ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 389

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. lapkričio 4d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija apie Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų įsigaliojimą

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. spalio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1911, kuriuo dėl Mycobacterium tuberculosis komplekso infekcija neužkrėstos teritorijos statuso suteikimo Ispanijos Galisijos autonominei sričiai ir Astūrijos autonominei sričiai iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/620 II priedas, dėl mėlynojo liežuvio virusu neužkrėstos teritorijos statuso suteikimo Ispanijos Balearų saloms, Huelvos ir Sevilijos provincijoms ir Asuagos, Badachoso, Meridos, Cheres de los Kabaljeroso ir Safros regionams Badachoso provincijoje, Portugalijos Alentežo regionui ir Santareno rajonui Lisabonos ir Težo Slėnio regione iš dalies keičiamas jo VIII priedas, dėl varoze (Varoa spp.) neužkrėstos teritorijos statuso suteikimo Suomijos Alandų saloms iš dalies keičiamas jo IX priedas ir dėl infekcine hematopoetine nekroze neužkrėstos teritorijos statuso suteikimo Danijai ir Suomijai iš dalies keičiamas jo XIII priedas ( 1 )

2

 

*

2021 m. spalio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1912, kuriuo patvirtinamas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo Ardèche (SGN) specifikacijos pakeitimas

7

 

*

2021 m. spalio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1913, kuriuo patvirtinami saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos Cotnari (SKVN) specifikacijos pakeitimai

8

 

*

2021 m. spalio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1914, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsnį suteikiama apsauga pavadinimui Île-de-France (SGN)

9

 

*

2021 m. spalio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1915, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsnį suteikiama apsauga pavadinimui Urueña (SKVN)

10

 

*

2021 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/1916, kuriuo dėl 4-amino-5-(3-(izopropilamino)-2,2-dimetil-3-oksopropoksi)-2-metilchinolin-3-karboksirūgšties įtraukimo į Sąjungos kvapiųjų medžiagų sąrašą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas ( 1 )

11

 

*

2021 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/1917, kuriuo dėl 2-(4-metilfenoksi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetamido įtraukimo į Sąjungos kvapiųjų medžiagų sąrašą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas ( 1 )

15

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/1918 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo 31 protokolo (dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis) ir 37 protokolo (kuriame pateikiamas 101 straipsnyje nurodytas sąrašas) dalinio pakeitimo (Sąjungos kosmoso programa) ( 1 )

19

 

*

2021 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/1919 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Susitarimo dėl oficialiai remiamų eksporto kreditų dalyvėms pagal rašytinę procedūrą priimant sprendimą peržiūrėti to Susitarimo VI priede pateiktą Anglimis kūrenamų elektrinių elektros gamybos sektoriaus susitarimą

21

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

2021 11 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 389/1


Informacija apie Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų įsigaliojimą

2020 m. birželio 25 d. Briuselyje pasirašytas Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų įsigaliojo 2021 m. lapkričio 1 d. pagal Susitarimo 8 straipsnio 1 dalį, kadangi paskutinis pranešimas buvo deponuotas 2021 m. spalio 5 d.


REGLAMENTAI

2021 11 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 389/2


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/1911

2021 m. spalio 27 d.

kuriuo dėl Mycobacterium tuberculosis komplekso infekcija neužkrėstos teritorijos statuso suteikimo Ispanijos Galisijos autonominei sričiai ir Astūrijos autonominei sričiai iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/620 II priedas, dėl mėlynojo liežuvio virusu neužkrėstos teritorijos statuso suteikimo Ispanijos Balearų saloms, Huelvos ir Sevilijos provincijoms ir Asuagos, Badachoso, Meridos, Cheres de los Kabaljeroso ir Safros regionams Badachoso provincijoje, Portugalijos Alentežo regionui ir Santareno rajonui Lisabonos ir Težo Slėnio regione iš dalies keičiamas jo VIII priedas, dėl varoze (Varoa spp.) neužkrėstos teritorijos statuso suteikimo Suomijos Alandų saloms iš dalies keičiamas jo IX priedas ir dėl infekcine hematopoetine nekroze neužkrėstos teritorijos statuso suteikimo Danijai ir Suomijai iš dalies keičiamas jo XIII priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktą“) (1), visų pirma į jo 36 straipsnio 4 dalį ir 42 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2016/429 nustatytos konkrečiai ligai taikomos taisyklės dėl ligų, įtrauktų į sąrašą pagal to reglamento 5 straipsnio 1 dalį, nustatoma, kaip tos taisyklės turi būti taikomos įvairių kategorijų į sąrašą įtrauktoms ligoms, taip pat numatyta, kad Komisija patvirtina arba panaikina valstybių narių arba jų zonų neužkrėstos teritorijos statusą, susijusį su tam tikromis į sąrašą įtrauktomis ligomis, nurodytomis to reglamento 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose;

