ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 407

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. lapkričio 17d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. lapkričio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) 2021/2002, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/90, kuriuo nustatomos 2021 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Viduržemio ir Juodojoje jūrose

1

 

*

2021 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2003, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 papildoma sukuriant Sąjungos atsinaujinančiųjų išteklių energijos vystymo platformą ( 1 )

4

 

*

2021 m. lapkričio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2004, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Vänerlöjrom (SKVN))

9

 

*

2021 m. lapkričio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2005, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, kuriais dėl priskyrimo lentelių, kuriose nurodoma išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų pateiktų kredito rizikos vertinimų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytų kredito kokybės žingsnių atitiktis, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1799 ( 1 )

10

 

*

2021 m. lapkričio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2006, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, kuriais dėl išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų kredito rizikos vertinimų susiejimo su objektyvia kredito kokybės žingsnių skale pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1800 ( 1 )

18

 

*

2021 m. lapkričio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2007, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 taikymo taisyklės dėl specialios mažosioms įmonėms skirtos schemos

27

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. lapkričio 16 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/2008, kuriuo iš dalies keičiamas ir atnaujinamas Sprendimas (BUSP) 2018/340, kuriuo sudaromas projektų, kurie turės būti parengti pagal PESCO sistemą, sąrašas

37

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2021 11 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 407/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/2002

2021 m. lapkričio 15 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/90, kuriuo nustatomos 2021 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Viduržemio ir Juodojoje jūrose

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) 2021/90 (1) nustatomos 2021 m. žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Viduržemio ir Juodojoje jūrose. Tuo reglamentu Sąjungos teisėje įgyvendinamas daugiametis paprastųjų otų žvejybos Juodojoje jūroje (29 geografiniame parajonyje) valdymo planas, patvirtintas Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos (GFCM) rekomendacija GFCM/41/2017/4, su pakeitimais, padarytais GFCM rekomendacija GFCM/43/2019/3;

(2)

2021 m. vykusiame 44-ajame metiniame susitikime GFCM priėmė sprendimą, kuriame pažymėjo, kad 2020 m. Europos Sąjunga neišnaudojo savo paprastųjų otų kvotos, ir patvirtino neišnaudotos kvotos perkėlimą, atsižvelgdama į dėl COVID-19 pandemijos susidariusią išskirtinę padėtį. GFCM sprendimas turėtų būti įgyvendintas Sąjungos teisėje;

(3)

siekiant atsižvelgti į GFCM nustatytas Sąjungos kvotų korekcijas, Reglamente (ES) 2021/90 nustatytas žvejybos Juodojoje jūroje galimybių paskirstymas turėtų būti iš dalies pakeistas. Dėl kvotos neišnaudojimo atsiradusios žvejybos galimybės turėtų būti paskirstytos remiantis tuo, kiek kiekviena valstybė narė neišnaudojo jai tekusios kvotos dalies, nekeičiant Reglamente (ES) 2021/90 nustatytos paskirstymo schemos, susijusios su metiniu bendrų leidžiamų sužvejoti kiekių paskirstymu;

(4)

todėl Reglamentas (ES) 2021/90 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

Reglamente (ES) 2021/90 nustatyti laimikio limitai taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d. Todėl šiuo reglamentu įvestos nuostatos dėl tų laimikio limitų turėtų įsigalioti kuo greičiau ir būti taikomos atgaline data nuo 2021 m. sausio 1 d. Toks taikymas atgaline data nedaro poveikio teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principams, nes susijusios žvejybos galimybės yra padidinamos ir dar nėra išnaudotos. Dėl skubos priežasčių šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2021/90 pakeitimas

Reglamento (ES) 2021/90 VII priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. lapkričio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PODGORŠEK


(1)  2021 m. sausio 28 d. Tarybos reglamentas (ES) 2021/90, kuriuo nustatomos 2021 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Viduržemio ir Juodojoje jūrose (OL L 31, 2021 1 29, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (ES) 2021/90 VII priede pateikta paprastųjų otų žvejybos Juodojoje jūroje Sąjungos vandenyse galimybių lentelė pakeičiama taip:

„Rūšis:

Paprastieji otai

Zona:

Juodosios jūros Sąjungos vandenys (29 GP)

Scophthalmus maximus

(TUR/F3742C)

Bulgarija

87,825

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas

Rumunija

80,116

 

Sąjunga

167,941

 (*1)

BLSK

857


(*1)  Jokia žvejybos veikla, įskaitant perkrovimą, laikymą laive, iškrovimą ir pirmą pardavimą, neleidžiama nuo 2021 m. balandžio 15 d. iki 2021 m. birželio 15 d.“


2021 11 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 407/4


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/2003

2021 m. rugpjūčio 6 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 papildoma sukuriant Sąjungos atsinaujinančiųjų išteklių energijos vystymo platformą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (1), ypač į jos 8 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje (ES) 2018/2001 nustatyta bendradarbiavimo mechanizmų, kuriais siekiama sudaryti palankesnes sąlygas ekonomiškai efektyviai pasiekti Sąjungos atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslus, įskaitant statistinius atsinaujinančiųjų išteklių energijos perdavimus tarp valstybių narių. Statistiniais perdavimais, atliekamais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB (2) 6 straipsnį ir Direktyvos (ES) 2018/2001 8 straipsnį, valstybėms narėms, kurios nepasiektų Direktyvoje 2009/28/EB nustatyto atsinaujinančiųjų išteklių energijos planinio rodiklio arba Direktyvos (ES) 2018/2001 3 straipsnyje nurodyto atsinaujinančiųjų išteklių energijos įnašo, leidžiama pirkti atsinaujinančiųjų išteklių energijos statistiką iš valstybių narių, kurios viršija savo planinį rodiklį arba įnašą. Statistiniais perdavimais valstybės narės taip pat gali naudotis siekdamos laikytis indikatyvios trajektorijos atskaitos taškų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1999 (3) 32 straipsnio 3 dalies e punktą;

(2)

pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 3 straipsnio 6 dalį Komisija turi sukurti palengvinamąją platformą, kad padėtų valstybėms narėms naudotis bendradarbiavimo mechanizmais ir taip šios galėtų prisidėti prie privalomo bendro Sąjungos atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslo;

(3)

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas statistiniams perdavimams tarp valstybių narių, Komisija įgaliota sukurti Sąjungos atsinaujinančiųjų išteklių energijos vystymo platformą (URDP). URDP turėtų būti apžvelgiama valstybių narių pažanga siekiant tikslo ir įnašo ir pateikiama valstybių narių pateikta informacija apie atsinaujinančiųjų išteklių energijos statistinių perdavimų pasiūlą ir paklausą, kad valstybės narės galėtų pareikšti savo norą užsiimti statistiniais perdavimais ir aprašyti galimas perdavimo sąlygas, naudojant derinimo mechanizmą nustatyti galimus perdavimo partnerius ir nurodyti kontaktinius punktus, atsakingus už statistinius perdavimus valstybėse narėse. URDP sistemoje taip pat turėtų būti rekomendacinių dokumentų saugykla ir turimos informacijos apie sudarytus statistinių perdavimų susitarimus apžvalga. URDP turėtų būti naudojama savanoriškai;

(4)

URDP turėtų palengvinti susitarimus dėl statistinių perdavimų. Galimi perdavimai, nustatyti taikant derinimo mechanizmą, neturėtų būti teisiškai privalomi;

(5)

duomenys apie suvestinius energijos kiekius, kuriuos galima naudoti statistiniams perdavimams URDP platformoje, turėtų būti gauti iš trečiųjų šalių vertinimų, integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų, atnaujintų integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų ir, kai tinkama, integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities pažangos ataskaitų, kurias valstybės narės pateikė pagal Reglamentą (ES) 2018/1999. Komisija tuos duomenis turėtų pateikti platformoje. Be to, valstybės narės turėtų galėti nurodyti statistinių perdavimų, kuriuos jos suinteresuotos atlikti kaip pirkėjai arba pardavėjai, apimtį, taip pat visas konkrečias statistinio perdavimo sąlygas, kurias jos nori įtraukti;

(6)

siekiant užtikrinti neskelbtinų duomenų, susijusių su duomenų perdavimu iš vienos valstybės narės į kitą, apsaugą, prieiga prie URDP turėtų būti suteikiama tik konkretiems valstybių narių nustatytiems kontaktiniams punktams. Todėl, kai aktualu, turėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 (4);

(7)

siekdama padėti valstybėms narėms atlikti atsinaujinančiųjų išteklių energijos statistinius perdavimus, Komisija turėtų pateikti URDP rekomendacinę medžiagą, įskaitant naudotojo vadovą ir šablonus, taip pat aktualią informaciją apie sudarytus statistinių perdavimų susitarimus;

(8)

siekiant sudaryti sąlygas nedelsiant taikyti šiame reglamente numatytas priemones, šis reglamentas turėtų įsigalioti trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu sukuriama Sąjungos atsinaujinančiųjų išteklių energijos vystymo platforma (toliau – URDP), kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas statistiniams perdavimams Direktyvos (ES) 2018/2001 tikslais ir padėti pasiekti Direktyvos (ES) 2018/2001 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą Sąjungos tikslą ir kiekvienos valstybės narės įnašą siekiant to tikslo pagal tos direktyvos 3 straipsnio 2 dalį.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

statistinis perdavimas – vienos valstybės narės konkrečiai nurodyto atsinaujinančiųjų išteklių energijos kiekio, apie kurį pranešama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos (5) B priedo 5 punktą, statistinės vertės perdavimas kitai valstybei narei (fizinis perdavimas nebūtinas); tas kiekis atimamas iš atsinaujinančiųjų išteklių energijos kiekio, į kurį atsižvelgiama apskaičiuojant perduodančiosios valstybės narės atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, ir pridedamas prie atsinaujinančių išteklių energijos kiekio, į kurį atsižvelgiama apskaičiuojant priimančiosios valstybės narės atsinaujinančių išteklių energijos dalį;

