ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 231

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. birželio 30d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1056, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas

1

 

*

2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1057, kuriuo nustatomas Europos socialinis fondas + (ESF+ ) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013

21

 

*

2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo

60

 

*

2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1059 dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG), kuris remiamas Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšomis

94

 

*

2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo +, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės“.

159

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

REGLAMENTAI

2021 6 30   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 231/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/1056

2021 m. birželio 24 d.

kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 175 straipsnio trečią pastraipą ir 322 straipsnio 1 dalies a punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomones (2),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (4),

kadangi:

(1)

Sąjungos sanglaudos politikos 2021–2027 m. reglamentavimo sistema, atsižvelgiant į kitą daugiametę finansinę programą, prisidedama prie Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (5) (toliau – Paryžiaus susitarimas), dedant pastangas, kad temperatūra pasaulyje nepakiltų daugiau kaip 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų vykdymo Sąjungos finansavimą sutelkiant žaliesiems tikslams. Šis reglamentas turėtų įgyvendinti vieną iš 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikate „Europos žaliasis kursas“ išdėstytų prioritetų ir yra dalis Tvarios Europos investicijų plano, kuriuo teikiamas specialus finansavimas pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą įgyvendinant sanglaudos politiką, kad būtų padengtos socialinės, ekonominės ir aplinkos apsaugos sąnaudos, susidarančios dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos, kuomet bet koks likęs išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų kompensuojamas lygiaverčiu absorbavimu;

(2)

perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos yra vienas svarbiausių Sąjungos politikos tikslų. 2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino tikslą ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti neutralaus poveikio klimatui Sąjungą, atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimo tikslus. Nors kova su klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimu ilguoju laikotarpiu bus naudinga visiems, o vidutinės trukmės laikotarpiu visiems suteikia galimybių bei kelia iššūkių, ne visi regionai ir valstybės narės pradeda pertvarką nuo to paties taško, o jų pajėgumai veikti irgi nevienodi. Vienų pažanga yra didesnė nei kitų, o pertvarka daro platesnio masto socialinį, ekonominį poveikį ir poveikį aplinkai regionuose, kurie energijos vartojimo tikslais yra labai priklausomi nuo iškastinio kuro, ypač nuo anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų, arba taršos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis intensyvumu pasižyminčios pramonės. Tokia situacija ne tik kelia pavojų, kad klimato politikos srityje pertvarka Sąjungoje vyks skirtingu greičiu, bet ir gali padidėti skirtumai tarp regionų, o tai neigiamai paveiktų socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos tikslus;

(3)

siekiant, kad pertvarka būtų sėkminga ir socialiai priimtina visiems, ji turi būti sąžininga ir įtrauki. Todėl Sąjunga, valstybės narės ir jų regionai turi nuo pat pradžių atsižvelgti į jos socialinį, ekonominį ir poveikį, taip pat poveikį aplinkos apsaugai ir taikyti visas galimas priemones neigiamiems padariniams sušvelninti. Šiuo atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka Sąjungos biudžetui;

(4)

kaip išdėstyta Europos žaliajame kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų papildyti kitus 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos veiksmus. Juo turėtų būti padedama šalinti socialines bei ekonomines pasekmes ir pasekmes aplinkos apsaugai, ypač pasekmes darbuotojams, kuriems daro poveikį perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui Sąjungos ne vėliau kaip 2050 m. procesas, sutelkiant Sąjungos biudžeto išlaidas į klimato kaitos ir socialinių tikslus regioniniu lygmeniu ir siekiant aukštų socialinių ir aplinkos apsaugos standartų;

(5)

šiuo reglamentu turėtų būti įsteigtas Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), kuris yra vienas iš pagal sanglaudos politiką įgyvendinamo Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF tikslai – sušvelninti neigiamą su klimato kaita susijusios pertvarkos poveikį, remiant labiausiai paveiktas teritorijas ir susijusius darbuotojus, ir skatinti subalansuotą socioekonominę pertvarką. Atsižvelgiant į vieną konkretų TPF tikslą, TPF remiamais veiksmais turėtų būti tiesiogiai prisidedama prie neigiamo poveikio užimtumui švelninimo ir prie pertvarkos poveikio mažinimo finansuojant vietos ekonomikos įvairinimą ir modernizavimą. Vienas konkretus TPF tikslas nustatytas tuo pačiu lygmeniu ir nurodytas kartu su Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2021/1060 (6) išdėstytais politikos tikslais;

(6)

atsižvelgiant į tai, kad laikantis Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir įsipareigojimo siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, svarbu kovoti su klimato kaita, veiksmais pagal šį reglamentą turėtų būti prisidedama siekiant tikslo 30 % visų DFP išlaidų skirti klimato srities tikslų integravimui ir turėtų būti padedama siekti, kad 2024 m. biologinės įvairovės tikslams būtų skirta 7,5 % metinių išlaidų pagal DFP, o 2026–2027 m. biologinės įvairovės tikslams būtų skirta 10 % metinių išlaidų pagal DFP, atsižvelgiant į esamą klimato ir biologinės įvairovės tikslų persidengimą. TPF nuosavo paketo ištekliai yra papildomi ir jais prisidedama prie investicijų, kurių reikia bendram tikslui – 30 % Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams – pasiekti. Tie ištekliai turėtų visapusiškai padėti siekti šio tikslo kartu su savanoriškai iš Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 (7) įsteigto Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1057 (8) įsteigtu „Europos socialiniu fondu +“ (ESF+) perkeltais ištekliais. Šiomis aplinkybėmis TPF turėtų remti veiklą, kuria laikomasi Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartų bei prioritetų ir neturėtų būti daroma didelės žalos aplinkos apsaugos tikslams, kaip tai suprantama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 (9) 17 straipsnyje, ir kuria užtikrinamas perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos trajektorijoje link poveikio klimatui neutralumo ne vėliau kaip 2050 m.;

(7)

TPF ištekliai turėtų papildyti sanglaudos politikos kontekste turimus išteklius;

(8)

perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms valstybėms narėms. Valstybėms narėms, kurios labai priklauso arba dar visai neseniai priklausė nuo iškastinio kuro arba taršos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis intensyvumu pasižyminčios pramonės veiklos, kurios turės būti laipsniškai atsisakyta arba kurią reikės pritaikyti dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, ir kurios tam neturi finansinių priemonių, bus ypač sunku. Todėl TPF turėtų aprėpti visas valstybes nares, bet skirstant jo finansinius išteklius daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama labiausiai su klimato kaita susijusios pertvarkos proceso paveiktoms teritorijoms ir šis paskirstymas turėtų atspindėti valstybių narių pajėgumą finansuoti būtinas investicijas, reikalingas tvarkantis su perėjimu prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos;

(9)

šiam reglamentui taikomos Europos Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 322 straipsnį priimtos horizontaliosios finansinės taisyklės. Tos taisyklės nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 (10) (toliau – Finansinis reglamentas) ir jomis visų pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir vykdymo pasitelkiant dotacijas, apdovanojimus, netiesioginį vykdymą, finansines priemones, biudžeto garantijas, finansinę paramą ir apmokėjimą išorės ekspertams ir numatoma finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. Remiantis SESV 322 straipsniu priimtos taisyklės apima ir bendrą Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimą;

(10)

siekiant užtikrinti veiksmingą TPF išteklių naudojimą, toms valstybėms narėms, kurios dar nėra įsipareigojusios įgyvendinti tikslo ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti neutralaus poveikio klimatui Sąjungą, laikantis Paryžiaus susitarimo tikslų, būtų suteikiama galimybė naudotis ne daugiau kaip 50 % TPF nacionalinio asignavimo, o kiti 50 % būtų skiriami programavimui tokį įsipareigojimą joms prisiėmus. Siekiant užtikrinti sąžiningumą ir vienodą valstybių narių traktavimą, jei valstybė narė nėra įsipareigojusi įgyvendinti tikslo ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti neutralaus poveikio klimatui Sąjungą, kiekvienais metais, pradedant nuo 2022 m., ne vėliau kaip gruodžio 31 d. prieš tai buvusių metų biudžetinis įsipareigojimas kitais metais turėtų būti visiškai panaikintas;

(11)

remiantis Tarybos reglamentu (ES) 2020/2094 (11) ir neviršijant juo skiriamų išteklių ribų, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės pagal TPF turėtų būti taikomos siekiant mažinti beprecedentį COVID-19 krizės poveikį. Tokie papildomi ištekliai turėtų būti naudojami taip, kad būtų užtikrintas tame reglamente numatytų terminų laikymasis;

(12)

šiame reglamente turėtų būti nustatytos investicijų, kurių išlaidas leidžiama remti TPF, rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į Sąjungos klimato, aplinkos apsaugos ir socialinius įsipareigojimus bei prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti įtrauktos investicijos, kuriomis remiama vietos ekonomika skatinant jos endogeninio augimo potencialą pagal atitinkamas pažangiosios specializacijos strategijas, įskaitant, kai tinkama, tvarų turizmą. Investicijos turi būti tvarios ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus Europos žaliojo kurso tikslus. Finansuojamais projektais turėtų būti padedama pereiti prie tvarios, neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos, įskaitant priemones, kuriomis siekiama didinti išteklių naudojimo efektyvumą. Atliekų deginimas neturėtų būti remiamas, nes ši veikla priskiriama žemesnei atliekų žiedinės ekonomikos hierarchijos daliai. Konsultavimo paslaugos, padedančios įgyvendinti TPF remiamas priemones, turėtų būti tinkamos finansuoti. Vietovių atkūrimas, žaliosios infrastruktūros plėtra ir vandentvarka turėtų galėti būti remiami kaip dirvos atkūrimo projekto dalis. Remiant energijos vartojimo efektyvumo priemones TPF turėtų galėti remti tokias investicijas, kuriomis padedama mažinti energijos nepriteklių, visų pirma didinant būstų energijos vartojimo efektyvumą. TPF taip pat turėtų galėti remti novatoriškų kaupimo technologijų plėtrą;

(13)

siekiant apsaugoti piliečius, kurie yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat turėtų būti taikomas paveiktų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir perkvalifikavimui, įskaitant mokymą, neatsižvelgiant į tai, ar jie vis dar dirba, ar dėl pertvarkos yra praradę darbą. TPF turėtų būti siekiama padėti jiems prisitaikyti prie naujų užimtumo galimybių. Be to, TPF turėtų teikti bet kokios tinkamos formos paramą darbo ieškantiems asmenims, įskaitant pagalbą ieškant darbo ir aktyvią jų integraciją į darbo rinką. Pagal TPF turėtų būti galima remti visus darbo ieškančius asmenis, kurie prarado darbą pertvarkos paveiktuose sektoriuose tuose regionuose, kuriems taikomas teritorinis teisingos pertvarkos planas, net jeigu atleisti darbuotojai negyvena tame regione. Deramas dėmesys turėtų būti skiriamas piliečiams, kuriems gresia energijos nepriteklius, visų pirma, kai įgyvendinamos energijos vartojimo efektyvumo priemonės, kuriomis siekiama pagerinti socialinio būsto sąlygas;

(14)

turėtų būti leidžiama remti veiklą švietimo ir socialinės įtraukties srityse, taip pat socialinę infrastruktūrą, skirtą vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų priežiūros įstaigoms ir veiklą mokymo centruose, su sąlyga, kad ta veikla būtų tinkamai pagrįsta teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose. Vyresnio amžiaus žmonių priežiūros srityje turėtų būti išlaikytas bendruomeninės globos skatinimo principas. Socialinės ir viešosios paslaugos tose srityse galėtų papildyti investicijų derinį. Visa parama tose srityse turėtų būti tinkamai pagrįsta teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose ir turėtų atitikti Europos socialinių teisių ramsčio tikslus;

(15)

siekiant atsižvelgti į ypatingą moterų padėtį ir vaidmenį pereinant prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, turėtų būti skatinama lyčių lygybė. Moterų dalyvavimui darbo rinkoje ir verslumui, taip pat vienodam darbo užmokesčiui tenka svarbus vaidmuo užtikrinant lygias galimybes. Be to, įgyvendinant TPF turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys pažeidžiamoms grupėms, kurie patiria neproporcingai didelį neigiamą pertvarkos poveikį, pavyzdžiui, darbuotojams su negalia. Turi būti išlaikyta kasybos bendruomenių tapatybė ir išsaugotas buvusių ir būsimų bendruomenių tęstinumas. Tuo tikslu reikia skirti ypatingą dėmesį jų materialiajam ir nematerialiajam kasybos paveldui, įskaitant kultūrą;

(16)

siekiant padidinti pertvarkos paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, TPF turėtų teikti paramą įmonėms bei suinteresuotiesiems ekonomikos subjektams, be kita ko, remiant gamybines investicijas į labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones (12) (MVĮ). Gamybinės investicijos – tai investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą arba nematerialųjį turtą siekiant gaminti prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant prie bendrojo kapitalo formavimo ir užimtumo. Gamybinės investicijos į įmones, kurios nėra MVĮ, turėtų būti remiamos tik tuo atveju, jei jos būtinos siekiant sušvelninti darbo vietų praradimą dėl pertvarkos, sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų, ir jei jos nelemia persikėlimo arba nėra persikėlimo pasekmė. Investicijos į esamus pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti leidžiamos, jei jomis padedama pereiti prie Sąjungos neutralaus poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m., gerokai sumažinami atitinkami santykiniai taršos rodikliai, nustatyti nemokamiems apyvartiniams taršos leidimams suteikti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (13), ir jei jas vykdant apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios investicijos turėtų būti atitinkamai pagrįstos atitinkamame teritoriniame teisingos pertvarkos plane. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir sanglaudos politiką, parama įmonėms turėtų atitikti SESV 107 ir 108 straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės pagalbos taisykles ir, visų pirma, parama įmonių, kurios nėra MVĮ, gamybinėms investicijoms turėtų būti teikiama tik įmonėms, esančioms vietovėse, nurodomose kaip vietovės, kurioms teikiama pagalba, SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c punktų tikslais;

(17)

siekiant suteikti lankstumo TPF išteklių pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą programavimui, turėtų egzistuoti galimybė parengti atskirą TPF programą arba programuoti TPF išteklius pagal vieną ar kelis specialius programos, remiamos ERPF, ESF arba Sanglaudos fondo, prioritetus. Pagal Reglamentą (ES) 2021/1060 TPF ištekliai galėtų būti savanoriškai padidinti papildomu finansavimu iš ERPF ir ESF+. Tokiu atveju atitinkamos iš ERPF ir ESF+ perkeltos sumos turėtų atitikti veiksmų rūšį, nustatytą teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose;

(18)

TPF parama turėtų priklausyti nuo veiksmingo pertvarkos proceso įgyvendinimo konkrečioje teritorijoje, siekiant užtikrinti, kad ekonomikos poveikis klimatui būtų neutralus. Tuo atžvilgiu valstybės narės, palaikydamos socialinį dialogą ir bendradarbiaudamos su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais pagal atitinkamas Reglamento (ES) 2021/1060 nuostatas dėl partnerystės, ir remiamos Komisijos, turėtų parengti teritorinius teisingos pertvarkos planus, kuriuose būtų nustatytas pertvarkos procesas ir kurie derėtų su jų integruotais nacionaliniais energetikos ir klimato srities veiksmų planais. Tuo tikslu Komisija turėtų sukurti esama pertvarkomiems anglių pramonės regionams skirta platforma grindžiamą Teisingos pertvarkos platformą, kad būtų sudarytos sąlygos dvišaliam ir daugiašaliam keitimuisi įgyta patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais visuose paveiktuose sektoriuose. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad savivaldybės ir miestai dalyvautų įgyvendinant TPF išteklius ir būtų atsižvelgiama į jų poreikius tame kontekste;

(19)

teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose turėtų būti nustatytos labiausiai neigiamai paveiktos teritorijos, kuriose turėtų būti sutelkta TPF parama, ir aprašyti konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis siekiant Sąjungos 2030 m. energetikos ir klimato srities tikslų ir ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti Sąjungos neutralaus poveikio klimatui ekonomiką, visų pirma, kiek tai susiję su įrenginių, kuriuose gaminamas iškastinis kuras ar vykdoma kita taršos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis intensyvumu pasižyminti veikla, pertvarkymu ar uždarymu. Tos teritorijos turėtų būti tiksliai apibrėžtos ir atitikti bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus 3 lygį (NUTS 3 lygio regionai), kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 (14), arba būti jų dalys. Planuose turėtų būti nustatyti tų teritorijų uždaviniai bei poreikiai, atsižvelgiant į gyventojų skaičiaus sumažėjimo riziką, ir nustatyta, kokio tipo veiksmai reikalingi siekiant plano naudos gavėjų lygmeniu prisidėti prie darbo vietų kūrimo tokiu būdu, kad būtų užtikrintas nuoseklus klimato kaitos poveikiui atsparios ekonominės veiklos, kuri taip pat atitiktų perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos ir Europos žaliojo kurso tikslus, vystymas. Kai nustatomos tokios teritorijos, papildomas dėmesys turėtų būti skiriamas salų, salų vietovių ir atokiausių regionų ypatumams – dėl jų geografinių ir socioekonominių ypatybių juose perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos procesui remti gali prireikti kitokio požiūrio. TPF finansinė parama turėtų būti teikiama tik pagal teritorinius pertvarkos planus vykdomoms investicijoms. Teritoriniai teisingos pertvarkos planai turėtų būti Komisijos patvirtintų programų (priklausomai nuo aplinkybių, remiamų ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF lėšomis) dalis;

(20)

siekiant, kad TPF išteklių naudojimas būtų labiau orientuotas į rezultatus, Komisija, laikydamasi proporcingumo principo, turėtų turėti galimybę taikyti finansines pataisas tais atvejais, kai konkrečiam TPF tikslui nustatyti tikslai iš esmės nepasiekiami;

(21)

siekiant nustatyti tinkamą TPF finansinę programą, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti kiekvienai valstybei narei skiriamų išteklių metinį paskirstymą;

(22)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. remti žmones, ekonomiką ir aplinką teritorijose, kurios susiduria su ekonomine ir socialine transformacija dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, valstybės narės negali deramai pasiekti dėl įvairių teritorijų išsivystymo lygio skirtumų ir nepalankiausias sąlygas turinčių teritorijų atsilikimo, taip pat dėl valstybių narių ir teritorijų finansinių išteklių apribojimų ir, kita vertus, nuoseklios įgyvendinimo sistemos, apimančios kelis Sąjungos fondus, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, poreikis, geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(23)

turint omenyje tai, kad šis reglamentas bus priimtas jau prasidėjus programavimo laikotarpiui, taip pat atsižvelgiant į tai, kad TPF turi būti įgyvendinamas koordinuotai ir suderintai, ir siekiant sudaryti sąlygas greitai jį pradėti įgyvendinti, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), kurio paskirtis – teikti paramą žmonėms, ekonomikoms ir aplinkai teritorijose, kuriose kyla didelių socioekonominių iššūkių dėl pertvarkos proceso, kuriuo siekiama įgyvendinti Sąjungos 2030 m. energetikos ir klimato srities tikslus, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1999 (15) 2 straipsnio 11 punkte, ir ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti neutralaus poveikio klimatui Sąjungos ekonomiką.

Jame nustatomas TPF konkretus tikslas, geografinė aprėptis ir ištekliai, paramos aprėptis, atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2021/1060 5 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, konkrečios programavimo nuostatos ir stebėsenai reikalingi rodikliai.

2 straipsnis

Konkretus tikslas

Pagal Reglamento (ES) 2021/1060 5 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą TPF padeda siekti vieno konkretaus tikslo – sudaryti sąlygas regionams ir žmonėms spręsti dėl pertvarkos, kuria siekiama įgyvendinti Sąjungos 2030 m. energetikos ir klimato srities tikslus ir ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti neutralaus poveikio klimatui Sąjungos ekonomiką remiantis Paryžiaus susitarimu, kylančio socialinio poveikio, poveikio užimtumui, ekonominio poveikio ir poveikio aplinkai klausimus.

3 straipsnis

Geografinė aprėptis ir ištekliai pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą

1.   TPF remia investicijas į darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą visose valstybėse narėse.

2.   2021–2027 m. biudžetiniams įsipareigojimams numatyti TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą yra 7 500 000 000 EUR 2018 m. kainomis, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2021/1060 110 straipsnio 1 dalies g punkte.

3.   2 dalyje nurodyti ištekliai atitinkamais atvejais gali būti padidinti papildomai skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį teisės aktą.

4.   Komisija įgyvendinimo aktu priima sprendimą, kuriuo nustato turimų išteklių metinį paskirstymą, įskaitant visus 3 dalyje nurodytus papildomus išteklius, paskirstymą kiekvienai valstybei narei pagal I priede nustatytus asignavimus.

4 straipsnis

Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės ištekliai

1.   Reglamento (ES) 2020/2094 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės įgyvendinamos pagal šį reglamentą skiriant 10 000 000 000 EUR sumą 2018 m. kainomis, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/1060 109 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, laikantis Reglamento (ES) 2020/2094 3 straipsnio 3, 4, 7 ir 9 dalių.

Ši suma laikoma kitais ištekliais, kaip nurodyta šio reglamento 3 straipsnio 3 dalyje. Kaip numatyta Reglamento (ES) 2020/2094 3 straipsnio 1 dalyje, ši suma sudaro išorės asignuotąsias pajamas Finansinio reglamento 21 straipsnio 5 dalies tikslu.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta suma suteikiama biudžetiniams įsipareigojimams pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą 2021–2023 metams, šalia 3 straipsnyje nurodytų išteklių, kaip išdėstyta toliau:

2021 m.: 2 000 000 000 EUR,

2022 m.: 4 000 000 000 EUR,

2023 m.: 4 000 000 000 EUR.

Iš pirmoje pastraipoje nurodytų išteklių 15 600 000 EUR suma (2018 m. kainomis) suteikiama administracinėms išlaidoms.

3.   Šio straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos sumos metinis paskirstymas valstybėms narėms įtraukiamas į 3 straipsnio 4 dalyje nurodytą Komisijos sprendimą pagal I priede nustatytus asignavimus.

4.   Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 14 straipsnio 3 dalies, Reglamento (ES) 2021/1060 VII antraštinės dalies IV skyriuje išdėstytos įsipareigojimų panaikinimo taisyklės taikomos biudžetiniams įsipareigojimams, pagrįstiems šio straipsnio 1 dalyje nurodytais ištekliais. Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalies c punkto, šie ištekliai tolesnei programai ar veiksmui nenaudojami.

5.   Programoms skirti mokėjimai priskiriami seniausiam dar neįvykdytam TPF įsipareigojimui, pradedant nuo įsipareigojimų iš 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų išteklių, kol jie bus išnaudoti.

5 straipsnis

Žalumo atlygio mechanizmas

1.   Jeigu pagal 3 straipsnio 3 dalį TPF ištekliai padidinami anksčiau nei 2024 m. gruodžio 31 d., papildomi ištekliai paskirstomi valstybėms narėms pagal I priede išdėstytas nacionalines dalis.

2.   Jeigu pagal šio reglamento 3 straipsnio 3 dalį TPF ištekliai padidinami po 2024 m. gruodžio 31 d., papildomi ištekliai paskirstomi valstybėms narėms pagal šios dalies antroje pastraipoje išdėstytą metodiką, remiantis jų pramonės įrenginių išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu nuo 2018 m. iki paskutinių metų, kurių duomenys turimi, kaip pranešta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 166/2006 (16) 7 straipsnį. Kiekvienos valstybės narės išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pokytis apskaičiuojamas sumuojant tik tų NUTS 3 lygio regionų, kurie įvardyti teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose pagal šio reglamento 11 straipsnio 1 dalį, išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Papildomų išteklių paskirstymas kiekvienai valstybei narei nustatomas taip:

a)

valstybėms narėms, kurioms pavyko sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kiekvienos valstybės narės sumažintas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, apskaičiuojamas paskutinių ataskaitinių metų išmesto ŠESD kiekio lygį išreiškiant kaip 2018 m. užfiksuoto išmesto šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio procentine dalimi; valstybėms narėms, kurios nesumažino išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, nustatoma 100 % procentinė dalis;

b)

galutinė kiekvienai valstybei narei tenkanti dalis apskaičiuojama padalijus I priede nustatytas nacionalines dalis iš pagal a punktą gautos procentinės dalies; ir

c)

pagal b punktą gautas rezultatas perskaičiuojamas taip, kad sudarytų 100 %.

3.   Valstybės narės papildomus išteklius įtraukia į savo programas ir programos pakeitimą pateikia pagal Reglamento (ES) 2021/1060 24 straipsnį.

6 straipsnis

Specialūs asignavimai atokiausiems regionams ir saloms

Pagal 11 straipsnio 1 dalį rengdamos savo teritorinius teisingos pertvarkos planus valstybės narės itin atsižvelgia į salų ir atokiausių regionų, kurie susiduria su rimtais socioekonominiai iššūkiais dėl pertvarkos proceso, kuriuo siekiama įgyvendinti Sąjungos 2030 m. energetikos ir klimato srities tikslus, ir ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti neutralaus poveikio klimatui Sąjungos ekonomiką, padėtį, atsižvelgdamos į jų konkrečius poreikius, kaip pripažinta SESV 174 ir 349 straipsniuose.

Įtraukdamos tokias teritorijas į savo teritorinius teisingos pertvarkos planus valstybės narės nustato konkrečią toms teritorijoms skirtą sumą ir tai tinkamai pagrindžia, atsižvelgdamos į konkrečius iššūkius, su kuriais susiduriama tose teritorijose.

7 straipsnis

Sąlyginė prieiga prie išteklių

1.   Jeigu valstybė narė nėra prisiėmusi įsipareigojimo įgyvendinti tikslo ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti neutralaus poveikio klimatui Sąjungą, tik 50 % tai valstybei narei skirtų metinių asignavimų, nustatytų pagal 3 straipsnio 4 dalį ir 4 straipsnio 3 dalį, skiriama programavimui ir įtraukiama į prioritetus.

Nukrypstant nuo šio reglamento 10 straipsnio 1 dalies, likę 50 % metinių asignavimų į prioritetus neįtraukiami. Tokiais atvejais į programas, remiamas iš TPF ir pateiktas pagal Reglamento (ES) 2021/1060 21 straipsnį, įtraukiama tik 50 % metinių TPF asignavimų, nurodytų to reglamento 22 straipsnio 3 dalies g punkto ii papunktyje nurodytoje lentelėje. To reglamento 22 straipsnio 3 dalies g punkto i papunktyje nurodytoje lentelėje atskirai nurodomi programavimui skirti asignavimai ir tie asignavimai, kurie neprogramuojami.

2.   Komisija patvirtina programas, kuriose yra TPF prioritetas arba bet koks jo pakeitimas, tik tuo atveju, jeigu laikomasi programos asignavimų dalyje išdėstytų reikalavimų pagal 1 dalį.

3.   Kai tik valstybė narė įsipareigoja įgyvendinti tikslą ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti neutralaus poveikio klimatui Sąjungą, ji gali pateikti prašymą dėl kiekvienos programos, remiamos iš TPF, pakeitimo pagal Reglamento (ES) 2021/1060 24 straipsnį ir įtraukti nesuprogramuotus asignavimus, dėl kurių įsipareigojimai nebuvo panaikinti.

4.   Biudžetiniai įsipareigojimai vykdomi remiantis Reglamento (ES) 2021/1060 22 straipsnio 3 dalies g punkto i papunktyje nurodyta lentele. Su neprogramuotais asignavimais susiję įsipareigojimai nenaudojami mokėjimams ir neįtraukiami į išankstinio finansavimo apskaičiavimo pagrindą pagal to reglamento 90 straipsnį, kol jie nepateikiami programavimui pagal šio straipsnio 3 dalį.

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 2021/1060 105 straipsnio, jeigu valstybė narė nėra įsipareigojusi įgyvendinti tikslą ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti neutralaus poveikio klimatui Sąjungą, kiekvienais metais, pradedant nuo 2022 m., ne vėliau kaip gruodžio 31 d. ankstesnių metų biudžetiniai įsipareigojimai, susiję su neprogramuotais asignavimai, ateinančiais metais visiškai panaikinami.

8 straipsnis

Paramos aprėptis

1.   TPF remia tik tokią veiklą, kuri yra tiesiogiai susijusi su 2 straipsnyje nustatytu jo konkrečiu tikslu ir kuria prisidedama prie pagal 11 straipsnį nustatytų teritorinių teisingos pertvarkos planų įgyvendinimo.

2.   Pagal 1 dalį TPF remia tik šią veiklą:

a)

gamybines investicijas į MVĮ, įskaitant labai mažas įmones ir startuolius, kuriomis skatinamas ekonomikos įvairinimas, modernizavimas ir pertvarkymas;

b)

investicijas į naujų įmonių kūrimą, be kita ko, pasitelkiant verslo inkubatorius ir konsultavimo paslaugas, kurių rezultatas – sukurtos darbo vietos;

c)

investicijas į mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, be kita ko, universitetuose ir viešosiose mokslinių tyrimų organizacijose, ir pažangių technologijų perdavimo skatinimą;

d)

investicijas į įperkamai švariai energijai skirtos technologijos diegimą, taip pat į tokios energijos sistemas ir infrastruktūras, įskaitant energijos kaupimo technologijas, ir į išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą;

e)

investicijas į atsinaujinančiąją energiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/2001 (17), įskaitant joje išdėstytus tvarumo kriterijus, ir į energijos vartojimo efektyvumą, be kita ko, siekiant sumažinti energijos nepriteklių;

f)

investicijas į pažangų ir tvarų vietos judumą, įskaitant vietos transporto sektoriaus bei jo infrastruktūros dekarbonizaciją;

g)

centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukciją ir atnaujinimą siekiant padidinti centralizuoto šilumos tiekimo sistemų energijos vartojimo efektyvumą ir investicijas į šilumos gamybą su sąlyga, kad šilumos gamybos įrenginiams teikiama energija gaunama tik iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių;

h)

investicijas į skaitmeninimą, skaitmenines inovacijas ir skaitmeninį junglumą;

i)

investicijas į urbanistinių dykrų atkūrimo ir išvalymo, dirvos atkūrimo ir, be kita ko, kai reikia, žaliosios infrastruktūros ir paskirties keitimo projektus, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“;

j)

investicijas į žiedinės ekonomikos stiprinimą, be kita ko, pasitelkiant atliekų prevenciją, mažinimą, efektyvų išteklių naudojimą, pakartotinį naudojimą, taisymą ir perdirbimą;

k)

darbuotojų ir darbo ieškančių asmenų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą;

l)

darbo paieškos pagalbą darbo ieškantiems asmenims;

m)

aktyvią darbo ieškančių asmenų įtrauktį;

n)

techninę pagalbą;

o)

kitą veiklą švietimo ir socialinės įtraukties srityse, įskaitant, tinkamai pagrįstais atvejais, investicijas į infrastruktūrą, skirtą mokymo centrams, vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų priežiūros įstaigoms, kaip nurodyta teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose pagal 11 straipsnį.

Be to, TPF gali remti gamybines investicijas į įmones, kurios nėra MVĮ, vietovėse, nurodytose kaip remtinos vietovės SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c punktų tikslais, jei tokios investicijos buvo patvirtintos kaip teritorinio teisingos pertvarkos plano dalis remiantis informacija, kurios reikalaujama pagal šio reglamento 11 straipsnio 2 dalies h punktą. Tokios investicijos atitinka reikalavimus tik tuo atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos pertvarkos planui įgyvendinti, jei jomis prisidedama prie perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui Sąjungos ekonomikos iki 2050 m. ir susijusių aplinkos tikslų pasiekimo, ir jei jų parama reikalinga siekiant kurti darbo vietas nustatytoje teritorijoje, ir jei dėl jų nereikia vykdyti perkėlimo, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2021/1060 2 straipsnio 27 punkte.

TPF taip pat gali remti investicijas, kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytą veiklą, kiekį, jei tokios investicijos buvo patvirtintos kaip teritorinio teisingos pertvarkos plano dalis remiantis informacija, kurios reikalaujama pagal šio reglamento 11 straipsnio 2 dalies i punktą. Tokios investicijos atitinka reikalavimus tik tuo atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos pertvarkos planui įgyvendinti.

9 straipsnis

Paramos aprėpties išimtys

TPF lėšomis neremiama:

a)

atominių elektrinių eksploatacijos nutraukimas ar statybos;

b)

tabako ir tabako gaminių gamyba, apdorojimas ir prekyba jais;

c)

sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 (18) 2 straipsnio 18 punkte, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal laikinas valstybės pagalbos taisykles, nustatytas siekiant atsižvelgti į išimtines aplinkybes, arba pagal de minimis pagalbos schemą, siekiant remti investicijas, kuriomis mažinamos energijos išlaidos įgyvendinant energetikos pertvarkos procesą;

d)

investicijos, susijusios su iškastinio kuro gamyba, perdirbimu, transportavimu, platinimu, sandėliavimu ar deginimu.

10 straipsnis

TPF išteklių programavimas

1.   TPF ištekliai programuojami regionų, kuriuose yra atitinkamos teritorijos, kategorijoms remiantis pagal 11 straipsnį parengtais teritoriniais teisingos pertvarkos planais, Komisijos patvirtintais kaip programos arba programos pakeitimo dalis. Ištekliai programuojami vienos ar kelių konkrečių programų forma arba vieno ar kelių programos prioritetų forma.

Komisija patvirtina programą arba bet kurį jos pakeitimą tik tuo atveju, jei didžiausią neigiamą pertvarkos poveikį patiriančių teritorijų, įtrauktų į atitinkamą teritorinį teisingos pertvarkos planą, nustatymas yra tinkamai pagrįstas ir atitinkamas teritorinis teisingos pertvarkos planas atitinka susijusios valstybės narės integruotą nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą.

2.   TPF prioritetas ar prioritetai apima TPF išteklius, kuriuos sudaro visi ar dalis TPF asignavimo valstybėms narėms ir ištekliai, perkelti pagal Reglamento (ES) 2021/1060 27 straipsnį. Bendra į TPF perkeltų ERPF ir ESF+ išteklių suma negali būti daugiau kaip tris kartus didesnė už TPF paramos tam prioritetui sumą, išskyrus šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus išteklius.

3.   Pagal Reglamento (ES) 2021/1060 112 straipsnį bendro finansavimo dalis, taikytina regionui, kuriame yra teritorija ar teritorijos, nustatytos teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose pagal šio reglamento 11 straipsnį, taikoma TPF prioritetui ar prioritetams, turi būti ne didesnė nei:

a)

85 % mažiau išsivysčiusiems regionams;

b)

70 % pertvarką vykdantiems regionams;

c)

50 % labiau išsivysčiusiems regionams.

11 straipsnis

Teritorinis teisingos pertvarkos planai

1.   Valstybės narės kartu su atitinkamomis susijusių teritorijų vietos ir regionų valdžios institucijomis pagal II priede pateiktą šabloną parengia vieną ar daugiau teritorinių teisingos pertvarkos planų, apimančių vieną ar daugiau paveiktų teritorijų, atitinkančių NUTS 3 lygio regionus, arba jų dalį. Tai yra tos teritorijos, kurioms dėl pertvarkos daromas didžiausias neigiamas ekonominis ir socialinis poveikis, visų pirma dėl numatomo darbuotojų prisitaikymo ar darbo vietų sumažėjimo iškastinio kuro gamybos ir naudojimo sektoriuje ir poreikio pertvarkyti didžiausiu taršos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis intensyvumu pasižyminčių pramonės įrenginių gamybos procesus.

2.   Teritorinį teisingos pertvarkos planą sudaro šie elementai:

a)

perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos proceso nacionaliniu lygmeniu aprašymas, įskaitant pagrindinių pertvarkos, kuria siekiama įgyvendinti Sąjungos 2030 m. energetikos ir klimato srities tikslus, ir ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti neutralaus poveikio klimatui ekonomiką, etapų, kurie atitinka naujausią integruoto nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano redakciją, tvarkaraštį;

b)

labiausiai neigiamai šios dalies a punkte nurodytos pertvarkos proceso paveiktų ir pagal 1 dalį TPF remtinų teritorijų nustatymo pagrindimas;

c)

pertvarkos uždavinių, kylančių nustatytose labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose, įskaitant dėl perėjimo prie Sąjungos neutralaus poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m. kylančius socialinio, ekonominio poveikio ir poveikio aplinkai uždavinius, vertinimas, nustatant galimą paveiktų ir prarastų darbo vietų skaičių, gyventojų skaičiaus mažėjimo riziką ir vystymosi poreikius ir tikslus, kurie turi būti pasiekti iki 2030 m., susijusius su veiklos, pasižyminčios taršos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis intensyvumu, pertvarkymu arba nutraukimu tose teritorijose;

d)

numatomo TPF paramos indėlio sprendžiant dėl perėjimo prie Sąjungos neutralaus poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m. kylančius socialinio, demografinio, ekonominio poveikio, poveikio sveikatai ir aplinkai uždavinius aprašymas, įskaitant numatomą indėlį kuriant ir išsaugant darbo vietas;

e)

jo derėjimo su kitomis atitinkamomis nacionalinėmis, regioninėmis ar teritorinėmis strategijomis ir planais vertinimas;

f)

valdymo mechanizmų, kuriuos sudaro partnerystės susitarimai, planuojamos stebėsenos ir vertinimo priemonės ir atsakingos įstaigos, aprašymas;

g)

numatomų veiksmų rūšies ir numatomo jų indėlio mažinant pertvarkos poveikį aprašymas;

h)

jei parama teikiama gamybinėms investicijoms į įmones, kurios nėra MVĮ, preliminarus remtinų veiksmų ir įmonių sąrašas ir tokios paramos būtinumo pagrindimas pateikiant trūkumų analizę, iš kurios būtų matyti, kad tikėtinas darbo vietų praradimas viršytų numatomą be investicijų sukurtų darbo vietų skaičių;

i)

jei parama teikiama investicijoms, kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytą veiklą, kiekį, remtinų veiksmų sąrašas ir pagrindimas, kad jais prisidedama prie perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, o dėl jų išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iš esmės sumažinamas tiek, kad bus gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, nustatytus nemokamiems apyvartiniams taršos leidimams suteikti pagal Direktyvą 2003/87/EB, su sąlyga, kad šie veiksmai yra reikalingi dideliam darbo vietų skaičiui apsaugoti;

j)

sinergija ir papildomumas su kitomis atitinkamomis Sąjungos programomis, siekiant patenkinti nustatytus vystymosi poreikius, ir

k)

sinergija ir papildomumas su planuojama parama pagal kitus Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčius.

3.   Rengiant ir įgyvendinant teritorinius teisingos pertvarkos planus dalyvauja atitinkami partneriai pagal Reglamento (ES) 2021/1060 8 straipsnį ir, kai aktualu, Europos investicijų bankas ir Europos investicijų fondas.

4.   Teritoriniai teisingos pertvarkos planai turi derėti su atitinkamomis teritorinėmis strategijomis, nurodytomis Reglamento (ES) 2021/1060 29 straipsnyje, ir atitinkamomis pažangiosios specializacijos strategijomis, integruotais nacionaliniais energetikos ir klimato srities veiksmų planais bei Europos socialinių teisių ramsčiu.

Jei dėl atnaujinto integruoto nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano peržiūros pagal Reglamento (ES) 2018/1999 14 straipsnį reikia peržiūrėti teritorinį teisingos pertvarkos planą, ta peržiūra vykdoma atliekant laikotarpio vidurio peržiūrą pagal Reglamento (ES) 2021/1060 18 straipsnį.

5.   Jei valstybės narės ketina pasinaudoti galimybe gauti paramą pagal Teisingos pertvarkos mechanizmo kitus ramsčius, jų teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose nustatomi sektoriai ir tematinės sritys, kuriuos numatoma remti pagal tuos ramsčius.

12 straipsnis

Rodikliai

1.   Bendrieji produkto ir rezultato rodikliai, kaip nustatyta III priede, ir, jei tai tinkamai pagrįsta teritoriniame teisingos pertvarkos plane, konkretūs programos produkto ir rezultato rodikliai naudojami pagal Reglamento (ES) 2021/1060 16 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktą, 22 straipsnio 3 dalies d punkto ii papunktį ir 42 straipsnio 2 dalies b punktą.

2.   Produkto rodikliams nustatoma nulinė pradinė reikšmė. 2024 metams nustatytos tarpinės reikšmės ir 2029 metams nustatytos siektinos reikšmės yra sumuojamos. Po to, kai Komisija patvirtina pagal Reglamento (ES) 2021/1060 18 straipsnio 3 dalį pateiktą prašymą iš dalies pakeisti programą, siektinos reikšmės neperžiūrimos.

3.   Jei TPF prioritetu remiama 8 straipsnio 2 dalies k, l arba m punktuose nurodyta veikla, duomenys apie dalyvių rodiklius perduodami tik tuo atveju, jei turimi visi su atitinkamu dalyviu susiję duomenys, kurių reikalaujama pagal III priedą.

13 straipsnis

Finansinės pataisos

Išnagrinėjusi galutinę programos veiklos rezultatų ataskaitą, Komisija gali atlikti finansines pataisas pagal Reglamento (ES) 2021/1060 104 straipsnį, jei pasiekiama mažiau nei 65 % siektinos reikšmės, nustatytos vienam ar keliems produkto rodikliams.

Finansinės pataisos turi būti proporcingos pasiektiems rezultatams ir turi būti netaikomos, jei siektinų reikšmių nepavyko pasiekti dėl socioekonominių ar aplinkos veiksnių poveikio, ekonomikos ar aplinkos sąlygų atitinkamoje valstybėje narėje esminių pasikeitimų arba dėl force majeure priežasčių, darančių didelį poveikį atitinkamų prioritetų įgyvendinimui.

14 straipsnis

Peržiūra

Ne vėliau kaip 2025 m. birželio 30 d. Komisija peržiūri TPF įgyvendinimą 2 straipsnyje nustatyto konkretaus tikslo atžvilgiu, atsižvelgdama į galimus Reglamento (ES) 2020/852 pakeitimus bei Sąjungos klimato srities tikslus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente, kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralumo pasiekimo sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 401/2009 ir (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas), ir Tvarios Europos investicijų plano įgyvendinimo raidą. Tuo pagrindu Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios gali būti pridėti pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. birželio 24 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. P. ZACARIAS


(1)  OL C 290, 2020 9 1, p. 1.

(2)  OL C 311, 2020 9 18, p. 55 ir OL C 429, 2020 12 11, p. 240.

(3)  OL C 324, 2020 10 1, p. 74.

(4)  2021 m. gegužės 18 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2021 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas.

(5)  OL L 282, 2016 10 19, p. 4.

(6)  2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialiniam fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo, Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 159).

(7)  2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 60).

(8)  2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1057, kuriuo nustatomas „Europos socialinis fondas +“ (ESF+) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 21).

(9)  2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 13).

(10)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(11)  2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentas (ES) 2020/2094, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (OL L 433I, 2020 12 22, p. 23).

(12)  2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

(13)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

(14)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

(15)  2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

(16)  2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB (OL L 33, 2006 2 4, p. 1).

(17)  2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (OL L 328, 2018 12 21, p. 82).

(18)  2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 2014 6 26, p. 1).


I PRIEDAS

VALSTYBIŲ NARIŲ ASIGNAVIMAI

 

Asignavimai iš Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės

Asignavimai iš DFP išteklių

Bendra asignavimų suma

Valstybių narių dalis, palyginti su bendra suma

Belgija

95

71

166

0,95  %

Bulgarija

673

505

1 178

6,73  %

Čekija

853

640

1 493

8,53  %

Danija

46

35

81

0,46  %

Vokietija

1 288

966

2 254

12,88  %

Estija

184

138

322

1,84  %

Airija

44

33

77

0,44  %

Graikija

431

324

755

4,31  %

Ispanija

452

339

790

4,52  %

Prancūzija

535

402

937

5,35  %

Kroatija

97

72

169

0,97  %

Italija

535

401

937

5,35  %

Kipras

53

39

92

0,53  %

Latvija

100

75

174

1,00  %

Lietuva

142

107

249

1,42  %

Liuksemburgas

5

4

8

0,05  %

Vengrija

136

102

237

1,36  %

Malta

12

9

21

0,12  %

Nyderlandai

324

243

567

3,24  %

Austrija

71

53

124

0,71  %

Lenkija

2 000

1 500

3 500

20,00  %

Portugalija

116

87

204

1,16  %

Rumunija

1 112

834

1 947

11,12  %

Slovėnija

134

101

235

1,34  %

Slovakija

239

179

418

2,39  %

Suomija

242

182

424

2,42  %

Švedija

81

61

142

0,81  %

ES 27

10 000

7 500

17 500

100,00  %

Asignavimai mln. EUR, 2018 m. kainomis ir iki atskaitymų techninei pagalbai ir administracinėms išlaidoms (bendra suma gali būti netiksli dėl suapvalinimo į didesnę ar mažesnę pusę)


II PRIEDAS

TERITORINIO TEISINGOS PERTVARKOS PLANO ŠABLONAS

1.   

Pertvarkos proceso metmenys ir labiausiai neigiamai paveiktų teritorijų valstybėje narėje nustatymas

Teksto laukelis [12000]

Nuoroda: 11 straipsnio 2 dalies a punktas

1.1.

Numatomo pertvarkos proceso, kuriuo siekiama įgyvendinti Sąjungos 2030 m. energetikos ir klimato politikos tikslus ir ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti neutralaus poveikio klimatui Sąjungos ekonomiką, metmenys, atsižvelgiant į integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų ir kitų esamų pertvarkos planų tikslus, kartu pateikiant tokios veiklos kaip anglių ir lignito kasyba ar anglimis kūrenamų elektrinių energijos gamyba nutraukimo arba laipsniško tokios veiklos apimčių mažinimo tvarkaraštį

Nuoroda: 11 straipsnio 2 dalies b punktas

1.2.

Teritorijų, kurios, kaip numatoma, patirs didžiausią neigiamą poveikį, nustatymas ir tokio pasirinkimo pagrindimas atitinkamai įvertinant ekonominį poveikį ir poveikį užimtumui, remiantis 1.1 skirsnio metmenimis

Nuoroda: 6 straipsnis

1.3.

1.1 skirsnyje išvardytose teritorijose esančių atokiausių regionų ir salų, kuriems kyla konkrečių iššūkių, ir toms teritorijoms skiriamų konkrečių sumų nustatymas, pateikiant atitinkamą pagrindimą

2.   

Kiekvienos nustatytos teritorijos pertvarkos uždavinių vertinimas

2.1.   

Perėjimo prie Sąjungos neutralaus poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m. ekonominio, socialinio ir teritorinio poveikio vertinimas

Nuoroda: 11 straipsnio 2 dalies c punktas

Teksto laukelis [12000]

Ekonominės veiklos ir pramonės sektorių, kuriems daromas poveikis, nustatymas, išskiriant:

nuosmukį patiriančius sektorius, kurie, kaip numatoma, nutrauks su pertvarka susijusią savo veiklą arba gerokai sumažins jos apimtis; be kita ko, pateikti atitinkamą tvarkaraštį,

pertvarkomus sektorius, kurie, kaip numatoma, keis savo veiklą, procesus ir rezultatus.

Apie kiekvieną iš šių dviejų rūšių sektorių nurodyti tokią informaciją:

tikėtiną darbo vietų praradimą ir perkvalifikavimo poreikius, atsižvelgiant į įgūdžių prognozes,

ekonomikos įvairinimo potencialą ir plėtros galimybes.

2.2.   

Plėtros poreikiai ir tikslai iki 2030 m., kad ne vėliau kaip 2050 m. būtų pasiekta neutralaus poveikio klimatui Sąjungos ekonomika

Nuoroda: 11 straipsnio 2 dalies d punktas

Teksto laukelis [6000]

Vykdant plėtrą reikia spręsti pertvarkos uždavinius,

tikslai ir rezultatai, kurių tikimasi įgyvendinant TPF prioritetą, įskaitant numatomą indėlį kuriant ir išsaugant darbo vietas.

2.3.   

Derėjimas su kitomis atitinkamomis nacionalinėmis, regioninėmis ar teritorinėmis strategijomis ir planais

Nuoroda: 11 straipsnio 2 dalies e punktas

Teksto laukelis [6000]

Pažangiosios specializacijos strategijos,

Reglamento (ES) 2021/… 29 straipsnyje nurodytos teritorinės strategijos,

kiti regioniniai ar nacionaliniai plėtros planai.

2.4.   

Numatomų veiksmų rūšys

Teksto laukelis [12000]

Nuoroda: 11 straipsnio 2 dalies g punktas

numatomų veiksmų rūšis ir numatomas jų indėlis mažinant su kaita susijusios pertvarkos poveikį

Nuoroda: 11 straipsnio 2 dalies h punktas

Pildyti tik tuo atveju, jei parama teikiama gamybinėms investicijoms į įmones, kurios nėra MVĮ:

preliminarus remtinų veiksmų ir įmonių sąrašas ir kiekvienai iš jų skiriamos tokios paramos būtinumo pagrindimas pateikiant trūkumų analizę, iš kurios būtų matyti, kad tikėtinas darbo vietų praradimas viršytų numatomą be šių investicijų sukurtų darbo vietų skaičių

Atnaujinti arba užpildyti šį skirsnį peržiūrint teritorinį teisingos pertvarkos planą, atsižvelgiant į sprendimą teikti tokią paramą.

Nuoroda: 11 straipsnio 2 dalies i punktas

Pildyti tik tuo atveju, jei parama teikiama investicijoms, kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytą veiklą, kiekį:

remtinų veiksmų sąrašas ir pagrindimas, kad jais prisidedama prie perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, o dėl jų išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iš esmės sumažinamas tiek, kad bus mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, nustatytus nemokamiems apyvartiniams taršos leidimams suteikti pagal Direktyvą 2003/87/EB, su sąlyga, kad jie yra reikalingi dideliam darbo vietų skaičiui apsaugoti

Atnaujinti arba užpildyti šį skirsnį peržiūrint teritorinį teisingos pertvarkos planą, atsižvelgiant į sprendimą teikti tokią paramą

Nuoroda: 11 straipsnio 2 dalies j punktas

numatytų veiksmų sinergija ir papildomumas su kitomis atitinkamomis Sąjungos programomis pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą (remiant pertvarkos procesą) ir kitomis finansavimo priemonėmis (Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos modernizavimo fondu), siekiant patenkinti nustatytus vystymosi poreikius

Nuoroda: 11 straipsnio 2 dalies k punktas ir 11 straipsnio 5 dalis

sinergija ir papildomumas su planuojama parama pagal kitus Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčius

sektoriai ir tematinės sritys, kuriuos numatoma remti pagal kitus ramsčius

3.   

Valdymo mechanizmai

Nuoroda: 11 straipsnio 2 dalies f punktas

Teksto laukelis [5000]

3.1.   

Partnerystė

Partnerių dalyvavimo rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant teritorinį teisingos pertvarkos planą tvarka,

viešų konsultacijų rezultatai.

3.2.   

Stebėsena ir vertinimas

Planuojamos stebėsenos ir vertinimo priemonės, įskaitant rodiklius, skirtus įvertinti plano tinkamumą pasiekti jo tikslus

3.3.   

Koordinavimo ir stebėsenos įstaiga (-os)

Už plano įgyvendinimo koordinavimą ir stebėseną atsakinga (-os) įstaiga (-os) ir jos (jų) vaidmuo

4.   

Konkrečios programos produkto arba rezultato rodikliai

Nuoroda: 12 straipsnio 1 dalis

Pildyti tik tuo atveju, jei numatyti konkrečios programos rodikliai:

konkrečios programos produkto arba rezultato rodiklių, pagrįstų numatomų veiksmų rūšimis, būtinumo pagrindimas

1 lentelė.

Produkto rodikliai

Konkretus tikslas

ID [5]

Rodiklis [255]

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė (2024 m.)

Siektina reikšmė (2029 m.)

 

 

 

 

 

 

2 lentelė.

Rezultato rodikliai

Konkretus tikslas

ID [5]

Rodiklis [255]

Matavimo vienetas

Pradinė arba atskaitos reikšmė

Ataskaitiniai metai

Siektina reikšmė (2029 m.)

Duomenų šaltinis [200]

Pastabos [200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III PRIEDAS

BENDRIEJI PRODUKTO RODIKLIAI IR BENDRIEJI REZULTATO RODIKLIAI, TAIKOMI TEISINGOS PERTVARKOS FONDUI (1)

Regioninės politikos bendrieji produkto rodikliai (RCO) ir bendrieji rezultato rodikliai (RCR)

Produktai

Rezultatai

RCO 01 – paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės) (*1)

RCO 02 – paramą dotacijomis gavusios įmonės

RCO 03 – paramą finansinėmis priemonėmis gavusios įmonės

RCO 04 – nefinansinę paramą gavusios įmonės

RCO 05 – paramą gavę startuoliai

RCO 07 – bendruose mokslinių tyrimų projektuose dalyvaujančios mokslinių tyrimų organizacijos

RCO 10 – su mokslinių tyrimų organizacijomis bendradarbiaujančios įmonės

RCO 121 – įmonės, gavusios paramą siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytą veiklą, kiekį

RCR 01 – paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos

RCR 102 – paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos

RCR 02 – privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės) (*1)

RCR 03 – produktų ar procesų inovacijas diegiančios MVĮ

RCR 04 – rinkodaros ar organizacines inovacijas diegiančios MVĮ

RCR 05 – inovacijas vietoje diegiančios MVĮ

RCR 06 – Europos patentų tarnybai pateiktos patentų paraiškos

RCO 29a – numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytą veiklą, kiekis paramą gavusiose įmonėse

RCO 13 – įmonėms sukurtos skaitmeninės paslaugos ir produktai

RCR 11 – naujų viešųjų skaitmeninių paslaugų ir taikomųjų programų naudotojai

RCR 12 – įmonių sukurtų naujų skaitmeninių produktų, paslaugų ir taikomųjų programų naudotojai

RCO 15 – sukurti inkubavimo pajėgumai

RCR 17 – trejų metų įmonės, sugebėjusios išlikti rinkoje

RCR 18 – inkubatoriaus paslaugomis besinaudojančios MVĮ praėjus vieniems metams po inkubatoriaus sukūrimo

RCO 101 – į įgūdžių ugdymą investuojančios MVĮ

RCR 97 – remiamos pameistrystės MVĮ

RCR 98 – MVĮ darbuotojai, išėję tęstinį profesinį rengimą ir mokymą (pagal įgūdžio rūšį: techninis, valdymo, verslumo, ekologijos, kitas) (*1)

RCO 18 – būstai, kurių energinis naudingumas pagerintas

RCO 19 – viešieji pastatai, kurių energinis naudingumas pagerintas

RCO 20 – naujai pastatyti ar patobulinti centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo tinklų vamzdynai

RCO 104 – didelio efektyvumo kogeneracijos įrenginių skaičius

RCR 26 – metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita) (*1)

RCR 29 – numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

RCO 22 – papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: elektros, šiluminės energijos kiekis) (*1)

RCR 31 – visas pagamintas atsinaujinančios energijos kiekis (iš kurio: elektros, šiluminės energijos kiekis) (*1)

RCR 32 – atsinaujinančioji energija: su tinklu susiję pajėgumai (veiklos)

RCO 34 – papildomi pajėgumai siekiant perdirbti atliekas

RCO 107 – investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius

RCO 119 – pakartotiniam naudojimui parengtos atliekos

RCR 47 – perdirbtos atliekos

RCR 48 – perdirbtos atliekos, naudojamos kaip žaliavos

RCO 36 – žalioji infrastruktūra, kuriai suteikta parama kitais nei prisitaikymo prie klimato kaitos tikslais

RCO 38 – rekultivuotos žemės, kuriai suteikta parama, plotas

RCO 39 – rekultivuotos žemės, kuriai suteikta parama, plotas

RCR 50 – gyventojai, galintys pasinaudoti oro kokybės gerinimo priemonėmis (*2)

RCR 52 – rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei ar bendruomeninei veiklai

RCO 55 – naujų tramvajų ir metro linijų ilgis

RCO 56 – rekonstruotų arba modernizuotų tramvajų ir metro linijų ilgis

RCO 57 – kolektyviniam viešajam transportui skirtų ekologiškų riedmenų pajėgumai

RCO 58 – dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama

RCO 60 – miestai ir miesteliai, kuriuose įdiegtos naujos arba modernizuotos skaitmeninės miesto transporto sistemos

RCR 62 – naujo arba modernizuoto viešojo transporto naudotojų skaičius per metus

RCR 63 – naujų arba modernizuotų tramvajų ir metro linijų naudotojų skaičius per metus

RCR 64 – dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus

RCO 61 – naujos arba modernizuotos infrastruktūros, skirtos užimtumo tarnybų paslaugoms teikti, plotas

RCR 65 – naujos arba modernizuotos infrastruktūros, skirtos užimtumo tarnybų paslaugoms teikti, naudotojų skaičius per metus

RCO 66 – naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas

RCO 67 – naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas

RCR 70 – naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus

RCR 71 – naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus

RCO 113 – gyventojai, kuriems taikomi projektai, įgyvendinami vykdant integruotus socialinės ir ekonominės marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių įtraukties veiksmus (*2)

 

RCO 69 – naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas

RCO 70 – naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas

RCR 72 – naujų arba modernizuotų e. sveikatos priežiūros paslaugų naudotojų skaičius per metus

RCR 73 – naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus

RCR 74 – naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus

Dalyvių bendrieji tiesioginio produkto rodikliai (EECO) ir bendrieji tiesioginio rezultato rodikliai (EECR) (2) ,  (3)

Produktai

Rezultatai

EECO 01 – bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius (*2),

EECO 02 – ilgalaikiai bedarbiai (*2),

EECO 03 – neaktyvūs asmenys (*2),

EECO 04 – dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis (*2),

EECO 05 – jaunesnių nei 18 metų vaikų skaičius (*2),

EECO 06 – 18–29 metų jaunuoliai (*2)

EECO 07– 55 metų ir vyresnių dalyvių skaičius (*2),

EECO 08 – asmenys, turintys pagrindinį arba žemesnį nei pagrindinis išsilavinimą (ISCED 0–2) (*2),

EECO 09 – asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) arba profesinį (turint vidurinį) (ISCED 4) išsilavinimą (*2),

EECO 10 – asmenys, turintys tretinį išsilavinimą (ISCED 5–8) (*2),

EECO 11 – bendras dalyvių skaičius (4)

EECR 01 – dalyviai, pasibaigus dalyvavimui ieškantys darbo (*2),

EECR 02 – dalyviai, pasibaigus dalyvavimui besimokantys pagal švietimo ar mokymo programą (*2),

EECR 03 – dalyviai, pasibaigus dalyvavimui įgyjantys kvalifikaciją (*2),

EECR 04 – dalyviai, pasibaigus dalyvavimui dirbantys, įskaitant savarankišką darbą (*2).


(1)  Dėl pateikimo priežasčių rodikliai sugrupuoti taip, kad būtų lengviau juos suderinti su rodikliais, įtrauktais į kitus konkretiems sanglaudos politikos fondams skirtus reglamentus.

(*1)  Suskirstymo nereikalaujama programavimui, tik ataskaitų teikimui.

(*2)  Teikiami duomenys yra asmens duomenys pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 4 straipsnio 1 dalį (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(2)  Turi būti pateikti visi su dalyviais susiję produkto ir rezultato rodikliai.

(3)  Asmens duomenys turi būti suskirstyti pagal lytį (pagal nacionalinę teisę – vyras, moteris, nebinarinio lytiškumo asmenys).

Jei tam tikrų rezultatų neįmanoma gauti, apie tuos rezultatus duomenų rinkti arba teikti nereikia.

Kai tinkama, duomenys apie bendruosius produkto rodiklius gali būti teikiami pagal veiksmų tikslinę grupę.

Kai duomenys renkami iš registrų ar prilygintinų šaltinių, valstybės narės gali naudoti nacionalines apibrėžtis.

(4)  Šis rodiklis turi būti apskaičiuojamas automatiškai, remiantis bendraisiais su užimtumo statusu susijusiais produkto rodikliais.


2021 6 30   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 231/21


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/1057

2021 m. birželio 24 d.

kuriuo nustatomas „Europos socialinis fondas +“ (ESF+ ) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 46 straipsnio d punktą, 149 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies a punktą, 164 straipsnį, 175 straipsnio trečią pastraipą ir 349 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

2017 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija drauge paskelbė apie Europos socialinių teisių ramstį (toliau – ramstis), kuriuo siekiama spręsti socialinius Europos uždavinius. 20 pagrindinių ramsčio principų suskirstyti į tris kategorijas: lygios galimybės ir galimybė įsidarbinti; sąžiningos darbo sąlygos; socialinė apsauga ir įtrauktis. Tais 20 ramsčio principų turėtų būti vadovaujamasi „Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) veiksmus. Siekiant padėti įgyvendinti ramstį, ESF+ turėtų skatinti investicijas į žmones ir sistemas užimtumo, švietimo ir socialinės įtraukties politikos srityse, taip remiant ekonominę, teritorinę ir socialinę sanglaudą laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 174 straipsnio;

(2)

Sąjungos lygmeniu Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras (toliau – Europos semestras) yra nacionalinių reformų prioritetų nustatymo ir jų įgyvendinimo stebėsenos sistema. Kad sustiprintų tuos reformų prioritetus, valstybės narės parengia nacionalines daugiametes investavimo strategijas. Tos strategijos turėtų būti pateiktos kartu su metinėmis nacionalinių reformų programomis siekiant nustatyti ir koordinuoti prioritetinius investicinius projektus, remtinus Sąjungos arba nacionalinėmis lėšomis.

Jos taip pat turėtų padėti Sąjungos lėšas naudoti nuosekliai ir užtikrinti kuo didesnę pridėtinę vertę teikiant finansinę paramą, visų pirma pagal programas, kurias Sąjunga remia, kai aktualu, Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo, kurių konkretūs tikslai ir paramos apimtis nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2021/1058 (4), ESF+, Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo (EJRŽAF), nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) , Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 (5), ir programos „InvestEU“, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/523 (6) (toliau – programa „InvestEU“), lėšomis;

(3)

Tarybos sprendimu (ES) 2020/1512 (7) buvo priimtos peržiūrėtos valstybių narių užimtumo politikos gairės. Tų gairių tekstas buvo suderintas su ramsčio principais, siekiant pagerinti Europos konkurencingumą ir padaryti ją geresne vieta investuoti, kurti darbo vietas ir skatinti socialinę sanglaudą. Siekiant užtikrinti visapusišką ESF+ atitiktį tų gairių tikslams, visų pirma užimtumo, švietimo, mokymo, kovos su socialine atskirtimi, skurdu ir diskriminacija atžvilgiu, ESF+ turėtų remti valstybes nares, atsižvelgiant į atitinkamas integruotas gaires ir atitinkamas konkrečioms valstybėms skirtas rekomendacijas, priimtas pagal SESV 121 straipsnio 2 dalį ir 148 straipsnio 4 dalį, bei, kai tinkama, nacionalines reformų programas, grindžiamas nacionalinėmis strategijomis. Be to, ESF+ turėtų prisidėti prie atitinkamų pagrindinių Sąjungos iniciatyvų ir veiksmų, visų pirma 2016 m. birželio 10 d. Komisijos komunikato „Naujoji Europos įgūdžių darbotvarkė“, 2020 m. rugsėjo 30 d. Komisijos komunikato „Europos švietimo erdvė“ ir 2020 m. spalio 7 d. Komisijos komunikato „Lygybės Sąjunga: ES romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo strateginė programa“, taip pat 2016 m. vasario 15 d. Tarybos rekomendacijos dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką, 2016 m. gruodžio 19 d. Tarybos rekomendacijos dėl įgūdžių tobulinimo krypčių, 2020 m. spalio 30 d. Tarybos rekomendacijos „Tiltas į darbo rinką. Sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva“ ir 2021 m. kovo 12 d. Tarybos rekomendacijos dėl romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo, įgyvendinimo aspektų;

(4)

2017 m. birželio 20 d. Taryba priėmė išvadas „Tvari Europos ateitis. ES atsakas į Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.“. Taryba pabrėžė, kad svarbu subalansuotai ir integruotai užtikrinti darnų vystymąsi visais trimis aspektais (ekonominiu, socialiniu ir aplinkosaugos). Nepaprastai svarbu, kad darnaus vystymosi klausimai būtų įtraukiami į visas Europos vidaus ir išorės politikos sritis ir kad Sąjunga, reaguodama į pasaulinius iššūkius, vykdytų savo plataus užmojo politiką. Taryba palankiai įvertino 2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos komunikatą „Tolesni tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsniai“ kaip pirmą žingsnį integruojant Jungtinių Tautų (toliau – JT) darnaus vystymosi tikslus (toliau – DVT) ir taikant darnaus vystymosi principą kaip vieną iš esminių orientacinių visų Sąjungos politikos krypčių principų, be kita ko, naudojant jos finansavimo priemones. ESF+ turėtų padėti įgyvendinti DVT, inter alia, panaikinti itin didelį skurdą (1 DVT), skatinti kokybišką ir įtraukų švietimą (4 DVT), skatinti lyčių lygybę (5 DVT), skatinti nuolatinį, integracinį ir tvarų ekonomikos augimą, visišką ir našų užimtumą bei deramą darbą visiems (8 DVT) ir mažinti nelygybę (10 DVT);

(5)

dėl pastarojo meto ir tebevykstančių pokyčių dar labiau padidėjo struktūriniai iššūkiai, kylantys dėl ekonomikos globalizacijos, socialinės nelygybės, migracijos srautų valdymo ir padidėjusių grėsmių saugumui, perėjimo prie švarios energijos, technologijų pokyčių, demografinio nuosmukio, nedarbo, visų pirma jaunimo nedarbo, ir vis labiau senėjančios darbo jėgos, taip pat iššūkiai dėl didėjančios gebėjimų ir darbo jėgos paklausos ir pasiūlos neatitikties kai kuriuose sektoriuose ir regionuose, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) atveju. Tikėtina, kad žalioji ir skaitmeninė pertvarka ir Europos pramonės ekosistemų pertvarka suteiks daug naujų galimybių, jei kartu bus užtikrinti tinkami įgūdžiai, užimtumo ir socialinė politika bei veiksmai. Atsižvelgdama į kintančias darbo rinkos realijas, Sąjunga turėtų būti pasirengusi spręsti dabartinius ir būsimus iššūkius, investuodama į atitinkamus įgūdžius, švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, užtikrindama, kad ekonomikos augimas būtų įtraukesnis, o užimtumo ir socialinė politika – geresnė, kartu atsižvelgdama į ekonominį ir pramonės tvarumą, darbo jėgos judumą ir siekdama sukurti lyčių požiūriu subalansuotą darbo rinką;

(6)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1060 (8) nustatomas Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), ESF+, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo, nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1056 (9) (TPF), EJRŽAF, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMF), Vidaus saugumo fondo (VSF) bei Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, kaip Integruoto sienų valdymo fondo dalies, veiksmų planas ir visų pirma nustatomos Sąjungos fondų, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, programavimo, stebėsenos ir vertinimo, valdymo ir kontrolės politikos tikslai ir taisyklės. Todėl būtina konkrečiai nurodyti ESF+ bendruosius tikslus ir nustatyti specialias nuostatas dėl veiklos, kuri gali būti finansuojama ESF+ lėšomis, rūšių;

(7)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 (10) (toliau – Finansinis reglamentas) nustatytos Sąjungos biudžeto vykdymo taisyklės, įskaitant taisykles susijusias su dotacijomis, apdovanojimais, viešaisiais pirkimais, netiesioginiu valdymu, finansinėmis priemonėmis, biudžeto garantijomis, finansine parama ir apmokėjimu išorės ekspertams. Bendras dotacijų finansavimas gali būti teikiamas iš naudos gavėjų nuosavų išteklių, projekto pajamų arba trečiųjų šalių finansinių ar nepiniginių įnašų. Siekiant užtikrinti Sąjungos programų įgyvendinimo suderinamumą, Finansinis reglamentas turi būti taikomas veiksmams, kurie turi būti įgyvendinami pagal ESF+ taikant tiesioginį ar netiesioginį valdymą;

(8)

Sąjungos finansavimo formos ir įgyvendinimo metodai pagal šį reglamentą turėtų būti pasirenkami atsižvelgiant į tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant visų pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir tikėtiną reikalavimų nepaisymo riziką. Dotacijų atveju reikėtų numatyti galimybę naudoti fiksuotąsias sumas, fiksuotąsias normas ir fiksuotuosius vieneto įkainius, taip pat su išlaidomis nesiejamą finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalies a punkte. Siekiant įgyvendinti su trečiųjų valstybių piliečių socialine ir ekonomine integracija susijusias priemones, laikantis Reglamento (ES) 2021/1060 94 straipsnio, Komisija gali atlyginti valstybių narių patirtas išlaidas taikydama supaprastintą išlaidų apmokėjimą, įskaitant fiksuotąsias sumas;

(9)

siekiant racionalizuoti ir supaprastinti finansavimo tvarką ir rasti daugiau galimybių sinergijai, taikant integruotuosius finansavimo metodus, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 223/2014 (11) ir Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1296/2013 (12), remtus veiksmus reikėtų įtraukti į ESF+. ESF+ turėtų sudaryti dvi kryptys: kryptis, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas (toliau – ESF+, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas), kuri turi būti įgyvendinama taikant tiesioginį valdymą, ir užimtumo ir socialinių inovacijų kryptis (toliau – EaSI kryptis), kuri turi būti įgyvendinama taikant tiesioginį ir netiesioginį valdymą. Dėl to turėtų sumažėti su įvairių fondų valdymu susijusi administracinė našta, visų pirma tenkanti valstybėms narėms ir naudos gavėjams, o paprastesniems veiksmams, tokiems kaip maisto paskirstymas ir (arba) pagrindinė materialinė pagalba, būtų tebetaikomos paprastesnės taisyklės;

(10)

atsižvelgiant į platesnę ESF+ aprėptį, tikslinga, kad tikslai, kuriais siekiama didinti darbo rinkų veiksmingumą, skatinti vienodas galimybes gauti aukštos kokybės darbą, gerinti vienodas galimybes gauti išsilavinimą bei mokytis ir gerinti švietimo bei mokymo kokybę siekiant padėti reintegruotis į švietimo sistemas, skatinti pažeidžiamų asmenų socialinę įtrauktį ir sveikatos priežiūros prieinamumą jiems ir padėti panaikinti skurdą, būtų įgyvendinami taikant ne tik pasidalijamąjį valdymą pagal ESF+ kryptį, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, bet ir, Sąjungos lygmeniu reikalingų veiksmų atžvilgiu, taikant tiesioginį bei netiesioginį valdymą pagal EaSI kryptį;

(11)

šiame reglamente nustatomas viso ESF+ finansinis paketas, kuris Europos Parlamentui ir Tarybai yra svarbiausia orientacinė suma metinės biudžeto sudarymo procedūros metu, kaip tai suprantama 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo (13), 18 punkte. Jame turėtų būti nurodyti asignavimai ESF+ krypčiai, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, ir asignavimai veiksmams, kurie turi būti įgyvendinami pagal EaSI kryptį;

(12)

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti EaSI krypties konkrečius ir veiklos tikslus, ESF+ turėtų remti su technine ir administracine pagalba susijusią veiklą, pavyzdžiui, parengiamąją, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, o komunikacijos ir sklaidos veikla turėtų būti veiksmų, tinkamų finansuotų pagal EaSI kryptį, dalis;

(13)

ESF+ turėtų būti siekiama skatinti užimtumą aktyviomis intervencinėmis priemonėmis, suteikiant galimybių, ypač jaunimui, visų pirma įgyvendinant sustiprintą Jaunimo garantijų iniciatyvą, ilgalaikiams bedarbiams, palankių sąlygų neturinčioms grupėms darbo rinkoje ir neaktyviems asmenims, integruotis ir reinterguotis į darbo rinką, taip pat skatinant savarankišką darbą ir socialinę ekonomiką. ESF+ turėtų būti siekiama gerinti darbo rinkų veikimą remiant darbo rinkos institucijų, tokių kaip valstybinės užimtumo tarnybos, modernizavimą, kad būtų gerinamas jų gebėjimas intensyviai teikti tikslines konsultacijas ir rekomendacijas ieškantiems darbo ir pereinantiems į darbo rinką, taip pat skatinti darbuotojų judumą. ESF+ turėtų skatinti lyčių požiūriu subalansuotą dalyvavimą darbo rinkoje, pasitelkiant priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, inter alia, vienodas darbo sąlygas, geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir galimybę naudotis vaikų priežiūros paslaugomis, įskaitant ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą. Be to, ESF+ turėtų būti siekiama skatinti kurti sveiką ir tinkamai pritaikytą darbo aplinką, kad būtų sprendžiamos sveikatos rizikos, susijusios su kintančiomis darbo formomis, problemos ir atsižvelgiama į senėjančios darbo jėgos poreikius;

(14)

ESF+ turėtų teikti paramą siekiant gerinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę, įtraukumą, efektyvumą ir jų aktualumą darbo rinkos atžvilgiu, be kita ko, skatinant skaitmeninį mokymąsi, patvirtinant neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatus bei skatinant pedagogų profesinį tobulėjimą, kad būtų galima paprasčiau įgyti bendrąsias kompetencijas, visų pirma, kiek tai susiję su baziniais įgūdžiais, įskaitant sveikatos raštingumą, gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis, verslumo įgūdžius, kalbų įgūdžius, skaitmeninius įgūdžius ir kompetencijas, reikalingus darniam vystymuisi, kurių reikia visiems asmenims, norintiems save realizuoti ir tobulėti, įsidarbinti, įsitraukti į socialinį gyvenimą ir būti aktyviais piliečiais. ESF+ turėtų padėti daryti pažangą švietimo bei mokymo ir perėjimo į darbo rinką srityse, turėtų remti mokymąsi visą gyvenimą ir įsidarbinamumą, kad visiems būtų sudarytos palankesnės sąlygos visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, ir turėtų prisidėti prie konkurencingumo, be kita ko, vykdant absolventų karjeros stebėseną, ir prie socialinių ir ekonominių inovacijų remiant tvarias iniciatyvas, kurias būtų galima plėsti tose srityse ir pritaikyti prie įvairių tikslinių grupių, pavyzdžiui, neįgaliųjų, reikmių. Tokią pagalbą, paramą ir prisidėjimą būtų galima pasiekti, pavyzdžiui, pasitelkiant nuotolinį mokymąsi, mokymąsi darbo vietoje, stažuotes, dualines švietimo ir mokymo sistemas bei pameistrystę, kaip apibrėžta 2018 m. kovo 15 d. Tarybos rekomendacijoje dėl kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės europinės sistemos, profesinį orientavimą visą gyvenimą, įgūdžių numatymą glaudžiai bendradarbiaujant su pramonės sektoriumi, šiuolaikines mokymo priemones ir jų taikymo metodus, prognozavimą ir absolventų karjeros stebėseną, mokytojų rengimą, mokymosi rezultatų patvirtinimą bei kvalifikacijų pripažinimą ir pramonės lygmens sertifikavimą;

(15)

ESF+ parama turėtų būti teikiama siekiant skatinti, kad visi, visų pirma palankių sąlygų neturinčios grupės, turėtų vienodas galimybes naudotis kokybiško, nesegreguoto ir įtraukaus švietimo ir mokymo paslaugomis, pradedant ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra, tuo pačiu metu ypač daug dėmesio skiriant vaikams iš socialiniu ir ekonominiu požiūriu nepalankios aplinkos, bendruoju lavinimu ir profesiniu rengimu ir mokymu, visų pirma pameistryste, ir baigiant tretiniu išsilavinimu, taip pat suaugusiųjų švietimu ir mokymusi, be kita ko, per sporto ir kultūrinę veiklą. ESF+ turėtų tikslingai remti besimokančius asmenis, kuriems tokios paramos reikia, ir mažinti nelygybę švietimo srityje, įskaitant skaitmeninę atskirtį, užkirsti kelią mokyklos nebaigimui ir mažinti tokių atvejų skaičių, skatinti galimybes judėti tarp švietimo ir mokymo sektorių, stiprinti ryšius su neformaliojo ir savaiminio mokymosi sistemomis ir visiems sudaryti palankesnes judumo mokymosi tikslais sąlygas bei užtikrinti prieinamumą neįgaliesiems. Atsižvelgiant į tai, reikėtų remti sinergiją su programa „Erasmus+“, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/817 (14), visų pirma siekiant sudaryti palankesnes judumo mokymosi tikslais sąlygas palankių sąlygų neturintiems besimokantiems asmenims;

(16)

ESF+ turėtų skatinti lanksčias galimybes visiems asmenims tobulinti turimus įgūdžius ir įgyti naujų įvairių įgūdžių, visų pirma verslumo ir skaitmeninių įgūdžių, įgūdžių, susijusių su bazinėmis didelio poveikio technologijomis ir žaliosios ekonomikos, taip pat pramonės ekosistemų įgūdžių, vadovaujantis 2020 m. kovo 10 d. Komisijos komunikatu „Nauja Europos pramonės strategija“. Vadovaujantis Europos įgūdžių darbotvarke ir Tarybos rekomendacija dėl įgūdžių tobulinimo krypčių (15), ESF+ turėtų remti lanksčias mokymosi trajektorijas, įskaitant prieinamą, trumpą, tikslinį, modulinį mokymą, padedantį įgyti kvalifikaciją, siekiant suteikti žmonėms įgūdžių, pritaikytų prie darbo rinkos ir pramonės ekosistemų poreikių, žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, inovacijų ir socialinių bei ekonominių pokyčių, sudaryti palankesnes sąlygas persikvalifikuoti, kelti kvalifikaciją ir įsidarbinti, keisti karjeros kryptį, judėti geografiškai ir tarp sektorių, visų pirma teikiant paramą menkų įgūdžių asmenims, neįgaliesiems ir žemos kvalifikacijos suaugusiesiems. ESF+ taip pat turėtų sudaryti palankesnes sąlygas padėti asmenims, įskaitant samdomus darbuotojus, savarankiškai dirbančius asmenis ir bedarbius, įgyti integruotų įgūdžių, taikant tokias priemones kaip individualios mokymosi paskyros;

(17)

sinergija su programa „Europos horizontas“ – bendrąja mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, sukurta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/695 (16) (toliau – programa „Europos horizontas“), turėtų užtikrinti, kad ESF+ galėtų integruoti ir tobulinti programos „Europos horizontas“ remiamas naujoviškas mokymo programas siekiant padėti žmonėms įgyti ateities darbo vietoms reikalingus įgūdžius ir kompetencijas;

(18)

ESF+ turėtų remti valstybių narių pastangas padėti panaikinti skurdą, siekiant išsivaduoti iš nepalankios socialinės padėties, perduodamos iš kartos į kartą, ir skatinti socialinę įtrauktį užtikrinant vienodas galimybes visiems, mažinant kliūtis, kovojant su diskriminacija ir sprendžiant skirtumų sveikatos srityje klausimus. Tokia parama reiškia, kad pasitelkiamos įvairios politikos priemonės, skirtos nepalankiausioje padėtyje esantiems asmenims, neatsižvelgiant į jų lytį, seksualinę orientaciją, amžių, religiją ar tikėjimą, rasinę ar etninę kilmę, visų pirma marginalizuotoms bendruomenėms, pavyzdžiui, romams, neįgaliesiems ar lėtinėmis ligomis sergantiems asmenims, benamiams, vaikams ir vyresnio amžiaus žmonėms. ESF+ turėtų skatinti aktyvų nuo darbo rinkos nutolusių asmenų įtraukimą siekiant užtikrinti jų socialinę ir ekonominę integraciją. ESF+ taip pat turėtų būti naudojamas, kai siekiama suteikti daugiau galimybių laiku ir vienodomis sąlygomis už prieinamą kainą gauti tvarias ir kokybiškas paslaugas, kuriomis skatinama galimybė gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, pvz., sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros, ypač globos šeimoje ir bendruomeninės globos paslaugas. ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, ypatingą dėmesį skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms, visų pirma siekiant skatinti tokių sistemų prieinamumą, be kita ko, neįgaliesiems;

(19)

ESF+ turėtų padėti panaikinti skurdą remiant nacionalines sistemas, kuriomis siekiama spręsti maisto ir materialinio nepritekliaus problemą ir skatinti žmonių, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, ir labiausiai skurstančių asmenų socialinę integraciją. Kadangi siekiama bendro tikslo, kad Sąjungos mastu mažiausiai 4 proc. ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, išteklių būtų skiriama labiausiai skurstantiems asmenims, valstybės narės turėtų skirti bent 3 proc. ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, išteklių tam, kad būtų sumažintas itin didelis įvairių formų skurdas, kurio pasekmės socialinės atskirties požiūriu yra sunkiausios, pavyzdžiui, benamystė, vaikų skurdas ir maisto nepriteklius. Aprūpinimas maistu ir (arba) pagrindinė materialinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims neturėtų pakeisti esamų socialinių išmokų, kurios jiems teikiamos pagal nacionalines socialines sistemas arba pagal nacionalinę teisę. Atsižvelgiant į veiksmų pobūdį ir galutinių gavėjų kategorijas, paramai, skirtai labiausiai skurstančių asmenų materialinio nepritekliaus problemai spręsti, būtina taikyti paprastesnes taisykles;

(20)

atsižvelgiant į nuolatinį poreikį didinti pastangas spręsti migracijos srautų valdymo visoje Sąjungoje problemą ir siekiant užtikrinti, kad būtų darniai, tvirtai ir nuosekliai remiamos pastangos užtikrinti solidarumą ir sąžiningą atsakomybės pasidalijimą, ESF+ turėtų teikti paramą socialinei ir ekonominei trečiųjų valstybių piliečių, įskaitant migrantus, integracijai, kuri gali apimti vietos lygmens iniciatyvas, papildant veiksmus, finansuojamus PMIF, ERPF ir kitų Sąjungos fondų, kurie gali turėti teigiamą poveikį trečiųjų valstybių piliečių įtraukčiai, lėšomis;

(21)

atsižvelgiant į sveikatos priežiūros prieinamumo svarbą, ESF+ turėtų užtikrinti sinergiją ir papildomumą su programa „ES – sveikatos labui“, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/522 (17), o ESF+ taikymo sritis turėtų apimti sveikatos priežiūros prieinamumą pažeidžiamoje padėtyje esantiems asmenims;

(22)

ESF+ turėtų remti politikos ir sistemų reformas užimtumo, socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros prieinamumo pažeidžiamiems asmenims, ilgalaikės priežiūros, švietimo ir mokymo srityse, prisidedant prie skurdo panaikinimo. Siekdamos geresnio suderinimo su Europos semestru, valstybės narės turėtų skirti atitinkamą savo ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, išteklių sumą tam, kad būtų įgyvendintos atitinkamos konkrečioms valstybėms skirtos rekomendacijos dėl struktūrinių uždavinių, kuriuos tikslinga spręsti naudojant į ESF+ taikymo sritį patenkančias daugiametes investicijas, atsižvelgiant į ramstį, socialinių rodiklių suvestinę, peržiūrėtą patvirtinus naujus socialinio ramsčio veiksmų plane nustatytus tikslus, ir regioninius ypatumus.

Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, ir kitų Sąjungos fondų, programų ir priemonių, pavyzdžiui, TPF, ERPF, programos „ES – sveikatos labui“, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/241 (18), Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių perkeltiesiems darbuotojams fondo, nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/691 (19), EJRŽAF, programos „Erasmus+“, PMIF, programos „Europos horizontas“, EŽŪFKP, Skaitmeninės Europos programos, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/694 (20), programos „InvestEU“, programos „Kūrybiška Europa“, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/818 (21), Europos solidarumo korpuso, nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/888 (22) ir Techninės paramos priemonės, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/240 (23), suderinamumą, koordinavimą ir papildomumą.

Visų pirma Komisija ir valstybės narės, siekdamos garantuoti finansavimo šaltinių, įskaitant techninę paramą, tarpusavio nuoseklumą, suderinamumą, papildomumą ir sinergiją, turėtų užtikrinti, kad visi proceso etapai būtų veiksmingai koordinuojami;

(23)

teikiant paramą šiame reglamente nustatytiems konkretiems tikslams pagal politikos tikslą „socialiai atsakingesnė Europa, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį“, kaip nurodyta Reglamente (ES) 2021/1060, ESF+ toliau bus prisidedama prie teritorinio vystymo ir vietos plėtros strategijų siekiant įgyvendinti ramstį. Šio fondo lėšomis bus remiamos to reglamento 28 straipsnyje nustatytos priemonės ir tokiu būdu taip pat padedama siekti politikos tikslo „piliečiams artimesnė Europa, skatinanti tvarią ir integruotą visų rūšių vietovių ir vietos iniciatyvų plėtrą“, kaip nurodyta Reglamente (ES) 2021/1060, be kita ko, taikant skurdo mažinimo ir socialinės įtraukties priemones, atsižvelgiant į miestų, kaimų ir pakrančių regionų ypatumus, siekiant kovoti su socialine ir ekonomine nelygybe miestuose ir regionuose;

(24)

siekdamos užtikrinti, kad būtų tinkamai pabrėžtas socialinis Europos matmuo, įtvirtintas ramstyje, ir kad labiausiai skurstantiems būtų skirta tam tikra minimali išteklių dalis, valstybės narės socialinei įtraukčiai skatinti turėtų skirti bent 25 proc. ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, išteklių;

(25)

siekiant spręsti vis dar didelio vaikų skurdo Sąjungoje problemą ir laikantis ramsčio 11 principo, pagal kurį vaikai turi teisę į apsaugą nuo skurdo, o vaikai iš socialiai remtinos aplinkos turi teisę į specialias lygių galimybių skatinimo priemones, valstybės narės turėtų programuoti atitinkamą savo ESF+, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, išteklių sumą, kad būtų įgyvendinta Vaiko garantijų iniciatyva, vykdant veiklą, kuria siekiama spręsti vaikų skurdo problemą, atsižvelgiant į konkrečius ESF+ tikslus, kuriais sudaroma galimybė programuoti išteklius veiksmams, kuriais tiesiogiai remiamos vienodos galimybės vaikams gauti vaikų priežiūros paslaugas, išsilavinimą, sveikatos priežiūros paslaugas, deramą būstą ir tinkamą mitybą. Valstybės narės, kuriose vidutinis jaunesnių nei 18 metų vaikų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, lygis pagal Eurostato duomenis 2017–2019 m. laikotarpiu viršijo to laikotarpio Sąjungos vidurkį, tai veiklai turėtų skirti bent 5 proc. savo ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas išteklių. Veiksmai, kuriais prisidedama prie šio paramos telkimo pagal temas reikalavimo, turėtų būti įtraukti į 25 proc. paramos telkimo pagal temas reikalavimą socialinės įtraukties srityje, kai programuojama pagal atitinkamus konkrečius tikslus;

(26)

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas įtraukiam ekonomikos atsigavimui po didelės krizės ir remti jaunimo užimtumą kintančiame darbo pasaulyje, taip pat atsižvelgiant į nuolatinį aukštą jaunimo nedarbo ir neaktyvumo lygį kai kuriose valstybėse narėse ir regionuose, būtina, kad valstybės narės investuotų atitinkamą savo ESF+ išteklių sumą į priemones, kuriomis remiamas jaunimo užimtumas ir įgūdžiai, be kita ko, įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvas. Remdamosi pavieniams asmenims skirtais veiksmais, remtais pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1304/2013 (24), ir įgyta patirtimi, valstybės narės turėtų toliau skatinti kokybiškus reintegracijos užimtumo ir švietimo srityse būdus ir investuoti į ankstyvąją prevenciją ir veiksmingą informavimo veiklą, kai aktualu, teikiant pirmenybę jauniems ilgalaikiams bedarbiams, neaktyviam ir palankių sąlygų neturinčiam jaunimui, be kita ko, organizuojant darbą su jaunimu. Be to, valstybės narės turėtų investuoti į priemones, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos perėjimui iš švietimo sistemos į darbo rinką, ir į adekvačius užimtumo tarnybų pajėgumus, kad jaunimui būtų teikiama prie jo reikmių pritaikyta holistinė parama ir tikslingesni pasiūlymai. Visapusiškai integravus Jaunimo užimtumo iniciatyvą į ESF+, bus veiksmingiau ir efektyviau įgyvendinami tiksliniai veiksmai jaunimo užimtumo srityje, o taikymo sritis bus išplėsta įtraukiant struktūrines priemones ir reformas, taip užtikrinant geresnę Sąjungos finansavimo paramos ir sustiprintos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo atitiktį.

Įgūdžių tobulinimas ir naujų įvairių įgūdžių įgijimas turėtų padėti jaunimui pasinaudoti augančių sektorių teikiamomis galimybėmis ir pasirengti kintančiam darbo pobūdžiui, drauge išnaudojant galimybes, atsirandančias dėl skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos ir Sąjungos pramonės ekosistemų transformacijos. Todėl valstybės narės, kuriose nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. jaunimo dalis pagal Eurostato duomenis 2017–2019 m. laikotarpiu viršijo to laikotarpio Sąjungos vidurkį, tiems veiksmams turėtų skirti bent 12,5 proc. savo ESF+ krypties, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, išteklių;

(27)

pagal SESV 349 straipsnį ir 1994 m. Stojimo akto protokolo Nr. 6 dėl specialių nuostatų, skirtų struktūrinių fondų 6 tikslui Suomijoje, Norvegijoje ir Švedijoje (25), 2 straipsnį atokiausi regionai ir retai apgyvendinti šiauriniai regionai turi teisę į specialias priemones pagal bendras politikos priemones ir Sąjungos programas. Dėl nuolatinių suvaržymų, tokių kaip gyventojų skaičiaus mažėjimas, tiems regionams reikalinga specialioji parama;

(28)

ESF+ lėšomis remiamų veiksmų veiksmingas ir efektyvus įgyvendinimas priklauso nuo gero valdymo ir visų atitinkamais teritoriniais lygmenimis veikiančių dalyvių ir socialinių bei ekonominių dalyvių, ypač socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės organizacijų, partnerystės. Todėl labai svarbu, kad valstybės narės skirtų atitinkamą savo ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, išteklių sumą, kad būtų užtikrintas prasmingas socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimas įgyvendinant ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas. Tas dalyvavimas turėtų apimti atitinkamas pilietinei visuomenei atstovaujančias įstaigas, pavyzdžiui, aplinkosaugos srities partnerius, nevyriausybines organizacijas ir įstaigas, atsakingas už socialinės įtraukties, pagrindinių teisių, neįgaliųjų teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo propagavimą. Valstybės narės, turinčios konkrečiai valstybei skirtą rekomendaciją dėl socialinių partnerių ar pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimų stiprinimo, turėtų tam tikslui skirti bent 0,25 proc. savo išteklių pagal ESF+ kryptį, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, atsižvelgiant į konkrečius jų poreikius toje srityje;

(29)

siekiant, kad politika būtų geriau pritaikyta prie socialinių pokyčių, taip pat būtų skatinami ir remiami novatoriški sprendimai, itin svarbu remti socialines inovacijas. Visų pirma, didinant politikos veiksmingumą, prieš pradedant plačiau diegti novatoriškus sprendimus, reikia juos išbandyti ir įvertinti, taigi, specialiosios ESF+ paramos teikimas yra pagrįstas. Socialinės ekonomikos įmonės galėtų atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant socialines inovacijas ir prisidedant prie ekonominio ir socialinio atsparumo. Socialinės ekonomikos įmonės apibrėžtis turėtų atitikti apibrėžtis, pateiktas nacionalinėje teisėje ir 2015 m. gruodžio 7 d. Tarybos išvadose dėl socialinės ekonomikos, kaip vieno iš pagrindinių ekonominio ir socialinio vystymosi veiksnių Europoje, skatinimo. Be to, siekiant stiprinti abipusį mokymąsi ir keitimąsi žiniomis bei praktika, valstybės narės turėtų būti skatinamos tęsti savo tarptautinio bendradarbiavimo veiksmus pagal pasidalijamojo valdymo principą užimtumo, švietimo ir mokymo bei socialinės įtraukties srityse, laikantis konkrečių ESF+ tikslų;

(30)

valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti, kad ESF+, vadovaujantis SESV 8 straipsniu, padėtų propaguoti moterų ir vyrų lygybę siekiant skatinti vienodą požiūrį į moteris ir vyrus bei vienodas jų galimybes visose srityse, be kita ko, kiek tai susiję su dalyvavimu darbo rinkoje, įdarbinimo sąlygomis ir karjeros perspektyvomis. Be to, jos turėtų užtikrinti, kad ESF+ būtų propaguojamos vienodos galimybės visiems, nediskriminuojant, kaip nustatyta SESV 10 straipsnyje, būtų skatinamas neįgaliųjų integravimas į visuomenę taip, kaip ir visų kitų, bei padedama įgyvendinti 2006 m. gruodžio 13 d. Niujorke priimta JT neįgaliųjų teisių konvenciją. ESF+ turėtų padėti skatinti prieinamumą neįgaliesiems, siekiant pagerinti integraciją į užimtumo, švietimo ir mokymo sistemas, ir taip padidinti jų įtrauktį visose gyvenimo srityse. Į tokį prieinamumo propagavimą turėtų būti laiku ir nuosekliai atsižvelgta visais programų parengimo, stebėsenos, įgyvendinimo ir vertinimo aspektais bei etapais, kartu užtikrinant, kad būtų imtasi specialių veiksmų, kuriais propaguojama lyčių lygybė ir vienodos galimybės. Be to, ESF+ turėtų skatinti pereiti nuo stacionarinės arba institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomeninės globos, visų pirma asmenų, susiduriančiu su daugialype diskriminacija, atžvilgiu. ESF+ neturėtų remti jokių segregaciją ar socialinę atskirtį skatinančių veiksmų. Reglamente (ES) 2021/1060 nustatyta, kad išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės nustatomos nacionaliniu lygmeniu, išskyrus tam tikras išimtis, dėl kurių būtina parengti specialias ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, nuostatas;

(31)

visi veiksmai turėtų būti atrenkami ir įgyvendinami laikantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija). Komisija turėtų dėti visas pastangas siekdama užtikrinti, kad skundai, įskaitant skundus, susijusius su Chartijos pažeidimais, būtų išnagrinėjami laiku, ir turėtų informuoti skundo pateikėją apie vertinimo rezultatus pagal 2017 m. sausio 19 d. Komisijos komunikatą „ES teisė. Geresnis taikymas – geresni rezultatai“;

(32)

siekiant sumažinti administracinę naštą, susijusią su duomenų rinkimu, ataskaitų teikimo reikalavimai turėtų būti kuo paprastesni. Jei tokių duomenų yra registruose arba lygiaverčiuose šaltiniuose, valstybės narės turėtų leisti vadovaujančiosioms institucijoms rinkti duomenis iš registrų;

(33)

tvarkydami asmens duomenis pagal šį reglamentą, nacionaliniai duomenų valdytojai užduotis šio reglamento tikslais turėtų vykdyti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 (26). Turėtų būti užtikrintas veiksmų pagal konkretų tikslą „materialinio nepritekliaus problemos sprendimas teikiant maistą ir (arba) pagrindinę materialinę pagalbą labiausiai skurstantiems asmenims, įskaitant vaikus, ir papildomų priemonių, kuriomis remiama jų socialinė įtrauktis, nustatymas“ galutinių gavėjų orumas ir privatumas. Siekiant išvengti stigmatizacijos, neturėtų būti reikalaujama, kad asmenys, gaunantys maistą ir (arba) pagrindinę materialinę pagalbą, nurodytų savo tapatybę gaudami paramą ir dalyvaudami apklausose pagal ESF+ paramą gavusių labiausiai skurstančių asmenų klausimu;

(34)

socialinis eksperimentas – nedidelio masto projektų tikrinimas sudarant sąlygas surinkti įrodymų apie galimybes įgyvendinti socialines inovacijas. Turėtų būti įmanoma ir skatinama idėjas išbandyti vietos lygmeniu, o perspektyvias idėjas, kai tikslinga, įgyvendinti platesniu mastu arba perduoti įgyvendinti kitomis aplinkybėmis skirtinguose regionuose arba valstybėse narėse, teikiant finansinę ESF+ paramą arba šią paramą derinant su kitų šaltinių parama;

(35)

ESF+ nustatomos nuostatos, kuriomis siekiama suteikti darbuotojams judėjimo laisvę nediskriminuojant ir užtikrinant glaudų valstybių narių valstybinių užimtumo tarnybų, Komisijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimą. Europos užimtumo tarnybų tinklas turėtų skatinti geresnį darbo rinkų veikimą sudarydamas palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam darbuotojų judumui, visų pirma pasitelkiant tarpvalstybines partnerystes, ir didesnį informacijos apie darbo rinkas skaidrumą. ESF+ taikymo sritis turėtų apimti tikslinių judumo programų rengimą ir rėmimą siekiant užpildyti darbo vietas ten, kur nustatyta darbo jėgos trūkumų;

(36)

galimybių gauti lėšų labai mažoms įmonėms, socialinėms įmonėms ir socialinei ekonomikai trūkumas yra viena pagrindinių kliūčių, trukdančių pradėti verslą, visų pirma kalbant apie labiausiai atskirtus nuo darbo rinkos asmenis. Pagal EaSI kryptį šiame reglamente turėtų būti nustatytos nuostatos, kuriomis siekiama sukurti rinkos ekosistemą siekiant padidinti finansavimo socialinėms įmonėms teikimą ir galimybes gauti tą finansavimą bei patenkinti asmenų, kuriems to reikia labiausiai, visų pirma bedarbių, moterų ir pažeidžiamų asmenų, norinčių steigti arba plėtoti labai mažas įmones, poreikius. Tas tikslas taip pat bus įgyvendinamas pasitelkus finansines priemones ir biudžeto garantiją naudojantis fondo „InvestEU“ socialinių investicijų ir įgūdžių politikos galimybėmis. Socialinės ekonomikos įmonės, kai jos apibrėžtos pagal nacionalinę teisę, turėtų būti laikomos socialinėmis įmonėmis, kaip tai suprantama EaSI krypties kontekste, neatsižvelgiant į jų teisinį statusą, tiek kiek tos įmonės atitinka šiame reglamente pateiktą „socialinės įmonės“ apibrėžtį;

(37)

socialinių investicijų rinkos dalyviai, įskaitant filantropinę veiklą vykdančius subjektus, galėtų atlikti labai svarbų vaidmenį siekiant kai kurių ESF+ tikslų, nes jie teikia finansavimą ir siūlo novatoriškus bei papildomus kovos su socialine atskirtimi ir skurdu būdus, mažindami nedarbą ir prisidėdami prie DVT įgyvendinimo. Todėl tokius filantropinę veiklą vykdančius subjektus kaip fondai ir paramos teikėjai reikėtų tinkamai, jei jų politinės arba socialinės darbotvarkės nesikerta su Sąjungos idealais, įtraukti į ESF+ veiksmus, visų pirma į tuos veiksmus, kuriais siekiama plėtoti socialinių investicijų rinkos ekosistemą;

(38)

pagal EaSI kryptį reikia socialinės infrastruktūros ir susijusių paslaugų gairių, visų pirma susijusių su socialiniu būstu, vaikų priežiūra ir švietimu, sveikatos priežiūra ir ilgalaike priežiūra, įskaitant infrastruktūrą, skirtą padėti pereiti nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomeninės globos paslaugų, plėtojimu, atsižvelgiant į prieinamumo neįgaliesiems reikalavimus;

(39)

atsižvelgiant į tai, kad svarbu kovoti su klimato kaita laikantis Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal JT bendrąją klimato kaitos konvenciją (27), ir DVT, šis reglamentas padės integruoti klimato politikos veiksmus ir pasiekti bendrą tikslą – 30 % Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams įgyvendinti. Pasirengimo ir įgyvendinimo metu bus nustatyti atitinkami veiksmai, o laikotarpio vidurio vertinimo metu bus atliktas jų pakartotinis vertinimas;

(40)

pagal Tarybos sprendimą 2013/755/ES (28) užjūrio šalyse bei teritorijose įsisteigę asmenys ir subjektai turi būti laikomi atitinkančiais reikalavimus gauti finansavimą pagal EaSI krypties taisykles ir tikslus bei nuostatas, taikomas valstybei narei, su kuria yra susijusios atitinkamos užjūrio šalys bei teritorijos;

(41)

trečiosios valstybės, kurios yra Europos ekonominės erdvės narės, gali dalyvauti Sąjungos programose bendradarbiaudamos pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą (29), kuriame numatyta, kad programos įgyvendinamos pagal tą susitarimą priimtu sprendimu. Trečiosios valstybės taip pat gali dalyvauti remiantis kitomis teisinėmis priemonėmis. Šiame reglamente turėtų būti numatyta konkreti nuostata, pagal kurią reikalaujama, kad trečiosios valstybės suteiktų būtinas teises ir prieigą, reikalingas atsakingam leidimus suteikiančiam pareigūnui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir Audito Rūmams, kad jie galėtų visapusiškai veikti pagal savo atitinkamą kompetenciją;

(42)

ataskaitų teikimo pagal EaSI kryptį tikslais tikslinga nustatyti pagrindinius rodiklius. Tie rodikliai turėtų būti grindžiami produktu, būti objektyvūs, lengvai gaunami ir proporcingi EaSI krypties daliai visoje ESF+. Jie turėtų apimti veiklos tikslus ir finansavimo veiklą pagal EaSI kryptį, nereikalaujant nustatyti atitinkamų siektinų reikšmių;

(43)

pagal Finansinį reglamentą, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 (30), Tarybos reglamentus (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 (31), (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (32) ir (ES) 2017/1939 (33) Sąjungos finansiniai interesai turi būti apsaugoti proporcingomis priemonėmis, įskaitant priemones, susijusias su pažeidimų, įskaitant sukčiavimą, prevencija, nustatymu, ištaisymu ir tyrimu, prarastų, neteisingai išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimu. Visų pirma, vadovaujantis reglamentais (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, OLAF turi įgaliojimus atlikti administracinius tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų.

Pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos prokuratūra turi įgaliojimus tirti Sąjungos finansiniams interesams kenkiančias nusikalstamas veikas, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/1371 (34), ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už jas. Pagal Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi visapusiškai bendradarbiauti Sąjungos finansinių interesų apsaugos klausimu, suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, Audito Rūmams ir, kiek tai susiję su tvirtesniame bendradarbiavime pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 dalyvaujančiomis valstybėmis narėmis, Europos prokuratūrai, ir užtikrintų, kad visos trečiosios šalys, dalyvaujančios naudojant Sąjungos lėšas, suteiktų lygiavertes teises;

(44)

šiam reglamentui taikomos Europos Parlamento ir Tarybos pagal SESV 322 straipsnį priimtos horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios taisyklės nustatytos Finansiniame reglamente ir jomis visų pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir vykdymo pasitelkiant dotacijas, apdovanojimus, viešuosius pirkimus, ir netiesioginį valdymą tvarka ir numatoma finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. Pagal SESV 322 straipsnį priimtos taisyklės taip pat apima bendrą Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimą;

(45)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. didinti darbo rinkų veiksmingumą, skatinti vienodas galimybes rasti kokybišką darbo vietą, suteikti geresnes vienodas galimybes gauti išsilavinimą ir mokytis ir gerinti švietimo bei mokymo kokybę, skatinti socialinę įtrauktį ir prisidėti prie skurdo panaikinimo, taip pat pagal EaSI kryptį siekiamų tikslų, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl veiksmo masto arba poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(46)

siekiant iš dalies pakeisti tam tikras neesminius šio reglamento elementus, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl rodiklius reglamentuojančių priedų keitimo ir papildymo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (35) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(47)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Įgyvendinimo įgaliojimais, susijusiais su galutinių gavėjų struktūrinės apklausos modeliu, turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (36) 4 straipsnyje nurodytos patariamosios procedūros, atsižvelgiant į šio modelio pobūdį;

(48)

kad būtų galima greitai reaguoti į išskirtines ar neįprastas aplinkybes, kaip nurodyta Stabilumo ir augimo pakte, kurios gali susidaryti programavimo laikotarpiu, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti laikinas priemones, palengvinančias ESF+ lėšomis teikiamos paramos naudojimą reaguojant į tokias aplinkybes, per ne ilgesnį kaip 18 mėnesių laikotarpį. Atsižvelgdama į išskirtines ir neįprastas aplinkybes, su kuriomis susiduria valstybė narė, Komisija turėtų priimti tinkamiausias priemones, kartu išlaikydama ESF+ tikslus, tačiau tai neturėtų apimti paramos telkimo pagal temas reikalavimų pakeitimų. Be to, įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su laikinomis ESF+ paramos naudojimo reaguojant į išskirtines ar neįprastas aplinkybes priemonėmis, turėtų būti suteikti Komisijai netaikant komiteto procedūrų, atsižvelgiant į tai, kad tų priemonių taikymo sritis yra nustatyta Stabilumo ir augimo pakte ir apima tik šiame reglamente nustatytas priemones. Be to, Komisija turėtų stebėti įgyvendinimą ir įvertinti laikinų priemonių tinkamumą. Tais atvejais, kai Komisija mano esant reikalinga iš dalies keisti reglamentą dėl išskirtinių ar neįprastų aplinkybių, į pakeitimo taikymo sritį turėtų būti neįtraukti paramos telkimo pagal temas reikalavimai, susiję su jaunimo užimtumu ar parama labiausiai skurstantiems asmenims dėl to, kad šios grupės dažnai labiausiai nukenčia dėl tokių krizinių situacijų. Todėl būtina užtikrinti, kad šios tikslinės grupės toliau gautų atitinkamą paramos sumą;

(49)

administruojant ESF+ Komisijai turėtų padėti SESV 163 straipsnyje nurodytas komitetas (toliau – ESF+ komitetas). Siekiant sudaryti galimybes ESF+ komitetui turėti visą reikalingą informaciją ir gauti įvairių atitinkamų suinteresuotųjų subjektų nuomonių, ESF+ komitetas turėtų galėti pakviesti balsavimo teisės neturinčius atstovus, jeigu pagal posėdžio darbotvarkę jų dalyvavimas reikalingas, įskaitant Europos investicijų banko, Europos investicijų fondo ir atitinkamų pilietinės visuomenės organizacijų atstovus;

(50)

siekiant užtikrinti, kad būtų toliau atsižvelgiama į kiekvienos ESF+ krypties ypatumus, ESF+ komitetas turėtų sudaryti darbo grupes kiekvienai iš ESF+ krypčių. Tų darbo grupių sudėtį ir užduotis turėtų nustatyti ESF+ komitetas. Darbo grupės turėtų turėti galimybę į savo posėdžius pakviesti pilietinės visuomenės atstovus ir kitus suinteresuotuosius subjektus. Darbo grupių užduotys gali apimti valstybių narių ir Komisijos veiksmų koordinavimo ir bendradarbiavimo ESF+ įgyvendinimo klausimais užtikrinimą, įskaitant konsultavimąsi dėl EaSI krypties darbo programos, kiekvienos ESF+ krypties įgyvendinimo stebėseną, keitimąsi patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais pagal vieną ESF+ kryptį ar tarp jų ir potencialių sinergijų su kitomis Sąjungos programomis skatinimą;

(51)

siekiant užtikrinti didesnį šio reglamento įgyvendinimo skaidrumą, Komisija turėtų nustatyti būtinas sąsajas su atitinkamais socialinėje ir užimtumo srityje veikiančiais už tam tikrą politiką atsakingais komitetais, pavyzdžiui, Užimtumo komitetu, Socialinės apsaugos komitetu arba Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamuoju komitetu;

(52)

pagal Finansinio reglamento 193 straipsnio 2 dalį dotacija gali būti skirta jau pradėtam įgyvendinti veiksmui, jeigu pareiškėjas gali įrodyti, kad veiksmą buvo būtina pradėti įgyvendinti prieš pasirašant susitarimą dėl dotacijos. Tačiau išlaidos, patirtos prieš pateikiant dotacijos paraišką, nėra tinkamos finansuoti, išskyrus tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais. Siekiant išvengti bet kokio Sąjungos paramos sutrikdymo, kuris galėtų pakenkti Sąjungos interesams, finansavimo sprendime turėtų būti įmanoma numatyti – ribotą laikotarpį 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos vykdymo pradžioje ir tik tinkamai pagrįstais atvejais, – kad veikla ir išlaidos būtų tinkamos finansuoti nuo 2021 finansinių metų pradžios, net jei veikla buvo vykdoma ir išlaidos patirtos prieš pateikiant dotacijos paraišką;

(53)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013 turėtų būti panaikintas;

(54)

siekiant užtikrinti paramos teikimo atitinkamoje politikos srityje tęstinumą ir sudaryti sąlygas pradėti įgyvendinimą nuo 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos pradžios, šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir EaSI krypties atžvilgiu turėtų būti taikomas atgaline data nuo 2021 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

TURINYS

I dalis

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Dalykas

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

3 straipsnis

ESF+ bendrieji tikslai ir įgyvendinimo metodai

4 straipsnis

ESF+ konkretūs tikslai

5 straipsnis

Biudžetas

6 straipsnis

Lyčių lygybė, lygios galimybės ir nediskriminavimas

II dalis

Įgyvendinimas taikant pasidalijamąjį valdymą

I skyrius

Bendrosios nuostatos dėl programavimo

7 straipsnis

Nuoseklumas ir paramos telkimas pagal temas

8 straipsnis

Chartijos laikymasis

9 straipsnis

Partnerystė

10 straipsnis

Parama labiausiai skurstantiems asmenims

11 straipsnis

Parama jaunimo užimtumui

12 straipsnis

Parama, skiriama atsižvelgiant į atitinkamas konkrečiai valstybei skirtas rekomendacijas

II skyrius

Bendroji ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, parama

13 straipsnis

Taikymo sritis

14 straipsnis

Novatoriški socialiniai veiksmai

15 straipsnis

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas

16 straipsnis

Tinkamumas finansuoti

17 straipsnis

Rodikliai ir ataskaitų teikimas

III skyrius

ESF+ parama materialinio nepritekliaus problemai spręsti

18 straipsnis

Taikymo sritis

19 straipsnis

Principai

20 straipsnis

Prioriteto turinys

21 straipsnis

Veiksmų tinkamumas finansuoti

22 straipsnis

Išlaidų tinkamumas finansuoti

23 straipsnis

Rodikliai ir ataskaitų teikimas

24 straipsnis

Auditas

III dalis

Įgyvendinimas taikant tiesioginį ir netiesioginį valdymą

I skyrius

Veiklos tikslai

25 straipsnis

Veiklos tikslai

II skyrius

Tinkamumas finansuoti

26 straipsnis

Tinkami finansuoti veiksmai

27 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys subjektai

28 straipsnis

Horizontalieji principai

29 straipsnis

Trečiųjų valstybių dalyvavimas

III skyrius

Bendrosios nuostatos

30 straipsnis

Sąjungos finansavimo formos ir įgyvendinimo metodai

31 straipsnis

Darbo programa

32 straipsnis

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

33 straipsnis

Sąjungos finansinių interesų apsauga

34 straipsnis

Vertinimas

35 straipsnis

Auditas

36 straipsnis

Informavimas, komunikacija ir viešinimas

IV dalis

Baigiamosios nuostatos

37 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

38 straipsnis

ESF+ krypčiai, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, skirta komiteto procedūra

39 straipsnis

Komitetas, įsteigtas pagal SESV 163 straipsnį

40 straipsnis

ESF+ krypčiai, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, taikomos pereinamojo laikotarpio nuostatos

41 straipsnis

EaSI krypčiai taikomos pereinamojo laikotarpio nuostatos

42 straipsnis

Įsigaliojimas

I PRIEDAS

Bendri rodikliai, taikomi bendrajai paramai pagal ESF+ kryptį, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas

II PRIEDAS

Bendri rodikliai, taikomi ESF+ veiksmams, kuriais siekiama labiausiai skurstančių asmenų socialinės įtraukties pagal 4 straipsnio 1 dalies l punkte nustatytą konkretų tikslą, laikantis 7 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos

III PRIEDAS

Bendri rodikliai, taikomi ESF+ paramai materialinio nepritekliaus problemai spręsti

IV PRIEDAS

EaSI krypties rodikliai

I DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas „Europos socialinis fondas +“ (toliau – ESF+), kurį sudaro dvi kryptys: kryptis, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas (toliau – ESF+ kryptis, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas) ir užimtumo ir socialinių inovacijų kryptis (toliau – EaSI kryptis).

Šiuo reglamentu nustatomi ESF+ tikslai, jo biudžetas 2021–2027 m. laikotarpiu, įgyvendinimo metodai, Sąjungos finansavimo formos ir tokio finansavimo teikimo taisyklės.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1.   Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

mokymasis visą gyvenimą – visų formų, t. y. formalusis, neformalusis ir savaiminis mokymasis, kuris vyksta visais gyvenimo etapais ir padeda gerinti ar atnaujinti asmenines, pilietines, kultūrines, socialines arba su užimtumu susijusias žinias, įgūdžius, kompetencijas ir požiūrį arba dalyvavimą visuomenėje, įskaitant konsultavimo ir orientavimo paslaugų teikimą, įskaitant ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, bendrąjį lavinimą, profesinį rengimą ir mokymą, aukštąjį mokslą, suaugusiųjų švietimą, darbą su jaunimu ir kitas mokymosi aplinkas, nepriklausančias formaliajam švietimui ir mokymui, ir juo paprastai propaguojamas tarpsektorinis bendradarbiavimas bei lankstusis mokymasis;

2)

trečiosios valstybės pilietis – asmuo, kuris nėra Sąjungos pilietis, įskaitant asmenis be pilietybės ir nenustatytos pilietybės asmenis;

3)

pagrindinė materialinė pagalba – pagrindinius asmens oraus gyvenimo poreikius patenkinančios prekės, pavyzdžiui, drabužiai, higienos reikmenys, įskaitant moterų higienos reikmenis, ir mokyklinės prekės;

4)

palankių sąlygų neturinti grupė – pažeidžiamoje padėtyje esančių asmenų grupė, įskaitant asmenis, kurie patiria skurdą, socialinę atskirtį ar diskriminaciją įvairiais jos aspektais ar kuriems tai gresia;

5)

bendrosios kompetencijos – žinios, įgūdžiai ir kompetencijos, kurių reikia kiekvienam žmogui bet kuriuo gyvenimo etapu siekiant save realizuoti ir tobulintis, įsidarbinti, dalyvauti visuomenės gyvenime ir būti aktyviu piliečiu, t. y. raštingumas; daugiakalbystė; matematika, gamtos mokslai, technologija, menai ir inžinerija; skaitmeniniai įgūdžiai; žiniasklaidos įgūdžiai; asmeniniai, socialiniai ir mokymosi mokytis įgūdžiai; aktyvaus pilietiškumo įgūdžiai; verslumas; kultūrinis ir tarpkultūrinis sąmoningumas ir raiška bei kritinis mąstymas;

6)

labiausiai skurstantys asmenys – fiziniai asmenys, ar tai būtų atskiri asmenys, šeimos, namų ūkiai ar asmenų grupės, įskaitant pažeidžiamoje padėtyje esančius vaikus ir benamius, kurie pagal nacionalinių kompetentingų institucijų, konsultuojantis su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir vengiant interesų konfliktų, nustatytus objektyvius kriterijus pripažįstami remtinais; šie kriterijai gali apimti elementus, kurie leidžia nukreipti pagalbą labiausiai skurstantiems asmenims tam tikrose geografinėse vietovėse;

7)

galutinis gavėjas – labiausiai skurstantys asmenys, gaunantys paramą, kaip nustatyta 4 straipsnio 1 dalies m punkte;

8)

socialinė inovacija – veikla, kurios tikslai ir priemonės yra socialiniai, visų pirma tokia veikla, kuri yra susijusi su naujų idėjų, susijusių su produktais, paslaugomis, praktika ir modeliais, kurios kartu tenkina socialinius poreikius ir kuria naujus socialinius santykius ar bendradarbiavimą tarp viešųjų, pilietinės visuomenės arba privačiųjų organizacijų, kūrimu ir įgyvendinimu, tokiu būdu teikiant naudą visuomenei ir skatinant jos gebėjimą veikti;

9)

papildoma priemonė – maisto ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos skirstymą papildantis veiksmas, kuriuo siekiama mažinti socialinę atskirtį ir prisidėti prie skurdo panaikinimo, pavyzdžiui, asmenų siuntimas socialinėms ir sveikatos priežiūros paslaugoms, įskaitant psichologinę pagalbą, gauti ir tokių paslaugų teikimas, arba reikiamos informacijos apie viešąsias paslaugas teikimas arba konsultavimas namų ūkio biudžeto tvarkymo klausimais;

10)

socialinis eksperimentas – politikos intervencinė priemonė, kuria siekiama pateikti novatorišką atsaką į socialinius poreikius ir kuri yra įgyvendinama nedideliu mastu ir tokiomis sąlygomis, kuriomis galima įvertinti jų poveikį, prieš įgyvendinant jas kitomis aplinkybėmis, įskaitant geografines ir sektorines aplinkybes, ar įgyvendinant platesniu mastu, jei rezultatai yra teigiami;

11)

tarpvalstybinės partnerystė – valstybinių užimtumo tarnybų, socialinių partnerių ar pilietinės visuomenės bendradarbiavimo struktūros, esančios ne mažiau kaip dviejose valstybėse narėse;

12)

labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta ar balansas neviršija 2 000 000 EUR;

13)

socialinė įmonė – įmonė, nepriklausomai nuo jos teisinės formos, įskaitant socialinės ekonomikos įmones, arba fizinis asmuo, kurie:

a)

savo įstatuose, statute ar bet kokiame kitame teisiniame dokumente, kuriais pagal socialinės įmonės buveinės valstybės narės taisykles jiems gali būti numatyta atsakomybė, yra nurodę, kad jų pagrindinis socialinis tikslas – išmatuojamas ir teigiamas socialinis poveikis, kuris gali apimti poveikį aplinkai, o ne pelnas siekiant kitų tikslų, ir kurie teikia socialinės grąžos duodančias paslaugas arba socialinės grąžos duodančias prekes arba gamina prekes arba teikia paslaugas tokiu būdu, kad būtų siekiama socialinių tikslų;

b)

naudoja savo pelną pirmiausia savo pagrindiniam socialiniam tikslui siekti ir yra nustatę iš anksto apibrėžtas procedūras ir taisykles, kuriomis užtikrinama, kad pelno paskirstymas netrukdytų siekti pagrindinio socialinio tikslo;

c)

yra versliai, sutelktinai, atskaitingai ir skaidriai administruojami, visų pirma įtraukiant darbuotojus, klientus ir suinteresuotuosius subjektus, kuriems jų verslo veikla daro poveikį;

14)

pamatinė vertė – vertė, naudojama bendrųjų ir konkrečios programos rezultatų rodiklių siektinoms reikšmėms nustatyti ir grindžiama esamomis ar ankstesnėmis panašiomis intervencinėmis priemonėmis;

15)

maisto ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos įsigijimo išlaidos – faktinės išlaidos, kurios yra susijusios su paramos gavėjo įsigytu maistu ir (arba) pagrindine materialine pagalba, neapsiribojant maisto ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos kainomis;

16)

mikrofinansavimas – garantijos, mikrokreditai, nuosavas kapitalas ir kvazinuosavas kapitalas, teikiami kartu su verslo plėtros paslaugomis, pavyzdžiui, individualiomis konsultacijomis, mokymu ir mentoryste, skirti asmenims ir labai mažoms įmonėms, kuriems yra sunku gauti paskolą profesinei ir pajamų duodančiai veiklai vykdyti;

17)

derinimo operacija – Sąjungos biudžeto lėšomis remiamas veiksmas, įskaitant atliekamą naudojantis derinimo priemone arba platforma, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 2 straipsnio 6 punkte, kuriuo negrąžintinos paramos formos arba Sąjungos biudžeto finansinės priemonės derinamos su plėtros ar kitų viešųjų finansų įstaigų, taip pat komercinių finansų įstaigų ir investuotojų teikiamos grąžintinos paramos formomis;

18)

teisės subjektas – fizinis ar juridinis asmuo, įsteigtas ir tokiu pripažįstamas pagal Sąjungos teisę, nacionalinę teisę arba tarptautinę teisę, turintis juridinio asmens statusą ir galintis veikti savo vardu, naudotis teisėmis ir turėti pareigų, arba subjektas, neturintis juridinio asmens statuso, kaip nurodyta Finansinio reglamento 197 straipsnio 2 dalies c punktą;

19)

bendrieji tiesioginio rezultato rodikliai – bendrieji rezultato rodikliai, kurie parodo poveikį per keturias savaites nuo dienos, kai dalyvis nustojo dalyvauti vykdant veiksmą;

20)

bendrieji ilgesnės trukmės rezultato rodikliai – bendrieji rezultato rodikliai, kurie parodo poveikį praėjus šešiems mėnesiams po dienos, kai dalyvis nustojo dalyvauti vykdant veiksmą;

2.   Reglamento (ES) 2021/1060 2 straipsnyje pateiktos terminų apibrėžtys taip pat taikomos ESF+ krypčiai, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas.

3 straipsnis

ESF+ bendrieji tikslai ir įgyvendinimo metodai

1.   Siekiant panaikinti skurdą ir įgyvendinti principus, išdėstytus Europos socialinių teisių ramstyje, ESF+ siekiama padėti valstybėms narėms ir regionams pasiekti aukštą užimtumo lygį, užtikrinti sąžiningą socialinę apsaugą ir turėti kvalifikuotus ir atsparius darbuotojus, pasirengusius ateities darbo rinkai, ir įtraukias bei darnias visuomenes.

2.   ESF + remia ir papildo valstybių narių politiką ir teikia jai pridėtinės vertės, kad būtų užtikrintos lygios galimybės, vienodos galimybės įsidarbinti, sąžiningos ir kokybiškos darbo sąlygos, socialinė apsauga ir įtrauktis, visų pirma sutelkiant dėmesį į kokybišką ir įtraukų švietimą ir mokymą, mokymąsi visą gyvenimą, investicijas į vaikus ir jaunimą ir galimybes naudotis pagrindinėmis paslaugomis.

3.   ESF+ įgyvendinamas:

a)

taikant pasidalijamąjį valdymą – pagalbos, atitinkančios 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus konkrečius tikslus atveju (ESF+ kryptis, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas), ir

b)

taikant tiesioginį ir netiesioginį valdymą – pagalbos, atitinkančios 4 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnyje nustatytus tikslus, atveju (EaSI kryptis).

4 straipsnis

ESF+ konkretūs tikslai

1.   ESF + remia šiuos konkrečius tikslus užimtumo ir darbuotojų judumo, švietimo, socialinės įtraukties, įskaitant prisidėjimą prie skurdo panaikinimo, politikos srityse ir tokiu būdu taip pat padeda siekti Reglamento (ES) 2021/1060 5 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyto politikos tikslo – socialiai atsakingesnė ir įtraukesnė Europa, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį:

a)

suteikti daugiau galimybių įsidarbinti ir pasinaudoti aktyvumo skatinimo priemonėmis visiems darbo ieškantiems asmenims, visų pirma jaunimui, ypač įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, ilgalaikiams bedarbiams ir darbo rinkoje palankių sąlygų neturinčioms grupėms bei ekonomiškai neaktyviems žmonėms, taip pat propaguoti savarankišką veiklą ir socialinę ekonomiką;

b)

modernizuoti darbo rinkos institucijas ir jų teikiamas paslaugas, siekiant įvertinti ir numatyti įgūdžių poreikius ir užtikrinti, kad pagalba ir parama būtų teikiamos laiku ir būtų konkrečiai pritaikyta darbo rinkos poreikių tenkinimui bei profesinės veiklos keitimo ir judumo poreikiams;

c)

skatinti lyčių požiūriu subalansuotą dalyvavimą darbo rinkoje, vienodas darbo sąlygas ir geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, be kita ko, suteikiant galimybę naudotis vaiko priežiūros paslaugomis už prieinamą kainą ir priklausomų asmenų priežiūros paslaugomis;

d)

skatinti darbuotojus, įmones ir verslininkus prisitaikyti prie pokyčių, o vyresnius žmones – aktyviai ir sveikai gyventi, taip pat skatinti sveiką ir gerai pritaikytą darbo aplinką, kurioje būtų sumažinta rizika sveikatai;

e)

didinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę, įtraukumą, veiksmingumą ir jų aktualumą darbo rinkos atžvilgiu, be kita ko, pripažįstant neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatus, siekiant padėti įgyti bendrąsias kompetencijas, įskaitant verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, ir skatinant taikyti dualines mokymo ir profesinio mokymo sistemas;

f)

skatinti, kad visi, visų pirma palankių sąlygų neturinčios grupės, turėtų vienodas galimybes gauti kokybiškas ir įtraukias švietimo ir mokymo paslaugas ir užbaigti mokslą, pradedant ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra, taip pat bendruoju lavinimu ir profesiniu rengimu bei mokymu, baigiant tretiniu išsilavinimu ir suaugusiųjų švietimu ir mokymusi, be kita ko, visiems sudarant palankesnes sąlygas judumui mokymosi tikslais ir užtikrinant prieinamumą neįgaliesiems;

g)

skatinti mokymąsi visą gyvenimą, visų pirma siekti, kad visi turėtų lanksčių kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo galimybių, atsižvelgiant į verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, geriau numatyti pokyčius ir naujų įgūdžių reikalavimus, grindžiamus darbo rinkos poreikiais, sudaryti palankesnes sąlygas keisti profesinę veiklą ir skatinti profesinį judumą;

h)

skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių;

i)

skatinti trečiųjų valstybių piliečių, įskaitant migrantus, socialinę ir ekonominę integraciją;

j)

skatinti socialinio ir ekonominio marginalizuotų bendruomenių, pvz., romų, integravimą;

k)

suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga, daugiausia dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą;

l)

skatinti žmonių, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, įskaitant labiausiai skurstančius asmenis ir vaikus, socialinę integraciją;

m)

spręsti materialinio nepritekliaus problemą labiausiai skurstantiems asmenims, įskaitant vaikus, teikiant pagalbą maistu ir (arba) pagrindinę materialinę pagalbą ir įgyvendinant papildomas priemones, kuriomis remiama jų socialinė įtrauktis.

2.   Vykdant veiksmus, įgyvendinamus pagal ESF+ kryptį, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, kuriais siekiama konkrečių šio straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslų, ESF+ siekia prisidėti prie kitų politikos tikslų, išvardytų Reglamento (ES) 2021/1060 5 straipsnyje, visų pirma tikslų, susijusių su:

a)

pažangesne Europa: ugdant pažangiosios specializacijos įgūdžius ir bazinių didelio poveikio technologijų įgūdžius, vykdant pramonės pertvarką, sektoriams bendradarbiaujant įgūdžių ir verslininkystės srityje, rengiant mokslo darbuotojus, vykdant aukštojo mokslo institucijų, profesinio rengimo ir mokymo įstaigų, mokslinių tyrimų ir technologijų centrų, įmonių ir klasterių tinklaveiką ir partnerystę, taip pat remiant labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones bei socialinę ekonomiką;

b)

žalesne, mažai anglies dioksido naudojančia Europa: tobulinant švietimo ir mokymo sistemas – tai būtina siekiant pritaikyti įgūdžius ir kvalifikacijas, keliant visų asmenų, įskaitant darbo jėgą, kvalifikaciją ir sukuriant naujų darbo vietų su aplinkos apsauga, klimatu, energetika, žiedine ekonomika bei bioekonomika susijusiuose sektoriuose.

3.   Kai tikrai būtina kaip laikina priemone reaguoti į Reglamento (ES) 2021/1060 20 straipsnyje nurodytas išskirtines ir neįprastas aplinkybes ne ilgiau kaip 18 mėnesių laikotarpį, ESF+ gali remti:

a)

trumpalaikio darbo programų finansavimą, nereikalaujant, kad jos būtų suderintos su aktyviomis priemonėmis;

b)

galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, be kita ko, žmonėms, kurie nėra tiesiogiai socialiai ir ekonomiškai pažeidžiami.

4.   Tuo atveju, jei atitinkamų valstybių narių prašymu Komisija nustato, kad yra tenkinamos 3 dalyje nustatytos sąlygos, ji priima įgyvendinimo sprendimą, kuriame nurodomas laikotarpis, kuriuo leidžiama teikti laikiną papildomą ESF+ paramą.

5.   Komisija stebi, kaip įgyvendinama šio straipsnio 3 dalis, ir vertina, ar laikina papildoma ESF+ parama yra pakankama, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos naudotis ESF+ parama reaguojant į išskirtines ar neįprastas aplinkybes. Remdamasi savo vertinimu, Komisija, kai tai laikoma tinkama, pateikia pasiūlymus dėl šio reglamento pakeitimų, įskaitant pasiūlymus dėl 7 straipsnyje nustatytų paramos telkimo pagal temas reikalavimų, išskyrus 7 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytą paramos telkimo pagal temas reikalavimą.

5 straipsnis

Biudžetas

1.   2021–2027 m. laikotarpiu ESF+ veiklos įgyvendinimo finansinis paketas yra 87 995 063 417 EUR 2018 m. kainomis.

2.   ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas ir kuria siekiama prisidėti prie investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą valstybėse narėse ir regionuose tikslo, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/1060 5 straipsnio 2 dalies a punkte, veiklos įgyvendinimo finansinio paketo dalis yra 87 319 331 844 EUR 2018 m. kainomis; iš šios sumos 175 000 000 EUR skiriama tarpvalstybiniam bendradarbiavimui siekiant paspartinti novatoriškų sprendimų perkėlimą ir palengvinti jų plėtojimą, kaip nurodyta šio reglamento 25 straipsnio i punkte, ir 472 980 447 EUR 2018 m. kainomis kaip papildomas finansavimas skiriama atokiausiems regionams, nustatytiems SESV 349 straipsnyje, ir NUTS 2 lygio regionams, atitinkantiems prie 1994 m. Stojimo akto pridėto protokolo Nr. 6 dėl specialių nuostatų, skirtų struktūrinių fondų 6 tikslui Suomijoje, Norvegijoje ir Švedijoje, 2 straipsnyje nustatytus kriterijus.

3.   2021–2027 m. laikotarpiu EaSI krypties veiklos įgyvendinimo finansinio paketo dalis yra 675 731 573 EUR 2018 m. kainomis.

4.   3 dalyje nurodyta suma taip pat gali būti naudojama teikiant techninę ir administracinę paramą EaSI krypties įgyvendinimui, pavyzdžiui, parengiamajai, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklai, įskaitant institucines informacinių technologijų sistemas.

6 straipsnis

Lyčių lygybė, lygios galimybės ir nediskriminavimas

Valstybės narės ir Komisija remia konkrečius tikslinius veiksmus, kuriais skatinama laikytis horizontaliųjų principų, nurodytų Reglamento (ES) 2021/1060 9 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir šio reglamento 28 straipsnyje, kurie atitinka bet kuriuos ESF+ tikslus. Tie veiksmai gali apimti veiksmus, kuriais užtikrinamas prieinamumas neįgaliesiems, įskaitant informacinių ir ryšių technologijų prieinamumą, ir skatinamas perėjimas nuo stacionarinės arba institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomeninės globos.

Pasitelkdamos ESF+, valstybės narės ir Komisija siekia, kad daugiau moterų dalyvautų darbo rinkoje ir būtų geriau derinamas profesinis ir asmeninis gyvenimas, kovojama su skurdo feminizacija ir lyčių diskriminacija darbo rinkoje ir švietimo bei mokymo sistemose.

II DALIS

ĮGYVENDINIMAS TAIKANT PASIDALIJAMĄJĮ VALDYMĄ

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos dėl programavimo

7 straipsnis

Nuoseklumas ir paramos telkimas pagal temas

1.   Valstybės narės programuoja savo ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, išteklius pirmenybę teikdamos intervencinėms priemonėms, kuriomis sprendžiami iššūkiai, nustatyti Europos semestre, be kita ko, jų nacionalinėse reformų programose, taip pat atitinkamose konkrečiai valstybei skirtose rekomendacijose, priimtose pagal SESV 121 straipsnio 2 dalį ir SESV 148 straipsnio 4 dalį, ir atsižvelgia į Europos socialinių teisių ramstyje ir nacionalinėse bei regioninėse strategijose, aktualiose siekiant ESF+ tikslų, nustatytus principus ir teises, ir tokiu būdu prisideda prie tikslų, nustatytų SESV 174 straipsnyje, įgyvendinimo.

Valstybės narės ir, kai tinkama, Komisija tiek planavimo, tiek įgyvendinimo etapu siekia ESF+ ir kitų Sąjungos fondų, programų ir priemonių sinergijos ir užtikrina pagal juos vykdomos veiklos koordinavimą, papildomumą ir suderinamumą. Valstybės narės ir, kai tinkama, Komisija, siekdamos išvengti pastangų dubliavimo ir užtikrinti už įgyvendinimą atsakingų subjektų glaudų bendradarbiavimą, optimizuoja koordinavimo mechanizmus, kad paramos veiksmai būtų nuoseklūs ir sklandūs.

2.   Valstybės narės skiria atitinkamą savo ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, išteklių sumą atitinkamose konkrečiai valstybei skirtose rekomendacijose, priimtose pagal SESV 121 straipsnio 2 dalį ir 148 straipsnio 4 dalį, ir Europos semestre nustatytiems iššūkiams, patenkantiems į šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytų ESF+ konkrečių tikslų taikymo sritį.

3.   Valstybės narės skiria tinkamą savo ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, išteklių sumą Vaiko garantijų sistemos įgyvendinimui vykdant tikslinius veiksmus ir struktūrines reformas, kuriais kovojama su vaikų skurdu pagal 4 straipsnio 1 dalies f punkte bei h–l punktuose nustatytus konkrečius tikslus.

Valstybės narės, kuriose vidutinis jaunesnių nei 18 metų vaikų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, lygis pagal Eurostato duomenis 2017–2019 m. laikotarpiu viršijo to laikotarpio Sąjungos vidurkį, ne mažiau nei 5 proc. savo ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, išteklių skiria tiksliniams veiksmams ir struktūrinėms reformoms kovai su vaikų skurdu, kaip nustatyta pirmoje pastraipoje, remti.

4.   Valstybės narės skiria ne mažiau nei 25 proc. savo ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, išteklių 4 straipsnio 1 dalies f punkte bei h–l punktuose nustatytiems konkretiems socialinės įtraukties politikos srities tikslams, įskaitant trečiųjų valstybių piliečių socialinės ir ekonominės integracijos skatinimą.

5.   Valstybės narės skiria ne mažiau nei 3 proc. savo ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, išteklių labiausiai skurstantiems asmenims remti pagal 4 straipsnio 1 dalies m punkte nustatytą konkretų tikslą arba, tinkamai pagrįstais atvejais, pagal 4 straipsnio 1 dalies l punkte nustatytą konkretų tikslą arba abu tuos konkrečius tikslus.

Į šiuos išteklius neatsižvelgiama tikrinant, ar laikomasi 3 ir 4 dalyse nustatytų mažiausių asignavimų dydžių.

6.   Valstybės narės skiria tinkamą savo ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, išteklių sumą tiksliniams veiksmams ir struktūrinėms reformoms, kuriais remiamas jaunimo užimtumas, profesinis mokymas ir rengimas, visų pirma pameistrystė, ir perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką, reintegracija į švietimo ar mokymo sistemas ir antros galimybės mokytis suteikimas, visų pirma įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą.

Valstybės narės, kuriose vidutinis nedirbančio, nesimokančio ar mokymuose nedalyvaujančio 15–29 metų jaunimo lygis pagal Eurostato duomenis 2017–2019 m. laikotarpiu viršijo to laikotarpio Sąjungos vidurkį, ne mažiau nei 12,5 proc. savo ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, išteklių 2021–2027 m. skiria tiksliniams veiksmams ir struktūrinėms reformoms, kaip nustatyta pirmoje pastraipoje, remti.

Antroje pastraipoje nustatytas sąlygas atitinkantys atokiausi regionai savo programose pirmoje pastraipoje nustatytiems tiksliniams veiksmams ir struktūrinėms reformoms skiria ne mažiau nei 12,5 proc. savo ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, išteklių. Į šį asignavimą atsižvelgiama tikrinant, ar nacionaliniu lygmeniu laikomasi antroje pastraipoje nustatyto mažiausio procentinio dydžio, kai taikytina.

Įgyvendindamos šioje dalyje nurodytus tikslinius veiksmus ir struktūrines reformas, valstybės narės teikia pirmenybę ekonomiškai neaktyviam ir ilgą laiką nedirbančiam jaunimui ir imasi tikslinių informavimo priemonių.

7.   Šio straipsnio 2–6 dalys netaikomos konkrečioms papildomoms paskirtoms lėšoms, kurias gavo atokiausi regionai ir NUTS 2 lygio regionai, atitinkantys protokolo Nr. 6 2 straipsnyje nustatytus kriterijus.

8.   1–6 dalys netaikomos techninei paramai.

8 straipsnis

Chartijos laikymasis

1.   Visi veiksmai atrenkami ir įgyvendinami laikantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) ir vadovaujantis atitinkamomis Reglamento (ES) 2021/1060. nuostatomis.

2   Pagal Reglamento (ES) 2021/1060 69 straipsnio 7 dalį valstybės narės užtikrina veiksmingą skundų nagrinėjimą. Tai nedaro poveikio piliečių ir suinteresuotųjų subjektų bendrai galimybei teikti skundus Komisijai, be kita ko, skundus dėl Chartijos pažeidimų.

3.   Nustačiusi, kad buvo pažeista Chartija, Komisija, spręsdama dėl taisomųjų priemonių, kurios turi būti taikomos pagal atitinkamas Reglamento (ES) 2021/1060 nuostatas, be kitų aspektų, atsižvelgia ir į pažeidimo sunkumą.

9 straipsnis

Partnerystė

1.   Valstybė narė užtikrina prasmingą socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą įgyvendinant užimtumo, švietimo ir socialinės įtraukties politikos tikslus, remiamus ESF+ kryptimi, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas.

2.   Valstybės narės kiekvienoje programoje skiria tinkamą savo ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, išteklių sumą socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimams stiprinti, be kita ko, pasitelkiant mokymą, tinklaveikos priemones ir stiprinant socialinį dialogą, ir veiklai, kurią bendrai vykdo socialiniai partneriai.

Kai socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimų stiprinimas nurodomas atitinkamoje konkrečiai valstybei skirtoje rekomendacijoje, priimtoje pagal SESV 121 straipsnio 2 dalį ir 148 straipsnio 4 dalį, atitinkama valstybė narė tam tikslui skiria tinkamą ne mažiau nei 0,25 proc. savo ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, išteklių sumą.

10 straipsnis

Parama labiausiai skurstantiems asmenims

7 straipsnio 5 dalyje nurodyti ištekliai 4 straipsnio 1 dalies l ir m punktuose nurodytų konkrečių tikslų atveju programuojami pagal konkretų prioritetą ar programą. To prioriteto arba programos bendro finansavimo norma – 90 proc.

11 straipsnis

Parama jaunimo užimtumui

Parama pagal 7 straipsnio 6 dalies antrą ir trečią pastraipas programuojama pagal konkretų prioritetą arba programą ir apima bent paramą, kuria prisidedama prie 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyto konkretaus tikslo rėmimo bei gali apimti paramą, kuria prisidedama prie 4 straipsnio 1 dalies f ir l punktuose nustatytų konkrečių tikslų įgyvendinimo rėmimo.

12 straipsnis

Parama, skiriama atsižvelgiant į atitinkamas konkrečiai valstybei skirtas rekomendacijas

Veiksmai, kuriais siekiama spręsti atitinkamose konkrečioms valstybėms skirtose rekomendacijose ir Europos semestro metu nustatytus iššūkius, kaip nurodyta 7 straipsnio 2 dalyje, programuojami pagal bet kurį iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių tikslų, kuriais remiamas Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas, ir pagal vieną ar daugiau prioritetų, kurie gali būti kelių fondų finansuojami prioritetai.

II SKYRIUS

Bendroji ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, parama

13 straipsnis

Taikymo sritis

Šis skyrius taikomas ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, paramai, kuria prisidedama prie 4 straipsnio 1 dalies a–l punktuose nustatytų konkrečių tikslų, kai ji įgyvendinama (bendroji ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, parama).

14 straipsnis

Novatoriški socialiniai veiksmai

1.   Valstybės narės remia veiksmus, susijusius su socialinėmis inovacijomis ir socialiniu eksperimentu, įskaitant veiksmus su socialiniu ir kultūriniu komponentu, arba stiprina principo „iš apačios į viršų“ taikymą, grindžiamą valdžios institucijų, socialinių partnerių, socialinių įmonių, privačiojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės partneryste.

2.   Valstybės narės gali remti mažesniu mastu išbandytų novatoriškų metodų, kurie buvo sukurti pagal EaSI kryptį ir kitas Sąjungos programas, taikymą platesniu mastu.

3.   Novatoriški veiksmai ir metodai gali būti programuojami pagal bet kuriuos 4 straipsnio 1 dalies a–l punktuose nustatytus konkrečius tikslus.

4.   Valstybės narės numato skirti bent vieną prioritetą 1 ar 2 daliai arba abiem šioms dalims įgyvendinti. Didžiausia bendro finansavimo norma tokiems prioritetams gali būti padidinta iki 95 proc., jiems skiriant ne daugiau nei 5 proc. nacionalinių ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, lėšų.

5.   Valstybės narės savo programose arba vėlesniu etapu, kai programos įgyvendinamos, nustato konkrečius valstybių narių poreikius atitinkančias socialinių inovacijų ir socialinio eksperimento sritis.

6.   Komisija sudaro palankesnes sąlygas ugdyti su socialinėmis inovacijomis susijusius gebėjimus, visų pirma remdama tarpusavio mokymąsi, kurdama tinklus, skleisdama ir propaguodama gerąją praktiką ir metodikas.

15 straipsnis

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas

Valstybės narės tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiksmus gali remti pagal bet kuriuos 4 straipsnio 1 dalies a–l punktuose nustatytus konkrečius tikslus.

16 straipsnis

Tinkamumas finansuoti

1.   Be Reglamento (ES) 2021/1060 64 straipsnyje nurodytų finansuoti netinkamų išlaidų, toliau nurodytos išlaidos nėra tinkamos finansuoti pagal bendrąją ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, paramą:

a)

žemės bei nekilnojamojo turto ir infrastruktūros pirkimo išlaidos ir

b)

baldų, įrangos (įrenginių) ir transporto priemonių pirkimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai tokie pirkiniai yra būtini veiksmo tikslui pasiekti arba kai tie daiktai vykdant veiksmą visiškai nusidėvi, arba kai tų daiktų pirkimas yra ekonomiškiausias variantas.

2.   Nepiniginis įnašas, skiriamas kaip išmokos arba atlyginimai, kuriuos trečioji šalis išmoka veiksmo dalyviams, gali būti tinkamas finansuoti pagal bendrąją ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, paramą, jei toks nepiniginis įnašas suteikiamas laikantis nacionalinių taisyklių, įskaitant apskaitos taisykles, ir neviršija trečiosios šalies patirtų išlaidų.

3.   Konkrečios papildomai skirtos lėšos, kurias gavo atokiausi regionai ir NUTS 2 lygio regionai, atitinkantys protokolo Nr. 6 2 straipsnyje nustatytus kriterijus, naudojamos siekiant padėti įgyvendinti 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus konkrečius tikslus.

4.   Tiesioginės personalo išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti bendrosios ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, paramos įnašu, jei jos atitinka paramos gavėjo įprastą darbo užmokesčio praktiką atitinkamos kategorijos pareigoms arba pagal taikytiną nacionalinę teisę, kolektyvines sutartis ar oficialią statistiką.

17 straipsnis

Rodikliai ir ataskaitų teikimas

1.   Programų, kurioms teikiama bendroji ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, parama, įgyvendinimo pažangai stebėti naudojami bendri produkto ir rezultato rodikliai, kaip nustatyta I priede. Programoms taip pat gali būti naudojami konkrečios programos rodikliai.

2.   Jei valstybė narė skiria savo išteklius 4 straipsnio 1 dalies l punkte nustatytam konkrečiam tikslui siekdama padėti labiausiai skurstantiems asmenims pagal 7 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą, taikomi II priede nustatyti bendri rodikliai.

3.   Bendriems ir konkrečios programos produkto rodikliams nustatoma nulinė pradinė reikšmė. Kai aktualu, atsižvelgiant į remiamų veiksmų pobūdį, tiems rodikliams absoliučiais skaičiais nustatomos kaupiamosios kiekybinės tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. Praneštos produkto rodiklių reikšmės išreiškiamos absoliučiais skaičiais.

4.   Tų bendrų ir konkrečios programos rezultato rodiklių, kuriems yra nustatyta siektina reikšmė 2029 metams, pamatinė vertė nustatoma naudojant naujausius turimus duomenis arba kitus atitinkamus informacijos šaltinius. Bendrų rezultato rodiklių siekiniai nustatomi absoliučiais skaičiais arba procentais. Konkrečios programos rezultato rodiklius ir jų susijusius siekinius galima išreikšti kiekybiškai arba kokybiškai. Praneštos bendrų rezultato rodiklių reikšmės išreiškiamos absoliučiais skaičiais.

5.   Duomenis apie dalyviams taikomus rodiklius galima perduoti tik tada, kai turimi visi pagal I priedo 1.1 punktą reikalaujami duomenys.

6.   Kai duomenų yra registruose ar lygiaverčiuose šaltiniuose, valstybės narės pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c ir e punktus sudaro sąlygas vadovaujančiosioms institucijoms ir kitiems subjektams, kuriems patikėta rinkti duomenis, būtinus bendrajai ESF+ krypties, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, paramai stebėti ir vertinti, gauti tuos duomenis iš duomenų registrų arba lygiaverčių šaltinių.

7.   Komisijai pagal 37 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir II prieduose pateikti rodikliai, jei tai laikoma reikalinga siekiant užtikrinti veiksmingą programų įgyvendinimo pažangos vertinimą. Tokie pakeitimai turi būti proporcingi atsižvelgiant į valstybėms narėms ir paramos gavėjams tenkančią administracinę naštą. Deleguotaisiais aktais pagal šią dalį nekeičiama I ir II prieduose nustatyta duomenų rinkimo metodika.

III SKYRIUS

ESF+ parama materialinio nepritekliaus problemai spręsti

18 straipsnis

Taikymo sritis

Šis skyrius taikomas ESF+ paramai, kuria prisidedama prie 4 straipsnio 1 dalies m punkte nustatyto konkretaus tikslo įgyvendinimo.

19 straipsnis

Principai

1.   ESF+ parama materialinio nepritekliaus problemai spręsti gali būti naudojama tik Sąjungos teisę dėl vartotojų produktų saugos atitinkančio maisto produktų ir prekių skirstymui remti.

2.   Valstybės narės ir paramos gavėjai pasirenka pagalbą maistu ir (arba) pagrindinę materialinę pagalbą, remdamiesi objektyviais kriterijais, susijusiais su labiausiai skurstančių asmenų poreikiais. Renkantis maisto produktus ir, kai tinkama, prekes, taip pat atsižvelgiama į klimato ir aplinkos aspektus, visų pirma siekiant mažinti maisto švaistymą ir vienkartinių plastiko gaminių naudojimą. Kai tikslinga, tiektinų maisto produktų rūšis pasirenkama, įvertinus, kiek jie prisidėtų prie subalansuotos labiausiai skurstančių asmenų mitybos.

Pagalba maistu ir (arba) pagrindinė materialinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims gali būti teikiama tiesiogiai arba netiesiogiai, pavyzdžiui naudojant elektroninius ar kitos formos čekius ar korteles su sąlyga, kad už juos galima gauti tik maistą ir (arba) pagrindinę materialinę pagalbą. Parama labiausiai skurstantiems asmenims papildo visas socialines išmokas, kurios galutiniams gavėjams gali būti skirtos pagal nacionalines socialinės apsaugos sistemas arba pagal nacionalinę teisę.

Labiausiai skurstantiems asmenims tiekiamus maisto produktus galima gauti naudojant, perdirbant ar parduodant produktus, realizuojamus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (37) 16 straipsnio 2 dalį, jei tai ekonomiškai naudingiausias variantas ir dėl to nepagrįstai nevėluojama maisto produktų pristatyti labiausiai skurstantiems asmenims.

Be jau turimų programai skirtų sumų, visos lėšos, gautos iš tokio sandorio, naudojamos labiausiai skurstančių asmenų reikmėms.

3.   Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad teikiant ESF+ paramą materialinio nepritekliaus problemai spręsti būtų gerbiamas labiausiai skurstančių asmenų orumas ir užkertamas kelias jų stigmatizavimui.

4.   Valstybės narės teikiamą pagalbą maistu ir (arba) pagrindinę materialinę pagalbą papildo taikydamos papildomas priemones, pavyzdžiui, nukreipdamos į kompetentingas tarnybas, pagal 4 straipsnio 1 dalies m punkte nustatytą konkretų tikslą, arba skatindamos labiausiai skurstančių asmenų socialinę integraciją pagal 4 straipsnio 1 dalies l punkte nustatytą konkretų tikslą.

20 straipsnis

Prioriteto turinys

1.   Teikiamos paramos, kuria prisidedama prie 4 straipsnio 1 dalies m punkte nustatyto konkretaus tikslo įgyvendinimo, prioritete nurodoma:

a)

paramos rūšis;

b)

pagrindinės tikslinės grupės, ir

c)

nacionalinių ar regioninių paramos schemų aprašymas.

2.   Kai programoms teikiama tik 1 dalyje nurodyta parama ir susijusi techninė parama, į prioritetą taip pat įtraukiami veiksmų atrankos kriterijai.

21 straipsnis

Veiksmų tinkamumas finansuoti

1.   Paramos gavėjas ar kitas asmuo jo vardu gali įsigyti labiausiai skurstantiems asmenims skirto maisto ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos arba jie gali būti nemokamai skiriami paramos gavėjui.

2.   Pagalba maistu ir (arba) pagrindinė materialinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims teikiama nemokamai.

22 straipsnis

Išlaidų tinkamumas finansuoti

1.   ESF+ paramos materialinio nepritekliaus problemai spręsti tinkamos finansuoti išlaidos yra:

a)

maisto ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos įsigijimo išlaidos, įskaitant išlaidas, susijusias su maisto ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos vežimu paramos gavėjams, kurie maistą ir (arba) pagrindinę materialinę pagalbą pristato galutiniams gavėjams;

b)

kai maisto ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos vežimas paramos gavėjams, kurie juos skirsto galutiniams gavėjams, nepatenka į a punkto taikymo sritį, – perkančiajam subjektui tenkančios išlaidos, susijusios su maisto ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos vežimu į saugyklas arba paramos gavėjams, ir saugojimo išlaidos, nustatytos taikant a punkte nurodytų išlaidų 1 % fiksuotąją normą, arba, tinkamai pagrįstais atvejais, faktiškai patirtos ir apmokėtos išlaidos;

c)

administracinės, vežimo, saugojimo ir paruošimo išlaidos, kurias patiria paramos gavėjai, skirstantys maistą ir (arba) pagrindinę materialinę pagalbą labiausiai skurstantiems asmenims, nustatomos taikant a punkte nurodytų 7 % fiksuotąją išlaidų normą arba maisto produktų, realizuotų pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 16 straipsnį, vertės išlaidų 7 % normą;

d)

dovanoto maisto surinkimo, vežimo, saugojimo bei skirstymo išlaidos ir tiesiogiai su informuotumo didinimo veikla susijusios išlaidos, ir

e)

papildomų priemonių, kurias įgyvendina paramos gavėjai arba kurios įgyvendinamos jų vardu ir kurias deklaruoja paramos gavėjai, pristatantys pagalbą maistu ir (arba) pagrindinę materialinę pagalbą labiausiai skurstantiems asmenims, išlaidos, nustatomos taikant a punkte nurodytų išlaidų 7 % fiksuotąją normą.

2.   Elektroninės ar kitos formos čekių arba kortelių sistemų parengimo išlaidos ir atitinkamos veiklos išlaidos yra tinkamos finansuoti teikiant techninę paramą, jei jas patiria vadovaujančioji institucija arba kita viešoji įstaiga, kuri nėra naudos gavėja, išduodanti čekį ar kortelę galutiniams gavėjams arba su sąlyga, kad jų nepadengia 1 dalies c punkte nurodytos išlaidos.

3.   Tai, kad 1 dalies a punkte nurodytos tinkamos finansuoti išlaidos sumažinamos dėl to, kad už maisto ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos įsigijimą atsakingas subjektas nesilaikė taikytinos teisės, nėra priežastis sumažinti tos dalies c ir e punktuose nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų.

4.   Tinkamomis finansuoti nelaikomos toliau nurodytos išlaidos:

a)

skolos delspinigiai;

b)

infrastruktūros pirkimo išlaidos, ir

c)

naudotų prekių įsigijimo išlaidos.

23 straipsnis

Rodikliai ir ataskaitų teikimas

1.   Siekiant stebėti įgyvendinimo pažangą, įgyvendinant materialinio nepritekliaus problemos sprendimo prioritetus naudojami bendri produkto ir rezultato rodikliai, nustatyti III priede. Tuose prioritetuose taip pat gali būti naudojami konkrečios programos rodikliai.

2.   Nustatomos bendrų ir konkrečios programos rezultato rodiklių pamatinės vertės.

3.   Vadovaujančiosios institucijos du kartus pateikia Komisijai ankstesniais metais atlikto galutinių gavėjų struktūrinės apklausos rezultatų ataskaitą dėl iš ESF+ gautos paramos, kurioje daug dėmesio skiriama jų gyvenimo sąlygoms ir jų materialinio nepritekliaus pobūdžiui. Ta apklausa grindžiama modeliu, kurį Komisija nustato įgyvendinimo aktu. Pirmoji tokia ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 2025 m. birželio 30 d., o antroji – ne vėliau kaip 2028 m. birželio 30 d.

4.   Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomas modelis, naudotinas atliekant galutinių gavėjų struktūrinę apklausą, laikantis 38 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, kad būtų užtikrintos vienodos šio straipsnio įgyvendinimo sąlygos.

5.   Komisijai pagal 37 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami III priede pateikti rodikliai, jei tai laikoma reikalinga siekiant užtikrinti veiksmingą programų įgyvendinimo pažangos vertinimą. Tokie pakeitimai turi būti proporcingi atsižvelgiant į valstybėms narėms ir paramos gavėjams tenkančią administracinę naštą. Deleguotaisiais aktais pagal šią dalį nekeičiama III priede nustatyta duomenų rinkimo metodika.

24 straipsnis

Auditas

Veiksmų auditas gali apimti visus jų įgyvendinimo etapus ir visus platinimo grandinės lygmenis, išskyrus tik galutinių gavėjų kontrolę, nebent atliekant rizikos vertinimą būtų nustatyta konkreti pažeidimo arba sukčiavimo rizika.

III DALIS

ĮGYVENDINIMAS TAIKANT TIESIOGINĮ IR NETIESIOGINĮ VALDYMĄ

I SKYRIUS

Veiklos tikslai

25 straipsnis

Veiklos tikslai

EaSI krypties veiklos tikslai yra šie:

a)

rengti aukštos kokybės lyginamąją analitinę informaciją siekiant užtikrinti, kad politikos sritys, kuriomis siekiama 4 straipsnio 1 dalyje nustatytų konkrečių tikslų, būtų grindžiamos patikimais įrodymais ir atitiktų poreikius, iššūkius ir vietos sąlygas;

b)

palengvinti veiksmingą ir įtraukų dalijimąsi informacija, abipusį mokymąsi, tarpusavio vertinimus ir dialogą, susijusius su 4 straipsnio 1 dalyje nustatytomis politikos sritimis, siekiant padėti rengti tinkamas politikos priemones;

c)

remti socialinį eksperimentą 4 straipsnio 1 dalyje nustatytose politikos srityse ir didinti suinteresuotųjų subjektų gebėjimus nacionaliniu ir vietos lygmenimis rengti, kurti ir įgyvendinti, perduoti ar plėsti išbandytas socialinės politikos inovacijas, visų pirma susijusias su vietos suinteresuotųjų subjektų parengtų projektų trečiųjų valstybių piliečių socialinės ir ekonominės integracijos srityje platesniu taikymu;

d)

palengvinti savanorišką geografinį darbuotojų judumą ir didinti užimtumo galimybes kuriant ir teikiant specialias paramos paslaugas darbdaviams ir darbo ieškantiems asmenims siekiant sukurti integruotas Europos darbo rinkas, pradedant parengimu įsidarbinti ir baigiant pagalba įsidarbinusiems asmenims, kad būtų užpildytos darbo vietos tam tikruose sektoriuose, profesinėse srityse, valstybėse, pasienio regionuose arba konkrečioms grupėms, kaip antai pažeidžiamoje padėtyje esantiems asmenims skirtos darbo vietos;

e)

remti rinkos ekosistemos, susijusios su labai mažų įmonių, visų pirma tų, kurias įsteigė pažeidžiamoje padėtyje esantys asmenys arba kuriose dirba tokie asmenys, mikrofinansavimu steigimosi ir plėtros etapais, plėtojimą;

f)

remti tinklaveiką Sąjungos lygmeniu ir dialogą su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais bei jų tarpusavio dialogą 4 straipsnyje nurodytose srityse ir prisidėti prie dalyvaujančių suinteresuotųjų subjektų, įskaitant valstybines užimtumo tarnybas, valstybines socialinės apsaugos institucijas ir sveikatos draudimo įstaigas, pilietinę visuomenę, mikrofinansų įstaigas ir socialinėms įmonėms bei socialinės ekonomikos reikmėms lėšas skiriančias institucijas, institucinių gebėjimų stiprinimo;

g)

remti socialinių įmonių plėtrą ir socialinių investicijų rinkos atsiradimą, sudarant sąlygas valstybinio ir privačiojo sektorių sąveikai ir fondų bei labdarą teikiančių subjektų dalyvavimui toje rinkoje;

h)

pateikti socialinės infrastruktūros, reikalingos Europos socialinių teisių ramsčiui įgyvendinti, plėtros gaires;

i)

remti tarpvalstybinį bendradarbiavimą siekiant paspartinti novatoriškų sprendimų perkėlimą ir palengvinti jų plėtojimą, visų pirma 4 straipsnio 1 dalyje nustatytose politikos srityse, ir

j)

remti atitinkamų tarptautinių socialinių ir darbo standartų įgyvendinimą, atsižvelgiant į siekį suvaldyti globalizaciją ir į Sąjungos politikos sričių išorės aspektą, 4 straipsnio 1 dalyje nustatytose politikos srityse.

II SKYRIUS

Tinkamumas finansuoti

26 straipsnis

Tinkami finansuoti veiksmai

1.   Tinkami finansuoti yra tik tie veiksmai, kuriais siekiama 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 4 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnyje nurodytų tikslų.

2.   Pagal EaSI kryptį galima remti šiuos veiksmus:

a)

analitinę veiklą, be kita ko, susijusią su trečiosiomis valstybėmis, visų pirma:

i)

apklausas, tyrimus, statistinių duomenų rinkimą, metodikų, klasifikatorių, mikrosimuliavimo priemonių, rodiklių rengimą, ir paramą Europos lygmens stebėjimo centrams ir kriterijų rengimui;

ii)

socialinį eksperimentą, kuriais vertinamos socialinės inovacijos;

iii)

Sąjungos teisės perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo stebėseną ir vertinimą;

b)

politikos įgyvendinimą, visų pirma:

i)

tarpvalstybines partnerystes, visų pirma tarp valstybinių užimtumo tarnybų, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės, ir paramos paslaugas tarpvalstybiniuose regionuose;

ii)

Sąjungos lygmeniu vykdomą Sąjungos masto tikslinę darbo jėgos judumo programą, siekiant užpildyti darbo vietas ten, kur nustatytas darbo jėgos trūkumas;

iii)

paramą mikrofinansavimo institucijoms ir finansavimą socialinėms įmonėms teikiančioms įstaigoms, be kita ko, per derinimo operacijas, kaip antai asimetrinį rizikos pasidalijimą ar sandorių išlaidų mažinimą, taip pat paramą socialinės infrastruktūros plėtrai ir įgūdžių ugdymui;

iv)

paramą tarptautiniam bendradarbiavimui ir partnerystei, siekiant perkelti ir plėsti novatoriškus sprendimus;

c)

gebėjimų stiprinimą, visų pirma:

i)

su 4 straipsnio 1 dalyje nustatytomis politikos sritimis susijusių Sąjungos lygmens tinklų gebėjimų stiprinimą;

ii)

nacionalinių kontaktinių punktų, teikiančių su EaSI krypties įgyvendinimu susijusias gaires, informaciją ir paramą, gebėjimų stiprinimą;

iii)

administracijų, socialinės apsaugos institucijų ir už darbo jėgos judumo skatinimą atsakingų užimtumo tarnybų, mikrofinansų įstaigų ir finansavimą socialinėms įmonėms ar kitiems socialinių investicijų srities subjektams teikiančių įstaigų bei tinklaveikos gebėjimų stiprinimą valstybėse narėse ar trečiosiose valstybėse, kurios yra asocijuotos su EaSI kryptimi pagal 29 straipsnį;

iv)

suinteresuotųjų subjektų, įskaitant socialinius partnerius ir pilietinės visuomenės organizacijas, gebėjimų stiprinimą siekiant tarpvalstybinio bendradarbiavimo;

d)

komunikaciją ir sklaidos veiklą, visų pirma:

i)

tarpusavio mokymąsi keičiantis gerąja patirtimi, novatoriškais metodais, analitinės veiklos rezultatais, tarpusavio vertinimais ir lyginamąja analize;

ii)

su 4 straipsnio 1 dalyje nustatytomis politikos sritimis susijusias gaires, ataskaitas, informacinę medžiagą ir su politikos sritimis susijusių iniciatyvų nušvietimą žiniasklaidoje;

iii)

informacines sistemas, kuriose skelbiami su 4 straipsnio 1 dalyje nustatytomis politikos sritimis susiję įrodymai;

iv)

Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės renginius, konferencijas, seminarus ir informuotumo didinimo veiklą.

27 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys subjektai

1.   Taikant Finansinio reglamento 197 straipsnyje nustatytus kriterijus, reikalavimus atitinkantys subjektai yra šie:

a)

teisės subjektai, įsisteigę bet kurioje iš šių valstybių ar teritorijų:

i)

valstybėje narėje arba su ja susijusioje užjūrio šalyje ar teritorijoje;

ii)

trečiojoje valstybėje, kuri yra asocijuota su EaSI kryptimi pagal 29 straipsnį;

iii)

darbo programoje nurodytoje trečiojoje valstybėje, taikant šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas sąlygas;

b)

bet kuris teisės subjektas, įsteigtas pagal Sąjungos teisę, arba bet kuri tarptautinė organizacija.

2.   Trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuota su EaSI kryptimi pagal 29 straipsnį, įsisteigę teisės subjektai išimties tvarka atitinka dalyvavimo reikalavimus, jei to reikia tam tikro veiksmo tikslams pasiekti.

3.   Trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuota su EaSI kryptimi pagal 29 straipsnį, įsisteigę teisės subjektai iš esmės turi padengti savo dalyvavimo išlaidas.

28 straipsnis

Horizontalieji principai

1.   Komisija užtikrina, kad rengiant, įgyvendinant, stebint, teikiant ataskaitas ir vertinant pagal EaSI kryptį remiamus veiksmus būtų atsižvelgiama į lyčių lygybę, lyčių aspekto integravimą ir lyčių aspektu grindžiamo požiūrio įtraukimą ir tai būtų skatinama.

2.   Komisija imasi atitinkamų veiksmų, kad pagal EaSI kryptį remiamų veiksmų rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos, ataskaitų teikimo ir vertinimo etapais būtų užkirstas kelias bet kokiai diskriminacijai dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Rengiant ir įgyvendinant EaSI kryptį ypač atsižvelgiama į prieinamumą neįgaliesiems.

29 straipsnis

Trečiųjų valstybių dalyvavimas

EaSI kryptyje pagal susitarimą su Sąjunga gali dalyvauti šios trečiosios valstybės:

a)

Europos laisvosios prekybos asociacijos narės, kurios yra Europos ekonominės erdvės narės, Europos ekonominės erdvės susitarime nustatytomis sąlygomis;

b)

stojančiosios šalys, šalys kandidatės ir potencialios kandidatės pagal tų šalių dalyvavimo Sąjungos programose bendruosius principus ir sąlygas, nustatytus atitinkamuose bendruosiuose susitarimuose ir Asociacijos tarybos sprendimuose arba panašiuose susitarimuose, ir pagal Sąjungos bei tų šalių susitarimuose nustatytas konkrečias sąlygas;

c)

kitos trečiosios valstybės konkrečiame susitarime, kuris taikomas jų dalyvavimui EaSI kryptyje, nustatytomis sąlygomis, jei tuo susitarimu:

i)

užtikrinama teisinga Sąjungos programose dalyvaujančios trečiosios valstybės įnašų ir gaunamos naudos pusiausvyra;

ii)

nustatytos dalyvavimo programose sąlygos, įskaitant atskiroms programoms arba programų kryptims skirtų finansinių įnašų apskaičiavimą, ir tų programų administracinės išlaidos;

iii)

trečiajai valstybei nesuteikiami sprendimų priėmimo įgaliojimai EaSI krypties atžvilgiu;

iv)

garantuojamos Sąjungos teisės užtikrinti patikimą finansų valdymą ir apsaugoti savo finansinius interesus.

Šio straipsnio pirmos pastraipos c punkto ii papunktyje nurodyti įnašai yra asignuotosios pajamos pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 5 dalį.

III SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

30 straipsnis

Sąjungos finansavimo formos ir įgyvendinimo metodai

1.   Pagal EaSI kryptį finansiniai įnašai gali būti finansuojami bet kuria Finansiniame reglamente nustatyta forma, visų pirma kaip dotacijos, apdovanojimai, viešieji pirkimai ir savanoriški mokėjimai tarptautinėms organizacijoms, kurių narė yra Sąjunga arba kurių veikloje ji dalyvauja.

2.   EaSI kryptis įgyvendinama tiesiogiai, kaip numatyta Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkte, arba netiesiogiai kartu su to reglamento 62 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkte nurodytais subjektais.

Skiriant dotacijas Finansinio reglamento 150 straipsnyje nurodytą vertinimo komitetą gali sudaryti išorės ekspertai.

3.   Derinimo operacijos pagal EaSI kryptį įgyvendinamos pagal Reglamentą (ES) 2021/523 ir Finansinio reglamento X antraštinę dalį.

31 straipsnis

Darbo programa

1.   EaSI kryptis įgyvendinama vykdant Finansinio reglamento 110 straipsnyje nurodytas darbo programas. Tų darbo programų turinys nustatomas atsižvelgiant į šio reglamento 25 straipsnyje nustatytus veiklos tikslus ir šio reglamento 26 straipsnyje nustatytus tinkamus finansuoti veiksmus. Kai taikytina, darbo programose nustatoma bendra derinimo operacijoms rezervuota suma.

2.   Komisija kaupia praktines žinias apie darbo programų rengimą, konsultuodamasi su 39 straipsnio 8 dalyje nurodyta darbo grupe.

3.   Komisija skatina ESF+ ir kitų atitinkamų Sąjungos priemonių, taip pat ESF+ krypčių tarpusavio sinergiją ir užtikrina veiksmingą jų koordinavimą.

32 straipsnis

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

Rodikliai, skirti programos EaSI krypties veiklos pažangos, padarytos siekiant 4 straipsnio 1 dalyje nustatytų konkrečių tikslų ir 25 straipsnyje nustatytų veiklos tikslų, ataskaitai pateikti, išdėstyti IV priede.

Atsiskaitymo už veiklą sistema užtikrinama, kad EaSI krypties veiklos įgyvendinimo ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų renkami ekonomiškai, efektyviai ir laiku.

Tuo tikslu Sąjungos lėšų gavėjams ir, kai tinkama, valstybėms narėms nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.

33 straipsnis

Sąjungos finansinių interesų apsauga

Jei EaSI krypties veikloje pagal tarptautinį susitarimą priimto sprendimo arba kitos teisinės priemonės pagrindu dalyvauja trečioji valstybė, ji suteikia būtinas teises ir prieigą, reikalingas atsakingam leidimus suteikiančiam pareigūnui, OLAF ir Audito Rūmams, kad jie galėtų visapusiškai veikti pagal savo atitinkamą kompetenciją. OLAF atveju tokios teisės apima teisę atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, kaip numatyta Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013.

34 straipsnis

Vertinimas

1.   Vertinimai atliekami laiku, kad jų rezultatais būtų galima remtis sprendimų priėmimo procese.

2.   Ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. Komisija atlieka EaSI krypties laikotarpio vidurio vertinimą, remdamasi turima pakankama informacija apie jos įgyvendinimą.

Komisija įvertina programos veiklos rezultatus pagal Finansinio reglamento 34 straipsnį, visų pirma jos veiksmingumą, efektyvumą, suderinamumą, aktualumą ir Sąjungos pridėtinę vertę, be kita ko, šio reglamento 28 straipsnyje nurodytų horizontaliųjų principų atžvilgiu, taip pat kokybiškai ir kiekybiškai įvertina pažangą, padarytą siekiant EaSI krypties tikslų.

Laikotarpio vidurio vertinimas grindžiamas informacija, gauta taikant stebėsenos priemones ir rodiklius, nustatytus pagal šio reglamento 32 straipsnį, siekiant atlikti būtinus politikos ir finansavimo prioritetų pakeitimus.

3.   Ne vėliau kaip 2031 m. gruodžio 31 d., baigiantis įgyvendinimo laikotarpiui, Komisija atlieka galutinį EaSI krypties vertinimą.

4.   Komisija laikotarpio vidurio ir galutinių vertinimų išvadas kartu su savo pastabomis pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

35 straipsnis

Auditas

Asmenų ar subjektų, tarp jų ir Sąjungos institucijų ar įstaigų neįgaliotų asmenų ar subjektų, atliktais Sąjungos įnašo naudojimo auditais grindžiamas bendras užtikrinimas pagal Finansinio reglamento 127 straipsnį.

36 straipsnis

Informavimas, komunikacija ir viešinimas

1.   Sąjungos lėšų gavėjai nurodo tų lėšų kilmę ir užtikrina Sąjungos finansavimo matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus), teikdami nuoseklią, efektyvią ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

2.   Komisija vykdo informavimo ir komunikacijos veiksmus, susijusius su EaSI kryptimi, su remiantis EaSI krypties vykdytais veiksmais ir su gautais rezultatais.

EaSI krypčiai skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinio informavimo apie Sąjungos politinius prioritetus tiek, kiek tie prioritetai yra susiję su 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 4 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnyje nurodytais tikslais.

IV DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   17 straipsnio 7 dalyje ir 23 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2021 m. liepos 1 d.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 17 straipsnio 7 dalyje ir 23 straipsnio 5 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 17 straipsnio 7 dalį ar 23 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

38 straipsnis

ESF+ krypčiai, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, skirta komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Reglamento (ES) 2021/1060 115 straipsnio 1 dalyje nurodytas komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip tai suprantama Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

39 straipsnis

Komitetas, įsteigtas pagal SESV 163 straipsnį

1.   Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal SESV 163 straipsnį (toliau – ESF+ komitetas).

2.   Kiekviena valstybė narė paskiria vieną vyriausybės atstovą, vieną darbuotojų organizacijų atstovą, vieną darbdavių organizacijų atstovą ir po vieną kiekvieno nario pakaitinį narį ne ilgesnei kaip septynerių metų kadencijai. Nedalyvaujant vienam iš narių, jo pakaitinis narys automatiškai įgyja teisę dalyvauti komiteto posėdžiuose.

3.   ESF+ komitetą sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos organizacijos, atstovaujančios darbuotojų organizacijoms ir darbdavių organizacijoms Sąjungos lygmeniu.

4.   ESF+ komitetas, įskaitant 7 dalyje nurodytas jo darbo grupes, į savo posėdžius gali kviesti dalyvauti balsavimo teisės neturinčius suinteresuotųjų subjektų atstovus. Tai gali būti Europos investicijų banko ir Europos investicijų fondo atstovai, taip pat atitinkamų pilietinės visuomenės organizacijų atstovai.

5.   Su ESF+ komitetu konsultuojamasi dėl Reglamento (ES) 2021/1060 35 straipsnyje nurodytos techninės paramos numatomo naudojimo, jei parama skiriama pagal ESF+ kryptį, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, ir dėl kitų klausimų, turinčių įtakos su ESF+ susijusių Sąjungos lygmens strategijų įgyvendinimui.

6.   ESF+ komitetas gali teikti nuomones dėl:

a)

klausimų, susijusių su ESF+ indėliu įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį, įskaitant konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas ir su Europos semestru susijusius prioritetus, kaip antai nacionalines reformų programas;

b)

su Reglamentu (ES) 2021/1060 susijusių klausimų, svarbių ESF+;

c)

klausimų, susijusių su ESF+, kuriuos jam perduoda Komisija, išskyrus 5 dalyje nurodytus klausimus.

ESF+ komiteto nuomonės priimamos absoliučia atiduotų galiojančių balsų dauguma ir perduodamos Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui susipažinti. Komisija ESF+ komitetą raštu informuoja apie tai, kaip buvo atsižvelgta į jo nuomones.

7.   ESF+ komitetas sudaro darbo grupes kiekvienai ESF+ krypčiai.

8.   Komisija darbo programos klausimais konsultuojasi su darbo grupe, atsakinga už EaSI kryptį. Ji informuoja tą darbo grupę apie tai, kaip buvo atsižvelgta į konsultacijų su ja rezultatus. Ta darbo grupė užtikrina, kad dėl darbo programos būtų konsultuojamasi su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant pilietinės visuomenės atstovus.

40 straipsnis

ESF+ krypčiai, kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, taikomos pereinamojo laikotarpio nuostatos

Reglamentas (ES) Nr. 1304/2013, Reglamentas (ES) Nr. 223/2014 arba bet kuris remiantis tais reglamentais priimtas aktas toliau taikomas pagal tuos reglamentus remiamiems programoms ir veiksmams 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu.

41 straipsnis

EaSI krypčiai taikomos pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013 panaikinamas nuo 2021 m. sausio 1 d. Visos nuorodos į Reglamentą (ES) Nr. 1296/2013 laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

2.   EaSI krypties finansinio paketo lėšomis taip pat gali būti dengiamos techninės ir administracinės paramos išlaidos, būtinos siekiant užtikrinti perėjimą nuo priemonių, priimtų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1296/2013, prie ESF+.

3.   Prireikus asignavimai gali būti įtraukti į Sąjungos biudžetą po 2027 m., siekiant padengti 5 straipsnio 4 dalyje numatytas išlaidas, kad būtų galima valdyti iki 2027 m. gruodžio 31 d. nebaigtus vykdyti veiksmus.

4.   Grąžintos sumos iš finansinių priemonių, nustatytų Reglamentu (ES) Nr. 1296/2013, bus investuojamos į Reglamento (ES) 2021/523 8 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas socialinių investicijų ir įgūdžių politikos linijos finansines priemones.

5.   Vadovaujantis Finansinio reglamento 193 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktu, pagal šį reglamentą remiama veikla ir pagrindinės išlaidos finansavimo sprendime nurodytais tinkamai pagrįstais atvejais ribotą laikotarpį gali būti laikomos tinkamomis finansuoti nuo 2021 m. sausio 1 d., net jei veikla buvo vykdoma ir išlaidos patirtos prieš pateikiant dotacijos paraišką.

42 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

EaSI krypčiai jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. birželio 24 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. P. ZACARIAS


(1)  OL C 429, 2020 12 11, p. 245.

(2)  OL C 86, 2019 3 7, p. 84.

(3)  2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento pozicija (OL C 411, 2020 11 27, p. 324) ir 2021 m. gegužės 27 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2021 m. birželio 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(4)  2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 60).

(5)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(6)  2021 m. kovo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/523, kuriuo nustatoma programa „InvestEU“ ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/1017 (OL L 107, 2021 3 26, p. 30).

(7)  2020 m. spalio 13 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/1512 dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (OL L 344, 2020 10 19, p. 22).

(8)  2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės finansinės taisyklės (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 159).

(9)  2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1056, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(10)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(11)  2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (OL L 72, 2014 3 12, p. 1).

(12)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1296/2013 dėl Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 283/2010/ES, nustatantis Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonę Progress (OL L 347, 2013 12 20, p. 238).

(13)  OL L 433 I, 2020 12 22, p. 28.

(14)  2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/817, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus +“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013 (OL L 189, 2021 5 28, p. 1).

(15)  2016 m. gruodžio 19 d. Tarybos rekomendacija dėl įgūdžių tobulinimo krypčių – naujų galimybių suaugusiesiems (OL C 484, 2016 12 24, p. 1).

(16)  2021 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/695, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“, nustatomos su ja susijusios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1290/2013 ir (ES) Nr. 1291/2013 (OL L 170, 2021 5 12, p. 1).

(17)  2021 m. kovo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/522, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 282/2014 (OL L 107, 2021 3 26, p. 1).

(18)  2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (OL L 57, 2021 2 18, p. 17).

(19)  2021 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/691 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo perkeltiesiems darbuotojams (EGF), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 (OL L 153, 2021 5 3, p. 48).

(20)  2021 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/694, kuriuo nustatoma Skaitmeninės Europos programa ir panaikinamas Sprendimas (ES) 2015/2240 (OL L 166, 2021 5 11, p. 1).

(21)  2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/818, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. programa „Kūrybiška Europa“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013 (OL L 189, 2021 5 28, p. 34).

(22)  2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/888, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso programa ir panaikinami Reglamentai (ES) 2018/1475 ir (ES) Nr. 375/2014 (OL L 202, 2021 6 8, p. 32).

(23)  2021 m. vasario 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/240, kuriuo nustatoma techninės paramos priemonė (OL L 57, 2021 2 18, p. 1).

(24)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 470).

(25)  OL C 241, 1994 8 29, p. 9.

(26)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(27)  OL L 282, 2016 10 19, p. 4.

(28)  2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas) (OL L 344, 2013 12 19, p. 1).

(29)  OL L 1, 1994 1 3, p. 3.

(30)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

(31)  1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

(32)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

(33)  2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

(34)  2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

(35)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(36)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(37)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).


I PRIEDAS

BENDRI RODIKLIAI, TAIKOMI BENDRAJAI PARAMAI PAGAL ESF+ KRYPTĮ, KURIAI TAIKOMAS PASIDALIJAMASIS VALDYMAS

Asmens duomenys turi būti suskirstyti pagal lytį (moteris, vyras, nebinarinio lytiškumo asmuo (1)).

Jeigu tam tikrų rezultatų neįmanoma gauti, duomenų pagal tų rezultatų rodiklius rinkti ir pateikti nereikia.

Kai tinkama, apie bendrus produkto rodiklius gali būti pranešama remiantis veiksmo tiksline grupe.

1.

Bendri produkto rodikliai, susiję su asmenims skirtais veiksmais

1.1.

Bendri produkto rodikliai, taikomi dalyviams yra šie:

bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius (*1),

ilgalaikiai bedarbiai (*1),

neaktyvūs asmenys (*1),

dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis (*1),

jaunesnių nei 18 metų vaikų skaičius (*1),

18–29 metų jaunuoliai (*1),

55 metų ir vyresnių dalyvių skaičius (*1),

asmenys, turintys pagrindinį arba žemesnį nei pagrindinis išsilavinimą (ISCED 0–2) (*1),

asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) arba profesinį (turint vidurinį) (ISCED 4) išsilavinimą (*1),

asmenys, turintys tretinį išsilavinimą (ISCED 5–8) (*1),

bendras dalyvių skaičius (2).

Šiame punkte išvardyti rodikliai netaikomi ESF+ paramai, kuria prisidedama prie 4 straipsnio 1 dalies l punkte nustatyto konkretaus tikslo įgyvendinimo, išskyrus šiuos rodiklius: jaunesnių nei 18 metų vaikų skaičius, 18–29 metų jaunuoliai, 55 metų ir vyresnių dalyvių skaičius ir bendras dalyvių skaičius.

Kai duomenys renkami iš registrų arba lygiaverčių šaltinių, valstybės narės gali naudoti nacionalines terminų apibrėžtis.

1.2.

Kiti bendri produkto rodikliai, taikomi dalyviams:

dalyviai, turintys negalią (*2),

trečiųjų valstybių piliečiai (*1),

užsienio kilmės dalyviai (*1),

mažumos (įskaitant marginalizuotas bendruomenes, pavyzdžiui, romus) (*2),

benamiai ar susiduriantys su atskirtimi dėl būsto (*1),

dalyviai iš kaimo vietovių (*1) (3).

Rinkti duomenis būtina tik tada, kai taikytina ir svarbu.

1.2 punkte išvardytų rodiklių vertės gali būti nustatomos remiantis paramos gavėjo pateiktu informacija pagrįstu įvertinimu.

1.2 punkte išvardytiems rodikliams valstybės narės gali taikyti nacionalines terminų apibrėžtis, išskyrus rodikliams „Trečiųjų valstybių piliečiai“ ir „dalyviai iš kaimo vietovių“.

2.

Bendri produkto rodikliai, taikomi subjektams

Subjektams taikomi bendri produkto rodikliai yra šie:

paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius,

paramą gavusių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant kooperatines įmones ir socialinės įmones) skaičius.

Kai duomenys renkami iš registrų arba lygiaverčių šaltinių, valstybės narės gali naudoti nacionalines terminų apibrėžtis.

3.

Bendri tiesioginio rezultato rodikliai, taikomi dalyviams

Bendri dalyviams taikomi tiesioginio rezultato rodikliai yra šie:

dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui ieškantys darbo (*1),

dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui einantys švietimo ar mokymo programą (*1),

dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui įgyjantys kvalifikaciją (*1),

dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui dirbantys, įskaitant savarankišką darbą (*1).

Šiame punkte išvardyti rodikliai netaikomi ESF+ paramai, teikiamai siekiant prisidėti prie konkretaus 4 straipsnio 1 dalies l punkte nustatyto tikslo įgyvendinimo.

Kai duomenys renkami iš registrų arba lygiaverčių šaltinių, valstybės narės gali naudoti nacionalines terminų apibrėžtis.

4.

Bendri ilgesnės trukmės rezultato rodikliai, taikomi dalyviams

Bendri dalyviams taikomi ilgesnės trukmės rezultato rodikliai yra šie:

dalyviai, kurie per šešis mėnesius nuo dalyvavimo pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą (*1),

dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo per šešis mėnesius nuo dalyvavimo pabaigos (*1).

Šiame punkte išvardyti rodikliai netaikomi ESF+ paramai, teikiamai siekiant prisidėti prie konkretaus 4 straipsnio 1 dalies l punkte nustatyto tikslo įgyvendinimo.

Kai duomenys renkami iš registrų arba lygiaverčių šaltinių, valstybės narės gali naudoti nacionalines terminų apibrėžtis.

Bendri ilgesnės trukmės rezultato rodikliai, taikomi dalyviams, pranešami ne vėliau kaip 2026 m. sausio 31 d. pagal Reglamento (ES) 2021/1060 42 straipsnio 1 dalį ir įtraukiami į to reglamento 43 straipsnyje nurodytą galutinę veiklos rezultatų ataskaitą.

Dalyviams nustatytas minimalus reikalavimas, kad bendri ilgesnės trukmės rezultato rodikliai turi būti grindžiami reprezentatyviąja dalyvių imtimi 4 straipsnio 1 dalies a–k punktuose nustatytų konkrečių tikslų atveju. Turi būti užtikrintas toks vidinis imties patikimumas, kad duomenis būtų galima apibendrinti konkretaus tikslo lygmeniu.


(1)  Pagal nacionalinę teisę.

(*1)  Duomenys, pateikti remiantis Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 1 dalimi, yra asmens duomenys.

(2)  Šis rodiklis apskaičiuojamas automatiškai, remiantis bendrais produkto rodikliais, susijusiais su užimtumo statusu, išskyrus ESF+ paramos, teikiamos siekiant prisidėti prie konkretaus 4 straipsnio 1 dalies l punkte nustatyto tikslo įgyvendinimo – tokiu atveju turi būti pranešama apie bendrą dalyvių skaičių.

(*2)  Pateikti duomenys apima specialios kategorijos asmens duomenis, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/679 9 straipsnyje.

(3)  Šis rodiklis netaikomas ESF+ paramai, teikiamai siekiant prisidėti prie konkretaus 4 straipsnio 1 dalies l punkte nustatyto tikslo įgyvendinimo.


II PRIEDAS

BENDRI RODIKLIAI, TAIKOMI ESF+ VEIKSMAMS, KURIAIS SIEKIAMA LABIAUSIAI SKURSTANČIŲ ASMENŲ SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES PAGAL KONKRETŲ TIKSLĄ, NUSTATYTĄ 4 STRAIPSNIO 1 DALIES l PUNKTE, LAIKANTIS 7 STRAIPSNIO 5 DALIES PIRMOS PASTRAIPOS

Asmens duomenys turi būti suskirstyti pagal lytį (moteris, vyras, nebinarinio lytiškumo asmuo (1)).

1.

Bendri produkto rodikliai, susiję su asmenims skirtais veiksmais

1.1.

Bendri produkto rodikliai, taikomi dalyviams yra:

bendras dalyvių skaičius,

jaunesnių nei 18 metų vaikų skaičius (*1),

18–29 metų jaunuolių skaičius (*1),

65 metų ir vyresnių dalyvių skaičius (*1).

1.1 punkte išvardytų rodiklių vertės gali būti nustatomos remiantis paramos gavėjo pateiktu informacija pagrįstu įvertinimu.

1.2.

Kiti bendri produkto rodikliai yra:

dalyviai, turintys negalią (*2),

trečiųjų valstybių piliečiai (*1),

užsienio kilmės (*1) ir mažumoms (įskaitant marginalizuotas bendruomenes, pavyzdžiui, romus) (*2) priklausančių dalyvių skaičius,

benamiai ar susiduriantys su atskirtimi dėl būsto (*1).

Rinkti duomenis būtina tik tada, kai taikytina ir svarbu.

1.2 punkte išvardytų rodiklių vertės gali būti nustatomos remiantis paramos gavėjo pateiktu informacija pagrįstu įvertinimu.


(1)  Pagal nacionalinę teisę.

(*1)  Duomenys, pateikti remiantis Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 1 dalimi, yra asmens duomenys.

(*2)  Pateikti duomenys apima specialios kategorijos asmens duomenis, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/679 9 straipsnyje.


III PRIEDAS

BENDRI RODIKLIAI, TAIKOMI ESF+ PARAMAI MATERIALINIO NEPRITEKLIAUS PROBLEMAI SPRĘSTI

1.

Produkto rodikliai

1.1.

Bendra paskirstyto maisto ir prekių piniginė vertė

1.1.1.

bendra pagalbos maistu vertė (1);

1.1.1.1.

bendra benamiams skirto maisto piniginė vertė;

1.1.1.2.

bendra kitoms tikslinėms grupėms skirto maisto piniginė vertė;

1.1.2.

bendra paskirstytų prekių vertė (2);

1.1.2.1.

bendra vaikams skirtų prekių piniginė vertė;

1.1.2.2.

bendra benamiams skirtų prekių piniginė vertė;

1.1.2.3.

bendra kitoms tikslinėms grupėms skirtų prekių piniginė vertė.

1.2.

Paskirstytos pagalbos maistu bendras kiekis (tonomis) (3):

1.2.1.

maisto, kurio tik vežimas, skirstymas ir sandėliavimas apmokėtas pagal programą, dalis (proc.);

1.2.2.

ESF+ bendrai finansuojamų maisto produktų dalis, palyginti su bendru paramos gavėjams paskirstytu maisto kiekiu (%).

1.2.1 ir 1.2.2 punktuose išvardytų rodiklių vertės nustatomos remiantis paramos gavėjo pateiktu informacija pagrįstu įvertinimu.

2.

Bendri rezultato rodikliai

2.1.

Pagalbą maistu gaunančių galutinių gavėjų skaičius

jaunesnių nei 18 metų vaikų skaičius,

18–29 metų jaunuolių skaičius,

moterų skaičius,

65 metų ir vyresnių galutinių gavėjų skaičius,

negalią turinčių galutinių gavėjų skaičius (*1),

trečiųjų valstybių piliečių skaičius (*1),

užsienio kilmės ir mažumoms (įskaitant marginalizuotas bendruomenes, pavyzdžiui, romus) priklausančių galutinių gavėjų skaičius (*1),

benamių galutinių gavėjų arba galutinių gavėjų, susiduriančių su atskirtimi dėl būsto, skaičius (*1).

2.2.

Materialinę pagalbą gaunančių galutinių gavėjų skaičius

jaunesnių nei 18 metų vaikų skaičius,

18–29 metų jaunuolių skaičius,

moterų skaičius,

65 metų ir vyresnių galutinių gavėjų skaičius,

negalią turinčių galutinių gavėjų skaičius (*1),

trečiųjų valstybių piliečių skaičius (*1),

užsienio kilmės ir mažumoms (įskaitant marginalizuotas bendruomenes, pavyzdžiui, romus) priklausančių galutinių gavėjų skaičius (*1),

benamių galutinių gavėjų arba galutinių gavėjų, susiduriančių su atskirtimi dėl būsto, skaičius (*1).

2.3.

Čekius arba korteles gavusių galutinių gavėjų skaičius

jaunesnių nei 18 metų vaikų skaičius,

18–29 metų jaunuolių skaičius,

65 metų ir vyresnių galutinių gavėjų skaičius,

moterų skaičius,

negalią turinčių galutinių gavėjų skaičius (*1),

trečiųjų valstybių piliečių skaičius (*1),

užsienio kilmės ir mažumoms (įskaitant marginalizuotas bendruomenes, pavyzdžiui, romus) priklausančių galutinių gavėjų skaičius (*1),

benamių galutinių gavėjų arba galutinių gavėjų, susiduriančių su atskirtimi dėl būsto, skaičius (*1).

2 punkte išvardytų rodiklių vertės nustatomos remiantis paramos gavėjo pateiktu informacija pagrįstu įvertinimu.


(1)  Šie rodikliai netaikomi pagalbai maistu, kuri teikiama netiesiogiai naudojant čekius ar korteles.

(2)  Šie rodikliai netaikomi prekėms, kurios tiekiamos netiesiogiai naudojant čekius ar korteles.

(3)  Šie rodikliai netaikomi pagalbai maistu, kuri teikiama netiesiogiai naudojant čekius ar korteles.

(*1)  Gali būti naudojamos nacionalinės terminų apibrėžtys.


IV PRIEDAS

EaSI KRYPTIES RODIKLIAI

EaSI krypties rodikliai

analitinės veiklos skaičius,

dalijimosi informacija ir tarpusavio mokymosi veiklų skaičius,

socialinio eksperimento atvejų skaičius,

gebėjimų stiprinimo ir tinklaveikos veiklos skaičius,

asmenų, įdarbintų pagal tikslines judumo programas, skaičius.

Rodiklio „asmenų, įdarbintų pagal tikslines judumo programas, skaičius“ duomenys renkami tik kas dvejus metus.


2021 6 30   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 231/60


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/1058

2021 m. birželio 24 d.

dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 177 straipsnio antrą pastraipą ir į 178 bei 349 straipsnius,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 176 straipsnyje numatyta, kad Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. Pagal tą straipsnį ir SESV 174 straipsnio antrą ir trečią pastraipas ERPF turi padėti mažinti įvairių regionų išsivystymo lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, ypatingą dėmesį skiriant didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų (ypač, be kita ko, demografinio nuosmukio sukeltų trūkumų) turintiems regionams, pavyzdžiui, labai retai apgyvendintiems toliausiai į šiaurę esantiems regionams, salų ir tarpvalstybiniams bei kalnų regionams;

(2)

Sanglaudos fondas buvo sukurtas siekiant prisidėti prie bendro tikslo stiprinti Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą teikiant finansinę paramą aplinkos apsaugos ir transeuropinių tinklų transporto infrastruktūros srityje (toliau – TEN-T) projektams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1315/2013 (4);

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1060 (5) nustatomos bendros taisyklės, taikomos ERPF, „Europos socialinį fondą +“ (toliau – ESF+), Sanglaudos fondą, Teisingos pertvarkos fondą, Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondą (toliau – EJRŽAF), Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą (toliau – PMIF), Vidaus saugumo fondą (toliau – VSF) ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonę (toliau – SVVP), kurių veiklos gairės pateiktos bendroje programoje;

(4)

siekiant supaprastinti taisykles, kurios buvo taikomos tiek ERPF, tiek Sanglaudos fondui 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, abiem fondams taikomos taisyklės turėtų būti nustatytos vienu reglamentu;

(5)

įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos fondą turėtų būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Valstybės narės taip pat turėtų laikytis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų prievolių ir Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2017 m. paskelbtų Europos socialinių teisių ramsčio principų, taip pat užtikrinti prieinamumą pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 9 straipsnį ir laikydamosi Sąjungos teisės, kuria suderinami gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai. Tame kontekste ERPF ir Sanglaudos fondas, išlaikant sinergiją su ESF+, turėtų būti įgyvendinami taip, kad būtų skatinamas perėjimas nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomeninės globos, ir jų tikslų turėtų būti siekiama taip, kad būtų prisidedama prie kokybiškų darbo vietų kūrimo, skurdo panaikinimo ir socialinės įtraukties skatinimo. Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti panaikinti nelygybę įvairiose srityse, skatinti vyrų ir moterų lygybę ir integruoti lyčių aspektu grindžiamą požiūrį, taip pat kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Nei vienas iš fondų neturėtų remti veiksmų, kuriais prisidedama prie kokios nors formos segregacijos ar atskirties, o tuo atveju, jei finansuojama infrastruktūra, abu fondai turėtų užtikrinti prieinamumą neįgaliesiems;

(6)

ERPF ir Sanglaudos fondo tikslų turėtų būti siekiama darnaus vystymosi ir Sąjungos skatinamo siekio išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, kontekste, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“. Atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti 2015 m. Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją 21-os šalių konferencijos metu, ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (toliau – JT darnaus vystymosi tikslai), abu fondai prisidės prie klimato politikos veiksmų integravimo ir bendro tikslo – 30 % Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams remti – pasiekimo. Tuo tikslu tikimasi, kad pagal ERPF vykdomi veiksmai 30 % prisidės prie ERPF bendro finansinio paketo klimato srities tikslams siekti. Tikimasi, kad pagal Sanglaudos fondą vykdomi veiksmai 37 % prisidės prie Sanglaudos fondo bendro finansinio paketo klimato srities tikslams siekti. Be to, veiksmais pagal šį reglamentą turėtų būti prisidedama prie siekio 2024 m. biologinės įvairovės tikslams skirti 7,5 % metinių išlaidų pagal daugiametę finansinę programą (toliau – DFP), o 2026 m. ir 2027 m. biologinės įvairovės tikslams skirti 10 % metinių išlaidų pagal DFP, kartu atsižvelgiant į esamus klimato ir biologinės įvairovės tikslų sutapimus.

Abiejų fondų lėšomis turėtų būti remiama veikla, kuria paisoma klimato ir aplinkos apsaugos standartų bei Sąjungos prioritetų ir nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip tai suprantama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 (6) 17 straipsnyje, ir užtikrinamas perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio ekonomikos, kad 2050 m. būtų pasiektas poveikio klimatui neutralumo tikslas. ERPF ir Sanglaudos fondo programomis turėtų būti atsižvelgiama į integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų turinį, priimtą įgyvendinant energetikos sąjungos ir klimato veiksmų valdymą, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1999 (7);

(7)

siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą, įmonėms naudingi ERPF ir Sanglaudos fondo veiksmai turi atitikti Sąjungos valstybės pagalbos taisykles, nustatytas SESV 107 ir 108 straipsniuose;

(8)

įgyvendinant ERPF ir Socialinį fondą svarbus aspektas yra partnerystės principas, grindžiamas daugiapakopio valdymo metodu ir užtikrinantis regioninės, vietos, miestų ir kitų valdžios institucijų, pilietinės visuomenės, ekonominių ir socialinių partnerių ir, kai tikslinga, mokslinių tyrimų organizacijų ir universitetų dalyvavimą. Įgyvendinant abu fondus turėtų būti užtikrintas veiksmų koordinavimas ir papildomumas su ESF+, Teisingos pertvarkos fondo, EJRŽAF ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) veiksmais;

(9)

būtina nustatyti ERPF paramos nuostatas pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą (INTERREG);

(10)

siekiant nustatyti veiklos rūšis, kurios gali būti remiamos ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis, turėtų būti nustatyti konkretūs abiejų fondų paramos teikimo politikos tikslai siekiant užtikrinti, kad fondai savo lėšomis prisidėtų prie vieno ar daugiau Reglamento (ES) 2021/1060 5 straipsnio 1 dalyje nustatytų bendrų politikos tikslų pasiekimo;

(11)

atsižvelgiant į tai, kad mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) yra Europos ekonomikos pagrindas, ERPF lėšomis turėtų būti toliau remiama MVĮ plėtra didinant jų tvarų augimą ir gerinant jų konkurencingumą. Be to, atsižvelgiant į potencialiai žymų COVID-19 pandemijos poveikį ar bet kokias kitas ateityje galinčias kilti krizes, darančias poveikį įmonėms ir užimtumui, ERPF lėšomis turėtų būti remiamas atsigavimas po tokių krizinių situacijų teikiant paramą darbo vietų kūrimui mažosiose ir vidutinėse įmonėse, be kita ko, pasitelkiant gamybines investicijas;

(12)

investicijomis pagal ERPF turėtų būti prisidedama prie visuotinio sparčiojo skaitmeninės infrastruktūros tinklo kūrimo ir padedama skatinti netaršų ir tvarų įvairiarūšį judumą, daugiausia dėmesio skiriant viešajam transportui, dalijimuisi transporto priemonėmis, ėjimui pėsčiomis ir važiavimui dviračiu – visa tai vertinant kaip dalį priemonių pereinant prie nulinio anglies dioksido kiekio ekonomikos;

(13)

siekiant išnaudoti visas skaitmeninio amžiaus teikiamas galimybes, ERPF lėšomis turėtų būti prisidedama prie įtraukios skaitmeninės visuomenės, kurioje piliečiai, mokslinių tyrimų organizacijos, įmonės ir viešojo administravimo institucijos visapusiškai naudojasi skaitmeninimo teikiamomis galimybėmis, plėtojimo. Veiksminga e. valdžia nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis reiškia, kad, be kita ko, yra plėtojamos priemonės ir yra permąstomas organizavimas bei procesai siekiant užtikrinti, kad viešosios paslaugos būtų teikiamos veiksmingiau, lengviau, sparčiau ir mažesnėmis sąnaudomis. Visų pirma turėtų būti naudojamos skaitmeninės ir telekomunikacijų technologijos siekiant stiprinti tradicinius tinklus ir paslaugas vietos bendruomenių naudai, plėtojant tokius projektus kaip pažangieji miestai ir kaimai;

(14)

ERPF lėšomis teikiama parama pagal 1 politikos tikslą (1 PT) turėtų būti grindžiama pažangiosios specializacijos strategijoms skirtų pajėgumų stiprinimu; minėtose strategijose nustatomi nacionalinio arba regioninio, arba abiejų lygmenų prioritetai, siekiant didinti konkurencinį pranašumą plėtojant mokslinių tyrimų ir inovacijų privalumus ir derinant juos su verslo poreikiais bei būtinais įgūdžiais, taikant verslininkystės galimybių paieškos procesą. Šis procesas turėtų leisti verslo subjektams, įskaitant pramonės subjektus, švietimo ir mokslinių tyrimų organizacijas, viešojo administravimo institucijas ir pilietinę visuomenę, nustatyti darniai ekonominei plėtrai perspektyviausias sritis remiantis regiono savitomis struktūromis ir žinių baze. Kadangi pažangiosios specializacijos valdymo procesas yra labai svarbus strategijos kokybės veiksnys, ERPF lėšomis turėtų būti teikiama parama veiksmingam verslininkystės galimybių paieškos procesui ir pažangiosios specializacijos strategijų parengimui ar atnaujinimui būtinų pajėgumų plėtojimui ir stiprinimui;

(15)

siekiant propaguoti neutralaus poveikio klimatui Sąjungos tikslo pasiekimą ne vėliau kaip 2050 m., deramai atsižvelgiant į su tuo susijusias socialines ir ekonomines pasekmes, ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis turėtų būti prisidedama prie išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir prie energijos nepritekliaus sprendimo. Šiame kontekste būtų ypač svarbios investicijos į energijos vartojimo efektyvumą, įskaitant energijos taupymo schemas, į tvarią atsinaujinančiąją energiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2018/2001 (8) nustatytus tvarumo kriterijus, į pažangiąsias energijos sistemas, taip pat investicijos, skirtos nelaimių prevencijai, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros skatinimui, įskaitant saugomų natūralių gamtinių zonų išsaugojimą, aukštą vertinimą ir akcentavimą, ir investicijos į kitas priemones, kuriomis siekiama mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip antai natūralių gamtinių zonų, turinčių didelį anglies dioksido absorbcijos ir saugojimo potencialą, išsaugojimą ir atkūrimą, įskaitant viržynių drėgnumo atkūrimą, sąvartynų dujų surinkimą ar išmetamą dujų kiekį pramoniniuose procesuose ar produktuose mažinimą. Be to, turėtų būti remiamos investicijos, kuriomis siekiama mažinti visų rūšių taršą, kaip antai oro, vandens, dirvožemio, triukšmo ir šviesinę taršą;

(16)

rengiant programas, bendrai finansuojamas ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis, reikia atsižvelgti į integruotus nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus, kuriuose apibrėžiama politika ir priemonės ir kuriuose sprendžiamos energijos nepritekliaus ir su išmetamu dujų kiekiu susijusios problemos. Siekiant prisidėti prie integruotuose nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose išdėstytų nacionalinių energijos nepritekliaus mažinimo tikslų pasiekimo, ERPF lėšomis turėtų būti visų pirma remiamas energijos vartojimo efektyvumo didinimas būstų sektoriuje ir pastatuose pagal iš dalies pakeistą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/844 (9), siekiant prisidėti prie tikslo iki 2050 m. užtikrinti nuo iškastinio kuro nepriklausantį pastatų ūkį, taip mažinant energijos suvartojimą ir užtikrinant, kad su energijos nepritekliumi susiduriantys namų ūkiai sutaupytų išteklių;

(17)

siekiant pagerinti transporto jungtis, ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis turėtų būti skatinama transeuropinio transporto tinklo plėtra, kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. 1315/2013, investicijomis į geležinkelių transporto, vidaus vandenų transporto, kelių transporto, jūrų transporto ir daugiarūšio transporto infrastruktūrą, įskaitant triukšmo mažinimo priemones. ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamas judumas nacionaliniu, regioniniu, vietos ir tarpvalstybiniu lygmenimis ir judumas mieste. Šiuo atžvilgiu abiejų fondų lėšomis turėtų būti stengiamasi didinti saugą, visų pirma esamų tiltų ir tunelių saugą;

(18)

vis labiau susietame pasaulyje ir atsižvelgiant į demografinių ir migracijos procesų dinamiką akivaizdu, kad būtina laikytis bendro požiūrio į Sąjungos migracijos politiką, kuris būtų pagrįstas skirtingų finansavimo priemonių sinergija ir papildomumu. Todėl, rengiant ir įgyvendinant programas pagal ERPF, turėtų būti atkreiptas dėmesys į demografinius iššūkius. Siekiant užtikrinti darnią, tvirtą ir nuoseklią paramą valstybių narių tarpusavio solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo pastangoms migracijos valdymo kontekste, ERPF lėšomis turėtų būti teikiama parama tinkamiausiu teritoriniu lygmeniu, siekiant palengvinti ilgalaikę, įtraukią trečiųjų šalių piliečių, įskaitant migrantus, integraciją socialinės ir ekonominės plėtros naudai, laikantis požiūrio, kuriuo siekiama apsaugoti minėtų asmenų orumą ir teises;

(19)

siekiant skatinti socialines inovacijas ir įtraukias galimybes įsidarbinti aukštos kokybės darbo vietose, ERPF lėšomis turėtų būti remiami socialinės ekonomikos subjektai, kaip antai kooperatyvai, savitarpio draugijos, ne pelno asociacijos ir socialinės įmonės;

(20)

siekiant skatinti socialinę įtrauktį ir kovoti su skurdu, ypač kalbant apie marginalizuotas bendruomenes, būtina taip pat infrastruktūros pagalba gerinti prieigą prie socialinių, švietimo, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugų, įskaitant sportą, atsižvelgiant į konkrečius neįgaliųjų, vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų poreikius;

(21)

ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis turėtų būti skatinama marginalizuotų bendruomenių socialinė ir ekonominė įtrauktis, ypač daug dėmesio skiriant romų įtraukčiai, įskaitant strateginę politikos programą, kaip numatyta Reglamento (ES) 2021/1060 IV priede, mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams, įskaitant namų ūkius, kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis, ir nepalankioje padėtyje esančias grupes, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis. Visų pirma, laikantis Europos socialinių teisių ramsčio 19 principo, ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis turėtų būti galima remti aprūpinimą socialiniu būstu. Atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais susiduria marginalizuotos romų bendruomenės galimybių naudotis pagrindinėmis paslaugomis srityje, ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis turėtų būti prisidedama prie jų gyvenimo sąlygų ir raidos perspektyvų gerinimo;

(22)

siekiant socialiai įtraukiu būdu stiprinti pasirengimą nuotoliniam ir internetiniam švietimui ir mokymui, ERPF parama, atsižvelgiant į šio fondo užduotį gerinti vienodas galimybes naudotis įtraukiomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis, turėtų būti visų pirma prisidedama prie atsparumo nuotoliniam ir internetiniam mokymusi didinimo. Stengiantis užtikrinti švietimo ir mokymo proceso tęstinumą COVID-19 pandemijos metu, išryškėjo didelių trūkumų, susijusių su besimokančių asmenų, kilusių iš socialiniu ir ekonominiu požiūriu nepalankios aplinkos ir gyvenančių atokiuose regionuose, galimybėmis naudotis būtina informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) įranga ir ryšiu. Šiame kontekste ERPF lėšomis turėtų būti remiamas būtinos IRT įrangos ir ryšio prieinamumas, taip didinant švietimo ir mokymo sistemų atsparumą nuotoliniam ir internetiniam mokymuisi;

(23)

siekiant stiprinti visuomenės sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus užkirsti kelią ekstremaliosioms sveikatos situacijoms, greitai į jas reaguoti ir atsigauti po jų, ERPF lėšomis taip pat turėtų būti prisidedama prie sveikatos priežiūros sistemų atsparumo didinimo. Be to, precedento neturinčios COVID-19 pandemijos metu išryškėjus, kaip svarbu užtikrinti galimybes nedelsiant naudotis būtiniausiomis atsargomis, kad būtų veiksmingai reaguojama į ekstremaliąją situaciją, ERPF paramos aprėptis turėtų būti išplėsta, kad būtų galima pirkti atsargas, būtinas atsparumui nelaimėms ir sveikatos priežiūros sistemų, įskaitant pirminės sveikatos priežiūros sistemas, atsparumui didinti ir perėjimui nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomeninės globos skatinti. Atsargų, skirtų sveikatos priežiūros sistemų atsparumui didinti, pirkimas turėtų atitikti nacionalinę sveikatos strategiją ir neviršyti jos ribų, taip pat turėtų būti užtikrintas papildomumas su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/522 (10) nustatyta programa „ES – sveikatos labui“, taip pat su „rescEU“ pajėgumais pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1313/2013/ES (11);

(24)

ERPF lėšomis turėtų būti remiamas ir skatinamas perėjimas nuo institucinės globos prie globos šeimoje arba bendruomeninės globos remiant infrastruktūrą, kuria būtų siekiama užkirsti kelią atskirčiai nuo bendruomenės, būtų palengvinta žmonių integracija į visuomenę ir būtų siekiama užtikrinti savarankiško gyvenimo sąlygas;

(25)

turėtų būti numatytas specialus konkretus tikslas nuo turizmo ir kultūros sektorių labai priklausomų regionų ekonomikai remti. Taip būtų galima išnaudoti visą kultūros ir darnaus turizmo potencialą ekonomikos gaivinimo, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų tikslais, nedarant poveikio galimybėms ERPF lėšomis teikti paramą tiems sektoriams pagal kitus konkrečius tikslus;

(26)

investicijos, kuriomis remiama kūrybos ir kultūros pramonė, kultūros paslaugos ir kultūros paveldo vietovės, galėtų būti finansuojamos pagal bet kurį politikos tikslą, jei jomis prisidedama prie konkrečių tikslų ir jei jos patenka į ERPF paramos aprėptį;

(27)

darniam turizmui reikia ekonominio, socialinio, kultūrinio ir aplinkosauginio tvarumo pusiausvyros. Požiūris į tvaraus turizmo rėmimą turėtų atitikti 2007 m. spalio 19 d. Komisijos komunikatą „Darnaus ir konkurencingo Europos turizmo darbotvarkė“. Visų pirma juo turėtų būti atsižvelgiama į turistų gerovę, gerbiama gamtinė ir kultūrinė aplinka, taip pat užtikrinamas socioekonominis vystymasis bei lankytinų vietų ir įmonių konkurencingumas laikantis integruoto ir holistinio politikos metodo;

(28)

siekiant remti valstybių narių ir regionų pastangas reaguoti susidūrus su naujais iššūkiais ir užtikrinti aukštą saugumo lygį savo piliečiams, taip pat marginalizacijos bei radikalizacijos prevenciją, kartu pasikliaujant sinergija ir papildomumu su kitomis Sąjungos politikos sritimis, investicijomis pagal ERPF turėtų būti prisidedama prie saugumo tose srityse, kuriose būtina užtikrinti viešųjų erdvių ir ypatingos svarbos infrastruktūros, pavyzdžiui, transporto ir energetikos infrastruktūros, saugą ir saugumą, taip prisidedant prie įtraukesnių ir saugesnių visuomenių kūrimo;

(29)

siekiant užtikrinti harmoningą miestų ir ne miestų teritorijų plėtrą, ERPF lėšomis turėtų būti integruotai teikiama parama pagal 5 politikos tikslą (5 PT) ekonominei, socialinei ir aplinkosauginei plėtrai remiantis tarpsektorinėmis teritorinėmis strategijomis, taikant integruotas teritorinio vystymo priemones. Be to, plėtojant miestų teritorijas, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas miestų funkcinių zonų rėmimui dėl jų svarbos inicijuojant vietos valdžios institucijų ir partnerių bendradarbiavimą tarp administracinių sienų, taip pat stiprinant miesto ir kaimo ryšius;

(30)

ERPF lėšomis turėtų būti integruotai remiamas darnus turizmas, visų pirma stiprinant bendradarbiavimą funkcinėse zonose. Siekiant didinti darnaus turizmo poveikį ekonomikai, įmonės ir valdžios institucijos turėtų sistemingai bendradarbiauti, kad kokybiškos paslaugos būtų efektyviau teikiamos teritorijose, kuriose turizmo potencialas yra didelis, deramai pasirūpinant, kad būtų sukurta stabili teisinė ir administracinė aplinka, palanki tvariam tokių teritorijų augimui. Remiamais veiksmais darnaus turizmo srityje galima būtų atsižvelgti į geriausią patirtį šioje srityje, pavyzdžiui, taikyti turistų rajonų požiūrį;

(31)

atsižvelgiant į SESV numatytą bendrą Sanglaudos fondo tikslą, būtina nustatyti ir apriboti politikos tikslus, kuriems remti skiriamos Sanglaudos fondo lėšos;

(32)

siekiant pagerinti bendrus institucijų administracinius gebėjimus ir valdymą valstybėse narėse, kuriose įgyvendinamos programos pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, būtina sudaryti galimybes taikyti rėmimo priemones, skirtas programos institucijoms ir sektorių arba teritoriniams subjektams, atsakingiems už veiklos, susijusios su ERPF ir Sanglaudos fondo įgyvendinimu, vykdymą pagal visus konkrečius tikslus, kurių siekiama atsižvelgiant į Reglamente (ES) 2021/1060 nurodytus horizontaliuosius principus, įskaitant JT darnaus vystymosi tikslus;

(33)

siekiant skatinti ir intensyvinti bendradarbiavimo priemones pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą įgyvendinamų programų kontekste, būtina stiprinti bendradarbiavimo su partneriais (įskaitant vietos ir regioninio lygmens partnerius) priemones konkrečioje valstybėje narėje arba tarp skirtingų valstybių narių paramos, teikiamos pagal visus konkrečius tikslus, atžvilgiu. Tokiu sustiprintu bendradarbiavimu papildomas bendradarbiavimas pagal INTERREG ir juo visų pirma turėtų būti remiamas struktūrinių partnerysčių bendradarbiavimas siekiant įgyvendinti regionines strategijas, kaip nurodyta 2017 m. liepos 18 d. Komisijos komunikate „Inovacijų stiprinimas Europos regionuose: atsparus, integracinis ir tvarus teritorinio lygmens ekonomikos augimas“. Todėl partneriai gali būti iš bet kurio Sąjungos regiono, įskaitant tarpvalstybinius regionus ir regionus, kuriuos aprėpia Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1082/2006 (12) nustatytos Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės, makroregioninė arba jūrų baseinų strategija arba tų abiejų strategijų tipų derinys;

(34)

ERPF turėtų padėti ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus ir mažinti įvairių regionų išsivystymo lygio skirtumus bei nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, įskaitant regionus, kuriems kyla iššūkių dėl įsipareigojimų mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, ir taip skatinti regionų atsparumą. Todėl ERPF parama pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą turėtų būti sutelkiama į svarbiausius Sąjungos prioritetus pagal Reglamente (ES) 2021/1060 nustatytus politikos tikslus. Taigi ERPF parama turėtų būti sutelkta į šiuos politikos tikslus: „konkurencingesnė ir pažangesnė Europa, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką ir regionų IRT jungtis“ ir „žalesnė, nuo mažo anglies dioksido kiekio technologijų prie nulinio anglies dioksido kiekio pereinanti ekonomika ir atspari Europa, skatinant teisingą perėjimą prie švarios energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją bei valdymą ir tvarų judumą mieste“. Į tvariam judumui mieste ir investicijoms į plačiajuostį ryšį skirtus išteklius galima būtų iš dalies atsižvelgti vertinant, kaip laikomasi paramos telkimo pagal temas reikalavimų. Valstybės narės savo partnerystės sutartyse turėtų nuspręsti, ar paramos telkimo pagal temas reikalavimų laikytis regionų kategorijos lygmeniu arba nacionaliniu lygmeniu visu programavimo laikotarpiu. Paramos telkimo pagal temas nacionaliniu lygmeniu užtikrinimas turėtų būti nustatytas tarp trijų valstybių narių grupių atsižvelgiant į atitinkamas bendrąsias nacionalines pajamas ir turėtų suteikti lankstumo galimybę atskirų programų lygmeniu. Atsižvelgiant į tai, kad prie paramos telkimo pagal temas galima būtų prisidėti ir Sanglaudos fondo parama, turėtų būti nustatytos tokio prisidėjimo sąlygos. Be to, valstybių narių skirstymo į grupes metodika turėtų būti išsamiai nustatyta atsižvelgiant į savitą atokiausių regionų ir retai apgyvendintų šiaurinių regionų padėtį;

(35)

be to, siekiant sutelkti paramą į svarbiausius Sąjungos prioritetus, tikslinga nustatyti, kad paramos telkimo pagal temas reikalavimų būtų laikomasi visu programavimo laikotarpiu, be kita ko, ir tuo atveju, kai lėšos perkeliamos tarp vienos programos ar skirtingų programų prioritetų;

(36)

kad pagal INTERREG būtų galima ERPF lėšomis remti investicijas į infrastruktūrą ir su jomis susijusias investicijas, taip pat mokymo ir integracijos veiklą, būtina nustatyti, kad ERPF lėšomis taip pat gali būti remiama veikla pagal ESF+ konkrečius tikslus, nustatytus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/1057 (13);

(37)

siekiant kuo veiksmingiau sutelkti ir panaudoti ribotus išteklius, ERPF teikiama parama gamybinėms investicijoms pagal atitinkamą konkretų tikslą turėtų būti teikiama tik labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kaip tai suprantama Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB (14), išskyrus šiame reglamente nustatytas konkrečias investicijas;

(38)

ERPF paramos gamybinėms investicijoms kontekste tikslinga paaiškinti, kad gamybinės investicijos turėtų būti suprantamos kaip investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą arba nematerialųjį turtą siekiant gaminti prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant prie bendrojo kapitalo formavimo ir užimtumo. Taip pat turėtų būti nustatyta, kad tam tikromis sąlygomis ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis galėtų būti remiamos investicijos į kitas nei MVĮ įmones. Be to, remiantis ankstesnių programavimo laikotarpių patirtimi, ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamos investicijos į kitas nei MVĮ įmones, ypač, be kita ko, į komunalines paslaugas, kai tai susiję su investicijomis į infrastruktūrą, kuri užtikrina galimybes visuomenei naudotis paslaugomis energetikos, aplinkos ir biologinės įvairovės, transporto ir skaitmeninio junglumo srityse;

(39)

šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos skirtingos veiklos rūšys, kurių išlaidas galima remti investicijomis iš ERPF ir Sanglaudos fondo pagal atitinkamus SESV jiems nustatytus tikslus, įskaitant sutelktinį finansavimą. Sanglaudos fondo lėšomis turėtų būti galima remti investicijas į TEN-T ir aplinką, įskaitant investicijas, susijusias su darniu vystymusi ir energetika, kurios turi aplinkosauginės naudos. Tuo atžvilgiu Sanglaudos fondo lėšomis taip pat turėtų būti galima remti bendrą su energija susijusį modernizavimą ir seisminį pritaikymą. Kalbant apie ERDF, veiklos sąrašu turėtų būti atsižvelgiama į specialius nacionalinius ir regioninius vystymosi poreikius bei į endogeninį potencialą ir šis sąrašas turėtų būti supaprastintas. ERPF lėšomis turėtų būti galima remti investicijas į infrastruktūrą, be kita ko, skirtas MVĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų verslo infrastruktūrai, į būstus marginalizuotoms bendruomenėms ir nepalankioje padėtyje esančioms grupėms, mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams ir migrantams, į kultūrą ir paveldą, darnų turizmą ir paslaugas įmonėms, su galimybėmis naudotis paslaugomis susijusias investicijas, ypatingą dėmesį skiriant nepalankioje padėtyje esančioms, marginalizuotoms ir segregaciją patiriančioms bendruomenėms, gamybines investicijas į MVĮ, įrangą, programinę įrangą ir nematerialųjį turtą, taip pat priemones, susijusias su informavimu, komunikacija, tyrimais, tinklaveika, bendradarbiavimu, keitimusi patirtimi tarp partnerių ir su klasteriais susijusia veikla. Be to, siekiant remti programų įgyvendinimą, abiejų fondų lėšomis taip pat turėtų būti galima remti techninės paramos veiklą. Galiausiai, siekiant teikti paramą įvairesnėms intervencinėms priemonėms pagal INTERREG programas, paramos aprėptis turėtų būti išplėsta siekiant įtraukti ir dalijimąsi įvairiais įrenginiais ir žmogiškaisiais ištekliais, taip pat išlaidas, susijusias su priemonėmis, įgyvendinamomis pagal ESF+ paramos aprėptį;

(40)

transeuropinių transporto tinklų projektai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1316/2013 (15) ir toliau finansuojami Sanglaudos fondo lėšomis tiek pagal pasidalijamojo valdymo principą, tiek pagal tiesioginio valdymo principą taikant Europos infrastruktūros tinklų priemonę, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu, sukuriančiu Europos infrastruktūros tinklų priemonę (toliau – 2021–2027 m. EITP reglamentas);

(41)

kartu svarbu paaiškinti, kokių rūšių veikla nepriklauso ERPF ir Sanglaudos fondo paramos aprėpčiai, įskaitant investicijas, kuriomis siekiama mažinti dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB (16) I priede išvardytos veiklos išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kad būtų išvengta turimo finansavimo, kuris jau ir taip teikiamas įgyvendinant tą direktyvą, ir investicijas į sunkumų patiriančias įmones, kaip apibrėžta Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014 (17), dubliavimo, išskyrus tuos atvejus, kai finansuoti leidžiama pagal de minimis pagalbos arba laikinosios valstybės pagalbos taisykles, nustatytas siekiant reaguoti į išskirtines aplinkybes. ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis taip pat neturėtų būti remiamos tam tikros investicijos į oro uostus, sąvartynų įrenginius ir galutinių atliekų apdorojimą arba iškastinį kurą. Todėl ERPF lėšomis turėtų būti galima remti tikslines poveikio aplinkai mažinimo, saugumo ir saugos priemones regioniniuose oro uostuose, jei tik pirminis investicijų tikslas yra aiškiai nurodomas Sąjungos aplinkos apsaugos, saugumo arba saugos standartais ir atitinka valstybės pagalbos taisykles.

Tais atvejais, kai investicijomis didinami galutinių atliekų apdorojimo įrenginių pajėgumai, galutinėmis atliekomis visų pirma turėtų būti laikomos neatskirai surinktos komunalinės atliekos ir po atliekų apdorojimo liekančios atliekos, kurių nebegalima panaudoti. Siekiant gerinti efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/27/ES (18), energijos vartojimo efektyvumą, galėtų būti remiamas centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, vadovaujantis integruotuose nacionaliniuose energetikos ir klimato srities planuose nustatytais tikslais. Siekiant skatinti naudoti atsinaujinančiąją energiją, parama galėtų būti teikiama už centralizuoto šilumos tiekimo katilus, naudojančius dujų ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių derinį. Tokiais atvejais abiejų fondų parama turėtų proporcingai atitikti tokiuose katiluose naudojamą atsinaujinančiosios energijos dalį. Be to, turėtų būti aiškiai nustatyta, kad SESV II priede išvardytoms užjūrio šalims ir teritorijoms negali būti teikiama ERPF ar Sanglaudos fondų parama.

(42)

valstybės narės turėtų reguliariai perduoti Komisijai informaciją apie pažangą, padarytą taikant I priede nustatytus bendruosius produkto ir rezultato rodiklius. Bendrieji produkto ir rezultato rodikliai, kai aktualu, galėtų būti papildyti konkrečios programos produkto ir rezultato rodikliais. Valstybių narių pateikta informacija turėtų būti pagrindas, kuriuo remdamasi Komisija turėtų teikti konkrečių tikslų įgyvendinimo visu programavimo laikotarpiu pažangos ataskaitą, tuo tikslu naudodamasi II priede nurodytų pagrindinių rodiklių rinkiniu;

(43)

remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros (19) 22 ir 23 punktais, ERPF ir Sanglaudos fondas turėtų būti vertinami remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, kartu vengiant administracinės naštos, tenkančios visų pirma valstybėms narėms, ir pernelyg didelio reguliavimo. Tie reikalavimai, kai tinkama, gali turėtų apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais remiantis būtų vertinamas abiejų fondų poveikis vietoje;

(44)

taikant atitinkamas taisykles pagal Stabilumo ir augimo paktą, kurios paaiškintos Elgesio kodekse, valstybėms narėms turėtų būti galima pateikti tinkamai pagrįstą prašymą suteikti daugiau lankstumo viešosioms arba lygiavertėms struktūrinėms išlaidoms, kurias viešojo administravimo institucijos remia bendrai finansuodamos investicijas, aktyvuojamas įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos fondą. Komisija turėtų įvertinti tokį prašymą pagal Stabilumo ir augimo paktą ir Elgesio kodeksą;

(45)

ERPF lėšomis turėtų būti sprendžiamos nepalankioje padėtyje esančių vietovių, visų pirma kaimo vietovių ir didelių bei nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų, įskaitant demografinį nuosmukį, turinčių vietovių problemos, susijusios su galimybėmis naudotis pagrindinėmis paslaugomis, įskaitant skaitmenines paslaugas, didinant investicijų patrauklumą, be kita ko, pasitelkiant verslo investicijas ir užtikrinant sujungiamumą su didelėmis rinkomis. Teikiant ERPF lėšas reikėtų atkreipti dėmesį į konkrečius vystymosi iššūkius, su kuriais susiduria tam tikri salų, pasienio ar kalnų regionai. Be to, ERPF turėtų ypatingą dėmesį skirti konkretiems sunkumams, su kuriais susiduria NUTS 3 lygio ir vietos administracinių vienetų (LAU) lygmens vietovės, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1059/2003 (20), kurios, remiantis 2014–2020 m. regioninės valstybės pagalbos gairių 161 punkte išdėstytais kriterijais, laikomos retai apgyvendintomis, t. y. tos, kurių gyventojų tankis yra mažesnis nei 12,5 gyv./km2, arba vietovės, kurių metinis gyventojų skaičiaus mažėjimas 2007–2017 m. laikotarpiu buvo bent 1 %. Siekiant įveikti šiuos su gyventojais susijusius iššūkius, valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę parengti tokioms vietovėms skirtus konkrečius savanoriškus veiksmų planus vietos lygmeniu;

(46)

siekiant kuo labiau prisidėti prie veiksmingesnio reagavimo į ekonominius, demografinius bei socialinius iššūkius ir iššūkius aplinkos srityje – visų pirma gamtinių ir demografinių trūkumų turinčiose vietovėse, kaip numatyta SESV 174 straipsnyje, veiksmai teritorijų vystymo srityje turėtų būti grindžiami integruotomis teritorinėmis strategijomis, įskaitant veiksmus miesto ir kaimo vietovėse, atkreipiant dėmesį į miesto ir kaimo ryšius. Todėl ERPF parama turėtų būti teikiama Reglamento (ES) 2021/1060 28 straipsnyje nustatytomis formomis, užtikrinant tinkamą vietos, regioninių ir miestų institucijų, ekonominių bei socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės bei nevyriausybinių organizacijų atstovų dalyvavimą. Teritorinėms strategijoms taip pat turėtų būti galima taikyti finansavimo iš kelių fondų metodą ir integruotą požiūrį, įtraukiant ERPF, ESF+, EJRŽAF ir EŽŪFKP;

(47)

siekiant pagerinti bendruomenių atsparumą kaimo vietovėse ir jų ekonomines, socialines bei aplinkos sąlygas, ERPF parama turėtų būti naudojama siekiant plėtoti tokius projektus kaip pažangieji kaimai, kaip nurodyta 2018 m. spalio 3 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl konkrečių kaimo, kalnų ir atokių vietovių poreikių, visų pirma plėtojant naujas galimybes, pavyzdžiui, decentralizuotas paslaugas ir energetikos sprendimus, skaitmenines technologijas ir inovacijas;

(48)

tvarios miestų plėtros kontekste manoma, kad būtina remti integruotą teritorijų vystymą siekiant veiksmingiau reaguoti į miesto teritorijoms, įskaitant miesto funkcines zonas, poveikį darančius ekonominius iššūkius, iššūkius aplinkos ir klimato srityse, taip pat demografinius ir socialinius iššūkius, kartu atsižvelgiant į poreikį skatinti miesto ir kaimo ryšius. Miestų teritorijoms skirta parama galėtų būti teikiama pagal atskirą programą arba atskirą prioritetą, ir jai turėtų būti galima taikyti finansavimo iš kelių fondų metodą. Miestų teritorijų, kuriose turi būti įgyvendinami integruotieji tvarios miestų plėtros veiksmai, atrankos principai ir orientacinės tiems veiksmams skiriamos sumos turėtų būti nustatyti pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą įgyvendinamose programose, tuo tikslu nacionaliniu lygmeniu skiriant mažiausiai 8 % ERPF išteklių. Taip pat turėtų būti nustatyta, kad šios procentinės lėšų dalies turėtų būti laikomasi visu programavimo laikotarpiu, jeigu lėšos perkeliamos tarp vienos programos ar skirtingų programų prioritetų, įskaitant ir per laikotarpio vidurio peržiūrą;

(49)

siekiant nustatyti arba pateikti su tvaria miestų plėtra susijusių klausimų sprendimus Sąjungos lygmeniu, iniciatyva „Inovatyvūs miestų sprendimai“ tvarios miestų plėtros srityje turėtų būti pakeista Europos miestų iniciatyva, kuri bus įgyvendinama taikant tiesioginio arba netiesioginio valdymo principą. Ta iniciatyva turėtų būti taikoma visoms miestų teritorijoms, įskaitant miestų funkcines zonas, ir ja turėtų būti remiama Europos Sąjungos miestų darbotvarkė. Siekiant paskatinti vietos valdžios institucijų dalyvavimą teminėse partnerystėse pagal Miestų darbotvarkę, ERPF lėšomis turėtų būti teikiama parama organizacinėms tokio dalyvavimo išlaidoms padengti. Iniciatyva galėtų apimti tarpvyriausybinį bendradarbiavimą miestų klausimais, visų pirma bendradarbiavimą, kuriuo siekiama stiprinti pajėgumus vietos lygmeniu, kad būtų pasiekti JT darnaus vystymosi tikslai. Valstybės narės, regioninės ir vietos valdžios institucijos turėtų aktyviai dalyvauti valdant ir įgyvendinant Europos miestų iniciatyvą. Pagal tokį valdymo modelį sutarti veiksmai galėtų apimti regionų ir vietos atstovų mainus. Veiksmais, kurių imamasi pagal Europos miestų iniciatyvą, turėtų būti skatinami miesto ir kaimo ryšiai miestų funkcinėse zonose. Šiuo atžvilgiu ypač svarbu bendradarbiauti su Europos kaimo plėtros tinklu;

(50)

tarpregioninių inovacijų projektų komercializacija ir masto didinimas turėtų būti skatinami visoje Sąjungos teritorijoje naujomis tarpregioninėmis investicijomis į inovacijas, kurias turi valdyti Komisija. Inovacijų projektų rėmimas pažangiosios specializacijos srityse, įskaitant bandomuosius projektus ir gebėjimų stiprinimo priemones, visų pirma bus naudingas mažiau išsivysčiusiems regionams, nes bus stiprinamos jų inovacijų ekosistemos ir jų gebėjimas integruotis į didesnes Sąjungos vertės grandines. Tai taip pat turėtų padėti įgyvendinti 2017 m. liepos 18 d. Komisijos komunikatą „Inovacijų stiprinimas Europos regionuose: atsparus, integracinis ir tvarus teritorinio lygmens ekonomikos augimas“ ir visų pirma padėti remti temines pažangiosios specializacijos platformas ypač svarbiose srityse;

(51)

ypatingą dėmesį reikėtų skirti atokiausiems regionams, visų pirma pagal SESV 349 straipsnį priimant priemones, kuriomis numatomas papildomas asignavimas atokiausiems regionams siekiant kompensuoti papildomas išlaidas, susidariusias šiuose regionuose dėl vienos ar kelių SESV 349 straipsnyje nurodytų nuolatinių kliūčių, t. y. atokumo, izoliuotumo, mažumo, sunkių topografinių ir klimato sąlygų, ekonominio priklausomumo nuo kelių produktų, nes šių kliūčių pastovumas ir derinys labai riboja šių regionų vystymąsi. Tuo asignavimu turėtų būti galima finansuoti investicijas, veiklos išlaidas ir viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimus siekiant kompensuoti papildomas dėl tokių kliūčių susidariusias išlaidas. Veiklos pagalbą turėtų būti galima naudoti krovininio transporto paslaugų išlaidoms ir transporto paslaugų veiklos pradžios pagalbai padengti, taip pat veiksmų, susijusių su sandėliavimo apribojimais, itin didelėmis gamybos priemonėmis bei jų priežiūra ir žmogiškojo kapitalo trūkumu vietos rinkoje, išlaidoms padengti. Tam asignavimui neturėtų būti taikomi paramos telkimo pagal temas reikalavimai. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą, ir kaip yra visų ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis bendrai finansuojamų veiksmų atveju, bet kokia ERPF lėšomis finansuojama veiklos ir investicijų pagalba atokiausiuose regionuose turėtų būti teikiama laikantis SESV 107 ir 108 straipsniuose nustatytų valstybės pagalbos taisyklių;

(52)

kad būtų galima greitai reaguoti į išskirtines ir neįprastas aplinkybes, kaip nurodyta Stabilumo ir augimo pakte, kurios galėtų susidaryti programavimo laikotarpiu, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti laikinas priemones, palengvinančias ERPF lėšomis teikiamos paramos naudojimą reaguojant į tokias aplinkybes. Komisija turėtų priimti priemones, kurios yra tinkamiausios atsižvelgiant į išskirtines ar neįprastas aplinkybes, su kuriomis susiduria kuri nors valstybė narė, kartu paisant fondo tikslų. Be to, įgyvendinimo sprendimai, susiję su laikina ERPF lėšų naudojimo reaguojant į išskirtines arba neįprastas aplinkybes priemone, turėtų būti priimti netaikant komiteto procedūrų, atsižvelgiant į tai, kad taikymo sritis yra nustatyta Stabilumo ir augimo pakte ir apima tik šiame reglamente nustatytą priemonę. Komisija taip pat turėtų stebėti įgyvendinimą ir įvertinti priemonių tinkamumą;

(53)

siekiant iš dalies pakeisti tam tikrus neesminius šio reglamento elementus, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais, kai pagrįsta, būtų koreguojamas II priedas, kuriame pateiktas rodiklių, kuriais remiantis Europos Parlamentui ir Tarybai teikiama informacija apie programų veiklos rezultatus, sąrašas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma užtikrinant vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(54)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. didinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ištaisant pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl įvairių regionų išsivystymo lygio skirtumų, nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimo ir valstybių narių bei regionų finansinių išteklių ribotumo masto to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

(55)

turint omenyje tai, kad šis reglamentas bus priimtas jau prasidėjus programavimo laikotarpiui, taip pat atsižvelgiant į tai, kad tiek ERPF, tiek Sanglaudos fondas turi būti įgyvendinami koordinuotai ir suderintai, ir siekiant sudaryti sąlygas greitai jį pradėti įgyvendinti, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

TURINYS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 71

1 straipsnis

Dalykas 71

2 straipsnis

ERPF ir Sanglaudos fondo užduotys 71

3 straipsnis

Konkretūs ERPF ir Sanglaudos fondo tikslai 71

4 straipsnis

ERPF paramos telkimas pagal temas 73

5 straipsnis

ERPF paramos aprėptis 75

6 straipsnis

Sanglaudos fondo paramos aprėptis 76

7 straipsnis

ERPF ir Sanglaudos fondo paramos aprėpties išimtys 76

8 straipsnis

Rodikliai 78

II SKYRIUS

KONKREČIOS NUOSTATOS DĖL TAM TIKRŲ TERITORINIŲ ASPEKTŲ IR TARPREGIONINIŲ INVESTICIJŲ Į INOVACIJAS TRAKTAVIMO 78

9 straipsnis

Integruotas teritorijų vystymas 78

10 straipsnis

Parama nepalankioje padėtyje esančioms vietovėms 78

11 straipsnis

Tvari miestų plėtra 79

12 straipsnis

Europos miestų iniciatyva 79

13 straipsnis

Tarpregioninės investicijos į inovacijas 80

14 straipsnis

Atokiausi regionai 80

III SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 81

15 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos 81

16 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas 81

17 straipsnis

Peržiūra 82

18 straipsnis

Įsigaliojimas 82

I PRIEDAS

BENDRI ERPF IR SANGLAUDOS FONDUI TAIKOMI PRODUKTO IR REZULTATO RODIKLIAI – 8 STRAIPSNIO 1 DALIS 83

II PRIEDAS

8 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTAS PAGRINDINIS ERPF IR SANGLAUDOS FONDUI SKIRTAS VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIŲ RINKINYS, KURĮ TURI NAUDOTI KOMISIJA LAIKYDAMASI ATASKAITŲ TEIKIMO REIKALAVIMO PAGAL FINANSINIO REGLAMENTO 41 STRAIPSNIO 3 DALIES H PUNKTO III PAPUNKTĮ. 12

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šiuo reglamentu nustatomi konkretūs Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) paramos tikslai ir aprėptis, atsižvelgiant į investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą (INTERREG), nurodytus Reglamento (ES) 2021/1060 5 straipsnio 2 dalyje.

2.   Šiuo reglamentu taip pat nustatomi konkretūs Sanglaudos fondo paramos tikslai ir aprėptis, atsižvelgiant į investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, nurodytą Reglamento (ES) 2021/1060 5 straipsnio 2 dalies a punkte.

2 straipsnis

ERPF ir Sanglaudos fondo užduotys

1.   ERPF ir Sanglaudos fondas padeda siekti bendro tikslo stiprinti Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą.

2.   ERPF padeda mažinti įvairių Sąjungos regionų išsivystymo lygio skirtumus ir mažinti nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, jo lėšomis prisidedant prie menkiau išsivysčiusių regionų struktūrinio pertvarkymo ir nuosmukį patiriančių pramoninių regionų pertvarkos, be kita ko, skatinant darnų vystymąsi ir reaguojant į iššūkius aplinkos srityje.

3.   Sanglaudos fondas prisideda prie aplinkos apsaugos ir transeuropinių tinklų projektų transporto infrastruktūros (TEN-T) srityje.

3 straipsnis

Konkretūs ERPF ir Sanglaudos fondo tikslai

1.   Pagal Reglamento (ES) 2021/1060 5 straipsnio 1 dalyje nustatytus politikos tikslus ERPF lėšomis remiami šie konkretūs tikslai:

a)

konkurencingesnė ir pažangesnė Europa skatinant novatorišką ir pažangų ekonomikos pertvarkymą ir regionų IRT jungtis (1 PT):

i)

plėtojant ir stiprinant mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir pažangiųjų technologijų diegimą;

ii)

pasinaudojant skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms, mokslinių tyrimų organizacijoms ir valdžios institucijoms;

iii)

stiprinant tvarų MVĮ augimą bei konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą MVĮ, be kita ko, pasitelkiant gamybines investicijas;

iv)

ugdant pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingus įgūdžius;

v)

gerinant skaitmeninį junglumą.

b)

žalesnė, nuo mažo anglies dioksido kiekio technologijų prie nulinio anglies dioksido kiekio technologijų pereinanti ekonomika ir atspari Europa, skatinant sąžiningą perėjimą prie švarios energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, klimato kaitos švelninimą bei prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją bei valdymą ir tvarų judumą mieste (2 PT):

i)

skatinant energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

ii)

skatinant atsinaujinančiąją energiją pagal Direktyvą (ES) 2018/2001, įskaitant joje nustatytus tvarumo kriterijus;

iii)

plėtojant pažangiąsias elektros energijos sistemas, tinklus ir energijos kaupimo ne transeuropiniame energetikos tinkle (TEN-E) sprendimus;

iv)

skatinant prisitaikymą prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevenciją, atsparumą, atsižvelgiant į ekosisteminius metodus;

v)

skatinant prieigą prie vandens ir tvarią vandentvarką;

vi)

skatinant perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos;

vii)

stiprinant gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugą ir išsaugojimą, be kita ko, miestų teritorijose, ir mažinant visų rūšių taršą;

viii)

skatinant tvarų daugiarūšį judumą miestuose kaip vieną iš perėjimo prie nulinio anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos dalių;

c)

geriau sujungta Europa skatinant judumą (3 PT):

i)

plėtojant klimato kaitai atsparų, pažangų, saugų, tvarų ir įvairiarūšį TEN-T;

ii)

plėtojant ir stiprinant tvarų, klimato kaitai atsparų, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regioninį ir vietos judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T ir tarpvalstybinį judumą;

d)

socialiai atsakingesnė ir įtraukesnė Europa, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį (4 PT):

i)

didinant darbo rinkų veiksmingumą bei įtraukumą ir galimybes gauti aukštos kokybės darbą plėtojant socialinę infrastruktūrą ir skatinant socialinę ekonomiką;

ii)

gerinant vienodas galimybes naudotis įtraukiomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant prieinamą infrastruktūrą, be kita ko, didinant atsparumą naudojantis nuotoliniu ir internetiniu švietimu bei mokymu;

iii)

skatinant marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikiant aprūpinimo būstu ir socialines paslaugas;

iv)

skatinant trečiųjų šalių piliečių, įskaitant migrantus, socialinę ir ekonominę integraciją vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikiant aprūpinimo būstu ir socialines paslaugas;

v)

užtikrinant vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, didinant sveikatos priežiūros sistemų, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą, atsparumą, ir skatinant perėjimą nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomeninės globos;

vi)

stiprinant kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse;

e)

piliečiams artimesnė Europa skatinant tvarią ir integruotą visų rūšių teritorijų ir vietos iniciatyvų plėtrą (5 PT):

i)

skatinant integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą, puoselėjant kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą miestų teritorijose;

ii)

skatinant integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėjant kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose.

Parama pagal 5 PT teikiama pagal teritorines ir vietos plėtros strategijas Reglamento (ES) 2021/1060 28 straipsnio a, b ir c punktuose nustatytomis formomis.

2.   Kalbant apie du konkrečius 1 dalies e punkte nustatytus tikslus, valstybės narės taip pat gali remti veiksmus, kurie gali būti finansuojami pagal tos dalies a–d punktuose nustatytus konkrečius tikslus.

3.   Sanglaudos fondo lėšomis remiamas 2 ir 3 PT.

4.   Atsižvelgiant į konkrečius 1 dalyje nustatytus tikslus, atitinkamai ERPF ar Sanglaudos fondo lėšomis gali būti remiami ir veiksmai pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, jeigu jais:

a)

gerinami programų institucijų gebėjimai;

b)

gerinami sektorių arba teritorinių subjektų, atsakingų už veiklos, susijusios su ERPF ir Sanglaudos fondo įgyvendinimu, vykdymą, gebėjimai, jei tai padeda siekti programos tikslų, arba

c)

stiprinamas bendradarbiavimas su partneriais tam tikroje valstybėje narėje ir už jos ribų.

Bendradarbiavimas, nurodytas c punkte, apima bendradarbiavimą su partneriais iš tarpvalstybinių regionų, negretimų regionų ar regionų, esančių teritorijoje, kurią aprėpia Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės veikla, makroregioninė arba jūrų baseinų strategija arba jų derinys.

4 straipsnis

ERPF paramos telkimas pagal temas

1.   Kalbant apie pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą įgyvendinamas programas, visi ERPF ištekliai, išskyrus techninei paramai skirtus išteklius, kiekvienoje valstybėje narėje telkiami nacionaliniu lygmeniu arba regionų kategorijos lygmeniu, kaip nustatyta 3–9 dalyse.

2.   Kalbant apie paramos telkimą pagal temas valstybėms narėms, kuriose yra atokiausių regionų, ERPF ištekliai, skiriami konkrečiai atokiausiems regionams skirtoms programoms, ir visiems kitiems regionams skiriami ištekliai vertinami atskirai.

3.   Valstybės narės gali nuspręsti laikytis paramos telkimo pagal temas reikalavimų nacionaliniu lygmeniu arba regionų kategorijos lygmeniu. Kiekviena valstybė narė savo pasirinkimą nurodo savo partnerystės sutartyje, nurodytoje Reglamento (ES) 2021/1060 10 straipsnyje. Tas pasirinkimas taikomas visiems tos valstybės narės ERPF ištekliams, nurodytiems šio straipsnio 1 dalyje, visam programavimo laikotarpiui.

4.   Paramos telkimo pagal temas nacionaliniu lygmeniu tikslais valstybės narės, atsižvelgiant į jų bendrųjų nacionalinių pajamų santykį, klasifikuojamos taip:

a)

valstybės, kurių bendrųjų nacionalinių pajamų santykis yra lygus arba viršija 100 % ES vidurkio (1 grupė);

b)

valstybės, kurių bendrųjų nacionalinių pajamų santykis yra lygus arba viršija 75 % ir yra mažesnis nei 100 % ES vidurkio (2 grupė);

c)

valstybės, kurių bendrųjų nacionalinių pajamų santykis yra mažesnis nei 75 % ES vidurkio (3 grupė).

Šio straipsnio tikslais bendrųjų nacionalinių pajamų santykis reiškia valstybės narės vienam gyventojui tenkančių bendrųjų nacionalinių pajamų, išreikštų perkamosios galios standartais ir apskaičiuotų pagal 2015–2017 m. laikotarpio Sąjungos rodiklius, ir 27 valstybių narių to paties ataskaitinio laikotarpio vienam gyventojui tenkančių perkamosios galios standartais išreikštų vidutinių bendrųjų nacionalinių pajamų santykį.

Pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą įgyvendinamos atokiausiems regionams skirtos programos priskiriamoms 3 grupei.

Pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą įgyvendinamos salose esančioms valstybėms narėms, kurios gauna paramą iš Sanglaudos fondo, skirtos programos priskiriamoms 3 grupei.

5.   Paramos telkimo pagal temas regiono kategorijos lygmeniu tikslais regionai pagal Reglamento (ES) 2021/1060 108 straipsnio 2 dalį yra klasifikuojami pagal regionų kategorijas taip:

a)

labiau išsivystę regionai;

b)

pereinamojo laikotarpio regionai;

c)

mažiau išsivystę regionai.

6.   Valstybės narės nacionaliniu lygmeniu laikosi šių paramos telkimo pagal temas reikalavimų:

a)

1 grupės valstybės narės arba labiau išsivystę regionai skiria bent 85 % savo ERPF išteklių, nurodytų 1 dalyje, 1 PT ir 2 PT ir bent 30 % – 2 PT;

b)

2 grupės valstybės narės arba pereinamojo laikotarpio regionai skiria bent 40 % savo ERPF išteklių, nurodytų 1 dalyje, 1 PT ir bent 30 % – 2 PT;

c)

3 grupės valstybės narės arba mažiau išsivystę regionai skiria bent 25 % savo ERPF išteklių, nurodytų 1 dalyje, 1 PT ir bent 30 % – 2 PT.

Jeigu valstybė narė nusprendžia laikytis paramos telkimo pagal temas reikalavimų regionų kategorijos lygmeniu, šios dalies pirmoje pastraipoje nustatytos ribos taikomos 1 dalyje nurodytiems ERPF agreguotiems ištekliams visiems regionams, priskiriamiems atitinkamai regionų kategorijai.

7.   Jeigu valstybė narė daugiau kaip 50 % visų savo Sanglaudos fondo išteklių, kitų nei techninei paramai skirti ištekliai, apskaičiuotų atlikus Reglamento (ES) 2021/1060 110 straipsnio 4 dalyje nustatytą perkėlimą, išskyrus išteklius pagal to šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkto viii papunktyje nurodytą konkretų tikslą, skiria 2 PT, apskaičiuojant atitiktį šio straipsnio 6 dalyje nustatytiems paramos telkimo pagal temas reikalavimams gali būti atsižvelgiama į 50 % viršijančią asignavimo sumą.

Jei valstybė narė nusprendžia laikytis paramos telkimo pagal temas reikalavimų regionų kategorijos lygmeniu, Sanglaudos fondo ištekliai, į kuriuos atsižvelgiama paramos telkimo pagal temas reikalavimų tikslu pagal pirmą pastraipą, proporcingai paskirstomi skirtingoms regionų kategorijoms remiantis jų santykine bendro atitinkamos valstybės narės gyventojų skaičiaus dalimi.

Valstybės narės savo partnerystės sutartyje, minimoje Reglamento (ES) 2021/1060 10 straipsnyje, nurodo, ar į Sanglaudos fondo išteklius bus atsižvelgiama paramos telkimo pagal temas, skirtų 2 PT, reikalavimų tikslu.

8.   Ištekliai pagal 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkto v papunktyje nurodytą konkretų tikslą programuojami pagal konkretų prioritetą.

Nukrypstant nuo 6 dalies, apskaičiuojant atitiktį 6 dalyje nustatytiems paramos telkimo pagal temas reikalavimams 1 PT tikslu, atsižvelgiama į 40 % tokių išteklių.

Ištekliai, į kuriuos atsižvelgiama paramos telkimo pagal temas reikalavimų tikslu pagal šios dalies antrą pastraipą, neviršija 40 % minimaliųjų paramos telkimo pagal temas reikalavimų 1 PT tikslu, nustatytų 6 dalyje.

9.   Ištekliai pagal 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkto viii papunktyje nurodytą konkretų tikslą programuojami pagal konkretų prioritetą.

Nukrypstant nuo 6 dalies, apskaičiuojant atitiktį 6 dalyje nustatytiems paramos telkimo pagal temas reikalavimams 2 PT tikslu, atsižvelgiama į 50 % tokių ERPF išteklių.

Ištekliai, į kuriuos atsižvelgiama paramos telkimo pagal temas reikalavimų tikslu pagal šios dalies antrą pastraipą, neviršija 50 % minimaliųjų paramos telkimo pagal temas reikalavimų 2 PT tikslu, nustatytų 6 dalyje.

10.   Šio straipsnio 6 dalyje nustatytų paramos telkimo pagal temas reikalavimų laikomasi visu programavimo laikotarpiu, įskaitant atvejus, kai ERPF asignavimai perkeliami tarp vienos programos ar skirtingų programų prioritetų ir per laikotarpio vidurio peržiūrą, vadovaujantis Reglamento (ES) 2021/1060 18 straipsniu.

11.   Kai konkrečiai programai skirtas ERPF asignavimas pagal 1 PT arba 2 PT ar abu šiuos tikslus sumažinamas dėl įsipareigojimų panaikinimo pagal Reglamento (ES) 2021/1060 105 straipsnį arba dėl Komisijos atliekamų finansinių pataisų pagal to reglamento 104 straipsnį, atitiktis šio straipsnio 6 dalyje nustatytiems paramos telkimo pagal temas reikalavimams pakartotinai neperžiūrima.

12.   Šis straipsnis netaikomas Reglamento (ES) 2021/1060 110 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytam papildomam retai apgyvendintų šiaurinių regionų finansavimui.

5 straipsnis

ERPF paramos aprėptis

1.   ERPF lėšomis remiamos:

a)

investicijos į infrastruktūrą;

b)

taikomųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant pramoninius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir galimybių studijas;

c)

investicijos siekiant sudaryti galimybes naudotis paslaugomis;

d)

gamybinės investicijos į MVĮ ir investicijos, kuriomis siekiama išsaugoti esamas ir kurti naujas darbo vietas;

e)

įranga, programinė įranga ir nematerialusis turtas;

f)

tinklaveika, bendradarbiavimas, keitimasis patirtimi ir su inovacijų klasteriais susijusi veikla, be kita ko, kurią tarpusavyje vykdo verslo įmonės, mokslinių tyrimų organizacijos ir valdžios institucijos;

g)

informavimas, komunikacija ir tyrimai ir

h)

techninė parama.

2.   Gamybinės investicijos į kitas nei MVĮ įmones gali būti remiamos:

a)

kai tokios investicijos yra susijusios su bendradarbiavimu su MVĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos srityje, remiamoje pagal 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunktį;

b)

kai pirmiausia remiamos energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės ir atsinaujinančioji energija pagal 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkto i ir ii papunkčius;

c)

kai jos atliekamos į mažas vidutinės kapitalizacijos įmones ir vidutinės kapitalizacijos įmones, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/1017 (21) 2 straipsnio 6 ir 7 punktuose, naudojant finansines priemones; arba

d)

kai jos atliekamos į mažas vidutinės kapitalizacijos įmones investuojant į mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, remiamą pagal 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunktį.

3.   Siekiant prisidėti prie 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkto iv papunktyje nustatyto konkretaus tikslo pagal 1 PT, ERPF lėšomis taip pat remiama mokymo, mokymosi visą gyvenimą, perkvalifikavimo ir švietimo veikla.

4.   Siekiant prisidėti prie 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkto iv papunktyje nustatyto konkretaus tikslo pagal 2 PT ir tos pastraipos d punkto v papunktyje nustatyto konkretaus tikslo pagal 4 PT, ERPF lėšomis taip pat remiamas atsargų, būtinų sveikatos sistemų atsparumui ir atsparumui nelaimėms didinti, pirkimas.

5.   Pagal INTERREG ERPF lėšomis taip pat gali būti remiama:

a)

dalijimasis priemonėmis ir žmogiškaisiais ištekliais ir

b)

papildančios netiesioginio poveikio investicijos ir kiti su 4 PT susiję veiksmai, patenkantys į „Europos socialinio fondo +“ paramos aprėptį, kaip nustatyta Reglamentu (ES) 2021/1057.

6.   ERPF lėšomis galima remti MVĮ apyvartinio kapitalo finansavimą dotacijų forma, kai tai būtinai reikalinga kaip laikina priemonė reaguojant į išskirtines ar neįprastas aplinkybes, nurodytas Reglamento (ES) 2021/1060 20 straipsnyje.

7.   Tuo atveju, jei atitinkamų valstybių narių prašymu Komisija nustato, kad yra tenkinami 6 dalyje nustatyti reikalavimai, ji priima įgyvendinimo sprendimą, kuriame nurodomas laikotarpis, kuriuo leidžiama teikti laikiną papildomą ERPF paramą.

8.   Komisija nuolat informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie 6 dalies įgyvendinimą ir įvertina, ar laikina papildoma ERPF parama yra pakankama, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos naudotis fondu reaguojant į išskirtines ar neįprastas aplinkybes. Remdamasi savo vertinimu, Komisija, jei, jos manymu, tai tikslinga, pateikia pasiūlymus dėl šio reglamento pakeitimų, be kita ko, dėl 4 straipsnyje nustatytų paramos telkimo pagal temas reikalavimų.

9.   Europos Parlamentas arba Taryba gali pakviesti Komisiją į struktūrinį dialogą dėl šio straipsnio 6, 7 ir 8 dalių taikymo vadovaujantis Reglamento (ES) 2021/1060 20 straipsnio 3 dalimi.

6 straipsnis

Sanglaudos fondo paramos aprėptis

1.   Sanglaudos fondo lėšomis remiama:

a)

investicijos į aplinką, įskaitant investicijas, susijusias su darniu vystymusi ir energetika, kurios turi aplinkosauginės naudos, ypatingą dėmesį skiriant atsinaujinančiajai energijai;

b)

investicijos į TEN-T;

c)

techninė parama;

d)

informavimas, komunikacija ir tyrimai.

Valstybės narės, remdamosi kiekvienos valstybės narės konkrečiais investicijų ir infrastruktūros poreikiais, užtikrina tinkamą investicijų pagal a ir b punktus pusiausvyrą.

2.   Iš Sanglaudos fondo Europos infrastruktūros tinklų priemonei perkelta suma naudojama TEN-T projektams įgyvendinti.

7 straipsnis

ERPF ir Sanglaudos fondo paramos aprėpties išimtys

1.   ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis neremiama:

a)

atominių elektrinių eksploatacijos nutraukimas ar statyba;

b)

investicijos, kuriomis siekiama mažinti dėl Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytos veiklos išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

c)

tabako ir tabako gaminių gamyba, apdorojimas ir prekyba jais;

d)

sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal de minimis pagalbos arba laikinosios valstybės pagalbos taisykles, nustatytas siekiant reaguoti į išskirtines aplinkybes;

e)

investicijos į oro uostų infrastruktūrą, išskyrus investicijas, skirtas atokiausiems regionams arba esamiems regioniniams oro uostams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 153 punkte, bet kuriuo iš šių atvejų:

i)

kai investuojama į poveikio aplinkai mažinimo priemones; arba

ii)

kai investuojama į saugumo, saugos ir oro eismo vadybos sistemas, sukurtas pagal Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programą;

f)

investicijos į atliekų šalinimą sąvartynuose, išskyrus:

i)

atokiausiems regionams skirtas investicijas (tik tinkamai pagrįstais atvejais); arba

ii)

investicijas į esamų sąvartynų eksploatavimo nutraukimą, pertvarkymą ar saugos užtikrinimą, su sąlyga, kad dėl tokių investicijų nepadidėja sąvartynų pajėgumai;

g)

investicijos, kuriomis didinami galutinių atliekų apdorojimo įrenginių pajėgumai, išskyrus:

i)

atokiausiems regionams skirtas investicijas (tik tinkamai pagrįstais atvejais);

ii)

investicijas į technologijas, skirtas medžiagoms iš galutinių atliekų išgauti žiedinės ekonomikos tikslais;

h)

investicijos, susijusios su iškastinio kuro gamyba, perdirbimu, transportavimu, paskirstymu, sandėliavimu arba deginimu, išskyrus:

i)

kietojo iškastinio kuro rūšimis, t. y. anglimi, durpėmis, lignitu, degiaisiais skalūnais kūrenamų šilumos tiekimo sistemų pakeitimą dujomis kūrenamomis šildymo sistemomis, siekiant:

modernizuoti centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemas, kad jos atitiktų efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo kriterijus, kaip apibrėžta Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 41 punkte;

modernizuoti kogeneracines jėgaines, kad jos atitiktų didelio naudingumo kogeneracijos kriterijus, kaip apibrėžta Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 34 punkte;

investuoti į gamtinėmis dujomis kūrenamus katilus ir šilumos tiekimo sistemas būstuose ir pastatuose, pakeičiant anglimi, durpėmis, lignitu ar degiaisiais skalūnais kūrenamus įrenginius;

ii)

investicijas į dujų perdavimo ir paskirstymo tinklų plėtrą ir paskirties keitimą, pertvarkymą ar modifikavimą, su sąlyga, kad tokiomis investicijomis tinklai parengiami atsinaujinančiųjų ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių dujų, pvz., vandenilio, biometano ir sintezės dujų, įtraukimui į sistemą ir sudaromos sąlygos pakeisti kietojo iškastinio kuro įrenginius;

iii)

investicijas į:

netaršias transporto priemones, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/33/EB (22), viešaisiais tikslais ir

transporto priemones, orlaivius ir laivus, suprojektuotus ir sukonstruotus arba pritaikytus naudoti civilinės saugos ir priešgaisrinės apsaugos tarnybose.

2.   Bendra Sąjungos paramos Sąjungos investicijoms, nuodytoms 1 dalies h punkto i ir ii papunkčiuose, suma neviršija toliau nurodytų ribų, taikomų viso programoms iš ERPF ir Sanglaudos fondo pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą skiriamo asignavimo sumai:

a)

valstybėms narėms, kurių bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) vienam gyventojui yra mažesnės nei 60 % ES BNP vienam gyventojui vidurkio, arba valstybėms narėms, kurių BNP vienam gyventojui yra mažesnės nei 90 % ES BNP vienam gyventojui vidurkio ir kurių bendrajame vidaus energijos suvartojime kietajam iškastiniam kurui tenka 25 % ar didesnė dalis, taikoma 1,55 % riba;

b)

kitoms valstybėms narėms, nei nurodytosios a punkte, kurių BNP vienam gyventojui yra mažesnės nei 90 % ES BNP vienam gyventojui vidurkio, taikoma 1 % riba;

c)

valstybėms narėms, kurių BNP vienam gyventojui sudaro arba viršija 90 % ES BNP vienam gyventojui vidurkio, taikoma 0,2 % riba.

3.   Šiame straipsnyje tam tikros valstybės narės bendrosios nacionalinės pajamos vienam gyventojui apskaičiuojamos remiantis perkamosios galios standartais ir apskaičiuojamos pagal 2015–2017 m. laikotarpio Sąjungos rodiklius bei išreiškiamos kaip 27 valstybių narių to paties ataskaitinio laikotarpio vienam gyventojui tenkančių perkamosios galios standartais išreikštų vidutinių bendrųjų nacionalinių pajamų procentinė dalis.

Šio straipsnio tikslais kietajam iškastiniam kurui tenkanti dalis energijos suvartojime reiškia 2018 m. apskaičiuotą angliai, lignitui, durpėms ir degiesiems skalūnams tenkančią dalį.

4.   ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis pagal 1 dalies h punkto i ir ii papunkčius remiamus veiksmus vadovaujančioji institucija atrenka ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. Tokie veiksmai neperkeliami į kitą programavimo laikotarpį.

5.   Sanglaudos fondo lėšomis neremiamos investicijos į būstų sektorių, nebent jos būtų susijusios su energijos vartojimo efektyvumo ar atsinaujinančiosios energijos naudojimo skatinimu.

6.   Užjūrio šalims ir teritorijoms negali būti teikiama ERPF arba Sanglaudos fondo parama, tačiau jos gali dalyvauti INTERREG programose pagal sąlygas, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2021/1059 (23).

8 straipsnis

Rodikliai

1.   I priede nustatyti su ERPF ir Sanglaudos fondu susiję bendrieji produkto ir rezultato rodikliai ir, kai aktualu, konkrečios programos produkto ir rezultato rodikliai taikomi pagal Reglamento (ES) 2021/1060 16 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktą, 22 straipsnio 3 dalies d punkto ii papunktį ir 42 straipsnio 2 dalies b punktą.

2.   Produkto rodikliams nustatoma nulinė pradinė reikšmė. 2024 metams nustatytos tarpinės reikšmės ir 2029 metams nustatytos siektinos reikšmės yra sumuojamos.

3.   Komisija, laikydamasi ataskaitų teikimo reikalavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 (24) (Finansinio reglamento) 41 straipsnio 3 dalies h punktą, teikia Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie veiklos rezultatus pagal II priedą.

4.   Komisijai pagal 16 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas II priedas, siekiant atitinkamai patikslinti Europos Parlamentui ir Tarybai teiktiną informaciją apie veiklos rezultatus.

5.   Komisija įvertina, kaip įgyvendinant Stabilumo ir augimo paktą atsižvelgiama į ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis bendrai finansuojamų investicijų strateginę svarbą, ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

II SKYRIUS

KONKREČIOS NUOSTATOS DĖL TAM TIKRŲ TERITORINIŲ ASPEKTŲ IR TARPREGIONINIŲ INVESTICIJŲ Į INOVACIJAS TRAKTAVIMO

9 straipsnis

Integruotas teritorijų vystymas

1.   ERPF lėšomis gali būti remiamas integruotas teritorijų vystymas įgyvendinant programas pagal abu tikslus, nurodytus Reglamento (ES) 2021/1060 5 straipsnio 2 dalyje, vadovaujantis to reglamento III antraštinės dalies II skyriumi.

2.   ERPF lėšomis remiamus integruoto teritorijų vystymo veiksmus valstybės narės įgyvendina vien tik Reglamento (ES) 2021/1060 28 straipsnyje nurodytomis formomis.

10 straipsnis

Parama nepalankioje padėtyje esančioms vietovėms

Laikantis SESV 174 straipsnio, ERPF ypatingą dėmesį skiria nepalankioje padėtyje esančių regionų ir vietovių, visų pirma kaimo vietovių bei didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų turinčių vietovių, problemų sprendimui. Kai tinkama, valstybės narės savo partnerystės sutartyse pagal Reglamento (ES) 2021/1060 11 straipsnio pirmos pastraipos i punktą išdėsto integruotą požiūrį į tokių regionų ir vietovių demografinių problemų sprendimą arba konkrečių poreikių tenkinimą. Toks integruotas požiūris gali apimti įsipareigojimą dėl tuo tikslu specialiai skiriamo finansavimo.

11 straipsnis

Tvari miestų plėtra

1.   Siekiant reaguoti į ekonominius iššūkius, iššūkius aplinkos ir klimato srityse, taip pat demografinius ir socialinius iššūkius, ERPF lėšomis remiamas integruotas teritorijų vystymas, grindžiamas teritorinėmis arba bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijomis atitinkamai pagal Reglamento (ES) 2021/1060 29 arba 32 straipsnį, kuriose daugiausia dėmesio skiriama miestų teritorijoms, įskaitant miestų funkcines zonas („tvari miestų plėtra“), įgyvendinant programas pagal abu to reglamento 5 straipsnio 2 dalyje nurodytus tikslus.

Ypatingas dėmesys skiriamas reagavimui į iššūkius aplinkos ir klimato srityse, visų pirma perėjimui prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m., skaitmeninių technologijų potencialo panaudojimui inovacijų tikslais ir paramai miestų funkcinių zonų plėtrai. Šiame kontekste tvarios miestų plėtros ištekliai, programose numatyti pagal prioritetus, atitinkančius 1 ir 2 PT, įtraukiami į paramos telkimo pagal temas reikalavimus pagal 4 straipsnį.

2.   Bent 8 % ERPF išteklių nacionaliniu lygmeniu pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, išskyrus techninę paramą, skiriama tvariai miestų plėtrai viena ar keliomis formomis, nurodytomis Reglamento (ES) 2021/1060 28 straipsnyje.

Atitinkamos teritorinės institucijos arba subjektai atrenka veiksmus arba dalyvauja juos atrenkant pagal Reglamento (ES) 2021/1060 29 straipsnio 3 dalį ir 32 straipsnio 3 dalies d punktą.

Atitinkamose programose nustatomos tuo tikslu numatytos sumos pagal Reglamento (ES) 2021/1060 22 straipsnio 3 dalies d punkto viii papunktį.

3.   Tvariai miestų plėtrai pagal šio straipsnio 2 dalį skirtų lėšų procentinės dalies laikomasi visu programavimo laikotarpiu, kai ERPF lėšos perkeliamos tarp vienos programos prioritetų ar tarp skirtingų programų, be kita ko, atliekant laikotarpio vidurio peržiūrą pagal Reglamento (ES) 2021/1060 18 straipsnį.

4.   Kai asignavimas iš ERPF sumažinamas dėl įsipareigojimų panaikinimo pagal Reglamento (ES) 2021/1060 105 straipsnį arba dėl Komisijos pagal to reglamento 104 straipsnį atliekamų finansinių pataisų, šio straipsnio 2 dalies nuostatų laikymasis pakartotinai neperžiūrimas.

12 straipsnis

Europos miestų iniciatyva

1.   ERPF lėšomis remiama Europos miestų iniciatyva, kurią įgyvendina Komisija, taikydama tiesioginį ir netiesioginį valdymą.

Ši iniciatyva taikoma visoms miestų teritorijoms, įskaitant miestų funkcines zonas, ir ja remiama ES miestų darbotvarkė, įskaitant paramą vietos valdžios institucijų dalyvavimui pagal ją plėtojamose teminėse partnerystėse, parengtose pagal ES miestų darbotvarkę.

2.   Europos miestų iniciatyvą, kiek ji susijusi su tvaria miestų plėtra, sudaro toliau nurodytos dvi paprogramės:

a)

parama inovatyviems veiksmams;

b)

parama gebėjimų stiprinimui ir žinių kaupimui, teritorinio poveikio vertinimams, politikos plėtojimui ir komunikacijai.

Paprašius vienai ar kelioms valstybėms narėms, pagal Europos miestų iniciatyvą taip pat gali būti remiamas tarpvyriausybinis bendradarbiavimas miestų klausimais. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas bendradarbiavimui, kuriuo siekiama stiprinti gebėjimus vietos lygmeniu, kad būtų pasiekti JT darnaus vystymosi tikslai.

Komisija kas dvejus metus Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie su Europos miestų iniciatyva susijusią raidą.

3.   Europos miestų iniciatyvos valdymo modelyje dalyvauja valstybės narės, regioninės ir vietos valdžios institucijos ir miestai, ir juo užtikrinamas tinkamas veiksmų koordinavimas ir papildomumas su specialiąja programa, įgyvendinama pagal Reglamento (ES) 2021/1059 3 straipsnio 3 dalies b punktą, skirta tvariai miestų plėtrai.

13 straipsnis

Tarpregioninės investicijos į inovacijas

1.   ERPF lėšomis remiama Tarpregioninių investicijų į inovacijas priemonė.

2.   Tarpregioninių investicijų į inovacijas priemone remiama tarpregioninių inovacijų projektų, galinčių paskatinti Europos vertės grandinių plėtrą, komercializacija ir masto didinimas.

3.   Tarpregioninių investicijų į inovacijas priemonę sudaro šios dvi kryptys, kurioms parama apytiksliai padalinama po lygiai:

a)

finansinė ir konsultacinė parama investicijoms į tarpregioninius inovacijų projektus bendrose išmaniosios specializacijos srityse,

b)

finansinė ir konsultacinė parama ir gebėjimų stiprinimas vertės grandinių plėtrai mažiau išsivysčiusiuose regionuose.

4.   Iki 2 % išteklių gali būti skirta mokymo ir vertinimo veiklai, siekiant pasinaudoti pagal šias dvi kryptis remiamų projektų rezultatais ir juos skleisti.

5.   Tas investicijas Komisija įgyvendina taikydama tiesioginį arba netiesioginį valdymą.

6.   Komisijai dirbti padeda ekspertų grupė.

Ekspertų grupę sudaro valstybių narių, regioninės valdžios institucijų ir miestų atstovai, bei verslo, mokslinių tyrimų ir pilietinės visuomenės organizacijų atstovai. Sudarant ekspertų grupę siekiama užtikrinti lyčių pusiausvyrą.

Ekspertų grupė padeda Komisijai nustatyti ilgalaikę darbo programą ir rengti kvietimus teikti pasiūlymus.

7.   Įgyvendindama šią priemonę Komisija užtikrina koordinavimą ir sinergiją su kitomis Sąjungos finansavimo programomis ir priemonėmis, visų pirma su Reglamento (ES) 2021/1059 3 straipsnio 3 punkte apibrėžta kryptimi „INTERREG C“.

8.   Tarpregioninių investicijų į inovacijas priemonė taikoma visai Sąjungos teritorijai.

Trečiosios valstybės gali dalyvauti šioje priemonėje laikydamosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/695 (25) ( „Europos horizonto“ reglamentas) 16 ir 23 straipsniuose numatytos tvarkos.

14 straipsnis

Atokiausi regionai

1.   4 straipsnis netaikomas specialiam papildomam asignavimui, skirtam atokiausiems regionams. Šis atokiausiems regionams skirtas specialus papildomas asignavimas naudojamas siekiant kompensuoti papildomas išlaidas, patiriamas šiuose regionuose dėl vienos ar kelių SESV 349 straipsnyje nurodytų nuolatinių jų vystymosi kliūčių.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu asignavimu remiama:

a)

į šio reglamento 5 straipsnio taikymo sritį patenkanti veikla;

b)

nukrypstant nuo šio reglamento 5 straipsnio, priemonės, kuriomis padengiamos veiklos išlaidos siekiant kompensuoti papildomas išlaidas, patiriamas atokiausiuose regionuose dėl vienos ar kelių SESV 349 straipsnyje nurodytų nuolatinių jų vystymosi kliūčių.

Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas asignavimas taip pat gali būti naudojamas padėti finansuoti išlaidas, kuriomis kompensuojami viešųjų paslaugų įsipareigojimai ir sutartys atokiausiuose regionuose.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu asignavimu neremiama:

a)

veiksmai, susiję su SESV I priede išvardytais produktais;

b)

pagalba asmenų vežimui, leidžiama pagal SESV 107 straipsnio 2 dalies a punktą;

c)

atleidimas nuo mokesčių ir socialinių įmokų;

d)

viešųjų paslaugų įsipareigojimai, kurių įmonės nevykdo ir kurių atveju valstybė veikia vykdydama viešuosius įgaliojimus.

4.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio 1 dalies c punkto, ERPF lėšomis gali būti remiamos gamybinės investicijos į įmones atokiausiuose regionuose, nepriklausomai nuo tų įmonių dydžio.

III SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Reglamentai (ES) Nr. 1300/2013 ir (ES) Nr. 1301/2013 ar bet kuris jais remiantis priimtas aktas toliau taikomi ERPF ar Sanglaudos fondo lėšomis 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu remiamoms programoms ir veiksmams.

16 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   8 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2021 m. liepos 1 d.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 8 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

17 straipsnis

Peržiūra

Ne vėliau kaip 2027 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentas ir Taryba peržiūri šį reglamentą SESV 177 straipsnyje nustatyta tvarka.

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. birželio 24 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. P. ZACARIAS


(1)  OL C 62, 2019 2 15, p. 90.

(2)  OL C 86, 2019 3 7, p. 115.

(3)  2019 m. kovo 27 d. Europos Parlamento pozicija (OL C 108, 2021 3 26, p. 566) ir 2021 m. gegužės 27 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2021 m. birželio 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(4)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, p. 1).

(5)  2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 159).

(6)  2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 13).

(7)  2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

(8)  2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (OL L 328, 2018 12 21, p. 82).

(9)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/844, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo ir Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo(OL L 156, 2018 6 19, p. 75).

(10)  2021 m. kovo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/522, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 282/2014 (OL L 107, 2021 3 26, p. 1).

(11)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES, nustatantis Bendrijos civilinės saugos mechanizmą (OL L 347, 2013 12 20, p. 924).

(12)  2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) (OL L 210, 2006 7 31, p. 19).

(13)  2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1057, kuriuo nustatomas „Europos socialinis fondas +“ (ESF+) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 21).

(14)  2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

(15)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, p. 129).

(16)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

(17)  2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 2014 6 26, p. 1).

(18)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1).

(19)  Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

(20)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

(21)  2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo (OL L 169, 2015 7 1, p. 1).

(22)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias kelių transporto priemones ir taip remti mažataršį judumą (OL L 120, 2009 5 15, p. 5).

(23)  2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1059 dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG), kuriam skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos (žr. šio Oficialiojo leidinio 94).

(24)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(25)  2021 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/695, kuriuo nustatoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ir su ja susijusios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1290/2013 ir (ES) Nr. 1291/2013 (OL L 170, 2021 5 12, p. 1).


I PRIEDAS

BENDRI ERPF IR SANGLAUDOS FONDUI TAIKOMI PRODUKTO IR REZULTATO RODIKLIAI – 8 STRAIPSNIO 1 DALIS (1)

1 lentelė

Bendri ERPF (investicijos į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą ir INTERREG) ir Sanglaudos fondui taikomi produkto ir rezultato rodikliai  (**)

Politikos tikslas

Konkretus tikslas

Produktai

Rezultatai

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Konkurencingesnė ir pažangesnė Europa skatinant novatorišką ir pažangų ekonomikos pertvarkymą ir regionų IRT jungtis (1 PT)

i)

Plėtoti ir stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir pažangiųjų technologijų diegimą

RCO (2) 01 – paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)* (3)

RCO 02 – paramą dotacijomis gavusios įmonės*

RCR (4) 01 – paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos*

RCR 102 – paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos*

 

RCO 03 – paramą finansinėmis priemonėmis gavusios įmonės*

RCO 04 – nefinansinę paramą gavusios įmonės*

RCO 05 – paramą gavusios naujos įmonės*

RCO 06 – paramą gavusiose mokslinių tyrimų įstaigose dirbantys mokslininkai

RCO 07 – bendruose mokslinių tyrimų projektuose dalyvaujančios mokslinių tyrimų organizacijos

RCR 02 – privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės)* (3)

RCR 03 – produktų ar procesų inovacijas diegiančios mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ)*

RCR 04 – prekybos ar organizacines inovacijas diegiančios MVĮ*

 

RCO 08 – nominalioji mokslinių tyrimų ir inovacijų įrangos vertė

RCO 10 – su mokslinių tyrimų organizacijomis bendradarbiaujančios įmonės

RCO 96 – tarpregioninės investicijos į inovacijas Sąjungos projektuose*

RCR 05 – vidines inovacijas vykdančios MVĮ*

RCR 06 – pateiktos patentų paraiškos*

RCR 07 – prekių ženklo ir dizaino paraiškos*

RCR 08 – remiamų projektų leidiniai

ii)

Pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms, mokslinių tyrimų organizacijoms ir valdžios institucijoms

RCO 13 – įmonėms sukurtų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų vertė*

RCO 14 – viešosios institucijos, kurioms suteikta parama skaitmeninėms paslaugoms, produktams ir procesams kurti*

RCR 11 – naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai*

RCR 12 – įmonių sukurtų naujų ir patobulintų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai*

RCR 13 – aukštą skaitmeninio intensyvumo lygį pasiekusios įmonės*

iii)

Stiprinti tvarų MVĮ augimą ir konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą MVĮ, be kita ko, pasitelkiant gamybines investicijas

RCO 15 – sukurti inkubavimo pajėgumai*

RCR 103 – paramą gavusios sparčiai augančios įmonės*

RCR 17 – naujos įmonės, sugebėjusios išlikti rinkoje*

RCR 18 – inkubatoriaus paslaugomis besinaudojančios MVĮ po inkubatoriaus sukūrimo*

RCR 19 – didesnės apyvartos įmonės*

RCR 25 – didesnę vienam darbuotojui tenkančią pridėtinę vertę sukuriančios MVĮ*

iv)

Ugdyti pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingus įgūdžius

RCO 16 – suinteresuotosios institucijos, dalyvaujančios verslininkystės galimybių paieškos procese

RCO 101 – MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą*

[...] RCR 97 – remiamos pameistrystės MVĮ

RCR 98 – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti) (3) *

v)

Gerinti skaitmeninį junglumą

RCO 41 – papildomi būstai, turintys itin didelio pralaidumo plačiajuostę prieigą

RCO 42 – papildomos įmonės, turinčios itin didelio pralaidumo plačiajuostę prieigą

RCR 53 – būstai, turintys plačiajuosčio ryšio prieigos prie itin didelio pralaidumo tinklo abonementą

RCR 54 – įmonės, turinčios plačiajuosčio ryšio prieigos prie itin didelio pralaidumo tinklo abonementą

2.

Žalesnė, nuo mažo anglies dioksido kiekio technologijų prie nulinio anglies dioksido kiekio technologijų pereinanti ekonomika ir atspari Europa, skatinant sąžiningą perėjimą prie švarios energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, klimato kaitos švelninimą bei prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją bei valdymą ir tvarų judumą mieste (2 PT)

i)

Skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

RCO 18 – būstai, kurių energinis naudingumas pagerintas

RCO 19 – viešieji pastatai, kurių energinis naudingumas pagerintas

RCO 20 – naujai pastatyti ar patobulinti centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo tinklų vamzdynai

RCO 104 – didelio efektyvumo kogeneracijos įrenginių skaičius

RCO 123 – būstai, kuriuose įrengti gamtinėmis dujomis kūrenami katilai ir šilumos tiekimo sistemos, pakeičiančios kietojo iškastinio kuro įrenginius

RCR 26 – metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita) (3)

RCR 29 – numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis*

RCR 105 – katilų ir šilumos tiekimo sistemų, perdirbtų iš kietą iškastinį kurą deginančių įrenginių į dujas deginančius įrenginius, numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

ii)

Skatinti atsinaujinančiąją energiją pagal Direktyvą (ES) 2018/2001, įskaitant joje nustatytus tvarumo kriterijus

RCO 22 – papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: elektros, šiluminės energijos pajėgumai) (3)*

RCO 97 – remiamų atsinaujinančiosios energijos bendruomenių skaičius*

RCR 31 – visas pagamintas atsinaujinančios energijos kiekis (iš kurio: elektros, šiluminės energijos kiekis) (3)*

RCR 32 – įdiegti papildomi atsinaujinančiosios energijos veikimo pajėgumai*

iii)

Plėtoti pažangiąsias elektros energijos sistemas, tinklus ir energijos kaupimo ne Transeuropiniame energetikos tinkle (TEN-E) sprendimus

RCO 23 – pažangiųjų energetikos sistemų skaitmeninio valdymo sistemos

RCO 105 – elektros energijos kaupimo sprendimai

RCO 124 – naujai pastatytos arba patobulintos dujų perdavimo ir paskirstymo tinklo linijos

RCR 33 – prie pažangiųjų energetikos sistemų prijungti vartotojai

RCR 34 – pažangiųjų energetikos sistemų projektų diegimas

iv)

Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevenciją ir atsparumą, atsižvelgiant į ekosisteminius metodus

RCO 24 – investicijos į naujas arba atnaujintas gaivalinių nelaimių stebėsenos, pasirengimo joms, įspėjimo apie jas ir reagavimo į jas sistemas*

RCO 122 – investicijos į naujas arba atnaujintas nelaimių stebėsenos, pasirengimo joms, įspėjimo apie jas ir reagavimo į jas sistemas, skirtas su klimatu nesusijusiai gamtinio pavojaus rizikai ir su žmogaus veikla susijusiai rizikai

RCO 25 – naujai įrengta arba sustiprinta pakrančių ruožų, upių ir ežerų krantų apsauga nuo potvynių

RCO 106 – naujai įrengta arba sustiprinta apsauga nuo nuošliaužų

RCO 26 – pastatyta arba atnaujinta žalioji infrastruktūra siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos*

RCO 27 – nacionalinės ir subnacionalinės strategijos, kuriomis sprendžiamas prisitaikymo prie klimato kaitos klausimas*

RCO 28 – teritorijos, kurioms taikomos apsaugos nuo miškų gaisrų priemonės

RCO 121 – teritorijos, kurioms taikomos apsaugos nuo su klimatu susijusių gaivalinių nelaimių (išskyrus potvynius ir miškų gaisrus) priemonės

RCR 35 – gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo potvynių priemonėmis

RCR 36 – gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo miškų gaisrų priemonėmis

RCR 37 – gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu susijusių gaivalinių nelaimių (išskyrus potvynius ar miškų gaisrus) priemonėmis

RCR 96 – gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu nesusijusios gamtinio pavojaus rizikos ir nuo su žmogaus veikla susijusios rizikos priemonėmis*

v)

Skatinti prieigą prie vandens ir tvarią vandentvarką

RCO 30 – viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis

RCO 31 – viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis

RCO 32 – nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai

RCR 41 – gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų

RCR 42 – gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių

RCR 43 – viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų vandens nuostoliai

vi)

Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos

RCO 34 – papildomi atliekų perdirbimo pajėgumai

RCO 107 – investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius

RCO 119 – pakartotiniam naudojimui parengtos atliekos

RCR 103 – surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos

RCR 47 – perdirbtos atliekos

RCR 48 – atliekos, panaudotos kaip žaliavos

vii)

Stiprinti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugą ir išsaugojimą, be kita ko, miestų teritorijose, ir mažinti visų rūšių taršą

RCO 36 – žalioji infrastruktūra, kuriai suteikta parama kitais nei prisitaikymo prie klimato kaitos tikslais

RCO 37 – „Natura 2000“ teritorijų, kurioms taikomos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas

RCO 38 – rekultivuotos žemės, kuriai suteikta parama, plotas

RCO 39 – teritorijos, kurioms taikomos oro taršos stebėsenos sistemos

RCR 50 – gyventojai, galintys pasinaudoti oro kokybės gerinimo priemonėmis*

RCR 95 – gyventojai, galintys naudotis nauja arba patobulinta žaliąja infrastruktūra*

RCR 52 – rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai

viii)

Skatinti tvarų daugiarūšį judumą miestuose kaip vieną iš perėjimo prie nulinio anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos dalių

RCO 55 – naujų tramvajų ir metro linijų ilgis

RCO 56 – rekonstruotų arba modernizuotų tramvajų ir metro linijų ilgis

RCO 57 – kolektyviniam viešajam transportui skirtų ekologiškų riedmenų pajėgumai*

RCO 58 – dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama*

RCO 59 – alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo / įkrovimo punktai)*

RCO 60 – miestai ir miesteliai, kuriuose įdiegtos naujos arba modernizuotos skaitmeninės miesto transporto sistemos

RCR 62 – naujo arba modernizuoto viešojo transporto naudotojų skaičius per metus

RCR 63 – naujų arba modernizuotų tramvajų ir metro linijų naudotojų skaičius per metus

RCR 64 – dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus

3.

Geriau sujungta Europa skatinant judumą (3 PT)

i)

Plėtoti klimato kaitai atsparų, pažangų, saugų, tvarų ir įvairiarūšį TEN-T

RCO 43 – naujų arba atnaujintų kelių ilgis – TEN-T (5)

RCO 45 – rekonstruotų arba modernizuotų kelių ilgis – TEN-T

RCO 108 – kelių, kuriuose įdiegtos naujos arba modernizuotos eismo valdymo sistemos, ilgis – TEN-T

RCO 47 – naujų arba atnaujintų geležinkelių ilgis – TEN-T

RCO 49 – rekonstruotų arba modernizuotų geležinkelių ilgis – TEN-T

RCO 51 – naujų, atnaujintų arba modernizuotų vidaus vandens kelių ilgis – TEN-T

RCO 109 – geležinkelio linijų, kuriose įdiegta ir naudojama Europos geležinkelių eismo valdymo sistema, ilgis – TEN-T

RCR 55 – naujai pastatytų, rekonstruotų, atnaujintų arba modernizuotų kelių naudotojų skaičius per metus

RCR 56 – dėl patobulintos kelių infrastruktūros sutaupytas laikas

RCR 101 – dėl patobulintos geležinkelių infrastruktūros sutaupytas laikas

RCR 58 – naujai pastatytų, atnaujintų, rekonstruotų arba modernizuotų geležinkelių naudotojų skaičius per metus

RCR 59 – krovininis geležinkelių transportas

RCR 60 – krovininis vidaus vandenų transportas

ii)

Plėtoti ir stiprinti tvarų, klimato kaitai atsparų, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regioninį ir vietos judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T ir tarpvalstybinį judumą

RCO 44 – naujų arba atnaujintų kelių ilgis – ne TEN-T

RCO 46 – rekonstruotų arba modernizuotų kelių ilgis – ne TEN-T

RCO 110 – kelių, kuriuose įdiegtos naujos arba modernizuotos eismo valdymo sistemos, ilgis – ne TEN-T

RCO 48 – naujų arba atnaujintų geležinkelių ilgis – ne TEN-T

RCO 50 – rekonstruotų arba modernizuotų geležinkelių ilgis – ne TEN-T

RCO 111 – veikiančių geležinkelio linijų, kuriose įdiegta Europos geležinkelių eismo valdymo sistema, ilgis – ne TEN-T

RCO 52 – naujų, atnaujintų arba modernizuotų vidaus vandens kelių ilgis – ne TEN-T

RCO 53 – naujos arba modernizuotos geležinkelio stotys ir stotelės*

RCO 54 – naujos arba modernizuotos įvairiarūšės jungtys*

4.

Socialiai atsakingesnė ir įtraukesnė Europa, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį (4 PT)

i)

Didinti darbo rinkų veiksmingumą bei įtraukumą ir galimybes gauti aukštos kokybės darbą plėtojant socialinę infrastruktūrą ir skatinant socialinę ekonomiką

RCO 61 – naujos arba modernizuotos infrastruktūros, skirtos užimtumo tarnybų paslaugoms teikti, plotas

RCR 65 – naujos arba modernizuotos infrastruktūros, skirtos užimtumo tarnybų paslaugoms teikti, naudotojų skaičius per metus

ii)

Gerinti vienodas galimybes naudotis įtraukiomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant prieinamą infrastruktūrą, be kita ko, didinant atsparumą naudojantis nuotoliniu ir internetiniu švietimu bei mokymu

RCO 66 – naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas

RCO 67 – naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas

RCR 70 – naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus

RCR 71 – naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus

iii)

Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikiant aprūpinimo būstu ir socialines paslaugas

RCO 65 – naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas

RCO 113 – gyventojai, kuriems taikomi projektai, įgyvendinami vykdant integruotus socialinės ir ekonominės marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių įtraukties veiksmus*

RCR 67 – naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus

iv)

Skatinti trečiųjų šalių piliečių, įskaitant migrantus, socialinę ir ekonominę integraciją vykdant integruotus veiksmus, įskaitant aprūpinimo būstu ir socialines paslaugas

RCO 63 – naujos arba modernizuotos laikino priėmimo infrastruktūros talpumas

RCR 66 – naujos arba modernizuotos laikino priėmimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus

v)

Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, didinti sveikatos priežiūros sistemų, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą, atsparumą ir skatinti perėjimą nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomeninės globos

RCO 69 – naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas

RCO 70 – naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas

RCR 72 – naujų arba modernizuotų e. sveikatos priežiūros paslaugų naudotojų skaičius per metus

RCR 73 – naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus

RCR 74 – naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus

vi)

Stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse

RCO 77 – paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų skaičius*

RCR 77 – paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai*

5.

Piliečiams artimesnė Europa skatinant tvarią ir integruotą visų rūšių teritorijų ir vietos iniciatyvų plėtrą (5 PT)

i)

Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą miestų teritorijose

RCO 74 – gyventojai, kuriems taikomi projektai, vykdomi pagal integruotas teritorinio vystymo programas*

RCO 75 – integruotos teritorinio vystymo strategijos, kurioms suteikta parama*

RCO 76 – integruoti teritorinio vystymo projektai

RCO 80 – bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos, kurioms suteikta parama*

RCO 112 – suinteresuotosios šalys, dalyvaujančios rengiant ir įgyvendinant integruotas teritorinio vystymo strategijas

RCO 114 – atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose*

 

ii)

Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose


2 lentelė

Papildomi bendri produkto ir rezultato rodikliai, taikomi ERPF siekiant INTERREG tikslo

Konkrečiai INTERREG tikslui skirti rodikliai

RCO 81 – dalyvavimas tarpvalstybiniuose bendruose veiksmuose

RCO 115 – bendrai organizuojami tarpvalstybiniai vieši renginiai

RCO 82 – dalyvavimas bendruose veiksmuose, kuriais skatinama lyčių lygybė, lygios galimybės ir socialinė įtrauktis

RCO 83 – bendrai parengtos strategijos ir veiksmų planai

RCO 84 – bendrai parengti ir projektuose įgyvendinti bandomieji veiksmai

RCO 116 – bendrai parengti sprendimai

RCO 85 – dalyvavimas bendrose mokymo schemose

RCO 117 – nustatytų teisinių arba administracinių tarpvalstybinių kliūčių sprendimai

RCO 86 – pasirašyti bendri administraciniai arba teisiniai susitarimai

RCO 87 – tarpvalstybiniu mastu bendradarbiaujančios organizacijos

RCO 118 – organizacijos, bendradarbiaujančios makroregioninių strategijų daugiapakopio valdymo srityje

RCO 90 – tarpvalstybinių inovacijų tinklų projektai

RCO 120 – projektai, kuriais remiamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas siekiant kurti miesto ir kaimo vietovių ryšius

RCR 79 – bendros strategijos ir veiksmų planai, kuriuos naudoja organizacijos

RCR 104 – sprendimai, kuriuos naudoja arba plėtoja organizacijos

RCR 81 – bendrų mokymo schemų baigimas

RCR 82 – sumažintos arba pašalintos teisinės arba administracinės tarpvalstybinės kliūtys

RCR 83 – asmenys, kuriems taikomi pasirašyti bendri administraciniai arba teisiniai susitarimai

RCR 84 – organizacijos, pasibaigus projektui bendradarbiaujančios tarpvalstybiniu mastu

RCR 85 – dalyvavimas tarpvalstybiniuose bendruose veiksmuose pasibaigus projektui


(1)  Taikytini siekiant investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą ir INTERREG tikslų pagal Reglamento (ES) 2021/1060 (BNR) 16 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktą ir 41 straipsnio 2 dalies b punktą ir siekiant investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslo pagal Reglamento (ES) 2021/1060 (BNR) 22 straipsnio 3 dalies d punkto ii papunktį ir siekiant INTERREG tikslo pagal Reglamento (ES) 2021/1059 (INTERREG) 22 straipsnio 4 dalies e punkto ii papunktį.

(**)  Pateikimo sumetimais bendri produkto ir rezultato rodikliai grupuojami pagal politikos tikslo konkretų tikslą, tačiau juo neapribojami. Visų pirma 5 PT gali būti naudojami atitinkami bendri rodikliai, išvardyti prie 1–4 PT. Be to, siekiant visapusiškai parodyti numatomus ir faktinius programų veiklos rezultatus, (*) pažymėti bendri rodikliai gali būti naudojami, kai aktualu, konkretiems tikslams vertinti pagal bet kurį 1–4 PT.

(2)  RCO – regioninės politikos bendras produkto rodiklis (angl. REGIO Common Output Indicator).

(3)  Klasifikavimas reikalingas tik teikiant ataskaitas, o ne programavimui.

(4)  RCR – regioninės politikos bendras rezultato rodiklis (angl. REGIO Common Result Indicator).

(5)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, p. 1).


II PRIEDAS

8 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTAS PAGRINDINIS ERPF IR SANGLAUDOS FONDUI SKIRTAS VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIŲ RINKINYS, KURĮ TURI NAUDOTI KOMISIJA, LAIKYDAMASI ATASKAITŲ TEIKIMO REIKALAVIMO PAGAL FINANSINIO REGLAMENTO 41 STRAIPSNIO 3 DALIES H PUNKTO III PAPUNKTĮ

Politikos tikslas

Konkretus tikslas

Produktai

Rezultatai

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Konkurencingesnė ir pažangesnė Europa skatinant novatorišką ir pažangų ekonomikos pertvarkymą ir regionų IRT jungtis (1 PT)

i)

Plėtoti ir stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir pažangiųjų technologijų diegimą

CCO (1) 01 – įmonės, kurioms suteikta parama naujovėms diegti

CCO 02 – paramą gavusiose mokslinių tyrimų įstaigose dirbantys mokslininkai

CCR (2) 01 – produktų, procesų, rinkodaros arba organizacines naujoves diegiančios mažosios ir vidutinės įmonės (3) (MVĮ)

ii)

Pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms, mokslinių tyrimų organizacijoms ir valdžios institucijoms

CCO 03 – įmonės ir viešosios institucijos, kurioms suteikta parama skaitmeniniams produktams, paslaugoms ir procesams kurti

CCR 02 – naujų arba atnaujintų skaitmeninių produktų, paslaugų ir procesų naudotojų skaičius per metus

iii)

Stiprinti tvarų MVĮ augimą ir konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą MVĮ, be kita ko, pasitelkiant gamybines investicijas

CCO 04 – MVĮ, kurioms suteikta parama ekonomikos augimui ir konkurencingumui skatinti

CCR 03 – paramą gavusiose įmonėse sukurtos darbo vietos

iv)

Ugdyti pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingus įgūdžius

CCO 05 – MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą

CCR 04 – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti

v)

Gerinti skaitmeninį junglumą

CCO 13– papildomi būstai ir įmonės, turinčios itin didelio pralaidumo plačiajuostę prieigą

CCR 12 – papildomi būstai ir įmonės, turintys plačiajuosčio ryšio prieigos prie itin didelio pralaidumo tinklo abonementą

2.

Žalesnė, nuo mažo anglies dioksido kiekio technologijų prie nulinio anglies dioksido kiekio technologijų pereinanti ekonomika ir atspari Europa, skatinant sąžiningą perėjimą prie švarios energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, klimato kaitos švelninimą bei prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją bei valdymą ir tvarų judumą mieste (2 PT)

i)

Skatinti energijos vartojimo efektyvumo priemones ir mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

CCO 06 – investicijos į energinį naudingumą didinančias priemones

CCR 05 – per metus sutaupytas pirminės energijos suvartojimo kiekis

ii)

Skatinti atsinaujinančiąją energiją pagal Direktyvą (ES) 2018/2001, įskaitant joje nustatytus tvarumo kriterijus

CCO 07 – papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai

CCR 06 – papildomas pagamintos atsinaujinančiosios energijos kiekis

iii)

Plėtoti pažangiąsias elektros energijos sistemas, tinklus ir energijos kaupimo ne Transeuropiniame energetikos tinkle (TEN-E) sprendimus

CCO 08 – pažangiųjų energetikos sistemų skaitmeninio valdymo sistemos

CCR 07 – prie pažangiųjų energetikos sistemų prijungti papildomi vartotojai

iv)

Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevenciją, atsparumą, atsižvelgiant į ekosisteminius metodus

RCO 09 – investicijos į naujas arba atnaujintas nelaimių stebėsenos, pasirengimo joms, įspėjimo apie jas ir reagavimo į jas sistemas

CCR 08 – papildomi gyventojai, kurie gali naudotis apsaugos nuo potvynių, miškų gaisrų ir kitų su klimatu susijusių gaivalinių nelaimių priemonėmis

v)

Skatinti prieigą prie vandens ir tvarią vandentvarką

CCO 10 – nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai

CCR 09 – papildomi gyventojai, prisijungę bent prie antrinių nuotekų valymo įrenginių

vi)

Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos

CCO 11 – nauji arba atnaujinti atliekų perdirbimo pajėgumai

CCR 10 – papildomos perdirbtos atliekos

vii)

Stiprinti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugą ir išsaugojimą, be kita ko, miestų teritorijose, ir mažinti visų rūšių taršą

CCO 12 – žaliosios infrastruktūros teritorijos plotas

CCR 11 – gyventojai, kurie gali naudotis oro kokybės gerinimo priemonėmis

viii)

Skatinti tvarų daugiarūšį judumą miestuose kaip vieną iš perėjimo prie nulinio anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos dalių

CCO 16 – tramvajų ir metro linijų plėtimas ir modernizavimas

CCR 15 – naujų ir modernizuotų tramvajų ir metro linijų naudotojų skaičius per metus

3.

Geriau sujungta Europa skatinant judumą (3 PT)

i)

Plėtoti klimato kaitai atsparų, pažangų, saugų, tvarų ir įvairiarūšį TEN-T

CCO 14 – kelių TEN-T: nauji, atnaujinti, rekonstruoti arba modernizuoti keliai

CCO 15 – geležinkelių TEN-T: nauji, atnaujinti, rekonstruoti arba modernizuoti geležinkeliai

CCR 13 – dėl patobulintos kelių infrastruktūros sutaupytas laikas

CCR 14 – patobulinto geležinkelių transporto paslaugomis per metus pasinaudojančių keleivių skaičius

ii)

Plėtoti ir stiprinti tvarų, klimato kaitai atsparų, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regioninį ir vietos judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T ir tarpvalstybinį judumą

CCO 22 – kelių ne TEN-T: nauji, atnaujinti, rekonstruoti arba modernizuoti keliai

CCO 23 – geležinkelių ne TEN-T: nauji, atnaujinti, rekonstruoti arba modernizuoti geležinkeliai

4.

Socialiai atsakingesnė ir įtraukesnė Europa, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį (4 PT)

i)

Didinti darbo rinkų veiksmingumą bei įtraukumą ir galimybes gauti aukštos kokybės darbą plėtojant socialinę infrastruktūrą ir skatinant socialinę ekonomiką

CCO 17 – naujų arba modernizuotų patalpų, skirtų užimtumo tarnybų paslaugoms teikti, plotas

CCR 16 – naujų arba modernizuotų patalpų, skirtų užimtumo tarnybų paslaugoms teikti, naudotojų skaičius per metus

ii)

Gerinti vienodas galimybes naudotis įtraukiomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant prieinamą infrastruktūrą, be kita ko, didinant atsparumą naudojantis nuotoliniu ir internetiniu švietimu bei mokymu

CCO 18 – nauji arba modernizuoti vaikų priežiūros ir švietimo infrastruktūros pajėgumai

CCR 17 – naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros ir švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus

iii)

Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikiant aprūpinimo būstu ir socialines paslaugas

CCO 19 – nauji arba modernizuoti socialinio būsto infrastruktūros pajėgumai

CCO 25 – gyventojai, kuriems taikomi projektai, įgyvendinami vykdant integruotus socialinės ir ekonominės marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių įtraukties veiksmus

CCR 18 – naujos arba modernizuotos socialinio būsto infrastruktūros naudotojų skaičius per metus

iv)

Skatinti trečiųjų šalių piliečių, įskaitant migrantus, socialinę ir ekonominę integraciją vykdant integruotus veiksmus, įskaitant aprūpinimo būstu ir socialines paslaugas

CCO 26 – nauji arba modernizuoti laikino priėmimo infrastruktūros pajėgumai

CCR 20 – naujos arba modernizuotos laikino priėmimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus

v)

Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, didinti sveikatos priežiūros sistemų, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą, atsparumą ir skatinti perėjimą nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomeninės globos

CCO 20 – nauji arba modernizuoti sveikatos priežiūros infrastruktūros pajėgumai

CCR 19 – naujų arba modernizuotų sveikatos priežiūros paslaugų naudotojų skaičius per metus

vi)

Stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse

CCO 24 – paramą gavę kultūros ir turizmo objektai

CCR 21 – paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai

5.

Piliečiams artimesnė Europa skatinant tvarią ir integruotą visų rūšių vietovių plėtrą ir vietos iniciatyvas (5 PT)

i)

Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą miestų teritorijose

CCO 21 – gyventojai, kuriems taikomos integruotos teritorinio vystymo strategijos

 

ii)

Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose


(1)  CCO – regioninės politikos pagrindinis bendras produktas.

(2)  CCR – regioninės politikos pagrindinis bendras rezultatas.

(3)  2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).


2021 6 30   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 231/94


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/1059

2021 m. birželio 24 d.

dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG), kuris remiamas Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšomis

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 178 straipsnį, 209 straipsnio 1 dalį, 212 straipsnio 2 dalį ir 349 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 176 straipsnyje numatyta, kad Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. Pagal tą straipsnį ir SESV 174 straipsnio antrą ir trečią pastraipas ERPF turi prisidėti prie įvairių regionų plėtros lygio skirtumų ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimo mažinimo; ypač daug dėmesio turi būti skiriama tam tikrų kategorijų regionams, įtraukiant konkrečią nuorodą į pasienio regionus;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2021/1060 (4) išdėstytos ERPF ir tam tikriems kitiems fondams taikomos bendros nuostatos, o Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2021/1058 (5) išdėstytos nuostatos dėl ERPF paramos konkrečių tikslų ir aprėpties. Taip pat yra būtina priimti konkrečias nuostatas, susijusias su Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslu (toliau – INTERREG), kai viena ar daugiau valstybių narių bei jų regionai ir, kai tinkama, valstybės partnerės ir trečiosios valstybės bendradarbiauja tarpvalstybiniu mastu veiksmingo programavimo srityje, įskaitant nuostatas dėl techninės pagalbos, stebėsenos, vertinimo, komunikacijos, tinkamumo finansuoti, valdymo bei kontrolės ir finansų valdymo;

(3)

INTERREG skatinimas yra itin svarbus Sąjungos sanglaudos politikos prioritetas. Mažosioms ir vidutinėms įmonėms teikiamai paramai už išlaidas, patirtas dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo (toliau – ETB) projektų, jau taikoma bendroji išimtis pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014 (6), o specialios nuostatos, susijusios su regionine pagalba, skirta visų dydžių įmonių vykdomoms investicijoms, taip pat yra įtrauktos į to reglamento regioninės pagalbos skirsnį ir į Komisijos 2014–2020 m. regioninės valstybės pagalbos gaires. Remiantis per 30 metų įgyta patirtimi, dėl mažos projektų finansinės vertės ir dėl to, kad, viena vertus, neigiamas poveikis prekybai bei konkurencijai yra mažai tikėtinas ir, kita vertus, esamos programos suteikia itin daug pridėtinės vertės teritorinei sanglaudai Europoje, valstybės pagalbos taisyklių taikymo sritis, kiek tai susiję su ETB projektų viešuoju finansavimu, turėtų būti dar išsamiau išdėstyta būsimu Reglamento (ES) Nr. 651/2014 daliniu pakeitimu, numatant, kad INTERREG projektų viešajam finansavimui iš esmės nebūtų taikomas išankstinio pranešimo reikalavimas ir taip didele apimtimi sudarant palankesnes sąlygas tų projektų įgyvendinimui;

(4)

siekiant remti suderintą vystymąsi Sąjungos teritorijoje įvairiais lygmenimis, ERPF lėšomis turėtų būti remiamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas, tarptautinis bendradarbiavimas, tarpregioninis bendradarbiavimas ir atokiausių regionų bendradarbiavimas pagal INTERREG tikslą. Šio proceso metu turėtų būti atsižvelgiama į partnerystės ir daugiapakopio valdymo principus, kartu užtikrinant, kad partnerystės programai aprėptis išliktų veiksminga;

(5)

atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, fondai padės integruoti klimato politikos veiksmus ir siekti bendro tikslo 30 % ES biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams. Tomis aplinkybėmis fondais turėtų būti remiama veikla, kuria atsižvelgiama į klimato ir aplinkos standartus ir kuria nebūtų daroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip tai suprantama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 (7) 17 straipsnyje;

(6)

įgyvendinant tarpvalstybinio bendradarbiavimo kryptį reikėtų siekti spręsti drauge pasienio regionuose nustatytus bendrus uždavinius ir išnaudoti nepanaudotas pasienio regionų ekonomikos augimo galimybes, kaip pažymėta 2017 m. rugsėjo 20 d. Komisijos komunikate, pavadintame „Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose“, (toliau – Pasienio regionų komunikatas). Todėl vykdomo tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų teritorijos turėtų būti nustatytos pagal tuos regionus ir teritorijas, esančius palei sienas arba atskirtus ne daugiau kaip 150 km jūros atstumu, jei tarpvalstybinė veikla iš tikrųjų gali būti vykdoma arba kuriuose įmanoma nustatyti funkcines teritorijas, nedarant poveikio koregavimo galimybei, kurios reikia siekiant užtikrinti bendradarbiavimo programos teritorijų suderinamumą bei tęstinumą;

(7)

pagal tarpvalstybinio bendradarbiavimo kryptį taip pat turėtų būti numatytas bendradarbiavimas tarp vienos ar daugiau valstybių narių ar jų regionų ir vienos ar daugiau valstybių ar regionų arba kitų teritorijų už Sąjungos ribų. Šį reglamentą taikant ir vidaus, ir išorės tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, taikytinos nuostatos, kuriomis vadovautųsi valstybių narių programos institucijos ir institucijos partnerės bei paramos gavėjai už Sąjungos ribų, turėtų būti daug paprastesnės ir darnesnės, palyginti su 2014-2020 m. programavimo laikotarpiu;

(8)

pagal tarptautinio bendradarbiavimo kryptį bendradarbiavimą turėtų būti siekiama stiprinti veiksmais, palankiais su Sąjungos prioritetais susijusiam integruotam teritoriniam vystymuisi, visapusiškai laikantis subsidiarumo principo. Tarptautinis bendradarbiavimas turėtų maksimaliai lanksčiai apimti didesnes teritorijas Sąjungos žemyninėje dalyje ir aplink jūrų baseinus, kad būtų užtikrintas bendradarbiavimo programų suderinamumas ir tęstinumas, įskaitant ankstesnį išorės tarpvalstybinį jūrų srities bendradarbiavimą platesnėje jūrų srities bendradarbiavimo sistemoje, ypač apibrėžiant bendradarbiavimo teritoriją, tokio bendradarbiavimo konkrečius tikslus, reikalavimus dėl projektų partnerystės ir galimybę kurti paprogrames ir konkrečius iniciatyvinius komitetus;

(9)

atsižvelgiant į tarpvalstybinio ir tarptautinio bendradarbiavimo 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu atokiausiuose regionuose patirtį ir tai, kad abiejų krypčių derinimas pagal vieną programą vienoje bendradarbiavimo teritorijoje nepadėjo pakankamai supaprastinti tvarkos, kuria vadovaujasi programos institucijos ir paramos gavėjai, turėtų būti sukurta konkreti atokiausių regionų kryptis, kad atokiausi regionai galėtų bendradarbiauti su kaimyninėmis valstybėmis ir teritorijomis veiksmingiausiu ir paprasčiausiu būdu. Pagal tą kryptį galėtų būti skelbiami kvietimai teikti pasiūlymus derinamajam finansavimui pagal ERPF, Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę (toliau – KVTBP), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/947 (8), ir Užjūrio asociacijos sprendimą, nustatytą Tarybos sprendimu 2013/755/ES (9), (toliau – UAS) gauti, taikant valdymo būdus, dėl kurių turi susitarti dalyvaujančiosios valstybės narės bei regionai ir trečiosios valstybės;

(10)

remiantis tarpregioninio bendradarbiavimo programų pagal INTERREG vykdymo patirtimi, pagal tarpregioninio bendradarbiavimo kryptį daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama sanglaudos politikos veiksmingumo didinimui vykdant keturias konkrečias programas: programą, kuri sudarytų sąlygas keistis patirtimi, novatoriškais metodais ir stiprinti gebėjimus sutelkiant dėmesį į politikos tikslus ir su INTERREG susijusį tikslą „geresnis bendradarbiavimo valdymas“, kiek tai susiję su gerosios patirties nustatymu, skleidimu ir perkėlimu į regioninės plėtros politiką, įskaitant investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui skirtas programas; programą, skirtą keitimuisi patirtimi ir gebėjimų stiprinimui, kiek tai susiję su integruotos ir tvarios plėtros gerosios patirties nustatymu, perkėlimu ir kapitalizavimu, atsižvelgiant į miesto ir kaimo vietovių ryšius, įskaitant paramą veiksmams, plėtojamiems pagal Reglamento (ES) 2021/1058 11 straipsnį, kuriais papildoma to reglamento 12 straipsnyje išdėstyta iniciatyva ir kurie yra derinami su ta iniciatyva; programą, skirtą keitimuisi patirtimi, novatoriškais metodais ir gebėjimų stiprinimui siekiant suderinti ir supaprastinti INTERREG programų įgyvendinimą, suderinti bei supaprastinti bendradarbiavimo veiksmus, nurodytus Reglamento (ES) 2021/1060 22 straipsnio 3 dalies d punkto vi papunktyje, ir remti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių (toliau – ETBG), kurios jau yra arba turi būti įkurtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1082/2006 (10), įkūrimą, veikimą ir naudojimąsi jomis, taip pat makroregionines strategijas; ir programą, kuria tobulinama plėtros tendencijų analizė. Keturios tarpregioninio bendradarbiavimo krypties programos turėtų apimti visą Sąjungą, galimybė jose dalyvauti taip pat turėtų būti suteikta trečiosioms valstybėms;

(11)

reikėtų nustatyti bendrus objektyvius kriterijus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti reikalavimus atitinkančius regionus ir teritorijas. Dėl to Sąjungos lygmeniu nustatant reikalavimus atitinkančius regionus ir teritorijas reikėtų remtis bendra regionų klasifikavimo sistema, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 (11);

(12)

būtina toliau remti ar atitinkamai užmegzti bendradarbiavimą visais jo aspektais su Sąjungos kaimyninėmis trečiosiomis valstybėms, nes toks bendradarbiavimas yra svarbi regioninės plėtros politikos priemonė ir turėtų būti naudingas valstybių narių regionams, turintiems sienas su trečiosiomis valstybėmis. Dėl to pagal ERPF ir Sąjungos išorės finansavimo priemones, Pasirengimo narystei paramos priemonę (PNPP III), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) (toliau – PNPP III reglamentas), KVTBP ir UAS turėtų būti remiamos tarpvalstybinio bendradarbiavimo, tarptautinio bendradarbiavimo, tarpregioninio bendradarbiavimo ir atokiausių regionų bendradarbiavimo programos. ERPF ir Sąjungos išorės finansavimo priemonių lėšomis teikiama parama turėtų būti grindžiama abipusiškumo ir proporcingumo principais. Tačiau PNPP III lėšų, skirtų tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, (toliau – PNPP III TVB) ir KVTBP lėšų, skirtų tarpvalstybiniam bendradarbiavimui kaimynystės geografinėje teritorijoje, (toliau – KVTBP TVB) atžvilgiu ERPF parama turėtų būti papildyta bent lygiavertėmis sumomis pagal PNPP III TVB ir KVTBP TVB, laikantis atitinkamame teisės akte nustatytos maksimalios sumos;

(13)

PNPP III parama turi būti sutelkta į pagalbą PNPP III paramos gavėjams, siekiant padėti jiems stiprinti demokratines institucijas ir teisinę valstybę, pertvarkyti teismines institucijas ir viešąjį administravimą, užtikrinti pagarbą pagrindinėms teisėms, skatinti lyčių lygybę, toleranciją, socialinę įtrauktį ir nediskriminavimą, taip pat regioninį ir vietos vystymąsi. Teikiant PNPP III paramą turi būti toliau remiamos PNPP III paramos gavėjų pastangos daryti regioninio, makroregioninio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo bei teritorinio vystymosi pažangą, be kita ko, įgyvendinant Sąjungos makroregionines strategijas. Be to, teikiant PNPP III paramą turi būti sprendžiami saugumo, migracijos ir sienų valdymo klausimai, užtikrinant galimybę naudotis tarptautine apsauga, dalijantis svarbia informacija, stiprinant sienų kontrolę ir bendromis pastangomis kovojant su neteisėta migracija ir neteisėtu migrantų gabenimu;

(14)

KVTBP paramos atžvilgiu Sąjunga turėtų plėtoti ypatingus santykius su kaimyninėmis valstybėmis, siekdama sukurti Sąjungos vertybėmis grindžiamą gerovės ir geros kaimynystės erdvę, kuriai būdingi artimi ir taikūs bendradarbiavimu grindžiami santykiai. Todėl pagal šį reglamentą turėtų būti remiami atitinkamų makroregioninių strategijų vidaus ir išorės aspektai. Tos iniciatyvos yra strategiškai svarbios ir suteikia reikšmingą politinį pagrindą, kuriuo remiantis galima gilinti tarpusavio atskaitomybės, bendrų įsipareigojimų ir atsakomybės principais grindžiamus santykius su valstybėmis partnerėmis ir jų tarpusavio santykius;

(15)

svarbu toliau stebėti Europos išorės veiksmų tarnybos, kaip įsteigta Tarybos sprendimu 2010/427/ES (12), ir Komisijos vaidmenį rengiant strateginį programavimą ir INTERREG programas, remiamas ERPF ir KVTBP;

(16)

atsižvelgiant į ypatingą Sąjungos atokiausių regionų padėtį, būtina priimti priemones dėl sąlygų, kuriomis tie regionai galėtų turėti prieigą prie struktūrinių fondų, gerinimo. Dėl to tam tikras šio reglamento nuostatas reikėtų pritaikyti prie Sąjungos atokiausių regionų ypatumų, siekiant supaprastinti ir skatinti jų bendradarbiavimą su užjūrio šalimis bei teritorijomis (toliau – UŠT) ir trečiosiomis valstybėmis, kartu atsižvelgiant į 2017 m. spalio 24 d. Komisijos komunikatą, pavadintą „Sustiprinta ir atnaujinta strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“. Tą bendradarbiavimą turėtų būti galima vykdyti glaudžioje partnerystėje su regioninės integracijos ir bendradarbiavimo organizacijomis;

(17)

šiuo reglamentu turėtų būti nustatoma UŠT galimybė dalyvauti INTERREG programose. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas UŠT veiksmingai prisijungti ir dalyvauti, turėtų būti atsižvelgta į UŠT specifiką ir problemas;

(18)

būtina nustatyti, kokie ištekliai skiriami kiekvienai atskirai INTERREG krypčiai, įskaitant kiekvienai valstybei narei tenkančią visų tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, tarptautiniam bendradarbiavimui, atokiausių regionų bendradarbiavimui skiriamų sumų dalį ir valstybėms narėms suteikiamas galimybes lėšas lanksčiai skirstyti tarp tų krypčių;

(19)

kad ERPF ir Sąjungos išorės finansavimo priemonių parama būtų panaudota kuo veiksmingiau, turėtų būti sukurtas mechanizmas, pagal kurį būtų organizuojamas tokios paramos grąžinimas tais atvejais, kai išorės bendradarbiavimo programos negali būti patvirtintos arba jas tenka nutraukti, įskaitant bendradarbiavimo programas su trečiosiomis valstybėmis, kurioms parama nėra teikiama pagal jokią Sąjungos finansavimo priemonę. Taikant tą mechanizmą turėtų būti siekiama užtikrinti optimalų programų veikimą ir kuo didesnį tų priemonių koordinavimą;

(20)

ERPF lėšomis pagal INTERREG turėtų būti prisidedama siekiant konkrečių sanglaudos politikos tikslus atitinkančių tikslų. Tačiau skirtingus politikos tikslus atitinkančių konkrečių tikslų sąrašą reikėtų pritaikyti atsižvelgiant į specifinius INTERREG poreikius, kad būtų galima imtis ESF pobūdžio intervencinių priemonių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1057 (13) 4 straipsnio 1 dalies a–l punktus, įgyvendinant bendrus veiksmus pagal INTERREG programas;

(21)

atsižvelgiant į unikalias ir specifines Airijos salos aplinkybes ir siekiant remti Šiaurės ir Pietų bendradarbiavimą pagal Didžiojo penktadienio susitarimą, turi būti tęsiama PEACE PLUS tarpvalstybinė programa ir ji turi būti grindžiama ankstesne Airijos ir Šiaurės Airijos pasienio grafysčių veikla, susijusia su ankstesnėmis programomis. Atsižvelgiant į programos praktinę svarbą būtina užtikrinti, kad pagal tą programą remiant taiką ir susitaikymą, ERPF lėšomis taip pat turėtų būti prisidedama prie atitinkamų regionų socialinio, ekonominio bei regioninio stabilumo ir bendradarbiavimo skatinimo, visų pirma veiksmais, kuriais skatinama bendruomenių sanglauda. Atsižvelgiant į tos programos ypatumus, ji turėtų būti valdoma integruotai, o Jungtinės Karalystės įnašas turėtų būti integruotas į tą programą kaip išorės asignuotosios pajamos. Be to, tam tikros šio reglamento taisyklės dėl veiksmų atrankos neturėtų būti taikomos tai programai, kiek tai susiję su veiksmais, kuriais remiama taika ir susitaikymas;

(22)

į šį reglamentą turėtų būti įtraukti du konkretūs INTERREG tikslai: tikslas – paremti institucijų gebėjimų ir teisinio bei administracinio bendradarbiavimo, ypač kai jis susijęs su Pasienio regionų komunikato įgyvendinimu, stiprinimą, intensyvinti piliečių ir institucijų bendradarbiavimą ir intensyviau plėtoti bei koordinuoti makroregionines ir jūrų baseinų strategijas, stiprinti tarpusavio pasitikėjimą, ypač skatinant žmonių tarpusavio ryšiais pagrįstus veiksmus; ir antras tikslas – spręsti bendradarbiavimo klausimus dėl saugos, saugumo, sienos kirtimo valdymo ir migracijos;

(23)

siekiant kuo didesnio INTERREG poveikio didžiąją Sąjungos paramos dalį reikėtų sutelkti ties tam tikru skaičiumi politikos tikslų. Turėtų būti stiprinami INTERREG krypčių sąveika ir papildomumas;

(24)

nuostatas dėl INTERREG programų rengimo, tvirtinimo ir dalinio keitimo, taip pat dėl teritorinio vystymosi, dėl veiksmų atrankos, dėl stebėsenos ir vertinimo, dėl programos institucijų, dėl veiksmų audito ir dėl skaidrumo ir komunikacijos reikėtų pritaikyti prie INTERREG programų ypatumų, lyginant su Reglamente (ES) 2021/1060 išdėstytomis nuostatomis. Tos konkrečios nuostatos turėtų būti paprastos ir aiškios, kad valstybės narės ir paramos gavėjai išvengtų perteklinio reglamentavimo ir papildomos administracinės naštos;

(25)

2014–2020 m. programavimo laikotarpio nuostatos dėl kriterijų, kokius veiksmus reikėtų laikyti iš tikrųjų bendrais veiksmais ir bendradarbiavimu, dėl partnerystės įgyvendinant INTERREG veiksmus ir dėl pagrindinio partnerio įsipareigojimų turėtų galioti toliau. INTERREG partneriai turėtų bendradarbiauti rengimo ir įgyvendinimo, taip pat personalo telkimo ir (arba) finansavimo srityse, o atokiausių regionų bendradarbiavimo atveju -dviejose iš šių keturių bendradarbiavimo sričių, nes taip ERPF ir Sąjungos išorės finansavimo priemonių paramą turėtų būti paprasčiau suderinti tiek programų, tiek veiksmų lygmenimis;

(26)

pagal tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas vykdomi žmonių tarpusavio ryšiais pagrįsti projektai ir nedidelės apimties projektai yra didelę Europos pridėtinę vertę teikiančios svarbios ir naudingos priemonės siekiant panaikinti dėl sienų kylančias ir tarpvalstybines kliūtis, skatinti žmonių bendravimą vietoje ir taip suartinti pasienio regionus ir jų piliečius. Iki šiol jie buvo remiami per mažų projektų fondus ar panašiomis priemonėmis, tačiau niekada nebuvo parengtos tiems projektams skirtos konkrečios nuostatos, todėl būtina paaiškinti tų fondų valdymo taisykles. Kad būtų išlaikyta žmonių tarpusavio ryšiais pagrįstų projektų ir nedidelės apimties projektų pridėtinė vertė ir nauda, be kita ko, vietos ir regioniniam vystymuisi, ir kad galutiniams gavėjams, kurie dažnai nėra pratę teikti paraiškas Sąjungos lėšoms gauti, būtų paprasčiau valdyti mažų projektų finansavimą, turėtų būti nustatyta, kad iki tam tikros ribos yra privaloma taikyti supaprastintą išlaidų apmokėjimo tvarką ir fiksuotąsias sumas;

(27)

kadangi programose dalyvauja daugiau negu viena valstybė narė ir todėl padidėja administracinės išlaidos, be kita ko, išlaidos regionų kontaktiniams centrams, taip pat vadinamiems atstovybėmis, kurie yra svarbūs kontaktiniai partneriai projektų teikėjams bei jų vykdytojams ir kartu užtikrina tiesioginius kontaktus su jungtiniais sekretoriatais ar atitinkamomis institucijomis, tačiau visų pirma padidėja su kontrole ir vertimu raštu susijusios išlaidos, techninės pagalbos išlaidų viršutinė riba turėtų būti aukštesnė už ribą, nustatytą pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą. Siekiant kompensuoti didesnes administracines išlaidas, valstybės narės turėtų būti raginamos, kai įmanoma, mažinti administracinę bendrų projektų įgyvendinimo naštą. Be to, INTERREG programoms, kurioms teikiama ribota Sąjungos parama, arba išorės tarpvalstybinio INTERREG programoms turėtų būti skiriama tam tikra minimali suma techninei pagalbai, kad būtų užtikrintas pakankamas finansavimas veiksmingai techninės pagalbos veiklai, be kita ko, jungtinių sekretoriatų vietos padaliniams ir kontaktiniams punktams, įsteigtiems siekiant labiau priartėti prie galimų paramos gavėjų ir partnerių;

(28)

remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros (14) 22 ir 23 punktais, šis reglamentas turėtų būti vertinamas remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, kartu vengiant administracinės naštos, tenkančios visų pirma valstybėms narėms, ir pernelyg didelio reguliavimo. Kai tikslinga, į tuos reikalavimus turėtų būti įtraukti išmatuojami rodikliai, pagal kuriuos būtų vertinamas finansavimo poveikis vietoje;

(29)

remiantis 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu įgyta patirtimi, turėtų būti toliau taikoma aiškios taisyklių dėl išlaidų tinkamumo finansuoti hierarchijos sistema kartu laikantis principo, kad taisyklės dėl išlaidų tinkamumo finansuoti nustatomos Sąjungos lygmeniu ir visai INTERREG programai, siekiant išvengti bet kokio galimo skirtingų reglamentų, taip pat Sąjungos ir nacionalinės teisės prieštaravimų ar nesuderinamumo. Papildomų vienos valstybės narės priimamų taisyklių, kurios būtų taikomos tik tos valstybės narės paramos gavėjams, turėtų būti kuo mažiau. Visų pirma 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui priimtas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 481/2014 (15) turėtų būti integruotas į šį reglamentą;

(30)

valstybės narės turėtų būti raginamos perduoti vadovaujančiosios institucijos funkcijas ETBG arba įkurti tokią grupę (kaip kitus tarpvalstybinius teisinius subjektus), atsakingą už paprogramės valdymą, integruotas teritorines investicijas arba vieną ar daugiau mažų projektų fondų, arba kad ji atliktų vienintelio partnerio funkcijas. Tomis aplinkybėmis pagal vienos iš dalyvaujančiųjų valstybių teisę turėtų būti įsteigtas tarpvalstybinis teisinis subjektas, įskaitant euroregionus, ir jis turėtų turėti teisinį subjektiškumą, o visų dalyvaujančiųjų valstybių regioninėms ir vietos valdžios institucijoms turėtų būti suteikta galimybė dalyvauti;

(31)

norint toliau laikytis 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu taikytos mokėjimo sekos, t. y. sekos, pagal kurią Komisijos mokėjimai pagrindiniam partneriui vykdomi per tvirtinančiąją instituciją, vykdant apskaitos funkcijas toliau turėtų būti laikomasi tos mokėjimų sekos. Sąjungos paramą reikėtų mokėti pagrindiniam partneriui, išskyrus atvejus, kai dėl to pagrindiniam partneriui ir kitiems partneriams tektų mokėti dvigubus konvertavimo į eurą ir atgalinio konvertavimo į kitą valiutą (ar atvirkščiai) mokesčius. Jeigu nenurodyta kitaip, pagrindinis partneris turėtų užtikrinti, kad kiti partneriai gautų visą atitinkamo Sąjungos fondo įnašo sumą per visų partnerių sutartą laikotarpį ir laikantis tos pačios procedūros, kuri taikoma pagrindiniam partneriui;

(32)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 (16) (toliau – Finansinis reglamentas) 63 straipsnio 9 dalį konkretiems sektoriams skirtose taisyklėse turi būti atsižvelgiama į INTERREG programų poreikius, visų pirma susijusius su audito funkcija. Todėl nuostatas dėl metinės audito nuomonės, metinės kontrolės ataskaitos ir veiksmų audito reikėtų supaprastinti ir pritaikyti prie tų programų, kuriuose dalyvauja daugiau nei viena valstybė narė;

(33)

turėtų būti nustatyta aiški finansinės atsakomybės už paramos susigrąžinimą dėl pažeidimų seka – paramą vienintelis partneris ar kiti partneriai grąžina Komisijai per pagrindinį partnerį ir vadovaujančiąją instituciją. Turėtų būti nustatyta nuostata dėl valstybių narių, trečiųjų valstybių, valstybių partnerių ar UŠT atsakomybės, jeigu lėšų susigrąžinti iš vienintelio partnerio ar kito partnerio arba pagrindinio partnerio nepavyksta – tokiu atveju lėšas vadovaujančiajai institucijai grąžina valstybė narė. Dėl to pagal INTERREG programas paramos gavėjų lygmeniu nesusigrąžinamų sumų nėra. Tačiau būtina aiškiau nustatyti taisykles tuo atveju, jeigu valstybė narė, trečioji valstybė, valstybė partnerė ar UŠT negrąžina lėšų vadovaujančiajai institucijai. Taip pat turėtų būti aiškiau nustatytos su lėšų susigrąžinimu susijusias pagrindinio partnerio pareigas;

(34)

siekiant, kad tiek dalyvaujančiosiose valstybėse narėse, tiek trečiosiose valstybėse, valstybėse partnerėse ar UŠT būtų galima taikyti kuo labiau bendrą taisyklių rinkinį, šis reglamentas turėtų būti taip pat taikomas trečiųjų valstybių, valstybių partnerių ar UŠT dalyvavimui, išskyrus atvejus, kai konkrečiame šio reglamento skyriuje yra išdėstytos specialios taisyklės. Institucijas trečiosiose valstybėse, valstybėse partnerėse ar UŠT galima steigti pagal INTERREG programos institucijų pavyzdį. Išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžia turėtų būti susieta su tuo, kada atitinkama trečioji valstybė, valstybė partnerė ar UŠT pasirašo finansavimo susitarimą. Trečiosios valstybės, valstybės partnerės ar UŠT paramos gavėjų viešieji pirkimai turėtų būti vykdomi laikantis išorės viešiesiems pirkimams taikomų taisyklių, numatytų Finansiniame reglamente. Turėtų būti nustatytos procedūros, pagal kurias būtų sudaromi finansavimo susitarimai su kiekviena trečiąja valstybe, valstybe partnere ar UŠT, taip pat vadovaujančiosios institucijos ir kiekvienos trečiosios valstybės, valstybės partnerės ar UŠT susitarimai dėl paramos Sąjungos išorės finansavimo priemonių lėšomis arba trečiosios valstybės, valstybės partnerės ar UŠT papildomo įnašo perkėlimo INTERREG programai atveju susitarimai dėl kito nei nacionalinis bendro finansavimo;

(35)

nors INTERREG programos, kuriose dalyvauja trečiosios valstybės, valstybės partnerės ar UŠT, turėtų būti įgyvendinamos taikant pasidalijamąjį valdymą, atokiausių regionų bendradarbiavimą turėtų būti galima įgyvendinti taikant netiesioginį valdymą. Turėtų būti išdėstytos konkrečios taisyklės dėl to, kaip visas tas programas ar jų dalį įgyvendinti taikant netiesioginį valdymą;

(36)

atsižvelgiant į patirtį, įgytą 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 232/2014 (17) sukurtos Europos kaimynystės priemonės tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas įgyvendinant didelius infrastruktūros projektus, procedūros turėtų būti supaprastintos. Vis dėlto Komisijai turėtų būti paliktos tam tikros su tokių projektų atranka susijusios teisės;

(37)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti ir iš dalies keisti ketinamų remti INTERREG programų teritorijų sąrašus ir bendros Sąjungos paramos kiekvienai INTERREG programai sumos sąrašą. Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti daugiamečius strateginius dokumentus, skirtus Sąjungos išorės finansavimo priemonių lėšomis remiamoms INTERREG programoms. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011 (18). Nors tie aktai yra bendro pobūdžio, turėtų būti taikoma patariamoji procedūra atsižvelgiant į tai, kad nuostatos jais įgyvendinamos tik techniškai. Kai taikytina, daugiamečiams strateginiams dokumentams, skirtiems Sąjungos išorės finansavimo priemonių lėšomis remiamoms INTERREG programoms, taip pat turėtų būti laikomasi PNPP III reglamente ir Reglamente (ES) 2021/947 nustatytos procedūros;

(38)

siekiant užtikrinti vienodas INTERREG programų tvirtinimo ir jų dalinio keitimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Kai taikytina, įgyvendinant išorės tarpvalstybines INTERREG programas turėtų būti laikomasi PNPP III reglamente ir Reglamente (ES) 2021/947 nustatytų komitetų procedūrų, kiek tai susiję su sprendimais, kuriais tos programos patvirtinamos pirmą kartą;

(39)

siekiant papildyti ar iš dalies pakeisti tam tikrus neesminius šio reglamento aspektus, Komisijai pagal SESV 290 straipsnį turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas priedas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(40)

turint omenyje tai, kad šis reglamentas bus priimtas jau prasidėjus programavimo laikotarpiui, taip pat atsižvelgiant į tai, kad INTERREG turi būti įgyvendinamas koordinuotai ir suderintai, ir siekiant sudaryti sąlygas jį įgyvendinti greitai, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(41)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. skatinti valstybių narių bendradarbiavimą ir valstybių narių bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis, valstybėmis partnerėmis ar UŠT, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl veiksmo masto ar poveikio to tikslo geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

TURINYS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

I SKIRSNIS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR INTERREG KRYPTYS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

3 straipsnis

INTERREG kryptys

II SKIRSNIS

GEOGRAFINĖ APRĖPTIS

4 straipsnis

Tarpvalstybinio bendradarbiavimo geografinė aprėptis

5 straipsnis

Tarptautinio bendradarbiavimo geografinė aprėptis

6 straipsnis

Tarpregioninio bendradarbiavimo geografinė aprėptis

7 straipsnis

Atokiausių regionų bendradarbiavimo geografinė aprėptis

8 straipsnis

Ketinamų remti INTERREG programų teritorijų sąrašas

III SKIRSNIS

IŠTEKLIAI IR BENDRO FINANSAVIMO NORMOS

9 straipsnis

INTERREG programoms skiriami ERPF ištekliai

10 straipsnis

Bendros fondams taikomos nuostatos

11 straipsnis

INTERREG programų išteklių sąrašas

12 straipsnis

Išteklių grąžinimas ir veiklos nutraukimas

13 straipsnis

Bendro finansavimo normos

II SKYRIUS

KONKRETŪS INTERREG TIKSLAI IR PARAMOS TELKIMAS PAGAL TEMAS

14 straipsnis

Konkretūs INTERREG tikslai

15 straipsnis

Paramos telkimas pagal temas

III SKYRIUS

PROGRAMAVIMAS

I SKIRSNIS

INTERREG PROGRAMŲ RENGIMAS, TVIRTINIMAS IR DALINIS KEITIMAS

16 straipsnis

INTERREG programų rengimas ir teikimas

17 straipsnis

INTERREG programų turinys

18 straipsnis

INTERREG programų tvirtinimas

19 straipsnis

INTERREG programų dalinis keitimas

II SKIRSNIS

TERITORINIS VYSTYMASIS

20 straipsnis

Integruotas teritorinis vystymasis

21 straipsnis

Bendruomenės inicijuota vietos plėtra

III SKIRSNIS

VEIKSMAI IR MAŽŲ PROJEKTŲ FONDAI

22 straipsnis

INTERREG veiksmų atranka

23 straipsnis

Partnerystė įgyvendinant INTERREG veiksmus

24 straipsnis

Parama nedidelės finansinės apimties projektams

25 straipsnis

Mažų projektų fondai

26 straipsnis

Pagrindinio partnerio užduotys

IV SKIRSNIS

TECHNINĖ PAGALBA

27 straipsnis

Techninė pagalba

IV SKYRIUS

Stebėsena, vertinimas ir komunikacija

I SKIRSNIS

STEBĖSENA

28 straipsnis

Stebėsenos komitetas

29 straipsnis

Stebėsenos komiteto sudėtis

30 straipsnis

Stebėsenos komiteto funkcijos

31 straipsnis

Peržiūra

32 straipsnis

Duomenų perdavimas

33 straipsnis

Galutinė veiklos rezultatų ataskaita

34 straipsnis

INTERREG programų rodikliai

II SKIRSNIS

VERTINIMAS IR KOMUNIKACIJA

35 straipsnis

Vertinimas per programavimo laikotarpį

36 straipsnis

Su skaidrumu ir komunikacija susijusios vadovaujančiosios institucijos ir partnerių pareigos

V SKYRIUS

TINKAMUMAS FINANSUOTI

37 straipsnis

Išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės

38 straipsnis

Bendrosios nuostatos dėl išlaidų kategorijų tinkamumo finansuoti

39 straipsnis

Personalo išlaidos

40 straipsnis

Biuro ir administracinės išlaidos

41 straipsnis

Kelionės ir apgyvendinimo išlaidos

42 straipsnis

Išlaidos išorės ekspertinėms žinioms ir paslaugoms

43 straipsnis

Įrangos išlaidos

44 straipsnis

Infrastruktūros ir darbų išlaidos

VI SKYRIUS

INTERREG PROGRAMOS INSTITUCIJOS, VALDYMAS, KONTROLĖ IR AUDITAS

45 straipsnis

INTERREG programos institucijos

46 straipsnis

Vadovaujančiosios institucijos funkcijos

47 straipsnis

Apskaitos funkcija

48 straipsnis

Audito institucijos funkcijos

49 straipsnis

Veiksmų auditas

VII SKYRIUS

FINANSŲ VALDYMAS

50 straipsnis

Biudžetiniai įsipareigojimai

51 straipsnis

Mokėjimai ir išankstinis finansavimas

52 straipsnis

Lėšų susigrąžinimas

VIII SKYRIUS

TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ AR VALSTYBIŲ PARTNERIŲ, UŠT ARBA REGIONINĖS INTEGRACIJOS IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJŲ DALYVAVIMAS INTERREG PROGRAMOSE TAIKANT PASIDALIJAMĄJĮ VALDYMĄ

53 straipsnis

Taikytinos nuostatos

54 straipsnis

INTERREG programos institucijos ir jų funkcijos

55 straipsnis

Valdymo metodai

56 straipsnis

Tinkamumas finansuoti

57 straipsnis

Dideli infrastruktūros projektai

58 straipsnis

Viešieji pirkimai

59 straipsnis

Finansavimo susitarimų, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, sudarymas

60 straipsnis

Trečiosios valstybės, valstybės partnerės ar UŠT įnašas, kuris nėra bendro finansavimo įnašas

IX SKYRIUS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS DĖL NETIESIOGINIO VALDYMO

61 straipsnis

Atokiausių regionų bendradarbiavimas

X SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

62 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

63 straipsnis

Komiteto procedūra

64 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

65 straipsnis

Įsigaliojimas

PRIEDAS

NTERREG programų šablonas

Žemėlapis

Programos teritorijos žemėlapis

1 priedėlis

Sąjungos įnašas, grindžiamas vieneto įkainiais, fiksuotosiomis sumomis ir fiksuotosiomis normomis

2 priedėlis

Sąjungos įnašas, grindžiamas finansavimu, nesusijusiu su išlaidomis

3 priedėlis

Planuojamų strateginės svarbos veiksmų sąrašas su tvarkaraščiu

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

I SKIRSNIS

Dalykas, taikymo sritis ir INTERREG kryptys

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiame reglamente išdėstomos taisyklės dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG), siekiant skatinti valstybių narių ir jų regionų bendradarbiavimą Sąjungos viduje ir valstybių narių, jų regionų, trečiųjų valstybių, valstybių partnerių, kitų teritorijų ar užjūrio šalių bei teritorijų (toliau – UŠT) arba regioninės integracijos ir bendradarbiavimo organizacijų bendradarbiavimą.

Šiame reglamente taip pat išdėstomos nuostatos, būtinos siekiant užtikrinti veiksmingą programavimą, įskaitant nuostatas dėl techninės pagalbos, stebėsenos, vertinimo, komunikacijos, tinkamumo finansuoti, valdymo bei kontrolės, taip pat dėl Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) lėšomis remiamų programų pagal INTERREG (toliau – INTERREG programos) finansų valdymo.

INTERREG programoms skirtos paramos, teikiamos Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (toliau – PNPP III), Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (toliau – KVTBP) ir visoms užjūrio šalimis bei teritorijomis (toliau – UŠT) 2021–2027 m. programavimo laikotarpiui skirto finansavimo, kuris nustatytas kaip programa Sprendimu 2013/755/ES, (toliau kartu – Sąjungos išorės finansavimo priemonės) lėšomis, atžvilgiu šiame reglamente nustatomi papildomi konkretūs tikslai, taip pat tų fondų integravimo į INTERREG programas tvarka, kriterijai, pagal kuriuos trečiosios valstybės, valstybės partnerės bei UŠT ir jų regionai būtų laikomi atitinkančiais reikalavimus, ir tam tikros konkrečios įgyvendinimo taisyklės.

INTERREG programoms skirtos paramos, teikiamos ERPF ir Sąjungos išorės finansavimo priemonių (toliau kartu – INTERREG fondai) lėšomis, atžvilgiu šiame reglamente nustatomi konkretūs INTERREG tikslai, taip pat INTERREG organizacinė tvarka, valstybių narių, trečiųjų valstybių, valstybių partnerių bei UŠT ir jų regionų atitikimo reikalavimams kriterijai, finansiniai ištekliai ir finansinių išteklių paskirstymo kriterijai.

INTERREG programoms taikomi Reglamentas (ES) 2021/1060 ir Reglamentas (ES) 2021/1058, išskyrus atvejus, kai tuose reglamentuose ir šiame reglamente konkrečiai numatyta kitaip arba Reglamento (ES) 2021/1060 nuostatas galima taikyti tik investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos Reglamento (ES) 2021/1060 2 straipsnyje. Taip pat vartojami šie terminai:

1)

PNPP III paramos gavėjas – į atitinkamo PNPP III reglamento priedo sąrašą įtraukta valstybė ar teritorija;

2)

trečioji valstybė – valstybė, kuri nėra valstybė narė ir nėra remiama iš INTERREG fondų, arba valstybė, kuri prie Sąjungos bendrojo biudžeto (toliau – Sąjungos biudžetas) prisideda, įnešdama išorės asignuotąsias pajamas;

3)

valstybė partnerė – PNPP III paramos gavėjas arba valstybė ar teritorija, kuri INTERREG A ir B programų atžvilgiu įtraukta į Reglamento (ES) 2021/947 I priedo kaimynystės teritorijų sąrašą, ar Rusijos Federacija, arba valstybė ar teritorija, kuri INTERREG C ir D programų atžvilgiu patenka į bet kurią geografinę teritoriją pagal KVTBP, ir kuriai parama teikiama Sąjungos išorės finansavimo priemonių lėšomis;

4)

tarpvalstybinis teisės subjektas – teisės subjektas, kurį pagal vienos iš INTERREG programoje dalyvaujančiosios valstybės teisę įsteigė bent dviejų dalyvaujančiųjų valstybių teritorinės valdžios institucijos ar kiti subjektai;

5)

regioninės integracijos ir bendradarbiavimo organizacija – atokiausių regionų bendradarbiavimo kontekste yra tos pačios geografinės teritorijos trečiųjų valstybių ar regionų, kurie siekia glaudžiai bendradarbiauti sprendžiant bendro intereso klausimus, grupė; į tos organizacijos sudėtį gali įeiti ir valstybės narės.

Kai Reglamente (ES) 2021/1060 vartojama sąvoka „valstybė narė“, šiame reglamente tai reiškia valstybę narę, kurioje yra vadovaujančioji institucija, o kai tame reglamente vartojama sąvoka „kiekviena valstybė narė“ arba „valstybės narės“, tai reiškia atitinkamoje INTERREG programoje dalyvaujančiąsias valstybes nares ir, kai taikytina, trečiąsias valstybes, valstybes partneres ir UŠT.

Kai Reglamente (ES) 2021/1060 minimi to reglamento 1 straipsnio 1 dalies a punkte išvardyti fondai arba Reglamentas (ES) 2021/1058, šiame reglamente tai reiškia ir atitinkamą Sąjungos išorės finansavimo priemonę.

3 straipsnis

INTERREG kryptys

INTERREG, ERPF ir, kai taikytina, Sąjungos išorės finansavimo priemonių lėšomis remiamos šios kryptys:

1)

tarpvalstybinis gretimų regionų bendradarbiavimas siekiant skatinti integruotą ir suderintą regioninę plėtrą tarp kaimyninių sausumos ir jūrų pasienio regionų (toliau –INTERREG A):

a)

vidaus tarpvalstybinis dviejų ar daugiau valstybių narių gretimų pasienio regionų arba bent vienos valstybės narės ir vienos ar daugiau 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų trečiųjų valstybių gretimų pasienio regionų bendradarbiavimas arba

b)

išorės tarpvalstybinis bendradarbiavimas tarp bent vienos valstybės narės gretimų pasienio regionų ir vieno ar daugiau iš šių subjektų:

i)

PNPP III paramos gavėjų;

ii)

KVTBP lėšomis remiamų valstybių partnerių arba

iii)

Rusijos Federacijos, kad ji galėtų dalyvauti tarpvalstybiniame bendradarbiavime, kuriam parama taip pat teikiama KVTBP lėšomis;

2)

tarptautinis bendradarbiavimas didesnėse tarptautinėse teritorijose ar aplink jūrų baseinus, kuriame siekdami didesnės teritorinės integracijos dalyvauja valstybių narių, trečiųjų valstybių ir valstybių partnerių bei UŠT nacionaliniai, regioniniai ir vietos programos partneriai (toliau – INTERREG B);

3)

tarpregioninis bendradarbiavimas siekiant didinti sanglaudos politikos veiksmingumą (toliau – INTERREG C), skatinant:

a)

keitimąsi patirtimi, novatoriškus metodus ir gebėjimų stiprinimą sutelkiant dėmesį į politikos tikslus, išdėstytus Reglamento (ES) 2021/1060 5 straipsnio 1 dalyje, ir konkretų INTERREG tikslą „geresnis bendradarbiavimo valdymas“, kiek tai susiję su gerosios patirties nustatymu, skleidimu ir perkėlimu į regioninės plėtros politiką, įskaitant investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui skirtas programas (toliau – INTERREG Europe programa);

b)

keitimąsi patirtimi, novatoriškus metodus ir gebėjimų stiprinimą, kiek tai susiję su integruotos ir tvarios plėtros gerosios patirties nustatymu, perkėlimu ir kapitalizavimu, atsižvelgiant į miesto ir kaimo vietovių ryšius, remiant veiksmus, plėtojamus pagal Reglamento (ES) 2021/1058 11 straipsnį, kartu taip pat koordinuotai papildant to reglamento 12 straipsnyje išdėstytą iniciatyvą (toliau – URBACT programa);

c)

keitimąsi patirtimi, novatoriškus metodus ir gebėjimų stiprinimą siekiant (toliau – INTERACT programa):

i)

suderinti ir supaprastinti INTERREG programų įgyvendinimą, taip pat prisidėti prie jų rezultatų kapitalizavimo;

ii)

suderinti ir supaprastinti Reglamento (ES) 2021/1060 22 straipsnio 3 dalies d punkto vi papunktyje nurodytus galimus bendradarbiavimo veiksmus;

iii)

remti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių (toliau – ETBG) įkūrimą, veikimą ir naudojimąsi jomis;

d)

plėtros tendencijų analizę, atsižvelgiant į teritorinės sanglaudos tikslus (toliau – ESPON programa);

4)

atokiausių regionų bendradarbiavimas tarpusavyje ir su kaimyninėmis trečiosiomis valstybėmis, valstybėmis partnerėmis, UŠT ar regioninės integracijos ir bendradarbiavimo organizacijomis arba keliomis iš jų, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas kaimyninių regionų integracijai ir suderintam vystymuisi (toliau – INTERREG D).

II SKIRSNIS

Geografinė aprėptis

4 straipsnis

Tarpvalstybinio bendradarbiavimo geografinė aprėptis

1.   Vykdant tarpvalstybinį bendradarbiavimą ERPF lėšomis remtini regionai yra Sąjungos NUTS 3 lygio regionai palei visas vidaus ir išorės sausumos sienas su trečiosiomis valstybėmis ar valstybėmis partnerėmis ir visi Sąjungos NUTS 3 lygio regionai palei jūrų sienas, tarp kurių yra ne daugiau kaip 150 km jūros, nedarant poveikio koregavimo galimybei, kurios reikia siekiant užtikrinti bendradarbiavimo programos teritorijų suderinamumą bei tęstinumą, ir jei tarpvalstybinė veikla iš tikrųjų gali būti vykdoma.

2.   Vidaus tarpvalstybinio bendradarbiavimo INTERREG programos gali apimti Norvegijos, Šveicarijos ir Jungtinės Karalystės regionus, kurie yra lygiaverčiai NUTS 3 lygio regionams, taip pat Andorą, Lichtenšteiną, Monaką ir San Mariną.

3.   Išorės tarpvalstybinio bendradarbiavimo atveju PNPP III ar KVTBP lėšomis remtini regionai yra atitinkamos valstybės partnerės NUTS 3 lygio regionai arba, jei NUTS klasifikacijos nėra, jiems lygiavertės teritorijos palei visas sausumos ir jūrų sienas tarp valstybių narių ir PNPP III ar KVTBP reikalavimus atitinkančių valstybių partnerių, nedarant poveikio koregavimo galimybei, kurios reikia siekiant užtikrinti bendradarbiavimo programos teritorijų suderinamumą ir tęstinumą.

5 straipsnis

Tarptautinio bendradarbiavimo geografinė aprėptis

1.   Vykdant tarptautinį bendradarbiavimą ERPF lėšomis remtini regionai yra Sąjungos NUTS 2 lygio regionai, įskaitant atokiausius regionus, apimančius didesnes tarptautines teritorijas, ir atsižvelgiant, kai taikytina, į makroregionines strategijas ar jūrų baseinų strategijas.

2.   Valstybės narės ar atitinkamų valstybių narių prašymu, teikiant tarptautinio bendradarbiavimo programą, į tą programą taip pat gali būti įtrauktas vienas ar daugiau valstybės narės ar atitinkamų valstybių narių atokiausių regionų.

3.   Tarptautinio bendradarbiavimo programos gali apimti šias teritorijas, nepriklausomai nuo to, ar jos remiamos iš Sąjungos biudžeto:

a)

Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos ir Jungtinės Karalystės regionus, taip pat Andorą, Lichtenšteiną, Monaką ir San Mariną;

b)

UŠT;

c)

Farerų Salas;

d)

valstybių partnerių pagal PNPP III ar KVTBP regionus.

4.   3 dalyje nurodyti regionai, trečiosios valstybės, valstybės partnerės ar UŠT turi būti NUTS 2 lygio regionai arba, jei NUTS klasifikacijos nėra, jiems lygiavertės teritorijos.

6 straipsnis

Tarpregioninio bendradarbiavimo geografinė aprėptis

1.   Vykdant tarpregioninį bendradarbiavimą parama ERPF lėšomis teikiama visoje Sąjungos teritorijoje, įskaitant atokiausius regionus.

2.   Tarpregioninio bendradarbiavimo programos gali apimti visą trečiųjų valstybių ir valstybių partnerių ar kitų teritorijų teritoriją ar jų dalį arba 4, 5 ir 7 straipsniuose nurodytas UŠT, nepriklausomai nuo to, ar jos yra remiamos Sąjungos išorės finansavimo priemonių lėšomis.

7 straipsnis

Atokiausių regionų bendradarbiavimo geografinė aprėptis

1.   Vykdant atokiausių regionų bendradarbiavimą ERPF lėšomis remiami visi regionai, išvardyti SESV 349 straipsnio pirmoje pastraipoje.

2.   INTERREG programos, apimančios atokiausius regionus, gali apimti valstybes partneres ar jų dalis, remiamas pagal KVTBP, arba UŠT, remiamas pagal Užjūrio šalių ir teritorijų programą (toliau – UŠTP), arba tiek vienas, tiek kitas.

8 straipsnis

Ketinamų remti INTERREG programų teritorijų sąrašas

1.   4–7 straipsnių tikslais Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose pateikiamas ketinamų remti INTERREG programų teritorijų sąrašas, suskirstytas pagal kiekvieną kryptį ir kiekvieną INTERREG programą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 63 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Išorės tarpvalstybinės programos pateikiamos kaip „INTERREG A PNPP III TVB programos“ (toliau – PNPP III TVB) arba „INTERREG A NEXT programos“ (toliau – KVTBP TVB).

2.   1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytuose įgyvendinimo aktuose taip pat pateikiamas Sąjungos NUTS 3 lygio regionų, į kuriuos buvo atsižvelgta skirstant ERPF paramą tarpvalstybiniam bendradarbiavimui prie visų vidaus sienų ir tų išorės sienų, kurioms taikomos Sąjungos išorės finansinės priemonės, sąrašas.

3.   Trečiųjų valstybių ar valstybių partnerių regionai arba teritorijos už Sąjungos ribų, kurios negauna ERPF ar Sąjungos išorės finansavimo priemonių paramos arba kurios prisideda prie Sąjungos biudžeto įnešdamos asignuotąsias išorės pajamas, taip pat paminimos 1 dalies antroje pastraipoje nurodytame sąraše.

III SKIRSNIS

Ištekliai ir bendro finansavimo normos

9 straipsnis

INTERREG programoms skiriami ERPF ištekliai

1.   INTERREG programoms skiriami ERPF ištekliai sudaro 8 050 000 000 EUR sumą 2018 m. kainomis, pasitelkiamą iš visų turimų 2021–2027 m. programavimo laikotarpio ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo išteklių biudžetiniam įsipareigojimui, išdėstytų Reglamento (ES) 2021/1060 109 straipsnio 1 dalyje.

2.   1 dalyje nurodyti ištekliai paskirstomi taip:

a)

72,2 % (t. y. iš viso 5 812 790 000 EUR – tarpvalstybiniam bendradarbiavimui sausumoje ir jūroje (toliau – A kryptis));

b)

18,2 % (t. y. iš viso 1 466 000 000 EUR – tarptautiniam bendradarbiavimui (toliau – B kryptis));

c)

6,1 % (t. y. iš viso 490 000 000 EUR – tarpregioniniam bendradarbiavimui (toliau – C kryptis));

d)

3,5 % (t. y. iš viso 281 210 000 EUR – atokiausių regionų bendradarbiavimui (toliau – D kryptis)).

3.   Komisija kiekvienai valstybei narei praneša pamečiui suskirstytą jai tenkančią visų A, B ir D krypčių sumų dalį, nustatytą pagal Reglamento (ES) 2021/1060 XXVI priedo 8 punkte numatytą metodiką.

4.   Kiekvienos A, B ar D krypties atveju kiekviena valstybė narė gali iki 15 % savo finansinių asignavimų perkelti iš vienos iš tų krypčių į vieną ar daugiau kitų krypčių.

5.   Remdamasi pagal 3 dalį praneštomis sumomis, kiekviena valstybė narė informuoja Komisiją, ar ji pasinaudojo 4 dalyje numatyta perkėlimo galimybe ir kaip ja pasinaudojo, ir apie galutinį jai skirtos lėšų dalies paskirstymą tarp INTERREG programų, kuriose valstybė narė dalyvauja.

10 straipsnis

Bendros fondams taikomos nuostatos

1.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose išdėsto ERPF ir KVTBP, ERPF ir PNPP III arba ERPF, KVTBP ir PNPP III lėšomis remiamų išorės tarpvalstybinių ir tarptautinių bendradarbiavimo programų daugiamečius strateginius dokumentus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 63 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros ir, kai tinkama, deramai atsižvelgiant į PNPP III reglamente nustatytą procedūrą.

ERPF ir KVTBP lėšomis remiamų INTERREG programų atžvilgiu įgyvendinimo akte išdėstomi Reglamento (ES) 2021/947 14 straipsnio 2 dalyje nurodyti elementai.

ERPF ir PNPP III lėšomis remiamų INTERREG programų atžvilgiu įgyvendinimo akte, kai tinkama, taip pat pateikiamos nuostatos dėl PNPP III paramos gavėjų ar valstybių partnerių dalyvavimo INTERREG C ir D programose.

2.   ERPF įnašą išorės tarpvalstybinėms INTERREG programoms, kurias taip pat ketinama remti iš finansinio paketo, skirto PNPP III TVB, arba iš finansinio paketo, skirto KVTBP TVB, nustato Komisija ir atitinkamos valstybės narės. Kiekvienai valstybei narei nustatytas ERPF įnašas vėliau tarp atitinkamų valstybių narių neperskirstomas.

Formuojant atitinkamus PNPP III ir KVTBP įnašus į INTERREG B, C ir D programas atsižvelgiama į programai skirtos valstybių narių, PNPP III paramos gavėjų ir valstybių partnerių partnerystės sudėtį. Tie įnašai gali būti nustatomi 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytuose daugiamečiuose strateginiuose dokumentuose.

3.   ERPF parama atskiroms išorės tarpvalstybinėms programoms skiriama su sąlyga, kad pagal atitinkamą daugiametį strateginį dokumentą pagal PNPP III TVB ir KVTBP TVB priemones bus skirta bent lygiavertė suma. Tas įnašas negali viršyti didžiausios sumos, nustatytos PNPP III reglamente ar Reglamente (ES) 2021/947.

Vis dėlto, jei peržiūrėjus atitinkamus PNPP III ar KVTBP strateginius programavimo dokumentus atitinkama suma likusiems metams sumažinama, kiekviena atitinkama valstybė narė pasirenka vieną iš šių galimybių:

a)

prašyti taikyti 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą mechanizmą;

b)

tęsti INTERREG programą, naudojantis likusia ERPF ir PNPP III TVB ar KVTBP TVB paramos suma, arba

c)

derinti šios pastraipos a ir b punktuose nurodytas galimybes.

4.   ERPF, PNPP III TVB ar KVTBP TVB paramą išorės tarpvalstybinėms INTERREG programoms atitinkantys metiniai asignavimai įtraukiami į atitinkamas 2021 m. biudžeto eilutes.

5.   Jei Komisija įtraukia konkretų finansinį asignavimą, skirtą padėti valstybėms partnerėms ar regionams pagal Reglamentą (ES) 2021/947 ir UŠT pagal Sprendimą 2013/755/ES arba tiek vieniems, tiek kitiems, stiprinant jų bendradarbiavimą su kaimyniniais Sąjungos atokiausiais regionais pagal Reglamento (ES) 2021/947 33 straipsnio 2 dalį ar Sprendimo 2013/755/ES 87 straipsnį arba pagal juos abu, ERPF taip pat pagal šį reglamentą gali prisidėti – kai tikslinga ir laikantis abipusiškumo ir proporcingumo principų, kiek tai susiję su finansavimo iš KVTBP ar UŠTP arba iš abiejų priemonių lygiu, – prie veiksmų, kuriuos valstybė partnerė ar regionas arba bet kuris kitas subjektas įgyvendina pagal Reglamentą (ES) 2021/947, valstybė, teritorija ar bet kuris kitas subjektas įgyvendina pagal Sprendimą 2013/755/ES arba Sąjungos atokiausias regionas įgyvendina pagal, visų pirma, vieną ar daugiau bendrų INTERREG B, C ar D programų arba pagal šio reglamento 59 straipsnyje nurodytas bendradarbiavimo priemones, kurios yra nustatytos ir įgyvendinamos pagal šį reglamentą.

11 straipsnis

INTERREG programų išteklių sąrašas

1.   Remdamasi valstybių narių pagal 9 straipsnio 5 dalį pateikta informacija, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose pateikia visų INTERREG programų sąrašą ir nurodo bendrą visos kiekvienai programai iš ERPF skiriamos paramos ir, kai taikytina, visos iš kiekvienos Sąjungos išorės finansavimo priemonės skiriamos paramos sumą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 63 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

2.   Tuose įgyvendinimo aktuose taip pat pateikiamas pagal 9 straipsnio 4 dalį perkeltų sumų sąrašas, suskirstytas pagal valstybes nares.

12 straipsnis

Išteklių grąžinimas ir veiklos nutraukimas

1.   Jeigu 2022 ar 2023 m. Komisijai ne vėliau kaip atitinkamų metų kovo 31 d. nepateikiama išorės tarpvalstybinė INTERREG programa, tai programai skirtas ERPF metinis įnašas, kuris nebuvo perskirstytas kitai programai, pateiktai pagal tą pačią išorės tarpvalstybinių INTERREG programų kategoriją, skiriamas vidaus tarpvalstybinėms INTERREG programoms, kuriose dalyvauja atitinkama valstybė narė.

2.   Jeigu ne vėliau kaip 2024 m. kovo 31 d. tebėra Komisijai nepateiktų išorės tarpvalstybinių INTERREG programų, 9 straipsnio 5 dalyje nurodytas ERPF įnašas, skirtas toms programoms likusiems metams iki 2027 m., kuris nebuvo perskirstytas kitai INTERREG programai, taip pat remiamai atitinkamai pagal PNPP III TVB ar KVTBP TVB, skiriamas vidaus tarpvalstybinėms INTERREG programoms, kuriose dalyvauja atitinkama valstybė narė.

3.   Vadovaujantis taikytinomis taisyklėmis ir procedūromis, Komisijos jau patvirtinta išorės tarpvalstybinė INTERREG programa nutraukiama arba asignavimas tai programai sumažinamas, visų pirma, jeigu:

a)

nė viena atitinkamoje INTERREG programoje dalyvaujančioji valstybė partnerė iki vadovaujantis 59 straipsniu nustatytų terminų nepasirašo atitinkamo finansavimo susitarimo arba

b)

INTERREG programos negalima įgyvendinti taip, kaip planuota, dėl joje dalyvaujančiųjų valstybių santykių problemų.

Tokiais atvejais 1 dalyje nurodytas ERPF įnašas, atitinkantis įsipareigojimams dar nepriskirtas metines lėšų dalis arba tais pačiais biudžetiniais metais visiškai ar iš dalies įsipareigojimams priskirtas ir panaikintas metines lėšų dalis, kuris nebuvo perskirstytas kitai INTERREG programai, taip pat remiamai atitinkamai pagal PNPP III TVB ar KVTBP TVB, skiriamas vidaus tarpvalstybinėms INTERREG programoms, kuriose dalyvauja atitinkama valstybė narė.

4.   Jeigu Komisijos jau patvirtintos INTERREG B programos atveju susiklosto viena iš 3 dalies pirmos pastraipos a ar b punktuose nurodytų situacijų, valstybės partnerės ar UŠT dalyvavimas nutraukiamas.

Dalyvaujančiosios valstybės narės ir, kai taikytina, likusios dalyvaujančiosios valstybės partnerės prašo, kad:

a)

INTERREG programa būtų nutraukta, ypač jeigu jos pagrindinių bendrų vystymosi uždavinių neįmanoma išspręsti nedalyvaujant tai valstybei partnerei ar UŠT;