ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 301

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. rugpjūčio 25d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. rugpjūčio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/1399, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios skalsių skleročių ir skalsių alkaloidų koncentracijos tam tikruose maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 ( 1 )

1

 

*

2021 m. rugpjūčio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1400, kuriuo nustatomos palūkanų normos, taikytinos apskaičiuojant su supirkimu, saugojimu ir realizavimu susijusių intervencijos priemonių finansavimo išlaidas EŽŪGF 2022 ataskaitiniais metais

6

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2021 8 25   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2021/1399

2021 m. rugpjūčio 24 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios skalsių skleročių ir skalsių alkaloidų koncentracijos tam tikruose maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/93, nustatantį Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006 (2) nustatyta didžiausia leidžiamoji tam tikrų teršalų, įskaitant skalsių skleročius ir skalsių alkaloidus, koncentracija maisto produktuose;

(2)

terminas „skalsė“ arba „skalsių skleročiai“ reiškia grybelines Claviceps rūšies struktūras, kurios varpose pakeičia grūdus arba sėklas ir atrodo kaip dideli tamsios spalvos skleročiai. Šių skleročių sudėtyje yra skirtingų grupių alkaloidų;

(3)

2012 m. birželio 28 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) priėmė nuomonę dėl skalsių alkaloidų maiste ir pašaruose (3). Tarnyba savo rizikos vertinimą grindė pagrindiniais Claviceps purpurea skalsių alkaloidais, t. y. ergometrinu, ergotaminu, ergozinu, ergokristinu, ergokriptinu, ergokorninu, taip pat atitinkamais „-ininų“ epimerais. Ji nustatė bendrą ūmaus poveikio etaloninę dozę (1 μg/kg kūno masės) ir bendro kiekio leidžiamąją paros dozę (0,6 μg/kg kūno masės per parą). Tarnyba padarė išvadą, kad turimi duomenys nerodo, jog reikėtų susirūpinti dėl poveikio kuriai nors gyventojų grupei, tačiau taip pat negalima nekreipti dėmesio į su tam tikrų grupių maisto produktais susijusio poveikio įverčius ir galimą nežinomą kitų maisto produktų daromą poveikį;

(4)

2017 m. liepos 6 d. Tarnyba paskelbė mokslinę ataskaitą dėl su maistu susijusio skalsių alkaloidų poveikio žmonėms ir gyvūnams (4). Skalsių alkaloidų poveikio tam tikroms gyventojų grupėms įverčiai rodo, jog šis poveikis yra artimas leidžiamajai paros dozei. Kalbant apie didžiausius poveikio įverčius, prie ilgalaikio su maistu susijusio poveikio daugiausia prisidėjo įvairių rūšių duona ir bandelės, visų pirma tos, kurių sudėtyje yra rugių arba kurios pagamintos tik iš rugių. Didžiausi ūmaus poveikio įverčiai rodo ūmų poveikį, artimą ūmaus poveikio etaloninei dozei;

(5)

Tarnyba taip pat išnagrinėjo skalsių skleročių ir skalsių alkaloidų tarpusavio ryšį. Esant didesnei koncentracijai, galima stebėti statistiškai reikšmingą tiesioginį skleročių kiekio ir skalsių alkaloidų koncentracijos tarpusavio ryšį. Tačiau, esant mažesnei koncentracijai, šį ryšį ne visada buvo galima įrodyti, o tai rodo, kad skleročių nebuvimas nereiškia, jog skalsių alkaloidų taip pat nėra. Taip yra todėl, kad tvarkant grūdus skleročiai suyra ir susidaro skalsių dulkės, kurias vėliau adsorbuoja javų grūdai;

(6)

todėl tikslinga sumažinti didžiausią leidžiamąją skalsių skleročių koncentraciją ir nustatyti didžiausią leidžiamąją skalsių alkaloidų koncentraciją maisto produktuose, kuriuose yra didelis kiekis tokių alkaloidų ir kurie labai prisideda prie poveikio žmonėms, ir maisto produktuose, susijusiuose su poveikiu pažeidžiamoms gyventojų grupėms;

(7)

mažesnę skalsių skleročių koncentraciją daugumoje grūdų jau galima pasiekti taikant gerąją ūkininkavimo praktiką ir rūšiavimo bei valymo metodus. Todėl dabartinė didžiausia leidžiamoji koncentracija grūduose turėtų būti atitinkamai sumažinta. Šiuo atžvilgiu taip pat tikslinga paaiškinti, kokiame etape taikytina didžiausia leidžiamoji skalsių skleročių koncentracija neperdirbtuose grūduose, siekiant išvengti su jos taikymu susijusių problemų;

(8)

kalbant apie malimo produktus, priklausomai nuo grūdų rūšies tikslinga nustatyti skirtingas didžiausios leidžiamosios skalsių alkaloidų koncentracijos vertes. Kadangi rugiai yra javų rūšis, su kuria susijusi didesnė užteršimo skalsių skleročiais rizika, mažesnę skalsių alkaloidų koncentraciją pasiekti yra sunkiau, todėl rugių malimo produktams turėtų būti nustatyta konkreti didžiausia leidžiamoji koncentracija, o kitų grūdų malimo produktams – mažesnė koncentracija. Tačiau kitų grūdų malimo produktams didžiausia leidžiamoji koncentracija turėtų būti nustatyta priklausomai nuo juose esančio pelenų kiekio, siekiant atsižvelgti į tai, kad produktuose, kurių sudėtyje yra daugiau sėlenų (didesnis pelenų kiekis), natūraliai yra daugiau skalsių alkaloidų, nes sėlenos adsorbuoja skalsių skleročių dulkes;

(9)

be to, kadangi tikimasi, kad pasiekiamas kai kurių malimo produktų užteršimo lygis ir toliau mažės, tikslinga numatyti, kad šiems produktams vidutinės trukmės laikotarpiu būtų taikomos griežtesnės didžiausios leidžiamosios koncentracijos vertės. Kad Komisija galėtų stebėti, kaip siekiama tos griežtesnės didžiausios leidžiamosios koncentracijos, ir įvertinti galimus jos pokyčius dėl ūkininkavimo praktikos pakeitimų, taip pat dėl klimato ir aplinkos veiksnių pokyčių, valstybės narės ir suinteresuotosios šalys turėtų būti įpareigotos pateikti reikiamus duomenis ir informaciją;

(10)

nustatyta, kad, nepaisant gerosios praktikos taikymo, kviečių glitimo, kaip drėgnojo malimo proceso šalutinio produkto, sudėtyje yra didesnė skalsių alkaloidų koncentracija, nes skalsių alkaloidai koncentruojasi jo gamybos metu. Todėl turėtų būti nustatyta padidinta didžiausia leidžiamoji skalsių alkaloidų koncentracija kviečių glitime;

(11)

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 (5) I priedo pakeitimų atitinkama Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo išnaša turėtų būti pakeista;

(12)

kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų pasirengti taikyti šiuo reglamentu nustatytas naujas taisykles, tikslinga nustatyti pagrįstą pereinamąjį laikotarpį, taikytiną iki tol, kol bus pradėta taikyti didžiausia leidžiamoji koncentracija, ir pereinamąjį laikotarpį maisto produktams, teisėtai patiektiems rinkai iki šio reglamento taikymo pradžios dienos. Tačiau, kalbant apie rugius, mažesnis jų užteršimo skalsių skleročiais lygis dar negali būti pagrįstai pasiektas, todėl tikslinga nustatyti ilgesnį laikotarpį, kad būtų galima griežčiau taikyti gerąją ūkininkavimo praktiką ir patobulintus rūšiavimo bei valymo metodus;

(13)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

9 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Valstybės narės ir suinteresuotosios šalys iki 2023 m. sausio 1 d. pateikia Komisijai atliktų tyrimų rezultatus ir informaciją apie pažangą, padarytą taikant prevencines priemones, kad būtų galima išvengti rugių ir rugių malimo produktų užteršimo skalsių skleročiais ir skalsių alkaloidais bei miežių, kviečių, speltų ir avižų grūdų malimo produktų užteršimo skalsių alkaloidais.

Valstybės narės ir suinteresuotosios šalys reguliariai teikia EFSA duomenų bazei duomenis apie skalsių skleročių ir skalsių alkaloidų paplitimą rugiuose ir rugių malimo produktuose bei skalsių alkaloidų paplitimą miežių, kviečių, speltų ir avižų grūdų malimo produktuose.“

2.

Priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedo nuostatas.

2 straipsnis

Priede išvardyti maisto produktai, teisėtai patiekti rinkai iki 2022 m. sausio 1 d., gali likti rinkoje iki jų minimalaus tinkamumo vartoti termino arba nuorodoje „Tinka vartoti iki ... (data)“ nurodyto termino.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. rugpjūčio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 37, 1993 2 13, p. 1.

(2)  2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).

(3)  Scientific Opinion on Ergot alkaloids in food and feed. EFSA Journal 2012;10(7):2798. (p. 158) doi:10.2903/j.efsa.2012.2798.

(4)  Arcella, D., Gomez Ruiz, J-A., Innocenti, ML ir Roldán, R., 2017. Scientific report on human and animal dietary exposure to ergot alkaloids. EFSA Journal 2017;15(7):4902, p. 53, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4902.

(5)  2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

2 skirsnyje poskirsnio „2.9. Skalsių skleročiai ir skalsių alkaloidai“ įrašai pakeičiami taip:

Maisto produktai (1)

Didžiausia leidžiamoji koncentracija

„2.9.

Skalsių skleročiai ir skalsių alkaloidai

 

2.9.1

Skalsių skleročiai

 

2.9.1.1.

Neperdirbti grūdai (18), išskyrus

kukurūzus, rugius ir ryžius

0,2 g/kg

2.9.1.2.

Neperdirbti rugiai (18)

0,5 g/kg iki 2024 6 30

0,2 g/kg nuo 2024 7 1

2.9.2.

Skalsių alkaloidai  (*1)

 

2.9.2.1.

Miežių, kviečių, speltų ir avižų malimo produktai

(kuriuose pelenų kiekis mažesnis nei 900 mg/100g)

100 μg/kg

50 μg/kg nuo 2024 7 1

2.9.2.2.

Miežių, kviečių, speltų ir avižų malimo produktai

(kuriuose pelenų kiekis ne mažesnis nei 900 mg/100g)

Miežių, kviečių, speltų ir avižų grūdai, patiekiami rinkai galutiniam vartotojui

150 μg/kg

2.9.2.3.

Rugių malimo produktai

Rugiai, patiekiami rinkai galutiniam vartotojui

500 μg/kg iki 2024 6 30

250 μg/kg nuo 2024 7 1

2.9.2.4.

Kviečių glitimas

400 μg/kg

2.9.2.5.

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti perdirbti grūdiniai maisto produktai (3) (29)

20 μg/kg

2)

1 išnaša pakeičiama taip:

„(1)

Kalbant apie vaisius, daržoves ir grūdus, daroma nuoroda į atitinkamai kategorijai priskiriamus maisto produktus, kaip apibrėžta 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1) I priede. Tai reiškia, inter alia, kad grikiai (Fagopyrum sp.) yra priskiriami „grūdams“, o grikių produktai – „grūdų produktams“. Didžiausia leidžiamoji koncentracija vaisiuose netaikytina medžių riešutams.“;

3)

18 išnaša pakeičiama taip:

„(18)

Didžiausia leidžiamoji koncentracija taikoma neperdirbtiems grūdams, patiektiems rinkai iki pirmojo etapo perdirbimo. Integruotose gamybos ir perdirbimo sistemose didžiausia leidžiamoji koncentracija gamybos grandinėje taikoma iki pirmojo etapo perdirbimo. Integruotos gamybos ir perdirbimo sistemos – sistemos, pagal kurias visų gaunamų siuntų grūdai valomi, rūšiuojami ir perdirbami toje pačioje įmonėje.

Džiovinimas ir valymas, įskaitant rūšiavimą (pagal spalvą, jei taikytina) ir šveitimą, nepriskiriami „pirmojo etapo perdirbimui“, jei visas grūdas lieka nepažeistas.

Šveitimas – grūdų valymas smarkiai grandant arba šlifuojant, atliekamas kartu su dulkių šalinimu (pvz., aspiracija).

Jei šveičiami grūdai, kuriuose yra skalsių skleročių, prieš šveitimą grūdai pirmiausia turi būti išvalomi.“


(*1)  Didžiausia leidžiamoji skalsių alkaloidų koncentracija atitinka šių 12 skalsių alkaloidų – ergokornino ir ergokorninino, ergokristino ir ergokristinino, ergokriptino ir ergokriptinino (α- ir β- formų), ergometrino ir ergometrinino, ergozino ir ergozinino, ergotamino ir ergotaminino – žemutinę ribinę sumą. Žemutinėje ribinėje sumoje kiekvieno kiekybiškai nenustatyto epimero dalis prilyginama nuliui.“;


2021 8 25   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/1400

2021 m. rugpjūčio 24 d.

kuriuo nustatomos palūkanų normos, taikytinos apskaičiuojant su supirkimu, saugojimu ir realizavimu susijusių intervencijos priemonių finansavimo išlaidas EŽŪGF 2022 ataskaitiniais metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), ypač į jo 20 straipsnio 1 ir 4 dalis,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014 (2) 3 straipsnio 1 dalies a punktą išlaidos, susijusios su finansavimo išlaidomis, valstybių narių patirtomis kaupiant lėšas, skirtas produktams supirkti, apskaičiuojamos pagal to reglamento I priede nustatytus metodus;

(2)

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014 I priedo I dalies 1 punkte numatyta, kad šios finansavimo išlaidos turi būti apskaičiuojamos taikant Sąjungoje galiojančią vienodą palūkanų normą, kurią kiekvienų ataskaitinių metų pradžioje nustato Komisija. Ši palūkanų norma atitinka EURIBOR terminuotų 3 mėnesių ir 12 mėnesių palūkanų normų vidurkį, nustatomą per Komisijos nustatytą 6 mėnesių ataskaitinį laikotarpį iki valstybėms narėms pateikiant minėtojo priedo I dalies 2 punkto pirmoje pastraipoje nurodytą pranešimą, šias palūkanas paskirstant atitinkamai vieno trečdalio ir dviejų trečdalių santykiu;

(3)

siekiant nustatyti atitinkamais ataskaitiniais metais taikomą palūkanų normą Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014 I priedo I dalies 2 punkto pirmoje pastraipoje nustatyta, kad Komisijos prašymu valstybės narės turi jai ne vėliau kaip iki prašyme pateikto termino nurodyti vidutinę palūkanų normą, kurią jos iš tikrųjų taikė per to priedo I dalies 1 punkte nurodytą ataskaitinį laikotarpį;

(4)

be to, remiantis Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014 I priedo I dalies 2 punkto antra pastraipa, jei valstybė narė nepateikia pranešimo to punkto pirmoje pastraipoje nurodyta forma ir iki to punkto pirmoje pastraipoje nurodyto termino, turi būti laikoma, kad tos valstybės narės mokamų palūkanų norma yra 0 %. Jei kuri nors valstybė narė praneša neturėjusi jokių su palūkanomis susijusių išlaidų, nes ataskaitiniu laikotarpiu ji valstybės sandėliuose žemės ūkio produktų neturėjo, Komisija tą palūkanų normą turi nustatyti remdamasi minėto punkto trečia pastraipa;

(5)

Atsižvelgiant į tai, kad per 6 mėnesių ataskaitinį laikotarpį, t. y. 2020 m. lapkričio mėn. – 2021 m. balandžio mėn., valstybės sandėliuose žemės ūkio produktų nebuvo, valstybių narių nebuvo prašoma teikti pranešimų pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014 I priedo I dalies 2 punkto pirmą pastraipą; Todėl Komisija nustatė pagrindinę palūkanų normą pagal to punkto trečią pastraipą.

(6)

pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014 I priedo I dalies 3 punktą remiantis to priedo I dalies 2 punktu nustatyta palūkanų norma turi būti lyginama su vienoda palūkanų norma, nustatyta pagal minėto priedo I dalies 1 punktą. Kiekvienai valstybei narei turi būti taikoma mažesnioji iš šių dviejų palūkanų normų. Tačiau siekiant kompensuoti valstybių narių išlaidas į neigiamas palūkanų normas negalima atsižvelgti;

(7)

EŽŪGF 2022 finansiniais metais taikysimos palūkanų normos turėtų būti nustatomos atsižvelgiant į tuos įvairius veiksnius,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nustatoma, kad išlaidų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) 2022 ataskaitiniams metams priskiriamomis finansinėmis išlaidomis, kurias valstybės narės patyrė kaupdamos lėšas produktams supirkti, palūkanų normos, numatytos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014 I priede, remiantis to reglamento 3 straipsnio 1 dalies a punktu, yra 0 %.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. rugpjūčio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(2)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 906/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos išlaidų (OL L 255, 2014 8 28, p. 1).