ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 358

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. spalio 8d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. spalio 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1766, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

SPRENDIMAI

2021 10 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2021/1766

2021 m. spalio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (1), visų pirma į jo 259 straipsnio 1 dalies c punktą,

kadangi:

(1)

labai patogeniškas paukščių gripas (toliau – LPPG) yra užkrečiamoji paukščių liga, kuri gali turėti didelį poveikį paukštininkystės pelningumui ir dėl kurios gali sutrikti Sąjungos vidaus prekyba ir eksportas į trečiąsias šalis. LPPG virusais gali užsikrėsti migruojantys paukščiai, kurie juos gali išplatinti dideliais atstumais rudens ir pavasario migracijos metu. Todėl LPPG virusai laukiniuose paukščiuose kelia nuolatinę tiesioginio ir netiesioginio šių virusų patekimo į ūkius, kuriuose auginami naminiai ar nelaisvėje laikomi paukščiai, grėsmę. Kilus LPPG protrūkiui atsiranda pavojus, kad ligos sukėlėjas gali išplisti į kitus ūkius, kuriuose auginami naminiai ar nelaisvėje laikomi paukščiai;

(2)

Reglamentu (ES) 2016/429 nustatyta nauja ligų, kurios perduodamos gyvūnams arba žmonėms, prevencijos ir kontrolės teisės aktų sistema. LPPG patenka į tame reglamente pateiktą į sąrašą įtrauktos ligos apibrėžtį ir jam taikomos tame reglamente nustatytos ligų prevencijos ir kontrolės taisyklės. Be to, Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/687 (2) dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių, įskaitant LPPG atveju taikomas ligos kontrolės priemones, papildomas Reglamentas (ES) 2016/429;

(3)

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/641 (3) buvo priimtas pagal Reglamentą (ES) 2016/429 ir jame nustatytos ligų kontrolės priemonės, susijusios su LPPG protrūkiais;

(4)

tiksliau Įgyvendinimo sprendime (ES) 2021/641 nustatyta, kad apsaugos ir priežiūros zonos, kurias valstybės narės pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/687 nustatė po LPPG protrūkių, turi apimti bent tas teritorijas, kurios to įgyvendinimo sprendimo priede yra išvardytos kaip apsaugos ir priežiūros zonos;

(5)

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 priedas neseniai iš dalies pakeistas Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2021/1485 (4) po LPPG protrūkių naminių arba nelaisvėje laikomų paukščių populiacijoje Belgijoje, Prancūzijoje ir Liuksemburge, į kuriuos reikėjo atsižvelgti tame priede;

(6)

po Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/1485 priėmimo dienos Čekija pranešė Komisijai apie H5N1 potipio LPPG protrūkį tos valstybės narės Centrinės Bohemijos regione esančiame ūkyje, kuriame auginami naminiai ar nelaisvėje laikomi paukščiai;

(7)

protrūkis Čekijoje buvo nustatytas už Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 priede išvardytų teritorijų ribų, o minėtos valstybės narės kompetentinga institucija ėmėsi būtinų ligų kontrolės priemonių, kurių reikalaujama pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/687, įskaitant apsaugos ir priežiūros zonų aplink šio protrūkio vietą nustatymą;

(8)

bendradarbiaudama su Čekija Komisija išnagrinėjo ligų kontrolės priemones, kurių ėmėsi ta valstybė narė, ir įsitikino, kad Čekijos kompetentingos institucijos nustatytų apsaugos ir priežiūros zonų ribos yra pakankamai toli nuo ūkio, kuriame patvirtintas naujas LPPG protrūkis;

(9)

kad būtų išvengta bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos sutrikdymų ir trečiųjų šalių sudaromų nepagrįstų prekybos kliūčių, būtina bendradarbiaujant su Čekija skubiai Sąjungos lygmeniu apibrėžti tos valstybės narės pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/687 nustatytas apsaugos ir priežiūros zonas;

(10)

todėl Čekijos apsaugos ir priežiūros zonos turėtų būti įtrauktos į Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 priedą;

(11)

taigi Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų atnaujintas Sąjungos lygmeniu nustatomas skirstymas į regionus ir atsižvelgta į Čekijos kompetentingos institucijos pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/687 tinkamai nustatytas apsaugos ir priežiūros zonas bei jose taikytinų apribojimų trukmę;

(12)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/641 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)

atsižvelgiant į tai, kad į epizootinę padėtį Sąjungoje dėl LPPG plitimo reikia reaguoti skubiai, svarbu, kad Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 priedo pakeitimai, kurie turi būti padaryti šiuo sprendimu, įsigaliotų kuo greičiau;

(14)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 7 d.

Komisijos vardu

Stella KYRIAKIDES

Komisijos narė


(1)  OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

(2)  2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/687, kuriuo dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 (OL L 174, 2020 6 3, p. 64).

(3)  2021 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/641 dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse (OL L 134, 2021 4 20, p. 166).

(4)  2021 m. rugsėjo 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1485, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/641 dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse (OL L 328, 2021 9 16, p. 4).


PRIEDAS

„PRIEDAS

A DALIS

Apsaugos zonos, kaip nurodyta 1 ir 2 straipsniuose:

Valstybė narė: Čekija

Teritorija, kurią sudaro

Taikoma iki (pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 39 straipsnį)

Region: Central Bohemian

Bratkovice (609595); Drahlín (631604); Dubno (633682); Hluboš (639681); Kardavec (639699); Lhota u Příbramě (681211); Občov (708526); Pičín (720551); Sádek (745839); Liha (759198); Trhové Dušníky (768146);

část katastrálního území Příbram (číslo KÚ 735426) – severní část katastrálního území Příbram po hranici silnice č. 18.

2021 10 19

Valstybė narė: Prancūzija

Teritorija, kurią sudaro

Taikoma iki (pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 39 straipsnį)

Les communes suivantes dans le département: ARDENNES (08)

BALLAY; VANDY; VOUZIERS

2021 10 04

Valstybė narė: Liuksemburgas

Teritorija, kurią sudaro

Taikoma iki (pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 39 straipsnį)

Entire municipality of Betzdorf.

The following localities in the municipality of Flaxweiler: Flaxweiler and Buchholz.

2021 09 27

B DALIS

Priežiūros zonos, kaip nurodyta 1 ir 3 straipsniuose:

Valstybė narė: Čekija

Teritorija, kurią sudaro

Taikoma iki (pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 55 straipsnį)

Region: Central Bohemian

Baština (990019); Běřín (603180); Běštín (603368); Bohutín (606685); Brod u Příbramě (612634); Březové Hory (735515); Buková u Příbramě (615811); Bytíz (633356); Čenkov u Příbramě (619451); Dlouhá Lhota u Dobříše (626392); Dominikální Paseky (609609); Drásov u Příbramě (632074); Dubenec u Příbramě (633364); Háje u Příbramě (636550); Hostomice pod Brdy (645885); Hrachoviště (990591); Jince (660281); Konětopy u Příbramě (669083); Kotenčice (671045); Kozičín (671576); Křešín (676101); Lazec (671584); Lešetice (680435); Milín (694975); Narysov (701629); Obecnice (708569); Obořiště (708682); Ohrazenice u Jinec (709310); Orlov (712272); Oseč (712698); Ostrov u Ouběnic (717037); Podlesí nad Litavkou (723886); Radětice (737585); Rejkovice (740047); Rosovice (741370); Stěžov (755486); Suchodol (759201); Tisová u Bohutína (606693); Višňová (782548); Vysoká Pec u Bohutína (606707); Zavržice (662704); Zdaboř (735566); Žežice (796689);

část katastrálního území Příbram (číslo KÚ 735426) – jižní část katastrálního území od hranice tvoření silnicí č. 18.

2021 10 28

Bratkovice (609595); Drahlín (631604); Dubno (633682); Hluboš (639681); Kardavec (639699); Lhota u Příbramě (681211); Občov (708526); Pičín (720551); Sádek (745839); Liha (759198); Trhové Dušníky (768146);

část katastrálního území Příbram (číslo KÚ 735426) – severní část katastrálního území Příbram po hranici silnice č. 18.

nuo 2021 10 20 iki 2021 10 28

Valstybė narė: Vokietija

Teritorija, kurią sudaro

Taikoma iki (pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 55 straipsnį)

RHEINLAND-PFALZ

Landkreis Trier-Saarburg

Gemarkungen Temmels, Wellen, Nittel (im Osten begrenzt durch die K 110), Köllig, Rehlingen, Wincheringen (im Osten begrenzt durch die K 110, in der Ortslage Trierer Straße, Warsberger Straße und Helfanter Straße) sowie Wehr (im Süden begrenzt durch die B 419).

2021 10 06

Valstybė narė: Prancūzija

Teritorija, kurią sudaro

Taikoma iki (pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 55 straipsnį)

Les communes suivantes dans le département: ARDENNES (08)

ATTIGNY

BELLEVILLE-ET-CHÂTILLON-SUR-BAR

BOULT-AUX-BOIS

BOURCQ

BRÉCY-BRIÈRES

CHARDENY

BAIRON ET SES ENVIRONS

CHUFFILLY-ROCHE

CONTREUVE

COULOMMES-ET-MARQUENY

LA CROIX-AUX-BOIS

FALAISE

GRIVY-LOISY

LAMETZ

LONGWÉ

MARS-SOUS-BOURCQ

MONTGON

MONT-SAINT-MARTIN

NEUVILLE-DAY

NOIRVAL

OLIZY-PRIMAT

QUATRE-CHAMPS

QUILLY

RILLY-SUR-AISNE

SAINT-LAMBERT-ET-MONT-DE-JEUX

SAINTE-MARIE

SAINT-MOREL

SAINTE-VAUBOURG

SAVIGNY-SUR-AISNE

SEMUY

SUGNY

SUZANNE

TANNAY

TOGES

TOURCELLES-CHAUMONT

VAUX-CHAMPAGNE

VONCQ

2021 10 13

BALLAY; VANDY; VOUZIERS

nuo 2021 10 05 iki 2021 10 13

Valstybė narė: Liuksemburgas

Teritorija, kurią sudaro

Taikoma iki (pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 55 straipsnį)

The entire municipalities of Bech, Biwer, Grewenmacher, Junglinster, Lenningen, Manternach, Niederanven, Schuttrange and Wormeldange.

The municipality of Flaxweiler excluding the localitiest covered by the protection zone (Flaxweiler and Buchholz).

2021 10 06

Entire municipality of Betzdorf.

The following localities in the municipality of Flaxweiler: Flaxweiler and Buchholz.

nuo 2021 09 28 iki 2021 10 06