ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 374

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. spalio 22d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. spalio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1847 dėl tam tikrų terminų CHF LIBOR pakaitinių normų nustatymo teisės aktais ( 1 )

1

 

*

2021 m. spalio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1848 dėl pakaitinio lyginamojo indekso, kuriuo pakeičiamas euro vienos nakties palūkanų vidurkio indeksas, nustatymo ( 1 )

6

 

*

2021 m. spalio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1849, kuriuo ištaisomos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/464, kuriuo nustatomos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 taikymo taisyklės, susijusios su dokumentais, kurie turi būti pateikti siekiant, kad atgaline data būtų pripažinti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiai, su ekologiškų produktų gamyba ir su informacija, kurią turi pateikti valstybės narės, redakcijos tam tikromis kalbomis ( 1 )

10

 

*

2021 m. spalio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1850, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605, kuriuo nustatomos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės, I priedas ( 1 )

12

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/1851 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje cukraus taryboje, dėl 1992 m. Tarptautinio cukraus susitarimo pakeitimų bei jų įgyvendinimo tvarkaraščio

49

 

*

2021 m. spalio 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/1852 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, įsteigiančiu Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociaciją, dėl ES ir Alžyro partnerystės prioritetų galiojimo pratęsimo, kol Asociacijos taryba priims naujus atnaujintus partnerystės prioritetus

52

 

*

2021 m. spalio 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/1853 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją, dėl ES ir Egipto partnerystės prioritetų galiojimo pratęsimo, kol Asociacijos taryba priims naujus atnaujintus partnerystės prioritetus

54

 

*

2021 m. spalio 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/1854 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, dėl ES ir Jordanijos partnerystės prioritetų galiojimo pratęsimo, kol Asociacijos taryba priims naujus atnaujintus partnerystės prioritetus

56

 

*

2021 m. spalio 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/1855 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, dėl ES ir Libano partnerystės prioritetų galiojimo pratęsimo, kol Asociacijos taryba priims naujus atnaujintus bendrus dokumentus

58

 

*

2021 m. spalio 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/1856 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją, dėl ES ir Tuniso strateginių prioritetų galiojimo pratęsimo, kol Asociacijos taryba priims naujus atnaujintus strateginius prioritetus

60

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2021 10 22   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 374/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/1847

2021 m. spalio 14 d.

dėl tam tikrų terminų CHF LIBOR pakaitinių normų nustatymo teisės aktais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 (1), ypač į jo 23b straipsnio 8 dalį,

kadangi:

(1)

Šveicarijos franko Londono tarpbankinė palūkanų norma (CHF LIBOR) – viena iš 5 LIBOR valiutų palūkanų normų, kurias administruoja ICE lyginamųjų indeksų administracija (IBA). CHF LIBOR atspindi palūkanų normą, už kurią stambūs, pirmaujantys, tarptautiniu mastu veikiantys bankai, turintys prieigą prie didmeninio finansavimo be užstato rinkos, gali gauti finansavimą tokioje rinkoje Šveicarijos frankais. Palūkanų normą IBA apskaičiuoja remdamasi bankų kolegijos jai teikiamais duomenimis;

(2)

Jungtinės Karalystės finansų priežiūros institucija (Financial Conduct Authority, FCA) paskelbė, kad iki 2021 m. pabaigos bus nutraukiamas tam tikrų LIBOR lyginamųjų indeksų, įskaitant CHF LIBOR, teikimas. Tų lyginamųjų indeksų teikimas nutraukiamas dėl abejonių, ar tam tikros LIBOR normos tinkamai atspindi pagrindinę rinką arba ekonomikos realiją, susijusią su didmeninio finansavimo be užstato rinka. Tų abejonių kyla dėl daugumos LIBOR kolegijos bankų nenoro toliau prisidėti prie atitinkamų LIBOR normų skaičiavimo, kaip 2021 m. kovo 5 d. IBA paskelbė ICE LIBOR atsiliepimų į konsultacijas dėl galimo teikimo nutraukimo apžvalgoje;

(3)

anksčiau kai kurie bankai CHF LIBOR Sąjungoje naudojo kaip pagrindinę palūkanų normą daugeliui negrąžintų mažmeninių hipotekos paskolų, kurių daugumos terminai sueis po 2021 m. pabaigos. Remiantis atsakymais į Komisijos surengtų viešų konsultacijų klausimus, šiuo metu Sąjungoje yra 35 mlrd. EUR hipotekos sutarčių, susietų su CHF LIBOR. Daugiausia šių neįvykdytų sutarčių yra Lenkijoje, o likusios – Austrijoje, Slovėnijoje, Nyderlanduose ir Prancūzijoje;

(4)

Komisijai ir atitinkamoms valdžios institucijoms keičiantis informacija buvo akcentuotas sutrikimo, kurį galėtų sukelti CHF LIBOR teikimo nutraukimas, mastas ir poreikis sušvelninti su CHF LIBOR susietų sutarčių nutraukimo poveikį, kad būtų išvengta to sutrikimo. Komisija tinkamai atsižvelgė į faktinius elementus, pateiktus siekiant įvertinti, ar laikomasi Reglamento (ES) 2016/1011 23b straipsnyje nustatytų sąlygų, ir atitinkamai nustatyti, ar Komisija turi imtis veiksmų;

(5)

Lenkijos nacionalinio banko paskelbtoje 2021 m. finansinio stabilumo ataskaitoje (2) nurodoma, kad 2020 m. pabaigoje su įvairių terminų CHF LIBOR susietas hipotekos paskolas turėjo daugiau kaip 410 000 namų ūkių Lenkijoje. Tai sudaro apie 20 % viso Lenkijos hipotekos paskolų portfelio, o jų bendra vertė, remiantis atitinkamų institucijų pateiktais kitais duomenimis, sudaro apie 100 mlrd. PLN (apie 22 mlrd. EUR). Dauguma šių hipotekos paskolų yra ilgalaikės ir tebebus negrąžintos po 2030 m. Ataskaitoje akcentuojama CHF LIBOR teikimo nutraukimo keliama rizika ir poreikis užtikrinti Šveicarijos frankais išreikštų būsto paskolų sutarčių tęstinumą, kad tokia rizika nesimaterializuotų. Ataskaitoje taip pat pabrėžiama, kad nesant nuostatų dėl atsarginės normos ir teisės aktų, kuriais nustatoma CHF LIBOR pakaitinė norma, gali kilti grėsmė tokių sutarčių tęstinumui ir dėl to bankai galėtų patirti finansinių nuostolių. Panašius duomenis Komisijai pateikė Lenkijos finansų ministerija;

(6)

Austrijoje 2021 m. birželio mėn. su CHF LIBOR buvo susieta 50 000–60 000 hipotekos paskolų Austrijos namų ūkiams, kurių apimtis – 9,6 mlrd. EUR ir kurios sudaro apie 5,7 % visos namų ūkių skolos Austrijoje. Su CHF LIBOR susietų hipotekos paskolų portfelius turi apie 400 Austrijos bankų. Panašius patvirtinamuosius duomenis Komisijai išsiųstame rašte pateikė Austrijos nacionalinis bankas ir Austrijos finansų rinkos priežiūros tarnyba;

(7)

Slovėnijoje 2020 m. gruodžio 31 d. su CHF LIBOR buvo susieta daugiau kaip 6 700 vartojimo kredito sutarčių, kurių bendra vertė viršija 300 mln. EUR, o paskutinių iš šių sutarčių terminai sueis tik 2043 m. Be to, sąsajų su CHF LIBOR turi 9 iš 15 bankų. Su CHF LIBOR susietų būsto paskolų dalis tuose 9 bankuose, palyginti su visomis būsto paskolomis, sudaro 6,34 %, o su CHF LIBOR susietų hipotekos paskolų dalis, palyginti su visomis hipotekos paskolomis, sudaro 7,13 %;

(8)

apskaičiuota, kad Nyderlanduose su Šveicarijos franko LIBOR susieta apie 500 mln. EUR vertės mažmeninių hipotekos paskolų, kurių sutartyse nėra nuostatų dėl atsarginės normos;

(9)

Prancūzijos regioniniuose bankuose yra apie 6 400 mažmeninių paskolų sutarčių, kurios susietos su CHF LIBOR ir kurių terminai sueina po 2021 m.;

(10)

Reglamentu (ES) 2016/1011 reikalaujama, kad lyginamųjų indeksų naudotojai parengtų ir turėtų pagrįstus raštiškus planus, kuriuose išdėstytų veiksmus, kurių imtųsi lyginamojo indekso esminių pakeitimų arba teikimo nutraukimo atveju, ir, kai įmanoma ir tinkama, nustatytų vieną ar kelis pakaitinius lyginamuosius indeksus kaip atsargines normas vietoje lyginamųjų indeksų, kurie nebebus skelbiami. Su CHF LIBOR susietos sutartys buvo sudarytos gerokai prieš tai, kai buvo galima tikėtis CHF LIBOR teikimo nutraukimo, ir prieš Reglamento (ES) 2016/1011 taikymo pradžią. Todėl tose sutartyse nėra nuostatų dėl atsarginės normos, kuriomis būtų numatytas atvejis, kai lyginamojo indekso administratorius po tam tikros datos nebegali skelbti sutartyje numatytos normos;

(11)

kadangi prieš tai, kai Šveicarijos franko pagrindinių palūkanų normų nacionalinė darbo grupė (Šveicarijos nacionalinė darbo grupė) rinkai pateikė aiškias rekomendacijas, buvo sunku identifikuoti tinkamą CHF LIBOR pakaitinę normą, po Reglamento (ES) 2016/1011 taikymo pradžios datos (2018 m. sausio 1 d.) sudarytose sutartyse taip pat nėra nuostatų dėl atsarginės normos arba tinkamų nuostatų dėl atsarginės normos;

(12)

su CHF LIBOR susietose sutartyse neperėjus prie nustatytos tos normos pakaitinės normos keliose valstybėse narėse kyla didelė sutarčių neįvykdomumo rizika. Todėl tos pakaitinės normos nustatymu turėtų būti užtikrinta, kad bus sumažinta tokia rizika, kurios materializavimasis galėtų smarkiai sutrikdyti finansų rinkų veikimą Sąjungoje;

(13)

2021 m. kovo 5 d. Jungtinės Karalystės institucija FCA paskelbė apie būsimą visų CHF LIBOR normų reprezentatyvumo praradimą ir teikimo nutraukimą. Toks pareiškimas yra priežastis Komisijai pasinaudoti įgaliojimu pagal Reglamento (ES) 2016/1011 23b straipsnio 8 dalį teisės aktais nustatyti CHF LIBOR pakaitinę normą;

(14)

per Komisijos surengtas viešas konsultacijas nustatyta, kad tam tikrų terminų CHF LIBOR, visų pirma 1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių ir 12 mėnesių, atlieka svarbų vaidmenį hipotekos sutartyse. Nesant aiškios ir vienareikšmiškos pakaitinės normos su CHF LIBOR susietose hipotekos sutartyse, kiltų teisinis netikrumas, kuris galėtų lemti bylinėjimąsi ir sutarčių neįvykdomumą. Todėl tikslinga, kad Komisija teisės aktais nustatytų tų keturių terminų CHF LIBOR pakaitinę normą, kuri turėtų būti naudojama visose sutartyse ir finansinėse priemonėse, apibrėžtose Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/65/ES (3), be kita ko, įskaitant taupomąsias sąskaitas, hipoteka užtikrintas ir kitas paskolas, taip pat ir vartojimo kredito sutartis ir smulkiojo verslo paskolas, kurias reglamentuoja vienos iš valstybių narių teisė, neturinčiose nuostatų dėl atsarginės normos arba tinkamų nuostatų dėl atsarginės normos;

(15)

2017 m. Šveicarijos nacionalinė darbo grupė kaip CHF LIBOR pakaitinę normą rekomendavo Šveicarijos vienos nakties palūkanų vidurkio indeksą (SARON), kurį administruoja įmonė „SIX Swiss Exchange Financial Information AG“ (SIX) (4). 2020 m. rugsėjo mėn., pripažinusi, kad remiantis SARON neįmanoma sukurti perspektyvinės normos, Šveicarijos nacionalinė darbo grupė rekomendavo kaip atsarginės normos vietoje nuorodų į CHF LIBOR piniginiuose produktuose pagrindą naudoti sudėtinę SARON normą. Todėl atitinkamų terminų CHF LIBOR anksčiau sudarytose piniginėse sutartyse nustatytoji pakaitinė norma turėtų būti apskaičiuojama kaip sudėtinė SARON norma;

(16)

Komisijos surengtų viešų konsultacijų rezultatas parodė, kad pasiūlymas teisės aktais nustatyti visų terminų CHF LIBOR pakaitinę normą pagal Šveicarijos nacionalinės darbo grupės rekomendacijas yra palaikomas, be kita ko, ir labiausiai paveiktų valstybių narių valdžios institucijų. CHF LIBOR yra perspektyvinė norma, kai klientas iš anksto žino už būsimą laikotarpį mokėtinas palūkanas, o sudėtinė SARON norma – retrospektyvinė norma. Tai reiškia, kad konkretaus laikotarpio palūkanų norma tampa žinoma tik to laikotarpio pabaigoje. Siekiant palengvinti palūkanų normos naudojimą palūkanų laikotarpio pradžioje, būtų galima palūkanų normą nustatyti remiantis stebėjimo laikotarpiu, einančiu prieš palūkanų laikotarpį. 2020 m. rugsėjo 29 d. Šveicarijos nacionalinė darbo grupė rekomendavo tais atvejais, kai palūkanų mokėjimas turi būti žinomas palūkanų laikotarpio pradžioje, naudoti sudėtinę SARON normą pagal paskutinio perskaičiavimo metodiką (angl. „last reset“). Pagal tokią metodiką būsimo laikotarpio palūkanų norma nustatoma remiantis ankstesnio laikotarpio, kurio trukmė lygi konkretaus palūkanų laikotarpio trukmei, stebėtąja sudėtine palūkanų norma;

(17)

pagal Šveicarijos nacionalinės darbo grupės 2021 m. vasario 1 d. rekomendaciją kaip 1 mėnesio CHF LIBOR pakaitinę normą naudotojai turėtų pradėti naudoti 1 mėnesio sudėtinę SARON normą, o 3 mėnesių CHF LIBOR – 3 mėnesių sudėtinę SARON normą, nustatytą pagal paskutinio perskaičiavimo metodiką, t. y. sudėtinę SARON normą, apskaičiuotą remiantis atitinkamai 1 mėnesio ir 3 mėnesių laikotarpiu, einančiu iškart prieš palūkanų laikotarpį;

(18)

Nerizikingų euro palūkanų normų darbo grupė 2021 m. gegužės 11 d. rekomendacijoje nurodė, kad paskutinio perskaičiavimo metodiką taikant ilgesniems nei trijų mėnesių laikotarpiams gali kilti apskaitos ir apsidraudimo nuo rizikos problemų, kurias lemtų IBOR (kaip perspektyvinės normos) ir SARON (kaip retrospektyvinės normos) struktūriniai skirtumai, kurie ypač ryškūs ilgesnių terminų atveju. 2021 m. liepos 1 d. Šveicarijos nacionalinė darbo grupė kaip alternatyvią metodiką rekomendavo taikyti paskutinio pastarojo laikotarpio metodiką (angl. „last recent“), pagal kurią stebėjimo laikotarpis būtų 1 mėnuo. Pagal šią metodiką būsimo laikotarpio palūkanų norma nustatoma remiantis ankstesnio laikotarpio, kurio trukmė trumpesnė negu konkretaus palūkanų laikotarpio trukmė, stebėtąja sudėtine palūkanų norma. Įvertinus Nerizikingų euro palūkanų normų darbo grupės rekomendacijas ir siekiant likti kuo arčiau kiekvieno termino pradinio bazinio laikotarpio, laikyta, kad 3 mėnesių ir ilgesnių terminų CHF LIBOR normai pakeisti 3 mėnesių sudėtinė SARON norma yra tinkamesnė negu 1 mėnesio sudėtinė SARON norma. Todėl tinkamu sprendimu laikoma 1 mėnesio ir 3 mėnesių sudėtines SARON normas naudoti atitinkamai kaip 1 mėnesio ir 3 mėnesių CHF LIBOR pakaitines normas, o 3 mėnesių sudėtinę SARON normą taip pat naudoti kaip 6 mėnesių ir 12 mėnesių CHF LIBOR pakaitinę normą;

(19)

CHF LIBOR ir sudėtinės SARON normos vertė skiriasi. Siekiant atsižvelgti į šį skirtumą ir kuo labiau sumažinti pakeitimo ekonominį poveikį, prie sudėtinės SARON normos, kuria pakeičiama kiekvieno termino CHF LIBOR, turėtų būti pridedamas fiksuotosios maržos koregavimas;

(20)

Komisijos surengtos viešos konsultacijos patvirtino, kad būtų tikslinga fiksuotosios maržos koregavimą apskaičiuoti remiantis istorine maržos tarp Šveicarijos franko LIBOR ir atitinkamos sudėtinės penkerių metų retrospektyvinės peržiūros laikotarpio iki 2021 m. kovo 5 d. SARON normos mediana;

(21)

todėl tikslinga, kad Komisijos nustatytos normos, pakeičiančios atitinkamų terminų CHF LIBOR, atitiktų sudėtines SARON normas pridėjus atitinkamą maržos koregavimą, paskelbtą kiekvienam atitinkamam sudėtinės SARON normos terminui (1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių ir 12 mėnesių);

(22)

pagal Reglamento (ES) 2016/1011 23b straipsnio 3 dalį, CHF LIBOR pakaitinė norma įstatymų nustatyta tvarka pakeičia visas nuorodas į ją visose sutartyse ir Direktyvoje 2014/65/ES apibrėžtose finansinėse priemonėse, kuriose nėra nuostatų dėl atsarginės normos arba tinkamų nuostatų dėl atsarginės normos. Todėl šis pakeitimas neturi poveikio sutartims, kurios siekiant atsižvelgti į CHF LIBOR teikimo nutraukimą buvo sėkmingai pakeistos, kaip numatyta Reglamento (ES) 2016/1011 23b straipsnio 11 dalyje;

(23)

turint omenyje tai, kad LIBOR skelbimas bus nutrauktas 2022 m. sausio 1 d., nustatytosios normos nuorodas į CHF LIBOR turėtų pakeisti nuo tos datos;

(24)

Jungtinės Karalystės institucija FCA, kaip CHF LIBOR administratoriaus priežiūros institucija, Šveicarijos nacionalinis bankas, atliekantis Šveicarijos nacionalinės darbo grupės sekretoriato vaidmenį, ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) dėl šio reglamento pateikė savo nuomones;

(25)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

CHF LIBOR pakaitinės normos

1.   CHF LIBOR pakaitinėmis normomis nuorodose į CHF LIBOR visose sutartyse ir Direktyvoje 2014/65/ES apibrėžtose finansinėse priemonėse nustatomos šios normos:

a)

1 mėnesio CHF LIBOR pakeičiama 1 mėnesio sudėtine SARON norma, stebima 1 mėnesio laikotarpiu, einančiu prieš palūkanų laikotarpį;

b)

3 mėnesių CHF LIBOR pakeičiama 3 mėnesių sudėtine SARON norma, stebima 3 mėnesių laikotarpiu, einančiu prieš palūkanų laikotarpį;

c)

6 mėnesių CHF LIBOR pakeičiama 3 mėnesių sudėtine SARON norma, stebima 3 mėnesių laikotarpiu, einančiu prieš palūkanų laikotarpį;

d)

12 mėnesių CHF LIBOR pakeičiama 3 mėnesių sudėtine SARON norma, stebima 3 mėnesių laikotarpiu, einančiu prieš palūkanų laikotarpį.

2.   Prie pagal 1 dalį nustatytų pakaitinių normų pridedamas fiksuotosios maržos koregavimas. Tas fiksuotosios maržos koregavimas yra lygus maržai, skelbiamai kiekvienam atitinkamam terminui ir 2021 m. kovo 5 d. apskaičiuotai kaip istorinė maržos tarp konkrečios CHF LIBOR ir kiekvieno konkretaus termino atitinkamos sudėtinės penkerių metų retrospektyvinės peržiūros laikotarpio SARON normos mediana.

3.   CHF LIBOR pakaitinės normos nustatomos pagal šią lentelę:

LIBOR

TERMINAS

Pakaitinė norma

Maržos koregavimo vertė (%)

CHF

1 mėn.

1 mėnesio sudėtinė SARON norma (SAR1MC)

ISIN CH0477123886

–0,0571

CHF

3 mėn.

3 mėnesių sudėtinė SARON norma (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

0,0031

CHF

6 mėn.

3 mėnesių sudėtinė SARON norma (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

0,0741

CHF

12 mėn.

3 mėnesių sudėtinė SARON norma (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

0,2048

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 171, 2016 6 29, p. 1.

(2)  Lenkijos nacionalinio banko 2021 m. birželio mėn. finansinio stabilumo ataskaita,

https://www.nbp.pl/en/systemfinansowy/fsr202106.pdf?v=2

(3)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(4)  SARON skelbiamas atitinkamame jo administratoriaus tinklalapyje: https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/compound_rates_en.html.


2021 10 22   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 374/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/1848

2021 m. spalio 21 d.

dėl pakaitinio lyginamojo indekso, kuriuo pakeičiamas euro vienos nakties palūkanų vidurkio indeksas, nustatymo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1011 (1), ypač į jo 23b straipsnio 8 dalį,

kadangi:

(1)

euro vienos nakties palūkanų vidurkio indeksas (EONIA) yra ypatingos svarbos lyginamasis indeksas, atitinkantis vienos nakties skolinimo eurais be užstato sandorių palūkanų normas. EONIA naudojamas vienos nakties indeksų apsikeitimo sandoriuose ir įvairiuose kituose produktuose. Jis yra esminis veiksnys piniginiam atsiskaitymui ir labai svarbus kitais tikslais, pvz., įvairioms vertės nustatymo procedūroms, taikomoms vykdant užtikrinimo priemonių ir rizikos valdymo procesus ar apskaitą;

(2)

pirminė EONIA apskaičiavimo metodika buvo grindžiama kolegijos bankų teikiamais duomenimis. 2018 m. vasario mėn. Europos pinigų rinkų institutas (EMMI), veikdamas kaip EONIA administratorius, paskelbė, kad EONIA atitiktis Reglamentui (ES) 2016/1011 iki to laiko, kai tokie reikalavimai taptų taikomi, negali būti užtikrinta. Todėl EMMI ir finansų sektorius pradėjo darbą siekiant tvarkingai likviduoti EONIA. 2018 m. rugsėjo 13 d. Nerizikingų euro palūkanų normų darbo grupė rekomendavo, kad EONIA būtų pakeistas euro trumpalaikio skolinimosi norma (€STR), kaip nerizikinga eurais išreikšta palūkanų norma. Be to, 2019 m. kovo 14 d. darbo grupė paskelbė rekomendacijas dėl perėjimo nuo EONIA prie €STR, kuriose numatytas etapas, per kurį EONIA apskaičiavimo metodika būtų pakeista ir grindžiama €STR, taip pat maržos tarp €STR ir EONIA koregavimo nustatymo metodas;

(3)

vadovaudamasis tomis rekomendacijomis, 2019 m. gegužės 31 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) apskaičiavo ir nustatė 8,5 bazinio punkto vienkartinę maržą tarp EONIA ir €STR. Tą pačią dieną EMMI paskelbė, kad EONIA teikimas bus nutrauktas 2022 m. sausio 3 d. Pereinamuoju laikotarpiu EMMI paskelbė atnaujintą EONIA metodiką, pagal kurią EONIA yra lygus ECB skelbiamai €STR prie jos pridėjus 8,5 bazinio punkto vienkartinės maržos koregavimą. Ta atnaujinta metodika EONIA taikoma nuo 2019 m. spalio 2 d. iki jo teikimo nutraukimo 2022 m. sausio 3 d.2019 m. gruodžio 11 d. Belgijos finansinių paslaugų ir rinkų institucija (FSMA) EMMI pagal Reglamento (ES) 2016/1011 34 straipsnį išdavė EONIA teikimo ir administravimo leidimą, kuriuo sudaromos sąlygos tam, kad EONIA būtų galima naudotis iki jo teikimo nutraukimo 2022 m. sausio 3 d.;

(4)

nepaisant išankstinio pranešimo apie EONIA normos teikimo nutraukimą 2022 m. sausio 3 d. ir išankstinių sektoriaus rekomendacijų visas nuorodas į EONIA pakeisti €STR, ypač sutartims, kurių terminai sueina po tos datos, keliose valstybėse narėse vis dar yra daug sutarčių ir finansinių priemonių, susietų su EONIA. Todėl EONIA Europos Sąjungos finansų rinkose vis dar atlieka labai svarbų vaidmenį. Be to, turint omenyje ekspertų ir viso sektoriaus bendro sutarimo dėl tinkamo perėjimo būdo siekimo procesą, tokiose sutartyse ir finansinėse priemonėse paprastai nėra tinkamų nuostatų dėl atsarginės normos, apimančių visišką EONIA teikimo nutraukimą. Todėl tikėtina, kad EONIA teikimo nutraukimas turės didelį trikdomąjį poveikį toms sutartims ir finansinėms priemonėms;

(5)

pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/482 (2) EONIA yra nustatytas kaip ypatingos svarbos lyginamasis indeksas. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/168 (3), kuriuo į Reglamentą (ES) 2016/1011 įterptas 23b straipsnis, Europos Komisijai suteiktas įgaliojimas nustatyti vieną ar daugiau pakaitinių lyginamųjų indeksų, pakeičiančių ypatingos svarbos lyginamąjį indeksą, jei laikomasi visų Reglamento (ES) 2016/1011 23b straipsnyje nustatytų sąlygų. Reglamento (ES) 2016/1011 23b straipsnio 2 dalies b punkte nustatytą sąlygą atitinka 2019 m. gegužės 31 d. EMMI pateiktas pareiškimas, kuriuo pranešama apie EONIA teikimo nutraukimą, kartu su aplinkybe, kad to pareiškimo pateikimo metu nebuvo administratoriaus veiklos perėmėjo, kuris toliau teiktų tą lyginamąjį indeksą;

(6)

be to, Nerizikingų euro palūkanų normų darbo grupės narių pateikti duomenys rodo, kad 2021 m. liepos 9 d. visoje Sąjungoje vis dar galioja keli tūkstančiai išvestinių finansinių priemonių sutarčių, tiesiogiai susietų su EONIA, ir užtikrinimo priemonės pateikimo susitarimų, susietų su EONIA, kaip palūkanų norma, taikoma užtikrinimo priemonei. Abiejų rūšių nuorodų apimama bendra tariamoji suma jau sudaro kelis trilijonus eurų. Tie patys nariai taip pat nurodė, kad jų dedamos sutarčių pakeitimo pastangos užbaigtos vidutiniškai mažiau nei pusei sutarčių, kuriose yra nuorodų į EONIA. Šie užbaigimo rodikliai rodo, kad individualios pastangos pakeisti sutartis dėl visų likusių nuorodų į EONIA bus didelis iššūkis Sąjungos susitariančiosioms šalims, ypač prižiūrimiems subjektams. Tokiose sutartyse neperėjus prie nustatyto pakaitinio lyginamojo indekso kyla didelė sutarčių neįvykdomumo rizika. Sektoriaus subjektai turėtų toliau aktyviai stengtis iki EONIA teikimo nutraukimo visose sutartyse ir finansinėse priemonėse, vis dar susietose su EONIA, pereiti prie €STR, tačiau nuorodų į EONIA pakeitimu turėtų būti sumažinta tikimybė, kad tokia rizika materializuosis, o tai galėtų visų pirma paveikti klientus, sudarančius vienos nakties indeksų apsikeitimo sandorius, kad apsidraustų nuo palūkanų normos rizikos;

(7)

ekspertų darbo grupės konsultacijų rezultatas – išankstinis svarbaus EONIA vaidmens Sąjungos finansų rinkose vertinimas. Iš tų ekspertų darbo grupės konsultacijų matyti, kad nenustačius vienodo požiūrio kiltų teisinis netikrumas, kuris galėtų lemti ginčus ir sutrikdymą. 2021 m. liepos 15 d. Nerizikingų euro palūkanų normų darbo grupė taip pat parengė oficialų raštą, kuriame Europos Komisija raginama imtis veiksmų, kad teisės aktais nedelsiant būtų nustatytas EONIA pakaitinis lyginamasis indeksas. Todėl tikslinga, kad Komisija teisės aktais nustatytų EONIA pakaitinį lyginamąjį indeksą, kuris būtų naudojamas visose sutartyse ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/65/ES (4) apibrėžtose finansinėse priemonėse, kuriose nėra nuostatų dėl atsarginės normos arba tinkamų nuostatų dėl atsarginės normos;

(8)

konsultacijos Nerizikingų euro palūkanų normų darbo grupėje taip pat parodė, kad pakeisti nuorodas į EONIA sutartyse pakeičiant sutartis taip pat dažnai trukdo sutarčių, kurių terminai sueina po EONIA teikimo nutraukimo datos, 2022 m. sausio 3 d., apimtis ir sunkumai gauti visų kiekvienos atskiros sutarties šalių sutikimą. Tai paaiškina, kodėl yra tiek daug sutarčių, kurios vis dar susietos su EONIA. Atsižvelgiant į tą situaciją ir Nerizikingų euro palūkanų normų darbo grupės narių pateiktus duomenis, reikėtų užtikrinti, kad visos sutartys ar finansinės priemonės, kurios EONIA teikimo nutraukimo dieną vis dar yra su juo susietos, patektų į šio įgyvendinimo reglamento taikymo sritį ir į teisės aktais nustatyto pakaitinio lyginamojo indekso priemonės taikymo sritį;

(9)

kartu su 2019 m. gegužės 31 d. skelbimu apie EONIA skelbimo nutraukimą 2022 m. sausio 3 d. EMMI paskelbė apie EONIA metodikos pakeitimus, kad būtų užtikrinta tolesnė atitiktis Reglamentui (ES) 2016/1011 ir sklandus perėjimas iki galutinio EONIA teikimo nutraukimo. Tie pakeitimai yra taikomi EONIA metodikai nuo 2019 m. spalio 2 d. ir tiesiogiai susieja EONIA apskaičiavimą su €STR plėtra, nes nustatoma, kad EONIA yra lygus €STR prie jos pridėjus fiksuotosios maržos koregavimą, grindžiamą ECB apskaičiuotu skirtumu. Pridedant fiksuotosios maržos koregavimą yra apribojamas €STR, kaip EONIA pakaitinio lyginamojo indekso visose sutartyse, kurių terminai sueina po EONIA teikimo nutraukimo datos, 2022 m. sausio 3 d., nustatymo teisės aktais ekonominis poveikis;

(10)

2021 m. liepos 15 d. oficialiame Nerizikingų euro palūkanų normų darbo grupės rašte konkrečiai prašoma, kad teisės aktais nustatytas EONIA pakaitinis lyginamasis indeksas būtų grindžiamas €STR prie jos pridėjus esamą fiksuotosios maržos tarp EONIA ir €STR koregavimą, taip išvengiant vertės perdavimo pereinamuoju laikotarpiu. Tikslinga, kad teisės aktais nustatytas EONIA pakaitinis lyginamasis indeksas atspindėtų atitinkamos nerizikingų palūkanų normų darbo grupės rekomendacijas ir dėl to būtų grindžiamas €STR prie jos pridėjus ECB apskaičiuotą fiksuotosios maržos koregavimą;

(11)

EONIA pakaitinis lyginamasis indeksas įstatymų nustatyta tvarka pakeičia visas nuorodas į jį visose sutartyse ir Direktyvoje 2014/65/ES apibrėžtose finansinėse priemonėse, kuriose nėra nuostatų dėl atsarginės normos arba tinkamų nuostatų dėl atsarginės normos pagal Reglamento (ES) 2016/1011 23b straipsnio 3 dalį. Todėl tas pakeitimas neturi poveikio sutartims, kurios siekiant atsižvelgti į EONIA teikimo nutraukimą buvo sėkmingai pakeistos, kaip numatyta Reglamento (ES) 2016/1011 23b straipsnio 11 dalyje;

(12)

turint omenyje tai, kad EONIA skelbimas bus nutrauktas 2022 m. sausio 3 d., nustatytoji pakaitinė norma nuorodas į EONIA turėtų pakeisti nuo tos datos;

(13)

FSMA, kaip EONIA administratoriaus priežiūros institucija, ir ECB, kaip centrinis bankas, atsakingas už EONIA valiutos zoną, dėl šio reglamento pateikė savo nuomones;

(14)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

EONIA pakaitinis lyginamasis indeksas

1.   euro vienos nakties palūkanų vidurkio indekso (EONIA) pakaitine norma nuorodose į EONIA visose sutartyse ir Direktyvoje 2014/65/ES apibrėžtose finansinėse priemonėse yra nustatoma Europos Centrinio Banko skelbiama euro trumpalaikio skolinimosi norma (€STR).

2.   Prie pakaitinės normos, nustatytos pagal 1 dalį, pridedamas fiksuotosios maržos koregavimas yra lygus 8,5 bazinio punkto.

3.   EONIA pakaitinė norma nustatoma pagal šią lentelę:

Pakeičiamas lyginamasis indeksas

Pakaitinė norma

Maržos koregavimo vertė (%)

EONIA

ISIN ES0009659945

euro trumpalaikio skolinimosi norma (€STR)

ISIN ES000A2X2A25

0,085

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2022 m. sausio 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 (OL L 171, 2016 6 29, p. 1).

(2)  2019 m. kovo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/482, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1368, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1011 nustatomas finansų rinkose naudojamų ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų sąrašas (OL L 82, 2019 3 25, p. 26).

(3)  2021 m. vasario 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/168, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011, kiek tai susiję su tam tikriems trečiųjų šalių neatidėliotino užsienio valiutos kurso lyginamiesiems indeksams taikoma išimtimi ir tam tikrus lyginamuosius indeksus, kurių teikimas nutraukiamas, pakeičiančių pakaitinių lyginamųjų indeksų nustatymu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 49, 2021 2 12, p. 6).

(4)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES, tekstas svarbus EEE (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).


2021 10 22   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 374/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/1849

2021 m. spalio 21 d.

kuriuo ištaisomos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/464, kuriuo nustatomos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 taikymo taisyklės, susijusios su dokumentais, kurie turi būti pateikti siekiant, kad atgaline data būtų pripažinti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiai, su ekologiškų produktų gamyba ir su informacija, kurią turi pateikti valstybės narės, redakcijos tam tikromis kalbomis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (1), ypač į jo 10 straipsnio 6 dalį, 14 straipsnio 3 dalį, 15 straipsnio 3 dalį, 16 straipsnio 3 dalį, 17 straipsnio 3 dalį ir 26 straipsnio 7 dalies d punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/464 (2) redakcijose ispanų, maltiečių ir vokiečių kalbomis, būtent 26 straipsnio 1–7 dalyse, yra klaidų, nes jose nurodoma ne to įgyvendinimo reglamento taikymo pradžios, bet įsigaliojimo data;

(2)

todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/464 redakcijos ispanų, maltiečių ir vokiečių kalbomis turėtų būti atitinkamai ištaisytos. Teksto redakcijų kitomis kalbomis taisyti nereikia;

(3)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Ekologinės gamybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

(netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba)

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 150, 2018 6 14, p. 1.

(2)  2020 m. kovo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/464, kuriuo nustatomos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 taikymo taisyklės, susijusios su dokumentais, kurie turi būti pateikti siekiant, kad atgaline data būtų pripažinti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiai, su ekologiškų produktų gamyba ir su informacija, kurią turi pateikti valstybės narės (OL L 98, 2020 3 31, p. 2).


2021 10 22   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 374/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/1850

2021 m. spalio 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605, kuriuo nustatomos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės, I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (1), ypač į jo 71 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

afrikinis kiaulių maras yra infekcinė virusinė liga, kuria serga laikomos kiaulės ir laukiniai kiaulių šeimos gyvūnai ir kuri gali turėti didelį poveikį atitinkamų gyvūnų populiacijai ir ūkininkavimo pelningumui, dėl to gali būti sutrikdomas tų gyvūnų ir jų produktų siuntų vežimas Sąjungoje ir eksportas į trečiąsias šalis;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/605 (2) buvo priimtas remiantis Reglamentu (ES) 2016/429 ir jame nustatytos specialios su afrikiniu kiaulių maru susijusios ligų kontrolės priemonės, kurias į to reglamento I priedą įtrauktos valstybės narės (toliau – atitinkamos valstybės narės) ribotą laikotarpį turi taikyti tame priede išvardytose I, II ir III apribojimų taikymo zonose;

(3)

teritorijos, kurios į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priedą įtrauktos kaip I, II ir III apribojimų taikymo zonos, yra grindžiamos epizootine afrikinio kiaulių maro padėtimi Sąjungoje. Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priedas buvo paskutinį kartą iš dalies pakeistas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/1794 (3), pakitus su ta liga susijusiai epizootinei padėčiai Bulgarijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje;

(4)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priede nurodytų I, II ir III apribojimų taikymo zonų bet kokie pakeitimai turėtų būti grindžiami su afrikiniu kiaulių maru susijusia epizootine padėtimi šios ligos paveiktose teritorijose ir bendra epizootine afrikinio kiaulių maro padėtimi atitinkamoje valstybėje narėje, tos ligos tolesnio plitimo rizikos lygiu, moksliškai pagrįstais principais ir kriterijais, pagal kuriuos geografiškai apibrėžiamas zonavimas dėl afrikinio kiaulių maro, ir Sąjungos gairėmis, dėl kurių su valstybėmis narėmis susitarta Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniame komitete ir kurios viešai skelbiamos Komisijos svetainėje (4). Atliekant tokius pakeitimus taip pat turėtų būti atsižvelgiama į tarptautinius standartus, pvz., Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos Sausumos gyvūnų sveikatos kodeksą (5), ir atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų pateiktus zonavimo motyvus;

(5)

po Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/1794 priėmimo dienos kilo naujų afrikinio kiaulių maro protrūkių tarp laukinių kiaulinių šeimos gyvūnų tam tikrose zonose Vokietijoje ir Lenkijoje ir tarp laikomų kiaulių Vokietijoje. Be to, dėl ligos kontrolės priemonių, kurias valstybės narės taiko pagal Sąjungos teisės aktus, tam tikrose Vokietijos, Lietuvos ir Lenkijos III apribojimų taikymo zonose pagerėjo laikomų kiaulių epidemiologinė padėtis;

(6)

2021 m. spalio mėn. vienas afrikinio kiaulių maro protrūkis laukiniame kiaulinių šeimos gyvūne buvo nustatytas Lenkijos Žemutinės Silezijos regione, teritorijoje, kuri šiuo metu Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priede nurodyta kaip I apribojimų taikymo zona. Dėl šio naujo afrikinio kiaulių maro protrūkio laukiniame kiaulinių šeimos gyvūne padidėja rizikos lygis ir į tai reikėtų atsižvelgti tame priede. Todėl ši Lenkijos teritorija, kuri šiuo metu tame priede nurodyta kaip I apribojimų taikymo zona ir kuri yra paveikta šio naujo afrikinio kiaulių maro protrūkio, dabar tame priede turėtų būti nurodyta kaip II apribojimų taikymo zona, o ne kaip I apribojimų taikymo zona, o dabartinės I apribojimų taikymo zonos ribos turi būti iš naujo apibrėžtos, kad būtų atsižvelgta į šį naujausią protrūkį;

(7)

be to, 2021 m. spalio mėn. vienas afrikinio kiaulių maro protrūkis tarp laikomų kiaulių buvo nustatytas Lenkijos Švento Kryžiaus vaivadijoje, teritorijoje, kuri šiuo metu Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priede nurodyta kaip I apribojimų taikymo zona. Dėl šio naujo afrikinio kiaulių maro protrūkio tarp laikomų kiaulių padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti tame priede. Todėl ši Lenkijos teritorija, kuri šiuo metu tame priede nurodyta kaip I apribojimų taikymo zona ir kuri yra paveikta šio naujo afrikinio kiaulių maro protrūkio, dabar tame priede turėtų būti nurodyta kaip III apribojimų taikymo zona, o ne kaip I apribojimų taikymo zona, o dabartinės I apribojimų taikymo zonos ribos turi būti iš naujo apibrėžtos, kad būtų atsižvelgta į šį naujausią protrūkį;

(8)

be to, 2021 m. spalio mėn. vienas afrikinio kiaulių maro protrūkis laukiniame kiaulinių šeimos gyvūne buvo nustatytas Vokietijos Saksonijos žemėje, teritorijoje, kuri šiuo metu nėra nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priede. Dėl šio naujo afrikinio kiaulių maro protrūkio laukiniame kiaulinių šeimos gyvūne padidėja rizikos lygis ir į tai reikėtų atsižvelgti tame priede. Todėl ta Vokietijos teritorija, kuri šiuo metu nėra nurodyta tame priede ir kuri yra paveikta šio naujo afrikinio kiaulių maro protrūkio, dabar tame priede turėtų būti nurodyta kaip II apribojimų taikymo zona;

(9)

po šių afrikinio kiaulių maro protrūkių tarp laukinių kiaulinių šeimos gyvūnų Lenkijoje ir Vokietijoje bei tarp laikomų kiaulių Lenkijoje bei atsižvelgiant į dabartinę epizootinę padėtį, susijusią su afrikiniu kiaulių maru Sąjungoje, zonavimas tose valstybėse narėse buvo iš naujo įvertintas ir atnaujintas. Taikomos rizikos valdymo priemonės taip pat buvo iš naujo įvertintos ir atnaujintos. Šie pakeitimai turėtų atsispindėti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priede;

(10)

be to, atsižvelgiant į tai, kad Vokietijoje veiksmingai taikomos afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės, skirtos laikomoms kiaulėms Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priede išvardytose III apribojimų taikymo zonose, remiantis Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/687, ypač priemonės, nustatytos to reglamento 22, 25 ir 40 straipsniuose, ir laikantis OIE kodekse nustatytų afrikinio kiaulių maro rizikos mažinimo priemonių, tam tikros zonos Vokietijos Brandenburgo žemėje, kurios šiuo metu Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priede nurodytos kaip III apribojimų taikymo zonos, dabar tame priede turėtų būti nurodytos kaip II apribojimų taikymo zonos, nes pastaruosius tris mėnesius šiose III apribojimų taikymo zonose nebuvo afrikinio kiaulių maro protrūkių tarp laikomų kiaulių. III apribojimų taikymo zonos dabar turėtų būti nurodytos kaip II apribojimų taikymo zonos, atsižvelgiant į esamą afrikinio kiaulių maro epidemiologinę padėtį;

(11)

be to, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje veiksmingai taikomos afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės, skirtos laikomoms kiaulėms Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priede išvardytose III apribojimų taikymo zonose, remiantis Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/687, ypač priemonės, nustatytos to reglamento 22, 25 ir 40 straipsniuose, ir laikantis OIE kodekse nustatytų afrikinio kiaulių maro rizikos mažinimo priemonių, tam tikros zonos Jurbarko, Kauno, Kėdainių, Plungės, Raseinių ir Skuodo savivaldybėse Lietuvoje, kurios šiuo metu Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priede nurodytos kaip III apribojimų taikymo zonos, dabar tame priede turėtų būti nurodytos kaip II apribojimų taikymo zonos, nes pastaruosius dvylika mėnesių šiose III apribojimų taikymo zonose nebuvo afrikinio kiaulių maro protrūkių tarp laikomų kiaulių. III apribojimų taikymo zonos dabar turėtų būti nurodytos kaip II apribojimų taikymo zonos, atsižvelgiant į esamą afrikinio kiaulių maro epidemiologinę padėtį;

(12)

be to, atsižvelgiant į tai, kad Lenkijoje veiksmingai taikomos afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės, skirtos laikomoms kiaulėms Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priede išvardytose III apribojimų taikymo zonose, remiantis Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/687, ypač priemonės, nustatytos to reglamento 22, 25 ir 40 straipsniuose, ir laikantis OIE kodekse nustatytų afrikinio kiaulių maro rizikos mažinimo priemonių, tam tikros zonos Lenkijos Varmijos Mozūrų, Mazovijos, Švento Kryžiaus, Liublino ir Didžiosios Lenkijos vaivadijose, kurios šiuo metu Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priede nurodytos kaip III apribojimų taikymo zonos, dabar tame priede turėtų būti nurodytos kaip II apribojimų taikymo zonos, nes pastaruosius dvylika mėnesių šiose III apribojimų taikymo zonose nebuvo afrikinio kiaulių maro protrūkių tarp laikomų kiaulių. III apribojimų taikymo zonos dabar turėtų būti nurodytos kaip II apribojimų taikymo zonos, atsižvelgiant į esamą afrikinio kiaulių maro epidemiologinę padėtį;

(13)

be to, atsižvelgiant į tai, kad Lenkijoje veiksmingai taikomos afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės, skirtos laikomoms kiaulėms Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priede išvardytose III apribojimų taikymo zonose, remiantis Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/687, ypač priemonės, nustatytos to reglamento 22, 25 ir 40 straipsniuose, ir laikantis OIE kodekse nustatytų afrikinio kiaulių maro rizikos mažinimo priemonių, tam tikros zonos Lenkijos Lodzės ir Opolės vaivadijose, kurios šiuo metu Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priede nurodytos kaip III apribojimų taikymo zonos, dabar tame priede turėtų būti nurodytos kaip II apribojimų taikymo zonos, nes pastaruosius tris mėnesius šiose III apribojimų taikymo zonose nebuvo afrikinio kiaulių maro protrūkių tarp laikomų kiaulių ir laukinių kiaulinių šeimos gyvūnų;

(14)

siekiant atsižvelgti į naujausius epizootinės afrikinio kiaulių maro padėties Sąjungoje pokyčius ir aktyviai kovoti su rizika, susijusia su šios ligos plitimu, turėtų būti nustatytos naujos pakankamo dydžio apribojimų taikymo zonos Vokietijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje, ir jos turėtų būti tinkamai įtrauktos į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priedą kaip I, II ir III apribojimų taikymo zonos. Kadangi afrikinio kiaulių maro padėtis Sąjungoje yra labai dinamiška, nustatant šių naujų apribojimų taikymo zonų ribas buvo atsižvelgta į padėtį aplinkinėse teritorijose;

(15)

atsižvelgiant į tai, kad į epizootinę padėtį Sąjungoje dėl afrikinio kiaulių maro plitimo reikia reaguoti skubiai, svarbu, kad Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priedo pakeitimai, padaryti šiuo įgyvendinimo reglamentu, įsigaliotų kuo greičiau;

(16)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

(2)  2021 m. balandžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/605, kuriuo nustatomos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės (OL L 129, 2021 4 15, p. 1).

(3)  2021 m. spalio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1794, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605, kuriuo nustatomos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės, I priedas (OL L 361, 2021 10 12, p. 4).

(4)  Darbinis dokumentas SANTE/7112/2015/Rev. 3 „AKM zonos geografinio nustatymo principai ir kriterijai“. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en.

(5)  OIE Sausumos gyvūnų sveikatos kodeksas, 28-as leidimas, 2019 m. ISBN, I tomas: 978-92-95108-85-1; ISBN, II tomas: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605 I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

APRIBOJIMŲ TAIKYMO ZONOS

I DALIS

1.   Vokietija

Šios I apribojimų taikymo zonos Vokietijoje:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Pinnow nördlich der B2,

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Sellessen, Spremberg, Bühlow, Laubsdorf, Bagenz und den Gemarkungen Groß Buckow, Klein Buckow östlich des Tagebaues Welzow-Süd,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbern und Klein Döbern,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau.

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Arnsdorf,

Gemeinde Burkau,

Gemeinde Crostwitz,

Gemeinde Cunewalde,

Gemeinde Demitz-Thumitz,

Gemeinde Doberschau-Gaußig,

Gemeinde Elsterheide,

Gemeinde Frankenthal,

Gemeinde Göda,

Gemeinde Großharthau,

Gemeinde Großnaundorf,

Gemeinde Großpostwitz/O.L.,

Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,

Gemeinde Königswartha, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Lichtenberg,

Gemeinde Lohsa sofern nicht bereits Teil,

Gemeinde Lichtenberg,

Gemeinde Nebelschütz,

Gemeinde Neschwitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Neukirch,

Gemeinde Neukirch/Lausitz,

Gemeinde Obergurig,

Gemeinde Ohorn,

Gemeinde Oßling,

Gemeinde Panschwitz-Kuckau,

Gemeinde Puschwitz,

Gemeinde Räckelwitz,

Gemeinde Radibor sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,

Gemeinde Rammenau,

Gemeinde Schmölln-Putzkau,

Gemeinde Schwepnitz,

Gemeinde Sohland a. d. Spree,

Gemeinde Spreetal, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bernsdorf,

Gemeinde Stadt Bischhofswerda,

Gemeinde Stadt Elstra,

Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Kamenz östlich der S 94,

Gemeinde Stadt Lauta,

Gemeinde Stadt Pulsnitz,

Gemeinde Stadt Radeberg,

Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,

Gemeinde Stadt Wilthen,

Gemeinde Stadt Wittichenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Steina,

Gemeinde Steinigtwolmsdorf,

Gemeinde Wachau,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht Teil der Sperrzone II,

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Beiersdorf,

Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz,

Gemeinde Dürrhennersdorf,

Gemeinde Großschönau,

Gemeinde Großschweidnitz,

Gemeinde Hainewalde,

Gemeinde Kurort Jonsdorf,

Gemeinde Kottmar,

Gemeinde Lawalde,

Gemeinde Leutersdorf,

Gemeinde Mittelherwigsdorf,

Gemeinde Oderwitz,

Gemeinde Olbersdorf,

Gemeinde Oppach,

Gemeinde Oybin,

Gemeinde Rosenbach, sofern nicht Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen, sofern nicht Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Schönbach,

Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen, sofern nicht Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Ebersbach-Neugersdorf,

Gemeinde Stadt Herrnhut,

Gemeinde Stadt Löbau, sofern nicht Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Neusalza-Spremberg,

Gemeinde Stadt Ostritz, sofern nicht Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Seifhennersdorf,

Gemeinde Stadt Zittau,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Klipphausen östlich der S 177,

Gemeinde Lampertswalde, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Stadt Coswig, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen im Norden östlich der Elbe bis zur Bahnlinie, im Süden östlich der S 177,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Weinböhla, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,

Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11.

2.   Estija

Šios I apribojimų taikymo zonos Estijoje:

Hiiu maakond.

3.   Graikija

Šios I apribojimų taikymo zonos Graikijoje:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Latvija

Šios I apribojimų taikymo zonos Latvijoje:

Dienvidkurzemes novada Vērgales, Medzes, Grobiņas, Gaviezes, Rucavas, Nīcas, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Lietuva

Šios I apribojimų taikymo zonos Lietuvoje:

Klaipėdos rajono savivaldybės Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

6.   Vengrija

Šios I apribojimų taikymo zonos Vengrijoje:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Lenkija

Šios I apribojimų taikymo zonos Lenkijoje:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Siemiątkowo w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Radzanów, Strzegowo, Stupsk w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka Wołomin i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

powiat jasielski,

powiat strzyżowski,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Brzostek, Jodłowa, miasto Dębica, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica w powiecie buskim,

powiat kazimierski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 w powiecie staszowskim,

gminy Bliżyn, Skarżysko – Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Mniów i Zagnańsk w powiecie kieleckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

powiat tomaszowski,

powiat brzeziński,

powiat łaski,

powiat miejski Łódź,

powat łódzki wschodni,

powiat pabianicki,

gmina Wieruszów, część gminy Sokolniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 4715E, część gminy Galewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przybyłów – Ostrówek – Dąbrówka – Zmyślona w powiecie wieruszowskim,

gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,

gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,

gminy Osjaków, Konopnica, Pątnów, Wierzchlas, część gminy Mokrsko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Krzyworzeka – Mokrsko - Zmyślona – Komorniki – Orzechowiec – Poręby, część gminy Wieluń położona na wschód od zachodniej granicy miejscowości Wieluń oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wieluń – Turów – Chotów biegnącą do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostrówek położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Pyszna w powiecie wieluńskim,

część powiatu sieradzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat zduńskowolski,

gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w powiecie piotrkowskim,

powiat miejski Piotrków Trybunalski,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

powiat oleśnicki,

gminy Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Długołęka położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr S8, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

część powiatu miejskiego Wrocław położóna na północny zachód od linii wyznaczonej przez autostradę nr A8,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

powiat średzki,

miasto Świeradów Zdrój w powiecie lubańskim,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat miejski Legnica,

gminy Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Pielgrzymka, Świerzawa, Złotoryja z miastem Złotoryja, miasto Wojcieszów w powiecie złotoryjskim,

powiat lwówecki,

gminy Ścinawa i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

część powiatu trzebnickiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,

gminy Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 biegnącej od północnej granicy gminy do południowej granicy gminy w miejcowości Lasowice w powiecie milickim,

w województwie wielkopolskim:

powiat krotoszyński,

gminy Borek Wielkopolski, Gostyń, Pępowo, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gmina Osieczna, część gminy Lipno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

gmina Kaźmierz część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

gminy Blizanów, Brzeziny, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

część gminy Kępno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie kępińskim,

powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Wilków i część gminy Namysłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Głucha w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, część gminy Byczyna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 11 w powiecie kluczborskim,

gmina Praszka, część gminy Gorzów Śląski położona na południe od północnej granicy miasta Gorzów Śląski oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w powiecie oleskim,

gminy Grodków, Lubsza, Olszanka, Skarbimierz i miasto Brzeg w powiecie brzeskim,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Banie i Widuchowa, w powiecie gryfińskim,

gmina Kozielice w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

powiat nowosądecki,

powiat miejski Nowy Sącz,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu tarnowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Slovakija

Šios I apribojimų taikymo zonos Slovakijoje:

the whole district of Medzilaborce,

the whole district of Stropkov, except municipalities included in part II,

the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Ipeľské Úľany, Plášťovce, Dolné Túrovce, Stredné Túrovce, Šahy, Tešmak,

the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,

the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II,

in the district of Liptovsky Mikulas – municipalities of Pribylina, Jamník, Svatý Štefan, Konská, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Beňadiková, Vavrišovo, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Dovalovo, Hybe, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Malatíny, Liptovské Vlachy, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča, Kráľovská Ľubeľa, Zemianska Ľubeľa, Východná – a part of municipality north from the highway D1,

in the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žiar nad Hronom.

II DALIS

1.   Bulgarija

Šios II apribojimų taikymo zonos Bulgarijoje:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III,

the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III,

the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III.

2.   Vokietija

Šios II apribojimų taikymo zonos Vokietijoje:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow, Schönheide und Liskau,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Drieschnitz, Gablenz, Komptendorf und Sergen,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow und Hohenfelde,

Gemeinde Schöneberg mit den Gemarkungen Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen:

Gemeinde Großdubrau,

Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,

Gemeinde Königswartha östlich der B96,

Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,

Gemeinde Laußnitz,

Gemeinde Lohsa östlich der B96,

Gemeinde Malschwitz,

Gemeinde Neschwitz östlich der B96,

Gemeinde Ottendorf-Okrilla,

Gemeinde Radibor östlich der B96,

Gemeinde Spreetal östlich der B97,

Gemeinde Stadt Bautzen östlich des Verlaufs der B96 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda südlich des Verlaufs der B97 bis Abzweig B96 und östlich des Verlaufs der B96 bis zur südlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Königsbrück mit dem Ortsteil Röhrsdorf,

Gemeinde Stadt Weißenberg,

Gemeinde Stadt Wittichenau östlich der B96,

Stadt Dresden:

Stadtteile Gomlitz, Lausa/Friedersdorf, Marsdorf, Weixdorf,

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Boxberg/O.L.,

Gemeinde Gablenz,

Gemeinde Groß Düben,

Gemeinde Hähnichen,

Gemeinde Hohendubrau,

Gemeinde Horka,

Gemeinde Kodersdorf,

Gemeinde Königshain,

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.,

Gemeinde Kreba-Neudorf,

Gemeinde Markersdorf,

Gemeinde Mücka,

Gemeinde Neißeaue,

Gemeinde Quitzdorf am See,

Gemeinde Rietschen,

Gemeinde Rosenbach nördlich der S129,

Gemeinde Schleife,

Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen nördlich der S129,

Gemeinde Schöpstal,

Gemeinde Stadt Bad Muskau,

Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen nördlich der S129,

Gemeinde Stadt Görlitz,

Gemeinde Stadt Löbau nördlich der B 6 von der Kreisgrenze Bautzen bis zum Abzweig der S 129, auf der S129 bis Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Niesky,

Gemeinde Stadt Ostritz nördlich der S129 und K8616,

Gemeinde Stadt Reichenbach/O.L.,

Gemeinde Stadt Rothenburg/O.L.,

Gemeinde Stadt Weißwasser/O.L.,

Gemeinde Trebendorf,

Gemeinde Vierkirchen,

Gemeinde Waldhufen,

Gemeinde Weißkeißel,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Lampertswalde mit den Ortsteilen Lampertswalde, Mühlbach, Quersa, Schönborn,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig östlich der Elbe,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla östlich der Elbe.

3.   Estija

Šios II apribojimų taikymo zonos Estijoje:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Latvija

Šios II apribojimų taikymo zonos Latvijoje:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes pagasts, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novads,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novads,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novada Cirmas, Pureņu, Ņukšu, Pildas, Rundēnu, Istras, Pasienes, Zvirgzdenes, Blontu, Pušmucovas, Mērdzenes, Mežvidu, Salnavas, Malnavas, Goliševas pagasts, Līdumnieku pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V508 un upes Kurjanka no autoceļa V510 līdz Krievijas Federācijas robežai, Ciblas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V508, V511, Isnaudas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa V511, V506, Lauderu pagasta daļa uz dienvidrietumiem no autoceļa V544, V514, V539, Zaļesjes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V539, V513, P52 un A12, Kārsavas, Ludzas pilsēta,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novada Ances, Jūrkalnes, Popes, Puzes, Ugāles, Usmas, Zlēku pagasts, Tārgales pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa A10,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Lietuva

Šios II apribojimų taikymo zonos Lietuvoje:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybės Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Vengrija

Šios II apribojimų taikymo zonos Vengrijoje:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Lenkija

Šios II apribojimų taikymo zonos Lenkijoje:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

powiat olecki,

powiat giżycki,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Jedwabno, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

powiat węgorzewski,

gminy Jeziorany, Kolno, część gminy Biskupiec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 w powiecie olsztyńskim,

część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

część powiatu siemiatyckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

powiat kozienicki,

powiat lipski,

gminy Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południowy - wschód od linii wyznaczonej przez drogę S8 biegnącą od południowej granicy miasta Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

część gminy Brańszczyk położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce w powiecie janowskim,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

powiat lubartowski,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

gminy Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana i część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gminy Chełm, Ruda – Huta, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

część powiatu kraśnickiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

powiat miejski Zamość,

gminy Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim,

w województwie podkarpackim:

część powiatu stalowowolskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gminy Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

część gminy Kamień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

gminy Grodzisko Dolne, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na południe od miasta Leżajsk oraz na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,

gmina Jarocin, część gminy Harasiuki położona na północ od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

powiat tarnobrzeski,

część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy oraz na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

w województwie lubuskim:

gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

powiat żarski,

w województwie dolnośląskim:

powiat zgorzelecki,

gminy Grębocice i Polkowice w powiecie polkowickim,

gmina Rudna w powiecie lubińskim,

gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Skierczyn w powiecie lubańskim,

część powiatu miejskiego Wrocław położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A8,

gminy Czernica, Siechnice, część gminy Długołęka położona na południe od linii wyznaczonej przez droge nr S8, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

gminy Jelcz- Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

w województwie wielkopolskim:

powiat wolsztyński,

gmina Wielichowo, Rakoniewice część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Wijewo, Włoszakowice, część gminy Lipno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,

część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,

część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Malanów, część gminy Tuliszków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

część gminy Rychwał położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogę nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

gmina Mycielin, część gminy Stawiszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko – Zdrój w powiecie gryfińskim.

8.   Slovakija

Šios II apribojimų taikymo zonos Slovakijoje:

the whole district of Gelnica,

the whole district of Poprad

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok

in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

the whole district of Sobrance,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,

the whole district of Snina,

the whole district of Prešov,

in the whole district of Sabinov,

in the district of Stropkov, the whole municipalities of Bžany, Lomné, Kručov, Nižná Olšava, Miňovce, Turany nad Ondavou, Vyšný Hrabovec, Tokajík, Mrázovce, Breznica, Brusnica, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,

in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračúnovce, Železník, Kobylince, Mičakovce, Fijaš,

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár

the whole district of Zvolen,

the whole district of Detva,

in the district of Krupina the whole municipalities of Senohrad, Horné Mladonice, Dolné Mladonice, Čekovce, Lackov, Zemiansky Vrbovok, Kozí Vrbovok, Čabradský Vrbovok, Cerovo, Trpín, Litava,

In the district of Banska Bystica, the whole municipalites of Kremnička, Malachov, Badín, Vlkanová, Hronsek, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Môlča Oravce, Čačín, Čerín, Bečov, Sebedín, Dúbravica, Hrochoť, Poniky, Strelníky, Povrazník, Ľubietová, Brusno, Banská Bystrica,

the whole district of Brezno,

in the district of Liptovsky Mikuláš, the municipalities of Važec, Malužiná, Kráľova lehota, Liptovská Porúbka, Nižná Boca, Vyšná Boca a Východná – a part of municipality south of the highway D1.

III DALIS

1.   Bulgarija

Šios III apribojimų taikymo zonos Bulgarijoje:

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the Pazardzhik region:

the whole municipality of Pazardzhik,

the whole municipality of Panagyurishte,

the whole municipality of Lesichevo,

the whole municipality of Septemvri,

the whole municipality of Strelcha,

the Pleven region:

the whole municipality of Belene,

the whole municipality of Gulyantzi,

the whole municipality of Dolna Mitropolia,

the whole municipality of Dolni Dabnik,

the whole municipality of Iskar,

the whole municipality of Knezha,

the whole municipality of Nikopol,

the whole municipality of Pordim,

the whole municipality of Cherven bryag,

the Plovdiv region

the whole municipality of Hisar,

the whole municipality of Suedinenie,

the whole municipality of Maritsa

the whole municipality of Rodopi,

the whole municipality of Plovdiv,

the Ruse region:

the whole municipality of Dve mogili,

the Shumen region:

the whole municipality of Veliki Preslav,

the whole municipality of Venetz,

the whole municipality of Varbitza,

the whole municipality of Kaolinovo,

the whole municipality of Novi pazar,

the whole municipality of Smyadovo,

the whole municipality of Hitrino,

the Silistra region:

the whole municipality of Alfatar,

the whole municipality of Glavinitsa,

the whole municipality of Dulovo

the whole municipality of Kaynardzha,

the whole municipality of Tutrakan,

the Sliven region:

the whole municipality of Kotel,

the whole municipality of Nova Zagora,

the whole municipality of Tvarditza,

the Targovishte region:

the whole municipality of Antonovo,

the whole municipality of Omurtag,

the whole municipality of Opaka,

the Vidin region,

the whole municipality of Belogradchik,

the whole municipality of Boynitza,

the whole municipality of Bregovo,

the whole municipality of Gramada,

the whole municipality of Dimovo,

the whole municipality of Kula,

the whole municipality of Makresh,

the whole municipality of Novo selo,

the whole municipality of Ruzhintzi,

the whole municipality of Chuprene,

the Veliko Tarnovo region:

the whole municipality of Veliko Tarnovo,

the whole municipality of Gorna Oryahovitza,

the whole municipality of Elena,

the whole municipality of Zlataritza,

the whole municipality of Lyaskovetz,

the whole municipality of Pavlikeni,

the whole municipality of Polski Trambesh,

the whole municipality of Strazhitza,

the whole municipality of Suhindol,

the whole region of Vratza,

in Varna region:

the whole municipality of Avren,

the whole municipality of Beloslav,

the whole municipality of Byala,

the whole municipality of Dolni Chiflik,

the whole municipality of Devnya,

the whole municipality of Dalgopol,

the whole municipality of Provadia,

the whole municipality of Suvorovo,

the whole municipality of Varna,

the whole municipality of Vetrino,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Italija

Šios III apribojimų taikymo zonos Italijoje:

tutto il territorio della Sardegna.

3.   Latvija

Šios III apribojimų taikymo zonos Latvijoje:

Ventspils novada Vārves, Užavas, Piltenes, Ziru pagasts un Tārgales pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa A10, Piltenes pilsēta,

Ludzas novada Briģu, Nirzas pagasts, Līdumnieku pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V508 un upes Kurjanka posmā no autoceļa V510 līdz Krievijas Federācijas robežai, Ciblas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V508, V511, Isnaudas pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa V511, V506, Lauderu pagasta daļa uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V544, V514, V539, Zaļesjes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V539, V513, P52 un A12, Zilupes pilsēta.

4.   Lenkija

Šios III apribojimų taikymo zonos Lenkijoje:

w województwie warmińsko-mazurskim:

powiat działdowski,

powiat nidzicki,

powiat iławski,

powiat nowomiejski,

gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

część powiatu olsztyńskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat miejski Olsztyn,

gminy Dźwierzuty, Pasym w powiecie szczycieńskim,

w województwie mazowieckim:

część powiatu żuromińskiego niewymieniona w części I załącznika I,

część powiatu mławskiego niewymieniona w części I załącznika I,

w województwie lubelskim:

powiat tomaszowski,

gmina Białopole w powiecie chełmskim,

gmina Rudnik i część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,

powiat biłgorajski,

powiat hrubieszowski,

gminy Dzwola, Chrzanów i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gminy Gościeradów i Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim,

w województwie podkarpackim:

powiat mielecki,

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka_- Blizna w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

gminy Czarna, Pilzno, Żyraków i część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

gminy Cieszanów, Horyniec – Zdrój, Narol, Stary Dzików i Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

gminy Kuryłówka, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na północ od miasta Leżajsk oraz część gminy wiejskiej Leżajsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,

gminy Krzeszów, Rudnik nad Sanem, część gminy Harasiuki położona na południe od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Laszki, Wiązownica, Pawłosiów, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,

gmina Stubno w powiecie przemyskim,

część gminy Kamień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie rzeszowskim,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, miasto Przeworsk, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na wschód od miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

w województwie lubuskim:

powiat słubicki,

powiat krośnieński,

powiat sulęciński,

powiat międzyrzecki,

powiat nowosolski,

powiat wschowski,

powiat świebodziński,

powiat zielonogórski

powiat żagański

powiat miejski Zielona Góra,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Rydzyna w powiecie leszczyńskim,

gminy Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,

powiat rawicki,

powiat nowotomyski,

powiat międzychodzki,

gmina Pniewy, część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg w powiecie szamotulskim,

gminy Baranów, Bralin, Perzów, Łęka Opatowska, Rychtal, Trzcinica, część gminy Kępno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie kępińskim,

w województwie dolnośląskim:

powiat górowski,

gminy Prusice i Żmigród w powiecie trzebnickim,

powiat głogowski,

powiat bolesławiecki,

gminy Chocianów, Gaworzyce, Radwanice i Przemków w powiecie polkowickim,

gmina Chojnów i miasto Chojnów w powiecie legnickim,

gmina Zagrodno w powiecie złotoryjskim,

część gminy Wołów położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 339 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Pełczyn, a następnie na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 339 i łączącą miejscowości Pełczyn – Smogorzówek, część gminy Wińsko polożona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wińsko, a nastęnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 w miejscowości Wińsko i łączącą miejscowości Wińsko_- Smogorzów Wielki – Smogorzówek w powiecie wołowskim,

część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 biegnącej od północnej granicy gminy do południowej granicy gminy w miejcowości Lasowice w powiecie milickim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Pacanów w powiecie buskim,

gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec i część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 w powiecie staszowskim,

w województwie łódzkim:

gminy Bolesławiec, Czastary, Lututów, Łubnice, część gminy Sokolniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 4715E, część gminy Galewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przybyłów – Ostrówek – Dąbrówka – Zmyślona w powiecie wieruszowskim,

gminy Biała, Czarnożyły, Skomlin, część gminy Mokrsko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Krzyworzeka – Mokrsko - Zmyślona – Komorniki – Orzechowiec – Poręby, część gminy Wieluń położona na zachód od miejscowości Wieluń oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wieluń – Turów – Chotów biegnącą do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostrówek położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Pyszna w powiecie wieluńskim,

część gminy Złoczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 482 biegnącą od zachodniej granicy gminy w miejscowości Uników do miejscowości Złoczew, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 477 biegnącą od miejscowości Złoczew do południowej granicy gminy, część gminy Klonowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy, łączącą miejscowości Owieczki - Klonowa – Górka Klonowska - Przybyłów w powiecie sieradzkim,

w województwie opolskim:

część gminy Gorzów Śląski położona na północ od miasta Gorzów Śląski oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 4715E w powiecie oleskim,

część gminy Byczyna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 11 w powiecie kluczborskim,

część gminy Namysłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Głucha w powiecie namysłowskim,

w województwie podlaskim:

gmina Siemiatycze, część gminy Mielnik położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy łączącą miejscowości Borysowszczyzna – Radziwiłówka – Mielnik, część gminy Nurzec- Stacja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 693 biegnącej od północnej granicy gminy do miejscowości Żerczyce, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi łączące miejscowości Żerczyce - Nurzec-Stacja – Borysowszczyzna do południowej granicy gminy, część gminy Milejczyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Choroszczewo – Pokaniewo – Grabarka – Milejczyce do miejscowości Milejczyce, a następnie na zachód od drogi nr 693 biegnącej od miejscowości Milejczyce do południowej granicy gminy, część gminy Dziadkowice położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy, łączącej miejscowości Zaręby – Dziadkowice – Malewice – Hornowo do wschodniej granicy gminy w powiecie siemiatyckim,

w województwie małopolskim:

gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim,

gminy Lisia Góra, Pleśna, Ryglice, Skrzyszów, Tarnów, Tuchów w powiecie tarnowskim,

powiat miejski Tarnów.

5.   Rumunija

Šios III apribojimų taikymo zonos Rumunijoje:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

6.   Slovakija

Šios III apribojimų taikymo zonos Slovakijoje:

In the district of Lučenec: Lučenec a jeho časti, Panické Dravce, Mikušovce, Pinciná, Holiša, Vidiná, Boľkovce, Trebeľovce, Halič, Stará Halič, Tomášovce, Trenč, Veľká nad Ipľom, Buzitka (without settlement Dóra), Prša, Nitra nad Ipľom, Mašková, Lehôtka, Kalonda, Jelšovec, Ľuboreč, Fiľakovské Kováče, Lipovany, Mučín, Rapovce, Lupoč, Gregorova Vieska, Praha,

In the district of Poltár: Kalinovo, Veľká Ves,

the whole district of Trebišov’,

The whole district of Vranov and Topľou,

In the district of Veľký Krtíš: Malé Zlievce, Glabušovce, Olováry, Zombor, Čeláre, Bušince, Kováčovce, Vrbovka, Kiarov, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Dolné Plachtince, Stredné Plachtince, Horné Plachtince, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Modrý kameň, Veľké Straciny, Malé Straciny, Dolné Strháre, Horné Strháre, Pôtor, Horná Strehová, Slovenské Kračany, Chrťany, Závada, Vieska, Dolná strehová, Ľuboriečka, Veľké Zlievce, Muľa, Opatovská Nová ves, Bátorová, Nenince, Pribelce,

In the district of Brezno: Brezno, Čierny Balog, Drábsko, Sihla, Pohronská Polhora, Michalová, Bacúch, Beňuš, Braväcovo, Jarabá, Bystrá, Horná Lehota, Mýto pod ďumbierom, Podbrezová, Osrblie, Hronec, Valaská,

In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brehov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce,

In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša.


SPRENDIMAI

2021 10 22   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 374/49


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2021/1851

2021 m. spalio 15 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje cukraus taryboje, dėl 1992 m. Tarptautinio cukraus susitarimo pakeitimų bei jų įgyvendinimo tvarkaraščio

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu 92/580/EEB (1) Sąjunga tapo 1992 m. Tarptautinio cukraus susitarimo (2) (toliau – TCS) šalimi ir Tarptautinės cukraus organizacijos (toliau – TCO) nare;

(2)

pagal TCS 8 straipsnį Tarptautinė cukraus taryba (TCT) vykdo visas funkcijas, reikalingas TCS nuostatoms įgyvendinti, arba užtikrina jų vykdymą. Pagal TCS 13 straipsnį visi TCS sprendimai priimami iš esmės bendru sutarimu. Nesant bendro sutarimo, sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai TCS nustatyta, kad sprendimas turi būti priimtas specialiu balsavimu;

(3)

pagal TCS 25 straipsnį TCO narių balsų suma – 2 000 balsų. Kiekvienas TCO narys turi nustatytą balsų skaičių. Jis kasmet koreguojamas remiantis tame straipsnyje nustatytais kriterijais;

(4)

tačiau balsų paskirstymas TCO nariams, pagal kurį taip pat nustatomi finansiniai tų narių įnašai TCO, nebeatitinka pasaulinės cukraus rinkos realijų;

(5)

pagal TCS taisykles dėl finansinių įnašų TCO nuo 1992 m. Sąjungai tenkanti finansinio įnašo dalis išliko tokia pati, nors pasaulinė cukraus rinka, visų pirma, santykinė Sąjungos padėtis joje, nuo to laiko iš esmės pasikeitė. Todėl pastaraisiais metais Sąjunga TCO prisiėmė neproporcingai didelę biudžeto išlaidų dalį ir atsakomybę;

(6)

Tarybos sprendimu (ES) 2017/2242 (3) Komisija Tarybos buvo įgaliota pradėti derybas TCT su kitomis TCS šalimis siekiant atnaujinti TCS, visų pirma, kiek tai susiję su TCS narių balsų skaičiaus ir finansinių įnašų neatitiktimi jų santykinei padėčiai pasaulinėje cukraus rinkoje;

(7)

remdamasiSprendimu (ES) 2017/2242 suteiktu įgaliojimu, Komisija dalyvavo derybose su TCO valstybėmis narėmis ir pateikė konkrečių pasiūlymų dėl TCS 25 straipsnio, kuriuo reglamentuojamas administracinio biudžeto priėmimas ir narių įnašai, pakeitimo. Per 55-ąją sesiją 2019 m. liepos 19 d. TCT nusprendė iki kito posėdžio 2019 m. lapkričio mėn. pradėti derybas dėl dalinės TCS peržiūros vadovaujantis Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos gairėmis;

(8)

kelių TCO narių prašymu TCT nusprendė, kad, be TCS 25 straipsnio peržiūros, dar turi būti vykdomos oficialios derybos dėl kitų TCS sričių, visų pirma dėl TCS 1 straipsnyje nustatytų tikslų ir TCO darbo prioritetų pagal TCS 32, 33 ir 34 straipsnius, taip pat dėl vykdomojo direktoriaus skyrimo pagal TCS 23 straipsnį taisyklių;

(9)

kadangi Sprendimu (ES) 2017/2242 suteiktas įgaliojimas baigė galioti 2019 m. gruodžio 31 d., ir atsižvelgiant į būtinybę derybas tęsti, Tarybos sprendimu (ES) 2019/2136 (4) Taryba suteikė naują įgaliojimą;

(10)

dėl galutinio TCS pakeitimų, teksto TCT susitarė 2020 m. lapkričio mėn. įvykusioje 57-ojoje sesijoje ir 2021 m. birželio mėn. įvykusioje 58-ojoje sesijoje;

(11)

visi per šias derybas sutarti pakeitimai turi būti priimti remiantis TCS 44 straipsnyje nustatyta tvarka. Pagal tą straipsnį TCT specialiu balsavimu gali rekomenduoti TCO nariams iš dalies pakeisti TCS. Sąjunga – kaip TCT narė – pagal TCS 7 straipsnį gali dalyvauti šiame specialiame balsavime, kuriuo siekiama pradėti TCS institucinės struktūros pakeitimo procedūrą;

(12)

pagal TCS dalinės peržiūros įgyvendinimo tvarkaraštį 2021 m. lapkričio mėn. įvyksiančioje 59-ojoje TCT sesijoje bus surengtas specialus balsavimas pagal TCS 44 straipsnį, siekiant rekomenduoti nariams iš dalies pakeisti TCS;

(13)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi 59-ojoje TCT sesijoje, nes TCS pakeitimas siekiant atsižvelgti į derybų dėl TCS pakeitimų rezultatus atitinka Sąjungos interesus;

(14)

be to, reikėtų nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi 59-ojoje TCT sesijoje dėl TCS pakeitimų įgyvendinimo tvarkaraščio. Ta pozicija turėtų atspindėti, kad Sąjungos interesus atitinka TCS pakeitimų įsigaliojimas ne vėliau kaip 2024 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės cukraus tarybos (toliau – TCT) 59 ojoje sesijoje, dėl 1992 m. Tarptautinio cukraus susitarimo (toliau – TCS) pakeitimų bei jų įgyvendinimo tvarkaraščio, yra balsuoti už tai, kad:

a)

TCO nariams būtų rekomenduota iš dalies pakeisti TCS, kad būtų atsižvelgta į pokyčius, pasiektus derybose dėl dalinės TCS 1, 23, 25, 32, 33 ir 34 straipsnių peržiūros;

b)

būtų patvirtintas tvarkaraštis, dėl kurio susitarta 2021 m. birželio mėn. įvykusioje TCT 58-ojoje sesijoje, ir kuriame nustatyti įvairių TCS 44 straipsnyje nustatytų procedūros etapų terminai,;

c)

a punkte nurodyti pakeitimai būtų įgyvendinti laikantis b punkte nurodyto tvarkaraščio, kuriuo užtikrinama, kad tie pakeitimai įsigaliotų ne vėliau kaip 2024 m. sausio 1 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2021 m. spalio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. CIGLER KRALJ


(1)  1992 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimas 92/580/EEB dėl 1992 m. Tarptautinio cukraus susitarimo pasirašymo ir sudarymo (OL L 379, 1992 12 23, p. 15).

(2)  1992 m. Tarptautinis cukraus susitarimas (OL L 379, 1992 12 23, p. 16).

(3)  2017 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/2242, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl 1992 m. Tarptautinio cukraus susitarimo pakeitimų (OL L 322, 2017 12 7, p. 29).

(4)  2019 m. gruodžio 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/2136, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl 1992 m. Tarptautinio cukraus susitarimo pakeitimų (OL L 324, 2019 12 13, p. 3).


2021 10 22   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 374/52


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2021/1852

2021 m. spalio 18 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, įsteigiančiu Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociaciją, dėl ES ir Alžyro partnerystės prioritetų galiojimo pratęsimo, kol Asociacijos taryba priims naujus atnaujintus partnerystės prioritetus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2002 m. balandžio 22 d. buvo pasirašytas ir 2005 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, įsteigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociaciją (1) (toliau – Susitarimas);

(2)

ES ir Alžyro partnerystės prioritetai buvo priimti Asociacijos tarybos sprendimu Nr. 1/2017 (2);

(3)

pasikeisdamos laiškais abi pusės susitarė, kad ES ir Alžyro partnerystės prioritetų galiojimas turėtų būti pratęstas;

(4)

pagal Susitarimo 94 straipsnį Asociacijos taryba turi įgaliojimus priimti sprendimus, kad būtų pasiekti Susitarimo tikslai;

(5)

Asociacijos taryba, taikydama rašytinę procedūrą, turi priimti sprendimą pratęsti partnerystės prioritetų galiojimą, kol ji priims naujus atnaujintus partnerystės prioritetus;

(6)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, kadangi Asociacijos tarybos sprendimas turės teisinę galią;

(7)

todėl Sąjungos pozicija Asociacijos taryboje turėtų būti grindžiama Asociacijos tarybos sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, įsteigiančiu Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociaciją, dėl ES ir Alžyro partnerystės prioritetų galiojimo pratęsimo, kol Asociacijos taryba priims naujus atnaujintus partnerystės prioritetus, grindžiama Asociacijos tarybos sprendimo projektu (3).

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2021 m. spalio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OL L 265, 2005 10 10, p. 2.

(2)  2017 m. kovo 13 d. ES ir Alžyro asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2017 dėl ES ir Alžyro partnerystės prioritetų priėmimo (OL L 82, 2017 3 29, p. 9).

(3)  Žr. dokumentą ST 12258/21 (http://register.consilium.europa.eu).


2021 10 22   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 374/54


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2021/1853

2021 m. spalio 18 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją, dėl ES ir Egipto partnerystės prioritetų galiojimo pratęsimo, kol Asociacijos taryba priims naujus atnaujintus partnerystės prioritetus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2001 m. birželio 25 d. buvo pasirašytas ir 2004 m. birželio 1 d. įsigaliojo Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją, (1) (toliau – Susitarimas);

(2)

2017 m. liepos 25 d. Asociacijos taryboje Europos Sąjunga ir Egiptas susitarė dėl partnerystės prioritetų, kaip išdėstyta Asociacijos tarybos rekomendacijoje Nr. 1/2017 (2);

(3)

abi pusės susitarė, kad ES ir Egipto partnerystės prioritetų, kaip pagrindinio partnerystės stiprinimo dokumento, galiojimas turėtų būti pratęstas, kol bus priimti nauji atnaujinti partnerystės prioritetai;

(4)

pagal Susitarimo 76 straipsnį Asociacijos taryba turi įgaliojimus priimti sprendimus, kad būtų pasiekti Susitarimo tikslai;

(5)

Asociacijos taryba, taikydama rašytinę procedūrą, turi priimti rekomendaciją pratęsti partnerystės prioritetų galiojimą, kol Asociacijos taryba priims naujus atnaujintus partnerystės prioritetus;

(6)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, kadangi Asociacijos tarybos rekomendacija turės teisinę galią;

(7)

todėl Sąjungos pozicija Asociacijos taryboje turėtų būti grindžiama Asociacijos tarybos rekomendacijos projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją, dėl ES ir Egipto partnerystės prioritetų galiojimo pratęsimo, kol Asociacijos taryba priims naujus atnaujintus partnerystės prioritetus, grindžiama Asociacijos tarybos rekomendacijos projektu (3).

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2021 m. spalio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OL L 304, 2004 9 30, p. 39.

(2)  2017 m. liepos 25 d. ES ir Egipto asociacijos tarybos rekomendacija Nr. 1/2017 dėl ES ir Egipto partnerystės prioritetų (OL L 255, 2017 10 3, p. 26).

(3)  Žr. dok. ST 12260/21 (http://register.consilium.europa.eu).


2021 10 22   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 374/56


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2021/1854

2021 m. spalio 18 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, dėl ES ir Jordanijos partnerystės prioritetų galiojimo pratęsimo, kol Asociacijos taryba priims naujus atnaujintus partnerystės prioritetus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1997 m. lapkričio 24 d. buvo pasirašytas ir 2002 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, (1) (toliau – Susitarimas);

(2)

savo Sprendimu Nr. 1/2016 (2) Asociacijos taryba priėmė ES ir Jordanijos partnerystės prioritetus, kurių galiojimas buvo pratęstas iki 2020 m. pabaigos Asociacijos tarybos sprendimu Nr. 1/2018 (3);

(3)

pasikeisdamos laiškais abi pusės susitarė, kad ES ir Jordanijos partnerystės prioritetų, kaip pagrindinio partnerystės stiprinimo dokumento, galiojimas turėtų būti pratęstas, kol bus priimti nauji atnaujinti partnerystės prioritetai;

(4)

pagal Susitarimo 91 straipsnį Asociacijos taryba turi įgaliojimus priimti sprendimus, kad būtų pasiekti Susitarimo tikslai;

(5)

Asociacijos taryba, taikydama rašytinę procedūrą, turi priimti sprendimą pratęsti partnerystės prioritetų galiojimą, kol Asociacijos taryba priims naujus atnaujintus partnerystės prioritetus;

(6)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, kadangi Asociacijos tarybos sprendimas turės teisinę galią;

(7)

todėl Sąjungos pozicija Asociacijos taryboje turėtų būti grindžiama Asociacijos tarybos sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, dėl ES ir Jordanijos partnerystės prioritetų galiojimo pratęsimo, kol Asociacijos taryba priims naujus atnaujintus partnerystės prioritetus, grindžiama Asociacijos tarybos sprendimo projektu (4).

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2021 m. spalio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OL L 129, 2002 5 15, p. 3.

(2)  2016 m. gruodžio 19 d. ES ir Jordanijos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2016 dėl ES ir Jordanijos partnerystės prioritetų (OL L 355, 2016 12 24, p. 31).

(3)  2018 m. gruodžio 12 d. ES ir Jordanijos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2018, kuriuo susitariama dėl ES ir Jordanijos partnerystės prioritetų taikymo pratęsimo dvejiems metams (OL L 8, 2019 1 10, p. 34).

(4)  Žr. dok. ST 12261/21 (http://register.consilium.europa.eu).


2021 10 22   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 374/58


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2021/1855

2021 m. spalio 18 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, dėl ES ir Libano partnerystės prioritetų galiojimo pratęsimo, kol Asociacijos taryba priims naujus atnaujintus bendrus dokumentus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2002 m. birželio 17 d. buvo pasirašytas ir 2006 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, (1) (toliau – Susitarimas);

(2)

savo Sprendimu Nr. 1/2016 (2) Asociacijos taryba priėmė ES ir Libano partnerystės prioritetus, įskaitant prie jų pridėtą ES ir Libano susitarimą, 2016–2020 m. laikotarpiui;

(3)

pasikeisdamos laiškais abi pusės susitarė, kad ES ir Libano partnerystės prioritetų, kaip pagrindinio jų partnerystės stiprinimo dokumento, įskaitant prie partnerystės prioritetų pridėtą ES ir Libano susitarimą, galiojimas turėtų būti pratęstas, kol bus priimti nauji atnaujinti bendri dokumentai;

(4)

pagal Susitarimo 76 straipsnį Asociacijos taryba turi įgaliojimus priimti sprendimus, kad būtų pasiekti Susitarimo tikslai;

(5)

Asociacijos taryba, taikydama rašytinę procedūrą, turi priimti sprendimą pratęsti partnerystės prioritetų, įskaitant prie jų pridėtą ES ir Libano susitarimą, galiojimą, kol Asociacijos taryba priims naujus atnaujintus bendrus dokumentus;

(6)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, kadangi Asociacijos tarybos sprendimas turės teisinę galią;

(7)

todėl Sąjungos pozicija Asociacijos taryboje turėtų būti grindžiama Asociacijos tarybos sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, dėl ES ir Libano partnerystės prioritetų galiojimo pratęsimo, kol Asociacijos taryba priims naujus atnaujintus bendrus dokumentus, grindžiama Asociacijos tarybos sprendimo projektu (3).

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2021 m. spalio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OL L 143, 2006 5 30, p. 2.

(2)  2016 m. lapkričio 11 d. ES ir Libano asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2016, kuriuo susitarta dėl ES ir Libano partnerystės prioritetų (OL L 350, 2016 12 22, p. 114).

(3)  Žr. dok. ST 12263/21 (http://register.consilium.europa.eu).


2021 10 22   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 374/60


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2021/1856

2021 m. spalio 18 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją, dėl ES ir Tuniso strateginių prioritetų galiojimo pratęsimo, kol Asociacijos taryba priims naujus atnaujintus strateginius prioritetus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1995 m. liepos 17 d. buvo pasirašytas ir 1998 m. kovo 1 d. įsigaliojo Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją, (1) (toliau – Susitarimas);

(2)

savo Sprendimu Nr. 1/2018 (2) Asociacijos taryba priėmė ES ir Tuniso strateginius prioritetus;

(3)

pasikeisdamos laiškais abi pusės susitarė, kad ES ir Tuniso strateginių prioritetų, kaip pagrindinio jų partnerystės stiprinimo dokumento, galiojimas turėtų būti pratęstas, kol bus priimti nauji atnaujinti strateginiai prioritetai;

(4)

pagal Susitarimo 80 straipsnį Asociacijos taryba turi įgaliojimus priimti sprendimus, kad būtų pasiekti Susitarimo tikslai;

(5)

Asociacijos taryba, taikydama rašytinę procedūrą, turi priimti sprendimą pratęsti strateginių prioritetų galiojimą, kol Asociacijos taryba priims naujus atnaujintus strateginius prioritetus;

(6)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, kadangi Asociacijos tarybos sprendimas turės teisinę galią;

(7)

todėl Sąjungos pozicija Asociacijos taryboje turėtų būti grindžiama Asociacijos tarybos sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją, dėl ES ir Tuniso strateginių prioritetų galiojimo pratęsimo, kol Asociacijos taryba priims naujus atnaujintus strateginius prioritetus, grindžiama Asociacijos tarybos sprendimo projektu (3).

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2021 m. spalio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OL L 97, 1998 3 30, p. 2.

(2)  2018 m. lapkričio 9 d. ES ir Tuniso asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2018, kuriuo patvirtinami ES ir Tuniso 2018–2020 m. laikotarpio strateginiai prioritetai (OL L 293, 2018 11 20, p. 39).

(3)  Žr. dok. ST 12265/21 (http://register.consilium.europa.eu).