(2)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/689 (2) papildomas Reglamentas (ES) 2016/429 ir nustatomos neužkrėstos teritorijos statuso suteikimo, išlaikymo, sustabdymo ir panaikinimo sąlygos;

(3)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/620 (3) prieduose išvardytos valstybės narės arba jų zonos, kurioms suteiktas neužkrėstos teritorijos statusas. Be kita ko, jo II priedo I dalyje išvardytos Mycobacterium tuberculosis komplekso (Mycobacterium bovis, M.caprae ir M. tuberculosis) (MTBC) infekcija neužkrėstos zonos, jo VIII priedo I dalyje – mėlynojo liežuvio virusu (1–24 serologinių tipų) (MLV infekcija) neužkrėstos zonos, IX priede – Varroa spp. neužkrėstos zonos ir XIII priedo I dalyje – infekcine hematopoetine nekroze (IHN) neužkrėstos zonos ir laikymo vietos;

(4)

dėl kintančios tam tikrų ligų epidemiologinės padėties būtina iš dalies pakeisti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/620 II, VIII, IX ir XIII priedus, kad būtų įtrauktos naujos neužkrėstos valstybės narės ar zonos ir iš sąrašo būtų išbrauktos teritorijos, kuriose patvirtinti ligos protrūkiai, todėl nebetenkinamos neužkrėstos teritorijos statuso išlaikymo sąlygos;

(5)

Ispanija Komisijai pateikė informacijos, kuria įrodoma, kad Galisijos autonominės srities La Korunjos, Orensės ir Lugo provincijos atitinka Deleguotajame reglamente (ES) 2020/689 nustatytas MTBC neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo sąlygas. Tos autonominės srities ketvirtoji provincija, Pontevedra, jau buvo įtraukta į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/620 II priedo I dalies sąrašą kaip zona, neužkrėsta MTB kompleksu. Todėl visa Galisijos autonominė sritis turėtų būti įtraukta į MTBC neužkrėstų zonų sąrašą;

(6)

Ispanija Komisijai pateikė informacijos, kuria įrodoma, kad Astūrijos autonominė sritis atitinka Deleguotajame reglamente (ES) 2020/689 nustatytas MTBC neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo sąlygas. Todėl ta autonominė sritis turi būti įtraukta į MTBC neužkrėstų zonų sąrašą;

(7)

Ispanija pranešė Komisijai apie MLV 4 serotipo infekcijos protrūkį Balearų salų autonominėje srityje, o vėliau apie kitus protrūkius, paveikusius Rytinių Kalnų ir Vakarinių Kalnų regionus Huelvos provincijoje, Šiaurinių Kalnų regione Sevilijos provincijoje ir Asuagos, Badachoso, Meridos, Cheres de los Kabaljeroso ir Safros regionuose Badachoso provincijoje. Balearų salų autonominė sritis, Huelvos provincijos Rytinių Kalnų ir Vakarinių Kalnų regionai, Sevilijos provincijos Kazalos kalnų (Šiaurinių Kalnų) regionas ir kaip Estremadūros autonominės srities dalis Asuagos, Badachoso, Meridos, Cheres de los Kabaljeroso ir Safros regionai yra įtraukti į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/620 VIII priedo I dalyje pateiktą sąrašą kaip neužkrėstos teritorijos statusą turinčios zonos, todėl jie turėtų būti išbraukti iš to sąrašo;

(8)

Portugalija pranešė Komisijai apie MLV 4 serotipo infekcijos protrūkius Alentežo regione ir apie dar vieną protrūkį Santareno rajone Lisabonos ir Težo Slėnio regione. Visa Alentežo ir Santareno rajono teritorija kaip Portugalijos dalis yra įtraukta į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/620 VIII priedo I dalyje pateiktą sąrašą kaip neužkrėstos teritorijos statusą turinti zona, todėl Alentežo regionas ir Santareno rajonas turėtų būti išbraukti iš to sąrašo;

(9)

Suomija pranešė Komisijai apie užkrėtimo Varroa spp. protrūkį Alandų salų Brendės savivaldybėje. Į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/620 IX priedo sąrašą Alandų salos įtrauktos kaip neužkrėstos teritorijos statusą turinti zona. Suomija taip pat pranešė Komisijai, kad, remiantis epidemiologiniu tyrimu, šis protrūkis nepaveikė kitų savivaldybių. Brendės savivaldybė turėtų būti išbraukta iš neužkrėstų teritorijų sąrašo;

(10)

Danija pranešė Komisijai apie naujausius infekcinės hematopoetinės nekrozės (IHN) protrūkius Vardės ir Koldingo upių baseinuose, taip pat palei Hovės ežerą. Šios teritorijos šiuo metu yra priskirtos prie Danijos valstybės teritorijos, kuri visa įtraukta į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/620 XIII priedo I dalyje pateiktą neužkrėstų teritorijų sąrašą. Todėl XIII priedo I dalis turėtų būti iš dalies pakeista, kad šios užkrėstos teritorijos nebūtų priskirtos prie neužkrėstos Danijos teritorijos;

(11)

Suomija sėkmingai užbaigė IHN likvidavimo programą, į kurią įtraukta Y, Kuivaniemio laikymo vieta ir keturios Virmasvesio, Nilakos, Sarijervio ir Pielineno zonos, ir po to pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 83 straipsnį tą laikymo vietą ir tas zonas paskelbė neužkrėstomis teritorijomis. Todėl tikslinga, kad jos vėl būtų priskiriamos prie tos valstybės narės IHN neužkrėsta pripažintos teritorijos. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/620 XIII priedo I dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(12)

todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/620 II, VIII, IX ir XIII priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/620 II, VIII, IX ir XIII priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

(2)  2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/689, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 tam tikrų į sąrašą įtrauktų ir naujų ligų priežiūros, likvidavimo programų ir liga neužkrėstos teritorijos statuso taisyklės (OL L 174, 2020 6 3, p. 211).

(3)  2021 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/620, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taikymo taisyklės, susijusios su tam tikrų valstybių narių arba jų zonų ar laikymo vietų tam tikromis į sąrašą įtrauktomis ligomis neužkrėstos teritorijos statuso arba neskiepijimo nuo jų statuso patvirtinimu ir tų į sąrašą įtrauktų ligų likvidavimo programų patvirtinimu (OL L 131, 2021 4 16, p. 78).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/620 II, VIII, IX ir XIII priedai iš dalies keičiami taip:

1.

II priedo I dalyje Ispanijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Valstybė narė

Teritorija

„Ispanija

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias“

;

2.

VIII priedo I dalyje Ispanijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

a.

išbraukiamos šios eilutės:

„Comunidad Autónoma de Islas Baleares“, „Comunidad Autónoma de Andalucía“ esančių provincijų regionų įrašai „Huelva provincija, toliau nurodyti regionai: Aracena (Sierra Oriental) ir Cortegana (Sierra Occidental)“, „Sevilla provincija, toliau nurodytas regionas: Cazalla de la Sierra (Sierra Norte)“;

b.

„Comunidad Autónoma de Extremadura“ įrašas pakeičiamas taip:

„Comunidad Autónoma de Extremadura, išskyrus toliau nurodytus regionus: Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros ir Zafra Badajoz provincijoje“;

3.

VIII priedo I dalyje Portugalijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Valstybė narė

Teritorija

„Portugalija

Visa teritorija, išskyrus Algarve ir Alentejo regionus ir Santarém rajoną Lisboa e Vale do Tejo regione“

;

4.

IX priede Suomijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Valstybė narė

Teritorija

„Suomija

Åland salos, išskyrus Brändö savivaldybę“

;

5.

XIII priedo I dalyje Danijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Valstybė narė

Teritorija

„Danija

Visa teritorija, išskyrus teritoriją aplink Hove Kalkgrav iki 1 km atstumu nuo ežerų vidurio, ir Rohden Å, Sneum Å, Vidå, Lindenborg Å, Arhus Å, Varde Å, Kolding Å vandens baseinus“

;

6.

XIII priedo I dalyje Suomijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Valstybė narė

Teritorija

„Suomija

Visa teritorija, išskyrus pakrantės zonas, kurias sudaro Föglö, Lumparland, Lemland, Vårdö savivaldybių dalys, esančios 11 466 kilometrų spinduliu nuo centro WGS84, kurio koordinatės 60,013565060° platumos, 20,317617393° ilgumos“

.


2021 11 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 389/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/1912

2021 m. spalio 28 d.

kuriuo patvirtinamas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo „Ardèche“ (SGN) specifikacijos pakeitimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 99 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 105 straipsnį pateiktą saugomos geografinės nuorodos „Ardèche“ specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

specifikacijos pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (2) 97 straipsnio 3 dalyje;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 98 straipsnį Komisija negavo;

(4)

todėl reikėtų patvirtinti specifikacijos pakeitimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsnį;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Ardèche“ (SGN) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL C 288, 2021 7 19, p. 20.


2021 11 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 389/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/1913

2021 m. spalio 28 d.

kuriuo patvirtinami saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos „Cotnari“ (SKVN) specifikacijos pakeitimai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 99 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisija išnagrinėjo Rumunijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 105 straipsnį perduotą saugomos kilmės vietos nuorodos „Cotnari“ specifikacijos pakeitimų paraišką;

(2)

Komisija paskelbė specifikacijos pakeitimų paraišką Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 97 straipsnio 3 dalyje (2);

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 98 straipsnį Komisija negavo;

(4)

todėl reikėtų patvirtinti specifikacijos pakeitimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsnį;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Cotnari“ (SKVN) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL C 284, 2021 7 16, p. 20.


2021 11 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 389/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/1914

2021 m. spalio 28 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsnį suteikiama apsauga pavadinimui „Île-de-France“ (SGN)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 99 straipsnį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 97 straipsnio 2 ir 3 dalimis Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pateiktą pavadinimo „Île-de-France“ įregistravimo paraišką ir ją paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 98 straipsnį Komisija negavo;

(3)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsniu, pavadinimas „Île-de-France“ turėtų būti saugomas ir įtrauktas į to reglamento 104 straipsnyje nurodytą registrą;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pavadinimui „Île-de-France“ (SGN) suteikiama apsauga.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL C 290, 2021 7 20, p. 20.


2021 11 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 389/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/1915

2021 m. spalio 28 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsnį suteikiama apsauga pavadinimui „Urueña“ (SKVN)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 99 straipsnį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 97 straipsnio 2 ir 3 dalimis Komisija išnagrinėjo Ispanijos pateiktą pavadinimo „Urueña“ įregistravimo paraišką ir ją paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 98 straipsnį Komisija negavo;

(3)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsniu, pavadinimas „Urueña“ turėtų būti saugomas ir įtrauktas į to reglamento 104 straipsnyje nurodytą registrą;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pavadinimui „Urueña“ (SKVN) suteikiama apsauga.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL C 139, 2021 4 20, p. 21.


2021 11 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 389/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2021/1916

2021 m. lapkričio 3 d.

kuriuo dėl 4-amino-5-(3-(izopropilamino)-2,2-dimetil-3-oksopropoksi)-2-metilchinolin-3-karboksirūgšties įtraukimo į Sąjungos kvapiųjų medžiagų sąrašą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, nustatantį maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priede pateiktas Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų, patvirtintų naudoti maisto produktuose ir ant jų, sąrašas ir nurodytos jų naudojimo sąlygos;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 872/2012 (3) patvirtintas kvapiųjų medžiagų sąrašas ir tas sąrašas įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalį;

(3)

šis sąrašas gali būti atnaujintas pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą bendrą procedūrą Komisijos iniciatyva arba gavus valstybės narės ar suinteresuotosios šalies paraišką;

(4)

2015 m. vasario 24 d. Komisijai buvo pateikta paraiška leisti naudoti medžiagą 4-amino-5-(3-(izopropilamino)-2,2-dimetil-3-oksopropoksi)-2-metilchinolin-3-karboksirūgštį (FL Nr. 16.130) ir vieną iš jos druskų – hemisulfato monohidrato druską kaip kvapiąsias medžiagas įvairiuose maisto produktuose, kurie iš esmės priskiriami prie kelių Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąraše nurodytų maisto kategorijų. Remiantis paraiška, į maistą ketinama dėti kaip kvapiąsias medžiagas tik šią medžiagą ir jos hemisulfato monohidrato druskas, bet ne kitas šios medžiagos druskas. Komisija pranešė apie paraišką Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir paprašė jos pateikti nuomonę. Komisija taip pat pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 4 straipsnį su paraiška supažindino valstybes nares;

(5)

2016 m. lapkričio 30 d. priimtoje nuomonėje (4) Tarnyba įvertino medžiagos ir jos hemisulfato monohidrato druskos (abiejų medžiagų atveju FL Nr. 16.130) saugą. Ji pažymėjo, kad ši medžiaga keičia kvapiąsias savybes, ir padarė išvadą, kad jos ir tik jos hemisulfato monohidrato druskos naudojimas esant apskaičiuotam su maistu suvartojamam kiekiui nekelia susirūpinimo dėl saugos;

(6)

atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę, tikslinga leisti naudoti medžiagą FL Nr. 16.130 ir jos hemisulfato monohidrato druską kaip kvapiąsias medžiagas nurodytomis naudojimo sąlygomis, nes dėl jų naudojimo šiomis sąlygomis nekyla abejonių dėl saugos ir nesitikima, kad tai suklaidintų vartotojus. Kadangi į maistą kaip kvapiąją medžiagą taip pat ketinama dėti tik hemisulfato monohidrato druską, aiškumo sumetimais taip pat tikslinga aiškiai nurodyti, kad Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalies 2 skirsnio 1 pastaba tai medžiagai nėra taikoma;

(7)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. lapkričio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 34.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  2012 m. spalio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 872/2012, kuriuo patvirtinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2232/96 numatytas kvapiųjų medžiagų sąrašas, jis įtraukiamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedą, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1565/2000 ir Komisijos sprendimas 1999/217/EB (OL L 267, 2012 10 2, p. 1).

(4)  EFSA Journal 2017;15(1):4660.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalies 2 skirsnio 1 lentelėje po 16.127 įrašo įterpiamas šis įrašas, skirtas FL Nr. 16.130:

„16.130

4-amino-5-(3-(izopropilamino)-2,2-dimetil-3oksopropoksi)-2-metilchinolin-3-karboksirūgštis

1359963-68-0

2204

 

Bent 99 % minimalios analitinės vertės (IR BMR MS)

Pastaba. Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalies 2 skirsnio 1 pastaba netaikoma šiai medžiagai.

Apribojimai naudoti kaip kvapiąją medžiagą, išreikštą kaip karboksirūgšties ir hemisulfato monohidrato druskos suma, išreikšta rūgštimi:

1.4 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 10 mg/kg.

1.6.3 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 30 mg/kg.

1.8 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 30 mg/kg.

2.2.1 ir 2.2.2 kategorijų maisto produktuose – ne daugiau kaip 30 mg/kg.

3 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 30 mg/kg.

4.2.3 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 10 mg/kg.

4.2.4.1 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 30 mg/kg.

4.2.4.2 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 10 mg/kg.

4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.2.5.3 ir 4.2.5.4 kategorijų maisto produktuose – ne daugiau kaip 30 mg/kg.

5.1 ir 5.2 kategorijų maisto produktuose – ne daugiau kaip 30 mg/kg.

5.3 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 300 mg/kg.

5.4 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 30 mg/kg.

6.3 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 45 mg/kg.

7.2 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 15 mg/kg.

8.3.1, 8.3.2 ir 8.3.3 kategorijų maisto produktuose – ne daugiau kaip 15 mg/kg.

8.3.4.1, 8.3.4.2 ir 8.3.4.3 kategorijų maisto produktuose – ne daugiau kaip 15 mg/kg.

11.2 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 30 mg/kg.

12.4 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 30 mg/kg.

12.5 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 10 mg/l.

14.1.2, 14.1.3 ir 14.1.4 kategorijų maisto produktuose – ne daugiau kaip 7 mg/l.

14.1.5.1 ir 14.1.5.2 kategorijų maisto produktuose – ne daugiau kaip 7 mg/kg.

14.2.1 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 7 mg/l.

14.2.2 ir 14.2.5 kategorijų maisto produktuose – ne daugiau kaip 10 mg/l.

15.1 kategorijos – ne daugiau kaip 30 mg/kg.

16 kategorijos maisto produktuose, išskyrus 1, 3 ir 5 kategorijoms priskiriamus produktus, – ne daugiau kaip 15 mg/kg.

 

EMST“

4-amino-5-(3-(izopropilamino)-2, 2-dimetil-3oksopropoksi)-2-metilchinolin-3-karboksirūgšties hemisulfato monohidrato druska

1460210-04-1

2204.1

 

Sinonimas: 3-chinolinkarboksirūgšties 4-amino-5-[2,2-dimetil-3-[(1-metiletil)amino]-3-oksopropoksi]-2-metil- sulfatas, hidratas (2:1:2).

Bent 99 % minimalios analitinės vertės (HPLC).


2021 11 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 389/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2021/1917

2021 m. lapkričio 3 d.

kuriuo dėl 2-(4-metilfenoksi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetamido įtraukimo į Sąjungos kvapiųjų medžiagų sąrašą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, nustatantį maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priede pateiktas Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų, patvirtintų naudoti maisto produktuose ir ant jų, sąrašas ir nurodytos jų naudojimo sąlygos;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 872/2012 (3) patvirtintas kvapiųjų medžiagų sąrašas ir tas sąrašas įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalį;

(3)

šis sąrašas gali būti atnaujintas pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą bendrą procedūrą Komisijos iniciatyva arba gavus valstybės narės ar suinteresuotosios šalies paraišką;

(4)

2015 m. gruodžio 7 d. Komisijai pateikta paraiška dėl leidimo naudoti 2-(4-metilfenoksi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetamidą (FL Nr. 16.133) kaip kvapiąją medžiagą įvairiuose maisto produktuose, kurie iš esmės priskiriami kelioms maisto produktų kategorijoms Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąraše. Apie paraišką buvo pranešta Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba), siekiant gauti jos nuomonę. Komisija taip pat pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 4 straipsnį su paraiška supažindino valstybes nares;

(5)

Tarnyba savo 2018 m. rugsėjo 12 d. priimtoje nuomonėje (4) įvertino medžiagos FL Nr. 16.133 saugą, kai ji naudojama kaip kvapioji medžiaga, ir padarė išvadą, kad jos naudojimas nekelia saugos problemų neviršijant įvairiems skirtingų kategorijų maisto produktams nustatyto kiekio. Tarnyba taip pat nurodė, kad jos išvada dėl cheminės medžiagos saugos netaikoma tais atvejais, kai medžiagos gali būti pridedama į skaidrius gėrimus, kuriuose gali įvykti tos medžiagos fototransformacija. Šios kvapiosios medžiagos turėtų būti pridedama tik į neskaidrius maisto produktus, supakuotus talpyklose, apsaugotose nuo šviesos;

(6)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 15 straipsnio 1 dalies c punktą informacija apie specialias laikymo ir naudojimo sąlygas turėtų būti pateikta vartotojams ženklinant kvapiąją medžiagą ir (arba) preparatus, į kuriuos buvo pridėta tos kvapiosios medžiagos. Ant talpyklų turėtų būti pateiktas nurodymas, pvz., „laikyti atokiau nuo šviesos“.

(7)

Tarnyba taip pat pažymėjo, kad medžiaga FL Nr. 16.133 keičia kvapiąsias savybes;

(8)

ši kvapioji medžiaga nėra skirta parduoti galutiniams vartotojams, todėl ji turėtų būti pateikiama rinkai užtikrinant, kad tokio pardavimo būtų išvengta.

(9)

Tarnybos nuomone, medžiagos FL Nr. 16.133 kaip kvapiosios medžiagos naudojimas nekelia saugos problemų nurodytomis naudojimo sąlygomis ir tikėtina, kad jos naudojimas neklaidins vartotojų, todėl tikslinga leisti naudoti šią medžiagą kaip kvapiąją medžiagą;

(10)

todėl dėl 2-(4-metilfenoksi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetamido įtraukimo į Sąjungos kvapiųjų medžiagų sąrašą turėtų būti iš dalies pakeista Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalis;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Kvapiosios medžiagos 2-(4-metilfenoksi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetamido neleidžiama parduoti galutiniam vartotojui.

3 straipsnis

Laikantis galutiniam vartotojui neskirtų parduoti kvapiųjų medžiagų ženklinimo reikalavimų pagal Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 15 straipsnio 1 dalies c punktą, pakuočių ar talpyklų etiketėse pateikiama ši papildoma informacija:

„Sudėtyje yra medžiagos FL 16.133. Apsaugoti nuo šviesos, kad būtų išvengta jos fototransformacijos.“

ir nurodymas, pvz., „laikyti atokiau nuo šviesos“.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. lapkričio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 34.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  2012 m. spalio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 872/2012, kuriuo patvirtinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2232/96 numatytas kvapiųjų medžiagų sąrašas, jis įtraukiamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedą, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1565/2000 ir Komisijos sprendimas 1999/217/EB (OL L 267, 2012 10 2, p. 1).

(4)  EFSA Journal 2018;16(10):5421.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalies 2 skirsnio 1 lentelėje įterpiamas šis įrašas, skirtas FL Nr. 16.133:

„16.133

2-(4-metilfenoksi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetamidas

1374760-95-8

2237

 

Bent 99 %, piko sritis (UPLC-UV, 254 nm)

1.

Kvapiosios medžiagos naudojimo apribojimai šių kategorijų maisto produktuose:

1.4 kategorijos maisto produktuose: Neskaidrūs aromatizuoti rauginto pieno gaminiai, įskaitant termiškai apdorotus produktus, supakuoti į neskaidrias pakuotes ir (arba) talpyklas – ne daugiau kaip 3 mg/kg

3.0 kategorijos maisto produktuose: nepermatomi valgomieji ledai, įskaitant šerbetą, supakuoti į neskaidrias pakuotes ir (arba) talpyklas – ne daugiau kaip 3 mg/kg

5.1 kategorijos maisto produktuose: neskaidrūs kakavos produktai ir šokolado produktai, įskaitant imitacijas ir šokolado pakaitalus, supakuoti į neskaidrias pakuotes ir (arba) talpyklas – ne daugiau kaip 15 mg/kg

5.2 kategorijos maisto produktuose: neskaidrūs konditerijos gaminiai, įskaitant kietus ir minkštus saldainius, nuga ir pan., išskyrus 05.1, 05.3 ir 05.4 kategorijų produktus, supakuoti į neskaidrias pakuotes ir (arba) talpyklas – ne daugiau kaip 15 mg/kg

5.3 kategorijos maisto produktuose: neskaidri kramtomoji guma, supakuota į neskaidrias pakuotes ir (arba) talpyklas – ne daugiau kaip 150 mg/kg

5.4 kategorijos maisto produktuose: neskaidrūs papuošimai (pvz., smulkių kepinių), užpilai (ne vaisiniai) ir saldieji padažai, supakuoti į neskaidrias pakuotes ir (arba) talpyklas – ne daugiau kaip 15 mg/kg

12.5 kategorijos maisto produktuose: neskaidrios sriubos ir sultiniai, supakuoti į neskaidrias pakuotes ir (arba) talpyklas – ne daugiau kaip 3 mg/kg

12.6 kategorijos maisto produktuose: neskaidrūs padažai ir panašūs produktai, supakuoti į neskaidrias pakuotes ir (arba) talpyklas – ne daugiau kaip 15 mg/kg

14.1.4 kategorijos maisto produktuose: neskaidrūs aromatizuoti gėrimai, tik gėrimams pieno pagrindu, supakuoti į neskaidrias pakuotes ir (arba) talpyklas – ne daugiau kaip 3 mg/kg

16 kategorijos maisto produktuose: neskaidrūs desertai, išskyrus 1, 3 ir 4 kategorijų produktus, supakuoti į neskaidrias pakuotes ir (arba) talpyklas – ne daugiau kaip 3 mg/kg

2.

Šios kvapiosios medžiagos neleidžiama parduoti galutiniam vartotojui.

3.

Pateikiama toliau nurodyta informacija. „sudėtyje yra medžiagos FL 16.133. Apsaugoti nuo šviesos, kad būtų išvengta jos fototransformacijos“. Talpyklos turi būti neskaidrios. Taip pat pateikiamas nurodymas ant talpyklų, pvz., „laikyti atokiau nuo šviesos“.

 

EFSA“


SPRENDIMAI

2021 11 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 389/19


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2021/1918

2021 m. spalio 28 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo 31 protokolo (dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis) ir 37 protokolo (kuriame pateikiamas 101 straipsnyje nurodytas sąrašas) dalinio pakeitimo (Sąjungos kosmoso programa)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 189 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo įgyvendinimo tvarkos (1), ypač į jo 1 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos ekonominės erdvės susitarimas (2) (toliau – EEE susitarimas) įsigaliojo 1994 m. sausio 1 d.;

(2)

pagal EEE susitarimo 98 straipsnį EEE jungtinis komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti, be kita ko, EEE susitarimo 31 protokolą (dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis; toliau – 31 protokolas) ir 37 protokolą (kuriame pateikiamas 101 straipsnyje nurodytas sąrašas; toliau – 37 protokolas);

(3)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/696 (3). Šis pakeitimas taikomas tik Norvegijai ir Islandijai;

(4)

EEE susitarimo 31 protokolas ir 37 protokolas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(5)

todėl Sąjungos pozicija EEE jungtiniame komitete turėtų būti grindžiama EEE jungtinio komiteto sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl siūlomo EEE susitarimo 31 protokolo (dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis) ir 37 protokolo (kuriame pateikiamas 101 straipsnyje nurodytas sąrašas) dalinio pakeitimo, grindžiama EEE jungtinio komiteto sprendimo projektu (4).

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. DOVŽAN


(1)  OL L 305, 1994 11 30, p. 6.

(2)  OL L 1, 1994 1 3, p. 3.

(3)  2021 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/696, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013 bei (ES) Nr. 377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES (OL L 170, 2021 5 12, p. 69).

(4)  Žr. dokumentą ST 12908/21 (http://register.consilium.europa.eu).


2021 11 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 389/21


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2021/1919

2021 m. spalio 29 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Susitarimo dėl oficialiai remiamų eksporto kreditų dalyvėms pagal rašytinę procedūrą priimant sprendimą peržiūrėti to Susitarimo VI priede pateiktą Anglimis kūrenamų elektrinių elektros gamybos sektoriaus susitarimą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Susitarime dėl oficialiai remiamų eksporto kreditų (toliau – Susitarimas), įskaitant to Susitarimo VI priede pateiktą Anglimis kūrenamų elektrinių elektros gamybos sektoriaus susitarimą (toliau – Sektoriaus susitarimas), pateiktos gairės Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1233/2011 (1) perkeltos į Sąjungos teisę ir yra teisiškai privalomos Sąjungoje;

(2)

pagal Sektoriaus susitarimą Susitarimo dalyvės (toliau – dalyvės) turi pagal rašytinę procedūrą priimti sprendimą peržiūrėti Sektoriaus susitarimą, siekiant labiau sugriežtinti jo sąlygas ir taip siekti bendro tikslo – spręsti klimato kaitos problemą ir toliau mažinti oficialią paramą anglimis kūrenamoms elektrinėms;

(3)

sprendimas peržiūrėti Sektoriaus susitarimą turėtų atitikti Europos Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ir Sąjungos klimato politiką;

(4)

Europos Sąjungos Taryba savo 2021 m. sausio 25 d. išvadose „Klimato ir energetikos srities diplomatija: rezultatų siekimas Europos žaliojo kurso išorės aspektuose“ paragino pasaulio mastu laipsniškai panaikinti aplinkai kenksmingas iškastinio kuro subsidijas laikantis aiškaus tvarkaraščio ir ryžtingai bei teisingai visame pasaulyje užtikrinti pertvarką siekiant poveikio klimatui neutralumo, be kita ko, laipsniškai atsisakyti energijos gamybai naudoti anglis, jei netaikomas taršos mažinimas, ir pirmiausia nedelsiant nutraukti visą naujos anglių pramonės infrastruktūros trečiosiose šalyse finansavimą;

(5)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi dalyvėms pagal rašytinę procedūrą priimant sprendimą peržiūrėti Sektoriaus susitarimą, nes dalyvių sprendimas pagal Reglamentą (ES) Nr. 1233/2011 bus privalomas Sąjungai ir galės labai paveikti Sąjungos teisės aktų turinį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi dalyvėms pagal rašytinę procedūrą priimant sprendimą peržiūrėti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Susitarimo dėl oficialiai remiamų eksporto kreditų VI priede pateiktą Anglimis kūrenamų elektrinių elektros gamybos sektoriaus susitarimą, grindžiama Europos Sąjungos pozicija (2).

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. DOVŽAN


(1)  2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1233/2011 dėl tam tikrų gairių taikymo oficialiai remiamiems eksporto kreditams, kuriuo panaikinami Tarybos sprendimai 2001/76/EB ir 2001/77/EB (OL L 326, 2011 12 8, p. 45).

(2)  Žr. dokumentą ST 12623/21 (http://register.consilium.europa.eu).