2)

perkančioji valstybė narė – valstybė narė, kuri sudaro statistinio perdavimo susitarimą pirkti iš kitos valstybės narės tam tikrą statistinį atsinaujinančiųjų išteklių energijos kiekį; tas kiekis pridedamas prie atsinaujinančiųjų išteklių energijos kiekio, į kurį atsižvelgiama apskaičiuojant perkančiosios valstybės narės atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 8 straipsnio 1 dalį;

3)

parduodančioji valstybė narė – valstybė narė, kuri sudaro statistinio perdavimo susitarimą parduoti kitai valstybei narei tam tikrą statistinį atsinaujinančiųjų išteklių energijos kiekį; tas kiekis atimamas iš atsinaujinančiųjų išteklių energijos kiekio, į kurį atsižvelgiama apskaičiuojant parduodančiosios valstybės narės atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 8 straipsnio 1 dalį;

4)

papildomos sąlygos – sąlygos, išskyrus statistinio perdavimo laiką, kainą ir apimtį, kurias valstybės narės gali nuspręsti įtraukti į statistinio perdavimo susitarimą;

5)

atsinaujinančiųjų išteklių energija, arba atsinaujinančioji energija, – atsinaujinančiųjų išteklių energija, arba atsinaujinančioji energija, apibrėžta Direktyvos (ES) 2018/2001 2 straipsnio 1 punkte;

6)

statistinio perdavimo apimtis, arba apimtis, – perduodamas atsinaujinančiųjų išteklių energijos kiekis, išskaičiuojamas iš parduodančiosios valstybės narės statistinių sąskaitų ir įtraukiamas į perkančiosios valstybės narės statistines sąskaitas pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 8 straipsnio 1 dalį.

3 straipsnis

Tikslai

1.   URDP siekiama sudaryti sąlygas atsinaujinančiųjų išteklių energijos statistiniams perdavimams Direktyvos (ES) 2018/2001 tikslais ir padėti pasiekti Direktyvos (ES) 2018/2001 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą Sąjungos tikslą ir kiekvienos valstybės narės įnašą siekiant to tikslo pagal tos direktyvos 3 straipsnio 2 dalį.

2.   URDP platformoje:

a)

nustatomos statistinių perdavimų tarp valstybių narių galimybės, pateikiant apibendrintą informaciją apie:

i)

valstybes nares, kurios viršijo arba tikėtina, kad viršys savo atsinaujinančiųjų išteklių energijos įnašą arba tikslą, ir todėl gali turėti perteklines statistines atsinaujinančiųjų išteklių energijos apimtis, kurias galima perduoti kitai valstybei narei;

ii)

valstybes nares, kurios nepasiekė savo atsinaujinančiųjų išteklių energijos įnašo arba tikslo, arba tikėtina, kad jo nepasieks, ir todėl joms gali trūkti atsinaujinančiųjų išteklių energijos statistinio kiekio;

b)

įtraukiama valstybių narių pateikta informacija apie atsinaujinančiųjų išteklių energijos statistinių perdavimų pasiūlą ir paklausą, įskaitant apimtį, kainą ir laikotarpį, taip pat apie visas papildomas perdavimo sąlygas;

c)

sudaromos sąlygos sudaryti valstybių narių susitarimus dėl statistinių perdavimų taikant neprivalomą statistinių perdavimų paklausos ir pasiūlos tarp valstybių narių derinimo mechanizmą ir nurodant valstybių narių kontaktinius punktus, kad būtų galima pradėti diskusijas dėl susitarimų;

d)

suteikiama galimybė susipažinti su rekomendacine medžiaga, padedančia valstybėms narėms atlikti statistinius perdavimus;

e)

padidinamas sudaromų statistinių perdavimų susitarimų skaidrumas, pateikiant pagrindinę informaciją apie tuos perdavimus, įskaitant informaciją apie apimtis, kainas ir laiką, taip pat apie susijusius statistinio perdavimo susitarimo dokumentus, jei jie yra viešai prieinami.

3.   Be 2 dalyje nustatytų tikslų, URDP gali būti numatytos bet kurios kitos funkcijos, susijusios su atsinaujinančiųjų išteklių energijos statistinių perdavimų procesu, kad būtų prisidedama prie 1 dalyje nustatyto tikslo.

4 straipsnis

Statistiniams perdavimams turimų energijos kiekių nustatymas

1.   URDP platformoje bus teikiama informacija apie statistinių perdavimų galimybes, remiantis statistiniam perdavimui turimais suminiais energijos kiekiais, ir taip sudaromos sąlygos valstybėms narėms sudaryti statistinio perdavimo susitarimus.

2.   Tos galimybės gali būti nustatomos remiantis apskaičiuotais numatomais kiekvienos šalies energijos kiekiais iki 2030 m., apskaičiuotais pagal viešai prieinamą informaciją, įskaitant integruotus nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus bei jų atnaujinimus, integruotas nacionalines energetikos ir klimato srities pažangos ataskaitas, kuriuos valstybės narės pateikė pagal Reglamentą (ES) 2018/1999, ir trečiųjų šalių vertinimus.

5 straipsnis

Valstybių narių užklausos dėl pirkimo ar pardavimo

1.   URDP platformoje valstybės narės gali savanoriškai teikti metinius duomenis, nurodydamos statistiniams perdavimams turimą savo atsinaujinančiųjų išteklių energijos pasiūlos ir paklausos kiekį, įskaitant:

a)

atsinaujinančių išteklių energijos kiekį, kurį jos ketina pirkti arba parduoti kitai valstybei narei statistiniu perdavimu, įskaitant, kai taikoma, bet kokį fiksuotą arba lankstų apimties komponentą;

b)

kainą (arba kainos intervalą), kuria jos sutiktų pirkti iš kitos valstybės narės arba parduoti kitai valstybei narei perteklinį atsinaujinančių išteklių energijos kiekį statistiniu perdavimu, įskaitant, kai taikoma, bet kokį fiksuotą ar lankstų kainos komponentą;

c)

laikotarpį, per kurį gali būti atliktas statistinis perdavimas, įskaitant, kai taikoma, vienus arba kelerius metus, praėjusius arba einamuosius metus arba kitus būsimus metus;

d)

visas kitas papildomas sąlygas ar prioritetus, sietinus su statistiniu perdavimu.

2.   Statistinių perdavimų apimtys nurodomos ktne (tūkstančiais tonų naftos ekvivalentu), GWh (gigavatvalandėmis), TJ (Teradžauliais) arba kitu lygiaverčiu energijos vienetu. Kai perskaičiuojama iš masės arba apimties, įtraukiama ir atitinkama šilumingumo vertė. Energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis, skirtas statistiniam perdavimui, apvalinamas iki tūkstantųjų.

3.   Valstybės narės pateikti duomenys nėra teisinis įpareigojimas tai valstybei narei sudaryti susitarimą su kita valstybe nare. Jie naudojami tik informavimo tikslais siekiant palengvinti valstybių narių derybas. Duomenys URDP platformoje prieinami tik valstybėms narėms ir Komisijai.

4.   Į URDP įtraukiamas derinimo mechanizmas, kuriuo siekiama suderinti valstybių narių nurodytą pasiūlą ir paklausą ir nustatyti galimus atsinaujinančiųjų išteklių energijos perdavimus tarp valstybių narių.

5.   Bet kokie galimi perdavimai, nustatyti taikant URDP derinimo mechanizmą, nėra privalomi ir naudojami tik informavimo apie valstybių narių sudaromus statistinio perdavimo susitarimus tikslais.

6 straipsnis

Prieiga prie URDP ir valstybių narių kontaktiniai punktai

1.   Valstybės narės nurodo Komisijai asmenis, įgaliotus turėti prieigą prie URDP. Prieiga tiems asmenims nesuteikiama tik tada, kai tai laikoma pagrįsta dėl tokių asmenų skaičiaus ar funkcijų.

2.   Kiekviena valstybė narė paskiria kontaktinį punktą, atsakingą už atsinaujinančiųjų išteklių energijos statistinius perdavimus, informacijos teikimą į URDP ir prireikus jos atnaujinimą. URDP platformoje pateikiama turima informacija apie kiekvienos valstybės narės kontaktinius punktus.

7 straipsnis

Gairės ir informacija

1.   Kad padėtų valstybėms narėms atlikti statistinius perdavimus, Komisija teikia rekomendacinę medžiagą apie URDP ir jos naudojimą, įskaitant statistinių perdavimų naudotojo vadovą.

2.   URDP platformoje Komisija gali teikti prieigą prie papildomų išteklių ir informacijos apie URDP, įskaitant atsinaujinančiųjų išteklių energijos statistinių perdavimų susitarimo šabloną, straipsnius ir ataskaitas.

3.   URDP platformoje Komisija pateikia informaciją apie joje sudarytus statistinio perdavimo susitarimus, įskaitant jų laikotarpį, apimtį, kainą, papildomas sąlygas ir susijusį statistinio perdavimo susitarimą, taip pat informaciją apie valstybes nares, sudariusias statistinio perdavimo susitarimus už platformos ribų remiantis Direktyvos (ES) 2018/2001 8 straipsniu ir Direktyvos 2009/28/EB 6 straipsniu ir tų susitarimų laikotarpį ir apimtį.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. rugpjūčio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 328, 2018 12 21, p. 82.

(2)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16).

(3)  2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

(4)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(5)  2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos (OL L 304, 2008 11 14, p. 1).


