ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 455

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. gruodžio 20d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2259, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014, kiek tai susiję su valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims, konsultuojantiems kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) ir ne KIPVPS investicinių vienetų klausimais arba šiuos vienetus parduodantiems, taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės pratęsimu ( 1 )

1

 

*

2021 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2260, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų siekiant pakeisti jo A ir B priedus

4

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2021 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2021/2261, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/65/EB, kiek tai susiję su kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) valdymo įmonių naudojimusi pagrindinės informacijos dokumentais ( 1 )

15

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2262, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/787 30 straipsnio 2 dalį įregistruojama spiritinio gėrimo geografinė nuoroda Bayerischer Blutwurz

18

 

*

2021 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2263, kuriuo dėl nepriklausomų smulkiųjų alkoholinių gėrimų gamintojų pažymėjimo kodo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/323

20

 

*

2021 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2264, kuriuo dėl patvirtintų ir pasitvirtinusių nepriklausomų smulkiųjų alkoholinių gėrimų gamintojų naudojamo supaprastinto administracinio lydraščio paaiškinimų iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 3649/92

22

 

*

2021 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2265, kuriuo dėl patvirtintų ir pasitvirtinusių nepriklausomų smulkiųjų alkoholinių gėrimų gamintojų identifikavimo elektroniniame administraciniame dokumente iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 684/2009

24

 

*

2021 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2266, kuriuo nustatomos Tarybos direktyvos 92/83/EEB taikymo taisyklės dėl nepriklausomų smulkiųjų alkoholinių gėrimų gamintojų patvirtinimo ir pasitvirtinimo akcizų taikymo tikslais

26

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/2267, kuriuo nustatoma duomenų ir informacijos apie surinktas naudotų tabako gaminių su filtrais ir filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekas teikimo forma ( 1 )

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

REGLAMENTAI

2021 12 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 455/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/2259

2021 m. gruodžio 15 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014, kiek tai susiję su valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims, konsultuojantiems kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) ir ne KIPVPS investicinių vienetų klausimais arba šiuos vienetus parduodantiems, taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės pratęsimu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/2014 (3) 5 straipsnyje reikalaujama, kad mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (toliau – MIPP ir DIP) teikėjai, prieš pateikdami MIPP ir DIP neprofesionaliesiems investuotojams, parengtų ir paskelbtų pagrindinės informacijos dokumentą (toliau – PID);

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnio 1 dalį valdymo įmonėms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB (4) 2 straipsnio 1 dalies b punkte, investicinėms bendrovėms, kaip nurodyta tos direktyvos 27 straipsnyje, ir kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS), kaip nurodyta tos direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje, investicinių vienetų klausimais konsultuojantiems ar tuos vienetus parduodantiems asmenims iki 2021 m. gruodžio 31 d. netaikomos tame reglamente nustatytos pareigos, įskaitant reikalavimą parengti PID (toliau – pereinamojo laikotarpio priemonė). Pagal Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnio 2 dalį, kai valstybė narė taiko pagrindinės informacijos investuotojams dokumento formato ir turinio taisykles, kaip nustatyta Direktyvos 2009/65/EB 78–81 straipsniuose, ne KIPVPS fondams, kurie siūlomi neprofesionaliesiems investuotojams, pereinamojo laikotarpio priemonė turi būti taikoma tokių ne KIPVPS fondų vienetų klausimais neprofesionaliuosius investuotojus konsultuojančioms ar tuos vienetus jiems parduodančioms valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims;

(3)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/653 (5) Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su PID pateikimu, turiniu ir standartiniu formatu, rizikos ir grąžos pateikimo ir išlaidų apskaičiavimo metodika, PID esančios informacijos peržiūros sąlygomis ir minimaliu dažnumu bei PID pateikimo neprofesionaliesiems investuotojams sąlygomis;

(4)

2021 m. rugsėjo 7 d. Komisija priėmė Deleguotąjį reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami Deleguotajame reglamente (ES) 2017/653 nustatyti techniniai reguliavimo standartai, susiję su pagrindine veiklos rezultatų scenarijų rengimo metodika ir jų pateikimu, išlaidų pateikimu ir suminių išlaidų rodiklių apskaičiavimo metodika, informacijos apie ankstesnės veiklos rezultatus turiniu ir pateikimu bei išlaidų pagal įvairias investavimo galimybes teikiančius MIPP ir DIP pateikimu bei MIPP ir DIP teikėjams, siūlantiems Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnyje nurodytų fondų investicinius vienetus kaip pagrindines investavimo galimybes, taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suderinimu su pratęsta tame straipsnyje nustatyta pereinamojo laikotarpio priemone. To deleguotojo reglamento taikymo pradžios data yra 2022 m. liepos 1 d., tačiau svarbu atsižvelgti į poreikį suteikti valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims, konsultuojantiems KIPVPS ir ne KIPVPS investicinių vienetų klausimais ar tuos vienetus parduodantiems, pakankamai laiko pasirengti pereinamojo laikotarpio priemonės taikymo pabaigai ir kartu pareigai rengti PID;

(5)

siekiant užtikrinti, kad poreikis suteikti pakankamai laiko pasirengti pareigai rengti PID būtų patenkintas, būtina pratęsti pereinamojo laikotarpio priemonės galiojimą iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

(6)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

Reglamentu (ES) Nr. 1286/2014 siekiama sudaryti sąlygas neprofesionaliesiems investuotojams priimti geriau informacija pagrįstus investicinius sprendimus. Nepaisant gerų ketinimų, kuriais grindžiamas Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014, po jo priėmimo buvo išreikšta nemažai susirūpinimo, be kita ko, dėl poreikio aiškiau apibrėžti „neprofesionalųjį investuotoją“, to reglamento taikymo sritį produktų atžvilgiu, taip pat dėl pateikimo popieriuje kaip automatiškai numatytos galimybės, kai MIPP ir DIP siūlomi susitikus, panaikinimo, iš eilės sudaromų sandorių sąvokos bei ikisutartinės informacijos teikimo profesionaliesiems investuotojams. Tos problemos turi būti skubiai sprendžiamos, kad būtų didinamas neprofesionaliųjų investuotojų pasitikėjimas finansų rinkomis siekiant naudos bendrovėms, kurios ieško finansavimo, ir ilgalaikės naudos investuotojams. Poreikis atlikti platesnę peržiūrą buvo išdėstytas dar Reglamente (ES) Nr. 1286/2014 ir jo skubumas išlieka nepakitęs. Tikimasi, kad tokios peržiūros pagal Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014 pagrindu Komisija skubos tvarka pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, jei tikslinga, kartu su pasiūlymu, skirtu esamiems trūkumams šalinti;

(8)

atsižvelgiant į tai, kad iki pereinamojo laikotarpio priemonės pirminio galiojimo pabaigos liko labai trumpas laikotarpis, šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnio 1 dalyje data „2021 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2022 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2021 m. gruodžio 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. LOGAR


(1)  2021 m. spalio 20 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiame leidinyje).

(2)  2021 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2021 m. gruodžio 9 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (OL L 352, 2014 12 9, p. 1).

(4)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(5)  2017 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/653, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis (OL L 100, 2017 4 12, p. 1).


2021 12 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 455/4


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/2260

2021 m. gruodžio 15 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų siekiant pakeisti jo A ir B priedus

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 81 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/848 (2) A ir B prieduose išvardytos atitinkamai nacionalinės nemokumo bylos ir nacionaliniai nemokumo specialistai, apie kuriuos pranešė valstybės narės, kuriems taikomas tas reglamentas. A priede išvardytos kiekvienos valstybės narės nemokumo bylų, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2015/848 2 straipsnio 4 punkte, rūšys, o B priede išvardyti kiekvienos valstybės narės nemokumo specialistai, kaip apibrėžta to reglamento 2 straipsnio 5 punkte;

(2)

2020 m. spalio mėn. Nyderlandai Komisijai pranešė apie naujausius savo nacionalinės nemokumo teisės pakeitimus, kuriais nustatyta nauja prevencinė nemokumo sistema, taip pat apie naujas nemokumo specialistų rūšis. Po to pranešimo 2020 m. gruodžio mėn. Italija, Lietuva, Kipras ir Lenkija pateikė pranešimus, kurie yra susiję su naujausiais pakeitimais jų nacionalinėje teisėje, kuriais nustatomos naujos nemokumo bylų ar nemokumo specialistų rūšys. Komisijai pateikus savo pasiūlymą dėl iš dalies keičiančio reglamento, taip pat gauti Vokietijos, Vengrijos ir Austrijos pranešimai, kurie yra susiję su naujausiais pakeitimais jų nacionalinėje teisėje, kuriais nustatomos naujos nemokumo bylų ar nemokumo specialistų rūšys. Vėliau Italija patikslino savo naujų nemokumo ir restruktūrizavimo nuostatų, apie kurias ji pranešė Komisijai 2020 m. gruodžio mėn., įsigaliojimo datą, ir pranešė apie ankstesnio pranešimo dalinį pakeitimą. Tos naujos nemokumo bylų ir nemokumo specialistų rūšys atitinka Reglamente (ES) 2015/848 nustatytus reikalavimus ir dėl jų būtina iš dalies pakeisti to reglamento A ir B priedus;

(3)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius ir 4a straipsnio 1 dalį ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui, Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(4)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(5)

todėl Reglamento (ES) 2015/848 A ir B priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2015/848 A ir B priedai pakeičiami šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2021 m. gruodžio 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. LOGAR


(1)  2021 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2021 m. gruodžio 9 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų (OL L 141, 2015 6 5, p. 19).


PRIEDAS

„A PRIEDAS

2 STRAIPSNIO 4 PUNKTE NURODYTOS NEMOKUMO BYLOS

BELGIQUE/BELGIË

Het faillissement/La faillite,

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif,

De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord/La réorganisation judiciaire par accord amiable,

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice,

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes,

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire,

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire,

De voorlopige ontneming van het beheer, als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion, visé à l’article XX.32 du Code de droit économique,

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност,

Производство по стабилизация на търговеца,

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs,

Reorganizace,

Oddlužení,

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren,

Das gerichtliche Vergleichsverfahren,

Das Gesamtvollstreckungsverfahren,

Das Insolvenzverfahren,

Die öffentliche Restrukturierungssache,

EESTI

Pankrotimenetlus,

Võlgade ümberkujundamise menetlus,

ÉIRE/IRELAND

Compulsory winding-up by the court,

Bankruptcy,

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,

Winding-up in bankruptcy of partnerships,

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court),

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution,

Examinership,

Debt Relief Notice,

Debt Settlement Arrangement,

Personal Insolvency Arrangement,

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση,

Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία,

Σχέδιο αναδιοργάνωσης,

Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου,

Διαδικασία εξυγίανσης,

ESPAÑA

Concurso,

Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación,

Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago,

Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio,

FRANCE

Sauvegarde,

Sauvegarde accélérée,

Sauvegarde financière accélérée,

Redressement judiciaire,

Liquidation judiciaire,

HRVATSKA

Stečajni postupak,

Predstečajni postupak,

Postupak stečaja potrošača,

Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

ITALIA

Fallimento

[iki 2022 m. gegužės 15 d.],

Liquidazione giudiziale

[nuo 2022 m. gegužės 16 d.],

Concordato preventivo,

Liquidazione coatta amministrativa,

Amministrazione straordinaria,

Accordi di ristrutturazione,

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano)

[iki 2022 m. gegužės 15 d.],

Liquidazione dei beni

[iki 2022 m. gegužės 15 d.],

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

[nuo 2022 m. gegužės 16 d.],

Concordato minore

[nuo 2022 m. gegužės 16 d.],

Liquidazione controllata del sovraindebitato

[nuo 2022 m. gegužės 16 d.],

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη,

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές,

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,

Διάταγμα παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος,

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,

Διορισμός Εξεταστή,

Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής,

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process,

Juridiskās personas maksātnespējas process,

Fiziskās personas maksātnespējas process,

LIETUVA

Juridinio asmens restruktūrizavimo byla,

Juridinio asmens bankroto byla,

Juridinio asmens bankroto procesas ne teismo tvarka,

Fizinio asmens bankroto procesas,

LUXEMBOURG

Faillite,

Gestion contrôlée,

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif),

Régime spécial de liquidation du notariat,

Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás,

Felszámolási eljárás,

Nyilvános szerkezetátalakítási eljárás

[nuo 2022 m. liepos 1 d.],

MALTA

Xoljiment,

Amministrazzjoni,

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri,

Stralċ mill-Qorti,

Falliment f’każ ta’ kummerċjant,

Proċedura biex kumpanija tirkupra,

NEDERLAND

Het faillissement,

De surseance van betaling,

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

De openbare akkoordprocedure buiten faillissement,

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Schuldenregulierungsverfahren,

Das Abschöpfungsverfahren,

Das Europäische Restrukturierungsverfahren,

POLSKA

Upadłość,

Postępowanie o zatwierdzenie układu,

Postępowanie o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

Przyspieszone postępowanie układowe,

Postępowanie układowe,

Postępowanie sanacyjne,

PORTUGAL

Processo de insolvência,

Processo especial de revitalização,

Processo especial para acordo de pagamento,

ROMÂNIA

Procedura insolvenței,

Reorganizarea judiciară,

Procedura falimentului,

Concordatul preventiv,

SLOVENIJA

Postopek preventivnega prestrukturiranja,

Postopek prisilne poravnave,

Postopek poenostavljene prisilne poravnave,

Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine,

SLOVENSKO

Konkurzné konanie,

Reštrukturalizačné konanie,

Oddlženie,

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs,

Yrityssaneeraus/företagssanering,

Yksityishenkilön velkajärjestely/skuldsanering för privatpersoner,

SVERIGE

Konkurs,

Företagsrekonstruktion,

Skuldsanering.

B PRIEDAS

2 STRAIPSNIO 5 PUNKTE NURODYTI NEMOKUMO SPECIALISTAI

BELGIQUE/BELGIË

De curator/Le curateur,

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

De vereffenaar/Le liquidateur,

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик,

Временен синдик,

(Постоянен) синдик,

Служебен синдик,

Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce,

Předběžný insolvenční správce,

Oddělený insolvenční správce,

Zvláštní insolvenční správce,

Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter,

Vergleichsverwalter,

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

Verwalter,

Insolvenzverwalter,

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

Treuhänder,

Vorläufiger Insolvenzverwalter,

Vorläufiger Sachwalter,

Restrukturierungsbeauftragter,

EESTI

Pankrotihaldur,

Ajutine pankrotihaldur,

Usaldusisik,

ÉIRE/IRELAND

Liquidator,

Official Assignee,

Trustee in bankruptcy,

Provisional Liquidator,

Examiner,

Personal Insolvency Practitioner,

Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος,

Ο εισηγητής,

Η επιτροπή των πιστωτών,

Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

Administrador concursal,

MEDIAdor concursal,

FRANCE

Mandataire judiciaire,

Liquidateur,

Administrateur judiciaire,

Commissaire à l’exécution du plan,

HRVATSKA

Stečajni upravitelj,

Privremeni stečajni upravitelj,

Stečajni povjerenik,

Povjerenik,

Izvanredni povjerenik,

ITALIA

Curatore,

Commissario giudiziale,

Commissario straordinario,

Commissario liquidatore,

Liquidatore giudiziale,

Professionista nominato dal Tribunale,

Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore

[iki 2022 m. gegužės 15 d.],

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

[nuo 2022 m. gegužės 16 d.],

Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

Επίσημος Παραλήπτης,

Διαχειριστής της Πτώχευσης,

Εξεταστής,

Σύμβουλος Αφερεγγυότητας,

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators,

Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

Nemokumo administratorius,

LUXEMBOURG

Le curateur,

Le commissaire,

Le liquidateur,

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat,

Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő,

Felszámoló,

Szerkezetátalakítási szakértő

[nuo 2022 m. liepos 1 d.],

MALTA

Amministratur Proviżorju,

Riċevitur Uffiċjali,

Stralċjarju,

Manager Speċjali,

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

De curator in het faillissement,

De bewindvoerder in de surseance van betaling,

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

De herstructureringsdeskundige in de openbare akkoordprocedure buiten faillissement,

De observator in de openbare akkoordprocedure buiten faillissement,

ÖSTERREICH

Masseverwalter,

Sanierungsverwalter,

Restrukturierungsbeauftragter,

Besonderer Verwalter,

Einstweiliger Verwalter,

Sachwalter,

Treuhänder,

Insolvenzgericht,

Konkursgericht,

POLSKA

Syndyk,

Nadzorca sądowy,

Zarządca,

Nadzorca układu,

Tymczasowy nadzorca sądowy,

Tymczasowy zarządca,

Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

Administrador da insolvência,

Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

Practician în insolvență,

Administrator concordatar,

Administrator judiciar,

Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

Upravitelj,

SLOVENSKO

Predbežný správca,

Správca,

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare,

Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

Förvaltare,

Rekonstruktör.


DIREKTYVOS

2021 12 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 455/15


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2021/2261

2021 m. gruodžio 15 d.

kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/65/EB, kiek tai susiję su kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) valdymo įmonių naudojimusi pagrindinės informacijos dokumentais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB (3) 78 straipsnyje reikalaujama, kad investicinės bendrovės ir valdymo įmonės parengtų trumpą dokumentą, kuriame būtų pateikta pagrindinė informacija apie investuotojams siūlomų kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) pagrindines ypatybes (toliau – pagrindinė informacija investuotojams), kad tie investuotojai pagrįstai galėtų suvokti jiems siūlomų KIPVPS pobūdį bei riziką ir priimti informacija pagrįstus investicinius sprendimus;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1286/2014 (4) reikalaujama, kad mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) teikėjai, prieš pateikdami MIPP ir DIP neprofesionaliesiems investuotojams, parengtų ir paskelbtų to produkto pagrindinės informacijos dokumentą (toliau – PID), kad tokie neprofesionalieji investuotojai galėtų suprasti ir palyginti MIPP ir DIP pagrindines savybes ir riziką;

(3)

kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) taip pat laikomi MIPP ir DIP, kurių PID reikalaujama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014. Tačiau pagal to reglamento 32 straipsnio 1 dalį valdymo įmonėms, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte, investicinėms bendrovėms, kaip nurodyta tos direktyvos 27 straipsnyje, ir asmenims, konsultuojantiems KIPVPS investicinių vienetų klausimais arba tuos vienetus parduodantiems, kaip nurodyta tos direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje, iki 2021 m. gruodžio 31 d. netaikomos tame reglamente nustatytos pareigos, taigi ir reikalavimas parengti PID (toliau – pereinamojo laikotarpio priemonė);

(4)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/653 (5) Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su PID pateikimu, turiniu ir standartiniu formatu, rizikos ir grąžos pateikimo ir išlaidų apskaičiavimo metodika, PID esančios informacijos peržiūros sąlygomis ir minimaliu dažnumu bei PID pateikimo neprofesionaliesiems investuotojams sąlygomis;

(5)

2021 m. rugsėjo 7 d. Komisija priėmė Deleguotąjį reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami Deleguotajame reglamente (ES) 2017/653 nustatyti techniniai reguliavimo standartai, susiję su pagrindine veiklos rezultatų scenarijų rengimo metodika ir jų pateikimu, išlaidų pateikimu ir suminių išlaidų rodiklių apskaičiavimo metodika, informacijos apie ankstesnės veiklos rezultatus turiniu ir pateikimu bei išlaidų pagal įvairias investavimo galimybes teikiančius MIPP ir DIP pateikimu bei MIPP ir DIP teikėjams, siūlantiems Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnyje nurodytų fondų investicinius vienetus kaip pagrindines investavimo galimybes, taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suderinimu su pratęsta tame straipsnyje nustatyta pereinamojo laikotarpio priemone. To deleguotojo reglamento taikymo pradžios data yra 2022 m. liepos 1 d., tačiau svarbu atsižvelgti į poreikį suteikti valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims, konsultuojantiems KIPVPS ir ne KIPVPS investicinių vienetų klausimais ar tuos vienetus parduodantiems, pakankamai laiko pasirengti pereinamojo laikotarpio priemonės taikymo pabaigai ir kartu pareigai rengti PID;

(6)

siekiant užtikrinti, kad poreikis suteikti pakankamai laiko pasirengti pareigai rengti PID būtų patenkintas, Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 buvo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/2259 (6), pratęsiant pereinamojo laikotarpio priemonės galiojimą iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

(7)

pagrindinė informacija investuotojams ir PID apima iš esmės tuos pačius informavimo reikalavimus. Todėl būtina užtikrinti, kad neprofesionalieji investuotojai į MIPP ir DIP, norintys įsigyti KIPVPS investicinių vienetų, nuo 2023 m. sausio 1 d. negautų abiejų tų dokumentų dėl to paties finansinio produkto. Todėl reikėtų nustatyti, kad PID turėtų būti laikomas atitinkančiu pagrindinei informacijai investuotojams taikomus reikalavimus. Be to, investicinės bendrovės ir valdymo įmonės turėtų ir toliau rengti pagrindinę informaciją investuotojams pagal Direktyvą 2009/65/EB kitiems nei neprofesionaliesiems investuotojams, išskyrus atvejus, kai jos nusprendžia parengti PID, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1286/2014. Tokiais atvejais kompetentingos institucijos neturėtų reikalauti, kad investicinės bendrovės ir valdymo įmonės pateiktų pagrindinę informaciją investuotojams, ir tiems investuotojams turėtų būti pateikiamas tik PID;

(8)

todėl Direktyva 2009/65/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvoje 2009/65/EB įterpiamas šis straipsnis:

„82a straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad jei investicinė bendrovė arba valdymo įmonė bet kurio jos valdomo bendrojo investicinio fondo atveju parengia, pateikia, patikslina ir išverčia pagrindinės informacijos dokumentą, atitinkantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1286/2014 (*1) nustatytus pagrindinės informacijos dokumentų reikalavimus, kompetentingos institucijos laiko, kad tas pagrindinės informacijos dokumentas atitinka pagrindinei informacijai investuotojams taikomus reikalavimus, nustatytus šios direktyvos 78–82 ir 94 straipsniuose.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos nereikalautų, kad investicinė bendrovė arba valdymo įmonė bet kurio jos valdomo bendrojo investicinio fondo atveju parengtų pagrindinę informaciją investuotojams pagal šios direktyvos 78–82 ir 94 straipsnius, jei ji parengia, pateikia, patikslina ir išverčia pagrindinės informacijos dokumentą, atitinkantį Reglamente (ES) Nr. 1286/2014 nustatytus reikalavimus dėl pagrindinės informacijos dokumentų.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia nuostatas, būtinas, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2023 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2021 m. gruodžio 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. LOGAR


(1)  2021 m. spalio 20 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2021 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2021 m. gruodžio 9 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(4)  2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (OL L 352, 2014 12 9, p. 1).

(5)  2017 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/653, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis (OL L 100, 2017 4 12, p. 1).

(6)  2021 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2259, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims, konsultuojantiems kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) ir ne KIPVPS investicinių vienetų klausimais arba šiuos vienetus parduodantiems, taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės pratęsimo (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2021 12 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 455/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/2262

2021 m. gruodžio 13 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/787 30 straipsnio 2 dalį įregistruojama spiritinio gėrimo geografinė nuoroda „Bayerischer Blutwurz“

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/787 dėl spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus, spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir distiliatų naudojimo gaminant alkoholinius gėrimus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 (1), ypač į jo 30 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 (2) 17 straipsnio 5 dalimi Komisija išnagrinėjo 2019 m. birželio 7 d. Vokietijos pateiktą paraišką įregistruoti pavadinimą „Bayerischer Blutwurz“ kaip geografinę nuorodą;

(2)

2019 m. gegužės 25 d. įsigaliojo Reglamentas (ES) 2019/787, kuriuo pakeičiamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008. Remiantis to reglamento 49 straipsnio 1 dalimi, nuo 2019 m. birželio 8 d. panaikinamas Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III skyrius („Geografinės nuorodos“);

(3)

padariusi išvadą, kad paraiška atitinka Reglamento (EB) Nr. 110/2008 reikalavimus, techninės bylos pagrindines specifikacijas Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 17 straipsnio 6 dalyje, pagal Reglamento (ES) 2019/787 50 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą;

(4)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) 2019/787 27 straipsnio 1 dalį Komisija negavo;

(5)

todėl pavadinimas „Bayerischer Blutwurz“ turėtų būti įregistruotas kaip geografinė nuoroda,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojama geografinė nuoroda „Bayerischer Blutwurz“. Pagal Reglamento (ES) 2019/787 30 straipsnio 4 dalį šiuo reglamentu geografinei nuorodai „Bayerischer Blutwurz“ suteikiama Reglamento (ES) 2019/787 21 straipsnyje nurodyta apsauga.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 130, 2019 5 17, p. 1.

(2)  2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL L 39, 2008 2 13, p. 16).

(3)  OL C 351, 2021 9 1, p. 28.


2021 12 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 455/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/2263

2021 m. gruodžio 17 d.

kuriuo dėl nepriklausomų smulkiųjų alkoholinių gėrimų gamintojų pažymėjimo kodo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/323

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 2 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 389/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2073/2004 (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį, 15 straipsnio 5 dalį ir 16 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/2266 (2) nustatoma Tarybos direktyvos 92/83/EEB (3) 23a straipsnio 1 dalyje nurodyto pažymėjimo, kurį valstybės narės turi išduoti nepriklausomiems smulkiesiems alkoholinių gėrimų gamintojams, forma. Tame reglamente taip pat nustatomos nuorodos, kurias tie gamintojai turi pateikti alkoholinių gėrimų gabenimo pagal Tarybos direktyvos 2008/118/EB (4) IV ir V skyrius administraciniame dokumente;

(2)

elektroninių pranešimų, naudojamų gabenant akcizais apmokestinamas prekes, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, struktūra ir turinys nustatyti Komisijos reglamento (EB) Nr. 684/2009 (5) I priede. Tame priede taip pat nurodyti elementai, kurių reikia pildant tam tikrus elektroninių pranešimų duomenų laukus, įskaitant administracinio dokumento 18e lauke pateiktiną pažymėjimo rūšį, kuriai nurodyti įrašomas kodas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/323 (6) II priede pateiktą 15 kodų sąrašą;

(3)

tam, kad būtų galima identifikuoti nepriklausomų smulkiųjų alkoholinių gėrimų gamintojų pažymėjimą tokių gėrimų gabenimo administraciniame dokumente, tikslinga į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/323 II priede pateiktą 15 kodų sąrašą įtraukti Įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/2266 nurodyto pažymėjimo kodą ir apibūdinimą;

(4)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/323 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šio reglamento taikymas turėtų būti atidėtas iki 2022 m. sausio 1 d., kad būtų galima jį suderinti su nacionalinių priemonių, priimtų perkeliant Tarybos direktyvą (ES) 2020/1151 (7) į nacionalinę teisę, taikymu;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Akcizų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/323 II priede pateiktame 15 kodų sąraše įterpiama ši eilutė:

„19

Nepriklausomo smulkiojo alkoholinių gėrimų gamintojo pažymėjimas“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 121, 2012 5 8, p. 1.

(2)  2021 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2266, kuriuo nustatomos Tarybos direktyvos 92/83/EEB taikymo taisyklės dėl nepriklausomų smulkiųjų alkoholinių gėrimų gamintojų patvirtinimo ir pasitvirtinimo akcizų taikymo tikslais (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 26).

(3)  1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus, struktūrų derinimo (OL L 316, 1992 10 31, p. 21).

(4)  2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB (OL L 9, 2009 1 14, p. 12).

(5)  2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis (OL L 197, 2009 7 29, p. 24).

(6)  2016 m. vasario 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/323, kuriuo, remiantis Tarybos reglamentu (ES) Nr. 389/2012, nustatomos išsamios valstybių narių bendradarbiavimo ir keitimosi informacija apie prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, taisyklės (OL L 66, 2016 3 11, p. 1).

(7)  2020 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva (ES) 2020/1151, kuria iš dalies keičiama Direktyva 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo (OL L 256, 2020 8 5, p. 1).


2021 12 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 455/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/2264

2021 m. gruodžio 17 d.

kuriuo dėl patvirtintų ir pasitvirtinusių nepriklausomų smulkiųjų alkoholinių gėrimų gamintojų naudojamo supaprastinto administracinio lydraščio paaiškinimų iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 3649/92

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančią Direktyvą 92/12/EEB (1), ypač į jos 34 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/2266 (2) nustatoma Direktyvos 92/83/EEB (3) 23a straipsnio 1 dalyje nurodyto pažymėjimo, kurį valstybės narės turi išduoti nepriklausomiems smulkiesiems alkoholinių gėrimų gamintojams, forma. Tame reglamente taip pat nustatytos nuorodos, kurias tie gamintojai turi pateikti alkoholinių gėrimų gabenimo pagal Direktyvos 2008/118/EB IV ir V skyrius administraciniame dokumente;

(2)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3649/92 (4) nustatytas supaprastinto administracinio lydraščio, naudojamo gabenant akcizu apmokestinamas prekes, kurios išleistos vartoti išsiuntimo valstybėje narėje, turinys;

(3)

siekiant įtraukti patvirtintus ir pasitvirtinusius nepriklausomus smulkiuosius gamintojus, būtina iš dalies pakeisti supaprastinto administracinio lydraščio, naudojamo gabenant išleistus vartoti alkoholinius gėrimus, 14 lauką ir jo paaiškinimus;

(4)

todėl Reglamentas (EEB) Nr. 3649/92 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šio reglamento taikymas turėtų būti atidėtas iki 2022 m. sausio 1 d., kad būtų galima jį suderinti su nacionalinių priemonių, priimtų perkeliant Tarybos direktyvą (ES) 2020/1151 (5) į nacionalinę teisę, taikymu;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Akcizų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 3649/1992 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

supaprastinto administracinio lydraščio 14 laukas pakeičiamas taip:

„14 Sertifikatai (išduoti nepriklausomiems smulkiesiems alkoholinių gėrimų gamintojams dėl tam tikrų vynų ir spiritinių gėrimų)“;

2)

paaiškinimų 2 skirsnyje „Pavadinimai“ 14 laukui skirto įrašo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

„Jei alkoholiniams gėrimams, kurie pagaminti pasitvirtinusių nepriklausomų smulkiųjų gamintojų, ketinama prašyti taikyti sumažintą akcizo tarifą paskirties valstybėje narėje, pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/2266 (*1) 6 straipsnį pridedama tam tikra informacija.

(*1)  2021 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2266, kuriuo nustatomos Tarybos direktyvos 92/83/EEB taikymo taisyklės dėl nepriklausomų smulkiųjų alkoholinių gėrimų gamintojų patvirtinimo ir pasitvirtinimo akcizų taikymo tikslais (OL L 455).“;"

3)

paaiškinimų 2 skirsnyje „Pavadinimai“ 14 laukui skirto įrašo 4 punktas panaikinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 9, 2009 1 14, p. 12.

(2)  2021 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2266, kuriuo nustatomos Tarybos direktyvos 92/83/EEB taikymo taisyklės dėl nepriklausomų smulkiųjų alkoholinių gėrimų gamintojų patvirtinimo ir pasitvirtinimo akcizų taikymo tikslais (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 26).

(3)  1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus, struktūrų derinimo (OL L 316, 1992 10 31, p. 21).

(4)  1992 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3649/92 dėl supaprastinto administracinio lydraščio, skirto Bendrijos viduje judantiems akcizu apmokestinamiems produktams, kurie išleisti vartojimui išsiuntimo valstybėje narėje (OL L 369, 1992 12 18, p. 17).

(5)  2020 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva (ES) 2020/1151, kuria iš dalies keičiama Direktyva 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo (OL L 256, 2020 8 5, p. 1).


2021 12 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 455/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/2265

2021 m. gruodžio 17 d.

kuriuo dėl patvirtintų ir pasitvirtinusių nepriklausomų smulkiųjų alkoholinių gėrimų gamintojų identifikavimo elektroniniame administraciniame dokumente iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 684/2009

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančią Direktyvą 92/12/EEB (1), ypač į jos 29 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/2266 (2) nustatoma Tarybos direktyvos 92/83/EEB (3) 23a straipsnio 1 dalyje nurodyto pažymėjimo, kurį valstybės narės turi išduoti nepriklausomiems smulkiesiems alkoholinių gėrimų gamintojams, forma. Tame reglamente taip pat nustatomos nuorodos, kurias tie gamintojai turi pateikti alkoholinių gėrimų gabenimo pagal Direktyvos 2008/118/EB IV ir V skyrius administraciniame dokumente;

(2)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 684/2009 (4) I priede nustatoma elektroninių pranešimų, naudojamų gabenant akcizais apmokestinamas prekes, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, struktūra ir turinys, taip pat duomenų elementai, kuriuos reikia įrašyti pildant tų pranešimų duomenų laukus;

(3)

siekiant įtraukti patvirtintus ir pasitvirtinusius nepriklausomus smulkiuosius gamintojus, būtina iš dalies pakeisti 17 duomenų grupės l ir n duomenų elementų, naudojamų alkoholinių gėrimų, kuriems pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo elektroniniuose administraciniuose dokumentuose, paaiškinimą;

(4)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 684/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šio reglamento taikymas turėtų būti atidėtas iki 2022 m. sausio 1 d., kad būtų galima jį suderinti su nacionalinių priemonių, priimtų perkeliant Tarybos direktyvą (ES) 2020/1151 (5) į nacionalinę teisę, taikymu;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Akcizų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 684/2009 I priedo 1 lentelė iš dalies keičiama taip:

1)

17 duomenų grupės l duomenų elemento eilutės F skilties 3 ir 4 punktai pakeičiami taip:

„3.

Jei ketinama prašyti alkoholiniams gėrimams, kurie pagaminti pasitvirtinusių nepriklausomų smulkiųjų gamintojų, taikyti sumažintą akcizo tarifą paskirties valstybėje narėje, pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento 2021/2266 (*) 4 straipsnį ir 5 straipsnio 1 ir 2 dalis pridedama deklaracija dėl veiklos vykdytojo statuso.

4.

Jei ketinama prašyti alkoholiniams gėrimams, kurie pagaminti patvirtintų nepriklausomų smulkiųjų gamintojų, taikyti sumažintą akcizo tarifą paskirties valstybėje narėje, pagal Įgyvendinimo reglamento 2021/2266 2 straipsnio dalį pridedama deklaracija dėl pažymėjimu patvirtintos alkoholinių gėrimų rūšies.

(*)

2021 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2266, kuriuo nustatomos Tarybos direktyvos 92/83/EEB taikymo taisyklės dėl nepriklausomų smulkiųjų alkoholinių gėrimų gamintojų patvirtinimo ir pasitvirtinimo akcizų taikymo tikslais (OL L …, ..., p. 26).“;

2)

17 duomenų grupės n duomenų elemento eilutės F skiltis pakeičiama taip:

„Jei ketinama prašyti alkoholiniams gėrimams, kurie pagaminti pasitvirtinusių nepriklausomų smulkiųjų gamintojų, taikyti sumažintą akcizo tarifą paskirties valstybėje narėje, pagal Įgyvendinimo reglamento 2021/2266 5 straipsnio 3 dalį nurodomas metinės produkcijos kiekis. Šio duomenų elemento reikšmė turi būti didesnė už nulį.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 9, 2009 1 14, p. 12.

(2)  2021 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2266, kuriuo nustatomos Tarybos direktyvos 92/83/EEB taikymo taisyklės dėl nepriklausomų smulkiųjų alkoholinių gėrimų gamintojų patvirtinimo ir pasitvirtinimo akcizų taikymo tikslais (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 26).

(3)  1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus, struktūrų derinimo (OL L 316, 1992 10 31, p. 21).

(4)  2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis (OL L 197, 2009 7 29, p. 24).

(5)  2020 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva (ES) 2020/1151, kuria iš dalies keičiama Direktyva 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo (OL L 256, 2020 8 5, p. 1).


2021 12 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 455/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/2266

2021 m. gruodžio 17 d.

kuriuo nustatomos Tarybos direktyvos 92/83/EEB taikymo taisyklės dėl nepriklausomų smulkiųjų alkoholinių gėrimų gamintojų patvirtinimo ir pasitvirtinimo akcizų taikymo tikslais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvą 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo (1), ypač į jos 23a straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 92/83/EEB nustatytos sąlygos, kuriomis užtikrinamas alkoholio apmokestinimo vidaus rinkos sukūrimas ir veikimas;

(2)

Tarybos direktyva (ES) 2020/1151 (2), kuria iš dalies pakeista Direktyva 92/83/EEB, valstybių narių turima galimybė taikyti sumažintus akcizo tarifus, kuri galiojo tik nepriklausomų smulkiųjų gamintojų nedideliais kiekiais gaminamam alui ir etilo alkoholiui, išplėsta, kad būtų įtraukti ir kiti smulkiųjų gamintojų nedideliais kiekiais gaminami alkoholiniai gėrimai. Pagal Direktyvos 92/83/EEB 23a straipsnio 1 dalį, valstybės narės, gavusios prašymą, turi jų teritorijoje įsisteigusiems nepriklausomiems smulkiesiems gamintojams išduoti metinį pažymėjimą, kuriuo patvirtina gamintojo bendrą metinės produkcijos apimtį ir jo atitiktį Direktyvoje 92/83/EEB nustatytiems kriterijams (toliau – pažymėjimas). Siekiant palengvinti gamintojams suteikto nepriklausomo smulkiojo gamintojo statuso pripažinimą visose valstybėse narėse, pažymėjimai turi būti rengiami naudojant bendrą formą;

(3)

pageidautina, kad nepriklausomiems smulkiesiems gamintojams pažymėjimus išduotų valstybė narė, kurioje jie yra įsisteigę. Siekiant sumažinti administracinę naštą, tikslinga numatyti galimybę nepriklausomiems smulkiesiems gamintojams pasitvirtinti patiems su sąlyga, kad valstybės narės ėmėsi tinkamų priemonių siekdamos išvengti išsisukinėjimo nuo sistemos, jos vengimo ar piktnaudžiavimo ja;

(4)

siekiant palengvinti nepriklausomo smulkiojo gamintojo statuso pripažinimą, administraciniame dokumente, naudojamame gabenant prekes pagal Tarybos direktyvos 2008/118/EB (3) IV arba V skyrių, turėtų būti pateikiama nuoroda į nepriklausomo smulkiojo gamintojo pažymėjimą, kaip reikalaujama Direktyvos 92/83/EEB 23a straipsnio 1 dalyje;

(5)

siekiant paaiškinti, kokie įrodymai turi būti naudojami tuo atveju, kai nepriklausomi smulkieji gamintojai pasitvirtina patys, būtina nurodyti informaciją, kuri turi būti pateikta administraciniame dokumente ir supaprastintame administraciniame lydraštyje, naudojamuose gabenant prekes pagal Direktyvos 2008/118/EB IV arba V skyrių;

(6)

šio reglamento taikymas turėtų būti atidėtas iki 2022 m. sausio 1 d., kad būtų galima jį suderinti su nacionalinių priemonių, priimtų perkeliant Direktyvą (ES) 2020/1151 į nacionalinę teisę, taikymu;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Akcizų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nepriklausomo smulkiojo gamintojo pažymėjimas

Nepriklausomo smulkiojo gamintojo pažymėjimo, nurodyto Direktyvos 92/83/EEB 23a straipsnio 1 dalyje (toliau – pažymėjimas), forma nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Nuoroda į pažymėjimą administraciniame dokumente, naudojamame gabenant prekes pagal Direktyvos 2008/118/EB IV skyrių

Darant nuorodą į pažymėjimą administraciniame dokumente, naudojamame gabenant prekes pagal Direktyvos 2008/118/EB IV skyrių, pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 684/2009 (4) I priedo 1 lentelę parengtame administraciniame dokumente turi būti pateikiama ši informacija:

a)

17l lauke: formuluotė „Aprašytą produktą pagamino“ ir atitinkamai vienas iš šių terminų:

a)

„patvirtinta nepriklausoma maža alaus darykla“;

b)

„patvirtintas nepriklausomas smulkusis vyno gamintojas“;

c)

„patvirtintas nepriklausomas smulkusis fermentuotų gėrimų, išskyrus vyną ir alų, gamintojas“;

d)

„patvirtintas nepriklausomas smulkusis tarpinių produktų gamintojas“;

e)

„patvirtinta nepriklausoma maža degtinės darykla“;

b)

18e lauke: pažymėjimo dokumento rūšis;

c)

18f lauke: pažymėjimo serijos numeris.

3 straipsnis

Nuoroda į pažymėjimą administraciniame dokumente, naudojamame gabenant prekes pagal Direktyvos 2008/118/EB V skyrių

1.   Darant nuorodą į pažymėjimą administraciniame dokumente, naudojamame gabenant prekes pagal Direktyvos 2008/118/EB V skyrių, pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 3649/92 (5) parengto supaprastinto administracinio lydraščio 14 lauke nurodomas pažymėjimo serijos numeris ir formuluotė „Pažymėjimas, suteiktas“, po kurios įrašomas vienas iš šių terminų:

a)

„nepriklausomai mažai alaus daryklai“;

b)

„nepriklausomam smulkiajam vyno gamintojui“;

c)

„nepriklausomam smulkiajam fermentuotų gėrimų, išskyrus vyną ir alų, gamintojui“;

d)

„nepriklausomam smulkiajam tarpinių produktų gamintojui“;

e)

„nepriklausomai mažai degtinės daryklai“.

2.   Tais atvejais, kai gabenamos prekės apima įvairius alkoholinius gėrimus, o sumažintus akcizus ketinama taikyti tik kai kuriems iš jų, pagal Reglamentą (EEB) Nr. 3649/92 parengto supaprastinto administracinio lydraščio 14 lauke pateikiamas nepriklausomo smulkiojo gamintojo pagamintų alkoholinių gėrimų komercinis aprašas.

4 straipsnis

Nepriklausomų smulkiųjų gamintojų pasitvirtinimas

Jei nepriklausomi smulkieji gamintojai atitinka Direktyvos 92/83/EEB 4 straipsnio 2 dalyje, 9a straipsnio 2 dalyje, 13a straipsnio 4 dalyje, 18a straipsnio 3 dalyje arba 22 straipsnio 2 dalyje nustatytas apibrėžtis ir valstybė narė leidžia savo teritorijoje įsisteigusiems nepriklausomiems smulkiesiems gamintojams pasitvirtinti patiems, administraciniame dokumente pagal šio reglamento 5 ir 6 straipsnius nurodomas gamintojo statusas ir jo metinė produkcija.

5 straipsnis

Administracinio dokumento pildymo reikalavimai tais atvejais, kai pagal Direktyvos 2008/118/EB IV skyrių gabenamų prekių gamintojas pasitvirtina pats

1.   Kai prekės gabenamos pagal Direktyvos 2008/118/EB IV skyrių, pagal Reglamento (EB) Nr. 684/2009 I priedo 1 lentelę parengto administracinio dokumento 17l lauke nepriklausomo smulkiojo gamintojo statusas deklaruojamas įrašu: „Patvirtinama, kad aprašytą produktą pagamino“ ir atitinkamai vienu iš šių terminų:

a)

„nepriklausoma maža alaus darykla“;

b)

„nepriklausomas smulkusis vyno gamintojas“;

c)

„nepriklausomas smulkusis fermentuotų gėrimų, išskyrus vyną ir alų, gamintojas“;

d)

„nepriklausomas smulkusis tarpinių produktų gamintojas“;

e)

„nepriklausoma maža degtinės darykla“.

2.   Kai alkoholinių gėrimų siuntėjas nėra pats pasitvirtinęs nepriklausomas smulkusis gamintojas, 17l lauke taip pat nurodomas Tarybos reglamento (ES) Nr. 389/2012 (6) 19 straipsnio 1 dalyje nurodytos keitimosi akcizų duomenimis sistemos numeris (SEED numeris) arba gamintojo pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas (PVM mokėtojo kodas).

SEED numeris yra su akcizais susijusio leidimo numeris, kurį suteikė Reglamento (ES) Nr. 389/2012 19 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos. Tarybos direktyvos 2006/112/EB (7) 214 straipsnyje nurodytas PVM mokėtojo kodas nurodomas tik tada, kai nepriklausomas smulkusis gamintojas neturi SEED numerio;

3.   Smulkiojo nepriklausomo gamintojo metinė alkoholinių gėrimų produkcija deklaruojama pagal Reglamento (EB) Nr. 684/2009 I priedo 1 lentelę parengto administracinio dokumento 17n lauke. Kiekis nurodomas hektolitrais, išskyrus etilo alkoholio, kurio kiekis nurodomas gryno alkoholio hektolitrais.

6 straipsnis

Administracinio dokumento pildymo reikalavimai tais atvejais, kai pagal Direktyvos 2008/118/EB V skyrių gabenamų prekių gamintojas pasitvirtina pats

Kai prekės gabenamos pagal Direktyvos 2008/118/EB V skyrių, pagal Reglamentą (EEB) Nr. 3649/92 parengto supaprastinto administracinio lydraščio 14 lauke pateikiama ši informacija:

a)

nepriklausomo smulkiojo gamintojo statusas, naudojant formuluotę „Patvirtinama, kad aprašytą produktą pagamino“ ir atitinkamai vieną iš šių terminų:

a)

„nepriklausoma maža alaus darykla“;

b)

„nepriklausomas smulkusis vyno gamintojas“;

c)

„nepriklausomas smulkusis fermentuotų gėrimų, išskyrus vyną ir alų, gamintojas“;

d)

„nepriklausomas smulkusis tarpinių produktų gamintojas“;

e)

„nepriklausoma maža degtinės darykla“;

b)

bendra metinė produkcija hektolitrais, išskyrus etilo alkoholio, kurio bendra metinė produkcija nurodoma gryno alkoholio hektolitrais;

c)

jei alkoholinių gėrimų siuntėjas nėra gamintojas, – pasitvirtinusio nepriklausomo smulkiojo gamintojo SEED numeris arba PVM mokėtojo kodas, kaip nustatyta šio reglamento 5 straipsnio 2 dalyje;

d)

jei gabenamos prekės apima įvairius alkoholinius gėrimus, o sumažintus akcizus ketinama taikyti tik kai kuriems iš jų, – nepriklausomo smulkiojo gamintojo pagamintų alkoholinių gėrimų komercinis aprašas.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 316, 1992 10 31, p. 21.

(2)  2020 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva (ES) 2020/1151, kuria iš dalies keičiama Direktyva 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo (OL L 256, 2020 8 5, p. 1).

(3)  2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB (OL L 9, 2009 1 14, p. 12).

(4)  2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis (OL L 197, 2009 7 29, p. 24).

(5)  1992 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3649/92 dėl supaprastinto administracinio lydraščio, skirto Bendrijos viduje judantiems akcizu apmokestinamiems produktams, kurie išleisti vartojimui išsiuntimo valstybėje narėje (OL L 369, 1992 12 18, p. 17).

(6)  2012 m. gegužės 2 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 389/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2073/2004 (OL L 121, 2012 5 8, p. 1).

(7)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).


PRIEDAS

EUROPOS SĄJUNGA

AKCIZO TAIKYMO PAŽYMĖJIMAS, SKIRTAS NEPRIKLAUSOMIEMS SMULKIESIEMS ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ GAMINTOJAMS

(Tarybos direktyvos 92/83/EEB 23a straipsnis)

Serijos numeris:

1.

NEPRIKLAUSOMO SMULKIOJO GAMINTOJO IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS

Pavadinimas/vardas, pavardė

Gatvės pavadinimas ir namo Nr.

Pašto kodas, vietovė

Įsisteigimo valstybė narė

SEED numeris/PVM mokėtojo kodas

2.

ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ, DĖL KURIŲ PRAŠOMA IŠDUOTI AKCIZO TAIKYMO PAŽYMĖJIMĄ, APRAŠAS

 

 

 

 

Alkoholinių gėrimų rūšis

Aprašas

Bendra metinė produkcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS

Pavadinimas

Įstaigos nuorodos numeris (jei yra)

Adresas

Telefono numeris

E. pašto adresas

4.

KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS PATVIRTINIMAS

Toliau pasirašiusi nacionalinė institucija patvirtina:

1 lauke paminėto nepriklausomo smulkiojo gamintojo bendrą metinę produkciją, aprašytą 2 lauke;

kad 1 lauke nurodytas nepriklausomas smulkusis gamintojas atitinka Direktyvos 92/83/EEB 4 straipsnio 2 dalyje, 9a straipsnio 2 dalyje, 13a straipsnio 4 dalyje, 18a straipsnio 3 dalyje ir 22 straipsnio 2 dalyje (priklausomai nuo atvejo) nustatytus kriterijus.

 

 

 

 

Pasirašančiojo asmens vardas, pavardė ir pareigos

Vieta, data

Antspaudas (jei taikoma)

Parašas

Aiškinamosios pastabos

1.

Šis pažymėjimas yra dokumentas, kuriuo patvirtinamas sumažinto akcizo tarifo taikymas nepriklausomų smulkiųjų gamintojų pagamintiems alkoholiniams gėrimams, kaip nurodyta Direktyvos 92/83/EEB 23a straipsnyje. Kiekvienam nepriklausomam smulkiajam gamintojui per metus surašomas vienas pažymėjimas, skirtas pagamintiems visų rūšių alkoholiniams gėrimams.

2.

Pažymėjimo formos matmenys – 210×297 mm. Prireikus forma spausdinama ant balto popieriaus, kuriame nėra mechaninės plaušienos.

3.

Pažymėjimas pildomas įskaitomai ir taip, kad įrašai būtų neištrinami. Neleidžiama trinti ir rašyti ant viršaus. Pažymėjimas pildomas valstybės narės, kurioje įsisteigęs nepriklausomas smulkusis gamintojas, pripažinta kalba. Pripažinta kalba – viena iš kalbų, oficialiai vartojamų valstybėje narėje, kurioje įsisteigęs nepriklausomas smulkusis gamintojas, arba bet kuri kita oficialioji Sąjungos kalba, kurią ta valstybė narė tuo tikslu paskelbė priimtina.

4.

Kai pažymėjimas surašomas kita nei paskirties valstybės narės pripažinta kalba, tos valstybės narės institucijų prašymu gavėjas kartu su juo pateikia vertimą. Valstybė narė gali savo nuožiūra atleisti nuo pareigos pateikti vertimą.

5.

Serijos numerį sudaro 14 skaitmenų. Jis prasideda dviem skaitmenimis, nurodančiais metus, kuriais sertifikatas išduotas; po jų nurodomas valstybės narės identifikavimo numeris ir dviraidis dokumentą išdavusios šalies kodas pagal Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 3 punktą; toliau pateikiamas unikalus atpažinties kodas, kurį sudaro 10 simbolių raidinis skaitmeninis nacionalinis numeris, suteiktas valstybės narės, kurioje įsisteigęs nepriklausomas smulkusis gamintojas. Serijos numerio pavyzdys: 22ES01ABCD234E.

6.

Pažymėjimo 1 lauke nurodomi nepriklausomam smulkiajam gamintojui identifikuoti reikalingi atitinkami duomenys, įskaitant jo SEED numerį. PVM mokėtojo kodas nurodomas tik jei nepriklausomas smulkusis gamintojas neturi SEED numerio.

7.

Pažymėjimo 2 lauke kompetentinga institucija nurodo bendrą metinę nepriklausomo smulkiojo gamintojo alkoholinių gėrimų, dėl kurių prašoma išduoti pažymėjimą, produkciją, atsižvelgdama į tai, kad:

a)

alkoholinio gėrimo rūšis turi būti nurodyta pagal šį Direktyvoje 92/83/EEB pateiktą sąrašą:

i)

alus;

ii)

vynas;

iii)

kiti nei vynas ir alus fermentuoti gėrimai;

iv)

tarpiniai produktai;

v)

etilo alkoholis;

b)

gali būti pateiktas produkto aprašas. Pateiktas tarpinių produktų ir kitų fermentuotų gėrimų aprašas turėtų atitikti Direktyvos 92/83/EEB 13a straipsnio 2 ir 3 dalis ir 18a straipsnio 2 dalį;

c)

alkoholinio gėrimo kiekis išreiškiamas hektolitrais, išskyrus etilo alkoholio, kurio kiekis nurodomas gryno alkoholio hektolitrais.

8.

Pažymėjimo 3 lauke nurodomi kompetentingai institucijai identifikuoti reikalingi atitinkami duomenys, įskaitant, kai taikytina, muitinės įstaigos identifikavimo kodą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 5 punkte.

9.

Kompetentingos institucijos gali atleisti nuo pareigos antspauduoti išduotą sertifikatą, jei jo autentiškumas patvirtinamas kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, elektroniniu parašu.


SPRENDIMAI

2021 12 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 455/32


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2021/2267

2021 m. gruodžio 17 d.

kuriuo nustatoma duomenų ir informacijos apie surinktas naudotų tabako gaminių su filtrais ir filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekas teikimo forma

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo (1), ypač į jos 13 straipsnio 4 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvos (ES) 2019/904 13 straipsnio 1 dalies f punktą valstybės narės Komisijai turi teikti duomenis apie surinktas naudotų tabako gaminių su filtrais ir filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekas. Kartu su tais duomenimis turi būti pateikiama kokybės patikros ataskaita;

(2)

pagal Direktyvos (ES) 2019/904 13 straipsnio 1 dalies f punktą teikdamos duomenis apie surinktas naudotų tabako gaminių su filtrais ir filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekas, surinktas per viešas atliekų surinkimo sistemas ir vykdant šiukšlių išrinkimo veiklą, valstybės narės turėtų nurodyti jų bendrą svorį tonomis. Prie tų duomenų pridedama kokybės patikros ataskaita turėtų būti pateikta tokia forma, kad būtų užtikrinta, jog joje būtų apibūdinamos šiems duomenims išmatuoti ir patikrinti naudotos metodikos ir duomenų šaltiniai;

(3)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka komiteto, įsteigto pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB (2) 39 straipsnį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Duomenų pateikimas

Direktyvos (ES) 2019/904 13 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytus duomenis valstybės narės teikia šio sprendimo I priede nustatyta forma.

Tos direktyvos 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą tų duomenų kokybės patikros ataskaitą jos teikia šio sprendimo II priede nustatyta forma.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2021 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 155, 2019 6 12, p. 1.

(2)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).


I PRIEDAS

DUOMENŲ TEIKIMO FORMA

Duomenų apie naudotų tabako gaminių su filtrais ir filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, surinktų per viešas atliekų surinkimo sistemas ir vykdant šiukšlių išrinkimo veiklą, teikimo pagal Direktyvos (ES) 2019/904 13 straipsnio 1 dalies f punktą forma.

1

2

 

(tonomis)

Pagal Direktyvos (ES) 2019/904 13 straipsnio 1 dalies f punktą nurodomas bendras naudotų tabako gaminių su filtrais ir filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, surinktų per viešas atliekų surinkimo sistemas ir vykdant šiukšlių išrinkimo veiklą, svoris.

 


II PRIEDAS

KOKYBĖS PATIKROS ATASKAITOS FORMA

I.   Bendroji informacija

1.1.

Valstybė narė

 

1.2.

Duomenis teikianti organizacija ir jos apibūdinimas

 

1.3.

Kontaktinis asmuo

 

1.4.

Kontaktinis e. pašto adresas

 

1.5.

Kontaktinis telefono numeris

 

1.6.

Ataskaitiniai metai

 

1.7.

Pateikimo data / versija

 

1.8.

Nuoroda į valstybės narės paskelbtus duomenis (jei yra)

 

II.   Duomenis renkančių institucijų apibūdinimas

Institucijos pavadinimas

Pagrindinių funkcijų apibūdinimas

 

 

 

 

Jei reikia, įterpkite daugiau eilučių.

III.   Naudotų metodų aprašymas

Teikiant duomenis pagal Direktyvos (ES) 2019/904 13 straipsnio 1 dalies f punktą, metodų ir duomenų šaltinių, naudotų siekiant išmatuoti naudotų tabako gaminių su filtrais ir filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, surinktų per viešas atliekų surinkimo sistemas ir vykdant šiukšlių išrinkimo veiklą, svorį, aprašymas.

3.1.

Duomenų šaltiniai, apskaičiavimo metodai ir bendro svorio procentinė dalis.

Paaiškinkite, kaip buvo išmatuotas šio skyriaus pirmoje pastraipoje nurodytų atliekų svoris ir kaip atsižvelgta į popieriaus ir tabako drėgmę bei likučius. Paaiškinkite, kokiu metodu užtikrinta, kad surinktų atliekų mėginiai būtų imami reprezentatyviai. Nurodykite, kuriais metais atlikta atliekų ir šiukšlių sudėties analizė.

Duomenų šaltiniai, metai

Naudotų metodų aprašymas

Bendro svorio procentinė dalis

 

 

 

Jei reikia, įterpkite daugiau eilučių.

3.2.

Metodų, naudotų perskaičiavimo koeficientams nustatyti, aprašymas ir jų taikymas.

Jei šio skyriaus pirmoje pastraipoje nurodytų atliekų svoris buvo nustatytas nustatant bendrą naudotų tabako gaminių su filtrais ir filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų vienetų skaičių, nurodykite taikytą perskaičiavimo koeficientą.

 

Perskaičiavimo koeficientas

Nurodykite, kokie kintamieji buvo įtraukti apskaičiuojant perskaičiavimo koeficientus ir kaip šie kintamieji buvo apskaičiuoti

Perskaičiavimo iš vienetų skaičiaus į svorį koeficientas

 

 

Jei reikia, įterpkite daugiau eilučių.

IV.   Duomenų patikros ir kontrolės sistema

4.1.

Pagal Direktyvos (ES) 2019/904 13 straipsnio 1 dalies f punktą surinktų duomenų apie naudotų tabako gaminių su filtrais ir filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekas, surinktas per viešas atliekų surinkimo sistemas ir vykdant šiukšlių išrinkimo veiklą, aprėpties aprašymas ir galiojimo laikotarpis.

 

Jei reikia, įterpkite daugiau eilučių.

4.2.

Skirtumai, palyginti su ankstesnių metų duomenimis.

Reikšmingi einamaisiais ataskaitiniais metais taikomo skaičiavimo metodo pakeitimai, palyginti su ankstesniais ataskaitiniais metais taikytu metodu, jei jų yra (visų pirma nurodykite retrospektyviai atliktas pataisas, jų pobūdį ir tai, ar tam tikrų metų duomenys buvo atskirti duomenų eilučių segmentų skirtuku).

 

Jei reikia, įterpkite daugiau eilučių.

V.   Konfidencialumas

Pagrindimas, kodėl atsisakoma skelbti tam tikras šios kokybės patikros ataskaitos dalis (jei to reikia), ir dalių, kurias atsisakoma skelbti, sąrašas.

 

Jei reikia, įterpkite daugiau eilučių.

VI.   Pagrindinės nacionalinės interneto svetainės, informaciniai dokumentai ir publikacijos

Pateikite su šiuo duomenų rinkimu susijusių pagrindinių interneto svetainių pavadinimus ir URL, susijusius dokumentus ir publikacijas.

 

Jei reikia, įterpkite daugiau eilučių.