pavaldiems subjektams. Ji dalyvavo modernizuojant karinę oro bazę Korenovske, kurią Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo išpuoliams prieš taikinius Ukrainoje vykdyti Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu.

Todėl ji materialiai rėmė Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gavo iš jos naudos. Ji taip pat materialiai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

86.

OJSC Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ)

(rusų k.: ООО „Ульяновский автомобильный завод“ (УАЗ))

Adresas: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, 432008

Telefono Nr.: +7 (8422) 40-91-09

Interneto svetainė: https://uaz.global/

El. paštas: mm.medvedev@dnd.team

„UAZ“ yra Rusijos automobilių gamintoja. Ji Rusijos Federacijos ginkluotosioms pajėgoms teikia „UAZ Patriot“ transporto priemones, kurias Rusijos kariuomenė naudojo vykdydama neišprovokuotą ir nepateisinamą karinę agresiją prieš Ukrainą.

Todėl ji materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gauna iš jos naudos. Ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

87.

JSC VOENTELECOM (VOYENTELEKOM)

(rusų k.: АО „Воентелеком“)

Adresas: 107014, Russia, Moscow, st. Bolshaya Olenya, 15A, building 1

Telefono Nr.: +7 (495) 609-50-05, +7 (985) 900-50-05

Interneto svetainė: https://voentelecom.ru

El. paštas: info@voentelecom.ru

„Voentelecom“ yra pagrindinė telekomunikacijų paslaugų Rusijos Federacijos gynybos ministerijai teikėja. Rusijos Federacijos vyriausybė pripažino, kad „Voentelecom“ yra federalinės reikšmės bendrovė. Ji vykdo Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų IT infrastruktūros, karinės ryšių įrangos, ryšių linijų ir elektroninės karo įrangos techninę priežiūrą ir remontą, be kita ko, neteisėtai aneksuoto Krymo ir Sevastopolio teritorijoje. Ji sukūrė Rusijos kariuomenei skirtą bendrą automatizuotą skaitmeninio ryšio sistemą. Ji teikia Rusijos kariniam jūrų laivynui saugų plačiajuostį radijo ryšį, be kita ko, neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio teritorijoje. „Voentelecom“ bendradarbiavo su „Rostec“ rengiant LTE tinklo standartą neteisėtai aneksuoto Krymo ir Sevastopolio teritorijoje.

2022 6 3

 

 

 

Todėl ji materialiai rėmė Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gavo iš jos naudos. Ji taip pat materialiai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

 

88.

JSC VOENTORG

(rusų k.: АО „Военторг“)

Adresas: Russia, Moscow, 115035, Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3

Telefono Nr.: +7 (495) 609-5200

Interneto svetainė: http://www.oaovoentorg.ru

El. paštas: info@oaovoentorg.ru

Susiję subjektai: pavaldžios bendrovės:

 

JSC ‘Voentorg-West’;

 

JSC ‘Voentorg-South’;

 

JSC ‘Voentorg-Center’;

 

JSC ‘Voentorg-Vostok’;

 

JSC ‘Voentorg-Moscow’;

 

Voentorg-Retail LLC

„Voentorg“ yra Rusijos Federacijos gynybos ministerijos rangovė. Ji teikia maitinimo ir skalbimo paslaugas, taip pat karines uniformas Rusijos Federacijos ginkluotosioms pajėgoms. Be to, „Voentorg“ patronuojamoji įmonė „Voentorg Retail“ pardavė marškinėlius „Rusijos kariuomenė“ su kariniu simboliu „Z“, kurį naudoja Rusijos propagandistai siekdami propaguoti neišprovokuotą ir nepateisinamą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą.

Todėl ji materialiai ar finansiškai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Ji taip pat materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

89.

VOENTEKSTILPROM LLC

(rusų k.: ООО ВоенТекстильПром)

Adresas: 115446, Moscow, Kolomensky proezd, 13a, Russia

Telefono Nr.: 8-499-444-32-84;

Faksas: 8-499-611-90-46

Interneto svetainė: https://voentekstilprom.ru/

El. paštas: office@vtpmsk.ru

„Voentekstilprom“ gamina drabužius Rusijos Federacijos vyriausybės poreikiams tenkinti. Ji Rusijos kariuomenei tiekė drabužius, kaip dalį valstybės gynybos užsakymo. Ji gamina lauko uniformas Rusijos nacionalinei gvardijai ir marškinius Rusijos karinio jūrų laivyno bei Rusijos nacionalinės gvardijos kareiviams.

Todėl ji yra juridinis asmuo, kuris materialiai ar finansiškai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, arba gauna naudos iš jos.

2022 6 3

90.

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

(rusų k.: СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Adresas: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscow, 123001

Telefono Nr.: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19

Faksas: +7 (495) 788-81-16

Interneto svetainė: www.nsg-ins.ru

El. paštas: info@nsg-ins.ru

„Independent Insurance Group Ltd“ yra Rusijos gynybos pramonės bendrovių draudikas. Ji įtraukta į draudikų, teikiančių draudimo paslaugas, susijusias su karinių prekių tarptautiniu vežimu, sąrašą. Ji bendradarbiauja su Rusijos valstybinėmis įmonėmis, ypač kariniame ir gynybos sektoriuje, ir teikia joms draudimą. „Independent Insurance Group Ltd“ buvo pagrindinis Rusijos valstybės valdomo konglomerato „Rostec“ rizikos draudikas. Bendrovė yra viena iš Tarptautinio karinio ir techninio forumo „Army2022“, kurį organizuoja Rusijos Federacijos gynybos ministerija, rėmėjų ir dalyvių.

2022 6 3

 

 

 

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Ji taip pat materialiai ar finansiškai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, arba gauna naudos iš jos.

 

91.

PJSC KAMAZ, dar žinoma kaip KAMAZ PTC

(rusų k.: ПАО „КАМАЗ“)

Adresas: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye Chelny, Respublika Tatarstan, 423827

Telefono Nr.: +7 (800) 555-00-99

Interneto svetainė: https://kamaz.ru/en

El. paštas: callcentre@kamaz.ru

„KAMAZ“ yra Rusijos transporto priemonių ir karinės įrangos kūrėja ir gamintoja. Ji pagamino KAMAZ-5350, KAMAZ-6350, KAMAZ 6560 transporto priemones, kurias Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu.

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

92.

JSC KRONSHTADT TEKHNOLOGII Group of Companies

(rusų k.: Кронштадт-технологии группа компаний АО)

Adresas: 115432, Moscow, Andropov Ave., 18, bldg. 9, Descartes Business Center, Russia / 199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky island, 54/4

Telefono Nr.: +7 (495) 748-35-77,

+7 (495) 230-00-36 (Maskva);

+7 (812) 449-90-90 (Sankt Peterburgas)

Interneto svetainė: https://kronshtadt.ru

El. paštas: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru

„JSC Kronshtadt Tekhnologii“ yra Rusijos karinis rangovas, kuris kuria ir gamina įrangą, programinę įrangą ir integruotus sprendimus, skirtus bepiločiams orlaiviams ir Rusijos gynybos pramonei. „Kronshtadt Tekhnologii“ pagamintus bepiločius orlaivius „Orion“ Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu.

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

93.

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(rusų k.: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Adresas: 423580, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Russia

Telefono Nr.: +7(8555) 49-73-42, +7(8555) 49-75-86

Faksas: +7(8555) 49-75-86

Interneto svetainė: www.neftehim.tatneft.ru

El. paštas: nhk@tnnh.tatneft.ru

Susiję subjektai:

JSC Nizhnekamskshina;

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;

JSC Nizhnekamsktekhuglerod;

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant;

TD ‘Kama’ Trading House;

LLC ‘Kama’ Scientific & Technical Center;

„Management Company Tatneft-Neftekhim“ valdo ir koordinuoja „Tatneft“ pavaldžių padangų bendrovių, įskaitant „TD KAMA“, „Nizhnekamskshina“ ir „Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant“, veiklą. Ji vienija visas su „Tatneft“ padangų verslu susijusias įmones ir vadovauja jų gamybos, planavimo procesams, verslo veiklai, žmogiškiesiems ištekliams ir ryšiams su visuomene.

„TD KAMA“, „Tatneft“ padangų verslo produktų generalinis platintojas, tiekia padangas Rusijos Federacijos ginkluotosioms pajėgoms ir Rusijos Federacijos nacionalinei gvardijai. „Nizhnekamskshina“ gamina padangas, kurios naudojamos „K4386 Typhoon-VDV“ šarvuotosioms transporto priemonėms. „Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant“ produkcija apima „KAMA NU402“ padangas, kurios naudojamos „Tigr“ kovinėse pėstininkų transporto priemonėse, gabenančiose mobiliąsias prieštankinių raketų sistemas „Kornet“. Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo „K4386 Typhoon-VDV“ šarvuotąsias transporto priemones, „Tigr“ kovines pėstininkų transporto priemones ir mobiliąsias prieštankinių raketų sistemas „Kornet“ Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu.

2022 6 3

 

 

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;

JSC Yarpolimermash-Tatneft;

LLC Energoshinservis

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Be to, jis materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

 

94.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

(rusų k.: ООО Нижнекамский завод грузовых шин)

Adresas: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone, Republic of Tatarstan, Russia

Telefono Nr.: +7 (8555) 49-73-40

Interneto svetainė: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

El. paštas: nkastp@tatneft.ru

Susiję subjektai:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

Nizhnekamskshina

„Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant“ gamina plienines padangas. Tai – „Tatneft“ pavaldi bendrovė. Jos produkcija tiekiama Rusijos Federacijos gynybos ministerijai.

Ji gamina „KAMA NU402“ padangas, kurios naudojamos „Tigr“ kovinėse pėstininkų transporto priemonėse, gabenančiose mobiliąsias prieštankinių raketų sistemas „Kornet“. Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo „Tigr“ kovines pėstininkų transporto priemones ir mobiliąsias prieštankinių raketų sistemas „Kornet“ Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu.

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Be to, ji materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 6 3

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(rusų k.: ПАО „Нижнекамскшина“)

Adresas: 423570, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Russia

Telefono Nr.: +8 555 49-79-30,

faksas: + 8 555 24-15-70

Interneto svetainė: https://shinakama.tatneft.ru

El. paštas: nksh@tatneft.ru

Susiję subjektai:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

„Nizhnekamskshina“ yra pirmaujanti Rusijos padangų gamintoja. Tai – „Tatneft“ pavaldi bendrovė. Ji gamina „KAMA“ ir „Viatti“ prekių ženklų padangas. Jos produkcija apima dvejopo naudojimo ir karines padangas, tiekiamas Rusijos Federacijos vyriausybei. Ji gamina padangas, kurios naudojamos „K4386 Typhoon-VDV“ šarvuotosioms transporto priemonėms. Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo „K4386 Typhoon-VDV“ Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu.

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Be to, ji materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 6 3

96.

LLC TD KAMA

(rusų k.: ООО ТД „КАМА”)

Adresas: 423570, Russia, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24, room 402

Telefono Nr.: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Interneto svetainė: https://www.td-kama.com

El. paštas: info@td-kama.com

„TD KAMA“ yra „Tatneft“ padangų verslo produktų, kuriuos gamina „Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant“ ir „Nizhnekamskshina“, generalinis platintojas. Ji tiekia padangas Rusijos Federacijos ginkluotosioms pajėgoms ir Rusijos Federacijos nacionalinei gvardijai.

„Nizhnekamskshina“ produkcija, kurią platina „TD KAMA“, apima dvejopo naudojimo ir karines padangas, tiekiamas Rusijos Federacijos vyriausybei. „Nizhnekamskshina“ gamina padangas, kurios naudojamos „K4386 Typhoon-VDV“ šarvuotosioms transporto priemonėms. „Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant“ produkcija, kurią platina „TA KAMA“, apima „KAMA NU402“ padangas, kurios naudojamos „Tigr“ kovinėse pėstininkų transporto priemonėse, gabenančiose mobiliąsias prieštankinių raketų sistemas „Kornet“. Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo „K4386 Typhoon-VDV“ šarvuotąsias transporto priemones, „Tigr“ kovines pėstininkų transporto priemones ir mobiliąsias prieštankinių raketų sistemas „Kornet“ Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu.

2022 6 3

 

 

 

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Be to, ji materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

 

97.

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant

(rusų k.: ОАО Балашихинский литейно-механический завод)

dar žinoma kaip OJSC BLMZ

(rusų k.: ОАО БЛМЗ)

Adresas: Entuziastov sh., 4, Balashikha, Moskovskaya Oblast, 143900, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 (495) 639-94-94

Interneto svetainė: https://www.blmz.ru

El. paštas: info@blmz.ru

„BLMZ“ yra Rusijos liejykla ir mechanikos gamykla. Ji tiekia ginklams gaminti naudojamas medžiagas Rusijos karinės įrangos tiekėjams, kuriems Sąjunga taiko sankcijas atsižvelgdama į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

Ji yra Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų tiekėja pagal sutartį. Ji tiekia įrangą ir medžiagas kai kurių orlaivių ir sraigtasparnių, įskaitant „Ka-52“, kuriuos Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu, gamybai.

2022 6 3

 

 

 

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Be to, ji materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gauna iš jos naudos.

 

98.

JSC REMDIZEL

(rusų k.: АО „Ремдизель“)

Adresas: 423800, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Russia

Telefono Nr.: +7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Interneto svetainė: http://www.remdizel.com

El. paštas: remdizel@kamaz.ru

Susiję subjektai:

KAMAZ

„Remdizel“ gamina ir remontuoja ratines ir vikšrines transporto priemones. Ji gamina minoms atsparias, nuo pasalos apsaugotas transporto priemones, kurias Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu.

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

99.

JSC SUKHOI Company

(rusų k.: ПАО Компания „Сухой“)

Adresas: 125284, Russia, Moscow, st. Polikarpova, 23B, PO box 604

Telefono Nr.: +7 (499) 550-01-06

Interneto svetainė: https://www.sukhoi.org

El. paštas: info@sukhoi.org

Susiję subjektai:

United Aircraft Corporation (patronuojančioji įmonė)

„Sukhoi“ yra Rusijos orlaivių gamintoja. Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo „Sukhoi“ pagamintą kovinį orlaivį Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu.

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

100.

JSC „121 AIRCRAFT REPAIR PLANT“

(rusų k.: Акционерное общество „121 авиационный ремонтный завод”)

Adresas: Russia, 143079, Moscow region, Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Telefono Nr.: +7 (498) 677-95-11

Interneto svetainė: https://121arz.ru

El. paštas: info@121arz.ru

„121 Aircraft Repair Plant“ remontuoja „Su-25“, „Su-27“ ir „MiG-29“ orlaivius. Tai vienintelė įmonė Rusijoje, kuri vienu metu remontuoja „Su-25“ orlaivius ir juos modernizuoja, išleisdama „Su-25 SM“ versiją. Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo „Su-25 SM“ Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu.

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Ji taip pat materialiai ar finansiškai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, arba gauna naudos iš jos.

2022 6 3

101.

National Settlement Depository (NSD)

(rusų k.: Национальный расчетный депозитарий)

AdresasSusiję subje: Spartakovskaya street 12, 105066, Maskva, Rusijos Federacija

Subjekto rūšis: ne bankų kredito įstaiga, akcinė bendrovė

Registracijos data: 1996 6 27

Valstybinis registracinis numeris: 3294

Pagrindinis valstybinis registracinis numeris: 1027739132563

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7702165310 / 770101001

Pagrindinė verslo vieta: Rusijos Federacija

NSD yra Rusijos ne bankų finansų įstaiga ir Rusijos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Ši įstaiga yra didžiausias Rusijos vertybinių popierių depozitoriumas, vertinant pagal nuosavo kapitalo ir saugomų skolos vertybinių popierių rinkos vertę, ir vienintelis depozitoriumas, turintis prieigą prie tarptautinės finansų sistemos.

Rusijos Federacijos vyriausybė ir centrinis bankas ją pripažįsta kaip sisteminės svarbos Rusijos finansų įstaigą. Šiai įstaigai tenka itin svarbus vaidmuo užtikrinant Rusijos finansų sistemos veikimą ir jos ryšį su tarptautine finansų sistema, taigi ji tiesiogiai ir netiesiogiai sudaro sąlygas Rusijos Federacijos vyriausybei vykdyti savo veiklą, politiką ir sutelkti išteklius.

2022 6 3“

 

 

Susiję subjektai: daugumos akcijų turėtoja / patronuojančioji bendrovė: 99,997 % (atskirai į biržos prekybos sąrašus neįtraukta bendrovė):

vieša akcinė bendrovė „Moscow Exchange MICEX-RTS“ („Moscow Exchange“ arba MOEX) Registracijos adresas: 13, Bolshoy Kislovsky per, 125009 Maskva, Rusijos Federacija

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7702077840

Pagrindinis valstybinis registracinis numeris: 1027739387411

Ji beveik visiškai nuosavybės teise priklauso „Moscow Exchange“ (Maskvos biržai), kurios užduotis – suteikti išsamią prieigą prie Rusijos finansų rinkų. Maskvos birža savo ruožtu dėl savo vaidmens ir akcininkų yra dideliu mastu kontroliuojama Rusijos Federacijos vyriausybės. Todėl NSD yra subjektas ar organizacija, materialiai ar finansiškai remianti Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir padėties Ukrainoje destabilizavimą.

 


2022 6 3   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/53


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/879

2022 m. birželio 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2022 m. birželio 3 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2022/884, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 833/2014 (2);

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 833/2014 įgyvendinamos tam tikros Tarybos sprendime 2014/512/BUSP (3) numatytos priemonės;

(3)

2022 m. birželio 3 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/884, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP ir įvairiuose sektoriuose nustatomos papildomos ribojamosios priemonės;

(4)

Sprendimu (BUSP) 2022/884 išplečiamas draudimo teikti specializuotas finansinių mokėjimų pranešimų paslaugas taikymas įtraukiant tris papildomas Rusijos kredito įstaigas;

(5)

Sprendimu (BUSP) 2022/884 taip pat išplečiamas sąrašas asmenų, susijusių su Rusijos gynybos ir pramonine baze, kuriems taikomi griežtesni dvejopo naudojimo prekių ir technologijų, taip pat prekių ir technologijų, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Rusijos gynybos ir saugumo sektoriaus technologinio stiprinimo, eksporto apribojimai;

(6)

taip pat manoma, kad tikslinga išplėsti kontroliuojamų prekių, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Rusijos kariuomenės ir technologinio stiprinimo arba plėtojamas jos gynybos ir saugumo sektorius, sąrašą;

(7)

Sprendimu (BUSP) 2022/884 pratęsiamas Rusijos žiniasklaidos priemonių, kurias nuolat kontroliuoja Rusijos vadovybė, transliavimo licencijų galiojimo sustabdymas Sąjungoje;

(8)

Rusijos Federacija vykdo sistemingą tarptautinę manipuliavimo žiniasklaida ir faktų iškraipymo kampaniją, siekdama sustiprinti kaimyninių šalių ir Sąjungos bei jos valstybių narių destabilizavimo strategiją. Visų pirma propaganda ne kartą ir nuolat buvo nukreipta prieš Europos politines partijas, ypač rinkimų laikotarpiais, pilietinę visuomenę, prieglobsčio prašytojus, Rusijos etnines mažumas seksualines mažumas ir prieš Sąjungos ir jos valstybių narių demokratinių institucijų veikimą;

(9)

siekdama pateisinti ir paremti savo agresiją Ukrainoje, Rusijos Federacija vykdė nuolatinius ir suderintus propagandos veiksmus, nukreiptus prieš pilietinę visuomenę Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse, smarkiai iškraipydama faktus ir jais manipuliuodama;

(10)

tie propagandos veiksmai buvo vykdomi per įvairias žiniasklaidos priemones, kurias tiesiogiai arba netiesiogiai nuolat kontroliuoja Rusijos Federacijos vadovybė. Tokie veiksmai kelia didelę tiesioginę grėsmę Sąjungos viešajai tvarkai ir saugumui. Tų žiniasklaidos priemonių vaidmuo skatinant ir remiant agresiją prieš Ukrainą ir destabilizuojant jos kaimynines šalis yra esminis ir labai svarbus;

(11)

atsižvelgiant į padėties sunkumą ir reaguojant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, būtina laikantis Pagrindinių teisių chartijoje pripažintų pagrindinių teisių ir laisvių, visų pirma saviraiškos ir informacijos laisvės, pripažintos jos 11 straipsnyje, nustatyti papildomas ribojamąsias priemones siekiant sustabdyti tokių žiniasklaidos priemonių transliavimo veiklą Sąjungoje arba nukreiptą prieš Sąjungą. Šios priemonės turėtų būti taikomos, kol nebus nutraukta agresija prieš Ukrainą ir kol Rusijos Federacija ir su ja susijusios žiniasklaidos priemonės nenutrauks propagandinių veiksmų prieš Sąjungą ir jos valstybes nares;

(12)

tikslinga suteikti Tarybai įgyvendinimo įgaliojimus nuspręsti, priimant įgyvendinimo aktus ir išnagrinėjus atitinkamus faktus, ar šios ribojamosios priemonės turi būti pradėtos taikyti šiame reglamente nurodytą datą vieno ar kelių šio reglamento VI priede išvardytų subjektų atžvilgiu;

(13)

laikantis Pagrindinių teisių chartijoje pripažintų pagrindinių teisių ir laisvių, visų pirma saviraiškos ir informacijos laisvės, laisvės užsiimti verslu ir teisės į nuosavybę, pripažintų jos 11, 16 ir 17 straipsniuose, šiomis priemonėmis neužkertamas kelias toms žiniasklaidos priemonėms ir jų darbuotojams vykdyti Sąjungoje kitą veiklą nei transliavimas, kaip antai tyrimus ir pokalbius. Visų pirma šiomis priemonėmis nekeičiama pareiga paisyti teisių, laisvių ir principų, nurodytų Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje, įskaitant Pagrindinių teisių chartiją, ir valstybių narių konstitucijose, atitinkamose jų taikymo srityse;

(14)

Sprendimu (BUSP) 2022/884 taip pat nustatytas draudimas reklamuoti produktus ar paslaugas bet kokiu Rusijos žiniasklaidos priemonių, kurias nuolat kontroliuoja Rusijos vadovybė ir kurių transliavimo licencijų galiojimas sustabdytas, sukurtu ar transliuojamu turiniu;

(15)

Sprendimu (BUSP) 2022/884 taip pat nustatyti draudimai tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, į valstybes nares importuoti arba perduoti žalią naftą ir tam tikrus naftos produktus, kurių kilmės šalis yra Rusija ar kurie buvo eksportuoti iš Rusijos, ir drausti bei perdrausti tokių prekių transportavimą jūra į trečiąsias valstybes. Numatyti atitinkami pereinamieji laikotarpiai;

(16)

dėl kelių valstybių narių geografinės padėties, kuri lemia konkrečią priklausomybę nuo naftotiekiu iš Rusijos importuojamos žalios naftos, ir nesant perspektyvaus alternatyvaus tiekėjo trumpuoju laikotarpiu, žalios naftos importo iš Rusijos draudimas laikinai turėtų būti netaikomas, kol Taryba nenuspręs kitaip, naftotiekiu iš Rusijos į tas valstybes nares importuojamai žaliai naftai. Tos valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių, kad kuo greičiau užsitikrintų alternatyvų tiekimą, siekiant užtikrinti, kad draudimai būtų pradėti taikyti naftotiekiu iš Rusijos importuojamai žaliai naftai kuo greičiau;

(17)

būtina uždrausti žalią naftą iš Rusijos, kuri į valstybę narę tiekiama naftotiekiu, toliau perduoti, vežti ar perparduoti į kitas valstybes nares arba trečiąsias šalis, taip pat uždrausti, pasibaigus aštuonių mėnesių pereinamajam laikotarpiui, toliau perduoti, vežti ar perparduoti į kitas valstybes nares iš tokios žalios naftos gautus naftos produktus. Dėl specifinės Čekijos priklausomybės nuo tokių naftos produktų jai turėtų būti suteiktas papildomas dešimties mėnesių laikotarpis, kad ji galėtų užsitikrinti alternatyvų tiekimą;

(18)

dėl ypatingo Bulgarijos pažeidžiamumo dėl geografinių priežasčių turėtų būti numatyta ribotą laikotarpį taikoma speciali nukrypti nuo draudimo importuoti žalią naftą įvežamą jūriniu transportu (toliau – jūromis vežama žalia nafta) ir naftos produktus leidžianti nuostata. Dėl Kroatijos ypatingos padėties, susijusios su jos naftos perdirbimo gamyklos poreikiu užsitikrinti reguliarų vakuuminio gazolio tiekimą tos gamyklos veikimui, nacionalinė kompetentinga institucija turėtų galėti leisti konkretų laikotarpį tam tikromis sąlygomis pirkti, importuoti ar perduoti Rusijos vakuuminį gazolį;

(19)

jei žalios naftos tiekimas naftotiekiu iš Rusijos į žemyninę valstybę narę nutrūksta dėl priežasčių, kurių ta valstybė narė negali kontroliuoti, turėtų būti leidžiama į tą valstybę narę iš Rusijos importuoti jūromis vežamą žalią naftą, taikant išimtinę laikiną nukrypti leidžiančią nuostatą, kol tiekimas naftotiekiu bus atnaujintas arba kol Taryba nuspręs, kad tos valstybės narės atžvilgiu taikytinas draudimas importuoti naftotiekiu tiekiamą žalią naftą

(20)

staiga sutrikus naftos tiekimui naftotiekiu ar vežant jūromis, valstybės narės turėtų veikti vadovaudamosi solidarumo ir regioninio bendradarbiavimo principais, įtraukdamos tiek valdžios institucijas, tiek energetikos įmones, glaudžiai bendradarbiaudamos su Naftos koordinavimo grupe, kad būtų galima naudoti naftos atsargas, įskaitant nenumatytiems atvejams skirtas naftos atsargas, ir taikyti kitas priemones, įskaitant tinkamo mišinio tiekimą, kaip numatyta jų nacionaliniuose nenumatytų atvejų planuose arba sutarta pagal Direktyvą 2009/119/EB. Šis įsipareigojimas veikti solidariai ir bendradarbiauti yra itin aktualus atsižvelgiant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir galimą Rusijos žalios naftos tiekimo ar perdirbtų naftos produktų tiekimo regione sutrikimą, visų pirma susijusį su naftotiekiais ar Juodosios jūros uostais. Komisija stebės rinkas bei tiekimo saugumą ir reguliariai praneš Tarybai ir prireikus teiks pasiūlymus, kaip sustiprinti tiekimo saugumą;

(21)

laikantis tranzito laisvės principo, draudimai pirkti, importuoti ar perduoti jūromis vežamą žalią naftą ir tam tikrus naftos produktus iš Rusijos neturėtų daryti poveikio tokių prekių, kurių kilmės šalis yra trečioji valstybė ir kurios tik tranzitu vežamos per Rusiją, pirkimui, importui arba perleidimui. Visų pirma šie draudimai neturėtų būti taikomi tuo atveju, kai Rusija muitinės deklaracijose yra nurodyta kaip eksporto valstybė, jei tose muitinės deklaracijose nurodyta žalios naftos ir kitų naftos produktų kilmės šalis yra trečioji valstybė;

(22)

nacionalinės institucijos turėtų vykdyti būtinus patikrinimus, kad užtikrintų, jog trečiosios valstybės prekių tranzitu nebūtų apeinami draudimai. Jei yra pakankamai įrodymų, kad trečiosios valstybės prekių importu apeinami draudimai, toks importas turėtų būti uždraustas;

(23)

be to, Sprendimu (BUSP) 2022/884 nustatyti draudimai teikti Rusijai apskaitos, audito, buhalterijos ir konsultavimo mokesčių klausimais paslaugas, taip pat verslo bei valdymo konsultacijų ir viešųjų ryšių paslaugas;

(24)

siekiant užtikrinti sklandų Reglamento (ES) Nr. 833/2014 5m straipsnio įgyvendinimą, tikslinga to straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytą veiklos nutraukimo terminą pratęsti nuo 2022 m. gegužės 10 d. iki 2022 m. liepos 5 d.;

(25)

patikslintina, kad šiuo reglamentu neužkertamas kelias pagal valstybės narės teisę įregistruotam ar įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai gauti mokėjimus iš Rusijos kontrahento pagal sutartis, susijusias su prekėmis ir technologijomis, išvardytomis Reglamento (ES) Nr. 833/2014 X priede, to juridinio asmens, subjekto ar organizacijos sudarytas anksčiau nei 2022 m. vasario 26 d. ir įvykdytas anksčiau nei 2022 m. gegužės 27 d.;

(26)

pagal 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 184/2005 (4) dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos II priedą apskaitos, audito, buhalterijos ir konsultavimo mokesčių klausimais paslaugos apima įmonių ir kitų subjektų komercinių sandorių registravimą; apskaitos įrašų ir finansinių ataskaitų tikrinimą; įmonės mokesčių planavimą ir konsultavimą ir mokesčių dokumentų rengimą. Verslo ir konsultacinės valdymo bei ryšių su visuomene paslaugos apima įmonėms teikiamas patariamąsias, rekomendacines ir veiklos pagalbos paslaugas, susijusias su verslo politika bei strategija ir bendruoju organizacijos veiklos planavimu, struktūros nustatymu ir kontrole. Tai apima valdymo mokesčius, finansų kontrolę; rinkos valdymo, žmogiškųjų išteklių, gamybos valdymo ir projektų valdymo konsultacines paslaugas; taip pat patariamąsias, rekomendacines ir veiklos pagalbos paslaugas, susijusias su klientų įvaizdžio ir jų ryšių su plačiąja visuomene ir institucijomis gerinimu;

(27)

siekiant užtikrinti tinkamą Reglamente (ES) Nr. 833/2014 nustatytų priemonių įgyvendinimą, tikslinga draudimo Rusijoje įsisteigusioms kelių transporto įmonėms transportuoti prekes išimtį taikyti visoms Rusijoje veikiančioms diplomatinėms ir konsulinėms atstovybėms. Be to, tikslinga išplėsti tam tikrų draudimo priimti indėlius ir dėl patikos fondų išimčių taikymą, taip pat patikslinti ir sugriežtinti nuostatas dėl nacionalinių sankcijų už tame reglamente nustatytų priemonių pažeidimus;

(28)

šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl visų pirma siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse jos būtų taikomos vienodai, būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(29)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

2f straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Draudžiama reklamuoti produktus ar paslaugas bet kokiu XV priede išvardytų juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sukurtu ar transliuojamu turiniu, taip pat ir jį perduodant ar platinant 1 dalyje nurodytomis priemonėmis.“;

2)

3 straipsnio 3 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, transportavimas (nebent tai būtų draudžiama pagal 3m ar 3n straipsnį) iš Rusijos arba per Rusiją į Sąjungą, arba“;

3)

3a straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

ji būtina siekiant užtikrinti kritiškai būtinos energijos tiekimą Sąjungoje, taip pat gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, transportavimą (nebent tai būtų draudžiama pagal 3m ar 3n straipsnį) iš Rusijos arba per Rusiją į Sąjungą, arba“;

4)

3ea straipsnio 5 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal 3m arba 3n straipsnį, gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos, taip pat tam tikrų chemijos ir geležies produktų, išvardytų XXIV priede, pirkimas, importavimas ar transportavimas į Sąjungą;“;

5)

3l straipsnio 4 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal 3m arba 3n straipsnį, gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, taip pat titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos, pirkimas, importavimas ar transportavimas į Sąjungą;“;

6)

3l straipsnio 4 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

diplomatinių ir konsulinių atstovybių, įskaitant atstovybes, ambasadas ir misijas, arba tarptautinių organizacijų, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, veikimas Rusijoje, arba“;

7)

įterpiami šie straipsniai:

„3m straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, importuoti ar perduoti žalią naftą ir naftos produktus, kaip išvardyta XXV priede, jei jų kilmės šalis yra Rusija arba jie yra eksportuojami iš Rusijos.

2.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę paramą arba bet kokias kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytu draudimu.

3.   1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi:

a)

iki 2022 m. gruodžio 5 d. vienkartiniams artimiausio laikotarpio tiekimo sandoriams, sudarytiems ir įvykdytiems iki tos datos, ir prekių, klasifikuojamų priskiriant KN kodą 2709 00, pirkimo, importo ar perdavimo sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2022 m. birželio 4 d., ir tokioms sutartims įvykdyti reikalingoms papildomoms sutartims, su sąlyga, kad atitinkamos valstybės narės apie tas sutartis pranešė Komisijai ne vėliau kaip 2022 m. birželio 24 d. ir kad apie vienkartinius artimiausio laikotarpio pristatymo sandorius atitinkamos valstybės narės praneša Komisijai per 10 dienų nuo jų užbaigimo;

b)

iki 2023 m. vasario 5 d. vienkartiniams artimiausio laikotarpio tiekimo sandoriams, sudarytiems ir įvykdytiems anksčiau nei ši data, ir prekių, klasifikuojamų priskiriant KN kodą 2710, pirkimo, importo ar perdavimo sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2022 m. birželio 4 d., ir tokioms sutartims įvykdyti reikalingoms papildomoms sutartims, su sąlyga, kad atitinkamos valstybės narės apie tas sutartis pranešė Komisijai ne vėliau kaip 2022 m. birželio 24 d. ir kad apie vienkartinius artimiausio laikotarpio pristatymo sandorius atitinkamos valstybės narės praneša Komisijai per 10 dienų nuo jų užbaigimo;

c)

XXV priede išvardytų jūromis vežamos žalios naftos ir naftos produktų pirkimui, importui ir perleidimui, kai šių prekių kilmės šalis yra trečioji valstybė, o jos Rusijoje tik pakraunamos, išsiunčiamos iš jos arba vežamos per ją tranzitu, su sąlyga, kad šių prekių kilmės šalis nėra Rusija ir jų savininkas nėra iš Rusijos;

d)

žaliai naftai, klasifikuojamai priskiriant KN kodą 2709 00, kuri į valstybes nares naftotiekiu tiekiama iš Rusijos, kol Taryba nuspręs, kad taikomi 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai.

4.   Jei žalios naftos tiekimas naftotiekiu iš Rusijos į žemyninę valstybę narę nutrūksta dėl priežasčių, kurių ta valstybė narė negali kontroliuoti, į tą valstybę narę iš Rusijos gali būti importuojama jūromis vežama žalia nafta, klasifikuojama priskiriant KN kodą 2709 00, taikant išimtinę laikiną nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo 1 ir 2 dalių, kol tiekimas bus atnaujintas arba kol tai valstybei narei bus pradėtas taikyti 3 dalies d punkte nurodytas Tarybos sprendimas, priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė.

5.   Nuo 2022 m. gruodžio 5 d. ir nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, Bulgarijos kompetentingos institucijos gali leisti iki 2024 m. gruodžio 31 d. vykdyti sutartis, sudarytas iki 2022 m. birželio 4 d., arba papildomas sutartis, būtinas tokioms sutartims vykdyti, siekiant pirkti, importuoti arba perduoti jūromis vežamą žalią naftą ir naftos produktus, kaip išvardyta XXV priede, kurių kilmės šalis yra Rusija arba kurie eksportuoti iš Rusijos.

6.   Nuo 2023 m. vasario 5 d. ir nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, Kroatijos kompetentingos institucijos iki 2023 m. gruodžio 31 d. gali leisti pirkti, importuoti ar perduoti vakuuminį gazolį, klasifikuojamą priskiriant KN kodą 2710 19 71, kurio kilmės šalis yra Rusija arba kuris eksportuotas iš Rusijos, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

nėra alternatyvaus vakuuminio gazolio tiekėjo ir

b)

ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo Kroatija pranešė Komisijai motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas, ir Komisija per tą laikotarpį nepareiškė prieštaravimų.

7.   Prekės, kurios buvo importuotos kompetentingai institucijai leidus nukrypti nuo draudimų pagal 5 ar 6 dalį, negali būti parduodamos pirkėjams, esantiems kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje.

8.   Draudžiama į kitas valstybes nares ar į trečiąsias valstybes perduodi ar vežti žalią naftą, kuri į valstybes nares tiekiama naftotiekiu, kaip nurodyta 3 dalies d punkte, arba ją parduoti pirkėjams kitose valstybėse narėse ar trečiosiose valstybėse.

Visi tokios žalios naftos kroviniai ir talpyklos turi būti aiškiai pažymėti užrašu „REBCO: export prohibited“.

Jei žalia nafta buvo tiekiama naftotiekiu į valstybę narę, kaip nurodyta 3 dalies d punkte, nuo 2023 m. vasario 5 d. draudžiama perduoti arba transportuoti naftos produktus, klasifikuojamus priskiriant KN kodą 2710, gautus iš tokios žalios naftos, į kitas valstybes nares ar trečiąsias šalis arba parduoti tokius naftos produktus pirkėjams kitose valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse.

Taikant laikiną leidžiančią nukrypti nuostatą, trečioje pastraipoje nurodyti draudimai nuo 2023 m. gruodžio 5 d. taikomi naftos produktų, gautų iš žalios naftos, kuri buvo patiekta naftotiekiu į kitą valstybę narę, kaip nurodyta 3 dalies d punkte, importui ir perdavimui į Čekiją, taip pat pardavimui pirkėjams Čekijoje. Jei Čekijai iki tos dienos užtikrinamas alternatyvus tokių naftos produktų tiekimas, Taryba nutraukia tos laikinos leidžiančios nukrypti nuostatos galiojimą. Laikotarpiu iki 2023 m. gruodžio 5 d. tokių naftos produktų, importuotų į Čekiją iš kitų valstybės narių, kiekiai negali viršyti vidutinių kiekių, importuotų į Čekiją iš tų kitų valstybių narių per tokį patį laikotarpį per pastaruosius penkerius metus.

9.   1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi XXV priede išvardytų prekių, reikalingų pirkėjo būtiniesiems poreikiams patenkinti Rusijoje arba humanitariniams projektams Rusijoje, pirkimams Rusijoje.

10.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2022 m. birželio 8 d. ir vėliau kas tris mėnesius praneša Komisijai apie naftotiekiu importuotos žalios naftos, klasifikuojamos priskiriant KN kodą 2709 00, kaip nurodyta 3 dalies d punkte, kiekius. Tokie importo duomenys turi būti suskirstyti pagal naftotiekį. Tuo atveju, kai 4 dalyje nurodyta išimtinė laikina nukrypti leidžianti nuostata taikoma žemyninei valstybei narei, kol taikoma ta nukrypti leidžianti nuostata, ta valstybė narė kas tris mėnesius praneša Komisijai apie jūromis vežamos žalios naftos, klasifikuojamos priskiriant KN kodą 2709 00, kiekius, kuriuos ji importuoja iš Rusijos.

Tuo laikotarpiu iki 2023 m. gruodžio 5 d., kaip nurodyta 8 dalies ketvirtoje pastraipoje, valstybės narės kas tris mėnesius praneša Komisijai apie naftos produktų, klasifikuojamų priskiriant KN kodą 2710, gautų iš naftotiekiu patiektos žalios naftos, kaip nurodyta 3 dalies d punkte, kiekius, kuriuos jos eksportavo į Čekiją.

3n straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ir finansavimą ar finansinę paramą, susijusius su žalios naftos ir naftos produktų, išvardytų XXV priede, kurių kilmės šalis yra Rusija arba kurie buvo eksportuoti iš Rusijos, vežimu į trečiąsias valstybes, įskaitant perdavimą iš laivo į laivą.

2.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas:

a)

sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2022 m. birželio 4 d., ar tokioms sutartims vykdyti būtinų papildomų sutarčių vykdymui iki 2022 m. gruodžio 5 d.; ir

b)

žalios naftos ir naftos produktų, išvardytų XXV priede, vežimui, jei šių prekių kilmės šalis yra trečioji valstybė, o jos Rusijoje tik pakraunamos, išsiunčiamos iš jos arba vežamos per ją tranzitu, su sąlyga, kad šių prekių kilmės šalis nėra Rusija ir jų savininkas nėra iš Rusijos.“;

8)

5aa straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

papildomas šia dalimi:

„2a.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas ten nurodytų juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų pagal sutartis, įvykdytas anksčiau nei 2022 m. gegužės 15 d., gautinų mokėjimų gavimui.“;

b)

3 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal 3m arba 3n straipsnį, sandoriams, kurie yra griežtai būtini tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, importuoti ar transportuoti gamtines dujas ir naftą, įskaitant rafinuotus naftos produktus, taip pat titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos iš Rusijos arba per Rusiją į Sąjungą, Europos ekonominės erdvės šalį narę, Šveicariją ar Vakarų Balkanus;“;

c)

3 dalis papildoma šiuo punktu:

„d)

sandoriams, įskaitant pardavimą, kurie yra griežtai būtini, kad būtų galima ne vėliau kaip 2022 m. rugsėjo 5 d. likviduoti bendrąsias įmones arba panašias juridines struktūras, sudarytiems anksčiau nei 2022 m. kovo 16 d., kuriuose dalyvauja 1 dalyje nurodytas juridinis asmuo, subjektas ar organizacija;

e)

sandoriams, susijusiems su elektroninių ryšių paslaugų, duomenų centrų paslaugų teikimu ir jų veikimui, priežiūrai, saugumui užtikrinti būtinų paslaugų teikimu ir įrangos tiekimu, įskaitant užkardų ir skambučių centrų paslaugų teikimą XIX priede išvardytiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms.“;

9)

5c straipsnis pakeičiamas taip:

„5c straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 5b straipsnio 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti priimti tokį indėlį arba teikti piniginės, sąskaitos tvarkymo ar saugojimo paslaugą, jei nustato, kad tokio indėlio priėmimas arba piniginės, sąskaitos tvarkymo ar saugojimo paslaugos teikimas yra:

a)

reikalingas siekiant patenkinti būtiniausius 5b straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų ir jų išlaikomų šeimos narių poreikius, įskaitant mokėjimus už maistą, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas,

b)

skirtas tik pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ar patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti,

c)

skirtas tik mokesčiams arba paslaugų mokesčiams už įprastinį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar priežiūrą mokėti,

d)

reikalingas ypatingoms išlaidoms, jei atitinkama kompetentinga institucija kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas, arba

e)

reikalingas naudoti oficialiais diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos tikslais.

2.   Apie leidimus, išduotus pagal 1 dalies a, b, c arba e punktus, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo išdavimo.“;

10)

5f straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   1 dalis netaikoma valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies narės arba Šveicarijos piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės šalyje narėje arba Šveicarijoje.“;

11)

5h straipsnis pakeičiamas taip:

„5h straipsnis

1.   Draudžiama teikti specializuotas finansinių mokėjimų pranešimų paslaugas, kurios naudojamos keičiantis finansiniais duomenimis, XIV priede išvardytiems juridiniams asmenims, subjektams ir organizacijoms ir bet kuriam Rusijoje įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso XIV priede nurodytam subjektui.

2.   Kiekvienam XIV priede nurodytam juridiniam asmeniui, subjektui ir organizacijai 1 dalyje išdėstytas draudimas taikomas nuo tame priede nurodytos datos. Draudimas nuo tos pačios dienos taikomas bet kuriam Rusijoje įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ir organizacijai, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso XIV priede nurodytam subjektui.“;

12)

5k straipsnio 2 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)

išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal 3m arba 3n straipsnį, gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, taip pat titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos, pirkimas, importavimas ar transportavimas iš Rusijos arba per Rusiją į Sąjungą; arba“;

13)

5m straipsnis pakeičiamas taip:

„5m straipsnis

1.   Draudžiama įregistruoti ir suteikti registruotą buveinę, veiklos ar administracinį adresą, taip pat draudžiama teikti valdymo paslaugas patikos fondui ar panašiai teisinei struktūrai, kai patikėtojas ar naudos gavėjas yra:

a)

Rusijos piliečiai ar Rusijoje gyvenantys fiziniai asmenys;

b)

Rusijoje įsteigti juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos;

c)

juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso a ar b punkte nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai;

d)

juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kuriuos kontroliuoja a, b ar c punkte nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija;

e)

fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys a, b, c ar d punkte nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos vardu arba jo nurodymu.

2.   Nuo 2022 m. liepos 5 d. draudžiama veikti ar pavesti kitam asmeniui veikti kaip patikėtiniui, nominaliam akcininkui, direktoriui, sekretoriui arba užimti panašias pareigas patikos fonde ar panašioje teisinėje struktūroje, kaip nurodyta 1 dalyje.

3.   1 ir 2 dalys netaikomos veiklai, kuri yra griežtai būtina siekiant ne vėliau kaip 2022 m. liepos 5 d. nutraukti su šiuo straipsniu nesuderinamas sutartis, sudarytas anksčiau nei 2022 m. balandžio 9 d., arba papildomas sutartis, būtinas tokioms sutartims įvykdyti.

4.   1 ir 2 dalys netaikomos tais atvejais, kai patikėtojas ar naudos gavėjas yra valstybės narės pilietis ar fizinis asmuo, turintis leidimą laikinai ar nuolat gyventi valstybėje narėje.

5.   Nukrypstant nuo 2 dalies, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti po 2022 m. liepos 5 d. toliau teikti 2 dalyje nurodytas paslaugas:

a)

siekiant ne vėliau kaip 2022 m. rugsėjo 5 d. užbaigti operacijas, kurios yra griežtai būtinos 3 dalyje nurodytoms sutartims nutraukti, jei tokios operacijos buvo pradėtos anksčiau nei 2022 m. gegužės 11 d., arba

b)

dėl kitų priežasčių, su sąlyga, kad paslaugų teikėjai tiesiogiai ar netiesiogiai nepriima lėšų ar ekonominių išteklių iš 1 dalyje nurodytų asmenų, nesuteikia jiems lėšų ar ekonominių išteklių ir jokiu kitu būdu nesuteikia tokiems asmenims jokios naudos iš patikos fonde esančio turto.

6.   Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti teikti tose dalyse nurodytas paslaugas, nustačiusios, kad tai būtina:

a)

humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant palankesnes sąlygas tokiai pagalbai teikti, arba evakuacijai vykdyti,

b)

pilietinės visuomenės veiklai, kuria tiesiogiai propaguojama demokratija, žmogaus teisės ar teisinė valstybė Rusijoje, arba

c)

patikos fondų, kurių tikslas – administruoti profesinių pensijų sistemas, draudimo polisus ar darbuotojų akcijų sistemą, labdaros organizacijas, mėgėjų sporto klubus ir nepilnamečiams ar pažeidžiamiems suaugusiesiems skirtus fondus, veiklai.

7.   Apie leidimus, suteiktus pagal 5 ar 6 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja Komisiją per dvi savaites nuo tokio leidimo suteikimo.“;

14)

įterpiamas šis straipsnis:

„5n straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti apskaitos, audito, įskaitant teisės aktų nustatytą auditą, buhalterijos ir konsultavimo mokesčių klausimais paslaugas ir verslo ir valdymo konsultacijų ir viešųjų ryšių paslaugas:

a)

Rusijos vyriausybei arba

b)

Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

2.   1 dalis netaikoma paslaugų, kurios yra griežtai būtinos, kad iki 2022 m. liepos 5 d. būtų nutrauktos sutartys, kurios neatitinka šio straipsnio ir yra sudarytos anksčiau nei 2022 m. birželio 4 d., arba tokioms sutartims vykdyti būtinos papildomos sutartys, teikimui.

3.   1 dalis netaikoma paslaugų, kurios yra griežtai būtinos siekiant pasinaudoti teise į gynybą teismo procese ir teise į veiksmingą teisinę gynybą, teikimui.

4.   1 dalis netaikoma teikimui paslaugų, skirtų naudotis išimtinai Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurie priklauso juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, įregistruotiems ar įsteigtiems pagal valstybės narės teisę, arba kuriuos toks juridinis asmuo, subjektas ar organizacija kontroliuoja vienas arba kartu su kitais.

5.   Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti teikti joje nurodytas paslaugas tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad tai būtina:

a)

humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant sąlygas tokiai pagalbai teikti, arba evakuacijai vykdyti, arba

b)

pilietinės visuomenės veiklai, kuria tiesiogiai skatinama Rusijoje laikytis demokratijos bei teisinės valstybės principų ir gerbti žmogaus teises, vykdyti.“;

15)

8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, įskaitant atitinkamas baudžiamąsias sankcijas, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas jų įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės taip pat numato tinkamas pajamų, gautų iš tokių pažeidimų, konfiskavimo priemones.“;

16)

IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

17)

VII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;

18)

VIII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą;

19)

XII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IV priedą;

20)

XIV priedas pakeičiamas šio reglamento V priede išdėstytu tekstu;

21)

XV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VI priedą.

Šis punktas taikomas vieno ar kelių šio reglamento VI priede išvardytų subjektų atžvilgiu nuo 2022 m. birželio 25 d. ir su sąlyga, kad Taryba, išnagrinėjusi atitinkamus atvejus, taip nusprendžia įgyvendinimo aktu.

22)

XXI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VII priedą;

23)

pridedamas XXV priedas, atitinkantis šio reglamento VIII priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. birželio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. COLONNA


(1)  OL L 153, 2022 6 3.

(2)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 1).

(3)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 13).

(4)  OL L 35, 2005 2 8, p. 23.


I PRIEDAS

Į Reglamento (ES) Nr. 833/2014 IV priedą įtraukiami šie fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba organizacijos:

„46-asis TSNII, centrinis mokslinių tyrimų institutas

Alagiro rezistorių gamykla

Visos Rusijos optinio ir fizinio matavimo tyrimų institutas

Visos Rusijos mokslinių tyrimų institutas „Etalon“, AB

AB „Almaz“

Arzamaso mokslinė gamybinė įmonė „Temp Avia“

Valstybinių gynybos užsakymų automatizuoto viešojo pirkimo sistema, RAB

Dolgoprudno automatikos projektavimo biuras (AB „DDBA“)

Elektroninių kompiuterijos technologijų mokslinių tyrimų centras, AB

AB „Electrosignal“

AB „Energiya“

Inžinerijos centras „Moselectronproekt“

Mokslinis gamybinis susivienijimas „Etalon“

Evgeny Krayushin

Užsienio prekybos asociacija „Mashpriborintorg“

RAB „Ineko“

AB „Informakustika“

Didelės energijos fizikos institutas

Teorinės ir eksperimentinės fizikos institutas

Viešoji AB „Inteltech“

ISE SO RAN, Didžiasrovės elektronikos institutas

Kalugos telemechanikos įtaisų mokslinių tyrimų institutas, AB

Mokslinių tyrimų institutas „Kulon“, AB

Projektavimo biuras „Lutch“

Gamykla „Meteor“, AB

Maskvos ryšių mokslinių tyrimų institutas, AB

Maskvos Darbo raudonosios vėliavos ordino radiotechnikos tyrimų institutas, AB

AB „NPO Elektromechaniki“

Omsko gamybinis susivienijimas „Irtysh“, AB

Omsko prietaisų gamybos mokslinių tyrimų institutas, AB

AB „Optron“

AAB laivų statykla „Pella“

Čeliabinsko radijo gamykla „Polyot“, AB

Pskovo nuotolinio ryšio įrangos gamykla

AB „Radiozavod“

AB „Razryad“

Mokslinis gamybinis susivienijimas „Mars“

Riazanės radijo gamykla

Mokslinis gamybinis centras „Vigstar“, AB

Mokslinė gamybinė įmonė „Radiosviaz“

Mokslinių tyrimų institutas „Ferrite-Domen“

Ryšio valdymo sistemų mokslinių tyrimų institutas

Radijo komponentų mokslinis gamybinis susivienijimas ir mokslinių tyrimų institutas

Mokslinė gamybinė įmonė „Kant“

Mokslinė gamybinė įmonė „Svyaz“

Mokslinė gamybinė įmonė „Almaz“, AB

Mokslinė gamybinė įmonė „Salyut“, AB

Mokslinė gamybinė įmonė „Volna“

Mokslinė gamybinė įmonė „Vostok“, AB

Mokslinių tyrimų institutas „Argon“

Mokslinių tyrimų institutas ir gamykla „Platan“

Automatinių sistemų ir ryšių komplekslų mokslinių tyrimų institutas „Neptun“, AB

Specialusis relinių technologijų projektavimo ir technikos biuras

Specialusis projektavimo biuras „Salute“ ,AB

Taktinių raketų korporacija, AB „Salute“

Taktinių raketų korporacija, AB „Valstybinis I. I. Toropovo vardo mašinų gamybos projektavimo biuras „Vympel“

Taktinių raketų korporacija, AB „URALELEMENT“

Taktinių raketų korporacija, AB „Gamykla „Dagdiesel“

Taktinių raketų korporacija, AB „Jūrinės šiluminės technikos mokslinių tyrimų institutas“

Taktinių raketų korporacija, AB „Gamybinis susivienijimas „Strela“

Taktinių raketų korporacija, AB „Kulakovo gamykla“

Taktinių raketų korporacija, AB „Ravenstvo“

Taktinių raketų korporacija, AB „Ravenstvo-service“

Taktinių raketų korporacija, AB „Saratovo radijo prietaisų gamykla“

Taktinių raketų korporacija, AB „Severny Press“

Taktinių raketų korporacija, AB „Automatikos projektavimo mokslinių tyrimų centras“

Taktinių raketų korporacija, projektavimo biuras „KB Mashinostroeniya“

Taktinių raketų korporacija, Elektromechanikos gamybinis susivienijimas

Taktinių raketų korporacija, mokslinis gamybinis susivienijimas „Žaibas“

Taktinių raketų korporacija, Petrovsko elektromechanikos gamykla „Molot“

Taktinių raketų korporacija, viešoji AB „Mašinų gamybos projektavimo biuras „ISKRA“

Taktinių raketų korporacija, viešoji AB „ANPP Temp Avia“

Taktinių raketų korporacija, projektavimo biuras „Raduga“

Taktinių raketų korporacija, „Centrinis automatikos projektavimo biuras“

Taktinių raketų korporacija, „711 orlaivių remonto įmonė“

Taktinių raketų korporacija, AB „Valstybinė mokslinė gamybinė įmonė „Region“

Taktinių raketų korporacija, AB Turajevo mašinų gamybos projektavimo biuras „Soyuz“

Taktinių raketų korporacija, Azovo optikos ir mechanikos gamykla

Taktinių raketų korporacija, jūrų povandeninės ginkluotės koncernas „Gidropribor“

Taktinių raketų korporacija, AB „KRASNY GIDROPRESS“

Taktinių raketų korporacija, AB „Avangard“

Taktinių raketų korporacija, AB koncernas „Granit-Electron“

Taktinių raketų korporacija, AB „Elektrotyaga“

Taktinių raketų korporacija, AB „GosNIIMash“

Taktinių raketų korporacija, Riazanės projektavimo biuras „Globus“

Taktinių raketų korporacija, Smolensko aviacijos gamykla

Taktinių raketų korporacija, „TRV Engineering“

Taktinių raketų korporacija, Uralo projektavimo biuras „Detal“

Taktinių raketų korporacija, RAB „Zvezda-Strela“

Tambovo gamykla (TZ) „October“

Jungtinės laivų statybos korporacijos gamybinis susivienijimas „Šiaurės mašinų gamybos įmonė“

Jungtinės laivų statybos korporacijos 5-oji laivų statykla““.


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 833/2014 VII priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

I kategorijos „Elektronika“ X.A.I.003 pakategorės a punktas pakeičiamas taip:

„a.

Dažnio keitikliai ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;“;

2)

pridedamos šios kategorijos:

„IX kategorija. Specialiosios medžiagos ir susijusi įranga

X.C.IX.001

Atskiri chemijos atžvilgiu apibūdinti junginiai pagal Kombinuotosios nomenklatūros 28 ir 29 skirsnių 1 pastabą

a.

Kurių koncentracija ne mažesnė kaip 95 % masės:

1.

etilendichloridas (CAS 107-06-2);

2.

nitrometanas (CAS 75-52-5);

3.

pikro rūgštis (CAS 88-89-1);

4.

aliuminio chloridas (CAS 7446-70-0);

5.

arsenas (CAS 7440-38-2);

6.

arseno trioksidas (CAS 1327-53-3);

7.

bis(2-chloretil)etilamino hidrochloridas (CAS 3590-07-6);

8.

bis(2-chloretil)metilamino hidrochloridas (CAS 55-86-7);

9.

tris(2-chloretil)amino hidrochloridas (CAS 817-09-4);

10.

tributilfosfitas (CAS 102-85-2);

11.

izocianatometanas (CAS 624-83-9);

12.

chinaldinas (CAS 91-63-4);

13.

2-bromchloretanas (CAS 107-04-0);

14.

benzilas (CAS 134-81-6);

15.

dietileteris (CAS 60-29-7);

16.

dimetileteris (CAS 115-10-6);

17.

dimetilaminoetanolis (CAS 108-01-0);

18.

2-metoksietanolis (CAS 109-86-4);

19.

butirilcholinesterazė (BCHE);

20.

dietilentriaminas (CAS 111-40-0);

21.

dichlormetanas (CAS 75-09-2);

22.

dimetilanilinas(CAS 121-69-7);

23.

etilbromidas (CAS 74-96-4);

24.

etilchloridas (CAS 75-00-3);

25.

etilaminas (CAS 75-04-7);

26.

heksaminas (CAS 100-97-0);

27.

izopropilo alkoholis (CAS 67- 63-0);

28.

izopropilbromidas (CAS 75-26-3);

29.

izopropileteris (CAS 108-20-3);

30.

metilaminas (CAS 74-89-5);

31.

metilbromidas (CAS 74-83-9);

32.

monoizopropilaminas (CAS 75-31-0);

33.

obidoksimo chloridas (CAS 114-90-9);

34.

kalio bromidas (CAS 7758-02-3);

35.

piridinas (CAS 110-86-1);

36.

piridostigmino bromidas (CAS 101-26-8);

37.

natrio bromidas (CAS 7647-15-6);

38.

natrio metalas (CAS 7440-23-5);

39.

tributilaminas (CAS 102-82-9);

40.

trietilaminas (CAS 121-44-8) arba

41.

trimetilaminas (CAS 75-50-3).

b.

Kurių koncentracija ne mažesnė kaip 90 % masės:

1.

acetonas (CAS 67-64-1);

2.

acetilenas (CAS 74-86-2);

3.

amoniakas (CAS 7664-41-7);

4.

stibis (CAS 7440-36-0);

5.

benzaldehidas (CAS 100-52-7);

6.

benzoinas (CAS 119-53-9);

7.

1-butanolis (CAS 71-36-3);

8.

2-butanolis (CAS 78-92-2);

9.

izobutanolis (CAS 78-83-1);

10.

tret-butanolis (CAS 75-65-0);

11.

kalcio karbidas (CAS 75-20-7);

12.

anglies monoksidas (CAS 630-08-0);

13.

chloras (CAS 7782-50-5);

14.

cikloheksanolis (CAS 108-93-0);

15.

dicikloheksilaminas (CAS 101-83-7);

16.

etanolis (CAS 64-17-5);

17.

etilenas (CAS 74-85-1);

18.

etileno oksidas (CAS 75-21-8);

19.

fluorapatitas (CAS 1306-05-4);

20.

vandenilio chloridas (CAS 7647-01-0);

21.

vandenilio sulfidas (CAS 7783-06-4);

22.

migdolų rūgštis (CAS 90-64-2);

23.

metanolis (CAS 67-56-1);

24.

metilchloridas (CAS 74-87-3);

25.

metiljodidas (CAS 74-88-4);

26.

metantiolis (CAS 74-93-1);

27.

monoetilenglikolis (CAS 107-21-1);

28.

oksalilchloridas (CAS 79-37-8);

29.

kalio sulfidas (CAS 1312-73-8);

30.

kalio tiocianatas (CAS 333-20-0);

31.

natrio hipochloritas (CAS 7681-52-9);

32.

siera (CAS 7704-34-9);

33.

sieros dioksidas (CAS 7446-09-5);

34.

sieros trioksidas (CAS 7446-11-9);

35.

tiofosforilchloridas (CAS 3982-91-0);

36.

triizobutilfosfitas (CAS 1606-96-8);

37.

baltasis fosforas (CAS 12185-10-3) arba

38.

geltonasis fosforas (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002

Fentanilis ir jo dariniai: alfentanilis, sufentanilis, remifentanilis, karfentanilas ir jų druskos.

Pastaba

X.C.IX.002 netaikomas produktams, identifikuotiems kaip plataus vartojimo prekės, supakuotos mažmeninėje prekyboje asmeniniam naudojimui arba supakuotos individualiam naudojimui.

X.C.IX.003

Centrinę nervų sistemą veikiančių cheminių medžiagų pirmtakai:

a.

4-anilino-N-fenetilpiperidinas (CAS 21409-26-7) arba

b.

N-fenetil-4-piperidonas (CAS 39742-60-4).

Pastabos

1.

X.C.IX.003 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra vienos ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų X.C.IX.003, ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta cheminė medžiaga nesudaro daugiau nei 1 % mišinio masės.

2.

X.C.IX.003 netaikomas produktams, identifikuotiems kaip plataus vartojimo prekės, supakuotos mažmeninėje prekyboje asmeniniam naudojimui arba supakuotos individualiam naudojimui.

X kategorija. Medžiagų perdirbimas

X.B.X.001

‚Pastoviojo srauto reaktoriai‘ ir jų ‚moduliniai komponentai‘.

Techninės pastabos

1.

Taikant X.B.X.001, ‚pastoviojo srauto reaktoriai‘ yra savaime veikiančios sistemos, kuriose reagentai nuolat tiekiami į reaktorių ir gautas produktas surenkamas išleistas per išleidimo angą.

2.

Taikant X.B.X.001, ‚moduliniai komponentai‘ yra sroviniai moduliai, skysčio siurbliai, vožtuvai, įkrautiniai moduliai, maišymo moduliai, slėgmačiai, skysčių separatoriai ir pan.

X.B.X.002

Nukleorūgštims, kurių ilgis didesnis nei 50 bazių, generuoti suprojektuoti iš dalies arba visiškai automatizuoti nukleorūgščių surinktuvai ir sintezatoriai, kuriems netaikomas 2B352 pakategorės i punktas.

X.B.X.003

Automatizuoti peptidų sintezatoriai, galintys veikti kontroliuojamoje atmosferoje.“.


III PRIEDAS

Į Reglamento (ES) Nr. 833/2014 VIII priedą įtraukiamos šios šalys partnerės:

„JUNGTINĖ KARALYSTĖ

PIETŲ KORĖJA“.


IV PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 833/2014 XII priedo antraštė pakeičiama taip:

„5 straipsnio 2 dalyje nurodytų juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas“.


V PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 833/2014 XIV priedas pakeičiamas taip:

„XIV PRIEDAS

5h STRAIPSNYJE NURODYTŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

Juridinio asmens, subjekto arba organizacijos pavadinimas

Taikymo pradžios data

„Bank Otkritie“

2022 m. kovo 12 d.

„Novikombank“

2022 m. kovo 12 d.

„Promsvyazbank“

2022 m. kovo 12 d.

„Bank Rossiya“

2022 m. kovo 12 d.

„Sovcombank“

2022 m. kovo 12 d.

„VNESHECONOMBANK“ (VEB)

2022 m. kovo 12 d.

„VTB BANK“

2022 m. kovo 12 d.

„Sberbank“

2022 m. birželio 14 d.

Maskvos kredito bankas

2022 m. birželio 14 d.

Rusijos žemės ūkio bankas, akcinė bendrovė „Rosselkhozbank“

2022 m. birželio 14 d.

“.

VI PRIEDAS

Į Reglamento (ES) Nr. 833/2014 XV priedą įtraukiami šie subjektai:

„„Rossiya RTR“ / „RTR Planeta“

„Rossiya 24“ / „Russia 24“

„TV Centre International““.


VII PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 833/2014 XXI priedas pakeičiamas taip:

„XXI PRIEDAS

3i STRAIPSNYJE NURODYTŲ PREKIŲ IR TECHNOLOGIJŲ SĄRAŠAS

KN kodas

Prekės pavadinimas

0306

Vėžiagyviai, su kiautais arba be kiautų, gyvi, švieži, atšaldyti, užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu; rūkyti vėžiagyviai, su kiautais arba be kiautų, virti ar kepti arba nevirti ir nekepti prieš rūkymą arba rūkymo proceso metu; vėžiagyviai su kiautais, virti vandenyje arba garuose, atšaldyti arba neatšaldyti, užšaldyti arba neužšaldyti, vytinti arba nevytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu arba nesūdyti ir neužpilti sūrymu

16043100

Ikrai

16043200

Ikrų pakaitalai

2208

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai

2303

Krakmolo gamybos liekanos ir panašios liekanos, cukrinių runkelių becukrė masė, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos, žlaugtai arba kitos alaus gamybos arba alkoholio distiliavimo atliekos, granuliuotos arba negranuliuotos

2523

Portlandcementis, aliuminatinis cementas, šlakinis cementas, supersulfatinis cementas ir panašūs hidrauliniai cementai, dažyti arba nedažyti ar turintys klinkerių pavidalą

ex ex2825

Hidrazinas ir hidroksilaminas bei jų neorganinės druskos; kitos neorganinės bazės; kiti metalų oksidai, hidroksidai ir peroksidai, išskyrus KN kodus 2825 20 00  ir 2825 30 00

ex ex2835

Fosfinatai (hipofosfitai), fosfonatai (fosfitai) ir fosfatai; polifosfatai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus KN kodą 2835 26 00

ex ex2901

Alifatiniai angliavandeniliai, išskyrus KN kodą 2901 10 00

2902

Cikliniai angliavandeniliai

ex ex2905

Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai, išskyrus KN kodą 2905 11 00

2907

Fenoliai; fenolalkoholiai

2909

Eteriai, eteralkoholiai, eterfenoliai, eteralkoholfenoliai, alkoholių peroksidai, eterių peroksidai, acetalių ir hemiacetalių peroksidai, ketonų peroksidai (chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti) ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

310420

Kalio chloridas

310520

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis

310560

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: fosforas ir kalis

ex ex31059020

Kitos trąšos, kurių sudėtyje yra kalio chlorido

ex ex31059080

Kitos trąšos, kurių sudėtyje yra kalio chlorido

3902

Propileno arba kitų olefinų polimerai, pirminės formos

4011

Naujos pneumatinės guminės padangos

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

4705

Medienos plaušiena, gauta derinant mechaninį ir cheminį medienos plaušienos gavimo procesus

4804

Nepadengtas ritininis arba išskleistas lakštinis kraftpopieris ir kartonas, išskyrus priskiriamus 4802 arba 4803  pozicijai

6810

Dirbiniai iš cemento, betono arba iš betoninio bloko (dirbtinio akmens), sutvirtinti arba nesutvirtinti

7005

Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi, lakštai, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdoroti

7007

Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo (temperuotojo) arba sluoksniuotojo stiklo

7010

Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys

7019

Stiklo pluoštai (įskaitant stiklo vatą) ir jų dirbiniai (pavyzdžiui, verpalai, pusverpaliai, audiniai):

7106

Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą

7606

Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm

7801

Neapdorotas švinas

ex ex8411

Turboreaktyviniai varikliai, turbosraigtiniai varikliai ir kitos dujų turbinos, išskyrus KN kodui 8411 91 00 priskiriamų turboreaktyvinių ir turbosraigtinių variklių dalis

8431

Dalys, tinkančios vien tik arba daugiausia mašinoms, priskiriamoms 8425 –8430 pozicijoms

8901

Kruizų laivai, ekskursijų laivai, keltai, krovininiai laivai, baržos ir panašios vandens transporto priemonės žmonėms arba kroviniams vežti

8904

Vilkikai ir vilkikai-stūmikai

8905

Plūduriuojantys švyturiai, priešgaisriniai laivai, žemsiurbės, plaukiojantieji kranai ir kiti specialūs laivai, kurių tinkamumas laivybai yra pagalbinė funkcija; plaukiojantieji dokai; plaukiojančiosios arba gramzdinamosios gręžybos arba verslinės-žvejybinės platformos

9403

Kiti baldai ir jų dalys

“.

VIII PRIEDAS

Pridedamas šis priedas:

„XXV PRIEDAS

3m IR 3n STRAIPSNIUOSE NURODYTŲ ŽALIOS NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ SĄRAŠAS

KN kodas

Aprašymas

2709 00

Neapdorotos naftos alyvos (žalia nafta) ir neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų

2710

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys; alyvų atliekos


2022 6 3   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/75


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/880

2022 m. birželio 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimą 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, (1)

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 269/2014 (2) įgyvendinamos Sprendime 2014/145/BUSP numatytos ribojamosios priemonės;

(2)

2022 m. birželio 3 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/885 (3), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP, kuriuo nustatytos papildomos galimybės nukrypti nuo turto įšaldymo ir draudimo į sąrašą įtrauktiems asmenims ir subjektams leisti naudotis lėšomis ir ekonominiais ištekliais. Be to, tikslinga paaiškinti ir sugriežtinti nuostatas dėl nacionalinių sankcijų už tame reglamente nustatytų priemonių pažeidimus;

(3)

šie daliniai pakeitimai patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl jiems įgyvendinti būtina reguliavimo veiksmų imtis Sąjungos lygmeniu, visų pirma, siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse jie būtų taikomi vienodai;

(4)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

įterpiamas šis straipsnis:

„6c straipsnis

2 dalis netaikoma lėšoms ir ekonominiams ištekliams, kurie yra tikrai būtini Sąjungos telekomunikacijų operatoriams teikti elektroninių ryšių paslaugas, tiekti susijusias priemones bei teikti susijusias paslaugas, būtinas tokioms elektroninių ryšių paslaugoms teikti, techninei priežiūrai ir saugumui užtikrinti Rusijoje, Ukrainoje, Sąjungoje, tarp Rusijos ir Sąjungos bei tarp Ukrainos ir Sąjungos, taip pat duomenų centrų paslaugoms Sąjungoje.“;

2)

15 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, įskaitant atitinkamas baudžiamąsias sankcijas, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas jų įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės taip pat numato tinkamas pajamų, gautų iš tokių pažeidimų, konfiskavimo priemones.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. birželio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. COLONNA


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 16.

(2)  2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (OL L 78, 2014 3 17, p. 6).

(3)  2022 m. birželio 3 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/885, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (OL L 153, 2022 6 3).


SPRENDIMAI

2022 6 3   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/77


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2022/881

2022 m. birželio 3 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimą 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2012 m. spalio 15 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/642/BUSP;

(2)

atsižvelgiant į padėties Baltarusijoje rimtumą ir tebesitęsiančius žmogaus teisių pažeidimus bei represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, į fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, išdėstytą Sprendimo 2012/642/BUSP I priede, turėtų būti įtraukta 12 asmenų ir aštuoni subjektai;

(3)

todėl Sprendimas 2012/642/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2012/642/BUSP I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2022 m. birželio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. COLONNA


(1)  OL L 285, 2012 10 17, p. 1.


PRIEDAS

Sprendimo 2012/642/BUSP I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

į A lentelę „3 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai asmenys“ įtraukiami šie fiziniai asmenys:

 

Vardas, pavardė

(Perraša iš baltarusių k.)

(Perraša iš rusų k.)

Vardas, pavardė

(rašyba baltarusių k.)

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„184.

Ihar Vasilievich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Pareigos: Baltarusijos Respublikos centrinės rinkimų ir Respublikos referendumų vykdymo komisijos pirmininkas

Gimimo data: 1964 4 28

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Nuo 2021 m. gruodžio 13 d. eidamas Baltarusijos Respublikos centrinės rinkimų ir Respublikos referendumų vykdymo komisijos pirmininko pareigas, Ihar Karpenka yra atsakingas už 2022 m. vasario 27 d. konstitucinio referendumo, kuris neatitinka tarptautinių teisinės valstybės, demokratijos bei žmogaus teisių standartų ir Venecijos komisijos nustatytų kriterijų, rengimą ir vykdymą. Visų pirma, rengimo procesas buvo neskaidrus ir nebuvo įtraukta pilietinė visuomenė ar demokratinė opozicija tremtyje.

Todėl jis yra atsakingas už didelį kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Baltarusijoje.

3.6.2022

185.

Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich OLEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Pareigos: Aliaksei Aleksin sūnus, „Belneftgaz“, „Energo-Oil“ ir „Grantlo“ (anksčiau – „Energo-Oil-Invest“) akcininkas

Gimimo data: 1987 4 25

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Dzmitry Aleksin yra garsaus Baltarusijos verslininko Aliaksei Aleksin sūnus. 2021 m. jis tapo bendrovių, priklausančių jo tėvui arba su juo siejamų, įskaitant „Energo-Oil“, „Belneftgaz“ ir „Grantlo“ (anksčiau – „Energo-Oil-Invest“), bendrasavininkiu. Remiantis Aliaksandr Lukashenka (Aleksandro Lukašenkos) pasirašytais dekretais toms bendrovėms buvo suteiktas lengvatinis režimas: „Inter Tobacco“ buvo suteiktos išimtinės lengvatos importuoti į Baltarusiją tabako produktus, o „Belneftgaz“ buvo paskirta nacionaline tranzito stebėsenos operatore.

Todėl jis gauna naudos iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo.

3.6.2022

186.

Vital Aliakseevich ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich OLEKSIN

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Pareigos: Aliaksei Aleksin sūnus, „Belneftgaz“, „Energo-Oil“ ir „Grantlo“ (anksčiau – „Energo-Oil-Invest“) akcininkas

Gimimo data: 1997 8 29

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Vital Aleksin yra garsaus Baltarusijos verslininko Aliaksei Aleksin sūnus. 2021 m. jis tapo bendrovių, priklausančių jo tėvui arba su juo siejamų, įskaitant „Energo-Oil“, „Belneftgaz“ ir „Grantlo“ (anksčiau – „Energo-Oil-Invest“), bendrasavininkiu. Remiantis Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenkos) pasirašytais dekretais toms bendrovėms buvo suteiktas lengvatinis režimas: „Inter Tobacco“ buvo suteiktos išimtinės lengvatos importuoti į Baltarusiją tabako produktus, o „Belneftgaz“ buvo paskirta nacionaline tranzito stebėsenos operatore.

Todėl jis gauna naudos iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo.

3.6.2022

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Pareigos: Serbijos verslininkas ir politikas, susijęs su bendrove „Dana Holdings“.

Gimimo data: 1954 1 17

Gimimo vieta: Peja/ Pec (Pečas), Kosovas

Lytis: vyras

Pilietybė: Serbijos

Paso Nr.: 012830978 (galioja iki 2026 12 27)

Bogoljub Karić yra Serbijos verslininkas ir politikas. Kartu su savo šeimos nariais jis sukūrė nekilnojamojo turto bendrovių tinklą Baltarusijoje ir užmezgė ryšių su Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenkos) šeima tinklą. Visų pirma jis glaudžiai susijęs su „Dana Holdings“ ir jos buvusia patronuojamąja bendrove „Dana Astra“ ir, kaip pranešama, atstovavo tiems subjektams susitikimuose su A. Lukashenka (A. Lukašenka). Projektą „Minsk World“, kurį plėtojo su B. Karić siejama bendrovė, A. Lukashenka (A. Lukašenka) apibūdino kaip „Slavų pasaulio bendradarbiavimo pavyzdį“. Dėl tų glaudžių ryšių su A. Lukashenka (A. Lukašenka) ir jo aplinka, su Karić siejamoms bendrovėms A. Lukashenka (A. Lukašenka) režimas taikė lengvatas, be kita ko, taikė mokesčių lengvatas ir teikė žemės sklypus nekilnojamojo turto plėtrai.

Todėl jis iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

3.6.2022

188.

Andrii SICH

Andrey SYCH

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Pareigos: Vienas iš valstybinės televizijos kanalo „Belarus 1“ laidos „Platform“ vedėjų

Organizacijos „Rusj molodaja“ narys

Gimimo data: 1990 9 20

Gimimo vieta: Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Andrii Sich yra vienas iš valstybinės televizijos kanalo „Belarus 1“ laidos „Platform“ vedėjų. Eidamas tas pareigas jis rėmė režimo naratyvus, kuriais siekiama diskredituoti nepriklausomą žiniasklaidą, kenkti demokratijai ir pateisinti represijas. Jis rėmė A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo naratyvą apie Vakarų valstybių ketinimus organizuoti perversmą Baltarusijoje ir ragino taikyti griežtas bausmes tariamai susijusiems asmenims, rėmė dezinformacijos kampaniją apie netinkamą elgesį su migrantais, atvykstančiais į Sąjungą iš Baltarusijos, ir propagavo nepriklausomos žiniasklaidos, kaip užsienio įtakos agentų, kurių veikla turėtų būti apribota, įvaizdį.

Todėl jis remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

3.6.2022

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich MIKUSHEV

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Pareigos: Gomel (Gomelio) regiono/srities prokuratūros Baudžiamosiose bylose priimtų teismo sprendimų vykdymo priežiūros departamento vadovas; vyresnysis patarėjas teisės klausimais.

Gimimo data: 1980 3 21

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Dzianis Mikusheu yra Gomel (Gomelio) regiono/srities prokuratūros Baudžiamosiose bylose priimtų teismo sprendimų vykdymo priežiūros departamento vadovas ir vyresnysis patarėjas teisės klausimais. Eidamas tas pareigas jis yra atsakingas už Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovich ir Mikalai Statkevich patraukimo baudžiamojon atsakomybėn inicijavimą. Jis prisidėjo prie savavališko Siarhei Tsikhanouski sulaikymo, kaip nurodyta Žmogaus teisių tarybos darbo grupės savavališko sulaikymo klausimais ataskaitoje.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

3.6.2022

190.

Mikalai Ivanavich DOLIA

Nikolai Ivanovich DOLYA

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Pareigos: Gomel (Gomelio) apygardos teismo teisėjas

Gimimo data: 1979 7 3

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens tapatybės Nr.: 3070379H041PBI

Mikalai Dolia yra Gomel (Gomelio) apygardos teismo teisėjas. Eidamas tas pareigas jis yra atsakingas už Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovich ir Mikalai Statkevich nuteisimą neproporcingai ilgai kalėti. Jis prisidėjo prie savavališko Siarhei Tsikhanouski sulaikymo, kaip nurodyta Žmogaus teisių tarybos darbo grupės savavališko sulaikymo klausimais ataskaitoje.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

3.6.2022

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich PARSHIN

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Pareigos: Pagrindinio kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija Baltarusijoje departamento (GUBOPiK) vadovas

Gimimo data: 1974 2 19

Adresas: Skryganova g. 4A, butas 211, Minskas, Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Nuo 2021 m. Andrei Parshyn yra Vidaus reikalų ministerijos Pagrindinio kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija departamento (GUBOPiK) vadovas. GUBOPiK yra viena iš pagrindinių įstaigų, atsakingų už politinį persekiojimą Baltarusijoje, įskaitant savavališką ir neteisėtą aktyvistų ir pilietinės visuomenės narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

GUBOPiK savo „Telegram“ paskyroje paskelbė iš Baltarusijos aktyvistų ir paprastų piliečių prievarta išgautų prisipažinimų vaizdo įrašus, atskleisdamas juos Baltarusijos plačiajai visuomenei ir panaudodamas juos kaip politinio spaudimo priemonę. GUBOPiK taip pat sulaikė vieną iš pagrindinių interneto svetainės rusų kalba „Wikipedia“ redaktorių Marką Bernsteiną už informacijos apie Rusijos agresiją prieš Ukrainą, laikomos antirusiškomis „melagingomis naujienomis“, skelbimą.

Todėl Andrei Parshyn yra atsakingas už Baltarusijoje vykdomus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir represijas prieš pilietinę visuomenę.

3.6.2022

192.

Ihar Piatrovich TUR

Igor Petrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь Петрович ТУР

Pareigos: valstybinės televizijos kanalo „ONT“ darbuotojas, kelių laidų („Propaganda“, „To be completed“) autorius ir diktorius

Gimimo data: 1989 3 26

Gimimo vieta: Grodno / Hrodna (Gardinas), Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Ihar Tur yra valstybinės televizijos kanalo „ONT“ darbuotojas ir vienas iš pagrindinių A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo propagandininkų. Jis yra laidos „Propaganda“, kurioje ragina imtis smurto, diskredituoja opozicijos aktyvistus ir rodo vaizdo įrašus su prievarta išgautais politinių kalinių prisipažinimais, vedėjas. Jis yra daugelio melagingų pranešimų apie Baltarusijos opozicijos protestus, dezinformacijos apie įvykius Sąjungoje ir išpuolius prieš pilietinę visuomenę autorius. Be to, jis yra atsakingas už dezinformacijos ir smurtą skatinančios informacijos skleidimą internete. Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenka) jį apdovanojo medaliu už jo darbą žiniasklaidos srityje.

Todėl jis iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

3.6.2022

193.

Lyudmila Leanidauna HLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Pareigos: Laikraščio „SB Belarus Segodnya“ specialioji korespondentė, valstybinės televizijos kanalo „Belarus 1“ laidų vedėja

Gimimo data: 1983 6 30

Adresas: Vodolazhsky g. 8A, butas 45, Minskas, Baltarusija

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Lyudmila Hladkaya – viena iš žinomiausių A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo propagandininkų. Ji yra laikraščio „SB Belarus Segodnya“ darbuotoja ir yra susijusi su kitomis režimą palaikančiomis žiniasklaidos priemonėmis, įskaitant valstybinės televizijos kanalą „Belarus 1“. Ji, kalbėdama apie demokratinę opoziciją, dažnai vartoja neapykantos kalbą ir menkinamąją kalbą. Ji taip pat surengė daug „pokalbių“ su neteisėtai sulaikytais Baltarusijos piliečiais, dažnai studentais, parodydama juos žeminančioje padėtyje ir pašiepdama. Ji skatino Baltarusijos saugumo aparato vykdomas represijas ir dalyvavo dezinformacijos ir manipuliavimo informacija kampanijose. Ji viešai reiškia paramą Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenkai) ir didžiuojasi, kad tarnauja jo režimui. A. Lukashenka (A. Lukašenka) ją viešai pagyrė ir apdovanojo už jos darbą.

Todėl ji iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

3.6.2022

194.

Ryhor Yuryevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Pareigos: valstybinės televizijos kanalo „CTV“ darbuotojas, kelių laidų („Secret Springs of Politics“, „Order of Judas“, „Panopticon“) autorius ir vedėjas

Laipsnis: atsargos leitenantas

Gimimo data: 1995 10 18

Gimimo vieta: Minsk (Minskas), Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Ryhor Azaronak yra vienas iš pagrindinių A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo propagandininkų. Jis yra politinių aktualijų skiltininkas, valstybinės televizijos kanalo „CTV“ savaitinių propagandos laidų autorius ir vedėjas. Savo laidose jis pritarė smurtui prieš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo disidentus ir kalbėdamas apie aktyvistus, žurnalistus ir kitus A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo oponentus sistemingai vartojo menkinamąją kalbą. Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenka) apdovanojo jį medaliu „For Courage“ („Už drąsą“).

Todėl jis iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

3.6.2022

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Pareigos: Atvirosios akcinės bendrovės „Belaruskali“ generalinis direktorius

Baltarusijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos nuolatinio komiteto užsienio reikalams ir nacionaliniam saugumui narys

Gimimo data: 1976 6 15

Gimimo vieta: Pogost (Pogosto) gyvenvietė, Soligorsk (Soligorsko) sritis, Minsk (Minsko) provincija, Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Ivan Galavatyi yra valstybės valdomos įmonės „Belaruskali“, kuri yra pagrindinis A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo pajamų ir užsienio valiutos šaltinis, generalinis direktorius. Jis yra Nacionalinės Asamblėjos Respublikos Tarybos narys, taip pat eina įvairias kitas aukštas pareigas Baltarusijoje. Per savo karjerą jis gavo ne vieną valstybinį apdovanojimą, be kita ko, įteiktą paties Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenkos). Jis glaudžiai susijęs su A. Lukashenka (A. Lukašenka) ir jo šeimos nariais. Todėl jis iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

„Belaruskali“ darbuotojai, dalyvavę streikuose ir taikiuose protestuose po suklastotų 2020 m. rugpjūčio mėn. prezidento rinkimų Baltarusijoje, negavo priemokų ir buvo atleisti iš darbo. A. Lukashenka (A. Lukašenka) pats asmeniškai grasino streikuotojus pakeisti šachtininkais iš Ukrainos. Todėl Ivan Galavatyi yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę.

3.6.2022“;

2)

į B lentelę „4 straipsnio 1 dalyje nurodyti juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos“ įtraukiami šie juridiniai asmenys:

 

Pavadinimas

(Perraša iš baltarusių k.)

(Perraša iš rusų k.)

Pavadinimas

(rašyba baltarusių k.)

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„28.

Atviroji akcinė bendrovė „Belaruskali“

Адкрытае акцыянернае таварыства 'Беларуськалiй'

Открытое акционерное общество 'Беларуськалий'

Adresas: Korzha g. 5, Soligorsk (Soligorskas), 223710 Minsko sritis, Baltarusija

Registracijos data: 1996 12 23

Registracijos numeris: 600122610

AAB „Belaruskali“ yra valstybės valdoma įmonė ir viena didžiausių kalio karbonato gamintojų pasaulyje, teikianti 20 % pasaulinio kalio karbonato eksporto. Atitinkamai ji yra didelis Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo pajamų ir užsienio valiutos šaltinis. A. Lukashenka (A. Lukašenka) apibūdino ją kaip „nacionalinį lobį, pasididžiavimą ir vieną iš Baltarusijos eksporto ramsčių“. Todėl „Belaruskali“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

„Belaruskali“ darbuotojai, dalyvavę streikuose ir taikiuose protestuose po suklastotų 2020 m. rugpjūčio mėn. prezidento rinkimų Baltarusijoje, įmonės vadovybės buvo bauginami ir atleisti iš darbo. A. Lukashenka (A. Lukašenka) pats asmeniškai grasino streikuotojus pakeisti šachtininkais iš Ukrainos. Todėl „Belaruskali“ yra atsakinga už pilietinės visuomenės represijas Baltarusijoje ir remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

3.6.2022

29.

Akcinė bendrovė „Baltarusijos kalio karbonato bendrovė“

ААТ 'Беларуская калiйная кампанiя'

ОАО 'Белорусская калийная компания'

Adresas: Masherova al. 35, 220002 Minskas, Baltarusija

Registracijos data: 2013 9 13

Registracijos numeris: 192050251

Tel.: +375 (17)-309-30-10; +375 (17)-309-30-30

El. pašto adresas: info@belpc.by

Akcinė bendrovė „Baltarusijos kalio karbonato bendrovė“ yra Baltarusijos valstybinio kalio karbonato gamintojo „Belaruskali“ eksporto atšaka. „Belaruskali“ yra vienas iš didžiausių A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo pajamų šaltinių. „Baltarusijos kalio karbonato bendrovės“ tiekimas sudaro 20 % pasaulinio kalio karbonato eksporto.

Valstybė užtikrina „Baltarusijos kalio karbonato bendrovei“ monopolio teises eksportuoti kalio trąšas. Dėl Baltarusijos valdžios institucijų suteikto lengvatinio režimo bendrovė gauna dideles pajamas. Todėl „Baltarusijos kalio karbonato bendrovė“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

3.6.2022

30.

RAB „Inter Tobacco“

Таварыства з абмежаванай адказнасцю 'Iнтэр Табак'

Общество с ограниченной ответственностью 'Интер Тобако'

Adresas: 131 Novodvorskiy kaimas, Novodvorskiy kaimo taryba, 223016 Minsko rajonas, Minsko sritis, Baltarusija (Laisvoji ekonominė zona „Minskas“)

Registracijos data: 2002 10 10

Registracijos numeris: 808000714

RAB „Inter Tobacco“ yra tabako gamybos pramonės Baltarusijoje dalis. Jai tenka didelė pelningos vidaus cigarečių rinkos Baltarusijoje dalis. Pagal Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenkos) pasirašytą dekretą šiai bendrovei suteiktos išimtinės lengvatos importuoti tabako gaminius į Baltarusiją. Be to, Lukashenka (Lukašenka) yra paskelbęs prezidento dekretą perbraižyti Baltarusijos sostinės Minsko ribas, kad būtų skirta žemės „Inter Tobacco“ fabrikui: tikėtina, mokesčių slėpimo tikslais. „Inter Tobacco“ priklauso Alexei Oleksin (Aleksėjui Oleksinui) ir artimiems jo šeimos nariams (jos savininkas – Oleksin (Oleksino) bendrovė „Energo-Oil“).

Todėl „Inter Tobacco“ gauna naudos iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo.

3.6.2022

31.

Atviroji akcinė bendrovė „Naftan“

Адкрытае акцыянернае таварыства 'НАФТАН'

Открытое акционерное общество 'НАФТАН'

Adresas: Novopolotsk 1, 211440 Vitebsko sritis, Baltarusija

Registracijos data: 1992 m.

Registracijos numeris: 300042199

Valstybės valdoma įmonė AAB „Naftan“ yra didelis A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo pajamų ir užsienio valiutos šaltinis. Todėl „Naftan“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

„Naftan“ darbuotojai, dalyvavę streikuose ir taikiuose protestuose po suklastotų 2020 m. rugpjūčio mėn. prezidento rinkimų Baltarusijoje, įmonės vadovybės buvo bauginami ir atleisti iš darbo. Todėl „Naftan“ yra atsakinga už pilietinės visuomenės represijas Baltarusijoje ir remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

3.6.2022

32.

Atviroji akcinė bendrovė „Grodno Tobacco Factory Neman“ (Gardino tabako fabrikas „Neman“)

Адкрытае акцыянернае таварыства 'Гродзенская тытунёвая фабрыка Нёман'

Oткрытое акционерное общество 'Гродненская табачная фабрика Неман'

Adresas: Ordzhonikidze g. 18, 230771 Grodno / Hrodno (Gardinas), Baltarusija

Registracijos data: 1996 12 30

Registracijos numeris: 500047627

AAB „Grodno Tobacco Factory Neman“ yra Baltarusijos valstybės valdoma įmonė ir vienas iš svarbiausių A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo pajamų šaltinių. Šiai bendrovei priklauso 70–80 % tabako rinkos Baltarusijoje. Todėl „Grodno Tobacco Factory Neman“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

Baltarusijoje pagamintos „Grodno Tobacco Factory Neman“ prekės ženklo cigaretės yra dažniausiai į Sąjungos kontrabanda įvežamos cigaretės ir yra pelningos kontrabandinės tabako prekybos dalis. Kontrabandos schemoje naudojami Baltarusijos valstybės valdomoms bendrovėms „Belaruskali“ ir „Grodno Azot“ priklausantys traukinių vagonai. Todėl „Grodno Tobacco Factory Neman“ dalyvauja sudarant palankesnes sąlygas neteisėtam ribojamų prekių gabenimui į Sąjungos teritoriją.

3.6.2022

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства 'БЕЛМЫТСЭРВIС'

Республиканское унитарное предприятие 'БЕЛТАМОЖСЕРВИС'

Adresas: Minsk-Dzerzhinsk plento 17-as km., administracinis pastatas, biuras 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsko regionas/sritis, Baltarusija

Registracijos data: 1999 6 9

Registracijos numeris: 101561144

„Beltamozhservice“ yra valstybės valdoma bendrovė ir viena didžiausių logistikos bendrovių Baltarusijoje. Ji glaudžiai susijusi su Baltarusijos valdžios institucijomis ir užsiima prekių kontrabanda ir reeksportu iš Baltarusijos į Rusiją. Bendrovė gauna naudos iš ryšių su Baltarusijos valdžios institucijomis ir užtikrina daug pajamų A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimui. Todėl „Beltamozhservice“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

3.6.2022

34.

Atviroji akcinė bendrovė „Managing Company of Holding „Belkommunmash““ (Holdingo „Belkommunmash“ valdymo bendrovė)

Адкрытае акцыянернае таварыства "Кiруючая кампанiя холдынгу "Белкамунмаш"

Открытое акционерное общество "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"

Adresas: Perekhodnaya g. 64B-2, 220070 Minskas, Baltarusija

Registracijos data: 1991 8 13

Registracijos numeris: 100205408

„Belkommunmash“ yra Baltarusijos viešojo transporto priemonių gamintoja. Aliaksandr Lukashenka (A. Lukašenka) remia „Belkommunmash“ verslą, garantuodamas, kad bendrovė įvykdys sutartinius įsipareigojimus partneriams, ir naudoja savo įtaką jos verslo veiklai remti. Todėl „Belkommunmash“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos.

„Belkommunmash“ atleido darbuotojus, keršydama už jų protestą prieš suklastotus 2020 m. prezidento rinkimų rezultatus, ir todėl ji yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

3.6.2022

35.

„Belteleradio Company“ / National State Television and Radio Company of the Republic of Belarus („Belteleradio bendrovė“ / Baltarusijos Respublikos nacionalinė valstybinė televizijos ir radijo bendrovė)

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Adresas: Makayonka g. 9, Minskas, Baltarusija

Registracijos data: 1994 9 14

Registracijos numeris: 100717729

Svetainė: tvr.by

„Belteleradio Company“ yra valstybinė televizijos ir radijo transliavimo bendrovė, kontroliuojanti Baltarusijoje septynis televizijos kanalus ir penkias radijo stotis. Po suklastotų 2020 m. rugpjūčio mėn. prezidento rinkimų „Belteleradio Company“ atleido protestavusius darbuotojus iš jos kontroliuojamų žiniasklaidos priemonių ir pakeitė juos Rusijos žiniasklaidos darbuotojais. Todėl ji yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę.

„Belteleradio Company“ prižiūri televizijos ir radijo stotis, kurios aktyviai skleidžia propagandą ir todėl remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

3.6.2022“.


2022 6 3   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/88


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/882

2022 m. birželio 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2012 m. spalio 15 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/642/BUSP (1) dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai;

(2)

2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijos prezidentas paskelbė apie karinę operaciją Ukrainoje ir Rusijos ginkluotosios pajėgos pradėjo Ukrainos puolimą, be kita ko, iš Baltarusijos teritorijos. Tas puolimas yra akivaizdus Ukrainos teritorinio vientisumo, suvereniteto ir nepriklausomybės pažeidimas;

(3)

2022 m. kovo 2 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/356 (2), kuriuo buvo iš dalies pakeistas Sprendimo 2012/642/BUSP pavadinimas ir nustatytos papildomos ribojamosios priemonės reaguojant į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą;

(4)

savo 2022 m. kovo 24 d. susitikimo išvadose Europos Vadovų Taryba pareiškė, kad Sąjunga tebėra pasirengusi greitai imtis tolesnių suderintų tvirtų sankcijų Rusijai bei Baltarusijai, kad būtų veiksmingai pakirsti Rusijos gebėjimai tęsti agresyvų karą;

(5)

atsižvelgiant į padėties rimtumą, tikslinga išplėsti Baltarusijos kredito įstaigų ir jų patronuojamųjų įmonių Baltarusijoje, kurioms taikomos su specializuotų finansinių mokėjimų pranešimų paslaugų teikimu susijusios ribojamosios priemonės, sąrašą. Taip pat tikslinga išplėsti subjektų, kuriems taikomi apribojimai, susiję su leidimais parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas bei prekes ir technologijas, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Baltarusijos kariuomenės ir technologijų stiprinimo arba gynybos ir saugumo sektoriaus plėtojimo, sąrašą;

(6)

todėl Sprendimas 2012/642/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2012/642/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

2y straipsnis pakeičiamas taip:

„2y straipsnis

1.   Draudžiama teikti specializuotas finansinių mokėjimų pranešimų paslaugas, kurios naudojamos keičiantis finansiniais duomenimis, V priede išvardytiems juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms ir bet kuriam Baltarusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso V priede nurodytam subjektui.

2.   Kiekvienam V priede nurodytam juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai 1 dalyje nurodytas draudimas taikomas nuo tame priede nurodytos datos. Draudimas nuo tos pačios dienos taikomas bet kuriam Baltarusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso V priede nurodytam subjektui.“;

2)

Sprendimo 2012/642/BUSP II ir V priedai iš dalies keičiami taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2022 m. birželio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. COLONNA


(1)  2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai (OL L 285, 2012 10 17, p. 1). Dabartinis pavadinimas – 2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą.

(2)  2022 m. kovo 2 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/356, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje (OL L 67, 2022 3 2, p. 103).


PRIEDAS

1.

Sprendimo 2012/642/BUSP II priedas pakeičiamas taip:

„II PRIEDAS

2d STRAIPSNYJE NURODYTŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ AR ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS

Baltarusijos gynybos ministerija

AB „140 Repair Plant“

AB „558 Aircraft Repair Plant“

AB „2566 Radioelectronic Armament Repair Plant“

AB „AGAT – Control Systems – Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding“

AAB „AGAT Electromechanical Plant“

„AGAT – SYSTEM“

RAB „ATE – Engineering“

„BelOMO Holding“

Valstybinė užsienio prekybos unitarinė įmonė „Belspetsvneshtechnika“

UAB „Beltechexport“

„BSVT-New Technologies“

Gomelio srities vykdomojo komiteto Vidaus reikalų departamentas

Baltarusijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenė

„KGB Alpha“

AAB „Kidma Tech“

„Minotor-Service“

Minsko ratinių traktorių gamykla

RAB „Oboronnye Initsiativy“

AAB „KB Radar Managing Company“

AB „Peleng“

Baltarusijos Respublikos valstybinis karo pramonės komitetas

Baltarusijos Respublikos valstybės saugumo komitetas

AB „Transaviaexport Airlines“

AAB „Volatavto“

“.

2.

Sprendimo 2012/642/BUSP V priedas pakeičiamas taip:

„V PRIEDAS

2y STRAIPSNYJE NURODYTŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ AR ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS

Juridinio asmens, subjekto ar įstaigos pavadinimas

Taikymo data

„Belagroprombank“

2022 m. kovo 20 d.

„Bank Dabrabyt“

2022 m. kovo 20 d.

Development Bank of the Republic of Belarus (Baltarusijos Respublikos plėtros bankas)

2022 m. kovo 20 d.

Belinvestbank (Baltarusijos plėtros ir rekonstrukcijos bankas)

2022 m. birželio 14 d.


2022 6 3   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/92


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/883

2022 m. birželio 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/145/BUSP (1);

(2)

Sąjunga ir toliau tvirtai remia Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą ir toliau smerkia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui;

(3)

Sąjunga kuo griežčiausiai smerkia Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų Bučoje ir kituose Ukrainos miestuose įvykdytus žiaurumus, apie kuriuos buvo pranešta. Sąjunga remia visas priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos atsakytų už žmogaus teisių pažeidimus ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus Ukrainoje;

(4)

atsižvelgdama į padėties rimtumą, Taryba mano, kad į Sprendimo 2014/145/BUSP priede pateiktą asmenų, subjektų ir organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti įtraukti 65 asmenys ir 18 subjektų;

(5)

todėl Sprendimas 2014/145/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2014/145/BUSP priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2022 m. birželio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. COLONNA


(1)  2014 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (OL L 78, 2014 3 17, p. 16).


PRIEDAS

Į Sprendimo 2014/145/BUSP priede pateiktą asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašą įtraukiami šie asmenys ir subjektai:]

1.   ASMENYS

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV

(rusų k.: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas ir vadas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Adresas: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Motostrelkovy passage, 3

Pulkininkas Azatbek Asanbekovich Omurbekov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), vadas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams ir buvo pramintas „Bučos skerdiku“ dėl jo tiesioginės atsakomybės už žudynes, išžaginimus ir kankinimus Bučoje.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1112.

Andrei Boevich KURBANOV

(rusų k.: Андрей Боевич КУРБАНОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas

Gimimo data: 1970 1 7

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 4615 949409

Nacionalinis tapatybės Nr.: У-184386

Andrei Boevich Kurbanov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1113.

Viacheslav Sergeevich KLOBUKOV

(rusų k.: Вячеслав Сергеевич КЛОБУКОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas

Gimimo data: 1978 11 19

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 8001 142195

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-703443

Viacheslav Sergeevich Klobukov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1114.

Aleksandr Viktorovich VINS

(rusų k.: Александр Викторович ВИНС)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas

Gimimo data: 1969 1 24

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0801 547363

Nacionalinis tapatybės Nr.: T-194304

Aleksandr Viktorovich Vins yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1115.

Aleksandr Leonidovich SHERSHNEV

(rusų k.: Александр Леонидович ШЕРШНЕВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas

Gimimo data: 1978 1 14

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 3802 634927

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-529191

Aleksandr Leonidovich Shershnev yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1116.

Sergei Aleksandrovich VETROV

(rusų k.: Сергей Александрович ВЕТРОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1982 9 25

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 6804 36337

Nacionalinis tapatybės Nr.: X-296449

Sergei Aleksandrovich Vetrov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1117.

Ruslan Ovsepovich MITIAEV

(rusų k.: Руслан Овсепович МИТЯЕВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1978 10 30

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 6002 284996

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-052935

Ruslan Ovsepovich Mitiaev yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1118.

Andrei Nikolaevich ERMISHKO

(rusų k.: Андрей Николаевич ЕРМИШКО)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1972 11 5

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 1202 583493

Nacionalinis tapatybės Nr.: У-639041

Andrei Nikolaevich Ermishko yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1119.

Maksim Alekseevich PLATONENKOV

(rusų k.: Максим Алексеевич ПЛАТОНЕНКОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1980 1 3

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 5003 593303

Nacionalinis tapatybės Nr.: У-874515

Maksim Alekseevich Platonenkov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1120.

Vladimir Viktorovich MATAFONOV

(rusų k.: Владимир Викторович МАТАФОНОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1979 9 5

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 7600 562816

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-594713

Vladimir Viktorovich Matafonov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV

(dar žinomas kaip Dmitrii Ivanovich LVIV)

(rusų k.: Дмитрий Иванович ЛЬВОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1975 8 15

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 7603 794013

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-620752

Dmitrii Ivanovich Lvov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1122.

Evgenii Valerievich LADYZHENSKII

(rusų k.: Евгений Валерьевич ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1977 1 1

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 8103 551489

Nacionalinis tapatybės Nr.: У-853407

Evgenii Valerievich Ladyzhenskii yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1123.

Dmitrii Viktorovich PAKHANDRIN

(rusų k.: Дмитрий Викторович ПАХАНДРИН)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1976 9 19

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0402 274319

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-620770

Dmitrii Viktorovich Pakhandrin yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1124.

Anatolii Aleksandrovich SHIPITSYN

(rusų k.: Анатолий Александрович ШИПИЦЫН)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1977 9 12

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 5301 903199

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-607350

Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1125.

Denis Nikolaevich DEEV

(rusų k.: Денис Николаевич ДЕЕВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1977 7 30

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 9002 427497

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-624703

Denis Nikolaevich Deev yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1126.

Oleg Iurievich BUKHVALOV

(rusų k.: Олег Юрьевич БУХВАЛОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1979 5 20

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 1804 68726

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-584921

Oleg Iurievich Bukhvalov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1127.

Dmitrii Aleksandrovich SMOLIAGO

(rusų k.: Дмитрий Александрович СМОЛЯГО)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1976 12 27

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 2702 603048

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-670103

Dmitrii Aleksandrovich Smoliago yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1128.

Aleksei Viacheslavovich BOLSHAKOV

(rusų k.: Алексей Вячеславович БОЛЬШАКОB)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1976 3 15

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0802 576504

Nacionalinis tapatybės Nr.: У-053364

Aleksei Viacheslavovich Bolshakov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1129.

Roman Vladimirovich NADEZDHIN

(rusų k.: Роман Владимирович НАДЕЖДИН)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1977 7 21

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 1002 570526

Nacionalinis tapatybės Nr.: У-874071

Roman Vladimirovich Nadezdhin yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1130.

Viktor Vladimirovich FILIPPOV

(rusų k.: Виктор Владимирович ФИЛИППОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas leitenantas

Gimimo data: 1972 10 27

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0502 898734

Nacionalinis tapatybės Nr.: У-721933

Viktor Vladimirovich Filippov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), pulkininkas leitenantas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1131.

Faik Sameddin ogly MAMEDOV

(dar žinomas kaip Faik Samaddin MAMMADOV)

(rusų k.: Фаик Самеддин оглы МАМЕДОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1978 11 24

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 9902 119102

Nacionalinis tapatybės Nr.: 802348

Faik Mamedov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1132.

Igor Evgenievich FEDOTOV

(rusų k.: Игорь Евгеньевич ФЕДОТОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1980 12 9

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 6602 516592

Nacionalinis tapatybės Nr.: 845762

Igor Evgenievich Fedotov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1133.

German Nikolaevich KULEMIN

(rusų k.: Герман Николаевич КУЛЕМИН)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1982 3 29

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 6702 594036

Nacionalinis tapatybės Nr.: 949685

German Nikolaevich Kulemin yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1134.

Roman Victorovich BURDO

(rusų k.: Роман Викторович БУРДО)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1980 11 26

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 1003 651875

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1083746

Roman Victorovich Burdo yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1135.

Dmitry Arkadyevich KOZLOV

(rusų k.: Дмитрий Аркадьевич КОЗЛОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1978 10 11

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0801 272127

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1088985

Dmitry Arkadyevich Kozlov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN

(rusų k.: Иван Александрович КУРКИН)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1982 1 17

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0804 232754

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1091451

Ivan Alexandrovich Kurkin yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1137.

Evgeny Yurievich VAZHENOV

(rusų k.: Евгений Юрьевич ВАЖЕНОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1985 1 27

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 1005 944897

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1092162

Evgeny Yurievich Vazhenov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1138.

Dmitry Yulianovich IONOV

(rusų k.: Дмитрий Юлианович ИОНОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1965 7 3

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 1005 724322

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1093778

Dmitry Yulianovich Ionov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1139.

Alexander Anatolyevich KOCHERGIN

(rusų k.: Александр Анатольевич КОЧЕРГИН)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1971 12 10

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0803 940939

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1093786

Alexander Anatolyevich Kochergin yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1140.

Alexander Vladimirovich KOPYLOV

(rusų k.: Александр Владимирович КОПЫЛОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1980 9 29

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 7301 420589

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1094262

Alexander Vladimirovich Kopylov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1141.

Maxim Vladimirovich CHERNYSHEV

(rusų k.: Максим Владимирович ЧЕРНЫШЕВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1980 10 8

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0810 999451

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1094540

Maxim Vladimirovich Chernyshev yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1142.

Stanislav Igorevich MAKAROV

(rusų k.: Станислав Игорьевич МAКАРОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1982 8 16

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0810 953377

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1095194

Stanislav Igorevich Makarov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1143.

Andrey Nikolaevich IVANOV

(rusų k.: Андрей Николаевич ИВАНОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1981 2 26

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 2701 493476

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1095611

Andrey Nikolaevich Ivanov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1144.

Sergei Gennadyevich PERESHIVKIN

(rusų k.: Сергей Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1973 1 19

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0804 277244

Nacionalinis tapatybės Nr.: 1100141

Sergei Gennadyevich Pereshivkin yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1145.

Aleksey Vladimirovich PRYSEV

(rusų k.: Алексей Владимирович ПРЫСЕВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1975 11 25

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0501 704733

Išdavimo data: 2002 3 20

Tapatybės Nr.: У-360702

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 1100633

Aleksey Vladimirovich Prysev yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1146.

Sergey Viktorovich RUDENKO

(rusų k.: Сергей Викторович РУДЕНКО)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1975 10 7

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0801 524291

Išdavimo data: 2002 3 14

Tapatybės Nr.: У-268570

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 1100637

Sergey Viktorovich Rudenko yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1147.

Olga Aleksandrovna KHAMENOK

(rusų k.: Ольга Александровна ХАМЕНОК)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majorė

Gimimo data: 1981 12 14

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Paso Nr.: 6004 190824

Išdavimo data: 2003 10 10

Tapatybės Nr.: Ф-142685

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 1102882

Olga Aleksandrovna Khamenok yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majorė. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Ji vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl ji yra atsakinga už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1148.

Dmitriy Gennadyevich LEVIN

(rusų k.: Дмитрий Геннадьевич ЛЕВИН)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1982 10 25

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0804 98883

Išdavimo data: 2003 6 30

Tapatybės Nr.: У-268857

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 1103126

Dmitriy Gennadyevich Levin yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1149.

Dmitriy Alekseevich GONCHAR

(rusų k.: Дмитрий Алексеевич ГОНЧАР)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1970 1 31

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0802 562844

Išdavimo data: 2002 5 27

Tapatybės Nr.: У-265899

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 1103591

Dmitriy Alekseevich Gonchar yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1150.

Sergey Sergeevich ZORIN

(rusų k.: Сергей Сергеевич ЗОРИН)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1982 10 25

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 7503 78809

Išdavimo data: 2003 3 2

Tapatybės Nr.: X-115531

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 1166487

Sergey Sergeevich Zorin yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1151.

Aleksandr Aleksandrovich POTAPOV

(rusų k.: Александр Александрович ПОТАПОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1981 5 8

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 6603 808655

Išdavimo data: 2003 4 29

Tapatybės Nr.: X-078567

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 1170231

Aleksandr Aleksandrovich Potapov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1152.

Stepan Viktorovich GRIGOROV

(rusų k.: Степан Викторович ГРИГОРОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1979 3 26

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 8110 342164

Išdavimo data: 2010 7 9

Tapatybės Nr.: Ф-594680

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 1194779

Stepan Viktorovich Grigorov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1153.

Sergey Viktorovich MOSALEV

(rusų k.: Сергей Викторович МОСАЛЕВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1978 1 19

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0802 688231

Išdavimo data: 2015 10 18

Tapatybės Nr.: Ф-866954

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 2737869

Sergey Viktorovich Mosalev yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1154.

Valentin Pavlovich LUTSAK

(rusų k.: Валентин Павлович ЛУЦАК)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1979 4 5

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 5004 572078

Išdavimo data: 2004 8 28

Nacionalinis tapatybės Nr.: Ф-879492

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 3102560

Valentin Pavlovich Lutsak yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1155.

Sergey Nikolaevich BORISENKO

(rusų k.: Сергей Николаевич БОРИСЕНКО)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados majoras

Gimimo data: 1978 3 15

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 0503 357858

Išdavimo data: 2003 1 30

Tapatybės Nr.: У-268030

Subjektu grindžiamas identifikacinis numeris: 3127462

Sergey Nikolaevich Borisenko yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), majoras. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(rusų k.: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Gimimo data: 1979 5 17

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Susiję asmenys:

Alexey Mordashov (vyras)

Kirill Mordashov (posūnis)

Nikita Mordashov (posūnis)

Susiję subjektai:

„Ondero Limited“, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

„Unifirm Limited“, Kipras

Marina Mordashova yra bendrovės „Severgroup“ pirmininko Alexey Mordashov sutuoktinė. Alexey Mordashov savo sutuoktinei Marina Mordashova per įvairias lengvatinio apmokestinimo bendroves, įskaitant „Unifirm Limited“, „Ondero Limited“ ir „Ranel Assets Limited“, kurios nuosavybės teise priklauso Marina Mordashova arba yra jos valdomos, perleido jam priklausiusias kelionių milžinės „TUI“ ir aukso bendrovės „Nordgold“ akcijas, kurių bendra vertė viršija 1,5 mlrd. EUR. Todėl Marina Alexandrovna Mordashova yra fizinis asmuo, susijęs su į sąrašą įtrauktu asmeniu, kuris yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, rėmimą ir už finansinės bei materialinės paramos teikimą, ir gauna naudos iš Rusijos sprendimus priimančių asmenų, atsakingų už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 6 3

 

 

„Ranel Assets Limited“, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

„Rayglow Limited“, Kipras

„ServerGroup LLC“ (Rusijos Federacija)

„KN-Holding LLC“ (JAV)

„Nordgold“

 

 

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(rusų k.: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Rusijos Federacijos Nacionalinio gynybos kontrolės centro vadovas, generolas pulkininkas

Gimimo data: 1962 9 10

Gimimo vieta: Averinskaya, Syamzhensky district, Vologda region

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Generolas pulkininkas Mikhail Mizintsev yra Rusijos Federacijos Nacionalinio gynybos kontrolės centro vadovas. M. Mizintsev pramintas „Mariupolio skerdiku“ ir įvardijamas kaip Mariupolio apgultį prižiūrėjęs vadas; vadovaudamas Rusijos pajėgų vykdomam Mariupolio bombardavimui jis pasitelkė taktiką, kuri anksčiau buvo naudojama Alepo (Sirija) apgultyje. M. Mizintsev visų pirma kaltinamas organizavus Mariupolio miesto bombardavimus, kurių metu buvo nužudyta tūkstančiai civilių gyventojų, įskaitant Mariupolio gimdymo namų ir teatro apšaudymus artilerijos ugnimi, per kuriuos buvo nužudyta šimtai vaikų. Todėl Mikhail Mizintsev yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1158.

Elizaveta Dmitrievna PESKOVA

(rusų k.: Елизавета Дмитриевна ПЕСКОВА)

Rusijos ir Prancūzijos istorinių iniciatyvų plėtros fondo pirmininko pavaduotoja

Gimimo data: 1998 1 9

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Susijęs asmuo: Dmitry Peskov (tėvas)

Elizaveta Peskova yra Rusijos Federacijos Prezidento Vladimiro Putino atstovo spaudai Dmitry Peskov, įtraukto į Sprendime 2014/145/BUSP pateiktą sąrašą, dukra.

Elizaveta Peskova yra Rusijos ir Prancūzijos istorinių iniciatyvų plėtros fondo pirmininko pavaduotoja ir komunikacijos įmonės steigėja. Ji užėmė šiuos pelningus postus ir gyvena prabangų gyvenimą dėl tėvo ryšių.

Todėl ji yra susijusi su į sąrašą įtrauktu asmeniu, kuris aktyviai remia veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

1159.

Nikolay Dmitrievich PESKOV

(dar žinomas kaip Nikolay Dmitrievich CHOLES/CHOULZ)

(rusų k.: Николай Дмитриевич ПЕСКОВ)

(dar žinomas kaip Николай Дмитриевич ЧОУЛЗ)

Gimimo data: 1990 2 3

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso Nr.: 721123760

Išdavimo data: 2012 9 12

Galioja iki: 2022 9 12

Nacionalinis tapatybės Nr. 4516913332

Susijęs asmuo: Dmitry Peskov (tėvas)

Nikolay Peskov yra Rusijos Federacijos Prezidento Vladimiro Putino atstovo spaudai Dmitry Peskov, įtraukto į Sprendime 2014/145/BUSP pateiktą sąrašą, sūnus.

Nikolay Peskov naudojasi savo tėvo turtu ir pinigais, todėl gauna tiesioginės naudos iš savo glaudaus ryšio su tėvu. Taigi ji yra susijęs su į sąrašą įtrauktu asmeniu, kuris aktyviai remia veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

1160.

Tatiana Aleksandrovna NAVKA

(rusų k.: Татьяна Александровна НАВКА)

Gimimo data: 1975 4 13

Gimimo vieta: Ukraina

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Tatiana Navka yra Rusijos Federacijos Prezidento Vladimiro Putino atstovo spaudai Dmitry Peskov, įtraukto į Sprendime 2014/145/BUSP pateiktą sąrašą, žmona.

Tatiana Navka yra bendrovių ir turto, esančių, inter alia, Rusijos Federacijos neteisėtai aneksuotame Krymo pusiasalyje, bendrasavininkė. Taigi ji remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Be to, ji yra susijusi su į sąrašą įtrauktu asmeniu, kuris aktyviai remia veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

1161.

Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV

(rusų k.: Сергей Владимирович САВОСТЬЯНОВ)

Maskvos miesto Dūmos narys

Gimimo data: 1984 8 22

Gimimo vieta: Lyubertsy (Liubercai), Maskvos regionas, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Sergey Savostynov yra Rusijos valstybės veikėjas ir politikas. 2019 m. rugsėjo 8 d. jis buvo išrinktas Maskvos miesto Dūmos deputatu.

Nepripažindamas nepriklausomų šalių teritorinio vientisumo ir propaguodamas buvusios Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos sienų atkūrimą, jis viešai remia Rusijos Federacijos veiksmus Ukrainoje. Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1162.

Andrei Yurievich LIPOV

(rusų k.: Андрей Юрьевич ЛИПОВ)

Rusijos federalinės ryšių, informacinių technologijų ir žiniasklaidos priežiūros tarnybos (Roskomnadzor) vadovas

Gimimo data: 1969 11 23

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Andrei Lipov yra Rusijos federalinės ryšių, informacinių technologijų ir žiniasklaidos priežiūros tarnybos (Roskomnadzor) vadovas. Roskomnadzor yra pagrindinė cenzūros ir represijų prieš laisvą žiniasklaidą Rusijoje vykdymo priemonė.

Kaip Roskomnadzor vadovas, A. Lipov yra atsakingas už sprendimus, dėl kurių buvo cenzūruojama ir uždaroma nepriklausoma Rusijos žiniasklaida.

Šiais veiksmais sukuriama cenzūruojama informacinė erdvė, kurioje propaguojama ir remiama Rusijos ginkluota agresija prieš Ukrainą ir jai pritariama.

2022 6 3

 

 

 

Be to, A. Lipov vadovaujama Roskomnadzor, teikdama paramą separatistiniams Ukrainos regionams, vadinamosioms „respublikoms“ Donbase, ir, visų pirma, Denis Pushilin, vadinamosios „Donecko liaudies respublikos“ vadovui, aktyviai pakenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui.

Todėl A. Lipov yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

 

1163.

Volodymir Vasilyovich SALDO

(ukrainiečių k.: Володимир Васильович САЛЬДО)

Chersono miesto tarybos narys, Taikos ir tvarkos palaikymo Chersone komiteto narys

Buvęs Chersono meras (2002–2012 m.) ir buvęs parlamento narys (Regionų partija, 2012–2014 m.)

Gimimo data: 1956 6 12

Pilietybė: Ukrainos

Lytis: vyras

2022 m. kovo mėn. Volodymir Saldo dalyvavo mitinge, skirtame Rusijos agresijai prieš Ukrainą remti, ir vėliau dalyvavo kuriant vadinamąjį „Išgelbėjimo komitetą taikai ir tvarkai palaikyti“ – bendradarbiavimo su Rusijos okupantais Chersono srityje organą. V. Saldo rėmė ir propagavo politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 6 3

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV

(ukrainiečių k.: Кирило Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Taikos ir tvarkos palaikymo Chersone komiteto pirmininkas

Gimimo data: 1976 m.

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

2022 m. kovo mėn. Kyrylo Stremousov dalyvavo kuriant vadinamąjį „Išgelbėjimo komitetą taikai ir tvarkai palaikyti“ – bendradarbiavimo su Rusijos okupantais Chersono srityje organą.

K. Stremousov rėmė ir propagavo politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 6 3

1165.

Serhiy Mikolayovich CHEREVKO

(ukrainiečių k.: Сергiй Миколайович ЧЕРЕВКО)

Taikos ir tvarkos palaikymo Chersone komiteto narys, buvęs Chersono mero pavaduotojas

Gimimo data: 1975 8 11

Pilietybė: Ukrainos

Lytis: vyras

2022 m. kovo mėn. Serhiy Cherevko dalyvavo kuriant vadinamąjį „Išgelbėjimo komitetą taikai ir tvarkai palaikyti“ – bendradarbiavimo su Rusijos okupantais Chersono srityje organą.

S. Cherevko rėmė ir propagavo politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 6 3

1166.

Tetiana KUZMICH

(ukrainiečių k.: Тетяна КУЗЬМИЧ)

Taikos ir tvarkos palaikymo Chersone komiteto narė

Buvusi Chersono mero pavaduotoja

Pilietinės visuomenės organizacijos Rusijos nacionalinės bendruomenės „Rusich“ pirmininkė

Gimimo data: 1968 4 10

Pilietybė: Ukrainos

Lytis: moteris

2022 m. kovo mėn. Tetiana Kuzmich dalyvavo kuriant vadinamąjį „Išgelbėjimo komitetą taikai ir tvarkai palaikyti“ – bendradarbiavimo su Rusijos okupantais Chersono srityje organą.

T. Kuzmich rėmė ir propagavo politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 6 3

1167.

Galina Viktorivna DANILCHENKO

(ukrainiečių k.: Галина Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)

Rusijos okupacinių pajėgų paskirta laikinai eiti Melitopolio miesto mero pareigas

Gimimo data: 1964 m.

Pilietybė: Ukrainos

Lytis: moteris

Galina Danilchenko laikinai eina Melitopolio miesto mero pareigas.

2022 m. kovo 4 d. Rusijos pajėgos pagrobė teisėtą Melitopolio merą ir ji buvo paskirta užimti jo pareigas. Be to, ji padarė keletą pareiškimų, kuriais pritariama Rusijos pajėgų buvimui jos mieste, ir ragino gyventojus nesipriešinti okupantams.

Taigi, eidama šias pareigas ji rėmė ir propagavo politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 6 3

1168.

Petr AKOPOV

(rusų k.: Петр АКОПОВ)

Pareigos: Rusijos propagandos skleidėjas: „RIA Novosti“ skiltininkas

Gimimo data: 1968 10 7

Gimimo vieta: nežinoma

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Petr Akopov yra Rusijos propagandos skleidėjas ir „RIA Novosti“ – Rusijos valstybinės vidaus naujienų agentūros, kurios valstybinę kontrolę iš tiesų vykdo „Rossiya Segodnya“, skiltininkas. Jis yra vienas iš pagrindinių vyriausybės propagandos veikėjų, straipsnių, kuriuose neigiama Ukrainos teisė į valstybingumą ir raginama „denacifikuoti“ ir „deukrainizuoti“ šalį, autorius, propaguojantis idėją, kad Ukraina turėtų būti neatsiejama Rusijos dalis.

Todėl Petr Akopov yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1169.

Timofey Nikolaevich SERGEYTSEV

(rusų k.: Тимофей Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Pareigos: Rusijos propagandos skleidėjas: „RIA Novosti“ skiltininkas

Gimimo data: 1963 11 3

Gimimo vieta: nežinoma

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Timofey Sergeytsev yra Rusijos propagandos skleidėjas ir „RIA Novosti“ – Rusijos valstybinės vidaus naujienų agentūros, kurios valstybinę kontrolę iš tiesų vykdo „Rossiya Segodnya“, skiltininkas. Jis yra vienas iš pagrindinių vyriausybės propagandos veikėjų, straipsnių, kuriuose neigiama Ukrainos teisė į valstybingumą ir raginama „denacifikuoti“ ir „deukrainizuoti“ šalį, autorius, propaguojantis idėją, kad Ukraina turėtų būti neatsiejama Rusijos dalis.

Todėl Timofey Sergeytsev yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1170.

Victoria NIKIFOROVA

(rusų k.: Виктория НИКИФОРОВА)

Pareigos: Rusijos propagandos skleidėja, dirbanti „RIA Novosti“

Gimimo data: 1971 6 12

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Victoria Nikiforova yra Rusijos propagandos skleidėja ir „RIA Novosti“ – Rusijos valstybinės vidaus naujienų agentūros, kurios valstybinę kontrolę iš tiesų vykdo „Rossiya Segodnya“, skiltininkė. Ji yra viena iš pagrindinių vyriausybės propagandos veikėjų, kuri neigė Ukrainos teisę egzistuoti, taip pat Ukrainos žmonių gebėjimą apsispręsti. Ji apibūdina Ukrainos žmones kaip „asmenis išplautomis smegenimis“ bei „įkaitus“ ir taip skatina teigiamą požiūrį į Rusijos agresiją prieš Ukrainą.

Todėl Victoria Nikiforova yra atsakinga už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1171.

Alina Maratovna KABAEVA

(dar žinoma kaip Alina Maratovna KABAYEVA)

(rusų k.: Алина Маратовна КАБАЕВА)

Pareigos: Nacionalinės žiniasklaidos grupės (angl. National Media Group, NMG) direktorių valdybos pirmininkė

Gimimo data: 1983 5 12

Gimimo vieta: Tashkent (Taškentas), Uzbekistanas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Susijęs subjektas: National Media Group (NMG)

Alina Kabaeva yra Nacionalinės žiniasklaidos grupės (angl. National Media Group, NMG) direktorių valdybos pirmininkė; šiai bendrovei priklauso daug akcijų beveik visose pagrindinėse Rusijos federalinėse žiniasklaidos priemonėse, kuriose skleidžiama Rusijos vyriausybės propaganda. Ji yra buvusi Rusijos gimnastė ir buvusi Valstybės Dūmos narė. Ji glaudžiai siejama su Prezidentu Vladimiru Putinu.

Todėl ji yra atsakinga už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ar saugumui Ukrainoje ir į juos kėsinamasi, rėmimą ir įgyvendinimą. Be to, ji yra siejama su į sąrašą įtrauktu asmeniu, kuris yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 6 3

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

(serbų k.: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Gimimo data: 1977 4 21

Gimimo vieta: Belgrade (Belgradas), Serbija

Susijęs asmuo: Andrey Igorevich Melnichenko (vyras)

Pilietybė: Serbijos, Kroatijos

Lytis: moteris

Paso Nr.: Kroatijos paso numeris 094949450 (galiojimo pabaigos data: 2023 12 23)

Aleksandra Melnichenko yra Andrey Igorevich Melnichenko, Rusijos pramonininko, kuriam priklauso pagrindinė trąšų gamintoja „EuroChem Group“ ir anglies bendrovė SUEK, žmona. Aleksandra Melnichenko naudojasi savo vyro turtingumu ir gauna iš to turto naudos. Jai ir jos vyrui priklauso du prabangūs mansardiniai apartamentai, kurių vertė viršija 30 mln. dolerių. 2022 m. kovo mėn. Aleksandra Melnichenko pakeitė savo vyrą kaip nauja „Firstline Trust“ tikroji savininkė, o „Firstline Trust“ valdo įmonė „Linetrust PTC Ltd“, kuri yra „EuroChem Group“ tikroji savininkė.

Todėl ji yra susijusi su įtakingu verslininku, veikiančiu ekonomikos sektoriuose, kurie yra reikšmingas pajamų šaltinis Rusijos Federacijos vyriausybei, kuri yra atsakinga už Krymo aneksiją ir padėties Ukrainoje destabilizavimą. Be to, Andrey Igorevich Melnichenko yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV

(rusų k.: Эдуард Юрьевич Худайнатов)

Gimimo data: 1960 9 11

Gimimo vieta: Shymkent (Šimkentas), SSRS (dabar Kazachstanas)

Pilietybė: Rusijos

Paso Nr.: 753296761 (Rusijos)

Lytis: vyras

Eduard Yurevich Khudaynatov yra Rusijos verslininkas, vykdantis veiklą energetikos sektoriuje. Jis yra bendrovės „Independent Oil and Gas Company“ (NOC, „JSC Neftegazholding“), vienos iš didžiausių Rusijos privačiųjų bendrovių ir vienos iš svarbiausių naftos tiekėjų, kuri vykdo naftos ir dujų telkinių žvalgymą, tyrimą ir vystymą, naftos perdirbimą, taip pat naftos produktų gamybą ir rinkodarą, savininkas. 2015 m. bendrovės pajamos siekė 2,2 mlrd. USD.

Bendrovė „Independent Oil and Gas Company“ pastaraisiais metais iš valstybės valdomos bendrovės „Rosneft“ įgijo reikšmingas energetikos sektoriuje veikiančių įmonių akcijas ir kartu jų turėtas gavybos licencijas. Be to, NOC kartu su „Rosneft“ dalyvauja projekte „Vostok Oil“. Pastaraisiais metais „Rosneft“ taip pat sumokėjo E. Khudaynatov 9,6 mlrd. USD mainais už bendrovę, kuriai priklauso naftos telkinys Taimyre.

2022 6 3

 

 

 

2019 m. bendrovės NOC ir „Rosneft“ Prezidento V. Putino paprašė naudos, susijusios su jų vykdoma gavybos veikla Arkties regione, ir jis ją joms suteikė.

E. Khudaynatov yra susijęs su Rusijos oligarchu Igor Sechin ir Prezidentu Vladimiru Putinu.

E. Khudaynatov ir I. Sechin kartu dirbo bendrovėje „Rosneft“, o jų bendrovės bendrai vykdo verslo veiklą energetikos sektoriuje.

2000 m. jis dirbo V. Putino pirmojoje prezidento rinkimų kampanijoje; jis ją administravo Tyumen (Tiumenės) srityje, kurioje E. Khudaynatov nuo 1997 m. buvo regioninės Dūmos narys.

 

 

 

 

Už „Rusijos pozicijos pasaulio energijos rinkoje stiprinimą ir jos investicinių perspektyvų gerinimą“ jis buvo apdovanotas ordinu „Už nuopelnus tėvynei“.

Todėl Eduard Yurevich Khudaynatov yra įtakingas verslininkas, vykdantis veiklą ekonomikos sektoriuose, kurie yra reikšmingas pajamų šaltinis Rusijos Federacijos vyriausybei. Jis gauna naudos iš Rusijos Federacijos vyriausybės ir yra susijęs su į sąrašą įtrauktais asmenimis.

 

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(rusų k.: Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Gimimo data: 1996 m.

Pilietybė: Rusijos

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (INN): 780103765308

Susiję asmenys: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (tėvas), Lyubov Valentinovna Prigozhina (motina), Polina Evgenievna Prigozhina (sesuo)

Susiję subjektai: „Lakhta Park“, „Lakhta Park Premium“, „Lakhta Plaza“, „Turtrans“

Lytis: vyras

Pavel Prigozhin yra Yevgeniy Prigozhin, įtakingo Rusijos verslininko, turinčio glaudžių ryšių su Prezidentu V. Putinu ir Rusijos gynybos ministerija, sūnus. Yevgeniy Prigozhin yra Rusijoje įsteigto juridinio asmens teisių neturinčio karinio subjekto „Wagner Group“ („Vagnerio grupės“) finansuotojas ir neoficialus vadovas, atsakingas už samdinių dislokavimą Ukrainoje.

Bendrovė „Concord“, taip pat žinoma kaip KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, kurią Yevgeniy Prigozhin įsteigė ir kuri jam priklausė iki 2019 m. lapkričio mėn., ir grupė kitų su juo susijusių bendrovių, įskaitant „Concord Management and Consulting LLC“ ir „Megaline LLC“, gauna naudos iš didelių viešųjų sutarčių su Rusijos gynybos ministerija po Rusijos Federacijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos ir Rusijos remiamų separatistų vykdomos Rytų Ukrainos okupacijos.

2022 6 3

 

 

 

Pavel Prigozhin yra anksčiau jo motinai Lyubov Valentinovna Prigozhina priklausiusių penkių bendrovių – „Beta LLC“, „Turstatus“, „Lakhta Park Premium LLC“, „Lakhta Park LLC“ ir „Lakhta Plaza LLC“ – savininkas.

Taigi jis yra susijęs su įtakingais verslininkais arba juridiniais asmenimis, subjektais ar organizacijomis, vykdančiais veiklą ekonomikos sektoriuose, kurie yra reikšmingas pajamų šaltinis Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir padėties Ukrainoje destabilizavimą.

 

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH

(rusų k.: Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Pareigos: vienas iš „Yandex N.V.“ steigėjų ir vykdomasis direktorius

Gimimo data: 1964 2 11

Gimimo vieta: Atyrau, Kazachstano Tarybų Socialistinė Respublika, SSRS (dabar Kazachstanas)

Pilietybė: Rusijos, Maltos

Lytis: vyras

Arkady Yurievich Volozh yra Rusijos verslininkas, turintis verslo interesų IT ir technologijų srityse. Jis yra bendrovės „Yandex“ steigėjas ir vykdomasis direktorius. „Yandex“ yra didžiausia interneto bendrovė Rusijoje, valdanti populiariausią Rusijos paieškos variklį.

Rusijos valstybiniai bankai, pavyzdžiui, „Sberbank“ ir VTB, yra „Yandex“ akcininkai ir investuotojai.

2019 m. „Yandex“ pritarė restruktūrizavimui, po kurio privilegijuotos akcijos (angl. „golden share“) buvo suteiktos naujai įsteigtam Viešojo intereso fondui, sukurtam siekiant „ginti Rusijos Federacijos interesus“. Pasitelkdama šį Viešojo intereso fondą Rusijos Federacijos vyriausybė gali naudotis veto teise į nustatytą sąrašą įtrauktais klausimais, pavyzdžiui, materialinės intelektinės nuosavybės pardavimo ir Rusijos naudotojų asmens duomenų pardavimo ar perdavimo užsienio bendrovėms klausimais, kurie abu laikomi turinčiais įtakos Rusijos „nacionaliniams interesams“. Bendrovei „Yandex“ taip pat tenka atsakomybė už valstybinės žiniasklaidos ir naratyvų propagavimą jos paieškos rezultatuose, taip pat už Kremliui kritiško turinio, pavyzdžiui, turinio, susijusio su Rusijos agresijos karu prieš Ukrainą, rango pažeminimą ir jo pašalinimą.

2022 6 3“;

 

A. Volozh yra vienas iš įtakingų verslininkų, vykdančių veiklą ekonomikos sektoriuose, kurie yra reikšmingas pajamų šaltinis Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir padėties Ukrainoje destabilizavimą. Be to, kaip „Yandex“ steigėjas ir vykdomasis direktorius, jis materialiai ar finansiškai remia Rusijos Federacijos vyriausybę ir yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą.

2.   SUBJEKTAI

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„84.

JSC GARNIZON

(rusų k.: АО Гарнизон)

Adresas: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24, Moscow, Russia 115035; building 1

Pašto adresas: Sadovnicheskaya 53, Moscow, Russia 115035

Telefono Nr.: +7 (499) 790-92-12

Interneto svetainė: http://ao-garnizon.ru

El. paštas: info@ao-garnizon.ru

„JSC Garnizon“ yra kontroliuojančioji bendrovė, pavaldi Rusijos Federacijos gynybos ministerijai. Jos struktūrą sudaro daugiau kaip 60 subjektų. Ji vykdo Gynybos ministerijos nustatytas užduotis ir gina Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų interesus. Dėl Gynybos ministerijos interesų vykdomuose viešuosiuose pirkimuose ji veikė kaip perkančioji organizacija.

Todėl ji yra juridinis asmuo, kuris materialiai ar finansiškai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 6 3

85.

JSC OBORONENERGO

(rusų k.: АО Оборонэнерго)

Adresas: 107140, Moscow, 1st Krasnoselsky lane, 11, Russia

Telefono Nr.: +7 (495) 532-13-06

Interneto svetainė: https://oboronenergo.su

El. paštas: info@oen.su

„JSC Oboronenergo“ yra karinė elektros energijos tiekėja, kuri pagal vyriausybines sutartis teikia elektros energijos tiekimo paslaugas Rusijos kariniams daliniams ir kitiems Gynybos ministerijai pavaldiems subjektams. Ji dalyvavo modernizuojant karinę oro bazę Korenovske, kurią Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo išpuoliams prieš taikinius Ukrainoje vykdyti Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu.

Todėl ji materialiai rėmė Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gavo iš jos naudos. Ji taip pat materialiai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

86.

OJSC Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ)

(rusų k.: ООО „Ульяновский автомобильный завод“ (УАЗ))

Adresas: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, 432008

Telefono Nr.: +7 (8422) 40-91-09

Interneto svetainė: https://uaz.global/

El. paštas: mm.medvedev@dnd.team

„UAZ“ yra Rusijos automobilių gamintoja. Ji Rusijos Federacijos ginkluotosioms pajėgoms teikia „UAZ Patriot“ transporto priemones, kurias Rusijos kariuomenė naudojo vykdydama neišprovokuotą ir nepateisinamą karinę agresiją prieš Ukrainą.

Todėl ji materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gauna iš jos naudos. Ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

87.

JSC VOENTELECOM (VOYENTELEKOM)

(rusų k.: АО „Воентелеком“)

Adresas: 107014, Russia, Moscow, st. Bolshaya Olenya, 15A, building 1

Telefono Nr.: +7 (495) 609-50-05, +7 (985) 900-50-05

Interneto svetainė: https://voentelecom.ru

El. paštas: info@voentelecom.ru

„Voentelecom“ yra pagrindinė telekomunikacijų paslaugų Rusijos Federacijos gynybos ministerijai teikėja. Rusijos Federacijos vyriausybė pripažino, kad „Voentelecom“ yra federalinės reikšmės bendrovė. Ji vykdo Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų IT infrastruktūros, karinės ryšių įrangos, ryšių linijų ir elektroninės karo įrangos techninę priežiūrą ir remontą, be kita ko, neteisėtai aneksuoto Krymo ir Sevastopolio teritorijoje. Ji sukūrė Rusijos kariuomenei skirtą bendrą automatizuotą skaitmeninio ryšio sistemą. Ji teikia Rusijos kariniam jūrų laivynui saugų plačiajuostį radijo ryšį, be kita ko, neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio teritorijoje. „Voentelecom“ bendradarbiavo su „Rostec“ rengiant LTE tinklo standartą neteisėtai aneksuoto Krymo ir Sevastopolio teritorijoje.

2022 6 3

 

 

 

Todėl ji materialiai rėmė Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gavo iš jos naudos. Ji taip pat materialiai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

 

88.

JSC VOENTORG

(rusų k.: АО „Военторг“)

Adresas: Russia, Moscow, 115035, Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3

Telefono Nr.: +7 (495) 609-5200

Interneto svetainė: http://www.oaovoentorg.ru

El. paštas: info@oaovoentorg.ru

Susiję subjektai: pavaldžios bendrovės:

 

JSC ‘Voentorg-West’;

 

JSC ‘Voentorg-South’;

 

JSC ‘Voentorg-Center’;

 

JSC ‘Voentorg-Vostok’;

 

JSC ‘Voentorg-Moscow’;

 

Voentorg-Retail LLC

„Voentorg“ yra Rusijos Federacijos gynybos ministerijos rangovė. Ji teikia maitinimo ir skalbimo paslaugas, taip pat karines uniformas Rusijos Federacijos ginkluotosioms pajėgoms. Be to, „Voentorg“ patronuojamoji įmonė „Voentorg Retail“ pardavė marškinėlius „Rusijos kariuomenė“ su kariniu simboliu „Z“, kurį naudoja Rusijos propagandistai siekdami propaguoti neišprovokuotą ir nepateisinamą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą.

Todėl ji materialiai ar finansiškai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Ji taip pat materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

89.

VOENTEKSTILPROM LLC

(rusų k.: ООО ВоенТекстильПром)

Adresas: 115446, Moscow, Kolomensky proezd, 13a, Russia

Telefono Nr.: 8-499-444-32-84;

Faksas: 8-499-611-90-46

Interneto svetainė: https://voentekstilprom.ru/

El. paštas: office@vtpmsk.ru

„Voentekstilprom“ gamina drabužius Rusijos Federacijos vyriausybės poreikiams tenkinti. Ji Rusijos kariuomenei tiekė drabužius, kaip dalį valstybės gynybos užsakymo. Ji gamina lauko uniformas Rusijos nacionalinei gvardijai ir marškinius Rusijos karinio jūrų laivyno bei Rusijos nacionalinės gvardijos kareiviams.

Todėl ji yra juridinis asmuo, kuris materialiai ar finansiškai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, arba gauna naudos iš jos.

2022 6 3

90.

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

(rusų k.: СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Adresas: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscow, 123001

Telefono Nr.: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19

Faksas: +7 (495) 788-81-16

Interneto svetainė: www.nsg-ins.ru

El. paštas: info@nsg-ins.ru

„Independent Insurance Group Ltd“ yra Rusijos gynybos pramonės bendrovių draudikas. Ji įtraukta į draudikų, teikiančių draudimo paslaugas, susijusias su karinių prekių tarptautiniu vežimu, sąrašą. Ji bendradarbiauja su Rusijos valstybinėmis įmonėmis, ypač kariniame ir gynybos sektoriuje, ir teikia joms draudimą. „Independent Insurance Group Ltd“ buvo pagrindinis Rusijos valstybės valdomo konglomerato „Rostec“ rizikos draudikas. Bendrovė yra viena iš Tarptautinio karinio ir techninio forumo „Army2022“, kurį organizuoja Rusijos Federacijos gynybos ministerija, rėmėjų ir dalyvių.

2022 6 3

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Ji taip pat materialiai ar finansiškai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, arba gauna naudos iš jos.

91.

PJSC KAMAZ, dar žinoma kaip KAMAZ PTC

(rusų k.: ПАО „КАМАЗ“)

Adresas: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye Chelny, Respublika Tatarstan, 423827

Telefono Nr.: +7 (800) 555-00-99

Interneto svetainė: https://kamaz.ru/en

El. paštas: callcentre@kamaz.ru

„KAMAZ“ yra Rusijos transporto priemonių ir karinės įrangos kūrėja ir gamintoja. Ji pagamino KAMAZ-5350, KAMAZ-6350, KAMAZ 6560 transporto priemones, kurias Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu.

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

92.

JSC KRONSHTADT TEKHNOLOGII Group of Companies

(rusų k.: Кронштадт-технологии группа компаний АО)

Adresas: 115432, Moscow, Andropov Ave., 18, bldg. 9, Descartes Business Center, Russia / 199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky island, 54/4

Telefono Nr.: +7 (495) 748-35-77,

+7 (495) 230-00-36 (Maskva);

+7 (812) 449-90-90 (Sankt Peterburgas)

Interneto svetainė: https://kronshtadt.ru

El. paštas: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru

„JSC Kronshtadt Tekhnologii“ yra Rusijos karinis rangovas, kuris kuria ir gamina įrangą, programinę įrangą ir integruotus sprendimus, skirtus bepiločiams orlaiviams ir Rusijos gynybos pramonei. „Kronshtadt Tekhnologii“ pagamintus bepiločius orlaivius „Orion“ Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu.

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

93.

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(rusų k.: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Adresas: 423580, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Russia

Telefono Nr.: +7(8555) 49-73-42,

+7(8555) 49-75-86

Faksas: +7(8555) 49-75-86

Interneto svetainė: www.neftehim.tatneft.ru

El. paštas: nhk@tnnh.tatneft.ru

Susiję subjektai:

 

JSC Nizhnekamskshina;

 

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory

 

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;

 

JSC Nizhnekamsktekhuglerod;

 

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant;

 

TD ‘Kama’ Trading House;

 

LLC ‘Kama’ Scientific & Technical Center;

 

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;

 

JSC Yarpolimermash-Tatneft;

 

LLC Energoshinservis

„Management Company Tatneft-Neftekhim“ valdo ir koordinuoja „Tatneft“ pavaldžių padangų bendrovių, įskaitant „TD KAMA“, „Nizhnekamskshina“ ir „Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant“, veiklą. Ji vienija visas su „Tatneft“ padangų verslu susijusias įmones ir vadovauja jų gamybos, planavimo procesams, verslo veiklai, žmogiškiesiems ištekliams ir ryšiams su visuomene.

„TD KAMA“, „Tatneft“ padangų verslo produktų generalinis platintojas, tiekia padangas Rusijos Federacijos ginkluotosioms pajėgoms ir Rusijos Federacijos nacionalinei gvardijai. „Nizhnekamskshina“ gamina padangas, kurios naudojamos „K4386 Typhoon-VDV“ šarvuotosioms transporto priemonėms. „Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant“ produkcija apima „KAMA NU402“ padangas, kurios naudojamos „Tigr“ kovinėse pėstininkų transporto priemonėse, gabenančiose mobiliąsias prieštankinių raketų sistemas „Kornet“. Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo „K4386 Typhoon-VDV“ šarvuotąsias transporto priemones, „Tigr“ kovines pėstininkų transporto priemones ir mobiliąsias prieštankinių raketų sistemas „Kornet“ Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu.

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Be to, jis materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 6 3

94.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

(rusų k.: ООО Нижнекамский завод грузовых шин)

Adresas: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone, Republic of Tatarstan, Russia

Telefono Nr.: +7 (8555) 49-73-40

Interneto svetainė: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

El. paštas: nkastp@tatneft.ru

Susiję subjektai:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

Nizhnekamskshina

„Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant“ gamina plienines padangas. Tai – „Tatneft“ pavaldi bendrovė. Jos produkcija tiekiama Rusijos Federacijos gynybos ministerijai.

Ji gamina „KAMA NU402“ padangas, kurios naudojamos „Tigr“ kovinėse pėstininkų transporto priemonėse, gabenančiose mobiliąsias prieštankinių raketų sistemas „Kornet“. Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo „Tigr“ kovines pėstininkų transporto priemones ir mobiliąsias prieštankinių raketų sistemas „Kornet“ Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu.

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Be to, ji materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 6 3

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(rusų k.: ПАО „Нижнекамскшина“)

Adresas: 423570, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Russia

Telefono Nr.: +8 555 49-79-30,

faksas: + 8 555 24-15-70

Interneto svetainė: https://shinakama.tatneft.ru

El. paštas: nksh@tatneft.ru

Susiję subjektai:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

„Nizhnekamskshina“ yra pirmaujanti Rusijos padangų gamintoja. Tai – „Tatneft“ pavaldi bendrovė. Ji gamina „KAMA“ ir „Viatti“ prekių ženklų padangas. Jos produkcija apima dvejopo naudojimo ir karines padangas, tiekiamas Rusijos Federacijos vyriausybei. Ji gamina padangas, kurios naudojamos „K4386 Typhoon-VDV“ šarvuotosioms transporto priemonėms. Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo „K4386 Typhoon-VDV“ Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu.

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Be to, ji materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 6 3

96.

LLC TD KAMA

(rusų k.: ООО ТД „КАМА”)

Adresas: 423570, Russia, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24, room 402

Telefono Nr.: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Interneto svetainė: https://www.td-kama.com

El. paštas: info@td-kama.com

„TD KAMA“ yra „Tatneft“ padangų verslo produktų, kuriuos gamina „Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant“ ir „Nizhnekamskshina“, generalinis platintojas. Ji tiekia padangas Rusijos Federacijos ginkluotosioms pajėgoms ir Rusijos Federacijos nacionalinei gvardijai.

„Nizhnekamskshina“ produkcija, kurią platina „TD KAMA“, apima dvejopo naudojimo ir karines padangas, tiekiamas Rusijos Federacijos vyriausybei. „Nizhnekamskshina“ gamina padangas, kurios naudojamos „K4386 Typhoon-VDV“ šarvuotosioms transporto priemonėms. „Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant“ produkcija, kurią platina „TA KAMA“, apima „KAMA NU402“ padangas, kurios naudojamos „Tigr“ kovinėse pėstininkų transporto priemonėse, gabenančiose mobiliąsias prieštankinių raketų sistemas „Kornet“. Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo „K4386 Typhoon-VDV“ šarvuotąsias transporto priemones, „Tigr“ kovines pėstininkų transporto priemones ir mobiliąsias prieštankinių raketų sistemas „Kornet“ Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu.

2022 6 3

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Be to, ji materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

97.

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant

(rusų k.: ОАО Балашихинский литейно-механический завод)

dar žinoma kaip OJSC BLMZ

(rusų k.: ОАО БЛМЗ)

Adresas: Entuziastov sh., 4, Balashikha, Moskovskaya Oblast, 143900, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 (495) 639-94-94

Interneto svetainė: https://www.blmz.ru

El. paštas: info@blmz.ru

„BLMZ“ yra Rusijos liejykla ir mechanikos gamykla. Ji tiekia ginklams gaminti naudojamas medžiagas Rusijos karinės įrangos tiekėjams, kuriems Sąjunga taiko sankcijas atsižvelgdama į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

Ji yra Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų tiekėja pagal sutartį. Ji tiekia įrangą ir medžiagas kai kurių orlaivių ir sraigtasparnių, įskaitant „Ka-52“, kuriuos Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu, gamybai.

2022 6 3

 

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Be to, ji materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gauna iš jos naudos.

98.

JSC REMDIZEL

(rusų k.: АО „Ремдизель“)

Adresas: 423800, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Russia

Telefono Nr.: +7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Interneto svetainė: http://www.remdizel.com

El. paštas: remdizel@kamaz.ru

Susiję subjektai:

KAMAZ

„Remdizel“ gamina ir remontuoja ratines ir vikšrines transporto priemones. Ji gamina minoms atsparias, nuo pasalos apsaugotas transporto priemones, kurias Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu.

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

99.

JSC SUKHOI Company

(rusų k.: ПАО Компания „Сухой“)

Adresas: 125284, Russia, Moscow, st. Polikarpova, 23B, PO box 604

Telefono Nr.: +7 (499) 550-01-06

Interneto svetainė: https://www.sukhoi.org

El. paštas: info@sukhoi.org

Susiję subjektai:

United Aircraft Corporation (patronuojančioji įmonė)

„Sukhoi“ yra Rusijos orlaivių gamintoja. Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo „Sukhoi“ pagamintą kovinį orlaivį Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu.

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

100.

JSC „121 AIRCRAFT REPAIR PLANT“

(rusų k.: Акционерное общество „121 авиационный ремонтный завод”)

Adresas: Russia, 143079, Moscow region, Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Telefono Nr.: +7 (498) 677-95-11

Interneto svetainė: https://121arz.ru

El. paštas: info@121arz.ru

„121 Aircraft Repair Plant“ remontuoja „Su-25“, „Su-27“ ir „MiG-29“ orlaivius. Tai vienintelė įmonė Rusijoje, kuri vienu metu remontuoja „Su-25“ orlaivius ir juos modernizuoja, išleisdama „Su-25 SM“ versiją. Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo „Su-25 SM“ Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu.

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Ji taip pat materialiai ar finansiškai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, arba gauna naudos iš jos.

2022 6 3

101.

National Settlement Depository (NSD)

(rusų k.: Национальный расчетный депозитарий)

Adresas Susiję subje: Spartakovskaya street 12, 105066, Maskva, Rusijos Federacija

Subjekto rūšis: ne bankų kredito įstaiga, akcinė bendrovė

Registracijos data: 1996 6 27

Valstybinis registracinis numeris: 3294

Pagrindinis valstybinis registracinis numeris: 1027739132563

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7702165310 / 770101001

Pagrindinė verslo vieta: Rusijos Federacija

NSD yra Rusijos ne bankų finansų įstaiga ir Rusijos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Ši įstaiga yra didžiausias Rusijos vertybinių popierių depozitoriumas, vertinant pagal nuosavo kapitalo ir saugomų skolos vertybinių popierių rinkos vertę, ir vienintelis depozitoriumas, turintis prieigą prie tarptautinės finansų sistemos.

Rusijos Federacijos vyriausybė ir centrinis bankas ją pripažįsta kaip sisteminės svarbos Rusijos finansų įstaigą. Šiai įstaigai tenka itin svarbus vaidmuo užtikrinant Rusijos finansų sistemos veikimą ir jos ryšį su tarptautine finansų sistema, taigi ji tiesiogiai ir netiesiogiai sudaro sąlygas Rusijos Federacijos vyriausybei vykdyti savo veiklą, politiką ir sutelkti išteklius.

2022 6 3“.

Susiję subjektai: daugumos akcijų turėtoja / patronuojančioji bendrovė: 99,997 % (atskirai į biržos prekybos sąrašus neįtraukta bendrovė):

vieša akcinė bendrovė „Moscow Exchange MICEX-RTS“ („Moscow Exchange“ arba MOEX) Registracijos adresas: 13, Bolshoy Kislovsky per, 125009 Maskva, Rusijos Federacija

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7702077840

Pagrindinis valstybinis registracinis numeris: 1027739387411

Ji beveik visiškai nuosavybės teise priklauso „Moscow Exchange“ (Maskvos biržai), kurios užduotis – suteikti išsamią prieigą prie Rusijos finansų rinkų. Maskvos birža savo ruožtu dėl savo vaidmens ir akcininkų yra dideliu mastu kontroliuojama Rusijos Federacijos vyriausybės. Todėl NSD yra subjektas ar organizacija, materialiai ar finansiškai remianti Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir padėties Ukrainoje destabilizavimą.


2022 6 3   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/128


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/884

2022 m. birželio 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/512/BUSP (1);

(2)

Sąjunga ir toliau tvirtai remia Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą;

(3)

2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijos prezidentas paskelbė apie karinę operaciją Ukrainoje, ir Rusijos ginkluotosios pajėgos pradėjo Ukrainos puolimą. Tas puolimas yra akivaizdus Ukrainos teritorinio vientisumo, suvereniteto ir nepriklausomybės pažeidimas;

(4)

2022 m. vasario 24 d. išvadose Europos Vadovų Taryba kuo griežčiausiai pasmerkė neišprovokuotą ir nepateisinamą Rusijos Federacijos karinę agresiją prieš Ukrainą. Savo neteisėtais kariniais veiksmais Rusija šiurkščiai pažeidžia tarptautinę teisę ir Jungtinių Tautų Chartijos principus, taip pat kenkia saugumui bei stabilumui Europoje ir visame pasaulyje. Europos Vadovų Taryba paragino skubiai parengti ir priimti tolesnį individualių ir ekonominių sankcijų rinkinį;

(5)

2022 m. kovo 24 d. išvadose Europos Vadovų Taryba pareiškė, kad Sąjunga tebėra pasirengusi šalinti spragas ir kovoti su esamais ir galimais bandymais apeiti jau priimtas ribojamąsias priemones, taip pat greitai imtis tolesnių suderintų tvirtų sankcijų Rusijai bei Baltarusijai, kad būtų veiksmingai pakirsti Rusijos gebėjimai tęsti agresiją;

(6)

atsižvelgiant į padėties rimtumą ir reaguojant į Rusijos agresyvų karą prieš Ukrainą, tikslinga imtis tolesnių ribojamųjų priemonių;

(7)

tikslinga uždrausti į valstybes nares importuoti, valstybėms narėms įsigyti ir valstybėms narėms perleisti žalią naftą ir tam tikrus naftos produktus iš Rusijos. Be to, tikslinga uždrausti drausti bei perdrausti tokių prekių transportavimą jūra į trečiąsias valstybes. Turėtų būti numatyti tinkami pereinamieji laikotarpiai;

(8)

dėl kelių valstybių narių geografinės padėties, kuri lemia konkrečią priklausomybę nuo vamzdynais iš Rusijos importuojamos žalios naftos, ir nesant perspektyvaus alternatyvaus tiekėjo trumpuoju laikotarpiu, žalios naftos importo iš Rusijos draudimas laikinai turėtų būti netaikomas, kol Taryba nenuspręs kitaip, naftotiekiu iš Rusijos į tas valstybes nares importuojamai žaliai naftai. Tos valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių, kad kuo greičiau užsitikrintų alternatyvų tiekimą. Komisija turėtų stebėti atitinkamų valstybių narių daromą pažangą siekiant užsitikrinti alternatyvų tiekimą. Valstybei narei padarius pakankamą pažangą, vyriausiasis įgaliotinis remiant Komisijai turėtų pasiūlyti Tarybai nutraukti šios laikinos išimties taikymą tos valstybės narės atžvilgiu;

(9)

2022 m. gegužės 30 ir 31 d. susitikime Europos Vadovų Taryba susitarė kuo greičiau vėl svarstyti tos laikinos išimties, taikomos naftotiekiu tiekiamai žaliai naftai, klausimą;

(10)

būtina uždrausti žalią naftą iš Rusijos, kuri į valstybę narę tiekiama naftotiekiu, toliau perduoti, vežti ar perparduoti į kitas valstybes nares arba trečiąsias šalis, taip pat uždrausti, pasibaigus aštuonių mėnesių pereinamajam laikotarpiui, toliau perduoti, vežti ar perparduoti į kitas valstybes nares iš tokios žalios naftos gautus naftos produktus. Dėl specifinės Čekijos priklausomybės nuo tokių naftos produktų jai turėtų būti suteiktas papildomas dešimties mėnesių laikotarpis, kad ji galėtų užsitikrinti alternatyvų tiekimą

(11)

dėl ypatingo Bulgarijos pažeidžiamumo dėl geografinių priežasčių turėtų būti numatyta ribotą laikotarpį taikoma speciali nukrypti nuo draudimo importuoti žalią naftą įvežamą jūriniu transportu (toliau – jūromis vežama žalia nafta) ir naftos produktus leidžianti nuostata. Dėl Kroatijos ypatingos padėties, susijusios su jos naftos perdirbimo gamyklos poreikiu užsitikrinti reguliarų vakuuminio gazolio tiekimą tos gamyklos veikimui, nacionalinė kompetentinga institucija turėtų galėti leisti konkretų laikotarpį tam tikromis sąlygomis pirkti, importuoti ar perduoti Rusijos vakuuminį gazolį;

(12)

jei žalios naftos tiekimas naftotiekiu iš Rusijos į žemyninę valstybę narę nutrūksta dėl priežasčių, kurių ta valstybė narė negali kontroliuoti, turėtų būti leidžiama į tą valstybę narę iš Rusijos importuoti jūromis vežamą žalią naftą, taikant išimtinę laikiną nukrypti leidžiančią nuostatą, kol tiekimas naftotiekiu bus atnaujintas arba kol Taryba nuspręs, kad tos valstybės narės atžvilgiu taikytinas draudimas importuoti naftotiekiu tiekiamą žalią naftą;

(13)

laikantis tranzito laisvės principo, draudimai pirkti, importuoti ar perduoti jūromis vežamą žalią naftą ir tam tikrus naftos produktus iš Rusijos neturėtų daryti poveikio tokių prekių, kurių kilmės šalis yra trečioji valstybė ir kurios tik tranzitu vežamos per Rusiją, pirkimui, importui arba perleidimui. Visų pirma šie draudimai neturėtų būti taikomi tuo atveju, kai Rusija muitinės deklaracijose yra nurodyta kaip eksporto valstybė, jei tose muitinės deklaracijose nurodyta žalios naftos ir kitų naftos produktų kilmės šalis yra trečioji valstybė;

(14)

tikslinga uždrausti teikti Rusijai apskaitos, audito, įskaitant teisės aktų nustatytą auditą, buhalterijos ir konsultavimo mokesčių klausimais paslaugas ir verslo ir valdymo konsultacijų ir viešųjų ryšių paslaugas. Taip pat tikslinga iš dalies pakeisti draudimus, susijusius su atitinkamai indėliais, Rusijoje įsisteigusiomis kelių transporto įmonėmis ir patikos paslaugomis. Galiausiai tikslinga įtraukti tam tikrus įrašus į Sprendimo 2014/512/BUSP prieduose pateiktus juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašus;

(15)

siekiant užtikrinti sklandų Sprendimo 2014/512/BUSP 1j straipsnio įgyvendinimą, tikslinga to straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytą veiklos nutraukimo terminą pratęsti nuo 2022 m. gegužės 10 d. iki 2022 m. liepos 5 d.;

(16)

patikslintina, kad šiuo sprendimu neužkertamas kelias pagal valstybės narės teisę įregistruotam ar įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai gauti mokėjimus iš Rusijos kontrahento pagal sutartis, susijusias su prekėmis ir technologijomis, išvardytomis Sprendimo 2014/512/BUSP 4c straipsnyje, sudarytas anksčiau nei 2022 m. vasario 26 d. ir įvykdytas anksčiau nei 2022 m. gegužės 27 d.;

(17)

Rusijos Federacija vykdo sistemingą tarptautinę manipuliavimo žiniasklaida ir faktų iškraipymo kampaniją, siekdama sustiprinti savo kaimyninių šalių ir Sąjungos bei jos valstybių narių destabilizavimo strategiją. Visų pirma propaganda ne kartą ir nuosekliai buvo nukreipta prieš Europos politines partijas, ypač rinkimų laikotarpiais, pilietinę visuomenę, prieglobsčio prašytojus, Rusijos etnines mažumas, seksualines mažumas ir prieš Sąjungos ir jos valstybių narių demokratinių institucijų veikimą;

(18)

siekdama pateisinti ir remti savo agresiją prieš Ukrainą, Rusijos Federacija vykdė nuolatinius ir suderintus propagandos veiksmus, nukreiptus prieš pilietinę visuomenę Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse, smarkiai iškraipydama faktus ir jais manipuliuodama;

(19)

tie propagandos veiksmai buvo vykdomi per įvairias žiniasklaidos priemones, kurias tiesiogiai arba netiesiogiai nuolat kontroliuoja Rusijos Federacijos vadovybė. Tokie veiksmai kelia didelę ir tiesioginę grėsmę Sąjungos viešajai tvarkai ir saugumui. Tų žiniasklaidos priemonių vaidmuo skatinant ir remiant agresiją prieš Ukrainą ir destabilizuojant jos kaimynines šalis yra esminis ir labai svarbus;

(20)

atsižvelgiant į padėties sunkumą ir reaguojant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, būtina, gerbiant Pagrindinių teisių chartijoje pripažintas pagrindines teises ir laisves, visų pirma saviraiškos ir informacijos laisvę, pripažintą jos 11 straipsnyje, nustatyti tolesnes ribojamąsias priemones siekiant skubiai sustabdyti tokių žiniasklaidos priemonių transliavimo veiklą Sąjungoje arba veiklą, nukreiptą prieš Sąjungą. Šios priemonės turėtų būti taikomos tol, kol nebus nutraukta agresija prieš Ukrainą ir kol Rusijos Federacija ir su ja susijusios žiniasklaidos priemonės nenutrauks propagandinių veiksmų prieš Sąjungą ir jos valstybes nares;

(21)

gerbiant Pagrindinių teisių chartijoje pripažintas pagrindines teises ir laisves, visų pirma saviraiškos ir informacijos laisvę, laisvę užsiimti verslu ir teisę į nuosavybę, pripažintas jos 11, 16 ir 17 straipsniuose, šiomis priemonėmis neužkertamas kelias toms žiniasklaidos priemonėms ir jų darbuotojams vykdyti Sąjungoje kitą veiklą nei transliavimas, kaip antai tyrimus ir pokalbius. Visų pirma šiomis priemonėmis nekeičiama pareiga gerbti teises, laisves ir principus, nurodytus Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje, įskaitant Pagrindinių teisių chartiją, ir valstybių narių konstitucijose, atitinkamose jų taikymo srityse;

(22)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikalingi tolesni Sąjungos veiksmai;

(23)

Todėl Sprendimas 2014/512/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2014/512/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

1aa straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši dalis:

„2a.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas ten nurodytų juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų pagal sutartis, vykdytas iki 2022 m. gegužės 15 d., mokėtinų mokėjimų gavimui.“;

b)

3 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal 4 arba 4p straipsnį, sandoriams, kurie yra griežtai būtini tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, importuoti ar transportuoti gamtines dujas ir naftą, įskaitant rafinuotus naftos produktus, taip pat titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos iš Rusijos arba per Rusiją į Sąjungą, Europos ekonominės erdvės šalį narę, Šveicariją ar Vakarų Balkanus;“

c)

3 dalis papildoma šiais punktais:

„d)

sandoriams, įskaitant pardavimą, kurie yra griežtai būtini, kad būtų galima ne vėliau kaip 2022 m. rugsėjo 5 d. likviduoti bendrąsias įmones arba panašias juridines struktūras, sudarytiems anksčiau nei 2022 m. kovo 16 d., kuriuose dalyvauja 1 dalyje nurodytas juridinis asmuo, subjektas ar organizacija;

e)

sandoriams, susijusiems su elektroninių ryšių paslaugų, duomenų centrų paslaugų teikimu ir jų veikimui, priežiūrai, saugumui užtikrinti būtinų paslaugų teikimu ir įrangos tiekimu, įskaitant užkardų ir skambučių centrų paslaugų teikimą X priede išvardytiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms.“;

2)

1b straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti priimti tokį indėlį arba teikti piniginės, sąskaitos tvarkymo ar saugojimo paslaugą, jei nustato, kad tokio indėlio priėmimas arba piniginės, sąskaitos tvarkymo ar saugojimo paslaugos teikimas yra:

a)

reikalingas siekiant patenkinti būtiniausius 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų ir jų išlaikomų šeimos narių poreikius, įskaitant mokėjimus už maistą, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirtas tik pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ar patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c)

skirtas tik mokesčiams arba paslaugų mokesčiams už įprastinį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar priežiūrą mokėti;

d)

reikalingas ypatingoms išlaidoms, jei atitinkama kompetentinga institucija kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas, arba

e)

reikalingas naudoti oficialiais diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos tikslais.

Apie leidimus, suteiktus pagal šios dalies a, b, c ar e punktus, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.“;

3)

1d straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   1 dalis netaikoma valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies narės arba Šveicarijos piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės šalyje narėje arba Šveicarijoje.“;

4)

1e straipsnis pakeičiamas taip:

„1e straipsnis

1.   Draudžiama teikti specializuotas finansinių mokėjimų pranešimų paslaugas, kurios naudojamos keičiantis finansiniais duomenimis, VIII priede išvardytiems juridiniams asmenims, subjektams ir organizacijoms ir bet kuriam Rusijoje įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso VIII priede nurodytam subjektui.

2.   Kiekvienam VIII priede nurodytam juridiniam asmeniui, subjektui ir organizacijai 1 dalyje išdėstytas draudimas taikomas nuo tame priede nurodytos datos. Draudimas nuo tos pačios dienos taikomas bet kuriam Rusijoje įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ir organizacijai, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso VIII priede nurodytam subjektui.“;

5)

1h straipsnio 2 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)

išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal 4o arba 4p straipsnį, gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, taip pat titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos, pirkimas, importavimas ar transportavimas iš Rusijos arba per Rusiją į Sąjungą; arba“;

6)

1j straipsnis pakeičiamas taip:

„1j straipsnis

1.   Draudžiama įregistruoti ir suteikti registruotą buveinę, veiklos ar administracinį adresą, taip pat draudžiama teikti valdymo paslaugas patikos fondui ar panašiai teisinei struktūrai, kai patikėtojas ar naudos gavėjas yra:

a)

Rusijos piliečiai ar Rusijoje gyvenantys fiziniai asmenys;

b)

Rusijoje įsteigti juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos;

c)

juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso a ar b punkte nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai;

d)

juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kuriuos kontroliuoja a, b ar c punkte nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija;

e)

fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys a, b, c ar d punkte nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos vardu arba jo nurodymu.

2.   Nuo 2022 m. liepos 5 d. draudžiama veikti ar pavesti kitam asmeniui veikti kaip patikėtiniui, nominaliam akcininkui, direktoriui, sekretoriui arba užimti panašias pareigas patikos fonde ar panašioje teisinėje struktūroje, kaip nurodyta 1 dalyje.

3.   1 ir 2 dalys netaikomos veiklai, kuri yra griežtai būtina siekiant ne vėliau kaip 2022 m. liepos 5 d. nutraukti su šiuo straipsniu nesuderinamas sutartis, sudarytas anksčiau nei 2022 m. balandžio 9 d., arba papildomas sutartis, būtinas tokioms sutartims įvykdyti.

4.   1 ir 2 dalys netaikomos tais atvejais, kai patikėtojas ar naudos gavėjas yra valstybės narės pilietis ar fizinis asmuo, turintis leidimą laikinai ar nuolat gyventi valstybėje narėje.

5.   Nukrypstant nuo 2 dalies, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti po 2022 m. liepos 5 d. toliau teikti 2 dalyje nurodytas paslaugas:

a)

siekiant ne vėliau kaip 2022 m. rugsėjo 5 d. užbaigti operacijas, kurios yra griežtai būtinos 3 dalyje nurodytoms sutartims nutraukti, jei tokios operacijos buvo pradėtos anksčiau nei 2022 m. gegužės 11 d., arba

b)

dėl kitų priežasčių, su sąlyga, kad paslaugų teikėjai tiesiogiai ar netiesiogiai nepriima lėšų ar ekonominių išteklių iš 1 dalyje nurodytų asmenų, nesuteikia jiems lėšų ar ekonominių išteklių ir jokiu kitu būdu nesuteikia tokiems asmenims jokios naudos iš patikos fonde esančio turto.

6.   Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti teikti tose dalyse nurodytas paslaugas, nustačiusios, kad tai būtina:

a)

humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant palankesnes sąlygas tokiai pagalbai teikti, arba evakuacijai vykdyti,

b)

pilietinės visuomenės veiklai, kuria tiesiogiai propaguojama demokratija, žmogaus teisės ar teisinė valstybė Rusijoje, arba

c)

patikos fondų, kurių tikslas – administruoti profesinių pensijų sistemas, draudimo polisus ar darbuotojų akcijų sistemą, labdaros organizacijas, mėgėjų sporto klubus ir nepilnamečiams ar pažeidžiamiems suaugusiesiems skirtus fondus, veiklai.

7.   Apie leidimus, suteiktus pagal 5 ar 6 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja Komisiją per dvi savaites nuo tokio leidimo suteikimo.“;

7)

įterpiamas šis straipsnis:

„1k straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti apskaitos, audito, įskaitant teisės aktų nustatytą auditą, buhalterijos ir konsultavimo mokesčių klausimais paslaugas ir verslo ir valdymo konsultacijų ir viešųjų ryšių paslaugas:

a)

Rusijos vyriausybei arba

b)

Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

2.   1 dalis netaikoma paslaugų, kurios yra griežtai būtinos, kad iki 2022 m. liepos 5 d. būtų nutrauktos sutartys, kurios neatitinka šio straipsnio ir yra sudarytos anksčiau nei 2022 m. birželio 4 d., arba tokioms sutartims vykdyti būtinos papildomos sutartys, teikimui.

3.   1 dalis netaikoma paslaugų, kurios yra griežtai būtinos siekiant pasinaudoti teise į gynybą teismo procese ir teise į veiksmingą teisinę gynybą, teikimui.

4.   1 dalis netaikoma teikimui paslaugų, skirtų naudotis išimtinai Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurie priklauso juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, įregistruotiems ar įsteigtiems pagal valstybės narės teisę, arba kuriuos toks juridinis asmuo, subjektas ar organizacija kontroliuoja vienas arba kartu su kitais.

5.   Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti teikti joje nurodytas paslaugas tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad tai būtina:

a)

humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant sąlygas tokiai pagalbai teikti, arba evakuacijai vykdyti, arba

b)

pilietinės visuomenės veiklai, kuria tiesiogiai skatinama Rusijoje laikytis demokratijos bei teisinės valstybės principų ir gerbti žmogaus teises, vykdyti.“;

8)

4 straipsnio 3 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, transportavimas (nebent tai būtų draudžiama pagal 4o ar 4p straipsnį) iš Rusijos arba per Rusiją į Sąjungą, arba“;

9)

4a straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

ji būtina siekiant užtikrinti kritiškai būtinos energijos tiekimą Sąjungoje, taip pat gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, transportavimą (nebent tai būtų draudžiama pagal 4o ar 4p straipsnį) iš Rusijos arba per Rusiją į Sąjungą, arba“;

10)

4g straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Draudžiama reklamuoti produktus ar paslaugas bet kokiu IX priede išvardytų juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sukurtu ar transliuojamu turiniu, taip pat ir jį perduodant ar platinant 1 dalyje nurodytomis priemonėmis.“;

11)

4ha straipsnio 5 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal 4o arba 4p straipsnį, gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos, taip pat tam tikrų chemijos ir geležies produktų pirkimas, importavimas ar transportavimas į Sąjungą;“;

12)

4n straipsnio 4 punktas pakeičiamas taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal 4o arba 4p straipsnį, gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, taip pat titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos, pirkimas, importavimas ar transportavimas į Sąjungą;“;

b)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

diplomatinių ir konsulinių atstovybių, įskaitant atstovybes, ambasadas ir misijas, arba tarptautinių organizacijų, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, veikimas Rusijoje arba“;

13)

įterpiami šie straipsniai:

„4o straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, importuoti ar perduoti žalią naftą ir naftos produktus, jei jų kilmės šalis yra Rusija arba jie yra eksportuojami iš Rusijos.

2.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę paramą arba bet kokias kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytu draudimu.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyti draudimai netaikomi:

a)

iki 2022 m. gruodžio 5 d. vienkartiniams artimiausio laikotarpio tiekimo sandoriams, sudarytiems ir įvykdytiems iki tos datos, ir žalios naftos pirkimo, importo ar perdavimo sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2022 m. birželio 4 d., ir tokioms sutartims įvykdyti reikalingoms papildomoms sutartims, su sąlyga, kad atitinkamos valstybės narės pranešė Komisijai apie tas sutartis ne vėliau kaip 2022 m. birželio 24 d. ir kad apie vienkartinius artimiausio laikotarpio pristatymo sandorius atitinkamos valstybės narės praneša Komisijai per 10 dienų nuo jų užbaigimo;

b)

iki 2023 m. vasario 5 d. vienkartiniams artimiausio laikotarpio tiekimo sandoriams, sudarytiems ir įvykdytiems iki tos datos, ir žalios naftos pirkimo, importo ar perdavimo sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2022 m. birželio 4 d., ir tokioms sutartims įvykdyti reikalingoms papildomoms sutartims, su sąlyga, kad atitinkamos valstybės narės pranešė Komisijai apie tas sutartis ne vėliau kaip 2022 m. birželio 24 d. ir kad apie vienkartinius artimiausio laikotarpio pristatymo sandorius atitinkamos valstybės narės praneša Komisijai per 10 dienų nuo jų užbaigimo;

c)

jūromis vežamos žalios naftos ir naftos produktų pirkimui, importui ir perleidimui, kai šių prekių kilmės šalis yra trečioji valstybė, o jos Rusijoje tik pakraunamos, išsiunčiamos iš jos arba vežamos per ją tranzitu, su sąlyga, kad šių prekių kilmės šalis nėra Rusija ir jų savininkas nėra iš Rusijos;

d)

naftotiekiu iš Rusijos į valstybes nares tiekiamai žaliai naftai, kol Taryba, remdamasi vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymu remiant Komisijai, vieningai nuspręs, kad turi būti taikomi 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai.

4.   Jei žalios naftos tiekimas naftotiekiu iš Rusijos į žemyninę valstybę narę nutrūksta dėl priežasčių, kurių ta valstybė narė negali kontroliuoti, į tą valstybę narę gali būti importuojama jūromis vežama žalia nafta iš Rusijos, taikant išimtinę laikiną nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo 1 ir 2 dalių, kol tiekimas bus atnaujintas arba kol tai valstybei narei bus pradėtas taikyti 3 dalies d punkte nurodytas Tarybos sprendimas, priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė.

5.   Nuo 2022 m. gruodžio 5 d. ir nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, Bulgarijos kompetentingos institucijos gali leisti iki 2024 m. gruodžio 31 d. vykdyti sutartis, sudarytas iki 2022 m. birželio 4 d., arba papildomas sutartis, būtinas tokioms sutartims vykdyti, siekiant pirkti, importuoti arba perduoti jūromis vežamą žalią naftą ir naftos produktus, kurių kilmės šalis yra Rusija arba kurie eksportuoti iš Rusijos.

6.   Nuo 2023 m. vasario 5 d. ir nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, Kroatijos kompetentingos institucijos iki 2023 m. gruodžio 31 d. gali leisti pirkti, importuoti ar perduoti vakuuminį gazolį, kurio kilmės šalis yra Rusija arba kuris eksportuotas iš Rusijos, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

nėra alternatyvaus vakuuminio gazolio tiekėjo ir

b)

ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo Kroatija pranešė Komisijai motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas, ir Komisija per tą laikotarpį nepareiškė prieštaravimų.

7.   Prekės, kurios buvo importuotos kompetentingai institucijai leidus nukrypti nuo draudimų pagal 5 ar 6 dalį, negali būti parduodamos pirkėjams, esantiems kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje.

8.   Draudžiama į kitas valstybes nares ar į trečiąsias valstybes perduodi ar vežti žalią naftą, kuri į valstybes nares tiekiama naftotiekiu, kaip nurodyta 3 dalies d punkte, arba ją parduoti pirkėjams kitose valstybėse narėse ar trečiosiose valstybėse.

Visi tokios žalios naftos kroviniai ir talpyklos turi būti aiškiai pažymėti užrašu „REBCO: export prohibited“.

Jei žalia nafta buvo tiekiama naftotiekiu į valstybę narę, kaip nurodyta 3 dalies d punkte, nuo 2023 m. vasario 5 d. draudžiama perduoti arba transportuoti naftos produktus, gautus iš tokios žalios naftos, į kitas valstybes nares ar trečiąsias šalis arba parduoti tokius naftos produktus pirkėjams kitose valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse.

Taikant laikiną leidžiančią nukrypti nuostatą, trečioje pastraipoje nurodyti draudimai nuo 2023 m. gruodžio 5 d. taikomi naftos produktų, gautų iš žalios naftos, kuri buvo patiekta naftotiekiu į kitą valstybę narę, kaip nurodyta 3 dalies d punkte, importui ir perdavimui į Čekiją, taip pat pardavimui pirkėjams Čekijoje. Jei Čekijai iki tos dienos užtikrinamas alternatyvus tokių naftos produktų tiekimas, Taryba nutraukia tos laikinos leidžiančios nukrypti nuostatos galiojimą. Laikotarpiu iki 2023 m. gruodžio 5 d. tokių naftos produktų, importuotų į Čekiją iš kitų valstybės narių, kiekiai negali viršyti vidutinių kiekių, importuotų į Čekiją iš tų kitų valstybių narių per tokį patį laikotarpį per pastaruosius penkerius metus.

9.   1 dalies draudimai netaikomi žalios naftos ir naftos produktų, reikalingų pirkėjo būtiniesiems poreikiams patenkinti Rusijoje arba humanitariniams projektams Rusijoje, pirkimams Rusijoje.

10.   Sąjunga imasi priemonių, būtinų nustatyti prekėms, kurias apims šis straipsnis.

4p straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ir finansavimą ar finansinę paramą, susijusius su žalios naftos ir naftos produktų, kurių kilmės šalis yra Rusija arba kurie buvo eksportuoti iš Rusijos, vežimu į trečiąsias valstybes, įskaitant perdavimą iš laivo į laivą.

2.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas:

a)

sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2022 m. gruodžio 5 d., ir tokioms sutartims vykdyti būtinų papildomų sutarčių vykdymui iki 2022 m. birželio 4 d.; ir

b)

žalios naftos ir naftos produktų vežimui, kai šių prekių kilmės šalis yra trečioji valstybė, o jos Rusijoje tik pakraunamos, išsiunčiamos iš jos arba vežamos per ją tranzitu, su sąlyga, kad šių prekių kilmės šalis nėra Rusija ir jų savininkas nėra iš Rusijos.“

14)

priedai iš dalies keičiami taip, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

Šis punktas taikomas vieno ar kelių šio sprendimo priedo 4 punkte išvardytų subjektų atžvilgiu nuo 2022 m. birželio 25 d. ir su sąlyga, kad Taryba, išnagrinėjusi atitinkamus atvejus, taip vienbalsiai nusprendžia.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2022 m. birželio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. COLONNA


(1)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 13).


PRIEDAS

1)

Sprendimo 2014/512/BUSP IV priedas papildomas šiais įrašais:

„46-asis TSNII, centrinis mokslinių tyrimų institutas

Alagiro rezistorių gamykla

Visos Rusijos optinio ir fizinio matavimo tyrimų institutas

Visos Rusijos mokslinių tyrimų institutas „Etalon“, AB

AB „Almaz“

Arzamaso mokslinė gamybinė įmonė „Temp Avia“

Valstybinių gynybos užsakymų automatizuoto viešojo pirkimo sistema, RAB

Dolgoprudno automatikos projektavimo biuras (AB „DDBA“)

Elektroninių kompiuterijos technologijų mokslinių tyrimų centras, AB

AB „Electrosignal“

AB „Energiya“

Inžinerijos centras „Moselectronproekt“

Mokslinis gamybinis susivienijimas „Etalon“

Evgeny Krayushin

Užsienio prekybos asociacija „Mashpriborintorg“

RAB „Ineko“

AB „Informakustika“

Didelės energijos fizikos institutas

Teorinės ir eksperimentinės fizikos institutas

Viešoji AB „Inteltech“

ISE SO RAN, Didžiasrovės elektronikos institutas

Kalugos telemechanikos įtaisų mokslinių tyrimų institutas, AB

Mokslinių tyrimų institutas „Kulon“, AB

Projektavimo biuras „Lutch“

Gamykla „Meteor“, AB

Maskvos ryšių mokslinių tyrimų institutas, AB

Maskvos Darbo raudonosios vėliavos ordino radiotechnikos tyrimų institutas, AB

AB „NPO Elektromechaniki“

Omsko gamybinis susivienijimas „Irtysh“, AB

Omsko prietaisų gamybos mokslinių tyrimų institutas, AB

AB „Optron“

AAB laivų statykla „Pella“

Čeliabinsko radijo gamykla „Polyot“, AB

Pskovo nuotolinio ryšio įrangos gamykla

AB „Radiozavod“

AB „Razryad“

Mokslinis gamybinis susivienijimas „Mars“

Riazanės radijo gamykla

Mokslinis gamybinis centras „Vigstar“, AB

Mokslinė gamybinė įmonė „Radiosviaz“

Mokslinių tyrimų institutas „Ferrite-Domen“

Ryšio valdymo sistemų mokslinių tyrimų institutas

Radijo komponentų mokslinis gamybinis susivienijimas ir mokslinių tyrimų institutas

Mokslinė gamybinė įmonė „Kant“

Mokslinė gamybinė įmonė „Svyaz“

Mokslinė gamybinė įmonė „Almaz“, AB

Mokslinė gamybinė įmonė „Salyut“, AB

Mokslinė gamybinė įmonė „Volna“

Mokslinė gamybinė įmonė „Vostok“, AB

Mokslinių tyrimų institutas „Argon“

Mokslinių tyrimų institutas ir gamykla „Platan“

Automatinių sistemų ir ryšių kompleksų mokslinių tyrimų institutas „Neptun“, AB

Specialusis relinių technologijų projektavimo ir technikos biuras

Specialusis projektavimo biuras „Salute“, AB

Taktinių raketų korporacija, AB „Salute“

Taktinių raketų korporacija, AB „Valstybinis I. I. Toropovo vardo mašinų gamybos projektavimo biuras „Vympel“

Taktinių raketų korporacija, AB „URALELEMENT“

Taktinių raketų korporacija, AB „Gamykla „Dagdiesel“

Taktinių raketų korporacija, AB „Jūrinės šiluminės technikos mokslinių tyrimų institutas“

Taktinių raketų korporacija, AB „Gamybinis susivienijimas „Strela“

Taktinių raketų korporacija, AB „Kulakovo gamykla“

Taktinių raketų korporacija, AB „Ravenstvo“

Taktinių raketų korporacija, AB „Ravenstvo-service“

Taktinių raketų korporacija, AB „Saratovo radijo prietaisų gamykla“

Taktinių raketų korporacija, AB „Severny Press“

Taktinių raketų korporacija, AB „Automatikos projektavimo mokslinių tyrimų centras“

Taktinių raketų korporacija, projektavimo biuras „KB Mashinostroeniya“

Taktinių raketų korporacija, Elektromechanikos gamybinis susivienijimas

Taktinių raketų korporacija, mokslinis gamybinis susivienijimas „Žaibas“

Taktinių raketų korporacija, Petrovsko elektromechanikos gamykla „Molot“

Taktinių raketų korporacija, viešoji AB „MBDB ISKRA“

Taktinių raketų korporacija, viešoji AB „ANPP Temp Avia“

Taktinių raketų korporacija, projektavimo biuras „Raduga“

Taktinių raketų korporacija, „Centrinis automatikos projektavimo biuras“

Taktinių raketų korporacija, „711 orlaivių remonto įmonė“

Taktinių raketų korporacija, AB „Valstybinė mokslinė gamybinė įmonė „Region“

Taktinių raketų korporacija, AB Turajevo mašinų gamybos projektavimo biuras „Soyuz“

Taktinių raketų korporacija, Azovo optikos ir mechanikos gamykla

Taktinių raketų korporacija, jūrų povandeninės ginkluotės koncernas „Gidropribor“

Taktinių raketų korporacija, AB „KRASNY GIDROPRESS“

Taktinių raketų korporacija, AB „Avangard“

Taktinių raketų korporacija, AB koncernas „Granit-Electron“

Taktinių raketų korporacija, AB „Elektrotyaga“

Taktinių raketų korporacija, AB „GosNIIMash“

Taktinių raketų korporacija, Riazanės projektavimo biuras „Globus“

Taktinių raketų korporacija, Smolensko aviacijos gamykla

Taktinių raketų korporacija, „TRV Engineering“

Taktinių raketų korporacija, Uralo projektavimo biuras „Detal“

Taktinių raketų korporacija, RAB „Zvezda-Strela“

Tambovo gamykla (TZ) „October“

Jungtinės laivų statybos korporacijos gamybinis susivienijimas „Šiaurės mašinų gamybos įmonė“

Jungtinės laivų statybos korporacijos „5-oji laivų statykla““;

2)

Sprendimo 2014/512/BUSP VII priedas papildomas šiais įrašais:

„Jungtinė Karalystė

Pietų Korėja“;

3)

Sprendimo 2014/512/BUSP VIII priedas pakeičiamas taip:

„VIII PRIEDAS

1E STRAIPSNYJE NURODYTŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

Juridinio asmens, subjekto arba organizacijos pavadinimas

Taikymo pradžios data

„Bank Otkritie“

2022 m. kovo 12 d.

„Novikombank“

2022 m. kovo 12 d.

„Promsvyazbank“

2022 m. kovo 12 d.

„Bank Rossiya“

2022 m. kovo 12 d.

„Sovcombank“

2022 m. kovo 12 d.

„VNESHECONOMBANK“ (VEB)

2022 m. kovo 12 d.

„VTB BANK“

2022 m. kovo 12 d.

„Sberbank“

2022 m. birželio 14 d.

Maskvos kredito bankas

2022 m. birželio 14 d.

Rusijos žemės ūkio bankas, akcinė bendrovė „Rosselkhozbank“

2022 m. birželio 14 d.

4)

Sprendimo 2014/512/BUSP IX priedas papildomas šiais įrašais:

„„Rossiya RTR“ / „RTR Planeta“

„Rossiya 24“ / „Russia 24“

„TV Centre International““.


2022 6 3   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/139


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/885

2022 m. birželio 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/145/BUSP (1);

(2)

Sąjunga ir toliau tvirtai remia Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą;

(3)

Taryba mano, kad turėtų būti nustatytos papildomos galimybės nukrypti nuo turto įšaldymo ir draudimo į sąrašą įtrauktiems asmenims ir subjektams leisti naudotis lėšomis ir ekonominiais ištekliais;

(4)

todėl Sprendimas 2014/145/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2014/145/BUSP 2 straipsnis papildomas šia dalimi:

„13.   1 ir 2 dalys netaikomos lėšoms ir ekonominiams ištekliams, kurie yra tikrai būtini Sąjungos telekomunikacijų operatoriams teikti elektroninių ryšių paslaugas, tiekti susijusias priemones bei teikti susijusias paslaugas, būtinas tokioms elektroninių ryšių paslaugoms teikti, techninei priežiūrai ir saugumui užtikrinti Rusijoje, Ukrainoje, Sąjungoje, tarp Rusijos ir Sąjungos bei tarp Ukrainos ir Sąjungos, taip pat duomenų centrų paslaugoms Sąjungoje.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2022 m. birželio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. COLONNA


(1)  2014 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (OL L 78, 2014 3 17, p. 16).