ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 005I

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. sausio 10d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. sausio 10 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/21, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje

1

 

*

2022 m. sausio 10 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/22, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2019/1716 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Nikaragvoje

4

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. sausio 10 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2022/23, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai

10

 

*

2022 m. sausio 10 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/24, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2019/1720 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Nikaragvoje

13

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2022 1 10   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 5/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/21

2022 m. sausio 10 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 10 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje (1), ypač į jo 17 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 10 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 224/2014;

(2)

2021 m. gruodžio 21 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliuciją 2127 (2013), patvirtino vieno asmens įtraukimą į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 224/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 224/2014 I priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. sausio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OL L 70, 2014 3 11, p. 1.


PRIEDAS

Į Reglamento (ES) Nr. 224/2014 I priedo A dalyje (Asmenys) pateiktą sąrašą įtraukiamas šis įrašas:

„15.    Ali DARASSA (alias: a) Ali Darassa Mahamat b) Ali Mahamat Darassa c) Ali Daras d) Ali Darrassa e) Général Ali Darassa)

Pareigos: Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) steigėjas ir vadovas

Gimimo data: 1978 m. rugsėjo 22 d.

Gimimo vieta: Kabo, Ouham (Uhamo) prefektūra, Centrinės Afrikos Respublika

Pilietybė: Centrinės Afrikos Respublikos

Nacionalinis identifikavimo Nr.: 10978000004482

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2021 m. gruodžio 21 d.

Kita informacija: Ali Darassa įsteigė Centrinės Afrikos Respublikoje (CAR) veikiančią nereguliariųjų karinių pajėgų grupuotę „Unité pour la Paix en Centrafrique“ (UPC) ir vis dar jai vadovauja; nuo jos įsteigimo 2014 m. ši grupuotė žudė, kankino, žagino ir privertė iš gyvenamųjų vietų pasitraukti civilius gyventojus, įvykdė daug žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, vykdė neteisėtą prekybą ginklais, neteisėtą apmokestinimo veiklą ir karinius veiksmus prieš CAR gynybos ir saugumo pajėgas, taip pat kitas nereguliariąsias karines grupuotes. 2020 m. gruodžio mėn. jis atliko vadovaujamą vaidmenį kuriant koaliciją „Coalition des patriotes pour le changement“ (CPC), kuri ėmėsi ginkluotų veiksmų, kad pasipriešintų rinkimams, ir bandė patekti į sostinę Bangį, taip pažeisdama pagal 2019 m. vasario 6 d. pasirašytą taikos ir susitaikymo politinį susitarimą (Accord politique pour la paix et la reconciliation (APPR)) UPC prisiimtus įsipareigojimus. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ali Darassa į sąrašą įtrauktas 2021 m. gruodžio 21 d. pagal Rezoliucijos 2399 (2018), išplėstos Rezoliucija 2588 (2021), 20 punktą ir 21 punkto b papunktį už dalyvavimą veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Centrinės Afrikos Respublikoje, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę ar trukdančius stabilizavimo ir susitaikymo procesui arba kurstančius smurtą, arba tokių veiksmų rėmimą; ir už dalyvavimą planuojant veiksmus, kuriais pažeidžiama atitinkamai tarptautinė žmogaus teisių teisė ir tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant prieš civilius gyventojus nukreiptus veiksmus, išpuolius etniniu ar religiniu pagrindu, išpuolius prieš civilinius objektus, be kita ko, administracinius centrus, teismus, mokyklas ir ligonines, taip pat grobimą ir priverstinį perkėlimą, vadovaujant tokiems veiksmams ar juos vykdant Centrinės Afrikos Respublikoje.

Papildoma informacija

Ali Darassa įsteigė Centrinės Afrikos Respublikoje (CAR) veikiančią nereguliariųjų karinių pajėgų grupuotę Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) ir vis dar jai vadovauja; nuo jos įsteigimo 2014 m. ši grupuotė žudė, kankino, žagino ir privertė iš gyvenamųjų vietų pasitraukti civilius gyventojus, įvykdė daug žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, vykdė neteisėtą prekybą ginklais, neteisėtą apmokestinimo veiklą ir karinius veiksmus prieš CAR gynybos ir saugumo pajėgas, taip pat kitas nereguliariąsias karines grupuotes. 2020 m. gruodžio mėn. jis atliko vadovaujamą vaidmenį kuriant koaliciją „Coalition des patriotes pour le changement“ (CPC), kuri ėmėsi ginkluotų veiksmų, kad pasipriešintų rinkimams, ir bandė patekti į sostinę, taip pažeisdama pagal 2019 m. vasario 6 d. pasirašytą taikos ir susitaikymo politinį susitarimą (Accord politique pour la paix et la reconciliation (APPR)) UPC prisiimtus įsipareigojimus.

Ali Darassa vadovaujami kovotojai vykdė veiksmus, kurie laikomi sunkiais žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimais. 2014 m. lapkričio 10 d. UPC kovotojai užpuolė Bolo kaimus Ouaka (Vakos) prefektūroje: nužudyta 10 civilių gyventojų, įskaitant tris pagyvenusias moteris, kurios buvo gyvos sudegintos savo namuose. 2017 m. gruodžio 12 d. UPC ir FPRC nariai pradėjo šaudyti į ligoninę ir nužudė 17 civilių gyventojų, įskaitant 4 vaikus. 2018 m. lapkričio 15 d. UPC nariai užpuolė Alindao įkurtą šalies viduje perkeltų asmenų stovyklą ir nužudė 70–100 civilių gyventojų.

Vadovaujant Ali Darassa, UPC toliau priešinosi valstybės valdžios atkūrimui. 2016 m. UPC kovotojai kelis kartus sukėlė grėsmę rinkimų procesui. 2016 m. kovo 29 d. UPC kovotojai apšaudė rinkimų biurą ir sužeidė kelis šalies viduje perkeltus asmenis.

Nuo 2020 m. gruodžio mėn. Ali Darassa, kaip vienas iš CPC vadovų, dalyvavo APPR pažeidimuose ir pasikėsinimuose užkirsti kelią parlamento ir prezidento rinkimams ir, apskritai, destabilizuoti Centrinės Afrikos Respubliką. Dėl UPC kovotojų, kuriems vadovauja Ali Darassa, grasinimų 2020 m. gruodžio 27 d. nebuvo galima balsuoti UPC kontroliuojamose teritorijose, pavyzdžiui, keliose Ouaka (Vakos) ir Haut-Mbomou (Aukštutinio Mbomu) prefektūrų vietovėse. 2021 m. sausio mėn. UPC bandė jėga patekti į Bangį.“


2022 1 10   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 5/4


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/22

2022 m. sausio 10 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2019/1716 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Nikaragvoje

Europos Sąjungos Taryba,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. spalio 14 d. Tarybos reglamentą (ES) 2019/1716 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Nikaragvoje (1), ypač į jo 13 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2019 m. spalio 14 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2019/1716 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Nikaragvoje;

(2)

2021 m. lapkričio 8 d. Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) Sąjungos vardu paskelbė deklaraciją, kurioje pabrėžė, kad 2021 m. lapkričio 7 d. Nikaragvoje surengti rinkimai vyko be demokratinių garantijų, o jų rezultatams trūksta legitimumo. Jis pareiškė, kad Nikaragvos vyriausybė atėmė iš Nikaragvos žmonių pilietinę ir politinę teisę balsuoti patikimuose, įtraukiuose, sąžininguose ir skaidriuose rinkimuose, taip pat jų saviraiškos, asociacijų ir taikių susirinkimų laisvę. Vyriausiasis įgaliotinis nurodė, kad Sąjunga yra pasirengusi apsvarstyti visas turimas priemones, įskaitant papildomas ribojamąsias priemones;

(3)

atsižvelgiant į tai, kad padėtis Nikaragvoje tebėra sunki, į Reglamento (ES) 2019/1716 I priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti įtraukti septyni asmenys ir trys subjektai;

(4)

todėl Reglamento (ES) 2019/1716 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2019/1716 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. sausio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OL L 262, 2019 10 15, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) 2019/1716 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

lentelės pavadinimas pakeičiamas taip:

„A.

2 straipsnyje nurodyti fiziniai asmenys“;

2)

į lentelę įtraukiami šie fiziniai asmenys:

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„15.

Camila Antonia ORTEGA MURILLO

Pareigybė: Daniel Ortega ir Rosario Murillo dukra, prezidentūros patarėja, Kūrybiškos ekonomikos komisijos koordinatorė, televizijos stoties Canal 13 direktorė.

Gimimo data: 1987 11 4

Gimimo vieta: Managva, Nikaragva

Lytis: moteris

Pilietybė: Nikaragvos

Paso numeris: A00000114 (Nikaragva)

ID numeris: 0010411870001B

Camila Antonia Ortega Murillo, kaip prezidentūros patarėja, asmeninė viceprezidentės padėjėja ir Kūrybiškos ekonomikos nacionalinės komisijos koordinatorė, aktyviai dalyvauja vykdant veiksmus, kuriais remiama prezidentinė Daniel Ortega ir Rosario Murillo pora. Ji taip pat yra platformos Nicaragua Diseña ir TV stoties Canal 13 direktorė.

Ji yra atsakinga už Nicaragua Diseña naudojimą suklastotiems 2021 m. lapkričio 7 d. prezidento ir parlamento rinkimams remti – buvo sukurtos netikros paskyros įvairiose socialinės žiniasklaidos platformose.

Kaip Canal 13 direktorė, ji prisidėjo skleidžiant neapykantą kurstančią Ortega režimo kalbą, nukreiptą prieš pilietinę opoziciją, kartu apribojant žiniasklaidos pliuralizmą ir persekiojant nepriklausomus žurnalistus bei žiniasklaidos priemones Nikaragvoje, panaikinant žodžio laisvę ir faktinę konkurenciją rinkimuose. Ji atliko svarbų vaidmenį slopinant politinį pliuralizmą ir galutinai susilpninant Nikaragvos demokratiją.

Todėl ji yra susijusi su asmenimis, atsakingais už kenkimą demokratijai ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir ji remia tokias represijas ir pažeidimus.

2022 1 10

16.

Laureano Facundo ORTEGA MURILLO

Daniel Ortega ir Rosario Murillo sūnus, prezidentūros patarėjas

Gimimo data: 1982 11 20

Gimimo vieta: Managva, Nikaragva

Lytis: vyras

Pilietybė: Nikaragvos

Paso numeris: A00000684 (Nikaragva)

ID numeris: 0012011820046M

Laureano Facundo Ortega Murillo, kaip prezidentūros patarėjas, aktyviai dalyvauja vykdant veiksmus, kuriais remiama prezidentinė Daniel Ortega ir Rosario Murillo pora. Jis pateisino ir rėmė savavališką ir neteisėtą Nikaragvos politinės opozicijos lyderių ir galimų kandidatų į prezidentus, studentų ir kaimo vietovių lyderių arba nepriklausomų žurnalistų, kuriuos visus jis vadino „teroristais“, įkalinimą. Prisidėdamas prie faktinės konkurencijos rinkimuose panaikinimo, jis atliko svarbų vaidmenį slopinant politinį pliuralizmą ir galutinai susilpninant Nikaragvos demokratiją.

Per vyriausybinę agentūrą ProNicaragua jis veikė kaip tėvo Daniel Ortega ir Ortega režimo patarėjas ekonomikos klausimais. Be to, jis yra atsakingas už BanCorp valdymą; tai yra subjektas, kurio pagrindinis tikslas – remti jo motinos viceprezidentės Rosario Murillo represinę veiklą ir teikti šiai veiklai finansinę paramą.

Todėl jis yra susijęs su asmenimis, atsakingais už represijas prieš pilietinę visuomenę ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir jis remia tokias represijas ir pažeidimus.

2022 1 10

17.

Brenda Isabel ROCHA CHACÓN

Aukščiausiosios rinkimų tarybos pirmininkė

Gimimo data: 1967 2 10

Gimimo vieta: Bonanza (Bonansa), Nikaragva

Lytis: moteris

Pilietybė: Nikaragvos

Nuo 2021 m. gegužės mėn. Brenda Isabel Rocha Chacón yra Aukščiausiosios rinkimų tarybos (ART) – organo, atsakingo už pasirengimą 2021 m. lapkričio 7 d. visuotiniams rinkimams, jų vykdymą ir rezultatų patvirtinimą, pirmininkė; kadangi šie rinkimai buvo nepakankamai skaidrūs, juose nedalyvavo tikra opozicija ir trūko demokratinių debatų, jie pakenkė demokratinėms institucijoms ir procesams. ART atėmė iš opozicijos galimybę dalyvauti laisvuose rinkimuose ir užtikrino, kad rinkimai būtų organizuojami nedemokratinėmis sąlygomis.

Todėl ji yra atsakinga už represijas prieš demokratinę opoziciją ir už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Nikaragvoje.

2022 1 10

18.

Cairo Melvin AMADOR ARRIETA

Aukščiausiosios rinkimų tarybos pirmininkės pavaduotojas

Gimimo data: 1952 m.

Lytis: vyras

Pilietybė: Nikaragvos

Nuo 2021 m. gegužės mėn. Cairo Melvin Amador Arrieta yra Aukščiausiosios rinkimų tarybos (ART) – organo, atsakingo už pasirengimą 2021 m. lapkričio 7 d. visuotiniams rinkimams, jų vykdymą ir rezultatų patvirtinimą, pirmininkės pavaduotojas; kadangi šie rinkimai buvo nepakankamai skaidrūs, juose nedalyvavo tikra opozicija ir trūko demokratinių debatų, jie pakenkė demokratinėms institucijoms ir procesams. ART atėmė iš opozicijos galimybę dalyvauti rinkimuose ir užtikrino, kad rinkimai būtų organizuoti nedemokratinėmis sąlygomis.

Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš demokratinę opoziciją ir už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Nikaragvoje.

2022 1 10

19.

Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER

Aukščiausiosios rinkimų tarybos narys, 2018 m. laikinai ėjęs Aukščiausiosios rinkimų tarybos pirmininko pareigas.

Gimimo data: 1949 12 3

Gimimo vieta: Raas, Nikaragva

Lytis: vyras

Pilietybė: Nikaragvos

Paso numeris: A00001109 (Nikaragva)

Tapatybės dokumento numeris: 6010302490003J

Nuo 2014 m. Lumberto Ignacio Campbell Hooker yra Aukščiausiosios rinkimų tarybos (ART) – organo, atsakingo už pasirengimą 2021 m. lapkričio 7 d. visuotiniams rinkimams, jų vykdymą ir rezultatų patvirtinimą, narys; kadangi šie rinkimai buvo nepakankamai skaidrūs, juose nedalyvavo tikra opozicija ir trūko demokratinių debatų, jie pakenkė demokratinėms institucijoms ir procesams. ART atėmė iš opozicijos galimybę dalyvauti laisvuose rinkimuose ir užtikrino, kad rinkimai būtų organizuoti nedemokratinėmis sąlygomis.

Jis kalbėjosi su žiniasklaida per 2021 m. lapkričio 7 d. rinkimus ir pateisino bei gyrė rinkimų organizavimą.

Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš demokratinę opoziciją ir už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Nikaragvoje.

2022 1 10

20.

Nahima Janett DÍAZ FLORES

Yra Nikaragvos telekomunikacijų ir pašto paslaugų įstaigos direktorė, Nikaragvos Nacionalinės policijos generalinio direktoriaus Francisco Javier Díaz Madriz dukra

Gimimo data: 1989 6 28

Lytis: moteris

Pilietybė: Nikaragvos

Nahima Janett Díaz Flores yra Nikaragvos telekomunikacijų ir pašto paslaugų įstaigos (TELCOR) – telekomunikacijų ir pašto paslaugų reguliuojančio subjekto - direktorė. Nikaragvos valdžios institucijos naudojosi TELCOR paslaugomis, kad nuo 2018 m. tildytų nepriklausomą žiniasklaidą, įskaitant tris naujienų organizacijas. 2021 m. visuotinių rinkimų kampanijos metu TELCOR plačiu mastu vykdė dezinformacijos kampanijas. TELCOR, kaip už Kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimą atsakinga institucija, vadovauja pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos priežiūros veiksmams ir juos vykdo.

Eidama šias pareigas Nahima Díaz Flores veikė kaip Ortega režimo rėmėja, per TELCOR vadovavo pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos dezinformacijos ir priežiūros veiksmams ir juos vykdė. Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, taip pat už kenkimą demokratijai Nikaragvoje.

2022 1 10

21.

Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA

Nikaragvos bankų ir kitų finansų įstaigų priežiūros institucijos vadovas.

Gimimo data: 1949 1 1

Gimimo vieta: Esteli, Nikaragva

Lytis: vyras

Adresas: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua

Pilietybė: Nikaragvos

ID numeris: 1610101490000S

Luis Ángel Montenegro Espinoza yra Nikaragvos bankų ir kitų finansų įstaigų priežiūros institucijos vadovas. Eidamas tas pareigas jis yra atsakingas už finansų subjektų, kurie priešinosi Ortega režimo politikai, persekiojimą, taip pat už režimo atliekamos finansų sektoriaus kontrolės vykdymo užtikrinimą.

Šias pareigas eiti jį tiesiogiai paskyrė Daniel Ortega, atsilygindamas už lojalumą. Anksčiau eidamas Respublikos generalinio kontrolieriaus pareigas jis užtikrino, kad korumpuota D. Ortega finansinė veikla nebūtų audituojama, ir taip pat prisidėjo prie Ortega režimo vykdomos kontrolės.

Todėl jis yra atsakingas už kenkimą teisinei valstybei Nikaragvoje, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2022 1 10“;

3)

pridedamas šis pavadinimas ir lentelė:

„B.

2 straipsnyje nurodyti juridiniai asmenys, subjektai arba organizacijos“

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

„Nikaragvos nacionalinė policija

La Policía Nacional Nicaragüense

Būstinė: Managva, Nikaragva

Įsteigta: 1979 8 22

Interneto svetainė: http://www.policia.gob.ni/

Nikaragvos nacionalinė policija yra atsakinga už žeminantį elgesį su asmenimis, kurie priešinosi Ortega režimui, įskaitant fizinį ir psichologinį kankinimą. Ji yra atsakinga už neteisėtą galimų kandidatų į prezidento rinkimus, pilietinės visuomenės lyderių, studentų ir kaimo vietovių lyderių arba nepriklausomų žurnalistų įkalinimą be jokių teisinių ir demokratinių garantijų.

Nacionalinė policija buvo Daniel Ortega įrankis, padėjęs jam nesusidurti su jokia realia demokratine opozicija per 2021 m. lapkričio 7 d. visuotinius rinkimus. Prieš rinkimus Nacionalinė policija nuolat stebėjo ir persekiojo opozicijos lyderius, neteisėtai lauždavosi į gyvenamąsias patalpas ir savavališkai suiminėjo opozicijos narius, taip pat sistemingai grasino Nikaragvos tarnautojams.

2018 m. Nacionalinė policija dalyvavo žudant taikius protestuotojus visoje šalyje.

Todėl Nikaragvos nacionalinė policija yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, taip pat už kenkimą demokratijai ir teisės viršenybei Nikaragvoje.

2022 1 10

2.

Aukščiausioji rinkimų taryba

Consejo Supremo Electoral

Adresas: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua

Interneto svetainė: https://www.cse.gob.ni/

El. paštas: info@cse.gob.ni

Aukščiausioji rinkimų taryba (ART) yra organas, atsakingas už pasirengimą 2021 m. lapkričio 7 d. visuotiniams rinkimams, jų vykdymą ir rezultatų patvirtinimą; kadangi šie rinkimai buvo nepakankamai skaidrūs, juose nedalyvavo tikra opozicija ir trūko demokratinių debatų, jie pakenkė demokratinėms institucijoms ir procesams. ART atėmė iš opozicijos galimybę dalyvauti laisvuose rinkimuose ir užtikrino, kad rinkimai būtų organizuoti nedemokratinėmis sąlygomis.

Todėl ART yra atsakinga už represijas prieš demokratinę opoziciją ir už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Nikaragvoje.

2022 1 10

3.

Nikaragvos telekomunikacijų ir pašto įstaiga

Adresas: Avenida Bolívar, Esquina diagonalal edifico de la Cancillería Aptdo 2664, Managua 10000, Nicaragua

Registracijos data: 1982 6 12

Interneto svetainė: https://www.telcor.gob.ni

Nikaragvos telekomunikacijų ir pašto paslaugų įstaiga (TELCOR) yra telekomunikacijų ir pašto reguliavimo subjektas. Nikaragvos valdžios institucijos naudojosi jos paslaugomis, kad nuo 2018 m., per 2018 m. represijas ir po 2021 m. visuotinių rinkimų tildytų nepriklausomą žiniasklaidą, įskaitant tris naujienų organizacijas. Visuotinių rinkimų kampanijos metu TELCOR plačiu mastu vykdė dezinformacijos kampaniją. TELCOR, kaip už kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimą atsakinga institucija, vadovauja pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos priežiūros veiksmams ir juos vykdo.

Todėl TELCOR yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2022 1 10“.


SPRENDIMAI

2022 1 10   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 5/10


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2022/23

2022 m. sausio 10 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimą 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai (1), ypač į jo 2c straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. gruodžio 23 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/798/BUSP;

(2)

2021 gruodžio 21 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 2127 (2013), patvirtino vieno asmens įtraukimą į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(3)

todėl Sprendimo 2013/798/BUSP priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2013/798/BUSP priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2022 m. sausio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OL L 352, 2013 12 24, p. 51.


PRIEDAS

Į Sprendimo 2013/798/BUSP priedo A dalyje (Asmenys) pateiktą sąrašą įtraukiamas šis įrašas:

„15.   Ali DARASSA (alias: a) Ali Darassa Mahamat b) Ali Mahamat Darassa c) Ali Daras d) Ali Darrassa e) Général Ali Darassa)

Pareigos: Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) steigėjas ir vadovas

Gimimo data: 1978 m. rugsėjo 22 d.

Gimimo vieta: Kabo, Ouham (Uhamo) prefektūra, Centrinės Afrikos Respublika

Pilietybė: Centrinės Afrikos Respublikos

Nacionalinis identifikavimo Nr.: 10978000004482

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2021 m. gruodžio 21 d.

Kita informacija:

Ali Darassa įsteigė Centrinės Afrikos Respublikoje (CAR) veikiančią nereguliariųjų karinių pajėgų grupuotę „Unité pour la Paix en Centrafrique“ (UPC) ir vis dar jai vadovauja; nuo jos įsteigimo 2014 m. ši grupuotė žudė, kankino, žagino ir privertė iš gyvenamųjų vietų pasitraukti civilius gyventojus, įvykdė daug žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, vykdė neteisėtą prekybą ginklais, neteisėtą apmokestinimo veiklą ir karinius veiksmus prieš CAR gynybos ir saugumo pajėgas, taip pat kitas nereguliariąsias karines grupuotes. 2020 m. gruodžio mėn. jis atliko vadovaujamą vaidmenį kuriant koaliciją „Coalition des patriotes pour le changement“ (CPC), kuri ėmėsi ginkluotų veiksmų, kad pasipriešintų rinkimams, ir bandė patekti į sostinę Bangį, taip pažeisdama pagal 2019 m. vasario 6 d. pasirašytą taikos ir susitaikymo politinį susitarimą (Accord politique pour la paix et la reconciliation (APPR)) UPC prisiimtus įsipareigojimus. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ali Darassa į sąrašą įtrauktas 2021 m. gruodžio 21 d. pagal Rezoliucijos 2399 (2018), išplėstos Rezoliucija 2588 (2021), 20 punktą ir 21 punkto b papunktį už dalyvavimą veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Centrinės Afrikos Respublikoje, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę ar trukdančius stabilizavimo ir susitaikymo procesui arba kurstančius smurtą, arba tokių veiksmų rėmimą; ir už dalyvavimą planuojant veiksmus, kuriais pažeidžiama atitinkamai tarptautinė žmogaus teisių teisė ir tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant prieš civilius gyventojus nukreiptus veiksmus, išpuolius etniniu ar religiniu pagrindu, išpuolius prieš civilinius objektus, be kita ko, administracinius centrus, teismus, mokyklas ir ligonines, taip pat grobimą ir priverstinį perkėlimą, vadovaujant tokiems veiksmams ar juos vykdant Centrinės Afrikos Respublikoje.

Papildoma informacija

Ali Darassa įsteigė Centrinės Afrikos Respublikoje (CAR) veikiančią nereguliariųjų karinių pajėgų grupuotę Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) ir vis dar jai vadovauja; nuo jos įsteigimo 2014 m. ši grupuotė žudė, kankino, žagino ir privertė iš gyvenamųjų vietų pasitraukti civilius gyventojus, įvykdė daug žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, vykdė neteisėtą prekybą ginklais, neteisėtą apmokestinimo veiklą ir karinius veiksmus prieš CAR gynybos ir saugumo pajėgas, taip pat kitas nereguliariąsias karines grupuotes. 2020 m. gruodžio mėn. jis atliko vadovaujamą vaidmenį kuriant koaliciją „Coalition des patriotes pour le changement“ (CPC), kuri ėmėsi ginkluotų veiksmų, kad pasipriešintų rinkimams, ir bandė patekti į sostinę, taip pažeisdama pagal 2019 m. vasario 6 d. pasirašytą taikos ir susitaikymo politinį susitarimą (Accord politique pour la paix et la reconciliation (APPR)) UPC prisiimtus įsipareigojimus.

Ali Darassa vadovaujami kovotojai vykdė veiksmus, kurie laikomi sunkiais žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimais. 2014 m. lapkričio 10 d. UPC kovotojai užpuolė Bolo kaimus Ouaka (Vakos) prefektūroje: nužudyta 10 civilių gyventojų, įskaitant tris pagyvenusias moteris, kurios buvo gyvos sudegintos savo namuose. 2017 m. gruodžio 12 d. UPC ir FPRC nariai pradėjo šaudyti į ligoninę ir nužudė 17 civilių gyventojų, įskaitant 4 vaikus. 2018 m. lapkričio 15 d. UPC nariai užpuolė Alindao įkurtą šalies viduje perkeltų asmenų stovyklą ir nužudė 70–100 civilių gyventojų.

Vadovaujant Ali Darassa, UPC toliau priešinosi valstybės valdžios atkūrimui. 2016 m. UPC kovotojai kelis kartus sukėlė grėsmę rinkimų procesui. 2016 m. kovo 29 d. UPC kovotojai apšaudė rinkimų biurą ir sužeidė kelis šalies viduje perkeltus asmenis.

Nuo 2020 m. gruodžio mėn. Ali Darassa, kaip vienas iš CPC vadovų, dalyvavo APPR pažeidimuose ir pasikėsinimuose užkirsti kelią parlamento ir prezidento rinkimams ir, apskritai, destabilizuoti Centrinės Afrikos Respubliką. Dėl UPC kovotojų, kuriems vadovauja Ali Darassa, grasinimų 2020 m. gruodžio 27 d. nebuvo galima balsuoti UPC kontroliuojamose teritorijose, pavyzdžiui, keliose Ouaka (Vakos) ir Haut-Mbomou (Aukštutinio Mbomu) prefektūrų vietovėse. 2021 m. sausio mėn. UPC bandė jėga patekti į Bangį.“


2022 1 10   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 5/13


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/24

2022 m. sausio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2019/1720 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Nikaragvoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2019 m. spalio 14 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2019/1720 (1) dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Nikaragvoje;

(2)

2021 m. lapkričio 8 d. Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) Sąjungos vardu paskelbė deklaraciją, kurioje pabrėžė, kad 2021 m. lapkričio 7 d. Nikaragvoje surengti rinkimai vyko be demokratinių garantijų, o jų rezultatams trūksta legitimumo. Jis pareiškė, kad Nikaragvos vyriausybė atėmė iš Nikaragvos žmonių pilietinę ir politinę teisę balsuoti patikimuose, įtraukiuose, sąžininguose ir skaidriuose rinkimuose, taip pat jų saviraiškos, asociacijų ir taikių susirinkimų laisvę. Vyriausiasis įgaliotinis nurodė, kad Sąjunga yra pasirengusi apsvarstyti visas turimas priemones, įskaitant papildomas ribojamąsias priemones;

(3)

atsižvelgiant į tai, kad padėtis Nikaragvoje tebėra sunki, į Sprendimo (BUSP) 2019/1720 priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti įtraukti septyni asmenys ir trys subjektai;

(4)

todėl Sprendimo (BUSP) 2019/1720 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2019/1720 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2022 m. sausio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  2019 m. spalio 14 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/1720 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Nikaragvoje (OL L 262, 2019 10 15, p. 58).


PRIEDAS

Sprendimo (BUSP) 2019/1720 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

lentelės pavadinimas pakeičiamas taip:

„A.

1 straipsnio 1 dalyje ir 2 straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai asmenys“;

2)

į lentelę įtraukiami šie fiziniai asmenys:

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„15.

Camila Antonia ORTEGA MURILLO

Pareigybė: Daniel Ortega ir Rosario Murillo dukra, prezidentūros patarėja, Kūrybiškos ekonomikos komisijos koordinatorė, televizijos stoties Canal 13 direktorė.

Gimimo data: 1987 11 4

Gimimo vieta: Managva, Nikaragva

Lytis: moteris

Pilietybė: Nikaragvos

Paso numeris: A00000114 (Nikaragva)

ID numeris: 0010411870001B

Camila Antonia Ortega Murillo, kaip prezidentūros patarėja, asmeninė viceprezidentės padėjėja ir Kūrybiškos ekonomikos nacionalinės komisijos koordinatorė, aktyviai dalyvauja vykdant veiksmus, kuriais remiama prezidentinė Daniel Ortega ir Rosario Murillo pora. Ji taip pat yra platformos Nicaragua Diseña ir TV stoties Canal 13 direktorė.

Ji yra atsakinga už Nicaragua Diseña naudojimą suklastotiems 2021 m. lapkričio 7 d. prezidento ir parlamento rinkimams remti – buvo sukurtos netikros paskyros įvairiose socialinės žiniasklaidos platformose.

Kaip Canal 13 direktorė, ji prisidėjo skleidžiant neapykantą kurstančią Ortega režimo kalbą, nukreiptą prieš pilietinę opoziciją, kartu apribojant žiniasklaidos pliuralizmą ir persekiojant nepriklausomus žurnalistus bei žiniasklaidos priemones Nikaragvoje, panaikinant žodžio laisvę ir faktinę konkurenciją rinkimuose. Ji atliko svarbų vaidmenį slopinant politinį pliuralizmą ir galutinai susilpninant Nikaragvos demokratiją.

Todėl ji yra susijusi su asmenimis, atsakingais už kenkimą demokratijai ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir ji remia tokias represijas ir pažeidimus.

2022 1 10

16.

Laureano Facundo ORTEGA MURILLO

Daniel Ortega ir Rosario Murillo sūnus, prezidentūros patarėjas

Gimimo data: 1982 11 20

Gimimo vieta: Managva, Nikaragva

Lytis: vyras

Pilietybė: Nikaragvos

Paso numeris: A00000684 (Nikaragva)

ID numeris: 0012011820046M

Laureano Facundo Ortega Murillo, kaip prezidentūros patarėjas, aktyviai dalyvauja vykdant veiksmus, kuriais remiama prezidentinė Daniel Ortega ir Rosario Murillo pora. Jis pateisino ir rėmė savavališką ir neteisėtą Nikaragvos politinės opozicijos lyderių ir galimų kandidatų į prezidentus, studentų ir kaimo vietovių lyderių arba nepriklausomų žurnalistų, kuriuos visus jis vadino „teroristais“, įkalinimą. Prisidėdamas prie faktinės konkurencijos rinkimuose panaikinimo, jis atliko svarbų vaidmenį slopinant politinį pliuralizmą ir galutinai susilpninant Nikaragvos demokratiją.

Per vyriausybinę agentūrą ProNicaragua jis veikė kaip tėvo Daniel Ortega ir Ortega režimo patarėjas ekonomikos klausimais. Be to, jis yra atsakingas už BanCorp valdymą; tai yra subjektas, kurio pagrindinis tikslas – remti jo motinos viceprezidentės Rosario Murillo represinę veiklą ir teikti šiai veiklai finansinę paramą.

Todėl jis yra susijęs su asmenimis, atsakingais už represijas prieš pilietinę visuomenę ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir jis remia tokias represijas ir pažeidimus.

2022 1 10

17.

Brenda Isabel ROCHA CHACÓN

Aukščiausiosios rinkimų tarybos pirmininkė

Gimimo data: 1967 2 10

Gimimo vieta: Bonanza (Bonansa), Nikaragva

Lytis: moteris

Pilietybė: Nikaragvos

Nuo 2021 m. gegužės mėn. Brenda Isabel Rocha Chacón yra Aukščiausiosios rinkimų tarybos (ART) – organo, atsakingo už pasirengimą 2021 m. lapkričio 7 d. visuotiniams rinkimams, jų vykdymą ir rezultatų patvirtinimą, pirmininkė; kadangi šie rinkimai buvo nepakankamai skaidrūs, juose nedalyvavo tikra opozicija ir trūko demokratinių debatų, jie pakenkė demokratinėms institucijoms ir procesams. ART atėmė iš opozicijos galimybę dalyvauti laisvuose rinkimuose ir užtikrino, kad rinkimai būtų organizuojami nedemokratinėmis sąlygomis.

Todėl ji yra atsakinga už represijas prieš demokratinę opoziciją ir už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Nikaragvoje.

2022 1 10

18.

Cairo Melvin AMADOR ARRIETA

Aukščiausiosios rinkimų tarybos pirmininkės pavaduotojas

Gimimo data: 1952 m.

Lytis: vyras

Pilietybė: Nikaragvos

Nuo 2021 m. gegužės mėn. Cairo Melvin Amador Arrieta yra Aukščiausiosios rinkimų tarybos (ART) – organo, atsakingo už pasirengimą 2021 m. lapkričio 7 d. visuotiniams rinkimams, jų vykdymą ir rezultatų patvirtinimą, pirmininkės pavaduotojas; kadangi šie rinkimai buvo nepakankamai skaidrūs, juose nedalyvavo tikra opozicija ir trūko demokratinių debatų, jie pakenkė demokratinėms institucijoms ir procesams. ART atėmė iš opozicijos galimybę dalyvauti rinkimuose ir užtikrino, kad rinkimai būtų organizuoti nedemokratinėmis sąlygomis.

Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš demokratinę opoziciją ir už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Nikaragvoje.

2022 1 10

19.

Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER

Aukščiausiosios rinkimų tarybos narys, 2018 m. laikinai ėjęs Aukščiausiosios rinkimų tarybos pirmininko pareigas.

Gimimo data: 1949 12 3

Gimimo vieta: Raas, Nikaragva

Lytis: vyras

Pilietybė: Nikaragvos

Paso numeris: A00001109 (Nikaragva)

Tapatybės dokumento numeris: 6010302490003J

Nuo 2014 m. Lumberto Ignacio Campbell Hooker yra Aukščiausiosios rinkimų tarybos (ART) – organo, atsakingo už pasirengimą 2021 m. lapkričio 7 d. visuotiniams rinkimams, jų vykdymą ir rezultatų patvirtinimą, narys; kadangi šie rinkimai buvo nepakankamai skaidrūs, juose nedalyvavo tikra opozicija ir trūko demokratinių debatų, jie pakenkė demokratinėms institucijoms ir procesams. ART atėmė iš opozicijos galimybę dalyvauti laisvuose rinkimuose ir užtikrino, kad rinkimai būtų organizuoti nedemokratinėmis sąlygomis.

Jis kalbėjosi su žiniasklaida per 2021 m. lapkričio 7 d. rinkimus ir pateisino bei gyrė rinkimų organizavimą.

Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš demokratinę opoziciją ir už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Nikaragvoje.

2022 1 10

20.

Nahima Janett DÍAZ FLORES

Yra Nikaragvos telekomunikacijų ir pašto paslaugų įstaigos direktorė, Nikaragvos Nacionalinės policijos generalinio direktoriaus Francisco Javier Díaz Madriz dukra

Gimimo data: 1989 6 28

Lytis: moteris

Pilietybė: Nikaragvos

Nahima Janett Díaz Flores yra Nikaragvos telekomunikacijų ir pašto paslaugų įstaigos (TELCOR) – telekomunikacijų ir pašto paslaugų reguliuojančio subjekto - direktorė. Nikaragvos valdžios institucijos naudojosi TELCOR paslaugomis, kad nuo 2018 m. tildytų nepriklausomą žiniasklaidą, įskaitant tris naujienų organizacijas. 2021 m. visuotinių rinkimų kampanijos metu TELCOR plačiu mastu vykdė dezinformacijos kampanijas. TELCOR, kaip už Kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimą atsakinga institucija, vadovauja pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos priežiūros veiksmams ir juos vykdo.

Eidama šias pareigas Nahima Díaz Flores veikė kaip Ortega režimo rėmėja, per TELCOR vadovavo pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos dezinformacijos ir priežiūros veiksmams ir juos vykdė. Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, taip pat už kenkimą demokratijai Nikaragvoje.

2022 1 10

21.

Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA

Nikaragvos bankų ir kitų finansų įstaigų priežiūros institucijos vadovas.

Gimimo data: 1949 1 1

Gimimo vieta: Esteli, Nikaragva

Lytis: vyras

Adresas: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua

Pilietybė: Nikaragvos

ID numeris: 1610101490000S

Luis Ángel Montenegro Espinoza yra Nikaragvos bankų ir kitų finansų įstaigų priežiūros institucijos vadovas. Eidamas tas pareigas jis yra atsakingas už finansų subjektų, kurie priešinosi Ortega režimo politikai, persekiojimą, taip pat už režimo atliekamos finansų sektoriaus kontrolės vykdymo užtikrinimą.

Šias pareigas eiti jį tiesiogiai paskyrė Daniel Ortega, atsilygindamas už lojalumą. Anksčiau eidamas Respublikos generalinio kontrolieriaus pareigas jis užtikrino, kad korumpuota D. Ortega finansinė veikla nebūtų audituojama, ir taip pat prisidėjo prie Ortega režimo vykdomos kontrolės.

Todėl jis yra atsakingas už kenkimą teisinei valstybei Nikaragvoje, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2022 1 10“;

3)

pridedamas šis pavadinimas ir lentelė:

„B.

2 straipsnio 1 dalyje nurodyti juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

„Nikaragvos nacionalinė policija

La Policía Nacional Nicaragüense

Būstinė: Managva, Nikaragva

Įsteigta: 1979 8 22

Interneto svetainė: http://www.policia.gob.ni/

Nikaragvos nacionalinė policija yra atsakinga už žeminantį elgesį su asmenimis, kurie priešinosi Ortega režimui, įskaitant fizinį ir psichologinį kankinimą. Ji yra atsakinga už neteisėtą galimų kandidatų į prezidento rinkimus, pilietinės visuomenės lyderių, studentų ir kaimo vietovių lyderių arba nepriklausomų žurnalistų įkalinimą be jokių teisinių ir demokratinių garantijų.

Nacionalinė policija buvo Daniel Ortega įrankis, padėjęs jam nesusidurti su jokia realia demokratine opozicija per 2021 m. lapkričio 7 d. visuotinius rinkimus. Prieš rinkimus Nacionalinė policija nuolat stebėjo ir persekiojo opozicijos lyderius, neteisėtai lauždavosi į gyvenamąsias patalpas ir savavališkai suiminėjo opozicijos narius, taip pat sistemingai grasino Nikaragvos tarnautojams.

2018 m. Nacionalinė policija dalyvavo žudant taikius protestuotojus visoje šalyje.

Todėl Nikaragvos nacionalinė policija yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, taip pat už kenkimą demokratijai ir teisės viršenybei Nikaragvoje.

2022 1 10

2.

Aukščiausioji rinkimų taryba

Consejo Supremo Electoral

Adresas: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua

Interneto svetainė: https://www.cse.gob.ni/

El. paštas: info@cse.gob.ni

Aukščiausioji rinkimų taryba (ART) yra organas, atsakingas už pasirengimą 2021 m. lapkričio 7 d. visuotiniams rinkimams, jų vykdymą ir rezultatų patvirtinimą; kadangi šie rinkimai buvo nepakankamai skaidrūs, juose nedalyvavo tikra opozicija ir trūko demokratinių debatų, jie pakenkė demokratinėms institucijoms ir procesams. ART atėmė iš opozicijos galimybę dalyvauti laisvuose rinkimuose ir užtikrino, kad rinkimai būtų organizuoti nedemokratinėmis sąlygomis.

Todėl ART yra atsakinga už represijas prieš demokratinę opoziciją ir už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Nikaragvoje.

2022 1 10

3.

Nikaragvos telekomunikacijų ir pašto įstaiga

Adresas: Avenida Bolívar, Esquina diagonalal edifico de la Cancillería Aptdo 2664, Managua 10000, Nicaragua

Registracijos data: 1982 6 12

Interneto svetainė: https://www.telcor.gob.ni

Nikaragvos telekomunikacijų ir pašto paslaugų įstaiga (TELCOR) yra telekomunikacijų ir pašto reguliavimo subjektas. Nikaragvos valdžios institucijos naudojosi jos paslaugomis, kad nuo 2018 m., per 2018 m. represijas ir po 2021 m. visuotinių rinkimų tildytų nepriklausomą žiniasklaidą, įskaitant tris naujienų organizacijas. Visuotinių rinkimų kampanijos metu TELCOR plačiu mastu vykdė dezinformacijos kampaniją. TELCOR, kaip už kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimą atsakinga institucija, vadovauja pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos priežiūros veiksmams ir juos vykdo.

Todėl TELCOR yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.“.

2022 1 10“.