ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 461

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. gruodžio 27d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Australijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXVIII straipsnį, susijusio su visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimu dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos, įsigaliojimo datos

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. spalio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2304, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas papildomų sertifikatų, kuriais patvirtinama, kad gaminant ekologiškus gyvūninius produktus antibiotikų nenaudota, išdavimo eksporto tikslais taisyklėmis ( 1 )

2

 

*

2021 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2305, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas taisyklėmis, reglamentuojančiomis atvejus ir sąlygas, kuriais ekologiškiems produktams ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktams netaikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose, ir vietą, kurioje vykdoma tokių produktų oficiali kontrolė, ir kuriuo iš dalies keičiami Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) 2019/2123 ir (ES) 2019/2124 ( 1 )

5

 

*

2021 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2306, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas į Sąjungą importuoti skirtų ekologiškų ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų siuntų oficialiosios kontrolės ir patikrinimo sertifikato taisyklėmis ( 1 )

13

 

*

2021 m. spalio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2307, kuriuo nustatomos reikalaujamų dokumentų ir pranešimų apie importuoti į Sąjungą skirtus ekologiškus ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus taisyklės ( 1 )

30

 

*

2021 m. gruodžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2308, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605, kuriuo nustatomos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės, I priedas ( 1 )

40

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/2309 dėl Sąjungos informavimo veiklos remiant Sutarties dėl prekybos ginklais įgyvendinimą

78

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

2021 12 27   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 461/1


Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Australijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXVIII straipsnį, susijusio su visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimu dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos, įsigaliojimo datos

Europos Sąjungos ir Australijos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXVIII straipsnį, susijęs su visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimu dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos (1), pasirašytas Briuselyje 2021 m. spalio 4 d., įsigaliojo 2021 m. gruodžio 2 d.


(1)  OL L 452, 2021 12 16, p. 3.


REGLAMENTAI

2021 12 27   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 461/2


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/2304

2021 m. spalio 18 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas papildomų sertifikatų, kuriais patvirtinama, kad gaminant ekologiškus gyvūninius produktus antibiotikų nenaudota, išdavimo eksporto tikslais taisyklėmis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (1), ypač į jo 44 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

kai kurios trečiosios šalys reikalauja, kad ekologiški gyvūniniai produktai būtų pagaminti nenaudojant antibiotikų. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas patekti į tų šalių rinkas, Sąjungos veiklos vykdytojai ar veiklos vykdytojų grupės, norintys eksportuoti tokius produktus, turėtų turėti galimybę įrodyti, kad antibiotikai nebuvo naudojami, pateikdami oficialų dokumentą;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2018/848 35 straipsnį kompetentingos institucijos arba atitinkamais atvejais kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos turi išduoti sertifikatą bet kuriam veiklos vykdytojui arba veiklos vykdytojų grupei, pranešusiems apie savo veiklą ir besilaikantiems to reglamento. Siekiant patvirtinti, kad ekologiški gyvūniniai produktai pagaminti nenaudojant antibiotikų, veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė turėtų turėti galimybę prašyti tų kompetentingų institucijų arba, atitinkamais atvejais, kontrolės institucijų ar kontrolės įstaigų išduoti papildomą sertifikatą. Turėtų būti nustatytas to papildomo sertifikato pavyzdys;

(3)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo Reglamento (ES) 2018/848 taikymo pradžios dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Papildomas sertifikatas, kuriuo patvirtinama, kad gaminant ekologiškus gyvūninius produktus antibiotikų nenaudota, išduodamas eksporto tikslais

Veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės, kurie jau turi Reglamento (ES) 2018/848 35 straipsnyje nurodytą sertifikatą, prašymu atitinkama kompetentinga institucija arba, kai tinkama, atitinkama kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga išduoda papildomą sertifikatą, kuriuo patvirtinama, kad veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė pagamino ekologiškus gyvūninius produktus nenaudodami antibiotikų, jei toks sertifikatas reikalingas tų produktų eksporto iš Sąjungos tikslais. To papildomo sertifikato pavyzdys pateiktas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 150, 2018 6 14, p. 1.


PRIEDAS

PAPILDOMAS SERTIFIKATAS, KURIUO PATVIRTINAMAS ANTIBIOTIKŲ NENAUDOJIMAS GAMINANT EKOLOGIŠKUS GYVŪNINIUS PRODUKTUS, IŠDUODAMAS EKSPORTO TIKSLAIS

1.

Dokumento numeris:

2.

(Pasirinkite tinkamą)

Veiklos vykdytojas

Veiklos vykdytojų grupė

3.

Veiklos vykdytojo vardas ir pavardė arba pavadinimas arba veiklos vykdytojų grupės pavadinimas ir adresas:

4.

Kompetentingos institucijos arba, tam tikrais atvejais, veiklos vykdytojo ar veiklos vykdytojų grupės kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos pavadinimas ir adresas; kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos atveju nurodykite kodą:

5.

Pagal Reglamento (ES) 2018/848 35 straipsnį remiantis to reglamento VI priedu veiklos vykdytojui arba veiklos vykdytojų grupei išduoto sertifikato dokumento numeris:

Šis sertifikatas išduotas siekiant patvirtinti, kad veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė (pasirinkti tinkamą) pagamino šiuos ekologiškus gyvūninius produktus nenaudodami antibiotikų:

1.

………………….

2.

………………….

3.

………………….

6.

Data, vieta:

Vardas, pavardė ir parašas išduodančiosios kompetentingos institucijos arba, tam tikrais atvejais, kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos vardu:

7.

Papildomas sertifikatas galioja nuo … [įrašyti datą] iki … [įrašyti datą]


2021 12 27   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 461/5


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/2305

2021 m. spalio 21 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas taisyklėmis, reglamentuojančiomis atvejus ir sąlygas, kuriais ekologiškiems produktams ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktams netaikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose, ir vietą, kurioje vykdoma tokių produktų oficiali kontrolė, ir kuriuo iš dalies keičiami Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) 2019/2123 ir (ES) 2019/2124

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (1), ypač į jo 48 straipsnio h punktą, 51 straipsnio 1 dalies a punktą, 53 straipsnio 1 dalies a ir e punktus ir 77 straipsnio 1 dalies k punktą,

kadangi:

(1)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 (2) 45 straipsnio 5 dalį siekiant patikrinti atitiktį produktų, kuriuos ketinama pateikti Sąjungos rinkai kaip ekologiškus produktus arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus, importo į Sąjungą sąlygoms ir priemonėms, oficiali kontrolė valstybėse narėse turi būti atliekama pasienio kontrolės postuose pagal Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalį;

(2)

Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalyje nurodytos į Sąjungą iš trečiųjų šalių įvežamos gyvūnų ir prekių, kurių oficialią kontrolę kompetentingos institucijos turi vykdyti pirmojo įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės postuose, kategorijos. Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 5 dalyje nurodyti ekologiški produktai ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktai priskiriami gyvūnų ir prekių, nurodytų Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies f punkte, kategorijoms, remiantis ta Reglamento (ES) 2018/848 nuostata. Be to, ekologiški produktai ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktai gali būti priskiriami prie Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytų gyvūnų ir prekių kategorijų, taip pat remiantis toje nuostatoje, išskyrus Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 5 dalį, nurodytais aktais ar taisyklėmis. Panašiai ekologiški ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktai taip pat gali būti priskiriami prie Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies a–e punktuose nurodytų gyvūnų ir prekių kategorijų, jei jie atitinka susijusius reikalavimus;

(3)

remiantis Reglamento (ES) 2017/625 48 straipsnio h punktu, gyvūnams ir prekėms, kurie kelia nedidelę riziką arba nekelia konkrečios rizikos, gali būti netaikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose. Reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 24 punkte sąvoka „rizika“ apibrėžiama nurodant nepageidaujamą poveikį žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba aplinkai, bet ne maisto kokybei. Į Sąjungą patenkantys ekologiški produktai ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktai gali būti laikomi keliančiais nedidelę riziką arba nekeliančiais konkrečios rizikos žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba aplinkai, jei jie nepriskiriami prie tų kategorijų, kurioms priklausantiems gyvūnams ir prekėms taikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose pagal Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies a–e punktus, arba prie tų kategorijų, kurioms priklausantys gyvūnai ir prekės nurodyti Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies f punkte, kai jų įvežimo į Sąjungą sąlygos ir priemonės buvo nustatytos pagal atitinkamai Reglamento (ES) 2017/625 126 arba 128 straipsnį arba pagal to reglamento 1 straipsnio 2 dalies a–h ir j punktuose nurodytas taisykles, reikalaujančias gyvūnų ir prekių įvežimo į Sąjungą metu patvirtinti jų atitiktį toms sąlygoms ir priemonėms. Todėl tikslinga tokiems produktams netaikyti oficialios kontrolės pasienio kontrolės postuose;

(4)

ekologiškų produktų ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų, kuriuos ketinama pateikti Sąjungos rinkai ir kuriems netaikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose pagal šį reglamentą, oficiali kontrolė turėtų būti vykdoma išleidimo į laisvą apyvartą Sąjungoje punkte. Valstybės narės turėtų informuoti Komisiją apie išleidimo į laisvą apyvartą punktus, kuriuose vykdoma tokia kontrolė. Komisija turėtų nuolat atnaujinti Reglamento (ES) 2017/625 133 straipsnio 4 dalyje nurodytoje Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistemoje (TRACES) pateikiamą išleidimo į laisvą apyvartą punktų sąrašą;

(5)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/2123 (3) pasienio kontrolės postuose kompetentingoms institucijoms suteikiama galimybė leisti atlikti Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies c ir e punktuose nurodytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntų ir negyvūninių maisto produktų ir pašarų siuntų, kurioms taikomos priemonės, numatytos to reglamento 47 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose nurodytuose aktuose, tapatumo ir fizinius patikrinimus kitame nei pasienio kontrolės postas kontrolės punkte. Panašiai Deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/2123 kompetentingoms institucijoms suteikiama galimybė atlikti augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 (4) 72 straipsnio 1 dalyje ir 74 straipsnio 1 dalyje, siuntų dokumentų patikrinimus toliau nuo pasienio kontrolės postų esančiose vietose. Tačiau Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2123 netaikomas augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, nurodytų Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies c ir e punktuose, siuntoms, jei tai yra ekologiški produktai arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktai, kuriems taikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 5 dalį;

(6)

siekiant užtikrinti, kad Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2123 būtų taikomas augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, nurodytų Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies c ir e punktuose, siuntoms, jei tai yra ekologiški produktai arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktai, kuriems taikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 5 dalį, būtina išplėsti jo taikymo sritį. Be to, į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2123 turėtų būti įtrauktos nuostatos, apibrėžiančios atvejus ir sąlygas, kuriomis tam tikrų produktų, kuriems pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 5 dalį pasienio kontrolės postuose taikoma oficiali kontrolė, siuntų tapatumo ir fiziniai patikrinimai gali būti atliekami kitame nei pasienio kontrolės postas kontrolės punkte;

(7)

siekiant sudaryti palankias sąlygas greitai tvarkyti į Sąjungą įvežamus gyvūnus ir prekes, pasienio kontrolės postuose kompetentingoms institucijoms turėtų būti leidžiama, dar negavus laboratorinių analizių ir tyrimų rezultatų, leisti toliau vežti į galutinės paskirties vietą augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, nurodytų Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies c ir e punktuose, siuntas, remiantis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/2124 (5) II skyriumi, įskaitant atvejus, kai tokios prekės yra ekologiški produktai arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktai, kuriems taikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 5 dalį;

(8)

todėl deleguotieji reglamentai (ES) 2019/2123 ir (ES) 2019/2124 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(9)

aiškumo ir teisinio tikrumo sumetimais šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo Reglamento (ES) 2018/848 taikymo pradžios dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, reglamentuojančios:

a)

atvejus ir sąlygas, kuriais į Sąjungą įvežamiems ekologiškiems produktams ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktams, kurie kelia nedidelę riziką arba nekelia konkrečios rizikos žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba aplinkai, pasienio kontrolės postuose netaikoma oficiali kontrolė, vykdoma siekiant patikrinti atitiktį ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo taisyklėms;

b)

vietą, kurioje turi būti vykdoma a punkte nurodytų produktų, kuriuos ketinama pateikti Sąjungos rinkai, oficiali kontrolė, ir

c)

deleguotųjų reglamentų (ES) 2019/2123 ir (ES) 2019/2124 pakeitimus.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

ekologiškas produktas – produktas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2018/848 3 straipsnio 2 punkte;

2)

perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktas – produktas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2018/848 3 straipsnio 7 punkte.

3 straipsnis

Ekologiški produktai ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktai, kuriems netaikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose

Oficiali kontrolė pirmojo įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės poste netaikoma šiems į Sąjungą įvežamiems ekologiškiems produktams ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktams:

a)

ekologiškiems produktams ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktams, išskyrus priklausančius Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies a–e punktuose nurodytų gyvūnų ir prekių kategorijoms, ir

b)

ekologiškiems produktams ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktams, priklausantiems Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytų gyvūnų ir prekių kategorijai, išskyrus produktus, kurių įvežimo į Sąjungą sąlygos ar priemonės nustatytos atitinkamai pagal Reglamento (ES) 2017/625 126 arba 128 straipsnį priimtais aktais arba kurių įvežimo į Sąjungą sąlygos ar priemonės nustatytos pagal to reglamento 1 straipsnio 2 dalies a–h ir j punktuose nurodytas taisykles.

4 straipsnis

Ekologiškų produktų ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų, kuriems netaikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose, oficialios kontrolės vykdymo vieta

1.   3 straipsnyje nurodytų ekologiškų produktų ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų, kuriuos ketinama pateikti Sąjungos rinkai, oficialią kontrolę kompetentingos institucijos atlieka išleidimo į laisvą apyvartą punktuose valstybėje narėje, kurioje siunta išleidžiama į laisvą apyvartą Sąjungoje.

2.   Valstybės narės informuoja Komisiją apie išleidimo į laisvą apyvartą punktus, kuriuose kompetentingos institucijos vykdo oficialią kontrolę pagal 1 dalį, nurodydamos jų pavadinimą, adresą ir kontaktinius duomenis.

Komisija Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistemoje (TRACES) nuolat atnaujina šių išleidimo į laisvą apyvartą punktų sąrašą.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodytuose išleidimo į laisvą apyvartą punktuose kompetentingos institucijos turėtų technologijas ir įrangą, būtinas veiksmingam TRACES veikimui.

5 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2123 pakeitimas

Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2123 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

įterpiamas šis ia papunktis:

„ia)

augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kurie nurodyti i papunktyje ir kuriems taikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 (*) 45 straipsnio 5 dalį, siuntų;

(*)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (OL L 150, 2018 6 14, p. 1).“;"

ii)

ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

negyvūninių maisto produktų ir pašarų, kuriems taikomos priemonės, nustatytos aktais, nurodytais Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose, įskaitant tuos, kuriems taikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 5 dalį, siuntų;“;

b)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

šių siuntų dokumentų patikrinimus, atliekamus toliau nuo pasienio kontrolės postų esančiose vietose:

i)

augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, nurodytų Reglamento (ES) 2016/2031 72 straipsnio 1 dalyje ir 74 straipsnio 1 dalyje;

ii)

augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kurie nurodyti i papunktyje ir kuriems taikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 5 dalį.“;

2)

prieš I skyrių įterpiamas šis 1a straipsnis:

„1a straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1.

maisto ir pašarų saugos patikrinimai – oficiali kontrolė, atliekama siekiant patikrinti, ar laikomasi Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalies a ir c punktuose nurodytų taisyklių;

2.

fitosanitariniai patikrinimai – oficiali kontrolė, atliekama siekiant patikrinti, ar laikomasi Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalies g punkte nurodytų taisyklių;

3.

ekologiniai patikrinimai – oficiali kontrolė, nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 (*) 6 straipsnio 1 dalyje.

(*)  2021 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2306, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas į Sąjungą importuoti skirtų ekologiškų ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų siuntų oficialiosios kontrolės ir patikrinimo sertifikato taisyklėmis (OL L 461, 2021 12 27, p. 13).“;"

3)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies įvadinė frazė pakeičiama taip:

„Siekiant patikrinti, ar laikomasi Sąjungos taisyklių, reglamentuojančių maisto saugą, pašarų saugą ir apsaugos nuo augalų kenksmingųjų organizmų priemones, tapatumo ir fiziniai patikrinimai gali būti atliekami kitame nei pasienio kontrolės postas kontrolės punkte, jei taikomos tokios sąlygos:“;

b)

įterpiama ši 4 dalis:

„4.   Kompetentingos institucijos BSĮD nurodytame kontrolės punkte, kuris nėra pasienio kontrolės postas, gali atlikti toliau nurodytą oficialią kontrolę, nebent Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 5 straipsnyje nurodyto patikrinimo sertifikato 30 langelyje (toliau – patikrinimo sertifikatas) yra pažymėtas kontrolinis langelis „siunta negali būti išleista į laisvą apyvartą“:

a)

augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kurie nurodyti šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies a punkto ia papunktyje, siuntų fitosanitarinius patikrinimus, t. y. tapatumo ir fizinius patikrinimus;

b)

negyvūninių maisto produktų ir pašarų, kurie nurodyti šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje ir kuriems taikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 5 dalį, siuntų maisto ir pašarų saugos patikrinimus, t. y. tapatumo ir fizinius patikrinimus.“;

4)

įterpiamas šis 2a straipsnis:

„2a straipsnis

Sąlygos, kuriomis kituose nei pasienio kontrolės postai kontrolės punktuose atliekami tam tikrų produktų, kuriems pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 5 dalį pasienio kontrolės postuose taikoma oficiali kontrolė, siuntų ekologiniai patikrinimai, t. y. tapatumo ir fiziniai patikrinimai

1.   Patikrinimo sertifikate nurodytame kitame nei pasienio kontrolės postas kontrolės punkte kompetentingos institucijos gali atlikti augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kurie nurodyti 1 straipsnio 1 dalies a punkto ia papunktyje, siuntų ir negyvūninių maisto produktų ir pašarų, kurie nurodyti 1 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje ir kuriems taikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 5 dalį, siuntų ekologinius patikrinimus, t. y. tapatumo ir fizinius patikrinimus, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

kontrolės punktą, kuriame turi būti atliekami ekologiniai patikrinimai, t. y. tapatumo ir fiziniai patikrinimai, patikrinimo sertifikate nurodė už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas, pateikdamas išankstinį pranešimą pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/2307 (*) 3 straipsnio 1 dalį, arba pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija;

b)

pasienio kontrolės posto kompetentingų institucijų atliekamų ekologinių patikrinimų, t. y. dokumentų patikrinimų, rezultatai yra priimtini;

c)

pasienio kontrolės posto kompetentingos institucijos patikrinimo sertifikato 26 langelyje užregistravo leidimą perkelti siuntą į kontrolės punktą;

d)

pasienio kontrolės posto kompetentingos institucijos BSĮD užregistravo leidimą perkelti siuntą į kontrolės punktą maisto ir pašarų saugos patikrinimams (t. y. tapatumo ir fiziniams patikrinimams) arba atitinkamais atvejais fitosanitariniams patikrinimams (t. y. tapatumo ir fiziniams patikrinimams) atlikti;

e)

prieš išvežant siuntą iš pasienio kontrolės posto, pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija, atsakinga už ekologinius patikrinimus, informuoja kontrolės punkto kompetentingą instituciją, atsakingą už ekologinius patikrinimus, apie siuntos atvežimą į Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistemą (TRACES) įkeldama patikrinimo sertifikatą;

f)

veiklos vykdytojas prižiūrint muitinei pervežė siuntą iš pasienio kontrolės posto į kontrolės punktą neiškraudamas prekių vežimo metu;

g)

veiklos vykdytojas užtikrino, kad prie į kontrolės punktą vežamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kurie nurodyti 1 straipsnio 1 dalies a punkto ia papunktyje, siuntų ir negyvūninių maisto produktų ir pašarų, kurie nurodyti 1 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje ir kuriems taikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 5 dalį, siuntų būtų pridėta patvirtinta patikrinimo sertifikato kopija;

h)

veiklos vykdytojas muitinės deklaracijoje, kuri pateikta muitinei siuntos perkėlimo į kontrolės punktą tikslais, nurodė patikrinimo sertifikato registracijos numerį ir paliko to sertifikato kopiją muitinės žinioje, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 163 straipsnyje.

2.   Reikalavimas prie siuntos pridėti 1 dalies g punkte nurodytą patvirtintą patikrinimo sertifikato kopiją netaikomas, jei tą sertifikatą TRACES sistemoje išdavė trečiosios šalies kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2021/2306 arba į TRACES sistemą įkėlė veiklos vykdytojas, o pasienio kontrolės posto kompetentingos institucijos patikrino, ar jis atitinka originalų patikrinimo sertifikatą.

(*)  2021 m. spalio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2307, kuriuo nustatomos reikalaujamų dokumentų ir pranešimų apie importuoti į Sąjungą skirtus ekologiškus ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus taisyklės (OL L 461, 2021 12 27, p. 30).“;"

5)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies įvadinė frazė pakeičiama taip:

„Negyvūninių maisto produktų ir pašarų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje, siuntų tapatumo ir fizinius patikrinimus kompetentingos institucijos gali atlikti kitame nei pasienio kontrolės postas kontrolės punkte, jei taikomas vienas iš šių reikalavimų:“;

b)

įterpiamos šios 3 ir 4 dalys:

„3.   Kompetentingos institucijos gali atlikti negyvūninių maisto produktų ir pašarų, kurie nurodyti 1 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje ir kuriems taikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 5 dalį, siuntų tapatumo ir fizinius patikrinimus kitame nei pasienio kontrolės postas kontrolės punkte, jei be vienos iš šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų įvykdytos ir šios:

a)

už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas paprašė ją perkelti į kontrolės punktą tiek maisto ir pašarų saugos patikrinimams (t. y. tapatumo ir fiziniams patikrinimams), tiek ekologiniams patikrinimams (t. y. tapatumo ir fiziniams patikrinimams) atlikti;

b)

jeigu pasienio kontrolės posto kompetentingos institucijos atrinko siuntą tiek maisto ir pašarų saugos patikrinimams (t. y. tapatumo ir fiziniams patikrinimams), tiek ekologiniams patikrinimams (t. y. tapatumo ir fiziniams patikrinimams) atlikti, tai reiškia, kad tos pasienio kontrolės posto kompetentingos institucijos leido ją perkelti arba, atitinkamais atvejais, priėmė sprendimą dėl tokio perkėlimo visiems šiems patikrinimams atlikti. Šie patikrinimai atliekami tame pačiame kontrolės punkte, kuris turi būti paskirtas pagal siuntoje esančių prekių kategoriją ir būti valstybėje narėje, kurioje siunta turi būti išleista į laisvą apyvartą.

4.   Kai siuntos perkeliamos į kontrolės punktą pagal 3 dalį, pasienio kontrolės posto kompetentingos institucijos, atsakingos už maisto ir pašarų saugos patikrinimus, užregistruoja perkėlimą BSĮD, o pasienio kontrolės posto kompetentingos institucijos, atsakingos už ekologinius patikrinimus, užregistruoja perkėlimą patikrinimo sertifikate.“;

6)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma c punktu:

„c)

augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kurie nurodyti a ir b punktuose ir kuriems taikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 5 dalį.“;

b)

įterpiamos šios 4 ir 5 dalys:

„4.   1 dalies c punkte nurodytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų tapatumo ir fizinius patikrinimus kompetentingos institucijos gali atlikti kitame nei pasienio kontrolės postas kontrolės punkte, jeigu, be vienos iš 2 dalyje nustatytų sąlygų, tenkinamos šios sąlygos:

a)

už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas paprašė ją perkelti į kontrolės punktą tiek fitosanitariniams patikrinimams (t. y. tapatumo ir fiziniams patikrinimams), tiek ekologiniams patikrinimams (t. y. tapatumo ir fiziniams patikrinimams) atlikti;

b)

jeigu pasienio kontrolės posto kompetentingos institucijos atrinko siuntą tiek fitosanitariniams patikrinimams (t. y. tapatumo ir fiziniams patikrinimams), tiek ekologiniams (t. y. tapatumo ir fiziniams patikrinimams) atlikti, tai reiškia, kad tos pasienio kontrolės posto kompetentingos institucijos leido ją perkelti arba, atitinkamais atvejais, priėmė sprendimą dėl tokio perkėlimo visiems šiems patikrinimams atlikti. Šie patikrinimai atliekami tame pačiame kontrolės punkte, kuris turi būti paskirtas pagal siuntoje esančių prekių kategoriją ir būti valstybėje narėje, kurioje siunta turi būti išleista į laisvą apyvartą.

5.   Kai siuntos perkeliamos į kontrolės punktą pagal 4 dalį, pasienio kontrolės posto kompetentingos institucijos, atsakingos už fitosanitarinius patikrinimus, užregistruoja perkėlimą BSĮD, o pasienio kontrolės posto kompetentingos institucijos, atsakingos už ekologinius patikrinimus, užregistruoja perkėlimą patikrinimo sertifikate.“;

7)

6 straipsnis papildomas šia 6 dalimi:

„6.   Perkeliant siuntas į kontrolės punktą ekologiniams patikrinimams, t. y. tapatumo ir fiziniams patikrinimams, atlikti, kontrolės punkto kompetentingos institucijos:

a)

per TRACES sistemą patvirtina siuntos atvežimą pasienio kontrolės posto kompetentingoms institucijoms, atsakingoms už ekologinius patikrinimus;

b)

patikrinimo sertifikate užregistruoja ekologinių patikrinimų (t. y. tapatumo ir fizinių patikrinimų) rezultatą ir sprendimą dėl siuntos pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 6 straipsnio 3 dalį.“;

8)

7 straipsnio įvadinė frazė pakeičiama taip:

„Į Sąjungą įvežamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalies b punkte, siuntų dokumentų patikrinimus gali atlikti vienos iš toliau nurodytų institucijų:“;

9)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies a punktas papildomas šiuo v punktu:

„v)

šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų atveju – Deleguotajame reglamente (ES) 2021/2306 nurodyto patikrinimo sertifikato.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jeigu veiklos vykdytojas turi pervežti augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntas į kontrolės punktą tapatumo ir fiziniams patikrinimams atlikti, taikomi 2, 2a, 4 ir 5 straipsniai.“

6 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2124 pakeitimas

Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2124 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalies a punkte įterpiamas šis papunktis:

„iia)

augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kurie nurodyti i ir ii papunkčiuose ir kuriems taikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 (*) 45 straipsnio 5 dalį.

(*)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (OL L 150, 2018 6 14, p. 1).“;"

2)

6 straipsnio 3 dalies įžanginė frazė pakeičiama taip:

„Už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas užtikrina, kad augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalies a punkto i, ii ir iia papunkčiuose, siuntos pakuotė ar jos transporto priemonė būtų uždaryta arba užplombuota taip, kad jų vežimo į tolesnio vežimo punktą ir saugojimo jame metu:“.

7 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(2)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (OL L 150, 2018 6 14, p. 1).

(3)  2019 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2123, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas atvejų, kuriais tam tikrų prekių tapatumo ir fiziniai patikrinimai gali būti atliekami kontrolės punktuose, o dokumentų patikrinimai – toliau nuo pasienio kontrolės postų esančiose vietose, ir sąlygų, kuriomis jie gali būti atliekami, taisyklėmis (OL L 321, 2019 12 12, p. 64).

(4)  2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (OL L 317, 2016 11 23, p. 4).

(5)  2019 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2124, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas taisyklėmis, kuriomis reglamentuojama tranzitu vežamų, perkraunamų ir toliau per Sąjungą vežamų gyvūnų ir prekių siuntų oficialioji kontrolė, iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 798/2008, (EB) Nr. 1251/2008, (EB) Nr. 119/2009, (ES) Nr. 206/2010, (ES) Nr. 605/2010, (ES) Nr. 142/2011, (ES) Nr. 28/2012, Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/759 ir Komisijos sprendimas 2007/777/EB (OL L 321, 2019 12 12, p. 73).