2021 11 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 407/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/2004

2021 m. lapkričio 10 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Vänerlöjrom“ (SKVN))

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Švedijos pateikta paraiška įregistruoti pavadinimą „Vänerlöjrom“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Vänerlöjrom“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „Vänerlöjrom“ (SKVN).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.7 klasei „Šviežios žuvys, moliuskai bei vėžiagyviai ir jų produktai“ pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. lapkričio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 288, 2021 7 19, p. 15.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


2021 11 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 407/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/2005

2021 m. lapkričio 16 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, kuriais dėl priskyrimo lentelių, kuriose nurodoma išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų pateiktų kredito rizikos vertinimų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytų kredito kokybės žingsnių atitiktis, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1799

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1799 (2) III priede nurodoma išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų (toliau – ECAI) nustatytų atitinkamų kredito rizikos vertinimų ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštinės dalies 2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytų kredito kokybės žingsnių atitiktis (toliau – priskyrimas);

(2)

nuo paskutinių Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1799 III priedo pakeitimų, padarytų Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/2028 (3), pasikeitė kiekybiniai ir kokybiniai veiksniai, kuriais grindžiami kai kurių Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1799 III priede nurodytų priskyrimų kredito rizikos vertinimai. Be to, kai kurios ECAI savo kredito rizikos vertinimus pradėjo taikyti naujiems rinkos segmentams, todėl atsirado naujų reitingų skalių ir naujų kredito reitingų rūšių. Todėl reikia atnaujinti atitinkamoms ECAI nustatytus priskyrimus;

(3)

nuo tada, kai buvo priimtas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2028, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 (4) 14–18 straipsnius buvo įregistruotos dar dvi kredito reitingų agentūros, o dvi ECAI, kurioms pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1799 buvo nustatytas priskyrimas, buvo išregistruotos. Kadangi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 136 straipsnio 1 dalyje reikalaujama tiksliai nurodyti visoms ECAI nustatytus priskyrimus, tas reglamentas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų nustatytas priskyrimas įregistruotoms naujoms ECAI ir panaikintas priskyrimas išregistruotoms ECAI;

(4)

be to, viena pagal Reglamento (ES) Nr. 1060/2009 14–18 straipsnius įregistruota ECAI, kuriai pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1799 buvo nustatytas priskyrimas, iš dalies pakeitė simbolius, naudojamus jos reitingų skalių reitingų kategorijoms nurodyti. Todėl būtina iš dalies pakeisti tai ECAI nustatytą priskyrimą, kad jis atitiktų tos ECAI dabar naudojamus simbolius;

(5)

šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (toliau – Europos priežiūros institucijos) Komisijai bendrai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(6)

Europos priežiūros institucijos dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (5) 37 straipsnį, patarimo, Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (6) 37 straipsnį, patarimo ir Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (7) 37 straipsnį, patarimo;

(7)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1799 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/1799 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1799 III priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. lapkričio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(2)  2016 m. spalio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1799, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 136 straipsnio 1 ir 3 dalis nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų pateiktų pozicijų, susijusių su kredito rizika, kredito rizikos vertinimų priskyrimu (OL L 275, 2016 10 12, p. 3).

(3)  2019 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2028, kuriuo dėl priskyrimo lentelių, kuriose nurodoma išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų pateiktų kredito rizikos vertinimų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytų kredito kokybės žingsnių atitiktis, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1799 (OL L 313, 2019 12 4, p. 34).

(4)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (OL L 302, 2009 11 17, p. 1).

(5)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(6)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(7)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).


PRIEDAS

III PRIEDAS

Priskyrimo lentelės 16 straipsnio taikymo tikslais

Kredito kokybės žingsnis

1

2

3

4

5

6

A.M. Best (EU) Rating Services B.V.

 

 

 

 

 

 

Emitentų ilgalaikių kredito reitingų skalė

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Emisijų ilgalaikių reitingų skalė

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Finansinio patikimumo reitingų skalė

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Emitentų trumpalaikių reitingų skalė

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Emisijų trumpalaikių reitingų skalė

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings S.A.

 

 

 

 

 

 

Emitentų vidutinės trukmės ir ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Emisijų vidutinės trukmės ir ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Žalos išmokėjimo pajėgumo reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Emitentų trumpalaikių reitingų skalė

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Emisijų trumpalaikių reitingų skalė

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių kredito reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Įmonių trumpalaikių reitingų skalė

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Pasaulinių trumpalaikių reitingų skalė

AS1+

AS1

AS2

AS3, AS4, AS5

 

 

Banque de France

 

 

 

 

 

 

Emitentų pasaulinių ilgalaikių kredito reitingų skalė

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

Emitentų pasaulinių ilgalaikių kredito reitingų skalė (nauja reitingų skalė, NEC)

1+

1, 1-

2+, 2, 2-

3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5+

5, 5-, 6+, 6, 6-

7, 8, P

BCRA — Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Pasaulinių trumpalaikių reitingų skalė

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Pensijų draudimo įmonių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Pensijų draudimo įmonių trumpalaikių reitingų skalė

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Pensijų fondų ilgalaikių reitingų skalė

AAA pf, AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Garantijų fondų ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Garantijų fondų trumpalaikių reitingų skalė

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

Emitentų tarptautinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Emisijų tarptautinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Draudikų finansinio patikimumo tarptautinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Emitentų tarptautinių trumpalaikių reitingų skalė

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Emisijų tarptautinių trumpalaikių reitingų skalė

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Draudikų finansinio patikimumo tarptautinių trumpalaikių reitingų skalė

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

 

 

 

 

 

 

Įmonių ilgalaikių reitingų skalė

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Įmonių trumpalaikių reitingų skalė

S-1

S-2

S-3

V-1, R-1

 

 

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

Emitentų ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

 

BBB

BB, B

C, SD, D

Emisijų ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

 

BBB

BB, B

C, D

Trumpalaikių reitingų skalė

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Emitentų ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Emisijų ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

MVĮ reitingų skalė

SME1, SME2

 

SME3

SME4

SME5, SME6

SME7, SME8

Emitentų trumpalaikių reitingų skalė

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Emisijų trumpalaikių reitingų skalė

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

DBRS Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių įsipareigojimų reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Komercinių vekselių ir trumpalaikių skolinių įsipareigojimų reitingų skalė

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Finansinio patikimumo reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Tikėtino nuostolio reitingų skalė

AAA(el), AA(el)

A(el)

BBB(el)

BB(el)

B(el)

CCC(el), CC(el), C(el)

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių kredito reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Trumpalaikių kredito reitingų skalė

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings Ireland Limited

 

 

 

 

 

 

Emitentų įsipareigojimų neįvykdymo ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Įmonių finansavimo įsipareigojimų ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Draudikų finansinio patikimumo tarptautinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Išvestinių finansinių priemonių sandorio šalių reitingų skalė

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Trumpalaikių reitingų skalė

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Draudikų finansinio patikimumo trumpalaikių reitingų skalė

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

HR AAA(G)/HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Pasaulinių trumpalaikių reitingų skalė

HR+1(G)/HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP S.A.

 

 

 

 

 

 

Emitentų pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

Emisijų pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

INBONIS S.A.

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių reitingų skalė

AAA/AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

 

 

 

 

 

 

Emitentų ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Emisijų ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Emitentų trumpalaikių reitingų skalė

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Emisijų trumpalaikių kredito reitingų skalė

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių kredito reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Trumpalaikių kredito reitingų skalė

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

A1, A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Pasaulinių trumpalaikių reitingų skalė

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Nordic Credit RatingAS

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių reitingų skalė

AAA/AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, SD

Trumpalaikių reitingų skalė

 

 

N-1+

N-1, N-2, N-3, N-4

 

 

QIVALIO SAS (buvusi Spread Research)

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Pasaulinių trumpalaikių reitingų skalė

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

Tarptautinių ilgalaikių kredito reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Tarptautinių patikimumo reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Tarptautinių trumpalaikių reitingų skalė

RA1+

RA1

RA2, RA3

RA4, RA5, C, D

 

 

Scope Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Trumpalaikių reitingų skalė

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Scope Hamburg GmbH

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

S&P Global Ratings Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Emitentų ilgalaikių kredito reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Emisijų ilgalaikių kredito reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Draudikų finansinio patikimumo reitingų skalė

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Ilgalaikiai finansų įstaigų pertvarkymo sandorio šalių reitingai

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD, D

Vidutinės rinkos vertės įmonių reitingų skalė

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Emitentų trumpalaikių kredito reitingų skalė

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Emisijų trumpalaikių kredito reitingų skalė

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Trumpalaikiai finansų įstaigų pertvarkymo sandorio šalių reitingai

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, SD/D

 

 


2021 11 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 407/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/2006

2021 m. lapkričio 16 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, kuriais dėl išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų kredito rizikos vertinimų susiejimo su objektyvia kredito kokybės žingsnių skale pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1800

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 109a straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1800 (2) priede, be kitų dalykų, nurodyta išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų (toliau – ECAI) nustatytų atitinkamų kredito rizikos vertinimų (toliau – išoriniai kredito rizikos vertinimai) ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 (3) 3 straipsnyje nurodytų kredito kokybės žingsnių atitiktis;

(2)

nuo paskutinių Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1800 priedo pakeitimų, padarytų Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/744 (4), pasikeitė kiekybiniai ir kokybiniai veiksniai, kuriais grindžiami kai kurių priskyrimų kredito rizikos vertinimai. Be to, kai kurios ECAI savo kredito rizikos vertinimus pradėjo taikyti naujiems rinkos segmentams, todėl atsirado naujų reitingų skalių ir naujų kredito reitingų rūšių. Todėl reikia atnaujinti atitinkamoms ECAI nustatytus priskyrimus;

(3)

nuo tada, kai buvo priimtas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/744, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1060/2009 (5) 14–18 straipsnius buvo įregistruotos dvi kredito reitingų agentūros, o dar dvi ECAI, kurioms pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1800 buvo nustatytas priskyrimas, buvo išregistruotos. Todėl būtina nustatyti priskyrimą įregistruotoms naujoms ECAI ir panaikinti priskyrimą išregistruotoms ECAI;

(4)

be to, viena pagal Reglamento (ES) Nr. 1060/2009 14–18 straipsnius įregistruota ECAI, kuriai pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1800 buvo nustatytas priskyrimas, iš dalies pakeitė simbolius, naudojamus jos reitingų skalių reitingų kategorijoms nurodyti. Todėl būtina iš dalies pakeisti tai ECAI nustatytą priskyrimą, kad jis atitiktų tos ECAI dabar naudojamus simbolius;

(5)

šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos (EBA), Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) (toliau – Europos priežiūros institucijos) Komisijai bendrai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(6)

Europos priežiūros institucijos dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (6) 37 straipsnį, patarimo, Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (7) 37 straipsnį, patarimo ir Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (8) 37 straipsnį, patarimo;

(7)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1800 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1800 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1800 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. lapkričio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2016 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1800, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų kredito rizikos vertinimų susiejimu su objektyvia kredito kokybės žingsnių skale (OL L 275, 2016 10 12, p. 19).

(3)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II), (OL L 12, 2015 1 17, p. 1.).

(4)  2020 m. birželio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/744, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1800, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų kredito rizikos vertinimų susiejimu su objektyvia kredito kokybės žingsnių skale (OL L 176, 2020 6 5, p. 4).

(5)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (OL L 302, 2009 11 17, p. 1).

(6)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(7)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(8)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).


PRIEDAS

„„PRIEDAS

Kredito rizikos vertinimų, kuriuos nustato išorinės kredito rizikos vertinimo institucijos, susiejimas su objektyvia kredito kokybės žingsnių skale

Kredito kokybės žingsnis

0

1

2

3

4

5

6

A.M. Best (EU) Rating Services B.V.

 

 

 

 

 

 

 

Emitentų ilgalaikių kredito reitingų skalė

aaa

aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Emisijų ilgalaikių reitingų skalė

aaa

aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Finansinio patikimumo reitingų skalė

 

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Emitentų trumpalaikių reitingų skalė

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Emisijų trumpalaikių reitingų skalė

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Emitentų vidutinės trukmės ir ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Emisijų vidutinės trukmės ir ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Žalos išmokėjimo pajėgumo reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Emitentų trumpalaikių reitingų skalė

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Emisijų trumpalaikių reitingų skalė

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių kredito reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Įmonių trumpalaikių reitingų skalė

 

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

 

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Pasaulinių trumpalaikių reitingų skalė

 

AS1+

AS1

AS2

AS3, AS4, AS5

 

 

Banque de France

 

 

 

 

 

 

 

Emitentų pasaulinių ilgalaikių kredito reitingų skalė

 

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

Emitentų pasaulinių ilgalaikių kredito reitingų skalė (nauja reitingų skalė, NEC)

 

1+

1, 1-

2+, 2, 2-

3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5+

5, 5-, 6+, 6, 6-

7, 8, P

BCRA – Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Pasaulinių trumpalaikių reitingų skalė

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Pensijų draudimo įmonių ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Pensijų draudimo įmonių trumpalaikių reitingų skalė

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Pensijų fondų ilgalaikių reitingų skalė

AAA pf

AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Garantijų fondų ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

Garantijų fondų trumpalaikių reitingų skalė

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

 

Emitentų tarptautinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Emisijų tarptautinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Draudikų finansinio patikimumo tarptautinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Emitentų tarptautinių trumpalaikių reitingų skalė

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Emisijų tarptautinių trumpalaikių reitingų skalė

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Draudikų finansinio patikimumo tarptautinių trumpalaikių reitingų skalė

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

 

 

 

 

 

 

 

Įmonių ilgalaikių reitingų skalė

A1.1

A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Įmonių trumpalaikių reitingų skalė

 

S-1

S-2

S-3

V-1, R-1

 

 

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

 

BBB

BB, B

C, SD, D

Emisijų ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

 

BBB

BB, B

C, D

Trumpalaikių reitingų skalė

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

 

Emitentų ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Emisijų ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

MVĮ reitingų skalė

 

SME1, SME2

 

SME3

SME4

SME5, SME6

SME7, SME8

Emitentų trumpalaikių reitingų skalė

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Emisijų trumpalaikių reitingų skalė

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

DBRS Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių įsipareigojimų reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Komercinių vekselių ir trumpalaikių skolinių įsipareigojimų reitingų skalė

 

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Finansinio patikimumo reitingų skalė

 

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Tikėtino nuostolio reitingų skalė

 

AAA(el), AA(el)

A(el)

BBB(el)

BB(el)

B(el)

CCC(el), CC(el), C(el)

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių kredito reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Trumpalaikių kredito reitingų skalė

 

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings Ireland Limited

 

 

 

 

 

 

 

Emitentų įsipareigojimų neįvykdymo ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Įmonių finansavimo įsipareigojimų ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Draudikų finansinio patikimumo ilgalaikių tarptautinių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Išvestinių finansinių priemonių sandorio šalių reitingų skalė

 

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Trumpalaikių reitingų skalė

 

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Draudikų finansinio patikimumo trumpalaikių reitingų skalė

 

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH

 

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

 

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

HR AAA(G)

HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Pasaulinių trumpalaikių reitingų skalė

HR+1(G)

HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP S.A

 

 

 

 

 

 

 

Emitentų pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

 

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

Emisijų pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

 

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

INBONIS SA

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

 

 

 

 

 

 

 

Emitentų ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Emisijų ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Emitentų trumpalaikių reitingų skalė

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Emisijų trumpalaikių kredito reitingų skalė

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių kredito reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Trumpalaikių kredito reitingų skalė

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Pasaulinių trumpalaikių reitingų skalė

 

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Nordic Credit Rating AS

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, SD

Trumpalaikių reitingų skalė

 

 

 

N-1+

N-1, N-2, N-3, N-4

 

 

QIVALIO SAS (buvusi Spread Research)

 

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Pasaulinių trumpalaikių reitingų skalė

 

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Tarptautinių ilgalaikių kredito reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Tarptautinių patikimumo reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Tarptautinių trumpalaikių reitingų skalė

 

RA1+

RA1

RA2, RA3

RA4, RA5, C, D

 

 

Scope Ratings AG

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Trumpalaikių reitingų skalė

 

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Scope Hamburg GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

S&P Global Ratings

 

 

 

 

 

 

 

Emitentų ilgalaikių kredito reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Emisijų ilgalaikių kredito reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Draudikų finansinio patikimumo reitingų skalė

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Ilgalaikiai finansų įstaigų pertvarkymo sandorio šalių reitingai

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD, D

Vidutinės rinkos vertės įmonių reitingų skalė

 

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Emitentų trumpalaikių kredito reitingų skalė

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Emisijų trumpalaikių kredito reitingų skalė

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Trumpalaikiai finansų įstaigų pertvarkymo sandorio šalių reitingai

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, SD/D

 

 

““

2021 11 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 407/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/2007

2021 m. lapkričio 16 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 taikymo taisyklės dėl specialios mažosioms įmonėms skirtos schemos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (1), ypač į jo 17 straipsnio 2 dalį, 32 straipsnio 2 dalį, 37a straipsnio 2dalį ir 37b straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos direktyvos 2006/112/EB (2) XII antraštinės dalies 1 skyrius, kuriame nustatyta speciali mažosioms įmonėms skirta schema, iš dalies pakeistas Tarybos direktyva (ES) 2020/285 (3);

(2)

Direktyva (ES) 2020/285 taip pat iš dalies pakeistas Reglamentas (ES) Nr. 904/2010, kuriuo nustatomos administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio (PVM) srityje taisyklės. To reglamento 17 straipsnio 1 dalies g punktas, 21 straipsnio 2b dalis, 32 straipsnio 1 dalis ir 37a bei 37b straipsniai konkrečiai susiję su informacijos, susijusios su ta specialia schema, saugojimu, automatine užklausa ir perdavimu. Priemonės, būtinos, kad būtų laikomasi tų pakeitimų, turi būti taikomos nuo 2025 m. sausio 1 d.;

(3)

kad būtų lengviau atlikti automatinę užklausą, būtina apibrėžti praktines detales ir specifikacijas, susijusias su prieiga, kurią valstybė narė suteiks bet kurios kitos valstybės narės kompetentingai institucijai, prie informacijos, pavyzdžiui, identifikavimo duomenų ir apmokestinamojo asmens, besinaudojančio specialia schema, taikoma valstybės narės, kurioje vykdomas prekių tiekimas ar paslaugų teikimas, tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų vertės;

(4)

siekdama užtikrinti, kad Reglamento (ES) Nr. 904/2010 37a straipsnio 1 dalyje ir 37b straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija būtų keičiamasi vienodai, Komisija turi patvirtinti tokio keitimosi praktines priemones, įskaitant bendrą elektroninį pranešimą. Tai taip pat sudarytų sąlygas vienodai plėtoti technines ir funkcines specifikacijas, nes jos būtų derinamos su reguliuojama sistema;

(5)

visų pirma tais praktiniais aspektais turėtų būti užtikrintas su mažųjų įmonių registravimu susijusios informacijos veiksmingas perdavimas ir tvarkymas, reikalingas tam, kad jos galėtų pasinaudoti specialia schema už įsisteigimo valstybės narės ribų, nes siekiant vienodai keistis informacija, valstybės narės turėtų pakeisti savo elektronines sąsajas, kurios šiuo metu yra sukurtos schemai, pagal kurią PVM neapmokestinamos tik tos įmonės, kurios įsisteigusios valstybėje narėje, kurioje turi būti sumokėtas PVM;

(6)

taip pat turėtų būti vienodai keičiamasi informacija, susijusia su identifikavimo duomenų pakeitimais, pavyzdžiui, apie tai, kad speciali schema netaikoma, kad valstybės narės galėtų stebėti, ar speciali schema teisingai taikoma jų teritorijoje, ir kovoti su sukčiavimu. Todėl reikėtų nustatyti bendrą elektroninio keitimosi tokia informacija tvarką;

(7)

siekiant kuo labiau sumažinti apmokestinamiesiems asmenims tenkančią administracinę naštą, kartu stebint, ar teisingai taikoma speciali schema, būtina nustatyti tam tikrus minimalius elektroninės sąsajos reikalavimus tuo atveju, jei apmokestinamieji asmenys teikia pranešimus. Vis dėlto valstybėms narėms neturėtų būti trukdoma numatyti papildomų funkcijų, dėl kurių sumažėtų administracinė našta;

(8)

taip pat turėtų būti nustatyti praktiniai aspektai, kad būtų lengviau teikti išsamią informaciją apie priemones, kurias kiekviena valstybė narė patvirtino perkeldama Direktyvos 2006/112/EB XI antraštinės dalies 3 skyriaus 167a straipsnį ir XII antraštinės dalies 1 skyrių į nacionalinę teisę;

(9)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo dienos, kurią taikomi Reglamento (ES) Nr. 904/2010 17 straipsnio 1 dalies g punktas, 21 straipsnio 2b dalis, 32 straipsnio 1 dalis ir 37a bei 37b straipsniai;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Administracinio bendradarbiavimo nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

speciali schema – speciali mažosioms įmonėms skirta neapmokestinimo PVM schema, nustatyta Direktyvos 2006/112/EB XII antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje;

2)

neapmokestinančioji valstybė narė – valstybė narė, kuri neapmokestina PVM prekių ir paslaugų, kurias jos teritorijoje tiekia ir teikia apmokestinamieji asmenys, kurie gali būti atleidžiami nuo PVM pagal specialią schemą;

3)

įsisteigimo valstybė narė – valstybė narė, kurioje yra įsisteigęs apmokestinamasis asmuo, kuris naudojasi specialia schema.

2 straipsnis

Elektroninių sąsajų funkcijos

Naudojantis įsisteigimo valstybėje narėje esančia elektronine sąsaja, per kurią apmokestinamojo asmens pagal Direktyvos 2006/112/EB 284c straipsnio 2 dalį gali būti pareikalauta pateikti išankstinį pranešimą, bet kokius to pranešimo atnaujinimus ir pranešti tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų vertę siekiant naudotis specialia schema kitoje valstybėje narėje, turi būti galima išsaugoti informaciją ir bet kokius informacijos pakeitimus, kurie turi būti pateikti pagal Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 3 ir 4 dalis, 284a ir 284b straipsnius.

3 straipsnis

Automatinis keitimasis informacija

Pagal Reglamento (ES) Nr. 904/2010 21 straipsnio 2b dalį įsisteigimo valstybė narė kitų valstybių narių kompetentingai institucijai suteikia automatinę prieigą prie toliau nurodytos informacijos, surinktos ir saugomos pagal to reglamento 17 straipsnio 1 dalies g punktą per CCN/CSI tinklą arba lygiavertį saugų tinklą ar sistemą:

a)

atskiro numerio, pagal kurį apmokestinamasis asmuo, kuris naudojasi atleidimu nuo PVM bet kurioje iš tų kitų valstybių narių, yra identifikuojamas pagal Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 3 dalį;

b)

to apmokestinamojo asmens pavadinimo, veiklos ir verslo sektoriaus, jei taikoma pagal Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, teisinės formos ir adreso;

c)

įsisteigimo vietos pakeitimo atveju – datos, nuo kurios įsigalioja toks pasikeitimas, ir, jei žinoma, valstybės narės, kurioje apmokestinamasis asmuo nusprendė įsisteigti, pavadinimo;

d)

valstybių narių, kuriose apmokestinamasis asmuo ketina pasinaudoti neapmokestinimu PVM, pavadinimų, kiek tai susiję su išankstiniu pranešimu arba išankstinio pranešimo atnaujinimu, kaip nurodyta Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 3 arba 4 dalyje;

e)

valstybės narės, kuriose apmokestinamasis asmuo naudojasi neapmokestinimu PVM pagal Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 2 dalį, pavadinimo;

f)

atleidimo nuo PVM pradžios kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje apmokestinamasis asmuo naudojasi neapmokestinimu PVM, datų;

g)

prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo, įvykdytų valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs apmokestinamasis asmuo, ir kiekvienoje iš kitų valstybių narių, bendros vertės, nurodytos, jei taikoma, pagal verslo sektorius pagal Direktyvos 2006/112/EB 284c straipsnio 1 dalies c punktą, per kalendorinius pranešimo metus ir per kalendorinius metus iki pranešimo pateikimo pagal Direktyvos 2006/112/EB 288a straipsnio 1 dalį;

h)

prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo, įvykdytų per kalendorinį ketvirtį valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs apmokestinamasis asmuo, ir kiekvienoje iš kitų valstybių narių, bendros vertės, įskaitant bet kokius jos pakeitimus, nurodytos, jei taikoma, pagal verslo sektorius pagal Direktyvos 2006/112/EB 284c straipsnio 1 dalies c punktą, arba nulinės vertės, jei prekių tiekimas ar paslaugų teikimas nebuvo atliktas;

i)

datos, kurią Sąjungos metinė apyvarta viršijo Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą sumą, ir prekių tiekimo ar paslaugų teikimo, įvykdytų valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs apmokestinamasis asmuo, ir kiekvienoje iš kitų valstybių narių, bendros vertės, nurodytos, jei taikoma, pagal verslo sektorius pagal Direktyvos 2006/112/EB 284c straipsnio 1 dalies c punktą, arba nulinės vertės, jei prekių tiekimas ar paslaugų teikimas nebuvo atliktas, nuo kalendorinio ketvirčio pradžios iki tos dienos, kai buvo viršyta Sąjungos metinės apyvartos ribinė vertė;

j)

datos, kurią apmokestinamasis asmuo nebegali taikyti neapmokestinimo PVM, ir valstybės narės ar valstybių narių, kurioje (-iose) nustojama taikyti neapmokestinimą, po to, kai valstybės narės praneša apie neapmokestinimą PVM, kaip nurodyta Direktyvos 2006/112/EB 284e straipsnio b punkte, pavadinimų;

k)

datos, kada įsigalioja apmokestinamojo asmens sprendimas savanoriškai nustoti taikyti neapmokestinimo PVM schemą, ir valstybės narės arba valstybių narių, kurioje (-iose) nustojama taikyti neapmokestinimą PVM, pavadinimų;

l)

datos, kada baigta vykdyti apmokestinamojo asmens veikla ir valstybių narių, kuriose ji baigta vykdyti, pavadinimų.

4 straipsnis

Informacijos perdavimas

1.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 904/2010 32 straipsnio 1 dalį valstybės narės nedelsdamos pateikia šio reglamento I priede išvardytus duomenis ir atnaujintus duomenis, susijusius su nuostatomis, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamas Direktyvos 2006/112/EB XI antraštinės dalies 3 skyriaus 167a straipsnis ir XII antraštinės dalies 1 skyrius. Ta informacija pateikiama per Komisijos sukurtą interneto portalą.

2.   Įsisteigimo valstybė narė per 15 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos pagal Reglamento (ES) Nr. 904/2010 37a straipsnio 1 dalį per CCN/CSI tinklą arba lygiavertį saugų tinklą ar sistemą kaip bendrą elektroninį pranešimą, nustatytą šio reglamento II priede, perduoda neapmokestinančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms šią informaciją:

a)

susijusią su išankstiniu pranešimu arba išankstinio pranešimo atnaujinimu, kaip nurodyta Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 3 arba 4 dalyje, siekiant informuoti atitinkamą valstybę narę apie apmokestinamąjį asmenį, kuris siekia netaikyti PVM:

i)

atskirą apmokestinamojo asmens identifikacinį numerį, išduotą įsisteigimo valstybės narės ir nurodytą Reglamento (ES) Nr. 904/2010 21 straipsnio 2b dalies a punkte, arba, jei jo dar nėra,

ii)

bet kokį kitą numerį, naudojamą apmokestinamajam asmeniui nustatyti;

b)

susijusią su išankstiniu pranešimu arba išankstinio pranešimo atnaujinimu, kaip nurodyta Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 3 arba 4 dalyje, po to, kai apmokestinamajam asmeniui pranešamas jo atskiras identifikacinis numeris arba numeris patvirtinamas apmokestinamajam asmeniui, kaip nurodyta Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 5 dalyje:

i)

tam apmokestinamajam asmeniui suteiktą atskirą identifikacinį numerį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 904/2010 21 straipsnio 2b dalies a punkte, ir

ii)

Reglamento (ES) Nr. 904/2010 21 straipsnio 2b dalies d punkte nurodyto apmokestinamojo asmens neapmokestinimo PVM atitinkamoje valstybėje narėje pradžios datą;

c)

kiek tai susiję su apmokestinamuoju asmeniu, kurio metinė apyvarta Sąjungoje viršijo Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą sumą:

i)

to apmokestinamojo asmens atskirą identifikacinį numerį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 904/2010 21 straipsnio 2b dalies a punkte, ir

ii)

datą, kada to apmokestinamojo asmens metinė apyvarta Sąjungoje viršijo Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą sumą;

d)

kiek tai susiję su apmokestinamuoju asmeniu, kuris neįvykdė Direktyvos 2006/112/EB 284b straipsnyje nustatytų ataskaitų teikimo prievolių:

i)

to apmokestinamojo asmens atskirą identifikacinį numerį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 904/2010 21 straipsnio 2b dalies a punkte, ir

ii)

tų pareigų neįvykdymo faktą.

3.   Neapmokestinančioji valstybė narė per CCN/CSI tinklą arba lygiavertį saugų tinklą ar sistemą kaip bendrą elektroninį pranešimą, nustatytą šio reglamento III priede, pagal Reglamento (ES) Nr. 904/2010 37b straipsnio 2 ir 3 dalis įsisteigimo valstybės narės kompetentingoms institucijoms perduoda šią informaciją:

a)

per 15 darbo dienų nuo 2 dalies a punkte nurodytos informacijos gavimo:

i)

atskirą apmokestinamojo asmens identifikacinį numerį, išduotą įsisteigimo valstybės narės ir nurodytą Reglamento (ES) Nr. 904/2010 21 straipsnio 2b dalies a punkte, arba, jei jo dar nėra, bet kurį kitą identifikavimo tikslu iš įsisteigimo valstybės narės gautą numerį;

ii)

informaciją apie tai, ar einamaisiais metais viršijama Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta metinės apyvartos ribinė vertė, taikoma toje valstybėje narėje neapmokestinant PVM;

iii)

informaciją apie tai, ar įvykdytos Direktyvos 2006/112/EB 288a straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos;

iv)

bet kokį prašymą pateikti papildomų paaiškinimų, atsižvelgiant į informaciją, kuri turi būti pateikta pagal ii ir iii punktus;

b)

nedelsiant – atskirą apmokestinamojo asmens identifikacinį numerį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 904/2010 21 straipsnio 2b dalies a punkte, ir datą, kurią jam nebetaikomas neapmokestinimas PVM pagal Direktyvos 2006/112/EB 288a straipsnio 1 dalį;

c)

nedelsiant – datą, kurią toje valstybėje narėje nustojo būti taikoma speciali mažosioms įmonėms skirta schema.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2025 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. lapkričio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 268, 2010 10 12, p. 1.

(2)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).

(3)  2020 m. vasario 18 d. Tarybos direktyva (ES) 2020/285, kuria iš dalies keičiami Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, kiek tai susiję su specialia mažosioms įmonėms skirta schema, ir Reglamentas (ES) Nr. 904/2010, kiek tai susiję su administraciniu bendradarbiavimu ir keitimusi informacija tinkamo specialios mažosioms įmonėms skirtos schemos taikymo stebėsenos tikslais (OL L 62, 2020 3 2, p. 13).


I PRIEDAS

Informacija, kurią valstybės narės turi pateikti pagal Reglamento (ES) Nr. 904/2010 32 straipsnio 1 dalį

1.   Speciali pinigų apskaitos sistema

Direktyvos 2006/112/EB 167a straipsnis. Neprivalomoji pinigų apskaitos sistema

1 klausimas. Ar jūsų valstybėje narėje galima pasirinkti specialią pinigų apskaitos sistemą?

2 klausimas. Jei taip, kokia ribinė vertė galioja? Nurodykite ją eurais ir nacionaline valiuta.

2.   Speciali mažosioms įmonėms skirta schema

Direktyvos 2006/112/EB XII antraštinės dalies 1 skyriaus 1 skirsnis

281 straipsnis. Supaprastintos PVM apskaičiavimo ir rinkimo procedūros

3 klausimas. Ar mažosioms įmonėms apskaičiuodami PVM ir jį rinkdami taikote supaprastintas procedūras, pvz., vienodo tarifo schemas?

4a klausimas. Jei taip, kokias supaprastintas procedūras taikote mažosioms įmonėms?

4b klausimas. Kokiomis sąlygomis ar kokių apribojimų laikydamiesi taikote tokias supaprastintas procedūras?

Direktyvos 2006/112/EB XII antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnis

Direktyvos 2006/112/EB 282–290 straipsniai. Neapmokestinimas PVM

5 klausimas. Ar taikote specialią mažosioms įmonėms skirtą schemą, nustatytą Direktyvos 2006/112/EB XII antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje?

6a klausimas. Jei taip, nuo kurios datos?

6b klausimas. Jei ne, bet taikėte ją anksčiau, iki kurios datos?

Direktyvos 2006/112/EB 283 straipsnio 2 dalis. Netaikymas

7 klausimas. Kuriems sandoriams netaikomas neapmokestinimas PVM pagal specialią mažosioms įmonėms skirtą schemą, kurią taiko jūsų valstybė narė?

Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 1 dalis. Riba

8 klausimas. Koks (-ie) yra galiojantis (-ys) metinės apyvartos ribos (-ų) lygis (-iai), kuriam (-iems) esant neapmokestinama PVM (neapmokestinimo PVM riba (-os)) jūsų valstybėje narėje? Nurodykite ją eurais ir nacionaline valiuta.

9 klausimas. Nuo kurios dienos galioja dabartinis (-iai) neapmokestinimo PVM ribos (-ų) lygis (-iai)?

10 klausimas. Jei taikote daugiau nei vieną ribą, nurodykite kriterijus, pagal kuriuos būtų galima pasirinkti atitinkamas prekių tiekimo ar paslaugų teikimo kategorijas, kurioms taikomos skirtingos ribinės vertės, ir nurodykite datą, nuo kurios tie kriterijai taikomi.

Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 3 dalis. Atskiras identifikacinis numeris

11 klausimas. Ar Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyto identifikavimo tikslu naudojate apmokestinamajam asmeniui jau suteiktą atskirą PVM mokėtojo kodą, susijusį su to asmens prievolėmis pagal vidaus sistemą, ar taikote PVM mokėtojo kodo ar bet kokio kito kodo struktūrą?

Direktyvos 2006/112/EB 284c straipsnio 1 dalis. Valiuta

12 klausimas. Ar taikant Direktyvos 2006/112/EB 284c straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktą reikalaujama, kad vertės būtų išreikštos jūsų nacionaline valiuta?

Direktyvos 2006/112/EB 284c straipsnio 2 dalis. Informacijos pateikimas

13 klausimas. Ar reikalaujate, kad apmokestinamasis asmuo Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 284b straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytą informaciją pateiktų elektroninėmis priemonėmis?

14 klausimas. Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Direktyvos 2006/112/EB 284d straipsnio 3 dalis. Reikalavimų nesilaikymas

15 klausimas. Jei apmokestinamasis asmuo nevykdo Direktyvos 2006/112/EB 284b straipsnyje numatytų prievolių, ar reikalaujate, kad toks apmokestinamasis asmuo vykdytų PVM prievoles, susijusias su jūsų valstybėje narėje vykdomais neapmokestinamais sandoriais?

16 klausimas. Jei taip, kokias prievoles?

Direktyvos 2006/112/EB 288a straipsnio 1 dalis. Pereinamasis laikotarpis

17 klausimas. Ar pagal 288a straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą jūsų valstybėje narėje Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 1 dalyje numatytas neapmokestinimas PVM nebetaikomas nuo tada, kai viršijama toje dalyje nustatyta ribinė vertė?

18 klausimas. Jei taip nėra ir leidžiate apmokestinamajam asmeniui toliau naudotis Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 1 dalyje numatytu neapmokestinimu PVM kalendoriniais metais, kuriais viršijama ribinė vertė, ar taikote viršutinę ribą?

19 klausimas. Jei taip, ar taikote 10 ar 25 % viršutinę ribą?

20 klausimas. Kiek metų apmokestinamajam asmeniui netaikoma speciali mažosioms įmonėms skirta schema po to, kai jis viršijo neapmokestinimo PVM ribinę vertę?

Direktyvos 2006/112/EB 290 straipsnis. Pasirinkimo galimybė apmokestinamiesiems asmenims, turintiems teisę į neapmokestinimą PVM

21 klausimas. Ar turite kokių nors išsamių Direktyvos 2006/112/EB 290 straipsnyje numatytos pasirinkimo galimybės taikymo taisyklių ar sąlygų?

22 klausimas. Jei taip, kokias taisykles ir sąlygas taikote?

Direktyvos 2006/112/EB XII antraštinės dalies 1 skyriaus 2a skirsnis

Direktyvos 2006/112/EB 292a–292d straipsniai. PVM neapmokestintų mažųjų įmonių prievolių supaprastinimas

23 klausimas. Ar jūsų valstybės narės teritorijoje įsisteigusias mažąsias įmones, kurios naudojasi neapmokestinimu PVM tik jūsų valstybėje narėje, atleidžiate nuo kokių nors prievolių?

24 klausimas. Jei taip, nuo kokių prievolių?

25 klausimas. Ar atleidžiate PVM neapmokestintas mažąsias įmones nuo kurios nors iš Direktyvos 2006/112/EB 217–271 straipsniuose nurodytų prievolių pagal Direktyvos 2006/112/EB 292d straipsnį?

26 klausimas. Jei taip, nuo kokių prievolių?


II PRIEDAS

Informacija, kurią įsisteigimo valstybė narė turi perduoti valstybei (-ėms) narei (-ėms), neapmokestinančiai (-ioms) PVM pagal Reglamento (ES) Nr. 904/2010 37a straipsnio 1 dalį,

perduotina elektroninėmis priemonėmis per 15 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos

1.

Išankstinio pranešimo arba išankstinio pranešimo atnaujinimo, kaip nurodyta Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 3 arba 4 dalyje, atveju:

a.

Siekiant informuoti atitinkamą valstybę narę apie apmokestinamųjų asmenų ketinimą pasinaudoti neapmokestinimu PVM toje valstybėje narėje:

i.

Atskiras apmokestinamojo asmens identifikacinis numeris, išduotas įsisteigimo valstybės narės ir nurodytas Reglamento (ES) Nr. 904/2010 21 straipsnio 2b dalies a punkte, arba, jei jo dar nėra, identifikavimo tikslais bet kuris kitas numeris.

 

 

b.

Gavus neapmokestinančiosios valstybės narės patvirtinimą, kad apmokestinamieji asmenys turi teisę į neapmokestinimą PVM, ir pranešus apmokestinamiesiems asmenims:

i.

Atskiras apmokestinamojo asmens identifikacinis numeris, išduotas įsisteigimo valstybės narės ir nurodytas Reglamento (ES) Nr. 904/2010 21 straipsnio 2b dalies a punkte.

 

 

ii.

Valstybės narės, kuriose apmokestinamasis asmuo naudojasi neapmokestinimu, nurodant neapmokestinimo pradžios datą kiekvienoje atitinkamoje valstybėje narėje:

 

Galima kartoti

ii.1.

Valstybė narė

 

 

ii.2.

Neapmokestinimo pradžios data

 

 

2.

Kiek tai susiję su apmokestinamaisiais asmenimis, kurių metinė apyvarta Sąjungoje viršija 100 000 EUR, kaip nurodyta Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 2 dalies a punkte:

a.

Atskiras susijusio apmokestinamojo asmens identifikacinis numeris, išduotas įsisteigimo valstybės narės ir nurodytas Reglamento (ES) Nr. 904/2010 21 straipsnio 2b dalies a punkte.

 

b.

Data, kurią apmokestinamojo asmens metinė apyvarta Sąjungoje viršijo 100 000  EUR.

 

3.

Kiek tai susiję su apmokestinamaisiais asmenimis, kurie neįvykdė Direktyvos 2006/112/EB 284b straipsnyje nustatytų ataskaitų teikimo prievolių:

a.

Atskiras susijusio apmokestinamojo asmens identifikacinis numeris, išduotas įsisteigimo valstybės narės ir nurodytas Reglamento (ES) Nr. 904/2010 21 straipsnio 2b dalies a punkte.

 

b.

Tų ataskaitų teikimo prievolių neįvykdymo faktas.

 


III PRIEDAS

Informacija, kurią valstybė(s) narė(s), neapmokestinanti (-čios) PVM, turi perduoti įsisteigimo valstybei narei pagal Reglamento (ES) Nr. 904/2010 37b straipsnio 2 ir 3 dalis,

perduotina elektroninėmis priemonėmis per 15 darbo dienų gavus II priedo 1 punkto a papunktyje nurodytą informaciją

1.

Išankstinio pranešimo arba išankstinio pranešimo atnaujinimo, kaip nurodyta Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 3 arba 4 dalyje, atveju, siekiant informuoti įsisteigimo valstybę narę apie tai, kad apmokestinamasis asmuo gali būti neapmokestintas PVM:

a.

Atskiras apmokestinamojo asmens identifikacinis numeris, išduotas įsisteigimo valstybės narės ir nurodytas Reglamento (ES) Nr. 904/2010 21 straipsnio 2b dalies a punkte, arba, jei jo dar nėra, bet kuris kitas iš įsisteigimo valstybės gautas numeris to apmokestinamojo asmens identifikavimo tikslu.

 

b.

Ar einamaisiais kalendoriniais metais buvo viršyta Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta metinės apyvartos ribinė vertė.

 

c.

Ar įvykdytos Direktyvos 2006/112/EB 288a straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos.

 

d.

Prašymas pateikti papildomą paaiškinimą, atsižvelgiant į pagal b ir c punktus pateiktiną informaciją.

Papildoma informacija.

nedelsiant perduotina elektroninėmis priemonėmis

2.

Apmokestinamųjų asmenų, kurie neteko teisės į neapmokestinimą PVM, atveju:

a.

Atskiras apmokestinamojo asmens identifikacinis numeris, išduotas įsisteigimo valstybės narės ir nurodytas Reglamento (ES) Nr. 904/2010 21 straipsnio 2b dalies a punkte.

 

b.

Data, kurią apmokestinamasis asmuo neteko teisės į neapmokestinimą PVM pagal Direktyvos 2006/112/EB 288a straipsnio 1 dalį.

 

3.

Direktyvos 2006/112/EB 284e straipsnio b punkte nurodytos specialios mažosioms įmonėms skirtos schemos taikymo nutraukimo PVM neapmokestinančioje valstybėje narėje atveju:

a.

Data, kurią toje valstybėje narėje nustojo būti taikoma speciali mažosioms įmonėms skirta schema.

 


SPRENDIMAI

2021 11 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 407/37


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2021/2008

2021 m. lapkričio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas ir atnaujinamas Sprendimas (BUSP) 2018/340, kuriuo sudaromas projektų, kurie turės būti parengti pagal PESCO sistemą, sąrašas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 46 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 2017 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2017/2315, kuriuo nustatomas nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (PESCO) ir nustatomas dalyvaujančių valstybių narių sąrašas, (1)

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2017 m. gruodžio 11 d. Taryba priėmė sprendimą (BUSP) 2017/2315;

(2)

Sprendimo (BUSP) 2017/2315 4 straipsnio 2 dalies e punkte numatyta, kad Taryba turi sudaryti projektų, kurie turės būti parengti pagal PESCO sistemą, kuriuose atsispindėtų parama pajėgumų plėtojimui ir didelės paramos teikimas atsižvelgiant į priemones ir pajėgumus bendros saugumo ir gynybos politikos (toliau – BSGP) operacijoms ir misijoms, sąrašą;

(3)

2018 m. kovo 6 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2018/340 (2), kuriuo sudaromas projektų, kurie turės būti parengti pagal PESCO sistemą, sąrašas;

(4)

2018 m. kovo 6 d. Taryba taip pat priėmė Rekomendaciją dėl PESCO įgyvendinimo veiksmų gairių (3) (toliau – Rekomendacija);

(5)

Rekomendacijos 9 punkte nurodyta, kad Taryba turėtų atnaujinti PESCO projektų sąrašą ne vėliau kaip 2018 m. lapkričio mėn., kad būtų įtrauktas kitas projektų rinkinys, laikantis Sprendimo (BUSP) 2017/2315 5 straipsnyje nustatytos procedūros, pagal kurią visų pirma numatyta, kad remdamasis PESCO sekretoriato pateiktais įvertinimais, atliktais po to, kai Europos Sąjungos karinis komitetas (toliau – ESKK) pateikia karines rekomendacijas, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) gali pateikti rekomendaciją dėl PESCO projektų nustatymo ir vertinimo, kad Taryba galėtų priimti sprendimą;

(6)

2018 m. birželio 25 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2018/909 (4), kuriuo nustatomas bendras PESCO projektų valdymo taisyklių rinkinys;

(7)

2018 m. lapkričio 19 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2018/1797 (5), kuriuo iš dalies keičiamas ir atnaujinamas Sprendimas (BUSP) 2018/340;

(8)

2019 m. gegužės 14 d. Taryba priėmė rekomendaciją, kurioje įvertinama dalyvaujančių valstybių narių padaryta pažanga įgyvendinant įsipareigojimus, prisiimtus vykdant PESCO (6);

(9)

2019 m. lapkričio 12 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2019/1909 (7), kuriuo iš dalies keičiamas ir atnaujinamas Sprendimas (BUSP) 2018/340;

(10)

2020 m. lapkričio 20 d. Taryba priėmė išvadas dėl PESCO strateginės peržiūros 2020 m.;

(11)

2020 m. lapkričio 20 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2020/1746 (8), kuriuo iš dalies keičiamas ir atnaujinamas Sprendimas (BUSP) 2018/340;

(12)

2021 m. rugsėjo 29 d. vyriausiasis įgaliotinis Tarybai pateikė rekomendaciją dėl pagal PESCO sistemą pateiktų projektų pasiūlymų nustatymo ir vertinimo;

(13)

2021 m. spalio 19 d. Politinis ir saugumo komitetas susitarė dėl rekomendacijų, išdėstytų ESKK karinėse rekomendacijose dėl vyriausiojo įgaliotinio rekomendacijos dėl pagal PESCO sistemą pateiktų projektų pasiūlymų nustatymo ir vertinimo;

(14)

todėl Taryba turėtų iš dalies pakeisti bei atnaujinti Sprendimą (BUSP) 2018/340,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas (BUSP) 2018/340 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnyje pateiktas sąrašas papildomas šiais projektais:

„48.

Pagrindinių kovinių tankų imitacinių treniruočių ir testavimo centras (MBT-SIMTEC);

49.

ES karinė partnerystė (EU MilPart);

50.

Esminiai europinės palydos elementai (projektas „4E“);

51.

Vidutinio dydžio pusiau autonominis antvandeninis laivas (M-SASV);

52.

Nestandartinio dydžio krovinių strateginis oro transportas (SATOC);

53.

Kitos kartos maža nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistema (NGSR);

54.

Bepiločių orlaivių dokas sukasparnyje;

55.

Maži keičiamo poveikio masto ginklai (SSW);

56.

Galia ore;

57.

Būsimas vidutinio dydžio taktinis transportinis orlaivis (FMTC);

58.

Kibernetinių poligonų susiejimas (CRF);

59.

Automatizuotas urbanizuotos vietovės modeliavimas, identifikavimas ir žalos jai vertinimas (AMIDA-UT);

60.

Vyriausybių vaizdinės informacijos bendra platforma (CoHGI);

61.

Kosmoso įrenginių gynyba (DoSA).“;

2)

I priede pateikiama lentelė papildoma šio sprendimo I priede išdėstytais įrašais;

3)

II priedo tekstas pakeičiamas šio sprendimo II priede išdėstytu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2021 m. lapkričio16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OL L 331, 2017 12 14, p. 57.

(2)  2018 m. kovo 6 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/340, kuriuo sudaromas projektų, kurie turės būti parengti pagal PESCO sistemą, sąrašas (OL L 65, 2018 3 8, p. 24).

(3)  2018 m. kovo 6 d. Tarybos rekomendacija dėl PESCO įgyvendinimo veiksmų gairių (OL C 88, 2018 3 8, p. 1).

(4)  2018 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/909, kuriuo nustatomas bendras PESCO projektų valdymo taisyklių rinkinys (OL L 161, 2018 6 26, p. 37).

(5)  2018 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1797, kuriuo iš dalies pakeičiamas ir atnaujinamas Sprendimas (BUSP) 2018/340, kuriuo sudaromas projektų, kurie turės būti parengti pagal PESCO sistemą, sąrašas (OL L 294, 2018 11 21, p. 18).

(6)  2019 m. gegužės 14 d. Tarybos rekomendacija, kuria įvertinama dalyvaujančių valstybių narių padaryta pažanga įgyvendinant įsipareigojimus, prisiimtus vykdant nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą (PESCO) (OL C 166, 2019 5 15, p. 1).

(7)  2019 m. lapkričio 12 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/1909, kuriuo iš dalies keičiamas ir atnaujinamas Sprendimas (BUSP) 2018/340, kuriuo sudaromas projektų, kurie turės būti parengti pagal PESCO sistemą, sąrašas (OL L 293, 2019 11 14, p. 113).

(8)  2020 m. lapkričio 20 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/1746, kuriuo iš dalies keičiamas ir atnaujinamas Sprendimas (BUSP) 2018/340, kuriuo sudaromas projektų, kurie turės būti parengti pagal PESCO sistemą, sąrašas (OL L 393, 2020 11 23, p. 12).


I PRIEDAS

Projektas

Projekto nariai

48.

Pagrindinių kovinių tankų imitacinių treniruočių ir testavimo centras (MBT-SIMTEC)

Graikija, Prancūzija, Kipras

49.

ES karinė partnerystė (EU MilPart)

Prancūzija, Estija, Italija, Austrija

50.

Esminiai europinės palydos elementai (projektas „4E“)

Ispanija, Italija, Portugalija

51.

Vidutinio dydžio pusiau autonominis antvandeninis laivas (M-SASV)

Estija, Prancūzija, Latvija, Rumunija

52.

Nestandartinio dydžio krovinių strateginis oro transportas (SATOC)

Vokietija, Čekija, Prancūzija, Nyderlandai, Slovėnija

53.

Kitos kartos maža nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistema (NGSR)

Ispanija, Vokietija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija

54.

Bepiločių orlaivių dokas sukasparnyje

Italija, Prancūzija

55.

Maži keičiamo poveikio masto ginklai (SSW)

Italija, Prancūzija

56.

Galia ore

Prancūzija, Graikija, Kroatija

57.

Būsimas vidutinio dydžio taktinis transportinis orlaivis (FMTC)

Prancūzija, Vokietija, Švedija

58.

Kibernetinių poligonų susiejimas (CRF)

Estija, Bulgarija, Prancūzija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Suomija

59.

Automatizuotas urbanizuotos vietovės modeliavimas, identifikavimas ir žalos jai vertinimas (AMIDA-UT)

Portugalija, Ispanija, Prancūzija

60.

Vyriausybių vaizdinės informacijos bendra platforma (CoHGI)

Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Austrija, Rumunija

61.

Kosmoso įrenginių gynyba (DoSA)

Prancūzija, Vokietija, Italija, Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija


II PRIEDAS

SUVESTINIS ATNAUJINTAS KIEKVIENO ATSKIRO PROJEKTO NARIŲ SĄRAŠAS

Projektas

Projekto nariai

1.

Europos medicininės paramos vadavietė (EMC)

Vokietija, Belgija, Čekija, Estija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Liuksemburgas, Vengrija, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Švedija

2.

Europos apsaugotas programine įranga valdomas radijo ryšys (ESSOR)

Prancūzija, Belgija, Vokietija, Ispanija, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Suomija

3.

Logistikos centrų tinklas Europoje ir parama operacijoms

Vokietija, Belgija, Bulgarija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Kroatija, Italija, Kipras, Lietuva, Vengrija, Nyderlandai, Lenkija, Slovėnija, Slovakija

4.

Karinis mobilumas

Nyderlandai, Belgija, Bulgarija, Čekija, Vokietija, Estija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Kroatija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Vengrija, Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Suomija, Švedija

5.

Europos kariuomenėms skirtas Europos mokymo atestavimo centras

Italija, Graikija

6.

Energijos tiekimo funkcija (EOF)

Prancūzija, Belgija, Ispanija, Italija, Slovėnija

7.

Dislokuojami kariniai pagalbos nelaimės atveju pajėgumai (DM-DRCP)

Italija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Austrija

8.

Jūrų (pusiau) autonominės apsaugos nuo minų sistemos (MAS MCM)

Belgija, Graikija, Prancūzija, Latvija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija

9.

Uostų ir jūrų stebėjimas ir apsauga (HARMSPRO)

Italija, Graikija, Lenkija, Portugalija

10.

Jūrų stebėjimo modernizavimas (UMS)

Graikija, Bulgarija, Airija, Ispanija, Prancūzija, Kroatija, Italija, Kipras

11.

Dalijimosi informacija apie reagavimą į kibernetines grėsmes ir incidentus platforma (CTISP)

Graikija, Italija, Kipras, Vengrija, Portugalija

12.

Greitojo reagavimo į kibernetinius incidentus komandos ir savitarpio pagalba kibernetinio saugumo srityje (CRRT)

Lietuva, Estija, Kroatija, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija

13.

Strateginio vadovavimo ir kontrolės (C2) sistema, skirta BSGP misijoms ir operacijoms (EUMILCOM)

Ispanija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Liuksemburgas, Portugalija

14.

Šarvuotos pėstininkų kovos mašinos / Amfibinės puolamosios mašinos / Lengvieji šarvuočiai (AIFV/AAV/LAV)

Italija, Graikija, Slovakija

15.

Netiesioginė artilerijos parama („EuroArtillery“)

Slovakija, Italija, Vengrija

16.

EUFOR reagavimo į krizes operacijų centras (EUFOR CROC)

Vokietija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Kipras, Austrija

17.

Sraigtasparnių mokymai aukštos temperatūros ir didelio aukščio sąlygomis (H3 mokymai)

Graikija, Italija, Rumunija

18.

Bendroji ES žvalgybos mokykla (JEIS)

Graikija, Kipras

19.

ES bandymų ir vertinimo centrai

Prancūzija, Švedija, Slovakija

20.

Integruota be operatoriaus veikianti antžeminė sistema (iUGS)

Estija, Belgija, Čekija, Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Latvija, Vengrija, Nyderlandai, Lenkija, Suomija

21.

ES užhorizontinės (BLOS) sausumos mūšio lauko raketinės sistemos

Prancūzija, Belgija, Kipras

22.

Dislokuojamų modulinių povandeninių intervencinių pajėgumų rinkinys (DIVEPACK)

Bulgarija, Graikija, Prancūzija, Rumunija

23.

Europos vidutinio skrydžio aukščio ir didelio nuotolio nuotoliniu būdu valdomų orlaivių sistemos – MALE RPAS (Eurodrone)

Vokietija, Čekija, Ispanija, Prancūzija, Italija

24.

Europos atakos sraigtasparniai TIGER Mark III

Prancūzija, Vokietija, Ispanija

25.

Kovos su bepilotėmis orlaivių sistemomis priemonės (C-UAS)

Italija, Čekija

26.

Europos aukštųjų atmosferos sluoksnių dirižablių platforma (EHAAP). Nuolatiniai žvalgybos, stebėjimo ir išžvalgymo (ISR) pajėgumai

Italija, Prancūzija

27.

Viena dislokuojamų specialiųjų operacijų pajėgų (SOF) taktinio vadovavimo ir kontrolės (C2) vadavietė (CP) mažos apimties jungtinėms operacijoms (SJO) – (SOCC) skirta SJO

Graikija, Kipras

28.

Elektroninių kariavimo pajėgumų ir sąveikumo programa būsimam bendradarbiavimui bendros žvalgybos, stebėjimo ir išžvalgymo (JISR) srityje

Čekija, Vokietija

29.

Cheminis, biologinis, radiacinis ir branduolinis (CBRN) stebėjimas kaip paslauga (CBRN SaaS)

Austrija, Prancūzija, Kroatija, Vengrija, Slovėnija

30.

Bendras bazavimasis

Prancūzija, Belgija, Čekija, Vokietija, Ispanija, Nyderlandai

31.

Geometeorologinis ir okeanografinis „GeoMETOC“ paramos koordinavimo elementas (GMSCE)

Vokietija, Belgija, Graikija, Prancūzija, Liuksemburgas, Austrija, Portugalija, Rumunija

32.

ES radionavigacinis sprendimas (EURAS)

Prancūzija, Belgija, Vokietija, Ispanija, Italija, Lenkija

33.

Europos karinis stebėjimo tinklas informuotumui apie padėtį kosmose (EU-SSA-N)

Italija, Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai

34.

Integruotas Europos bendras mokymo ir modeliavimo centras (EUROSIM)

Vengrija, Vokietija, Prancūzija, Lenkija, Slovėnija

35.

ES kibernetinis mokslinės kompetencijos ir inovacijų centras (ES CAIH)

Portugalija, Ispanija

36.

Specialiųjų operacijų pajėgų medicinos mokymo centras (SMTC)

Lenkija, Vengrija

37.

Cheminės, biologinės, radiologinės ir branduolinės (ChBRB) gynybos mokomasis poligonas (CBRNDTR)

Rumunija, Prancūzija, Italija

38.

Europos Sąjungos nardymo centrų tinklas (EUNDC)

Rumunija, Bulgarija, Prancūzija

39.

Jūrinė bepilotė kovos su povandeniniais laivais sistema (MUSAS)

Portugalija, Ispanija, Prancūzija, Švedija

40.

Europos patrulinė korvetė (EPC)

Italija, Graikija, Ispanija, Prancūzija

41.

Aviacinis elektroninis smogiamasis pajėgumas (AEA)

Ispanija, Prancūzija, Švedija

42.

Kibernetinės ir informacinės srities koordinavimo centras (CIDCC)

Vokietija, Prancūzija, Vengrija, Nyderlandai

43.

Išankstinis perspėjimas ir perėmimas naudojant palydovinį kovos veiksmų lauko (TheatER) stebėjimą (TWISTER)

Prancūzija, Vokietija, Ispanija, Italija, Nyderlandai, Suomija

44.

Medžiagos ir komponentai technologiniam ES konkurencingumui didinti (MAC-EU)

Prancūzija, Vokietija, Ispanija, Portugalija, Rumunija

45.

ES bendradarbiaujamieji koviniai pajėgumai (ECoWAR)

Prancūzija, Belgija, Ispanija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Švedija

46.

Europos visuotinė nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemos (RPAS) integravimo struktūros sistema (GLORIA)

Italija, Prancūzija, Rumunija

47.

Pagrindinių kovinių tankų imitacinių treniruočių ir testavimo centras (MBT-SIMTEC)

Graikija, Prancūzija, Kipras

48.

ES karinė partnerystė (EU MilPart)

Prancūzija, Estija, Italija, Austrija

49.

Esminiai europinės palydos elementai (projektas „4E“)

Ispanija, Italija, Portugalija

50.

Vidutinio dydžio pusiau autonominis antvandeninis laivas (M-SASV)

Estija, Prancūzija, Latvija, Rumunija

51.

Nestandartinio dydžio krovinių strateginis oro transportas (SATOC)

Vokietija, Čekija, Prancūzija, Nyderlandai, Slovėnija

52.

Kitos kartos maža nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistema (NGSR)

Ispanija, Vokietija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija

53.

Bepiločių orlaivių dokas sukasparnyje

Italija, Prancūzija

54.

Maži keičiamo poveikio masto ginklai (SSW)

Italija, Prancūzija

55.

Galia ore

Prancūzija, Graikija, Kroatija

56.

Būsimas vidutinio dydžio taktinis transportinis orlaivis (FMTC)

Prancūzija, Vokietija, Švedija

57.

Kibernetinių poligonų susiejimas (CRF)

Estija, Bulgarija, Prancūzija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Suomija

58.

Automatizuotas urbanizuotos vietovės modeliavimas, identifikavimas ir žalos jai vertinimas (AMIDA-UT)

Portugalija, Ispanija, Prancūzija

59.

Vyriausybių vaizdinės informacijos bendra platforma (CoHGI)

Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Austrija, Rumunija

60.

Kosmoso įrenginių gynyba (DoSA)

Prancūzija, Vokietija, Italija, Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija