ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 82

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. kovo 9d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/398, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą

1

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. kovo 9 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/399, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą

9

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2022 3 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 82/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/398

2022 m. kovo 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimą 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 765/2006 (2);

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 765/2006 įgyvendinamos Sprendime 2012/642/BUSP numatytos priemonės;

(3)

Tarybos sprendimu (BUSP) 2022/399 (3) sankcijų apimtis išplečiama siekiant toliau įgyvendinti 2022 m. vasario 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, pateiktas Baltarusijai įsitraukus į nepriimtiną ir neteisėtą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, kuri pagal tarptautinę teisę laikoma agresijos aktu;

(4)

atsižvelgiant į padėties rimtumą, būtina imtis papildomų priemonių. Dėl to Sprendimu (BUSP) 2022/399 dar labiau išplečiami esami finansiniai apribojimai. Visų pirma, juo draudžiama į biržos prekybos sąrašus įtraukti Baltarusijos valstybei priklausančių subjektų akcijas Sąjungos prekybos vietose ir teikti su tomis akcijomis susijusias paslaugas. Be to, juo nustatomos naujos priemonės, kuriomis iš esmės ribojami finansiniai srautai iš Baltarusijos į Sąjungą uždraudžiant priimti Baltarusijos piliečių ar gyventojų indėlius, viršijančius tam tikras vertes, laikyti Baltarusijos klientų sąskaitas Sąjungos centriniuose vertybinių popierių depozitoriumuose ir Baltarusijos klientams parduoti eurais denominuotus vertybinius popierius. Juo taip pat draudžiami sandoriai su Baltarusijos centriniu banku, susiję su rezervų ir turto valdymu, viešojo finansavimo teikimu prekybai su Baltarusija ir investicijoms Baltarusijoje, išskyrus ribotas išimtis, ir euro banknotų tiekimu Baltarusijai arba naudojimui Baltarusijoje;

(5)

Sprendimu (BUSP) 2022/399 nustatomos papildomos ribojamosios priemonės, susijusios su specializuotų finansinių mokėjimų pranešimų paslaugų teikimu tam tikroms Baltarusijos kredito įstaigoms ir jų patronuojamosioms įmonėms Baltarusijoje, kurios yra svarbios Baltarusijos finansų sistemai ir kurioms jau taikomos Sąjungos nustatytos ribojamosios priemonės;

(6)

siekiant užtikrinti tinkamą Reglamente (EB) Nr. 765/2006 nustatytų priemonių įgyvendinimą, taip pat yra būtina tinklo valdytojui, atsakingam už Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo tinklo funkcijas, nustatyti įpareigojimus, susijusius su draudimu naudotis oro erdve, ir iš dalies pakeisti nuostatas dėl priemonių vengimo. Nors visuotinai suprantama, kad sąvokos „turtas“ ir „ekonominiai ištekliai“, kurioms taikomas įšaldymas, taip pat apima kriptoturtą ir aplinkybę, kad paskolos ir kreditai taip pat gali būti teikiami naudojant kriptoturtą, atsižvelgiant į specifinį tokio turto pobūdį, tikslinga papildomai patikslinti sąvoką „perleidžiamieji vertybiniai popieriai“;

(7)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 9 punktas pakeičiamas taip:

„9)

perleidžiamieji vertybiniai popieriai – šių klasių vertybiniai popieriai, įskaitant kriptoturto forma, cirkuliuojantys kapitalo rinkoje (išskyrus mokėjimo priemones):

i)

bendrovių akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, lygiaverčiai bendrovių, ūkinių bendrijų ar kitų subjektų akcijoms, taip pat depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų;

ii)

obligacijos ar kitos formos skolos vertybiniai popieriai, įskaitant depozitoriumo pakvitavimus dėl tokių vertybinių popierių;

iii)

visi kiti vertybiniai popieriai, kuriais suteikiama teisė įsigyti ar parduoti bet kokius tokius perleidžiamuosius vertybinius popierius arba kurie sudaro sąlygas atsiskaitymui grynaisiais pinigais pagal perleidžiamuosius vertybinius popierius;“;

2)

1 straipsnis papildomas šiais punktais:

„20)

centrinis vertybinių popierių depozitoriumas – juridinis asmuo, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 909/2014 (*1) 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

21)

indėlis – kredito likutis, atsiradęs dėl sąskaitoje paliktų lėšų arba dėl laikinų situacijų, susidariusių dėl įprastų bankinių sandorių, kurį kredito įstaiga turi grąžinti pagal taikomas teisines nuostatas ir sutartines sąlygas, įskaitant terminuotuosius indėlius ir taupomuosius indėlius, tačiau neįskaitant kredito likučio, kai jo:

i)

egzistavimas gali būti įrodytas tik finansine priemone, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES (*2) 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte, išskyrus atvejus, kai tai yra taupymo produktas, patvirtintas indėlio sertifikatu, išduotu įvardytam asmeniui, ir egzistuojantis valstybėje narėje 2014 m. liepos 2 d.;

ii)

pagrindinė suma nėra grąžinama nominaliąja verte;

iii)

pagrindinė suma grąžinama nominaliąja verte tik pagal kredito įstaigos ar trečiosios šalies suteiktą specialią garantiją ar susitarimą;

22)

pilietybės suteikimo investuotojams (arba auksinio paso) programos – valstybės narės nustatyta tvarka, pagal kurią trečiųjų valstybių piliečiai gali įgyti tos valstybės narės pilietybę mainais už iš anksto nustatyto dydžio mokėjimus ir investicijas;

23)

leidimo investuotojams gyventi šalyje (arba auksinės vizos) programos – valstybės narės nustatyta tvarka, pagal kurią trečiųjų valstybių piliečiai gali gauti leidimą gyventi valstybėje narėje mainais už iš anksto nustatyto dydžio mokėjimus ir investicijas;

24)

prekybos vieta – kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 24 punkte, yra reguliuojama rinka, daugiašalė prekybos sistema ar organizuotos prekybos sistema.

(*1)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (OL L 257, 2014 8 28, p. 1)."

(*2)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).“;"

3)

1m straipsnis pakeičiamas taip:

„Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama nesilaikyti arba dėl kurios tiesiogiai ar netiesiogiai nesilaikoma šiame reglamente nustatytų draudimų.“;

4)

įterpiami šie straipsniai:

„1ja straipsnis

1.   Draudžiami su Baltarusijos centrinio banko rezervų ir turto valdymu susiję sandoriai, įskaitant sandorius su bet kuriuo juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančiais Baltarusijos centrinio banko vardu arba jo nurodymu.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti vykdyti sandorį, jei jis išties būtinas visos Sąjungos ar atitinkamos valstybės narės finansiniam stabilumui užtikrinti.

3.   Atitinkama valstybė narė nedelsdama informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie savo ketinimą suteikti leidimą pagal 2 dalį.

1jb straipsnis

Nuo 2022 m. balandžio 12 d. draudžiama bet kurio Baltarusijoje įsteigto juridinio asmens, subjekto ar organizacijos, kurių daugiau kaip 50 % akcijų yra valstybės nuosavybė, perleidžiamuosius vertybinius popierius įtraukti į biržos prekybos sąrašus ir teikti su jais susijusias paslaugas Sąjungoje registruotose ar pripažintose prekybos vietose.

1t straipsnis

1.   Draudžiama teikti viešąjį finansavimą arba finansinę paramą prekybai su Baltarusija arba investicijoms joje.

2.   1 dalyje nurodytas draudimas netaikomas:

a)

privalomiems finansavimo arba finansinės paramos įsipareigojimams, nustatytiems iki 2022 m. kovo 10 d.;

b)

Sąjungoje įsteigtoms mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirto viešojo finansavimo arba finansinės paramos, kurio (-ios) bendra vertė neviršija 10 000 000 EUR vienam projektui, teikimui arba

c)

viešojo finansavimo arba finansinės paramos, skirtos prekybai maisto produktais ir žemės ūkio, medicinos ar humanitarinėms reikmėms, teikimui.

1u straipsnis

1.   Draudžiama priimti bet kokius Baltarusijos piliečių ar Baltarusijoje gyvenančių fizinių asmenų arba Baltarusijoje įsteigtų juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų indėlius, jeigu fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos indėlių bendra vertė vienoje kredito įstaigoje viršija 100 000 EUR.

2.   1 dalis netaikoma valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje ar Šveicarijoje.

3.   1 dalis netaikoma indėliams, kurie būtini nedraudžiamai Sąjungos ir Baltarusijos tarpvalstybinei prekybai prekėmis ir paslaugomis vykdyti.

1v straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 1u straipsnio 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti priimti tokį indėlį tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jei nustato, kad tokio indėlio priėmimas yra:

a)

reikalingas siekiant patenkinti būtiniausius 1u straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų ir jų išlaikomų šeimos narių poreikius, įskaitant mokėjimus už maistą, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirtas tik pagrįstiems honorarams sumokėti arba patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c)

reikalingas nenumatytoms išlaidoms apmokėti, jei atitinkama kompetentinga institucija kitoms valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas, arba

d)

reikalingas naudoti oficialiais diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos tikslais.

2.   Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal 1 dalies a, b ar d punktą suteiktą leidimą per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

1w straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 1u straipsnio 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti priimti tokį indėlį tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jei nustato, kad tokio indėlio priėmimas yra:

a)

reikalingas humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant palankesnes sąlygas tokios pagalbos teikimui, arba evakuacijai vykdyti, arba

b)

reikalingas pilietinės visuomenės veiklai, kuria Baltarusijoje tiesiogiai propaguojami demokratija, žmogaus teisės ir teisinės valstybės principas.

2.   Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal 1 dalį suteiktą leidimą per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

1x straipsnis

1.   Sąjungos centriniams vertybinių popierių depozitoriumams draudžiama teikti bet kokias paslaugas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priede, susijusias su perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, išleistais po 2022 m. balandžio 12 d., bet kuriam Baltarusijos piliečiui ar Baltarusijoje gyvenančiam fiziniam asmeniui arba bet kuriam Baltarusijoje įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai.

2.   1 dalis netaikoma valstybės narės piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje.

1y straipsnis

1.   Draudžiama parduoti eurais denominuotus perleidžiamuosius vertybinius popierius, išleistus po 2022 m. balandžio 12 d., arba kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus, dėl kurių susidaro pozicija tokių vertybinių popierių atžvilgiu, bet kuriam Baltarusijos piliečiui ar Baltarusijoje gyvenančiam fiziniam asmeniui arba bet kuriam Baltarusijoje įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai.

2.   1 dalis netaikoma valstybės narės piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje.

1z straipsnis

Nedarant poveikio taikomoms ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms, kredito įstaigos:

a)

ne vėliau kaip 2022 m. gegužės 27 d. valstybės narės, kurioje jos įsikūrusios, nacionalinei kompetentingai institucijai ar Komisijai pateikia Baltarusijos piliečių ar Baltarusijoje gyvenančių fizinių asmenų arba Baltarusijoje įsteigtų juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų turimų indėlių, viršijančių 100 000 EUR, sąrašą. Jos kas 12 mėnesių pateikia atnaujintą informaciją apie tokių indėlių sumas;

b)

valstybės narės, kurioje jos įsikūrusios, nacionalinei kompetentingai institucijai teikia informaciją apie Baltarusijos piliečių ar Baltarusijoje gyvenančių fizinių asmenų, įgijusių valstybės narės pilietybę arba teisę gyventi valstybėje narėje pagal pilietybės suteikimo investuotojams programą arba leidimo investuotojams gyventi šalyje programą, turimus indėlius, viršijančius 100 000 EUR.

1za straipsnis

1.   Draudžiama parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti euro banknotus Baltarusijai arba bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje, įskaitant Baltarusijos vyriausybę ir centrinį banką, arba naudojimui Baltarusijoje.

2.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas euro banknotų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, jei toks pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas yra būtinas:

a)

į Baltarusiją vykstančių fizinių asmenų ar kartu su jais keliaujančių jų artimiausių šeimos narių asmeniniam naudojimui arba

b)

diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų arba tarptautinių organizacijų Baltarusijoje, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, oficialiems tikslams.

1zb straipsnis

Nuo 2022 m. kovo 20 d. draudžiama teikti specializuotas finansinių mokėjimų pranešimų paslaugas, kurių paskirtis – keistis finansiniais duomenimis, XV priede išvardytiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba bet kuriam Baltarusijoje įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso į XV priede pateiktą sąrašą įtrauktam subjektui.

8ca straipsnis

1.   Tinklo valdytojas, atsakingas už Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo tinklo funkcijas, Komisijai ir valstybėms narėms padeda užtikrinti šio reglamento 2 straipsnio 2 dalies ir 8b straipsnio įgyvendinimą bei laikymąsi. Tinklo valdytojas, visų pirma, atmeta visus orlaivių naudotojų pateiktus skrydžių planus, kuriuose nurodomas ketinimas virš Sąjungos teritorijos ar Baltarusijos teritorijos vykdyti šio reglamento nuostatas pažeidžiančią veiklą, kad pilotui nebūtų leidžiama skristi.

2.   Remdamasis skrydžių planų analize tinklo valdytojas Komisijai ir valstybėms narėms reguliariai teikia 8b straipsnio įgyvendinimo ataskaitas.“;

5)

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„1.   Valstybės narės ir Komisija viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir keičiasi bet kokia kita turima svarbia su šiuo reglamentu susijusia informacija, visų pirma informacija apie:

a)

pagal šį reglamentą suteiktus leidimus;

b)

pagal 1z straipsnį gautą informaciją;

c)

pažeidimus bei vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

2.   Valstybės narės vienos kitoms ir Komisijai nedelsdamos teikia bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali trukdyti veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

3.   Visa pagal šį straipsnį pateikta ar gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta ar gauta, įskaitant šiame reglamente nustatytų priemonių veiksmingumo užtikrinimą.“;

6)

8d straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

1j, 1k, 1l ir 1zb straipsniuose nurodyti arba V, IX ir XV prieduose išvardyti subjektai;“;

7)

8e straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

tvarkyti informaciją apie šiame reglamente numatytų priemonių poveikį, pavyzdžiui, įšaldytų lėšų vertę, informaciją apie indėlius ir informaciją apie kompetentingų institucijų suteiktus leidimus.“;

8)

šio reglamento I priedas pridedamas kaip Reglamento (EB) Nr. 765/2006 XV priedas;

9)

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 Va priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento II priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta 2022 m. kovo 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OL L 285, 2012 10 17, p. 1.

(2)  2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą (OL L 134, 2006 5 20, p. 1).

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 9.


I PRIEDAS

„XV PRIEDAS

1zb STRAIPSNYJE NURODYTŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ AR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

Belagroprombank

Bank Dabrabyt

Development Bank of the Republic of Belarus (Baltarusijos Respublikos plėtros bankas)


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 Va priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

įvadinio teksto trečias sakinys pakeičiamas taip:

„Nedarant poveikio šio reglamento 1m straipsnio taikymui, į kontrolės sąrašą neįtrauktoms prekėms, kuriose yra vienas ar daugiau šiame priede išvardytų komponentų, netaikomos kontrolės priemonės pagal šio reglamento 1f ir 1fa straipsnius.“;

2)

I kategorijos „Elektronika“ X.B.I.001 pakategorės i punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„1.

„cheminio garinio nusodinimo“ įranga, veikianti esant mažesniam kaip 105 Pa slėgiui, arba“;

3)

VII kategorijos „Oro erdvė ir varomoji jėga“ X.A.VII.001 pakategorės pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„X.A.VII.001

Dyzeliniai varikliai ir traktoriai bei jiems specialiai suprojektuoti komponentai, nenurodyti Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821:“;

4)

VII kategorijos „Oro erdvė ir varomoji jėga“ X.A.VII.002 pakategorės c punktas pakeičiamas taip:

„c.

Lėktuvų dujų turbininiai varikliai ir specialiai suprojektuoti jų komponentai.“


SPRENDIMAI

2022 3 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 82/9


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/399

2022 m. kovo 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2012 m. spalio 15 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/642/BUSP (1);

(2)

2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijos prezidentas paskelbė karinę operaciją Ukrainoje ir Rusijos ginkluotosios pajėgos pradėjo Ukrainos puolimą, be kita ko, iš Baltarusijos teritorijos. Tas puolimas yra akivaizdus Ukrainos teritorinio vientisumo, suvereniteto ir nepriklausomybės pažeidimas;

(3)

2022 m. vasario 24 d. išvadose Europos Vadovų Taryba kuo griežčiausiai pasmerkė neišprovokuotą ir nepateisinamą Rusijos Federacijos karinę agresiją prieš Ukrainą. Savo neteisėtais kariniais veiksmais Rusija šiurkščiai pažeidžia tarptautinę teisę ir JT Chartijos principus, taip pat kenkia saugumui bei stabilumui Europoje ir visame pasaulyje. Europos Vadovų Taryba taip pat griežtai pasmerkė Baltarusijos dalyvavimą šioje agresijoje prieš Ukrainą ir paragino ją susilaikyti nuo tokių veiksmų bei laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų. Ji paragino skubiai parengti ir priimti dar vieną individualių ir ekonominių sankcijų paketą, kuris būtų taikomas ir Baltarusijai;

(4)

2022 m. kovo 2 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/356 (2), kuriuo buvo iš dalies pakeistas Sprendimo 2012/642/BUSP pavadinimas ir nustatytos papildomos ribojamosios priemonės reaguojant į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą;

(5)

atsižvelgiant į padėties rimtumą ir reaguojant į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą, tikslinga nustatyti papildomas ribojamąsias priemones, susijusias su finansų sektoriumi;

(6)

visų pirma, tikslinga: uždrausti į biržos prekybos sąrašus įtraukti Baltarusijos valstybei priklausančių subjektų akcijas Sąjungos prekybos vietose ir teikti su tomis akcijomis susijusias paslaugas; apriboti finansinius srautus iš Baltarusijos į Sąjungą; uždrausti sandorius su Baltarusijos centriniu banku; apriboti specializuotų finansinių mokėjimų pranešimų paslaugų teikimą tam tikroms Baltarusijos kredito įstaigoms ir jų patronuojamosioms įmonėms Baltarusijoje. Taip pat tikslinga tinklo valdytojui, atsakingam už Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo tinklo funkcijas, nustatyti įpareigojimus, susijusius su draudimu naudotis oro erdve;

(7)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikalingi tolesni Sąjungos veiksmai;

(8)

todėl Sprendimas 2012/642/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2012/642/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

įterpiami šie straipsniai:

„2ha straipsnis

1.   Draudžiami su Baltarusijos centrinio banko rezervų ir turto valdymu susiję sandoriai, įskaitant sandorius su bet kuriuo juridiniu asmeniu, subjektu ar įstaiga, veikiančiais Baltarusijos centrinio banko vardu arba jo nurodymu.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti vykdyti sandorį, jei jis išties būtinas visos Sąjungos ar atitinkamos valstybės narės finansiniam stabilumui užtikrinti.

3.   Atitinkama valstybė narė nedelsdama informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie savo ketinimą suteikti leidimą pagal 2 dalį.

2hb straipsnis

Nuo 2022 m. balandžio 12 d. draudžiama bet kurio Baltarusijoje įsteigto juridinio asmens, subjekto ar įstaigos, kurių daugiau kaip 50 % akcijų yra valstybės nuosavybė, perleidžiamuosius vertybinius popierius įtraukti į biržos prekybos sąrašus ir teikti su jais susijusias paslaugas Sąjungoje registruotose ar pripažintose prekybos vietose.“;

2)

2k straipsnis pakeičiamas taip:

„Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama nesilaikyti arba dėl kurios tiesiogiai ar netiesiogiai nesilaikoma šiame sprendime nustatytų draudimų.“;

3)

įterpiami šie straipsniai:

„2t straipsnis

1.   Draudžiama teikti viešąjį finansavimą arba finansinę paramą prekybai su Baltarusija arba investicijoms joje.

2.   1 dalyje nurodytas draudimas netaikomas:

a)

privalomiems finansavimo arba finansinės paramos įsipareigojimams, nustatytiems iki 2022 m. kovo 10 d.;

b)

Sąjungoje įsteigtoms mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirto viešojo finansavimo arba finansinės paramos, kurio (-ios) bendra vertė neviršija 10 000 000 EUR vienam projektui, teikimui arba

c)

viešojo finansavimo arba finansinės paramos, skirtos prekybai maisto produktais ir žemės ūkio, medicinos ar humanitarinėms reikmėms, teikimui.

2u straipsnis

1.   Draudžiama priimti bet kokius Baltarusijos piliečių ar Baltarusijoje gyvenančių fizinių asmenų arba Baltarusijoje įsteigtų juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų indėlius, jeigu fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar įstaigos indėlių bendra vertė vienoje kredito įstaigoje viršija 100 000 EUR.

2.   1 dalis netaikoma valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje ar Šveicarijoje.

3.   1 dalis netaikoma indėliams, kurie būtini nedraudžiamai Sąjungos ir Baltarusijos tarpvalstybinei prekybai prekėmis ir paslaugomis vykdyti.

4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti priimti tokį indėlį tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jei nustato, kad tokio indėlio priėmimas yra:

a)

reikalingas siekiant patenkinti būtiniausius 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų ir jų išlaikomų šeimos narių poreikius, įskaitant mokėjimus už maistą, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirtas išimtinai sumokėti pagrįstus honorarus ar kompensuoti patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų suteikimu;

c)

reikalingas ypatingoms išlaidoms, jei atitinkama kompetentinga institucija kitoms valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas, arba

d)

reikalingas naudoti oficialiais diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos tikslais.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

5.   Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti priimti tokį indėlį tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jei nustato, kad tokio indėlio priėmimas yra:

a)

reikalingas humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant palankesnes sąlygas tokios pagalbos teikimui, arba evakuacijai vykdyti, arba

b)

reikalingas pilietinės visuomenės veiklai, kuria Baltarusijoje tiesiogiai propaguojami demokratija, žmogaus teisės ir teisinės valstybės principas.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

2v straipsnis

1.   Sąjungos centriniams vertybinių popierių depozitoriumams draudžiama teikti bet kokias paslaugas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 909/2014 (*1) priede, susijusias su perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, išleistais po 2022 m. balandžio 12 d., bet kuriam Baltarusijos piliečiui ar Baltarusijoje gyvenančiam fiziniam asmeniui arba bet kuriam Baltarusijoje įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai.

2.   1 dalis netaikoma valstybės narės piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje.

2w straipsnis

1.   Draudžiama parduoti eurais denominuotus perleidžiamuosius vertybinius popierius, išleistus po 2022 m. balandžio 12 d., arba kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus, dėl kurių susidaro pozicija tokių vertybinių popierių atžvilgiu, bet kuriam Baltarusijos piliečiui ar Baltarusijoje gyvenančiam fiziniam asmeniui arba bet kuriam Baltarusijoje įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai.

2.   1 dalis netaikoma valstybės narės piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje.

2x straipsnis

1.   Draudžiama parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti euro banknotus Baltarusijai arba bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai Baltarusijoje, įskaitant Baltarusijos vyriausybę ir centrinį banką, arba naudojimui Baltarusijoje.

2.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas euro banknotų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, jei toks pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas yra būtinas:

a)

į Baltarusiją vykstančių fizinių asmenų ar kartu su jais keliaujančių jų artimiausių šeimos narių asmeniniam naudojimui arba

b)

diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų arba tarptautinių organizacijų Baltarusijoje, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, oficialiems tikslams.

2y straipsnis

Nuo 2022 m. kovo 20 d. draudžiama teikti specializuotas finansinių mokėjimų pranešimų paslaugas, kurių paskirtis – keistis finansiniais duomenimis, V priede išvardytiems juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba bet kuriam Baltarusijoje įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso į V priede pateiktą sąrašą įtrauktam subjektui.

(*1)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (OL L 257, 2014 8 28, p. 1).“;"

4)

įterpiamas šis straipsnis:

„2ab straipsnis

1.   Tinklo valdytojas, atsakingas už Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo tinklo funkcijas, Komisijai ir valstybėms narėms padeda užtikrinti šio sprendimo 2a straipsnio ir 4 straipsnio 2 dalies įgyvendinimą bei laikymąsi. Tinklo valdytojas, visų pirma, atmeta visus orlaivių naudotojų pateiktus skrydžių planus, kuriuose nurodomas ketinimas virš Sąjungos teritorijos ar Baltarusijos teritorijos vykdyti šio sprendimo nuostatas pažeidžiančią veiklą, kad pilotui nebūtų leidžiama skristi.

2.   Remdamasis skrydžių planų analize tinklo valdytojas Komisijai ir valstybėms narėms reguliariai teikia 2a straipsnio įgyvendinimo ataskaitas.“;

5)

2n straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, nurodyti 2h, 2i, 2j, 2y straipsniuose arba išvardyti II ar V priede;“;

6)

šio sprendimo priedas pridedamas kaip Sprendimo 2012/642/BUSP V priedas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2022 m. kovo 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą (OL L 285, 2012 10 17, p. 1).

(2)  2022 m. kovo 2 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/356, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje (OL L 67, 2022 3 2, p. 103).


PRIEDAS

„V PRIEDAS

2y STRAIPSNYJE NURODYTŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ AR ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS

Belagroprombank

Bank Dabrabyt

Development Bank of the Republic of Belarus (Baltarusijos Respublikos plėtros bankas)