2021 12 27   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 461/13


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/2306

2021 m. spalio 21 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas į Sąjungą importuoti skirtų ekologiškų ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų siuntų oficialiosios kontrolės ir patikrinimo sertifikato taisyklėmis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (1), ypač į jo 38 straipsnio 8 dalies a punkto ii papunktį, 46 straipsnio 7 dalies b punktą, 48 straipsnio 4 dalį ir 57 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 1 dalį produktas iš trečiosios valstybės gali būti importuojamas siekiant tą produktą pateikti Sąjungos rinkai kaip ekologišką produktą arba kaip perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktą, jeigu tas produktas atitinka Sąjungos ekologinės gamybos taisykles arba, kaip nurodyta to reglamento 48 straipsnyje, lygiavertes trečiosios valstybės, kuri yra pripažinta pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 (2) 33 straipsnio 2 dalį, gamybos ir kontrolės taisykles, arba jeigu jo kontrolę atliko kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2018/848 57 straipsnyje, pripažinta pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 3 dalį;

(2)

kad valstybių narių kompetentingos institucijos galėtų patikrinti, ar importuojami produktai atitinka Reglamentą (ES) 2018/848, kiekviena siunta turėtų turėti patikrinimo sertifikatą, išduotą trečiosios valstybės kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos, atlikusios atitinkamus siuntų tikrinimus. Tie tikrinimai visada turėtų apimti dokumentų patikrinimą ir, atsižvelgiant į riziką, fizinį siuntos patikrinimą;

(3)

būtina nustatyti taisykles, susijusias su patikrinimo sertifikato turiniu, išdavimo būdu ir techninėmis išdavimo priemonėmis. Tos taisyklės taip pat turėtų apimti valstybių narių kompetentingų institucijų įpareigojimus, susijusius su patikrinimo sertifikato išrašu;

(4)

produktų, kuriuos ketinama pateikti Sąjungos rinkai kaip ekologiškus produktus arba kaip perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus, oficialioji kontrolė siekiant patikrinti, ar jie atitinka Reglamentą (ES) 2018/848, yra oficialiosios kontrolės, vykdomos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 (3), dalis;

(5)

būtina nustatyti papildomas taisykles, kad būtų paaiškinti oficialiosios kontrolės, vykdomos prieš ekologiškus ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus, kuriems taikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 5 dalį, išleidžiant į laisvą apyvartą Sąjungoje, kriterijai ir sąlygos. Tos taisyklės taip pat turėtų būti taikomos produktams, kuriems netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2021/2305 (4);

(6)

turėtų būti nustatytos tam tikros specialios siuntų, kurioms įforminamos specialiosios muitinės procedūros, oficialiosios kontrolės taisyklės;

(7)

be to, turėtų būti nustatyti kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų, išduodančių patikrinimo sertifikatą tais atvejais, kai nėra galimybės naudotis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1715 (5) 2 straipsnio 36 punkte nurodyta Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistema (TRACES), įpareigojimai;

(8)

taip pat būtina nustatyti taisykles dėl atvejų, kai trečiųjų valstybių kompetentingos institucijos, kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos privalo atlikti tyrimą po pranešimo apie įtariamus arba nustatytus Reglamento (ES) 2018/848 nesilaikymo atvejus, aptiktus valstybių narių kompetentingai institucijai tikrinant siuntą;

(9)

iki 2022 m. liepos 1 d. gali būti neįmanoma TRACES sistemoje naudoti kvalifikuotą elektroninį spaudą trečiosiose valstybėse išduodant patikrinimo sertifikatą ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms tvirtinant tą sertifikatą bei jo išrašus. Todėl būtina nustatyti pereinamojo laikotarpio nuostatas dėl ranka pasirašytų popierinių patikrinimo sertifikatų ir jų išrašų naudojimo iki 2022 m. birželio 30 d., kaip alternatyvos elektroninių patikrinimo sertifikatų ir jų išrašų su kvalifikuotu elektroniniu spaudu naudojimui;

(10)

dabar taisyklės dėl patikrinimo sertifikato ir patikrinimo sertifikato išrašų, taikomos įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 834/2007, yra nustatytos Komisijos reglamente (EB) Nr. 1235/2008 (6). Kadangi šiuo reglamentu ir Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/2307 (7) nustatomos Reglamento (ES) 2018/848 įgyvendinimo taisyklės, Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008 turėtų būti panaikintas;

(11)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo Reglamento (ES) 2018/848 taikymo pradžios dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl:

a)

produktų, kuriuos ketinama pateikti Sąjungos rinkai kaip ekologiškus produktus arba kaip perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus, siuntų tikrinimo trečiosiose valstybėse ir patikrinimo sertifikato išdavimo;

b)

iš trečiųjų valstybių į Sąjungą įvežamų produktų, kuriuos ketinama pateikti Sąjungos rinkai kaip ekologiškus produktus arba kaip perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus, oficialiosios kontrolės ir

c)

veiksmų, kurių turi imtis trečiųjų valstybių kompetentingos institucijos, kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos, kai įtariama arba nustatyta, kad nesilaikoma Reglamento (ES) 2018/848.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

siunta – produktų, kuriuos ketinama pateikti Sąjungos rinkai kaip ekologiškus produktus arba kaip perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus, siunta, apibrėžta Reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 37 punkte; ekologiškų produktų ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų, kuriems pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2021/2305 oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose netaikoma, atveju tai tam tikras kiekis vienam ar keliems Kombinuotosios nomenklatūros kodams priskiriamų produktų, kuriems išduotas vienas patikrinimo sertifikatas ir kurie gabenami ta pačia transporto priemone ir importuojami iš tos pačios trečiosios valstybės;

2)

pasienio kontrolės postas – pasienio kontrolės postas, apibrėžtas Reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 38 punkte;

3)

išleidimo į laisvą apyvartą punktas – išleidimo į laisvą apyvartą punktas, kuriame pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2021/2305 atliekama oficialioji ekologiškų ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų, kuriems netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, kontrolė;

4)

kontrolės punktas – kontrolės punktas, išskyrus pasienio kontrolės postą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/625 53 straipsnio 1 dalies a punkte;

5)

dokumentų patikrinimas – dokumentų patikrinimas, apibrėžtas Reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 41 punkte;

6)

tapatumo patikrinimas – tapatumo patikrinimas, apibrėžtas Reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 42 punkte;

7)

fizinis patikrinimas – fizinis patikrinimas, apibrėžtas Reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 43 punkte;

8)

kvalifikuotas elektroninis spaudas – kvalifikuotas elektroninis spaudas, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 (8) 3 straipsnio 27 punkte.

3 straipsnis

Tikrinimas trečiojoje valstybėje

1.   Atitinkama kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga, pripažinta pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnį, patikrina siuntą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/1698 (9) 16 straipsnį.

2.   Taikant Reglamento (ES) 2018/848 48 ir 57 straipsnius, atitinkama kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga patikrina, ar siunta atitinka Reglamente (EB) Nr. 834/2007 nustatytus reikalavimus, taip pat gamybos standartus ir kontrolės priemones, pripažintas lygiavertėmis. Atliekant šį tikrinimą, be kita ko, sistemingai tikrinami dokumentai, ir, jei tai tikslinga remiantis rizikos vertinimo rezultatais, atliekami fiziniai patikrinimai prieš siuntą išvežant iš eksportuojančios trečiosios valstybės arba trečiosios valstybės, kuri yra kilmės šalis.

3.   Taikant 2–5 dalis, atitinkama kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga turi būti:

a)

Reglamento (ES) 2018/848 57 straipsnyje nurodyta kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga, pripažinta atitinkamų produktų ir trečiosios valstybės, kuri yra produktų kilmės šalis arba, kai taikoma, paskutinio paruošimo veiksmo atlikimo šalis, atžvilgiu; arba

b)

kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga, paskirta pagal Reglamento (ES) 2018/848 48 straipsnį pripažintos trečiosios valstybės, kuri yra produktų kilmės šalis, arba, kai taikoma, kurioje atliktas paskutinis paruošimo veiksmas, kompetentingos institucijos.

4.   2 dalyje nurodytą tikrinimą atlieka:

a)

atitinkamo produkto gamintojo arba perdirbėjo kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga arba,

b)

kai paskutinį paruošimo, apibrėžto Reglamento (ES) 2018/848 3 straipsnio 44 punkte, veiksmą atliekantis veiklos vykdytojas arba tokių veiklos vykdytojų grupė skiriasi nuo produkto gamintojo ar perdirbėjo, – paskutinį paruošimo veiksmą atliekančio veiklos vykdytojo arba tokių veiklos vykdytojų grupės kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga.

5.   Atliekant 2 dalyje nurodytą dokumentų patikrinimą siekiama patikrinti:

a)

produktų ir sudedamųjų dalių atsekamumą;

b)

ar siuntą sudarančių produktų kiekis atitinka atitinkamų veiklos vykdytojų masės balanso patikrinimus, remiantis kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos atliktu vertinimu;

c)

atitinkamus produktų važtos dokumentus ir komercinius dokumentus (įskaitant sąskaitas faktūras);

d)

perdirbtų produktų atveju – ar visas ekologiškas tokių produktų sudedamąsias dalis pagamino veiklos vykdytojai, sertifikuoti trečiosios valstybės kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos, pripažintos pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnį arba nurodytos jo 57 straipsnyje, arba trečiosios valstybės, pripažintos pagal Reglamento (ES) 2018/848 47 arba 48 straipsnį, arba tokių veiklos vykdytojų grupės, arba ar jie pagaminti ir sertifikuoti Sąjungoje pagal tą reglamentą.

Toks dokumentų patikrinimas grindžiamas visais atitinkamais dokumentais, be kita ko, Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytu veiklos vykdytojų sertifikatu, patikrinimų protokolu, atitinkamo produkto gamybos planu ir veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių saugomais dokumentais, turimais važtos dokumentais, komerciniais ir finansiniais dokumentais, taip pat visais kitais dokumentais, kurie, kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos manymu, yra svarbūs.

4 straipsnis

Patikrinimo sertifikato išdavimas

1.   Kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga, patikrinusi siuntą pagal 3 straipsnį, kiekvienai siuntai, prieš ją išvežant iš eksportuojančios trečiosios valstybės arba trečiosios valstybės, kuri yra kilmės šalis, išduoda patikrinimo sertifikatą pagal 5 straipsnį.

2.   Kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga, pripažinta pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnį, patikrinimo sertifikatą, skirtą siuntoms, kuriose yra didelės rizikos produktų, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2021/1698 8 straipsnyje, išduoda tik tada, kai gauna išsamius atsekamumo dokumentus ir gauna bei įvertina siuntos ėminių tyrimų rezultatus pagal to deleguotojo reglamento 16 straipsnio 6 dalį.

5 straipsnis

Patikrinimo sertifikato forma ir naudojimasis TRACES sistema

1.   Kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistemoje (TRACES) išduoda patikrinimo sertifikatą pagal priede pateiktą pavyzdį ir pastabas ir užpildo to sertifikato 1–18 langelius.

2.   Išduodama patikrinimo sertifikatą kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija į TRACES sistemą įkelia visus patvirtinamuosius dokumentus, įskaitant:

a)

paimtų ėminių tyrimų arba bandymų rezultatus, kai taikytina;

b)

prekybos ir važtos dokumentus, kaip antai konosamentus, sąskaitas faktūras ir pakuočių sąrašą, ir, kai kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga yra pripažinta pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnį, – vežimo planą, parengtą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2021/1698 16 straipsnio 5 dalį.

3.   Patikrinimo sertifikatas išduodamas TRACES sistemoje ir paženklinamas kvalifikuotu elektroniniu spaudu.

Jeigu sertifikato išdavimo metu neturima informacijos, susijusios su patikrinimo sertifikato 13 langelyje nurodytu pakuočių skaičiumi ir 16 bei 17 langeliuose nurodyta informacija, taip pat 2 dalyje nurodytų dokumentų, ta informacija ir dokumentai įtraukiami į patikrinimo sertifikatą arba atnaujinami jame per 10 dienų nuo jo išdavimo ir bet kuriuo atveju prieš kompetentingai institucijai jį patikrinant ir patvirtinant pagal 6 straipsnį.

4.   Patikrinimo sertifikatas parengiamas:

a)

įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės posto valstybės narės valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų, jeigu tiems produktams taikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose;

b)

valstybės narės, kurioje siunta turi būti išleista į laisvą apyvartą, valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų, jeigu tiems produktams netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2021/2305.

5.   Nukrypstant nuo 4 dalies, valstybė narė gali sutikti, kad sertifikatai būtų parengti kita oficialiąja Sąjungos kalba ir kad prireikus prie jų būtų pridėtas patvirtintas vertimas.

6 straipsnis

Oficialioji siuntų kontrolė

1.   Kompetentinga institucija atitinkamai pasienio kontrolės poste arba išleidimo į laisvą apyvartą punkte vykdo siuntų oficialiąją kontrolę, kad patikrintų, ar laikomasi Reglamento (ES) 2018/848:

a)

tikrinami visų siuntų dokumentai;

b)

atsitiktine tvarka atliekami tapatumo patikrinimai ir

c)

atliekami fiziniai patikrinimai, kurių dažnumas priklauso nuo tikimybės, kad bus nesilaikoma Reglamento (ES) 2018/848.

Dokumentų patikrinimas apima patikrinimo sertifikato, visų kitų 5 straipsnyje nurodytų patvirtinamųjų dokumentų ir, kai taikoma, paimtų ėminių tyrimų arba bandymų rezultatų tikrinimą.

Jeigu patikrinimo sertifikate reikia ištaisyti tik administracinio arba redakcinio pobūdžio duomenis, kompetentinga institucija gali sutikti, kad patikrinimo sertifikatą išdavusi kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga atnaujintų TRACES sistemoje pateiktą informaciją, pakeisdama dokumentą TRACES sistemoje nustatyta tvarka, tačiau nekeisdama pradiniame sertifikate pateiktos informacijos, susijusios su siuntos identifikavimu, atsekamumu ir garantijomis.

2.   Jeigu tai yra Deleguotojo reglamento (ES) 2021/1698 8 straipsnyje nurodytų didelės rizikos produktų siuntos, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta kompetentinga institucija atlieka sistemingus tapatumo ir fizinius patikrinimus, paima bent vieną reprezentatyvųjį siuntų ėminį ir patikrina to reglamento 16 straipsnio 6 dalyje nurodytus dokumentus. Kompetentinga institucija nustato reprezentatyviųjų ėminių ėmimo tvarką, atitinkančią produkto kategoriją, kiekį ir pakuotę.

3.   Atlikusi 1 dalyje ir, kai taikoma, 2 dalyje nurodytą tikrinimą, kompetentinga institucija priima sprendimą dėl kiekvienos siuntos. Sprendimas dėl siuntos įrašomas patikrinimo sertifikato 30 langelyje pagal priede pateiktą pavyzdį ir pastabas, pateikiant vieną iš šių įrašų:

a)

siunta gali būti išleista į laisvą apyvartą kaip ekologiškų produktų siunta;

b)

siunta gali būti išleista į laisvą apyvartą kaip perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų siunta;

c)

siunta gali būti išleista į laisvą apyvartą kaip neekologiškų produktų siunta;

d)

siunta negali būti išleista į laisvą apyvartą;

e)

dalis siuntos gali būti išleista į laisvą apyvartą, pridėjus patikrinimo sertifikato išrašą.

Kompetentinga institucija patikrinimo sertifikatą TRACES sistemoje patvirtina kvalifikuotu elektroniniu spaudu.

4.   Produktams, kuriems taikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, taikomos šios nuostatos:

a)

3 dalis taikoma kartu su taisyklėmis, pagal kurias bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas (BSĮD) yra naudojamas kompetentingų institucijų pasienio kontrolės postuose pagal Reglamento (ES) 2017/625 56 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktį ir kontrolės punktuose pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2123 (10), taip pat pagal Reglamento (ES) 2017/625 55 straipsnyje nustatytas sprendimų dėl siuntų taisykles;

b)

1 dalies a punkte nurodyti dokumentų patikrinimai, susiję su tam tikrais ekologiškais produktais ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktais, gali būti atliekami toliau nuo pasienio kontrolės postų esančiose vietose, laikantis Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2123 7 ir 8 straipsnių;

c)

1 dalies b ir c punktuose nurodyti tam tikrų ekologiškų produktų ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų tapatumo ir fiziniai patikrinimai gali būti atliekami kontrolės punktuose, laikantis Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2123 2–6 straipsnių.

5.   Pagal Reglamento (ES) 2017/625 55 straipsnį priimtame sprendime dėl siuntų pateikiamas vienas iš šio straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų įrašų. Kai importuotojas paprašo įforminti specialiąją muitinės procedūrą pagal šio reglamento 7 straipsnio 1 dalį (užpildo patikrinimo sertifikato 23 langelį), sprendime dėl siuntų pagal Reglamento (ES) 2017/625 55 straipsnį nurodoma taikytina muitinės procedūra.

Apie patikrinimo sertifikate įrašytą sprendimą, kuriuo nurodoma, kad siunta arba jos dalis negali būti išleista į laisvą apyvartą, TRACES sistemoje nedelsiant pranešama atitinkamai kompetentingai institucijai, vykdančiai oficialiąją kontrolę, kad patikrintų, ar laikomasi Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalies a–h ir j punktuose nurodytų taisyklių.

Kai iš BSĮD pateikto sprendimo pagal Reglamento (ES) 2017/625 55 straipsnį matyti, kad siunta neatitinka to reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija TRACES sistemoje informuoja kompetentingą instituciją, kuri priėmė sprendimą pagal šio straipsnio 3 dalį, kad būtų atnaujintas patikrinimo sertifikatas. Be to, bet kuri kompetentinga institucija, vykdanti oficialiąją kontrolę, kad patikrintų atitiktį Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalies a–h ir j punktuose nurodytoms taisyklėms, visą svarbią informaciją, pavyzdžiui, laboratorinių tyrimų rezultatus, TRACES sistemoje pateikia kompetentingai institucijai, priėmusiai sprendimą pagal šio straipsnio 3 dalį, kad prireikus būtų atnaujintas patikrinimo sertifikatas.

6.   Jeigu į laisvą apyvartą išleidžiama tik dalis siuntos, prieš ją išleidžiant į laisvą apyvartą siunta padalijama į atskiras partijas. Importuotojas kiekvienai partijai užpildo ir TRACES sistemoje pateikia patikrinimo sertifikato išrašą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/2307. Valstybės narės, kurioje ketinama išleisti partiją į laisvą apyvartą, kompetentinga institucija patikrina partiją ir patikrinimo sertifikato išrašą TRACES sistemoje patvirtina kvalifikuotu elektroniniu spaudu.

7.   Jeigu siuntoms taikoma oficialioji kontrolė 4 dalyje nurodytuose pasienio kontrolės postuose, muitinė leidžia išleisti siuntą į laisvą apyvartą tik pateikus tinkamai užpildytą BSĮD pagal Reglamento (ES) 2017/625 57 straipsnio 2 dalies b punktą ir pagal šio straipsnio 6 dalį patvirtintą patikrinimo sertifikatą, kuriame nurodoma, kad siunta gali būti išleista į laisvą apyvartą.

Kai siunta yra padalyta į atskiras partijas, muitinė reikalauja pateikti tinkamai užpildytą BSĮD pagal Reglamento (ES) 2017/625 57 straipsnio 2 dalies b punktą ir patikrinimo sertifikato išrašą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/2307, ir 12 langelyje turi būti nurodyta, kad partija gali būti išleista į laisvą apyvartą.

7 straipsnis

Specialiosios muitinės procedūros

1.   Kai siuntai įforminama muitinio sandėliavimo arba laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 (11) 240 straipsnio 1 dalyje ir 256 straipsnio 3 dalies b punkte, ir kai siunta yra vieną arba kelis kartus ruošiama, kaip nurodyta šios dalies antroje pastraipoje, prieš pirmą paruošimą kompetentinga institucija patikrina siuntą pagal šio reglamento 6 straipsnį. Patikrinimo sertifikato 23 langelyje importuotojas nurodo muitinės deklaracijos, pateiktos atiduodant prekes sandėliuoti muitinės sandėlyje arba laikinai įvežant perdirbti, numerį.

Pirmoje pastraipoje nurodytą paruošimą gali sudaryti tik šių rūšių veiksmai:

a)

pakavimas ar pakuotės pakeitimas arba

b)

etikečių, kuriose informuojama apie taikytą ekologinės gamybos metodą, pritvirtinimas, pašalinimas arba pakeitimas.

2.   Po 1 dalyje nurodyto paruošimo kompetentinga institucija, prieš išleisdama siuntą į laisvą apyvartą, patikrina siuntą ir patvirtina patikrinimo sertifikatą pagal 6 straipsnį.

3.   Prieš išleidžiant į laisvą apyvartą, po patikrinimo ir patikrinimo sertifikato patvirtinimo pagal 6 straipsnį siunta, muitinės prižiūrima, gali būti padalyta į atskiras partijas. Importuotojas užpildo ir TRACES sistemoje pateikia kiekvienos padalijus siuntą gautos partijos patikrinimo sertifikato išrašą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/2307.

4.   Valstybės narės, kurioje partija turi būti išleista į laisvą apyvartą, kompetentinga institucija patikrina partiją pagal 6 straipsnio 1 ir 2 dalis ir patikrinimo sertifikato išrašą TRACES sistemoje patvirtina kvalifikuotu elektroniniu spaudu.

5.   1 ir 3 dalyje nurodyti siuntos paruošimo ir padalijimo į partijas veiksmai atliekami laikantis Reglamento (ES) 2018/848 III ir IV skyriuose pateiktų atitinkamų nuostatų.

8 straipsnis

Su TRACES sistema susijusios priemonės, taikytinos nenumatytomis aplinkybėmis, kai nėra galimybės naudotis sistema, ir force majeure aplinkybėmis

1.   Kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos, išduodančios patikrinimo sertifikatą pagal 4 straipsnį, turi turėti tinkamą pildyti pagal priede pateiktą pavyzdį to sertifikato šabloną ir tinkamus pildyti visų pagal Reglamentą (ES) 2018/848 reikalaujamų dokumentų, kurie gali būti įkelti į TRACES sistemą, šablonus.

2.   Jeigu TRACES sistema arba viena iš jos funkcijų nepertraukiamai neveikia ilgiau kaip 24 valandas, tos sistemos naudotojai informacijai registruoti ir ja keistis gali naudoti tinkamą pildyti spausdintą arba elektroninį šabloną, kaip nurodyta 1 dalyje.

1 dalyje nurodyta kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga kiekvienam išduodamam sertifikatui suteikia numerį ir chronologine tvarka registruoja išduotus sertifikatus, kad užtikrintų atitiktį vėl pradėjusios veikti TRACES sistemos suteiktam raidiniam skaitmeniniam numeriui.

Jeigu naudojami popieriniai patikrinimo sertifikatai, dėl nepatvirtintų pakeitimų arba ištrynimų jie tampa negaliojantys.

3.   Vėl pradėjus veikti TRACES sistemai arba jos funkcijoms, tos sistemos naudotojai naudoja pagal 2 dalį užregistruotą informaciją, kad elektroniniu būdu parengtų patikrinimo sertifikatą ir įkeltų 1 dalyje nurodytus dokumentus.

4.   Į sertifikatus ir dokumentus, parengtus pagal 2 dalį, įrašomas tekstas „parengtas nenumatytomis aplinkybėmis“.

5.   Force majeure aplinkybėmis taikomos 1–4 dalys. Be to, kompetentingos institucijos, kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos nedelsdamos informuoja Komisiją apie tokias aplinkybes, o kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos per dešimt kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių pabaigos į TRACES sistemą įrašo visus reikiamus duomenis.

6.   Pagal šio straipsnio 2 dalį pateiktiems sertifikatams ir dokumentams mutatis mutandis taikomos 5 straipsnio 4 ir 5 dalys.

9 straipsnis

Patikrinimo sertifikato ir patikrinimo sertifikato išrašo naudojimas muitinėje

Produktų, kurių oficialioji kontrolė atliekama išleidimo į laisvą apyvartą punkte pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2305 4 straipsnį, siuntą muitinė į laisvą apyvartą leidžia išleisti tik pateikus patikrinimo sertifikatą, kurio 30 langelyje nurodyta, kad siunta gali būti išleista į laisvą apyvartą.

Kai siunta yra padalyta į atskiras partijas, muitinė reikalauja pateikti patikrinimo sertifikato išrašą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/2307, ir 12 langelyje turi būti nurodyta, kad partija gali būti išleista į laisvą apyvartą.

10 straipsnis

Informacija, kurią turi pateikti trečiosios valstybės kompetentinga institucija, kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga apie įtariamus arba nustatytus siuntų neatitikties reikalavimams atvejus

1.   Kai Komisija pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/2307 9 straipsnį iš valstybės narės gavusi pranešimą dėl įtariamo arba nustatyto reikalavimų nesilaikymo, kuris daro poveikį importuojamų ekologiškų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų atitikčiai reikalavimams, apie tai praneša kontrolės institucijai ar kontrolės įstaigai, ta kompetentinga institucija, kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga atlieka tyrimą. Kompetentinga institucija, kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga atsako Komisijai ir valstybei narei, išsiuntusiai pirminį pranešimą (pranešančioji valstybė narė), per 30 kalendorinių dienų nuo to pranešimo gavimo dienos ir informuoja apie veiksmus ir priemones, kurių imtasi, įskaitant tyrimo rezultatus, ir pateikia visą kitą turimą ir (arba) pranešančiosios valstybės narės reikalaujamą informaciją, naudodama Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/279 (12) II priedo X skirsnyje pateiktą šabloną.

2.   Kompetentinga institucija, kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga pateikia bet kurią valstybės narės prašomą papildomą informaciją, susijusią su papildomais veiksmais arba priemonėmis, kurių imtasi.

Komisija arba valstybė narė gali prašyti kompetentingos institucijos, kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos nedelsiant pateikti visų veiklos vykdytojų, esančių ekologinės gamybos grandinėje, kuriai priklauso siunta, arba tokių veiklos vykdytojų grupių sąrašą, taip pat jų kontrolės institucijų arba kontrolės įstaigų sąrašą.

3.   Kai kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga yra pripažinta pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnį, taikomos Deleguotojo reglamento (ES) 2021/1698 21 straipsnio 2 ir 3 dalys.

11 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos popieriniams patikrinimo sertifikatams ir jų išrašams

1.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos, iki 2022 m. birželio 30 d. patikrinimo sertifikatas gali būti išduodamas popierine forma, jį užpildžius TRACES sistemoje ir atspausdinus. Tas popierinis sertifikatas turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

18 langelyje turi būti sertifikatą išduodančios kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos įgalioto asmens rašytinis parašas ir oficialus spaudas;

b)

jis išduodamas prieš siuntą, kuriai jis skirtas, išvežant iš eksportuojančios trečiosios valstybės arba trečiosios valstybės, kuri yra kilmės šalis.

2.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio 3 dalies, iki 2022 m. birželio 30 d. taikomos šios nuostatos:

a)

jeigu išduodamas popierinis patikrinimo sertifikatas pagal šio straipsnio 1 dalį, tas sertifikatas patvirtinamas popieriuje pasienio kontrolės poste arba išleidimo į laisvą apyvartą punkte kompetentingos institucijos įgalioto asmens rašytiniu parašu atitinkamai 23, 25 ir 30 langeliuose, sertifikatą užpildžius TRACES sistemoje ir atspausdinus;

b)

jeigu patikrinimo sertifikatas išduodamas TRACES sistemoje ir ant jo yra kvalifikuotas elektroninis spaudas pagal 5 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, tas sertifikatas gali būti patvirtintas popieriuje pasienio kontrolės poste arba išleidimo į laisvą apyvartą punkte kompetentingos institucijos įgalioto asmens rašytiniu parašu atitinkamai 23, 25 ir 30 langeliuose, sertifikatą užpildžius TRACES sistemoje ir atspausdinus.

3.   Kontrolės institucijos, kontrolės įstaigos ir kompetentingos institucijos kiekviename patikrinimo sertifikato išdavimo ir patvirtinimo etape tikrina, ar popieriniame patikrinimo sertifikate pateikta informacija atitinka TRACES sistemoje užpildyto sertifikato informaciją.

Jeigu patikrinimo sertifikato 13 langelyje nurodyta informacija apie pakuočių skaičių arba to sertifikato 16 ir 17 langeliuose pateikta informacija nėra įrašyta popieriniame patikrinimo sertifikate arba kai tokia informacija skiriasi nuo TRACES sistemoje užpildytame sertifikate įrašytos informacijos, kompetentingos institucijos, tikrindamos siuntą ir patvirtindamos sertifikatą, atsižvelgia tik į TRACES sistemoje užpildytą informaciją.

4.   1 dalyje nurodytas popierinis patikrinimo sertifikatas atitinkamai pateikiamas įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės posto, kuriame vykdoma siuntos oficialioji kontrolė, kompetentingai institucijai arba išleidimo į laisvą apyvartą punkto kompetentingai institucijai. Ta kompetentinga institucija grąžina tą popierinį sertifikatą importuotojui.

5.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio 6 dalies ir 7 straipsnio 4 dalies, iki 2022 m. birželio 30 d. patikrinimo sertifikato išrašas gali būti patvirtintas popieriuje, užpildžius TRACES sistemoje ir atspausdinus. Tas popierinis sertifikato išrašas turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

12 langelyje popierinis išrašas patvirtinamas kompetentingos institucijos įgalioto asmens rašytiniu parašu;

b)

13 langelyje turi būti partijos gavėjo rašytinis parašas.

Pirmos pastraipos a punkte nurodyta kompetentinga institucija tą popierinį sertifikato išrašą grąžina jį pateikusiam asmeniui.

12 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008 panaikinamas.

Tačiau tas reglamentas toliau taikomas pildant ir patvirtinant iki 2022 m. sausio 1 d. išduotus patikrinimo sertifikatus ir iki 2022 m. sausio 1 d. importuotojo pateiktus patikrinimo sertifikatų išrašus, taip pat patikrinimo sertifikate arba patikrinimo sertifikato išraše nurodant pirmąjį gavėją ar gavėją.

13 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 150, 2018 6 14, p. 1.

(2)  2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL L 189, 2007 7 20, p. 1).

(3)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL L 95, 2017 4 7, p. 1).

(4)  2021 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2305, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas taisyklėmis dėl atvejų, kuriais ekologiškiems ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktams netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, tokių produktų oficialiosios kontrolės vietų ir kuriuo iš dalies keičiami Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) 2019/2123 ir (ES) 2019/2124 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 5).

(5)  2019 m. rugsėjo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1715, kuriuo nustatomos oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemos ir jos sudedamųjų dalių veikimo taisyklės (IMSOC reglamentas) (OL L 261, 2019 10 14, p. 37).

(6)  2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL L 334, 2008 12 12, p. 25).

(7)  2021 m. spalio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2307, kuriuo nustatomos reikalaujamų dokumentų ir pranešimų apie importuoti į Sąjungą skirtus ekologiškus ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus taisyklės (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 30).

(8)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

(9)  2021 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1698, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų, turinčių kompetenciją vykdyti sertifikuotų ekologinės gamybos vykdytojų ir jų grupių ir ekologiškų produktų kontrolę trečiosiose valstybėse, pripažinimo procedūriniais reikalavimais ir tų kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų priežiūros taisyklėmis, taip pat kontrolės ir kitų veiksmų, kuriuos turi vykdyti tos institucijos ir įstaigos, taisyklėmis (OL L 336, 2021 9 23, p. 7).

(10)  2019 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2123, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas atvejų, kuriais tam tikrų prekių tapatumo ir fiziniai patikrinimai gali būti atliekami kontrolės punktuose, o dokumentų patikrinimai – toliau nuo pasienio kontrolės postų esančiose vietose, ir sąlygų, kuriomis jie gali būti atliekami, taisyklėmis (OL L 321, 2019 12 12, p. 64).

(11)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(12)  2021 m. vasario 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/279, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 įgyvendinimo taisyklės dėl kontrolės ir kitų priemonių, kuriomis užtikrinamas atsekamumas ir atitiktis ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo reikalavimams (OL L 62, 2021 2 23, p. 6).


PRIEDAS

I DALIS

Į EUROPOS SĄJUNGĄ IMPORTUOJAMŲ EKOLOGIŠKŲ IR PERĖJIMO PRIE EKOLOGINĖS GAMYBOS LAIKOTARPIO PRODUKTŲ PATIKRINIMO SERTIFIKATAS

1.

Išdavusi kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga

2.

Procedūra pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 (1):

reikalavimų laikymasis (46 straipsnis)

lygiavertė trečioji valstybė (48 straipsnis)

lygiavertė kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga (57 straipsnis) arba

lygiavertiškumas pagal prekybos susitarimą (47 straipsnis)

3.

Patikrinimo sertifikato numeris

4.

Produkto gamintojas arba perdirbėjas

5.

Eksportuotojas

6.

Veiklos vykdytojas, perkantis arba parduodantis produktus jų nelaikydamas arba fiziškai netvarkydamas

7.

Kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga

8.

Kilmės šalis

9.

Eksportuojanti šalis

10.

Pasienio kontrolės postas/išleidimo į laisvą apyvartą punktas

11.

Paskirties šalis

12.

Importuotojas

13.

Produktų aprašymas

Ekologiški ar perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio

KN kodas

Prekybinis pavadinimas

Kategorija

Pakuočių skaičius

Partijos numeris

Grynasis svoris

14.

Konteinerio numeris

15.

Plombos numeris

16.

Visas bendrasis svoris

17.

Transporto priemonė

Rūšis

Identifikavimas

Tarptautinis važtos dokumentas

18.

1 langelyje nurodytos sertifikatą išdavusios kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos pareiškimas

Patvirtinama, kad šis sertifikatas išduotas atlikus patikrinimus, reikalaujamus Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/1698 (2) atitikčiai įrodyti (Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnis) arba reikalaujamus Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/1342 (3) lygiavertiškumo tikslais (Reglamento (ES) 2018/848 47, 48 arba 57 straipsnis), ir kad pirmiau nurodyti produktai atitinka Reglamento (ES) 2018/848 reikalavimus.

Data

Įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas/kvalifikuotas elektroninis spaudas

Išdavusios kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos spaudas

19.

Už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas

20.

Išankstinis pranešimas

Data

Laikas

21.

Pervežti į:

22.

Informacija apie kontrolės punktą

23.

Specialiosios muitinės procedūros

Muitinis sandėliavimas ☐

Laikinasis įvežimas perdirbti ☐

Už muitinės procedūrą (-as) atsakingo veiklos vykdytojo pavadinimas ir adresas:

Kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga, sertifikuojanti veiklos vykdytoją, atsakingą už muitinės procedūrą (-as):

Siuntos tikrinimas prieš įforminant specialiąją (-iąsias) muitinės procedūrą (-as)

Papildoma informacija:

Institucija ir valstybė narė:

Data:

Įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas

Muitinės procedūros (-ų) muitinės deklaracijos numeris

24.

Pirmasis gavėjas Europos Sąjungoje

25.

Atitinkamos kompetentingos institucijos vykdoma kontrolė

Dokumentų patikrinimai

Patenkinami

Nepatenkinami

Pasirinkta tapatumo ir fiziniams patikrinimams

Taip

Ne

Institucija ir valstybė narė:

Data:

Įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas/kvalifikuotas elektroninis spaudas

26.

Pervežti iš pasienio kontrolės posto į kontrolės punktą:

27.

Informacija apie kontrolės punktą

☐ Taip

☐ Ne

 

28.

Transporto priemonė, kuria vežama iš pasienio kontrolės postą į kontrolės punktą:

29.

Tapatumo ir fiziniai patikrinimai

Tapatumo patikrinimai

Patenkinami

Nepatenkinami

Fiziniai patikrinimai

Patenkinami

Nepatenkinami

 

Laboratorinis tyrimas

☐ Taip

☐ Ne

 

Tyrimo rezultatas

☐ Patenkinamas

☐ Nepatenkinamas

 

30.

Atitinkamos kompetentingos institucijos sprendimas

išleistina kaip ekologiški produktai

išleistina kaip perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktai

išleistina kaip neekologiški produktai

siuntos išleisti į laisvą apyvartą negalima

dalis siuntos gali būti išleista į laisvą apyvartą

Papildoma informacija:

Pasienio kontrolės posto/kontrolės punkto/išleidimo į laisvą apyvartą punkto institucija ir valstybė narė:

Data:

Įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas/kvalifikuotas elektroninis spaudas

31.

Pirmojo gavėjo pareiškimas

Patvirtinama, kad priimant produktus pakuotė arba tara ir, kai taikoma, patikrinimo sertifikatas:

atitinka Reglamento (ES) 2018/848 III priedo 6 punktą arba

neatitinka Reglamento (ES) 2018/848 III priedo 6 punkto.

Įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas

Data:

II DALIS

PATIKRINIMO SERTIFIKATO PAVYZDŽIO PILDYMO PASTABOS

1–18 langelius turi pildyti atitinkama trečiosios valstybės kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga.

1 langelis. Kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos, pripažintos pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnį arba nurodytos jo 57 straipsnyje, arba to reglamento 47 arba 48 straipsnyje nurodytos trečiosios valstybės kompetentingos institucijos paskirtos kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos pavadinimas, adresas ir kodas. Ši kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga taip pat pildo 2–18 langelius.

2 langelis. Šiame langelyje nurodomos Reglamento (ES) 2018/848 nuostatos, susijusios su šio sertifikato išdavimu ir naudojimu; pažymėkite atitinkamą nuostatą.

3 langelis. Elektroninės prekybos kontrolės ir ekspertizių sistemos (TRACES) automatiškai suteiktas sertifikato numeris.

4 langelis. Veiklos vykdytojo (-ų), kuris (-ie) pagamino arba perdirbo produktus 8 langelyje nurodytoje trečiojoje valstybėje, pavadinimas ir adresas.

5 langelis. Veiklos vykdytojo, eksportuojančio produktus iš 9 langelyje nurodytos valstybės, pavadinimas ir adresas. Eksportuotojas yra veiklos vykdytojas, atliekantis paskutinį 13 langelyje nurodytų produktų paruošimo, apibrėžto Reglamento (ES) 2018/848 3 straipsnio 44 punkte, veiksmą ir užplombuojantis produktus atitinkamoje pakuotėje arba taroje pagal Reglamento (ES) 2018/848 III priedo 6 punktą.

6 langelis. Kai taikoma, įrašykite vieno ar kelių veiklos vykdytojų, kurie perka arba parduoda produktus jų nelaikydami arba fiziškai netvarkydami, pavadinimą ir adresą.

7 langelis. Kontrolės įstaigos (-ų) arba institucijos (-ų), stebinčios (-ų) produktų gamybos ar perdirbimo atitiktį ekologinės gamybos taisyklėms 8 langelyje nurodytoje valstybėje, pavadinimas ir adresas.

8 langelis. Kilmės šalis – tai valstybė (-ės), kurioje (-ose) pagamintas, užaugintas arba perdirbtas produktas.

9 langelis. Eksportuojanti šalis – tai valstybė, kurioje atliktas paskutinis produktų paruošimo, apibrėžto Reglamento (ES) 2018/848 3 straipsnio 44 punkte, veiksmas ir produktai užplombuoti tinkamoje pakuotėje arba taroje.

10 langelis. Jeigu pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 5 dalį vykdoma siuntų oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, nurodykite pavadinimą ir unikalų raidinį skaitmeninį kodą, TRACES sistemoje suteiktą pirmojo atvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės postui, kuriame pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 (4) 6 straipsnio 1 dalį vykdoma oficialioji kontrolė.

Jeigu pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/2305 (5) 3 straipsnį siuntoms netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, nurodykite pavadinimą ir unikalų raidinį skaitmeninį kodą, TRACES sistemoje suteiktą išleidimo į laisvą apyvartą Europos Sąjungoje punktui (kai tinkama), kai oficialioji kontrolė vykdoma pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 6 straipsnio 1 dalį.

Šiame langelyje pateikiamą informaciją importuotojas arba jo atstovas gali atnaujinti iki siuntos atvežimo į pasienio kontrolės postą arba, jei tinkama, išleidimo į laisvą apyvartą punktą.

11 langelis. Paskirties šalis – tai pirmojo gavėjo Europos Sąjungoje valstybė.

12 langelis. Importuotojo, apibrėžto Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/2307 (6) 2 straipsnio 1 punkte, kuris pats arba per atstovą pateikia siuntą, kad ji būtų išleista į laisvą apyvartą, pavadinimas, adresas ir ekonominės veiklos vykdytojo registracijos ir identifikavimo (EORI) kodas, apibrėžtas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 (7) 1 straipsnio 18 punkte.

13 langelis. Produktų aprašymas. Jame pateikiama:

nuoroda, ar produktai yra ekologiški ar perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktai;

atitinkamų produktų Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas, nurodytas Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 (8) (jeigu įmanoma, 8 skaitmenų);

prekybinis pavadinimas;

produkto kategorija pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/1378 (9) II priedą;

pakuočių skaičius (dėžių, kartoninių dėžių, krepšių, kibirų ir pan. skaičius);

partijos numeris ir

grynasis svoris.

14 langelis. Konteinerio numeris: neprivaloma.

15 langelis. Plombos numeris: neprivaloma.

16 langelis. Visas bendrasis svoris, išreikštas atitinkamais vienetais (kg, litrais ir pan.).

17 langelis. Transporto priemonės, naudotos produktams atvežti iš kilmės šalies į pasienio kontrolės postą arba išleidimo į laisvą apyvartą punktą siuntai tikrinti ir patikrinimo sertifikatui patvirtinti.

Transporto rūšis: orlaivis, laivas, geležinkelių transporto priemonė, kelių transporto priemonė, kita.

Transporto priemonės identifikavimas: lėktuvo reiso numeris, laivo pavadinimas (-ai), traukinio pavadinimas ir vagono numeris, kelių transporto priemonės registracijos numeris ir, kai taikoma, priekabos registracijos numeris.

Jeigu vežta keltu, nurodyti laivą ir kelių transporto priemonę kartu identifikuojant kelių transporto priemonę ir reguliariojo susisiekimo keltą.

18 langelis. Sertifikatą išdavusios kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos pareiškimas. Pasirinkite tinkamą Komisijos deleguotąjį reglamentą. Įgalioto asmens rašytinis parašas ir spaudas reikalaujami tik patikrinimo sertifikatų, iki 2022 m. birželio 30 d. popierine forma išduotų pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 11 straipsnio 1 dalį, atveju.

19 langelis. Už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo, apibrėžto Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/2307 2 straipsnio 2 punkte, pavadinimas, adresas ir EORI kodas, apibrėžtas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 1 straipsnio 18 punkte. Šį langelį turi pildyti 12 langelyje nurodytas importuotojas, jei už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas yra kitas nei importuotojas.

20 langelis. Jeigu siuntą sudarančius produktus ketinama pateikti Sąjungos rinkai kaip ekologiškus produktus arba kaip perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus, kuriems taikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 5 dalį, nurodykite numatomą atvykimo į pasienio kontrolės postą datą ir laiką.

Jeigu siuntą sudaro produktai, kuriems netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2021/2305, nurodykite numatomą atvykimo į išleidimo į laisvą apyvartą punktą pagal tą reglamentą datą ir laiką.

21 langelis. Pildo importuotojas arba atitinkamais atvejais už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas, prašydami pervežti produktus į kontrolės punktą Sąjungoje, kad būtų atlikta tolesnė oficialioji kontrolė, jei pasienio kontrolės posto kompetentingos institucijos siuntą atrenka tapatumo ir fiziniams patikrinimams atlikti. Šis langelis taikomas tik produktams, kuriems pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 5 dalį taikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose.

22 langelis. Nurodykite valstybės narės kontrolės punkto, į kurį produktai turi būti pervežti tapatumo ir fiziniams patikrinimams atlikti, pavadinimą, jei pasienio kontrolės posto kompetentingos institucijos siuntą atrenka tokiems patikrinimams atlikti. Pildo importuotojas arba atitinkamais atvejais už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas. Šis langelis taikomas tik produktams, kuriems pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 5 dalį taikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose.

23 langelis. Šį langelį turi pildyti atitinkama kompetentinga institucija ir importuotojas.

Kai produktams taikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, šį langelį turi pildyti pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija.

Įgalioto asmens rašytinis parašas reikalaujamas patikrinimo sertifikatų, iki 2022 m. birželio 30 d. popierine forma išduotų pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 11 straipsnio 2 dalį, atveju.

24 langelis. Pirmojo gavėjo Europos Sąjungoje pavadinimas ir adresas. Šį langelį turi pildyti importuotojas.

25 langelis. Šį langelį kompetentinga institucija pildo užbaigusi dokumentų patikrinimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 6 straipsnį. Jei dokumentų patikrinimų rezultatai yra nepatenkinami, pildomas 30 langelis.

Ta institucija turi nurodyti, ar siunta pasirinkta tapatumo ir fiziniams patikrinimams atlikti.

Įgalioto asmens parašas ir (arba) kvalifikuotas elektroninis spaudas būtinas tik tuo atveju, jei kompetentinga institucija nėra 30 langelyje nurodyta institucija. Įgalioto asmens rašytinis parašas reikalaujamas tik patikrinimo sertifikatų, iki 2022 m. birželio 30 d. popierine forma išduotų pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 11 straipsnio 2 dalį, atveju.

26 langelis. Pildo pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija, jei siunta atrenkama tapatumo ir fiziniams patikrinimams ir jei siunta yra tinkama pervežti į kontrolės punktą, kad būtų galima atlikti tolesnę oficialiąją kontrolę. Šis langelis taikomas tik produktams, kuriems pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 5 dalį taikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose.

27 langelis. Pervežimo į kontrolės punktą atveju nurodykite valstybės narės kontrolės punkto, į kurį prašoma pervežti prekes tapatumo ir fiziniams patikrinimams atlikti, pavadinimą, jo kontaktinius duomenis ir unikalų raidinį skaitmeninį kodą, TRACES sistemoje suteiktą kontrolės punktui. Pildo pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija. Šis langelis taikomas tik produktams, kuriems pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 5 dalį taikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose.

28 langelis. Žr. gaires dėl 17 langelio. Šis langelis turi būti pildomas, jei siunta pervežama į kontrolės punktą tapatumo ir fiziniams patikrinimams atlikti.

29 langelis. Šį langelį kompetentinga institucija turi pildyti, jei produktai atrenkami tapatumo ir fiziniams patikrinimams atlikti.

30 langelis. Šį langelį kompetentinga institucija turi pildyti po paruošimo, nurodyto Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 7 straipsnio 1 dalyje (jei taikoma), ir visais atvejais po to, kai pagal to reglamento 6 straipsnio 1 ir 2 dalis siunta patikrinama.

Kompetentinga institucija turi pasirinkti tinkamą variantą ir prireikus įrašyti bet kurią papildomą informaciją, kuri laikoma svarbia. Visų pirma, jeigu pasirenkamas variantas „siuntos išleisti į laisvą apyvartą negalima“ arba „dalis siuntos gali būti išleista į laisvą apyvartą“, atitinkama informacija turi būti pateikta skiltyje „Papildoma informacija“.

Kai produktams taikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, šį langelį turi pildyti pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija. Jei siunta pervežama į kontrolės punktą, siekiant atlikti Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 6 straipsnyje nurodytus tapatumo ir fizinius patikrinimus, šį langelį turi pildyti to kontrolės punkto kompetentinga institucija.

Ten, kur prašoma nurodyti pasienio kontrolės posto/kontrolės punkto/išleidimo į laisvą apyvartą punkto instituciją, įrašykite atitinkamos institucijos pavadinimą (jei tinkama).

Įgalioto asmens rašytinis parašas reikalaujamas tik patikrinimo sertifikatų, iki 2022 m. birželio 30 d. popierine forma išduotų pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 11 straipsnio 2 dalį, atveju.

31 langelis. Šį langelį pirmasis gavėjas turi užpildyti priimdamas produktus po išleidimo į laisvą apyvartą: atlikęs Reglamento (ES) 2018/848 III priedo 6 punkte nurodytus patikrinimus jis turi pasirinkti vieną variantą.

Pirmojo gavėjo rašytinis parašas reikalaujamas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 11 straipsnio 2 dalį iki 2022 m. birželio 30 d. popierine forma išduotų patikrinimo sertifikatų atveju.


(1)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (OL L 150, 2018 6 14, p. 1).

(2)  2021 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1698, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų, turinčių kompetenciją vykdyti sertifikuotų ekologinės gamybos vykdytojų ir jų grupių ir ekologiškų produktų kontrolę trečiosiose valstybėse, pripažinimo procedūriniais reikalavimais ir tų kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų priežiūros taisyklėmis, taip pat kontrolės ir kitų veiksmų, kuriuos turi vykdyti tos institucijos ir įstaigos, taisyklėmis (OL L 336, 2021 9 23, p. 7).

(3)  2021 m. gegužės 27 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1342, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas taisyklėmis dėl informacijos, kurią trečiosios valstybės ir kontrolės institucijos bei kontrolės įstaigos turi siųsti jų pripažinimo priežiūros tikslais pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 ir 3 dalis ir kuri susijusi su į Sąjungą importuojamais ekologiškais produktais ir priemonėmis, kurių turi būti imamasi vykdant tą priežiūrą (OL L 292, 2021 8 16, p. 20).

(4)  2021 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2306, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas į Sąjungą importuoti skirtų ekologiškų ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų siuntų oficialiosios kontrolės ir patikrinimo sertifikato taisyklėmis (OL L 461, 2021.12.27, p. 13).

(5)  2021 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2305, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas taisyklėmis dėl atvejų, kuriais ekologiškiems ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktams netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, tokių produktų oficialiosios kontrolės vietų ir kuriuo iš dalies keičiami Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) 2019/2123 ir (ES) 2019/2124 (OL L 461, 2021.12.27, p. 5).

(6)  2021 m. spalio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2307, kuriuo nustatomos reikalaujamų dokumentų ir pranešimų apie importuoti į Sąjungą skirtus ekologiškus ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus taisyklės (OL L 461, 2021 12 27, p. 30).

(7)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(8)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(9)  Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1378, kuriuo nustatomos tam tikros taisyklės dėl sertifikato, išduodamo trečiųjų valstybių veiklos vykdytojams, veiklos vykdytojų grupėms ir eksportuotojams, importuojantiems į Sąjungą ekologiškus ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus, ir kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 sudaromas pripažintų kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų sąrašas (OL L 297, 2021 8 20, p. 24).


2021 12 27   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 461/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/2307

2021 m. spalio 21 d.

kuriuo nustatomos reikalaujamų dokumentų ir pranešimų apie importuoti į Sąjungą skirtus ekologiškus ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (1), ypač į jo 39 straipsnio 2 dalies b ir c punktus ir 43 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 1 dalį produktas gali būti importuojamas iš trečiosios valstybės, siekiant jį Sąjungoje tiekti rinkai kaip ekologišką arba kaip perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktą. Todėl būtina tam tikriems Sąjungos veiklos vykdytojams nustatyti išsamias taisykles dėl siuntų įvežant jas į Sąjungą ir išleidus siuntą ar jos dalį į laisvą apyvartą Sąjungoje. Tie veiklos vykdytojai yra importuotojai, kurie siuntą pateikia išleisti į laisvą apyvartą Sąjungoje, arba jų vardu veikiantys veiklos vykdytojai, taip pat pirmieji gavėjai ir gavėjai, kurie gaus siuntą arba jos dalį;

(2)

siekiant sukurti siuntų oficialiosios kontrolės sistemą, kuria būtų užtikrinamas atsekamumas, importuotojas turėtų iš anksto kompetentingai institucijai ir savo kontrolės institucijai ar kontrolės įstaigai pranešti apie siuntos atvežimą, pateikdamas atitinkamą informaciją apie patikrinimo sertifikatą, numatytą Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2021/2306 (2);

(3)

be to, būtina nustatyti išsamias taisykles dėl patikrinimo sertifikato išrašo turinio ir dėl techninių priemonių, kurias taikant jis turi būti išduotas;

(4)

importuotojas, pirmasis gavėjas ir gavėjas kontrolės institucijų ar kontrolės įstaigų prašymu turėtų pateikti patikrinimo sertifikatą arba patikrinimo sertifikato išrašą. Būtina nustatyti papildomas pareigas, susijusias su informacija, kurią importuotojas, pirmasis gavėjas ir gavėjas turi pateikti atitinkamai ekologinės gamybos arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio gamybos vieneto aprašyme, nurodytame Reglamento (ES) 2018/848 39 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktyje;

(5)

siekiant užtikrinti, kad neatitikties atvejais būtų imamasi atitinkamų veiksmų, valstybės narės ir Komisija, naudodamosi Ekologinio ūkininkavimo informacine sistema, turėtų dalytis informacija apie bet kokį įtariamą ar nustatytą neatitikties atvejį, aptiktą valstybės narės kompetentingai institucijai tikrinant siuntą;

(6)

dėl popierinio patikrinimo sertifikato ir popierinio patikrinimo sertifikatų išrašo, tvirtinamo popieriuje pasirašant ranka pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2021/2306, būtina nustatyti pereinamojo laikotarpio reikalavimus, taikomus pirmajam gavėjui ir gavėjui naudojant tokį sertifikatą ir jo išrašus, taip pat reikalavimą, kad toks sertifikatas ir jo išrašai kartu su prekėmis būtų pristatomi į pirmojo gavėjo ir gavėjo patalpas;

(7)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo Reglamento (ES) 2018/848 taikymo pradžios dienos;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Ekologinės gamybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos taisyklės dėl:

a)

importuotojų, už siuntas atsakingų veiklos vykdytojų, pirmųjų gavėjų ir gavėjų deklaracijų ir pranešimų apie produktų importą iš trečiųjų valstybių, siekiant tuos produktus tiekti Sąjungos rinkai kaip ekologiškus arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus, ir

b)

valstybių narių kompetentingų institucijų pranešimų apie įtariamus arba nustatytus siuntų neatitikties atvejus.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

importuotojas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuriam taikoma Reglamente (ES) 2018/848 nurodyta kontrolės sistema ir kuris pats arba per atstovą pateikia siuntą išleisti į laisvą apyvartą Sąjungoje;

2)

už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas – Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 6 straipsnio 4 dalyje ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/2123 (3) suprantamas kaip importuotojas arba Sąjungoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, kuris importuotojo vardu į pasienio kontrolės postą pristato siuntą;

3)

pirmasis gavėjas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuriam taikoma Reglamente (ES) 2018/848 nurodyta kontrolės sistema, kuriam importuotojas pristato siuntą po išleidimo į laisvą apyvartą ir kuris ją gauna toliau ruošti ir (arba) tiekti rinkai;

4)

gavėjas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuriam taikoma Reglamente (ES) 2018/848 nurodyta kontrolės sistema, kuriam importuotojas pristato padalijus siuntą gautą partiją po išleidimo į laisvą apyvartą ir kuris ją gauna toliau ruošti ir (arba) tiekti rinkai;

5)

siunta – produktų, kuriuos ketinama tiekti Sąjungos rinkai kaip ekologiškus arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus, siunta, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 (4) 3 straipsnio 37 punkte; ekologiškų ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų, kuriems pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2021/2305 (5) oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose netaikoma, atveju tai tam tikras kiekis vienam ar keliems Kombinuotosios nomenklatūros kodams priskiriamų produktų, kuriems išduotas vienas patikrinimo sertifikatas ir kurie gabenami ta pačia transporto priemone ir importuojami iš tos pačios trečiosios valstybės.

3 straipsnis

Išankstinis pranešimas apie atvežimą

1.   Importuotojas arba atitinkamais atvejais už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas iš anksto praneša apie kiekvienos siuntos atvežimą į pasienio kontrolės postą arba išleidimo į laisvą apyvartą punktą, užpildydamas ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1715 (6) 2 straipsnio 36 punkte nurodytoje Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistemoje (TRACES) toliau nurodytiems subjektams pateikdamas atitinkamą patikrinimo sertifikato dalį pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 priede pateiktą pavyzdį ir pastabas:

a)

Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 6 straipsnyje nurodytai kompetentingai institucijai;

b)

importuotojo kontrolės institucijai ar kontrolės įstaigai.

2.   Kiekvienai siuntai, kuriai taikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, be reikalavimų dėl išankstinio pranešimo pasienio kontrolės postų kompetentingoms institucijoms apie siuntų atvežimą pagal Reglamento (ES) 2017/625 56 straipsnio 3 dalies a punktą, papildomai taikoma 1 dalis.

3.   Išankstiniai pranešimai pagal 1 dalį teikiami laikantis Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/1013 (7) nustatytų minimalaus termino reikalavimų.

4 straipsnis

Patikrinimo sertifikatas ir patikrinimo sertifikato išrašas

1.   Importuotojas ir pirmasis gavėjas TRACES sistemoje patikrinimo sertifikatą užpildo taip:

a)

23 langelyje „Specialiosios muitinės procedūros“ importuotojas TRACES sistemoje įrašo visą informaciją, išskyrus informaciją apie atitinkamos kompetentingos institucijos atliktą tikrinimą;

b)

24 langelyje, skirtame pirmajam gavėjui, importuotojas TRACES sistemoje įrašo informaciją, jei trečiosios valstybės kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga, prieš kompetentingai institucijai patikrinant siuntą ir patvirtinant patikrinimo sertifikatą, informacijos nepateikė, ir

c)

pirmasis gavėjas, gavęs siuntą po jos išleidimo į laisvą apyvartą, TRACES sistemoje užpildo pirmojo gavėjo deklaracijos 31 langelį.

2.   Jei, remiantis pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 6 straipsnio 3 dalį priimtu sprendimu dėl siuntos, nurodoma, kad siunta turi būti išleista į laisvą apyvartą, importuotojas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 (8) 158 straipsnio 1 dalyje nurodytoje išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracijoje pateikia patikrinimo sertifikato numerį.

3.   Jei siunta muitinei prižiūrint ir prieš išleidžiant ją į laisvą apyvartą padalijama į skirtingas partijas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 6 straipsnio 6 dalį, importuotojas užpildo ir per TRACES sistemą pateikia kiekvienos partijos patikrinimo sertifikato išrašą pagal šio reglamento priede pateiktą pavyzdį ir pastabas.

Tas pats reikalavimas taikomas, jei patikrinus ir patvirtinus patikrinimo sertifikatą siunta padalijama į atskiras partijas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 7 straipsnio 3 dalį.

Jei sprendime dėl partijos, įrašytos patikrinimo sertifikato išraše pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 6 straipsnio 6 dalį ir 7 straipsnio 4 dalį, nurodoma, kad siunta turi būti išleista į laisvą apyvartą, Reglamento (ES) Nr. 952/2013 158 straipsnio 1 dalyje nurodytoje išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracijoje pateikiamas patikrinimo sertifikato išrašo numeris.

Gavęs partiją gavėjas TRACES sistemoje užpildo patikrinimo sertifikato išrašo 13 langelį, patvirtindamas, ar priimant partiją pakuotė ar tara ir, atitinkamais atvejais, patikrinimo sertifikatas atitinka Reglamento (ES) 2018/848 III priedo 6 punktą.

4.   Patikrinimo sertifikato išrašas parengiamas valstybės narės, kurioje partija turi būti išleista į laisvą apyvartą, valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų. Valstybė narė gali sutikti, kad sertifikatų išrašas būtų parengtas kita oficialiąja Sąjungos kalba ir prireikus prie jo būtų pridėtas patvirtintas vertimas.

5 straipsnis

Apskaitos dokumentai

Atitinkamos kompetentingos institucijos, kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos prašymu importuotojas, pirmasis gavėjas arba gavėjas pateikia patikrinimo sertifikatą arba, jei reikia, patikrinimo sertifikato išrašą, kuriame jie yra paminėti.

6 straipsnis

Gamybos vienetų ir veiklos aprašymas

Jei importuotojas deklaruoja siuntą išleidimui į laisvą apyvartą, išsamus ekologinės gamybos arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio gamybos vieneto ir veiklos aprašymas, nurodytas Reglamento (ES) 2018/848 39 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktyje, apima:

a)

patalpas;

b)

veiklą, nurodant išleidimo į laisvą apyvartą Sąjungoje punktus;

c)

visus kitus įrenginius, kuriuos importuotojas ketina naudoti importuotiems produktams sandėliuoti, kol jie bus pristatyti pirmajam gavėjui, ir

d)

įsipareigojimą užtikrinti, kad visi įrenginiai, kurie bus naudojami importuotiems produktams sandėliuoti, būtų pateikti tikrinti kontrolės institucijai ar kontrolės įstaigai arba, jei šios saugyklos yra kitoje valstybėje narėje ar regione, toje valstybėje narėje ar regione pripažintai kontrolės institucijai ar kontrolės įstaigai.

Pirmojo gavėjo ir gavėjo atveju aprašyme turi būti nurodyti įrenginiai, naudojami siuntoms priimti ir sandėliuoti.

7 straipsnis

Pranešimas apie įtariamą arba nustatytą neatitikties atvejį

Jei tikrinant, ar siunta atitinka reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 6 straipsnį, nustatoma įtariamos arba nustatytos neatitikties atvejų, atitinkama valstybė narė, naudodamasi Ekologinio ūkininkavimo informacine sistema (OFIS) ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/279 II priedo 4 skirsnyje nustatytu šablonu (9), nedelsdama apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Komisija informuoja atitinkamos trečiosios valstybės kompetentingą instituciją arba, kai tinkama, kontrolės instituciją ar kontrolės įstaigą.

8 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos popieriniams patikrinimo pažymėjimams ir jų išrašams

1.   Popierinis patikrinimo sertifikatas, patvirtintas parašu ranka pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 11 straipsnio 2 dalį, ir popierinis patikrinimo sertifikato išrašas, patvirtintas parašu ranka pagal to reglamento 11 straipsnio 5 dalį, kartu su prekėmis pristatomi į pirmojo gavėjo ir gavėjo patalpas.

2.   Gavęs 1 dalyje nurodytą popierinį patikrinimo sertifikatą, pirmasis gavėjas patikrina, ar tame sertifikate pateikta informacija atitinka TRACES sertifikate pateiktą informaciją.

Jei patikrinimo sertifikato 13 langelyje nurodyta informacija apie pakuočių skaičių ir to sertifikato 16 ir 17 langeliuose pateikta informacija nėra įrašyta popieriniame patikrinimo sertifikate arba jei ta informacija skiriasi nuo TRACES sertifikate įrašytos informacijos, pirmasis gavėjas atsižvelgia į TRACES sertifikate pateiktą informaciją.

3.   Po 2 dalyje nurodyto tikrinimo pirmasis gavėjas 31 langelyje ranka pasirašo popierinį patikrinimo sertifikatą ir jį išsiunčia 12 langelyje nurodytam importuotojui.

4.   Importuotojas bent dvejus metus saugo 3 dalyje nurodytą popierinį patikrinimo sertifikatą, kad kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga galėtų jį patikrinti.

5.   Jei, kaip nurodyta 1 dalyje, pateikiamas popierinis patikrinimo sertifikato išrašas, priimdamas partiją gavėjas 13 langelyje ranka pasirašo šį popierinį išrašą.

6.   Partijos gavėjas 5 dalyje nurodyto patikrinimo sertifikato popierinį išrašą saugo bent dvejus metus, kad kontrolės institucijos ir (arba) kontrolės įstaigos galėtų jį patikrinti.

7.   Pirmasis gavėjas arba, atitinkamais atvejais, importuotojas gali padaryti 3 dalyje nurodyto popierinio patikrinimo sertifikato kopiją, kad pagal 5 straipsnį informuotų kontrolės institucijas ir kontrolės įstaigas. Ant visų tokių kopijų atspausdinama arba uždedamas spaudas „KOPIJA“.

8.   Gavėjas arba, atitinkamais atvejais, importuotojas gali padaryti 5 dalyje nurodyto popierinio patikrinimo sertifikato išrašo kopiją, kad pagal 5 straipsnį informuotų kontrolės institucijas ir kontrolės įstaigas. Ant visų tokių kopijų atspausdinama arba uždedamas spaudas „KOPIJA“.

9 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 150, 2018 6 14, p. 1.

(2)  2021 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2306, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas į Sąjungą importuoti skirtų ekologiškų ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų siuntų oficialiosios kontrolės ir patikrinimo sertifikato taisyklėmis (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 13).

(3)  2019 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2123, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas atvejų, kuriais tam tikrų prekių tapatumo ir fiziniai patikrinimai gali būti atliekami kontrolės punktuose, o dokumentų patikrinimai – toliau nuo pasienio kontrolės postų esančiose vietose, ir sąlygų, kuriomis jie gali būti atliekami, taisyklėmis (OL L 321, 2019 12 12, p. 64).

(4)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL L 95, 2017 4 7, p. 1).

(5)  2021 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2305, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas taisyklėmis dėl atvejų ir sąlygų, kuriais ekologiškiems ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktams netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, tokių produktų oficialiosios kontrolės vietų ir kuriuo iš dalies keičiami Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) 2019/2123 ir (ES) 2019/2124 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 5).

(6)  2019 m. rugsėjo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1715, kuriuo nustatomos oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemos ir jos sudedamųjų dalių veikimo taisyklės (IMSOC reglamentas) (OL L 261, 2019 10 14, p. 37).

(7)  2019 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1013 dėl išankstinio pranešimo apie į Sąjungą įvežamas tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntas (OL L 165, 2019 6 21, p. 8).

(8)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(9)  2021 m. vasario 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/279, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 įgyvendinimo taisyklės dėl kontrolės ir kitų priemonių, kuriomis užtikrinamas atsekamumas ir atitiktis ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo reikalavimams (OL L 62, 2021 2 23, p. 6).


PRIEDAS

I DALIS

IMPORTUOTI Į EUROPOS SĄJUNGĄ SKIRTŲ EKOLOGIŠKŲ IR PERĖJIMO PRIE EKOLOGINĖS GAMYBOS LAIKOTARPIO PRODUKTŲ PATIKRINIMO SERTIFIKATO IŠRAŠAS Nr. ..........

1.

Pagrindinį patikrinimo sertifikatą išdavusi kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga

2.

Procedūros pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 (1):

Atitiktis (46 straipsnis)

Lygiavertė trečioji valstybė (48 straipsnis)

Lygiavertė kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga (57 straipsnis) ar

Lygiavertiškumas pagal prekybos susitarimą (47 straipsnis)

3.

Patikrinimo sertifikato registracijos numeris

4.

Kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga

5.

Importuotojas

6.

Kilmės šalis

7.

Eksportuojanti šalis

8.

Pasienio kontrolės postas/kontrolės punktas/išleidimo į laisvą apyvartą punktas

9.

Šalis gavėja

10.

Partijos, gautos padalijus siuntą, gavėjas

11.

Produktų aprašymas

Ekologiški arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio KN kodai Kategorija Pakuočių skaičius Partijos numeris Partijos grynasis svoris ir pirminės siuntos

grynasis svoris

12.

Sertifikato išrašą tikrinančios ir tvirtinančios atitinkamos kompetentingos institucijos deklaracija.

Išrašas atitinka pirmiau nurodytą partiją, kuri buvo gauta padalijus patikrinimo sertifikato originale (numeris pateikiamas 3 langelyje) nurodytą siuntą.

Išleistina kaip ekologiški produktai

Išleistina kaip perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktai

Išleistina kaip neekologiški produktai

Partijos išleisti į laisvą apyvartą negalima

Papildoma informacija:

Institucija ir valstybė narė

Data:

Įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas/kvalifikuotas elektroninis spaudas

 

13.

Partijos gavėjo deklaracija

Patvirtinama, kad priimant produktus, pakuotė ar tara ir, atitinkamais atvejais, patikrinimo sertifikatas:

atitinka Reglamento (ES) 2018/848 III priedo 6 punktą arba

neatitinka Reglamento (ES) 2018/848 III priedo 6 punkto.

 

Įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas

Data:

 

II DALIS

PATIKRINIMO SERTIFIKATO IŠRAŠO PAVYZDŽIO PILDYMO PASTABOS

Išrašas Nr. …:

išrašo numeris atitinka partijos, gautos padalijus pirminę siuntą, numerį.

1 langelis

:

pagrindinį patikrinimo sertifikatą išdavusios trečiosios valstybės kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos pavadinimas, adresas ir kodas.

2 langelis

:

šiame langelyje nurodomos su šio išrašo išdavimu ir naudojimu susijusios Reglamento (ES) 2018/848 nuostatos. Pažymėti, kokia tvarka buvo importuota pagrindinė siunta (žr. pagrindinio patikrinimo sertifikato 2 langelį).

3 langelis

:

Elektroninės prekybos kontrolės ir ekspertizių sistemos (TRACES) pagrindiniam sertifikatui automatiškai priskirtas patikrinimo sertifikato numeris.

4 langelis

:

kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos, atsakingos už siuntą padalijančio veiklos vykdytojo kontrolę, pavadinimas, adresas ir kodas.

5, 6 ir 7 langeliai

:

žr. pagrindiniame patikrinimo sertifikate pateiktą atitinkamą informaciją.

8 langelis

:

unikalus raidinis skaitmeninis kodas, TRACES sistemoje suteiktas atitinkamai pasienio kontrolės postui arba kontrolės punktui, kuris nėra pasienio kontrolės postas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 (2) 53 straipsnio 1 dalies a punkte, arba išleidimo į laisvą apyvartą Europos Sąjungoje punktui, įskaitant šalį, kurioje vykdoma oficialioji partijos tikrinimo kontrolė pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 (3) 6 straipsnio 1 ir 2 dalis ir kurioje sprendimas dėl siuntos nurodytas patikrinimo sertifikato 30 langelyje.

9 langelis

:

šalis gavėja – tai pirmojo gavėjo Europos Sąjungoje šalis.

10 langelis

:

partijos (gautos padalijus siuntą) gavėjas Europos Sąjungoje.

11 langelis

:

produktų aprašymas, kuriame nurodoma:

nuoroda, ar produktai yra ekologiški ar perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktai,

atitinkamų produktų Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas, nurodytas Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 (4) (jei įmanoma, 8 skaitmenų kodo lygmeniu),

produkto kategorija pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/1378 (5) II priedą;

pakuočių skaičius (dėžių, dėžučių, maišų, kibirų ir pan. skaičius),

tinkamais vienetais išreikštas grynasis svoris (neto masė kg, litrais ir pan.) ir pagrindinio patikrinimo sertifikato 13 langelyje nurodytas grynasis svoris.

12 langelis

:

šį langelį pildo kompetentinga institucija kiekvienai partijai, gautai atlikus Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 6 straipsnio 6 dalyje ir 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą padalijimo operaciją.

Kompetentinga institucija turi pasirinkti tinkamą variantą ir, jei reikia, pridėti bet kokią papildomą informaciją, kuri laikoma svarbia. Visų pirma, jei pasirenkama parinktis „Partijos išleisti į laisvą apyvartą negalima“, skiltyje „Papildoma informacija“ turi būti pateikta atitinkama informacija.

Produktų, kuriems taikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, atveju šį langelį turi užpildyti pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija.

Įgalioto asmens ranka pasirašyti reikalaujama tik tais atvejais, kai patikrinimo sertifikatų išrašai patvirtinami popieriuje iki 2022 m. birželio 30 d. pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 11 straipsnio 5 dalį.

13 langelis

:

gavęs siuntą gavėjas turi užpildyti šį langelį ir, atlikęs Reglamento (ES) 2018/848 III priedo 6 punkte numatytus patikrinimus, pasirinkti vieną variantą.

Patikrinimo sertifikatų išrašus, patvirtintus popieriuje iki 2022 m. birželio 30 d., pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 11 straipsnio 5 dalį gavėjas turi pasirašyti ranka.


(1)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (OL L 150, 2018 6 14, p. 1).

(2)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL L 95, 2017 4 7, p. 1).

(3)  2021 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2306, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas į Sąjungą importuoti skirtų ekologiškų ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų siuntų oficialiosios kontrolės ir patikrinimo sertifikato taisyklėmis (OL L 461, 2021 12 27, p. 13).

(4)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(5)  2021 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1378, kuriuo nustatomos tam tikros taisyklės dėl sertifikato, išduodamo trečiųjų valstybių veiklos vykdytojams, veiklos vykdytojų grupėms ir eksportuotojams, importuojantiems į Sąjungą ekologiškus ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus, ir kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 sudaromas pripažintų kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų sąrašas (OL L 297, 2021 8 20, p. 24).


2021 12 27   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 461/40


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/2308

2021 m. gruodžio 22 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605, kuriuo nustatomos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės, I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (1), ypač į jo 71 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

afrikinis kiaulių maras yra infekcinė virusinė liga, kuria serga laikomos ir laukinės kiaulės ir kuri gali turėti didelį poveikį atitinkamų gyvūnų populiacijai ir ūkininkavimo pelningumui, dėl to gali būti sutrikdomas tų gyvūnų ir jų produktų siuntų vežimas Sąjungoje ir eksportas į trečiąsias šalis;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/605 (2) buvo priimtas remiantis Reglamentu (ES) 2016/429 ir jame nustatytos specialios su afrikiniu kiaulių maru susijusios ligų kontrolės priemonės, kurias į to reglamento I priedą įtrauktos valstybės narės (toliau – atitinkamos valstybės narės) ribotą laikotarpį turi taikyti tame priede išvardytose I, II ir III apribojimų taikymo zonose;

(3)

teritorijos, kurios į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priedą įtrauktos kaip I, II ir III apribojimų taikymo zonos, yra grindžiamos epizootine afrikinio kiaulių maro padėtimi Sąjungoje. Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priedas buvo paskutinį kartą iš dalies pakeistas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/2249 (3), pakitus su ta liga susijusiai epizootinei padėčiai Vokietijoje ir Lenkijoje;

(4)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priede nurodytų I, II ir III apribojimų taikymo zonų bet kokie pakeitimai turėtų būti grindžiami su afrikiniu kiaulių maru susijusia epizootine padėtimi šios ligos paveiktose teritorijose ir bendra epizootine afrikinio kiaulių maro padėtimi atitinkamoje valstybėje narėje, tos ligos tolesnio plitimo rizikos lygiu, moksliškai pagrįstais principais ir kriterijais, pagal kuriuos geografiškai apibrėžiamas zonavimas dėl afrikinio kiaulių maro, ir Sąjungos gairėmis, dėl kurių su valstybėmis narėmis susitarta Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniame komitete ir kurios viešai skelbiamos Komisijos svetainėje (4). Atliekant tokius pakeitimus taip pat turėtų būti atsižvelgiama į tarptautinius standartus, pvz., Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos Sausumos gyvūnų sveikatos kodeksą (5), ir atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų pateiktus zonavimo motyvus;

(5)

nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/2249 priėmimo dienos Lenkijoje kilo naujų afrikinio kiaulių maro protrūkių laikomų ir laukinių kiaulių populiacijoje;

(6)

2021 m. gruodžio mėn. vienas afrikinio kiaulių maro protrūkis laikomų kiaulių populiacijoje buvo nustatytas Lenkijos Švento Kryžiaus regione, srityje, kuri šiuo metu Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priede nurodyta kaip I apribojimų taikymo zona. Dėl šio naujo afrikinio kiaulių maro protrūkio laikomų kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis ir į tai reikėtų atsižvelgti tame priede. Todėl ši Lenkijos sritis, kuri šiuo metu tame priede nurodyta kaip I apribojimų taikymo zona ir kuri yra paveikta šio naujo afrikinio kiaulių maro protrūkio, dabar tame priede turėtų būti nurodyta kaip III apribojimų taikymo zona, o ne kaip I apribojimų taikymo zona, o dabartinės I apribojimų taikymo zonos ribos turi būti iš naujo apibrėžtos, kad būtų atsižvelgta į šį naujausią protrūkį;

(7)

be to, 2021 m. gruodžio mėn. keli afrikinio kiaulių maro protrūkiai laukinių kiaulių populiacijoje nustatyti Lenkijos Žemutinės Silezijos regione, srityje, kuri šiuo metu Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priede nurodyta kaip II apribojimų taikymo zona, labai netoli srities, kuri šiuo metu jame nurodyta kaip I apribojimų taikymo zona. Dėl šių naujų afrikinio kiaulių maro protrūkių laukinių kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis ir į tai reikėtų atsižvelgti tame priede. Todėl ši Lenkijos sritis, kuri šiuo metu tame priede nurodyta kaip I apribojimų taikymo zona, esanti labai netoli srities, kuri nurodyta kaip II apribojimų taikymo zona ir kuri yra paveikta šių naujų afrikinio kiaulių maro protrūkių, dabar tame priede turėtų būti nurodyta kaip II apribojimų taikymo zona, o ne kaip I apribojimų taikymo zona;

(8)

be to, 2021 m. gruodžio mėn. keli afrikinio kiaulių maro protrūkiai laukinių kiaulių populiacijoje nustatyti Lenkijos Didžiosios Lenkijos regione, srityje, kuri šiuo metu Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priede nurodyta kaip III apribojimų taikymo zona, labai netoli srities, kuri šiuo metu jame nurodyta kaip I apribojimų taikymo zona. Dėl šių naujų afrikinio kiaulių maro protrūkių laukinių kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis ir į tai reikėtų atsižvelgti tame priede. Todėl ši Lenkijos sritis, kuri šiuo metu tame priede nurodyta kaip I apribojimų taikymo zona, esanti labai netoli srities, kuri nurodyta kaip III apribojimų taikymo zona ir kuri yra paveikta šių naujų afrikinio kiaulių maro protrūkių, dabar tame priede turėtų būti nurodyta kaip II apribojimų taikymo zona, o ne kaip I apribojimų taikymo zona;

(9)

galiausiai 2021 m. gruodžio mėn. vienas afrikinio kiaulių maro protrūkis laukinių kiaulių populiacijoje buvo nustatytas Lenkijos Didžiosios Lenkijos regione, srityje, kuri šiuo metu Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priede nurodyta kaip I apribojimų taikymo zona. Dėl šio naujo afrikinio kiaulių maro protrūkio laukiniame kiaulinių šeimos gyvūne padidėja rizikos lygis ir į tai reikėtų atsižvelgti tame priede. Todėl ši Lenkijos teritorija, kuri šiuo metu tame priede nurodyta kaip I apribojimų taikymo zona ir kuri yra paveikta šio naujo afrikinio kiaulių maro protrūkio, dabar tame priede turėtų būti nurodyta kaip II apribojimų taikymo zona, o ne kaip I apribojimų taikymo zona, o dabartinės I apribojimų taikymo zonos ribos turi būti iš naujo apibrėžtos, kad būtų atsižvelgta į šį naujausią protrūkį;

(10)

po šių naujausių afrikinio kiaulių maro protrūkių laikomų ir laukinių kiaulių populiacijoje Lenkijoje ir atsižvelgiant į dabartinę epizootinę padėtį, susijusią su afrikiniu kiaulių maru Sąjungoje, zonavimas toje valstybėje narėje buvo iš naujo įvertintas ir atnaujintas. Taikomos rizikos valdymo priemonės taip pat buvo iš naujo įvertintos ir atnaujintos. Šie pakeitimai turėtų atsispindėti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priede;

(11)

siekiant atsižvelgti į naujausius epizootinės afrikinio kiaulių maro padėties Sąjungoje pokyčius ir aktyviai kovoti su rizika, susijusia su šios ligos plitimu, turėtų būti nustatytos naujos pakankamo dydžio apribojimų taikymo zonos Lenkijoje, ir jos turėtų būti tinkamai įtrauktos į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priedą kaip I, II ir III apribojimų taikymo zonos. Kadangi afrikinio kiaulių maro padėtis Sąjungoje yra labai dinamiška, nustatant šių naujų apribojimų taikymo zonų ribas buvo atsižvelgta į padėtį aplinkinėse teritorijose;

(12)

atsižvelgiant į tai, kad į epizootinę padėtį Sąjungoje dėl afrikinio kiaulių maro plitimo reikia reaguoti skubiai, svarbu, kad Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priedo pakeitimai, padaryti šiuo įgyvendinimo reglamentu, įsigaliotų kuo greičiau;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

(2)  2021 m. balandžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/605, kuriuo nustatomos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės (OL L 129, 2021 4 15, p. 1).

(3)  2021 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2249, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605, kuriuo nustatomos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės, I priedas (OL L 453, 2021 12 17, p. 48).

(4)  Darbinis dokumentas SANTE/7112/2015/Rev. 3 „AKM zonos geografinio nustatymo principai ir kriterijai“. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(5)  OIE Sausumos gyvūnų sveikatos kodeksas, 28-as leidimas, 2019 m. ISBN, I tomas: 978-92-95108-85-1; ISBN II tomas: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priedas pakeičiamas taip:

I PRIEDAS

APRIBOJIMŲ TAIKYMO ZONOS

I DALIS

1.   Vokietija

Šios I apribojimų taikymo zonos Vokietijoje:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Sellessen, Spremberg, Bühlow, Laubsdorf, Bagenz und den Gemarkungen Groß Buckow, Klein Buckow östlich des Tagebaues Welzow-Süd,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbern und Klein Döbern,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau.

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf und Tacken,

Gemeinde Karstadt mit den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow, Garlin, Dallmin, Postlin, Kribbe, Neuhof, Strehlen und Blüthen,

Gemeinde Pirow mit der Gemarkung Bresch,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Arnsdorf,

Gemeinde Burkau,

Gemeinde Crostwitz,

Gemeinde Cunewalde,

Gemeinde Demitz-Thumitz,

Gemeinde Doberschau-Gaußig,

Gemeinde Elsterheide,

Gemeinde Frankenthal,

Gemeinde Göda,

Gemeinde Großharthau,

Gemeinde Großnaundorf,

Gemeinde Großpostwitz/O.L.,

Gemeinde Haselbachtal,

Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,

Gemeinde Königswartha, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Lichtenberg,

Gemeinde Lohsa, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nebelschütz,

Gemeinde Neschwitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Neukirch,

Gemeinde Neukirch/Lausitz,

Gemeinde Obergurig,

Gemeinde Ohorn,

Gemeinde Oßling,

Gemeinde Panschwitz-Kuckau,

Gemeinde Puschwitz,

Gemeinde Räckelwitz,

Gemeinde Radibor, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,

Gemeinde Rammenau,

Gemeinde Schmölln-Putzkau,

Gemeinde Schwepnitz,

Gemeinde Sohland a. d. Spree,

Gemeinde Spreetal, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bernsdorf,

Gemeinde Stadt Bischhofswerda,

Gemeinde Stadt Elstra,

Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Kamenz,

Gemeinde Stadt Lauta,

Gemeinde Stadt Pulsnitz,

Gemeinde Stadt Radeberg,

Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,

Gemeinde Stadt Wilthen,

Gemeinde Stadt Wittichenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Steina,

Gemeinde Steinigtwolmsdorf,

Gemeinde Wachau,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Beiersdorf,

Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz,

Gemeinde Dürrhennersdorf,

Gemeinde Großschönau,

Gemeinde Großschweidnitz,

Gemeinde Hainewalde,

Gemeinde Kurort Jonsdorf,

Gemeinde Kottmar,

Gemeinde Lawalde,

Gemeinde Leutersdorf,

Gemeinde Mittelherwigsdorf,

Gemeinde Oderwitz,

Gemeinde Olbersdorf,

Gemeinde Oppach,

Gemeinde Oybin,

Gemeinde Rosenbach, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Schönbach,

Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Ebersbach-Neugersdorf,

Gemeinde Stadt Herrnhut,

Gemeinde Stadt Löbau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Neusalza-Spremberg,

Gemeinde Stadt Ostritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Seifhennersdorf,

Gemeinde Stadt Zittau,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Klipphausen östlich der S 177,

Gemeinde Lampertswalde, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Stadt Coswig, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen im Norden östlich der Elbe bis zur Bahnlinie, im Süden östlich der S 177,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Weinböhla, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,

Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Böschungsbereich und angrenzende Ackerfläche an der Alten Elde (angrenzend an die Gemeinden Prislich und Zierzow)

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Waldgebiet zwischen der Ortslage Groß Laasch und der Elde

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Wiesen- und Ackerflächen zwischen K52, B5 und Bahnlinie Hamburg-Berlin

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen:

Schlemmin, Kritzow

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage:

Matzlow-Garwitz (teilweise)

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Broock, Wessentin, Wessentin Ausbau, Bobzin, Lübz, Broock Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Lutheran, Gischow, Burow, Hof Gischow, Ausbau Lutheran, Meyerberg

Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Flugplatz mit angrenzendem Waldgebiet entlang der K38 und B191 bis zur A24, Wabel

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzfeld mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neese, Werle, Prislich, Marienhof

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Klein Niendorf, Paarsch

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Granzin, Barkow, Stolpe Ausbau, Stolpe

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

2.   Estija

Šios I apribojimų taikymo zonos Estijoje:

Hiiu maakond.

3.   Graikija

Šios I apribojimų taikymo zonos Graikijoje:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Latvija

Šios I apribojimų taikymo zonos Latvijoje:

Dienvidkurzemes novada Vērgales, Medzes, Grobiņas, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Lietuva

Šios I apribojimų taikymo zonos Lietuvoje:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

6.   Vengrija

Šios I apribojimų taikymo zonos Vengrijoje:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Lenkija

Šios I apribojimų taikymo zonos Lenkijoje:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Siemiątkowo w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Radzanów, Strzegowo, Stupsk w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

powiat jasielski,

powiat strzyżowski,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części I i II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Brzostek, Jodłowa, miasto Dębica, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, część gminy Busko Zdrój położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Siedlawy-Szaniec-Podgaje-Kołaczkowice w powiecie buskim,

powiat kazimierski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, w powiecie kieleckim,

gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

powiat tomaszowski,

powiat brzeziński,

powiat łaski,

powiat miejski Łódź,

powat łódzki wschodni,

powiat pabianicki,

powiat wieruszowski,

gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,

gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,

powiat wieluński,

powiat sieradzki,

powiat zduńskowolski,

gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w powiecie piotrkowskim,

powiat miejski Piotrków Trybunalski,

gminy Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno w powiecie radomszczańskim,

w województwie śląskim:

gmina Koniecpol w powiecie częstochowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr S8 w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Długołęka położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr S8, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

część powiatu miejskiego Wrocław położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez autostradę nr A8,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

powiat średzki,

miasto Świeradów Zdrój w powiecie lubańskim,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat miejski Legnica,

gminy Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Pielgrzymka, Świerzawa, Złotoryja z miastem Złotoryja, miasto Wojcieszów w powiecie złotoryjskim,

powiat lwówecki,

gmina Ścinawa w powiecie lubińskim,

część powiatu trzebnickiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,

gmina Krośnice w powiecie milickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Borek Wielkopolski, Gostyń, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

gmina Kaźmierz, część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

gminy Blizanów, Brzeziny, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

powiat kępiński,

powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski w powiecie oleskim,

gminy Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, miasto Brzeg, część gminy Skarbimierz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 39 w powiecie brzeskim,

gmina Popielów w powiecie opolskim,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

powiat nowosądecki,

powiat miejski Nowy Sącz,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu tarnowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Slovakija

Šios I apribojimų taikymo zonos Slovakijoje:

in the district of Nové Zámky: Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, Kolta, Jasová, Dubník, Rúbaň, Strekov,

in the district of Komárno: Bátorové Kosihy, Búč, Kravany nad Dunajom,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Ipeľské Úľany, Plášťovce, Dolné Túrovce, Stredné Túrovce, Šahy, Tešmak, Pastovce, Zalaba, Malé Ludince, Hronovce, Nýrovce, Želiezovce, Málaš, Čaka,

the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,

the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II,

in the district of Liptovsky Mikulas – municipalities of Pribylina, Jamník, Svatý Štefan, Konská, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Beňadiková, Vavrišovo, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Dovalovo, Hybe, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Malatíny, Liptovské Vlachy, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča, Kráľovská Ľubeľa, Zemianska Ľubeľa, Východná – a part of municipality north from the highway D1,

in the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žiar nad Hronom.

II DALIS

1.   Bulgarija

Šios II apribojimų taikymo zonos Bulgarijoje:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III,

the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III,

the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III.

2.   Vokietija

Šios II apribojimų taikymo zonos Vokietijoje:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow, Schönheide und Liskau,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Drieschnitz, Gablenz, Komptendorf und Sergen,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Berge,

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow und Burow,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,

Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen:

Gemeinde Großdubrau,

Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,

Gemeinde Königswartha östlich der B96,

Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,

Gemeinde Laußnitz,

Gemeinde Lohsa östlich der B96,

Gemeinde Malschwitz,

Gemeinde Neschwitz östlich der B96,

Gemeinde Ottendorf-Okrilla,

Gemeinde Radibor östlich der B96,

Gemeinde Spreetal östlich der B97,

Gemeinde Stadt Bautzen östlich des Verlaufs der B96 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda südlich des Verlaufs der B97 bis Abzweig B96 und östlich des Verlaufs der B96 bis zur südlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Königsbrück mit dem Ortsteil Röhrsdorf,

Gemeinde Stadt Weißenberg,

Gemeinde Stadt Wittichenau östlich der B96,

Stadt Dresden:

Stadtteile Gomlitz, Lausa/Friedersdorf, Marsdorf, Weixdorf,

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Boxberg/O.L.,

Gemeinde Gablenz,

Gemeinde Groß Düben,

Gemeinde Hähnichen,

Gemeinde Hohendubrau,

Gemeinde Horka,

Gemeinde Kodersdorf,

Gemeinde Königshain,

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.,

Gemeinde Kreba-Neudorf,

Gemeinde Markersdorf,

Gemeinde Mücka,

Gemeinde Neißeaue,

Gemeinde Quitzdorf am See,

Gemeinde Rietschen,

Gemeinde Rosenbach nördlich der S129,

Gemeinde Schleife,

Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen nördlich der S129,

Gemeinde Schöpstal,

Gemeinde Stadt Bad Muskau,

Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen nördlich der S129,

Gemeinde Stadt Görlitz,

Gemeinde Stadt Löbau nördlich der B 6 von der Kreisgrenze Bautzen bis zum Abzweig der S 129, auf der S129 bis Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Niesky,

Gemeinde Stadt Ostritz nördlich der S129 und K8616,

Gemeinde Stadt Reichenbach/O.L.,

Gemeinde Stadt Rothenburg/O.L.,

Gemeinde Stadt Weißwasser/O.L.,

Gemeinde Trebendorf,

Gemeinde Vierkirchen,

Gemeinde Waldhufen,

Gemeinde Weißkeißel,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Lampertswalde mit den Ortsteilen Lampertswalde, Mühlbach, Quersa, Schönborn,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig nördlich der S80 und östlich der S81,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla östlich der S81.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl,

Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage:

Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,

Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen:

Groß Godems, Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,

Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien,

Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,

Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,

Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,

Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,

Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf.

3.   Estija

Šios II apribojimų taikymo zonos Estijoje:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Latvija

Šios II apribojimų taikymo zonos Latvijoje:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novads,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novads,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Lietuva

Šios II apribojimų taikymo zonos Lietuvoje:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Vengrija

Šios II apribojimų taikymo zonos Vengrijoje:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Lenkija

Šios II apribojimų taikymo zonos Lenkijoje:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

powiat olecki,

powiat giżycki,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Jedwabno, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

powiat węgorzewski,

gminy Dobre Miasto, Dywity, Świątki, Jonkowo, Gietrzwałd, Olsztynek, Stawiguda, Jeziorany, Kolno, część gminy Biskupiec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 w powiecie olsztyńskim,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,

część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

powiat kozienicki,

powiat lipski,

gminy Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce w powiecie janowskim,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

powiat lubartowski,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

gminy Aleksandrów, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród w powiecie biłgorajskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

powiat krasnostawski,

powiat chełmski,

powiat miejski Chełm,

powiat tomaszowski,

część powiatu kraśnickiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

powiat miejski Zamość,

gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim,

w województwie podkarpackim: